Vous êtes sur la page 1sur 2

31 Психологично съдържание на теорията на Карл Роджърс и

Ей брахам Маслоу

През 1954 г. Маслоу дефинира своята


пирамида (йерархия) на човешките
потребности, която играе ключова роля за
развитието на човешките ресурси и
теорията за мотивацията. Пирамидата се
състои от следните пет нива:

1. На най-ниско ниво са физиологическите


нужди: за въздух, вода, храна, сън и

основните изисквания за поддържане на


живота.

2. Нуждата от безопасност, сигурност и


спокойствие.

3. Социални потребности от одобрение,


привързаност и любов.

4. Потребност от уважение, социален статус, признание и самоуважение.

5. Потребност от себеутвърждаване (себеактуализация) - най-високото и абстрактно ниво в


пирамидата.

Маслоу вярва, че потребностите от по-ниските нива са по-силни от тези от по-високите и че


всяка потребност от по-ниско ниво трябва да бъде сравнително добре задоволена, преди да се
появи потребност от по-високо ниво. Така например, човекът, чиито физиологически
потребности и потребност от сигурност са задоволени, ще има мотивация да задоволи и
социалните си потребности, докато гладният бездомник ще е напълно обзет от мисълта да си
намери храна и подслон. По-същественият момент е, че Маслоу вярвал, че потребността от
самоусъвършенстване е коренно различна от всички останали 4 нива в йерархията. Те и
четирите представляват потребности, породени от недостига; те включват физически или
психологически условия, които личността се стреми да поддържа в приемлив диапазон. Когато
някоя от тези четири типа потребности бъде удовлетворена, свързаната с нея мотивация
намалява или изчезва, и поведението на човека се променя. За сметка на това
самоусъвършенстването е потребност от растеж и в процеса на задоволяването й̀ мотивацията
расте още повече вместо да намалява.

К. Роджърс счита че функцията но психотерапията се изразява в едно дълбоко уважение към


личността на клиента.за това той нарича терапията клиентоцентрирана. Психотерапевта влиза в
ролята на втарото “Аз” на клиента. “Аз-заедно с теб” и “Аз- твоето второ его”-така заедно ще
решим проблема. Интерактивен подход- заедно с теб ще. Централно звено в неговата теория
освен уважението е и категорията самооценка.Той казва , че с раждането на човек постоянно
се оценява в контекста на останалите.Често оценките на останалите се разминават със
собствената.Тогава човек е изправен пред проблем, за да претегли оценките. В соц. среда
човек се научава да се съобразява с оценките на другите за него.Когато между твоите оценки и
31 Психологично съдържание на теорията на Карл Роджърс и
Ей брахам Маслоу

мнението на останалите се създава вътрешно напрежение, тогава е възможно да настъпят


неврози.В такива случаи човек се стреми да се актуализира.

Роджерс подчертава, че може да разберем поведението на човек само в термините на


собственото им изразяване /мнение/ по въпроса.Като видим проблема от неговата гледна
точка.

Според Роджърс хората са способни сами да определят съдбата си, те са архитекти на съдбата
си, носят отговорност за живота си, самоопределят се.

И друго което казва, че хората по принцип са добри.