Vous êtes sur la page 1sur 4

Zewntrzny

P R O J E K Twywietlacz
Y
do yamppa-3

Zewntrzny wywietlacz
do yamppa-3, cz 1
W artykule autor opisuje
urzdzenie umoliwiajce zdalne
sterowanie odtwarzaczem yampp,
na odlego duo wiksz ni
standardowa.
Rekomendacje:
ukad ten powsta z myl o
tych uytkownikach yamppa,
ktrzy chc zamontowa go
do samochodu. Jak wiadomo,
maksymalna odlego na jak
mona odsun stosowane
w yamppie standardowy
wywietlacz i klawiatur od
pytki z elektronik wynosi
okoo 40-50 cm. W wielu
przypadkach jest to zbyt mao
aby mc sensownie umieci
yamppa w dogodnym miejscu,
a wywietlacz i klawiatur na
desce rozdzielczej w zasigu
kierowcy. Prezentowany ukad
pozwala na odsunicie panelu
sterujcego na odlego nawet
kilkunastu metrw od samego
yamppa czyli np. yampp w
baganiku samochodu, a panel
sterujcy na desce rozdzielczej.

24

Yampp3 oraz yampp3/usb wyposaony jest w szeregowy interfejs


RS232 umoliwiajcy komunikacj z
komputerem lub z dowolnym innym
urzdzeniem wyposaonym w ten interfejs. Standardowo oprogramowanie
yamppa umoliwia sterowanie prac
odtwarzacza poprzez komendy wydawane z programu terminala. Aby
mc wykorzysta interfejs RS232 do
wsppracy z pytk wywietlacza
yamppa, naleao odpowiednio zmodyfikowa oprogramowanie systemowe yamppa, dodajc funkcje wysyajce poprzez RS232 wszystkie informacje, ktre maj zosta wywietlone
na wywietlaczu. W tej chwili do
wsppracy z wywietlaczem yamppa
przystosowano oprogramowanie yamppa-3/USB wsppracujce z twardym
dyskiem. W niedalekiej przyszoci powstan poprawki dla starego
yamppa-3 oraz dla wersji wsppracujcych z CD-ROMem. Nastpnie
mikrokontroler znajdujcy si na
pytce wywietlacza yamppa przetwarza informacje otrzymane z yamppa
na sygnay sterujce samym wywietlaczem. Dodatkowo obsuguje on klawiatur skadajca si z maksymalnie
16 klawiszy, odbiornik podczerwieni
oraz opcjonalny enkoder obrotowo-impulsowy, po czym przesya zinterpretowane dane do yamppa umoliwiajc zdaln jego obsug.

Ukad obsuguje standardowe alfanumeryczne wywietlacze LCD o


organizacji 2x16, 2x20, 2x24, 4x16 i
4x20 znakw, lub dwa rodzaje graficznych wywietlaczy LCD. Moe to
by standardowy graficzny wywietlacz JM12864A o organizacji 128x64
piksele, lub graficzny wywietlacz
pochodzcy z telefonu komrkowego
Nokia 3310, 5110, 6150 i podobnych, o organizacji 84x48 punktw.
Oprcz sterowania samym yamppem, ukad ma pynn regulacj jasnoci podwietlania wywietlacza,
kilka trybw sterowania podwietlaniem, oraz funkcje sterowania zasilaniem samego yamppa umoliwiajce rczne lub automatyczne (funkcja
SLEEP) wyczenie zasilania pytki
yamppa wraz z podczonym do
niego dyskiem, oraz jego zaczenie
czyli peni rol ukadu standby.

Budowa ukadu

Schemat ideowy ukadu przedstawiono na rys. 1. Ukad wykonany


zosta przy uyciu mikrokontrolera
Atmega161 lub jego nowszej wersji Atmega162. Oprcz mikrokontrolera,
zawiera on impulsow przetwornic
zasilacz zbudowany przy wykorzystaniu popularnego ukadu U1
MC34063A, ktry produkuje napicie
5 V zasilajce cao ukadu. Jest on
w stanie dostarczy okoo 0,5 A pr-

Elektronika Praktyczna 2/2005

Zewntrzny wywietlacz do yamppa-3

Rys. 1. Schemat elektryczny ukadu wywietlacza yampp

du wyjciowego, i pracuje poprawnie


przy napiciu wejciowym od 8 do
30 V. Diody D1 i D11 zabezpieczaj
ukad przed skutkami bdnego podczenia zasilania oraz przed przepiciami mogcymi wystpi w instalacji elektrycznej samochodu. Dzielnik
rezystancyjny R11/R9 ustala napicie

Fot. 2. Wywietlacz JM12864A z


zamontowanym zczem i przewodami do podwietlania

Elektronika Praktyczna 2/2005

wyjciowe przetwornicy na 5 V, a
rezystory R10A i R10B tworz ukad
ograniczenia prdowego. Kondensator C12 ustala czstotliwo pracy
przetwornicy ktra w tym przypadku
wynosi okoo 50 kHz. Tranzystor Q1
umoliwia sterowanie zdalnym wycznikiem zasilania samego yamppa
o czym napisz pniej.
Kolejnym elementem konstrukcji
jest standardowy konwerter poziomw
interfejsu RS232 wykonany przy uyciu ukadu U3 MAX202 (lub MAX232). Stosujc ukad MAX232 naley zmieni pojemno kondensatorw
C3, C4, C5 i C6 na 1 F.
Pozostae elementy to zcza, rezystory podcigajce oraz diody rozdzielajce linie klawiatury. Tranzystor
Q2 umoliwia sterowanie podwietlaniem wywietlaczy.
Fragment schematu zaznaczony
przerywan lini to ukad zasilania i
dopasowania poziomu sygnaw dla
wywietlacza z Nokii, oraz jego podwietlania. Ukad ten jest konieczny

ze wzgldu na to, e te wywietlacze zasilane s napiciem od 2,7 do


3,6 V, a reszta elektroniki z 5 V. Do
zapewnienia odpowiedniego napicia
zasilania wywietlacza wykorzystano
do prymitywn, aczkolwiek energooszczdn i skuteczn w tym przypadku metod polegajc na wczeniu zielonej diody wieccej D12

Fot. 3. Pytka wywietlacza yampp


z podczonym wywietlaczem
JM12864A

25

Zewntrzny wywietlacz do yamppa-3

Fot. 4. Przykadowy sposb przymocowania wywietlacza

w szereg z zasilaniem wywietlacza.


Spadek napicia na zczu zielonej
diody wynosi okoo 2 V, co w konsekwencji daje 3 V na zasilanie samego wywietlacza. Sygnay sterujce
wywietlaczem s dopasowane przy
uyciu standardowych dzielnikw
rezystancyjnych. Zcze J4 zaprojektowano w postaci odpowiedniego ukadu pl stykowych na pytce
drukowanej, umoliwiajc bezporednie przymocowanie wywietlacza do
pytki. Jako, e wywietlacze z Nokii
wystpuj w dwch odmianach z
8 lub 9 stykami, na pytce umieszczono oba warianty pl stykowych.
Jeli nie planujemy wykorzystania
wywietlacza z Nokii, moemy nie
montowa elementw znajdujcych
si w tym obszarze.

Podczenie wywietlaczy

Zcze J6 przeznaczone jest do


podczenia wywietlaczy alfanumerycznych lub graficznego JM12864A.
Standardowe alfanumeryczne wywietlacze maj 14 lub 16 stykowe jednorzdowe zcze do ktrego mona wlutowa odpowiedni grzebie
zcza szpilkowego typu goldpin.

Rys. 5. Schemat klawiatury

Pierwsze 14 stykw to zasilanie i


waciwe sygnay sterujce wywietlaczem, a ostatnie dwa to styki suce do zasilania podwietlania wywietlacza. Montujc taki wywietlacz
podczamy go tak, aby styk 1 wywietlacza trafia do styku 3 zcza
J6, a styk 16 do styku 20 zcza J6.
Wywietlacze JM12864A maj podobne 16 stykowe zcze, a podwietlanie jest wyprowadzone na osobne
pola kontaktowe z boku wywietlacza.
Podczajc w wywietlacz wykorzystujemy styki od 1 do 16 zcza J1
czc je z 16 stykami wywietlacza,
a podwietlanie podczamy osobnymi
przewodami pod 17 i 18 styk zcza
J6, tak jak na fot. 2 i 3. W zalenoci od tego czy uyjemy jednego z
wywietlaczy alfanumerycznych, czy
te graficznego JM12864A musimy
zastosowa odpowiedni warto rezystora R31, ktry ustala odpowiedni
zakres regulacji napicia VEE dla wywietlacza, czyli jego kontrastu. Zwracam tu szczegln uwag na moliwo uszkodzenia alfanumerycznego
wywietlacza przy zastosowaniu R31
o wartoci 10 V czyli waciwej
dla JM12864A.

Rys. 3. Poczenia yamppa z ukadem wywietlacza yampp

26

Chcc zastosowa wywietlacz z Nokii moemy nie montowa zcza J6,


potencjometru R1, i rezystorw R27...
R31. Pytk drukowan zaprojektowano
w ten sposb, aby mona byo bezporednio przymocowa taki wywietlacz
do pytki. Wywietlacze z N6110, 6150 i
podobne czyli takie z metalow ramk, matwk do podwietlania oraz ze
stykami z gumy przewodzcej po prostu
zatrzaskujemy na pytce drukowanej w
specjalnie do tego celu przeznaczonych
szczelinach. Wywietlacze bez ramki i
matwki wymagaj dorobienia matwki z kawaka zmatowionej pleksi oraz
uchwytw mocujcych ktre mona wykona z kawaka sprynujcej blaszki
(fot. 4). Do podwietlania wywietlaczy
z Nokii wykorzystano 6 diod wieccych
w obudowach SMD przylutowanych do
pytki wywietlacza yampp.
WYKAZ ELEMENTW
Rezystory
R3...R5, R15...R19, R25, R26, R30,
R32: 10 kV 0805
R2, R7: 1 kV 0805
R6, R12...R14: 39 V 0805
R8, R27...R29: 10 V 0805
R9: 12 kV 0805
R10A, R10B: 1V 1206
R11: 36 kV 0805
R20: 3,9 kV 0805
R21...R24: 5,1 kV 0805
R31: 18 kV 0805
Kondensatory
C1A, C1B: 220 F/16 V ELNA_
RV2_63
C2: 47 F/25 V ELNA_RV2_63
C3...C7, C11, C14...C16,
C19: 100 nF 0805
C8, C9: 22 pF 0805
C10, C13, C17, C18: 1 F 0805
C12: 470 pF 0805
Poprzewodniki
U1: MC34063 SO8
U2: ATmega162(L) TQFP44
U3: MAX202 lub MAX232 SO16
Q1, Q2: BC817 SOT23
D1, D2: SS14 SMB
D3...D10: LL4148 Minimelf
D11: Transil P6SMB33CA SMB
D12...D18: Zielony LED SMD 0805
Rne
R1: Pot. mont. 10 kV SMD, 23B
Y1: Kwarc 7.372 MHz HC-49/S
L1: Dawik 220 H/0,44 A 22R224
JP2, JP3: Zcze szpilk. 2x10pin
J1...J3, J5: Zcze szpilk. 1x3pin
J6: Gniazdo szpilk 1x18pin
Wywietlacz LCD, w zalenoci od
potrzeb, patrz tekst.

Elektronika Praktyczna 2/2005

Zewntrzny wywietlacz do yamppa-3


Sterowanie funkcjami

Do sterowania funkcjami yamppa


mona wykorzysta matrycow klawiatur zawierajc maksymalnie 16
klawiszy podczon do zcza JP3.
Schemat pocze klawiatury pokazano na rys. 5. Funkcje, jak i liczba wykorzystanych klawiszy jest w
peni konfigurowalna, przy czym jeden z klawiszy (nr 16) jest na stae
przyporzdkowany jako wcznik/wycznik zasilania. Wedug mnie optymalnie jest stosowa 9 klawiszy (od
A do H i PWR), czyli 8 sterujcych
plus wycznik. Zamiast tak duej
liczby klawiszy mona uy enkodera impulsowo-obrotowego podczonego do zcza J5 oraz tylko trzech
klawiszy (A,B,PWR) podczonych
do zcza JP3. Przyporzdkowanie
funkcji poszczeglnym klawiszom
konfiguruje si w oprogramowaniu samego yamppa. Dokadny opis
konfiguracji przedstawi w drugiej
czci artykuu. Oprcz tego do zcza J2 moemy podczy odbiornik
podczerwieni i sterowa funkcjami
yamppa za porednictwem pilota
zdalnego sterowania.

Elektronika Praktyczna 2/2005

Sterowanie zasilaniem yamppa

Jak ju wczeniej wspomniaem,


pytka wywietlacza yamppa moe sterowa zasilaniem samego yamppa. W
tym celu zasilanie do pytki yamppa
trzeba podczy poprzez zewntrzny
klucz sterowany z pytki wyswietlacza
yampp. Rol klucza moe peni miniaturowy przekanik z cewk na 12 V
i stykiem zwiernym, lub tranzystor
MOSFET z kanaem typu P. Na rys. 6
przedstawiono kompletny schemat po-

czenia yamppa z pytk wywietlacza


yamppa z uwzgldnieniem obu wersji
kluczy zasilania. Jeli uyjemy starego
yamppa 3 bez wbudowanej przetwornicy z 12 V na 5 V, to dodatkowo za
kluczem wyczajcym 12 V musimy
doda zewntrzny stabilizator napicia
5 V. Na rys. 6 zosta on zaznaczony
lini przerywan. Moe to by standardowy stabilizator typu 7805 umieszczony na kawaku radiatora.
Romuald Biay

27