Vous êtes sur la page 1sur 4

Procjena usvojenosti odgojno obrazovnih ishoda za uenika V razreda u inkluziji:

1.

Uenik razgovora u skladu s jezinim razvojem, izraava


svoje potrebe,misli i osjeaje te potuje pravila uljudnoga
ophoenja.

razgovara o temama u skladu sa svojim interesima i potrebama


zapoinje razgovor u skladu sa slobodno odabranom ili zadanom temom
paljivo i uljudno slua sugovornika ne prekidajui ga u govorenju
paljivo slua pitanje i odgovara cjelovitom reenicom
postavlja jednostavna pitanja
govori vie cjelovitih reenica tematski povezanih u cjelinu kao objanjenj
objanjava nepoznate rijei nakon voenoga razgovora*
potuje pravila uljudnoga ophoenja tijekom razgovora

Razina usvojenosti
2. Sudjeluje u razgovoru, postavlja pitanja i odgovara na njih uz pomo uitelja u skladu s vlastitim
3.
4.
5.

potrebama te potuje pravila uljudnoga ophoenja


zapoinje razgovor uz poticaj, postavlja pitanja i odgovara na njih u skladu s vlastitim potrebama te
potuje pravila uljudnoga ophoenja
zapoinje razgovor prema smjernicama, izraava svoje potrebe, misli i osjeaje te potuje pravila
uljudnoga ophoenja

samostalno zapoinje razgovor u skladu sa slobodno odabranom ili zadanom temom, izraava
svoje potrebe, misli i osjeaje te potuje pravila uljudnoga ophoenja

2. Uenik slua s razumijevanjem jednostavne govorne/itane tekstove,


tono izgovara glasove, rijei i reenice na temelju sluanoga teksta.
slua srazumijevanjem jednostavne govorne/itane tekstove iz razliitih
izvora
- slua i razumije uputu te postupa prema uputi
odgovara na pitanja o sluanome tekstu
postavlja pitanja o sluanome tekstu pojanjavajui vlastito razumijevanje i
nepoznate rijei
- razgovara s drugim uenikom o sadraju sluanoga teksta radi boljega
razumijevanja teksta
- tono ponavlja izgovor glasova i prototipnih rijei te intonira reenice s obzirom
na priopajnu svrhu nakon sluanja dijela teksta

Razina usvojenosti
2. slua s razumijevanjem jednostavne govorne/itane tekstove, odgovara na pitanja uz
pogreke i izgovara glasove i prototipne rijei uz pokuaje i pogreke
3. slua s razumijevanjem govorni/itani tekst, tono odgovara na pitanja o sadraju teksta uz
pomo uitelja i izgovara glasove, prototipne rijei i reenice prema modelu
4.

slua s razumijevanjem govorni/itani tekst, tono odgovara na pitanja o sadraju teksta prema
smjernicama i izgovara glasove, prototipne rijei i reenice uz pomo uitelja

5.

slua s razumijevanjem govorni/itani tekst, samostalno odgovara na pitanja o sadraju


teksta i tono izgovara glasove i rijei te tono intonira reenice

3. Uenik

govori jednostavne tekstove u skladu s jezinim razvojem i


vlastitim iskustvom.
govori jednostavne tekstove u skladu s jezinim razvojem i vlastitim
iskustvom
- tono intonira reenicu s obzirom na priopajnu svrhu i poredak
rijei u reenici, u skladu s jezinim razvojem i dobi
povezuje rijei i sintagme u jednostavne i/ili sloene reenice
veznicima i, ali,jer, ili...
pria o vlastitim doivljajima i dogaajima
pripovijeda kratku priu prema nizu slika
prepriava kratke i jednostavne sluane i proitane tekstove u skladu
s poetnim opismenjavanjem
- opisuje na temelju promatranja: osobe, predmete, biljke i ivotinje
iz kolskog ili obiteljskog okruja te zamiljena bia
izgovora glasove i naglaava rijei u skladu s jezinim razvojem
prepoznaje da razliiti sadraji govorenja pobuuju razliite osjeaje
prepoznaje da odreeni osjeaji govornika utjeu na nain govorenja

Razina usvojenosti
2.
3.

prema modelu govori jednostavne tekstove u skladu s vlastitim iskustvom


uz pomo uitelja govori jednostavne tekstove u skladu s vlastitim iskustvom
4. prema smjernicama govori jednostavne tekstove u skladu s vlastitim iskustvom
5. samostalno govori jednostavne tekstove u skladu s vlastitim iskustvom

4. Uenik ita s razumijevanjem tekstove primjerene poetnomu


opismenjavanju.
povezuje napisano slovo s glasom
- razlikuje slovo od drugih znakova
povezuje glasove i slova u cjelovitu rije, a rijei u reenicu
ita rijei u kojima se slovo koje se ui nalazi na poetku, u sredini i na
kraju rijei
ita jednostavne i kratke reenice koje sadre nauena slova
razlikuje znaenja rijei, pisane rijei, skupova rijei i slikovnih reenica
odgovara na jednostavna pitanja nakon itanja teksta
- postavlja pitanja primjereno poetnom opismenjavanju
ita rijei, reenice, tekstove premjereno poetnomu opismenjavanju
- tono intonira izjavne, upitne i uskline reenice
- prikazuje i ita podatke u grafikim prikazima i isprekidanim
tekstovima drugih nastavnih predmeta (npr. Matematika, Priroda i
drutvo...)
Razina usvojenosti

2. ita rijei i krae reenice primjerene poetnomu opismenjavanju uz povremene pogreke i


razumijeih uz pomo uitelja
3. ita s razumijevanjem rijei i kratke reenice primjerene poetnomu opismenjavanju
4. ita s razumijevanjem kratke tekstove primjerene poetnomu opismenjavanju
5. ita s razumijevanjem due tekstove primjerene poetnomu opismenjavanju

5 Uenik pie formalna slova, rijei i kratke reenice u skladu s jezinim


razvojem.
povezuje glas s odgovarajuim slovom
razlikuje slova od drugih znakova
povezuje glasove i slova u cjelovitu rije,a rijei u reenicu
- prepoznaje slinosti i razlike izmeu pojedinih formalnih slova
- razlikuje malo i veliko formalno slova
- pie velika i mala formalna slova
prepisuje rijei i reenice
samostalno pie rijei i reenice samo nauenim slovima
oblikuje kratak pisani tekst primjeren poetnomu opismenjavanju
- pie prvu rije u reenici velikim slovom
pie velikim slovom vlastita imena i prezimena ljudi i imena naselja
ili mjesta koja su mu poznata
pie reenini znak na kraju reenice
Razina usvojenosti:
2. prepisuje rijei i kratke reenice formalnim slovima standardnoga kolskog pisma prema modelu
3. pie rijei i kratke reenice formalnim slovima standardnoga kolskog pisma
4. samostalno pie rijei i oblikuje kratke reenice formalnim slovima standardnoga kolskog pisma
5. samostalno pie rijei, kratke reenice i oblikuje kratak tekst formalnim slovimam standardnoga
kolskog pisma

6. Uenik tono upotrebljava rijei, sintagme i reenice u tonome


znaenju u uobiajenim komunikacijskim situacijama.

objanjava svojim rijeima znaenje rijei nakon voenoga


razgovora, na temelju proitanoga ili sluanoga teksta
- izabire rijei kojima razumije znaenje i njima oblikuje
sintagme i reenice
- izabire jednu od predloenih rijei i dopunjuje reenicu
trai rijei u djejem rjeniku uvaavajui abecedni
poredak rijei i ita s razumijevanjem znaenje rijei
2. uz pomo uitelja prepoznaje znaenje rijei i upotrebljava ih u sintagmama i reenicama u
uobiajenim komunikacijskim situacijama

3. samostalno prepoznaje znaenje rijei i upotrebljava ih u sintagmama i reenicama u


uobiajenim komunikacijskim situacijama
4. objanjava znaenje rijei i samostalno ih upotrebljava u sintagmama i reenicama u
5. Uobiajenim komunikacijskim situacijama samostalno izabire odgovarajue rijei i tono ih
upotrebljava u oblikovanju sintagmi i reenica u uobiajenim komunikacijskim situacijama