Vous êtes sur la page 1sur 1

SADRAJ

I UVOD
II OSIGURAVAJUA I REOSIGURAVAJUA DRUTVA
2.2.Reosiguravajua drutva
2.2.1.Pojam reosiguranja
III ZAKLJUAK
IV LITERATURA

1. Rizvanovi, E., Poslovno pravo - osnivanje, natjecaje, prestanak poslovnih subjekata, Pravni
fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2013.
2. Zakon o privrednim drutvima Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije
Bosne i Hercegovine br.81/15)