Vous êtes sur la page 1sur 12

Flute

Oye como va
Rtm sisse
Med Cha cha

. .

4
&

. .

J J

A

J
J
&

. .

J J


J
J

%.
. .
-
J
J
&

13

. .

.
-
. . J

J
J

B Laul
Sub piano crescendo


. . .

J
J
J
&

17

.
Laul
- . . J -
J

& J

22

27

&

% Coda
Codasse C
Nitamise
peale
OPEN SOLOS
3

. . .


J

-
& J

34

.
. . J 1.
J
J

Trummi fill

-

J

2.

Alto Saxophone

Oye como va
Med Cha cha

###

&

.

.

. . .j
.
j
# #
. . .J J
.

A
### J
J

&

. . .j
# #j
. . .J J

J
J

%
### . . . -
J
J
&

.
. . J -
J
J

13

B Laul
Sub piano crescendo

#
##

. . .

J
&
J

17

Laul

.
. . J -
J
J

### -
J
&

22

26

###
&

OPEN SOLOS

C Fm7
###
? ? ? ?
&

B7

29

### .

&

%
? ? ? ?

Fm7

? ? ? ?

B7

? ? ? ?

33

35

### .
&

.
J

.
J

1.

2.

Tenor Saxophone

Oye como va
Med Cha cha

4
. . . J. J . . . J. J

##
&

#
J
J
& #


J
J

-
. . .

J
J J

%.
-
. .

#
J
J
&#

13

B Laul
Sub. piano. crescendo.

##


J
J
&

17

Laul
. . .

J
J J

## J
&

22

26

##
&

C
OPEN SOLOS
29

Bm7

E7

Bm7

E7

##
&
? ? ? ?

## .
&

? ? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ?

33

35
1.

## .
&

.
J

.
J

2.

Baritone Saxophone

Oye como va
A
. j .
. .
. J
.
. J

Med Cha cha

###

&

4

%

12

### j
j
j -
j . -

&

. . .
. . J J

B Aonult 2.korral
Sub piano crescendo
###
J. j J. j j
&
. . .
.
.
. .
.

17

22

### j
&

.
j
. . J

25

###
J. j
&
. .
.

C OPEN SOLOS
###

&

.
J

j
.

29

### .

&

33

35

### .
&

.
J

.
J

1.

2.

Trumpet in Bb

Oye como va
Med Cha cha

4
##
&

.

.

. . .
.
j
j

# #

J
. . .J
.

A
## . .
. .
& J J

. . .
#j #j

J
. . .J

. . . .
J
J

%
## . . . -
&
J
J

13

B Aonult 2.korral
## . . . .
&
J
J

.
. . J
J
J

17

. . . .
J
J

Sub piano crescendo


21

.
. . J
J
J

## . . . -
&
J
J

. . . .
J
J

25

Aonult 2.korral

## . . . .
&
J
J
OPEN SOLOS

C
29

Bm7

E7

##
& ? ? ? ?
Coda
## .
.
&

%
? ? ? ?

Bm7

? ? ? ?

E7

? ? ? ?

33

35
1.

## .
&

.
J

.
J

2.

Trummi fill

Trumpet in Bb

Oye como va
Med Cha cha

4
##
&

. .

j j

j j
. .
. . . .

A
##
j
j
j
j
& # # # #
. .
. .
. .
. .
%
13
##
& j j j j j
.
.
.
.
. .
- . .
B
Sub piano crescendo
17
Aonult 2.korral
##
j
j
j
j
& # # # # j
. . . .
. . . .
. .
.
9

22

##
&

j
. -

j
.

j j
.

##
j
j
j
j
& # # # #
. .
. .
. .
. .
OPEN SOLOS
C
29
%
Taustad nitamise peale
##
j
j
j
j
& # # # #
. .
. .
. .
. .

33
.
.
.
## .
j
j

#
&
J
J
.
.
.
.
25

Aonult 2.korral

35

## .
&
.

. . 1.
#j #j
J
.
.J

2.

#j
J

Trombone

Oye como va
Med Cha cha

4
. j . j
. . . J
.
. J

A
.
?
j
. . . J

.
j
. . J

%
?
j
j
. . .
B
17
Aonult 2.korral
.
?
j
. . . J . .
13

.
j
. . J J
Sub piano crescendo

. j j
J
. .
.

22

? j

.
J

j
.

.
?
j
. . . J

.
j
. . J

C OPEN SOLOS
Taustad nitamise peale
.
?
j
. . . J

%
.
j
. . J

25

Aonult 2.korral

29

33

35

.
J

.
J

1.

2.

Piano

Oye como va
Med Cha cha

& #j #j

. .
. D7 .
Am7
.
?
j
.
. J

#j #j

.
. .
.
j
. . J

& #j #j

. .
. .
. j
?

.
. J

A
&
.
?
.

#j #j
.
. .
. j

.
. J

#j #j
.
. .
. j

.
. J

#j #j
.
. .
. j
. J

%
13

j
j
&
.
.
.
?
j
j

. . .

B
&
.
?
.

#
.
-

j
#j #j
.
. .
j .
. . J
J

17

#j #j

.
. .
. j
. J

#j #j

.
. .
.
j
. . J

V.S.

Piano
21 Sub piano crescendo

j
j
&
.
.
.
?
j
j
. . .

j
#j #j
.
. .
.
j
. . J J

#
.

j
j
# #

. .
. .
. j

.
. J

25

j
j
& # #

. .
. .
. j
?

.
. J

OPEN SOLOS

C soolo algul vaikse, ehita les!


29
& #j #j
. .
. .
D7
Am7
. j
?

.
. J

&
.
?
.

%
#j #j

. .
. .
D7
Am7
. j

.
. J

33

35
1.

&

j
.
j
.

j j
.

.
J
J

2.

Drum Set

Oye como va
Med Cha cha 2. korral fill

/
9

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

A
/ ? ? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ?

%
.
.
.
/ J J

13

. . . -
J
J
J

B
Sub piano crescendo
.
.
.
/ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? J

17

22

/ J

.
J

.
J

? ? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ?

%
? ? ? ?

25

/ ? ? ? ?

? ? ? ?

C OPEN SOLOS
/ ? ? ? ?

29

.
/

? ? ? ?

33

35
1.

.
/

.
J

.
J

2.

4-string Bass Guitar

Med Cha cha


1. kord ra mngi

Oye como va

Am7
D7

.
?
j
. . J

.
j
. . J

. j
?

.
. J

. j

.
. J

A
. j
?

.
. J

. j

.
. J

%
?
j
j
. . .

13

.
j
. . J J

B
Sub piano crescendo
.
? . j
j
j
.
. J

. . J . . .

17

22

-
? j

25

. j
?

.
. J

j
.

.
J

. j

.
. J

OPEN SOLOS

C
D7
.
?
j
. . J

29

Am7

%
.
j
. . J
D7

Am7

4-string Bass Guitar

33
?
.

35
1.

?
.

j
.

.
J

2.