Vous êtes sur la page 1sur 6

K ai sirpsta vynios S uvalkijoj

muzika V.K ernagio


odiai M .M artinaiio

q = 170

Piano

3
& 4

mp
?34

& # j
Kai sirps - ta

vy - nios

S u - val

- ki - joj,

&

?

rau - do - nos, kad

pra -

G7

& j
- virkt

ga - li,

&

?

ra - sa ten la

nuo


le - li -

&
*lig

dal - gio

&

?

*eilratyje - kaip

A7

#
-

me - nys - gai

li.

I r pjau - na

ir

#
-

D7

# j

&
tar

si do - bi - l

& #
?

lig gy - vuo - nies,

#
lig

pa - ak -

n,

B7

& #
o

E7

va - ka - rais

ka - ko

& ## ##

?
#

taip

to - li - ma,

#
#

# #
J
ka - ko n - ra,

##

ka - ko n-

rit.

& #


*T o -

- ra - lyg ar - ti - m.

& #

?

#
n

kia

ty - la

j
#

*eilratyje - K okia

gy - vy - bn

kas - die - nio

&

?

G7

smel - kiasmf

&

di - nio

ug

- nim!

T o - kia dai - na,

& j j

kad u - si - mer - kia

&

?

# j

dai - nuo - da - mi

lyg mir - da - mi!

D7

L ig pa - ak - n

ten

& #

A7

&

pjau - na

ir - d,

ten

te - ka van

#
-

de -

B7

&
nys

#
lid

& n

?

nai.

I r dul - ks vie

dar

il - tos -

#
#

#
#

#
n
n #

ke - li

E7

&
tar - si so - dy

& ##

?
#

pe

le - nai!...

#
n

U
j


N a - na - na - na

ss.
gli

#
-

na

&
-na

#
-

na - na

&

?

- na,

N a - na -

na - na

na

na - na,

G7

& j

na - na - na - N a -

&

na - na

na - na - na,

na - na - na - N a

#
-

na-

A7

&
-na

&

?

n #

na - na,

na - na - na - N a

#
-

b
b

na - na

#
-

na - na

D7

& #

?

na - na

- na -

B7

j
&
- na - na -

#
-

na - na

na - na,

na - na - na - na

na -

#

#

E7

&
- na

j
# #
J

na - na

- na,

na - na - na - na - na - na - na - na - na -na - na - na.

& ##

?
#

#
#

#
#

#
n

&


Kai sirps - ta

& #

?

vy -

#
nios

S u - val

rau - do - nos, kad

pra-

ki - joj,

G7

&
- virkt

ga - li,

&

?

ra - sa ten la

nuo

&
*lig

dal - gio

&

?

*eilratyje - kaip

le - li - j

A7

- me - nys

- gai - li,

I r pjau - na

ir

#
-

D7

# n j

&
tar

si

do - bi - l

& #

?

lig gy - vuo- nies,

lig

pa - ak

o va - ka - rais

E7

ka

- ko

& ##


?

-ra - lyg ar - ti - m.

taip

to - li - ma,

U UU
j

Kai sirps - ta

p
U

U
U

# #
J
ka - ko n - ra, ka - ko n-

# #
# #

Lento

j
j

&
#

#
#

rit.

& #

n,

B7

& #

#
n

vy - nios S u - val - ki

Kai sirpsta vynios S uvalkijoj,

T okia tyla gyvybn smelkias

raudonos, kad pravirkt gali, -

kasdienio idinio ugnim!

rasa ten laa nuo lelij -

T okia daina, kad usimerkia

lig dalgio amenys - gaili.

dainuodami -lyg mirdami!

I r pjauna ird tarsi dobil

L ig paakn ten pjauna ird,

lig gyvuonies, lyg paakn,

ten teka vandenys lidnai.

o vakarais kako taip tolima,

I r dulks viekeli dar iltos -

kako nra, kako nra - lyg artim.

tarsi sodyb pelenai.

joj...