Vous êtes sur la page 1sur 28
Bate prc be Concurs pentru ocuparca unl fanei public vacant de esr las I gradu profesional principal, in eadru Serviiull petits eolaborar institutional n dome proprietai funciare-Diretia pentru coordonareaapicri legate lomenilrettuirt proprietifunclare Varianta 1 1. Prezentti norma de conduit prvind carl realor in exeretareafuneiclpublice, previa de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduits a funetionailor publi, (1), eu modifcarile complet ulterioae, - 20 punete BAREM: Art. 12 ~ Legea nr. 72004 privind Codul de conduit a fane(ionarilor pul ‘modificiile si completarile ulterioare i (e1), ew Art, 12. (1) in eelaile eu personal din cadeul auorti sau institute pblice in care ij desfigoari actviatea, preeum si ew persoanele fizice sau jurdic, fanctonarii publict sant ‘obliga said un eomportament bacat pe respect, buni-eredins crectitudine yi amabiltate, -2 puncte (@) Functonarit publci av obligaya de a nu aduce atingere oncarei, repuatel gi demnitait petsoanelor din cadrulautoriti sau instityiei publice in care ig destsoar activitatea, preci §51peesounelo cu care ine in legit in exerwitaea funetiei public, pin: = 2 puncte a) intebuinjarea nor expres jinitoae;-2 puncte b) dezvaluirea unor aspect ale viet private; ~2 puncte «© formulares unor sesizti sau plingricalomnioase. 2 punete (@) Funcjionaitpublici rebuie sa dope o atiudine impart sjustieat pentru rezolvarea clara yi eficient a problemetor cetijenilor. Funy‘onari publi aw obligafa sa respecte prineipil galt cetafenilor in faa legis a autoritiilorpublice, prin: ~2 panete ') promovarea unor solufitsimilare sau ideatice raportate la accasi categorie de situa de fap: -2 punete 'b) eliminarea orietrei forme de diseriminare baate pe aspecte privind nationalitatea, convingerleeeligioase gi poltice, strea materials, sindtatea, vir, sexs sa ale apecte, - 2 puncte (4) Pentru realizarea unor raporturi sociale si profesionale care si asigure demnitates persoanelor,eficienla ativiijit, precum si eresterea cali seviiului public, se recomanla respectarea nomelor de conduit previzate la alin, (1}(3) gi de eit celelalte subiocte ale avestor aporturi. 2 punete ~ coorentaexprimar lcapaciatea de analiza si sinteza~2 puncte 2, Prezenafievidenta unetillor publics si a functionailor public, conform Lee ne. 18/1999 privind Sttulul funfionsilor publici, (2), eu modifedile si complete ullrioare, — 20 puncte BAREM: Art. 25 si art. 26 rmodifiarite si completarile Legea nr, 188/1999 privind Statutul fundfionarlor public, (°2), eu narlor Public! administeazA evidenja nafionala a ‘Art. 28. - (1) Agentia Najionala a Pun ic, pe bua datelor tansmise de eure institute functor publice $i » funcional pu publice.~2 punete {@) Evidenfafunefilorpublice gi funfionatilor publicise fine tn eadeu Feerei autor sa icv formatul’ stabilit de catre Agena Nationala a Funetionariloe Public. ile publice au obligafa de a transite Agentiei Naionale « Funcionarilor Public toate informayitecupeinse tn evidenja funcilor publice sia funtionarilor public din cadrul aestora.-2 punete ‘@) In scopul asigurri gestion eficiente a resurselor umane, precum gi pentru ume catierei functionarulii public, autoritjile si insttuilepublice itoemese dosarul profesional pentru flecare funcjionar public. ~2 puncte (4) Formatul standard al evidentefunetilor pubice si a finejonatilor public, procum si confinutul dosarului profesional se stabilese prin hotitre a Guvermlu, la propunesea Agenich Nafionale a Funejonarilor Public. —2 punete Art. 26. (1) Avtoritile si insite publicerispund de intoemires si atualizarea dosareor profesionale ale funetinailor public s asigura pasirareaacestora in condi de sigaran. — 2 punete {@) In cazurle de transfer sau de inectare a raporturlor de servisi, autortaea sau isttia publica pistesz& o copie « dosaului profesional si iamdneazd orginalulfunctionarlui public, pe bia de sem, ~ 2 puncte (G) Autoritjile si insiiuile publice au obligatia de a comanica Agentici Nationale a Funetionarilor Public, in termen de 10 ile luratoare, orice modiicare intervenita in situata fanctionarior pubic, 2 punete (4) Persoanele care au acces la datele cuprinse in evidenta najoral a funcilor publice gi a fanetionarilor public, precum sia dosarl profesional al Fancjonaraui public au obligatia de & psi confidentialitateadatelor eu carater persona, in condi Iegi~2 punete (6) La soliitarea fumeyionarul public, autoritatea sau institut publica este obligata st elibereze un document care st ateste ativittea desfisurata de acest, vechimea th muned, in specialitae iin funcia publics. ~2 punete + coerentaexprimri si eapacitatea de analiza gi sinte—2 puncte TOTAL = 20 puncte 3. Care osto procodura de acordare de masuri compensatori pentru terenutile ce nu pot ‘i rostituito in natura. conform Logii 1652013. 20 puncte Legea nr 16572013, art 21, 245125 Enumerarea cazuror (18 puncte, cate 8 puncte pentru art. 21 $124 gi 2 puncte pentru art 25), Capacitatea,clartatea,cocrenfalogica exprimael iselor (2 puncte, 4, Prozentafi conducerea Autortati Nationale pontru Rostituiea Proprictiilor conform HG 5721201320 puncte HG. ne. 87212019, art 4 ~ Enuntaraa alin. 1-8 (18 puncte, cite 3 puncte pentu aineatl 1519 s cite 2 puncte pentru alinetele 2,3, 4, 5,6, 8) ~ Capacitatea, clantatea,coerena gi lopicaexprimati idelor (2 puncte) 65. Care sunt atrbutile principale ale Comisieljudetone sa municipiulul Bucuresti pentru stabilrea droptului do propriate privata asupra terenurilor conform HG 89012005? -20 incto HG. rr, 89072008, art 6 = Enumerarea atribuilor (18 puncte, ete + punct penta Moros a,b, hy ijk kms cate 2 puncte pentru tere cde, 9.) + Capactatea,clartatea, coerena logics exprimaridelor (2 puncte). BAREM CORECTARE silier, las Ty prada vi Legen ur. 1647201 ofa economics $i plai Varianta 1 1, Prezentaji norma de conduit pivind codulcelailo in exercitarea Funtii public, prev cde Legea nr. 172004 privind Codul de conduit a funetionaritor public, x1), eu modiicaile si ‘complete ulterioare.~20 puncte Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcfionarilor publi (F1), eu ‘modificril si completirle ulterioare Art, 12, — (1) fn relate cw personal din cadrulautoritit sau institute publice in care ist desfigoard actvitatea, precum si ew persoanele fizice sau juridie, fancionart publici sunt ‘obliga si aibi un comportament bazat pe respect, bunl-credini,corctitudine si amabiltate - 2 puncte (2) Funetionari publici au obligatia de a nu aduce atingere oncari, reputaci si demniti persoanclor din eadrul aioriti sau insite public in care fi desizoaraactvitatea, precum ‘{persoanelor cucare intr in legitur Tn exereitarea functei public, pin:~2 punete a) intebuinfarea unor expresi jignitoure;~2 punete >) dezvaluirea unor aspect ale vel private; ~ 2 puncte © formularea unorsesizri sau plingeri calomnioase.- 2 punete (@) Funcjionai publci cebute st adopte o atiudine impariala si justiieat peneu rezolvarea lard gi eficiena a problemelorcesjenilor.Functonari publi au oligaia s respecte prineipiul ‘egal eetfcilor in fj epi ia autoritilor pubes, prin: -2 pamete '8) promovarea unor soluit similar sau idenice raportate la access categorie de stuait de fap” 2 punete by) climinarea oriarsi forme de discriminare bazate pe aspscte privind satonalitate, convingeriletligioase gi politic, starea material, sinfiates, vrs, sex sa alte aspect. ~ 2 puncte (4) Pentru realizarea unor raporturi sociale si profesionale care si asigure demnitatea persoanelor, elena activi, precum si ereterea cali serviciulu public, se recomanda respectarea normelor de conduitd previzute a ali, (1)43) si de edie eeelalte subicete ale acestorraportur.-2 punete = coerena exprimari gi capaciatea de analiza gi sintez 2 punete ‘TOTAL ~20 puncte 2 Prezenatievidenfafuneilor publice gi a funetionarlor public, conform Leg nr. 188/1999 privind Statuul functionarilor public, (2), eu mosiierile 4i cxmpletrile ulteioare, ~ 20, punete BAREM: Art, 25 si art. 26 — Legen mr. 18/1999 privind Statutul fund ‘modlifiarile si completiileulterioare mnarlor public, (£2), cu ‘Art 25. - (1) Agentia Najionall a Funcfionailor Publick adminsteaza evidenja rajionalé a Funeilorpublice sia funejionarilor publi, pe baza datelor ansmise de autora i institute publice.—2 puncte (@) Evidenjafuneilorpublice sa funtionarlor publicise yine tn eadru fiecrei autoritay sau insti publice, potivitformatufui stabil de eatre Agenyia Najonala a Funeionarilor Publi Autortiile si insttupie publce au obligatia de a transite Agen Najiorale a Funejionarlor Publici toate informayile cuprinse in evidenja Funcilorpublice sia funefionsilor publics din ‘adel aeestora,~2 punete ‘@) In seopul asipurarii gestion ficinte a resursclor umane,precum $i pentru urmiirea carierei funefionarului public, atortijile si institupile publice itoemese dosarl profesional pentru fiecare functions public. ~2 punete (4) Formatul standart al evidenfe fuvetiilor publice gi a funefonarilor publi, procum si confinutal dosarului profesional se stabilese prin hotiire a Guverrulu, la propunerea Agenic Nationale a Funejonarlor Pubic. ~2 punete Art, 26, (1) Autoritile si intitle public rispund de intocmirea i atualizarea dosaretor profesionae ale funcjionailor publici si asigura pastarea acestora in con de siguran — 2 punete (@) In czar de transfer sau de incetare a aporturilor de servi, autoriate sau instiugia publica pistes o copie a dosarului profesional gi inmdineaza orsinafulfancfionarului publi, pe baz de semndtur. 2 puncte (@) Autoriaile si insttyile publice aw obligatia de a comuniea Agentei Nationale a Funefionarilor Public, in termen de 10 zle lueratoae, orice modiicare inlerventa in situa funetionaior publici.~2 punete (4) Persoanele care au acces la dale cuprinse in evidenjanajouala a funoilor publice gia functionarilor public, precum gi la dosarul profesional al Tunctonarul publica obliga de a [stra confidenfializateadatelor eu carater personal, in condi lei? punete (6) La soliiarea functionarului public, autortaea sau insta publica este obligath libereze un document care si ateste ectivitatea desfiguratd de aces, vechimea tn muned, fn specialise si in funtia publics ~2 punete = coorenjaexprimirii i capaciatea de analiza sinter ~2 pumete TOTAL =20 puncte 3. Enumerati actele constitutive de dreptri prin eae sunt stbiite despagubsi conform Leg nt. 64/2014 (25 puncte) Art, 9 din Legea nr. 1642014 Actul administra prin care se sabileste dreptul la despair $1 cuantumul acestora este, dip cae: 4) hotararea comisiel jdetene,respeety o municipiadui Busurest pent eplicarea Legit sr. 290/2003, cu modficarte si completirile altevioare, emis ininte de itrarea in vigoare a presenel let 1) ordinul emis de sefil Cancelariei Prinului-ministra in temeial Legit nr, 9/1998, republicatd, eu modifcdrile si complearile ulteroare, respect decicia de plaid emis de Autoritatea Najionald pentru Restturea Proprictjilor, in temeul ‘gti nr. 91998, republicatd ‘cu modhfcarie si complerarileulterioare, inant de inirarea In vigoare a precentet le ©) decizia de validare,emisa de Aworitatea Nayionala penru Kestiuirea Proprietiilor dupa iararea tn vigoare a prezentel lel, ew privire la hotarde emise in temelid Legit tv 9/1998, republican eu modifirie si completariteulerioare, de comislejudefene, respect. ‘municipiului Bucuresti, inate de inrarea tn vigoare a prezenel ley ) deczia de validare,emisa de Autoritatea Najionala pentru Restitirea Propricaiter, ew privire la hovardrile emise in temelul Legit me. 9/1998, repeblicata, cw modificarile $i ompletivite ulterioare, si al Legit nr. 29012003, ew modificrile i completiileulteriaare, de ‘comisilejudefene, especti-a municipalul Bucureqt, dpa inrares th vigoare a prezentel leg. ©) Ant 10 -() Plata sumelor de bani stabiite prin hot julecitoresi, imase definitive si irevocabile sau, in ewzl proceselorincepute dupa data de 15 febraaric 2013, ramase definitive, ‘ln la data inti in vigoare a prezentei leq, se efeetucaa in trge anuale egal, esalonat, pe 6 period de Sani, incepsind cu data de I ianuare 2015 BARE 5 trix 4,6 puncte ~23 puncte ‘apaitatea de analiza si sintez, clritatea,cosrena gi logia exprimii del - 2 4. Indica care sunt informaile de interes pubic pe care 6 iastitujie are obligatia de le publica din ofici precum see informait sunt exceptate de la comunicare. (25 puncte) Art. § (1) Ficcare autoritate sau instituic publick are obligaia si comunice din oficiu lurmitoarele informatié de interes public: (12,6 pet) 4) actele normative care replementeaz organizare gi fanejionsrea autorti sau institu publice: 4 punete ») structuraorganizatorea,auibutile departamentslor, programal de fanetonaee, programul de auiente al autoritii sau insite publice; 14 puncte ©) numele si preauumele persoanelor din eonducerea autrti su a institute public sale Functionarulu esponsail eu dfizare informnatilorpublice; 1.4 panete 4) coordonatele de coniact ale autor sau institute publice,espestiv: denumivea, sed, rnumerele de felefon, fx, adresa de e-mails adresa paginii de Internat; 1.4 punete ©) surselefinanciare, bugetul i blanjl conti 14 punete 1 programete si strateplile proprits 1-4 puncte 2) lista cuprinzind documentele de interes public; 1.4 puncte by) lista cuprinind categorie de documente produse i/sau gestionate, potvit lei puncte i) modatiayie de contestare a deciziel autriiit sau a institu publie in stuatia in care persoana se consider vatimatt in prvinia drepruli de acces la informaile de interes public Solicitate, “14 punete 1 previzut In art. I si respect, 8) informatie din dome ona publie, dct fa parte din categorie informatlorcasifiate,potivit lg piri nafionale,sigurane 1.4 puncte ) informatile privind deiberiile autrititilor, precum si cele care privese interescle economice si politic ale Romine, dac fae pate din categoria informatilorclsiicate,potivit leaiis-1A puncte ©) informal privind activate comerciale sav financiare, dackpublicitatea acesora duce atingere deepiului de propritateiateletual ori industeal, preeur $1 prineipilui eoncurente loiale,potrivit lei; 14 punete 4) informaile cu privire la datele personae, potrivit lpi; -1.4 puncte ©) informatie privind procedura in timpul anchetei penale sau diseiplinre, daca se periliteazA rezuttatul anchetei, se dezvaluie surse confidential ori se pun in percol vial, fntegrtatea corporala, sanatatca unei persoane in ura anchete efectuate satin ers cle ddesfigurae; -2 punete 1) informatie privind procedure judicione, dack publiitaka acestora aduce_atingere asigutirit unui proces echitail ori intresulullegitim al oriedreie dine parle implicate in proces: -1of punete £2) informatile a cdrorpubliarepeejudiciaza masuile de peotecte a tne. -L puncte BARE! 15 puri de informati x 1.4 punete= 21 punete + 1 tip de informatie x2 puncte =2 puncte ‘apocitatea de analiza si sintez, elaritatea, eoerena i logiea expense ideilor -2 punete 5. Arata cateorile de ere pentru care este aplicails Lege n,164/72014, - (10 pute) Dispoitile Legit mr.1642014, refertoare la stabilrea despigubitilor, se aplied cereilor formulate si depuse, in termen legal, la comisile judeene, espesiv a muniepiului Bucuresti Pentre aplicarea Levi ar. 9/1998, sia Lexi ar. 290/2003, pent care nu s-au emis hotardri de respingere a eereri sau de acordare a despagubirilor, pink ka daw intit in vigoure a Legit nr. 164/2014, -4 punete Dispozitile Leg wr. 1642014, referitoare Ia plan despagubirlr, se apli cererlor solujonate pn ta data intr in vigoare a prezenti lei, pent care nu sa efectuat plata, ccrerilor nesoluionate pant la data iri fn vigoare a prezentel li, precum si eauzelor alate Pe rolulinstanclorjudecatoresti,avnd ca obicct acordarea de despigubici in baza Lepit ar. 9/1998, epublica, cu modifcaile si completrile ulteriare, preeun gi a Lei nt. 290/2003, eu rmoditicirle gi complete uleroat, - 4 punete + capaitatea de analiza si sinter, clariatea, coerenta gi lngica exprimait iellor ~ 2 puncte, HAREM CORECTARE, ‘Concurs pentru ocuparea unel func! publie vacant ‘gradu profesional principal, in endeul Servi solution ‘OUG ne 942000 - Directia pentru evordonareauplieari Les nr Variants 1 1. Prezentagi norma de condita privind cadeulelailor in exeritaren funsiel public, revisit de Legen nr. 7/2008 prvind Codul de conduith a fancfonarioe public, {1}, e8 ‘modifier compete ultra. ~20 pute BAREM: [Art 12 ~ Legea at: 72004 privind Codal de conduit funetiarilr p rmoditicaile si completrite lterioare ‘Art. 12, — (1) In ceaie cu personal din cadrul autor su insti publice tn eae gt desityoard activate, prcum si eu persoanlefizie sau juridice functionarit publi sunt obliga sik un comportament bazat pe respect, band-eredin, eorecttdine s amabiiate. 2 punete {@) Funcjionari public au obligatia dea nu aduce aingere onoa, repute i dennis persoanelor din earul autoriait saw institut publice tn care igi destjourt activin, recu persoanclor cu care iors legatur a exeritarea Tuncielpublic, ei - 2 puncte 9) ineebuinarce unoroxjsinitoar;-2 punete ‘) ezviluren anor aspect le vei privates" 2 puncte ©) frmlareaunorsesizri sou pingecalomniase.-2 puncte Gy Funetionartpublici weduio sd adopte o alitdine impart si justia peru rezolvarea clara i ficient a problemeler etitenilor. Functional publici au obigaia 88 respecte principal eealitaietajenilor i fatale a autoriilr public, pi: - 2 punete 2) premovateaunor sou simile saw identi raportale Ia neers categorie de stati de ‘ape ~2 puncte 1) lminaen ovicare forme de discriminare bazate pe aspect privind matonaiates, convingerilereigioase 5 politics, starea material, sindate, vist, sexul sau alle aspecte. = 2 puncte (4) Pentu rcalizrea unor raporturi sociale gi profesionale care si axigure demnitaten rersoanelr,efieiena activi, precum si err cali servic publi, se recomand ‘espectares normelor de conduits previzute la alin, (1}(3) 31 de dts celle subicete ale Sco apoctur-2 punete coerenfa expr i eapacitats de anal sna TOTAL ~20 puncte 2 puncte 2. Preentaevidenafaeyilor public sia fuetionaritor public, cantor Legi ar 18/1999 privind Statunulfunetinarlor publ, (2), eu modiesile si complete alterioae, ~ 20, puncte AREM: Art 259i art 26 Legea nr. 188/1999 privind St ‘modiicriey complete lterioure (2), eu Art 25, (1) Agena Najioald a Functonaritor Public adainisreaza evident sation a Tuncuilor publice $a furetonailor public, pe biza datlor wansmise de autoriile 3t insu publice.~ 2 punete {@) Evidens funeilor public gi unetonarilor public se fine a cadrul ccc aorta su inelioipublice, potrivitformatulistabilit de cts Agenia Naioald a Functonarilor Public. Auoriaile sf instile pubice au obligntia de 9 tranenite Agentci Nationale a Functionvilor Publicitate informatie cuprinse in evidenla functor publce si funcionarilo public din eadral aestor. ~2 pute ‘G) ln seopa sigur gestionfit elciente'sresrelorumane,prsum si pentru uri caioreifuncionaruli publi, auricle gi insite publiceiniemesedosarl profesional penifufecare funciona public. 2 punete (4) Format standard al evidene funefllorpublice sia funeticnailor public, precum s congioutal dosaralai profesional se stablese prin hotirire + Gaver, Ia propuneret ‘Agentck National « Funcfonarile Public? puncte ‘Art.26, (1) Auoritjile 5 instil public ispund de toca yi actualizarea dosarclor profesional ale fanctionarilor publi sasiauetpsare acestora I condi de sigurans.— 2 ay {2) In cazrile de transfer su do incetare a raptor de servic, atritten sa insti publics plsteazt 0 copie a dosarulul profesional si nminead original fuetinaralu Public, pe aza de senaturd. 2 punete (@) Autores institute publice au obligaia de a comunica Agentci Nafonale a ‘Functionrilor Public a termen de 10 ile Meratore, orice medifeae interven fst funetionaritor public. 2 punete (4) Perso care a aces It dele euprins in evident none a functilrpublice gia {anetionarle public, prem sla dose profesional al faetionarla public aw obliga de ‘pst confidential ateadateloe cu caracter persona, in conti bi? puncte (6) La solicitaren funetionarul publ, ators sa insite public est obliga 8k cliboree un document cae sk teste stiviaen desfrat de aces, wechimea hme fn speialitate sn funetia publi, ~2 puncte leanalia gi sinez 2 punete - coerentexprimse capac TOTAL ~20 puncte 3. Prin ceeren de retocedare depuis in data de 27 febnure 2009s prin ceneea de retrcedare depusi in data 26 ianuarie 2006, Parobia X a solictat restive imobilelor Tnserise nC. 60, tp. 25 gine. top. 72. in situa juriic8 a imobillu dentiiat eu ne. top. 25, a reiegit fp 8, data rela abuzive, acetarepezenita o cas in suprafat de 75 mp. tnpreun eu teteau ferent Uri preluarit abusive, respoctva casa a fost dezmembra im douh apartamente (Construct si teren aferent). La data solujonirit eoreni de rercedare, unl dite !partamente se aft Ta propicatcn nei persone Fie, ca urmare aun contac de vinzare= lmpirareincheiat in anal 1965, far aul in proprisates unel sori comersale Ia care Consifia laet din locate este afionar mujra. ln coca ce prvese imobiulKentiat cu wt. 732, acest nal data preluiit sipuzve in extravilan iar I data soluondri err dereuoeedare eae oeupat de eladivea nek ‘poli eifcate i aul 1995, 4) cole dout ere de rerocedare at fos formulate eu especarea temeneor previzute de lege pentru depunerea cerrior de retoeedare de elie cael eligioase din Romania? Argumenap ') este competents Comisia specials de retrocodare 38 solujimeze cole dou curr de retrocodare avn in weer object cestorn? Arzumena 6) ce solutetsluti va peonunta Comisia specials de retrocedar in acest ea? — 30 Resolvare 2) Prima dnt ecle dous cerer de retroodare a fost depa in termen, a dous este lantiva. 6p 2025p) Powivit OU. nr, 94/2000, epublica, eu modifica i completaile uleroar, tu fost acondate de lento 2 ermene distint, respec 1.31 julie 2002-31 ianuare 2003, torment are a fst prelangit eu nc’ 30de le st ‘are a expat in data de 2 marie 2003. ns, dat ind fap a espectiva dada pial into 21 neluritoare, respctv in ziva de duminil, ese considera a ind valabilt ua imediat bate, respectiv data de 3 mai 2003, TH 2 ule 2005 ~25 ianuare 2006, (Sp ~252.5p) +) Comisia est paral competent st soluinere cererie de rerocedare, dose in ‘ceca ce priveseimobillientificat cm. tp. 25. hn ceea ce privet imi denies cu he top. 752, eompetenta de soluonare revine eter compete s& aplice legisla de resiuire din domeniu fondulu funciar, 0) «) in ceea ce priveste mobil identiiat eu ne, fop. 732, Comisia va eedizetione ole dout cere ntgorcompetete sf splice legisla de restive din domeniel fonds funcia. Jn cceace priveste mobil ientificat eu ne tp. 25, solute Comisi sun = respingre eeree pen apertametulInsutinalanterie dati de 22 decembvie 1989, -_ reivectionarea ceerilr cate socicatea comercial dindtoue pene eel do-a dollea apacament (ISP 3850) 4. Care sunt implicaile inti in vigoure @ Logi ne. 1682013 peivind masurile peru finalizarea procesuli de esti, fn naturt sau pein chivalet, a imobilelr peclate in mod abuziv in period repimului comunist in Romania, in sea ce pivete apiarea (0.0.6. ne, 942000, epublica cu modiietile i complete lenoare? 20 p Revolvare: Thtarea in vgoate a Legit nr. 165/2013 are uratoree impiai in cosa ee priveste splicarea 0.U.G. nz, 94/2000, epublica, cu moxie complete lerioare ‘modifct del To 10 ani peronda pentru care poate f neafinutsafectatianea de fnteres public pens imobilele in care se desfgoarh wtvli de interes public in vad sau sindtat, Fanta sa cofinanfate def bugetal dest sa de la bugetele lea: = extinde posbilitaten menfiner afectatiunit de ‘ocupate de institut publice de evlurk = instnie un temen de decider, In procera ainisatv, n care persomele fare se considera inrepajite pot completa eu iseisuri dosarle depuse la ental investi de lege eves public i pont imobiele 3 implica x 6pfiesare=18 p ‘oerenaexprimari i capcitatea de analiza gsntzs-2 p "Total 20 puncte 5. Care sunt principle care stam la baza acordari masurlor ccmpensatori prevarute de [Legea nr. 165/2013.(10 puncte) Revolvare: Art 2 din Legean¥16/2013 - rincipile care sa In Baza acordri msrilorprevizute de prezena lege sunt: 8) prinipil prevalemotvestui 1 nar b) principal esha ©) Principia transpareneiprocesuli de stabil a msurlor eparatid) prinipal mentiner {sll echidna nie ineresul panicular al foglor propitr 9 tees general al Soxietil, Art. 3 inflesulprezete Enumecarcaprncipilor ate 25 puncte fecare=10 puncte WY fj / b by Barem Corectare Coneurs pentru ocuparea unet functi publice yacante de consiier juridic, elasa I, gradul profesional superior, in eadrul Serviciul solutionare dosare OUG nr. 88/1999 51 OUG ne. 94/2000 -Direstia pentru coordonarea aplidrié Legit mr. 10/2001 Varianta 1 ilor in exeritarea funcie publics, prevzuts lor public, (1), cu modititrile gi 1. Prezonti norma de conduit privind ead rel de Legea nt. 7/2004 privind Codul de conduit a Functio ‘complete ulterioare.~20 punete BAREM: Art. 12 — Legea nr. 1/2004 privind Codul de conduits a funcfionarilor publi (1), ew moditicarile $i completirite ulterioare ‘Art 12, = (1) In celaile eu personalul din eadral autoritgit sau institut publice tn care i desfigoart activitatea, precum gi eu persoanele fizice sau jurdice, functionarii publici. sunt obliga stabi un eomportamentbazat pe respect, bund-credis erectitudine gi mabilitate. 2 puncte (@) Functionari publci au obligatia de nu aduce atingere onoari, repute si demmitai persoanefor din cadrul autorti sau institutck public in care ii desfsoara ativitatea, preeum ‘i persounelorcu cae intr fn legturs in exereitara functcipublie, prin: = 2 puncte 8) inrebuinfarea unor expres! jignitoare; -2 punete by dezvairea unoraspecte ale vii private; ~? punete «© formularea unor ssi sau plingerealomnioase 2 punete (@) Funefionari publci tebuie 8 adopte oattudine imparila $i justiieatt pent rezolvarea clara gieficiena a problemelor cetitenilor. Functonacipublii au oligaia si respecte principal galt extjenilor in faja ogi gia autoritilor pubic, prin: - 2 pumete 1) promovares unor soli similare sau idence raportate la acces eategorie de situait de ‘apt; -2 punete de diseriminare bazate pe aspects privind natonalitatea, 18, sinatatea, vrsta sexul sau alte aspece, «2 1) liminares oviieei_ form cconvingerilereligioase gi politce, starea mates punete (4) Pentru realizar unor raporturi soviale si profesionale care 8 asigure demnitatea persoanclor,efiienia actviitil, preeum si eresterea calitaii sericiului public, se recomanda respoctarea normeloe de conduit previzute It alin. (1}(3) side ede celealte subiccte ale svestor rportur.-2 puncte cverenfs exprimi si eapacitatea de analizt si sinteza—2 punete ‘TOTAL =20 puncte 2. Prezentajievidenjafunctilor publice ga funetionailr publici, conform Legi ne, 188/1999 privind Stataul funefonarlor public, (2), eu modifitrle si completirile ulteioare, ~ 20, puncte BARE Art, 25 si art. 26 — Legea nr. 18/1999 privind Statutul funcionarilor public, (2), eu ‘modifiarie si completarileulterioare Art. 28. (1) Agenfia Nationals a Funcjonarior Public! adminisrearé evidenta naionala unetior public gia funcjionarilr pubis, pe baza davelortansmize de autoritjile i insttuile publice,~2 puncte (@) Bvidonta functilorpublice ia fictional public se fine in earl fee autoriai sau institu public, povevit formatului stabilit de etre Agenja Nafiomald a Functonarilor Publi Atoritijile gi instcile publice au obigaia dea tansmite Agenfci Naionale a Funefionarilor fimeilor publice gi funetionilor public Publick toate informatileeupr rl acestora. ~2 pumete (@) In scopul sigurisitgestiondieficente & resurselor umane, precum gi pentru urmarirea ariel faneionarului public, alortile gi insite publice inaemese dosarul profesional penta fecateFnctonar public, ~2 punete (4) Formatul standard al evidenfi funcilor publice i a fueonarilor public, precum gi continutal dosarului profesional se stabilese prin hotirire a Guvernulu, a propunerea Agentic Najionale a Funejonarlor Publici.—2 pumete Art. 26, (1) Autoritjile si instil public rispund de intocmirea gi actuslizarea dosarelor profesional ale funejionarilor publii si asigurd pistrarea acestra in condi de siguranj ~ 2 puncte (2) In cavurite de transfer sau de incetare a raporturilor de servi, autoritaten sau institu publicd pistreaz o copie a dosarului profesional si inmdneazd orginalulfuncfionarului public, pe baz ce semnaturt. 2 puncte instil publice au obligajia de a comanica Ageniet Najionale @) Autoritagile si in termen de 10 zile leriwoare, orice modificare intervenit in situafia unetonarlor Public Funejionarilorpublici.~2 punete (4) Peesoanele care au acces la datele cuprinse in evidenfa national faneiloe publice gia funejionarilor public, precum sila dosarul profesional al furefionarului public au obligaia de a pistra confidenjiaitate daelor cu earactr personal, n conde legi.~2 punete (8) La soliciarea funejionsrului public, autoritatea sau insttia publicd este obligats sa clibereze un document eare sates activitatca desfisurata de acesta, vechimea in mune, in specialitae gi funeia public, ~2 punete + eoctenjaexprimsri i capacitatca de analiza i sintez4—2 puncte TOTAL =20 puncte 3. Care sunt atributile Comisiet Nafionsle pentru Compensarea Imobilelor stabilite potivt Legii ne, 165/201? 20 puncte) ‘An. 17 (1) in vedereafializari procesului de estituir in natura sau, dup car, in echvatent bilelor preluste tn mod abuziv th perioada regimului comuaist, se constiuie Comisia Nafionalé pentru Compensarea Imobilelor, denumita in continuae Comisia Notional, are fimetioneaza in subordinea Cateclaviei Primului-Minista si are, in principal, urmitosrele atibui: 4) volidearAinvaideaca in tt sau in pare decile emise de entitle investite de lege eare ceonfin propunerea de acordare de masuri compensatori +) dispune emiteea decizllr de compensates imotilelor: ©) asigura coordonares procesului de lictareftribuire a imobilelor din Fonxlul najonal a terenurior agricole gi al altorimoile; 4) ia alte misuri legate necesare apie prezente ei 4 abu x 45 plfieeare=18 puncte (Cocrenia exprimari si capacitaten de analiza sisimteza~ 2 puncte 4, Prevent procadura provazuta de Legen nr. 165/2013, care tebuie parcursa in vederea acordai de masuri compensator pentru imobilole prluate in mod abuzi. 20 puneta) (5) Secretariatal Comisiei Nayionale, in baza documentefor transmise, prcedea7i la verificarea dosarlor din punetul de vedere al exstenjeidreptlui persoanei cate se consider indrepaits Ia smasurlreparacori, Pestru cli Secretarial Comisied Nationale poate soicta documente in completa entitijilor investte de eye, titularilor dosarcler gi orictror ator institu care ar putea define documenterelevante4 puncte (6) Evaluaea imo data inti in vigor a prezentei legi de cite Secretariatal Com ‘punete. Un punct are valoarea de un leu.~4 puncte ui c face obivetu dcizei se face prin apicaea gre notarial valle Ia "Nationale gi se exprima tn ( Numan de puncte se stabileste dup seiderea valor aetuslzate a despgubitlorineasate pent imobilu evaluat conform alin, (6), puncte (8) Untrior verifier i evaluiri, ta propunerea Secretaristulti Comisici Najionale, Comisia NNafionait valdeara sau invalideaz® decizia enttti:investite de lege gi, dup eaz, aprobs punctajul stabilt potivit alin. (7). -4 puncte (9) In cazul vals decizici entiiittnvestite de leae, Comisia Najionaléemite decizia de ‘compensate prin punete a imobifulul preluat in mo abuzi. 4 puncte ‘5. Mentionati care este termeniil de comunicare al decizilor de compensate /nvalidare emis de tre Comisia Natonala pentru Compensarea Imobilelor, termenul in care aeestea pot fi atacate, procum si instante competenta cu solutionarea contestatiei (20 punt) se comunicdpersoanelor [Art 25 + (1) Decizia de compensare emis de Comisia Nation Indrepit, in terme de 45 de vile de la data emit. -5 puncte (@) Decizia de invalidare emis de Comisia National se motiveaz se comunica st tulrior, ‘ts enitlorinvestte de lege, in fermen de 60 deze de la data emiteri- 5 puncte Decal ‘car circumseriptie se afl sel en pruete pot f atacate de persoana cares consider indrepit a sefia civil a wibunatu th in twrmen de 30 de zile de la data comuniedei- 10 BAREM CORECTARE Concurs pentru ocuparea uncifunctii publiceyacante de comsilier juridi,elasa I, ‘eradul profesional principal, in eadrul Serviciuluk pentru aplicarea Leal mr. 501/2002 Dircetia pentru coordonarea secretariatelor tchnice ale Comisil Speciale de retrueedare Varianta 1 4, Prezentati norma de conduit privind cadrul relailor in execitawa functil publice, prevazuta de Legea nr. 772004 privind Codul de conduit a Funcioarior public, 1(1), ex ‘moxlfciile gi completiile lterioare. 20 pumete ind Co ‘modificrile si completirile ulterioare de conduitd« fanetimaritor public (1), eu Art. 12, (1) in elite en personal din eadrul autriti sau insituiel publice in care gt sesfgoart activtatea, precum si cu persoanee fiziee sau jure. fumefionarit publi sunt Cbligati si aibi un comporament bazat pe respect, bunlcredings, corecttudine si ‘nvabiliae.-2 punete {@) Funcjionait public’ au obligata dea nu aduce atngere onoare, reputait gi demitai persoanelor din cadrul auortii:sau.insituied publice in exre Wi desfigoara activitatea, precum si persoanelor cu care intel in legturd in exeritarea funjiei public, prin: - 2 puncte 4) intebuinjarea unor expresijgnitoare;~2 punete ') dezviluirea unor aspect ae vehi private; 2 puncte 6) formularea unor sesizavi sau plinger calomniosse. 2 punete ) Funcjionarit publici trebuie st adopte o attudine impartala si justiiea pentru rezolvarea clara sf eficient a problemetor eetienilor. Functionari publet au obligajia $8 ‘respecte principal egal cetgenilo in fa lexi gia autriailor publics, pin:~ 2 punete 8) promovarea unor soi simiare sau identi raportae Ta cee categorie de situa de fat; 2 punete by) eliminarea oricirei forme de diseriminare bazate pe aspecte privind nafonalitatea, convingerile religioase gi politce, starea material, sanitate, vst, sxul sau alle aspects. - 2 puncte (4) Pentru realizarea unor raportri sociale si profesonale care si asigure demnitatea persoanelor,eficien activi, precum si eeyteren eat servi publi, se recomsand Fespectarea normelor de conduité previzte la alin. (1)-Q) side ee eoelaltesubiecte ale acestor raportur. «2 pumete - coerenjaexprimari gi eapacitaten de analiza gi sintez—2 punete TOTAL = 20 puncte 2, Prezentalt evidenja fuetilor publice si a funejionrilor publii, confonm Legit nr 4188/1999 privind Statutul functionarloe public, (2), eu modiicdile si completarile ulterioare.~ 20 puncte BAREM: ‘Art. 25 si art. 26 ~ Legea ur. 188/1999 privind Statutul funetianarlor public, (2), ew ‘modificrile si completarile ulterioare Art. 25. (1) Agentia Nationali a Funefionarilor Publii sdministeaza evident nafionalt functor publice si a funetionarlor public, pe baza datelor transmise de autortitile gi instil publics, ~2 punete {@) Evidenj functor public st funeyonsrlor publil se jin in cadrul lecdre aria sou insti publice,potrivt formatull stailc de etre Agentia Nayionala a Funetionariloe Public. Autoritile g intupile publice au obligajia de a transite Agentici Nate Funejionailor Publick toate informajile euprinse im evidenta Tanoilor publi functional publct din cadrul acestora. ~2 puncte {G) In scopul asigudi gostonarteficiente a resurselor umane, precum si pena urmatcea cariewifuncionarului public, autorijile si isting publicetntocnese dosarul profesional entra fiearefunetionar public. ~2 punete (4) Formatul standard al evidesfei fuel public gia fanionrilor public, precum si contnutul dosarului profesional se stabilese qwin hotarire a Guvemalui, la propunerea -Agenfiei Nationale a Funcionarilor Publi. ~2 puncte Art. 26. - (2) Autoritile si institute publice rispund de inoemirea gi scializaren Sosarelor profesionale ale Functonarlor publici sé asigurspastrareswoestora in condi de sigurant. 2 punete (2) in cazurile de transfer sau de Tncetare a raporturilor de servic, autoritatea sau insttuia publica pistreaza 0 copie a dosarului profesional gi iaméineara originalul funcionseulyi public, pe haza de sennatura. ~2 punete {G) Autortale si institutile publice au obligatia de a comumice Agentici Nationale a unejionailor Public, tn trmen de 10 zile lueeitoae, ore modificare interven in situajia fanctionarilor pubic. —2 punete (4) Persoanele care au acces la datele cuprnse in evidenf naionali a fanetilr publice sia fanetionarilor publei,preeum si a dosarul profesional al functional public an obigayia dea pista confidenyialtateadatelor cu earacer persona, in condi lel. ~2 punete (6) La solicitare funejionaruui public, auortatea sau institufia public este obliga si elibereze un document care 8 atest actviatea desfigurata de acest, vechimea in mune, in specialitate si in funtia publica. -2 punete - covrenjaexprimiri gi capacitatea de analiza i sintezA—2 punete TOTAL =20 puncte ‘3a ce cazuri pot fi dabindte depute rate asupeaiabiklor fk iseriee tn artea Funcia paivit Nout Cod Civil (at. 889)? In ce condi se poate dispune de bunurie ast obindite?- 20 de punete Recolvare: reptile rete se dindese fr nsevierea in carta fencia snd pron din moston avcesiune aaturala,vinzare sila, exproprier pentru causa de utiliate public precum gi i alle cana expes previzte de legs. - 10 puncte Cu toate scestes, in canal winzii site, dae urmdrves mobil a fost preababil otal arte facia, reptile real sel dob ou vor pate gps tril dobinditor de bounscrin.- punete {in cazurile dobndiritdrepuilorreale prin mosznre, scesiunenatuala,vinzare slits, xproprere penta aura de utiltae pubic, titularuldreturlor ate dobnite nu va pate gine th ead fieavei aulortt sau institut publie, poevitformatuui stabilt de eitre Ageatia Nafionala a Funcfonarilor Publici. Autoriiile 4 insttile publice au obligatia de a transite ‘Agenjct Najionale @ Funcfionarllor Publich toate informapile cuprinse in evidenja funeilor publice sia functionarilorpublici din eadrul cestra.~2 punete (@) In scopul asiguririt gestion eficiente a resurselor umane, precum si pentru lurmirica eaticrei funojonarului public, autoriile si instiugile publics tnoemese ddsarul profesional penru fiecarefunejionar public, - 2 punete (@) Format standard al evident’ functor publice gf funetonarlor publi, precum $i confnutul dsarului profesional se stabilese prin hore a Guvernuu, la propunerea ‘Agenjici Naionale a Funetionariloe Public. ~2 puncte Art 26. - (1) Autortile i instujile publice rispund de itoemirea i actualizarea Gosurlor profesional ale functional publici gi asigura pastarea acestora tn condi de sizurangt.~2 punete (@) in carurle de transfer sau de incctare a raporturilor de servic, autoritatsa saw instiwla publica pisteaca 0 copie a dosarlui profesional $i inminexza originalul functionaralui publi, pe baz de semnaturs.—2 puncte (@) Autortsie gi insiupile pubice an oblgajia de a comunica Agenyii Nationale a Funetioarilor Public, in temnca de 10 zile Iuerioaze, orice mosiicae intrvenité tn stafiafuncionarlor publi. ~ 2 panete (4) Persoanele care au acces la datcle cuprnse in cvidenta national a funcilorpublice $i. Tincjonarlor publci,preeum sila dosarul profesional al fnefionarai public aw ‘obligaia de a pasta confidentialitatendatelor eu caracter personal, n conde lei, ~ 2 puncte (6) La solictaea funcionaruli public, autortatea sau instnia public este obliga si clibereze un document care si ateste actvitaten desfiguea de acest, vechimea in ‘munca, in specalitate gn Tuneta publica. ~2 punete + coerenjaexprimati i capaciatea de analiza i sintezi~2 puncte TOTAL ~ 20 puncte 1, Prezentai norma de conduits privind endrul relajiilor in exeritareafunctil public, provizul de Legea nr. 72004 privind Codul de conduit a funefonarlo public), eu motifiirle gi completarile ultercare, -20 puncte SiDeserieti comducerea ANRP, precum si atriutlle ce revin fleearel funett de ‘comducere confor Lee 57222013 Legen ne. s72013 antes (1) Condaceren Auris se exert de wn peyote, eu ang de sere de at aja do 3 cepreodin, cu ang de subsccretar de stat, mui gi lbeay din fanctc prin deczio a prieeednaoled puocie (2) Pregdinee ar caitaten de ordonator principal de crite punct {G) lneveritacasibutilo sale, peegeditele ented, ndine $1 astuctiun, in eoniile leg 2 punete (4) Prin ordi, prjeditle ane drepul de a delepa arbi comgetents, in coditilelegi-t penct (5) Prejeintele reprezinaAutoratoa in relaile cu iste sutra admivistait publce centrale ioc, eu personel judi i fiice mine sou Sine, pecun in juste- 1 “6)_In.subordinen presedintelil se constiuie cabinet aces, potivit Numita/Eliberaren din fine «personal incadrt la cabins demir se face prin orn al pcgedinelit punet () Fiecare viepreyedint coordonea, in med individual, pe damenie de competent, splices Test it domenialresulpropectai unciare, aplcarca Legit. 10/2001, ‘epublica, cn modiiciile i complete slerions, i excl, eplcwe Lexi 9/1998, ‘epublica, cu modiieaile gi complete alteioae, a Legit a 2202003, ev modifiers 9 complete ukerioae, sh Legit ne 393/2006, ex moifevle erie 1 pun (8) Desemnarea dameaillor de competent a vicepesedinilr, sablte pti alin. 7), se ace win ordinal presdinsii Autoviai-t punt, Totat 0p 4, Care este modalitaes de angajar,lehidare,ordonantare salar sl indemalzatilor personafutl euprins in stale defunct conform OMEP 17922002 S.larilepersonalulicuprins in state de font aexatebugetullaeobt si oblige terete acestor, pens i stoarele sociale table confor elon vir, prec si ‘ltl cu dob ale cele aferente dare pablice se ener angajaments Tega i bugtare de Ind de | anuare Tic anc ining sum ereitlrbugetre ‘probate in sittin ere se impane majorre sau diminuares uno angajamente legals, ete neces laborara uno popuner de modificare a angajamentelr legal fuer nti, Insite de nemorijustiietive, Sl indemnzaile vor fiche aba tall de plat coletv, toc de comparimeatul de speciale, eu excepia ezurilr care este neces chiara individual, Ordonanarea de pla va fi isi de document justiiative in original yva pata ves petsonelr autorzate din compatimoutele de speciale, cares confi coectitudinea melo dept, ivrrea i recepionareabunurlr exceuarea crib presiars servi, stn un al il care justi pl,prcum dup ca, regres bun pestis ist! gn eomtbiliats sco, PUNCTAS 10 Deseriereangajare -3p ‘Deserlee lehidare-3p Deseriere ordonantare-p Legen nr.28472010 ART. 9 alin,2 2) Sisemul de salaviarecuprinde salaried bara soldlesalsile Je fuete 6 indenzaile limare de incadrare, spore, premil, stimlntele salt deur tm bani gi im natu, corespunsstoaeFccee cate port de personal din sectoral buat ART. (1) Salarite de baz, solclsalarile de functis si indemnizaile lamre de tncadare se Aiteenjiaza pe funci in raprt cu eter revazute Ina it. 2). {@) Inca fez fet, salarile de bara se difeefiaz pe gran cazal stil supeioare Si sudiforsuperioare de scurta dua si pe rete yrofesonae neal stair medi espectv pe grade prfesonale cazal funcional publ, asfel neat x4 se aslgure posites ‘ier salarior de baa indvidvale tn raport nivelul preg profesionalew feeret porsoane ct exporicngaacestia fr mune De regl, se wiizea 2sau 5 grade repost, 2 Sa 3 tsp profesianale (G) in cael Fccrut rad sou fccarct wep profesionae, difretcrea sale de ba se fhe, de reli, pe un numa de 5 gradi, corespunztoare eelor 5 trage de vehime in mune’, prevaate art 1 ART. 6 Difecitea salar de haz, a soldeloraario de fuetic si indemnizailor hare de Inadrre se relisark prin wilzrea nor eats de iearhiraresupring fn interval 1,0, pent funcia eu cea mal ick responaabltate st 15,00, pnt feta ct cen mal mare responsiiiate sta, PUNCTAJ Precizareelemente sistem de salarzare-10p Detalere mood de stabilive a salir st indemnizatir- 209 ‘Total 3p ‘6 Precieaticereprezints indemnizaia lunar penta persoancle care ocups functi de mnitate publics conform Legit n.2842010 LEGEA wr. 28472010, ART. Yala. 4 (@ Indenratia ans pent personel care oc yp fine de denise publics ese nica form de emunerare a activi corespuncitoarefuctic sreprezintabaza de calcul pent ‘tables doer bligailor crea dele aget x Vel sala dock ma prev lf prin ee. UNCTAL ‘Concurs pentru ocuparea unet functi publice vacante de comslier, elasa 1, gradu profesional principal, in cadrul Serviciului pentru aplicarea Legit nr 501/2002 » Direetia Pentru coordonarea secretaritelortehnice ale Comisie Speciale de retracedare Varianta 2 1, Prezentaficazieral ai necesar si la solicitaea cui se elibereazi, conform Legit ne. 188/199 prvi funejionailor public, (2), cu modifcarile si completarileulterioare 20 puncte inistratv. Ce reprezint cesta, eine il elibereaz, fn ce exzuti este ‘Stat BARE! ‘Art. SI — Legea nr. 188/1999 privind Statutulfuncfionarilor public, (2), eu modifies yi ‘completiriteulterioare Art. 81. - (1) Pent evidentcrea situate disciplinare a funetionaruui public, Ageia Najionala ‘8 Punefionailor Publick vn elibera in eavier administav, conform bazei de date pe care 0 sdministeaza.— 1.5 punete (@) Cazierul adminisativ este un act care cuprinde sancunile disciplinare aplicate functionarlui publi scare nv au fest radiate in conte let, ~ 1.5 punete (G) Cazieral selministratv ese necesar in urmitoarele cai ) desemnarea unui funetionar public ea membau in comisia functionaitor public; - 15 puncte b) desemnarea unui Funejionar public in calitate de presedinte si membr in comisia de isipling;~ 1,5 punete «)desemnarea unui funetionar pubic ca membeu in comisia pata: - 15 punete 4) ocuparea nei funetilpublice corespunzatoare categorie tna lor funejionari.publict sau ‘caleyorietluncfionailor public de conducere;- 18 punete «) inorce ale situa previaute de lege.~ 15 puncte (4) Carieraladinistratt este eiberat la soliitaren: 8) funejionaruui public inteesa; - 15 punete ) conducatorului auioritit sau instujei publice tn care i cesfigoard activitatea; ~ puncte ‘)preseintlui coms de disipling; - 18 puncte 1) alto persoane previate de lege. - I punct concurs penta reeutarea - coerenjaexprimii si capacitatea de analiza gi sinters ‘TOTAL = 20 puncte ulterioare.~ 20 puncte puncte 2, Prezentati norma de conduit privind loiaitatea fai de auoriile si insttuile pubice, previtauti de Legea nr, 7/2004 privind Codul de conduit a funejionarilor publi, r(1), cu ‘mogicrile i competi ullerioare. 20 pumete BAREM: Art. 7 — Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduité x funejonarilor public, (1), ew ‘modifier si completiileulterioare Art. 7. (1) Funefionarié publict aw obligatia de a apira in mod lial prestigil autoriitit sau tittei publice tn care igi desgoaraactivitatea, precum si dea se abtine de Ia orice aet i {ap care poate produce prejudiei imagini sau interescorlegale ale acestea,~ 2 puncte {@) Functonarilor publi le este interzis 8) si exprime in public arecieri neconforme cu realitatea In legttwa eu ativitateaautorti sau insttjiei pubice in cae ff desfigoaractivitatea, cu polite g strategie acesteia oxi ex proigeele de ace ev curator nrmati sa individual;-2 punete bb) si lac aprecieri neautorzate in Tegiturd ew itil alate in cuts de soluionare gi fn eare autortatca sau institufa publica in care gt destgoaraactivitatea are calitaica de parte; ~2 punete €) sa dezvaluie informagi care nu au caractr publi, in alte contiiidecit cele prevazte de lege; -2 punete «Si dezvaluie informayile la eare aw acces th exerctarea furjiel publice, dack aceasta dezviluire este de naturd sf sag avaniaje nocuvenite ori st pejudicieze imagines sau ‘repturil institu oi ale uno fanetionat public, peecum gale persoanclor Fiice sn juridice, =2 punete ©) sh acorde asistent si consultants persoanelor fice sa jurdice in vederea promoviei de sojunijuridie ori de att naturs impoiva stati sat ator on institiekpublice in eae ip ddesfigoaractvitatea.-2 punete (@) Prevederile alin. 2) lit a)-d) se aplicdgi dupa incetarea raportului de serviiu, pentru 6 petioadi de 2 ani, daca disporitile din epi speciale nu prev alte termene. ~2 puncte (@) Dezviluire informafior care nu au earacter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informal, la sliitarea repeczentantilor une alte autor oi institut publie, este permis numai cu acondul condocatorului autor sau insttfe’publice in eare funetionaru public respectiv ii desfisour activitatea. -2 punete (6) Prevederile prezentului cod de conduit nu pot fi interpreta ea o derogare dela obligaia Tegali a fincfionarilor publici de a furniza informatii de interes public celor intresai, th ccondiile lei, sau ea o derogare de la dreptul funetonarult public de a fice sesizii in baza Legit nr. 571/200 privind proweeia personalului din autortailepublice, institute publice si lin alte unit caresemsleazaineale ale Teli ~2 punete + everenja exprimri si capacitatea de analiza sintezi—2 puncte ‘TOTAL =20 punete 3. Definitidreptl de propriate public 8. Numifi 4 cazuri de dobindire a dreptului de proprictate publics. - 15 puncte Rezolvare: Proprietten publicd este dreptul de propritate ce aparine statuhii sau une unit sunt de wz administativ-teritovialeasupra bunurilor este, prin natura lor sau prin decaraia leg ori de interes public, eu condita si fie dabindite prin una dintte modurile previzute de lege. (art 858 Ceiv,)-§ punete Dreptul de propritate publica se dobindeyt: 8) prin achiziie public, efectuat in condi leg prin expropriere pentru cawci de ullitate public, in condi lei wceplat in conde leg, dae’ bunul, prin natura tui sau prin ve ©) prin donate sau lepat, lspanstorului, devine de wz sau de interes pub 6) prin convengie cu Glu oneros, dact bunul, prin natura Iui sav prin voinja dobinditorulu, devine de usa de interes ©) prin transferal unui bun din domenial privat al statului in domeriul public al acest sau din domeniul privat al unei unitqi administrav-trtoriale in domniul public al acesteia, in cone le. (art. 863 Civ) = 10 Total: 15 puncte - Sp + 10p mete = 452,59 4. Precizafi pentru care dine imobilele de mai jos Comisia special de retrocedae poate propane acordarea de msurireparatri in echivalent: ‘8 constrctie demolata in anul 1987; ‘apartament intrinat de statin anul 1997; «teren ocupa de construe nous, edfcata ulterior preluaitabuave; 4. teren amengjat ea parca; « eren ocupat de construc ugoae gsau demontabile, {apartament Instina in nul 1974; 2 teren amensjat ca spafiu verde. - 20 de punete Rezotvare: ~b, 4, ex4,Sficear18 puncte ‘Cocrenta exprimari si eapacitatea de analiza s intra “Total 20 puncte unete ‘are este cuprinsulcererit de retocedare formulate in temeiul O.U.G. ne 94/200, republicat, cu modifcaile i complete ulterioare? -10 punete Rezolvare CCerere de rerocedare va cuprinde urmitoarele element: deumirea si seul solieitantulu, indicare actlui de infinare sau de recunoastere, dupa ea: -2 puncte identiicare gi putrile acordatereprezentantulu soliitanului; -2 punete dele de identiicare a imobilluisolstat la retrocedare (consti gi ternal afernt), - 2 puncte + Indiearea atelor doveditoare de cae sliitantalinjclege s8 se prevaleze in sustnerea cere - 2 puncte ~ indicarea adreseipastale cere Ia care urmeazs sa se fick comunicileofcile. 2 puncte oval: 10 puncte - 2p 6. Care sunt implica inet fn vigoare a Leg nr. 165/013 privind misurile pentru finalizarea procesului de resttur, in natura sau prin echvalent, #imobilelorpreluate fn mod abuziv in perioada regimului comunist in Romnia, in coca ee prveste apliearen O.U.G. mr. 94/2000, republics, ev modes si completrileulterioure? = 15 punete Rezolvare: Inrarea in vigoare a Legit ar. 165/2013 are urmatoarle iplicajit fn coea ee priveste pliearea 0.U.G. nr. 94/2000, republia, ou modi gi competi ulterioare: + moditicd dela 5 la 10 ani perioada pentru care poate fi menjnutésfectayiunea de interes public in care se desfigoard activity de interes public din fnvajimnt sau sinatate, penirs mobile ‘nanjate sau cofinanjate de la bugetl de sat sd la bugetele local + extinde posbiitatea mentneri afeetajiunii de interes public gi pentru imobilele acupate de inttyi publice de cuturt; insituie un termen de decidere, in procedura sdministativa, in care persoanele care se consider indeepttite pot completa cu inscrisuridorarcle depuse la entile investve de lege, Total: 15 puncte ~385p n