Vous êtes sur la page 1sur 501

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2098 0303793534 Cty TNHH TM DV Thch P44
Nguyn Vn GiQun 1
2096 0306197579 Cty TNHH Utracon Vit S 52, ng ng Du
Qun 1
2094 0312841618 Cty Tnhh Sai Internation47B-C Nguyn Tri
Qun 1
2085 0309999884 Cty TNHH MTV Vng Quc
137Thi TrangNguyn
Th Thao
Tri Qun 1
2075 0312169594 Cty TNHH TM Oryx
L6, Cao c T L Th Ring Qun 1
2065 0302609461 Cty TNHH Thng Mi Dch
161D
V Trn
Vn H
Khanh
ng o
Qun 1
2057 0305632388 Cty TNHH Hong Qun 105
Nguyn Vn T Qun 1
2056 0309769545 Cty TNHH TM V XNK H275 B , PhnPhm Ng Lo Qun 1
2020 0304235846 Cty TNHH TM v DV Vi B3-5
L Thnh Tn Qun 1
2017 0309802344 Cty CP in C T ng 353/42
Phm Ng Lo Qun 1
1984 0313130751 Cty TNHH Thng Mi Dch
255V Qung L
Co
TTrn
Trng
Hong
Qun 1
1982 0301006076 Cty CP Thng Mi Dch V
27 Tn Ho ng Tt
Qun 1
1978 0310366981 Cty TNHH Ha Cht Ton4C
Hng
InternatioPhm Ng Lo Qun 1
1977 0300935759 Cty TNHH tm Tictac
72 , L1
ng Khi
Qun 1
1957 0305584511 Cty TNHH TM v DV Xu212/4
Nguyn Vn NQun 1
16 0302505776 Cty CP TM i Tn Vit 145
Tn Tht m Qun 1
1941 0306555792 Cty TNHH Gii Php Th 16/2 Ter
inh Tin HonQun 1
1936 0309533356 Cty CP Petro Enertech Tng 8, s 4 inh Tin HonQun 1
1935 0305574880 Cty CP Ha Cht i Dng
4, Xanh
P.606
Nguyn nh Qun 1
20 0303235586 Cty CP xng du v DV 6
L Thnh Tn Qun 1
1928 0302742424 Cty TNHH k thut Phng
11Nam
Trn Don Khanh
Qun 1
1919 0303722981 Cty CP k ngh lnh Hoa206
Nguyn Tri Qun 1
23 0312798017 Cty TNHH di ng Thn56
H Tng Mu Qun 1
1908 0303731030 Cty TNHH TM DV An Kha30G H Ho Hn
Qun 1
1891 0301920561 Cty TNHH thit b Y t 198
Trn Quang KhQun 1
26 0303217354 Cty CP Th Gii Di ng 130
Trn Quang KhQun 1
1883 0301444658 Cty TNHH TM Hng Phng
33-35
Nguyn Vn GiQun 1
28 0312059023 Cty TNHH MTV K thut Ta nh SCBCng Qunh Qun 1
1875 0303062407 Cty TNHH in my Chi 404
Nguyn Cng T
Qun 1
30 0302866490 Cty TNHH MTV cng ngh
162B
Bi Th Xun Qun 1
1862 0310245754 Cty CP Nhit in Cng 2/14-16
Hm Nghi
Qun 1
32 0305482862 Cty CP Dch v Phn Ph1-5
L Dun
Qun 1
1837 0311987364 Cty TNHH Mt Thnh Vin
Tng
Vit9,Nam
Ta Th
nh
ng
ABACUS,
Mi ThQun
Gii Huy
1 Hong
1833 0302547303 Cty TNHH trang thit b58-62
y t Phng Nguyn
Nam
Phi KhQun 1
1823 0312830711 Cty CP Biovegi Min Na 41
V Th Su
Qun 1
1796 0302218267 Cty TNHH TM-DV PhngP609-610,
Pht
sTn c ThngQun 1
37 0303800051 Cty CP VINACAM
28
Mc nh Chi Qun 1
1795 0304559632 Cty TNHH tm Mt Khng16
Alexandre De Qun 1
1788 0312415095 Cty TNHH Express Trains2-4-6 ng K ng Khi
Qun 1
1783 0301732286 Cty TNHH tm dv Bo Dng
531-533
Trn Hng o Qun 1
1769 0301048213 Cty TNHH Thng Mi Lm
232Long
Trn Hng o Qun 1
1768 0309729359 Cty TNHH Kim c Thn Lu 7, Ta nhL Th Hng GQun 1
1757 0303435056 Vn Phng iu Hnh Nh
235 Nguyn Vn C Royal CQun 1
1750 0311461645 Cty TNHH Kim Hng Vit TK14/18
Nam
Bn Chng Dng
Qun 1
1732 0311927439 Cty TNHH PP nc gii kht
21Quc t Phng Khc KhQun 1
1719 0313517283 Cty TNHH Iveda VietnamPhng 107,7 Nam Quc CanQun 1
1715 0300929258 Cty TNHH Thng Mi Thun
171C
Pht
C Bc
Qun 1

1688 0304324655 Cty CP Tp on Trung 82_84


Bi Th Xun Qun 1
1677 0304487392 Cty CP u T Pht Trin Khang
192 Minh Bi Vin
Qun 1
1673 0301474010 Cty TNHH TM DV LB
Tng 6, ta V Vn Kit Qun 1
1664 0303524806 Cty TNHH SX TM DV Tru 27-29
K Con
Qun 1
1659 0312957757 Cty TNHH MTV Chnh ThLu 1, P.107 Nam Quc CanQun 1
1647 0310929962 Vn Phng iu Hnh TalLu 5, Cao c Le Meridien, Qun 1
1624 0302200171 Cty CP Th thao v Thng
115mi
(Phng
a Cu
7Nguyn Hu Qun 1
55 0310631333 Cty TNHH TM V Dc Phm
18Bis/9
Sang
Nguyn Th MiQun 1
1623 0309413299 Cty TNHH Linh Cm
21
Phng Khc KhQun 1
1606 0302993026 DNTN Thng Mi Vin Mai
128
Nguyn Vn T Qun 1
1603 0308929098 Cty CP Thng Mi V T Vn
41 Ct Vang Trn nh Xu Qun 1
1590 0312606741 Cty Tnhh Marine FunctioTng 31 Ta nh Si Gn TrQun 1
1582 0310370480 Cty CP TM DV Thiu NhiT7, TN SAMCO
V Vn Kit Qun 1
1574 0302001881 Cty TNHH Q.D&C
95
in Bin Ph Qun 1
1571 0304486399 Cty CP thng mi dch v
72Lc Thin Bo
Nguyn Thi Qun 1
1520 0311845377 Cty TNHH TM DV Nng T43, #1
Mc nh Chi Qun 1
1508 0302992209 Cty TNHH K thut DV S39/5
Sng Nguyt Anh
Qun 1
1484 0303083083 Cty TNHH Thi trang H 26/43-26/45 Nguyn Bnh Qun 1
1480 0310583009 Cty CP KT CMP
P153B, lu 15
Nguyn nh Qun 1
1469 0312394247 Cty CP SX DV TM Chi
T7,
PhTN
ng
SamCo
NgaV Vn Kit Qun 1
1467 0305482189 Cty TNHH Mt Thnh ViTa nh INTERNATIONAL PLAZA,
Qun1
S 343, ng Phm
69 0310864017 Cty CP Hi T Thng Min1-5, L6 - P60 L Dun
Qun 1
1466 0300896919 Cty TNHH TM Song Hng28
Mc nh Chi Qun 1
1425 0303167978 Cty TNHH in T Tin H115/9 Trn nh Xu
Qun 1
1402 0310422996 Cty TNHH nh Mi
8 , L7
Nguyn Hu Qun 1
1398 0303240057 Cty TNHH MTV XNK -TM -D
46
ng Dung
Qun 1
1397 0303547641 Cty TNHH tm xnk Lm P601 #6 S Nguyn Hu Qun 1
1384 0311477807 Cty TNHH XNK Tn Ti 46 Chu Mnh Trinh
Qun 1
1383 0309188244 Cty TNHH TM Halo
1
Sng Nguyt Anh
Qun 1
1380 0302937832 Cty TNHH Cng Ngh So61
Lng Hu Khnh
Qun 1
78 0303280758 Cty TNHH Chim n
21/24
Trn nh Xu Qun 1
1362 0312835741 Cty TNHH Ch Bin Nn47 Lu 10 in Bin Ph Qun 1
1355 0302464061 Cty TNHH Ho m phmL10, TN SaigoTn c ThngQun 1
1345 0303647244 Cty TNHH Tp Tn
91
Thch Th Tha Qun 1
1344 0307708459 Cty TNHH MTV R Vi Me 2 Bis
Nguyn Th MiQun 1
1333 0304084107 Cty TNHH Thng mi Dch
189A
v Cng
Vascara
Qunh
Qun 1
1332 0305029211 Cty TNHH Hng Bo
20 Trnh Vn Cn
Qun 1
1328 0306506594 Cty TNHH Lc Thu
19A Cao B Nh
Qun 1
1321 0304658256 Cty TNHH Kt Ni Ton 146AB (Khch sn Bn ThnQun 1
1319 0305568397 Cty TNHH Thng Mi Hong
32 Kim PhtHuyn Quang Qun 1
1258 0300888386 Cty TNHH TM Khi Hon135-137
Nguyn Th MiQun 1
1257 0303107954 Cty TNHH SX TM i Vit111
Hng
Nguyn Tri Qun 1
1255 0300984234 Cty TNHH Thng Mi Khnh
181/4
Thin
L Thnh Tn, Qun 1Qun 1
1253 0306198935 Cty Premier Oil Vit Na #18 To Nh Kumho Asian PQun 1
1231 0307468905 Cty CP Dch V Gio Dc15/4
V o
Bis To Ph
Trn
ng
Hng
Ty
o Qun 1
93 0311844648 Cty CP xng du Thi S32
Phng Khc KhQun 1
1225 0302851208 Cty TNHH Ct Nht
129#1
Nguyn Tri Qun 1
1215 0302935063 Cty TNHH K thut T 203
Nguyn Thi Qun 1

1172 0305097236 Cty CP Kinh Doanh Kh L4, PetroVie L Dun


Qun 1
1154 0304692137 Cty TNHH TM-DV Danh G37
Tn c ThngQun 1
1143 0303236692 Cty TNHH Thng Mi Xut
41Nhp
Nguyn
Khu
Th
Nguyn
Vit Tranh
Th
MiQun 1
1104 0305078064 Cty TNHH Phc Giang 10
Trnh Vn Cn Qun 1
1094 0303001732 Cty CP Gio Dc i Trng207/6
Pht
Nguyn Vn T Qun 1
1091 0301179135 Cty TNHH Thng mi Nhc
91 Vit
in Bin Ph Qun 1
1060 0313378865 Cty TNHH Hng C
Lu 7, Ta nh 79 Trng nh
Qun 1
1046 0312984616 Cty TNHH Mt Thnh ViTng 9, S 68Nguyn
NguynHu
Hu,Qun
Phng
1 Bn Ngh, Qu
1040 0310546857 Cty TNHH MTV Thin Ph 371A
Phm Ng Lo Qun 1
1024 0304191892 Cty TNHH Trung Vin Lu 2 s 273Bn Chng Dng
Qun 1
982 0302614581 Cty TNHH u t v T vns
Xy
14, dng
lu 3 Quc
Nguyn
T nh Qun 1
977 0312540667 Cty CP Anova milk
S 65 Nguyn Du
Qun 1
975 0303930149 Cty TNHH DV Ct Nht Tng 1_ 40 Nguyn An Ni Qun 1
949 0300523272 Tng Cty Ba Son - Cty 02 Tn c Thng, Qun 1 Qun 1
935 0312596860 Cty TNHH Yaskawa ElectPhng 1104, L Dun
Qun 1
933 0313082089 Cty TNHH Cj InternationaPhng 902, Tng 9, Ta Nh
Qun 1
918 0303679140 Cty TNHH TM-DV Nng S91
Nguyn Vn T Qun 1
903 0313018132 Cty TNHH Thy Hi Sn S 68 Nguyn Hu
Qun 1
893 0310383578 Cty CP TEKCOM
P606 Khu B TNguyn nh Qun 1
882 0310619248 Cty TNHH thi trang v Tng 5, TN S
Pasteur
Qun 1
847 0311197045 Cty TNHH Xut Nhp Khu
Tng
Dinh
16,DTaL
ng Hong
ThnhSa
Tn Qun 1
839 0301555372 Cty TNHH TM Thoi Anh 131E
Nguyn Th MiQun 1
838 0303565753 Cty TNHH Hoa Sen Vit 294-296
Hai B Trng
Qun 1
811 0303779138 Cty TNHH Mt Thnh Vi235 Nguyn Vn C
Qun 1
800 0301992407 Cty TNHH Bo Duy
1
L T Trng
Qun 1
794 0301439464 Cty CP k thut Ton T 11B
Nguyn Bnh Qun 1
788 0304028624 Cty TNHH Nha Khoa Thi22-24
Bnh DngNguyn Vn T Qun 1
782 0302139992 Cty TNHH Vit Thng 45 Hong Sa
Qun 1
769 0303534963 Cty CP Tara
Tng 3 Cao Bi Th Xun Qun 1
755 0302995231 Cty TNHH STD v S
39/5 lu 2 Sng Nguyt Anh
Qun 1
749 0300974726 Cty TNHH Thng mi - Dch
71 Sng
v Quc
Nugyt
SVit
ngnh
Nguyt
P.BnAnh
Qun
Thnh1
746 0312791043 Cty C Phn Phn PhiLu 6, ta nh PetroVietNa Qun 1
128 0301242080 Cty C Phn Nng Dc Hai
28 Mc nh Chi
Qun 1
735 0309984207 Cty C Phn u T Thng
10 Mi
Nguyn
BngHu
Si Vit
Qun 1
727 0302481194 Cty CP Mai Thnh
28
Mc nh Chi Qun 1
713 0305603115 Cty TNHH MTV TM DV SX590
Minh Cng V
Pht
Vn Kit Qun 1
711 0301850226 Cty TNHH Thi Sn G.M 2/19
Hm Nghi
Qun 1
691 0302017440 Cty CP Hng Tiu Dng Tldng 12, t L Dun
Qun 1
134 0312081822 Cty TNHH MTV TMDV EC4
Nguyn nh Qun 1
679 0300993214 Cty TNHH Thng mi Nguyn
3/4 H
Nguyn Vn T Qun 1
677 0301909543 Cty TNHH Vin Thnh 123
L Li
Qun 1
675 0312929598 Cty Tnhh u T & Tip Vn
76 Trn
H Tn
nh Xu
Qun 1
671 0302273109 Cty TNHH t vn DP
Cao c M LinNg c K
Qun 1
659 0302297942 Cty TNHH thng mi & dch
27 v Vin Nguyn
t
nh Qun 1
652 0302481719 Cty TNHH Thi Sn
91
Nguyn Thi Qun 1
647 0302345459 Cty C Phn Vn Ti V140A
Thng
Nam
MiK
Quc
KhiT
Ngha Qun 1
637 0301465601 Cty CP TM Cm L
7
ng Th NhuQun 1
630 0312403269 Cty CP Eurasia Concept 193-203
Trn Hng o Qun 1

628 0303781634 Cty


623 0301452923 Cty
616 0302286281 Cty
589 0304929114 Cty
584 0300873950 Cty
572 0305140107 Cty
571 0302829749 Cty
570 0300543085 Cty
567 0309412633 Cty
566 0312913326 Cty
545 0304007430 Cty
541 0302826071 Cty
531 0313068817 Cty
530 0313250657 Cty
526 0305479309 Cty
518 0303949238 Cty
491 0303212740 Cty
488 0303284689 Cty
482 0302853607 Cty
471 0312565735 Cty
457 0311585094 Cty
450 0305666965 Cty
423 0302741420 Cty
414 0302268853 Cty
168 0302327629 Cty
387 0300844170 Cty
374 0302122614 Cty
371 0303321066 Cty
367 0312569842 Cty
299 0309300048 Cty
294 0303603342 Cty
290 0302816309 Cty
287 0304918585 Cty
263 0301186460 Cty
230 0302500746 Cty
227 0300954511 Cty
219 0302090835 Cty
202 0302854463 Cty
186 0303642863 Cty

TNHH Tin hc Vin Ta nh RosaNguyn nh Qun 1


TNHH giy vi tnh L 34
Nguyn Bnh Qun 1
CP Thng Mi Nguyn
63-65-67
Kim
Trn Hng o Qun 1
TNHH Hong Phc Q137
Nguyn Tri Qun 1
TNHH Tin Hc & thng
4 mi Hng Nam
C Quc CanQun 1
TNHH Th Cng
L7, s 41
Nguyn Th MiQun 1
TNHH TM DV & xd Ph109/2
ng Tho Nguyn Bnh Qun 1
CP XNK My Si Gn181
Hm Nghi
Qun 1
TNHH Thng Mi Xut
286/1
Nhp KhuTrn
ng
Hng
Minh
o Qun 1
TNHH Xut Nhp Khu
S Th
231-233
ng MiLNng
Thnh
Sn
Tn
Long
Qun
Gia 1Linh
TNHH MTV i Vn P 26
inh Tin HonQun 1
TNHH Xut Nhp Khu
161Lin Thi Bnh
ng Khi
Dng
Qun 1
Trch Nhim Hu HTng 19, khu A, s 4, Ngu Qun 1
TNHH Thng Mi Dch
37 V
TnGii
cPhp
Thng
Cng Ngh Qun
Thng1 Minh
CP TV T Quc t P 193-203
Trn Hng o Qun 1
TNHH TM v DV Linh21
Phng Khc KhQun 1
TNHH Vit Ho Nng2A-4A
Tn c ThngQun 1
TNHH TM DV nh Minh
87 Cng
Nguyn Cnh Qun 1
TNHH TM -SX Tng Vit
60
Nguyn nh Qun 1
TNHH TM DV Long Vi68
Nguyn Hu Qun 1
TNHH XD 509
07/1
Nguyn Th MiQun 1
TNHH Vt T Kim Long
39
Hunh Khng Qun
Ninh 1
TNHH TM Ha Thun266
C Bc
Qun 1
TNHH in T - in 37A
Lng Hu Khnh
Qun 1
CP Kh Trng Vit N 29
Tn c ThngQun 1
TNHH Thng Mi Std39/5 Sng Nguyt nh
Qun 1
TNHH Cng ngh y 155
Calmette
Qun 1
CP Trc Quang
2
Thi Sch
Qun 1
TNHH TM DV ng 65
Trng nh
Qun 1
TNHH Thi Trang V 91 (Tng 6, Pasteur
Qun 1
TNHH TM DV Thin 150 bis
L Th Hng GQun 1
CP Mai Son
Tng 19, taL Thnh Tn Qun 1
TNHH 1 TV V dch Phng 209, 2L Dun
Qun 1
CP T Vt t Du l?ch II 79, #7
Trng nh
Qun 1
CP Tin hc Minh Th116B
Bi Th Xun Qun 1
CP Thc phm Trun 42
Phan Lim
Qun 1
CP tp on Tn T 232
Trn Hng o Qun 1
CP dc m phm May53-55
in Bin Ph Qun 1
TNHH Sn Xut V X130
in Bin Ph Qun 1

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

in thoi ds tc
dthoai ctk
a Kao
08 38208862
38208862
Bn0463252182
Ngh
Bn+84
Thnh
8 3941 5001
+84 8 3941 5
Bn Thnh
39151133
Bn(84-8)
Thnh3821 7847/39
C Giang
a Kao
08 3911 0700
39110700
Phm Ng Lo
08 62911057
Bn38232300
Ngh
38232361
Phm Ng Lo
Bn0836020692
Thnh
Tn8469083
nh
38480585
Phm Ng Lo
62915505
Bn8293392
Ngh
FAX 82 38293519
Tn088465390
nh
38365956
Bn0862883535
Ngh
62883535
a Kao
0839118920
Bn084839115120
Ngh
39115120
a Kao
01223799777
Bn0839118760
Ngh
39118760
a Kao
62898727
62898727
Phm
8300068-8300070
Ng Lo
38300069
Bn08
Ngh
3920 2555
C Giang
0838367960
38367960
Tn8469783
nh
38469783
Tn5100100
nh
38125960
a Kao
(08) 3820 4873
38204875
Phm Ng Lo
0839202555
Cu08
ng
3821
Lnh7055
0838217055
Phm
0838326085
Ng Lo
38326085
Bn Ngh
309151606
Bn0839115578
Ngh
39115578
a Kao
39105078
Tn8272125
nh
38298736
a Kao
0866829866
38205226
Bn39104772
Ngh
0839104772
a Kao
8244320-8222536 38250322
Bn8241475
Ngh
38272171
Bn0838247163
Ngh
0838247163
Cu Kho
39200121
Nguyn
8398213-8332055
C Trinh
38373109
Cu0862990532
ng Lnh
62990532
Nguyn
38309966
C Trinh
Cu0907810619
Kho
38386873
a Kao
38240888
Phm Ng Lo
C Giang
0909296467
38386546

email

lhdn

Ma nganh_kd
8 46595
8 47711
8 46414
8 46611

haotuan03

8 46499
8 46329
8 46326
9 46592

accountan
lamlongco
thithanhth

9 46510
8 46692
8 47736
8 46699
9 46329
8 62010
9 46692
9 46692
9 46613
8 46412
9 29300
8 46520
8 46499
8 46492
9 47411
8 46595
8 46520
8 46599
8 46510
9 68200
9 46599
8 46493
8 46492
9 46323
8 46493
9 46691
8 46499
8 49332
8 46520
8 47522
8 46692

lieu0108@
TBD@vntra

8 46520
8 46331

thuanphatt

8 46699

titacwatch
nltra6899
phuongntt

kythuatph
hoasang@v

nghiatinin
ktsale.hun
thuytrang
kieuvtt@mi

info@phuo
parisfranc
nguyensan
cfo@101ey

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

Bn083925
Thnh 1845
39251845
Phm
62667755
Ng Lo
0909824907
C Giang
9650388
38389393
Nguyn
38217563
Thi Bnh
38217563
Phm Ng Lo
38404436
Bn38238232
Ngh
Bn38219417
Ngh
38219417
a Kao
39101914
39101913
a Kao
38228670
a Kao
8251715
38251715
Cu0838375383
Kho
- 0838338385157
Bn08
Ngh
54496336
08 54496336
C Giang
a Kao
38208940
Nguyn
0903Thi
340Bnh
174
38212173
a Kao
37545643
Bn9250008
Thnh
39255754
a Kao
0839111540
38295172
a Kao
39111520
C Giang
08 3526 4979
Phm
08Ng
6291
Lo5611
Bn Ngh
39105566
a Kao
8290585
38290585
Nguyn
08 3862
C Trinh
4741
0838624741
Bn Ngh
0982751075
Tn08
nh
3848 4849
38484849
Bn38244050
Ngh
38244047
Bn0989
Ngh351 888
38212284
Bn08
Thnh
3814 3272
Phm
0839
Ng255
Lo 330
08 39255330
Cu08
Kho
6251 5277
62515280
a Kao
08 3910 3066
3910 3066
Bn(08)
Ngh
3939 3929
38593611
Tn nh
38203204
a Kao
39102990
Nguyn
08 38323739
C Trinh
38323739
Cu08
ng
3837
Lnh4986- 08 2238374986
Nguyn C Trinh
Bn08
Ngh
3827 2240
Tn08-38608860
nh
39761078
Bn8325140
Thnh
38325140
Bn(08)
Thnh
3925 5011
39254780
Bn08
Ngh
62585687
Bn39105788
Ngh
Nguyn
08 37761666
Thi Bnh
37761666
a Kao
0862916546
62916546
Bn0837314938
Thnh
37314938
Nguyn
(08) Thi
3821Bnh
6710 - (08 38216710

thutpa@tr
lb.vietnam
trunglekt@

info@plane
thienhung
accountant
131586@vn

locthinbao

finance@h
sales@cmp

nguyenkha
songhang@
khoa.trang
ipix@ipix.v

oanh_nguy
swallowco@
ketoan@gal
tung.nguye
nttoi@rovi
txnguyen2

hoangkimp
khaihoanc

han-viet@v

9 46324
9 46693
8 46326
8 46599
8 42900
9 47630
8 46492
8 46412
6 46204
9 46329
8 73200
9 93290
8 46692
9 46622
8 46204
8 46599
8 46491
9 46592
9 46499
9 46520
8 46499
8 46510
8 46326
8 46599
8 46499
8 45411
8 46639
8 46594
8 46204
8 46323
8 47722
8 47736
8 46204
8 15200
8 46326
8 47711
8 47610
8 46497
8 85322

9 46510
9 46613
8 45119
8 46599

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

Bn08
Ngh
3910 0108
39100108
Bn0822202755
Ngh
39117580
Bn3823
Ngh6061
38236061
Cu ng Lnh
54314766
a Kao
35210540
a Kao
0838341500
38341500
Bn Thnh
Bn Ngh
Phm
08Ng
38364725
Lo
0908457696
C Giang
08 3838 9029 - 383838389029
a Kao
8040597
0839102704
Bn08
Ngh
38483483
38466888
Bn08
Thnh
3640 0770
0836400770
Bn0838297730
Ngh
Bn0982190547
Ngh
38228680
Bn0972104022
Ngh
a Kao
35129358
35129358
Bn Ngh
a Kao
38441491
Bn Ngh
38275333
Bn Ngh
Bn+84
Thnh
8 38322943
38322943
Tn0838293105
nh
38293105
Nguyn
(84-8)
C Trinh
3920 8800 - 30839208080
Bn8257176
Ngh
38257176
Bn Ngh
39115611
a Kao
0839112170
39112170
a Kao
08 3826 9099 - 090338269099
Bn4447588
Thnh
54447586
Bn9250008
Thnh
39257207
Bn38340333
Thnh
39252188
Bn Ngh
Bn8244975-8231514-8292
Ngh
Bn Ngh
a Kao
0838235677
38235677
Cu0839698211
Kho
39698211
Bn0839102939
Ngh
39102939
Bn(84-8)
Ngh 62 555 660 0862555660
a Kao
0935142762
a Kao
39111701
39111701
Bn Thnh
38218085
C Giang
08-35121096
08-3512.1096
Bn0862581136
Ngh
62581132
a Kao
8488840
39118909
Nguyn
8299926
Thi Bnh
38218783
Bn0838273083
Ngh
Nguyn
08-39142848
Thi Bnh
39141938
C Giang
38389911

lienhe@sou

datrapha@

trungvien@
icci@icci.c
thuy.lethi

9 46614
8 46413
8 46691
8 46592
9 46497
8 46499
8 46592
8 46631
8 46599
8 46633
9 46326
8 47599
8 46599

nongsanvie

thoaianh@
vietlotus@
hanhhtm@s
info@toant
vt-pro2@vi
tt@tara.co
ketoan@st

8 46204
9 46631
8 47713
8 46204
8 46520
8 47722
8 46520
8 46692
9 46599
8 46595
8 46599
9 46592
8 46599
8 47411
9 46520

dungketoa

9 49332
8 46692
8 46692
9 46332
8 52299
8 46592
8 46633
8 46591
8 46592
8 46520
8 46591

ketoan@ca
hoai.nguye

9 46593
9 46499

vunga2911
info@thai

ketoan@eco
hangly@ai
mayphatdi

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

a Kao
08 54333338
54333338
a Kao
9305307
39100555
Cu0838211211
ng Lnh
19001267
Bn8331931
Thnh
39151133
Phm
39252932
Ng Lo
39250162
Bn08-38270163
Ngh
38270163
a Kao
083910 5423
0839105423
Nguyn
088297323
Thi Bnh
- 38294138297323
Nguyn
38370778
C Trinh
38307429
Bn Ngh
a Kao
0838224273
38224273
Bn0838242202
Ngh
- 3824 38457776
a Kao
Bn Ngh
C Giang
0838386452
38386282
a Kao
(08) 3824 0888
38240888
Bn08
Ngh
38222090
38222090
Nguyn
(08) C
3838
Trinh
9941
38389941
a Kao
08 3925 6414
39256414
Bn0965
Ngh022 788 - 0965
Bn0839153136
Ngh
39151287
a Kao
38207999
C Giang
8377457
38365703
Phm
9255418
Ng Lo
39256016
Bn0838228097
Ngh
38228097
Bn9250008
Thnh
Nguyn
08 3515
Thi 8866
Bnh
35158866
Bn0838
Ngh279 379
38279379
Bn0838239010
Thnh
Bn0838275333
Ngh
0838275333
Cu8279077
ng Lnh
22148915
Bn08
Ngh
3936 9426
39369429
Bn083910
Ngh 6666
39106666
Bn0838245991
Thnh
38230773
Bn Thnh
38254321
a Kao
84838298114 - 38 38226012
Nguyn
35120473
C Trinh
37261152
a Kao
083910 5022
39105022
a Kao
0838223768
38223768

lienson@hc

g-account@
phuongthao
machinosg

8 46510
8 17090
9 47591
8 47511
8 46510
8 46209
8 46599
9 46599
8 46510
8 46692
8 47711

info@vieth
tantruoc@t

hoathuanr
hanguyenco

thao-vn@hc

maisonjsc
petrocetco
toma_teco
loan.nguy
ketoancty@
hangothit
dinhtiep_

9 46323
8 46595
8 46691
8 47411
8 46592
8 79120
8 42102
8 46631
8 46694
8 26400
9 46691
8 46595
9 46413
8 47411
8 46413
8 46692
9 47711
8 46591
9 45119
9 47411
9 10202
9 45119
9 46492
8 46323

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
Bn bun trang
1513952.3225
2 QUAN01
1516155.5589
2 QUAN01
Bn l hng may
1518506.032
2 QUAN01
bn bun vi
1528406.5922
2 QUAN01
bn bun nhin
1536822.1421
2 QUAN01
1547100
2 QUAN01
Mua bn vt t ngnh nh
1565506.5811
2 QUAN01
Bn bun thc
1566175.9535
2 QUAN01
bn bun tp ch
1602954.6476
2 QUAN01
Bn bun thit
1604717.9532
2 QUAN01
1639697.18
2 QUAN01
Bn bun thit
1642334.6937
2 QUAN01
Bn bun ha c
1646600
2 QUAN01
bn l ng h
1648010.5295
2 QUAN01
Bn bun g ch
1670694.8302
2 QUAN01
Bn bunl ng thc thc phm 162517295.0264
1 QUAN01
Lp trnh my v
1691116.8242
2 QUAN01
bn bun ha c
1697321.7722
2 QUAN01
Bn bun hng liu, bt mu
1697747.978
2 QUAN01
bn bun xng
148960331.7652
1 QUAN01
bn bun vi
1708232.1457
2 QUAN01
Sn xut, lp r
1715681.2918
2 QUAN01
bn bun in
144026147
1 QUAN01
bn bun gng
1730736.0115
2 QUAN01
Bn bun thit
1753191.4934
2 QUAN01
bn l my vi t
131426587.19
1 QUAN01
Bn bun trang
1759870
2 QUAN01
bn bun in
126870411.4331
1 QUAN01
bn bun mmtb
1765376.4775
2 QUAN01
Bn bun my vi
110033356.34
1 QUAN01
u t xd
1782535
2 QUAN01
Bn bun my m
109433586.8444
1 QUAN01
bbun giy v
1817770.7174
2 QUAN01
Bn bun thit
1822769.7049
2 QUAN01
Bn bun hoa q
1839040.7328
2 QUAN01
bn bun m p
1875577.6265
2 QUAN01
Bn bun phn
99273896.8616
1 QUAN01
bn bun knh
1876187.9551
2 QUAN01
vn ti hng ha bng ng b
1901600
2 QUAN01
Mua bn bun t
1918191.7378
2 QUAN01
Bn l v xe-h
1939585
2 QUAN01
bn bun ho c
1941638.9201
2 QUAN01
1954750.35
2 QUAN01
Bn bun sim c
1963000
2 QUAN01
Bn bun bia
1979035.8698
2 QUAN01
1996544
2 QUAN01
Bn bun bao b
2000585.9861
2 QUAN01

Mua bn c ph
Bn bun ht n
Bn bun bnh k
bn bun van c
Xy dng cng

2040442.3217
2061348
2070069.1689
2086392.9452
2097521.3659
2113332.42
bn l qun o,
2157677.621
bn bun thuc tn dc, th y
65940177.2342
Bn bun thm t
2158706.2145
Bn bun nguyn
2192400.3
Bn bun nguy
2200860.2407
Nghin cu th trng v thm d d lun
2219210.7
Hot ng vui c
2226591.228
Bn bun nguy
2241552.1344
bn bun mmtb
2243482.4574
Mua bn cht ph
2349627.6008
bn bun my m
2391376.3883
Bn bun ti x
2426830.3087
Bn bun my p
2441245.79
Bn bun ch
2455537.56
2458188.4105
bn bun linh k
53961296.7039
Bn bun hng
2459599.7028
bn bun linh k
2543282.9108
bn bun sa
2575099.86
Bn bun, lp t cc loi bnh n2588214.7377
c nng
bn bun ng
2591537.0052
mua bn xe my
2633670.1963
bn bun thit
2636076.39
Bn bun my i
2642579.3364
Bn bun nguyn
48502756.042
Bn bun nng
2663286.1
bn l m phm
2672552.3457
bn bun ng
2695881.1286
Bn bun thc
2699125
Sn xut giy
2730312.28
Bn bun bnh
2730545.66
2734853.5155
Bn l qun o t
2751614.1487
bn l giy cc l
2752975.67
bn bun giy c
2904048.5673
dy ngh ct t
2906745.32
2915731.4136
2923561.8636
Bn bun hng
2974213.51
Bn bun xng
41421836.455
mua bn xe c gi
2991057.7687
bn bun tb i
3044574.3817

2 QUAN01
2 QUAN01
2 QUAN01
2 QUAN01
2 QUAN01
2 QUAN01
2 QUAN01
1 QUAN01
2 QUAN01
2 QUAN01
2 QUAN01
2 QUAN01
2 QUAN01
2 QUAN01
2 QUAN01
2 QUAN01
2 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01

bn bun. kinh
Bn bun qun
bn bun phn
bn bun tb i
Bn bun sch
Bn bun thit b m thanh nh

3176779.4865
1 QUAN01
3230447.66
1 QUAN01
3300421.632
1 QUAN01
3410673.5891
1 QUAN01
3450792.3889
1 QUAN01
sng
3470452.3376
cho hi trng sn khu
1 QUAN01
3591509.6979
1 QUAN01
bn bun tb i
3645057.5
1 QUAN01
Bn bun g
3661621
1 QUAN01
Bn bun my m
3707886
1 QUAN01
bn bun vt l
3922832.6593
1 QUAN01
bn bun sa c
3934769.7788
1 QUAN01
bn l cng c
3941945.988
1 QUAN01
4063456.6561
1 QUAN01
bn bun mmcn
4114856.2574
1 QUAN01
4126365.551
1 QUAN01
bn bun thc
4193392.9602
1 QUAN01
4275000
1 QUAN01
bn bun sn ph
4325729.0282
1 QUAN01
bn hng may s
4396066.5658
1 QUAN01
bn bun thc
4551991.48
1 QUAN01
mua bn ph ki
4598385.2697
1 QUAN01
bn l m phm
4598761.82
1 QUAN01
Mua bn hng
4825407.0691
1 QUAN01
bn bun ht n
4874799.1052
1 QUAN01
bn bun tb ng
4888562.8639
1 QUAN01
Bn bun trang
4950428.6338
1 QUAN01
Bn bun my m
5024494.0386
1 QUAN01
Bn bun i
5164601.778
1 QUAN01
Bn bun ph t
5299303.6396
1 QUAN01
bun bn my vi
5336236.51
1 QUAN01
Bn bun thit
5383815
1 QUAN01
31508458.5268
1 QUAN01
5437799.117
1 QUAN01
Vn ti hng ho
5551678.7094
1 QUAN01
Mua bn bun n
5696023.4244
1 QUAN01
Mua bn ha ch
5713695.1585
1 QUAN01
bn bun u
5894723.156
1 QUAN01
Nhn u thc n
30556064.5921
1 QUAN01
Bn bun b lu in
6031639.22
1 QUAN01
Bn bun vt li
6044067.2567
1 QUAN01
Bn bun my m
6060033.5539
1 QUAN01
bn bun my p
6101418.4477
1 QUAN01
Bun bn thit
6213511.2371
1 QUAN01
bn bun my m
6272385.1593
1 QUAN01
6340400
1 QUAN01
bn bun tb ma
6436420.6497
1 QUAN01
Bn bun dng: ging t, bn gh,..
6522608.4368
1 QUAN01

Bn bun thit
6545983.2078
sn xut giy v ba cha c phn
6604532.4851
vo u
bn l in
6657570.5824
Bn bun vi
7010309.0668
Bn bun my vi
7171237.36
bn bun thc
7416813.6
bn bun my m
7448557.4678
mua bn nguyn vt liu, my mc,7451198.4837
cho thu nh xng
bn bun TB vi
7510666
7578500
Bn bun dung
7841761.9767
Bn l hng ma
7942118.7831
8116062.077
8145955.3563
Bn bun rau c
8192871.1354
Bn bun thit
8296598.1266
bn bun phn
8770914.15
bn l cng m
8814173.1045
mua bn my ph
8930070.2702
dl l hnh
9098000
xy dng cng trnh ng b
9355798.29
Bn bun vn d
9515426.6248
Bn bun cao su
10155260.7989
Sn xut in
10421763.3362
bn bun thuc
24676309.8962
11146492.4
bn bun tb y t
11535474.1387
bn bun hng
11583708.3196
bn l my vp
11654910.708
Bn bun qun
13847103.9368
bn bun ho c
14301624.3788
bn l hng thi
14579274.9014
bn bun vt t thit b ngnh du
14655925.5224
kh
xut nhp khu
16541293.7356
mua bn linh k
18273468.386
Ch bin thy
18353979.2272
(Bn bun) Kinh
19711914.2079
Bn bun dc phm
20990353.4021
bn bun ht
22667377.8254

1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2101 0309587802 Cty CP Bo Nng Vit 5
ng S 34
Qun 2
2063 0310690177 Cty TNHH TM Minh i p44A KP2
ng S 30
Qun 2
2046 0302323416 Cty TNHH Vnh Pht
17-19
Cao c Ln Qun 2
2007 0302168263 Cty TNHH Si Gn Xy 51
Trn Ngc DiQun 2
1906 0302449634 Cty TNHH E.P.S
224
Nguyn Vn Hng
Qun 2
1884 0311588271 Cty TNHH TM DV XNK Th16/3 kp1
ng S 19
Qun 2
1873 0310118280 Cty TNHH Sn Xut u 4/1
T Kim Thanhng S 41
Qun 2
1843 0302964000 Cty TNHH TM - DV - XD C114
ngKP
Nam
5 ng
Khng
Cao c
C LnQun 2
1842 0307859313 Cty TNHH Mt Thnh Vi3
ng S 64_APQun 2
1735 0304146378 Cty TNHH Lm Thin Ph47/5
Quc Hng
Qun 2
1694 0305168938 Cty C Phn Cng Ct Lng Nguyn Th nh,
Qun 2
1654 0305339340 Cty TNHH Thng Mi-Dch
115V-Sn Xut
Quc
TrHNhn
ng
Qun 2
1605 0312597381 Cty TNHH Gia Vit Khan2
ng S 31
Qun 2
1581 0303077611 Cty TNHH Sn Xut Thng
10 Mi Dch V
ng
L S
My
23
Qun 2
1525 0311059768 Cty CP u T & Xy Dng
150
Mi
Trn
Trng
Lu Vit
Khng
c
C
Qun 2
1445 0309759353 Cty TNHH Thng mi Xy
Cn
dng
5 lu
v9,Pht
Lng
Trin
nh
Ca
Th
Qun
ng2Dng
1426 0302632502 Cty TNHH Thit B & Dc
34, KP 2
ng S 20
Qun 2
1422 0305889753 Cty CP K Thut Vit S14D
Quc Hng
Qun 2
1396 0302077231 Cty TNHH Vt T V Thit11
B Cng Nghip
ng S 43
Qun 2
1395 0302768750 Cty TNHH Si Gn Gia B14 ng 19
Qun 2
1376 0310332460 Cty CP Th Thao Thu 89, KP4
Trn No
Qun 2
1329 0309512613 Cty TNHH SX -TM - DV C 8
ng S 33
Qun 2
1326 0302094036 Cty TNHH k thut MekoS 5, ng L Thc
Qun 2
1250 0310152411 Cty TNHH Xut Nhp Kh777 Thi Thung S 6a
Qun 2
1233 0313001001 Cty TNHH Thng Mi Dch
41AVng
An Kha
s 12,
ngKhu
S ph
12 3,Qun
Phng2 Bnh An, Qun
1197 0305723846 Cty TNHH MTV Pht Trin
25Thng Mi Trn
Tng V
Hu nhQun 2
1190 0312182933 Cty TNHH Mt Thnh Vin
70Th
khu
ng
ph
Mi2Dch
ng S
V9Phm Qun
Gia Th
2 H Mi
1049 0305786807 Cty TNHH Cng Ngh S311 M36 KhuKhng
nh tiC
nh Qun
c Th 2Thim
1039 0301477050 Cty TNHH MGA Vit Na 1
Nguyn Trng Qun
T
2
1005 0304390513 Cty TNHH TM An Kha
7/1A p Bnh
ng S 12
Qun 2
950 0305455026 Cty TNHH T Th Gii G01-01A TN V
Xa L H Ni Qun 2
921 0301911285 Cty CP My Cng C v T79-81
Xa L H Ni Qun 2
899 0301479611 Cty TNHH kim B Na
216A24
Nguyn Vn Hng
Qun 2
772 0303241445 Cty TNHH Sn Xut Thng
20 Mi G.B.C.O
ng S 14
Qun 2
663 0309982182 Cty TNHH Thng Mi Song
41/9
Nhi
C/X Vin
Khng
Kinh T
C KP.04Qun
ng2S 9 P.Bnh An
36 0302802627 Cty TNHH Rita V
327, KP4
Xa L H Ni Qun 2
645 0306329673 Cty TNHH Mt Thnh Vin
10
Nguyn T Ng Qun 2
640 0312566351 Cty C Phn Vn Ti B 61 Song Hnh
Qun 2
619 0305282729 Cty TNHH Mt Thnh ViS 765-766 Khng
ng 8BC
Khu A, Qun
Khu
2 th An Ph An
582 0306035070 Cty CP in My K Thu24
Trn No
Qun 2
546 0303648424 Cty TNHH G Gia Bo37 KP3
ng S 14
Qun 2
107 0311736755 Cty TNHH u t pht trin
12 Nam Thun
ng S 9
Qun 2

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

in thoi ds tc
dthoai ctk
An Ph
0949 731 224
01218991790
Ct Li
38335896
An Ph
0862818799
0862818799
Tho in
0837400178
Tho0838117728
in
0837442584
An Khnh
0835534244
Bnh An
0837407034
An Ph
08 6281 4437
62814437
An Ph
0907834567
0907032895
Tho in
38421036
Ct Li
0837423499-08374
Tho0978635608
in
0932702903
Bnh
0837402056
An
37402056
Bnh
08An
37446925
0837545909
An Ph
0862872950
62872950
Bnh
08.62811388
An
0862811388
Bnh
5116946
An
0837406783
Tho in
37446254
Tho0837446830
in
37446830
Bnh
62541155
An
0862571555
Bnh An
0838232873
An Ph
0835039035
0835039035
Tho08-35173188
in
0839990969
An Ph
66600113
Bnh
08An
37408661
0903874814
Tho in
0837446626
Bnh Trng ng
37437440
An Ph
0902368868
0902583077
An Ph
0837447157
37447157
Bnh
0837408661
An
37408661
An Ph
62988899
62599191
Tho0837408600-37408137408600
in
Tho0835191660
in
0835191660
Bnh
4020449
An
54020449
Bnh
0912473602
An
39414262
An Ph
08 37442266
37442266
Bnh Trng Ty
37295466
An Ph
083 899 2330
An Ph
2407886
2407886
An Ph
0837407347
Bnh
0906967111
An
0982420099
Bnh An
0837402533

email
lhdn
vannguyen
hanhnguye
ketoan@vip
hanh.saig
epsvn@eps
quan-75@y

tongquyen
ngothihanh

Ma nganh_kd
9 46691
8 46622
8 46411
8 68100
8 46492
8 46204
8 46591
8 45119
8 45119
8 46496

info@tatma
vu.dong@e
thuhuong@
trinhntk75
loan.phan@
cashewvie

8 46209
8 45301
8 46499
9 71109
8 46692
8 46591
9 46510
8 46599
8 46204
9 47630
8 46204
8 46599
8 46520
8 46323
8 45431
8 46633
8 46520
8 46599
8 46323
8 45301
9 46599
8 46692
8 46329
8 46623
8 45139
8 10309

giabaoco.l
namthuan8

8 10202
9 43210
8 45120
8 46697

nguyen-tha
account-hc
info@vieso
imecco@im
kt.saigong
Thun@thus
phung.hong
yen.nguye
langtumeo
phamgiathm
nuong1418
ankhaco@y

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
Bn bun thuc
1511611.9
2 QUAN02
Bn bun kim lo
1554094.475
2 QUAN02
Bn bun vi si
1572305.33
2 QUAN02
KInh doanh bt
1619379.9398
2 QUAN02
Bn bun thuc
1733008.7663
2 QUAN02
Bn bun thc
1758920
2 QUAN02
Bn bun my
1766000
2 QUAN02
Bn l xe trong
1806900
2 QUAN02
Bn bun xe c
1807100
2 QUAN02
bn bun hng t
1976187.8721
2 QUAN02
2029000
2 QUAN02
Bn bun nng
2108000
2 QUAN02
bn bun ph t
2192837.2119
2 QUAN02
Bn bun giy t
2227175.312
2 QUAN02
Thot nc v x l nc thi
2338234.2744
2 QUAN02
bn bun ha c
2496681.1676
1 QUAN02
Bn bun my m
2542098.4227
1 QUAN02
Bn bun my t
2546595.7975
1 QUAN02
Bn bun my m
2599373.7582
1 QUAN02
Bn bun thc
2611976.8343
1 QUAN02
Bn l dng c
2646703.5005
1 QUAN02
Bn bun nguy
2732837.1978
1 QUAN02
Bn bun my m
2737697.536
1 QUAN02
Bn bun in
2927746
1 QUAN02
Bn bun tri c
2971218.48
1 QUAN02
Bn bun ph t
3109024.318
1 QUAN02
bn bun gch
3132147.719
1 QUAN02
bn bun thit
3634001.04
1 QUAN02
bn bun my
3662240.1171
1 QUAN02
Bn bun tri
3781192.98
1 QUAN02
Bn bun t,
4063197.7592
1 QUAN02
Mua bn bun m
4181717.3117
1 QUAN02
Bn bun ha c
4298736.0193
1 QUAN02
Bn bun nguy
5093025.8913
1 QUAN02
Bn bun ng
6154757.4166
1 QUAN02
bn bun t
100603063.8159
1 QUAN02
Sn xut ht
6383672.41
1 QUAN02
6409785.5798
1 QUAN02
ch bin v b
6631958.3914
1 QUAN02
Lp t h thng in, h thng
7204214.8182
cp thot nc, h thng
1 QUAN02
xy dng khc
Mua bn xe t
7827131.6429
1 QUAN02
Bn bun cc m
36126806.73
1 QUAN02

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2045 0304065425 Cty CP T Vn V u T
250
Th Vit Nguyn Th MiQun 3
2039 0312868377 Cty TNHH Thng Mi V 540/29
Giao Nhn Minh
CchCt
Mng ThQun 3
2027 0302519144 Cty CP Cng Ngh Vin 111
Thng ng D
Lng
Chnh Th Qun 3
2022 0311851645 Cty TNHH Mt thnh vin149C
Nam PhngHai
Luxury
B Trng
Qun 3
2006 0302855160 Cty TNHH Thng Mi T
140-142
Bo Ngc L Thi T
Qun 3
1979 0303451562 Cty TNHH u T XD Huy 166/6
Tng
L Thi T
Qun 3
1968 0312756560 Cty TNHH Pht Giao
453/13 KH L Vn S
Qun 3
8 0301450108 Cty CP Daikin Air Condit201-203
Cch Mng ThQun 3
1949 0303427986 Cty TNHH TMDV Vnh V153
Nguyn ThngQun 3
1924 0303055657 Cty CP ACHISON
Tng M , TN An Ph Plaza Qun 3
1913 0300991947 Cty TNHH Thit B Y Kh114
Cao Thng
Qun 3
1825 0312705358 Cty C Phn Apis
155 Hai B Trng
Qun 3
1811 0310871991 Cty CP Pht trin cng 100
Cao Thng
Qun 3
14 0302861742 Cty CP Th Gii S
tng 8, ta Cch Mng ThQun 3
1787 0301595713 Cty TNHH Thng mi V2B
Sn xut HiH
c
Xun Hng
Qun 3
1786 0307083359 Cty CP TM Nng Vng 34A Phm Ngng 3 Thng 2Qun 3
1729 0302403742 Cty TNHH TM L Hi
199
Nam K Khi NQun 3
1716 0310426510 Cty TNHH Mt Thnh Vin
491/24/9
Thng Mi
Nguyn
Xy nh
Dng ChiQun
Cm Anh3
1705 0304711397 Cty TNHH TM G Bc M 64
Vn Chui
Qun 3
1689 0312083932 Cty CP Thy in nglu 2 khu 2F Trn Cao Vn Qun 3
1671 0302807840 Cty TNHH Anh V
1097
Hong Sa
Qun 3
1660 0302537009 Cty TNHH TM XD CN Nh45A
Hunh Tnh C Qun 3
1628 0305166881 Cty TNHH Nguyn Liu 45B
K ng
Qun 3
1618 0302641507 Cty TNHH Cng Nghip &
170
Thng Mi Nguyn
Q
nh Qun 3
1566 0303147121 Cty TNHH Thit B K T 8A
Trn Quang DiQun 3
1557 0310995683 Cty CP phn phi Vit 126
Nguyn Th MiQun 3
1546 0305056416 Cty TNHH Thng mi dch
luv
6, Vt
MasterTrn
T Nng Nghip
Cao Vn
MInh
Qun
Hng
3
1517 0302623272 Cty TNHH Thng Mi Ngha
411 Tr
Hai B Trng
Qun 3
1493 0302153309 Cty TNHH TM & SX i 399/35
Nguyn nh Qun 3
1491 0306021455 Cty CP XNK V DV Inco 168
V Th Su
Qun 3
1475 0302913422 Cty TNHH Thng mi Tn
7 Hong LinNguyn Vn Ma
Qun 3
1447 0305145377 Cty CP Quc T Truyn 220A
Nguyn nh Qun 3
1428 0301434642 Cty TNHH TM & DV Phn262/10
L Vn S
Qun 3
1403 0306633659 Cty TNHH thng mi cng
78-80
ngh i Thng
Cch Mng ThQun 3
1365 0312605427 Cty TNHH Mt Thnh Vin
261B
Hai B Trng
Qun 3
1337 0301676433 Cty TNHH Khi Thin
384
Nguyn Th MiQun 3
1304 0303873719 Cty TNHH K Nia
161
V Vn Tn
Qun 3
1278 0303146953 Cty TNHH B v Hunh 8A
Trn Quang DiQun 3
1267 0303018510 Cty TNHH Thng Mi Dch
798V K Thut
Trng
Nng
SaNghip
Qun
Pht3Ngha
1262 0311327505 Cty TNHH TM DV in T 39
Nguyn Th DQun 3
1254 0300563807 Cty CP Xy dng V Thng
173 miTngHai
HpB Trng
Qun 3
1218 0304376036 Cty TNHH SX TM An Ca 262A
Nam K Khi NQun 3
1204 0303261360 Cty TNHH Thng Mi Tn
61A
Nht HngTrn Quang DiQun 3
1196 0304967991 Cty CP H thng Gen 391A
Nam K Khi NQun 3
1150 0301667950 Cty TNHH Dch v tin h 359
V Vn Tn
Qun 3
1089 0312442758 Cty TNHH MTV TM Dv B72/202
Trng Quyn Qun 3
1068 0303886965 Cty TNHH Thng Phm 66/3
Phm Ngc ThQun 3

1045 0303550997 Cty TNHH Sn Xut TM 335


L Vn S
Qun
1011 0302975997 Cty CP Dc Phm Hip Bch
56 Nin
Nguyn ThngQun
987 0302087342 Cty TNHH P.T.P
241
in Bin Ph Qun
952 0310304128 Cty TNHH MTV Sn xut154/26
V Th Su
Qun
937 0303445745 Cty CP trang thit b y Tng 6, 374 V Vn Tn
Qun
932 0305536500 Cty CP Tp on Mt K2A
Nguyn Sn HQun
886 0301451366 Cty TNHH Sn xut - Thng
5B Mi Hng Thnh
K ng
Qun
858 0304757232 Cty CP TM DV Sn Xut Vit
386 Thng Cch Mng ThQun
855 0304918401 Cty TNHH Xut nhp khPhng 1 - L Nguyn Th DQun
792 0309829307 Cty CP Thc Phm Blue 424A
Nguyn Th MiQun
790 0302449627 Cty TNHH Dc Phm Trang
429
Thit B YV
TVn
T.D Tn
Qun
776 0305084741 Cty TNHH TM Bnh Hnh209/14
L Vn S
Qun
753 0301629955 Cty TNHH Thng Mi Quang
72-74
Dng
Nguyn Th MiQun
731 0301758647 Cty TNHH SX - TM Ct Th443/11
L Vn S
Qun
720 0304595045 Cty CP phn phi s trng
L2, Ph
TNng
vn Nam
p Nguyn Gia ThQun
673 0312167082 Cty CP Phn Phi Thit 14B
K ng
Qun
651 0302887236 Cty TNHH Sn Lin Hp Ta nh Thin
Nguyn Gia ThQun
644 0302884193 DNTN c Lan
149
V Vn Tn
Qun
613 0305272537 Cty TNHH mt thnh vin
phng
ng201,
NgcsNguyn
Hng
Gia ThQun
576 0305462859 Cty TNHH Thng mi Quc
5 t Mi Sa Nguyn Gia ThQun
574 0307216217 Cty CP Xut Nhp Khu 33 duong so C X Thnh Qun
527 0302844377 Cty TNHH Thy Hng 210
Nguyn Phc Qun
485 0302158498 Cty CP Xy dng v Kin235
V Th Su
Qun
454 0303754648 Cty TNHH phn phi C72-74
Nguyn Th MiQun
409 0302648340 Cty CP u t RBt
Robot Tower in Bin Ph Qun
348 0312406816 Cty TNHH Thng Mi V 61A-63A
Dch V in
V Vn
Lin Tn
Qun
334 0309902405 Cty CP u t Giy Quc T
18
L Qu n
Qun
302 0301448525 Cty TNHH C in Lnh 112
L Chnh Th Qun
291 0304339884 Cty TNHH Bo Minh An 359/1/27B L Vn S
Qun
272 0302979487 Cty CP u t v Thng mi
13_13
DIC bis
K ng
Qun
261 0302440800 Cty TNHH TM DV TT Baolu 4 , phn L Chnh Th Qun
232 0304446332 Cty TNHH Minh an
61A-63A
V Vn Tn
Qun
216 0312486723 Cty CP u T Quc T Quc
20 Huy Anh L Qu n
Qun
213 0303224270 Cty CP Cng ngh Truy287B
in Bin Ph Qun
204 0304130177 Cty TNHH Thi Trang V 72-74
Nguyn Th MiQun
179 0305054306 Cty CP Thnh Nhn
315
Nam K Khi NQun
172 0305726741 Cty CP Nova Trade
313-315
Nam K Khi NQun
155 0309259375 Cty TNHH Thng Mi Khoa
51/9
Cao Thng
Qun
143 0301140748 Cty TNHH Dc Phm & Trang
12 Nguyn
Thit B
Hin
Y T Hong c
Qun

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

in thoi ds tc
dthoai ctk
email
lhdn
06 0839330822
0839330822 thunga@vu
11
0987081204
07 083765 5307
0977438474
06 08-62932626
0909014636
02 0838325883
38330003
baongoc04
01 (08) 39798991
39798991
duyenntkt
12
0903709539 tungpx@gm
04 08 62 504 888
62504888
ngocdiep.t
09 08 3935 0137
0988159359 vongocthu
07 0838492812
38492812
achison@ac
04 39291801-3929180239291801
phuoclock
6 08 62641166
08 62641166
04
0838343044
04 (08) 39290059
39290059
xuanhuy@d
06 0839303738
0839303738 phantrung
06 0838275414/3827540908424435 thanhlan7
07 9325076
0839485119 atclohoi@h
02
04 9290723
0839292722 trang.do@
06 0822446870
0866804259 adonghc@g
02 0862907793
028.62907818 mau-nguye
08 0854046838
54046838
vthoa@nha
09 38112262
01253371993 kimngoc26
06 8344660
39306942
hoaithu@qi
13 0839350654
0839350654 songla@vn
06
0873004400
06 0862539776
0837545643
08 829 5661
37308287
nghiatrico
05 08 38660200
38660200
dainamtan
08 08 3929 0076
38202805
xnk.inco@
08 8481990
38203878
tanhoangli
06 0839333688
0839333688 todaytv@im
14
39306327
n.v.phong@
06 0839305110
0839305110
06 08382998875
0838298875
05 38341323
38341323
cuchuynh@
06 0839308009
39308009
13 39316890
39316890
bh8a@hcm.
14 8465765
38465765
info@pnagr
06
0838329884
06
0838227596 cty_gecos
08 083932 0248 - 0839 38472625
ancacoltd@
13 0839491060 - 08 38 39491060
kthitham@
07 088469375
38483638
thuongttb@
05 (84-8) 38342108
0838342108 info@nsp.c
06 0838166877
0835118138 camtubacc
06 8200977
0838200977 topproduct

Ma nganh_kd
9 46599
8 46323
9 46520
8 46520
8 45301
8 46520
8 32900
9 46495
8 46599
9 46699
8 46595
9 46691
9 46520
9 46510
8 46599
9 46639
8 46329
8 41000
8 46631
9 35101
8 46613
8 41000
8 46497
8 46499
8 46599
9 46510
8 46204
8 45119
8 46411
9 46599
8 46622
9 73100
8 46520
8 46613
8 45119
8 46510
8 46495
8 46599
8 46599
8 46520
9 46694
8 46693
8 46329
9 46510
8 46510
8 56101
8 46692

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

13
09
06
08
05
05
09
10
06
05
05
13
06
12
06
09
06
06
06
06
04
09
07
06
04
06
06
08
13
09
09
06
06
07
06
07
07
03
04

9317706
0839317706
08 222 68737 - 08 22268737
08 3844 9986
0822437222
0904901866
39483261
3840 8848
38408848
84 8 38273175
39295929
08 38439644 - 08 380838468850
9316540
39316540
08 3932 6240
0839326240
0839293131
39295139
0839293219 - 0839239293219
0838467925
0838467925
35206638
0835206638
0837 302 107
37302107
0982266023
0893607348
0862533456
08 3512 7207
0839330152
9330826
0839306464
0839308391
0839309446-47-48 39309446
08 3759 4021
0837594021
0835260677
0835260677
0839325030
39325030
08 3521 0585
0835210585
(848) 39307479
39307478
08 3930 1159
0839301159
62909593-629095940862909593
0939330582
39330526
3526 1047
35261047
0839318639-39311901222070148
(08) 3526 4581 - 3520835264581
0837402740
086290 9592
086290 9592
0839336666
39336666
(08) 3825 7537
0838257537
0838483181
0838483181
0838482829
38482829
0838342524
0838342524
(848) 39293777
0838582415

phugdp@ya
hiepbachn
ptpwater@
caothanh1
accountin
kimoanh.le
hungthinh
info@viett
ketoan@sys
chieunguye
minhtue@t
nguyenlan
tringuyen
nghianguy

lamdung19
hungngocd
misafood@
seataco@y
thuy.nguye
hang.cao@q
info@robot
ttkh19832
thuy_kt@qu
trancong.t
baominhan
huongktdi
cms@cms-v
account@m
ngochkt@d
tuyetmai.t
thanhnhon
bct.quyan
ngadtq@ho

8 46631
9 47721
8 46599
8 46699
9 46595
9 46499
8 46692
9 46499
8 46595
9 56101
8 46595
8 46321
8 46204
8 22209
9 46692
9 47591
8 46635
6 46594
8 46613
8 46204
9 46622
8 46494
9 41000
8 47412
9 27102
8 47591
9 46497
8 46495
8 46322
9 46633
8 46692
8 46204
9 46692
9 46520
8 47711
9 46492
9 46204
8 46631
8 46492

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
bn bun vt t ngnh cp thot nc1573147.8199
2 QUAN03
bn bun rau, q
1579449.265
2 QUAN03
Bn bun thit
1594391.7994
2 QUAN03
bn bun in t
1599509.7633
2 QUAN03
bn bun v ru
1619863.3513
2 QUAN03
bn bun in
1644903
2 QUAN03
sn xut tm n
1655444.4046
2 QUAN03
bn bun my l
269320018.5684
1 QUAN03
bn bun thit
1680420
2 QUAN03
bn bun thit
1711916.7057
2 QUAN03
bn bun thit
1725058.2238
2 QUAN03
Bn bun chuyn doanh khc cha c1836101.83
phn vo u
2 QUAN03
Bn bun thit
1862172.242
2 QUAN03
bn bun sn p
164987721.29
1 QUAN03
bn bun vng
1903698.7491
2 QUAN03
sn sut ngi
1906835
2 QUAN03
bn bun lng thc , thc phm cng1985975.85
ngh cao
2 QUAN03
xy dng
2000478.24
2 QUAN03
bn bun g
2020227.177
2 QUAN03
sn xut in
2036788.4298
2 QUAN03
bn bun du m
2078893.353
2 QUAN03
Xy dng
2089026.8862
2 QUAN03
Bn bun giy d
2152050.2411
2 QUAN03
bn bun d
2162085.2887
2 QUAN03
bn bun qun
2248547.1074
2 QUAN03
bn bun thit
2266093.15
2 QUAN03
bn bun cht p
2291041.0612
2 QUAN03
bn bun xe c
2366756.0401
2 QUAN03
bn bun vi
2414615.1929
1 QUAN03
bn bun my m
2416666.539
1 QUAN03
bn bun st t
2448953.07
1 QUAN03
qung co
2492410
1 QUAN03
Bn bun in
2536468.065
1 QUAN03
bn bun du n
2571826.33
1 QUAN03
bn bun xe c
2658470.9681
1 QUAN03
bn bun my vi
2722275.6127
1 QUAN03
Bn bun my l
2795894.72
1 QUAN03
bn bun bo h
2860486.0976
1 QUAN03
bn bun my m
2883151.4104
1 QUAN03
bn bun thit
2890092.83
1 QUAN03
Bn bun cao su
2919383.4892
1 QUAN03
Bn bun mng
3030700.6901
1 QUAN03
xut khu thc
3080998.7296
1 QUAN03
Sn xut, mua b
3114768.2301
1 QUAN03
bn bun my t
3254904.1561
1 QUAN03
Nh hng
3475300.5512
1 QUAN03
Bn bun ht n
3542628.9
1 QUAN03

bn bun g nh
3646921.0077
bn l dc phm, dng c y t
3768805.6781
bn bun cc thit b ngnh nc
3902974
bn bun vt li
4061469.5769
bn bun trang
4112415.901
bn bun mt
4130150.7914
bn bun hng liu ha cht
4372552.5
Bn bun nhc
4487270.2525
bn bun trang
4508826
nh hng
4930216.94
bn bun trang
4946353.6531
bn bun thc phm ti sng
5084807.88
bn bun nguyn
5303308.146
sn xut cc s
5486891.5187
bn bun ha c
5644331.7875
bn l thit b
6079200.949
bn bun sn
6291717.977
bn bun mc, l
6387754.7168
Bn bun xng
6694788.8703
Bn bun nguyn
7329384.678
bn bun st t
7383191.985
bn bun thy t
8192133.3104
Xy dng dn
8905965.0481
Bn l cc thit
9428368.0444
sn xut my b
10520997.38
Bn l in
12150152.87
bn bun giy
12835419.98
Bn bun hng
13786895.4379
bn bun thy h
14508281.2761
bn bun vt li
15740119.6919
bn bun ha c
16584879.245
bn bun nguyn
18149370.49
bn bun ha c
19787454.41
bn bun thit
19912210.5744
bn l qun o
20898152.3203
bn bun nguyn
22949759.243
bn bun nguyn
24180346.3054
bn bun g cc
26423014.7
Bn bun thuc dc phm v TTBYT28797209.777

1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03
1 QUAN03

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2083 0310194725 Cty CP Thng Mi Sn Xut
S 9Bn Thnh
ng S 32
Qun 4
2059 0302232198 Cty TNHH dch v lp r17-19 Hong Diu
Qun 4
2048 0302575149 Cty TNHH Khi Nghip 307
on Vn B Qun 4
1993 0312419237 Cty TNHH Thi Trang Gio48
Nguyn Tt T Qun 4
1910 0313389031 Cty TNHH Mt Thnh Vi266/9/11 Tn n
Qun 4
1807 0310304752 Cty TNHH Bn L V Gia Tng 2 Ta nTn n
Qun 4
1800 0302967989 Cty TNHH Quc T c &Lu 7, 6-8 on Vn B Qun 4
1644 0303826878 Cty TNHH Vt T K Thut303/5
Thi Vit Bn Vn n Qun 4
1637 0312183207 Cty TNHH MTV Tm Vi5
Nguyn Tt T Qun 4
1593 0312368568 Cty TNHH Sn Xut V X32A L M
ng S 36
Qun 4
1518 0302028474 Cty TNHH Sn Xut Thng
15 Mi Dch V
Tn
Thu
Vnh
KhanhQun 4
1441 0303643747 Cty CP nha Vn n 320
Bn Vn n Qun 4
1368 0310471834 Cty CP Trang Thit B Y Lu 1 Cao cBn Vn n Qun 4
1325 0301483375 Cty TNHH CL
77
Tn Vnh
Qun 4
1100 0303610847 Cty TNHH Vn V
Lu 1,S 19 Hong Diu Qun 4
1066 0301951270 Cty CP Thc Phm Dinh 281-283
Dng Nutifood
Hong Diu Qun 4
1020 0301445450 Cty TNHH TM Cng NghiTng trt CaBn Vn n Qun 4
879 0312741772 Cty TNHH u T Pht Trin
R31Hin Pht Bn Vn n Qun 4
824 0301366946 Cty TNHH TM v DV Kim200
ng S 48
Qun 4
814 0312361844 Cty TNHH Pht Nam Ti 117A
Nguyn Tt T Qun 4
690 0301438580 Cty TNHH TM Thanh Kim51
on Nh Hi Qun 4
597 0312237438 Cty TNHH MTV TM XNK N17-19
Hong Diu Qun 4
273 0305067898 Cty CP Vi Na L St Cn9
on Vn B Qun 4
167 0302401061 Cty CP Phc Sinh
Cao c H3, 3Hong Diu Qun 4
122 0302937039 Cty TNHH Thng Mi Quc
A016
TC/C
Tn
Tn
i
Khng
Ty D
C
ng Qun 4
97 0311438879 Cty CP OTRAN Min Na P9.1 To nh on Vn B Qun 4
57 0311609355 Cty CP bn l k thut s261-263
Khnh Hi
Qun 4

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

in thoi ds tc
06
12
13
12
04
13
09
02
12
06
04
02
01
06
12
06
01
08
03
13
12
12
12
06
04
12
05

0976753355
0837437400
08 3826 4190

dthoai ctk
0839413505
37192513
08 37437402
0838264190

08 6288 5678
08 39414224
0838269020 - 382 0838268849
08 38686845
08 39651991
0839435155
0866797591
08 66797591
08 38262843 - 08 390838262843
9400163-9401571-806503553081
08 54012686
08 3943 2665/ 3826 0839432667
5173650
0839435216
08 3826 7999
38267999
0839 413 473
08 39413474
383253191
0854170889
8627543
08 38620623
0902997060
0839400991
08 39400991
38942522
08 39430875
84-8-39113113
39113113
+(84 8) 38 266 251 0838266251
22412528
0838261919
0838261919
0838345837
73023456

email
lhdn
hoangtan1
hanhchanh
account-kn
phuonghuy

Ma nganh_kd
9 46692
8 23960
8 46599
8 47711

su.le@Zalo
dvl@seal.c
kythuattha
kimloanph
phanbonki
thuykhanh
Simiplast@
nhan@ducti
lethuyhoa
tuyetmai.
tiennt@nut
vinhthinh@
hp@hienpha
vuiquehuo
oanhtk26@
huynhtuan
ktuyetly@g
info@hafel
office@phu

8 47910
8 46691
8 46639
8 45120
8 46691
8 12001
9 22201
9 46595
8 46493
8 45301
9 46326
8 46497
8 46331
8 46694
8 46209
8 46614
8 46209
9 46636
9 46324
8 49332
9 46209
9 47411

ha.trinh@o
anhptn@fpt

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
Bn bun ha ch
1530187.45
2 QUAN04
Sn xut ct
1561628.764
2 QUAN04
Bn bun my
1570065.871
2 QUAN04
Bn l hng ma
1630380.2321
2 QUAN04
1727615.6
2 QUAN04
Bn l theo yu cu t hng qua1864847.0994
bu in hoc Internet 2 QUAN04
Bn bun phn
1874328.8861
2 QUAN04
Bn bun thit b ng ng
2118570.1952
2 QUAN04
Bn l t con
2127400
2 QUAN04
Bn bun phn
2216919
2 QUAN04
Sn xut u l
2359349.7
2 QUAN04
sn xut bao b
2505723.1962
1 QUAN04
Bn bun thit
2657253.5146
1 QUAN04
Bn bun ha m phm (nc git, bt2741067.37
git)
1 QUAN04
Bn bun lp xe
3419232
1 QUAN04
Bn bun nguy
3553899.9388
1 QUAN04
Bn bun giy,
3729358.16
1 QUAN04
Bn bun bia
4403286.92
1 QUAN04
Bn bun nguy
4693042.8841
1 QUAN04
Bn bun nng
4800590
1 QUAN04
Bn bun cc m
5904619.2453
1 QUAN04
Bn bun nng
6840230.46
1 QUAN04
Bn bun thit
15730704.7901
1 QUAN04
Xut khu hng
24700673.2201
1 QUAN04
Vn ti hng h
32292743.308
1 QUAN04
Bn bun nng
40119210.7175
1 QUAN04
Bn l in tho
64886706.9
1 QUAN04

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
1987 0304729926 Cty TNHH ng Dng Bn160
Trn Bnh Tr Qun 5
1943 0304266322 Cty TNHH TM DV Ti Phc
835/28
Trn Hng o Qun 5
1923 0302824412 Cty TNHH TM dng c c 914
Nguyn Tri Qun 5
1912 0312257378 Cty TNHH Grow More
370
Trn Hng o Qun 5
1896 0301345738 Cty TNHH Thng Mi Thi
95Phong
Trang T
Qun 5
1878 0301542729 Cty TNHH TM mt knh84A Hng Vng
Qun 5
1876 0301238013 Cty TNHH Thng Mi Xy
23Lp in Cao
TrnTrn
Ph
Qun 5
1834 0311964247 Cty TNHH Thng Mi Sn
784
Xut
ng
Me Non
Nguyn Tri Qun 5
1830 0301281989 Cty CP Xy Dng u T 143
Cng NghipTrn
ng
Hng
Dng
o Qun 5
1824 0301962258 Cty TNHH Kim Phong Hng
119
An Dng VngQun 5
1784 0301315363 Cty TNHH TM Sn du M191-193
Nguyn Vn CQun 5
1770 0301465898 Cty TNHH TM v KT Tn43
Tn
Qun 5
1752 0302783727 Cty TNHH Kim An Thnh635
Trn Hng o Qun 5
1747 0303898061 Cty TNHH TM V DV V H
139
Nguyn Ch TQun 5
1734 0301276555 Cty TNHH TM-SX Tn t128
L Hng PhongQun 5
1721 0312917627 Cty TNHH Kinh Doanh H
81D
Trn Bnh Tr Qun 5
1662 0302309845 Cty TNHH Cao Phong
l G Chung CKhng
Hng VC
ng Qun 5
1640 0305001865 Cty CP SX TM L Bo Mi 407
An Dng VngQun 5
1611 0311535632 Cty TNHH TM DV MTTHT369
An Dng VngQun 5
1601 0312787343 Cty TNHH Thng Mi Vng
13-15-17
Bi Tr KhiPh Gio
Qun 5
1505 0311397541 Cty TNHH TMDV in Lnh
156
i Hng
Nguyn Biu Qun 5
1435 0311795969 Cty TNHH Nha Nht T143/8 An Bnh,
Qun 5
1416 0312757885 Cty TNHH Hoa Gia Ph S 17B
Phan Vn Kho Qun 5
1331 0313092062 Cty TNHH Kinh Doanh H
548 Trn Hng o, Qun 5 Qun 5
1261 0301339773 Cty TNHH TM Khnh Lon70
An im
Qun 5
1251 0304475037 Cty TNHH K Thut T ng
27 Triu
Hng Ph
Quang Phc
Qun 5
1236 0301260019 Cty TNHH Thng Mi Quang
998 Thng Nguyn Tri Qun 5
1211 0301249664 Cty TNHH TM Qun Vit 25
T Uyn
Qun 5
1169 0310118097 Cty TNHH Cng Ngh Th
3C
Trn Ph
Qun 5
1110 0312722385 Cty TNHH Phn Phi Nh20E
Trn Hng o Qun 5
1107 0301055926 Cty CP Cng nghip lnh51
Hng Tr
Trn Ph
Qun 5
971 0302249917 Cty TNHH XD V SX Hng10
Lc Pht
Hng Vng
Qun 5
962 0309891224 Cty TNHH trang thit b170
Trn Bnh Tr Qun 5
890 0301284059 Cty TNHH SX v TM Vit297
Trn Bnh Tr Qun 5
831 0301223867 Cty CP TM-DV Thanh Lo 42-44
T Uyn
Qun 5
821 0303286862 Cty TNHH Ho Cht Oxy57
Ph ng ThinQun
Vng5
795 0302449842 Cty TNHH c quy Thnh166-168
Hng Bng
Qun 5
702 0305716969 Cty CP VISCOM
59
Trn Tun KhiQun 5
694 0301346139 Cty TNHH Nguyn Xng 159 - 161
Dng T GiangQun 5
669 0301323999 DNTN TM DV Mn Thnh100J-100K-10Hng Vng
Qun 5
658 0301692964 Cty TNHH SX TM Thp V623-625
Nguyn Tri Qun 5
654 0302082753 Cty TNHH Trung Huy
26
Phan Huy Ch Qun 5
627 0310957952 Cty CP Hn Vinh
79
Nguyn Thi Qun 5
590 0301418986 Cty TNHH Sn Xut Thng
236Mi Tn Lin
Hi MInh
Thng Ln Ong
Qun 5
579 0301516567 Cty TNHH TM Vinh Ph 173
Nguyn Tri Qun 5
519 0301322113 Cty TNHH nha Tn Lp20
Triu Quang P Qun 5
481 0301937741 Cty TNHH SX-TM-DV Tn222
Kim Hng Hi Thng Ln Ong
Qun 5

432 0301307242 Cty


343 0303506557 Cty
281 0304982164 Cty
226 0304898593 Cty
209 0301911983 Cty
190 0301275199 Cty

CP Thng Mi Ton Lc
34 - 36
Phan Vn Tr Qun
TNHH SX TM DV Ho33
An Dng VngQun
CP Quc T Thc P Lu 8 Ta NhHi Thng Ln Ong
Qun
CP TM DV SX Hng Thy
606
Trn Hng o Qun
TNHH TM Kim Tn 69
Nguyn Thi Qun
TNHH Nha Long Th8
Kim Bin
Qun

5
5
5
5
5
5

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

03
01
14
11
14
09
04
11
10
08
02
10
01
09
03
01
11
14
03
14
02
06
13

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

10
10
14
15
04
07
04
04
03
04
15
11
12
05
15
09
11
10
13
14
02
10
14

in thoi ds tc
dthoai ctk
08 39 246 050
39246050
8117682
0918820606
0838539976
38539976
0835015222
35015222
083857 0896 - 3856 38570896
38307496
38333334
38333334
37543014
38552151
38552151
8303659
38303659
08 3924 2377
39242377
0838593686
0933307302
0839234643
39234643
9572036
39572036
0838381620
0838381620
0839225057
39225056
8866449
395050060
0838594139
0838594139
0866853668
01656137039
0903716668
0838551623
0838369289
0838555118
38575540

email
lhdn
minhntt@v
thaiphamt
kieuviet88
admin@gro
thaiphong

38547011
083950 7410
8572962
39550755

khanhlong
hp-auto@h
quangthan
quanviet2

38547011
38593717
38591792
39553768
38370778
39238338
0838352741
38352741
0854318561
54318561
38622670
08 38 300 108 - 38 338336823
0838552608-38552 38552608
0974339757
39520820
39552155
08 62599599
0838550003
38550003
08 38354509
38352798
0838594779
38594789
(08) 3857 3810
38573810
39526567
38550670
38550670
38381321
08 37528220
0838559460
8548320
38548320

caotran@ca
hop1988@g
indochinem
kphco@vnn
mtkpaint@
friendship
hoangkiml
anhtuyet1
tandatviet
tran.truc@
account@l
nguyenthu

Ma nganh_kd
8 46520
8 46639
8 46637
8 46691
8 20210
8 46499
8 46495
8 46204
9 25110
8 46495
8 46635
8 46599
8 46495
8 46637
8 22209
8 46692
8 47591
9 46599
8 46520
8 46599
8 46599
8 46639

hongvinha
ntn_thang@
nha.luat@
caohoang@x
vidnt@yaho
thanglongj
hasen84@g
info@thanh
thuy.dtt@v
nguyenxuo
kim_lien1
thepvietth
trunghuy@s
cophan@ha
talimicoltd
vinhphuco
tanlapthan
tankimhun

8 46699
8 46599
8 46692
8 46599
8 46520
8 46329
9 46599
8 22209
8 46595
8 46692
9 46599
8 46692
8 45301
9 46520
8 46599
6 46599
8 46622
8 46494
9 46599
8 46693
8 46693
8 22209
8 46497

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

02
08
10
02
13
13

8363251-9233010 39233010
8359533
38359533
08 38560113
38560108
0838554256
0838554256
08-39506618
39506618
08 39696949 - 08 3939696949

nhuptt@toa
dungtlq5@h
yennhi@fc
thu.nguyen
info@kimti
thibach.tr

9 46497
8 46691
9 10790
9 46326
8 46599
8 22209

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
bn bunthit
1636436.9
2 QUAN05
bn bun vt li
1689710.9491
2 QUAN05
Bn bun mi k
1712648.8506
2 QUAN05
Bn bun phn
1725210.8446
2 QUAN05
thuc BVTV v
1746202
2 QUAN05
bn bun mt
1763130.6808
2 QUAN05
ban bun n tr
1764758.8635
2 QUAN05
bn bun thc
1822000
2 QUAN05
sn xut gin
1826980
2 QUAN05
bn bun vt t in lnh
1838187.6522
2 QUAN05
bn bun sn
1917974.75
2 QUAN05
bn bun my m
1937015.2735
2 QUAN05
Bn bun my m
1960920
2 QUAN05
bn bun bc
1965119.1141
2 QUAN05
sn xut sn p
1976710.4
2 QUAN05
bn bun ha c
1992865.55
2 QUAN05
bn l hng ki
2088212.8734
2 QUAN05
Bn bun my m
2122632.74
2 QUAN05
bn bun in t
2177126.21
2 QUAN05
bn bun vng b
2202241.7756
2 QUAN05
bn bun thit
2398677.1
2 QUAN05
2514637.235
1 QUAN05
bn bun giy
2552536.0368
1 QUAN05
2731920.27
1 QUAN05
bn bun bnh
2893222
1 QUAN05
bn bun my m
2927454.95
1 QUAN05
Bn bun hng liu
2962368.8925
1 QUAN05
bn bun dy c
3061197.416
1 QUAN05
bn bun thit
3185129
1 QUAN05
bn bun thc
3381984
1 QUAN05
Bn bun my m
3398702.2762
1 QUAN05
sn xut lt
3950374.5227
1 QUAN05
bn bun dng
4006855.8479
1 QUAN05
Bn bun ha ch
4344291.0371
1 QUAN05
bn bun bc
4636134.0025
1 QUAN05
bn bun ha c
4745240.0617
1 QUAN05
bn bun bnh
4887647.6677
1 QUAN05
Bn bun linh k
5779775.3
1 QUAN05
bn bun vng
5843878.8126
1 QUAN05
bn bun my mc, vt t ngnh in
6109247.5
1 QUAN05
bn bun st t
6237685.95
1 QUAN05
bn bun ly ch
6253911.2455
1 QUAN05
bn bun cc loi vt t thit b ngnh 6561276.7
hn
1 QUAN05
bn bun ht n
7004353.5167
1 QUAN05
bn bun ht nh
7277951.25
1 QUAN05
sn xut nha g
8292678
1 QUAN05
Bn bun giy
9010146.85
1 QUAN05

bn bun giy c
bn bun ha c
sn xut c ph
bn bun bnh
Bn bun vt li
sn xut nha

9994510.8274
12297825.24
15198387.07
18618192.9055
20248772.94
22528480.9042

1 QUAN05
1 QUAN05
1 QUAN05
1 QUAN05
1 QUAN05
1 QUAN05

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2084 0312965589 Cty TNHH Thng Mi Dch
96 V
Khu
Trans-undai
Dn cng
Bnh
Seasall
S Ph
26 Vina
Qun 6
2077 0301340497 Cty TNHH SX hng tiu d22
L Chiu Hon Qun 6
2055 0306841835 Cty TNHH T Phc Hng Nam
216/38
Nguyn Vn L Qun 6
2047 0302162511 Cty TNHH PT Chn nui 36 l E
Ch Ln
Qun 6
1967 0304751583 Cty TNHH D Hng
200-202
Ch Ln
Qun 6
1917 0303210119 Cty TNHH vi si v thi 94-96
L Tun Mu Qun 6
1897 0313328712 Cty TNHH Lm Hip Ti633/9 Hng Bng,
Qun 6
1804 0301772320 Cty TNHH Sn xut TM 94 AB
Phm nh HQun 6
1723 0301585345 Cty TNHH TM Ngha Th237
Nguyn Vn L Qun 6
1691 0312042904 Cty TNHH Thng Mi Dch
27TV Xut Nhp
Bnh
Khu
Ph Khai Qun
Pht 6
1657 0313018661 Cty TNHH Mt Thnh Vi218
Mai Xun Thng
Qun 6
1535 0301405225 HTX TMDV Bnh Ty 17
Nguyn Hu TQun 6
1529 0306131754 Cty TNHH Sng Tm
961-965
Hu Giang
Qun 6
1502 0301340190 Cty TNHH TM i a
2C-2D
L Quang SungQun 6
1499 0301785263 Cty TNHH MTV Khnh Ph183
Nguyn Vn L Qun 6
1394 0312892683 Cty TNHH MTV TM DV Giao
34 Nhn Diu
ng
PhcS 32
Qun 6
1354 0312725795 Cty Trch Nhim Hu Hn
SMt
245Thnh
ng Vin
Hu Long
GiangGia Qun
Hng 6
1343 0303609778 Cty TNHH TM DV Sao Na27/4-6
Kinh Dng Vng
Qun 6
1316 0308922092 Cty TNHH TM DV Thun 139, KDC Bng S 23
Qun 6
1300 0301444231 Cty TNHH TM Khi Nguy66-66A
Minh Phng Qun 6
1240 0304914894 Cty TNHH Sn xut TM 45
ng S 32
Qun 6
1185 0301340306 Cty TNHH TM Trang Nn2E
L Quang SungQun 6
1135 0302877326 Cty TNHH Duy Thnh Ph34
ng S 4
Qun 6
1003 0303581339 Cty TNHH u T Cng Ngh
123-125
m Thanh
Song
Triu
Hnh
Gia Qun 6
978 0301936392 Cty TNHH TM c Nng S 6-8 ng s 2, C x i Rada
QunPh
6 Lm
945 0304918289 Cty TNHH Vnh Minh Hng
110/43/8
B Hom
Qun 6
942 0302531455 Cty TNHH Hng n
709 Khu C Hng Bng
Qun 6
914 0302958568 Cty TNHH Hng i Sanh 54
ng S 24
Qun 6
862 0304642739 Cty TNHH in T in 32
ng 76
Qun 6
774 0302534128 Cty TNHH C in APS 66-68 Trn Vn Kiu
Qun 6
705 0303277018 Cty TNHH TM Sn xut V
119-121
Song Hnh
Qun 6
674 0303106573 Cty TNHH Nam an
159
B Hom
Qun 6
662 0305336678 Cty TNHH MTV TM c Q92/14
Mai Xun Thng
Qun 6
650 0312510239 Cty TNHH Nha Xut Nh36
ng S 20
Qun 6
506 0303733888 Cty TNHH TM Vinh Nng83
Phm nh HQun 6
470 0309984408 Cty CP Nguyn Liu Tn12 c x i RaKhng
a, ng
C s 6
Qun 6
467 0301842867 Cty TNHH Thng Vinh 356/2
L Quang SungQun 6
466 0304081635 Cty TNHH Sn xut TM Tn
196Hng
L Quang SungQun 6
448 0303219591 Cty TNHH Nam Huy Ho877-879
Hng Bng
Qun 6
400 0311122762 Cty CP Gii Php Nng N743/32
Hng Bng
Qun 6
90 0304120813 DNTN Sn xut KD nha871
Hng Bng
Qun 6

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

in thoi ds tc
11
10
11
11
11
13
06
02
11
10
02
02
11
02
11
10
05
12
11
05
10
02
13
10
13
13
06
11
10
10
10
13
01
11
02
13
06
06
06
06
09

08 38753442
38555402
(08) 37555434
8756409

dthoai ctk
0862606933
38754513
37550552
37551948
0837553255
62610093

0839692094
39692094
08 38756213 - 08 3866784216

email

lhdn

vanthu@bit
typhuochu
cuulongcol
sales@duh
thuydk200

nghiathai

01228728895
01228728895
8550470
39692364
08 2224 1912
0822241912 ketoanstc@
3969 2182 - 3969 1439692182
daidia@dai
08 3755 1490 - 08 3 38768946
k-trieu88@
0918733219
08 38172440 - 08 3838170595
ttxanh@soe
37554794
37554794
phongketo
(08) 39607705
39607705
totamht20
0907669277
08462900359 ducanthin
08 3969 0931
0839690931 trangnong
08 38777047
38777047
duythinhph
08 54062660 - 08 3737552433
sale@soun
38750561
38750561
Ducnangco
7514130
0837625800 vinhminhh
38573554 - 385928538573554
hongan40t
37553668
ctyhungda
0839453483
0839453484 binhminh.
08 - 3755 9966
37559966
84-8-37552222
37552222
0837516912
0838170128 thuyduong
0838542790
(08) 3877 4130
0983989820 giahieppla
9697925
0839697925 vinhnong8
35042616
tinphuccor
8553223
0837554755
0822412850-0839690839697995
08 3864 5936
38655167
truy1963@
840839607941vanhai@aa
0839696067
840839609673camthanh8

Ma nganh_kd
8 46599
8 15200
8 46692
8 46204
8 46599
8 46411
8 46329
8 46699
8 46495
8 77309
5 46499
8 46491
8 46202
8 46633
8 49332
8 46321
8 46594
8 46599
8 46637
8 46692
8 46202
8 45301
8 46510
8 46599
8 46497
8 46411
8 46693
8 46495
8 46599
8 46599
8 46692
8 46530
8 46693
8 46202
9 46204
8 46693
8 46693
8 46591
9 20210
6 46693

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
Bn bun mc m
1528803.56
2 QUAN06
sn xut giy
1534784.6
2 QUAN06
Bn bun ha c
1566274.794
2 QUAN06
Bn bun nguyn
1571935
2 QUAN06
Bn bun dng
1656970.01
2 QUAN06
Bn bun vi
1718508.877
2 QUAN06
1745314.5
2 QUAN06
Bn bun thc
1868708
2 QUAN06
ban buon luoi d
1989420.857
2 QUAN06
bn bun i
2032746.83
2 QUAN06
Cho thu my m
2098751.989
2 QUAN06
bn bun d
2316600
2 QUAN06
Bn bun vali t
2332314.96
2 QUAN06
bn bun ht gi
2400606.6503
2 QUAN06
ban xi mng tr
2406287.6
1 QUAN06
vn ti hng h
2613050.3916
1 QUAN06
Bn bun thc
2672799.05
1 QUAN06
Bn bun thit
2700727.0567
1 QUAN06
Bn bun my m
2754673.6177
1 QUAN06
Bn bun bulon
2805169.5254
1 QUAN06
bban buon hat
2954350.45
1 QUAN06
bn bun ht gi
3136717.0967
1 QUAN06
Bn bun r mc
3322000
1 QUAN06
Bn bun loa vi
3785957.7
1 QUAN06
kinh doanh thi
3930676.3567
1 QUAN06
Bn bun giy i
4078234.6032
1 QUAN06
bn bun vi cc
4099960.6606
1 QUAN06
Bn bun cht d
4218890.7991
1 QUAN06
Bn bun sn p
4474292.4197
1 QUAN06
Bn bun my m
5088437.3514
1 QUAN06
Bn bun my m
5772793.678
1 QUAN06
Bn bun ha c
6068645.35
1 QUAN06
Bn bun my m
6159092.26
1 QUAN06
Bn bun ht n
6294225.25
1 QUAN06
Bn bun ht gi
8537261
1 QUAN06
Bn bun nguyn
9130357.5667
1 QUAN06
Bn bun ht n
9179358
1 QUAN06
Bn bun ht n
9186878.75
1 QUAN06
Bn bun my m
9620930.5382
1 QUAN06
Sn xut thuc
10895608.8109
1 QUAN06
Bn bun ht n
42525161.1
1 QUAN06

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2107 0305046538 Cty TNHH Dn & an D5 ng Raymondiene, KDC
Qun
Star7Hill
2102 0303901275 Cty CP Ba Tm Tm
B77, Khu dn
Nguyn
c Kim Sn
Hu TQun 7
2100 0305005813 Cty TNHH Thit b m 593
Nguyn Th T Qun 7
1971 0303001651 Cty CP TM T.E.M
136
ng S 8
Qun 7
1970 0305955903 Cty TNHH TM Rng Phng
21IX
Bc
-KP2 KDKhng C
Qun 7
1959 0305262754 Cty TNHH Ha Cht Minh793/28/1/19 ng Trn Xun
Qun
Son,
7 khu ph 4
1925 0302415699 Cty TNHH Hng Dng
216
Nguyn Vn LiQun 7
1895 0312707210 Cty TNHH Thng Mi Dch
s 15
V Dtc
, khu png S 45
Qun 7
1890 0309818111 Cty CP XNK Chu Ngn10, KDC Tnng S 30
Qun 7
1822 0310056450 Cty TNHH Ngc Pha L V03
Nguyn Lng Qun
Bng 7
1808 0312797704 Cty TNHH u T Thng Mi
M-6C
ng
in
D1,
Phan
Khu
ngGia
D1
Dn C Him
Qun
Lam
7
1780 0309343468 Cty TNHH Xut Nhp Khu
2-4Trng Vitng S 20
Qun 7
1776 0312600362 Cty TNHH Phn Bn Hng
447
Ph
Trn Xun SoQun 7
1772 0302717668 Cty TNHH Lp Phc
193 G Mi, Khu ph 2 Qun 7
1746 0305287484 Cty TNHH LASER u VitS 22-24 Nguyn Th Thp,Qun 7
1642 0301485333 Cty TNHH Thanh Hoa
L10, TN Beaut
Nguyn Khc Qun 7
1478 0305295830 Cty TNHH TM-DV-SX VnTTTM Thin SNguyn Vn LiQun 7
1462 0304726273 Cty TNHH Thit B K T 1C 3-11 skygNguyn Vn LiQun 7
1406 0313024873 Cty Tnhh Lc Thin
S 7 L B Khu bit th Phng
Qun
Nam,
7 Nguyn Vn Li
1301 0303512286 Cty TNHH TM DV VT H 503
Trn Xun SoQun 7
1289 0312219076 Cty TNHH MTV RPM Vi H4-R4-52 MKhng
Ton 2,
CPh M
Qun
Hng7
1285 0311285968 Cty TNHH TM- XD L L 16
ng S 10
Qun 7
1274 0310553685 Cty TNHH Thuc Bo VS 39, ng s 10, KTmi Him
Qunlam
7
1210 0304222357 Cty TNHH TM V a c 218 ng s 10, M Kim 2, Ph
Qun
M
7 Hng
1146 0312099996 Cty CP ni tht AKA
Khu TMDV HTn Dt Tin Qun 7
1120 0302430986 Cty CP Tp on Quc T385
Trn Xun SoQun 7
1111 0303953749 Cty CP Ho Cht Vit
S 111 ng D1, Khu th
Qun
mi Him
7 Lam
1097 0302028516 Cty CP Tp on Khi Vs 4
o Tr
Qun 7
1092 0302657715 Cty TNHH Thng mi Bch
33/66
Quang
ng S 1
Qun 7
1084 0304406227 Cty TNHH Nguyn Duy 03
ng S 15
Qun 7
1081 0303355643 Cty TNHH TM- Quc T B104 -KDC NKhng C
Qun 7
1079 0301447426 Cty CP Dch V Cng Ngtng 9 ta n Nguyn Lng Qun
Bng 7
1077 0305826827 Cty TNHH Mt Thnh Vin
18Thng Mi Nguyn
Mc Thy
Th T Qun 7
1072 0312160908 Cty TNHH V p FranciaP705, to nh Nguyn Lng Qun
Bng 7
1063 0303777451 Cty TNHH TM v Cng Ng
157
Nguyn Th T Qun 7
1006 0309201897 Cty TNHH INDOCHINE WL4, TN CresceTn Dt Tin Qun 7
993 0301596604 Cty CP Cng ngh Tin Lu 4, Ta nh ITD, s 1 ng
Qun
Sng
7 To
925 0304575715 Cty CP K Thut Hng H17 ng ni khu Hng Gia I Qun 7
919 0304216307 Cty CP T Vn Cng Ngh139
Nh B
Trn Trng Cu Qun 7
884 0303678411 Cty TNHH Cng Ngh Ti133-135 M Ho
Qun 7
877 0304528578 Cty TNHH TM Dc Phm an
s 4Thanh
l L KDCng S 4
Qun 7
867 0301910820 DNTN ng Tm
2/5
Nguyn Vn QQun 7
857 0302873434 Cty TNHH Phong Vit 7-9 KDC tn quy ng
Qun 7
846 0313088059 Cty TNHH K Thut Icool50 Nguyn Th Thp
Qun 7
780 0312436465 Cty TNHH Globalsteel V Tng 2 Capita
Nguyn Khc Qun 7
734 0310037930 Cty TNHH XNK Pht trinS
ng
17, D
Lng
B, ng s 1, KDCQun
Ph M,
7 KP 1
609 0302588268 Cty TNHH Tn i Minh 126A kp2
ng S 15
Qun 7

607 0305173769 Cty


587 0312401215 Cty
477 0301020722 Cty
438 0301449857 Cty
416 0311981965 Cty
358 0312594750 Cty
54 0304774855 Cty
351 0304768160 Cty
199 0301482685 Cty
195 0305601319 Cty
193 0303127291 Cty
174 0305236754 Cty
171 0303569980 Cty
135 0303678683 Cty
104 0310830096 Cty
94 0304300326 Cty
88 0303625931 Cty
82 0304791427 Cty

CP Minh Hu Lin R1-49K Hng Ph


BicBng
4
on Qun 7
TNHH XNK Thy Hi 55
ng S 85
Qun 7
TNHH TM DV KT Lc 849
Trn Xun SoQun 7
TNHH TM M Phng73-75 Khu ph
ng
Hng
SPh
6c IV Qun 7
CP Thp Nam Sn 127
Phm ThI Bng
Qun 7
TNHH Vt Liu TonTng 2 Capital Tower, 06 Qun 7
TNHH SX-TM Thin T475
Trn Xun SoQun 7
TNHH u t v TM Ph
551
ng Tho Trn Xun SoQun 7
TNHH TM Vnh ThnTng 12, TaTn Tro
Qun 7
CP Thun Hi
Tng 10, TaTn Tro
Qun 7
TNHH TM Thi Sn L M8-M9, Kng s 1
Qun 7
TNHH Hi Li.
KDC Him Lamng D1
Qun 7
TNHH dc phm v ho
22/6
cht NamLinh
ng S 15
Qun 7
TNHH SX -DV & TM 717
Trn Xun SoQun 7
CP PTCN Mobile Star01 M ph 1CKhng C
Qun 7
CP QH Plus
R1-34, gia hng
Khng
5
C
Qun 7
TNHH Nguyn Phan779
Trn Xun SoQun 7
CP T u Chu
808 ng Nguyn Vn
Qun
Linh
7

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

in thoi ds tc
dthoai ctk
Tn848
Ph54111515
08.54111515
Tn9076288
Phong
62989192
Tn3775
Phong
4668
37754668
Tn0837734540
Thun ng -37734 37734540
Tn54012341
Phong
08.54012341
Tn0837760591
Hng
08 54011575
Tn08
Thun
3872Ty
4404
0838244404
Bnh
08Thun
66763188
08 66763188
Tn38727028
Phong
08.22450150
Tn Ph
08.54160557
Tn0839273602
Hng
- 090810862515611
Tn0837753682
King
0917151584
Tn08
King
38728064
38728853
Ph 0838733891
Thun
0838733891
Tn08
Hng
62515585
0854131355
Tn0838629016
Ph
0838629016
Tn(08)54178188
Ph
54178188
Tn08
Phong
35171062
35171062
Tn0989370888
Ph
0989370888
Tn0837720014
King
38722949
Tn84854123361-5412454124195
Phong
Tn0915166691
Thun ng
0837730956
Tn0837734588
Hng
62638619
Tn0854101785
Phong
54101785
Tn0854136661
Ph
54136661
Tn0838242080
King
38242080
Tn086298
Hng
3977
0862983977
Ph 0837850116
Thun
0837850116
Bnh
0835264244
Thun
- 0835235264244
Tn0837751075
King
0839202166
Ph 08
Thun
3771 9079
37594539
Tn(84)
Ph8 5 4123400
54123400
Bnh
0837730560
Thun
- 0935037730506
Tn54161052
Ph
54161052
Tn0837712810-0837710837712810
Ph
Tn0854135973
Ph
54135973
Tn0837701114
Thun ng
0837701114
Tn08
Phong
54103575
54103575
Tn0838724424
Thun ng
08.38724424
Tn54115456
Phong
Ph (08)
M 38635717 - 38608.38635717
Ph 7731173
Thun
37608929
Tn08-37717179
Phong
37717179
Tn Hng
Tn08
Ph
54116655 - 0902 08 54116655
Ph 08
M22 37 70 84
0854316510
Tn0839627356
King
0839626650

email

lhdn

ntt.lan@38
thaotran@
hien.vo@r
thao.dt@m
duy.nguyen

tmgthungp
bttrung@l
office@tha

hongvanco
tthoa1985
mekongpest
info@abac
chi.vo@fiv
nhanh@vi
khaivy@kha
bq@bachqu
info@nguye
info@hptvi
fna1@franc

danthanhp

thiha1979
tandaimin

Ma nganh_kd
8 46599
9 46413
8 47420
9 46599
8 46496
8 46691
8 41000
8 46530
9 46691
8 46624
8 46520
8 46499
8 46691
8 25930
8 46594
8 46322
8 46326
8 46599
8 46631
8 46691
8 46613
8 41000
8 46691
8 46595
9 46496
9 46691
9 46692
9 31001
8 46492
8 46691
8 46622
9 46510
8 46329
8 46493
8 46411
8 46498
9 82300
9 46599
9 46593
8 46492
6 46622
8 46599
8 46621
8 46498
8 46693

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

Tn0838770062
Phong
0854122948
Tn0903737386
Quy
37754942
Tn(08)
Hng37755740
37755740
Tn(08)
Phong
5410 8888
08.54108888
Tn0902669088
Phong
0838733551
Ph 0854116655
M
Tn087712213
King
- 0877140837711284
Tn62624079
King
62624080
Tn0854112217
Ph
- 5411208.54112217
Tn0854176777
Ph
- 085410854173777
Tn8634515
Hng
62638485
Tn08
Hng
62983500
62983500
Tn0854318019King
08543 0835118019
Tn0837714141
Hng
0837753930
Tn Ph
38275566
Tn0854111977/988
Phong
54111988
Tn08
Hng
37750328 - 08 370837750328
Tn08-54110071
Ph
54110071

tanphat.im
trinhlea@d
ngocdungk

lehongdan

tsn@thais
Info@naml
huynhthan

nguyenpha
tuan.nguy

9 25999
8 46322
8 46595
8 46592
9 46622
8 46691
8 46691
8 46691
9 46611
8 46592
8 46495
8 46492
8 46691
9 46520
9 46622
8 46691
9 45120

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
Bn bun trang
1504483.7865
2 QUAN07
Bn bun qun
1511062.3
2 QUAN07
Bn l thit b
1511659.222
2 QUAN07
Bn bun vt l
1653883.1051
2 QUAN07
bn bun hng n
1654155.9195
2 QUAN07
Bn bun ha c
1667436.34
2 QUAN07
xy dng nh
1711617.1023
2 QUAN07
Bn bun my m
1746495
2 QUAN07
Bn bun phn
1753623.87
2 QUAN07
Bn bun vng
1839465.7921
2 QUAN07
Bn bun thit
1864293.7047
2 QUAN07
bn bun thit
1920823.2832
2 QUAN07
bn bun phn
1925763.4
2 QUAN07
sn xut khun
1932690.1273
2 QUAN07
bn bun my m
1965508.9523
2 QUAN07
bn bun nng
2120376.523
2 QUAN07
Bn bun lng thc, thc phm 2445649.8607
1 QUAN07
Bn bun thit
2464442.4243
1 QUAN07
Bn bun vt li
2566622.1
1 QUAN07
kinh doanh ph
2800909.91
1 QUAN07
bn bun du m
2830097.4886
1 QUAN07
Xy dng nh
2834000
1 QUAN07
Bn bun thuc
2862799.5058
1 QUAN07
Bn bun thit
3061918.1682
1 QUAN07
Bn bun hng t
3287533.5979
1 QUAN07
bn bun phn
3350009.97
1 QUAN07
Bn bun ha c
3377951.3859
1 QUAN07
Sn xut bn g
3447211.0278
1 QUAN07
bn bun trang
3467644.2773
1 QUAN07
Bn bun phn
3488535.8
1 QUAN07
Bn bun st t
3504452.797
1 QUAN07
bn bun, cung
3516374.9068
1 QUAN07
bn bun thc
3520617.2463
1 QUAN07
bn bun m p
3533976.4753
1 QUAN07
Bn bun vi k
3567855.5409
1 QUAN07
Bn bun thit
3779756.1583
1 QUAN07
Xc tin thng mi
3864772.8405
1 QUAN07
Bn bun Thit
4168893.3822
1 QUAN07
Bn bun thit
4185563.0931
1 QUAN07
4377744.972
1 QUAN07
Bn bun dc phm (thuc)
4412077.4919
1 QUAN07
Bn bun st th
4444482.83
1 QUAN07
Bn bun thit
4501090.5164
1 QUAN07
4559491.19
1 QUAN07
Bn bun kim l
5049138.6919
1 QUAN07
bn bun dng
5444330.7577
1 QUAN07
Bn bun nguy
6752979.84
1 QUAN07

sn
bn
bn
bn
bn

xut xut
bun thy
bun thit
bun my m
bun st t

Bn bun phn
Bn bun phn
Ba1b bun ph
Bn bun than
bn bun my m
bn bun my l
bn bun thuc tn dc
Bn bun phn
mua bn in t
bn bun thp
Bn bun phn
bn l xe t

6763674.0769
7072728.9318
9062873.8648
9872065.2132
10371076.29
11896489.3883
66459855.8478
12056144.5
21395967.9177
21895797.378
22140929.7799
24116463.8
24201788.0727
29943789.691
37471205.13
40849956.1536
44058890.73
47355247.4935

1 QUAN07
1 QUAN07
1 QUAN07
1 QUAN07
1 QUAN07
1 QUAN07
1 QUAN07
1 QUAN07
1 QUAN07
1 QUAN07
1 QUAN07
1 QUAN07
1 QUAN07
1 QUAN07
1 QUAN07
1 QUAN07
1 QUAN07
1 QUAN07

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2103 0306263327 Cty TNHH Thng Mi K 18
Thut
ng
L Hong
239Bi Minh Trc Qun 8
1986 0312102737 Cty TNHH Nam Phc Huy507
Bnh ng
Qun 8
1886 0305558293 Cty TNHH SX V TM Thi374
Chnh Hng
Qun 8
1835 0311795944 Cty TNHH u T Tn Phng
140
Trung
ng sPh
41 nh
Qun 8
1726 0303685137 Cty TNHH Hng Triu Tin19 l b
Bi Minh Trc Qun 8
1650 0309935721 Cty TNHH MTV SX TM XNK
31 Vng
ng 3643A
Qun
Phm Th Hi Qun 8
1638 0312058157 Cty TNHH Mt Thnh Vi 361/17/7 Bnh ng
Qun 8
1596 0305884434 Cty TNHH Nha Thnh D119/75
Nguyn Th T Qun 8
1498 0301959181 Cty TNHH Trn T
23
An Dng VngQun 8
1322 0305706103 Cty TNHH Dc Phm An Thin
314
Bng Sao
Qun 8
1269 0312204464 Cty TNHH TM DV Indochi33A ng sng S 16
Qun 8
1242 0312439018 Cty TNHH Thng Mi V 878A
Dch V Dng
T Quang
Trn Bu Qun 8
1212 0301169909 Cty TNHH TM Hng Vit 22/9
Bng Sao
Qun 8
1206 0311937067 Cty TNHH Lam Sn Coms 53 ng 318
Cao L
Qun 8
1191 0300375218 Cty CP thy tinh Hng Ph
84
Phm Th Hi Qun 8
1168 0309234885 Cty TNHH MTV An Vn K51 ng 1011
Phm Th Hi Qun 8
976 0311420871 Cty TNHH TM & SX Si 1619/29
Phm Th Hi Qun 8
973 0310066145 Cty TNHH Bo Li Pht 6A
An Dng VngQun 8
796 0305468441 Cty TNHH TM Yn M 231A/ 29
Dng B Trc Qun 8
661 0304465014 Cty TNHH Hp Nht Nn 97/23A
Hng Ph
Qun 8
634 0305048535 Cty TNHH Anh Tin
2A4, Chung CNguyn
152/11 Th T Qun 8
593 0302066222 Cty CP Sn ng
1387
Bn Bnh nQun 8
559 0301460240 Cty TNHH TM V SX Thu
220
Phm Th Hi Qun 8
372 0302032223 Cty TNHH TM DV Thi H 25/65
An Dng VngQun 8
347 0306054186 Cty CP thit b vin t 75 khu DC B ng S 6
Qun 8
336 0303121469 Cty TNHH TMA
5 Khu nh chnh
ng S
hng
1
Qun 8
270 0303478010 Cty TNHH Thng Mi Kin
99Trung
ng Long
s 44
Trng nh Hi
Qun 8
48 0302985265 Cty TNHH Tin Hc Vit s 2 L V
Nguyn Th T Qun 8

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

in thoi ds tc
dthoai ctk
05 0839812099
39812099
13
0839501588
05 0838508994
38523667
16
39809088
11 0838568928
22135888
07 0854329000 - 0917154329000
01
02 2429993
0837555645
16 54322862
22172974
05 0854308459
54308459
04
0934932988
05 0839813653
0839813653
05 39816660
0906354268
04
0916303656
02 8569096
38569096
05
38503555
06 39819685
62674105
16
0862932699
01 39290679
0909966356
08 (84) 39540 660
39540660
02 (08) 39719001
0838669753
15 08 38552689 - 08 390838552689
02 8515503
0838515503
16
62605724
06
38523468
05
38501775
16 (08) 38776249 - 3870862606454
02 8324893
39257903

email
lhdn
vansondot
namphuoc@
vtkong82@
xuanthanh
hungtrieut
vuongquan
hatran.tha
trantyco@g
thaodtn@a
indochina

luatsu@ng
huphumegl
thanhca26

khoakh200
anhtinvn@
info@adong
kimanh188
thaihoasea
tmafamily
sales@kien
vietsonktt

Ma nganh_kd
8 46510
8 46692
8 46692
8 46693
8 45301
8 10202
8 46101
8 22201
8 46699
8 46692
8 52299
8 46900
8 46692
8 46332
9 23100
8 46326
8 46692
8 46693
8 45412
8 46691
8 46530
9 20221
8 46492
8 46321
9 46520
8 46329
8 46699
8 46510

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
bn bun thit
1509377
2 QUAN08
bn bun ph g
1636465.6477
2 QUAN08
bn bun ha c
1758814
2 QUAN08
bn bun ht n
1820844.09
2 QUAN08
bn bun v xe
1987654.01
2 QUAN08
ch bin bo q
2109269.6
2 QUAN08
i l
2126827.1
2 QUAN08
sn xut bao b
2212205
2 QUAN08
bn bun bng t
2408080.2403
1 QUAN08
bn bun kinh doanh dc phm
2749869.5
1 QUAN08
i l v my b
2873276.66
1 QUAN08
Bn bun tng
2953033.7409
1 QUAN08
bn bun ha c
3057789.81
1 QUAN08
bn bun nc tng lc
3075350
1 QUAN08
sn xut bao b thu tinh dc phm
3127067.4272
1 QUAN08
bn bun thc phm cc loi ng, sa,
3189976.83
bnh ko
1 QUAN08
bn bun ha c
3937443
1 QUAN08
bn bun cht d
3945181.25
1 QUAN08
bn l xe gn m
4885249.2354
1 QUAN08
bn bun nguy
6177320.1029
1 QUAN08
bn bun my m
6481968.3381
1 QUAN08
sn xut sn
6955968.4925
1 QUAN08
bn bun dc phm
7652028.9762
1 QUAN08
bn bun sn p
11582590.7114
1 QUAN08
bn bun thit
12224121.344
1 QUAN08
bn bun thc
12646505.8748
1 QUAN08
bn bun nguyn
15907372.2441
1 QUAN08
bn bun linh k
70646198.5
1 QUAN08

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2011 0310596632 Cty TNHH MTV Hong Yin1244/31
Nguyn Xin Qun 9
1802 0306864737 Cty CP Thit B Quang 132
Dng nh HiQun 9
1687 0312934566 Cty TNHH DV TM Thc P12
ng S 26
Qun 9
1681 0311275173 Cty TNHH TM DV Lm Sn
56 Vn Ti Minh
ngTun
S 2CngQun 9
1633 0312328780 Cty TNHH TM Xut Nhp218
ng S 14
Qun 9
1625 0311215833 Cty TNHH Phn Phi Lin
240a
Hp ng Dng
Khng C
Qun 9
1504 0302539976 Cty TNHH TM v DV K T9
Nam Ho
Qun 9
1459 0313193582 Cty TNHH Thng Mi Quc
S T
18 Dt
ngMay
TngVit
Nhn
Nam
Ph,Qun
Qun99
1287 0304274281 Cty TNHH Xut Nhp Kh228
Man Thin
Qun 9
985 0312971173 Cty C Phn May Gia P 48 ng Tng Nhn Ph, Khu
Qun
ph93, Qun 9
350 0301429307 Cty TNHH Xy Dng in
11Thi DngT Xng
Qun 9
223 0302418379 Cty CP Thi Bnh
16 Khu ASC L Vn Vit
Qun 9

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

in thoi ds tc
Long Bnh
Phc0837283466
Long B
Tng08
Nhn
6278Ph
9935
A
Long Bnh
Phc Bnh
Tng08
Nhn
3547Ph
3030
B
Phc0837445409
Long A
Phc0837314209
Long B
Tng08-37305125
Nhn Ph A
Tn 08
Nhn
62797700
ph B
Hip0838961810
Ph
Tng08
Nhn
3834Ph
3729
A

dthoai ctk
email
lhdn
0837326689 hongyin.v
0837282466 info@qme.
08 6278 9935

0837445409

vthumai@c

Ma nganh_kd
8 46691
9 46599
8 46329
8 46632
8 46495
8 46499
8 46699

0837360576

congtycha

8 46631

38961810

info@thaid
kimthoa27

8 43210
9 95220

0862622280

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
Bn bun thuc
1610440.4864
2 QUAN09
Bn bun my m
1872850.8818
2 QUAN09
Bn bun thc
2041695.2815
2 QUAN09
Bn bun xi m
2054798.1961
2 QUAN09
Bn bun hng
2140721.1159
2 QUAN09
Bn bun d
2155374.84
2 QUAN09
bn bun bng
2399230.5773
2 QUAN09
2476313.7201
1 QUAN09
Bn bun g, s
2830588.193
1 QUAN09
3914418.7639
1 QUAN09
Xy dng mng li in
12102836.7773
1 QUAN09
Sa cha d
19088250
1 QUAN09

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2109 0305310694 Cty TNHH Cng Ngh Thc
LL3 Phm nh
Tam
Hng
oMi
Qun 10
2082 0302218299 Cty TNHH TM DV Nhp 781/A13
L Hng PhongQun 10
2026 0301925136 Cty TNHH Thit B Y t 243/29
T Hin ThnhQun 10
2023 0310227699 Cty TNHH G Khnh Vy 202
Nguyn Duy DQun
ng 10
1991 0312464279 Cty TNHH TM XNK Thit629B
B Ht
Qun 10
1950 0301883373 Cty TNHH TM DV Ti Ph213
L Thi T
Qun 10
1932 0303224432 Cty TNHH Ph Hong Cng
132/1B/C29 T Hin ThnhQun 10
1870 0305914537 Cty TNHH Trang Thit 781/A45
L Hng PhongQun 10
1836 0302338451 Cty TNHH Cng ngh T vn
421/11
thng
S Vn
miHnh
ng Qun Qun 10
1810 0301166665 DNTN Thng mi - K Thut
163/24/14
Song Li T Hin ThnhQun 10
1724 0301440558 Cty TNHH TM Rng Vit 120
ng 3 Thng 2Qun 10
1713 0310942836 Cty TNHH vt liu y.t V149X/11/1 lT Hin ThnhQun 10
1712 0301189422 Cty TNHH Lp t in 282
Lnh K Thut
ng
Thng
3 Thng
Mi Vit
2Qun 10
1698 0301934437 Cty TNHH Khang Thnh 90A 8Bis
L Thng Kit Qun 10
1695 0307725817 Cty TNHH TM DV Ha ChQ7
Bch M
Qun 10
1674 0312859580 Cty Tnhh Mt Thnh Vin277B
Nguyn
ng
Hng
Cch
My
Mng Thng
Qun
Tm10
1643 0303307992 Cty TNHH Ngn Anh
378/4
in Bin Ph Qun 10
1635 0302904121 Cty TNHH ho dc Chu 286/17A
Qun
T Hin ThnhQun 10
1579 0309489650 Cty TNHH MTV Thng Mi
19-21
DchlV
b Tn
Trng
LcSn
Qun 10
1576 0310660895 Cty TNHH TM & DV Cng660/1
Ph Thnh in Bin Ph Qun 10
1552 0305376776 Cty CP SX vt liu cch m
525/22
cch nhit
T Ct
Hin
Tng
ThnhQun 10
1512 0304137729 Cty TNHH dc phm quc7B/27/5
t Thin
Thnh
an Thi
Qun 10
1482 0301915995 Cty TNHH C Nhit in790
S Vn Hnh
Qun 10
1479 0300899187 Cty TNHH TM M Kng 781/C9
L Hng PhongQun 10
1471 0309917592 Cty TNHH Dc Phm Thit
433/34
B Y T Ki STaVn
Pi Da
Hnh
Qun 10
1439 0301835443 Cty TNHH Hong Hnh 134/68
Thnh Thi
Qun 10
1382 0303479688 Cty TNHH Vin thng H 194
ng 3 Thng 2Qun 10
1379 0305274196 Cty TNHH MTV Thanh h456/53
Cao Thng
Qun 10
1371 0301349147 Cty TNHH TM DV Tn N14
Trn Thin Ch Qun 10
1359 0304983400 Cty TNHH Hong Tr
662/33
S Vn Hnh
Qun 10
1351 0301658057 Cty TNHH TM N.T.P
278
T Hin ThnhQun 10
1349 0300972905 Cty TNHH TM Thit b K445
T Hin ThnhQun 10
1348 0303234198 Cty TNHH trang thit b 377
S Vn Hnh
Qun 10
1276 0302472577 Cty TNHH Hng Hip Ph
71A
H B Kin
Qun 10
1235 0312989540 Cty TNHH MTV i Dng 284
Telecom
ng 3 Thng 2Qun 10
1151 0303797306 Cty CP vin thng th K421/20
S Vn Hnh
Qun 10
1139 0301329486 Cty TNHH Dc phm Khng
NN1-NN1A
Duy
Bch M
Qun 10
1117 0301439859 Cty TNHH DV TM Hi n183/35
ng 3 Thng 2Qun 10
1082 0300884053 Cty TNHH TM DV Tr c586
in Bin Ph Qun 10
1021 0305048510 Cty TNHH TM-DV mng V268
T Hin ThnhQun 10
1015 0313208542 Cty C Phn Smart Thin339/9C T Hin Thnh
Qun 10
990 0303053924 Cty TNHH TM DV Thnh 285/107
Phng Cch Mng Thng Qun 10
936 0303899837 Cty TNHH Thng Mi K 421/11
Thut Dip
S VnKhnh
Hnh
Qun 10
917 0302163811 Cty TNHH Khuyn Nng S 1A, C x Bc
Ba Hi
V
Qun 10
896 0302173111 Cty TNHH SX TM Lc Xng
351
S Vn Hnh
Qun 10
874 0301703373 Cty TNHH ADV
SS10 - SS11 Hng Lnh
Qun 10
823 0301949881 Cty TNHH in T Vin 666/64/30 ng 3 Thng 2Qun 10

817 0301458315 Cty


812 0301173158 Cty
773 0309387497 Cty
732 0311020249 Cty
728 0301954810 Cty
714 0302498455 Cty
710 0309564442 Cty
707 0304682763 Cty
701 0302809598 Cty
617 0301909712 Cty
500 0302204137 Cty
458 0301161018 Cty
307 0311082125 Cty
301 0312013251 Cty
298 0304974903 Cty
183 0305925578 Cty
112 0302375710 Cty

TNHH TM Phng Nga


629/1
Cch Mng ThQun
TNHH MTV Vt Liu 268
Xy Dng ng
L Th
Dng
ngKit Qun
CP Rau Qu Chu662/1
S Vn Hnh
Qun
TNHH TM DV Trn T cc12
Trng Sn
Qun
TNHH Nht Nam
TT8
Tam o
Qun
TNHH Xut Nhp K 436A/9
ng 3 Thng 2Qun
TNHH Dc Phm VitEE12
ch Ph
Bch M, C X Bc Hi,
Qun
TNHH Sn Xut Thng
NN4,
MiC Thi
x Bc
Anh
Bch
HiM
Qun
TNHH Xut Nhp Khu
Tng
Ct4,Tng
7A/8Thnh Thi
Qun
TNHH TM Khi Minh BB5
Trng Sn
Qun
TNHH Trang Thit B433/19
S Vn Hnh
Qun
TNHH TM DV SAPA 448A
L Thi T
Qun
TNHH tch hp h t 111-121
Ng Gia T
Qun
TNHH MTV Huy Minh506/10
ng 3 Thng 2Qun
TNHH Ninh Thnh 285/101/35 Cch Mng ThQun
C Phn Dc i Nam
270A L Thng Kit
Qun
CP Dc Phm Vit H04 l A
Trng Sn
Qun

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

in thoi ds tc
dthoai ctk
15 9703016
22429183
12 0838620090
0838620090
13 08 38682665
0838682665
03
0837155598
06 0909090096
0909090096
09 38 347 669 - 38 347 0838347669
15 0854283668 - 0854254283668
12 8627446
0838627446
12 08 39252565
39252565
13 0838627870
0838627870
12 38626133
38623409
13
38623448
12 08 3862 6600
38626600
14
0838663220
15 08 6685 5118
0838682585
12
11 38327127
0839412819
15 08 3862 1150 - 08 3 0838624562
15 0838683537
0838683537
11
14 08 38649365-38638 0838654408
14 8638207
38358351
12 0838636419
0838633838
12 0838620012
38620012
12 (84-8) 38 687 237 - 38687237
12 (84-8)38628881 - 380838630947
12
1900555567
12
0838622719
12 8622968
0838622968
12 0838628109
0838628109
15 0838631133
0838631133
14 38646051
0838646051
12 0838622926-08386338632933
15 0839706076
0839706075
12 08 6680 0396
08 6680 0396
12 0854041868
38624460
15 8627699
38632083
11 0838356393
0838356393
11 08 3835 4613
0838307800
15 8224244
0839798014
13
12
0838622336
12 08 3862 7862
39259747
15 08 3864 7779
38647779
12 8657386
0838633329
15 08 3971 5547
0839714392
14 8632159
0838632159

email
lhdn
ketoan@ne
nklucky@h
thuliennha
ct6299@gm
info.knime

nhu.nguyen

Ma nganh_kd
8 47229
8 46595
8 46595
8 46631
8 45111
8 46595
8 22209
8 46595
8 47411
6 46495
8 46599
8 46492
8 46495
8 46622
8 46692
8 46491
8 46691
8 46692
8 46497
8 46621
9 46639
8 46492
8 46495
8 46495
8 46492
8 45119
8 47412
8 46692
8 46635
8 46499
8 46637
8 46599
8 46595
8 46492
8 46520
9 46520
8 46492
8 46592
8 46510
8 46520

thoattk@di
ctykhuyen
lixum@gma
plastics@a
haidang@h

8 46495
8 46510
8 46202
8 45119
8 46692
8 46520

lien-hpp@b
info@dong
info@doubl
ptl_rv@hcm
nguyen.vy@
ktc@khang
hoachatgi
ngananhco
mailan@ch
info@flexof

nguyenanh
bachkhoa@
accountin
anhthu@kta
hoanghanh
xuanthuon
tndaccount

mtse@myth
thuyloan_
info@hhp.c

kimdung@k
haidangco

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

15
14
12
13
15
12
15
15
14
15
12
10
02
14
12
14
15

08438640913
0838640913
38638013 - 386508938638013
0838335895
0838358351
8110917
0838620246
8627580
0838620562
0838684628
0838683486
2121279
37949999
8653717
0838687872
0839770417
0839770417
84-8-38632922-090338632922
39272930 - 38348900838348902
38330579
0838646506
0839797406
0839797406
(08) 3977 0924
083970 3695
39703695

nguyencon
oanh0779@
hathioanh
ketoan@nh
hoanglam.
tomatra@ta
vutq@fotun
sansanoc8
dungphung
sapacoche
ntthao@sg
huyminhqu

vinapharm

8 46326
8 46636
9 46323
8 46492
8 46599
8 46631
8 46492
8 22201
8 46623
8 46692
8 46595
8 46692
8 46510
8 46497
8 52109
9 46492

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
bn l ph gia
1502189.0441
2 QUAN10
mua bn bun t
1530482.6314
2 QUAN10
bn bun trang
1594904.4156
2 QUAN10
Bn bun tre, n
1599440.6399
2 QUAN10
bn bun xe
1632000
2 QUAN10
Bn bun trang
1677370.767
2 QUAN10
Sn xut mng
1704476
2 QUAN10
bn bun trang
1771605.204
2 QUAN10
Bn l h thng
1819360.77
2 QUAN10
mua bn bun q
1862796.682
2 QUAN10
Bn bun bp g
1988924.29
2 QUAN10
bn bun vt li
2007163.8072
2 QUAN10
bn bun, lp
2013784.8354
2 QUAN10
bn bun thp
2026208.3399
2 QUAN10
bn bun cht d
2027022.0249
2 QUAN10
Bn bun d
2068205.549
2 QUAN10
bn bun phn
2119409.3594
2 QUAN10
bn bun ha c
2130824.808
2 QUAN10
bn bun vn
2230571.5244
2 QUAN10
bn bun kim lo
2237552.284
2 QUAN10
bn bun tm c
2272812.7231
2 QUAN10
Bun bn thuc
2376314.26
2 QUAN10
mua bn bun,
2429748.3307
1 QUAN10
Bn bun bp g
2445170.24
1 QUAN10
Kinh doanh dc, bn bundng c y t 2454249
1 QUAN10
bn bun xe c
2509610.2525
1 QUAN10
Bn l in tho
2639729.8882
1 QUAN10
Bn bun ha c
2643146.55
1 QUAN10
bn bun vt l
2651157.1618
1 QUAN10
mua bn bun d
2666829
1 QUAN10
mua bn bun v
2686571.6797
1 QUAN10
Bn bun my m
2693695.9425
1 QUAN10
mua bn trang t
2694379.8816
1 QUAN10
bn bun nguyn
2861903.8901
1 QUAN10
bn bun in t
2963294.83
1 QUAN10
Bn bun thit
3239028.74
1 QUAN10
Bn bun dc phm
3313567.1446
1 QUAN10
bn bun ph k
3364547.8054
1 QUAN10
bn bun my vi
3499005.077
1 QUAN10
Bn bun thit
3726555.5
1 QUAN10
3749377.1291
1 QUAN10
mua bn bun t
3884000.8
1 QUAN10
Mua bn thit b
4113074.92
1 QUAN10
Mua bn con gi
4196434.6598
1 QUAN10
Bn bun xe n
4306377.5
1 QUAN10
bn bun ha cht, dng sx sn nc,
4420418.2168
xi m, mc in ...
1 QUAN10
bn bun, lp
4717597.2426
1 QUAN10

Mua bn bun
Kinh doanh vt
bn bun rau q
bn bun dc phm
mua bn bun t
bn bun vn
Bn bun thc
sn xut bao b
Bn bun nhm
mua bn bun h
bn bun my m
Bn bun ha c
Mua,bn thit
mua bn bun g
gim st hng t
Bn bun dc phm

4792775.558
4812269.5804
5092493.105
5482087.14
5518670.8747
5686053.15
5722518.24
5749766.4
5782838.8553
6654416.04
8604406.9431
9297400.508
13557678.25
13794536.13
13987864.0324
22694059.5142
35422215.0259

1 QUAN10
1 QUAN10
1 QUAN10
1 QUAN10
1 QUAN10
1 QUAN10
1 QUAN10
1 QUAN10
1 QUAN10
1 QUAN10
1 QUAN10
1 QUAN10
1 QUAN10
1 QUAN10
1 QUAN10
1 QUAN10
1 QUAN10

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2092 0312524873 Cty TNHH VL XD Thnh 1446 - 1448 ng 3 Thng 2Qun 11
2091 0302798321 Cty TNHH TM an Thanh565/34/14 Bnh Thi
Qun 11
2031 0312002637 Cty TNHH THc Phm Ho49 CX Bnh T
ng S 9
Qun 11
2018 0313119469 Cty TNHH Richcom
744
Hng Bng
Qun 11
1972 0302694763 Cty TNHH TM DVSX Quang
266-268
Tng
Trn Qu
Qun 11
1954 0309555462 Cty TNHH TM DV XNK Th159
L i Hnh
Qun 11
1940 0313017812 Cty TNHH TM V Tn Ph
1446-1448 ng 3 Thng 2Qun 11
1933 0310152676 Cty TNHH Giy Lan Vi 86/121-86/12Ong ch Khi Qun 11
1857 0302008421 Cty TNHH SX TM DV Minh
124/2E
Xm t
Qun 11
1779 0301603121 Cty TNHH Trang TB Y T883
ng 3 Thng 2Qun 11
1765 0309453012 Cty TNHH MTV TM XNK i
R1-09-03 Tang 3 Thng 2Qun 11
1760 0304847334 Cty TNHH Hng Liu Thc
224Phm V Cng
DngNghip
T Giang
nh
QunH11
ng
1707 0304983249 DNTN TM DV Tun Vinh N
1318
ng 3 Thng 2Qun 11
1702 0312146357 Cty TNHH ng Nht Min300/3
i Cung
Qun 11
1699 0309764360 Cty TNHH MTV XNK Bu 1 Cx Bnh Thng S 5
Qun 11
1583 0303716385 Cty TNHH TM & KT Trng319A7
Nguyt
L Thng Kit Qun 11
1565 0312449697 Cty TNHH Dinh dng ng
135/4
vt Chen H Tn QuynQun 11
1538 0302870761 Cty TNHH TM Hong t 319 A5
L Thng Kit Qun 11
1503 0302976197 Cty TNHH TM XD Dng T40/36
L Gia
Qun 11
1497 0309862745 Cty TNHH Khoan SX TM D
319 B4
L Thng Kit Qun 11
1489 0305882902 Cty TNHH Cng Ngh Sa03 ng s 9, C x Bnh Thi
Qun 11
1470 0304840995 Cty TNHH XNK Phng Yn
38/33C-34C Lnh Binh ThnQun 11
1449 0301481610 Cty TNHH TM Chnh Qu 26-28-30 CXng S 3
Qun 11
1443 0311952298 Cty TNHH TMDV XNK Phc
155-157-159Lc
Tng
Long QunQun 11
1438 0301054986 Cty TNHH TM Bo Tng 380
Hng Bng
Qun 11
1430 0312526221 Cty TNHH TM Nghip Ph37 CX Bnh T
ng S 2
Qun 11
1381 0304402913 Cty CP TM Vn Xun
194
L Th Bch CQun 11
1324 0303140990 Cty TNHH TM Thp Kh 366
Hng Bng
Qun 11
1293 0302546469 Cty TNHH TM v DV K 286C
Minh Phng Qun 11
1290 0309780940 Cty TNHH Kim Ngn HD04, ng s
C5
X Bnh ThiQun 11
1283 0311699623 Cty TNHH TM Thng Uy 319-D6
L Thng Kit Qun 11
1239 0301750824 Cty TNHH Ha Dc F.D&C18 ng s 3C X L Gia Qun 11
1156 0302791012 DNTN TM Th Lm
194
Tu Tnh
Qun 11
1136 0308162356 Cty TNHH Phan Long
161D/106/42Lc Long QunQun 11
1071 0301445651 Cty TNHH TM Thnh Ni 614
Hng Bng
Qun 11
1065 0312890076 Cty CP u T Xut Nhp 299/8D
Khu KLThut
ThL
ng
Th
Vit
Kit,
ng Kit
Phng
Qun
15, 11
Qun 11
1019 0310757304 Cty TNHH MTV St Thp
26/68AE
Cng Cha Ng Qun 11
1010 0310698627 Cty CP Tho Mc Xanh 100/10
Thi Phin
Qun 11
991 0309366264 Cty TNHH in T An C 195/36 Bnh Thi
Qun 11
961 0301473828 Cty TNHH SX TM Minh Hng
241Long
L Thng Kit
Qun 11
957 0302299594 Cty TNHH SX V TM Min281
Hn Hi NguyQun 11
42 0310547875 Cty CP giy Phng Vnh 307A
Hng
Nguyn Th NQun 11
953 0303186191 Cty TNHH TM Ngc Kim 172
Ph C iu Qun 11
880 0312602345 Cty C Phn Bgp Pharm32/37 ng ch Khim
Qun 11
871 0304238734 Cty TNHH TM DV Nin T 79
Hn Hi NguyQun 11
860 0309986187 Cty TNHH MTV TM DV XN
474
Hng Bng
Qun 11
827 0305470874 Cty TNHH NNghip V CNgh
259/20A
CNui Lnh
Nguyn
Binh
Xng
ThnQun 11

805 0312660925 Cty TNHH Thng Mi Dch


1579
V Hip Mobile
ng 3 Thng 2Qun
775 0303799310 Cty TNHH TM XNK Hp P 579
Minh Phng Qun
733 0310598439 Cty CP XNK i Ct Li
22/76 C x L
L
Gia
Gia
Qun
51 0308418304 Cty TNHH thp Kim Qu222/1
L Siu
Qun
708 0312326102 Cty TNHH DP Quc T K185
L Th Bch CQun
685 0305128572 Cty TNHH Cao Hng
908
Nguyn Ch TQun
678 0301638942 Cty TNHH Vng Bi Ph L838-840
Nguyn Ch TQun
655 0311383669 Cty TNHH TM hng liu 127
Dng Hng Cng Cha Ng Qun
603 0303264259 Cty TNHH KT hnh nh 8
L Nam
Qun
600 0304073306 Cty TNHH TMDV Tn Ph901
ng 3 Thng 2Qun
552 0301935688 Cty TNHH TM DV Thp Kh
C3ng
KhuMai
Nh L Thng Kit Qun
515 0301095220 Cty TNHH TM Vinh Pht 312A
Minh Phng Qun
496 0301884793 Cty TNHH TM Hng Pht Thnh
15
Trnh nh Tr Qun
495 0302880512 Cty TNHH SX TM i Dng
30 S 52
C X L Gia Qun
384 0308415198 Cty TNHH Thng Mi Sn
236/17/6
Xut Thn Trang
Thi Phin
Qun
382 0312068003 Cty TNHH XNK Mobell 14, c x L Gia
ng s 2
Qun
370 0301484548 Cty TNHH TM Vit Siu 478
Minh Phng Qun
352 0301118125 Cty TNHH TM Tn Vinh T
418
Hng Bng
Qun
329 0301598111 Cty TNHH TM-DV Ton i9 H
CX
ngBnh Th
ng S 7
Qun
323 0300384357 Cty CP Nha Rng ng 190
Lc Long QunQun
304 0310572374 Cty TNHH Thp Vng 112
Tu Tnh
Qun
293 0302499586 Cty TNHH TM Han Huy 480
Minh Phng Qun
221 0305387746 DNTN TM Hi Thng
304B
Minh Phng Qun
211 0301942170 Cty TNHH SX TM DV Tha153
T Uyn
Qun
106 0301064832 Cty TNHH TM Vnh Cng887
ng 3 Thng 2Qun

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

in thoi ds tc
02
10
08
1
06
13
02
05
08
07
15
04
02
09
08
15
04
15
15
15
08
13
08
03
16
08
11
16
02
08
15
15
12
03
16
15
13
02
09
15
02
16
06
14
16
16
12

dthoai ctk
0839699454
0839636548
0862752460

email
lhdn
cty.thanhl
sinh_tong@

Ma nganh_kd
8 46636
8 46692
8 46321

0909387382
0838560005
08-39621234
0839621234
0912 050 930
0862690151
08 3861 9648
0838619648
(848) 3750 5415
0837540126
0839552159 - 083850838552159
0986800282
0822251005
0839555115
0839555115
0838588843
0839630761

ngocanh33

9692083

nienthanhs
hoptientra
ketoannx2

xuanhong2
trungkien@
thi.kt@mid

daithegioi
bich_tram
thao_cao@
kimphuong
0904434243
02838581012 kimngan@b
8662755
0838662541 email@nge
0822286515
0822286515 chenkt201
8660717 - 8660716 08-38660717 dttnhan19
0838636330
0838663507 info@dtsili
38660739
0838660740 mgg.tp@pio
0866600113
0866600113 tram.nguye
9731353
0839626626
9622629
0839622629 ketoan@ck
0862821588 phuctuong
9606808
0839606808 baotuongc
08 - 39624306
08-39624306 nghiepphu
08 3955 9999
0839559999 vanxuan@v
37545818
083 9696185
0839696185 truongfcn
08 22200556 thinhketo
0838649787 hoang.tc@
08-38688283
0838688283 xuannga.d
9627629
0913745545 dntnthela
62930 292
0862930292 phanlong0
08 3969 2173
39692173
vothanhni
0838635533
0903693143 phamlotus
0862643978 hoa.huynh
08 6263 0788
0862630788 languyet0
0838634224
0838683381 info@parag
0854253540
0839690873 bichnguye
39732814
8554006 - 9363307 0838554006 ngockimch

0854304787

0907880489
39601229
0854304787

8 46699
8 46692
8 46520
8 46497
8 13130
8 46492
8 47630
8 20290
6 46613
8 46201
8 46494
8 46599
8 46699
8 46593
8 46692
8 25110
8 46520
8 46692
8 46599
8 46631
8 46694
8 46699
9 46520
8 46622
8 46599
8 46494
8 46599
8 46692
6 46622
8 46497
8 46599
9 46599
8 46622
9 46699
8 46530
8 46495
8 10612
9 46497
8 46329
8 46622
8 46693
8 46204

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

16
10
15
12
11
04
04
12
07
07
15
02
05
15
08
15
09
16
08
03
12
09
02
04
07

0906881555
8580999
3877 9563
0862645892
0854052259
8560017

66801732
0838580999
0838685618
0838779563

hopphuplas

kimquocst
vudinh060
08485405136 ketoan.ca
39556677
thanhthuy
0839626210 dh_duongh
08 39561872
0839561871 xuanviet@m
8530686
0838560101
8649693-8665617 0938740414 thepphuon
8560657
0838587452 ctyvinhpha
0838779539 - 0838738779539
hungphatt
0837545959
0837545959 trung.nguy
0836065288
08-37517017
0839487178
0839487178 hoangmai1
8587866
38587866
0839690403
39690403
tanvinhtha
84 08 3962 2857
0839622857 toandaihun
089692272-960664239692272
nhuarangdo
0838779563 vuongquoc
08 39632090
0839632090 bao@vietsi
0839691272 minhphung
39552703-3856628938566289
hongnhung
0838554466
0839551553

8 46520
8 46693
9 46692
8 46622
8 46492
8 46530
8 46599
8 46692
8 46595
8 46494
8 46622
8 46693
8 46692
8 46622
8 46691
8 46520
8 46692
8 46693
8 46693
9 22201
8 46622
8 46693
6 46693
8 46691
8 46692

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
Bn bun gch
1519356
2 QUAN11
Bn bun gi h
1519884.77
2 QUAN11
Bn bun cc s
1590945.7985
2 QUAN11
1603932.71
2 QUAN11
Bn bun ng cao su lu ha cc loi 1653631.816
2 QUAN11
Bn bun cc lo
1673900
2 QUAN11
Bn bun linh k
1691200
2 QUAN11
bn bun cc lo
1700170.2529
2 QUAN11
dt, nhum
1787868.0506
2 QUAN11
Bn bun trang
1921983.4436
2 QUAN11
Bn l thit b
1943157.82
2 QUAN11
Sn xut hng liu thc phm cng
1949626.4137
nghip
2 QUAN11
Bn bun dung
2017976.362
2 QUAN11
Bn bun ht
2020630.5
2 QUAN11
Bn bun hng t
2025980.3897
2 QUAN11
bn bun my mc, thit b ngnh2225886.3105
nc
2 QUAN11
bn bun cc hng ho khc cn li ch2249308.39
a c phn vo u
2 QUAN11
bn bun my m
2310868.33
2 QUAN11
Bn bun keo si
2400043.3579
2 QUAN11
sn xut vt t thit b ngnh du 2410793.9982
kh
1 QUAN11
bn bun in
2417062.4
1 QUAN11
Bn bun ha c
2455347.65
1 QUAN11
Bn bun my
2490746
1 QUAN11
Bn bun g
2500539.7731
1 QUAN11
bn bun cao s
2512480.775
1 QUAN11
Bn bun sp l
2532828
1 QUAN11
Bn bun camer
2640474.8
1 QUAN11
bn bun st,
2745181.174
1 QUAN11
Bn bun thit
2817400.5016
1 QUAN11
Bn bun sn p
2826909.48
1 QUAN11
bn bun my l
2839519.2863
1 QUAN11
bn bun ha c
2955580.0389
1 QUAN11
Bn bun thp l
3225681.332
1 QUAN11
Bn bun linh k
3321791.7697
1 QUAN11
bn bun ph tng my khc cha 3537882.7293
c phn vo u
1 QUAN11
bn bun my mc, thit b ngnh3554126.0024
nc
1 QUAN11
Bn bun thp c
3740028.7264
1 QUAN11
n bun qu tng hng lu nim
3769357.58
1 QUAN11
Bn bun my m
3875580
1 QUAN11
bn bun n tr
4010094.17
1 QUAN11
Sn xut bt m
4038985.255
1 QUAN11
Bn bun giy c
76891206.7707
1 QUAN11
Bn bun nguy
4060165.825
1 QUAN11
4397439.78
1 QUAN11
bn bun st,
4430785.15
1 QUAN11
bn bun cht d
4481147.5
1 QUAN11
Bn bun ph gi
4687241
1 QUAN11

bn bun thit
4850795
1 QUAN11
Bn bun ht n
5087265
1 QUAN11
Bn bun ha c
5469168.48
1 QUAN11
Bn bun st t
68573566.675
1 QUAN11
bn bun dc phm
5747326.435
1 QUAN11
bn bun thit b cng nng ng nghip
5971075.0718
1 QUAN11
bn bun my mc, thit b v ph
6043946.4488
tng my khc cha c 1phn
QUAN11
vo u
Bn bun hng liu ph gia thc phm 6252600
1 QUAN11
Bn bun vt t ngnh X quang
6791455.8925
1 QUAN11
Mua bn nguyn
6817252.32
1 QUAN11
bn bun st t
7712725.895
1 QUAN11
Bn bun nguyn
8356880.25
1 QUAN11
Bn bun ha c
8704914.676
1 QUAN11
bn bun cc m
8740244.0384
1 QUAN11
Bn bun thuc
11256524
1 QUAN11
bn bun in
11331022
1 QUAN11
Bn bun ha c
11595735.3631
1 QUAN11
bn bun cht d
12018221.1551
1 QUAN11
Bn bun ht n
13087213.318
1 QUAN11
Sx mng nha,
13267565.2088
1 QUAN11
Bn bun st t
13760204.192
1 QUAN11
bn bun ht nh
14336483.05
1 QUAN11
Bn bun ht nh
19342104.0281
1 QUAN11
bn bun ha ch
20118127.792
1 QUAN11
Bn bun ha c
36597583.75
1 QUAN11

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2064 0305485197 Cty TNHH Thng Mi Dch
60/1
VTTN21
Phong Trinh
Khng C
Qun 12
2058 0313044051 Cty TNHH Nidaros
A100 L Th Ring, Khu phQun 12
2016 0302884683 Cty TNHH Phm H
140, KP3
Khng C
Qun 12
2009 0304813688 Cty TNHH Dt May XutI 19 Khu dnLd Th
Thi Ring
An 1 Qun 12
2002 0302919174 Cty TNHH Tn Qung N245-247
H Huy Gip Qun 12
1966 0301447031 Cty CP THIT B CNG H76 - H77 ng
Khng
A3 KDC
C 10Ha
Qun 12
1955 0311941225 Cty TNHH TM DV XNK P 91A Tn ChKhng C
Qun 12
1952 0303728782 Cty TNHH c Yn
52/1 ng TX 21, Khu ph 1Qun 12
1907 0302566666 Cty TNHH K Thut Thi96
Trng Chinh Qun 12
1899 0304194942 Cty CP T & PT Nng Lng
11Mt
TTN17
Tri Bch Khoa
Qun 12
1839 0303559340 Cty TNHH Khang Thnh 51 T 41 KP Khng C
Qun 12
1801 0302896833 Cty TNHH TM- DV ho kS 29 Nguyn Lng Bng, Khu
Qun
Green
12 View, L S11794 0311463610 Cty CP Hon Vin
A103, kp2 T K
Qun 12
1569 0304547073 Cty CP TM DV THNH I2094 QL1A
Qun 12
1527 0302743202 Cty TNHH Thng Mi Dch
B186
V Khu
KhaiphKhng
Nht
C
Qun 12
1494 0302389216 Cty CP cng nghip Ton29 H Huy Gip
Qun 12
1448 0308309915 Cty TNHH MTV Sn xut345/1A t 1 Quc L 1a
Qun 12
1432 0311735631 Cty TNHH MTV DV SX Ph
401 KP1
T Ngc Vn Qun 12
1334 0305299553 Cty TNHH MTV TM V DVS N15 ng Tn Thi NhtQun
21 12
1281 0313013737 Cty Tnhh Xut Nhp Kh 81/4A ng HT37, Khu ph 1
Qun 12
1198 0303246316 Cty TNHH Thng Mi V 50
Sn
KP2,
Xut
Tn
Thnh
Khng
Thin
C
Qun 12
1177 0303599368 Cty TNHH Hong Lc
2276/15/5 KPQuc L 1a
Qun 12
1138 0302090088 DNTN My v Thit B Lo A11 KDC TNguyn Vn QQun 12
1032 0313020607 Cty Tnhh Mt Thnh Vin418
DcH
Hoi
Huy
PhGip
ng
Qun 12
992 0305169963 Cty TNHH THI VIT LO 33 HT9
Khng C
Qun 12
981 0311187086 Cty CP li thi vit
166
H Huy Gip Qun 12
948 0312832596 Cty Tnhh Thng Mi Pafc1604/3C-F5 ng An ph ng
Qun03
12
943 0302454088 Cty TNHH Thuc Th Y 394/15/6
H Huy Gip Qun 12
916 0309471068 Cty TNHH LTP Vit Nam 286 Phan Vn Hn
Qun 12
913 0302888783 Cty TNHH Thit K To 50A ng TA17A
Khng
Kp1
C
Qun 12
888 0302547430 Cty TNHH Thng Mi & K
3D4,
Thut
KhuV.M.S
bit th Thnh X Qun 12
875 0310613253 Cty CP Dinh Dng Si Gn
2311/3A, KP5Quc L 1a
Qun 12
859 0302318825 Cty TNHH Giy v bao b5/3 Nguyn Nguyn Vn QQun 12
837 0312563329 Cty TNHH Sn Xut Thng
130Mi
HDch
c V Nam Khi Ph
Qun 12
819 0304239914 Cty TNHH K THUT T B163, KP 3 Nguyn Vn QQun 12
799 0310759767 Cty CP Thp Nguyn Tr 46/6
Quc L 1a
Qun 12
752 0312256409 Cty TNHH Thit B Y T23/16/2 ngKhng
AP 12C
Qun 12
716 0304920055 Cty TNHH Ha Cht M 2025
Quc L 1a
Qun 12
621 0312645860 Cty Tnhh Thng Mi Dch
275/58
V Nam
H Thanh
Huy Gip
Vn
Qun 12
557 0312597624 Cty TNHH Thng Mi Dch
15/11
V Chu
ng An
Min
Ph
Trung
ng 25,Qun
Khu ph
12 3
525 0302654231 Cty TNHH Thang My - K
56 Tn Thi Nht
Qun 12
395 0312359274 Cty TNHH Mt Thnh Vin
188
Xut
ng
Nhp
TKhng
Khu
K, T
Ph
C
34,
ngKhu
Thy
Qun
ph 12
2
71 0309758945 Cty TNHH TM XNK ANH C15 khu nh Khng C
Qun 12

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

in thoi ds tc
dthoai ctk
Tn0918343104
Thi Nht
0854357477
Thi 08
An 6676 3195
Thnh
0837168321
Xun
37168321
Thi 0903
An 738 195
0973358660
Thnh
7161013
Lc
0908300394
Tn0835926789
Thi Nht
35926789
Tn Chnh Hip
38834495
Thnh
0982758958
xun
Tn7194118
Hng Thun
37194114
Tn0862558091
Thi Nht
62558091
Trung
0979898097
M Ty
38114638
Tn0854111171-54111162925422
Ph
ng Hng Thun
37151514
Tn Chnh Hip
62958378
ng0854365657
Hng Thun
54365657
Thnh
08-37160639/
Lc
3716037160639
An Ph
+84-8-37185616
ng
0837185616
Thnh Xun
0839894357
Tn0862560170
Thi Nht
62560170
Hip0866822728
Thnh
0866822728
Tn0854365543
Thi Nht
54365543
Trung
38832801-3
M Ty
38832801
ng08
Hng
37177024-5
Thun
37177024
Thnh Lc
ng(08)
Hng37159728
Thun
0837159728
Thnh
08.37160859
Lc
0837160859
An Ph ng
0908207596
Thnh
08Lc
3716 4290
0837164290
Tn Thi Nht
Thi 0835100814
An
37170875
Thnh
0837166003
Xun
An Ph ng
0837196671
ng8912150
Hng Thun
8912150
Trung
08M
3846
Ty
4799
ng0837157567
Hng Thun
37157567
Tn Hng Thun
37154528
An Ph ng
62926646
ng0837153768-3715370837153768
Hng Thun
Thnh
(08)
Lc
6650 3055
(08) 6650 30
An Ph
0936135428
ng
Tn(08)
Thi62558165
Nht
Tn Chnh Hip
0986580788
Tn Chnh Hip
0903098332

email
lhdn
phongtrin

Ma nganh_kd
8 46692

phamha777
quocanhco

8 22201
8 46411
8 46599
9 46594
8 46639

huyen.ntb
companyph
thb@hangb

info@golde

8 46492
9 46599
8 46622
8 46692
9 46495
9 46699
8 46204
9 46494
8 25920
8 46599
8 47529
8 46201
8 13210
8 46599
6 46530
8 46491
8 46204
9 46499
8 46631
8 46492

tanduchai

8 18110

saigonnutr

9 46204
8 17010

dattechco
thepnguye

8 46592
9 46623
8 46595
8 46692
8 14100

khangthinh
teco@hcm.

nguyenlen
hoaphamkt
nguyenvan
truckhoapt
anhoangph
ctythanhth
amepte@a

mekong200

lephuong.

8 46639
8 46631

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
bn bun ha ch
1551462.4258
2 QUAN12
1562751.2177
2 QUAN12
Sn xut bao b
1605500
2 QUAN12
bn bun vi
1612171.349
2 QUAN12
bn bun my mc, thit b v ph1623863.498
tng my khc cha c 2phn
QUAN12
vo u
bn bun my m
1657520.658
2 QUAN12
bn bun vt li
1671517.4
2 QUAN12
1674840.3037
2 QUAN12
bn bun dc phm v dng c y t
1731537
2 QUAN12
bn bun my nc nng NL mt tri
1743408.2827
2 QUAN12
bn bun st,
1817165.411
2 QUAN12
bn bun ha ch
1872974.2
2 QUAN12
bn bun i
1877601
2 QUAN12
bn bun hng ho khc cn li cha 2245323.192
c phn vo u 2 QUAN12
bn bun thc
2334201.4647
2 QUAN12
bn bun gm s
2413941.15
1 QUAN12
gia cng c kh;
2491849.3092
1 QUAN12
bn bun my mc, thit b v ph
2524022.3568
tng my khc cha c 1phn
QUAN12
vo u
bn l vt t thit b ngnh nc
2727199.15
1 QUAN12
Bn bun nng,
2845685.5
1 QUAN12
sn xut vi d
3107932.7644
1 QUAN12
bn bun my mc, thit b v ph tng
3157180.28
my khc cha c 1phn
QUAN12
vo u
bn bun my m
3315778.208
1 QUAN12
Bn bun d
3687692.32
1 QUAN12
bn bun thc
3874306.6274
1 QUAN12
Bn bun li nh c li che cy trng
3926774.1083
1 QUAN12
Bn bun vt li
4067946.427
1 QUAN12
bn bun thuc
4097821.2647
1 QUAN12
4200239.6559
1 QUAN12
in n
4221727.8043
1 QUAN12
4352645.2319
1 QUAN12
Bn bun thc
4416183.161
1 QUAN12
Sn xut giy
4483031.1882
1 QUAN12
4599825.5475
1 QUAN12
bn bun my m
4767172
1 QUAN12
bn bun kim lo
4876600.2
1 QUAN12
bn bun my m
5313703.2958
1 QUAN12
Bn bun ha c
5665239.5683
1 QUAN12
May trang phc
6615922.25
1 QUAN12
7679610.611
1 QUAN12
8193106.4884
1 QUAN12
bn bun vt li
10945389.6
1 QUAN12
bn bun tre, n
51012069.5
1 QUAN12

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2088 0305481876 Cty CP TM DV Hai Tt
131
ng T6
Qun Tn
2070 0309170624 Cty TNHH Ha Cht Vit101-103
L Lng
Qun Tn
2066 0302082048 Cty TNHH TM & SX nm55/1
M
Khung Vit Qun Tn
2050 0308613665 Cty TNHH MTV TM Thit881
Trng Chinh Qun Tn
2021 0303016168 Cty TNHH TM DV Thin 696
Bnh Long
Qun Tn
1988 0311831582 Cty TNHH XNK DV Cng 78
ng Dc9
Qun Tn
1980 0304766389 Cty TNHH Huy Diu
96/6
Ho Bnh
Qun Tn
1944 0305166722 Cty TNHH cng nghip V66 Lu Ch Hiu
Qun Tn
1922 0303942659 Cty CP T vn u T v xy
104lp inTrn
S Nm
Tn
Qun Tn
1914 0309968043 Cty TNHH XD KD nh s191
L Lm
Qun Tn
1858 0305129022 Cty TNHH TM i An Phc341/27
Khung Vit Qun Tn
1852 0304698308 Cty TNHH Thy Sn Long
36 B Bao Tn Thng, KhuQun Tn
1826 0302926862 Cty TNHH TM SX DV Vin
1/4 Hong X Khng C
Qun Tn
1781 0310319117 Cty TNHH MTV TM Quc 122 Ly Bn Bch
Qun Tn
1778 0313330983 Cty Trch Nhim Hu HS 248, ng Ph Th Ha Qun Tn
1763 0309021742 Cty TNHH TM Vit Siu 182/21
Thoi Ngc H Qun Tn
1743 0302175165 Cty TNHH K Thut T 173 Nguyn Sy
Qun Tn
1727 0304999538 Cty TNHH TMKT Song Hip
288
Thoi Ngc H Qun Tn
1639 0312962122 Cty Tnhh Mt Thnh VinS
Th3/20C
ng Mi
Nguyn
Lu V Vn SngQun Tn
1612 0304657622 Cty TNHH Vi Ton
021 L B
Chung C Kcn Tn
Qun
Bnh
Tn
1592 0309781743 Cty TNHH TM a Lin Kt725/2/15
Trng Chinh Qun Tn
1536 0304854444 Cty TNHH TM Bo Thc 76/33/18
L Vn Phan Qun Tn
1521 0303088500 DNTN Chu Pht
52
Thng Nht Qun Tn
1513 0304201082 Cty TNHH K thut Sao V156
Nguyn Cu Qun Tn
1500 0310485795 Cty TNHH MTV Thnh H202
Trnh nh Tr Qun Tn
1465 0313062935 Cty TNHH Innovation Pr 220 Trng Vnh K,
Qun Tn
1424 0311062714 Cty CP Thit b vt t du
47/20
kh pha Nam
Nguyn Vn SQun Tn
1412 0311137328 Cty TNHH u T V Pht 392
Trin Nh PhtL Trng Tn Qun Tn
1408 0303824528 Cty TNHH TM DV Ha cht
320Phng ng
c Lp
Qun Tn
1386 0302574762 Cty TNHH Thng mi Dch
239/23
v Vnh Thnh
Tn Qy
Qun Tn
1374 0310562721 Cty TNHH XD-SX-TM Hng137
Li Pht
ng Dc9
Qun Tn
1366 0310209058 Cty TNHH TM DV Hong 65
Cng Tng Qun Tn
1335 0304733859 Cty TNHH TM V TV Ho173
G Du
Qun Tn
1314 0312055879 Cty TNHH u t th gii TM
215/8
Thin Phc
G Du
Qun Tn
1279 0312220138 Cty TNHH Du Nht Nht140
Phan Anh
Qun Tn
1244 0302637363 Cty TNHH TM DV KT c 17/19
G Du
Qun Tn
1192 0305904306 Cty TNHH By Chn By175
Thoi Ngc H Qun Tn
1180 0304626938 Cty TNHH Thnh Gia Hu 39/16
Nguyn Cu Qun Tn
1130 0311640972 Cty CP u T V Pht Trin
luMinh
4 s Pht
475 L Trng Tn Qun Tn
1070 0309758046 Cty TNHH vt Liu Bao 12
ng Dc7
Qun Tn
1012 0303927202 Cty TNHH SX TM Thp To
11/6
H c Di
Qun Tn
994 0307621215 Cty TNHH Trung M
64
L Thnh Tng Qun Tn
986 0308808985 Cty CP TM Tn Ph
406 L D Chung
ngc C4
Ty Thnh
Qun Tn
959 0305765282 Cty CP Tn Ph Si Gn314
Ly Bn Bch Qun Tn
956 0311834199 Cty TNHH MTV TM DV XNK
603A
ng Hng Ly
Thnh
Bn Bch Qun Tn
939 0311083922 Cty TNHH Thc Phm L90/14/18
Trn Vn n Qun Tn
929 0304978344 Cty CP TM Trn Duy
50
Cu Xo
Qun Tn

868 0304878678 Cty


851 0309268651 Cty
841 0308908549 Cty
826 0304777207 Cty
798 0312816266 Cty
726 0305702042 Cty
721 0312330620 Cty
683 0304958274 Cty
612 0311208307 Cty
604 0303891242 Cty
550 0304699767 Cty
524 0304189290 Cty
468 0303280444 Cty
401 0302760102 Cty
365 0305443655 Cty
327 0302237742 Cty
317 0304737564 Cty
229 0302413860 Cty
192 0303754616 Cty
184 0302202299 Cty
154 0304391796 Cty
74 0307711733 Cty

TNHH Quc T Hu125/208


Lng Th VinhQun Tn
TNHH My Mc Thit338/37
Thoi Ngc H Qun Tn
TNHH Trng Thanh 39/2
ng B Bao Tn
Qun
Thng
Tn
CP TM XNK Gia Ph C
131/16
ng
Nguyn Cu Qun Tn
TNHH Thng Mi Xut
3/1Nhp KhuThin
ThaTinh
LungQun Tn
TNHH SX TM Nguyn
60 ng Hoa Khng
Bng C
Qun Tn
CP TM Dch V NhaLu 1, Ta nhL Trng Tn Qun Tn
TNHH TM ho cng n633
Ly Bn Bch Qun Tn
TNHH ha cht Hon232/34
T Hiu
Qun Tn
TNHH TM Sn xut 102H
Nguyn XunQun Tn
TNHH SX TMDV Thin
C003
Chung C Sn K
Qun Tn
TNHH Tn Ha Li 245/61D
Ho Bnh
Qun Tn
TNHH Hng Gia Nguyn
15
Nguyn XunQun Tn
CP Nha Tn i Hng
414 (lu 5) Ly Bn Bch Qun Tn
CP Kinh Doanh i Hng
414Thnh
Ly Bn Bch Qun Tn
TNHH TM Ph Bnh289
Ly Bn Bch Qun Tn
TNHH SX TM Dng Minh
259/5A1
Li
Khung Vit Qun Tn
TNHH SX TM Bc Vi23
Nguyn B T Qun Tn
TNHH TM c Bin 87-87A
in Cao Th Qun Tn
TNHH SX-TM-DV Hi 30
V Honh
Qun Tn
TNHH TM V SX Du383/7
Ly Bn Bch Qun Tn
TNHH Nha Thun P272
Ho Bnh
Qun Tn

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

in thoi ds tc
dthoai ctk
Ty08
Thnh
6269 0283
62690283
Ph 0839789991-08397839789991
Th Ho
Ph 08
Trung
38777999
38777999
Ty0983791016
Thnh
39778936
Sn0906880745
K
08 38647063
Sn K
Ph 0838650016
Trung
38650016
Ty0838143701
Thnh
38832881
Tn(08)
Sn3812
Nh 4867
38124867
Ph Thnh
Ph Trung
0908638467
Sn0862515258
K
Hip0838581529
Tn
08 38581529
Tn0862538420
Thi Ha
62538421
Ph 0909951152
Th Ha
Ph 0862936134
Thnh
Tn08
Qu
39789237/ 08 39 39789237
Hip Tn
37554755
Tn Sn Nh
Ty4441139
Thnh
54441139
Sn08.38165827
K
38030691
Ph 088605193
Th Ho
38605193
Tn0908
Thnh
565 777
08 38109888
Tn Sn Nh
08 78348
Ph Trung
08 39789631
Tn0908929254
Sn Nh
Tn Sn Nh
38428241
Ty Thnh
39555588
Tn38127820
Qy
38428637
Tn Qy
35592788
Sn K
01284123625
Tn Qy
35594588
Tn Qy
08 62691627
Tn Qy
39778909
Tn Thi Ho
08 35886994
Tn08-38
Qy 108 702
08 38108702
Ph 0978939947
Thnh
08 38607803
Tn7107749
Sn Nh
38107749
Sn K
38150176
Sn38156828
K
38156828
Ty8120961
Thnh
38911557
Hip Tn
03432032
Ty Thnh
35014911
Ho0862547955
Thnh
62676239
Ph 0854449419
Thnh
54449419
Tn Sn Nh
38108894
Tn08
Qy
35591750
35591790

email
lhdn
finana@dou
vietchemic
anphaheal
thiennhan
tsg01@thu
vietnhat@x
ttpcc5@pcc
fat_mun@y
vienthai19
hoangdat0
thuyhuong
ngocha703

thuhuyen_
vanthitg@g
giaychaup
thuytinhh
ctydaukhi
phutungch
info@vtsgr
hoangbien
namhuanco
daunhotnh
duchung@h
duchoangs

qinzhong2
theptoanth
info@tanph
thaihungd
traduypcc

Ma nganh_kd
9 46599
8 46692
8 31009
8 46595
8 45301
8 46639
8 46599
8 46599
9 43210
8 45431
8 46622
8 46322
8 46692
8 46699
8 46692
8 46592
8 46599
8 46321
8 46599
8 46520
8 46695
6 46699
8 46599
8 46599
9 46613
8 45431
8 46321
8 49332
8 41000
8 46520
8 46692
8 46595
8 46611
8 43221
8 46497
8 46696
9 46209
8 46599
8 46622
8 46599
9 46631
9 46693
8 46599
8 46329
9 46599

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

Tn0839618160
Thi Ho
39618160
Ph 0837562594
Thnh
37562594
Sn08.38164394
K
0838164394
Tn08Sn
38120594
Nh
38120594
Tn Qy
39492187
Tn0837130105
Sn Nh
38130105
Sn0854254405
K
0945785252
Ph 0839761101
Thnh
39761101
Hip Tn
Tn Thnh
62678195
Sn K
08 38164536
Hip0839616068
Tn
39616068
Tn38109508
Thnh
08 38109508
Ho(84
Thnh
8) 9737277-973 39737277
Ho9737278
Thnh
39737592
Hip8609856
Tn
39737774
Ph 0838605345
Trung
38605345
Tn088121200
Thnh
38121200
Tn9615515
Sn Nh
38426315
Ph 22400609
Th Ho
22400509
Ho08
Thnh
39736375 - 08 3939736375
Hip08
Tn
3860 8899
38608899

namlong@n
gpccorp@v

ttnduyen6
ketoantrie

thucdoan@
daihungpla

minhloi_b
nguyenben
ducbien_kt
haibinhco@
minhhueoil
huynhdiem

8 26100
8 46599
8 29200
9 46499
8 46209
8 46692
9 22209
8 46692
8 46692
8 46633
8 46321
8 46599
8 46695
9 22201
9 46693
8 46692
8 22201
8 46622
8 46592
8 46692
8 10401
8 46693

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
bn bun my m
1526626.0899
2 TANPHU
Bn bun ha c
1541342.7445
2 TANPHU
sn xut sn ph
1546697.97
2 TANPHU
Bn bun trang
1569693.8766
2 TANPHU
Bn bun, sa c
1601616.47
2 TANPHU
bn bun thit
1634720.3678
2 TANPHU
bn bun thit
1642870.14
2 TANPHU
ban bun my m
1689262.0885
2 TANPHU
xy dng, lp
1712816.3698
2 TANPHU
bn bun ph t
1724919.1
2 TANPHU
bn bun st t
1786397.19
2 TANPHU
Bn bun thy
1795000
2 TANPHU
Bn bun mc in v vt t ngnh in 1830209.558
2 TANPHU
Bn bun tm
1919592.62
2 TANPHU
1923368.21
2 TANPHU
bn bun ho c
1948433.62
2 TANPHU
Bn bun thit
1966438.8701
2 TANPHU
bn bun my m
1986234.6
2 TANPHU
Bn bun thc
2126012.325
2 TANPHU
Bn bun my m
2175198.9
2 TANPHU
Bn bun in
2217050
2 TANPHU
Bn bun nguy
2313629.2309
2 TANPHU
Bn bun cc lo
2349274.6391
2 TANPHU
Bn bun my m
2370288.524
2 TANPHU
Bn bun vt t qun co
2402768.631
1 TANPHU
2460000
1 TANPHU
Bn bun xng
2546119.67
1 TANPHU
Bn bun ph t
2560914.48
1 TANPHU
Bn bun thc
2565920.8
1 TANPHU
Vn ti hng h
2629181.62
1 TANPHU
Xy dng cng
2647649.99
1 TANPHU
bn bun thit
2658375.58
1 TANPHU
Bn l ho cht
2726827.0315
1 TANPHU
Bn bun thit
2764282.6056
1 TANPHU
Bn bun than
2857246.11
1 TANPHU
Lp t cp thot nc
2946555.4477
1 TANPHU
Bn bun vn
3126927.576
1 TANPHU
Bn bun nguy
3148043.167
1 TANPHU
Bn bun la m
3329652.6727
1 TANPHU
Bn bun vt t nghnh in
3539645.4928
1 TANPHU
Bn bun st t
3768641.981
1 TANPHU
bn bun my m
3860774.5071
1 TANPHU
bn bun g th
3906666.9418
1 TANPHU
Bn bun nguy
4032623.1582
1 TANPHU
Bn bun my m
4041898.841
1 TANPHU
Bn bun thc
4103415.1868
1 TANPHU
Bn bun thit
4136447.1758
1 TANPHU

Sn xut linh k
Bn bun my m
Sn xut thng
bn bun hng t
Bn bun nng
Bn bun ha ch
sn xut mn n
Bn bun ha c
Bn bun ha c
Bn bun vt l
Bn bun thc
bn bun vng b
bn bun si po
sn xut bao b
bn bun ht n
bn bu ha ch
sn xut ti PP
Bn bun st t
Bn bun vt l
Bn bun ho c
sn xut du th
Bn bun ht n

4441975.5
4540226.3421
4595060
4688014.4008
4876622.8636
5555428.33
5638748.5336
6004562.81
6718703.28
6786470.614
7716809.197
8199381.8182
9173451.532
10889931.75
11725796.5763
13169954.6667
13372030.601
18321283.0609
22178827.594
22689807.325
26493689.3607
50876642.7278

1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU
1 TANPHU

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
1994 0312977489 Cty TNHH ng Tin PhS 31 Khu p ng S 14
Qun Th
1958 0303357880 Cty TNHH SX -TM v DV 1
7, kp 4
ng S 11
Qun Th
1881 0307773056 Cty C Phn Thit B V12B ng s 6, Khu ph 6, Qun Th
1860 0312142433 Cty TNHH Li Ho Gia Quy s 01-2Quc L 1a
Qun Th
6
1820 0312782602 Cty Tnhh Mt Thnh VinS 4-6 ng s 4, khu ph Qun
Th
1812 0313044100 Cty CP C Gii Min Na 339
Quc L 13
Qun Th
1791 0303323722 Cty TNHH H Minh Pht 450/4, kp4 ng S 6
Qun Th
1790 0301473105 Cty TNHH SX Cn Nhn516
Quc L 13
Qun Th
1761 0310438731 Cty TNHH TM- DV Du Nh
24
T Ngc Vn Qun Th
1709 0310069971 Cty CP Gii Php K Thu
61/20
ng S 23
Qun Th
1676 0313169068 Cty TNHH Xut Nhp Kh199/28 ng Vn Bi
Qun Th
1666 0304665091 Cty CP Anh Minh Qun 91C/12 kp2 Ng Ch Quc Qun Th
1634 0301442185 Cty TNHH TM DV VT i 23
ng D2
Qun Th
1632 0301410345 Cty TNHH Cng Ngh Th10 ng s 20,
Khng
KP4C
Qun Th
ng S 23
1570 0312056015 Cty TNHH Gii Php K 61/20
Qun Th
1558 0304025253 Cty CP Thit B Cng Ng7 KP7
ng S 37
Qun Th
1545 0304198785 Cty CP T TM Hip Bnh31
ng S 15
Qun Th
1541 0303017147 Cty TNHH M Thut ng457
Quc L 13
Qun Th
1540 0309544076 Cty TNHH TM v DV Phng
58/12,
Nam
KP1
Phtng S 5
Qun Th
1401 0305697434 Cty TNHH T XD TM Hng
148/10
nh
Ph Chu
Qun Th
Vit
Khu
Cng
Tn c An ng sQun
3
1339 0309251873 Cty TNHH MTV SX TM V20
Th
1238 0303974996 Cty TNHH Trinh Thin
66 ng s 14, Khu ph 5 Qun Th
1126 0303709606 Cty TNHH Xe Nng Tn 180, kp5
ng S 11
Qun Th
966 0312696294 Cty Tnhh Thng Mi Dch
64V
ng
Xut
sNhp
9, Khu
Khu
ph T&m
5
Qun Th
ng S 13
815 0311219771 Cty TNHH Xut Nhp KhA 11
Qun Th
784 0303341143 Cty TNHH du nht nng
90ng phng
ng S 6
Qun Th
779 0303958828 Cty TNHH SX L Phan Gi490 Khu ph Quc L 1a
Qun Th
10 Tng s
Ngc
5, KDC Thnh y,
Khu Th
ph4,
750 0306043378 Cty TNHH TM-DV Ha Cht
Qun
649 0301367072 Cty CP TM C kh Tn Khu ph 4 Trng Sn
Qun Th
517 0305329303 DNTN TM - DV t Thin 107/3/7
Ng Ch Quc Qun Th
475 0309122476 Cty TNHH Dt Vit Ph 127
L Vn Ch
Qun Th
452 0312164797 Cty TNHH Chu An Sn19/1 ng s 28
ng S 28
Qun Th
443 0309343323 Cty TNHH MTV TM Quc 98H-98K KP3L Th Hoa
Qun Th
161 0302180655 Cty TNHH SX -XD-TM Thi5/12
Quc L 13
Qun Th
146 0304362097 Cty TNHH MTV Thc Ph718/18A
Quc L 13
Qun Th
40 0303188382 Cty TNHH TM -SX -DV 39, kp 1
Quc L 1a
Qun Th

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

in thoi ds tc
dthoai ctk
Hip Bnh Chnh
0908686866
Linh 7240818
Xun
0837240818
Hip Bnh Phc
Tam Bnh
0982610255
Hip Bnh Phc
08 37272500
Hip Bnh Phc
36013781
Tam Ph
7403485
62820330
Hip(08)
Bnh
Phc9964
3726
37269964
Linh Ty
0837298032
Hip Bnh Chnh
0854319100
Trng Th
Bnh0862842390
Chiu
0862842481
Bnh(84-8)
Th 54101162
54101162
Hip0837267320
Bnh Chnh
37267592
Hip Bnh Chnh
0837263824
Hip0913806536
Bnh Chnh
0908493744
Hip08
Bnh
3726
Chnh
9778
0837269778
Hip7269751
Bnh Phc
37269751
Hip0906853996
Bnh Chnh
0996097458
Tam Bnh
08 62997348
Linh 0873087711
Chiu
0873087711
Hip0837262064
Bnh Chnh
0837262064
Linh Xun
0866821259
Hip Bnh Phc
Tam Bnh
01694337176
Linh 08
Xun
37241711
0837241711
Tam Bnh
(08) 6284 9556
Hip0836013712
Bnh Chnh
0836028135
Linh (848)
Trung 3724 1332 37 0837242128
Bnh Chiu
0108249491
Linh Trung
0838964025
Linh 0854023167
ng
54023167
Bnh0854032940
Chiu
54032391
Hip08
Bnh
37272125
Phc
0837272125
Hip(08)
Bnh
Phc9616 - (080854039674
5403
Hip0837273282
Bnh Phc
0837273282

email
lhdn
dongtienph
daiquangph

Ma nganh_kd
8 46499
8 46495

cogioimien
chauthao@h
thuanthao.

8 46209
8 82920
9 46591
8 46495
8 28190
8 46613
9 46520

duckt@binh
ktoancongn
giaiphapky
anhthu@trie
hp_adv200
tuvangiaca
sales@vvic.
trinhthien@

lephangia@
hiennguyen
accounting
ctydetviet
cokehuong@
thuphaman@
hanauto201

9 46322
8 52291
8 46329
8 46520
9 46599
9 46696
8 22209
8 46631
8 41000
8 10800
8 46631
8 45119
8 52291
8 46323
8 46613
8 46622
8 46692
9 29200
6 46599
8 13110
8 46497
8 45119
8 46622
8 46329
8 45120

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n vd
ph
phng)
trch
bn bun d
1629902.8871
2 THUDUC
Bn bun n c
1667955.94
2 THUDUC
1760488.4733
2 THUDUC
Bn bun nng
1784705.9205
2 THUDUC
Dch v ng g
1840447.3777
2 THUDUC
Bn bun my m
1861660.8
2 THUDUC
Bn bun vt t cp in
1887715.2786
2 THUDUC
SX cn
1887903.067
2 THUDUC
Bn bun du m
1949326.1935
2 THUDUC
Bn bun thit
2017014.4799
2 THUDUC
2061468.784
2 THUDUC
bn bun thy
2084294.6405
2 THUDUC
Dch v i l
2131105.0446
2 THUDUC
bn bun thc
2141357.0647
2 THUDUC
Bn bun thit
2245217.9816
2 THUDUC
bn bun ph t
2265753.2181
2 THUDUC
bn bun giy
2293313.7983
2 THUDUC
sn xut sn p
2297014.4005
2 THUDUC
bn bun vn l
2299785.372
2 THUDUC
Thi cng xy d
2575988.4604
1 THUDUC
Sn xut thc
2709501.361
1 THUDUC
bn bun g
2956975.73
1 THUDUC
Bn bun xe n
3334739.0162
1 THUDUC
Hot ng dch
3979540.2
1 THUDUC
Bn bun tri cy ti
4800444.54
1 THUDUC
Bn bun nht
4992749.186
1 THUDUC
Mua bn bun s
5050834.19
1 THUDUC
Bn bun ha c
5333548.3804
1 THUDUC
SX ro mooc, con
6338527.7487
1 THUDUC
bn bun my m
8326847.5732
1 THUDUC
SX vi, si
9079329.592
1 THUDUC
bn buon giy c
9502638.4542
1 THUDUC
bn bun xe t
9798980.8832
1 THUDUC
Bn bun tn t
25731612.559
1 THUDUC
bn bun thc
28251362.7713
1 THUDUC
Bn l t v p
79238866.7809
1 THUDUC

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2110 0312532225 Cty TNHH Nng Sn Th86
Nguyn nh Qun Ph N
2099 0301442682 Cty TNHH Thit B Khoa456
Phan Xch LonQun Ph N
2073 0302697411 Cty TNHH M Phm Thng
100-102
Xun
Nguyn Vn TrQun Ph N
2012 0302889402 Cty TNHH Vinh Khi
97
Nguyn Trng Qun Ph N
2005 0302685825 Cty TNHH Ha Cht N94K
Nguyn Trng Qun Ph N
2004 0301473384 Cty TNHH TM DV Khang 85
o Duy Anh Qun Ph N
1956 0303178673 Cty TNHH Chan Chem 212
Nguyn nh Qun Ph N
1953 0302542552 Cty TNHH K Thut TM A15
Hong Diu Qun Ph N
1867 0303105971 DNTN TMDV Tn V
161/3
C Bc
Qun Ph N
1847 0312641136 Cty TNHH Famichem
173A
Nguyn Vn TrQun Ph N
1841 0300831968 Cty TNHH TM Dc Phm Bnh
13c NguynH Biu ChnhQun Ph N
1793 0312566055 Cty TNHH Thng Mi Dch
778k/6
V V
Nguyn
Du Lch
Kim
Xut Nhp
Qun
KhuPh
Nam
N Long
1792 0308252112 Cty TNHH TM XNK Hong
324A/12 Phan nh Phng Qun Ph N
1785 0302260276 Cty TNHH Kim Nam
33/4
Nguyn nh Qun Ph N
u T Thng
Mi Quc
Khang
1775 0312394790 Cty TNHH Mt Thnh Vin
86/23/9
Thch
Qung
Qun Ph N
1748 0303378513 Cty TNHH Vn Minh Pht150/23
ng Vn NgQun Ph N
1740 0302580131 Cty TNHH c Thnh
159/39C
Hong Vn ThQun Ph N
1636 0302281251 Cty TNHH TM Huy V
776/47D
Nguyn Kim Qun Ph N
1589 0301449825 Cty TNHH TM V i
175
Hoa Lan
Qun Ph N
1588 0312576462 Cty TNHH XNK Qu Ngu 71/60
Trng Quc Dung
Qun Ph N
Ph
1561 0310612468 Cty CP T TM Hng Thnh251/1
Nguyn Vn TrQun Ph N
1488 0303899555 Cty CP Thng Mi H Phan
456 Phan Xch Long
Qun Ph N
1477 0312550577 Cty TNHH TM Cung ng Cng
121A Ngh
HongDinh
Vn Th
Dng Bin Qun
ng Ph N
1461 0301442146 Cty TNHH Thng Mi Dch
202VHong
Nam Giang
Vn Th,
Qun Ph N
1419 0302565976 Cty TNHH TM Triu Vn159/13A
Hong Vn ThQun Ph N
1414 0307858528 Cty TNHH Gii Php Mi 221E/2
Trng V Nc Trn
Vit Huy Liu Qun Ph N
1413 0303476359 Cty TNHH Thit B Nh 279
Nguyn Vn TrQun Ph N
1360 0303501502 Cty CP in T Sao Kim Tng 1, Ta Trn Huy Liu Qun Ph N
1342 0304251206 Cty TNHH Ho Dc Hp Tc
261-263
Phan Xch LonQun Ph N
1309 0306056257 Cty TNHH VL XD Ton C 50/4F
Nguyn nh Qun Ph N
1295 0301440357 Cty CP Knh Thun Th 454 Cng Ha
Qun Ph N
1272 0307554255 Cty TNHH K Thut M C17
ng
bis
H Vn Hu
Qun Ph N
33 0303937088 Cty TNHH TM V Dch V
12A
Long Hng Nguyn Th HQun Ph N
1266 0302005727 Cty TNHH SX TM An Lp29-29A
Hunh Vn BnQun Ph N
1243 0309110047 Cty TNHH TM DV K Thu
5 Phan Xch Long
Qun Ph N
1226 0313062188 Cty TNHH Xut Nhp Khu
450/16/45
u T ThPhan
ng Xch
Mi Hi
Long,Qun
Nam
Ph N
1176 0310617378 Cty TNHH DV Thit B V30
ng Vn NgQun Ph N
1173 0303458286 Cty CP ho cht maha 81/47
H Vn Hu
Qun Ph N
1119 0302065042 Cty TNHH Bao B Nha 6A
Thi Dng Phan nh PhQun Ph N
1116 0311221587 Cty TNHH Giao Nhn Vn
82/4
Tn Phong Qun Ph N
1103 0311660249 Cty TNHH Cng Ngh 29
Hoa Lan
Qun Ph N
1099 0312004881 Cty CP MC Fish Vit Na 96
o Duy Anh Qun Ph N
1034 0303121395 Cty TNHH A.B.M
72
C Lao
Qun Ph N
1009 0313240673 Cty TNHH Xut Nhp Kh
182 H Vn Hu
Qun Ph N
970 0308613538 Cty TNHH MTV Cng Ngh4A
ng Vn NgQun Ph N
912 0302747006 Cty TNHH TM & SX Tn 294-296
Trng Sa
Qun Ph N
881 0301448733 Cty CP Tin Hc Lc Vit 23
Nguyn Th HQun Ph N
Nh Quang Thch Qung Qun Ph N
853 0303351374 Cty TNHH xc tin y khoa
20/252
836 0312510969 Cty TNHH Lu Trn
145/41
Nguyn nh Qun Ph N
833 0312910357 Cty Tnhh Thng Mi Quc
ST
2 Hoa
MinhPhHoa
ng
Qun Ph N

830 0302361203 Cty


829 0303403181 Cty
743 0312467128 Cty
670 0302673379 Cty
643 0301617004 Cty
569 0311028311 Cty
497 0312573581 Cty
447 0302217087 Cty
436 0312483401 Cty
385 0302317476 Cty
373 0308113486 Cty
331 0301452296 Cty
189 0305648250 Cty
141 0303265051 Cty
111 0301636134 Cty

TNHH Thng Mi Minh


74/13/14
An
Trng Quc Dung
Qun
TNHH TM & DV Son Phng G3, ta
Hunh Vn BnQun
TNHH Thng Mi Lin
276
Hip Mo BiNguyn Thng Qun
Hin
TNHH TM Thi H 22
Hoa Cc
Qun
CP SX Thng Mi Lin
57Pht
o Duy Anh Qun
CP Quc T Gm S778K/2
Nguyn Kim Qun
TNHH SX TM Quang 30
o Duy Anh Qun
CP u T Phan V 37
Hong Vn ThQun
TNHH Yuan Shun Vi 322
Phan nh PhQun
TNHH SX Thng Mi 54/27
Ngc Sn o Duy Anh Qun
CP TM Vn Ti n178/4A
Phan ng Lu Qun
CP Dc Phm Duy Tn
22
H Biu ChnhQun
TNHH t Hong Gia136
Chin Thng Qun
TNHH TM SX Tri Vi181/51
Phan ng Lu Qun
TNHH RUBY
268
Hunh Vn BnQun

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

15
02
08
15
15
09
11
10
01
11
12
04
01
15
05
14
08
04
02
10
10
02
08
09
08
01
10
08
02
03
13
09
08
17
02
02
10
09
02
09
02
09
02
09
10
02
08
05
11
02

in thoi ds tc
0838442215
0838458289
08 38450452
9951984
0838445850
8463541
08 39973157
0862813522
0903 953 961
84(08)38447829
0903 3305550
08 5408 6412
39903190
08 3842 6501
8424587
8244426
0838446614

dthoai ctk
38442215
8438458289
84838450452
0835926162
0837296229
38445850
0838427647
39973157
62813522
38422945
38447829
0908249491
0854086412
0838430684
0838426501
0838445391
0838424587
0835173407
0838305011
0839979073
35471584
39919061

email
lhdn
duyminhcor
lananh.pha
vinhkhoi@vi
xuan.huynh
info@chanc
vinhgn.ngu
dntanvu200
qcco1@aust

tangthanhh
vanmvt@yah

vetta@vett
thanhha86
ketoan@htp
info@hapha

0839956850
08 3991 9061
083845 8579 - 0838
088452420
38454666
trieuvanco@
0838446525
0916663499 tuvanluatk
0839975893
0839975894
38553522
840862538324saokim@sao
(08) 39959956
840839959956
0839956957
0839956957
0838452401
08-39975849
08 39970112-0061 0839970061
0838479554
38479554
longhung12
08 38 484 777
0838454777 nh@anlap.c
08 6292 6585
62926585
phongnh@ph

08-39484560
8440454

0839 954 266


5171014
0839971023
0838459555

0838107578
0983295831

38418519
39975208
0838440454
38442257
35178257
0
0835171014
0838459555
35173328
0838423333
38107578
061.3849078

thao@maha
sunplastic@
thienminhv

abm@hcm.v
modernlife
lacviet@lac
info@nqmed
tuanluucnt

Ma nganh_kd
8 46329
8 46599
8 47722
8 46599
8 46692
8 46530
8 46692
8 47721
6 43900
8 46692
8 46492
8 45119
8 46622
8 46329
8 46622
8 46692
8 46204
8 46599
8 46494
9 46695
9 46594
8 46204
8 45119
8 46639
8 46495
9 26100
8 46204
8 47524
9 46634
8 46520
8 46613
8 46599
8 46595
8 95120
9 46692
8 22201
8 46631
8 46510
9 46209
8 46594
8 46530
8 46204
9 46510
8 46492
8 46591
8 46691

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

10
17
05
07
09
04
09
15
01
09
03
11
09
01
11

0838456634
08 3995 1205
38-130692
5173339
0839970980
0902 835628
(848) 22200884

39971143
0839951205
2838130691
0835173339
39970979
0838457699
38423830
0822200884
0839959986

0838445837
6258 4796-6658981 0862795549
0838421834
848.3842184
0837175678 - 0837 62839578
08 54491160
0854491159
0837123456
0837123456

bichchi@sn

ketoan@lie
Lengocanh
phanvu@ph
yuanshun.v
ceoadong@g
info@duyta
info@hoang
tochuc@rub

8 46595
8 46692
8 46520
8 46592
9 46699
9 46639
8 46329
9 43900
8 46623
8 46692
9 46693
9 46492
8 45120
8 46204
8 46204

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n vd
ph
phng)
trch
Bn bun thc
1500000
2 PHUNHUAN
Bn bun thit
1511707.7479
2 PHUNHUAN
Bn l m phm
1537656.1695
2 PHUNHUAN
Bn bun thit
1610277.9848
2 PHUNHUAN
Bn bun ha c
1621402.8
2 PHUNHUAN
bn bun dng c ti tiu
1621524.6878
2 PHUNHUAN
Bn bun ha c
1671210.3296
2 PHUNHUAN
bn l thit b
1673976.2934
2 PHUNHUAN
thi cng ng c
1773517.1278
2 PHUNHUAN
bn bun ha c
1800691.5391
2 PHUNHUAN
Bn bun thnh phm thuc tn dc,1812219.05
m phm, dng c, trang
thit b y t
2 PHUNHUAN
1881034.61
2 PHUNHUAN
Bn bun xe c
1881618.1059
2 PHUNHUAN
bn bun st t
1908157.589
2 PHUNHUAN
Bn bun nguyn
1929879.1
2 PHUNHUAN
Bn bun st t
1963761.6
2 PHUNHUAN
bn bun ha c
1969648.932
2 PHUNHUAN
Bn bun nguyn
2128058.75
2 PHUNHUAN
Bn bun my m
2219556.6942
2 PHUNHUAN
Bn bun ph ki
2219893.77
2 PHUNHUAN
Bn bun bng x
2257411.4162
2 PHUNHUAN
bn bun my i
2417667.1961
1 PHUNHUAN
bn bun nguyn
2445960
1 PHUNHUAN
2472138.8624
1 PHUNHUAN
bn bun xe c
2551023.4564
1 PHUNHUAN
bn bun vt li
2557217.04
1 PHUNHUAN
bn bun thit
2557485.7334
1 PHUNHUAN
Sn xut linh ki
2665168.8592
1 PHUNHUAN
Bn bun thc
2702438.1502
1 PHUNHUAN
Bn l vt liu
2780613.6328
1 PHUNHUAN
bn bun knh
2814858.132
1 PHUNHUAN
Bn bun linh k
2866014.3
1 PHUNHUAN
bn bun xng
108867273.5043
1 PHUNHUAN
Bn bun sn p
2883914.9465
1 PHUNHUAN
bn bun thit
2952972.68
1 PHUNHUAN
2990280.29
1 PHUNHUAN
Sa cha Thit b
3157984.85
1 PHUNHUAN
Bn bun ha c
3170522.5451
1 PHUNHUAN
SX cc sn ph
3351068.8499
1 PHUNHUAN
bn bun g
3366884
1 PHUNHUAN
Bn bun my t
3415865.3
1 PHUNHUAN
bn bun bt m
3425070
1 PHUNHUAN
bn bun my c
3682937.0613
1 PHUNHUAN
3774982.5078
1 PHUNHUAN
bn bun my m
3950739.962
1 PHUNHUAN
bn bun nguyn
4232136.3444
1 PHUNHUAN
Bn bun my t
4397262
1 PHUNHUAN
bn bun dc phm
4530769.905
1 PHUNHUAN
Bn bun my
4602054.3447
1 PHUNHUAN
Bn bun chuyn doanh khc cha c4627401.26
phn vo u
1 PHUNHUAN

Bn bun vt t y t
4648834.2583
Bn bun ha ch
4657841.7862
Bn bun in
5388698
Bn bun vt t, ph kin ngnh in
6105793.8909
Bn bun vi
6389090.9365
Bn bun vt li
7469024.2144
Bn bun nguy
8696000.2756
Xy dng chuy
9625402.3903
bn bun kim lo
9976408.163
Bn bun ha ch
11205087.7099
Bn bun ht n
11578382.5
Bn bun tn dc
12967144.2688
bn l t
22567368
Bn bun nguyn
29065666.0838
Bn bun nguyn
35451614.3784

1 PHUNHUAN
1 PHUNHUAN
1 PHUNHUAN
1 PHUNHUAN
1 PHUNHUAN
1 PHUNHUAN
1 PHUNHUAN
1 PHUNHUAN
1 PHUNHUAN
1 PHUNHUAN
1 PHUNHUAN
1 PHUNHUAN
1 PHUNHUAN
1 PHUNHUAN
1 PHUNHUAN

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2095 0302685462 Cty CP K Thut Quc Vi8
Hng H
Qun Tn
2090 0310946622 Cty TNHH TM XNK Ha Ch
25
Nguyn Hng Qun Tn
2086 0305278352 Cty TNHH TM Hnh Tinh33 Phan B PKhng C
Qun Tn
2078 0309371546 Cty TNHH TM DV Sn xu
740/5A u C
Qun Tn
2072 0306100636 Cty TNHH TM DV V Mi95
Trng Hi Nguyn
Ca Vn Thnh Qun Tn
2060 0301762121 Cty TNHH Nguyn Anh 8/6 - 8/8
Thch Minh NgQun Tn
2051 0302977994 Cty TNHH ng Hi Anh303
Hong Vn ThQun Tn
2042 0312328607 Cty CP C Kh In Si G32 t Thnht Thnh
Qun Tn
2037 0305639993 Cty TNHH TM - DV - Bao 13
Quch Vn TuQun Tn
2019 0304220864 Cty TNHH Hng Long (V175/1
Cng L
Qun Tn
2014 0310044977 Cty TNHH TM DV Xut N1
D52
Qun Tn
1996 0305728788 Cty TNHH MTV XNK ng14/24c
Bu Bng
Qun Tn
1995 0304407301 Cty TNHH Thnh Thi 51/48 Cng L
Qun Tn
1983 0307901981 Cty TNHH Sn xut TM T31/27
Nguyn nh Qun Tn
1976 0305280954 Cty CP SX V Cng NghPhng 6A, LHong Vit
Qun Tn
1969 0309499521 Cty CP k thut Nam C31-33 Phan Huy ch
Qun Tn
1946 0302345723 DNTN Qunh Lam
42/12
Nguyn Minh Qun Tn
1937 0303086197 Cty TNHH N.V.N
64/1
Xun Diu
Qun Tn
1929 0302167527 Cty CP Kinh Doanh Vt T2Nng
Ph Quang
Lm Thu
Ph Quang
Sn VnhQun
Thnh
Tn
1926 0306320374 Cty TNHH Kim Sot Dn
11/12
Nguyn Vn MQun Tn
1921 0312684348 Cty TNHH Ct Motor
26/17 Nguyn
Nguyn
Minh Hong,
Minh Qun
Phng
Tn
12, Qun Tn B
1918 0303220910 Cty TNHH SX TM Vit H 25/17/15A Cu Long
Qun Tn
1905 0302437981 Cty TNHH TM DV Din k 76
ng A4
Qun Tn
1900 0302396622 Cty TNHH Nht Anh
28/3
Trng Cng nh
Qun Tn
1882 0305783299 Cty CP xut nhp khu Thi
19 Bnh Dng
Tn Canh
Qun Tn
1871 0311396530 Cty TNHH TM ICB
86/7
Bu Ct 2
Qun Tn
1864 0302010607 Cty TNHH Sn Xut Thng
253Mi
Hong
XutVHong
Nhp Khu
Vn Ty
ThQun
NamTn
1851 0309720885 Cty TNHH MTV Phong La752/34
Lc Long QunQun Tn
1846 0310528174 Cty TNHH MTV TM SX TMD
177
Bu Ct
Qun Tn
1838 0304428397 Cty TNHH TM Gia Cng L318
L Thng Kit Qun Tn
1832 0303075124 Cty TNHH TM a Phong13 k300
Cng Ha
Qun Tn
1828 0313014219 Cty TNHH Thng Mi Xut
33Nhp
TrngKhu
Cng
TrMnh
ng
nh,
Cng
Khang
Phng
nh
Qun
14, Qun
Tn Tn Bnh
1827 0302339310 Cty TNHH M Phm Mira320/6A Trng Chinh
Qun Tn
1816 0309135348 Cty CP Ha Nha Ngc MT3 TN Tn Tng Dng, S 02
Qun
Nguyn
Tn Th Lc
1803 0301934892 Cty TNHH Hoa
406/63
Cng Ha
Qun Tn
1758 0305105423 Cty TNHH TM XNK Phara155
Xun Hng Qun Tn
1744 0304548905 Cty TNHH Hng i
476/234A3/1Au C
Qun Tn
1739 0301466228 Cty TNHH KD TTBYT Vit39
Bu Ct
Qun Tn
1738 0302588571 Cty TNHH Sn Xut TM M
307/6
Nguyn Vn TrQun Tn
1730 0307100068 Cty TNHH MTV TM ng VTa nh Athena, lu 11, s Qun Tn
1710 0302955006 Cty TNHH nh Sn 513
Phm Vn Hai Qun Tn
1704 0301834337 Cty TNHH MEC
254/319
Cch Mng ThQun Tn
1667 0303990187 Cty TNHH Xut Nhp KhQ8 CX Tn STrng Cng nh
Qun Tn
1663 0309578886 Cty TNHH TM Ho Cht V42
L Trung NghQun Tn
45 0302902205 Cty CP i Ph Lc
288
Trng Chinh Qun Tn
1656 0312168110 Cty CP K Thut C Kh51
Yn Th
Qun Tn
1655 0304908185 Cty TNHH TM DV XNK Ho404 ng L Thng Kit Qun Tn

1653 0302243055 Cty


1616 0312588524 Cty
50 0309247436 Cty
1610 0305361339 Cty
1609 0302228307 Cty
1608 0312024302 Cty
1599 0312004377 Cty
1598 0306045456 Cty
1562 0304920337 Cty
1560 0300450289 Cty
1516 0305674130 Cty
1496 0302245422 Cty
1492 0307029295 Cty
1490 0304229874 Cty
1476 0310519853 Cty
1474 0303283036 Cty
1473 0303463261 Cty
1468 0304933135 Cty
1453 0302728003 Cty
1450 0303987586 Cty
1440 0305906053 Cty
1427 0302615708 Cty
1418 0301417809 Cty
1393 0312798419 Cty
1385 0310225902 Cty
1363 0310451796 Cty
1340 0303014918 Cty
1317 0302901924 Cty
1305 0310713265 Cty
1302 0312403558 Cty
1299 0312828857 Cty
1297 0310587645 Cty
1291 0304362604 Cty
1282 0311555131 Cty
1247 0303787347 Cty
1232 0302660700 Cty
1230 0304003676 Cty
1216 0312380251 Cty
1194 0307856249 Cty
1171 0312439106 Cty
1164 0303327163 Cty
1162 0301753494 Cty
1160 0313145229 Cty
91 0301985093 Cty
1152 0302860026 Cty
1133 0312016809 Cty
1122 0309478190 Cty
1113 0311409860 Cty

TNHH Tn Chu 135 Hong HHang Hoa Th Qun Tn


TNHH Sn Xut V KTng 4, TN HI u, s 39B Tr
Qun
ng Sn
Tn
TNHH MTV Hong Ph33
Mai Lo Bng Qun Tn
TNHH MTV G Hong136
Cch Mng ThQun Tn
TNHH TM v Giao N 58/57
Nguyn Minh Qun Tn
C Phn Trang Thit
337/2/3 L Vn S,
Qun Tn
TNHH thit b y t T9, etown buiCng Ha
Qun Tn
CP C in Lnh Su 18H Cng Ha
Qun Tn
TNHH SX TM An Th 35
Cu Long
Qun Tn
C Phn Xut Nhp36
Khu
Bch
Vng,
Hp Tc u T Giao
Qun
Thng
Tn
Vn Ti
TNHH MTV Cng Ngh39
Trn Quc To Qun Tn
TNHH TM SX v DV T62/6
Bu Ct
Qun Tn
TNHH Hng Trinh 766A/34
Lc Long QunQun Tn
TNHH TM-DV Vit Tr572-574
Hong Vn ThQun Tn
TNHH THIN ANH MI60/30
Yn Th
Qun Tn
TNHH M.T.R
636/3/15
Cng Ha
Qun Tn
TNHH Thit B Vi 44C c x t do
Cch Mng ThQun Tn
TNHH TM V DV nh27/13Bis
Hu Giang
Qun Tn
TNHH Xut Nhp kh86/27
Ph Quang Qun Tn
CP Xy Dng Cng 43/14/14
Cng Ha
Qun Tn
TNHH Nhp Khu SX77/10
TM Duy HngL Lai
Qun Tn
TNHH Vit Thng 307/10
Nguyn Vn TrQun Tn
TNHH TM Tn Hng754
Cch Mng ThQun Tn
TNHH 1TV Thng Mi
986/27
Dch Cch
V u
Cch
Mng
T V
Mng
Thng
PhtThQun
8,
Trin
Phng
Lin
Tn
5,
Minh
Qun Tn B
CP u T Nam Thnh174
Pht
Cng Ha
Qun Tn
CP HAWACO Min N33
Trng Cng nh
Qun Tn
CP TM Kt M.T
55 Phan B PKhng C
Qun Tn
TNHH TM trang tr n
339
L Thng Kit Qun Tn
TNHH SX TM DV Nam
22/34
Bch ng
Qun Tn
TNHH Thng Mi & Dch
307/6V
Nguyn
Rmc Nguyn Vn TrQun Tn
TNHH Phc Phc Th 11D18
Cng Ha
Qun Tn
TNHH MTV XNK ha phng
c
401, lu
Khng
4, sC
6-6A,
Qun
ng Tn
D56
TNHH M nh
22
ng C1
Qun Tn
TNHH VIET VET
165
Bu Ct
Qun Tn
TNHH thp Bc DB89
Bu Ct 5
Qun Tn
CP dch v v k th 364
Cng Ha
Qun Tn
TNHH TM Kim Ph L 426
L Thng Kit Qun Tn
TNHH SX V TM DV 72/28
Nguyn Hng Qun Tn
TNHH TM Hp Nht 25/15
Bnh Vn TrnQun Tn
TNHH Thit B Y T37 Bu Ct 3,
Qun Tn
TNHH An Hu
45
Tn Tr
Qun Tn
TNHH TM DV St Th469
L Thng Kit Qun Tn
TNHH I.E Trading
39A Hng H,
Qun Tn
TNHH TM thp Nam 307D
Nguyn Vn TrQun Tn
TNHH TM - DV Dng 24
Ng Th Thu MQun Tn
TNHH XNK Thanh Ph289
Hong Vn ThQun Tn
CP Nguyn Gia Lin 47/3
Trng Chinh Qun Tn
TNHH TM Thp Ho 14/4
Vn Chung
Qun Tn

1105 0312473298 Cty


1101 0301984237 Cty
1062 0302187717 Cty
1058 0312102744 Cty
1057 0302398274 Cty
1047 0304902916 Cty
1043 0312472738 Cty
1042 0304238607 Cty
1030 0303062485 Cty
1017 0303494051 Cty
984 0302902276 Cty
967 0304183637 Cty
941 0304807349 Cty
934 0301414491 Cty
924 0302644794 Cty
910 0305596612 Cty
909 0310760498 Cty
900 0311835410 Cty
887 0303054269 Cty
115 0312120856 Cty
885 0311999063 Cty
870 0305987140 Cty
844 0304926988 Cty
842 0302628175 Cty
804 0303310191 Cty
770 0304123317 Cty
766 0301447899 Cty
762 0302213808 Cty
124 0301424404 Cty
754 0309467897 Cty
742 0304405664 Cty
739 0303111100 Cty
736 0310498843 Cty
703 0302165110 Cty
699 0302940176 Cty
687 0313449996 Cty
639 0305645718 Cty
635 0303270862 Cty
633 0305502815 Cty
599 0303582082 Cty
573 0305426000 Cty
563 0301419757 Cty
561 0304253563 Cty
558 0310912101 Cty
556 0302984046 Cty
553 0312282906 Cty
535 0302000905 Cty
529 0311027269 Cty

CP Ph Mai Anh
2/4
L Lai
Qun Tn
TNHH DV TM Phm 34/6
Yn Th
Qun Tn
CP Thng Mi Dch V
60 An Ba
Cch Mng ThQun Tn
TNHH SX V TM Ph29/9
Yn Th
Qun Tn
TNHH Thit b Y t 22
Nguyn Vn MQun Tn
TNHH TM V DV k 14/7A
Thn Nhn TrQun Tn
TNHH TM Sk & Son 43/14/42
Cng Ha
Qun Tn
TNHH Sao Kim
32
Thn Nhn TrQun Tn
TNHH Ni sng
16
Quch Vn TuQun Tn
TNHH Thng Mi Dch
33/4
VHTn
ng Ha,
Trn Tun (Tn C:
Qun
CtyTn
TNHH Thng Mi
TNHH SX TM Inox i745
L Thng Kit Qun Tn
TNHH TM-DV Nguy398
Hong Vn ThQun Tn
TNHH Chu i Dng
87
Phm Ph Th Qun Tn
TNHH TM Tn Hong
10/14
Xun Diu
Qun Tn
TNHH TM UCC
10/3
Phan nh GiQun Tn
TNHH C Hi V Th60/26
Yn Th
Qun Tn
TNHH MTV TM Gold 88/2/24
Phan So NamQun Tn
TNHH 2A
36
Ng B
Qun Tn
TNHH TM DV Sn xu559-561
Hong Vn ThQun Tn
TNHH Nhy Ni
39A
Hng H
Qun Tn
TNHH XNK TM Dc phm
710-712
NMN
Cch Mng ThQun Tn
CP Tn Tr t
116 L BnhKhng C
Qun Tn
TNHH Trung kin H 416/16A
Phm Vn BchQun Tn
TNHH K Thut Cng64/22
Ph Quang Qun Tn
CP Thit B Vt T KHKT
156/5
V DL Trung
Cng
Sn
Ha
T.S.S.EQun Tn
TNHH TM Th y Tin26/56
Nguyn Minh Qun Tn
TNHH Thng Mi Hoa
737/14
Sen Cch Mng Thng T Qun Tn
TNHH TM Sn xut V5 - 7 ng Hunh Lan KhanhQun Tn
TNHH TM Thp Ton8/42
Nguyn nh Qun Tn
TNHH TM V DV HoS 10
Ph Quang Qun Tn
CP u T V Pht Trin
737/4
Vin
Cch
Thng
Mnh
Min
Thng
Ty
T Qun Tn
TNHH TM V XD Vit53 L Trung Ngha
Qun Tn
CP Xut Nhp Khu 86/58
Ph Quang Qun Tn
TNHH Thit B Lnh307/33
Nguyn Vn Tr
Qun Tn
TNHH Thit b Y t 20 ng C22Khng C
Qun Tn
TNHH Mt Thnh ViL5, TN Etown 2, s 364 CnQun Tn
TNHH MTV TM XNK Vi
15/6 - 8A
Phm Vn Hai Qun Tn
TNHH TM c Tin 260/4/49
Nguyn Thi Qun Tn
TNHH K Thut Nam281/19/5
Phng
L Vn S
Qun Tn
TNHH Trao i Hon13
Nguyn B Tu Qun Tn
TNHH TM SX Ton Vi123
Nguyn Thi Qun Tn
TNHH TM Xun Pht118/1
Bu Ct 2
Qun Tn
TNHH TM DV Ton K16-C22-K300Cng Ha
Qun Tn
TNHH MTV TMDV xu
737/4 C
Cch Mng ThQun Tn
TNHH tn thp Vn 1699
Hng Lc
Qun Tn
TNHH Xut Nhp Kh
05
Cng Ha
Qun Tn
TNHH TM XD Diu L906
Lc Long QunQun Tn
TNHH TM DV XNK Ho339/30
Nguyn Thi Qun Tn

514 0305389214 Cty


501 0310200231 Cty
487 0312492332 Cty
451 0311060403 Cty
449 0302930097 Cty
149 0305479732 Cty
439 0312358785 Cty
426 0312592619 Cty
403 0301424549 Cty
397 0301798833 Cty
388 0303549039 Cty
321 0310597548 Cty
308 0301483015 Cty
277 0301401799 Cty
275 0302770982 Cty
266 0306853809 Cty
248 0311851902 Cty
247 0301224370 Cty
162 0312126992 Cty
246 0305100136 Cty
238 0301893928 Cty
165 0301422238 Cty
196 0302246183 Cty
194 0302973502 Cty
191 0302792908 Cty

CP Thp Ton Thntng 1 , ta Trng Sn


Qun
TNHH Thp IPC Si bo tng 10, tBch ng
Qun
TNHH Cao Su 16
3/6
Ph Quang Qun
TNHH Ha Cht NavA75/6E/33 Bch ng
Qun
TNHH TMDV T.T.K D17
Nguyn Hng Qun
TNHH Cu Tng
31
L Trung NghQun
TNHH Si Vit
339/27
Nguyn Thi Qun
TNHH GARSONI Vit19A
Cng Ha
Qun
TNHH SX TM Kim HoH31 Bis K300Cng Ha
Qun
TNHH SX TM Nam 416-418-420L Thng Kit Qun
TNHH Phn Phi Ti1D
Ph Quang Qun
CP Vt T Mnh Tun 249A
Nguyn Thi Qun
TNHH TMDV An Huy57-59 Ng ThKhng C
Qun
TNHH TM Th Y Tn62/8-62/10-6Bu Ct
Qun
TNHH Minh c Min 140/2A
Cch Mng ThQun
TNHH MTV Pht Tri32
Thn Nhn TrQun
TNHH Nht Lc Pht3E/3
Ph Quang Qun
CP Thit B Cng N 157-159
Xun Hng Qun
TNHH MTV xut nhp
76
ng S 6
Qun
TNHH SX TM DV Anh888/77B
Lc Long QunQun
TNHH TM Thp i TTng 2, ta Trng Sn
Qun
TNHH TM DV Ct S10/2
Xun Diu
Qun
CP Pht trin Cng 2A
Phan Thc Du Qun
TNHH Ha Cht M.K.10
Ph Quang Qun
TNHH Ho Cht Tn78
Ph Cng Ba Vn
Qun

Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

in thoi ds tc
dthoai ctk
02 0934010199
0862530888
14
62538877
12 08 3948 2163
0822464005
14
73079279
11 0839718208
0919790889
02 08 38421850
38421850
02 08 3842 3661
06
12 9481493
62967053
15 084368248
38105292
12
38114979
13 0902359897
01632101829
15 0862675328
39637011
04 0838110529
66527499
04 0862968141
0839917207
15 35472679
62515351
12 8912547
37151609
04 8117095
38116078
02 0837542464/08375437542464
04 84854492068
54492068
12 0909397174
0909397174
02
38489387
12 0838112002
38112002
14 84838105129
38105129
01 39970685
39970685
12
39491983
02 8450722
8450722
09
38601120
14
0862781884
06
62557342
12
38119848
14 0913883577
0913883577
13 08 3719 2111
12
0862970090
13 0838123074 - 083 38487126
12 0854491257 - 5449154491257
10 3949 2497
0839492497
14 08 38493100
38425434
01 08 38445420 - 08 3938476648
12 0838494033 - 0838 62962613
03 9313712
0854475817
05 2819762
37166435
14 08 62966260 - 08 629
12 0862922225- 08629 0862922225
13 6281 5339
62815339
02
35472215
07 08 39715183
0839715183

email

lhdn

thienphuc
nhungoc@n

nhidoo@gm
thivan99@

quynhlam.
trithuc@vie

sonviettra
dienkhanh
nhatanh@n

tansannhat
vietlandta
congtythep
diaphong@

hongthuy.
info@path.
meolentex
melinh@hcm

khanh@van
info@vieta
tuannguye

Ma nganh_kd
9 46520
8 46692
8 46599
8 46530
8 46692
8 46692
8 46495
9 46599
8 46699
8 52299
8 45412
8 46692
8 46599
8 46692
9 46599
9 41000
6 46599
8 45301
9 03210
8 46599
8 45413
8 46326
8 46204
8 46599
9 46321
8 46693
8 68100
8 46202
8 46331
8 46622
8 46692
8 45302
9 46692
8 46599
8 46599
8 46329
8 46595
8 46495
8 46520
8 46204
8 46496
8 46692
9 46495
9 29200
8 46622

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

13
4
13
05
12
1
13
04
02
2
04
14
09
04
02
08
07
04
02
04
12
01
05
05
12
14
12
09
02
01
04
10
13
14
14
13
07
14
07
14
15
08
2
01
02
02
11
13

08 38115274
08 62 885 117
0982468579
08 22463434
0838119870
08 6292 2246

8115274

8 46692

38105292
0822463434
38119870

hoanggiat
accounting

8 52299
8 46631
8 46520

hn@sumiku
caothuy25

8 46595
9 43222
8 46329

0838105194
38116546
0838486793

08 3811 6546
8486793
0838458195
(08) 62972959
0862966221
8490897
38494089
0909369409
0908685854
62924263 - 629242662924263
62971825
0838122270
8460329
39770011
(08) 3948 5645
0839485645
0839974247
0839974247
8118064
38118064
0835059111
0835059111
0908174174
38449946
0838442374
38442374
0919883910
0919.883.910
38116089
0838116617
84838123603
38123603
0838646428
38423016
3849 7227
38420968
66602345
66571015
62973270
0903143084
37282888
0838490752
8491779
38491693
8100017
38100017
8641591
0838641591
0838127820
62788455
0839704949
08 3849 4046
08 62963422
086293422
9715183-9714416 39714416
08 3849 9839
0839973979
0839973979
8454096
39918506
0913866355
(84-8) 3810 4286 - ( 0838104286
0838108228

nguyenthi
viettrungh
caonam16@
luannguye
giakhangc
duyhungim
hathuy281
tathituon

hang.nguy
huydat.ttn

trang@viet

bacastre@
ree@reecor

siscovn@y

nglm@nglm

8 46204
8 46692
8 46411
8 46593
8 46599
8 46599
8 46520
8 46492
8 46494
9 46329
8 46599
8 46599
8 46692
8 46599
9 46622
9 46599
9 46599
8 46639
8 46694
8 46592
8 45301
8 46692
8 46599
8 46492
8 46622
9 43222
8 46633
8 46329
8 46692
8 46530
8 46622
8 46622
8 46593
8 47731
9 46635
8 46622

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

12
02
04
02
04
13
04
13
12
6
14
04
11
04
02
02
11
13
04
02
05
04
15
02
12
12
06
02
04
02
06
12
02
01
12
13
01
12
01
12
04
12
12
06
10
04
08
12

0838119120
0838114927
08 3848 8248/3842 38488248
08 39205060
62923437
0835470741
39484284
39484284
84 8 3849 8888
38498888
0902991194
0838130568
38130568
8421894
62938398
08 35125844
8640060
38640060
0838112165
38410292
0862967422
0862967422
08 38112115
38112115
08 3847 7649
38477649
38489647
38489647

0903036363
0933696168
62713055

0838498264
38110189
0913603116
38667197
38115519
0838143358
39974324
38452167
39490036

0839974324
08 8452167
083 949 0036
9703658
08 38487117 - 3844 38487117
0838443304
38443304
39979615
0839707666
39918080
0838427119
38427119
38458340
08 39977291
39716993
0839487604
39485604
0838688254
8114190
0862924511
088117757
08 38492861
(08) 39485727
39707 666
08 37196333
08 39741489

0839914265
38114190
62680972
38117757
37190523
38492861
39485729
39918080
0837196333
38485000
39741489
39481994

mailieu@p
thuanbui@
hiepacct7

info@fisher
hongthuy.b
sales@inox
dinh.minh
vothihanh@
ucc@hcm.v
www@cacvi

doanhdao5

admin@trun

vtttradinh
toanthangs

uyenvy@uv
tstcoltd@h
y-nhat@hc
nga140219

giaytoanvi

dieulongh
xnkhoangk

9 46692
8 46692
9 46520
8 46691
8 46595
8 46499
8 46692
8 46495
8 46520
8 46639
8 46593
8 46326
8 13220
8 46692
8 46326
8 52299
8 46622
8 46692
8 56101
8 46492
9 45301
8 46520
8 46599
9 46595
8 46209
8 46326
8 46622
8 46692
9 46204
8 46692
9 46692
8 22209
8 46492
8 46510
8 46693
8 46692
8 46693
8 46497
8 46695
8 46692
8 46204
8 46622
8 46520
8 46699
8 46695

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

02
02
02
02
14
12
12
12
12
07
02
04
02
14
05
13
02
12
13
08
02
04
04
02
14

088440131

38440131
35471549
0862969036
0839974813
0838163254
0838492443
0909663801
0839482288
0908125022
39481994
62966959
8110702 - 8113673 -38493799
8644730
38642368
8443298
71096789
38116688
38146688
0839907405
39907405
(08) 38493178
38492975
8445604
37562906
08 38 106 701
0838106701
38449271
08-38117454
0937123866
0909502413
8649198
73028768
38444859
0838444859
38208888
38208888
083948 7620
39487620
08 39976980
39976980
0838496116
38496116

toanthang.

account@n
ptpvinh81

kimhoanvu
daithanh@t
tqc.twa@h
truongdun

ngannguye
thanhtam1
anhkhailyc
ketoan@da
giang.phan
anhtuyet@

9 46622
8 46622
8 46694
8 46692
8 46692
8 46692
8 46695
8 46691
8 17010
8 25120
8 46329
9 46623
8 46692
8 46492
8 46622
8 46623
8 46695
9 46599
8 52299
8 46321
8 46622
8 45301
9 46510
8 46692
8 46692

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
bn bun thit
1517150.1618
2 TANBINH
bn bun ha c
1520268.268
2 TANBINH
bn bun my m
1527168.3717
2 TANBINH
Bn bun motor
1534166.5227
2 TANBINH
Bn bun ha c
1538248.06
2 TANBINH
bn bun ha c
1558955.6461
2 TANBINH
bn bun vt t thit b in lnh 1569607.118
2 TANBINH
bn bun my m
1577479.4674
2 TANBINH
bn bun bao b
1580625.0909
2 TANBINH
DV Giao nhn v
1603607
2 TANBINH
bn l xe
1605893.1758
2 TANBINH
bn bun thuc
1627332.5
2 TANBINH
Bn bun my m
1629289.68
2 TANBINH
Bn bun ha c
1641704.7
2 TANBINH
bn bun my m
1649070.0703
2 TANBINH
xy dng nh
1655432.2503
2 TANBINH
Mua bn ph tng my nng lm ng
1688098.8365
nghip
2 TANBINH
bn bun my m
1692681.7927
2 TANBINH
vt t nui trng thu sn
1705833.7512
2 TANBINH
bn bun my m
1710763.5171
2 TANBINH
i l m t, xa
1714468
2 TANBINH
bn bun cc lo
1716670.46
2 TANBINH
bn bun thc
1737716.2618
2 TANBINH
bn bun thit b x l nc thi
1742550.9224
2 TANBINH
bn bun thc p
1760107.32
2 TANBINH
bn bun vlxd h
1769851.2695
2 TANBINH
kinh doanh bt
1780949.42
2 TANBINH
bn bun hoa c
1795576.1331
2 TANBINH
bn bun u
1801383
2 TANBINH
bn bun thp
1817195.38
2 TANBINH
bn bun ha c
1824204.3126
2 TANBINH
bn l t
1828211.2
2 TANBINH
1828421.9723
2 TANBINH
Bn bun ha c
1855337.8716
2 TANBINH
bn bun my m
1870719.5175
2 TANBINH
bn bun my m
1953806.6655
2 TANBINH
bn bun hng liu v ph gia thc
1966387.4162
phm khc
2 TANBINH
Kinh doanh thi
1973154.31
2 TANBINH
bn bun i
1974208.2897
2 TANBINH
bn bun my t
1984043.43
2 TANBINH
bn bun hung
2015269.5017
2 TANBINH
bn bun n
2020494.5738
2 TANBINH
2083609.727
2 TANBINH
bn bun ha ch
2086566.1576
2 TANBINH
bn bun in
74183891.61
1 TANBINH
sn xut thn
2103304.0964
2 TANBINH
bn bun st t
2107646.179
2 TANBINH

KD ha cht

2108580.55
2164575.75
DV h tr vn t
69032544.536
Bn bun nguy
2177476.6022
bn bun linh
2178907.2808
2183858.5835
bn bun thit
2206974.1866
lp t iu
2210245.5534
bn bun du
2256007.8731
2262897.7183
bn bun thc
2367480.5
Bn bun ph g
2412040.6
bn bun vi cc
2414812.9951
Bn bun my m
2416827.435
Mua bn bi b
2447551.1061
bn bun my m
2450768.4113
bn bun chuyn
2453580
bn bun dc , trang thit b y t 2457463.7801
Bn bun hng t
2486757.3
bn bun bt ch
2489571.8
bn bun my m
2509301.0502
Bn bun lp
2537759.14
bn bun thuc
2551122.25
bn bun my m
2613270.3976
bn bun st t
2632461.677
bn bun thit b vt t ngnh nc 2662306.6333
bn bun my m
2707981.7397
bn bun tm n
2753732.03
bn bun cao s
2792871.2
bn bun my m
2798230
Bn bun ph t
2805270.4
bn bun ha c
2814238.955
bn bun linh k
2825708.9899
bn bun thuc
2841975.0148
Bn bun st th
2930772.24
cung cp lp
2971565.106
bn bun vlxd v
2981432.269
bn bun nguy
3041268.5
bn bun ha cht xt nghim, vt
3124148.5431
t dng trong y t
3181063.4796
bn bun my m
3200951.6784
bun nhm l,
3202457.457
3213093.4544
bn bun st th
42274411.1614
bn bun mm t
3235782.65
Bn l hoa lan c
3325141.8
bn bun sn v
3346745.4524
b bao st th
3372938.52

2 TANBINH
2 TANBINH
1 TANBINH
2 TANBINH
2 TANBINH
2 TANBINH
2 TANBINH
2 TANBINH
2 TANBINH
2 TANBINH
2 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH

bn bun ph g
bn bun ha cht , vt t KHKT
bn bun thit
bn bun phn
bn bun thit
kinh doanh
bn bun keo d
Bn bun sa ch
bn bun dy

3407329.5
3418174.2545
3573498.0425
3601922.5
3603206.25
3639102.9767
3651504.408
3653433.5343
3689494.03
3744819.3165
bn bun vt l
3918652.0275
bn bun my
3973456.797
bn bun sa
4100345.5668
Sn xut nm gh
4121946.3763
bn bun ha ch
4169143.1059
Bn bun bnh
4249017.6454
Dch v giao n
4258014.0915
bn bun st th
4291289.134
Bn bun ha c
4360887.0498
dch v n un
34939507.6706
bn bun thuc
4377173.1444
bn bun romoc,
4436160
bn bun thit
4566333.0884
bn bun thit
4575033.0822
bn bun thit b vt t KHKT
4851154.0635
Bn bun hng
5155638.2678
5198013.347
Bn bun hng lng thc thc phm 5248593.48
bn bun st t
32063367.722
bn bun ha c
5299363.3542
bn bun nguyn
5397090.067
bn bun ha c
5424544.23
bn bun ph gi
5431398.9835
sn xut tm c
5775335.6382
bn bun trang
5794802.5978
5957186.09
bn bun linh k
6427249.47
Bn bun ht n
6475032
bn bun ha c
6513859.19
bn bun ht n
6827371.817
bn bun giy
7399217.35
Bn bun nguy
7588306.5579
bn bun ha c
7612876.5934
bn bun nguyn
7669585
bn bun st t
7688256.415
bn bun in t
7698674.8393
bn bun nguy
8058310.8138
bn bun si
8159252.0573

1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH

bn bun st t
bn bun st th
Bn bun cao s
bn bun nguyn
Bn bun ha c
bn bun ha c
bn bun vi si
phn phi, bn
sn xut giy
Sn xut thng,
Bn bun thc
bn bun ng
bn bun ha c
bn bun thuc
bn bun st t
bn bun kim lo
bn bun t, x
bn bun my m
dv giao nhn h
bn bun tht
bn bun st t
bn bun ph t
bn bun my m
bn bun ha c
Bn bun ha c

8382427.829
8595328.9735
8857026.2443
9511860.3806
9571884.84
27207825.66
9861325.5449
10116141
10874533.403
10934409.4945
11118937.2038
13273909.6844
13556183.5957
15510627.6587
15639807.78
16186187.5583
17097895.0983
17194290.3136
25635703.799
17236325.6311
17764893.0806
24838654.1735
21845421.52
21944777.0612
22375821.4441

1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH
1 TANBINH

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2076 0310186322 Cty TNHH Thng Mi Dch
164/16
V Xut Nhp
ngKhu
S 8 Nguyn
Qun
Ngc
G V
2071 0312486184 Cty TNHH Mt Thnh Vin
61/109
Thng Mi L
Dch
c V
Th
T Thp
QunTon
G V
2044 0302806283 Cty TNHH Thng Mi & Dch
107 V K Thut
Nguyn
Nguyn
Vn CQun
Lm G V
2010 0302606534 Cty TNHH Hng Vit
12/9
ng 26/3
Qun G V
1975 0301986026 DNTN Nam Tin
1F18
Nguyn Thi SQun G V
1942 0311279227 Cty TNHH tm dch v N 37/247g
Quang Trung Qun G V
1938 0301801035 Cty TNHH TM V Dch V23
Nguyn Thi SQun G V
1902 0303877618 Cty CP Sn xut Thit B31
ng S 5
Qun G V
1888 0309425135 Cty CP St Thp Sn K 8
Nguyn Thng Qun
Hin G V
1879 0311452577 Cty TNHH u T Cng Ngh
69 LHa
ThHip
Hng,
Qun G V
1866 0308226497 Cty TNHH An Vt
93/1034G
L c Th
Qun G V
1856 0303673491 Cty TNHH xut nhp khu
g15
Thng MiThng
dch v
Nht
Phng
Qun
LoanG V
1845 0303250009 Cty TNHH An Lim
15
ng S 12
Qun G V
1777 0304412809 Cty TNHH Thng mi Dch
76/72
v Hng
ng s
Ch
59
Qun G V
1753 0310251677 Cty TNHH MTV Sn Xut99
Thng Mi Dch
Nguyn
V G.B.S
Oanh Qun G V
1745 0309871161 Cty TNHH MTV Thng Mi
96/26C
Dch V Hunh
ng Thy
S 5
Qun G V
1742 0313140090 Cty TNHH u T Xut Nhp
20/1Khu
Phm
Ntv
Huy Thng
Qun G V
1696 0305449784 Cty TNHH Thng Mi v 276/73
Cng Ngh Ph
Thng
Minh
Nht
Long Qun G V
1684 0303145903 Cty TNHH Thng Mi V G37
Cngcn
Ngh
c 2B.A.C.A.U
ng S 1
Qun G V
1683 0311977736 Cty TNHH Nng Nghip 52/6B Trng ng Qu
Qun G V
1622 0303379563 Cty TNHH TM V SX Hn149 L c Th
Qun G V
1621 0312405160 Cty TNHH Dt Lucky Sta656/74/28 Quang Trung Qun G V
1507 0312306459 Cty TNHH Thng Mi Nht
108/1/32
Nht Phong
ng S 10
Qun G V
1455 0309560504 Cty TNHH SX-XD-TM-DV 51/8
L c Th
Qun G V
1420 0303649788 Cty TNHH TM DV & SX Vit
58/415
Tng
Quang Trung Qun G V
1327 0312202178 Cty TNHH Thng Mi Dch
1331/15/258L
V Ngc Gia c
BoTh
Qun G V
1310 0304517960 Cty TNHH Dt Nm Sao 8
ng S 20
Qun G V
1307 0312119561 Cty CP TM K Thut Vit208 Nguyn Vn Nghi
Qun G V
1265 0303791304 Cty TNHH Hng Gia
679C4/26
Nguyn Kim Qun G V
1248 0310209347 Cty TNHH Thng mi Dch
74 v Xut nhp
Nguyn
khuVn
Th
Lng
Qun
H MiG V
1219 0303517340 Cty TNHH Kin Nam
119
ng S 17
Qun G V
1213 0302570567 Cty TNHH Kin Vit
437/2
L c Th
Qun G V
1115 0311234057 Cty TNHH Ha Cht H&Tb45
L Th Hng Qun G V
1102 0303658817 Cty TNHH Enco
70G Nguyn Hng
Qun G V
1076 0302481677 Cty CP thng mi M.K 61/4
ng S 20
Qun G V
1064 0304865319 Cty TNHH Chu Minh 283/24 L c Th
Qun G V
1059 0305189409 Cty CP u T Vit Ph M
68/30a
Quang Trung Qun G V
1025 0304413062 Cty TNHH Thng Mi Xut
2 Nguyn
Nhp Khu
Oanh
Bnh Minh Qun G V
964 0305261824 Cty CP quc t An Lc PL - 34/38
L c Th
Qun G V
816 0312450886 Cty TNHH Mt Thnh Vi197/12
Thng Nht Qun G V
740 0302124280 Cty TNHH SX TM T Ba 63
Nguyn Vn Lng
Qun G V
625 0305858515 Cty TNHH MTV Thng Mi
1/6
v Dch VNguyn
Hunh L
Du
Qun G V
624 0312966053 Cty TNHH Thng Mi Dch
109/10
V Xut
Nguyn
NhpVn
Khu
Lng
Ttc Qun G V
512 0307621871 Cty TNHH Minh Thi Lc 1161
Phan Vn Tr Qun G V
484 0310441251 Cty TNHH Th Gii Kim C61
ng
ng S 27
Qun G V
476 0301451447 Cty TNHH Thng Mi Sn
14G
Xut Vit Vin
Phan Vn Tr Qun G V
430 0306012059 Cty TNHH Thng Mi Dch
33/8/19A
V Sn Xut
Phm
Giy
Vn
Khi
Chi
Hong
Qun G V

345 0304355237 Cty


337 0312411943 Cty
289 0304325585 Cty
284 0302869727 Cty
119 0309576399 Cty

TNHH Thng Mi V 90/4


Dch V Nhiu
ng
LcS 4
Qun G V
CP Dc Phm Tm 48 Nguyn DKhng C
Qun G V
TNHH Ha Sinh C 551/132
L Quang nhQun G V
TNHH Thng Mi Sn
10/13
Xut v Dch
ng
VS
Ha
5 Thnh
Qun G V
TNHH Sn Xut Thng
78/3/6
Mi Dch V
ng
Giao
S Nhn
11 Xut
QunNhp
G VKhu Quang

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

11
06
03
16
03
12
03
07
01
17
6
10
17
14
10
17
7
16
07
01
17
11
9
16
12
14
05
07
03
17
11
16
17
1
6
17
14
07
6
11
10
07
17
10
6
07
14

in thoi ds tc

dthoai ctk

email

0988398281
0838494717
0839960144
9855180

39491156
39491060
0839855180

nguyenlam
ngoctram@

8940623
0838950641
08 35977519
0913831543

lhdn

38940623
35977519

inoxsonki
anviet@viet

(84-8) 38986800
+84-8-39975038

39849011
38660340
0837196538
62554315

0837164738
39210698

08362576761 minhlongv

0983345755
(08) 62 64 20 13
089161622
0838115622
8649083

hongchist

0862941011
0916718478
0862642013
0835895146
39168085
38115622
62951599
62920279
0909606568

info@atagr
nemhvh@gm

0839213086
35890880
0839166557
38953205

account@t
kinachem@

viettuongm
ngocgiau_
hanale@fsi

9892998
0835890880
0839 166 557
0835883733
08 39846446
08.8950690
54368700
0903910848
0822174889
0837134882
+ 84 8 35886754
62958390
(08)35880654
0902660775

39846446
0838950690
39471109
0862956588
0822174889
0866847242
0837130615
0835886754
0862958390
0838953268
0838943854

huongcm66
honghoian

huynhlehc

Ma nganh_kd
8 46636
8 45301
8 46595
8 46599
6 46633
8 68100
8 46592
9 43210
9 46622
8 10800
8 46639
8 77302
8 46622
8 46692
8 45119
8 46692
8 46639
8 46204
8 13220
8 46411
8 46692
8 42900
8 46595
8 46692
8 46696
9 46639
8 45119
8 52299
8 46492
8 46492
8 46692
9 17010
8 46209
9 46639
8 46623
9 46692
8 46530
8 20210
8 46631
8 46692
8 32110
8 21001
8 46497

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

05
12
01
05
11

08221904868
08 6257 8510
08 66724406
84-8-39843252
0988588889

22194868
nhieuloctr
840902597227
097869918
khuyenngu
39843252
tungnguye
0839970719 ketoan@lu

8 46329
9 46492
8 46691
8 46692
8 46631

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
bn bun hoa cng
1535300.33
2 GOVAP
Bn bun ph t
1538858.7
2 GOVAP
Bn bun trang
1573200.3076
2 GOVAP
Bn bun My M
1611570.2989
2 GOVAP
Bn bun vt l
1649607.3722
2 GOVAP
kinh doanh bt
1690403.802
2 GOVAP
bn bun thit
1692034.3408
2 GOVAP
Lp t h th
1740167.1597
2 GOVAP
bn bun st ,
1757464.94
2 GOVAP
1761857.355
2 GOVAP
sn xut thc
1775519.7715
2 GOVAP
bn bun ph kin ng nc
1788164.455
2 GOVAP
cho thu my m
1803187.3189
2 GOVAP
bn bun st,
1925251.9728
2 GOVAP
Bn bun ha c
1959608.0251
2 GOVAP
Bn bun xe c
1966255.983
2 GOVAP
1968300
2 GOVAP
Bn bun ha c
2026662.5
2 GOVAP
Bn bun vt t ngnh cp thot nc2050700.1929
2 GOVAP
Bn bun nguyn
2052460.8
2 GOVAP
sn xut hng m
2159102.2459
2 GOVAP
Bn bun vi si
2160119.7115
2 GOVAP
bn bun cht
2391900
2 GOVAP
Xy Dng Cng
2481805
1 GOVAP
Bn bun thit
2550534.2089
1 GOVAP
Bn bun ha c
2735617.4
1 GOVAP
Bn bun ph l
2778100.0025
1 GOVAP
bn bun vt li
2785256.3875
1 GOVAP
Bn bun xe c
2885865.644
1 GOVAP
Dch v th tc
2929546.4913
1 GOVAP
Bn bun thuc
3015078.9
1 GOVAP
Bn bun dc phm
3052249.8147
1 GOVAP
bn bun ha c
3367366.25
1 GOVAP
3417602.4327
1 GOVAP
Sn Xut giy d
3532268.465
1 GOVAP
Bn bun nng
3566413.6
1 GOVAP
bn bun van, k
3600961.15
1 GOVAP
bn bun nhm
3706454.409
1 GOVAP
Bn bun ha c
3993495.43
1 GOVAP
Bn bun my m
4796909.78
1 GOVAP
sn xut thuc
5409749.5336
1 GOVAP
Bn bun g, tr
6575861.2886
1 GOVAP
6597571.23
1 GOVAP
Bn bun ph g
8453310.7689
1 GOVAP
ch tc vng tr
8911764.898
1 GOVAP
sn xut thuc
9066293.1344
1 GOVAP
Bn bun vn
10066476.34
1 GOVAP

bn bun thc
Bun bn dc
Bn bun thuc
Bn bun ha c
Bn bun g

12257097.6826
12625876.5309
14588003.3794
15133745.4156
33954413.76

1 GOVAP
1 GOVAP
1 GOVAP
1 GOVAP
1 GOVAP

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2104 0311475084 Cty TNHH TM BBT
129/25/2/7 ng Lin Khu 5-6
Qun Bnh
2087 0307960909 Cty TNHH Thc Phm 67/40/5 kp3 Nguyn Th TQun Bnh
2036 0311640651 Cty TNHH GREEN AND HA
50
ng S 32
Qun Bnh
2029 0312919575 Cty TNHH MTV XNK Giy83A KP10
Ao i
Qun Bnh
1999 0301260555 DNTN TM Hng Thi
D11/89A
Quc L 1a
Qun Bnh
1981 0304432724 Cty TNHH TM CK Tng N 70-72 KP9 ng S 54
Qun Bnh
1965 0301415720 Cty TNHH Sn Xut Kinh1185, KP5 Quc L 1a
Qun Bnh
1947 0303221600 DNTN TM SX DV Vinh Cng
247
ng S 1
Qun Bnh
1916 0304504344 Cty CP k thut En Vi Ro429
t Mi
Qun Bnh
1909 0311502274 Cty TNHH SX TM DV XNK77
ng S 1
Qun Bnh
1903 0312481309 Cty TNHH TM DV VT Lon69/10/04
Lm Honh Qun Bnh
1880 0308573596 Cty TNHH Giy L Gia 27
Ty Ln
Qun Bnh
1840 0309259329 Cty TNHH TMDV Hong T672/15
Tn La
Qun Bnh
1805 0301753889 Cty TNHH SX TM Dy V192
CpKP4
in Ti
Trn
Trng
i Thnh
NghaQun Bnh
1782 0310809506 Cty TNHH Lin Hip Nam694 KP4
Hng L 2
Qun Bnh
1774 0301638043 DNTN nng c Ha Bn194
Trn i NghaQun Bnh
1764 0311384398 Cty TNHH BCC
9/14
Nguyn Qu YQun Bnh
1759 0312187434 Cty TNHH Quc T Thc130
Phm Thi Dng
ng S 18
Qun Bnh
1749 0304888877 Cty TNHH hot ch6t Vit
53/223,
Thi Dng
kp6 ng S 4
Qun Bnh
1728 0310072149 Cty TNHH SX TM Pht Hng
3 kp9
ng 57c
Qun Bnh
1711 0303429207 DNTN Thanh Phng
18/49 kp1 Khng C
Qun Bnh
1703 0309939691 Cty TNHH MTV TM DV B25/28 Kp3 ng S 5
Qun Bnh
1678 0304303101 Cty TNHH TM in& CN 92/2
ng S 29
Qun Bnh
1675 0302259111 Cty TNHH TM SX Hng H 907/19
Hng L 2
Qun Bnh
1670 0301938061 Cty TNHH TM v DV Tn207/53
H Hc Lm
Qun Bnh
1668 0304486864 Cty CP SX TM DV Minh A113/9
Ao i
Qun Bnh
1614 0308618416 Cty TNHH Thng Mi Xut
518
Nhp
Hng
Khu
l 2,Tam Tn
Qun Bnh
1575 0302862513 Cty TNHH TM Hng Dng89/19, kp12 Phan Anh
Qun Bnh
1556 0303928943 Cty TNHH TM SX C kh47
Vnh ai TrongQun Bnh
1554 0312844785 Cty Tnhh i Thnh Vinh 17 ng 5A
Qun Bnh
1530 0313349198 Cty TNHH Thng Mi Pht
STrin
10B Nht
ng s
Tn
6, Qun Bnh
Qun
Tn
Bnh
1515 0310469803 Cty TNHH Xut Nhp Kh13 ng 13CKhng C
Qun Bnh
1472 0305303538 Cty TNHH SX TM DV Vi879/15/14 Hng L 2
Qun Bnh
1454 0313360924 Cty TNHH Thng Mi Dch
67/48
V Xut
Nguyn
Nhp
Th
Khu
T, Khu
Nguyn
P
Qun
Phm
Bnh
1421 0303290650 Cty TNHH i Vnh An 967, KP8
Tnh L 10
Qun Bnh
1417 0313375254 Cty C Phn Phn PhiL 39A, ng s 2, KCN TnQun
To, Bnh
1407 0303966346 Cty TNHH MTV i Gia 19
ng S 18
Qun Bnh
1405 0305704071 Cty TNHH TM Phm Phan48
L Vn Qui
Qun Bnh
1346 0301447803 Cty CP Giy An Lc
3-5
Tn La
Qun Bnh
1323 0300865043 Cty TNHH TM Hong Ch L6 55, ng s 2, KCN TnQun
To Bnh
1318 0302564482 Cty TNHH SX-TM Ho L 03 kp 3
Khng C
Qun Bnh
1292 0305670915 Cty TNHH Giao nhn XNK
6-8 (hm 143/43) ng Lin Qun
khu 5-6,
Bnh
Khu ph 10
1280 0313257620 Cty TNHH Thng Mi Dch
145/62
V Nng
ngSn
L Vn
TinQui,
Thnh
Khu
Qun
phBnh
2,
1249 0310814030 Cty TNHH TM XNK Khai 207/55
H Hc Lm
Qun Bnh
1229 0303448954 Cty TNHH SX TM Nha Hi284-286-288 L nh Cn, Qun Bnh
1205 0301441840 Cty TNHH in la Nht Ph477B/4
ng
- 477M L
Qun Bnh
1202 0304110195 Cty TNHH Khang Lun 427 Kinh Dng Vng, KP6 Qun Bnh

1186 0301865046 DNTN TM-DV Bnh Kim 60


H Hc Lm
Qun Bnh
1167 0310448352 Cty TNHH MTV TM DV XN
S 7 ng 30, khu ph 3
Qun Bnh
1159 0303702463 Cty TNHH Thnh Pht Vi 110 ng s 30
Qun Bnh
1131 0309401913 Cty TNHH MTV TM XNK T209
M L
Qun Bnh
1121 0301427596 Cty TNHH TM-DV t M 12-14 KDC An
ng S 16
Qun Bnh
1112 0312522033 Cty TNHH TM XNK Ngha
57
ng S 16
Qun Bnh
1088 0301438742 Cty TNHH TM DV Vinh P 350, kp3
ng Quc L 1a
Qun Bnh
1080 0302787947 Cty TNHH SX-TM-DV- XNK
92i Dng V.N
H Hc Lm
Qun Bnh
1078 0309911174 Cty TNHH SX-TM Nha N192 kp6
ng S 19
Qun Bnh
1041 0305228111 Cty TNHH DV TM Bch Q465 Quc L 1A, Khu ph 3Qun Bnh
1027 0305761785 Cty TNHH Thng Mi Dch
153V Tam Cng
ng S 29
Qun Bnh
1026 0309889722 Cty TNHH MTV Mai Huy 13 ng 46BKhng C
Qun Bnh
1007 0304263723 Cty TNHH SX-TM-DV Th31/15
Hong Vn HpQun Bnh
1004 0312337023 Cty TNHH SX TM XNK ThiS 08 , KDC ng S 3
Qun Bnh
996 0303775616 Cty TNHH Ne Von
841/12A, kp1Tnh L 10
Qun Bnh
923 0309411598 Cty TNHH Kim Ph Ti 16
ng 33b
Qun Bnh
904 0302848406 Cty TNHH ng Nam Ph1160
Quc L 1a
Qun Bnh
861 0303083478 Cty TNHH TM-vin thng4531-4535 kNguyn Cu PQun Bnh
845 0310093646 DNTN TM SX XNK Vn Ph60
c Thnh
H Hc Lm
Qun Bnh
763 0301415664 Cty CP Nha Minh Hng 103/7
Ao i
Qun Bnh
758 0302224856 Cty CP Ha Bnh
346-350
ng S 7
Qun Bnh
748 0304834945 Cty TNHH Hnh Tinh V 30
ng S 2
Qun Bnh
668 0307055111 Cty TNHH TM Bnh Phts 90, Tiu kng S 28
Qun Bnh
626 0301871794 Cty TNHH TM SX Tn H7-9-11-13
ng 53a
Qun Bnh
595 0303476824 Cty TNHH TM - DV - XNK298/73
Tn Ho ngQun Bnh
534 0309037012 Cty TNHH MTV Kim Kh 242
ng S 7a
Qun Bnh
480 0313366556 Cty Trch Nhim Hu H288-290 ng Vnh ai Trong
Qun Bnh
424 0312361139 Cty TNHH MTV Thc Ph 67/40/2 , KhuNguyn Th TQun Bnh
399 0304188681 Cty CP XNK-TM-SX Ho Cht
1229C
c
KP5
Trng
Quc
PhtL 1a
Qun Bnh
376 0302620698 Cty TNHH XNK g Vinh T9 KDC An Lc,Khng
ngC
8C
Qun Bnh
344 0302163794 Cty TNHH SX-TM Tn t 4331 KP4
Nguyn Cu PQun Bnh
326 0311873416 Cty TNHH Thc phm Qu
67/54 kp3 Nguyn Th TQun Bnh
310 0303161895 Cty CP t Vit Thp
18 KDC Thn ng S 2
Qun Bnh
81 0303325744 Cty TNHH BnhTr
69
ng S 26
Qun Bnh
300 0304788897 Cty TNHH TM&SX thp k921 khu ph Hng L 2
Qun Bnh
151 0304834247 Cty TNHH sn xut Nam37 khu ph 9ng 50c
Qun Bnh
140 0305048990 Cty TNHH SX-TM Tn H58
H Hc Lm
Qun Bnh
92 0309174756 Cty CP Kim Loi Mu V 8-10-12, KDC2b
Nam Hng Vng
Qun
- Bc
Bnh
Trn Vn Kiu

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

in thoi ds tc
dthoai ctk
email
lhdn
Bnh Hng Ho B
hung.han@
Bnh
62735071
Hng Ho B
0862735071 dongafood
Bnh Tr ng B
0862995880 ketoan.gr
Bnh
0933
Tr 917
ng032
A
0933 917 032
Tn08
To
3750 7577
08-37507577 hongthaith
Tn7553070
To
37543561
tungnguki
Bnh
(84-8)
Tr ng
3971B6868 - 308-39716868 hung.nguy
Bnh
08Tr
39615482
ng B
0908881041
Bnh
37620770
Tr ng A
37620770
congtan5@
An Lc
An Lc
Bnh Tr ng A
37507922
Bnh
0837673086
Tr ng B
0837673086 lequynhnh
Tn08
To
38770351
A
- 0838 0838770351 taitruongt
Bnh Tr ng A
22177360
namminh@
Tn To A
38770017
hoabinhno
An Lc
38367199
0839629608
Bnh
08Tr
37517805
ng B
39802850
Bnh
0913929089
Hng Ho B
38468342
Tn62682432
To
0917669091
Bnh
0838752960
Hng Ho A
0988104487
Bnh Hng Ha
37658485
haoktkt20
Bnh Tr ng B
Bnh
7621076
Tr ng A
37621076
hunghuyfo
An Lc
39803195
Bnh
7505890
Tr ng A
0837670581 info@minha
Bnh
0907898911
Tr ng
Bnh
0908902959
Tr ng
0839611008 duongdiem
Bnh
0837518727
Tr ng B
37518727
Bnh
0903394765
Tr ng
0903394765
Bnh Hng Ha
Bnh Tr ng B
0918638311
Bnh
084269241
Tr ng A
0837625983 vietnongc
Bnh Hng Ha B
Tn(08)
To 37505553
0837505553 nguyenthi
Tn0942818982
To A
Bnh
0862602028
Tr ng B
0862602028 bichnguye
Bnh
08H9782025
ng Ho A
0839782025 trangle19
An Lc
8759299
A
- 8750197 040838759299alsimex@h
Tn0908687789
To
37540787
Bnh
9743287
Hng Ha
0837503839 hoaluc196
Bnh
0837672178
Hng Ho B
38103262
hattn@nha
Bnh Tr ng
An Lc
62663228
Tn0837505384
To
0837505384 hieplienph
Bnh
3750
Hng3117
Ho A
0837503117 accnhatph
An Lc
0838217188
38217118
khangluan_

Ma nganh_kd
8 46329
8 46329
8 46599
8 46697
6 46340
8 46637
8 68100
6 46599
9 46599
8 46637
8 46639
8 15200
8 46634
8 27320
8 13120
6 28210
8 29300
8 46329
8 46692
8 46693
6 46635
8 46530
8 46592
8 15200
8 46692
9 22209
8 46599
8 46622
8 22201
8 46510
8 46204
8 46622
8 47630
8 46692
9 15200
8 45411
8 46599
8 10800
8 46694
8 22209
8 13130
8 46495

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

An Lc
8553885
0838801936 hongnga76
Bnh Tr ng B
62601900
ctyhonngo
Bnh
0862602099
Tr ng B - 086260862600598 anhthy200
Bnh Tr ng A
54077810
Bnh
08Tr
37511715
ng B
0837511715
An Lc A
0903821525
Bnh
0837670122
Hng Ho B
0837670122
An Lc
0839801644 daiyong@ho
Bnh
38775197
Tr ng B
38775197
nhuanhonp
Bnh
62670865
Hng Ha
0837501477 trang9357
Bnh
2217
Tr 6627
ng B
- 0918 2938656097
Tn08-37543443
To
0837543443 phuongngu
An Lc
37526888
A
- 375273937526888
tkhanh040
Bnh Tr ng B
0837528063
Bnh Tr ng B
0837620468 hanhhuynh
Bnh Tr ng B
37627714
ketoanttv@
Tn08
To
38A771 770
0838771770
Tn840837541822
To A
0837541822 viethongh
An Lc
0839807451 vanphuoct
Bnh
0837503157
Tr ng A
0837503157 info.nhua
Tn08
To
37540187
0837540187 info@hbc.c
An Lc
0987776869
A
08362641818
Bnh
0822146811
Tr ng B - 082210913105560 loanphamt
Tn2177905
To
840862539705kt@thcmas
Bnh
0903918882
Tr ng
54070708
Bnh
0835072139
Tr ng B
0835072139 hiennguye
Bnh Tr ng B
Bnh
0989367743
Hng Ho B
0989367743 namanfood
Bnh
08Tr
37561840
ng B
37561841
dactruong
Bnh Tr ng B
0838775943 vinhthaiti
Tn3877
To A1147
37562581
Bnh Hng Ho B
0873028768 bachkimth
Bnh
38771711
Tr ng B
38118180
davisteelv
Bnh
37526230
Tr ng B
0837526233
Bnh
(08)
Tr37540084
ng A
37540084
thaithuan
Tn0866834628
To
54074691
An Lc
22 11 77 88
22117788
An Lc
083825 3604
0723639999

6 46693
8 46204
8 46692
8 46631
8 46594
8 82110
8 46639
8 22209
8 46693
8 46631
8 45120
8 46204
8 46693
8 45111
8 46592
8 46691
8 46411
8 46520
6 46693
9 22209
9 46592
8 46693
8 46411
8 20131
8 46204
8 46622
8 46329
9 46692
8 46631
8 68100
8 46329
9 46622
8 46635
8 46622
8 46204
8 46693
9 24200

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
bn bun thc
1508975.9616
2 BINHTAN
Bn bun thc
1526686.7661
2 BINHTAN
Bn bun my m
1580940
2 BINHTAN
Bn bun giy p
1593775
2 BINHTAN
bn bun sn ph
1625000
2 BINHTAN
Bn bun dng
1642454.4391
2 BINHTAN
kinh doanh bt
1657540.39
2 BINHTAN
Bn bun vt t, my mc, thit b 1684106.9472
ngnh in
2 BINHTAN
Bn bun my mc thit bi v ph1719030.9844
tng my ngnh nc mi2trBINHTAN
ng
Bn bun inh
1729386.64
2 BINHTAN
Bn bun vt li
1739457.3
2 BINHTAN
sn xut giy
1760928.8939
2 BINHTAN
Bn bun knh
1816046.1135
2 BINHTAN
Sn xut dy v
1867218.28
2 BINHTAN
Sn xut vi k
1919042.5
2 BINHTAN
Sn xut lp r
1932120.335
2 BINHTAN
Sn xut vng b
1944041.467
2 BINHTAN
Bn bun thc
1949663.47
2 BINHTAN
Bn bun ha c
1963439.3
2 BINHTAN
Bn bun ht nh
1986110
2 BINHTAN
Bn bun nc sn
2014253.52
2 BINHTAN
Bn bun my n
2020559.8255
2 BINHTAN
Bn bun thit
2059564.4895
2 BINHTAN
SX xut khu g
2061830.5281
2 BINHTAN
Bn bun ha c
2079624.6447
2 BINHTAN
Sn xut mng
2081002.347
2 BINHTAN
2170920.388
2 BINHTAN
Bn bun my m
2240860
2 BINHTAN
Bn bun thp
2267612.981
2 BINHTAN
Sn xut sn ph
2271532.5
2 BINHTAN
2329320
2 BINHTAN
Bn bun thit
2369359.26
2 BINHTAN
Bn bun nguyn
2454001.13
1 BINHTAN
2481919.69
1 BINHTAN
Bn bun st t
2548382.502
1 BINHTAN
2551216.94
1 BINHTAN
bn l thit b
2566116
1 BINHTAN
Bn bun hng liu m phm, thc
2568045.8943
phm
1 BINHTAN
Sn xut giy
2695311.5108
1 BINHTAN
bn bun xe m
2746286
1 BINHTAN
Bn bun my m
2753500.6
1 BINHTAN
Sn xut thc
2817630.094
1 BINHTAN
2850000
1 BINHTAN
Bn bun mng
2928673.6837
1 BINHTAN
Sn xut mng
2984149.6
1 BINHTAN
In la
3075365.5731
1 BINHTAN
bn bun i
3088097.6997
1 BINHTAN

Bn bun ht nh
Bn bun thc
Bn bun bt m
Bn bun g
Bn bun vt t ngnh in
Dch v hnh c
Bn bun vt li
sn xut bng
Bn bun ht nh
G x qua x
Bn l t c
Bn bun thuc
Bn bun ht n
Bn bun t xe
Bn bun thit
Bn bun phn
Bn bun vi si
Bn bun thit
Bn bun ht n
Sn xut ng nc nha
Bn bun my p
Bn bun ht n
Bn bun vi cc
SX ht mu nh
Bn bun nguyn
Bn bun st t

3135637.4
3192394
3218753.6897
3329604.1198
3348125.7364
3373439.7409
3475527.1203
3511294.6874
3519201
3657109.7538
3694200
3702633
3778137.5
3782852.9825
3847374.92
4177286.3442
4273989.9802
4475017.8908
4564620
5245076.1332
5274680.2989
5337320
6109770.688
6565473.77
6881195.312
8078563.5199
9014342.938
Bn bun tht v
10143162.9214
Bn bun ha ch
10908532.52
Bn bun g tr
11528274.14
Cho thu nh k
12260067.5747
Bn bun thc
13232994.47
bn bun vt li
13487629.458
Bn bun vt t, sn, ha cht, vt
47732446.2535
liu Xy dng
Bn bun thp
13824292.906
Bn bun ph gi
27004478.2798
kinh doanh mua
29219219.125
Sn xut kim lo
41793209.3822

1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN
1 BINHTAN

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2106 0301491030 Cty TNHH TM Lm Thi 98
Nguyn Cu VQun Bnh
2105 0309532666 Cty CP u T TM XD Lin334
Vit
Bnh Li
Qun Bnh
2093 0303948403 Cty TNHH Hi Thanh Th 17/1
Trn Bnh Tr Qun Bnh
2081 0305995455 Cty TNHH u T V Dch107/25K
V Hoa Sen
Ng c K
Qun Bnh
2069 0303793453 Cty TNHH TM Ph Thn 81/2
Nguyn Cu VQun Bnh
2043 0306146101 Cty TNHH TM Xut Nhp18/18 Ng c K
Qun Bnh
2008 0304251862 Cty CP Tinh K
8/11
inh B Lnh Qun Bnh
1997 0301624040 Cty TNHH Kinh Doanh T 33B8
in Bin Ph Qun Bnh
1973 0301471066 Cty TNHH Tng i TNXP
62Trng Sn Nguyn Vn Qun Bnh
1964 0302422840 Cty TNHH TM DV y t 109
ng D5
Qun Bnh
1963 0312720807 Cty TNHH K Thut Nk 466/4
L Quang nhQun Bnh
1962 0302294821 Cty TNHH k ngh Vit 168/55
ng D2
Qun Bnh
1930 0310628517 Cty CP ESKA
201
Nguyn X
Qun Bnh
1898 0304835988 Cty TNHH TM u T Phng
64/4
Linh
ng D3, Vn Thnh Bc
Qun Bnh
1887 0313246499 Cty TNHH Thng Mi Dch
03 V
Bi Phc
nhLc
Ty,Bnh
Qun Bnh
1885 0313088235 Cty C Phn u T Thng
234,
Mi
Ng
Khai
Tt
Minh
T,
Qun Bnh
1863 0310881291 Cty TNHH MTV Mnh NhP002 ta nhUng Vn KhimQun Bnh
1855 0309984341 Cty CP K Thut V Thi135/1/110 Nguyn Hu CQun Bnh
1844 0310117897 Cty TNHH TM DV L Qu100/7/12
L Quang nhQun Bnh
1831 0301481963 Cty TNHH TM DV Si G S 15
V Trng Ton Qun Bnh
1817 0312514064 Cty TNHH u T XNK Rng
11C
Vit
Nguyn Hu CQun Bnh
1798 0303303148 Cty TNHH TM SX Xy D 262bis
Bch ng
Qun Bnh
1773 0305756658 Cty TNHH Hnh Tng GiaS
(ng
67/2,
ng H)
ng Hong Hoa Thm
Qun Bnh
1771 0303527596 Cty CP T Xy dng Ph236/6
Hng Gia
in Bin Ph
Qun Bnh
1762 0310692382 Cty TNHH TM DV Anh NGD3 KDC Miuinh Tin HonQun Bnh
1754 0312667078 Cty TNHH Giao Nhn Vn
22/56/30A Hunh nh Ha
Qun Bnh
1751 0301794684 Cty CP SX & TM in B 21/23
Bnh Li
Qun Bnh
1731 0302633866 Cty TNHH TM V XD H 36/70/13
ng D2
Qun Bnh
1718 0301836239 Cty TNHH Khm Thin 3E3
C X 30/4
Qun Bnh
1701 0301946231 Cty TNHH TM-DV Thin K20 V Ngc Phan
Qun Bnh
1690 0312824002 Cty Tnhh Xut Nhp Kh215 Nguyn Thng Hin
Qun Bnh
1630 0302786044 Cty TNHH Nam bc
860/80A
X Vit Ngh Qun Bnh
1620 0310349922 Cty TNHH TM H Trn N 201/13/14A Nguyn X
Qun Bnh
1615 0302943811 Cty TNHH SX TM V DV V
160/1/20
X Vit Ngh Qun Bnh
1585 0301899616 Cty TNHH TM-DV in Mnh
L37,Phng Khu Dn C Miu
Qun
Ni
Bnh
1578 0302802521 Cty TNHH TM T Vn tip10c
th ng Bc
Hang Hoa Th Qun Bnh
1549 0308775810 Cty TNHH Phc Quang L19
Bi nh Tu Qun Bnh
1547 0302972869 Cty TNHH M.V Lin Minh 49 C X Chu Vn
ngAn
S 1
Qun Bnh
1543 0309475471 Cty TNHH SX - XD - TM -160/25/24 Bi nh Tu Qun Bnh
1537 0301992365 Cty TNHH TM K Thut 15A
Nguyn Trung Qun Bnh
1533 0310458216 Cty TNHH TM Thp Si 685/13H
X Vit Ngh Qun Bnh
1444 0303087289 Cty TNHH Cng Nghip 192-194A
Ung Vn KhimQun Bnh
43 0303012533 Cty TNHH Nguyn Liu 62B
Trn Bnh Tr Qun Bnh
1434 0304786804 Cty TNHH TM DV ha ch
17/17
Thanh a
Qun Bnh
1431 0309456285 Cty TNHH MTV Nh Thi135/37/30 Nguyn Hu CQun Bnh
1411 0304214927 Cty TNHH Ho Cht B T308/32
Bnh Li
Qun Bnh
1409 0302375340 Cty TNHH TM DV i Th129
inh B Lnh Qun Bnh

1392 0303191392 Cty


49 0303522206 Cty
1391 0305086555 Cty
1357 0302394463 Cty
1336 0304097459 Cty
1313 0302128944 Cty
1311 0302910157 Cty
1288 0312837259 Cty
1286 0312147495 Cty
1256 0313161911 Cty
1221 0301782199 Cty
1201 0301249022 Cty
1187 0301458996 Cty
1183 0302044476 Cty
62 0303853575 Cty
63 0302241467 Cty
1166 0303940362 Cty
1165 0305729100 Cty
1161 0302757734 Cty
1153 0303107922 Cty
1149 0303545274 Cty
1145 0303075477 Cty
1140 0302793884 Cty
1118 0304157122 Cty
1108 0301895227 Cty
1095 0303794697 Cty
1085 0301994771 Cty
1069 0304464564 Cty
1052 0309613280 Cty
1050 0313194963 Cty
1029 0309589408 Cty
1013 0302133013 Cty
997 0307876929 Cty
979 0302821080 Cty
969 0304207013 Cty
968 0304119335 Cty
965 0309586171 Cty
951 0305564032 Cty
946 0301856443 Cty
938 0301394534 Cty
931 0301448204 Cty
926 0304133717 Cty
920 0310448024 Cty
906 0301657800 Cty
878 0309964546 Cty
876 0304843763 Cty
872 0304597885 Cty
869 0312297250 Cty

TNHH TM DV V K T4A
V Ngc Phan Qun Bnh
CP u T Thng Mi 396
SMC
Ung Vn KhimQun Bnh
TNHH on Hunh 47/64
Nguyn Vn Qun Bnh
TNHH Luki Vit Nam203/9 ng Trc
Qun Bnh
TNHH Ha Cht Lc 14/5
Lam Sn
Qun Bnh
TNHH TM DV Song H13-15
ng
C X Chu
ng
Vn
SAn
3
Qun Bnh
CP Cao Su Vit Ph 125/11
Nguyn Cu VQun Bnh
Tnhh V Xe Tn Na 182-184 quc l 13
Qun Bnh
TNHH XNK V Gia Hng
82/2/25
inh B Lnh Qun Bnh
C Phn Dch V B 722 in Bin Ph,
Qun Bnh
TNHH TM DV Thnh S 1 L C3 Ung Vn KhimQun Bnh
CP Vnh Sn
Phng 24-02, Pearl Plaza, 5Qun Bnh
TNHH TM DV Nam Th
27/1
Nguyn Vn Qun Bnh
TNHH cng ngh D.44/15
Nguyn Vn Qun Bnh
CP Cng Ngh Elite 289/1
Ung Vn KhimQun Bnh
TNHH TM Hon Phc14
V Tng
Qun Bnh
TNHH TM DV Mai La 20
in Bin Ph Qun Bnh
CP Quc T Bo Th289
ng D3
Qun Bnh
TNHH TM ho cht N153/2E
Nguyn Thng Qun
Hin Bnh
TNHH Than Tn Ph348/10
Ung Vn KhimQun Bnh
CP Thit B Vit An 11
Nguyn Ngc Ph
Qun
ngBnh
TNHH TM DV K Thu
71 C x Chu Vn
ngAn
S 1
Qun Bnh
TNHH DV V TM Kim40/8 ng ain Bin Ph Qun Bnh
TNHH Quc t Anh 170
Ung Vn KhimQun Bnh
TNHH Nam Nht Ti 69
Nguyn Cu VQun Bnh
TNHH DENTI
G1121,To nhNguyn Hu CQun Bnh
TNHH TM Minh Khan46/9B
in Bin Ph Qun Bnh
TNHH Nam Vit 142/35
Bch ng
Qun Bnh
CP Vn Kim Phc
125/42/9/22 Bi nh Tu Qun Bnh
TNHH Xut Nhp Kh413 L Quang nh
Qun Bnh
CP TM DV Vng t k80/129
Hang Hoa Th Qun Bnh
TNHH Tn Nhn
15A
Hang Hoa Th Qun Bnh
TNHH MTV TM DV XN
685/78/36R X Vit Ngh Qun Bnh
TNHH TM DV K Thu42B
L Trc
Qun Bnh
TNHH Ho Cht ngLu
Hng2 Ta NhPhan Vn Tr Qun Bnh
CP Ha Cht Rng VG1 Ta Nh inh B Lnh Qun Bnh
TNHH Tip Vn Tn135/37/74 Nguyn Hu CQun Bnh
TNHH Gii Php Kho135/25
Nguyn Hu CQun Bnh
TNHH TM-DV ng 12C7
Ng Tt T
Qun Bnh
TNHH TM DV Nam H12A13
M Linh
Qun Bnh
CP TM Vit Hng 11A
Nguyn Huy Tng
Qun Bnh
TNHH SX TM Hong 190
Bch ng
Qun Bnh
CP Vn Ti Lin Hi 135/17/65 Nguyn Hu CQun Bnh
CP TM K Thut DV 15-16L N, Kng D2
Qun Bnh
TNHH Giao nhn Lc413 L Quang nh
Qun Bnh
TNHH TM Ho Cht 31/40A
Ung Vn KhimQun Bnh
TNHH TM Vn Lnh 178/39
30 Thng 4
Qun Bnh
TNHH TV Pro
50/39/2
inh Tin HonQun Bnh

834 0303497824 Cty


825 0304472276 Cty
806 0309916119 Cty
787 0302361556 Cty
778 0309945046 Cty
777 0302614895 Cty
767 0301953373 Cty
704 0305918852 Cty
689 0312193879 Cty
667 0304906540 Cty
660 0308074325 Cty
588 0302595561 Cty
565 0312022231 Cty
564 0312093433 Cty
110 0304750798 Cty
548 0307954863 Cty
536 0304743039 Cty
523 0302478297 Cty
513 0309117250 Cty
509 0311129246 Cty
494 0302764114 Cty
493 0312551436 Cty
483 0309449520 Cty
456 0312538900 Cty
435 0303321972 Cty
429 0300968786 Cty
407 0309911350 Cty
390 0303498867 Cty
377 0303898093 Cty
366 0302824243 Cty
325 0303085267 Cty
320 0303443233 Cty
314 0302314179 Cty
260 0311354629 Cty
256 0311638652 Cty
200 0302276117 Cty
132 0301479763 Cty
166 0303213215 Cty
160 0303134482 Cty

CP Vit Can
205A
Nguyn X
Qun Bnh
CP u t xy dng Tng
Uy Nam
5-6 s in Bin Ph Qun Bnh
TNHH Mai Vi Na
62 C x Chu Vn
ngAn
S 3
Qun Bnh
TNHH TM V DV Gia243/2/34
Chu Vn An
Qun Bnh
TNHH u t Ba Sao 170
Ung Vn KhimQun Bnh
TNHH TM & DV Tam 405/17
X Vit Ngh Qun Bnh
TNHH TM DV Trang T529
X Vit Ngh Qun Bnh
CP Phn Bn V Ho27
inh B Lnh Qun Bnh
TNHH Linh Khnh Ng643/63
X Vit Ngh Qun Bnh
TNHH G Phng ng
346/9
Bnh Li
Qun Bnh
TNHH SX TM Thp N620
Bi nh Tu Qun Bnh
TNHH TM Ho Cht K618/36A
X Vit Ngh Qun Bnh
TNHH TM DV u t XD
685/20D
An Vinh X Vit Ngh Qun Bnh
TNHH MTV Tun Ngu236/12/5
in Bin Ph Qun Bnh
CP Sam Chem Qu 8/1-8/3
Nguyn Huy Tng
Qun Bnh
TNHH Voi Vng
168
X Vit Ngh Qun Bnh
TNHH u T Phc Sn
602/39/60 in Bin Ph Qun Bnh
TNHH SX-TM c ph 621
X Vit Ngh Qun Bnh
TNHH Thng Mi Kim
52Thnh
Trn Bnh Tr Qun Bnh
TNHH Xut Nhp Khu
194/19
TM VT nhBi
Dng
nh Tu Qun Bnh
TNHH Ha Cht v 106/10
Phan Vn Tr Qun Bnh
TNHH XNK Nng Ng 194/19
C nh DngBi nh Tu Qun Bnh
CP Gng Tay Nam Vi23A
Nguyn Hu CQun Bnh
TNHH XNK Tn Ha16
Nguyn Cu VQun Bnh
TNHH TM Tm Hp 139/4
Bch ng
Qun Bnh
CP UNICO VINA
199
in Bin Ph Qun Bnh
TNHH TM Xut Nhps 37
Nguyn Ngc Ph
Qun
ngBnh
TNHH TM DV Xng Li
246
Bi Hu NghaQun Bnh
CP u T XD Tun Lc
362/14
Ung Vn KhimQun Bnh
TNHH Sn Xut KD T237
X Vit Ngh Qun Bnh
TNHH thc phm Tt194
Ung Vn KhimQun Bnh
CP xy dng COTEC236/6
in Bin Ph Qun Bnh
TNHH Thc Phm 322
in Bin Ph Qun Bnh
CP u T XD V Pht12A
Trin Tn Phc
V TrThnh
ng Ton Qun Bnh
C Phn Dch V B 722 in Bin Ph
Qun Bnh
TNHH An Huy B.T 36 c x Chu Vn
ng
AnS 5
Qun Bnh
TNHH Ho Thnh 157/3B
ng D2
Qun Bnh
CP F.A
S 190/8 ng D2
Qun Bnh
TNHH TM Hoa Li
211
in Bin Ph Qun Bnh

xa
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

in thoi ds tc
dthoai ctk
17 0838994190
0838404223
13 0862581158
0862581158
05
0838962513
12 08 39259439
0839259439
17 8408755
0838408755
12 35510481
0909488718
24 5110478
0835110478
25 8223577
0838223577
06 9320495
0835155091
25 5120416
0835120800
11 0916361682
0862940280
06 0835178876 - 08 0835128169
26
0862588193
25 08 22160428
0822160429
26 0838404562
22 08 3840 4668
25
22
0862944284
14
0854268983
02 (08) 38411630
0822161969
19 0903 158 543
0862542400
24 08 38999324
0838999324
06 0835512314
4485760
17 0835 140 349
35154485
03
0835170401
24 0909118769
0909070000
13 0862944028
0862944028
25 5120358
0835120358
25 0838990049
0838990049
13 0873020990
73020990
06 35153845
35153845
25 08 3898 1554 - 08 3 0838981554
26
0838981171
21 35 128 128
0835128128
03 08 66859629
39241853
07 08 38417777
0838417777
26 08-3898 4159
38984159
26 5115114-5116010 0835115114
12 0903 807 299
08.35102891
05 35158100
0835158100
26
0862853616
25 0838991163
38991165
05 0835152436
0835152436
27 5566877
0835513542
22 08 35127355
0835127355
13 0933278910
15 08 3512 7207

email
lhdn
haonam@hc
haithanht
phuthangco
info@tikyc

info@nkeng
accdept@v
info@eska.
funnyhien

nopthueonl
info@sago
ctylequoct
ngochoa.tp
ctyltc@vnn
contact@p
nguyenduy
hanamfact
khamthien
thienkyco@
ktnambac@
havchicle@
chaubao@b

bichhong_
account@m

lucyen@dd
thaithinhl

Ma nganh_kd
8 46692
9 46593
8 45301
8 46204
8 45119
8 46510
9 47591
8 46492
8 46692
8 46594
8 46599
8 46599
9 46613
8 46520

8 46530
9 46595
8 46599
8 46699
8 45412
8 46323
8 46494
9 41000
8 46599
8 46323
9 33140
8 25920
8 46204
8 46592
8 46691
8 46691
8 45120
8 46692
8 46495
8 46692
8 46530
8 46623
8 46622
8 46592
8 46622
8 46599
8 46204
8 46692
8 46413
8 46692
8 45301

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

13
25
06
13
06
26
17
26
26
22
25
25
06
06
25
02
25
25
06
25
19
26
25
25
17
22
22
24
24
5
07
06
26
07
12
24
22
22
19
19
06
24
22
25
05
25
25
01

0835532301 - 083550835532302
8996067
38992299
2942304
0862908697
0835534001
35534001
0835103783
8432896
0838432896
08 3990 1548
0839901548
38215745
38215745
0835113287
(84) 08 3914 3982
5106053
0835106053
08 38992888
0838383242
0835150639
0835150639
0838380482
08-35123959
35123959
0837672224
0837672224
38349756
0838997220
0838997220
08-35152918
0835153845
5445 8899
54458899
0862814410
0862814410
8417024
0835117658
0862810488
0838983424
38983424
38404487
0862583440
0862583440
0862944198
4450379
0835115254
0837755211
0837755211
08 38403664
35500170 - 35500170835500171
5511939
0835511939
0838783040
0835125670
0835125670
08 3516 7546
0835167546
5116121
0835116131
0862945579
0862945579
08 6659 7306
66507737
0838990755
0838990755
0838400171
0838400171
08 3551 2790
0835512790
0862976300
0835125008
0835125999
0838990678
0838990678
0838403658
0838403664
08-22440211
0822440211
08 3899 2250
0838992250
0838432239
0838432239

lannguyen
Smc@smc.
doanhuynh
accounts@
songhungc
acc@viruco

gen-acct@v
namthienh

hoanphucs
huunha201
acc2@btco

tin.lth@vie
toanan@hc
kimmanh.b
kimthoa@a
namnhatti
giau_ltm@d
navido@hcm

dttrang@di
info@tinnh
luongquan
hoangvuma

ledieulieu
issviet@gm

lochacomp
dacthang_
ketoanthu

8 45119
9 46622
8 46622
8 22209
8 46692
8 46599
9 46694
8 45301
8 46599
8 46692
9 46520
8 46692
8 46599
9 46510
8 46622
8 45301
9 43290
8 46692
8 46611
9 46599
8 46599
8 46599
8 47420
8 46497
8 46322
8 45301
8 46101
9 46310
9 46510
8 46599
8 46411
8 46599
8 46692
9 46692
8 52299
8 46691
8 46595
8 45301
9 20110
8 46204
9 42102
9 46520
8 46695
8 46692
8 46322
8 46499

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

26
17
26
12
25
24
26
24
26
13
12
25
26
17
06
21
22
26
5
12
12
12
22
17
15
15
19
2
25
17
25
17
22
02
22
26
25
15
15

0835144999
08-35143366
66752885
0903900837
8990895
083899 0402
0835111999
0908342711
0838040329
08 3823 5562

35144888
info@vteco
840835143366contact@un
0822457136 ketoan7@v
0873094257 gianghoan
0838983424
0838990895 tamtranco@
0838990402 astvn@hcm
35111999
0838984981
0835534562 info@easte
0835106758 thaibaoste
luthikt@gm
0854452768 ctyanvinh

0989333379
62940455
0862580550 nguyen-ma
8435146984
0835140217
08 3514 7871 - 08 3 35116452
08 3899 1245 - 08 3 38981051
giangthutr
08 6264 9191
0838455788 uyennguyen
0835113287
0835113287 phuonghoa
62976680
62976680
nvquang@f
08 3511 3287
0835113287
0838408038
0835146161
38406076
0838403658 hoanghanh
0838688588
0838688588
0835122546
35122546
0835140368 xnkkhaian
0650 3739 117
0650.3739117
08 62585007
62585007
info@xaydu
0985625477
37173989
08 3512 5248
35125248
kimhue@go
0835142255
35142255
contact@co
0835126400
35126400
annam-fin
0967432836
0862976181
0862758520
0866821500

0835129349
0835122676
0854221100
0835123225

thanhkt@fa
hoaloi@ya

9 46599
9 41000
8 46204
8 45119
8 46520
8 46692
8 46492
9 46691
8 46695
8 46631
8 46622
8 46692
8 46639
8 46593
9 46692
8 46691
8 46323
8 10790
8 46332
8 46599
8 46692
8 46530
9 22120
8 46695
8 46595
9 33150
8 46691
8 45119
9 42101
8 10790
8 46326
9 41000
8 46326
9 46691
8 46204
8 46693
9 46692
8 45111

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
Bn bun ha c
1507393.4
2 BINHTHANH
Bn bun my
1508035.287
2 BINHTHANH
Bn bun ph t
1518977.1559
2 BINHTHANH
bn bun thc
1532280
2 BINHTHANH
Bn bun xe chu
1544600
2 BINHTHANH
bn bun my vi
1575129.3469
2 BINHTHANH
bn l thit b
1614288.8125
2 BINHTHANH
Bn bun thuc
1627259.7298
2 BINHTHANH
bn bun ha c
1649962.0779
2 BINHTHANH
Bn bun thit
1657554.9214
2 BINHTHANH
bn bun my m
1658925.1849
2 BINHTHANH
Bn bun thit
1661768.5883
2 BINHTHANH
Bn bun du n
1705781.0492
2 BINHTHANH
bn bun linh k
1744573.156
2 BINHTHANH
1757467.0413
2 BINHTHANH
1758916.8695
2 BINHTHANH
Bn bun my nng ng c
1781983.1409
2 BINHTHANH
Bn bun my m
1791600.2359
2 BINHTHANH
Bn bun my c
1803519.0019
2 BINHTHANH
Bn bun mng
1825578.7011
2 BINHTHANH
Bn l xe my
1854700.3622
2 BINHTHANH
Bn bun khoai
1875312.5715
2 BINHTHANH
Xut khu gm
1932572.64
2 BINHTHANH
Xy dng
1935981.3016
2 BINHTHANH
bn bun my m
1948601.0443
2 BINHTHANH
Bn bun thc
1959513.1
2 BINHTHANH
sa cha my m
1962231.825
2 BINHTHANH
gia cng c kh
1981701.4354
2 BINHTHANH
Bn bun nguyn
1999214.41
2 BINHTHANH
Bn bun my m
2024291.2661
2 BINHTHANH
Bn bun chuyn doanh khc cha c phn
2032946
vo u
2 BINHTHANH
Bn bun thuc
2149720.1258
2 BINHTHANH
Bn l xe t
2161550
2 BINHTHANH
Bn bun ha c
2165052.7014
2 BINHTHANH
Bn bun thit
2225030.5361
2 BINHTHANH
bn bun ha c
2230962.9913
2 BINHTHANH
bn bun my nng ng c
2282699
2 BINHTHANH
bn bun l nhm c t trng
2285109.6027
2 BINHTHANH
bn bun st t
2296010.59
2 BINHTHANH
bn bun vt t ngnh in
2311459.4466
2 BINHTHANH
bn bun kim lo
2325864.46
2 BINHTHANH
Bn bun my m
2500250.2003
1 BINHTHANH
Bn bun nguyn
76516478.7444
1 BINHTHANH
bn bun ha c
2519218
1 BINHTHANH
Bn bun hng
2528018.4
1 BINHTHANH
bn bun ha c
2562942.4741
1 BINHTHANH
bn bun ph t
2565886.0403
1 BINHTHANH

Bn bun xe n
bn bun st t
Bn bun st t
Sn xut bng
Bn bun cc ch
Bn bun my m
Bn bun cao su
Bn ph tng v
Bn bun my m

2613476.4666
70015802.2849
2615326.917
2668895.1954
2724985.6748
2765000
2774427.5632
2830389
2831210.6738
2911619.8013
bn bun nguyn
3007908.6601
bn bun thit
3090336.9252
Bn bun ha c
3135166.0872
bn bun my mc vt t ngnh kim3136861.4639
hon
Bn bun linh k
61508250.7056
bn bun thp c
59890064.2676
Bn bun v ru
3196367.3568
Lp t thit
3200789.9253
Bn bun ha c
3203645.45
Bn bun than
3233727
bn bun thit
3255660.3998
bn bun vt t ngnh in
3288723.9237
Bn bun my m
3311750.3486
Bn l thit b
3355545.9966
Bn bun giy
3395036.3671
bn bun thy h
3449926.2815
Bn bun v rut
3482050.69
i l mua bn,
3542211.6563
Bn bun hng
3619611.81
3626740.352
Bn bun linh k
3690846
bn bun vt t ngnh in
3759717.9317
Bn bun vi si
3832004.504
bn bun my m
3927041.7592
bn bun ha ch
3953015.8623
bn bun ha c
3966415.6791
dch v khai th
3982405.4
Bn bun thuc
4063130.9141
bn bun trang
4075374.1497
bn bun v xe
4111842.965
sn xut hng liu
4130393.8073
bn bun nguyn
4166612.088
xy dng cu ng
4184607.2758
bn bun thit
4268906.2529
Bn bun si pol
4410035.9149
Bn bun keo d
4412953.3105
Bn bun thy sn ti sng, ng4424185.0923
lnh
Bn bun bng
4436425

1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH

Bn bun my l
4627141.7642
Xy dng
4689846.3817
bn bun nguyn
4849739.6896
Bn bun xe ch
4961943.3302
Bn bun thit
5067658.8425
Bn bun ha c
5071598.5042
bn bun dng
5184794.5089
Bn bun phn
5774156.0481
Bn bun si
5912026.614
Bn bun g
6123037.5704
Bn bun st th
6210340.622
bn bun ha c
7038553.4665
bn bun ng n
7580651.3
bn bun my m
7583038.356
Bn bun ha c
35462702.9442
bn bun phn
7782181.0907
bn bun nng
8013344.047
Sn xut tr, c
8212179.2015
Bn bun nc gii kht
8408045.2405
Bn bun my m
8505450.7942
Bn bun nguyn
8742940.4913
Bn bun my m
8761030.7663
sn xut gng t
8913293.8293
Bn bun si
9400256.3156
Bn bun thit
9981245.9884
Sa cha cn c
10073258.0776
bn bun phn
10675620.8
bn bun xe c
11044600
Xy dng cng trnh ng st 11505952.7124
v ng b
Sn xut thc
11724341.8058
bn bun thc
13253337.8846
Xy dng nh c
13279761.9464
Bn bun ng c
13385905.5452
Bn bun phn
16630000
16812636.2722
bn bun nguyn
21391276.3622
bn bun cc lo
30908685.65
bn bun ha c
24837696.3619
Bn bun xe t
25767571

1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
1818 0302966590 Cty TNHH Tn Hp ThnS 1A ng H Vn Tng
1534 0302632358 Cty CP BV PHARMA
p 2
1452 0301417069 Cty TNHH Thang My ThL B2-B3
ng D2
1378 0303234335 Cty TNHH Quc T Cao t 2, p Ph Khng C
1358 0303800358 Cty TNHH TM - DV-SX v31 p Trung ng S 26
391 0302124121 Cty CP sx, xut nhp kh 117, p 11 V Vn Bch

huyen
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C

xa
in thoi ds tc
X Tn Th3735 5043
X Ty Th(08) 37950611
X Tn An 7908016
X Tn Ph7961858
X Tn Th38920063
X Tn Th08 37979009

dthoai ctk
37355043
62911186
38611666
37961858
0838920063
37979009

email
lhdn
tanhoptha
info@bvph
greenhighl
khaivietco
thuyho@ki

Ma nganh_kd
8 25991
9 21001
8 28160
8 10790
8 46599
9 24100

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
sn xut d
1851813.685
2 CUCHI
sn xut thuc
2317798.3766
2 CUCHI
sn xut lp
2487556.2824
1 CUCHI
Sn xut tr
2643171.194
1 CUCHI
Bn bun my m
2668640
1 CUCHI
Sn xut thp
11014047.9338
1 CUCHI

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
2062 0305284395 Cty TNHH TM DV c Ng50 KDC Trun ng S 8a
Huyn Bn
2003 0302150114 DNTN Cng Thnh
B6/4C p 2 Trn i NghaHuyn Bn
1961 0310624657 Cty TNHH MTV Doanh MiC5/15 p 4 Phm Hng
Huyn Bn
1809 0310618808 Cty TNHH ph liu giy F1/39/68
Ph Tng p
Trnh
6
Huyn Bn
1755 0310665156 Cty TNHH TM Thnh PhtB3/10,
Hng p 2 Quc L 1a
Huyn Bn
1648 0301096513 Cty TNHH Mc Tch
A5/17B ngKhng
Cng C
Ngh Mi,
Huyn
p 1Bn
1646 0312285449 Cty TNHH XNK Sn v B3/16
Quc L 1a
Huyn Bn
1607 0305206686 Cty CP T Qu
C7/27A1 p Phm Hng
Huyn Bn
1553 0304916725 Cty TNHH Thp Nguyn211
PhcKDC
Th Tru ng 9a
Huyn Bn
1528 0312376960 Cty TNHH Hong Li
22 ng s 4, KDC 13C, p 5
Huyn Bn
1519 0311523355 Cty TNHH TM DV Giao NB5/25G, p 2Trn i NghaHuyn Bn
1485 0303969964 Cty CP Si Gn Cng Ngh
s 27-29-31
Nc
ng 9a
Huyn Bn
1463 0303135503 Cty TNHH Thit B Cng24-26 tng 4ng 9a
Huyn Bn
1446 0302103298 Cty TNHH SX nha v T B11/35 p 2 Trn i NghaHuyn Bn
1330 0311977704 Cty TNHH 8 Thng 8
s 26 KDC 6Bng S 8
Huyn Bn
1308 0309984655 Cty CP Minh Hp
P4.23 ng s 2, KDC 6B Huyn Bn
1270 0302524345 Cty TNHH TM- SX Phc Hng
379 p 4
Nguyn Cu PHuyn Bn
1223 0301401421 Cty TNHH sn xut Nh E20/6b p 5 Hng L 80 Huyn Bn
1199 0302809982 Cty TNHH TM k thut c08 KDC Trun ng S 8a
Huyn Bn
1155 0303921810 Cty TNHH XNK ha cht G16/108A pTrn i NghaHuyn Bn
1144 0312728404 DNTN Thng Mi Nguyn1HKDC
ng Thnh
Him Lang S 4
Huyn Bn
1129 0303224640 Cty TNHH K.A.S
C4/13 p 3 Khng C
Huyn Bn
958 0312617768 Cty TNHH MTV Thng Mi
BC6
Xut
, Khu
Nhp
Dn
Khu
ng
C 13B,
S
Bn
3bMa Huyn Bn
944 0301046209 Cty C Phn Phn Phi76-78 ng 9A, Khu dn c Trung
HuynSn,
BnHuyn Bnh
835 0312063936 Cty TNHH TM XNK Ngun
237 KDC Tru ng 9a
Huyn Bn
693 0308779300 Cty TNHH Ca S Vit A7/40 p 1
Huyn Bn
638 0312110745 Cty TNHH Phn Bn V 32-34-36,
H
KDng S 21
Huyn Bn
618 0306371001 Cty CP ha m phm MF1/35 p 6 Vnh Lc
Huyn Bn
578 0310475532 Cty TNHH Thp Thin Ph10/18A
c
Quc L 1a
Huyn Bn
507 0303839926 Cty TNHH Sn Xut Thng
C9/36
Mi V Dch
Quc
V L
Mi1aDU Huyn Bn
453 0305184513 Cty TNHH SX TM DV KiC4/39 p 3 L nh Chi Huyn Bn
419 0310959519 Cty CP kim loi MGK
B6/10A-10B Khut Vn BcHuyn Bn
393 0309132354 Cty CP Vit Tinh Anh
205 , Khu dn
ng
c Trung
9a SnHuyn Bn
333 0307992153 Cty TNHH MTV Thp PhA16/47, p 1ng Quc L 1a
Huyn Bn
313 0310911919 Cty TNHH XNK vt t v kim
D239a/1,
kh sipgn
Quc L 50
Huyn Bn
309 0302176553 Cty TNHH TM & DV Quang
C9/36,
Mi kp 9 ng Quc L 1a
Huyn Bn
296 0303133721 Cty TNHH SX v TM Chn
B8/35B p 6 Hng Nhn
Huyn Bn
241 0303551912 Cty TNHH Thng Mi V B6/10A
u T Gia
- B6/10B
Kim Khut Vn Huyn Bn
152 0302152993 Cty TNHH kim loi Vit L Q12-17, ng S 14
Huyn Bn
147 0302866740 Cty TNHH TM v SX cn A2/19K, p 1Trn i NghaHuyn Bn

xa
in thoi ds tc
dthoai ctk
X Bnh Hng
08 54 336 336
0854336336
X Tn Kin
0838770907
X Bnh Hng
62630279
X Hng Long
38367199
X Tn Kin
38770164
X Vnh L0613 566345
37541464
X Tn Ki 0909906124
0909906124
X Bnh Hng
08 6263 0099
0862630445
X Bnh Hng
0903818073
0854317364
X Phong Ph
X Tn Kin
0838771053
X Bnh Hng
08-5431 8181
0854318181
X Bnh Hng
8305137
54319555
X Tn Ki 08378770610
38770610
X Bnh Hng
0854051369
X Bnh Hng
08 73098896
37583078
X Tn Ki 08 37600681
37600681
X Vnh L0837652047 - 3765237654002
X Bnh Hng
84 8 54317966
54317966
X L Minh 08 3756 2472
62515219
X Bnh Hng
0838768199
X L Minh 0838686889
0838686889
X Phong Ph
0902889118
Phng Tn0854318840
Hng
X Bnh Hng
0854318607
X Vnh L840862686132
0862686132
X Phong Ph
35031811
X Vnh L0838777586
38777586
X Tn Qu Ty
38752026
Th trn T (08) 37606365
0838571288
X L Minh 08 62616910
0837682341
X Tn Kin
0837562750
X Bnh Hng
0854318717
08.54318717
X Bnh Chnh
0862684149
X a Phc
0862971430
Th trn T 0822183387
22183387
X Tn Kin
0837560061
X Tn Ki 08 3756 2750
62649191
X Tn Nht
0836020563
X Tn Ki 08 3877 1140
37871140

email
lhdn
duc.nguye
dntncuong
ketoandoa
maithao21
martech@h
hothithuy
phuocthos
phuckhang
truc.ht@sa
nagoyahcm
lyxuanlan@
ketoan.8t
info@minh
phucodaub
sonhabinh
saviintech
kinhdoanh@
truongkas
cuongnguy

dieulinh80
ktvantienp

xuanthanh.

congtyphu
thepquang
xuanha290
giakim@gia
diepphan1

Ma nganh_kd
8 46492
6 13240
8 45120
8 46692
8 45301
8 25130
8 46323
9 46635
8 46622
8 45301
9 46599
8 28160
8 22209
8 46530
9 74100
8 20120
8 22209
8 46635
8 46692
6 46900
8 46510
8 46209
8 46495
8 22209
8 46691
9 20231
8 46622
8 24100
8 22201
9 24200
9 46499
8 46622
8 46622
8 46622
8 22209
8 46621
8 24200
8 24100

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
bn bun thit
1555007.3369
2 BINHCHANH
sn xut ch cc, dt li c
1623200
2 BINHCHANH
bn l xe t
1661800
2 BINHCHANH
Bn bun ha c
1863893.585
2 BINHCHANH
Bn bun ph t
1958672.017
2 BINHCHANH
sn xut ni h
2113166.4733
2 BINHCHANH
Bn bun ht
2113366.5
2 BINHCHANH
Bn bun sn
2186793.0232
2 BINHCHANH
Bn bun st t
2272227.85
2 BINHCHANH
2333009.5885
2 BINHCHANH
Bn bun bc
2355204.1621
2 BINHCHANH
Bn bun my m
2424193.1953
1 BINHCHANH
sn xut cn tr
2464441.8075
1 BINHCHANH
sn xut ng nc nha PVC
2496019.9019
1 BINHCHANH
Bn bun my m
2732791.8785
1 BINHCHANH
Thit k in
2781944.2512
1 BINHCHANH
sn xut phn
2869800.9476
1 BINHCHANH
Sn xut nha
3003191.1771
1 BINHCHANH
Bn bun sn c
3107704.5381
1 BINHCHANH
Bn bun ha c
3230426.6407
1 BINHCHANH
Bn bun tng
3299398.5959
1 BINHCHANH
Bn bun linh k
3329813.17
1 BINHCHANH
bn bun nng
4036921.76
1 BINHCHANH
4081293.2097
1 BINHCHANH
Bn bun thit
4623421.2
1 BINHCHANH
Sn xut ca n
5867711.3858
1 BINHCHANH
Bn bun phn
6428142.2793
1 BINHCHANH
Sn xut ha m
6643251.8906
1 BINHCHANH
bn bun st t
7280934.4923
1 BINHCHANH
Sn xut thp
8515392.92
1 BINHCHANH
Sn xut bao b
9473480.95
1 BINHCHANH
Sn xut kim lo
10315791.6707
1 BINHCHANH
Bn bun ch
10982497.5481
1 BINHCHANH
Bn bun st t
12946507.044
1 BINHCHANH
Bn bun st t
13415536.9855
1 BINHCHANH
bn bun kim lo
13505211.9354
1 BINHCHANH
sn xut sn p
14120854.7868
1 BINHCHANH
bn bun kim lo
17573189.5297
1 BINHCHANH
Sn xut kim lo
26966747.3983
1 BINHCHANH
sn xut, gia c
27428941.7145
1 BINHCHANH

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
2089 0305481308 Cty Cty CP CNThc Phm
58/1F
Thi p
Bnh
TiKhng
Dng C
2079 0305157238 Cty TNHH Bao B Hng 27/4C, p Tr ng Thc V
2052 0313424208 Cty TNHH Thng Mi Dch
114/5B
V p
Duyn
Ty Ln
2035 0312571979 Cty TNHH SX TM TTH
36/9 p hu Khng C
2015 0305395345 Cty CP Bao B Nha So 4/5B p 4
Khng C
1927 0307526635 Cty CP Sn H Si Gn 292/5 p TamKhng C
1911 0313028765 Cty TNHH XNK Nng Sn1/5A NguynNguyn
Th Sc,Th
p SHng Ln, X B im, Hu
1874 0305060797 Cty TNHH Ht Ging Cy58/26C p Ti Khng C
1813 0304811708 Cty TNHH Thng Mi - Dch
2/20M
V t
- Xut
4, p
Nhp
2 Khu Kim c
1789 0301390924 DNTN TM - DV -SX Hng59/2a p na Khng C
1714 0304358679 Cty TNHH Sn xut TMD409 p 1
Khng C
1700 0312306498 Cty TNHH Xut Nhp Kh184/7A p T
Khng C
1631 0303742924 Cty TNHH Tn Sao
97 p 2
Phm Vn Sng
1600 0311030374 Cty CP XNK COMPACT S62/3K ng TTT,
Khng
pC
ng
1568 0312592601 Cty TNHH Thp Khng 68/6H p Hu Ln
1338 0312807575 Cty TNHH Sn Xut Thng
18/7A
Mi p
Tr1,
Hunh
X
Khng
XunC
Thi Thng, Huyn Hc Mn
1246 0304973949 Cty TNHH Vnh Nam An101/37 p 3 Hng L 80b
1207 0311433817 Cty TNHH Mousse Ngc 200
Cngp ngTrnh Th Mi
1093 0305120460 Cty C Phn Delta
110 ng Cng Bnh, p 6,
1073 0313360956 Cty TNHH Thng Mi Dch
6/1V
pXut
3, Nhp Khu i Danh
856 0305485239 Cty TNHH xut nhp kh59/1A p Tin Ln
801 0312794929 Cty TNHH XNK Nng Sn1/5E ng Nguyn
NguynTh
ThSc,
S p Hng Ln, X B i
642 0300840313 DNTN SX v TMDV Thi L34
ng Thc V
611 0305014374 Cty TNHH W.R.Grace Vi l B14,Khu BQuc L 22
586 0312268034 Cty TNHH Xut Nhp Kh
K35 M Ha Khng C
555 0312981213 Cty TNHH Xut Nhp Khu
88/7
u
Dng
T Quc
Cng
Dng
TKhi,
Ton
Cng
pCu
4,
KhiX Xun Thi Sn, Huy
540 0303390503 Cty TNHH XNK Sang Tr 59/1 p TinKhng C
268 0301932045 Cty CP SX - TM Hunh M145/8 p Tn
Khng C

huyen
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn

Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc
Hc

Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn

xa
in thoi ds tc
dthoai ctk
X B im
35925179
X Thi Tam Thn
38913539
X B im
X B im
54357539
X Xun Th0862598639
0837105837
X Thi Tam0837100101
37100101
X B im
0918787422
X B im08 3592 5316
0835925317
X ng Th 0838163685
X B im0837176885 - 0838837176885
X Thi Tam37186137
62760627
X Tn Hip
0977913879
X Xun Thi
0835901145
Thng
- 083590835901146
X Thi Tam Thn
0979834946
X B im0918603791
37157895
X Xun Thi Thng
35592473
X ng Th 0837107309 - 0837137107309
X Thi Tam Thn
62522001
X Xun Thi
7135610
Thng
X Xun Thi Thng
X B im08 5424 4034
22237509
X B im
0903646954
X ng Th 7110620
0837113424
X Xun Th37106168
0837106168
X Xun Thi ng
0903058475
X Xun Th08 37139999
0837139045
X B im08 5425 4036
0854254034
X Tn Hi8914624
0862513085

email

lhdn

hongtanph

9
8

sxtmtth@g
baobinhua

8
9
9
8
8

hongmocga
ngochoangg
minhhueln
tansaoaltd

6
8
8
8
9
8
8
8
8

quangthan
inox_trihu
vunga48@y
moussengo

go.viet.my
ngan_thai
ngthuong1
taxtoanca
sangtrong
minhmai_m

8
8
6
8
8
8
8
9

Ma nganh_kd
10109
46695
46694
22201
25120
46323
46201
46614
13110
46209
46204
46639
46622
46622
46692
22120

46631
47210
46631
23950
46323
10301
46631
10309

DANH SACH
Tn ngnh
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2: d phng)
ch bin bo q
1524313.2757
2
bn bun nguy
1533788.1758
2
1568218.6
2
Bn bun cao s
1584678.9
2
sn xut bao b
1605889.103
2
sn xut bn nc bng inox
1708792.8582
2
bn bun hng
1725830.9
2
Bn bun ht gi
1765476.3046
2
1857978
2
kinh doanh gas
1890691.39
2
Sn xut gn c
2001374.318
2
mua bn hng n
2024700
2
Bn bun thc
2148382.54
2
Bn bun vt l
2204720.8365
2
Bn bun kim lo
2245937.4585
2
Bn bun st t
2721355.404
1
Bn bun ha c
2941121
1
sn xut mouss
3072346.6295
1
3450907.5773
1
3533782.3
1
bn bun g
4502856.8113
1
mua bn hng n
4866949.412
1
Bn bun vn M
6393873.1236
1
Sn xut b tn
6740336.7957
1
bn bun nng
7099832.4
1
Ch bin hng
7696452.9761
1
ban buon go mi
7984486.3818
1
ch bin ht
16156069.415
1

n v ph trch
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON
HOCMON

STT

M thu
Tn doanh nghip
a ch
tn ng
huyen
1550 0300515377 Cty TNHH Mt Thnh Vi1042 p 5 Hunh Tn Pht, Huyn
1109 0303126467 Cty TNHH C Kh Gas Kho B Tng K
ng Nh L Huyn
1053 0301479273 Cty CP T Vn u T v Thit
tngK
10,Du
ta Kh
nh PV Gas, Huyn
789 0304308445 Cty CP Ph Trng Quc T
15A1 ng Nguyn Hu Th
Huyn

Nh
Nh
Nh
Nh

xa
in thoi ds tc
X Ph Xu8738407
Th trn Nh37829213
X Phc Kin
08 37816111
X Phc Kin
0837840237

dthoai ctk

email

lhdn

0837829213
8986582
54121595

pmg_kinhd
hangtd@ric

Ma nganh_kd
8 25120
9 71101
9 46326

DANH SACH
Kim ngch nhp khu (USD)
(1: chnh thc,2:
n v d
phphng)
trch
2279862.7441
2 NHABE
sn xut thng
3386563.07
1 NHABE
Dch v t vn u t xy dng, thit
3618031.5815
k d n
1 NHABE
bn bun thc
4948332.6812
1 NHABE
Tn ngnh

Danh sch doanh nghip i?u tra I, F 2016


STT

M thu?

Tn doanh nghip

?a ch

tn ng

(1: ch?nhn v ph trch


1 0304295429

Cty TNHH Intel Products Vit Nam

L L2, KCN Cao

ng D1

2 0300741922

Cty TNHH in t Sam Sung Vina

938

Quc L 1a

3 0302597576

Cty CP Dc Liu TW2

4 0305795054

Tng Cty Du Vit Nam - Cty TNHH MTV

5 0305712139

Cty TNHH Sony Electronics Vit Nam

24
Nguyn Th? Nghi
Tng 14-17, Ta nh
PetroVietnam Tower, 1-5 L Dun
tng 6&7 ta nh
President, 93
Nguyn Du

6 0310139770

Cty TNHH Dinh D?ng 3A (Vit Nam)

72-74 ,Center Tower

Nguyn Th? Minh Khai

7 0300813662

Cty TNHH PouYuen Vit Nam

D10/89Q

Quc L 1a

8 0301450108

Cty CP Daikin Air Conditioning (Vit Nam)

201-203

Cch Mng Thng 8

9 0300588569

Cty CP Sa Vit Nam

10 tn tro

10 0302803331

Cty CP Tetra Pak Vit Nam

Lu 14 s 235

ng Khi

11 0300709284

Cty TNHH Mercedes-benz Vit Nam

693

Quang Trung

12 0301236665

Cty TNHH t Isuzu Vit Nam

Quang Trung

13 0300507707

Cty TNHH mt thnh vin du kh? TP.HCM

14 0302861742

Cty CP Th? Gii S

695
tng 8, ta nh ngn
27
hng Nam , s 201203

15 0300523385

Cty TNHH MTV Dc Si Gn

18-20

Nguyn Trng T

16 0302505776

Cty CP TM i Tn Vit

Tn Tht m

17 0300762150

Cty TNHH Quc T? Unilever Vit Nam

145
L A2-3, KCN Ty Bc
C Chi

18 0300787557

Cty TNHH Sn Phm tiu dng Toshiba Vit Nam

Nguyn Th? Minh Khai

19 0300797153

Cty TNHH Furukawa Automotive Parts (Vit Nam)

72-74
ng 14-16, KCX Tn
Thun

20 0303235586

Cty CP xng du v DV hng hi

21 0300816663

Cty pepsico Vit nam

22 0313055543

Cty TNHH in T Samsung Hcmc Ce Complex

6
L Thnh Tn
lu 5 khch sn
sheraton, s 88
ng Khi
L I-11, ng D2, Khu
Cng ngh cao

23 0312798017

Cty TNHH di ng Thng Minh

56

Nguyn Thng
Cch Mng Thng 8

Khng C?
Khng C?

H Tng Mu

24 0300585984

Tng Cty Cng Nghip Du thc vt Vit Nam - Cty


TNHH MTV
58

Nguyn Bnh Khim

25 0301458121

Cty CP ?a c cp in Th?nh Pht

144A

H Hc Lm

26 0303217354

Cty CP Th? Gii Di ng

27 0306686509

Cty TNHH Datalogic Vit Nam

130
Trn Quang Khi
L I-4b, Khu Cng Ngh
Cao
Khng C?

28 0312059023

Cty TNHH MTV K thut v khoa hc OPPO

29 0310147080

Cty TNHH Nidec Copal Precision Vit Nam

Ta nh SCB 242
Cng Qunh
L I - 1D - 1, ng N1,
Khu Cng Ngh Cao
Khng C?

30 0302866490

Cty TNHH MTV cng ngh tin hc Vin Sn

162B

Bi Th? Xun

31 0308159258

Cty TNHH in t Sharp Vit Nam

inh Tin Hong

32 0305482862

Cty CP D?ch v Phn Phi tng hp Du Kh?

1-5

L Dun

33 0303937088

Cty TNHH TM V D?ch V Long Hng

12A

Nguyn Th? Hunh

34 0301471355

Cty TNHH Nidec Tosok Vit Nam

ng S 16

35 0302035390

Cty TNHH ALWAYS

KCX Tn thun
Khu A, l P, KCX Tn
Thun

36 0302802627

Cty TNHH Rita V

327, KP4

Xa L H Ni

37 0303800051

Cty CP VINACAM

Mc nh Chi

38 0303951928

Cty CP XNK Thi?t B? Vin Thng May Mn

28
L 7 ng nc Ln
KCN Tn To

39 0310474190

Cty TNHH Brenntag Vit nam

202

Hong Vn Th

40 0303188382

Cty TNHH TM -SX -DV t Hn

41 0301218306

Cty TNHH Freetrend Industrial (Vit Nam)

39, kp 1
Quc L 1a
L 79-81-83-85 KCX SGLinh Trung
Khng C?

42 0310547875

Cty CP giy Phng Vnh Hng

307A

43 0303012533

Cty TNHH Nguyn Liu SXD.D.P

44 0304227309

Cty TNHH Nidec Vit Nam Corporation

62B
Trn Bnh Trng
L I4-N2 Khu Cng ngh
cao
Khng C?

45 0302902205

Cty CP i Ph Lc

288

46 0306151768

Cty CP Sn Xut Nha Duy Tn

47 0300831132

Cty TNHH nh my Bia Vit Nam

298
H Hc Lm
Tng 18 v 19, ta nh
Vietcombank, s 5
Cng trng M Linh

48 0302985265

Cty TNHH Tin Hc Vi?t Sn

s 2 L V

Nguyn Th? Tn

49 0303522206

Cty CP u T Thng Mi SMC

396

Ung Vn Khim

50 0309247436

Cty TNHH MTV Hong Ph Long

33

Mai Lo Bng

51 0308418304

Cty TNHH th?p Kim Quc

222/1

L Siu

ng S 16

Nguyn Th? Nh

Trng Chinh

52 0300756397
53 0309875328

Cty TNHH Nh my sa cha v ?ng tu Si Gn


Cty TNHH Kinh Doanh Lp Xe Bridgestone Vit
Nam

99, KP3
Nguyn Th? ?nh
Lu 9, ta nh Bo Vit,
233
ng Khi

54 0304774855

Cty TNHH SX-TM Thin Thnh Lc

475

Trn Xun Son

55 0310631333

Cty TNHH TM V Dc Phm Sang

Nguyn Th? Minh Khai

56 0305795720

Cty TNHH Mead Johnson Nutrion Vit nam

18Bis/9
P401 Lu 4 TN
Metropolitan, s 235

57 0311609355

Cty CP bn l k thut s FPT

261-263

Khnh Hi

58 0302366480

Cty CP XNK Y T? TP H Ch? Minh

181

Nguyn nh Chiu

59 0304421306

Cty CP tp on Intimex

60 0310919107

Cty TNHH Mitsubishi electric Vit Nam

61 0300695803

Cty TNHH Castrol BP Petco

61
Nguyn Vn Giai
Ta nh Vincom Center,
s 72
L Thnh Tn
22-36 Nguyn Hu V
57-69F ng Khi

62 0303853575

Cty CP Cng Ngh EliteSYS

289/1

Ung Vn Khim

63 0302241467

Cty TNHH TM Hon Phc

V? Tng

64 0311869297

Cty TNHH CANON MARKETING Vit Nam

65 0304918352

Cty CP H?a Cht Chu

14
P.6 #6 Si Gn Centre,
s 65
L K4B, KCN L Minh
Xun

66 0302817119

Cty CP Long Sn

L III-23A, KCN Tn Bnh ng 19/5 A

67 0300483319

Cty TNHH MTV Dc phm TW 2

334

T Hi?n Thnh

68 0300583659

Tng Cty CP bia ru nc gii kht Si Gn

Hai B Trng

69 0310864017

Cty CP Hi T Thng Minh

6 Hai B Trng
1-5, L6 - P608, ta nh
petrovietnam

70 0300539709

Cty TNHH Hewlett Packard Vit Nam

Lu 10 ta nh 29

L Dun

71 0309758945

Cty TNHH TM XNK ANH C

72 0300402493

Tng Cty vt liu xy dng s 1- TNHH MTV

73 0301864878

Cty TNHH Nissei Electric Vit Nam

C15 khu nh K82 KP2 Khng C?


111A, ta nh Sailling,
tng 15
Pasteur
L 95-96-97-98, KCX Si
Gn Linh Trung
Khng C?

74 0307711733

Cty TNHH Nha Thun Phong

75 0300792187

Cty TNHH Panasonic AVC Vit Nam

76 0304155005

Cty TNHH Sonion Vit Nam

77 0300832672

Cty Du n Golden Hope Nh B?

78 0303280758

Cty TNHH Chim ?n

79 0304355389

Cty TNHH Ki?n Vng

ng Khi

L Li
ng S 4

L Dun

272
Ho Bnh
L 73-75 ng D, KCX
Si Gn - Linh Trung
ng D
L I3-9, Khu Cng Ngh
Cao
Khng C?
370 ng g mi
Khng C?
L 22 ng s 7,KCN
21/24
Trn nh Xu
Tn To phng tn to
a
Khng C?

80 0301581728

CtyTNHH NIDEC COPAL (VIt Nam)

KCX Tn Thun

ng S 18

81 0303325744

Cty TNHH BnhTr?

69

ng S 26

82 0304791427

Cty CP T u Chu

83 0302421251

Cty TNHH HUGO KNIT (VIET NAM )

84 0301387752

Cty TNHH Thng Mi - D?ch V Tn Hip Pht

808
ng Nguyn Vn Linh
L 39B-41, KCX Linh
219 i l Bnh Dng,
Trung I
Khng C?
TX Thun An, Bnh
Dng

85 0301238969

Cty LD TNHH CROWN Sign

86 0300792451

Cty TNHH Nc gii kht Coca Cola Vit Nam

485

Xa L H Ni

87 0300479760

Cty CP Y Dc Phm VIMEDIMEX

246

Cng Qunh

88 0303625931

Cty TNHH Nguyn Phan

89 0300828098

Cty TNHH Coats Phong Ph

779
Trn Xun Son
S 48 ng Tng Nhn
Ph

90 0304120813

DNTN Sn xut KD nha Cm Thnh

91 0301985093

Cty TNHH TM th?p Nam Vit

92 0309174756

Xa L H Ni

Hng Bng

Cty CP Kim Loi Mu V Nha ng Vit

871
8-10-12, KDC Nam
307D
Hng Vng - Bc Trn
Vn Kiu

93 0311844648

Cty CP xng du Thi Sn B.Q.P

32

Phng Khc Khoan

94 0304300326

Cty CP QH Plus

R1-34, gia hng 5

Khng C?

95 0300405462

Cty CP Pin c Quy Mi?n Nam

Trn Hng o

96 0300737411

Cty TNHH Si Gn Precision

321
L 15-17-19a KCX Si
Gn - Linh Trung

97 0311438879

Cty CP OTRAN Mi?n Nam

on Vn B

98 0300788409

Cty TNHH 3M Vit Nam

P9.1 To nh REE, s 9
lu 6 Ta nh i minh
77

99 0303185504

Cty CP Ct Li

934D2 KCN Ct Li

Khng C?

100 0300477989

Cty CP C kh? xy dng Giao Thng

ng S 1

101 0310671135

Cty TNHH JOHNSON & JOHNSON Vit Nam

KP7
Tng 12, Ta nh
Vietcombank, s 5

102 0303422716

Cty TNHH Timatex V?t Nam

L 80, KCX Linh Trung 2 ng S 1

103 0306095778

Cty TNHH Bao B Tn Phong

Ho Bnh

104 0310830096

Cty CP PTCN Mobile Star

284/1
01 M ph 1C , KP M
ph 1-S9

105 0300713668

Tng Cty Cng nghip Si Gn - TNHH MTV

58-60

Nguyn Tt Thnh

106 0301064832

Cty TNHH TM Vnh Cng

887

ng 3 Thng 2

107 0311736755

Cty TNHH u t pht trin Nam Thun

12

ng S 9

Nguyn Vn Tri
2b

ng S 2
Hong Vn Thi

Cng Trng M Linh

Khng C?

Cng Ha

Cty CP si Th? K

Lu 3 Phng3.3 TN
Etown 2 s 364
L B1-1 , KCN Ty Bc
C Chi

110 0304750798

Cty CP Sam Chem Qu Cu

8/1-8/3

Nguyn Huy Tng

111 0301636134

Cty TNHH RUBY

268

Hunh Vn Bnh

112 0302375710

Cty CP Dc Phm Vit H

113 0304727848

Cty TNHH RALS quc t? Vit Nam

04 l A
Trng Sn
Phng 3 lu 16, ta nh
A&B, 76
L Lai

114 0300566678

Cty CP Sx Tm M Kng

44-46 KDC Trung Sn

ng 9a

115 0312120856

Cty TNHH Nhy Ni

Hng H

116 0310403760

Cty TNHH Thng Mi Hino Motors Vit Nam

39A
5B lu 6, ta nh
landmark

117 0311812999

Cty TNHH INBISCO Vit Nam

inh Tin Hong

118 0300419930

180

Nguyn Th? Minh Khai

119 0309576399

Cty CP Cng nghip Cao su Mi?n Nam


Cty TNHH Sn Xut Thng Mi D?ch V Giao
Nhn Xut Nhp Khu Quang Minh

78/3/6

ng S 11

120 0302975517

Cty CP Phn B?n Bnh i?n

C12/21

Quc L 1a

121 0303514438

CTY TNHH HOSIHINO (Vit Nam)

108 0310805269

Cty TNHH Roche Diagnostics Vit Nam

109 0302018927

Khng C?

Tn c Thng

ng S 8

122 0302937039

L C55/II, KCN Vnh lc


A016 C/C Tn Tht
Cty TNHH Thng Mi Quc T? Tn i Ty Dng Thuy?t

123 0300815204

Cty CP Dc Phm Sanofi Synthelabo VN

10

Hm Nghi

124 0301424404

Cty TNHH TM Th?p Ton Thng (NTNN)

8/42

Nguyn nh Khi

125 0300399360

Cty CP Kim Kh? TP. H Ch? Minh

193

inh Tin Hong

126 0300100037

Tng Cty Thng Mi Si Gn - Cty TNHH MTV

Phm Ng? Lo

127 0303507310

Cty TNHH RKW-LOTUS

275B
L 22, ng B, khu
cng nghip Tn To

128 0301242080

Cty C Phn Nng Dc Hai

129 0301878655

Cty TNHH Scancom Vit Nam

28 Mc nh Chi
KCN S?ng Thn I, TX D
An, Bnh Dng

130 0301446006

Tng Cty CP Phong Ph

48 tng nhn ph b

Khng C?

131 0300608568

Cty TNHH xi mng HOLCIM Vit Nam

81-85

Hm Nghi

132 0301479763

Cty TNHH Ho Thnh

ng D2

133 0310039511

Cty TNHH Beiersdorf Vit Nam

157/3B
lu 18, Ta nh Centec
Tower, 72-74

134 0312081822

Cty TNHH MTV TMDV ECO

Nguyn nh Chiu

135 0303678683

Cty TNHH SX -DV & TM Hunh Thnh

717

Trn Xun Son

Khng C?

Nguyn Th? Minh Khai

136 0303141722

CtyTNHH Woodworth Wooden VN

137 0313095786

Cty TNHH Worldon (Vit Nam)

138 0302469623

Cty TNHH INAH VINA

p 12
Khng C?
L D1, ng D4, Khu
Cng Nghip ng Nam
L U40B-42A -ng 19KCX Tn Thun
Khng C?

139 0301210836

Cty cho thu ti chnh TNHH MTV Kexim Vietnam

L9, Dimond Plaza, s 34 L Dun

140 0305048990

Cty TNHH SX-TM Tn Hp Ph

58

H Hc Lm

141 0303265051

Cty TNHH TM SX Tri Vit

Phan ng Lu

142 0300691608

181/51
khng s, KCX Tn
Thun

ng S 18

145 0305399558

Cty TNHH Mtex (Vit Nam)


Cty TNHH Dc Phm & Trang Thi?t B? Y T? Hong
c
12 Nguyn Hi?n
S 5 B, ng Tn c
Cty TNHH Siemens
Thng, Qun 1
ng N1- L I1 Khu
Cty TNHH Nidec Servo Vit Nam
cng ngh cao

146 0304362097

Cty TNHH MTV Thc Phm H Long

718/18A

Quc L 13

147 0302866740

Cty TNHH TM v SX cng nghip Nguyn T?nh

Trn i Ngha

148 0311056781

Cty TNHH Thi?t b? c kh? THK Vit Nam

A2/19K, p 1
Tng 3, ta nh
Havana, s 132

149 0305479732

Cty TNHH Cu Tng

L Trung Ngha

150 0300812669
151 0304834247

Cty TNHH Vit Nam SamHo


Cty TNHH sn xut Nam Hoa

31
s 1243, tnh l 8, p
Thnh An
37 khu ph 9

152 0302152993

Cty TNHH kim loi Vit Phong

153 0309538611

Cty TNHH Fonterra Brands Vit Nam

L Q12-17, p 1
ng S 14
2 lu 9 bitexco financial
tower
Hi Tri?u

154 0304391796

Cty TNHH TM V SX Du Thc Vt Minh Hu

383/7

L?y Bn B?ch

155 0309259375

Cty TNHH Thng Mi Khoa

Cao Thng

156 0302556989

Cty CP Vit Nam K Ngh Bt M

51/9
L 32C/i ng 2G,
KCN Vnh Lc

157 0310529019

Cty C Phn Du Kh? ng Phng

158 0303730950

Cty TNHH D.I

159 0300739426

143 0301140748
144 0302727641

Khng C?

Hm Nghi
Khng C?
ng 50c

Cty TNHH JuKi Vit Nam

Cn Th
L 69-71 - KCX Linh
Trung II
L BE.28-40, KCX Tn
Thun

Tn Thun

160 0303134482

Cty TNHH TM Hoa Li

211

in Bin Ph

161 0302180655

Cty TNHH SX -XD-TM Thin Ph

5/12

Quc L 13

162 0312126992

Cty TNHH MTV xut nhp khu Thi M

76

ng S 6

163 0310868798

Cty TNHH Metal One (Vit Nam)

164 0304078329

Cty TNHH SAINT GOBAIN Vit Nam

Tng 16, Ta nh
Sunwah, S 115, ng
Nguyn Hu
L C23 B- Khu CN Hip
Phc
ng S 11

165 0301422238

Cty TNHH TM DV Ct Sn

10/2

166 0303213215

Cty CP F.A

S 190/8 ng D2

167 0302401061

Cty CP Phc Sinh

Cao c H3, 384

Hong Diu

168 0302327629

Cty CP Kh Trng Vit Nam

29

Tn c Thng

169 0301103030

Cty CP Hng khng JETSTAR PACIFIC AIRLINES

112

Hng H

170 0310176878

Cty TNHH Kaiser Vit Nam

61A-63A

V Vn Tn

171 0303569980

Cty TNHH dc phm v ho cht Nam Linh

22/6

ng S 15

172 0305726741

Cty CP Nova Trade

313-315

Nam K Khi Nghi

173 0300632232
174 0305236754

Cty CP Bo V Thc Vt Si Gn
Cty TNHH Hi Li.

Khu ph 1
KDC Him Lam, s 12

Nguyn Vn Qy
ng D1

175 0301172041

Cty CP TM Xut nhp khu Thin Nam

111-121

Ng Gia T

176 0300825675
177 0305616442

Cty TNHH Si Gn VeWong


Cty TNHH Thang My Mitsubishi Vit Nam

Khng C?
Trng Sn

178 0305338192

Cty TNHH Pepperl Fuchs Vit Nam

1707 quc l 1A
60
L S12-16A KCX Tn
Thun

179 0305054306

Cty CP Thnh Nhn

Nam K Khi Nghi

180 0302015154

Cty Hong Long (BL.16-1)

315
2 Ng c K? #20 M
Linh Point

181 0302319201

Cty TNHH th?p K ng

Khu Cng Nghip Vnh Lc

182 0311169111

Cty TNHH FUJIFILM Vit Nam

L C1/I ng 2E
P2001, lu 20, TN
Gemadept, 2bis-4-6

183 0305925578

Cty C Phn Dc i Nam

270A L? Thng Kit

184 0302202299

Cty TNHH SX-TM-DV Hi Bnh

30

V Honh

185 0302482409

Cty TNHH SX v TM i Phc

L 08 , KCN Tn To

Song Hnh

186 0303642863

Cty TNHH Sn Xut V Xut Khu Nng Sn a Kao 130

in Bin Ph

187 0300520578

Cty TNHH MTV ng dng K thut v sn xut

18 A

Cng Ha

188 0300430500

Cty CP Phn B?n Mi?n Nam

125B

Cch Mng Thng 8

189 0305648250

Cty TNHH t Hong Gia

136

Chi?n Thng

Xun Diu

ng S 20

L Thnh Tn

190 0301275199

Cty TNHH Nha Long Thnh

191 0302792908
192 0303754616

Cty TNHH Ho Cht Tn Ph Cng


Cty TNHH TM c Bin

193 0303127291
194 0302973502

Cty TNHH TM Thi Sn Nam


Cty TNHH H?a Cht M.K.V.N

195 0305601319
196 0302246183

Cty CP Thun Hi
Cty CP Pht trin Cng Ngh Vin Thng Tin Hc
Sun Vit

78
Ba Vn
87-87A
in Cao Th?
L M8-M9, KT Mi Him
Lam,
ng s 1
10
Ph Quang
Tng 10, Ta nh
Vinamilk, S 10
Tn Tro

197 0303498754

Cty CP du thc vt Tng An

198 0302241107

Cty TNHH Taisun ( Vit Nam)

199 0301482685
200 0302276117

Cty TNHH TM Vnh Thnh


Cty TNHH An Huy B.T

201 0303269722
202 0302854463

Cty CP du nht v ho cht Vit Nam


Cty CP dc m phm May

203 0301220062
204 0304130177

Cty TNHH kim may Organ Vietnam


Cty TNHH Thi Trang V M Phm Duy Anh

205 0301484202

Cty TNHH Yujin Vina

Tng 12, Ta nh
Vinamilk Tower, S 10
36 c x Chu Vn An
Tng 29, Ta nh Pearl
Plaza, s 561A
53-55
U02-12A KCX Tn
Thun
72-74
L 71-74, KCN Linh
Trung

206 0300742387
207 0305612159
208 0310655599
209 0301911983

Cty CP Sn Xut Thng Mi May Si Gn


Cty TNHH Wonbang Tech VINA
Cty TNHH LD K thut gi?ng khoan PV Drilling v
Baker hughes
Cty TNHH TM Kim T?n

252
Nguyn Vn Lng
56-58-60
Hai B Trng
111A, Phng 1006, Lu
10, Sailing Tower
Pasteur
69
Nguyn Thi

210 0309932537

Cty CP Phn Phi Moet Hennessy Vit Nam

161

ng Khi

211 0301942170

Cty TNHH SX TM DV Thanh Bnh


Tng Cty cng nghip in v bao b LIKSIN TNHH
mt thnh vin
Cty CP Cng ngh Truy?n thng DTS

153

T Uyn

159
287B

Kinh Dng Vng


in Bin Ph

l II 4-5-10-11, cm 4
nh?m CN II, kcn Tn
Bnh

ng S 13

212 0301441600
213 0303224270
214 0300391040

Cty CP bao b nha Tn Ti?n

2A

Kim Bin

Phan Thc Duyn

48/5
Phan Huy ?ch
L A1-6 ng N5, KCN
ty bc c chi
Khng C?

Tn Tro
ng S 5
in Bin Ph
in Bin Ph
ng S 22
Nguyn Th? Minh Khai
Khng C?

L I-11 KCN Tn Bnh,


ng CN13

215 0303191508

Cty TNHH avery Dennison ( Vit Nam )

216 0312486723

Cty CP u T Quc T? Quc Huy Anh

217 0306104694

Cty TNHH CONNELL BROS VIET NAM

20
L Qu? n
Lu 14, to nh A&B, s
76
L Lai

218 0301962730

Cty TNHH Th?p Ty Nguyn

L 12-14 KCN Tn To

ng S 1

219 0302090835

Cty CP tp on Tn Thnh

232

Trn Hng o

220 0300381564

Cty CP Dy Cp in VN

70-72

Nam K Khi Nghi

221 0305387746

DNTN TM Hi Thng

304B

Minh Phng

222 0301445210

Tng Cty CP Dt Vit Thng

127

L Vn Ch?

223 0302418379

Cty CP Thi Bnh

16 Khu ASC An Ph

L Vn Vit

224 0300769124

Cty CP Tico

98

L?y Bn B?ch

225 0302724344

Cty TNHH IWASAKI ELECTRIC VIt Nam

L 73, KCX Linh Trung 2 ng S 1

226 0304898593

Cty CP TM DV SX Hng Thy

606

Trn Hng o

227 0300954511

Cty CP Thc phm Trung Sn

42

Phan Lim

228 0301446422

Cty CP Xi mng H Tin 1

360

B?n Chng Dng

229 0302413860

Cty TNHH SX TM Bc Vit

23

Nguyn B Tng

230 0302500746

Cty CP Tin hc Minh Thng

116B

Bi Th? Xun

231 0301449021

Cty CP u t Xy dng BMT

36

V Vn Tn

232 0304446332

Cty TNHH Minh an

233 0302807819

Cty TNHH Sprinta (Vit Nam)

61A-63A
V Vn Tn
58-60 KCX Linh Trung II,
Qun Th c

234 0301421918
235 0304683848

HTX C Kh? & Thng Mi 2/9


Cty TNHH CLOVER Vit Nam

236 0300798220

Cty TNHH Schindler Vit Nam

237 0301822028

Cty LD i?u hnh Cu Long (BL 15-1)

297
p Bu Cp
T8, TN President Place,
s 93
Lu 3,Ta Nh Saigon
Paragon, 03

238 0301893928

Cty TNHH TM Th?p i Ton Thng

Tng 2, ta nh th?p
Ton Thng, s 8A-10A

Khng C?

Hng Vng
Khng C?
Nguyn Du
Nguyn Lng Bng

Trng Sn

Ta nh Bitexco, Lu 4,
S 19-25
Nguyn Hu

239 0305503537

Cty TNHH Daelim Vit Nam

240 0301427028

Cty CP Cng Nghip DV TM Ngc Ngha

241 0303551912

Cty TNHH Thng Mi V u T Gia Kim

242 0301485100
243 0302181666

Cty TNHH in C Solen (Vit Nam)


KCX Tn Thun
Cty CP Sn Xut Kinh Doanh Xut Nhp Khu Bnh
Thnh
334A

244 0300714164

Cty TNHH Eidai Kako (Vit Nam)

245 0301465369

Cty TNHH Cho Thu Ti Ch?nh Quc T? Vit Nam

Khu ch? xut Tn Thun ng S 8


phng 902, Centec
Tower, 72-74
Nguyn Th? Minh Khai

246 0305100136

Cty TNHH SX TM DV Anh Khi K?

888/77B

Lc Long Qun

247 0301224370

Cty CP Thi?t B? Cng Nghip Hu Hng

157-159

Xun Hng

248 0311851902

Cty TNHH Nht Lc Pht

3E/3

Ph Quang

249 0301266564
250 0300481551
251 0312627283

Tp on Cng Nghip Cao Su Vit Nam - Tng Cty 236


Tng Cty c kh? giao thng vn ti Si Gn-TNHH
MTV
262
Cty TNHH LD Vina-Bat
L 45C/1

252 0301222221

CTY TNHH Sambu Vina Sports

253 0300731233

Cty TNHH sn xut Upgain (Vit Nam)

254 0300784933

Cty Nissey Vit Nam

33B
Nguyn Vn Ba
L 64-66-68 KCX Linh
Trung
Khng C?
L P 25a -33b, KCX Tn
Thun
ng S 14

255 0305445469

Cty TNHH t Chu

6B

256 0311638652

Cty C Phn D?ch V Bin Tn Cng

722 in Bin Ph

257 0312049547

Cty TNHH Nabati Vit Nam

Phng Khc Khoan

258 0300464683

Cty CP Vt t Bu in

270

L? Thng Kit

259 0300363808

Cty CP B?ng ?n in Quang

121-123-125

Hm Nghi

260 0311354629

Cty CP u T XD V Pht Trin Tn Phc Th?nh

261 0302440800

Cty TNHH TM DV TT Bao B H?a Cht

262 0303163388

Cty TNHH Si Gn Allied Technologies

12A
V Trng Ton
lu 4 , phng 409 ;180182
L? Ch?nh Thng
L I4- Khu Cng ngh
cao
Khng C?

263 0301186460

Cty CP T Vt t Du l?ch II

79, #7

Tng L9, Ta nh
Vietcombank Tower, 05 Cng Trng M Linh
B6/10A - B6/10B Khut
Vn Bc, p 2
ng S 12
Phan Vn Tr?

Nam K Khi Nghi


Trn Hng o
ng S 7

Tn c Thng

Trng ?nh

264 0307636500

Cty TNHH SOTITZ Vit Nam

265 0312090619
266 0306853809

Cty TNHH Mt Thnh Vin Smc Tn To

267 0300721002

Cty TNHH MTV Pht Trin Hi u

L 33, ng Trung
183
Tm, Khu cng nghip
Tn To

L? Ch?nh Thng
Khng C?
Thn Nhn Trung

Cty CP Quc T? Minh Vit

32
15 p Trm Bm (KCN
Tn ph trung)

268 0301932045

Cty CP SX - TM Hunh Minh

145/8 p Tn Thi 2

Khng C?

269 0301737478

Cty TNHH TM Vit Vng

khu C, ng t ga

Khng C?

270 0303478010

Cty TNHH Thng Mi Kin Trung Long

Trng nh Hi

271 0305447723

Cty CP Thng Mi Du Kh?

99 ng s 44
Tng 11, ta nh
Petroland, S 12

272 0302979487
273 0305067898

Cty CP u t v Thng mi DIC


Cty CP Vi Na L St Cng

13_13 bis
9

K ng
on Vn B

274 0300710064
275 0302770982

Cty TNHH Vina Cosmo


Cty TNHH Minh c Minh Tm

KCX Tn Thun
140/2A

ng S 15
Cch Mng Thng 8

276 0301584581

Cty C Phn Sn Xut Oai Hng

277 0301401799
278 0311782543

Cty TNHH TM Th Y Tn Ti?n


Cty TNHH thng mi OI

279 0302994301
280 0309069208

Cty CP Si Gn Food
Cty TNHH Mt Thnh Vin Herbalife Vit Nam

281 0304982164

Cty CP Quc T? Thc Phm La Chn nh

282 0301691689

Cty TNHH tan thng

283 0303577357

Cty TNHH nha SunWay Mario


Cty TNHH Thng Mi Sn Xut v D?ch V H?a
Th?nh

284 0302869727

L III - 6, nh?m CN.3,


ng s 11 Khu Cng
nghip Tn Bnh
62/8-62/10-62/12 Bu
Ct
9
L C24-24B/II, ng
2F, KCN Vnh Lc
26 Trn Cao Vn
Lu 8 Ta Nh Sai Gon
Bus S 39
ng A l E KCN bnh
chiu
E9/58A An Ph TyHng Long
10/13

Khng C?

Tn Tro

Bu Ct
inh Tin Hong
Khng C?

Hi Thng Ln Ong
Khng C?
Khng C?
ng S 5

285 0305131303

Cty CP Dc Phm Tenamyd

286 0311822411

Cty TNHH NGK Spark Plugs (Vit Nam)

L Y.01 - 02A ng Tn
Thun, Khu Cng
Nghip/Khu Ch? Xut
Khng C?
P.303, tng 13, S 2bis4-6
L Thnh Tn

287 0304918585

Cty TNHH 1 TV V d?ch v Du Kh? Bin

Phng 209, 210, 211Lu 2, To nh


PetroVietNam, S 1-5

288 0301464830
289 0304325585

Cty CP tp on Thin Long


Cty TNHH H?a Sinh Chu

290 0302816309
291 0304339884

Cty CP Mai Son


Cty TNHH Bo Minh An

L 6-8-10-12 ng s 3 Khng C?
551/132
L Quang ?nh
Tng 19, ta nh
Vincom Center, S 72
L Thnh Tn
359/1/27B
L Vn S

292 0303738780
293 0302499586

Cty CP Kim T?n


Cty TNHH TM Han Huy

L 10-12, KCN Tn To
480

ng S 9
Minh Phng

294 0303603342

150 bis

L Th? Hng Gm

295 0312685207

Cty TNHH TM DV Thin Ngha


Cty TNHH thuc th y BOEHRINGER INGELHEIM
Vit Nam

39

L Dun

296 0303133721

Cty TNHH SX v TM Chn Sinh

B8/35B p 6

Hng Nhn

297 0301343138
298 0304974903

Cty CP SX TM Nha Hip Thnh


Cty TNHH Ninh Th?nh

299 0309300048

Cty TNHH Thi Trang V M Phm u Chu

48-49-50
Bi Sy
285/101/35
Cch Mng Thng 8
91 (Tng 6, Ta nh Si
Gn Royal)
Pasteur

300 0304788897

Cty TNHH TM&SX th?p khng r Thi Thun

921 khu ph 8

Hng L 2

301 0312013251
302 0301448525
303 0300780985
304 0310572374

Cty
Cty
Cty
Cty

ng 3 Thng 2
L? Ch?nh Thng
ng S 3
Tu Tnh

305 0302495126

Tng Cty CP Khoan V D?ch V Khoan Du Kh?

506/10
112
KCN Bnh Chiu, L C
112
Lu 4, To nh sailing
tower, 111A

306 0304690411

Cty CP i ng Ti?n

S 216

Tn Thnh

307 0311082125

Cty TNHH t?ch hp h thng CMC Si Gn

111-121

Ng Gia T

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

MTV Huy Minh Quang


C in Lnh TM Ha Bnh
Nhm ?nh hnh SAPA B?n Thnh
Th?p Vng

L Dun

Pasteur

308 0301483015
309 0302176553

Cty TNHH TMDV An Huy

57-59 Ng Th? Thu Minh Khng C?

Cty TNHH TM & DV Quang Mi

C9/36, kp 9

ng Quc L 1a

310 0303161895

Cty CP t Vit Th?p

ng S 2

311 0310074234

Cty TNHH Fuji Xerox Vit Nam

312 0302887282
313 0310911919
314 0302314179

Cty TNHH Tn Hng Thi


Cty TNHH XNK vt t v kim kh? si gn
Cty TNHH Thc Phm n Nam

18 KDC Thng Long


tng 12 vincom center ,
s 72
L H1, ng s 1, KCN
l minh xun
D239a/1, p 4
322

315 0307787891

Cty TNHH Adidas Vit Nam

Lu 22, Ta nh Bitexco
Financial, s 2
Hi Tri?u

316 0302839497
317 0304737564
318 0301060228
319 0302249314
320 0303443233
321 0310597548
322 0311837841

Cty i?u Hnh Chung Lam Sn (BL.01/97&02/97)


Cty TNHH SX TM Dng Minh Li
DNTN TM v SX Minh Kim Long
Cty CP Nha 04
Cty CP xy dng COTEC
Cty CP Vt T Mnh Tun
Cty TNHH MTV Nidec Seimitsu Vit Nam

Lu 16 - Petroland
Tower 12 Tn Tro Khu A
- TM Nam TP
259/5A1
Khung Vit
L 3 KCN tn To
ng B
1412
V Vn Kit
236/6
in Bin Ph
249A
Nguyn Thi Bnh
L I-1d-2, ng N1
Khng C?

323 0300384357

190
L 3 - 29, nh?m CN 3,
KCN Tn Bnh
194

Lc Long Qun

324 0303062904
325 0303085267

Cty CP Nha Rng ng


Cty TNHH sn xut thng mi d?ch v V? Hong
Minh
Cty TNHH thc phm Tt Lnh

326 0311873416
327 0302237742

Cty TNHH Thc phm Quc T? Bch Kim Thin


Cty TNHH TM Ph Bnh

67/54 kp3
289

Nguyn Th? T
L?y Bn B?ch

Cty TNHH SAKATA INX Vit Nam

33 i L T Do, KCN
Vit Nam - Singapore,
TX Thun An, Bnh
Dng

328 0303177976

L Thnh Tn
ng S 1
Quc L 50
in Bin Ph

ng 19/5 A
Ung Vn Khim

329 0301598111

Cty TNHH TM-DV Ton i Hng

330 0301809154

Cty TNHH New Hope TPH Ch? Minh

331 0301452296

Cty CP Dc Phm Duy Tn

332 0304806560
333 0307992153

Cty TNHH Xe hi Th thao Uy T?n


Cty TNHH MTV Th?p Ph Xun Vit

22
H Biu Chnh
(Khu A_ th? Nam Si
Gn) s 802
Nguyn Vn Linh
A16/47, p 1
ng Quc L 1a

334 0309902405

Cty CP u t Giy Quc T?

18

L Qu? n

335 0302416364

Cty CP D?ch V Ph Nhun

78A

Nguyn Vn Tri

336 0303121469

Cty TNHH TMA

5 Khu nh chnh hng ng S 1

337 0312411943

Cty CP Dc Phm Tm

48 Nguyn Duy Cung

338 0300760530

Cty TNHH Cng nghip Tempearl (Vit Nam)

Khu ch? xut Tn Thun Hunh Tn Pht

339 0302825247
340 0304294545

Cty TNHH Thuc Da ng T K?


Cty CP XNK Saigon Tourist

H25-26-27-24A ng
S 3 KCN L Minh Xun
111
ng Dung

341 0301441738

Cty Sn H?a Cht TE-1Vit Nam TNHH

L D2, KCN Bnh Chiu

ng S 3

342 0300408946
343 0303506557
344 0302163794
345 0304355237

Cty
Cty
Cty
Cty

102
33
4331 KP4
90/4

Nguyn nh Chiu
An Dng Vng
Nguyn Cu Ph
ng S 4

346 0300737556
347 0306054186

Cty CP CX Technology (Vit Nam )


Cty CP thi?t b? vin thng Quang Thng

Khu ch? xut Tn Thun Tn Thun


75 khu DC Bnh ng
ng S 6

348 0312406816

Cty TNHH Thng Mi V D?ch V in Lin

61A-63A

CP Thuc St Trng Vit Nam


TNHH SX TM DV Ho Cht Thi Lai
TNHH SX-TM T?n t
TNHH Thng Mi V D?ch V Nhiu Lc

9 CX Bnh Thi
L b17/I ng s 2A,
KCN Vnh lc

ng S 7
Khng C?

Khng C?

V Vn Tn

349 0300808687
350 0301429307
351 0304768160
352 0301118125
353 0301805248

Cty CP AceCook Vit nam

L II-3, II-5, ng s
11, KCN Tn Bnh

Khng C?

Cty
Cty
Cty
Cty

11
551
418
D6/31 p 4

T Xng
Trn Xun Son
Hng Bng
Khng C?

TNHH Xy Dng in Thi Dng


TNHH u t v TM Phng Tho
TNHH TM Tn Vinh Thi
CP SXTM Th?p Nguyn Minh

Cty TNHH Akzo Nobel Coatings Vietnam

Khu cng nghip


Amata, Thnh ph
Bin Ho, ng Nai

355 0301948302

Cty TNHH Dae Myung Chemical (Vit Nam)

ng s 5, KCN Long
Thnh, Huyn Long
Thnh, ng Nai

356 0304484232

Cty TNHH Mt Thnh Vin 28.1

03

Nguyn Oanh

357 0302644811

Cty TNHH OKAYA VN

KCX TThun

ng S 18

358 0312594750
359 0311207864

Cty TNHH Vt Liu Ton Cu Vit Nam


Cty TNHH MTV XNK Nng Lm Hi sn

360 0310685120

Cty TNHH TP-LINK TECHNOLOGIES Vit Nam

361 0302283675
362 0309498944

Cty TNHH Nutreco International (Vit nam)


Cty TNHH gii php k thut Avnet Vit Nam

354 0300850801

363 0302510864

Cty TNHH Cng Nghip THREAD Vit Nam

364 0300781019
365 0305443655
366 0302824243
367 0312569842

Cty
Cty
Cty
Cty

TNHH Kollan (Vit Nam )


CP Kinh Doanh i Hng Th?nh
TNHH Sn Xut KD TP chay u Lc
TNHH TM DV ng Nam

Tng 2 Capital Tower,


06 Nguyn Khc Vin
276, lu 7 v 8
Phng 12A-15 To nh
Vincom, S 45A
L 22A, ng s 1,
KCN Tn to
ta nh tui tr 60A
L D1 - 6, KCN i
ng, Thnh ph Th
Du Mt, Bnh Dng
L 35-37-39A ng D,
KCX Linh Trung I
414
237
65

Nguyn nh Chiu
L? T Trng
Khng C?
Hong Vn Th

Khng C?
L?y Bn B?ch
X Vi?t Ngh Tnh
Trng ?nh

368 0300786440
369 0300391837
370 0301484548
371 0303321066
372 0302032223

Cty TNHH bao b Gia Ph

L BD02 KCX Tn Thun ng S 1

Cty
Cty
Cty
Cty

248A
478
2
25/65

N Trang Long
Minh Phng
Thi Sch
An Dng Vng

373 0308113486

Cty CP TM Vn Ti ng

178/4A

Phan ng Lu

374 0302122614

Cty TNHH Cng ngh y hc Ch? Anh

155

Calmette

375 0310418164

Cty TNHH Si Thy Tinh Th?nh Pht

L s 50, ng s 3,
Khu Cng nghip Tn
To

ng S 3

376 0302620698
377 0303898093

Cty TNHH XNK g Vinh Thi


Cty CP u T XD Tun Lc

378 0303802997

Cty TNHH Hng Trin

9 KDC An Lc, ng 8C Khng C?


362/14
Ung Vn Khim
l 9E, ng C, KCN Tn
To
Khng C?

Cty TNHH Danu Vina

L 56-58-60- ng D,
Khu ch? xut Si gn
Linh Trung 1

Khng C?

380 0300546015

Cty TNHH Colgate Palmolive Vit Nam

37 Tng 13, P.13081312, ta nh Trade


Center

Tn c Thng

381 0300784676
382 0312068003

Cty TNHH MATAI Viet Nam


Cty TNHH XNK Mobell

khng s
14, c x L Gia

Tn Thun
ng s 2

383 0300600417

Cty CP Thuc Th Y Trung ng Navetco

29

Nguyn nh Chiu

384 0308415198
385 0302317476

Cty TNHH Thng Mi Sn Xut Thn Trang


Cty TNHH SX Thng Mi Ngc Sn

236/17/6
54/27

Thi Phin
o Duy Anh

Cty Trch Nhim Hu Hn ng Nam

T 743, Khu ph Chiu


Liu, TX D An, Bnh
Dng

379 0300734749

386 0300756622

CP Viettronics Tn Bnh
TNHH TM Vit Siu
CP Trc Quang
TNHH TM DV Thi Ho

387 0300844170
388 0303549039

Cty TNHH Thng Mi Std

39/5 Sng Nguyt nh

Cty TNHH Phn Phi Tin Ti?n

1D

Ph Quang

389 0304738328

Cty TNHH Cho Thu Ti Ch?nh Quc T? Chailease

Phng 2801-2804, 37

Tn c Thng

390 0303498867
391 0302124121
392 0300782774

Cty TNHH TM DV Xng Li


Cty CP sx, xut nhp khu Inox Kim V
Cty TNHH Sanofi - Aventis VN

393 0309132354

Cty CP Vit Tinh Anh

246
Bi Hu Ngha
117, p 11
V Vn B?ch
123
Nguyn Kh?ai
205 , Khu dn c Trung
Sn
ng 9a

394 0303640880
395 0312359274

Cty CP nha Tn Ph
314
L?y Bn B?ch
Cty TNHH Mt Thnh Vin Xut Nhp Khu Phng 188 ng T K?, T 34,
Thy
Khu ph 2
Khng C?

396 0302533156
397 0301798833

Cty CP H?a - Dc Phm Mekophar


Cty TNHH SX TM Nam i Thnh

297/5
416-418-420

L? Thng Kit
L? Thng Kit

398 0300758309

Cty TNHH Tai Vit

l E, ng Tn Thun,
KCX Tn Thun

Khng C?

399 0304188681

Cty CP XNK-TM-SX Ho Cht c Trng Pht

1229C KP5

Quc L 1a

400 0311122762

Cty CP Gii Php Nng Nghip Tin Ti?n

743/32

Hng Bng

401 0302760102
402 0301442989

Cty CP Nha Tn i Hng


Cty CP UNIBEN

414 (lu 5)
p Ti?n Ln

L?y Bn B?ch
Phan Vn i

403 0301424549

Cty TNHH SX TM Kim Hon V?

H31 Bis K300

Cng Ha

404 0301350199

Cty TNHH Bao B Nha Thnh Ph

652 KP14

H Hc Lm

405 0311179208

Cty TNHH Ricoh Vit Nam

Tng 14 v 15, Ta Nh
Lim 2, 158 V Vn Tn

406 0312915877
407 0309911350

Cty TNHH my nng nghip Yanmar Vit Nam

Tng 10 ta nh Abacus
s 1
Phan K? B?nh

Cty TNHH TM Xut Nhp Khu Khai Anh

s 37

Nguyn Ngc Phng

408 0302462730

Cty TNHH Tam Tn

Khng C?

409 0302648340

Cty CP u t RBt

L 2-5 Khu E1
Robot Tower s 308308C

410 0300629913
411 0312026726

Cty CP Ch? bi?n hng XK Cu Tre


Cty TNHH i?u ha Gree Vit nam

125/208
11A , Lu 1

Lng Th? Vinh


Phan K? B?nh

412 0301219148

Cty TNHH Cng Nghip c Bn

KCX Tn Thun

ng S 3

413 0300660952

Cty TNHH Proceeding

KCX Tn Thun

ng S 15

414 0302268853

Cty TNHH in T - in Lnh a Linh (darling)

415 0302748426
416 0311981965

Cty TNHH SXTMDV Nht long


Cty CP Th?p Nam Sn

37A
Lng Hu Khnh
L C28/1 - C29/1 ng
s 2G
Khu Cng Nghip Vnh Lc
127
Phm ThI Bng

417 0310610319

Cty CP u T V Kinh Doanh Nc Sch Si Gn

418 0300656297
419 0310959519

Cty TNHH Pungkook Saigon


Cty CP kim loi MGK

420 0302060291
421 0303429782

Cty TNHH K thut TOP OPTO


Cty TNHH Li Th?p hn Song Hp Lc

422 0304315788
423 0302741420
424 0312361139
425 0304379252
426 0312592619

in Bin Ph

S 2A1,
L Vn Ch?
BG23, ng s 8, KCX
Tn Thun
Khng C?
B6/10A-10B p 2
Khut Vn Bc
ng S 22
Tn To

Cty TNHH Ti No
Cty TNHH TM Ha Thun

KCX Tn Thun
L s 3, KCN Tn To
L 26E, nh xng s
3, KCN Tn to
266

Cty TNHH MTV Thc Phm Quc T? Nam n

67/40/2 , Khu ph 3

Nguyn Th? T

Cty TNHH Schaeffler Vit Nam


Cty TNHH GARSONI Vit Nam

KCN Amata, P. Long


Bnh, Thnh ph Bin
Ho, ng Nai
19A

Cng Ha

ng S 7
C Bc

427 0301919894

Cty TNHH HONG IK VINA

428 0312102381
429 0300968786
430 0306012059
431 0304184415

Cty TNHH m Nhc Yamaha Vit Nam


Cty CP UNICO VINA
Cty TNHH Thng Mi D?ch V Sn Xut Giy Khi
Hong
33/8/19A
Cty CP Vn ti v d?ch v Hng Hi
34

Phm Vn Chiu
Nguyn Th? Nghi

432 0301307242

Cty CP Thng Mi Ton Lc

Phan Vn Tr?

433 0300792483

Cty TNHH Unimax Si Gn

34 - 36
M.08a-10-12, KCX Tn
Thun

434 0300715369
435 0303321972
436 0312483401

Cty TNHH HUNG WAY


Cty TNHH TM Tm Hp
Cty TNHH Yuan Shun Vit Nam

L R29b 33-39, ng
Tn Thun, KCX Tn
Thun
139/4
322

437 0305438736

Cty TNHH Nhp Khu Moet Hennessy Vit Nam

438 0301449857
439 0312358785

Cty TNHH TM M Phng


Cty TNHH Si Vit

440 0309920997

Cty TNHH Ho Cht Jebsen & Jessen Vit Nam

KCX Tn Thun
ng S 18
Tng 15 Ta nh Nam ,
201-203
Cch Mng Thng 8
199
in Bin Ph

TN Opera View, s 161


73-75 Khu ph Hng
Phc IV
339/27
111A, ta nh sailing
tower lu 12

441 0305793339
442 0302704796
443 0309343323

Cty TNHH Tazmo Vit Nam


Cty CP u Lc
Cty TNHH MTV TM Quc T? Hn Vit

444 0301415086

Cty CP Sn Xut Thng Mi D?ch V Ngc Tng

445 0303890915

Cty TNHH BORAL GYPSUM Vit Nam

L H.09, ng s 1,
khu cng nghip Long
Hu, Huyn Cn Giuc,
Long An
159
98H-98K KP3
L E 21-22-23 KCN L
Minh Xun
L B3a nguyn vn
to , KCN Hip Phc

446 0300666030

Cty TNHH Gunze (Vit Nam)

KCX Tn Thun

ng S 12

Khng C?
Bch ng
Phan nh Phng
ng Khi
ng S 6
Nguyn Thi Bnh
Pasteur

Trng Vn Bang
L Th? Hoa

ng S 10

Khng C?
Khng C?

447 0302217087
448 0303219591
449 0302930097
450 0305666965
451 0311060403
452 0312164797
453 0305184513
454 0303754648

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

455 0301455459
456 0312538900
457 0311585094
458 0301161018

CP u T Phan V?
TNHH Nam Huy Hong
TNHH TMDV T.T.K
TNHH Vt T Kim Long
TNHH H?a Cht Navy
TNHH Chu An Sn Vit Nam
TNHH SX TM DV Kit Thnh
TNHH phn phi Cng Ngh Quang D?ng

37
877-879
D17
39
A75/6E/33
19/1 ng s 28
C4/39 p 3
72-74

Hong Vn Th
Hng Bng
Nguyn Hng o
Hunh Khng Ninh
Bch ng
ng S 28
L nh Chi
Nguyn Th? Minh Khai

Cty CP Tp on Thi Tun


Cty TNHH XNK Tn Ha Hip
Cty TNHH XD 509

1/148
16
07/1

Nguyn Vn Qu
Nguyn Cu Vn
Nguyn Th? Minh Khai

Cty TNHH TM DV SAPA

448A

L? Thi T

459 0302935190
460 0303375216

Cty TNHH Thng Mi T?ch An


Cty TNHH Temsco

L K03 ng Long Hu,


Hip Phc, KCN Long
Hu, Huyn Cn Giuc,
Long An
159
in Bin Ph

461 0300655374
462 0311689907
463 0310956148

Cty Cng Nghip Tn


Cty TNHH Universal Prodocurement Systems Vit
Nam
Cty TNHH DaeYoung E&C Vina

L B3, KCn Bnh Chiu


P.934A, Ta nh Ree
Tower, s 9
199

464 0301469807

Cty TNHH THEODORE ALEXANDER HCM

L s 50-57- ng s
1-KCX Linh Trung 2 2

ng S 1

465 0300668084

Cty TNHH Nikkiso (Vit Nam)

KCX Tn Thun

ng S 19

466 0304081635
467 0301842867

Cty TNHH Sn xut TM Tn Hng


Cty TNHH Thng Vinh

196
356/2

L Quang Sung
L Quang Sung

468 0303280444

Cty TNHH Hng Gia Nguyn

15

Nguyn Xun Khot

ng S 2
on Vn B
in Bin Ph

469 0301482452

Cty CP xut nhp khu Nam Thi Sn

470 0309984408

Cty CP Nguyn Liu T?n Ph

471 0312565735
472 0303158155

Cty TNHH TM DV Long Vi


Tng Cty vn h?a Si Gn

473 0302407899
474 0304184969
475 0309122476
476 0301451447
477 0301020722

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

478 0303191804
479 0301860263

934D3 KCN Ct li
12 c x i Ra a,
ng s 6

ng D

Nguyn Hu
Trn nh Xu

Cty CP Cng Ngh Sao Bc u

68
88
L B42/II - B50b/II, KCN
Vnh Lc
00
127
14G
849
L U, 12B-16A, KCX Tn
Thun
L 60, KCN Tn To
288-290 ng Vnh
ai Trong
222
60
23A
61

ng S 2

480 0313366556
481 0301937741
482 0302853607
483 0309449520
484 0310441251

Cty CP TM SX Tn c Vit
Cty Trch Nhim Hu Hn Mt Thnh Vin inh
Quang Kim
Cty TNHH SX-TM-DV Tn Kim Hng
Cty TNHH TM -SX Tng Vit
Cty CP Gng Tay Nam Vit
Cty TNHH Th? Gii Kim Cng

485 0302158498

Cty CP Xy dng v Kinh doanh ?a c Ho Bnh

235

V Th? Su

486 0302885743
487 0312492332

Cty TNHH Container nh Th?p


Cty TNHH Cao Su 16

L B13, KCN Hip Phc ng S 3


3/6
Ph Quang

488 0303284689

Cty TNHH TM DV nh Minh Cng

489 0302169524

Cty TNHH Domex Vit Nam

490 0300768593
491 0303212740

Cty TNHH Yasuda (viet Nam)


Cty TNHH Vit Ho Nng

87
L 27-29 KCX Linh Trung
I
Khu A L N S 30B-32A
KCX Tn Thun
2A-4A

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

TM-SX Hu Linh
x l? cht thi rn Vit nam
Dt Vit Ph
Thng Mi Sn Xut Vit Vin
TM DV KT Lc Tnh

Khng C?

ng S 1
Quc L 50
L Vn Ch?
Phan Vn Tr?
Trn Xun Son
ng S 22

Hi Thng Ln Ong
Nguyn nh Chiu
Nguyn Hu Cnh
ng S 27

Nguyn Cnh Chn


Khng C?
ng S 14
Tn c Thng

492 0302518831
493 0312551436
494 0302764114
495 0302880512

Cty CP Cu Long

L C19A KCN l Minh


Xun

ng S 9

Cty TNHH XNK Nng Ng C nh Dng


Cty TNHH H?a Cht v Thc Phm
Cty TNHH SX TM i Dng

194/19
106/10
30 S 52

Bi nh Tu?
Phan Vn Tr?
C X L Gia

496 0301884793
497 0312573581
498 0305669941
499 0301466972

Cty
Cty
Cty
Cty

15
30
72/4
162A

Tr?nh nh Trng
o Duy Anh
Quch nh Bo
H Hc Lm

500 0302204137

Cty TNHH Trang Thi?t B? Y-T? B.M.S

S Vn Hnh

501 0310200231

Cty TNHH Th?p IPC Si Gn

433/19
bo tng 10, ta nh
bliesky office s 01

502 0309785593
503 0301464823

Cty TNHH Merck Vit Nam


Cty CP Nha Bnh Minh
Cty TNHH Mt Thnh Vin Vt T k thut cng
nghip quc phng
Cty TNHH TM-DV Thanh Sn H?a Nng
Cty TNHH TM Vinh Nng
Cty TNHH Sn Xut Thng Mi V D?ch V Mi
DU

Lu 9, 106
240

Nguyn Vn Tri
Hu Giang

198A
829
83

ng 3 Thng 2
Trn Xun Son
Phm nh H

C9/36

Quc L 1a

504 0310456681
505 0301760011
506 0303733888
507 0303839926

TNHH TM Hng Pht Thnh


TNHH SX TM Quang Minh H
CP si quc t? Thng Li
TNHH T Hng

508 0301939611
509 0311129246

Cty TNHH Sn Xut Nha Triu Du Bn


Cty TNHH Xut Nhp Khu TM VT nh Dng

510 0309286918
511 0305715556
512 0307621871
513 0309117250

Cty
Cty
Cty
Cty

514 0305389214
515 0301095220

Cty CP Th?p Ton Thng


Cty TNHH TM Vinh Pht

TNHH NIDEC TOSOK AKIBA (Vit Nam)


CP AP Si Gn PETRO
TNHH Minh Thi Lc
TNHH Thng Mi Kim Th?nh

L 15-17 Khu Cng


nghip Tn To ng
S 1,
194/19
L R.49b-50, KCX Tn
Thun
Lu 1_6B
1161
52
tng 1 , ta nh ton
thng , 8a-10a
312A

Bch ng

Bi nh Tu?
ng S 16
Tn c Thng
Phan Vn Tr?
Trn Bnh Trng
Trng Sn
Minh Phng

516 0303264280
517 0305329303
518 0303949238
519 0301322113

Cty CP TMSX thc n chn nui Vn Sanh

616

Quc L 1a

DNTN TM - DV t Thin Phc


Cty TNHH TM v DV Linh Gia
Cty TNHH nha Tn Lp Thnh

107/3/7
21
20

Ng Ch? Quc
Phng Khc Khoan
Triu Quang Phc

520 0302449680

Cty TNHH Thc n Chn Nui Ngc Long

521 0303547345

Cty CP Mng Bao B Vinh Nam Pht

p Bnh Thun 2 , x
Thun Giao, TX Thun
An, Bnh Dng
L 3-3D, Nh?m CN 3,
ng CN11

ng Cng Nghip 11

522 0301446260

Cty CP H?a Cht C Bn Mi?n Nam

S 22

L? T Trng

523 0302478297
524 0304189290
525 0302654231
526 0305479309
527 0302844377
528 0301776741
529 0311027269

621
245/61D
56 Tn Thi Nht
193-203
210
54-56
339/30

X Vi?t Ngh Tnh


Ho Bnh

531 0313068817

Cty TNHH SX-TM c ph Tr Trn Quang


Cty TNHH Tn Ha Li
Cty TNHH Thang My - K Thut in Hi Sa.
Cty CP TV T Quc t? Promana
Cty TNHH Thy Hng
Cty CP XNK Petrolimex
Cty TNHH TM DV XNK Hong Kit
Cty TNHH Thng Mi D?ch V Gii Php Cng
Ngh Thng Minh
Cty Trch Nhim Hu Hn Mt Thnh Vin Pht
Trin An Th?nh An

532 0310340126

Cty TNHH Dekalb Vit Nam

533 0300761728

Cty TNHH Quc t? Z.C (Vit Nam)

P.1303, lu 13, TN
Centec Tower, s 72-74 Nguyn Th? Minh Khai
Khu C L 5, KCX Tn
Thun
ng S 19

534 0309037012
535 0302000905

Cty TNHH MTV Kim Kh? Bc Vit


Cty TNHH TM XD Diu Long

242
906

ng S 7a
Lc Long Qun

536 0304743039

Cty TNHH u T Phc Sn

602/39/60

in Bin Ph

530 0313250657

Trn Hng o
Nguyn Phc Nguyn
Bi Hu Ngha
Nguyn Thi Bnh

37 Tn c Thng
Tng 19, khu A, s 4,
Nguyn nh Chiu

537 0301992252

Cty TNHH Cng Ngh y T? PERFECT VN

538 0306121266

Cty TNHH Texchem Materials (Vit Nam)

539 0302827981
540 0303390503

Cty TNHH VINAWOOD


Cty TNHH XNK Sang Trng

541 0302826071
542 0301445066

Cty TNHH Xut Nhp Khu Lin Thi Bnh Dng


Cty CP XNK h?a nha Tn Vit Quang

543 0301956021
544 0300547185
545 0304007430
546 0303648424

Cty
Cty
Cty
Cty

547 0306609550
548 0307954863

Cty TNHH Atotech Vit Nam


Cty TNHH Voi Vng

549 0311276836

L D7/I KCN Vnh Lc


Lu 2 phng 206-208
To nh Waseco, 10
L 38 - 43, KCX Linh
Trung II
59/1 p Ti?n Ln

ng S 1b

Ph Quang
ng S 2
Khng C?
ng Khi
Tn To

Cty TNHH DAEWOO INTERRNATIONAL Vit nam

161
l 24 KCN Tn To
L s 43A Khu cng
nghip Tn To
2 Bis
26
37 KP3
Lu 5 _Ta nh Hi u
s 39B
168
Lu 15 P 1507 ta nh
KUMHO S 39

550 0304699767

Cty TNHH SX TMDV Thin Bt

C003

Chung C Sn K

551 0300743221

Cty TNHH V Thi

KCX Tn Thun

ng S 8

552 0301935688
553 0312282906

Cty TNHH TM DV Th?p Khng Mai


Cty TNHH Xut Nhp Khu Wingcall

C3 Khu Nh TM 319
05

L? Thng Kit
Cng Ha

554 0305778066

Cty TNHH H?a Cht Taiko - i Hng

inh L

555 0312981213
556 0302984046

Cty TNHH Xut Nhp Khu u T Quc T? Ton


Cu
Cty TNHH tn th?p Vn t Thnh

88/7 Dng Cng Khi,


p 4, X Xun Thi Sn,
Huyn H?c Mn
Dng Cng Khi
1699
Hng Lc

TNHH Sn Xut Thng Mi Tn Thun Thnh


CP tp on Mui Mi?n Nam
TNHH MTV i Vn Ph
TNHH G Gia Bo

ng S 2
Nguyn Th? Minh Khai
inh Tin Hong
ng S 14
Trng Sn
X Vi?t Ngh Tnh
L Dun

557 0312597624

Cty TNHH Thng Mi D?ch V Chu Min Trung

15/11 ng An Ph
ng 25, Khu ph 3

558 0310912101
559 0301460240
560 0302617945
561 0304253563
562 0302495165
563 0301419757
564 0312093433
565 0312022231
566 0312913326

Cty TNHH MTV TMDV xut nhp khu Mi?n Ty


Cty TNHH TM V SX Thuc Th Y Th?nh
Cty TNHH Vit Giai Thnh
Cty TNHH TM DV Ton K?
Cty TNHH St Th?p Ngc Bin
Cty TNHH TM Xun Pht
Cty TNHH MTV Tun Nguyn Khang
Cty TNHH TM DV u t XD An Vinh
Cty TNHH Xut Nhp Khu Thng Mi Nng Sn
Long Gia Linh

737/4 C
220
8A
16-C22-K300
L s 22 KCN Tn To
118/1
236/12/5
685/20D
S 231-233 L Thnh
Tn

567 0309412633

Cty TNHH Thng Mi Xut Nhp Khu ng Minh 286/1

Trn Hng o

568 0309875889
569 0311028311

Cty TNHH Tat Petroleum Vit Nam


Cty CP Quc T? Gm S Vit

11 bis
778K/2

Nguyn Gia Thi?u


Nguyn Kim

570 0300543085
571 0302829749
572 0305140107
573 0305426000
574 0307216217

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

181
109/2
L7, s 41
123
33 duong so 3

Hm Nghi
Nguyn Bnh Khim
Nguyn Th? Minh Khai
Nguyn Thi Bnh
C X Thnh

575 0301671386

Cty CP In v bao b M Chu

18

L?y Bn B?ch

576 0305462859

Cty TNHH Thng mi Quc t? Mi Sa

Nguyn Gia Thi?u

577 0312734479
578 0310475532
579 0301516567

Cty TNHH
Cty TNHH
Cty TNHH
Cty TNHH
Nam

5
l Va.06b-07a, khu ch?
xut Tn Thun
10/18A
173

580 0313244170

CP XNK My Si Gn
TNHH TM DV & xd Phng Tho
TNHH Th? Cng
TNHH TM SX Ton Vit
CP Xut Nhp Khu Sao Bin

Tech--Link Silicones Vit Nam


Th?p Thin Phc
TM Vinh Ph
Vn Ti Xut Nhp Khu Anh D?ng Mi?n

Cch Mng Thng Tm


Phm Th? Hin
An Dng Vng
Cng Ha
Song Hnh
Bu Ct 2
in Bin Ph
X Vi?t Ngh Tnh

ng S 15
Quc L 1a
Nguyn Tri

581 0304132047
582 0306035070

Cty CP Pht hnh sch TP.HCM Fahasa


Cty CP in My K Thut

583 0305814927
584 0300873950

Cty C Phn T Giang Hoi


Cty TNHH Tin Hc & thng mi Hng C

585 0302125855
586 0312268034
587 0312401215
588 0302595561
589 0304929114

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

590 0301418986

Cty TNHH Sn Xut Thng Mi Tn Lin MInh

236

591 0302755215
592 0305027542

Cty TNHH CCH TOP (VN)


Cty CP u T Mt Tri Vit

L 51A-52A-53A ng
Tn Thun, KCX Tn
Thun
Khng C?
200/13-15
G Du

593 0302066222

Cty CP Sn ng

594 0311183620
595 0303476824

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

Mega Lifesciences (Vit Nam)


Xut Nhp Khu Vit Onion
XNK Thy Hi Sn Tn Pht
TM Ho Cht K V K
Hong Phc Quc T?

60-62
24
S 2 Khu ph Trung, TX
Thun An, Bnh Dng
4
364 (To nh Etown 1,
lu 6)
K35 M Ha 4
55
618/36A
137

L Li
Trn No

Nam Quc Cang


Cng Ha
Khng C?
ng S 85
X Vi?t Ngh Tnh
Nguyn Tri
Hi Thng Ln Ong

B?n Bnh ng

Cty TNHH Getz bros & Co (vit nam)


Cty TNHH TM - DV - XNK K V

1387
Lu 3, ta nh Green
Star, S 70
298/73

596 0302677486

Cty TNHH Dt ng Minh ( VN )

KCX tn Thun

ng S 18

597 0312237438

Cty TNHH MTV TM XNK Nng Sn Xanh

17-19

Hong Diu

598 0300883490
599 0303582082
600 0304073306
601 0302958737

Cty
Cty
Cty
Cty

ng S 1b
Nguyn B Tuyn
ng 3 Thng 2
ng S 1

602 0311772390
603 0303264259

Cty TNHH Tyre Pacific(Vit Nam)


Cty TNHH KT hnh nh Sng M Kng

D2/1, ng 1B
13
901
l 31, KCN Tn To
Lu 9, Centrepoint. S
106
8

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

Thng Mi i Ph
Trao i Hon Cu
TMDV T?n Ph
Thi Kim Huy?n

Phm Ngc Thch


Tn Ho ng

Nguyn Vn Tri
L? Nam ?

604 0303891242

Cty TNHH TM Sn xut DV T?n Th?nh

605 0300769621

Cty TNHH TF (VN)

606 0300781643

Cty TNHH Lecien (VN )

607 0305173769
608 0301456614
609 0302588268

Cty CP Minh Hu Lin


Cty TNHH mt thnh vin In Trn Ph
Cty TNHH Tn i Minh

610 0310881598

Cty TNHH KInh doanh Nng sn Bunge Vit Nam

611 0305014374
612 0311208307
613 0305272537
614 0313173963

Cty TNHH W.R.Grace Vit Nam


Cty TNHH h?a cht Hon t
Cty TNHH mt thnh vin ng Ngc Hng
Cty TNHH Mt Thnh Vin An An Gia
Cty TNHH nha c kh? v TM nha Chn Thun
Thnh
Cty CP Thng Mi Nguyn Kim
Cty TNHH TM Khi Minh
Cty CP h?a m phm M Ho

615 0301347855
616 0302286281
617 0301909712
618 0306371001

102H
Nguyn Xun Khot
LBF30-32-34A KCX Tn
Thun
ng S 3
L AL 13a-15-17, KCX
Tn Thun
ng S 8
R1-49K Hng Phc 4
71-73-75
126A kp2
P2003_lu 20 ta nh
Centec s 72_74

63/2
63-65-67
BB5
F1/35 p 6

620 0300791225
621 0312645860

Cty Tnhh Thng Mi D?ch V Nam Thanh Vn

275/58 H Huy Gip

622 0303207388
623 0301452923

Cty CP Nng hi sc sn Si Gn
Cty TNHH giy vi t?nh Lin Sn
Cty TNHH Thng Mi D?ch V Xut Nhp Khu
Ttc

89A
34
109/10 Nguyn Vn
Lng

624 0312966053

Nguyn Th? Minh Khai

l B14,Khu B, Cm
CNTTCN Xun thi Sn Quc L 22
232/34
T Hiu
phng 201, s 11 bis Nguyn Gia Thi?u

S 765-766 ng 8B
Khu A, Khu th? An
Cty TNHH Mt Thnh Vin Phn Phi Si Gn Co.op Ph An Khnh
l 70-72, KCN Linh
Cty TNHH Astro Saigon
Trung

619 0305282729

Bi Bng on
Hai B Trng
ng S 15

L? Chiu Hong
Trn Hng o
Trng Sn
Vnh Lc

Khng C?
Khng C?

Nguyn nh Chiu
Nguyn Bnh Khim

625 0305858515

Cty TNHH MTV Thng Mi v D?ch V Hunh L

1/6

Nguyn Du

626 0301871794
627 0310957952

Cty TNHH TM SX Tn Hng C


Cty CP Hn Vinh

7-9-11-13
79

ng 53a
Nguyn Thi

628 0303781634

Cty TNHH Tin hc Vin thng Nht Ti?n Chung

Ta nh Rosana, s 60

Nguyn nh Chiu

629 0301679628
630 0312403269

Cty TNHH SX TM DV Th?nh Khang


Cty CP Eurasia Concept

L 14-16 KCN Tn To
193-203

ng S 3
Trn Hng o

L26, TN Vietcombank,
S 5 Cng Trng M
Linh
L A2-2, KCN Ty Bc
C Chi
281/19/5

Khng C?
L Vn S

631 0310516228

Cty TNHH Pernod Ricard Vit Nam

632 0302419037
633 0305502815

Cty TNHH L.S.PACK


Cty TNHH K Thut Nam Phng

634 0305048535
635 0303270862

Cty TNHH Anh Tin


Cty TNHH TM c Ti?n

636 0301444432

Cty CP Thng Mi V Bao B Sign

637 0301465601

Cty CP TM Cm L

638 0312110745
639 0305645718
640 0312566351
641 0301183004
642 0300840313
643 0301617004
644 0302884193
645 0306329673
646 0300381966

2A4, Chung C 152/11 Nguyn Th? Tn


260/4/49
Nguyn Thi Bnh
L B56-57/II, ng 2E,
KCN Vnh Lc
Khng C?
ng Th? Nhu

Cty TNHH Phn B?n V H?a Cht Vn Ti?n Pht


Cty TNHH MTV TM XNK Vi Ta
Cty C Phn Vn Ti Bin Tn Cng
Cty TNHH TM SX Pht Thnh
DNTN SX v TMDV Thi L
Cty CP SX Thng Mi Lin Pht
DNTN c Lan
Cty TNHH Mt Thnh Vin Ht i?u Vit

7
32-34-36, KDC p 5
Phong Ph
15/6 - 8A
61 Song Hnh
41
34
57
149
10

Cty CP nha Vit Nam

300B

Nguyn Tt Thnh

ng S 21
Phm Vn Hai
i Cung
ng Thc V?nh
o Duy Anh
V Vn Tn
Nguyn T Nghim

647 0302345459

Cty C Phn Vn Ti V Thng Mi Quc T?

140A Nam K Khi


Ngha

648 0300478044

Cty TNHH MTV Xe khch Saigon

Phm Hng Thi

649 0301367072
650 0312510239

Cty CP TM C kh? Tn Thanh


Cty TNHH Nha Xut Nhp Khu Gia Hip

Trng Sn
ng S 20

651 0302887236

Cty TNHH Sn Lin Hp

Khu ph 4
36
Ta nh Thin Sn, lu
5, s 5

652 0302481719

Thi Sn
Sn Xut Thng Mi D?ch V Thin
Trung Huy
TM hng liu Dng Hng
Thng Mi Kim c

91
p 3, Huyn Ph Gio,
Bnh Dng
26
127
L 15, KCN Tn To

Nguyn Thi Bnh

653 0302593370
654 0302082753
655 0311383669
656 0301921780

Cty TNHH
Cty TNHH
Hng
Cty TNHH
Cty TNHH
Cty TNHH

657 0304173533
658 0301692964
659 0302297942
660 0308074325
661 0304465014
662 0305336678

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

UACJ Foundry & forging Vit nam


SX TM Th?p Vit Thnh
thng mi & d?ch v Vin t
SX TM Th?p Nguyn Kha
Hp Nht Nng
MTV TM c Quang

S L s Q.01-0305~13,KCX Tn Thun
623-625
27
620
97/23A
92/14

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

Nguyn Gia Thi?u

Phan Huy Ch
Cng Cha Ngc Hn
ng S 4

ng S 16
Nguyn Tri
Nguyn nh Chiu
Bi nh Tu?
Hng Ph
Mai Xun Thng

663 0309982182
664 0302424421
665 0301445891

Cty TNHH Thng Mi Song Nhi


Cty TNHH Cng nghip bao b Visingpack
Cty CP u T Phc Long

41/9 C/X Vin Kinh T?


KP.04 ng S 9 P.Bnh
An
Khng C?
L C10/I ng 2f
Khng C?
18
Tng Nhn Ph

666 0303015573
667 0304906540

Cty TNHH Ho nng Hp Tr?


Cty TNHH G Phng ng

L B14, KCN Hip phc ng s 8


346/9
Bnh Li

668 0307055111

Cty TNHH TM Bnh Pht t

s 90, Tiu khu 1

ng S 28

669 0301323999
670 0302673379

DNTN TM DV Mn Thnh
Cty TNHH TM Thi H

671 0302273109
672 0304464998
673 0312167082
674 0303106573

Cty
Cty
Cty
Cty

675 0312929598

Cty Tnhh u T & Ti?p Vn H Tn

676 0304238205
677 0301909543
678 0301638942
679 0300993214

Cty
Cty
Cty
Cty

680 0305756778
681 0312437821

Cty TNHH MTV Mayekawa VN


Cty TNHH Th y i dng trng

682 0301340063
683 0304958274

Cty TNHH Cng Ngh Sinh Hc Dc Nanogen


Cty TNHH TM ho cng ngh ton cu

684 0304075529

Cty CP Cng nghip Vnh Tng

76 Trn nh Xu
L 56, Khu Cng nghip
Tn To,
123
838-840
3/4
Lu 3 cao c tui tr,
60A
30 ng 10A
LI-5C, Khu Cng Ngh
Cao
633
L C23a, KCN Hip
Phc

685 0305128572

Cty TNHH Cao Hng

908

686 0307855848
687 0313449996

Cty TNHH Shinsei Nitto Vit Nam


Cty TNHH Mt Thnh Vin Xut Nhp Khu Thanh
Pht

LIII 4-5, KCN Tn Bnh ng S 10


L5, TN Etown 2, s 364
Cng Ha

688 0300533351
689 0312193879

Cty TNHH MTV Dc Phm V Sinh hc Y T?


Cty TNHH Linh Khnh Ngc

31
643/63

Ng Thi Nhim
X Vi?t Ngh Tnh

690 0301438580

Cty TNHH TM Thanh Kim Long

51

on Nh Hi

TNHH t vn DP
TNHH Dy Si Rng Chu
CP Phn Phi Thi?t B? in KTG
TNHH Nam an

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

Th?p Bnh Minh


Vin Thnh
Vng Bi Ph Long
Thng mi Nguyn H

100J-100K-100I
Hng Vng
22
Hoa Cc
Cao c M Linh Point, s
2
Ng c K?
L 9C, KCN Tn To
ng S 8
14B
K ng
159
B Hom

ng s 2
L Li
Nguyn Ch? Thanh
Nguyn Vn Th
Hong Vn Th
Khu Dn C Trung Sn
Khng C?
L?y Bn B?ch
Khng C?
Nguyn Ch? Thanh

Cty CP Hng Tiu Dng Ma San

Tldng 12, ta nh
Kumho Asiana Plaza
Saigon, S 39 L
Dun

L Dun

692 0302149630
693 0308779300
694 0301346139

Cty TNHH JGC Vit Nam


Cty TNHH Ca S Vit Chu
Cty TNHH Nguyn Xng

A212 ta nh The
Manor, M nh X M
Tr, Huyn T? Lim, H
Ni
A7/40 p 1
159 - 161

Dng T Giang

695 0303266714

Cty TNHH Inox Vit Na

696 0309469439

Cty TNHH Kone Vit Nam

697 0302364571

Cty CP Thi?t b? Hng Hi

698 0300667098
699 0302940176

Cty TNHH SHOWA ( VN )


Cty TNHH Thi?t b? Y t? Y Nht

700 0305309836
701 0302809598

Cty CP CTCBIO Vit Nam


Cty TNHH Xut Nhp Khu Ct Tng

702 0305716969
703 0302165110
704 0305918852
705 0303277018

Cty
Cty
Cty
B
Cty

CP VISCOM
TNHH Thi?t B? Lnh V Cch Nhit TST
CP Phn B?n V Ho Cht Du Kh? ng Nam

706 0300674641
707 0304682763
708 0312326102
709 0311960348

Cty
Cty
Cty
Cty

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

710 0309564442

Cty TNHH Dc Phm Vit ?ch Ph

691 0302017440

TNHH TM Sn xut Vn S Li
Da Latek (Vit Nam)
Sn Xut Thng Mi Thi Anh
DP Quc T? Khi Nguyn
DLH (Vit Nam)

131/6/1/44, kp7
To nh center point,
s 106

Ty Ln

22-24-26
L AN 32b-34-36a, KCX
Tn Thun
20 ng C22
L I5 - 3A Khu Cng
Ngh Cao
Tng 4, 7A/80

Mc Th? Bi

59
307/33

Trn Tun Khi


Nguyn Vn Tri

27
119-121
L 36-38-40, KCX Linh
Trung
NN4, C x Bc Hi
185
422-424
EE12 Bch M, C X
Bc Hi,

inh B Lnh
Song Hnh

Nguyn Vn Tri

ng S 14
Khng C?
Khng C?
Thnh Thi

ng B
Bch M
L Th? Bch Ct
Ung Vn Khim

711 0301850226
712 0305250300
713 0305603115
714 0302498455

Cty
Cty
Cty
Cty

715 0300587741

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

Thi Sn G.M
TM Nguyn
MTV TM DV SX Minh Cng Pht
Xut Nhp Khu Hong Lm

2/19
7 ng C18
590
436A/9

Hm Nghi
Khng C?
V Vn Kit
ng 3 Thng 2

Cty CP Vt t Tng hp Thnh ph

117

Cng Qunh

716 0304920055

Cty TNHH H?a Cht M Kng

Quc L 1a

717 0301292275

Cty CP sn xut & thng mi Ha Th?nh

2025
L 11E ng c , KCN
Tn To

718 0300668870

Cty TNHH Mk Seiko (Vit Nam)

719 0301925256

Cty TNHH ALFA (Si Gn)

720 0304595045

Cty CP phn phi s trng Phng Nam

721 0312330620
722 0300470246

Cty CP TM D?ch V Nha Bao B Ki?n c


Cty CP Dc Phm Trung ng VIDIPHA

723 0301444792

Cty TNHH TM Bch Tng

724 0300787620
725 0306557849
726 0305702042
727 0302481194
728 0301954810

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

729 0300782968
730 0301444263
731 0301758647
732 0311020249
733 0310598439

KCX Tn Thun

Khng C?
ng S 14
ng S 11

Cty TNHH Kyoshin Vit Nam

B45, KCN L Minh Xun


L2, TN vn phng Thin
Sn, s 5
Lu 1, Ta nh Tani Office, s 475d
184/2
L 4A, ng s 1, KCN
Tn To
ng s 10 , KCX tn
thun
15
60 ng Hoa Bng
28
TT8
ng s 12- KCX Tn
Thun

Cty
Cty
Cty
Cty

S 3
443/11
cc12
22/76 C x L Gia

ng S 2
L Vn S
Trng Sn
L Gia

TNHH thc phm Asuzac


TNHH Grundfos Vit Nam
TNHH SX TM Nguyn Pht
CP Mai Thnh
TNHH Nht Nam

CP Bt Git Lix
TNHH SX - TM Ct Thi
TNHH TM DV Trn Thng
CP XNK i Ct Li

Nguyn Gia Thi?u


L Trng Tn
L Vn S

ng 9b
Khng C?
Mc nh Chi
Tam o
Khng C?

734 0310037930

Cty TNHH XNK Pht trin ng Dng

S 17, L B, ng s 1,
KDC Ph M, KP 1

735 0309984207
736 0310498843

Cty C Phn u T Thng Mi Bng Si Vit


Cty CP Xut Nhp Khu Uyn Vy

10 Nguyn Hu
86/58

737 0312685260
738 0302476684
739 0303111100
740 0302124280

Cty
Cty
Cty
Cty

741 0302455074

Cty CP SX-TM K Pht

742 0304405664
743 0312467128
744 0301043896
745 0301755935

Cty
Cty
Cty
Cty

CP u T V Pht Trin Vin Thng Mi?n Ty


TNHH Thng Mi Lin Hip Mo Bi
TNHH SX TM DV XNK Thun Li
CP SX - CN- TM Nguyn Pht

L L1, ng N5, khu


cng nghip ng Nam
KCX linh trung 2
53 L Trung Ngha
63
L C8/II - C9/II - C9B/II
ng s 2E
737/4 Cch Mnh Thng
Tm
276
l 12, KCN Tn To
L 22, KCN Tn To

746 0312791043

Cty C Phn Phn Phi Sn Phm Cng Ngh Cao


Du Kh?

Lu 6, ta nh
PetroVietNam, s 1-5
L Dun

747 0303039373

Cty c phn gii php tin hc Thng long

Tng 2 to nh 50-52
Yn Bi1, phng Ph
Hu?, Qun Hai B Trng,
H Ni

748 0304834945

Cty TNHH Hnh Tinh Vng

749 0300974726

Cty TNHH Thng mi - D?ch v Quc Vit

750 0306043378

Cty TNHH TM-DV H?a Cht Tng Ngc

751 0311184060

Cty TNHH MTV Marubeni Vit Nam

30
ng S 2
71 Sng Nugyt nh
P.B?n Thnh
Sng Nguyt Anh
10 ng s 5, KDC
Thnh y, Khu ph 4,
P.1203, lu 12, to nh
Sun Wah, s 115
Nguyn Hu

752 0312256409

Cty TNHH Thi?t B? Y T? Fideco

23/16/2 ng AP 12

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

Sheico Vit Nam


Bao b Giy Nhm New toyo
TM V XD Vit Tinh
SX TM T Ba

Ph Quang

Khng C?
ng S 3
Nguyn Vn Lng
Khu Cng Nghip Vnh Lc

Nguyn Thng Hi?n


Trung Tm
ng S 3

Khng C?

753 0301629955
754 0309467897
755 0302995231

Cty TNHH Thng Mi Quang D?ng


Cty TNHH TM V DV Ho Cht Vit
Cty TNHH STD v S

72-74
S 10
39/5 lu 2

Nguyn Th? Minh Khai


Ph Quang
Sng Nguyt Anh

756 0301483336

Cty CP in v bao b Minh Phc

Khu Cng Nghip Vnh Lc

757 0313007476
758 0302224856
759 0312815590
760 0301435068

Cty
Cty
Cty
Cty

l A34/I-A35/I ng 2D
Tng 2, S 181 Nam K
Khi Ngha
346-350
Tng 01-02, s 77
9

761 0300803424

Cty TNHH Thi trang S.B Si Gn

762 0302213808

Cty TNHH TM Sn xut Vn Th?nh

763 0301415664

Cty CP Nha Minh Hng

764 0300733992

Cty TNHH quc t? Hong Vit

765 0312481122

Cty CP Overseas Fashions

766 0301447899

TNHH Xe My Tc (Vit Nam)


CP Ha Bnh
TNHH Honda Vit Nam Power Products
TNHH Nm Van Thnh

ng S 7
Hong Vn Thi
Bi Cm H

KCX Tn Thun
ng S 8
5 - 7 ng Hunh Lan
Khanh
Ao i

Cty TNHH Thng Mi Hoa Sen

103/7
L BF 11-20, KCX Tn
Thun
tng trt, ta nh
rosana, s 60
737/14 Cch Mng
Thng Tm

767 0301953373

Cty TNHH TM DV Trang Thi?t B? Y T? Si Gn AST

529

X Vi?t Ngh Tnh

768 0301049697

Cty C Phn u T - Sn Xut - Thng Mi Kim


Phong

T 18, ng Trn Ph,


p B?n Cam ng Nai
Tng 3 Cao c HDTC, s
36.
26/56
P.3 lu 8, Bitexco
tower ,s 2
20
662/1
66-68 Trn Vn Kiu

769 0303534963
770 0304123317
771 0311782575
772 0303241445
773 0309387497
774 0302534128

Cty CP Tara
Cty TNHH TM Th y Ti?n Pht
Cty TNHH Konica Minolta Business Solutions Vit
Nam
Cty TNHH Sn Xut Thng Mi G.B.C.O
Cty CP Rau Qu Chu
Cty TNHH C in APS

Nguyn nh Chiu

Bi Th? Xun
Nguyn Minh Hong
Hi Tri?u
ng S 14
S Vn Hnh

775 0303799310
776 0305084741
777 0302614895
778 0309945046
779 0303958828

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

780 0312436465
781 0302229011

Cty TNHH Globalsteel Vit Nam


Cty TNHH Sx bao b Nam Vit

782 0302139992

Cty TNHH Vit Thng

783 0307933662
784 0303341143
785 0312016132

Cty TNHH Brother International VN


Cty TNHH du nht nng ng phng
Cty TNHH Thc Phm Vina Siam

786 0303878227
787 0302361556
788 0304028624

Cty TNHH Thc Phm Ngon C in


Cty TNHH TM V DV Giang Hong Nam
Cty TNHH Nha Khoa Thi Bnh Dng

789 0304308445

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

TM XNK Hp Ph
TM B?nh Hnh
TM & DV Tam Trn
u t Ba Sao
SX L Phan Gia

579
209/14
405/17
170
490 Khu ph 2
Tng 2 Capital Tower,
S 6
L 28, ng s 2
45 Hong Sa
17 lu 5 ta nh minh
long
90
44B

Minh Phng
L Vn S
X Vi?t Ngh Tnh
Ung Vn Khim
Quc L 1a
Nguyn Khc Vin

B Huyn Thanh Quan


ng S 6
Phan X?ch Long
ng S 12
Chu Vn An
Nguyn Vn Th

Cty CP Ph Trng Quc T?

17
243/2/34
22-24
15A1 ng Nguyn
Hu Th

790 0302449627
791 0304434658
792 0309829307

Cty TNHH Dc Phm Trang Thi?t B? Y T? T.D


Cty LD RIKEN (Vit Nam)
Cty CP Thc Phm Blue Star

429
L C/IV
424A

V Vn Tn
ng S 4
Nguyn Th? Minh Khai

793 0302485600
794 0301439464
795 0302449842
796 0305468441

Cty
Cty
Cty
Cty

797 0302840781

Cty TNHH SX -TM- DV Bch h?a XNK Gia

l 47B, KCX Linh Trung 2 Khng C?


11B
Nguyn Bnh Khim
166-168
Hng Bng
231A/ 29
Dng B Trc
L s 20-22 Tn To KCN Tn To
Tn To

798 0312816266

Cty TNHH Thng Mi Xut Nhp Khu Thin Tinh 3/1

TNHH DID ELECTRONICS VIETNAM


CP k thut Ton Thng
TNHH c quy Thnh Cng
TNHH TM Y?n M

Th?a Lung

799 0310759767
800 0301992407

Cty CP Th?p Nguyn Trn

46/6

Quc L 1a

Cty TNHH Bo Duy

L? T Trng

804 0303310191
805 0312660925
806 0309916119

Cty TNHH XNK Nng Sn Thc Phm Vina H Thin


Nga
Cty TNHH LD Stada - VN
Cty TNHH Lp Xe Goodyear Vit Nam
Cty CP Thi?t B? Vt T KHKT V DL Trung Sn
T.S.S.E
Cty TNHH Thng Mi D?ch V Hip Mobile
Cty TNHH Mai Vi Na

807 0302960687

801 0312794929
802 0302737671
803 0309998834

1/5E ng Nguyn Th?


S?c, p Hng Ln, X B
im, Huyn H?c Mn Nguyn Th? S?c
K63/1 p M Ha 2
Nguyn Th? S?c
1, KP 5
ng S 8
Cng Ha
ng 3 Thng 2
ng S 3

Cty TNHH Sn K.O.V.A

156/5
1579
62 C x Chu Vn An
Khu B2-5, KCN Ty Bc
C Chi

808 0301458160

Cty CP XNK SX Gia cng v Bao b

12

V Vn Kit

809 0309924984

Cty CP Cng Tn Cng Hip Phc

810 0312080120

Cty TNHH ALNABOODAH Quc t? Vit Nam

L A9 Khu A Khu cng


nghip Hip Phc
Khng C?
800, ta nh Thin sn
Plaza,
Nguyn Vn Linh

811 0303779138

Cty TNHH Mt Thnh Vin TM V DV S?ng Nhc

235 Nguyn Vn C?

812 0301173158
813 0301173454
814 0312361844

Cty TNHH MTV Vt Liu Xy Dng ng Dng


Cty CP TIE
Cty TNHH Pht Nam Ti?n

268
52
117A

L? Thng Kit
Thnh Thi
Nguyn Tt Thnh

815 0311219771
816 0312450886
817 0301458315
818 0311822267

Cty
Cty
Cty
Cty

A 11
197/12
629/1
153

ng S 13
Thng Nht
Cch Mng Thng 8
Hoa Lan

819 0304239914

Cty TNHH K THUT T

B163, KP 3

Nguyn Vn Qu

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

Xut Nhp Khu Xun Bch


Mt Thnh Vin Song Quc Anh
TM Phng Nga
Juki Machinery Vit Nam

Khng C?

KCN Ty Bc C Chi p
Cy Sp

820 0302901882
821 0303286862

Cty TNHH Mt thnh vin Kido

822 0302521464
823 0301949881

Cty TNHH SHINHI Viet Nam


Cty TNHH in T Vin Thng Hi ng

57
Ph ng Thin Vng
L B3-3, ng N2 KCN
ty Bc C Chi
Khng C?
666/64/30
ng 3 Thng 2

824 0301366946

Cty TNHH TM v DV Kim Th?nh

200

ng S 48

825 0304472276
826 0304777207

Cty CP u t xy dng Uy Nam


Cty CP TM XNK Gia Ph Cng

Tng 5-6 s 236/6


131/16

in Bin Ph
Nguyn Cu m

827 0305470874
828 0301925087

Lnh Binh Thng


Khng C?

829 0303403181
830 0302361203

Cty TNHH NNghip V CNgh CNui Nguyn Xng 259/20A


Cty TNHH TMSX dy v cp in i Long
D17/26 p 4
Phng G3, ta nh
Cty TNHH TM & DV Song Nguyn Lm
Victoria Court, 29
Cty TNHH Thng Mi Minh An
74/13/14

831 0301223867
832 0302831681

Cty CP TM-DV Thanh Long


Cty TNHH c kh? Hong H

T Uyn
Phan Vn Hn

833 0312910357
834 0303497824
835 0312063936
836 0312510969
837 0312563329
838 0303565753
839 0301555372

Cty Tnhh Thng Mi Quc T? Minh Hoa


S 2 Hoa Phng
Cty CP Vit Can
205A
Cty TNHH TM XNK Ngun Sng Vit
237 KDC Trung Sn
Cty TNHH Lu Trn
145/41
Cty TNHH Sn Xut Thng Mi D?ch V Nam Khi
Ph
130 H c
Cty TNHH Hoa Sen Vit
294-296
Cty TNHH TM Thoi Anh
131E

840 0312094652

Cty TNHH Bt ng Sn Sn Xut D?ch V Hng


Long Pht

L s 12 ng Tn to,
Khu cng nghip Tn
To
Khng C?

841 0308908549
842 0302628175

Cty TNHH Trng Thanh


Cty TNHH K Thut Cng Nghip en Ta

39/2
64/22

Cty TNHH Ho Cht Oxy

42-44
90/8

Khng C?

Hunh Vn Bnh
Trng Quc Dung

Nguyn X?
ng 9a
Nguyn nh Ch?nh

Hai B Trng
Nguyn Th? Minh Khai

ng B Bao Tn Thng
Ph Quang

843 0309741395
844 0304926988
845 0310093646
846 0313088059

Cty TNHH Cummins DKSH (Vit Nam)


Cty TNHH Trung kin H Nam
DNTN TM SX XNK Vn Phc Thnh
Cty TNHH K Thut Icool

lu 1. ETown 2, 364
416/16A
60
50 Nguyn Th? Thp

847 0311197045

Cty TNHH Xut Nhp Khu Dinh D?ng Hong Sa

Tng 16, Ta nh
Gemadept, S 6 L
Thnh Tn

848 0306454138

Cty TNHH Mt Thnh Vin Thng Mi - D?ch V


Chn Nui Ji Ly Ph Khi

849 0300810735

Cty Shih Fa Rubber Industrues (VN) co., ltd

2/7 khu ph Trung, TX


Thun An, Bnh Dng
52, p bu trm, ng
536,
Khng C?

850 0309672832

Cty TNHH M Phm Shiseido Vit Nam

Lu 27, Vietcombank
Tower, s 5, Cng
trng M Linh

851 0309268651
852 0300715496
853 0303351374

Cty TNHH My M?c Thi?t B? Ngnh In Nam Long


Cty TNHH MTV Thi?t B? MKng
Cty TNHH xc ti?n y khoa Nh Quang

338/37
117-119
20/252

855 0304918401
856 0305485239

Cty TNHH Yamazen Vit Nam


Cty TNHH Xut nhp khu trang thi?t b? y t? Tm
Thu
Cty TNHH xut nhp khu g Vit M

Tng Trt, TTTM Thin


Sn, 800 Nguyn Vn
Linh
Phng 1 - Lu 6 - Ta
nh D-House, s 39
59/1A p Ti?n Ln

857 0302873434
858 0304757232

Cty TNHH Phong Vit


Cty CP TM DV Sn Xut Vit Thng

7-9 KDC tn quy ng


386

859 0302318825
860 0309986187
861 0303083478
862 0304642739

Cty
Cty
Cty
Cty

863 0300716267

Cty TNHH Cng nghip TOWA (Vit Nam)

5/3 Nguyn Vn Qu
474
4531-4535 kp4
32
Khu A, L L 20b-22-24a
KCX Tn Thun

854 0309843534

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

Giy v bao b ng Ti?n


MTV TM DV XNK Hp Ti?n
TM-vin thng Vit Hng H
in T in Lnh Bnh Minh

Cng Ha
Phm Vn Bch
H Hc Lm

L Thnh Tn

Thoi Ngc Hu
Pasteur
Th?ch Qung c

Nguyn Th? Diu

Cch Mng Thng 8


Nguyn Vn Qu
Hng Bng
Nguyn Cu Ph
ng 76
ng S 10

864 0300770592
865 0312233458

Cty TNHH Daiwa Plastics (VN)

L BI KCX Tn Thun

Cty TNHH MTV Sanofi Vit Nam

866 0310976553
867 0301910820
868 0304878678
869 0312297250
870 0305987140
871 0304238734
872 0304597885

Cty TNHH US PHARMA USA


DNTN ng Tm
Cty TNHH Quc T? Hun Bng
Cty TNHH TV Pro
Cty CP Tn Tr? t
Cty TNHH TM DV Nin Thnh
Cty TNHH TM Vn Lnh

S 10 Hm Nghi
L B1 - 10, KCN Ty Bc
C Chi
ng D2
2/5
Nguyn Vn Qy
125/208
Lng Th? Vinh
50/39/2
inh Tin Hong
116 L Bnh
Khng C?
79
Hn Hi Nguyn
178/39
30 Thng 4

873 0312135210

Cty TNHH Evonik Vit Nam

Ta nh Vincom, phng
17010-11, lu 17, s 72 L Thnh Tn

874 0301703373
875 0310613253
876 0304843763

Cty TNHH ADV


Cty CP Dinh D?ng Si Gn
Cty TNHH TM Ho Cht Hng Phong

SS10 - SS11 Hng Lnh


2311/3A, KP5
31/40A

877 0304528578
878 0309964546
879 0312741772

Cty TNHH TM Dc Phm an Thanh


Cty TNHH Giao nhn Lc H
Cty TNHH u T Pht Trin Hi?n Pht

s 4 l L KDC Ph M\
413 L Quang ?nh
R31

880 0312602345
881 0301448733

Cty C Phn Bgp Pharma


Cty CP Tin Hc Lc Vit

882 0310619248
883 0301453892
884 0303678411
885 0311999063

Cty
Cty
Cty
Cty

32/37 ng ?ch Khim


23
Tng 5, TN Si Gn
Royal, s 91
544
133-135 M Ho
710-712

886 0301451366
887 0303054269

Cty TNHH Sn xut - Thng Mi Hng Th?nh


Cty TNHH TM DV Sn xut v XNK Doanh Dao

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

thi trang v m phm chu m


dt Kim ng Quang
Cng Ngh Ti?m Nng
XNK TM Dc phm NMN

5B
559-561

ng S 6

Quc L 1a
Ung Vn Khim
ng S 4
B?n Vn n

Nguyn Th? Hunh


Pasteur
Nguyn Anh Th
Cch Mng Thng 8
K ng
Hong Vn Th

888 0302547430

Cty TNHH Thng Mi & K Thut V.M.S

889 0300784080

Cty Hp st Tovecan

3D4, Khu bit th Thnh


Xun, Khu ph 1
L A 60/I- A 61/II KCN
Vnh Lc
ng S 7

890 0301284059

Cty TNHH SX v TM Vit c

297

Trn Bnh Trng

891 0300757288
892 0301164065

Cty TNHH i Tn
Cty CP TM D?ch v B?n Thnh

Khu A, KCX Tn Thun


02-04

ng S 8
Lu Vn Lang

893 0310383578

Cty CP TEKCOM

P606 Khu B TN
Indochina Park Tower _4 Nguyn nh Chiu

894 0300635522

Cty CP SX v XNK Lm sn Si Gn

895 0302012837
896 0302173111
897 0301074781

Cty TNHH Charm Ming (Vit Nam)


Cty TNHH SX TM Lc Xng
Cty TNHH SX TM DV Nha Tn Hip Hng

898 0311702410
899 0301479611
900 0311835410

Cty TNHH bao b Alpla (Vit Nam)


Cty TNHH kim B Na
Cty TNHH 2A

901 0300648264

Cty CP Giao nhn Kho vn Ngoi thng Vit Nam 406

Nguyn Tt Thnh

902 0301225328
903 0313018132
904 0302848406

Cty CP Bng Vit Nam


Cty TNHH Thy Hi Sn Huy?n Trang
Cty TNHH ng Nam Pht

l I 15-17
S 68 Nguyn Hu
1160

ng D2

905 0302622381

Cty TNHH D?ch v Trane Vit Nam

906 0301657800

Cty CP TM K Thut DV Tn c

106 Nguyn Vn Tri,


Lu 9, Ta nh VP
Centre Point
15-16L N, Khu 6Ha,
Vn Thnh Bc

64
L 49-51 KCX Linh Trung
1
351
909
L B2, B4 ng 4
KCN ng Nam
216A24
36

Trng ?nh
ng B
S Vn Hnh
ng 3 Thng 2
Khng C?
Nguyn Vn Hng
Ng B

Quc L 1a

Nguyn Vn Tri
ng D2

907 0302187883

Cty CP KYVY

L II-7, Nh?m Cng


nghip II, Khu Cng
nghip Tn Bnh

908 0303243192
909 0310760498
910 0305596612

Cty TNHH SX VTM Thiu Trinh


Cty TNHH MTV TM Gold
Cty TNHH C Hi V Thch Thc

1/27 KP17
88/2/24
60/26

L Vn Qui
Phan So Nam
Yn Th?

911 0301441287
912 0302747006

TNHH TM & SX i Thng Li


TNHH TM & SX Tn H?a
TNHH Thi?t K? To Mu In n Bao B Tn c

L s 8
294-296

ng S 4
Trng Sa

913 0302888783
914 0302958568

Cty
Cty
Cty
Hi
Cty

TNHH Hng i Sanh

50A ng TA17A Kp1


54

Khng C?
ng S 24

915 0302079207
916 0309471068
917 0302163811
918 0303679140

Cty
Cty
Cty
Cty

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

C10/29B p 3
286 Phan Vn Hn
S 1A, C x Bc Hi
91

Quc L 1a

919 0304216307
920 0310448024

Cty CP T Vn Cng Ngh Nh B?


Cty CP Vn Ti Lin Hip Huy Hong

139
135/17/65

Trn Trng Cung


Nguyn Hu Cnh

921 0301911285

Cty CP My Cng C v Thi?t B? TAT

79-81

Xa L H Ni

922 0300736665

Cty TNHH sn phm Giy nhm Toyo ( Vit )

L B4, ng A, KCN
Bnh CHiu

Khng C?

923 0309411598
924 0302644794

Cty TNHH Kim Ph Ti


Cty TNHH TM UCC

925 0304575715
926 0304133717

Cty CP K Thut Hng Hi V Du Kh? Vin ng


Cty TNHH SX TM Hong Minh Thanh

16
ng 33b
10/3
Phan nh Gi?t
17 ng ni khu Hng
Gia I
190
Bch ng

927 0304016040
928 0300908346

Cty CP Bnh Ph
Cty CP Thang My Thin Nam

22 ng s 19
1/8C

SX thc n chn nui i Hng


LTP Vit Nam
Khuy?n Nng
TM-DV Nng Sn Vit

Khng C?

Ba V
Nguyn Vn Th

ng S 19
Hong Vit

929 0304978344

Cty CP TM Trn Duy

930 0303957302
931 0301448204
932 0305536500

Cty CP thi?t b? nh b?p VINA


Cty CP TM Vit Hng
Cty CP Tp on Mt K?nh nh Rng

50
L II-2B, Nh?m CNII,
KCN Tn Bnh
11A
2A

Cu X?o
ng S 1
Nguyn Huy Tng
Nguyn Sn H

933 0313082089
934 0301414491

Cty TNHH Cj International Asia Agrivina


Cty TNHH TM Tn Hong Gia

935 0312596860
936 0303899837

Cty TNHH Yaskawa Electric Vit Nam


Cty TNHH Thng Mi K Thut Dip Khnh

Phng 902, Tng 9, Ta


Nh Gemadept, 2Bis-46 L Thnh Tn, Qun 1
10/14
Xun Diu
Phng 1104, Lu 11,
Saigon Tower, 29
L Dun
421/11 S Vn Hnh

937 0303445745
938 0301394534
939 0311083922
940 0304189477
941 0304807349

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

Tng 6, 374 V Vn Tn
12A13
M Linh
90/14/18
Trn Vn n
117-119
L? Ch?nh Thng
87
Phm Ph Th

942 0302531455
943 0302454088

Cty TNHH Hng n


Cty TNHH Thuc Th Y Hong Kim

CP trang thi?t b? y t? Cng Vng


TNHH TM DV Nam H
TNHH Thc Phm L Gia
TNHH SCG Trading Vit Nam
TNHH Chu i Dng

944 0301046209
945 0304918289
946 0301856443

Cty C Phn Phn Phi Tn Khoa


Cty TNHH Vnh Minh Hng
Cty TNHH TM-DV ng Hu

947 0301714946

Cty CP Bao b Si Gn

948 0312832596

Cty Tnhh Thng Mi Pafc

949 0300523272

Tng Cty Ba Son - Cty TNHH Mt Thnh Vin

709 Khu C
394/15/6
76-78 ng 9A, Khu
dn c Trung Sn,
Huyn Bnh Chnh
110/43/8
12C7
L III - 13, nh?m CN III,
ng 13
1604/3C-F5 ng An
ph ng 03
02 Tn c Thng,
Qun 1

Hng Bng
H Huy Gip

B Hom
Ng Tt T
Khu Cn Tn Bnh

950 0305455026
951 0305564032
952 0310304128

Cty TNHH T Th? Gii

G01-01A TN Vista
Tower, s 628C

Xa L H Ni

Cty TNHH Gii Php Khoa Hc Quc T?


Cty TNHH MTV Sn xut TM Hng Long

135/25
154/26

Nguyn Hu Cnh
V Th? Su

953 0303186191

Cty TNHH TM Ngc Kim Chu

Ph? C i?u

954 0301435660

Cty TNHH Bao B Tn Thnh

172
L III-24, ng 19/5A,
KCN Tn Bnh

955 0300787596
956 0311834199
957 0302299594

Cty TNHH Vn phng phm Tombow Vit Nam


Cty TNHH MTV TM DV XNK ng Hng Th?nh
Cty TNHH SX V TM Minh Nht
Cty TNHH MTV Thng Mi Xut Nhp Khu Bn
Ma
Cty CP Tn Ph Si Gn

khu A , l N58
603A
281

ng S 15
L?y Bn B?ch
Hn Hi Nguyn
ng S 3b
L?y Bn B?ch

966 0312696294
967 0304183637
968 0304119335

Cty TNHH MTV bao b Minh vit


Cty TNHH SX TM Minh Hng Long
Cty TNHH trang thit b? y t? quc t?
Cty TNHH United Family Food Vit Nam
Cty CP quc t? An Lc Pht
Cty TNHH Ti?p Vn Tn Quc
Cty Tnhh Thng Mi D?ch V Xut Nhp Khu
T&m
Cty TNHH TM-DV Nguyn Huy Hong
Cty CP H?a Cht Rng Vit

BC6 , Khu Dn C 13B,


314
L III-12 KCN Tn Bnh,
nh?m CN 3
241 L? Thng Kit
170
Tng6, 90A
L - 34/38
135/37/74
64 ng s 9, Khu ph
5
398
G1 Ta Nh 26

969 0304207013
970 0308613538
971 0302249917
972 0301435928
973 0310066145
974 0301693608
975 0303930149

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

Lu 2 Ta Nh 106/10
4A
10
205BC
6A
36/54 ng D2
Tng 1_ 40

Phan Vn Tr?
ng Vn Ng
Hng Vng
B?n Vn n
An Dng Vng
ng D2
Nguyn An Ninh

958 0312617768
959 0305765282
960 0302203479
961 0301473828
962 0309891224
963 0311852053
964 0305261824
965 0309586171

TNHH Ho Cht ng Hng


TNHH MTV Cng Ngh Ph Lc
TNHH XD V SX Hng Lc Pht
TNHH XNK Bao B Hng H
TNHH Bo Li Pht
CP sn xut Tn Vit Xun
TNHH DV Ct Nht

ng 19/5 A

Khng C?
Trn Bnh Trng
Nguyn Th? Minh Khai
L c Th
Nguyn Hu Cnh

Hong Vn Th
inh B Lnh

976 0311420871
977 0312540667

Cty TNHH TM & SX Si Gn Tn Th?nh Ph


Cty CP Anova milk

1619/29
S 65 Nguyn Du

978 0301936392
979 0302821080
980 0302463237
981 0311187086

Cty
Cty
Cty
Cty

S 6-8 ng s 2, C
x i Rada Ph Lm
42B
1437
166

982 0302614581

Cty TNHH u t v T vn Xy dng Quc T?

983 0302427373
984 0302902276

Cty TNHH st th?p ng Dng


Cty TNHH SX TM Inox i Loan

985 0312971173

Cty C Phn May Gia Phc

986 0308808985
987 0302087342

Cty CP TM Tn Ph
Cty TNHH P.T.P

988 0302602610
989 0300659964

Cty TNHH MEINAN (Vit Nam)


Cty TNHH KS Grand Imperial Saigon

990 0303053924
991 0309366264

Cty TNHH TM DV Th?nh Phng


Cty TNHH in T An C Vit

992 0305169963

Cty TNHH THI VIT LONG

993 0301596604
994 0307621215

Cty CP Cng ngh Tin Phong


Cty TNHH Trung M

995 0303898713

Cty TNHH KD v CBTP Ton Gia Hip Phc

33 HT9
Khng C?
Lu 4, Ta nh ITD, s 1
ng Sng To
64
L? Thnh Tng
L B3d Khu B KCN Hip
Phc
Khng C?

996 0303775616
997 0307876929

Cty TNHH Ne Von


Cty TNHH MTV TM DV XNK Quang Tun

841/12A, kp1
685/78/36R

TNHH TM c Nng
TNHH TM DV K Thut Hong V?
TNHH SX & TM Hng Tuy?n
CP li thi vit

s 14, lu 3
L S 3, KCN Tn To
ng s 1A
745
48 ng Tng Nhn
Ph, Khu ph 3, Qun 9
406 L D Chung c Ty
Thnh
241
L s 67 KCX Linh Trung
II
101
285/107 Cch Mng
Thng Tm
195/36 Bnh Thi

Phm Th? Hin

L Trc
Tnh L 10
H Huy Gip
Nguyn nh Chiu
Khng C?
L? Thng Kit

ng C4
in Bin Ph
ng S 1
Hai B Trng

Tnh L 10
X Vi?t Ngh Tnh

998 0302407169

Cty TNHH FUTABA (VN)

KCX TThun

999 0312124635

Cty TNHH Gii php si thng minh

nh xng X5a, l C1-1,


KCN Tn Ph trung
ng D4

1000 0300628797

Cty CP C kh? & Xy lp cng nghip

929-931

Quc L 1a

1001 0300763796

KCX Tn Thun

ng S 6

1002 0302322878

Cty TNHH Toyo Precision


Cty TNHH Hng Liu v nguyn liu thc phm
Hong Anh

1003 0303581339

Cty TNHH u T Cng Ngh m Thanh Triu Gia

123-125

1004 0312337023

Cty TNHH SX TM XNK Thin Ph

S 08 , KDC Hai Thnh ng S 3

1005 0304390513

Cty TNHH TM An Kha

ng S 12

1006 0309201897

Cty TNHH INDOCHINE WELLNESS

7/1A p Bnh Khnh 3


L4, TN Crescent Plaza,
s 105

1007 0304263723

Cty TNHH SX-TM-DV Thnh Khnh

31/15

Hong Vn Hp

1008 0302317892
1009 0313240673
1010 0310698627

Cty CP hp tc kinh t? v xnk Savimex


Cty TNHH Xut Nhp Khu Interwyse
Cty CP Tho Mc Xanh

194
182 H Vn Hu
100/10

Nguyn Cng Tr

1011 0302975997
1012 0303927202
1013 0302133013

Cty CP Dc Phm Hip Bch Nin


Cty TNHH SX TM Th?p Ton Thin
Cty TNHH T?n Nhn

1014 0302280709

Cty TNHH Sn Xut V Thng Mi Thin Phc

56
Nguyn Thng
11/6
H c Di
15A
Hang Hoa Thm
L B8- B9 Cm KCN Nh?
Xun
Khng C?

1015 0313208542

Cty C Phn Smart Think

1016 0306695214

Cty CP Sn Xut D?ch V Xut Nhp Khu H Ni

ng S 12

L B10, KCN Hip Phc Khng C?

339/9C T Hi?n Thnh


L 6-7 KCN tn thit
hip

Song Hnh

Tn Dt Tin

Thi Phin

1017 0303494051

Cty TNHH Thng Mi D?ch V Tn Trn Tun (Tn


C?: Cty TNHH Thng Mi D?ch V Nguyn Trm) 33/4 Hng H?a,

1018 0302610040
1019 0310757304

Cty TNHH ORIENTAL MULTIPLE VIT NAM


Cty TNHH MTV St Th?p Hong Trinh

1020 0301445450
1021 0305048510

Cty TNHH TM Cng Nghip Giy Vnh Th?nh


Cty TNHH TM-DV mng Vinh Nam Sinh

1022 0306131514

Cty TNHH TEKA Vit Nam

L 23, ng s 6, X
An T?nh, Huyn Trng
Bng, Ty Ninh
26/68AE
Tng trt Cao c Vn
,348
268
Lu 8, Cao c i
Minh Convention, 77

1023 0310045201

Cty TNHH Gia V? Lin Hip

36 ng S 5, C x
Chu Vn An, Huyn Tn
Uyn, Bnh Dng

1024 0304191892

Cty TNHH Trung Vin

Lu 2 s 273-273B

B?n Chng Dng

1025 0304413062
1026 0309889722

Cty TNHH Thng Mi Xut Nhp Khu Bnh Minh


Cty TNHH MTV Mai Huy

2 Nguyn Oanh
13 ng 46B

Khng C?

1027 0305761785

Cty TNHH Thng Mi D?ch V Tam Cng

153

ng S 29

1028 0303521717

Cty TNHH Giy Xun Mai

L C6, KCN Hip Phc

Khng C?

1029 0309589408
1030 0303062485

Cty CP TM DV Vng t k thut S


Cty TNHH Ni sng

80/129
16

Hang Hoa Thm


Quch Vn Tun

Cty
Cty
Cty
Cty

L 18 ng Song
Hnh, Khu Cng Nghip
Tn To,
418 H Huy Gip
3-5
Tn La
72
C Lao

1031 0302307213
1032 0313020607
1033 0300809930
1034 0303121395

TNHH Scansia Pacific


Tnhh Mt Thnh Vin Dc Hoi Phng
TNHH Lc T
TNHH A.B.M

Cng Cha Ngc Hn


B?n Vn n
T Hi?n Thnh
Hong Vn Thi

1035 0303111284
1036 0312290897
1037 0305083191

Cty CP Nam Mekong


Cty TNHH Bn hng v d?ch v Groz-Beckert ti
VN
Cty CP XNK Ho Cht Mi?n Nam

18A Trn Hng o,


Qun Ninh Ki?u, Cn
Th
T1, TN VP A8 Tower, s
55
130

Trng Quc Dung


Trn Hng o

1038 0302048449
1039 0301477050
1040 0310546857

Cty TNHH Bao B SAHA DHARAWAT


Cty TNHH MGA Vit Nam
Cty TNHH MTV Thin Ph Qun

1041 0305228111
1042 0304238607
1043 0312472738

Cty TNHH DV TM B?ch Qunh


Cty TNHH Sao Kim
Cty TNHH TM Sk & Son

L 1.1 ng s 2, KCN
Tn ng Hip A, TX D
An, Bnh Dng
1
371A
465 Quc L 1A, Khu
ph 3
32
43/14/42

Cty TNHH Thnh t Nguyn Gia


Cty TNHH Sn Xut TM V DV Thng Vng

S 67/13, ng Th
Khoa Hun, khu ph
Bnh Phc A, TX Thun
An, Bnh Dng
335
L Vn S

1046 0312984616
1047 0304902916

Cty TNHH Mt Thnh Vin Hasuna


Cty TNHH TM V DV k Thut Tn Long

Tng 9, S 68 Nguyn
Hu, Phng B?n Ngh?,
Qun 1
Nguyn Hu
14/7A
Thn Nhn Trung

1048 0310261516

Cty TNHH MTV SX TM DV V XNK Vi Ky

L s 08 KCN Tn To

1049 0305786807
1050 0313194963

Cty TNHH Cng Ngh S Song Hnh


Cty TNHH Xut Nhp Khu Aat

1051 0300738486
1052 0309613280

Cty TNHH STAR ELEC (VIT NAM)


Cty CP Vn Kim Phc

1044 0310561333
1045 0303550997

Nguyn Trng T
Phm Ng? Lo

Thn Nhn Trung


Cng Ha

Tn To

311 M36 Khu nh ti ?


nh c Th Thim
Khng C?
413 L Quang ?nh
l L28a-34 - ng Tn
Thun
Tn Thun
125/42/9/22
Bi nh Tu?

1053 0301479273
1054 0309209920

Cty CP T Vn u T v Thi?t K? Du Kh?


Cty TNHH MTV t ng Dng

1055 0306168401

Cty TNHH Lotte Vina International

tng 10, ta nh PV
Gas, s 673 Nguyn
Hu Th
29
Tng 3, beautiful si
gn, s 02

1056 0305841409
1057 0302398274

Cty TNHH Ho Cht Sumitomo Vit Nam


Cty TNHH Thi?t b? Y t? An Vit

Tng 5, S 40, ng
Phm Ngc Thch
22

1058 0312102744
1059 0305189409

Cty TNHH SX V TM Phn B?n Cu Long Vit Nam


Cty CP u T Vit Ph M

1060 0313378865
1061 0305173790
1062 0302187717

Tn c Thng
Nguyn Khc Vin

Nguyn Vn Mi
Yn Th?
Quang Trung

Cty TNHH Hng C


Cty CP u t Kinh doanh in Lc TP. HCM
Cty CP Thng Mi D?ch V An Ba

29/9
68/30a
Lu 7, Ta nh 79
Trng ?nh
62
60

1063 0303777451
1064 0304865319

Cty TNHH TM v Cng Ngh Vi Na To Ken


Cty TNHH Chu Minh

157
283/24 L c Th

Nguyn Th? Thp

1065 0312890076
1066 0301951270
1067 0302724400
1068 0303886965
1069 0304464564
1070 0309758046
1071 0301445651

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

1072 0312160908
1073 0313360956

Cty TNHH V p Francia


Cty TNHH Thng Mi D?ch V Xut Nhp Khu
i Danh

1074 0309546820

Cty TNHH Michelin Vit Nam

CP u T Xut Nhp Khu K Thut Vit


CP Thc Phm Dinh D?ng Nutifood
TNHH SX & TM Bo M
TNHH Thng Phm
TNHH Nam Vit
TNHH vt Liu Bao B Ho Trung
TNHH TM Thnh Nin

299/8D L? Thng Kit,


Phng 15, Qun 11
281-283
L 21 KCN Tn To
66/3
142/35
12
614
P705, to nh paragon,
s 3
6/1 p 3,
Lu 5, phng 5.10-5.2
ta nh REE, s 9

L Quc Hng
Cch Mng Thng 8

L? Thng Kit
Hong Diu
ng S 3
Phm Ngc Thch
Bch ng
ng Dc7
Hng Bng
Nguyn Lng Bng

on Vn B

1075 0304851002
1076 0302481677

Cty TNHH k thut gas Phc Sang Minh


Cty CP thng mi M.K

S 22 KP5
61/4

ng S 2
ng S 20

1077 0305826827

Cty TNHH Mt Thnh Vin Thng Mi Mc Thy

18

Nguyn Th? Thp

1078 0309911174

Cty TNHH SX-TM Nha Nhn Phong

ng S 19

1079 0301447426
1080 0302787947
1081 0303355643
1082 0300884053

Cty
Cty
Cty
Cty

CP D?ch V Cng Ngh Tin Hc HPT


TNHH SX-TM-DV- XNK i Dng V.N
TNHH TM- Quc T? Tn Thun
TNHH TM DV Tr? c

192 kp6
tng 9 ta nh Paragon,
3
92
B104 -KDC Nam Long
586

1083 0301912909
1084 0304406227
1085 0301994771
1086 0310011869

Cty
Cty
Cty
Cty

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

L 34-36, KCN Tn To
03
46/9B
28/16A

ng S 2
ng S 15
in Bin Ph
Phan nh Gi?t

1087 0311241512

Cty TNHH Aeon Vit Nam

30

ng B Bao Tn Thng

1088 0301438742
1089 0312442758
1090 0301856718
1091 0301179135

Cty
Cty
Cty
Cty

350, kp3
72/202
505/14
91

ng Quc L 1a
Trng Quy?n
B?n Bnh ng
in Bin Ph

1092 0302657715

Cty TNHH Thng mi Bch Quang

ng S 1

1093 0305120460
1094 0303001732

Cty C Phn Delta


Cty CP Gio Dc i Trng Pht

1095 0303794697

Cty TNHH DENTI

1096 0300771606
1097 0302028516

Cty TNHH dy kh?a k?o Keen Ching


Cty CP Tp on Khi Vy

1098 0302675288

Cty LD Orana Vit nam

33/66
110 ng Cng Bnh, p
6,
207/6
G1121,To nh the
manos, s 91
Khu a l P KCX Tn
Thun
s 4
L 3, ng D4, Khu A5
KCN tn thi hip

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

sn xut Tn Pht
Nguyn Duy
TM Minh Khanh
Perfect Companion Vit Nam

TM DV Vinh Phc
MTV TM Dv Bc C
Vinh C
Thng mi Nhc Vit

Nguyn Lng Bng


H Hc Lm
Khng C?
in Bin Ph

Nguyn Vn Th
Nguyn Hu Cnh
Khng C?
o Tr?
Khng C?

1099 0312004881
1100 0303610847

Cty CP MC Fish Vit Nam


Cty TNHH Vn V?

96
Lu 1,S 19

o Duy Anh
Hong Diu

1101 0301984237
1102 0303658817
1103 0311660249
1104 0305078064
1105 0312473298

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

Yn Th?

1106 0305635357
1107 0301055926
1108 0301895227

Cty TNHH Hanyang Eng Vi Na


Cty CP Cng nghip lnh Hng Tr?
Cty TNHH Nam Nht Tin

1109 0303126467
1110 0312722385

Cty TNHH C Kh? Gas PMG


Cty TNHH Phn Phi Nht Kin

34/6
70G Nguyn Hng
29
10
2/4
6 Cao Tri?u Pht, Khu
Ph Hng Gia 3
51
69
Kho B Tng Kho xng
du Nh B?
20E

1111 0303953749
1112 0312522033
1113 0311409860
1114 0306291349
1115 0311234057
1116 0311221587
1117 0301439859
1118 0304157122
1119 0302065042
1120 0302430986

Cty CP Ho Cht Vit


Cty TNHH TM XNK Ngha Ti?n
Cty TNHH TM Th?p Hon Cu
Cty CP Cung ng D?ch V Hng Hi V XNK
Phng ng
Cty TNHH H?a Cht H&T
Cty TNHH Giao Nhn Vn ti Thin Minh Pht
Cty TNHH DV TM Hi ng
Cty TNHH Quc t? Anh Duy
Cty TNHH Bao B Nha Thi Dng
Cty CP Tp on Quc T? Nm Sao

1121 0301427596

TNHH DV TM Phm Nguyn


TNHH Enco
TNHH Cng Ngh t Khang
TNHH Phc Giang
CP Ph Mai Anh

Hoa Lan
Tr?nh Vn Cn
L Lai
Khng C?
Trn Ph
Nguyn Cu Vn
ng Nh Lm
Trn Hng o

S 111 ng D1, Khu


th? mi Him Lam
57
14/4

ng S 16
Vn Chung

438
b45
82/4
183/35
170
6A
385

Nguyn Tt Thnh
L Th? Hng
Tn Phong
ng 3 Thng 2
Ung Vn Khim
Phan nh Phng
Trn Xun Son

Cty TNHH TM-DV t M

12-14 KDC An Lc

ng S 16

1122 0309478190

Cty CP Nguyn Gia Lin Minh

47/3

Trng Chinh

1123 0302272112

Cty CP may Ho Bnh

830

Nguyn Duy

1124 0300951119
1125 0304186356
1126 0303709606

Tng Cty TNHH in lc Thnh ph


Cty CP Xi Mng Cng Thanh
Cty TNHH Xe Nng T?n Quang

1127 0301658730
1128 0302057669
1129 0303224640
1130 0311640972

Cty TNHH SX - TM c Hn
DNTN Giy Chu
Cty TNHH K.A.S
Cty CP u T V Pht Trin Minh Pht

1131 0309401913
1132 0301792743
1133 0312016809

Cty TNHH MTV TM XNK Thin Lc


Cty TNHH SX TM ng Ti?n Hng
Cty TNHH XNK Thanh Phong

1134 0301954754
1135 0302877326
1136 0308162356

Cty TNHH thy sn Gi? mi


Cty TNHH Duy Th?nh Pht
Cty TNHH Phan Long

35

Tn c Thng

180, kp5
L A2/I ng 2B KCN
Vnh Lc
45129/8
C4/13 p 3
lu 4 s 475D

ng S 11
Khng C?
T Hi?n Thnh
Khng C?
L Trng Tn

209
M L
L IV-11
ng S 4
289
Hong Vn Th
L 1-2 , Khu D1, Khu CN
Tn thi Hip
Khng C?
34
ng S 4
161D/106/42D
Lc Long Qun

1137 0304354755

Cty TNHH D&Y Technology Vit Nam

1138 0302090088
1139 0301329486
1140 0302793884

DNTN My v Thi?t B? Chu


Cty TNHH Dc phm Khng Duy
Cty TNHH DV V TM Kim Mnh

1141 0303543968
1142 0309799500
1143 0303236692

Cty TNHH Trc Ch La Tn La Vng


Cty TNHH Thng Mi Shriro (Vit Nam)
Cty TNHH Thng Mi Xut Nhp Khu Vit Tranh
?

L S Q.12b-14, ng
S 18, Khu Ch? Xut Tn
Thun
Lo A11 KDC Thi An,
1/45
Nguyn Vn Qu
NN1-NN1A
Bch M
40/8 ng a
in Bin Ph
C22-C24 KCN L Minh
Xun
ng S 6
P.505, TN ABC, s 10
Ph Quang
41 Nguyn Th? Minh
Khai
Nguyn Th? Minh Khai

1144 0312728404
1145 0303075477

DNTN Thng Mi Nguyn Hng Th?nh


Cty TNHH TM DV K Thut Ton n

1 KDC Him Lam, p 4A, ng S 4


71 C x Chu Vn An
ng S 1

1146 0312099996

Cty CP ni tht AKA

Khu TMDV H bn
nguyt, L CR03, s 111 Tn Dt Tin

1147 0303105869
1148 0310935765
1149 0303545274

Cty TNHH Tn Ti?n SenKo

L 47-49, ng s 2,
KCN tn to

Khng C?

Cty TNHH Thng Mi Quc t? UNICOH


Cty CP Thi?t B? Vit Anh

123
11

L Li
Nguyn Ngc Phng

1150 0301667950
1151 0303797306
1152 0302860026
1153 0303107922
1154 0304692137
1155 0303921810
1156 0302791012

Cty TNHH D?ch v tin hc Nhn Sinh Phc


Cty CP vin thng th? K
Cty TNHH TM - DV D?ng Hng
Cty TNHH Than Tn Ph ng
Cty TNHH TM-DV Danh Gi
Cty TNHH XNK h?a cht i Long Bnh
DNTN TM Th? Lm

1157 0300692263

Cty TNHH Chaang Chiia (VN)

1158 0306386671

Cty TNHH 1TV Hoa Tiu Tn Cng

359
V Vn Tn
421/20
S Vn Hnh
24
Ng Th? Thu Minh
348/10
Ung Vn Khim
37
Tn c Thng
G16/108A p 7
Trn i Ngha
194
Tu Tnh
L B10-11-12/II, KCN
Vnh lc
ng S 5
1295B (Cng Tn Cng Ct Li)
Nguyn Th? ?nh

1159 0303702463
1160 0313145229
1161 0302757734

Cty TNHH Th?nh Pht ViNa


Cty TNHH I.E Trading
Cty TNHH TM ho cht Nghi Sn

110 ng s 30
39A Hng H,
153/2E

Nguyn Thng Hi?n

1162 0301753494

Cty TNHH TM DV St Th?p Si Gn

469

L? Thng Kit

1163 0302406782
1164 0303327163
1165 0305729100
1166 0303940362

Cty
Cty
Cty
Cty

1167 0310448352
1168 0309234885
1169 0310118097

Cty TNHH MTV TM DV XNK Hn Ngc Vit


Cty TNHH MTV An Vn Khnh
Cty TNHH Cng Ngh Thng Tin An Pht

33 ng s 4, KCN
VSIP II, Thnh ph Th
Du Mt, Bnh Dng
45
289
20
S 7 ng 30, khu ph
3
51 ng 1011
3C

1170 0300742228

Cty TNHH Quc t? Sweneo Vit Nam

L AL, KCX Tn Thun

TNHH CNA CHEMICAL


TNHH An Hu
CP Quc T? Bo Thch
TNHH TM DV Mai Lan Anh

Tn Tr
ng D3
in Bin Ph

Phm Th? Hin


Trn Ph
ng S 8

1171 0312439106

Cty TNHH Thi?t B? Y T? Medent

1172 0305097236
1173 0303458286

Cty CP Kinh Doanh Kh? H?a Lng Mi?n Nam


Cty CP ho cht maha

37 Bu Ct 3,
L4, PetroVietNam Tower,
1-5
L Dun
81/47
H Vn Hu

1174 0301445926

Cty TNHH SX-DV-TM Ti?n Th?nh

S 743,Tnh L 15, p 6

1175 0302438819
1176 0310617378
1177 0303599368

Cty TNHH TM DV Vit Can


Cty TNHH DV Thi?t B? Vin Thng Vit Nht
Cty TNHH Hong Lc

Cng Vin Phn M?m


Phng 4A To Nh JVPE Quang Trung
30
ng Vn Ng
2276/15/5 KP2
Quc L 1a

1178 0303823725

Cty TNHH Pronics Vit Nam

L M 22a-24, ng s
12, KCX Tn Thun

Khng C?

1179 0304529010
1180 0304626938

Cty TNHH Sn Xut C Kh? V D?ch V i Phc


Cty TNHH Th?nh Gia Huy

A7/40 p 1,
39/16

Nguyn Cu m

1181 0311334044
1182 0300808221
1183 0302044476

Cty TNHH Presenius Medical Care Vit Nam


Cty TNHH LD Bio-pharmachemie
Cty TNHH cng ngh D.C

Tng 3-4, s 235,


ng L? Thng Kit
2/3
44/15

Tng Nhn Ph
Nguyn Vn u

1184 0300669828
1185 0301340306
1186 0301865046
1187 0301458996
1188 0304515709
1189 0301116791

89
2E
60
27/1
164
2bis-4-6

Nguyn Kh?ai
L Quang Sung
H Hc Lm
Nguyn Vn u
Trn Bnh Trng
L Thnh Tn

1190 0312182933
1191 0300375218

Cty CP dt li Si Gn
Cty TNHH TM Trang Nng
DNTN TM-DV Bnh Kim
Cty TNHH TM DV Nam Thin H
Cty TNHH MTV ng Vina
Cty CP i L? Lin hip Vn Chuyn
Cty TNHH Mt Thnh Vin Thng Mi D?ch V
Phm Gia Th? H Mi
Cty CP thy tinh Hng Ph

70 khu ph 2
84

ng S 9
Phm Th? Hin

1192 0305904306
1193 0300444623
1194 0307856249

Cty TNHH By Ch?n By


Cty TNHH MTV XNK V Pht Trin Vn H?a
Cty TNHH TM Hp Nht

175
99A
25/15

Thoi Ngc Hu
Nguyn Vn Tri
Bnh Vn Trn

1195 0300525304
1196 0304967991

Cty TNHH MTV Hacota

Tng 7, ta nh 161163 Trn Quc Tho

Cty CP H thng Gen

391A

Nam K Khi Nghi

1197 0305723846

Cty TNHH MTV Pht Trin Thng Mi Trn V?

Tng Hu ?nh

1198 0303246316
1199 0302809982
1200 0301744877

Cty TNHH Thng Mi V Sn Xut Thnh Thin


Cty TNHH TM k thut cng nghip Sao Vit
Cty TNHH nha V Hng

25
50 KP2, Tn Thi Nht
13
08 KDC Trung Sn
309-311

Khng C?
ng S 8a
L?y Bn B?ch

1201 0301249022

Cty CP Vnh Sn

1202 0304110195

Cty TNHH Khang Lun

Phng 24-02, Pearl


Plaza, 561A, in Bin
Ph
427 Kinh Dng Vng,
KP6

1203 0300804562

Cty TNHH G.R Vina

KCX Tn Thun

ng S 10

1204 0303261360

Cty TNHH Thng Mi Tn Nht Hng

61A

Trn Quang Diu

1205 0301441840
1206 0311937067
1207 0311433817

Cty TNHH in la Nht Phng


Cty TNHH Lam Sn Commerce
Cty TNHH Mousse Ngc Cng

1209 0309877893

477B/4 - 477B/6
s 53 ng 318
200 p ng
Phng 13, Lu 12A
Cty TNHH MTV D?ch v Gi?ng Khoan Du kh? PVD Vincom Center, s 47
T8, TN Centre Point, s
Cty TNHH Sysmex Vit Nam
106

1210 0304222357
1211 0301249664
1212 0301169909
1213 0302570567

Cty
Cty
Cty
Cty

1214 0302336158
1215 0302935063

1208 0305123077

M L
Cao L
Tr?nh Th? Mi?ng
L? T Trng
Nguyn Vn Tri

218 ng s 10, M
Kim 2, Ph M Hng
25
22/9
437/2

T Uyn
Bng Sao
L c Th

Cty CP Cng Rau Qu

Nguyn Vn Qy

Cty TNHH K thut T ng Hn M Vit

203

Nguyn Thi Bnh

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

TM V ?a c Ph Gia
TM Qun Vit
TM Hng Vit
Ki?n Vit

Cty TNHH SX V TM DV Cng Ngh Sinh Hc Ph


Qu?

72/28

Nguyn Hng o

Cty TNHH Nu Skin Enterprises Vit Nam

201

Nam K Khi Nghi

Cty TNHH SX TM An Ca
Cty TNHH Kin Nam

262A
119

Nam K Khi Nghi


ng S 17

1220 0302606809
1221 0301782199
1222 0302706634

Cty TNHH Roha Dyechem Vit Nam


Cty TNHH TM DV Th?nh Vit
Cty CP nha Tn Ti?n

L II-11 ng s 8,
cm 1, nh?m CNG
NGHIP II, KCN Tn Bnh Khng C?
S 1 L C3
Ung Vn Khim
27
ng Khi

1223 0301401421

Cty TNHH sn xut Nha Sn H

E20/6b p 5

1216 0312380251
1217 0311355044
1218 0304376036
1219 0303517340

1224 0313206591
1225 0302851208
1226 0313062188
1227 0312486794

l B36/II - l B37/II
ng s 2B, khu cng
Cty TNHH Dt Lin Minh
nghip Vnh Lc,
Cty TNHH Ct Nht
129#1
Cty TNHH Xut Nhp Khu u T Thng Mi Hi 450/16/45 Phan X?ch
Nam
Long,
Cty CP CRC Sports ( Vit Nam)
61

Hng L 80

Nguyn Tri

Nguyn Tri

1228 0310797956

Cty TNHH cng nghip CLP Vit Nam

1229 0303448954
1230 0304003676

Cty TNHH SX TM Nha Hip Lin Pht


Cty TNHH TM Kim Ph Lc

Phng 808_ Tng 8 ta


nh giy vit s
180_182
L? Ch?nh Thng
284-286-288 L nh
Cn, Khu ph 5
426
L? Thng Kit

1231 0307468905
1232 0302660700

Cty CP D?ch V Gio Dc V o To Phng Ty


Cty CP d?ch v v k thut C in Lnh R.E.E

15/4 Bis
364

1233 0313001001

Cty TNHH Thng Mi D?ch V An Kha

1234 0311179085

Cty TNHH Hanwa Vit Nam

41A ng s 12, Khu


ph 3, Phng Bnh An,
Qun 2
ng S 12
lu 19, A&B Tower, s
76
L Lai

Trn Hng o
Cng Ha

1235 0312989540
1236 0301260019
1237 0301483960

Cty TNHH MTV i Dng Telecom

284

ng 3 Thng 2

Cty TNHH Thng Mi Quang Thng


Cty TNHH Sheng Teng (Vit Nam)

Nguyn Tri
L Th? H

1238 0303974996
1239 0301750824

Cty TNHH Trinh Thin


Cty TNHH H?a Dc F.D&C

998
18/4 p Chnh
66 ng s 14, Khu
ph 5
18 ng s 3

1240 0304914894

Cty TNHH Sn xut TM c An Th?nh

45

ng S 32

1241 0307541168

Cty TNHH Hnh tng T Vit Nam

106 ta nh centrepoint Nguyn Vn Tri

1242 0312439018
1243 0309110047

Cty TNHH Thng Mi V D?ch V Dng Trn


Cty TNHH TM DV K Thut Phc T?n

878A
5 Phan X?ch Long

T Quang Bu

1244 0302637363

Cty TNHH TM DV KT c Hng

17/19

G Du

1245 0305599878

Cty TNHH Develing Quc t? Vit Nam

Ta Nh Citilight, s 45 V Th? Su

1246 0304973949
1247 0303787347

101/37 p 3
DB89

Hng L 80b
Bu Ct 5

1248 0310209347
1249 0310814030

Cty TNHH Vnh Nam Anh


Cty TNHH th?p Bc
Cty TNHH Thng mi D?ch v Xut nhp khu
Th? H Mi
Cty TNHH TM XNK Khai Tm

Nguyn Vn Lng
H Hc Lm

1250 0310152411
1251 0304475037

Cty TNHH Xut Nhp Khu Bo Bnh


Cty TNHH K Thut T ng Hng Ph

1252 0302194721

Cty TNHH Sn Xut Thng Mi Ti?n Th?nh

74
207/55
777 Thi Thun, KT An
Ph-An Khnh
27 Triu Quang Phc
A1/1, A1B/1, ng s
2B

1253 0306198935
1254 0300563807

Cty Premier Oil Vit Nam Offshore B.V


Cty CP Xy dng V Thng miTng Hp

1255 0300984234

Cty TNHH Thng Mi Khnh Thin

C X L Gia

ng S 6a

2b

#18 To Nh Kumho
Asian Plaza 39 L Dun,
Qun 1
173
Hai B Trng
181/4 L Thnh Tn,
Qun 1

1256 0313161911
1257 0303107954
1258 0300888386
1259 0303366525
1260 0302000895
1261 0301339773
1262 0311327505

Cty C Phn D?ch V Bay V Du L?ch Bin Tn


Cng
Cty TNHH SX TM i Vit Hng
Cty TNHH TM Khi Hon
Cty CP Trang
DNTN Dy Khang
Cty TNHH TM Khnh Long
Cty TNHH TM DV in T Minh Tm

722 in Bin Ph,


111
135-137
L A14 B, KCN Hip
Phc
66/2A KP5
70
39

1268 0302832540
1269 0312204464
1270 0302524345
1271 0304965680

Lu 15, Trung tm
thng mi Ti Ch?nh
Cty TNHH MTV i?u Hnh Thm D Khai Thc Du Du kh? Ph M Hng,
Kh? Trong Nc (L 09-2/09)
s 12
Cty TNHH k thut ng lc Servo
4/1B
Cty TNHH Hng Gia
679C4/26
Cty TNHH SX TM An Lp
29-29A
Cty TNHH Thng Mi D?ch V K Thut Nng
Nghip Pht Ngha
798
35 Tn c Thng,
Cty TNHH Fanuc Vit Nam
Qun 1
Cty TNHH TM DV Indochina
33A ng s
Cty TNHH TM- SX Phc Hng
379 p 4
Cty TNHH Cng Ngh Asus (Vit Nam)
Lu 6 s 28

1272 0307554255

Cty TNHH K Thut M Cng

1263 0311939226
1264 0312118381
1265 0303791304
1266 0302005727
1267 0303018510

1273 0305429178

Cty TNHH Mt Thnh Vin K Ngh Lnh Chu

1274 0310553685
1275 0301883398
1276 0302472577
1277 0311056703
1278 0303146953

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

Thuc Bo V Thc Vt MeKong


Acer Vit Nam
Hng Hip Pht
Konecranes Vit Nam
B v Hunh

17 bis
l 25-27 ng Trung
Tm Khu cng nghip
Tn To
S 39, ng s 10,
KTmi Him lam
60
71A
lu 8 s 60
8A

Nguyn Tri
Nguyn Th? Minh Khai
Khng C?
Khng C?
An i?m
Nguyn Th? Diu

Tn Tro
Lng ?nh Ca
Nguyn Kim
Hunh Vn Bnh
Trng Sa

ng S 16
Nguyn Cu Ph
Nguyn Th? Diu
H Vn Hu

Khng C?

Nguyn nh Chiu
H B Kin
Nguyn nh Chiu
Trn Quang Diu

1279 0312220138

Phan Anh

1284 0312489562

Cty TNHH Du Nht Nht Minh


140
Cty TNHH Thng Mi D?ch V Nng Sn Ti?n Th? 145/62 ng L Vn
nh
Qui, Khu ph 2,
81/4A ng HT37, Khu
Cty Tnhh Xut Nhp Khu Lm Sn T?nh Pht
ph 1
Cty TNHH VIET VET
165
Cty TNHH TM Thng Uy Hcm
319-D6
L s 7, CVPM Quang
Cty TNHH Cng Ngh Ample Sun
Trung

1285 0311285968
1286 0312147495

Cty TNHH TM- XD L L Nguyn


Cty TNHH XNK V? Gia Hng

16
82/2/25

ng S 10
inh B Lnh

1287 0304274281
1288 0312837259

Cty TNHH Xut Nhp Khu Chu Lc


Cty Tnhh V Xe Tn Nam Long

Man Thin

1289 0312219076

Cty TNHH MTV RPM Vit Nam

228
182-184 quc l 13
H4-R4-52 M Ton 2,
Ph M Hng

1290 0309780940
1291 0304362604

Cty TNHH Kim Ngn H


Cty TNHH M nh

D04, ng s 5
22

C X Bnh Thi
ng C1

1292 0305670915
1293 0302546469

Cty TNHH Giao nhn XNK Vit M


Cty TNHH TM v DV K thut CNN

6-8 (hm 143/43)


ng Lin khu 5-6,
Khu ph 10
286C

Minh Phng

1294 0301404976

Cty CP D?ch v Sn xut XNK Bnh Ty

222-222A

Hu Giang

1295 0301440357
1296 0309858749

Cty CP K?nh Thun Thnh


Cty TNHH Shinbo Vi Na

1297 0310587645

Cty TNHH MTV XNK h?a cht Sao Vit

454 Cng Ha
90-92 L Th? Ring
L Th? Ring
phng 401, lu 4, s 66A, ng D56
Khng C?

1298 0300687055
1299 0312828857

Cty TNHH i?u Ha khng Kh? Carrier Vit Nam


Cty TNHH Phc Phc Tho

48
11D18

1280 0313257620
1281 0313013737
1282 0311555131
1283 0311699623

Bu Ct
L? Thng Kit
Khng C?

Khng C?

Nguyn Thng
Cng Ha

1300 0301444231
1301 0303512286

Cty TNHH TM Khi Nguyn


Cty TNHH TM DV VT Hng Vn

66-66A
503

Minh Phng
Trn Xun Son

1302 0312403558
1303 0308215287
1304 0303873719
1305 0310713265
1306 0308083640
1307 0312119561

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

TNHH Thng Mi & D?ch V Rmc


TNHH R-Pac Vit Nam
TNHH K Nia
TNHH SX TM DV Nam t
TNHH Capital Marketing Vit Nam
CP TM K Thut Vit Bo

Nguyn Vn Tri

1308 0309984655
1309 0306056257
1310 0304517960
1311 0302910157

Cty
Cty
Cty
Cty

CP Minh Hp
TNHH VL XD Ton Cu
TNHH Dt Nm Sao
CP Cao Su Vit Ph Th?nh

307/6 Nguyn Vn Tri


46 ng 8A
161
22/34
172
208 Nguyn Vn Nghi
P4.23 ng s 2, KDC
6B
50/4F
8
125/11

1312 0300468511

Cty CP Dc Phm Trung ng 25

1313 0302128944
1314 0312055879
1315 0303862241
1316 0308922092
1317 0302901924
1318 0302564482
1319 0305568397

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

1320 0301753448

Cty CP Hi Vn Nam

1321 0304658256
1322 0305706103

Cty TNHH K?t Ni Ton Cu


Cty TNHH Dc Phm An Thin

1323 0300865043
1324 0303140990

Cty TNHH TM Hong Chung


Cty TNHH TM Th?p Khng R Bu Thng

132
Hm Nghi
146AB (Khch sn B?n
Thnh) Pasteur
314
Bng Sao
L6 55, ng s 2, KCN
Tn To
366
Hng Bng

1325 0301483375

Cty TNHH CL

77

TNHH TM DV Song Hng


TNHH u t th? gii TM Thin Phc
CP bt m bnh an-Vinabomi
TNHH TM DV Thun Ph
TNHH TM trang tr? ni tht Huy t
TNHH SX-TM Ho Lc
TNHH Thng Mi Hong Kim Pht

120 Hai B Trng


13-15 C X Chu Vn
An
215/8
2623
139, KDC Bnh Ph
339
03 kp 3
32

V Vn Tn
Bch ng
Hai B Trng

Nguyn nh Chiu
ng S 20
Nguyn Cu Vn

ng S 3
G Du
Phm Th? Hin
ng S 23
L? Thng Kit
Khng C?
Huy?n Quang

Tn Vnh

1326 0302094036
1327 0312202178

Cty TNHH k thut Mekong

S 5, ng L Thc

Cty TNHH Thng Mi D?ch V Ngc Gia Bo

1331/15/258

1328 0306506594
1329 0309512613
1330 0311977704

Cty TNHH Lc Thu


Cty TNHH SX -TM - DV Cuc Sng Xanh
Cty TNHH 8 Thng 8

1331 0313092062

Cty TNHH Kinh Doanh H?a Cht Vit Bnh Pht

19A Cao B Nh
8
s 26 KDC 6B
548 Trn Hng o,
Qun 5

1332 0305029211

Cty TNHH Hng Bo

20 Tr?nh Vn Cn

1333 0304084107

Cty TNHH Thng mi D?ch v Vascara

1334 0305299553

Cty TNHH MTV TM V DV An Hong Pht

189A Cng Qunh


S N15 ng Tn Thi
Nht 21

1335 0304733859
1336 0304097459
1337 0301676433

Cty TNHH TM V TV Hong Ph


Cty TNHH H?a Cht Lc Gic
Cty TNHH Khi Thin

173
14/5
384

L c Th

ng S 33
ng S 8

G Du
Lam Sn
Nguyn Th? Minh Khai

1338 0312807575

Cty TNHH Sn Xut Thng Mi Tr? Hunh

1339 0309251873
1340 0303014918

Cty TNHH MTV SX TM V? Vit Cng


Cty CP TM Kt M.T

1341 0301466323

Cty TNHH MTV bao B v thng mi Quang Huy

18/7A p 1, X Xun
Thi Thng, Huyn H?c
Mn
Khng C?
20 Khu Tn c An
ng s 3
55 Phan B Phi?n
Khng C?
L C18/II ng 2F KCN
Vnh Lc
Khng C?

1342 0304251206

Cty TNHH Ho Dc Hp Tc

261-263

Phan X?ch Long

1343 0303609778
1344 0307708459
1345 0303647244

Cty TNHH TM DV Sao Nam An


Cty TNHH MTV R Vi Meo
Cty TNHH Tp Tn

27/4-6
2 Bis
91

Kinh Dng Vng


Nguyn Th? Minh Khai
Thch Th? Thanh

1346 0301447803

Cty CP Giy An Lc

3-5

Tn La

1347 0307287151

ng D2

1348 0303234198

Cty TNHH Usha Martin Vit Nam


18A
Cty TNHH trang thi?t b? dng c Y?n khoa Tn Mai
Thnh
377

1349 0300972905

Cty TNHH TM Thi?t b? Khoa hc K thut M Thnh 445

T Hi?n Thnh

1350 0301532914
1351 0301658057

Cty TNHH TM SX bao b Tn Hng


Cty TNHH TM N.T.P

L III-15 KCN Tn Bnh


278

ng S 13
T Hi?n Thnh

1352 0300717006

Cty TNHH T.T.T.I

Khu A, L P, ng s
16- KCX Tn Thun

1353 0300688235

1361 0310108483

Cty TNHH Quc T? Daiwa Lance


KCX Tn Thun
ng S 20
Cty Trch Nhim Hu Hn Mt Thnh Vin Long Gia S 245 ng Hu
Hng
Giang
L10, TN Saigon
Cty TNHH Ho m phm Kim M
Riverside, S 2A-4A
Tn c Thng
Cty TNHH Nha i Loan
24/10
Nguyn Anh Th
Cty TNHH Luki Vit Nam
203/9 ng Trc
Cty TNHH TM - DV-SX v In Bao B Khi Vit
31 p Trung
ng S 26
Cty TNHH Hong Tr
662/33
S Vn Hnh
Tng 1, Ta nh Arirang,
Cty CP in T Sao Kim
131
Trn Huy Liu
ta nh centre point,
Cty TNHH KS Distribution Vit Nam
106
Nguyn Vn Tri

1362 0312835741
1363 0310451796

Cty TNHH Ch? Bi?n Nng Sn Thc Phm Thin H 47 Lu 10


Cty CP HAWACO Mi?n Nam
33

1364 0303096565

L B2-19, 28, ng s
4, khu cng nghip Tn
Cty TNHH Dinh D?ng u Chu (Cty TNHH Thc n ng Hip B, TX D An,
Chn Nui u Chu V.N)
Bnh Dng

1365 0312605427
1366 0310209058

Cty TNHH Mt Thnh Vin Xe C Gii Vit Thanh K 261B


Cty TNHH TM DV Hong Bin
65

1354 0312725795
1355 0302464061
1356 0301482847
1357 0302394463
1358 0303800358
1359 0304983400
1360 0303501502

S Vn Hnh

in Bin Ph
Trng Cng ?nh

Hai B Trng
Cng Tng

1367 0309346571

Cty TNHH Quc T? Mt Tri

1368 0310471834
1369 0304381815
1370 0302246056
1371 0301349147

Cty CP Trang Thi?t B? Y T? c T?n


Cty CP Bao B i Lc
DNTN Sn Xut Hi Sn
Cty TNHH TM DV Tn Nam

1372 0310151760

Cty CP Ti?p Vn Ct Li

1373 0306114910

Cty CP XD Tn Cng S Mt

778/1 Nguyn Kim


Lu 1 Cao c Vn ,
S 348
49/23
3409A
14
Tn Cng-Ct Li, s
1295B , KP3
87-89 Nguyn Khoa
ng, KP 2

1374 0310562721
1375 0311552892
1376 0310332460

Cty TNHH XD-SX-TM Hng Li Pht


Cty TNHH Buhler Vit Nam
Cty CP Th Thao Thu

137
235-241
89, KP4

ng Dc9
Cng Ha
Trn No

1377 0300644051
1378 0303234335
1379 0305274196

Cty TNHH Lotteria Vit nam


Cty TNHH Quc T? Cao Nguyn Xanh
Cty TNHH MTV Thanh ho

Ta Nh Paragon, s 3
t 2, p Ph Li
456/53

Nguyn Lng Bng


Khng C?
Cao Thng

1380 0302937832
1381 0304402913
1382 0303479688
1383 0309188244
1384 0311477807
1385 0310225902
1386 0302574762

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

1387 0300671986

Cty TNHH SANKEI (Vit Nam)

61
Lng Hu Khnh
194
L Th? Bch Ct
194
ng 3 Thng 2
1
Sng Nguyt Anh
46 Chu Mnh Trinh
174
Cng Ha
239/23
Tn Qy
S 28B-30A, Khu A, L N
KCX tn Thun
ng S 14

1388 0310818638

Cty CP Th?p K Nam

32 ng Tn To, Khu
cng nghip Tn To

Khng C?

1389 0300711741
1390 0301458040

Cty TNHH t Vit


Cty CP In V Vt T Si Gn

KCX Tn Thun
54-56

ng S 3
Tn Hng

TNHH Cng Ngh Song Pht


CP TM Vn Xun
TNHH Vin thng Hng Quang
TNHH TM Halo
TNHH XNK Tn Ti Thng
CP u T Nam Th?nh Pht
TNHH Thng mi D?ch v Vnh Th?nh

B?n Vn n
L?y Bn B?ch
Ba T
Trn Thin Chnh
Nguyn Th? ?nh

1391 0305086555

Cty TNHH on Hunh

47/64

Nguyn Vn u

1392 0303191392

Cty TNHH TM DV V K Thut K Lc

4A

V? Ngc Phan

1393 0312798419
1394 0312892683
1395 0302768750
1396 0302077231
1397 0303547641
1398 0303240057

Cty TNHH 1TV Thng Mi D?ch V u T V


Pht Trin Lin Minh
Cty TNHH MTV TM DV Giao Nhn Diu Phc
Cty TNHH Si Gn Gia ?nh
Cty TNHH Vt T V Thi?t B? Cng Nghip
Cty TNHH tm xnk Lm Trn
Cty TNHH MTV XNK -TM -DV- I.P.I.X

1399 0302802698

Cty TNHH SANYO SEISAKUSHO (VN)

986/27 Cch Mng


Thng 8, Phng 5,
Qun Tn Bnh
34
B14 ng 19
11
P601 #6 S 129
46
L RB43-44-45B-02B04B1

1400 0303648544
1401 0305697434
1402 0310422996
1403 0306633659

Cty
Cty
Cty
Cty

B5-R7-R8 ng s 6A,
Khu TTCN L Minh Xun Khng C?
148/10
Ph Chu
8 , L7
Nguyn Hu
78-80
Cch Mng Thng 8

1404 0305723109

Cty TNHH Pioneer Hi Bred Vit Nam

Tng 11 Ta nh Central
Plaza office Building, 17 L Dun

1405 0305704071

Cty TNHH TM Phm Phan

48

1406 0313024873

Cty Tnhh Lc Thin

S 7 L B Khu bit th
Phng Nam, Nguyn
Vn Linh

1407 0303966346
1408 0303824528
1409 0302375340

Cty TNHH MTV i Gia nh


Cty TNHH TM DV H?a cht Phng ng
Cty TNHH TM DV i Thng

19
320
129

Cty TNHH Festo


Cty TNHH Ho Cht B Ta

1515 - 1516 Vnh ai


ng, L C, An Ph - An
Khnh
308/32
Bnh Li

1410 0307301487
1411 0304214927

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

cao su K Thut Vit Nht


T XD TM Hng nh
nh Mi
thng mi cng ngh i Thng

Cch Mng Thng 8


ng S 32
ng S 43
Nguyn Hu
ng Dung
ng S 19

L Vn Qui

ng S 18
c Lp
inh B Lnh

1412 0311137328
1413 0303476359

Cty TNHH u T V Pht Trin Nh Pht


Cty TNHH Thi?t B? Nh B?p Bch Hp

392
279

L Trng Tn
Nguyn Vn Tri

1414 0307858528

Cty TNHH Gii Php Mi Trng V Nc Vit

Trn Huy Liu

1415 0302330195
1416 0312757885

Cty TNHH Huynh thuc da Hng Thi


Cty TNHH Hoa Gia Ph

1417 0313375254
1418 0301417809
1419 0302565976
1420 0303649788
1421 0303290650
1422 0305889753

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

221E/2
L A78-A79-A80-A81
KCN Vnh Lc
S 17B
L 39A, ng s 2,
KCN Tn To,
754
159/13A
58/415
967, KP8
14D

1423 0300767504
1424 0311062714

Cty TNHH Unika Vie Pan


Cty CP Thi?t b? vt t du kh? ph?a Nam

KCX Tn Thun
47/20

ng S 12
Nguyn Vn Sng (hm)

1425 0303167978
1426 0302632502
1427 0302615708
1428 0301434642

Cty
Cty
Cty
Cty

1429 0302449754

Cty Bachy Soletanche Viet Nam

115/9 Trn nh Xu
34, KP 2
307/10
262/10
L A2- ng s 1-KCN
Bnh Chiu

1430 0312526221
1431 0309456285
1432 0311735631
1433 0309921077
1434 0304786804
1435 0311795969
1436 0300533471

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

37 CX Bnh Thi
135/37/30
401 KP1
Lu 9, s 77
17/17
143/8 An Bnh,
S 3

1437 0302615063

Cty CP Cng Ngh Vin Thng Si Gn

C Phn Phn Phi Gia Huy


TNHH TM Tn Hng Phc
TNHH TM Triu Vn
TNHH TM DV & SX Vit Tng
TNHH i Vnh An
CP K Thut Vit Sn

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

in T Tin Hc Sao Bin


Thi?t B? & D?ch V ng Li
Vit Thng
TM & DV Phn Vinh

TM Nghip Ph
MTV Nh Thi
MTV DV SX Pht Trin Quc Duy
Hanacobi Vi Na
TM DV h?a cht Thi Th?nh
Nha Nht Tn
MTV - Tng Cty Thi Sn

L 46

ng S 7
Phan Vn Kho

Cch Mng Thng 8


Hong Vn Th
Quang Trung
Tnh L 10
Quc Hng

ng S 20
Nguyn Vn Tri
L Vn S
ng S 1
ng S 2
Nguyn Hu Cnh
T Ngc Vn
Hong Vn Thi
Thanh a
ng 3 Thng 2
Cng Vin Phn M?m
Quang Trung

1438 0301054986

Cty TNHH TM Bo Tng

380

Hng Bng

1439 0301835443
1440 0305906053

Cty TNHH Hong Hnh


Cty TNHH Nhp Khu SX TM Duy Hng

134/68
77/10

Thnh Thi
L Lai

1441 0303643747

Cty CP nha Vn n

B?n Vn n

1442 0302226123
1443 0311952298
1444 0303087289
1445 0309759353
1446 0302103298
1447 0305145377

DNTN Thin Long


Cty TNHH TMDV XNK Phc Tng
Cty TNHH Cng Nghip Vng Anh
Cty TNHH Thng mi Xy dng v Pht Trin
Th? ng Dng
Cty TNHH SX nha v TM L? Xun Lan
Cty CP Quc T? Truy?n Thng

320
L B32A - B40, KCN L
Minh Xun
155-157-159
192-194A
Cn 5 lu 9, TN Minh
Minh KP 3
B11/35 p 2
220A

1448 0308309915

Cty TNHH MTV Sn xut & XNK C Kh? Duy Phong 345/1A t 14

Quc L 1a

1449 0301481610
1450 0303987586

Cty TNHH TM Ch?nh Quang


Cty CP Xy Dng Cng Ngh SuMiMoTo

ng S 3
Cng Ha

1451 0301638029
1452 0301417069
1453 0302728003
1454 0313360924
1455 0309560504

Cty TNHH Abrasives Vit Nam


Cty TNHH Thang My Thi Bnh
Cty TNHH Xut Nhp khu Gia Khang
Cty TNHH Thng Mi D?ch V Xut Nhp Khu
Nguyn Phm
Cty TNHH SX-XD-TM-DV ng Ti?n

1456 0305098046

Cty TNHH SX - TM - DV Bo Lun

1457 0303085570

Cty LD bt Quc T?

1458 0300741383

Cty TNHH Dae Yun ( Vit Nam)

1459 0313193582

Cty TNHH Thng Mi Quc T? Dt May Vit Nam

26-28-30 CX Bnh Thi


43/14/14
ng s 3- Nh?m CN
IV- KCN Tn Bnh
L B2-B3
86/27
67/48 Nguyn Th? T,
Khu Ph 3,
51/8
l s 11a ng nc
ln
L 32 C\I ng s 2G,
KCN Vnh Lc
L 23-25 KCX Linh Trung
1 ng s 2
S 18 ng Tng Nhn
Ph, Qun 9

ng S 11
Lc Long Qun
Ung Vn Khim
Lng ?nh Ca
Trn i Ngha
Nguyn nh Chiu

ng S 3
ng D2
Ph Quang

L c Th
Khng C?
Khng C?
Khng C?

1460 0301409974

Cty CP Thng mi d?ch v t Mi

L B2, ng C2 cm 2,
KCN Ct Li
Khng C?

1461 0301442146

Cty TNHH Thng Mi D?ch V Nam Giang

202 Hong Vn Th,

1462 0304726273

Cty TNHH Thi?t B? K Thut M Kng

1463 0303135503

Cty TNHH Thi?t B? Cng Nghip N.A.G.O.Y.A

1464 0302426718
1465 0313062935
1466 0300896919

Cty TNHH YUNG CHANG Vit Nam


Cty TNHH Innovation Promise
Cty TNHH TM Song Hng

1C 3-11 skygarden, PMH Nguyn Vn Linh


24-26 tng 4.5 KDC
Chung sn
ng 9a
L H10A-B KCN L Minh
Xun
ng S 10
220 Trng Vnh K?,
28
Mc nh Chi

1467 0305482189
1468 0304933135
1469 0312394247
1470 0304840995

Cty TNHH Mt Thnh Vin Shinsung Eng (Vit


Nam)
Cty TNHH TM V DV nh Sng Chu
Cty CP SX DV TM Chi Phng Nga
Cty TNHH XNK Phng Y?n

Ta nh INTERNATIONAL
PLAZA, S 343, ng
Phm Ng? Lo
27/13Bis
Hu Giang
T7, TN SamCo, s 326 V Vn Kit
38/33C-34C
Lnh Binh Thng

1471 0309917592

Cty TNHH Dc Phm Thi?t B? Y T? Ki Ta Pi Da

433/34

S Vn Hnh

1472 0305303538
1473 0303463261
1474 0303283036
1475 0302913422
1476 0310519853

879/15/14
44C c x t do
636/3/15
7
60/30

Hng L 2
Cch Mng Thng 8
Cng Ha
Nguyn Vn Mai
Yn Th?

1477 0312550577

Cty TNHH SX TM DV Vit Nng


Cty TNHH Thi?t B? Vin Thng Ung Bnh Chu
Cty TNHH M.T.R
Cty TNHH Thng mi Tn Hong Lin
Cty TNHH THIN ANH MINH
Cty TNHH TM Cung ng Cng Ngh Dinh D?ng
Bin ng

1478 0305295830
1479 0300899187

Cty TNHH TM-DV-SX Vn Th?nh Ph


Cty TNHH TM M Kng

1480 0310583009
1481 0305679876

Cty CP KT CMP
Cty TNHH Shinsung Vina

121A Hong Vn Th
TTTM Thin Sn Plaza,
s 800
781/C9
P153B, lu 15, TN
Indochina, s 4
6b, khu ph 1

Nguyn Vn Linh
L Hng Phong
Nguyn nh Chiu
ng S 36

1482 0301915995
1483 0302244958
1484 0303083083

Cty TNHH C Nhit in lnh Bch Khoa


Cty TNHH TUV RHEINLAND VIET NAM
Cty TNHH Thi trang H Vng

1485 0303969964
1486 0300785398

Cty CP Si Gn Cng Ngh Nc


Cty TNHH dt li nh c Nam Yang

1487 0309532497
1488 0303899555

Cty CP Kho Vn Tn Cng


Cty CP Thng Mi H Phan

1489 0305882902

Cty TNHH Cng Ngh Sao Vit

Cng Tn Cng-Ct Li
456 Phan X?ch Long
03 ng s 9, C x
Bnh Thi

1490 0304229874
1491 0306021455
1492 0307029295
1493 0302153309

Cty
Cty
Cty
Cty

572-574
168
766A/34
399/35

1494 0302389216

Cty CP cng nghip Ton Pht

29 H Huy Gip

1495 0312990521
1496 0302245422
1497 0309862745
1498 0301959181

Cty
Cty
Cty
Cty

L B3c, KCN Hip Phc


62/6
Bu Ct
319 B4
L? Thng Kit
23
An Dng Vng

1499 0301785263

Cty TNHH MTV Khnh Pht

183

Nguyn Vn Lung

1500 0310485795

Cty TNHH MTV Th?nh Hng Nguyn

202

Tr?nh nh Trng

1501 0301824508

Cty CP C in Th c

Km 9

Xa L H Ni

1502 0301340190
1503 0302976197
1504 0302539976
1505 0311397541

Cty
Cty
Cty
Cty

2C-2D
40/36
9
156

L Quang Sung
L Gia
Nam Ho
Nguyn Biu

TNHH TM-DV Vit Trung Hi?u


CP XNK V DV Inco
TNHH Hng Trinh
TNHH TM & SX i Nam Tn

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

Mt Thnh Vin Bnh Vng


TM SX v DV Ton Ho
Khoan SX TM DV Tin Phong
Trn T

TM i ?a
TM XD D?ng Thnh
TM v DV K Thut Sng To
TMDV in Lnh i Hng

790
P.805-806, S 106
26/43-26/45
s 27-29-31 KDC Trung
Sn
1290

S Vn Hnh
Nguyn Vn Tri
Nguyn Bnh Khim
ng 9a
Kha Vn Cn

Hong Vn Th
V Th? Su
Lc Long Qun
Nguyn nh Chiu

TNHH Thng Mi Trung V?


TNHH Thng Mi Nht Nht Phong
TNHH K thut DV STD &T.
CP H?c Mn

L MB1-3, ng s 5,
Khu Cng nghip c
Ha 1, Long an
108/1/32
39/5
3/27

1510 0302536319

Cty C Phn Sn Xut Hng Liu ?ch Vng

S 31 ng s 8,
KCN Vit Nam Singapore, KP Bnh
n, TX Thun An,
Bnh Dng

1511 0302871596
1512 0304137729
1513 0304201082

Cty TNHH Sn Xut - Thng Mi - D?ch V Tn


Cng Quang
Cty TNHH dc phm quc t? Thin an
Cty TNHH K thut Sao Vit

1514 0300657484

Cty TNHH Ru Thc Phm

1515 0310469803
1516 0305674130
1517 0302623272
1518 0302028474
1519 0311523355
1520 0311845377

Cty TNHH
Cty TNHH
Cty TNHH
Cty TNHH
Khanh
Cty TNHH
Cty TNHH

1521 0303088500

1506 0305670760
1507 0312306459
1508 0302992209
1509 0302265919

Cty
Cty
Cty
Cty

Xut Nhp Khu Mky


MTV Cng Ngh i Mi
Thng Mi Ngha Tr?
Sn Xut Thng Mi D?ch V Thu

05/210 t 7, khu ph
Ho Ln 1, TX Thun
An, Bnh Dng
7B/27/5 Thnh Thi
156
ng s 8, KCX Tn
Thun

ng S 10
Sng Nguyt Anh
Quc L 22

Nguyn Cu m
Khng C?

13 ng 13C
39
411

Khng C?
Trn Quc Ton
Hai B Trng

15
B5/25G, p 2
43, #1

Tn Vnh
Trn i Ngha
Mc nh Chi

DNTN Chu Pht

52

Thng Nht

1522 0302232712

Cty TNHH ASUZAC

S 1 - ng 8 - KCN
VSIP, TX Thun An, Bnh
Dng

1523 0301481931

Cty CP LQ JOTON

1524 0305148138

Cty TNHH MTV ?a Vt L? Gi?ng Khoan Du Kh?

TM DV Giao Nhn Phc Khang


TM DV Nng Ti?n

188C
111A (Lu 10 Sailing
tower)

L Vn S
Pasteur

1525 0311059768

Cty CP u T & Xy Dng Mi Trng Vit c

Khng C?

1526 0310392822

150 Trn Lu
S 29A, ng Hong
Cty TNHH Mt Thnh Vin Mettler-Toledo Vit Nam Hoa Thm,

1527 0302743202

Cty TNHH Thng Mi D?ch V Khai Nht

Khng C?

1528 0312376960
1529 0306131754

Cty TNHH Hong Li


Cty TNHH Sng Tm

1530 0313349198
1531 0309994886
1532 0302776085
1533 0310458216
1534 0302632358
1535 0301405225
1536 0304854444
1537 0301992365

Cty TNHH Thng Mi Pht Trin Nht Tn


Cty TNHH Thi?t Long
Cty TNHH May Oasis
Cty TNHH TM Th?p Si Gn
Cty CP BV PHARMA
HTX TMDV Bnh Ty
Cty TNHH TM Bo Thc
Cty TNHH TM K Thut in Hong Trang

B186 Khu ph 3
22 ng s 4, KDC
13C, p 5
961-965
S 10B ng s 6,
Qun Bnh Tn
lu 1 348-350-352
p Hu
685/13H
p 2
17
76/33/18
15A

1538 0302870761

Cty TNHH TM Hong t

319 A5

L? Thng Kit

1539 0300813616

Cty TNHH Totalgaz Vit Nam

KP 5

Khng C?

1540 0309544076

Cty TNHH TM v DV Phng Nam Pht

58/12, KP1

ng S 5

1541 0303017147

Cty TNHH M Thut ng Dng Hu Phong

457

Quc L 13

1542 0300660085

Cty TNHH Nagata (Vit Nam)

L AM.28b-30 & AM.3234a, KCX Tn Thun


ng S 12

1543 0309475471

Cty TNHH SX - XD - TM - DV t Vit

1544 0301384695

Cty CP k thut & tTrng Long

160/25/24
Bi nh Tu?
L 46, ng s 3, KCN
Tn to
Khng C?

1545 0304198785

Cty CP T TM Hip Bnh

31

Hu Giang

Trn Ph
Hng L 2
X Vi?t Ngh Tnh
Nguyn Hu Thn
L Vn Phan
Nguyn Trung Trc

ng S 15

1546 0305056416

Cty TNHH Thng mi d?ch v Vt T Nng Nghip lu 6, Master Building,


MInh Hng
41-43

Trn Cao Vn

1547 0302972869

Cty TNHH M.V Lin Minh

ng S 1

1548 0305113174
1549 0308775810
1550 0300515377
1551 0301171827

Cty TNHH
Cty TNHH
Cty TNHH
Minh
Cty TNHH

49 C X Chu Vn An
L U.39b-40a, ng s
19
19
1042 p 5 Hunh Tn
Pht,
82-84

1552 0305376776
1553 0304916725
1554 0312844785
1555 0311671402

Cty
Cty
Cty
Cty

525/22
211 KDC Trung Sn
17 ng 5A
135/17/77

T Hi?n Thnh
ng 9a

1556 0303928943
1557 0310995683

Cty TNHH TM SX C kh? v DV Vit Quang


Cty CP phn phi Vit N?t

47
126

Vnh ai Trong
Nguyn Th? Minh Khai

1558 0304025253

Cty CP Thi?t B? Cng Nghip Triu T?n

1559 0300790729
1560 0300450289
1561 0310612468
1562 0304920337

Cty TNHH TOYO Vit Nam


Cty C Phn Xut Nhp Khu V Hp Tc u T
Giao Thng Vn Ti
Cty CP T TM Hng Th?nh Ph
Cty TNHH SX TM An Thnh Ph

7 KP7
ng S 37
Lu 11, s 106 To nh
centre Point
Nguyn Vn Tri

1563 0311730993

Cty TNHH Tm nhnh Mc tiu Vit Nam

1564 0310007735
1565 0312449697
1566 0303147121
1567 0312011399
1568 0312592601

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

kakusho metal VN
Phc Quang Long
Mt Thnh Vin ?ng V Sa Tu Hi
MTV d?ch v Du L?ch B?n Thnh

CP SX vt liu cch m cch nhit Ct Tng


TNHH Th?p Nguyn Phc Th
Tnhh i Thnh Vinh
TNHH Yhi (Vit Nam)

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

ng Si-Li-Con Vit Nam


Dinh d?ng ng vt Chen
Thi?t B? K Thut Sng La
Three Bond Vit Nam
Th?p Khng G Quang Thanh

Khng C?
Bi nh Tu?

Calmette

Nguyn Hu Cnh

36 Bch ng,
251/1
Nguyn Vn Tri
35
Cu Long
lu 8 ,#8, ta nh
ETOWN, 364
Cng Ha
ta nh tiu chun, KCX
tn thun
ng S 14
135/4
H Tn Quy?n
8A
Trn Quang Diu
196/16
Cng Ha
68/6H p Hu Ln

1569 0304547073

Cty CP TM DV THNH I PH

2094 QL1A

1570 0312056015

Cty TNHH Gii Php K Thut VTS

61/20

ng S 23

1571 0304486399
1572 0301749152

Cty CP thng mi d?ch v Lc Thin Bo


Cty TNHH Siamp

72
L E1 KCN Ct Li

Nguyn Thi Bnh


ng K1

1573 0300636205
1574 0302001881
1575 0302862513
1576 0310660895

Tng Cty Nng Nghip Si Gn TNHH MTV


Cty TNHH Q.D&C
Cty TNHH TM Hng Dng
Cty TNHH TM & DV Cng Ph Th?nh

189
95
89/19, kp12
660/1

in Bin Ph
in Bin Ph
Phan Anh
in Bin Ph

1577 0302869558
1578 0302802521
1579 0309489650
1580 0311841703

Cty
Cty
Cty
Cty

KCN Long Thnh, Huyn


Long Thnh, ng Nai
10c
Hang Hoa Thm
19-21 l b
Trng Sn
6
Phng Khc Khoan

1581 0303077611

Cty TNHH Sn Xut Thng Mi D?ch V L My

10

ng S 23

1582 0310370480
1583 0303716385

Cty CP TM DV Thi?u Nhi Mi


Cty TNHH TM & KT Trng Nguyt

T7, TN SAMCO, s 326


319A7

V Vn Kit
L? Thng Kit

1584 0309368906
1585 0301899616

Cty TNHH Emerson Process Management Vit Nam 151


Cty TNHH TM-DV in Mnh Phng
L37,

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

Dong Lim Vina Chemical


TM T Vn ti?p th? ng Bc
MTV Thng Mi D?ch V Tn Lc
MTV Boly Vit Nam

1586 0304602359

Cty TNHH Given Imaging VN

1587 0303033861
1588 0312576462
1589 0301449825

Cty TNHH Samsung Polymer ( Vit Nam)


Cty TNHH XNK Qu? Nguyn
Cty TNHH TM V i

6a tng 6 to nh
xng tiu chun, KCX
Tn Thun
L A8-1, KCN Hip
Phc
71/60
175

Nguyn nh Chiu
Khu Dn C Mi?u Ni

ng S 14
ng S 6
Trng Quc Dung
Hoa Lan

1590 0312606741

Cty Tnhh Marine Functional Vit Nam

1591 0302342200
1592 0309781743

Cty TNHH VSL Vit Nam


Cty TNHH TM a Lin K?t

1593 0312368568

Cty TNHH Sn Xut V Xut Nhp Khu Kim Long

1594 0301414967
1595 0300766500
1596 0305884434
1597 0311856643
1598 0306045456

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

1599 0312004377

Cty TNHH thi?t b? y t? Aesthetic and Health

1600 0311030374
1601 0312787343
1602 0302362006

TNHH SX TM DV Vinh Thng


CP Nha Si Gn
TNHH Nha Thnh Danh
TNHH Akibi
CP C in Lnh Su Mi

Tng 31 Ta nh Si
Gn Trade Center, S 37
Tn c Thng
R98-99, tng 9, ta nh
E-Town, s 364
Cng Ha
725/2/15
Trng Chinh
32A L M
ng S 36
l III-17 nh?m CN3, KCN
tn bnh
ng S 13
242
Trn Ph
119/75
Nguyn Th? Tn
L IV, 19-20
Ty Thnh
18H Cng Ha
Cng Ha

Cty CP XNK COMPACT Si Gn


Cty TNHH Thng Mi Vng Bi Tr? Khi
Cty TNHH SX TMDV XNK Thun An

T9, etown building , 364


62/3K ng TTT, p
ng
13-15-17
30/4B p Tn Ha

1603 0308929098
1604 0302686674
1605 0312597381
1606 0302993026
1607 0305206686

Cty CP Thng Mi V T Vn Ct Vang


Cty LD Cu Trc V Thang My Qung Lin
Cty TNHH Gia Vit Khang VIna
DNTN Thng Mi Vin Mai
Cty CP T Qu?

41
299/15 A
2
128
C7/27A1 p 4A

Trn nh Xu
L? Thng Kit
ng S 31
Nguyn Vn Th
Phm Hng

1608 0312024302
1609 0302228307
1610 0305361339

Cty C Phn Trang Thi?t B? Y Nha Khoa Vit ng


Cty TNHH TM v Giao Nhn R&P
Cty TNHH MTV G Hong Gia

337/2/3 L Vn S,
58/57
136

Nguyn Minh Hong


Cch Mng Thng 8

1611 0311535632
1612 0304657622

Cty TNHH TM DV MTTHT Telecom


Cty TNHH Vi Ton

1613 0304026176

Cty TNHH Cng Nghip Wongeak (Vit Nam)

369
An Dng Vng
021 L B
Chung C Kcn Tn Bnh
Mt phn nh xng s
1-3
Khng C?

Khng C?
Ph Gio
Khng C?

1614 0308618416
1615 0302943811

Cty TNHH Thng Mi Xut Nhp Khu Tam T?n

518 Hng l 2,

Cty TNHH SX TM V DV Vit Ho Sinh

X Vi?t Ngh Tnh

1616 0312588524
1617 0303761733
1618 0302641507
1619 0302494203
1620 0310349922

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

160/1/20
Tng 4, TN HI u, s
39B Trng Sn
S 7
170
L 2-2A KCN Tn Bnh
201/13/14A

1621 0312405160
1622 0303379563
1623 0309413299
1624 0302200171

Cty
Cty
Cty
Cty

TNHH Dt Lucky Star


TNHH TM V SX Hn Vit Hi
TNHH Linh Cm
CP Th thao v Thng mi ?a Cu

656/74/28
149 L c Th
21
115 (Phng 707)

Quang Trung

1625 0311215833

Cty TNHH Phn Phi Lin Hp ng Dng

240a

Khng C?

1626 0310784146

Cty TNHH Quc t? DGL Vit Nam

169/3

Nguyn c Cnh

1627 0300825900

Cty TNHH SX bao b Kim loi v in trn kim loi

l s 37, KCN Tn To

ng S 3

1628 0305166881

Cty TNHH Nguyn Liu Minh Quang

45B

K ng

1629 0310750027

Cty TNHH DV Phn Phi XNK Lin Thi Bnh Dng L E1, KCN Ct Li

ng K1

1630 0302786044

Cty TNHH Nam bc

860/80A

X Vi?t Ngh Tnh

1631 0303742924

Cty TNHH Tn Sao

97 p 2

Phm Vn Sng

1632 0301410345
1633 0312328780

Cty TNHH Cng Ngh Thc Phm SK


Cty TNHH TM Xut Nhp Khu Minh An

10 ng s 20, KP4
218

Khng C?
ng S 14

1634 0301442185

Cty TNHH TM DV VT i l? Tu Bin Bnh An

23

ng D2

1635 0302904121

Cty TNHH ho dc Chu Qun

286/17A

T Hi?n Thnh

Sn Xut V Kinh Doanh Ami


Corsair Marine International
Cng Nghip & Thng Mi Q
DECOTEX
TM H Trn Nguyn

G O Mi
Nguyn nh Chiu
ng S 13
Nguyn X?

Phng Khc Khoan


Nguyn Hu

1636 0302281251
1637 0312183207
1638 0312058157

Cty TNHH TM Huy V?


Cty TNHH MTV Tm Vit M
Cty TNHH Mt Thnh Vin Xut Nhp Khu Nng
Sn Lm V? Nht

1639 0312962122
1640 0305001865

Cty Tnhh Mt Thnh Vin Thng Mi Lu V?


Cty CP SX TM L? Bo Minh

1641 0301798230

Cty LD Wufeng vit nam

1642 0301485333
1643 0303307992

Cty TNHH Thanh Hoa


Cty TNHH Ngn Anh

1644 0303826878

Cty TNHH Vt T K Thut Thi Vit

1645 0300673888
1646 0312285449

Cty TNHH Bao b Nht Bn (Vit Nam)


Cty TNHH XNK Sn v ng

1647 0310929962

Vn Phng i?u Hnh Talisman Viet Nam 135-136


B.V.

1648 0301096513

Cty TNHH Mc T?ch

1649 0301442467

Cty CP u t & KD vt liu xy dng FICO

1650 0309935721

Cty TNHH MTV SX TM XNK Vng Qun

1651 0302832526

Cty CP bao b Du Thc Vt

1652 0302541950

776/47D
5
361/17/7 Bnh ng
S 3/20C Nguyn Vn
Sng
407
l C12-C12A, kcn l
minh xun
L10, TN Beautiful Sai
Gon, S 2
378/4
303/5
L u3b -35 KCX Tn
Thun
B3/16

Nguyn Kim
Nguyn Tt Thnh

An Dng Vng
ng S 10
Nguyn Khc Vin
in Bin Ph
B?n Vn n
ng S 20
Quc L 1a

Lu 5, Cao c Le
Meridien, 3C Tn c
Thng,
A5/17B ng Cng
Ngh Mi, p 1
Khng C?
Tng 2, Block A, cao c
Vn -348
B?n Vn n
Phm Th? Hin

Cty LD Bao b United

31 ng 3643A
L 6-12 KCN Tn Thi
Hip
cm KCN, TTCN Xun
Thi sn

1653 0302243055

Cty TNHH Tn Chu

135 Hong Hoa Thm

Hang Hoa Thm

1654 0305339340

Cty TNHH Thng Mi-D?ch V-Sn Xut Tr? Nhn 115


404 ng L? Thng
Cty TNHH TM DV XNK Hon Nguyn
Kit

1655 0304908185

Nguyn Anh Th
Khng C?

Quc Hng

1656 0312168110

Cty CP K Thut C Kh? Asean

51

Yn Th?

1657 0313018661

Cty TNHH Mt Thnh Vin Quc Thun Pht

218

Mai Xun Thng

1658 0312327297

Cty C Phn Thc Phm Ace

1659 0312957757
1660 0302537009
1661 0303687977

Cty TNHH MTV Ch?nh Tho


Cty TNHH TM XD CN Nht Hoa
Cty TNHH Silsarang Vina

1662 0302309845

Cty TNHH Cao Phong

88/28A Nguyn Khoi,


Qun Cu Giy, H Ni
Lu 1, P.107 ta nh
Ecotec
45A
3/334 p Nh? Tn 1
l G Chung C Hng
Vng

1663 0309578886

Cty TNHH TM Ho Cht Vit

42

L Trung Ngha

1664 0303524806

Cty TNHH SX TM DV Trung L

27-29

K? Con

1665 0302541781
1666 0304665091

Cty CP Qut Vit nam


Cty CP Anh Minh Qun

L B13/1, KCN Vnh Lc ng S 1


91C/12 kp2
Ng Ch? Quc

1667 0303990187

Cty TNHH Xut Nhp Khu Thi Chu

Q8 CX Tn Sn Nh

Trng Cng ?nh

1668 0304486864

Cty CP SX TM DV Minh Anh

113/9

Ao i

1669 0300785711
1670 0301938061

Cty TNHH Viva


Cty TNHH TM v DV Tn Hunh Mai

KCX Tn Thun
207/53

ng S 1
H Hc Lm

1671 0302807840

Cty TNHH Anh V?

1672 0301441537

Cty TNHH nha Sn Vit

1673 0301474010

Cty TNHH TM DV LB

1674 0312859580

Cty Tnhh Mt Thnh Vin Nguyn Hng My

1097
Hong Sa
L L.02-04-06a, KCX Tn
Thun
ng S 10
Tng 6, ta nh Central
Garden, 328
V Vn Kit
277B ng Cch Mng
Thng Tm

1675 0302259111

Cty TNHH TM SX Hng Huy

907/19

Nam Quc Cang


Hunh T?nh Ca
Khng C?
Khng C?

Hng L 2

1676 0313169068
1677 0304487392

Cty TNHH Xut Nhp Khu Amass


Cty CP u T Pht Trin Khang Minh

199/28 ng Vn Bi
192

Bi Vin

1678 0304303101
1679 0312556385

Cty TNHH TM in& CN Danh ng


Cty TNHH Autonics Vina

92/2
400

ng S 29
Nguyn Th? Thp

1680 0305633455
1681 0311275173

CtyTNHH Jebsen & Jessen VN


Cty TNHH TM DV Lm Sn Vn Ti Minh Tun
Cng

1682 0312041033

Cty TNHH MTV NM United Healthcare

56
l I -4B-13 Khu cng
ngh cao

1683 0311977736

Cty TNHH Nng Nghip Anh Tun Vit Nam

52/6B Trng ng Qu?

1684 0303145903

Cty TNHH Thng Mi V Cng Ngh B.A.C.A.U

1685 0300735220
1686 0304082389

Cty TNHH Fuji Impulse Vit Nam


Cty TNHH Sn Xut Thng Mi Si Vit c

G37 cn c 26B
ng S 1
L 19B-21 KCX Si Gn Linh Trung
ng D
p 6
Khng C?

1687 0312934566
1688 0304324655

Cty TNHH DV TM Thc Phm Huy Tun


Cty CP Tp on Trung Nguyn

1689 0312083932

Cty CP Thy in ng

1690 0312824002

Cty Tnhh Xut Nhp Khu H?a Cht Nghi Sn


Cty TNHH Thng Mi D?ch V Xut Nhp Khu
Khai Pht

1691 0312042904

1692 0302114846

Cty trch him hu hn Chu Phc Thnh

1693 0305168328

Cty TNHH Thin Hong Nguyn

1694 0305168938

Cty C Phn Cng Ct Li

P.1206, Lu 12, ta nh
sching Tower, s 111A Pasteur
ng S 2
N3

12
ng S 26
82_84
Bi Th? Xun
lu 2 khu 2F Master
Building,41-43
Trn Cao Vn
215 Nguyn Thng Hi?
n
27T
Khu An tr - Phng
Hng Vng, Qun
Hng Bng, Hi
Phng
T 20 Khu 4, p 8, ng
Nai
ng Nguyn Th? ?
nh,

Bnh Ph

1695 0307725817

Q7

Bch M

1696 0305449784

Cty TNHH TM DV H?a Cht Gia Khang


Cty TNHH Thng Mi v Cng Ngh Ph Minh
Long

276/73

Thng Nht

1697 0301192312
1698 0301934437

Cty TNHH TM DV Vit ?


Cty TNHH Khang Thnh

342
90A 8Bis

Nguyn Ch? Thanh


L? Thng Kit

1699 0309764360

Cty TNHH MTV XNK Bu Ngc

1 Cx Bnh Thi

ng S 5

1700 0312306498
1701 0301946231
1702 0312146357
1703 0309939691
1704 0301834337
1705 0304711397

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

184/7A p Tn Thi 3
20 V? Ngc Phan
300/3
25/28 Kp3
254/319
64

Khng C?

1706 0304484088
1707 0304983249

Cty TNHH SX-TM-DV bao b nha Trung Sn


DNTN TM DV Tun Vinh Nhi

L C1-C2 ng s 7CKCN L Minh Xun


1318

Khng C?
ng 3 Thng 2

1708 0300736400

Cty TNHH I.G.M

KCX Tn Thun

ng S 19

1709 0310069971
1710 0302955006

Cty CP Gii Php K Thut Vit


Cty TNHH nh Sn

61/20
513

ng S 23
Phm Vn Hai

1711 0303429207

DNTN Thanh Phng


Cty TNHH Lp t in Lnh K Thut Thng Mi
Vit
Cty TNHH vt liu y.t? Vit
Cty TNHH Sn xut TMDV Ngc Hong Gia
Cty TNHH Thng Mi Thun Pht
Cty TNHH Mt Thnh Vin Thng Mi Xy Dng
Cm Anh
Cty TNHH TSURUTA JITSUGYOU
Cty TNHH Khm Thin

18/49 kp1

Khng C?

282
149X/11/1 l C
409 p 1
171C
491/24/9 Nguyn nh
Chiu
204/25
3E3

ng 3 Thng 2
T Hi?n Thnh
Khng C?
C Bc

1712 0301189422
1713 0310942836
1714 0304358679
1715 0300929258
1716 0310426510
1717 0312640929
1718 0301836239

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

Xut Nhp Khu Anh Tun


TM-DV Thin K
ng Nht Minh
MTV TM DV Bi Nguyn
MEC
TM G Bc M

i Cung
ng S 5
Cch Mng Thng 8
Vn Chui

Nguyn Vn Hng
C X 30/4

1719 0313517283

Cty TNHH Iveda Vietnam

Phng 107,7 Nam Quc


Cang,

1720 0300717863
1721 0312917627

Cty TNHH Dt Kim FENIX (Vit Nam)


Cty TNHH Kinh Doanh H?a Cht Minh Phc

L S 53, Khu Ch? Xut


Si Gn - Linh Trung,
81D
Trn Bnh Trng

1722 0303675393

Cty TNHH CJ CGV Vit Nam

Lu 10-11, S 2Bis-4-6

L Thnh Tn

1723 0301585345
1724 0301440558

Cty TNHH TM Ngha Thi


Cty TNHH TM Rng Vit

237
120

Nguyn Vn Lung
ng 3 Thng 2

1725 0302683472
1726 0303685137
1727 0304999538
1728 0310072149
1729 0302403742

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

L 4a
19 l b
288
3 kp9
199

ng S 5
Bi Minh Trc
Thoi Ngc Hu
ng 57c
Nam K Khi Nghi

1730 0307100068
1731 0302633866
1732 0311927439
1733 0300699188
1734 0301276555
1735 0304146378

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

TNHH MTV TM ng Vua S


TNHH TM V XD H Nam
TNHH PP nc gii kht Quc t?
dt Si Gn Joubo TNHH
TNHH TM-SX Tn t Vit
TNHH Lm Thin Phc

ng D2
Phng Khc Khoan
Bi Minh Trc
L Hng Phong
Quc Hng

1736 0312562420

Cty TNHH We Alliance Vit Nam

Ta nh Athena, lu 11,
s 146-148 Cng Ha
36/70/13
21
191
128
47/5
Tng 5, Ta nh
Scetpa, S 19A

1737 0303216745

Cty TNHH u Lin Hip

Tha t s 64, t bn
s 1, khu ph Cy
Chm, Huyn Tn Uyn,
Bnh Dng

1738 0302588571
1739 0301466228

Cty TNHH Sn Xut TM M Linh


Cty TNHH KD TTBYT Vit Ti?n

307/6
39

He Chang
Hng Tri?u Tin
TMKT Song Hip Li
SX TM Pht Hng
TM L Hi

Cng Ha

Nguyn Vn Tri
Bu Ct

1740 0302580131

Cty TNHH c Thnh

159/39C

Hong Vn Th

1741 0302272627

Cty CP bao b nha Si Gn

L II - 2B cm V, nh?m
CN II, KCN Tn Bnh

ng S 10

1742 0313140090

Cty TNHH u T Xut Nhp Khu Ntv

20/1 Phm Huy Thng

1743 0302175165
1744 0304548905

Cty TNHH K Thut T ng E.T.E.C


Cty TNHH Hng i

173 Nguyn Sy
476/234A3/12

Au C

1745 0309871161

Cty TNHH MTV Thng Mi D?ch V Hunh Thy

96/26C

ng S 5

1746 0305287484
1747 0303898061
1748 0303378513

Cty TNHH LASER u Vit


Cty TNHH TM V DV V? Hi Long
Cty TNHH Vn Minh Pht

S 22-24 Nguyn Th?


Thp, KT mi Him
Lam,
139
150/23

Nguyn Ch? Thanh


ng Vn Ng

1749 0304888877
1750 0311461645
1751 0301794684
1752 0302783727

Cty TNHH hot ch6t Vit Thi Dng


53/223, kp6
Cty TNHH Kim Hng Vit Nam
TK14/18
Cty CP SX & TM in Bnh Sn
21/23
Cty TNHH Kim An Thnh
635
Cty TNHH MTV Sn Xut Thng Mi D?ch V
G.B.S
99
Cty TNHH Giao Nhn Vn Ti Xut Nhp Khu Tn
Ton c
22/56/30A
Cty TNHH TM Thnh Pht Hng
B3/10, p 2

ng S 4
B?n Chng Dng
Bnh Li
Trn Hng o

143/7D
235 Nguyn Vn C?
Royal Centre

Ung Vn Khim

1757 0303435056

Cty CP pht trin Si Gn


Vn Phng i?u Hnh Nh Thu Cty Petronas
Carigali Overseas Sdn. Bhd.

1758 0305105423

Cty TNHH TM XNK Pharan quc t?

155

Xun Hng

1759 0312187434

Cty TNHH Quc T? Thc Phm Thi Dng


130
Cty TNHH Hng Liu Thc Phm V Cng Nghip
nh Hng
224

1753 0310251677
1754 0312667078
1755 0310665156
1756 0302817052

1760 0304847334

Nguyn Oanh
Hunh nh Hai
Quc L 1a

ng S 18
Dng T Giang

1761 0310438731
1762 0310692382
1763 0309021742
1764 0311384398

Cty TNHH TM- DV Du Nhn V Thi?t B? CN Quang


Vit
24

T Ngc Vn

Cty TNHH TM DV Anh NGhi Sn


Cty TNHH TM Vit Siu
Cty TNHH BCC

inh Tin Hong


Thoi Ngc Hu
Nguyn Qu? Ym

D3 KDC Mi?u Ni
182/21
9/14
R1-09-03 Ta nh
Everich 1, s 968

1765 0309453012

Cty TNHH MTV TM XNK i Th? Gii

1766 0311939353

Lu 15, Trung tm
Thng mi Ti ch?nh
Cty TNHH MTV i?u Hnh Thm D Khai Thc Du Du kh? Ph M
Kh? Trong Nc. (L 01/10&02/10)
Hng, s 12
Tn Tro

ng 3 Thng 2

1767 0301479650

Cty TNHH Ch? Bi?n Lm Sn V Thng Mi Hiu


c

1768 0309729359

Cty TNHH Kim c Th?nh

Tha t 1488, t bn
16, khu ph 6,
Huyn B?n Ct, Bnh
Dng
Lu 7, Ta nh Perfect,
s 150 bis

1769 0301048213

Cty TNHH Thng Mi Lm Long

232

Trn Hng o

1770 0301465898
1771 0303527596

Cty TNHH TM v KT Tn K Nguyn


Cty CP T Xy dng Ph Hng Gia

Tn

1772 0302717668

Cty TNHH Lp Phc

1773 0305756658
1774 0301638043

Cty TNHH Hnh Tng Gia (ngng H)


DNTN nng c Ha Bnh
Cty TNHH Mt Thnh Vin u T Thng Mi
Quc Khang
Cty TNHH Phn B?n Hng Ph

43
236/6 in Bin Ph
193 G Mi, Khu ph
2
S 67/2, ng Hong
Hoa Thm
194
86/23/9
447

Th?ch Qung c
Trn Xun Son

1775 0312394790
1776 0312600362
1777 0304412809
1778 0313330983

Cty TNHH Thng mi D?ch v Hng Ch?


Cty Trch Nhim Hu Hn Mt Thnh Vin Ph
Thch Nguyn

76/72 ng s 59
S 248, ng Ph Th
Ha

1779 0301603121

Cty TNHH Trang TB Y T? Anh KHoa

883

L Th? Hng Gm

Trn i Ngha

ng 3 Thng 2

1780 0309343468
1781 0310319117

Cty TNHH Xut Nhp Khu Trng Vit


Cty TNHH MTV TM Quc T? Hong t

2-4
122 L?y Bn B?ch

ng S 20

1782 0310809506
1783 0301732286
1784 0301315363
1785 0302260276

Cty
Cty
Cty
Cty

694 KP4
531-533
191-193
33/4

Hng L 2
Trn Hng o
Nguyn Vn C?
Nguyn nh Ch?nh

1786 0307083359
1787 0301595713
1788 0312415095

Cty CP TM Nng Vng


Cty TNHH Thng mi V Sn xut Hi c
Cty TNHH Express Trains Ath

34A Phm Ngc Thch


2B
2-4-6 ng Khi

ng 3 Thng 2
H Xun Hng
ng Khi

1789 0301390924

DNTN TM - DV -SX Hng Mc

59/2a p nam ln

Khng C?

1790 0301473105
1791 0303323722

Cty TNHH SX Cn Nhn Ha


Cty TNHH H Minh Pht

Quc L 13
ng S 6

1792 0308252112
1793 0312566055

Cty TNHH TM XNK Hong Minh Khi


Cty TNHH Thng Mi D?ch V V Du L?ch Xut
Nhp Khu Nam Long

516
450/4, kp4
324A/12 Phan nh
Phng

1794 0311463610
1795 0304559632
1796 0302218267

Cty CP Hon Vin


Cty TNHH tm Mt Khng Mt
Cty TNHH TM-DV Phng Pht

1797 0300865540
1798 0303303148
1799 0305636223

Cty TNHH Nha hin i


Cty TNHH TM SX Xy Dng Lam Tn
Cty TNHH Manuchar Vit Nam

A103, kp2
T K?
16
Alexandre De Rhode
P609-610, s 37
Tn c Thng
L 32, ng s 2,KCN
Tn To
Khng C?
262bis
Bch ng
tng 1 ,146/15
V Th? Su

1800 0302967989

Cty TNHH Quc T? c & Vit

Lu 7, 6-8

on Vn B

Cty TNHH TM- DV ho k thut T.E.C.O


Cty CP Thi?t B? Quang Minh

S 29 Nguyn Lng
Bng, Khu Green View,
L S1-3
132

Dng nh Hi

1801 0302896833
1802 0306864737

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

Lin Hip Nam Minh


tm dv Bo Dng
TM Sn du M t Ki?u
Kim Nam

778k/6 Nguyn Kim

1803 0301934892
1804 0301772320

Cty TNHH Hoa ?

406/63

Cng Ha

94 AB

Phm nh H

1805 0301753889

Cty TNHH Sn xut TM Tn Minh Thng


Cty TNHH SX TM Dy V Cp in Ti Trng
Thnh

192 KP4

1806 0300812161

Cty CP Siam Brothers Vit Nam

Trn i Ngha
Cng Vin Phn M?m
Quang Trung

1807 0310304752

Cty TNHH Bn L V Giao Nhn Recess

1808 0312797704
1809 0310618808
1810 0301166665

Cty TNHH u T Thng Mi C in Phan Gia


Cty TNHH ph liu giy Ph Tng Trnh
DNTN Thng mi - K Thut Song Li

S 10 _Ta nh Anna
Tng 2 Ta nh COPAC,
s 12
Tn n
M-6 ng D1, Khu Dn
C Him Lam
ng D1
F1/39/68 p 6
163/24/14
T Hi?n Thnh

1811 0310871991

Cty CP Pht trin cng ngh truy?n thng Quc T? 100

Cao Thng

1812 0313044100

Quc L 13

1813 0304811708

Cty CP C Gii Mi?n Nam


339
Cty TNHH Thng Mi - D?ch V - Xut Nhp Khu
Kim c
2/20M t 4, p 2

1814 0302882654

Cty TNHH TM DV & SX Tn An Nga

L 41

ng S 3

1815 0300715827

Cty TNHH Bao b Sanmiguel Yamamura Ph Th

01

L Vn Khng

1816 0309135348
1817 0312514064

Cty CP H?a Nha Ngc Minh


Cty TNHH u T XNK Rng Vit

1818 0302966590

Cty TNHH Tn Hp Thnh

1819 0304839157

Cty TNHH KONDO vit Nam

1820 0312782602
1821 0311883703

Cty Tnhh Mt Thnh Vin Kim Fresh


Cty TNHH DP CHEMICALS Vit Nam

T3 TN Tn Tng Dng,
S 02 Nguyn Th? Lc
11C
Nguyn Hu Cnh
S 1A ng H Vn
Tng
L C7 Khu C, KCN Hip
Phc
S 4-6 ng s 4, khu
ph 6
47-49-51
Phng Khc Khoan

1822 0310056450

Cty TNHH Ngc Pha L Vit Nam

03

Nguyn Lng Bng

1823 0312830711
1824 0301962258

Cty CP Biovegi Mi?n Nam


Cty TNHH Kim Phong Hng

41
119

1825 0312705358

Cty C Phn Apis

155 Hai B Trng

1826 0302926862

Cty TNHH TM SX DV Vin Thi

1/4 Hong Xun Honh Khng C?

1827 0302339310

Cty TNHH M Phm Mira

320/6A Trng Chinh

1828 0313014219
1829 0301684995

Cty TNHH Thng Mi Xut Nhp Khu Mnh


Khang
Cty TNHH Cng nghip

33 Trng Cng ?nh,


Phng 14, Qun Tn
Bnh
50

1830 0301281989
1831 0301481963
1832 0303075124
1833 0302547303
1834 0311964247
1835 0311795944

V Th? Su
An Dng Vng

Trng Cng ?nh


Hoa Phng

1836 0302338451

Cty CP Xy Dng u T Cng Nghip ng Dng 143


Cty TNHH TM DV Si Gn Kim Khnh
S 15
Cty TNHH TM ?a Phong
13 k300
Cty TNHH trang thi?t b? y t? Phng Nam
58-62
Cty TNHH Thng Mi Sn Xut Me Non
784 ng
Cty TNHH u T Tn Phng Trung
140 ng s 41
Cty TNHH Cng ngh T vn thng mi ng
Qun
421/11 S Vn Hnh

Trn Hng o
V Trng Ton
Cng Ha
Nguyn Phi Khanh
Nguyn Tri
Ph ?nh

1837 0311987364
1838 0304428397
1839 0303559340

Cty TNHH Mt Thnh Vin Vit Nam Thng Mi


Th? Gii Huy Hong
Cty TNHH TM Gia Cng Loan Tun
Cty TNHH Khang Th?nh

Tng 9, Ta nh
ABACUS, S 58 Nguyn
nh Chiu
318
L? Thng Kit
51 T 41 KP4 TMT6A
Khng C?

1840 0309259329

Cty TNHH TMDV Hong Thin

672/15

Tn La

1841 0300831968

13c

H Biu Chnh

1842 0307859313

Cty TNHH TM Dc Phm Bnh Nguyn


Cty TNHH Mt Thnh Vin Xut Nhp Khu c
Thng

ng S 64_AP

1843 0302964000
1844 0310117897

Cty TNHH TM - DV - XD Cng Nam


Cty TNHH TM DV L Quc Thng

3
114 KP 5 ng Cao
c Ln
100/7/12

Khng C?
L Quang ?nh

1845 0303250009
1846 0310528174
1847 0312641136

Cty TNHH An Lim

15

ng S 12

Cty TNHH MTV TM SX TMDV Pht Kim Li


Cty TNHH Famichem

177
173A

Bu Ct
Nguyn Vn Tri

1848 0305409326

Cty CP Th?p Th c

Km09

Xa L H Ni

1849 0304494897
1850 0311906439
1851 0309720885

Cty CP Sn Xut Xy Dng Hng Long Phc


Cty TNHH Hyogo Shoes (Vit Nam)
Cty TNHH MTV Phong Lan Kim Oanh

l B4, KCN hip phc


4331/1, Khu ph 4
752/34

ng S 8
Nguyn Cu Ph
Lc Long Qun

1852 0304698308
1853 0305831721
1854 0303710270
1855 0309984341

36 B Bao Tn Thng,
Khu nh Ruby
56/1C p Ti?n Ln
137
135/1/110

Phan Vn Hn
L Quang ?nh
Nguyn Hu Cnh

1856 0303673491

Cty TNHH Thy Sn Long Pht


Cty TNHH Vagabond Vit Nam
Cty TNHH BETAGEN Vit Nam
Cty CP K Thut V Thi?t B? Y T? Si Gn
Cty TNHH xut nhp khu Thng Mi d?ch v
Phng Loan

g15

Thng Nht

1857 0302008421
1858 0305129022

Cty TNHH SX TM DV Minh t


Cty TNHH TM i An Phc

124/2E
341/27

X?m t
Khung Vit

1859 0305090826

Cty C Phn Thi?t B? Chi?u Sng nh Sao

1860 0312142433

Cty TNHH Li Ho Gia

S 25, ng Hoa Lan


05, khu th? sinh thi
Vinhomes River, Qun
Long Bin, H Ni
Quy s 01-24, S 141
KP5
Quc L 1a

1861 0303192244
1862 0310245754
1863 0310881291

Cty
Cty
Cty
Cty
Ty

1864 0302010607

TNHH SX TM DV Tn Thun Ti?n


CP Nhit in Cng Thanh
TNHH MTV Mnh Nht
TNHH Sn Xut Thng Mi Xut Nhp Khu
Nam

L A54/II KCN Vnh Lc


2/14-16
P002 ta nh J1

ng 2d
Hm Nghi
Ung Vn Khim

253 Hong Vn Th

Hong Vn Th

1865 0303119389
1866 0308226497
1867 0303105971

Cty TNHH BUILD-UP Vit Nam

L 81&82 KCX Linh


Trung II

Khng C?

Cty TNHH An V?t


DNTN TMDV Tn V?

93/1034G
161/3

L c Th
C Bc

1868 0311792301

Cty TNHH Kim Loi Hannox

S 696C Lc Long Qun,


Qun Ty H, H Ni

1869 0312894472
1870 0305914537
1871 0311396530

Cty C Phn Bng Thin H


Cty TNHH Trang Thi?t B? V VT Y T? Bnh Tm
Cty TNHH TM ICB

L C4-2, ng N8, Khu


Cng Nghip Tn Ph
Trung
781/A45
L Hng Phong
86/7
Bu Ct 2

1872 0303510031
1873 0310118280
1874 0305060797
1875 0303062407
1876 0301238013

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

1877 0302733959
1878 0301542729
1879 0311452577

Cty TNHH K Thut Tiu im


Cty TNHH TM mt k?nh an thi bnh
Cty TNHH u T Cng Ngh Ha Hip

1880 0308573596

Cty TNHH Giy L Gia

1881 0307773056
1882 0305783299
1883 0301444658
1884 0311588271
1885 0313088235
1886 0305558293
1887 0313246499
1888 0309425135

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

M.E.K
Sn Xut u T Kim Thanh
Ht Ging Cy Trng Ph Nng
in my Chi?n Thng N.G
Thng Mi Xy Lp in Cao Trn

C Phn Thi?t B? Vit Nht


CP xut nhp khu Thi Bnh Dng
TNHH TM Hng Phng
TNHH TM DV XNK Thng Hi
C Phn u T Thng Mi Khai Minh
TNHH SX V TM Thin Ph Lc
TNHH Thng Mi D?ch V Phc Lc Bnh
CP St Th?p Sn Kim

L S.11b-17a ng s
18, KCX Tn thun
4/1
58/26C p Ti?n Ln 1
404
23
L4 Ta nh Vn t L
II-1, ng s 8
84A Hng Vng
69 L Th? Hng,
27
12B ng s 6, Khu
ph 6,
19
33-35
16/3 kp1
234, Ng Tt T,
374
03 Bi nh Ty,
8

Khng C?
ng S 41
Khng C?
Nguyn Cng Tr
Trn Ph
Kcn Tn Bnh

Ty Ln

Tn Canh
Nguyn Vn Giai
ng S 19
Chnh Hng
Nguyn Thng Hi?n

L BF-38B KCX Tn
Thun

1889 0300782333

Cty TNHH Three Bambi

1890 0309818111
1891 0301920561

Cty CP XNK Chu Ngn


Cty TNHH thi?t b? Y t? Ngha T?n

1892 0306432624

Cty TNHH MTV Ceragem Vit Nam

10, KDC Tn Quy ng


198
S 79-91, KDC trung
sn, p 4B

1893 0312352159
1894 0302560110

Cty TNHH TM DV AKAI VINA


Cty CP Dc Phm OPC

100/8 Cao Vn Ngc,


Thnh ph Bin Ho,
ng Nai
1017

Hng Bng

1895 0312707210

Cty TNHH Thng Mi D?ch V Dtc

s 15 , khu ph 5

ng S 45

1896 0301345738
1897 0313328712

Cty TNHH Thng Mi Thi Phong


Cty TNHH Lm Hip Ti

Trang T

1898 0304835988

Cty TNHH TM u T Phng Linh

95
633/9 Hng Bng,
64/4 ng D3, Vn
Thnh Bc

1899 0304194942
1900 0302396622
1901 0310913521
1902 0303877618
1903 0312481309
1904 0311917776
1905 0302437981
1906 0302449634

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

CP T & PT Nng Lng Mt Tri Bch Khoa


TNHH Nht Anh
CP thi?t b? y t? Vimec
CP Sn xut Thi?t B? Sao Vit
TNHH TM DV VT Long Th?nh
TNHH TM Logitem Vit Nam
TNHH TM DV Din khnh
TNHH E.P.S

11 TTN17
28/3
DD 26
31
69/10/04
36
76
224

1907 0302566666
1908 0303731030
1909 0311502274
1910 0313389031

Cty
Cty
Cty
Cty

TNHH
TNHH
TNHH
TNHH

96
30G H Ho Hn
77
266/9/11 Tn n

K Thut Thi?t B? Y T? Tn Hng Bo


TM DV An Khang Pht
SX TM DV XNK Vn Kim
Mt Thnh Vin Hong Kim Sa

ng S 8
ng S 30
Trn Quang Khi
ng 9a

Trng Cng ?nh


Bch M
ng S 5
Lm Honh
Bi Th? Xun
ng A4
Nguyn Vn Hng
Trng Chinh
ng S 1

1911 0313028765
1912 0312257378

Cty TNHH XNK Nng Sn Thc Phm Vina Galaxy


Cty TNHH Grow More

1/5A Nguyn Th? S?c,


p Hng Ln, X B
im, Huyn H?c Mn
370

1913 0300991947
1914 0309968043

Cty TNHH Thi?t B? Y Khoa Thn


Cty TNHH XD KD nh sn ga

114
191

1915 0312397590

Cty TNHH MTV Nghin Cu v Ch? To Khun Mu L I-4B-5.2 ng N3


Ch?nh Xc Cao Viedam
Khu Cng Ngh Cao

1916 0304504344
1917 0303210119
1918 0303220910

Cty CP k thut En Vi Ro
Cty TNHH vi si v thi trang Kim V?
Cty TNHH SX TM Vit Hn

429
94-96
25/17/15A

t Mi
L Tun Mu
Cu Long

1919 0303722981

Cty CP k ngh lnh Hoa Sng

206

Nguyn Tri

1920 0301469821

Cty TNHH Chn Vit

KCX Tn Thun

ng S 8

Cty TNHH Ct Motor


Cty CP T vn u T v xy lp in S Nm
Cty TNHH TM dng c c kh? Hip Thnh

26/17 Nguyn Minh


Hong, Phng 12,
Qun Tn Bnh
104
914

Nguyn Minh Hong


Trn Tn
Nguyn Tri

1924 0303055657
1925 0302415699
1926 0306320374

Cty CP ACHISON
Cty TNHH Hng D?ng
Cty TNHH Kim Sot Dng Chy ng Lnh

Tng M , TN An Ph
Plaza 117-119 L? Ch?nh
Thng
216
Nguyn Vn Linh
11/12
Nguyn Vn Mi

1927 0307526635
1928 0302742424

Cty CP Sn H Si Gn
Cty TNHH k thut Phng Nam
Cty CP Kinh Doanh Vt T Nng Lm Thu Sn
Vnh Th?nh
Cty CP ESKA

1921 0312684348
1922 0303942659
1923 0302824412

1929 0302167527
1930 0310628517

Nguyn Th? S?c


Trn Hng o
Cao Thng
L Lm

292/5 p Tam ng 2
11 Trn Don Khanh

Khng C?

2 Ph Quang
201

Ph Quang
Nguyn X?

1931 0310084553

Cty TNHH Thai Corp International (Vit Nam)

40

B Huyn Thanh Quan

1932 0303224432
1933 0310152676
1934 0300741217

Cty TNHH Ph Hong Cng


Cty TNHH Giy Lan Vi
Cty LD i Dng

132/1B/C29
86/121-86/123
80

T Hi?n Thnh
Ong ?ch Khim
ng Du

1935 0305574880
1936 0309533356
1937 0303086197
1938 0301801035

Cty
Cty
Cty
Cty

CP H?a Cht i Dng Xanh


CP Petro Enertech
TNHH N.V.N
TNHH TM V D?ch V Quc Huy

Nguyn nh Chiu
inh Tin Hong
Xun Diu
Nguyn Thi Sn

1939 0303923529
1940 0313017812
1941 0306555792
1942 0311279227
1943 0304266322
1944 0305166722

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

CP Dc phm Sa Vi
TNHH TM V T?n Pht
TNHH Gii Php Th Minh Thng
TNHH tm d?ch v NTH
TNHH TM DV Ti Phc t
TNHH cng nghip Vit Nht

4, P.606
Tng 8, s 45
64/1
23
L Z01-02-03A KCN
trong KCX Tn Thun
1446-1448
16/2 Ter
37/247g
835/28
66 Lu Ch? Hi?u

1945 0311311262
1946 0302345723

Cty TNHH CJ IMC Vit Nam


DNTN Qunh Lam

Tng lng, S 2Bis-4-6


42/12

L Thnh Tn
Nguyn Minh Hong

1947 0303221600

DNTN TM SX DV Vinh Cng

ng S 1

1948 0302620433
1949 0303427986

Cty TNHH I.S Vit Nam


Cty TNHH TMDV Vnh Vnh Hng

247
L A2-6, KCN Ty Bc
C Chi
153

1950 0301883373

Cty TNHH TM DV Ti Pht

213

L? Thi T

1951 0302239482

Cty CP Vt T B?n Thnh

1952 0303728782
1953 0302542552
1954 0309555462

Cty TNHH c Y?n


Cty TNHH K Thut TM An Phc
Cty TNHH TM DV XNK Thun Ph

4-6-8
Calmette
52/1 ng TX 21, Khu
ph 1
15
Hong Diu
159
L i Hnh

Khng C?
ng 3 Thng 2
inh Tin Hong
Quang Trung
Trn Hng o

Khng C?
Nguyn Thng

1955 0311941225
1956 0303178673
1957 0305584511
1958 0303357880

Cty TNHH TM DV XNK PHNG THY

91A Tn Chnh Hip 24 Khng C?

Cty TNHH Chan Chem


Cty TNHH TM v DV Xun Nht Linh
Cty TNHH SX -TM v DV i Quang pht

212
212/4
17, kp 4

1959 0305262754

Cty TNHH H?a Cht Minh Long

793/28/1/19 ng Trn
Xun Son, khu ph 4

1960 0305454199
1961 0310624657

Cty TNHH Lin Doanh Global - Sitem


Cty TNHH MTV Doanh Minh Huy

Lu 2, TNITD Building L A1, ng Sng to


C5/15 p 4

Phm Hng

1962 0302294821
1963 0312720807
1964 0302422840

Cty TNHH k ngh Vit Nam


Cty TNHH K Thut Nk
Cty TNHH TM DV y t? ?nh Giang

168/55
466/4
109

ng D2
L Quang ?nh
ng D5

1965 0301415720

Cty TNHH Sn Xut Kinh Doanh Hai Thnh

Quc L 1a

1966 0301447031
1967 0304751583
1968 0312756560
1969 0309499521

Cty
Cty
Cty
Cty

1970 0305955903

Cty TNHH TM Rng Phng Bc

1185, KP5
H76 - H77 ng A3
KDC 10Ha
200-202
453/13 KH
31-33 Phan Huy ?ch
21IX -KP2 KDC Tn Qui
ng

1971 0303001651
1972 0302694763
1973 0301471066

Cty CP TM T.E.M
Cty TNHH TM DVSX Quang Tng
Cty TNHH Tng i TNXP Trng Sn

136
266-268
62

ng S 8
Trn Qu?
Nguyn Vn u

1974 0302344430
1975 0301986026

S 10, ng s 8, khu
cng nghip Vit NamCty TNHH My Cng Nghip Tan Chong (Vit Nam) Singapore Bnh Dng
DNTN Nam Ti?n
1F18

CP THI?T B? CNG NGHIP HUNH LONG


TNHH D Hng
TNHH Pht Giao
CP k thut Nam Cng

Nguyn nh Ch?nh
Nguyn Vn Nguyn
ng S 11

Khng C?
Ch Ln
L Vn S

Khng C?

Nguyn Thi Sn

1976 0305280954

Cty CP SX V Cng Ngh Bch Vit

Phng 6A, Lu 6, s 34

Hong Vit

1977 0300935759

Cty TNHH tm Tictac

ng Khi

1978 0310366981
1979 0303451562
1980 0304766389
1981 0304432724
1982 0301006076
1983 0307901981
1984 0313130751

Cty TNHH H?a Cht Ton Hng


Cty TNHH u T XD Huy Tng
Cty TNHH Huy Diu
Cty TNHH TM CK Tng Ng? Kim
Cty CP Thng Mi D?ch V T?n Ho
Cty TNHH Sn xut TM Ti?n Hi
Cty TNHH Thng Mi D?ch V Qung Co Trn
Hong

72 , L1
4C International Plaza
343
166/6
96/6
70-72 KP9
27
31/27

1985 0303972075
1986 0312102737
1987 0304729926
1988 0311831582
1989 0311401879
1990 0300767984
1991 0312464279

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

1992 0300699170
1993 0312419237

Cty CP Pht trin SX TM Si Gn


Cty TNHH Thi Trang Gior

200 Bis
48

L? Ch?nh Thng
Nguyn Tt Thnh

1994 0312977489
1995 0304407301

Cty TNHH ng Ti?n Ph


Cty TNHH Th?nh Thi

S 31 Khu ph 5
51/48 Cng L

ng S 14

1996 0305728788

Cty TNHH MTV XNK ng An

14/24c

Bu Bng

1997 0301624040
1998 0303171660

Cty TNHH Kinh Doanh Thuc Th Y Minh Ngn


DNTN Di i Hng

33B8
62G

in Bin Ph
An Dng Vng

1999 0301260555

DNTN TM Hng Thi

D11/89A

Quc L 1a

TNHH vn nga
TNHH Nam Phc Huy
TNHH ng Dng Bn Vit
TNHH XNK DV Cng ng
TNHH AVANTCHEM Vit nam
CP M Phm Si Gn
TNHH TM XNK Thi?t B? Khi Nguyn

Phm Ng? Lo
L? Thi T
Ho Bnh
ng S 54
ng Tt
Nguyn nh Khi

255
L? T Trng
L H31 ng s 1, KCN
l minh xun
Khng C?
507
Bnh ng
160
Trn Bnh Trng
78
ng Dc9
37
Tn c Thng
930 KCN Ct Li 2
Nguyn Th? ?nh
629B
B Ht

2000 0300802364

Cty TNHH Komega Sports Vit Nam

2001 0300801233
2002 0302919174
2003 0302150114
2004 0301473384
2005 0302685825
2006 0302855160
2007 0302168263
2008 0304251862

Cty TNHH May Mc Quc Min


Cty TNHH Tn Qung Nguyn
DNTN Cng Thnh
Cty TNHH TM DV Khang Th?nh
Cty TNHH H?a Cht Nht
Cty TNHH Thng Mi T Bo Ngc
Cty TNHH Si Gn Xy dng Du Thuy?n
Cty CP Tinh K

2009 0304813688
2010 0302606534
2011 0310596632
2012 0302889402
2013 0302150428
2014 0310044977
2015 0305395345
2016 0302884683
2017 0309802344
2018 0313119469
2019 0304220864
2020 0304235846

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

2021 0303016168

Cty TNHH TM DV Thin Nhn

696

Bnh Long

2022 0311851645
2023 0310227699
2024 0305259631

Cty TNHH Mt thnh vin Nam Phng Luxury


Cty TNHH G Khnh Vy
Cty CP Cng Nghip Kim Bnh

149C
202
L 16, KCN Tn To

Hai B Trng
Nguyn Duy Dng
Trung Tm

2025 0303310875
2026 0301925136

Cty CP K Ngh thnh


Cty TNHH Thi?t B? Y t? Lin Nha

59-65
243/29

Hunh Mn t
T Hi?n Thnh

TNHH Dt May Xut Nhp Khu Quc Anh


TNHH Hng Vit
TNHH MTV Hong Yin
TNHH Vinh Khi
CP XNK ht i?u v Hng NSTP TPHCM
TNHH TM DV Xut Nhp Khu M Lc
CP Bao B Nha Sopha
TNHH Phm H
CP in C T ng Uy Long
TNHH Richcom
TNHH Hng Long (V? H)
TNHH TM v DV Vi Bin

242
T K?
ng s 10-12 KCX
Tn Thun
ng S 10
245-247
H Huy Gip
B6/4C p 2
Trn i Ngha
85
o Duy Anh
94K
Nguyn Trng Tuyn
140-142
L? Thi T
51
Trn Ngc Din
8/11
inh B Lnh
I 19 Khu dn d Thi An
1
L Th? Ring
12/9
ng 26/3
1244/31
Nguyn Xin
97
Nguyn Trng Tuyn
458B
Nguyn Tt Thnh
1
D52
4/5B p 4
Khng C?
140, KP3
Khng C?
353/42
Phm Ng? Lo
744
Hng Bng
175/1
Cng L?
3-5
L Thnh Tn

2027 0302519144

Cty CP Cng Ngh Vin Thng ng Dng

2028 0301982085

L? Ch?nh Thng

Cty TNHH Cng nghip Jing Gong

111
L IV-7A, nh?m CN IV,
KCN Tn Bnh

2029 0312919575
2030 0312407873
2031 0312002637

Cty TNHH MTV XNK Giy Ngc Th


Cty TNHH Punch Industry Vit Nam
Cty TNHH THc Phm Horeca

83A KP10
118
49 CX Bnh Thi

Ao i
Hunh Tn Pht
ng S 9

2032 0300420157

Cty CP T vn Xy dng in 2

32

Ng Thi Nhim

2033 0301443206

Cty CP XNK Nam H Ni

497

in Bin Ph

2034 0303420268
2035 0312571979

Cty TNHH Thng Mi v Sn Xut Hng Nghip


Cty TNHH SX TM TTH

p Bnh Ti?n 2, x c
Ha H, Huyn c
Ho, Long An
36/9 p hu Ln

Khng C?

2036 0311640651
2037 0305639993

Cty TNHH GREEN AND HAPPY LIFE


Cty TNHH TM - DV - Bao B An ?ch Minh

2038 0303212966

Cty TNHH Dc Phm USA-N.I.C

2039 0312868377
2040 0302205973
2041 0304706284
2042 0312328607
2043 0306146101

ng S 2

50
13
L 11D, ng C, KCN
Tn To

ng S 32
Quch Vn Tun

540/29
18F
L II -5 Nh?m CN II
32 t Thnh
18/18 Ng c K?

Cch Mng Thng 8


Tng Nhn Ph
ng S 11
t Thnh

2044 0302806283
2045 0304065425
2046 0302323416
2047 0302162511

Cty TNHH Thng Mi V Giao Nhn Minh Ct


Cty CP Nam Vit
Cty CP In Minh Phng
Cty CP C Kh? In Si Gn
Cty TNHH TM Xut Nhp Khu V? Quang
Cty TNHH Thng Mi & D?ch V K Thut Nguyn
Lm
Cty CP T Vn V u T Th? Vit
Cty TNHH Vnh Pht
Cty TNHH PT Chn nui Cu Long

107
250
17-19
36 l E

Nguyn Vn Cng
Nguyn Th? Minh Khai
Cao c Ln
Ch Ln

2048 0302575149
2049 0310627432
2050 0308613665

Cty TNHH Khi Nghip


Cty TNHH GR SATAKE ENGINEERING Vit Nam
Cty TNHH MTV TM Thi?t b? Y t? Anpha

307
287/10
881

on Vn B
Au Dng Ln
Trng Chinh

Khng C?

2051 0302977994
2052 0313424208
2053 0305073316

Cty TNHH ng Hi Anh


Cty TNHH Thng Mi D?ch V Duyn
Cty TNHH mt thnh vin khu Cng Nghip Vnh
Lc

2054 0312358577
2055 0306841835

Cty TNHH Itpsa Vit Nam


Cty TNHH T Phc Hng Nam

2056 0309769545
2057 0305632388

Cty TNHH TM V XNK Ho Tun


Cty TNHH Hong Qun

2058 0313044051
2059 0302232198
2060 0301762121
2061 0310646185
2062 0305284395
2063 0310690177
2064 0305485197
2065 0302609461
2066 0302082048
2067 0303171325

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

TNHH Nidaros
TNHH d?ch v lp rp Minh t
TNHH Nguyn Anh
TNHH MTV SMC PNEUMATICS Vit Nam
TNHH TM DV c Nguyn
TNHH TM Minh i ph
TNHH Thng Mi D?ch V Phong Trinh
TNHH Thng Mi D?ch V Vn Khanh
TNHH TM & SX nm Mousse Lin
CP B Tng Ly Tm Th c

303
114/5B p Ty Ln

Hong Vn Th

L A59/I KCN Vnh Lc


Tng 4 ta nh th
thim, 40/1
216/38

ng S 7

275 B , Phng 804


105
A100 L Th? Ring, Khu
ph 2
17-19 Hong Diu
8/6 - 8/8
45-47 KP5
50 KDC Trung Sn
44A KP2
60/1 TTN21
161D Trn Hng o
55/1
356A

Phm Ng? Lo
Nguyn Vn Th

Trn No
Nguyn Vn Lung

Th?ch Minh Nguyt


V? Ngc Phan
ng S 8a
ng S 30
Khng C?
Khung Vit
Xa L H Ni

L A4, A5 ng D8,
Khu Cng Nghip ng
Nam, Huyn G Du,
Ty Ninh
81/2
Nguyn Cu Vn

2068 0312675625
2069 0303793453

Cty TNHH Cleanwrap Latex VN


Cty TNHH TM Ph Thng

2070 0309170624

101-103

L Lng

2071 0312486184
2072 0306100636

Cty TNHH H?a Cht Vit An


Cty TNHH Mt Thnh Vin Thng Mi D?ch V
T Thp Ton
Cty TNHH TM DV V Mi Trng Hi Nguyn

61/109
95

L c Th
Ca Vn Thnh

2073 0302697411
2074 0301805696

Cty TNHH M Phm Thng Xun


Cty CP u t thng mi thu sn

100-102
A77/I KCN Vnh lc

Nguyn Vn Tri
ng S 7

2075 0312169594
2076 0310186322
2077 0301340497
2078 0309371546
2079 0305157238
2080 0303743639
2081 0305995455
2082 0302218299
2083 0310194725

Cty TNHH TM Oryx


Cty TNHH Thng Mi D?ch V Xut Nhp Khu
Nguyn Ngc
Cty TNHH SX hng tiu dng Bnh Tin
Cty TNHH TM DV Sn xut Ngc Tin

L6, Cao c Tn Minh, s


90-92
L Th? Ring
164/16
22
740/5A u C

ng S 8
L? Chiu Hong

ng Thc V?nh
Khng C?

2084 0312965589

Cty TNHH Bao B Hng Tn Pht


27/4C, p Trung ng
Cty TNHH Shine Team Vit Nam
5/12 Tn Thi Nht 8
Cty TNHH u T V D?ch V Hoa Sen
107/25K Ng c K?
Cty TNHH TM DV Nhp Khu May Mn
781/A13
Cty CP Thng Mi Sn Xut B?n Thnh
S 9
Cty TNHH Thng Mi D?ch V Trans-undai Seasall
Vina
96 Khu Dn c Bnh Ph

2085 0309999884
2086 0305278352

Cty TNHH MTV Vng Quc Thi Trang Th Thao


Cty TNHH TM Hnh Tinh Xanh

137
33 Phan B Phi?n

Nguyn Tri
Khng C?

2087 0307960909
2088 0305481876
2089 0305481308
2090 0310946622
2091 0302798321
2092 0312524873
2093 0303948403

Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty
Cty

67/40/5 kp3
131
58/1F p Ti?n Ln
25
565/34/14
1446 - 1448
17/1

Nguyn Th? T
ng T6
Khng C?
Nguyn Hng o
Bnh Thi
ng 3 Thng 2
Trn Bnh Trng

2094 0312841618
2095 0302685462

Cty Tnhh Sai International Vietnam


Cty CP K Thut Quc Vit

47B-C Nguyn Tri


8

Hng H

2096 0306197579

Cty TNHH Utracon Vit Nam

2097 0305475110
2098 0303793534
2099 0301442682

Cty CP Vn Ti Du Kh? Thi Bnh Dng


Cty TNHH TM DV Thch Pht
Cty TNHH Thi?t B? Khoa Hc Lan Oanh

S 52, ng ng Du
Tng 3, Ta nh
PVFCCo, S 43
44
456

Mc nh Chi
Nguyn Vn Giai
Phan X?ch Long

TNHH Thc Phm ng


CP TM DV Hai Tt
Cty CP CNThc Phm Thi Bnh Dng
TNHH TM XNK H?a Cht Thin Phc
TNHH TM an Thanh
TNHH VL XD Thnh Long
TNHH Hi Thanh Thanh

L Hng Phong
ng S 32
ng S 26

2100 0305005813

Cty TNHH Thi?t b? m thanh Ha Phc

593

Nguyn Th? Thp

2101 0309587802

Cty CP Bo Nng Vit

ng S 34

2102 0303901275
2103 0306263327

Cty CP Ba Tm Tm
Cty TNHH Thng Mi K Thut L Hong

5
B77, Khu dn c Kim
Sn
18 ng 239

2104 0311475084
2105 0309532666
2106 0301491030

Cty TNHH TM BBT


Cty CP u T TM XD Lin Vit
Cty TNHH TM Lm Thi Thu

129/25/2/7
334
98

ng Lin Khu 5-6


Bnh Li
Nguyn Cu Vn

2107 0305046538

Cty TNHH Dn & an

D5 ng
Raymondiene, KDC Star
Hill

2108 0302334288

Cty TNHH Xun Hng

79kc

2109 0305310694

Cty TNHH Cng Ngh Thc Phm ?nh Hng Mi LL3

2110

312532225 Cty TNHH Nng Sn Thc Phm Duy Minh

86

Nguyn Hu Th
Bi Minh Trc

Thoi Ngc Hu
Tam o

Nguyn nh Ch?nh

huyen

xa

in thoi ds tc

dthoai ctk

email

lhdn

Qun 9

Phng Tn Ph

37363793

le.phuong.mai@intel.com

11

Qun Th c

Phng Linh Trung

39157310

nguyenloc.ho@samsung.com

11

Qun 1

Phng B?n Thnh

84-08 38323009

38323058

lhvuong@phytopharama.vn

10

Qun 1

Phng B?n Ngh?

84839106990

39106990

contact@pvoil.com.vn

Qun 1

Phng B?n Ngh?

84 8 3822 2227

38222227

11

Qun 3

Phng 06

+84 8 3823 8222 38238222

11

Qun Bnh Tn

Phng Tn To

0838762358

0838762358

acchuehong@pyv.com.vn

Qun 3

Phng 04

08 62 504 888

62504888

ngocdiep.tran@daikin.com.vn

Qun 7

Phng Tn Ph

0854155555

54155555

vdnha1@vinamilk.com.vn

10

Qun 1

Phng B?n Ngh?

8257100

38257100

thuy.nguyen@tetrapak.com

11

Qun G Vp

Phng 11

(08) 3 5889 100

35889111

Qun G Vp

Phng 11

8959203

38959203

Qun 3

Phng 07

9307989-9307037 39307353

Qun 3

Phng 04

(08) 39290059

39290059

xuanhuy@dgw.com.vn

Qun 4

Phng 12

0839400388

39400388

info@rousselvietnam.com.vn

Qun 1

Phng B?n Ngh?

0862883535

62883535

Huyn C Chi

X Tn An Hi

54135686

54135686

11

Qun 3

Phng 06

3824 2818

38242818

thao_huyenhnhu@toshiba.com.vn

11

Qun 7

Phng Tn Thun ng

7701093

37701093

favkeiri@furukawaas.co.jp

11

Qun 1

Phng B?n Ngh?

0839118760

39118760

Qun 1

Phng B?n Ngh?

38219437-418

38219437

Qun 9

Phng Tng Nhn Ph B

Qun 1

Phng B?n Ngh?

08 3920 2555

11
9

12
minhyen@isuzu-vietnam.com

12
2

9
tranvan.tho@pepsico.com

11
8

Qun 1

Phng a Kao

38294513

38294513

vocar@hcm.vnn.vn

Qun Bnh Tn

Phng An Lc

08 8753395

38253604

thinhphat@thipha.com.vn

Qun 1

Phng Tn ?nh

5100100

38125960

Qun 9

Phng Tn Ph

+84-8 3730 8481 37308481

Qun 1

Phng Phm Ng? Lo

Qun 9

Phng Tn Ph

08 37361111

37361111

Qun 1

Phng Phm Ng? Lo

0838326085

38326085

Qun 1

Phng a Kao

39107499

39107499

11

Qun 1

Phng B?n Ngh?

0839115578

39115578

Qun Ph Nhun

Phng 08

0838479554

38479554

longhung12a@gmail.com

Qun 7

Phng Tn Thun ng

7700027

37700026

nganhaco@hcm.fpt.vn

Qun 7

Phng Tn Thun ng

Qun 2

Phng An Ph

08 37442266

Qun 1

Phng a Kao

8244320-8222536 38250322

Qun Bnh Tn

Phng Tn To

Qun Ph Nhun

Phng 09

+84 8 3997 5050 0839975050

hien.tranthidieu@brenntag-asia.com

Qun Th c

Phng Hip Bnh Phc

0837273282

0837273282

hanauto2014@gmail.com

Qun Th c

Phng Linh Trung

8975025

0838975025

Qun 11

Phng 16

Qun Bnh Thnh

Phng 05

0835152436

0835152436

Qun 9

Phng Tn Ph

0837360074

37360074

Qun Tn Bnh

Phng 13

6281 5339

62815339

tuannguyen@daiphucloc.com.vn

Qun Bnh Tn

Phng An Lc

08 38762222

0838762222

info@duytan.com

Qun 1

Phng B?n Ngh?

(84-8) 38 222755 38222755

Qun 8

Phng 02

8324893

39257903

vietsonktthue@yahoo.com

Qun Bnh Thnh

Phng 25

8996067

38992299

Smc@smc.vn

Qun Tn Bnh

Phng 13

0982468579

38105292

Qun 11

Phng 12

3877 9563

0838779563

9
anh.nguyen@datalogic.com

0839202555

8
11
kieuvtt@microstar.com.vn

37700500
37442266

11

8
11
11

loan.phan@ritaro.com

nguyensang3003@gmail.com

38468440

9
11
8
11

39732814

9
lucyen@ddp.com.vn

8
11

12

8
kimquocsteel@gmail.com

Qun 2

Phng Thnh M Li

8976206

37424000

ssy.account@triyards.com

11

Qun 1

Phng B?n Ngh?

38256013

giang.nguyen@brigestonevn.com.vn

11

Qun 7

Phng Tn King

0838256013
087712213 087714

Qun 1

Phng a Kao

39101914

39101913

thienhung@sangpharma.com

Qun 1

Phng B?n Ngh?

8245058

38245058

mark.hely@bms.com

Qun 4

Phng 05

73023456

anhptn@fpt.com.vn

Qun 3

Phng 06

0838345837
39304372 39304014

39304372

yteco_hcm@yteco.vn

10

Qun 1

Phng a Kao

0838203033

38201998

intimexhcm@intimexhcm.com

10

Qun 1

Phng B?n Ngh?

39105945

0839105945

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun Bnh Thnh

Phng 25

08-35123959

35123959

Qun Bnh Thnh

Phng 02

0837672224

0837672224

hoanphucsteel@gmail.com

Qun 1

Phng B?n Ngh?

0838200466

0838200466

phuongbui@cannon.com.vn

Qun Tn Bnh

Phng 13

0838868174

38107979

Qun Tn Ph

Phng Ty Thnh

Qun 10

Phng 14

Qun 1

Phng B?n Ngh?

38150000
38150000
+84 0838644180
- 84
38669877
82963428294081-8294
38294383

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun 12

Phng Tn Chnh Hip

Qun 1

Phng B?n Ngh?

84-838230809

38212960

Qun Th c

Phng Linh Trung

08-38960239

38690239

Qun Tn Ph

Phng Hip Tn

08 3860 8899

38608899

huynhdiem75@yahoo.com.vn

Qun Th c

Phng Linh Trung

8968536

0837244497

thiuyen.ta@jp.panasonic.com

11

Qun 9

Phng Tn Ph

37362222

37362222

tvo@sonion.com

11

Qun 7

Phng Ph Thun

8728005

38733005

Qun 1

Phng Cu Kho

08 6251 5277

62515280

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

08-37543624

0837543624

848 6287 5810

0837711284

8
8
11
9

11
9
8
11
9
info@longson.vn

9
1

biasaigon@sabeco.com.vn

39105566

nguyenkhaivo@gmail.com

0835287079

phan.hoai-thuong@hp.com

11

0903098332

8
info@fico.vn

1
11

12
swallowco@hcm.fpt.vn

8
8

Qun 7

Phng Tn Thun ng

8886098

37700210

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng B

37526230

0837526233

Qun 7

Phng Tn Ph

08-54110071

54110071

Qun Th c

Phng Linh Trung

7241341

0838975055

ncvc-acc@nidec-copal.com.vn

11
8

tuan.nguyen@bmw.vn

9
11

06503755356
Qun 9

Phng Hip Ph

8961640

38961640

Qun Th c

Phng Linh Trung

Qun 1

Phng Phm Ng? Lo

Qun 7

Phng Tn Hng

3896 1000
38961000
(08) 8398441 83960
39254264
08 37750328 - 08
377
0837750328

Qun 9

Phng Tng Nhn Ph B

8960309

Qun 6

Phng 09

Qun Tn Bnh

huynh.trung-hieu@crowncork.com.vn

13

nvha@coca-cola.com.vn

11

vimedimex@vietpharm.com.vn

10

nguyenphanco.lt@gmail.com

0839696067

840839609673 camthanh871@yahoo.com.vn

Phng 01

0839973979

0839973979

Qun Bnh Tn

Phng An Lc

083825 3604

0723639999

Qun 1

Phng a Kao

0862916546

62916546

Qun 7

Phng Tn Phong

54111988

Qun 1

Phng C Giang

0854111977/988
089203062 089203

Qun Th c

Phng Linh Trung

8974388

38974387

Qun 4

Phng 12

0838261919

0838261919

Qun 7

Phng Tn Ph

Qun 2

Phng Thnh M Li

7421118

0837421118

clcl@catloi.com.vn

Qun Th c

Phng Trng Th

8965105

38964066

tracomeco@tracomeco.com

10

Qun 1

Phng B?n Ngh?

+84 8 3914 8100 39148100

svohong@its.jnj.com

11

Qun Th c

Phng Bnh Chiu

37295219

37295221

timatex@vnn.vn

11

Qun Tn Ph

Phng Hip Tn

0839737868

39737868

huynhdiem75@yahoo.com.vn

Qun 7

Phng Tn Ph

Qun 4

Phng 12

0838255999

38941072

Qun 11

Phng 07

0838554466

0839551553

Qun 2

Phng Bnh An

39203063

pinaco@pinaco.com.vn

11
ha.trinh@otrangroup.com

0854160429

9
11

38275566

0837402533

8
9

cns@cns.com.vn

2
8

namthuan89@gmail.com

Qun Tn Bnh

Phng 13

0838101888

11

Huyn C Chi

X Tn An Hi

0837907565

37907565

Century@hcm.vnn.vn

Qun Bnh Thnh

Phng 06

62940455

0862580550

nguyen-mai.tien@samchemsphere.vn

Qun Ph Nhun

Phng 11

0837123456

0837123456

tochuc@ruby.com.vn

Qun 10

Phng 15

083970 3695

39703695

vinapharmaco@hcm.vnn.vn

Qun 1

Phng B?n Thnh

39102866

director@ralsinternatinal.com

Huyn Bnh Chnh

X Bnh Hng

0854319192

54319179

mekong@hcm.fpt.vn

Qun Tn Bnh

Phng 02

0933696168

0913603116

Qun 1

Phng B?n Ngh?

08 38274303/05

0914610735

Qun 1

Phng a Kao

39117238

0839117237

Qun 3

Phng 06

8489303122

38362369

casumina@casumina.com.vn

Qun G Vp

Phng 11

0988588889

0839970719

ketoan@luatnguyen.com

Huyn Bnh Chnh

X Tn Kin

0837561191

37560449

thuhienbinhdien@gmail.com

Huyn Bnh Chnh

X Vnh Lc A

08-54283587/88

54283587

kieubichha@hoshino.com

Qun 4

Phng 04

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun Tn Bnh

Phng 04

Qun 1

11
9
8

nguyen-thuy.trang@hino-sades.com.vn

11
11

11

22412528

(08) 38 298 526

38298526

10

38443304

toanthangsteel@hcm.fpt.vn

Phng a Kao

0838443304
38294623 38230078

38244156

vanmvt@yahoo.com.vn

Qun 1

Phng Phm Ng? Lo

(848) 38368735

38368735

contact@satra.com.vn

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

38776470

Qun 1

Phng B?n Ngh?

(08) 3754 7124


82449758231514-8292

11

0650.791056
Qun 9

Phng Tng Nhn Ph B

0835147340

22243121

Qun 1

Phng Nguyn Thi Bnh 9149000

39149000

Qun Bnh Thnh

Phng 25

0835122676

Qun 3

Phng 06

Qun 1

Phng a Kao

Qun 7

Phng Tn Hng

+84 8 39 393921 39393921

pqtrang@phongphucorp.com

12
8
phuong.bachleuyen@beiersdorf.com

0935142762
0837714141

0837753930

10

11
8

huynhthanh.co@gmail.com

Huyn C Chi

X Tn Thnh ng

7953999

37953999

11

Huyn C Chi

X Ha Ph

0968835563

Qun 7

Phng Tn Thun ng

7700451

37700452

11

Qun 1

Phng B?n Ngh?

38257000

38257000

11

Qun Bnh Tn

Phng An Lc

22 11 77 88

22117788

Qun Ph Nhun

Phng 01

08 54491160

0854491159

Qun 7

Phng Tn Thun ng

7701324-7701325 37701324

mvc-staff@mvc.mtex.co.jp

Qun 3

Phng 04

(848) 39293777

0838582415

ngadtq@hoanphuc.net

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun 9

Phng Tn Ph

37360912

Qun Th c

Phng Hip Bnh Phc

08-37360912
(08) 5403 9616 (08

Huyn Bnh Chnh

X Tn Kin

08 3877 1140

37871140

Qun 1

Phng B?n Thnh

84 650 3865 228

0650-3865228 thkvn@thkvietnam.vn

Qun Tn Bnh

Phng 12

Huyn C Chi
Qun Bnh Tn

X Trung An
Phng Tn To

Huyn Bnh Chnh

X Tn Nht

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun Tn Ph

0854039674

8
11

thuphaman@halongfoods.com.vn

8
8

0839482288
08-37956851
0866834628

11

11
8

0837956851
54074691

mo@esamho.com

0836020563

diepphan1283@yahoo.com

11
8
8

Phng Ho Thnh

08 3910 5659
39105659
08 39736375 - 08
397
39736375

minhhueoil@hcm.fpt.vn

Qun 3

Phng 03

0838342524

bct.quyanh@yahoo.com

Huyn Bnh Chnh

X Vnh Lc A

8579468-8550213 37652059

info@vikybomi.com.vn

Qun Th c

Phng Bnh Chiu

Qun 7

Phng Tn Thun ng

Qun Bnh Thnh

Phng 15

Qun Th c

Phng Hip Bnh Phc

Qun Tn Bnh

Phng 13

0838342524

11

37295570
08 37701441
08 37272125

11

37701441

hoangthuan@juki.com.vn

0835123225

hoaloi@yahoo.com

11
8

0837272125

0909502413

Qun1

Phng B?n Ngh?

38219883

Huyn Nh B?

X Hip Phc

08 3781 8461

37818461

11

Qun Tn Bnh

Phng 04

38208888

38208888

Qun Bnh Thnh

Phng 15

0854221100

thanhkt@faco.com.vn

Qun 4

Phng 06

0866821500
+(84 8) 38 266
251

0838266251

office@phucsinh.com

Qun 1

Phng B?n Ngh?

0838228097

38228097

Qun Tn Bnh

Phng 02

0839280058

36280036

Qun 3

Phng 06

0854495898

Qun 7

Phng Tn King

08 5449 5898
08543180190854318

Qun 3

Phng 07

0838482829

38482829

Qun 7
Qun 7

Phng Tn Thun ng
Phng Tn Hng

38733666
62983500

3
8

Qun 10

Phng 02

088733666
08 62983500
84-838348980/81/82/

38348982

ngavtt@tna.com.vn

10

Qun 12
Qun Tn Bnh

Phng An Ph ng
Phng 02

8919150
08-35471374

37195550
35471374

sgvewong@fmail.vnn.vn

11
11

Qun 7

Phng Tn Thun ng

Qun 3

Phng 07

0838483181

Qun1

Phng B?n Ngh?

Huyn Bnh Chnh

X Vnh Lc A

8299359
3765 2054 - 3863
923
37652054

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun 10

Phng 14

(08) 3977 0924

Qun Tn Ph

Phng Ph Th Ho

Qun Bnh Tn

0835118019

9
trang.lethu@jetstarpacific.com.vn

11
Info@namlinh.com

37700744
0838483181

12
8

11
thanhnhon@thanhnhon.com

39390847

chau.nguyen@fujifilm.com

22400609

22400509

haibinhco@vnn.vn

Phng Tn To A

7505984

37547273

Qun 1

Phng a Kao

0838223768

38223768

dinhtiep_2015@yahoo.com

Qun Tn Bnh

Phng 12

38110181

tecapro@tecapro.com.vn

Qun 3

Phng 05

Qun Ph Nhun

Phng 09

0838110181
38325889 38393931
0837175678 0837

8
8

38325889
62839578

11

3
info@hoanggiaoto.com.vn

Qun 5

Phng 13

08 39696949 - 08
396
39696949

Qun Tn Bnh
Qun Tn Ph

Phng 14
Phng Tn Sn Nh

0838496116
9615515

Qun 7
Qun Tn Bnh

Phng Tn Hng
Phng 02

Qun 7

Phng Tn Ph

Qun Tn Bnh

Phng 04

Qun Tn Bnh

thibach.tran@hothacolt.com

38496116
38426315

ducbien_kt@vnn.vn

8
8

8634515
08 39976980
0854176777 08541

62638485
39976980

tsn@thaisonnam.vn
anhtuyet@mkvn-chemicals.com

8
8

39487620

giang.phan@svtech.com.vn

Phng 15

083948 7620
8153972 8153950

38153519

tckt@tuongan.com.vn

Huyn C Chi

X An Nhn Ty

08379086815

37908681

th.phuong@taisun.com.vn

Qun 7
Qun Bnh Thnh

Phng Tn Ph
Phng 26

0854112217 5411221
0862758520

08.54112217
0835129349

Qun Bnh Thnh


Qun 1

Phng 25
Phng a Kao

08 3513 6015
083910 5022

0839118601
39105022

Qun 7
Qun 3

Phng Tn Thun ng
Phng 06

7701473
(08) 3825 7537

37701473
0838257537

tuyetmai.tran@dayc.com.vn

11
8

Qun Th c

Phng Linh Trung

(08) 3897 5952

38975952

kreves-21@vnn.vn

11

Qun G Vp
Qun 1

Phng 17
Phng B?n Ngh?

089844822
08-3825-6725

0839844822
38256725

gmsg@hcm.fpt.vn

10
11

Qun 1
Qun 5

Phng B?n Ngh?


Phng 13

84838213732
08-39506618

38213732
39506618

khanhngan.ngo@bakerhughes.com
info@kimtingroup.com

12
8

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun 11

Phng 04

3955270338566289

Qun 6
Qun 3

Phng 12
Phng 07

Qun Tn Ph

Phng Ty Thnh

0854173777

11

8
8
info@vilube.com.vn

38236265

11
9

13

38566289

hongnhung180487@gmail.com

84837512562
0839336666

0837512562
39336666

liksin@hcm.vnn.vn
ngochkt@dts.com.vn

2
9

0838160777

38160777

nttngoc@tapack.com.vn

Qun Tn Ph

Phng Sn K

08 3765 5678

38164639

Qun 3

Phng 06

086290 9592

086290 9592

Qun 1

Phng B?n Thnh

(84) 8 3824 8282 38248282

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

7505660

Qun 1

Phng Nguyn C Trinh

dang.van@apaverydennison.com

11
9
11

37545062

theptaynguyen@yahoo.com.vn

37261152

hangothithu77@yahoo.com

Qun 1

35120473
84-88299443 Phng Nguyn Thi Bnh 82929

Qun 11

Phng 02

0839691272

minhphung99@hcm.vnn.vn

Qun Th c

Phng Linh Trung

08 38 969 337

38960542

vietthang@vietthang.com.vn

Qun 9

Phng Tng Nhn Ph A

Qun Tn Ph

Phng Tn Thi Ho

08 3834 3729
0839641468 08396

Qun Th c

Phng Bnh Chiu

Qun 5

Phng 02

Qun 1

38212102

3
6
10

kimthoa2772@gmail.com

39616333

ngocbich@ticovietnam.com.vn

9142506

37291854

loanpt-iwasaki@hcm.fpt.vn

0838554256

thu.nguyenthile@huongthuy.com.vn

Phng a Kao

0838554256
84838298114 38

38226012

ketoancty@trungson.com.vn

Qun 1

Phng Cu Kho

0838368363

38368363

Qun Tn Ph

Phng Tn Thnh

088121200

38121200

nguyenbenthanh@yahoo.com

Qun 1

Phng B?n Thnh

38254321

loan.nguyen@mtc.com.vn

Qun 3

Phng 06

0839302322

ngocln@bmt-group.vn

Qun 3

Phng 06

0837402740

account@minhdan.vn

Qun Th c

Phng Bnh Chiu

Qun 5
Huyn C Chi

Phng 09
X Nhun c

8363144-8352361 54252991
37928229
37928229

Qun 1

Phng B?n Ngh?

0835214890

Qun 7

Phng Tn Ph

8257709

Qun Tn Bnh

Phng 02

38444859

083 9302 322

11

hoptacxa29@yahoo.com.vn

5
11

12

0838444859

ketoan@daitoanthang.com

Qun 1

Phng B?n Ngh?

083822 8684

38228684

11

Qun 1

Phng B?n Ngh?

08 38151747

38151747

nguyenthithiennga@nng.vn

Huyn Bnh Chnh

X Tn Kin

08 3756 2750

62649191

giakim@giakim.com.vn

Qun 7

Phng Tn Thun ng

7700031

37700031

solenvnfa@mail.solen.com.tw

Qun Bnh Thnh

Phng 11

8483516 2288

0835162288

10

Qun 7

Phng Tn Thun ng

8721219

37701219

11

Qun 3

Phng 06

0838232788

38232788

vilc@vinaleasing.com

Qun Tn Bnh

Phng 08

8649198

73028768

anhkhailyco@yahoo.com.vn

Qun Tn Bnh

Phng 12

08-38117454

0937123866

thanhtam166@gmail.com

Qun Tn Bnh

Phng 02

ngannguyen.nlp168@gmail.com

Qun 3

Phng 06

38449271
(848) 39325234 (84
39325234

vrg@rubbergroup.vn

Qun 1
Huyn Bnh Chnh

Phng Nguyn C Trinh


X Vnh Lc A

(08) 39 200 408

39200408
37655252

samco@samco.com.vn
phan_minh_toan_thang@vina-bat.com

Huyn H?c Mn

X Xun Thi Sn

08 37139318

0837139318

Qun Th c

Phng Linh Trung

8968326

38967155

ugv@hcm.vnn.vn

11

Qun 7

Phng Tn Thun ng

377001920

37701920

accounting@nissey.com.vn

11

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun Bnh Thnh

Phng 22

Qun 1

Phng a Kao

35210875

35210876

linhttt86@gmail.com

Qun 10

Phng 14

8640021

38659273

tckt.potmasco@gmail.com

Qun 1

Phng Nguyn Thi Bnh +84838290135

38290135

info@dienquang.com

Qun Bnh Thnh

Phng 02

0862976181

Qun 3

Phng 09

Qun 9

Phng Long Thnh M

Qun 1

Phng B?n Thnh

0835264581
38230773

2
12

13
11
3
10
9
cms@cms-vn.com

37335663
0838245991

11

11

39118006

0967432836
(08) 3526 4581 352

11

8
11

toma_teco@yahoo.com

Qun 3

Phng 07

39318100

dang.trang@sojitz.com

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

37547454

giangle@smc.vn

Qun Tn Bnh

Phng 13

08 38 106 701

Huyn C Chi

X Tn Ph Trung

8366807-8366808 38922477

thanhtrang.tranthi@imv.com.vn

Huyn H?c Mn

X Tn Hip

8914624

0862513085

minhmai_mai@yahoo.com

Qun 12

Phng Thnh Xun

0837160517

Qun 8

Phng 16

08 37160517
(08) 38776249 3877

0862606454

sales@kientrunglong.com.vn

Qun 7

Phng Tn Ph

54112323

yenpth@petechim.com.vn

Qun 3
Qun 4

Phng 09
Phng 12

84854 112 323


083931863939311966
84-8-39113113

Qun 7
Qun Tn Bnh

Phng Tn Thun ng
Phng 05

8722813
8445604

37701813
37562906

Qun Tn Ph

Phng Ty Thnh

0838155498

Qun Tn Bnh
Qun 1

Phng 14
Phng a Kao

(08) 38493178

Huyn Bnh Chnh


Qun3

X Vnh Lc A
Phng 06

0837652061
083765
38279191

Qun 5

Phng 10

Qun Th c

0838106701

11
8
8
11
9
8

01222070148 huongktdic@gmail.com
39113113
info@hafele.com.vn
leduyhungvu@vinacosmo.com.vn

8
10
9
9
11
8

38492975
38205332

btgiang@interflour.com

8
11

37652061

sgfoods@sgfoods.com

08 38560113

38560108

yennhi@fcm.com.vn

Phng Bnh Chiu

0838979888

38979888

everwincan@vnn.vn

11

Huyn Bnh Chnh

X Hng Long

08-54291168

54291168

dany.mai@sunwaymario.com

13

Qun G Vp

Phng 05

84-8-39843252

39843252

tungnguyen@hoathinh.vn

Qun 7

Phng Tn Thun ng

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun Bnh Tn
Qun G Vp

0837700707(37701253

37700707

kimanh06@gmail.com

39390400

tram@ngkntk-vn.com

083910 6666

39106666

petrocetcoots@petrosetco.com.vn

Phng Tn To A
Phng 01

(84-8)37505555
08 66724406

0837505555
097869918

info@thienlonggroup.com
khuyennguyen293@gmail.com

9
8

Qun 1
Qun 3

Phng B?n Ngh?


Phng 13

08 3936 9426
3526 1047

39369429
35261047

maisonjsc@maison.com
baominhanco@gmail.com

9
8

Qun Bnh Tn
Qun 11

Phng Tn To
Phng 09

9506618
08 39632090

083726446
0839632090

bao@vietsieu.com

9
8

Qun 1

Phng Cu ng Lnh

8279077

22148915

Qun 1

Phng B?n Ngh?

0838248445

38248445

loan.phan@boehringer-ingelheim.com

Huyn Bnh Chnh

X Tn Kin

0837560061

xuanha2909@yahoo.com

Qun 6
Qun 10

Phng 01
Phng 12

0838552849 385520
0839797406

0838590120
0839797406

hiepthanhpd@yahoo.com.vn

9
8

Qun 1

Phng B?n Ngh?

0838275333

0838275333

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng A

(08) 37540084

37540084

thaithuan921@vnn.vn

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

0939330582
8968780

0838646506
39330526
38968780
0838779563

huyminhquangnaper@yahoo.com.vn
trancong.thai@yahoo.cm
sapabtg@sapagroup.com
vuongquocsteel@gmail.com

10
3
Th c
11

14
08
Bnh Chiu
12

9
11

8
11

8
8
8
8
12
8

Qun 1

Phng B?n Ngh?

0839142012

39142012

Qun 5

Phng 15

08 39553855

39553855

tranthihue@aiongtien.com

Qun 10

Phng 02

38330579

ntthao@sg.cmc.com.vn

Qun Tn Bnh

Phng 02

0839907405

39907405

truongdung@anhuy.com.vn

Huyn Bnh Chnh

Th? trn Tn Tc

0822183387

22183387

thepquangmuoi@gmail.com

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng B

38771711

38118180

davisteelvn@gmail.com

Qun 1

Phng B?n Ngh?

08-38290 038

38290038

thuyphuong.pham@vnm.fujixerox.com

Huyn Bnh Chnh


Huyn Bnh Chnh
Qun Bnh Thnh

X L Minh Xun
X a Phc
Phng 22

083766 2174

37662174
0862971430
35126400

tanhungthai@yahoo.com.vn

Qun 1

Phng B?n Ngh?

0906771588

quyen.luong@adidas.com

11

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

38605345
37505594
38552375
35142255
38146688
54094511

minhloi_bb@yahoo.com
minhkimlong1994@gmail.com
tai@plastic04.com
contact@coteccons.vn

8
6
10
9
9
11

7
Tn Ph
Bnh Tn
6
Bnh Thnh
Tn Bnh
9

Tn Ph
Ph Trung
Tn To A
01
17
04
Tn Ph

0835126400

8222112
0838605345
38552735
0835142255
38116688

annam-finefood@annam-group.com

11
8
8
8

Qun 11

Phng 03

0896922729606642

39692272

nhuarangdong@rdplastic.com.vn

Qun Tn Ph
Qun Bnh Thnh

Phng Ty Thnh
Phng 25

08 38143141
08 3512 5248

38143141
35125248

duyen-nguyen@vuhoangminh.com
kimhue@goodfood.com.vn

8
8

Qun Bnh Tn
Qun Tn Ph

Phng Bnh Hng Ho B


Phng Hip Tn

bachkimthunfoods@yahoo.com.vn

8609856

0873028768
39737774

8
8

0650.767811

Qun 11

Phng 08

84 08 3962 2857

0839622857

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Hng Ho B

08 3765 0623

0837650628

Qun Ph Nhun

Phng 11

0838421834

848.3842184

info@duytanpharma.com

Qun 7
Huyn Bnh Chnh

Phng Tn Ph
X Bnh Chnh

08 5414 1911

54141911
0862684149

baotran.huynh@porsche-vietnam.com
congtyphuxuanviet@yahoo.com.vn

Qun 3

Phng 06

6290959362909594

0862909593

thuy_kt@quochuyanhcorp.vn

Qun Ph Nhun

Phng 08

(08) 38444861

840838444861 maseco@maseco.com.vn

Qun 8

Phng 05

38501775

Qun G Vp

Phng 12

08 6257 8510

840902597227

Qun 7

Phng Tn Thun ng

8720213

37701214

Huyn Bnh Chnh


Qun 1

X L Minh Xun
Phng Tn ?nh

38439418

38481132

Qun Th c

Phng Bnh Chiu

37293189

te-1vietnam@.com.vn

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

8901660
088224364 8298494
8359533
3877 1147
08221904868

38224364
38359533
37562581
22194868

truc.bui@vipesco.com.vn
dungtlq5@hcm.fpt.vn

1
5
Bnh Tn
G Vp

a Kao
08
Tn To A
05

Qun 7
Qun 8

Phng Tn Thun ng
Phng 06

7701025-7701026 37701025
38523468

Qun 3

Phng 06

08 3930 1159

0839301159

toandaihung@hcm.fpt.vn

8
11

tmafamily@yahoo.com

9
11
8
9

9
tempearl.vn@hcm,vnn,vn

11

10

nhieuloctrading@gmail.com

11
3
8
8
8
11
9

ttkh19832004@yahoo.com

Qun Tn Ph

Phng Ty Thnh

0838154064

38154064

acecookvietnam@vnn.vn

Qun 9
Qun 7
Qun 11
Huyn Bnh Chnh

Phng Hip Ph
Phng Tn King
Phng 16
Th? trn Tn Tc

0838961810
62624079
0839690403
0837604540

38961810
62624080
39690403
37600442

info@thaiduongbil.vn
lehongdanhdt@yahoo.com
tanvinhthaico@yahoo.com
nguyenminhbc@gmail.com

8
8
8
9

061-3936390

0613.514.037
Qun G Vp

Phng 10

0838940914

08-389440914 thoan@agtex28-1.com

Qun 7

Phng Tn Thun ng

7700487

37700528

Qun 7
Qun 3

Phng Ph M
Phng 06

0854116655
39300958

89300958

Qun 1

Phng B?n Ngh?

+84862615063

62615063

Qun Bnh Tn
Qun Ph Nhun

Phng Tn To A
Phng 09

7507511
(08) 38 478 000

35262313
38478000

ovaga@yahoo.com

1
11

2
hue.le@tp-link.com

11

binh.lethithanh@avnet.com

11
11

0650625526
Qun
Qun
Qun
Qun

Th c
Tn Ph
Bnh Thnh
1

Phng
Phng
Phng
Phng

Linh Trung
Ho Thnh
17
B?n Thnh

8969426
9737278
0985625477
0838239010

0838969426
39737592
37173989

Kollan@vn.megawell-ind.cm

11
9
8
8

Qun 7

Phng Tn Thun ng

8721903QUOT7

37701045

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

08 3516 3885
8587866
0838 279 379

35163885
38587866
38279379
62605724

thao-vn@hcm.fpt.vn
thaihoaseafood@gmail.com

3
8
9
8

0862795549

ceoadong@gmail.com

Bnh Thnh
11
1
8

12
09
B?n Ngh?
16

6258 479666589817

giaphu@tppc.com.vn

11

Qun Ph Nhun

Phng 03

Qun 1

Phng Nguyn Thi Bnh 08 3515 8866

35158866

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

0866605208

thinhphat777@yahoo.com.vn

Qun Bnh Tn
Qun Bnh Thnh

Phng Bnh Tr? ng B


Phng 25

08 62585007

0838775943
62585007

vinhthaitimber@hcm.vnn.vn
info@xaydungtuanloc.com

8
9

Qun Bnh Tn

Phng Tn To

08 37542844

0837542844

Qun Th c

Phng Linh Trung

0838975066

38975066

Qun 1

Phng B?n Ngh?

08 3911 3888

39113888

Qun 7
Qun 11

Phng Tn Thun ng
Phng 15

Qun 1

Phng a Kao

7701773-7701774 37701773
0839487178
0839487178
3822 5063 - 3822
595
38225063

Qun 11
Qun Ph Nhun

Phng 08
Phng 09

0836065288
0838445837

0650 3740 888

08-37517017

acct@danuvina.com.vn

11

11
mvc@matai.com.vn
hoangmai166@yahoo.com
info@navetco.com.vn

11
8
3
8
8

Qun 1

Phng B?n Thnh

9250008

Qun Tn Bnh

Phng 02

8443298

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun Bnh Thnh


Huyn C Chi
Qun 4

Phng 2
X Tn Thnh ng
Phng 01

0650 3739 117


08 37979009
+84839400623

0650.3739117
37979009
thuyho@kimvico.com.vn
39400623
tranquangtri.nguyen@sanofi.com

Huyn Bnh Chnh

X Bnh Hng

08.54318717

Qun Tn Ph

Phng Ho Thnh

0854318717
(08) 3860 9003 386

Qun 12

Phng Tn Chnh Hip

Qun 11
Qun Tn Bnh

Phng 15
Phng 07

Qun 7

71096789

tqc.twa@hcm.vnn.vn

39106650

chailease@chailease.com.vn

8
11
8
9
11
9

38654133

taplast@tanphuplastic.com.vn

0986580788

lephuong.2000@gmail.com

(84) (8) 8650258


8644730

38650363
38642368

info@mekophar.com
daithanh@tanadaithanhgroup.vn

10
8

Phng Tn Thun ng

08-37700149

0837700149

taiviet2008@gmail.com

11

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng B

08 37561840

37561841

dactruongphat11@gmail.com

Qun 6

Phng 06

Qun Tn Ph
Huyn H?c Mn

Phng Ho Thnh
X B im

Qun Tn Bnh

Phng 12

(84 8) 973727797372
(08) 3712 5697
8110702 8113673 -

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng B

8750570

Qun 3

Phng 01

35285252

840839607941 vanhai@aasvn.com

39737277
37125697

daihungplastic@hcm.vnn.vn
info@unibenfoods.com

9
9

38493799

kimhoanvu@kimhoanvu.vn.com

0837560163

hieu.long@thanhphupack.com

Qun 1

Phng a Kao

Qun Bnh Thnh

Phng 19

Qun 12

Phng Hip Thnh

Qun 3

Phng 04

Qun Tn Ph
Qun 1

0839238063

0913046143
0835140368

(84-8) 3717 6111


-(
37176123

13
xnkkhaianh@yahoo.com

duc.haothanh@hcm.vnn.vn

8
9

39307478

info@robot.com.vn

Phng Tn Thi Ho
Phng a Kao

(848) 39307479
84 8 39612085396125
62651888

39612072
62651888

telexcautre@hcm.vnn.vn

10
11

Qun 7

Phng Tn Thun ng

8729462

37701462

Delphi@dp.com.vn

11

Qun 7

Phng Tn Thun ng

8721874

37701874

accounting@proceeding.com.vn

11

Qun 1

Phng Phm Ng? Lo

9255418

39256016

hanguyenco.ltd@gmail.com

Huyn Bnh Chnh


Qun 7

X Vnh Lc A
Phng Tn Phong

0902669088

54250541
0838733551

chauphu2005@yahoo.com.vn
ngocdungkt87@yahoo.com

8
9

Qun Th c

Phng Linh Trung

Qun 7
Huyn Bnh Chnh

Phng Tn Thun ng
X Tn Kin

Qun 7
Qun Bnh Tn

Phng Tn Thun ng
Phng Tn To

Qun Bnh Tn
Qun 1

37220033
8729433

08377000004 pksaigon@hcm.vnn.vn
0837562750

11
9

0838768577

37700304
38768577

mytien.vn@aoet.com.tw
hcmsales@hllweldmesh.com

11
8

Phng Tn To
Phng C Giang

0866731746
8377457

0866731746
38365703

hanhchanh.hcm@tinovn.com
hoathuanrubber@yahoo.com

8
8

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Hng Ho B

0989367743

0989367743

namanfoodsco@gmail.com

Qun Tn Bnh

Phng 12

0613.936.622
62966959

Qun 7

Phng Tn Thun ng

37700185

nguyenvinhtrang@walla.com

Qun 3
Qun Bnh Thnh

Phng 04
Phng 15

0835122546

38181122
35122546

Qun G Vp
Qun 1

Phng 14
Phng B?n Thnh

0902660775
089250985

39250222

Qun 5

Phng 02

8363251-9233010 39233010

muoi.do@trasas.com.vn
nhuptt@toanluc.com.vn;tienptt@toanluc.com.
vn;

Qun 7

Phng Tn Thun ng

0837701790

37701790

vungan@unimaxsg.com

11

Qun 7
Qun Bnh Thnh
Qun Ph Nhun

Phng Tn Thun ng
Phng 15
Phng 01

8720904
0838688588

37701904
0838688588
0839959986

palace-vn@palace-group.com

11
8
8

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun 7
Qun Tn Bnh

Phng Tn Phong
Phng 12

Qun 1

Phng B?n Ngh?

11
9

yuanshun.vn@gmail.com

38236265
(08) 5410 8888
0908125022

11

8
10
9

13

08.54108888
39481994

8
8

62887688

huong_dobich@jjsea.com

11

38200441
54032391

aulac-asc@aulac.com.vn
cokehuong@gmail.com

10
8

info@ngoctung.com

Qun 2
Qun Th c

Phng Thnh M Li
Phng Bnh Chiu

84838734192
62589922
0854032940

Huyn Bnh Chnh

X Tn Nht

7660815

0837754034

Huyn Nh B?

X Hip Phc

08 3781 8439

37818439

Qun 7

Phng Tn Thun ng

8720317

0837701317

9
11

ketoan@gunze.com.vn

11

Qun Ph Nhun
Qun 6
Qun Tn Bnh
Qun 1
Qun Tn Bnh
Qun Th c
Huyn Bnh Chnh
Qun 3

Phng 15
Phng 06
Phng 14
Phng a Kao
Phng 02
Phng Linh ng
X L Minh Xun
Phng 06

(848) 22200884
08 3864 5936
0838492443

Qun 12
Qun Bnh Thnh
Qun 1

840837194611 bichlien@thaituan.com.vn
0838403658
hoanghanhpl@gmail.com
39151287

9
8
8

Qun 10

Phng ng Hng Thun 087194612


Phng 17
38406076
Phng B?n Ngh?
0839153136
39272930 Phng 10
38348902

0838348902

sapacochem@vnn.vn

Qun Bnh Thnh

Phng 15

3518 0275

0835180275

agent@temsco.net

11

Qun Th c

Phng Bnh Chiu

37294160

37294160

tuyen.dang@newasia.com

11

Qun 4
Qun Bnh Thnh

Phng 12
Phng 15

39431525
54221255

ngan.lethikim@thakralvn.com
daeyoungenc@gmail.com

11
11

Qun Th c

Phng Bnh Chiu

7292112

37292112

hktuyen@theodorealexander.com

11

Qun 7

Phng Tn Thun ng

37701320

phat@nikkso.com.vn

11

Qun 6
Qun 6

Phng 06
Phng 06

8723320
08224128500839697
8553223

Qun Tn Ph

Phng Tn Thnh

38109508

08 38109508

0854023167
08 62616910
08 3521 0585

0822200884
38655167
0909663801
38207999
0838163254
54023167
0837682341
0835210585

phanvu@phanvu.com
truy1963@yahoo.com
ptpvinh81@gmail.com
account@navy.com.vn
xuanthanh.linkedin@gmail.com
hang.cao@qd.tek.vn

0839697995
0837554755

9
8
8
8
8
8
8
8

8
8
thucdoan@hunggianguyen.com

Qun 2

Phng Thnh M Li

Qun 6

Phng 13

Qun 1
Qun 1

Phng B?n Ngh?


Phng C Giang

Huyn Bnh Chnh


Huyn Bnh Chnh
Qun Th c
Qun G Vp
Qun 7

X Vnh Lc A
X a Phc
Phng Linh Trung
Phng 07
Phng Tn Hng

39747415
38205958

Qun 7

Phng Tn Thun ng

Qun Bnh Tn

Phng Tn To

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

Bnh Tn
5
1
Bnh Thnh
G Vp

Bnh Tr? ng B
14
a Kao
22
6

0837421331

0965 022 788 0965


39206606

37421331

info@namthaison.com.vn

35042616

tinphuccorp@gmail.com

scpc@scpc.com.vn

8
2

0838365778
39747415
37780588
0838964025
0838943854
37755740

ctydetvietphu@yahoo.com.vn

37700968
087543488 7543489

37700968

antpt@soabacdau.vn

37543488

buithin@tanucviet.com.vn

8548320
08 3925 6414
0838408038

38548320
39256414
0835146161
0838953268

tankimhung222@yahoo.com.vn
tantruoc@tanvietco.com

8
8
9
8

thuy.nguyen@hoabinhcorporation.com

(08)35880654
(08) 37755740

trinhlea@delta-medical.com.vn

8
11
8
8
8

Qun 3

Phng 07

0839325030

39325030

Huyn Nh B?
Qun Tn Bnh

X Hip Phc
Phng 02

(08) 37818550
0862969036

0837818550
0839974813

8
8

Qun 1

Phng Nguyn C Trinh

(08) 3838 9941

38389941

Qun Th c

Phng Linh Trung

7240033

37240033

11

Qun 7
Qun 1

Phng Tn Thun ng
Phng B?n Ngh?

8720943
08 38222090

37700527
38222090

ketoan14@yasuda.com.vn
info@viethoanong.com.vn

11
8

Huyn Bnh Chnh

X L Minh Xun

0976017968

22250814

cpcuulong@vnn.vn

Qun Bnh Thnh


Qun Bnh Thnh
Qun 11

Phng 12
Phng 12
Phng 15

0835113287
62976680
0837545959

nvquang@foodchimco.com.vn
trung.nguyen@inoxdaiduong.com

8
8
8

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

08 3511 3287
62976680
0837545959
0838779539 08387
0902 835628
84838159652
0837508523
84-8-38632922090367

38779539
38423830
38159652
37508523

hungphatthanh@gmail.com
Lengocanh@quangminhha.com
soiquoctetl@vnn.vn
giaokt@footgear.com.vn

38632922

dungphung1972@yahoo.com

11
Ph Nhun
Tn Ph
Bnh Tn

05
09
Ph Thnh
An Lc

Qun 10

Phng 12

Qun Tn Bnh

Phng 02

Qun Ph Nhun
Qun 6

Phng 08
Phng 09

+84 8 3842 0100 38420100-112 merckvn-care@merck.vn


089690973
39690973
binhminhplas@hcm.fpt.vn

Qun 10
Qun 7
Qun 6

Phng 12
Phng Tn Hng
Phng 02

0836025677
0837719999
9697925

0836025677
37719999
0839697925

Huyn Bnh Chnh

Th? trn Tn Tc

(08) 37606365

0838571288

Qun Bnh Tn
Qun Bnh Thnh

Phng Tn To
Phng 12

0913166871
0835113287

0835113287

phuonghoavlc@gmail.com

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

2720324
62958390
08 6264 9191

37700853
0838224848
0862958390
0838455788

ngo-ngan@nidec-tosok-global.com
info@apsaigonpetro.com.vn

088440131
8560657

38440131
0838587452

toanthang.corporation@gmail.com
ctyvinhphat@gmail.com

7
1
G Vp
Bnh Thnh

Qun Tn Bnh
Qun 11

Tn Thun ng
B?n Ngh?
10
5

Phng 02
Phng 02

35471549

8
8
9
13
8
8

headoffice@agro-thanhson.com.vn
vinhnong83@yahoo.com.vn

11
10
1
8
8
8

uyennguyen@kimthinh.net.vn

8
11
10
8
8
9
8

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Hng Ho B

Qun Th c
Qun 1
Qun 5

Phng Bnh Chiu


Phng a Kao
Phng 10

0837501393083767018

0838755025

(08) 3824 0888


08 37528220

0108249491
38240888
0838559460

tacnvansanh@yahoo.com.vn

tanlapthanhptvn@vnn.vn

6
8
8

0650.717760
Qun Tn Ph

Phng Ty Thnh

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

Bnh Thnh
Tn Ph
12
1
3
5
Tn Bnh

26
Hip Tn
Tn Thi Nht
C Giang
09
05
12

08 54442351
54442351
083829662038225373
38296620
08 3899 1245 - 08
38
38981051
0839616068
39616068
(08) 62558165
0838386452
38386282
0835260677
0835260677
08 3838 3400
38383400
39481994

9
sbcc@sochemvn.com

giangthutrinhvn@yahoo.com

8
8

pitco@pitco.com.vn
xnkhoangkiet@yahoo.com.vn

9
8
3
8

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun 1

Phng a Kao

Qun 3

Phng 06

3823 3470

38233474

quynh.ngoc.xuan.le@mosanto.com

11

Qun 7

Phng Tn Thun ng

3700363

37701688

zcvn@hcm.vnn.vn

11

Qun Bnh Tn
Qun Tn Bnh

Phng Bnh Tr? ng B


Phng 08

Qun Bnh Thnh

Phng 22

0835072139
0835072139
08 39741489
39741489
08 3514 7871 - 08
35
35116452

hiennguyen7979@gmail.com
dieulonghcm@yahoo.cm

8
8
8

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Hng Ho B

Qun Tn Bnh

Phng 02

Qun Th c
Huyn H?c Mn

Phng Bnh Chiu


X B im

Qun 1
Qun Bnh Tn

Phng B?n Ngh?


Phng Tn To

08 5425 4036
0838242202 3824 8
37528081

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

0837540781
08 38298 366
0838224273
0906967111

37540781
38274434
38224273
0982420099

tanthuanthanh1@gmail.com
sosalco@hcm.vnn.vn

Bnh Tn
1
1
2

Tn To A
a Kao
a Kao
Bnh An

37653131

84-8 38458672

11

38458672

longnguyen@vn.texmat.com

11

37291881
0854254034

lisa@vinawood.us
sangtrongco@aol.com

11
8

38457776
37528081

tanvietquangjsc@gmail.com

giabaoco.ltd@gmail.com

8
9
8
10
8
8

Qun Tn Bnh
Qun Bnh Thnh

Phng 04
Phng 21

08 6296 1670
8435146984

62961670
0835140217

nhien-thuy.tran@atotech.com

11
8

Qun 1

Phng B?n Ngh?

08 3821 7740

38217740

xuando@daewoo.com.vn

11

Qun Tn Ph

Phng Sn K

Qun 7

Phng Tn Thun ng

8720112

Qun 11
Qun Tn Bnh

Phng 15
Phng 04

8649693-8665617 0938740414
38485000

Qun 4

Phng 12

+84 8 3943 3586 0839433586

Huyn H?c Mn
Qun Tn Bnh

X Xun Thi Sn
Phng 10

08 37139999
08 37196333

08 38164536
37701112

0837139045
0837196333

8
welltime_motor@vnn.vn
thepphuongmai@gmail.com

11
8
8
11

taxtoancau@gmail.com

8
8

Qun 12

Phng An Ph ng

0936135428

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

39707 666
8515503
08 3980 1587
(08) 39485727

Tn Bnh
8
8
Tn Bnh
Bnh Tn
Tn Bnh
Bnh Thnh
Bnh Thnh

06
02
16
12
Tn To A
12
17
26

08 38492861
0989333379

39918080
0838515503
39801587
39485729
37507776
38492861
0854452768

kimanh18872@yahoo.com
vietgiaithanh@yahoo.com
info@ngocbien.com

ctyanvinh2012@gmail.com

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun 1

Phng Nguyn C Trinh

38370778

38307429

Qun 3
Qun Ph Nhun

Phng 06
Phng 04

+84-8-39308390

39308391
0838457699

hungngocdang@tatco.vn

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

38297323
0839105423
38270163
37190523
0837594021

machinosg@hcm.vnn.vn
phuongthao@pttraseco.com.vn

39612387

khanganh2004_ng@yahoo.com.vn

39309446

misafood@gmail.com

37701190
38752026
38381321

quocquynh@techlink.vn

Qun 3

088297323 Nguyn Thi Bnh 3829418


a Kao
083910 5423
B?n Ngh?
08-38270163
04
04
08 3759 4021
(84) (8) 39612844
Phng Tn Thi Ho
0839309446-47Phng 06
48

Qun 7
Huyn Bnh Chnh
Qun 5

Phng Tn Thun ng
X Tn Qu? Ty
Phng 02

1
1
1
Tn Bnh
3

Qun Tn Ph

8
8
8
8
8
8
8
8

giaytoanviet@gmail.com
seataco@ymail.com

vinhphuco173@yahoo.com.vn

13
9
9
8
8
8
9
10
8
11
8
8

Qun 1
Qun 2

Phng B?n Ngh?


Phng An Ph

848225446

0650 366 3333


39252932

38225446
0837407347

fahasa-sg@hcm.vnn.vn

39250162

g-account@hongco-it.com

38123166
0903058475
37754942

xinh@megawecare.com
ngthuong1905@gmail.com
tanphat.import@gmail.com
luthikt@gmail.com

10
9

Qun 1

Phng Phm Ng? Lo

Qun Tn Bnh
Huyn H?c Mn
Qun 7
Qun Bnh Thnh
Qun 1

Phng 13
X Xun Thi ng
Phng Tn Quy
Phng 25
Phng B?n Thnh

08-38123166

Qun 5

Phng 14

38550670

Qun 7
Qun Tn Ph

Phng Tn Thun ng
Phng Tn Qy

top19@cchcap.com.tw
vietsuncorp@vnn.vn

Qun 8

Phng 15

7700198
0837700352
38472878
38472878
08 38552689 - 08
398
0838552689

Qun 3
Qun Bnh Tn

Phng 06
Phng Bnh Tr? ng

38207727
0903918882

38207727
54070708

thuy@getz.com.vn

11
8

Qun 7

Phng Tn Thun ng

7701014

37701021

tmv35@tmv.com.vn

11

Qun 4

Phng 12

38942522

08 39430875

ktuyetly@gmail.com

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

7653387
088117757
8530686
0837540099

37653387
38117757
0838560101
37540099

phongketoan@daiphuoxyplast.com

8
8
8
8

08 39561872

38462333
0839561871

long@dunloptyre.vn
xuanviet@mekonggriver.vn

Bnh Tn
Tn Bnh
11
Bnh Tn

Qun Ph Nhun
Qun 11

Bnh Hng Ho B
12
07
Tn To A

Phng 08
Phng 07

0903737386
08 3823 5562
8331931

39151133
38550670

talimicoltd@viettel.vn

info@adongpaint.com.vn

tkhuyenco@vnn.vn

8
11
8
8
8
8
8

11
9
9

11
8

Qun Tn Ph

Phng Tn Thnh

62678195

ketoantrieuan@yahoo.com.vn

Qun 7

Phng Tn Thun ng

Qun 7

8729931

37701931

hnhkieuphong2000@yahoo.com

11

Phng Tn Thun ng

8729971

37701971

shohei@hcm.vnn.vn

11

Qun 7
Qun 1
Qun 7

Phng Tn Phong
Phng B?n Ngh?
Phng Tn King

0838770062
(08) 38291944
0839627356

0854122948
0838291944
0839626650

tandaiminh@yahoo.com

Qun 3

Phng 06

35206609

mai.tran@bunge.com

Huyn H?c Mn
Qun Tn Ph
Qun 3

X Xun Thi Sn
Phng Hip Tn
Phng 06

37106168

Qun 6
Qun 1
Qun 10
Huyn Bnh Chnh

Phng 10
Phng Cu ng Lnh
Phng 15
X Vnh Lc B

38751884
0838211211
0839770417
0838777586

38751884
19001267
0839770417
38777586

Qun 2

Phng An Ph

2407886

2407886

Qun Th c

Phng Linh Trung

8964775

0838964771

Qun 12

Phng Thnh Lc

Qun 3
Qun 1

Phng 06
Phng a Kao

(08) 6650 3055


(08) 6650 30
08 39304175 - 08
393
39304175
9305307
39100555

Qun G Vp

Phng 17

0837106168
0839308391

ttnduyen69@yahoo.com
hungngocdang@tatco.vn

phuong.ntk@ctt999plastic.com.vn
sansanoc84@yahoo.com.vn

9
1
8
11

8
8
8

8
9
8
9

8
thu_thuy@maxzoneltd.com

11
8

animexsg@hcm.vnn.vn
lienson@hcm.vnn.vn

10
8

Qun G Vp

Phng 07

+ 84 8 35886754 0835886754

huynhlehcm@hcm.fpt.vn

Qun Bnh Tn
Qun 5

Phng Tn To
Phng 13

2177905

840862539705 kt@thcmasterbatch.com
39526567
cophan@hanvinh.com

8
9

Qun 1

Phng a Kao

08 54333338

54333338

Qun Bnh Tn
Qun 1

Phng Tn To A
Phng C Giang

0838505389

37505389
38389911

thinhkhang@thinhkhangplastic.vnn.vn
hoai.nguyen@htpcorp.vn

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Huyn C Chi
Qun Tn Bnh

X Tn An Hi
Phng 01

(08) 38924670
0862924511

38924671
62680972

thuythanh@lspack.com.vn

Qun 8
Qun Tn Bnh

Phng 02
Phng 12

Huyn Bnh Chnh

X Vnh Lc A

(08) 39719001
0838669753
anhtinvn@gmail.com
8114190
38114190
08 3765 2180 - 08
37
840837652181

Qun 1

Phng Nguyn Thi Bnh 08-39142848

39141938

ketoan@camle.com.vn

Huyn Bnh Chnh


Qun Tn Bnh
Qun 2
Qun 11
Huyn H?c Mn
Qun Ph Nhun
Qun 3
Qun 2

X Phong Ph
Phng 01
Phng An Ph
Phng 11
X ng Thnh
Phng 09
Phng 06
Phng Bnh Trng Ty

35031811
0839914265

ktvantienphat@gmail.com
nga14021986@yahoo.com

8
8

0839629026
0837113424
39970979
0839306464
37295466

fataco@hcm.fpt.vn
ngan_thaile@yahoo.com
ketoan@lienphat.com.vn
lamdung1980@yahoo.com
cashewviet@gmail.com

8
6
9
6
8

Qun 4

Phng 13

vinaplast39@hn.vnn.vn

0838688254
083 899 2330
0839629026
7110620
0839970980
9330826

84839453301/394
533
39453301

8
9

11
8
8
8
9

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun Tn Bnh

Phng 02

Qun Th c
Qun 6

Phng Linh Trung


Phng 11

Qun 3

Phng 06

Qun 1

Phng Nguyn Thi Bnh 8299926

38218783

dungketoanthaison@gmail.com

Qun 5
Qun 11
Qun Bnh Tn

Phng 10
Phng 12
Phng Tn To A

(08) 3857 3810

38573810
0839626210
37505339

trunghuy@sales.com.vn
dh_duonghong@yahoo.com
kimduc@kimduc.com.vn

8
8
8

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

08 37700560
0838594779
8488840
0838040329
(84) 39540 660

37700560
38594789
39118909
0835106758
39540660
0838542790

0912473602

39414262
37653381
37313453

7
5
1
Bnh Thnh
8
6

Tn Thun ng
11
a Kao
12
08
01

Qun 2
Huyn Bnh Chnh
Qun 9

Phng Bnh An
X Vnh Lc A
Phng Phc Long B

Huyn Nh B?
Qun Bnh Thnh

X Hip Phc
Phng 13

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng B

0838273083
38546110-535 anhvannguyen_va@yahoo.com

(848) 3724 1332


37
(08) 3877 4130

0837242128
0983989820

9
8

08 3512 7207

0839330152

37505339

84-8 7313457

08-38734115/0838734
38734115
0908342711
0835534562
0822146811 08221
0913105560

accounting16@tanthanhcontainer.com
giahiepplastic@gmail.com

thepvietthanhla@gmail.com
thaibaosteel@gmail.com

trinhntk75@yahoo.com
account@visingpack.com
acc.dept@phuoclong.com.vn

11
8
8
8
8
8

8
11
10

hoptri@hoptri.com
info@easterlumber.vn

8
8

loanphamthi@yahoo.com

Qun 5
Qun Ph Nhun

Phng 09
Phng 07

08 38354509
5173339

38352798
0835173339

kim_lien1912@yahoo.com

6
8

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

0862581136
08 3754 3239

mayphatdien@hcm.vnn.vn
theanhdn@gmail.com

0837516912

62581132
37543239
0862533456
0838170128

8
8
9
8

1
Bnh Tn
3
6

B?n Ngh?
Tn To A
09
13

thuyduong@namdan.com.vn

Qun 1

Phng C Giang

08-35121096

08-3512.1096

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

0903909767

38755174
38218085
39556677
39111701

thepbinhminhbt@gmail.com
hangly@aim.vnn.vn
thanhthuydo967@gmail.com
ketoan@ecotek-canada.vn

39975284
54316174

minhnguyet@mayekawa.vn
whiteoceanvet_vn@yahoo.com

11
11

contact@nanogenpharma.com

8
8

Bnh Tn
1
11
1

Tn To A
B?n Thnh
04
a Kao

8560017
39111701
84-839975284/5/6

8
8
8
8
8

Qun Ph Nhun
Huyn Bnh Chnh

Phng 09
X Bnh Hng

Qun 9
Qun Tn Ph

Phng Tng Nhn Ph A


Phng Ph Thnh

0837309931
0839761101

37309931
39761101

Huyn Nh B?

X Hip Phc

08 37818554

37760809

Qun 11

Phng 04

0854052259

08485405136 ketoan.caohung@gmail.com

Qun Tn Ph

Phng Ty Thnh

Qun Tn Bnh

Phng 13

Qun 3
Qun Bnh Thnh

Phng 06
Phng 26

Qun 4

Phng 12

38161145

39303894 38150974-

0839400991

13

38150974
0838984981

mebiphar@vnn.vn

2
8

08 39400991

huynhtuanquang@yahoo.com.vn

Qun 1

Phng B?n Ngh?

(84-8) 62 555 660 0862555660

Huyn Bnh Chnh


Qun 5

X Vnh Lc B
Phng 15

39366850
840862686132
0838550003

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng A

0873063839

Qun Ph Nhun

Phng 08

0862686132
38550003

dieulinh80@gmail.com
nguyenxuong@hcm.vnn.vn

8
8

vtbhang1208@yahoo.com.vn

39975373

khanh.dan@kone.com

11

38213639

taivumecom@gamil.com

10

Qun 1

Phng B?n Ngh?

0838213639 0838

Qun 7
Qun Tn Bnh

Phng Tn Thun ng
Phng 12

0837701594
0839487604

37701594
39485604

showa.vn@shou-wa.com
y-nhat@hcm.vnn.vn

11
8

Qun 9
Qun 10

Phng Tn Ph
Phng 14

0837361333
8653717

37361333
0838687872

ctcbio@ctcbio.com.vn
vutq@fotune.com.vn

13
8

Qun 5
Qun Tn Bnh

Phng 05
Phng 01

08 39977291

08 62599599
39716993

thuy.dtt@viscom.vn
tstcoltd@hcm.fpt.vn

Qun Bnh Thnh


Qun 6

Phng 24
Phng 10

0835111999
84-8-37552222

35111999
37552222

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

08 - 3896 9408
2121279
0862645892

0838969408
37949999

Th c
10
11
Bnh Thnh

Qun 10

Linh Trung
15
11
25

Phng 15

35126924
0838684628

0838683486

9
8
9
8

latek-acc@vnn.vn
tomatra@tamatraplastic.com
vudinh0604@gmail.com
nguyenthihongni@gmail.com

11
8
8
11
8

Qun
Qun
Qun
Qun

1
Tn Bnh
1
10

Phng
Phng
Phng
Phng

B?n Ngh?
12
Cu Kho
12

0839102939

39102939
0838116999
39698211
0838620562

info@thaisongm.com

38369603

gemeximkt@gmail.com

0837153768

mekong2007@vnn.vn

37515778

ngovanlinh@hoathinh.com.vn

Qun Bnh Tn

0839698211
8627580
8369603Phng Nguyn C Trinh 8369505-8368
0837153768Phng ng Hng Thun 37153778
(08) 3751 5778
Phng Tn To A
375

Qun 7

Phng Tn Thun ng

7701141

37701141

mkvn@hcm.vnn.vn

11

Huyn Bnh Chnh

X L Minh Xun

0837661666-69

37661666

tuanngank75@yahoo.com.vn

11

Qun 3

Phng 06

0982266023

0893607348

Qun Tn Ph
Qun Ph Nhun

Phng Sn K
Phng 10

0945785252
38440106

vidipha@hcm.vnn.vn

9
10

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

0854254405
0838443869
750568237542176

37505682

nhamaysoipp@gmail.com

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

37701457
0837425130
0837130105
0838235677
8110917

37701457
0837425130
38130105
38235677
0838620246

office@asuzacfoods.com.vn
GPV-finance@grundfos.com

ketoan@nhatnam.com.vn

11
11
8
9
8

8729925
8966803 8960389
0837 302 107

37701416

dieuhien@kyoshin.com.vn

11

38960388
37302107
0838358351
0838685618

p.ketoan@lixco.com
nghianguyen@yahoo.com
hathioanh1990@gmail.com

Qun 1
Qun 12

7
2
Tn Ph
1
10

Tn Thun ng
An Ph
Tn Sn Nh
a Kao
15

Qun 7

Phng Tn Thun ng

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

Th c
3
10
11

Linh Trung
12
13
15

vunga291189@gmail.com
hoanglam.vnq10@gmail.com.vn

8
13
8
8

3
8
8
9

Qun 7

Phng Ph M

Qun 1
Qun Tn Bnh

0854316510

thiha1979@yahoo.com.vn

Phng B?n Ngh?


Phng 02

38458340

uyenvy@uvchems.com

Huyn C Chi
Qun Th c
Qun Tn Bnh
Qun G Vp

X Bnh M
Phng Linh Trung
Phng 12
Phng 10

7291768
0838427119
0837134882

37350688
37291768
38427119
0837130615

hoangsangtao@gmail.com
info@newtoyovn.com

Huyn Bnh Chnh

X Vnh Lc A

08 37 655 128

37655128

kyphatco@yahoo.com.vn

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

0839707666
38-130692
(08) 3754 5639
0903933598

39918080
2838130691
37505389
37505813

thinhkhang@thingkhangplastic.com
account@nguyenphat.vn

9
8
8
9

Tn Bnh
Ph Nhun
Bnh Tn
Bnh Tn

Qun 1

06
05
Tn To A
Tn To A

08 22 37 70 84

Phng B?n Ngh?

11
11
8
8

9765386
Qun Bnh Tn

Phng An Lc A

0987776869

08362641818

Qun 1

Phng B?n Thnh

38340333

39252188

Qun Th c

Phng Hip Bnh Chnh

0836013712

0836028135

Qun 1

Phng B?n Ngh?

0838219009

38219009

11

Qun 12

Phng An Ph ng

62926646

hiennguyen@tuongngoc.com

Qun 3
Qun Tn Bnh
Qun 1

Phng 06
Phng 02
Phng B?n Thnh

35206638
39979615
9250008

0835206638

tringuyen@gdfeed.com

39257207

ketoan@stdsvn.com

8
8
8

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

08 37545609

0837545609

tamnguyen@minhphucco.com

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

0909393329
08 37540187
01699699336
08 37909999

0837540187
54161427
39612841

info@hbc.com.vn
tran.ho.thang@i-glocal.com

3
Bnh Tn
7
Tn Ph

07
Tn To
Tn Ph
Tn Thi Ho

Qun 7

Phng Tn Thun ng

Qun Tn Bnh

9
11
8

0837701631

Phng 02

8721631 (2)
08 38487117 384420

11

38487117

vtttradinh@hcm.fpt.vn

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng A

0837503157

0837503157

info.nhuaminhhung@gmail.com

Qun 7

Phng Tn Thun ng

08 37 701128 - 31 37701131

Qun 1

Phng a Kao

Qun Tn Bnh

Phng 06

9703658

Qun Bnh Thnh

Phng 26

083899 0402

hungyueh@hcm.vnn.vn

54161608

11
11

0838990402

astvn@hcm.vnn.vn

54447586
39490036

tt@tara.com.vn

9
8

0613848317
Qun 1
Qun Tn Bnh

Phng B?n Thnh


Phng 12

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

1
2
10
6

B?n Ngh?
Bnh An
12
10

4447588
083 949 0036

4020449
08 - 3755 9966

39154242
54020449
0838335895
37559966

thuhuong@gbcovn.com
oanh0779@yahoo.com.vn

11
8
9
8

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

11
3
Bnh Thnh
Bnh Thnh
Th c

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

10
13
24
25
Tam Bnh

8580999
0838467925
8990895
(08) 6284 9556
08 54116655 090295
7505345
08 3826 9099 09038

Qun 7
Qun Bnh Tn

Phng Tn Ph
Phng Tn To A

Qun 1

Phng a Kao

Qun 3
Qun Th c
Qun Ph Nhun

Phng 06
Phng Linh Xun
Phng 03

62908787
08 37241711

Qun 2
Qun Bnh Thnh
Qun 1

Phng Bnh An
Phng 12
Phng a Kao

Huyn Nh B?

X Phc Kin

Qun 3
Qun Bnh Tn
Qun 3

Phng 05
Phng An Lc
Phng 05

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

Th c
1
5
8

Bnh Chiu
B?n Ngh?
12
01

0838580999
0838467925
0838990895
0838983424

hopphuplastic@yahoo.com.vn
nguyenlang1986@yahoo.com.vn
tamtranco@hcm.fpt.vn
lephangia@gmail.com

08 54116655
0837505345

8
8
8
8
8
8
8

38269099

vt-pro2@viettrader.com.vn

62908787
0837241711
73091188

luongho@brother.com.vn

3740 7105
0903900837
0839112170

37407105
0873094257
39112170

custimerservice@classicfinefoods.com.vn
gianghoangnam@yahoo.com

0837840237
0839293219 08392
0854281652
0839293131

54121595

hangtd@richfieldvn.com.vn

39293219
54281656
39295139

minhtue@tdmed.com.vn
riken_vietnam@yahoo.com
chieunguyen@bsf.vn

8
13
9

37291302-1305

37291303
39115611
39552155
0909966356

div-account@did-electronics.com
info@toanthang.vn
info@thanhcongbattery.com
khoakh2002@yahoo.com

11
9
8
8

nguyenthivutthanh@gmail.com

39290679

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

37542876

Qun Tn Ph

Phng Tn Qy

39492187

trangpt@vinasiamfood.com

8
11
8
11
11
8
8

8
8

Qun 12

Phng Tn Hng Thun

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Huyn H?c Mn
Huyn H?c Mn
Qun 2

37154528

thepnguyentran@gmail.com

8257176

38257176

X B im
X Xun Thi ng
Phng An Ph

7181154

0903646954
37181154
62810313

Qun Tn Bnh
Qun 11
Qun Bnh Thnh

Phng 12
Phng 16
Phng 26

08 8452167
0906881555
66752885

38452167
66801732
0822457136

admin@trungsontsse.com.vn
ketoan7@vnn.vn

9
8
8

Huyn C Chi

X Tn An Hi

0839702296

62649369

p.ketoan@sonkova.com.vn

Qun 1

Phng Nguyn Thi Bnh 088224331

38224331

packsimex@packsimex.com.vn

Huyn Nh B?

X Hip Phc

Qun 7

Phng Tn Ph

Qun 1

Phng Nguyn C Trinh

Qun 10
Qun 10
Qun 4

Phng 14
Phng 12
Phng 13

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

Th c
G Vp
10
Ph Nhun

Qun 12

Tam Bnh
11
15
02

stada@stada.com.vn

8
13
11

10

9
54112122
(84-8) 3920 8800
-3
0839208080
38638013 38650891
38638013
0838330855
38330855
0902997060

08438640913

Phng ng Hng Thun 0837157567

huong.nguyen@alnaboodah.com
hanhhtm@songnhacgroup.com

nguyencongtuan@dongduong.com.vn
tie@tie.com.vn
oanhtk26@gmail.com

8
3
8

01694337176
0866847242
0838640913
35178833
37157567

11

8
8
8
11
dattechco@gmail.com

Huyn C Chi

X Tn An Hi

08 3892 1326

0838270838

Qun 5

Phng 11

0974339757

39520820

hasen84@gmail.com

Huyn C Chi
Qun 10

X Tn An Hi
Phng 14

848892
8632159

0838924820
0838632159

anynguyen@shinih.com
haidang@haidang.vn

Qun 4

Phng 03

8627543

08 38620623

vuiquehuong@yahoo.com

Qun Bnh Thnh


Qun Tn Ph

Phng 17
Phng Tn Sn Nh

08-35143366
08- 38120594

840835143366 contact@unicos.com.vn
38120594
gpccorp@vnn.vn

9
9

Qun 11
Huyn Bnh Chnh

Phng 12
X Bnh Chnh

0854304787
0837605134

0854304787
0837606626

ketoannx2012@gmail.com
dailong_cd@yahoo.com.vn

8
8

Qun Ph Nhun
Qun Ph Nhun

Phng 17
Phng 10

0839951205
39971143

bichchi@sne.com.vn

8
8

Qun 5
Qun 12

Phng 15
Phng Tn Thi Nht

08 3995 1205
0838456634
083855260838552
0835921236

38552608
35921236

thanglongjsa@hcm.vnn.vn
k-ngan83@yahoo.com

9
8

Qun Ph Nhun
Qun Bnh Thnh
Huyn Bnh Chnh
Qun Ph Nhun

Phng 02
Phng 26
X Bnh Hng
Phng 11

Qun 12
Qun 1
Qun 1

Phng Trung M Ty
Phng Tn ?nh
Phng B?n Thnh

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

Qun Tn Ph
Qun Tn Bnh

Phng Sn K
Phng 02

0835144999

061.3849078
35144888
0854318607

0983295831
08 3846 4799
0838293105
+84 8 38322943

38293105
38322943

8
8
11
8
8

tuanluucnt@gmail.com

8
9
8
8

vietlotus@hcm.fpt.vn
thoaianh@hcm.vnn.vn

8
8

info@vteco.com.vn

8
08.38164394
0839974324

0838164394
39974324

8
8

Qun
Qun
Qun
Qun

Tn Bnh
Tn Bnh
Bnh Tn
7

Qun 1

Phng
Phng
Phng
Phng

13
15
An Lc
Tn Hng

+84 8381 34124

38134124
0838143358
0839807451

vanphuocthanhdn@gmail.com

Phng B?n Ngh?

11
8
6

0650.3786828
Huyn C Chi

X Nhun c

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun Tn Ph
Qun 3
Qun Ph Nhun

Phng Ph Thnh
Phng 06
Phng 05

Qun 7

Phng Tn Ph

Qun 3
Huyn H?c Mn

Phng 06
X B im

08 3932 6240
08 5424 4034

0839326240
22237509

ketoan@systolicvn.com
go.viet.my@gmail.com

8
8

Qun 7
Qun 3

Phng Tn Phong
Phng 10

08-37717179
9316540

37717179
39316540

info@vietthuong.com.vn

8
9

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

8912150
39601229
0837541822
0839453484

hoptientrade@gmail.com
viethongha@gmail.com
binhminh.sanyo@yahoo.com

8
8
8
8

37701870

vntowa@hcm.fpt.vn

12
11
Bnh Tn
6

Qun 7

62529212

shihfatire@.com

11

08-39101222

39101222

thuy.truong@scv.shiseido.vn

11

0837562594
3829 9120
0838107578

37562594
38299120
38107578

namlong@namlong.us
mekong@mkc.vn
info@nqmedipromotes.com

54179229

ng Hng Thun 8912150


16
Tn To A
840837541822
10
0839453483

Phng Tn Thun ng

8720870

8
8
8

11

11

Qun 7

Phng Tn Thun ng

08-37701098

Qun 1

Phng B?n Ngh?

+84837337000

Huyn C Chi
Qun 7
Qun Tn Ph
Qun Bnh Thnh
Qun Tn Bnh
Qun 11
Qun Bnh Thnh

X Tn An Hi
Phng Ph Thun
Phng Tn Thi Ho
Phng 01
Phng 04
Phng 16
Phng 25

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun 10
Qun 12
Qun Bnh Thnh

Phng 15
Phng An Ph ng
Phng 25

Qun 7
Qun Bnh Thnh
Qun 4

Phng Ph M
Phng 05
Phng 08

Qun 11
Qun Ph Nhun

Phng 14
Phng 08

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

1
12
7
Tn Bnh

Qun 3
Qun Tn Bnh

B?n Ngh?
Hip Thnh
Tn Phong
05

Phng 09
Phng 04

7731173
0839618160
0838432239
9692083
08 3899 2250

08 3971 5547
08-22440211
(08) 38635717 3862
0838403658
383253191

37701098

hoangvy@daiwa-pls.com.vn

11
11

37908860
37608929
39618160
0838432239
38115519
0907880489
0838992250

ketoanthuebinhthanh@gmail.com

39102262

thanhphuong.nguyen@tmf-group.com

0839714392
0837196671
0822440211

plastics@advchem.com.vn
saigonnutri@gmail.com
dacthang_hpchem@vnn.vn

8
9
8

08.38635717
0838403664
0854170889

danthanhpharma@yahoo.com.vn
lochacompany@gmail.com
hp@hienphatltd.com

8
8
8

0838423333

lacviet@lacviet.com.vn

accounting.hcm@dongquang.vn

8
8

38275333
0837175445
54115456
62713055
38667197
08 38439644 - 08
384
0838468850
0903036363
38110189

nienthanhsteel@gmail.vn

8
6
8
8
9
8
8

11

8
hungthinh26693@vnn.vn
doanhdao561@yahoo.com

8
8

Qun 12

Phng Thnh Xun

0837166003

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Hng Ho B

37655214

tovecan@hcm.fpt.vn

Qun 5

Phng 04

(08) 37655214
08 38 300 108 38 3

38336823

vidnt@yahoo.co.uk

Qun 7
Qun 1

Phng Tn Thun ng
Phng B?n Thnh

37701207
08 3822 3390

37701207
38223390

ketoan@dasin-nt.com
my_chau1984@yahoo.com

Qun 1

Phng a Kao

Qun 3

Phng 07

Qun Th c
Qun 10
Qun 11

Phng Linh Trung


Phng 12
Phng 07

Huyn C Chi
Qun 2
Qun Tn Bnh

X Ha Ph
Phng Tho i?n
Phng 13

08 3735 1009
0835191660

Qun 4

Phng 18

Qun Bnh Thnh


Qun 1
Qun Bnh Tn

Phng 25
Phng B?n Ngh?
Phng Tn To A

0839414919
39414919
08 3899 2667 - 08
38
38992667

Qun Ph Nhun
Qun Bnh Thnh

38441491

12
8
11
10

089327298 9326375

39326375

ketoanvfs@gmail.com

8657386
38552794

38974885
0838633329
0838552794

weichen@hmfitting.com
lixum@gmail.com
plastictanhiephung@gmail.com

11
8
8

vu.dong@e-goldeneagle.com

11
8
8

37351009
0835191660
0838498264

08 38 771 770

0838771770

Phng 08

39977770

39977770

Phng 25

0838990678

0838990678

acct-manager@vinatrans.com.vn

bongvietnam@vnn.vn

3
8

thu.lehong@irco.com

11
9

Qun Tn Ph

Phng Ty Thnh

0838683050

0838683050

bino@kyvy.com.vn

Qun Bnh Tn
Qun Tn Bnh
Qun Tn Bnh

Phng Bnh Hng Ho A


Phng 11
Phng 02

4263381

0839783009

ketoanthieutrinh@yahoo.com.vn

38489647

www@cacvietnam.com

Qun Bnh Tn
Qun Ph Nhun

Phng Tn To A
Phng 02

38489647
0839553333 08395

8
8
8

Qun 12
Qun 6

Phng Thi An
Phng 11

0835100814

37170875
37553668

Huyn Bnh Chnh


Qun 12
Qun 10
Qun 1

Th? trn Tn Tc
Phng Tn Thi Nht
Phng 15
Phng a Kao

Qun 7
Qun Bnh Thnh

Phng Tn Thun ng
Phng 22

Qun 2

39556666
35173328

8
8
tanduchai2003@yahoo.com
ctyhungdaisanh@yahoo.com

8
8

7605103-7605531 22182882

giang.daihung@yahoo.com

08 3864 7779
35129358

38647779
35129358

ctykhuyennong@gmail.com
nongsanvietacc@rocketmail.com

8
8

08.38724424
0835125999

Phng Tho i?n

0838724424
0835125008
083740860037408101

Qun Th c

Phng Bnh Chiu

848
38971266/389712
6
38971267

Qun Bnh Tn
Qun Tn Bnh

Phng Bnh Tr? ng B


Phng 02

08 3847 7649

Qun 7
Qun Bnh Thnh

Phng Tn Phong
Phng 24

08 54103575
0862976300

54103575

Qun Th c
Qun Tn Bnh

Phng Hip Bnh Chnh


Phng 04

08 3726 6018
0854490210-15

37266018
54490210

37408600

37627714
38477649

9
9
info@tatmachinery.com

11
ketoanttv@hcm.vnn.vn
ucc@hcm.vnn.vn

8
8
9
8

binhphu@bihphu.com.vn
info@tne.com

10
9

Qun Tn Ph

Phng Tn Qy

08 35591750

35591790

traduypccc@yahoo.com

Qun Tn Ph
Qun Bnh Thnh
Qun 3

Phng Ty Thnh
Phng 06
Phng 05

0838165002
08 3551 2790
84 8 38273175

38165002
0835512790
39295929

nhabepvina@yahoo.com
kimoanh.le@argroup.com.vn

9
9
9

Qun 1
Qun Tn Bnh

Phng B?n Ngh?


Phng 04

0972104022
08 38112115

38112115

vothihanh@tanhoanggia.com.vn

Qun 1
Qun 10

Phng B?n Ngh?


Phng 12

0982190547
08 3862 7862

38228680
39259747

thoattk@diepkhanh.vn

8
8

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

3840 8848
0838400171

38408848
0838400171
38108894
35269001
0862967422

accounting@goldengatevn.com

38573554
0837164290

hongan40thd@gmail.com
info@goldenvet.com.vn

8
8

3
Bnh Thnh
Tn Ph
3
Tn Bnh

05
19
Tn Sn Nh
07
11

9
8
8
11
8

Qun 6
Qun 12

Phng 06
Phng Thnh Lc

9918435
0862967422
38573554 38592850
08 3716 4290

Huyn Bnh Chnh


Qun 6
Qun Bnh Thnh

Phng Tn Hng
Phng 13
Phng 19

0854318840
7514130
0838990755

0837625800
0838990755

vinhminhhungcty@gmail.com

8
8

Qun Tn Ph

Phng Ty Thnh

(08)38155581

38155581

sapaco@saoco.com.vn

Qun 12

Phng An Ph ng

Qun 1

Phng B?n Ngh?

0908207596
0838297730

dinh.minhly@yahoo.com

Qun 2

Phng An Ph

62988899

62599191

Qun Bnh Thnh


Qun 3

Phng 22
Phng 08

66507737
39483261

issviet@gmail.com
caothanh1029@gmail.com

8
8

Qun 11

Phng 06

08 6659 7306
0904901866
8554006 9363307

0838554006

ngockimchau@vnn.vn

Qun Tn Ph

Phng Ty Thnh

0838155369

tathaco324@yahoo.com

Qun 7
Qun Tn Ph
Qun 11

Phng Tn Thun ng
Phng Ph Thnh
Phng 02

0837701587
0854449419
0854253540

37701587
54449419
0839690873

tsv@tombow-tsv.com
thaihungdntn@yahoo.com.vn
bichnguyet1283@gmail.com

Huyn Bnh Chnh


Qun Tn Ph

X Phong Ph
Phng Ho Thnh

cuongnguyen06091@gmail.com

0862547955

0902889118
62676239

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

Tn Ph
11
5
3
G Vp
Bnh Thnh

Ty Thnh
15
03
06
6
22

Qun Th c
Qun Tn Bnh
Qun Bnh Thnh

Phng Hip Bnh Phc


Phng 04
Phng 24

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

Bnh Thnh
Ph Nhun
5
4
8
Bnh Thnh
1

12
10
04
05
16
25
B?n Thnh

38155211
0838634224

0822174889
0862945579

38155211
0838683381
38622670
39390119
0822174889
0862945579

0838112165
5116121

38410292
0835116131

08 3516 7546
0838459555
0854318561
9400615

0835167546
0838459555
54318561
37542847
0862932699
8982827
0836400770

8982827
08 3640 0770

info@paragon.com.vn
caohoang@xeralife.vn
ptd.kieu@yahoo.com.vn
ledieulieu@gmail.com

11
8
8
8
9
8
8
8
13
9
8
8
8
9

modernlife1@vnn.vn
nha.luat@yahoo.com
hongha_cty@yahoo.com
vixumilk@hcm.fpt.vn

8
8
8
8
8
11
8

Qun 8
Qun 1

Phng 06
Phng B?n Ngh?

39819685
08 38483483

62674105
38466888

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

38750561
0835125670
7505104
08.37160859

38750561
0835125670
37505104
0837160859

Ducnangco@hcm.fpt.vn
hoangvumac1@vnn.vn
luuthanhtuyen2003@yahoo.com

8
8
8
9

icci@icci.com.vn

6
Bnh Thnh
Bnh Tn
12

13
07
Tn To A
Thnh Lc

thuy.lethihong@anovacorp.vn

8
9

Qun 1

Phng a Kao

8040597

0839102704

Qun Bnh Tn
Qun Tn Bnh

Phng Tn To
Phng 14

08 37562 775
8640060

37562775
38640060

sales@inoxdoan..com.vn

8
8

Qun 9

Phng Tn Nhn ph B

08 62797700

Qun Tn Ph
Qun 3

Phng Ty Thnh
Phng 06

08 3844 9986

35014911
0822437222

info@tanphujsc.vn
ptpwater@hcm.vnn.vn

9
8

Qun Th c
Qun 1

Phng Bnh Chiu


Phng B?n Ngh?

37292979/80
8257843

37292979
38257843

accvn@meinan-ss.co.jp

Qun 10
Qun 11

Phng 12
Phng 09

08 6263 0788

0838622336
0862630788

Qun 12

Phng ng Hng Thun (08) 37159728

0837159728

Qun 7
Qun Tn Ph

Phng Tn Thun ng
Phng Hip Tn

0837701114

0837701114
03432032

9
8

Huyn Nh B?

X Hip Phc

(84-8)37818950

0837751181

togico@togico.vn

Qun Bnh Tn
Qun Bnh Thnh

Phng Bnh Tr? ng B


Phng 26

0837620468
0838783040

hanhhuynh1604@yahoo.com.vn
luongquangtuan2008@yahoo.com.vn

8
8

languyet01@yahoo.com

11
12
8
8

Qun 7

Phng Tn Thun ng

Huyn C Chi

X Tn Ph Trung

Qun 12

Phng Thi An

Qun 7

7700551

37700551

11

37966281

13

7173554 7173237 -

37173237

10

Phng Tn Thun ng

84837701382

37701382

Huyn Nh B?

X Hip Phc

Qun 6

Phng 10

84 8 5431 9550
54319550
08 54062660 - 08
375
37552433

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng B

Qun 2

Phng Bnh An

Qun 7

trangntt@toyo-precision.com.vn

11
8

sale@soundmax.com.vn

0837528063

8
8

0837408661

37408661

ankhaco@yahoo.com

Phng Tn Ph

54135973

Qun Bnh Tn

Phng

37526888

tkhanh0406@yahoo.com

Qun 1
Qun Ph Nhun
Qun 11

Phng
Phng
Phng

0854135973
37526888 An Lc A
37527399
8292806 Nguyn Thi Bnh 8292815
09
0839971023
02

38292844

info@savimex.com

0862643978

hoa.huynh@greenherbal.com

Qun 3
Qun Tn Ph
Qun Bnh Thnh

Phng 09
Phng Ty Thnh
Phng 06

08 222 68737 - 08 22268737


8120961
38911557
5511939
0835511939

hiepbachnien.vn@hbnpharma.com
theptoanthien@yahoo.com.vn
info@tinnhan.com.vn

9
8
8

Huyn H?c Mn

X Xun Thi Sn

083595 0790

0835950790

Qun 10

Phng 13

Qun 12

Phng Hip Thnh

0839453001-006

39453001

8
8
10

10

Qun Tn Bnh

Phng 6

Qun 11

Phng 13

Qun 4
Qun 10

Phng 01
Phng 15

Qun 7

Phng Tn Ph

Qun 1

Phng C Giang

Qun G Vp
Qun Bnh Tn

Phng 07
Phng Tn To

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng B

Huyn Nh B?

X Hip Phc

Qun Bnh Thnh


Qun Tn Bnh

Phng 07
Phng 12

Qun Bnh Tn
Qun 12
Qun Bnh Tn
Qun Ph Nhun

Phng
Phng
Phng
Phng

Tn To A
Thnh Lc
An Lc A
02

08 35125844

0839 413 473


8224244

08 3838 9029 3838

0903693143

phamlotus@yahoo.com

08 39413474
0839798014

vinhthinh@hcm.fpt.vn
nhu.nguyen@vinasinnet.com.vn

8
8

54160646

thy.phan@tekavietnam.com

38389029

trungvien@trungvien.vn

phuongnguyen@maihuy.net

8
8

0903910848
0862956588
08-37543443
0837543443
2217 6627 - 0918
299
38656097
0837818455
35500170 35500171
8421894

11

37818455

xuanmaipaper@gmail.com

0835500171
62938398

dttrang@digiland.com.vn
hongthuy.bluesky@yahoo.com.vn

9
8

08 37507208
0838754536
5171014

0838754536
0835171014

lacty@hcm.vnn.vn
abm@hcm.vnn.vn

8
13
8

07103832205
Qun Ph Nhun
Qun 1

Phng 10
Phng Phm Ng? Lo

8488361144

0873055201
38372481

Qun 2
Qun 1

Phng An Ph
Phng Phm Ng? Lo

0650729621
0837447157
08 38364725

37447157
0908457696

Qun Bnh Tn
Qun Tn Bnh
Qun Tn Bnh

Phng Bnh Hng Ha


Phng 13
Phng 04

Qun 3

Phng 13

Qun 1
Qun Tn Bnh

Phng B?n Ngh?


Phng 13

Qun Bnh Tn

Phng Tn To

Qun 2
Qun Bnh Thnh

Phng An Ph
Phng 5

Qun 7
Qun Bnh Thnh

Phng Tn Thun ng
Phng 24

62670865
0838130568

06503612672
9317706

84 8 3849 8888

southchimex@gmail.com

11
10

8
8

0837501477
38130568
0902991194

trang9357@yahoo.com
info@fisherpaykel.vn

8
8
8

0839317706

phugdp@yahoo.com

8
8

38498888
37562691

viky@viky.com.vn

0902368868
08 38403664

0902583077

nuong14184@yahoo.com

8720429
0837755211

0837701005
0837755211

sevttepz@hcm.vnn.vn

11
9

Huyn Nh B?
Qun 1

X Phc Kin
Phng B?n Ngh?

08 37816111
0839103779

8986582
39103779

phuong.tran@icauto.com

9
11

Qun 7

Phng Tn Ph

0864136949

54136948

hang@lotte.net

11

Qun 3
Qun Tn Bnh

Phng 06
Phng 04

xuannam@scvcl-chem.com.vn

39484284

38220127
39484284

11
8

Qun Tn Bnh
Qun G Vp

Phng 02
Phng 14

54368700

0835470741
39471109

hiepacct79@gmail.com
honghoian@gmail.com

Qun 1
Qun 4
Qun Tn Bnh

Phng B?n Thnh


Phng 12
Phng 04

22117898
62923437

info@hcmpc_teadincoep.com
thuanbui@anba.vn

Qun 7
Qun G Vp

Phng Tn Ph
Phng 17

0837712810
0838950690

huongcm66@yahoo.com

8
8

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

08 3826 7999
37540999
8200977
4450379
38156828
08 3969 2173

0838635533
38267999
37540999
0838200977
0835115254
38156828
39692173

tiennt@nutifood.com.vn
tranguyen888@gmail.com
topproductsvn@hcm.fpt.vn
navido@hcm.fpt.vn
qinzhong2006@163.com
vothanhnien@hcm.vnn.vn

9
9
8
8
8
8
8

54161052

54161052

fna1@franciabeauty.com

39421111

dieuhanh.do@vn.michelin.com

11
4
Bnh Tn
3
Bnh Thnh
Tn Ph
11

15
06
Tn To A
06
24
Sn K
16

Qun 7

Phng Tn Ph

Huyn H?c Mn

X Xun Thi Thng

Qun 4

Phng 12

(08) 2211 7898


08 39205060
08377128100837710
08.8950690

8
9

10
9

11

Qun 2
Qun G Vp

Phng An Ph
Phng 6

37471469
39846446

Phng Bnh Thun

2107430
08 39846446
0837730560 0935042

Qun 7
Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng B

38775197

38775197

Qun
Qun
Qun
Qun

7
Bnh Tn
7
10

Phng
Phng
Phng
Phng

Tn Ph
An Lc
Ph Thun
11

Qun
Qun
Qun
Qun

Bnh Tn
7
Bnh Thnh
Tn Bnh

Phng
Phng
Phng
Phng

Tn To A
Tn King
22
02

giang23nd@gmail.com

37730506

13
9
8

nhuanhonphong@yahoo.com

(84) 8 5 4123400 54123400


0839801644
08 3771 9079
37594539
08 3835 4613
0838307800

info@hptvietnam.com.vn
daiyong@hochiminh.vnn.vn

9
8
8
8

8765559
0837751075

37505888
0839202166
0862944198
38455604

tafaco_ketoan@hcm.vnn.vn
info@nguyenduyfei.com.vn

11
8
8
11

Qun Tn Ph

Phng Sn K

(84) 8 62887711

62887711

trang.le@aeon.com.vn

11

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

0837670122
0838166877
9501542
0838341500
0835264244 08352

0837670122
0835118138
39501542
38341500

camtubacca@gmail.com
financial@vcptw.com

8
8
11
8

35264244

bq@bachquang.com.vn

35210540

datrapha@hcm.vnn.vn

giau_ltm@dentisoods.com.vn

Bnh Tn
3
8
1

Bnh Hng Ho B
06
13
a Kao

Qun 7

Phng Bnh Thun

Huyn H?c Mn
Qun 1

X Xun Thi Thng


Phng a Kao

7135610

Qun Bnh Thnh

Phng 22

0862583440

0862583440

Qun 7
Qun 7

Phng Tn Thun ng
Phng Ph Thun

8722625
0837850116

37701625
0837850116

khaivy@khaivy.vn

11
9

Qun 12

Phng Hip Thnh

37176310

oranavn@orana.com.vn

13

Qun Ph Nhun
Qun 4

Phng 09
Phng 12

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

Tn Bnh
G Vp
Ph Nhun
1
Tn Bnh

02
1
02
Cu ng Lnh
12

Qun 7
Qun 5
Qun Bnh Thnh

Phng Tn Phong
Phng 04
Phng 17

Huyn Nh B?
Qun 5

Th? trn Nh B?
Phng 07

Qun 7
Qun Bnh Tn
Qun Tn Bnh
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

4
G Vp
Ph Nhun
10
Bnh Thnh
Ph Nhun
7

0839 954 266


5173650
08 3848
8248/3842 36
0835883733

0838119120

0
0839435216

tuyetmai.vanvu@gmail.com

9
8

38488248

35178257
54314766
0838114927

8
8
9

mailieu@phumaianh.vn

54023001
38352741
38404487

ntn_thang@hungtri.com
namnhattien@yahoo.com

37829213

0837829213
39238338

pmg_kinhdoanh@yahoo.com
hongvinhacc@yahoo.com.vn

8
8

Phng Tn Hng
Phng An Lc A
Phng 13

086298 3977

0862983977
0903821525
0838108228

nhanh@vitchemical.com.vn

9
8
8

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

0839401570

39401570
38953205
38442257
0838356393
38983424
0838440454
38242080

hanhmasuco@hcm.vnn.vn

18
17
09
11
25
02
Tn King

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng B

Qun Tn Bnh

Phng 11

Qun 8

Phng 12

0838352741

0838356393
0838983424
8440454
0838242080

08 37511715
0837511715
(84-8) 3810 4286
-(
0838104286
8555566 8553503
38555566

thienminhvo@gmail.com
haidangco@yahoo.com
kimthoa@anhhuy.vn
sunplastic@vnn.vn
chi.vo@fivestargroup.vn

11
9
8

10
8
8
8
8
8
9
8

nglm@nglm.vn

manlq@pegarimex.com

Qun 1

Phng B?n Ngh?

08 22201177

Qun Th c

Phng Linh Xun

Qun Bnh Tn
Qun 10
Huyn Bnh Chnh
Qun Tn Ph

Phng Bnh Hng Ho B


Phng 14
X L Minh Xun
Phng Sn K

Qun Bnh Tn
Qun Tn Ph
Qun Tn Bnh

Phng Bnh Tr? ng A


Phng Ty Thnh
Phng 02

Qun 12
Qun 6
Qun 11

Phng Hip Thnh


Phng 13
Phng 03

37175040
08 38777047
62930 292

Qun 7

Phng Tn Thun ng

7700565-7700566

Qun 12
Qun 10
Qun Bnh Thnh

22201177

dienluc@hcmpc.com.vn

0866821259
0854250214
8649510
0838686889

54250214
0838163632
0838686889
38150176

1
8

ntrinh877@yahoo.com.vn
asiasport@hcm.vnn.vn
truongkas@gmail.com

8
6
8
9

54077810
0838159194
0913866355

phuongtrandth89@gmail.com

8
8
8

37175040
38777047
0862930292

exdept-vnviking@hcm.vnn.vn
duythinhphat.ltd@gmail.com
phanlong0309@Ymail.com

13
8
8

Phng ng Hng Thun 08 37177024-5


Phng 15
8627699
Phng 25

37177024
38632083
0862810488

amepte@ame.vn
kimdung@khuongduy.com.vn
kimmanh.backup@gmail.com

6
8
8

Huyn Bnh Chnh


Qun Tn Bnh

X Tn Nht
Phng 02

7660188
0839976814

37660188
39976814

luavang@hcm.fpt.vn

Qun 1

Phng B?n Ngh?

3823 6061

38236061

Huyn Bnh Chnh


Qun Bnh Thnh

X Bnh Hng
Phng 26

0838768199
8417024

0835117658

toanan@hcm.vnn.vn

6
8

Qun 7

Phng Tn Ph

0854136661

54136661

info@abacompany.com.vn

8
11
8

08 3754 1395 - 08
39
37541395

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

Qun 1
Qun Bnh Thnh

Phng B?n Thnh


Phng 19

0862814410

0839142257
0862814410

Qun 3
Qun 10
Qun Tn Bnh
Qun Bnh Thnh
Qun 1
Huyn Bnh Chnh
Qun 11

Phng 05
Phng 12
Phng 02
Phng 25
Phng B?n Ngh?
X L Minh Xun
Phng 12

(84-8) 38342108
0854041868
8454096
5445 8899
0822202755
08 3756 2472
9627629

0838342108
38624460
39918506
54458899
39117580
62515219
0913745545

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Hng Ho B

0837650181

37650181

Qun 2

Phng Ct Li

37423568

pilot@saigonnewport.com.vn

Qun Bnh Tn
Qun Tn Bnh
Qun Bnh Thnh

Phng Bnh Tr? ng B


Phng 2
Phng 06

0837423568
0862602099 0862602
08 3849 9839
08-35152918

0862600598

anhthy2007@gmail.com

Qun Tn Bnh

Phng 08

9715183-9714416 39714416

Qun Tn Bnh
Qun Bnh Thnh
Qun Bnh Thnh

Phng 15
Phng 25
Phng 25

08 62963422
0838997220

Qun Bnh Tn
Qun 8
Qun 5

Phng Bnh Tr? ng B


Phng 05
Phng 04

Qun 7

Phng Tn Thun ng

37701467

info@senko.com.vn
tin.lth@vietanh.vn
info@nsp.com.vn

kinhdoanh@hoachatdailongbinh.com
dntnthelam@yahoo.com

8
9
8
8
8
8
6
11

0835153845

086293422
0838997220
38349756

8
13
9

8
siscovn@yahoo.com.vn

acc2@btcorp.com.vn
huunha2010@gmail.com

8
9
8

62601900
38503555
38370778

ctyhonngocviet@yahoo.com
thanhca26@yahoo.com

0837701467

chauphan@sweneo.com.vn

8
8
8
11

Qun Tn Bnh

Phng 14

08 3849 4046

Qun 1
Qun Ph Nhun

Phng B?n Ngh?


Phng 09

08 3910 0108
08-39484560

39100108
39975208

lienhe@southerngas.com.vn
thao@mahachem.com

9
9

Huyn C Chi

X Tn Thnh ng

8927871

0837952970

alice81259@yahoo.com

Qun 12
Qun Ph Nhun
Qun 12

Phng Tn Chnh Hip


Phng 10
Phng Trung M Ty

84-862908200

info@vietcan.com

38832801-3

62908200
38418519
38832801

8
8
8

Qun 7

Phng Tn Thun ng

08-37700325

37700325

ly@pronics.com.vn

Huyn Bnh Chnh


Qun Tn Ph

X Vnh Lc B
Phng Tn Sn Nh

7107749

38107749

Qun Tn Bnh
Qun 9
Qun Bnh Thnh

Phng 06
Phng Phc Long B
Phng 06

38662828
0837313489

38662828
38978476
0838380482

thuvan.vo@fmc-asia.com
bio@biopharmachemie.com

11
8
8

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

0838236236

38262228
0839690931
0838801936
0835150639
0839245670
38236236

sfnetco@hcm.vnn.vn
trangnong1@hcm.vnn.vn
hongnga76@gmail.com
namthienha1@vnn.vn
thutruc@advn.vn;tuyetthuong@advn.vn
chihp@gemadept.com.vn

10
8
6
8
11
10

phamgiathm.co.ltd@gmail.com
huphumeglass@hcm.vnn.vn

8
9

duchoangstar@gmail.com

8
1
8

4
6
Bnh Tn
Bnh Thnh
5
1

01
02
An Lc
06
03
B?n Ngh?

94004149400534-9400
08 3969 0931
8553885
0835150639

Qun 2
Qun 8

Phng Bnh Trng ng


Phng 02

8569096

37437440
38569096

Qun Tn Ph
Qun Ph Nhun
Qun Tn Bnh

Phng Ph Thnh
Phng 12
Phng 07

0978939947
0839975078
62788455

08 38607803
0839974877
0839704949

11

Qun 3

Phng 09

08 6290 5682

62905687

Qun 3

Phng 07

088469375

38483638

thuongttb@gensys.com..vn

Qun 2

Phng Tho i?n

0837446626

langtumeo@yahoo.com

Qun 12
Huyn Bnh Chnh
Qun Tn Ph

Phng Tn Thi Nht


X Bnh Hng
Phng Hip Tn

0854365543
84 8 54317966
0838608822

54365543
54317966
38608822

ctythanhthien@yahoo.com.au
saviintech@hcm.fpt.vn

8
8
8

Qun Bnh Thnh

Phng 25

08 38992888

0838383242

gen-acct@visco-vn.com

Qun Bnh Tn

Phng An Lc

0838217188

38217118

khangluan_airlux@yahoo.com

Qun 7

Phng Tn Thun ng

37701122

vancong_dp@yahoo.com

Qun 3

Phng 13

37701122
0839491060 - 08
381

39491060

kthitham@gmail.com

Qun Bnh Tn
Qun 8
Huyn H?c Mn

Phng Bnh Hng Ho A


Phng 04
X Thi Tam Thn

3750 3117

0837503117
0916303656
62522001

accnhatphuongco@gmail.com
luatsu@nguyenvacongsu.vn
moussengoccuong@tanhoanggia.com.vn

8
8
8

Qun 1

Phng B?n Ngh?

39104365

thuyptm@pvdsilling.com.vn

Qun Ph Nhun

Phng 08

9104365
+84 (8) 39979400

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

7
5
8
G Vp

Qun 7
Qun 1

Tn Phong
15
05
16

0854101785
39550755
39816660
0839 166 557
(08) 37 731 120 Phng Ph Thun
37
(08) 3821 6710 Phng Nguyn Thi Bnh (08

39979400

54101785
39553768
0906354268
0839166557
0837731121
38216710

11

11

quanviet2992@gmail.com

vegeportjco@vnn.vn
han-viet@vnn.vn

8
8
8
8
10
8

Qun Tn Bnh

Phng 14

0838127820

Qun 3

Phng 07

0839324300

11

Qun 3
Qun G Vp

Phng 08
Phng 11

Qun Tn Ph
Qun Bnh Thnh
Qun 1

Phng Ty Thnh
Phng 25
Phng B?n Ngh?

Huyn Bnh Chnh

083932 0248 0839


0835890880

38472625
35890880

ancacoltd@vnn.vn
kinachem@vnn.vn

38160394
0835106053
38298922

rohavietnamadm@vnn.vn

X Vnh Lc B

0838160391/2
5106053
8434008
0837652047 376520

37654002

sonhabinhchanh@gmail.com

Qun Bnh Tn
Qun 1

Phng Bnh Hng Ha B


Phng B?n Thnh

0837314938

37314938

Qun Ph Nhun
Qun 1

Phng 02
Phng B?n Thnh

62933331

11

Qun 3

Phng 09

35261033

kimthanh.nguyen@clp.com.vn

Qun Bnh Tn
Qun Tn Bnh

Phng Tn To
Phng 07

0837505384
0838641591

hieplienphat@gmail.com

Qun 1
Qun Tn Bnh

Phng Nguyn Thi Bnh 08 37761666


Phng 13
8100017

37761666
38100017

Qun 2

Phng Bnh An

08 37408661

0903874814

Qun 1

Phng B?n Thnh

38225715

38225715

0837505384
8641591

ree@reecorp.com.vn

8
8

11
8
10
8

11
8
8
9
9

8
11

Qun 10

Phng 12

08 6680 0396

08 6680 0396

Qun 5
Huyn H?c Mn

Phng 14
X Tn Xun

8572962
38914083

38591792
38914083

quangthangco@hcm.vnn.vn
shengtengvn@vnn.vn

Qun Th c
Qun 11

Phng Hip Bnh Chnh


Phng 15

0837262064
08-38688283

0837262064
0838688283

trinhthien@trinhthien.com.vn
xuannga.duong@fdcpharmachem.vn

Qun 6

Phng 10

0907669277

08462900359 ducanthinh@vnn.vn

Qun Ph Nhun

Phng 08

(08) 38462888

38462888

Qun 8
Qun Ph Nhun

Phng 05
Phng 02

0839813653
08 6292 6585

0839813653
62926585

phongnh@phuctin.com.vn

8
8

Qun Tn Ph

Phng Tn Qy

08-38 108 702

08 38108702

duchung@hcm.vnn.vn

Qun 1

Phng a Kao

Huyn H?c Mn
Qun Tn Bnh

X ng Thnh
Phng 14

Qun G Vp
Qun Bnh Tn

hanh@motorimage.net

38221047
0837107309 0837107
8491779

8
11
8
8
8
11

11

37107309
38491693

vunga48@yahoo.com
bacastre@yahoo.com.vn

8
8

Phng 17
Phng An Lc

0839213086
62663228

account@thm-vn.com

8
8

Qun 2
Qun 5

Phng An Ph
Phng 10

083950 7410

66600113
38593717

yen.nguyen2101@gmail.com
hp-auto@hcm.vnn.vn

8
8

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Hng Ho B

7653146

37653146

chinshengvn@yahoo.com

Qun 1
Qun 3

Phng B?n Ngh?


Phng 06

39105788
0838227596

cty_gecosex@yahoo.com.vn

Qun 1

Phng B?n Ngh?

08 62585687

Qun Bnh Thnh

Phng 22

(84) 08 3914 3982

Qun 1
Qun 1

Phng B?n Thnh


Phng B?n Thnh

(08) 3925 5011


8325140

39254780
38325140

Huyn Nh B?
Qun 12
Qun 5
Qun 3

X Long Thi
Phng Tn Thi Nht
Phng 10
Phng 06

(08) 378 00900


08 3765 2436
38547011

37800900
0837652436
38547011
0838329884

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

54165050

54165050
37402128

7
2
G Vp
Ph Nhun

Tn Ph
Bnh Khnh
03
17

khaihoancom@vnn.vn

info@dykhanginks.com.vn
khanhlong52@gmail.com

9892998
08 38 484 777

0838454777

nh@anlap.com

8465765

38465765

info@pnagrobusiness.com

0934932988
37600681
0839304667

indochinavietnam@yahoo.com
phucodaubo@yahoo.com
nguyen1_hoang@asus.com

Qun 3

Phng 14

Qun 1
Qun 8
Huyn Bnh Chnh
Qun 3

Phng B?n Ngh?


Phng 04
X Tn Kin
Phng 06

Qun Ph Nhun

Phng 09

08 37600681
08 3930 4667
08 399701120061

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

0837545678

37545678

han@anco.com.vn

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

0837734588
8343780
0839706076
+84 862961948
39316890

62638619
39106888
0839706075
62961948
39316890

mekongpesticidcs@live.com
phuong_pham@acer.com
info@hhp.com.vn
thanh.huynh@konecranes.com
bh8a@hcm.vnn.vn

7
1
10
1
3

Tn Hng
a Kao
15
a Kao
13

0839970061

8
8
9
6
8
8

1
11
8
8
8

8
8
13
8

8
8
11
8
11
8

Qun Tn Ph

Phng Tn Thi Ho

08 35886994

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng

Qun 12
Qun Tn Bnh
Qun 11

Phng Hip Thnh


Phng 14
Phng 15

Qun 12

Phng Tn Chnh Hip

Qun 7
Qun Bnh Thnh

Phng Tn Thun ng
Phng 26

0915166691

0837730956
0835113287

Qun 9
Qun Bnh Thnh

Phng Tng Nhn Ph A


Phng 26

0837360576
38215745

congtychauluc@gmail.com

8
8

Qun 7

Phng Tn Phong

08-37305125
38215745
848541233615412419

54124195

tthoa19852005@yahoo.com

Qun 11
Qun Tn Bnh

Phng 08
Phng 13

08 22200556
37282888

thinhketoan66@gmail.com

0903143084

8
8

Qun Bnh Tn
Qun 11

Phng Bnh Hng Ho B


Phng 02

38103262
0839696185

hattn@nhatmylaptop.com
truongfcnn@yahoo.com.vn

8
8

Qun 6

Phng 09

0837672178
083 9696185
08 9690320 9606813

39606813

bitahaco@hcm.fpt.vn

Qun Ph Nhun
Qun 1

Phng 13
Phng B?n Thnh

0838452401

08-39975849

Qun Tn Bnh

Phng 10

66571015

62973270

Qun 3
Qun Tn Bnh

Phng 09
Phng 04

9314700

39991670
66602345

0866822728

daunhotnhatminh@gmail.com

0866822728
0838490752
0838649787

hoang.tc@thanguy.com

8
8
8

37158039

thutran@amplesuntech.com

13
8
8

9
11
trang@vietstarchem.com

8
11
8

Qun 6
Qun 7

Phng 05
Phng Tn King

(08) 39607705
0837720014

39607705
38722949

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

3849 7227
35147973
0839308009

38420968
6281400
39308009
38423016
22202880
0909606568

Tn Bnh
2
3
Tn Bnh
1
G Vp

01
An Ph
06
02
a Kao
07

Huyn Bnh Chnh


Qun Ph Nhun
Qun G Vp
Qun Bnh Thnh

X Bnh Hng
Phng 03
Phng 05
Phng 17

Qun 1

Phng a Kao

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

Bnh Thnh
Tn Ph
8
6
Tn Bnh
Bnh Tn
1

26
Tn Qy
07
11
09
Bnh Hng Ha
Tn ?nh

totamht2007@yahoo.com
hongvancompany503@yahoo.com

sales@capitalmkg.com.vn

8
8
8
11
8
8
11
9

08 73098896
0839956957
8649083
08 3990 1548
088297941
08940496

37583078
0839956957
62920279
0839901548

info@minhhop.com
hanale@fsi.com.vn
acc@viruco.com

9
8
8
9

39414969

duocphamtw25@uphace.vn

8432896

0838432896
39778909
38569234
37554794
0838646428
0837503839
39761078

songhungco88@yahoo.com
vinabomi@hcm.vnn.vn
phongketoanthuanphu@gmail.com
huydat.ttnt@gmail.com
hoaluc1964@gmail.com
hoangkimphatpaper@gmail.com

8
8
10
8
8
8
8
10

+8483856 9234
37554794
9743287
08-38608860

Qun 1

Phng B?n Thnh

8211679-8211686 38211685

havana@hcm.com.vn

Qun 1
Qun 8

Phng B?n Ngh?


Phng 05

08 3827 2240
0854308459

thaodtn@anthienpharma.com.vn

Qun Bnh Tn
Qun 11

Phng Tn To
Phng 16

0908687789

Qun 4

Phng 06

08 3943 2665/
3826 9

54308459
37540787
37545818
0839432667

8
8
8
8

lethuyhoa1974@yahoo.com

Qun 2

Phng Tho i?n

Qun G Vp

Phng 14

Qun 1
Qun 2
Huyn Bnh Chnh

Phng Nguyn C Trinh


Phng An Ph
X Bnh Hng

08-35173188

0835039035

0839990969

62951599

ngocgiau_1283@yahoo.com.vn

0835039035
0854051369

phung.hong@greenlifecorp.com.vn
ketoan.8thang8@gmail.com

8
8

txnguyen23363@yahoo.com

Qun 5
Qun 1

Phng Cu ng Lnh

08 3837 4986- 08
224
38374986

Qun 1

Phng Nguyn C Trinh

08 38323739

38323739

Qun 12

Phng Tn Thi Nht

0862560170

62560170

anhoangphat@gmail.com

Qun Tn Ph
Qun Bnh Thnh
Qun 3

Phng Tn Qy
Phng 06
Phng 05

38341323

08 62691627
0835103783
38341323

namhuanco@yahoo.com
accounts@hexachem.com.vn
cuchuynh@ktc.com.vn

8
8
8

Huyn H?c Mn

X Xun Thi Thng

35592473

inox_trihuynh@yahoo.com.vn

Qun Th c
Qun Tn Bnh

Phng Linh Chiu


Phng 12

0873087711
38123603

sales@vvic.vn

8
9

Huyn Bnh Chnh

X Vnh Lc A

37652563

quanghuymetal@gmail.com

Qun Ph Nhun

Phng 02

Qun 6
Qun 1
Qun 1

Phng 12
Phng a Kao
Phng Tn ?nh

Qun Bnh Tn

Phng An Lc A

0873087711
84838123603

(08) 39959956
840839959956
08 38172440 - 08
381
38170595
ttxanh@soeco.com.vn
39102990
nttoi@rovimeo.com
38203204
tung.nguyen@topten.com.vn
8759299 8750197
040838759299 alsimex@hcm.vnn.vn

8
8
8
8
9

Qun Bnh Thnh

Phng 25

35122209

mai.pham@umvietnam.com.vn

Qun 10

Phng 12

Qun 10

11

0838622926083863293

38632933

thuyloan_261287@yahoo.com

Phng 14

38646051

0838646051

mtse@mythanh.com

Qun Tn Ph
Qun 10

Phng Ty Thnh
Phng 15

8155626-8155627 38155625
0838631133
0838631133

tanhung95@yahoo.com

8
8

Qun 7

Phng Tn Thun ng

37700682

37700682

Qun 7

Phng Tn Thun ng

8722858

37701858

Qun 6

Phng 05

Qun 1
Huyn H?c Mn
Qun Bnh Thnh
Huyn C Chi
Qun 10

Phng B?n Ngh?


X Thi Tam Thn
Phng 13
X Tn Thng Hi
Phng 12

(08) 3939 3929


7020313
0835534001
38920063
0838628109

38593611
37179041
35534001
0838920063
0838628109

Qun Ph Nhun

Phng 08

38553522

840862538324 saokim@saokim.vn

Qun Ph Nhun

Phng 08

Qun 1
Qun Tn Bnh

Phng a Kao
Phng 14

11
info@daiwalance.com.vn

11
8

08 3910 3066

dailoan@unetvnnews.com
khaivietco@gmail.com

8
11
8
8
8
9

39977656

xau.thucmai@ksenergy.com.sg

11

3910 3066
0838116617

ketoan@galaxy-vn.com
hang.nguyen@hawaco.com.vn

8
9

hoangbienltd@hoangbien.com

8
8

06503737468
Qun 3
Qun Tn Ph

Phng 06
Phng Tn Qy

08382998875

0838298875
35594588

Qun Ph Nhun

Phng 04

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

4
Tn Ph
8
10

01
Tn Thi Ho
07
12

Qun 2

Phng Ct Li

Qun 2

Phng Thnh M Li

Qun Tn Ph
Qun Tn Bnh
Qun 2

Phng Sn K
Phng 13
Phng Bnh An

Qun 7
Huyn C Chi
Qun 10

Phng Tn Ph
X Tn Ph Trung
Phng 12

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

1
11
10
1
1
Tn Bnh
Tn Ph

Phm Ng? Lo
11
12
B?n Thnh
B?n Ngh?
12
Tn Qy

Qun 7

Phng Tn Thun ng

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

Qun 7
Qun 5

Phng Tn Thun ng
Phng 12

0835885299

35885303

luongha2000@gmail.com

nhan@ductin-medical.com

08 39612827
0907178888
8622968

08 54012686
62933889
37613838
0838622968

haisonplastic@gmail.com
tndaccounting@hcm.fpt.vn

9
9
6
8

37976789

tiepvancatlai@saigonnewport.com.vn

66781679

tancangcons@saigonnewport.com.vn

10

37976789
(08) 66781679 (08)

01284123625
38120740
phuong.nguyen@buhlergroup.com
0838232873
Thun@thusports.com.vn

8
11
9

54161072-79
7961858

54161072
37961858
0838622719

greenhighland@vnn.vn

11
8
8

0839 255 330


08 3955 9999

08 39255330
0839559999
1900555567

oanh_nguyen@songphat.com
vanxuan@vantech.pro
xuanthuong@hongquang.com

38212284
38116089
35592788

info@vtsgroup.com.vn

37701060

sankeivn@sankeicoltd.co.jp

397971/80

08 3814 3272
0989 351 888

(08) 37701060/
37701

37542468
8729451
39561647

37701452
39561648

8
9
8
8
8
9
8
11

9
datviet@mail.tahhsin.com.tw
info@saprimco.com

11
10

Qun Bnh Thnh

Phng 06

Qun Bnh Thnh

Phng 13

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

Tn Bnh
6
2
2
1
1

05
10
Bnh An
Tho i?n
B?n Ngh?
Tn ?nh

2942304
0835532301 0835532

0862908697

doanhuynh2007@gmail.com

0835532302

lannguyen7389@gmail.com

0919883910

0919.883.910
0918733219
0862571555
kt.saigongiadinh@gmail.com
37446830
imecco@immecogroup.com.vn
38244047
38484849
ipix@ipix.vn

62541155
0837446830
38244050
08 3848 4849

37700689

ssvn-kthong@hcm.vnn.vn

0837662682

saoxanh214@yahoo.com.vn

8
8
8
8
8
8

Qun 7

Phng Tn Thun ng

11

Huyn Bnh Chnh


Qun Th c
Qun 1
Qun 3

X Tn Nht
Phng Tam Bnh
Phng B?n Ngh?
Phng 06

0837662682
08 62997348
0839305110

0982751075
0839305110

Qun 1

Phng B?n Ngh?

8251606

38251610

nhi.dohong@pioneer.com

11

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Hng Ho A

08 9782025

0839782025

trangle1967@yahoo.com

Qun 7

Phng Tn Ph

0989370888

0989370888

Qun Bnh Tn
Qun Tn Ph
Qun Bnh Thnh

Phng Bnh Tr? ng B


Phng Tn Qy
Phng 15

0862602028
38127820
08 3512 7207

0862602028
38428637

bichnguyet_506@yahoo.com.vn

Qun 2
Qun Bnh Thnh

Phng An Ph
Phng 13

08 628 14453
0933278910

62814453

tieuoanh.lam@vn.festo.com

8
8
8
8

8
8
8
8

12
8

Qun Tn Ph
Qun Ph Nhun

Phng Ty Thnh
Phng 10

phutungchatluong@gmail.com

0839975893

39555588
0839975894

8
8

Qun Ph Nhun

Phng 01

0838446525

0916663499

tuvanluatkimcua@gmail.com

Qun Bnh Tn
Qun 5

Phng Bnh Hng Ha


Phng 13

0838657690

38602770
38575540

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

0942818982
0838442374
088452420
0838115622
(08) 37505553

Bnh Tn
Tn Bnh
Ph Nhun
G Vp
Bnh Tn
2

Tn To A
05
08
12
Tn To
Tho i?n

8
8

38442374
38454666
38115622
0837505553
37446254

tathituongvan@yahoo.com
trieuvanco@hcm.fpt.vn
viettuongmedic@vnn.vn
nguyenthihuong1110@yahoo.com.vn
info@viesonvn.com

Qun 7
Qun Tn Ph

Phng Tn Thun ng
Phng Tn Sn Nh

08-37701273

37701273
38428241

phuongbui@vie-pan.com
ctydaukhi@gmail.com

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

08 3862 4741
5116946
0908174174

0838624741
0837406783
38449946
39306327

khoa.trang@starfish.com.vn
account-hcm@dongloi.com.vn
hathuy2810@yahoo.com.vn
n.v.phong@phonvinh.co

1
2
Tn Bnh
3

Nguyn C Trinh
Bnh An
01
14

Qun Th c

Phng Bnh Chiu

(848) 39305782

39305782

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

08 - 39624306
08 35127355

08-39624306
0835127355
0839894357
54135750
0835513542

11
Bnh Thnh
12
7
Bnh Thnh
5
10

Qun 12

08
22
Thnh Xun
Tn Ph
27
06
11

Phng Tn Chnh Hip

08 54135750
5566877
0838555118
0838334565
(848) 3715 9910

11
9
8
8
8
8
11

nghiepphu663@gmail.com
truckhoapt@gmail.com
huyenbtl@locknlock.com
thaithinhltd@gmail.com

38334565
37159909

8
8
8
8
9

8
8
8
11
8
1

ngoc.dung@saigontel.com

Qun 11

Phng 16

9606808

Qun 10
Qun Tn Bnh

Phng 12
Phng 12

Qun 4

Phng 02

Huyn Bnh Chnh


Qun 11
Qun Bnh Thnh

X Tn Nht
Phng 03
Phng 25

090803773

Qun 2
Huyn Bnh Chnh
Qun 3

0839606808

baotuongcompany@yahoo.com

(84-8)38628881 386
0838630947
hoanghanhco@hcm.vnn.vn
0835059111
0835059111
duyhungimc@gmail.com
94001639401571-8263
06503553081 Simiplast@com.vn

8
8
9

phuctuongltd@yahoo.com

0838991163

37662938
0862821588
38991165

6
8
8

Phng Bnh An
X Tn Kin
Phng 06

08.62811388
08378770610
0839333688

0862811388
38770610
0839333688

nguyen-thanh.minh@incontrade.com.vn
lyxuanlan@gmail.com
todaytv@imcorp.com.vn

8
8
9

Qun 12

Phng An Ph ng

+84-8-37185616

0837185616

nguyenvancu@duyphong.vn

Qun 11
Qun Tn Bnh

Phng 08
Phng 04

9622629
8118064

0839622629
38118064

ketoan@ckcpack.com.vn

8
9

Qun Tn Ph
Huyn C Chi
Qun Tn Bnh

Phng Tn Thnh
X Tn An Hi
Phng 02

7908016
0839974247

38151958
38611666
0839974247

Qun Bnh Tn
Qun G Vp

Phng Bnh Hng Ha B


Phng 16

089161622

39168085

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

Huyn Bnh Chnh

X Vnh Lc A

Qun Th c
Qun 9

giakhangco@hcm.vnn.vn

11
8
8

0905422004

hungtinluu@gmail.com

7652059

37652059

intermix@vikybomi.com.vn

13

Phng Linh Trung

8962721

0838962720

acdept@daeyunshoe.com

11

Phng Phc Long B

0837314209

Qun 2

Phng Thnh M Li

37425107

Phng 09

(08) 37425107
083845 8579 0838

Qun Ph Nhun
Qun 7

Phng Tn Phong

08 35171062

35171062

Huyn Bnh Chnh

X Bnh Hng

8305137

54319555

nagoyahcm@sptfone.vn

Huyn Bnh Chnh


Qun Tn ph
Qun 1

X L Minh Xun
Phng Tn Sn Nh
Phng a Kao

37661777

yungchang@vnn.vn

38290585

songhang@songhang.com.vn

Qun1
Qun Tn Bnh
Qun 1
Qun 11

Phng
Phng
Phng
Phng

Qun 10

Phng 12

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

Bnh Tn
Tn Bnh
Tn Bnh
3
Tn Bnh

Phm Ng? Lo
04
C Giang
13

Bnh Tr? ng A
07
08
08
02

0908929254
8290585

8
11
8

08 6291 5611
(08) 3948 5645
0839485645
08 3526 4979
9731353
0839626626
(84-8) 38 687 237
38687237

anhthu@ktapida.com.vn

084269241
8460329

vietnongco@yahoo.com
luannguyen_ubc@yahoo.com

8
8
8
8
8

8481990

0837625983
39770011
0838122270
38203878
62971825

8
9
8

tanhoanglien@gmail.com
caonam16@gmail.com

Qun Ph Nhun

Phng 08

08 3991 9061

39919061

Qun 7
Qun 10

Phng Tn Ph
Phng 12

(08)54178188
0838620012

54178188
38620012

accountingsg@mekogas.com.vn

8
8

Qun 1
Qun 7

Phng a Kao
Phng Tn Quy

39111520
37754013

sales@cmp.vn
mssvn@yahoo.com.vn

9
11

Qun 10
Qun Ph Nhun
Qun 1

Phng 12
Phng 08
Phng a Kao

0838636419
38420600
0839111540

0838633838
38420600
38295172

bachkhoa@hvac.vn
info@vn.tuv.com
finance@havang.com

8
11
8

Huyn Bnh Chnh


Qun Th c

X Bnh Hng
Phng Linh Trung

08-5431 8181
8960553

0854318181
38960553

truc.ht@sawatech.vn
namyang@hcm.vnn.vn

9
11

Qun 2
Qun Ph Nhun

Phng Ct Li
Phng 02

08 38991314
0839956850

37423917
35471584

khovantancang@saigonnewport.com.vn
info@haphan.com

3
9

Qun 11

Phng 08

0866600113

tram.nguyen@otel.vn

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

0866600113
62924263 62924264
08 3929 0076
0909369409
08 38660200
08-37160639/
3716072

62924263
38202805
0908685854
38660200

viettrunghieu888@gmail.com
xnk.inco@yahoo.com
dainamtan.quang@gmail.com

8
9
8
8

37160639

hoaphamkt88@gmail.com

lydoanvuong@gmail.com
nguyenthi@allchems.com
mgg.tp@pioneer_gundrilling.com
trantyco@gmail.com

8
8
8
8

k-trieu88@hotmail.com

08 39789631

thuytinhhappy@yahoo.com

22144648

codientd@hcm.fpt.vn

39692182
0838663507
0837445409
0838369289

daidia@daidiaseeds.com
info@dtsilicone.net
vthumai@ce.com.vn

8
8
8
8

Tn Bnh
3
Tn Bnh
3

04
08
09
05

Qun 12

Phng Thnh Lc

Huyn Nh B?
Qun Tn Bnh
Qun 11
Qun 8

X Hip Phc
Phng 14
Phng 15
Phng 16

Qun 6

Phng 11

Qun Tn Ph

Phng Ph Trung

Qun Th c

Phng Trng Th

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

6
11
9
5

02
15
Phc Long A
02

0837819037
0854489338
8490897
38494089
38660739
0838660740
54322862
22172974
08 3755 1490 - 08
38
38768946

(848) 22144647 389


3969 2182 - 3969
148
0838636330
0837445409

0723778291
Qun G Vp
Qun 1
Huyn H?c Mn

Phng 9
Phng B?n Thnh
Th? trn H?c Mn

9250008
8910460

0835895146
39255754
37103015

info@hscagro.com

8
8
10

06503769036/37/
38

0650.3717772
8638207

Qun 10
Qun Tn Ph

Phng 14
Phng Tn Sn Nh

Qun 7

Phng Tn Thun ng

Qun Bnh Tn
Qun Tn Bnh
Qun 3

Phng Bnh Tr? ng B


Phng 04
Phng 08

Qun 4
Huyn Bnh Chnh
Qun 1

Phng 04
X Tn Kin
Phng a Kao

(08) 62972959
829 5661
08 38262843 - 08
394
0838262843
0838771053
37545643

Qun Tn Ph

Phng Tn Thnh

0908 565 777

Qun Ph Nhun

Phng 10

8729457
(084) 38461970 384
840838461970 info@joton.com.vn

Qun 1

Phng B?n Ngh?

9105860

8723248

38358351
08 78348

nguyenanhtaith@gmail.com

37700442

winefood@hcm.vnn.vn

11

nghiatrico@gmail.com

8
8
8

0918638311
0862966221
37308287

08 38109888

39105860

8
8

thuykhanhco@yahoo.com.vn
phuckhangcompany99@gmail.com

8
8
8

giaychauphat@yahoo.com

Qun 2

Phng An Ph

0862872950

62872950

Qun Bnh Thnh

Phng 06

(08) 35515924

Qun 12

Phng ng Hng Thun 0854365657

54365657

nguyenlenhan@ymail.com

Huyn Bnh Chnh


Qun 6

X Phong Ph
Phng 11

08 2224 1912

0822241912

ketoanstc@gmail.com

Qun Bnh Tn
Qun 5
Huyn C Chi
Qun Bnh Thnh
Huyn C Chi
Qun 6
Qun Tn Ph
Qun Bnh Thnh

Phng Bnh Hng Ha


Phng 07
X Tn Thng Hi
Phng 26
X Ty Thnh
Phng 02
Phng Ph Th Ho
Phng 05

08-38539017
0837961477

Qun 11

Phng 15

(08) 37950611
8550470
088605193
35158100
8660717 8660716

38539019
0837961475
0862853616
62911186
39692364
38605193
0835158100

Qun 7

Phng Tn Thun ng

Qun Th c

phongketoan@oasisgarment.com.vn
info@bvpharma.com.vn
vanthitg@gmail.com

11
13
8
9
5
8
8

08-38660717

dttnhan1985@gmail.com

(08) 3872 0407

38720407

anh-thu.nguyet@total.com

Phng Hip Bnh Chnh

0906853996

0996097458

tuvangiacatluong@yahoo.com

Qun Th c

Phng Hip Bnh Phc

7269751

37269751

hp_adv2003@yahoo.com

Qun 7

Phng Tn Thun ng

8721042

37701042

Qun Bnh Thnh

Phng 12

0903 807 299

08.35102891

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

7543188

37543188

Qun Th c

Phng Hip Bnh Chnh

08 3726 9778

0837269778

12

11
8
thanhhieu@truonglong.com

9
9

Qun 3

Phng 06

0862539776

Qun Bnh Thnh

Phng 26

5115114-5116010 0835115114

Qun 7
Qun Bnh Thnh

Phng Tn Thun ng
Phng 26

Huyn Nh B?
Qun 1

X Ph Xun
Phng B?n Thnh

Qun 10
Huyn Bnh Chnh
Qun Bnh Tn
Qun Bnh Thnh

Phng 14
X Bnh Hng
Phng Bnh Tr? ng
Phng 22

Qun Bnh Tn
Qun 3

Phng Bnh Tr? ng B


Phng 06

0837518727

37518727
0873004400

Qun Th c

Phng Hip Bnh Chnh

0913806536

0908493744

anhthu@trieutin.com

Qun Ph Nhun

Phng 08

0839977118

39977118

toyovn@toyo-vn.com

11

Qun Tn Bnh
Qun Ph Nhun
Qun Tn Bnh

Phng 2
Phng 10
Phng 02

0838458195
8486793

0839979073
0838486793

ketoan@htptex.com
caothuy258@yahoo.com

Qun Tn Bnh

Phng 13

39483799

38109000

thanhhiep@vina-vista.com

13

Qun 7
Qun 11
Qun 3
Qun Tn Bnh
Huyn H?c Mn

Phng Tn Thun ng
Phng 04
Phng 13
Phng 12
X B im

0837700360
0822286515
0839350654

37700360
0822286515
0839350654
38150559
37157895

ketoan@tamnhinviet.vn
chenkt2014@gmail.com
songla@vnn.vn
ngan-phan@threebond.com.vn
quangthanh.company@yahoo.com

11
8
8
13
8

08-3898 4159
8738407
0838227788
08 386493653863845
0903818073
0903394765
08 35106087

0918603791

0837545643

0837700665
38984159

8
account@mvlienminh.com.vn
ketoan.kks@kks.com.vn
bichhong_kt@tamlong.com

38227788
0838654408
0854317364
0903394765
35106087

8
11
8

phuocthostech@yahoo.com
acounts@yhi.com.vn

9
8
8
13
8
9

9
8

Qun 12

Phng Tn Chnh Hip

62958378

Qun Th c

Phng Hip Bnh Chnh

0837263824

giaiphapkythuatvts@gmail.com

Qun 1
Qun 2

Phng Nguyn Thi Bnh 0903 340 174


Phng Thnh M Li
7422116
0838 035401Phng 15
0838
Phng a Kao
Phng Bnh Tr? ng
0908902959
Phng 11

38212173
37422116

locthinbao@hotmail.com
contac@siamp.com.vn

Qun
Qun
Qun
Qun

Bnh Thnh
1
Bnh Tn
10

38999529
38208940
0839611008

duongdiemthuy80@yahoo.com

Qun Bnh Thnh


Qun 10
Qun 1

Phng 07
Phng 15
Phng a Kao

08.731.0810
08 38417777
0838683537
38247717

Qun 2

Phng Bnh An

08 37446925

0837545909

Qun 1
Qun 11

Phng C Giang
Phng 15

8662755

0838662541

email@ngengineeringvn.com

Qun 3
Qun Bnh Thnh

Phng 06
Phng 03

ngoc.pham@emerson.com

08 66859629

62903031
39241853

Qun 7

Phng Tn Thun ng

37700881

Huyn Nh B?
Qun Ph Nhun
Qun Ph Nhun

X Long Thi
Phng 10
Phng 02

37801156
0838305011
0835173407

0838446614
8244426

0838417777
0838683537
38247715

info@flexoffice.com.vn
bolyvietnam@yahoo.com.vn

8
9
11
2
8
8
8

8
8
11
8
9
8
11
8

11
chaudiemkt14@yahoo.com
thanhha86@yahoo.com
vetta@vetta.com.vn

11
8
8

Qun 1

Phng B?n Ngh?

08 54496336

08 54496336

Qun Tn Bnh
Qun Tn Ph

Phng 13
Phng Sn K

08.38165827

0838106817
38030691

vannguyenquynh@vsl.com
thuhuyen_1611@hotmail.com

Qun 4

Phng 06

0866797591

08 66797591

phanbonkimlong@gmail.com

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

8155178-8155310 38155178
8304977
38358999
2429993
0837555645
37650943
08 3811 6546
38116546

ketoanvinhthong@yahoo.com
info@saigonplastic.com.vn
hatran.thanh@yahoo.com.vn

8
3
8
8
9

Tn Ph
5
8
Tn Ph
Tn Bnh

Ty Thnh
09
02
Ty Thnh
04

hn@sumikuravietnam.vn

11
8

Qun Tn Bnh

Phng 13

0838105194

Huyn H?c Mn
Qun 5
Huyn H?c Mn

X Thi Tam Thn


Phng 14
X Tn Hip

doantrang.thaunanco@gmail.com

9
8
8

Qun 1
Qun 11
Qun 2
Qun 1
Huyn Bnh Chnh

Phng Cu Kho
Phng 15
Phng Bnh An
Phng a Kao
X Bnh Hng

0903716668
3710 2043
0838375383 08383
08-38636666
0837402056
8251715
08 6263 0099

0979834946
0838551623
37102043
38385157
38636666
37402056
38251715
0862630445

quangliencrane@yahoo.com
ngothihanh@giavietkhang.vn
131586@vnn.vn
hothithuyhang84@gmail.com

Qun Tn Bnh
Qun Tn Bnh
Qun Tn Bnh

Phng 1
Phng 12
Phng 05

08 6292 2246
0838119870
08 22463434

38119870
0822463434

accounting@rpc.vn
hoanggiatimben@gmail.com

Qun 5
Qun Tn Ph

Phng 03
Phng Ty Thnh

0866853668
4441139

01656137039 nguyenthuhuong2412@gmail.com
54441139

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Hng Ha

62515344

account@vn.wongeak.com

9
13
8
6
9

8
8
8
8
11

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng

0907898911

Qun Bnh Thnh

Phng 21

35 128 128

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Tn Bnh
7
3
Tn Ph
Bnh Thnh

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

4
Ph Thun
06
Ty Thnh
26

08 62 885 117
8733620
8344660
8155571

Qun
Qun
Qun
Qun

G Vp
G Vp
1
1

Phng
Phng
Phng
Phng

11
17
a Kao
B?n Ngh?

(08) 62 64 20 13
0983345755
38219417

0835128128

chaubao@biochem.com.vn

38733620
39306942
38155571
0838981171

suongth@corsairmarine.com
hoaithu@qindustries.com
accdecotex@gmail.com
havchicle@gmail.com

0862642013
0916718478
38228670
38219417

nemhvh@gmail.com
accountant@linhcam.com.vn
info@planetsportsvietnam.com

11
8
11
8
8
8
8
9

Qun 9

Phng Tng Nhn Ph B

08 3547 3030

Qun 7

Phng Tn Phong

(84 8) 54123917

0854123917

thuy.nt@dglinternational.com.vn;nguyenthuy8
091@gmail.com

11

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

0837505802

37505802

hongloan@mppl.com.vn

11

Qun 3

Phng 09

38112262

01253371993 kimngoc268@yahoo.com

Qun 2

Phng Thnh M Li

Qun Bnh Thnh

Phng 25

ktnambac@gmail.com

Huyn H?c Mn

X Xun Thi Thng

37425595
08 3898 1554 - 08
35
0838981554
0835901145 08359
0835901146

tansaoaltd@tansaoa.com

Qun Th c
Qun 9

Phng Hip Bnh Chnh


Phng Phc Bnh

0837267320

ktoancongno@skvn.com

8
8

Qun Th c

Phng Bnh Th

duckt@binhan.shipping.com

Qun 10

Phng 15

(84-8) 54101162 54101162


08 3862 1150 - 08
38
0838624562

mailan@chauquan.com

37267592
0862622280

8
8

Qun Ph Nhun
Qun 4

Phng 04
Phng 12

8424587

Qun 8

Phng 01

Qun Tn Ph
Qun 5

Phng Tn Sn Nh
Phng 14

8
9

Huyn Bnh Chnh

X Tn Nht

Qun 7
Qun 10

Phng Tn Ph
Phng 11

Qun 4

0838594139

0838424587
0839435155

kimloanpham19@yahoo.com

8
8

0838594139

account@lybaominh.com

0837661001

wufengvn@gmail.com

0838629016
38327127

0838629016
0839412819

office@thanhhoaco.com
ngananhco2013@gmail.com

8
8

Phng 02

08 38686845

08 39651991

kythuatthaiviet@gmail.com

Qun 7
Huyn Bnh Chnh

Phng Tn Thun ng
X Tn Kin

8721915
0909906124

37701915
0909906124

acct1@jptvn.com

Qun 1

Phng B?n Ngh?

38238232

Huyn Bnh Chnh

X Vnh Lc B

0613 566345

37541464

martech@hcm.vnn.vn

Qun 4

Phng 01

Qun 8

Phng 07

(84 8) 54012 888 54012888


0854329000 09171
54329000

Qun 12

Phng Hip Thnh

Huyn H?c Mn

X Xun Thi Sn

08-37157102

37157102

Qun Tn Bnh

Phng 13

08 38115274

8115274

Qun 2

Phng Tho i?n

0978635608

0932702903

Qun Tn Bnh

Phng 07

08 39715183

0839715183

35974230

phuong1905@yahoo.com
vuongquanvn1@yahoo.com.tw
vmpack@vmpack.com

13

11
8

8
10
8
10
11
8

tongquyen2285@yahoo.com

8
8

Qun Tn Bnh

Phng 02

35472215

Qun 6

Phng 02

01228728895

01228728895

Qun 1
Qun 3
Huyn H?c Mn

Phng Phm Ng? Lo


Phng 08
X Tn Thi Nh

0854046838
37130340

38404436
54046838
37130341

vthoa@nhathoa.com
Jaeyoovina@hcm.vnn.vn

Qun 5

Phng 11

395050060

tran.truc@dienmaycholon.vn

Qun Tn Bnh

Phng 12

0862922225

info@vietachemicals.com.vn

Qun 1

trunglekt@gmail.com

Qun Tn Bnh

Phng Nguyn Thi Bnh 38217563


38217563
(08) 3864 4037 Phng Bnh Hng Ho B (08
37652070
Phng Bnh Chiu
0862842390
0862842481
08 62966260 - 08
Phng 14
629

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng A

7505890

0837670581

info@minhanhfiml.com.vn

Qun 7
Qun Bnh Tn

Phng Tn Thun ng
Phng An Lc

8728433

37701033
39803195

vivahcm888@gmail.com

Qun 3

Phng 02

0862907793

028.62907818 mau-nguyen@anhvu.com.vn

Qun 7

Phng Tn Thun ng

8723686

37701231

sonviet_nhua@yahoo.com

Qun 1

Phng C Giang

9650388

38389393

lb.vietnam@gmail.com

Qun 10

Phng 12

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng A

Qun Bnh Tn
Qun Th c

8866449
086292222508629

newsasia@hmc.vnn.vn

8
8
11

11
9

9
11
8
8
11
8
8

7621076

37621076

hunghuyfootwear@hcm.vnn.vn

Qun Th c
Qun 1

Phng Trng Th
Phng Phm Ng? Lo

Qun Bnh Tn
Qun 7

Phng Bnh Tr? ng B


Phng Tn Quy

0837712662

37712662

viet04@autonics.com

8
11

Qun 1

Phng B?n Ngh?

(08) 6288 7688

62887688

oanh-pham@jjsea.com

11

Qun 9

Phng Long Bnh

Qun 9

Phng Long Thnh M

Qun G Vp

Phng 01

Qun G Vp

Phng 07

Qun Th c
Huyn C Chi

Phng Linh Trung


X Tn Thnh ng

0838975387/88

Qun 9
Qun 1

Phng Tng Nhn Ph A


Phng B?n Thnh

08 6278 9935
083925 1845

08 6278 9935
39251845
thutpa@trungnguyen.com.vn

8
9

Qun 3

Phng 06

0822446870

0866804259

Qun Bnh Thnh

Phng 06

35153845

35153845

Qun 6

Phng 10

62667755

0862941011

Phng Ct Li

info@atagrico.com

8
8

38975387
0837957955

vietducyarn@gmail.com

adonghc@gmail.com

11
8

8
8

798848

Qun 2

0909824907

0613528035
083742349908374

Qun 10

Phng 15

08 6685 5118

0838682585

Qun G Vp

Phng 16

08362576761 minhlongvn@vnn.vn

Qun 10
Qun 10

Phng 05
Phng 14

39210698
08389792070839572

0838579207
0838663220

8
8

Qun 11

Phng 08

0904434243

02838581012 kimngan@buungoc.com

Huyn H?c Mn
Qun Bnh Thnh
Qun 11
Qun Bnh Tn
Qun Tn Bnh
Qun 3

X Tn Hip
Phng 13
Phng 09
Phng Bnh Hng Ha
Phng 05
Phng 04

0873020990

0977913879
73020990

2819762
9290723

37658485
37166435
0839292722

minhhuelnpa@gmail.com
thienkyco@fpt.hcm.vn
kimphuong2012@gmail.com
haoktkt2003@yahoo.com
khanh@vanepcoppha.vn
trang.do@gobacmy.com

8
8
8
8
8
8

Huyn Bnh Chnh


Qun 11

X Tn Nht
Phng 02

0838588843

38537124
0839630761

trungson101@yahoo.com.vn
thao_cao@ymail.com

8
6

Qun 7

Phng Tn Thun ng

7701306

37701306

igm@hcm.vnn.vn

Qun Th c
Qun Tn Bnh

Phng Hip Bnh Chnh


Phng 03

9313712

0854319100
0854475817

9
8

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Hng Ho A

0838752960

0988104487

Qun 10
Qun 10
Huyn H?c Mn
Qun 1

Phng
Phng
X Thi
Phng

08 3862 6600

38626600
38623448
62760627
38386546

8
8
8
8

Qun 3
Qun 2
Qun Bnh Thnh

Phng 02
Phng Tho i?n
Phng 25

12
13
Tam Thn
C Giang

37186137
0909296467

0838990049

0838990049

hoachatgiakhang@gmail.com

tuan77na@gmail.com
ktc@khangthanh.com.vn

nguyen.vy@viet-medical.com
ngochoanggia@viettel.vn
thuanphattrading@yahoo.com.vn

khamthienco@hcm.vnn.vn

11

8
11
8

Qun 1

Phng Phm Ng? Lo

Qun Th c
Qun 5

Phng Linh Trung


Phng 01

8960984
0839225057

39225056

Qun 1

Phng B?n Ngh?

13

Qun 6
Qun 10

Phng 11
Phng 12

08 3822 0333
38220333
08 38756213 - 08
387
66784216
38626133
38623409

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Bnh Tn
8
Tn Ph
Bnh Tn
3

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

Bnh Hng Ho B
11
Hip Tn
Tn To
07

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Tn Bnh
Bnh Thnh
1
8
5
2

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

12
25
a Kao
06
03
Tho i?n

Qun Tn Bnh

Qun Tn Bnh
Qun Tn Bnh

0838568928
62682432
9325076
0838494033 0838
5120358

37653081
22135888
37554755
0917669091
0839485119

nghiathai237@yahoo.com.vn
ptl_rv@hcm.vnn.vn
hechang@hcm.vnn.vn
hungtrieutien@gmail.com
ngocha703@gmail.com
atclohoi@hcm.vnn.vn

8
8
11
8
8
8
8

62962613
0835120358
38240888
38569041
0838381620
38421036

hanamfactory@yahoo.com
TBD@vntrade.vn
thutrang503@yahoo.com
tandatviet@vnn.vn

8
8
8
12
8
8

Phng 12

62515503

account@vn.wongeak.com

11

Phng 01
Phng 14

0650861818
08 38445420 - 08
399
38476648
08 38493100
38425434

08 3856 9041
0838381620

melinh@hcm.fpt.vn
meolentexpress@hem.vnn.vn

8
8

Qun Ph Nhun

Phng 08

Qun Tn Ph

Phng Ty Thnh

Qun G Vp

Phng 7

Qun Tn Ph
Qun Tn Bnh

Phng Tn Qu?
Phng 10

Qun G Vp

Phng 17

Qun 7
Qun 5
Qun Ph Nhun

Phng Tn Hng
Phng 09
Phng 14

08 62515585
9572036
08 3842 6501

0854131355
39572036
0838426501

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

0913929089
0907810619
0862944028
0839234643

38468342
38386873
0862944028
39234643

Bnh Tn
1
Bnh Thnh
5

Bnh Hng Ho B
Cu Kho
13
01

Qun G Vp

Phng 10

Qun Bnh Thnh


Huyn Bnh Chnh

Phng 24
X Tn Kin

Qun Bnh Thnh

Phng 25

Qun 1

Phng Nguyn C Trinh

Qun Tn Bnh

0838445391
0838155263 HOC
08
38162765
0837164738
08 39789237/ 08
3978
3949 2497

39789237
0839492497

info@saplastic.com.vn

info@path.com.vn

8
8
8

anhtuyet176@gmail.com
vanmvt@yahoo.com.vn

lieu0108@yahoo.com
hoangkimlong1@yahoo.com

8
8
8
8
8
9
8
8

0909118769

0909070000
38770164

nguyenduyms@gmail.com
maithao2108@yahoo.com.vn

8992280 7325363

37325363

info@sdc.com.vn

Phng 12

38309966
0854491257 544912

54491257

hongthuy.pharan@gmail.com

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng B

08 37517805

39802850

Qun 11

Phng 04

0839555115

0839555115

8
8
10

8
8

bich_tram151224@yahoo.com.vn

Qun Th c

Phng Linh Ty

0837298032

Qun Bnh Thnh


Qun Tn Ph
Qun Bnh Tn

Phng 03
Phng Ph Thnh
Phng An Lc

0835170401
0862936134
38367199

thuyhuong2703@gmail.com
0839629608

8
8
8

Qun 11

Phng 15

0986800282

0822251005

daithegioi_vn@yahoo.com.hk

Qun 7

Phng Tn Ph

54165050

54165050

06503510515
Qun 1

Phng Cu ng Lnh

0862990532

62990532

thithanhthao.tran@dovechem.com

Qun 1

Phng Nguyn C Trinh

8398213-8332055 38373109

0933307302
35154485

lamlongco@hcm.vnn.vn
friendship383@yahoo.com;thuvan.tkn@gmail.
com
contact@phuhunggia.com

Qun 5
Qun Bnh Thnh

Phng 10
Phng 17

0838593686
0835 140 349

Qun 7

Phng Ph Thun

0838733891

0838733891

bttrung@lapphuc.com

Qun Bnh Thnh


Qun Bnh Tn

Phng 06
Phng Tn To A

0835512314

4485760
38770017

hoabinhnongco@yahoo.com

8
6

Qun Ph Nhun
Qun 7

Phng 05
Phng Tn King

39903190
08 38728064

0838430684
38728853

tangthanhha_2000@yahoo.com.vn
tmgthungphu@gmail.com

8
8

Qun G Vp

Phng 14

+84-8-39975038

62554315

hongchist@yahoo.com

Qun Tn Ph

Phng Ph Th Ha

Qun 11

Phng 07

0909951152
0839552159 08385

0838552159

8
9

Qun 7
Qun Tn Ph

Phng Tn King
Phng Tn Thi Ha

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

Bnh Tn
1
5
Ph Nhun

Bnh Tr? ng A
Cu Kho
02
15

0837753682
0862538420

0917151584
62538421

hoangdat0310319117@gmail.com

8
8

22177360
39200121
39242377
0854086412

namminh@namminh.us
accountant@baoduong.com.vn
mtkpaint@gmail.com

8
8
8
8

0908424435
0839303738
0838247163

thanhlan79@gmail.com
phantrung@haiduc.com.vn

9
8
8

37176885

hongmocgas44@yahoo.com.vn

thuanthao.2000@yahoo.com.vn
chauthao@haminhphat.com

8
8

Qun 3
Qun 3
Qun 1

Phng 06
Phng 06
Phng B?n Ngh?

Huyn H?c Mn

X B im

08 3924 2377
08 5408 6412
0838275414/3827
5415/
0839303738
0838247163
0837176885 08388

Qun Th c
Qun Th c

Phng Hip Bnh Phc


Phng Tam Ph

(08) 3726 9964


7403485

37269964
62820330

Qun Ph Nhun

Phng 01

0903 3305550

0908249491

Qun Ph Nhun

Phng 04

Qun 12
Qun 1
Qun 1

Phng ng Hng Thun


Phng B?n Ngh?
8241475
Phng B?n Ngh?
39104772

37151514
38272171
0839104772

9
8
8

Qun Bnh Tn
Qun Bnh Thnh
Qun 3

Phng Tn To A
Phng 24
Phng 08

7505285
0838999324
54046370

ctyltc@vnn.vn
vu.thi.minh.nguyet@manuchar.com

Qun 4

Phng 09

0837505285
08 38999324
4046370
0838269020 382

0838268849

dvl@seal.com.vn

Qun 12
Qun 9

Phng Tn Ph
Phng Phc Long B

0854111171541111750837283466

62925422
0837282466

teco@hcm.vnn.vn
info@qme.vn

8
9

cfo@101eyenear.com
parisfrance@phuongphat.com

8
8
11

Qun Tn Bnh

Phng 13

Qun 6

Phng 02

Qun Bnh Tn

0838123074 083

38487126

39692094

Phng Tn To A

0839692094
08 38770351 0838

0838770351

taitruongthanh2012@gmail.com

Qun 12

Phng Tn Chnh Hip

8912889

0838912889

siambrothersvn@hcm.vnn.vn

Qun 4

Phng 13

08 39414224

su.le@Zalora.vn

Qun 7
Huyn Bnh Chnh
Qun 10

Phng Tn Hng
X Hng Long
Phng 13

08 6288 5678
0839273602 0908180

info@doublewin.com.vn

8
8
6

Qun 3

Phng 04

0838343044

Qun Th c

Phng Hip Bnh Phc

36013781

Huyn H?c Mn

X ng Thnh

0838163685

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

7541445-7541447 840837541445 bachtruc@ymail.com

Qun 12

Phng Hip Thnh

8917404

37175520

Qun Tn Bnh
Qun Bnh Thnh

Phng 12
Phng 19

0903 158 543

0862970090
0862542400

Huyn C Chi

X Tn Thnh Ty

3735 5043

37355043

tanhopthanh@tan-hopthanh.com

Huyn Nh B?

X Hip Phc

37801016

nguyenduyen@kondo.com.vn

Qun Th c
Qun 1

Phng Hip Bnh Phc


Phng a Kao

08 37272500
0838221641

8
11

Qun 7

Phng Tn Ph

08.54160557

0838627870

0838221641

0862515611
38367199
0838627870

9
cogioimiennam@gmail.com

ngthphuc1976@gmail.com

8
12

9
8
8
11

Qun 1
Qun 5

Phng a Kao
Phng 08

0866829866
8303659

38205226
38303659

Qun 3

Phng 6

08 62641166

08 62641166

Qun Tn Ph

Phng Hip Tn

0838581529

08 38581529

Qun Tn Bnh

Phng 13

08 3719 2111

Qun Tn Bnh
Qun Ph Nhun

Phng 14
Phng 02

0913883577
08 35170330

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

38552151
(08) 38411630

5
Bnh Thnh
Tn Bnh
1
5
8

10
02
12
Tn ?nh
11
16

kphco@vnn.vn

9
8
9

vienthai1992@yahoo.com.vn

0913883577
35170330

congtycongnghiep@cnipvc.com

8
8

38552151
0822161969
38119848
38298736
37543014
39809088

indochinemail@hcm.vnn.vn
ngochoa.tpl@gmail.com
diaphong@vnn.vn
info@phuongnammed.com
hop1988@gmail.com
xuanthanhdo77@yahoo.com.vn

9
8
8
8
8
8

08 39252565

39252565

info@dongquan.vn

congtytheploantuan@gmail.com
khangthinhctc@gmail.com

8
8
8

8272125

Qun 10

Phng 12

Qun 1
Qun Tn Bnh
Qun 12

Phng a Kao
Phng 06
Phng Trung M Ty

0979898097

39105078
62557342
38114638

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng B

0837673086

0837673086

lequynhnhuplas@yahoo.com.vn

Qun Ph Nhun

Phng 12

84(08)38447829

38447829

qcco1@austrapharm.net

Qun 2

Phng An Ph

0907834567

0907032895

Qun 2
Qun Bnh Thnh

Phng An Ph
Phng 14

08 6281 4437

62814437
0854268983

8
8

ctylequocthang@gmail.com

Qun G Vp

Phng 17

Qun Tn Bnh
Qun Ph Nhun

Phng 14
Phng 11

(84-8) 38986800

Qun Th c

Phng Trng Th

Huyn Nh B?
Qun Bnh Tn
Qun Tn Bnh

X Hip Phc
Phng Tn To A
Phng 09

0837818228

Qun Tn Ph
Huyn H?c Mn
Qun Bnh Thnh
Qun Bnh Thnh

Phng Sn K
X B im
Phng 14
Phng 22

0862515258

Qun G Vp

Phng 10

Qun 11
Qun Tn Ph

Phng 08
Phng Ph Trung

0903 953 961


840838969612 84

5180862

0837196538

0862781884
38422945

vietlandtax@gmail.com

8
8

38969612

nguyenanhkha85vn@gmail.com

0837818228
37561115
38601120

admin@hunglongphuoc.vn
le.totram@gmail.com

37128600
62583355
0862944284

info@sagomed.com.vn

38660340
(848) 3750 5415

0837540126
0908638467

9
11
8

8
11
11
9
8

thi.kt@midatex.com.vn
fat_mun@yahoo.com.vn

8
8

04 3873 6500
Qun Th c

Phng Tam Bnh

0982610255

Qun Bnh Tn
Qun 1
Qun Bnh Thnh

Phng Bnh Hng Ho B


Phng B?n Ngh?
Phng 25

08 5425 5331

Qun Tn Bnh

Phng 02

8450722

54255331
309151606

8450722

8
hoivinashin@yahoo.com
nopthueonline@gmail.com

8
9
8

tansannhathotel@hcm.vnn.vn

Qun Th c

Phng Bnh Chiu

Qun G Vp
Qun Ph Nhun

Phng 6
Phng 01

08 37292355

37292353

tthdo@ss-intl.com

0862813522

39849011
62813522

anviet@viettel.vn
dntanvu2003@gmail.com

11
8
6

lien-hpp@binhtamco.com

9
8
8

0986668335

Huyn C Chi
Qun 10
Qun Tn Bnh

X Tn Ph Trung
Phng 12
Phng 12

0946699989
8627446

0946699989
0838627446
39491983

Qun 7
Qun 2
Huyn H?c Mn
Qun 1
Qun 5

Phng Tn Thun ng
Phng Bnh An
X B im
Phng Cu ng Lnh
Phng 04

7701462

0837700278
0837407034
0835925317
0838217055
38333334

mek@mekvietnam.com
quan-75@yahoo.com

Qun Tn Ph
Qun 5
Qun G Vp

Phng Ty Thnh
Phng 09
Phng 17

08-38165395
38307496
0913831543

38165395

giangvo@focus_eng.vn

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng A

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

Th c
Tn Bnh
1
2
Bnh Thnh
8
Bnh Thnh
G Vp

Hip Bnh Phc


01
a Kao
An Khnh
22
05
26
01

08 3592 5316
08 3821 7055
38333334

39970685
(08) 3820 4873
08 3840 4668
0838508994
0838404562
08 35977519

thuytrang121211@gmail.com
caotran@cara.com.vn

11
8
8
8
8
8
8

37507922

39970685
38204875
0835534244

ktsale.hungphuong@gmail.com.vn

9
8
8

38523667

vtkong82@yahoo.com.vn

35977519

inoxsonkim@vnn.vn

Qun 7

Phng Tn Thun ng

8729485

37700020

v3@thbv.com

11

Qun 7
Qun 1

Phng Tn Phong
Phng Tn ?nh

38727028
8469783

08.22450150
38469783

nghiatininfo@?hoo.com.vn

Huyn Bnh Chnh

X Bnh Hng

08 54107255

0854316155

nguyenthihongthu1991@gmail.com

11

Qun 6

Phng 12

0838329440
7517111

37517111

info@opcpharma.com

8
10

Qun 7

Phng Bnh Thun

08 66763188

duy.nguyen@dtcgroup.vn

Qun 5
Qun 6

Phng 14
Phng 06

08 66763188
083857 0896 3856

38570896

thaiphong_co_95@yahoo.com.vn

Qun Bnh Thnh

Phng 25

08 22160428

0822160429

funnyhien@gmail.com

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

12
Tn Bnh
10
G Vp
Bnh Tn
1
Tn Bnh
2

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

Tn Thi Nht
14
15
07
An Lc
B?n Thnh
12
Tho i?n

0862558091
84838105129
38 655 166
0838950641

62558091
38105129
38640888

nhatanh@nhatanhco.net

39260016
0838112002
0838117728

39251022
38112002
0837442584

huong@logitem.vn
dienkhanhco@vnn.vn
epsvn@epsvn.com

Qun
Qun
Qun
Qun

12
1
Bnh Tn
4

Phng
Phng
Phng
Phng

Tn Hng Thun
C Giang
An Lc
04

7194118
0838367960

37194114
38367960

thb@hangbaomedical.com

9
8

9
8
10
9
8
11
8
8
8
8
8

Huyn H?c Mn
Qun 5

X B im
Phng 11

Qun 3
Qun Tn Ph

Phng 04
Phng Ph Thnh

Qun 9

Phng Tn Ph

Qun Bnh Tn
Qun 6
Qun Tn Bnh

Phng Bnh Tr? ng A


Phng 13
Phng 02

37620770
8756409

Qun 1

Phng Phm Ng? Lo

8300068-8300070 38300069

Qun 7

Phng Tn Thun ng

Qun Tn Bnh
Qun Tn Ph
Qun 5

Phng 12
Phng Tn Sn Nh
Phng 14

0909397174
(08) 3812 4867
0838539976

0909397174
38124867
38539976

Qun 3
Qun 7
Qun Tn Bnh

Phng 07
Phng Tn Thun Ty
Phng 04

0838492812
08 3872 4404
84854492068

38492812
0838244404
54492068

Huyn H?c Mn
Qun 1

X Thi Tam Thn


Phng a Kao

Qun Tn Bnh
Qun Bnh Thnh

Phng 02
Phng 26

0837100101
37100101
62898727
62898727
0837542464/0837
54246
37542464
0862588193

0835015222
3929180139291802-39

0918787422
35015222

admin@growmore.org

39291801

phuoclockhang@yahoo.com

8
8
8
8

11
37620770
62610093
38489387

37700051

congtan5@yahoo.com
thuydk2008@gmail.com
sonviettrading@vnn.vn

9
8
8

hoasang@vnn.vn

chenyuehvn@gmail.com

ttpcc5@pcc5.com.vn
kieuviet88@yahoo.com.vn

achison@achison.com

11

8
9
8

9
8
8

kythuatphuongnam@gmail.com

9
8

info@eska.vn

9
9

Qun 3

Phng 06

Qun 10
Qun 11
Qun 1

Phng 15
Phng 05
Phng B?n Ngh?

Qun
Qun
Qun
Qun

1
1
Tn Bnh
G Vp

Phng
Phng
Phng
Phng

a Kao
B?n Ngh?
04
03

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

7
11
1
G Vp
5
Tn Ph

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

Tn Thun ng
02
a Kao
12
01
Ty Thnh

0854283668 08542
08 3861 9648
8243869

62870000

11

54283668
0838619648
38272828

8
8
12

01223799777
39115120
38116078
trithuc@viettel.vn
38940623

9
9
8
8

37700142
0862690151
0839118920

svp@savipharm.com.vn
xuanhong2210@gmail.com
phuongntt@tomicalab.com

8117682
0838143701

0918820606
38832881

thaiphamthi@gmail.com
vietnhat@xenang.com.vn

9
8
8
8
8
8

quynhlam.dd@gmail.com

11
6

084839115120
8117095
8940623
848 3 7700 142 14
0912 050 930

Qun 1
Qun Tn Bnh

Phng B?n Ngh?


Phng 12

0838274318
8912547

38274318
37151609

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng B

08 39615482

0908881041

Huyn C Chi
Qun 3

X Tn An Hi
Phng 09

Qun 1

08 3935 0137
38 347 669 - 38
Phng 09
347
(84) 3823 1313 Phng Nguyn Thi Bnh 382

Qun 12
Qun Ph Nhun
Qun 11

Phng Thnh xun


Phng 10
Phng 13

Qun 10

trungkien@lanvipaper.com.vn
phuc.nguyen@sheraton.com

0982758958
08 39973157
08-39621234

38924947
0988159359

vongocthuy87@gmail.com

0838347669

11
8
8

38231313

sunimex.vlt@hcm.vnn.vn

39973157
0839621234

vinhgn.nguyen@anphuc.com.vn

10

8
8

Qun 12

Phng Tn Chnh Hip

38834495

companyphuongthuy@gmail.com

Qun Ph Nhun
Qun 1
Qun Th c

Phng 11
Phng Tn ?nh
Phng Linh Xun

8463541
088465390
7240818

0838427647
38365956
0837240818

info@chanchen.com
nltra6899@yahoo.com.vn
daiquangphat@dqp.com.vn

8
8
8

Qun 7

Phng Tn Hng

0837760591

08 54011575

thao.dt@minhlongchem.com.vn

Qun 7
Huyn Bnh Chnh

Phng Tn Thun ng
X Bnh Hng

62630279

ketoandoanhminhhuy@gmail.com

Qun Bnh Thnh


Qun Bnh Thnh
Qun Bnh Thnh

Phng 06
Phng 11
Phng 25

0835128169
0862940280
0835120800

accdept@vntech.com.vn
info@nkengineering.com.vn

8
8
8

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Tr? ng B

08-39716868

hung.nguyen@haithanh.com.vn

Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng

35926789
0837553255
0903709539
62515351

huyen.ntb@huynhlong.com.vn
sales@duhung.com
tungpx@gmail.com

9
8
8
9

08.54012341

hien.vo@rongphuongbac.com

ngocanh3389@yahoo.com.vn

9
8
8

12
6
3
Tn Bnh

Tn Thi Nht
11
12
15

Qun 7

Phng Tn Phong

Qun 7
Qun 11
Qun Bnh Thnh

Phng Tn Thun ng
Phng 06
Phng 06

Qun G Vp

Phng 03

0835178876 08
0916361682
5120416
(84-8) 3971 6868
-3
0835926789
(08) 37555434
35472679
54012341
0837734540
-37734542
9320495

37734540
0838560005
0835155091

0650 3763
214/5/6/7
9855180

0839855180

Qun Tn Bnh

Phng 04

Qun 1

Phng B?n Ngh?

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

1
3
Tn Ph
Bnh Tn
1
Tn Bnh

Phm Ng? Lo
01
Ph Trung
Tn To
Tn ?nh
04

Qun 1

Phng B?n Thnh

Huyn Bnh Chnh


Qun 8
Qun 5
Qun Tn Ph
Qun 1
Qun 2
Qun 10

X L Minh Xun
Phng 13
Phng 03
Phng Sn K
Phng B?n Ngh?
Phng Thnh M Li
Phng 06

Qun 3
Qun 4

Phng 09
Phng 12

Qun Th c
Qun Tn Bnh

Phng Hip Bnh Chnh


Phng 15

Qun Tn Bnh

0862968141
8293392
FAX
82

(08) 39798991
0838650016
7553070
8469083
0838110529
0836020692
3766298237662983-37

0839917207
38293519
62915505
39798991
38650016
37543561
38480585
66527499

titacwatch@yahoo.com

duyenntkt@phc.vn
tungngukim7@gmail.com
thivan99@gmail.com

8
8
8
8
8
9
8

39115323
37421106
0909090096

vanngaplastic@vnn.vn
namphuoc@hcm.vnn.vn
minhntt@vietmap.vn
tsg01@thueketoan.com
thuydang@avantchem.com
info@Saigoncosmetics.com.vn
info.knimex@gmail.com

8
8
8
8
11
10
8

39317341
0838264190

hd.office@sadaco.com
phuonghuynh@giordano.com.sg

10
8

dongtienphu@gmail.com

0862675328

0908686866
39637011

Phng 13

0902359897

01632101829 nhidoo@gmail.com

Qun Bnh Thnh


Qun 8

Phng 25
Phng 16

8223577
08 3969 4148

0838223577
39605800

ketoan@tashing.com.vn

8
6

Qun Bnh Tn

Phng Tn To

08 3750 7577

08-37507577

hongthaithuocla@yahoo.com.vn

08 39 246 050
848 3911 5323
08 37421104
0909090096
93173419316529-8439
08 3826 4190

37663151
0839501588
39246050

8
8

Qun 12

Phng Tn Chnh Hip

8911740

0837156448

komegavn@komegavn.vn

11

Qun 7
Qun 12
Huyn Bnh Chnh
Qun Ph Nhun
Qun Ph Nhun
Qun 3
Qun 2
Qun Bnh Thnh

Phng Tn Thun ng
Phng Thnh Lc
X Tn Kin
Phng 09
Phng 15
Phng 02
Phng Tho i?n
Phng 24

8720819
7161013

37700832
0908300394
0838770907
38445850
0837296229
38330003
0837400178
0835110478

quocmien@yahoo.com

11
8
6
8
8
8
8
9

Qun 12
Qun G Vp
Qun 9
Qun Ph Nhun
Qun 4
Qun Tn Bnh
Huyn H?c Mn
Qun 12
Qun 1
Qun 11
Qun Tn Bnh
Qun 1

Phng Thi An
Phng 16
Phng Long Bnh
Phng 15
Phng 18
Phng 12
X Xun Thi Sn
Phng Thnh Xun
Phng Phm Ng? Lo
Phng 1
Phng 15
Phng B?n Ngh?

0903 738 195


0839960144

quocanhcompany@gmail.com
ngoctram@maylambanh.com
hongyin.vn@gmail.com
vinhkhoi@vinhkhoi.vn
vinalimex@hcm.vnn.vn

0862598639
0837168321

0973358660
39491060
0837326689
0835926162
39410767
38114979
0837105837
37168321

0909387382
084368248
38232300

38105292
38232361

Qun Tn Ph

Phng Sn K

0906880745

08 38647063

Qun 3
Qun 10
Qun Bnh Tn

Phng 06
Phng 03
Phng Tn To A

08-62932626

Qun 5
Qun 10

Phng 05
Phng 13

0838445850
9951984
0838325883
5110478

0837547005
9236238 8363807
08 38682665

dntncuongthanh@gmail.com
xuan.huynh@firstchem.vn
baongoc0496@gmail.com
hanh.saigonmarina@gmail.com
info@tikycorp.com.vn

baobinhua@sopha.com.vn
phamha7777@gmail.com

8
8
8
8
10
8
9
8
9
8
8

thiennhanco@yahoo.com

0909014636
0837155598
37547005

ct6299@gmail.com
kbi@kbi.com.vn

8
8
9

39236238
0838682665

info@dothanhtech.com
thuliennha@gmail.com

10
8

Qun 3

Phng 07

083765 5307

0977438474

Qun Tn Ph

Phng Ty Thnh

Qun Bnh Tn
Qun 7
Qun 11

Phng Bnh Tr? ng A


Phng Tn Thun Ty
Phng 08

0933 917 032

0933 917 032


38720087
accounting@punch.com.vn
0862752460
sinh_tong@horeca.com.vn

Qun 3

Phng 07

0822216468

Qun 3

Phng 03

(84-8) 22216468
38334236
-38326319-3

38152455

9
jinggong@hcm.vnn.vn

kekhaithue@pecc2.com

38330810

11
8
11
8
3
3

779960
Huyn H?c Mn

X B im

Qun Bnh Tn
Qun Tn Bnh

Phng Bnh Tr? ng B


Phng 12

Qun Bnh Tn

Phng Tn To A

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

3
9
Tn Ph
Tn Bnh
Bnh Thnh

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

11
Phc Long B
Ty Thnh
06
12

Qun
Qun
Qun
Qun

G Vp
3
2
6

Phng
Phng
Phng
Phng

03
06
An Ph
11

Qun 4
Qun 8
Qun Tn Ph

Phng 13
Phng 02
Phng Ty Thnh

54357539

sxtmtth@gmail.com

0862995880
62967053

ketoan.greenandhappy@gmail.com

9481493

8
8

08 37 541 999

37541999

nic.pharma@yahoo.com

08 37313991
0854356680

0987081204
37312134
54356680

35510481

0909488718

0838494717
0839330822
0862818799

39491156
0839330822
0862818799
37551948

nguyenlamco@hcm.fpt.vn
thunga@vucico.com
ketoan@viphaco.com.vn
cuulongcoltd@cuulongcoltd.com

0837437400
0839412431
0983791016

08 37437402
39412431
39778936

account-kn@khoinghieppackaging.vn
ngoclien@satake.vn
anphahealth@gmail.com

8
10
9
9
8
8
9
8
8
8
11
8

Qun Tn Bnh
Huyn H?c Mn

Phng 02
X B im

08 3842 3661

Qun Bnh Tn

Phng Bnh Hng Ho B

Qun 2
Qun 6

Phng Bnh An
Phng 11

Qun 1
Qun 1

Phng Phm Ng? Lo


Phng a Kao

Qun 12
Qun 4
Qun Tn Bnh
Qun 2
Huyn Bnh Chnh
Qun 2
Qun 12
Qun 1
Qun Tn Ph
Qun 9

Phng Thi An
Phng 12
Phng 02
Phng An Ph
X Bnh Hng
Phng Ct Li
Phng Tn Thi Nht
Phng C Giang
Phng Ph Trung
Phng Phc Long A

08 6676 3195
0976753355
08 38421850
0862811110
08 54 336 336

Qun Bnh Thnh

Phng 17

Qun Tn Ph

37650946 37651260

0837650946

38555402

37402291
37550552

utnguyen@itpsa.com.vn
typhuochungnam@yahoo.com
haotuan0309769545@gmail.com

08 3911 0700

08 62911057
39110700

hanhchanh@kiemtoandongnghi.com

0918343104

37192513
38421850
62811110
0854336336
38335896
0854357477

08 38777999
7313086

38777999
0837313322

info@betongthuduc.com

8
3

0838408755

phuthangco.ltd@gmail.com

Phng Ph Th Ho

8408755
08397899910839789

39789991

vietchemicals@vnn.vn

Qun G Vp
Qun Tn Bnh

Phng 06
Phng 11

0988398281
0839718208

0919790889

8
8

Qun Ph Nhun
Qun Bnh Tn

Phng 08
Phng Bnh Hng Ha

08 38450452
7653145

84838450452
37653145
tuyetthanh@incomfish.com

8
9

duc.nguyen@ducnguyen-medical.com
hanhnguyen178@gmail.com
phongtrinh01@vnn.vn

11
8
8
8

8
8
11
8
8
8

(84-8) 3821
7847/39

Qun 1

Phng B?n Thnh

Qun G Vp
Qun 6
Qun Tn Bnh

Phng 11
Phng 10
Phng 14

Huyn H?c Mn
Qun 12
Qun Bnh Thnh
Qun 10
Qun 4

X Thi
Phng
Phng
Phng
Phng

Qun 6

Phng 11

0862606933

Qun 1
Qun Tn Bnh

Phng B?n Thnh


Phng 12

39151133
0822464005

8
8

Qun Bnh Tn
Qun Tn Ph
Huyn H?c Mn
Qun Tn Bnh
Qun 11
Qun 11
Qun Bnh Thnh

Phng Bnh Hng Ho B


Phng Ty Thnh
X B im
Phng 14
Phng 10
Phng 02
Phng 05

62735071
08 6269 0283

Qun 1
Qun Tn Bnh

Phng B?n Thnh


Phng 02

+84 8 3941 5001 +84 8 3941 5


0934010199
0862530888

Qun 1

Phng B?n Ngh?

0463252182

Qun 1
Qun 1
Qun Ph Nhun

Phng a Kao
Phng a Kao
Phng 02

08-38228546
08 38208862
0838458289

Tam Thn
Tn Thi Nht
12
12
06

08 38753442

08-35920303
08 39259439
0838620090

08 3948 2163

38754513
73079279

vanthu@bitis.com.vn
nhungoc@ngoctien.com

38913539
35920303
0839259439
0838620090
0839413505

hongtanphat@gmail.com
shineteam@vnn.vn

0862735071
62690283
35925179
62538877
0839636548
0839699454
0838962513

38228546
38208862
8438458289

nklucky@hcm.vnn.vn
hoangtan1457@gmail.com

dongafoods@yahoo.com.vn
finana@doublegood.com.vn
thienphucchemica@gmail.com
cty.thanhlong2013@yahoo.com.vn
haithanhthanh@gmail.com

8
8
8
8
11
8
8
9

8
9
9
8
8
8
8
8
9

pacific@pvtrans.com
lananh.pham@osi.vn

3
8
8

Qun 7

Phng Tn Phong

3775 4668

37754668

thaotran@hoaphucaudio.com

Qun 2

Phng An Ph

0949 731 224

01218991790 vannguyens309@gmail.com

Qun 7
Qun 8

Phng Tn Phong
Phng 05

9076288
0839812099

62989192
39812099

ntt.lan@388.vn
vansondotcom@yahoo.com

9
8

Qun Bnh Tn
Qun Bnh Thnh
Qun Bnh Thnh

Phng Bnh Hng Ho B


Phng 13
Phng 17

hung.han@bbt.com.vn

8
9
8

Qun 7

Phng Tn Ph

Qun Tn Ph

0862581158
0838994190

0862581158
0838404223

08.54111515

Phng Hip Tn

848 54111515
0838644330-0836008

38649330

Qun 10

Phng 15

9703016

22429183

ketoan@neofoodtech.com

Qun Ph Nhun

Phng 15

0838442215

38442215

duyminhcorp@gmail.com

haonam@hcm.vnn.vn

Ma nganh_kd

Tn ngnh

26100

Lp rp v kim ?nh Chipet

26400

sn xut v kinh doanh cc linh kin, ph kin v cc sn phm in, in t, vin thng

46492

bn bun dc phm

46612

kinh doanh sn phm du

46520

Bn bun sn phm in t Sony

46326

thc hin quy?n nhp khu phn phi cc sn phm sa

15200

sn xut giy th thao

46495

bn bun my lnh

10500

sn xut sa v cc sn phm t? sa

46599

bn my ?ng g?i v c? bi?n sa

29100

Lp rp v sn xut xe t du l?ch, xe khch, xe ti, ph tng t

29100

Lp rp, sn xut xe ti, xe wagon

46613

bn bun xng du

46510

bn bun sn phm cng ngh, phn m?m linh kin in t

46492

Mua bn dc phm

46329

Bn bunl ng thc thc phm

20232

Sn xut v phn phi cc sn phm x phng, m phm

46495

KD ti vi mu, t lnh, my git, my lnh

27330

Sn xut, xut khu b dy in cho xe hi

46613

bn bun xng du

11042

sn xut nc gii kht, nc ung tinh khi?t

46520

bn bun in thoi di ng

46329

Sn xut kinh doanh du thc vt cc loi (bn bun)

27320

SX dy v cp in

47411

bn l my vi t?nh, thi?t b? ngoi vi

26200

Sn xut my c m vch cm tay v c ?nh

46520

Bn bun in thoi di ng

27101

Sn xut motor rung

46510

Bn bun my vi t?nh, thi?t b? linh kin in t

46520

bn bun thi?t b? in t

46599

Bn bun my m?c thi?t b? du kh?

46613

Bn bun xng du

25999

Sn xut ph kin xe t bng kim loi

30920

sn xut xe p

45139

bn bun t v xe ng c khc

46691

Bn bun phn b?n

46520

bn bun in thoi di ng

46691

nhp khu bn bun h?a cht

45120

Bn l t v ph tng

15200

Gia cng giy d?p

46497

Bn bun giy cc loi

46204

Bn bun nguyn liu sn xut thc n gia sc

27101

motor qut

46495

bn bun in lnh, in gia dng

22209

sn xut cc sn phm nha

11030

sn xut bia

46510

bn bun linh kin my t?nh

46622

bn bun st th?p

52299

DV h tr vn ti

46622

Bn bun st th?p

30110

sa cha v ?ng tu

45301

Kinh doanh lp xe

46691

Bn bun phn b?n

46492

bn bun thuc tn dc, th y

46326

thc hin quy?n nhp khu bn bun hng h?a

47411

Bn l in thoi

46492

kinh doanh nhp khu y thc tn dc, trang thi?t b? y t?

46329

bn bun lng thc thc phm

46520

Bn bun in gia dng, in t, in lnh

46510

Bn bun linh kin my vi t?nh

46622

bn bun th?p cc loi

46594

thc hin quy?n xut nhp khu, quy?n phn phi bn bun

46692

Mua bn ho cht

10309

Ch? bi?n ht i?u

46492

bn bun kinh doanh dc phm

11030

sn xut bia

46520

bn bun linh kin in t vin thng

62090

D?ch v bo tr my t?nh - phn cng v m?m

46631

bn bun tre, na, g cy v g ch? bi?n

46633

bn bun vt liu xy dng

27320

Sn xut cc sn phm cch in, dy cp, dy in

46693

Bn bun ht nha

26400

Lp rp tivi mu

26100

Sn xut linh kin in t

10401

ch? bi?n du n

46204

Bn bun nguyn liu sn xut thc n chn nui

46692

bn bun h?a cht

27101

Sn xut motor nh, linh kin in t

46635

Bn bun vt t, sn, h?a cht, vt liu Xy dng

45120

bn l xe t

14100

sn xut o qun dt kim xut khu

25999

Sn xut np v lon nhm hai mnh

11042

Sn xut ung khng cn v nc khong. Ch? bi?n sa v cc SP t? sa

46492

Xut nhp khu dc phm thi?t b? y t?

46691

Bn bun phn b?n

46693

Bn bun ht nha

46622

bn bun st th?p cc loi

24200

Sn xut kim loi mu

46613

Bn bun xng du

46622

bn bun th?p

27200

Sn xut pin v c qui

25999

Sn xut cc linh kin c kh? ch?nh xc bng kim loi

46209

Bn bun nng lm sn

32900

sn xut cc sn phm ngnh cng nghip cha phn vo u

18110

In trn bao b

29100

sn xut xe khch, xe bu?t

46595

nhp khu thi?t b? y t? sn phm chun on y khoa v HTD

22120

Gia cng cao su

22201

sn xut bao b plastics

46520

mua bn in thoi di ng

12001

sn xut kinh doanh thuc l i?u

46692

Bn bun h?a cht cng nghip

46697

Bn bun cc mt hng st th?p ph? liu

46692

Bn bun thi?t b? x?t nghim, chun on y khoa

13110

Sn xut si polyester

46692

Bn bun h?a cht cng nghip

46204

Bn bun nguyn liu thuc th y

46492

Bn bun dc phm

10309

Ch? bi?n nng sn xut khu ( ht i?u )

46497

nhp khu v mua bn giy cc loi

56101

d?ch v n ung

45119

bn bun xe ti hino

46326

Bn bun bnh ko cc loi

22110

Sx v mua bn sn phm cao su cng nghip, cau su tiu dng

46631

Bn bun g

20120

Sn xut kinh doanh phn b?n

22209

Sx ti kh? an tan trong xe t

49332

Vn ti hng h?a bng t

21001

Sn xut dc phm dng cho ngi

46622

bn bun st th?p

46622

Bn bun hng kim kh? (st th?p)

46900

bn bun tng hp

22201

sn xut mng ti nha, ht mu

13110

sn xut si, vi

23941

sn xut xi mng

46693

bn bun cc loi ht nha

46493

Bn bun m phm chm s?c da

52299

Nhn u thc nhp khu

46691

Bn bun phn b?n

31001

Sx g ni tht

32110

sn xut n trang vng, bc

64910

cho thu ti ch?nh

46693

kinh doanh mua bn ht nha

46204

Bn bun nguyn liu thc n gia sc

29300

Sx phc tng t v linh kin in t

46492

Bn bun thuc dc phm v TTBYT

28110

ch? to ng c ch?nh xc nh v b phn

46329

bn bun thc phm

24100

sn xut, gia cng dy th?p, m km

46599

Bn bun my ca x?ch, l?i ca

46692

bn bun h?a cht

15200
46204

Sn xut giy th thao


Bn bun ph gia, thc n chn nui

24200

Sn xut kim loi mu

46326

bn bun cc mt hng sa

10401

sn xut du thc vt

46631

bn bun g cc loi

10612

Sx v ch? bi?n bt m

32110

n trang cc loi

28260

Sn xut my khu

45111

Bn bun xe t

46622

Bn bun tn th?p

52299

dv giao nhn hng h?a

23950

sn xut vt liu xy dng

45301

bn bun ph tng oto

46692

bn bun h?a cht

46324

Xut khu hng nng sn (c ph ht)

46691

bn bun thuc bo v thc vt

51100

Vn ti hnh khch hng khng

46692

Bn bun h?a cht

46492

bn bun thuc tn dc

46204

bn bun nguyn liu sx thc n gia sc

20210
46495

Sn xut kinh doanh thuc bo v thc vt


bn bun my lnh

46622

bn bun st th?p

10790
28160

sn xut m ch?nh
Dv xy dng, lp t, bo tr v sa cha thang my

26100

Sn xut cc thi?t b? cm ng, thi?t b? truy?n t?n hiu v bo mch in t

46492

bn bun nguyn liu thuc th y

24100

st th?p

46595

Bn bun trang thi?t b? ngnh y t?

46692

Bn bun ho cht v phn b?n

46622

mua bn st th?p

46323

bn bun ht i?u

46510

bn bun linh kin in t

20120

Sn xut kinh doanh sn phm phn b?n

45120

bn l t

22209

sn xut nha gia dng

46692
46592

Bn bun h?a cht cng nghip


Bn bun vt liu nghnh in

46592
46692

bn bun my m?c thi?t b? in


bn bun h?a cht

46611

Bn bun than

46510

bn bun my m?c thi?t b? tin hc vin thng

10409

sn xut du m? ng thc vt

17090

sn xut t giy v bng v sinh

46691
46204

Ba1b bun phn b?n


bn bun nguyn liu ch? bi?n thc n gia sc

19200
46492

Sn xut sn phm du m tinh ch?


Bn bun dc phm

25999
47711

Sn xut kim may, kim dt, que ti?p im


bn l qun o , v? , giy d?p ng h

25930

Sn xut tha, da, dao n bng kim loi

14100
41000

May qun o
Xy dng nh cc loi

09100
46599

Cung cp d?ch v khoan v hon thin gi?ng khoan


Bn bun vt liu hn

46331

phn phi bn bun ru

46691

bn bun h?a cht cc loi

18110
46520

in n
bn bun thi?t b? vin thng

22201

Sn xut kinh doanh bao b nha

17090

ct giy t d?nh

46692

bn bun h?a cht

46692

Bn bun h?a cht v ph gia thc phm

24100

Sn xut th?p

45119

(Bn bun) Kinh doanh xe t, v xe, ph tng, bt ng sn

27320

Sn xut kinh doanh dy cp in

46693

Bn bun ht nha nguyn sinh cc loi

13110

Sn xut si, vi

95220

Sa cha dng c nhn v gia nh

20290

Sn xut v mua bn cht ty ra, cht hot ng b? mt Las

27330

Sn xut dy cp in c? u ni

46326

bn bun bnh ko

10202

Ch? bi?n thy sn ng lnh

23941

sn xut xi mng

46622

Bn bun st th?p

47411

mua bn linh kin my t?nh

23950

sn xut b tng nha n?ng

46204

bn bun nguyn liu thc n gia sc

46622
20222

Kinh doanh st th?p


sn xut ng mc in

09100

Tm ki?m, thm d, thm lng, pht trin v khai thc du kh? ti l 15.1

46622

bn bun st th?p

46692

Bn bun dung mi, ht nha

22209

Sn xut chai, phi np pet

46621

bn bun kim loi

27330

Sn xut ng dy in t?

15120

may vali, ba l hp vi

22209

thm l?t sn xe hi, ng nha

64910

Cho thu ti ch?nh

46321

bn bun th?t g ng lnh

46599

bn bun my m?c, thi?t b? v thi?t k? my khc

46695

bn bun t, x, si dt

46694

bn bun cao su

29100
12001

Sx v lp rp xe byt
sn xut v tiu th sn phm thuc l

15120

may ba l ti xch xut khu

14100

Gia Cng Hng May Mc Xut khu

26700

sn xut gng k?nh

45111

Bn bun t

46326

Bn bun thc phm

46520

bn bun kinh doanh vt t thi?t b? vin thng

27400

Sn xut b?ng ?n in quang

46691

Bn bun phn b?n

46692

bn bun h?a cht

26100

sn xut linh kin in t

45119

xut nhp khu, y thc my m?c

46900

Phn phi thc n gia sc, h?a cht

46622

Bn bun th?p

46623

bn bun kim loi mu

20231

SX m phm cho tr em hiu Pigeon

10309

ch? bi?n ht i?u

14100

may mc qun o xut khu

46699

bn bun nguyn vt liu v cc loi sn phm nha composite

46613

kinh doanh xng, du kh?

46633
46636

bn bun vt liu xy dng, clinker, thch cao


Bn bun thi?t b? v sinh

20231
46622

Sn xut h?a m phm v cc cht ty ra


bn bun st th?p

46492
46209

bn bun thuc th y
bn bun nng sn

10202

c hi ng lnh

10790

sn xut c ph

10201

c ng? ?ng hp

22209

Sn xut ti nha

46692

Bn bun h?a cht

21001

Sn xut v bn thuc

45301

Bn bun bugi, cm bi?n xe

46591

bn bun vt t thi?t b? ngnh du kh?

32900
46691

Sn xut kinh doanh bt vi?t


Bn bun thuc tr? su, phn b?n

47711
46322

bn l hng thi trang


bn bun thy hi sn

25999
46693

sn xut que hn, dy hn


bn bun ht nha nguyn sinh

46692

bn bun ho cht

46492

Bn bun thuc th y

22209

sn xut sn phm nha

22209
52109

sn xut sn phm t? plast?s


gim st hng tn kho

46413

Bn bun qun o thi trang

46622

Bn bun th?p khng r

46497
46495
25999
46622

mua bn bun giy


Bn bun hng in lnh
Sn xut thanh nhm ?nh hnh
Bn bun st th?p

09100

Khoan v d?ch v khoan du kh?

22209

sn xut hng nha gia dng, nha cng nghip

46510

Mua,bn thi?t b? CNTT v cung cp d?ch v

46692

bn bun h?a cht

46622

bn bun kim loi

46622

bn bun vt liu xy dng ( st, th?p)

46594

thng mi d?ch v my photo my in

46692
46622
46326

kinh doanh h?a cht


Bn bun st th?p
Bn bun ng? cc

46414

Nhp khu v phn phi giy d?p

22201
17090
22201
41000
46623
26300

sn xut ti PP
Sn xut giy ram, giy photo
Sx bao b nha
Xy dng nh cc loi
bn bun ng ng
Sn xut motor trong in thoi

22201

Sx mng nha, bao b nha

46497
46326

Bn bun giy v sn phm bng giy


bn bun thc phm ch? bi?n

46329
46692

Bn bun thc phm


bn bu h?a cht

46693

Bn bun ht nha ch?nh phm

10800

sn xut thc n gia sc, gia cm v thy sn

46492

Bn bun tn dc

45120
46622

Bn l xe t, linh kin
Bn bun st th?p

46497

bn bun giy vn phng

46209

Bn bun hng nng sn

46329

bn bun thc phm

46492

Bun bn dc

27102

sn xut b ngt mch

46900

Bn bun tng hp

20221

Sn xut sn

20210
46691
68100
46329

Sn xut thuc bo v thc vt


bn bun h?a cht
Cho thu nh kho
bn bun thc phm

26400
46520

Sn xut linh kin loa


bn bun thi?t b? vin thng

47591

Bn l in gia dng

10740

sn xut thc phm n li?n

43210
46691
46693
24100

Xy dng mng li in
Bn bun phn b?n
bn bun cht do dng nguyn sinh
sn xut th?p ng, th?p tm

14100

sn xut mua bn nguyn ph liu ngnh may

25999

Sn xut linh kin hp s t

46209

Bn bun nng lm thy sn, thc n chn nui

46520

kinh doanh thi?t b? mng

10800
46510

sn xut thc n thy sn


Bn bun my t?nh thi?t b?my t?nh, gii php k thut mng

14100
46693
10790
47411

sn xut o qun dt kim xut khu


bn bun ht nha
Sn xut thc phm chay
bn l my vp

17021

sn xut hp thng bng giy nhn v ba nhn

26400
46692
46413
46321

in t, in lnh, cng ngh thng tin


Bn bun h?a cht ph gia ngnh nha
bn bun hng may mc
bn bun sn phm t? th?t

46693

Bn bun ht nha

46595

bn bun tb y t?

46693

bn bun nha composite

46631
42101

Bn bun g trn nhp khu


Xy dng cng trnh ng st v ng b

46204

Mua bn ph gia thc n chn nui

32900

sn xu th nhi bng, qun o hoa trang, d?p i trong nh

22201
46520

Sx bao container, palles vi, vi PP


bn bun in thoi di ng

21001

Sn xut kinh doanh thuc th y, th y thy sn

46691
46692

Bn bun thuc bo v thc vt.


Bn bun h?a cht khc (tr? loi s dng trong nng nghip)

46329

Bn bun thc phm

64910

Cho thu ti ch?nh

45119
24100
21001

bn bun xe c? ng c khc
Sn xut th?p khng r
Sn xut dc phm cha bnh cho ngi

46499

Bn bun chi tr em

22209

Sn xut v kinh doanh cc sn phm bao b nha

46639

bn bun vt liu, thi?t b? lp t khc trong xy dng

21001
25120

Sn xut v kinh doanh dc phm


Sn xut thng, b cha bng kim loi

13220

May gia cng l?u cc loi

46692

Bn bun h?a cht cc loi

20210

Sn xut thuc bo v thc vt

22201
10740

sn xut bao b nha


Sn xut m n li?n, ht nm, nc mm

17010

sn xut giy

22201

SX bao b nha

46530

Bn bun my m?c nng nghip

46691

bn bun phn b?n

22209

Sn xut phi chai, np nha pet, hd

27102

sn xut my bi?n th? in

10109
46495

thc phm ch? bi?n t? th?t, hi sn v tr


bn bun my i?u ha

14100

May gng tay, yn nga

14100

May Gia cng

26400

Sn xut in t in lnh

22209
46622

Sn xut bt nha PE
bn bun st th?p

36000

khai thc x l? v cung cp nc

15120
24200

May ba l ti xch
Sn xut kim loi mu

26700
25910

sn xut, gia cng k?nh quang hc


sn xut li th?p hn

10800
46694

Sn xut v kinh doanh thc n gia xc


Bn bun cao su thin nhin

46329

Bn bun th?t v cc sn phm t? th?t

46691

phn phi, bn bun phn b?n

25930

Sn xut dao, mung, na, dng c bn n

46599
33150

bn bun cc sp dng c m nhc m thanh


Sa cha cn cu, xe nng

46497
46900

Bn bun vn phng phm


Bn bun tng hp hng h?a

46497

bn bun giy cc loi

14100

May Qun o Mc Thng Ngi Ln

14100
46595
46623

sn xut gng tay cc loi


Bn bun thi?t b? y t?
bn bun kim loi

46331

nk cc loi ri vang v ru mnh

46592
46695

bn bun my m?c, thi?t b? in


bn bun vi si

46692

bn bun h?a cht cng nghip

50122
45119

vn ti hng h?a ng bin


bn bun xe t v xe c? ng c khc

20210

Sn xut thuc bo v thc vt

23950

sn xut thch cao

14100

sn xut v xut khu hng may mc

43900
46591
46692
46631
46692
46497
22201
47412

Xy dng chuyn dng


Bn bun my m?c thi?t b? v ph tng my khai khong, xy dng
Bn bun h?a cht cng nghip
Bn bun vn dm ?p, vn MDF
bn bun nguyn liu thuc th y, thy sn
bn buon giy cc lai
Sn xut bao b nha
Bn l cc thi?t b? vin thng

13210
46695
42102

De6t4 Cng nghip


Bn bun si
xy dng cng trnh ng b

46692

Bn bun h?a cht trong lnh vc cng nghip v ph gia thc phm

42900

xy dng cng trnh k thut dn dng

17021

sn xut bao b carton

46510
43210

Bn bun my vi t?nh
Lp t h thng in nc, PCCC

31001

trang tr? ni tht hng gi c

26600

sn xut b ng dy lc mu

46693
46693

Bn bun ht nha
Bn bun ht nha

46695

bn bun si polyesten

22201

Sn xut bao b nha

46204

Bn bun nguyn liu thc n chn nui

79120
18110

dl l hnh
in n

22209
38210
13110
21001
46595

Sn xut sn phm nha PVC


x l? cht thi
SX vi, si
sn xut thuc th y, thy sn
bn bun thi?t b? chuyn ngnh y t?

46520

Mua bn thi?t b? tin hc vin thng

46326

Kinh doanh sa bt, nguyn liu bia

46497
46592
22120
32110

Bn bun giy
mua bn my pht in, my n?n kh?, ph tng
sn xut gng tay cao su y t?
ch? tc vng trang sc

41000

Xy dng dn dng v cng nghip

45301
46694

Mua bn ph tng smi rmooc


Bn bun cao su

47411

bn l cng my vi t?nh

14100

May Mc qun o cc loi

14100
46691

Gia cng hng may mc


bn bun phn b?n

46691

Mua bn thuc bo v thc vt

46530
46692
46622

Bn bun my m?c thi?t b? nng nghip


Bn bun nguyn liu v cht ph gia thc phm
bn bun cc mt hng th?p khng g

46692
46329
13110
15200

Bn bun h?a cht nha


Bn bun nguyn ph liu thc phm
sn xut si
sn xut giy th thao

46595

bn bun my m?c, thi?t b? y t?

46622

bn bun st th?p cc loi

46692
22209

Mua bn h?a cht cc loi


Sn xut ng v ph tng ng nha

46599
20210
46202

bn bun my m?c thi?t b? ph tng my khc


Sn xut thuc bo v thc vt
Bn bun ht ging

24100

Sn xut th?p

46599

Bn bun my m?c thi?t b? v ph tng my cng nghip

29300
19200
46692
46332

Sn xut thn van i?u khin trong hp s t ng xe hi


Sn xut du nhn
Bn bun ph gia thc phm
Bn bun nc gii kht

46622
46693

bn bun st th?p
Bn bun nguyn liu ht nha

10800

Sn xut thc n chn nui

46599
46595
22209

bn bun my m?c,ph tng khc


Bn bun thi?t b? y t?
sn xut nha gia dng cc loi

22201

Sn xut mng bao b cc loi

20110

Sn xut kinh doanh h?a cht trong lnh vc cng nghip

10790
46599

Sn xut tr, c ph
bn bun vng bi CN, gi ? CN, dy curou

46323
46494
46201
46695

Bn bun rau c
bn bun thy tinh
bn bun cc mt hng nng sn st th?p xng du ht nha
bn bun si

46202

Bn bun ging cy trng

25999

Sn xut dao ct cng nghip

46622
46699

Bn bun st th?p
bn bun nguyn liu ngnh c

46323

bn bun nng sn

32501

sn xut dng c y t?

46692

Bn bun nha, h?a cht cng nghip

16220
46631

sn xut g
ban buon go mieng

47711
46693

Bn l hng may mc
mua bn ht nha

17021
10790
46692
45120

sn xut bao b giy cc loi


sn xut mui
Bn bun dung mi ho cht
Mua bn xe t c?

46692
46691

Bn bun h?a cht, thi?t b? - ph tng ngnh xi m


bn bun phn b?n

73200

d?ch v tm ki?m khch hng v thng tin

46321

Bn bun thc phm ng lnh (th?t)

27101

Gia cng motor qut cc loi

46622
46520

bn bun st th?p
bn bun in thoi v linh kin

46692

mua bn h?a cht ( bn bun)

10301
46622

Ch? bi?n hng nng sn


bn bun st th?p

46204
46492
32900
46692
25110
46695
46593
46639

bn bun nguyn vt liu thc n chn nui


bn bun dc phm
Sn xut qut gas
bn bun h?a cht
Sn xut khung k?o, x g cn tn
Bn bun nguyn vt liu ngnh dt
bn bun my m?c thi?t b? ngnh cng nghip
bn bun ng nha

46510

bn bun TB vin thng

46613
46639

bn bun cc sn phm du v du nhn


Bn bun vt liu xy dng trang tr? ni tht

46599
46599
46209
46497
46622

mua bn nguyn vt liu, my m?c, cho thu nh xng


bn bun my m?c, thi?t b? ph tng ngnh cng nghip
bn bun thc n gia sc
bn bun giy ba
bn bun st th?p

25999

Sn xut bao b kim loi

46204

Bn bun nguyn liu thc n chn nui

22209
46622
46693

sn phm silicon trong ngnh sn xut t


bn bun st th?p
bn bun ht nha cc loi

47610
43210

kinh doanh vn h?a phm


Lp t h thng in, h thng cp thot nc, h thng xy dng khc

46510

Bn bun my vi t?nh, thi?t b? in t

46492
46323
46322
46692
47511

Nhp khu v phn phi thc phm chc nng


bn bun nng sn rau qu
bn bun thy sn
bn bun h?a cht
Bn bun vi

46693

bn bun ht nha

14100
14100

Gia cng m? n?n cc loi


sn xut hng may mc

20221

sn xut sn

46692
46204

Bn bun h?a cht


Bn bun nguyn liu thc n chn nui

14100

May mc

46209

Bn bun nng lm sn v nguyn liu khc

20221
46693
46494
17090

sn xut bt sn tnh in
bn bun ht nha
Mua bn nguyn ph liu ngnh nha, cao su
Sx cc sn phm t? giy

45301
46595

kinh doanh lp xe cc loi


Bn bun vt t ngnh X quang

46633

Bn bun vt liu xy dng

25999

Sn xut ng kim loi do

14100

sn xut qun o l?t n

25999
18110
46693

sn xut xut khu xe y inox


in n
Bn bun nguyn vt liu ngnh nha

46209

bn bun nng sn

23950
46692
46613

Sn xut b tng v thch cao


Bn bun h?a cht
Bn bun xng du

22201
47591
46692
20231

sn xut bao b t? plastic


bn l in gia dng (in t in my)
mua bn bun h?a cht, sn
Sn xut h?a m phm: du gi, du x

10202

ch? bi?n v bo qun thu sn ng lnh

15120

May ba l, ti xch

14100

May trang phc (tr? trang phc t? da lng th)

46201
17090

Bn bun hng nng sn thc phm


sn xut giy v ba cha c phn vo u

46631

Bn bun g, tre, na

20131
46599

SX ht mu nha
bn bun cc loi vt t thi?t b? ngnh hn

46510

Bn bun thi?t b? v linh kin in t vin thng

22209
46499

Sn xut cc sn phm t? plastic


Bn bun dng: ging t, bn gh?,..

22209
46692

Sx ng nha kem nh rng


bn bun h?a cht x?t nghim

46530
46693

bn bun my m?c cng, nng nghip


Bn bun ht nha

22201

Sx bao b mng gh?p phc hp cao cp

46593

bn bun tb may

46691
46510

Bn bun phn b?n


bn bun linh kin my t?nh

22209
46631
46699
46594
10309

sn xut sn phm nha gia dng


Bn bun vn MDF
Bn bun vi ?a k thut, mng chng thm
bn bun mc, linh kin my in, photo
Sn xut ht i?u

46693

bn bun kinh doanh sn phm nha

49200

Vn ti hnh khch bng xe bu?t

29200
46693

SX ro mooc, container
Bn bun ht nha

46635

bn bun sn t

46591

bn bun my m?c thi?t b? xy dng

46494
46692
22201

bn bun ly ch?n
Bn bun hng liu ph gia thc phm
Sn xut ti ng hng bng nha PP

25999
46622
46520
46622
46691
46530

Sn xut cnh qut nhm trong ng c xe t


bn bun st th?p
Bun bn thi?t b? in t vin thng
Bn bun st th?p cc loi
bn bun nguyn liu sn xut phn b?n
Bn bun my m?c thi?t b? ph tng ngnh nng nghip

46623
17021
13110

Bn bun ng
sn xut bao b giy
Dt may

20120
46631

sn xut phn b?n


Bn bun g

46411

Bn bun vi cc loi

46599
46592

bn bun my m?c, vt t ngnh in


Bn bun vt t, ph kin ngnh in

46592
22209
47591
46692

bn bun my pht in
Sn xut cc loi dy bn v li nha
bn l thi?t b? in
Bn bun h?a cht khc

46591

Bn bun my m?c, thi?t b? v ph tng my khc

46639
46633
46599
46592

Bn bun tole mu cc loi


Bn bun vt liu xy dng, hng trang tr?
bn bun my m?c, thi?t b? v ph tng my khc cha c phn vo u
Bn bun b lu in

46599
46492

Bn bun my n?n lnh


Kinh doanh thuc th y

21001
46692

Sn xut dc phm
Bn bun h?a cht cng nghip

23950

sn xut thanh trn, tm trn

46530

bn bun thi?t b? cng nng ng nghip

27320

Sn xut cc loi dy in

21001
46695

Sx dc phm
Bn bun si

46614

Bn bun cc mt hng gas lnh

46332

bn bun ung khng cn

22209
46599

Sn xut ca nha
bn bun vng bi

46622

Nhp khu, mua bn th?p khng g cc lai

46639

Bn thang my

46599

bn bun my m?c , thi?t b? v ph tng khc

14100
46492

may gia cng


bn bun trang thi?t b?, dng c th? nghim, y t?

21001
46623

Sn xut thuc th y v cht b sung


Bn bun nhm

46520
22209

Bn bun linh kin in t


sn xut tm cch nhit

46691
46599

Bn bun phn b?n v h?a cht


Bn bun my m?c cng nghip

15200
22201
46492
46631

Sn xut giy
sn xut bao b t? plastic
bn bun dc phm
mua bn g

46492

Bn bun thc phm chc nng

46692
46593
46692
46631

Mua bn h?a cht


bn bun kim my ,may kim my dt
Mua bn bun nguyn vt liu ngnh nha
bn bun vn ?p

46599

Kinh doanh vt t tng hp

46692

Bn bun h?a cht

46592

Mua bn my hn, ph tng hn

22209

Sx sn phm nha, my lm bnh

20210

Sn xut thuc bo v thc vt

46692

bn bun h?a cht

22209
21001

sn xut mn nha
Sn xut kinh doanh dc phm

22209

sn xut si polypropylen

10309
46599
46692
49332
46599

sn xut bp sy kh
Bn bun bn l cc lao? my bm
Bn bun h?a cht, cao su tng hp
Vn ti hng ho bng xe container
mua bn bun thi?t b? bo chy

26100

sn xut linh kin in, in t

20232
22209
46492
46692

Sn xut kinh doanh bt git, cht ty ra


sn xut cc sn phm khc bng nha
bn bun dc phm
Bn bun h?a cht

46498

bn bun dng c th dc th thao

46692

bn bun ph gia h?a cht

13120
17090
46692
20210

dt vi kim c? nhum v sn xut cc sn phm may mc


sn xut giy nhm, giy ba
bn bun h?a cht
sn xut thuc tr? su v sp h?a cht khc

22209

Sn xut mng plastich

46204
46520
22209
22209

bn bun nguyn liu thc n chn nui


Bn bun in thoi di ng
Sx ng ht, hp nha
Sx bt nha PE

46520

Bn bun thi?t b? v linh kin in t, vin thng

46693

Bn bun ht nha

47411

bun bn my vi t?nh, linh kin in t

46692

Bn bun h?a cht

46900

Bn bun lng thc thc phm

46595

bn bun my m?c, thi?t b? y t?

46204
46692
46599

bn bun nguyn liu thc n gia sc


bn bun h?a cht
Bn bun ph tngmy m?c

18110

in n bao b

46592
45412
13220

Bn bun my pht in
Xut nhp khu, phn phi bn l xe my
Sn xut kinh doanh nm cao su, l xo, mousse xp

14100

May mc

46326

Bn bun hng lng thc thc phm

22209

Sn xut ng nc nha

13110

Sn xut si

46413

Xut nhp khu, bn bun qun o

46492

bn bun dng c y t?

46592
46209

Bn bun in gia dng


Bn bun hng nng sn

46594
46329
46323
46599

bn bun bn l, my poto, my in
Bn bun nguyn liu ph gia thc phm
bn bun rau qu
Bn bun my m?c thi?t b?

46693
46321
46692
46520
46622

Bn bun ht nha
bn bun thc phm ti sng
Bn bun h?a cht
Bn bun thi?t b? v linh kin vin thng
Mua bn bun st th?p

46621
25999

Bn bun kim lai v qung kim loi


Sn xut bao b bng th?p l trng thi?c

46599

Bn bun my m?c thi?t b? khc

46510
46613
46329

bn bun my in, my may h gia nh


Bn bun nht
bn bun thc phm

46329
45119
46595

Bn bun thc phm


Bn bun xe chuyn dng
Bn bun trang thi?t b? nha khoa

46326

bn bun thc phm bnh ko

46595
23990
56101

bn bun trang thi?t b? y t?


sn xut giy nhm
nh hng

26100
46599
45301
45412

sn xut linh ph kin in, in t


bn bun tb ngnh du kh?
bn bun bnh c quy cc loi
bn l xe gn my

24100

Sn xut th?p ng, th?p bng khng g

46209

Bn bun nng sn

46623

bn bun kim loi khc

46692

bn bun ht nha

47210
21001
45301

mua bn hng nng sn


Sn xut thuc cha bnh cho ngi
nhp khu lp xe goodyear

46595
46520
46204

bn bun thi?t b? vt t KHKT


bn bun thi?t b? v linh kin in t, vin thng
bn bun nguyn, vt liu ch? bi?n thc n gia sc

20221

Sn xut sn

46693

kinh doanh xnk bao b

49332

Vn ti hng h?a bng ng b.

45412

phn phi bn l xe mt ph tng linh kin hng may mc ti xch

46520

Mua bn hng in t vin thng

46636
46520
46209

Kinh doanh vt liu xy dng


phn phi mn hnh my vi t?nh, my t?nh ti?n, giy tp
Bn bun nng lm sn

46323
46530
46326
46593

Bn bun tri cy ti
Bn bun my m?c, thi?t b? v ph tng my cng nghip
Mua bn bun bt m
bn bun phn phi my may, ph tng

46592

bn bun my m?c, thi?t b? in, vt liu in

10500

Kem, sa v cc sn phm t? sa

46692

bn bun h?a cht

14100
46520

Sn xut cc loi nguyn ph liu hng may mc


bn bun, lp t thi?t b? in t, vin thng

46694

Bn bun nguyn liu ngnh cao su

41000
46499

Xy dng
bn bun hng thu tinh gia dng

46204
27320

Bn bun ph gia dng trong thc n chn nui


sn xut dy cp in

46692
46595

Bn bun h?a cht - ph gia thc phm


Bn bun vt t y t?

46599
46599

bn bun bc n, ph tng my cng nghip


Mua bn, sa cha my m?c

46691
46599
46495
46591

Bn
Bn
Bn
Bn

47722
46520

bn l m phm
mua bn ph kin vin thng

68100

Kinh doanh bt ng sn

29200
46599

Sn xut thng container


bn bun thi?t b? my m?c khc

bun
bun
bun
bun

chuyn doanh khc cha c phn vo u


my lnh cng nghip
thi?t b? nh b?p v sn phm chm s?c sc khe
my m?c xy dng

46592
46520
46693

bn bun cc loi ng c, my ly tm, my pht in, linh kin my m?c thi?t b?...
bn bun thi?t b? in t vin thng
Bn bun ht nha

46204

bn bun thc n gia cm

22110

Sx sm ,lp xe my

46493

Nhp khu, phn phi, bn bun m phm

46599
46599
46492

Bn bun my m?c, thi?t b? ngnh in


bn bun my m?c thi?t b? v ph tng my khc
bn bun dc phm

46599

cung cp my m?c thi?t b? cng nghip

46595
46631

bn bun trang thi?t b? y t?


bn bun g

46599
46499

Bn bun thi?t b? cng nghip


Bn bun nhc c

17010
46693
46520
46495

Sn xut giy cun


bn bun cht do dng nguyn sinh
Bn bun thi?t b? vin thng
Bn bun sn phm in lnh, in gia dng

25999

Sn xut thuy?n my may, van piston, linh kin bng kim loi

22209

Sx sn phm nha cc lai

21001

Sn xut dc phm cht lng cao ? phng v cha bnh cho ngi

21001
46622
26100
46499
45301
46622
46322

Sn xut kinh doanh dc phm


Bn bun st th?p cc loi
Sn xut linh kin din t
Bn bun bng a phim in nh, truy?n hnh
bn bun romoc, ph tng cc loi
bn bun st, th?p
Bn bun thy sn ti sng, ng lnh

46204

Bn buon thc n gia sc, gia cm

46692
46204
46692

bn bun h?a cht, dng sx sn nc, xi m, mc in ...


Bn bun thc n v nguyn liu lm thc n cho gia sc
Bn bun keo dn k?nh cc loi

46492
46695
46331

Bn bun dc phm (thuc)


Bn bun si polyester
Bn bun bia

46510

Bn bun my t?nh, phn m?m k? ton

47713
13110

bn hng may sn giy d?p


Sn xut si cc loi

46492

bn bun thuc

46692
46692

bn bun hng liu h?a cht


Bn bun h?a cht

25999

Sn xut lon rng lm bao b hp

46692

Bn bun h?a cht dng trong cng nghip

28190
47199

Sn xut qut in cng nghip


thng mi bn l

46631

bn bun sn phm vn coffa, vn lng

46631

mua bn g v sn xut g xk

24100
45119
22201

Gia cng sn phm bng ng co n?i th?p


Bn bun xe nng
sx bao b nha

22201
46692
46622

sn xut chai l vi bnh v np bng nha


Bn bun h?a cht cng nghip
bn bun st th?p cc loi

52292

Giao nhn vn ti ng bin

13110

sn xut v kinh doanh bng x

46411

Bn bun vi si

46599

Cung cp thi?t b?, h thng i?u ha khng kh? nhn hiu Trane

46520

bn bun thi?t b? vin thng

17090

Sn xut t giy, khn t

20131
52299
46326

sn xut ht nha
D?ch v giao nhn hng
Bn bun bnh ko

46599
46204

nhp khu v phn phi bi, trc, my bm


bn bun nguyn liu thc n chn nui

18110
46693

in n
Bn bun cht do dng nguyn sinh

10800

sn xut thc n chn nui

46202
46204

Mua bn con ging


bn bun thc n v nguyn liu lm thc n chn nui

46593
42102

Bn bun thi?t b? hng may mc


xy dng cu ng

46599

Mua bn bun my cng c

17021

sn xut bao b thuc l

46691
46692

Bn bun phn b?n


bn bun h?a cht ngnh sn, dt, giy v nguyn liu giy

46599
46204

Bn bun Thi?t b? tu thy


bn bun nguyn liu thc n gia sc

14100
28160

Sn xut hng may mc


SX, lp t, bo tr, sa cha thang my

46599

Bn bun thi?t b? PCCC

27500
20110
46499

Sx b?p gas
sn xut hng liu
bn bun mt k?nh

13220

Sn xut nm gh? ngoi tri, gh? sofa cc loi

46599
46510

bn bun mmcn
Mua bn thi?t b? tin hc (Bn bun )

46595
45301
46329
52299
46326

bn bun trang thi?t b? y t?


bn bun v xe c gii v ph tng
Bn bun thc phm
D?ch v logistics
bn bun sa

46411
46492

bn bun vi cc loi
bn bun thuc th y

46497
46595

Bn bun giy in, vn phng phm cc loi


bn bun trang thi?t b? y t?

22201

sn xut v kinh doanh cc loi bao b

46631

Bn bun vt liu, thi?t b? lp t khc trong xy dng

45301

Bn bun t, ph tng

46691
46699

Bn bun thuc th y
bn bun vt liu

46329

Bn bun nguyn liu- ph gia thc phm

22201

sn xut bao b nha

22209
46599
10612

Sn xut sn phm nha c, vi?t x?a, bt pht


Bn bun my m?c cng c ( qua s dng)
Sn xut bt m

46209
46693

bn bun nng sn
Bn bun nguyn liu ngnh nha

22201
46495
46595
46326
46692
52299

sn xut bao b nha


bn bun ?n trang tr?, ?n cng nghip
bn bun dng c y t?
Bn bun thc phm
Bn bun h?a cht
d?ch v khai thu hi quan

52291
46593
46692

Hot ng d?ch v h tr khc lin quan ?n vn ti


bn bun my may
bn bun h?a cht, ph gia thc phm

46692
46530
22209
22201
46693
10500
47599

bn bun h?a cht ( nguyn liu sn xut ph gia thc phm )


bn bun my m?c, thi?t b? trong ch? bi?n thy sn
sn xut l?t n?n cm thch
Sn xut bao b cc loi
bn bun cht do nguyn sinh
sn xut ch? bi?n sa ti tit trng
bn l cng c

46692
46326

bn bun h?a cht


bn bun sa cc loi

46599
46599
22201
46499

kinh doanh thi?t b? hng hi


bn bun my m?c cng nghip
Sn xut ti nylon, cun nylon
Bn bun li nh c li che cy trng

46633

bn bun vt liu xy dng

46622
46639

mua bn st th?p
bn bun vt liu tm nha trong xy dng

46631
46599

bn bun g thng x
bn bun cc thi?t b? ngnh nc

25999
55101

Sn xut c v?t
khch sn

46495
46530

mua bn bun thi?t b? in gia dng


Bn bun my m?c thi?t b?, v ph tng my nng nghip

46204

bn bun thc n v nguyn liu lm thc n cho gia sc, gia cm v thu sn

82300
46599

Xc ti?n thng mi
bn bun my m?c , thi?t b? v ph tng my

46329

bn bun thc phm

46592
46411

Bn bun thi?t b? in
Bn bun vi si

25999

Sn xut ph tng, linh kin ca khun mu bng kim loi

22209

sn xut si nha tng hp

25110

Ch? to k?t cu th?p

25999

Sn xut ph tng my may

10790

Sn xut hng liu thc phm

46510

Bn bun loa vi t?nh

45111

Bn bun t xe c gii

46323

Bn bun tri cy nhp khu

46498

Bn bun thi?t b? th dc

46693

Bn bun ht nha

31001

Ch? bi?n g xut khu

46699

n bun qu tng hng lu nim

47721
46622
46599

bn l dc phm, dng c y t?
Bn bun st th?p
bn bun vt t ngnh in

13240

Sn xut li nh bt c

46499

Mua bn, xut khu hng th cng m ngh

46622

Bn bun th?p cc loi

46497
46520

Bn bun giy, vn phng phm


Bn bun thi?t b? linh kin in t vin thng

46499

Nhp khu v phn phi cc sn phm thi?t b? nh b?p

46599

Bn bun my m?c thi?t b?

46623
46204

bn bun nhm ,th?p khng r


Bn bun thuc th y thy sn

45120

Bn l t c?

17010

sn xut giy

46510
46520

Bn bun linh kin my ch IBM


bn bun dy in t? v vt liu cch in

46491
15200
46594

Bn bun dng khc cho gia nh


San xut giy th thao
bn bun my chi?u, camera

46593
46691

Thng mi- D?ch v


Kinh doanh h?a cht

46599
46631

bn bun my m?c
Bn bun g

46631
46495
46692

G x qua x l? cc nh?m
Bn bun sa cha thi?t b? in, in t, in lnh
bn bun keo dn

46631

bn bun g nhp khu

46592
46499

bn bun tb in
kinh doanh dng gia nh

22201

Sn xut sn phm t? plastic

46520

bn bun thi?t b? linh kin in t

27330
46310

sn xut, gia cng, xut khu cc sn phm in, cc linh kin nha, kim loi
Bn bun hng nng sn go

71101
45412

D?ch v t vn u t xy dng, thi?t k? d n


mua bn xe m t, sa cha xe m t

46329

Bn bun thc phm khc

46691
46595

Bn bun thuc bo v thc vt


bn bun thi?t b? y t?

46691
46639

bn bun phn b?n


bn bun van, khp ni

46592
46520

Bn bun thi?t b? in
bn bun thi?t b? in t

46411
46209

Bn bun vi khng dt
Bn bun nng sn

46599
46326
22201
46692
46101
46599
46599

bn bun my m?c, thi?t b? ngnh nc


Bn bun nguyn liu sn xut sa
Sx bao b ?ng g?i khc bng plastic
Bn bun ht nha
i l? mua bn, k? gi hng h?a
Bn bun vt t nghnh in
bn bun ph tng my khc cha c phn vo u

46493

bn bun m phm

45301

Bn bun lp xe, rut xe hi

43222
17010

Thi cng h thng gas, thi cng ng ng dn gas


Sn Xut giy decal

46329

bn bun thc phm

46693

Bn bun ht nha nguyn sinh cc loi

46510
22209
46622
46510

bn bun, cung cp my m?c thi?t b? cng ngh thng tin, phn m?m v d?ch v t?ch hp h thng
sn xut bng keo
Bn bun st th?p
bn bun my vi t?nh

30910
46691
45301
46204

sn xut ph tng xe gn my
Bn bun phn b?n
Bn bun v rut xe cc loi
nhp khu v phn phi thc n ch?, m?o , chim

47191

Trung tm thng mi, siu th?

46639
56101
22209
46499

Bn bun vt liu, thi?t b? lp t khc trong xy dng


Nh hng
Sx cc sn phm bng nha melamine
Bn bun thi?t b? m thanh nh sng cho hi trng sn khu

46492

bn bun trang thi?t b? y t? nhn khoa

46497

Bn bun sch

46322

bn bun thy hi sn ng lnh

32900
31001

sn xut dy kh?a k?o v linh kin


Sn xut bn gh?

10730

s ch? nguyn liu tri cy

46209
45301

bn bun bt m
Bn bun lp xe t

46692

bn bun h?a cht , vt t KHKT

46510
46592
46692

Bn bun my t?nh, linh kin in t


bn bun tb in t
bn bun ph gia thc phm

43290
46599
46497

D?ch v thi cng lp t thi?t b? phng chy cha chy


Bn bun my m?c thi?t b? ngnh cng nghip lnh: t ng
Bn bun giy vn phng

25120
46329

sn xut thng , b cha v dng c cha bng kim loi


bn bun thc phm chc nng

46692
82110
46622

Bn bun h?a cht cng nghip


D?ch v hnh ch?nh vn phng tng hp
b bao st th?p

46633
46692
46631
46592
47420
22201
46691

bn bun thch cao pozzolama


bn bun h?a cht
bn bun g
bn bun ph kin thi?t b? in
Bn l thi?t b? m thanh
SX cc sn phm bao b bng nha cung cp cho ngnh CN thc phm
bn bun phn b?n

46594

Bn bun vt t ngnh in

46635

bn bun sn v thi?t b? sn xe t

14100

sn xut kinh doanh qun o cc loi

35102

Kinh doanh in nng

45119

Bn bun xe nng

22209
15200
46510
46209

sn xut nha
Sn xut giy d?p
Bn bun linh kin vi t?nh
Bn bun la m

46631
13110
47731

Bn bun g
dt
Bn l hoa lan cc loi

10202
45301
46497

sn xut ch? bi?n thy sn


Bn bun r m?c, ph tng xe chuyn dng
Bn bun linh kin in t

46530
46492
46599

bn bun my m?c, thi?t b? v ph tng my nng nghip


Bn bun dc phm
Bn bun my m?c thi?t b? ph tng my cng nghip

22120
46498

Sn xut trc ch la
Bn bun thi?t b? ngnh nh, thi?t b? sn gn

46691

bn bun phn b?n

46900
46599

Bn bun tng hp
bn bun vt t ngnh in

46496

Bn bun hng trang tr? ni tht, g gia dng

27500

qut in

46692
46599

Bn bun h?a cht cng nghip


bn bun thi?t b? phng th? nghim

46510
46520
46593
46611
46413
46692
46622

bn bun my t?nh
Bn bun thi?t b? vin thng
bn bun mm tb ngnh may mc
Bn bun than
Bn bun qun o, giy d?p, ti xch
Bn bun h?a cht
Bn bun th?p l

22209

sn xut cy thng Noel

52292

d?ch v h tr vn ti ng bin

46692

Bn bun bt mu cng nghip, ht nha, ph gia

46692

Bn bun h?a cht cng nghip

46622

bun nhm l, th?p khng g

46530
43290
45301

bn bun my m?c thi?t b? nng nghip


Lp t thi?t b? b?p cng nghip
Bn bun v rut xe t

46204
46326
46520

Bn bun thc n thy sn


bn bun thc phm cc loi ng, sa, bnh ko
bn bun thi?t b? vin thng: b thu pht s?ng

14100

Gia Cng Trang Phc L?t

46614
46692

bn bun. kinh doanh LPG, CNG v cc sp du kh?


Bn bun h?a cht

27320

Sx dy in t trng men

46595
95120
46599

bn bun thi?t b? y t?
Sa cha Thi?t b? lin lc
bn bun my m?c, thi?t b? v ph tng my khc cha c phn vo u

25999

sn phm nha ch?nh xc

46696

Bn bun nguyn liu ph tng may mc

46595
21001
46599

bn bun my v vt t tiu hao, my chy thn nhn to


Sn xut v kinh doanh thuc th y v thy sn
bn bun my m?c vt t ngnh kim hon

13240
46202
46693
46692
46510
50122

Sn xut li nh c
bn bun ht ging
Bn bun ht nha cc loi
Bn bun h?a cht
Bn bun linh kin vi t?nh
D?ch v vn ti hng h?a vin dng

46633
23100

bn bun gch
sn xut bao b thu tinh dc phm

46497
46497
46692

Bn bun vn phng phm


bn bun sch ngoi vn
bn bun h?a cht x?t nghim, vt t dng trong y t?

46622

bn bun st, th?p

46510

Sn xut, mua bn my vi t?nh

45431

Bn bun ph tng t tng hp

13210
46635
22209

sn xut vi dt kim, vi an m?c v vi khng dt khc


Bn bun sn cng nghip
sn xut sn phm t? plastic

46520

bn bun thi?t b? linh kin in t vi thng

46495

bn bun in gia dng

13220

Sn xut v

46329

xut khu thc phm khc

13130
46332
22120
71103

In la
bn bun nc tng lc
sn xut mousse xp
Cung cp cc d?ch v k thut gi?ng khoan phc v cng tc thi cng khoan thm d v khai thc
du kh?

46595

nhp khu v phn phi thi?t b? y t?

46595
46599
46692
46492

Bn bun thi?t b? y t?
bn bun dy cuara
bn bun h?a cht trong ngnh nha
Bn bun dc phm

52243

Bc x?p hng h?a cng bin

46599

bn bun tb in cng nghip

46329

bn bun nguyn liu ph gia thc phm

47721

Phn phi, bn l m phm

46693
46492

Bn bun mng nha BOPP


Bn bun thuc bo v thc vt

10790
46692
22209

sn xut ph gia ngnh thc phm


bn bun nguyn liu h?a cht
Sx kinh doanh ng nha

22209

Sn xut nha

45119

mua bn xe c gii cc loi

46414

Nhp khu, phn phi bn bun bn l giy d?p

46692

Bn bun h?a cht

22209
46633

Sn xut mng nha mng PVC


bn bun vlxd v hng trang tr? ni tht

46510
43222

Bn bun hng in t tin hc


cung cp lp t h thng c in lnh

46323

Bn bun tri cy

46622

mua bn th?p

46520

bn bun in thoi, ph kin

46692
22110

Bn bun hng liu


Sn xut bnh xe y bng nha

46631
46692

bn bun g
bn bun h?a cht

46692

bban buon hat nhua

45111

bn bun xe t

46900
46595

Bn bun tng hp
bn bun thi?t b? y t?

43221

Lp t cp thot nc

46204

kinh doanh nguyn liu thc n chn nui

46692
46622

Bn bun h?a cht ph gia thc phm


Bn bun st th?p cc loi

52299
46694

D?ch v th tc hi quan
Bn bun mng nha PE

46520
46599

Bn bun in thoi di ng
bn bun my m?c thi?t b? ph tng my cng nghip

22201

Bao b ?ng g?i bng plastic

46694

Bn bun cao su, vt liu xy dng

85322
46497

dy ngh? ct t?c, lm u, gi u
bn bun giy cc loi

10202
20222
46699
46520

Ch?
Sn
bn
bn

09100
46592
45119
46599

Tm ki?m thm d v khai thc du kh?


bn bun ng c thi?t b? in
Bn bun xe c gii
Bn bun sn phm c kh?

46599

bn bun my m?c ch? bin thc n gia sc

52299
20120
95110

i l? v? my bay
sn xut phn b?n
Sa cha, bo tr, bo d?ng my t?nh

46520

Bn bun linh kin in t

28299

ch? to thi?t b?, my m?c ngnh c in lnh

46691
46510
46492
45119
46599

Bn bun thuc bo v thc vt


Bn bun my t?nh v thi?t b?
bn bun nguyn liu thuc th y
Bn bun xe nng, cn trc
bn bun bo h lao ng, phng chy cha chy, thi?t b? in

bi?n thu hi sn
xut mc in
bun bnh x?t mui
bun thi?t b? linh kin in t, vin thng

46611

Bn bun than

46201
46492
46599

Bn bun nng, lm sn nguyn liu (tr? g, tre, na) v ng vt sng


bn bun thuc th y
bn bun my lnh dn dng, thang my

27310

sn xut dy cp quang

41000
46599

Xy dng nh
Bn bun my m?c thi?t b? ngnh cng nghip

46631
45301

Bn bun g, sn phm t? g
Bn ph tng v cc b phn ph tr ca t v xe c? ng c khc

46613

bn bun du m? nhn

46494
46599

Bn bun sn phm thy tinh m ngh


bn bun linh kin in t

10800
46599

Sn xut thc n chn nui


Bn bun thi?t b? thy lc

46693

bn bun ht nha

46634
43210

bn bun k?nh xy dng


D?ch v mc v lp rp in trong cc ng trnh xy dng

46692

bn bun h?a cht

46495
45301

bn bun lp t sa cha my i?u ha khng kh?


Bn bun ph tng xe t

46637
46691

Bn bun bulon c v?t


kinh doanh phn b?n

46592
46593
46495
46694
46495
46639

bn bun my m?c thi?t b? ngnh in


nguyn ph liu hng may mc, thng giy
Bn bun my lnh
bn bun cao su
phn phi thi?t b? in dn dng
bn bun vt liu , thi?t b? khc trong xy dng

74100
47524
46696
46694

Thi?t k? in
Bn l vt liu cch nhit
Bn bun ph liu may mc
Bn bun cao su thin nhin

21001

Sn xut thuc cha bnh

46599
46595
10612
46599
46639
46599
47610

Bn bun my m?c cng nghip


Bn bun thi?t b? y t?
sn xut bt m
Bn bun my m?c, thi?t b? my khoan, my mi
bn bun tm nha
Bn bun my m?c cng nghip
bn l giy cc loi

68100

vn phng cho thu, khch sn

47711
46692

Bn l qun o thi trang


bn bun kinh doanh dc phm

45411
46622

bn bun xe my
bn bun st, th?p

46493

Bn bun h?a m phm (nc git, bt git)

46599

Bn bun my m?c thi?t b? ngnh cng nghip

46692

Bn bun h?a cht

46204
46530

Bn bun nguyn liu thc phm nnh gia sc


Bn bun my m?c thi?t b? nng nghip

46326

Bn bun bnh ko

15200

Sn xut giy d?p

47529

bn l vt t thi?t b? ngnh nc

46692
46692
46510

Bn l ho cht ngnh da giy


Bn bun cc cht ph gia h?a hc
bn bun my vi t?nh

46622

Bn bun st th?p

10800
46599

Sn xut thc n gia sc


bn bun my m?c thi?t b?

25999

Sn xut bao b kim loi

46204

Bn bun thc n chn nui v nguyn liu thc n chn nui

46594
46204
47736

Bn bun thi?t b? vin thng


Bn bun thc n nguyn liu gia sc
bn bun ng h

15200

Sn xut giy d?p

46599

bun bn cc loi cp th?p

46595

mua bn trang thi?t b? y t?

46599

Bn bun my m?c, thi?t b? v ph tng my khc

22201
46637

Sn xut sn phm t? plastic


mua bn bun van, kh?a, ph kin

26100

gia cng linh kin in t cun cm, hng m, bng keo

24100

Sn xut ng th?p ch?u nhit cp oxygen

46321

Bn bun thc phm

47722
22209
22209
46599
46499

bn l m phm
Sn xut kinh doanh val PVC
Sn xut bng keo
Bn bun my m?c thi?t b? nghnh in
mua bn bun dy th?ng, v xe my

26100

Sn xut linh kin in t, mch in...

46599

Bn bun my m?c thi?t b? lp t cho cc gin khoan, ng ngm

46323
46599

Bn bun nng sn: u phng


bn bun thi?t b? vt t ngnh nc

45119
46520

bn bun xe c gii
bn bun thi?t b? v linh kin in t

46329

Bn bun ph gia thc phm (hng liu)

46595
22201
22201
46635

Bn bun thi?t b? y t?
Sx sn phm t? plastic
Sn xut bao b t? plastic
bn bun vt liu chng thm

49332

vn chuyn hng h?a ng b, dv forwarder

42900

xy dng dn dng thy li

41000
46599
47630

Xy dng cng trnh nh


Bn` bun my m?c thi?t b? CN
Bn l dng c th dc th thao

56101
10790
46692

ch? bi?n thc phm v ung thc n nhanh


Sn xut tr
Bn bun h?a cht

46594
46520
47412
46639
45411
46622
49332

Bn bun my in
Bn bun camera, u ghi
Bn l in thoi di ng
bn bun thi?t b? v sinh
mua bn xe my 2 bnh
bn bun st th?p
Vn ti hng h?a bng t

14100

May mc v sn xut ph liu

46622

bn th?p

14100
20222

Gia cng sn xut o ma, o gi?


Sn xut mc in

46622

Bn bun st th?p

45119

Bn bun xe nng

46599
49332
46204
46599
46499
46599

bn bun my m?c thi?t b? cng nghip


vn ti hng h?a bng oto loi khc
Bn bun thc n chn nui
Bn bun my m?c cng nghip
bn bun ng h
Bn bun, lp t cc loi bnh nc n?ng

29300

Sx linh kin hp s t

22209
41000
46326
46613

Sn xut sn phm cao su phc v nng nghip


Thi cng xy dng cng trnh dn dng
bn bun sa
bn bun du nhn, m? nhn

46201

Phn phi ging cy trng (bp, la lai)

46692

Bn bun hng liu m phm, thc phm

46631

Bn bun vt liu, thi?t b? lp t khc trong xy dng

47630
46321
45301

bn l thi?t b? dng c my massage


Bn bun thc phm
bn bun ph tng xe t

46599
46692

nhp khu v phn phi cc thi?t b? kh? n?n


bn bun h?a cht khng c hi

45431
46495

Bn bun ph tng xe gn my
bn bun thi?t b? nh b?p

46639

bn bun vt liu thi?t b? trang tr? Xy dng

15110
46639

sn xut da thuc tng hp


bn bun giy nhm

46692
45119
46595
46622
46510

bn bun thuc nhum vi


bn bun xe c gii
Bn bun thi?t b? y t?
Bn bun st th?p
Bn bun my t?nh

25930
46613

Sn xut l?i dp kim loi


Bn bun xng du

46510
46591
46599
46520

bn bun linh kin in t, my vi t?nh


Bn bun my m?c thi?t b? my khoan,my o
Bn bun lp t my m?c c kh? CN
Bn bun in thoi di ng

43900

xy dng n?n m?ng ngm

46699
46413
46599
46499
46692

Bn bun sp lm n?n
Bn bun hng may mc
bn bun my m?c, thi?t b? v ph tng my khc cha c phn vo u
Bun bn cc thi?t b? gia dng, dng nh b?p
bn bun h?a cht cng nghip

46699

bn bun qun o bo h ]

46520

Bn bun thi?t b? in t, vin thng

46694

bn bun cao su

45119
46599

bn bun xe c gii
bn bun my m?c ngnh c kh?

22201

sn xut bao b nha

22201
46631
46599

Sn xut bao b nha


Bn bun g
Bn bun my m?c thi?t b? cho ngnh sn xut in

46692
22209
73100

bn bun h?a cht cng nghip


sn xut ng nc nha PVC
qung co

25920

gia cng c kh?; x l? v trng ph kim loi

46599
46329

Bn bun my ?ng chai, dn nhn


bn bun bt chin s

17090
28160
46494

sn xut cc loi sn phm nhm


sn xut lp t thang my
Bn bun hng thy tinh

42900

Xy Dng Cng Trnh K Thut khc

24100

sn xut th?p

10620

sn xut bt trn

15200

Sn xut giy th thao

52299

Giao nhn vn ti

46599

Bn bun thi?t b? in t

28160

sn xut cn trc

13290

Dt cc loi nhn hiu hng h?a, logo bng vi c? hoa vn

46499

Bn bun hng tiu dng khc cho gia nh

46492
46499
46692

bn bun dc , trang thi?t b? y t?


Bn bun chi tr em
Bn bun h?a cht

46492

Kinh doanh dc, bn bundng c y t?

46204
46520
46599
46622
46599

Bn bun nguyn liu thc n gia sc


bn bun chuyn doanh linh kin in t
bn bun my m?c ph tng ngnh g
bn bun st th?p
Mua bn bi bc n cc loi

46204

bn bun nguyn liu sn xut thc n chn nui

46326
46495

Bn bun lng thc, thc phm


Bn bun b?p ga v cc thi?t b? nh b?p

46592
43221

Bn bun my pht in
lp t h thng x l? nc thi

46495
71200
46491

mua bn bun, lp t thi?t b? lnh cng nghip


kim tra k thut an ton chng nhn sn phm
Bn bun ti xch, giy d?p, b?p v?

46599
13240

Bn bun my m?c thi?t b? khc


Sn xut li nh c

52109
46594

Dv kho bi v lu gi hng h?a


bn bun my in

46520

bn bun in thoi di ng

46593
46599
46411
46411

Bn bun my m?c thi?t b? ph tng ngnh may


bn bun my m?c v ph tng khc
bn bun vi cc loi
bn bun vi

46494

bn bun gm s thy tinh

10710
46692
25110
46699

sn xut cc loi bnh t? bt


Bn bun ph gia thc phm
sn xut vt t thi?t b? ngnh du kh?
bn bun bng ti cao su

46633

ban xi mng trng

46599

Bn bun vt t qun co

27102

Sn xut my bi?n th?

46202
46692
46699
46599

bn bun ht ging cc loi


Bn bun keo silicone
bn bun bng keo dn cng nghip
bn bun thi?t b? in lnh cng nghip

46692
46599
20210

bn bun cht ph gia dng sn xut sn


bn bun my m?c thi?t b? ph tng cng nghip
Sn xut thuc bo v thc vt

46492
46599

Bun bn thuc
Bn bun my m?c v thi?t b? phng th? nghim

11010

sn xut gia v? nu n (mirin+ryorishu)

46510
46204
45119

Bn bun thi?t b? my vi t?nh


bn bun thc n chm nui, gia sc , gia cm
bn bun xe c gii

12001
45301
46204

Sn xut u lc thuc l
Bn bun bc n
Mua bn cht ph gia thc n dng trong chn nui

46699

Bn bun cc loi giy

20221

sn xut sn cc loi & bt tr?t

71103

Th va, o ?a vt l? gi?ng khoang du kh?

71109

Thot nc v x l? nc thi

46204

bn bun thc n v nguyn liu lm thc n cho gia sc, gia cm v thu sn

46491

Bn bun vali ti xch

46499
14100
46622
21001
46499
46695
46592

bn bun xe p
May cng nghip
bn bun kim loi ( st, th?p )
sn xut thuc v thc phm chc nng
bn bun dng khc cho gia nh
Bn bun nguyn vt liu ngnh dt
bn bun vt t ngnh in

46593

bn bun my may, kim may

46614

bn bun gaz

46631

bn bun vn lng

22209

sn xut sn phm cao su

22209

Sn xut ph kin xe hi nha

46622

bn bun st th?p

45111

bo d?ng, sa cha xe ti

46696

bn bun giy d?p, ph kin

46204

bn bun cht ph gia chn nui

46623

bn bun l nhm c? t? trng

25999
46530

sn xut s phm bng ng


bn bun my nng ng c

79120

d?ch v du l?ch

46639
46622
22201
45301

bn bun tm cch nhit


Bn bun st th?p
Sn xut sn phm t? plastic
phn phi v xe v bnh c quy

46622
46510

Bn bun th?p khng r


bn bun thi?t b? cng ngh thng tin

46599

bn bun ph tng thi?t b? cng nghip

41000

xy dng nh xng

46695
46329

Bn bun bng x ,si , dt


bn bun du n

46499

Mua bn sn xut trng k?nh

22209
46699
46599
46692
46622

sn xut v kinh doanh ng silicon


bn bun cc hng ho khc cn li cha c phn vo u
bn bun qun o bo h lao ng, phng chy cha chy
XNK, phn phi keo cng nghip
Bn bun kim loi

46699

bn bun hng ho khc cn li cha c phn vo u

46520

Bn bun thi?t b? v linh kin in t vin thng

46622
22209

bn bun mmtb
Sn xut thi?t b? v sinh bng nha

46209
46692
46599
46621

kinh doanh nng sn


Bn bun nguyn liu ngnh dt nhum
Bn bun my m?c, linh kin my cng nghip
bn bun kim loi v qung kim loi

46692
46497
46691

bn bun h?a cht


bn bun vn phng phm
KD phn b?n

46499

Bn bun giy t dng tr em

93290
46599

Hot ng vui chi gii tr? khc


bn bun my m?c, thi?t b? ngnh nc

46599
46495

Bn bun my my m?c thi?t b?


Bn bun thi?t b? in

32501

Sn xut thi?t b? y khoa

20131
46494
46599

Sn xut polymer Isocyanate, polyl Mixture dng nguyn sinh


Bn bun ph kin h c
Bn bun my m?c, linh kin ch? bi?n g

73200

Nghin cu th? trng v thm d d lun

41000
46520

Thi cng xy dng


Bn bun in thoi di ng

46691

Bn bun phn b?n

15200
22209
22201
46495
43222

Sn xut xut khu giy d?p


SX KD nha
sn xut bao b t? plastic
bn bun my nc n?ng
lp t i?u ha

46595

bn bun thi?t b? y t?

46639
46599
20290

Bn bun vt liu xy dng


bn bun vng bi, trc
sn xut long no

46329
28160
45301
46204
46635

Bn bun nguyn liu ch? bi?n thc phm (ph gia)


ch? to lp t thi?t b? nng: cu trc, thang my, pa lng, gia cng u cp...
bn bun ph tng t
Bn bun nguyn liu sn xut thc n chn nui
Bn bun sn

46520
46631

bn bun linh in kin t


Bn bun nguyn ph liu g

46520
46599

bn bun in thoi, thi?t b? in t


Bn bun my m?c thi?t b?

18110

Sn xut nhn mc hng h?a

46692

Bn bun h?a cht

30120
46499
13210
45120

sn xut thuy?n bum


bn bun dng nh b?p, nh hng, khch sn
Sn xut vi dt kim v dt thoi, cc sn phm dt
Bn l xe t

46411
13220
46412
47630

Bn bun vi si
sn xut hng may sn (tr? trang phc)
Bn bun thm tri sn
bn l qun o, thi?t b? th thao

46499

Bn bun dng gia nh

46692

Bn bun keo, cht trm tr?t

25999

Sn xut bao b kim loi v in trn kim loi

46497

Bn bun giy decal

10710

sn xut bnh lm t? bt

46691

Bn bun thuc bo v thc vt

46204

Bn bun thc n gia sc

46329
46495

bn bun thc phm


Bn bun hng gia dng gia nh

52291

D?ch v i l? tu bin

46692

bn bun h?a cht

46204
45120

Bn bun nguyn liu thc n gia sc


Bn l t con

46101

i l?

46321
46599

Bn bun thc phm


Bn bun my m?c cng nghip thi?t b? nh hng

25991

sn xut thi?t b? v sinh

46322
46691

bn bun nng lm thy sn


bn bun phn b?n, thuc bo v thc vt

46639

Bn bun thi?t b? ng ng

17021
46323

sn xut bao b giy


Bn bun ht u nnh

25130

sn xut ni hi

46632

bn bun vt liu xy dng (xi mng)

10202

ch? bi?n bo qun thy sn v cc sn phm t? thy sn

17021

sn xut thng giy

17021

sn xut, gia cng bao b giy

46692

KD h?a cht

46209

Bn bun nng sn

46622

bn bun st th?p

29200

sn xut thn xe c? ng c, r mooc, v bn r mooc

77309

Cho thu my m?c, thi?t b? khc

42900
41000
13110

Xy dng cng trnh KT dn dng khc


Xy dng
Sn xut ch may thu

47591

bn l hng kim kh? in my

46692

bn bun h?a cht ht nha

46599

bn bun van cng nghip

27500
46322

Sn xut qut in
bn bun thy sn

22209

Sn xut mng CPP & MCPP

14200
46692

Ch? Bi?n Lng V? V Gia Cng May Mc


Bn bun h?a cht

46613

bn bun du m? nhn

22120

Gia cng sn xut gng tay

46326

Bn bun bnh ko cc loi

46491

Bn bun dng khc cho gia nh

15200

SX xut khu giy d?p

46693

Bn bun ht nha

46592
46599

Bn bun thi?t b? in
Bn bun thi?t b? in t ng

46530

bn bun thi?t b? sn golf (mt hng tuabin hi nc v thi?t b? chm s?c c v ti tiu)

46632

Bn bun xi mng

26600

sn xut trang thi?t b? v dng c y t?

46204

Bn bun nguyn liu thc n chn nui

46639

Bn bun vt t ngnh cp thot nc

28190
13110

Sn xut my ?ng g?i


Sn xut si ( k?o si)

46329
46324

Bn bun thc phm khc


Mua bn c ph (Bn bun)

35101

sn xut in ( thy in)

46691

Bn bun chuyn doanh khc cha c phn vo u

46495

bn bun in gia dng

46692

bn bun cht do dng nguyn sinh, cao su, si thy tinh

46692

Bn bun h?a cht

46692
46622

mua bn bun vt t ngnh in v bao b


bn bun th?p khng g

46494

Bn bun hng thy tinh gia dng

46209
46592
46201
46530
46496
46631

mua bn hng nng sn


Bn bun my m?c thi?t b? ph tng my
Bn bun ht u nnh
Bn bun my nng nghip
bn bun ni tht bng g
bn bun g

22201
46613

Sn xut bao b thc phm, ly khay


Bn bun dung mi

14100

gia cng may mc qun o tr em, ngi ln xut khu

46520
46204

Bn bun thi?t b? v tuy?n vin thng


bn bun hung liu thc n gia sc

46635

Bn bun nc sn

46495
46492
13110
46699

bn bun, lp t, bo tr, sa cha TB lnh


bn bun vt liu y t?
Sn xut gn cng nghip
Bn bun bao b

41000
46693
46204

xy dng
mua bn nha
Bn bun nguyn vt liu sn xut thc n gia sc

46692

bn bun h?a cht

59141

Qun l? v i?u hnh cm rp chi?u phim

46699
46599

ban buon luoi danh ca


Bn bun b?p gas Rinai

13110
45301
46599
46693
46329

Sn xut ch thu ch may


bn bun v xe t
bn bun my m?c cc loi
Bn bun ht nha cc loi
bn bun lng thc , thc phm cng ngh cao

46520
25920
46331
13110
22209
46496

bn bun my t?nh bng , in thoi


gia cng c kh?(tin cc sn phm kim loi)
Bn bun bia
Dt vi
sn xut sn phm nha
bn bun hng trang tr? ni tht bng g

46699

Bn bun nhn hng h?a

46495
46595

bn bun in gia dng


Kinh doanh thi?t b? nha khoa

46692

bn bun h?a cht ngnh sn

22201

Sn xut bao b mng gh?p phc hp, bao b nha cao cp

46592
46329

Bn bun thi?t b? in cng nghip


bn bun hng liu v ph gia thc phm khc

45119

Bn bun xe c? ng c

46594
46637
46622

bn bun my m?c thi?t b? v ph tng my vn phng


bn bun bc n cc loi
Bn bun st th?p

46692
46520
33140
46495

Bn bun h?a cht ngnh nha, du cng nghip


Bn bun sim card
sa cha my m?c thi?t b? nghnh in
Bn bun my m?c, thi?t b? y t?

46692

Bn bun h?a cht

46323
45301

Bn bun thc phm (nho)


Bn bun ph tng t

23941

sn xut xi mng

46599

bn bun my m?c thi?t b? ph tng my

46329

Bn bun thc phm

20290

Sn xut hng liu thc phm cng nghip

46613

Bn bun du m?, du nhn

46599
46692
29300

bn bun my m?c, thi?t b? cng nghip


bn bun ho cht
Sn xut vng bi, bc n

47630

Bn l thi?t b?, dng c th dc th thao

09100

Tm ki?m, thm d v khai thc du kh?

46692

bn bun ho cht

47522

Bn l v xe-ht mu

46599
41000

bn bun my m?c, thi?t b?, ph tng my cng nghip


Xy dng

25930

sn xut khun mu

46494
28210

Xut khu gm s
Sn xut lp rp ng c diesel, ng c xng. ph tng

46329
46691

Bn bun nguyn liu tr sa


bn bun phn b?n

46622

bn bun st, th?p

46492

Bn bun trang thi?t b? y t?

46499
46699

bn bun thi?t b? gia nh


Bn bun tm PVC, mng PVC

13120
46520
46635
46622

Sn xut vi khng dt
Mua bn bun thi?t b? m thanh nh sng
bn bun sn
bn bun st th?p

46639
46599
49332

sn sut ng?i mu
bn bun vng bi
vn ti hng h?a bng ng b

46614

kinh doanh gas

28190
46495

SX cn
Bn bun vt t cp in

45119

Bn bun xe c gii

46495
46499
46493

bn bun in gia dng, ?n v b ?n in


bn bun k?nh eo mt
bn bun m phm

22209
46323
46692

Sn xut SP khc t? plastic


Bn bun khoai ty ng lnh
Bn bun h?a cht

46691

Bn bun phn b?n

46692
46599

bn bun h?a cht khc (tr? loi s dng trong nng nghip)
Bn bun my m?c thi?t b? ph tng my khc

46599

bn bun my m?c thi?t b? , ph tng khc

46329

Bn bun thc phm khc

27320

Sn xut dy v cp in

22209

Sn xut si PP, PF

47910

Bn l theo yu cu t hng qua bu in hoc Internet

46520
46692
46495

Bn bun thi?t b? v linh kin in t


Bn bun h?a cht
mua bn bun qut thng gi? cng nghip

46520

Bn bun thi?t b? in t, vin thng

46591

Bn bun my m?c , thi?t b? v ph tng my xc

46692

mua bn h?a cht cng nghip

25999

Sn xut np chai kim loi

46692
45412

Bn bun h?a cht cng nghip


Bn l xe my

25991

sn xut dng nh b?p bng inox

25999

Sn xut co ni ng gas, ng dn nc bng inox

82920
46691

D?ch v ?ng g?i


Bn bun h?a cht

46624

Bn bun vng bc

46323
46495

Bn bun hoa qu
bn bun vt t in lnh

46691

Bn bun chuyn doanh khc cha c phn vo u

46692

Bn bun mc in v vt t ngnh in

45302
25120

bn l t
Sn xut bn p lc (bn xng)

25110
46699
46692
46492
46204
46693

sn xut gin gio xy dng


Bn bun mng nha PVC, plastic
bn bun h?a cht
Bn bun thi?t b? y t?
bn bun thc n gia sc
bn bun ht nha

47411

Bn l h thng mng wifi, thi?t b? bo mt, my vi t?nh

46493
46622
46622

bbun giy v sinh


bn bun th?p
bn bun st, th?p

46634

Bn bun k?nh x6ay dng

46492

Bn bun thnh phm thuc tn dc, m phm, dng c, trang thi?t b? y t?

45119

Bn bun xe c gii

45119
46599

Bn l xe trong ngnh xy dng


Bn bun my cng c cc loi

77302

cho thu my m?c v ph tng bm b tng

46331
46692

bn bun ung c? cn
bn bun h?a cht

24100

Sn xut, mua bn, xut nhp khu th?p

23950
15200
46202

Sn xut cc b tng ly tm
giy th thao
bn bun hoa cnh

46322
15200
46326
46595

Bn bun thy sn
Sn xut giy da, ti xch
kd phn phi sp sa
Bn bun my m?c thi?t b? y t?

46639

bn bun ph kin ng nc

13130
46622

dt, nhum
bn bun st th?p

46209

Bn bun nng sn nm

17090
68200
46530

Sn xut tp hc sinh, bao b


u t xd
Bn bun my nng ng c

68100

kinh doanh bt ng sn

22209

Sx m?c o nha

10800
43900

sn xut thc n gia sc


thi cng ?ng cc m?ng cc loi, khoan cc nhi, ?p cc, th cc

13110
46595
46693

Sn xut si
bn bun trang thi?t b? y t?
bn bun vlxd ht nha

25999
46591
46201
46599
46495

sn xut m?ng nga


Bn bun my m?c xy dng
Bn bun ht ging
bn bun mmtb
ban bun ?n trang tr?

46694
46499

Bn bun cao su, my m?c thi?t b?


bn bun mt k?nh

15200

sn xut giy d?p

46321
46595
46204

bn bun thc phm ng lnh ( g , b )


Bn bun trang thi?t b? y t?
Bn bun thc n gia sc

46692

bn bun h?a cht

46622

bn bun st , th?p nhm

14100

May mc hng th thao, l?t, ng phc

46691
46492

Bn bun phn b?n


Bn bun thi?t b? y t?

46595

nhp khu phn phi my xoa b?p bng nhit

46520
21001

bn bun linh kin v thi?t b? in t


Sn xut v kinh doanh dc phm

46530

Bn bun my m?c, thi?t b? ph tng my nng nghip

20210

thuc BVTV v phn b?n

46520

bn bun linh kin in t

46599
46599
46595
43210
46639
46493
46204
46492

bn bun my nc n?ng NL mt tri


bn bun thi?t b? x l? nc thi
bn bun thi?t b?, vt t, h?a cht y t?
Lp t h thng in
Bn bun vt liu, thi?t b? khc trong Xy dng
Bn bun m phm
bn bun thc n thy sn
Bn bun thuc th y, thuc dit cn trng

46492
46499
46637

bn bun dc phm v dng c y t?


bn bun gng k?nh
Bn bun inh v?t

46323
46691

bn bun hng nng sn


Bn bun phn b?n

46595
45431

bn bun thi?t b? y t?
bn bun ph tng xe my

72100

Nghin cu, thi?t k?, ch? to v sn xut khun mu,...

46599
46411
46326

Bn bun my m?c thi?t bi v ph tng my ngnh nc mi trng


Bn bun vi
bn bun cc loi thc phm, bnh ko

29300

Sn xut, lp rp ph tng ,my lnh xe t, bus

13120

Sn xut si

45413
43210
46637

i l? m t, xa my
xy dng, lp t h thng in, trm bi?n th?
Bn bun m?i khoan

46699
41000
46599

bn bun thi?t b? bo h lao ng


xy dng nh
bn bun my m?c thi?t b? cng nghip

25120
46412

sn xut bn nc bng inox


bn bun vi ?a, thm

03210
46613

vt t nui trng thu sn


Bn bun du nhn

46329

Nhp khu hng h?a bn trong tr? trng ni ?a (thc phm chc nng)

22209
46497
55101

Sn xut mng nha


bn bun cc loi giy m thut
khch sn

46692
46692
45301
46592

Bn bun hng liu, bt mu


bn bun h?a cht ngnh du kh?
bn bun my m?c thi?t b? ph tng xe nng
bn bun thi?t b? in

21001
46520
62010
68100
46639
46599

Sn xut v cung cp thuc


Bn bun linh kin in t vin thng
Lp trnh my vi t?nh
kinh doanh bt ng sn
bn bun vt liu cch nhit
ban bun my m?c thi?t b? giao thng

46493
46599

thc hin quy?n xut nhp khu


Mua bn ph tng my nng lm ng nghip

46599

Bn bun vt t, my m?c, thi?t b? ngnh in

14300
46599

thu trn qun o


bn bun thi?t b? cha chy

46595

Bn bun trang thi?t b? y t?

46900

bn bun giy, th?p

47721
46692

bn l thi?t b? y t?
Bn bun cc loi h?a cht

46639

bn bun vt liu, thi?t b? lp t khc trong xy dng

46692
46699
46495

Bn bun h?a cht (thuc nhum)


Bn bun g ch? bi?n
Bn bun ?n chi?u sng

46691

Bn bun h?a cht

45120

bn l xe t

46599
46599
46594

Bn bun thi?t b? phng chy cha chy


bn bun my m?c thi?t b? v ph tng my khc
Bn bun thi?t b? y t?

68100

kinh doanh bt ng sn

46594
46599
32900
41000

bn bun my m?c, thi?t b? v ph tng my vn phng (tr? my vi t?nh v thi?t b? ngoi vi)
Bn bun dng c nh bt c
sn xut tm nhm nha phc hp
xy dng nh

46496

bn bun hng ni tht

46599
46699
46692

Bn bun vt liu ngnh hn


Bn bun ng cao su lu h?a cc loi
bn bun h?a cht

46633

Bn bun vt liu xy dng

46599

bn bun my m?c thi?t b? ngnh du kh?

47736

bn l ng h

46692
46520
46599
46637
46510
46692

Bn bun h?a cht ph gia thc phm


bn bun in thoi
bn bun thi?t b?, ph tng thang my
Bn bun dng c c kh?
Bn bun thi?t b? m vch
Bn bun h?a cht, phn b?n

22201
46692
46520
46639
46692
20231
45111

sn xut bao b PE
bn bun ph gia ngnh nha
bn bunthi?t b? in t
bn bun thi?t b? pccc
Bn bun nguyn liu Sx m ph, sn, mc in
Sn xut kinh doanh nc hoa v m phm
bn bun xe u k?o

31001
47711

ch? bi?n cc sn phm g


Bn l hng may mc

46499
46599

bn bun dng khc cho gia nh


Bn bun my m?c, thi?t b? ngnh giy

46692

bn bun thuc nhum

46492
22201

Bn bun thuc th y
Sn xut mua bn bao b bng nha , nha gia dng

46340

bn bun sn phm thuc l, thuc lo

32300

sn xut gng tay th thao

14100
46599
13240
46530
46692
45301
68100
47591

May mc
bn bun my m?c, thi?t b? v ph tng my khc cha c phn vo u
sn xut ch cc, dt li c
bn bun dng c ti tiu
Bn bun h?a cht
bn bun v rut xe t
KInh doanh bt ng sn
bn l thi?t b? in

46411
46599
46691
46599
10309
45412
22201
22201
46592

bn bun vi
Bn bun My M?c Thi?t B? khc
Bn bun thuc thu y
Bn bun thi?t b? phng th? nghim
sn xut ht i?u
bn l xe
sn xut bao b nha
Sn xut bao b nha
Bn bun thi?t b? in

52299
46326

DV Giao nhn vn ti
bn bun tp ch? bi?n

45301

Bn bun, sa cha ph tng xe my v cc b phn ph tr

46520
46631
27101

bn bun in thoi, ph kin, thi?t b? in t


Bn bun tre, na, g,..
sn xut lp rp my pht in

22209
46595

SX np, bao b chai nha pet, ng nha PP,PE


bn bun trang thi?t b? y t?

46520

Bn bun thi?t b? v linh kin in t vin thng

25930

Sn xut hp khun mu

46697
46699
46321

Bn bun giy ph? liu


Bn bun linh kin c kh?
Bn bun cc sn phm t? th?t

71109

D?ch v kho st thi?t k? ngnh in

46209

bn bun hng nng sn

46694

Bn bun cao su tng hp

46599
46699

Bn bun my m?c thi?t b? v ph tng my khc


bn bun bao b nha

21001

sn xut dc phm

46323
23950
18120
46599
46510

bn bun rau, qu
sn xut tm lp fibrociment, thnh phm g
in n bao b giy
bn bun my m?c, thi?t b? v ph tng my c kh?
bn bun my vi t?nh

46595
46599
46411
46204

Bn bun trang thi?t b? y t?


bn bun vt t ngnh cp thot nc
Bn bun vi si
Bn bun nguyn liu sn xut thc n gia sc

46599
46599
46595

Bn bun my ?ng ai
bn bun cc thi?t b? CNN
Bn bun trang thi?t b? y t?

46495

bn bun vt t thi?t b? in lnh

68100

kinh doanh c s h tng ti KCN

46204
46692

Thc hin quy?n nhp khu, bn bun cc cht ph gia thc n, chn nui
Bn bun h?a cht khc

46329
46499

Bn bun thc phm


Mua bn vt t ngnh nh

23960
46692
46599
46492
46622
46692

Sn xut ct cc loi
bn bun h?a cht
bn bun thi?t b? n?n kh?
bn bun thi?t b? y t?
Bn bun kim loi
bn bun h?a cht khc (tr? loi s dng trong nng nghip)

31009
23950

sn xut sn phm t? cao su


Sn xut tr in, cc c? b tng, cn, b tng thng phm

45119

Bn bun xe chuyn dng cc loi

46692

Bn bun h?a cht

45301
46692

Bn bun ph tng v cc b phn ph tng ca t


Bn bun h?a cht

47722
10202

Bn l m phm, thc phm chc nng


thy sn ch? bi?n, bo qun

46611

bn bun nhin liu

46636
15200
46530

bn bun hoa cng


sn xut giy d?p
Bn bun motor, ng c

46695
20221
46204
46595
46692

bn bun nguyn liu sn xut bao b


Sn xut cht men mu gm s
bn bun thc n v nguyn liu lm thc n cho gia sc, gia cm v thy sn
mua bn bun trang thi?t b? nha khoa
Bn bun h?a cht trong sn xut nha, sn

46599

Bn bun m?c m?c thi?t b? v ph tng my khc

46414
46599

bn bun vi
bn bun my m?c thi? b? v sinh cng nghip

46329
46599
10109
46692
46692
46636
45301

Bn bun thc phm


bn bun my m?c thi?t b? , c kh?
ch? bi?n bo qun th?t
bn bun h?a cht
Bn bun g?i ht oxy
Bn bun gch p lt xy dng
Bn bun ph tng xe container

47711
46520

Bn l hng may mc, giy d?p, hng da v gi da trong cc ca hng chuyn doanh
bn bun thi?t b? v linh kin in t, vin thng

50121
46595
46599

vn ti du th ng bin
Bn bun trang thi?t b? y t?
Bn bun thi?t b?, dng c h?a cht phng th? nghim

47420

Bn l thi?t b? m thanh

46691

Bn bun thuc bo v thc vt

46413
46510

Bn bun qun o, giy d?p


bn bun thi?t b? camera quan st

46329
46593
46692

bn bun thc phm


Bn bun my m?c ngnh dt
Bn bun h?a cht

46599

Bn bun trang thi?t b? chuyn dng cho khch sn, nh hng

13120

dt vi

47229

bn l ph gia thc phm

46329

Bn bun thc phm, nng lm sn

Kim ngch nhp khu (USD)

DANH SACH

2743026121

1 CONGNGHIEP

828694438

1 CONGNGHIEP

715766304

1 THUONGNGHIEP

524244070

1 THUONGNGHIEP

384264255

1 THUONGNGHIEP

311106585

1 THUONGNGHIEP

272520653

1 CONGNGHIEP

269320019

1 QUAN03

258086399

1 CONGNGHIEP

198651357

1 THUONGNGHIEP

184228277

1 CONGNGHIEP

175203352

1 CONGNGHIEP

172506067

1 THUONGNGHIEP

164987721

1 QUAN03

163893190

1 THUONGNGHIEP

162517295

1 QUAN01

162237896

1 CONGNGHIEP

157487870

1 CONGNGHIEP

150224325

1 CONGNGHIEP

148960332

1 QUAN01

148923162

1 CONGNGHIEP

144749212

1 CONGNGHIEP

144026147

1 QUAN01

136763792

1 THUONGNGHIEP

132192324

1 CONGNGHIEP

131426587

1 QUAN01

128362542

1 CONGNGHIEP

126870411

1 QUAN01

110390435

1 CONGNGHIEP

110033356

1 QUAN01

109729992

1 THUONGNGHIEP

109433587

1 QUAN01

108867274

1 PHUNHUAN

106657413

1 CONGNGHIEP

105584446

1 CONGNGHIEP

100603064

1 QUAN02

99273897

1 QUAN01

92230867

1 CONGNGHIEP

83929016

1 THUONGNGHIEP

79238867

1 THUDUC

78790678

1 CONGNGHIEP

76891207

1 QUAN11

76516479

1 BINHTHANH

75844010

1 CONGNGHIEP

74183892

1 TANBINH

72587278

1 CONGNGHIEP

70705604

1 CONGNGHIEP

70646199

1 QUAN08

70015802

1 BINHTHANH

69032545

1 TANBINH

68573567

1 QUAN11

67895526

1 CONGNGHIEP

67535927

1 THUONGNGHIEP

66459856

1 QUAN07

65940177

1 QUAN01

65158762

1 THUONGNGHIEP

64886707

1 QUAN04

63981619

1 THUONGNGHIEP

62972851

1 THUONGNGHIEP

62898626

1 THUONGNGHIEP

62837935

1 CONGNGHIEP

61508251

1 BINHTHANH

59890064

1 BINHTHANH

59067966

1 THUONGNGHIEP

58073257

1 CONGNGHIEP

57519754

1 CONGNGHIEP

56608329

1 THUONGNGHIEP

54870543

1 CONGNGHIEP

53961297

1 QUAN01

53836285

1 THUONGNGHIEP

51012070

1 QUAN12

50987566

1 THUONGNGHIEP

50937602

1 CONGNGHIEP

50876643

1 TANPHU

50810932

1 CONGNGHIEP

50409171

1 CONGNGHIEP

48788433

1 CONGNGHIEP

48502756

1 QUAN01

48373731

1 CONGNGHIEP

47821562

1 CONGNGHIEP

47732446

1 BINHTAN

47355247

1 QUAN07

47176448

1 CONGNGHIEP

47116952

1 Khng i?u tra

46040904

1 CONGNGHIEP

45627660

1 CONGNGHIEP

44661616

1 THUONGNGHIEP

44058891

1 QUAN07

43280257

1 CONGNGHIEP

42525161

1 QUAN06

42274411

1 TANBINH

41793209

1 BINHTAN

41421836

1 QUAN01

40849956

1 QUAN07

40417860

1 CONGNGHIEP

40200196

1 CONGNGHIEP

40119211

1 QUAN04

39350512

1 CONGNGHIEP

38581233

1 CONGNGHIEP

38164798

1 CONGNGHIEP

38009063

1 THUONGNGHIEP

37884153

1 CONGNGHIEP

37687496

1 CONGNGHIEP

37471205

1 QUAN07

36947209

1 CONGNGHIEP

36597584

1 QUAN11

36126807

1 QUAN02

35957419

1 THUONGNGHIEP

35475433

1 CONGNGHIEP

35462703

1 BINHTHANH

35451614

1 PHUNHUAN

35422215

1 QUAN10

35287298

1 CONGNGHIEP

35179989

1 CONGNGHIEP

34939508

1 TANBINH

34521949

1 THUONGNGHIEP

34364154

1 THUONGNGHIEP

34126733

1 CONGNGHIEP

33954414

1 GOVAP

33436019

1 CONGNGHIEP

33019536

1 CONGNGHIEP

32292743

1 QUAN04

32168653

1 CONGNGHIEP

32063368

1 TANBINH

32039990

1 THUONGNGHIEP

31858688

1 THUONGNGHIEP

31669090

1 CONGNGHIEP

31508459

1 QUAN01

31418607

1 Khng i?u tra

31324429

1 CONGNGHIEP

30974885

1 CONGNGHIEP

30908686

1 BINHTHANH

30711746

1 THUONGNGHIEP

30556065

1 QUAN01

29943790

1 QUAN07

29913877

1 CONGNGHIEP

29859628

1 CONGNGHIEP

29679715

1 CONGNGHIEP

29559212

1 TONGHOP

29219219

1 BINHTAN

29065666

1 PHUNHUAN

28981423

1 CONGNGHIEP

28797210

1 QUAN03

28596457

1 THUONGNGHIEP

28418163

1 CONGNGHIEP

28251363

1 THUDUC

27428942

1 BINHCHANH

27212767

1 THUONGNGHIEP

27207826

1 TANBINH

27144880
27004478

1 CONGNGHIEP
1 BINHTAN

26966747

1 BINHCHANH

26761371

1 THUONGNGHIEP

26493689

1 TANPHU

26423015

1 QUAN03

26354832

1 CONGNGHIEP

26233035

1 Khng i?u tra

26096074

1 CONGNGHIEP

25985217

1 CONGNGHIEP

25767571

1 BINHTHANH

25731613

1 THUDUC

25635704

1 TANBINH

25413340

1 THUONGNGHIEP

25000396

1 CONGNGHIEP

24838654

1 TANBINH

24837696

1 BINHTHANH

24700673

1 QUAN04

24676310

1 QUAN01

24640457

1 THUONGNGHIEP

24319446

1 THUONGNGHIEP

24201788

1 QUAN07

24180346

1 QUAN03

24170388
24116464

1 CONGNGHIEP
1 QUAN07

23778851

1 THUONGNGHIEP

23764137
23513312

1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP

23238081

1 CONGNGHIEP

22949759

1 QUAN03

22907763

1 CONGNGHIEP

22744723

1 CONGNGHIEP

22701411

1 THUONGNGHIEP

22694060

1 QUAN10

22689807

1 TANPHU

22673419

1 CONGNGHIEP

22667378

1 QUAN01

22646626

1 THUONGNGHIEP

22577563

1 CONGNGHIEP

22567368

1 PHUNHUAN

22528481

1 QUAN05

22375821
22178828

1 TANBINH
1 TANPHU

22140930
21944777

1 QUAN07
1 TANBINH

21895797

1 QUAN07

21845422

1 TANBINH

21808093

1 CONGNGHIEP

21591012

1 CONGNGHIEP

21395968
21391276

1 QUAN07
1 BINHTHANH

21382251
20990353

1 CONGNGHIEP
1 QUAN01

20976848
20898152

1 CONGNGHIEP
1 QUAN03

20676857

1 CONGNGHIEP

20665472
20447489

1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP

20296927
20248773

1 CONGNGHIEP
1 QUAN05

20134501

1 THUONGNGHIEP

20118128

1 QUAN11

19986153
19912211

1 CONGNGHIEP
1 QUAN03

19905635

1 CONGNGHIEP

19799212

1 CONGNGHIEP

19787454

1 QUAN03

19752716

1 THUONGNGHIEP

19720982

1 CONGNGHIEP

19711914

1 QUAN01

19467874

1 CONGNGHIEP

19342104

1 QUAN11

19182068

1 CONGNGHIEP

19088250

1 QUAN09

19065713

1 CONGNGHIEP

18692018

1 CONGNGHIEP

18618193

1 QUAN05

18353979

1 QUAN01

18335113

1 CONGNGHIEP

18321283

1 TANPHU

18273468

1 QUAN01

18154874

1 CONGNGHIEP

18149370

1 QUAN03

18119517

1 CONGNGHIEP

18046153
17934952

1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP

17855131

1 CONGNGHIEP

17805680

1 CONGNGHIEP

17764893

1 TANBINH

17695825

1 THUONGNGHIEP

17667537

1 CONGNGHIEP

17573190

1 BINHCHANH

17521510

1 CONGNGHIEP

17492302

1 CONGNGHIEP

17412955

1 CONGNGHIEP

17377214

1 TONGHOP

17236326

1 TANBINH

17194290

1 TANBINH

17097895

1 TANBINH

17093329

1 THUONGNGHIEP

16966462
16960795

1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP

16932013

1 CONGNGHIEP

16871606

1 CONGNGHIEP

16853494

1 CONGNGHIEP

16847130

1 THUONGNGHIEP

16812636

1 BINHTHANH

16751693

1 THUONGNGHIEP

16739888

1 THUONGNGHIEP

16697396

1 CONGNGHIEP

16630000

1 BINHTHANH

16584879

1 QUAN03

16573573

1 CONGNGHIEP

16541294

1 QUAN01

16437157

1 THUONGNGHIEP

16284720

1 CONGNGHIEP

16186188

1 TANBINH

16185719

1 CONGNGHIEP

16156069

1 HOCMON

16101279

1 CONGNGHIEP

15907372

1 QUAN08

15905203

1 THUONGNGHIEP

15740120
15730705

1 QUAN03
1 QUAN04

15647559
15639808

1 CONGNGHIEP
1 TANBINH

15521630

1 CONGNGHIEP

15510628
15477994

1 TANBINH
1 THUONGNGHIEP

15439068
15367602

1 CONGNGHIEP
1 THUONGNGHIEP

15198387

1 QUAN05

15192607

1 CONGNGHIEP

15178331

1 CONGNGHIEP

15133745

1 GOVAP

15106807

1 CONGNGHIEP

14931377

1 THUONGNGHIEP

14655926

1 QUAN01

14652404
14588003

1 CONGNGHIEP
1 GOVAP

14579275
14508281

1 QUAN01
1 QUAN03

14485874
14336483

1 CONGNGHIEP
1 QUAN11

14301624

1 QUAN01

14154111

1 THUONGNGHIEP

14120855

1 BINHCHANH

14114294
13987864

1 CONGNGHIEP
1 QUAN10

13847104

1 QUAN01

13824293

1 BINHTAN

13794536
13786895
13778054
13760204

1 QUAN10
1 QUAN03
1 CONGNGHIEP
1 QUAN11

13697152

1 CONGNGHIEP

13589066

1 CONGNGHIEP

13557678

1 QUAN10

13556184

1 TANBINH

13505212

1 BINHCHANH

13487629

1 BINHTAN

13468777

1 THUONGNGHIEP

13435455
13415537
13385906

1 CONGNGHIEP
1 BINHCHANH
1 BINHTHANH

13384494

1 THUONGNGHIEP

13376602
13372031
13370869
13299606
13279762
13273910
13268135

1 THUONGNGHIEP
1 TANPHU
1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP
1 BINHTHANH
1 TANBINH
1 CONGNGHIEP

13267565

1 QUAN11

13258709
13253338

1 CONGNGHIEP
1 BINHTHANH

13232994
13169955

1 BINHTAN
1 TANPHU

13136747

1 Khng i?u tra

13087213

1 QUAN11

13052771

1 CONGNGHIEP

12967144

1 PHUNHUAN

12949128
12946507

1 THUONGNGHIEP
1 BINHCHANH

12835420

1 QUAN03

12720393

1 CONGNGHIEP

12646506

1 QUAN08

12625877

1 GOVAP

12557163

1 CONGNGHIEP

12536412
12433226

1 CONGNGHIEP
1 THUONGNGHIEP

12429984

1 CONGNGHIEP

12416875
12297825
12260068
12257098

1 CONGNGHIEP
1 QUAN05
1 BINHTAN
1 GOVAP

12226854
12224121

1 CONGNGHIEP
1 QUAN08

12150153

1 QUAN03

12121427

1 CONGNGHIEP

12102837
12056145
12018221
11997108

1 QUAN09
1 QUAN07
1 QUAN11
1 CONGNGHIEP

11943316

1 Khng i?u tra

11939202

1 Khng i?u tra

11923692

1 CONGNGHIEP

11914113

1 CONGNGHIEP

11896489
11876190

1 QUAN07
1 THUONGNGHIEP

11875681

1 THUONGNGHIEP

11821536
11817575

1 CONGNGHIEP
1 THUONGNGHIEP

11803096

1 Khng i?u tra

11744130
11725797
11724342
11654911

1 CONGNGHIEP
1 TANPHU
1 BINHTHANH
1 QUAN01

11622108

1 CONGNGHIEP

11597215
11595735
11583708
11582591

1 CONGNGHIEP
1 QUAN11
1 QUAN01
1 QUAN08

11578383

1 PHUNHUAN

11535474

1 QUAN01

11534355

1 CONGNGHIEP

11528274
11505953

1 BINHTAN
1 BINHTHANH

11471163

1 CONGNGHIEP

11433258

1 CONGNGHIEP

11403823

1 CONGNGHIEP

11400922
11331022

1 CONGNGHIEP
1 QUAN11

11292995

1 CONGNGHIEP

11256524
11205088

1 QUAN11
1 PHUNHUAN

11187261

1 Khng i?u tra

11146492

1 QUAN01

11118937

1 TANBINH

11086514

1 TONGHOP

11044600
11014048
10982861

1 BINHTHANH
1 CUCHI
1 CONGNGHIEP

10982498

1 BINHCHANH

10950262

1 CONGNGHIEP

10945390

1 QUAN12

10934838
10934409

1 CONGNGHIEP
1 TANBINH

10918500

1 CONGNGHIEP

10908533

1 BINHTAN

10895609

1 QUAN06

10889932
10876089

1 TANPHU
1 CONGNGHIEP

10874533

1 TANBINH

10874407

1 CONGNGHIEP

10798819

1 THUONGNGHIEP

10785145

1 THUONGNGHIEP

10675621

1 BINHTHANH

10524193

1 CONGNGHIEP

10520997

1 QUAN03

10488762
10486259

1 CONGNGHIEP
1 THUONGNGHIEP

10475746

1 CONGNGHIEP

10474337

1 CONGNGHIEP

10421763

1 QUAN01

10396592
10371076

1 CONGNGHIEP
1 QUAN07

10368320

1 CONGNGHIEP

10364585
10315792

1 CONGNGHIEP
1 BINHCHANH

10285503
10230265

1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP

10221589
10155261

1 CONGNGHIEP
1 QUAN01

10143163

1 BINHTAN

10130031
10116141

1 Khng i?u tra


1 TANBINH

10105502

1 CONGNGHIEP

10073595
10073258

1 THUONGNGHIEP
1 BINHTHANH

10066476
10026493

1 GOVAP
1 THUONGNGHIEP

9994511

1 QUAN05

9991670

1 CONGNGHIEP

9982791
9981246
9976408

1 CONGNGHIEP
1 BINHTHANH
1 PHUNHUAN

9926739

1 THUONGNGHIEP

9872065
9861326

1 QUAN07
1 TANBINH

9848393

1 THUONGNGHIEP

9838437
9811867
9798981

1 Khng i?u tra


1 THUONGNGHIEP
1 THUDUC

9730625

1 CONGNGHIEP

9705209

1 CONGNGHIEP

9654647

1 CONGNGHIEP

9625402
9620931
9571885
9515427
9511860
9502638
9473481
9428368

1 PHUNHUAN
1 QUAN06
1 TANBINH
1 QUAN01
1 TANBINH
1 THUDUC
1 BINHCHANH
1 QUAN03

9422559
9400256
9355798

1 CONGNGHIEP
1 BINHTHANH
1 QUAN01

9297401

1 QUAN10

9277890
9267064

1 Khng i?u tra


1 CONGNGHIEP

9252873

1 CONGNGHIEP

9248808
9227057

1 THUONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP

9208004

1 CONGNGHIEP

9193493

1 CONGNGHIEP

9186879
9179358

1 QUAN06
1 QUAN06

9173452

1 TANPHU

9154461

1 CONGNGHIEP

9130358

1 QUAN06

9098000
9097802

1 QUAN01
1 CONGNGHIEP

9090845
9084445
9079330
9066293
9062874

1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP
1 THUDUC
1 GOVAP
1 QUAN07

9038149

1 CONGNGHIEP

9029724

1 CONGNGHIEP

9014343
9010147
8930070
8913294
8911765

1 BINHTAN
1 QUAN05
1 QUAN01
1 BINHTHANH
1 GOVAP

8905965

1 QUAN03

8864126
8857026

1 CONGNGHIEP
1 TANBINH

8814173

1 QUAN01

8814124

1 CONGNGHIEP

8785913
8770914

1 CONGNGHIEP
1 QUAN01

8762316

1 CONGNGHIEP

8761031
8742940
8740244

1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 QUAN11

8704915
8696000
8652502
8631060

1 QUAN11
1 PHUNHUAN
1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP

8604407

1 QUAN10

8595329

1 TANBINH

8594133
8585237

1 THUONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP

8570650
8543044
8537261

1 THUONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP
1 QUAN06

8515393

1 BINHCHANH

8511202
8505451

1 CONGNGHIEP
1 BINHTHANH

8485184
8478341
8453311
8408045

1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP
1 GOVAP
1 BINHTHANH

8382428
8356880

1 TANBINH
1 QUAN11

8356573

1 CONGNGHIEP

8326848
8296598
8292678

1 THUDUC
1 QUAN01
1 QUAN05

8274558

1 Khng i?u tra

8264128

1 CONGNGHIEP

8235332

1 CONGNGHIEP

8212179
8199382
8193106
8192871
8192133
8171549
8159252

1 BINHTHANH
1 TANPHU
1 QUAN12
1 QUAN01
1 QUAN03
1 THUONGNGHIEP
1 TANBINH

8145955

1 QUAN01

8116062

1 QUAN01

8101856

1 THUONGNGHIEP

8089694

1 CONGNGHIEP

8078564
8058311

1 BINHTAN
1 TANBINH

8013344

1 BINHTHANH

8004182

1 CONGNGHIEP

7996696

1 THUONGNGHIEP

7994192
7984486

1 CONGNGHIEP
1 HOCMON

7942119
7922031

1 QUAN01
1 CONGNGHIEP

7907914
7892514
7841762
7827132

1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP
1 QUAN01
1 QUAN02

7798300
7782181

1 THUONGNGHIEP
1 BINHTHANH

7752583

1 THUONGNGHIEP

7716809

1 TANPHU

7715786

1 CONGNGHIEP

7712726
7698675

1 QUAN11
1 TANBINH

7697561

1 THUONGNGHIEP

7696453
7688256

1 HOCMON
1 TANBINH

7679611

1 QUAN12

7669585
7652029
7642347
7612877
7610121
7588307
7583038
7580651

1 TANBINH
1 QUAN08
1 CONGNGHIEP
1 TANBINH
1 CONGNGHIEP
1 TANBINH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH

7578500

1 QUAN01

7510666

1 QUAN01

7503645
7469024

1 THUONGNGHIEP
1 PHUNHUAN

7451198
7448557
7416814
7399217
7383192

1 QUAN01
1 QUAN01
1 QUAN01
1 TANBINH
1 QUAN03

7378946

1 CONGNGHIEP

7329385

1 QUAN03

7285116
7280934
7277951

1 CONGNGHIEP
1 BINHCHANH
1 QUAN05

7275683

1 Khng i?u tra

7228258
7204215

1 THUONGNGHIEP
1 QUAN02

7181945
7171237

1 Khng i?u tra


1 QUAN01

7132648
7099832
7072729
7038553
7010309

1 THUONGNGHIEP
1 HOCMON
1 QUAN07
1 BINHTHANH
1 QUAN01

7004354

1 QUAN05

6982980
6957827

1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP

6955968

1 QUAN08

6913140
6881195

1 THUONGNGHIEP
1 BINHTAN

6868747

1 CONGNGHIEP

6840230

1 QUAN04

6834908
6827372
6817252
6813538

1 CONGNGHIEP
1 TANBINH
1 QUAN11
1 CONGNGHIEP

6797893
6791456

1 THUONGNGHIEP
1 QUAN11

6786471

1 TANPHU

6774291

1 CONGNGHIEP

6773519

1 CONGNGHIEP

6763674
6762243
6752980

1 QUAN07
1 CONGNGHIEP
1 QUAN07

6751634

1 THUONGNGHIEP

6740337
6718703
6694789
6681115

1 HOCMON
1 TANPHU
1 QUAN03
1 Khng i?u tra

6676611
6657571
6654416
6643252

1 CONGNGHIEP
1 QUAN01
1 QUAN10
1 BINHCHANH

6631958

1 QUAN02

6623428

1 CONGNGHIEP

6615922

1 QUAN12

6610425
6604532

1 THUONGNGHIEP
1 QUAN01

6597571

1 GOVAP

6575861

1 GOVAP

6565474
6561277

1 BINHTAN
1 QUAN05

6545983

1 QUAN01

6534997
6522608

1 CONGNGHIEP
1 QUAN01

6519813

1 THUONGNGHIEP

6516083
6513859

1 CONGNGHIEP
1 TANBINH

6481968
6475032

1 QUAN08
1 TANBINH

6456353

1 CONGNGHIEP

6436421

1 QUAN01

6428142
6427249
6409786
6403071
6393873
6389091
6387755
6383672

1 BINHCHANH
1 TANBINH
1 QUAN02
1 CONGNGHIEP
1 HOCMON
1 PHUNHUAN
1 QUAN03
1 QUAN02

6359958

1 THUONGNGHIEP

6340400

1 QUAN01

6339414

1 THUONGNGHIEP

6338528
6294225

1 THUDUC
1 QUAN06

6291718

1 QUAN03

6272385

1 QUAN01

6270994
6253911
6252600
6248009

1 Khng i?u tra


1 QUAN05
1 QUAN11
1 CONGNGHIEP

6237958
6237686
6213511
6210341
6177320
6159092

1 CONGNGHIEP
1 QUAN05
1 QUAN01
1 BINHTHANH
1 QUAN08
1 QUAN06

6154757
6143901
6128967

1 QUAN02
1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP

6124610
6123038

1 CONGNGHIEP
1 BINHTHANH

6109771

1 BINHTAN

6109248
6105794

1 QUAN05
1 PHUNHUAN

6101418
6082612
6079201
6068645

1 QUAN01
1 CONGNGHIEP
1 QUAN03
1 QUAN06

6060034

1 QUAN01

6051969
6044067
6043946
6031639

1 CONGNGHIEP
1 QUAN01
1 QUAN11
1 QUAN01

6020656
6017917

1 THUONGNGHIEP
1 THUONGNGHIEP

6008843
6004563

1 CONGNGHIEP
1 TANPHU

5971134

1 CONGNGHIEP

5971075

1 QUAN11

5967732

1 CONGNGHIEP

5957186

1 TANBINH

5927534
5912027

1 CONGNGHIEP
1 BINHTHANH

5904619

1 QUAN04

5894723

1 QUAN01

5872812
5867711
5843879

1 Khng i?u tra


1 BINHCHANH
1 QUAN05

5830590

1 CONGNGHIEP

5824523

1 THUONGNGHIEP

5807971

1 THUONGNGHIEP

5798225
5794803

1 CONGNGHIEP
1 TANBINH

5792180
5782839

1 CONGNGHIEP
1 QUAN10

5779775
5775336

1 QUAN05
1 TANBINH

5774156
5772794

1 BINHTHANH
1 QUAN06

5764886
5749766
5747326
5745201

1 CONGNGHIEP
1 QUAN10
1 QUAN11
1 THUONGNGHIEP

5722518

1 QUAN10

5713695
5710671
5696023
5686053

1 QUAN01
1 THUONGNGHIEP
1 QUAN01
1 QUAN10

5674623

1 THUONGNGHIEP

5665240

1 QUAN12

5650250

1 CONGNGHIEP

5649266

1 CONGNGHIEP

5645327

1 CONGNGHIEP

5644332

1 QUAN03

5638749
5620669

1 TANPHU
1 CONGNGHIEP

5582215

1 CONGNGHIEP

5575095
5560218
5555428
5551679
5518671

1 CONGNGHIEP
1 THUONGNGHIEP
1 TANPHU
1 QUAN01
1 QUAN10

5491635

1 CONGNGHIEP

5488096
5486892
5482087
5469168

1 CONGNGHIEP
1 QUAN03
1 QUAN10
1 QUAN11

5444331

1 QUAN07

5437799
5431399

1 QUAN01
1 TANBINH

5430992
5426962
5424544
5409750

1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP
1 TANBINH
1 GOVAP

5399000

1 CONGNGHIEP

5397090
5388698
5388355
5388325

1 TANBINH
1 PHUNHUAN
1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP

5383815

1 QUAN01

5342898

1 Khng i?u tra

5337320

1 BINHTAN

5336237

1 QUAN01

5333548

1 THUDUC

5325440

1 THUONGNGHIEP

5313703

1 QUAN12

5303308
5299363
5299304

1 QUAN03
1 TANBINH
1 QUAN01

5298105

1 CONGNGHIEP

5280850
5274680
5256339
5251322

1 THUONGNGHIEP
1 BINHTAN
1 THUONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP

5250655

1 CONGNGHIEP

5248593

1 TANBINH

5245076

1 BINHTAN

5244698

1 CONGNGHIEP

5230977

1 THUONGNGHIEP

5198013

1 TANBINH

5184795

1 BINHTHANH

5177260

1 Khng i?u tra

5164602
5155638

1 QUAN01
1 TANBINH

5151789
5093026
5092493
5088437

1 THUONGNGHIEP
1 QUAN02
1 QUAN10
1 QUAN06

5087265
5084808
5071599
5067659
5050834

1 QUAN11
1 QUAN03
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH
1 THUDUC

5049139
5041756

1 QUAN07
1 CONGNGHIEP

5024494

1 QUAN01

5002238
4992749
4991393

1 THUONGNGHIEP
1 THUDUC
1 THUONGNGHIEP

4961980
4961943
4950429

1 THUONGNGHIEP
1 BINHTHANH
1 QUAN01

4948333

1 NHABE

4946354
4930320
4930217

1 QUAN03
1 CONGNGHIEP
1 QUAN03

4906181
4888563
4887648
4885249

1 CONGNGHIEP
1 QUAN01
1 QUAN05
1 QUAN08

4878890

1 CONGNGHIEP

4876623

1 TANPHU

4876600

1 QUAN12

4874799

1 QUAN01

4866949
4855494
4854088

1 HOCMON
1 CONGNGHIEP
1 THUONGNGHIEP

4851154
4850795
4849740

1 TANBINH
1 QUAN11
1 BINHTHANH

4848321

1 CONGNGHIEP

4840114

1 THUONGNGHIEP

4835995

1 CONGNGHIEP

4829185

1 THUONGNGHIEP

4825407

1 QUAN01

4812270
4800850
4800590

1 QUAN10
1 THUONGNGHIEP
1 QUAN04

4800445
4796910
4792776
4773023

1 THUDUC
1 GOVAP
1 QUAN10
1 THUONGNGHIEP

4767172

1 QUAN12

4750479

1 CONGNGHIEP

4745240

1 QUAN05

4730664
4717597

1 CONGNGHIEP
1 QUAN10

4693043

1 QUAN04

4689846
4688014

1 BINHTHANH
1 TANPHU

4687241
4664817

1 QUAN11
1 CONGNGHIEP

4657842
4648834

1 PHUNHUAN
1 PHUNHUAN

4636134
4631784

1 QUAN05
1 CONGNGHIEP

4627401
4627142
4623421
4602054

1 PHUNHUAN
1 BINHTHANH
1 BINHCHANH
1 PHUNHUAN

4599826
4598762
4598385

1 QUAN12
1 QUAN01
1 QUAN01

4596914

1 CONGNGHIEP

4595060
4575033

1 TANPHU
1 TANBINH

4573313
4566333
4564620
4559491

1 THUONGNGHIEP
1 TANBINH
1 BINHTAN
1 QUAN07

4551991

1 QUAN01

4549907

1 Khng i?u tra

4543705

1 CONGNGHIEP

4543082

1 THUONGNGHIEP

4540226
4535190
4530770

1 TANPHU
1 THUONGNGHIEP
1 PHUNHUAN

4513188

1 THUONGNGHIEP

4508826
4502857

1 QUAN03
1 HOCMON

4501091
4487270

1 QUAN07
1 QUAN03

4483031
4481148
4475018
4474292

1 QUAN12
1 QUAN11
1 BINHTAN
1 QUAN06

4470569

1 CONGNGHIEP

4448823

1 CONGNGHIEP

4448755

1 CONGNGHIEP

4444515
4444483
4441976
4436425
4436160
4430785
4424185

1 CONGNGHIEP
1 QUAN07
1 TANPHU
1 BINHTHANH
1 TANBINH
1 QUAN11
1 BINHTHANH

4423406

1 THUONGNGHIEP

4420418
4416183
4412953

1 QUAN10
1 QUAN12
1 BINHTHANH

4412077
4410036
4403287

1 QUAN07
1 BINHTHANH
1 QUAN04

4397440
4397262

1 QUAN11
1 PHUNHUAN

4396067
4383482
4377745
4377173

1 QUAN01
1 CONGNGHIEP
1 QUAN07
1 TANBINH

4372553
4360887

1 QUAN03
1 TANBINH

4352645

1 QUAN12

4347118

1 CONGNGHIEP

4344291

1 QUAN05

4338529
4334286

1 CONGNGHIEP
1 THUONGNGHIEP

4325729

1 QUAN01

4320923

1 THUONGNGHIEP

4316795
4306378
4306150

1 CONGNGHIEP
1 QUAN10
1 CONGNGHIEP

4306054
4298736
4291289

1 CONGNGHIEP
1 QUAN02
1 TANBINH

4288846

1 THUONGNGHIEP

4286092
4275000
4273990

1 CONGNGHIEP
1 QUAN01
1 BINHTAN

4273951

1 THUONGNGHIEP

4268906

1 BINHTHANH

4266424

1 CONGNGHIEP

4258409
4258014
4249018

1 CONGNGHIEP
1 TANBINH
1 TANBINH

4235542
4232136

1 CONGNGHIEP
1 PHUNHUAN

4221728
4218891

1 QUAN12
1 QUAN06

4216947
4200240
4196435
4193393

1 CONGNGHIEP
1 QUAN12
1 QUAN10
1 QUAN01

4185563
4184607

1 QUAN07
1 BINHTHANH

4181717

1 QUAN02

4179166

1 CONGNGHIEP

4177286
4169143

1 BINHTAN
1 TANBINH

4168893
4166612

1 QUAN07
1 BINHTHANH

4165071
4153915

1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP

4136447

1 TANPHU

4133998
4130394
4130151

1 CONGNGHIEP
1 BINHTHANH
1 QUAN03

4126366
4121946

1 QUAN01
1 TANBINH

4114856
4113075

1 QUAN01
1 QUAN10

4112416
4111843
4103415
4101178
4100346

1 QUAN03
1 BINHTHANH
1 TANPHU
1 THUONGNGHIEP
1 TANBINH

4099961
4097821

1 QUAN06
1 QUAN12

4081293
4078235
4075374

1 BINHCHANH
1 QUAN06
1 BINHTHANH

4068469

1 CONGNGHIEP

4067946

1 QUAN12

4063457

1 QUAN01

4063198

1 QUAN02

4063131
4061470

1 BINHTHANH
1 QUAN03

4060166

1 QUAN11

4046094

1 CONGNGHIEP

4044486
4041899
4038985

1 CONGNGHIEP
1 TANPHU
1 QUAN11

4036922
4032623

1 BINHCHANH
1 TANPHU

4023133
4010094
4006856
3995866
3993495
3982405

1 CONGNGHIEP
1 QUAN11
1 QUAN05
1 THUONGNGHIEP
1 GOVAP
1 BINHTHANH

3979540
3973457
3966416

1 THUDUC
1 TANBINH
1 BINHTHANH

3953016
3950740
3950375
3947814
3945181
3944929
3941946

1 BINHTHANH
1 PHUNHUAN
1 QUAN05
1 CONGNGHIEP
1 QUAN08
1 CONGNGHIEP
1 QUAN01

3937443
3934770

1 QUAN08
1 QUAN01

3930676
3927042
3926885
3926774

1 QUAN06
1 BINHTHANH
1 CONGNGHIEP
1 QUAN12

3922833

1 QUAN01

3919645
3918652

1 CONGNGHIEP
1 TANBINH

3914419

1 QUAN09

3906667
3902974

1 TANPHU
1 QUAN03

3898714
3895276

1 CONGNGHIEP
1 THUONGNGHIEP

3884001
3875580

1 QUAN10
1 QUAN11

3874307

1 QUAN12

3864773
3860775

1 QUAN07
1 TANPHU

3849307

1 CONGNGHIEP

3847375
3832005

1 BINHTAN
1 BINHTHANH

3831980

1 CONGNGHIEP

3822023

1 CONGNGHIEP

3813428

1 CONGNGHIEP

3810210

1 CONGNGHIEP

3791454

1 CONGNGHIEP

3785958

1 QUAN06

3782853

1 BINHTAN

3781193

1 QUAN02

3779756

1 QUAN07

3778138

1 BINHTAN

3778077
3774983
3769358

1 CONGNGHIEP
1 PHUNHUAN
1 QUAN11

3768806
3768642
3759718

1 QUAN03
1 TANPHU
1 BINHTHANH

3758529

1 CONGNGHIEP

3749377

1 QUAN10

3746345

1 CONGNGHIEP

3744819

1 TANBINH

3742633
3740029

1 Khng i?u tra


1 QUAN11

3729358
3726556

1 QUAN04
1 QUAN10

3719587

1 THUONGNGHIEP

3708000

1 Khng i?u tra

3707886

1 QUAN01

3706454
3702633

1 GOVAP
1 BINHTAN

3694200

1 BINHTAN

3693519

1 CONGNGHIEP

3690846
3689494

1 BINHTHANH
1 TANBINH

3689464
3687692
3686834
3682937

1 CONGNGHIEP
1 QUAN12
1 CONGNGHIEP
1 PHUNHUAN

3674501

1 Khng i?u tra

3671351
3669640

1 THUONGNGHIEP
1 THUONGNGHIEP

3664458
3662240
3661621

1 Khng i?u tra


1 QUAN02
1 QUAN01

3657110
3653434
3651504

1 BINHTAN
1 TANBINH
1 TANBINH

3649151
3646921

1 Khng i?u tra


1 QUAN03

3645058
3639103

1 QUAN01
1 TANBINH

3635047

1 CONGNGHIEP

3634001
3626740

1 QUAN02
1 BINHTHANH

3626418
3619612

1 CONGNGHIEP
1 BINHTHANH

3618032
3613492

1 NHABE
1 THUONGNGHIEP

3607983

1 THUONGNGHIEP

3607089
3603206

1 THUONGNGHIEP
1 TANBINH

3601923
3600961

1 TANBINH
1 GOVAP

3591510
3575957
3573498

1 QUAN01
1 THUONGNGHIEP
1 TANBINH

3567856
3566414

1 QUAN07
1 GOVAP

3554126
3553900
3552513
3542629
3542212
3539645
3537883

1 QUAN11
1 QUAN04
1 CONGNGHIEP
1 QUAN03
1 BINHTHANH
1 TANPHU
1 QUAN11

3533976

1 QUAN07

3533782

1 HOCMON

3533657

1 THUONGNGHIEP

3532959
3532268

1 CONGNGHIEP
1 GOVAP

3520617

1 QUAN07

3519201

1 BINHTAN

3516375
3511295
3504453
3499005

1 QUAN07
1 BINHTAN
1 QUAN07
1 QUAN10

3493379
3488536
3482051
3479842

1 CONGNGHIEP
1 QUAN07
1 BINHTHANH
1 THUONGNGHIEP

3479127

1 THUONGNGHIEP

3475527
3475301
3471807
3470452

1 BINHTAN
1 QUAN03
1 CONGNGHIEP
1 QUAN01

3467644

1 QUAN07

3450908
3450792

1 HOCMON
1 QUAN01

3449926

1 BINHTHANH

3448366
3447211

1 CONGNGHIEP
1 QUAN07

3430726

1 CONGNGHIEP

3425070
3419232

1 PHUNHUAN
1 QUAN04

3418174
3417602
3415865
3410674
3407330

1 TANBINH
1 GOVAP
1 PHUNHUAN
1 QUAN01
1 TANBINH

3400327
3398702
3395036

1 CONGNGHIEP
1 QUAN05
1 BINHTHANH

3386563
3381984

1 NHABE
1 QUAN05

3377951
3373440
3372939

1 QUAN07
1 BINHTAN
1 TANBINH

3371375
3367366
3366884
3364548
3355546
3351069
3350010

1 THUONGNGHIEP
1 GOVAP
1 PHUNHUAN
1 QUAN10
1 BINHTHANH
1 PHUNHUAN
1 QUAN07

3348126

1 BINHTAN

3346745

1 TANBINH

3346537

1 CONGNGHIEP

3334739

1 CONGNGHIEP
1 Khng i?u tra
1 THUDUC

3334501
3330144
3329813
3329653

1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP
1 BINHCHANH
1 TANPHU

3329604
3329048
3325142

1 BINHTAN
1 CONGNGHIEP
1 TANBINH

3323287
3322000
3321792

1 CONGNGHIEP
1 QUAN06
1 QUAN11

3316740

1 CONGNGHIEP

3315778
3313567
3311750

1 QUAN12
1 QUAN10
1 BINHTHANH

3310833
3306740

1 CONGNGHIEP
1 THUONGNGHIEP

3300422

1 QUAN01

3299399
3288724

1 BINHCHANH
1 BINHTHANH

3287534

1 QUAN07

3342624

3276422

1 CONGNGHIEP

3266703
3255660

1 THUONGNGHIEP
1 BINHTHANH

3254904
3239029
3235783
3233727
3230448
3230427
3225681

1 QUAN03
1 QUAN10
1 TANBINH
1 BINHTHANH
1 QUAN01
1 BINHCHANH
1 QUAN11

3225576

1 CONGNGHIEP

3220084

1 THUONGNGHIEP

3218754
3213093
3203645

1 BINHTAN
1 TANBINH
1 BINHTHANH

3202457

1 TANBINH

3201853
3200952
3200790
3196367

1 Khng i?u tra


1 TANBINH
1 BINHTHANH
1 BINHTHANH

3192394
3189977
3185129

1 BINHTAN
1 QUAN08
1 QUAN05

3183281

1 CONGNGHIEP

3181063

1 TANBINH

3176779
3170523

1 QUAN01
1 PHUNHUAN

3166930

1 CONGNGHIEP

3159378
3157985
3157180

1 THUONGNGHIEP
1 PHUNHUAN
1 QUAN12

3156388

1 CONGNGHIEP

3152844
3148043

1 CONGNGHIEP
1 TANPHU

3142887
3140151
3136861

1 THUONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP
1 BINHTHANH

3136736
3136717
3135637
3135166
3134712
3134710

1 CONGNGHIEP
1 QUAN06
1 BINHTAN
1 BINHTHANH
1 THUONGNGHIEP
1 THUONGNGHIEP

3132148
3127067

1 QUAN02
1 QUAN08

3126928
3125204
3124149

1 TANPHU
1 THUONGNGHIEP
1 TANBINH

3124148

1 THUONGNGHIEP

3114768

1 QUAN03

3109024

1 QUAN02

3107933
3107705
3100797

1 QUAN12
1 BINHCHANH
1 CONGNGHIEP

3090337

1 BINHTHANH

3088098

1 BINHTAN

3087494

1 CONGNGHIEP

3080999

1 QUAN03

3075366
3075350
3072347

1 BINHTAN
1 QUAN08
1 HOCMON

3063393

1 THUONGNGHIEP

3062553

1 THUONGNGHIEP

3061918
3061197
3057790
3052250

1 QUAN07
1 QUAN05
1 QUAN08
1 GOVAP

3047669

1 THUONGNGHIEP

3044574

1 QUAN01

3041269

1 TANBINH

3030962

1 THUONGNGHIEP

3030701
3015079

1 QUAN03
1 GOVAP

3008024
3007909
3005430

1 CONGNGHIEP
1 BINHTHANH
1 CONGNGHIEP

3003191

1 BINHCHANH

3000547
2991058

1 CONGNGHIEP
1 QUAN01

2990280
2986730

1 PHUNHUAN
1 THUONGNGHIEP

2984509

1 THUONGNGHIEP

2984150
2981432

1 BINHTAN
1 TANBINH

2974214
2971565

1 QUAN01
1 TANBINH

2971218

1 QUAN02

2966686

1 THUONGNGHIEP

2963295

1 QUAN10

2962369
2960028

1 QUAN05
1 CONGNGHIEP

2956976
2955580

1 THUDUC
1 QUAN11

2954350

1 QUAN06

2954083

1 THUONGNGHIEP

2953034
2952973

1 QUAN08
1 PHUNHUAN

2946555

1 TANPHU

2942798

1 THUONGNGHIEP

2941121
2930772

1 HOCMON
1 TANBINH

2929546
2928674

1 GOVAP
1 BINHTAN

2927746
2927455

1 QUAN02
1 QUAN05

2924011

1 CONGNGHIEP

2923562
2919383

1 QUAN01
1 QUAN03

2915731

1 QUAN01

2911620

1 BINHTHANH

2906745
2904049

1 QUAN01
1 QUAN01

2902631
2897375
2893222
2890093

1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP
1 QUAN05
1 QUAN03

2886425
2886425
2885866
2883915

1 CONGNGHIEP
1 THUONGNGHIEP
1 GOVAP
1 PHUNHUAN

2883151

1 QUAN03

2878009
2873277
2869801
2868198

1 CONGNGHIEP
1 QUAN08
1 BINHCHANH
1 THUONGNGHIEP

2866014

1 PHUNHUAN

2863871

1 CONGNGHIEP

2862800
2862479
2861904
2861334
2860486

1 QUAN07
1 THUONGNGHIEP
1 QUAN10
1 THUONGNGHIEP
1 QUAN03

2857246

1 TANPHU

2850000

1 BINHTAN

2845686
2841975
2839519

1 QUAN12
1 TANBINH
1 QUAN11

2836568

1 THUONGNGHIEP

2834000
2831211

1 QUAN07
1 BINHTHANH

2830588
2830389

1 QUAN09
1 BINHTHANH

2830097

1 QUAN07

2826909
2825709

1 QUAN11
1 TANBINH

2817630
2817401

1 BINHTAN
1 QUAN11

2817287

1 THUONGNGHIEP

2814858
2814311

1 PHUNHUAN
1 CONGNGHIEP

2814239

1 TANBINH

2811518
2805270

1 THUONGNGHIEP
1 TANBINH

2805170
2800910

1 QUAN06
1 QUAN07

2798230
2797741
2795895
2792871
2789567
2785256

1 TANBINH
1 THUONGNGHIEP
1 QUAN03
1 TANBINH
1 THUONGNGHIEP
1 GOVAP

2781944
2780614
2778100
2774428

1 BINHCHANH
1 PHUNHUAN
1 GOVAP
1 BINHTHANH

2769360

1 CONGNGHIEP

2765000
2764283
2759628
2754674
2753732
2753501
2752976

1 BINHTHANH
1 TANPHU
1 CONGNGHIEP
1 QUAN06
1 TANBINH
1 BINHTAN
1 QUAN01

2751936

1 THUONGNGHIEP

2751614
2749870

1 QUAN01
1 QUAN08

2746286
2745181

1 BINHTAN
1 QUAN11

2741067

1 QUAN04

2737698

1 QUAN02

2735617

1 GOVAP

2734854
2732837
2732792

1 QUAN01
1 QUAN02
1 BINHCHANH

2731920

1 QUAN05

2730546

1 QUAN01

2730312

1 QUAN01

2727199

1 QUAN12

2726827
2724986
2722276

1 TANPHU
1 BINHTHANH
1 QUAN03

2721355

1 HOCMON

2709501
2707982

1 THUDUC
1 TANBINH

2703126

1 CONGNGHIEP

2702438

1 PHUNHUAN

2700727
2699125
2695881

1 QUAN06
1 QUAN01
1 QUAN01

2695312

1 BINHTAN

2694590

1 THUONGNGHIEP

2694380

1 QUAN10

2693696

1 QUAN10

2691098
2686572

1 CONGNGHIEP
1 QUAN10

2685683

1 CONGNGHIEP

2680796

1 CONGNGHIEP

2672799

1 QUAN06

2672552
2670858
2668895
2668640
2666829

1 QUAN01
1 CONGNGHIEP
1 BINHTHANH
1 CUCHI
1 QUAN10

2665169

1 PHUNHUAN

2664922

1 THUONGNGHIEP

2663286
2662307

1 QUAN01
1 TANBINH

2661419

1 Khng i?u tra

2658471
2658376

1 QUAN03
1 TANPHU

2657690

1 CONGNGHIEP

2657254
2655001
2652006
2651157

1 QUAN04
1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP
1 QUAN10

2649939

1 THUONGNGHIEP

2649939

1 CONGNGHIEP

2647650
2647316
2646704

1 TANPHU
1 THUONGNGHIEP
1 QUAN02

2645763
2643171
2643147

1 THUONGNGHIEP
1 CUCHI
1 QUAN10

2642579
2640475
2639730
2636076
2633670
2632462
2629182

1 QUAN01
1 QUAN11
1 QUAN10
1 QUAN01
1 QUAN01
1 TANBINH
1 TANPHU

2627209

1 CONGNGHIEP

2623447

1 CONGNGHIEP

2620260
2616137

1 CONGNGHIEP
1 CONGNGHIEP

2615327

1 BINHTHANH

2613476

1 BINHTHANH

2613270
2613050
2611977
2599374
2591537
2588215

1 TANBINH
1 QUAN06
1 QUAN02
1 QUAN02
1 QUAN01
1 QUAN01

2586863

1 CONGNGHIEP

2576180
2575988
2575100
2571826

1 CONGNGHIEP
1 THUDUC
1 QUAN01
1 QUAN03

2569349

1 THUONGNGHIEP

2568046

1 BINHTAN

2566622

1 QUAN07

2566116
2565921
2565886

1 BINHTAN
1 TANPHU
1 BINHTHANH

2564672
2562942

1 THUONGNGHIEP
1 BINHTHANH

2560914
2557486

1 TANPHU
1 PHUNHUAN

2557217

1 PHUNHUAN

2555792
2552536

1 CONGNGHIEP
1 QUAN05

2551217
2551122
2551023
2550534
2548383
2546596

1 BINHTAN
1 TANBINH
1 PHUNHUAN
1 GOVAP
1 BINHTAN
1 QUAN02

2546177
2546120

1 CONGNGHIEP
1 TANPHU

2543283
2542098
2537759
2536468

1 QUAN01
1 QUAN02
1 TANBINH
1 QUAN03

2535926

1 CONGNGHIEP

2532828
2528018
2524022
2519515
2519218
2514637
2514045

1 QUAN11
1 BINHTHANH
1 QUAN12
1 THUONGNGHIEP
1 BINHTHANH
1 QUAN05
1 THUONGNGHIEP

2513100

1 THUONGNGHIEP

2512481

1 QUAN11

2509610
2509301

1 QUAN10
1 TANBINH

2505723

1 QUAN04

2502337
2500540
2500250

1 CONGNGHIEP
1 QUAN11
1 BINHTHANH

2496681
2496020
2492410

1 QUAN02
1 BINHCHANH
1 QUAN03

2491849

1 QUAN12

2490746
2489572

1 QUAN11
1 TANBINH

2489112
2487556
2486757

1 CONGNGHIEP
1 CUCHI
1 TANBINH

2481920
2481805

1 BINHTAN
1 GOVAP

2481346

1 CONGNGHIEP

2479900

1 CONGNGHIEP

2478609

1 CONGNGHIEP

2476314

1 QUAN09

2475677

1 CONGNGHIEP

2472139

1 PHUNHUAN

2464442

1 QUAN07

2464442

1 BINHCHANH

2462968
2460000
2459600

1 CONGNGHIEP
1 TANPHU
1 QUAN01

2458188
2457464
2455538
2455348

1 QUAN01
1 TANBINH
1 QUAN01
1 QUAN11

2454249

1 QUAN10

2454001
2453580
2450768
2448953
2447551

1 BINHTAN
1 TANBINH
1 TANBINH
1 QUAN03
1 TANBINH

2445960

1 PHUNHUAN

2445650
2445170

1 QUAN07
1 QUAN10

2441246
2438526

1 QUAN01
1 CONGNGHIEP

2429748
2428805
2426830

1 QUAN10
1 THUONGNGHIEP
1 QUAN01

2424193
2419143

1 BINHCHANH
1 CONGNGHIEP

2417998
2417667

1 THUONGNGHIEP
1 PHUNHUAN

2417062

1 QUAN11

2416827
2416667
2414813
2414615

1 TANBINH
1 QUAN03
1 TANBINH
1 QUAN03

2413941

1 QUAN12

2412139
2412041
2410794
2408080

1 CONGNGHIEP
1 TANBINH
1 QUAN11
1 QUAN08

2406288

1 QUAN06

2402769

1 TANPHU

2400837

2 CONGNGHIEP

2400607
2400043
2399231
2398677

2 QUAN06
2 QUAN11
2 QUAN09
2 QUAN05

2393828
2391900
2391376
2383041

2 Khng i?u tra


2 GOVAP
2 QUAN01
2 CONGNGHIEP

2380228

2 Khng i?u tra

2378618
2376314
2370289

2 Khng i?u tra


2 QUAN10
2 TANPHU

2369763

2 CONGNGHIEP

2369359
2367481
2366756

2 BINHTAN
2 TANBINH
2 QUAN03

2359350
2355204
2349628

2 QUAN04
2 BINHCHANH
2 QUAN01

2349275

2 TANPHU

2345980

2 Khng i?u tra

2345372

2 CONGNGHIEP

2343290

2 THUONGNGHIEP

2338234

2 QUAN02

2337956

2 THUONGNGHIEP

2334201

2 QUAN12

2333010
2332315

2 BINHCHANH
2 QUAN06

2329320
2329267
2327583
2325864
2317798
2316600
2313629
2311459

2 BINHTAN
2 THUONGNGHIEP
2 CONGNGHIEP
2 BINHTHANH
2 CUCHI
2 QUAN06
2 TANPHU
2 BINHTHANH

2310868

2 QUAN11

2300096

2 THUONGNGHIEP

2299785

2 THUDUC

2297014

2 THUDUC

2296379

2 CONGNGHIEP

2296011

2 BINHTHANH

2295365

2 CONGNGHIEP

2293314

2 THUDUC

2291041

2 QUAN03

2285110

2 BINHTHANH

2285096
2282699

2 CONGNGHIEP
2 BINHTHANH

2279863
2275530

2 NHABE
2 THUONGNGHIEP

2272813
2272228
2271533
2270805

2 QUAN10
2 BINHCHANH
2 BINHTAN
2 THUONGNGHIEP

2267613
2266093

2 BINHTAN
2 QUAN03

2265753

2 THUDUC

2265564

2 CONGNGHIEP

2262898
2257411
2256008

2 TANBINH
2 PHUNHUAN
2 TANBINH

2250305

2 THUONGNGHIEP

2249458
2249308
2248547
2246258
2245937

2 CONGNGHIEP
2 QUAN11
2 QUAN03
2 THUONGNGHIEP
2 HOCMON

2245323

2 QUAN12

2245218

2 THUDUC

2243482
2243161

2 QUAN01
2 CONGNGHIEP

2242876
2241552
2240860
2237552

2 THUONGNGHIEP
2 QUAN01
2 BINHTAN
2 QUAN10

2234323
2230963
2230572
2227710

2 Khng i?u tra


2 BINHTHANH
2 QUAN10
2 THUONGNGHIEP

2227175

2 QUAN02

2226591
2225886

2 QUAN01
2 QUAN11

2225738
2225031

2 THUONGNGHIEP
2 BINHTHANH

2221088

2 CONGNGHIEP

2220396
2219894
2219557

2 CONGNGHIEP
2 PHUNHUAN
2 PHUNHUAN

2219211

2 QUAN01

2218792
2217050

2 CONGNGHIEP
2 TANPHU

2216919

2 QUAN04

2214606
2213530
2212205
2210441
2210246

2 CONGNGHIEP
2 CONGNGHIEP
2 QUAN08
2 CONGNGHIEP
2 TANBINH

2206974

2 TANBINH

2204721
2202242
2201250

2 HOCMON
2 QUAN05
2 CONGNGHIEP

2200860
2198636
2192837
2192400
2186793

2 QUAN01
2 CONGNGHIEP
2 QUAN02
2 QUAN01
2 BINHCHANH

2183859
2178907
2177477

2 TANBINH
2 TANBINH
2 TANBINH

2177126
2175199

2 QUAN05
2 TANPHU

2172421

2 CONGNGHIEP

2170920

2 BINHTAN

2165053

2 BINHTHANH

2164576
2164461
2162085
2161652
2161550

2 TANBINH
2 CONGNGHIEP
2 QUAN03
2 CONGNGHIEP
2 BINHTHANH

2160120
2159102
2158706
2157678

2 GOVAP
2 GOVAP
2 QUAN01
2 QUAN01

2155375

2 QUAN09

2155245

2 THUONGNGHIEP

2153881

2 CONGNGHIEP

2152050

2 QUAN03

2151159

2 CONGNGHIEP

2149720

2 BINHTHANH

2148383

2 HOCMON

2141357
2140721

2 THUDUC
2 QUAN09

2131105

2 THUDUC

2130825

2 QUAN10

2128059
2127400

2 PHUNHUAN
2 QUAN04

2126827

2 QUAN08

2126012
2122633

2 TANPHU
2 QUAN05

2122568

2 CONGNGHIEP

2120377
2119409

2 QUAN07
2 QUAN10

2118570

2 QUAN04

2114923
2113367

2 CONGNGHIEP
2 BINHCHANH

2113332

2 QUAN01

2113166

2 BINHCHANH

2112267

2 THUONGNGHIEP

2109270

2 QUAN08

2109111

2 CONGNGHIEP

2108936

2 CONGNGHIEP

2108581

2 TANBINH

2108000

2 QUAN02

2107646

2 TANBINH

2103304

2 TANBINH

2098752

2 QUAN06

2098536

2 Khng i?u tra

2097521
2089027
2088429

2 QUAN01
2 QUAN03
2 CONGNGHIEP

2088213

2 QUAN05

2086566

2 TANBINH

2086393

2 QUAN01

2085163
2084295

2 CONGNGHIEP
2 THUDUC

2083610

2 TANBINH

2081002

2 BINHTAN

2080168
2079625

2 CONGNGHIEP
2 BINHTAN

2078893

2 QUAN03

2075971

2 CONGNGHIEP

2070069

2 QUAN01

2068206

2 QUAN10

2061831

2 BINHTAN

2061469
2061348

2 THUDUC
2 QUAN01

2059564
2059528

2 BINHTAN
2 THUONGNGHIEP

2057346

2 THUONGNGHIEP

2054798

2 QUAN09

2054309

2 CONGNGHIEP

2052461

2 GOVAP

2050700

2 GOVAP

2050287
2043240

2 CONGNGHIEP
2 CONGNGHIEP

2041695
2040442

2 QUAN09
2 QUAN01

2036788

2 QUAN03

2032946

2 BINHTHANH

2032747

2 QUAN06

2032255

2 Khng i?u tra

2030592

2 Khng i?u tra

2029000

2 QUAN02

2027022

2 QUAN10

2026663

2 GOVAP

2026622
2026208

2 CONGNGHIEP
2 QUAN10

2025980

2 QUAN11

2024700
2024291
2020631
2020560
2020495
2020227

2 HOCMON
2 BINHTHANH
2 QUAN11
2 BINHTAN
2 TANBINH
2 QUAN03

2020184
2017976

2 CONGNGHIEP
2 QUAN11

2017472

2 CONGNGHIEP

2017014
2015270

2 THUDUC
2 TANBINH

2014254

2 BINHTAN

2013785
2007164
2001374
2000586

2 QUAN10
2 QUAN10
2 HOCMON
2 QUAN01

2000478
1999442
1999214

2 QUAN03
2 THUONGNGHIEP
2 BINHTHANH

1996544

2 QUAN01

1994195
1992866

2 CONGNGHIEP
2 QUAN05

1991870

2 THUONGNGHIEP

1989421
1988924

2 QUAN06
2 QUAN10

1988571
1987654
1986235
1986110
1985976

2 CONGNGHIEP
2 QUAN08
2 TANPHU
2 BINHTAN
2 QUAN03

1984043
1981701
1979036
1978085
1976710
1976188

2 TANBINH
2 BINHTHANH
2 QUAN01
2 CONGNGHIEP
2 QUAN05
2 QUAN02

1975245

2 THUONGNGHIEP

1975205

2 Khng i?u tra

1974208
1973154

2 TANBINH
2 TANBINH

1969649

2 PHUNHUAN

1968788

2 CONGNGHIEP

1968300

2 GOVAP

1966439
1966387

2 TANPHU
2 TANBINH

1966256

2 GOVAP

1965509
1965119
1963762

2 QUAN07
2 QUAN05
2 PHUNHUAN

1963439
1963000
1962232
1960920

2 BINHTAN
2 QUAN01
2 BINHTHANH
2 QUAN05

1959608

2 GOVAP

1959513
1958672

2 BINHTHANH
2 BINHCHANH

1955775

2 CONGNGHIEP

1954750

2 QUAN01

1953807

2 TANBINH

1949663

2 BINHTAN

1949626

2 QUAN11

1949326

2 THUDUC

1948601
1948434
1944041

2 BINHTHANH
2 TANPHU
2 BINHTAN

1943158

2 QUAN11

1942822

2 CONGNGHIEP

1941694

2 Khng i?u tra

1941639

2 QUAN01

1939585

2 QUAN01

1937015
1935981

2 QUAN05
2 BINHTHANH

1932690

2 QUAN07

1932573
1932120

2 BINHTHANH
2 BINHTAN

1929879
1925763

2 PHUNHUAN
2 QUAN07

1925252

2 GOVAP

1923368

2 TANPHU

1921983

2 QUAN11

1920823
1919593

2 QUAN07
2 TANPHU

1919043
1918192
1917975
1908158

2 BINHTAN
2 QUAN01
2 QUAN05
2 PHUNHUAN

1906835
1903699
1901600

2 QUAN03
2 QUAN03
2 QUAN01

1890691

2 HOCMON

1887903
1887715

2 THUDUC
2 THUDUC

1881618

2 PHUNHUAN

1881035

2 PHUNHUAN

1877601
1876188
1875578

2 QUAN12
2 QUAN01
2 QUAN01

1875455
1875313
1874497

2 CONGNGHIEP
2 BINHTHANH
2 THUONGNGHIEP

1874329

2 QUAN04

1872974
1872851

2 QUAN12
2 QUAN09

1870720

2 TANBINH

1868708

2 QUAN06

1867218

2 BINHTAN

1866832

2 CONGNGHIEP

1864847

2 QUAN04

1864294
1863894
1862797

2 QUAN07
2 BINHCHANH
2 QUAN10

1862172

2 QUAN03

1861661

2 THUDUC

1857978

2 HOCMON

1856682

2 CONGNGHIEP

1855608

2 CONGNGHIEP

1855338
1854700

2 TANBINH
2 BINHTHANH

1851814

2 CUCHI

1847666

2 CONGNGHIEP

1840447
1839485

2 THUDUC
2 THUONGNGHIEP

1839466

2 QUAN07

1839041
1838188

2 QUAN01
2 QUAN05

1836102

2 QUAN03

1830210

2 TANPHU

1828422

2 TANBINH

1828211
1827695

2 TANBINH
2 CONGNGHIEP

1826980
1825579
1824204
1822770
1822000
1820844

2 QUAN05
2 BINHTHANH
2 TANBINH
2 QUAN01
2 QUAN05
2 QUAN08

1819361

2 QUAN10

1817771
1817195
1817165

2 QUAN01
2 TANBINH
2 QUAN12

1816046

2 BINHTAN

1812219

2 PHUNHUAN

1807100

2 QUAN02

1806900
1803519

2 QUAN02
2 BINHTHANH

1803187

2 GOVAP

1801383
1800692

2 TANBINH
2 PHUNHUAN

1797530

2 CONGNGHIEP

1796986
1795580
1795576

2 CONGNGHIEP
2 CONGNGHIEP
2 TANBINH

1795000
1794857
1792432
1791600

2 TANPHU
2 CONGNGHIEP
2 THUONGNGHIEP
2 BINHTHANH

1788164

2 GOVAP

1787868
1786397

2 QUAN11
2 TANPHU

1785884

2 Khng i?u tra

1784706

2 THUDUC

1783135
1782535
1781983

2 CONGNGHIEP
2 QUAN01
2 BINHTHANH

1780949

2 TANBINH

1778683

2 CONGNGHIEP

1775520
1773517

2 GOVAP
2 PHUNHUAN

1773039

2 Khng i?u tra

1771788
1771605
1769851

2 CONGNGHIEP
2 QUAN10
2 TANBINH

1769409
1766000
1765476
1765376
1764759

2 CONGNGHIEP
2 QUAN02
2 HOCMON
2 QUAN01
2 QUAN05

1763792
1763131
1761857

2 CONGNGHIEP
2 QUAN05
2 GOVAP

1760929

2 BINHTAN

1760488
1760107
1759870
1758920
1758917
1758814
1757467
1757465

2 THUDUC
2 TANBINH
2 QUAN01
2 QUAN02
2 BINHTHANH
2 QUAN08
2 BINHTHANH
2 GOVAP

1756898

2 CONGNGHIEP

1753624
1753191

2 QUAN07
2 QUAN01

1751294

2 THUONGNGHIEP

1749270
1748906

2 Khng i?u tra


2 CONGNGHIEP

1746495

2 QUAN07

1746202
1745315

2 QUAN05
2 QUAN06

1744573

2 BINHTHANH

1743408
1742551
1741335
1740167
1739457
1737819
1737716
1733009

2 QUAN12
2 TANBINH
2 THUONGNGHIEP
2 GOVAP
2 BINHTAN
2 THUONGNGHIEP
2 TANBINH
2 QUAN02

1731537
1730736
1729387
1727616

2 QUAN12
2 QUAN01
2 BINHTAN
2 QUAN04

1725831
1725211

2 HOCMON
2 QUAN05

1725058
1724919

2 QUAN03
2 TANPHU

1722233

2 CONGNGHIEP

1719031
1718509
1716670

2 BINHTAN
2 QUAN06
2 TANBINH

1715681

2 QUAN01

1715175

2 CONGNGHIEP

1714468
1712816
1712649

2 TANBINH
2 TANPHU
2 QUAN05

1711917
1711617
1710764

2 QUAN03
2 QUAN07
2 TANBINH

1708793
1708232

2 HOCMON
2 QUAN01

1705834
1705781

2 TANBINH
2 BINHTHANH

1705765

2 THUONGNGHIEP

1704476
1700170
1698219

2 QUAN10
2 QUAN11
2 THUONGNGHIEP

1697748
1697322
1692682
1692034

2 QUAN01
2 QUAN01
2 TANBINH
2 GOVAP

1691736
1691200
1691117
1690404
1689711
1689262

2 CONGNGHIEP
2 QUAN11
2 QUAN01
2 GOVAP
2 QUAN05
2 TANPHU

1689010
1688099

2 THUONGNGHIEP
2 TANBINH

1684107

2 BINHTAN

1681910
1680420

2 CONGNGHIEP
2 QUAN03

1677371

2 QUAN10

1675730

2 THUONGNGHIEP

1674840
1673976
1673900

2 QUAN12
2 PHUNHUAN
2 QUAN11

1671517

2 QUAN12

1671210
1670695
1667956

2 PHUNHUAN
2 QUAN01
2 THUDUC

1667436

2 QUAN07

1666957
1661800

2 THUONGNGHIEP
2 BINHCHANH

1661769
1658925
1657555

2 BINHTHANH
2 BINHTHANH
2 BINHTHANH

1657540

2 BINHTAN

1657521
1656970
1655444
1655432

2 QUAN12
2 QUAN06
2 QUAN03
2 TANBINH

1654156

2 QUAN07

1653883
1653632
1649962

2 QUAN07
2 QUAN11
2 BINHTHANH

1649761
1649607

2 Khng i?u tra


2 GOVAP

1649070

2 TANBINH

1648011

2 QUAN01

1646600
1644903
1642870
1642454
1642335
1641705

2 QUAN01
2 QUAN03
2 TANPHU
2 BINHTAN
2 QUAN01
2 TANBINH

1639697

2 QUAN01

1638329
1636466
1636437
1634720
1634207
1633015
1632000

2 CONGNGHIEP
2 QUAN08
2 QUAN05
2 TANPHU
2 THUONGNGHIEP
2 CONGNGHIEP
2 QUAN10

1630976
1630380

2 CONGNGHIEP
2 QUAN04

1629903
1629290

2 THUDUC
2 TANBINH

1627333

2 TANBINH

1627260
1626763

2 BINHTHANH
2 CONGNGHIEP

1625000

2 BINHTAN

1624850

2 CONGNGHIEP

1623952
1623863
1623200
1621525
1621403
1619863
1619380
1614289

2 CONGNGHIEP
2 QUAN12
2 BINHCHANH
2 PHUNHUAN
2 PHUNHUAN
2 QUAN03
2 QUAN02
2 BINHTHANH

1612171
1611570
1610440
1610278
1606428
1605893
1605889
1605500
1604718
1603933
1603607
1602955

2 QUAN12
2 GOVAP
2 QUAN09
2 PHUNHUAN
2 CONGNGHIEP
2 TANBINH
2 HOCMON
2 QUAN12
2 QUAN01
2 QUAN11
2 TANBINH
2 QUAN01

1601616

2 TANPHU

1599510
1599441
1598092

2 QUAN03
2 QUAN10
2 CONGNGHIEP

1597810
1594904

2 CONGNGHIEP
2 QUAN10

1594392

2 QUAN03

1594133

2 CONGNGHIEP

1593775
1590952
1590946

2 BINHTAN
2 THUONGNGHIEP
2 QUAN11

1588773

2 THUONGNGHIEP

1588200

2 THUONGNGHIEP

1587156
1584679

2 Khng i?u tra


2 HOCMON

1580940
1580625

2 BINHTAN
2 TANBINH

1579457

2 CONGNGHIEP

1579449
1579239
1578955
1577479
1575129

2 QUAN03
2 CONGNGHIEP
2 CONGNGHIEP
2 TANBINH
2 BINHTHANH

1573200
1573148
1572305
1571935

2 GOVAP
2 QUAN03
2 QUAN02
2 QUAN06

1570066
1569826
1569694

2 QUAN04
2 THUONGNGHIEP
2 TANPHU

1569607
1568219

2 TANBINH
2 HOCMON

1567868

2 CONGNGHIEP

1566674
1566275

2 THUONGNGHIEP
2 QUAN06

1566176
1565507

2 QUAN01
2 QUAN01

1562751
1561629
1558956
1555504
1555007
1554094
1551462
1547100
1546698
1546534

2 QUAN12
2 QUAN04
2 TANBINH
2 THUONGNGHIEP
2 BINHCHANH
2 QUAN02
2 QUAN12
2 QUAN01
2 TANPHU
2 CONGNGHIEP

1545075
1544600

2 Khng i?u tra


2 BINHTHANH

1541343

2 TANPHU

1538859
1538248

2 GOVAP
2 TANBINH

1537656
1537450

2 PHUNHUAN
2 CONGNGHIEP

1536822

2 QUAN01

1535300
1534785
1534167

2 GOVAP
2 QUAN06
2 TANBINH

1533788
1532529
1532280
1530483
1530187

2 HOCMON
2 CONGNGHIEP
2 BINHTHANH
2 QUAN10
2 QUAN04

1528804

2 QUAN06

1528407
1527168

2 QUAN01
2 TANBINH

1526687
1526626
1524313
1520268
1519885
1519356
1518977

2 BINHTAN
2 TANPHU
2 HOCMON
2 TANBINH
2 QUAN11
2 QUAN11
2 BINHTHANH

1518506
1517150

2 QUAN01
2 TANBINH

1516156

2 QUAN01

1514701
1513952
1511708

2 THUONGNGHIEP
2 QUAN01
2 PHUNHUAN

1511659

2 QUAN07

1511612

2 QUAN02

1511062
1509377

2 QUAN07
2 QUAN08

1508976
1508035
1507393

2 BINHTAN
2 BINHTHANH
2 BINHTHANH

1504484

2 QUAN07

1502791

2 CONGNGHIEP

1502189

2 QUAN10

1500000 2

PHUNHUAN