Vous êtes sur la page 1sur 2

Baèng laêng tím.

thô: Traàn Hoaøng Vy
nhaïc: Vuõ Hoaøng

%
#6 œ «
«« œ .
««
««
«« .
«
«
J
J
œ
œ
œ
»
»
»
»
»
j
ˆ
ˆ« l
«
ˆ« l «ˆ
»»
j
«ˆ« j
=======================
& 8 »» «j
ˆ« “ { «ˆ« . »» »»
l »»
.

# œ.
«« «
««ˆ« .
«««ˆ «« ««
«
«
«
«
Jœ»» ««j
»
«
«
«
«
«
ˆ« «j
»
«
j
«
«
ˆ«=l
ˆ« ˆ« l _« .
j
«ˆ l «ˆ .
«ˆ j
» ˆ« j
==========================
& »
ˆ« «j
ˆ« l
_«j
«ˆ
«ˆ

#
«« ««ˆ . ««ˆ ««

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
« j
«ˆ« _«« l _««
«ˆ« j
«j
ˆ«=l
ˆ« l «
==========================
& «˙« .
ˆ« «j
l «ˆ«
ˆ« __«««ˆj l _««ˆ . _ˆ«j
« j
_«j
ˆ _«ˆ .

# ««
‰ ««ˆ «« «
.
«« ««ˆ
œ
˙
»
»
ˆ
.
«
»
»
« =l
«
j
« j
«
ˆ« l «ˆ« . ˆ««« _««j
==========================
&
ˆ«
l »
l »
«ˆ
«ˆ l __««ˆ« . __««ˆ« _««j

# «
œ»»»
œ»»» . œJ»»» Jœ»» ««
Jœ»»
œ œ»» Jœ»»
»
œ
.
œ
œ

J
»
»
»
«
»
ˆ« l
j
»
»
»
«
«
» l » » »
» =
» » l
==========================
& ˙« .
l «ˆ
l »
# ˙.
«« . «« « ««ˆ . «««ˆ «
««ˆ« . œ» ««j
‰ œ»»»
J
œ
œ
»
»
»
ˆ
«
»
»
»
»
ˆ« «j
«j
ˆ« l «
» l
»
ˆ«=l
»
==========================
&
l »
l ˆ«
# «
œ»»» .
Jœ»»»
»»»œ
Jœ»»» œ»»» œ»»»
Jœ»»»
œ»»» .
«« ‰ œ»»
«
˙« .
==========================
&
=l
l «ˆ
l
l
»
# œ» . œ» ««
«« Jœ» « « « « «
««

œ
.
»
œ
œ
J
˙
»
»
»
«j
j
ˆ
j
.
ˆ
ˆ
«
« »» «j
»
»
«
»
ˆ« l
ˆ« «j
ˆ« =
» »» l
»
l »»
l »»
==========================
& »
ˆ« l «ˆ« . «j

%
#
««
««
«« .
Π=
«
«
«
«_«« _«« l ««˙« .
.
ˆ
«
==========================
& _««ˆ . _ˆ«« _«j
˙
˙
l
l
l

«
«
j
«ˆ
«ˆ
_«ˆ

ép cánh hoa Trang sách ngẩn ngơ Bằng lăng tím chéo khăn Vấn vương thầm lặng Nắng long lanh hoa tím Bằng lăng Ôi nhớ màu mực tím ngày thơ Nhạc Phổ Bang lang tim – Vu Hoang & Tran Hoang Vy .Nắng gởi gì cho hoa Bằng lăng Mà đượm màu tím biếc Em đi qua bâng khuâng chợt tiếc Ôi màu mực tím năm nào Nắng gởi gì cánh hoa mỏng manh Khe khẽ nắng và xin trời ngừng gió Em ngập ngừng Ngập ngừng tình phai Tóc ngang vai. tóc ngang vai Ai biết ai đợi chờ Ép cánh hoa.