Vous êtes sur la page 1sur 7

UOLLI IMTAAKI

Vaclovo AUGUSTINO muzika


Vlado BRAZINO odiai

q = 92

j
32
& b 4 4
.
.
mp
? b 3 2 . .
44
J

& b . . .
. . .
?b

11

&b

.
.

.
.

j
. . . .
. . . .
. . . . . . . .
J

j
.
. .
. . .
J

j

j
? b j j

j

. .
. .
J

j
. . . . .
.

. . . . . .
J
J
J

j
. .

.
j

J J J J

mp
j
j
&b
17

S.

Tu

T.

uo - l - li

im - ta - a - ki,

ar

ne

ta - ve

e - m

sa - k?

j

j
?b

j
& b j
. . . . .
.
. . . . . .
p
?b

b
j
& j
21

gal

ma - ne, kai

ry - to

me - t,

rai - b

plunks - ne - l

ai - bas me - ta?

j
j


?b

j
& b j
. . . . .
. . . . .
.
.
?b

mf
j

S.
b

A. &

J
J
25

Ak, ap -

ka - bin - ki

min - t

l - t,

e - ms

ir sau - ls

i - my - l - t:

B.
J
J
b

j
& b
.
.
? b . .
J

. . . .
j

. .
.
.
.
. . . .
. . . . .

b
j
&

J
29

mes jau

a - bu

a - kom ir

?b
J

.
j
& b
.
.
.
? b . .
J

j
J

ran - kom vie - s

. .

. .

.
.

ir

v - s e - me - lei ren - kam.


J
.

j

.
.
. . .
. . . . .
J

.
.

bf
S.

A. &
33

j

J

Kaip mes

T. ?
B. b

& b


.
.

? b

b
&
36

& b
? b

j
J

u - au - gam,

i - lie - kam ant

- uo

le

a - lias?

3
4

3
4

3
4

ply - no lau - ko,

j 2
J
4

gi - ri

32
44

ka - ra

j
3
4
J

32
44

j
32
42 43 j
4
4
.
.

.
.

j 2

32
3

44
4
4
.
*
*

b 32
& 44
40

kaip

3
4

j
42 43 j


J
J

Kaip mes

? b

i - dygs - tam,

.
.
j
.J

- liau?

? b 43 42

j
32
& b 4 4 j
mf

? b 43 42

44

& b j


?b

j
b
S.
j

&
A.J
J
48

mf

Ak, ap -

ka - bin - ki

min - t

l - t,

e - ms

ir sau - ls

i - my - l - t:

B.
J
J
b

j
j&

?b

b
j
&

J
52

mes jau

a - bu

a - kom ir

j
J

ran - kom vie - s

?
J
b
j

& b
?b

ir

v - s e - me - lei ren - kam.


J
j
S.
b
A. &
56

Mes

T. ?
B. b

& b

? b

b
&
59

mes

? b

& b

? b

jau

kaip

jau

j
J
j

kaip

b
&

j
J
j

vie - nas

?b

liau,

ty - lim,

42

vie - nas ant

ply - no

42

2
4

gi
gi - ri

gi

3
4

3
4

ka

ri

3
4

3
4

le

a - lias,

ka

3
4
*

ka - ra -

j
J
j

ra

liau.

ra

liau.

ka

ka

*
j

J

gi - ri

ri
ra - liau,

3
4
*
3
4

lau - ko,

- uo

gi - ri

2
4

3
4

au - kiam,

62

ra

liau.


& b

64
J
J
j
j
? j
j j
b

*
*

32
44
32
44
32
44
32
44

b32
& 44
66

Tvirtai, bet dainingai


ff

Ant

32
& b 4 4
ff

?b 3 2
44

*

b
&

su

70

mes

& b

?b

&b
74

su

py

py
py

py

no

lau - ko mus

au

nm

nm
nm

dan - gu - je

ran

nm

sto - vk

?
b

gi

j
jj J

*
*

mes

?b

ply

? 32
b44

kal - ne,

j
b

&
j
?b

*
*

,
,

kas

- uo - le

a - lias

no,

* *

* *

ir

j


*

b
&
79

ma - ne,

? b

,
,

gi

& b

?b

* * *
83

& b

{
{

?b

ri

ka

3
4

ra

3
4

mf

&b

.
?
b
p

.j

3 2
44

palaipsniui ltinti iki pabaigos

. . . .
.
.j

3
4
Gi

?b

liau.


J

J

& b
J

mp
. .

?b

94

3
32
j
4
4
4


J
f

3
32

4
4 4

*
*

88

&b

32
4 4

3
4

ri

ka

. . . .
.j

ra

3
4

. . . .
. . . .
.j
.

3
4

u
U

liau.