Vous êtes sur la page 1sur 11

Z 24 rozdziau The Creature from Jekyll Island - A Second Look at The Federal

Reserve Edwarda Griffina:

Istota tych matactw (sucym osabieniu USA by atwiej zatopi je w rzdzie globalnym,
bazujcym na modelu kolektywistycznym) ma rda w analizie wydanej w 1966 roku,
zwanej Raportem z elaznej Gry. Chocia pochodzenie tego raportu jest mocno
dyskutowane, w samym dokumencie znajduje si stwierdzenie, e jego opracowanie zleci
Departament Obrony pod kierunkiem Sekretarza Obrony Roberta McNamara [latach 1961-
1968 sekretarz obrony USA, w latach 1968-1981 prezes Banku wiatowego.] i by
opracowywany przez Instytut Hudsona [Amerykaska organizacja non-profit, konserwatywny
think-tank ufundowany w 1961r. w Croton-on-Hudson w stanie New York przez futurologa,
stratega wojskowego i cybernetyka Hermana Kahna i jego kolegw z RAND Corp.]
zlokalizowany w bazie Camp Iron Mountain nieopodal wsi Croton-on-Hudson w stanie Nowy
Jork. Zarwno McNamara jak i Kahn byli czonkami CFR.

Celem analizy byo rozpoznanie rnych sposobw "stabilizacji spoeczestwa". Brzmi


niele, jednak dalsza analiza raportu ujawnia, e sowo "spoeczestwo" jest uywane jako
synonim rzdu wiatowego. Co wicej, sowo "stabilizacja" jest uywane w znaczeniu
"zachowywa", "uwiecznia". Od pocztku jasnym jest, e celem bada bya analiza rnych
sposobw, jakimi rzd moe utrzymywa swoj si, kontrolowa spoeczestwo i zapobiega
rebelii.

Na samym wstpie stwierdzono, e kwestia moralnoci nie bya roztrzsana. Analiza nie
skupiaa si na tym, czy co jest dobre czy ze, czy jest zgodne z koncepcj wolnoci lub
prawami czowieka. Ideologia nie bya przedmiotem dyskusji, podobnie jak patriotyzm,
koncepcje religijne. Jedynym problemem byo utrwalenie istniejcej wadzy. W raporcie
czytamy: "Poprzednie badania traktoway potrzeb pokoju, warto ludzkiego ycia,
wyszo instytucji demokratycznych, utylitaryzm, "godno" jednostki, potrzeby zdrowotne,
dugowieczno i inne tego typu slogany jako wartoci nie podlegajce dyskusji, jako
konieczne dla uzasadnienia bada w kwestii pokoju. Jak dotd nie znalelimy takich
wartoci. Usiujemy zastosowa standardy naukowe w naszym myleniu, ich gwn cech
nie jest kwantyfikacja, jak to si powszechnie uwaa, lecz to co wyrazi Whitehead [Alfred
North Whitehead - By twrc tzw. filozofii organizmu oraz prekursorem nurtu wspczesnej
filozofii procesu.] w sowach: "... nie uwzgldnia adnych wyrokw wartociujcych; na
przykad, adnych estetycznych i moralnych osdw.""[1]

Gwn konkluzj raportu byo to, e dawniej, wojna bya jedynym niezawodnym sposobem
osigania celw. Stwierdza, e tylko w czasie wojny i zagroenia wojn, masy byy na tyle
ulege by znosi jarzmo wadzy bez skargi. Strach przed podbojem i grabie przez wroga
czyni niemal kady ciar akceptowalnym. Wojna moe by uyta do wzbudzenia w ludziach
pasji i uczu patriotycznych, bycia lojalnym wobec przywdcw. adne powicenie w imi
zwycistwa nie zostanie odrzucone. Opr widziany jest jako zdrada. Lecz w czasach pokoju,
ludzi oburzaj wysokie podatki, niedobory i biurokratyczne interwencje. Gdy spoeczestwo
przestaje respektowa wadcw, staje si
niebezpieczne. aden rzd nie przetrwa dugo bez wrogw i konfliktw zbrojnych. Dlatego
te, wojna jest niezbdnym stanem "stabilizacji spoecznej".

S to dokadne sowa z raportu:


"System wojenny jest nie tylko kluczowy dla narodw jako niepodlegych podmiotw
politycznych ale, jest rwnie niezbdny dla stabilnoci ich struktur politycznych. Bez niego,
adna wadza nie jest w stanie utrzyma przyzwolenia, legitymacji lub prawa do rzdzenia
spoeczestwem. Prawdopodobiestwo wojny zapewnia poczucie zewntrznego nacisku bez
ktrego adna wadza nie utrzyma si w mocy. Dane historyczne s pene przykadw gdzie
niepowodzenie reimu w utrzymywaniu wiarygodnoci zagroenia wojn, doprowadzio do
jego rozpadu, z uyciem siy korzyci osobistych, reakcji na niesprawiedliwo spoeczn lub
innych elementw destruktywnych.
Organizacja spoeczestwa pod prawdopodobiestwo wojny jest gwnym stabilizatorem
politycznym.... umoliwia spoeczestwom zarzdzanie niezbdnymi rnicami klasowymi i
zapewnia podporzdkowanie obywateli pastwu na mocy rezydentnych si zbrojnych
nieodcznych w koncepcji pastwowoci."[2]

Nowa definicja pokoju

Nastpnie raport wyjania, e zbliamy si do takiego punktu w historii w ktrym stare


formuy mog przesta dziaa. Dlaczego? Poniewa istnieje moliwo stworzenia rzdu
wiatowego w ktrym wszystkie narody bd rozbrojone i zdyscyplinowane przez armi
wiatow, stan taki bdzie zwany pokojem. "Sowo pokj ktrego uywamy na niniejszych
stronach,... implikuje cakowite i powszechne rozbrojenie"[3]. W takim scenariuszu,
niepodlege narody nie bd istnie a rzdy nie bd miay zdolnoci do toczenia wojen.
Mog by prowadzone akcje militarne przez armi wiatow przeciwko renegackim
politycznym pododdziaom, ale bdzie to nazywane operacjami
pokojowymi, a onierze bd zwani ordownikami pokoju. Nie ma znaczenia ile dobytku
zostanie zniszczonego ile zostanie przelanej krwi, pociski bd "pokojowymi" pociskami i
bomby - nawet atomowe, jeli to bdzie konieczne - bd "pokojowymi" bombami. Raport
podnosi nastpnie kwesti czy kiedykolwiek bdzie odpowiedni substytut wojny. Czego
jeszcze moe uy rzd regionalny czy rzd wiatowy by utrzymywa si przy wadzy?
Dostarczenie odpowiedzi na to pytanie byo celem raportu.

Raport z elaznej Gry konkluduje, e nie moe by substytutu wojny dopki nie zostan
spenione trzy cechy. Musi to by (1) ekonomicznie marnotrawne, (2) reprezentowa
wiarygodne zagroenie ogromnej wagi, (3) dostarcza logicznej wymwki dla przymusowych
usug dla wadzy.

Zaawansowana forma niewolnictwa

W temacie usug przymusowych, raport wyjania, e jedn z zalet rezydentnej armii jest to, e
dostarcza miejsca gdzie mona umieszcza dysydentw i element antyspoeczny. Przy braku
wojny tym przymusowo wcielonym batalionom zostanie powiedziane, e walcz z
niedostatkiem lub oczyszczaj planet lub te su powszechnemu dobru w jaki inny
sposb. Kady nastolatek bdzie suy - szczeglnie w wieku w ktrym modzi ludzie s
najbardziej przeciwni autorytetom. Starsi ludzie bd rwnie zacigani [ORG drafted], w
rozumieniu pracy na opaty podatkowe i grzywny. Dysydenci stan twarz w twarz z
wysokimi grzywnami za "przestpstwa nienawici" i
niepoprawne politycznie postawy, ewentualnie, wszyscy oni bd przymusowo wcielani do
batalionw. Raport mwi: "Zbadamy ... tradycyjne uycie instytucji wojskowych w
zapewnianiu elementowi antyspoecznemu akceptowalnej roli w strukturze spoecznej. ...
obecne eufemistyczne frazesy - "przestpczo nieletnich" i "alienacja" miay swoje
odpowiedniki w kadej epoce. W dawniejszych czasach te problemy byy rozwizywane
bezporednio przez wojsko, zwykle przez przymusowe wcielenia lub bezporedni
niewol. ...

Wikszo propozycji odnoszcych si, wyranie bd nie, do powojennej kontroli spoecznie


wyalienowanych zwraca uwag, e rozwizaniem mog by pewne warianty Oddziaw
Pokojowych lub tzw. Oddziaw Robotniczych. Upoledzeni spoecznie, ekonomicznie
nieprzygotowani, psychologicznie niepewni, recydywici, zatwardziali "wywrotowcy" i reszta
niewykwalifikowanych do ycia w spoeczestwie, s widziani jako materia do transformacji
na mniej lub bardziej oddanych pracownikw, poprzez dyscyplin suby opartej na modelu
wojskowym ...

Innym moliwym zastpstwem kontroli potencjalnych wrogw spoeczestwa jest ponowne


wprowadzenie niewolnictwa, w formie zgodnej z nowoczesn technologi i polityk.
Bardzo moliwe, e rozwijanie zaawansowanej formy niewolnictwa moe by niezbdnym
warunkiem kontroli spoecznej w wiecie pokoju. Z praktycznego punktu widzenia,
konwersja kodeksu dyscypliny wojskowej do eufemistycznej formy zniewolenia, wizaa by
si z zadziwiajco
niewielk zmian; Pierwszym logicznym krokiem bya by adaptacja pewnej formy
"uniwersalnej" suby wojskowej"[4]

Krwawe Zabawy

Raport podaje sposoby, dziki ktrym ludzie byli by zaabsorbowani nieistotnymi zajciami
dziki, czemu nie mieli by czasu uczestniczy w debacie politycznej lub oporze. Odpoczynek,
banalne widowiska, pornografia, komedie sytuacyjne mog peni istotn rol, ale Krwawe
Zabawy zostay ocenione jako najbardziej obiecujce ze wszystkich. Krwawe Zabawy to
rywalizacje pomidzy osobami lub druynami na tyle brutalne by widz porednio rozadowa
swoje frustracje. Krwawe Zabawy musz przynajmniej wywoywa arliw druynow
lojalno u czci fanw oraz musz zapewni bl i kontuzje u czci graczy. Jeszcze lepiej
by miao miejsce przelewanie krewi i istniao
prawdopodobiestwo mierci. Przecitny czowiek ma chorobliw fascynacj przemoc i
krwi. Tum skandujcy "Skacz! Skacz!" do osoby stojcej na skraju dachu, chccej popeni
samobjstwo; kierowcy zwalniajce by gapi si na zmasakrowane w wypadku ciaa; szkolna
bjka otoczona krgiem obserwatorw. Mecze bokserskie, pikarskie, hokejowe i wycigi
samochodowe s codziennie transmitowane w telewizji, przycigajc miliony dopingujcych
fanw, ktrzy s zachwyceni kadym niebezpiecznym momentem, kadym ciosem w twarz,
kad zaman koci, knockoutem, kadym wynoszonym nieprzytomnym lub umierajcym
uczestnikiem. W ten sposb ich gniew na "spoeczestwo" jest rozadowywany i skupiany na
druynie przeciwnej.

Imperatorzy Rzymu wymylili walki gladiatorw, publiczne egzekucje wykonywane z


pomoc dzikich zwierzt z dokadnie tych samych powodw. Rozwaajc wszystkie
konsekwencje Krwawych Zabaw, Raport z elaznej Gry zauwaa, e nie s one
adekwatnym substytutem wojny. Prawd jest, e brutalne sporty s uytecznymi
rozpraszaczami i umoliwiaj ujcie znudzeniu i zawzitej grupowej lojalnoci, ale efekt jaki
wywieraj na narodowej psychice nie moe rwna si z si histerii wojennej. Dopki nie
znajdzie si lepsza alternatywa, utworzenie rzdu wiatowego musi by odoone, by narody
mogy kontynuowa wszczynanie wojen.

Szukanie wiarygodnego globalnego zagroenia


W czasach wojny, wikszo obywateli bez skargi akceptuje kiepskiej jakoci ycie i
pozostaje gorczkowo lojalne swoim wadcom. Jeli znajdzie si odpowiedni substytut wojny,
musi on wywoywa takie same reakcje. Dlatego, nowy wrg musi by znaleziony, musi
zagraa caemu wiatu a moliwo zostania pokonanym przez tego wroga musi by tak
przeraajca jak sama wojna. Raport staje si stanowczy w tym punkcie: "Wierno wymaga
sprawy; sprawa wymaga wroga. Jest to oczywiste; punktem krytycznym jest to, e wrg
definiujcy spraw musi wydawa si autentycznie ogromny. Z grubsza ujmujc,
domniemana sia "wroga", musi by wystarczajca by zagwarantowa indywidualne poczucie
wiernoci spoeczestwu, musi by proporcjonalna do wielkoci i zoonoci spoeczestwa.
Dzi, oczywicie, ta sia musi by bezprecedensowa i przeraajca." [5]

Pierwsze przemyleniem dotyczcym odpowiedniego zagroenia, mogcego sta si wrogiem


globalnym, byo to, e nie musi by ono prawdziwe. Prawdziwe byo by lepsze, ale
wymylone mogo dziaa rwnie dobrze, pod warunkiem, e masy zostan przekonane o
jego prawdziwoci. Spoeczestwo uwierzy chtniej w pewne fikcje ni w inne.
Wiarygodno bdzie waniejsza od prawdy.

Ubstwo byo rozwaane jako potencjalny wiatowy wrg, ale zostao odrzucone jako
niedostatecznie straszne. Wikszo wiata ju znajdowaa si w ubstwie. Tylko ci ktrzy
nigdy nie dowiadczyli ubstwa, widzieli je jako globalne zagroenie. Dla reszty, by to
zwyczajny fakt codziennego ycia. Inwazja kosmitw bya powanie rozwaana. Raport
mwi, e eksperymenty o podobnym charakterze byy ju prowadzone. Jednak reakcja
spoeczestwa nie bya odpowiednia, gdy zagroenie nie byo wiarygodne. Oto co ma do
powiedzenia raport:

"Wiarygodne kamstwa w to gwny problem wynalezienia politycznego substytutu wojny. W


to miejsce zaproponowano ras kosmiczn, w wielu miejscach pasujc do ekonomicznego
substytutu wojny, pomys ten szybko upad. Najbardziej ambitny i nierealny projekt
kosmiczny nie moe wygenerowa wiarygodnego zewntrznego zagroenia. Byo gorco
argumentowane, e takie zagroenie zaoferuje "ostatni najlepsz nadziej na pokj," itd.,
jednoczc ludzko przeciwko niebezpieczestwu zagady przez "potwory" z innych planet
czy innego wiata. Zaproponowano eksperymenty majce na celu zbadanie wiarygodnoci
zagroenia inwazj nie z tego wiata;
moliwe, e kilka trudnych do wyjanienia "latajcych spodkw" byy takiego typu
eksperymentami. Jeli tak, mona je oceni jako zachcajce."[6] Raport zosta wydany w
1966 roku, gdy idea istnienia kosmitw wydawaa si nieprawdopodobna przecitnej osobie.
Jednak w nastpnych latach postrzeganie zmienio si. Coraz wiksza cz populacji wierzy
w inteligentne formy ycia poza nasz planet, ktre mog monitorowa nasz cywilizacj.
Czy to przekonanie jest suszne czy nie, nie ma tutaj znaczenia. Chodzi o to, e dramatyczny
wzrost iloci filmw z kosmitami - nawet jeli s pene efektw specjalnych - moe by uyty
do wywoania popochu narodw, by zjednoczyy
si pod globalnym rzdem w celu obrony Ziemi przed inwazj. Z drugiej strony, jeli obcy
bd postrzegani jako nastawieni pokojowo i z przyjaznymi intencjami, scenariusz moe
potoczy si w kierunku uformowania globalnego rzdu, reprezentujcego zjednoczon
ludzko w jakiej galaktycznej federacji. Kady z tych scenariuszy, moe by teraz bardziej
wiarygodny ni w 1966 roku.

Model zanieczyszczenia rodowiska


Ostatecznym kandydatem na uyteczne zagroenie globalne, byo zanieczyszczenie
rodowiska. Wizano z nim najwiksze nadzieje na powodzenie, gdy moe by odniesione
do obserwowalnych warunkw np: smog, zanieczyszczenie wody - innymi sowy, moe
czciowo opiera si na prawdzie i przez to by wiarygodne. Prognozy mog pokazywa
scenariusz koca wiata, tak straszny jak wojna atomowa. Dokadno prognoz nie byaby
wana. Celem byoby zastraszenie a nie informowanie. Mogoby si okaza koniecznym
celowe trucie rodowiska, by uczyni przewidywania bardziej przekonywujcymi i by skupi
ludzkie umysy na walce z nowym wrogiem,
straszniejszym ni kady najedca z innego pastwa - lub nawet z innego wiata. Masy
znacznie chtniej zaakceptoway by malejcy standard ycia, wzrost podatkw i
biurokratyczn ingerencj w ich ycie - "To cena ktr musimy zapaci za uratowanie Matki
Ziemi". Masowa batalia przeciwko mierci i zniszczeniu od globalnych zanieczyszcze,
mogaby prawdopodobnie zastpi wojn jako usprawiedliwienie kontroli spoecznej. Czy
Raport z elaznej Gry rzeczywicie tak twierdzi? Oczywicie, to i jeszcze wicej. Oto kilka
z odpowiednich fragmentw:

"Kiedy dojdzie do postulowania przekonywujcego substytutu wojny ... "wrg alternatywny"


musi pociga za sob bardziej naglce, pilne i bezporednio odczuwalne zagroenie
zniszczenia. Musi usprawiedliwia potrzeb podejmowania i pacenia "daniny krwi" w
rozlegych obszarach ludzkiej dziaalnoci. Pod tym wzgldem, substytucyjni wrogowie
wymienieni wczeniej, bd niewystarczajcy. Wyjtkiem moe by model zanieczyszczenia
rodowiska, jeli niebezpieczestwo dla spoeczestwa bdzie rzeczywicie nieuchronne. ...
moe by na przykad tak, e groba zanieczyszczenia rodowiska, zastpi grob masowego
zniszczenia przez bro nuklearn w
miejscu gwnego zagroenia dla przetrwania rodzaju ludzkiego. Zatruwanie powietrza,
gwnych rde jedzenia i zapasw wody, jest ju bardzo zaawansowane, i na pierwszy rzut
oka wyglda obiecujco pod tym wzgldem; tworzy grob z ktr mona sobie poradzi
jedynie przy pomocy zorganizowania spoecznego i siy politycznej....

Prawd jest, e wielko zanieczyszczenia moe by w tym celu selektywnie zwikszona ...
lecz problem zanieczyszczenia zosta tak bardzo upubliczniony, w ostatnich latach, e jest
raczej niemoliwe, by program zamierzonego trucia rodowiska mg by wprowadzony w
politycznie akceptowalny sposb. Jednake mao prawdopodobne jest, by niektrzy z
moliwych wrogw alternatywnych ktrych wymienilimy pojawili si sami, musimy
podkreli, e odpowiedni wrg, musi odznacza si si wiarygodn jakoci i si, jeli
przejcie w stan pokoju ma si kiedykolwiek odby bez rozpadu spoeczestwa. W naszej
opinii, e takie zagroenie musi zosta najprawdopodobniej wymylone."[7]

Autentyczno raportu

Raport z elaznej Gry stwierdza, e zosta przygotowany przez specjaln grup badawcz
pitnastu osb, ktrych tosamo ma pozosta tajemnic i e nie by przeznaczony do
publikacji. Jednak jeden z czonkw grupy, poczu, e raport jest zbyt istotny, by mia zosta
utrzymany w tajemnicy. Zgadza si z wnioskami z raportu. Po prostu wierzy, e wicej osb
powinno go przeczyta. Dostarczy swoj osobist kopi do Leonarda Lewina, znanego autora
i felietonisty, ktry z kolei wynegocjowa z Dial Press publikacj raportu. Nastpnie by
przedrukowany przez Dell Publishing. Dziao si to w czasach administracji Johnsona, Walt
Rostow prezydencki asystent specjalny NSA by czonkiem CFR. Rostow szybko ogosi, e
raport by faszywy. Herman Kahn(CFR), kierownik Instytutu Hudsona, stwierdzi, e raport
nie jest autentyczny. The Washington Post - kierowany przez czonka CFR Katharine Graham
- nazwa go "zachwycajc satyr". Magazyn Time, zaoony przez czonka CFR Henryego
Luce, pisa o raporcie, e by zrczn mistyfikacj.26 listopada 1967 roku, Raport zosta
zrecenzowany w dziale ksiek w Washington Post przez Hershela McLadressa - pseudonim
literacki Johna Kennetha Galbraitha, profesora Harvardu. Galbraith (ktry rwnie nalea do
CFR) pisa, e moe potwierdzi autentyczno raportu, poniewa by zaproszony do
uczestnictwa w pracach nad nim. Nie by czonkiem gwnej grupy badawczej, a jedynie od
czasu do czasu konsultantem. Proszono go o utrzymanie tego w tajemnicy. Ponadto, wtpi w
sens upublicznienia Raportu i cakowicie zgodzi si z jego wnioskami. Pisa:

"Gdybym chcia postawi mj osobisty autorytet za autentycznoci tego dokumentu, to


wiadczy bym za susznoci jego wnioskw. Moje zastrzeenia dotycz jedynie jego
upublicznienia"[8] Sze tygodni pniej, Galbraith poszed jeszcze dalej, artujc, e by
"czonkiem spisku"[9]. To jednak nie zamkno problemu. Nastpnego dnia, Galbraith
wycofa si. Pytany o jego "konspiracj", odpowiedzia: "Pierwszy raz od czasw Karola II,
The Times jest winny nieporozumienia ... Nic nie zachwieje moim przekonaniem, e zostao
to napisane przez Deana Ruska albo pani Clare BootheLuce"[10] Reporter przeprowadzajcy
wywiad by zakopotany przez te insynuacje i przeprowadzi ledztwo. Sze dni pniej,
raportowa: "Nieporozumienie wydaje si by zagroeniem, na ktre naraony jest profesor
Galbraith. Ostatni numer gazety "Varsity" z Cambeige cytuje nastpujc wymian zda:

przeprowadzajcy wywiad: "Czy znasz autora Raportu z elaznej Gry?"

Gelbraith: "W zasadzie byem czonkiem konspiracji, ale nie jestem autorem. Zawsze
przypuszczaem, e jest to czowiek ktry napisa wstp - pan Lewin"[11]

Przynajmniej trzy razy, Gelbraith publicznie potwierdzi autentyczno Raportu, ale


zaprzeczy by go napisa. W takim razie kto to zrobi? Leonard Lewin? W 1967r. stwierdzi,
e nie. W 1972r. przyzna, e to on. Piszc w The New York Times Book Review Lewin
wyjania: "Napisaem cay Raport ... moim zamiarem byo po prostu uj zagadnienie wojny i
pokoju w prowokacyjny sposb"[12]

Chwileczk! Kilka lat wczeniej, felietonista William F. Buckley powiedzia New York
Times, e to on jest autorem. To owiadczenie byo bez wtpienia ironi, ale komu i w co
uwierzy? Czy Raport napisa Herman Kahn, John Kenet Galbraith, Dean Rusk, Clare Booth
Luce, Leonard Lewin czy William F.Buckley?

Ostatecznie nie robi to wielkiej rnicy. Najwaniejsze, e Raport, czy te napisany przez
grup badawcz czy te jako satyra polityczna, wyjania otaczajc nas rzeczywisto. Bez
wzgldu na swoje pochodzenie, zaprezentowane pomysy zostay wdroone niemal w kadym
szczegle. Trzymajc w jednej rce Raport a w drugiej codzienn gazet, mona zda sobie
spraw, e kady gwny trend amerykaskiego ycia pasuje do planu. Tak wiele rzeczy,
ktre w innym przypadku s niezrozumiae, nagle staj si jasne: pomoc zagraniczna,
rozrzutno, niszczenie przemysu amerykaskiego, korpusy pracy [job corps], kontrola
dostpu do broni, siy policyjne, upadek
potgi sowieckiej, siy ONZ, rozbrojenie, bank wiatowy, wiatowy pienidz, kapitulacja
narodowej niepodlegoci poprzez traktaty i ekologiczna histeria. Raport z elaznej Gry jest
dokadnym podsumowaniem schematu, ktry tworzy nasz rzeczywisto. Teraz ksztatuje
nasz przyszo.

Ochrona rodowisk substytut wojny


Udowodnienie, e obecne przewidywania zagady rodowiska oparte s na wyolbrzymionych
i faszywych "badaniach naukowych", wykracza poza to opracowanie. Lecz takie dowody
moe znale kady, kto zapozna si z surowymi danymi i przypuszczeniami, na ktrych
oparto takie przewidywania. Waniejsze jest pytanie, dlaczego powojenne scenariusze
bazujce na faszywych badaniach naukowych - albo wrcz nie opierajce si na adnych - s
bezkrytycznie publikowane przez media kontrolowane przez CFR? Dlaczego radykalne grupy
ekologiczne bronice doktryn kolektywistycznych i antybiznesowych, s sowicie dotowane
przez fundacje zdominowane przez CFR? takie jak banki i korporacje, ktre najwicej na tym
trac? Raport z elaznej Gry odpowiada na te pytania.

Jak zauwaono w Raporcie, prawda nie jest wana w tym przypadku. Wane jest co mona
zrobi by w to uwierzono. To "wiarygodno" jest kluczowa a nie rzeczywisto. Jest ju
wystarczajco duo szumu wok zanieczyszczenia rodowiska, by przypuszczenia co do
katastrofy planetarnej w dwa-tysicektrym- tam byy wiarygodne. Wszystko czego
potrzeba, to wsppracujce media ,ktre bd to powtarza. Plan najwyraniej dziaa. Ludzie
w krajach rozwinitych zostali poddani zalewowi dokumentw, dramatw, filmw
fabularnych, ballad, poematw, naklejek na zderzaki, plakatw, marszw, przemwie,
seminariw, konferencji i koncertw. Rezultat jest fenomenalny. Politycy nie musz robi nic
innego, jak tylko wyraa zaniepokojenie rodowiskiem i obiecywa skoczenie z
trucicielskimi branami. Nikt nie pyta o szkody wyrzdzone ekonomii i spoeczestwu. Nie
robi rnicy, czy faktycznie planeta na ktrej yjemy jest chora i umierajca. Nikt nie
kwestionuje zasadniczych szczegw. Przecie to musi by prawd! Spjrz na te wszystkie
gwiazdy filmowe i estradowe ktre przyczyy si do ruchu.

Podczas gdy czonkowie ruchw ekologicznych s pochonici wizj zagady planety,


zobaczmy co te myl przywdcy. Pierwszy Dzie Ziemi zosta proklamowany 22 kwietnia
1970 roku na spotkaniu w Rio de Janerio, z udziaem ekologw i politykw z caego wiata.
Szeroko rozpowszechnion publikacj na spotkaniu, bya "Environmental Handbook".
Gwny temat ksiki by podsumowany przez cytaty Richarda A. Falka profesora Princenton
i czonka CFR. Falk pisa, e istniej trzy zwizane ze sob zagroenia planetarne - wojna z
uyciem broni masowego zniszczenia, przeludnienie, zanieczyszczenie i wyczerpywanie si
surowcw. I dalej "podstaw wszystkich czterech problemw jest nieudolno suwerennych
pastw do zarzdzania sprawami ludzkoci w dwudziestym wieku"[13]. Publikacja
kontynuuje w tonie CFR, zadajc retoryczne pytanie: "Czy pastwa maj faktycznie
moliwo zniszczenia siebie nawzajem podczas jednego popoudnia? ... Jak cen bdzie
zmuszona zapaci wikszo ludzi za trwa ludzk struktur - wicej podatkw, oddanie
flagi narodowej, by moe powicenie ciko zdobytych praw?"[14]

W 1986 roku, nalecy do CFR Wshington Post, opublikowa artyku czonka CFR Georgea
Kannana, w ktrym czytamy: "Musimy przygotowa si na ... wiek w ktrym najwikszym
wrogiem nie jest Zwizek Radziecki, a rosnce zniszczenie naszej planety, jako struktury
podtrzymujcej cywilizowane ycie"[15].

27 marca 1990 roku, w kontrolowanym przez CFR New York Times, czonek CFR Michel
Oppenheimer pisa: "Globalne ocieplenie, dziura ozonowa, zanikanie lasw i przeludnienie to
czterej jedcy zbliajcej si apokalipsy ... jak niedawna zimna wojna, rodowisko staje si
numerem jeden midzynarodowych obaw o bezpieczestwo"[16] Czonek CFR, Laster
Brown, przygotowa kolejny think-tank - Worldwatch Institute. W corocznym raporcie
instytutu, zatytuowanym "State of the World 1991", Brown pisze: "batalia o ratowanie
planety, zastpi bitw ideologiczn jako temat przewodni nowego porzdku wiata"[17] W
oficjalnej publikacji ze Szczytu Ziemi z 1992 roku, znajdujemy: "wiatowa spoeczno stoi
teraz w obliczu wikszego zagroenia, dla wsplnego bezpieczestwa spowodowanego
naszym wpywem na rodowisko, ni tradycyjnych konfliktw wojskowych razem wzitych"
Jak wiele razy to musi by tumaczone? Ruch ekologiczny zosta stworzony przez CFR. Jest
substytutem wojny, wie si z nim nadziej, e stanie si emocjonalnym i psychologicznym
fundamentem rzdu globalnego.

Ludzko jest celem

The Club of Rome - Klub Rzymski to grupa midzynarodowych planistw, ktra corocznie
wydaje katastroficzne scenariusze, bazujce na prognozach przeludnienia i godu. Nale do
nich dobrze znani czonkowie CFR np. Jimmy Carter, Harlan Cleveland, Claiburne Pell i Sol
Lintowitz. Ich pomys na przeludnienie? Rzd wiatowy kontrolujcy przyrost naturalny i
jeli trzeba eutanazja. To delikatne sowo na zabijanie starych, sabych i oczywicie
niewsppracujcych. Podajc za rozumowaniem z elaznej Gry, Klub Rzymski doszed
do wniosku, e strach przed katastrof rodowiska moe zosta uyty jako substytut wroga, w
celu zjednoczenia mas pod ich dyktando. W
1991r. w ksice "The first Global Revolution", znajdujemy co takiego: "Szukajc nowego
wroga by nas zjednoczy, doszlimy do wniosku, e zanieczyszczenie, groba globalnego
ocieplenia, niedobr wody, gd i tym podobne bd odpowiednie ... te niebezpieczestwa s
spowodowane przez czowieka ... prawdziwym wrogiem jest czowiek we wasnej
osobie"[18] Teoretycy kolektywizmu zawsze byli zafascynowani moliwoci kontroli
przyrostu spoecznego. To pobudza ich wyobrani bo jest to ostateczne zbiurokratyzowanie.
Jeli prawdziwym wrogiem jest ludzko, jak twierdzi Klub Rzymski, to ludzko musi sta
si celem. Fabianin, socjalista Bertrand Russell
wyrazi to w ten sposb:

"Nie twierdz, e kontrola urodzin jest jedynym sposobem na powstrzymanie przyrostu


populacji ... wojna, jak przed chwil zauwayem, bya jak dotd rozczarowujca pod tym
wzgldem, lecz wojna bakteriologiczna moe by bardziej efektywna. Jeli duma moga by
by rozprzestrzeniona po wiecie raz na generacj, ocaleni mogli by rozmnaa si bez
zbytniego obcienia dla wiata ...wiatowa spoeczno naukowa nie moe by stabilna
chyba, e istnieje rzd wiatowy. ... Koniecznym bdzie zalezienie metod na zapobieganie
przyrostowi wiatowej populacji. Jeli ma si to sta bez wojen, zarazy i godu to wymaga
bdzie potnego midzynarodowego autorytetu. Autorytet taki powinien rozdziela ywno
rnym narodom proporcjonalnie do ich populacji [mosanto?]. Jeli jaki nard nadmiernie
zwikszy swoj populacj, nie powinien dosta wicej poywienia ni powinien. Powd by
nie zwiksza populacji bdzie zatem bardzo istotny"[20] Kolektywici nie artuj. Na
przykad, jednym z najbardziej znanych "ekologw" i ordownikw kontroli populacji by
Jacques Cousteau. W wywiadzie dla UNESCO Courier w listopadzie 1991 roku, Cousteau
powiedzia:

"Co powinnimy zrobi by wyeliminowa cierpienie i choroby? To pikna idea lecz


prawdopodobnie niekorzystna na dusz met. Jeli sprbujemy j wprowadzi, narazimy na
niebezpieczestwo przysze pokolenia. Ciko to mwi. wiatowa populacja musi by
ustabilizowana i by tego dokona musimy eliminowa 350 000 osb dziennie. To jest tak
straszne, e nie powinno si o tym mwi, lecz le jest o tym nie mwi"[21] Gorbaczow
staje si ekologicznym wojownikiem Teraz moemy zrozumie jak Mchai Borbaczow,
uprzednio lider jednego z najbardziej opresyjnych rzdw jakie pozna wiat, sta si twarz
nowej organizacji zwanej International Greean Cross, rzekomo nastawionej na problemy
rodowiska naturalnego. Gorbaczow nigdy nie potpi kolektywizmu, a tylko komunizm. Jego
prawdziwym interesem nie jest ekologia a rzd wiatowy i zapewnienie sobie gwnej pozycji
w kolektywistycznej strukturze wadzy. W publicznym wystpieniu w Fulton, pochwali Klub
Rzymski, ktrego jest czonkiem, za jego zdanie na temat kontroli populacji. "Jedno z
najgorszych, nowych niebezpieczestw ma charakter ekologiczny ... zmiana klimatu, efekt
cieplarniany, dziura ozonowa, kwane deszcze; skaenie atmosfery, ziemi i wody przez
odpady przemysowe i domowe; zniszczenie lasw itd. s zagroeniem dla stabilnoci
planety"[22]

Gorbaczow gosi, e rzd globalny jest odpowiedzi na te zagroenia i uycie siy globalnej
jest nieodzowne. "Wierz, e nowy porzdek wiata nie zostanie cakowicie zrealizowany
dopki Narody Zjednoczone i ich Rada Bezpieczestwa nie utworzy struktur ...
upowanionych do nakadania sankcji i czynienia uytku z innych rodkw przymusu"[23]

Oto kryminalista ktry wywalczy sobie drog przez szczeble sowieckiej partii
komunistycznej, sta si protegowanym Jurijego Andropowa, szefa przeraajcej KGB, by
czonkiem politbiura w czasie sowieckiej inwazji na Afganistan, i tym ktry zosta wybrany w
1985 roku na lidera wiatowego komunizmu. Wszystko to w ponurym okresie amania praw
czowieka i wywrotowej dziaalnoci przeciw wolnemu wiatu. Co wicej, podczas jego
rzdw, zanotowano jeden z najgorszych okresw dewastacji rodowiska. Nigdy gdy by u
wadzy, nic nie wspomnia o trosce o Ziemi ani nic nie zrobi w tym kierunku.

Wszystko to poszo w zapomnienie. Gorbaczow zosta transformowany przez media, bdce


pod kontrol CFR, na ekologicznego wojownika. Nawouje do globalnego rzdu i mwi nam,
e taki rzd uyje problematyki rodowiska jako usprawiedliwienia dla sankcji i innych
"rodkw przymusu". Nie moemy mwi, e nas nie ostrzegano.

Stany Zjednoczone ekologicznym agresorem

Uycie przymusu jest istotnym punktem planu. Ludzie w krajach rozwinitych nie bd raczej
wsppracowa na swoj zgub. Musz zosta do tego zmuszeni. Nie bd zadowoleni, gdy
bdzie im si zabiera ywno w celu wiatowej dystrybucji. Nie zgodz si na podatek
wiatowego autorytetu, finansujcego obce projekty polityczne. Nie bd porzuca ochoczo
swoich samochodw ani przeprowadza do mniejszych domw lub wsplnych barakw by
speni limity relokacji zasobw Narodw Zjednoczonych. Czonek Klubu Rzymskiego
Maurice Strong:

"W efekcie, Stany Zjednoczone stwarzaj agresj rodowiskow przeciwko reszcie wiata ...
Na szczeblu wojskowym, Stany Zjednoczone s dozorc. Na szczeblu rodowiska, Stany
Zjednoczone s oczywistym zagroeniem ... Jednym z najwikszych problemw w Stanach
Zjednoczonych s ceny energii - s zbyt niskie ...

Jasne jest, e obecny styl ycia i wzory konsumpcyjne zamonej klasy redniej ... powoduj
wysokie spoycie misa, spoywanie wielkich iloci mroonej ywnoci i fastfood,
posiadanie pojazdw silnikowych, rnych elektrycznych urzdze gospodarstwa domowego,
klimatyzacji w domu i w pracy ... drogich mieszka na przedmieciach ... jest
niepoprawne"[24] Sowa pana Stronga zostay entuzjastycznie przyjte przez wiatowych
liderw ochrony rodowiska, ale rwnie wywoay gniewny odzew w Arizonie: "Tumaczc
z eko-jzyka, oznacza to dwie rzeczy: (1) zredukowanie standardu ycia w krajach
zachodnich poprzez wiele nowych podatkw i regulacji (2)
masowy transfer bogactwa z krajw industrialnych do rozwijajcych si. Wtpliwym
zaoeniem jest, e jeli gospodarka U.S. zostanie zredukowana do rozmiaru np. Malezji,
wiat bdzie lepszym miejscem ... Wikszo Amerykanw, oprze si idei Narodw
Zjednoczonych - zakazowi samochodw w U.S."[25]

Kim jest Maurice Strong ktry widzi Stany Zjednoczone jako wiatowego agresora? yje w
ubstwie? Przyby z zapnionego kraju oburzonego amerykask prosperit? Ogranicza
spoycie by chroni zasoby naturalne? Nic z tych rzeczy. Jest jednym z najbogatszych ludzi
na wiecie. yje i podruje w wielkim komforcie. Oprcz tego posiada wielkie bogactwo z
kanadyjskiego przemysu naftowego - ktry pomg znacjonalizowa. Maurice Strong by
Sekretarzem Generalnym na Szczycie Ziemi w 1992 roku; przewodniczcym konferencji
Narodw Zjednoczonych na temat ludzkiego rodowiska w Sztokholmie w 1972 roku;
pierwszym sekretarzem generalnym programu rodowiskowego Narodw Zjednoczonych;
prezydentem wiatowej Federacji Narodw Zjednoczonych; wspprzewodniczcym
wiatowego Forum Ekonomicznego; czonkiem Klubu Rzymskiego; zarzdc Aspen Institute
i
kierownikiem World Future Society.

Spisek w celu wywoania kryzysu ekonomicznego

Maurice Strong wierzy - a przynajmniej tak twierdzi - e wiatowy ekosystem moe zosta
zachowany tylko, gdy kraje zamone bd zmuszone do obnienia standardu ycia. Produkcja
i konsumpcja musi by uszczuplona. By tego dokona, narody musz podda si
racjonalizacji, opodatkowaniu i politycznej dominacji wiatowego rzdu. Prawdopodobnie nie
zrobi tego z wasnej woli, wic naley je zmusi. By tego dokona, konieczne bdzie
stworzenie globalnego kryzysu monetarnego, ktry zniszczy ich struktury ekonomiczne.
Wtedy nie bd miay wyboru jak tylko zaakceptowa wsparcie i kontrol Narodw
Zjednoczonych.

Strategia ta zostaa wyjawiona w maju 1990 roku, w magazynie "West" wydawanym w


Kanadzie. W artykule zatytuowanym The Wizard of Baca Grande, dziennikarz Daniel
Wood opisa swoje tygodniowe przeycie na prywatnym ranczu Stronga w poudniowym
Kolorado. Ranczo to odwiedzili tacy notable CFR jak David Rockefeller, sekretarz stanu
Henry Kissynger, zaoyciel Banku wiatowego Robert McNamara i waciciele takich
organizacji jak IBM, Pan Am, Harvard. [spotkanie grupy Bilderberg?] Podczas pobytu
Wooda na ranczu, potentat mwi otwarcie o ekologizmie i polityce. By wyrazi swj pogld
na wiat, powiedzia, e planowa napisanie powieci o grupie wiatowych przywdcw,
ktrzy zdecydowali si uratowa planet.

"Kadego roku odbywa si , wyjania podoe powieciowej zmowy, wiatowe Forum


Ekonomiczne w Davos w Szwajcarii. Ponad tysic dyrektorw generalnych, przemierzy,
ministrowie skarbu, wiodce orodki akademickie zbieraj si w Lutym by uczestniczy w
spotkaniach i ustanowi ekonomiczne agendy na rok w przd. Co jeli maa grupa tych
wiatowych przywdcw dojdzie do wniosku, e najwiksze ryzyko dla Ziemi pochodzi od
bogatych krajw? I jeli wiat ma przetrwa, te bogate kraje musz podpisa porozumienie
redukcji wpywu na rodowisko. Co wtedy zrobi? ... decyduj si odmwi, bogate kraje
tego nie zrobi. Nie zmieni si. Wic by ratowa planet, grupa ta decyduje: Czy upadek
cywilizacji industrialnej nie jest jedyn nadziej dla planety? Czy nie jest naszym
obowizkiem zatroszczy si o to? ... Ta grupa przywdcw tworzy sekretne stowarzyszenie
w celu wywoania upadku ekonomicznego. Jest luty. Wszyscy s w Davos. Nie s
terrorystami to wiatowi przywdcy. Ustawili si na wiatowych surowcach i rynku akcji.
Wywoali panik, uywajc dostpu do giedy, komputerw i zasobw zota. Uniemoliwili
zamknicie gied. Zablokowali stery. Ich najemnicy zatrzymali reszt liderw jako
zakadnikw. Rynku nie mona zamkn. Bogate kraje ... Strong robi lekki ruch palcami
jakby wyrzuca niedopaek papierosa przez okno.

Siedz tam zafascynowany. To nie jest gadanina jakiego bajkopisarza, to Maurice Strong.
Zna tych wadcw. W kocu jest wspprzewodniczcym wiatowego Forum
Ekonomicznego. Znajduje si w samym rodku. Ma moliwo by to zrobi. "Chyba nie
powinienem mwi takich rzeczy" - mwi Strong"[26]

Wymylny spisek Stronga nie powinien by raczej brany zbyt serio, przynajmniej nie
dosownie. To niemoliwe by zrobili to w ten sposb - to raczej niemoliwe. Nie bdzie
potrzeby trzymania na muszce liderw pastw rozwinitych. To oni bd kierowa tym
spiskiem. Wadcy z trzeciego wiata nie maj rodkw na wywoanie globalnego kryzysu. To
musi wyj z centr pieninych w Nowym Jorku, Londynie lub Tokio. Co wicej,
organizatorzy takiego scenariusza, dcy do globalnego rzdu, zawsze znajdowali si w
krajach rozwinitych. Przychodzili z szeregw CFR w Ameryce i z innych gazi
midzynarodowego okrgego stou w Anglii, Francji, Belgi, Kanady, Japonii. S
ideologicznymi potomkami Cecila Rhodesa, speniajcymi jego sen. Nie jest wane czy
spisek Mauricea Stronga powinnimy bra dosownie czy nie. Wane jest to, e ludzie tacy
jak on myl wanie w taki sposb. Jak ju zauway Wood, maj moliwo by to zrobi.
To lub co podobnego.

Jeli to nie ten scenariusz, rozwa inny, z podobnymi konsekwencjami. Jeli historia
dowodzi czegokolwiek, to tego, e ludzie posiadajcy wadz finansow i polityczn s zdolni
do haniebnych spiskw przeciwko swoim kolegom. Wszczynali wojny, powodowali kryzysy i
gd by wprowadza swoje rzdy. Mamy niewiele powodw by sdzi, e dzisiejsi
przywdcy s bardziej wici od swoich poprzednikw. Ponadto, nie moemy da si ogupi
przez faszyw trosk o Matk Ziemi. Bicie na alarm by ratowa planet jest gigantycznym
podstpem. Jest ju wystarczajco wiele szumu wok zanieczyszczenia rodowiska by
uczyni je "prawdopodobnym", jak to okreli Raport z elaznej Gry, lecz scenariusze koca
wiata ktre to napdzaj s fikcj. Prawdziwym celem tego wszystkiego jest rzd wiatowy,
ostateczna machina zagady przed ktr nie bdzie ucieczki. Zniszczenie siy ekonomicznej
rozwinitych spoeczestw jest jedyn wymogiem by usidli je w globaln sie. Zaufanie dla
obecnych ruchw ekologicznych, poprowadzi nas do ostatecznego koca.