Vous êtes sur la page 1sur 2

Datum

en
lesuur
20/12/1
6
1ste
lesuur

Vak +
Leson
derw
erp
Social
e
Vaardi
ghede
n:
Eerste
indruk

Beginsitu
atie

OD en lesdoelen

Korte inhoud

Evaluatie

In een
vorige les
zagen de
jongens
de
verschillen
de
aspecten
die
belangrijk
zijn bij een
eerste
indruk.
Twee
leerlingen
hadden
gisteren
een
moeilijke
dag
waarbij ze
verschillen
de regels
overtrede
n hebben.

Sociaal-emotionele
educatie
OD 48 De leerling
kan op gepaste wijze
met iemand contact
leggen.
OD 52 De leerling
herkent de functie
en het belang van
goede communicatie
en oefent zich in
elementen van het
communicatieve
proces die hij minder
goed beheerst.

Intro: de leerlingen worden


bevraagd over wat ze onthouden
hebben van de vorige les. De
verschillende aspecten worden
nog eens overlopen en herhaald.
Er wordt een filmpje getoond van
een slechte eerste indruk en de
leerlingen moeten de
aspecten/kenmerken eruit halen.
Vervolgens is het tijd om aan de
slag te gaan en krijgen de
leerlingen de opdracht om per 2
samen te werken en twee
sketches te maken. Ze verzinnen
een situatie waarbij ze een
slechte eerste indruk maken.
Vervolgens spelen ze de situatie
opnieuw waarbij ze een goede
eerste indruk maken. Er worden
opnieuw eerst voorbeelden
getoond a.d.h.v. filmpjes. Daarna
werken de leerlingen hun sketch
uit en film ik elk groepje.
Vervolgens bekijken we samen
de filmpjes terwijl we ze
bespreken a.d.h.v. de aspecten
van een goede eerste indruk.
Tenslotte wordt er gevraagd aan
de leerlingen wat ze meenemen

Aan de klassfeer was de onrustige dag


van gisteren te merken. De leerlingen
waren minder enthousiast als in mijn
vorige les. Ik probeerde ze toch warm
te maken via de filmpjes en dit werkte
voor het merendeel van de leerlingen.
Zij gingen gretig aan de slag om een
goede sketch in elkaar te steken en mij
te impressioneren. In n groepje
verliep het wat moeizamer doordat n
van de leerlingen zeer slecht gezind
was. Ik probeerde me hier niet druk in
te maken en wat humor toe te voegen
aan mijn begeleiding. Ik legde op een
milde manier uit wat ik van hem
verwachte als eindresultaat zonder mij
er druk in te maken dat zijn groepje niet
actief aan het oefenen was.
Uiteindelijk had dit groepje een heel
goede sketch ondanks de povere
voorbereiding. Ik liet blijken dat ik het
apprecieerde dat ze toch hun best
gedaan hadden. Tijdens mijn afsluiting
moest ik wat sleuren aan de leerlingen
omdat de gemoedstoestand van de
twee leerlingen de klassfeer wat had
overgenomen. Daarom maakte ik met
hen de afspraak dat als ze nu een
goede inbreng hadden, ik de laatste 5

LESDOELEN:
De leerlingen
kennen de
verschillende
aspecten om een
goede eerste indruk
te maken.
De leerlingen
kunnen rekening
houden met de
verschillende
aspecten om een

eerste indruk te
maken.
De leerlingen
kunnen een
onderscheid maken
tussen een goede en
een slechte eerste
indruk.

uit de twee lessen over eerste


indruk en hoe ze dit gaan
toepassen in hun verdere leven.
Ik houd rekening met de
leerlingen die het gisteren
moeilijk hadden door er milder
mee te zijn en niet te hoge eisen
te stellen.

minuten nog een Chris & Co- idool


filmpje zou opzetten.
In deze les leerde ik vooral flexibel zijn,
ik had namelijk hoge verwachtingen
van de leerlingen doordat ze in mijn
vorige les zo goed meededen. Ik leerde
dat ik deze verwachtingen moest
afstellen op hun huidige
gemoedstoestand en hier rekening mee
moet houden in wat ik van hen
verwacht.