Vous êtes sur la page 1sur 18

Spis treci

Wprowadzenie .........................................................................................................................................................4
Skadniki szablonu zestawienia ...............................................................................................................................4
1.

Nagwek zestawienia ......................................................................................................................................5

2.

Nagwek listy...................................................................................................................................................5

3.

Zawarto zestawienia .....................................................................................................................................6

4.

Stopka zestawienia ..........................................................................................................................................6

5.

Stopka listy .......................................................................................................................................................7

Atrybuty, funkcje i operatory ....................................................................................................................................8


1.

Atrybuty ............................................................................................................................................................8

2.

Operatory i funkcje ...........................................................................................................................................9

Tworzenie szablonu ...............................................................................................................................................10


1.

Budowa tabeli zestawienia .............................................................................................................................10

2.

Wprowadzanie etykiet tekstowych oraz atrybutw .........................................................................................11

3.

Definicja sekcji zestawienia ............................................................................................................................15

tor zestawi

EDYTOR ZESTAWIE - INSTRUKCJA

Wprowadzenie
Szablony zestawie su do generowania zestawie prtw zbrojeniowych, siatek, elementw
strukturalnych lub innych obiektw uytych na rysunkach tworzonych w Advance Concrete. Szablony zestawie
s plikami DWG, ktre zawieraj tabel wraz z specyficznymi atrybutami, ktre wykorzystywane s przez
program w celu wygenerowania zestawienia.
Szablony zestawie tworzone i edytowane s za pomoc narzdzia Edytor zestawie, ktre mona
uruchomi z menu Start: Programy GRAITEC Advance Concrete Edytor zestawie. Tworzc lub
edytujc zestawienie naley je zapisa jako plik DWG w formacie AutoCAD 2004. Zapewni to poprawno
stosowania oraz odczytu zestawie na rnych wersjach AutoCAD. Aby zestawienie zostao odczytane przez
Advance Concrete powinno ono znale si w jednym z folderw w nastpujcych lokalizacjach:

Windows 7 oraz Windows Vista:


C:\Users\[nazwa_uytkownika]\AppData\Roaming\Graitec\AdvanceConcrete\2011\
Support\Template\List\Polska\
Windows XP:
C:\Documents and settings\[nazwa_uytkownika]\Dane aplikacji\
Graitec\AdvanceConcrete\2011\Support\Template\List\Polska\

Przystpujc do edycji lub tworzenia zestawie naley posiada podstawow wiedz na temat posugiwania
si funkcjami rysowania paskiego w rodowisku AutoCAD.
Przykad opisany w ostatnim rozdziale zosta opracowany w Edytorze zestawie dla Advance Concrete
2011 w rodowisku AutoCAD 2011. Jeeli pracujesz na innej wersji AutoCAD polecenia lub okna dialogowe
pokazywane w tym podrczniku mog si nieznacznie rni od tych jakie s dostpne w innych wersjach
AutoCAD.

Skadniki szablonu zestawienia


Zestawienia w Advance Concrete tworzone lub edytowane przy pomocy Edytora zestawie posiadaj cile
okrelon budow, ktra determinuje sposb oraz kolejno wywietlania zdefiniowanych atrybutw
w wygenerowanej tabeli zestawienia.
Zestawienie moe skada si z 5 sekcji: nagwek zestawienia, nagwek listy, zawarto zestawienia,
stopka listy, stopka zestawienia. Spord wymienionych sekcji tylko 3: nagwek zestawienia, zawarto
zestawienia oraz stopka zestawienia, mona uzna za gwne, ktre z reguy zawsze wystpuj w zestawieniu.
Pozostae 2 sekcje maj charakter pomocniczy. Ich uycie uatwia tworzenie szablonw dla zestawie, ktre
zawieraj odseparowane listy dla poszczeglnych elementw konstrukcyjnych (np. wykaz stali z podziaem na
elementy konstrukcyjne-kady element posiada oddzielny nagwek i oddzielne podsumowanie).

EDYTOR ZESTAWIE - INSTRUKCJA

1. Nagwek zestawienia
Nagwek zestawienia (list header) to grna (lub dolna w przypadku wybrania odwrotnego kierunku
generacji zestawienia) pozycja zestawienia, ktra jest niezmienna dla caego zestawienia. W tej pozycji
powinien znale si tytu zestawienia oraz nagwki poszczeglnych kolumn. Liczba oraz rodzaj
zdefiniowanych kolumn w nagwku jest ustalany na stae i nie ulega zmianie podczas generowania lub
aktualizacji zestawie.

2. Nagwek listy
Nagwek listy (list sub-header) to pozycja, ktra w zestawieniu wywietlana jest tyle razy ile widokw
docelowych zostao wybranych we waciwociach zestawienia. Jest to nagwek oddzielajcy fragmenty
zestawienia dla rnych rysunkw (lub rnych elementw w obrbie jednego rysunku).

EDYTOR ZESTAWIE - INSTRUKCJA

3. Zawarto zestawienia
Zawarto zestawienia (list body) to gwna cz zestawienia zawierajca informacje o poszczeglnych
pozycjach zbrojenia uporzdkowane w kolejnych rzdach.

4. Stopka zestawienia
Stopka zestawienia (list footer) jest podsumowaniem dla caego zestawienia. W tej czci zestawienia
mona umieci sumy cakowite poszczeglnych atrybutw znajdujcych si w zestawieniu np. ciar
cakowity, dugo cakowita itp.

EDYTOR ZESTAWIE - INSTRUKCJA

5. Stopka listy
Stopka listy (list sub-footer) jest podsumowaniem dla listy znajdujcej si w zestawieniu (lista odpowiada
zestawieniu dla jednego rysunku jedno zestawienie moe mie wiele list, ktrych ilo odpowiada iloci
wybranych widokw docelowych). W tej czci zestawienia mona umieci sumy czciowe poszczeglnych
atrybutw znajdujcych si w zestawieniu np. czny ciar, czna dugo itp.

EDYTOR ZESTAWIE - INSTRUKCJA

Atrybuty, funkcje i operatory


1. Atrybuty
Atrybuty, ktre wykorzystywane s w szablonach zestawie odpowiadaj za waciwoci elementw
zbrojenia
lub
modelu.
Na
atrybutach
mona
wykonywa
dziaania
matematyczne.
Lista podstawowych atrybutw:
Atrybut

Opis

<PositionNum>
<RealDiameter>
<SteelGrade>
<Adherence>
<Quantity>
<Length>
<Weight>
<Label>
<EntityUserName>
<NominalDiameter>
<ElementQuantity>
<ElementDistances>
<ShapeCode>
<Shema>
<AltInf>
<AltInfLevel>
<AltSup>
<AltSupLevel>
<AngleIn[0]>
<AngleOut[0]>
<BuildingLocation>
<BuildingName>
<Color>
<ConstructionDate>
<Contractor>
<Designer>
<Detailer>
<ElementViewName>
<InvestorName>
<IsBar>
<IsBended>
<IsLinearUnit>
<OrderDate>
<PageNum>
<PlanNumber>
<ProjectName>
<ProjectNumber>
<SegmentLength[a]>
<SheetName>
<TekstSchema>
<TotalLength>
<TotalPages>
<TotalWeight>
<WeightUnit>
<TotalQuantity>
<User:tekst>

Numer pozycji prta lub siatki zbrojenia


Wielko rednicy rzeczywistej prta zbrojenia
Gatunek stali prta zbrojenia np. RB 500W wg PN
Klasa stali prta np. A-III N wg PN
Liczba elementw
Dugo pojedynczego prta
Ciar pojedynczego prta
Etykieta elementu wystpujca w polu Etykieta 1 we waciwociach prta
Nazwa rodzaju elementu np. Prt prosty, Prt wieloboczny, Belka, itp
Wielko rednicy nominalnej prta zbrojenia
Liczba reprezentacji danego prta
Rozstaw prta
Kod ksztatu prta
Szkic prta z wymiarami segmentw
Poziom dolny
Poziom dolny kondygnacji
Poziom grny
Poziom grny kondygnacji
Kt wewntrzny
Kt zewntrzny
Lokalizacja budynku
Nazwa budynku
Kolor obiektu
Data wykonania konstrukcji
Wykonawca
Projektant
Krelarz
Nazwa widoku
Nazwa inwestora
Warto niezerowa jeeli element jest prtem
Warto niezerowa jeeli prt jest gity
Warto niezerowa jeeli dugo elementu jest liniowa
Data zamwienia
Numer strony
Numer arkusza
Nazwa projektu
Numer projektu
Dugo segmentu a prta
Nazwa arkusza
Tekst
Dugo cakowita prta (iloczyn liczby i dugoci prtw)
czna liczba stron
Ciar cakowity prta (iloczyn liczby i ciaru prtw)
Jednostka ciaru
Cakowita liczba elementw
Atrybut uytkownika o nazwie tekst

EDYTOR ZESTAWIE - INSTRUKCJA

2. Operatory i funkcje
Poza stosowaniem standardowych atrybutw Edytor zestawie umoliwia rwnie korzystanie z operatorw
i funkcji, ktrych zastosowanie pozwala otrzyma dodatkow funkcjonalno zestawienia.
Lista podstawowych funkcji:
Funkcja

Opis

<SUM(COL[x])>

funkcja zwraca sum kolumny numer x numer kolumny liczony od lewej uwzgldniajc tylko te
kolumny, ktre zawieraj atrybuty zliczane a pomijajc atrybuty niezliczane np. <PositionNum>
(atrybut numeru pozycji nie podlegajcy sumowaniu)
Warto bezwzgldna z liczby x
Potga liczby x
x2
Pierwiastek kwadratowy z liczby x
Funkcja trygonometryczna sinus
Funkcja trygonometryczna cosinus
Funkcja trygonometryczna arcus sinus
Funkcja trygonometryczna arcus cosinus
Funkcja trygonometryczna tangens
Przeliczenie na system dwjkowy
Przeliczenie wartoci ASCII na warto cakowit
Podniesienie do 3 potgi
Zamiana na stopnie
Wykadnicza
Silnia
Dokadno dziesitna np. fix(2) oznacza dokadno do 2 miejsc po przecinku
Reszta z dzielenia liczby cakowitej np. fract(5/4)=0.25 lub fract(3/4)=0.75
Zamiana na grady
Przeliczenie na system szesnastkowy
Przeliczenie na warto cakowit
Logarytm
Logarytm dziesitny
Zamiana na radiany

abs(x)
pow(x)
sqr(x)
sqrt(x)
<sin()>
<cos()>
<asin()>
<acos()>
<tan()>
<bin()>
<chr()>
<cube()>
<deg()>
<exp()>
<fak()>
<fix()>
<frac()>
<grd()>
<hex()>
<int()>
<log()>
<log10()>
<rad()>

Lista podstawowych operatorw:


Operator

Opis

+
*
/
!
!=
%
&&
*=
+=
--=
/=
<
<=
=
==
>
>=
^
|
~

Suma
Rnica
Iloczyn
Iloraz
Negacja logiczna np.!2=0 lub !0=1
Nie rwna si
Reszta z dzielenia
Algebra logiczna: i
Pomn i wyznacz np. a * = 2 => a = a * 2
Dodaj i wyznacz np. a + = 1 => a = a + 1
Dekrement zmiennej a-- => a = a + 1
Odejmij i wyznacz a - = b => a = a b
Podziel i wyznacz a / = b => a = a / b
Mniejsze od
Mniejsze lub rwne
Wyznacz np. a = b
Test rwnoci np. jest prawd, e a=b
Wiksze od
Wiksze lub rwne
Algebra logiczna: alternatywa wykluczajca
Algebra logiczna: lub
Uzupenienie zmiennej

EDYTOR ZESTAWIE - INSTRUKCJA

Tworzenie szablonu
W tym rozdziale opisany zosta sposb tworzenia szablonu dla zestawienia prtw zbrojenia, ktre zawiera
informacj o numerze pozycji, iloci sztuk, rednicy, dugoci, ciarze, dugoci cakowitej oraz ciarze
cakowitym. Stosujc analogi oraz korzystajc z innych atrybutw, funkcji i operatorw, ktre nie zostay
wykorzystane w tym przykadzie a zostay wymienione i opisane w poprzednim rozdziale, mona utworzy
dowolne inne zestawienie np. dla siatek, dla elementw strukturalnych, dla elementw dystansowych itp.
Opisany w tym rozdziale przykad ma na celu zaznajomienie uytkownika z metod tworzenia zestawie.
Rozdzia ten zawiera opis procedury tworzenia zestawienia od podstaw, ale rwnie dobr metod tworzenia
wasnego zestawienia jest edycja szablonw, ktre domylnie s instalowane wraz z programem.

1. Budowa tabeli zestawienia

10

Uruchom Edytor zestawie: menu Start: Programy GRAITEC


Advance Concrete Edytor zestawie.

Ustaw jednostki rysunkowe na milimetry (polecenie units).

Korzystajc z funkcji rysowania 2D AutoCAD narysuj tabel


o wymiarach jak na poniszym rysunku. Zwr uwag, aby lewy
dolny naronik zestawienia znajdowa si w punkcie 0,0,0 globalnego
ukadu wsprzdnych uatwi to pozycjonowanie zestawienia na
rysunku.

EDYTOR ZESTAWIE - INSTRUKCJA

2. Wprowadzanie etykiet tekstowych oraz atrybutw


Jeeli ksztat tabeli jest ju gotowy mona przystpi do wstawiania etykiet tekstowych dla kolumn oraz
atrybutw, ktre po wygenerowaniu zostan zamienione na konkretne dane liczbowe. Przed przystpieniem do
wstawiania etykiet w nagwkach kolumn oraz atrybutw utwrz nowy styl tekstu AutoCAD, ktry bdzie
odpowiedzialny za tekst wywietlany w zestawieniu. Stworzenie takiego, unikalnego stylu tekstu pozwoli w atwy
sposb zarzdza zmian parametrw tekstu takich jak czcionka w zestawieniach wygenerowanych
z utworzonego szablonu.

Z paska narzdzi AutoCAD Style


wybierz polecenie Styl tekstu

W oknie Styl tekstu nacinij


Nowy i w oknie dialogowym
wprowad nazw Gr.S.Zestawienie
dla stylu tekstu zestawienia.
Zatwierd zmian nazwy przez
kliknicie OK.

W stylu Gr.S.Zestawienie zmie


czcionk na romans.shx oraz
ustaw wspczynnik szerokoci na
0.8. Kliknij Zastosuj.

W wierszu polece AutoCAD wpisz polecenie _mtext aby wstawi do zestawienia tekst
wielowierszowy.

11

EDYTOR ZESTAWIE - INSTRUKCJA

12

Wska grny lewy naronik jako punkt pocztkowy i dolny prawy naronik jako punkt kocowy dla
tekstu tworzonego w bloku tytuowym.

W oknie edycji tekstu wpisz tytu dla zestawienia Wykaz stali, zmie wysoko tekstu na 0.1, zmie
justowanie tekstu na Symetria Centrum. Kliknij OK aby zatwierdzi zmiany.

Korzystajc z tych samych polece utwrz etykiety tekstowe dla nagwkw kolumn zgodnie z ponisz
ilustracj:

EDYTOR ZESTAWIE - INSTRUKCJA

Wprowadzanie atrybutw:
Skopiuj nagwki kolumn do wiersza poniej zgodnie z ponisz ilustracj

Z paska narzdzi Zestawienie wybierz polecenie Dodaj atrybut do zestawienia (Add variable to the
list), aby doda atrybut <PositionNum> odpowiadajcy za wywietlanie numeru pozycji.

W otwartym oknie Edytora atrybutw kliknij na PositionNum a nastpnie kliknij OK.

Wska na szablonie tekst Nr, ktry zostanie zamieniony na atrybut <PositionNum>.

13

EDYTOR ZESTAWIE - INSTRUKCJA

Postpujc w analogiczny sposb wstaw kolejne atrybuty:


o <NominalDiameter> - rednica nominalna,
o <Length[m]><LinearUnit> - dugo jednego prta podana w metrach (wpisujc w nawiasach
kwadratowych jednostk dla danego atrybutu mona zablokowa jej zmian w stosunku do
aktualnych ustawie w jednostkach projektu)
o <Weight[kg]> - ciar jednego prta
o <Quantity> - liczba prtw
o <TotalLength[m]> - czna dugo prtw danej pozycji podana w metrach
o <TotalWeight[kg]> - czny ciar prtw danej pozycji podany w kilogramach
o <Schema> - szkic ksztatu prta

o
Wstawienie funkcji sumujcych:
Za sumowanie wartoci z poszczeglnych kolumn odpowiada funkcja <Sum(COL[x])> gdzie x
odpowiada za numer kolumny. Numeracja kolumn odbywa si od lewej do prawej uwzgldniajc tylko
te kolumny, ktre zawieraj atrybuty podlegajce sumowaniu.
Korzystajc z funkcji tekstu wielowierszowego wstaw dwa pola sumujce wartoci
z kolumn dugoci oraz ciaru zgodnie z ponisz ilustracj.
o <Sum(COL[5])>
o <Sum(COL[6])>

14

EDYTOR ZESTAWIE - INSTRUKCJA

3. Definicja sekcji zestawienia


Ostatni czynnoci jak naley wykona, aby korzysta z szablonu jest zdefiniowanie sekcji szablonu
odpowiedzialnych
za
nagwek,
cz
gwn
oraz
stopk
zestawienia
zgodnie
z ponisz ilustracj.

z paska narzdzi Zestawienie wybierz opcj Definiuj nagwek (Define list body) i wybierz
oknem zaznaczenia elementy, ktre maj zawiera si w nagwku.

z paska narzdzie Zestawienie wybierz opcj Definiuj ksztat zestawienia (Define list body)
i wybierz oknem zaznaczenia elementy, ktre maj stanowi cz gwn zestawienia.

15

EDYTOR ZESTAWIE - INSTRUKCJA

16

W wywoanym oknie dialogowym wybierz ukad zestawienia po lewej stronie i kliknij OK.

Z paska narzdzi Zestawienie wybierz opcj Definiuj stopk zestawienia (Define list footer)
i wybierz oknem zaznaczenia elementy, ktre maj zawiera si w stopce.

Na koniec zapisz szablon w formacie DWG AutoCAD 2004 w lokalizacji:


o C:\Users\[nazwa_uytkownika]\AppData\Roaming\Graitec\AdvanceConcrete\2011\
Spport\Template\List\Polska\ (dla Windows 7 oraz Windows Vista)
o C:\Documents and settings\[nazwa_uytkownika]\Dane aplikacji\
Graitec\AdvanceConcrete\2011\Support\Template\List\Polska\ (dla Windows XP).

EDYTOR ZESTAWIE - INSTRUKCJA

17

Kanada
GRAITEC Inc.
183, St. Charles St. W.
Suite 300
Longueuil (Qubec) Canada
J4H1C8
Tel.
(450) 674-0657
Fax
(450) 674-0665
Hotline (450) 674-0657
Toll free 1-800-724-5678
Web
http://www.graitec.com/En/
Email
info.canada@graitec.com

Francja
GRAITEC France Sarl
10bis Burospace
91572 Bivres
Tel.
33 (0)1 69 85 56 22
Fax
33 (0)1 69 85 33 70
Web
http://www.graitec.com/Fr/
Email
info.france@graitec.com

Niemcy, Szwajcarja, Austria


GRAITEC GmbH
Centroallee 263a
D-46047 Oberhausen Germany
Tel.
+49-(0) 208 / 62188-0
Fax
+49-(0) 208 / 62188-29
Web
http://www.graitec.com/Ge/
Email
info.germany@graitec.com

Czechy
AB Studio spol. s r.o.
Jeremenkova 90a 140 00 PRAHA 4
Tel.
+420/244 016 055
Fax
+420/244 016 088
Hotline
+420/244 016 050
Web
http://www.abstudio.cz/
Email
abstudio@abstudio.cz

Wielka Brytania
GRAITEC UK Ltd.

Russia
GRAITEC CJSC
Dmitrovskoe shosse, 60A
Moscow 127474 - Russia
Tel.
+7(495) 225-13-65
Fax.
+7(495) 225-13-65
Email info.russia@graitec.com

The Old Forge


Suth Road
Weybridge
Surrey KT13 9DZ
Tel.
+44 (0)1932 858516
Fax
+44 (0)1932 859099
Email
sales@graitec.co.uk
Rumunia
GRAITEC Roumanie SRL
Str. Samuil Vulcan, Nr. 10 Sector 5
Bucureti, Romania
Tel.
+40 (21) 410 0119
Fax
+40 (21) 410 0124
Mobile
0729 002 107
Web
http://www.graitec.com/Ro/
Email
sales@graitec.ro

Polska
Datacomp Sp. z o.o.
ul. Grzegrzecka 79
31-559 Krakw
Tel.
+48 012 412 99 77
Fax
+48 012 412 99 77
Web
http://www.advance.info.pl
Email biuro@advance.info.pl