Vous êtes sur la page 1sur 3

Periode 2

Week 1
Innovatie opdracht Onderwerp Artikel
Onderwerp
Voor het artikel dat ik gedurende de tweede periode ga schrijven, heb ik het volgende
onderwerp gekozen; Het vroegtijdig signaleren van eenzaamheid bij alleenstaande ouderen
in de thuissituatie.
Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat eenzaamheid een erg actueel onderwerp is in
deze tijd. Extreme eenzaamheid neemt toe met het ouder worden. Van de 65- tot 75 jarigen
voelt ruim 7% zich (zeer) ernstig eenzaam. Voor 75- tot 85-jarigen geldt dit voor bijna 10%.
Van de 85-plussers voelt bijna 14% zich extreem eenzaam. (RIVM,
Volksgezondheidenzorg.info)
Zoals hier boven staat beschreven, neemt de eenzaamheid toe bij het ouder worden. Het is
dus van belang dat hier vroegtijdig op wordt gesignaleerd om tijdig hulp te bieden.
Tijdschrift / vakblad / Doelgroep
Ik wil het artikel graag plaatsen in het Thuiszorg vakblad voor verzorgende.
Hierbij wil ik me graag richten op de zorgprofessional in de thuiszorg.
Ik ben zelf werkzaam in de thuiszorg en lid van het Thuiszorg vakblad voor verzorgende. In
ieder nummer van dit vakblad staan telkens erg interessante artikelen over onderwerpen
rondom de clinten in de thuiszorg.
Door het artikel te lezen wat ik ga schrijven, komt de zorgprofessional in de thuiszorg meer te
weten rondom het verschijnsel eenzaamheid, hoe deze vroegtijdig gesignaleerd kan worden
en waarom het van belang is om de eenzaamheid vroegtijdig te signaleren. Na het lezen van
het artikel kan de zorgprofessional in de thuiszorg eenzaamheid vroegtijdig herkennen en dit
bespreekbaar maken met de ouderen.
Relatie minor Active Ageing
Active Ageing, ofwel actief ouder worden, is het proces van het optimaliseren van de
mogelijkheden voor gezondheid, participatie en veiligheid met het doel om de kwaliteit
van leven te verbeteren als mensen ouder worden. Actief ouder worden stelt mensen in
staat om hun kans op lichamelijk, sociaal en geestelijk welzijn gedurende het hele leven
te realiseren en om te participeren in de samenleving, terwijl zij tegelijkertijd worden
voorzien van adequate bescherming, veiligheid en zorg als ze die nodig hebben.
Active Senior Care. (2016)
Het onderwerp wat ik heb gekozen voor het artikel past pinnen het thema Active Ageing.
De ouderen worden in deze tijd geacht om langer thuis te blijven wonen omdat verzorgingen bejaardenhuizen langzaam verdwijnen. Dat vanwege bezuinigingen. Intramurale zorg is
namelijk veel duurder dan extramurale zorg. In een zorginstelling is men over het algemeen
meer onder de mensen dan dat men thuis alleen woont. In een zorginstelling wordt men
vaak meer gemotiveerd om deel te nemen aan activiteiten. Natuurlijk kan iemand die in een
zorginstelling woont zich ook eenzaam voelen, en er zijn ook ouderen die alleen wonen en
zich niet eenzaam voelen.
Door dat de ouderen langer thuis moeten blijven wonen, kan het zijn dat de partner op den
duur overlijdt. Veel ouderen gaan zich bij het gemis van hun partner extreem eenzaam
voelen. Ik kan me persoonlijk voorstellen dat bij extreem gemis, de kwaliteit van leven een
stuk minder wordt. Bij Active Ageing draait het ook om de kwaliteit van leven, wat het dus
extra belangrijk maakt om de ouderen die extreme eenzaamheid ervaren te helpen.

Plan van aanpak / acties om het plan uit te voeren.


Week
Week 1

Week 2

Week 3

Taken
Onderwerp Artikel

Activiteiten
Brainstormen.
Zoeken of er voldoende literatuur te
vinden is.
Onderwerpskeuze uitwerken.
Voor vrijdag 11-11-2016 12:00 uur
versturen naar de docent.
Feedback docent onderwerpskeuze.
Zo nodig aanpassen.

Goedkeuring docent
onderwerp

Literatuur zoektocht

Brainstormen opzet
artikel

Opzet lay-out artikel


Literatuur onderzoek

Week 4

Week 5
Week 6

Voortgang plaatsen op
portfolio
Literatuur onderzoek

Start maken artikel

Feedback docent
Literatuur verwerken
Literatuur verwerken
Samenvatting schrijven
Bronnenlijst APA stijl
verwerken.
Concept artikel af
Spellingscontrole

Concept plaatsen op
portfolio
Laatste aanpassingen,
artikel afronden
Artikel inleveren

Artikel uploaden
portfolio

Week 7

Zoeken naar literatuur rondom


onderwerpskeuze aan de hand van
databanken, tijdschriften,
nieuwsberichten etc.
Bestuderen hoe de lay-out van het
tijdschrift Thuiszorg vakblad voor
verzorgende er uit ziet.
Globale opzet lay-out artikel.
Literatuur zoeken aan de hand van
databanken, tijdschriften,
nieuwsberichten etc.
Literatuur doornemen, belangrijkste
elementen behouden, overbodige
verwijderen.
Uploaden portfolio.
Literatuur doornemen, belangrijkste
elementen behouden, overbodige
verwijderen.
Brainstormen titel. Literatuur
verwerken artikel .
Feedback vragen tijdens de les.
Literatuur verwerken in het artikel
Literatuur verwerken in het artikel.
Samenvatting schrijven.
Bronnenlijst APA stijl verwerken.
Concept artikel af Spellingscontrole.
Artikel door een ander na laten
lezen.
Concept uploaden op portfolio
Artikel afronden, laatste
aanpassingen doen.
Artikel inleveren op donderdag 2212-2016
Artikel uploaden portfolio