Vous êtes sur la page 1sur 4

grupa

Narzdy zmysw
...................................................
Imi i nazwisko

Poniszy test skada si z 19 zada. Przy kadym poleceniu podano


liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 30 punktw .
1. Uzupenij tabel.
Rodzaj bodca

(02)
Receptor

Przykad bodca

........................
Klasa

5. Uzupenij zdanie.

(01)

Ilo wiata przechodzcego przez renic reguluje


.............................

czopki
substancje chemiczne
zawarte w pokarmie

6. Obok informacji dotyczcych czopkw wpisz liter


C, a obok informacji dotyczcych prcikw liter
P.
(02)
Rejestruj barw wiata. . . . . .

2. Podkrel nazw elementu budowy oka, ktry zapewnia


sta wilgotno gaki ocznej.
(01)
A. powieki.
B. komrki luzowe spojwki.
C. tczwki.
D. rzsy.
3. Zaznacz prawidowe zakoczenie zdania.

Najwiksze ich skupisko jest w plamce. . . . . .


Pozwalaj na widzenie stopni szaroci. . . . . .
S wraliwe na ruch. . . . . .
7. Zaznacz prawidowe zakoczenie zdania.

(01)

(01)

Miejscem najostrzejszego widzenia w oku jest


A. plamka.
B. tarcza nerwu wzrokowego.
C. soczewka.
D. prcik.
8. Podkrel nazwy elementw budowy oka, przez
ktre przechodzi promie wietlny.
(01)
nerw wzrokowy, twardwka, renica, ciao
szkliste, naczyniwka, soczewka

Element oka oznaczony na ilustracji liter x


A. pozwala na ostre widzenie przedmiotw z
rnej odlegoci.
B. uczestniczy w odbiorze bodcw wietlnych.
C. reguluje cinienie w gace ocznej.
D. chroni gbiej pooone elementy oka przed
urazami.
4. Wykrel informacje tak, aby powsta opis zjawiska
przedstawionego na schemacie. (03)

Soczewka wypuka / spaszczona


Obraz oddalony / zbliony
wiato zaamywane sabo / mocno

9. Zaznacz prawidowe zakoczenie zdania.

(01)

Obraz, ktry powstaje na siatkwce, jest


A. odwrcony i pomniejszony.
B. odwrcony i rzeczywisty.
C. odwrcony i powikszony.
D. rzeczywisty i pomniejszony.
10. Zaznacz prawidowe zakoczenie zdania.

(01)

Zbyt wysokie cinienie pynu w gace ocznej moe


by przyczyn
A. zapalenia spojwek.
B. jczmienia.
C. zamy.
D. jaskry.
11. Podkrel nazw elementu budowy ucha, w ktrym
znajduje si waciwy narzd suchu.
(01)
A. Kanay pkoliste.
B. Trbka suchowa.
C. Przewd suchowy.
D. limak.

12. Podkrel prawdziwe zdanie dotyczce roli


gruczow zowych.

(01)

A. zy usuwaj dostajce si do oka


zanieczyszczenia i drobnoustroje.
B. Wydzielina gruczow zowych chroni oczy
przed zbyt silnym wiatem.
C. zy chroni oczy przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
D. Wydzielina gruczow zowych zapobiega
wpadaniu zanieczyszcze do oka.

15. W dowiadczeniu, ktrego wynik przedstawiono na


wykresie, badano odlego najlepszego widzenia
dla osb z 4 rnych grup wiekowych.
(01)

13. Korzystajc ze schematu i podanych poniej poj,


uzupenij zdania.
(06)

dalekowzroczno, krtkowzroczno, za
siatkwk, przed siatkwk, daleko, blisko,
zbyt sabo, zbyt mocno, dwuwklse, wypuke

Z analizy danych przedstawionych na wykresie


wynika, e osoby w rednim wieku
A. widz lepiej przedmioty znajdujce si
w bliskiej odlegoci.
B. widz lepiej przedmioty znajdujce si
w dalszej odlegoci.
C. widz gorzej przedmioty znajdujce si
w dalszej odlegoci.
D. wiek nie ma wpywu na prawidowe
widzenie.

Na schemacie przedstawiono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Zaznacz prawidowe zakoczenie zdania.

W tym wypadku siatkwka ley zbyt . . . . . . . . . . . . .

Kosteczki suchowe odpowiadaj za


A. przekazywanie drga do przedsionka.
B. zatrzymywanie zanieczyszcze w uchu
wewntrznym.
C. wzmacnianie dwikw.
D. wytwarzanie impulsw nerwowych.

od soczewki. To powoduje, e promienie wietlne


s zaamywane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i skupiaj
si

.........

. . . . . . . . . . . ..

Niewyranie widzi si

wwczas przedmioty lece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Przedstawion wad mona skorygowa za
pomoc soczewek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Uzupenij zdanie.

(01)

(02)

Podczas wznoszenia si samolotu powstaje


rnica cinie powietrza, ktr wyrwnuje
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

wchodzca w skad ucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .


14. Wpisz nazw elementu budowy ucha, ktry
oznaczony jest na schemacie liter x i okrel
18. Zaznacz prawidowe zakoczenie zdania. (01)
jego funkcj.
(02)
Za wzmacnianie dwikw w uchu odpowiada
A. bdnik kostny.
B. moteczek.
C. bona bbenkowa.
D. przedsionek.
19. Uporzdkuj etapy przechodzenia fali dwikowej,
wpisujc cyfry od 1 do 5.
(01)
przedsionek . . . . .
maowina uszna . . . . .
x............................................

limak . . . . .
kosteczki suchowe . . . . .

................................................

bona bbenkowa . . . . .

grupa

Narzdy zmysw
...................................................
Imi i nazwisko

Poniszy test skada si z 19 zada. Przy kadym poleceniu podano


liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 30 punktw .
1. Uzupenij tabel.
Rodzaj bodca

(02)
Receptor

Przykad bodca

prciki
substancje chemiczne
zawarte w powietrzu

2. Podkrel nazw elementu budowy oka, ktry


zapewnia sta wilgotno gaki ocznej.
(01)
A. komrki luzowe spojwki.
B. tczwki.
C. powieki.
D. rzsy.

........................
Klasa

5. Uzupenij zdanie.

(01)

Piwn barw nadaje oczom . . . . . . . . .. . . . . . . . . .


6. Obok informacji dotyczcych czopkw wpisz liter C, a
obok informacji dotyczcych prcikw liter P.
(02)
Pozwalaj na widzenie w sabym owietleniu. . . . . .
S wraliwe na ruch. . . . . .
Odbieraj trzy kolory: czerwony, zielony
i niebieski. . . . . .
Rejestruj barw wiata. . . . . .
7. Zaznacz prawidowe zakoczenie zdania.

(01)

Najwiksze skupisko czopkw jest w


A. tarczy nerwu wzrokowego.
B. soczewce.
C. plamce.
D. prcikach.
8. Podkrel nazwy elementw budowy oka, przez ktre
przechodzi promie wietlny.
(01)
powieka grna, naczyniwka, tczwka,
soczewka, rogwka, ciao szkliste
3. Zaznacz prawidowe zakoczenie zdania.
(01)
Element oka oznaczony na ilustracji liter x
A. Chroni gbiej pooone elementy oka
przed urazami.
B. Reguluje cinienie w gace ocznej.
C. Uczestniczy w odbiorze bodcw wietlnych.
D. Zaamuje promienie wietlne.

9. Zaznacz prawidowe zakoczenie zdania.

(01)

Obraz, ktry powstaje w mzgu po przekazaniu


informacji z siatkwki jest
A. pomniejszony.
B. odwrcony.
C. rzeczywisty.
D. powikszony.

4. Wykrel informacje tak, aby powsta opis zjawiska


(01)
przedstawionego na schemacie.
(03) 10. Zaznacz prawidowe zakoczenie zdania.
Konsekwencj starzenia si organizmu moe by
A. jaskra.
B. jczmie.
C. zama.
D. zapalenie spojwek.
11. Podkrel nazw miejsca, w ktrym znajduje si
narzd rwnowagi.
(01)
Soczewka wypuka / spaszczona
Obraz oddalony / zbliony
wiato zaamywane sabo / mocno

A. Kanay pkoliste.
B. Trbka suchowa.
C. Przewd suchowy.
D. limak.

12. Podkrel prawdziwe zdanie dotyczce roli


gruczow zowych.

(01)

A. zy chroni oczy przed uszkodzeniami


mechanicznymi.
B. Wydzielina gruczow zowych zapobiega
wpadaniu zanieczyszcze do oka.
C. zy usuwaj dostajce si do oka
zanieczyszczenia i drobnoustroje.
D. Wydzielina gruczow zowych chroni
oczy przed zbyt silnym wiatem.

15. W dowiadczeniu, ktrego wynik przedstawiono


na wykresie, badano odlego najlepszego
widzenia dla osb z 4 rnych grup wiekowych.
(01)

13. Korzystajc ze schematu i podanych poniej poj,


uzupenij zdania.
(06)
Z analizy danych przedstawionych na wykresie
wynika, e osoby rednim wieku
A. widz lepiej przedmioty znajdujce si
w bliskiej odlegoci.
B. wiek nie ma wpywu na prawidowe widzenie.
C. widz gorzej przedmioty znajdujce si
w dalszej odlegoci.
D. widz lepiej przedmioty znajdujce si
w dalszej odlegoci.
dalekowzroczno, krtkowzroczno, przed
siatkwk, za siatkwk, daleko, blisko, zbyt
sabo, zbyt mocno, maej, duej, dwuwklse,
wypuke
Na schemacie przedstawiono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
W tym wypadku siatkwka ley w zbyt . . . . . .. . . . . . .
odlegoci od soczewki. To powoduje, e promienie
wietlne s zaamywane . . . . . . . . . . . . . .

.............

i skupiaj si . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Niewyranie widzi


si wwczas przedmioty lece . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Przedstawion wad mona skorygowa za pomoc
soczewek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Zaznacz prawidowe zakoczenie zdania.

(01)

Za przenoszenie drga do ucha wewntrznego


odpowiadaj
A. bdnik kostny.
B. kosteczki suchowe.
C. bona bbenkowa.
D. kanay pkoliste.
17. Uzupenij zdanie.

(02)

Podczas krcenia si na karuzeli z . . . . . . . . . . . . . .


.........

wchodzcych w skad ucha . . . . . . . . . . . .

wysyana jest ogromna ilo impulsw, ktrych


mzg nie nada przetwarza.

14. Wpisz nazw elementu budowy ucha oznaczonego 18. Zaznacz prawidowe zakoczenie zdania.
na schemacie liter x i okrel jego funkcj.
Bona bbenkowa odpowiada za
(02)
A. przekazywanie drga do przedsionka.
B. zatrzymywanie zanieczyszcze w uchu
wewntrznym.
C. wytwarzanie impulsw nerwowych.
D. wzmacnianie dwikw.

(01)

19. Uporzdkuj etapy przechodzenia fali dwikowej,


wpisujc cyfry od 1 do 5.
(01)
limak . . . . .
bona bbenkowa . . . . .
nerw przedsionkowo-limakowy . . . . .
x..........................................

kosteczki suchowe . . . . .

..............................................

przewd suchowy . . . . .