Vous êtes sur la page 1sur 53

'OO'Z

cTmW oopswceup LaLmLaru &cs~nu~nugo~~1


"&nu(9 0PruFJ~WLucanowow scs?o
mgocm~~cw
~Pruyy~wno
~l~)
gom8~9kcawcsuo@ w ? u c w~mcm~onew
uu?mpm
oTa~w'wcswcraa o?mwrpw~curu
WCWCVLF m c s ~ w r u ~ w n o ~ y
wcf 3w w ~ m T m W
plwowpmw W ~ L ~ T W~ CP R~~ ~ P W ~ W + L Q LwW ~ ~ ( .w
P WaP W C W P W ~ D C ~ ~ O W ~

~ w o?wTw?wm
a
o?m~aTwru.ru)
owm ~?uo?wcmw~?no
scs?imFpc~
~ P r a ~ m ~Prumruro)
oa

OPOLWYIU

oam

~pgcuu@~
v ? w ~ m r L~CWWPI)
w

owpew

@~LWVP

,a.~e%!lax,
orab go~8cra&cs~w.c~ru
w(4uuo!8!lay( - 0 a w .pnwanpww

GB
~

pcauutw

ca.198omcrwacawlw uu@ p ~ c w n u ~o?scSoElmsmr=ccu~~apwno


w
goca p~wTw?ww

rnj&mlm m3sjmd rng 0 3 s ~ m @ I o emere,


r
&~&1,
w3mpwrucordi ~ c u o w
dpwmo
o c r l 6 m ~012d~mn10dw3~~czlm,
@
m 3?
a aI
m l & mjamgo
qmj. @ m m m l e r 3 d & y
~ T icnnoom
J

mil&&

mmq3wcu~m3wl

m m l w ~ omradmj mjerjrnl~m3wlmcuam&lg rnm3eflmjm@j0

m o m mual~l~a&-h3mlmpq.

-puuPwlmccu,pcwPsEepcru PUULW
Lscsacw 0p * w ? s c b $ c w p a ~ ? R D C ~ C D C ~ P. p? c m m - c p )

gp)~wY~e)~(~acru
scsPSmcm

YwPwm oPruwcraaYnuw oPruwclaaPw~sp ~ m Y a ~ w lscsacw


c w
racs~wEcmram
~puu?csc~lcufi~aav~ru
Scswp~cwm~w
d p c c m w e ~ ~ ~ ~1~
aEu
f 'P
uaw
@. p P S p ~ w
?sf%wy~Bk~mcwYwPw2acsmrucsru7a sscsPSwYa~wcnu~ u s w o l ~ c s c ~ p
oPli3~m
p@~
cuslca, caocw .occuscw pwmao scsPSmcusaulmlw cuL(.tncrcu, cmLwPsEepEBuo?mrmuru

m l o a s n m e ~ 3 o sm l m d q &lsmjm m q l d mq&~amwmL3m o m c0li3e034


mJm2.
'ON$~O&

d ? ( D h J ~ n~ ~ ~ ) ( D ? U D JDJ6Uo
RJ~~ b

0 J g h J m ) 0urm3~~&3(D7~~

eo~rrjemmlmGm10cri d o l m 3 o m m ~ mm m m m l o a mm,qdimlwjos om3sml&la~


osw36773 mom aqj&jmmi. eo31Tiicmmlmjoms,sjcarai m l m j &3m3& mm,LmnOmjmw
w1sj0 m m l 6 mu3mlmj0 md&3cann

WOW

aqj&jm6, 6wjc&md e~mlwla~oswg

oonnmcu m m ~ j & g l a ~ o s w ~ smnmi ,m q o nnnmcujo cuj3d3mm36ni ng)mImom da


djmlw

n1306m3~jom m o g

~ o l d l m ~ m j mng)cBnajo
".
ex~a&m3G3;llw3wjom o d

mpIo(a rrjdammm3wj0 eo3rrS~mmlm o l w j m mom, m 1 ~ 0 m w j 0oudqocrunnw~o,


m v j m l o m mml?j dmloumo cmjno9&0lmjmm@jrn3~.
~ a m l a j ~o m ~ m n u ~ m l w j m o l w
~ jdmc u 3 m i l mcj m m o m g 3 0 d j v m d q m j .

m o q rnjmla~osavjdhjm djvdhog e ~ m m 3 c dm a d o e r emcumlwjos m9slw m 3 a ~


& j s & c u i ( r ~ ~ 9 & r n h j m i6n~l~3.m m w j c m 3 d culaog~mccn36ni=m.

&(DWDSW~~

N9amjgom

&smgloa o c u w m l m j m j d m id~w3mj0.o & ~ s l wccumalqo wpm

&lmo36ni mm,mjcs3sj mocu3~leermi."mm m d m j & ~ m m


d l d m ~ o ocummam
,
&lg
m m j m a & m m o m c : ~ ~ ~ ~ ~&mmo
s ~ ~mj s cj u oj m .3 dcumjm o 6 a & d

mmjwrn3om(Bnee1~"...~~

.nwcm~csm
paP9vnmenwvcmo macia p ~ P w g o w a
p~m~cwcsguwPw
o ? w c w pcauww o?wanpKu puclnw7w oPwuclmcmcwPmcu, mcSaP9a1cru

cmw 40 ~ P m ~ o m scsPm~%cwcspwtw
c w ~
~?uu?wPsFemma
se?miSwPwcru
Fi~mnuZ5p ? m oalcrucmw GS ?uucuscscmwucma scsPmlponuwru ?me S l % w
cmrulw oarwwcPrrsa scs?m,ficwegum?w, u u ? w c m m ? moa~~mru
~
@cs1w8
h a w wsw p ~ S w w w 1 m ~ w
p~tZwonumPruwcru&
~a
'piSaP9wcran~ruscs?m
mwea Pmcs . ~ w P ~ ? m ooalcrucmw
ru
~ ( 4 wwPw
u
pim,ficwcsgumPw, p ( 4 u

~?uo?mwcsw
owwpo ~ w ~ o n u~csl&~rarucws
~~ru
[ilmcD7rum o?Sw
~wourucmlwlscsPSww7crucmw OPSWWLF lwYwru>FLOWLW~LR)
pma ' ~ p s ? w

@mirnm~mjrn~d
Earn mrr;iqm mom wdmndmajo dp-r&xnfirnkm~md?~

oosm

rncmmW m & w @ W c m 3 molwc~omoao~


c[m~nolm~rnqo
a-mo

rn63&3ml

mlm~mcm~
com~mRuaw3os
o
o & ~ l d s ~ m m ~ a nolomwom5.
dcq~
nolom, wpmmow

ml-

mdno?m~rn&

LWTW o p c m m Pmw ~

~ ? W C ~ O U ? P ~ Opmcw
( W

~p~crwaPwccomcw
pmracm pcwcoa~ouopm~w~m?m

p~m~w~~ncwrucru
~wmcscm~mcmw
ppuomca,pcru.PuoPw~F~mw7ocu,
o?wpraa
~mmw?w~cocrouw
p & b m oPwpraa~&m pmcw promcm cocs~scFsw6w .?cFsw
Puo?m~mcwca,lcm
Pscmowcmaam &csw gqwTv6w p p m c w p m m c a mcwonuTmcw
wcsTmcm .puoPwsw LWYW
' C a r r u r ~ ~=?O?W@R,
~ c ~

pmcw pworaucm pcF~mcmaru8


~mcw7raw
w
' el&m

W?OW

U U ? ~ ~ ( ~ L U P ? ~ C U U (~~ IL, W~ C
' FWL S ~p~C ~
WW
L 9R )

LmPmcmcuscrul .LWYWpcm1wYm O L ~ ~ G L"nocwPrawccw


IB
scsPSaw?ruLowuo?sEcs
h

~ 08cmwee
e
scsfra~~woPmraca,
+3~uo?mmPuosw
cSounsmcw~~mru
m~w?ru
csam

Sm~cm
o ? ~ ~ s a ~ r a e ~ S mww m
~ ~
@SfF=~o?wccocs~Tw
w~ m
scs?mmcwpmmcm
'pcwmuo
Pm1ow owpm scs?m~WYw
pmcw pmraucm uu?wL@lwcw
secmoLccuyYccu0w p@J

lwru omuw uuPw~S?wPF;p(6~


'OTWQEJ w ? u c w p w m lmcaiwCRu p i w m ~PuuPwicauip
Puu@ ocwcw5w m
o
m pcnoaPucw WPP

lwlwa plw~auul5lylnocoa uu?aru

lwsm Puulw wlra&ccrua , p ~ l S w w c w WscsPmlawa~pcoa,,;nwPuuPwlaru~ gcSa


wmPam oracww?w&csw uo?a~F~oru
Pocw F;~s@~wPsscoacm
wcsww mn5cwaTaW
pDlm'BluuPwlaw oPaQm, ~PuuPwcm~wea
ww

W
racs@~BwcsPa~(~)
S W
acsrom

1wTw w p ~ wwaw
e
ywlowwa 'lw?ra~cs
ww7 caocwlw y~Pa~~rarucw
omro . p c m
uucsw ow1rul,ea ' ~ T p
wp w w a w p1w,mc~naQm,,,;?~?w~mcrJ~aP
0PmSewPwru
~PmSaw~sFcspwcs
scscraawPmw qncwSawm 1wmPnoru Tacw &cswyow gowpyw
~?uu?wcSwTmpcmcm
s~uulrupwmYru
scs?mmoml u m u c m 7 uuwcsuuPwcwcucw~w~w
Bw pcmwcsw& goruuuPuuice,8

1~

? w l r u w a r u ~ p c S w w T w p l a ~pcumccnocn
m
o?S~msruaPwm
w p ~ o?SwPru
w
l o w Tarwac~scs?mmm~ J Z W J C 3B?SluuPm~rucw
N~~
scscmawcnlcea ~ P w p w ~ m c w
Puuw racslmrab ~Pwfiwcswcs8Pm ~pPuu~wcmra?wc~ru
mm l w m u c ~ 9 7?mouul~
p ~ Z w a c w ~ a u ~ uuPwcFY.'sw
aru
oPw17~~)Tacw
uu@ l w c w a m uu?aruP~~wcs
qncmm ~Pwcumccnocnu u ? w l p p w~mcSwce,~cruaTm?w
ocBce,csmsrru~ p c m w a w p w
?cut9

pwPw~crucn7Qmp c m m pcrwaPwcru locmwcscs oacwlmm gowmPam ?ulu

p.116~scrPmmoe~~~
1 w c w X ? m o o l p~ ~ m f i c w q m ?~~p, ~ w Y m ~ w ~ n omew
~07p
rum wwYwaru7 Pac8csm racsl~wanpmccu~
w1wpcw racs~~wPrawcwa
scsPmramru
~007crucmwcE3 pcmwPwlmPn7 gocwPa10 p w l w Y r u ~ 7
scsP~w(r~cru
pcwePFE@~mcmo,o?a
Puuwcscmruc~1wYw uoP6~csp r u o c m ~ o w c 6 ~ c
1wYw
s

~?uPw~ma?rum
Qumaccn oPruTcnu1wcru oPmm?oscsPma&p?ru
omro p ~ w w c r a a
Paw mcma~cmPa&aapruru Sru omro oc&@ oPmocwa 'o?mru~a
o?ruwmp~&ce,~mcmacu~~aru
Pw~aern,. a p c G w m w l u w a wcwwl,an pwPw
cmPmaorcurom oPralwEcsoPw Pwmaccn uo?w~maPwm?Swm?o
c&@ scsPmacnu
cw(RuyaaPrumca ~~wrucxn
racslw,mwn, pcw1cr~cmwuoPmmTmco scs?ral~wTw

<.

~mcmw~ruruq~cw
aaycTaru omro

ca ~mcmm~noTco,Tru
?uolrup~mmE~anvPrama
.puoPwcwcwcra1%

rum racscruaPaw o?mruaScm~sern,


oPmma~autsPruolsmcmcw7ao (~19c~rscwcs?aop~cs

Y o?mcmm~sm
w
oPmcmms8 p~m~m?a
Fi~ara~mcmwYce,~cscs
~p~uoPwcwcacnca

1wYw p~auuPwPsmcsLwpSrupcm1wTru Taw 'w?mlom mcs~ce,?wPl


'uuPmlom
rucs~wPwmwcswcacwTao mcm,SPm?sru,Paw w c @ ~ ~ mpcmoru
P a ~ ?cwmcscauro
.PuoPwPsFics~=p@m scs7ralm~wYwmuasaru oc&@ 'oTcau7acru uoPw~maPru
amm p~w7~acmlcno
Pmw mcmalcmPa&aa 'pccuPs~uBPuo~wp ~ m ~ c o ~ m p c m a m
r a c s ~ S pscs?m~wst&
yuoPw~mccruomcsmwaru ycSwPrammpco(9 ~ u c w p c m ? ~
?sruwcsmoPsPw &(so~Puo~ru
p~-maTrutan~puo?wPsmcslswo
oramwlcro p c m
scstrap~wYwmuasoru mcmmapoern, .pcmls?w~TwluucropuuPwpu, cc~pgm~~~al
crucmw ormmmlcro .pPuo?w~man'l
fllramcrua ~ucru?w~~crmuswPru
mcsorcuruTm
w ~ w p c w~mcuowuoPwpru 0Pmrmmw7cru ~Pmrmcru~wfpaPnu
o?mmb%p?~
omro

ocummo ocu~Imjoa5mjm&jrndo&3gllm,Ioa mom cma~@amm3d


~dcumvlow

o&omlmlm~mam0 mmjomjos id&md&wmg. mmjo&omj m o m ny)dwjm


&oq&&

m m d m m l m ~ mmumkmld ml~ocnmo&~m
mq,elcuomlaww~~
djdq

mow1 @&om3mod mm~odr86)o&jmlg.


emj c u d y ; j o m m j o l g ~msmmm mcu
mps id&mdmlnnom6~@1er~0
m d ~ & m & dm ~ & s I m j m j .

gmpllsj d o l g cud~mmmmloo$n l 3 o m d m l s d d m m m d mm,~odm"@ s m l


cg~w
mieflo$j &~mjmj&o2m & m di m m h j & w o d mg. m ~ m x e r ~ m l g m m
g a m cudgmmmmloo$ cm"l"mmw1d

jnlcudmmmo2g30 do2Iadow

' q c m w ' m l o e r mgcu~d


'&jmdo&ogl'dd mlmlgcuqmmi. '&jm-do&ogI'docx
mgjculmj mmiecumd crumoolnly d a m w ~ m "mm~o&3&
.
e o a l i ~m99jm
, ~ ~ msl
wcgmm m & M h d c u l p g t ~ 3 m
m~
o~
dpd

&imn8o&og?mnd o ~ ( a 9 w b j m j .

s 9 , , ~ ~ . ~ ~ i abcs~scw
~ S ~ WCS?W
E c s ~ ?~m~l ~o
wcanav 'cmauccucacolp@m bcsfwPwm Pacs p ~ E a wPaw wcsw?sciw,,

'9E:9:8Z c ~ a ? r'@
a lfU9W@@
.8
'E 1 'd '000z
'enn>le3 'ewe~ysyep!eApv '1-lo/\ 'spes'uedn ~4313' ( ' u e ~ lepueueuqwe3
)
!weMS

~ g - c w ~ ~ w ~ ,,wawyPcnPqjc
cma~S
w cwacn,o w c w c ~
Pwwa?abpw
~wYanruPwcruYcuaw'iucwta 1c*lscbpcwPwpnn,,
'p 1- 1 . ~ ~
2

'8 1 :9E OUR,^^@^

.L

.9w

'Sg-Fg 'b'p 'CSJ 'E96 1 'Q~wPSCUO?P OW^?


cuqwPmca~an7' o r d 5 p m f'quww w w c w u m :(.R)LR)) i ~ m c ~ ~ ~ Y w c m .$
aw7~
'OZZ 'd ' 0 0 0 Z
'eUnqe3 'ewe~ysvep!eAepy '1-10~'spesluedn jy31:rj:('ueJl) 'epueue~!qwe3!ueMS

~~.~.z~wmymcoaw
,,omwPmwYrujcwawm c w c c u c w m p-Jvcrww
omwPmrcauuw swwm cwam oaru sYama~,m~G,, .E
'

L6E 'd ' 0 0 0 Z

'eunsle3 'ewe~ysvep!enpv '1-lo/\ 'spespedn iq?13 :(.ueJl) 'epueue~!qweg!iueMS


'

1' 1.5: ' P P c n n ~ o ~ w ~ ~

,~wvoTCLS7pa rcwac-wpce,
LcaoanwonoLwYcaom p m
~caorubes~cucwcmwma
caoocmcm ~wcwfa~wcmii4CR)
X ~ 'PEP

'LOOZ '~aPrucaowroPm~w
'pcaru7 ;mcuw@

CUDORD,,

.Z

s ~ ~ n o f ' ~ ~ ~ a u c w o c .Lv ~ w c s

9.

wmdd, oermjd 28:23.

to. 6qo3d. 55.5.6.7.8


11. Warwick Fox. The Deep Ecology - Ecofeminism Debate and its Parallels, Environ
mental Ethics, 9,Summer, 1987,P.No. 159-179.
12.

Anne Naess. The Deep Ecological Movement: Some Philosophical Aspects, Philo
sophical Enquiry 8,1986,P.No: 10-31.

13. mru2m~amcVJ=I, rul~a6uammloernncplmaa~milw~~,


~ O I L V ~ I O Jm~m
IW
w 3O
~

mm,&O*,
14.

l,&~Jd,
2002.dJ.13.

d.QI~!l,
&JmdD&3@,

Wlml, C&35Wo, 2000,42. 158.

15. d . m m a ,a o ~ m Y a m m l w ma,&xnmnOa,
j~s

Nnml,e ~ 3 5 w 02000,
,

71.

is. hn.mme~,
am& cwlml,o&35wo, 2004,d ~ 73.
.
17. Ima. Lo.,dJ.27

18.

m. LW.,dJ.249.

19. m. LUX,
20.

d2.56.

d . m m a ,&~Lnnd6)&3@, Wlmn,a&3Sw0,2000, dJ.75.

21. d . m m a ,am& wIm3,c&35cruo, 2004, 4 2 . 80.


22. m. ~m.,
42. 227.
23. m. LW.,42.236.
24. m. Lo.,4.19,h n . ~&~mdD&3@,
~ ~ ,

MI?&,

o&3%WO, 2000,dd. 1 1 1.

25. hii.mma,m K ~ a ~ o q n~'P'~.saOa,


rn
ny)d.snl.ny)c~&eaay~~o,
1975,n l ~129.
.
26. d l . m m a ,mO&Igo,

m3. id.m

. m o . e&3~Wo,1977,dJ.84.

27. dl.mma,mmg; cwlml,C&35WO, 2004,dl.93.


JJ,1Rd6)&3@
Wid,
,
c8&3SWo, 2000,dJ.77.
28. h n . ~ ~ e&
mral&~rn~lg,
O
&003", rn&%jd,1987,d~.
44.

29.

d1.mme1,
~

30.

d l . m m a ,Dm#; wlm'l,
C&35wo, 2000,d&156.

31.

dl.cume~,&~0&&3I&,

culml, o&~swo,2000.h'~.16.

32.

rma~lrnpmo:dl.cuma, m m ~ m m o o
I.

33.

"~loj3
M m w m m r a m ~m13nmom
(DMnnrrjmlml
u?~~mlomcuu
d3c&
a~ d

h ' 6 1 T j ~ I m ) 3 :mmodcmlm": ocnruR'(117m


5.18.

&p&&3I&,

dml, a&c)scruo, 2000,

34. dl.~ma,
35.

h'&28.

m. (m., 42.25.

36. Cma. CCn., dJ.


105.
37.

d1.cume1, u ~ ~ mmaw3@o
d ,
h'@cm&o8rrj,

38. ma3 orncm3d,


-

39.

ouo&erjmrmlo$

63&@~36IUd,
4 2 : 20, 4.

c&3wlom3<, 1986, h'b 131.

~douaml,m ~ n n l m j o e ~ ~1995
& ~omojmomd
,

5, 212. 65.

"ow~n010m~~mle~m
nnImrr3m?\3mm~om~m,3
3mI
m ~ ? c u rn&mowcu
m
m&~rrlIdmpmrncuom" - mmp5m~ml5.45.

40.

"nu~m&3rn3mle~mc~ml
ow:, ~sm'ccwmculnnl~numl
~ m m m~sumldo8
s
e~dcmjm m a a c m nu~suo"

wrllmd~o
osninucudc~(8Rmm: 131.
cm~w~omnm
n "~ m 3 w m m m(ah.):
l
wdmdoo, cccne~g~oo
m3mncuo8,
0&391~&33<,1979, h'i. 49.
41.

G.A.Natesan, Speechesand writings ofMahatma Gandhi, Madras, 1935, P. 384.

42.

"nu~omrnjncaosmlmjcu3mcumj
@rnmmoLmm c n l m ~ @ m mmjm&
p
ry)nndceJ@orzomom m l m ~ ~ m 3 w ~ m ~ a c u 3ed3comjo
d
odcujm~m30m&d3"

~UJ%&3~~Crno
7-14-8.
oocu~mcummraicd3rnc-d m ~ ~ ~ (cup.):
l c d l~m?mR'e~cnrurn~,
~uaSm~m~cu3w~cagc-d
mah9dmrmmls~,mp~cu3a~Ca,
1983, 4 2 . 1423.

43.

d I . a m e ~ ,am& (UI1m1,0 & 3 ~ ~ 0 , 2 0 0 4 . d i79.


.

44.

" w o r n qom a16um3rnl


m l ~ n lm
o adl
m3

om3nnnn~

om mdm (Lnrngm~ml

m3 o m nngawrnddldo"
e~rnlnu~m
rwalonlgeam~,
~,
12-90 .~,3mYwo, 1-30 mmp~3&0,1-30 m ~ m o .
45.

h n . m m a , om& wlml, a&3swo, 2004, d & 98.

~ 1 0 1o&3sWo,
,
2000, d 2 . 19.

46. 4 I l l . ~ ~ r &JOd0&3@,
2l,
47.

m.LO., d~.158,159.

48.

@la. LO.,

49.

d.amrua, q ~ q mml&pnIg,
o

50.

h n . O e ~eo3mm,em~1w~os
,
q~&3(ld6w;)d,~ 1 ~ 6Q&9sWo,
1,
2000, 4 2 . 6.

51.

nl?.~CilUeJ,&JKInds,&3@

52.

~d07nd
j l,~ c a l r m o l m l w~~m~n ~ ~ s r n l o u n&a3&~rn~d;
r~o,
1990, a ~ ~ q , 12.
-$

53.

ma. ow.

dJ.
11 1.

54. @ o . d . @ d .

1998,
55.

42:

1,

G&3sWo, 2000,41. 159.

RuIOUI,

m903wmd,

E~OJNO?
2,

&oq", m&ypjd, 1987.42.87.

~130pn
rn

a. 34, 42.

8-12.

h i l . a m e ~ &~mOd0&3911,
,
wlmJl, o&3swo, 2000,nl~.68.

56. 4l.(llmeJ, 0mg; c ~ l m j l C&9SjWo,


,
57.

m. LO., d 2 . 93.

58.

m. LO., 41.227.

59.

ma. LO., 42.337.

60. ~ I . N ~ W ,d~mnd6).+,3ga (WO


I U,I
61.

m p s i ~ m 0 w m 0 2 ~n $u m a ~ d &rnww320;

2 0 0 4 , d ~ .93.

(B&3SWo, 2000, 4 2 . 33.

~0a.msdw&~m3@3,aamoa3gl@aqas

oen&m&,

nn(01mmlm~~lm0
merav3

gmlmd, ( 9 ~ 1 )d.mco2nu~nmd,
:
& o q , nn&%jd,2002,nl~.173.