Vous êtes sur la page 1sur 6

TRUONG DAI HQC GTVT

PHAN HI~U T~I TP. HO cHi MINH

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VltT NAM


llqc l~p - Tl! do - H~nh phuc

S6:-1q9ffB-DHGTVT-PH.HCM

Tp.

H6 Chi M inh, ngay1..1

thcing 11 niim 2016

THONGBAO
V~ vi~c thu hQc phi bB sung HQc

ky I nam hQc 2016-2017

Kinh gtii: Sinh vien cac lap Chinh quy .


Can ctr theo thong bao s6 1265/TB-DHGTVT-PH.HCM ngay 6/9/2016 v~ vi~c
thu hoc phi hoc ky I nfun hoc 2016- 2017;
Trong tho'i gian thu hoc phi Dot 1 Hoc Icy I, vi h~ th6ng phfui m~m xay ra SlJ c6

d~n d~n mot s6 hoc phn duqc tinh theo muc dan gia eli a hoc ky II nam hoc 20 15 2016, Phan hi~u Tru<mg Dc;ti hoc Giao thong v~n Uti tc;ti Tp.H6 Chi Minh thong bao thu
them phn hoc phi chenh l~ch v&i muc thu

ahoc ky I nam hoc 2016 -

2017 d6i v&i cac

sinh vien. (xem danh sach sinh vien afile dinh kern)
Hinh thuc thu: Sinh vien d6ng tn,rc tiSp tc;ti phong 8D3 P.Tai chinh - KS toan.
Thai gian thu: Tu ngay ra thong bao d~n h~t ngay 30/11/2016.~'\.-

Noi nldln:
- B~n giam ct6c;
- Phong TC-KT,CTCT&SV;
-Bang Webiste http://utc2.edu.vn;
- Luu E>ao t~o,TCHC.

4 \
:>

'So ...
~ "

~ ~ ~~~

~ ~ ~ ~-

'

Danh sach sinh vien dong tien chenh


STT

2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
l 28
29
30
31
32

Ma sinh vien
5351014006
535 101 40 12
535 1014034
5351014035
5351014063
53510 14062
5351014078
5351 014103
5351014105
5351 01411 3
53510 14116
535 1015028
53510150 10
535 1015012
53 51011012
5351011046
53510 11008
5351 011009
5351011049
535 1011018
535 101 1031
535 1011037
5351012077
5351012077
5351014095
5351014095
5351018028
535I056018
5351017010
5351017007
535 1017021
5351017025

HQd~m

Le Tn;mg
Nguy~n Hoang
Le Thanh
OCii Quang
06Van
Doan Van
Nguy~n Qu6c
B<\o Xuan
Plwm Duy
Lam Thanh
Huynh Thai
Chu Va.:
BCii Dinh
Than Van
Ninh Va::-~
Nguy~n ~uynh
Nguy~n Van
Nguy~n 3:;ti

Ph:;tm Quang
TangNg:;Jc
D6 D(rc
Nguyn I){rc
Nguy~n U Hoang
Nguyn Le Hoang
Tnin Nh-t
Trn Nh~t
Triin Ti~n Minh
Nguy~n NgQc
Ph~m

Ph:;tm Thanh
Le Hoang
Nguy~n Hthl

Ten
Binh
Chuong
Hi~n

HiSn
Nam
Nam
Phuc
Thjnh
Tien
Tri
Trung
Kien
L<)c
M~nh

Doan
D(rc
Dung
Dtrang
Huy
Kha
Quang
Tu~n
Nguyen
Nguyen
Thanh
Thanh
Thtr
Trung
Dinh
Duang
Khai
L(>c

'

Lop
Cu - Dtrcmg b9 1 K53
Cu- Duong b<) I K53
Cfiu- Duong b(> 1 K53
CAu - Duong b<) I K53
C~u - Duong b<) 1 K53
Cfiu - Dtrong b<) I K53
Cfiu- Duong b<) I K53
Cfiu - Dtroncr
1:> b6
2 K53
C~u - Duong b<) 2 K53
Cfiu - DuO'ng b<) 2 K53
Cfiu - Duong b<) 2 K53
CAu - Dtrong s~t K53
Ciiu - Duong s~t K53
Cfiu- Duong s~t K5 3
Ciiu- Hfim K53
cu- HAm K53
Ciiu - I-Iiim K53
CAu- HAm K53
Ciiu - Hiim K53
Ciiu - Hiim K53
Cfiu - Hiim K53
Cfiu - Hm K53
Cu dubng Anh K 53
cu dtrcrng Anh K53
Cu dm'mg Anh K53
Cu dtrcmg Anh K53
Cu duong Anh K53
CAu dubng Anh K53
Cong trinh giao thong cc)ng chinh K53
COng trlnh giao thOng cOng chfnh K53
COng trlnh giao tMng cong chinh K53
Cong trlnh giao thong cong chinh K53

';;

JQ.!'
:::- ,

....... .. I

l~ch

trong nam hQC 2016_2017_1

Ten mon
Tlwc t~p t6t nghi~p
Th~rc t?p t6t nghi~p
Tlwc t~p t6t nghi~p
Chuyen nganh diu
Th~rc t~p t6t nghi~p
Th\rc t~p t6t nghi~p
Th\rC l~p t6t nghi~p
Chuyen nganh du
Chuyen ngfmh du
Tlwc t~p t6t nghi~p
Tlwc t~p t6t nghi~p
Chuyen ngfmh du
Chuyen ngflllh du
Chuyen nganh diu
Chuyen nganh du
Chuyen nganh diu
Chuyen nganh diu
Chuyen nganh diu
Chuyen nganh ciiu
Chuyen nganh du
Chuyen nganh ciiu
Chuyen nganh du
Th~c l~p t6t nghi~p
ThiSt kS du BTCT
Th~c t~p t6t nghi~p
ThiSt k~ d u BTCT
Th\TC t~p t6t nghi~p
Chuyen nganh du
Th\TC t~p t6t nghi~p
Th~c t~p t6t nghi~p
Tlwc t~p t6t nghi~p
Tlwc t~p t6t nghi~p

STC
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
2
4
4
4
4
4
4

Don gia cii

Thanb ti~n cii

Don gia moi

Thinh tiin m6i

194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000

776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
388,000
776,000
388,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000

213,000
213,000
2 13,000
213,000
2 13,000
213,000
213,000
213,000
213 ,000
213 ,000
2 13,000
213,000
2I3,000
213 ,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213 ,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213 ,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000

852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
426,000
852,000
426,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
8521000

1i~n chlnh l~h

76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
7 6,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
38,000
76,000
38,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
~

1/5

STT

Ma sinh vien

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

535 1017028
5351017027
5351017040
5351017055
5351017056
5351018002
5351018004
535 1018005
535 1018008
53510 180 11
535 1018013
5351 01803 8
535 1018017
5351018018
5351018020
535 1018022
535 10 18031
53510 12064
5351012007
5351019008
5351012043
5351012053
5351012052
5351012056
535 1012054
535 10 12057
53 510190 10
53 51012060
535104M010
535104M021
535104M023
535104M024
535104M030
535104M031
5351 0 1N044

44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

HQd~m

Nguy~n Thanh
Nguy~n Thanh

Tr~n Ngoc
Ph~rn Tr~n
T r~n Ph an N goc
Nguy~n Hai
Ph~ rn Ngoc
Khi~u Dinh
Plw.m Ngoc
Nguy~n Thanh
N guy6n Klulnh
Nguy~n Trf
Le Th~
E>inh Tri
Ph~m Van
Nguy6n Van
Nguy~n M inh
Nguy~n V i9t
Ph~m Van
Nguy~n Hoang
Nguy~n Van
Tr~n Van
Nguy~n Thanh
Le V i ~t
Bui Van
Le Ngoc
Doan Van
Bui TuAn
LeVan
Btli SyNarn
Tr~n Tfin
Nguy~n D(rc
Nguy~n Thi Tucrng
Nguy~n Nam Hung
Trinh Van

Ten
Luan
Luan
Son
V~ n

Vi en
B~ng

Can
Cong
Duong
Hai
Hoa
Huy
Khiem
L\fC
Son
Tha i
Toan
Anh
Ducrng
Minh
Tluii
Tien
Ti~n
Trung
Trung
Tnrong
Tuan
V i~t

Hinh
San
Tai
Thanh
Vi
VTnh
Cong

L6'p

Ten rnon

Cong trinh giao thong cong chinh K53 Th v-c t~p t6t nghi~p
Cong trinh giao thong c6ng chfnh K53 Tlwc t~p t6t nghi~p
Cong trinh giao thong cong chinh K53 Tlwc t~p t6t nghi9p
Gong trinh giao thong c6ng chinh K53 Thvc t~p t6t nghi~p
Cong trinh giao thong c6ng chinh K53 Tlwc t~p t6t nghi9p
Cong trinh giao thOng thanh phb K53 Th~rc t~p t6t nghi9p
Cong trinh giao thong th<inh phb K53 Th~rc t~p t6t nghi~p
Cong trinh giao thong thanh phb K53 Tlwc t~p t6t nghi9p
Cong trlnh giao thong thanh phb K53 Tlwc t~p t6t nghi~p
Cong trinh giao thong th<'mh phb K53 Th~rc l~p t6t nghi~p
Cong trl nh giao thong thiwh ph6 K53 Tlwc t~p t6t nghi ~p
Cong trlnh giao thong thfmh ph6 K53 Th\rC t~p t6t nghi ~p
Cong trin h giao thong thfmh ph6 K53 Th\fC t~p t6t nghi9p
C6ng tri nh giao thong thanh phb K53 Th~rc t~p t6t nghi~p
C6ng trinh giao thong thanh ph6 K53 Th~rc t~p t6t nghi~p
Cong trinh giao thO ng tlulnh ph6 K53 Tlwc t?p t6t nghi~p
Cong trlnh giao thong thanh ph6 K53 Tlwc t~p t6t nghi~p

Tlwc t~p t6t nghi~p


Tlwc t~p t6t nghi~p
Tlwc t~p t6t nghi~p
Tlwc t~p t6t nghi~p
Thvc t~p t6lnghi~p
Tlwc t~p t6t nghi~p
Tlwc t~p t6t nghi~p
Thvc t~p t6t ngh i~p
Th\fc t~p t6t ngh i~p
Th~rc t~p t6t ngh i~p
Tlw c t~p t6t nghi9p
K53
Thvc t~p t6t nghi~p
K53
Thvc t~p t6t nghi~p
Tlwc t~p t6t nghi~p
K53
Tlwc t~p t6t nghi~p
K53
K53
Tlwc t?p t6t nghi~p
1<53 Th\I'C t~p t6t nghi~p
Xay dt,rng C:lu - E>trimg oto va san bay K53 Tlwc t~p t6t nghi9p
.E>u(m g b9 K53
Ducrng b9 K5 3
E>ucrng b9 K53
Duong b9 K53
Dlrcrng b9 K53
Ducrng b9 K53
D ucrng b9 K53
Ducrng b9 K53
DLrcrng b9 K53
Ducrng b9 K53
Ducrng b9 K53
Ky thu~t h? tfutg do thi
Ky thu~t lw tfing do thi
Ky thu~t h? tfing do thi
Ky thu~t lw tfing do thi
Ky thu~t h? u1ng do thi
Ky thu~t h? tc1ng do thi

STC
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Do11 gh\ cii

Thanh lif n cii

Don gin moi

ThAnh Ci~n mcYi

194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
J94,000
194,000
194,000
194,000

776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000

2 13,000
213,000
213,000
2 13,000
2 13,000
213 ,000
213 ,000
213 ,000
213 ,000
213 ,000
213 ,000
213,000
2 13,000
2 13,000
2 13,000
2 13,000
2 13,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
2 13,000
2 13,000
2 13,000
2 13,000
2 13,000
213 ,000
213,000
213,000
213,000

852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000

Ti~u c.hl:nh l(ch

76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000

~Y;s

.SIT Ma sinh vien

535 101N044
535 101N053
535 101N064
535 10 1N067
535101N069
535 101N035
535 1101006
535 1101010
535 1 101026
535 1101030
535 1101034
5351101055
535110 1065
53511 01072
5351101079
535 1101085
5351101111
535 1101113
535 1101114
5351101129
535 1101147
5351 101155
535 1101158
5351101095
535 1101096
53511011 01
5351101162
5351101102
96 545 1014044
97 54510 14044
98 5451 014044
99 54510 14044
100 5451 01 4044
10 I 5451014044
102 54510 14044

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
' 93
94
95

Hodem
Trinh Van
Vu Van
Btti Quang Anh
Ph~m Thi
Kiu Duy
Phung Anh Htht
Nguy~n NgQc
Huynh Due
Ngo H6ng
Nguyn Trung
Dao Quang
:D6 Van
Nguy@n Minh
Ph~m Van
Nguyn Plnwng
Le Quang
D~ng Vi~t
Phan Minh
HoangAnh
Yo Minh
Y o Quang
Tlr Van
Trn M~nh
Huynh Van
Nguy~n Xuan
NguySn Van
D~ng Vi~t
Nguyn Quang Thanh
Truong Van
Truong Van
Truong Van
Truong Van
Truong Van
Truong Van
Truong Van

Ten
Cong
Hung
Qu6c
Thao
Tin
Vi~t

Ban
Cfmh
Hai
H~u

Hi~u
M~nh

Phong
Quy
Tay
Thanh
Anh
Anh
Dmmg
Lam
Thai
Thu~n

Toan
Tf>n
TrlnJ1
Tu~n
Tu~n

Tung
Hoa
Hoa
Hoa
Hoa
Hoa
Hoa
Hoa

L6'p
Ten mon
STC
Xay dvng cAu - E>uimg oto va san bay K53 Quan ly dl! an xay dl!flg
2
Xay dvng Colu - E>uemg oto va sanbay K53 Thi!C t~p t6t nghi~p
4
Xiiy d1mgCfiu - E>lremg oto va san bayK53 Th\rC t~p t6t nghi~p
4
Xayd1mgCAu - E>uongoto va san bay K53 Th~rc t~p t6t nghi~p
4
Xay d1mgCfiu- E)1rimg oto va san bay K53 Tlwc t~p t6t nghi~p
4
XfiydvngCfiu- Eluong oto va san bay K53 Tlwc t~p t6t nghi~p
4
Xayd1mgdnd11ngvil cong nghi~p I K53 Th~rc t~p t6t nghi~p
4
Xay d1mgdiin d11ngvit cong nghiep I K53 Th~rc t~p t6t nghi~p
4
Xay dvng dan dvng va ~ong nghip I K53 Thi!C t~p t6t nghi~p
4
Xiiy d1mg dan d1mg va cong nghiep I K53 Th\rC t~p t6t nghi~p
4
Xay d1rng dan dvng va cong nghip I K53 Tht,rc t~p t6t nghi~p
4
Xay d1rng dandvng va cong nghip I K53 Tlwc t~p t6t nghi~p
4
Xiiyd1rng dfind1mg va cong nghii;p I K53 Th\TC t~p t6t ngbi~p
4
X~y d101g dfin d1mg va cong nghi~p I K53 Th1,rc t~p t6t nghi~p
4
Xiiy d1rng dandvng va cong nghiep I K53 Tlwc t~p t6t nghi~p
4
X<iy d1rng dand11ngva c6ng nghi~p I K53 Tlwc t~p t6t nghi~p
4
Xay d1mg dan d11ng va cang nghi~p 2 K53 Tlwc ~P t6t nghi~p
4
Xay d1rng dan dvng va cong nghip 2 K53 Tlwc t~p t6t nghi~p
4
Xay d1mg dan dvng va cong nghi~p 2 K53 Th~rc t~p t6t nghi~p
4
Xdy d1rngdand1111gva c<)ng nghip 2 K53 Th~rc t?p t6t nghi~p
4
Xdy d1rngdnd1mg va cong nghiep 2 K53 Tlwc t~p t6t nghi~p
4
Xay <11mgdandvng v;i cong nghi~p 2 K53 Thvc t~p t6t nghi~p
4
Xay d1rng dlindvng va cong nghip 2 K53 Th~rc t~p t6t nghi9p
4
Xiiy d1mg dand1mg va c6ng nghi~p 2 K53 Tht,rc t~p t6t nghi~p
4
Xay d1rngdandvng va c6ng nghip 2 K53 Tlwc t?p t6t nghi~p
4
Xay dvngdand11ng va c6ng nghiep 2 K53 Tht,rc t~p t6t nghi~p
4
Xiiy d1mg dand1mgva c6ng nghiep 2 K53 Thl!c t~p t6t nghi~p
4
Xiiy d1mg dlin d11ng va cong nghiep 2 K53 Tht,rc t~p t6t nghi~p
4
Thi6t kS nn, m~t duemg oto
CAu Duang b9 1 K54
3
cAu Dtrang b9 1 K54
1
Tlwc t~p Icy thu~t
Ciu Duang b(> I K54
Thi~t k~ du thep
2
C~u Duang b9 1 K54
Thi~t k~ du BTCT
2
C~u Duang b(> 1 K54
Xay dt!ng du(BTL)
3
C~u Duong b(> 1 K54
D6 an thi~t k~ du
1
C~u Duong b(> 1 K54
2
Quan ly dl! an xay di!Og

Do-n gia cii


194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
194,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000

Tb ilnb ti~n cii

Do-n gia m6i

Thanh liEn m&i

388,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
776,000
609,000
203,000
406,000
406,000
609,000
203,000
406,000

21 3,000
2 13,000
21 3,000
213,000
213,000
213,000
213,000
2 13,000
21 3,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213 ,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
213,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000

426,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
852,000
669,000
223,000
446,000
446,000
669,000
223,000
446,000

Til n e ht.nh lfe:h

38,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
60,000
20,000
40,000
40,000
60,000
20,000
40,000

~5

SIT
] 03
104
105
J06
107
108
109
110

111
] 12
113
] 14
115
] 16
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
i 129
130
131
132
133
134
135
136
137

Ma sinh vH!n
545 1013033
5451013033
5451013033
5451013033
5451013033
55 5 1014088
5551014088
5551014088
555 1014088
5551014088
55510 14088
55510 14047
555 10 14047
5551014047
55510 14047
55510 14048
5551014048
5551014048
5551056050
5551056050
5551056050
5551056050
5551056050
5551056050
555 101A055
5551 01A055
555101A055
555101A055
555101A055
555 101A055
5551017008
5551017008
5551017008
5551018041
55510 18041

HQ <1~m
Nguy~n Thanh
Nguy~n Thanh
Nguy~n Thanh
Nguy~n Thanh

N guyn Thanh
L.Y Hoang
Ly Hoang
Ly Hoang
Ly Hoang
Ly Hoang
Ly Hoang
Than Chuong Thi~n
Than Chuong Th i~n
Than Chuong Thi ~ n
Than Chuong Thi ~ n
Than Chuong H~ u
T han Clurong H~u
T han Clmong 1-T~u
Nguyn Van
Nguyn Van
Nguy~n Van
Nguyn Van
Nguy~n Van
Nguy~n Van
Ph~m Tfin
Ph~m Tn
Ph~;~.m T~n
Ph~;~.m Tn
Ph~m Tfin
Ph~m Tfrn
Ph ~m Van
Ph~m Van
Ph~m Van
NguySn Anh
NguySn Anh

Ten
Toan
Toan
Toan
Toim
Toan
Ph tiC
Pln1c
Phuc
Phuc
Ph tiC
Phuc
Khiem
Khiem
Khiem
Khiem
Khicm
Khiem
Khiem
Cuong
Clrong
Cu<'mg
Ctrong
Cuong
Cuong

vn
vn
vn
vn
vn
vn

Lo'P
Cfru Duo ng s~t K54
Cfru Duong silt K54
C~u Du<'mg s5t K54
Cfiu Duang s~t K54
Cfiu Dlf'ong s~t K54
C~u- Duong b9 2 K55
Cftu- Duong b9 2 K 55
Cfiu -Duong b9 2 K 55
Cfiu- Duong b9 2 K5 5
Cfru- Duonol:> bo 2 K5 5
Cfiu- Duong b9 2 K55
Cfiu - Dtrong b91 K55
Cfiu- Duong b9 1 K55
Cftu - DuO'ng b91 K5 5
Cfiu - DuO'ng b91 K 55
Cfiu -Duong b9 1 K55
Cfiu - Dtrong b91 K55
Cfiu - Duong b9 I K55
Cftu duong b9 Anh K55
Cfiu c1uong b9 Anh K55
C~u c1uong b9 Anh K55
Cfiu dlrong b9 Anh K55
Cfru dtrong b9 Anh K55
Cfiu dtrong bo Anh K55
C~u dtr(mg b9 Anh K55
Cu dtrcmg b9 Anh K 55
Cfru ducmg b9 Anh K55
C~u c1uong b9 Anh K55
Cfiu dtrang b9 Anh K55
C~u duang b9 Anh K55

Hi~n

Cong trlnh giao thong cong chfnh K55

Hi~n

Cong trinh giao thong cong chfnh K55

Hi~n
Qu6c
Qu6c

Cong trinh giao thong cilng chfnh K55


Cong trinh giao thong thl'mh ph6 K55
Cong trinh giao thong thl'm h ph6 K55

Ten mon
Thi8t k~ du tMp
Thi8t k~ du BTCT
Xay d\rng cfru(BTL)
D6 an thiSt ki du
Quan ly dl! an xay d\rng
Co hQc kit du
Thuy van cong trinh
NSn m6ng(BTL)
May xay d\mg
Giao d\I C thS chiit f5
V~t li~u xay dtJng Fl
ThtJc t~p dia cht
;.
.
Co hQc ket diu
Tht1y van cong trinh
May xay dl!ng
Co hQc kit du
Tht1y van cong trinh
May xay d\rng
Tlwc t~p dia cht
;.
.
Co hQc ket diu
Thuy van cong trinh
Giito clvc thB ch~t r5
V~t li ~u xay dvng F 1
Co hQc c1~t c1a
Th~rc t~p c1ia ch~t
Co hQc kt du
Thuy van cong trlnh
Giao dvc th6 cht F5
V~t 1i ~ u xay d\fng F 1
Co hQc dAt da
Th\TC t~p dia ch~t
Ca hQc kt du
Thuy van cong trinh
Th\rc t~p c1ja chAt
Thuy van cong trinh

STC
2
2
3
I
2
4

"

.)

3
2
1
3
I
4

"
.)

4
3
2
1
4
3
I

"'

.)

1
4
3

1
3
3
1
4
3
1
3

Don gia cii

Thanh ti~ n cii

Don gi:\ moi

203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000
203,000

406,000
406,000
609,000
203,000
406,000
812,000
609,000
609,000
406,000
203,000
609,000
203,000
8 12,000
609,000
406,000
812,000
609,000
406,000
203,000
8 12,000
609,000
203,000
609,000
609,000
203,000
812,000
609,000
203,000
609,000
609,000
203,000
812,000
609,000
203,000
609,000

223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223 ,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000
223,000

Thilnh tiEn rncii

446,000
446,000
669,000
223,000
446,000
892,000
669,000
669,000
446,000
223 ,000
669,000
223,000
892,000
669,000
446,000
892,000
669,000
446,000
223 ,000
892,000
669,000
223,000
669,000
669,000
223,000
892,000
669,000
223,000
669,000
669,000
223 ,000
892,000
669,000
223 ,000
669,000

Ti~n chtnh lfch

40,000
40,000
60,000
20,000
40,000
80,000
60,000
60,000
40,000
20,000
60,000
20,000
80,000
60,000
40,000 '
80 000 I
'
60,000
40,000
20,000
80,000
60,000
20,000
60,000
60,000
20,000
80,000
60,000
20,000
60,000
60,000
20,000
80,000
60,000
20,000
6_Q,OOO

~/5

STT Ma sinh vien

138
139
140
141

555101804 1
555101804 1
5551018041
5551018041

Hqd~m

Nguy~n Anh
Nguy~n Anh
Nguy~n Anh

Nguy~n Anh

Ten
Qu6c
Qu6c
Qu6c
Q u6c

Lop
Cong trinh giao thOng thanh ph6 K55
Cong trinh giao thong thanh ph6 K55
Cong trinh giao thong thanh ph6 K55
C6ng trlnh giao thong thanh ph6 K55

Ten m'an ' . .


N~n m6ng(BTL)
Kt d u BTCT(BTL)
May xay dtJng
Giao dt,Jc th~ cht FS

STC
3
3
2
I

Don gia cii

Thanh ti~n cii

Don giA m6'i

203 ,000
203,000
203,000
203,000

609,000
609,000
406,000
203,000

223,000
223,000
223,000
223,000

Tbl\nh tiin mb"i

669,000
669,000
446,000
223,000

Ti~n chi!nh lfcb

60,000
60,000
40,000
20,000
A~

5/5