Vous êtes sur la page 1sur 585

SNO.

PERNR

STAFF NO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

201102
201103
201109
201925
203823
300844
302848
98203007
98310696
98401140
98404120
98404121
98503977
98604204
98801870
99000393
99001062
99002357
99002715
99003345
99003490
99100199
99100920
99101119
99103223
99205098
99505545
99700802
99700987
99701246
99701804
99701805
99705317
99801272
99801728
99802122

200201102
200201103
200201109

200156
200157
200170
200178
200669
200833
200834
200860
200861
200909
201020
201216
201327
201368
201421
201446
201740
201764
201769

151019
161675
151550.1

1252
200300844
200302848

202513
37235

106854
107194
108880
31924
107364
199100920
31307
107568
199205098
111859
199700802
111929
112227
112006
109998
202287
202294
202313

151331
151534

150950
161171
151356
162170
162364
200201446
151618
160948

First name

Last Name

EMPLOYEE
GROUP

DESIGNATION

RANJIT
K P MOHAMMED
SHASHI MOHAN
RAVINDRA BABU
KRISHNAIAH
GIRISH LAXMANRAO
SANDEEP
CHENNAKESAVULU
DHILEEPHAN
NARAYANA RAO
DEORE RAJENDRA
SURYASANKARREDDY
JIUT
BRIJESH KUMAR
JAGADISH
KANAKA MURTHY
RAVI KUMAR
SURYA NARAYANA MURTHY
NARAYANARAO
M V S RAVI
YALAMARTHI SRINIVAS
MYTHEENBAVA
NAGESH
VENKATA SUDHAKARA RAO
KARUPPIAH
THUMMAPUDI
RAMULU
SETHUPATHI
R JAGADISH
DURGA PRASAD
VINOD
RAJESH
GAIKWAD NARESH
SUNIL KUMAR
BINOD KUMAR
DURYODHAN

BAGE
YOUNUS
SINGH
GATHAM
NARIMALLA
DHAKATE
SINGH
S
R
G
EKNATH
K
PRASAD
TRIPATHI
KODE
NV
PALAVANCHU
POTULE
VVS
CHANDRA
VS
A
RAO
GOPARAJU
K
BENARJI
J
RAJA
KUMAR
JAKKA
KRISHNA
XALXO
RAMDAS
DUNGDUNG
MAJHI
NAYAK

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

MANOJ
RAJU
DAVINDER PAL SINGH
AMIT
ARUNENDRA SHEKHAR
CHANDER
KULDEEP
RAKESH
GEENA
CHETNA
Vijayan
BIPUL
RAMESH
SH RAJENDRA
SANJAY
DEEPENDRA
RUPMALA
ANAND
DURGENDRA SINGH

KUMAR
MUPPIDI
CHAWLA
ROY
DUBEY
PRAKASH
SINGH
KUMAR
PAL
AGRAWAL
N
PRASAD
KUMAR
SINGH
KUMAR
VERMA

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Sub Divisional Engineer
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager

KUMAR
JADAUN

Sr. Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

CADRE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
AGM
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

CIRCLE
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Andaman & Nicobar Telecom
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office

SSA
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ
Circ

GENDER

CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair
CO,Portblair

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE

DOB
27-02-1973
27-11-1974
15-12-1974
15-06-1977
12-05-1974
13-06-1979
22-05-1980
10-09-1961
12-05-1961
25-05-1961
13-09-1961
30-03-1962
13-01-1963
22-11-1964
03-06-1960
17-08-1966
22-02-1969
16-06-1969
04-02-1964
28-08-1968
22-12-1963
10-05-1969
20-04-1970
31-01-1966
27-07-1969
10-02-1970
05-05-1969
01-07-1973
01-05-1970
13-01-1972
03-02-1972
13-06-1969
31-05-1971
08-07-1969
02-06-1973
14-09-1974
01-03-1977
06-06-1977
21-06-1974
01-07-1978
21-01-1978
27-08-1978
28-09-1975
13-08-1976
15-06-1976
14-10-1978
06-04-1974
19-02-1977
09-05-1964
04-08-1975
25-12-1968
08-07-1977
14-04-1975
21-07-1979
16-10-1978

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

201770
201958
202232
202415
202640
202797
202916
202985
202989
203081
203136
203170
203174
203456
203796
204002
204034
204093
204118
204162
204183
204344
204472
204503
204573
204576
204577
204582
204584
204624
204676
205084
205110
205287
205309
205355
205931
206304
206776
206895
300027
300134
300149
300204
300380
300381
300439
300449
300623
300934
300987
301045
301523
301543
301573
301695
301714
302096
302449

207015
160223
151464
151194
161006
161940
160386
151557
151378
151238
151469
151570
162168
151678

150974
160700
151316
203619
150905
160566
150935
160756
151348
161797
151390
161917
151287
151441
151195
151566
162520
151519
151368
161244
151556
160960
161734
161643
160753
160012
161396
150943
161828
160761
162054
161742
160727
160023
161184
160295
160821
161703
160549

SH SIDDHARTH
PRADEEP KUMAR
DEEN DAYAL
PANKAJ KUMAR
SUSHIL KUMAR
JAGA JEEVANA RAO
DURGAPU
RAJAN
VINIT
RAJVEER SINGH
SUDHAKAR
YOGENDRA SINGH
SANJAY
VINOD
ATUL KUMAR
DINESH
BHUPENDRA
RAVI SHIL
MANOJ
YOGESHWAR KUMAR
ANAND
NEREUS
HEMANT
MANISH
GAURAV
Kamal
KRISHNA MURARI
Sameer
SATBIR
PARVEEN
ANUJ KUMAR
SRI NISHANT
SAURABH
GOPAL KRISHNA
MANOJ KUMAR
SANJAY KR
KAPIL
SASWADE SHAILENDRA
SANTOSH
S KANAKA
MITHLESH KUMAR
ASHWANI
VIJAY
VIJAY
SANJEEV
HARJIT SINGH
MISS RICHA
MAHENDRABABU
PARUL
MEENAKSHI
SUSHIL
ANAND
VIJAY KUMAR
MANISH
DEEPAK
DEVENDRA SINGH
RAJESH
BHUPENDRA
SS

GARBIYAL
RISHI
BANSAL
GUPTA
THALLURI
RAJESHWAR
RAINA
KUMAR
DINKAR
PATHAK
RAWAT
GOEL
KUMAR
SRIVASTAVA
KUMAR
SINGH
VERMA
KUMAR
KUMAR
BARWA
RAJPAL
GARG
Batra
RUHELA
SINGH
KUMAR
KATIYAR
SHARMA
JOHARI
GARG
TRIPATHI
SINGH
AGRAWAL
MOHAN
SAINI
LAKSHMI
SINGH
GUPTA
KUMAR
KUMAR
GANGOLI
BHIMBER
RASTOGI
D
SINGH
GAUTAM
KUMAR
KULSHRESTH
CHAUDHARY
KUMAR
MISHRA
GURJAR
KUMAR
KUSHWAH

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office

CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

05-12-1975
23-04-1978
05-01-1973
25-10-1972
10-01-1977
13-08-1979
20-10-1976
12-03-1974
08-09-1973
25-06-1979
01-03-1978
19-05-1979
10-04-1976
19-08-1975
22-01-1976
08-07-1974
07-11-1978
04-04-1974
04-06-1975
16-11-1973
15-01-1975
12-05-1976
07-01-1977
11-10-1976
29-05-1976
30-07-1978
26-09-1975
19-08-1972
01-07-1973
12-12-1975
10-10-1975
19-12-1977
22-03-1978
19-12-1975
28-08-1974
02-01-1975
19-10-1977
19-02-1979
07-04-1975
14-05-1973
05-04-1978
02-07-1977
07-12-1978
14-07-1975
03-04-1979
12-09-1974
05-02-1980
12-07-1974
05-03-1981
08-01-1980
19-07-1979
21-09-1979
01-09-1979
20-12-1977
23-10-1976
16-08-1980
31-12-1976
08-10-1972
05-09-1978

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

302467
302654
302670
303211
303227
303451
303721
303985
304069
304359
304384
304769
304927
304987
305616
305629
306328
306360
306361
400034
600471
9840551
97802947
97806288
97806993
97907705
98003768
98004651
98006784
98006811
98008403
98008417
98008444
98012757
98100414
98103989
98107744
98109270
98109536
98111119
98111152
98111338
98111348
98111628
98111925
98116877
98116921
98116963
98201658
98202212
98202484
98203516
98204678
98205410
98205521
98205553
98206275
98206524
98206974

161813
160929
161428
162050
160889
161314
161672
160027
160034
160696
161727
161078
162590
160085
160554
161280
162068
7029772
162624

202413
106676

101393

32527

110372

32399
E2009

37559
101628
208514
107643
34571

34782

VENKATA SIVAIAH
Yugual
ZAFAR
SANJAY KUMAR
RAJESH
VIRENDER
DINESH KUMAR
SHEKHAR
KRISHAN KUMAR
SANJEEV KUMAR
VIJAY
RAKESH KUMAR
NARENDRA KUMAR
PIYUSH
PRADEEP SINGH
URBASHI
VIJAY KUMAR
VIKRANT
Rakesh
NITIN
RAJESH KUMAR
CHANDRA PRAKASH
ARUN KUMAR
VINOD KUMAR
GHANSHYAM
PREM
JAGDISH
HARI NARAYAN VERMA
OM
SHIV SHANKER
GAURI SHANKER
PARAS RAM
MORAB C I
BRAHAM
RAJVEER
P.
AJAI BAHADUR
SURESH CHAND
PREM
BALWAN
PREM
HAMID
RAM DHYAN
VIPIN KUMAR
LAKSHMAN
YOG
HET SINGH
SHYAM LAL
HARISH
HARIDWAR
HARI
SANTOSH KUMAR
THAKUR
SUKHVIR
GOPAL DAS
HARISH
HIRA SINGH
BHANU PRATAP
GURUMURTHY

KOGATAM
Kishor
SHAMS
MADAN
KUMAR
RAGHAV
SINGH
SINGH
PRADHAN
SINGH
SHAW
KUSHWAH
GARG
RANA
SARMAH
RAWAT
YADAV
Meena
SHIVHARE
MAURYA
KHARE
GUPTA
SHARMA
PARKASH
SINGH
PRAKASH
GAUR
PAKHARIA
MEENA
PRAKASH
SINGH
JANARDHANA
JAUHARI
GUPTA
PRAKASH
SINGH
CHAND
KHAN
YADAV
SHARMA
SINGH
PAL
VERMA
CHHOKAR
ARORA
PRASAD
BILAS
PANDITA
SINGH
SINGH
MISHRA
KUMAR
MANRAL
SINGH
V

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A

Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
Division Engineer
AGM
SDE
AGM
AGM
AGM
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
AGM
AGM

Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office

CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

11-04-1979
23-09-1978
10-08-1976
14-10-1978
01-05-1978
09-03-1973
01-07-1978
05-09-1979
06-12-1974
05-07-1979
04-11-1978
02-10-1978
06-07-1978
18-08-1979
07-07-1977
10-02-1976
15-01-1977
01-03-1979
07-02-1979
19-09-1977
15-04-1972
05-02-1962
10-08-1958
28-02-1957
12-12-1957
10-03-1957
01-08-1959
04-10-1957
05-01-1960
29-08-1958
02-02-1957
18-03-1958
01-06-1958
10-07-1958
10-04-1957
01-07-1959
01-07-1959
19-07-1959
15-05-1959
15-03-1963
08-05-1961
15-02-1962
07-10-1959
10-09-1958
03-04-1957
01-06-1958
30-06-1958
14-11-1960
01-12-1961
01-01-1959
01-01-1957
31-03-1961
02-10-1961
05-10-1959
20-04-1962
15-04-1958
18-01-1959
06-06-1962
05-12-1960

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

98207126
98207179
98207642
98207661
98208854
98208958
98209063
98209902
98210124
98210579
98210606
98212064
98212216
98213553
98214810
98217979
98218255
98218548
98218670
98218700
98302337
98302377
98302378
98303050
98303793
98309889
98309924
98310143
98310493
98311465
98311608
98311684
98311779
98311790
98312017
98312029
98312433
98312778
98314398
98318092
98318128
98318223
98401632
98401706
98401731
98402823
98403687
98404097
98404184
98404458
98404505
98404551
98405618
98405622
98405705
98405796
98405820
98405848
98406368

34269

34509
6009/ 32950
32301

34471

110598
34385
36686
36669
34586
102866
110271

102867
203312
1086
33473
107174

NOT APPL
206491
34887

36674

36699
34854
35091
4336
35005
202831
150433

RAGHUVIR
RK
RAJENDRA KUMAR
VIPAT VIR
AKHILESH
RAJ
BHUPENDRA SINGH
PURSHOTTAM
PARMANAND
MAHI PAL SINGH
KRISHNA
RAVINDER
PAWAN KUMAR
DHARAMVIR
GAUTAM KUMAR
Ravindra SIngh
RAMKISHAN
ANUPAM KUMAR
PUSHPENDRA KUMAR
JANAKI RAMAN
SATYENDRA
DEVISHARAN
DAYA RAM
SK
RAJ PAL
SHRI KRISHNA
DAHAL
SHRI PAL
PAWAN Kumar
RAVINDRA
RAM GOPAL
JEET
DHANRAJ
RAM
MAHANTESH
PRADEEP KUMAR
SUBHASH
B
DR GYAN CHAND
KESHAVA PRASAD
RAMA
AWADHESH
MOHAN LAL
JAGDISH KUMAR
ANIL KUMAR
RAKESH
RAJENDER
ashok
MUKESH CHAND GUPTA
SREE VENKATARAMA RAO
PADMANABHA RAO
CHANDRA PRAKASH
RAJ KUMAR
RAKESH
SATYARTH
BALAJI VENKATESH
DEEPAK SINGHAL
ANKUR
RC

SIGNH
SANYAL
SINGH
SINGH
SHARMA
KUMAR
BHADAURIA
KUMAR
TOMAR
GOPAL
SHARMA
TICKU
HADDA
DAS
Bhatia
VERMA
GARG
S
KUMAR
KASHYAP
YADAV
JAIN
SINGH
GUPTA
SINGH
SINGH
Aggarwal
KUMAR
TAILOR
SINGH
SATYANI
NARAIN
HIREMATH
PARASHAR
CHANDER
SHANKAR
TUTEJA
TIWARI
TOMAR
KUMAR
YADAV
BATRA
GOYAL
KUMAR
SINGH
kumar
II
POTHARAJU
PODURI
KHARE
SHARMA
MOHAN
PRAKASH
P
SHARMA
PATHAK

Group A
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B

Asst. General Manager


Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Divisional Engineer
Deputy Manager
Manager
Deputy Manager

AGM
SDE
AGM
SDE
AGM
AGM
AGM
SDE
AGM

SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
AGM
AGM
AGM
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
AGM
AGM
AGM
SDE
SDE
AGM
AGM
Division Engineer
SDE
AGM
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE

Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office

CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

10-07-1959
26-08-1959
23-05-1961
07-06-1960
05-02-1959
02-01-1958
08-05-1959
17-11-1960
02-11-1959
05-07-1957
05-04-1960
31-07-1959
04-01-1960
15-06-1959
03-01-1961
13-11-1960
01-01-1960
12-12-1960
22-06-1961
13-05-1961
15-05-1960
12-05-1958
04-01-1959
15-08-1958
08-07-1963
01-01-1957
14-01-1961
25-01-1962
19-01-1961
01-06-1960
21-11-1963
02-08-1958
30-08-1963
31-03-1963
18-02-1961
10-04-1961
12-02-1959
20-05-1960
09-11-1961
05-11-1958
10-01-1964
04-01-1959
11-10-1960
03-06-1962
01-06-1962
20-06-1962
01-10-1957
31-01-1963
07-03-1963
20-06-1962
14-04-1963
05-02-1962
01-10-1960
05-01-1962
06-02-1960
02-04-1962
22-02-1961
03-01-1963
01-02-1960

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

98406402
98406743
98406757
98407062
98407094
98407957
98408246
98500828
98500853
98501016
98504299
98504397
98504834
98506603
98600832
98601218
98601332
98603080
98604261
98605379
98606006
98606104
98606464
98700052
98700953
98702626
98703151
98703229
98703481
98703903
98704177
98705508
98705713
98801378
98806103
98806512
98806571
98806924
98807942
98903340
98905716
98911089
99000814
99000947
99000958
99001314
99001611
99001622
99001711
99002063
99002170
99002427
99002459
99003182
99003301
99003452
99003521
99003707
99003712

NAND LAL
PRABHU RAM
DEVESH
TEJ KRISHEN
HARI RAM
TILAK RAJ
REKAPALLI SWATI
34891
SHAIL RAJ
35826
PRAVIN
VR
ASHOK KUMAR
JITENDRA KUMAR
35709
MOHAN LAL
BRIJ BHUSHAN
162526
GOPALAKRISHNAN
104661
SATISH CHANDRA
VINOD
AJAI KUMAR
208035
MOHAN
103929
SAHJOO
36988
SARDAR SINGH
RAKESH
CHANDRASHEKAR
198700052/104808MAHENDAR
RAVI
SURESH
103313
HARI
37200
SANJAY
SANGAPPA BHIMRAO
36956
RAM AWTAR
104061
MANOJ
160884
ULAGA
KALPNA
104807
DR A K
PRAMOD KUMAR
BIDISA
VISHNU KUMAR
160799
ARUN KUMAR
DIN
103897
VIPIN KUMAR
VINAY
BIJENDRA PAL
106723
ARUN
DK
107535
DEEPAK
108936/6053 SUMAN LATA
109227
SATISH
JITENDER
106793
MUKESH
108104
RACHNA
108048
SURESH KUMAR
110626
UMALAKSHMI
JAINI
CHANDRA PRAKASH
VED PRAKASH
KRISHNA DHAN
108066
RAJESH
SHIV SINGH
37987
AFTAB AHMED

SHARMA
MEENA
KUMAR
PANDITA
SHARMA
JHAMB
MADHUKAR
SHARMA
BHAGWAT
RANGANATHAN
JAIN
SWARNKAR
SHARMA
K
BATRA
YADAV
RAI
NATH
MANGTANI
SHEKHAWAT
SETHI
N
SINGH
GUPTA
KUMAR
RAM
VISHNOI
TELGANI
GUPTA
DWIVEDI
OLI
SHARMA
DUBEY
KASHYAP
CHAKRABORTY
SHARMA
JAIN
DAYAL
JAIN
SHUKLA
SINGH
KUMAR
AGGARWAL
SHARMA
ARYA
KUMAR
KUMAR
KUMAR
SRIVASTAVA
GUPTA
P
BABY
MEENA
VERMA
DAS
MATTOO
RAWAT
KHAN

Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A

Asst. General Manager


Asst. General Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager

AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
Division Engineer
AGM
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM

Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office

CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

17-11-1961
07-10-1961
12-12-1960
12-06-1958
22-06-1960
10-11-1958
26-02-1963
30-04-1963
18-09-1963
16-06-1962
02-04-1960
01-01-1960
21-01-1962
02-07-1962
26-04-1962
27-04-1963
21-12-1961
20-03-1963
01-07-1965
04-07-1963
05-10-1958
17-10-1963
10-05-1962
15-07-1962
11-04-1961
03-10-1960
06-05-1961
07-06-1963
15-04-1963
19-06-1963
07-03-1963
06-07-1961
02-07-1962
05-12-1964
11-07-1963
04-05-1963
05-10-1962
29-09-1968
06-04-1964
28-04-1964
10-07-1963
10-05-1964
10-10-1962
10-04-1967
06-09-1966
01-09-1968
26-01-1969
28-08-1968
10-03-1969
12-08-1968
17-12-1965
24-07-1968
19-05-1966
15-12-1967
12-05-1967
02-01-1964
20-03-1964
01-01-1966
01-08-1968

292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

99003746
99003762
99003805
99003814
99003866
99004198
99004891
99004943
99100006
99100064
99100340
99102613
99102671
99102751
99102985
99103007
99103049
99103497
99103516
99104172
99104612
99104664
99105060
99105389
99106033
99106239
99201939
99204538
99204736
99204913
99205150
99205243
99205396
99207723
99207935
99208084
99208825
99209336
99209480
99209499
99209865
99211085
99213565
99213583
99214004
99302016
99302045
99302629
99303724
99304979
99305263
99306968
99309022
99309024
99310199
99310260
99311968
99315675
99316033

107554

109609
110729
107360
107305
108979
110016
107147
108935
108410
107254
107281
199104664
107958
208551

107599
209055

206872
108422

208618

199213583
150614
200794
200402
111230
112232
107872
200462
200412
37857
718
112325
111087

200417

MADAN MOHAN
RAJESH
PADMALATHA
SUSHIL
SUJATA
VASANTHA
SEBASTIN
RAMAWTAR
LAKSHMAN
DEEPAK
KS
MAHENDER
DHANALAKSHMI
RAJIV KUMAR
SOMA
MANOJ KUMAR
JATINDER
SANJAY
ARCHANA
MALA
SARASWATHI
JAI
SUTAPA
DATTA SUSHMITA
LALITHA
JYOTISIKHA
MAN SINGH
PRADEEP
MANOJ
JITENDRA KUMAR
RAVENDRA
RAMESH KUMAR
RAJENDER
KRISHNA
RAJESH
MUKESH KUMAR
DEVENDER
RAJIV
UMA
AK
VINAY
KULBIR
DEEPAK KUMAR
RAJESH KUMAR
ARVIND
SURAJ KUMAR
ANUPAM
SATVINDER
RAJESH KUMAR
HARISH
SATENDER KUMAR
YOGINDER KUMAR
RANA
SATEESH KUMAR
RAJESH
MUKESH
SATYAVIR
RAJESH CHANDRA
UMESH

MAINI
GUPTA
C
KUMAR
SAHU
K
K
MEENA
SINGH
SHARMA
SRINIVAS
SINGH
S.
SHARMA
PURKAYASTHA
CHAWLA
SEHGAL
AGARWAL
DUA
BHATTACHARJEE
BALAJI
BHAGWAN
ROY
SUDHINDHU
RAMAN
TALUKDAR
RAWAT
AGRAWAL
JAIN
SHARMA
BHARDWAJ
JAIN
KUMAR
MURARI
SHARMA
GUPTA
SINGH
KUMAR
DEVI
GAUTAM
KUMAR
SINGH
AGARWAL
SHARMA
PAL
GARG
BANSAL
SINGH
CHAWLA
KUMAR
DUA
TYAGI
PRATAP
VERMA
KUMAR
KUMAR
SINGH
PANDEY
CHANDRA

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office

CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi

MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

11-11-1969
21-01-1965
21-08-1965
31-12-1967
01-06-1967
01-06-1968
26-01-1965
15-02-1969
22-09-1966
15-04-1969
31-03-1968
15-05-1968
02-03-1969
01-07-1969
05-10-1965
12-05-1969
07-08-1968
15-05-1969
23-08-1969
05-10-1965
30-04-1968
08-05-1962
21-12-1965
20-04-1965
03-04-1969
31-03-1967
17-10-1969
07-10-1969
28-05-1968
10-08-1968
15-12-1970
04-07-1968
20-05-1969
10-05-1968
23-03-1969
05-07-1970
02-05-1970
03-03-1965
01-11-1967
10-09-1970
05-08-1970
28-06-1965
15-12-1967
09-05-1971
20-11-1967
18-07-1968
17-08-1969
01-04-1964
09-08-1971
15-08-1964
25-11-1969
02-07-1969
10-07-1967
04-09-1964
25-07-1969
20-08-1969
01-01-1966
17-10-1965
15-07-1968

351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409

99402310
99402668
99404209
99405240
99405848
99406375
99408503
99408611
99409354
99409377
99409958
99411040
99411698
99506923
99507051
99507964
99507986
99508004
99508554
99508729
99508826
99600685
99603336
99604427
99604724
99701366
99701655
99701658
99702466
99702483
99702997
99703118
99703391
99703637
99703666
99703689
99703777
99703891
99703941
99704089
99704676
99705616
99800047
99800470
99800727
99801156
99801321
99801780
99802266
99802487
99802615
99802818
99802889
99803004
99803091
99803431
99803732
99804116
99804140

200800
162148
111081

108682
111071
111187
202139
200271
200999
203219
202058
150352
202898.1
107289
150812
110950
110952
209206

208778
199702997
112313
150083
150095
150363

208142
150176
208613
150239
150617
111879
199802487
150362
203015
150422

162534

MILAN
SUBODH
MANOJ
KRISHAN KUMAR
ANUP KUMAR
SANJAY
ABHAY
NARENDER
MAHESH KUMAR
RAJESH
YASHPAL
MANISHA
RAVINDER
VANDANA
MINAKSHI
PARDEEP
SURENDRA KUMAR
SANJAY
SWAGATA
JEENA
SUMIT
KAMLA KANT
BHAGAT
AWDHESH KUMAR
LAL
SANJAY
SUNIL KUMAR
Narinder
RAMAMOORTHY
SUNIL KUMAR
SURINDER
TEJ PAL
PAWAN
RAMESH
ANIL
GIRISH
SANJIV
SATISH
PYARE
SURENDER
Elezabeth C.
RAJENDER
MOIRANGTHEM MANITOMBI
EKATA
SANJAY
AJIT
SEKHAR
ALOK
RAM RAJ
RAJESH
NAVEEN
CHANDER PRAKASH
DEV
YOGESH
OM
SARITA
SHEKHAR
BANANI
BABITA SANJEEV

JAIN
MAHAJAN
SHARMA
MEHTA
VERMA
KUMAR
SINGH
KUMAR
KAWATRA
GAUTAM
SINGH
SINGLA
SEHGAL
SAHANI
PAHWA
KUMAR
AGARWAL
TYAGI
BANDYOPADHYAY
JOSEPH
MANCHANDA
PANDEY
RAM
SHARMA
SINGH
KUMAR
Singh
S
MARKAM
KUMAR
SINGH
KUMAR
KUMAR
KUMAR
KUMAR
SHARMA
KUMAR
LAL
SINGH
John
SINGH
DEVI
VATSA
KUMAR
ROY
KUMAR
MEENA
KUMAR
KUMAR
MEHTA
RAJ
KUMAR
PARKASH
LAL
DASS
PHUKAN
DHIMAN

Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Asst. General Manager


Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Asst. General Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Sub Divisional Engineer
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Sub Divisional Engineer
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager
Deputy Manager

AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office
Corporate Office

CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi
CO,New Delhi

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE

03-12-1970
10-12-1966
09-07-1971
01-08-1970
22-09-1964
18-07-1964
17-07-1968
25-09-1971
31-08-1970
01-09-1967
17-01-1965
29-06-1969
25-07-1968
04-12-1969
03-09-1970
01-03-1970
23-11-1972
16-02-1969
15-11-1967
16-04-1969
21-02-1976
19-02-1966
07-06-1972
02-08-1968
05-07-1971
06-07-1964
01-01-1973
13-10-1970
10-01-1974
27-08-1971
28-12-1971
05-02-1970
06-05-1974
20-09-1970
01-04-1970
02-04-1974
06-06-1969
17-12-1972
04-09-1969
24-03-1971
25-05-1973
12-05-1969
01-02-1968
12-01-1974
04-03-1968
26-12-1973
15-02-1968
23-07-1969
01-07-1972
15-08-1970
15-02-1972
15-09-1973
01-08-1971
12-02-1968
15-08-1972
20-03-1971
15-09-1970
01-03-1972
03-04-1975

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

99901876
99903246

150469
JE4830

ATUL
BHARAT

GOEL
SINGH

Group B
Group B

Deputy Manager
Deputy Manager

SDE
SDE

Corporate Office
Corporate Office

200165
201294
201710
201723
201896
202921
202928
203264
203767
203965
203987
204430
204459
204832
206870
302689
302713
302858
303608
303709
304079
304200
304762
306156
702327
97805635
97807079
97905911
98003044
98003045
98004552
98004591
98006180
98006275
98006907
98007018
98007342
98008451
98009872
98010187
98106821
98110646
98110677
98110703
98111302
98117038
98207618
98207758
98210204
98211249
98211321
98211434
98211583
98212152
98215164
98215585
98218125

440
151483

RABINARAYAN
SUSHIL
RANJITHKUMAR
NARSING RITESH
UTTOM JYOTI
GOURI SANKAR
SAURAV
BANARU
PRABAL JYOTI
JAYANTA KUMAR
RAJEEV RANJAN
KALYAN
SAMONTHING
RAMAN
ASHUTOSH
PRANOTTAM
MANISH
GUBBALA BHAVANI
BASUDEV
ANJANEYULU
KAMAL KUMAR
JITU RAJ
BINOD
NAJEIB HUSSAIN
CHETANYA KUMAR
TAPAN
JOY LAL
ANIL KUMAR
ASWINI KUMAR
DILIP KUMAR
MD MOSFIQUR
HARA KUMAR
MAZIBAR
SUSHIL KUMAR
PREMANANDA
BIJAN KANTI
PRADIP
GIRIRAJ G S
SABUJ
SANJIB LOCHAN
PULIN KUMAR
UPEN
GOPAL CHANDRA
NAGEN
RABINDRA
DHARMIK
RAMANI KANTA
MD ABDUL
PULIN CHANDRA
MRINAL KANTI
NARA KANTA
SAILENDRA NATH
NIRUPAMA
GIRIN
RAJANI KANTA
DIMBESWAR
MEGHANATH

MALLICK
KUMAR
T
SHARAD
BHARALI
BORA
BORGOHAIN
BASUMATARY
BRAHMA
DAS
SINGH
BARUAH
SINGPHO
MUSHAHARY
NANDAN
BASUMATARY
KUMAR
SANKAR
DEKA
KONDURU
BORO
DOLEY
DAS
SABRI
GUPTA
SAIKIA
SHRESTHA
SINHA
NATH
SARMA
RAHMAN
SAIKIA
RAHMAN
SUTRADHAR
NATH
CHAKRABARTY
GOHAIN
ROYCHOUDHURY
MAZUMDAR
BARUAH
SARMA
SAIKIA
SHARMA
BORA
BHATTACHARYYA
DEORI
DEKA
MUNYEM
DAS
BHATTACHARJEE
NATH
HAZARIKA
ROY
SARMA
DEORI
SONOWAL
KACHARI

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer

SDE

Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam

10267
200202921
97
*01#
OA
200203965
200203987

AB0120
1430
@01
162361
200302858
200303608
200303709
160114
200304200
209860
200306156
200702327
200563
110397
110451
106959
1962
01265
110434
108772
109515
110497
109166
198008451
103508
109875
200425
36245
202498
0011
202495
01268
35366
202124
31854
110404
07015
200196
203444
ZAX

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

CO,New Delhi
CO,New Delhi

MALE
MALE

Jorhat TD
Dibrugarh TD
CO ,Guwhati
Nagaon TD
CO ,Guwhati
Jorhat TD
CO ,Guwhati
Kokrajhar TD
Kokrajhar TD
Dibrugarh TD
Nagaon TD
Guwahati TD
Guwahati TD
Kokrajhar TD
Dibrugarh TD
Kokrajhar TD
Jorhat TD
Jorhat TD
CO ,Guwhati
Jorhat TD
Nagaon TD
CO ,Guwhati
Nagaon TD
Dibrugarh TD
Jorhat TD
CO ,Guwhati
Dibrugarh TD
Nagaon TD
Guwahati TD
CO ,Guwhati
Jorhat TD
Jorhat TD
Kokrajhar TD
Kokrajhar TD
Nagaon TD
Nagaon TD
Tejpur TD
CO ,Guwhati
Dibrugarh TD
Dibrugarh TD
Jorhat TD
Guwahati TD
Guwahati TD
Tejpur TD
Silchar TD
Dibrugarh TD
Jorhat TD
CO ,Guwhati
Kokrajhar TD
Tejpur TD
Guwahati TD
Tejpur TD
Silchar TD
Guwahati TD
Guwahati TD
Dibrugarh TD
Dibrugarh TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE

28-03-1973
20-01-1967

16-04-1976
06-09-1974
12-08-1975
16-11-1976
18-03-1975
31-05-1975
30-11-1974
22-01-1970
01-01-1972
31-12-1970
04-09-1972
01-03-1973
16-11-1975
23-12-1973
01-01-1976
01-02-1972
10-10-1976
10-06-1979
01-07-1977
25-08-1977
18-04-1978
20-10-1975
22-11-1976
28-10-1979
17-02-1982
01-08-1957
02-11-1956
31-01-1959
01-01-1962
28-02-1958
21-04-1958
01-01-1958
01-03-1958
01-09-1958
01-03-1960
11-02-1957
01-09-1960
01-09-1961
23-11-1958
26-07-1958
01-12-1958
01-01-1958
01-01-1959
30-04-1957
31-12-1957
28-02-1959
01-02-1962
11-10-1957
01-06-1959
21-09-1958
01-03-1958
28-02-1961
19-12-1961
01-03-1960
01-03-1959
01-10-1957
01-11-1960

469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527

98218702
98218751
98303576
98309907
98311006
98311034
98311160
98311909
98313566
98313946
98313959
98316028
98318295
98400090
98400344
98401743
98406638
98407282
98407350
98407467
98407596
98501068
98502240
98502317
98502642
98502686
98503043
98503098
98503855
98504331
98601490
98605446
98703358
98703538
98801132
98806448
98806463
98902549
98910290
99000432
99001198
99001216
99001273
99001334
99001908
99002162
99002174
99002181
99002414
99002494
99002563
99003101
99003540
99003587
99003625
99003637
99003705
99005469
99005487

108446
ZY
32033
1#
110464
209599
202668
110660
SSK005
200213
7005385
B0180
103712
103094

206232
203451
202208
201367
107604
104575
33198
33195
33197
107513
17091
35890
104072
198703538
208414
104750
202282
107422
106930

109356
107102

110133
108787
150806
107476
199003625
107871
206154
107868
BBS 3205

MD G R
SHEIKH
LUCHAN KUMAR
BORAH
SANTOSH KUMAR
PATI
PARAMESWAR
BASUMATARY
GIRISH CH
GOSWAMI
HEMANTA
HAZARIKA
HIRENDRA CHANDRA
PAUL
NIRMAL
KURI
PAUL RAVICHANDRAN
V
SHYAM SUNDAR
KUNDU
ABHAY
KUMAR
PRADUMAN
MEHTA
GEORGE
JOSEPH
UJJAL KUMAR
MISHRA
MUTHUMUNIANDI
V
GOPALAKRISHNA PANICKER P R
PRADIP KUMAR
BORO
KARNESWAR
RABHA
RAMA KANTA
BARUAH
SUNANDA KUMAR
BASUMATARY
KUNDIL CHANDRA
BORDOLOI
RAM MILAN
KUMHAR
PURUSHOTTAM
RAUTARAY
GOPAL KRISHNA
BINDAL
HIRANYA KUMAR
BARUAH
NAGEN CHANDRA
BAISHYA
SANAK CHANDRA
DAS
RABINDRA NATH
MONDAL
HARI CHANDRA
KACHARI
NARAYAN CHANDRA
DEKA
RAJ KUMAR
SINHA
CHANDRASHEKARA BHATTA N S
DEBESWAR
BARO
SUBRATA DAS
PURKAYASTHA
VENKATASURYA SRINIVASA NAGESWARARAO
SUSARLA
BIVASH
ROY
ANJALI
SARKAR
SATYANARAYANA RAJU
KANTIPUDI
MUKUL CH
PEGU
JAMES K
JACOB
GOPICHAND
GVS
SIVA NAGA SEKHAR
D
SRINIVASA RAO
GODAVARTHI
SIVA KUMAR
KV
VENKATA SUBBA RAO
BANDA
PRADEEP KUMAR
KANDPAL
RAJASEKHAR
GUMMAPU
KHANINDRA
DAS
RAVINDRA BABU
P
WARBHUVAN SUNIL
SAMBHAJIRAO
WAGHMARE DATTATRAYA
KONDIBA
GIRINDRA NATH
KALITA
SESHACHARYULU
AVS
RAMANUJ DEY
PURKAYASTHA
HIMANGSHU
MAZUMDER
SD
SAMBRANI
KAMALESH
CHOUDHURY
KRISHNA SAI
GOTTIPATI
ARABINDA PRASAD
BAL

Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
AGM
AGM
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

CO ,Guwhati
Dibrugarh TD
Dibrugarh TD
Kokrajhar TD
CO ,Guwhati
Tejpur TD
Tejpur TD
Silchar TD
Kokrajhar TD
Silchar TD
Dibrugarh TD
Dibrugarh TD
Dibrugarh TD
Silchar TD
Kokrajhar TD
Tejpur TD
Guwahati TD
Guwahati TD
Tejpur TD
Tejpur TD
Nagaon TD
Silchar TD
CO ,Guwhati
Dibrugarh TD
CO ,Guwhati
CO ,Guwhati
Guwahati TD
Kokrajhar TD
Nagaon TD
CO ,Guwhati
Jorhat TD
Dibrugarh TD
Guwahati TD
CO ,Guwhati
Nagaon TD
CO ,Guwhati
Guwahati TD
Nagaon TD
CO ,Guwhati
CO ,Guwhati
Nagaon TD
Nagaon TD
Nagaon TD
Silchar TD
Silchar TD
CO ,Guwhati
CO ,Guwhati
CO ,Guwhati
CO ,Guwhati
Tejpur TD
Silchar TD
Kokrajhar TD
Tejpur TD
Guwahati TD
Silchar TD
Dibrugarh TD
CO ,Guwhati
CO ,Guwhati
CO ,Guwhati

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

18-03-1959
01-03-1960
21-01-1958
13-09-1962
01-03-1959
26-01-1960
05-04-1958
12-04-1961
18-09-1961
22-04-1960
08-08-1961
26-01-1962
25-06-1963
20-12-1959
05-05-1961
24-05-1962
01-12-1959
28-03-1961
18-10-1959
29-12-1956
01-01-1961
01-07-1963
28-05-1962
30-06-1962
30-08-1959
01-03-1957
01-09-1962
27-12-1961
01-03-1960
01-07-1958
10-01-1963
08-09-1962
30-03-1962
01-01-1961
10-07-1964
01-02-1966
25-01-1967
06-07-1963
31-12-1964
24-07-1963
08-03-1968
02-05-1968
19-06-1967
30-09-1964
01-02-1964
15-06-1965
25-08-1966
26-04-1961
14-01-1968
28-07-1964
18-04-1963
01-05-1965
27-08-1964
20-10-1967
01-03-1962
20-05-1964
21-09-1966
30-08-1968
01-06-1968

528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586

99005546
99005657
99005673
99101071
99101929
99102064
99102207
99102230
99102511
99102864
99103161
99103214
99103236
99103344
99103667
99103668
99103712
99103714
99103724
99103739
99103749
99103755
99103763
99103765
99103766
99103767
99103768
99103794
99103868
99103876
99103897
99103938
99104054
99104056
99104058
99104076
99104092
99104267
99105056
99105338
99105916
99105962
99106001
99106048
99106082
99106290
99106347
99106406
99205294
99205817
99206311
99206370
99206539
99207413
99207931
99207989
99208022
99208040
99208428

106910
199005657
199005673

SAROJ KUMAR
GOCHHAYAT
TARUN KANTI
CHANDA
SUDIP
SINHA
SATYA VENKATA SRI RAMA SUBRAHMANYA
MALLADI SASTR
107877
RAJIB LOCHAN
BORA
109009
AMIYA KUMAR
TRIPATHY
108088
HEMEN
HAZARIKA
108919
PAPORI
BARUAH
NOT AVAILABL JAI
PRAKASH
108618
DHIRAJ
DAS
GAZI RAHMAN
AHMED
150623
JAGEN CHANDRA
MEDHI
202494
AMAR KUMAR
BRAHMA
150787
AKSHAYA KUMAR
DAS
202665
PULAKESH
DEKA
202669
DILIP
GHOSH
199103712 SUBHASH CH
ROY
109108
SUDHIR KUMAR
BISWAS
107974
SANDIP KUMAR
KANJILAL
109184A
SUKHENDU SEKHAR
DAS
AMITABH
NANDI
107268
KAUSTAV
CHAKRABORTY
BIREN CH
KUMAR
108083
MANOJ KUMAR
KARKI
108073
ARUP KUMAR
DUTTA
GEETANJALI
KAKOTI
NIVA
BARUAH
MALAY
CHANDA
199103868 PRIYA RANJAN
CHANDA
108562
JAGABANDHU
RAY
106837
GOUTAM
SARASWATI
ANANTA KUMAR
HAZARIKA
RAMA KRISHNA
NEWAR
107693
DIMBESWAR
BAISHYA
107879
BIJOY
SINGHA
MRINMOY
BHUYAN
107051
ABHIJIT
DAS
205496
GAUTAM
BARMAN
109155
PUSPANJALI
BORAH
109376
MADHURI MANOJ
KARKI
201227
KSHIROD
SATAPATHY
PRAMOD KUMAR
PATHAK
109088
LAKHI PRASAD
SARKAR
150805
MD JAHAR
ALI
107150(OR) SANTOSH KUMAR
SAHU
199106290 JAGANNATH
KAKATI
RAJIB KUMAR
BARMAN
HITENDRA KUMAR
CHOUDHURY
200460
BIPIN KUMAR
MISHRA
110270
MUNINDRA KR
BARUAH
199206311 SANJOY
GOGOI
199206370 PRASANTA KUMAR
GOGOI
7006
DAYAL SINGH
SANDHU
200491
MD MAZAMIL
HUSSAIN
110820
LOHIT CHANDRA
DAS
111418
JOGINDRA
UPADHYAY
199208022 SAURISH
BASU
109432
MRINAL KUMAR
MISRA
109459
SURESH CH
BORAH

Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Dibrugarh TD
Silchar TD
CO ,Guwhati
Jorhat TD
Jorhat TD
Jorhat TD
Jorhat TD
Jorhat TD
CO ,Guwhati
Kokrajhar TD
Guwahati TD
Kokrajhar TD
Kokrajhar TD
Kokrajhar TD
CO ,Guwhati
Tejpur TD
Nagaon TD
Silchar TD
Jorhat TD
CO ,Guwhati
Guwahati TD
Silchar TD
Guwahati TD
Tejpur TD
Tejpur TD
Guwahati TD
Guwahati TD
Guwahati TD
Silchar TD
Guwahati TD
Dibrugarh TD
Tejpur TD
Guwahati TD
CO ,Guwhati
Guwahati TD
Guwahati TD
Silchar TD
CO ,Guwhati
Dibrugarh TD
Tejpur TD
Jorhat TD
Tejpur TD
Tejpur TD
Tejpur TD
Jorhat TD
CO ,Guwhati
Guwahati TD
Guwahati TD
CO ,Guwhati
Jorhat TD
Jorhat TD
Jorhat TD
CO ,Guwhati
CO ,Guwhati
Nagaon TD
Kokrajhar TD
CO ,Guwhati
CO ,Guwhati
Nagaon TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

07-03-1966
31-08-1966
02-03-1967
01-06-1969
30-09-1964
15-05-1966
25-04-1966
01-10-1966
16-07-1961
07-11-1963
18-12-1964
07-03-1965
01-10-1967
01-04-1966
01-03-1968
22-06-1966
01-11-1970
12-09-1965
27-04-1966
09-12-1964
08-01-1965
01-01-1965
14-03-1965
01-10-1964
01-01-1965
01-06-1965
01-02-1966
01-07-1966
13-12-1968
01-08-1964
24-04-1967
01-06-1964
19-12-1964
01-01-1963
09-01-1965
03-04-1966
22-01-1966
01-03-1969
01-06-1967
05-02-1969
18-04-1966
01-05-1965
04-09-1964
01-05-1967
14-01-1968
01-02-1965
01-01-1967
30-11-1964
05-01-1969
01-11-1965
01-03-1968
01-04-1967
04-08-1965
01-03-1969
20-06-1967
10-09-1965
10-09-1967
01-09-1967
01-01-1965

587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645

99208453
99208464
99208496
99209007
99209009
99209058
99209211
99209476
99209479
99211400
99212081
99213201
99213274
99213412
99213564
99302871
99305243
99305880
99305888
99308593
99308775
99309117
99309582
99309689
99309760
99309764
99310225
99310232
99310236
99310237
99310325
99314139
99315010
99315600
99316555
99404967
99405452
99408026
99408509
99409099
99409245
99409730
99411686
99412093
99412744
99503603
99506376
99507843
99509609
99510544
99603629
99701595
99702546
99800764
99801162
99801211
99801391
99801483
99801664

109353
109448
110811

110813

200420
108796
199213274
199213564
111403
200337
200372
203177
201074
201066
205049
199309760
200833
50021

111095
200804
200810
203180
111316
2547
161082
37929A
105311
0009
201135
109886
111353
201936
105317
201996
201679
201832
199603629
206346
37818
45002
202286
20903
110897

UPEN CHANDRA
SUDIP
MANTU KUMAR
HITESH
ABDUL
ARUN KR
DILIP KUMAR
MIHIR
UTPAL KUMAR
BARNALI BHARALI
MRINAL
MANOJ KUMAR
JAY PRAKASH
AKHTAR
DIPAK
BRAJEN KUMAR
JUTIKA G
LAB PRASAD
ANANTA
NIRMAL
SANJIB
DILIP KUMAR
RAJANI KANTA
SUPRIYA
SATRAJIT
PRADOSH KUMAR
SHIBAJYOTI
HITESH CH
MANIDEEPA CHANDA
ANITA ADHIKARI
RAJESH KUMAR
PADUMI
RAJ KUMAR
PRASANA KUMAR
MOKAN
GOBINDA
MD FIROZ AKHTAR
NIPA KUMAR
MRINAL
SAILENDRA
RAJ PRADIP
SHYAM SUNDAR
MOUSUMI
TONGKHOLEN
BIMALENDU
DIBYENDU
PARESH
SUTAPA
RABIN
SUJOY
KUNTAL
PURNA CHANDRA
MAHADEVA
JOHN
BALARAM
YASHENDRA KUMAR
SAILEN
BISHNU PRASAD
BABITA

BORA
NATH
BAISHYA
CHOUDHURY
AZIZ
DAS
SARMAH
DEBNATH
SARMA
DEORI
DUTTA
DWIVEDI
SHARMA
HUSSAIN
DEB
SARMA
SHARMA
YADAV
DUTTA
MASHAHARY
CHAKRABORTY
NATH
DAS
KAR
DHAR
DASH
DEY
KALITA
BHOWMICK
SAIKIA
PRADHAN
SARMA
NATH
SAHOO
BASUMATARY
BARUA
KHAN
BEZBAROOAH
ROY
SWARGIARI
CHAKRABORTY
DAS
KAR
HANGSING
BHAUMIK
PAUL
BARO
CHAKRABORTY
CHOWDHURY
PAUL
MANDAL
SAHOO
.
KULLU
HEMBRAM
BANSOD
KAKATI
BRAHMA
BARUAH

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE

SDE

Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam
Assam

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Nagaon TD
CO ,Guwhati
CO ,Guwhati
Guwahati TD
Guwahati TD
Guwahati TD
Guwahati TD
Guwahati TD
Guwahati TD
Guwahati TD
Tejpur TD
CO ,Guwhati
Dibrugarh TD
Guwahati TD
Dibrugarh TD
Guwahati TD
CO ,Guwhati
CO ,Guwhati
Jorhat TD
Kokrajhar TD
CO ,Guwhati
Nagaon TD
Guwahati TD
Tejpur TD
Silchar TD
Silchar TD
Silchar TD
Guwahati TD
Guwahati TD
Guwahati TD
Kokrajhar TD
Guwahati TD
CO ,Guwhati
CO ,Guwhati
Kokrajhar TD
CO ,Guwhati
Jorhat TD
CO ,Guwhati
CO ,Guwhati
Tejpur TD
Silchar TD
Guwahati TD
Tejpur TD
Guwahati TD
CO ,Guwhati
Silchar TD
Kokrajhar TD
CO ,Guwhati
Dibrugarh TD
CO ,Guwhati
Tejpur TD
CO ,Guwhati
Dibrugarh TD
Jorhat TD
Jorhat TD
CO ,Guwhati
Guwahati TD
Jorhat TD
Guwahati TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE

06-04-1964
04-10-1965
01-10-1964
03-02-1969
23-11-1966
01-02-1969
01-01-1964
01-01-1966
01-10-1967
01-04-1968
01-01-1967
01-01-1967
12-01-1968
01-03-1967
21-11-1968
03-03-1968
01-03-1969
01-04-1966
24-02-1966
25-07-1968
05-05-1969
01-02-1965
01-03-1968
24-07-1966
29-04-1972
07-06-1968
12-03-1968
01-03-1969
24-04-1967
01-11-1968
20-05-1969
01-03-1968
24-01-1968
02-05-1967
31-01-1966
01-01-1968
31-05-1969
30-07-1973
14-04-1969
08-01-1968
06-11-1968
01-01-1969
01-06-1967
13-09-1967
05-01-1969
22-04-1970
01-09-1967
21-01-1969
19-04-1967
21-04-1969
11-10-1971
15-11-1971
01-08-1964
28-04-1967
10-05-1969
24-06-1972
05-04-1968
03-11-1967
16-02-1968

646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704

99801679
99801682
99801692
99801757
99801782
99801963
99802250
99802590
99802592
99802628
99802853
99802855
99803510
99803966
99803970
99803975
99804077
99804240
99804256
99804257
99804258
99804259
99804330
99901431
99901692
99901693
99901694
99903111
200024
200047
200054
200064
200098
200484
200625
200672
200686
200876
200890
200918
201065
201166
201212
201245
201253
201265
201278
201280
201313
201322
201329
201330
201334
201347
201359
201441
201452
201454
201479

150401
1197
199801757
3223
150078
203065
@01+

110900
K2
110903
110896
199804077
199804240
150096
205060
199804258
206209
3520
$1
199901693
1994
151423
151553
209769
150967

150986

200200918
162332
160365
160340
151260
161522
161671
150837
160544
151244
150841
151427
151588

151362

HIMA
KATAKI
SANJIB
BORTHAKUR
SATRAJIT NARAYAN
MONDAL
UTPAL
HAZARIKA
BIRINCHI KUMAR
DEKA
DEBADUTTA
MALLICK
MRINAL KANTI
NATH
SADANANDA
DAS
MANASH ROY
CHOWDHURY
PRADIP KUMAR
DAS
DILIP KUMAR
KALITA
ANKUSH
AICH
PRASANTA
DAIMARI
DILIP DAS
II
JYOTI PRASAD
PATIR
BHABA KANTA
PEGU
DHRUBAJYOTI
DAS
UTTAM
DEY
RATAN DEY
SARKAR
KUNJA MOHAN
HAZARIKA
SANJOY KUMAR
GUPTA
L DEBANANDA
SINGHA
MOUSHUMI
CHOUDHURY
MRINAY
TALUKDAR
ARUNA
CHETIA
SWAPNALI
KALITA
PALLAB
DEKA
SARANGAPANI
GOGOI
MARY
NANNAM
MURALIDHAR
REDDI
SADANANDAM
RAVURI
LAKSHMA NAIK
KATRAVATH
RAMACHANDRA REDDY
MUKKU
BHANUMATHI
PITTA
BHAGAVAN PRASAD
M
DALINAIDU
DOSURI
RAMKUMAR
KORSA
UMA
GEDELA
KUMAR
PDK
K VENKATESWARA
RAO
RAMACHANDRA DEVI
J
SUBRAMANYAM
BOGA
JAYAPRAKASH
PONNAPALLI
NAGENDRA
GV
JAGAN MOHAN RAO
E
USHASRI
M
VENKATA KRISHNAIAH
KAMATHAM
NAGA VENKATA ACHUTHA PRABHAKARA
ATYAM RAO
SRINIVASA RAO
PRODDUTURI
VEERABHADRA RAO
PARVATANENI
FAZAL AHMED
BALAJI PRASAD
GANTA
KARUNAKAR
CHEBATHINA
VENKATA RATNAM
MANDRU
HARISINGH
GUGULOTH
VENKATA KRISHNA MOHAN
CHITTA
SRIDHAR
RSVS
RAVI KUMAR
THANIKONDA
AUGUSTINE RATNA RAJU
G

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional

Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Assam Telecom Circle


Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Assam Telecom Circle
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Guwahati TD
Jorhat TD
Guwahati TD
Jorhat TD
Guwahati TD
Nagaon TD
Kokrajhar TD
Guwahati TD
Guwahati TD
Kokrajhar TD
Guwahati TD
Guwahati TD
Tejpur TD
Dibrugarh TD
CO ,Guwhati
Tejpur TD
Dibrugarh TD
CO ,Guwhati
Nagaon TD
Nagaon TD
Nagaon TD
Nagaon TD
CO ,Guwhati
Kokrajhar TD
Guwahati TD
CO ,Guwhati
Guwahati TD
CO ,Guwhati
CO Hyderabd
Vizianagaram TD
Guntur TD
Kurnool TD
Krishna TD
VisakhapatnamTD
VisakhapatnamTD
Vizianagaram TD
Khammam TD
Srikakulam TD
VisakhapatnamTD
VisakhapatnamTD
Cuddapah TD
Chittoor TD
Krishna TD
Anantapur TD
Chittoor TD
Anantapur TD
Chittoor TD
West Godavari
Nellore TD
West Godavari
A.P. Circle Off
Krishna TD
Guntur TD
Krishna TD
Warangal TD
Warangal TD
VisakhapatnamTD
Prakasam TD
Hyderabad TD

FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

01-10-1968
14-10-1972
28-01-1965
01-02-1973
03-09-1966
28-11-1971
02-02-1968
01-03-1965
14-05-1971
01-01-1968
01-03-1972
20-01-1973
01-02-1967
30-09-1970
01-10-1971
05-09-1968
22-12-1971
16-12-1969
21-02-1975
01-05-1968
19-01-1967
01-03-1968
04-02-1968
22-10-1972
17-08-1965
02-04-1969
01-04-1970
25-11-1969
03-08-1972
30-08-1978
09-05-1975
25-10-1978
21-08-1972
01-01-1974
13-06-1978
03-07-1974
07-12-1973
15-06-1973
19-02-1977
12-06-1973
11-07-1973
25-05-1978
15-01-1977
19-06-1978
18-06-1978
12-12-1975
20-04-1971
14-05-1972
17-09-1976
10-10-1976
24-06-1978
13-06-1969
10-06-1974
10-08-1975
04-10-1976
26-05-1979
01-07-1974
01-05-1974
12-08-1972

705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763

201480
160285
NAGARAJA
201485
151573
SWARUPA RANI
201486
150860
SRINIVAS
201487
150839
VARALAKSHMI PRASAD
201504
151572
SURESH KUMAR
201507
160805
SIVA PRASAD
201529
150840
NAGAMURALI KRISHNA
201553
ANJAIAH
201615
MAHA LAKSHMI
201632
200201632 HANUMANTHA RAO
201637
200201637 H
201676
BAL SINGH
201700
5492
V MAHESWAR
201703
3546
M THARAKA VASANTHA
201706
209741
SREENIVASA RAO
201718
151586
VENUGOPALA RAO
201773
SAMUDRAM
201784
SRINIVASA RAO
201826
BHAVANI PRASAD
201881
161319
PARAKALA
201901
SATHEESH KUMAR
201920
NAGESWARA RAO
201941
151568
NAGARAJU
201991
161438
SUMANA
202001
160238
CHANDRA SEKHAR
202034
162034
RAJU
202037
150979
BABU RAO
202098
160997
V SUBRAMANYA
202115
150834
RAVI KUMAR
202133
151300
DAYAKAR
202144
160254
SRINIVASA RAO
202184
150884
CHANDRASEKHAR
202238
150882
SHANKAR
202241
162135
ABRAHAM SAMUEL
202246
209756
SESHAGIRIRAO
202262
NAGESHWAR RAO
202270
VENKATA RAMANA
202358
160292
ANKAIAH
202359 161073 / 200202359
SRINIVAS
202360
SREENIVASU
202361
KRISHNA
202372
160326
UMA MAHENDRA
202373
160171
THIRUPATHI
202483
203646
SREENU NAIK
202540
20010016
SUMATHI
202541
150842
RAMASUBBA REDDY
202542
151484
SATHISH
202549
160818
VISWANATHA REDDY
202578
161559
B LAKSHMI
202579
203627
SUDHAKAR BABU
202599
151308
VENKATAGIRI BABU
202613
150845
SUDHEER
202643
160316
LINGAMAIAH
202685
207010
BUKKE REDDY BABU
202690
150891
SATYA RAGHU RAM
202724
150879
SRINIVASA NAIDU
202730
JAYASREE
202754
RAVINDER
202778
161278
KANDUKURI GURUPRASADA

KANNA
ARANGI
BAMMIDI
ANNAM
POTNURU
GANNINA
P
D
KOTCHERA
PAVULURI
JAKKARAIAH
N
RAO
KUMAR
P
DAGGUMILLI
KONDAPALLI
D
A
RAMESH
CHIPPA
RAYALA
D
KONNEY
N
CHITTI
T
PRASAD
CHINTHKINDI
G
JANDHYAM
MARAPAGA
BEGARI
GUMMADI
MOGILI
KATEPAKA
AITIPAMULA
INDURU
KANAKAM
BOORA
RACHAPALLY
KOLLI
VENISETTI
VADITHE
TALLAM
B
M
C
NARAYANA
LAKSHMIPURAM
PAPPURI
BINGI
KUMPATI
VARADA
ALLU
THUMMADI
P
RAO

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional

Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional

Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Cuddapah TD
Srikakulam TD
East Godavari
Krishna TD
Vizianagaram TD
Hyderabad TD
Krishna TD
Hyderabad TD
Guntur TD
Guntur TD
Kurnool TD
Nalgonda TD
VisakhapatnamTD
East Godavari
Cuddapah TD
Krishna TD
Adilabad TD
Khammam TD
Guntur TD
Karimnagar TD
CO Hyderabd
Khammam TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Kurnool TD
Krishna TD
CO Hyderabd
Kurnool TD
Hyderabad TD
Warangal TD
Krishna TD
Krishna TD
CO Hyderabd
A.P. Circle Off
Guntur TD
Mahaboobnagar
CO Hyderabd
Nellore TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Vizianagaram TD
CO Hyderabd
Kurnool TD
Guntur TD
Cuddapah TD
Anantapur TD
Chittoor TD
A.P. Circle Off
Kurnool TD
Guntur TD
Hyderabad TD
Anantapur TD
Chittoor TD
East Godavari
VisakhapatnamTD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
CO Hyderabd

MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE

15-07-1975
01-07-1979
07-07-1971
15-08-1975
31-08-1979
07-09-1977
16-06-1975
01-02-1972
12-02-1974
26-08-1974
20-04-1977
17-11-1979
18-06-1974
11-08-1978
14-06-1979
25-07-1977
05-04-1972
05-02-1978
30-06-1978
06-07-1977
18-06-1981
03-05-1978
24-08-1976
13-08-1978
23-08-1979
01-03-1975
25-03-1974
13-08-1974
05-04-1976
30-05-1975
10-05-1976
16-08-1978
05-10-1976
08-08-1974
04-05-1979
06-06-1974
19-05-1971
21-05-1977
07-05-1975
08-04-1976
25-01-1976
01-06-1978
22-05-1978
14-01-1979
21-06-1976
01-06-1975
08-02-1977
15-08-1976
03-07-1978
11-11-1979
29-08-1978
10-05-1975
01-05-1977
01-07-1976
10-04-1977
18-11-1974
01-07-1974
17-07-1976
10-06-1976

764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822

202781
202837
202839
202860
202876
202886
202890
202939
203007
203047
203050
203117
203121
203123
203158
203163
203168
203193
203210
203229
203246
203247
203509
203523
203544
203601
203689
203725
203763
203772
203805
203819
203854
203883
204046
204153
204185
204187
204223
204300
204384
204492
204658
204812
204896
205465
205634
205676
205784
205888
205889
205942
205990
205991
206061
206084
206328
206579
206588

161351
151099

14229
200202890
160685
161535
150844

151124
200203123
207024
151314
160776

203639
151161
161187
150966
207030
151529
150990
160017
151087
162395
209753
161962
14321
207036

151651
151630
200204896
162282
150886
151683
150846
162547
160440
160615
162529
151166
151465
151224

BABU RAO
MYTREYA
BOBBILI
GOVINDU
DURGA SATISH
SEETHARAM
VATTIKUTTI SUDHAKAR
BHUJANGA RAO
RAJARAM
KALPANA
SHEEJA
RATNAKUMAR
RAMBABU
KAVALLA SANTHOSH
RAVINDER
PRAKASH KUMAR
GOLTHI SATEESH
NAGARAJU
PENTAIAH
SRINIVAS
VIJAYALAXMI
VENKATA SUNIL KUMAR
DINESH BABU
KAMALAKAR
SHASHIDHAR
RANADHIR SINGH
SOMAIAH
RAVI SANKAR
VENKATESWARA RAO
SRINIVASA RAO
RAM SUDHEER
GV
RUPLA
SRINIVASULU
UDAY KUMAR
RAMESH
NAGARAJU
RAMESH
UMA MAHESWARI
MANGILAL
RAMMOHAN
GURVAIAH
SRINIVASRAO
RAMULU
PAPPU SUDHEER
HANUMA REDDY
SRINIVASA RAO
JOHNSON
BHIMARAJU
VENKATA MADHAVA RAO
SAILAJA
VENKATRAMULU
GANGADHAR
MURALI
MADHU
APARNA PVMKRISHNAIAH
RAJANIKAR SAIREDDY
YELLAMANDAIAH
HARI BABU

BADAVATH
TATA
JAGADEESH
TEJAVATH
MAVURI
PALTHYA
BABU
KOLLATI
SEELI
M
K
GUJJARLAPUDI
SEERAMSETTY
KUMAR
R
TV
VVN
KONDRU
S
ISLAVATH
P
ELLURU
A
SVP
G
BHUKYA
CHALLA
CHAGANTI
M
KAMBHAM
YEDDU
SATEESH
B
NAKKA
BYPO
M
BANDARU
KOTLAPATI
MANDADAPU
B
M
MADAS
K
G
KUMAR
VANUKURI
GORJA
VENKATADRI
A
MANDAPAKA
GUNJI
B
KONGA
KODALI
PATINA
PERANDUR
ADAVELLI
P
KANAMALA

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional

Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Adilabad TD
East Godavari
Vizianagaram TD
Khammam TD
Khammam TD
Nizamabad TD
Guntur TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Medak TD
West Godavari
VisakhapatnamTD
Adilabad TD
Hyderabad TD
East Godavari
Hyderabad TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Nizamabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Krishna TD
Mahaboobnagar
CO Hyderabd
CO Hyderabd
VisakhapatnamTD
Guntur TD
Guntur TD
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
Hyderabad TD
Mahaboobnagar
East Godavari
CO Hyderabd
VisakhapatnamTD
Nellore TD
CO Hyderabd
Warangal TD
Warangal TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Nalgonda TD
Chittoor TD
West Godavari
Hyderabad TD
Karimnagar TD
West Godavari
East Godavari
Krishna TD
Kurnool TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Srikakulam TD
Nellore TD
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Prakasam TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE

16-08-1975
30-05-1979
12-06-1976
26-12-1977
09-06-1977
19-07-1972
04-01-1975
08-05-1977
28-12-1975
22-03-1976
08-10-1977
01-07-1972
10-08-1976
22-04-1976
08-04-1978
23-05-1974
20-07-1975
01-02-1975
15-09-1968
11-01-1978
20-06-1974
01-09-1974
28-06-1974
10-04-1972
18-03-1977
01-01-1975
04-05-1974
24-08-1974
20-06-1978
12-05-1975
27-04-1971
15-08-1979
04-03-1977
10-09-1977
03-07-1971
10-06-1974
01-07-1974
01-07-1978
24-05-1972
10-08-1974
31-03-1972
01-02-1970
01-12-1978
25-06-1974
10-08-1973
20-08-1978
10-08-1975
15-05-1975
01-11-1972
24-06-1973
15-08-1970
21-06-1970
17-08-1978
01-08-1979
01-08-1971
03-12-1972
15-05-1977
10-02-1968
20-04-1971

823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881

206603
206627
206628
206646
206890
300069
300344
300354
300411
300417
300486
300586
300601
300656
300751
300798
300819
300848
300863
300885
300917
300971
300975
300984
300993
300995
301001
301002
301006
301007
301012
301014
301016
301017
301018
301030
301046
301067
301071
301076
301082
301089
301112
301118
301131
301134
301146
301150
301173
301198
301214
301218
301219
301230
301233
301236
301239
301241
301253

162171
161267
160561
200206890
160478

161135
160743
160597
160400
161634
200300751
160271
160257
162027
209812
32324
160643
161647
200300993
160129
161008

160719
7532
160939
160061
160640
162495
160191
160439
162350
160618
161550
200301118
161323
162019
160515
160855
161538
161151
160542
209810
161190
160441
160246

SURYA KUMARI
PV
MULA
RAVI
SAI KUMAR
M
SUSHMA
ARASATI
VENKATESWARA RAO
TATINI
VIVEK
SOORAMPALLI
SURESH KUMAR
SINGISETTI
VENKATESWARLU
DASU
MURALI
CHUTTURU
SRINIVAS
N
GIRI VENKATA RAMA KRISHNA ANDALURI
VENKATARAMANAMURTHY
LOLLA
RAMESH NAIDU
V
SARASWATHI DEVI
V
RUDRARAJU
ASHOK
RAVICHANDRA REDDY
G
MUNI GANGADHARAM
PYDI
KALYAN CHAKRAVARTHI
CHOKKA
KRISHNA RAO
VELAGALETI
SAPNA NIKHIL
GURUMUKHI
SRINIVASA RAO
K
P S L NARASIMHA
RAO
PREM KUMAR
KATRAGADDA
SUBBA RAO
PALLEPATI
BOJJA VIJAYA
KUMAR
LAKSHMI NARAYANA
BANDARU
JEEVAIAH
PONNA
SUDHEER BABU
PADALA
KALPANA
GRANDHI
VENKATACHALAPATHI
GAJULA
CHARAN
MANIKALA
ARJUNA RAO
VAGOLU
SUKUMAR
GUNTAGANI
VIJAYA KUMAR
ARANI
SAMPOORNA
PATHALA
VENKATESWARLU
P
RAMESH
MACHARLA
PATTA VENKATESWARA
RAO
CHIRANJEEVI
VANGALA
RUPA PRAKASH
RONANKI
KARUMANCHI SUDHAKAR
RAO
RAMU
PASUNOORI
DONDAPATI
S SANJEEVA RAO
G
SADANAND
NAGA RAJU
SATARLA
RAMADASU PHANENDRA
KUMAR
RAJENDRA
YANAMALA
SIVA SANKAR
PULI
ESWARA RAO
GARIKANA
VEERA VENKATA RAMANA
AKULA
VEERA VENKATA RAVI PRASAD KADALI
VENKATA SURYA NARAYANA GUPTA
GOLLA
SUNEETHA
PEPAKAYALA
KONDAL RAO
HALAVATH
SIVA PRASAD RAJU
MUDUNURI
LAXMAN
BANOTH
SUNDARA RAO
D
RAMESH
T
VENKATESWARLU
G

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional

Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

VisakhapatnamTD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Khammam TD
West Godavari
Medak TD
VisakhapatnamTD
Prakasam TD
VisakhapatnamTD
Srikakulam TD
Guntur TD
Srikakulam TD
Vizianagaram TD
Vizianagaram TD
Nellore TD
Nellore TD
Chittoor TD
Nellore TD
Krishna TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
East Godavari
Krishna TD
Cuddapah TD
Chittoor TD
Chittoor TD
Chittoor TD
Nellore TD
Nellore TD
Kurnool TD
Chittoor TD
Hyderabad TD
Nellore TD
CO Hyderabd
Nalgonda TD
Anantapur TD
Hyderabad TD
Krishna TD
Karimnagar TD
VisakhapatnamTD
Krishna TD
Hyderabad TD
East Godavari
Hyderabad TD
Warangal TD
East Godavari
Guntur TD
Nellore TD
East Godavari
East Godavari
CO Hyderabd
East Godavari
East Godavari
Khammam TD
East Godavari
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Cuddapah TD

FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

12-08-1975
06-05-1977
01-07-1978
21-08-1978
18-04-1976
09-08-1980
14-08-1981
01-06-1975
23-06-1980
07-05-1979
09-08-1981
30-08-1979
15-07-1978
13-08-1976
24-08-1977
01-07-1977
12-06-1976
10-12-1979
25-06-1973
15-03-1980
06-08-1972
08-10-1978
13-06-1977
20-06-1978
15-08-1977
19-06-1979
04-04-1979
11-07-1976
17-08-1977
13-08-1979
18-04-1977
15-03-1977
06-01-1981
16-02-1979
15-08-1979
05-05-1977
13-08-1976
01-06-1980
15-07-1977
30-06-1980
02-08-1980
01-10-1975
30-05-1975
23-02-1974
10-06-1978
02-07-1978
31-08-1979
18-05-1980
16-07-1977
31-05-1975
23-11-1972
15-11-1978
26-10-1972
08-04-1980
05-01-1980
20-05-1980
10-01-1978
16-08-1980
12-11-1976

882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940

301263
301277
301284
301292
301293
301298
301311
301312
301330
301341
301342
301347
301351
301357
301358
301361
301375
301388
301392
301397
301417
301420
301422
301423
301424
301431
301460
301462
301469
301496
301499
301506
301513
301564
301565
301663
301666
301719
301721
301725
301726
301727
301730
301731
301733
301736
301741
301779
301803
301831
301863
301864
301867
301874
301886
301927
301983
301997
302013

160806

160803
161031
162465
161516
160323
160878
160417
162151
160047
162469
160235

161186
160359
161257
161022
160453
160424

160231
161180
160706
160570
160432

890

160971
160651
209806
161466
45008
209854
200301863
161332
160442
160780
160335
160325
160817
160750

RAVI KIRAN
VIJAYAKUMAR
KAVITHA
SUMARCHANA RAJKUMAR
CHALAMAIAH
MALLIKABABU
KARUNAKAR
ASHA
KIRAN KUMAR
SREEKANTHA REDDY
RAMESH
KARUNAKAR RAO
VENKATESH
JAGADEESH KUMAR
CHINNA RANGANAYAKULU
SITARAMA KUMAR
SHANMUKESWARI
SIVAPRASAD
BALAJI
RAMAKRISHNA
SRINIVASA RAO
BHUSHAN KUMAR
GOWRI SHANKAR
KANDE
SIDDANI SATYANARAYANA
ARUDRA
SURESH BABU
BALASUBRAMANYAM
APPARAO
ANJANEYULU
RAMU NAIDU
SRINIVASA RAO
STUTI SWAGATIKA
RAMA RAO
POLESWARA RAO
ANNAPURNA
BHASKAR
SATISH KUMAR
VISHNU VARDHAN GOUD
RAVI PRASAD
KATTI SRINIVASA
MOHAN
SRINIVASA RAO
P KRISHNA
SATYANARAYANA
LAKSHMI USHA
SRINIVASA RAO
MUNJA
MUTYALA VENKATA
CHANDRA SEKHAR NAIK
L SRIKANTH
RAMESH II
NARASIMHA MOHAN
SRINIVASA RAO
RAJASEKHAR
RAJESHWAR
RAVI KUMAR
RAJAKISHORE
RAVIKUMAR

MTN
Group B
MEDA
Group B
AMBATI
Group B
SATYADA
Group B
MOKAMATAM
Group B
PURIMITLA
Group B
ROUTHU
Group B
GANTA
Group B
MANDA
Group B
K
Group B
BENDI
Group B
AREDDY
Group B
TANNEERU
Group B
KATURI
Group B
D
Group B
TONDEPU
Group B
PERAKA
Group B
K
Group B
MV
Group B
D
Group B
G
Group B
M
Group B
S
Group B
RAMESH
Group B
KNVK
Group B
NAGARAJU
Group B
JN
Group B
A
Group B
P
Group B
GADE
Group B
Y
Group B
REBBA
Group B
PATTANAYAK
Group B
SALIVENDRA
Group B
PICHIKA
Group B
JANAGAMA
Group B
BANDI
Group B
ANNAKULA
Group B
MUNIMANDA
Group B
MUDUNURI
Group B
RAO
Group B
M
Group B
TADUVAYI
Group B
MURTHY
Group B
MV
Group B
DUVVURI
Group B
ESLAVATHU
Group B
SRIHARI
Group B
SATYANARAYANA Group B
B
Group B
REDDY
Group B
N
Group B
G
Group B
RANGALA
Group B
ASAM
Group B
VEMULA
Group B
M
Group B
MUPPIDI
Group B
NELAPATI
Group B

Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional

Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

East Godavari
Guntur TD
Warangal TD
VisakhapatnamTD
Prakasam TD
Prakasam TD
Warangal TD
Hyderabad TD
Prakasam TD
Anantapur TD
Srikakulam TD
Warangal TD
Karimnagar TD
A.P. Circle Off
Anantapur TD
Guntur TD
Krishna TD
Vizianagaram TD
Anantapur TD
Hyderabad TD
Nizamabad TD
Kurnool TD
Medak TD
Anantapur TD
West Godavari
Guntur TD
Chittoor TD
Chittoor TD
East Godavari
Nalgonda TD
Nalgonda TD
Khammam TD
CO Hyderabd
Guntur TD
East Godavari
CO Hyderabd
Guntur TD
Karimnagar TD
CO Hyderabd
Nalgonda TD
Krishna TD
Hyderabad TD
West Godavari
Hyderabad TD
West Godavari
CO Hyderabd
Krishna TD
Karimnagar TD
East Godavari
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Chittoor TD
Chittoor TD
Hyderabad TD
Karimnagar TD
Hyderabad TD
Khammam TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD

MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

27-09-1976
10-03-1979
20-08-1979
25-06-1979
04-07-1978
01-05-1981
28-01-1978
15-08-1981
13-06-1981
05-05-1976
04-06-1981
21-08-1979
10-06-1978
30-07-1975
02-06-1978
02-08-1978
05-07-1976
16-08-1976
07-01-1980
01-10-1977
24-03-1978
13-04-1980
20-05-1977
05-06-1975
16-07-1979
15-05-1979
01-07-1977
01-06-1978
16-02-1979
10-04-1980
01-06-1976
06-05-1979
01-11-1978
25-04-1972
31-05-1978
24-08-1979
02-07-1981
12-04-1978
08-06-1977
06-05-1980
05-04-1972
24-03-1981
01-02-1976
10-12-1975
31-05-1977
16-08-1981
15-04-1974
12-04-1976
14-08-1977
04-08-1974
28-05-1979
21-05-1977
15-06-1978
08-03-1974
06-08-1975
28-08-1979
19-06-1975
03-04-1974
27-09-1976

941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

302067
302174
302191
302204
302223
302226
302242
302281
302295
302305
302338
302354
302401
302409
302412
302417
302425
302428
302437
302459
302465
302469
302473
302486
302494
302531
302533
302544
302546
302549
302567
302597
302629
302652
302663
302672
302697
302700
302714
302718
302767
302774
302776
302781
302808
302812
302814
302816
302819
302857
302897
302928
302935
302949
302979
302987
302990
303063
303068

12075
160980
161412
209855
160556
160909
209837
160790
161363
161462
162443

160293
160154
160289
160637
161955
161199
209845
160771
161789
12321
D-10
209764
162479
160196
161337
160054
209830

160499
160525
161007
160399
160361
160592
160792
160747
160032
200302987
161383
162046

KATHA RAJESHWAR
HARIKRISHNA
SANKHABATTULA KATAMA
BHAVSINGH
SATISH
GOPALA KRISHNA
BHASYA
NAGESWARA RAO
SANTHOSH BABU
A KIRAN
ODELU
KULAMALA VIJAY
P IMMANIAL
CHAITANYA KUMAR VARMA
SASHIL KUMAR REDDY
RAMBABU
SRINIVASA RAO
SURENDER
SRINIVAS
CHANDRA SEKHAR
VISWANATH
JAYA PRASAD
LAKSHMI SUJATHA
KAS
RAMESH
BICHA
MANI RAM
VENKATA CHALAPATHI
BOLISETTI SIVA
SATYANARAYANA REDDY
ANIL KUMAR
SAMPATH KUMAR
JAYARAM BHARADWAJ
HARI LAL
SATHEESH KUMAR
ANSITHA
MARRI SATYA SIVA KUMAR
ANWAR
VENKATESWARLU
SARATH VIJAY
DEVIDAS
CHANDULAL
MAHESH BABU
RAJU
MARUTHI
RAJENDRA PRASAD
SRIKANTH
RAJASHEKER
RAM KIRAN
VIJAYANAND
SREENIVAS REDDY
VENKATA NAGA SREEDHAR
ANIL KUMAR
RAMA MOHANA RAO
AMMAJI
BAKKI
VASU
CHENNAIAH
SREEKANTH

RAO
DUVVURU
SWAMY
VANKUDOTH
GUNDA
K
BARMAVATH
KUMMARA
GONE
KUMAR
ANAGANI
KUMAR
BABU
DS
N
YANAMALA
DOGGA
K
KOLAGANI
G
P
T
GANJI
PRASAD
NAPA
SABAVATH
DHARAVATH
BTK
KUMAR
Y
VANDANAPU
KALAPALA
KUNAPULI
G
PERUMANDLA
MAHAPATRA
B
ALI
THIRUVEEDHULA
M
KOVA
RAMAVATH
TERALA
SIRIPURAPU
TADPAKALA
BOGA
JAWABNAVIS
BAIRA
M
KUSUMA
PASHAM
PADARTHI
T
P
KURAKULA
SANJAY
BHONAGIRI
M
MADIKONDA

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional

Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

CO Hyderabd
Nellore TD
East Godavari
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Nellore TD
Warangal TD
Nalgonda TD
Kurnool TD
West Godavari
Kurnool TD
CO Hyderabd
VisakhapatnamTD
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Anantapur TD
Nellore TD
Krishna TD
East Godavari
Anantapur TD
Warangal TD
Nalgonda TD
Hyderabad TD
Guntur TD
Cuddapah TD
Krishna TD
Krishna TD
Adilabad TD
Hyderabad TD
Khammam TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Kurnool TD
East Godavari
Adilabad TD
Khammam TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Nizamabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
East Godavari
VisakhapatnamTD
Nalgonda TD
Krishna TD
Hyderabad TD
Krishna TD
VisakhapatnamTD
CO Hyderabd
Karimnagar TD
Kurnool TD
Hyderabad TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE

03-01-1976
16-03-1980
06-05-1979
25-07-1981
28-07-1978
19-06-1970
10-06-1979
19-07-1977
15-07-1978
10-06-1978
20-05-1979
08-08-1981
10-02-1975
29-08-1981
01-07-1980
02-06-1976
02-06-1978
09-04-1977
16-06-1976
02-05-1980
23-02-1980
10-05-1979
21-07-1975
10-05-1979
21-05-1975
16-09-1977
01-05-1975
01-12-1977
25-05-1978
16-06-1980
13-06-1978
01-01-1974
05-01-1981
02-02-1974
05-05-1976
01-07-1977
01-06-1980
04-08-1979
10-07-1978
19-06-1979
06-04-1978
02-08-1979
16-08-1980
12-06-1977
14-06-1980
27-05-1980
27-10-1979
18-08-1980
09-09-1978
08-07-1969
04-10-1974
08-06-1978
28-02-1981
22-06-1979
19-06-1980
13-02-1974
18-06-1980
04-07-1975
06-04-1980

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058

303078
DHILLESWARA RAO
SALACHI
303115
161809
KASIPETA
RAVINDER
303190
162475
VUPPALA PAVAN
KUMAR
303301
160098
MAKATLAL
VANKANAVATH
303388
200303388 MADHU SUDHAN
K
303415
160675
RAJASEKHAR REDDY
R
303428
160830
TUMMALAPALLI NAGA VENKATAKUMAR
MANI
303494
160511
KRISHNA REDDY
T
303639
VITHAL NAIK RATHOD
N
303652
JEEVAN KUMAR
NENAVATH
303661
RAVINDAR
PORIKA
303673
NARSIMHULU
AEDE
303679
160893
GAMIDI RAVI SANKARA SRINIVASA
RAO
303680
160372
MOIZUDDIN
MOHAMMAD
303704
RAJU
DASARI
303706
200303706 SRINIVASA RAO
POLUKONDA
303718
160506
ASHOK KUMAR
DEVU
303719
160509
KRISHNA KISHORE
BHOGI
303726
14001
SRINIVAS
KOVOORI
303983
161532
PREMCHAND
KAMBHAMPATI
304007
160471
SOUMYA
KANTA RATH
304009
SREENIVASULU
K
304086
161009
SRINIVASA RAO
NAGALLA
304140
4536
MOHAN RAO
PEDUMAJJI
304153
160460
SADHANA KRISHNA
PL
304162
160306
PRABHAKAR
KA
304250
200304250 D SREEDHAR
REDDY
304631
KESAVA KUMAR
YALAVULA
304711
161806
CHEVULA
KANAKALINGAM
304891
161290
NAVUDURI NAGA VENKATA SIVAPRASAD
304930
160679
GOWRI SANKAR
DASIREDDI
305641
SURESH
VADDI
305642
161041
SK
BASHA
306077
160110
HEERAMAN
NUNAVATH
306248
160366
SRINIVASA RAO
ALURU
306264
160639
SREEDHAR
B
306278
160521
SREENIVASULU
A
306387
209804
PARTHA SARATHI
MANIPATI
306390 209744 ENO:2608DEVACHAND NAIK
N
901386
CHUNCHU
CHANDRAMOULI
1002617
KIRAN KUMAR
MAHANTHI
9840520
LAKSHMI SUDHA
R
97502051
VARA PRASADA RAO
NEELAM
97502373
103289
RAMANJANEYULU
ATKUR
97601073
32500
RAMANA MURTHY
CSV
97601318 201793 / 5001169ZILANI BASHA
SHAIK
97601703
SIVA RAMA KRISHNA SASTRY
CHERUVU
97601708
200223
CHANDRA SEKHAR
ABBURU
97602498
201034
NAGESWARA RAO
NAGUMOTHU
97602540
109214
RAJENDRA PRASAD SINGH
BONDILI
97605736
32532
VENKATA SESHA KUMAR
KANDALAM
97608756
103001
PRASAD
PONNARSU
97700654
150756
VENKATA NARAYANA
PAIYINTI
97701579
150686
SUBHASHINI
GUTTIKONDA
97702246
106339
RAMA KRISHNA
S
97703072
RAMAPULLA REDDY
N
97703163
23002
NANDAIAH
THALLAPALLE
97801826
150213
TRINADHA BHAVANI SANKARA MURTY
PURIGALLA
97801872
106362
KRISHNA RAO
MP

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional

Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer

Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Division Engineer
Division Engineer
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
Division Engineer
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

VisakhapatnamTD
Karimnagar TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
West Godavari
CO Hyderabd
Medak TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Medak TD
VisakhapatnamTD
Nizamabad TD
Warangal TD
Krishna TD
Hyderabad TD
Srikakulam TD
Nizamabad TD
Krishna TD
CO Hyderabd
Anantapur TD
East Godavari
VisakhapatnamTD
Karimnagar TD
Anantapur TD
CO Hyderabd
Nellore TD
CO Hyderabd
West Godavari
Srikakulam TD
Guntur TD
A.P. Circle Off
CO Hyderabd
Prakasam TD
Hyderabad TD
Cuddapah TD
Chittoor TD
CO Hyderabd
Adilabad TD
CO Hyderabd
Prakasam TD
VisakhapatnamTD
Kurnool TD
West Godavari
Nellore TD
CO Hyderabd
Vizianagaram TD
West Godavari
Kurnool TD
Chittoor TD
Hyderabad TD
Kurnool TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Kurnool TD
East Godavari
Hyderabad TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

15-06-1974
22-08-1975
10-06-1980
18-06-1977
05-08-1973
11-01-1979
18-12-1979
16-01-1977
10-03-1974
01-08-1976
24-06-1979
01-01-1972
05-08-1979
01-05-1979
09-03-1977
26-01-1969
07-04-1976
25-07-1979
20-06-1978
06-06-1979
15-07-1979
01-05-1974
15-07-1976
05-06-1979
07-07-1981
04-03-1980
23-07-1976
31-12-1980
01-05-1979
09-07-1980
25-08-1980
09-09-1972
15-08-1979
11-03-1973
29-08-1975
26-08-1976
12-05-1980
17-08-1980
30-04-1979
03-04-1984
18-05-1986
29-06-1962
01-06-1957
16-02-1957
31-03-1958
01-09-1957
25-02-1957
04-08-1957
01-07-1957
01-07-1957
20-04-1957
01-07-1958
06-01-1958
11-05-1957
20-06-1958
02-09-1957
02-06-1958
01-05-1958
15-12-1956

1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117

97802357
97803428
97900794
97901749
97901820
97902014
97902040
97902187
97902254
97902336
97902343
97902483
97902884
97903662
97903668
97903943
97904254
97904664
97905774
97910923
98000509
98000917
98000920
98001216
98001771
98002042
98002059
98002359
98002427
98002480
98002487
98002522
98002539
98002541
98002553
98002574
98002575
98002590
98002602
98002617
98002663
98002669
98002728
98002743
98002759
98002766
98002794
98002855
98002863
98002873
98002900
98002933
98002957
98002959
98002978
98003040
98003228
98003369
98003420

208092
106931
104083
101685
105231
5001267
106312
AIS102233
203001
205532
30362
203161
203196
111445
200187
102834
200811
30969
34551
31745
104907
5002024
150699
208061
150685
17791
17387
30405
17436
200715
110094
33840
36398
201992
206511

33364
203459
32487
30382
150635
33370
36341
162455
200721

ANJANEYA REDDY
DONDETI
Group B
VISHNU NAGESWARA RAO
MADA
Group B
MADHAVA RAO
J
Group B
SARASWATHY
SURESH
Group B
NAGESWARA RAO
K
Group A
CHALAPATHI RAO
PADAGA
Group B
KONDAPALLI SREE RAMA CHANDRA
MURTHY
Group B
SATYANARAYANA
G
Group B
GOPALA KRISHNA ANANTA PADMANABHA
KOVVALI SARMAGroup B
DURGA PRASAD
TURAKA
Group B
RAMA GOPAL
GANDIKOTA
Group B
SIVA PRASADA RAO
VUTUKURI
Group A
BALIRAM
BANOTH
Group B
VIDURAIAH
M
Group B
RAMAMOHAN
E
Group B
SIVA REDDY
M
Group A
PAPI REDDY
Y
Group B
SESHAVATARAM
SV
Group B
UMAMAHESHWAR
Group A
GANDHI
K
Group A
SAMPATH KUMAR SARMA
UMMETALA
Group A
RAMA RAO
RVSN
Group B
RAMBABU
DT
Group B
MALLESWARA RAO
Y
Group A
SURYA PRASADARAO
KASINA
Group B
RAJA BABU
N
Group B
ROJA SURYA KUMARI
R
Group B
CHANDRA SEKHAR RAO
DARNA
Group B
SIVA PRASAD
NARAYANAM
Group B
SUBASH
DANTALA
Group B
VENKATA RAMANA MURTHY
KONAKANCHI
Group A
JALLURI VENKATA BAPA
RAO
Group A
VENUGOPAL
MUDUNURU
Group A
VANA PADMA RAO
VANNEMREDDY Group B
GVVSN
CHOWDARY
Group A
VENKATAIAH
PASUPULETI
Group B
MOTILAL
TEJAVATH
Group B
NAGARATNA VIJAYA KUMAR PENUBHOTU
Group B
SAMBASIVARAO
YECHCHINA
Group A
SATYA VARA PRASAD
KANTAMNENI
Group A
PRABHAKARA RAO
K
Group B
VENKATESWARA RAO
UNDAMATLA
Group B
KRISHNA KUMARI
KARAMCHETI
Group B
CHANDRA RAO
BODAPATI
Group B
SWARNA KUMARI
KAMINENI
Group B
MURTHY
RGK
Group A
RAMANA NAIK
SV
Group B
SATYANARAYANA
K
Group A
JAYASREE
R
Group B
SUDHEER
D
Group A
NARSIMHA
MALKARI
Group B
SRIRAMULU
BALU
Group B
VENKATA GOPALA KRISHNA MURTHY
KASIBHOTLA
Group A
VENKATESWARA RAO
CHENNUPATI
Group A
PADMA SARMA
MUKKAVILLI
Group B
SATYANARAYANA
KVN
Group B
MUTYAM JAYARAM
MATTA
Group A
RATNA PRAKASH
ACHYUTA
Group B
SIVA REDDY
CHALLA
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
AGM
Division Engineer
AGM
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
Division Engineer
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
Division Engineer
AGM
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Hyderabad TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Chittoor TD
Hyderabad TD
East Godavari
Krishna TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Nellore TD
Guntur TD
Karimnagar TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Kurnool TD
Hyderabad TD
West Godavari
Cuddapah TD
Guntur TD
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
Vizianagaram TD
VisakhapatnamTD
Srikakulam TD
VisakhapatnamTD
Krishna TD
West Godavari
Khammam TD
CO Hyderabd
Krishna TD
West Godavari
Krishna TD
Guntur TD
East Godavari
Prakasam TD
Krishna TD
Krishna TD
Vizianagaram TD
Krishna TD
Chittoor TD
East Godavari
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Hyderabad TD
CO Hyderabd
CO Hyderabd
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Warangal TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Guntur TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Krishna TD
Guntur TD

MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE

20-04-1957
01-01-1957
27-03-1959
26-01-1958
10-04-1958
18-06-1958
09-05-1958
16-12-1957
05-11-1958
22-10-1959
01-07-1958
06-02-1957
03-10-1958
12-06-1959
17-12-1957
01-06-1959
20-10-1959
16-04-1959
08-07-1957
05-03-1958
17-06-1958
23-06-1957
05-10-1960
10-04-1957
01-01-1960
18-03-1957
16-03-1960
01-12-1960
01-06-1958
15-06-1958
12-05-1958
25-12-1957
15-06-1957
16-10-1957
10-10-1957
08-07-1960
21-05-1960
06-10-1958
15-04-1958
01-02-1958
01-07-1957
10-12-1957
08-05-1961
01-12-1958
06-10-1958
20-09-1958
09-03-1959
15-09-1958
28-04-1959
01-06-1958
07-08-1961
01-07-1959
24-07-1959
24-05-1959
29-04-1962
10-12-1957
01-10-1958
16-12-1959
07-11-1957

1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176

98003675
98003933
98003998
98004190
98004274
98004479
98004613
98004715
98004784
98004972
98004975
98005117
98005514
98005539
98005542
98005878
98007217
98008631
98010174
98010812
98011666
98012403
98012435
98012441
98012442
98012445
98012577
98100961
98102065
98102211
98102390
98102460
98102963
98102997
98103050
98103355
98103433
98103438
98103516
98103564
98103587
98103682
98103815
98103816
98103976
98103983
98103985
98103987
98104006
98104050
98104053
98104074
98104103
98104126
98104145
98104461
98104758
98104964
98105136

110015
108080
150705
101807

SURYAPRAKASH
PANTUKALA
Group B
PRASAD
SV
Group A
BABAIAH
O
Group B
SWAMI BOB
VIPPARTHI
Group A
BRAHMANANDA THIRDHA PRASAD
MULUPURU
Group A
206576
PALLAM RAJU
P
Group B
31937/17973 SANGAPPA
PATLOLLA
Group A
26217
SHANKER
RATNAVATH
Group A
205331
RAMBABU
B
Group B
110485
SARAT BABU
P
Group B
106314
PRASAD
TAB
Group B
209643
VENKATARAMUDU
BOYA
Group B
17645
MOHANA RAO
AGRK
Group A
SRINIVASA CHARI
T
Group A
NAGARJUNA
CH
Group A
SHIVA CHARAN
P
Group A
36253
RAMA CHANDRA RAO
KOTA
Group A
37815
HIMAYA RANI
P
Group A
30840
CHANDRASEKARAN
KANNAPPAN
Group A
104038
VEERAIAH NAIDU
NAGINENI
Group B
5001642
GOPALAKRISHNA REDDY
OBILI
Group B
201802
RAMESH REDDY
P
Group B
33374
SATYANARAYANA
PVD
Group A
RAVI KUMAR REDDY
VANGA
Group B
36492
NAGENDRA
R
Group A
LALAPPA
Group B
111301
PRASADA REDDY CH
TS
Group B
LAKSHMI NARASAMMA
Y
Group B
111771/5051101 GOVARDHAN
M
Group B
KATYAYANI
MRK
Group B
VIJAY
P
Group B
101656
RAJESWARI
K
Group B
201503
SIVARAMA KUMAR
BHETANABHOTLA Group B
105789
MUNISWAMY RAJU
RAMAYANAM
Group B
VIDYASAGAR
PULLAKANDAM Group A
111737
NAGARAJU
VEMULA
Group B
SURENDER SINGH
BHATTI
Group B
200183
ISRAEL
CHINNAKATTI
Group B
205765
RAMACHANDRA REDDY
KANAMATAREDDYGroup B
107383
GOPALA KRISHNA BENARJI
KONDEPUDI
Group B
101980
MRUTHYUNJAYA PRASAD
PULAVARTHI
Group B
36304
LALITHA
N
Group A
36971
ADI PATTABHI RAMAYYA
N
Group A
SESHA KRISHNA MURTHY
N
Group B
101785
NAGALAKSHMI KUMARI
V
Group B
32324.01
SREE RAMA MURTHY
NV
Group A
34704
BALASUBRAMANIAM
VENKATESAN
Group A
MYSAIAH
I
Group B
150573
ABDUL JANI
MULLA
Group B
103065
NARASIMHA MURTHY
AVL
Group B
111801
SATYA SRINIVAS
N
Group B
198104074 UPPADA MOHAN
DAS
Group B
38032
VENKATA BHASKARA RAO
GUDLADONA
Group A
106715
PRASADA MURTHY
PUVVADA
Group B
106937
SRINIVASA RAO
RYALI
Group B
111779
SREEDHARA RAO
VEDAVALLI
Group B
112254
VEERA VENKATA KRISHNA MURTY
NITTALA
Group B
206591
VENKATA MANGARAJU
PEDDIRAJU
Group B
17646
SRINIVAS
P
Group A

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager

SDE
AGM
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
AGM
AGM
AGM
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Hyderabad TD
Anantapur TD
Anantapur TD
East Godavari
CO Hyderabd
East Godavari
Hyderabad TD
Nizamabad TD
West Godavari
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Chittoor TD
East Godavari
CO Hyderabd
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Krishna TD
Anantapur TD
Chittoor TD
Guntur TD
Anantapur TD
Chittoor TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Mahaboobnagar
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
VisakhapatnamTD
Hyderabad TD
A.P. Circle Off
Chittoor TD
CO Hyderabd
Anantapur TD
Warangal TD
Nellore TD
West Godavari
Krishna TD
Krishna TD
CO Hyderabd
West Godavari
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Nalgonda TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Krishna TD
Vizianagaram TD
East Godavari
VisakhapatnamTD
Anantapur TD
Prakasam TD
East Godavari
Cuddapah TD
CO Hyderabd
Karimnagar TD
Hyderabad TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

13-07-1958
19-07-1958
01-08-1958
07-06-1958
01-07-1958
02-04-1960
22-11-1958
21-01-1961
20-04-1959
01-05-1958
21-04-1962
01-07-1960
16-09-1958
23-08-1958
01-05-1958
16-09-1957
28-08-1958
06-05-1958
10-09-1959
12-01-1959
15-08-1959
01-06-1960
12-05-1959
08-07-1959
23-05-1957
20-09-1959
22-01-1959
01-01-1960
03-01-1963
28-03-1960
15-08-1958
05-02-1958
25-06-1961
01-07-1957
15-01-1958
01-07-1959
02-06-1961
01-07-1958
28-02-1959
13-07-1959
18-04-1958
30-06-1960
05-11-1958
12-07-1958
14-08-1959
01-06-1960
01-08-1960
01-02-1959
15-08-1962
20-05-1960
27-05-1961
13-08-1961
24-08-1962
10-08-1959
01-06-1962
01-07-1960
16-06-1961
02-04-1961
01-08-1959

1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235

98105250
98105286
98105420
98105682
98106075
98106333
98106628
98106774
98106924
98107039
98107179
98107383
98107398
98107409
98107430
98107436
98107438
98107439
98107462
98107477
98107484
98107487
98107921
98108459
98108934
98109192
98109732
98109857
98110589
98114113
98114271
98116699
98116754
98116825
98116828
98117169
98200723
98201142
98201428
98201447
98201482
98201548
98201597
98201644
98201844
98202076
98202502
98203528
98203532
98203539
98203630
98203633
98203759
98203777
98203778
98203838
98203859
98203865
98203875

107122
150768
107752
111297

34325
13563
111268
110263
106885
150726
36269
36315
34948
30569
107273
106400
205408
36292
101841
200795
5001878
150815
200971

36929
32404
104206
32106
32558
107805

36369
203289
34492
161569
36317
32403
32498
32380
32562
32181
32359
110511
206218

NAGESWARA RAO
VALLURI
Group B
LAKSHMINARAYANA
M
Group B
RAVINDRANATH
M
Group B
VENKATA REDDY
NALLAMILLI
Group B
BALAIAH
Y
Group A
P R K D V PANDARI
NATH
Group B
PANDU RANGAM
BODAPUNTI
Group B
JAGANNATHA RAO
KOTHA
Group B
ANANDA SWAROOP
NELATURU
Group A
RAMULU
K
Group B
LAKSHMI SATYA PRASANNA KUMAR
TEKUMUDI
Group B
RAMCHANDER
R
Group B
K
DAKSHINA MURTHYGroup B
SHANKAR DAS
D
Group B
SUBHAN REDDY
R
Group B
RAVINDRA NATH
M
Group A
YADAGIRI NARSAIAH
P
Group A
VEERA VENKATA SATYA VENU ALLAM
Group A
SATYANARAYANA II
K
Group A
DURGA RANI
P
Group B
NARSING RAO
P
Group B
VIJAYA
G
Group B
MOHAMMAD BASHA
N
Group A
SURYA JANARDANA
A
Group B
VENKAT RAMULU
S
Group B
HARI PRASAD
M
Group B
KHALEELUDDIN
SYED
Group B
SUBBARAYUDU
PENUBADI
Group B
SRINIVASA RAO
KONIDENA
Group B
JOGESWARA RAO
ADABALA
Group B
MEHAR PRASAD
EDDIMI
Group B
SAYANNA
G
Group B
SURYA NARAYANA
THOGITI
Group B
DR SIVA PRASAD
P
Group A
JAGANNADHA RAO
A
Group A
REGANTI
VIJAYALAKSHMI Group B
JANAIAH
M
Group A
CHAINULU
DSSY
Group A
PRAKASA RAO
DVS
Group A
RAMA KRISHNA
URITI
Group B
ANANTHAIAH
C
Group A
KOTESWARA RAO
A
Group B
RADHA LAKSHMI
KRALETI
Group B
CHANDRA LAL
KK
Group B
MURTHY
KSSN
Group B
NARASIMHA MURTHY
KOLLURU
Group A
BHASKARA RAO
VOONNA
Group B
SAILAJA RANI
DAMISETTI
Group A
SUDHAKARA RAO
BOPPANA
Group A
MURTY
DNS
Group A
MURALI KRISHNA
KAVI
Group A
VENKATA RAJENDRA KUMAR
SINGAMSETTI
Group A
SURYA NAGALINGESWARA RAOVEMURI
Group A
CHINNAM RAJU
KALLEPALLI
Group A
SUBBA RAO
GUDURU
Group A
VENKATA LAKSHMI RANI
NAMUDURI
Group B
CHANDRA SEKHAR RAO
VINNAKOTA
Group B
KRISHNA MURTY
NARALASETTI
Group B
BABU
B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
AGM
Division Engineer
AGM
AGM
AGM
SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
AGM
AGM
Division Engineer
Division Engineer
AGM
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

West Godavari
Cuddapah TD
Cuddapah TD
CO Hyderabd
Anantapur TD
West Godavari
Hyderabad TD
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Nizamabad TD
VisakhapatnamTD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Krishna TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Hyderabad TD
West Godavari
Adilabad TD
Chittoor TD
Khammam TD
Hyderabad TD
Vizianagaram TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Kurnool TD
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
CO Hyderabd
VisakhapatnamTD
Medak TD
CO Hyderabd
Krishna TD
Srikakulam TD
VisakhapatnamTD
Srikakulam TD
Srikakulam TD
Hyderabad TD
A.P. Circle Off
West Godavari
East Godavari
East Godavari
Krishna TD
Hyderabad TD
Krishna TD
East Godavari
Krishna TD
East Godavari
Anantapur TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE

19-07-1960
01-04-1961
04-07-1961
15-06-1960
01-06-1961
27-05-1961
20-01-1960
16-10-1958
15-11-1960
05-12-1959
17-10-1960
10-03-1958
25-12-1957
07-03-1959
01-06-1960
01-07-1960
03-05-1960
21-08-1961
04-11-1958
02-03-1960
21-10-1958
22-12-1960
01-06-1960
22-03-1959
10-07-1958
05-06-1961
22-01-1958
01-07-1962
14-09-1961
01-06-1958
15-01-1962
21-07-1958
02-09-1960
14-08-1959
19-05-1958
19-04-1958
10-02-1958
14-03-1960
29-08-1959
16-03-1959
15-08-1960
08-03-1960
21-07-1960
27-05-1961
05-08-1961
28-09-1959
08-03-1962
03-09-1960
27-05-1960
15-04-1960
15-01-1960
30-06-1959
08-08-1960
04-06-1959
15-06-1958
01-10-1962
19-12-1960
01-01-1963
01-08-1961

1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294

98203900
32257
SRINIVASA RAO
VOLETI
98203925
32236
VENKATA SANYASI RAJU
KRALETI
98203984
VENKATESWARA RAO
TALLURI
98204051
MANYA
98204053
205649
SREENIVASA RAO
KANDRA
98204069 STAFF NO.150789KANAKA DURGAMBA
M
98204076
162365
VENKATESWARA RAO
K
98204092
105874
MURALI DHARUDU
VADDI
98204136
SASANKA KUMAR
N
98204170
106860
PRASAD
M
98204180
209593
MADHUSUDHAN RAO
YERABACHU
98204264
MURALIDHAR
SATKURI
98204269
150762
PRASADA RAO
MATTAPARTHI
98204307
SREENIVASA MURTHY
BUDIMELLI
98204357
108269
MAHABALESWARA GOWD
D
98204381
202425
SRINIVASU
MADHIRA
98204398
SUDHAKAR
S
98204579
32514
ANANTHA KASI RAO
VITTA
98204785
34462
B RAMA
KRISHNA
98204786
150797
KASIVISWANADHAM
TARLANA
98204824
31959
SRIDHAR
R
98204891
VENKATA RAMACHANDRA RAOPABBARAJU
98204900
34322
SALEEM
SHAIK
98204963
32596
VENKATA SIVA RAM PRASAD
KURNALA
98205080
36487
PRABHAKAR
KATAKAM
98205284 198205284/32451KRISHNAMURTHY
VANA
98205477
201781
VENKATESWARA RAO
PANAKALA
98205493
200955
HANUMANTHARAO
KUDUMULA
98205602
32461
VEERA VENKATA SATYANARAYANA
TIRUMALASETTI
98205716
SREESAILAM
KUDAKA
98205887
33605
MADHAVARAO
CH
98205889
34418
ABDUS SALAM
MOHD
98205891
RAMACHANDRA
T
98205957
35395/16576 MURALI MANOHAR REDDY
V
98206388
30976
RAGHAVA RAO
KAKULAPATI
98206679
33745
VENKATA SATYA VARA PRASAD JANDHYALA
98206860
SUDHAKAR
LINGAM
98207061
111326
REDDAPPA
O
98207264
201928
VENKATESWARLU
K
98207313
200708
KRISHNA PRASAD
NSR
98207445
198207445 SABBANI
LIMBAGIRI
98207653
150766
RAMABRAHMAM
M
98207813
GANGA MOHAN RAO
G
98207826
105191/27594 LIST NO
SRINIVAS
6
NANDIVADA
98207828
32588
BALARAMAKRISHNA
B
98207889
109681
RAVINDRANATH
A
98208097
DAYANIDHI
KESHANNAGARI
98208285
SHYAMALA
YENUGU
98208409
BASHA VALI
SYED
98208439
109614
KAMBAGIRI
A
98208639
32364
VENKATAVADHANI
AKELLA
98209763
37522
MALLIKARJUNUDU
TV
98209765
36310
PRAKASH
E
98210617
STR32308
E LAKSHMI
NARAYANA
98210914
32603
SRINIVASA MURTHY
S
98210956
JAGADEESH
TOMPALA
98211242
BANGARA RAJU
MVR
98213266
KOUNDILYA KUMAR
D
98217342
34525
KAMESWARA RAO
PV

Group A
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A

Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager

Division Engineer
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
AGM
AGM
AGM
Division Engineer
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
AGM
AGM
SDE
Division Engineer
Division Engineer
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE

AGM
AGM
AGM
SDE
AGM
AGM
AGM

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

CO Hyderabd
Krishna TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Khammam TD
East Godavari
Nalgonda TD
Anantapur TD
East Godavari
CO Hyderabd
Krishna TD
CO Hyderabd
Srikakulam TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Guntur TD
Guntur TD
Karimnagar TD
Nellore TD
CO Hyderabd
Guntur TD
East Godavari
VisakhapatnamTD
West Godavari
East Godavari
Mahaboobnagar
Adilabad TD
West Godavari
Prakasam TD
Warangal TD
Cuddapah TD
West Godavari
Hyderabad TD
Nizamabad TD
Hyderabad TD
Warangal TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
Mahaboobnagar
Anantapur TD
East Godavari
Hyderabad TD
Karimnagar TD
East Godavari
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

31-07-1959
01-08-1960
02-09-1959
02-01-1962
15-06-1962
23-11-1958
05-11-1961
18-10-1960
15-02-1958
01-07-1960
10-01-1957
15-02-1963
02-04-1963
03-08-1959
06-01-1961
01-10-1958
13-11-1961
10-07-1960
29-08-1957
30-08-1961
30-06-1960
15-12-1960
27-12-1959
30-06-1960
10-06-1960
01-08-1960
14-06-1958
22-04-1961
30-07-1960
15-04-1957
15-06-1960
01-07-1960
05-07-1961
21-06-1960
12-05-1959
02-07-1958
09-09-1959
01-06-1962
10-06-1959
15-12-1962
06-07-1962
03-07-1957
15-06-1958
17-03-1959
12-05-1958
11-01-1958
02-02-1957
15-06-1961
01-07-1959
26-08-1960
25-11-1961
01-04-1960
26-12-1960
27-08-1960
01-07-1959
05-05-1963
23-05-1960
09-02-1959
07-07-1961

1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353

98218277
98218326
98218451
98218466
98300582
98301160
98301170
98301370
98301398
98301492
98301559
98301781
98301976
98302075
98302931
98303333
98303335
98303456
98303560
98303581
98303693
98303744
98303750
98303797
98303799
98303816
98303824
98303874
98303947
98303992
98303993
98304028
98304047
98304106
98304190
98304215
98304294
98304682
98304725
98304847
98305042
98306432
98307120
98307541
98308336
98310613
98310894
98314772
98315016
98315821
98317930
98318114
98400552
98400665
98400666
98400719
98400805
98400820
98400838

205065
200400
104386

32517
200677

35456
32479

201197
209565
206336
205142
202284
32970
32519
36472
150192
111763
106032

34684
107320
209361
108786
102760
102326
32581
110783

200837
104346
35474

161677
32440
105463
11068
162448
201820

102901

GOPALA RAO
YSSS
SRINIVAS
YK
SASTRY
VVSRK
NARAYAN RAO
RAGHUMA REDDY
MARYADA
KRISHNA PRASAD
AVS
KAMESWARA RAO
CH
JYOTHI
P
VENKATA RAO
A
VISHWANATH
C
BHASKARA RAO
BVN
ROHINI
HOSAD
MAHESWARARAO
POTNURU
VIJAYA
L
MANOHAR REDDY
THANATI
JAGANMOHINI
CHERUKURI
ELLAIAH
PALYAM
ADI SESHU VARA PRASAD
ANUPOJU
RAMABRAHMAM
POTTIMUTYAPU
DASARI SIVA KANNAIAH
REDDY
SUBBA RAO
CHILAKAPATI
KRISHNA PRASAD REDDY
VUYYURU
MURALI MOHAN
MOTURU
VENKATESWARA RAO
SEELABOYINA
SATYENDRA RAJA BABU
ANNAMADEVULA
SRINIVASA RAO
IDUPULAPATI
SYAMA SUNDARA RAO
KASI
LAKSHMI NARAYANA
MUNIPALLE
SRINIVASA RAO
THOTA
SAI BABU
B
BHAGAVANTHAIAH
CH
ABID ALI
SYED
VENKATESWARA RAO
MADALA
DURGA PRASAD REDDY
M
SAMBASIVA RAO
MATTUPALLI
NANCHARAIAH
PANTHAGANI
LAKSHMI MURALI KRISHNA KUMARI
VANAPAMULA
MAREMALLA
SREEDHAR
BALYA NAIK
ISLAVATHU
RAMUDU
G
VENKATA KESAVA KUMAR
TADEPALLI
VENKATA SIVA KUMAR
C
VENKATARATNAM
MGN
PRASAD RAJU
CH V V S V
CH V
NARAYANA
RAJENDRA PRASAD
N
SIDDAPPA
DEVENAPALLI
VENKATA NIRMALA
YERASURI
NANDINI KAMATH
SIVABRAHMANANDA RAO
ALLURI
SUBBA REDDY
KV
MURALI
B
GN
SRINIVAS
KRISHNA KUMARI
K
ANNAPURNA
BVV
VEERA NAGESWARA REDDY
PASAM
PADMAVATHI
BANDHAKAVI
VENKATA RAMANA RAVI SANKAR
VADAPALLI
VIJAYA LAKSHMI
K

Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager

SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
AGM
SDE
SDE
AGM
SDE
Division Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
AGM
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE

AGM

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

West Godavari
Krishna TD
Nalgonda TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
CO Hyderabd
VisakhapatnamTD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
CO Hyderabd
VisakhapatnamTD
Anantapur TD
VisakhapatnamTD
VisakhapatnamTD
Nellore TD
East Godavari
Chittoor TD
Prakasam TD
Krishna TD
Krishna TD
East Godavari
Krishna TD
Krishna TD
Hyderabad TD
East Godavari
Prakasam TD
Prakasam TD
CO Hyderabd
Prakasam TD
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Mahaboobnagar
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Guntur TD
Guntur TD
Hyderabad TD
Guntur TD
Krishna TD
Mahaboobnagar
Hyderabad TD
Hyderabad TD
West Godavari
Hyderabad TD
Khammam TD
Hyderabad TD
Mahaboobnagar
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Prakasam TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
VisakhapatnamTD
VisakhapatnamTD
CO Hyderabd
VisakhapatnamTD
VisakhapatnamTD
Hyderabad TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE

08-05-1960
28-05-1962
05-08-1961
02-04-1960
15-12-1958
10-01-1963
12-07-1958
09-10-1962
01-09-1959
13-03-1958
28-08-1960
12-09-1960
14-08-1958
20-05-1961
07-06-1963
04-02-1962
15-01-1957
10-11-1960
10-04-1962
24-04-1962
23-12-1959
05-06-1959
01-06-1959
25-01-1959
25-06-1959
19-03-1962
15-10-1961
10-05-1959
02-03-1964
10-03-1958
14-04-1964
06-06-1961
20-06-1961
07-07-1961
15-02-1962
15-04-1960
20-09-1958
03-06-1959
10-12-1958
19-04-1962
10-12-1960
30-06-1962
03-06-1962
15-12-1961
02-05-1960
05-12-1960
01-06-1959
13-08-1960
20-05-1959
01-07-1959
10-07-1963
05-05-1962
01-06-1962
01-06-1960
16-08-1963
15-12-1962
01-08-1961
01-06-1964
30-09-1960

1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412

98400839
PRABHAKARA SASTRY
PILLUTLA
98400899
VENKATA RAMANA MURTHY
A
98400963
105948
VIJAYA BABU
K
98401016
32328
KANAKA DURGA RAO
KAVALA
98401175
209566
BALAKRISHNA
KURAKULA
98401188
111751
NAGARAJU
SUNKARI
98401214
PRAKASARAO
CHINTA
98401241
MURALI KRISHNA
N
98401321
SRI KUMAR
DVS
98401387
202375
SRINIVASARAO
AYYAGARI
98402054
106909
VENKATESWARA RAO
MUPPASANI
98402132
108408/31199 VENKATESWARA RAO
KUCHIBHATLA
98402143
ASHOK BABU
KEMISETTY
98402226
150522
NAGA PRAKASH
NARLA
98402269
35588
UPLANCHWAR
SN
98402283
108962
BHUJANGAM
JOSHI
98402289
35586
VISWANATH
AYYALARAJU
98402317
104353
NARASIMHARAO
BALA
98402322
103368
RADHA RANI
KSHATRI
98402341
UMA RANI
Y
98402342
36883
VENKATA SESHU
V
98402343
34979
SUBBA RAO
AV
98402345
BHASKAR
P
98402360
AIS36828
RAMANA
JV
98402366
35044
PRASAD
V
98402378
RAMADEVI
G
98402409
NARASIMHA SWAMY
D
98402411
103400
SATYANARAYANA
JAVVADI
98402413
RAJ KUMAR
NB
98402425
AIS36820
LAKSHMI KANTHA RAO
N
98402485
103998
NARASIMHA RAO
BANDARU
98402489
201760
KASI VISWANADHAM
K
98402492
108103
SRINIVASA RAO
KUNAPULI
98402528
111713
PRASADA RAO
TATA
98402529
34695
BADRINARAYANAN
J
98403366
150713
CH MANGATHAYARU
N
98403552
SHARIFODDIN
T
98404029
206354
RUSHI KESWARA RAO
CHUNDURI
98404342
34893
VENKATA PRASADA RAO
BHADRIRAJU
98404456
34946
TRINADHA KUMAR
D
98404459
AIS36834
VENKATA RAMANA
K
98404460
34750
VEERA MADANA MOHANA REDDY
BOLLAREDDY
98404468
35036/17928 SAI LAXMI NARAYANA
VADDIPARTI
98404496
ASHOK
D
98404499
AIS36818
MAHESH
98404501
36714
VITHAL
SSG
98404669
HRMS:198404669/ STAFF NO.35062
B KOTI SWAMY
GUPTA
98404700
VENKATA SESHU RAMA RAO
TADINADA
98404743
VENKATA KRISHNA RAO
KOLLI
98404752
34966
MOHANA REDDY
B
98405115
35049
A SRINIVASA
MURTHY
98405205
34709
LAKSHMI SUDHA
R
98405466
B V SUBBA
RAO
98405513
YADAGIRI REDDY
K
98405614
35735
DATTATREYA
GV
98405810
198405810 T RAVI PRAKASH
RAO
98405904
206471
NAGABHOOSHANAM
GOSIKE
98406079
RAMESH
P
98407986
35658
RAMACHANDRA
RENTALA

Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A

Sub Divisional Engineer


Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager

Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
AGM
AGM
AGM
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
AGM
AGM
AGM
AGM
AGM
SDE
AGM
Division Engineer
Division Engineer
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
AGM

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Khammam TD
VisakhapatnamTD
West Godavari
East Godavari
Srikakulam TD
Vizianagaram TD
Srikakulam TD
VisakhapatnamTD
VisakhapatnamTD
Vizianagaram TD
Krishna TD
Krishna TD
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Nizamabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Khammam TD
Guntur TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Vizianagaram TD
Vizianagaram TD
Vizianagaram TD
Prakasam TD
Hyderabad TD
Anantapur TD
VisakhapatnamTD
Nellore TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Adilabad TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Khammam TD
Hyderabad TD
Krishna TD
Chittoor TD
Adilabad TD
Prakasam TD
Nalgonda TD
Hyderabad TD
Medak TD
VisakhapatnamTD
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
CO Hyderabd

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

15-06-1963
07-04-1965
26-07-1961
21-07-1958
16-05-1959
01-07-1963
10-06-1962
24-07-1960
18-04-1965
01-07-1963
24-07-1964
24-12-1961
15-07-1961
20-02-1964
08-06-1959
15-07-1963
06-09-1960
16-08-1959
15-06-1961
09-08-1960
15-07-1960
25-06-1961
28-02-1962
25-07-1959
03-07-1961
05-10-1960
15-06-1962
15-06-1960
14-11-1959
12-08-1961
15-02-1961
02-05-1963
10-06-1965
01-07-1962
09-04-1962
15-06-1961
01-06-1961
01-11-1961
15-09-1960
12-02-1960
01-04-1963
19-07-1958
15-01-1961
02-09-1960
10-06-1962
19-09-1961
01-09-1960
23-06-1960
18-07-1962
23-08-1960
24-03-1961
29-06-1962
01-03-1960
18-01-1965
06-05-1961
08-07-1962
05-06-1964
05-06-1958
20-07-1961

1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471

98408001
98408804
98409632
98500349
98500414
98500421
98500442
98500644
98500692
98500857
98500945
98500952
98501029
98501059
98501090
98501099
98501109
98501136
98501139
98501163
98501199
98501220
98501247
98501296
98501305
98501325
98501334
98501338
98501372
98501384
98501400
98501430
98501515
98501676
98502079
98502085
98502274
98502511
98502535
98502563
98502564
98502565
98502566
98502587
98502598
98502600
98502610
98502613
98502617
98502623
98502636
98502797
98502821
98502848
98503122
98503294
98503831
98503837
98504173

34942
201130
112151
35901

N SREENIVASA
REDDY
BHASKAR REDDY
R
KRISHNA RAO
J
VEERA VENKATA RAMAKRISHNA PASUPULETI
RAO
SIVARAMA KRISHANA
G
198500421 MSVV RADHA
KRISHNA
36925
AV RAMANA
MURTHY
37965
SALARUDDIN
MD
108071
SETHU MADHAVA RAO
R
35752
BADATALA NEELAKANTESWARA RAO
104605
K SAMPATH
KUMAR
103611
VENUGOPAL
KASALNATI
201686
SRINIVAS
DEVULAPALLI
162347
SURYA KUMARI
GEDELA
104085
VYDANI VENKATA RAMA
RAO
BHANU BABU
EMANI
NAVAJEEVAN
VELAMARTI
PEDDA MOULA BAIG
MOGAL
PURNACHANDRA RAO
TADEPALLI
5001655
VEERA VENKATA SURESH KUMARADSUMILLI
5001685
RAMONJEE RAO
VADDIRAJU
107163
SATYANARAYANA
GRANDHE
PARTHASARATHY
R
SYED IMTIAZ ALI
AIS104117
VENKATADRI THURUMALAI ANANDANPILLAI
PURUSAI
NAGA PULLAIAH
E
SREENIVASA REDDY
KAPPETA
36941
VENKATESWARA RAO
LELLA
111338
SRINIVASA RAO
NEELAM
PRASAD
MANDA
107064
CHANDRA SEKHAR
SURIGUCHI
111277
SATYANARAYANA
SIMHADRI
200694
SAI BABA
NALLI
202487
EDUKONDALU
DEVARAKONDA
34692/17598 RAMAIAH
GADI
33017
RAMESH
BANGI
111483
VENKATA SUBBA RAO
OBULASETTY
201579
SITA RAMA RAO
MELLAM
VENKATA RATNAKAR
GRANDHI
VIJAYA KUMAR
B
KAMALAKARA RAO
GUDURU
RAJESHWARA RAO
DHANDE
150651
VENKATESWARLU GUPTA
BATCHU
104424
RAMACHANDRA RAO
B
35744
SUDHAKAR
S
SUBRAMANYAM
A
SRINIVAS
BOBBURI
GOPAL
PUTTA
206080
SURYA
M
104418
LAXMIDAS
R
35770
RAMANA
PV
SRINIVAS
TSS
RAMESH BABU
AVL
RAVINDRANATH
A
35095
VINAYAGAM K
M
NAGA SATYA VENKATA RAMANAGUNDU
GNANA KUMARI
C
37048
RAMANAMURTHY II
PV
BAKKAPPA
K.

Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A

Asst. General Manager


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager

AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
AGM
Division Engineer

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Hyderabad TD
Chittoor TD
Medak TD
Srikakulam TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Srikakulam TD
Warangal TD
Chittoor TD
Chittoor TD
Chittoor TD
Hyderabad TD
West Godavari
VisakhapatnamTD
Khammam TD
Nalgonda TD
Prakasam TD
Krishna TD
East Godavari
East Godavari
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Adilabad TD
Hyderabad TD
Adilabad TD
Prakasam TD
Prakasam TD
East Godavari
Warangal TD
Guntur TD
VisakhapatnamTD
East Godavari
Guntur TD
CO Hyderabd
Kurnool TD
Prakasam TD
East Godavari
West Godavari
Hyderabad TD
Nizamabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Nizamabad TD
Khammam TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
A.P. Circle Off
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Nellore TD
Prakasam TD
West Godavari
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Medak TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE

01-07-1962
02-07-1962
12-03-1963
15-08-1962
10-07-1959
22-11-1962
15-04-1961
10-05-1964
10-04-1962
05-08-1961
01-06-1961
04-07-1957
01-03-1964
01-06-1964
15-12-1960
15-06-1962
24-01-1964
01-06-1961
15-06-1960
15-10-1963
11-06-1962
07-04-1965
30-06-1958
15-07-1962
14-04-1961
26-07-1961
16-03-1964
15-05-1959
24-05-1963
01-07-1962
11-08-1963
15-03-1963
20-12-1962
10-06-1963
01-01-1960
19-11-1960
01-07-1963
15-10-1964
15-05-1962
02-09-1959
22-06-1961
24-12-1959
13-03-1965
14-12-1962
10-03-1959
02-05-1964
25-05-1962
20-05-1960
12-03-1963
28-03-1958
27-09-1960
01-05-1959
01-05-1962
20-12-1960
15-04-1961
10-07-1962
13-07-1961
17-07-1960
10-06-1960

1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530

98504520
200728
KOTESWARA RAO
M
Group B
98505127
TRACY JOHN PAUL
V
Group B
98505146
LAXMAN
S
Group B
98505278
109387
JAGANNATH RAO
CHELIKANI
Group B
98505281
110550
RAMESH
PANDIRI
Group B
98505619
36909
VIDYA SAGAR REDDY
K
Group A
98506189
205452
SAYA GOUD
SARA
Group B
98506307
111760
MOHAN RAO
KANKATA
Group B
98506409
111733
SATYANARAYANA MURTY
REDDY
Group B
98601167
VIJAYAMOHAN
SADASIVUNI
Group B
98601986
SRINIVASA RAO
CHATALA
Group B
98602093
SUDHAKAR
K
Group B
98602125
VENKATA CHALAPATHI
PEMMARAJU
Group B
98602187
SURESH
G
Group B
98602263
201995
MOHAN RAO
DODDIGARLA
Group B
98602336
111841
ANANDA MOHAN
PUPPALA
Group B
98602491
VASURAM
NENAVATH
Group B
98602920
VENKATA RAMANA MURTHY
PALAGUMMY
Group B
98603421
33066
TAMILSELVAN
R
Group A
98604335
107764
SARADA DEVI
P
Group B
98604609
KHADER
MOHIODDIN
Group B
98604970
NAGA RAJA RAO
MANTRIPRAGADAGroup B
98608128
205440
PRABHAKARA RAO
S
Group B
98608330
150678
SATYANARAYANA
B
Group B
98700980
202121
ANJANEYULU
PENDYALA
Group B
98701141
13165
GEETHA SUPRAKASH
DASI
Group B
98701283
104129
VIJAYA KUMAR
K
Group B
98701641
201105
SRINIVASA RAO
RALLABHANDY
Group B
98701774
SANAULLA KHAN
MA
Group B
98701804
5001807
DESHMUKH GANDHI
GONNABHAKTULAGroup B
98701805
150782
NAGESWARARAO
RAVIPATI
Group B
98702226
37231
SANKARANARAYANAN
S
Group A
98702372
HANUMANTHA RAO
BOMMARAJU
Group A
98702710
SIVA MANOHARA REDDY
G
Group B
98705530
5002382
HUSSAIN
PINJARI
Group B
98801872
ARJUN SINGH
GORRUMUCHU Group B
98801876
107396
VENKATA SATYA RAJESWARA RAO
CHODAVARAPU Group B
98802119
205730
JAYALAXMI
B
Group B
98802339
104767
RAVINDRANATH
A
Group B
98802457
UMASHANKAR
DOULE
Group B
98802703
200820
NAGAVENI
ALWALA
Group B
98803755
37212
NARASIMHAM
SC
Group A
98803839
162242
RENUKA RANJAN
K
Group B
98805699
104849
SAM PRASAD
J
Group B
98900538
105430
ISMAIL
D
Group B
98906506 STAFFNO-104793SASI BALA
NV
Group B
98906689
SAVARA
EBARU
Group B
98907348
209425
SHAKIRA BEGUM
SHAIK
Group B
98907390
16258
GEETHA REDDY
P
Group B
98908500
206054
NENAVATH
SHARMAN
Group B
99000136
107852
PADMASREE
MADAKASIRA
Group B
99000372
199000372 VENUGOPALA SARMA
D
Group B
99000380
108571
BASAPPA
G
Group B
99000395
DURGA
A
Group B
99000415
RAVINDRA KUMAR
B
Group A
99000424BLUEBOOK NO 110593
SRI DEVI
MADDALA
Group B
99000456
108695
NASEEMUNNISA BEGUM
KN
Group B
99000475
107595
MURALI MOHAN
KASTURI
Group A
99000492
150646
HARNATH
CHAKKA
Group B

Sub Divisional Engineer


Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
Karimnagar TD
Hyderabad TD
Prakasam TD
East Godavari
Srikakulam TD
Krishna TD
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
Mahaboobnagar
West Godavari
Srikakulam TD
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
Nellore TD
Medak TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Prakasam TD
Kurnool TD
Hyderabad TD
West Godavari
Anantapur TD
West Godavari
Guntur TD
Cuddapah TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Anantapur TD
Khammam TD
West Godavari
CO Hyderabd
Karimnagar TD
Khammam TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Karimnagar TD
Guntur TD
Srikakulam TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Anantapur TD
CO Hyderabd
CO Hyderabd
CO Hyderabd
VisakhapatnamTD
Krishna TD
Medak TD
VisakhapatnamTD
Krishna TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE

05-05-1961
30-10-1958
05-06-1958
05-10-1962
01-01-1964
25-09-1960
26-06-1962
05-07-1961
06-04-1961
04-06-1965
28-10-1961
03-08-1962
07-05-1965
15-07-1961
04-02-1965
12-08-1962
07-06-1964
02-06-1962
15-02-1959
11-12-1959
15-08-1963
23-08-1964
15-06-1962
01-07-1963
01-01-1963
19-06-1963
30-09-1960
18-11-1961
01-06-1965
17-06-1960
05-06-1962
20-06-1963
28-06-1960
14-08-1963
01-07-1963
20-04-1963
01-06-1963
10-08-1965
12-12-1963
10-12-1959
07-03-1967
22-06-1964
14-07-1965
11-08-1963
01-07-1964
28-08-1964
01-04-1968
01-08-1967
23-08-1968
08-11-1968
28-07-1968
21-07-1966
08-05-1965
03-03-1966
15-07-1969
30-12-1964
25-07-1967
20-03-1968
01-06-1968

1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589

99000534
99000560
99000884
99000929
99001015
99001017
99001043
99001044
99001051
99001054
99001055
99001080
99001105
99001133
99001169
99001185
99001186
99001188
99001189
99001190
99001201
99001218
99001221
99001226
99001227
99001228
99001229
99001232
99001247
99001248
99001250
99001264
99001269
99001287
99001290
99001291
99001363
99001398
99001465
99001527
99001532
99001610
99001657
99001660
99001673
99001695
99001703
99001733
99001736
99001973
99001984
99002084
99002087
99002091
99002108
99002168
99002238
99002335
99002407

108905
106965
108260
209432
2600/109429
108884
108913
107778
110656
106803
109565
108978
107260
107659
110610
107806
108536
108213
108400
108799

108932
109371
160037
202300
107645
107567
108058
205047
107020

161572
109813
109267

107582
206065
110267
108694
108386
109462
105245
108736
150550
108592
109543
150001

MADHAVI
R
SUBBA RAJU
S
TIRUMALA SUBRAMANYA SRIDHAR
PULICHERLA
REDDY
CHAKRAPANI
RAPOLU
JYOTHI
KOTA
UMAMAHESWARA RAO
JANGAM
BALA ESWARI LAKSHMI SARASWATHI
GHANTA
VENKATA SRINIVASA RAO
BHAVIRISETTY
SATYA PRASAD
ADDURI
SIVA SOMA RAJU
KOTIPALLI
SUJAN
VALLABHANENI
RAM BABU
KOTHURU
ACHUTHARAMA RAO
KAPILAVAI
MURALI KRISHNA
GANTI
GNANA RATNA KUMARI
JYOTHULA
VASU KISHORE
J
SRINIVASA PRASAD
P
ANJANA RANI
SRIKAKOLAPU
ANURADHA
N
MADHAVI
B
SYAMA
B
REJANI KUNJAMMA
S
RAMESH
V
SAVITHA
G
VENKATESWARLU DORA
CH
RAVINDRA REDDY
G
LALITHA DEVI
PV
JAYALAKSHMI
K
ARUNA KUMAR
KOKKIRI
SREENIVASU
TATI
SRINIVAS
VANKDOTH
DAKSHAYANI
NEELAMRAJU
VENKATA SANTOSH KUMAR
SISHTA
CHANDRA SEKHAR
MANGALAGIRI
SOMESWARA RAO
BOYINA
SRI LAKSHMI
SURYADEVARA
VARAMALA
MN
SRI SAILA PRASAD
B
PARASURAMPURAM SAI
PRASAD
KRISHNA RAO
JANGAMPALLI
SUDHAKAR BABU
NAKKA
AJAI KUMAR
P
RADHA KRISHNA
GOLEGAON
BALAGANGADHARA REDDY
D
VARAPRASAD
PVNSH
BALAJI
BANAVATHU
VENKATA YAGNESWARA SASTRYJAYANTHI
CHANDRASEKHAR
DATRIKA
ABDUL MUZEEB
GIRIJA
GUNARI
SAMUEL CHINTHAMANI
M
K K LAKSHMI
SARATH BABU
GURRAM
RAVI KUMAR
VVL
SRILAKSHMI
J
RAJA SEKHAR BABU
VADDI
ANJAIAH
KADARI
RAMBABU
MADDINENI
NISHIJA RAMANI
CHALIMADUGU

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Anantapur TD
VisakhapatnamTD
Chittoor TD
Khammam TD
Krishna TD
Krishna TD
Krishna TD
CO Hyderabd
Khammam TD
Karimnagar TD
Krishna TD
Khammam TD
Khammam TD
East Godavari
Guntur TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
East Godavari
Khammam TD
Hyderabad TD
Guntur TD
VisakhapatnamTD
Guntur TD
CO Hyderabd
Krishna TD
VisakhapatnamTD
Srikakulam TD
Vizianagaram TD
Karimnagar TD
Adilabad TD
CO Hyderabd
Nizamabad TD
Anantapur TD
CO Hyderabd
Krishna TD
East Godavari
CO Hyderabd
Anantapur TD
Kurnool TD
Hyderabad TD
Chittoor TD
Kurnool TD
Khammam TD
Hyderabad TD
West Godavari
Karimnagar TD
Guntur TD
Hyderabad TD

FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
FEMALE
FEMALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE

08-06-1964
10-07-1965
25-06-1965
08-03-1965
29-06-1968
17-02-1967
05-06-1966
18-02-1968
10-08-1969
03-05-1966
30-08-1967
12-06-1967
06-06-1963
15-08-1968
03-08-1969
08-07-1968
30-05-1968
15-07-1964
26-05-1968
13-09-1968
21-09-1966
19-05-1966
16-12-1967
10-07-1968
03-07-1969
22-07-1964
12-07-1967
10-12-1964
01-05-1968
07-03-1965
10-04-1964
14-08-1968
31-12-1966
24-08-1966
15-08-1964
21-08-1969
23-11-1965
13-08-1968
10-08-1969
18-05-1962
16-06-1964
01-04-1963
10-07-1967
08-03-1967
25-06-1967
05-06-1967
28-08-1966
22-01-1966
12-06-1967
04-06-1965
30-06-1965
01-02-1964
01-07-1967
15-08-1965
04-10-1968
27-06-1970
09-06-1965
10-08-1968
25-07-1968

1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648

99002418
99002426
99002435
99002446
99002530
99002644
99002740
99002764
99002896
99003375
99003377
99003379
99003416
99003520
99003572
99004627
99004638
99004818
99004932
99005008
99005530
99005554
99005557
99100350
99100351
99100419
99100663
99100679
99100755
99100917
99100996
99101164
99101205
99101222
99101260
99101333
99101591
99101624
99101664
99101817
99101863
99102164
99102199
99102261
99102297
99102456
99102467
99102470
99102476
99102477
99102485
99102642
99102891
99103162
99103860
99105105
99105195
99105196
99105934

108804

107322
206090

106949
109332
105278,
108626

107115
108927
161617
107313
150650
150830
110472
107466
150698
199100755
108170
150819

110012
161157
150677
107892
206059
108709
150799
13058
162502
209470
150702
108178

108105
209481
150707
209414/NA

SAI VENKATARAMANA
R
Group B
SUJATHA
P
Group B
MADHUSUDHANA RAO
DIDUGU
Group B
KIRAN KUMAR
G
Group B
RAVI KUMAR
N
Group B
SANKAR
SRIRAMA
Group B
MAHESH CHANDRA NAIK
DV
Group B
SREE LALITHA
M
Group B
HARISH
VL
Group B
SRINIVAS RAO
B
Group B
MURTHY
GVSRK
Group B
RADHAKRISHNA
A
Group A
SUKANYA
G
Group B
SAMBA SIVA RAMA KRISHNA
VV
Group B
ANIL KUMAR
Group B
KOTESWARA RAO
V
Group B
GOVIND RAO
K
Group B
OMPRAKASH
A
Group B
SUNDER RAO
CH
Group B
SYAMBABU
PARASU
Group B
ANTHONY RAJU
KAKUMANU
Group B
VENKATESWARLU
VUPPU
Group B
VAZEERUDDIN
SHAIK
Group A
RANI
K
Group B
JAGADEESWARA RAO
K
Group B
ANURADHA
JAMMULAMADAKA
Group B
SRINIVASA RAO
D
Group B
SRINIVASARAO
DUSI
Group B
LINGAYYA
YENDAVA
Group B
CHIRANJEEVI REDDY
A
Group B
KANNAIAH
THOTI
Group B
SUNEETHA LAKSHMI
SOMAVARAPU
Group B
SIVA RAMA KRISHNA
V
Group B
GIRIJA KUMARI
P
Group B
VENKATESWARLU
MITNASALA
Group B
CHANDRASHEKAR
NARENDULA
Group B
MAHAMMED HAFIZUDDEN
SHAIK
Group B
VENKATA SIVA RAMA KRISHNA RAO
KUMBHA
Group B
SHANKAR
JULUR
Group B
BHOOMESHWAR
R
Group B
GOPAL
D
Group B
RAMANANDAM
VANAGANTI
Group B
KRISHNAMURTHY
K
Group B
GAJJALA
MAHENDRA
Group B
N SATYANARAYANA
SWAMY
Group B
INDIRA RAMANA
PV
Group B
HEMALATHA
Y
Group B
SUGUNA
A
Group B
SREE RAMA CHANDRA MURTHY P
Group B
JITENDER
SINGH
Group B
RAMESH
G
Group B
MAHEEDHARACHARYA
BN
Group B
VENKATESH
KOMIRE
Group B
G
BALAJI
Group B
PANDURANGA PRASAD
LANKADA
Group B
SUGUNAKAR RAO
A
Group B
DURGA PRASAD
G
Group B
RAMAGOPAL
KANCHAMREDDY Group B
PADMAVATHI
THADI
Group A

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
East Godavari
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
Hyderabad TD
Karimnagar TD
Hyderabad TD
Khammam TD
Hyderabad TD
Nellore TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Khammam TD
Hyderabad TD
Nalgonda TD
VisakhapatnamTD
VisakhapatnamTD
VisakhapatnamTD
VisakhapatnamTD
Srikakulam TD
Srikakulam TD
Chittoor TD
Krishna TD
CO Hyderabd
Krishna TD
Hyderabad TD
Krishna TD
Hyderabad TD
Karimnagar TD
Guntur TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Anantapur TD
Adilabad TD
Nizamabad TD
Kurnool TD
Nizamabad TD
East Godavari
Mahaboobnagar
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Anantapur TD
VisakhapatnamTD
CO Hyderabd
West Godavari
Nellore TD
CO Hyderabd

MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE

14-05-1968
18-06-1966
25-09-1966
15-06-1966
05-06-1964
01-05-1969
26-10-1970
31-08-1967
12-06-1968
01-06-1965
02-01-1966
08-01-1963
18-06-1966
19-09-1966
29-01-1965
20-06-1965
06-03-1967
18-02-1967
02-03-1967
05-07-1965
31-07-1965
04-06-1968
15-09-1968
29-05-1970
01-08-1967
02-07-1967
22-07-1971
06-08-1966
15-01-1972
25-08-1965
20-02-1970
27-08-1963
10-06-1968
30-05-1969
10-06-1968
26-04-1967
01-07-1964
10-01-1972
06-01-1969
12-07-1966
01-05-1969
03-09-1967
10-08-1966
07-01-1968
13-04-1968
02-05-1969
15-06-1969
26-08-1967
19-06-1968
10-03-1968
01-01-1968
02-07-1969
15-11-1966
08-03-1969
18-05-1968
06-08-1968
15-08-1969
21-06-1967
31-08-1967

1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707

99203074
99203151
99203163
99203416
99203671
99203720
99203732
99203797
99204466
99205374
99300829
99300932
99301111
99301296
99302309
99302583
99302804
99302818
99302870
99302932
99302954
99302983
99303343
99303380
99303384
99303385
99303409
99303416
99303450
99303632
99303668
99303757
99303799
99304081
99304508
99304715
99304777
99304783
99305039
99305516
99305554
99305638
99305730
99305859
99305982
99305983
99306009
99306134
99306514
99306524
99306661
99306795
99306810
99306896
99306979
99307132
99308564
99309237
99309420

150838

LAKSHMI KUMARI
MIRIYALA
JOSNA GRACE
KONDEPUDI
107923
RAVI KUMAR
PUPPALA
161769
RAMANI
MRV
203183
LAKSHMANA RAO
SARASANABILLI
TIRUPATI RAO DORA
BADANAYINI
107085
VENKATA SATYA SURYA SUBRAHMANYA
PERI
SRINIVAS
YOGESWARA RAO
DUSI
RAJA RAM VARMA
C
SYDA NAIK
DHARAVATH
200700
PADMA
N
PRASAD
ORR
200815/35881 SURESH KUMAR
AVS
111312
SRINIVASA RAO
TANNIRU
200680
BASHU
KASALA
200840
SRINIVASA RAO
MADDELA
201089
VENKATESWARLU
CHAVALAM
37741
MATTAGUNJA VENKATESWARA RAO
201009
DURGA SUREKHA
B
37900
SUBASH
G
GOVINDA
KORADA
SYAMALA
KARIMETI
KISHAN
MUTHINENI
200695
SRINIVASA REDDY
MORA
199303384 RAVI SHANKAR
PATIBANDLA
500116
GOPINATHA NAGESWARA SARMA
GANDHAM
111320
PRATHAP
EPPALAPELLI
111446
MAHENDER SINGH
MK
200798
MUMMIDI ADINARAYANA RAO B
CHIDANANDA MURTHY
E
CHANDRA MOHAN
BAYYAPUREDDY
JAGAN MOHAN REDDY
ERLA
200758
SREEHARI
BOLLA
111241
NARASIMHULU
M
200733
RAVIPRASAD
AKAVARAPU
SRI NAGADITYA
KODURU
TIRUMALA RAO
SIDDINENI
111482
CHANDRA SEKHAR
M
111237
DARGAIAH
A
111261
LAVANYA
SISTLA
MAHABOOB BASHA
S
206053
JAGAN RAO
MALOTHU
SRINIVASA RAO
PADALA
111132
SREEDHAR RAO
S
RAMA KRISHNA
MATTA
SATYA PRASAD
MALLA
111509
SRINIVASA RAO
BUSI
BHASKARA SUBRAHMANYAM
VADALI
VENKATA NAGASUDHAKAR
M
200218
PRAKASH
V
NAGESWARA REDDY
SIDDIREDDY
200772
SRI RAMA CHANDRA MURTHY AYYAGARI
200992
GOWRI SANKAR DUTT
NIDAMARTHY
200735
SOMAYAJULU
KNVG
38020
SIRAZ MOHIDDIN
MOHAMED
201068
RAMA MOHAN
V
111507
MOHANA RAO
GUDIVADA
111154
SYAM PRASAD
B
111366
SREEDHAR
SIRIPURAM

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Krishna TD
CO Hyderabd
VisakhapatnamTD
Krishna TD
Srikakulam TD
Vizianagaram TD
Krishna TD
Srikakulam TD
CO Hyderabd
Nalgonda TD
CO Hyderabd
VisakhapatnamTD
East Godavari
Prakasam TD
Cuddapah TD
Kurnool TD
Krishna TD
Krishna TD
Guntur TD
Karimnagar TD
Nellore TD
Nellore TD
Warangal TD
Hyderabad TD
Guntur TD
Guntur TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Anantapur TD
Nellore TD
Nalgonda TD
Khammam TD
CO Hyderabd
Guntur TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Nizamabad TD
Nalgonda TD
Hyderabad TD
Anantapur TD
Medak TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Krishna TD
VisakhapatnamTD
Karimnagar TD
Nizamabad TD
Hyderabad TD
Medak TD
Hyderabad TD
East Godavari
West Godavari
West Godavari
VisakhapatnamTD
Prakasam TD
VisakhapatnamTD
Guntur TD
Hyderabad TD

FEMALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

19-04-1968
07-05-1971
24-07-1969
07-10-1969
07-06-1969
16-07-1968
20-08-1964
15-06-1971
01-05-1966
12-08-1969
18-05-1970
26-08-1968
05-06-1971
26-08-1968
01-07-1966
19-08-1968
31-07-1969
14-06-1969
30-08-1969
08-05-1971
01-01-1967
16-06-1968
10-05-1970
20-07-1970
11-05-1968
03-07-1967
17-06-1967
15-07-1967
10-06-1966
01-06-1964
06-04-1966
15-09-1966
05-07-1958
01-06-1965
06-06-1970
31-07-1969
06-12-1965
01-02-1966
20-06-1970
21-08-1965
09-09-1968
04-03-1973
01-10-1966
04-04-1968
21-10-1967
31-05-1971
13-09-1969
12-08-1967
15-05-1968
28-03-1967
01-06-1969
14-08-1964
22-07-1966
02-04-1968
01-02-1966
04-04-1966
11-06-1967
15-07-1969
19-06-1969

1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766

99312156
99315825
99315867
99315994
99316534
99405364
99500598
99500695
99500793
99501091
99501537
99501668
99501876
99501904
99502005
99502482
99502484
99502535
99502858
99503052
99503272
99503493
99503531
99503544
99503546
99503925
99504338
99505068
99505135
99505625
99505739
99506229
99506486
99507448
99510552
99511754
99512027
99602116
99602603
99700075
99700106
99700408
99700409
99700473
99700531
99700639
99700715
99700886
99700897
99700902
99700952
99700966
99700983
99700990
99700994
99701006
99701014
99701017
99701020

SREEKANTH PATNAIK
HENA
SUNDER RAJ
37989
DINESH
201265
VENKATESWARA RAO
150780
HANUMANTHA RAO
203330
NAGESWARA RAO
205081
PRABHAKAR
202064
SUVARCHALA
APPARAO
203300
DAMODARAM
201803
SUBBA RAO
POTHURAJU
202424
AJEER
KRISHNA RAO
111621
RAGHUPATHI REDDY
202086
ANANDA KUMAR
VENKATESH
201891
RAMESH KUMAR
37902
B N SARAT KUMAR
201903
SURESH
111818
VIJAYA RAGHAVAN
RAJA SEKHAR
201909
MAHABOOB JANI
111566
ASHOK KUMAR
202088
SUBBA RAO
201889
DEVENDER KUMAR
111562
VEERANJANEYULU
111722
SRINIVASA REDDY
28052
RAMANA
VENU GOPAL REDDY
SRIDHAR
20030
RAVI SHANKAR
BUGATA SATYA SRINIVASA
205076
KUMARASWAMY
RAMA MOHAN
201965/37201 RAMESH KUMAR
KALYANI
201955
SHARADA DEVI
MADHU
205553
RAVIKISHORE
206137
MALLESWARA RAO
VIJAY RAO
VENKATA BALA GANGADHAR
VENKATA VYASA NAGESH
VENKATANARASINGARAO
112316
VENKOBA RAO
205696
MADAIAH P
RAMBABU
150500
BALACHANDER
150339
RAJU
205555
KALADHAR
111882
RAVI PRASAD
SURESH
MURALI
203063
CHIRANJEEVI
SRINIVASA RAO
RAMA SRILATHA
38055
RAVI

RAJETI
G
JP
E
PEDAPALLI
VAJRAPU
BHASKARANI
T
KH
S
S
KVAP
PERIKALA
SHAIK
BAGATI
BADDAM
B
KORIVI
DUSANAPUDI
S
B
SRINIVASAN
PVVS
SHAIK
NALLAGONI
BETHALA
BADDULA
B
P
CHALLAPALLI
K
B
MELLAM
RAO
ANUMAKONDA
ARCOT
V
K
VEENAM
SAMANTHAPURI
KAMISETTI
ITTA
K
KOLLI
B
SEEPANA
SULEPALLI
S
ADDANKI
B
PAGOLU
KONJETI
SHAKUNAVETI
JEEDULA
BODAGALA
SAPE
DARIMADUGU
GONU

Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

VisakhapatnamTD
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Guntur TD
East Godavari
CO Hyderabd
Karimnagar TD
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
Chittoor TD
West Godavari
Khammam TD
Prakasam TD
CO Hyderabd
Karimnagar TD
Guntur TD
Hyderabad TD
West Godavari
A.P. Circle Off
Hyderabad TD
Karimnagar TD
VisakhapatnamTD
Krishna TD
Hyderabad TD
Guntur TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Nalgonda TD
Krishna TD
VisakhapatnamTD
CO Hyderabd
Nizamabad TD
VisakhapatnamTD
Nellore TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
East Godavari
Chittoor TD
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
Srikakulam TD
Srikakulam TD
Anantapur TD
Chittoor TD
West Godavari
Chittoor TD
Krishna TD
Krishna TD
CO Hyderabd
Warangal TD
CO Hyderabd
East Godavari
Nellore TD
Warangal TD
Nellore TD

MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE

14-06-1968
03-07-1969
06-07-1965
22-01-1969
15-01-1969
01-12-1973
04-06-1970
14-02-1967
28-08-1970
15-05-1970
25-06-1966
15-07-1969
04-07-1969
24-04-1970
01-06-1966
12-04-1969
15-08-1964
15-04-1959
23-08-1970
21-07-1968
02-12-1970
05-03-1971
30-08-1971
12-06-1968
15-03-1970
01-06-1969
30-05-1966
15-07-1970
07-07-1969
08-11-1971
21-06-1969
02-07-1970
13-08-1968
07-03-1969
15-08-1971
12-03-1969
21-03-1972
01-03-1974
08-03-1971
01-06-1967
16-02-1968
02-08-1968
13-07-1967
01-09-1973
15-07-1973
03-08-1971
02-08-1972
08-07-1971
05-09-1970
12-09-1972
07-08-1972
01-05-1970
13-08-1973
17-11-1972
22-06-1970
26-08-1972
05-06-1967
14-09-1973
12-06-1969

1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825

99701021
205784
VENU GOPAL
MADIPELLI
99701023 5001572 / 206193SREEDHAR SASTRY
D
99701027
150069
SAI KRISHNA
AKA
99701036
SRINIVASA RAO
MITTA
99701038
205769
MURALI KRISHNA
S
99701056
SRIDHAR
GEDELA
99701062
205519
SARADA
CHONGALA
99701066
206106
SRINIVASA REDDY
M
99701073
150011
SURYA SREE RAMA CHANDRA MURTHY
DUVVURI
99701081
150282
NARAYANA SWAMY
G
99701146
RAMANAIAH
P
99701175
202999
SANTHOSH KUMAR
MORTHA
99701200
VASANTHA
T
99701264
205773
CHANDRASEKHAR
VUKATI
99701265
NARASIMHULU
VARIKUTI
99701275
111999
SEKHAR
CHIPPADA
99701284
112108
VIJAYA BHASKER REDDY
CHANDUPATLA
99701322
150149
RAGHAVA RAO
Y
99701405
VENKATESHAM
KONGARI
99701497
205531
SRINIVASA RAO
AKAVARAPU
99701527
110097
JAGRAM
GUGLOTH
99701531
150007
SRINIVASA RAO
M
99701569
NOVEL KISHORE
KARUMOJU
99701576
38054.1
RAJENDRA PRASAD
KOMMU
99701579
SANTHI
DUBA
99701648
206339
MURALIDHAR NAIDU
K
99701676
SANTHA KUMAR
TANNIRU
99701685
203030
RAJAKUMAR
GUDIPUDI
99701717
SATYANARAYANA
GUNNA
99701726
111909
SREEDHAR REDDY
K
99701747
112015
SUDHAKAR
V
99701755
111922
ANANTHA KUMAR
V
99701806
150245
SOMESWAR RAO
TAMADA
99701807
112014/8086 MURALI KRISHNA REDDY
MARURI
99701813
150225
BHASKARAIAH
C
99701912
111931
KAUNDINYA KUMAR
S
99701939
205848
MURALIKRISHNA
GV
99701947
112314
ASHOK
BADETI
99701948
KISHAN
K
99701966
YADAGIRI
B
99701980
VENKATAIAH
M
99701997
111870
SAILAJA
P
99702043
VASANTH KUMAR
NARSETTI
99702057
05001384
NAMBALU
GT
99702061
150337
ANANTHASAYAN
G
99702109
205634
RAVINDRA KUMAR
DEVARAKONDA
99702172 111889 / 222001 VENKATA VIJAYA KUMAR
RAYANA
99702184
GOPINADH
ARINGI
99702186
111973
SRINIVAS
KONDAPALLI
99702203
RAVICHANDRA
DONTAMSETTY
99702263
NAVEENA
PEDAPUDI
99702272
111876
MALLIKARJUNA RAO
SIRIGINEEDI
99702280
150062
PRAVEEN KUMAR
CHITRALA
99702282
111949
SRINIVASULU
VALLAMREDDY
99702283
205608
SRIRAMA KRISHNA
KONDABOLU
99702292
150535
RAGHU VENKATA SASTRY
METLA
99702295
112311
SATYANARAYANA
VVV
99702315
203093
SOBHA
B
99702341
MANJULA
P

Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Krishna TD
Anantapur TD
Hyderabad TD
Nellore TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Vizianagaram TD
Prakasam TD
Hyderabad TD
Anantapur TD
Nellore TD
Hyderabad TD
Hyderabad TD
Guntur TD
Hyderabad TD
Karimnagar TD
CO Hyderabd
Medak TD
Hyderabad TD
Guntur TD
Nizamabad TD
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Chittoor TD
Guntur TD
Guntur TD
Hyderabad TD
Cuddapah TD
Hyderabad TD
Nalgonda TD
VisakhapatnamTD
Guntur TD
Chittoor TD
Warangal TD
Kurnool TD
Hyderabad TD
Mahaboobnagar
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Chittoor TD
Warangal TD
Chittoor TD
Kurnool TD
West Godavari
Krishna TD
VisakhapatnamTD
Krishna TD
West Godavari
Khammam TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Prakasam TD
Guntur TD
Krishna TD
CO Hyderabd
CO Hyderabd
Hyderabad TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE

20-05-1968
15-06-1969
21-04-1973
12-08-1972
10-06-1971
08-11-1969
30-08-1972
06-11-1970
18-08-1973
10-07-1969
01-07-1969
20-06-1968
14-10-1972
27-03-1971
01-07-1970
12-06-1967
31-08-1971
01-07-1966
04-05-1968
07-07-1970
02-02-1970
29-08-1972
19-11-1971
20-01-1972
07-03-1966
01-06-1972
10-06-1970
19-03-1971
28-04-1970
18-04-1969
05-03-1971
18-06-1972
31-07-1972
24-08-1972
29-01-1971
12-05-1971
12-06-1970
23-01-1972
12-01-1972
04-05-1973
15-08-1968
02-06-1969
31-07-1969
20-06-1969
05-06-1970
30-05-1969
19-02-1972
14-08-1973
06-08-1970
05-03-1971
07-08-1972
24-04-1972
04-02-1973
01-01-1970
23-03-1973
05-11-1965
12-06-1972
02-07-1969
11-07-1972

1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884

99702350
150300
BRAHMANANDA REDDY
99702351
203105
MOHAN
99702352
NAGA VENKATA SATYAVANI
99702360
205467
SUDHAKAR
99702375
SUDHESH
99702388
AJAY CHANDER
99702398
203081
SUDARSANA RAO
99702418
208038
SIVA NAGESWARA RAO
99702439
111910
RAMAKANTHA SARMA
99702455
110781
VOLTER PRAN
99702467
111963
RAJA SHEKHAR RAO
99702952
112315
NAYEEMUNNISA BEGUM
99703000
206303
PHANIBHUSHANA CHARI
99703073
PAPARAO
99703325 203094 /37940 PRASADA RAO
99703546
111554
KARANAM
99704811
150049
SRIGIRI RAO
99705194
MUKESH BABU
99800615
206776
MUNAVAR SULTANA
99800836
206788
DAMODARA RAO
99800838
110786
MANJULA
99800884
SRINIVASA RAO
99800896
SHYAMU
99801285
SUNITHA
99801771
203024
SAILAJA
99801773
CHINTIRALA
99802192
112262
JAYASANKAR
99802656
VENKATAPATHI
99804197
SUDARSHAN DORA
102410
151152
RAJEEV RANJAN
201423
Q647
SURENDRA
201768
200201768 ARUN
201867
S191
ALOK
201908
200201908 HARIKISHOR
201911
200201911 LAKHINDRA
201915
200201915 ARVIND KUMAR
201969
200201969 SANJAY
201983
200201983 RAJESH
202056
200202056 UMESH CHANDRA
202057
200202057 PRABHAT
202211
200202211 RAKESH KUMAR
202281
151538
AMIT
202293
200202293 NAVIN KUMAR
202324
200202324 SUNIL
202343
200202343 MD WASI
202344
161133
AWADHESH KUMAR
202431
Q608
KUMAR DHARMENDRA
202649
151306
KUMAR PRIYA
202772
42256
ADITI
202789
892
ANIRUDH
202896
122
RAJIV
203101
1010
JIVAN JYOTI
203199 200203199/160456TAHIR IQUBAL
203221
200203221 UDAY SHANKAR
203654
200203654 UDAYA KUMAR
204004
200204004 BINOD
204510
200204510 RAJESH
204512
200204512 ARVIND KUMAR
204513
200204513 AFFAN AHMAD

REDDAM
J
M
KVVS
VISWANADHAM
K
DEVARAPALLI
S
V
KOTHEM
K
K
KANDUKURI
DUMPALA
R
GIRIDHAR
AV
BP
S
LELLA
HOSUR
VUPPALA
BODDULA
ODETI
YALLA
BHIKSHAM
C
MANEPALLI
S
KUMAR
RAJAK
KUMAR
RANJAN
RAM
MURMU
NIRALA
KUMAR
KUMAR
CHOUDHARY
RANJAN
SINGH
RANJAN
NAYAN
KUMAR
AHMAD
BHARTI
SINHA
RANJAN
ANINDITA
ROY
RANJAN
KUSHWAHA
NEZAMI
CHAUDHARY
SRINADHU
KUMAR
KUMAR
SINGH
ARZOO

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Andhra Pradesh Telecom


Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Andhra Pradesh Telecom
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Krishna TD
Hyderabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
Nellore TD
Adilabad TD
CO Hyderabd
Hyderabad TD
CO Hyderabd
East Godavari
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
Warangal TD
VisakhapatnamTD
Hyderabad TD
Chittoor TD
Hyderabad TD
VisakhapatnamTD
Cuddapah TD
Hyderabad TD
Anantapur TD
Khammam TD
Hyderabad TD
Medak TD
Karimnagar TD
CO Hyderabd
Chittoor TD
CO Hyderabd
VisakhapatnamTD
Monghyr TD
Patna TD
Arrah TD
Hajipur TD
Saharsa TD
Saharsa TD
CO , Patna
Darbhanga TD
Patna TD
CO , Patna
Motihari TD
Saharsa TD
CO , Patna
Darbhanga TD
Katihar TD
CO , Patna
CO , Patna
Patna TD
Kishanganj TD
Patna TD
Patna TD
CO , Patna
Patna TD
Gaya TD
Samastipur TD
CO , Patna
Muzaffarpur TD
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna

MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

02-06-1971
09-05-1966
30-08-1973
10-05-1966
01-06-1971
08-04-1973
11-06-1966
10-08-1970
01-08-1973
09-01-1972
27-02-1972
01-07-1974
12-05-1971
20-08-1969
30-08-1971
29-08-1971
22-12-1970
04-11-1968
01-05-1969
01-08-1971
15-04-1970
15-08-1969
08-08-1973
28-08-1972
30-08-1972
20-06-1970
03-05-1968
01-02-1971
10-11-1965
06-10-1973
07-01-1973
25-03-1974
18-08-1973
20-05-1971
12-03-1973
25-10-1975
07-10-1973
08-01-1977
04-11-1969
05-05-1974
16-05-1970
30-12-1975
15-10-1975
26-09-1972
03-01-1972
22-01-1975
09-08-1975
23-11-1976
05-12-1976
08-12-1970
24-07-1975
19-04-1978
31-03-1976
02-01-1974
19-10-1974
05-03-1973
04-04-1975
16-12-1975
10-05-1978

1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

204520
204526
204533
204799
204964
205031
205340
205400
205843
205907
205994
206437
206497
206576
206578
206626
206846
206847
206857
206878
300939
301396
301407
301437
301498
301500
301501
301514
301515
301534
301567
301579
301655
301668
301673
301687
301688
301718
302136
302348
302685
302753
302780
302914
302917
303015
303070
303076
303077
303081
303184
303305
304466
304592
305039
305652
402319
701191
701267

160699
MURTIKESH
200204526 ABDUL
200204533 MD SHAKIL
10832
SANJEEV KUMAR
151497
BISHWAJEET KUMAR
151645/ 00542B BINAY
200205340 RAKESH
200205400 KUMAR CHANDRODAY
200205843 ASHWINI
7027468
RAMAN PANCHANAN
200205994 MUKESH
200206437 PAVAN
200206497 PRASHANT KUMAR
151271
SHAILENDRA
151435
AWADHESH KUMAR
151477
RAJESH
A/F
PRAFULLA
151381
ANAND
Q562
ARVIND
Q569
AMIT KUMAR
4172
NAVIN KUMAR
200301396 NEEL MANI
200301407 SUMIT
162230
DHARMENDRA
200301498 MUKESH
200301500 SANTOSH
200301501 VINAY
200301514 RANJEET
200301515 ANANT KUMAR
270
KANHAIYA
984752
ARUN
200301579 RAJESH KUMAR
SDE
SHEO KUMAR
200301668 SHASHI KANT
200301673 AMIT
200301687 DINESH CHANDRA
200301688 RAMAN
200301718 JAY PRAKASH
200302136 ASHUTOSH
200302348 BALMUKUND
160859
AMITABH
Q611
DEEPAK
160497/Q610 RAM KUMAR
160982
ABDHESH
160851
BRAHMADEO
200303015 AMAR NATH
200303070 RAVINDRA
200303076/160377PANKAJ KUMAR
200303077 PRAVEEN
215
MANOJ
SANJEEV
200303305 AMIT
200304466 SHIV KUMAR
200304592 VIRENDRA
14344
SARITA
200305652 AMIT KUMAR I
200402319 ANJANI
200701191 MUKESH
200701267 MANOJ

PARMESHWAR
MAJID
AHMAD
ROY
SINHA
KUMAR
KUMAR
PD
KUMAR
SINGH
KUMAR
KUMAR
TIWARI
PRASAD
SINGH
KUMAR
KUMAR
KUMAR
KUMAR
SRIVASTAVA
THAKUR
RANGESH
RAJ
Nath
KUMAR
KUMAR
KUMAR
KUMAR
SINHA
PRASAD
KUMAR
GOND
RAJAK
KUMAR
KUMAR
DAS
PRASAD
SHARAN
KUMAR
SINHA
NANDAN
KUMAR
GUPTA
KUMAR
KEWAT
VERMA
KUMAR
GOPAL
BHARGAVA
KUMAR
KUMAR
KUMAR
SINGH
KUMAR
SRIVASTAVA
I
KUMAR
KUMAR
KUMAR

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE

Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

CO , Patna
CO , Patna
Gaya TD
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna
Patna TD
Patna TD
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna
Muzaffarpur TD
CO , Patna
CO , Patna
Hajipur TD
CO , Patna
CO , Patna
Patna TD
Patna TD
Bhagalpur TD
CO , Patna
CO , Patna
Sasaram TD
Begusarai TD
Arrah TD
Arrah TD
Gaya TD
Begusarai TD
CO , Patna
Begusarai TD
CO , Patna
Hajipur TD
CO , Patna
CO , Patna
Saharsa TD
Saharsa TD
CO , Patna
Muzaffarpur TD
Madhubani TD
Patna TD
Patna TD
Patna TD
Monghyr TD
Monghyr TD
CO , Patna
CO , Patna
Gaya TD
CO , Patna
Arrah TD
CO , Patna
CO , Patna
Hajipur TD
Muzaffarpur TD
Patna TD
Gaya TD
CO , Patna
Patna TD
Madhubani TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE

29-09-1975
01-03-1977
01-03-1978
22-09-1976
06-11-1972
01-11-1972
25-12-1974
05-11-1970
01-01-1973
28-04-1976
07-03-1977
10-01-1975
05-06-1973
01-10-1978
15-02-1976
04-01-1976
14-04-1976
16-11-1976
23-11-1976
01-03-1978
19-02-1973
31-03-1978
05-07-1980
05-09-1974
10-12-1976
25-11-1976
25-12-1978
08-02-1974
13-02-1977
31-08-1976
07-10-1975
25-10-1975
30-04-1975
20-01-1977
26-08-1978
15-09-1977
06-03-1978
08-11-1974
09-02-1974
06-09-1977
24-03-1975
06-09-1976
10-11-1975
02-01-1974
25-07-1979
12-01-1979
01-01-1971
01-01-1976
11-01-1979
01-12-1979
22-01-1978
25-10-1980
13-02-1976
05-05-1978
15-02-1974
05-01-1979
06-01-1976
20-09-1979
02-02-1983

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

701369
701720
701947
702186
702187
702212
702258
702293
702310
97701901
97802442
97802554
97809153
97809314
98000976
98003139
98003260
98012750
98012752
98100421
98104516
98104596
98105786
98107535
98107752
98110579
98116448
98117060
98117065
98201931
98202770
98202784
98204980
98205786
98205867
98206882
98211695
98213074
98215645
98217938
98218194
98218819
98303881
98304379
98304393
98304946
98305189
98305295
98305786
98306175
98307563
98308627
98314088
98318317
98402122
98402263
98402873
98402878
98402936

200701369
200701720
200701947
200702186
200702187
200702212
7677
200702293
200702310
110247
197802442
BR-054
41
197809314
35820
109211
110199
101899
BR-002
36596
201511
198104596
786
6065
35760
198110579
198116448
198117060
198117065
36863
202500
35776
110200
198205786
BR-266
108642
198211695
198213074
1078
198217938
104004
1536
JR123273
BR-162
948975
78600000
212
BR-517
33013
201350
BR-212
198308627
198314088
201284
BR089
200692
36673
102679
42

ABHISHEK KUMAR
SINHA
ARUNKUMAR
PRIYASHIL
ROY
KUMAR
PIYUSH
PRIYADARSHINI
ANAMIKA
NAWAL
KISHORE
KUMAR
SHISHIR
SANJEEV KUMAR
RANJAN
SUNIL
BOYAL
BIJENDRA NARAYAN
SINGH
SHRAWAN
PANDIT
RAM BILASH
SHARMA
NARAYAN
THAKUR
SURESH CHANDRA
LALL
DURAISAMY
P
JAGADAMBA PRASAD
SINGH
LUCY STELLA
MINZ
SATISH CHANDRA
VIDYARTHY
PARAMHANS
PANDIT
SENTAMIZH SELVAN
S
ASHOK KUMAR
PATHAK
PRASANNA KUMAR
SINGH
DEVENDRA KUMAR
SHARMA
ANIL KUMAR
PRASAD
KALLAPPA RAMACHANDRAPPA IDLI
RAM NARESH
SINGH
SATISH
KUMAR
PANKAJ
KUMAR
BRIJ MOHAN
PRASAD
RAMASWAMY
N
SHAMIM
AHMAD
VITHYASAGAR
K
ARUN KUMAR
SINGH
LILANAND
SINGH
KRISHNA NAND
SAH
ASHOK
KUMAR
IMTIAZ
AHMAD
SUNIL KUMAR
II
RAJMANI
PANDEY
UMA KANT
JHA
AJAY SHANKER
PRASAD
PRAKASH
MANDAL
JAI RAM
PRAJAPATI
BIJAY KUMAR
VERMA
KALI KANT
JHA
NIRANJAN KUMAR
MALLICK
UMESH KUMAR
SHARMA
NAGENDRA KUMAR
CHOUDHARY
SUMAN
CHOUDHARY
OM PRAKASH
LALL
AKHILESH KUMAR
GIRI
RATNESHWAR PRASAD
RAI
BINA
MISHRA
CHANCHAL
SINHA
PRADEEP KUMAR
SINHA
KAMLESH KUMAR
SINGH
NARVADA
PRASAD
MANOJ KUMAR
CHOUDHARY
SHAILENDRA
MISHRA

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
AGM
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE

SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE

Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Madhubani TD
Patna TD
Madhubani TD
Patna TD
Patna TD
Patna TD
CO , Patna
Saharsa TD
Patna TD
Madhubani TD
CO , Patna
Monghyr TD
Darbhanga TD
CO , Patna
CO , Patna
Sasaram TD
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna
Patna TD
CO , Patna
CO , Patna
Patna TD
Chapra TD
CO , Patna
Muzaffarpur TD
CO , Patna
CO , Patna
Samastipur TD
CO , Patna
CO , Patna
Katihar TD
Bhagalpur TD
Saharsa TD
Monghyr TD
Patna TD
CO , Patna
Patna TD
Monghyr TD
CO , Patna
Patna TD
Gaya TD
Arrah TD
Muzaffarpur TD
Begusarai TD
Katihar TD
Begusarai TD
CO , Patna
Monghyr TD
CO , Patna
Chapra TD
Samastipur TD
Patna TD
CO , Patna
Patna TD
CO , Patna
Gaya TD
CO , Patna
Madhubani TD

MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

25-09-1978
01-02-1980
30-07-1982
05-01-1983
18-01-1978
01-03-1979
27-01-1977
28-12-1981
19-01-1980
01-07-1957
28-06-1958
15-07-1959
01-03-1958
06-01-1957
01-01-1960
04-04-1957
13-12-1956
04-07-1958
05-07-1959
12-04-1961
01-07-1957
01-02-1957
15-01-1960
27-12-1959
01-05-1961
03-11-1959
30-06-1962
15-11-1961
01-04-1957
08-06-1960
09-08-1960
26-04-1960
16-07-1960
02-01-1961
18-02-1958
01-05-1961
07-01-1958
05-10-1960
25-09-1959
22-01-1957
19-08-1959
04-02-1961
10-07-1959
09-12-1959
22-12-1959
05-02-1962
03-09-1960
05-04-1963
03-11-1961
01-01-1963
01-01-1960
28-12-1962
15-12-1958
01-02-1960
06-07-1963
07-12-1962
20-08-1959
28-12-1961
05-05-1963

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061

98403140
98403265
98403268
98403272
98407733
98407774
98407786
98407792
98408198
98409803
98409915
98409920
98500249
98500550
98501402
98501501
98501553
98501605
98501623
98501701
98501750
98502123
98503031
98503334
98503386
98504174
98504421
98505016
98505020
98505072
98505081
98505611
98506197
98506204
98506577
98600447
98602691
98603888
98606003
98606012
98606518
98606589
98606590
98606591
98607191
98607264
98608355
98608502
98608518
98608521
98701509
98701878
98702585
98702587
98702750
98703291
98703340
98904727
98906859

34459
198403265
198403268
110722
BR-027
BR-221
BR114
BR-123
198408198
201113
102845
BR-287

VIJAYA SHANKAR
BRAJ BHUSHAN
VINOD KUMAR
SANJAY KUMAR
KAUSHAL KISHORE
MUDRIKA
CHANDRA BHUSHAN
MOHAN
BHIKHU
NARENDRA KUMAR
AKHILESHWAR
DEEPAK
RAJENDRAN
36729
NATARAJA MURTHY
KATIHAR2
ANIL KUMAR
201077
ANAND PRAKASH
209126
RAJESH KUMAR
198501605 PURUSHOTTAM NARAYAN
786000
MD MANSUR ALAM
198501701 UTTAM CHANDRA
36732
YOGENDRA PRASAD
35041
RAM KRISHNA
103303
KRISHNESH KUMAR
36797
ASHTBHUJA PRASAD
201743
RANJAN
36721
KONDA
28027
PANNA LAL
198505016 ANIL
103500
RAMANUJ
35682
PRAKASH CHANDRA
34991
NISHI KANT
BR-264
SURESH
198506197 MD MASWOOD
35646
DEVENDRA PRASAD
103151
SADAY
35753
VINGNANI
198602691 DINESH
7
ANIL
36599
RAVI KUMAR
35757
BALACHANDRA
102656
SURESH PRASAD
198606589 UDAY
BR-228
DEVENDRA
37053
NEELKAMAL
198607191 ASHOK
206451
PRANAV KUMAR
37208
SHARAD KUMAR
198608502 SURENDRA PRASAD
1600
NARESH
BR101
SUNIL
198701509 UPENDRA
37242
SHYAM KISHORE
198702585 LAL BAHADUR
36812
VENKATESH
AALPY7971R NISHI KANT
35762
K
35768
NARAYANA BHAT N
198904727 CHANDRA BHUSHAN
ACZ1976
CHANDRA BHUSHAN

JHA
PRASAD
MISHRA
BHAGAT
PRASAD
PD
SHARMA
JHA
ROY
SINHA
KUMAR
T
S
RAJAK
SINGH
SINHA
SINGH
ANSARI
PRASAD
GUPTA
SINGH
JHA
SRIVASTAVA
KUMAR
KASHINATH
SAH
KUMAR
SINGH
DAS
PRASAD
KUMAR
ALAM
SINGH
KUMAR
T
JHA
KUMAR
B
BHAT
YADAV
BHANU
SHARMA
KUMAR
SAH
SINHA
SINGH
CHOUDHARY
KUMAR
KUMAR
THAKUR
RAJAK
P
YADAV
BHASKARA
JHA
PANDEY

Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B

Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
AGM
AGM
SDE
SDE

AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Darbhanga TD
CO , Patna
Saharsa TD
Monghyr TD
Patna TD
Patna TD
Patna TD
CO , Patna
Muzaffarpur TD
CO , Patna
Patna TD
Patna TD
Patna TD
Muzaffarpur TD
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna
Hajipur TD
Katihar TD
Motihari TD
Khagaria TD
CO , Patna
Madhubani TD
Chapra TD
Patna TD
CO , Patna
Hajipur TD
Patna TD
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna
Kishanganj TD
CO , Patna
Patna TD
Bhagalpur TD
Samastipur TD
Samastipur TD
Hajipur TD
CO , Patna
Hajipur TD
Patna TD
Patna TD
Patna TD
Monghyr TD
Katihar TD
CO , Patna
Hajipur TD
CO , Patna
Patna TD
Hajipur TD
Darbhanga TD
Bettiah TD
Patna TD
Sasaram TD
Arrah TD
Muzaffarpur TD
Saharsa TD
Patna TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

06-04-1962
16-09-1958
30-06-1963
23-02-1962
01-01-1959
01-12-1959
27-01-1963
07-11-1957
01-02-1962
08-05-1962
04-11-1957
14-11-1963
20-05-1963
22-07-1962
29-10-1960
25-06-1960
01-01-1960
09-02-1959
01-02-1964
10-03-1959
06-12-1962
02-01-1958
01-05-1957
07-06-1963
15-06-1962
01-06-1961
22-08-1959
11-11-1958
30-08-1959
01-01-1963
06-01-1957
10-12-1957
12-12-1961
13-11-1956
13-05-1961
23-05-1963
06-11-1958
10-04-1964
20-04-1962
22-05-1961
02-01-1960
04-03-1959
19-11-1960
01-10-1963
21-08-1961
01-01-1963
08-03-1962
16-02-1960
31-01-1964
08-01-1963
01-01-1960
15-10-1962
01-01-1960
15-05-1963
10-10-1963
10-04-1961
19-05-1961
05-11-1960
12-01-1960

2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120

98914235
99001380
99001635
99004012
99004516
99004566
99101363
99101470
99104949
99104950
99202700
99203253
99203831
99204079
99204084
99204105
99204108
99205248
99207857
99207994
99211287
99212769
99213466
99302787
99303490
99303891
99311353
99312365
99312381
99312382
99312396
99315532
99316727
99404244
99409102
99412016
99416193
99501528
99502996
99504164
99504934
99508535
99509414
99601454
99606087
99705587
99705606
99800419
99800948
99800958
99800989
99800991
99800995
99801014
99801025
99801048
99801120
99801161
99801196

106757
103007
106749
110315
106716
106733
110020
109313
110331
14390
108576
108165
107683
108124
110022
107824
110023
107000
107026
110280
434HZB
199213466
111375
200764
BR-010
199311353
BR-014
BR-009
200962
7132
201332
BR-037
199404244
109901
BR-020
91398
STFN 111687
27777
110855
BR-139
111810
BR-233
BR-262
199606087
BR-157
199705606
199800419
199800948
802
BR-072
206207
BR-269
BR137
BR-131
BR-154
206862
205674
150122

UMESH
SUKUMAR
DR AKHILESHWAR
SATYENDRA KUMAR
KUNDAN
NALIN
DINESH KUMAR
PODDAR SAROJ
PRASHANT
SANJAY KUMAR
AGAM
AKHILESH
KRISHNA KUMAR
MD MAHFUZ ALAM AZAD
MD JAMIL
SANTOSH
RAJIV
JAI PRAKASH
RAJENDRA
AJIT
DILIP KUMAR
JITENDRA
SANJAY KUMAR
RAVINDRA
SANJAY
RAYMOND
MD
SANJAY
BASANT KR
VINAY
SHAMBHU NATH
VIDHARTHI PRASAD
ASHOK
VIJAY KUMAR
DASHRATH
MITHILESH KR
AMARESH KUMAR
VK
SANJAY KUMAR
RAKESH
ALOK
RUPENDRA
RAJU
UDAY SHANKAR
SANTOSH
MAHESH
MD SHAFI
MANOJ KUMAR
PRASHANT KUMAR
SANTOSH
SANJAY KUMAR
SURAJIT KUMAR
RAJESH KR
SUBIR
MD FAROOQUE
KRITI KAMAL
HARENDER
MD TAHIR ALAM
UDAY KUMAR

CHOUDHARY
KISKU
THAKUR
THAKUR
KUMAR
KUMAR
SINGH
KUMAR
KUMAR
SINGH
CHANDRA
AMBASHTA
ANSARI
AZHAR
KUMAR
RANJAN
SHUKLA
PRASAD
KUMAR
JHA
KUMAR
PATHAK
KUMAR
CHOUDHARY
OSTA
NEHALUDDIN
KUMAR
SINGH
PRAKASH
SINGH
DIWAKAR
KUMAR
SINGH
MAHTO
SINGH
SHARMA
SINGH
JHA
KUMAR
KUMAR
PATHAK
KUMAR
PRASAD
KUMAR
KUMAR
ALAM
SINHA
GHOSH
KUMAR
SANTOSH
SEN
VERMA
KUMAR
AZAM
SINHA
KUMAR
USMANI
SAH

Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
AGM
SDE

Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE

Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom
Bihar Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Patna TD
CO , Patna
Gaya TD
Patna TD
CO , Patna
Patna TD
Patna TD
CO , Patna
Saharsa TD
CO , Patna
CO , Patna
Patna TD
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna
Patna TD
CO , Patna
CO , Patna
Khagaria TD
Patna TD
CO , Patna
Patna TD
Darbhanga TD
CO , Patna
CO , Patna
Patna TD
Gaya TD
Patna TD
Patna TD
CO , Patna
Patna TD
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna
Gaya TD
CO , Patna
CO , Patna
Gaya TD
CO , Patna
Patna TD
Patna TD
CO , Patna
CO , Patna
Muzaffarpur TD
CO , Patna
CO , Patna
Arrah TD
CO , Patna
CO , Patna
Patna TD
CO , Patna
CO , Patna
Bhagalpur TD
Motihari TD
Patna TD
Muzaffarpur TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

02-01-1969
17-07-1964
26-06-1965
09-06-1964
20-03-1964
14-06-1964
04-01-1965
17-01-1966
10-10-1966
15-02-1968
26-11-1967
10-12-1967
03-01-1968
02-01-1964
05-04-1966
16-08-1968
05-08-1969
03-01-1968
19-08-1964
03-01-1970
09-03-1966
01-01-1967
07-01-1967
04-08-1967
26-09-1968
22-03-1969
11-03-1968
10-12-1969
20-08-1970
05-12-1965
08-11-1968
10-11-1966
28-09-1963
21-12-1956
15-03-1968
26-08-1966
27-11-1966
05-03-1970
15-05-1966
01-09-1969
17-05-1972
07-07-1971
25-06-1969
01-12-1966
25-02-1974
15-12-1967
28-12-1970
15-01-1971
23-07-1968
23-09-1967
22-01-1972
10-08-1967
07-01-1967
13-12-1971
09-01-1969
15-07-1969
06-03-1971
13-02-1969
01-08-1973

2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179

99801201
BR-132
SHIVANI
99801239
150279/059 QUAMRE
99801726
199801726 RAJEEV RANJAN
99801822
1
AKHILESH
99801826
3
NESAR
99801846
BR-116
DHEERAJ KUMAR
99802173
150432
RAJESH KUMAR
99802689 199802689/206293SANJAY KUMAR
99802693
N/A---DURGA PRASAD
99802795
199802795 SUNIL
99802874
199802874 MD
99802875
199802875 RATISH
99803064
199803064 SUDHIR KUMAR
99803267
BR-160
ANAND WARDHAN
99803311
208575
NAGENDRA
99803319
111942
UMESH
99803321
BR-066
UMA SHANKAR
99803322
BR-125
RAJIV
99803324
150063
UDAI PRATAP
99804189
150129
SHAILENDRA
99804196
41592
RAMESH
99804278
208718
UPENDRA PRASAD
99804281
111992
SUNIL
99804292
112208
SUDHIR
99900675
199900675 PRAMOD
99900851
208939
SHIV SHANKAR
99902306
BR-068
UMA
101179
KASHYAP RAJESH
200770
SHAMBHU DAYAL
200908
NUTAN
201009
NIRMAL KUMAR
201016
HEMENDRA KUMAR
201018
MOHAMMED
201024
RAVI SHANKAR
201173
SUNIL KUMAR
201476
PUSHPENDRA
202205
SANJAY KUMAR
202229
VARSHA
202726
LOKESH KUMAR
202842
VIJAY MOHAN
202856
MORDHWAJ
202864
VIMAL KUMAR
202922
ARVIND
202930
JAI PRAKASH
202934
ROHIT KUMAR
202958
GENDAN SINGH
203516
23081973
CHANDRASHEKHAR
203845
POONAM CHAND
204121
SINGH
204877
KANAKLATA
204880
HEMANT KUMAR
204881
151018
AMIT
204885
MOHAMMAD
204946
MUNU
204994
NAVEEN KUMAR
205053
YOGESH KUMAR
205913
161979
KUSHAL KUMAR
206751
AMRIT LAL
300245
VIRENDRA SINGH

SHIKHA
ALAM
CHAUDHARY
KUMAR
ALAM
SINHA
CHOUDHARY
SINHA
PAL
KUMAR
IRSHADULLAH
KUMAR
SAVITA
PARSAD
KUMAR
KUMAR
CHOUDHARY
KUMAR
SINGH
ANAND
KUMAR
YADAV
KUMAR
KUMAR
KUMAR
PRASAD
KANT
KUMAR
DHRUW
NAIK
KHUNTE
GAHIRWAR
ASLAM
KUSHWAHA
GUPTA
SINGH
NETAM
GUPTA
THAKUR
SINGH
KOYAL
SHRIVAS
YADAV
PRASAD
DIWAKAR
KUSRAM
SHYAM
MAHTO
FINGESHWAR
TAMBREY
SINHA
SHARMA
AKRAM
SAHOO
VERMA
VERMA
KURREY
EKKA
KHURSENGA

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Asst. General Manager


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE

Bihar Telecom Circle


Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Bihar Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Muzaffarpur TD
Bhagalpur TD
CO , Patna
Chapra TD
Chapra TD
Gaya TD
Begusarai TD
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna
CO , Patna
Patna TD
Patna TD
Patna TD
Patna TD
Patna TD
Patna TD
Patna TD
Patna TD
Darbhanga TD
CO , Patna
CO , Patna
Bhagalpur TD
Bhagalpur TD
Patna TD
CO ,Raipur
Raipur TD
CO ,Raipur
Raipur TD
Jagdalpur TD
Durg TD
Sarguja TD
CO ,Raipur
CO ,Raipur
Durg TD
CO ,Raipur
Jagdalpur TD
Raigarh TD
Bilaspur TD
Sarguja TD
Durg TD
Durg TD
Bilaspur TD
Durg TD
Bilaspur TD
Bilaspur TD
CO ,Raipur
Raipur TD
CO ,Raipur
CO ,Raipur
Durg TD
Raipur TD
Raipur TD
Durg TD
Sarguja TD
Jagdalpur TD
Raigarh TD

FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

14-06-1974
16-08-1971
08-06-1971
31-10-1967
02-02-1969
15-11-1968
31-10-1967
20-03-1974
25-01-1974
16-08-1970
30-08-1970
01-01-1972
01-11-1969
02-01-1968
17-11-1971
02-05-1965
01-01-1964
07-01-1967
12-12-1970
18-12-1967
19-01-1971
01-05-1969
06-07-1970
27-11-1968
15-08-1970
02-11-1964
02-10-1971
27-08-1971
05-07-1973
01-10-1973
24-04-1970
10-03-1979
03-09-1972
01-07-1971
04-01-1975
28-02-1975
09-09-1976
23-08-1971
21-06-1979
28-12-1978
12-10-1974
02-07-1975
01-07-1974
25-10-1975
08-08-1976
10-06-1977
23-08-1973
06-05-1971
01-07-1977
09-01-1979
15-04-1978
05-12-1976
26-03-1974
02-05-1972
25-04-1978
09-01-1975
24-08-1973
20-04-1975
15-02-1977

2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238

300722
300767
301128
301964
301996
302053
302230
302232
302760
302766
302789
302801
302847
302877
302991
303263
303319
303662
304608
304609
304655
304765
304887
305573
306091
306312
97907546
97910658
97910660
98007627
98007732
98012645
98102726
98109279
98116693
98116737
98203225
98218321
98218676
98303296
98304271
98307340
98308451
98312037
98313324
98317772
98318201
98402559
98403877
98407262
98407271
98408522
98409491
98409614
98409700
98500846
98504501
98504699
98506241

200301964

209825

160873
200304765

32467

32084

32919
32387
35136

37021
33533

GL
GAGAN KUMAR
ASHISH KUMAR
RAMBILAS
SANTOSH KUMAR
CHANDRAJIT SINGH
SURAJ KUMAR
PAWAN
ASHISH KUMAR
VIKASH
NEELESH
MUKESH KUMAR
LOKESH SINGH
RAMGOPAL
ANUPAM
RAKESHKUMAR
SANAY KUMAR
SHASHI BHUSHAN
SATYA NARAYAN
SHAILENDRA
NITIN
SANTOSH KUMAR
SITA
MAKSUDAN SHUKDEVLAL
PRAMOD KUMAR
SUNDEEP KUMAR
MAHESH KUMAR
CHAIT RAM
VIMLESH KUMAR
ANGELUS
YS
MAHENDRA KUMAR
ASHOK KUMAR
RAJASEKARAN
SANJAY DINANATH
RAVISHANKAR
GARIB DAS
RAMESH KUMAR
BIRJHU RAM
SUPRABHAT
HEMLAL
KAMLESH KUMAR
MANUEL A
SURYAKANT
DINESH KUMAR
RK
JAI PRAKASH
ILANGO
BIRENDRA SINGH
PRABHAT KUMAR
BHUPESH
SANJAY KUMAR
KAMDEO
CHANDRIKA PRASAD
SUDHAKAR RAO
PARAS RAM
SURENDRA KUMAR
ANIL KUMAR
PK

THAKUR
SONI
AWASTHI
BHAGAT
SONI
THAKUR
BAGHEL
KISHORE
SHRIVASTAVA
PATEL
KUJUR
KAUSHIK
THAKUR
QURWANI
AHARWAL
PARMAR
CHATURVEDI
SAHU
PRADHAN
PANDEY
MALVIYA
KORATIYA
RAM
NISHAD
DHRUV
TIWARI
RAJA
RAJ
TIWARI
XALXO
ERANNA
VERMA
PANDEY
V
ZODE
DANSENA
CHOUDHARY
SONI
SAHU
DAS
DEWANGAN
SHUKLA
S
BIRADAR
SHRIVASTAVA
GUPTA
SINGH
G
PATEL
AGRAWAL
CHOUDHARY
DUBEY
VERMA
GUPTA
VASING
SAHU
MISHRA
KHARE
CHANDRAKAR

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sr. Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
AGM
AGM
AGM
SDE
SDE
AGM
AGM
AGM
SDE
SDE

Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom
Chhattisgarh Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Jagdalpur TD
CO ,Raipur
CO ,Raipur
Bilaspur TD
Raipur TD
CO ,Raipur
CO ,Raipur
CO ,Raipur
Bilaspur TD
Bilaspur TD
Bilaspur TD
Raigarh TD
Bilaspur TD
Raipur TD
Bilaspur TD
Raipur TD
CO ,Raipur
Durg TD
CO ,Raipur
Raipur TD
Raipur TD
Jagdalpur TD
Bilaspur TD
CO ,Raipur
CO ,Raipur
Raipur TD
Raipur TD
Bilaspur TD
Bilaspur TD
Sarguja TD
CO ,Raipur
Raipur TD
Sarguja TD
Durg TD
Durg TD
Bilaspur TD
CO ,Raipur
Bilaspur TD
Bilaspur TD
CO ,Raipur
Raipur TD
Raipur TD
CO ,Raipur
Durg TD
Raipur TD
Bilaspur TD
Raipur TD
CO ,Raipur
Raigarh TD
Raipur TD
CO ,Raipur
Jagdalpur TD
Jagdalpur TD
Raigarh TD
Bilaspur TD
Raipur TD
Durg TD
Jagdalpur TD
Durg TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

30-01-1974
25-07-1978
03-09-1979
12-03-1978
13-02-1975
30-06-1977
27-06-1974
05-08-1979
07-06-1978
04-07-1976
21-02-1977
01-07-1978
12-12-1978
05-02-1980
17-10-1979
16-09-1977
17-09-1978
13-10-1975
12-01-1978
05-12-1977
19-06-1978
24-07-1977
01-06-1976
12-08-1977
14-05-1981
20-09-1977
26-02-1958
04-03-1957
01-07-1959
15-10-1960
01-06-1961
01-02-1960
04-10-1961
05-07-1961
16-10-1959
21-06-1961
01-08-1957
01-07-1958
15-06-1962
22-08-1960
29-10-1959
21-12-1960
10-05-1958
23-09-1959
14-05-1960
04-09-1961
15-03-1958
15-08-1960
01-07-1958
28-04-1960
08-05-1963
13-07-1964
15-07-1963
02-04-1962
05-11-1958
01-07-1957
01-07-1961
01-07-1961
04-07-1961

2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297

98606042
98705683
98807484
99000468
99002491
99002945
99003465
99004004
99004182
99004186
99005523
99100871
99101699
99102078
99102198
99105899
99404684
99404685
99404687
99405010
99405607
99405908
99405909
99410859
99415738
99501460
99504460
99506069
99508518
99508654
99508696
99512017
99512544
99600733
99700730
99702005
99702101
99703096
99703928
99705158
99800562
99800575
99801291
99801294
99802665
99802673
99803065
99803894
99804035
99804152
99804153
99901157
200081
201170
202033
203000
203164
203492
205890

109754

112158

111431

38012

37810
37809
202000
110112

110161
110743

30082061
150489
150168
151702
7029776
7029767
161848
7029895
7027443

AKHILESHWAR PRASAD
MUMTAZ AHMAD
SHARAD
KASTALA
HIRALAL
NEERAJ
BIPLAB KUMAR
RATNESH KUMAR
NEETA
BAISAKHOO RAM
LILY
ANIL KUMAR
YANJAI KUMAR
NEELIMA
BIRENDRA KUMAR
KALICHARAN
SUMEET KUMAR
RAJESH
SUKHNANDAN PRASAD
DAHAR SAI
ANAND BAHADUR
RS
TORAN LAL
VIKAS VINAYAK
SK
SANJEEV KUMAR
DEEPAK KUMAR
NARENDRA SINGH
SANJAY KUMAR
SHEO NARAYAN
AK
ASHOK
KALYAN MAL
RAJ KUMAR
GHANSHYAM SINGH
ROMANUS
PRABHUDAS
KISHOR
PUSHPA ROSELINE
SATISH KUMAR
YAMUNA PRASAD
DEVENDRA KUMAR
BASANT
AJAY KISHORE
ANAND KUMAR
SUMAN
SUBER SINGH
NARENDRA KUMAR
AJAY KUMAR
KRISHNA KUMAR
UMESH NATH
UMA SHANKAR
SAPNA
SHYAMSUNDER
VIJAYKUMAR
KADAM SUBHASH
DHANESHWAR SANTOSH
UMESH DHAKU
KISHORSINGH

SAHU
KHAN
UKEY
SESHAGIRI RAO
BADGAINYA
JAISWAL
GHOSH
JHARIA
NEMA
KOSARIYA
KAVIRAJ
HANSARA
TANDON
BANDAWAR
DHIDHI
AHARWAL
KHOTE
RANJAN
DINDORE
PAINKRA
SINGH
DEVANGAN
CHANAP
GHANEKAR
AGRAWAL
JHA
SINGH
KANJELE
DANI
SONWANI
SINGH
SINGH
MALVIYA
GANDRE
DHRUW
MINJ
BECK
TIRKEY
KERKETTA
SINGH
SINGH
DHOK
XALXO
MINJ
TOPPO
KUJUR
MARKAM
MANKAR
DANI
SHARMA
MISHRA
SAHU
GANGWAR
HINNWAR
MALI
GAJANAN
VISHWANATH
MAHADESHWAR
SADHWANI

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Chhattisgarh Telecom Circle


Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Chhattisgarh Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle

Jagdalpur TD
Durg TD
Raipur TD
Raipur TD
Bilaspur TD
CO ,Raipur
Bilaspur TD
Raipur TD
Durg TD
CO ,Raipur
Bilaspur TD
Sarguja TD
CO ,Raipur
Raipur TD
CO ,Raipur
Jagdalpur TD
CO ,Raipur
CO ,Raipur
Durg TD
Sarguja TD
Jagdalpur TD
Bilaspur TD
Durg TD
Raipur TD
Raigarh TD
CO ,Raipur
Durg TD
Raigarh TD
CO ,Raipur
CO ,Raipur
Jagdalpur TD
Raipur TD
CO ,Raipur
CO ,Raipur
Raipur TD
Raigarh TD
Bilaspur TD
Bilaspur TD
CO ,Raipur
Sarguja TD
CO ,Raipur
Jagdalpur TD
CO ,Raipur
Bilaspur TD
Raigarh TD
Raipur TD
Jagdalpur TD
Raipur TD
Durg TD
Raigarh TD
Raipur TD
Durg TD
Surat TD
Bhuj (Kutch) TD
CO ,Ahmedabad
Bharuch TD
Ahmedabad TD
Valsad TD
CO ,Ahmedabad

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

10-10-1959
03-02-1964
25-06-1961
01-06-1965
01-04-1964
08-08-1966
23-11-1965
05-10-1959
08-12-1968
20-10-1964
05-07-1967
26-05-1967
28-07-1968
18-01-1969
10-10-1963
20-06-1964
25-04-1969
17-04-1970
19-11-1964
01-07-1968
08-07-1966
26-10-1965
14-06-1966
27-10-1965
29-10-1968
10-09-1971
08-09-1968
11-12-1966
31-08-1968
12-10-1966
22-07-1968
13-01-1970
18-08-1969
14-05-1969
03-06-1967
23-02-1967
10-01-1965
01-05-1968
27-07-1971
11-09-1964
11-04-1970
21-11-1969
16-03-1967
15-08-1969
16-09-1965
20-09-1974
08-02-1964
29-03-1971
21-03-1972
14-10-1969
05-10-1970
04-08-1971
01-06-1978
16-06-1973
17-06-1977
01-06-1975
28-12-1977
23-02-1969
11-09-1975

2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356

205891
205892
205893
205898
205899
205900
205911
205912
205917
205919
205920
205923
205924
205925
205932
205934
205935
205945
205948
205949
205950
205965
205967
205971
205973
205976
205983
205987
206032
206035
206037
206038
206040
206041
206042
206043
206049
206051
206053
206058
206060
206062
206068
206071
206072
206073
206077
206081
206083
206088
206091
206092
206095
206099
206100
206101
206102
206104
206178

7027444
7027445
7027446
7027454
200205899
7027457
160877
7016710
161701
7021130
7021131
7020272
151070
7015378
7017617
7020698
7020704
00205945
162175
161126
7012701
7007133
7007137
7007147
7020693

MEHUL
GOHIL
JAYPRAKASH
DUBE
ALPESH
SHAH
AJAYKUMAR RAMESHCHANDRAPARMAR
SANTOSH
KUMAR
VIPULKUMAR
PATEL
PIYUSH
SHETH
BHARATKUMAR
JARIWALA
NIRAV
SHAH
SUNIL
NAMBIAR
PIYUSH
PATEL
UJJWAL
GAWANDE
MANOJ
PATIL
MANU
.
ANAND
WADIYALWAR
GULAMMOINDDIN
MANSURI
CHANDRAKANT
VIJAYKAR
HARESHKUMAR
JOSHI
RAJESH
NAYYER
JAGDISHKUMAR
PATEL
SANJAYKUMAR
SHETH
MUNIR
MADAKIYA
KAMLESH
MAKWANA
VAIBHAV
PANDHARE
RAVISHANKAR
SHARMA
SANJAY
PATEL
7016726
MUKUND RATAN
DHOKRAT
7016737
ROHITKUMAR
PATEL
7009505
SANJAY
ZALA
150873
ANILKUMAR
PATEL
7005908
CHETANKUMAR CHHOTALAL
CHAUHAN
151213
CHANDRAKANT
TAMBOLIYA
151163
UMASHANKAR
CHOURASIYA
7005915
RUPALI SHASHIKANT
JIRAFE
7005916
PRANAY
KOMALKAR
7005963
BIPIN JIVANLAL
CHAVDA
7009582
JWALANT PARSOTTAMBHAI
YADAV
161307
RAJESH
HADIA
7018503/161010 INDRAVADAN
PANDYA
7019419
BHARATKUMAR
MALVIYA
7021115
MEHULCHANDRA MUKESHBHAI JOSHI
161790
RAMANAND
PASWAN
151632
HARISHKUMAR
CHAUHAN
7025521
RITESH
PATEL
7025526
ASHWINKUMAR NATHABHAI
SOLANKI
161578
HIMANSHU
SADHU
7027455
MANOJ
VERMA
7007149
DIPTI NILESHKUMAR
PARMAR
7016713
BINDIA SURESH
SOLANKI
7025522
KUNTAL
ANTANI
7021080
DEVENDRA
KHAIRNAR
160311
JAGDISHCHANDRA
PAWAR
162398
SUNIL KUMAR
PRADHAN
7020710
HEMANTKUMAR
RATHOD
7020702
MANISH
JAIN
7012702
JAIDEEP
SONI
7012698
NIMIT DINESHKUMAR
SHAH
7025528
HITESH
MEHRA
7012711
JITENDRAKUMAR PUNAMBHAI PATEL

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional

Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Bharuch TD
Bhuj (Kutch) TD
Surat TD
Surat TD
Vadodara TD
Surat TD
Vadodara TD
Surat TD
Vadodara TD
CO ,Ahmedabad
Godhra-Panch TD
Surat TD
Junagarh TD
Mehsana TD
Mehsana TD
Mehsana TD
Vadodara TD
Amreli TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Valsad TD
Valsad TD
Valsad TD
Rajkot TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Vadodara TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Rajkot TD
Himatnagar TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Nadiad-Kheda TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Nadiad-Kheda TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Surat TD
Surat TD
Surat TD
CO ,Ahmedabad
Godhra-Panch TD
Godhra-Panch TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Nadiad-Kheda TD
Ahmedabad TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

10-05-1973
03-05-1976
09-10-1976
25-10-1975
10-10-1972
18-06-1974
08-12-1974
14-02-1977
29-12-1978
25-05-1977
20-05-1978
05-04-1974
25-05-1977
16-02-1979
06-02-1975
15-07-1977
13-08-1973
15-06-1972
16-12-1972
02-06-1975
09-11-1978
18-12-1975
25-01-1975
05-09-1974
25-03-1978
08-10-1973
08-06-1976
05-08-1973
08-11-1973
10-09-1976
28-08-1972
11-09-1976
15-07-1977
21-04-1976
26-11-1975
01-06-1973
21-03-1979
18-09-1974
12-08-1974
09-07-1971
28-04-1977
06-06-1972
10-07-1975
14-01-1977
07-05-1978
03-01-1972
29-10-1975
27-08-1976
02-04-1979
16-12-1978
05-06-1972
09-06-1974
19-07-1979
02-09-1975
28-06-1971
19-01-1977
28-09-1979
26-04-1977
04-12-1978

2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415

206179
206209
206210
206253
206387
206429
206450
206640
206783
206794
206796
206818
206873
301178
301757
302744
303198
303691
303766
304568
305539
305557
305569
305574
305575
305578
305579
305580
305581
305584
305587
305588
305597
305598
305603
305607
305608
305618
305623
305627
305628
305630
305632
305700
305705
305707
305710
305712
305718
305721
305725
305728
305731
305733
305783
306034
306036
306109
600477

7025559
RAJNIKANT AMBALAL
7027453
KIRITKUMAR MICHAELBHAI
7027460
VIKAS
7017615
YOGESH YASHVANTRAY
7022955
DHARMESHKUMAR
7012706
YOGESH
7029777
JAI
7027461
PRAVIN
151326
PRASHANT
7015402
AMOD
7019062
DAHYALAL
160328
SUDIP
7015404
REETU
7029032
JAGDISHKUMAR
7029184
KIRTI
162163
BUTE VITTHAL
7029760/161560 MANOJ
7029968
MOHIT
161456
GAURI
00304568 / 162215PANKAJ
203648
BABU LAL
7027558
DINESHKUMAR
7021141
SMITA G
7020288
SANJAYKUMAR
7020289
CHANDRAKANT
7015395
ABID
7015396
UMESHKUMAR
7015397
DHEERAJ
00305581/161101DHANANJAY KUMAR
7015401
SHARADKUMAR
7017640
YOGESH
7025531
NAVNEET
7020975
AJAY B
160898
URVISH
HR NO:200305603DIVYESH
7019429
SUDESH BALAKRAM
7019430
NARENDRA KUMAR
7007152
SURAJ
7016769
GAURANG
200305627 AMITKUMAR
HR NO.: 200305628
SANGAMKUMAR
7016792
JAYESH
7027859
JITENDRA
162143
AMITKUMAR
7020291
JITENDRAKUMAR
7024117 / 160505MAHESHKUMAR
7024121
KAMLESHKUMAR
7024125
MUKESH
7027479
NALINKUMAR
7027882
RAMESH
160351
NIKUNJ NIRANJANBHAI
161586
VISHAL HIMMATBHAI
160412/7021144 PAWAN
7021143
PRANAV
7009524
NANDANKUMAR
160717
ASHISHKUMAR
7012761
SMITA
7029758
GULAB
7028064
ANILKUMAR

PARMAR
MACWAN
JAISWAL
UPADHYAY
CHAUHAN
CHAVAN
PRATAP
BAMBURDE
MALI
OGALE
PARMAR
JOSHI
TOPNO
PARIKH
DORLE
BAPURAO
KULKARNI
KULSHRESHTHA
SHUKLA
NAPHADE
MEENA
GANDHI
RAIKWAR
KANOJIA
MAHAJAN
RATHOD
GAMIT
AGGARWAL
SINGH
CHALAKH
BHAVSAR
THANTH
PARMAR
MEHTA
BAROT
ANAND
GADHAVI
RATHOD
SHAH
DUBEY
GUPTA
PATEL
MAHOR
BHAYANI
SHARMA
MALIWAL
MALIWAL
CHOUHAN
RATHOD
ZALA
SONI
PORVAL
JAIN
BAROT
DHANAK
SUTHAR
SINHA
HASSAN
MAKWANA

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Vadodara TD
Valsad TD
Bhuj (Kutch) TD
Valsad TD
Surat TD
Valsad TD
Mehsana TD
Surat TD
Vadodara TD
Ahmedabad TD
Valsad TD
Surendernagar
Bharuch TD
Mehsana TD
Ahmedabad TD
Bharuch TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Valsad TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Bharuch TD
Bharuch TD
Vadodara TD
Bharuch TD
Vadodara TD
Bhavnagar TD
Ahmedabad TD
Nadiad-Kheda TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Palanpur TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Vadodara TD
CO ,Ahmedabad
Valsad TD
Valsad TD
Rajkot TD
Godhra-Panch TD
Nadiad-Kheda TD
Nadiad-Kheda TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Surat TD
Jamnagar TD
CO ,Ahmedabad
Mehsana TD
Valsad TD
Nadiad-Kheda TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE

02-07-1978
29-07-1968
05-12-1978
16-07-1978
04-04-1975
24-02-1979
25-06-1973
09-04-1972
05-11-1978
29-04-1975
19-04-1975
06-03-1979
22-11-1972
26-06-1975
07-05-1980
25-06-1979
05-06-1977
31-12-1974
28-07-1978
08-02-1978
20-06-1978
31-07-1978
30-11-1977
24-10-1974
28-09-1978
29-12-1977
13-03-1980
19-03-1979
15-10-1978
11-07-1975
24-05-1978
03-11-1978
25-09-1975
14-07-1979
01-06-1979
10-03-1978
01-07-1978
01-07-1981
02-05-1978
05-11-1978
20-01-1977
28-01-1974
26-08-1978
22-01-1981
03-07-1973
13-12-1979
13-03-1976
16-12-1977
10-02-1980
10-11-1977
19-08-1980
30-12-1979
04-04-1976
21-05-1978
21-12-1973
09-03-1981
14-10-1976
10-03-1979
17-06-1982

2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474

600478
600525
600542
600543
600605
600706
700646
700858
700914
701845
803133
900377
900382
900643
900644
900688
900732
900744
900813
901064
901137
901138
901139
901192
901220
901237
901241
901255
901264
901525
901580
901589
901595
901596
901598
901634
901724
901743
901781
901782
901783
901784
901786
901872
901874
901879
901939
901960
902012
902065
902066
902083
902084
902093
902110
902111
902449
903092
1001366

7028109
7028104
7028073
7028135
7028067
7028068
7028130
7028724
7028157
7029694
7029024
7028762
7028764
7028778
7028777
7028783
7028792
7028795
7028798
7028849
7028861
7028863
7028864
7028868
7028872
200901237
7028911
7028876
7028879
7028919
7028923
7028925
7028959
7028955
7028926
7028927
7028937
7028931
7028945
7028946
7028947
7028948
7028949
7028968
7028961
7028962
7028971
7028974
7028995
7029013
7029007
7029020
7029014
7029011
7029010
1448
7029607
7029340
7029479

JAYDEEP
PIYUSH
RUPAL SUMIT SINGH
PARIMAL
RAJESH
BHARAT
NARENDRA SINGH
JIGNESH
RAMHARI
DILIP KUMAR
BANWARILAL
JAYESH
PIYUSHKUMAR
JOGENDRA KUMAR
RAKESH
LAKSHMIKANT ARUN
BHAGVAN SINGH
SANTOSH KUMAR
AMARJEET
DEEPAK SAINI
HARKESH
KISHOR KUMAR
LOKESHKUMAR
PRASHANT
PRASHANT
ALOK KUMAR
DASHRATH
JANAKSINGH
MUKESH
JAYRAM
DINESH KUMAR
DEVENDRA
RAJENDRA
RAMESH
NARENDRA
AKHILESH KUMAR
MANIK
RAJESH
RAJENDRAPRASAD RAMDAYAL
KAMLESH LALARAM
OM PRAKASH RAMLAL
RAJENDRAPRASAD SHIVJIRAM
RAVINDRA
NARENDRA KUMAR
SHIV CHARAN
SUNENDRA KUMAR
RAJESH
JITENDRA KUMAR
SARUPA
SUNIL
NIMESH
AJAY KUMAR
BHAJAN LAL
MUKESH KUMAR
TIKAM SINGH
KRISHAN KUMAR
TRILOK CHAND
SAMAY SINGH
BALEVIA MAYUR

MAKWANA
PATEL
RAWAL
CHAUDHARY
PATEL
PATEL
CHOUHAN
KARELIYA
MEENA
YADAV
MEENA
SOLANKI
PARMAR
VERMA
ARYA
.
MEENA
SONKAR
.
MEENA
SOLANKI
MEENA
VERMA
AGNIHOTRI
VERMA
MOSAWAT
MEENA
VERMA
BARDE
MEENA
BHALEKAR
MEENA
RATHOD
IRWAR
.
RAWAL
KURAGANTI
MEENA
MANDAR
KUNDRA
MEENA
SINGH
VERMA
MEENA
DHAWAN
PANWAR
SANKHALA
MEENA
DHAWAL
SHIV SINGH
.
MEENA
MEENA
SANGER
MEENA
MEENA
MEENA
RATILAL

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional

Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer

Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Rajkot TD
Valsad TD
Ahmedabad TD
Surat TD
Surat TD
Valsad TD
Ahmedabad TD
Jamnagar TD
Palanpur TD
Ahmedabad TD
Surendernagar
Ahmedabad TD
Mehsana TD
Valsad TD
Valsad TD
Amreli TD
Jamnagar TD
Valsad TD
Surendernagar
Amreli TD
Palanpur TD
Palanpur TD
Palanpur TD
Bhuj (Kutch) TD
Godhra-Panch TD
Surendernagar
Surendernagar
Bhavnagar TD
Bhavnagar TD
Godhra-Panch TD
Mehsana TD
Valsad TD
Valsad TD
Valsad TD
Valsad TD
Godhra-Panch TD
Godhra-Panch TD
Surat TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Bhuj (Kutch) TD
Palanpur TD
Palanpur TD
Palanpur TD
Himatnagar TD
Bhuj (Kutch) TD
Bhuj (Kutch) TD
Jamnagar TD
Bhuj (Kutch) TD
Bhuj (Kutch) TD
Ahmedabad TD
Jamnagar TD
Jamnagar TD
Godhra-Panch TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD

MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

10-08-1984
25-08-1979
04-11-1983
25-08-1979
13-04-1979
24-12-1973
20-06-1982
24-04-1984
02-07-1981
23-08-1976
11-09-1981
15-08-1986
16-10-1982
28-01-1979
06-04-1985
14-06-1985
20-07-1982
21-10-1983
25-01-1982
02-08-1981
10-12-1984
10-01-1984
06-07-1984
02-04-1980
29-12-1985
15-07-1979
05-03-1977
15-02-1980
16-09-1984
08-08-1984
07-07-1982
26-05-1984
20-12-1978
03-10-1982
16-10-1985
08-02-1984
16-12-1982
30-04-1984
06-07-1985
15-02-1984
01-03-1982
10-06-1983
01-01-1981
11-12-1985
09-07-1980
30-06-1984
30-07-1979
03-12-1982
15-04-1977
02-07-1979
15-07-1982
24-06-1981
13-11-1980
08-10-1984
20-06-1981
04-09-1984
15-12-1978
11-07-1985
14-05-1985

2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533

1001378
7029297
ASHOK
1001588
7029345
SHUNMUGA
1001591
201001591 GAMIDI
1001643
7029352
SIDDHARTH
1002374
7029525
DHARAM SINGH
1002427
7029608
SATYA PRAKASH
1002786 01002786 / 7029398
ARUN
97607916
7009498
NARAN
97607923
7004886
VINODKUMAR VADILAL
97706773
7026029
MEENA
97706856
7009506
DEVJIBHAI
97706867
7015389
SHABBIRHUSHAIN
97706892
7003078
RAMESHBHAI
97807849
7009488
NATWARLAL
97807862
33111
SURESHCHANDRA JIVABHAI
97807878 7025973/ 110431MOHAMMAD HUSAIN
97807881
201375
GULAMHUSAIN
97807882
7015126
ABDURRAHIM
97807885
7024142
ABDULGANI YUSUFBHAI
97808729
7025158
HASAN
97909370
200107
JITENDRAKUMAR
97909371
7020605
LAXMANSING
97909472
7019416
YAKUBALI
97909473
7025409
MAHMADBHAI
9790948107007184/197909481
YUNUS
97909483
7016617
RAMESHBHAI
97909484
7015370
ARVINDKUMAR
97909486 7001853 / 106348JAYANTIBHAI VITTHALDAS
97909487
36855
GULAMAHMED HUSENBHAI
97909488
7021001
JAYPRAKASH
97909492
7021127
NAVINCHANADRA
97909494
7022775
NARENDRAKUMAR
97909915
102648
CHHAGANLAL
97911090 7018708/110403 GHANSHYAMSINH
98001312
36871
PATIL CHANDRAGOUDA
98010796
7020171
BALVANTRAI
98010797
7020282
PRAVINCHANDRA
98010801
316
NATHALAL
98010802
7020613
LUKEBHAI
98010897 7006162 / 8329 RAJKUMAR GULABRAI
98010899
7009584
VASANTKUMAR
98010902
7014761
HASMUKH
98010904
7026182
HARSHA
98010906 7013350/107452 RAJNIKANT
98010908
7001854
KANAIYALAL
98010914
7019433
DILIPKUMAR
98010916 07027471 / 205313CHHAGANLAL
98010919
7024092
BHAGABHAI
98010924
7021088
RAJKUMAR
98010928
7004805
PRUTHVISINH
98010935
7010940
SHOBHNA
98010936
7014123
NARENDRABHAI
98010940 7012818/102548 GIRDHARLAL
98010942
102566
PARESHBHAI
98010943
7009446
KAILESHKUMAR
98010945
7009462
KAMLESH
98010946
201609
RAMANLAL
98010949
7020028
RAMJIBHAI
98010956
7011626
BHARATKUMAR CHUNILAL

KANWAT
SRINIVASAN
RAJESH
BAIPLAWAT
MEENA
MEENA
YADAV
KALARIA
PATEL
LUMBA
PARMAR
PATEL
RANA
CHOPDA
CHAUHAN
GARANA
SHAIKH
THUTHIWALA
SHAIKH
CHALANGA
MISTRY
NAYKA
SHERASIA
BHORANIA
PATEL
PATEL
RANA
SUTHAR
MALEK
HARDASANI
RANA
PATEL
DADHANIA
CHUDASAMA
LAXMANGOUDA
PARMAR
KAVA
KATHAD
DINDOD
BUDHWANI
VAGADIA
GANDHA
NAVADIA
MAKWANA
PATEL
SHUKLA
KYADA
LEUVA
GUPTA
CHAVDA
MANKAD
KOTECHA
PARMAR
JANI
TANNA
ANARKAT
KAVAIYA
GOHIL
RATHOD

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer

Division Engineer
Division Engineer
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Division Engineer
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Palanpur TD
Amreli TD
Amreli TD
Mehsana TD
Jamnagar TD
Valsad TD
Godhra-Panch TD
Rajkot TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Rajkot TD
Bharuch TD
CO ,Ahmedabad
Rajkot TD
Ahmedabad TD
Junagarh TD
Bharuch TD
Bharuch TD
Ahmedabad TD
Bhuj (Kutch) TD
Nadiad-Kheda TD
Godhra-Panch TD
Palanpur TD
Bhuj (Kutch) TD
Bharuch TD
Valsad TD
Bharuch TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Surat TD
Surat TD
Surat TD
Bhavnagar TD
Rajkot TD
Nadiad-Kheda TD
Amreli TD
Amreli TD
Bhavnagar TD
Godhra-Panch TD
Ahmedabad TD
Rajkot TD
Jamnagar TD
CO ,Ahmedabad
Junagarh TD
CO ,Ahmedabad
Mehsana TD
Rajkot TD
Nadiad-Kheda TD
Surat TD
CO ,Ahmedabad
Rajkot TD
Jamnagar TD
Junagarh TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Rajkot TD
Bhavnagar TD
Amreli TD
Ahmedabad TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

31-12-1984
06-05-1987
20-07-1984
24-10-1984
05-07-1982
18-06-1982
23-07-1985
17-11-1956
30-05-1957
27-05-1957
14-11-1956
03-08-1957
15-01-1958
16-12-1958
16-07-1957
11-02-1958
15-12-1957
01-06-1957
02-05-1958
17-10-1958
03-10-1957
22-06-1957
15-03-1958
12-03-1957
01-05-1957
24-04-1959
13-10-1958
01-06-1957
09-01-1959
04-12-1957
15-05-1957
29-05-1960
27-06-1959
06-03-1957
26-01-1959
24-04-1959
27-02-1958
01-09-1959
01-01-1958
08-03-1957
18-07-1960
15-11-1957
27-09-1959
21-08-1960
03-09-1961
24-09-1961
01-02-1957
20-04-1957
01-06-1958
08-08-1958
18-02-1958
02-05-1961
22-07-1959
08-01-1959
17-05-1960
01-08-1959
10-06-1958
01-06-1958
06-11-1956

2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592

98012670
7026072
RATANSINH
98012674
7025940
JIVRAJ
98104467
7029730
CHANDUBHAI GANGARAM
98106785
7029528
SHANTIBHAI
98115157
7024144
MOHMEDHANIF
98115160
7026113
HITENDRA SOMNATH
98115169
98115169
KISHOR
98115256
205618
PRAKASH
98115259
198115259 KAMLESH
98115260
20520
DIPTI
98115264
7012919
VINESHCHANDRA
98115265
107703
JAGDEEP
98115266
7002865
IQBALHUSEN GAFURBHAI
98115268
7014145
KANTILAL
98115270
7012816
AKHTARI
98115273
7019378
HARISINH
98115274
7019379
RAMESHCHANDRA
98115275
7019361
BHAGVANBHAI
98115279
7000657
MAHERAZBANU
98115281BLUE BOOK NO-101556
LALITKUMAR
98115283
7003090
RAJENDRA VIJAYKUMAR
98115285
7005881
DINESHBHAI
98115287
7006840
AKHTARHUSEN AHMEDHUSEN
98115291
7000987
BIPINKUMAR KANTILAL
98115294
7018453
RAMSINGBHAI
98116161
7019475
AMBARAM
98116359
7019315
VINODKUMAR
98216071 103367 / 24906 SHAILESH
98216079
7021235
SHIRISHKUMAR
98216082
7014108
MOHD.HANIF
98216086
7019125
HARJIVAN DHANJIBHAI
98216088
7007077
INDRAVADAN
98216227
7000955
VINODBHAI RATILAL
98216228
17985
ONALI ISMAIL
98216230
7003135
VINITKUMAR
98216232
7009493
JAGDISHKUMAR
98216234
ERP- 7004899 / BB -105265
DINESHBHAI AMARSINGH
98216237 7012813/205013 ABDUL RAUF
98216238
7014118
LAXMANBHAI
98216240
7016449
PRAVIN HARILAL
98216241
7019297
DIGEESHKUMAR
98216243
7025447
MANHARSINH
98216244
7025935
JAYANTILAL
98216245
7026398
NARESH NATVARLAL
98216246
7013713
HARESHCHANDRA
98216247
7026198
DINESHKUMAR DHANJIBHAI
98216250
7012933
GOPALDAS
98216251
7012934
RASIKLAL
98216254
7015413
SAEEDAHMED
98216255
7015361
NAVINCHANDRA
98216257
7015860
GULABBHAI
98216258
7001035
BACHULAL LALLURAM
98216260
7001944
H.
98216261
7021106
RAM MILAN
98216262
7021112
VINODCHANDRA
98216263
7002705
MANJIRI PARESH
98216265
107544
RAJIVKUMAR
98216266 7004231/103263 DINESH
98216267
7006908
MAHENDRAKUMAR JIBHAIDAS

BHURA
BHALODIA
PATEL
PANCHAL
SHAIKH
PATEL
PANDYA
SAV
KUNVARIYA
BHATT
KANASAGRA
KIKANI
MANSURI
VAMJA
MUNSHI
HADIYOL
MAHESHWARI
MODH
SHAIKH
LEKINWALA
SHAHAPURKAR
SOLANKI
MALEK
SHAH
PANDAV
PRAJAPATI
PARMAR
DHRUVE
JANSHALI
GHUMRA
CHAVDA
BHATT
PATEL
VOHRA
SHAH
GUNGALA
CHAUDHARI
DHADA
GARSAR
THAKKER
VOHRA
RANA
VAGHELA
THAKKAR
MITHWANI
PRAJAPATI
JIVANI
DADHANIA
MASTER
MODI
PATEL
NAYEE
JAYALAXMI
TRIVEDI
JIYAVIA
SHUKLA
PATEL
DAVE
PATEL

Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B

Asst. General Manager


Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

AGM
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE

SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE

Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

CO ,Ahmedabad
Jamnagar TD
Ahmedabad TD
Vadodara TD
CO ,Ahmedabad
Bharuch TD
Bhavnagar TD
CO ,Ahmedabad
Jamnagar TD
Bhavnagar TD
Junagarh TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Jamnagar TD
Junagarh TD
Palanpur TD
Mehsana TD
Palanpur TD
CO ,Ahmedabad
Surat TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Himatnagar TD
Mehsana TD
Palanpur TD
CO ,Ahmedabad
Surat TD
Jamnagar TD
Ahmedabad TD
Vadodara TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Rajkot TD
Ahmedabad TD
Junagarh TD
Jamnagar TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Bhuj (Kutch) TD
Junagarh TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Junagarh TD
Junagarh TD
Bharuch TD
Bharuch TD
Valsad TD
Ahmedabad TD
Vadodara TD
Surat TD
Surat TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE

01-12-1956
17-02-1958
18-10-1958
02-06-1961
17-02-1960
11-05-1958
28-08-1960
25-06-1958
10-10-1958
31-10-1960
28-02-1957
12-10-1959
06-02-1959
18-04-1957
01-06-1958
01-06-1958
01-06-1960
20-03-1959
28-01-1960
31-12-1957
26-06-1958
01-06-1960
12-12-1956
22-02-1957
10-06-1960
01-06-1957
26-09-1959
06-09-1960
01-11-1957
15-12-1957
05-11-1958
06-03-1957
15-12-1958
06-03-1958
13-12-1959
13-09-1959
21-06-1962
14-10-1957
10-03-1960
30-07-1957
14-10-1959
05-03-1958
05-08-1958
08-09-1959
16-11-1962
17-11-1958
01-07-1957
09-02-1960
21-07-1960
10-12-1958
02-06-1961
01-06-1958
05-04-1961
25-07-1959
25-05-1960
02-05-1962
21-01-1960
15-10-1959
01-04-1958

2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651

98216268
98216268
JAGDISHKUMAR
GANDHI
98216272
7020601
VIRSINH
RATHOD
98216273
7025156
BHIMASHI
GADHAVI
98216275
103353
NARESHKUMAR
MEHTA
98216276
7026118
HAMIRBHAI
PARMAR
98216277
33233
MUKUNDRAI
PARMAR
98216279
37435
DHIRAJLAL
BARAIYA
98216280 98216280/103164KIRITKUMAR
MEHTA
98216282
7007126
RAMAKANT
SINGH
98216283
7007091
DEVENDRAKUMAR
PATEL
98216284
7015118
SUKHDEV
SINGH
98216285
7021113
NANUBHAI
CHAUDHARI
98216287 7024579/104143 MURALI
SUBRAMANIAN V.
98216294 7013195/203492 DEVRAJBHAI
KARAMTA
98216295
206044
BAVANJIBHAI
MUCHHAL
98216303
7012936
HARSUKH
VADUKUL
98216593
7020056
AMRUTLAL
PARMAR
98217215
202197
DINUBHAI
LATA
98217700
7021215
ASHVINKUMAR
RANA
98217754
7022278
RAYSING
PARMAR
98218006
198218006 BHUPENDRA
VORA
98218712
103158
BHUPENDRA
CHITRODA
98218813
7027757
ANIL
PARKHI
98315822
35453
MUSTAKALI
SAIYED
98315823
36439
SUDHIR HASMUKHLAL
HAKANI
98315825 37442 /18129.1 MAHESHKUMAR
JOSHI
98315831
37434
CHANDULAL
KALARIA
98315833
7009450
VINAYCHANDRA
KALARIA
98315834
34502
RANALAL
MADALIA
98315835 7009459/34689 BHAGVANJIBHAI
JIVANI
98315836
102874
PRAVINKUMAR
RAMANI
98315837
102484
VALLABHDAS
CHHATRALA
98315838
102453
GOPALDAS
JIVANI
98315839 7009484/37453 VINODRAY
FULTARIA
98315840
7009588
KANAK
PATEL
98315841
105867
AMARSHI
JETHLOJA
98315842
7020137
MANSUKH
GEDIA
98315843
7020172
LALITKUMAR
SUVAGIA
98315844
7015120
ABHA
GUPTA
98315848
105879
NINADKUMAR
YAGNIK
98315849
7005973
MAHENDRAKUMAR SHANKARLALPATEL
98315852
7014112
VINODRAI
SUCHAK
98315854
7011536
BALDEVBHAI
PATEL
98315857
102629
ARVINDBHAI
PATEL
98315859
102415
JITENDRAKUMAR
PANCHAL
98315861 7009485/102617 KARSHAN
KAPURIA
98315866
36451
MUKUND
APTE
98315969
7001966
RAJENDRAKUMAR GUARISHANKAR
PANDYA
98315970
7003441
NATVARBHAI NATHALAL
PATEL
98315972
7005873
JAHENDRA KARAMSHIBHAI
TILVA
98315975
7010720
PARESH
VYAS
98315977
7011344
MAYUR
RAVAL
98315978
7013321
MANHAR
RUPAPARA
98315979
7014122
NANDKISHOR
SHARMA
98315984
7000842
KESHARBA
THAKOR
98315985
7001252
KIRTIKUMAR
PATEL
98315986
7018462
KANTIBHAI DHULABHAI
PANCHAL
98315988
7009520
PANKAJKUMAR
JOSHI
98315989
205259
ASGARALI
BUKHARI

Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE

SDE
AGM
Division Engineer
Division Engineer
Division Engineer
SDE
AGM
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE

SDE

Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Vadodara TD
Godhra-Panch TD
Bhuj (Kutch) TD
CO ,Ahmedabad
Rajkot TD
Rajkot TD
CO ,Ahmedabad
Rajkot TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Surat TD
Nadiad-Kheda TD
Junagarh TD
Junagarh TD
Junagarh TD
Amreli TD
Himatnagar TD
Surat TD
Surat TD
Amreli TD
Junagarh TD
Rajkot TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Rajkot TD
CO ,Ahmedabad
Bhuj (Kutch) TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Amreli TD
Bharuch TD
Bhavnagar TD
Ahmedabad TD
Jamnagar TD
Palanpur TD
CO ,Ahmedabad
Nadiad-Kheda TD
Rajkot TD
Vadodara TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Mehsana TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Rajkot TD
Rajkot TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE

11-09-1962
01-02-1959
31-03-1962
01-06-1959
20-11-1958
17-05-1959
15-02-1959
18-02-1959
30-04-1960
02-08-1961
30-04-1961
02-06-1957
12-09-1959
02-06-1962
01-06-1961
09-05-1962
28-01-1958
01-06-1958
27-04-1960
05-04-1960
16-01-1961
17-01-1960
20-06-1959
28-01-1960
20-08-1959
04-08-1960
18-10-1961
15-05-1959
01-07-1958
13-05-1957
06-07-1958
08-05-1957
01-04-1957
23-09-1959
25-09-1959
21-04-1958
01-06-1963
01-06-1960
25-12-1962
15-10-1959
01-06-1961
29-07-1959
05-04-1959
29-06-1959
05-06-1958
04-03-1958
05-01-1960
08-12-1960
01-06-1958
31-12-1959
25-04-1964
01-03-1961
30-09-1960
04-07-1959
14-05-1961
01-08-1963
15-02-1959
31-12-1961
01-11-1958

2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710

98315993
0
NAJIRAHMED
PATEL
98315994
7020603
RAJENDRAKUMAR
SOLANKI
98315995
7014728
PIYUSH
DOSHI
98315997
7024071
MAHESHKUAMR
LUHANA
98316001
37439
JAGDISHCHANDRA AMBALAL PATEL
98316002
BLUE BOOKNO.35562.HRNO.7001925
PANKAJBHAI
PATEL
98316003
7001926
RAJENDRAPRASAD POPATLAL JANI
98316004
7001930
SURESHKUMAR
SHUKLA
98316005
36499
GOVINDBHAI KESHAVLAL
CHAUDHRY
98316006
7001935
PARBAT GOPAL
DODIYA
98316007
7001937
NATVARLAL KANTILAL
LIMBACHIYA
98316009
7001961
DILIPSINH CHHATUJI
CHAVDA
98316010
103655
BHUPENDRA JAYANTILAL
PATEL
98316012
102533
GOVINDBHAI
PATEL
98316013
7021110
AMARLINGAM
GADDAM
98316015
7003442
KIRITKUMAR RATILAL
MODH
98316016
7003443
PANNA
JESALPURA
98316018
35677
KIRITKUMAR
SHAH
98316020
7003471
DASHRATHLAL MANGALBHAI
PATEL
98316021
7004163
RAMESHCHANDRA SOMABHAI PATEL
98316023
7004174
RAJENDRAKUMAR KUBERDAS PATEL
98316024
7004887
JAYSHANKAR HARJIVANDAS
JOSHI
98316025
7005350
HIRABHAI MOHANBHAI
MAHERIYA
98316027
103374
VINAYCHANDRA
PATEL
98316029
7005396
MAHENDRAKUMAR HARGOVINDBHAI
PATEL
98316030
32632
SHAILESHBHAI JAGADISHCHANDRA
TRIVEDI
98316031
7005739
SOHINIBEN RAMESHBHAI
PATEL
98316032 98316032 / 103706VIJAY PATHUBHAI
DESAI
98316033
35461
JAYANTIBHAI SHANKERLAL
PATEL
98316034
37437
HARISH JAYANTILAL
SHUKLA
98316035
7006009
MAHANMADSALIM BHIKHUMIYAN
KADRI
98316036
7026239
HEMA
MEHTA
98316041
7009480
VIRENKUMAR
JANI
98316042
7009525
BALUBHAI
SAVALIA
98316044
364091
JAYANTILAL
ROKAD
98316046 7012827/102684 MAGANLAL
TALAVIYA
98316049
7000895
VEJABHAI MASHRIBHAI
GORANIA
98316050
7012820
IQBAL
RAFAI
98316052
7016001
SHEOPAL
MAURYA
98316053
36452
KANTILAL
PATEL
98316054
103310
RAMESHCHANDRA
CHHIPA
98316055
7000902
SHASHIVADAN DWARKADAS
PANDYA
98316056
7001931
DASHRATHLAL MANILAL
PATEL
98316057
103641
BALDEVBHAI KEVALBHAI
PRAJAPATI
98316058
7005971
BHARATKUMAR KANTILAL
SHAH
98316059
7004168
HEMANTKUMAR CHHOTABHAI PATEL
98316061
7003472
AMRUTLAL
PATEL
98316063
7001946
NATAVARBHAI PUNJIRAM
PATEL
98316064 7015130/37432 BALDEVBHAI NARAYANDAS
PATEL
98316065
7000018
HARSHA CHANDRAKANT
RAWAL
98316066
7000812
POPATBHAI CHAMNALAL
PATEL
98316067
7000903
JAYESHKUMAR PURUSHOTAMDAS
PATEL
98316068
103446
BABUBHAI
MENPARA
98316069
32811
NAVINCHANDRA
PATEL
98316070
36608
PRAVINKUMAR
UKANI
98316073
7009339
RASID
PATEL
98316074
7021076
MADHAVLAL
PATEL
98316075
7027552
KISHORKUMAR
PARMAR
98316076
201363
RAMAVTAR SINGH
VERMA

Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
Division Engineer
Division Engineer
Division Engineer
Division Engineer
Division Engineer
Division Engineer
Division Engineer
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
AGM
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
Division Engineer
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE

Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Bharuch TD
Godhra-Panch TD
Jamnagar TD
Nadiad-Kheda TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Surat TD
Surat TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Rajkot TD
Junagarh TD
Rajkot TD
Junagarh TD
Ahmedabad TD
Junagarh TD
Valsad TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Rajkot TD
Surat TD
CO ,Ahmedabad
Bharuch TD
Surat TD
CO ,Ahmedabad
Nadiad-Kheda TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

03-12-1959
24-06-1961
29-10-1959
01-03-1961
23-01-1961
26-01-1962
28-01-1962
04-09-1960
04-05-1960
02-04-1961
01-06-1960
01-06-1960
06-10-1962
01-06-1957
13-03-1959
19-01-1962
23-12-1961
22-10-1960
16-12-1961
25-03-1961
28-07-1962
31-07-1960
01-06-1959
11-09-1960
29-09-1959
21-04-1960
17-09-1959
16-05-1961
01-06-1959
13-07-1961
07-03-1959
01-08-1962
10-09-1959
01-10-1957
02-06-1957
14-11-1957
05-04-1959
06-09-1958
12-07-1959
01-06-1957
24-04-1960
08-05-1961
01-10-1958
01-06-1960
02-03-1962
01-06-1961
01-06-1959
01-06-1959
01-06-1959
03-05-1960
01-06-1959
20-12-1960
01-06-1960
08-04-1958
08-05-1960
01-06-1959
12-01-1959
01-06-1960
09-12-1958

2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769

98316077 98316077 / 37034R.KUMAR


98316078
7024084
ABDULMAZID
98316079
7024061
BHARATSINH
98316107
106788
R
98316840
36381
MANHARLAL
98317437
7024074
DINANATH
98317626
7007119
NATVARBHAI
98318232 7026185/ 202515DHIRAJLAL
98318241
7005349
ANANTKUMAR CHHANALAL
98318243
7009443
MANHARSINH
98318265
7005819
RAJESH K
98318271
7018796
VALLABH
98318319
201416
SHASHIKANT
98318320
7017573
HASMUKH
98318348
7007666
TRUPTIBEN
98318364
7022727
DINESHKUMAR
98404032
7029410
NARENDRA
98404517
103307
RAMESH
98407555
MUKUNDAN NAIR K.C
98408682 198408682/37441MINAXI
98408686
7027472
DHIRAJLAL
98408687
7027531
NARENDRA
98408691
7009456
RAMESHKUMAR
98408692
110534
LAKHMICHAND
98408693
7022255
NARENDRA
98408694
7020042
HASMUKHRAI
98408695
35577
MAHESHKUMAR
98408697
7014110
RASHMIKANT
98408698
7024057
MAHENDRAKUMAR
98408701
7007074
SHAILESHKUMAR
98408703
7007087
HEMENDRA
98408706
7015999
THAKORBHAI
98408707
7016642
UDAYSHANKAR
98408782
7000944
ATULBHAI CHANDULAL
98408786
7004865
MAHESHKUMAR KESHAVLAL
98408787
7004869
MANSHUKH VALLABHBHAI
98408789
7005874
KRISHNA BHAGWANSINH
98408792
7009590
PRADIPKUMAR
98408793
7011135
BHARATKUMAR
98408795
7012929
LALITKUMAR
98408796
7014143
ARIFHUSEIN
98408800
7019132
PRADUMAN
98408801
7019489
HANSRAJ
98408802
7025410
NAVINCHANDRA
98408803
7012930
KISHORKUMAR
98408805
7016663
HEMENDRA
98408806
7026096
PRAVINKUMAR
98408809
7018499
MILANKUMAR
98408811
7009517
VALJIBHAI
98408813
7009491
AHMAD
98408814
7022777
BIPINKUMAR
98408815
200998
CHANDRAKANT
98408816
7020140
KISHORKUMAR
98408817
7020100
ARUNKUMAR
98408818
7013309
KANTILAL
98408819
7020169
CHANDULAL
98408820
7012941
BHANJIBHAI
98408821
7007186
NARVATSINH
98408823
201449
DINESHGIRI

R.RANGRAJ
MALEK
GOHIL
SUBRAMANIAN
LAKHANI
PATEL
PARMAR
SATODIA
SHAH
SARVAIYA
GOHEL
SUDANI
JOSHI
HINGU
PATEL
UKANI
BHERSAMWALA
THAWANI
.
SHAH
AKBARI
PIPARIYA
KALARIYA
KAKKAD
JARIWALA
GALATHIA
KHATSURIA
MEHTA
PATEL
MEHTA
SHAH
TANDEL
DAS
SHAH
JANI
PATEL
THAKOR
TRIVEDI
KALARIA
PANCHASARA
GURJAR
RANA
RAJGOR
PATEL
JANI
SONIGRA
PATEL
SHAH
SOLANKI
GADHVARA
SHETH
JOSHI
RAVAL
TRIVEDI
DADHANIA
PARMAR
SHIYANI
MAHIDA
GOSWAMI

Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Asst. General Manager


Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

AGM
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
Division Engineer
Division Engineer
SDE
AGM
AGM
SDE

Division Engineer
Division Engineer
SDE
SDE
SDE

SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE

Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

CO ,Ahmedabad
Nadiad-Kheda TD
Nadiad-Kheda TD
Surat TD
Bhavnagar TD
CO ,Ahmedabad
Vadodara TD
Rajkot TD
CO ,Ahmedabad
Rajkot TD
Ahmedabad TD
Rajkot TD
Bhavnagar TD
Bhavnagar TD
Ahmedabad TD
Junagarh TD
Vadodara TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Surat TD
Surat TD
Amreli TD
Bhavnagar TD
Jamnagar TD
Nadiad-Kheda TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Valsad TD
Valsad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Junagarh TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Junagarh TD
Jamnagar TD
Mehsana TD
Junagarh TD
Bhuj (Kutch) TD
Junagarh TD
Rajkot TD
Ahmedabad TD
Himatnagar TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Valsad TD
Amreli TD
Amreli TD
Jamnagar TD
Junagarh TD
Junagarh TD
Junagarh TD
Vadodara TD
Surat TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

15-06-1961
01-06-1964
28-12-1959
05-04-1960
12-05-1957
22-10-1961
01-06-1963
15-12-1957
04-11-1960
24-08-1958
13-07-1959
01-06-1958
03-06-1964
30-05-1960
21-05-1959
03-02-1958
12-09-1961
03-06-1962
21-02-1960
13-11-1960
17-10-1958
23-07-1961
30-07-1960
12-06-1962
24-07-1961
02-06-1959
28-03-1961
27-05-1961
27-05-1961
19-06-1961
27-11-1961
09-10-1961
12-04-1960
28-04-1961
14-08-1959
27-02-1960
13-09-1960
01-01-1959
03-08-1960
10-08-1959
30-09-1960
30-03-1961
01-09-1958
26-02-1961
13-10-1960
05-10-1961
29-04-1961
30-03-1961
01-09-1959
07-03-1963
22-03-1961
05-10-1960
01-07-1959
01-06-1960
12-04-1960
04-07-1959
02-12-1959
09-11-1961
15-09-1963

2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828

98408826
98408828
98408829
98408830
98408831
98408832
98408834
98408837
98408838
98408839
98408840
98408842
98408843
98408844
98408845
98408846
98408847
98408848
98408850
98408851
98408852
98408853
98408855
98408857
98408858
98408862
98408863
98408864
98408865
98408866
98408867
98408868
98408869
98408870
98408871
98408872
98408873
98408881
98408882
98408883
98408910
98409861
98409932
98409933
98502654
98503158
98505681
98505683
98505688
98505689
98505690
98505692
98505693
98505695
98505697
98505698
98505701
98505702
98505704

7015998
BIPIN
VEKARIA
7001923
BHARATKUMAR VINODRAY
KOTHARI
7001934
VASHARAM JESHANGBHAI
PATEL
7001936
RAJIV ARVINDBHAI
PATEL
7001940
DINESHKUMAR
JOSHI
7001965
TRIKAMLAL GOVINDBHAI
DALSANIA
7001970
VINOD LALJIBHAI
MODI
7002684
MOHAMMED SALIM A MAJID ABDULMAJID
SHAIKH
7022720
DINESHKUMAR
PARMAR
7004200
RAYSINH ATABHAI
VALA
7004202
DILIPKUMAR CHIMANLAL
THAKER
7005431/103705 PARSOTTAM
SAVALIA
7005432
KHODABHAI
PATEL
7005433
PINAKIN MULJIBHAI
GAJJAR
7005437
BALDEVBHAI GANGARAM
PRAJAPATI
7005996
AFZALHUSEN
MALIK
105958
AJAY
JOSHI
7009447/103211 MANAHARLAL
BHORANIA
103741
ARVIND
SHERATHIA
7015078
PRAVINCHANDRA
KANSARA
7017038
PARESHBHAI
DAVE
108081
NARUBHAI
PARMAR
7019285
PRAVINKUMAR
PRAJAPATI
7025155
NAMRATA
DHOLAKIA
7002685
JITENDRAKUMAR GEMABHAI
GHEVARIYA
34860
DINESHKUMAR
SHARMA
7004204
CHATRABHUJ BHIMJIBHAI
SHANKHALA
7004199
HANSABEN JITENDRAKUMAR
GHEVARIYA
37438
IDRISBEG
MIRZA
7004201
ASHOK CHANDULAL
PATEL
BB103704
AMRUTLAL KESHAVLAL
PATEL
7005864
ARVIND
MODI
36703
PANKAJKUMAR
SHAH
7000943
GIRISHBHAI MANILAL
PATEL
7019982
RAMESHKUMAR PURUSHOTTAMBHAI
MALANI
7024056
BHUPENDRAPRASAD
GAJJAR
103118
SABDALKHAN
PATHAN
7013098/206045 SUDABHAI
SINDHAL
7009490/237 RAVJI
THUMAR
7013323
KISHORKUMAR
SAVSANI
37451
VINUBHAI BACHUBHAI
PATEL
201092
AJAYKUMAR
SHRIVASTAVA
7013096
BHAGVAN
BHARAI
7014119
NANJIBHAI
SAKARIYA
36948
OZA UMESH
JAGDISHBHAI
PATIL RAMESH
VASANTRAO
7026117
VINODKUMAR
SHRIMALI
7026181
DEVENDRAKUMAR
SHARMA
7025425
VINODRAI
MANDAVIA
110687
RAJENDRAPRASAD
GOR
7018465
HASMUKHLAL
MOCHI
7009600
MAHENDRA
TALREJA
7021145
RAMESHKUMAR CHHOTALAL
RAVAL
37059
SHAILESH
PANDYA
7020412
ZAKIRHUSEN
MALEK
7020852
DIPAK
KHATRI
7026068
VITHTHALBHAI
VASAVA
7024053
JAYENDRAKUMAR KANTILAL
SUTARIA
7024065/104215 MUKESHKUMAR
PATEL

Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group A
Group B
Group A

Sub Divisional Engineer


Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Area Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer

Division Engineer
Division Engineer
Division Engineer
Division Engineer
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
Division Engineer
Division Engineer
SDE
SDE
Division Engineer
Division Engineer
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
Division Engineer
Division Engineer
Division Engineer
AGM
Division Engineer
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE

Division Engineer
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
AGM
SDE
SDE

Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Valsad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Surat TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Rajkot TD
Bhuj (Kutch) TD
Rajkot TD
Jamnagar TD
Bhavnagar TD
Palanpur TD
Bhuj (Kutch) TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Nadiad-Kheda TD
Mehsana TD
Junagarh TD
Rajkot TD
Junagarh TD
Ahmedabad TD
Bhavnagar TD
Junagarh TD
Rajkot TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Mehsana TD
CO ,Ahmedabad
Bhuj (Kutch) TD
Himatnagar TD
Himatnagar TD
Rajkot TD
Ahmedabad TD
Junagarh TD
Nadiad-Kheda TD
CO ,Ahmedabad
Vadodara TD
Ahmedabad TD
Nadiad-Kheda TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

05-08-1958
22-11-1960
02-08-1959
14-09-1961
21-04-1962
29-03-1957
04-01-1959
10-03-1960
07-04-1960
01-06-1960
01-11-1960
24-09-1959
28-04-1960
24-06-1958
01-06-1958
03-05-1960
06-10-1960
04-04-1959
24-04-1959
18-08-1961
01-06-1961
01-07-1958
08-08-1959
03-10-1962
09-12-1959
04-07-1962
20-05-1960
19-08-1962
18-03-1960
17-12-1961
01-06-1959
01-06-1960
29-04-1961
10-02-1959
11-12-1959
24-05-1959
01-06-1958
11-02-1962
20-06-1960
19-01-1961
10-01-1960
01-06-1965
11-03-1962
15-01-1959
30-06-1962
02-06-1961
17-01-1962
15-12-1961
01-06-1964
27-05-1961
01-01-1957
01-06-1964
01-06-1962
10-02-1963
04-10-1961
26-12-1960
01-06-1963
24-11-1960
18-09-1960

2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887

98505705
7024067
MAHESHKUMAR
98505707
7007072
KAUSARHUSEN
98505708
7007104
BHARATBHAI
98505709 198505709 /200926
RAJENDRAKUMAR
98505771
7006910
MAHESHBHAI VASANTLAL
98505772
7016110
SURESHBHAI
98505774
7000960
INDRASING KHIMJIBHAI
98505775
7001912
RAMESHKUMAR BHIKHABHAI
98505776
7004309
PUNAMCHAND MOHANLAL
98505777
7004872
RAJKUMAR RAMSNEHILAL
98505778
7005447
ISHWARBHAI NAGARBHAI
98505779
7005826
ALKA HASMUKHLAL
98505781
7006971
AMARSINH PARTHIBHAI
98505782
7009467
DIPAKKUMAR
98505783
7009519
NARENDRA
98505784
7009532
AVNISH
98505785
205659
HARESH
98505789 7026192/202728 GOPAL
98505794
7018529
DALJITSINH
98505797
7020258
MAGANLAL
98505799
7011603
MAHENDRAKUMAR
98505800
7011632
BALVANTBHAI
98505801
7024139
YASINBHAI
98505803
7015411
NATHU NANDLAL
98505804
7011644
AMRUTBHAI BHALABHAI
98505805
7011608
MAHESHKUMAR
98505806
7011620
ABHERAJBHAI
98505807
7011639
SAROJ
98505809
7001927
YOGESHKUMAR
98505810
7001939
AMRITLAL GORDHANDAS
98505811
7003446
MAHESHBHAI VIRCHAND
98505812
36564
BHARDHVAJ HASMUKHLAL
98505813 7012838/110833 KHIMJIBHAI
98505816
7019294
PRAVINBHAI
98505818
7003435
AMRUTBHAI REVIDAS
98505819
7004803
KANTIBHAI
98505820
7012942
GIRISHBHAI
98505821
37646
VINUBHAI
98505822
37057.1
HANIFBHAI
98505824
7005921
PIYUSH MANGALDAS
98505825
7009497
RAMESHCHANDRA
98505826 7009434 / 201065KIRIT
98505827 7020682/205370 YOGESHKUMAR
98505828
7014116
RAJESH
98505829
7007095
SHAILESH
98505830
7007092
CHHAYA
98505831
7007108
VIJAYKUMAR
98505832
7016793
GANESH
98505833
7011600
CHANDRAKANT
98505834
7011593
GANGARAM
98505835
7024091
PRABHATSINH
98505965
7011486
ASHOKKUMAR
98505981
7014129
NAISHADH
98505982
7014147
HITESH
98506170
7005448
MADHUSUDAN DHUDABHAI
98506544
7006827
HARSHADKUMAR VRAJLAL
98506578
7007093
RAMESHBHAI
98601770
104054
JAYESH KUMAR
98607444
36944
RAJENDRASINGH

PATEL
DAYMA
PATEL
PATEL
SOLANKI
PATEL
FANEJA
CHUDASMA
PARMAR
ARYA
MAKWANA
MODI
DANGI
KALARIA
RAMANI
DAVE
ZAVERI
PUROHIT
KUMPAVAT
HIRPARA
PRAJAPATI
CHAUDHARI
SHAIKH
MAHAVAR
PRAJAPATI
NAYAK
CHAUDHARY
GUPTA
SHAH
PATEL
SOLANKI
TRIVEDI
MAHIDA
CHAUHAN
PATEL
PATEL
MAKWANA
VADHEL
PATEL
PATEL
KALARIA
GOVINDIA
SHETH
BHIMANI
BAROT
OZA
VYAS
JASANI
PARMAR
PRAJAPATI
SOLANKI
LUNAGARIA
DAVE
MEHTA
PARMAR
OZA
SHAH
SHAH
RAJPUT

Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A

Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer

SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE

SDE
SDE

SDE

AGM
Division Engineer
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
Division Engineer

Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Nadiad-Kheda TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Nadiad-Kheda TD
Ahmedabad TD
Valsad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Rajkot TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Himatnagar TD
Amreli TD
Palanpur TD
Mehsana TD
Bhuj (Kutch) TD
Ahmedabad TD
Mehsana TD
Mehsana TD
Mehsana TD
Mehsana TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Junagarh TD
Palanpur TD
Ahmedabad TD
Mehsana TD
Junagarh TD
Rajkot TD
Surat TD
Ahmedabad TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Godhra-Panch TD
Rajkot TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Mehsana TD
Mehsana TD
Nadiad-Kheda TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Jamnagar TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

03-09-1959
23-12-1960
02-02-1962
19-06-1959
22-04-1964
01-06-1962
01-06-1963
01-06-1961
31-05-1963
11-04-1963
18-02-1961
11-03-1963
24-08-1963
12-04-1960
23-01-1960
31-05-1962
31-07-1962
23-09-1963
03-07-1961
06-11-1958
10-05-1961
01-06-1962
07-02-1962
19-09-1958
20-06-1959
06-06-1965
01-07-1963
01-12-1962
10-09-1959
28-09-1961
31-10-1957
19-06-1962
01-06-1960
01-04-1961
01-06-1957
12-01-1963
01-06-1959
01-05-1962
01-06-1962
05-10-1964
30-08-1962
11-08-1958
09-06-1960
10-10-1961
14-06-1960
21-08-1961
27-01-1961
15-12-1962
01-06-1961
08-04-1961
01-06-1960
31-12-1960
29-05-1961
22-01-1962
01-06-1957
09-11-1960
05-12-1961
26-04-1964
05-10-1962

2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946

98607447
7015122
BHAVESH
98607448
104090
MAHESHKUMAR
98607449
7011610
RAMESHBHAI
98607450
7019415
BHEMABHAI
98607452
7007129
ANILKUMAR
98607453
7016406
BHIKHABHAI
98607502
7001962
RAMKRISHNA
98607505
7005796
RASESHKUMAR PRAHALADBHAI
98607507
205292
DINESHKUMAR
98607508
7011214
ARVINDKUMAR
98607510
205330
SMITABEN
98607511
7025220
RAVJI
98607514
7000982
KIRANBALA JIVABHAI
98607515
205193
RAMABHAI
98607516
7015022
GIRDHAR
98607518
7012943
RASIKBHAI
98607519
7024105
RAJESHKUMAR
98607520
7007131
MANESHKUMAR
98607521
7001082
ASHOKKUMAR
98607523
18030
NARESHKUMAR
98607525 7005871 / 201951RAMANBHAI ATMARAM
98607526
7005974
HARGOVIND KARSANBHAI
98607528
7020683
MAHESHKUMAR
98607530
7006496
RAMESHKUMAR SHANKARDAS
98607536
7015028
BHAGVANJI
98608056
104560
BHAGWANDAS
98608070
7001030
AMRATLAL
98608071
7001031
BABUBHAI JOITARAM
98608103
7026645
RAMESHBHAI MOHANBHAI
98608473
7005470
CHIRAG FUSABHAI
98608476
202947
KAMLESHBHAI LALJIBHAI
98608524
7025941
ASHVIN A.
98700670
HAWALDAR SHRIDHAR
98702341
THOMBRE SHASHIKANT
98702602
BHOLE MEGHASHYAM
98703552
7029236
MANOO RAM
98704556
7007085
JAYSHREE
98704557
7016017
RASIK
98704590
7005475
LATABEN
98704591
206308
BHIKHUBHAI
98704592
7010892
HARJI
98704595
7025353
RAVJI
98704597
7025368
GIRISH S.
98704598
7010866
DIPAKKUMAR NANALAL
98704601
7016425
RAMUBHAI
98704603
7021119
RAJESHWARSINGH
98704604
7026196 / 111402 / 198704604
CHANDULAL
98704605
7015148
RAMANBHAI
98704970
7018712
GORDHANBHAI
98705019
7025369
SHASHIKANT
98809274
7025226
RAGHUVIRSINH
98809315
7025937
VISHNUBHAI
98809316
7026224
KAMAL
98809318
7024265
KAMLESHKUMAR
98809320
104339
MAHENDRAKUMAR
98915930
7011590
SUMAN
99001748
7029025
LALITKUMAR
99002518
7028250
MANSUKH
99003202
108130
SHAH DIXIT

PANCHOLI
PATEL
PATEL
PRAJAPATI
PRAJAPATI
PATEL
SHARMA
PATEL
MERJA
BHALODIA
BHATT
MAHESHWARI
BHAGORA
PRAJAPATI
SANGHANI
TANK
TRIVEDI
PANDYA
PATEL
PATEL
PARMAR
PRAJAPATI
TANWAR
PATEL
PUROHIT
BHARWANI
PARMAR
DELOLIA
PARMAR
MADHUKAR
CHAVDA
TANK
BHAURAO
DEORAM
POPAT
MEENA
BHATT
CHRISTIAN
SHAH
DHAMI
RABADIYA
MARWADA
CHAVDA
BHATT
PATEL
YADAV
PATEL
VASAVA
BOSIA
SOLANKI
CHUDASAMA
PATEL
PANWAR
PANCHAL
KOTHARI
RAVAL
PAGHADAR
BHADRU
NAVNITLAL

Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A

Asst. General Manager


Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager

SDE
SDE

SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE

SDE

SDE
Division Engineer
AGM
AGM
SDE
SDE

SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE

Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Bharuch TD
Mehsana TD
Himatnagar TD
Mehsana TD
Vadodara TD
Palanpur TD
CO ,Ahmedabad
Nadiad-Kheda TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Bhavnagar TD
Bhuj (Kutch) TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Jamnagar TD
Junagarh TD
Nadiad-Kheda TD
Vadodara TD
CO ,Ahmedabad
Surat TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Godhra-Panch TD
Ahmedabad TD
Junagarh TD
Bhuj (Kutch) TD
Mehsana TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Rajkot TD
Bharuch TD
Bhuj (Kutch) TD
Surendernagar
Palanpur TD
Vadodara TD
Valsad TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Rajkot TD
Bhuj (Kutch) TD
Bhuj (Kutch) TD
Ahmedabad TD
Valsad TD
Surat TD
Ahmedabad TD
Bharuch TD
Rajkot TD
Bhuj (Kutch) TD
Bhuj (Kutch) TD
Mehsana TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Surat TD
Mehsana TD
Rajkot TD
Junagarh TD
Nadiad-Kheda TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

14-05-1960
01-06-1962
25-05-1961
01-06-1961
30-07-1963
01-06-1961
13-12-1959
20-09-1963
29-09-1962
19-12-1961
12-05-1961
02-10-1960
08-10-1964
01-06-1962
01-11-1962
14-11-1960
05-05-1960
11-07-1961
03-11-1960
06-06-1963
07-12-1962
01-01-1960
11-11-1960
01-06-1959
28-08-1959
05-11-1962
01-06-1958
01-06-1962
24-09-1960
01-06-1962
19-10-1962
13-08-1963
04-06-1960
31-07-1962
12-04-1962
05-08-1963
19-04-1960
09-08-1962
16-10-1962
23-03-1965
15-06-1964
04-04-1965
15-10-1964
01-06-1964
02-06-1961
28-01-1960
12-04-1960
18-06-1964
08-01-1965
04-11-1960
29-08-1961
30-09-1963
09-01-1965
19-12-1962
06-06-1963
21-02-1966
03-07-1963
24-06-1966
22-05-1968

2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005

99005029
107833
KETANBHAI
99005030 7026098/109875 PRADEEP
99005031
108534
SANTKUMAR
99005032
7026105
BHARAT
99005034
7026110
JAGDISHKUMAR
99005035
7026142
LALBHAI
99005036
7026730
JAGDISHBHAI PASHABHAI
99005037
109162
GANESH
99005038
7026773
PANKAJKUMAR
99005043
7027424
ASHOK
99005044 7027425/108172 DIPESH
99005045
108194
SAEEDAHMED
99005046
110589
CHETAN
99005047 99005047 / 108299PIYUSH
99005048
7018457
PRAVINKUMAR HARJIVANDAS
99005050
110600
MANUBHAI TALASIBHAI
99005051
7018480
RAMESHBHAI
99005052
7018482
MITESHKUMAR
99005053
7018531
NATVARBHAI
99005054
7009435
JAYESHKUMAR
99005055
109193
NARAN
99005056
7009453
PRAVINCHANDRA
99005058
7009469
DIPAKKUMAR
99005059
108955
DARSHANA
99005060
7009478
KAUSHIK
99005061
7009479
CHANDRESH
99005062 7009529/109039 VINODBHAI
99005063 7009530/109206 JIVAN
99005064
109228
GHANSHYAM
99005065
7009577
RAMESHCHANDRA
99005066
7009593
BABULAL
99005067
7025175
VIJAYKUMAR
99005068
7019983
BHARTI
99005069
32211/109461 HASMUKHLAL
99005070
7015123
NILIMA
99005071
7015139
BHADRESHKUMAR
99005072
108598
KAMLESH
99005073
108883
BHARATBHAI
99005074
110649
CHHAGANLAL
99005076
7017591
VRAJLAL
99005077
108398
SAHADEVSINH
99005078
7020406
ALTAFHUSAIN
99005079
106946
CHANDRASHEKHAR
99005080
7014121
VALLABH
99005081
7014139
MANISH
99005082
7011569
PRASHANTKUMAR
99005083
7011582
GUNVANTKUMAR
99005084
110611
NAYANKUMAR
99005085
7024562
RAJESHKUMAR JAYANTILAL
99005087
7007039
KIRANKUMAR
99005088
107989
SUJIT
99005089 7007083/110535 NEHA
99005090
7007084
MEENA
99005091
7007102
CHANDRAKANT
99005092
7007105
LALITA
99005093 7007107/108947 CHETANKUMAR
99005094
7007127
SANJAYKUMAR
99005095
7007130
NARSINH
99005119
7001892
ASHWINKUMAR AMRITLAL

PAREKH
PATEL
SHRIVASTAV
SONI
PATEL
PATEL
DHAR
JOSHI
PATEL
BHAGIA
SHAH
PATEL
MEHTA
THAKKAR
VANKAR
PATEL
PRAJAPATI
SUTHAR
PATEL
VASANI
PANSURIA
SARDAVA
PATHAK
DUBAL
KUNDALIYA
RATHOD
BALDHA
VAISHNAV
AKBARI
GAMI
SANGHANI
BHALALA
PATEL
MODI
DESAI
VYAS
DESAI
RATHOD
DANGODARA
SHILOJA
JADEJA
VOHRA
YAGNIK
SHIHORA
MEHTA
PARIKH
PRAJAPATI
PATEL
SHAH
PATEL
PARIKH
SHAH
BAKHRU
PATIL
THAKKAR
NARSHANA
KANJIA
PATEL

Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B

Asst. General Manager


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Nadiad-Kheda TD
Vadodara TD
CO ,Ahmedabad
Jamnagar TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Mehsana TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Godhra-Panch TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Himatnagar TD
Himatnagar TD
Himatnagar TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Rajkot TD
CO ,Ahmedabad
Rajkot TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Jamnagar TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Rajkot TD
CO ,Ahmedabad
Bharuch TD
Bharuch TD
Bharuch TD
Bhavnagar TD
Bhavnagar TD
Bhavnagar TD
CO ,Ahmedabad
Bhavnagar TD
Godhra-Panch TD
CO ,Ahmedabad
Jamnagar TD
Jamnagar TD
CO ,Ahmedabad
Palanpur TD
Nadiad-Kheda TD
Ahmedabad TD
Vadodara TD
Nadiad-Kheda TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Ahmedabad TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE

28-12-1966
31-05-1967
19-06-1966
20-11-1963
01-03-1967
01-06-1965
16-06-1965
17-12-1966
20-01-1968
25-03-1966
12-09-1965
26-01-1967
23-03-1966
06-05-1963
01-01-1963
08-08-1967
01-06-1963
07-08-1967
01-06-1966
11-01-1967
01-06-1963
11-11-1963
27-07-1967
19-05-1967
13-10-1968
14-11-1967
24-05-1965
12-04-1963
05-11-1966
15-09-1965
15-06-1963
12-01-1968
06-09-1965
26-07-1968
12-12-1966
20-07-1967
06-04-1968
22-06-1965
01-06-1964
06-02-1967
14-11-1966
28-04-1965
11-09-1966
28-08-1967
05-12-1966
25-12-1967
19-01-1968
12-07-1962
15-01-1965
01-06-1963
31-01-1967
14-05-1968
19-12-1964
22-09-1967
18-03-1963
13-02-1967
20-05-1968
03-03-1967
05-09-1966

3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064

99005121
7006882
KAMLESH JASHVANTRAY
99005125
7025176
RASIK
99005126
108156
RAJENDRA
99005128 7012822/110543 GITABEN
99005129
7012833
RAMJIBHAI
99005130
7012837
SURESHKUMAR
99005131 7012839/110541 REKHABEN
99005132
109777
INDUKUMAR
99005133
7016825
JAGDISHBHAI
99005134
7018461
JITENDRA
99005135
7022705 AND B B NO 110642
BHANULAL
99005136
7001808
GHANSHYAM PRAHLADBHAI
99005141 108520 / 199005141
PRAVINCHANDRA
99005142
110572
VASANT
99005143
7021135
S KUMAR
99005144
107916
VITHAL
99005145
109296
PRAKASH
99005146
7022784
DINESHKUMAR
9900514737641/19558/7004884
HRUDAYANATH KASHINATH
99005148
7004897
HIRENBHAI RAMANLAL
99005149
7006430
RAMESHBHAI JOITABHAI
99005150
110595
KANTIBHAI VELABHAI
99005151
108765
TRUPTI DIPESH
99005152
7006580
JITENDRAKUMAR
99005153
107340
KIRANKUMAR
99005155
7009445
JASHUBHAI
99005156
7009528
MAYUR
99005158 7012830/109119 DEEPAKKUMAR
99005160
7015002
LAKHMAN
99005161 7016703/108377 KHAN E KHANAN ABDURRAHIM
99005162
108914
PANKAJKUMAR
99005163
7019218
MANSINHBHAI
99005164
108997
CHANDRAKANTBHAI
99005165
109061
DALJI BHAI
99005166
7020049
DIPAK
99005167
7020305
DIPESH
99005168
110599
HIMATLAL
99005169
7026037
JIGNESH
99005170
7025177
CHANDULAL
99005172
7026093
PARUL
99005173
7026099
JAYENDRA
99005174 7006526/110298 JAYESH KISHANCHAND
99005175
7003126
RAKESH
99005176
7015137
NARENDRAKUMAR
99005177
7015142
BHARAT
99005178 7011579/110542 BHARATKUMAR
99005179
7007109
BIPINCHANDRA
99005181
7021094
SHAILESHKUMAR
99005182 199005182 / 37645
JAYESHKUMAR
99005183
7016702
JAYESHKUMAR
99005184
7027473
MANAHAR
99005185
107484
MM
99005186
7011574
SADIKALI
99005217
7009542
ARVINDKUMAR
99005307 99005307/108659ASHVINKUMAR AMRUTLAL
99005401 7026247/209661 NARESHBHAI
99005638
7026127
MAHESHKUMAR
99005639
7013315
JIGNA
99005645
108851
ANILKUMAR

SONARA
PADALIA
PATEL
BATHANI
RAFALIA
BHARAKHADA
KARIA
MARU
KOSADIA
PANCHOLI
PARMAR
PATEL
PATEL
DETROJA
.
RADADIYA
BHATT
TYAGI
VASEKAR
AMIN
PATEL
CHAUDHARI
PARIKH
SHAH
BAKRE
PATEL
KANANI
MEVADATANK
SHIR
KHAN
BHATT
CHAUDHARY
PATEL
PATEL
VYAS
PARIKH
VAGHASIA
KANSARA
AMLANI
PAREKH
PATEL
TEKCHANDANI
MEHTA
MISTRY
PANDYA
PATEL
PATEL
PATEL
RATHOD
CHAUHAN
PATEL
LOKHANDWALA
MOMIN
PATEL
PANDYA
SOLANKI
PATEL
TRIVEDI
THAKAR

Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Ahmedabad TD
Rajkot TD
Nadiad-Kheda TD
Junagarh TD
Junagarh TD
Junagarh TD
Junagarh TD
Junagarh TD
Bharuch TD
Himatnagar TD
Junagarh TD
Mehsana TD
Surat TD
Surat TD
Bhuj (Kutch) TD
Bharuch TD
Surat TD
Valsad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Vadodara TD
Rajkot TD
CO ,Ahmedabad
Junagarh TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Bhavnagar TD
Mehsana TD
Palanpur TD
Mehsana TD
Amreli TD
CO ,Ahmedabad
Surat TD
CO ,Ahmedabad
Jamnagar TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Bharuch TD
Bharuch TD
Mehsana TD
Vadodara TD
Amreli TD
Valsad TD
Valsad TD
Ahmedabad TD
Surat TD
Mehsana TD
Jamnagar TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Jamnagar TD
Junagarh TD

MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE

23-08-1964
08-06-1962
10-11-1966
13-12-1966
01-07-1962
31-03-1965
28-06-1968
05-09-1966
14-09-1967
18-11-1966
18-08-1964
01-06-1967
14-07-1966
17-08-1966
28-11-1967
01-03-1966
14-07-1964
01-07-1963
31-10-1964
18-04-1967
05-01-1967
01-06-1967
12-09-1966
31-07-1963
16-07-1966
01-06-1966
31-12-1966
27-10-1966
03-08-1963
22-01-1963
26-06-1966
01-03-1965
20-07-1965
01-06-1965
30-08-1969
26-10-1966
01-01-1964
16-12-1966
13-12-1964
15-05-1966
09-02-1967
10-04-1967
22-05-1967
12-09-1964
16-08-1967
06-08-1968
13-08-1963
01-06-1964
29-09-1963
01-01-1968
15-12-1965
11-05-1966
26-11-1966
12-05-1966
27-08-1963
28-08-1971
01-07-1967
28-10-1968
07-02-1965

3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123

99005649
7025178
HARISH
BOCHARE
99101829
7029068
ASHA MARY
KOSHY
99102218
7029405
VIJAYAKUMAR
DHANGE
99102652
7029757
VIKAS
SARASWAT
99105536
7026111
JASHAVANT ASHABHAI
PATEL
99105540
7025419
HASIT
ANJARIA
99105541
7025421
BANKIM K.
DHOLAKIA
99105543 7018486/109409 DHARMENDRA JETHALAL
SONI
99105545
7009474
SUPRAVA
MISHRA
99105546 7009591/110655 ISMAIL
SIPAI
99105547
150817
DILIPKUMAR
TANIYA
99105548
7021281
SEMSON
MOSES
99105549
7022765
MAHESHKUMAR
PATIL
99105550
7020174
MANOJKUMAR
BAWDA
99105551
7015367
ILYAS
PATEL
99105552
107721
HITESH
JOSHI
99105553
7017114
MUKESH
SOUN
99105554
160652
PRAKASH
PANJWANI
99105555
7019493
SEVANTILAL
PRAJAPATI
99105556
7018826
BHIMJIBHAI
KANZARIA
99105558
110551
ARVIND
VADARIA
99105617
7023692
NARENDRAKUMAR
KACHHIA
99105618
7016696
RAJPALSINGH
SINGH
99105620
162038
MANOJKUMAR KACHARABHAI PARMAR
99105621 BLUEBOOK:162250HIRAL DARSHAN
SHAH
99105623
7009589
BHIMJIBHAI
BHANKHODIA
99105624
7014141
PANKAJKUMAR
CHAVDA
99105625
150890
PRADEEP
NAYAK
99105626
7018751
ANOPSINH
JADEJA
99105627
7018825
BHARATKUMAR
LAKUM
99105628
7019120
KALPESH
JOSHI
99105629
160682
NAROTTAMDAS
PANCHAL
99105632
7013318
JAYANTILAL
KATARIYA
99105633
7013468
DILSUKH
JADAV
99105634
7013469
SANJAY
JASANI
99105636
7021277
BINA
DESAI
99105638
7002799
HARSHAD VINODBHAI
GOHEL
99105639
7015375
JAYESH CHARANBHAI
RANA
99105640
7025420
RAJESH J.
DIXIT
99105641 7018473/161404 HARESHKUMAR
PATEL
99105643
7018532
BALWANTSINH
RAJPUT
99105644
7018477
GULAMMOHYUDDIN ILAHIBAKSHMIRZA
99105646
7009487/174 KANJIBHAI
SOYALIYA
99105647
7019999
RAMANBHAI
DODIA
99105650
18290
BABABHAI MULCHANDDAS
PATEL
99105652
150823
NAVINCHANDRA
PATEL
99105653
7024123
SURESHKUMAR
PATEL
99105654
7018745
BHARATKUMAR
PUJARA
99105656
199105656 EDMUND TRIBHOVANDAS
CHRISTIAN
99105657
7023691
SHILPA
PANCHAL
99105659
109511
MUKESHKUMAR
DHIMAR
99105660
150802
RAJESH
RANA
99105661
209248
GAURANG
SHAH
99105662
7021279
VINODRAI
HINGOL
99105663
7021282
KANAIYABHAI
RAYAJIWALA
99105664
7021303
SUBHASH
RAI
99105665
7006404
HARSHADBHAI NATAVARBHAI PATEL
99105666 7007088/108523 JIGNASA
DHOLAKIA
99105667
7014124
KIRTIKUMAR
ASHARA

Group A
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE

SDE

SDE
SDE

SDE

SDE

SDE

SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE

Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Vadodara TD
CO ,Ahmedabad
Valsad TD
Vadodara TD
Mehsana TD
Bhuj (Kutch) TD
Bhuj (Kutch) TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Nadiad-Kheda TD
Surat TD
Surat TD
Surat TD
Amreli TD
Surat TD
CO ,Ahmedabad
Amreli TD
Bhavnagar TD
Bhuj (Kutch) TD
Surendernagar
Surat TD
Jamnagar TD
Valsad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Rajkot TD
Jamnagar TD
CO ,Ahmedabad
Surendernagar
Surendernagar
Surendernagar
Palanpur TD
Junagarh TD
Rajkot TD
Junagarh TD
Surat TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Bhuj (Kutch) TD
Himatnagar TD
Himatnagar TD
Ahmedabad TD
Rajkot TD
Rajkot TD
Ahmedabad TD
Mehsana TD
Nadiad-Kheda TD
Valsad TD
Nadiad-Kheda TD
Nadiad-Kheda TD
Surat TD
Surat TD
Surat TD
Surat TD
Surat TD
Surat TD
Nadiad-Kheda TD
Vadodara TD
Jamnagar TD

MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE

12-12-1965
21-02-1968
24-02-1965
03-12-1970
14-10-1964
22-03-1967
21-10-1967
26-05-1967
10-07-1968
15-03-1966
21-05-1968
21-02-1966
14-07-1966
22-07-1966
12-02-1967
08-05-1965
03-12-1969
02-04-1969
01-06-1968
04-07-1968
02-01-1966
15-01-1969
02-12-1963
28-04-1969
17-10-1968
01-08-1968
10-08-1967
08-08-1967
16-11-1967
12-10-1968
05-09-1969
01-06-1967
02-01-1965
21-12-1966
30-08-1966
11-11-1965
04-05-1967
18-11-1966
22-06-1968
01-06-1969
01-05-1967
16-08-1967
19-12-1967
25-07-1967
01-06-1968
25-12-1967
25-11-1967
17-07-1970
20-11-1966
28-11-1967
21-04-1967
29-10-1970
15-10-1967
12-11-1965
26-09-1966
07-07-1966
07-05-1968
13-10-1967
21-02-1967

3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182

99105671
99105672
99105673
99105719
99105943
99106305
99106383
99212744
99212747
99212749
99212805
99212806
99212811
99212812
99212815
99212816
99212817
99212996
99314123
99314127
99314129
99314130
99314133
99314135
99314252
99314255
99314257
99314258
99314259
99314261
99314262
99314264
99314266
99314267
99314270
99314271
99314397
99413442
99413542
99413545
99416009
99504355
99510637
99510638
99510639
99510640
99510641
99510642
99510644
99510645
99510646
99510647
99510705
99510706
99510708
99510709
99510710
99510711
99510714

7011553
HASMUKHBHAI
PATEL
7007086
KRINA
MISTRY
2947/7022740 NAVINCHANDRA
VAVIA
7025422
TARUNKUMAR
PARMAR
7027916/110530 USMAN GANI
MANVA
7009514/165 AMIT
THAKAR
7013465
NILESH
RAVAL
200335
KAUSHIK
PURANI
7017115
ANIL
CHAUHAN
162496
MAHENDRAKUMAR
GAHEJWALA
7001911
SHAILESHKUMAR MOHANLAL
BHAKHARIA
7005904
DINESH MAFATLAL
SHAH
7018478
ANILKUMAR
KAVI
7009513
NARENDRA
PANDYA
7018474
NARAYANBHAI
PATEL
7005737
JIGISHABEN NATVERLAL
MAKWANA
7019224
NARENKUMAR LAVAJIBHAI
CHAUDHARI
7001802
AMIT
SOMPURA
7026197
SUDHIR
JERE
7009581/200498 PARAG
THAKAR
201279
ALPESH
DESAI
7020592
MUKESHSINH
PARMAR
7024090
MAHAMADSAID
PATHAN
201160
CHANDRAKANT
BALONI
7005818
JITENDRA PRATAPSINGH
RAJPUT
111222
SANJAY
SHAH
7001805
MAHENDRAKUMAR DHANJIBHAISOLANKI
7022940
ARAJANBHAI
RADADIA
7003118
PIYUSH RANCHHODBHAI
PATEL
7007116
JANARDAN
HATKAR
7007118
HITENDRA
PRAJAPATI
7019225
HANUBHA VELUBHA
JHALA
7027495
PRAVINKUMAR
RAVAL
7027497
AKSHAY
JHA
201151
LALITKUMAR MOTILAL
DABHI
7011594
JITENDRAKUMAR VALJIBHAI
PARMAR
7009500
CHHAGANBHAI
KHIMSURIA
7027426
NILESHKUMAR
GAMIT
109976
URVISH
PATEL
37642
DINESH
CHANDRA
7006833
HITESHKUMAR KHEMCHANDBHAIKHDALIA
7028979
JAYENDRAKUMAR DALSUKHDASPARMAR
205375
RAKESH
SHAH
7015146
PARULBEN
PATEL
202022
NATAVAR
KAMALIYA
7011598
MANOJKUMAR NATVARLAL
MODI
202032
MOHAMADMUDASIRKHAN
PATHAN
202030
PRAVINABEN
PATEL
7007101
URVI
BHATT
7007120
MOHAMMEDSIDDIK
DYER
7007123/ 205187VIPUL
JAISWAL
99510647
SANJEEVKUMAR
CHAWDA
7001692
RUPA TIKENDRA
BHATT
16995/203217 HARESH GANPATLAL
VARMA
202747
SMITABEN
PATEL
7005789
MANASVI
MEHTA
7007097
KIRTIKUMAR
THAKKAR
7017566
MANJIBHAI
BHUT
7006428
SHAILESH CHANDULAL
RAJAN

Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE

SDE

SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Mehsana TD
Bharuch TD
Surat TD
Bhuj (Kutch) TD
Himatnagar TD
Rajkot TD
Junagarh TD
CO ,Ahmedabad
Bhavnagar TD
Bhavnagar TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Himatnagar TD
Rajkot TD
Himatnagar TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Bharuch TD
CO ,Ahmedabad
Rajkot TD
CO ,Ahmedabad
Godhra-Panch TD
Nadiad-Kheda TD
Vadodara TD
Mehsana TD
CO ,Ahmedabad
Mehsana TD
Rajkot TD
Ahmedabad TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Rajkot TD
Vadodara TD
Surat TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Bharuch TD
Bhavnagar TD
Ahmedabad TD
Nadiad-Kheda TD
Nadiad-Kheda TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Vadodara TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Vadodara TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD

MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE

01-06-1967
06-11-1962
18-12-1968
15-09-1969
16-03-1967
15-05-1969
24-10-1968
11-07-1965
31-07-1968
01-12-1969
23-12-1968
22-11-1967
01-10-1966
31-08-1968
01-06-1969
16-08-1965
28-12-1969
13-06-1970
05-08-1970
27-05-1969
12-08-1971
25-06-1970
17-11-1969
01-10-1966
20-07-1968
11-01-1970
15-05-1968
01-06-1967
05-08-1967
26-02-1968
23-08-1968
22-10-1968
28-10-1970
12-08-1971
15-08-1968
19-03-1966
14-08-1966
12-12-1970
23-06-1968
18-03-1966
19-08-1971
01-06-1971
20-10-1971
29-07-1971
01-06-1972
01-02-1972
29-05-1972
10-12-1971
08-05-1970
15-11-1967
13-03-1967
07-12-1971
04-04-1969
15-07-1969
11-06-1971
17-08-1966
17-07-1966
03-01-1971
16-11-1969

3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241

99510716
1885/202054 PRABHASHANKER
JOSHI
99510717
202020
PARESHKUMAR
GANDHI
99510718
202126
HIREN
MERCHANT
99510719
202113
RAKSHA GIRISHKUMAR
PARMAR
99510720
7026186
RAJESH
DABRAL
99510721
203247
ARUNKUMAR
SINGH
99510722
202084
HARSHIT
SHARMA
99510724
202066
JAYESHKUMAR L.
SAPANERA
99510725
201854
VINODBHAI
PATEL
99510799
202910.01
HARESH
TRIVEDI
99512501
KETANKUMAR KIRTIKUMAR
JOSHI
99512527
205157
HITESHKUMAR
JOSHI
99512591
7007148
SANJAYKUMAR
TIWARI
99605160
112237
KIRTIKUMAR
SHRIMALI
99605207 7004842 / 203048VIMALKUMAR GHANSHYAMBHAIPARMAR
99605209
7016824
DHARMISHTHA
PATEL
99605210
202227
SUNILDATT
PATEL
99605211
7006836
NILESH MANILAL
PARMAR
99606148
7019295
BHAVESH
JOSHI
99704768
99843
KANUBHAI
PATEL
99704795 7005877/38039 RAJESHKUMAR
CHAUHAN
99704800
202225
KALPANABEN
PATEL
99705468
7026206
JIGAR
ZALA
99801950
7029495
PRAVIN
DESHPANDE
99803628
7024567
SURESHKUMAR
SOLANKI
99803629
37854
TUSHAR
CHAVDA
99803630
7027449
NAYNESHKUMAR
MAKWANA
99803631
7027474
RAJESH
KARIA
99803632
7027475
ASHOK JETHABHAI
KHADIYA
99803633
7027477
NAVALSANG
VAGHELA
99803634
150242
FARUK
RATHOD
99803635
7020139
JAYESHBHAI
PATEL
99803636
7015364
PRADEEPKUMAR
RAWAT
99803637
7015365
KHADIJA
PATEL
99803638
7015366
HEMANTKUMAR
PARMAR
99803642
7013254
KRUSHNAKUMAR
NENUJI
99803643
7012757
ARVIND
THAKKAR
99803677
7001904
HARSHAD DHARMSHIBHAI
DHARJIYA
99803678 7001807/205796 SUREKHABEN
CHAUDHARY
99803679
150187
BHARATKUMAR
PRAJAPATI
99803680
7001893
ANANDKUMAR SHANTILAL
PATEL
99803681
7001894
SANJAYKUMAR RANCHHODBHAIPATEL
99803682
208109
MANOJ RAMUBHAI
RAJPUT
99803683
7001899
DINESH DALSUKHBHAI
PARMAR
99803684
7003417
NIRANJANBHAI DAHYABHAI
PARMAR
99803685
7004857
KISHORKUMAR MAVJIBHAI
KAPADIYA
99803686
7005899
SANDEEP BHUPATBHAI
PATEL
99803687
7005907
CHANDRASHEKHAR GOPICHAND
BAWANKAR
99803688
205653
MRUGESHKUMAR JAYANTILAL SHAH
99803689
7005913
INDRAJEET LALARAM
MISHRA
99803690
205813
MUKESH DHANJIBHAI
KACHHADIYA
99803691
150527
UMESH
SONAWANE
99803692
7006515
KALPESH DAHYABHAI
MAKWANA
99803693
7006843
PINKAL
PATEL
99803694
7006881
SHAILESHKUMAR RAVISHANKAR THAKER
99803695
150607
RAJESH
MEHTA
99803696
203022
ARVIND
PARMAR
99803697
7009521
JAYANTILAL
CHAVDA
99803698
150292
AJAYKUMAR
VASANI

Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom
Gujarat Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Junagarh TD
Surat TD
Surat TD
Himatnagar TD
Vadodara TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Bhuj (Kutch) TD
Himatnagar TD
Bhavnagar TD
Ahmedabad TD
Surendernagar
Vadodara TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Valsad TD
Surat TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Valsad TD
Palanpur TD
Surat TD
CO ,Ahmedabad
Nadiad-Kheda TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Rajkot TD
Ahmedabad TD
Mehsana TD
Bhavnagar TD
Amreli TD
CO ,Ahmedabad
Bharuch TD
Bharuch TD
Vadodara TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
CO ,Ahmedabad
Rajkot TD
Rajkot TD
CO ,Ahmedabad

MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

27-08-1971
19-05-1971
11-12-1965
02-08-1968
21-04-1971
05-02-1972
30-08-1969
24-11-1971
01-06-1970
15-07-1969
23-02-1972
29-08-1970
01-06-1973
02-10-1972
10-08-1971
01-06-1974
19-08-1970
10-05-1963
04-05-1972
01-06-1971
11-03-1974
28-07-1975
20-03-1974
31-08-1968
11-03-1975
13-06-1971
13-03-1974
20-01-1971
20-06-1966
01-06-1972
22-02-1973
16-05-1968
14-11-1971
29-05-1972
22-04-1972
19-12-1964
29-09-1972
01-06-1972
12-10-1970
12-11-1972
08-12-1971
15-02-1973
25-12-1972
29-08-1969
01-06-1969
07-08-1972
25-05-1973
19-11-1972
26-12-1972
23-07-1970
09-09-1972
14-10-1973
11-10-1971
10-09-1972
20-06-1969
29-07-1971
29-11-1971
02-06-1966
06-07-1972

3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300

99803699
99803700
99803701
99803704
99803705
99803706
99803707
99803708
99803709
99803710
99803711
99803712
99803713
99803714
99803715
99803717
99803718
99803720
99803721
99803723
99803725
99803727
99803814
99803817
99803818
99803860
99804209
99804211
99804226
99804241
99902711
99902713
99902714
99902717
99903261
99903269
9698
202140
202151
203216
203597
203756
203769
203781
203928
204049
204103
204116
204137
204139
204147
204156
204455
204458
204508
204578
204623
204625
204699

7009567/205545 RUPAL
7009568/206786 SEEMA
7014126
NILAMKUMAR
7019299
KANTIBHAI
7019300
ANILKUMAR
206216
MANISHKUMAR BHOGILAL
7025161
NARSINHRAM
7025162
NIRAV R
205764
PRAGNESH
150291
DHARAM
7024106
RAMESHKUMAR
7004879
MORARBHAI LAKHMANBHAI
7004860
RAJENDRAKUMAR AMRUTLAL
7005878
MANISH MOHINDERKUMAR
7011624
BIPINCHANDRA
7019298
KALPESHKUMAR
203054
DINESH
205725
HETAL
202985
TAPANKUMAR
7026735/150146 SUKESH
203039
SUNIL
110744
STELLA
205798
MITESH
7025163
SANJAY R
7025165
YOGESHGIRI
7019422
RAJENDRA KUMAR
205853
KETAN
7017564
DEVARSHI
7025164
MUMTAZALI S
7018761/150498 JASVANTSINH
7009501
NAVNIT
202964
BHUPENDRA
7026139
SATISH
161127
JASPAL MANUBHAI
7019124
BIPINCHANDRA MAGANLAL
205962
PANKAJKUMAR
200009698 MEENAKSHI
200202140 ANIL
0678
ANIL
200203216 MANISH
VVVVVVVVV PRAHLAD KUMAR
200203756 KIRAN
NSE
NARESH
200203781 ABHISHEK
151559
SATISH
780
OM PRAKASH
200204103 RAJESH
151008
SAILASH
151661
PYARE
161524
PARVEEN
200204147 JATINDER
200204156 JITENDER
151236
SUSHIL
151395
DEEPAK
0765
AMIT
200204578 MANU
E2360
ATUL KUMAR
200204625 HARJINDER
200204699 ATMA

DANGAR
GUPTA
JIVANI
PARMAR
PARMAR
VYAS
THAKKAR
MEHTA
THAKKAR
SHAH
PAGHDAR
SADHU
PATEL
ARORA
PARMAR
MODI
CHAUHAN
BHATT
PARMAR
JADAV
PARMAR
EKKA
SHAH
SONBANDHI
GOSWAMI
PATEL
DHRUVA
OZA
ANSARI
THAKOR
DUDHREJIA
VAGHELA
PAMNANI
JADAV
PARMAR
RATHOD
POPLI
KUMAR
KUMAR
KUMAR
KAUSHIK
BANSAL
SEHGAL
GUPTA
KUMAR
MEENA
KUMAR
KUMAR
LAL
KUMAR
SINGH
JOHAR
KHANNA
MALIK
KHANDELWAL
AGGARWAL
SINGH
RAM

Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Gujarat Telecom Circle


Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Gujarat Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle

Rajkot TD
Rajkot TD
Vadodara TD
Palanpur TD
Palanpur TD
Ahmedabad TD
Bhuj (Kutch) TD
Rajkot TD
Nadiad-Kheda TD
Nadiad-Kheda TD
Nadiad-Kheda TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Mehsana TD
Mehsana TD
Surat TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Surat TD
Bhavnagar TD
Rajkot TD
Bhuj (Kutch) TD
Mehsana TD
CO ,Ahmedabad
Bhavnagar TD
Bhuj (Kutch) TD
Mehsana TD
Rajkot TD
CO ,Ahmedabad
CO ,Ahmedabad
Ahmedabad TD
Ahmedabad TD
Surat TD
Rohtak TD
Karnal TD
CO, Ambala
CO, Ambala
Ambala TD
Ambala TD
CO, Ambala
Ambala TD
Karnal TD
Faridabad TD
Faridabad TD
Faridabad TD
CO, Ambala
Karnal TD
Faridabad TD
Faridabad TD
Hissar TD
Hissar TD
CO, Ambala
Gurgaon TD
Gurgaon TD
Gurgaon TD
Hissar TD

FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

29-06-1974
31-10-1972
19-07-1974
21-07-1971
01-06-1970
01-02-1972
20-09-1969
11-12-1974
30-11-1972
22-04-1971
12-08-1966
01-06-1964
01-06-1973
08-10-1970
01-06-1969
16-02-1973
26-01-1971
16-02-1972
09-03-1975
22-06-1973
22-09-1972
11-05-1973
01-08-1973
16-06-1972
13-10-1972
01-05-1970
14-03-1973
14-01-1970
01-06-1972
30-08-1971
21-05-1970
08-12-1972
01-06-1970
02-04-1978
22-09-1962
26-02-1967
15-12-1971
07-06-1971
24-04-1976
25-08-1973
10-06-1975
03-11-1973
07-07-1971
21-02-1973
08-02-1975
18-01-1970
25-01-1978
25-08-1978
10-10-1976
20-08-1976
10-11-1975
16-05-1975
05-08-1974
10-10-1973
30-06-1977
16-06-1977
03-03-1977
03-02-1978
20-09-1975

3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359

204717
204995
204998
204999
205025
205103
205268
205375
205500
206584
206728
300630
300710
301521
301766
302480
302650
303984
304135
304326
304327
304329
304385
304401
304475
304714
304737
305052
305663
306226
97605815
97704396
97802131
97804359
97804683
97905446
97906948
98006355
98007237
98007956
98007979
98106103
98106786
98107592
98107731
98108985
98109007
98109248
98109363
98109398
98109425
98109427
98109909
98110557
98111157
98111206
98111216
98111257
98111395

200204717
655
200204998
200204999
200205025
RSR
151012
|
200205500
200206584
200206728
200300630
3200
200301521
160348
200302480
160019
200303984
161238
161492
200304327
200304329
200304385
E3264
200304475
200304714
200304737
200305052
3238
>
200863
197704396
202079
302035
200177
34332
197906948
302011
37261
200193
200699
198106103
198106786
198107592
200554
110816
37801
108690
202433
198109398
198109425
198109427
34970
108314
198111157
112258
200669
206587
201159

SAHASAR
NARESH KUMAR
MUKESH
RAM
MAHESH
RAJESHWAR SINGH
DUSHYANT
SOMESH
AJAY
SWATI
NARESH
PAWAN
SANDEEP
SH MOHINDER
MANOJ
ZILE
RAN VIJAY
NITYA
DINESH
VIJENDER
PRIXIT
GAURAV
NITIN
SHRADHA
NARESH
HEM CHANDER
VISHAL
JOGINDER
SHAILENDRA
ASHOK
TARA CHAND
ASHOK
ANIL KUMAR
PREM SAGAR
SAJJAN SINGH
SUBHASH CHANDER
RANJIT SINGH MEENA
BHUPINDER SINGH
NARESH
MAHAVIR
SANT LAL
RAJBIR
AVTAR CHAND
JEET
RAJVIR SINGH
ISHWAR
RISHI
GAITRI
RAGHUVIR
BHUPINDER
PAWAN KUMAR
RAJVIR
ASHOK KUMAR
RAI SAHIB
SATYABIR
LAKHMI
BHAGAT
SURINDER
JAI

PAL
GUPTA
KUMAR
PHAL
KUMAR
RANA
KUMAR
SUBHASH
KUMAR
AGGARWAL
KUMAR
KUMAR
JAIN
SINGH
KUMAR
SINGH
SINGH
NAND
KUMAR
SINGLA
MITTAL
MITTAL
MALHOTRA
AGRAWAL
KUMAR
YADAV
SANGHI
SINGH
CHAUHAN
KUMAR
KUNDU
KUMAR
SRIVASTAVA
SEKHRI
AHLUWALIA
KATYAL
I
GILL
KUMAR
SINGH
SAINI
SINGH
WADHWA
SINGH
CHAUDHARY
SINGH
PAL
SHARMA
SINGH
SINGH
GUPTA
SINGH
SHARMA
BISHNOI
SINGH
CHAND
RAM
SINGH
NARAIN

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Karnal TD
Narnaul-Rewari
Gurgaon TD
Narnaul-Rewari
Narnaul-Rewari
CO, Ambala
Rohtak TD
Narnaul-Rewari
CO, Ambala
Faridabad TD
CO, Ambala
Karnal TD
Rohtak TD
Karnal TD
Karnal TD
Karnal TD
CO, Ambala
Narnaul-Rewari
Hissar TD
Rohtak TD
Rohtak TD
Rohtak TD
Gurgaon TD
Gurgaon TD
CO, Ambala
Narnaul-Rewari
Narnaul-Rewari
Narnaul-Rewari
Gurgaon TD
Narnaul-Rewari
Jind TD
Hissar TD
Sonipat TD
CO, Ambala
Ambala TD
CO, Ambala
Hissar TD
Ambala TD
CO, Ambala
Rohtak TD
Jind TD
Sonipat TD
Karnal TD
Sonipat TD
Karnal TD
Karnal TD
Karnal TD
Karnal TD
Ambala TD
Ambala TD
Ambala TD
Karnal TD
CO, Ambala
Hissar TD
Hissar TD
Karnal TD
Karnal TD
Karnal TD
Karnal TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

11-10-1975
19-11-1976
03-03-1974
03-04-1964
15-12-1974
25-08-1974
01-01-1975
22-10-1976
12-10-1976
21-08-1978
05-06-1973
14-10-1975
30-10-1973
05-03-1975
22-11-1976
28-03-1975
15-09-1979
05-04-1978
07-05-1977
09-05-1972
08-12-1976
08-08-1978
21-01-1979
13-08-1975
16-10-1978
14-05-1978
09-05-1976
10-12-1976
25-06-1975
02-02-1980
01-12-1956
01-06-1957
08-02-1957
05-04-1958
20-01-1957
14-01-1958
15-05-1957
15-10-1959
12-07-1959
25-02-1958
10-04-1960
05-05-1962
07-06-1961
09-12-1960
02-03-1961
15-01-1959
02-01-1959
30-10-1960
04-04-1961
30-10-1961
08-03-1961
10-12-1957
12-09-1958
07-06-1961
15-04-1958
20-03-1957
07-04-1957
10-03-1957
25-04-1957

3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418

98111474
98111572
98112582
98112958
98113265
98113937
98116824
98116840
98117095
98205634
98207094
98209548
98209916
98211040
98211199
98211367
98211888
98309424
98311688
98311820
98313104
98318060
98406034
98406770
98406798
98406893
98409818
98503445
98503844
98503909
98601271
98601524
98602710
98603245
98604017
98604692
98604980
98605467
98605550
98606270
98606410
98606958
98608419
98608421
98702078
98703295
98703576
98800611
98803379
98805383
98806164
98806730
98806822
98806823
98808030
98909724
98911907
99000127
99002931

202194
607
111321
198112958
198113265
198113937
198116824
107258
203108
34513
198207094
200913
198209916
200651
37633
201528
200824
203298
202009
201990
198313104
198318060
35155
E2018
205665
209286
200291
302093
103586
105947
111680
201551
36774
205233
161825
739
150828
198605550
198606270
37040
37805
198608419
198608421
35896
37024
208981
206107
198805383
709
37158
245
198
162622
198909724
37632
107629
107635

JAGDISH
RAM KUMAR
RAJPAL
JITENDER
OM PARKASH
MAHAVIR SINGH
SATISH
MANMOHAN KRISHAN
NARESH
BHANU PRATAP
BALBIR
ANIL
VINOD KUMAR
BALBIR
SUNDER
KISHORI
CHANNAN MAL
BHUSHAN
PARVEEN
JAI PAL
BHAGWAN SINGH
MOHINDER
MOHD USMAN
RN
DHARMVIR
VINOD
SUKHVIR
DEVINDER SINGH
JAI PARKASH
AMAR
YASH
KANHIYA LAL
SURENDRA MOHAN
BHUSHAN
DEVINDER KUMAR
JARNAIL
SATYANDRA
RAM NIWAS
VERENDER
NARENDER
SAVARIMUTHU
RAM
VIJAY KUMAR
DHAN
PREM NARAIN
BHIMAPPA
TEJVIR
RAMESH
MOHAN LAL
UDHAM
RAJ PAL
DONGARISAHEB I
MAHABIR SINGH
RAM NIWAS
MUKESH
ZILA
SUBHASH
SANJAY KUMAR
GAYATRI

RAI
SHARMA
SINGH
KUMAR
SUHAG
TYAGI
KUMAR
MAINI
KUMAR
SINGH
SINGH
SHARMA
SEHGAL
SINGH
PAL
LAL
BHASKAR
LAL
KUMAR
SINGH
CHHIKARA
PAL
ZAFAR
BHARGAV
VERMA
KUMAR
SINGH
NEGI
SHARMA
SINGH
PAL
TANWAR
TIWARI
KUMAR
SODHI
SINGH
PRAKASH
KAUSHIK
KUMAR
KUMAR
G
SARUP
DUA
SINGH CHHIKARA
NIGAM
SAVANTRE
SINGH
CHAND
MUNJAL
SINGH
SINGH
PATTADAKAL
GARG
YADAV
KUMAR
RAM
CHANDER
AGGARWAL
DESHWAL

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
AGM
SDE
SDE
AGM
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE

Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Jind TD
Narnaul-Rewari
Gurgaon TD
Rohtak TD
Rohtak TD
Karnal TD
Ambala TD
CO, Ambala
Jind TD
Karnal TD
Karnal TD
Karnal TD
Ambala TD
Hissar TD
Karnal TD
Hissar TD
Karnal TD
Karnal TD
CO, Ambala
Narnaul-Rewari
Narnaul-Rewari
CO, Ambala
Faridabad TD
Gurgaon TD
Hissar TD
Jind TD
Gurgaon TD
Ambala TD
Hissar TD
Hissar TD
Narnaul-Rewari
Gurgaon TD
Gurgaon TD
Karnal TD
CO, Ambala
CO, Ambala
Faridabad TD
Gurgaon TD
Karnal TD
Rohtak TD
Hissar TD
Ambala TD
Rohtak TD
Rohtak TD
Faridabad TD
Ambala TD
Jind TD
CO, Ambala
CO, Ambala
Ambala TD
Faridabad TD
Ambala TD
Gurgaon TD
Narnaul-Rewari
CO, Ambala
Karnal TD
Rohtak TD
CO, Ambala
Karnal TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE

02-01-1959
05-06-1962
10-10-1960
07-05-1963
01-01-1960
25-04-1959
30-06-1959
21-05-1962
08-09-1959
15-04-1960
28-05-1959
11-01-1960
08-02-1959
10-09-1961
30-12-1963
01-03-1959
10-01-1958
20-11-1956
04-03-1961
20-09-1958
01-03-1959
01-07-1959
25-02-1957
08-10-1961
06-04-1961
02-04-1962
01-03-1960
18-05-1958
15-06-1962
01-05-1959
15-06-1962
06-02-1961
04-07-1959
09-08-1959
06-12-1963
10-07-1964
13-11-1964
16-04-1961
22-01-1962
16-08-1964
01-12-1960
28-11-1962
04-10-1960
05-08-1960
21-06-1964
01-06-1962
10-03-1962
15-04-1964
03-01-1962
09-09-1964
01-07-1957
23-07-1960
10-04-1965
20-05-1962
30-03-1964
10-06-1963
09-03-1967
26-02-1970
15-12-1966

3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477

99003484
99003740
99004271
99004690
99101439
99101897
99103010
99103173
99103193
99103241
99103267
99103334
99103434
99103570
99103631
99103677
99103798
99103958
99103997
99104060
99104072
99105668
99202405
99203954
99203974
99204468
99206715
99208922
99209200
99209268
99209427
99209431
99210923
99211923
99301989
99308235
99308738
99309112
99309121
99310176
99402233
99407530
99407656
99411508
99505950
99506027
99506044
99507026
99507240
99507252
99507799
99507834
99702261
99702514
99703031
99703246
99703383
99703400
99703591

199003484
109635
109495
107140
5594CO
5564
106789
199103173
108615
107855
110268
109148
109146
109343
107338
107303
199103798
333202
343
107274
111850
106806

BABU
MADAN
MAHAVIR
SAVITA
RAVINDER
MAHIPAL
UPASNA
RAM
UMESH KUMAR
JYOTI
SANJEEV
ANITA
AJAY
GOPAL SINGH
VEENA
ANJALI
DHAN
ASHOK KUMAR
SATYAVAN
ANAR
RAJ
SUMAN
JOGINDER
199203954 SANJEEV
199203974 SATPAL
199204468 VIJAY
199206715 RANBIR SINGH
107612
SUNITA
150449
PAWAN KUMAR
199209268 SURAJ
111775
INDU
199209431 BAJE
111865/333408 HAWA SINGH
111092
JANAK RAJ
200240
MANJIT SINGH
302002
ANIL
200392
SHALINI
4149
KAMAL KUMAR
200246
DAISY
E-XXXX
DEEPIKA
200860
SANJEEV KUMAR
200875
AVTAR
0200734
BALBIR
111088
RAJESH
553
TARUN
RAJESH
302029
MINAKSHI
111533
RAJNI
111433
RAJENDER
111528
PARDEEP
201759
ANITA
111589
PARAMJEET
?1411
RAJENDER SINGH
150349
YOGINDER
199703031 KUNAL
205803
VANITA
111944
NAVEEN
112127
PARMOD
199703591 SURENDER

RAM
SINGH
PARSAD
SHARMA
KUMAR
SINGH
GARG
PHAL
DUA
SAPRA
JAIN
NIJHAWAN
CHHABRA
RANA
CHAUDHARY
SETHI
SINGH
BHORIA
SINGH
SINGH
PAL
KAPOOR
SINGH
KUMAR
SINGH
KUMAR
III
ARORA
CHAWLA
MAL
KUMAR
SINGH
PHALSWAL
KHETARPAL
CHAWLA
KUMAR
AGGARWAL
MEWANI
SINGH
AHUJA
SHARMA
SINGH
SINGH
KUMAR
KHETARPAL
KUMAR
NAGPAL
SINGH
KUMAR
SHARMA
KAUR
RANGI
PARKASH
DEV
GUPTA
SHARMA
KUMAR
KUMAR

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B

Sub Divisional Engineer


Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Deputy Manager
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom
Haryana Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Karnal TD
Karnal TD
Sonipat TD
Rohtak TD
Sonipat TD
Sonipat TD
Karnal TD
Karnal TD
CO, Ambala
CO, Ambala
Ambala TD
CO, Ambala
CO, Ambala
Faridabad TD
Gurgaon TD
Hissar TD
Hissar TD
Rohtak TD
Hissar TD
Jind TD
Jind TD
Karnal TD
Sonipat TD
Sonipat TD
Sonipat TD
Sonipat TD
Sonipat TD
Hissar TD
Hissar TD
Hissar TD
Gurgaon TD
Rohtak TD
Gurgaon TD
CO, Ambala
CO, Ambala
Ambala TD
Karnal TD
Faridabad TD
Faridabad TD
Gurgaon TD
Ambala TD
Ambala TD
CO, Ambala
Rohtak TD
CO, Ambala
Karnal TD
Karnal TD
Faridabad TD
Jind TD
Hissar TD
CO, Ambala
Hissar TD
Sonipat TD
Karnal TD
Ambala TD
CO, Ambala
Hissar TD
Hissar TD
Hissar TD

MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE

12-01-1964
14-01-1963
05-03-1968
25-12-1969
15-06-1970
04-01-1968
06-09-1969
10-10-1966
17-11-1967
05-09-1969
14-08-1969
16-09-1968
29-10-1966
22-07-1967
20-11-1968
23-10-1965
03-06-1966
18-05-1968
12-08-1969
08-06-1968
01-09-1970
13-05-1968
08-10-1968
18-10-1969
02-01-1969
31-03-1968
09-02-1968
30-12-1969
26-01-1968
15-11-1969
20-08-1970
02-05-1967
01-01-1970
06-04-1967
02-10-1967
31-01-1964
15-01-1969
17-06-1969
08-05-1968
12-07-1964
05-02-1969
31-05-1967
07-03-1968
23-09-1966
16-08-1972
01-01-1968
29-11-1969
18-07-1972
01-09-1969
14-09-1971
08-02-1973
18-11-1969
23-01-1968
20-11-1971
05-01-1969
14-02-1974
09-11-1972
04-08-1973
05-06-1972

3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536

99703643
99703670
99703676
99703746
99703747
99704166
99800063
99800576
99801300
99801530
99801543
99801908
99801913
99802115
99802229
99802244
99802246
99802339
99802364
99802425
99802448
99802477
99802481
99802526
99802535
99802540
99802692
99802708
99802742
99802747
99802757
99802763
99802775
99802778
99802783
99802784
99802794
99802800
99802850
99802886
99802893
99803110
99803112
99804184
99901528
99901795
201741
201791
202236
202253
202316
202551
202566
202588
202626
202686
203097
203100
300132

199703643 BALBIR
199703670 NEELAM
150380
VIJAY SINGH
333969
DINESH
205639
LALITA
150180
NARESH KUMAR
150009
DEEPAK
122111111 KANCHAN
199801300 YASHVIR
199801530 ARVIND
150065
RAJ
150412
RAJESH
150295
VIJAY
199802115 NEERAJ
199802229 MANISH
199802244 SATYADEV
199802246 MAHENDER SINGH
205535
SUNIL
199802364 SUKHVINDER
111862
PAWAN KUMAR
199802448 SURENDER
111925
RAJESH KUMAR
199802481 VIJAY KUMAR
GYTREUJH
RAJESH
199802535 NISHI
150028
PARDEEP
199802692 GURBACHAN
199802708 MANOJ
205603
SADHU
STAFF NO 205780LACHMAN
199802757 VIRENDER
111969
DARBARA
203070
RAVINDER
199802778 INDU
199802783 SANJAY
150346
SANJAY
112289
NEETIKA
150230
RANBIR
112081
HARI
199802886 SEEMA
205741
SAMPURAN SINGH
199803110 RAMESH
199803112 SUDESH PAL
203092
NARESH
150659
RENU
199901795 SUNIL
200201741 DINESH
200201791 AXAY
200202236 CHARAN
XYU012
PRAKASH
200202316 AJIT
150939
DAYA NAND
151037
SHASHANK
200202588 SANJEEV KUMAR
NA NA
AMAR NATH
200202686 NARENDRA P S
151118
RANA DIGVIJAY
ABCD0000 ARUN
200300132 SUSHIL

SINGH
BADHAN
LATHER
KUMAR
RANI
GUPTA
SHARMA
MEHTA
SINGH
ATRI
KUMAR
KHURANA
KUMAR
GUPTA
KUMAR
SHARMA
CHAUHAN
KUMAR
SINGH
GUPTA
SINGH
BATRA
SINGH
KUMAR
BHALLA
KUMAR
SINGH
KATHURIA
RAM
DASS
SINGH
SINGH
KUMAR
BALA
KUMAR
KUMAR
SACHDEVA
SINGH
RAM
RANI
NAIN
KUMAR
TOMAR
KUMAR
CHOPRA
KUMAR
KUMAR
KUMAR
SINGH
CHAND
KUMAR
SHARMA
SHEKHAR
DHIMAN
BODH
CHAUHAN
SINGH
KUMAR
SHARMA

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Haryana Telecom Circle


Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Haryana Telecom Circle
Himachal Pradesh Telecom
Himachal Pradesh Telecom
Himachal Pradesh Telecom
Himachal Pradesh Telecom
Himachal Pradesh Telecom
Himachal Pradesh Telecom
Himachal Pradesh Telecom
Himachal Pradesh Telecom
Himachal Pradesh Telecom
Himachal Pradesh Telecom
Himachal Pradesh Telecom
Himachal Pradesh Telecom
Himachal Pradesh Telecom

Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl

Karnal TD
Gurgaon TD
Gurgaon TD
Rohtak TD
Jind TD
Ambala TD
Ambala TD
Ambala TD
Gurgaon TD
Karnal TD
Karnal TD
Karnal TD
Karnal TD
Ambala TD
Ambala TD
Ambala TD
Ambala TD
CO, Ambala
CO, Ambala
CO, Ambala
Hissar TD
CO, Ambala
Faridabad TD
Ambala TD
Faridabad TD
CO, Ambala
Hissar TD
CO, Ambala
Hissar TD
Karnal TD
Hissar TD
Karnal TD
CO, Ambala
Karnal TD
Karnal TD
CO, Ambala
CO, Ambala
Karnal TD
Narnaul-Rewari
Ambala TD
Jind TD
Rohtak TD
Sonipat TD
CO, Ambala
CO, Ambala
Faridabad TD
Solan TD
Kangra TD
Solan TD
CO , Shimla
Solan TD
Shimla TD
Shimla TD
Solan TD
Kullu TD
Solan TD
CO , Shimla
CO , Shimla
Hamirpur TD

MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

08-09-1965
24-06-1972
25-07-1971
17-12-1972
06-07-1972
20-04-1974
21-03-1973
05-01-1975
15-08-1972
14-11-1971
08-04-1972
31-12-1972
07-12-1973
26-08-1974
17-11-1973
13-12-1970
19-11-1970
07-02-1968
15-01-1973
09-09-1971
03-05-1972
19-10-1971
06-01-1965
13-04-1973
12-11-1974
30-06-1972
09-11-1966
24-01-1974
23-10-1972
25-11-1970
10-10-1970
10-04-1966
27-05-1973
31-12-1974
02-08-1972
02-02-1972
01-08-1973
08-12-1971
12-10-1972
01-01-1973
26-01-1971
24-06-1972
17-09-1969
15-06-1967
17-08-1974
04-11-1973
26-09-1967
10-03-1974
12-08-1976
05-11-1971
13-06-1973
16-11-1974
01-03-1977
09-06-1976
05-01-1972
17-12-1976
10-04-1977
23-12-1979
23-05-1978

3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595

300789
300958
301363
301751
301809
301832
301834
302258
302260
303038
97801192
97801248
97801666
97803004
97901309
97901734
97901942
97901988
97903536
97903989
98001711
98003214
98003839
98004598
98103572
98104691
98105670
98105920
98106177
98106297
98106586
98106589
98107707
98115192
98116565
98202900
98203544
98203662
98204975
98206399
98210300
98302344
98302426
98302466
98302949
98303023
98303528
98303612
98305081
98306263
98317593
98401401
98401403
98401409
98401427
98403726
98403754
98403773
98404441

161333
XCD
160201
200301751
2184
200301832
2185A
200302258
RST0009
160111
200597
107891
200980
37625
208126
200519
1062A
50057
111035
37844
200307
201289
198004598
50301
201249
111059
202379
201103
198106589
200623
198115192
MKL
200751
201459
110164
52019A
201039
201412
200790
200413
200301
34510
206865
200701
625
208537
50190
32306
36710
32505
202517
35651
50286
102378
200478

SUNIL
RAJESH
LALIT
AJAY
AMRIK SINGH
PANKAJ
VIJAY
AKHILESH
RAKESH KUMAR
AJMENDER
OM PRAKASH
ASHOK KUMAR
NIRMAN
NAND LAL
PREM
RAVEENDRA KUMAR
SUBHASH
VIJAY KUMAR
GOPAL
CHANDE
JASMER
YOGINDER LAL
GURCHARAN SINGH
AMIN
RAJ KUMAR
PARVEEN KUMAR
RANJIT
BIDHI
ANAND PARKASH
RANJEET
RAMESH DATT
PARVEEN KUMAR
DAULAT
HARI PARKASH
RAJENDER
RAKESH CHANDER
JUGAL
SUBHASH
TARSEM
RAMESH
NIROTMA
RAM
SARLA
HARMOHINDER
RAM SWAROOP
LAIQ
RAJ
SURINDER PAL
SUBHASH
RAM SINGH
GUNASEKARAN
RAVI KUMAR
HANS RAJ
VIJAY KUMAR
SUSHMA
NARESH
VINOD
RAJ KUMAR
SANJEEV

KUMAR
KASHIV
THAKUR
CHANDEL
KUMAR
DHIMAN
SHARMA
MAHTO
SINGH
NIRYAL
JASWAL
SINGH
SHARMA
CHAND
GUPTA
NAG
SHARMA
SINGH
RAM
SINGH
SHARMA
AHLUWALIA
CHAND
THAKUR
SHARMA
SINGH
CHAND
SHARMA
SINGH
SHARMA
MALHOTRA
RAM
GUPTA
KUMAR
SHARMA
KISHORE
CHAND
CHAND
CHAND
SHARMA
LAL
CHAUDHARY
SINGH
KASHYAP
RAM
KUMAR
NADDA
CHAND
RATHORE
P
MANKOTIA
THAKUR
SHARMA
KUMARI
THAKUR
KUMAR
JASWAL
DEWAN

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
AGM
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE

Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal

Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom

Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl

Shimla TD
Kangra TD
CO , Shimla
Kangra TD
Hamirpur TD
Kangra TD
Hamirpur TD
Kangra TD
CO , Shimla
Shimla TD
Kangra TD
Kangra TD
Kangra TD
Shimla TD
Solan TD
Shimla TD
Kangra TD
CO , Shimla
Shimla TD
Kullu TD
Solan TD
Hamirpur TD
Kangra TD
Shimla TD
Hamirpur TD
Hamirpur TD
Kullu TD
CO , Shimla
CO , Shimla
Mandi TD
CO , Shimla
Shimla TD
CO , Shimla
Shimla TD
CO , Shimla
Kangra TD
Hamirpur TD
Kangra TD
Hamirpur TD
Kangra TD
CO , Shimla
Shimla TD
Kangra TD
Kangra TD
CO , Shimla
Shimla TD
Hamirpur TD
Hamirpur TD
Mandi TD
CO , Shimla
CO , Shimla
Kangra TD
Hamirpur TD
Kangra TD
Kangra TD
Kullu TD
Shimla TD
Hamirpur TD
Kangra TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE

22-06-1980
26-03-1974
19-04-1977
29-09-1979
21-04-1972
08-03-1976
12-09-1976
20-04-1973
26-01-1974
26-01-1974
20-08-1958
14-11-1956
09-04-1959
20-04-1958
10-06-1958
28-04-1958
05-12-1957
26-12-1958
23-06-1958
29-11-1958
01-01-1957
25-03-1958
11-06-1957
20-04-1959
15-05-1958
20-08-1962
28-01-1958
23-10-1958
19-10-1959
01-12-1960
01-08-1961
04-04-1957
15-10-1959
14-04-1959
07-06-1962
20-08-1962
02-10-1960
14-01-1959
10-01-1962
25-02-1962
15-09-1961
19-06-1964
07-05-1958
20-03-1964
06-06-1958
14-03-1959
06-03-1964
19-03-1964
27-09-1962
15-11-1960
01-03-1960
26-02-1958
02-10-1960
25-10-1959
10-02-1963
15-03-1961
17-03-1960
03-01-1959
27-12-1962

3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654

98601954
98602327
98603021
98603160
98805012
98901848
99000693
99001003
99001634
99001687
99001934
99001959
99002014
99100895
99101105
99101168
99101606
99101686
99101828
99102431
99202998
99203363
99204054
99204061
99204122
99204184
99204307
99204861
99204915
99205471
99205542
99205608
99205611
99205750
99206553
99206687
99213279
99300666
99302012
99302014
99302563
99302597
99302664
99302666
99302706
99302882
99302886
99303374
99303376
99303494
99303869
99303936
99304133
99304619
99304625
99305154
99305379
99401982
99402174

Q-391
198602327
198603021
203524
161898
36981
107982
108697
50300
162439
200889
MM
108871
30905
108994
37615
110613
110294
37802
199102431
112293
199203363
199204054
199204061
199204122
50184
200205
199204861
50192
111723/50182
208177
199205608
199205611
199205750
112046
111927
50291
111388
111219
201206
200919
208346
201177
201258
199302706
201196
201574
37621
37975
201112
111207
201509
201203
200898
200868
111208
201101
201273

YASH PAL
SANT
CHANDU
GURDAYAL SINGH
SUKH RAM
SUTINDER
RAJINDER SINGH
NEERAJ
KHEM
KUSAM
RAJESH
MONIKA NEER NEE KHAMPI
NARESH
PYARE
RAJEEV
PRITAM
RAKESH KUMAR
HARBINDER
SUDARSHAN
HEMANT KUMAR
SUDHEER
NIGAM
KRISHAN LAL
VIMAL
JAGDISH
MUKESH KUMAR
DHARMESH KUMAR
DEVINDER
KAMAL
HARISH
SEEMA
TRILOK
ACHAL
RAJNI
SURINDER SINGH
SUNIL
RAMESH
SANJEEV
RAJESH KUMAR
DEV PRASHAD
SUDHEER
PUSHPA
TILAK RAJ
ARVIND KUMAR
VIRENDER KUMAR
VIRENDER SINGH
AMARJEET
RAJ
HEMANT
ANIL
MAHINDER
ASHOK KUMAR
ANUJ
VIPAN
BIDHI SINGH
PAWAN DEEP
RAKESH KUMAR
RAVINDER
RAJESH

SINGH
KUMAR
LAL
NEGI
KEHAL
BHARARIA
JASROTIA
MAHAJAN
CHAND
KUMARI
KUMAR
DEVI
KUMAR
LAL
KUMAR
CHAND
CHOPRA
LAL
KUMAR
SEN
BHARDWAJ
BHATNAGAR
SHARMA
BHARDWAJ
KUMAR
SOOD
GUPTA
SHARMA
KISHORE
KUMAR
SHARMA
CHAND
SHARMA
SEHGAL
MINHAS
THAKUR
KUMAR
KUMAR
SHARMA
SHARMA
KAPOOR
PATHAK
VERMA
SHARMA
GUPTA
KANWAR
SHARMA
KUMAR
GUPTA
KUMAR
KUMAR
JASWAL
CHAKARVARTI
KUMAR
CHAUHAN
DOGRA
THAKUR
PAUL
PATHANIA

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal

Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom

Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl

Solan TD
Solan TD
Mandi TD
Shimla TD
Shimla TD
Kangra TD
Kangra TD
Kangra TD
Mandi TD
Mandi TD
Kangra TD
Kullu TD
CO , Shimla
Shimla TD
Mandi TD
Hamirpur TD
Kullu TD
Kullu TD
Kullu TD
Mandi TD
Kullu TD
Solan TD
Solan TD
Solan TD
Mandi TD
Hamirpur TD
Kullu TD
Kangra TD
Kangra TD
CO , Shimla
Shimla TD
Kangra TD
Kangra TD
Mandi TD
Solan TD
Mandi TD
Hamirpur TD
Solan TD
Kangra TD
Kangra TD
CO , Shimla
Mandi TD
Kangra TD
Kangra TD
Mandi TD
Hamirpur TD
Hamirpur TD
Kullu TD
Mandi TD
Solan TD
Solan TD
Hamirpur TD
Hamirpur TD
Kangra TD
Mandi TD
Kangra TD
Shimla TD
Kangra TD
Kangra TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

15-06-1961
05-01-1960
10-05-1961
01-01-1962
10-06-1962
01-06-1963
24-03-1968
08-05-1969
09-05-1964
01-04-1970
15-04-1969
04-06-1969
22-02-1966
03-03-1963
15-08-1968
25-08-1964
07-03-1968
15-11-1965
01-10-1965
31-05-1968
27-07-1969
28-12-1971
15-02-1967
06-04-1967
10-11-1966
05-04-1969
10-10-1967
05-05-1969
20-11-1967
11-03-1968
13-04-1972
08-02-1967
16-07-1969
11-06-1969
04-10-1967
30-03-1970
29-09-1969
12-05-1968
02-10-1969
17-03-1967
10-05-1967
14-03-1970
09-03-1969
05-01-1967
05-09-1968
16-03-1968
26-05-1969
14-04-1971
29-11-1969
07-10-1969
20-06-1969
18-10-1969
20-12-1967
18-03-1968
28-11-1966
18-01-1968
20-06-1970
15-01-1967
04-01-1969

3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713

99402549
99402654
99402657
99402659
99402660
99402664
99402725
99403385
99403752
99403888
99404520
99404905
99404913
99405057
99405065
99405084
99500223
99501761
99501868
99502026
99502817
99503263
99503410
99503586
99503766
99503775
99504217
99511866
99511869
99602136
99700647
99700648
99700737
99700915
99700916
99700953
99700975
99700977
99700999
99701029
99701033
99701045
99701046
99701047
99701050
99701052
99701053
99701060
99701064
99701077
99701364
99701373
99701385
99701389
99701399
99701528
99701538
99701627
99701629

37845
37620
201305
201329
200864
201252
50126
201578
37622
50068
201184
201286

AMIN
RAKESH
PIAR
DEV RAJ
SANJAY
NAGESHWAR
RAJNEESH
RAJESH
SUBHASH
JAI GOPAL
DEEPAK
RAKESH
ROHTASH
37624
CHANDER
50052
AMIT PRASHAD
50063
SANJAY
202147
JOGINDER SINGH
111612
MOHINDER SINGH
37980
BHAWANA
6515
JAGTAMBA
37843
RAJENDER KUMAR
50140
VIJAY
199503410 RAJESH
111659
VIKRAM
38003
ANITA
111611
RAKESH DATT
201730
AJAY
111511
JAI SINGH
50150
ANEESH
150141
DINESH
111016
BACHAN SINGH
111015
KISHAN
199700737 AJAY KUMAR
199700915 ROOP
50187
RAJENDER
208337
LALIT
150045
VIJAY KUMAR
50203
SAMEER
150220
YASH PAUL
BRIJ
199701033 SITA
50232
AVINASH
50193
KARUNA
MADAN
50238
RAJEEV
50212
RAVINDER
199701053 NARESH
150340/50208 ANEET
50234
SEEMA
199701077 TIRTH
50226
RAJESH KUMAR
199701373 KHAZAN
199701385 RITU
RAJESH
SFG
SHYAM
208605
KAMAL
150072
KRIPAL SINGH
111847
AJAY KUMAR
199701629 VIJAY

CHAND
KUMAR
CHAND
BHARDWAJ
KATOCH
BHARDWAJ
GUPTA
GAUTAM
CHAND
RAJAN
GUPTA
SINGH
KUMAR
MOHAN
CHAURASIA
KASHYAP
KAUNDAL
PATHANIA
SHARMA
PRASAD
DHIMAN
KUMAR
KUMAR
JEET
BHARDWAJ
SHARMA
SHARMA
CHAUHAN
GUPTA
SHARMA
CHAUHAN
LAL
SHARMA
LAL
KUMAR
SHARMA
SANKHYAN
KALRA
SINGH
LAL
RAM
GARG
SHARMA
GOPAL
KUMAR
PAL
KUMAR
KUMAR
BHATIA
RAJ
HIRA
SINGH
JAIN
CHAUHAN
LAL
KISHORE
VERMA
VATS
MOHAN

Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal
Himachal

Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom
Pradesh Telecom

Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl
Circl

Mandi TD
Hamirpur TD
Hamirpur TD
Hamirpur TD
Kangra TD
Kangra TD
Mandi TD
Mandi TD
Hamirpur TD
Hamirpur TD
Kullu TD
Kangra TD
CO , Shimla
CO , Shimla
Shimla TD
Shimla TD
Hamirpur TD
Mandi TD
CO , Shimla
Mandi TD
Hamirpur TD
Mandi TD
Mandi TD
Mandi TD
Shimla TD
Shimla TD
Kangra TD
Mandi TD
Mandi TD
Shimla TD
Hamirpur TD
Kangra TD
Kangra TD
Mandi TD
Hamirpur TD
CO , Shimla
Hamirpur TD
Hamirpur TD
Hamirpur TD
Mandi TD
Mandi TD
Hamirpur TD
Hamirpur TD
Hamirpur TD
Hamirpur TD
Hamirpur TD
Kangra TD
Hamirpur TD
Kangra TD
CO , Shimla
Hamirpur TD
Solan TD
Solan TD
Shimla TD
CO , Shimla
Mandi TD
Mandi TD
Kullu TD
Kangra TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

31-12-1968
17-07-1970
26-04-1965
06-11-1969
08-06-1969
09-03-1972
09-10-1969
16-12-1968
24-04-1967
06-01-1964
26-12-1969
06-12-1969
01-01-1967
08-08-1968
11-02-1968
13-05-1968
02-02-1964
21-04-1966
08-04-1969
04-11-1970
19-05-1969
23-10-1966
30-12-1971
22-02-1968
11-02-1969
08-05-1968
25-12-1969
12-06-1969
01-06-1970
29-08-1969
01-01-1975
05-10-1970
08-12-1968
25-12-1969
19-02-1969
01-03-1969
13-01-1973
09-09-1974
24-10-1971
29-08-1972
06-06-1969
16-10-1970
28-01-1972
10-08-1972
03-06-1972
06-05-1973
18-08-1974
20-10-1970
17-11-1971
20-07-1972
10-04-1973
17-11-1973
08-08-1971
21-08-1973
01-03-1971
02-01-1970
20-04-1970
21-03-1969
09-10-1968

3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772

99701711
99701754
99701767
99701774
99701851
99701858
99701890
99701903
99701941
99701960
99701973
99701978
99701982
99701985
99701992
99701994
99701999
99702002
99702058
99702160
99702297
99702487
99702497
99702512
99705084
99800835
99801081
99801101
100528
100532
103707
201090
202384
202389
202423
202442
202501
202670
202790
202859
202980
203429
203441
203864
203923
204289
204496
204933
205422
206464
206612
206616
206771
206786
206787
206797
206805
300277
300338

199701711
111710
208266
50175
199701851
XYX015
112076
2111
50253
50189
206849
150351
208634
206863
1992
199701994
208323
199702002
111014
HH
111895
112300
112239
112272A
XYZ0016
50280
208501
50262
RTY0000
160850
CVB044
WERT000
151127
200202389
150922
0A
Z011
150903
151601
200202859
161636
200203429
151645
151442
1546
161447
2344445
151033
6130
161850
A0147
01010
1001
428
P011
S147
ABC011
200300277
200300338

SURINDER
ANIL
KHUSHHAL
RAJESH
PRITAM
HANUMANT
SAROJ KUMAR
NAVNEET
DEEP
RAKESH KUMAR
MANJEET
RAJENDER
AJAY
SURESH KUMAR
PARDEEP
RAKESH
SURESH
RAJENDER
BANSI LAL
HANS
ASHWANI
PREM
SATYA
RANBIR
PREM KUMAR
JAGDISH RAM
SANJEEV
BALBIR
RAVINDER
PUSHKAR
MM
AMRIK
SATYAJIT
SANJEEV KUMAR
ROOP
MUZAFAR AHMED
ALI MOHD
BHAVUK
RAJESH KUMAR
ASHISH
RAJARAM
MANISH
JAI BHARTIYA
PREM
RK
VIKAS
GOPAL
SANJEEV
VIVEK
MANOHAR
BILAL AHMAD SHAH
TSERING
IRFAN BASHIR
OMIAIR YASIN
ADIL FAROOQ
AALIA
LONE REYAZ
SIVARAMAKRISHNAN
JOGENDRA PRASAD

PAL
KUMAR
CHAND
KHANNA
LAL
RAI
NRESHT
KUMAR
KUMAR
SHARMA
SINGH
SINGH
KUMAR
ANAND
NAG
PATIAL
CHAND
KUMAR
SHARMA
RAJ
KUMAR
LAL
NAND
SINGH
THAKUR
KAUSHAL
KUMAR
SINGH
SINGH
SHARMA
MAKROO
SINGH
SHARMA
BHAGAT
LAL
BEIGH
DAR
ANAND
GUPTA
GUPTA
SANGARTHI
GUPTA
LADWAL
LAL
THAPPA
BHATTI
DASS
CHOPRA
TIWARI
LAL
PEER
ANGCHUK
ASHAI
BALTI
KHAN
BUCH
AHMED
S
KANOJIYA

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Himachal Pradesh Telecom Circl


Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Himachal Pradesh Telecom Circl
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle
Jammu & Kashmir Telecom Circle

Kangra TD
Kullu TD
Kullu TD
Kangra TD
Kangra TD
CO , Shimla
Shimla TD
Mandi TD
Shimla TD
Shimla TD
Mandi TD
Hamirpur TD
CO , Shimla
Shimla TD
Kangra TD
Kangra TD
Shimla TD
Hamirpur TD
Kullu TD
Kullu TD
Mandi TD
Solan TD
Mandi TD
Kangra TD
CO , Shimla
Hamirpur TD
Mandi TD
Hamirpur TD
Jammu TD
CO J&K
Srinagar TD
CO J&K
Jammu TD
CO J&K
CO J&K
Srinagar TD
Srinagar TD
Jammu TD
CO J&K
CO J&K
Srinagar TD
Jammu TD
Jammu TD
Jammu TD
Jammu TD
Jammu TD
Jammu TD
Udhampur TD
Leh TD
CO J&K
Srinagar TD
Leh TD
Srinagar TD
Srinagar TD
Srinagar TD
Srinagar TD
Srinagar TD
CO J&K
Udhampur TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE

21-10-1970
24-08-1971
24-03-1970
18-12-1967
18-05-1971
11-10-1966
20-03-1970
27-03-1974
22-01-1973
10-11-1969
07-08-1972
28-03-1975
22-02-1969
25-03-1969
25-08-1974
20-08-1971
27-04-1968
21-03-1970
04-03-1974
13-09-1973
29-09-1971
22-12-1968
05-04-1969
30-06-1970
01-11-1967
27-06-1969
19-10-1970
04-11-1969
12-08-1971
23-01-1973
15-11-1972
15-02-1971
05-11-1972
19-09-1976
07-11-1971
01-11-1974
05-03-1975
18-10-1976
27-07-1972
15-02-1973
06-04-1974
15-12-1973
08-08-1976
15-05-1975
28-12-1972
12-11-1974
30-07-1976
10-01-1977
15-10-1978
15-04-1974
05-11-1974
03-07-1974
08-12-1975
28-02-1971
09-06-1974
15-10-1976
05-08-1968
21-07-1975
15-09-1974

3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831

302255
ABC01
FAHEEM BASHIR
302275
200302275 AMIT
302763
200302763 BALBIR
304460
0123ABC
RABBANI RAFIQ
305551
RAMESH KUMAR
306070
162452
AMIT
306108
200306108 SIDDHARTHA
306308
RAVI SHANKAR
306325
Q1101
SHABIR SHAFKAT
701711
200701711 RAVI
97903128
106975
SATISH KUMAR
97903495
201140
RAVINDER
97906252
201211
DES
98003764
202387
VEER JI
98003866 10053 / 104949 ASHOK KUMAR
98008304
32882
MANOHAR
98009979
KRISHNA RAO
98105314
151332
AUTAR KRISHAN
98109314
SUNIL KUMAR
98116681
JK 5
AB RASHID
98117155
35956
M MADHANA
98200689
201313
SHIV CHARAN
98203624
J
SURINDER
98203631
111439
ARUN KUMAR
98205351
201364
RANVIR
98207088
150800
RAVINDER KUMAR
98207133
32598
BHUVANESH CHANDRA
98211243
198211243 SURINDER KRISHEN
98211778
205283
ROOP KRISHAN
98212089
34481
HASAN
98212201
208026.1
CHUNI LAL
98214701
200907
SOHAN LAL
98217346
198217346 HEMLATA
98218256
198218256 KULDEEP SINGH
98218258
1475ASW
NAZIR AHMAD
98218614
198218614 RAVINDER NATH
98306107
202170
SATYA
98307790
202828
SHAM SHER
98309514
NARESH KUMAR
98309695
110249
PRAN NATH
98309704
DEEPAK
98312330
109653
ASHOK
98401543
34926
SURRINDER NATH
98401774
103511
RAVINDRA
98401777 98401777 / 35657ABDUL WAHID
98403950
RAJESH KUMAR
98404243
37456
SHIRISH
98404457
VENKATA RAMA MOHAN
98404559
34908
NARESH
98405214
36528
RAJ
98405225
34999
VISAL MILIND
98405575
37477
KOKIL BALASAHEB
98409727
34799
RABINDRA KUMAR
98409823
32889
RANDHIR
98500675
NEM
98500783
37006
PRAVEEN KUMAR
98500878
BB 26809
MIRZA GOUHAR
98500894
34757
RANJAN
98500927
36933
BK

ASHAI
GUPTA
SINGH
SHAH
MARASU
CHAUDHARY
SHARMA
THAKUR
RATHER
KANT
MAHALDAR
RAZDAN
RAJ
BHAT
KOUL
LAL
GONTHINA
BHAN
GUPTA
ZARGAR
GOPAL
DASS
KOUL
DOGRA
SINGH
RAINA
MISHRA
MAM
KOUL
RASHEED
GANJOO
RAINA
NEHRU
JAMWAL
DAR
KOUL
PAUL
SINGH
SINDURIA
BHAT
KUMAR
KUMAR
RAINA
NIGAM
KHAN
GOYAL
BORULKAR
JUPUDI
BHARTI
KARAN
MADHAV
DATTOPANT
ROUTRAY
SINGH
SINGH
JAIN
HUSSAIN
HASTU
SHRIVASTAVA

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group A

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer

Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
AGM

AGM
AGM
Division Engineer
Division Engineer
SDE
AGM
SDE
AGM
AGM
AGM

Jammu & Kashmir Telecom


Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Srinagar TD
Jammu TD
CO J&K
Srinagar TD
Srinagar TD
CO J&K
CO J&K
Rajouri TD
Srinagar TD
Jammu TD
Jammu TD
Jammu TD
Jammu TD
CO J&K
CO J&K
Jammu TD
Srinagar TD
CO J&K
Srinagar TD
Srinagar TD
Leh TD
Udhampur TD
CO J&K
Jammu TD
Jammu TD
Jammu TD
CO J&K
Jammu TD
Jammu TD
CO J&K
Jammu TD
Jammu TD
Jammu TD
Rajouri TD
Srinagar TD
Jammu TD
Jammu TD
CO J&K
Srinagar TD
Jammu TD
Rajouri TD
CO J&K
CO J&K
CO J&K
CO J&K
Srinagar TD
Srinagar TD
Srinagar TD
Jammu TD
Jammu TD
Leh TD
CO J&K
Jammu TD
Jammu TD
Rajouri TD
Srinagar TD
Srinagar TD
CO J&K
Jammu TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

02-06-1974
13-04-1977
28-04-1977
12-11-1977
28-07-1981
10-01-1976
30-06-1978
01-07-1974
21-01-1977
30-08-1982
21-02-1957
28-09-1957
22-04-1958
09-04-1957
29-04-1959
11-06-1957
14-06-1958
28-03-1960
23-09-1961
08-04-1962
12-11-1959
13-04-1961
05-06-1957
07-01-1960
01-05-1958
23-04-1959
10-07-1960
01-04-1957
01-08-1958
01-07-1962
05-10-1958
14-04-1957
09-03-1957
14-03-1959
08-09-1961
08-07-1957
18-10-1959
14-05-1961
06-03-1963
19-03-1958
08-12-1961
17-06-1961
13-04-1961
18-10-1962
01-08-1961
10-05-1962
04-08-1962
28-07-1960
04-04-1963
04-10-1959
17-09-1962
15-03-1963
12-05-1961
25-02-1962
01-07-1965
28-03-1964
01-06-1963
25-03-1963
19-06-1962

3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890

98501805
98502436
98503395
98504650
98506482
98600823
98607500
98700219
98700736
98700978
98701212
98701760
98702703
98703250
98810119
98902115
99000340
99000577
99000673
99000955
99001116
99001452
99001464
99001559
99001625
99001717
99001740
99001916
99002035
99002043
99002290
99002557
99002783
99002822
99003436
99003557
99003568
99003573
99003669
99004028
99004091
99004097
99004134
99004137
99004969
99005453
99101405
99101611
99102103
99102516
99102813
99104406
99106277
99200094
99200222
99203007
99204924
99205367
99205895

35592

103502
37412
111229
35719
105063
104752
198701760
104814

108597
37743
107777

107438
110000
M9
107251
111417
QWE0000
108426
37742
107505
108823
109137
107799
108685
108747
107213
108853
108186
107550
107713
110636
108948
206983
108903
203586
A077

110266
KAM022

DANESH
SANJAY
PATIL VYANKATESH
RAJINDER
PAWAN KUMAR
RAJ
PARDEEP KUMAR
PULLA REDDY
KOLKI BASAVRAJ
ASHOK KUMAR
DEV DUTT
DALEEP KUMAR
BHOSALE HANAMANT
SWAYAMVAR
SHRI SUDHAKAR RAMRAO
OM
SUBRAMANYAM
PATIL KAKASAHEB
RAJESH KUMAR
JEET RAJ
RAKESH
HARINATH RAO
SURYAVANSHI RAJENDRA
SRINIVAS
KUNAL
RAMAN KUMAR
ANIL
KOTESWARA RAO
KAMAL KISHORE
SUMIR JI
VIJAY
SUNIL
BRIJESH
WASULE SANJAY
JAGDISH CHANDER
RAVINDER KUMAR
SUNITA
RAHUL BABU
SANJEEV KUMAR
RAJESH
VASANT
RAKESH KUMAR
SEEMA
ANITA
DEORE BALKRISHNA
ANIL
NARINDER
KULKARNI NITIN
ASHOK
BHALERAO RAVI
SURYAKANT PANDURANG
RAMESH
MOHD MAQBOOL
RAM
NAVNEET
SANJAY
JADHAV PANDHARINATH
KAISAR AHMAD
KULDIP SINGH

KUMAR
MEHTA
NARAYANRAO
KUMAR
MALHOTRA
KUMAR
BHALLA
PERMAREDDY
MAHALINGAPPA
BHAT
SINGH
KOUL
NANA
SINGH
KULKARNI
PARKASH
DR
BHAUSAHEB
KAUSHAL
KALSI
SHARMA
G
SHAMRAO
HEMADRI
GUPTA
SHARMA
KUMAR
GATTU
GUPTA
RAINA
KUMAR
KUMAR
SHARMA
SHESHRAO
LATHER
GUPTA
KUMARI
PRATHIGUDUPU
SABHARWAL
KHANNA
NIKOSE
GUPTA
ARORA
GUPTA
DHARMA
KUMAR
GUPTA
PANDURANG
KUMAR
KAMALAKAR
MULAY
CHANDRA
MIR
LUBHAYA
SINGH
SANAN
JYOTIRAM
MALIK
MAHALA

Group A
Group A
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Asst. General Manager


Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sr. Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional

Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer

AGM

SDE
AGM
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
Division Engineer
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Jammu & Kashmir Telecom


Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Jammu TD
Srinagar TD
Srinagar TD
Udhampur TD
CO J&K
Jammu TD
Udhampur TD
Srinagar TD
Srinagar TD
CO J&K
Udhampur TD
CO J&K
Srinagar TD
Udhampur TD
CO J&K
Udhampur TD
Srinagar TD
Leh TD
Jammu TD
CO J&K
Jammu TD
Srinagar TD
Rajouri TD
Srinagar TD
Jammu TD
Jammu TD
Jammu TD
Srinagar TD
CO J&K
CO J&K
Udhampur TD
Rajouri TD
CO J&K
Srinagar TD
Srinagar TD
Jammu TD
CO J&K
Srinagar TD
Jammu TD
Jammu TD
Srinagar TD
Jammu TD
Jammu TD
CO J&K
Srinagar TD
Udhampur TD
Jammu TD
Leh TD
Jammu TD
Rajouri TD
CO J&K
Jammu TD
Srinagar TD
CO J&K
CO J&K
CO J&K
CO J&K
Srinagar TD
Srinagar TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

02-05-1962
09-08-1963
05-04-1962
05-08-1957
21-02-1959
21-01-1962
22-07-1964
02-03-1962
13-07-1961
05-09-1963
24-03-1963
20-07-1961
02-06-1961
10-09-1963
01-09-1962
15-12-1962
31-08-1968
14-04-1966
23-02-1968
17-05-1965
30-11-1967
21-01-1969
11-02-1967
10-06-1968
27-01-1968
02-10-1968
08-04-1968
02-05-1967
14-09-1965
14-07-1965
19-01-1965
05-03-1965
24-11-1968
06-09-1967
14-07-1965
01-09-1968
25-06-1967
14-06-1966
18-01-1967
20-10-1967
15-06-1964
11-04-1965
29-09-1968
02-01-1968
01-06-1968
02-10-1966
23-10-1963
11-06-1967
02-08-1969
03-09-1967
16-08-1967
03-06-1969
08-03-1966
15-08-1964
30-07-1969
11-05-1969
26-05-1965
20-02-1970
03-04-1967

3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949

99212206
99300058
99300204
99300235
99300290
99302556
99302765
99305760
99307045
99307247
99308351
99310332
99316412
99316414
99402541
99403580
99405126
99405147
99407075
99407104
99407595
99409923
99411458
99415394
99416218
99501285
99503601
99503858
99504901
99505558
99506928
99508473
99511321
99511942
99604079
99701974
99702080
99702500
99703108
99703855
99704913
99800536
99801988
99802000
99804224
99900538
201226
201754
202335
202336
203201
203388
203804
203912
204131
204134
204673
204701
204705

200298

J12
1069
200272

301478
JKI897

202385
151502
202383
202384
202386
201133
JK14752

202119
202931
205244
1040
789
201720
37938
202894
001042
208192
208264
208256
205978
122023
199704913
150092
150542
150497
202245
199900538
200201226
200201754
160875
200202336
200203201
200203388
1459
200203912
151247
101425
200204673
200204701
200204705

KALE RAJESH
INDER
RAJAN
SANJEEV KUMAR
SURINDER
SANDEEP KUMAR
DIPTI
GOPAL
SUDHIR KUMAR
HARJINDER
BHAVSAR RAJENDRA
PRITIPAL
SHOWKAT AHMAD
TINKOO GOWHAR
KULDEEP
MANISH
RAJESH
SANDEEP
NEERAJ
SANJEEV
DHANANJAY
SURESH
SUNIL
SAJAD HUSSAIN
SURESH SAKHARAM
BHARMAL PRASANNAKUMAR
MADAN
PURAN CHAND
RAJINDER
VINAY
ISHRAT
RAVINDER KUMAR
RAJNESH
RAJESH
RAJESH
MONICA
RASHIM
USHA
SUNITA
NIKHIL
RAKESH
MOHITE DILIP
VIJAY KUMAR
BHAKTI
TASHI
SUMESH
ASHOK
SHANTANU
SANJAY
PUNAM
BISHWAROOP
ASHOK
LAKHINDO
SRINIBAS
BIDYA BHUSHAN
RAKESH
PANKAJ
PANKAJ KUMAR
VIVEK SOY

GANGADHAR
MOHAN
KUMAR
SIDANA
KUMAR
SACHDEVA
KRISHAN
BAHUGUNA
SINGH
TULASHIRAM
SINGH
SHOWKAT
BASHIR
SINGH
MARHWAL
GUPTA
SHARMA
SHARMA
KUMAR
JOSHI
KUMAR
KUMAR
MIR
CHAVAN
SADANAND
LAL
THAPPA
RAINA
KHAJURIA
JAN
GUPTA
TAGGER
VERMA
FONIA
KHANNA
SINGH
RANI
DEVI
GUPTA
KHAJURIA
SHRIKANT
SHARMA
SHARMA
PUNCHOK
CHANDER
PANDIT
LALA
KUMAR
KUMARI
MITRA
KUMAR
SOREN
PATRO
PRASAD
KUMAR
KUMAR
DAS
MURUM

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Jammu & Kashmir Telecom


Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jammu & Kashmir Telecom
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Srinagar TD
Udhampur TD
Rajouri TD
Rajouri TD
CO J&K
Rajouri TD
CO J&K
CO J&K
Leh TD
Jammu TD
Srinagar TD
Udhampur TD
Srinagar TD
Srinagar TD
CO J&K
Jammu TD
Jammu TD
Jammu TD
Jammu TD
Jammu TD
Srinagar TD
Jammu TD
CO J&K
Srinagar TD
Leh TD
Leh TD
CO J&K
Jammu TD
Jammu TD
Jammu TD
Srinagar TD
Udhampur TD
CO J&K
Jammu TD
Leh TD
Jammu TD
Jammu TD
Jammu TD
Jammu TD
CO J&K
Udhampur TD
Leh TD
Jammu TD
Jammu TD
Leh TD
Jammu TD
Dhanbad TD
CO , Ranchi
Dhanbad TD
CO , Ranchi
CO , Ranchi
CO , Ranchi
Dumka TD
Ranchi TD
Dhanbad TD
Dhanbad TD
CO , Ranchi
CO , Ranchi
CO , Ranchi

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

10-05-1968
27-10-1968
10-02-1967
03-07-1969
05-01-1964
15-12-1968
01-09-1971
21-11-1968
10-01-1971
25-04-1967
30-03-1968
19-04-1965
01-12-1966
21-03-1966
16-01-1969
06-11-1970
06-07-1967
28-07-1974
30-05-1967
02-10-1968
19-03-1966
17-02-1965
29-01-1966
20-04-1967
07-06-1965
14-09-1968
24-09-1967
10-05-1969
11-03-1970
16-06-1966
23-06-1969
23-02-1969
12-02-1972
15-04-1969
01-01-1976
03-09-1973
11-07-1974
15-11-1973
05-03-1968
14-01-1972
05-05-1971
06-10-1974
11-05-1973
28-04-1973
05-04-1972
04-03-1964
08-12-1976
04-07-1974
24-09-1976
02-01-1973
29-03-1978
10-11-1972
12-01-1968
11-11-1977
06-01-1975
27-11-1975
15-01-1973
16-05-1972
23-03-1977

3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008

204707
204732
204742
204744
204804
204883
205091
205095
205151
205272
205328
205516
205557
205606
205662
205671
205775
205812
205842
205844
205867
205993
205999
206004
206114
206791
206912
301344
301495
301849
303020
303045
303960
303997
304056
304301
304489
304670
304682
304689
305018
305103
305336
305350
305431
305531
305638
305644
305680
305875
305877
306104
306168
306210
306313
97806679
97807830
97908114
97910960

200204707
200204732
200204742
200204744
200204804
200204883
200205091
200205095
200205151
200205272
162024
200205516
200205557
200205606
200205662
200205671
200205775
200205812
200205842
200205844
200205867
200205993
200205999
200206004
200206114
200206791
200206912
4724
200301495
200301849
200303020
200303045
200303960
200303997
200304056
200304301
200304489
12433
200304682
200304689
305018
200305103
200305336
200305350
200305431
200305531
160835
200305644
162608
161348
200305877
200306104
200306168
200306210
200306313
197806679
197807830
106566
209170

AJOY
RASHMI
RAJESH
RAM KUMAR
M A GHAFFAR
SANJIT
REENA
RANJIT
RAJEEV RANJAN
KULDIP SAMIR
SARAB DEO
AJAY
MANOJ KUMAR
PRABHAT
SANJAY
ASHOK
CHANDRA
MD NASEEM
ABU ASIF
MD MANNAN
RAJEEV
BINAY
NATWAR KR
BIJAY KUMAR
BINOD KUMAR
SANJAY KUMAR
SANJAY
ENOCENT
KULDEEP
TANZEEM
MD SHAHID
SOHAN
SUNIL
RAJ KAMAL
SOMAI
ASIM SHASHIKANT
KANCHAN
VIKASH KUMAR
ANURAG
MOHAMMED ABDUL
SHARAD CHANDRA
ANSU
AJIT
MD RIZWAN
MADAN KUMAR
SANJEEV
BRAJESH
SYED AZHAR
AWANISH
KAMLESH
BHOLA
AJAY KUMAR
SUJIT
PRAVEEN
PRAKASH
BRIJ NANDAN
GAYA
SURYA NARAYAN
SHYAM NANDAN

KUMAR
KUMARI
KUMAR
RAM
NADEEM
KUMAR
PRASAD
SAGARIA
TIWARI
KUJUR
RAM
TIGGA
SINGH
KUMAR
KUMAR
KUMAR
SHEKHAR
AKHTAR
HASAN
ALI
KUMAR
MEHTA
SINGH
TRIPATHI
SHRIVASTAVA
GUPTA
KUMAR
BARA
KUMAR
NAYAB
AKHTAR
LAKRA
KUMAR
HEMBROM
BASKEY
HORO
KHETWAL
JHA
ORAON
BARI
DUTTA
KUMAR
KUMAR
KHALID
ROY
KUMAR
SINGH
IMAM
KUMAR
KUMAR
MAHLI
BURNWAL
KUMAR
KUMAR
HANSDA
NAYAK
PRASAD
PRASAD
PRASAD

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE

SDE

SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE
AGM
SDE

Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Ranchi TD
CO , Ranchi
CO , Ranchi
Ranchi TD
CO , Ranchi
Dumka TD
Hazaribagh TD
Ranchi TD
Ranchi TD
CO , Ranchi
Hazaribagh TD
Ranchi TD
CO , Ranchi
Daltonganj TD
Dumka TD
Daltonganj TD
Dhanbad TD
CO , Ranchi
Jamshedpur TD
Jamshedpur TD
Jamshedpur TD
Dumka TD
Jamshedpur TD
Ranchi TD
Ranchi TD
Ranchi TD
CO , Ranchi
Jamshedpur TD
CO , Ranchi
Hazaribagh TD
CO , Ranchi
Ranchi TD
CO , Ranchi
CO , Ranchi
Dumka TD
CO , Ranchi
Ranchi TD
Jamshedpur TD
CO , Ranchi
Dumka TD
Dhanbad TD
Ranchi TD
Dumka TD
Hazaribagh TD
Ranchi TD
Jamshedpur TD
Ranchi TD
Jamshedpur TD
Dhanbad TD
Dhanbad TD
CO , Ranchi
CO , Ranchi
Dhanbad TD
CO , Ranchi
CO , Ranchi
Hazaribagh TD
Dhanbad TD
Daltonganj TD
Dhanbad TD

MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

01-03-1974
30-11-1976
07-11-1974
05-02-1975
15-10-1967
30-12-1976
26-06-1975
11-07-1977
27-06-1977
23-02-1975
28-07-1972
28-11-1973
08-12-1974
12-03-1969
05-11-1973
15-06-1970
13-04-1975
01-01-1973
06-07-1977
03-05-1974
30-11-1974
01-01-1972
19-11-1972
15-03-1972
08-01-1963
25-01-1970
03-02-1974
08-09-1975
01-03-1981
01-03-1978
25-02-1976
02-01-1980
04-06-1979
11-10-1971
05-01-1971
08-07-1976
11-07-1972
30-11-1976
30-08-1979
30-12-1975
03-11-1982
10-11-1970
03-12-1975
20-01-1977
14-05-1975
27-07-1973
05-01-1979
31-05-1978
15-10-1976
16-12-1979
02-05-1977
15-01-1974
01-07-1975
21-08-1978
07-03-1975
02-01-1958
02-03-1959
10-08-1957
16-06-1957

4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067

98007529
98009576
98009957
98010448
98010647
98010685
98012552
98012555
98106722
98110484
98114816
98115102
98115104
98115109
98115174
98115244
98116899
98204610
98212602
98214028
98214794
98215550
98215855
98216195
98216207
98216208
98217333
98218465
98218467
98218468
98218473
98218629
98308579
98312788
98313846
98314153
98314205
98315949
98318133
98405215
98407116
98407483
98408079
98408525
98408630
98408637
98409909
98505751
98506455
98506486
98506594
98603496
98606913
98607275
98607402
98607416
98607417
98607424
98607458

201341
33727
198009957
198010448
198010647
198010685
198012552
208840
33873
208973
198114816
198115102
198115104
198115109
1791
6097
198116899
109912
198212602
109861
198214794
198215550
198215855
209101
3119
198216208
198217333
200299
201356
105196
201539
198218629
198308579
33399
4070
198314153
198314205
200202
198318133
202212
102501
201038
198408079
3033
198408630
DFASFA
198409909
NA*NA
33018
198506486
109864
198603496
37220
,,,,,18
002
01361
198607417
198607424
198607458

RAJKISHORE
DILIP KUMAR
NAND KUMAR
SUKHDEO
SHIW SUNDAR
SIYARAM
BALA PRASAD
NIRMAL KUMAR
SELVARAJU
PRAKASH KUMAR
PATIRAM SINGH
SHUBH NARAYAN
RAJENDRA KUMAR
LAXMI
KUSHAL
VISHNU MOHAN
NASIM
USHA PROMILA
SUSHIL KUMAR
JATRU
MUNTAN AROMA PAWAN
RAJENDRA PRASAD
SHRI KANT
ANIL KUMAR
SURESH PRASAD
SOHAIL
SHASHI KANT
DEEPAK
PREM SHANKER
JANARDAN PRASAD
AZIMULLAH
BALIRAM SINGH
SABITRI
CHANDRAHASA
INDRADEO PRASAD
GOPAL
SANJAY
SUSHIL KUMAR
ASHOK
PRAWIN
KALMINDER
KAMAL KANT PD
MAHENDRA
BIRENDRA KUMAR
SHYAM SUNDER
PATIT PABAN
BINOD KUMAR
ANIL KR
REKHA CHANDRA
VIDYA BHUSHAN
ETHEL W
ASHOK KUMAR
PRAMOD
SANTOSH KUMAR
ARJUN
RAM BACHHAN
ARUN KUMAR
DILIP
BIRENDRA KUMAR

SINGH
RAJAK
SINHA
CHOUDHARY
SINGH
GUPTA
SINGH
TIWARY
D
SINHA
YADAV
PANDEY
PASWAN
NARAYAN
SARKAR
KANTH
KHAN
MINZ
PAL
MINJ
KHALKHO
OJHA
ROY
DAS
YADAV
AHSAN
PRASAD
KUMAR
PRASAD
SINGH
ANSARI
YADAV
DAS
I
SINGH
SINGH
KUMAR
OJHA
TIGGA
TIRKEY
SINGH
MUKHIA
KUMAR
MISHRA
SONA
GHOSH
SAHU
BHARTI
KUMAR
KUMAR
DUNGDUNG
KAPOOR
KUMAR
SINHA
KUMAR
DAS
SINHA
KUMAR
CHAURASIA

Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

Sub Divisional Engineer

AGM
AGM
SDE

SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE

SDE
SDE
AGM
AGM

SDE
SDE

AGM
SDE
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE

Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom
Jharkand Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Dhanbad TD
Daltonganj TD
Ranchi TD
Hazaribagh TD
Ranchi TD
Ranchi TD
Dhanbad TD
Dhanbad TD
Ranchi TD
Dhanbad TD
Ranchi TD
Jamshedpur TD
Dhanbad TD
Dhanbad TD
Jamshedpur TD
Jamshedpur TD
Dumka TD
CO , Ranchi
Dumka TD
Hazaribagh TD
CO , Ranchi
CO , Ranchi
Daltonganj TD
Dhanbad TD
Ranchi TD
Ranchi TD
Ranchi TD
CO , Ranchi
Dhanbad TD
Dhanbad TD
CO , Ranchi
Daltonganj TD
Ranchi TD
CO , Ranchi
Hazaribagh TD
Daltonganj TD
CO , Ranchi
Ranchi TD
Hazaribagh TD
Dhanbad TD
CO , Ranchi
Dumka TD
CO , Ranchi
Ranchi TD
CO , Ranchi
Jamshedpur TD
Ranchi TD
Jamshedpur TD
Dhanbad TD
Hazaribagh TD
CO , Ranchi
Dhanbad TD
Ranchi TD
Jamshedpur TD
Jamshedpur TD
Jamshedpur TD
Hazaribagh TD
Daltonganj TD
Jamshedpur TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE

02-01-1957
23-01-1959
13-09-1957
30-12-1959
28-02-1959
21-09-1960
15-01-1957
03-11-1959
24-11-1959
17-01-1959
08-12-1957
01-01-1958
01-01-1959
10-01-1960
02-02-1958
12-09-1958
05-01-1957
24-11-1957
01-01-1959
15-08-1957
06-08-1960
23-02-1960
26-01-1958
29-04-1962
06-02-1957
17-08-1958
05-10-1961
20-05-1958
10-01-1960
01-02-1958
16-11-1958
19-01-1960
02-11-1962
21-07-1958
10-06-1962
03-02-1962
03-12-1960
23-01-1958
26-11-1963
27-07-1962
10-01-1959
02-01-1961
06-04-1963
25-08-1957
02-02-1960
21-06-1959
19-07-1962
23-01-1961
17-01-1958
01-07-1962
18-02-1961
30-12-1960
05-08-1959
15-01-1958
06-02-1961
21-12-1957
11-05-1960
06-01-1962
27-07-1960

4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126

98703535
104705
RAJ BANSHI
98704511
198704511 BINAY KUMAR
98704560
00332
NARENDRA KUMAR
98810042
2051
HARI NARAIN
98915847
020024
PAWAN KUMAR
99004634
106736
PUSHP KISHORE
99005110
199005110 RAJ NARAYAN PD
99103025
100022
PRANATI
99210313
10284
KRISHAN KANT KUMAR
99213194
091696
GOPAL
99213766
200475
ANIL KUMAR
99307484
0000000003 ANVITA
99310602
201208
MANORANJAN
99311286
201224
SHASHI BHUSHAN PD
99314297
3203
SHITESH KUMAR
99502181
199502181 AJAY
99503455
202435
HEMANT KUMAR
99510405
199510405 SUMIT KR
99600675
110985
GANESWAR
99800482
199800482 SUSHIL KUMAR
99801228
069
RANJAN KUMAR
99801453
2214
ANAND SHARAN
99802895
202350
ANUPAM
99803144
AFPPK5919N RAKESH
99803188
150605
SANJAY KUMAR
99803270
3211
RAJIV KAMAL
99803348
00
SATISH
99803410
199803410 RAKESH KUMAR
99803441
199803441 SHASHI BHUSHAN
99803575
206823
SHASHANK
99803607
12424
RAJESH KUMAR
99803609
4513
VINOD
99803610
6728
VIVEKANAND
99803674
,,
PRABHAKAR
99803739
199803739 RAM KRIPAL
99803741
199803741 SANJAY KUMAR
99803807
199803807 MD
99803809
112077
KISHOR
99803810
199803810 RAVI
99804185 199804185/206220.1
VINAY
99804251
150366
RAMESHWAR PRASAD
99804252
206901
JITENDRA NATH
99804255
199804255 RAJNI KANT
99804273
199804273 RAMESH
99804274
199804274 ANIL KUMAR
99804275
199804275 ALOK
99804276
199804276 ANIL KUMAR
99804325
202993
NIRMAL
9948
KT-0543
PRIYADARSHINI U
101874
KT0547
AJAY
200704
150936
NAVEEN
201647
161739
MOHAMED MUSTAFA KAMAL
201762
151373
KAVITA
202874
NAGENDRA
202962
JEYANTHI
203152
151708
BANNURU LINGA
203183
SHALINI SOREN
203669
200203669 SYED NAJEEBUR REHAMAN
203693
PRAVEEN

RAM
SINGH
SINGH
TIWARI
DAS
SINGH
YADAV
MUKHOPADHYAY
SINGH
CHAUDHARY
JHA
NATH
PRASAD
SINGH
SINHA
KUMAR
CHOUDHARY
MUKHERJEE
MAJHI
SINHA
RAM
PRASAD
TEWAN
KUMAR
SINGH
KISHORE
KUMAR
II
CHOUDHARY
RAJAK
SINGH
KUMAR
BHARTI
SINGH
PODDAR
SALAHUDDIN
KUMAR
SHANKAR
KUMAR
MAHTO
DAS
JHA
KUMAR
SINGH
KUMAR
SINGH
CHOUDHARY
V
SINGH
R
PASHA
YALLAPUR
.
SETHURAJ
REDDY
B
N

Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B

Asst. General Manager


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Divisional Engineer
Asst. General Manager
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

AGM

Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
AGM
AGM
AGM
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM
SDE

SDE
SDE
SDE

Jharkand Telecom Circle


Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Jharkand Telecom Circle
Karnataka Telecom Circle
Karnataka Telecom Circle
Karnataka Telecom Circle
Karnataka Telecom Circle
Karnataka Telecom Circle
Karnataka Telecom Circle
Karnataka Telecom Circle
Karnataka Telecom Circle
Karnataka Telecom Circle
Karnataka Telecom Circle
Karnataka Telecom Circle

CO , Ranchi
Jamshedpur TD
Jamshedpur TD
Ranchi TD
Jamshedpur TD
Dumka TD
CO , Ranchi
CO , Ranchi
Dumka TD
Jamshedpur TD
CO , Ranchi
Dhanbad TD
Hazaribagh TD
Ranchi TD
Ranchi TD
CO , Ranchi
Dhanbad TD
Ranchi TD
CO , Ranchi
CO , Ranchi
CO , Ranchi
CO , Ranchi
CO , Ranchi
CO , Ranchi
Ranchi TD
Ranchi TD
Daltonganj TD
Ranchi TD
Hazaribagh TD
Dhanbad TD
Jamshedpur TD
Jamshedpur TD
Jamshedpur TD
Jamshedpur TD
CO , Ranchi
CO , Ranchi
Daltonganj TD
CO , Ranchi
Hazaribagh TD
Ranchi TD
Dhanbad TD
Dhanbad TD
Dumka TD
CO , Ranchi
Hazaribagh TD
Ranchi TD
Hazaribagh TD
CO , Ranchi
Chikmanglore TD
Raichur TD
Mysore TD
CO , Bangalore
Bellary TD
CO , Bangalore
CO , Bangalore
CO , Bangalore
Bangalore TD
Tumkur TD
CO , Bangalore

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE

10-04-1960
31-12-1962
15-01-1960
09-11-1959
01-03-1961
02-11-1966
29-12-1960
19-09-1964
15-12-1969
05-04-1969
10-09-1969
17-11-1966
02-01-1965
20-10-1966
24-07-1966
02-02-1963
21-02-1969
15-03-1967
06-07-1971
25-11-1970
09-03-1969
23-06-1970
20-12-1966
02-01-1971
26-12-1972
11-10-1973
08-12-1969
24-06-1971
03-02-1966
15-06-1969
20-08-1970
02-01-1969
05-12-1972
01-11-1967
16-04-1965
05-01-1970
20-06-1969
29-11-1970
03-08-1972
05-01-1974
18-03-1971
26-01-1972
22-07-1972
14-12-1970
15-07-1965
28-08-1971
02-03-1969
15-01-1971
20-05-1976
20-01-1968
16-12-1976
17-03-1976
22-07-1978
01-06-1972
26-07-1976
03-08-1976
25-04-1975
20-07-1974
13-03-1979

4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185

203721
203958
204045
204066
204194
204297
204326
204330
204357
204363
204412
204415
204421
204456
204479
204561
204562
204564
204596
204600
204601
204603
204609
204626
204639
204640
204648
204650
204653
204654
204657
204695
204810
204813
204823
204824
204827
204855
204856
204882
204908
205012
205085
205229
205406
205450
205463
205510
205545
205570
205614
205715
205734
205754
205800
205839
206108
206109
206651

160901
151320
209743
198704377
151644
GMD002
151523

151520

161960
161128
160539

151031.1
160845
151189
KT-4054
151202
151176
KT-4097

207029

151353
KT-4080

151272

KT-4101

200205754
KT-4111

AJITH K
GAYATHRI DEVI G
SREELEKHA T
RAJESH A
CHANDRASHEKARA A
RAJ KUMAR H K
VASANTH KUMAR R
B
MD
GIRISH S MUTALIK
SHIVAKUMARA D
SUGUNA
MOHAN KRISHNA V S
REHNA
ASIYA
JYOTHI J
ARUN
NISHIKANT
PRAVEEN
SANTOSH KUMAR
SHABNAM J
SMITHA MENON
JANNAPPA K S
P Y GOURANNAVAR
RAVI G
SRINIVASA
UTTAM
BAPUGOUD
MANJULA
CHANDRAHASA
MARUTHAPPA
GIRISH S
ANJU V
BASAVARAJ K
JAYA
BABITHA M
LN
HASHIFA
SHEENA
ANJANA
FRANKLIN
M SATISH KUMAR
SRI ASHOK YALLAPPA
MOUNI PRIYADARSINI K
HUCHCHAPPA
ASHWATH NARAYANA REDDY K
SRIDHARA
RAJU G
VIDHYA A
SRINATH
DEVA MANJIRA V
JANAKIDEVI A SAKHARE
UMAMAHESWARI
MAHESH KUMAR
SANTARLA
ARATHI
SHARATH KUMAR
SUNDAR RAJU
MANJUNATH B GURLA HOSUR

T
K
V
NAIK
V

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
C
Group B
SRIDHAR
Group B
VIMALA
Group B
DESAI
Group B
P
Group B
L
Group B
Group B
M
Group B
SIDDIQUA
Group B
K
Group B
KADAM
Group B
JADHAV
Group B
YALIGAR
Group B
CHAVAN
Group B
K
Group B
U
Group B
Group B
Group B
LINGANUR
Group B
L
Group B
YALIGAR
Group B
PATIL
Group B
.
Group B
G
Group B
KONAPPANAVAR Group B
MOOLBHARATI
Group B
PAI
Group B
TOTTA
Group B
CHOUDHARY
Group B
S
Group B
KALLIMANI
Group B
P
Group B
NICHOLAS
Group B
K
Group B
S
Group B
Group B
SHIGLI
Group B
Group B
SHIRAHATTI
Group B
M
Group B
J
Group B
K
Group B
L
Group B
N
Group B
D
Group B
Group B
P
Group B
L
Group B
PUSHPALATHA
Group B
M
Group B
B
Group B
Group B
Group B

Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional

Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE

SDE
SDE

Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

CO , Bangalore
CO , Bangalore
Mangalore TD
Bangalore TD
CO , Bangalore
CO , Bangalore
Bangalore TD
CO , Bangalore
Bangalore TD
Bangalore TD
CO , Bangalore
Bangalore TD
Kolar TD
Bangalore TD
Tumkur TD
Bangalore TD
Belgaum TD
Belgaum TD
CO , Bangalore
CO , Bangalore
CO , Bangalore
Bangalore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
CO , Bangalore
CO , Bangalore
CO , Bangalore
Belgaum TD
CO , Bangalore
CO , Bangalore
Hubli-Dharwad
Gulbarga TD
Bangalore TD
Raichur TD
Kolar TD
Bangalore TD
Hubli-Dharwad
Bangalore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
CO , Bangalore
Bangalore TD
CO , Bangalore
Bangalore TD
Hubli-Dharwad
CO , Bangalore
Bangalore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
CO , Bangalore
Bangalore TD
Bangalore TD
Mysore TD
Bangalore TD
Bangalore TD

MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE

05-08-1977
15-04-1969
14-03-1974
13-04-1978
22-01-1973
24-10-1974
11-07-1974
05-05-1975
08-04-1973
22-07-1978
21-06-1975
12-05-1976
13-03-1967
21-05-1978
17-10-1973
02-10-1978
21-04-1977
13-07-1978
20-07-1974
31-12-1976
20-02-1978
30-03-1978
22-06-1977
02-12-1978
20-07-1974
01-06-1975
08-05-1978
07-07-1971
12-01-1971
17-07-1974
09-06-1977
02-01-1978
23-03-1978
01-06-1975
11-01-1978
07-04-1979
22-07-1978
18-05-1979
22-08-1975
15-05-1978
15-02-1976
22-05-1977
01-06-1970
30-06-1977
23-07-1974
04-03-1975
16-11-1972
24-08-1973
01-01-1979
20-11-1977
28-04-1978
22-07-1978
19-07-1977
20-10-1976
12-08-1975
09-07-1976
23-06-1978
30-08-1976
03-05-1976

4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244

206655
206669
300300
301340
301438
301865
301873
303050
303575
303651
303702
303703
303800
303961
304099
304237
304288
304291
304372
304390
304391
304399
304424
304498
304595
304627
305097
305121
305160
305480
306094
306135
306141
306346
401756
401794
402786
700696
701580
701763
702028
1002705
97600777
97605599
97606616
97606933
97700704
97703534
97704674
97704866
97705521
97705889
97706539
97706634
97800947
97801191
97802432
97803095
97803632

151658
ST
161279

160343
160096
162493
160175
KT-4600
161079
160039
161513
160523

162315

160781
209857
162491
200401794
KT-4637

KT-4273

205857

KT 3688

111347

PRAMODA N
DEEPA CHANDRASHEKHAR
UMESHA B
K RAMESH
T VAMSI
HIMABINDU MEDARI
SOURABH
LATHA
KHADKE
DEEPA
PRASHANT NAGAJJANAVAR
TUKARAM
SHRIDHAR M C
MAHESHA
RAGHU H
GIRIDHARA
KRISHNA NAIK
LISSAN G
JAYAKUMAR
VITHAL KASINATH
RAGHAVENDRA D
PANDURANG
PJ
AR
SAREETA
RAGHAVENDRA G V
RAMAKRISNA G
PALLAVILATHA
GOKILAVANI T
SHANKARAIAH S
SHAIK YESDANI
MANOJ T
P CHETHAN
RAJENDRA
SATHYAKEERTHI
MAHANTESH M
RAHUL
AMBIKA DEVI
ASWIN
MURULEEDHAR
MAHESH
TANGUTURI H
VINOD SHAMBHU
DB
GODAMMA D S
RAMA N
GANAPATI VISHWESHWAR
KADARAMANDALGI P
SREEDHARA MURTHY D
PV
RITA D
PRAKASH
VINODAMBA S
NANDAKUMAR H
YASHWANT V RAO
NATESH
VISHWANATH V
P VIJAYALAKSHMI
BHARATI B

P
SIRUR
K
BABU
KRISHNA
SUBRAMANYAM
AGRAWAL
JAIN
MANITHA
JAIN
CHIKKANNA

Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
Group B
J
Group B
B
Group B
M
Group B
M
Group B
JOHNSON
Group B
K
Group B
JADHAV
Group B
JOSHI
Group B
NAYAK
Group B
RAKESH
Group B
KALYANI
Group B
NAYAK
Group B
Group B
Group B
R
Group B
S
Group B
M
Group B
BASHA
Group B
S
Group B
KUMAR
Group B
HONNAPPANAVARGroup B
CHANNAIAH
Group B
GHATNUR
Group B
R
Group B
R
Group B
BADIGER
Group B
S
Group B
K
Group B
PRADEEP
Group B
BHAT
Group B
NARASAPPANAVAR
Group B
Group B
III
Group B
HEGDE
Group B
K
Group A
Group B
RAJAPUROHIT
Group B
SOUZA
Group B
R
Group B
N
Group B
S
Group B
DASAIN
Group B
N
Group B
HEGDE
Group B
Group B
KOWALLI
Group B

Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional
Sub Divisional

Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer
Engineer

SDE

Sub Divisional Engineer


Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

SDE

SDE
SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

SDE

SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

AGM
SDE
SDE
SDE

SDE
SDE

Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

CO , Bangalore
Bangalore TD
Tumkur TD
Raichur TD
Bangalore TD
Bangalore TD
CO , Bangalore
Bangalore TD
CO , Bangalore
CO , Bangalore
CO , Bangalore
CO , Bangalore
Shimoga TD
Devangere TD
CO , Bangalore
CO , Bangalore
CO , Bangalore
Mangalore TD
CO , Bangalore
Mangalore TD
CO , Bangalore
CO , Bangalore
CO , Bangalore
Bangalore TD
Bangalore TD
Mysore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
CO , Bangalore
Mangalore TD
Mysore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
CO , Bangalore
Bangalore TD
CO , Bangalore
Bangalore TD
Kolar TD
Kolar TD
Karwar-U.Kana
Hubli-Dharwad
Bangalore TD
Bangalore TD
Karwar-U.Kana
Hubli-Dharwad
Shimoga TD
Bangalore TD
Mangalore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
Hassan TD
Karwar-U.Kana
Mysore TD
Mysore TD
Bangalore TD
CO , Bangalore

MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE

29-02-1968
20-10-1976
25-11-1978
01-07-1975
14-06-1980
26-08-1981
01-10-1978
23-02-1977
09-09-1978
12-11-1978
20-07-1978
01-06-1979
08-03-1978
20-07-1978
01-06-1978
16-05-1979
01-06-1977
16-06-1979
30-07-1977
14-01-1977
21-07-1979
20-03-1981
28-08-1978
20-05-1980
20-08-1978
12-06-1979
12-03-1978
18-08-1977
12-07-1977
02-11-1978
18-03-1976
28-10-1977
29-05-1977
18-05-1974
06-08-1971
03-12-1979
30-06-1979
03-06-1982
16-09-1974
20-05-1978
26-08-1984
14-05-1988
26-06-1957
01-06-1957
17-11-1956
22-04-1957
30-04-1957
13-07-1957
20-11-1957
29-06-1958
26-06-1958
13-03-1957
15-05-1958
05-07-1957
20-07-1958
23-04-1959
27-04-1958
29-10-1957
25-02-1957

4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290

97804195
97804281
97804438
97804563
97804953
97805181
97805199
97805266
97805271
97805274
97805444
97805493
97805590
97805603
97806069
97806085
97806118
97806294
97806653
97806931
97807076
97807476
97807657
97808899
97808910
97903394
97903727
97903882
97905221
97905319
97905692
97906506
97906519
97906524
97906570
97906572
97906596
97906599
97906636
97906644
97906914
97906928
97906960
97906970
97907072
97907106

17376

KT 3557

111292
34960

KT 200374
KT-3842
103984

103088

202759

KULKARNI B
PRAKASH GANAPATI
PRABHAKAR H
B
NAGAVI S
SUDHARSHAN KOLIWAD
VENKATRAMAN BHAT
II
K N NIRMALA
V S JAYASHREE KUMARI
GURUNATH
SM
BASWARAJ
ARUN
KAMALAKSHI S
SHIVSHANKAR BASAVARAJ
RAVEESH
PURUSHOTHAMA BHAT
SHAMALA
USHA G
NAGAMANI
SREENIVASA M
GUNASHEKAR
JAYASHRI
BANGARU
SANDHYA S PATIL
KULKARNI MADHAVARAO
VALKAMADINNIHIRE MATHADA
USHADEVI
RAMAKRISHNA M
ANJANA H
SHANTHA MURTHY A G
SATHYANARAYANA K
BALASAHEB
DASHARATH
BHEEMAYYA
L
GANESWARI SRIRAM
BB
M M SHAIKH
RAJENDRA
SHIVAJI
BABU
DASTAGIR
MAHADEVAPPA
JAMEELA PARVEEN

P
YAJI
KARDKAL
MADESH
B

Group A
Group B
Group A
Group B
Group B
Group B
Group B
JIRANKALI
Group B
Group A
Group B
DESAI
Group B
TURANUR
Group B
NAGAPPA
Group B
KARGAONKAR
Group B
ACHARYA
Group B
KANTHI
Group B
HEGDE
Group B
S
Group B
M
Group B
CHIMMALGI
Group B
D
Group B
R
Group B
Group B
P
Group B
K
Group B
Group B
GURURAJ
Group B
SADASHIVAMURTHY
Group B
P
Group B
N
Group B
MUTALIK
Group B
Group B
Group B
PATIL
Group A
GURU
Group B
Group B
RAJASEKHARAIAH Group A
Group B
NAVALLI
Group B
Group A
Group B
UPLAONKAR
Group B
KUNIKERI
Group B
MULLA
Group B
GONDABAL
Group B
K
Group B

Asst. General Manager


Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sr. Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Asst. General Manager
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer
Sub Divisional Engineer

AGM
AGM
SDE
SDE

SDE
AGM
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE
AGM

SDE
SDE
SDE
Division Engineer
SDE
SDE
SDE
SDE
SDE

Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom
Karnataka Telecom

Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle
Circle

Devangere TD
CO , Bangalore
Hubli-Dharwad
Tumkur TD
CO , Bangalore
Shimoga TD
Shimoga TD
Hubli-Dharwad
Kolar TD
Kolar TD
Bangalore TD
Hubli-Dharwad
Bidar TD
Belgaum TD
Mangalore TD
CO , Bangalore
CO , Bangalore
Mangalore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
Bangalore TD
Mysore TD
CO , Bangalore
Bellary TD
CO , Bangalore
CO , Bangalore
Mysore TD
CO , Bangalore
Shimoga TD
Shimoga TD
Belgaum TD
Bidar TD
Raichur TD
CO , Bangalore
Bangalore TD
Hubli-Dharwad
Hubli-Dharwad
Gulbarga TD
Gulbarga TD
Bidar TD
Belgaum TD
Raichur TD
Mangalore TD

MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
FEMALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
MALE
FEMALE

01-05-1957
23-02-1958
05-06-1957
01-06-1959
01-07-1958
16-03-1959
01-06-1958
23-04-1958
17-12-1957
06-11-1958
31-03-1959
06-07-1957
26-07-1957
02-08-1958
23-06-1957
22-05-1959
20-12-1957
25-10-1958
01-06-1958
06-12-1957
10-04-1959
15-07-1958
20-03-1957
15-04-1959
01-06-1957
27-03-1961
20-05-1957
15-04-1958
04-04-1957
13-05-1960
20-05-1960
10-01-1957
18-01-1960
07-02-1957
05-07-1958
01-06-1960
03-10-1958
31-03-1958
25-08-1958
22-09-1957
07-06-1958
02-01-1958
01-06-1957
22-07-1958
05-07-1957
12-08-1957

STREAM
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service

Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service

Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service

Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service

Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service

Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service

Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service
Telecom Service

Telecom Service
Telecom Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service