Vous êtes sur la page 1sur 3

Bi tp v CO2 (SO2) tc dng vi dung dch kim- mui cacbonat

Cu 1. Cho a mol CO2 hp th hon ton vo dung dch cha 2a mol NaOH. Dung dch
thu c c gi tr pH l bao nhiu?
A. Khng xc nh
B. > 7
C. < 7
D. = 7

Cu 2. Trong phn ng: CO32-+ H2O


HCO-3 + OH-. Vai tr ca CO32- l
A. axit v H2O l baz
B. baz v H2O l axit
C. lng tnh v H2O l trung tnh
D. cht oxi ho v H2O l cht kh
Cu 3. Phn ng no di y ng thi gii thch s hnh thnh thch nh trong hang
ng v s xm nhp thc ca nc ma vi vi?
A. CaCO3 + H2O + CO2
B. Ca(HCO3)2
CaCO3 + H2O
Ca (HCO3)2
+ CO2
C. CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2
D. CaCO3 t CaO + CO2
Cu 4: Cho t t dung dch HCl cho n d vo dung dch Na2CO3. Hin tng xy ra l
A. lp tc c kh thot ra.
B. khng c hin t ng
g.
C.u tin khng c hin tng g sau sau mi c kh bay ra.
D. c kt ta trng
xut hin.
Cu5: Cho 5,6 lit kh CO2 ktc vo 300 ml dung dch NaOH 1M sau phn ng thu c
dung dch A. Trong dung dch cha nhng cht g?
A. NaOH, Na2CO3
B. Na2CO3
C. Na2CO3, NaHCO3
D. NaHCO3
Cu 6: Th tch dung dch NaOH 2M ti thiu hp th ht 6,72 lt SO2 (ktc) l
A. 150 ml.
B. 300 ml.
C. 250 ml.
D. 450 ml.
Cu 7: Hp th hon ton 12,8g SO 2 v 250ml dung dch NaOH 1M. Khi lng mui to
thnh l:
A. 15,6g v 5,3g
B. 18g v 6,3g
C. 15,6g v 6,3g.
D. 16,5 g v 5,3 g
Cu8: Nung hon ton 30 gam vi sau dn kh thu c vo 500 ml dung dch
NaOH 1,5M thu c dung dch X. a) Trong dung dch X cha nhng cht g ?
A. Na2CO3, NaHCO3
B. NaOH, Na2CO3
C. Na2CO3
D. NaHCO3
b) Tng khi lng cc cht tan c trong dung dch X sau phn ng l:
A. 21,8 gam
B. 37,8 gam
C. 41,8 gam
D. 51,8
gam
Cu9: Cho 5,6 lit kh SO2 ( ktc) vo 300 ml dung dch NaOH 1M sau phn ng thu c
dung dch A. Tng khi lng mui thu c trong dung dch A l ( Na = 23, S = 32, O = 16,
H = 1)
A. 27,1 gam.
B. 46,4 gam.
C. 21,7 gam.
D. 44,6
gam.
Cu 10: Cho 12,8g ng tc dng vi H 2SO4 c, nng d, kh sinh ra cho vo 200ml dung
dch NaOH 2M. Hi mui no c to thnh v khi lng l bao nhiu?
A. Na2SO3 v 24,2g
B. Na2SO3 v 25,2g.
C. NaHSO3 15g v Na2SO3 26,2g
D. Na2SO3 v 23,2g
Cu 11: Dn 8,96 lt CO2 (ktc) vo 200 ml dd Ca(OH)2 1,5M. Khi lng kt ta l:
A. 10 gam
B. 20 gam
C. 30 gam
D. 40 gam.
Cu 12: Cho 2,24 lit kh CO2 ktc vo 20 lit dung dch Ca(OH) 2 ta thu c 6 gam kt
ta. Nng mol/lit ca dung dch Ca(OH)2 l gi tr no sau y:
A. 0,002M
B. 0,0035M
C. 0,004M
D. 0,0045M
Cu 13: Hp th hon ton 2,688 lt kh CO2 ktc vo 2,5 lit dung dch Ba(OH)2 nng
a mol/lit thu c 15,76 gam kt ta . Gi tr ca a l
A. 0,048
B. 0,032
C. 0,04
D. 0,06
Cu 14: Cho V lt kh CO2 (ktc) hp th hon ton bi 2,0 lt dung dch Ba(OH) 2 0,015M
thu c 1,97g BaCO3 kt ta. V c gi tr l:
A) 0,224 lt B) 1,12 lt
C) 0,448 lt
D) 0,244 lit hay 1,12 lt.
Cu 15: Cho V lit kh CO2 ktc hp th hon ton bi 2 lit dung dch Ba(OH) 2 0,0225M
thy c 2,955 gam kt ta. Th tch V c gi tr no trong s cc gi tr sau y:
A. 0,336 lit hay 1,68 lit
B. 0,168 lit hay 0,84 lit
C. 0,436 lit hay 1,68 lit
D. 0,336 lit hay 2,68 lit

Cu 16: Dn 6,72 lt CO2 (ktc) vo 500 ml dung dch Ca(OH) 2, sau phn ng hon ton
thu c 10 gam kt ta. Nng mol/ lt ca Ca(OH) 2l:A. 0,4M
B. 0,3M
C. 0,2M
D. 0,4M hoc 0,2M
Cu 17. Thi Vlit (ktc) kh CO2 vo 300ml dung dch Ca (OH) 2 0,02M th thu c 0,2
gam kt ta. Gi tr ca V l:
A. 44,8 ml hoc 89,6ml
B. 224ml
C.
44,8ml hoc 224ml
D. 44,8ml
Cu 18. Dn V lt (ktc) kh CO2 qua 100ml dung dch Ca(OH)2 1 M thu c 6gam kt
ta. Lc b kt ta, ly dung dich nc lc un nng li thu c kt ta na. V bng bao
nhiu?
A. 3,136lit
B. 1,344lit
C. 1,344 lit
D. 3,360 lit hoc
1,120 lit
Cu 19. Thi kh CO2 vo dung dch cha 0,02 mol Ba (OH) 2. Gi tr khi lng kt ta
bin thin trong khong no khi CO2 bin thin trong khong t 0,005mol n 0,024 mol?
A. 0gam n 3,94 gam
B. 0 gam n 0,985 gam
C. 0,985 gam n 3,94 gam
D. 0,985gam n 3,152 gam
Cu 20. Sc 2,24 lit CO2 (ktc) vo 100ml dd Ca (OH)2 0,5M v KOH 2M. Khi lng kt ta
thu c sau khi phn ng xy ra hon ton l bao nhiu gam?
A. 500gam
B. 30,0gam
C. 10,0gam
D.
0,00gam
Cu 21. Cho 100 gam CaCO3 tc dng vi axit HCl d. Kh thot ra c hp th bng
200gam dung dch NaOH 30%. Khi lng mui natri trong dung dch thu c l bao nhiu
gam?
A. 10,6 gam Na2CO3
B. 53 gam Na2CO3 v 42 gam NaHCO3
C. 16,8 gam NaHCO3
D. 79,5 gam Na2CO3 v 21 gam NaHCO3
Cu 22. Tnh khi lng kt ta to thnh khi trn ln dung dch cha 0,0075 mol NaHCO 3
vi dung dch cha 0,01 mol Ba (OH)2
A. 0,73875 gam
B. 1,47750gam
C. 1,97000 gam D.
2,95500gam
Cu 23: Ho tan 9, 875 gam mt mui hirocacbonat (mui m) vo nc v cho tc dng
vi dung dch H2SO4 va , c cn dung dch c 8, 25 gam mt mui sunfat trung ho
khan. Cng thc phn t X l:
A. Ca(HCO3)2
B. KHCO3
C NH4HC O3
D. Mg(HC O3)2
Cu 24: Cho 55 gam hn hp 2 mui Na 2SO3 v Na2CO3 tc dng ht vi H2SO4 long thu c hn hp kh A c t khi hi i vi hiro l 24. % khi lng mi mui trong hn hp u
l.
A. 22,9% ; 77,1%
B. 22,7% ; 77,3%
C. 27,1% ; 72,9%
D.
29,7% ; 70,3%
Cu 25. Khi nung n hon ton 20 gam qung lmit CaCO 3. MgCO3 thot ra 5,6 lit
kh ( 00C v 0,8atm). Hm lng %CaCO3. MgCO3 trong qung l
A. 80
B. 75
C. 85
D. 92
Cu 26. Nung nng 100 gam hn hp gm Na 2CO3 v NaHCO3 cho n khi lng khng
i cn li 69 gam cht rn. Thnh phn % khi lng mi cht trong hn hp u l.
A. 63% v 37%
B. 84% v 16%
C. 42% v 58%
D.
21% v 79%
Cu 27: Nung 13,4 gam hn hp 2 mui cacbonat ca 2 kim loi ho tr 2, thu c 6,8 gam
cht rn v kh X . Lng kh X sinh ra cho hp th vo 75 ml dung dch NaOH 1M, khi lng
mui khan thu c sau phn ng l.
A. 5,8 gam
B. 6,5 gam
C. 4,2
gam
D. 6,3 gam
Cu 28: Ho tan hon ton 1,08g kim loi M trong H 2SO4 c nng, lng kh thot ra c
hp th hon ton bi 45ml dung dch NaOH 0,2M thy to ra 0,608g mui. Kim loi M l;
A. Zn
B. Cu
C. Fe
D. Ag
Cu 29: Cho 18,4 gam mui cacbonat ca 2 kim loi ho tr II vo dung dch HCl c d,
sau phn ng thu c 4,48 lt kh ktc. C cn dung dch sau phn ng thu c s gam
mui khan l ( cho Cl= 35,5; C=12; O=16)
A. 20,6 gam.
B. 24,2 gam.
C. 9,6 gam.
D. 33 gam.
Cu 30: Cho 115g hn hp gm ACO3, B2CO3, R2CO3 tc dng ht vi dung dch HCl thy
thot ra 0,448 lt CO2 (ktc). Khi lng mui clorua to ra trong dung dch l:

A. 115,22g
B. 151,22g
C. 116,22g
D.
161,22g.
Cu 31. Cho 6 lt hn hp CO2 v N2 (ktc) i qua dung dch KOH to ra 2,07 gam K2CO3
v 6 gam KHCO3. Thnh phn % th tch ca CO2 trong hn hp l
A. 42%
B. 56%
C. 28%
D. 50%
Cu 32. Thm t t tng git dung dch cha 0,05mol HCl vo dung dch cha 0,06 mol
Na2CO3. Th tch kh CO2 (ktc) thu c bng bao nhiu lit?
A. 0,000 lit
C. 1,120 lit
B. 0,560 lit
D. 1,344lit
Cu 33: Cho t t cho n ht 100 ml dung dch HCl 2 M vo 100 ml dung dch Na 2CO3
1,5 M, sau phn ng thu c V lt kh ktc. Gi tr ca V l
A.2,24
B. 1,68
C. 1,12
D. 0
Cu 34: Cho t t cho n ht dung dch A cha 0,5 mol HCl vo dung dch B c cha
0,2 mol Na2CO3 v 0,3 mol NaHCO3. Th tch kh bay ra ktc l
A. 6,72 lt.
B. 8 lt.
C. 5,6 lt.
D. 8,96 lt.
Cu 35. Trn 150ml dd Na2CO3 1M v K2CO3 0,5M vi 250ml dd HCl 2M th th tch kh
CO2 sinh ra ktc l bao nhiu lt?
A. 2,52 lt
B. 5,04 lt
C. 3,36 lt
D. 5,60 lt