Vous êtes sur la page 1sur 302

~a18

"

F errocarriles en Venezuela,
- hi
. a complicada

.lIIpItlllo'1.t p", Ll

M~ *,11 ra ., pon

are'
~

e"

... ......ip"

.........

ana diri
'" :t., la R~plili...

do

_
.,...... _

..."

~,.

"

..no do- k

:w

f~

1"

. E pl'l , (\, nI" eh Vel e, , .T inl< m<l, s [, s 01 'aS :kllre1 Car _.~., lO
..
. J h lIT:,
. .ll""rl
. " s lara ~ h lrI a an. dar (',le ai, ~oo6 be; ,f:i.a .",,",-,ua
~~
,,[":lerso
(10 ~'d
I _L
nuu I mua.
..
1 ~n, 1"",aJ.m ) ~ ~tUlhan ~n la R"~ln Ca; ,\
J.lgubleTlolxu,ananode, )mand~nlt"(,hl~ 7. SUI
';O
~
1(' r 'O)'eel0 Pero, res,-,Ivi jeran:luil.ilr .. UnJO
se l
!eho
a ro
n, el diseo y la puesta en marcha de un plan de fer.J\1 \5 na<:
"Idaoo
De -etoconrue7.a<l"I_ d'
J( ~dPJ.lac
Miraf'

"

~ ~II

'"~_

"

:ub l' de ;".)01.


E pn -id te iugo eha\"\' no )l'mI j q ,E.stado t
=-all
-.el
1nI! esfue )S en matelil
xarrilel1 en la s:. )ple 1I minacin
una
a:le
lto $IX al, In'~ 1.ebrada, dI sconecbda.;ti
l
lcfi :Id ~ue
fo -roa aislada
:aso prin :giaria apenas a 10--- 105 pOC actOlla;ecto -es fe la ;:-ograha.
Las cosas l~m' iaron. ~ue\'1 iS diro' :1rittS fu ~n al '>ad.ls l.'Il e
~ d I\.< F 1" ica: ~strujf felTOC rril",s romo p"htica de .-;Iado para 'IUb
)S
, :JS 50( :)le'" irradiar hil'nt$tar. intt'f!racin. m<lhip
IU las fuen~ ~ d" ~laJO lJ:. ti lia
ill lusin, d,-sam>110 lndi>gt>no. fonnarill
""CC"::fIIOS 'hut
,f
ncenltacin. m; r nu\>Vt!S ]>010
des:trrollo y ocumnon :erril;;al
MJU ni'
i6~aoorto n\'di]lloyl;~oplam, Todll para n .~~diraral ll~ .
ID )"r Vl lt"Zo1an l-.:,mo su, ,los y "dOTl'S pnnnl'
:1 Est. J v "'"lanu ,'onstruH' la nI! "a \'en<,l.uda lamM n 1IU'c' ,e e!te
IIU nti progr; ma rru"iarlo con ,'ufit"itn' ~id("n> I:>ohli<", k~ ,- f.':-o
E 1,I<ln re c. dd Si~\('m] Ft'fm\iario dc \01 Re"> ,l;lki' Joli\'llrUlDl ,i,
\! n'~
puntu,llzvn"npl..taun<lf<>1K"I,,OHin, ral, lusill: "t',:
pat_
:-:"

na!

,..n\(

E", ')111, ;,m'>~ ~ I pl"lIl'~ 1I<l<'i,m"t,~ krr,wi1 iOll. 1"1 hi"", pmpllcshl t-1at-.,ra
l'

po' , I lAFI: l'n l', triu Zf)O;', V1dnt,'.aha pon' Ul 5,1, "d, 1 Il\ \;.;'" ,1<'tl de \~
f" ':"':1',;rtii)' n la ha~(" Imr" ,"uH'('hir In ljllt' :,ll\lr, ~j,. ,tU' 'lS, n,,..I<
.t'JW ~ ti propiJ 11" irn wrsihk tll' tI,'sarmllo oril'nt;"\" al hit'lll"sl,lI ("on ' 11 d, '
I "lal, l. um'" ';l.,n<l') nt'l'C ...:.Jmll's, lH1ivhlu"., rq;io
f'!'\ll'<lh'll.i
~1!' ')1enl .

1", ,-("J'

",;cci(,',

.,,!K'r,"i' nd'end'I~,

,),SltUl

1Il.

1'"r~nm~j".,~".""t"!lahi~l, ,'1')'" ,(J;,lesl;\l


MJ'!(
,''''~" n,>lla ," llI' di /lO q'!~('ro tlm-':1
1'l'<'''rM~ lisral.
r l' ,I.ln n 111 .al,,\,I, ~ ~a"io",'1 ':1 '1', '"t'r{II,
\1\1'
1, ...." ,,1 ~ fati .. ,,('nr-l~I.,lI" ('(l'''pan' i. ,kit '"D"n;It'<I 1"1("

,\

\,

""

.. ",,- ..

\"

.. , ".

La eOMlrucri(m d., 1" 1'1;<llIficado il1\,,,h ... ,... dm'r:,< pabd ,~'" HlOI\ IlIda
ru lu ... ~rruv;aria. J>n.r'~I"[)al .. ~ ..... IW.I.'"'1S .. lt~m"'lJt.' ,.,.hl" ."I~ rumaH;u talmto)' Ir.t.j" mientras dt .. I, ,. fAFE ,1 ~)tll ."/Toa Lo u:nrin rwutrlda pan formar
1<", b"mbl'\'!; y mu.i<.'rcs te,.,co.. ,"" ..;.h. 1" 'r .'lite IUt "tiCO n'I.,,\Z;.ml<'lItu d, l ..r1"o,
ramll"Omo rn ...Jill de eOluunicarwn.
s(,..;t~ ""IIaI''''lltc de qu(' ,01 1,,'<3""
-lb ron '" ~r. ~l"lJt ,j,. tn"u;poJrt..
frto\'lanll d,' p'hai<',"fro. lam.'tIJbl .. ddi, " ", ,,' M'nr "I~ ni !00as 1u negion.
t-orn-xida d,' m"lflcnta <vn l., run~tru~ L'",,' n!'"I, litat'"", lit> .:.l0 kiUmH"tro:. d('
\ia.' l>ri'H"ipak-s 'lIs f'lI! "u.rtro mill:.il ... ml.>tl~ ,I~ Yo., pri .....,;.paJ en testado "'ti) n~~
zado ,h, .. ~tudio y I..... in.eflli,.n; (h3I:\I~n't<U$..cahnlla. Ej,' ~orte llaruw.
bll"rucijad"-<:h,,rnllaVl', La ElL<r"urijada-San ttTl","<io ,:le Apun. 1.11. Fria-Caru Rarqui$lf1wto ad"""1$ de Puerto a"lm" 5Ob,"l' el c;olfo d. \',r . lU"b, J,fau,,,,bQ.
Sabana de Mend'lZa, Pu..rto ordaz-Malurin-Mamcuan ,r ..3cus1. < d, la l>ClImala d. Ara\'a, t':>tado Sll ... n' Tu,":nE[ 11.,,11)1 Yar",,,l-C, ,"O-Pum" FIjo
~o ha sido fe",i! conjugar ("()n el culr.;,lo de ideas. .uer,.,,, "o viWoflOs .H1ua_
l.s (";'pl",I"'5 ~r el ,.. q'''1Ila participutivu v :le inrlus,nn k>s amte.,Jos (:1<- , 11:1 .."udios n.'al<zadas por distintos cOllliult"l"\:' ;. ,nstilu.. i",~~ '1"" dt"lKi" 1970 "l:Jord.. ;on
el mismo leno" sin 1" .. isin sodal delllnJ\'e<"ln !>o1\'lra"". P')T el!", '.'il.L dar-a 01,
lrah~j" ........."ente fu,' agnlp<l' los estudi,)s prc\';,,;; p"r 'jnt'" para desde ,,1:, \ "I",U' le..
resp.~ti\'os "kancrs.
El diseno p ....... isa adern:b que t'1l los Im;"imos 2S ~(>Ij. Vene:m~;L ",tan,
unida d,' nor1(' iI ~ur'y d" t,st,: a (It'SII' p"r m(~lio de \:l.oon kilmdrosde vi., r~!r~"
Onrantla primera etapa dd",n c"n~tmirw 375 kilnH'tros de \ia.~ ,-ada ah"
mi"ntras qm' t'" las 5iguit'nt~ cuatro etapa~ el ritmo dt, lcrminal."n d, obr:\~ y
pUt~t<l en mard"L debera St'r d,' S8sllonH"I"" p'" "ilO.
1'n,''I(",.tar ,'St'.' lihro ~(Jsl>idad() j)Ur d 1,'1'1' 1'101r~ de \," j;at i,faa." 'il"~que en
(" ms ntimo ,"e d'ja la puesta e1l mar .. ha d.! traillO CUI,,,;;Tuy "ti'dio dd
Sistema En'quid r",rnora. qW ,.\ presid'nt<- Ch,j\"z 1.. "ntn'&1! ;,1 pueblo .'t'n~nl~no
en "sl<' octubn' hi~trco p~ra lo~ an .. I,s ferrocarrileros dt \'t",~uda.
Asi lo lIiellln dd,ido al ('oll\-encimi,orl" tlt- 'iue 1"!Jntribuir ' "brir la o,;.,rencla
ti .. t~xlos d, divulg,dlI histrica e ([)f(lmt"li,~ que I~ pt'tluitan" nut'Slro I'u,.blo
COnOl"t'rse mejor. iguala la trascendencia d,' pon{'!" en dn ulacin t~'!J('$ mod~mos
sobrl' esto, nuevos rides as ("01110 sobre los l11il<1I de !;jI, ,metros ~~lnonaJe; 'lU~ MI
pocos a()rl; Cm1.lr';n nuestro pas, mten;o."ectand",,) socl.,1 1'0hl'0:8: "'VlImlCamNttc con el resto d('lo,; pu.'hlos ,je Amen<.:a lAma.
I

\ n l!eI G .. rri .. Onli~el'Ol


j'resjd("llte dcllAFE

pene"

8tlllllOS a l I,",rtll~ d.-l ....'StIUi.,.II1<narin I.')U .mUh- dl' la firma por


Itbit'run dt>1 prt'Bidcnl., .'u.'<l; (;''''000 MOllllgas, del ttmlr'lu 00fI Iot M60ra
Rulwrtu S}.rs, I.l"lnuim. ("J, ]'adfi{"() M"nllKas y doctur Rafillel Aoatini, p.ra
(~)fUilru."('in 1I., IIn lt'rfO(',lml dt, r.;) Gu"ira a Carar;Ls qu.- podril proknpne

la
ha"w 1.." \"illlt>S d,' .'ra;ua y "lI1l>ahn3rse oon "/ t'ernN;:.1rril <:enlnd cunlratado 00b
k>:!l StfOI\'$IA' .....nt'J l.m,' ~ C" Elite pmvt"("IO Ju ~.pla/..arun \ lulan,..nt!" lIrrli etl 1883,
n.',io l., ,Ldmin~lr;ld{'1l d~1 gt'11.CT.,j .'nlolllO C"zmllI lIbnco, que pud.. llev.fR a

efe..-Io.

('Iro acoltlt~-tnll'llt(, dd ru . 11"en>,'da.n.-ITI(15 ~,.:Io \" m,~lifJ en diacmbrr de


2110~. collSistin ell J. "'(dlariOn en PUl"1o (ah,llo dl' 1,,, prim~ ri .. tOS del
"erru.:arril Centra!. ,-,'ltbr,'ndU51' .'quel su .....". ,n" n.o o!"IJlllld"d ante las.utorkhdes priuc"il'illes lit' 1" pruVlll,"'., '" el ('anIn. no "14I,,,nt, lo cual d"ab ait'ndo

otr:, ,mprl'".'<a fn'str.uh ,,I'lrllad., C<>[J e,no an,,, ,Iespui~. En 18S-IQS l-specialilllu
h"nfa" c'OndUlda la ":{ploracin <1,' lOIi r:'ma.le" "."trke-. ,,1 'Iu,' OOlldu.;'iria de

Pl",rtu {'abt-Ilo" San Felipe \ el dl' \,,,1,.,, ... ,,


~J g('nt'r.d .\.lItonio (;m:ma" Blanco ubti ,.j ~ de khn'ro d,' 18-:-:- -haC(' casi
130 aos- al pnmerrcrorndo que hicicra IIn In'II<JO'llI'w'.>;Io pu, '2 \ agolW,s
sigull'nd.. .,1 tramo t.'!TO\ '''no dl' TlHacas a las ~Im~ dl' Aroa, la }lrimcr~ lne~

ahit,rtj' ,~)mplda se;n los pla.nes:- cuyos 91 kilnwtros de extcr\&in t':!tu';,'ron


adiH" la~o tiempo. Los primeros ri\'les del ferrocarril d. TUI'aea; h~hi:m ,idn
t<,,,did,,,. entre 1835~' 1840, pcro la inestabilidad pulitka Pdrali/.6los trahajO$, reanudados lut'go.
Lit recordacin de tales hechos de i!\t'ue~tionable \' .. Ior en h, 111~10ria ferroca.
ITilera de "m'slro p .. is Il'ndr sL't:uent'ia pro;resist" el ailO :.!007, euondo lit' abra al
trfillll .. nueva va trrea Puerto Cabello-BHrQuisin1l'\(),)' [lro~iha pI al'ance planificadO) -tan velO;/; ('amo ~ea flOsible- de los lr.J.hajo~ d('l sistrmil f('rrol'iario PUt'Mo
Ca~llo-\'alt'ncia-La Enl:"nlt')ada-Ca. almiSlllo tieml}!) que 5\' mantenga el impulso l'OI) qu!" el gobierno Quiere ver proj:!,resar el plan redor del Sistema t'elTO\iario
de la Repblil.:a Bolivariana de \'enezuela que prl'\'t! 8.670 kilmetros de \i.a.o;. ser
l'Onstruidag en los prximos 25 ano~.
l.a puesta en seroido del feITocarril ('nlr" la l'apital y Char.llla\'r-C minade ron los 120 anns de la llegada a Petare -6 de septiembre de IRH- del tren rontr.ltado litra unir <:aratas Ct:ln los \-alles del Tuy, El h.'rrocarril Central de
\'ene7ltda func.ion6 hl~ta 1953. La nuem int"rcone.xin tt.>mJ\iaria. ahora en pe'''IS 1:1 minutos, lograr entrelazar dos microreKiol1L"S dal't' rompleml'ntari.as, gra_
das al mudo entre montaas. Repf{'~el1ta una I:"uantiosa inl'ersin no slo di.'
dinero sillO en talento y apli.adoncs de tecnologa de vanguardia. F.stim~n Que ~ un
milln dl' perSOnas bcnefidar l'Sta primera "ia rnva dl' 4l.4 kilml'tros t~~IIUI
cJ. "n te, QUf' va del siglQ x.'. Representa el paso ,mr,al dd S,stenta FertO'luno
"acional que eo do.s dc<ldas pennitir rt..:orrer ()(ho mil kilmetros -'Obre Mes.
Hace ("i,'n aJ10S los l:aminos dI' hil'rro de \'l'Ill'tuela construidOll entre 1877 '1
IC)OO, eran en 511 maror parte de ~ndral'in. Iban dr la costa hacia el interior. Ea
geno-ral ,,"~an la direccin nortc-sur. ]J'S nJll('entrnhi'll'l ~ptentrin de la
R. pblica, "1":1.0 dl, !roch" angosta.\' mas biell eronmka., ,'s decir, ('a~ian
o.,n"minaban hl'ilas artes a las ('(Iitkadolll's tales {",mm plwnt('S. estaCIones y
otru; obra~ Qm- sollan ,'Star circundadas dl' onu"o a 'ndid" .....'" esmero,
A r()mi .... ,m1 dlsigl(} XX tenamos 1.0;'12 kilmetro.<r d.' \1as frt't'U,
.'nrirlado a l,n7 melnn de anchn, 22% a 915 milinll"tros,~' 21'11> a ,
de
lincho. tJ h-rnx'lIrril Santa Brbara-El Viga, 5Obl't' 60 kilmelTOll
de un metm ("Udl) nlientrds 11 trennto Cara(-a~-EI Valle, dr o,b3 metrOI
ret'OfT'idf. de apenas rnatro kilmetros.
La 11)' de "el'l'OCarriles del 31 de

de'"

SO"

_......

-...

,,,
I'lIrtu-ula

, '"
'ff'

.,

..,

"

. . . .1<'11

a.l!

1)(

"

Ir

l.
J

mal (' ihfo

\'

It,
l:
t'n

.,;.;cb,

..

~C" 1:11

:1,

~
c.;;,'

11

1 1'\." hit-Ollas d ano 11. n


' .. IIIM ~ )(
.hell" \'
"" e
)hr. xlr. ,"
V !Ir

"

th

VII

lit'

ni

mana
:JS
_, JOlI
tU ''o

", -

,; ('OII>rtnl<T!.'m

i.,

-.::le 0!I'lI1 O mfiros \"


ou- f' [X'hu 'In
:. tII t'n 1"1
;o
nllSO 110 ~n
JO ndnlll O
,.nl M'<'O ~'I i .. Tae:.
1: ~ I; .",rc;tru:cib l.' rsle

..

c:

.n' '"

:1,

"

111'
1'1' 1,

~\i ..".n Q In '>ajar lOS hren. 11I:>p:::


1,' h IU
a nl('l! \' volarl.. ,'1\

li-

;). ti

auho. t <1 ,6
l'OIi
1rt
nin-l.tcllll<\f. '\ ,"1" ,'ato]
_ ~n ... llll' ) "Sf"'o Le .!t'llli<~) tI,- Madrid. al ,'ah,) ,1,' IU
~ <=
)(>11/1
KiIH
mo .Im .. 11 1;1 .h'I.~,nhrl'i" \ la nH ....~I\
J\'I;,1
Yc_. a. Fst'p '1<,"'.1< "'l1amal", Eu .. "rd"
~:
1183 hici.. el pnnril't' Enriqm' dt' l'ru~ia,
('

~l

Ique/eh(bi"T'ml'<)I'cimwd()d/~lIuo,

J. 1 .. "r'k.IO

." mli"" de /"s n,,", .-1I1uml<ls, HuMa


-1 pn ~1c1 '/Jlt' .'\1I""" (;uzmt,IlIWI<Xl lo,
.. ~ 1dfrrn:'l'.l"ll l'IIr ~ tirl<}c ~~Jdicil<l("1mws
hi;t,
fl'rru,,'" .lo~ m'stro llais es harto e01l1JlIil'il<la pll," pO!' ,'nl'im'.\
i'.; :lo Icll ) I '1,; n part 'ar -e diversos f,!clort"s dd Jlodl'r l't'onminl, n'n
:.;J
:Xlr s; pu ti el po _1' pollico. nacional y",!t'rnn
pues l'T1.cnos llllO a suh\('nrln d,' 1O.O{)O bolh'an's por kil
Ir T ;1151' 1S, de l.OOO para tl>rn.'IlIlS al:(l qlll'hradll5. pmtanosus
'!In lbn fe Irt.,
).(1(10 para s vias f'ITt'tS en 1t'ITl'nos de m"ll
r
n 1(' JI'
n
j
VI ~ dL'finili\'3s desde su ori:,n.
1'10 ~b
(MO o
)S
n~tnLi Jos fll:e Las Adjuntas-Lo.< TI'<IlIt's-!.a'l
J p.::.. 1];Jan
:riolllls adt'rn. de oriundOf; de Olra.~ latitud, s.
I~,
f.. ID )1 parte dt'l tendido Cllr,acas-\'akllt"n.
;:J
el COl:: ..al . 191s el Que mayornlt'nlt' invirti en \'I'1e'~uda
\r.
a
ros ntin,'nlt'S exceptn en los ':~tadns
-:ve' ::n k=' \. :pitalista. Los r.,ilways, ,ign/kan," m
ae!
pn'
y :le p<l!'nl!'lradn polil;"a.
n '"
-.di: I ]a.~ llll';15 e:dslenlt'S ,'n 'qoh ('ra lq:l.~ 7.8;
:> d
~ares.) Ir. 100l<'s de holn.'lIl'1' 1'1 f.'lTO("arril
~l' ) ro: '
P"lcrto (' brJl()-\"~kud~ y La Cuamu: J e ~
10 ~ ~n_
, ':; pu('ul, S l' l' ;"lut"lOll,
p
h
+ 11 ~ CI in hm'as, ti 100'On Jlo
aAO
lO! far,. 1lI1'~arKh!,.
al <1 Itana~L,cn~1
Ir:
mm
r;
-.esl'h
~()
e h' ('3n ,dad ,\" :':'1 rmill
,h
ir, ~u}"
nh
la d 'Id" l'
"r fa d,d
l'rwra.r.
lo 11,.h;o pro K' <:,.
~ "X n
[>I'lrll"O 'o ,) nJlJlhu~lihh'
" amll!l. (' n
) d,'1o '1I\1~ ~",.~, al
::J

'TI

o:!

'Ufes:. ,en a

-k

t'/I'I.'::;' fe

,"

'.

,u

~,

"lt,
,,", llll-. , ". 'Citl .,.,"

.,

,.
,

p, '

111 0'[1 L

~~

.,

l'

a~

r;r,

,.. " ,.
,. ,
" ,l",
1.. ,
t, r <1M"., I '1'n'"
H' ,,1, h.. , ro
"
"

.n (1

h...... 1I

110"

,1""

1,111 ..

."

)11111

" !t. la ('\1


FIN1nrhl ~ ,It, r ,Ir

<l

1'1<

'

..... '.', .............. .

1 " ,:'ltll 'os ,l.


'1" I'ado':ls ,., ,trI 1,. ,,,,,., I~().J Y '97, "k:H17aron
-',,1 19 b;;' ,',":!..".:'$, EK-:t, 1:> la I('manl ,1, ; \ ;'<10 1",TQC",-ril <1,. \'Il'""wJa. la
O'r. ~",
" ,;I05 ohlu\'O: :1:., :,..jN "Jt boll. am. -~. <"tim la llhlidad
nw~

debr:,' :Id.. "


'11-

l'

~I tIolh-.r

UI

aItI. ~

~-

AI~' IWi'Y"o 1 "ti. VIO

,-edu,:jd", 1,,. u~ . "

1....... '.6-..8.6 a
",fH, Pero los." 'crO "l'~no,,"
tesJe~ueel.trcnC ac:<::-V.u.'""",'otr..nea

,
d.. ~ a.
188.4. "- ~ ~ue el
~, -::imlo de carp a trllv t.. I~ (;uairll fue
'eDf(
es~ y'" uctlvu
-ael.lren.I.u\?nIUpo: conc~ptl.,ie~
'1 '; ~ '" Femx;an
h no ea 19'
:te 1.11.2.1!,I,02 'J :l:1:l4,';(,3
por t"ftt'ilnll de}O ~ !)ajo eD 190;
~rnod<, e pn ~oC -::ro '1899-1<)08- que r ,1'" ,ar6fi.I" :,. 1";""
4n z
1'1 en con"tiUltl' propsito do> al\>ntlr ,oda empre.jl que
... copeo;.
~ pr.51i decidi
apoyo al"" n-rrocanilm,s tstablecida!! mla
":;,

Mn'1

II.tpUbl<'I.

1: IQo6, 't':: idllr;a.


lpe1'l" .ullevaba~IIl"McioI;"II1!I.,,,;\,,,,rnV
:lJ:un iop;. elxe -:a\AnlollioGuull'uBlann'l"juli"'!'-1883.ron
mo No de cor...
-n' e! L'entenario d('! natalicio d~ Simn BoIi\1Il". No dca nade.
~ut' &sear -expn SI la -eferencla de! MOP i~rta ,'n la M~moria)' Cuenta jl'!1':ttQ_
tod:Il'Ti mayo de J0)Or el ministro R. Castillo ChapeUin. Apll'f"ia el p,ublcu'o la
al f de-l :-ato dispen",,,Jo a viajeros, comerciant(,s, industria]-s y ganadt>tvs, por
' __,
TOCtri! d. Venezuela, dirigido sel!im los re~lam"lIt(l1 ferro,:arrilt,1'OII

c-.

~ r. n!Stro Juan Casanova ast'nt en la Memoria y Cuenta qUt' 11' correspon


:liT e-/l mayo de 1907, que ni los aC('d,:ntl'~ eran motivo para resentir o 111"
.ic-... f
'!el'\ido pblico durante los 14 aos qu~ en 1906 ~cumulnban las opera:iD
,erenciadas por el personal alemn
)estacaron en $t'CU('ncia los ministros Casti!1o CbaprHin y C8lianova. el Cl,pi10:::11' _ oto venezolano ill\'crtido en el Gran Ferrocanil de! Tehirn. a
CU)'OS di
;JS, en re ~lOcimiento al mrito por concluir a tiempo las construccm-

~ r.

-!le ~k

promet,'ron. les extendieron ttlllos de propiedatllObrr 1011 bakUlados de la \ia -12,5 ml'1.ros de anchura por cada toStado, Igual recoD<l
ntl IIlCIT
hace justo un siglo. la empresa del ferr<.lcanil de La C,-,h", l:le"r
~ po La"
fe Icm'no para!ela a lo 18.11;<) de la segunda w..--.:in del tr:IZadl.l
~ de Meno ~~totat:n. Eo la fu:ul.acilI de esta li",'a I.lm~.'n .ntet'VlO
Ben' ~ Roe ))O.
saq
a ar.

)()6

~ lo el .

m, ~m ' ~to de! contr.'to,1OS ,r:alian'~ p,rdi,,(ln }O' densl.:>n

::.lia;:)f EjeeJlivo, la fcITOVlil que el<plotaban m (;'.ll'b.


B' tlL 'el!
~ trato dispensado a los ingl.'WS admlJd!ll'lldor.'. del
.&ni \'mn pord desarraigo d" lo!. compromisos:'l que kls ob!l;,;atll

:o. y O:;;&s mntribucioaes por parle de! FiJOD C'UDn,~'>' en ,8<):1:, ron
P'r:":": ~;lOr
:k:sbo-rdamiento del rio C,uaire 1'0 uo trayu-tu 'i'''- <1
1l'O' tom mal 'i!efiado El mini>tTO castillu (1ulpefl,n hi1.O lU\n el
"- ;;) or
- 10 :nit"J., ... el peq,teI\o c.ml" , de ,,,,c, " " que ronr,
.. ~ ~Da~
.t< fer ~v1dad,I'."rtilell\lI!",delT,,)',PafJel
'to. --.la
Pf< a ..... arn ud, .:;, ,-quipo ,'" un Irt!", loc,,1 ':UI' no l)fOnlch'
el :-:::"C::
F.
ftll
'r. deC n ,.;'1) ,:lendlns~(rll'I'L"I<lIUI",rllfLl,\tUKto
'. JIC.
Jperll"cn' ti') 'r,dt"$:i. \r~'!i,,,~nd_'l,' 1" ':0","'5101>.\ Vwtor
.'ft 11" p"'Ifl"
,mo "'YO ~n .UlI ma" . la ,I'x'Jlne"tac,,'n o!i",,\. tendi
b r.
=t" La f~'":1m: de 1J (iuapo. ~ Y como .... hat..., (''''''I,rollwthlu coo

,'

"~ Ilft"$ anlt"s ... la


Ferr'''"IT!1 "'1!,Vllt JlflfI el<pl..t", )" rut;, ",",NI
T
..... r' 81 \.,nnull """f1 l. "iX,ad6n El Iln.h., R"IlI",.\nll''''
T
" rst' I "~o """',~m:. el r;n-l", m" 'm rom,s!""ad" f"<llt'rtal, ...,man.'nte JlflrII
.~, 'utt,
1",-",."d..bif1"!!I,.,""~,l("'lIhl.,1.'ltn."I'u,r1:,,l'.heUo
" 1,.1 ti; 1"''' ,In ni 'ru l ~ .1I.,\'jI JlUf' . I 1.. pklnl. ,.lIo1aol."'''
v'
mit.a.o.- I"~ io &1 l!illf'1'l1" ..... url<bitll'n 1......rulM k\on , . Ja. ~
Itfl'.t..t.O' h.t.,l .. ,.,.. 1..1,," f.aI.d<, ..1 '" .d.,,0I""1 1_'" I n t _ .....
,;;.;';,;,~
plrtori. ,I~ f lIu,I1.t. ~I mlIMI' prtM""'" por ..

]O

lI<J','i('TI';1 ,,..

de Igtlj e; .. ~u<' b ronM'S!(Ul 01011:.,01.(

,!. . . Qm"I.-.da

"::;....

,"""..."''''

.10-............

,~,,;

...
"

."rn1.' "-~
. .J

tn'n "

\"\1.;; : .,1"1';\)111 " I"t't lInIQ


n
-'.l. ' 1lI' l' . \ "

al

.. io

.11

"Ot"

'a<l"..,

:1

I rLll'l~\i~... r...dmi,nl "

,'"," ,rara')' I -":L. 1:0 n


nAr",

'r. "Tl
;Ila'1(," <id

ahajo
:1;11'01
.J;j... Ia\'~knfia-I'I.... r1,,~h..lllJ LJ.Ih.:
,.. do- I c'll.. 1'1 I"'is I'"r
in ti. (' 'l"II ,lo' h TO.
lit' b t .... 'IIr 1ia ,'~.;~.I.",.,. "'foil.
di
'" ;JO, 1'1

rh ' .hootl.. , an
ro
... 1 .. 1'

,"m..
1'"

11 .... ,,~.

,n . .... ,

. ,.

";L'

lh '."...\n
~I'.. m',..an
,d.. IK,\"\,, IAI
),' u.,
..\,-n
,13L1",fi,;"I"rll5d,~
n
I",rnm,",r:=
! la r.
.;;od
.... ni."'il la \'OIulIl,,,1 politi. q
r d ..llt,
pn;.. 't, fcom .... mI ..,., 1M)6-21>:;". Al ,-nntTl'!o' ~'"nart.. 11J ,,<Ir.:
...
fI'l'I
1""--':: " 1''' k" rff'': 'SOS ",aliOlI \
iI" ie,ulllm
rtIp ..
.J;:
-,,_ ~ Itls '"
,
,k ha,-.. l~" ''''''~''
ti;JlO5
Ju,
~ Il .. n 4ut' 1<
1Il(, ic no k,\!lril """dm alra~ \ .. , ,aula d"l ;"hiemo <Id
~'SKI~n
Ilu!:" l'h",,'! ]onu ".-nml,I,IM M,h." ~i" ',<'In>1l d vi.a~ r~rre' . .
No
ra! n,.. '1\'" I,,~ 1000n>s 'lile ,,' a, ,'{"I",m .(';.,l~mllll~)r IItIl nar lo:. ve.;:
~I , ti n,;! pn"" ... .1lh, por ,,<ud """Hin ~'"q in''OIl>'('lu,,,..,a K"I'~rhhl.-da
l'r.
,nU , ., 'l!'IL,ltadu!ii ' .... n...'onall'l'd. fanl;"ll":!S "hr;,~ d., i"t:':lI;"mllas fua!es.
a pc:;;.ar de la 1'''' ~"'l <1.. n~'llr"" IIumos. In 1I'rql\l~lad l' Ia~ hahihdad, .... tH ho
b 't' !Ot.I'UI: nl1lt'rt'!ar t"I,ntr"riandn lIla""''''"las dili('ul1ad"1, ,nl,, "Iras, 1'>11 t,
,'n ~I'arienl'la mframUI'ahll's opuesto, por la lla turah;a \'11 un \'"'' ";'" I'ir;t'll
~:1 nn" p",hah],o qUt' ,kl\ll"o d,' al):\II"" "'los. a IraH" d,' ):ranol"''l'I'lllanal'!:!l
.1"1" . gu ]' .; 'Iu,' <"orn:r,in , ,,hr,' ri"]"sa 10,[" ""loridad \' ,'n 1'<1" \'1"i,,. d'r<OCC: :m,
pO<1 ...n ,.)S .JT\-'C1ar mqor "1 ,,.'10. los pa""I'os, 1,,, I'l,,hlo~. ("1I1<\a<l,, ~ a 1;1 genh ,

"l<.

\ l'

mis muisinn,s" lunan'5, la, l"i:irw1 ' ; )\\I;"'111,~ hriudau '11


HIl'5 ml'(li,mtt'\a ,u('t'~in dI' "''1"1nl".ClU ,ifoltll'n' cronol&i]1<'11 h,II; .lI'''\os o en Sl'l:Ul'n,I_ Indil'idu;llm\'nh'" ,'1) wnj'lIlln. "hl\ ,ar.:. s
~t!'lS pn ~ . t<l\'jon<'S d .. mayor lli"nlo lcllic<>. "mhidon inl<'ll'l1ual" ]'1'\'<." ;S'
mi ~ trata
m <;>:!tnso rt'porG.jt! ptrl<.lisl<:o n sll<"t~i"l1 d,' !W'I1".i\aJ 1Iist1 ia5
fntrf'gad ...1
JI' bajo 01 t'oO\'t'ncimi"nlo de <"" por ahur:. ampllao
$(, sa
b" iogrnfta d ;lOn: =_ en ,,,atena rt'rrmiaria II<lnn,,1. El nu}'Or "mpt'lin fue pn
e
l3. ob ' a a = JIl' funtlmnenlatla t'n tI ....\llIlI'nlo5. no,licia" ykili
ios..
:>! niginal I alranul$t'll a los It'('lon's]o dd){'moe .1a a<;"Ogida),
"1':
fueron IC<l!jdo,; por el din...lnri dellnstilnt') _'\nt
10 de.d Estad~._I"H. _pTtsid;tl<lpnrelil1,,<me ,Al
lian.O::'~ iI!I
nt
~a p inlera l'(!i.., '1I1. iGran s!

t'ons..';,nh

.) de -f"nn

\I f ....<lo Sdult'1
\'",-al': , ~,,,-

"ilo.I<.I .... llllm

,luf.:"T'O

1I".I,\',

2"_'

lo

a.

Arranca el tren

'. nll"_ L.a ml'rc",ra la lr.lnSportatliln


El trfitt, tem'Stn' f'n \','II<',uel" l'l'a IX'
'C.!"!1I lIU" l'nlhan:ar una I"nda~
mul.u.It,,,,ll,I>a Illn ,'Osll'\I<' t'n n _ '
: . . . ~;I.' ~n !.1\"'1"",i ,'011 ["Slio" a I.;, t;u,Ur.l H'nia sil'mlo m,is l'CUllnmld &'lI""" 'fltn> lIw[uisin1l'to l' r'I'~O Cabl'llo
ltl-l'. lql\. ",ti&s
t'llander,l'
plasman," f'n obras
............. ~._,. ~-.das tn ""\I'POS n>d,,,,k_ ;l\'Ju!.ao.l", par;l la l'!l(\t'a, La
......... arurrdos """1"00 ,k'_'m,l!arl,~ l>ani;llm ... nl~,SI se:" r"Ompanm oo:n!os
. . . - . . . 1m ",>nU,uo<..IUnqtlf t;,d" 1'.\;.:1<10 sIT't"SpOn.lto. fUnl"lOIlI'S rdaclolla. . ---...... ...1II!'rif1C;Jj do- ,.,,, lLLI"s aw;ruola, " ,id Sl,\:lorcollwn'iaJ umni- - ... . . . - . pnlieCradr< pur Ioi. d,oIit",,-oS fermc;lrn.... " l'n nt'j;n,:iu l'(lrrit>n_ ..... nen.. o:orw:n,,,,, t,.r.II,O$p;t;ar!., ,'n UI'. Ir-J.n<;,c..'i(." pri\"aua.
.... ntrfp SO I~ del.t Ikl'i~a TITl::-:: ,1."' \linistl'n,) <1,' Oh""" f'lihlim",
....
an d.taII",t., rq;iiIr" hlsl"Mc.,
1"-" d in:'c'nkro G"'m'an
_~. '~l\. n.:un lo,t~""'''I,
'1'''' 0'/ o-stabln""""n" d, "a...'Stn'3 krrt.ICt!I7"i1l'~

al.,~

,:unf:'"_,~ioot'"

.....~

~~

~ct.ado

-"-*.,....,.,

~_Iu 'IlnUQl''"'''"Iffl1 fhol -/,. 7ih'llnl7ll ,'d._ .\/i'1'15 .r,- .-1"",


.",,... ... "" ,,,rtltldqw "'!I,' '<Utie""," tk /'un-/.., Cuhdl"

ri qw

<l' "" .. "

n' ('IIW"t -h'l"l'OI:'Orrjl dd I-A ....


POll/"IIn' f'l:qlllo.... """""

I~',-Io",,,/ I/<'S<"C<",;'III_

11,,, '''ni.., <.,. .lId,,, ,1,-

, ,

'<'iui.<

>

'"
~

. '-.,

~<

fU .....1

...

<L

~"

..
"

.'T1'1-f'IIr

T!lr~los atisbos de n1"dcrnisrn .


P"ISajt..ros desesperadoS.

in ,1,-

"

,ri

,,

I)<!

~ria

i::

nu nn

'"

-.d

"D:

'"

"

"

<e"

,"

"

..

de"

"

... "L:.'"'
"'"

,
k

.,

"'

'"

pn "

, -.
del

.'",

le

:k..,'

dI' la de
aquit-nt'

'"

n :L

as ..,pn

-('

[j ..

"

. Iento .'

iido

"

.'

X ~

~.

,lo

..

'-

;.,
8,

"

n,,,

,h.

.....,,

"pn

IS

"

'"
-t-'
,.
-.If"'",-b""<".
_,0_ , " ; ~t'W .i'II~i.1
~.,_
I~"
",-_

~"W'F'
i" I -,-lP'
-

t:~j.

0'0

~,
~'!!

.'
O
'

~ii '""'''~!..''.., 1 r i!~o.:~.i1~


-:>....... f:&"

:dii;..g'i""~

l.

=~te~ g~ ~~~ ~;~i~ f:f.~


i:~<ni;~;.~~it. iU
q~'[ig'-lr t~ ,,~l'
;i'.i.lri.h~ ~p

, H"

iJ~'
-a

_ O, "

-,-"-~:

" =. ,,"-

ir ~; ~- i'

-; ~;,

,:-. iL
i~
\
~

,\ ;: -

h--I.
'i~i!

1" I

l;

f" !~H!

l~ ,,~_:-.l="iii.
I'!tl~i~!;;ti f~:~!
'~:-l
.! 'l~i"" 'r,;
t I-.til,-~it'.
l~' ~ i
!i'~~l ~ti'1! ~ il5~
i Ii ~ l ti ~ .;' '
rl~~ h(I.i", ~U :,
"l -U o" ~a i-.- :
~rJ
~,~~
~

~'~i

-o

lI'

fili!,

10

!;:l!

tt

... ,.ii

'I-;:,,;( -;,
-IO'&
!-k."

It-

~;_I:'
~- _ !-

ji .. 5"

lI.~-

'lli"

Garantas con penosas implicaciones

l till" ,1, ~;!:Io X.'X. V~' ,w/.ud" ""a ]'<I, in:"'IWrll"."On 01:<'01<.'5 "'"I'i,ali,tas d,Lt~Hln1l, Ikd,n l' den"" "I'nlrus "'"O"O'lllm.' nHll\di"lo'S. Era "'" I'"i,
b;.1l
arrola p<>r la.' n'd~ma<' i()]l('~ \' reparos d,- rUlan .. ",,,,, y )(<11110-[00' '1Ul' pre.
.:i;m us "H~r~s~, de "" naclOnale, . 1.1 1\<0",,>1\ ".,frl'll\ah" '" Jc'Sa"rwiim" lu. I!
,
~ a,ulllidas en funci" d~ un" dO~,' t"l d' ai.shnh~~ (,orl'l.7l'iarioll y ,\11';15 obn

t"

de inti stnldurd bsica '1'I~ a la par ,Itl hi"lIe,tar <]'J(' pn>':lIrah.1!l ,,t;t.;IIl.o.5oO<:;
das a aq Ila rdaei" ,-'~tn"rha entr" polit;"" y 11<')\':;'" rn 1" <jU'- ,d:un<l o;I(
.wrt'll andan la primcra.~ !l\anif"qa~i()IH" d.. corrup(',',n ,"Med".
la
publica
~tr(' 1"" efel10s >t'!'versos d" la d"l"la OAII'ma liKul'llr" d 1~.dl!l'lltOI'<, apitu, del bloquto d" nu(~tros puer1us a p;1r1ir d,> 19<1~. por hm.III('_' ,I~ la Rota I ID3da

:le ;lOtl'nci

de la epoca l"(l11l0 AI"mania, Gr.m 11I..!I:II;a Italia.

e plante d,' Cipriano ea_'lm anl~ "hligoduncs <'OC a;e: ~ inlr~


:t anjel'Oll, m....-6 n-"oxKmes intema<'j"'lak$!ju h rier<'" d,', Preo.i
IW Jor
F. MIo:)5 !le V'-nl'7.IIt'la, bLmro d" no "",nosal ....1 ll!I Cl""'II1.' ...... m la"
po.
l1imada por inllu\l'lltt'S faclo ..... s "I''el.ldos qUl'" ~iomlll insultaul.,, an,fe
'K3(Ias d~ stira moruaz _,- de:ID.>nsid,'Tad
lr BelfO. Llt'
rtfn0;- """,arla al ,.,;tilo <k 1as ma .. ro ~mal:
ron, 'aC
df.
"inda r 'I!O 50S ,elltilllnn; ~ dlihru p"bli,~"I.,.1 a,bu
a irn~ 3cr- \
....-.pi1M<:- .., de ,o;:: uro "n la f ,liSa 1\""lial. ",aIi1.ad. ha" l~nl".1\oo po.
,.
>Q11
Rntrl , . le "liO no.:
;J \ 'cllczo(a
Hin"
~bn
..Iu
Ir
fn- a 100 'lI' C,slm. ~1I
~ r<'t 1" f
"
.I~ltl
3.n
\"
::tl>la
-od.I.illlll,,.lrinn<'l'("'il~ I't-r".t'nfn
I!
.,1
pm;ido
0.,1 au~e im..,,: l tI,' los ESL',J", l'
13. c.,r\le 'n d.'nll
dril, e l.
\C
ia \lill "r1i.:uland.. la ,-n,,
("
........ "'and
Icl"tl l. Inil; allwnlt,,,,lnhllr.,al I'a"
Cal ~ ",M "O;'
a(I"', ....1'~' "
~>l11.'t, IA>f:'"
,rkl en d '111(' <'in" ... di"",. '''!''m
. n:
RON
1'~ ...... Ji
MI "l., ..... "".
""Ia .)" A"t,
I ;I~""I'"'' 1.;irr

,.

.,

.,

tL

Idar!'
lila.

18

p"ro
in"

(""" "tg),

fi

"d.. \'.'f1'

" r 1
1. ~

""

'ioN"

,Id

"1~!4

,,,,1,,

,~m.

"" .
,l.

""drn

1'/0-

'"

E!;tadn~

io
"

d,> riiez kilrnctros


1;15 sub\"(~ncinn{'s

SI"

,1"""", ronCl",in " la '01'0l"On moL,'o del t"lmde COlll...'sioDe:ll

las __...;on"" que ige


C.. n~lrutti"m

Odiosa comparacin

t'Omrrll.ar, .;cJ.:und".dl.... : } del .:.\o XX. la n~fic. a d., IcIS ' ic ope
mll\'O<
'Pl,k, una
,hda' 1><,
'.'1\.,,1
iI ar"r
24
L . ld .. ~IO,S;
b:10
.troe. ."'ymaltn'O
..en ~<ldef,'nx-ar "\'"
nedi"
In
elt loe <'Il
er l,!, ) 3 ,
~\lml
;e a;

k.

:lIJr ser
-'.Io! :le
(Diu'id n ~~

pl'l1

"
~.SOCl::i~

)e

~V!j

~ra,

';'IU"_

"uea,!\;

a 111

Irt>S fern- _ar.:


U... lllatt;..!
~
~llro5 ,Pror ) r ~n' Gra.
. ns -:~

"

zar.

So!'O _

"aste

ferr:

(Q1(..

,d.> La r

Ti

"m
il'

1.lIda.

" aqul

~d-l

amL

h.'

Y:X.

;;:1
fp ,,'

j,,,,,,'1'

""

j,<",nn

,, ~ .

",

'("{(l',

j,-,

, ,,~-, " ,/, '",1,


/.<, "1''' ,,",,

'

"to" {'

,1<11"-' ~"

. ,.,"" ,tt,-'-kl<"

"

,"

~ I{

,' .ur, f'<1

,n,'

:on

-~-.n

>o

In

lo:

"

J( 111.'$. I~"
.k
'Ulo equi-,
r
J dun
.... manda!. .ro fIlE'

,gno;op'>

,h., '1"l' ",

'"

f~~

Mo:-::l-

..:r.

t: ac jo al
l'I!.t'n
\'
pert ~rba. ln f~
?; ":;c
x>- lnl"
;r
,.) ~d 'o,
ltal;
JVI
s. ...:n

:1.:-:

"

al

del

COIIj'

Le..; 1I ;

ili

"l'flte

por 1
A,nde;)5 Je c:f!CK
rta \ e\idcn
TI
a
d~~d g.; Los jn
h.en ignifi
.:1:1',
rlferrr:._"l1
"Ip.l)/ur.
tQtl
~s le
fhn
~m
} nm de ame"
'" 'J.,b1II rldr
=uas Q
u/a dI' 111$

:te

(,m

.,,

(\,

"n

_"nti
.,..",-' el
_;'" ,l. ,1, ".1,-

<l.'

,~~t!r"-""",,na

',111'-' 1" ",,,', ",,,I,,~rll

mm ft "M.. '",l. ,/ur . ' "1' ,"1, ro,

, '-'L''~"" ,1"/1""'/" <f.,

j"

"01";' f"d

'"rI.,-,' \ l"rrt,,',I"I'I-:l
",1 .. ,-"ro 1'"'1''''''' ,",,,,,,T1/.>
'11, 1," 1m' ,,,,Ilir. ,,,,m ,1"",,,
"" 1m,',

1"

Con la Ikphlkn

,
,

1,
'" "'''''

",

k
~

""

"

...

,~

"

,.

,r\.

-,.
k

'"

un

,,,n 1I'1:"; 1", (;",,;ra "" l!ole"1 para pllJp "'"


'nl<l L ('
ol,' ro ,1, ,,'nl",- La (;\la;ra~' b t'''p,tal,
pi'ro. ~ l' '''1'''_';'';/111 I"'Ji", """I'/Uc/U_ f" ";"/" 01(" ,',</u,
't'\I ..... ' U II,JI"/II"r<l " ",m ,'tl"ll'l'" 1" 1,,;uIo"'(I /101< 'P",~I. ,,.

f I1"

[)
/1011. 1" ..""I.lim"",' ,'" .ti'!,';, m',,~I... ~~
">lId",lu5 'J ,1<'5",,,>11,, urw ">I,~'i',,,1 01"'1'" 'C Ihlll'"r
,....... ~'. '- ,,Iooo!< q. fuTKlQ 'r ,'n ,,1 IIlI<lId.. /"
<tri" ,j,.

/f'rTOf."(Iml{'$,
Slf'JIh''Ulon, di.' 13n M.lo ~1 ,mu. d.' ,>dad, lo
del im, .lJ ic:
Slfpht-n ~n, a l; 1n t."Stou. re:::... ",;ado ,'" lo! ,""p'lal "cn,/;( 8l1li.111, P" ~ ~ ..
j,r:"IIU ..n ,,~Ia O ~ fim,.~ ofr\'<';"
J
a (OIumDlUn Mi
Il>:::
",o. d~pu<
~" '"! r h~ nhl"3!l d,' Un ajamar y ... n
De
~ r ur11n
<Ir 1... lo .a'ra pi C' !nO in.~lal" la DI al""n I......"higic;' d.~ k~ SIl"!
:JO. 1"\"1"'"
a rollSlru"
)' ...... Iido do, ~
5" c.1ro
hie::)
boril:o
-;.'nl~ 'lOI" 00" I ,-ate In d .. IJIIIn.....

""
...... ~ fa;
~"l' la 1....
-'IIa;il!
La l"
dlltb
~

,n

lA,

.,

".

..,
,- ,

...

I'urrdar 111'

31

h 'llanl'l>".. ,

- 'ha

puo"'

,.do ""')'0,",

"
'o' .. , r", ...

"

d.,.~ roll1>lir :un

5.t1pr ~

I~: ~,I~,,.,.,....

,/1"

" " ,. <.

,~/"

.."r,

.y

.,n,

SIII"""

01"/<11<111' H"",,,,~,
lo
'i<. h"

",

"

,'r

,.,'

h. o

r"

IIII~,

"

/.

'.

" , . ""'1"

r',,,,, ..
,h, /<1 ru"t.
, < <,o

", , "- "


~.,

h,
,

<

l.

,..,....1 .. 1:

H Il.RY

J.J

........

Jo

~'tI'IPt

[l.

"

~.

(' ibaJ'T;:

F;

pal1:e

la p;.... ti Jal
fi;; l.3 e G ln

t~

xto

6001

g 10 desa dif -enlt<S n~ ~


~ ti :en "al "e;,; ti;;
bo 1aa

.. ~
r:: ,\'ef

ir

ri

a_.

,C.6, rJ C')lom bU! 'lO

'" "'. '",


.d.'
,.,.

in~ :a;..'
;..; jt.
1I.ae..

~.

La

(',1. .. 'a

~o

~ lttT

;d' p' l
~~t!"'
:J1.1dlS Xlrvapo""_ .a

;;e r.::
fue la T, _. JM

..

~ece id le!!
t j'- hd de

te Of> 3
roro ) a

::1

m.. e!t~ - na5


H: haDer le d )5-

oon .ameas r. iiar te erroc


:Jo deb.::=) a Q JI' los lbill

}o p ~

~ f':" _ ""ar tneles ~d;.;:t la


) de I.:./:. " " ~ " La t'Sti ,;,".;u: n
:..;). , [)<,

""

rns eS!

nas.

ti (;ro 'gC Sl:C;'~enso, K"


'UOIl In
bIe el fC:flJe n La
m
e tee )10-' s hizo poc.

fa.:
d~l:kOrl'J'l.::.J
'"' n
y k .. )con Jilla~1Jb"a!l

nlmSO'

\:I!<

nd-!,H
,
a
B-

ti

'"

le

'illl<

d
~nme

m n~).

d'"eC",r k
() 'Ir h-n II lap Mi
. lo ia de ro: Tf)('arril,
1:- tu t,
dI 11.
1\0:1..- ,al: drla 11'lI ~
..L
J ..... ( JI" ~h
~h
I
L
(crm ami,
("1

l-l'I9C}1

R
, IJ

,.

rl/{.

l.

" e

,,

,
",.

.,

~.

..

.<
~

>:.

..

.,

F
trt" 15p<J'U

'S

P t
..,.,
p.

:4.::"

6!

tc.n:.

'"tr
"t("SCl

.va.

B_

::l.

'T"II'
rI~

:r_

.. ,'.

s,

. , -

R,' -

~. r

~ ,~

-.

1T-

....
e

..:sta f!=.-

- ..
~

I.

"...

"

,~

.,..

"

~,

'"
....'P~

"
.1

"

,
'"", I

ut.. ~

~r Ullll

'Il'

JA

TIO.

,','!:I

~n a ,

,rn; lO

('011' al

Rosas )1, ",al!

1 art !\ -K
:k' 1id"lI,hl't
r,,,s. i\Od('}o!;J1:l~ un :JS
111'1< lir..
men 111)
ck
.... "'(:0)1;10 111 dt>
i..
':':'('O
Jo
....
'Il d 1~" XIX ron, la fu,tu
~.araqOI!'
1\
\
l." docull,,'nto on)lloa
(1'
...
dl'1
:::Il1wnto de Slcph('!lson
~~
- <>r d.' Diario dI' Avisos
m;mu'
I~,r as
, lo <~m,er\'aha _ El \'i~~()nll'(r~tu s impn ~lun~ 1'~'nitHS \' aprecWtlOncS
.&~
51krrin:, Urahmn y p()wl~s.
ar1
"-~ 1"'(:
l1l
\' pom' en duda que
~111
ilido con nlot\'o de lH
si ~ ';l'rt) I <U~ Stephcnso!l r!';rc
e 'lagl
t'
jO[1d'l"l'l:ogia otro pcrmundial
"TOCan". ~, Rirhard Tre\;thitk.
"",-bia. Jur )S .... tormmm a Europa va

...,i\H~'jl"I."l<...

,,,),,,,,, ,, ,,I ,' I" l,, ~ ,,,,,, "t' "''I'''''

''

1" >1"1<1

d~

a.o J",IoI,,"" ,lo, C;!I';CM <1"'1""'" d,' ""' ... "r I\",,,hlt' infl",' nra ,'n 1II:"<>m'd'"1 d.. I;, I'r1l)l" "" "a' "','ra '"1 ... ('"r"';H~' ',,,, \,,, II :s <Id' ''''', ""
~it,,,~ ,." LI<"'.' <I ,[.".k d. "'.m!" .,d ,", " .. nl.'~ ~\Irt , ...
l "~'

.,I. "d"I"'"'''' '' 01.1 f,"",,, "",1 a v.... 'r a".


'o

'X.

'L'al"Il"'" di.' ',"'H'N ,' IL'I"".1,1", "'n,ti",


\;,idi ... ,.;, v la, ro'"I''''''' h, tl l fLl.a,,'I, ,lo 1"

01. 1", KI.,,,,I,,, d. "',,1.


'8",., ..... '\'1 ,,d... " I'."

~"'uh;"k

MIW\

)'

~i.

",,,

IU~ ~
M1li1r

~n

DI

,1" ,ulo<lun

no

;'<)

Ir. 'a

",

h .,..... 'Ti
ni" ,k "lit

f~",ncilI

a~

,,,iffa.

IaIUO

!I<'

'1' ,ootln

lOO'
,,,.,h'.,r IMII'
.'.

u/"'"

,.,..1.

1''''

'11 I

Jil ..

'1"" ..n

,
"

"I"~ I

',n
."nl~1

',c

1'"

,,.,

r~"
.m

,1

.".

,""'
." ,
"
1

"' un
1,1.

~'I ",lo 1'" " t~.

1'"

11\1

.. , ,

,'"n "
1
11" "

"

'<J, ....

l'"

n 1

.",,;.,,,

,
1,

Itt...

-rn ....

..

"1;0,. d

"'.'

"h1

"'JI("IIII"..,..
,,, ..1 .,...

I<m Y'fI<I
(1 h<,/("

'Ir

..n

'1,,,. '"
",,,.u

~u"'I""

l.
'/I .. n.

~,.,.

dd,i;t li
,,'" k .. pi'
fntn' (ltr ... Y Ii' ."." ,d
(' I A,'.,. fl1l
I....allk 001
v.
."" ,1"'1n
""JI aq .....oIaru'lur

~'r-"a<bs.~'
iel" ....... n
II....I.F
( '" ~a,ol<'" ~ mJl' n, I'~i
"f/ ;
1" /o'/i",~

,.

, ,, ,,Ln
i

..

lo
un

"

,c

,J
\

las

"r

, e

lri EE

.
... -

"

Id 'r, 1', ~'i,* l'


U-!

, ~ .A'.:
,..r!' \o.

1I1 ."anl:, !.uda-Santo T"f<'

-San Fraile ,,-od,- v,''', a!ll,

lh -ir ),,~ all,~ ti" '\I';\);\la I'U

'11

........

p1alWS ',ri;illalL'S '1m .... <I,,

;(' pr ,', n (; mimar];, lirll'3 que !)('I""h"" Ih-'arrr,llal' con cnnres;"


P1lrt' 1;] d
E
i" Ca""~ca5 (j Cail" Arn;'l'ilJ" 11).;' ha,,',, 'o nr.'mQ oc;,
la 'al, al- y 1a 1,.; ir. '''1 Ins T(>q1 .:.I.a~ T(j'l'j,!~. Jll'(
In
e
)un
de (;
ltw
m >OS" di- ... par :1(-511(, ah I\'! l rumbo v,
)'
10
,

,.

/l'an
1tral 1M nalllenl, fUI :lado, 1I 31.'>. 11\'01i!!to
!'e' re" Jl' 50; JI; 1m de 11 Re, ('on JI:
(l
romo ~
~Jd. 1 San
J
run " l I
(L.
:nt1ro
(.
tndf'
:a Si nta L J p a r : r los \'aU .... 1,) T, ~'. lo ruaI DO JI.":
oa't IQle
lIKu .. l, ~ue se~ ) da
n'u
d
fue 1'( rnh.;.
lo l. TU ~ P
W1i;l.
~n "1
:JO'
a ~u el
;1. en ~(J
la k.1"1'
~ ~hnllrl
ni
~ li
ti 'XIo In feo
:le JOO(] o ('1'1 po
(. 01

,,

,1('10

"

'"

,
j

"

",,,

.....
id

TOI-"a~

l'

ro

:lc\'

'"

"

,n,

\. p<'.
!1l

,,'C'

..

",

H.

)\1'

."m

,m f::
\ll1nJ!a
e

\J~n

,
"

lIace siglo Y medio

..

.;r,

"",,;u..n
nlt.

,~

.m

noUo

..

R'I trUlLo

m:

",n

ro
.."
ro
,'ro mu
~

..

"

....

~ntacin

mi'm!'

,,_sbu. . n

......

Lo. n

... ....
h

""~

"."

Bamn.,-nto

;1,

'"

""'"""-,
x.

",

otImi<:;

.~a;~lh

-''''

':'.\irt'

..

~-

n polen.

~In ,~

acre

as :lirn

poIlli ...

.=

f.

'"

tr

;;s

1I

.n..;;

~in'lZS

'.

-,., mmdiphan

.-

taallAaI y Tacagua

.",i".II'"

11<'1

,del(,gl":T<~arri

1;'",I",ndaUe:. ,IE-I I{"il


"111'nl~,J,,~ en rarado ,'n 11'24

Kly~1

J,

"'"ron 100.0(

""
,j,.

!,,,,
arl<

'",

,'" dl-. .. ~;-:b, ,.,j, ,,'.,

ry--....

algo
considerar m.~ arle\3ntt'. Los desniwll's !)()(j'-mn 'II\Je!'l,rsr
. fommndlJ d nomino ena zig-zag.
Cuando Cara('~ sed .ww ciutlud po!,ulosa. ,","'lIdo ,IU C<l1'1t'''-''
t~me.gf'(mdes dllnen,mmes, t'ntOI1~-cS St'r lu "C<1~i"ll d,' e.tu,,,i,,, r
Clentifi("(lm~nte la prac/lcabilidud de !'.~<l "/,,.(1 dI' nmwn<J
n'Sulfa practicable, 110 faltarn los ,'Ql'i"ks que
,;,1.
rofalrw"n las buellas gunullt'ills.

e~i,,'<I.

Edward 8. East\<.'ck. al mennnH Sil \"iilje 11 (ar"a.< 1" II

.. .Ia !'drIl! ,,,-TidentaL. omduce direcfurll"I]/- d~ (",m


&hiel de Ca/ia .. A lo /urg(ldt'ell,e"d" /eIBommc, ~-,
leoont sus plelllos para unfirnlOOlril. ,/",. III,'"Jj,l'r
rudos por cierto llt'rsoHaje que lleg (l C<II"l/''\I' ,!,

que yo. (1864)


Stepbenson seq\ll-d ron 1" impn'~ill ,l<- ql'" en !"'"
cidades para construir un ferroc"rrill-1 GIl,lira('"nc.'- 1'[ :IL" ",
de declarar la indisposicin "fid~l aunada .p"r ,"LIl"lit"" ,1,1,'1'('
nkas dada la caracterstica d .. os km''''''; (' indll5"lo {l"."" " l'
nada, lo amlgllnte o desafiante d.' la
q\'" otros
dt'
mAs luego. F.xistan
1.'<,HOI"):;""s en
"I";po< d;;.p<>rllhl
IIzar ellren a lo cual habra que sumar <'0010 iml'",bk. al'd"'- a tun ,1
cuenta la visiim que "nlunCt'S poda p ....,pl,'<.'r por h' '1"" ,,' I)('{'t'.
terreno en una ;wna {"'1m cxl.... rienda ,i~tnic.1 .
l.a~ anirnO!lrul contribucinm's de l,,,~i):,1 tit'tw" h,~,r 1'''' ,la 11'1'"
enviado a l.ondTe!l v Pars CO!1l0 M'l'rt>tarin ,Il' 1" lA "H'''''\ ",OH' ,,,"l;" ,
taleR, RegrelliJ t'O' 11{43
n'ti.,ll'l" ti, \a vi<ln I"lhn' \ \ n .1
Yaguarapal'O habiendo dejado idl'lIS
l.,
10'1,1.' f

limita('one~

.
'

;,~):rafia

l(l~

,,~I,',

I,.~ra

fn\'"r~hlcs" ""I\slnl~

V n~uelll.
1.1111 dellplaZamknto!l dl'\OII tnornws \"llIm.t
ftnll de 3005 el drm' pIordal tk la aulol ll la I r
mirlO de 2006 del
N t
...wra JIdIIpPIllbt
qudlrtda MlI'lITSIl Iil,
""",",

ckmImbe ea
:';;=:~::'~I.

viaducto

tk~I:.:m~;~:~~:~:::t:~~

,,,

' " ' ' " ,- , I "

La Guaira Puerto Cabello


I-'ue, ,(,

"ab..

1"

"

alto dirigentt> de.la m,,,oneria \'~r".ZOI~lIa.~'~IItn~ri,. ) ,\1 n.l')\.'i~\I!,.. ~t. o ~,-par~,


ti,!a de ,R:;o. "dl\'O en la OpO<;K,nn a Pacl. ,.] I>"ner"l n,lm Ion" J(,
Gr(');orio ).f'lllagas. adems d' "ntn'ntHv~na, nhehUlle~ 1Il11ilal es 1l1'~tl a
da~ por l0' I'aeclstas" C()II~eIT"d()rt's. y llevar" ('abo dur"ntt' ~n gc~IH,n ('01110 pn'
,id"Tlte dl' la Rep,,hlica. m.-l.'" d " " panlr d' ltl ,; l d,' o.Ii'lrngmdoll ('<,JLt\)orl'd(Jr!.'
,'01110 Sirn'>]1 Planas . .Joaqun t'1"f(m. Fr.lllcis(o . \rand" \' ,Ju~n Antomo ).-Iunol
TI.har. dirta d 24 d .. fll"rm de ''''!A l~ In(,lida trast'eIHknla) ,1, alloli"in <1" l~ t',-'.;,
lilud. AUllquo: los histori",lore, no han ~irl(l bcll{m!o5 ,'11 d l'ujuiciamicnto 0.1" su
"ll1linistr~"on pu,-, estuvo ]lla~,ltl" de ('ITOn.' 'Iue CQllvuJsionaron pl'ligroS3!U\'l\t\!
a la Repbli<-01. ell<c,wral.Jost' Gregorio Mon.'W" jug lln 1'''-l'd rl,lt-vantl' 4Ul' tr.. 11'1 J
l1tll'slr.1 histvria ferro\1"ria. Tanto as que el ,8 di' "hril dt lRj:~ .I,'{"reta d I'rhiJl'gio
que "()t'ct'd' a "l;unos H'{-inos I'ntusiaslall y progn:slst.1ll de !'l,rlto Cab"llo, 1.1 ">(ISi
bilid,,,l de ron~trui! un ferronlrl'il para unir l'", Im'alitlatl .'<ln San f('lipe. l.oc'i pro-m(I"ln'S concurn,'r('!, entnnces <11 O>l11',re,;o pidiemlo una carta I'''!f'nte y la prott'C
cin n:,dOl1'll. Ell,)s nan los seiiores Sanl'ht"Z .\gl'f'da, .Juvc & l'ompai'lia, 1', (.'h,,~ier,
.Jose Mari'l Pl'I'I" )Iarcano, Lilnliillo & Lan::e, FerTl,mt!o OIa\';\rra y .1. M_ C"q:~
!:::~so_l'ont"rn 0011 la ~"s"-:;I,,';-m por el E.~lado de 1.. quinta partl' de 1& acc:c::l\;s
\' d"flocho" dur,mh' I() .. i'l'I$. F_~to los anim pUf lo r\l~l di~iii.1mn b via que atran'
~ana la monla~ d~ l:rnma, ta cual H'gn~ no ofreca ninguJ1a dinC1:ltad '-11'" r. '
fll("t" ~lIpcr"hk anotil el histol'iad()r Gonz<ilez Guinan, qult"" "SU Wi d,SllC3 qv
en otros lu~are:-c de la K'p,,hhca. part(""lare~ animan el fom'l\lo puhhCQ mcd,~nte

... oc,.",,,n~

,
t

q"

"

1-'.1 t:', ,),. mayo ,1<, IRS4. el Congreso .c ondu\'<l 50S St'~i"IH'S lu,hicmlo pruducidomll"l' Olr,Q~ l")(,,,>~ <1"1,, ~Kt'nda le~i,l;\n\a. la ley d\'I IS dI' abril m.,nJando esta'
blr" '" "n f,.rro.:", ,,1 p,m, '1"(" \'nla7ara L, Gualr;l ton PIIl'r11l C"lIdlo \'la ("In .I,'as
,,11 ,d(' A'~;1I;, \' ~prn\'l'("h" la na\c~adon dd lH.:o l'on'll'ido l"t'''nl ti.' \"II"(1('i, \:
'.-U,H" ('n ",'" 1""'10 \"'VI' .
',p
.
'
'
l (""11m, ) ""di:,'
P\~r.1r d ",,,rlo.' "h.. II". Eq, 111"0,,'('1011<11",1<1,) Jd
"h'rrE"'llrri
.
.,
r l'. una o (OS \'),,, , " lino" , , . \ ,
."
,Iu'e ,,1 d,e"!,,. v sin .. r' ). I .
" ,h os lIm lra 'n 1''''IO'''a
1\ \
s" "" ll,tn sta"con"l\\la ddlh"'ll
1" ,,,,,,,,t"o tr,'''''' """'1"'''' 1'1 "p,,' __ "\
.
. , "I!' nI a~ n~ \"'ul:l;,1S lt>
''''''''' "onl~a''"II''n,ht'n)
\
"
_
" , punl" ,!,,,. p \ aH" 'H.">c, I.,,~I"'" ". ,., 1"
."
'. ,lSUlttn ,'rl'll,'al'l1krll
. .
.,'. ,
."!I.:n.'s" mh,'''''w 11
\ \
""tt ,t \ ",,,",",,.,, ta,.,!;"", _, ,'ol,r-or
1
' "1I("I"'.n 1I1ITlI>r d(' 1i\.,S
h
1 ,\
'
'por '" '"nslt'""'!",,., 1'1
.
"tE" l'"rT(, (' ,'W
". s"" I'dilW. ohra"" '''''m'"ti,1-I
"1'1'111"""10 ,\mliu,) d,
n" "d" ,U I~ "pro,h.... ii,u parlmnt'ntari" ,1,. lH~'
f, '" tr, "'1U"I'~rlla l'JI pi "'11' lit' dp \,,, ,., ,. \ \,'''''' 1;'1.I'Tlmn I'",.",<"u ril t', nll ,,1
,1' ... lt,",lh'~I
""""'''ah'
1
" mI". I'ahtn, El ""nioi"Tl'
l.
'
"\"~11,11"\}
d nwt!it'(lt-l.,
'" ,Ir ,1II,f, ~r:", a }'IIlHr "TI, Ir~h,li" d,~1I ,lr'-lI1~,t" " t"I')"",d", 1 , 1 '"h 'l'.
~~1 I~ h1Ht ,ro ~ "~III'7.1do UIl ;'lrH' 1"" 1'1" 1>\11.1 1;" III.:I, f!llm."I .. ,." 1'''I,ln' ,"
, ~,," ''''"I''''I'''''""","\,
.'Jrn" ' ,,.IIHI.II I'U h.,
,
El ''''r, l. "'" al.,n"TI.II,.I',m"','lh
.
. '" ,h'I'!<'
"",,10'11.'

s.:'

Htn ) {'enhll,

'."
n

,"

H,
, rlil ("

'ul>o "','
1)(

hO""1I'

al,

:,

dO' 0;1

....In, ) 11
lnel3dou; ., c: iX
. fimar:
rl'ml ....
l:'.""epaal-a"On

iIl., por

-.:>n par
s !lO

lr;

,hit' "t'n
r

>s:Jbn el

o ':1$ rt ult; ro
ti 1'111
m.

rorr: n ... unatmh


11<
t',

SI' en
\lcti'Ud(]

"U'

;Ia

I{' \"
d , 1

"'SU,

1,-

10

tn"

"

J.{'''~

lIlar

X'

l! p~r

J;,

Ii
ti

11
~

~
nJ,

,,,

::o1t'k

tbid., al

Ir~y

l'

~n" chan y n de'


nefi 'j.'mt

)S

adems del "


-,.nP",'rlo("

do

f'l. n L bdlo

~n

nlt'll

'*

l. 1M"'):!

flI'
"() ,entre 1.'>;:03, Fairli", <.juicn

,,,,n

lo

)"n'-', n'ZUt'lu, do <1,

q
,..,i

"'
e'"
dI' PU~'f!'
e
,1

,"d .mbn
.1
d,

IAmdl
0 \ ) ",dic,

"

,
R6;

187<). COl1J!:reso de PIPnh)otenciarios


Y Ua
eSPfendorosa aecena de anos

l.- .
~

....

...

},
~-,

HE'

.......

,unrcaya \ . ~Il ~:a")l 'n(unen


t'. G{)Il,,~I~l
rrocarnkr". onn~,
~' . n
n'
'~"
ne('\on "~I'~~I'"

lo)' G.

'1

~W' e

r~alid1 Id Icnd"H:>S ln "f("QI

'

t'

y 111 J-\ le
\"" 1":<\10' a tXh.rime
p" 11"
W

}lf!'

~o

iIlral

I'nilritim""" la

'rT

1'1'1-

~aric()I,.scon
.~ 5 ~
t"r;~~ 01 .. nl ros.....
. .
...')I;l'm.
_ ar' HI~S 7'<)~,I~
inll']'1l1lt10n, pernllll{'m ,." >n
tllllO
FJ logro, ,ene a:

a 'nl.5('.

d" \ el ':1 'la en Espatla, !:uai -C_


true"' o id 'el caml \: !p,,:;n~ d
~tl

Jto

:12..

~ir

Je ell

1876, el t.L .;
l. R"l'l>li,

as re . J~
doc(~r M

al'1

ndo GU7m:

eIl

a
nte

de R

Blanco' lab .1'

~ Q. - ~

wm:idfi
:li.... "SI r:::
rta~)O. miMno ~ os

t ",,_,.. r

-:io ~,ebla
eJec1
too l'n IJt:lno
- 'cr.
il o si k' re t'n_
~ exten:>.
Lacu'
r: _
leida en \<
~ "0 Blg1<'' par
j,," d~ lit
ciupn - . ' , ~"'"'
lenn
\
!';
ex
:al as. ld a
l4C
,a(
J(1 ~t{ liCJf
(I.io.
CO {I 1\' .~uo m le.
1: lur.

fUl_

",::as,

~fa,':

kC

Hc'tl

..rt ....

:r,
50u
""'as (li5p~ I( R kr<.n h..
..,,;; 10
"
1
111\
<es d 10< en
si "b;~n",...
la ~~rt.,K'
1111: "h wl
"id"o f", <jI_ "<j"'_
mr Is r. n,
di" poknC"lI ., hili,l.,
ii,,, ,h' 'K'rdll 11 ,nort ,"
' na ~ d h roO\f]an
<o
1
"
1,.. ~"III., '"'' ,.
cqwiol\aI ,,,. ."j,'
,..'
."h'
r

11

lO),

ro.

,..
"

,,,,,In""'" l., I di ll, 1,' 1"

')()"',n"n~ I1m;H] 11
1 jI;<'Iwr.

piI.

,
d

}'.ll' "',nl
1; ,,,,n
j,h ia
,,,".,, 1,
h..
,o,
f1 ,11,
",
,1 h. "h'
h rl '
('
l' 01111.1'

hr'
,,1
h'

"

""'ni,

111>.".1811'1"""

1"

'00

.11,

"
un

,;,."

1'''' ~

re:

lOCa l1lII

Consentido de la sociedad
.,

~"l rr(',.

'" .

como mu\' ~ie rto que

Todo., lo, ""'W?"'"''''S' " ""IC><j,,O'm qu<,/i ,,'s('1! SI<> ~p'J '" n.-,;p,,/
hc'U.~, ",'"",""'" '/'" :.'ru ",',.."urlo me!"'"",- PI .,i.<I"",a de /1,. .. 1""rlr ",,1'" 1<1, ,."qim, . .; proJucf()nH y 1,,_, "",1m.' ,yon~l'd, " ~
de <,xl,,,rtud"
,-\~i lo n"",ll~ en eslutlios d~di~~do' a nu~,ta c",,,,,,mi~ ia I ,h,riao.i<J ....n1
"",,,ri<,... n3 'lary B. Hoyd, q"i~" .i'L~tif"31" arendim "ul, ada
..1lZI '" B!J
la eontratadn de l"On~truct,,!'l'S o.I~ ~aminos d.. hi.. rrH. ",,!5tibn ' le,
dr ~i\..ila HaT\'lid, VJll~"ilb. hizo p"rt~ d,- nuxle ),
) d,,1
Amarillo ",111,.., ,IUI8 1" 1908 ... poca ~n la ,-"al k05 icomc: ril .. jI.w
PI,:\d,-rant(! como in~trum~nto del dt'$;lrroll,) ~~nC'f;'1.
"",,muel intento):lUInallcista pt " ""i.'Jlare!1 ",,\3

,,,

\'cnezut'la huboell:<ayo.' ,,,,,dentes,, ""n gir el fund"",m'"

fi~l. ('5tabiliV'fcl \*,L,; ya",ri~nr la institu'" ; .,I;,L,d. r.


el ra m , !lSPiracin ;,~~7.mandsta "W"'S3Iia a Ir: "" de 1'"

le

lo

da<J nacional. inlt" ~r.. ,-;" .Jd territorio ,. ,-,c,I<,otl (1 1m'


3Il
la ,,;;troc'rin p,c,. c-onstrtK";'" ,k l","i' ..... Y f"cr< Tik Q\
1Il~ <le ..... newlanos ronc,'n!T1ld,,~ l'" ,': an" roS- -". m"nl
Si la :ratuhlad Y obliga,o";,-dad ,1,' la .""",,ta 1""'-"'" '"" ,1,,1,
",,-la <~[<L"",-in rellre='ltada ,ut,,"' ... p". [1"'" c"I'c:t< .,,,,, . ,,0<1
, ,,(.,h,,-,,' iv". no dcs<'artemos fun", gr.w,!S ~n [a ,:r~;lllLl.",11 " lo.
'u "l.mlco'" ton l'rofnnd,da,l <I,',p""~ .1,' 1" ,nn<'1't< d.' ,h ... n \ IC'('[\ ~
Mi \,... ,[e vt'n"wlan(l~ ",,,r;,"'" \i~i",a~ ,!p 1" ". 'uh. ~r
'

"
aTII'

, , ' ,,, , I);-pc.,lisla- <'xtr~"-"R'" que ,inicR'''. Ir;'!>' 1


'
{:ca,'i"s .,1 iun .. m""'0 ,le la ,kl" ..."L\ ,,,,,,,.h. l.'
"" " . ; "p;l ll '""- p"'"
p"1
[""" ,]"e
.
I
,1.,I;~

rn'" "",b ""

('(,nli""_,I>,,

m ".

",:, :",.'t.'.~ ~~\i,' , :(:~:~ ;;:~,~I: ~_~,I '~i:~:I~'~'~':;:' :-;'\:;:'l" ~~.,t~~n, 1,[ur.,me
,,,,ancil.!,',)"'"(.,,.I>,,.,,,,-,,h' 1,," p,l"n.'''''' 1. .'. "" '.,.""t,,, _""., ~~

("'1" " ,-1 bl~d., "" " ..1 .. li<' t" ,-"T"'- 1''''1''''' , .... Tl, ,
,.~ , ;1'" " l'''' ~ t: u " pl\l l ",', .,,-j, , '('(,,,,,\,,~,. " ,1"",,'" ., I'~ 'I~
,,,[ 01 ,." , ,m," I.r'"'''' "". rxtv,,,,,,,' ~'hn,,'" 1111,,,,1<' ,1,' 1" dI" ,
,.. ,,, ,,wr. , \.,.\(',,,,I~ ' c"c~,hnt) "" (' ,,1 ,, '" '
1," ""
,,, .,,.. ",,1,,'\1" I, ','
, ~,
l. 1' ''' ' ' lO
" "", "l. ,11\ ,,1 ,' L,
1,.1 .t. ,IUH,.. ,, '11''' ('( ''
"",,,1 il' '' ''' 1' ,J,.
" 11" ' '1" ftn ,",... 1 l ' .,'lo '1 '.' " "
I
, ~1", ' ;'Dr: .. ,'
~
,', 1,
. ;.nl, ~],It

'1

.", .

"

.,

"

Guzmn Blanco puso las ruedas de acero

.nl
,,1
'11 F

111,,,,
l/U

:id
A111l' 'C

~'

., '/'/(/({,..; !I <le '//u d(iu M_ :le fcss 'I'S,

e '!1f:df:uud",'iu,d"rif:/H"al df:{'/l "'fia'


(lllilslm'cisiones.Gor'

GuinnSt>n

aq~

."
n

IBHocOH_e~_

X'ti id:hl 1" obra q,


"anuo que.J li:ota para el disfrute \ belldlCIt.
"hilo _ul, lo
d,
Ingem,
lntilll'n lIad msd"exahnr
.1 r:;nwn.
IR.: (I; \'VI i;m --l. f'ill' fu<, lenta ia
para -gc
:lU:'f <;)(Ir
al :'"l1 0:>'1, N IJ J Jre,~ sa eo Jic:.-if que
"1iJ {Jo
'<ll.
oop 'rIle:. s id ~..:;:; 'to J., leral.
Inc/u$
J ti
d" l 1'1
y;s roorucio les 1Ie;; JlJo/es y
'JIU ':rpu
cM f:sta Hvt~ (hoy _\lirant!'1) 'los Qe>arta"WII
los Va,.. "l.I" uaa Si! 1IS1
'01 eo ) aceionj"tos '-un lu cm/_

1m

'""

m de

/7'{)

I el 71

mlUo

:10 CQk latJa"


~ 1110 el ap 1"

., <,

milhm<!.~,

Pih' hucia geslionl's ert .York


que innwdiatom"nte
la. Iraf)Q , "iu , dire. j" c> "'u.lm: lehu,.. nJlI
la
,,,ruf'{' ellfl.~. Rr'tl -do T""w. --11/;"'<10 ""hn .
d. I
cfro,. 'O~ lI"uston" P"to.
.
'1Iif!'I/tru.; Mr.

r,...

d.: lJoIl'ures. Xl 'Plctml<Jo los M.iH:ript"io_


sI lo cone" ..... "la d" don>
LUn:n
'r
"'/ do.' <l/In.>.\ntes de eMor

~bru

Pro

"n,

B.

~III1/<l.

'ti, -;t_/IIl

':>ul" d, b <b'''tla d<'1li,-ada ;, rUIIS!I'"il' ,_ [101h


la rnayo, dilig"n"ia p''''ihlt,_ I~, ruhriL-a "n l/l'
/78 t
t,-", (/"" aL'ere;> Va)t'nd~ a C~,." a
"
Y "-1,-" ""1 "'"l1ljo
",
""'11-,,,, ),- \ -," t'i"TI;l!, ql' 'al s,'r d,'.
O,i

. '" ""f",

'"

(; mji,

"

~d")u',\"II"'"d('J\I_,
,

J j(n)f, d( (ari

"

'I~u

en

"

Empeo y dedicacin

X1SI Utl

r ad~ v" t",

~ ." ~n I

:\.li( lIlf;~.

ru ', u n

,do, e

1':

,)

;-'

1'" ua

... na d
I r.

"

\-, aCIlI::

1f

lud
T'" ill..aG
:mln nu d Maeutl !le;
y ,r, Leo n \.ar le! -en

Ilam

,h
CUi1.1d
m~ '

,,,"

:O)'

conclu'

\all'l\("l

:11, UI

TI :atril ("
TI y"alIK

goz
i:-

"

"
nI ,,,,,

"

'1\'" ac
~el

lo",

~eganl

Ratificaciones y aclaratorias

1\"
I

"

,rra"""

rr.

.0'1:\

~'tl

I'lllltl'

fu ("l1l.I1 fllliroMO de lo

NMin _ nw"rulJO rasl


.
al c,objemU el

s 11tJ>I't' I'.d.,usw IInpiJit'ndo. de CCHIJl!Juwn,e


Iu Ir \,1"" ubro..w tal "fU IlIddul'dJ.-..."eI
im'l'rtlrt'apIWle5
r 'filkll IS jouNro, to.llnpcxtl!W
,/(1/1 a
\.le obligo a
'11 lt ""''''ITIIe.. t m' "I.II1OS ("In'tlnsluIIC"1Il .."fU q nq
. a
l. 111<111 8/WK'l1 dlmllltl" 1'/ pentocW l/mmu/o el Qw
ut'r1,W
,;A~ rs ......Ul. s a

f\

'.,.,l"\lkl.. duhus vb",~ l'mlcrdit'n",' pMfleg...... IH.,--,


, .....tW ,I'
"'Prt'Sa$ ,>(fnm)t rus ~u ,""""dll'" ~ huo 1111 I'nsa",~ r '
lllS!'r'u\ 11 <k folTO:ClrT.I.'S ,>t,r .'tIellta d.:1 E,qado. !I IISI {'mm n
,n", I ;; de Carot"(ll; d 1,1.1 Guaira, CanJn1S a Scm(t l.ucia.
{', n'<1.h " ~nrtmurw I~ {:u.tim '1 Ma"ulO Y Plj('rtu CaMl/o 1/
\u/cnda. ""I$IJ.nmd" ,/1.11' In aolmilllstTat;n di.vl"fu de e<fJS
Ii n'oXcM"IN pvr d 1':._lml", p"rmitin,/ l,ig<'(Jllwnlf' el <,,,/(Ib/.'c,mI< 111" de ulnro_.k tnUlsptlrtt' rt.. luddus. '1ue I1eganlll u l'Vmpt'n
sur SlqUl.. rol 1 ,~<<Stos d. txplotudon. pUI'S t>I GOhll'ffltJ r.mheluh<J
UI,"1/1l'nrr '''''"'ment",./,, nque.>!a 1,,b1it'(l; pera ms turd(" hubo
d., $Jt',. mmhimlll el int.nta, I'"r rclW>I d.' la im'Mabilill"d de los
(;001(",.11<>< "ut>siguipnt.,s, uboc<:/(lI>s, por /o geueral. " re(ledona,.
llOkmam, lit,' ,'''litro laslIIll"nur"s. 8,- (lcu,ll enlonces (JI slstemll
de el n~i,,"l's ,','11 pl'il'I'/..ios ,'Spet"tlles. sin qW! S(' IIqaru ufor
mul"r Ufl l ... nludnv [111111 f"mn-iario, cml I(J d.'bida unleluci<ir !I
,.,"n-o/inu,""", 1:1 (,""I,it'rlto de Guzmn Blanco prumg,; IHU! Ley
",nr" ~ ,/..1 <1'-", lS8:1 <,d'l clfin de atnwr capitul~., extrunJel"o.~ ){Ir"
/u tY'n.dn"x'w" ./(0 /0.< jCM1,earriles, Ll'y por 1(1 nUlI se (Wlnriml1U
.1/ Fi ,'<lCH'" f'edl'rcll 1'''1'11 ganmlw' WIIWII~fici() ml/m/ del ,-\i (1
ws ,.",; ,.,dos ,"pi/u/"... 'l. al ~I('d() ..,;<.'fmT(l/l otorgando C()/IC'{'sio
I(
florl"Oco"'1/c''Us 1'/11,,-, ms di'('r~", c"lIdieitml's.
Esta, , ''ti", ((""'lnus ,/,' inl.'rescs Si>brt' los C0l'itof<>s llt'l'rh'd<Jll.
<. - '1m ,1< ",," dd L_,tlldu u !,'.fiH'I1mci'l dc 105 cupituks, rnet.lialll~
"p- ~I.;J ,te BOI1, 's o A<'('i,'II('~ o las re'<l'ectit'as ';mpn'sas.
SUI'>L' " ""TI,' a lond" pertli(h), .ir ",.mpensuciJr> 0191.111(1. Ct'siun
de tem 'os Ioclldl"_', !oXotlC/'llCi11 Je VC/"('Ch,lS ..tduan(''m y d,
p'
en qc',,',"o!, Prit'l/cgj,lS por deten71inado l1lf1n('IV d ...
1Xl1"Cl ," e,:.:ptrJI","wn. Dt'rho li fOllwr de ius ImSlIUf'$ narlo'lad, ,"O q",- n, ~it(L'<" ')(JIU las J'('rsus ('Qn.~irllcl'iOl"'S.
IlSfru;r '~(lS r('k),'Ili~~ y wlegrtifioos. D .. r{>.:/w
d l", m " que ,1=/"." sen la Empn .><>_, pur d
, ,'.,,, fj "'!'fU. llrt'elh(J a urilil'Ur las roida de 11<}!I<I
p apio d"d 11(1, ,""al. Den'd,,: <, Pt!ljir " .'xpnlpta,'ion
,oorh, u/n." cOl,fUnne u 'a L.'u. ,'I~',_ e/c.
," I~U!If"""l e/ F.'I"/'"()('a~,.il CCfllru de
'" , ( 11""1,, <1 \"I'fJCia .-J (iran Fern)('urri/d,'

lIJo/u

e/,eh> Guanto" Hm',"'/""!) y

,t<l Rrllaru d F:, Hgm e/ de ,\fai'l"ctl<l "


I Gil!"'''' ,fd"'w""1I<"'O.elde/~,C,''-h,,
, (1 V(!,"u, i ,le la \ -, 'I d., "'-<>1'1'. el {;",p,
#1"m<1I', de r"vJ.l.l.i ".-In",
,h,
rr "''''''un' "Jmi,,, ,,1
,>n,
")n.' d. (1/1' 1',,, il~I", I".r
lru .... nm"" "''''''''tll',:"d"j07",'

""""',,.rn"

1',

'"

,,,,,,.

,,, I '"

I,

1><'1',.1'1'1

"
P<J,'~I,'
,ji " / " / ,,,"

1" '

"u,,,,,,,,
"",

,111 ,1,

",

"

'

",~,

Tllr ell.",'

/ir ,d

'"

,',

1"".111'

"
"

" t,
~

'

h.,bWrtI 1 ruJo qllf' pagar el Estado ven,.~lan()los t rmlllo~ clt'1 rontrtlh ron el ;,.rrocaml el Fu

'!fJ~c:~~

Junlcion t rminaoo en 11)86.

I1I Uimst no de ohra.~ Pblico!> dt' la {/O("tl.


figuran lu~ t'nIYUClmlt's h('('ha!lHlr \.-'enezue/cl pura satlsfat""t'r fos
I""OtrlprVmlSOS I~)/Itmlll.J..~ con las f.mprt'$Os f'rT"fJ("f)rnll'ra~ 11
(""uunJo se pwnscl qUI' -010 llegaron ti (~mst11lirst' lUOO klli",u tros
dt> tia .ft rn'U .l~ los ;;000 que h"bun sido contratctdl s por
Gunmm Hllm,""{). n" p"demos sinll durrtos por muy sarisfc(""hos, l/a
'IU" lllt/".... o roSI /.O(/(J..>; lllS .~lIItratQS l"t'lebrm/.oS, contl'nlan la oblt
qad.m Jd (;ohi mo di> \'Yllrne!a de qUN/IItizar UII ben.ji. /O
mlinl<l d ./ -<J,; </IUlal Sl.brl> los ,apila/e.... quo' lIeguI'1II a Im'crnrSt'
~ todo lo dicho SI' Jtsp""'' -prt..:is< el dodor Ilerrera Mt'ndoz.,
qu .. 10$ ... i... t(>/IIO$ pUl's/(lS ('/1 prctica /X/I"(t el estublecimieflto de
una rl'J Ji'J'I"OI;uria. I"c:,:u!tanm SI'r grandemente perjudlcialt..'S
pal""(lel /XIIs, yu/Jor lo:,: 1}1"t!tcs errores sjjfridos en el desarrollo del
plall, l/a p"r jid/a tll' !>r"l'isiII, y por ltimo, por (JuseJtcia abso/u
ta de un ()ryml~mo (Id llOC que hubiera dehido establecerse 1'11 1a
.\dmim.,trudll nhlicu.
'Iil~til aqu! la l"l'!lrin del doctor J. 1\1. Herrera ~Iendow.
u \ al n"_
1:11

lu.~

('UYtl

trlrtrlOl"KJli

Pardo Stol~ a!lU~t ,tI trabajo relacion,lI[o mn idt~ntico asunto qut' )l


dl' los CHpltales tnwrtHlos apenas si lleg al 1,:~6% no obstante qUf' las
eOtnpJm;.J.5 conraron la~ tarifas mhima!; permitldas
F.1!~a~

rt'fl\UII~W~H)ll

ru

o.-.

mn lliaz Snchez. Maria FJcna Gonzalez Delut:.a C'ot'fllln CarTml


Nikita Harwkh Vidleoilla. Rafat'l Ramon Cast lanos, Tolll PoIaDCO
cn lara. t'nln' ot ros hi "riad,," s, UI\t'Stiad"""" \nisla.... 1'T1SB)'istas, bnnda n \ i~icml.-'S mltogr,dt"S ~ compl. cllCntana dt I ):1'llI tal AnlonlO r.uzmn BlallCU, un
burgus IiIH.'NII. d. ti! rda/idud capctulista V ,h> 1<11<1. ud.. unstul'rolica -Ramn
Daz Sl nl'h. z; gu(Orn ru. p"lIli.,,,. <"<,uddlo vi!i'../ItI"r. f\ nI " ," .Idt'miru. caraqueo, anlidt'rk.ll mundano, modo rnmld r "rgani ;d", de! ~ 1,,<10 gl'llhlh"mbre
nl'gIKianlc dll'If,mtlco
. .hhll coma tstrotcqu 11 1.1(1, If I Imdo,. ulwrh",
moJale:'i. ,1... el d pcndi ,1 t'>'quIJllaf(>d mllll "t
pemunl h~la ",'JI, ntruJo ./ _,"fo.\.\ Guml I El
ria{'tIrnhlUrul"t.11tmtludelo."a

J ",

pl/melll,

Y ajt>na al dominio d,.I\1 lyi.,w: <>do buio la 1<


europeo qUl' pn.c/umuM la, munnf'(lClon d I,~ , .
El advenimi('nlo d~1 ma;. .. pi. ndoroso 1" nodc, :
Venezuela roincidI' con uno dI' Io.~ m,' t ... ~nd, ~ r' l' \gobernante libt'ral. ellmmhn' de mayM Ifll liJO 'h',',
tkat>n la segunda mitad d..J,,! ]"X1X rj-,\ 10'

dista Hclor "Iuji.'a:


... Pera, GUTllIlin

,,(1

'11

nlum">. 'lU(' tullO' n "." ,., (,e ,',

d"!J ..,'" formidllhk ',Xuntaa ","'("(,d"''' .. , .


.' ,
-h
,;I proqreso ,ue P""I",n::u1/l" .1 1"1
.~U O 1 " ( ' . .
/1 JI"" {,dla la ",UJ
i/ltdi/I.mt.' S{!fruslJ"u /",r 11" e", .
./ 1"1' U ,"',
'.
"(, "lul ('n {'",,'10m'" ,,'U " ,.
r
en ./U>1/11U ~'J."1 ,-,

I '

;u ".

c.,m'" rt' ,'11 11" !<tllo ,," ,

/)(11"'1 11 (;uz",!!1J Hlw'"'' lum 'J(. ,


.
/,1 mn> "",,1, s
,
'
/ , . 'J",..1<' ' Uuzm""'/1'
1/'"'''' PJ""I""',lrl" ,,.,,
, (""m'l( rt ' ,,,
'
lO!
pl'im,'nI
SI
" "
1

U<

'101< ' k 1)O'<,, 'e( 1(" -'''' "' .


.
.
1 /, r"'HI us '11 (
l'
. ,)"d"")O, _~II.''t "
..
/wcc",/ud" ' ,. 'I,mll" ( . /, "11";'/11""1"'111<'. ,.I
I'",I"J", su i/,' Hito'" .1"""1<' , , ' ~I'I ",; "'1'-/"" "
.

,.,

1
ml/""cI(lI"'I'"~~'''''
.' "
,.."I"",1<\<1I1,,L1 \
/"I! /" U,'/"/'/'" " Il u'

/""ml,'" , ''''I'''U<"< " "

'I"/"''''>' ," , I ,11'('\' adtm;" ti" )'roh',,,r l"n\<

no ' lll e ,11 11 )',' nlo , t .


.
' I n l t' Wr I
,"/I"lWIIO "U ('n"HHII' ("(! 0,1, '11 ",1 .1/ " ""

r,/U' iu /.,,,,/(1 "lIt.,Ir'," 1m'. 1 I ',h 1',101('1'"' 'll n." 1


1\'r;,,,r,,},,H' l' ,111'~'

,
F,!1I',;II"':'.' '.
. ',..
\in",I,'" (II'\"I'
,l., """" ,.... 111'
,
)"1""
,""",ro ,.
.)' '." , l"""'~ 01,,11"'" ,a" n'
f,'"" ,."", ""'"
"1"'''1'\,,1.,,,,1.\,

,m
lO

,,1 '1"'"'' , ,," ,1 .. ,1' .,,;0 .'1." ",


,1, IP,II ti .. 1'''' , ,,"'''

,.' "

1" Jelt'ld\la nlr t.at

i:"

U\a", n""""h"'" un"


.i'nd" n,!> 1nanl
,I."ia PO<!
.' ,ib,C
n(\'n ~u 3
ti '
.r: \

,\' ( , JC
UII'I

'.,"
~I,

,',

"

.."

"

En c,,,I.. , ,.,.;:, ~

'1""

d.

,.."

'"

a loj"

alr~

"'
'""

al'0s!
I.han
"~una P 1[, ,\: la
m"o
aul""" lit" UlIl"nll
11" JtTt
n,d, nI<' hah" ,~U,,"
peliyr d
\\gIIJI'" ""cam."'JI<~,q,,, palm
lt'S. F. .. P,'-,a :0.1, ra, " ,'''" .. 5(,,,t,,l,,
lla.... IH'mhrt" rol1 b;""I" _<ls cnlltrulahan ~ tr lleo
i"lllTO 111,isric",u-i<>;;;'-1I0el ,,,,irol'e
),nalll
Ilr
~o:n \884. ',\mn:irl ';,,,"u
xinni.<;I
8~T
ic,
'L"(llll'tJ-~-I:,~ut().lac"":I!''l':a,,,rl' 'pM 11,1, ut:
\o lu . . .Ue
Iit-iado por el frand:.. fundador <.le la C<>uc~ , ,
J a,;" IK<I ""8C
dad del presidt'nje (;uzn1"n Blanco ,," ("\J el pro
,6"
(jonlile-/, D,'luca SUl!:<:r~ qu~ para (;u/m,i" [l" 1",1"" 'W~(J<;
.qu
d lo e" que hasta el agua us,1da por d f~rr<)('arrill" ",11-1;,"\ en n ~I
do en F.l Rindm lIe )Iai'luetia, no pll' ,'~,u" l lda} I''''Pl00a. 1
,.,-. 'TUe an~
~'T,,"Llado por los in)!,le,,",s, eO lMl, p~['i\ '111<' "',,d"'ra 1m 1\11L(
,,,, i() d~ a ('",nI'"
liia la ('tI,,1 de'bin pagar X,,- ,cl'arall"d ;lq", I ,'rd~];1
a, "rln lerrenO$ , mil
0"1;.

hOf,

.1,

, ,.

;",

,,'

"',.

..",

A ",,11;] e.~traiLla "el pozo que

1.1,1 ,',as l,,(,'~' ,,'1".1


Sin "",hargoo el h~la!l{" <1 la InkllCI m 1\ oIi,
,"uharol, IHl<j\l('Hl'ctorMlI 'a,
:
,rar' ""1'"
lhan d iJi ludes P" li,
C\lalquit'r >:"),,
3 d., G1l7mat n 11
,'nwa",
~ali7 ,n'"
>S q,u' IJffi;j
lor
la P"
uta("\01le

.,

,,'

"
de.'OID

ti,

'"

:.a plancuanrlo <."1 ,

,
,r

k
bo

~,

'''"

..... nl. i;! Cl n


Pise
,de a ar

,n

.""
,,,

l'
,e (J~

r,
101

i",

elb

"

n<."ra

,.,

hal~

roll}ioon
,11

.,

ik

pr

mI>

"'o

a manOS

'ThOna l al:

'a.
l.

,h

r.,,1

,
"

11,1

...

"' , ,

".

~n 11'
)U~

'"

m'

- ..- .....

k".wf! f'IIIW tllt- ... T....m--

!J.- at.....,( ~ ..( ",:'4 '~ti, (H~)

.Ji. r""

. . . ..J./"-~' d..

I
\

...

,.
,..

~..

.o, .. ~

_.

(/< ~ ~~1T7

::z!~::/.:. 7: <::
~.., (~H7.r / '
1'- ....

t..-,..

. /, .

..

~ .... ,..../ f"

... ,-

,<1

...

I( .

..(&,

... 7' ,... '"'"


~ ../

ro ../... ..

<.

;;>:

.~

r '

".<;

... (
~

<\. ;..../_......
~~,/- _
4

".

.~

J(

~~

..
""

h"';:

r ..
r.

~/

(.,
......
....

/'-/,

_
..... "

,.r:. -,.

~~.

".

~'~~i;' poltica
"

Otra dial.la. po11tica

La r:;trurtunljillUnciel,(1 de lo;f(!rrocarrile~ tampoco penn~ti6 al


Estado 'ClIl'l.(llon() implememtm' un proyecto .IlU~IOIlUI.
Partku/urm('I!tI!, el pago de intereses de la dellduferr?u./ur'tl /lep
al Estado 'c/lezo/mw de WIU sitJJucin de deudor crmw;o ? la de
insoll'C/U1' ]is('c!l eH lyoO. f<;1l !/l'/1el'ol sus deudas enm superlor:s al
volumen de SIIS ingl"rsos nocio/lull's. y por lo tunto a lu cupoc/{/ud
de Ptl!)o. __ F.$pcci,i/mcllle la deuda ferroviudu y otros t-n.'if!it'~()S
ron las c"mpariius I'xtrDl!ieras L'ln a establecer una dll1wllIca
llueva a la (1isi~ po/itica 1'11111 hislorlu vencw/uIlG ..
5eub el investipdor S311luel11urtado Salazar. autor de otro estupendo amilisb crtiro de las rircunstandas de lo:; f{'lTO('arriles en Veneruela vistos uentro del PrOyecto
~acionaI18?O-1~5.

l.o5 rieles de aqu(lla "mpl"elIa inglesa qu,' ayudarla 11 la extraccin del robn.'
de lu minas en Aroa qu~ p.rtenecieruo a la famil ia Rolkar, romenzaron a ft'nderlo., en 18:\5 Las obras fueron interrumpidas mndlas veces por largos periodos ata]
punto qm' ~ria en 18n("U~U1d<) las ("<lndoyen.m. La determinacin de los ingleS<'s no
butaba
.. nCt:d.. los lrabajos dependa lanlodel vigor puesto para ronMnlir
como del nujo ,1" lo. fnndos, l~ estalli1idad politica. el cHmportamiellto de la natura_
Iezoo. y ~I "rden pblico.

~elltV"

X,,~i"'n obl~a"

En 1"':/6 la
StCllntralar nn emprstito para c'llIcdar los romo
pmIrIl50S que en fun,;';o dl-l "'" ""j'l':nradu. 11l~ inversionistas hahi" c"ntr~idu l'
Eatado. El!' pe<ado ,""",,men !iW,bn:' el Tesoro, el cual afl'("taha cnor"''''''I'nh' la
Iltuaciim liMal del pas. Ile a en'al" un~ "PU;n de;favorah]", ~ In., f"m:X':rril!'S
afirtn.il Arc,la Farilll ft1lfi~r",'1u ,l,. " /"'/<""i"rfu <'n I'enf""do.

TamWn

~"'JC:t'

Ve-ne:uwla dl ...... n ""m" n


"

v.~,.~,

la~ ~"nSln!("ci,,,1('s "rn".;,,,'as ,.n


11;1<10 el iukio d, 1" rurrrtadn d,.] 1"'o],'lm;ad", "J],'1o_

111111(,<1" -""\;o1.lr. '1",'

~lt~

I 1 ''1'''1'' 1"<'
'1"'" el <I'nof't ""ntrat" ,"ul''<'li ..." ""1(.1> ... 001 .. I'n
1 '1"., ,'" nt., <1, fI,, lo I"<'la""""., en.lr,la I,;,..,t,.,,,,,.\ 1"l<I'I"."I,,~
,11'1 (.r ,,1 rr,~ ".nl . 1, ", ,"o ,,1 IH d .. j""", ,f,. '~I'I: I'",t"g;, ",l., a " ' I
' la r
>n hl. d, 1, <I,cru '''n Il'~n",, '" 8<1""11;'11"11""
I .,
tn' ,.r, """ (,. ~JI,,,I,,,',d,,s (,'r,,,,;,,,;, 'IU.' ... ",
1.' '1" -l, "Im'r" '1"(' I"",hm l.. ""nl .1" ",.",

Yt~1

""''',III'n''~t'',n
"

t~ 1" I! '~I" "".,


,(" '!Io J"

!,!
!,

'"''

"

,1,

'n I
"<1,11

1,

,1"L~nn" di. eal,


""I'OI,.e r...,hl
In
I ,w 'ap'lal d .. Yar n'r. o,lit ~'" puhtil'3cuJn

ml1;<1

sr",,, 'j"" d" bJt'f'TOCl

.,~, I
r.: Ir',
,1. ..uha,'lo
f rocam

"

del l

~Inr ,111-" lIuruu" "

~m.
"W rrr /,
,~ I
lfue ~
",;,; IWme
/
,
~nt"" '"m" ~I C~, tral, ,~rt ('
(;
d-C
:os,
""
rs"t1&C
U.. d.-lpaisa101 rp>de l' :"'a!hTca, ,h ('<
Inftll~loko:nl
,Itl paHfinl\; ront,
-lun -"lazar.
X" "tn.totnl<'. con ULLBS fen"""nil ... :on ~~no

, lrarrs

10

J"",h'

:11,..,

'.",.,."", '''Ra

l'

,. {"{>n,,,rea, o>eon"m"'.' , '"

'0.

",.:ta

o:

.,., ""

"" AII

o '" F-::
""",' ~
m
no oriJiIl
pupa

)an eJ, 1'<1rt" t'I tr:ifico u .. m('f<'.


as.. Pu, ,<>, ~,mo, ooci
t'aminos d~ hierro, ..<i ('(l no la lK"\i"id,d m~ 'a~til ,\ '"'
~,I"sdf~rt'tlciad""d"r.tr"delacl sed" ';I\il..
_1'" $a",

vntipa

Va a la apoteosis

"

r~.'b~i.'". . hi~trica fun .lall\<'I1 w1 ,,".,,


, 1". k"
.
":<;~l'

Z.l "IS/';'. ('lJ~"d"

M!

"

rdi. ~ al "la",

o:.

"'''1.

.
~Ultect(
a (;""ir~..(:"rAa,

.lCUc

apunta:
,\'i"'I",)/I ohm el! 1" "s/uri" ,l., ,!U~ tro i"~e,,i('rl
)(Jr 1""'''$
"",,,nos. I'r0l'0sicion ..s,' ;lIt.. J.!l se,. ""Iiy"du, (1, ij",'
I"ml''"'''' '' lI'Olll'j'tu (""rt 1<.>3 l'('rd{1d~rrJ$ ,
<ll'If('"Oc. rril. perl(l-' ",,,tena/izm),, >rl lu,; prim<'l'<.I5 /{ne",' ;'lgl
Wt

W!<l tI,- n/s nloen/ores.


,':11 H6-. \'l'neZlll'la finno ..IO

"

:()!S !:sr;"I,,~

~nt

Unid,>!;, 'm Juan N

In U' cUllkml'l los estudi, " delllif":u,, del In n 1; l


d~ ....'h) dt- lH!"J4 que' promueve 1;, f~m"'l.' de La l,w"ra j,

('an
\",

Plwrlu Cal:wU", dc'<..isiim ret"'-/.tda en abril de 11'15" por el ("

'" ~ Jos(' Tadeo ~I"naga, pan; 'lile se ronstn. 11 el Fl'1'TOCllrril Cl'Ill.


l't'hid" para qlle part,,"do de ruertoCabello, 51 ahn ~n dos
rin a ns llanO/< de Rarillru; ,. otro que cubra las pn
a..~ 'MIl
Cuhrira pues los 'l3l1t'~ de nogua~' dl'l Tuy llilr" ~nrrnr .a
El estudi,' u"'('n,',mico de kl$ ferTOC,"Till'l' "n \', It:
n<:$ condmell\es d., 1<" inlen'S3ntcs I"'rsc,najes
'!lit.
I~'{'nna. "nlt."; 111elwion",<l(l~ el1 ma W ..,,-lan r ~ d~ lo>d''IIarrollo {ermario.
I
:tMll;\S
- ..\I~ ~"
Admih'n a\;un~ ,ocadOIl ta\',)rablc ~ deo:;: "
j><lii, muy prtJuahle que a partir d.. la inrlu ..."ci ~IU: '''~'~

.,

nllC Ira

~,,,,i

..dad

jJ,,_,,1c /a p"ca de Jf""'''I'''' -exl'''''').'o Ji,


,\ "'SI I"<l ..\rur"la ~~J"''''.) /" "'T,'sirlud <le 1" ''''I$fnK
{",m-;r, .., e" ",,,.,1'" pal_', E(1)" /" ,,0'I",1,,1'<I d,' PrH'

'<'tI

~;;i:~:,:::;::, ':~::~~;:):;;':";-I,I:;;' ;~~:;:,',~:,;I,~:,_:;~:;:~',',;,~:n

" ".,1" d"s(' d,' "/,,,os. pcm si" ,-,,-"11".<1,,, s<,"~;,,to ,,'r, o"~

.1.'
"' ' '
1Imi
(' ~I~"
,"'"

1,.

"",_,,_, .'H'nll'",'c.'-/wiI.'II>. ,,1> ,''''' 1'",,"/>/,,,,,1 "'llld"!-' ,'1"'" ,/,""" 11 "",,,,,,,i,, <,,,,/,,,,,,,,1('1' ";..",,,'" "',""! , ..... ,.," '1 ,-, I,'~,
,-111"1",,1,, -,,Ir" d,' _'' 'I,,,,,,I'.'d_ /'.' w'Il/II'<"-..,, ,,,I, I~'~ n I>u'
""""'1",1,,,, ".\'"1<",,,, /" "",I""'''U 1'"1'/",,,. ,-"'" ,_"" UI< ~
01 <1",,,,-,-,,/1,, "W'('(,lu -'1 "" .,-"ml / ""',.,.,,, .... 1" .~, ,,1>10'11< r

" ,." """di, ",,,'s """I"i"'tr~_


('",,,,do 1"'''1'''''''' ,,,,,,,,,,, '~"-,,I"" "", n,l"
\/,
,.." d,' '/"'''' ""1,,, d,,,/. ,..,,,,,,,""... '1'" 1" I
,/",,,k /I"I/i"",'' ,.", ",,,,e, m" ",,r... d,~ n '
,,1 d,' ,;,'"""u_ " ,,1 j, 1" ",u '1" "". 1<'11<'".

'0'

I.~,

..~, <

",."

.._._....-. ,..............

;:.... ::.::::::~ YO ...".I.


.

II64 ... ~ ... ~_ne IJU''''"


....... el tppe eon motiVO de Jyber ecfydo con palita de plata. arena a un
-n.o de c.ot. Y pida ('OIIIbUido pe.- 101 operaritII del proyectado tren enlre
7

,.'

lo.

' .....

n'

___iA.. 1 G_-

. . . . CIbeBoySaD FeHpe, llieomo~ ruertocabeDoyC.ncas. amba... lineas

cm WfarcaciOO
El PatIto.
J _ W.en
Smith,
carloI NelI YN. TayIor. "Jo .... de rieles. fueron tt'Stigos
de ~ palabru pronund.du en el sitio conocido como PoMI Real m.t'nlrd
~ el Castillo I..ibm.dor. la salva de 21 caAonU05 anUDCY el extraordinario
IIt'Oatecimic'nto que Jos trastornos poIltiros hicWron nulo, puesto que a mediados de
18671as obra.~ qut' eslaban adelanlDdose quedaron a merced del pillaje.

os ingc'nkros hlipc Serrallo M'

I G
\ \1 . \1 '
.
I.;ue
Oropeu
. I 'HUU.',' Casdnn y ilirard" '1 ovar fueron pmfesiOlll

~~~~.~;~

. . .lho(.'uJ".", ,,~I udl"" las altt'rnativas en L'Ulnto al trazado que


'.'".alr.,\
111
1, . F(.m,,'a~ I_aspropuesta~;trian examl ..__",......_ poi" rlllJ8II!IIIftO
Iobat
1.lII'lS 81!.". :.A,JI 1;,11<' 1n AI('~~nd. er Garla d
.....u
luismo Io ni
e . t 1Il1Ua,
1 d ~" ,
n
.
_n.
qUJeIIBI
....
Im.ldenle(,lIzmnBlanco
du.iII
(lL,t'idill' JO
6atener2; mOla , , :
jl('m!-l'ntl- ,', oJ,QOa:l ;
J _
" lus \en' ,:,.,no., m, ']l'; ,!Ud, a~1 romo al C\lOOIIO ManuclObudo.
11011. 'i tl.jiu {' prurulldid.HI los tf'rrenO!' que en 111 rona d c.tia 160Q
.'!m
nI.L
nan 1'. r la lin('a <rTCII
: ,1 fuh i.lqui,-,'\la dd ~:>ra la e.tudi r1 f'Qmpodmpct I pnr Senuo. El foado
J<' la q J:,br.,j;1 a t. t.jut' ,-oleaban u' \ . rios n."huelo" que ,ksck idea del viIII
la\"('rtie'"esur.1aa
~: i'"baooOI",nd"
\ la ia ,1, :echa lao 1,"'0' 1t~I"'PO inl, I do por~ Oropea. ~
S\lOoola,c. -:mo' 'CT
luieJe;oo nrm.ln .. qut'lIll1u-,..r: dl'Iabr.uIeOitlilflllH_irh,..~ldem-i,h.'>iil1('tt1 ~
,un;den:tal!l _ _ _
OOlS<))l1tlllaangN;l

"~OldC311"JII"mu"lana.dtualll

de 19J",L"lros,siguio<lo '....... j:;;ak!.:,h.:j,

000n0:103IX'',-'Oque61r~ ~, ",-"eb.~

rada-

",!:Idikl~~,-iade
ninol mire' ; prinxro,-ei lit
lA lda iI:quierrlay, lledllOB! ,a 'll"Uada~

t.r.wi

.... {.;,~

'lITt13dc

_:t/r;t.

t."kls. ~\ 1'''<1.> !a<;e",aciul"",,M Il'\'lt.'I>C~ I'n'dominla"


roc> _ ~Wm P'P'',""II,,,,\st..JioS. ,\4. <I:ltlnL puda l' lO' dt ...na
d..ti.1""lbl'a la ~,~ 1", (;wim-CnCI..... ,,,lIr,,k>
,\
IlL'lC1)(Lnn. el' """'~ ',' infurilra 1, IBldi:,dd 1\'''<lUl, ..n rm.I~
",:,~".'<, 1;:. ial,b .ll:."d~, "fn";, lo l-u'ihilill.1d ,k (jIk"~ I ,1
,,,.',,Im,,,!"" bm:J1'''nia(,hli~\ti;, a lI" ,k-",io'l" .jI:t" ,ma<

.114".;'1""

<k, m''Y'orln,l)',ihlll

(""'W,'<OIl"'IlLm,,}5,"l ,,,,,,1,,,,,,,,,,, 1m""" 'I~ "'1~'"'' "

,!;:,

u,,, ]., (",,,l i"'''l<.''IIl'~,I,-,),il'il,,kl,,,nw'l'"'h,,.('''' "t ,1,1'


( .,' ," S, ~. ",,,linr~'" '" 1_" t"'ll','",li , ",,,,,,,,'IO~" ,po: ,lo. ,1.;1
'u k}(IL"'IIIl'~'I ...... isI"n""I",I;t,~_'''1("",,,,'I~' d,
;Ir~ .. .,,,Io ,~1 ,Iht;, ,koJ lac1ll,'"'' 1'.'" 11<,,, .... l~'~lm~'~ ,
n .. ",dtw"tlh' tont" '""lart,'"t01'"
oJIlII>""I",' ~I l"'.}~l ,'11.",1

""I"~lk"~ 1"

, I "tnq,t" ,. kol M' II'~

pr.",l,""" "I"'rl,, 'O"'I""";~fl"IlIl"


n ti ,U""'lll"~J 1,1""n 1, ","
1'"
n
_1
tI I 1"" 1"
n,
~,

11'

,",1.1

,.)1\

,.

P""DIm

~"~:~~~~.~::~~:~

Controver./iias alrededor de
fas cQntrataClom~S . .
.

"

'~lIlh

,',,,.'"

/'t'I,.:aiI.,

,( 'r

\ r.

,"
~

, ,AA,

t,ndL

"

".

J,-

"f~

,,,

,-

"
ch, nio:",

'3

firr.;

pa;;

i>OI"

Enl. a,
_.a .ha

p.: '11

de

lu.ooun

/>.'1 a'-"
dd,,,j,

,),,1::""
U loc

d,[\" '0:0

",,',

m
'te

c",,~.;e.-,>l"

Yl

~IC]'"

a ha.,..nd""",

,1<

oc,

;_()ll"'n""~ k'-" ui-""\;"("u'


"".un""
Ir.><'
mk. nk"to ,,.,"S.::.;ll;' n,. dill~"'" ",fi... '11'
1III
I'~ ,,,..;1;,'''' l";m;,d,,menl~ milh. l;,'n,"" n,ml'h .
,,,.
Wu' hin):I"" ,. ""o:o",,,,nd<'o ,.", e"
,~. '1' ,,1 ,,,;ln " n
rond" ,", li'I'""",hlc' 1" .1' 1" """"'" (;,,"0
i. . ICh.
"In ha,I,,"'''' "" dog "" .1" " "i",-- 1 "n
. . ....
"'''''l'lid''I",rIOih .. p.. r:ool\JO'''n\l''w\'' ,11
l'

"'"

.,.1

k"",

1).~,..J[T' ''''IIl' 111CI "..men')"' Jl.L,.1o~I'"


1
';".rlno l"."'".1 ....~,,rl()I'I"'r1"C,1~;1 \ . ).-[\<""1 ,,,,,
"'"
.w M,,"," II,krl., ,'",:.il! 110.' ,.. 1......'''''....
,,,,1,,.,,,1,,

.. " .. ,.,.I<,).,llil<'"" 11""" "I"r .. r,

l"d~"'''1

~I

,'"

11'

'.

,~,k'\\

LH;N', '1"" l' Illl~,i(),


''f)'''I'(')]'''''~
.i."" I.r"'''' "~' 'lo""
,.",'

' .,,',

1'01,

,,,1,,, .'.'

l.

",l.",

o".

'''L''',l

",1'1",,,

I ,1" .'

~'"

ti

hI~~o

"."
1"
\

l.""

Ct'nlt'nario y ferrocarril

rab.:'
tmd~Obr , ~f'lIblKall MUI!
"lOO Ir ntr 1IIl'<.1i.\nte un a Jll nl.I de
Inte
:ebar puso al trente
apc;
10 lh n que, ,d 1, " b; II IU))
"', ,'" or" de 'olulItaill S as

"h

>,

1"111~Jlt;, ~z
~t
IPr~m,
I,t I
H:J pa 1< ~des \ g b
I
flll'O, l ( prm ect o como cumplem
,"d J( rnos ff'glO

tant ... N
'rot8d (1 a OiecntcJ t

f:'

l{I.n' ''luI ''()~1'" ('11<'111/(/,,, di' \fl<l


I 1<

p:
n~lIl.;t .,(.\I<l"a.IIl<J(ara('18~1

~()ndc "tJJIPaIlJI Jh:';,~s"nm~rwd, lfl~2


In

me!

t]

l' Ifl,ll

elos Ut'{1110'
,!mh/caelle!

cra]'OIl(ntar

11, IHlestra I!l <"lll{" I "<1\ Co Ud


obr-..,;qot
'1 ..1< I 1n:1II< rO) 111111'0; r ) na p"rt, d, J Il \10 de
upern
l'lpnm
eJ3r'uilnl ,
rama.d'i, .
-r'aJJlnu)de'
I O(t'lJl"no ,e
""r

nf~

ahOC

'QmCnJ..

pe
f=

e'

ex ar,

'10

"rlt

TI,

&I-C:'

a.s

dcl.alilUl
\1
abl~
m':-n..a.

'I:l"

d.. 1oo
) PI.'

!Jembra la

.
'lo I
id '"' (;

",,,, . . - ' f'

A. Jo

~II'I:":'

fund~men !

I US M'gUIl

::iJ Rioc fa

~e!)lll

lIe

11 d n, ~ .'''("enl. a
.lks on.entreo
e lIla"o de
. 188 J.
I<l:' \Iacu'
tro~_ Tanto

Jc. !llaneo l'!

a .aro
'W1l;.1nJ";
llh

d,

con, lu d

.
.
l!nfe~"tl'~" pnml'rtllllel
'06 'tcaH';;'~~' '-">mie'lC"l' J",
~n en \ ent'Yu_];,

r,

nUf'llto

eo;

JI~I,1"la"'
" d '1
m
":\.t.inlc'wlI

. pur I'SCnto ,,'


f nI"'nt Jos Ji
'lIJa
1
..... wcarriJt"S,
"nlllO d" la

'lO_

'"

'"

11 ,

I,

.'~tranl~"" '1'" \"'0'


"anl,-"",'.,..".
,,d,, ~I 1,'''". ,'i,' ;""

1,1,'n ",,1:1

,,,,ml,,,

.... '

~,,,I(""J'"'I"" "'/''''11". ,', '..O'

,1",,1.', ,"hnl' '1"'- /", I'<.,,,,."m' i",r


""
'in

,_"Id,

'Ir(

,,,,'.,

, ... "r"",U"

,..",,-1,.. de
,1,,..' .,>

'r,,"

""

I IJ'

,,!>t'I" M lo ,>1
r'

~,

""

1". ,~II,,~ r'~


(,'

1" "1
1,

ti

rOl"

I rl ~

111""'''11'

""1,,,

nI""

"",-

1" <1/

,,,,1,' ~

",'d.,

"

d, I'anata .'"
puentes,

W\OIII 20

kII euatro anleti mellCjo-

,"".
podi-

partipa-

~~:E~~~~~~~~~11;~t;'~'~p:_~[~e;nlt' (lulInn IUJ hnhill',' flI~f,d(.


nal,lkiu dt" SU!I(H1 1l"lhal
1.eM't'p5, fOIl"ll'\ldor del ("an;d d,' !"Uldllr,l,
t'Slu\'o ."Jat'innlldo ('011 Ja~ pn'~is,u,," p;r.1 di'

lID

ea. la medida que ~tu (lit' po.~ibl(' ~ohrt' tudo l')) las /.011'" en I
. . tIIIr la f'(X'I rara dam' [{'{'hu 11 las ,135. Los d('ITurn!x's 'J";""IO,'"
hIItanh' los trabajos \ mA.~ tardt '1l"w;imwwll ah, T.U'IOIWS t" 1"" ,rw,

... ,..., dr 188:1. \a.~ obr...~ t'Sl:lIhaU lisl;~~. ;' ,-,sal' de 1.1 flI"biild,,,1 d,< f.,J: Ir
*Io~. bfdlO tllt' el pre;idt'nlt' (,.,nsulero
.gravsbnu asun''', qUt'/1O IJ/."rmi/., U/oclijiooc,n ..
Sin tmbaJIO. la prueba tld n ..:orrido 111\'0 lu:ar ,,1:r ti<' junio, tlJI d" ,[ pU.'l
qIIr la furia dr una in\~ion de langosta.~ ,,11m a 10._ caraqueiios qt!t ". l''''u6 '''11'0
" _ _ bI O':Ipt'r.I "" lI'It' paSM!l la n.mdml" de insecto_, VI,ladon"S.
!.. Ia locomottlnl ~"r r"al'o,:k :"0, :11t.' toro ("1 \'iaj .. ,1,- prueba de la tol"lit.! ,,1
dellt'~idP,.~ ......Ir, ltaSmonl"r ,,1 A'~'I ron tres V");(lIles dos de los ~1laki C"!!!:aron a lara~as, a Ia.~ 4.15 dlj,1 t,.rde oh'-"'nls d.-l ferroc;1rnl mlenlr.IS olro 'roigO!! 1<)
tXUp;lban directl"""~ ,'mpl~d"s de I~ ,,,Il_lrudora grupo aJ (n nlt <.Id (ual I h

rflIosanl\'sdeak~na Ptll" I",~ III14C"I( lOS tn,-er ~ R"Il!ns"n

Hah

_;S}

,m

t'1plk"rW!as
I Cln
I
1<10. a Oluftw,eu
a 11..'">5 n
" \m ,ni o t.'staba una multitud encabeza 1
)
ral Guzmn B!an;" (,'<110( r, dlllo Ultt.' tan fJntastlCJ

eonqlll~ta

' " pUl e gl"'<

Muy
.'!!llIslasmado' "I.mlutulllente oon_em ,r!r, I
HF"
I
(t'que
I'I'OCflrll

('/(1I'1l ti!!' WHI emprC5(1 1'Q!lgllW (/

m,m,'("11 dI.) r/W1J' 'la 1(1' ~/tll<!<lOlI<, l'


!, (, pe!
qUf' I('ndr!(/!I
1("1" I/(ls <11 ,{ I ( 0/1 u'o ,,,cm! 1/ ('u!tw ul
<'S/'l \n( 1"11 '1
1<11< 111' I r'
fiw
0 pI/m (ue 1111 iU 111 h(', <!I111
tan tI! o/n" 1'1(1") /1<1""
,,, " ( </1 1lu(/('s (/u' no '( I'ref'l. I!
I
I
> l>r('" 1I1I (I! /" q!
(! / (1

<", '('

('"d~

f';

t'UrurIlI1UIII, s"lwti,ulx, 1
I \
"(I>/I(\'/'I(/(/Imelll,
ti! como lo Il'< '~I
'u/", 1\ "11 lu hls/orla humww
ha._ta Plan j, \filun')(j ahur
,I<ud .1',1 11 Jlo'strr "'menean"

I'-,,"'.k,:

1/

:tm'~!Jl; CQl\1dado
u.ondulo en (an,! Am~nll(),
p"seo (n 1,/ 1'1 n
... L ,t'n"'r."1OSur""otnrllnfr
4 u.......
h
I
"Rn1<llloplanodcl IOJn o, 'u es"""',
.....,. , amI Ia!('~
n

J,r~ asuattl'(~t' , \('cnpoml Intern'pClon dej"!ll que pocus d'JS t!<'Sput'


"ti ~
ti'" ('all"'lrOI' d, I"U,,'--1l"'1nO jl,)r lo., efl>cl<. pi
~ ",,,,, '" 1H84 1 b
".:~ qu, '''SI
.to.r,,-prohbU'llip18.'If"!'
~ So Ilen" palad(>f, I
) rel' .. rolr, dandost> la
d~,.,... h, ~ !ra\t-<i d,~ ~Hrn:os" nln 1" t,Ua)ll y Ca n< er JI ferr<Jl;lrrll de la CJrre'e!'W> de

"1""01,,1'1 t,

,.eh, \ at
J

,j

"fJ
lIt.t

11m",!,.." a
ro-. , ""\13)(" "rados po l ~""OJ d"

'~(~'/:~!.~~I~,a:e~\lTa <1, ,I all:L~( ~:':a \'la n'('\,rr~:~~~~jl:: fara !01<

'" j, 1

r III n"L,

""=

rM'''fC'',
frn'\(lC

a ,ma'

L'

1'~Il .. fed,

.'r I ("H1lC"5 l Gu

"<1'1" d'f' hn~

lempo:;

, {O d, IlIn,,, Ph,
' aIra.
,'" r real" 'o~""'''can'
/ 1[0
IIp \/ 1 ra s<renr~pr,,_

~h~dp'
....'a

rae-as 110 h lb
' la mudo d, IrosJ,1

I,,~ t'Sxlllol. s

""7!k7 (",mil)
"11 usrou,heWIlt:,d
'" ""lu"'l<m,,; 'nlsr". ,autor d" lI's/or;
1
L.... ,,, "11 d C\.I' 1
a C""lempm"
r""'''''lIw",.
a Cl'lebr"baf'lln "tU"". pr<'Cis.a!i!
~I ,I! '" "n, ','" Il<> pUd" '''',.i/I
' ,s t.' C.. nl"n;'rio <ld
<14'1
n, """"'/
.. I
'" """d,,
""r,'" 'Xlr""",:>
Al
.. " lulr!)!!l
,,1 '11 ." ... ", ni . '<J ,,,' /,'" <I"/~' J" .() "m del ",,:': u, lo, $('
""/,, d mI", ,,1:""" "J''''I<I",. "'rn'Y,rl <1" '"d, ./ ~ f'<Il no
""rOl" ", ,1",1/
"1""'lId'''I",'''t'''.IJf!r,;",,,,~
"/J,,,,,,,, qr,,, 1 " '1'"'' "/1"" '~""''''''m'/'''I
1<, ~ (, "I,,,/, '11 '1'" '1m '''(01",'' ," ,,,,,,,,/,,,,,,
I
f" '1" ,,' ,. 1, "'''''' /1 ,l. """ "/J, ,,,/,, ,/ ;" "",Id, /,'

rk1li .... rtador.

(""'el,,,,
,'''11""""
)(;"';,.,
""""'.

"""'" 1
' ""l.",
r 11 '/ ,1"" """ ' ,1, """
'"m,,:1Iti,"11"/JI,,,,,
dI'..1'("",,/
.. , ,,( """,, /H, ,,1 " " "
,, 1
" '1 ,,/,'"
/"d" '1
HI// " ,,;"" "" r" .. "/",,,:;;'''11''''',,, I.J ":'1,: ",,,. "1"1,,

,11/11""""""'.''''

,.,,,,.,,,,,,,,,

1
i'

",.",,,,,,,,,

", "

., /1 . ' ' ' '


I

'

'~I'I'"I""""I/:""'"
1, ,lo ".,

"""1

'. ,,1, "1,

fI.'" ,. "'''' ,/

",, ',' ;,:';;'. ,,"", "'" ::.' " ..


,./ //

/,

,,

\1"

:~',

I ,1 1,,,,,
,;""
,"
,,",' 11./ "H
" "" 'J. "

, ,
<1

'1

,/

"l.""

"

"ka. lIrrnlldez y Guzmn 111"""" sv/)r~ 1~111ticu amerir<ma ~


<''''''1''-''': mclS ,'(1"10 el .'t'IIOl" dr>e/"r Sul""" ",''I'Il.''''/O(' _,~ ,1"""<1 de
que el Se"",' g"""ml (;11/1116" Hlw"",, cmlti""(lS<' ,M;I'll.< de /884 al
Ji-erlte dd >!.Ida p'hlim NI \">''''/1'''/''. d 'x/,"""/,, flrntru' "fu
"cO,,ICHIi 4"" omubulu., pal"bra.' <Id nm<l"r rom" un" 1roj,,
nccion dr S!lS gro"dc, deb,>,'t>, pMicoo,!"", "" huI"" ,"'" I
cin que lo .>bligasr' de".,. dp (W"pUI" In, 1"iI'">' 'i,,,/,,,h,,
S,\,/<'''''I"_ PI incide"te, ,w"quc oo",pldw",>nt~ ,.'I1:,'rrl<"1'" u i

ddm{/1re ,,,,lebn,,,[J~' Lll'lt",d'd"'.'''l1/e 1'''_''' ,,"" ,',' m<lS


1.., el ,,"peto <l." plio" r ";"cI~,,,,d() 01,> id R"I,,,.',I,., "o'
alr'>rlwliw.
L" Il()(:h~ -;(' """" en :'Iaculo, Al dla ;igU'~Rt, eh
!n'Ilt"~ para Car,,;',,-, 00011',1,,11 '" "011" Lo, 11 ,,'" 1,,, ,.,'
del lt'mK-anil \, ,n, '"ni:"", lt1~,n, Dh "cro,:,o, 1(l$
GLl7T",;n Bla.. ,,. I,ZCl " ' ,1_,<,1:ualc "a nlk
1
i
,,,-tOl<,,,,,."r.1d~"ieor<<
,1M'
':Jt)l)
luJ" ){, i.,~: R.;;>:...,'
[1,01"." d ,..de'r.m~,ri r.r~'
1,
1" 1" '" ... '" 'pn
d, 1\1 ""io\ 1,
',o ,,1 JI"'"
r1

"",narw

"" <jIU'
'\, ' " la ,jf

laI,

, m,di,

j"

r',

"

." 1"" /1"

.',..

.",,,,

Vol,

1,'"'' ,

,JI

;,,",

.,1

",,,

1... '

'I".",fi
,,1
,>.1,'
'tr
1

"UI:U'O

1, .

a"

,[""

111"

JI ,',

l.

~kdina.
pon
M""aroo ""','

11.,

",.,1

'"

'"

~. l"tIIl 14('

"M'I"'' ' ur._ ,aryo. )a_" .......~ hubo un ~

grul'l' ..n la 1,10.


.... una (ortun.a. para
El ~tl de la ubtll baha ~ido dt- ocho millones de bollva

fl p.is wnladtoranll.'nl .. p"bn' <1.. illJlll'lIa poca.


CUl mi. la wl..ddad <lt' 8Ilu<'l trt'n?

'eh d nxlIJJ(l t"nI de


1.....mprt'lll' 5"'111/"" ",ti/tUI/ix! .,II~ I~ t"'~1 '. ud 'idades ..1
/6 kilOm ..tnl' po" h"r(!. ,,;., ,Hs., <IIW nnltll dI' sus
~ntolN de
.,
.,
,.
:<CI';"'n"'IIJ"~OOf,qu
trm , u....' "KM:/ l' m". :10.500 , I~I. ~_.
.
._.
l ' rv<'''/ En
<'dj.. u IV.V') pal'l,.<u/'x/Jo'rt"'-",., I<lI'wl/nmburgo JI, ",I't'
.. "

.
.1.'
J (' Z/lI" IIIil1Z0 tt'Cll<noyla
,,, "/n,tK'iv" dl-' "'ul""" '" q'",/t'"'"
UA
/>riitli"'t "",,,du (JQr' hl~ "W,'/II,-nl5 "[""",s R"br~"",'~/b.:
.

".tI.

'.

Pi"'- p,,-ro' . ifoml''''' <1J1',:rc'i~",/u I~,r ~~I c'C.!<'L<,J",w ,\II:ft~/~x~r;{lll cumim dl'

LJ.JSc.~r"'lu<'"slle ],os an.", :11) nd." 1,' .....,\lerd.m a'lU<


los \u.i=>- q'''' ''SI't'rah,1tI t'n t'I 7.ill:t~I:':
;-\,.,."'"-,, ~Ir Pi/l' qU"S!:'(ll',,,wd,o:;curb"ne:<'
,"
l'
K~fia ~;)~i<\ "'\ un" de 1"" tl1t ....1;<l_ J~_ su rt'vibta humonstH':I Sa p",,,nes
uno de los ,'hist~s <JI\<' 'Hld"l'(lII ,h> l:o ~I,'d,.,ti,-,,<,n de b \111'
rlt' inlim,,_' <lmiy"s ,~m ,<<,Jlludo,' ~II !ilW dp lo" F"'lom',' dd (rer,
c'Uar,d" 1111'> Ir rli,'!' (l1 ,,'v:
.~y. "", .-o'JIO VII ra,'o;11 ,'H el ,y.
_
-S" cM",. t;st.' 11.../1 .'$ ,.,;..tr'cn ,,,c/a"" d a('(lmpmw!11e.

-EH/"''''''s e$ III11'ulio
Con I~ p,1t'st~ fl1 "I'.;rnci" I't);lllar dd tren qued atrs .. 1 empleo de 1.800
pe<ln~.,. peor Ji;" ,\1'> ,nil hafl'tllosd .. t!i"amilJ ~' I'''h-ora. mas, do: nu1\on )' ml'diu .1 ..
";'rdiLs ~ubicas ,1<- tlwt!;'r\:l1 """ ,1J~ad" "" los banq\l~o,~ del le, r~tlo y la )11~tnH't"".1I
de odw tunelt"_ .. litre l'stoS.1'1 l'rimero Jbi",to eH Venezuela. de lo ('",,1 1',1,' da nol,cia~12,1 de d ... ,.,,,,hn' d!;' 181:11
t:"., J~ las ""'ltllut,,rJs con~ln,idils entre IRRR/ lR90 forma parte en la c(ll~
d,l.\n ," ~ h;.d'CH,ll \\u~"" dd Transporte, Se trata de la ni,'a pi<,za d<,l materiJI
rodantt que ..,~~ .."I.. .ld nt," nJquiu1J.l.' ~'~ones.:.-oH q"" ~<>\lt e;h: fl'Fro('arriL Es
tir, ' .... l[;,,:w:\as, ;., :1\;05 llti)',UCL pic<.:\ tCrroviaria c"(,mpleta que subs.iste en "II'"i~,
", ''',''PI'",,' :nr~a 110.'\"-'- I'~'IICO); &: C,~., de la cual habi~ otra-> tres idnticHs
" :~ ('j,-- 11' ,tri,'~'11 Y d." J\I~'l'''-' d .. h')~6 O rued"s de apovo. d;.,..,n"da para
f!;!'!t:-ar "K),,,,,,':,,lutl~ 1>tl5O muert" :""'fa <Id pmpio peso que<'fan 36 tonehd'L~.
;;c ., .. , ;;ittic,-;"r:.I,lll de Il() emplear ~in'l'ic'l\\<'np ... arb" <1,. hulla c<lrri~ntE' sino
. "de., "'\I",,I,bl<' "'.,re, l:Qroll(l obtenido en Cardiff
o'" '" ,,"=I',ras par;, .HT";tr,,r 1"'''''3 c'(,mpuestos por algunos ,1.- los
~.e> de p:1'lcra ""SC, seis <1" *&unda y <1", ffil\I,,,' (1".' 2" d,~~e) p~t.l 26
I r' ,pnrl<, :n" 11\rg<m,~ d"l"mih~ adi<"ionalL", a J4 \-"go"l'~ ~"bicrtn< \' 2\1
.i ".,'
,,'~t.'<:!f<S al m~erl,,1 "'ld""t,, ""1 .... <1" induir los ""quem, par" R"'O~.,' "'"
",,,,, '1!.1
fut'nm r.,bricada.< lambi,,, en \!ancJ\t'~kr, In:l.llt'rra, "
:1 , d.- ,->8", a:'~_l, 1<1 '1
t!l-~ I'''r Na.~m)th_ WiI"", ,. Co.. prQ'\~~--ta~ d" t;'n'l"rs
p:H3 ' .... J "
de r.:\'~ ,j.'T"" "_U ,l., ,'amn <"-<p.'u de "I"-;<Ir """ I""d"d:l <id

:rl~

'"
"

rt

..

,
1;"

1~",'I~da' d" 1"-"" mu,,-t,, """ l." :'16 1"'1<'1"


,,,-,,,,,,,,,I de I ~ """'nplt,,, 1"" It.,cn.la~ \;.,"""lh
"" "01,,, ".' jl~." """'o1'la<1i"i"""Io-. ,1,," :\[; '1'11'

".]

1,,,,,,,,,,,,

la

,',dd~l"

n !')' ."";;.,,,,,,, ,,",',, ,oc"", .. t .." " .~",tr"\,,,I;,,;, 1,


I~ l.d'1.:"I~ .." '~I"'I'''' "kLn,!o-, .-].".'t".~" ""-TI:

d .. "," [j"". "I"l''''\.' "" M""nl",",. ,\I"""'''a


,,,,,,1.,,[ ""fel,'.d 1"" "n "00'" \",rn TI", I~
"".1,

" l\ "

d,

..", 1, ,,'"

"",,, ...

."1",,.1 Irm"ln!'.",,,

- ---Inconvenientes durante el arranque

pt'r,,""'~

,,,1.:

'al

; bUllir. lar

':' 1:11'"

,.

~US4

,.I"t". ,,,1:1, 11,


\~r
..,Ia ,'SI

~S

".

n """lIsel
"0 K"

rn

'<'IM'rt

~,

tI ..w

" '" ,

~.I.. lfI '" '1'

, '1Uy<Jrl

'NlpO "

""

I/1<'nf.'1,;

1"

"

."

am "n:nlU
.iado,kl, F,onIp-": ........ d [';;.
"a(O
'n
~ '1'"
ddpn \.
..k :". ,1<.' 1
1 EsI ~.
<la' l ' iI.' fu,ub..
~ .h.
-crn
ada e~ a .
_
'1""- "Iura <I"~ , ta
pida a, n
1M",
::tncln, 1
~" pro
. ,U:!.ln, loCOnw,\. la
r\'lIall los, man I"s
ra. a.< tI,< Ir
.Jlltle I.L' a 'c
' " <'1 pa
~"~uo:c
ti. ~ ,
~\It< "Op' ,sados.
"l~.
,1 'u r rr.,pa;' .. "cn"ad'
;ncln ;d,.radi" sn~ren ..
6
El
'dan.
1211h"r<Jt'fl
"'
-'m,-"tL'nene
~n
:\<.>b
~ 'IU -, .'l"I"",ntc fu,' tI~, m"dl:~.L y .,.n,1 I , u""tas O arnJ~da,
ces a
bll~ '1<>S
n""t~h~,'h".,I,'I"eno~oll.\~'
~
1
idru<311ovc, I'n II(lWI,lrn'~ . \la,,,dd"tlkellsent" h, :m.c., ..,,, "stn
,
para fran'lu"ar
PI pru.o ,... el
e 'T ao' al prim, .. "'n,,,' ~","\'d,,()I'n
m,,"s,
w .
paL~
'.
In
~'rr<J r,!\~,la. ""t('~ de Ikgar" \I,o,~o. T~na bu metros Il~ Ul o d,'
~~ ~V .' "j,, h, l'ual,', ,,1m,c:; la,):n _Oform,l t.awl,b ... ~as' Ih1',n a IOU m, I"IS
s,empre de tU"I)1J L,,~tr." d<.' ah" v :1,:lO (1,. alldlO ''o d centro
,
l. ' ~Iit1ca(' i,"1I U" <,. tradUJo.,m tre,,,,s "'''"',rp,dos por lo '.lUO! (J.'sp,u,', del
'1 recorrido> igu,,1 !"mah~ hora)' med \. C,S qlll...J'" nula h H,nd,'",cld ,'11 la
.~.' . ' 1 p"rt" dd I'kln ,It d''<.'',f' "ii'n que ",h/ los hnTel"">!! tall'O
Ida l'
ut. i,h
1.1
~ e' jos ,ji),,, 20, .:1\ el Ii'" J ti ..1 ~o 11< -as G ~ '.' I '\r<l',itt,,to
R.af;ll'
; Cook, "IH"'t" el p'''"''''''' It:u('":o o
T< a~ no obst~nte 1010
--edla os \ \'mid"s~" la elec!rilieacin dela \ia,
affi!u
nhiil 'Wij.1s Cook .. le da I!l(,rdhcos et)j~'tal
"
-o....nl( ;
em ari
ro' Ita~' rJt;l de " ~porte C<JIl d pULTI
, rtl sil e<J 1 lt':sapos .da<.loque
'"
eJle:<t, l,~,.,.rninosd~hienonolo
.1,.
'1'
"",la <lis mtamn ...1 mar. vill,,>o ,'Sllt-c,
~ ~it' "Iu~
&t
\:ardt"ll~. en Cao Am
,\,k".r",],
~, 01 "'PI"< s: ~r.
1: cc\;;itaalinesd, 920 'lti no
-:!'os er, me,)S
habia
, ~ i\~k ,,,, ojos .. r;, .., Ni"li,'
min de!;.; la \1
~,
ubi po ~ri'I'."m HOZ a 'mca.~ -rer~rt Sid
~. 'n
afi.
d " " . tantode'ammt:1ilaint ... rwnid;
lo 111" 0'1..
''',
ido t,ma ~
:ado por 1ltgr;' < y pintOr<' 'Iue
del n'
lit'! telp(uno.
o

'0'

.....

,t.

'.

)"mllllut'I
XlK
Y ti.. b. "",>C~

:,0<100 .. nt.

/In

"

~r

1'.

'"

"

"

J" ~

1", .. "I~
O/I/'Hln", / ...

"""/'"''
" ,. ,."".'"./

r~'{"]]~rdos

~or,

l,,~

.. ,<..
:JI" s,
l'"rlis"'I<'[.

.'<1 y
"

de

,..,

,jo

"

'n

h"

ud

ti

fi'rro.."'I"' i/

"

" ,,,,,,J.,,.,.
]U!

... ''''

'/"

.'>t' "

In,

'1<, /,

I~I,/

"

lLI" (;

"

",

'111<' m" dt-I.'\1 ''u", pata ~blst('t'"


hart'" dcsil, I
,'IIll'!T.I(\"..t, "dl"o<"urh"", de, ,01)
"Iral
AIa_lr, d~'".l ..
cu,11 r'l1.,,,{r,",,,,rrilt',, LoC""lc",ll
... \lna 0,,1 . p'VpL~ dt>, 1\lon
:la l."
b. J>:lrl. ,h. ,~"nbt. !LII, 1" .
alltl~uac.nrl'l .,I.a.Gu r.,-f.,
n:\b,l"T1I'\
II~' ,.",:. l.
!l it:'i\
.;0 \ r.1JC"dr.,-"' h. .,1,. n,IL ""
L~qd" ..br d lumI,,;1
la ,rlfllll . j , n (','1 1_. !\.l." hastIl: ,.Imx oc \Ir .... rtlbI.: '
((",tUl;.

Bros del poder

~ch,;\ r~ Ili1ls PUlJ IiC. p o]' entreg;l " ~ n la r~v ista i l ll,!r".~;\ '1,.Uri\i ,h OWrselOi
~R.;\lh,~ ) ., Journ nl. ,e xpe''':'ICIJS d,- LINI O opl'rari" d~ :<"INlmnt or;;: <.j I'" 'Yln
'nlus m,mo m",p~ho a \'Cm r de )"~n~h'-',h'r ,a L oG\"nr.1 1""'u> nlo'= dt.~"t'S
de qUl' ent l"ara en ",,"'>'lelO d lepn mglt'S 'IU~ suh,,, ~ C"r~CH.' cun !'"n'!\! rui,lau"

P\\(" _s<')\lllllo, rel~t(), del mtlq\lin isl~ n' ''IIl''~ \Val,l!- ,1 b "lnn l pi"l..,~nh' illknri,,,
de sab"te~r el ferrocarril por pal1<" d" lran~p"rt; 'las pn"\lllr,,L: e"!~hl,,,'i,lns ~;I'
prt'("ario ,-amino a tra\s d~ la munlaa, ~"",b;",I~ in",tahi\i<1"d dd \f""-1101
d~ al,mlOs l"Ortes para abrir los peligrosos ""d~r",, p~rd 1M ridf' e.\l'''c,t,,.
habla
t(mIC, (1l'sprcndimicnto, de roc~' que pod"n ohstmil I~ wla ru. O;
('Ul'va", permam'a un gu:ml~ya para_ band ...;a ~II mano. pTC'\-e1 . u evj'

dades.

En ("art<tll " familiar"s. ademas de 1" n,,~lal~ia. i,',,()Il\odi~.


miento de tlfre'-m"nto~ p~m que aCq.la,e ,-.en;r a 1r.';liIj.ar
"',
transmite sus 'IV,,,a,; o ..."occk"a.>- Cut'nl~ ro,;a.~w,"J I c:pres'cnt. Guzmn de que i., (IICro hahilitado ~ d~hl ,. un ti
"arlo d ... l.a Gua;"" a Car"':l'S. orden Iral1,l1,tid~ por d :ti 'l)!;
la por Wak.b como desory,aniallhl , - malpl,mlada.
Otra an~lul" wEerc \~ borrach,ra <Id "
la
,,'''',',' ellren que .... ntre los pocos pH~:I,idoS d,'" '
del \,n.,tlellli' (;,:,,,,,,-;; "cr>nlpHJdu po' un .... 'm"'' 'Il~nd"
DrnIi rn.~n""""" <1,,; "p,rario. ""te. '0\" {.",,,,,1,, 51' 10
<lU'. 1" "p"nt.''',' din-et" a la ~abeza.
,1<- '"1Jll",t~r mlr 1
\oc<.",ol<>r~ c' DW' l" >SI"],' el p"'''' ,k 01'" treo <1'''"'' '""11'
'" 1'1 """luini" no fu-' dc..,p,~li,!" pe'" P'~'" ,'''11 "n.

'Id"

l p<'rind,st; ~ i"","!!li~:ldor Luis Cordero \'dsq'U'z. en d hi,.'" I!'lrudurao.lo


Ji,,", Lo V"'1<'w,I" dd \'ie,i", FC1'!'()('arriL apullla ,-\ue tu a"\I\'I,I,,,1 krr<w'M",
Imnarll "'pul' en "1,,~IIJilLi rural PU" llll'dlO del al''''att' de la 1lI11ll'1;, que
,nI n
nI,' h"h,',i .1" l")p~)I"r un <coll.SlJrcl" ",,,les,} 'lu~ \'" ankS. en I1lllV ",flmil

e... ~I~. lo 'iri.;-rn ]; Corona dp bpa"'a. Era rOn'i.l't"lll'llcia dired" d" ,la
., ".\ '~IK1,'n "]<1,, 1",,1 hnt;;lmc;,. platafomla y plml,< dd dcs,rrollo krroHon."
t tl ,,1 .. ,mado krrornrnl H,Ai\'~r inlCI"\;n;emn lo. ingleses baiu la dirt','rin
ub 11,,, ",,,
m britomioo qm' dl'Spus de analiLar [lOS lli~t('l(ln.. 'lIJe R'
t
. ,1.0' "ltac:i,,,, d~1 '""!.>!'(>} los pro<....-di,uielltos para transport"r,: ,,'in~
cae.". w' ,m. "d" constnnr un ferrocarril ru)'os I'nmt'ros m,'ln'" d,- ,wn t'lm' ,'" \"" ,!I,fO .
... '1'"''''
,h,,, .. "imrrt ... il"w~t'"damenolil,,~)ho:r;ilicop"':
Ir' .~.,
,A ><. aot.". cI~ ',,(OTnar a loglaterra en 11\:'\.1 p"d() ''''r ht(,'l
.',
><:<;"
'.1.0'1'3 \'omare\'Yuma ... -T~hre",."brru;qlU""1l:
,', . ,h., q.... "" ... rn,man hechos r"I;,dooa<l".. c", 1., ,-C\.'
omo I.:J .;rned.. d\'s:ln"Ot'S parlen,k,,; pur 1011 1,,""11("
aCl'ilknl,;J del admini-!:trmior de la~ lUio.l'" .km,.,,!,

l' 1j.>O<'''!l \

'lI4\f""

""11('

I ., "" "1'\.." ... ",_ (000 lornal <'Oufigu,,' \lO. ".d,


~ ... P''''''IU C'1l rTl~r~h;i p.,r Ila_ha..
(r. h",
dl' .-"">t",,,".,,.,, min\c>TT'Um,,,,., 1>.' '.Iom
J, ".

., '~nl,

""n,.-11 ,.

"
'~m~. ;"nan""
':.,i,
,'rlm~Ta '''''''"'',IVIlI lid 1'""1'""'"

1,

,n., :.

""",,,," ''.Iprr d.",.",,,, r,!>.,.!. 1."'''''3


tr.

,e

l""

"11

1~

,.,,, 1,"

",. "1'"
~ '" I i<

;'H." ~nl
e '-,

l. 11 .1. I ' ",T,.':'


"". "n, ,l .......

" ..,1,-. 1;.IIt", S.,I .

,T,,, ...

1"

<

"'"

"

I h

:t

'"''

111 "'n~1
,d .. ~n ,.~><
,lIyll ., " ..

H", n '('"

0,

'''''n

~h " I \,.1

,1 p. "'''11'
1 l' ,,1, ot
h 1" ,
1 '1

r I

U 1I1 I:'stu'.'UI"M hrrt~.'1r111 (fI~ 11m


dflid,
m'~m() d'a di' ~u irrouYU/"mlllJ , IH dl.I/ el IH<I pur
Pre!ildel1h' dI' /" R"/Iuh/n/ dnt't,.,. HU/mmu/u Illd" :u fu"" o
hiz" liSO d .. I().~ m."h,'~ .11 cal, sm ,~ qul' I "'tIIU.... lIIum. 1/

Para tras/lldlll'St

el

It

d~ SC1lI'mbn dt IHtp d 1trmu

/"(,

!1

ds</, d

ti. tr", .",,, d" SU"


{"!I'"
ullUm..I. de "umhrl' C.11~tlUu fru/Jk ('Ul"< u 'uyo upon, ,1,/
dl(,(,l'Sijkucill d,' nUO'Mro
"rhuno ha '1 'fluJ""
11
cm/o l'IIt ..., los MI<'('St!S tle /mponu"n</ qu' "oml/" Jll'qu< n I h"I,
rio dI' Bllrquisiml'lu.
R;\ill AzpalTl.'n anota il\ll~hn{'nlt.
91'(' 111

1111'S

/ti

('~IIlh/('t"(>rsO' la "mpl"t<u qm jim,l" ,1 I IUtludwl<! d,

trU/I~J!(.Irl,

",,,~.

Pur es, I'"eJ7"OCarril. si" otro "!t~/i<) ,1, OOllllllltlC/ n ni"it.h "'.m J
run o &Irquisimlo: d Generol CiJ!ri'/!I{) {"asrn,. Prt Id",r J. t
Repb/i,u. el 18 de <!yusto ,k IljiJR: a /us 5 h(}ru~ I/.u m"rulos dt I
tarde Blindis de SUlll",.fwnoso VioIU"sl(I 'lo ru. "~'C1<.t., <'11 CIII."'II
lIien mUI"i en una mI/e JI.' RuellOS Alm;. d {jUllun-r,/u ,r,:I"", J
q .. , i . d
Mun." 11",. Dr. f /pe ("rr ,1 \Im..,.,,:

&t'dCllti~il1l"

01.,1' ':,.:. I S SUrllidw/ los ilt/{'Yrlml'' dI' '.""'/KI""" la/mi,


i\postO
lC"O lu
(('.
u. lun , IlH"flil.,
,. " .,'..,'(' "rI'.enl<!l"<J"
rn
,/,,' (olio<
qUf'. para
pocu.
.

~u
~
l>j.I!l()S sto diri;I~" "11.''I1u,,,,1 femn an"

c~rld

cuadrillus de I(Wel"$ dc
. . ,.
l\zparren cuenta que lo, arq:1\"'tl.~s; 1".lleJI,\IMIl;1. ; ,""11\,, TI..-e<>g'." I,~ ma:
1
p()sito de eneontr.\r 1o, p~'.\J . I 1, a .,ha ~n Barqul,l1l1~to. la rm :
con (> pro
.
de h tardt' C\landn (' tnn p r,
,... ..;:.d" ,1,. ia ertar l.
tes v jueves a las cmeo
]' n's de la
I-.i,
. 'k .' ti
1)()!;dl'nl"la.\ poros eJl"lI l P n de los dCSlinalal10c
Jl'il' I
b los n01n h ns
postal canta . ' .. ,
<"(1' ,i.",.,rnoo
I , sobre~. I".n cOlnl.end<ls." .. '
'5tituiu 1/11<1 de Im.oo . de,

pn:lls~ ':;lf"q"l"n~.
p".'e~," '~~"

()

,'v
' " ./,'.
Recibir a ('.,()~. pU><II'""'
,... .i as".)
pr'./t"n,," '" L.
r.',- tiempu .. ,: S., ~:()'
." ,1, ,~de ,,1:'..'
ItI\:.
d O' que ufu sr d'!'KII: .. a,
vJ na ,"(In, II
en ..iqv(llt,j d'/u,, -_m.I',' mo"
rd n'o'1I u /(l5 (J,
po
; cslas

Otnl

l'\(~a(" '~~ trw svort


Iv.

('orJo;;,m S
IkIrqui,imc !J

Perl.; d"i >.:,


O rlc fl!l~e'" e
.gar el tI ,
Pe
Ctl! . 1(]
"(,VI

"
n

,'.',.
,,,,

ir.me~'.;l!

<"",, no ,<"lall ",nte pOI' nw j", viali dad ,ino \"nlb i~n dado 1" d,'/<'<.u.sO] d. It,-a,'Id<>
(It/
I'_,",/o dd ",,,ler',,I. '1 ri,- 1" f"I',-~"I"ri<i.,,1 <Id ."" ",,'id,, dellrel
El a,jo ,k 191:) fne el dp ",a"o, U!T<l d,'ri\'ad<l de 1"" "1'.. ""0.....
L" innrmes <Id ger.,nk CI,arle, Arth"r !iulching' ,bn ",a"lo d,' I
a,ws ,1, Sp11",' lograron Ikvar :!.R_OS9 pasajefl)sy 2.0<>.'; tondJtia. d,' <arg:, ("t "
IP I'n 1.2':'9 tonelada, d. carga ""ra. Rti-o Innebd.as de' fn,:os
', '"
Mhl'\: , ,', '';:i ton~lad~, (l, ' materialt-s, . ",-\7 animllk )- :lP'

",,,1,,,,,,,,

nra
En

\("

{"

rt" m" lento. a operarlnra!l' '. ,nohhg.-d" a

,!~ maden,- 1.300

KanlI'lmrtu.",

VIl::""

l'

"

d,

.fi"" lBS I

,,_ti,

"efu'

Caho 11,.
.R20

,,",

Ir

,- ,.

"

",as

nlada p or

';la ", '

na)

_ mPjOl'lln' al
J, enlRv,!,

'91

ntn 1"

fu

,TI.'

"'"
" ,

,',

"'1""

's de [ 'e e

1>;, '1'"

"""1

llnt,

,TI"" ""
,,,,\,,,

t, " Cor,'
1, I' t, "
D \f
,-;1 !\"t
,"
1'1

"

,,'

" j,

"

"

lJn kilroctrH8
' orm.es ep.tre
PlI{'rlo Cab{'
y VaJenclI

.ltlo

iT"1l0~~'()nsn

\L\'lk ....
mll
di

~n

r~

""

I,c " ll

l~

la Ji

.,lantus

1I.

'I \!c ",,'n


Si 'lt ;~1I1

,1,

.'s .;-o),

,,,d,, " 1', "

I
cal ",nI ~ e
' \' La Gm,;r"
,(leo J
.W!J.
/"l'Il('~ ' ;il
"rI CflI" hO/llO: id""
jo la- ' . .~ido

~,

<h'le'

--.'"-". ".r.

,.

tI

..

~a-'

Id i:; " ,
lloc, ]I,

)etlor.
x.uh

_,"',1, ropa 1), "Cund

,."('-

~~
~naIesaJ m -alllev
l .. ~'- \oanc lTI ...n~ n I~'!lpr.,f, ' , ~n
1
los fuste~ s;
n/" l'
jo ~:J

roblt"r:

:lirlCtl

an ... un con
l'nln> la mo..
y
ill ..

r.n

. ....

'"

~Ia{

oh

'Uu

~ 'T loS

:x,

>nadas

"'

mcm
k

.,

', ..1,

""
P

'h

()"'ORE

Manll('\ Guadalajara, N . VdOl

(;()iti,.,,~,

('1 ministw

~'IM''''l.

,\ndres ,\, L<:'l(,l,' fami -

lia, T'l'rnandu Car"h"o y h~rmana. Cad", y"",." ~lanll~1 R<'w .. ga, ." ,
Mal;\l",Sl'na, Gll st,,,'" V"lImer, Patricio S"mll'rsol1, Pablo flor "S,1~"
Gllilland v gen<'T'[ Al, arado, ~ntre ttm'
El ~ecorrid() inicial de ]" i".a haba t~" id" "g; ~l ,
trl'n ron cint'o \'agone;; sali d, \/ "
a "m!>" ,,1 puertl' p n ,n I
~,' descarril. "~rendo al ' ..".picio 1"
quin" r tT,'" de
lr I
1\1' n f. lec; IlJ;ual I
!i".>c"ido del maquini.c

K,"ve-". d \igilant, I ,lIis

~I

rart)' ,. los P"

'J~n

"-na

,\dams y <eora, a~; L'


~'On I:..,,1l ;"ne;,.
s
rado",'., l." ',;,,;('cc
I I- ~n" ,ud
lo
tI
n,
I)('ho \ m,'di" ,~e la a"
rI o ~1
ni
~I ro

, ,,-'0 r' ,e

un.), "f.O pt'rs":al


;.),
a y"Io,()(':" del tren lo l'
11 vi,~e in~u!'.L:
'
Ir,.- I
~
(h,idi,
:--r,,~lI.,(\~::ua, ' n d:J'" 11 ,tl~ '01'1
e
tl" (le nuo:\O , ;; t ...."., v: g
mi
V.,I""l'," que. la \lll~ Yu
ihn
V3por
do """O arT"',,
'Ja",lete~cJ"\ldo( , h,
nur:l1lt"

"

,e " " ,"


"

",-

,,,

,-de

a, Trin

"" , ,I m'
,.
m ,
'",

;nll

~.e"

IJUr W

"

(,

laJ

rostumbres de la Kt'nle no
. El gerente int,l$

favm.,blesal

I'''ntoq~

MiIlt."1" ..Ch;i\"~/. p.'nnite


por .,1 ul.,;bordamientu
"01'" puerto v Val~nria. <1,'5"
la mont"a s(>bree!leodid" d,' rid,.,. ... i
qUl" hilO dd f .. rroc.~rril un obi."!i ..... ('" 'u<
modifi" ('\ co"lr:!l" suprirni .. nuo el hl'udici" (\,,1 5~

Gringos objetan nuestras leyes

--

"

"

."
"

Vah
'pi,-dad al r-

,,,

"

<1" p"
'c'n,''lo I{' 'l' lo , ,' , 1, 111<>
I~"" .. <O]'
'nn" 1"" , 8 1'1I11i1 ,r.1

"''''1"" '"
,

\."~dl(r.

\ ;.::,),." r ",1

." M.,I,,.' ;"""1., (",1"

(',

. ,n "'1"""

1.,,1, '"1<1

/)

,1 ,l~h"

,,'

1(,,,

,-

",

,
I

,
,

~I. ,, "

''''1'h",

" "'"

.,

11\

"" l. rr~.
i.I' ,, 'n

1. " '1' 1,1"

.'

""'.!"'

-, ~c

"'r- .

........ 't. ~

~4. -

<
I

'-"" .-'

'. ~

11..,..

.",,,-

'~

'-

.1

)'

't-'

\~

.....""""* -

'- '~---==~~--

q,ll..ILWL.Y

MAP

VENEZUELA

-- ---

, 1< ,

'"'-

' - r[~;L" Bl.JV,\;i


- - f~ROCA;~ _ d. PUlfITO ~_
~ fI?~oc;..RL ... c.n~N~~J
!=-= L''IPR(5,I ~J,UO~L m;(C'
~ Cli,:3&AH '[nIOl[J'1 ro Rl'
' - Vfl'(l\.(j; Oll CONCE~Oll,5
ctl.<ll ocYri.CPMWT ca_ f:.

! - GI.JAW..'l)

IlAt...WRI

f('

i - - - RAIl.WA~ ~~~ Of TH~ ~ 'tII'I<JAf(


.

V[r:2..A':LA

\ ,,.. ro:- uh"'wn l'n 18S- "los v",-<""" lit' 11Is In'n.
la. 10.1 ono pl'rs<1n.lS en IR')!. 14:\.000 t'1l ,11'1"
tr"~p..\rta,,,n l"n '91<), cu""d" la l.,T'~' l'()IlSI~
__ umo ~:! . ')O lonl"lad"" <"(1 1<1'- . 1\"',,,n JI l<tl<
rd h\~tonc 1.\ tot.~hzaci"n de' \;ajno5 d."t, a ('ow.-eT ,'u 1<O~
,r t" r 1\ '\116 1.-\3 pcr.;on.l' qu,," paglImn !M,ld'" <1\1" produit'ron
1" :141 ,1< 1 h< 1, ,. es de,:;r, ",,,nos d~ un !:><lh,"r l'oJr ','-d.:>

do- 1 ,9/1 vi,,) ros P(l eluilo \Ko{>.lIcga"'TI a ~l'r ''1.u-n l'1 ano 10 ~
, lr ,<i I Gral> -',", ,,~rril. q'''' pud,' tr,m'l',,-1;l.l ,,'
.,- iK., ], 0:,\, " .. :; J l'll 1"" " mntra ",1n :\,31\:;' m la

~~~;'~~~~"~,,:~;~;m:';"d(lh"
~

,,1/111"0.< de WS

anhelo por,'

I '"

"/"'1"".< '1 ,rs",,,fi..

J)(> "'/u; sur<Ji el ('OII(r<1I<I 'lile I~r,ri(lr"" /1ft' .

no MI g""fl"aIGtumIl Blon"o }(Ir<! ""/('1""':(11"";1 """,/,<,,./


Camca.'. ",,ve,''''''- ,\ray"a 1'01" OI<J,m, {/ n"'''',,,~,
1,...
11 f'xpiru . ' ('" 1" ,.",/od de San C"rl"".
E.xilltia el ",,",eH;o ,"(>n los il1!lI(',~' par" d"""T,,r'lr OIlla 1111(',' '
.....,ra I~'" ,.1 ""ci.'nte del ,."I\~ ,\<' Car,,!',,", ,~"""nl';"., ,'"'' d '1\
11", Y se pml""):,,ra ha,1.1 v"I,-"e;" nd ",, e" '''''',,;r "" Ir ..,LI
n, la lIn<'H La (;""ir,,-,ra,'a' <'011 b ,,ta'", d,-I 1,('""" ,,,,,,,1 (', ,,/1>1
F l f"eh,ldo d Il ,1<- julio de ,tlKR d n,,,'l\"<> ,,,11" ,,1 ,;,.";",-",,.1. \ "
)' l. A. Mi'II .. " d" F."",'". f\1,.",,,ni,,. ,q,r,",""l,,,,,I,,,, h r"." ,, 1",.,,,1 1.:'<11'1' 1',1
II'tlIT' I "1o"lIol,, f,.,H".a,'" d,",de Cam,'''' a San ("arl".<. ";,,.I,, l' " ... '
(Bra<.' ("1\"" . ('"gH:' .,-, ,,'LO'";'''' I{~".\ ,(,,-~"" (',,,.,,,,
(""',, "'" ,1<- "'I".",r. 1'. 111' 1"'<1"'"'''''''' ~("n".n''',' 1',,,to',I.""" ,., ,', ,,,, " "
,.", 'f",rld.,oI .. "" ,,,,,,., ,,,,,ro,,' ,,,)\1<-" \ ,.,,<1,'''' 'h,,, ,I " ,,", ."'"
l' ,,01, IHIJ.l1 .1 (0",,1 ",. ,' ... n'''" """1" '1 ' I 1'''' LO" "" "'" ,1,.
".h ' \

.i.

,h'm:''''

":'"
lo

to"

ti.,.

.1," '1'"

",i;,).

""

,n.

I~ .. !t

<l., ,,' " 'L'


"

"" Ir

" "'" ,.
,,'

' lo"

"

vommle, 11 cInptm
tItI ~ ingeniero .
,
'
pea:in e inteligencia de esU cabulrero ,</, debI CJIlf' la CQ1I-~ll'U(.Tln

MI ('''nlll Femx.'urril de Vellezllt'/a se llevase a mbo ant...~ del ",..


mino OOIICtIdido por el GoMento. 1':/ sellO/' pockfue secundado por
/08 wilo~ G. Krroop y /.;, Ys,'rmeyer con oortcret' de I"gen~ m
Jrfo.l.a aJrninisrradn, dllNlllt<! todo el riemp<.> de la conslrtKTln,

.!'d.

fiwronfioda al !<e,lurdim:tor L. Schirirkle JI la /fnca ah",-a al


jiro tn fu purtf IITuku ul S('or dim:lor Th. nieterich. Desde lo
<lJ"'rtunl romp/e/u dC' la lnea hon qllroodo romo directo~ JI
Nlresmluntes fflo In ,,,,np<l1lfo la~ se;;ore:< TI!. Die'I'rich y G.
KlIOOp.

Gusta", J(noop. I>\'un de bigott':; ~Il ,aseada que rapidamente se '~M_""


con el trpico) 1mI'Q n~/.('lar 13 lI('(';n ron el placer de la oontempladn. . . .
noII un ,igol'OllO I'royama de orit'mbra de rboles en la ""rifuria las C!IIlMioDII
. por~ ~ 1"," pa.'I3ha. rn inform~ oficial referi",...],,", especies ~qqe"
~ tnjeron pam resembrar sob", Iu$ estrago!< .'Imbientales causados
..... iSIl' ... CiO.. cte la ,;llII; romocmbl'lleccrel paisaje de por si ricocncspeeia . . . .
_
que. a partir de 1880, oompartieron el medio arnb;"nh,' ron planta ~
- . pIDOIS.~. vainilla. iMI}T\Im pl'O\~n"ntcs de otras panes del mundo, . . . .
_ pIamadu tamb~n wn fines oolUt'rciak y de apro"rlrnmiento por el pt"UPD

do)

o...

_.

par"

Ins ~nt"", de 1M T"'l ......... ""nl'f",iaban del dedo ornamental deaqueputmrm.e.. natura," nacidoo;.\oc a labor ,'onse"';)(';onisla y ambienlaOOn tanto

del

r.rquo:o Knoopeom,,"" "Ir.... parnj.." .tue en ,'Ompen""",j~ a la inle"enci6n de

) ",mudn dc l(melad3!< d., """"'" tierr,,~. la empr.-sa ,., sinli "bl~a'


ren'eIIr Tan f~m,h", mm" d , ilm,l" 01" la lommnlorA eran los pj""re~ pl"nta.
por MIIurallsta Kn'~)I'. el m, n~'''nlad() dc' 1.. , d;rC<'lor~> dd !;"m",.,rri[ "l."
qmen do:toomot.. ~IIIJ ~.n, "nln, hORa' pro'se rvado 1"" 1" emp .. ~"" ... "'''' n",""
no ,n'
nid<> I ,,,do nlr. 1.... "'1"";''''''.1". 'r.. '1"'" Y 1.;" ~1,,"taz,", C'u la

.....,.'!'~I ..... T .1
!~~~:~T:

l ... n ,nlr'" .' 1.. ' ,I,i'"'I",, ,,1 's d" kh,,FO (\,. '~'/'" La ""'di,,,

la i"""~,,rI, "II" "'".'"I< d,'l" R"I,"hli, .. ..t ~d" """, ,k 'H'/'

<Ir ,11<1'1 II,~, ~ 1.1 ('''lO

'::::;~,!';~'
,

,1 \""
f ,""

,!

," Y d ,ILo d, S""

Si""',,,, "11 ole ",'1"1>"",, L.,

'r., ,.".:""i,I;, ,," ,,,,,h.,, <"", id", ,."In' ,',"'..,';"


01" ""1,,,)<. ,." l. .. <li\<...
r",o", 1" '1"" "'I"i',11," ,ut

k UIffiA "

1" lIn,~

1"" "',,

al'llCHopdl del estado de Iu obras del Gnn Ferrocarril de Ve~ al ill91


la ~ b di~ de 111 empreea alemana en la forma Iisuinrte:

8n1or lIim.tro.
Como~ a la nrculPrndmero 141 qwU$h!dnoshadin
" " 11 que ho Q~ tri " Bokt1n cW MI islUM) de
~ numero '14. defocho 29r11'abrll ,
d Iwn
uawd ~I Pfano adju,1I0. #1 qw aboroo d trwo ck nU<'StTa
...tJY JIU dudades de Curacm IJ tu Virloriu
Sepn Itn ~ dtnKIn.vda. tn el pi"""'" ~,
(IClua1 esJ.ado de adMIntomrenln qrre hnn (
rrabqIos de esta EmpN.'Sfl e~ tI.VgIIl'IlI(.
I
Carocas Las Adjuntlls - 1$ ~""'-:" .'

tfr'
n

nI
VI

V
Vl

l., A,""

w.<Adjunlas ( Lo;; 'lIIW~do los Ire'lrS d,' c""slrll,'('II'/J


l.,os Te'lues <I/(""nm, :ki!"lIld'
CON,zal
feie"".< - 1-1 h',
I
I,a.~ Tej~ria"< l." "id,""" ~',
mente!l <:<.~."I,i"J,)_" 1<" ,,10m

w.,

~'dew\"j<"I,"';"<{'''"j"J"",b

UII<'<I

En, .... L'nnlcu_' IJ las. \d,,,n,,,,' 1:; ,{I/6r_~,.'~


di, d 1,.,.,/1" (ul"71Wd<. 1''''- el n.> (,11<"" ',' '1'
oo..,a"lo- ",,~-ho!J "bier/", ,.,.,,,, -"." ",,,,, Ju
~id..r"{,l>Ir_
. ' , kil."

l.".

IJo.' " ;\,I",,/,," irI."o


1(1 rl"
..-;/' ~'i1,;"" /11",1""" ,,, 1"""

,I.,,,,,,.;o "<1,>

tr,.,

",,,,,,,,,,,,";,j, n''''{'', ('\'""" "''': ,,,,11,' '1'" ''''; , /""


"" " m,' I~"" 1></1'''- ,ni, ,',,'
'
'{"ti,. ,'.", "/1,, I""'"'''r" "',"'''''' .1, ,f,

(.""",{ :lt.
" , .. rr<,",

.... ,,,,0/,,,,,,,1."",."//"""1",,,,,,,,,1<1

,..

/l. f .. , l, ai,,_, .'" "d.{.. "'" {" /"'''' I~' ,,/. h


~,.., """ """,,1,. "", . ".1" ni, , ... 1""" "'" ~

, ~,,,dl,,,,',I,,d('II'"'' ~'Ul,,\'

n' I " I~
Mil'"''''
",,,h, <1/1

""

,- d /.. </" /., 01 , / , ',,".',."""",,,


I
1

lWn-,cur" ron.stl1fu uoo gron

'ro!!,,,,,, <1.. Cnr"t'tI~ af,fu


puelll'OSllrun"nfwro .It
E/lolI"" rk n'n(IH'hm.-,;
pt'rntu". /t','

u.' "

"

,.
CU"~'I.II!,",,'I<I.

1h.J.buja d,' 1" U"ru

Ins /rol'lli,", <Ir fas J,rinH'nIS d,1S "'''-''''p,,~ qU(' san:

...

3" ',i/".~

1t<1St" .{~,,,'I dd ('un",,. esl" Ii-,/,,-,.

/~, I<'n"'Nl Sf'!";"/I. 1;;1,;')",11'0." jO" .J5 es!,i ~,m/r"lad" por


..mp .....'Ct "kllJuu, /" ",,,,lli,,,,,,,)(',,,,,,<los ",as de /200 h~m
I'nl", ../Iv.' /0 f/w'm(j 1'",'1,. ."m, ""i,,oo.'. "1iTI<'ros de oficm. ERa
It'n'"" Itw :'w /'w!t-., '1"': 1":11('11 mw lonqit"d total de 1200
I//{tro.<. '1t'" 1/11 C"/II IlI.llur"d()~
FllllIl~l'<.> d~ PU<'''io".< '1rmuil'.< e< d dp <:) IJ di> mtll'los el de JI,
'I"e tirn("1 el! /o/alwI Im'Yo d,,700 ,m"h"., .
.
I..,~ 15 kiloll1<'I,'O.< d .. ~.,I" sc,:(',n /1<'111'" Ii:;S.(JOU me/ros cubtOO$
d. "Wl'illlifllfO do' li('I'I''' -'1 d~ ~.,t(' /'"""!J0/He"/(' /w}"II"oo" mas
f/'/I' 75.000 m('h'"s (',ii('o", !,O!" 1",1'("- u .tIlles del m('l! l''''Xlmo
"".<arlo
La ",~"riu,,(i(u <'1111"""'" ,'O" ,"N "l>n'IU.' t'o"'pdtllIes. /eI'OUlI<mdo lu la,'"," .,<,<,<.;,;/). y <'/n",r!o eH "'I,mos ki/,'",,/.-o.' 1/" la
",,,,rlu !W('dn , 1" ~lwll><:l<p" d d,'sf.lr,."l/" de la /i"ea t'n hu quenrarlM M".""w !I.\i;~s.
< quill/u.I'(.'<.'<.Jl c.,t ",,,,/,",,/,,,1,, plJrml!ll'Utis/(IS dd pais qUt' JIU
111111 u'dol!/udo .<1<.' kil,;mNl"Us.ljlle /legaJl ''''.</a lA15 Tejt'ria5.
'-'" eSlu t'slllrinl"",,, l." l'it-/<Jria ji Ca9"" .". "mf't'oorim lo" Ira.
!)uj<>.'''u t'.,tl.' mi" pura krmi,,,,rI,,s ('1) f/llempo cmll",,,i"'II,. paro
P<',,~r I,,~ riel,.. ['/1 Si!JIlj"
Ttillpi':$
~19r<ln /j"el dd ('ah'urjo. ohro dijkil.lJ cv,tosa. pero <I<'t1'S<lria
1"':-0 "111,' aur'/ro.,. ...w"rril m/l el de r", Gl<ira en lu ""/ae/nn de
('ar",-. li,I)I.';l-/C met"Q.< (le "rgo.
De 1,fIJ .\djuIJlus h,,-,tu l.J;s Tt'qu~ hay R I"(>/e". Ijue tie""n jU.
,ro . .Jo.:o. "3 .1'). 107. 80 m,,/ros eo</a uno. WS 20 lne/{'.' d~ /"
terrero ..,"'ton. ~.<I,ir, ,,,dos p.:r/"!"",o.< y alyunvs IXmc/uldos.
fl (:1"'" "".-/ d~ /" Cw"br('. dd CorOLu. ",id,- 26 7 melros 1/ "cce.11" ""',1(j" de '"'''-~.I" lod" su u"'jo.
.
hlellt..,. 11 V/lulurl,,-,

"ti

f:~ ~I

'"u/I'"'' ,,,-

1I/;lmun"

n""",,., " " T"4""5 bUlI.

1.1 '1"'''' I",~"I,' dd ";"

(;"'"". ,,,"

1""'""/''''1''' d,' "" '1''''0'''''/''5


Sr", . \"N,nh ~ "I",rl""'" ,It" ~r) ","'/0'11.,.
(h",,,fhf,,,,,. :1"/)",'1,,,..., <1,. "ti ",,'{m ..
(,,, lo..,,, ". :1 "/,..,'Im".' .1" :'1) ""'11',,,
(""""j"" -""I"'I'IPlI"'",,;." '''''{'''''.

"'"/,, un",

<i /" ,alid" de

r,,, u/"'''/uIYl.'

d"

',o "'('/"'.'

'j

"''''m.;.

(""'JI, III'~II",.,,, ,1" lO


(,","WH}'" 1 "I~'I'I"''' /" 11,,',11
~ "1'" ,,1, ',. /d"cm ,1" ,",, ,,,, ""'//"' ,,

"""m,'.

'''1'</"

1, "m't"'j,'""IJ"I""'"/III''''''''''''''''''''',hl''/IIdn, .,,,,, 1"


"'"'''' .. , ,,,,,, ""'jl,,,I,, ", """". ,1" '"n" '1'" ,''U,,,! l.'"
1 l' "."/"/",, .. ,,,1 '/J"
" .dj",

'" '" "1',, 11"' "1' '" ,,,,''" /," ",,', ''''''
,,,I,,,I,I.~,,I,II ~~ '''/'PI 01., 1<1';' "'1/""".'"

, "'/ "Id , 11 ,.,

--

,
do

,"
n"" ,

"

""JO" h""

""

,
T.

)!I l'

,
'dt,

.
'

,"

'"

"

... "

Jbilo en Valencia

E
l. "

..

,,'

1;1 ",. "'I" t .1"".'

/11 "1,,,;111" l.,1

K"II,,,

,-

,.

11

'

Itoct" d.

d' n I
,.'['
I 1<',.
d"
I

'fI'~

11\

.. '"

,,

,""

"'

)r

- lo>
~

"'

"

," " "

~o lO
;rnf..nD\'1.lI5.'
ue J"l su:;;la .a.\'ot'lIf"l"
r,
:l'l"Cl ar
~('COf i nnatln. d( fiJSP:i)lO,

Par k-

~enoS 0 ,

.,..r (j

:io

I't

la
ti

romo n

de

JJ'{

"~t'n i" d,

Vil 'llol.

(liwrsl)O

{'

C;tI':

!l. Manu Flt'l1,

e
n n e -ead agmp;'
'a l{e.
l .ord Bou e \. in itahili
defi lt'I1 contrar"al n r
.iv \ a
rt'

sta'

l'l()1l

re ..,ltlIllc entre P )lhu lO

tIIqu d

xiaron la ,hnara
ld

::-de

TI

t;

bien p() r la

)1,;;,

In

iellren ... Gua -"a-C r

l'Jer

Jn

m )nto dl' s n rif;ortu.;n:15. ar ello ~ lIS rl

e a'rvki(,

lilS

:
E

<"r.UI f"'I'l',,,,,,a~n.1 d.'Vell".ud" lk~ a di,p".nt'r ,l~ ,:\:\ c~m", ,,~ra~ .


., !" Jl' "'qU'P'll'" !!i3 DiO'" """Ka \' bt"tias. '-It> \roh,',) ,<'lorlpo.-dOS ~ 'w.
'r.'s n"", !;('lS hwi,.kta, de \ia
l., l~".1
n'. ,h';,', l'n l'll adquirir lo" lkr~('h()" ~a otorr,ad .... !)IO'" una
.ia f T q
",n'r',J 'mu'c- Cq;ua Villa d~ CurJ y ('"Iaho"" 11, n ... \ huhif'$('.ido la
p 1::
'n 1",,"'."l"3r !us I:,\"ns ,,] gu,, '1m' la p"'>p\lt"'l" .1,> ,'xlcmh'T 1" da bastl. San
l' "10 d ('ljl.(ks.
n ~,,(O.1. 'tiC> ., me"'" <'scrilns ~Sl ~(In us ('"...,.,. ('[><,rio<li,l" Y " ..lUm-

.,!.'''';\''''

I "l.'<b (}

\""" . _.1,1""'"
. i.: ' y"" ,-dI!" a(', '" ,-(';'
'\l~"/:Iia,,,n In lIi1/(I eI,- (\"'<"<I';
F.lC r !:a ,/",' secomJruyo .. n' .. ", "ril,/joS. f/C.,/ ..,ltw. ,O/d'l
J ~
\n':/~ lu r, dt"U,'"
;.",o('(IrTii IJ.I C;w,ir"C,,n,,-m.
ferr"
,:t ,/,. \'t'nt'Zue!u y fu /;.' d" In,..'. l'! ,m" /;.,..."
"'-;'1.. ("
.,,\', ".
,.'muln.,'\:m.y"tn- r",,n"ial'1'
Ir. ~ ..,.1p.
"p-~m"
,If ..'okmp h,-'.!l-rollWl\l..I
\'
I lIT" s.;.;/,,]
c'. \] .. "!:/ClI h' /.n'11('1-,
,,'u
-a fu' Gron;'
--.:a ,l, f;: ,:,,,' ,,'<1M, . i''''
ihi", OC '00' /os rub.,:-, ;~'" a 10m- ,~tI ,,}.
'1(')(" ''-'f ~';"-1r~,.f'n
qu~
".,,;;o.
/r,""
,,;"
I""Ti
'!I n: .,t..-Itv-h"""

",,,"f. ,"

"",.tllo

"

.. t><.rtc',',

,.

'q

"

,.

''',

,,,,.,',,

,-",. m ,,,n

:.

Hd'

" ,
~-!

...

."'1'"
~,' I

,,1

,,. ,"

,. I

,~,

",

r . .
,

""hm., '.:;

'an~'_" ~

"

, ro, ,h. l

",.

,,..,

,',/, ,1
t"

1,

""

,.' JI",'

".1"

<1:1

t'Jl,' ,

"1

,,~.

"

'"

,n

"r

~ti,,"

... ",

'~ ..

an.' \\ .,,, . ,

",

,
,

'
r1

.. i ,,,,,.Iimi.'''''
,,'" ,,,t, n,,"t 10 l'n I

, "

,,1 r ..\,

"."_,, ji

".~m"I"ll1~"
, "; "'~'" ,,1
r1


O"

"

)0."

, " t"

l.,

"
n

"

~_t,,,,,

l>;Iut

"'mm.

,"

,,'

,.'
"~

'",,,

un,",

.'
"

'"

"

11, t

".

,.

"',
.n
d

..
'

1"

'lIi

-, .'

..R, , .. _.

.'

"

'''ti"hili,l" J, ".
C"I

nUI

l\'l;)r
l11k' "11 ("

;0,'1"\

,'lO

""

"<1,

ll.,

' ' Lo
't' ili,
'r,

,.

,,,"a_

''''''''1S.

In

l-

1,1i

."" \{nn"",
1'<

h 1,

nS11,.,,;

"

,'n

~.

~r 1,~

1,,,

lo'

,.r"'1l '1' ,'11 l. _ ah


m' .. l. 1,,,,tI,. '1
\,'
11
" 1"
""."" lo 'l'r
'lIt

"", 11",,,, . "

l'

'rnIM'"

I!

, .,'h
"

"

"".
l'

"

,"
"

11',

n,

"

lo'

t,

1.;' HI1,'" :11'loh,,,,' ~-,, \Re. ,].- .1111;" ~. I nl ; .l)!." .\ /pom,"" "" ]0,,-,, (,(llj.,hl'I~,rqu,
d' ,1 ,non,.l la
lula (',"" ,." 1'",-",1,,10 .1 la I"-~'I"j\ liMa d .. l IT\'n 11\ll'S."
, ~".,l ',1''''. \., "'," ,0'1"'".1. ,,1 tn'u "nt~ah", a I.,~ r "],'",,",, rrapldw d~l \I<'di<l. El \ 'ullM'ju.
1..1 \ h 1,,".0. S.111 \1.1tt:n. ("'l\"a, I"n'"""'. \1.1r;,,'a~, ~1."i,<f", San ,IOJ'l\1lI1. GUlh'U;'.
\ .l],-UC""
", coh'('I,\,oS
un n\l\\lwt;dnr ",plat'"h),' ,j
rn (1 ,'1\'.' ,,1
(',,,1<, dd >",1,- \. "I<-r;",. al dd t"'Il UOI' d ,'",1" I',,~.,"n>-kj\,,"wtl"" ""t.... ri.'k...
',,-n,pl'<' ,..'r,
al 0.1,' ,u.,lqukr
d.- h"",,," :-;" "b51""\", 1" "-"'u,'no;'!.

"",1\\"

I< .I ~, d

,'T""

t"m",,'"''

<1".

nh .. "h.a

,., d

11'
\u

Ibd ",bl'
,<'H. 1,

'"

I ,It ~,.',",-;r "),, ,,~1in '"'' ,lla)"r !1c~lhli


11 c.,ml<'rll' ,p,':;~r"'\i',. ,lilen"-, 'J <k'
l' n" h~(,'<1Il I,Jo; kmK';,rril"1, _,':'"

"m, '1. dl"",,lfi'

",
1,

"

1,

,;1'

,t.[

1a ,,,b"uada . no dd

nl"",lodio';.; ",oIu;';!'-,oo.

1,' l.
dil "("t,, d,~ f, m ; r i ' a
, 1",r" ,'\1 :Ir l;\,~ ,,,'.. Kia 1"111'1'1-'

11,

"

la ,.

~IS ~.

"

"'1

j,

"""5

,1-,,/U"""/<I$

ri

'l'.'n,iJl<'"

11

(; 1i",,, (' , ... ,<'US .. oolllr,,,hun ..


... ,/"I',,(~, ,,',J~I,dn:... '/i"

J",'I,~/"Cl/q~~.,-('nli,,,s.
S,n .. mh.l")I."
h.,~I;' ,,1 a' "n ",. btlldki" 'd f,'m~-.. Ir:il.
".~
1,,1,,1< l'",,,k 1\"1,,,,01 ,i"<1 \' tr" "",,1r~,.h, I'''f pri",,"r:, n' ,~, " ....11" ,>,11'1. o:1nhll'
,1<.. ....ro. ,,1 lro'" ,\Ohi " e,p,,,' h" In', "pl.II'"'' ,,,",,'a~'" ,-11 1:1 ,;",.,ra.
lit l'''''. d,' l.,' e,hi,""''''' '1,1<' "" ,,'pli,'''']>'''' ,~'I,,'n' ,k ,,,1~ 1'" ".(\,,, ,~Hn" I'n"
'"'p .1 r n'n", ,,,,. "1'"0I...,,,,,, 01,' El I'ar ... ,"" ,." Y,'!:""'" .1<- ~"'l'" 1"'1" d.~ ,""' ....
l'.'" , 1"",]""t.,,,,,, ,,, "",",.l.""" "1'",-.. 1" ., ,'" I'il,."" \ nI,', . "'""'" ," I~ "',m
~",,,.,, "d,' la ] i .. " '1,,,. ;,,,,h,,,',,, \"h-",' .... .1,.,.1 .. ,1"",1<-,
I~'r\n'" h",1~ 1'\.. rt.
'-abo' ll, '. 1I.,nl,,, .,,,", 'I" , 0I,-,,'- l. , ,-al',I.,1 d,' 1 "'''; ' ro, .11'"", 'h' ml"~' ,." k", (.o" ,,,'",
tril ,,,. '''l'''' I\;,n' ,"h,,,' u l," t ... ,.\\,<'I"'.
<'H"i uf

,',,,'

",'"

-j/.

e,

"',i,,.,'"

.,

LINEA
A TERE A

,O

JO"

"1,

,,Ju.' /o(~"n, ,w.... ~ l/U<'

"
~!

,"

\tjlil,,,'d~C".""s.
f/"ell ,h:j,; tic

!I

,,,

:11<1"<1,, ,'1

do,:,
.",,/,

'n"HIN '

Sln'dd.

,,-N!", el ...,'Ior p"",/i

, .'

''''''

"\;n!~' 1",'rrl~'.L:-:i: dt, \,n'l.ud,',qllp

~,

1.."",.a,Ja,k. 1"'. >1'. La <'<llllialnhdad en lo,' horarlo>_ l'dr.\de\I',",10.'"


l" ,...h,m,II"I,,"- al punlo (j1><' a1 fin,,1 - nlll\O ~l' dlJO
'a 1,r.:il".L: ,,'arreo' .. j,'['til~("ar.'.a~('nlred('l('rmrnad,,~plll1-

", .. ~ .,.

11"

" "ud<J.'< .",':,',: ,,:,r(','~J...


-o l' O ""'il'o "11
'.'I,,1urlui,srrt"<.ld.('n ,,,a'''''., '. "
.1
-..
,." .. ,(!:t~ f ... ntl''' la ,,,,III\,,.l ~,dc l,
. ,1<" "'''''J.-al'~'
.
.. 1
"l., "",,;; l'lC,ldk:a tkl E,i<.n,to \ don<k \ 10 c' l'..."r

<1

.\ . "

"l""" mal. de,de. I~ n,I~~o

. _ l., ,I,jul

, .,,'

,1: .:1,',", ,natro E' (~~laiio, en\'a~ada en )l,m,,al. cons,-,:,,1.," d~ h lti","- oon.,,,)"es qll(' Il,,~ahan a la l"stl<"in

i"-"'"

,
fr.:Jnlai ,lp"daban La locu, Jnu"h,rn (!t'"p"la" ,."fIeta I'U"" 1:, \'i" l'mpezaban a intervenirla ran('h~
.;<::'" "'".",,,1,, ,) Ir.II,"""inh' a la &aliJa d .. ln.' Ilm .. l(,s u

le)!

10<;

\In.'

",n'ld;~,

deo \klTl,"'i~. n~oll~tmid()s ~-n l(~" lal1,'I1:'


, ,~I~ 1"" ,,,.,, ',".,ic',d,'la linea I"SaITa~lr3b,m l'oc<'J,d'juirida. ' '-":l\l'Tll<J,~ d{' '-<l.,o, pint;,ld,,~ ,]" ~ri.~ \
P''''' In-, ri"..-; n FerrocaniJ.'S X,,,,i.males Jlo>r "mb""

IInp"'tad....

"',

'":" J\X. la Imdl'm"" Gn;no,c' \','II'"I.\I,,!a


un;r. e,pan~i"" si;nifiC::'li\" s:,h'" l'n d (',1"
~(;l"','"
c,m'I'I.'m,",,,rj,, <Id Sl't"\-idu ti"

R{lpido

'H<I

1"""1" . 1-,,,

/"

, '1''''
',I,~,l

rr

1" 11, " ,,1

11'

, 'r ,,,'m,

h'l'

I,nl. 1; 1m
1,.1.-

1'"

'''1'

'" A :\1

"

l.,

~It". n

I ,'mil

,,.. "
,,, ,..
,

dl~

u\

J'"

-o',,

..

"

."

..

"'" .. ,.,1,","

" "

h.Ul

1" "h~",

"",, ,

,"

..1,. ,,,,,,.,"

""

"" "

,,,

n.

.r.

'oo

In" I,,'rlm

..1.. 1,
" ,

1" h ... '"

'00
ti ,.

,.

",,'r 'n.l,

~11n'

'X".I '1'" 101",

" f.

n l'

n,,',n

~'"II

~ . I
o.;

, \ 3lrn I

!l

1,

"

" I

,,!..

L a,,

,,11

,oo

"

1, ti..! I

....

p.,

...

,,,"

,1

' . l. ,

. 1""""

"

'0

Inm

,.

,.

1."

11

"'"

"

".1,<

Id " \ ,1

1'. "lO ." "Id,'

,l.,

'1"

,.,

u\

1.

",

"111."11"

j'",

,l<' .,.

1, In'"

,1.

'h

"l., "n~" ,l ,\
'~"""""',n"

'lO"

r~J \"j.

lt

01,

,, "11

,,1, _"11"

~,.!It

'Io- \ \!I.'1t

".

1 11

' 11<

11 .

,11",~.Idl(,,,It,)

,l. I u., 1 ,-1

1" .1.

,,1

"lo." ,ti ,,,,11,

'ti

<JI"

I"N"
11,1>
".
I " ,,., !~ ... '"

!,~It
bit

01

,.

j'

,~,

.,
It

"",,1.. "
"
"I~

11 lo.

'~""'I

,1,

1,"

,r.

1"""

.1 11

,
"

.....

, t(j"

J""

!l

')'

'HU f ,

,"
."
,
,1

.,,,
, TI r "

"

,.

"

"

"

nI,
rr

,~

1",

<

1"

:ErO

SOBRE
RIT.I.F's

.. . .-

.,

'

;:-.

..:

EnrilJIICdmi('nlll Jl'las ferro\ as

,
,

f .. ,

n>l

no

11'

....

,.
.1

,, ...

..,

la

lit'_

Cab;lIdillll VaJd.l;s ('1111


efFi.rl()(ar'l'TI di.- loro; .IUl1uro;

""I' IIo,nI 1Ilhl ' ' ' d '

l."

"1"'''''''

d I 1I "",
,,1 ,r' 1, "j, " d,
11""" 1,> \) ""
I1 ,
,>1 . 1,1111" ""'1'1""""" lu 'I',d.
"11< .,,,10' ".. 1".:0 ,'" JI'.d." ,',
"di" " .,
."'-"IIL'L.' ' d,d ,1,

,011'< I<,r.

L"'[1I,."

IJ;'Il'~ 1.",1.'

.llar

; 'lo. '
!'.H 1":1

Hit. '

" .. "",," rJ
n rt
111,,1.

PP"-' r.

, IBI"''''''

,
,

h'rnan

,H

1,1,

.,1, "",

I1U4

1'1"

"

"

'''('/11

~"

'"

~I<"I{/fld",

hu

"(><1

"" , "

11

"
1(/' (

rfKI.
<1 '11

" ,,, ",


"
",,1,

~I.

., ,

"re

",',

"

"

'"

I H

<!'

l'

,.-'

,', i

""

IHl

r '" .,. n" ,1 ..


,d

'

!Ir.

1,-,

'"

,r""

11

<" "

'1'

"

"

,.

(,1"
"I!(

"

)'"

"

1, Id

,h" "

l/U"(,,.<lr

.. ,

1',-,

" n.',,,
'" rnl .h

\.

,11,1

""d,

,,,

h1rsonl~'~ en I

,
,

"

,,

j~

,'~

1,lln.

."

.'

11',11

,.

""
," .1, ,IHI
.
",. '

.\" 'n J
r,ld 1",
l\I,U

"'it~VI(,n ',11<",t;"l('~,'
, 1,'111'"

,e

~(;-\'

,U !"LI"
<',,, ..,lS ,'\1 \ ak'1ria '

". "
11

"i<

\ ,fi

,,'p.l[,'!"" ,k 't'r.'I'o", 1""

l',n;1 "

I<"l'n"','I"I,11,'
1,., rnl.I.1 tl";I''',

(',;

"',I."t.' (. ~,\\
" ,"',,':11,"111

1,\111 ",,1,1<\ d., l., , 11lpf1"


,I,'m;!! ';"I,pd.
1
1,' ,,11\ln ,\.1\1,,11""" 4';1<'11
", "'1\ \',-,''''
d".~ h'lll1n,k" .1~ll' m" 1'" 1\, ,bn,,!lI' \1" n
,,' d," t't,,,t,~l"'S 1),,~, >\l'n "~tI
""

.1,,,,,,

I1llf.II'.I''-''; lt\i

,,,,,'~
.1'
.

\'~It

1\

:\
n

"

,,,

...

."

"

11

'~h

l. '!III
n

h
"

,..

I.llI'h" 'lI1'h" " ~{'r ,<1 -~ idn ~ p. "ji :!~r d


111111'11 ,.j 1';llnlillo. habom "mpn ndido
r. '1 nlld :c
1'1" pWli< J_ paL,c('!l' verrlcod'fa j'>ya .ar, la d .
:I0t;
I{;!I;II'I 1'1I1\dil-, k,(i<- CUI'" h,,] ,Iles se {],Ill
p~ fedo
~('('tf)!,

dI' Colijo /\lIlarillo.


1:1 pr(~id(lltr, Ca~lrn S' mud

).\"hi(,1"l1o de "('ezuda a

partiJ~kl

'Iira-FL,'CS e
101<)11

<

:cillldt'W-f'
.10

"

1 ,:)1.

_1du 1" nilaon ..

{'lllll (IT~I))sta.

En 1907, doa .ladnla. uda dt :t'lleral


:esldl':"~ ("~i'o.:it'I
Silnt;III1{'~ <11 (jr"ll Ferrocarril de\"{"ncZlte1,1. qUl'a!li .s: ) '1
'ino.:[(J4:l. los hil'ncs de l'sa contl'sionarill l"s ,,1\Sorl
Es:), en!1 . ~1It' fIr
a~i'I1I" del de-.pal"ho prcsidencil.\' h:thitarion dt, Prl",iCl He
;";0 l'''' dilkil imagin;w;" qU(' el movimieJlI" d,' 1", U1'I'.
3:' rro"r>.
dhll,'llirlas qut' mm-ilizab,11l gente en la ama. l'argam~nt(l,. 'I-:::"~
~!'IH'nlhan tnifko adems de rudo~ nlO"sl()~ o in"por/U ",- ron1<) 10- ,,!;;ltc- ~'.
I,WI,1t11,lnras nwndo ayisab,m la enlmda o salid,l d" la e-I,
-, s ti . 0Sl
(khi,1Il Ilu,ylz<lr'i(' dl'nlro de 1" lerminaL en <,<li~<) un,\\'-""I i: "f'<'r;tCI<. ~,
,t'il,d,'s S"llI'Ll~ induH' cmo ulilial" la "'lln]",n".I' c'l pil"
d '
,]] :lin,'L l'i 1'1't'~i-d"1l1<' Cresp" displll'sln l11t'did".< 1':lr;1<\1" _LL' [:,r<"~" : _',an..
,',
'-jo<
,,,,1"'
L'
111<\\1
:
arl""'
- , ,"
,
" "]I,,~ta ,,1 "in' qu\' rl'~I'Irab,j no. l1Ie"'lI In < 1tE ~',' ._ .. '" ','
PI" __ "11 <"I"ilquin [(rm.inil It'ITO\.'.'1I L,' '0."1" ],1 bl.l' ,olll.'I,l<,"
,\
I~,
"
'
, . 'i'i 'nlt's la 1'<'~Llllra,",n ,,' .;t
hll""I><oIrll1loIl1"
,,('nTlldl() l'll ,'Il"~"
l
""
l"-1,,"r"",
.
" ,"
,'L' \(n d,' ]" IlIH'III1I ,,'
..
,,'
I1II11<I"\>],- \lL'" 1'0' (Icmp" SLn 11> "OLlIO .1,1 , ' ,
'",,'~, \ ('\1'\111";;: ('apl,
" \ _ 1 ,] ,rLlnln"I1",anIILl" "1" ,
Nil1'I"Il".1 La 11<"."""'" 'llll.lllii '." )',11 ( "
'
1, ,. h '111\1"11'1<"'1;,.-;',
I '1
1 1,,(p,-i.,,-,,(l<-lo<lLl<'<lII""\"
"
~. ,
lal"I", 1',11
('S ;I~
t
'11 l' ',(\ 01,':, r.'''('' "",1 Il1to'r"-

,"ml"".

lI1H'"'''' ,

IJIlllil,"I>, 1""'" ,L,,' P"~" ,,1 \-I<-ll'OI''''' (';l<t ,\111:"'1 Ll, ,,1 \ l' ,
1 ,.,"
\I"nll' I'I<',Lld
lit r
11 id" 1'''1' 1,1 r'"lIl''' '-1'11.' '," '''' '_"" d _:
" h h -""IIIill" ,tI,,;,,!.1 I'I'<''''- '1 ,. "".
("JII'" N",,n'I1D, <,11 11'1 ':, ,'I.L "'Jlln, 11,' '"
' ,,,Ih..-\oI;\ ~:lll \I"lt,, 1""U"'('I(1 ('11 l'" P ,lIl"S 11<
,
,
,".I;",i'OII 1<'1 "IJI :"-rll'I''-'
,W'~'"
,
,1'
1, lHq L",."lll;O!1 ,,n(.l
,,,,
, . _.'
'1m' "" ,,) "I;nl'"

,'(;11 ,"

01"

tOpl8 ('11\ Ul'lH' IIltr

tj!'

"

..

."

..

00

"

"

lo

"
,

'0

00

"

00

OO'

t,lo

1
00

1,
'O

00 O

00

O"

"

.,

ldl

"

1.1'1\1.'

()(;':'E1?\1

f.

..

.... ""' ... ,-,,--

'"
-t'

....
r

I 1,,, l.,

. >I,

l." "

d,'

n'" ,,1,' n,

".1.,

,,1,

'111)

.1, I.dl.,.!., ,1, 1, 1_" id"Io,1 ,,1 ,1,1


, 1, _.111" ,,1. \
, l'

\L

, ,

II.,'.
,j,

1 "ji

,1 1,,,1,1

,', ,,, ,'," ,,'

1'" ,],,,1

,,,
Hl ;

,1.

"

".1,

.",,'

"

".01",'11

,1,'

".'

"".1",01 ..

dI.

,"

,"

" "

HIo

",

"

'"

'" "
"",

,,

"

,"

"

,
"

,,'

"

" '"

'"

."" ,1"

1.;,1

"

,"

'1'"
1"1.,, ,

j'l,

"

LI,

1 l' 1111

,'1'"""

,,''''LI

'1"'''' 1011"" id .j,1

,1" "1,, ,,1

.. .1

1,

11 lo
,1 1

"
, ,

11.1,
"

n., J

'.\.:

, '1 '~I

,'C " : . : '

'"

'1

11_

"

r.'"~ (1" id p,'", m,


!{" 'IS ,.1m":,, 'TI.
\ ,lk'le!, p"

tr-rl.J

"~J""

1,II.I("I"n , n 1':: 1,

('011

nI

1'.",

,"'TIlI,'n'.',' ,n,
(;,t',~"ri" \"]l,'

,1'

1,'

,'~lr,lt,-g",.ll""~-

lu- ,1t'1

F,

o';'

1!:l\n(;n,lt__ \~-~, I
II',o\'m<",!i,'r:"",d'~

1:'

st'n.Ji,I,\"';d,,J:C:I' 13,,[1'"

{km,k\,\h,\\'I.','H'Tlid
11O t\!(wl ,'11 ar,," ,lt-I>." J

:-,1,

eL

n~;;

t; --1,,1.
:k

r.

"

in'!
.i 'u c' t. 11"

Lnac,b r, aatr., h, P i~;


~,\l!lbl
r,'oh' al ;h'w,'ll'e,,(\.l C'll:,i.
d"f .\Ilamira. "w',~\.la al ~<lr d, 1 Jrl'<u
1'.\f(j\1< d,C, l,:~tt fro , al
,Jron-"l a
(
R
dtI,,~ "lwk, ,,"'n,1a '::IL ')r,["b ,\~; Jt').1
Polar
'111,' ,hn h., .. i" j. ,'llc,'" ,L t''; ia '",1!l~: de e"!",,
-!l
).;11.1 lur\'l'l.l 'Illl' 11("'.,['.1 1,\ 1'''' ,'L'
!~\I,'r \:'
l'<'!'ln', '1I'""j, ,ktrds ,h, .1"'111<- fl'[I<>'
11>,,;"1 1',"" ,k:
l' 'lar"l1.l ,-,I"h" 1'.1"1.\111<' ,',""'.l11a,' ',r;ht'r.' ,hl :1"\ ','" ; ~lr,

,"

e,h",)

hUI 1];1111;1(1.,
l'"I\i1Ial I.",i,lla ;>IU t""
,'Ial."
: n iH 1'Il'''~I~ ii 1>1"0 )<' < \ 0>,',1\'">11,,, ,-'c,',qu,"1."

"1'111,1<1,1,
"I1'-"!'I

l'ul,Ii~,Hlll ,'U ,,1 c""I,~ l",rllh,.,,~ ,,. 1-- '\,I<k"'


,'h",'
,'~Ii ullll'il. ,,1.- l., ,'ldIUf;[ iI,"i.ll\.l , ,', \.
' .... ' ,"
idi" 111.1 ,1~l nid,l 1.0" .I,lhill()~ di ! ,1"1.-, le!,' 'r', -,l<'

1<I,lO

111 1l\11<' ;111

'1" r ,"

1'11.\ ("1>11>"

t, '11 ".

,r... 1,,., i'

'1:,

."

n.'"

"
I

,,

j,

Le
~

"

e.u ~~
o ~t. . h
~ .. 'o
la

'"

, ,

'"" o
G,

,-, "
n

R~

I!=

'Io~_h~

_Ial

rof :!ad

f'1

_)n.

n
(. r"

:1

:te",.
__

-~c
!'Ji

r.

C.I

""1('
hIK

bato
.t.::1.1 tl' ,~,
UI'

T'lapa :fe

~n 11'511

.1..

F '

I!'pasc
1,'
-'

lieIP'Q

!..;J:ler-;
JI

~'

La ;.;:

m-

'L C

~
le

;-'!~

~'d

t.:

< .

fe-C".

'1

pau

"

.t,

"> -.

~)C

.,..,

"',

C \"'}

'DI

'I~

"
ah

:ied.:;
:;n~

;u

p'"

r.

.,

de ['15 (

, .....

('.1111_

"

,\

, I

.,

',..

COlllprollli,o }{oncajo!"

ft

1'"

li,

,-

."

11",,,1.,-' J,
[1,,,1,, 1'''1'.> 11M' 'I~ -rl
11,
d.ll" 11 I,'Ir,' '1"
1''111' "141,
1"
('aid" ,Id tr,,!,
kt,Hl
.1",. 'ro' ' "1'"
\ p,trli'
,tribull
1"<1
. j~'a'

ln'

,,'

, <,

'1"'

l' 1,

,"

"

,1

"

<JI)

" ",1

;1<'

11
hit
j

,,'

'I,/

"UI' 1/1'<1 /
/,
ul 1, "d .. "
i~l<!
'/'(/11
'1 -rl,. ,1, I " '1!~1

"fr"~1

I 1',

/,,' ,l., f

",,1,

"

,',

,m

'o, ",,,/, .,,,,,,/

"

11 (/IOd,

"P
l'll/t

'1"

,,

"

'I'~

"

"

,,,"

Im-I"

"It'r< ,;,1,- 1/., 'nli


j" l'
-fui, !t
, ".tl

"

"

"

1';' 'rI

111

/,

'"

';1

1"

"r

"

11 1" ,

"'u

,1,

.. il.l ,
,/.,",/:
1"
'11' 1,,,., ,r'
",,, ,.' l11,-,_,,/n .. " <J U
;" 1'" dm,

,I"

,,,

l'

"

lo "

";'1'" ,1,,, I I
,'ro ",(.

""

,,' ,j,

tI

." eI"-,,r, r I 11" ('


'f'ir""'-" ,j.,
t.win,,'
';' l' ' i 1"" { ", ,1111 r ,1,,,

1, ,1,,' ,oh 1""


"

. Id' "

1'"

,1, 1',' l'

""",
1,

"1,,,

,Ir 1'1"'11"

1"1,1,.t,, 1, ,,'
r,.r! 1, "lo .1,,, 1, 1"

""H'

ji 1

1."1

IIl'

,',,, ... 'ch",1:!


I \' . l.', I " l' l' ,1 ;'" " -1,1"

,1,,,.,,1'.,

'1\; ,

I .",

I'~

,'" 1,

"

,1 ,
'1'" 1"

'"",1,
'1'
,1"

" ""l, 1" "1'1,1",, 01


,,,,,,1 ,1, ',,"11

,,

"

<1'

,1, "

,lO ,',

ti'

I
' , "11
"'"

,,,,,
h

"

TnQillo y tierras del sur del Lag

B, ",

"H

1'"

11

11\

~I"

", r,,,,

"

Ir

'"

l'

"

"

"

IJ !lm,I,

'-

"

11"\11.

t.- 11

11"",,,,

.1

.,10"

., "
",

JO

1,

o"

'm~
,.,

1
t',

o.

.,

,
1

,,, ,,,,,

'-1
n

ti

In",,,.
~"

ll

,h",

.1

l' n.11

I,t.!.
I ",,,01

",

"",\,1,'11 Id
1... ",,,1,,

.,.

"'''
".1, I <1,""',"".U
h" ,

lo

.0

l.

"

1111

o'

"

\.

....

..
"

,... ,

,,

,
~

bu 1..

po<

"

.,

"

.nI,

. 1

. d'

tu'1,

pofel !

;
por Enma Bald d.
ell\ u rato
~~

d,

..

la

~,I

~.

"

,
F

'flfm ,': .l. \ 1 l)l'lO~tIL>:,l(o .. _ron t'1l ,.

- UI,astpi;lt-

al -io Ik'\I<,cl

;':~ ,'~.

,!:la

t",

'Ut'll h

Jo

l~

ll'

Id

ro 1>1
Juq

lIta

~~~~;j~j~,.~f:\AI F-"''PU,~t, KJ- .,il ;, de l l'on 1


'1'rillOro," J

Ipl'

:tqXI

a1.;1(
.. <:
Upat \' C;, I~j~,_
til\"."{ll~
". T Jt' JtI n)lll'~illl
OC').,.;. E ('ar;O ral

L:r;n:
("

'1>;111 d

.1<'"
"ri 1"'1"

Jf

~r,

", ".
,,, .,a. " ,11,
kIT"

1"

la ..

.. ,..

' ..

ti

"
1..

111)

"

,n

",.

,,
...

d" h"'r!

1,

;" '1"'_""

(" ro

'11,

It'n

,..

"" '"

1.,!>"I"
1<,

" "..

","
a,II~'

,l.

'1'"

'.

r.

f." ,
"

"

"

:\;'

'"

l'

"

,'-

"

,
h

,~

Il'l'l'

,s.. "
,

"

.,,,.

n.al

""

1<

~t,

po I!'I

,.

',El Pa: () ~ I'alnarola, p;'IIh'a-

;)(; ,Ir k.il

~~

"

t, ...11

La l"
"h

e,
~h'n ) dl'
I
.Lln . 'le:' <.
1,,1"5
'p ,d *,1aap''''di

l'4. iaft r<~'1 ro


"""l"O
.P<' '; ro a.> lilU III :1(1,) por \1

:J

1I

1.-1"

1," hu.

11(1.

k~

el ('ft

"'W

~n 'l{'Ola

ooi

...

li.

al .... a

"

1..

poli

"1""" ..'

", ,"""

\ n

.' :l<"

;1\"

, r

,UI

"

1"[' d.

, "'
.. ,.'" , .,.
"
",

,d

I;!

,'()n~

'"

,. ,

""

!L'

~'"

,,,,"

,h

,h

L~ I

oh .'!'"

m.

...

..
",,;)
k

"'.,
'n ,

,
r
'" ,.
,e

,,.

JI"

'11

.,

..

.",In"o: ", ..
., " lO da!i"

h.L~

11'1'"

CTl!

,'a v

partlr-!'"
;1,
:'ll"god trcsd':1." :l:os:in

":-::l{]

nl1<l

in. ,\n

o> alY- d"ll) (1, ideas aren


'10 XI J de b \~ n'~ ::.20 IlJ' J,
nJr a
..u \u, rl'JOS1 ..
ni Te::
Jn )Or mm -a
I

nln' ~r':l
l- 'r

me
la
f

3,'

j '1
ros r:

'o,

"

.11

ro .. '
Obras P

f.

..
/,

?CU

XI In
JO,

Jc l'IWro d ..

oon~'

kas

.,.. JI,

:11

le

It

'"

Mit ..

k \, lI, ur!., "

"
t'ul"

....
,,,

.,

'"

ul.,

1.01

. "nm"

,W
ro

.1

Lit l."

Inl\ .,

rm

".,

r, n"

lwn

"
a,

ud .

"~o

"

.ttd I

"n L"

,..

,,1 \1,,1

,,'n

."

~1.U1"d

"

J ... ,It
~h.

!t.

".""
,,

1, I 11,,,
1.. 1" ,lo

"

'.'
_,11"
0,

,lO
I

)1"

n.lInI"",

... 1h.

I~" Ir

"

c:

. hit" 1
,'1'

" .'

.,

1 I

(' ti

\.tI,",,

.tr
\1,11

!l

"

,,'n.-In,1<>

...

"

UI
1.. '

"
, '1"'1'

I ""r

,"
,ltI"

n a . , ",.\

,1 tjr

,"""

"

,.

un
l

,'()

t, ...,
l'

ludu palwl

''',,\ 1,

.1,~I.,

" " 1'.,,.,1

,.

"

,,,

''',1

\Tn',I' '1'''' U"

11.,

IS, i \ ,,,,,,

\,,,,, ,-1 IU"I'_ d.


'1",. o.,dl'1.m

"

<JU('

"

..
"

"
,

""

'o,

tl'

'1-"

"

'" " ,,

<

,,,"

"

~.

~,

",

:1.. c'
P

'l.

:-;,

11t'n ~ ~)~

In

'1,

"

J L

oc

F.

.. n

\.

(~

r , 1Ii

'"'

" ,

,"', "

(-

\r. i.

f' .::1

11
la.':

!i -

m
h la

Ir,-

,"t.:_
.. , ,"

iKrt~

<

.p

",

"

~"

"

ti "

1::;1 ,

j,

'ia
'<
rieJn;)1
k I

..

"r

t. la

ro

al :'-

Til

"

:
~r l\

nI.

,~

u
JI)

C'UP

:1"

'"

::lS\
~

r .,,'\'de
-\.~.

n)

jiJ

~',

n"

1.

rop

;.;;en"

te

) r.

l'd,

.a enl

_.

IL

"',

.h-'~.

:J.

k'("l'

"

:\1 n;

t, :IorJn

P.'

nal

"0,

il<
'n .. n>
tiac dl' ~L "

uver.v'('l(

T"

.10 .\

ni,

IUI'

111

i:. Ir

"
" 'tJ

j,

l.

,n

\1

VI::

1'1'

j,~

'

'1,:

:'(

d.. l,,~ 1

',1

.1:

<

~~_I

n
1,, '" '" ,
Il'" r -}btJI' .- , ,

lOrl. ~a(' -

!' 1i> a.

, ..
=,

\It

.~

.,

'I<ld;

11<>

:le \.
n

:1 c_;.<"nlT

(]

p~...

t .;

'"< ,

....tI:

,.

","

,.

"

la

\1

~:J

",

"n

ofe.:-a
,n 'o>

"

\\ ~

d,
I'.r

,,' "

t
1,

"

,,11'1

l' 1 'I/
J.
,'; /111

\
I

/.

( ; ( I \ (; I~ J l{ \ L /) L
\ I~ I~ / I L L \

"

1 1

"1"\.1, ,,,11

',~r,

", .lh~1l

1:ln~"II"I."

"d.lu,

\ ,,''',1

1,

,1.

'1I1n "", >II'l,,~1 \ ti"


11.111'1, 11 . ' 1 R
,f"",, ,t,
,n"'lu'''1 '.'
.1.-

,,, "],,,1,,;

"

l.,

'"

1',

.. '.

l"' .. '

',1<

,~,

,,,.

,,,.,,,,.<1 L

.,

~,',

"

, " 1/ ",,.,11/1

,u' ,~""., 11 ..... 1,'


"lo,., ..,,1.
,"
I

1'''' ,,,. " ...,.h.',,,

~'MI".~',,, ."

fa,,'''''' "I.'~ 1'n' ;.'

",I.,,"'...T,'"

.......' ,

dn"L'''-',!'''''''''I' , ,
l'", " I I '"

1 ".,.

r","."

'1 H.'" 111",,1..


1 l., ,,, ... ,1

,." -l't,,,t,. "


,1," ,..",.".,.,

"""1,,. ' .. r.''' f.'. '_'<J.


;:: ,',~:,~, ",:"',;.,,A, l. 1" "'''I'~''~'.T,lll ,lt:I;,."~ ~
,.

,.~",'., 1 "" '"' .11< ,.", ", f,' ,,,1 1',


:~,,,,I
1/
"
"..,,1,. ,l. ,,,,,, .. ,. 1 '/1. .,,~
,"r
~"h.,~,,,tld ...
1" ,.,.1" ~I"'"
,,1 "" , ,'" , "l..... 1," 1 "
" 1,
I ,,,,,,

,,1" "',. ".' . Ir...:

.. , )

I"

I",,.

1I ,"1'" ""','.'.',,

" I ., ,1

t U

l'

,~,I

,11'

'"

.1,"'"

I<t.",, rOl

I",:~, ,.1."'''.1'''''''' ,..... '1'"


d.,,,.lr~" ,1> 1,"
""",r"""I'" ,,,b'''hU,, ,1.1
,Tl_,.I .. ,

1,.,1,<1 tU ... 1..

too, ..

U)"", .... 'l.,

,J.' Id'.

',,I/tri.,

'Il"

" . , h.I

','n., 'l"r ."n, , ,.,,' ,Ir

,dL ,!rhoj""",I,IIIJ(1ILo

,..'n,''''

,,,m.'ulI

111 '"'' ... "., ," '1'

, ..';ut."

'""'"ti" .
. ,;",., ......" ...."

l'''' h, .... ,

"

h.. ""

1"

'"'1_ ,

.~

11'.m.,d. -;,r....

....

,'"'"

.... ~t.llh

.. ". /l.'
'

M",.,

1', ".'

.""'1''''
,1 j 'l'!'
R .In

I!.

,>"
.. m', 1"'."" ',"'"
I,"T""."" .."\ .. ,,, LI"I" fu.,

"~'o ni

,1, , n'

"""",",,,,,,,,,,,,,,

"'r~, ,,, ,,,

mh"l, 1,
.., I ',~ ,', ht",~ .1
,~;o,I"1 (,
. ,,., , "" . 10'
"."
tr
rl ,,, "r'''.
~ n '~t '.' d. t"

11"",.'.1 ,e", u IJ,

.1IT1!."n,..
\ 1,., IlIn.~~I;oll,1

1""
,1

,,~

,,,. ,, ,,,,,

r" "I~",t '\tI'

ro

n.. ~1<~''''~1 ~"'dt

1,.,1. "";"

",,~hd.,

"'11

~,"

,,, 1,

,,,l."

1"

",' I I ".1 hltt ,,, ,,1' ",

1"

.1

,,,,,,, n.1

'1, ,.
""'"

oo,

, ",,1, , 11
I

' lO

,l.
,lO

"

"

'"

..,

111,."

l.

,",,'

'''1

,.1

""

,'~,'

,1

,. , "
,.

oo

"

,l. l.

.,

11

"

"

l.

oo.

"~o

,1"

. ,.

"

'1"
"1'

1"

,.

",'

..

,,,

I,",'

"~O

..

,.

'lo"

11",

l'

,1

'.

II "

1. "l

1..,

.1
n,,
.1,

Ii.1

1,,1

,,, ,.
.. ,,,"l.

,.

j,

1111""

,l.

,OO

1"

'" oo.
"
"

,
,
O"

Ro.>.,, ~

'"

.........

lS," ,~

~,

J!l{'lo
,,:ratn"ll' 'IOI~,

-" ,
m

huyrn

ori_
~

..

"

"

do"'n <1""

ola

lit'

"

n~!

de n" ~
I>a"t ia,

111"

.",

,mpalie",de an

'"

dd ~obie
id.. ,,~

...,..

aqu ..

.,

""

'11<' ,le:

rt
rt
~

.,

le

a!t'lnanc
d,> '1<
~br

en

}.

"

'"
ro

r",.
,

,,

",

."" '"

""I!,

'"
" ,,, n.
1', 1"

~!"

,h. ",m

,- "
,la, l' IIhi '"

.\llr.

'"

"

par; 1"
la,h 1,
,,- 11"

"
(u

, at

, ""

,-

It"lft'r,

-,

\~u

"" , '""
1

l'

"

1,

.-

"
"
" <,

I.t (;

-C<

,r

<

,.'1

nYJn!"I/
"'no ""II!(~ '" de C"rucas (( \'rd('lt'!a. COIT,,/,("(!_
I IOQ kl oorndt'ra ,'JI I~,s />rlll""O.< F') kil';mdIYIs dI' ,'sfu, mientras
r
rn ru ('OIIIIIIW /mit" el "{,('hir" desde d"nde 1I11'I'ili/[/

.,J" t"wl ti

ro

ffl

no 1'114 I!.I

JlII",lu

al Sol

pm

u mil 1-

1-1S:1 kil"ll'/ms

C~rmik '\!ribu\-~ I anlom()\-il, p

Ir

t'(;~n

en;e
11

... ~

p"

lit'

du

1",

"'n

, "

",o

'<Id r

nI'

IYJn~p

~t

1tIf'1

JI' (l/e,,.,,
la.
.1
h

'"h mI(". rr.

1"

un

ilJ .... m

1("(J"if lil<' ./

?a<f" .tl

1.\llnl

1 h

.f

ti.'

u"

.,

aron . .1)

)'-;

m,d

lt

r.

"d" rn IL '" 11 d 11t'n

lo

,."

1t"t

I1na 111" lrtadcill p~rti

Ilt'1I IJ!\ ;tl~l;ld

..

11

t,

'

<111

'"

, " ("O

l'

~U(

SI'

<I,~

,jI!

los
>!II'S. aul ,ht,_
1.'10

'"fJl1n"1l1

r,

'" f"""'''';1I11

,
, "";

,.

""

la

<

1",

"

"
"

" 1

,"
1,

,~"

"

,"
r.

. ..

..

.........

Ca~
los 6<1
:>0:1

pn

ar

..

........
.odr
",..s.l ..

do

...

....,

..

loo

....
(lo

Extractos

C,,,

0,1 1', ,11".1 .. .1, \ ,-r-,dl.- ,,,ni ",.. kI

tI.'I.,

.1<1".1,-

1\.

I~ I

HUlIO ...

h.,!>,!.

h;hit,Lt,I,'

(;

':l'I.'\4 1(1
a,", ; .'1:1.-'
1.. \,

1;

n.

1'11<;
la-i\;I~m.1:

di'

, U

).:1.,1:

.>\r

"" ... l."

~)

.."" \ ,,,'\

".

In"

,, ".

""i<

k,,,.

"1
H

..

1. tin
lUlO'
r J.
1,- Y. l' ,In

(;",;;U

f.

:x.u:

>._10 11

~I"

",,(,

,',

LI k,l.

,'11

...

' 1

\~,

k.

1,

,"

trihu
:lh
"",
(;1'\ ndu;<!.,,'! r.
In
\al"lH1
RFt'm,,', '-r:
n
, \..il"
~,~ lid"n.'!" pal': o.:

.... n ,_n"

o.

(',,,,,,, ln[l;

'"

, '1111

nw1. "

,l.

,,1<

., ( ;Ul'r"" \11 11 '"

'o, ~I ,.",tu, " '" ,'" 1" ni.


(:.0
r.' (", r,,~,' ' ;m , ~l ,1
I

,n ",,, , h, h'rn~",. ril c Lo


1.1 (\ 'ih;" "
,,,10"11 1, nl"r.

~>U"

,'H

.,

","n",,,.d,,,,,,. , ., ",d,

IW~

tld (;""1' l' I


R;ir! ra-I

n!~ ~.;,

M 'tU>;
~ [ n)~ V
'~n.\ "!~"
mi,
,Io'~. "
". l.:' Ill'I.n
h'n<l
y u:' ah.,
1',""
11
~k,l"n 1r
.'nl<:: "in"s "sral" , 't;uanal't'
n
r. ~ nntl.1I
''':. rril H, '-, r ni .... Tu.'
P~hll;'. ~h
y.. lil'l,' ','1 iJ Ia('h;,
n'
\.
dd
\tl'.l k, mismo r T< 3.
Ik,o r It'
.,.
ro
~I'T\
,a
\,a -,--;:' J..,,E 'oIOl'-u ."'hir
'1 ..1
- '~nlT 1\'
u..la
k.~"'>t11 .. nl~hn . Ptlt'rt ~' ~ ... '1t,,""\,
h'
un
Ih.'n
..,
...,
1f
,..1, "',1'
n . 11 r
;1\. ,,,.
r: ....

ki1, '11
,,1.- (o

.~,

"
'"

1f'I'

"-'

'"

.ul, t'n
HI.
~ ,
h ,1,~.

,.

f~tT.

VI 1.,1"

1,,(',,"',11,,

.'.

>1

"

,"

",

"""l:" ,

1'-"
. ! "Hin' l ~ " '1;11
tld e", 0\ r .. , , ~'

....

","

"" '"
n

'1 "
n

. ,~ "
~I

n ' ,1.1.

. I

T ,\

''''

, ...

1'ro
n

.,;,

."

.11<

H
C Jn 9

"

mil" .
1<

,.

"

\1a.

~O).OX

"

r.

,,

'"

cap;'

La \~IC _
~ furo
:.:l4.616 :!..',", )O(n
de
c::
:a tal ilI ind "5e! a1tma~ o'
llan
t;' ,~Bs._ 911.
Su'lfarte dE' u!' :zaoon o, ~W'I
d~cti ~..

(a...

'It'f1

1919.FJd

~ tn'nt"

f!

9t>

.pi'!

-ec ....

:-~rroc;::iI(" -:ralt
..11,0111\
)1_;0"
Sol' ....irioL ;uai.......

ti

..... m

,le!:lm
IS\~
t n P 'tI abdl>-\"a'l.::l:!.
El'If "Udas en ~rJ.t - (.'
~ntar
)ti ~o
la t .,..,ton.
.~ a .TI teO de
:wml'
lelo lib
(1 -: ;;o SI !lI' .'I11p1o-; ~,
::< no
"ffill ~. ~
:ro d apn; 1rlt.mil'.
r mi ri
'kio5?'
'f"O('. m
Para
1\"1 ;...
\1
:d~;~ ll'k.:. ~ 111 ~,dr
ar.
1,11 (;"alr.
'tdI k:
l {"fl :lo
r
'.4" boIi\".
b ton<'

liforo

ti .... jakilil
r<"
(- iIl" U., rtlf'111~~

al

'

1'.1al'1 d

lid

.,
:M'I! ,I(~, 1'1
"11, kthll",'I"r ~I'
l<' l~hwia ::>f' d

r,

:-rI1.1.

.l~'

C.. ntral I

.1..

.r"

r.'

,"
an"'''

.'

"

~rdn<

'

Fu

-_.,

"'.,'"

,,. I .,
r~'

"

~ .....

oo.

::1M

t'r"

11!'f1'I>C'" TI
...'(}n"ml<' .Ilom
l'

11,1" ror.
. ad
I",t ,,Ion
A,n rill
Q

.~

d ~ dio I"~'

-.of'

d 96.

ron in(

..

.r

'

'11'"1'13''' ",'

,In

.'".

....

..

....

"

,"

lIu" ... n

,,

..

" " ,.,

,oc

1.. un

,.

'

"" t., ,1
01,- lo Ti ,n"

""

,,

.,

In,,'

:le

,"",,,

..

in' y
f
"-" ,<>do, <ld 1'" ,'C ;nrnt"',"II"
,
.'mll,d, ~""unic ,i.m
"""
"<1
~I
do I ,-"""in,,,, d.. hi, TU' o'~,,; p~m,..
'rn." "', .\1,",
d"~,,
d"lI "'"n, d ~"hj"rrlO
I"I"'~
di, '" ..,.1>.1,... d~ <'<1,
I ,,, I 1~
$

"

*'

."

"d".... "d.. 1" ,Id h'rroo:-arril (.,,1


'11;, H
;"Ir",t;" ,1 '''''''''I,Ii",i('nl'' d. SLl' ,hli"" nnn P

1)\
/01)
"'!':opa

.Iida, a .. 'pl;",,~) lO'" nI "'jud,

"f'ITlpt7,

"

~<r ,.,

qu~

......

...'la/nop<>d ..... rotr


dn.:t.. .II<H
I.... fo:rr '1Im
""

.-..

idad "-'l'~L:
1011 <11'1 \11 JP ""
a

,.

(;c

... I.k

300

ide
311

as

,"
"

.,

'"

"la,' /lu"ulrt..
offi""", !I
/," lo
,., ,
d~s.a T<

"L

1,. \1

"'n>d~

'ialiduJ 'lile

hb
"ni, ...
1.1
,mi .. ,
.,.
I~
~"'" 1",

t',, l'",

la"H>n

~'art'''I'l>lk,,~. scrihi,,oo

r"
\1'1
,1" 1<1:11), ""'. ,I"SI"
h.. '" d," :k '"
,1 muu.lIt '1, ,"o" l'iU '""ru ""1".,,, .'<tlrnlr de ir
ah
1'""I,k"t, ('H,.,. 'o:. Iv. 1.1 rim .. rd
...Ji<'!, "'
,'" Lo j,,,,,,,,, s., ,:" R,,,,, f'I Quehrada lo,
l'
.JI<'flI I
,-1, '\'Odr'an;':IIO(~,
ciI~,,<
n.~(
En I
""Lo n ~(Jnalit.ar
l ' tan
"114 <1,~mo Ba"1tm.,1 tom poli
Jc
1 ,a
oten; '''. le
,,""""mi. \", ~I<', Y3'

"'>\

ild, 11

vnda"
"
>

't'te' ""

_'\'''''"",

r.>

'J'(,.,ra

., ,

"

"

.,

.,

.,

,
"

"entrali~.ad"ra

Ideas ~ lognlS en

..

.948

Pasmados


Fe .. r()"iurio

" " ./1/(>'l.' "," '". w1

."

'11,

"'''-

,'n In;/( im

" ""
'1
" ..
/{"!<J

\""

~t"

hu',

-Iu, /,

n,'

..

" [>rI

'",,',.1

S:w \1.',

"",

I~m

j'

!I .'1'1 /,. ('ron


JI'rI1JU1It'1U.' f'I,,; 1" ~r
"', "11/ nd,l~ e ha,
11,' , 'U.I "n1
_l' 'f'~. llUrtl U
1, inrj -"" /,- P 09"

'11.

"

'IIU1
,1<1/'

'~i

1m

j~l,

:/

1/wr:

"S JdJUT.IIU/

',/lt

'/1';"

/."

....

'(

n'" ,tus e _ ~rop . k:; mi '1 h,


<1/11" mus
l. T 1(1 y. JI' ,- ~ 1(' 1('71('
,trui<l..
pe ."
t', l' .,..:
~('P" '/US-V ,1m .
1,.,.n>m"p<IO
Ir:: ell/
OOI"I(l/'~~ ml.-.!."
11, SI/PI"'/,

,,"

~t'S\Slqc
('101(111

F ad l. St,
r. 1\'\'"

tha. Indu
1'"

ro

JS

~1

deiu ld,'IQ
I'I('Onotr"INn
,-'r ""&i (1"(1
rrollol' itiC'l>'"C
,.t.-IIll'"\"I
sm
1.l.....131,1, d ';:,-n ('nI.!

nr

Mira on s
n
~ pr
l. pb! s ('Xtrl "h ;,,, >ludid.. al ,ml,),.M,'
f. T1 ,mi
< ""'" I ~r. ~"knr
m
1"
,,, (' m, s,"'1ua;U' "~,, l

ti p.ll;K"io

~'.

d,' t'i,'t'tr..

'0

r\'~'

1'''

.. "., ....

"lir r

.lilllt"

Unl

'"

Ll

ru'

"

~q

,h-

",1
'.'.

1M JlI

1,1

'l '
~I{

,.,,,-

, h

,l .'"

~""f

"" , ,,'
f)h
,,

)Ir

1 1"

"

"

l'

"r
11

,
111

1I1~1

,1t1'1, .."

1, r \,
,h"I .,1

"

\1

, 11

,,"

1'"

," ,,' '11'


" "
nt."
"

"

~II\

1'",

'.

"

"

'"

n.

-,

"

,.

"
,"

'IIJnd(n
~~.

''''''-.lo dr la

por ~"I'J ...,.lo, q\M' rumo


dd d"Mm,lI .. el, I ... Is

~~~~~~t~:[:;~:2t~:~!:'j".tI'l'~>;j<'~".j,": ), ,
>,

,",'.11

.a, 1"tra,,~t("""I''''
",h""".. H'r1 .'

,,, .

'" , ,11,'
_d" \
,.." ,"m"'l",n"ifilh'~qll" .,ln'\'l.' PI "'''''1''''

..
L~

dd R'
J "':~un

m., p

."
m~ten

'"i.J d
paf-
:k~

".

\me-

"'
';)""ba

1<1 l,

pn

',je "",

~l' puder

,. ,.

", 19_'l'
,ro-

(' ,ira'

l(
I ,,,,. l

l'

,la,

11'f)

"~

P'
la, ti

~Jffi/,

d~

,,"-

E'

r. {u/duna J<

. ....". "'"
",lump

"'. "

fu

pas

P"

~ItUII'

"

""

d.

.~.

,oc

c~

pro ,

.,

nI.'

""

I,me'

r'

r" r. ,

['fe

"

,r

r,.

"dn M

,.

..

P'

...,...

a rSJ~ "!Id' qw fU

Id al

la IPSI'II" .....

~n

"

il

d.

U;

.~ itn

'ran

"'

\rie I

1',

l' ..n

ro

"

'.

,"

"

"

lo.

.,

1<] gObierno Sl' Pllnl' al da

.'

,
,.

'n'I,~al'r"l<

' I 1'" de ,

>

11, '1 d ,-"d" Y"r;l('lII- S('mhl'"do' pOI'


h;I't~([
. I
I

."Io!W,
"
'''''Lllar un

il

1JT(~r~ma,

" r'o 01111;11:1011

lu"hi,>f)l'Sd,')o fcrnll"rnl

in);I,'

Jf&I!'" en lB, i. H:-I,. las,",~' IHM, ,kgan


ienlot as ...~
" estahlecida, \ ,~)mpl, tar ulla
"
l"m'111
fa ti :.slt- i{)q",dt'hi;,I1(llll~!.lr
tfT1(... d"
)Ii .. ~_~, lo f "roc ,rrilM ad'lllirid,,~
e alr.,
'f'I {'alx>l1o-\,,jen!.1I, Rarqu III~ '-PUI'rl',

h>l1

)"Am

",rnamp:K1

rnnsld .. b '1Ill' Ik

t. b. rodant~ mnl"'rM f, ,ca'o


:r: de:u
:u 11"rl ).

"l

mt'i"

F..:alk- t"nillos

Apenas el arranque

I"ri.. ,..,...,. ..
~1",,".laH'

, .,.."

1,.,11114

.,
" "

rl "

"

.trI

,c

1.1<"

..

JI

'U,

'

"

,1,-/" "'''11'''-'-'/11/'''1"'''''"''''1"

1J<1t'<

1,

,- ',..
Ji . .,

J,- ,h,

;
1"

"J~"'<I('''", .1, 1"

, '{(' '1""'.
"""""p

In

"r, '11m"

....

~l'm

"~'im"
...._ J,
'"
IWn

1 11'"

'r;

" Ji.
,J'I<'ri

,,

",

J f('fTrI(",

m/, ..

'".

"'lUnar
~

,'11

'111,

..,

~,i(',

'm

h.,

<f.. a.
'le

"

'/11/1

~'"

r.' (l.' d,>' I'''."

"'I/'~)

':14

,11<,...

."'"

"",,11'

..

m.

'{/I<J

""

~I'

/}

.. '1" /, "m" /'11' -/,


' riel /Ji 'Irw /',-,Ie,,'/ ,,/
,,\.
,/,- -/"'"'1''''' .".,- I
1" IIfI"n "d,. <1,'
d" 1'1<,

l,..
t J.' <1
,
_J ,,"_
/ti r~lrl,' /..
r. ~l.' ""r 11

"

/.

1,'1

/,-

"

/'/,.

,,.,.,

Ina

,hk~

'"

'" do'"'/1'"/i,,

", ", " "

l. ('rn,

}II.

-Iro,

'l('

, , "1';""

!.'r

"

r lit"

!"

,.t,.

"

"

'"

.'I,

"

",

,,-

,"
",-

"

,-

um

.J

1" ('
I;lrl".

'gm~l"

hit}

",....

"1".

t~j,~,

I
'J<'

~,

"'l(.'''r
.1,.

"

.lo,
J,

~ ...... Ila

.,n(', .d,-r

,-, ,,,

"'

~,

"",.,

t.,.

"d...

,r ;;:h

''''

,
,'

'('odo lit'u Por la cargll

,,,"

L :",,,, "

'u,'

"'

" 11

";)'"1 ,

('t'P

,
\la

t'rl

1.

'r

,
" "" ,
I
h

'

.~

""1"

'.

"

:,

"

"

"

"1 I~

" ,1"
,,'
, '",
,"
l.
, e _mi

,,, /

"1<

" "m
\.. f _l~'

~'"1

"

"

st' ","11

"

.'it"nlt

"

,,

1,", 11

,.

" d
l.l.,

"""'11

"'"
Itl'

'" .. "

,n

'"

"
,"

,"

(',r

,,..
,1<' \. r

",

"

1<

qI'" ,

" ,
,

,1<-

,',

,"

T,
:1 "',

",

...

.UIn

"~"U(l'

ar. ~

,. . ,1,1

"

'e

~C

,
" .,

'\

~'e

n "., l~'rt.",

'"

."

1.-14 '

\ ',"nr ~_"/a.

"

l'

('Uf

"

" ,
,

~yL'1

l'"

/,

1.

.1,'

"'JI"
111 d ..

~"

1
h"
'.' uil krmn

;1\_

~t "

n'lIt

"''",,.

","
", .,,,,

'"

,,,

lal' :'ri.
I,n' 1"'1' mio
,'ha"
I

,~

~.

'l<'

''''I/l'\''(U

, h..:'

1;S

,"

'"

" P;Ul

T,

.1.'1

"1

n,'

l'

run.

"'/1

.'

~'T1l(\,

<'lIaL ,-1

"

,.

--

,>

..

"l,

J l'

tI

..

F ri IU

tI". 11 \11"
O\t'r La
lo

.. 11m.,n
f

,",

" ."

) l.

."r,

"

~,

c.

J,'

"
>

"

~l

...

ohntl .

fi 11

"

hl. al

I\. U"

,
, I

1\.1 H

"

'IOn d.' t. 1,

1(1" nUt'

.1""

r. ",lo! r-ru\!'" k~1


,'n

~t, d

I"IU

!la!
t'
,inl. ,'n Hn ",n . 1-:. 1 (>1111.ni t'!" JnOl "'"'.,.. dt' I'"r ... ;
ti "1,,, n

"'

:k k dr

0<

"'

Id
~

1~ ,d,,'

;WI('U

,.
~ut

km l-

ti

1.
l. tjl

,
rt

'11'"1.1

t.
. l'

r )o.n"
I~

lIiih

,
m\"a
s:""
>S 111<'

ti" k

,,,

"'In 1lI'

NtN 1"'- Jt r.,,,,


1.:

..

liS

11\ II

"/",,, ",,'
,,,

,," 1"

"lO

.'1. ,

1,

./,'1<1 /'

1'1'11

"
'~ '1'

m
/<1

'H 1,"

"

'"

,,,

,1, ,1

1'

/'",

""
m

" "
, I

1..
1,

.,
1',

'1,

.1

"

I
In

"

1"

"

,.

"'"

'h,

\'

"
'-

,,-" ,- ,
" "'''.,.- .,"
."t"

"

" h

o-

'" "

",
",.

,-

..
I~

o-

,,,

'

..

j,

..1

"

va

""
j~

,.

j,

"

, po

"

"
"

' L.

.. 11

'''rr~
_,
10 Lldll
lo.
p"kn J.
\;\. al
10 ~ r Il;I
,la.~.
OIlI"I
l;lS 1"11.1.'1

"t'

nna
m

,,'

po'

0-

.1

..

"

<'I;:-o,.'jo

.ladt

n,

ar'illajt'
j"nd.'
'1).;,;

"

al"

",

".

oo,

"

:J.(aib ~ ..
a ",.\301"
::lctr

'1
n

,.,

.,

.,

Restos de antier

A"

."

",. ".

" F.

lO.:

,.
'"

"

i.<ooh'

' ..

1~1

"

Un ...

"n'
" 14

..

.~,,,

'PI

".

1,

~.

."

,..

.. ,

\''nl.1'

11 "1 J>~1
' d

,"

...H.

. ,..

I <'-. t"o,! ,

""11,,1

'"

1"

..,'"

1./,
'1;"'1,

ti"

'"

1:.

d.>

~)hi';'I,n

, ,, " , I

.. "

.,

, ""

"

..

jU,-

".

"

'

-1
1

.. -

....
....
,-

,.
... ....

.,....

T~"

<

loo ",",

*"""

-l

,,

11'05

"

c:

,
"

.,

azo

'.

rt,

.,

,-

',"
,- ,

,.

.,
n

.,
"

"
n

"

1,

"
~.

1",

,"

,0<

"
"

"

mhl

,,,

, "

1''''

"

,',

"

,',
111,'

,,, 1
" ,':"'

l'"

"

'" ,,

,,' " ,',"

ti"

.,

"

'"
1,

"
"

,
1I

''''~

,. .

",,,

,"

"'1'

"

,,'

,,' ,',

,1,

",

,,

Ir

d.

,,,'" "

'l'"

"
'" 1.,1"

r.,'

."

oI,I.,lo

'w"."'a"i~

,,, "",.,

",.,Ii.

.',,'

1,. la
1,,, ,,11,1,'
. 1"
l'" "1'111 ,
"

,11 \ \1 I
". ,,'.,1.,.1., ,l.,"l' "

I~"

""

,,'

1"" 1.. '1'"


,Ik~"

. '1"" "'IlIrn,

".:n

,,',',

,,,

",,11 -d.
l','

1M'

o.

,..1" .,,,,,.,,,,

1" M_II

ti".

,',

,'"

"h ...

".",.1,

"
.,1"""

"

1""

,1.10

"

"1'"

"

,,,

't,"

u., .11'

l ... '

,,,

01,

,,'

"

"

1,. 1"'"01"

~,

,,"'",''''
...."
"11.",,,,,1

.",,,,,

~,""

"

Invel'na

I..

'"

. ,-

\1

I \.,

IIllI

al

It'

",Ir
,,>:

,1,

j -'I X'Y" pl,u\<'

"

1\

r;I1,.'o

""
"1,, ,TI
""""'1'1.." ;"~,,l>lIrnet;

'''".''

'. "n"

.)Jl.lw!,,1

<'1'\

.il\'
.1<'1 ""1.'<"1'

\1..,
a'l ,d "lOmen

Ion

() ,." ;1

,bo

k~",

hl"

. ~i<i

'll.i)';II1t't, d<;>
le fu

oda.
111

f'{lf

:'ltl~
'JKI

.""

~.

IIHlIII

." mU/'T

1,-

pn

.:In

" ...'

R<'fIU

inn"l ....unido
,

u.

LJqU''''
"

n
m

<.

,.

Lo 01: s C'ostoso?

~h

"

'"
~

j,.

l'

,"
"'.1"\ Ir n

1110

..., "
~

"

-too killtnetros casi liMos ... !

E
e

, ,.
[

,.

..

"

"ji, ,-",)lU "'lidio

.1" '11 "e~tiilll rOlllo llIini'lro


I'J.''') ,\ 1..,74

nnqu.nll
I... """e,. 1"L
'.'1,",", . 1~.',f'l\'l ~,.. I("'ra ".lll1''' l0' "fH"
....
lIIu"U':;'''''''''-'
I('",'j,'lIi
IH'",,,.' n ( ..

flllll,lh n.. ,1,- I,'nUl la'A"IlHI".


_ I1 .
.<JI/,. n""lt 1If1" 1-' "'1", <II!O' ,-/lli/inlll /'00'<1 ,./ h_,,() t"(/<"I<"w ,u ',"11.,
t" .... If" 1/ ",,,,I,'lIm, '1/,) d,- 1111".'11"<1 n'tI de <'<!1T,'IOTfI,'. d, _"1 "/(1
U4." (i-.,-u, '/JI. '''N //t.- I~ ,r d I/"Une" I"'~fldo. /(/ 111 ',"I'"ul",1 tic !/'" <111 1i
Ir., ~'''~'''' 'Ilill,.,.,,1 01," IIi,'IT" Inl 11'W1-'/'P1:/" 'm!." .""llm! 'l ("1"
,/, , " ni'.'" <"m" ,'.'1<11'"'' "(Ioh"'... /" J,,,sh/lff,,, ,'n"lnm",u ,Id
( ",,1 <1./ Ii/,. I ,.",I< ". 1./ ,'11 '/"11''/'',( Ir" 1./I'<lml,-,. l'CIlI,,,,, ~ <W' 1'1"_
.. 11ft", 1,'3 fornll.'lwri/' H"wl""'I'~' um l" 1'"(m~/"'''I( d,' nl1"Ol'.'~
roo; ad..i "I<I'1I"~ di,'<lm,," .. h"" /ln'ud" ,,/ (1,.,'I"Ie/ro" mI " 'r'{/f' n
Ir"", dl'l I \ In: "/'''WI!I, . ,. ,lItl"I,,~ ';l"q<l1I"$ ,'1'I",n'm "'1

, fm"".., ,Ir: 1" "'uc" 11, lu ,,,~, 1<I"d ",. ellll"TrI,Ic,' !I '
pllllln, """'P''I",'''"I(;, ;~".,/... "'n'.
I n" .n. ~., " ;111 Ir" IIU~I,lIn""',I.<!( ""11 ,'n {'I"'nl;! d,

.'

"

Iw

n"

11.

,', '.. ,1",1 d , F~,U!;,,_ '1" 1'1 !'uer'" ( ,/1" 11<


,.. 1'"
,,, oJ',m! ,,,.,., ,
""""'IIf"fll'III~'imn.~"'>1 "
'" '" r '",. '-~'" '1" IIIII~,
"',/un/" /" 'TrI"",,,,,, "ion 'In
I ~. j ,1,.
I~'r '.-, ' .... /.'1 J il""".I,"'_~ I~)r 110"'" '1 "".,,,{,,.
.1'1" """';""11 o/w"'''" /'("- ,. /'H1'wi,'" ,,"1,' "
" r<":""I'<ln, d, '/w',m"'/I','s."'/I
r", "", Ji' 'I"'I")~ "''''',1, (1 II"',./<"."., 1/
1(;""

,P.

"In

,1,,1 r."".,1

11,,, )." . , "-1 \ ,;, 1"'I",loilil"",,,,, 01"1 ''''11


/"'1'1.',1., ""1'.1',,

.1, ""."I"al 11,110


,j" .r,., ,I,j, , , 1 H,
, '
..
,"
rI .. r~ n,p" "'" {

. """'''k
1 \1

,'lO

,O,,;, o" 10,))11'" "''''

1""'1"'" ,; '"j''''' .. ,.",~,

,1"0 I
11,
(J, "'" "" d, " r '1

,';,.': ',""

I'Ii,.,-j, (''''",11"
11 ... '1""''''''1" ~1.11 ;"',II'"

~:~~: ;~::~~:,::=' : :;': :;",: ", ;':' ' ,:;' :'. :,:; ,;": ;";':': : ",: ';,

"""'11 .. (',"n! .nI",


"," I.":",j
,1" la, 1("l'''Io''I'.,_
JI, rr"", 1101 In 'lI.n , ,,,.,1

/'<11"'11 I ''', 11', r..


1/1 11""

", ,

,,, \ ul. 'lo 101

,l. I

'l'"

"1 1111111 / " "'"

1" hl. '11

.1

111

,~

""""'>IlI'Y'""""
Sum: .......

(1Iancion<~

1<

.....

al I"mar

.,
l.

..'"

"
.

lO'

I~

".

!'"''

,.

"' ...

/1,'

1, ,",
)(In.!

I'U

... '"
~hi

.;n I
~

,l oO
m

"

" Fn

n191!.

'-

lit.

" ""
, "" , ~"".
. "'
",
"
>OC'

<
"
"
~

"'\

."

,",

, \ "i
." fe .""
.,.,~.

"

"

"

Ba r(l" isi nw!n-Acanglla

,.

",
"'/
,,.

-m,,1

1'"'17""'" . .,. nlrrih


amsa1. <lI<""

", Il,

.... 11"':
mr.,;
...
'11" '" rnpulm1u. fn
.... " tic 'ftI~ "" ..nmi-crn. d<>

",

.'('(<l.

~''''mJj''' "'J<lrtkipB-

Mr

"';lisi'"
P"I<,,,
.,..,. ",..,....
,"un...,."':,., ~',lIIi"""J"nl""
,,..,.1,,,,,,,,,,,,. "di"""'""I"

1, '1
!'

n In,,>IumIIIit..

"Jj"

n.,

<l ,,'rt<5

.. lo- "

.../u .,.."" ..... m" ,./ ;:IIlil1. ~u """r-

'.-.
,.,.
I

...

, ,..

'"''

"''''a1

~
ni*""t.. tI -.'sd~
Ir1<I,~. tnln"" mio:i
la p'"
O"jo><I.," """',"""
, '~IHde~"" ...."lc

..

1 "u'

1"'''''

'''QI,

'lTo'"" la p" '_


.. , l1li10;/, ,lo. l.

".~
;.... "I" l'''' .1,
Ir." ...!

la ""

'1' I

.,.

.,,,

"~O

,'1 . r.

""
'"
, Ir
.,

~,-,,~doeJ.,..,

"r
,",

",

'".,
1"

lo<

'"
n.,

, ".

--. .
~u

"
,. "

.. r. "
""""

.......

.,

,~

"

.. ....
.
,
.
.

,. . ,

"

\"

"

.....
e"

"

.'

oJ.

<'

...:.....

'''

,.
-

... ..

.....

do

,n""

"

, ,

J~,! ~

11

I~ P''"' .k "H ~,I'


,,,'.I ... ~ko'.J.\
dr .-u.aU, , ,,,:wt'I'''
Jr 1.;$'" ,-

p;.t.t 1>

1.-'

.,.\.1'" w..
.,.."C: .... "
r.1""' ' .
roal

Jado." ....

"'.

.1

'f'(1('lIml
:'K">

,'"

s.a~

=.

fM1-

.,... . '11111 ""


di' t'< TU('ar. rr -l.

1\.:

"
;..

,m.ltl"n.~port~

Jic. ':R'

~ f"-~!III.a

"'fI)C'arril ,',

1.'" los
...:: .:t<.)!I
':"5
~

;liIC.1
do:-L

purl.1l

'Wff':I ...1r

'nsll.hlt', pur
~I. ~;t~ "" LI lO
plt"mt'n~.1 1I:a...tn ,k c:
\~

L\n:

lo ,.
pI..:'

~~Lu::J f'Q.1:.:-JS

U.... U8

105 rUlllts ;JiH.&rrolloL


CIbn ::t1'JO el; :
~ :'Cio
~o

;K)(I.h

...,.
I

.... ,:p '''Ilntrat'


jo ,",st<' ,,1 tl'n~

r-

\l

1('S."

'riIabi: k'in _1
~l ';.on 80thal

_),se
~d- ~
tQ'mI)

Pumo

,
"
.....1

,,,.

"

"

ctificar ...
Es h ora de re

j,no Alfr"",!"

",,,d\lar<;t,, [.al
~ y r.'lict :or ) RL~ ~UI. f) .mn Jor rn 1Iali/.aro'
TIll4Irril i' r1) {" :Jl' I<,.Ba, ~ll Tlt1. J,-dslf'
n.. al .,
f'l"rspecti"l~ q
dio misll)s wa. Plan
'UV rio
~tr. XIII la tul!'"
inswn" rnRarael:\,,- '3.CC . JJetamn
"eqU oal'a_
qtlO' 10 <'=".:.1;
s ;- 'lS ..gresad,,~:le
LTV e.s~jaIiMd, 1'11
ro
"
,z.I.
_"
l"!l
ln~ qll~ hah'a <'SIudi,,,I,, ~U}
"lit, e"' IAA~F. dii, CllJda
)\.\1 -.:-do. n la Qfkina ",--.de. en c'm ;:$.
l. fl
t i . . , -eo 'ifiear r""p"e,la ;la pur el E~I"do cuanrvaQ
ir< *10:: TI arri paradejadlS car.:<>d.!, gnhier9:;7

Ji!

de pJt"

..

"GRAN

1
Jo.

~I,

'11

f",

11'/,
Irln

1,

" ,
I

.~m:

""'",,,
1"

"1</ f.

'1,

",

1,

1,

"'l

,,,

'>1",

11

"'I}<

. ...

"

<

""
F

"

~
~

.....

E"....

.-

"

...

o.HV

:.7ACHIRA 1 1

..
,
"

I
I

I
I

Fnlal'l' Il'lro-l'l'rrocnrril

~-*>.

_ _";'I.;~.

_....

~IIf'<' ..arIHIUt"nu (I'W


......,. d ",ub!
"""n1311 un,,"IS"
I ndld<' q\W rt'P ........ .oI" .. n ,')O'r
boI- la urlTll,'--(' I

.........

.,.. .... -".,........


n dlo
.... --.....
c.;;.".~....
1_1

.... ,.iIofnrl
"""

1'"
lit Agua Salud v ... "
1,
lar_... ~ .
"
.'
"",'1 .. 1,,,."00
-'1 l<"Sdt'"ia.i<ro~.. ..k.,nu tw "lrm_
1~.~, .. ",md,m ,"
la . ~I" . ln 1;,
~ hu Ir r.p
, . C-"''''a~ l'"

tI I~
I r..m,,"""' t "...
._ .... 1.1 Im.~!;l ..11
I
.nl"" ~t.,1 .
.........11.;'. d< I'"'
I 1,
I'J \
,
I d ..-tI t ,,.k .,~o().
~,rru<Juill S;IIl.lU.J.II. II;IS;I
"
1>",1.",,1'1
1'1 .. t~I,u ..hHI<"'.1
r. ,,,rd nj;l,ln-

..

........ nl..

,,,.,...... r1 nt".I....... >~"'n

,...,aNrr1t> "'",,..

,<-....

RI"
, ~ .... ,'IT
'
. fU II..~ ''''
rh..odr ,1"81'1>
Inhul!~"""p:I"'JI"
. __ 1 d..t ....i,,<I. I;,~8\'t'",,' " 11,m
_"., 'l<"'I~'lh"a, '"
"
1'1
~ I~
ud;J.1 ,lla" ...- 0.1.>
1 .11 . ~ . "{:"k,,,_ gua
, ~ r rl ", ni _,l.]' I ",
.~;""I<'" <1.. Panl'''' ("'ntr.., \; ~,;,S(m'''' hr,.,lrriu

"Id.i..

W rtl"

'

, I rn

1,

,~)n~lnI~

,. \, , l., KlIll'(n,,, "_ toO' ofd, "I,~'I" "hra~ de "("n,,'na t'1l


',"11"'-"" .L"",
Id, , "'
d '_und"p""llh.""hn,.ldll
",
rl,'"ih'rn
m1a ",_"
,,0.;1

t:l \

qw.
,,.....,
~, !'t,.t ,

1"''''''' ,I,;p.u.<.rlll" ",1,",

'

'It

h "
"In'u']" un SU;It'tn,l ,1,' Ir.ltl~l'ol
"1 I1 I'ro _,.t,'lll'W d, l., )h jluhlu.l f(""
1 1'" m,"'''''''' .1, 1'I<ld~oS'," ", 1 'r1o")hl,.tl.",.,.,,dl'I(,~'I'"
"
I rI'I"t't'III'"''' '1"'1'1<
rfi
1Itrl,,. 1""1,,.i>' l. \ " ,~"
I
n ,,~t d, Ir.m~p"rT, d, S"I1<' \lll
1.''''lft' fJ \~.. So """ l. l' ."m,ent.,,,,, I,:,r,:~r: 1111' d,.h 'Jo ti. 1" 1"'1 r.' 11 pl.m
""r, 'Irallptl"" ,o> I'tll<"
,
__ ...L.
...... , " ..... '~'''I "
11a",IIIlt!.,d,ld,'(1II0(l'J'J40
Irlrm... nln~'
,1';U""~f~,IM,(I., h '~rr:'VlIrl.1 N" ,,,,,,11,, pronum 11,11
f Inl<""", d. la t,:"ntlSWlI rononmu ,
,
,,
" {'III""'", , n",
('I1i1lr',).Ir,
r~. p"r ~ t1np/r<' ''''
. 1f('U~ ~ u f(~'S d. sI l u.,. (".,t 1r "U'
~ rr\a!lM' um.n.. ~ t..ml,It'IDI'nlo d.' ft'rro.a.n! h l.'" ti, Sd, 1 Ilutl-flor (' p,ll",
AIIk1L. rn k.. 'll'too ,tl;Jnmta n"" fn"'Ut'nl" 1,1 !I.u .1, Id, .,~ ~.t f\.1 di como "',oh. r
'raMpClI1r um...o ma ""dr '"l('rli<'it' anlt'll ti.' f('l'tlfrrr n la t'\Ilt'I'L('IWla rI., Mlh(In".

, :trn!<. po' Mb.:m.,.... " "1M ,5

n.,

"""Ud"'"

.. 1111<, los de I,o"dn'" Par. NII~"" York. ~"-lSn!" IlIW!lOS .-\Irt'S,


~ !;n!, 1'IIIr!.';]hl<'n,.;JI\;!I{'Orno ''1lwpt'as 1<1_' ilkndil'wu sll\'t'"i\'()~
..........chw) ,lrr" r<l.. r,rt'1 .1111""".'.(. En 19-,1. ,,) !,nsi,.,,,!\' (',u'"" .-\"drt~
. . . rt'Ionwrr r/ M"I'C~ . .Til rn 1'1'l dr fl"""'1:\lir ,'011 ,,] sllhl"rran,.. , l'Il~'a \'OIIS'
..... ~k, ~r pir"~, "nIMi.", P"r.lJil.i, 11'" Ifil'ilj,,,, SlI'h'IC\!tl d,'
""fin~l;, POI .. lmil!lSlr;... i'Jllc~ :onlt'n.,n'S, indu~H ;lllalirr
m Ibltar tu. ",.,,,,,,, ('(m l'l 'I\'n d,'1"ljn tll' la lil'Tra
1'"'<1<"l\u,,, nlilnd" 10s t"Sludins 501> ..' 1'1 tfal),,1" HIlO """la (,1 {'(1uil'" IlJullidisci,,1iIl,jrio
'1"" 'l(lwrt.... inlt'rn;"oll;')''S, .tiTil.. dt'("i~'"",~ t'i"'" '1,,,li{5 a Ir;l\ 'ji d.,

duiICkla pllrJ"sl' (;olll;ilt-;
",II<"IIUO" IIrl","3 tu 1'0";".,,, . IAI tl1i~ul"
0.,1
"11""<1,, 1111'01"11 'In" los "",1m
lf\a1< ),," Im1dl" ,,~ qUt' ,'irnli"r;1I 1"1
_

""i

~"'(."1i!"'''1 r~lrll ""m:tn,ir


, ",,1"";'>1) ,o) pr"I,lt,.
,1 ;'IMiro'n", \'t'nt"t"II>

''''~.T. II."";.,,,!,, 1"" !l'.,U""

01,,1 ("rUrI ..", "',1"111,, f"TI''


1, n'lt.,,,,, I,h '111"" I,n;!!, "11

Por fin. en el ~igl() XXI

E'
po

-"
~

-~

.U

.
~

i"Vcpczuela
aeJo
pasar aquella oportunidad!

1'"

r.=

.""'.
.
,
,
.

"
ea.

.111

,..

I~ffrrr

1" p 1
n

"" mJfl

oO.

1..

id",

:il.//'

..,

'"

rw

rII,

lff

'"

1'''' 1.

,n,

'.

m'n

,eh.....

1'1

)
n .... ,
el;
",-''''ir 're/C"", d(
'rta rt p , 71 1"

"

",'!:kJd 110-

""(jO

Ir,.

n
...."

d"1II

'1"
,.1 1 , .1 ( ,~rt"" h,
.rk Ih.~tfl

l' .
"

I'lIroJ

I~;"'III'I'
100 ri

ti,

,.....

1...

Ud.:.,

IJ

I....... ,~ .10

.., I..

."

~"""

'~')~L'(II

n Uf'n lrin a 'il}('rUl

do'

"

,d"

" w/l'l t~"

,<k '11 ',p. lina


~f~

,.

"

'-,en.:;

"

en el hlCrfll
p
:telp
'C ' ar,rio

wk

.,

'1"

l.

J'.,

,,,,lit

11

\..m

111: ,

"

"

t. 1" "
.... I1

" .

t.~ ~

l.
I '

,,, '"
"

('""" . ,,,*-(,,'.1'-'11<' "'l ia la 'lher >ti; ,


1" di'
tl\:lI'.' ti, .1'1')h. <1,.1 <'0""".';0 ,"Ir' . ... 1, lO" 11' I 1'' 1.".,. , '."
l'
. ." "",,," ;, n J",t'lLn""', 1, I . I
. I
Ulllr .1, .. , "llIl.oI \"H11., "'~I"" ("("tral. [ Ir",d. rila ,,10,-"
:' ",. """,. 1.lnlad.. "
<"1< '11 ( ul<1,'[ . 1",llIn" ('1) , . " mili ,. l. 1'['
..L L\1"" ,"lo 1, ",1""", 1'.,

.\,,,,,tl,,,,... ,.:

r" \ hw.,j.

(1' t" , '" ..ro"' ::",1""""1,,, ,"Ito-Ia hanr~ nt"",I"'"

.1

1" S.,r,-Io' (;I'I\<'ral, .1,- 1';0'" ", ,-j hih,"'.k ,1,< .hIX'"" ~,t,,\ ,-,,'U '01".:50'''' "to.
"11 (.1 s.,I"1l 1,"': .... , ,1,', M,r.,n",,'!!. 1'.11 p,,''!'nn:. o!"!l'"k 01.,1 bl,,' .. , lI.at~,~ (".,1,;. ro,
al", .on" ,." "" "III],.!).",,,,, d,- .\1"11\.""" U.,h , ,1"1"'" '0 1',. nn~ 1, .......10... 1, I
r,ohll'rl1O W'U'"lA11.11I" ,'u"'" .1.-[ ",,,,,,,,,,~, 11"~t-' ,,,,,,,1:,,,,, l"I""'os, 1"=,,,, ,.,
'''''UWll1''''lI U'- '''''''I,,,,nt'I,.Hl "'''''1,10'1." ,'" "",,', .11" .. "jl/"'~'.'" l. ,"'" 1!'lID"''''
,h, 4'\ 10;110,,1>' 1m!. "tonn,' ,.1 eli .. r;" ~J (;1,,1., ,n~" ,..1" ,.", .1,,1 ,11, ... "'~)1''' ,<NI>\ l' rtir ,k ~IJ,.I_ I",r la, ;, <cro'.' ... "",I.,ra\! oI,."""",-nl<
.1
lu "'1'" ,kl ,"t'f(IIT"" M'!'a ~., ",i
11':In.>,I.""" .' ,RI' tll,,"""'''' por

!.b""I,.....,..,...

",,'''!l. ,"" ,.. '",,.

h.., .

", "m'/nK'C'l'>U ,feo t'!-t, /rotn" "I.r,n, /><IS<' ,,,I._rnJ/h, di' "

d,I,'''' "ti < ,.n .,.., 'l. ,~ ,.",,,, IR~"I, ... 'n ,11'1"" f, mll'/f'"''

"",,*,",,1

,"'" "', :/,rltl'" "'d ....."I'I,I.,",,"Il1 -" /'1/.01,/",'.'" ',\ h ...,111


",a'l"",,,,,.,c,'I~,. ....,,l...,..I>a'a" ,!<L, ",Frr1<l'-.T

", ntll ... nr""a,k>I', ..


n

. 1 "".11<" U,1 , ,
1.... ,Ior" ,,1t .1 "" . nr"'"

1\." 1,1
ra"

,,

,,,,~Tj,jl'a.!I",""''''
t.",L,,,'" ,'n Ik;:" \

,.,

....

Ir I~-'-'-""

",link

".,m"-"-' ~

,~"

'

"", ,,,.,.,,,.. .,,-ro -,.,'"


,
...."' .,101>10'"'1',11.
,lIn"'!' ,1"1",,, """" ...."".,,,
,,,,,r1~"""
,1, ..... 11,,,1,,,\>1".. " ,,,-I.J...
poorl" '" """,. ,J, la
'I"
,,,,, ", .. ,,~I
'>bno'
, 1,10"'"
"nr"''-'''.! ,
1" !r!>.- ' " ",.1,.,.","
""1""""",,,"1"
r-"
',,~
"..,.lo
'
,1,1. 'en'''' , . ,l. ,",.

'1";;

,,,,, ,1"

..

""i "", ,,," l


""' ""'1"""",,1."
""" l.

",,,,,,.ul,,,1
1 1,

1" r1
:k

,1 I

1" 1,

,,,'

.1 ,
"

"

~ 1 ,,.

,ud

'"

"~lO
,1

, ..I>,t

".hU

CARACAS

Los rieles llegaron a Caracas

..--- .....-

-\

,
-

\
\
,,

" ."

1 ,,\1

.'

1("

"

.,

,1.,'1 ,lo

lo.' ~ !

, . ,.,.

rh

~"

, ..

'" 1 ' IJ ,,,\ ,l.,

,Ior J

l'

,,,"

1,1"

., .:.' .,

,.

:.-1.

..

., ,

"..in.

..."

\,
"

l"", .1,':,,,,

~\ .. o

,_\,>1"", . ;1,-,,

\,

"

H.

".'\1,: to ' ~m .. ,>II,'S ,1,' ,: '.

.. ~"

:n \'.,t':'t("~" \ .-1
,1" ..... , m . ,." .(1\.11'
,",kp.:.... >Il"' .. n. , .. , III.I"'~
,,:'.'11, <);'1. l' .),:\OS
'ni

,.'<

",,,

"

','" Ilk

'"",

'

'.

"

,".'

l,",.

10-;:'

I,:n.utn

\X;

. \tt... nn"s
,'. 'l', I{-

.,

.. , .1
.,,,, ......

'~r

.,

'''~_

, .,
,"

... 1'=

q ...

<,
~,

"

r'

t,

' .nll!<

l.,

" ID

"n

<,

" ,

~:

,'mI

, ",
'

"" " ..
.,
l

~,)

r'

"

"
"<

"

',o"

,,,

,
"

,11'

"

,
,1

"

iQu..fne Ferrocar v AI~

es el l'ffin en cJccu~'()n.

D
,

,.

l.' ~n' r, d,d ... t"


"lIi

,.

.,

,,,,,,

...

11<

rl'''

~"l

<1;"1" ,.\~. ~'ul\


'-'~

r.

..

J:,VJ
nI<

~\i.'

'e

e' ~Iot''''ii>" d

,~

,.,

"'h,,.qu'" ",

,""llar

1;; SivII:
~

.... ,

Id,'

""

1~1

tl

.' . """.'

",.,
Lit,
alilLl ..,ntbri.:.J
an N

"

~lm3C'fM

(' '-pi- ",,:arri~'

I~

,.. rh' "hij,,o \" los dl' transporte pri."ddo

111'\ dll" rabo d transporte p"hht() d.e


In ~.. ,., r"bl!t~, 1". '1" 1"
. - ., .. 'o de quien _solid.. a a , "unbu d,- ,n'l rl'frihncH>1l <;'l'oIIOnHl'd ,, (Ml\
1
I
.... ~ T\1('1
S<. 'i.,~, ';.arrilt.,. d~ Ir,u><lx,r!\' privado, aquellos 41": , on e~p Olm o'
I l1" an
l ' ,";on .. ''" n)n "" Prol"'" al1l\ ldJd""
al,
.]~ '''~ ;;"11':'" I'"no~ i/"r'" jlll('S el :,,t Ll'lIlo ',Iuinto ~,!r". '1 '10' h~
pn
t>TI
VI iI" Ir .."n, 1',,011,,0 d"ntro tld Sl,telllasolo pOl11 a ,( r Ilar,l
ida, ando .. pnld
IIne. M,!'''''tuit''''unh<-d,,,d,'ftlc''','lll.,,or.
""i""i.,I'" privad", o t'om1',ion;lr;',,- preve qu\' , In
,.., le
SIl uncin 1'0' j>Jrt., dd P"der Eje""I;,,() ohedece a ,-,m
~I,
'('SIO[l;\n'
'. _""jor, ueh<'r, mitrnn;/ar,,, l)(Ir los pt'lJuia..
tal m~od;da ,1"IK"Ul,n;) ~m 'S prt'y; ;O'WS e~tipubd~s
ce::
:x'
segim se Imte,
.... tr IK "'3 depe
,f"nnu\acion, '''l;II;''';,'I1I'' de la
tr= -Iaboror 1<>::
ar,
~ -del Si.stema FeITmi;rrio de la
;'na ele \'mf'ZlIf'la
~t'
Jos ;"""nliento~ d,,\ Plan de
I;,rif"" propuestas poI' l'1
Jtadopo
,,-,.11" las ,ia_, _ p"ra el Ir;U\s

SU"

0'1,

"",,"T1

'.Jt,

ele

poIiti

,.

TI

aro
II:nd,

~II:

::ftuto ,\"Iom 1110

<'uler\ si

tisGllil:"

il.- f tr""'Il"rl<'
", I O1"1t OO""c_'i,nW5.
Ja,. 'Ir
'pias, d"m:i.s

in" mi,

..,,
nd"
1,,1,>

,1,,1 rrl!'

Ip'UH r

01,>

~,<!

lo

""1''

lo

"

l<'i"

,1

""" lo

,,,;,,
trI>

"

"'
I

"

r,r1"~

__'IZ "',

Yisitlll dd fuhu'o

..

oct ~ de .006'" c

mr

1\"iIC"

" ~

~be-

~Ia t

:TI

~a~mi

'Dap [)

~ua ~

C.{:r

mb ; par. ist ~ r m <lO


::3c.- ~ (,ro ~
iffi;al ~
~I~t b 1'1
llS"

tn
I

ot

'tP net')o ~u
)-TUJin.
lJI!'; 7X1 kI
... il r.;; 1\$ffi
<k
lO
\aJO

m~ ~

~ -\1;; -

k;;

.sr

"1io: b 1erti .. Jad ck'" " t"S


ti \ni
n- rrc- 111 -:-:o

....

- po- di
11.

~-r

miro

'"

'.
h"

",_,,",,:"...,-, '11""
\~(;,

'.,...'"

,'I'...:l-,,~

,.a!k .... .-J_

,1,
"""(, "'-Ir_'
Sm"rl,i"1,,'

.>t' "" .:t"~(...u.>>jo,o,..,


'"""
.,
",01,; ...
;It)!~,J.oIWn>'_~'
,( ",....... U,!\..,,'T"l .. ~~

_II"!I
.-(

l EPS ,'" '.',,,-, "" S", ":J ... a.- ~ ';.no;.;m",t""


.....
,',. ,k p:""'i ............. 1'"'"' yu,~"ffi'2" " " ' ' ' _.....

,t",.... fi,;.",,1n In

,'_' ,".... 'pt\..tJ"., ,,,, .. ,,<'I.~ . n"""I,,,,,t.'''\' 'i

f_.,'...... ~
lTL<t~I'.b ,1,' .",,;,, ,0(" ", "",, ,k ",' ~, .... .a<!~,",'" .-,"101...:......
,ne< "''I',.,i,,1,'" p......, ;~ ,,;lnoIn. O)1O ......rn f!ro,;'' ' ' """',...,."""
t; ,,,~ '" t".k :.. , H"p''' .,.,,... . . . ."'''''''' o.--"'IIf*'''~0'

,.,,1

--.--

('

a".

ti n

lO

lllillln

lor,;, ""',,

I ti'
.1'1 r ', " .... ,1" 11~IIAI'f
:",.I;t~ t<'1<JI""
t.
,"
, ,1 I
'HIlI'"e1'-",Hlald.
_ '"( "n",,,,,.., d"''''lI'r'-t",
~,
"1"-"" .. ~

t<

('.\" 1,,1
(",,,1'1 Lar.

..

,"" ,-" ,1ktl"n,..,,.,, .. _,_,

I'hl,n"., F,=

. . "'-"'r;"

1;

"'m

".

.
IIan'.....
In 1I)"ih",.

L, I'rocl :'cii, I r
lOo I JI ,1 TII nI, al an" 1'1';. .un....
!''''\all''Qlil,jL-, lh ... I',rJlJliJeu, }I',',yrnciml' ~I>.
dun
m.
:'1)(11",- !\si ....Ihrir , n"H:~ s d, 1.."
"Il1 "';11 Im,'VW (';
..1 "" 'U
M.m ...",hoylo I"i .lo ,, ~ t
!.:I illClf",,nwtai<,droll
HoliVllrian::'1 . VI.'ll ,ut'la
~I("!l -.;m

1,(111 di

)SI"'"

1m
y p ma
mrcan
y

mi

ru

Jo

t"h'ml'lll'

qUl' tn la ~

ti 1<10 la ~1Idi l
ck. IX' l<lII ~n .... ,

lo ti
Inf,',.
,"Kit

pa.;.;
~.

a. 5<',.1' ,,, 1
tomo1
~Uf In "In,I.' ,,0.
r,m.c m'porlnrn.1lcl:w npr..,du<1H :":111"--1-: u rbhurariim jl;1
"11
:-rrJW'I iI<>. mi

:-'0.

......"
""Ii....,

Ih-l"p ladf""'J~j.:t',
ualllwnl".''''l
... ql n_
'lIi 1;. :kmanrl:, a M "a<"
;u;n,
r
1,,(""h.... 1: ...,
",('
,,':1<' alall,uno'lllr:llll
.... 'MI.
Ir In
,,,,nla
l .'ml''"
m '1 .UI ni."'r 010"" "" lTI<.lI~n ".!'II1a
~

,1'1'1""""'' '

111'''' 1..1 .... P"rWj1;IIiSl, \".1nll'lI\.


al~>to-"
iIIa, .... ~, .., ,1foI IAJI;
,. r'
n" ,tri
'n 1,,, ni....lr-- .... p"
..,.."',
l' "'. ,,1
111'
~. "arl,""'l'"""I,,,I,"I;1I'1f1P

,"
,,,.
'Hm
l
;tlm~rll)o.I~.<;"'''''''
,,
"ian .. I",r
ni
,1
",1
,. ""' ",.,I~ \.1
1'1. ~ ,1.' 11
"''''

"1

I,fu

....

,,'moJI

l,rln"p"'l. pn

"'0'Tl,1o

'J 1M

..

1,

,"
'O

"

'O,

Y lo,.

..,

,U.

~I

,lo'>

,
A

,.

..

Que di

el PDF 2oo6-2026? -

..

..
Lo

.,.

..
[

,,,

, /" " "


1'1",
.." , '

'"

.."

'" l.

lo

"

01<,'

, tU" rJq

f. ,..,

..

,.. I

"ttt'klm,..."",

'I<II ,.

,,,

"

I " ..""",1</
"

,,,'

,,,",,/, r

,"'

,,,,,

"

"

"
rr"l/"

.....",..

J,

.,

" 'ffl"

"' ...

"

""

m.

"fu

."

d 1,-

" 'o,

"

,"..
,,

,.

,m'"

/"
,

/,

olu

..

,
/

/.-

"

",,1.-

"

TI

l.

'"d

J~/"pt
1m WfIII ugrl.;nIaJ

am'

ft'fI

y
c:

~~

~d

"

;el

ti.

'

cri/J

oh/,,"';"""
... " ... /<1

,"

If/wl '

,,,,h, "
~U<"

"1"

I~

"mf'!J". 'rl'rlU
"

.'

....

"".

"'POli"
:kI f.," oc

,.

,-

...

., '"
TI

" ""'"
,,,..
,,, .....
.,
."
,
"
..

,.
~"
..

fu ~
9r<"I"'pro

t.'

",/

trOl

~~pn

.rt,

."

111' "'/

~lIn

,,_l

.'

"

~,"

,./,

"

/.

~l"

"
,/

" "
....""~

1m/' M

id",1

",.

p
~

~'"

"",1 f<

"'

",1"

~,.

"

l'

IIIr

(JI!

"/

/uJ

IIrbu",

/"',

I'""IU,'I

"

"

l.

"
"

.,...
,

"

"

...r -'"
, ,

-....

"

"l.'

. . . . . . . . . . 111 ..

'.,".OVI.I-"'''. , ....u

r/

-",

:;-;

~.~

i"

N
N

('

"

"

\
C

u./."

Io,"',I"t.
I

,.

lo)

,;U

: Ju q.

.,..

JI'"~

~'f'1

",

/, , "uf
k 1" l' '"'' .. In" ,

" /,

,
"

"

,...rn

,.. l.'
,

l.

m~"...

1.. , ..

,,'

.. "

",

l.,

,,,..... j /,,

,'.Uf

,,, ,,1...."

"l

.'

11

"lU""
'"
"1/ ,.

.'

,
",

O'

"

.'
"

~ lneas intqradoras

s
p

..
,

...
~

.....

,
r

....
..,
[

~
~m

..

e
~

,~

"'" , .., -.t


[

"

...

Cifras impresionantes

Si"kllla Fl',','o\'i:u'io E:r.l'(I"i('1 ZaltlHl'a

mI

III,,,j,,,,,

n,'"m,."I.-,,,"'"'w'''''',,,lu,,,,''',,,,

f.o,..

",
Ir

~"'"

k.

l,rII'

P'

"

/l'''' " ,' ,,,

,/,-,-,

,..d, 11</ '111'- 1'0"-""1,,-" /"

J~" , ",

\.1 .. 11..

d"1

,""

11"'"

S",.

,,/,1/0

Ilml'I""'" ",Io'r

,/.-/

1 I ('

m n,l"

ut,,1 '1'"

11.""

,h"",

... on lnu,,'u'lI ti
"

vI

>1'11'" .,,,, ,J"'-'''-'I'' 11/",.,,1

/.. '<1

"" ",'H'''-

.,I,'/W', ,I,'I'"''~'''I'''''

",

.ji,

rL l."

lo, ,,'" I~tl.

"'1

~,,,t,,

'I",r IlmmuT,,\ JI,I Ii" 1'. 1111 1,,liI,


"lo,
11"
11111 1111
,,. ".,r
1M :IJon
\.'" n 1"'11., (: 1<1"'.1'"
.tI ju 1" ~>
1
!,mc.l.,
nll .LI
,~
.un

.h

,h

'<'11

10.," I

" I!

...," " " ."


.'
" '"
, ,..
, " "
,,. ,
111'11

.trre
ro J.,ti

.] ;"'11.,.

I'J.

,~

,,1
l.

""d " 'H"'

....ln

n l'"
" "t.,,"'"
.,.."

"

,....

u,~1

"',,

." I""
,

H'

"

"

,.

"'tI

I.,h

hu

"

11. I

.," '0'"
n

" ",
1'''

,..

,,,

h,,,

'"

'"

Qu nos trae el siglo XXI?

~
Jlt\II

~rd Y'..aez, mnrionario del"'!{'!r) de ("mlt


,,'a abn J IIll<"YO cido d ... hio;tori d, 10$ (.on)jo: IrdS
ini,.iativ,,-, glwnalJcistas.
v.sd ~ ~d'lsiyl"XX.pt laya.
).
K'llIIaIKl d, S("O. 1r,
"O n,. 111
pur ~ kl P se, que romo I
>/ro

raat'

u,.

por1a.~

l/ro"" 001=.
iM'

io

;t<

"

le

""

11 J f!1

,~

<

':1.;

~.'

"
~f

..,

k,

""~
c'

.,

J'
"

'">

~I

de\;
r.

...,

p
p

,"

Ir"

"C

...

'I~

"

,.n

,
" '"
k

~p(

ho

\<11""

po"

""'"

.1

,.. 'd.
n

,,",

u'

w..,

po "Od=:

Aan

.....
.......,
.I.u

JI

""

It:n

"
ar-< ''''
~

..

T,

"

"

"

, .,,,,,"

Q"

rl r

".
<

"

a. :

'.f '\"

~w

1\

, .,

Lna(..

;.;.r

...'
lit

n""

r ...,..

t "' _:.
\- l;!.... ~_
lOS
it>\'Ok'M s: 1.
. ' '"

~:ko

')(J

;\Ian

(" ti(

h.

~ ~n';;J..nl'

H.;-- . _ lF
~

piar

:1

lUltrto "
.'t
l"

"1C:" ;J

,,~"

de-

I .\_ nI\
io r \'

mi tia. ual ~ st... p, -!Ir- ~ri ~


:\11
.al,l\ ';':";-.;;'SI .. ,ro
I
S
"")':Jr

del!

T1

po

t:: .. :.,..

\1:1.. _

:'O

"1'

~~

taln.

-=-

..
"'

m"
- " . . . .;l.

\1~f

.,

'fkoL e
Ha:!
P1. 1.

r!

,.

,., ..

n:r. t('TTI' ~

j.

c:

..

:~

100

_n' - . .
.~t-

r
::<

~t:

'-!~

Ik-

sur d

"Itl

r--'

Tierra, propiedad y derechos

1 \1.':<
l. ,::.

ll,m.~ ~n

,,,

~' . '-

1:\.

_ul.

~,

~J'"r

pan

,,

l\K'S....

3
'ft'1
,.mtt;.

.".

,;~r'tui...dcr-;.

.?<!

n
\('r.:.l.'"

,.,

"L"

XIX

p.lrl.-s

r:

,.

-nN~

<

~,pu

\:Xf-

I 1M'"

"

c;

df
lo

De verdad llega el tren

...hasy:(,,,:r.
,-e. ql ,enDl ....
an '"anzarl
~ta ha poc1 . :::-;IO ~ d
cuela. ('stun. apaado por
wrt,
11: ,:o :Iuid" el 1'31.l(' r '1r'"
en

,Ve
\h ,

-C la \ia e U'lIIIa,'e. So
~e'

r an

ata de .

Y rt:lO

lIIr

za.en par
her
)11
JigloXIXpo t05
('
Teques. E"
~bn
ueo."a de e. ::.r.
~r'

..,.

im'oa aot:

I
al (;.' ;k NI '0 al trm

c"mo~quc

~Iruc

...

do

pe

[JO,\<

resddlrf Car:
;t 50C
~
~ foril.

.Q , .:;o"C1O'~ y),fooioQIJ _
=u~,
mgeni .....\lfT, l Lal ,,,nle
:l.lir
e ndo el ;::- -na( del t::"'
Uegad!. a de 10 prill1el'TJS ~ 1..~

,,

ni,'

~=

, n

"

al

'",1I..p" 'f
{

'"

<

.~

/.
{

,,~

"
T

""

'"
r

"

-\

,,1'0'<'1" r >
n.'<I. d ,,, IslI ,

l' ..,
, U\I\

!.,;;r

,'rml

1.11'

~~ ~II<''''

..

wt

ru

.11
l uh

'"

lIU'" .111

,i,.

"
,01

u'

Rln" ~":1 ",1

il

-nI<'

,"

\,

,,Iu.

~,'nl

I'U\

"

." ,.. ..,.. ,'",..

:.,

La.~ {un'
llit'

""
,'

,1.111

\.111, I
.MM,
..('Khl'
.,,~I.I \

Il'1

''''Ir'' I t.

. 1 " m'

1.11',

Id Mdrn

"M.~ .h

Il"

1.01

t;

."

)ru~'

"", ,

.1. ~h Il "

Tf\IC'.Imt.I.

n.
l'

111

'h

U'

'0 "

lo"

udl r.

htn

"

\3l1\U

nl

.., ..

"

1,' nI

'Yi\

;-t\,

u ,,1
.,"'1I dI'

,,

t'~.i, ,.

k IF.'" ." 1., -.-,,,

111
,1;11 11

"

)1\;1

r\
lit
t~,"ll\ll.\ui, . . . i"lLl"!'t.\;II,~ 1l'lIn "' m
!.-11 n
'1' kil,!]udrn. ,1"I",,d, .j,. j,s ,"n,I,,lom~ ,kll,' "11.1, > niti
.. hL~ \I.I~, r. ,,1.,1,. dd (n'l1' su sisll'm;. dI' ,oI1l1HI~I,h\ .. s.
.
u.. t, ... f.'m; rn"s \\~"rizar"" ,.\ ,,,"s,,rroll,, "11<1"""1\<1, 1,,'I"l1rl;'I',II' .. 1
~ 1('"'<>" III.J ....la,.,1(. ,1" !Uod" I"""ri" en d
"'1'1.'1. I'm'~ Lo
'1"
"un. ,"" ... ".. i"n 11\,11',,;,,,,,1111'111.' s" .. ;J1
,\11)'."1 ("tn",1

'"

,\\,(\1""

"",'.,"':0

"1"":,""""

fln;m ,. ,p\'SI,l<-n t' .Id I.\I'F


e 1"1
Onlil't'I"I" ~ar;\nh~;, "'l""'i,,~

. " la' ,'SLI .. iol\(" par., 'Iu.' I..s lI'IIOlri ..s


"11;11 l.'n sus .tU" ,m'" dt'" rn,IIHI" 1H..~ih'1I ,'''11\1'1<'1;11' <'" .11 ... 1\ '\)i' ''',1'3. 1" ,"'la
1""1<
t '\"CTl
~ ~,dtll'ara <1\l0 aul"tll"nks d"pasa,I"\"(lS dl'1 'n'n
J. mn'nll'11t n ll1'h,lna !Il"~' fa,'ilil;ltla p,,,.~ s,)h ...las rll\a_ '" f,,,'lllar;,,,
IT',I<
un IIh'~ .. on \ i,la propia ""m'dad'b n,n ,1 r,',I" d,ll'a.~.
IX",i'" t'irt'UI.1' I~" ",./" d 1"'1""'''' ".I;wilidwlll (~,tl/.".1 'IJI'
1/<1 ", 'Il JUI IS ""11 1$ t,'n du ni si<I,Ii, ..." (~",Iu , . ln",nlil1ul'Iu
,.. f,lm '('1'1.1> </' "~'('m JS /J '11"'/i'I'''''''"I"/"i/",, tl.-~I/II"II/,It,'s
'lt.
111
,~..
(ltlsad" ",I"Irrj" (;./I\'/('
Oc<'
"'Ia in"" 't'riil n '01"/1.., .. la ''U I.,~ 11111 d
" JI'
T
~
....1 KJ1.'1 ,. 8ri. tL.II la, )' In.'!! t'ul",II"Il)$ .. st."t"s ""111\1 I'riI1"n,~
~tl"l' (' r
V('lla, \!'t"al" 11... ,,'1''\''1011 ,.1:1 1" n )111'-"1'
f,
1..
'. lo, ..ctU!t1'\' i"tormo. "11.\1'1'
I
\
111 J~ ll;tVld (' ",,11.. , iul<,"u .. '1" ,1 .,..1" <,11 :\tlt

,.

.,

. ""

1/'''''/

,roI,-'

.",

'" ,

"

.'

("

"

"

"

..'ti

"n.1 .. )(l.l..~ 1",~.li

1I1i1i7~Ir.UI 111

('fi :
li :1" ,kt,
,." U" lrJ ta~ " 01:,'
II~II
"' b.. n" r; Jo '.'1'" I'l"ali ,11 . 11'.,.,. ".'1
,lo ) rll ", ri ... \ 1.. ,- hasla ,1') mi 'nJ\ n"l,
)'ltI
J>I<. tnhaj, 1,1 "ad" l., ,a ",1

,,,

~I'

."
I
.... l",r .. I.

t, "

"W~
0\

ti'

1 n. '.;rnl "
r.
\a h

,,k.m
I,';,!.-

I'<,<.f,-ri,.

\,'

1\

11,., ,'n 111

.. f, "

'"

1" l.,

\ 1"
1.... It

,ti

I ,'rn \1.11\,
ni. 1" Ir, l
m P;l1.I1 .... h

\
"

"'"
",,'," ,"""''''....

.
"

."

ruin"

(',,,1,1
",~rrd".

ti...,.

o
<

r"" tll
,

a. 01.

"
,' . f

..

,n n..

n""
l ,l.

,.
.,

"

>1

,.

"'"

"

I;'~

,,
"n'

,lo
11 ,'.,N
r 1

JI'

~"
tI

.~

,>1

"n,
,h,

." ., ,

".

,,'

.n'

..'

1,,'

,.

h.

,,'

"

I",t>

"

'

"

"

"

.11 ,.. I~I.,,,, "I."d.,d.


.,

H'I~'"

111

ti

. 11

tu.,

11

1, ,

'"'

,.

n,,,

U "IU~

"

1Ii!

.. 11.11

t"

X.".

.,

N..

1<1
l'

"'1

1"....

1 \.

" .. ~

~,I'
11'

'" ~ ~

l.,

"
1,

'1'11"

II'ntr,

11 11M">!!

,'

1,

, ,

rf.... ~I"1

"

"..", ..."

.111 lo,
l' 11
"Iorl'l lO' :\orl,

1"

Irl

, 11111 :1111 1,1 :1 .. 1


la, """.
1"'f.I.,,1 lo
" .." 1.1

1 Ih".

r;

,,1

"rll'II~

"hu
,l. ""1r",I,('".
11.1 I~
: ... 11.

111\ .1

"1,,,

'1101' .1>1" 11 la 1"''' "1

IIr" 1 11"'111

"'1

al.","',,', ,n 1,," ,14'$ .j.


.1'"r.l."I., 1.1 "MI 1'''' :al!',

1.. II'J
)(, IM"" UT.'"

'n
1"

.... I,.
.

",,,,,t

'""''''''l'ftll.,j,,1,

1"" U"

1111

P"

1,.,I'!"'",lIn

(ully(''r"1I1'l'~,,,,I;,,

,,1 1111

,,1..

m Iru)T

.10.

,la

'tll

j,

1f ,

h 111

ll... V h ~
('
'" q

"
,

I,m

.h

t',,

"

" "1

4'1 " '"

, " l'

1.1 111\

E1\

.
..'u,'n'ns ...
. U"""us

rl'S

.Io

t.~nl;ll\ltI/l1
IIrs In

mI..

I ..

~.'"f>:

.rlnJ!l

1',," ..,Muhi

,1ml
1.., Ti

1"'...~

..1\tLlI",ra 11 al'!>
.K.,
.1"3.

\0,,,,

rn.II.,,~'

r''':t'l'r.K,srm'\

nll,\n",. ("<,,,

C"h' /loo.k" It
:!r"1 ....
11.0.-1"," ",di..." "\l.ln",'"
...\.111 '" l." 1.,'k'ln'..I Hin..,'n.
-Ir"

tsl~ I~Rlnn,n."b.('
IWINJ"fO~ lO '!:. ~ tn ('\ ,'11 !II'''
~ .ll"",.kl
'kh',
t r. ' ~1U
\.. nmf, n\31' . \ IlIud("l ~lr".I,,('11

J!I \

,,,';;'nl~~ .1,'

5 "''10'' T

t\ll~ ... I~"

.,~IF~II'. .,1",'1"'''1'
\11

,,,'n

I.ono.k t
1 ,'\

,"r

~.,

~I~ ,..'"
1... t

......

,I ~ rl~l'" 1 \

'T.' -1""'" II ft. ti

,, "'" ",'

I,''''~

1'" ,tu ,'.1...11"


,It ,1"I~tr

,
\

>t'rlu

"

~,

1. 1 ,

,.

,,1,11

10,\
'lan"'1

" ,u

..

.Ir.

'" '"

,.......

,.'

~u

,c

, ...

)l'ro>!' eT, ,'U lit'

\U H'

Ild,;lr 1"
~.

1.... "'tire

n l,lT, J" ,'n

~h

~I'

~I.'n

'11 ksti

~In

\O

\'

'"

H'I~'

\.

l'

nI'

11..

lo l.

lo

11\'.'

,rt" .... 1",; 11 a m: rt lar :J


~ '1U
n.
~:ltl ... ,'U l!N", al.. I\U 1.,1 .rup'" I~lf 111 El
L
un h 11 't'K' ;,l lo.'al d.. lrm ,purlt' fo n"i;!1\1I1.,'
.'n
nCIlIT;ul"r ,1.. lI(d.~IS "nd"'j,"H'S 'IIIt' !;.'j. a
.,.
>lid " "'r: \'''' d"lralll,jo
JIJi:
111 ~~ \fi
!I1\t'rlir l') ,l\illardo~ d,' hol;I"""5, (;1'11.'1':1 ~1I0
ji-'
11'
io 1 \illo'<n ti, pt'T~On;lS.
,~
I d.. ~o 1<.1 )111 Inl!l.I,'1 Sislt'm:l (... nlro 0 .... i<l.'111," Sill\'>l1 BoIlao,
J
r. In 1'"
r, 11" ",I<'rl" {'Ilh,'ll" l\ar'lui~im,'I"-Y;riL'~\I",,\.'ari~u,,
, .,m u~,.
, ~"''-I .'slu,ind'lII( la l'ulmin;lrill l'"r'1 lin;tk~ ,I"
rt't~1.
5O'nido 01,' IrJIl ",,1.0' ,1,,1'; ajn"s Hllorrulllll.lo
Iftor:n.l
)1M" lo
~ n)t'1'l
~n, T,LIlsr>"rl;mi 401' mil p
jo'''')~ o'ad,
fu, I,U'la

10.'

\la
,pu('s
.u1lu

".

,- - f'o

'1'\

ti.....

,kn

'"

1',

\ ,.-T
n

l..

1...

,d "

1,11\
iSIWi"1lI lJall"1lI nl\ ,I.;, .. am ,01,
;;.a
m rr
t. 1,'1,,01 an ;1,'S,(' In'n
Il1l' lIOr, 1 U1;1 ,.1,,.
K h F lo n
,i<k en pI- .' T hi ,u in, ~ha ....'a (IT"I> ))" IJI,'!,
p., 11
(' Ir a 'o o
'l'io
\lb ,I;ls I'n Banu ,shn ,1,
1,
s.a, ~,,'.ll", I -n' ('hh. 1;1, \".. rit,q::III\\.k;ITi~u
ti

{
;

n itl,l' ('11 jos al

11,

nI!
m

I'l ~I.,

f)!i

stl

J,

,!t'('I;Ir;.:,!.!, \:Ih'" \0 "

1.

1111 Ti:i

('1'11

Ir: l .... [)rTt'('t>t'lI.li Id


n

,11\

t"

t.

!t'n

1111 lI.'l<I ,In 10''';il,


1, '" I\ol'ari
1"lIn'l1
",
.lo ";(SI("<,,,,.,t
:,l!Id
ni'
rn'll 111' L".
::1
't':

>Il

ell
1,-

,
n

..

"

,.

Ili'lf,on

.,
'".un

n
h
. Ift

.. ..
,h

,.

,
'"

lo

f ..

"

outa", f'l11'It1 1M n'llM\'t krrl,"i<ln,' fOil Y"II.m ...lo, Th~"" rampo' I'MIUI
dos :tm ft ,:\.,.' 4SI .... 'm.. n~M~ lO.'li.ldlSt).,...., mdtl"'U<.ht'nll'lO.dr)UI .... ...
"" ftl'l'" \'Ilnf\lj ,'n '111" I'"'nt.. W,,"lI"'" ",.,...,. "r",,'.rril..,. ron t ...... dil'l'JUio..

NI' .... "'"'r ~11>,;..\t,,) ~m,l ti Cnll'u"I,1.""r".,,,1,l.-o;;torn,lk, inlrf,ral ..... "


,ndl\iduu .,,11\<' .u~" I'nlh'\p;ll ,1,-, ,1:\ mAf,"" ""'I'n'><1 run lo .....1",~,..u
mUo qUC' ronl>n'l1lt h""
h' 1" IT." 1<'11\.' tU" '"r1I\Ml..... ..ur
Se- rrt"nll ,,, 11
\U1uarl. .1 ra'" .'nt

_..

~qut'nl

-~

r,~

;~

". " ,

"'I .....l.udo .... t~

li

. B'I'\""Irana
de Venezuela y la Repbli
Gobit'nlUSdl' 1a R<'pu. bl Ua
"l . .
f ca de
'.Cuba.
' >

. palsar.in v t'Ousolidar:n el desarrollo del ar"a de transporte

erro:~,Irl.o

,n

JIII1iDoarnrit"a. con la creacin de la Empresa p"ra La lnfraestrmluru


F'emwiaria Latinoamericana. SA FER~OL'IS.~;
,
. '.
.
.
l.I mi"ma lendr:'! l'Omo fin la mSlw("("Ioll ~' a~~sorm f~rro~1an.1 {~lI ~,I.ln
JIen'ooiano ~acional qUl'desarrolla d Gobierno Boliv<lI1,lno de \ tnez~ela: t.' 1,ld].1 ~I I
.edeen la ciudad de Caraca, donde a partir,tlc. agosto de ~~t" ml~mo ano, mlcta.r~ 1,'."
iAdieIdones krkas } o>erati\'as, ('oll\lrtlndose aSI ~n .,,1 prnlll'f conSOr(lo
~meriC"anO basado en 169 ao~ de experiencia ferro~1ana {"uhana.

T.al como infonn6 d in)('niero eubano Alvaro Montero Pasamonk. ;esor del
MiBisterio deTransp"rte de su pas, durante su visila al L'\FE. el .. lJI'\O
I cI,-la
~b[~kr

tr e/abor(;,in
..
'*

de esrudios dI' !aclibilidad,l'N)!J",:los !I


.llt1!fT'Siol'les, reClmstruccioues, rehlll,lit"ci,
IlimimIrode la injrw.!s/rur:turaj"rror:iariu y .'U.' in,
Wt. asI como la (Ist'tellcia lfflloo. a~Jrom('IIIf)
poro ti ~Io d.. / sisfl'ma j('rrouario 1I0"'''''
GIrQ Gdi ...idIld de ~ito romercio o indU$/ra. rdo";'ln
iltdirfttamt7lf~ ':wJ ;".~ anfl'riormrlUc nWllciOIl<1das.
l'etrToIaM eIlIrI ad.<;o;rita al Milli-"Icri" ,k Infraestru, UI
al "1
....... AutloJm,r de femxarrilcs del F.,tado pose.,1O UII cin~u .. nl; y un por d"n'
7 el, '-u. 1'l\lltV(' p"'r ci"nto (49%) rt'Slanle p.,rt(npnr:i a t:. Empn:
. . . . CvnIa C.. ilflfiant. Tonr SHni,,r;o' (SOLeAR). rerteneeiente a la
. . 'ftTtlQl'ro:!. d tuba {l :FC)} al Minis' .. ri() d.., Transporte dr Cuha
~ pI ~ ruhllno:, 'J'''' 'u. primeros esfuel70S estarn ~'HlL".. n'rados ell
~" Puertr <:abdI" llartui,imIC\O, espl'<:"ifil'ampnt .. ,'n la "I"T
"
le VI' 'n ej"'"lIlando, as Cumo tambi('n. en el dial(,j'r ''''''.1\0''''' de ,'a.."" qllP est;;H par;,dos I",r mal \','ad"
Iot nueo-,,, t~~ ...,n.'truidfl~ cun avanlll(]n ""<'nolo"ia )
,. m~yor p"rq'H' ac'ivo (1<' ln("(}mo'<)ra~ a
,i Hr;rkola, atr","ti"o Iur,h\'<, par" l,,~

Razones Para los fel"l'Ocarrllea

s..,A,

i:~::;;'''.'1

,,1. ", .. t~
Im l"-' 11" SI' \

hn "110 ,u~1<
\,I"II~ :'11'"

I ",~ ",1"" ,mlL,t"",...,.

,lo ,orf" ,lo

.... 1 r.,llIh"hun' .. nt'l~"", J"" ... r~l'

tIt. ht-.. t~. ,-u.oln. 1~'f\","I" ,1 1,


t "" h iI "" ...,,,01,,,

"
(,h

I"tlull'dH

",,1

.1

p..... OWJ "" 'l'It SUIoIl~" .,1 lo-rru. lInl "pl.l/a"


,J,.

"I.,,'i. .. I.,,.-

,-,,,I.,ro.. " 1.... ,,," ..

'""'II'r"

I d""J, '.Ir 14 1,,, ,.", \1,,,, ...., "_,,,11,"", ""'I'!:>.'l"n. d',II'",


"k "" "., ,~t... lh~ 11 "'''J """_",,,, l . j'.'h""'''1.H,j.I, q.""" S!l1l
,,, ..... , N lIdtM;n.,. \ 4 ,,,,,, ."h""".> h4J.I"'''' ,hlln'II l'" ;","'i"<I. 1'.II.t:I
I "~ r ' '1'1,,10.. ,'", "" \ ',.1 .. 11 .. \'"1.-,,, .:1, )"1'" ',' "''''',',,' \1."", .1) 1',,,",,,,
..

.... '" ",1 -W ,- ,,1 "'"1'''''-

j ...... , ",""",..." ]>I. I( ,,~,

\ 1"''''",-,,,,,, 1" \'u',ti"" id.,d d"

1" " ...... ' 'IUt' "",'tj,~ 1<"1,, "to .. " ,: .... ",k, oI"p"I';oI';o .,1 I",i, 1" <1 "" :"n." 101'" "11
_1 .1, \Il'" '"1\',,""' 10""11""'"'''' tl" ",,, .... " 1I""l'''lt.-~.
\J'''' .",,111' " .... 10"...",.. " ta..." 01,' ,'o"'plda .... " 1'1"" ' .. ",,,iari,, d,' ':I';IO
.k

,"'lO'" 1'~ll\h'llIpl"d"
t " '" ,~n,,~hal". '"'" 1'''''

,lIa"" d .. "h,;, <I",(,upl,,,,la. ind"id .. , p",f,,ional!~


T."nll",, ladi,t .. ihu .. i'-,,, d"la ri' I' h'Ja a 1";01"'1 dI' in id;ol
11111.', ,hJ:"ili .... "t., .1,.] tn ,h"jad"I" para ";",,lar 1,,, ,: .. a\ ", '!.''''''Iuil;

'\1"\t"''," ' ''~.

, """""1',, '-".
,t 1< .. ,lo- I~ .\;;.. 'H"~ FUI'''I'''<1 ,h, \1oodi"

,\,.,\li,'n(oo, ,, .. i

.. 0111' ,hl,' 1''''''

t" '"'I'''n<'" iI "'1"


I ',"IIIt'II,,,1 ",lIru",lt 01 .. 1,'"l"ntami"nh, :1,,11;l1
,1,."",. ",.,..",,...,,dm't''''' ..r, ':""'"

" unlll" I "nU '''' ~ilonh'tn'


,., J

'n....

',"

do n"'n ,,, " l., d,kn',H'!" m"'''l1t". \a qut' 1


),t" "" kllol'"otr" ,'n ",u"i"'", M' t'mikll 1:!()
ml,n "a"r~"''''''''''('J ,,,,"h'"
~,.. mI"",'" ,I, .....,.,'" .. ,'ul \as ;l'!;"''''''''!! nlm!,,,r l'
" "1",, ,11.,.." "~lli/."I"~I .. "d"",,,~"rt",,ltII,'rn,,
r,
u,
, ,.." 1, :m.o,uO'l "n~l f"rn" ".na dur,ontl' la ,1.
.~
k.... l'lIft1 ". la, f a'1ualu.mI, .... ''''lu.. '''''n.,1 l,I""'I"""
'U'MI' I a''\k,J". Kil.m.l., L ~,.~,.I" """ " all"'pUI'
Km
f<'rn- ,

ni " ,"""n",,,..,.. lo '1",. ,." 'nll"""

, '1 mI,
,h,
1011

~" ,ir .. f.... 'I" u",'r,,~.I, n'. ",,)


ht 1, '''''.n .."" I.'t.o l~' hU
">tI lIu" .... "'''1'''' '~'"I""'I

"M'

,1

'"

ult

.... ~

..,

lO

/,.

q'

'\

,','rj
1.,,1. ,,,
tU.,
.~
\t.
I
11/""
""
"'/".,,, ,l.
01" /1

"'l.''''

.,

"

.~ .. ~

1"/,111

.' "

~""

l' 1 .....,...

...

.Io'

/.. ,,< )

'n

/~

'1,,,.

'n ''''''''

lo,

1, ","

..

11...", ".~'h"'1~"I,'"'''''''''' \ ...1,,1;111


,\" 1""'1 " p
'" ,1 1II,I~" ,"-l . "
.. " ,1.""" ,1,,11,1.," 1
~~1 n ~'I..., .l., ",",' r...t '1'" 11,,." . ,1, .,,10 '" ,1
1" 1" ;".""
"11"
.I.c, '1'" . 11.""'"'' 1I,,1".n
1, ,"
~,,,.
h.,.I,'''LLI,.,,,~I',.I.,,"hi,,,,.,,.,r,,,, '~"'LI'''' ~

1''''

..t..

S
.. ~'"

'"

I~"'

"',, 1'....",_","" ,'"" di""'''''''' .1, .., .. u "'I"~',~IL,I,,,I \ "'"


'" 111,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,, ,1, "-'H"'.I,,1I, ,d,' ,'Il'.1t' ''',., " .. "b"IUlI

,j,

,,-1.,

...1.., "" '","


,1, 11,' l., ,""',1,,\,,, ,,,ti .-, '''\l,'''.', ",' h.,LO "" ,.""",,,,,, ,. ...
'"",
, 1"101,... '''',, 01,' \1.,.1, 111 " ,.... 1",,,,, .... ,,. ".1"" ,,11\ .,. ,,u..., , I. "LI~, '1 ., .. 1.. l.,
ni'
,11 '11t"""" III,, 1.1"1 ;",1\_11" ', 01 .. ".1" ",' "lo,'. ,. ,,,, .1'1'1,,,,,,, .. 1, , 1"''-'' ""1',""
1'I>Po~ ,,' I_'i "" " 1""" ]" " 1,','''''',,. <e ,, "'_'0"1'''' ,1
.1" 1.".0\,,, .. , "''''', , l..
I'n". ,l. N, ,,,,,.,1 1 11 '" """ ,,1.01 ",. \ .".".", 1'"",1.,,"" \ 1" 1'"".-.",,1,,01 .Id
l.ul~". , ", ,,,\ ,,1 .. ,'r,, ' ,', "11 1" ""'I""'::l, ' "'1'1 i... , 11.1 ' 1~"
1"''' ,r! .,,,, , ni" .1,.
\ .,1 ..
01"1,, 1', ,,,It "d ,j,' 1,,1'-"""" 1., d, I I rol:
So' " ... 'hn " ",..n,II""',, ",,.,,,,,. ,1" 10'"'''1.''-'''
'Si'"
'''1'''' m, ,/,./ \/,'1<',' ,f,. '''''",,,~. d ,1/,'/1,'.1 /," /''I''S. " .
Idl..n ..."
.\I'jI'''''''''",_ ,./ /..... /.,1,' <1,' \/,-,
"I,o~, "',,,,,
n ".,
"'~'h"'t, ' '1'" /. :r ",',~~ ..... , .'U.
'<11 /.,,,,, ,1"

1,"''''',,,,''

1.."

',1."

,''<'
"11',,

/"'n , "'/I~J'
I~~~'"
~.",
n
IU,','
~,,~ 1 d ....
"'1. "<l.
~I
1.. ~"""""''''I/.."I,
,111'/. 11'" U"" nI ..",",
~II"",III'''~' ., r: .
lo" 'J,-h,-1II. PtU.-I,nu
,,' /tO, /,'u,

.ton. ..,,,.
fr

"

"1"'11,,"

lit ... ""

..

.1,

'jI~'

,'o

HU! 11",.,.,. ,

.. m""'I'nKhllT" ,1, " .. n",


,,,,\ ...~ n " I"~U"'" ,,'"
.. ~'
~t1'i.", .. l., n'l." 1"" I~'t 1.. '11
1<~I" l. " 1'''' , L, J
TIItl.,~,I"h" l'".'I~"''' 1"
'n.t."~",,
\lIr ...1.. , r,l ...
~ ~n.'
lo, I'i
1,
~MI""h

11' "" . 1 ,J,

,,,,,,,1,, lo"

'111

10 CIIITUI.
nZAMoaA"E." ETAPA

SI

D'_
,........ ,

TUYMED10

,--

,~

t ..

"

Bibliografa

. ,
a.uy n ..>I')IC't. lA" ftorn~'artllt""
~ , 111''''"1'''11''

l \.r,J'I,lan V"'I( tU' l.,

.h-un "",.l,-m" istt-,na ,l. 1,.,,,

.. "'''''''HU ."1,, 01,1,,,,,,,,1,,,

to, 1" "j. ,.

,."1,,,

IJ 1' ""

lhan"

U.. III'\I ...... l'Jtt't 1.\.""'1 ..... """11''''''1,-",'' .. "" ,,,1,,,,,'


Inft......... ko ." .. ,"~ ... >br.. ,-[ l'I~11 1"'1"1'"

J~,,....I:,,,,

N.,,"'" ,~l.

i;!n"

r", .1'1 '

k- S""'-I"I"I,lIiI', ria""'all'I"',' :;I.a\.[

W"al\"s~na"'~ll,,~.I,n\'. ......... I, ~

1,,,'i>uM,

."$' \.....,

J.'SI" \nlllll>l .\oI;ud,f_ lA'" f'I'T",:ar1


rud (
"p;" y ~.. I1,'''''''' Id l' "'1ftJohnl' 'f\Ilhr .. , \1 1M l~. Th,-",
_, ,,,, So

\,o.an.IlaiIwl. \' .. n,'m.. la-l""rn.'

tI" ..

,,[

Th Tr,,,I.,'"

,'" """",, JI" ... "'11,,{' .... '''nnd\'. 1~,,~R;,ill.


(',.w.:r;
h
I,~I 1)", ",. s..' l"....
l "lo'diIO
,laJ""ih'lid;od .... "fJIUotn
ft,rn :arrilquo:
, _ la ."I"b .,.,., .. , PI 101 1.1 Cu. ira_ K~"\,..1" ."h,, n~;,d"fl' '1'
l.
Y bon
"IlIH"n;"bd C",h~.. AmI> .... B no, { .........

\""""" .\guilora. I.os Ferro"arril,"" l'" \ ,nl'7'H~. ('''''11:. ,1' %.


(iuh",,"- Con>4rue,<:in.
l' d, ,'parle;,;" de' 1", f"m"ar,;l"" ,~, V.nczut"1a
L:ni\'el"dad d~ I~" ,\,,<1"1. Miri,b. l'l<1?
'. r.IK io: ~ d~ ("~ .. ,1_ 111<)" - I<54 Hi,loria d.. un" "ml're,a \'CIlC'",lana, (:"m,,,,II'. C. .\.
u".,l" ~kdina . El fC'I'TOCllTl'il Caraca., Tu}" Iwnent ,,0 ,nil "'''1'1",... lli.tri"
Fll'ni\"er'''l. Caraca'. 1 <1,' febrero d' 1<)99. 1", rtt'r<N'.\lT il,, ,'r\ \',n. 1.!l"~I
H,',. ,indet \ .. k,, Angel l'arra. Dicci,m,,,io general del Zn lia. Ba"c" Orl'id,"tal
de Ih.-s<.'uento. Mar~caill<'. I,,<<).
Luc", ~1''''I..1no. Rcm;ni'w~neias caraqucas.lnduh,c . C",uc",. 1<)"1
F"'u",in a El llorado , El Callao . C,){'hano Film, (.Jn\'cnal llcrrcril). Cromot;i\
: 1nI': \1

'k'".'''

"

"'.

.lo! cueI NIJ:I;.

Ca"I"'''. 1<,111,;

'"darru. Cit" , .. mhla",.~, de c""'''I ''''''O< notables . Concejo MlL nidp" l del I)i>lril"

1,<,<1"1<'1. ('ar~,ruI. 197().


\lill ~t" r;" dP Obra, Pubhc'lIs , Litul';'flIfia., lJ'l.'I\,,,fii\ El (:0"''"''';'', Card<,a ... J9~U
..\lvar~,.. R{<Cuerdos dd Gmn Fcrroc<HT;l de \elle/,uela. Inaugurad,,,, de' la lllfa
C~r~ra,< \alcn~;a . />94. Fundacin !>lusl'O del "J"r,,,,,porle. Car~c; .... 1970
l'btabIIII Requl'na Qu;nt~m, Rerordando al fCJTQC3rril de Ca.
F.n,p El Cr jo, Carilra.'.

Itayt

lnter

Amcrica's F",onmnk Anilie! Rl

lQfI,
, \'arius.
zuela. 183.'>
1'1:,:;.1<)57

iAhh

Del

.a

"

c.

Til" .. \"1."1"

\;=,n,1I
85 1994.
nlRlportt
.,.~

:.1004

:ri ociOn al (1
O>glo XIX !>Ii

\'ClJe
:1 <kl
a. C~1'3CI
c81).
I... "
~1;,t'!T<7t1J.Cant!i'~
D
ElUfli.
.(
__ 9Q3.
La Vm=
del \'iej Ferro ~l. P"bli<T"Con"" ele b ~.... a ti.
a Rq,:',bhe"3.. Carne-: 1, "
).
, ';~.
O><i
lO!! de (;"1."';'" IIlancn l'ni\

"""'"
,.

"'",

"-

....
m

~-

"1"" ,,,

C"ntI,,1 ,k \'''''''/\1,.[ . e
__
El en
,[J",ri" '1,,1 (" " al. ("anl..,.,. 2<"
a. hnUacio, .I"hn k.. "n.C...... '
OO :1 hi .... ia d,1 r"'TnO"TI 11 "ot~ \1, l'""

"~.
~

I M. 11,'''''' , Ir .... """' & l', (':l,. " a .. ")'4


p,.. "l
I p,,'II". ",ia dr l. li, .! , "COl, Cara",,,
",~, 1""","1'<,1\;0" C.. _ " , \'_""',,,'rt'l<1',j\l<l ~
. -"" 1 11,," na d" Y. T>f"V "",". j u"d~~i, rol 1',,1"'1. ('. .. ,..;.:

"

\ r. fr"

."

, .,
....

IL
IL

.\ M

...

,
,

le

"

Ro

..

<

"

1\

"

'-

.
e

!p). \'

,,

..

Bu

- ..

,
#no J. Lo _ "!I. 1'1o.-,:-;"la.

dli\~r)

,.. ( pril~)\o , ..k


de la 'iteJ .lbli l

?G ,\,

Si\1 J

'l'.

\'

!kr.3.~

'"
.\t'

"'" sid

~I

lO

s,,""'" :\Ie-rida.

F:m&
-;int~
\"

%l1II!'

di:'

alba d. Fl

",-

,~

ta

mili''''

ti

., -

,.'"

~'

la.~ at;;:

"

dI rat ~ \:"

en el ;.adef.

l'

,
",

'

.'

v"

...

....
T.

~'"
.c

t(

"'0

p.~

mlnC

1\i

\'

",. *
u.

3,opmlOO

~ ~ l..OWr1 l~ s.:,\a. el'( ~ic.. - lb,

.. .,

" '

'\"'YAlIIoIIlH ,1\\1
110111'''11\ \\1 \1 \1",nUH"
nll.IU,,\all." :0.;''1 ..:o.;"lI.'tl\tt)

l'''''ll'" " U ".,,)\.1(11101'


ttll .......'\lI.lI.::J,.,t'U.I'IU...l \\1'

-. ,

." '"
It

:tI':, le

.,"",-

MI ,;

,
,.
.,

~!'\IL\I

",

..

\'

\,'

,.

'1~

,- '",

-;~

," , - ,-
,

" "

-~

I1
:.1.

J"

..,

.\11

'J

"
'-

Nota del , 111

--

\
\
\

JI

'

\
,

,}

,;

'.

"

-.,

o'

'.

..