Vous êtes sur la page 1sur 5

Piano

q = 84

Išeinu

muzika ir žodžiai V.Kernagio

B ‹ E 7 A B ‹ E 7 # # # 4 ∑ ∑
B ‹
E 7
A
B ‹
E 7
# # #
4
Œ
&
4
‰ œ œ œ j Œ
œ œ
Iš - ei
-
nu,
pa-lie-
# # #
4
‰ œ j œ œ
Œ
‰ œ j œ œ
&
4
œ
˙
‰ œ j œ
˙ ™
˙
˙
‰ œ j œ œ
{
mf
? # # #
4
Œ
4
œ ™
˙ ™
œ ™
œ j ˙
œ j œ ™
œ j
A
B ‹
E 7
A
∏∏∏∏∏
# # # Œ Ó Ó Œ ‰ œ j Œ Ó & œ œ
# # #
Œ
Ó
Ó
Œ
‰ œ j
Œ
Ó
&
œ œ œ
œ
- ku
ta - ve
Ne
-
pyk
& # # #
{ ?
‰ œ j œ œ ‰ œ j œ œ
œ œ
œ j œ ™
œ œ
œ
œ j œ œ œ
‰ œ j œ
œ œ
œ
# # #
œ j œ
n œ
œ
œ ™
œ ™
œ j
œ j œ ™
œ j
B ‹
E 7
A
B ‹
E 7
# # # Œ ‰ œ œ œ j Œ Œ Ó Ó Œ ‰
# # #
Œ ‰ œ œ œ j Œ
Œ
Ó
Ó Œ
&
j
œ œ
œ œ œ
œ
Iš-ei nu,
-
pa- lie
-
ku
ta- ve
At
-
‰ œ j œ œ
& # # #
{ ?
œ j œ œ
œ j œ œ
œ œ
œ œ
œ j œ œ ‰ œ j œ œ
# # #
œ ™
œ j œ n œ
œ ™
œ ™
œ j œ ™
œ j
œ j œ ™
œ j
A A 7 D E A F © ‹ 7 3 ° ™ & #
A
A 7
D E
A
F © ‹ 7
3
°
& # # #
¢
œ
œ ‰ œ j œ j Œ
œ
œ
Œ œ œ
œ
œ œ
œ œ j œ
œ j ‰ œ œ
-
leisk
Nes
ne
-
ži
-
no
-jau,
kad
tu
ne-ži nai,
-
kas tai
snie
-
gas,
Ne -ži-
(„Bet“)-II kartą
3
°
# # #
&
˙ ˙
œ
˙
œ
œ
œ
˙
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
n œ
œ
legato
3
{ # # #
? œ œ
˙
œ
¢
œ
œ
œ j œ
œ
œ j œ ™
œ j
B
‹ 7
E
7
A
A
7
D
E
∏∏ ∏∏∏
3 3 Œ Œ & # # # œ œ ‰ œ j œ j
3
3
Œ
Œ
& # # #
œ
œ ‰ œ j œ j Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
- nai,
kas
tai
lie
-
tus
Nes
ne
-
ži -
no
-jau,
kad
tu
ne-ži-
(„Bet“)-II kartą
3
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
n œ
3
# # #
œ ™
œ
œ
œ
œ j œ ™
œ j
œ j œ
œ
œ j œ ™
œ j
A
F
© ‹ 7
B
7
E
7
Ø
& # # #
j
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ ™
œ œ
œ
œ
-
nai,
kas
tai
pie - vos,
Ne-ži-nai,
kas
tai
bi
- čių
me -
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
# # #
œ
œ
œ ™
œ j œ
œ j œ ™
œ j
A
B
E
7
A

& # # #
{ ?

& # # #
{ ?

∏∏∏∏∏ # # # Œ Œ ‰ œ j Œ ™ Œ Œ & œ
∏∏∏∏∏
# # #
Œ
Œ ‰ œ j
Œ ™
Œ
Œ
&
œ j
œ j œ ™
œ
œ j œ ™
-dus
No
-
- jau
at
-
neš
-
ti
& # # #
{ ?
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
˙
‰ œ j œ œ ‰ œ j œ œ
˙
‰ œ j œ œ
œ œ œ œ
˙
œ
# # #
œ ™
œ j œ n œ
œ
J
œ ™
œ j œ ™
œ j
B ‹ E 7 A B ‹ E 7 # # # ∑ Œ Œ
B ‹
E 7
A
B
E 7
# # #
Œ
Œ
Œ ™
&
œ
‰ œ j
œ j
œ j œ ™
tau
pie -
vų,
& # # #
‰ œ j œ œ ‰ œ j œ œ
œ œ
œ œ
‰ œ j œ œ ‰ œ j œ œ
‰ œ j œ
œ
{
? # # #
œ j œ ™
œ
œ ™
œ j
œ ™
œ j œ ™
œ j
œ j œ ™
œ j
A B ‹ E 7 A A 7 3 ü # # # ‰ Œ
A
B ‹
E 7
A
A 7
3
ü
# # #
Œ
&
j
j
œ
œ
œ œ œ
œ
œ Œ
œ œ
œ
œ
‰ œ
œ
œ
pie
-
lau
-
ki
- nių
bi -čių
me
- daus
Bet
ne
-
ži
-
3
ü
# # #
&
‰ œ j œ œ
˙
œ
˙
œ
œ
œ œ
œ œ
‰ œ j œ œ ‰ œ j œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ
n œ
{
3
? # # #
œ j œ
n œ
∏∏∏∏ ∏
œ
œ ™
˙
œ
œ
œ
œ j œ ™
œ j
Ø A B ‹ E 7 A # # # Œ Œ ‰ œ j
Ø
A
B ‹
E 7
A
# # #
Œ
Œ
‰ œ j
&
œ
‰ œ œ
œ
œ
œ j œ ™
œ ‰ œ j Œ
‰ œ œ
- dus
Gal
ka -da
nors
su
-
pra
- si
tu,
Kąno -
& # # #
{ ?
˙
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ
˙
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
˙
˙
œ
# # #
œ
œ ™
œ j œ ™
J
œ j œ ™
œ j
œ ™
œ j
∏∏∏∏∏
B ‹
E 7
A
B ‹
E 7
# # # Œ & œ œ ‰ œ j Œ ‰ œ j œ
# # #
Œ
&
œ
œ ‰ œ j Œ
‰ œ j œ j ‰ œ œ œ œ œ Œ
‰ œ œ
œ
‰ œ j
-
- jau
tau
pa - sa
-
kyt
ta - da.
Gal ka-da
nors
su -
œ
œ
œ
œ
œ
& # # #
{ ?
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ
# # #
œ
œ j œ ™
œ ™
œ ™
œ j
œ j œ ™
œ j
œ j
œ j œ ™
A B ‹ E 7 A A 7 3 # # # ‰ œ j
A
B ‹
E 7
A
A 7
3
# # #
‰ œ j œ j ‰ ‰
&
j Œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ ‰ œ j Œ
‰ œ œ
œ œ
-
pra - si
tu,
Kad
be
pie - vų
ne
-
bus
me
-
daus.
Ir
gal
ta -
3
œ
œ
œ
œ
& # # #
{ ?
œ œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ
˙ ˙ ˙ ˙
œ œ œ œ
n œ
3
# # #
œ j œ ™
œ
œ ™
˙
œ
œ
œ
œ j
œ j œ ™
œ j
∏∏∏∏∏
D E A F © ‹ 7 # # # Œ Œ ™ & œ
D E
A
F © ‹ 7
# # #
Œ
Œ ™
&
œ
‰ œ j
j
j
œ j œ
œ
œ
œ
-
da
vėl
su
- grį
-
šiu
aš,
& # # #
{ ?
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
# # #
œ ™
œ
œ
œ j œ ™
œ j
œ j œ
∏∏∏∏∏ B ‹ 7 E 7 A A 7 D E 3 3 ∏∏∏∏∏ Œ
∏∏∏∏∏
B ‹ 7
E 7
A
A 7
D E
3
3
∏∏∏∏∏
Œ
Œ
Œ
& # # #
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
lan
-
go
vėl
lis
lie -
tus
Ir gal
ta
- da
vėl
3
& # # #
{ ?
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
n œ
3
# # #
œ ™
œ ™
œ j œ œ œ
œ j œ ™
œ j
œ ™
œ j œ ™
œ j
A
F © ‹ 7
B ‹ 7
E
7
A
rit.
Œ
Œ
Œ
Œ Œ
& # # #
œ j œ
œ
˙
œ j œ
œ ‰ œ j
bi - tės
neš
Me - dų
mums
U
˙
˙
œ
˙
Œ
& # # #
{ ?
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
≈ œ œ œ ˙
˙
p
U
# # #
Œ
œ
œ
œ ™
˙ ™
œ j œ
œ j ˙

Išeinu, palieku tave

Nepyk

Išeinu, palieku tave

Atleisk

Nes nežinojau, kad tu nežinai, kas tai sniegas, Nežinai, kas tai lietus Nes nežinojai, kad tu nežinai, kas tai pievos, Nežinai, kas tai bičių medus

Norėjau atnešti tau iš pievų, iš pievų laukinių bięių medaus Bet nežinojau, kad tu nežinai, kas tai sniegas, Nežinai, kas tai lietus Bet nežinojau, kad tu nežinai, kas tai pievos, Nežinai, kas tai bičių medus

Gal kada nors suprasi tu, Ką norėjau tau pasakyt tada, Gal kada nors suprasi tu, Kad be pievų nebus medaus. Ir gal tada vėl sugrįšiu aš, Už lango vėl lis lietus Ir gal tada vėl bitės neš Medų mums