Vous êtes sur la page 1sur 22

FOTOGRAFISKBILD

Fotografietblirenalltviktigarekommunikationsform,och
mnniskormtsdagligenavmeddelandeniformavfotografiska
bildermedolikaavsndareochvarierandesyften.Dendigitala
utvecklingeninnebrattfotografietharblivitenvardagsvarafr
kommunikationmenocksattarbetsmarknadenfrfotograferhar
breddats.mnetfotografiskbildharsinteoretiskabasinom
medieomrdetsamtinomkommunikation,konst,sprkvetenskap
ochkultursociologi.Detbehandlarhurbilderskaparbetydelseroch
kommunicerar.

mnets syfte
Undervisningenimnetfotografiskbildskasyftatillatteleverna
utvecklarkunskaperomfotografiskbildkommunikationsamt
frdigheteriattkommuniceramedfotografiskabilder.Detta
innebrattelevernaskagesmjlighetattutvecklakunskaperom
ochfrdigheteriidutveckling,komposition,ljussttning,
kamerateknik,frghantering,bildbehandlingochutskrift.
Bildensestetiskakvaliteterharenviktigrolli
kommunikationsprocessen,ochdrfrskaundervisningenge
elevernamjlighetattutvecklakunskaperomdenfotografiska
bildensestetik.Undervisningenskaocksledatillatteleverna
utvecklarkunskaperomolikaaspekteravbildpubliceringoch
viktenavettetisktfrhllningsstt.Frattelevernaskakunna
placerasinaegnabilderiettsammanhangskadegesmjlighetatt
utvecklakunskaperomfotografietshistoriskautveckling.
Iundervisningenskaelevernagesmjlighetattanvndaolika
metoderfrattutvecklakreativaider.Frutomdendigitala

teknikenkananalogtfotoochmrkrumsarbeteanvndas.Eleverna
skagesmjlighetattskasvarpfrgorsomrrbildens
berttandesamtgranskaochtalaomegnaochandrasbilder.
Drigenomskaundervisningenbidratillattelevernautvecklarett
sprkfrmnesomrdetsamtfrmgaattanalysera,tolkaoch
vrderafotografieriderasolikasammanhang.
Undervisningen i mnet fotografisk bild ska ge eleverna
frutsttningar att utveckla fljande:

1.Kunskaperomdenfotografiskaprocessenfrnidtillfrdig
bild.Kunskaperomtekniskutrustninginomdetfotografiska
omrdet.
2.Frmgaattinitiera,planeraochgenomfrafotografiska
projekt.
3.Frdigheteriattfotograferaochdigitaltbehandla,frghantera,
redigeraochskrivautellerkopierabilder.
4.Kunskaperomdenfotografiskabildensestetiskauttrycksmedel
ochhurdeanvndsiolikasammanhangochfrolikasyften.
5.Kunskaperomhurdenfotografiskabildenkommunicerar.
Kunskaperombildpubliceringfrolikasyftenochgenomolika
kanaler.Frmgaattanvndaomrdetsbegrepp.
6.Kunskaperomfotografietshistoriskautveckling.
7.Kunskaperomupphovsrttsligalagarochandrabestmmelser
samtometiskafrgestllningarirelationtillfotografiskabilder.
8.Kunskaperommiljochskerhetsmssigaaspekterinom
fotoomrdet.9.Kunskaperomentreprenrskapochfretagande.

Kurser i mnet

Fotografiskbild1,100pong.Fotografiskbild2,100pong,som
byggerpkursenfotografiskbild1.Fotografiskbild3,100pong,
sombyggerpkursenfotografiskbild2.Fotografiskbild4,100
pong,sombyggerpkursenfotografiskbild3.

Fotografisk bild 1, 100 pong Kurskod:


FOTFOT01
Kursenfotografiskbild1omfattarpunkterna1och38under
rubrikenmnetssyfte,medsrskildbetoningppunkterna1och
35.Ikursenbehandlasgrundlggandekunskaperimnet.

Centralt innehll
Undervisningen i kursen ska behandla fljande centrala
innehll:

Denfotografiskaprocessenfrnmotivvaltillpublicering.

Bildupplsning,dokumentstorlekviddigitalbildbehandling,samt
hurochvarfrmanlagrardataiolikaformat.

Programvarorfrdigitalbildbehandling.

Kopiering,bildredigeringochmetoderfratttaframbilderp
papperochfrvisning.

Denfotografiskabildensestetiskauttrycksmedel,tillexempel
komposition,ljussttning,frgochkontrast,ochhurenknsla,en
tanke,enidellerettbudskapkanomsttasifotografiskbild.

Defotografiskamaterialensegenskaperochanvndningsomrden.

Metoderfridproduktion,kreativaarbetsprocesserochett
personligtbildsprk.

Modellerfranalysochtolkningavfotografiskabilder.Begrepp
inomomrdet,tillexempelbildsemiotikochkommunikationsteori.

Fotografietochfotografiskagenrerfrrochnusamtlikheterochskillnad
ermellanolikagenrer.

Lagarochandrabestmmelseromupphovsrttochetiska
frgestllningarirelationtillfotografiskabilder.

Grundlggandemiljochskerhetsmssigaaspekterinom
fotoomrdet.Kunskapskrav Betyget E Elevenredogr
versiktligtfrdenfotografiskaprocessenochfrhurdeolika
delarnaiprocessenhngersamman.Dessutomredogreleven
versiktligtfrngraolikadigitalabildformatochprogramvaror
samtfrderasmjligheterochbegrnsningar.Elevenfotograferar
ochskriverutellerkopierarbilderisamrdmedhandledare.
Bildernaravtillfredsstllandetekniskkvalitet.Elevenmotiverar
versiktligtdevalsomhargjortsfrattuppnkvaliteten.Iarbetet
anvnderelevenmedvissskerhetljussttning,kompositionoch
fotografiskteknikfrattstadkommavisuellaeffekter.Eleven
diskuterarversiktligtpvilketsttdeegnabildernafrmedlar
knslor,tankar,iderochbudskap.Elevenavlserochtolkar
ngonfotografiskbildsamtresonerarversiktligtomvadbilden
uttrycker.Itolkningenochresonemangetanvnderelevenmed
vissskerhetenklabegrepp.Elevenredogrversiktligt,utifrn
bildexempel,frskillnadermellanngraolikagenrer,venurett
historisktperspektiv.Elevenredogrversiktligtfrlagaroch
andrabestmmelserinomomrdet.Elevendiskuterarocks
versiktligtetiskafrgestllningarirelationtillfotografiska
bilder.Dessutomredogrelevenversiktligtfrmiljmssigaoch
skerhetsmssigaaspekterinomfotoomrdet.

Nrelevensamrdermedhandledarebedmerhonellerhanmed
vissskerhetdenegnafrmganochsituationenskrav.

Betyget D
BetygetDinnebrattkunskapskravenfrEochtillvervgande
delfrCruppfyllda.

Betyget C
Elevenredogrutfrligtfrdenfotografiskaprocessenochfr
hurdeolikadelarnaiprocessenhngersamman.Dessutom
redogrelevenutfrligtfrngraolikadigitalabildformatoch
programvarorsamtfrderasmjligheterochbegrnsningar.
Elevenfotograferarochskriverutellerkopierarbilderefter
samrdmedhandledare.Bildernaravgodtekniskoch
tillfredsstllandeestetiskkvalitet.Elevenmotiverarutfrligtde
valsomhargjortsfrattuppnkvaliteten.Iarbetetanvnder
elevenmedvissskerhetljussttning,kompositionoch
fotografiskteknikfrattstadkommavisuellaeffekter.Eleven
diskuterarutfrligtpvilketsttdeegnabildernafrmedlar
knslor,tankar,iderochbudskap.
Elevenavlserochtolkarngraolikatyperavfotografiskabilder
samtresonerarutfrligtomvadbildernauttrycker.Itolkningen
ochresonemangetanvnderelevenmedvissskerhetavancerade
begrepp.Elevenredogrutfrligt,utifrnbildexempel,fr
skillnadermellanngraolikagenrer,venuretthistoriskt
perspektiv.
Elevenredogrversiktligtfrlagarochandrabestmmelser
inomomrdet.Elevendiskuterarocksutfrligtetiska
frgestllningarirelationtillfotografiskabilder.Dessutomredogr

elevenutfrligtfrmiljmssigaochskerhetsmssigaaspekter
inomfotoomrdet.
Nrelevensamrdermedhandledarebedmerhonellerhanmed
vissskerhetdenegnafrmganochsituationenskrav.

Betyget B
BetygetBinnebrattkunskapskravenfrCochtillvervgande
delfrAruppfyllda.

Betyget A
Elevenredogrutfrligtochnyanseratfrdenfotografiska
processenochfrhurdeolikadelarnaiprocessenhngersamman.
Dessutomredogrelevenutfrligtochnyanseratfrngraolika
digitalabildformatochprogramvarorsamtfrderasmjligheter
ochbegrnsningar.
Elevenfotograferarochskriverutellerkopierarbilderefter
samrdmedhandledare.Bildernaravjmnochgodtekniskoch
estetiskkvalitetsamtharettpersonligtuttryck.Eleven
motiverarutfrligtochnyanseratdevalsomhargjortsfratt
uppnkvaliteten.Iarbetetanvnderelevenmedskerhetoch
medvariationljussttning,kompositionochfotografiskteknikfr
attstadkommavisuellaeffekter.Elevendiskuterarutfrligtoch
nyanseratpvilketsttdeegnabildernafrmedlarknslor,
tankar,iderochbudskap.
Elevenavlserochtolkarfleraolikatyperavfotografiskabilder
samtresonerarutfrligtochnyanseratomvadbildernauttrycker.
Itolkningenochresonemangetanvnderelevenmed
skerhetavanceradebegrepp.Elevenredogrutfrligtoch

nyanserat,utifrnbildexempel,frskillnadermellanfleraolika
genrer,venuretthistorisktperspektiv.
Elevenredogrutfrligtfrlagarochandrabestmmelserinom
omrdet.Elevendiskuterarocksutfrligtochnyanseratetiska
frgestllningarirelationtillfotografiskabilder.Dessutomredogr
elevenutfrligtochnyanseratfrmiljmssigaoch
skerhetsmssigaaspekterinomfotoomrdet.
Nrelevensamrdermedhandledarebedmerhonellerhanmed
skerhetdenegnafrmganochsituationenskrav.

Fotografisk bild 2, 100 pong Kurskod:


FOTFOT02
Kursenfotografiskbild2omfattarpunkterna1och38under
rubrikenmnetssyfte,medsrskildbetoningppunkterna38.I
kursenbehandlasfrdjupadekunskaperimnet.

Centralt innehll
Undervisningen i kursen ska behandla fljande centrala
innehll:

Dendigitalabildensgrundlggandeteknik,dvs.digital
bildbehandling,redigering,digitalabildformat,dokumentstorlek,
bildupplsning,lagringavbilderochdigitalafrgrymder.

Dentekniskautrustningensmjligheterochbegrnsningar.
Ljussttningiochutanfrstudio,olikaljuskllorsegenskaper,
kvalitetskravfrutsktifterochkopieringsamtanpassningavbilder
frpubliceringiolikamedier.

Denfotografiskabildensestetiskauttrycksmedeloch
bildkommunikation.Komposition,ljussttning,frglra,

frghantering,kontrastochfrgton,bildredigeringochvrigt
bildbearbetning.

Omsttningavknslor,tankar,iderochbudskaptillpersonliga
fotografiskauttryckinomtillexempelkonst,portrttoch
reklamfotografisamtinombildjournalistikochdokumentrt
berttande.

Metoderfrenppenochexperimenterandeattitydochatthitta
okonventionellalsningaravbildmssigaproblem.

Modellerfranalysochtolkningavfotografiskabilderochbildernasko
mmunikation.Begreppinomomrdet.

Sambandetmellanbildensinnehllochformsamtsamverkan
mellanbildochtext.

Presentationsochbildspelsteknik.

Fotografietshistoriafrncameraobscuratilldagenskamerateknik.

Orienteringomfotografietsrollidagenssamhlleochinomolika
omrden,tillexempelnaturvetenskap,teknik,press,industri,
populrkulturochmuseum.

Fotografietsgenrer,tillexempelportrtt,dokumentr,press,
konstochreklamfotografi.

Lagarochandrabestmmelseromupphovsrttochetiska
frgestllningarirelationtillfotografiskabilder.

Grundlggandeergonomiskasamtmiljochskerhetsmssiga
aspekterinomfotoomrdet.Kunskapskrav Betyget E
Elevenredogrversiktligtfrngraolikadigitalabildformatoch

programvarorsamtfrderasmjligheterochbegrnsningar.I
redogrelsengerelevenexempelpngrasituationerdr
dokumentstorlekochbildupplsningharbetydelse.Elevenarbetar
isamrdmedhandledaremeddigitalbildredigeringoch
bildmontage.Resultatetravtillfredsstllandetekniskkvalitet
samtbinderpetttillfredsstllandesttsammaninnehlloch
formtillettenhetligtuttryck.Elevenmotiverarversiktligtdeval
somhargjortsfrattuppnkvaliteten.Iarbetetanvndereleven
medvissthandlagdelaravdentekniskautrustningen.Dessutom
redogrelevenversiktligtfrdemjlighetersomutrustningen
ger.Elevendiskuterarversiktligtpvilketsttdetegnaarbetet
frmedlar
knslor,tankar,iderochbudskap.Dessutompublicerareleveni
samrdmedhandledaresinabilderingotmedium.
Elevenavlserochtolkarngonfotografiskbildsamtresonerar
versiktligtomvadbildenuttrycker.Elevenresonerarven
versiktligtomhurinnehllochformsamverkar.Itolkningen
anvnderelevenmedvissskerhetngonenkelmodellfratt
analyserafotografiskbild.Dessutomanvnderelevenitolkningen
ochresonemangetenklabegreppmedvissskerhet.
Elevenredogrversiktligt,utifrnexempel,frfotografiets
historiaochdrarenklaslutsatseromfotografietsbetydelsefr
kulturochkunskapsutvecklingidagenssamhlle.
Elevenredogrversiktligtfrlagarochandrabestmmelserom
upphovsrttinomomrdet.Elevendiskuterarocksversiktligt
etiskafrgestllningarirelationtillfotografiskabilder.Dessutom
redogrelevenversiktligtfrpvilketstthonellerhanisitt
egetarbetetagitmiljmssiga,skerhetsmssigaochergonomiska
hnsyn.

Nrelevensamrdermedhandledarebedmerhonellerhanmed
vissskerhetdenegnafrmganochsituationenskrav.

Betyget D
BetygetDinnebrattkunskapskravenfrEochtillvervgande
delfrCruppfyllda.

Betyget C
Elevenredogrutfrligtfrngraolikadigitalabildformatoch
programvarorsamtfrderasmjligheterochbegrnsningar.I
redogrelsengerelevenexempelpngrasituationerdr
dokumentstorlekochbildupplsningharbetydelse.
Elevenarbetareftersamrdmedhandledaremeddigital
bildredigeringochbildmontage.Resultatetravgodtekniskoch
tillfredsstllandeestetiskkvalitetsamtbinderpett
tillfredsstllandesttsammaninnehllochformtillettenhetligt
uttryck.Iarbetetexperimenterarelevenmeddeestetiska
uttrycksmedlen.Elevenmotiverarutfrligtdevalsomhargjorts
frattuppnkvaliteten.Iarbetetanvnderelevenmedgott
handlagdentekniskautrustningen.Dessutomredogreleven
utfrligtfrdemjlighetersomutrustningenger.Eleven
diskuterarutfrligtpvilketsttdetegnaarbetetfrmedlar
knslor,tankar,iderochbudskap.Dessutompublicerareleven
eftersamrdmedhandledaresinabilderingramedier.
Elevenavlserochtolkarngrafotografiskabildersamtresonerar
utfrligtomvadbildernauttrycker.Elevenresonerarven
utfrligtomhurinnehllochformsamverkar.Itolkningen
anvnderelevenmedvissskerhetmodellerfrattanalysera
fotografiskbild.Dessutomanvnderelevenitolkningenoch
resonemangetavanceradebegreppmedvissskerhet.

Elevenredogrutfrligt,utifrnexempel,frfotografietshistoria
ochdrarvlgrundadeslutsatseromfotografietsbetydelsefr
kulturochkunskapsutvecklingidagenssamhlle.
Elevenredogrversiktligtfrlagarochandrabestmmelserom
upphovsrttinomomrdet.Elevendiskuterarocksutfrligtetiska
frgestllningarirelationtillfotografiskabildersamtredogrfr
egnaetiskagrnsdragningarisittfotografiskaarbete.
Dessutomredogrelevenutfrligtfrpvilketstthonellerhani
sittegetarbetetagitmiljmssiga,skerhetsmssigaoch
ergonomiskahnsyn.
Nrelevensamrdermedhandledarebedmerhonellerhanmed
vissskerhetdenegnafrmganochsituationenskrav.

Betyget B
BetygetBinnebrattkunskapskravenfrCochtillvervgande
delfrAruppfyllda.

Betyget A
Elevenredogrutfrligtochnyanseratfrngraolikadigitala
bildformatochprogramvarorsamtfrderasmjligheteroch
begrnsningar.Iredogrelsengerelevenexempelpngra
situationerdrdokumentstorlekochbildupplsningharbetydelse.
Elevenarbetareftersamrdmedhandledaremeddigital
bildredigeringochbildmontage.Resultatetravjmnochgod
tekniskochestetiskkvalitetsamtbinderpettgottsttsamman
innehllochformtillettenhetligtochpersonligtuttryck.I
arbetetexperimenterarelevenmeddeestetiska
uttrycksmedlen.Elevenmotiverarutfrligtochnyanseratdeval
somhargjortsfrattuppnkvaliteten.Iarbetetanvndereleven

medmycketgotthandlagdentekniskautrustningen.Dessutom
redogrelevenutfrligtochnyanseratfrdemjlighetersom
utrustningenger.Elevendiskuterarutfrligtochnyanseratp
vilketsttdetegnaarbetetfrmedlarknslor,tankar,ideroch
budskap.Dessutompublicerareleveneftersamrdmed
handledaresinabilderifleramedier.
Elevenavlserochtolkarfleraolikafotografiskabildersamt
resonerarutfrligtochnyanseratomvadbildernautrycker.
Elevenresonerarvenutfrligtochnyanseratomhurinnehll
ochformsamverkar.Itolkningenanvnderelevenmedskerhet
modellerfrattanalyserafotografiskbild.Dessutomanvnder
elevenitolkningenochresonemangetavanceradebegreppmed
skerhet.
Elevenredogrutfrligtochnyanserat,utifrnexempel,fr
fotografietshistoriaochdrarvlgrundadeochnyanserade
slutsatseromfotografietsbetydelsefrkulturoch
kunskapsutvecklingidagenssamhlle.
Elevenredogrutfrligtfrlagarochandrabestmmelserom
upphovsrtt.Elevendiskuterarocksutfrligtochnyanserat
etiskafrgestllningarirelationtillfotografiskabildersamt
redogrfregnaetiskagrnsdragningarisittfotografiska
arbete.Dessutomredogrelevenutfrligtochnyanseratfrp
vilketsttelevenisittegetarbetetagitmiljmssiga,
skerhetsmssigaochergonomiskahnsyn.
Nrelevensamrdermedhandledarebedmerhonellerhanmed
skerhetdenegnafrmganochsituationenskrav.

Fotografisk bild 3, 100 pong Kurskod:


FOTFOT03

Kursenfotografiskbild3omfattarpunkterna17underrubriken
mnetssyfte,medsrskildbetoningppunkterna25och7.I
kursenbehandlasfrdjupadekunskaperimnet.

Centralt innehll
Undervisningen i kursen ska behandla fljande centrala
innehll:

Denfotografiskaprocessenmedsrskiltfokuspdendigitala
bilden.

Denfotografiskaproduktionsprocessenurettyrkesperspektiv,dvs.
arbetsorganisation,arbetsdisciplin,initiativfrmga,
omdmesfrmga,tidsramarochkostnadsramar.

Initiering,planeringochgenomfrandeavfotografiskaprojekt.

Avanceradstudiofotograferingochljussttningmeddigital
utrustning.

Metoderfrattutvecklakommunikationsfrmgaochett
personligtbildsprk.

Frdjupningavfotografietshistoriafrncameraobscuratilldagens
kamerateknik.Denfotografiskabildensanvndningsomrden
inomtillexempelvetenskapligkunskapsutveckling,sjukvrd,
information,medier,internet,nringslivochkultur.Villkoroch
kvalitetskravfrpubliceringpinternetellerigrafiskproduktion
ochvidolikautskrifter.
Lagarochandrabestmmelseromupphovsrttochetiska
frgestllningar,tillexempelvad
gllerbildmanipulation.

Kunskapskrav Betyget E
Elevenredogrversiktligtfrdenfotografiska
produktionsprocessenochfrhurdeolikadelarnaiprocessen
hngersamman.Dessutomredogrelevenversiktligtfrolika
bildbehandlingsteknikerfrgrafiskproduktionochinternet.
Elevenarbetarisamrdmedhandledaremedattinitiera,planera
ochgenomfrafotografiskaprojekt.Elevendefinierarprojektets
syfte.Resultatetavprojektenravtillfredsstllandetekniskoch
estetiskkvalitetsamtbinderpetttillfredsstllandesttsamman
innehllochformtillettenhetligtuttryckavsyftet.Iarbetetgr
elevenenklaexperimentmeddeestetiskauttrycksmedlensamt
anvnder,istudioarbetet,digitalutrustningmedvissthandlag.
Elevenmotiverarversiktligtdevalsomhargjortsfrattuppn
kvaliteten.Dessutomredogrelevenversiktligtfrde
mjlighetersomutrustningenger.Elevendiskuterarversiktligt
pvilketsttdetegnaarbetetfrmedlarknslor,tankar,ideroch
budskaputifrndetavseddasyftet.
Elevenbeskriverversiktligt,utifrnbildexempel,hur
fotografiskabilderanvndsfrngraolikasyftenoch
sammanhangsamtredogrversiktligtfrhurinnehll,formoch
sammanhangsamverkarivisuellkommunikation.Ibeskrivningar
ochresonemanganvnderelevenmedvissskerhetngonenkel
modellfrattanalyserafotografiskbildochkommunikation.
Dessutomanvnderelevenmedvissskerhetenklabegrepp.
Elevenredogrversiktligt,utifrnbildexempel,frfotografiets
historiaochbeskriverversiktligtfotografietsbetydelsefr
vardagligakulturyttringaridagenssamhlle.
Elevenredogrversiktligtfrlagarochandrabestmmelserom

upphovsrttinomomrdet.Elevendiskuterarocksversiktligt
etiskafrgestllningarirelationtillfotografiskabilder.
Nrelevensamrdermedhandledarebedmerhonellerhanmed
vissskerhetdenegnafrmganochsituationenskrav.

Betyget D
BetygetDinnebrattkunskapskravenfrEochtillvervgande
delfrCruppfyllda.

Betyget C
Elevenredogrutfrligtfrdenfotografiska
produktionsprocessenochfrhurdeolikadelarnaiprocessen
hngersamman.Dessutomredogrelevenutfrligtfrolika
bildbehandlingsteknikerfrgrafiskproduktionochinternet.
Elevenarbetareftersamrdmedhandledaremedattinitiera,
planeraochgenomfrafotografiskaprojekt.Elevendefinierar
projektetssyfte.Resultatetavprojektenravgodtekniskoch
tillfredsstllandeestetiskkvalitetsamtbinderpett
tillfredsstllandesttsammaninnehllochformtillettenhetligt
ochpersonligtuttryckavsyftet.Iarbetetgrelevenexperiment
meddeestetiskauttrycksmedlensamtanvnder,istudioarbetet,
digitalutrustningmedgotthandlag.Elevenmotiverarutfrligtde
valsomhargjortsfrattuppnkvaliteten.Dessutomredogr
elevenutfrligtfrdemjlighetersomutrustningenger.Eleven
diskuterarutfrligtpvilketsttdetegnaarbetetfrmedlar
knslor,tankar,iderochbudskaputifrndetavseddasyftet.
Elevenbeskriverutfrligt,utifrnbildexempel,hurfotografiska
bilderanvndsfrngraolikasyftenochsammanhangsamt
redogrutfrligtfrhurinnehll,formochsammanhang

samverkarivisuellkommunikation.Ibeskrivningaroch
resonemanganvnderelevenmedvissskerhetmodellerfratt
analyserafotografiskbildochkommunikation.Dessutomanvnder
elevenmedvissskerhetavanceradebegrepp.
Elevenredogrutfrligt,utifrnbildexempel,frfotografiets
historiaochbeskriverutfrligt,samtgregnareflektionerver,
fotografietsbetydelsefrkulturyttringarochkunskapsutveckling
idagenssamhlle.
Elevenredogrversiktligtfrlagarochandrabestmmelserom
upphovsrttinomomrdet.Elevendiskuterarocksutfrligtetiska
frgestllningarirelationtillfotografiskabilder.
Nrelevensamrdermedhandledarebedmerhonellerhanmed
vissskerhetdenegnafrmganochsituationenskrav.

Betyget B
BetygetBinnebrattkunskapskravenfrCochtillvervgande
delfrAruppfyllda.

Betyget A
Elevenredogrutfrligtochnyanseratfrdenfotografiska
produktionsprocessenochfrhurdeolikadelarnaiprocessen
hngersamman.Dessutomredogrelevenutfrligtoch
nyanseratfrolikabildbehandlingsteknikerfrgrafiskproduktion
ochinternet.
Elevenarbetareftersamrdmedhandledaremedattinitiera,
planeraochgenomfrafotografiskaprojekt.Elevendefinierar
projektetssyfte.Resultatetavprojektenravgodtekniskoch
estetiskkvalitetsamtbinderpettgottsttsammaninnehlloch
formtillettenhetligtochpersonligtuttryckavsyftet.Iarbetetgr

elevenavanceradeexperimentmeddeestetiskauttrycksmedlen
samtanvnder,istudioarbetet,digitalutrustningmedmycketgott
handlag.Elevenmotiverarutfrligtochnyanseratdevalsomhar
gjortsfrattuppnkvaliteten.Dessutomredogrelevenutfrligt
ochnyanseratfrdemjlighetersomutrustningenger.Eleven
diskuterarutfrligtochnyanseratpvilketsttdetegnaarbetet
frmedlarknslor,tankar,iderochbudskaputifrndetavsedda
syftet.
Elevenbeskriverutfrligtochnyanserat,utifrnbildexempel,hur
fotografiskabilderanvndsfrfleraolikaolikasyftenoch
sammanhangsamtredogrutfrligtochnyanseratfrhur
innehll,formochsammanhangsamverkarivisuell
kommunikation.Ibeskrivningarochresonemanganvndereleven
medskerhetmodellerfrattanalyserafotografiskbildoch
kommunikation.Dessutomanvnderelevenmedskerhet
avanceradebegrepp.
Elevenredogrutfrligtochnyanserat,utifrnbildexempel,fr
fotografietshistoriaochbeskriverutfrligtochnyanserat,samt
gregnareflektionerver,fotografietsbetydelsefr
kulturyttringarochkunskapsutvecklingidagenssamhlle.
Elevenredogrutfrligtfrlagarochandrabestmmelserom
upphovsrttinomomrdet.Elevendiskuterarocksutfrligtoch
nyanseratetiskafrgestllningarirelationtillfotografiskabilder.
Nrelevensamrdermedhandledarebedmerhonellerhanmed
skerhetdenegnafrmganochsituationenskrav.

Fotografisk bild 4, 100 pong Kurskod:


FOTFOT04

Kursenfotografiskbild4omfattarpunkterna17och9under
rubrikenmnetssyfte,medsrskildbetoningppunkt2.Ikursen
behandlasfrdjupadekunskaperimnet.

Centralt innehll
Undervisningen i kursen ska behandla fljande centrala
innehll:

Fotografenskonstnrligaprocess.Utrustningochteknik.Foto
somkonstnrliguttrycksform.Initiering,planeringoch
genomfrandeavfrdjupatfotografisktprojekt.Portfljarbete
somarbetsmetodochredovisningsform.Denfotografiskabilden,
rumochrumslighet.Fotografietsberttartraditionernarration.
Denfotografiskabildenidetoffentligarummet.Yrkesmssiga
begrepp.SamtidafotograferiSverigeochvrlden.Nationelloch
internationellfotografiskupphovsrtt.Etiskafrgestllningaroch
internationellakonventioner.Entreprenrskapochfretagande.

Kunskapskrav Betyget E
Elevenredogrversiktligtfrdenfotografiskakonstnrliga
processen.Dessutomredogrelevenversiktligtfrde
mjlighetersomvalavutrustningger.
Eleveninitierar,planerarochgenomfrisamrdmedhandledare
ochmedvissthandlagettegetfrdjupatprojekt.Elevendefinierar
projektetssyftesamtgrenenkelprojektplanochvljermedviss
skerhetadekvatutrustningochteknik.Resultatetavprojektetr
avtillfredsstllandetekniskochestetiskkvalitetsamtbinderp
etttillfredsstllandesttsammaninnehllochformtillett
enhetligtochpersonligtuttryckavsyftet.Iarbetetgreleven
enklaexperimentmedfotografietsomkonstnrliguttrycksform.
Elevenmotiverarversiktligtdevalsomhargjortsfrattuppn

detavseddakonstnrligauttrycket.Dessutomdiskuterareleven
versiktligtpvilketsttdetegnaarbetetfrmedlarknslor,
tankar,iderochbudskaputifrndetavseddasyftet.Eleven
anvndermedvissskerhetportfljarbetesomarbetsmetodoch
redovisningsform.
Elevenresonerarversiktligt,utifrnenklaexempel,kring
mjligheterochbetydelsersomutformningavfotografiochrum
ger.Dessutombeskriverelevenversiktligt,utifrnbildexempel,
fotografietsberttartraditioner,medbetoningpnarration.Eleven
diskuterarversiktligtochhanterarmedvissskerhetfotografii
detoffentligarummet.Iredogrelser,beskrivningaroch
diskussioneranvnderelevenmedvissskerhetenkla
yrkesmssigabegrepp.
ElevenredogrversiktligtfrsamtidafotograferiSverigeoch
vrlden.Elevenredogrvenversiktligtfrnationelloch
internationellfotografiskupphovsrtt.Dessutomdiskuterareleven
versiktligtetiskafrgestllningarmedstdavinternationella
konventioner.
Elevenredogrversiktligtfrvadentreprenrskapetinnebrfr
fotografersomindividerochfretagaresamtfrbetydelsenav
entreprenrskapinomorganisationer.
Nrelevensamrdermedhandledarebedmerhonellerhanmed
vissskerhetdenegnafrmganochsituationenskrav.

Betyget D
BetygetDinnebrattkunskapskravenfrEochtillvervgande
delfrCruppfyllda.

Betyget C

Elevenredogrutfrligtfrdenfotografiskakonstnrliga
processen.Dessutomredogrelevenutfrligtfrdemjligheter
somvalavutrustningger.
Eleveninitierar,planerarochgenomfreftersamrdmed
handledareochmedgotthandlagettegetfrdjupatprojekt.Eleven
definierarprojektetssyftesamtgrengenomarbetadprojektplan
ochvljermedvissskerhetadekvatutrustningochteknik.
Resultatetavprojektetravtillfredsstllandetekniskochestetisk
kvalitetsamtbinderpetttillfredsstllandesttsammaninnehll
ochformtillettenhetligtochpersonligtuttryckavsyftet.Iarbetet
grelevenexperimentmedfotografietsomkonstnrlig
uttrycksform.Elevenmotiverarutfrligtdevalsomhargjortsfr
attuppndetavseddakonstnrligauttrycket.Dessutomdiskuterar
elevenutfrligtpvilketsttdetegnaarbetetfrmedlarknslor,
tankar,iderochbudskaputifrn
detavseddasyftet.Elevenanvndermedvissskerhet
portfljarbetesomarbetsmetodochredovisningsform.
Elevenresonerarutfrligt,utifrnvlgrundadeexempel,kring
mjligheterochbetydelsersomutformningavfotografiochrum
ger.Dessutombeskriverelevenutfrligt,utifrnbildexempel,
fotografietsberttartraditioner,medbetoningpnarration.Eleven
diskuterarutfrligtochhanterarmedvissskerhetfotografiidet
offentligarummet.Iredogrelser,beskrivningarochdiskussioner
anvnderelevenmedvissskerhetyrkesmssigabegrepp.
ElevenredogrutfrligtfrsamtidafotograferiSverigeoch
vrlden.Elevenredogrvenutfrligtfrnationelloch
internationellfotografiskupphovsrtt.Dessutomdiskuterareleven
utfrligtetiskafrgestllningarmedstdavinternationella
konventioner.

Elevenredogrutfrligtfrvadentreprenrskapetinnebrfr
fotografersomindividerochfretagaresamtfrbetydelsenav
entreprenrskapinomorganisationer.
Nrelevensamrdermedhandledarebedmerhonellerhanmed
vissskerhetdenegnafrmganochsituationenskrav.

Betyget B
BetygetBinnebrattkunskapskravenfrCochtillvervgande
delfrAruppfyllda.

Betyget A
Elevenredogrutfrligtochnyanseratfrdenfotografiska
konstnrligaprocessen.Dessutomredogrelevenutfrligtoch
nyanseratfrdemjlighetersomvalavutrustningger.
Eleveninitierar,planerarochgenomfreftersamrdmed
handledareochmedmycketgotthandlagettegetfrdjupatprojekt.
Elevendefinierarprojektetssyftesamtgrengenomarbetad
projektplanochvljermedskerhetadekvatutrustningoch
teknik.Resultatetavprojektetravgodtekniskochestetisk
kvalitetsamtbinderpettgottsttsammaninnehllochformtill
ettenhetligtochpersonligtuttryckavsyftet.Iarbetetgreleven
avanceradeexperimentmedfotografietsomkonstnrlig
uttrycksform.Elevenmotiverarutfrligtochnyanseratdeval
somhargjortsfrattuppndetavseddakonstnrligauttrycket.
Dessutomdiskuterarelevenutfrligtochnyanseratpvilketstt
detegnaarbetetfrmedlarknslor,tankar,iderochbudskap
utifrndetavseddasyftet.Elevenanvndermedskerhet
portfljarbetesomarbetsmetodochredovisningsform.
Elevenresonerarutfrligtochnyanserat,utifrnvlgrundade

ochnyanseradeexempel,kringmjligheterochbetydelsersom
utformningavfotografiochrumger.Dessutombeskrivereleven
utfrligtochnyanserat,utifrnbildexempel,fotografiets
berttartraditioner,medbetoningpnarration.Elevendiskuterar
utfrligtochnyanseratochhanterarmedskerhetfotografiidet
offentligarummet.Iredogrelser,beskrivningarochdiskussioner
anvnderelevenmedskerhetnyanseradeyrkesmssiga
begrepp.
Elevenredogrutfrligtochnyanseratfrsamtidafotograferi
Sverigeochvrlden.Elevenredogrvenutfrligtfrnationell
ochinternationellfotografiskupphovsrtt.Dessutomdiskuterar
elevenutfrligtochnyanseratetiskafrgestllningarmedstdav
internationellakonventioner.
Elevenredogrutfrligtochnyanseratfrvadentreprenrskapet
innebrfrfotografersomindividerochfretagaresamtfr
betydelsenaventreprenrskapinomorganisationer.
Nrelevensamrdermedhandledarebedmerhonellerhanmed
skerhetdenegnafrmganochsituationenskrav.