Vous êtes sur la page 1sur 4

T1

div

T2

div

B1

div

B2

div

Lux Aurumque

säv. Eric Whitacre san. Edward Esch Charles Anthony Silvestri (lat.)

p mp p mp q=60 ° 4 ™ ™ # # # # Ó ˙˙
p
mp
p
mp
q=60
°
4
# # # # Ó
˙˙
˙ ˙ Œ
Ó
˙˙
˙ ˙ Œ
&
4
Lux
Lux
p
mp
p
mp
# # # #
4
˙
Œ
˙
Œ
&
4
˙
˙
w
w
w
w
Lux
Lux
p
mp
p
mp
? # # # #
4
ww
˙ ™
˙
Œ
ww
˙ ™
˙
Œ
4
Lux
Lux
p
mp
p
mp
? # # # #
4
4
ww
˙ ™
ww
˙ ™
¢
˙ Œ
˙ Œ
LuxLux
Lux
mp mf mp Lux 5 ° ˙ ˙ ™ ™ # # # # ˙
mp
mf
mp
Lux
5
°
˙
˙ ™
# # # #
˙
Ó
˙
œ
˙
Œ
&
p
mp
p
mp
mp
mf
˙˙
˙
˙
˙˙ ™™
œœ
˙
# # # # Ó
˙
Œ
Ó
˙˙
˙
˙
Œ
Œ
&
Lux
Lux
ca
-
li
-
da
p
mp
p
mp
mp
mf
# # # #
˙
Œ
˙
Œ
˙
œ
˙
˙
˙
Œ
&
w
w
w
w
Lux
Lux
ca
-
li
-
da
p
mp
p
mp
mp
mf
˙
œ
˙
˙
?
ww
˙ ™
# # # #
˙
ww
˙ ™
Œ
˙
Œ
Œ
Lux
Lux
ca
-
li
-
da
p
mp
p
mp
mp
mf
?
œ
œœ
˙
˙
# # # #
ww
˙ ™
ww
˙ Ó
Œ
¢
˙ Œ
˙ Œ
œ
Lux
Lux
ca - li
-
da

2

11 mp mf mf , mp p ° # # # # ˙˙ ™™ œœ
11 mp
mf
mf
, mp
p
°
# # # # ˙˙ ™™
œœ
˙ ™
˙ ™
Œ
&
˙
œ
œ
nœ ˙
œ
nœ ˙
Œ ˙
œ
ca
-
li
-
da
gra
-
vis-que
gra -vis - que
pu
-
,
,
mp
mf
mf
mp
p
# # # #
&
˙
œ
˙
Œ
˙
Œ
œ
œ
nœ ˙
œ
nœ œ œ
œ ˙
œ
˙
ca
-
li
-
da
gra
-
vis-que
gra -vis -que, gra
-
vis - que
mp
mf
mf
,
mp
,
p
?
˙
œ
˙
Œ
Œ œ ˙
# # # #
˙ ™
œ
œ
œ
œ œ
˙
˙
Œ
œ œ
ca
-
li
-
da
gra -vis - que
gra -
vis- que, gra
-
vis - que
mp
mf
mf
mp
,
p
?
# # # #
Ó
˙
Œ
Œ
œ œ
Œ œ ˙
b ˙ ™
œ
˙
¢
œ
œ
˙
˙
˙
ca - li
- da
gra -vis - que
gra -
vis- que,
gra
-
vis
-
que
, p mf mp 18 au - rum mp ° ˙ œ œ œ ˙
,
p
mf
mp
18
au
-
rum
mp
°
˙
œ œ œ
˙
# # # #
œ
˙
œ ˙ ˙ ˙
w
˙˙
œ
˙
˙ œ
œ
&
˙
-
ra
pu
-
-
ra
ve - lut
au
-
rum
p
mp
p
mp
mf
,
# # # #
w
&
˙
w
Œ
w
˙ ™
w
˙
˙
˙
˙
œ œ
pu
-
ra
pu
-
ra
ve
-
lut
au
-
rum, ca-
p
mp
p
mp
mf
w
? œ œ
w
˙
# # # #
Ó
Ó
˙
w
œ ˙
˙
w
œ
pu
-
ra
pu
-
ra
ve
-
lut
au
-
rum
p
mp
p
mp
mf
?
œ œ
# # # #
Ó
w
Ó
Œ
œ
w
˙
¢
˙
˙
˙
pu
-
ra
pu
-
ra
ve
- lut
au
-
rum

3

pp f 24 ca - nunt ca - nunt ca - nunt ca - nunt
pp
f
24
ca
-
nunt
ca
-
nunt
ca
-
nunt
ca
-
nunt et
"
U
°
˙
˙ œ ˙ œ œ
œœ
# # # # ˙ œ ˙ ˙ œ
œ ˙
˙ œ
˙ œ ˙ ˙ œ
œ
œœ
œœ œœ
ww
&
ca -nunt
et
ca-nunt
et
ca-nunt
et
ca-nunt
et
ca -nunt an - ge -
li
pp
f
" U
# # # #
˙
œ œ
œ
œ
&
˙
œ
œ
˙
œ
œ
˙
œ
œ
œ œ
#w
-
nunt et
ca-nunt
et
ca-nunt
et
ca-nunt
et
ca -nunt an - ge -
li
p
f
" U
?
œ
˙
˙
˙
˙
Ó
Œ
œ
œ
œ
w
# # # #
œ ˙
œ
œ
et
ca-nunt
et
ca-nunt
et
ca
-
nunt
an
-
ge
-
li
p
f
" U
?
œ
# # # #
Ó
˙
œ
œ ˙
˙
˙
w
¢
œ œ
œ
w
et
ca
-
nunt
ca-nunt
et
an
- ge
-
li
30 pp ° ˙ # # # # ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó ˙
30
pp
°
˙
# # # #
˙
Ó ˙
&
na
-
tum
pp
p
pp
p
pp
p
˙
˙
˙˙
˙ ™
˙˙
˙ ™
Ó ˙˙
˙
# # # # Ó
Œ
Ó
Œ
˙ ™
Œ
&
ca
-
nunt
ca
-
nunt
ca
-
nunt
pp
p
pp
p
pp
p
# # # #
˙ ˙ Œ
˙ ˙ Œ
&
˙ ˙ Œ
w
w
w
w
w
w
ca
-
nunt
ca
-
nunt
ca
-
nunt
pp
p
pp
p
pp
p
? # # # #
w
˙
˙
Œ
w
˙
˙
Œ
w
˙
˙
Œ
ca
-
nunt
ca
-
nunt
ca
-
nunt
pp
p
pp
p
pp
p
? # # # #
ww
ww
ww
¢
˙ ˙ Œ
˙ ˙ Œ
˙ ˙ Œ
ca
- nunt
ca
- nunt
ca
- nunt

4

A Tempo rit. 36 ° w w # w w w w # # #
A Tempo
rit.
36
°
w
w
#
w
w
w
w
# # # #
&
# # # # #
pp
# ppp
pp
ppp
pp
˙
˙
# # # # œ
œ
œ
œ
œ
œ
w
˙
w
˙
Œ Œ
Œ
Ó
Ó
Ó
&
# # # # #
mo
- li
-
ter
na
-
tum
na
-
tum
pp
ppp
pp
ppp
pp
# # # #
œ œ Œ œ œ Œ
œ œ Œ
Ó
w
˙ ˙ w
Ó
˙
&
# # # # # #
w
w
˙
Ó
mo
-
li
-
ter
na
-
tum
na
-
tum
pp
# ppp
pp
ppp
pp
?
w
˙
˙
w
˙
œ
œ
Œ œ
œ
Œ
œ
œ
Œ
Ó
w
Ó
w
˙
# # # #
Ó
# # # # #
mo
-
li
-
ter
na
-
tum
na
-
tum
pp
ppp
pp
ppp
pp
?
# # # #
Ó
w
Ó
w
Ó
¢
œ œ Œ œ œ Œ
œ œ Œ
# # # # # #
w
˙
w
˙
˙
˙
mo - li - ter na - tum na - tum 42 ° w w
mo
- li
-
ter
na
- tum
na
- tum
42
°
w
w
w
w
w
w
w
&
# # # # # #
ppp
pp
pp
ppp
w
˙
˙
œ
œ
œ
œ
w
w
w
# # # # # #
Ó
Œ ∑
Œ
&
na
-
tum
mo
- do
na
- tum
ppp
pp
pp
ppp
w
˙
w
w
w
&
# # # # # #
w
˙
Ó
œ œ Œ œ œ Œ
w
w
w
na
-
tum
mo
-
do
na
- tum
ppp
pp
pp
ppp
? # # # # # #
w
˙
˙
œ
œ
œ
œ
w
Ó
Œ
Œ
w
w
w
na
-
tum
mo
-
do
na
- tum
ppp
pp
pp
ppp
? # # # # # #
w
Ó
Œ
Œ
¢
w
œ
w
˙ ˙
œ œ
œ
w w
w w
w
na
-
tum
mo
-
do
na
-
tum