Vous êtes sur la page 1sur 1

05 Ученици на Зигмунд Фрой д - Адлер и Юнг

Една от основните идеи на Юнг е тази за колективното несъзнавано. Той е убеден, че


съществува нещо като универсален фонд, който генерира архетипни образи и символи,
манифестиращи се в различни точки на време-пространството. Така Юнг обяснява голямото
символно и митологично сходство между различни култури, които не са били в достъп една с
друга. Разбирането на Юнг за личността включва:

1. Съзнателното или Аз, което е само малка частичка от огромния океан на несъзнаваното;

2. Лично несъзнавано или Сянка – обикновено подтиснати преживявания и спомени,


неприемливи за Аз-а;

3. Колективно несъзнавано, съдържащо кумулативния опит на предишните поколения.

В колективното несъзнавано Юнг отличава присъствието на архетипове. Архетипните образи от


колективното несъзнавано, които оказват мощно влияние върху динамиката на личността.
Техни манифестации са образи и фигури, които понякога могат да нахлуят в съзнанието под
формата на сънища, фантазии, халюцинации или да бъдат проектирани върху външни обекти.

Юнг диференцира четири психологически функции – мислене, чувство, усещане и интуиция


(Интуиция-Усещане/Мислене-Чувство), от които винаги една е доминираща, а друга
спомагателна. Развитието на всички функции според Юнг е телеологичният път и прогрес на
душата, въпреки че пълната завършеност е непостижима.

Подходът на Адлер към личността: Методът му включва холистичен подход към изучаването
на характера, който е изключително вклиятелен през късните десетилетия на 20-ти век във
възпитанието.Основава своите теории на възрастовите развития на личността. Човешкият
живот е културно и изобщо теологично, а не причинно обособено. Човекът притежава чувство
за общност с другите.Концепцията за творчески аз – изтъкване ролята на семейството за
детското развитие. Извежда двойки между противоположностите мъжко/жеснко и т.н. Всяко
дете изпитва чувство на малоценност. Индивидуалният модел се формира в ранното детство.
Основните особености на стила на живот се формират на 4-5 годишна възраст. Вижда ролята на
майката за изграждането на личността. Въздействието на наследствеността и средата са важни
предпоставки за изграждането на жизнения път.