Vous êtes sur la page 1sur 3

POLITECHNIKA GDASKA

WYDZIA ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI


KATEDRA AUTOMATYKI NAPDU ELEKTRYCZNEGO
NAPDY O ZASILANIU PRZEKSZTATNIKOWYM
LABORATORIUM
Kierunek Elektrotechnika
Studia stacjonarne 2-ego stopnia, semestr 2
WICZENIE: Sterowanie przerywaczem prdu staego
Adam Grulewski
Kamil Dzadz

1. Cel i przebieg wiczenia


Celem wiczenia byo napisanie kodu realizujcego funkcj regulatora proporcjonalnocakujcego do sterowania przerywaczem prdu staego. Do modelowania pracy przerywacza
zaoono, i cznik energoelektroniczny zastpowany jest idealnym cznikiem dwustanowym
(zamknity/otwarty). Po uruchomieniu symulacji zarejestrowano przebiegi dla rnych wartoci
nastaw poszczeglnych czonw regulatora.

2. Zarejestrowane przebiegi

Rys. 1. Zarejestrowane przebiegi przy nastawach Kp=10 oraz Ki=0.1

Rys. 2. Zarejestrowane przebiegi przy nastawach Kp=10 oraz Ki=0.3

Rys. 3. Zarejestrowane przebiegi przy nastawach Kp=5 oraz Ki=0.3

Rys. 4. Zarejestrowane przebiegi przy nastawach Kp=0.5 oraz Ki=0.1

3. Spostrzeenia oraz Wnioski

Na zarejestrowanych przebiegach wida wpyw zadanych ogranicze dla wspczynnika


wypenienia gamma od 0 do 1 oraz prdu od 0 do 1, co odpowiada zakresowi od zera do
wartoci znamionowej.
Przeprowadzono dwie symulacje przy wzmocnieniu czci cakujcej rwnej 0.3 dla
przypadku gdy wzmocnienie czci proporcjonalnej wynosi 10 oraz 5. Zdecydowanie lepszy
rezultat osignita dla wzmocnienia 10-krotnego, oscylacje krtsze i o niszej wartoci.
W przypadku zmniejszenia wartoci wzmocnie do 0.5 dla czci proporcjonalnej oraz 0.1 dla
czonu cakujcego zaobserwowano dugotrwae oscylacje (Rys.4.).
Dla wzmocnienia czonu proporcjonalnego rwnego 10 i wzmocnienia czonu cakujcego
rwnego 0.1 przebiegi ulegy poprawie w porwnaniu do symulacji wykonanej przy
nastawach Kp=10 oraz Ki=0.3
Dobr nastaw regulatora PI w sposb dowiadczalny jest zadaniem trudnym, pomimo tego, i
zmieniamy jedynie dwie wartoci.
Dziaanie czonu P polega na wzmocnieniu uchybu co zapewnia realizacj jednego z
podstawowych elementw regulacji, zmniejszenia uchybu regulacji ukadu. Stosujc czon
proporcjonalnoci w ukadach regulacji trzeba zwraca szczegln uwag i dokonywa
nastaw regulatora z ostronoci, gdy atwo jest wprowadzi ukad w stan niestabilnoci.
Czon I koryguje dziaanie ukadu w zakresie maych czstotliwoci , ma on za zadanie
wprowadzenia zjawiska astatyzmu. Czon I zazwyczaj nie wystpuje samodzielnie ze wzgldu
na to, i dla wikszych czstotliwoci znacznie zmniejsza wzmocnienie w wyniku czego
ogranicza szeroko pasma
Stosowanie PI ma zalety dziaania I, m.in. wprowadza astatyzm natomiast dziki czonowi P
eliminuje jego wady przy wikszych czstotliwociach.
3