Vous êtes sur la page 1sur 37

Z_ weeiY mvwZK

bi` gvw`i evsjv`k mdi

fviZi

eZgvb

bi`
HwZnvwmK

bvg-

cavbgx

gvw`

evsjv`k

Avmb- 6 Ryb, 2015|

bi`
Kib-

gvw`

`kg

fviZxq

RbZv

cvwU

bi`

gvw`K

enYKvix

DovRvnvRi bvg- ivR`~Z|

evsjv`k

fviZxq

(weRwc)|

`yBw`bi

mdi

bi` gvw`i ivRbwZK `ji

mdi

ez cwieZb nq, cwZekx


cwieZb

cavbgx

nq

bv

Ges

MYZ cwZc _vK k _vK

wnme| c_g fviZxq cavbgx

bv Dw `yBwU- bi` gvw`i|

wnme evsjv`k mdi Kib Bw`iv


gywRe-Bw`iv jmxgv Pzw

Mvx (1972 mvj)|

bi`
^vwiZ

gvw`i
nq-

mdi

GB

22wU

Pzw

iqQ-

4wU

Pzw,

Pzwmg~ni ga DjLhvM
Pzw- K) fviZ KZK evsjv`kK
wewjqb

mnvqZv

Wjvii

Pzw,

L)

bZzb
`yB

FY
`ki

evwYR NvUwZ KgvZ evwYR


Pzw, M) KjKvZv-XvKv-AvMiZjv I
XvKv-wkjs-MnvwU
mvwfm
PMvg

evm

Pvjy,

N)

gsjv

e`i

AvBbmfvi

wbK

7g, 2015 mvj (331-0 fvU)|

Ges 1wU jUvi Ae KbmU|

`yB

fviZi

jvKmfvq jmxgv wej cvm nq-

3wU

cUvKj, 14wU mgSvZv viK

DPK

6 g. 2015 mvj|

22wU Pzw I mgSvZv viKi


ga

AvBbmfvi

ivRmfvq jmxgv wej cvm nq-

mgSvZv viK|

fviZi

fviZK
eenvii

myhvM `vb, O) ey BKbvwgK

jmxgv PzwwU wejwU wQj


fviZi

msweavbi-

100Zg

mskvabx|
jmxgv Pzw KvhKi nq- 31
RyjvB, 2015 gaivZ _K|
jmxgv Pzwi welqet
evsjv`k-fviZi Afi 162wU
wQUgnji wewbgq|
`Lv`v, gyixi Pi I jvwLwUjvq
AewZ

6.5

wKjvwgUvi

AgxgvswmZ mxgv wPwZKiY|

Rvb I mgy` welq cviwiK

Ac`Ljxq fwg nvi|

mnvqZv, P) `yB eQii ga 1100

evsjv`ki cve fviZi - 111wU

gMvIqvU

we`yr

fviZ

_K

Avg`vwb, Q) mxgv nvU BZvw`|

wQUgnj hvi AvqZb 17,158 GKi|


fviZi cve evsjv`ki- 51wU
wQUgnj hvi AvqZb, 7,110 GKi|

Ac`Ljxq Rwg evsjv`k cve-

cv mZzi Av`cv

2,267.682 GKi|
Ac`Ljxq

Rwg

cve-

fviZ

nZ kwiqZcyii RvwRiv cqU|

2,777.038 GKi|

wdi `Lv mxgv Pzwt

mvji `k fvMi ci|


10

m^i,

bni-b~b

Pzw

mvj

1948

^vwiZ

gvU

`N-

6.15

c- 18.10 wgUvi|
fwgK

mnbkxjZv

gvv-

wiLUvi j 9 gvv|

nq

wQUgnj wewbgqi Rb| wK GB

Pzw evevwqZ nqwb|

mZzi

wKjvwgUvi|

wQUgnj mgmv mw nq 1947

wbwgZ ne- gywMi gvIqv

gvU jb- 4wU|


mZzi

aiY-BvZi

Zwi

wQUgnj wewbgqi Rb gywRe-

mZzwU ne wZj wewk Ges Gi

Bw`iv Pzw ^vwiZ nq 16 g,

Dci _vKe gnvmoK Ges wbP

1974 mvj|

ijjvBb|

evsjv`k

3q

msweavbi

mnvqZv

mskvabx wQj GB Pzw|


6

m^i,

2011

c~Yevevqbi

Rb

mv_

evsjv`ki

mZzZ

^vi

FY

Ki-

28

wekevsK

cv

mZzZ

FY

mnvqZv Pzw evwZj Ki- 30 Ryb,

fviZi

2012|

mveK cavbgx gbgvnb wmsGi

Pzw

cv

Gwcj, 2012|

mvj
PzwwU

jmxgv

wekevsK

cUvKj

cv mZzi mv_ RwoZ msv

^vwiZ nq|

wQj- wekevsK, RvBKv, GwWwe I

wQUgnj KoPvt

AvBwWwe|

evsjv`ki wfZi fviZi wQUgnj

cv

mZzZ

wekevsKi

A_vqb Kivi cve wQj- 120

111wU|

KvwU Wjvi|

jvjgwbinvU Rjvq 59wU|

cMo Rjvq 36wU|

KzwoMvg Rjvq 12wU|

`vwqZ cqQ- wmbv nvBWv

bxjgvdvix Rjvq 4wU|

(Pxb)|

fviZi wfZi evsjv`ki wQUgnj

cv

Pzw

mZz

Abyhvqx

wbgvbi

cwZvbwU

KvR kl Kie- 2018 mvji ga (12

51wU|
-

KzPwenvi Rjvq 47wU|

nvRvi 133 KvwU UvKvi Pzw

RjcvBwo Rjvq 4wU|

mv`b nq)|
2


2016

evRU NvlYv- 4 Ryb, 2015|

evRU cvm ne- 30 Ryb, 2015|

NvlK-

evRUi

cwigvY-

NvUwZi cwigvY- 80,857 KvwU

cwigvY-

RbmsLvi ewi nvi- 1.36%|

cyil-gwnjv AbycvZ- 104.9 t


100|
NbZ-

1,035

Rb

nvi-

62.3%

65% I bvix 59.7%)|

Avie

(1874.3

wgwjqb

mevP Rbkw ivwb nqQ-

evsjv`k-fviZ

mxgv

dj

Pzw

wQUgnjevmx`i

evsjv`ki

mekl

(21Zg)

je`i-kIjv je`i (weqvbxevRvi,


wmjU)|

69.9 eQi I bvix 71.5 eQi)|

evsjv`kx

`xN 68 eQii (1947-2015)|

Mo Avqyvj- 70.7 eQi (cyil


^viZvi

gvwKb

^vaxbZvi cwZvi Aemvb NU-

(cwZ eM wKjvwgUvi)|

cevmx

evevqbi

UvKv/1,314

Rvbyqvwix _K
AvM
`k, miKvi, ckvmb I ivRbxwZ

gvU RbmsLv- 15 KvwU 79

RbmsLvi

Avq-

Igvb|

cZvwkZ cewi nvi- 7%|

jvL|

RvZxq

gvwKb Wjvi)|

97,000

A_bwZK mgxv-2015

gv_vwcQz

mw`

Dbqb-cwiKbv

KvwU UvKv|

nvi-

KgRxex`i cwiZ A_ kxl-

evwlK
(GwWwc)-Gi

cewi

Wjvi|

UvKv|

wRwWwci

1,02,026

2,95,100

KvwU UvKv|

wig~ji wRwWwci cwigvY-

6.51%|

2015-16 mvji evRU-44 Zg


evRU (AeZxKvjxbmn 45Zg)|

PjwZg~j wRwWwci cwigvY-

8,24,532 KvwU UvKv|

gvj

Avyj gywnZ|

cwigvY-

15,13,600 KvwU UvKv|

Aveyj

kgkwi

45.1%|

evsjv`ki RvZxq evRU 2015-

A_gx

KwlLvZ

evsjv`k I fviZi ga 4_
mxgv nvU Dvab Kiv nq- 7

(cyil

Ryb, 2015; evYevwoqvi Kmevq|

`vwi`i nvi- 31.5%|

evsjv`k-gvqvbgvi gx mZz
AvewZ-

Nygayg

DwLqv, KevRvi|

mxgv;

eZgvb

`k

mvgvwRK

weNKvix Aciva (`Z wePvi)


(mskvab) wej 2014|

wbivcv Kgm~wP Pvjy iqQ145wU|

mevi Rb we`yr myweav

Zwi msv cvcb Rvwi nq- 13


Gwcj, 2014|

wbwZ Kivi jgvv wbavwiZ


nqQ- 2021 mvji ga|

evsjv`k, fviZ, bcvj I fzUvbi

mwZ gywhy mvbbv


cavbgx

wcwfjBRm)

wenvix

DvwcZ

(wiwgDbvikb

Av

(AvggU)

Av, 2014; DvwcZ 18 gvP

Kib fviZi eZgvb cavbgx

2014|

evsjv`ki

wePvicwZ-

myi`

Kzgvi

wePvicwZ

b-Mvw

gwbcywi

gwmfvi

c_g

eVK

`kg RvZxq msm`i wPd Bcmvsm` Av m g wdivR|

eZgvb

`kg RvZxq msm`i weivax


`jxq

wmwKx|

KvhKi nq- 5 Gwcj, 2015|


gqv`

ZvRyj

Bmjvg

`kg RvZxq msm`i wKvi I


kviwgb Payix I WcywU wKvi
GvW. dRj ivwe wgqv|

evovbv nq- 5 eQi|


`kg RZxq msm`i c_g wej
wnme cvk nq- AvBb

Bc-

WcywU wKvi- wKvi wkixb

AvBbkLjv weNKvix Aciva


AvBb-Gi

wPd

Payix (RvZxq cvwU)|

digvwjb wbqY AvBb 2015

wePvi)

`kg

AbywZ nq- 16 Rvbyqvwi, 2014|

Pqvigvb-wePvicwZ nvmvb dqR

(`Z

2014 mvji mvaviY wbevPb


154Rb cv_x|

evsjv`k RywWwkqvj mvwfm


(BJSC)-Gi

ARb

webv cwZwZvq Rq jvf Ki-

DjL,

wezwcqv m`vq fz|


Kwgkb

msLvMwiZv

Ki- AvIqvgx jxM|

21Zg

wmbnv|

`kg RvZxq msm` wbevPb


wbizk

bewbhy

cavb

z`

msm`

evRcqxK| Zuvi c c`K MnY

myi` Kzgvi wmbnv evsjv`ki

RvZxq

RvRm

AUj

A_bwZK

c_g weji bvg- mywcgKvU

AvBb, wePvi I msm`

`kg

c`K c`vb Kiv nq- fviZi mveK

bi` gvw`|

miKvi

2014|

Pzw ^vwiZ nq- 15 Ryb, 2015|

evsjv`k

Aj wewagvjv Rvwi Ki- 1 Gwcj,

ga moK/evm PjvPj HwZnvwmK

`ki cwZUv Rjvq wk Av`vjZ

kLjv
4

evsjv`ki
meKwb

BwZnvm
wKvii

bvg-

W.

wkixb kvigxb Payix|

`kg RvZxq msm`i DcbZvmq`v

mvR`v

Payix

wmwU

gqi

Kicvikb
XvKv Di
XvKv `wY

Avwbmyj nK
gvnv`

LvKb
Avmv`yi ingvb wKib

(gx MvRxcyi

c`ghv`vq)|

AvBb

Kwgkbi

Pqvigvb-

eZgvb

mveK

cavb

(fvicv)
Av R g bvwmi Dwb
gvnv`
gvmvK

PMvg
ivRkvnx

nvmb
gv.
gwbivgvb

wePvicwZ GweGg Lvqij nK; 23 Lyjbv


RyjvB, 2013-eZgvb|
vbxq miKvi I ckvmb

wmjU
ewikvj

gwb
Avwidzj nK Payix
gv. Avnmvb nvwee

bvivqYM

Kvgvj
Wv. mwjbv

`ki eZgvb DcRjvi msLv489wU|


`ki

488

489Zg

Kzwgjv
wnme Abygv`b `Iqv nq- iscyi
Bgviv; LvMovQwo I Imgvbx bMi;

AvBb-kLjv I cwZiv

eZgvb

evsjv`k

cimfvi

msLv- 319wU|

cwZvi
dvm

Abygv`bKZ

mekl

wbwgZ

bvwRinvU; PMvg|

Divq|

`ki 11Zg wmwU Kcvikb-

11

eQi

ci

ivwcW

GwjU
AvKkb

evUvwjqb (ive) Gi m`i `dZi

cimfv `yBwU- `exM, cMo I

nZ

mwZ

hvQ-

XvKvi

mbvwbevmmn

MvRxcyi wmwU Kicvikb| GwU

mbvevwnbxi

MwVZ nq 6 RyjvB, 2013|

wWwfkb hvv y Ki- PMvgi

AvqZb evsjv`ki mePq eo


wmwU Kicvikb- MvRxcyi wmwU
Kicvikb|

nvqvr

AvBfx
gwbij nK mvz
kidzwb Avng` SUz

DcRjv

wmjU|

mvC`

MvRxcyi

`kg

c`vwZK

ivgyZ|
ewW

Ab

Kx-

mwZ

UvwdK cywjk evwnbxZ mshy


wmwU

Kicvikbi

AvqZb- 329.53 eM wKjvwgUvi


(cvq)|

bZzb AvaywbK ewW Kvgiv|


h hy RvnvRjvK bvkbvj
vvW c`vb Kiv nq- evbRv

`ki 11wU wmwU Kicvikbi


eZgvb gqi
5

Cmv Lu, evbRv eez Ges


evbRv Imgvb|
mvBevi

Aciva

QvovI

mq`

gvKvwejvq

evsjv`k

cywjki

bZzb

AvBwRwc- G K Gg knx`yj nK

wefvMi bvg- KvDUvi UivwiRg|

(28Zg)|

ive-Gi

eZgvb

mwZ

evUvwjqb

`ki

evwnbxi

wbR^

ceZb

nq-

cwZiv

636wU

ivsK

eWvi

evR
MvW

(mekl

_vbv

jxcyii

gUvcwjUb

mwZ

RAB wbhy bZzb gnvcwiPvjKeWvi

MvW

evsjv`k

Gi

AvwRR Avng`|

_vbvi

Avbmvi I wfwWwci eZgvb


gnvcwiPvjK-

msLv- 49wU|

Kwgkbvi-

eZgvb gnvcwiPvjK- gRi Rbvij

XvKv

bZzb

cywjk

ebRxi Avng`|

P`M)|

gvcwjUb

Avmv`yvgvb wgTv|

`ki eZgvb _vbvi msLv-

XvKv
wbhy

evsjv`k (wewRwe)i|

gRi

Rbvij

gvt

bvwRgywb|
evsjv`k

cywjk

evsjv`k

Kv

MvWi

PvjyKZ bZzb BDwbUi bvg- K-

eZgvb

9|

AvWwgivj Gg gKeyj nvmvBb|


wewfb AvBb-kLjv I
evsjv`k

mbvevnxwbi

kwdDj nK (17Zg)|
evsjv`k bevwnbxi eZgvb

eZgvb

Gqvi

c_g

cvwb

Dvab

Kiv

nq-

`ki c_g fvmgvb GjGbwR


vwcZ

nQ-

KevRvii gnkLvjxZ|

cavb-

`ki

Uvwgbvj

cavb-fvBm GWwgivj Gg. dwi`


wegvb

wiqvi

cUzqvLvjxi Kjvcvovq|

nvwee (13Zg)|

mwZ
Rv`yNi

eZgvb cavb- Avey ejvj gv.

evsjv`k

gnvcwiPvjK-

evsjv`ki c_g

mk evwnbxi eZgvb cavb

Rbvij

BdZLvi Dwb|

msLv-14wU|

gnvcwi`kb-

^iv gYvjq Pvjy Kiv bZzb

Kviv

weMwWqvi
vBg

AZvaywbK

eZgvb

evwnbxi
gvkvj

Avey Gmivi (14Zg)|

`ki

c_g

IqvBdvB

wmjU|
evsjv`ki c_g Kviv cwkY
GKvWwg AewZ- ivRkvnx|

bMix-

mwZ

`ki

vgvRvg

MelYv

Dvab

Kiv

c_g
K`i

nq-

wekwe`vjqi

A_ I evwYR

XvKv

cwZe`b

Dw`wevb

DjL,

`ki c_g ew wnme wbRi


Rbvg

wmKvq

wmv

bb-

AvDqvj

AbwU DP gag Avq| evsjv`k


hv`i gv_vwcQz RvZxq Avq 1

dzUIfvi weRwU AewZ- ebvbx,

nvRvi 45 Wjvi ev Zvi wbP Zv`i

XvKv|

ejv nq wb gag Avqi `k|

`ki c_g jn Lwbi mvb


hvq-

w`bvRcyi

DcRjvi

Rjvi

wgwkZcyi

mwZ `ki c_g wWwRUvj


Awdm

Dvab

Kiv

nq-

A_eQi
cwigvY-

gvU

15

13

2014-15 A_eQi wRwWwcZ


LvZi

Ae`vb-

mev

54.1%, wk 29.61% Ges Kwl


16.33%|

mgy`

MelYv

2014-15 A_eQi wRwWwci

BbwwUDU vwcZ nQ- ivgy,

cewi nvi- 6.51% (jgvv wQj

KevRvi|

7.3%)|

evsjv`k

Zwi

c_g

hy

RvnvRi bvg- evbRv cv|

2014-15

wewfb

dwUKQwo, PvMvg|
c_g

gv_vwcQz

nvRvi 599 KvwU UvKv|

bvwRivUK, KevRvi|

`ki

eZgvb

wRwWwci

`ki c_g uUwK gnvj AewZ-

fwg

`ki

RvZxq Avq- 1,314 gvwKb Wjvi|

Mvg|

Avqi

wb gag Avqi Afz nqQ|

nvwKgcyi

gag

`ki c_g I GKgv Pj wmuwoi

cvIqv

wekevsK

KiQ| GKwU wb gag Avq Ges

wgUz|

evsjv`k

`kjvK `yBwU kwYZ fvM

DbvPbi

Ave`yj

Abyhvqx

cek KiQ- gag Avqi `k|

wefvM|

mwZ cKvwkZ wekevsK

mg

cevwlKx

cwiKbvi

gqv`Kvj- 2016 _K 2020 mvj|

mwZ c_g wWwRUvj Rjv

`k c_gevii gZv Bmjvgx

wnme NvlYv Kiv nq- hkvi

ei

RjvK|

Rvbyqvwi, 2015|

evsjv`ki c_g wU BDwiqv

wbjvg

AbywZ

ivwb

Rjvi kvkv DcRjvi kvgjMvQx

2014; kxjsKvq|

evsjv`k miKvwi chvq Pvj

gWj wfjR NvlYv Kiv nq- hkvi


MvgK|

nq-

Ki-

27

wWm^i,

we`k wewbqvMKvix c_g


wjwgUW|

RvZi bvg|

evsjv`k mevwaK ivwb Ki-


_K|

2q

fviZ

Ges

3q

mwZ

evsjv`k,

fviZ

dvDkb|

DvweZ

2014 mvj wek|ei iwgUv

Dw`i

UvvBji

eZgvb

`k

Pv

Pv

cvb

wek

KZK

gyiwMi

RvZi

Kwl

MelYv

evsjv`k digvwjb cixvi mnR

avb Drcv`b evsjv`k weki-

Kib-Kwl

mwZ `k c_gevii gZv


gwnli

AvweZ

Dveb

wevbx dviK web nvmb|

nvRx

Kwg

cRbb

K`i

Kvhg i nq- fvjv Rjvq|

`vbk njv- wgw Kzgovi DbZ

hyivRwfwK

cvwLwelqK

msv evWjvBd BUvibvkbvj

RvZ|

bZzb

evsjv`k

cwZ

evsjv`wk cY gy myweav

mwZ

wefvM

evwi cuqvR-5|

evsjv`ki

PZz_|

cvwYm`

vweZ bZzb Ddkx RvZi cuqvR-

cvq- 49wU `k|

ivBm

BbwwUDU (BARI) KZK D

evMvbi

eZgvb Aevb- 16Zg|

evsjv`k

bvg- CPF-3|

`ki GKgv Re mvi KviLvbv

msLv- 166wU|

mwZ

DvweZ

AewZ- `kbv, PzqvWvv|

bvg-

we62 I we-64|

Rb

gaycyi|

Zjvwcqvi

vweZ wRsK mg avbi bvg-

Kwl, fwg I Abvb

nq-

MelYv

wimvP BbwwUDU (we) D

cevn evsjv`ki Aevb- 8g|

Pvjy

grm

weGdAviAvB wMdU Zjvwcqv|

ivwb KiQ-kxjsKvq|

mwZ

evsjv`k

BbwwUDU-Gi RbwUK MelYvq

evsjv`k c_g miKvwifve Ilya

nvmcvZvj

mnhvwMZv

Kivi NvlYv w`qQ-wej MUm

nq- fviZi wkwjwo Rjv w`q|

mwZ evsjv`ki KwlLvZ


wWwRUvjvBRkbi

bcvji ga w`q UvbwRU Pvjy

eZgvb

AvjvwPZ my^v`y GKwU Avgi

wmvcyi|

fvjvbx-

evsjv`wk cwZvb- gwej hgybv

Pxb

eD

Avg Drcv`b wek evsjv`ki

evsjv`ki h vbK 20Zg AfqviY


NvlYv Ki- mvbvxc|

Aevb- beg|

evsjv`ki c_g Gwfqvwi cvK

ev

cxkvjvi

bvg-

kL

ivmj

Zvjv

nqQ-

ivywbqv;

jgvv wbavwiZ nqQ- 2021


`ki eng evqy we`yr K`-
evqy

we`yr

bIqv nqQ- gnkLvjxZ|


NvlYv

mevwk
`Iqv

nq-

mwZ evsjv`ki h wk

`ki eng mi we`yrK`

cvweZ Lvb Rvnvb Avjx


wbwgZ

ne-

cvweZ AwUwK GKvWgx


mwZ
vcbi

evsjv`k b enii mePq eo

MvgUm

wmv

bIqv

cjx
nqQ-

gywMi evDwkqvZ|

RvnvR- mgy` Rq|

mwZ evsjv`k Pvjy nIqv

mwZ

`ki

bIqv

we`yr

mvbvKv`v gRvq|

K^vB

mvBKj we`yr K`|

Kv_vq

KwgKvj cjx vcbi wmv

miKvwi gvwjKvbvq mePq eo


K`-nwicyi

ga

vwcZ ne- XvKvi gnkLvjxZ|

i nqQ- gsjvq|

`kmg~ni

evMinvUi ivgcvj|

cU Zwii AvbyvwbK Kvhg

mvKfz

wegvbe`i

20

deqvwi, 2014|

ewk

cvweZ `ki KqKwU welq

we`yr K` wbgvbi wmv

wnme

mePq

AewZ- PMvgi mxc|

Pxbi mnvqZvq mwZ Zvc

wkK

evsjv`k

NvUwZ- fviZi mv_|

Mvm|

msev`

evsjv`k UvKvi AsK mePq

evsjv`ki mePq ewk evwYR

evc KZK AvweZ `ki


26Zg Mvm- bvivqYMi icM

evsjv`k UvKvi AsK mePq

evwYR NvUwZ- Pxbi mv_|

K`

(KevRvi)|

`wY

ewk ivwb Ki- hyiv|

mvji ga|

Ges

ewk Avg`vwb Ki- Pxb _K|

mevi Rb we`yr wbwZ Kivi

KzZzew`qv

ZZxq

wdDPvi cvK, XvKv|

wk I KviLvbv

cw_exi

Gwkqvi eng kwcs gj- hgybv

PMvg|

cigvYy

KevRvi|

kL ivmj G wiwqkb cvK


Mo

`ki

wPwKrmv K` Dvab Kiv nq-

Gwfqvwi G wiwqkb cvK|

mwZ

nqQ-KivYxMi

cvweZ
cvK

`ki

AewZ-

gy`Y

wk

mwZ
vcbi

mdUIqvi

wmv

bIqv

cvK
nqQ-

bvg-

evsjv`k

iex`

RvZxq

wekwe`vjq

wmv

msvi

mnnq-UN-

GwfwbDqi

bvgKiY

Kiv

ingvbi bvg|

bIqv

mwZ eez kL gywReyi


ingvbi

nqQ-

BZvwji
bvMwiKZ
W.

ejvwbqvi

bvg

Pqvi

ceZbi

bq-

mwZ

KjKvZv

WweDGBPIi

cqQ-

wekl Dc`v wnme wbhy

gynv`

nqQb- mvqgv IqvR` cyZzj|

BDb~m|

wivi

mwZ hyivi wkKvMvZ

wekwe`vjq|

weRqx

cqQ-

wbevwPZ

AvRvwZK Ab evsjv`k

bvej

Iqv

wmv

mwZ

Ae

mwZ 8 Rvbyqvwi evsjv`k

MvRxcyi|

mvbRbK

vb

XvKv

nqQ- knx` cwmWU wRqvDi

vwcZ

eez wWwRUvj wekwe`vjq


vcbi

iKWm

GKwU

nQ- wmivRM|

eyK

ivRavbx

WOMEN.

wPwoqvLvbv|

wMbm

mfvcwZ

XvKv wPwoqvLvbvi cvweZ


bZzb

msiY

RvwZmsNi

cvweZ `ki Jla wk cvK


AewZ- gywMi MRvwiqvq|

`kI

XvKv kni|

wmv bIqv nqQ- KivYxM,

kxl

KviY| cw_exi mevwaK wiv Pj

mwZ cvwK wk vcbi


XvKv|

ciY

mwZ wMbm eyKi 2015


mvji

KviIqvb evRvi, XvKv|

mb

evsjv`k|

wmivRw`Lvb,

gywM|

bvix

evsjv`k
AvRvwZK

2015 mvji wewUk AvBbmfv

mwZ
msvi

WcywU

wbevPb evsjv`wk eskvzZ

MfYi

ew msm` m`m wbevwPZ nb-

nqQ- AvRvwZK kg msv

ikbviv Avjx, wUDwjc iRIqvbv

(AvBGjI) Gi| 2014-17 mvj ch

wmwK Ges ic Avkv nK| DjL,

evsjv`k

GB wZbRbB jevi cvwUi m`m|

evsjv`k gvU 234wU fvU cq

kvwiv

wgkb

wbevwPZ

G `vwqZ

cvjb Kie|

GB c` wbevwPZ nq|

kvwix

ciY kxl `k- evsjv`k| DjL,

wnme

kvwix wgkb cywjk mb Ges


10

diPzb gvMvwRbi cfvekvjx


50 ewi ga evsjv`wk wnme

iqQb-

evKi

Pqvigvb

cwZvZv

dRj

nvmvb

wekwe`vjqi

Ave`

(32Zg)|

Abyl`|

mwZ h wekwe`vjq W.

vcb

Kiv

mUvj

nq-

bvkbvj

BDwbfvwmwU
`k

mwZ

wek

38Zg

Kie-

wnme

hvv

cvweZ

mwZ
Dvab

RMbv_
Kiv

Kvvm

nqQ-

`wY

mwZ

mwZ

`ki

cavbgx

mwZ

mgy`

wevb

bvg- weRq GKvi|


evsjv`ki
emiKvwi

c_g

Kwl

bZzb

cvewjK

Ges

GKgv

wekwe`vjqwekwe`vjqi

DcvPvh

Nvlbv KiQb- Lyjbvq|

gqv`Kvj- 4 eQi|

cvweZ

Rjvq

XvKv wekwe`vjqi 19Zg nji

GKwU Kwl wekwe`vjq vcbi


`ki

Gwg evsK Kwl wekwe`vjq|

KivYxMi evNi GjvKvq|

weRbm

wekwe`vjq|

evsjv`k

bZzb

Ae

wefvM Dvab Kiv nq- XvKv

iex`

(kvnRv`cyi, wmivRM)|
wekwe`vjqi

wekwe`vjq

Ki- hkvi|

miKvwi

wekwe`vjq,

wWwRUvj ^vi Kgm~wP i

wkv

wekwe`vjq

mwZ

XvKv wekwe`vjqi AvBweGZ|

`ki

ingvb

GWwgwbkb Kvm Pvjy nq-

ZvwjKvq vb w`qQ- Rvg`vwb

gywReyi

BDwbfvwmwU

Wi

HwZni

kvwo|

kL

wekwe`vjq-

(PMvg)|

mwZ BDbv evsjv`ki


cvkvKK

wekwe`vjq-

cvewjK

gwiUvBg

wbgvY KiQ- dv I Rvgvwb|


h

Kvhg

`ki 35Zg (mekl) Kvhg


PvjyKZ

evsjv`k Awfb `~Zvevm feb

cvewjK

eez

`ywU

`k

35wU|

(ZvBIqvb)|

eZgvb
PvjyKZ

gynv` BDb~mi mvb bvej


Pqvi

mgvRwevb

`yBwU

Aemii

ne- ivRkvnx I PMvg|

eQi|

MelYv K`wU Pvjy nq- XvKv


11

Dc-DcPvhi

cvewjK wekwe`vjqi wkK`i

gwWKj wekwe`vjq vcb Kiv


mUvi di RbvmvBW vwWR

eZgvb

eqmmxgv-65

`ki cvweZ
wekwe`vjqmg~n

wekwe`vjq
iex` wekwe`vjq

vb
wmivRM

wWwRUvj MvRxcyi

eez

cjx
eZgvb

we`yZvqb
bvg-

evWi

evsjv`k

cjx

we`yZvqb evW [BREB].

cwienY, MYgvag I hvMvhvM


wekwe`vjq
ivOvgvwU wevb I chyw ivOvgvw
mwZ DvabKZ `ki
wekwe`vjq
Lyjbv Kwl wekwe`vjq

U
Lyjbv

mePq DuPz moK Dvab Kiv


nq-

hvMvhvM

gYvjqi

bZzb

wegvbe`i

i nq- 10 Gwcj, 2014|

WvK I UwjhvMvhvM gYvjq

gYvjqi

bvg-

UwjhvMvhvM

eni hy nIqv RvnvR Avjx nvq`vi

bvg-

evsjv`k

wewRwei
eWvi

MvW

wmwKDwiwUR

`ki

mwZ

evsjv`ki

AvRvwZK

AvgvbZ wegvbe`i|

DvabKZ

wegvbe`ii ghv`v jvf Ki- kvn

wmwKDwiwU

BDwbU Gi eZgvb bvg- eWvi

mwZ

wegvbe`iwU

msv

wmwKDwiwU eyiv|

`yBwU

nvwbd dvBIfvi|

Mvq`v

hyRvnvR

meenr dvBIfvi- gqi gvnv`

RvZxq

wPwoqvLvbv|

AveyeKi

Avbv nq- Pxb _K|

Z_chyw

XvKv wPwoqvLvbvi cvweZ


bZzb

WvK,

gYvjq|

mwZ evsjv`k bevwnbxi

gYvjqK GKxfZ Ki cybMwVZ


Kiv

ne-

XvKv kni wWwRUvj evm PjvPj

Ges Z_ I hvMvhvM chyw

wbwgZ

ivgcvj, evMinvU|

moK wefvMi eZgvb bvgmoK cwienb I gnvmoK wefvM|

_vbwQ-

cvweZ Lvb Rvnvb Avjx

bvg- moK cwienb I mZz gYvjq|

Rjvi

AvjxK`g|

cwiewZZ I bZzb bvg

ev`ievb

GP

Kwgkbi eZgvb bvg- evsjv`k


wmwKDwiwUR Av GP Kwgkb
[Bangladesh Securities and Exchange

mwZ

bevwnbxZ hy meenr hy
RvnvRi bvg- mgy` Rq|
vcZ-vcbv I fvh
XvKv

wekwe`vjq

wekvm-B-weRq

Commission].

cwZ- `xcK miKvi|

12

evsjv`ki

AewZ
fvhi

eZgvb `k cZZvwK
Rv`yNi-

19wU

(mekl

evNv

Rv`yNi, ivRkvnx)|

weRqMuv_v

fvh

AewZ-

mwZ
ZviK

gvmy`

wbgvZv

MYgvag

kvgmyibvnvi

msjM

moK

xc|

gyw

AcivRq

71

wZma

PZbvq

wPixe

fviwU

mvwZK Ljvayjv Ab

bvMwi PZi wbgvb Kiv


nQ-

fvhwU

KjR, hvkvi|

bxjZ _K XvKv wekwe`vjqi

evsjv

AewZ- gvBKj gaym~`b (GgGg)

MYZ ZviY vcb Kiv nqQcekgyL|

A`g

AewZ- hkvi|

mwZ

AewZ-

AewZ- Lyjbv wekwe`vjq|

wekwe`vjqi
nj

cwZiva

welLvjx, m`i DcRjv, wSbvB`n|

`yNUbv wZvcbv Zwi Kiv


XvKv

gywhyi viK fvh c_g


mk

ewZ wgK gybxi iY moK


nq-

wkx gYvj nKi ^vaxbZv


wkePi, gv`vixcyi|

PjwP

bKkvi

PZi fvh Dvab Kiv nq-

iscyi

mbvwbevm|

Gi

cwiKbvKvwi- cwZ Gnmvb Lvb|

gywhywfwK

nvwZiwSj

evsjv`k

ch

IqvbW

wmwiR Rqjvf Ki- 19wU|

wmjU|

DjL,
evsjv`k
mekl
IqvbW
HwZnevnx bvMwi wjwcK ZiY
wmwiR Rq Ki- `wY AvwdKvi
cRbi
KvQ
cwiwPZ
Ges
mv_|
chUK`i

KvQ

bvMwiwjwci
HwZn Zzj aiZ bMii myigv
cqU GwU wbgvY Kiv nQ|

evsjv`k
(evDwe)

Dby

mwZ

Dvab Kiv gywhy fvhi


bvg- ^vaxbZv wPii|

eximK njv- XvKvi ebvbxZ


AewZ

MQicx mvZ

wZ

ev

exiki
UvIqvi|
g~j

cwiKbvKvix cwZ Gnmvb Lvb|

IqvbW

wKU

nvqvBUIqvk KiQ- 7wU `kK|


h_v-

wekwe`vjq

Kvvm

evsjv`k

Kwbqv,

wR^veyq,

Ujv, Avqvijv, Iq BwR,


wbDwRjv Ges cvwKvb|
IqvbW I U digvUi AwflK
gvP gvb Ae ` gvP nIqv GKgv
wKUvi- gyvwdRyi ingvb|
IqvbW

wKUi

BwZnvm

AwflK gvP I cieZx gvP 11wU


DBKU jvf Ki wek iKW Kib

13

evsjv`ki

cmvi-

gyvwdRyi

evsjv`ki

mevwaK

ingvb|

ivbi AwaKvix- Zvwgg BKevj|

evsjv`ki c U wKUi GK
Bwbsm mevP ivbi AwaKvixZvwgg BKevj (206 Rb)| DjL,
wZwb wZxq evsjv`wk wnme
U Wvej mzwi Kib Ges U
evsjv`ki mevwaK mzwiqvb|

IqvbW

wKUi

BwZnvm

AwflK gvP nvUwUK Kiv c_g


evjvi- evsjv`ki ZvBRyj Bmjvg|

evsjv`k wKU `ji bZzb KvP


wnme wbhy nqQb- kxjsKvi
Dcj Pw`Kv nv_yiwmsn|

`ki Ag AvRvwZK wKU


fby- wmjU wKU wWqvg|

`ki c_g wMb T20 Mvjvwi


h wefvMxq kni wbwgZ nqQwmjU|

U wKUi BwZnvm

GK

gvP mzwi I nvwUK Kiv c_g


wKUvi-

evsjv`ki

mvnvM

MvRx [wbDwRjvi wec 2013


wmwiR 101 ivb Ges ej nvwUK
mn 6wU DBKU jvf Kib]|

RvZxq
KvP-

dzUej

jvWwfK

`ji
wW

eZgvb
zBd;

b`vijvm|

14

7. XvKv wekwe`vjqi Kvb wefvM


Exclusive Model Test-01
1.

evm Pqvi vcb Kiv nqQ?


K. evsjv

jmxgv Pzw evevqbi dj

M. BwZnvm

evsjv`k KZwU wQUgnji AwaKvi


cve?
K. 25wU

L. 38wU

wbPi

Kvb

ivwevb
fviZ Avmb?
K. wMqvmDxb

wQUgnjwU

3.

L. RMZeo

M. wQUKijv

N. wKmgvZ

M. wdivR kvn ZzNjK N. BjZzrwgk


9. evsjv`k evsK febi cwZ K?
K. BDmyd nvq`vi

fviZxq cavbgx bi` gvw`

M. kvgxg wmK`vi

K. 3 Ryb, 2015 L. 5 Ryb, 2015


gvw`i HwZnvwmK XvKv mdi
Kvb PzwwU ^vwiZ nqwb?

10.

K. mZviv eMg
M. KuvKb wewe

N.

5. mgy`c_ gvbecvPvii mePq eo


iU KvbwU?

11. evsjv`ki AvRvwZK b`xi bvg


Kx?
K. cv

L. cvim
12.

N.

L. 17 Gwc,

1971

wZxq ivfvlvi g`v`v w`qQ?

wjIb

evsjv`ki c_g Avqx miKvi


K. 10 Gwcj, 1971

ewnweki Kvb `k evsjvK

M. 26 gvP, 1971

L. bcvj
N. wmqiv

M. hgybv

kc_ MnY Kib Ke?

evcmvMi

M. gvqvbgvi

L. gNbv

N. ecy

DcmvMi

K. wgmi

N.

KvbwUB bq

A ivwb Pzw

6.

L. Zvivgb

wewe

L. mxgv nvU Pzw

M. fviZ gnvmvMi

Kvb gwnjv gywhvvi Kvb

ivxq LZve bvB?

K. `yB wewjqb FY mnvqZv Pzw

K. gwKv DcmvMi

N. kwdDj

Kv`i

M. 6 Ryb, 2015 N. 8 Ryb, 2015

M. mgy` MelYv Pzw

L. wbZzb

Kzz

KZ ZvwiL evsjv`k mdi Avmb?

4.

L. gynv`

web ZzNjK

KzwoMvg Rjvq AewZ?


K. AvgSvj

N.

8. Kvb myjZvbi Avgj Beb eZzZv

M. 51wU

N. 111wU
2.

L. BsiwR

N. 30 gvP,

1971
13.

evsjv`ki

DcRvwZ KvbwU?

15

gvZZvwK

14.

K. cvb L. Lvwmqv M. gvigv

K. myPwiZv

L. Keix

N. ivLvBb

M. icv gRyg`vi

N. ebvbx

b`x Qvov hgybv Kvb RvZxq

dmji bvg?

Payix
21. jvjb kvn mZz Kv_vq AewZ?

K. Avg

L. UgUv

M. gwiP

N. avb
15.

wbPi

Kvb

mxgvwU 22.

gjfxevRvi Rjvq?
K. `nMvg

L.
N. L + M

L. MvRxcyi

M.

fvlv

M. 1858

N.

L. 15wU

M. 16wU

N. 18wU

`ki c_g Kqjv PvwjZ we`yr 24.

evsjv`ki mekl mskvabxi

welqe Kx?
L.

K. ZveavqK miKvi eev evwZj

eocyKzwiqv

L. mywcg KvUi wePvicwZ

M. nwicyi

N.

AcmviY msm`i Dci bKiY

wmwiM

M. msiwZ Avmb ewKiY

^vaxb fviZi c_g MfYi K

N. RvZxq msm`i Avmb msLv

wQjb?

ewKiY

K. jW gvDUevUb

L.

25.

Rnijvj bni
N. Bv`vi

K. WvKvUv
msMxZ

bRiji

Kvb

evwnbxi

K. weli euvwk

L. nKvi

nvwiKb

KveM _K bIqv?
M. mv

wegvb

Kvb fviZxq wegvb vcb Kiv nq?

wgRv
iY

evsjv`ki

Rv`yNi gywhy wZweRwiZ

M. gnvZv Mvx

20.

miKvwi

G ch evsjv`ki msweavbi
K. 14wU

N. Lyjbv

K. fovgviv

19.

fviZ

KZwU mskvabx Avbv nqQ?

K` KvbwU?

18.

wewUk

1865

Kv_vq AewZ?

17.

N. bvUvi

mvj?

jvK ckvmb cwkY K` 23.

mvfvi

M. Kzwqv

K. 1975 L. 1865

M. PzbviNvU

K. PMvg

L. w`bvRcyi

wnmve BsiwRi ceZb nq KZ

Wvgvevwo
16.

K. wmwiM

M. Kvwgbv
L. gygvjv

N.

fvvqvi

N. euvabnviv

26.

evsjv wmbgvi c_g gymwjg

Awfbx K?

2015 cKvwkZ Iqv cm


wdWg
Aevb KZ?

16

BbW

evsjv`ki

K. 145Zg L. 146Zg M. 147Zg

M. kvgxg wmK`vi

N. 148Zg

Kwei

27.

LvbRvnvb Avjx wegvbe`i 34.


wbwgZ nZ hvQ Kv_vq?
K. hkvi

ZBk b^i ZjwP Dcbvmi

jLK K?

L. Kzwgjv

M. MvcvjM

N. Zvbwfi

K. gvqyb Avng`

N. evMinvU

L. kvgmyi

ingvb

28. MvgUm cjx vcbi wmv

M. AvjvDwb Avj AvRv` N.

bIqv nqQ Kv_vq?

gvneyeyi ingvb

K. gywM

L. gvwbKM

35.

M. MvcvjM

N. bvivqYM wbgvY Kiv nq?

29. KZ mvji ga evsjv`kK wb

K. 1850

gawe `k DiY Kivi jgvv


wbavwiZ nqQ?
K. 2018

L. 1864

KZ

mvj

M. 1868

N.

36. evsjv GKvWwg cvb eBgjv

L. 2019

M. 2020

N.

c_g AbywZ nq KZ mvj _K?


K. 1974

evsjv`ki

euva

1870

2021
30.

evKjv

c_g

KwDUvi

cvMvgvi K?

my`iebi mv_ Kvb Rjvi

mZv ewk?

nvwbdDwb wgqv

K. Lyjbv

M. Aveyj gyw

M. 1978

N. 1981
37.

K. nvwbd Avyjvn L. gv.

L. 1976

N. BgwZqvR

M. mvZxiv

Dwb Luvb

38.

L. evMinvU
N. eibv

cv I hgybv Kv_vq wMq

31. dwi`cyi cvPxbKvj Kvb Rbc`i wgwjZ nqQ?


Afz wQj?
K. nwiKj

L. e

M. mgZU

N. cy
32.

39.

L. fie

M. wmivRM

N. Mvqvj`

cvvj GKvWwg Kv_vq

evsjv`k KZevi ^w cwil`i AewZ?

m`m nq?

K. ivRkvnx

K. 2 evi L. 3 evi

M. 4 evi N. 5

evi
33.

K. Puv`cyi

M. hkvi

L. XvKv
N. Lyjbv

40. BIDS ejZ Kx eySvq?


XvKvi

wgicyi

AewZ

wKse`w fvhi cwZK. nvwg`yvgvb Lvb

K. evsjv`k Dbqb MelYv


cwZvb

L.

L. evsjv`k AvRvwZK Dbqb

gYvj nK

mvwfm

17

M. evsjv`k Dbqb cK

M. cUzqvLvjx

N. evsjv`k wevb MelYv

LvMovQwo

cwZvb

48.

41. jvjmvjy Dcbvmi jLK K?


K. ewgP`

K. myigv

N.

b`x

L. myMv

M. wZv

Asia bvg LvZ?

L. jW

K. Gm.Gg.myjZvb

KvBf

L.

iwdKzbex

M. jW KvRb

N.

M. Kvgij nvmvb

jW ewUs

N. Rqbyj

Avew`b

43. Dcgnv`k c_g Ke gy`v AvBb 50.


cvk nq?

Mviv DcRvwZ`i cKZ bvg

Kx?

K. 1824

L. 1832

M. 1833

N.

1835

K. Kz

L. gvw`

M. Kvw

N. gvZzqv

44. ev mgvRi cwZvZv K?


1. N
6. N
^vgx weeKvb`
11. K
16. M
M. ivgK cignsk
N. ivRv
21. M
ivggvnb ivq
26. L
45. gqbvgwZ Kvb mfZvi wb`kb? 31. L
36. M
K. e L. wn`y
M. gymwjg 41. M
46. M
N. wLvb
K. CkiP` we`vmvMi

L.

evsjv`ki Kvb Rjvi Dci w`q


KKUvw iKv wMqQ?
K. ewikvj

L. PMvg

M. Kzwgjv

N. UvvBj

47.

jvBb

49. evsjv`ki Kvb wPwkx Man of

42. ef Kib Kvb kvmK?

46.

jvBd

N. ecy

gvZvni nvmb
K. jW KvBf

Aji

KvbwU?

L. kirP`

M. mq` IqvjxDjvn

Di

N.

evsjv`ki

Kvb

Rjvq

wbDwRjv bvg GKwU Mvg


iqQ?
K. ivOvgvwU

L. ev`ievb

18

Dic
2. M
3. M
7. K
8. L
12. L 13. L
17. L 18. K
22. L 23. M
27. N 28. K
32. K 33. K
37. L 38. N
42. M 43. N
47. N 48. M

4. N
9. N
14. M
19. M
24. L
29. M
34. M
39. K
44. N
49. K

5. N
10. M
15. N
20. N
25. K
30. L
35. L
40. K
45. K
50. L

K. 97 nvRvi KvwU
Exclusive Model Test-02
1.

mekl
evsjv`k

Z_gZ

Ask

KvwU

msLv

KZwU?
K. 120wU

L. 106wU

M. 90 nvRvi KvwU

my`iebi

evNi

7.

Bwbsm mevP ewMZ ivb


Kib K?
K. mvwKe Avj nvmvb L. gywgbyj
nK

Kiv nq Ke?
M. 1974

M. Bgij Kvqm

N.

wevbx gvKmy`yj Avjg wbPi


Kvb

welqi

wRbvg

8.

mwZ Kwl Dbqb I Lv`


wbivcvq Ae`vb ivLvq cavbgx

Dveb

kL

Kib?
L. cuc

M. QvK

N. Icii mejv

mwZ

Kv_vq

M. Kijb wekwe`vjq
N. Kjw^qv wekwe`vjq
9.

L.

2016

_K

Pxbi

Kvb

Kiv nQ?

M. kvnRv`cyi, wmivRM N.

K. eBwRs dib vwWR

Kvnvjy, eov

BDwbfvwmwU

5. evsjv`k eZgvb gv_vwcQz Avq

L. UvswR BDwbfvwmwU

KZ?

M. wcwKs BDwbfvwmwU

L. 1314 gv.

N. wZqvbwRb BDwbfvwmwU

Wjvi

10.

N. 1290 gv.

`wY

Gwkqv

Lv`

AwaKvi

mjb (SARF) Kv_vq AbywZ

Wjvi
6.

mvj

wekwe`vjq evsjv wefvM Pvjy

cvwZmi, bvUvi

M. 1302 gv. Wjvi

`q

L. mvD_ WvKvUv wekwe`vjq

iex`

Kiv nq?

K. 1019 gv. Wjvi

mvbbv

K. vbdvW wekwe`vjq

wekwe`vjq-Gi wfwci vcb


K. wkjvB`n, Kzwqv

nvwmbvK

Kvb gvwKb wekwe`vjq?

K. cvU I ivevi
4.

N. Zvwgg

BKevj

1975
3.

U wKU evsjv`ki c GK

M. 450wU

2. `ki c_g RvZxq c-Kwgkb MVb


L. 1973

N. 85 nvRvi

KvwU

N. 470wU

K. 1972

L. 96 nvRvi

2015-2016 A_eQi KZ UvKvi

ADP Abygv`b `q?

nq?
K. w_y, fzUvb
kxjsKv

19

L. Kj^v,

M. bqvw`wj, fviZ

N. XvKv,

16.

evsjv`k
11.

evsjv`k cywjk Kvb gYvjqi


K. ^iv gYvjq

N. wePvi

L. AvRwgwiM

M. fie

N. mybvgM

evsjv`ki

z`Zg

BDwbqb

KvbwU?

gYvjq

K. mUgvwUb

evsjv`ki cjx Aj wbZg

L.

gnicyi

^vqkvwmZ cwZvb KvbwU?

M. ivRvjx

K. DcRjv cwil`

KvZvqvjx

L. BDwbqb

cwil`

N.

18. XvKv wekwe`vjqi gnmxb nj

M. Mvg miKvi
evsjv`k

N. Rjv cwil`
miKvii

XvKvi gyL wbwgZ ZviYi bvg

cavb

Kx?

wbevnx K?

K. ^Y mvcvb

K. ^ivgx

L.

M. AvBbgx

M. gnmxb MU
N.

K. eov
cv

bvgwU

Kvb

we`vni mv_ RwoZ?

N. KlK

M. MfYi nvDm

evsjv`ki ZZxq mgy`e`i

N. igbv

nvDm
21.

K. cvqiv, cUzqvLvjx L.

L. eagvb

nvDm

we`vn

evsjv`k

ivBdjm

Uwbs

GKvWwg Kv_vq AewZ?

KzZzew`qv, KevRvi
PMvg

wmiWvc Kvhjqi c~ebvg


K. Pvgjx nvDm

Kv_vq vwcZ nqQ?

N. iscyi

Kx?

we`vn

M. gsjv, evMinvU

L. ivRkvnx

M. Kzwgjv
20.

K. bxj we`vnL. wmcvnx


M. dwKi we`vn

N. XvKv MU

19. ag mvMi Kv_vq AewZ?

cavbgx
gj

L. emywbqv

MU

cwZivgx

15.

K. Mvqvj`
17.

M. AvBb gYvjq

14.

myigv

bvg aviY KiQ?

L. cwZiv

gYvjq

13.

Kv_vq

Kzwkqviv b`x wgwjZ nq gNbv

Aaxb?

12.

evsjv`ki

N. cZv,
22.

K. fvwUqvwi

L. Rjw`qv

M. mvZKvwbqv

N. mvi`v

divqRx Av`vjbK Kvb ew


ivRbwZK Av`vjb ic`vb Kib?

20

K. wZZzgxi

L.

28.

kixqZDjvn
N. mq`

K. msMvg

Avng`
kvwiv wgkb bvix cywjk
K. evsjv`k

evsjv
Aaxb-

N. fzUvb

K. wk gYvjq L. evwYR gYvjq

`ki GKgv Re mvi KviLvbv

M. ^iv gYvjq

Kv_vq AewZ?
L.

30.

KZ mvj XvKv c_gevii gZv

mvbviMuvI, bvivqYM

evsjv`ki ivRavbx nq?

M. Cki`x, cvebv

K. 1610 L. 1650

N.

Kvcvwmqv, MvRxcyi
^vaxbZv
Rv`yNi

Kv_vq

ivRvi Rbvb Kv_vq?

L.

XvKv mbvwbevm

32.

M. mvnivIqv`x D`vb

N.
wUKv`vb

nIqv

M. mybvgM

N. Kzwqv

bvwjZvevwo wQUgnjwU Kvb


M.

ivRkvnx N. kicyi

bZzb 33. Kvb cvnvo wn`y `kbv_x`i

wUKv KvbwU?

Rb weLvZ?

K. wbDgvwbqv wUKv

L.

K. KIvWs

iejv wUKv

L. KzjvDov M.

P`bv_ N. Mviv

M. GBPAvBwf wUKv N.

34. ej dvb Kx?

wWc_wiqv wUKv
cvweZ

L. jxcyi

K. wmjU L. UvvBj

evsjv`ki
hy

K. VvKziMuvI

Rjvq AewZ?

gywRebMi, gnicyi
Kgm~wPZ

K. GKwU ebvj
Avwg

chyw

L. GKwU

ei`fwg

wekwe`vjq Kv_vq vcb Kiv

M. GKwU cvnvo

ne?

evcmvMii GKwU LvZ

K. bvUvi

N.

Ges 31. cLvZ myiKvi I MxwZKvi nvQb

K. wgicyi mbvwbevm

26.

M. 1706

1947

AewZ?

27.

N. Kwl

gYvjq

K. `kbv, PyqvWvv

^vaxbZv

N. iv

29. evsjv`k Pv evW h gYvjqi

L. cvwKvb

M. fviZ

25.

c_g

L. Iiv 11 Rb

M. nvi b`x MbW

ciY kxl `k KvbwU?

24.

evsjv`ki

gywhywfwK PjwP KvbwU?

M. `y`y wgqv
23.

^vaxb

L. iscyi M.

gqgbwmsn N. bxjdvgvix

35.

eZeywbqv f-DcMn K` KZ

mvj cwZwZ nq?

21

N.

K. 1973

L. 1975

M. 1978 N.

K. 45wU

1985
36.

L. 50wU

M. 65wU

N. 70wU

evsjv`ki c_g mvdvwi cvK 44. KvMgvwi mjb AbywZ nq-

Kv_vq AewZ?

K. 1954

K. kxgj L. WzjvnvRiv M.

45. evsjv`k KZ mvj bvqcvj AvBb

37. eYvjx I k Kvb dmji RvZ?


M. fzv

cvm nq?
N.

K. 1973

gwiP

L. 1975 M. 1980

N.

1985

38. evc Kvb `kxq Kvvwb?

46.

K. evsjv`k L. BZvwj M. fviZ

K. ivRkvnx

evsjv`ki

cwgvji

jvBd

jvBb ejv nq Kvb b`xK?


K. KiZvqv b`xK
M. ci b`xK

evsjv`ki cvvj GKvWwg

Kv_vq AewZ?

N. weUb
39.

M. 1957

N. 1961

mvZQwo N. gvaeKz
K. Avjy L. UgUv

L. 1956

L. XvKv M.

PMvg N. Lyjbv
47. evsjv`k `k UvKvi bvU Kvb

L. cv b`xK

gmwR`i Qwe iqQ?

N. MovB b`xK

K. kvn& gyL`yg gmwR`

L.

40. Kvb Rjvq c_g AvmwbK aiv

Kzmy^v gmwR`

co?

M. evBZzj gvKviig N. AvwZqv

K. fvjvq

L. PuvcvBbeveM

M. cUzqvLvjxZ
41.

evsjv`ki

Rvg gmwR`

N. bKvYvq 48.
Lv`

MelYv

bvg GKmgq XvKv nj wQj?

BbwwDU Kv_vq AewZ?

K. knx`yjvn nj

K. RvZxq wekwe`vjq L.

nj

RvnvxibMi wekwe`vjq

M. m~hmb nj

M. XvKv wekwe`vjq

N.
49.

UvBevj KvjPvivj BbwwUDU

Kv_vq AewZ?

43.

L. Rnij nK
N.

mwjgyjvn nj

ivRkvnx wekwe`vjq
42.

XvKv wekwe`vjqi Kvb nji

msweavbi

Kvb

AbyQ`

RvwZi wcZvi cwZKwZ msiYi


weavb AvQ?

K. bKvbvq L. w`bvRcyi

K. 4 (K) L. 6(2) M. 10 bs

M. ivOvgvwUZ

27 bs

N. wmjU

N.

evsjv`ki msm` msiwZ bvix 50. Qq `dv w`em KZ ZvwiL?

Avmb KZwU?

K. 7 Ryb
M. 28 RyjvB

22

L. 25 gvP
N. 30 AvM

1. L
6. K
11. K
16. L
21. M
26. K
31. M
36. L
41. M
46. K

2. K
7. N
12. L
17. K
22. M
27. N
32. N
37. M
42. M
47. N

Dic
3. N
8. M
13. N
18. L
23. K
28. L
33. M
38. K
43. L
48. K

4. M
9. K
14. L
19. M
24. L
29. L
34. N
39. N
44. M
49. K

5. L
10. N
15. K
20. K
25. M
30. K
35. L
40. L
45. M
50. K

23

K. ivRkvnx wekwe`vjq
Exclusive Model Test-03

PMvg wekwe`vjq
M. RMbv_ wekwe`vjq

1. IqvbW Ges U wKU AwflK


gvP gvb Ae `v gvP nIqv
c_g Ljvqvo K?

7.

mwZ gvwKb KvMvW


evsjv`k

wmj

DZmqv
2. 2014 mvji KvwU ev BbW-

8.

bevwnbxK

cywjki

eZgvb

gnvcwi`kK (IGP) K?

wKU

M. Avjewbqv

N.

SDSN-Gi wicvU myLx `ki


ZvwjKvq evsjv`ki Aevb KZZg?
K. 108Zg L. 109Zg M. 110Zg

N.

N. 111Zg

ebRxi Avng`
IqvbW

L. Kmvfv

wj_yqvwbqv

ingvb

4.

eZgvb

10.

5.

L. 8g

M. 9g
di

K. 1 gvP, 2015

L. W.

M. 3 gvP, 2015
2015
KZZg?

N. mvi dRj

K. 13Zg L. 14Zg M. 15Zg

nvmvb Ave`
6.

N. 4 gvP,

11. Pv cvb evsjv`ki Aevb wek

BdZLvivgvb
M. Rybvq` mvwK

L. 2 gvP,

2015

mvkvj

GKvDwUwewjwU cyivi cvb K?


K. Avw`jyi ingvb

IkvbvMvwdK

RvZxq msm` cvm nq Ke?

N. 10g

mwZ wekevsKi Mvevj


cvUbviwkc

evsjv`k

wimvP BbwwUDU AvBb 2015

evsjv`ki ivswKs KZ?


K. 7g

RvnvRwU

K. igvwbqv

9.

K. G K Gg knx`yj nK L. gvLjQzi
M. Avmv`yvgvb wgqv

Kvb

nvi Ki?

N.

74Zg
evsjv`k

N. bfvj ivk

mwZ evsjv`k Kvb `ki

G evsjv`ki Aevb KZZg?

3.

Kvb

K. vU wm L. KvUvi ivk M.

N. cmcvi

M. 73Zg

bevwnbxK

RvnvRwU nvi Ki?

AvKivg

K. 71Zg L. 72Zg

N.

XvKv wekwe`vjq

K. gyvwdRyi ingvb L. Iqvwmg


M. eU wj

L.

mwZ Kvb wekwe`vjq 30


dzU DuPz e g~wZ Dvab

N.

16Zg
12.

Kiv nq?

gywhywfwK
nwih~cxq
K?

24

PjwPi

PjwP
cwiPvjK

K. dwi`yi iRv mvMi L. Mvjvg

K. 16 Gwcj, 2015

gvdv wkgyj

2015

M. Pvlx bRij BmjvgN.

M. 18 Gwcj, 2015 N. 19 Gwcj,

bvwmiDwb BDmyd

2015

13.

cvweZ

`ywU

gwWKj 19.

L. 17 Gwcj,

evsjv`k RywWwkqvj mvwfm

wekwe`vjq Kv_vq vwcZ ne?

Kwgkb (BJSC) - Gi Pqvigvb K?

K. Lyjbv I ewikvj

K. wePvicwZ nvmvb dqR

L. PMvg I

ivRkvnx

wmwKx

M. wmjU I iscyi

N. ivRkvnx I

L. wePvicwZ kvgmywb Payix

MvcvjM
14.

M. wePvicwZ bvRgyb Aviv

evsjv`k

Ke

AcwUKvj

myjZvbv

Kvivi wiKMwbkb (OCR) Pvjy


nq?

N. wePvicwZ gv. Ievq`yj nvmvb


20.

K. 7 AvM, 2014

L. 8 AvM,

mf

wPjWb

cKvwkZ wek gvZZ m~PK

2014

2015-Z evsjv`ki Aevb KZ?

M. 9 AvM, 2014

N. 10 AvM,

K. 130Zg

2014
15.

mwZ

L. 135Zg M. 140Zg

N. 145Zg

evsjv`k

c_g

AcwUKvj 21.

WFF cKvwkZ ewkK gvbe

Kvivi wiKMwbkb (OCR)-Gi bvg

cyuwR m~PK wek evsjv`ki

Kx?

Aevb KZ?

K. gvjv

L. ce

M. b`x

N.

K. 99Zg L. 100Zg M. 110Zg

cyuw_
16.

N. 113Zg
wUKv`vb

Kgm~wPZ 22.

gixc

71

^vaxbZv

eZgvb evsjv`k KZwU wUKv cvK Kv_vq AewZ?


`qv nq?

K. mvbviMuvI, bvivqYM L.

K. 9wU

L. 10wU

M. 11wU

KwUqv`x, wKkviM

N. 12wU
17.

M. fvjyKv, gqgbwmsn

eZgvb

KZwU

mvgvwRK

wbivcv Kgm~wP Pvjy iqQ?


K. 142wU
144wU
18.

L. 143wU

N.

Kvcvwmqv, MvRxcyi
23.

M.

^vaxbZv
^vaxbZv

N. 145wU

Rv`yNi

Ges
Ke

memvaviYi Rb Dby Kiv nq?

`ki GKgv Re mvi KviLvbv

hvv i nq Ke?

K. 25 gvP, 2015
2015

25

L. 26 gvP,

M. 27 gvP, 2015

N. 28 gvP,

K. gbvqvi Bevwng L. gymv

2015

Bevwng

24. `ki mekl ivq evwYwRK

M. Avbvqvi Bevwng

evsK KvbwU?

Avey Bevwng

K. evsjv`k Kwl evsK L.

30.

ewmK evsK wjwgUW

wZmai cwZ?

Kvb

M. cevmx KjvY evsK N.

K. gvdv Kvgvj

ivRkvnx Kwl Dbqb evsK

Kzz

25.

2015

eez

MvKvc

M. gCbyj nvmb

Pvwqb nq Kvb `k?


K. evsjv`k

31.

N. _vBjv

kL

RvZxq

L. wbZzb
N.

nvwmbv

AvjvwKZ gvbyl PvB Kvb

msvi kvMvb?

26. Agi GKzk Mgjvq cKvwkZ


cavbgx

Rb

nvwg`yvgvb

L. wmvcyi

M. gvjqwkqv

K. wek mvwnZ K`

iwPZ

L.

evsjv GKvWwg

eBqi bvg Kx?

M. RvZxq MvMvi N. cRjb

K. wjwfs Bb wUqvim

L.

32.

mv`v Kvjv

8 bs w_qUvi ivW Kx Rb

weLvZ?

M. kL gywRe Avgvi wcZv

K. GKwU PjwP

N. wccj Av Wgvwm

Dcbvm

27. 2015 mvK (SAARC) wjUviPvi

L. GKwU

M. GKwU M

AvIqvW cvb Kvb evsjv`wk?

N. gywhyKvjxb cevmx

K. W. Rvdi BKevj

miKvii Awdm

L. mwjbv

nvmb

33.

M. Bg`v`yj nK wgjb N. AvwZDi

knx` evOvwj exi-

ingvb

BsiR`i wei A aviY Ki


K. kixqZDjvn L. mq` Avng`

28. fviZel Av`ggvwii cPjb Kib


K?

M. wZZzgxi

N. gj cv

34. evsjvi cvPxbZg Rbc` KvbwU?


K. jW Kvwbs

L. jW wicb

M. jW nvwW
jW KbIqvwjm
29.

wbPi

N.

K. gnvvbMo L. cyyeab

N.

M. ei`fwg
35.

N. e

Kvb Kwei gvZvI GKRb Kwe

c_g evsjv`wk wnme Kvb wQjb?


ew Gfvi k Rq Kib?

K. wegj Nvl

26

L. Rxebvb` `vk

M. myKzgvi mb

N. myKv

43. QvU mvbv gmwR` Kv_vq

fvPvh

AewZ?

36. cv`yqv mxgveZx vbwU

K. ivRkvnx

L. w`bvRcyi

Kvb Rjvq AewZ?

M. bvqvLvjx

N.

K. VvKziMuvI

L. wmjU

M. Kzwgjv

N. ivRkvnx

PuvcvBbeveM
44.

37. ivOvgvwU Rjvi c~ebvg Kx?

AvIqvgx

jxMi

mfvcwZ K?

K. dZnvev`

L. nwiKj

K. G K. dRjyj nK

M. wcyiv

N. dvjwKs

gywReyi ingvb

38.

RvMZ Pix fvhwU

N.

gIjvbv Avyj nvwg` Lvb fvmvbx


M. MvRxcyi

45. wbPi KvbwU PMvgi c~e

N. Kzwgjv
39.

L. kL

M. knx` mvnivIqv`x

Kvb Rjvq AewZ?


K. iscyi L. Uw

cwZvZv

bvg?

Kvb Rjvq RbmsLvi NbemwZ

K. vev`

mewb?

L.

kvnvRvnvbcyi

K. wmjU

L. gnicyi

M. LvMovQwo

N. ev`ievb

M. BmgvBjcyi N. evKjv
46.

evsjv`ki Kvb Rjvq Lvwmqv

40. fviZi mvgbv_ gw`i jyU Kib DcRvwZiv evm Ki?


K?

K. wmjU

L. cUzqvLvjx
N.

K. bvw`i kvn

L. kikvn

M. LvMovQwo

M. myjZvb gvngy`

N. Mvjvg

gqgbwmsn

AvRg
41.

47.

MvgxY

evsK

KZ

mvj

gxbv w`em cvwjZ nq Kvb AvbyvwbK fve hvv i Ki?

msvi D`vM?
K. UN L. IMF

K. 1975
M. UNICEF N.
48.

42. gywhyi ci `k cZveZbi


kL

gywRe

M. QvqvbU
L. 12

Rvbyqvwi, 1972

Comedy of Errors

K. KvKvi weq L. `e`

`vwqZ bb-

M. 15 Rvbyqvwi, 1972

kwcqvii

Aej^b evsjv iPbv KvbwU?

cavbgxi

K. 11 Rvbyqvwi, 1972

M. 1986

N. 1992

SAARC
ci

L. 1983

N.

vwwejvm
49. fviZi mvgbv_ gw`i jyU Kib

N. 20

K?

Rvbyqvwi, 1972

K. bvw`i kvn

27

L. kikvn

M. myjZvb gvngy`

N. Mvjvg

AvRg
50. SDG Gi j KZwU?
K. 12
1. K
6. N
11. N
16. L
21. K
26. M
31. K
36. L
41. M
46. K

L. 14

2. L
7. L
12. L
17. N
22. L
27. L
32. N
37. L
42. L
47. L

M. 17
Dic
3. K
8. N
13. L
18. L
23. L
28. L
33. M
38. M
43. N
48. N

N. 19

4. K
9. L
14. K
19. K
24. L
29. L
34. L
39. N
44. N
49. M

5. L
10. K
15. N
20. K
25. M
30. M
35. L
40. M
45. M
50. M

28

K. wbZzb Kzz
Exclusive Model Test-04

Kwei
M. gvmy` Avng`

1. 2015-16 A_eQi evRUi cwigvY


KZ?

K. 1990 L. 1991

M. 2,97,210 KvwU UvKv N.


eQi

evRU

GwWwci cwigvY KZ KvwU UvKv?


K. 87,112 KvwU

8.

A_bwZK

M. G.K. dRjyj nK

2015

9. exik`i ga c_g K knx` nb?


K. gvdv Kvgvj
M. nvwg`yi ingvb

L. 1.34% M. 1.36%

ivRv nleabi Avgj Kvb

10. iwe km ejZ Kx eySvq?


K. MxKvjxb km L. elvKvjxb

gbKvix fviZel GmwQjb?


M. wnDqb mvs

km

L. dv-Bqb

M. kxZKvjxb km

N.

5. weLvZ GWfvi wmwiR gvmy`


ivbvi mwKvix K?

11.

MRbx AeKvk K` Kv_vq

AewZ?
K. dwi`cyi

L. Rvgi kL

M. iscyi

M. Avnmvb kL N. KvRx Avbvqvi

12.

nvmb
6.

N.

emKvjxb km

Beb eZzZv

K. gvt Rvdi BKevj

N. ij

Avwgb

N. 1.38%

K. gvK cvjv

L. b~i

gvnv`

KZ?

4.

N. nvwg`

Lvb fvmvbx

Abyhvqx `k RbmsLv ewi nvi


K. 1.30%

L.

mvnivIqv`x

N. 95,521
mgxv

FY mvwjwm AvBb Kvi Avgj


K. LvRv bvwRgywb

L. 87,542

KvwU
3.

N.

cYxZ nq?

KvwU
M. 97,000 KvwU

M. 1988

1996

2,99,512 KvwU UvKv


A_

evsjv`k KZ mvj msm`xq

MYZi DviY NU?

2,95,100 KvwU UvKv

2015-16

N.

nvwgyvgvb Lvb
7.

K. 2,91,141 KvwU UvKv L.

2.

L. Zvbfxi

gywRebMi wZ mai cwZ

L. kicyi
N. gv`vixcyi

ivLx eb Abyvbi cPjb

Kib K?

K?

K. CkiP` we`vmvMi
iex`bv_ VvKzi

29

L.

M. gnvZv Mvx

N. ivRv

jvfi

ivggvnb ivq
13.

K. 24 bs

WvKwUwKUi cPjb i nq?


L. 1868

M. 1875

N. 20.

bs

K. Zvnwggv Avbvg

L. 26 bs

M. 27 bs

ki evsjv G. K. dRjyj nK KZ
mvj

14. G Mvb GR Kvi jLv?

Awef

evsjvi

gyLgx

wbevwPZ nb?

L. gwbKv

K. 1937

Avjx

L. 1939

M. 1942

N.

1945

M. w`cxKv LvZzb

N. w`jviv

21. evsjv`ki Dci w`q Kvb iLvwU

iIkvb

16.

KZ

N. 29bs

1878

15.

GwU

AbyQ` ewYZ?

KZ mvj fviZxq Dcgnv`k


K. 1855

AwaKvix

AwZg KiQ?

1952 mvji 21 deqvwi

K. 90 c~e `vwNgv iLv L.

ZvwiL evsjv`ki cavbgx K

KKUvw iLv

wQjb?

M. UwcK Ae Kvbmvi

K. jqvKZ Avjx L. byij Avwgb

DjwLZ mejvB

M. gvkvid nvmb N. LvRv

22.

bvwRgyxb

cKvwkZ nq?

mvbv gmwR` j e`iwU

mgvPvi
K. 1818

Kv_vq AewZ?

`cY

L. 1850

N.
KZ

mvj

M. 1860

N. 1879

K. mvZxiv

L.

23.

jvjgwbinvU

wKvii

`vwqZ

cvjbKvjB

cwmWU wbevwPZ nb Kvb

M. PuvcvBbeveM

N. Kzwgjv

wKvi?

17. AvbgyLv b`xwU Kvb Rjvq

K. kvgmyj `v L. kL ivvK Avjx

AewZ?

M. evwivi ivKvb N. Avyj

K. wKkviM
M. eov
18.

L. cUzqvLvjx
N. SvjKvwV

nvwg`
24.

Kvb

Rb

divqRx

Kvb Rjvq evsjv`ki mePq Av`vjbi m~PbvKvix?

ewk Pv Drcb nq?

19.

wbPi

K. nvRx kixqZzjvn L. dwKi gRby

K. gjfxevRvi

L. wmjU

kvn

M. nweM

N. mybvgM

M. gyw gnijvn N. wZZzwgi

mKj bvMwiK AvBbi `wZ 25.


mgvb Ges AvBbi mgvb Avkq

evsjvq 1943 mvji `ywfi


cUfwgZ
KvbwU?

30

wbwgZ

PjwP

K. c_i cuvPvjxL. Kei


M. Akwb msKZ

32.
N. nvi b`x

mv`K K wQjb?

MbW
26.

K. CkiP` L. iPiY ivq

evsjv`k

c_g

KZ

mvj

M. wR`bv_ ivq

BUvibU eenvi Kiv nq?


K. 1980

L. 1984 M. 1985

N.

33.

CIRDAP Gi Kvhvjq Kv_vq

meenr

euva

cK

euva
Kv_vq

AewZ?

AewZ?
XvKv

evsjv`ki
wZv
K. eov

K. gvwbjv L. bqvw`wj

N. Kvvj

nvwibv_

1996
27.

mvwnK evZven cwKvwUi

M.

L. ivRkvnx

M. jvjgwbinvU N. MvRxcyi

N. evsKK

34.

evsjv`ki

Kvb

cvnvo

28. evsjv`ki RvZxq cZxKi icKvi BDiwbqvg cvIqv MQ?


K?

K. KzjvDov cvnvo
K. nvwg`yi ingvb

L. Kvgij

cvnvo

nvmvb
M. G.Gb.G. mvnv

L. mxZvKz

M. wngQwo cvnvo N. P`bv_i


N. gvgbyj

cvnvo

nK

35.

Kvi mgq evi fuBqv`i Afzvb

29. evsjv fvlvi `vex c_g K Dvcb NU?


Kib?

K. eveii mgqL. Rvnvxii mgq

K. Aveyj eiKZ L. axi`bv_ `

M. kikvni mgq

M. G.K. dRjyj nK

mgq

N. kL

gywReyi ingvb

36.

N~wYSo I `~hvMi

30. KZ mvj GwkqvwUK mvmvBwU

evsjv`ki

cwZwZ nq?

K`

K. 1950 L. 1951

M. 1952

N.

K. 1980

evsjv`k cRvZ KZ mvj

NvlYv Kiv nq?


K. 10 Gwcj, 1971

c~evfvm
KZ

SPARRSO

mvj

L. 1982

M. 1984

N.

1986
37.

L. 17 Gwcj,

1971
M. 30 AvM, 1971

GKgv

cwZwZ?

1959
31.

N. AvKeii

gywhy 1bs mi wRqvDi


ingvb QvovI K mi Kgvvii
`vwqZ wQjb?

N. 26 gvP,

K. mvjvDwb gvngy`

1971

iwdKzj Bmjvg

31

L. gRi

M. gRi nvq`vi N. nvmvb nvwdRyi 45. ^vaxbZv hyi mgq XvKv KZ


Lvb

b^i mii Aaxb wQj?

38. AvwZqv Rvg gmwR` Kv_vq


AewZ?

K. 1

L. ivRkvnx

M.

K. A_ gYvjq

39. mvi RM`xk P` emy evsjv`ki

L. evsjv`k

evsK

Kvb Rjvq RbMnY Kib?

M. RvZxq ivR^ evW N.

K. gywM

RvZxq A_bwZK KvDwj

wmjU

L. nweM

M.

N. fvjv

47.

40. evsjvi c_g ^vaxb bicwZ K?

mwwjZ cqvm Gi cwZ

K?

K. agcvj L. Mvcvj M. kkvsK

K. gYvj nK

N. gvqyb

nvmb

wZv b`x Kvb Rjvi gaw`q

L. gBbyj

M. kvgxg wmK`vi

evsjv`k cek KiQ?

N. Zvbwfi

Kwei

K. iscyi L. bxjdvgvix M.

48. efi KviY Kvb bZzb c`k

w`bvRcyi N. MvBevv

mw nqwQj?

evsjv`ki msweavb KZwU

K. c~eevsjv I wenvi

AbyQ` AvQ?
K. 150

L.

c~ee

L. 151

M. 152

N.

M. c~ee I Avmvg

153

N.

c~ee I Ewolv

43. msm` Awaekb Avnevb, wMZ I 49.


f Kivi gZv Kvi AvQ?
K. wKvi

L. cavb

K. 1926

N.

50.

cavbgx

evsjvi

msweavb

K_vwU

ev`

co

_K

`xNvqx

ivResk

KZ

K. cvj esk

L. mb esk

M. P` esk

N. esk

mvj?
1980

M. 1940

KvbwU?

evsjv`ki

K. 1975

L. 1935

N. 1944

M. ivcwZ

mgvRZ

jvnvi cve DvwcZ nq KZ

mvj?

wePvicwZ

44.

N. 4

Kvb msv?

buIMv N. MvRxcyi

42.

M. 3

46. gy`vbxwZ cYqb Ki evsjv`ki

K. UvvBj

41.

L. 2

L. 1977

M. 1978

N.

1. L
6. L
11. L
16. M
21. N

32

2. M
7. L
12. L
17. L
22. K

Dic
3. M
8. M
13. M
18. K
23. N

4. M
9. K
14. K
19. M
24. K

5. N
10. M
15. N
20. K
25. M

26.
31.
36.
41.
46.

N
L
K
L
L

27.
32.
37.
42.
47.

M
L
L
L
L

28.
33.
38.
43.
48.

L
M
K
M
M

29.
34.
39.
44.
49.

L
K
K
M
M

30.
35.
40.
45.
50.

M
N
M
L
K

33

K. wkv gYvjq
Exclusive Model Test-05
1.

gYvjq
M. ^iv gYvjq

evsjv`k-gvqvbgvii ga j
mxgv Pzw ^vwiZ nq KZ
mvj?
K. 1992

L. 1998

M. 2001

N.

N. gv`K`e I PvivPvjvb gYvjq


8.

2. KZ mvj _K RvZxq PjwP cyivi


c`vb Kiv nq?
L. 1971

K. dbx L. fvjv M. eov


9.

Moi

Kv_vq wef nqQ?

M. kvqv Luv

N. wZxq

evn`yi kvn

K. 1999 L. 2000

Av`ggvwi

M. 1974

11.

M. fzUvb

N. BZvwj

AewZ?

12.

MvMvii wmwo _K co

Kvb mvU gviv hvb?


K. mvU evei L. mvU gvqyb

L. KzjvDov

M. mvU AvKei

cvnvo

N. wZxq

evnv`yi kvn

M. mxZvKzz cvnvo N. P`bv_i

13. fvZi Qvo Av`vjb nq-

cvnvo

K. 1945

6. jvjgvB cvnvo Kv_vq AewZ?

L. 1940 M. 1935

N.

1942

L. w`bvRcyi

14.

M. gjfxevRvi N. iscyi
7.

evsjv`ki cZvKvi mv_ Kvb


K. Kvwiqv L. Rvcvb

5. evsjv`k kxZj cvwbi Sibv Kv_vq

K. Kzwgjv

N.

`ki cZvKvi wgj iqQ?

N.

1975

K. wngQwo cvnvo

M. 2001

2002

AbywZ nq KZ mvj?
L. 1972

KZ mvj c_g AvRvwZK

gvZfvlv w`em cvwjZ nq?

mxgv

K. 1971

gmwR`

L. kikvn

M. mvZxiv mxgv N. ewikvj


c_g

mvbv

K. bymivZ kvn

10.

L.

KzwoMvg mxgv

evsjv`k

eo

wbgvY Kib K?

M. 1976 N.

3. eivK b`x myigv I Kzwkqviv bvg

4.

N.

Kzwgjv

1980

K. wmjU mxgv

weRq wmsni `xwN Kv_vq

AewZ?

2005

K. 1970

L. ^v

gv`K`e wbqY Awa`i Kvb

gYvjqi Aaxb?

34

26
wnme
mvj?

gvPK
NvlYv

RvZxq
`qv

w`em
nq

KZ

K. 1975

L. 1977 M. 1980

N.

22. evsjv`ki mePq eo gahyMxq

1982
15.

gmwR` KvbwU?

gywhyi mgq Avqx miKvii

K. evNv gmwR`

gwmfvi m`m KZ Rb wQj?


K. 4 Rb

L. 5 Rb

M^yR gmwR`

M. 6 Rb

N.

M. QvU mvbv gmwR`

7 Rb
16.

XvKv wekwe`vjqi Kvb nji 23.


K. Rij nK nj L. m~hmb nj

K. mvU kvnRvnvb L. mvU

M. gnwmb nj

gvqyb

N. Agi GKzk

M. mvU AvKei

17. msweavbi KZ bs avivq Pjvdiv


^vaxbZvi K_v DjL AvQ?
K. 36 bs

24.

L. 38 bs M. 40 bs

Kvb hyM mg Rbc` e

N. bvg GKwZ nq?

evsjv`kK ^xKwZ `vbKvix


c_g AvwdKvb `k KvbwU?

K. cvj hyM

L. mb hyM

M. gymwjg hyM

N. gyNj

hyM

K. wgmi L. BivK M. mbMvj

25.

N. wjweqv

evsjv`ki msweavb Abyhvqx


Kvb ewK msm` m`m nZ nj

PjwPKvi mZwRr ivqi cwK

Kgc KZ eqm nZ ne?

wbevm Kv_vq?
K. gvwbKM

N. mvU

Rvnvxi

45 bs

K. 25 eQi L. 28 eQi M. 30 eQi


L. wKkviM

M. wmivRM
20.

Kvb gyNj mvU mvwjgvi

D`vb wbgvY Kib?

nj

19.

N.

Kzmy^v gmwR`

c~ebvg wRbvn nj wQj?

18.

L. lvU

N. 35 eQi

N. gywM

26.

evsjv`ki

mePq

cvPxb

wek kZKi gq DcbvmwU ewenvi KvbwU?

Kvi jLv?

K. mxZvKvU wenvi L. kvjeb

K. Rvnvbviv Bgvg

L. mywdqv

wenvi

Kvgvj

M. Avb` wenvi

M. bxwjgv Bevwng N. eMg

wenvi

ivKqv
21.

miRMZi

27.
`ZZg

mePq

eo

jK

Mn KvbwU?

KvbwU?
K.

evsjv`ki

N. mvgcyi

K. Mvb jK L. wmU jK
L. kwb

M. gj

N. eya

M. eMv jK

35

N. dqR jK

28.

fviZxq

Dcgnv`ki

c_g 35.

wbevPb AbywZ nq KZ mvj?


K. 1935

L. 1937

M. 1945

cRbb K` ejv nq?

N.

1947
29. evsjv`ki jvKckvmb cwkY
K` KZ mvj cwZwZ?
K. 1970 L. 1975

M. 1984

N.

N. mvy

K. bvqvLvjx

gvnvgWvb

wjUviwi 37.

L. dbx

M. 1859

N.

gwnjv

K. 4 bs

MwVZ nq KZ mvj?
L. 1960

gywhvv

Kvb

Kib?

MYZvwK msMvg cwil`


K. 1956

N. gjfxevRvi

mZviv eMg KZ bs mi hy

1863
38.
M. 1964

L. 5 bs

M. 7 bs

N.

8 bs

N.

KvRx bRij BmjvgK KZ mvj


Xvwe _K WiU wWMx c`vb

1969

Kiv nq?

32. gnvb fvlv Av`vjbi mgq c~e

K. 1972 L. 1973

evsjvi g~Lgx K wQjb?

M. 1974

N.

1976

K. LvRv bvwRgywb L. byij

39.

Avwgb

evsjv`kK ^xKwZ `vbKvix


c_g mgvRZvwK `k KvbwU?

M. AvZvDi ingvb

N. wjqvKZ

K. ivwkqv L. Rvgvbx M.

Avjx

wKDev N. cvjv

gymwjg mvwnZ mgvR-Gi 40.

cwZvZv K?
K. mvi mq` Avng`

Dbqb cevwlKx cwiKbvi

ceZK Kvb `k?


L.

K. ivwkqv L. Rvcvb

Dgk evbvwR

34.

M. icmv b`x

M. fvjv

K. 1822 L. 1850

33.

L. dbx b`x

36. gbcyiv xc Kv_vq AewZ?

mvmvBwU KZ mvj cwZwZ?

31.

K. nvj`v b`x
b`x

1990
30.

evsjv`ki Kvb b`xK grm

WbgvK

M.

N. myBWb

M. mvi mwjgyjvn N. bIqve

41. evsjv`ki c_g Avqx ivRavbxi

Avyj jwZd

bvg Kx?

nvwW weR KZ mvj

wbwgZ nq?
K. 1905
1920

L. 1915 M. 1918

N.

42.
K?

36

K. wmjU

L. gywRebMi

M. PzqvWvv

N. Kzwqv

AvMiZjv loh gvgjv `vqi Kib

K. Bqvwnqv Lvb

L. R.

50.

AvBqye Lvb

GMvi Rb Gi cwiPvjK K?

M. wjqvKZ Avjx

N. RyjwdKvi

K. myfvm `

Avjx fzv
43.

evsjvi

gywhy wfwK PjwP Iiv


L. Pvlx bRij

Bmjvg
`wY

Aji

gvbylK

cZzwMR I gM Rj`my`i AZvPvi

M. AvjgMxi Kwei

N. ZviK

gvmy`

_K K iv Kib?

Dic
2. M
3. K
K. gywk`Kzjx Lvb L. Bmjvg Lvb 1. L
6. K
7. M
8. K
M. kvqv LvbN. Cmv Lvb
11. L 12. L 13. N
44.
evsjv`k RvZwmsNi KZZg 16. L 17. K 18. M
21. N 22. L 23. K
m`m?
26. K 27. M 28. L
31. N 32. L 33. N
K. 132 L. 134
M. 136 N.
36. M 37. K 38. M
137
41. L 42. K 43. M
46. K 47. M 48. L
45. Mvx Avkg Kv_vq AewZ?
K. ewikvj

L. bvqvLvjx

M. UvvBj

N. Rvgvjcyi

46. evsjvi kl wn`y ivRv K?

47.

K. jY mb

L. weRq mb

M. AYe mb

N. ivg mb

evsjv`k KZ mb wek evwYR

msvi m`m nq?


K. 1988

L. 1990

M. 1995

N.

1999
48. XvKv KZ mvj cimfvi ghv`v
jvf Ki?
K. 1860

L. 1864

M. 1870

N. 1876
49. c_g evsjv msev`c KvbwU?
K. XvKv wbDR

L. XvKv

cKvk
M. evsjvi msev`

N. evsjv

msev`

37

4. M
9. K
14. M
19. L
24. M
29. M
34. L
39. N
44. M
49. L

5. K
10. L
15. M
20. M
25. K
30. N
35. K
40. K
45. L
50. L