Vous êtes sur la page 1sur 2
Regd.No. 2029/05 Transform India Mission Ck§V UßUXof£ CVdLm 22, Kirubai Nagar, Thiruvottiyur, Chennai - 600

Regd.No. 2029/05

Transform India Mission

Ck§V UßUXof£ CVdLm

22, Kirubai Nagar, Thiruvottiyur, Chennai - 600 019. www.transformindiamission.org, email: transformindia@gmail.com Cell: 98417 12115, 98413 14558

TIM Emphasises Individual Transformation of India

Ref:

To,

TIM Friends

Dear TIM Friends,

Cordial Greeting from Transform India Mission!

Date:

Thank you for your generous contribution. All our prayers for you are full of praise to God! When we pray for you, our heart is full of joy, because of your wonderful participation in building the nation with the message of Truth. And we pray that you will over flow more and more with the love for others and at the same time keep on growing in spritual knowledge and insight. Infact, the Lord who begun good work in and through you will accomplish this purpose. Yes we are very proud that you are a strong pillar in God's wonderful Palace.

Salavation is God's Work. Therefore our primary task is to pray if we wan a transformed nation. India believes in prayer for a National renewal and Social Transformation. It was true from Raja Ram Mohan Roy to Mahatma Gandhi who was assasinated in 1948 while on his way to a prayer meeting.

We Strongly believe that Jesus came to the world to transform it and make it as his kingdom where God's will is done, not Satan's.

The darkness has no right to rule. The Light has overcome the darkness.

It is the right time to show our light, not hidden. As the Chinese proverb goes "The best time to plant a tree is 20 years ago. The second best time is today." So let us never be slow to show this world, what God can do with the people whom he has chosen.

"The world is changing fast. Big will not beat the small anymore. It will be the fast beating the slow."

So, Once again thanks for the regular investment for the Kingdom in TIM India.

R.Venkatesan Walter, A/c.No. 10306278998, State Bank of India, Thiruvottiyur

May the Lord Bless You.

With Love & Prayer

R.V.Walter

JÚ R² U²R²u Uôt\úU, JhÓùUôjR EX¡u Uôt\m

TôodL

www.sathiyathoodhu.page.tl

úR£V UßUXof£Vô[oL°u YûXjR[m

ùRôPo×dÏ: sathiyathoodhu@gmail.com

UßUXof£Vô[oL°u YûXjR[m ùRôPo×dÏ: sathiyathoodhu@gmail.com T¥ÙeLs Nj§V çÕ úR£V UßUXof£Vô[oL°u UôR CRr

T¥ÙeLs

Nj§V çÕ

úR£V UßUXof£Vô[oL°u UôR CRr

Regd.No. 2029/05 Transform India Mission Ck§V UßUXof£ CVdLm 22, Kirubai Nagar, Thiruvottiyur, Chennai - 600

Regd.No. 2029/05

Transform India Mission

Ck§V UßUXof£ CVdLm

22, Kirubai Nagar, Thiruvottiyur, Chennai - 600 019. www.transformindiamission.org, email: transformindia@gmail.com Cell: 98417 12115, 98413 14558

TIM Emphasises Individual Transformation of India

Ref:

Date:

To,

TIM SiToLs

TIM

Au×s[ SiToLÞdÏ,

N¬j§W SôVLu, Nj§VTWu CúVÑ®u SôUj§p YôrjÕdLs!

CkSôs YûW, RôeLs Sp¡ YÚm BR®tÏ CVdL§u NôoTôL U]UôokR YôrjÕdLû[Ùm Su±Lû[Ùm ùR¬®jÕd ùLôs¡ú\ôm. Ck§VôûY YWlúTôÏm TVeL°¢ÚkÕ LôdÏm Nd§ Ru]XUt\, ¡±vÕ®u A¥fÑYÓLû[l ©uTtß¡\, ùRnYTd§Ùm úRNTd§Ùm ªdL ReLs LWeL°p Rôu CÚd¡\Õ.

LPÜs SmØPu CÚd¡\ôo GuTûR AlT¥úV Sm×eLs. LPÜÞdLôL GûRVôYÕ ùNnVúYiÓm Gu±ÚdÏm C[m £eLeLû[ C]m LiÓ T«t£ ùLôÓeLs. EeL°Pm CÚdÏm EtNôLj ¾ûV Tt\ ûYÙeLs. YôrSôs Ïß¡V A[Yô]Õ. AûR §VôLm ùNnÙeLs. Nô§dLl ©\kRYoLs GuTûR U\Yô§ÚeLs.

SUÕ Sôh¥tÏ GlúTôÕ ®úUôfN]m YÚm Gu\ôp Guû\dÏ LPÜÞdÏl TVkRYoLs U]Nôh£lT¥ YôZ §hPªhÓ, £t±uTeLÞdÏ ®X¡, Nj§Vl úTôûW RVôWôYôoLú[ô Auû\dÏ ®úUôfN]m ¡ûPdÏm. AkR Nj§Vl úTôûW Øu]¦«p ¨uß SPjR Nj§V çÕ Nj§V úNû] Juû\ RVôo TÓjÕ¡\Õ. A§úX ¿eLÞm JÚYo GuTûR ùTÚûUÙPu ùR¬®jÕd ùLôs¡ú\ôm. Ø¥VôÕ Guß SmûU SôúU HUôt±d ùLôs[ úYiPôm. CkR EXLm úLôûZLÞdLpX. SUÕ LWeL°¢ÚdÏm úYRm A¯kÕ úTô¡\YoLÞdÏUpX. Sôm CkR EX¡Ûm LWeL°p úYRjÕPàm CÚlTúR BÞûL ùNnVjRôu. Cu]p CÓdLiLû[d LiÓ AgNôUp G§olúTôm. ×Lrf£dÏm CLrf£dÏm CPeùLôPô§ÚlúTôm. Cû\YàûPV CWôwVjûR Cû\UdLs Uj§«p HtTÓjÕúYôm. Nj§V çÕûY BÙRUôLl TVuTÓjÕúYôm.

ùYt± ¨fNVm.

JÚ Øû\ Nj§V çÕ ùY°YW ì.7,200/"- úRûYlTÓ¡\Õ. ûLùLôÓeLs, úNokÕ úTôWôÓúYôm. CpûXúVp R²ûU«p R®lúTu.

R.Venkatesan Walter,

A/c.No. 10306278998,

State Bank of India, Thiruvottiyur

YôrjÕPàm ù_TjÕPàm

Bo.®.YôpPo

JÚ R² U²R²u Uôt\úU, JhÓùUôjR EX¡u Uôt\m

TôodL

www.sathiyathoodhu.page.tl

úR£V UßUXof£Vô[oL°u YûXjR[m

ùRôPo×dÏ: sathiyathoodhu@gmail.com

UßUXof£Vô[oL°u YûXjR[m ùRôPo×dÏ: sathiyathoodhu@gmail.com T¥ÙeLs Nj§V çÕ úR£V UßUXof£Vô[oL°u UôR CRr

T¥ÙeLs

Nj§V çÕ

úR£V UßUXof£Vô[oL°u UôR CRr