Vous êtes sur la page 1sur 5

THERMOSTATISCHE KRAAN

ROBINET THERMOSTATIQUE

PRODUCTGAMMA - GAMME DE PRODUCTION

Product - Produit Maat Art.

Thermostaatkop TL10
Tte thermostatique TL10 * 590.00.00

Thermostaatkop TL20 afstandsvoeler 590.00.10


Tte thermostatique TL20 senseur distance
Type bijhorende kraan - Type de robinet assortir
3/8 * 31.03.00
Haaks staal- Equerre fer 1/2 * 31.04.00
3/4 31.05.00
3/8 * 32.03.00
Recht staal - Droit fer 1/2 * 32.04.00
3/4 32.05.00
3/8 179.03.00
Omgekeerd staal - Inverse fer
1/2 179.04.00
3/8 * 48.03.00
Haaks koper - Equerre cuivre
1/2 * 48.04.00
3/8 * 49.03.00
Recht koper - Droit cuivre
1/2 * 49.04.00
* Gehomologeerd UNI - EN 215
3/8 180.03.00 Keurmerk vergunning
Omgekeerd koper - Inverse cuivre
1/2 180.04.00 CEN n. 43
Homologu UNI - EN 215
Thermostatiseerbare 3-wegkraan 1/2 395.04.00 Concession demploi de
la marque CEN no. 43
DE THERMOSTAATKOP MONTEREN - MONTAGE DE LA TTE THERMOSTATIQUE
1 - Ve r w i j d e r d e k l e i n e 3 - Positioneer de thermostaat-
1 manuele draaiknop door de 3 kop op de kraan met de zeskant
gekartelde ring het dichtst bij gecentreerd en het venstertje
het kraanhuis te verdraaien in van de regelschaal naar boven
tegenwijzerzin. gericht, of in elk geval in een
zichtbare stand.
1 - Enlever la petite manicle
manuelle, en dvissant la 3 - Positionner la tte
partie molete la plus prs du thermostatique sur le corps du
corps du robinet dans le sens robinet en centrant lhexagone et
contraire des aiguilles dune en laissant la petite fentre de
montre. rfrence au rglage tourne en
haut ou, de toute facon, en
position visible.

2 - Zet de thermostaatkop in 4 - Schroef de gekartelde


2 stand 5, door de knop te 4 metalen ring op de kraan, tot
verdraaien in tegenwijzerzin. tegen de aanslag.
Na het monteren de knop enkele
2 - Mettre la manicle numerote malen op en neer verdraaien
de la tte thermostatique dans la tussen stand 5 en stand *, om
position n 5, position que lon de goede werking te controleren.
peut atteindre en tournant la
manicle dans le sens contraire 4 - Visser la frette mtallique
des aiguilles dune montre. molete de la tte thermostatique
sur le corps du robinet jusqu son
blocage.
Aprs le montage de la tte,
tourner quelques fois la poigne
gradue de position 5
position *, pour un bon
fonctionnement du produit.

DIEFSTALBEVEILIGING - BANDE ANTI-VANDALE


De RBM thermostaatkop L a t t e t h e r m o s ta t i q u e
kan worden uitgerust met RBM peut tre quipe
een diefstalbeveiliging. De dune bande anti-vandale,
kop kan dan enkel worden qui, une fois monte
verwijderd met behulp van empche le dplacement.
een speciale sleutel die bij Le dplacement est
de veiligheidsring wordt possible seulement
geleverd (art. 316.00.00). laide dune clef spciale
quon reoit avec la bande
(cod. 316.00.00).

THERMOSTAATKOP MET AFSTANDSVOELER - TTE THERMOSTATIC EQUIPE DE SENSEUR DISTANCE


Als het verwarmingslichaam (TL 20 art. 590.00.10). Au cas o le corps chauffant enveloppent le robinet, il
zich ergens bevindt waar de De voeler kan dan worden se trouverait un point o est ncessaire demployer
warmte zich kan ophopen verplaatst naar een positie la chaleur a tendance l a t t e t h e r m o s ta t i q u e
(b.v. achter gordijnen, waar de temperatuur saccumuler, comme, par quipe dun senseur
ingebouwd, onder een rek, representatief is voor de example, derrire les plac distance (mod. TL
of met de thermostaatkop in verwarmde ruimte. rideaux, lintrieur des 20 code 590.00.10).
de zon, is het gebruik van meubles, sous les Cela permet de placer
een thermostaatkop met tagres, o u d a n s l e s llment sensible dans le
afstandsvoeler noodzakelijk points o les lieu le plus appropri pour
radiations solaires le correcte relvement de
la temprature ambiente.
OPGELET - AVERTISSEMENT TEMPERATUURINSTELLING
RGLAGE DE LA TEMPRATURE
Om de goede werking Pour sauvegarder le bon De instelling gebeurt door de Le rglage peut tre atteint en
vande RBM thermostaat- fonctionnement de la tte genummerde knop te tournant la manicle
kop te blijven garanderen, thermostatique RBM il est verdraaien tot het nummer numrote de faon que le
is het beter de kop te bon denlever la tte dat overeenstemt met de symbole correspondant la
verwijderen tijdens de mme du robinet pendant gewenste temperatuur temprature dsire soit
zomer, als de verwarming lt, quand le chauffage zichtbaar wordt. positionn dans la petite
uit staat. demeure inactif. (benaderende waarden) fentre de rfrence.
(valeurs approximatives)
Symbool - Symbole * 1 2 3 4 5
Waarde - Valeur C 7 10 15 20 25 30
* is de stand vorstbeveiliging waarin de * indique la position antigel, o le robinet
kraan pas opent als de temperatuur daalt souvre seulement quand la temprature
onder 7C. Deze stand is aangeraden bij ambiante descend au-dessous de 7C. Cette
langdurige afwezigheid of tijdens het position est conseille pendant de longues
verluchten van de ruimte. absences ou quand on veut arer le local.
THERMOHYDRAULISCHE KARAKTERISTIEKEN - CARACTERISTIQUES THERMOHYDRAULIQUES

Grafiek 1:
Thermostatiseerbare kraan
100 s - 1K s - 2K art. 31.03.00, 31.04.00,
31.05.00, 48.03.00, 48.04.00,
179.03.00, 179.04.00,
1 8 0 . 0 3 . 0 0 , 180.04.00,
met thermostaatkop RBM
max
Perte de charge kPa

TL10 - TL 20
Drukverlies kPa

Diagramme 1:
Robinet thermostatisable
10
cod. 31.03.00, 31.04.00,
31.05.00, 48.03.00, 48.04.00,
179.03.00, 179.04.00,
180.03.00, 180.04.00,
accoupl la tte
t h e r m o s ta t i q u e RBM
TL10-TL20

1
10 Debiet liter/h 100 1000
Portee litres/heure

Grafiek 2:
Thermostatiseerbare kraan
100 s - 1K s - 2K max art. 32.03.00, 32.04.00,
32.05.00, 49.03.00, 49.04.00,
met thermostaatkop RBM
TL10 - TL 20
Perte de charge kPa
Drukverlies kPa

Diagramme 2:
Robinet thermostatisable
cod. 32.03.00, 32.04.00,
32.05.00, 49.03.00, 49.04.00,
10 accoupl la tte
t h e r m o s ta t i q u e RBM
TL10-TL20

1
10 100 1000
Debiet liter/h
Portee litres/heure

KARAKTERISTIEKEN THERMOSTATISEERBARE KRAAN


+ THERMOSTAATKOP RBM TL10-TL20
CARACTERISTIQUES ROBINET THERMOSTATISABLE
+ TTE THERMOSTATIQUE RBM TL10-TL20
Thermostatiseerbare kraan volgens norm CEN EN 215 - 1
Robinet thermostatisable selon Norme CEN
Thermostaatkop RBM TL10 volgens norm CEN EN 215 - 1
Tte thermostatique RBM TL10 selon Norme CEN
Min. instelwaarde - Tarage min. de rglage 7C pos.
*
Max. instelwaarde - Tarage max de rglage 30C pos. 5
Spaarstand - Position dpargne 20C pos. 3
Max. werkdruk - Pression max dexercice 1000 KPa
Max. verschildruk - Pression max diffrentielle 100 KPa
Nominaal debiet qm N (Dp = 10 KPa) (grafiek 1) 200 Kg/h
Porte nominale qm N (Dp = 10 KPa) (diagramme 1)
Nominaal debiet qm N (Dp = 10 KPa) (grafiek 2) 220 Kg/h
Porte nominale qm N (Dp = 10 KPa) (diagramme 2)
Max. werktemperatuur - Temprature max dexercice 110C
Max. omgevingstemperatuur - Temprature ambiante max 50C
Proportionele band - Bande proportionnelle 2K
Hysteresis - Hystrsis 0,3K
Autoriteit - Autorit (grafiek 1 - diagramme 1) 0,9
Autoriteit - Autorit (grafiek 2 - diagramme 2) 0,8
Responstijd - Temps de rponse 25 min.
Invloed verschildruk - Influence pression diffrentielle <1K
Invloet watertemperatuur - Influence temprature de leau <1K
De thermostaatkraan is voorzien van een handwiel 45 = 1K
Le robinet thermostatique est equip dune petite manicle rglage manuel
BEGRENZEN VAN DE INSTELLING - LIMITATION DE LA TEMPRATURE

Na het instellen van de Aprs avoir rgl la


temperatuur kunt u de temprature il est bon de
knop blokkeren op de bloquer la manicle sur la
ingestelde stand of het position correspondante la
instelbereik begrenzen. temprature dsire ou den
Voorbeeld van blokkering limiter le champ dintervention.
op stand 3 (20C): Exemple de blocage de
- zet de knop met het la petite manicle sur la
venstertje op symbool 3 position: 3 (20C)
- op de vaste knop staan - sur la fentre de
cijfers (zie tekening), die visualisation des
overeenstemmen met de symboles, mettre en
ingestelde temperatuur evidence le n3
- zoek het nummer 20 - la manicle fixe prsente
(stemt overeen met 20C) des nombres (voir le
- plaats de speciale stalen dessin), relatifs la
lamellen in de openingen temprature rgle par la
bij het nummer 20 tte termostatique
- de knop is nu - rechercher le n20 (qui Als u de temperatuur wilt Si lon voulait limiter le rglge
geblokkeerd op stand 3. correspond 20) begrenzen binnen een de la temprature une valeur
- introduire les lames ruimer bereik, moeten de plus vaste, il faudrait placer les
dacier spciales dans les lamellen op de gewenste insertions des lames en acier
vains prs du n20 posities worden inge- sur les positions dsires.
- la manicle restera bracht.
bloque sur la position du
symbole 3.
OPGELET - AVERTISSEMENT

Voor het blokkeren heeft Pour bloquer ou limiter le


u de lamellen art. mouvement il faut employer
209.00.00 nodig, verkrijg- les lames dacier cod.
baar als accessoire. 209.00.00 disponibles
commes accessoires.

AFMETINGEN EN TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN - DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TL10 TL20

47 47

L= 2 Meter - Mtre

87
79

79
86

86

M30x1.5 M30x1.5

THERMOSTAATKOP - TTE THERMOSTATIQUE THERMOSTATISEERBARE KRAAN


ROBINETS THERMOSTATISABLES
- Ty p e TL 10: met - Modle TL 10: senseur
ingebouwde v o e l e r, incorpor, liquide - Messing structuur OT 58 - Structure en laiton OT 58
vloeistofvulling - Modle TL 20: senseur UNI 5705-65 UNI 5705-65
- Ty p e TL 20: met distance, gaz - Elastomeren: EPDM - Elastomres employs:
a f s ta n d s v o e l e r, g a s - - Matriaux de construction: - RVS veer EPDM
vulling polycarbonate - Handwiel : ABS - Ressort en acier inox
- Constructiemateriaal: -E m m a g a s i n a g e - Afwerking: mat ver- - Petite manicle
polycarbonaat temprature: -5 +50 C nikkeld commande manuel: ABS
- Stockagetemperatuur: - Finissage superficiel:
-5 +50 C satin et nickel
AFMETINGEN EN TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN - DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

W24.5x19F

W24.5x19F
W24.5x19F

STAAL - FER KOPER- CUIVRE

A B C G A B C G
Haaks - querre 3/8 62 50 21 3/8 Haaks - querre 3/8 62 50 18 3/8
1/2 62 56 25 1/2 1/2 62 51 18 1/2
3/4 62 62 28 3/4 Recht - Droit 3/8 67 49 24 3/8
Recht - Droit 3/8 68 48 25 3/8 1/2 67 50 24 1/2
1/2 68 52 30 1/2 Omgek. - Inverse 3/8 67 48 24 3/8
3/4 68 58 32 3/4 1/2 67 51 24 1/2
Omgek. - Inverse 3/8 67 47 29 3/8
1/2 67 52 31 1/2

ONDERHOUD - ENTRETIEN

Een eventuele herstelling Une ventuelle rparation


van de dichtingen van de de ltanchit hydraulique
regelelementen kan des organes de rglage,
gebeuren met de kraan in peut tre faite, listallation
werking, door de manuele en fonction, en enlevant la
knop of de thermostaat- petite manicle manuelle ou
knop te verwijderen. la tte thermostatique du
Onder de wartel zit een robinet. Wartel
dichting OR (RBM art. Le presse-toupe Presse-toupe
5001025). Als deze dcouvert, loge au-dessus
dichting wordt vervangen, de lui une garniture OR
i s d e t h e r m o s ta a t k r a a n (code RBM 5001025),
weer perfect in orde. laquelle, une fois
remplace, reporte l e
Dichting OR
robinet thermostati- que Garniture OR
une condition de
fonctionnement parfait.