Vous êtes sur la page 1sur 18

IFU-TL HR PL.

fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

SPIS TRECI

ZALECENIA DOTYCZCE NINIEJSZEJ


INSTRUKCJI
PRZED UYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY
RODKI OSTRONOCI I OGLNE ZALECENIA
OPIS PRALKI
PRZED PIERWSZYM CYKLEM PRANIA
PRZYGOTOWANIE PRANIA
RODKI PIORCE I ZMIKCZAJCE
CZYSZCZENIE FILTRA/
ODPOMPOWYWANIE RESZTEK WODY
OBSUGA I KONSERWACJA
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK
SERWIS TECHNICZNY
TRANSPORT I PRZESTAWIANIE
INSTALACJA

Black process 45.0 100.0 LPI

IFU-TL HR PL.fm Page 2 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

ZALECENIA DOTYCZCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI


Instrukcj obsugi i Kart programw naley
zachowa; i przekaza je kolejnemu
uytkownikowi w przypadku sprzeday lub
przekazania urzdzenia.

Pralka zostaa zaprojektowana wycznie do prania


tkanin nadajcych si do prania w pralkach
automatycznych w ilociach odpowiednich do
potrzeb gospodarstwa domowego.
W czasie korzystania z pralki naley stosowa si
do zalece podanych w niniejszej Instrukcji
obsugi oraz w Karcie programw.

PRZED UYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY


1. Rozpakowanie i sprawdzenie
a. Rozci i zdj foli termokurczliw.
b. Zdj grn oson i zabezpieczenia rogw.
c. Zdj doln oson przechylajc i obracajc
pralk na jednym z tylnych dolnych rogw.
Upewni si, e czarna plastikowa cz
dolnej osony (jeli dotyczy tego modelu)
pozostaje w opakowaniu, a nie na dnie pralki.
Pozostawienie tej czci na dnie pralki moe
spowodowa uszkodzenie pralki.
d. Otworzy pokryw lekko naciskajc podczas
podnoszenia za uchwyt. Wyj poduszk z
polistyrenu (w zalenoci od modelu).
e. Zdj niebiesk foli ochronn z panelu (zalenie
od modelu).
Po rozpakowaniu naley upewni si, czy pralka nie
jest uszkodzona. W przypadku wtpliwoci nie uywa
urzdzenia. Naley skontaktowa si z serwisem
technicznym lub sprzedawc.
Opakowanie (worki plastikowe, kawaki polistyrenu
itd.) naley przechowywa w miejscu niedostpnym
dla dzieci; stanowi one potencjalne zagroenie.
Jeli pralka przed dostaw bya naraona na dziaanie
niskiej temperatury, przed jej uruchomieniem naley
przez kilka godzin pozostawi j w pomieszczeniu o
temperaturze pokojowej.
2. Usuwanie klamry transportowej
Pralka jest zabezpieczona rubami transportowymi i
klamr, aby zapobiec uszkodzeniom podczas
transportu. Przed uyciem pralki naley usun
klamr transportow (patrz Instalacja/Usuwanie
klamry transportowej).
3. Instalowanie pralki
Ustawi pralk na rwnej i stabilnej powierzchni.
Wyregulowa wysoko nek, aby pralka
staa stabilnie i by wypoziomowana (patrz
Instalacja/Regulacja nek).
W przypadku montau na tzw. pywajcej
posadzce (np. niektre typy parkietu lub podogi z
paneli laminowanych), pralk naley postawi na
zamocowanej do podogi pycie ze sklejki o
wymiarach 60 x 40 cm i gruboci co najmniej 3 cm.
Naley upewni si, e otwory wentylacyjne w
podstawie pralki (jeli dotyczy tego modelu) nie s
zasonite dywanem lub innym materiaem.
4. Podczenie wody
Podczy w dopywowy zgodnie z przepisami
lokalnego zakadu wodocigowego (patrz Instalacja/
Podczanie wa dopywowego wody).
Podczenie wody: Wycznie zimna woda
Zawr:
gwint 3/4 do wa dopywowego
Cinienie:
100-1000 kPa (1-10 barw).
Do podczenia pralki naley uy nowego wa
dopywowego. Nie naley wykorzystywa do tego
celu starych wy.

5. W spustowy wody
Podczy w spustowy do syfonu lub
zamocowa na krawdzi zlewozmywaka za
pomoc kolanka U (patrz Instalacja/
Podczanie wa spustowego wody).
Jeli pralka jest podczona do wbudowanego
systemu spustowego, powinien on by
wyposaony w odpowietrzenie zapobiegajce
powstaniu efektu syfonowego.
6. Podczenie do sieci elektrycznej
Podczenia elektryczne musz by wykonane
przez wykwalifikowanego technika zgodnie z
instrukcjami producenta i obowizujcymi
przepisami bezpieczestwa.
Dane techniczne (napicie, moc i bezpieczniki) s
podane na tabliczce znamionowej, znajdujcej si z
tyu urzdzenia.
Pralka musi by podczona tylko do gniazdka z
uziemieniem zgodnie z obowizujcymi
przepisami. Uziemienie jest obowizkowe i
wymagane zgodnie z prawem. Producent zrzeka
si wszelkiej odpowiedzialnoci za szkody
wyrzdzone osobom, zwierztom domowym lub
przedmiotom, bdce nastpstwem
nieprzestrzegania powyszych wskazwek.
Nie stosowa przeduaczy ani rozdzielaczy.
Przed rozpoczciem jakichkolwiek czynnoci
konserwacyjnych przy pralce, naley odczy j
od zasilania.
Podczenie pralki winno by tak wykonane, aby po
jej zainstalowaniu zapewniao dostp do gniazdka
zasilajcego lub do 2-biegunowego wycznika
odczajcego od sieci.
Nie naley uywa pralki, jeli ulega uszkodzeniu
podczas transportu. O wszelkich uszkodzeniach
naley informowa serwis techniczny.
Wymiany kabla zasilajcego moe dokona tylko
serwis techniczny.
Pralka musi by podczona do instalacji
uziemiajcej zgodnie z obowizujcymi
przepisami. W szczeglnoci pralki zainstalowane
w pobliu prysznica lub wanny musz by
chronione wycznikiem rnicowo-prdowym o
mocy przynajmniej 30 mA. Uziemienie jest
obowizkowe i wymagane zgodnie z prawem.
Producent zrzeka si wszelkiej odpowiedzialnoci
za szkody wyrzdzone w mieniu, za zranienia
osb lub zwierzt, bdce nastpstwem
nieprzestrzegania wskazwek zawartych w
niniejszej Instrukcji Obsugi.
Pralka moe by uywana tylko w gospodarstwie
domowym, do przewidzianych zastosowa.
Wymiary:
Szeroko: 400 mm
Wysoko: 900 mm
Gboko: 600 mm

PL 2

Black process 45.0 100.0 LPI

IFU-TL HR PL.fm Page 3 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

RODKI OSTRONOCI I OGLNE ZALECENIA


1. Wskazwki dotyczce bezpieczestwa
Pralka suy wycznie do uytku domowego.
Zabrania si przechowywania atwopalnych
cieczy w pobliu urzdzenia.
Na pralce nie wolno ka adnych urzdze
elektrycznych.
Dzieci naley pilnowa, aby mie pewno, e nie
bawi si urzdzeniem.
Bez nadzoru lub przeszkolenia przez osob
odpowiedzialn niniejsze urzdzenie nie jest
przeznaczone do obsugi przez osoby (w tym dzieci)
z upoledzonymi zdolnociami fizycznymi,
sensorycznymi lub mentalnymi, bd brakiem
dowiadczenia i wiedzy.
Nie naley prbowa otwiera pokrywy na si.
Jeli to konieczne, przewd zasilajcy moe by
wymieniony na identyczny, zakupiony w serwisie
technicznym. Wymiana przewodu zasilajcego
moe by wykonywana wycznie przez
wykwalifikowanego technika.

2. Opakowanie
Materiay opakowaniowe nadaj si w 100% do
recyklingu i s oznaczone symbolem
. Naley
przestrzega obowizujcych lokalnych przepisw
dotyczcych usuwania opakowa.

3. Utylizacja opakowania i
wyeksploatowanych pralek
Niniejsze urzdzenie zostao oznakowane
zgodnie z Dyrektyw 2002/96/WE w sprawie
zuytego sprztu elektronicznego i
elektrotechnicznego (WEEE).
Zapewniajc prawidow utylizacj niniejszego
produktu pomog Pastwo zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla rodowiska naturalnego i
zdrowia czowieka, wynikajcym z nieprawidowej
utylizacji niniejszego produktu.
Symbol
umieszczony na produkcie lub na
doczonych do niego dokumentach oznacza, e
niniejsze urzdzenie nie moe by usuwane
razem z odpadami komunalnymi. Urzdzenie
naley, w celu jego zomowania, zda w
odpowiednim punkcie utylizacji odpadw w celu
recyklingu komponentw elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja powinna by przeprowadzona zgodnie z
lokalnymi przepisami dotyczcymi usuwania
odpadw.
Bardziej szczegowe informacje na temat
odzyskiwania i recyklingu niniejszego produktu
mona uzyska w siedzibie miejscowych wadz,
sub zajmujcych si usuwaniem odpadw lub w
sklepie, w ktrym produkt zosta zakupiony.
Pralka zostaa wyprodukowana z materiaw
nadajcych si do przetworzenia. Naley j
zomowa zgodnie z obowizujcymi przepisami
dotyczcymi utylizacji odpadw.

Przed zomowaniem urzdzenia naley odci kabel


zasilajcy, aby pralka nie moga by podczona do
zasilania.
Przed zomowaniem pralki naley usun z
pojemnika proszek.

4. Wskazwki odnonie oszczdnoci energii


Stosujc zalecane maksymalne wielkoci wsadw
mona osign najlepsze rezultaty w zakresie
oszczdnoci energii, wody, detergentw i czasu.
Nie naley przekracza iloci proszku zalecanych
przez producenta.
Specjalny system Eco Ball (zawr ekologiczny)
zapobiega wyciekaniu detergentu z bbna i
przedostawaniu si go do rodowiska.
Z funkcji Pranie wstpne (jeeli dotyczy tego
modelu) naley korzysta tylko w przypadku
tkanin mocno zabrudzonych! Aby zmniejszy
zuycie proszku, czasu i wody, nie naley
wybiera Prania wstpnego do prania lekko i
normalnie zabrudzonych tkanin.
Plamy naley usuwa przy pomocy rodka
odplamiajcego lub namoczy je przed praniem,
aby zmniejszy konieczno uycia programu
gorcego prania.
Korzystajc z programu prania w 60 C zamiast w
95 C lub w 40 C zamiast w 60 C mona
zaoszczdzi energi.
Dziki wybraniu wyszych obrotw wirowania
zmniejsza si zawarto wody w praniu, ktre ma
by nastpnie suszone w suszarce bbnowej (w
pralkach z regulowan prdkoci wirowania), co
rwnie pozwala na oszczdne zuycie energii.

5. Oglne zalecenia
Nie naley pozostawia pralki podczonej do
zasilania, kiedy nie jest uywana. Zakrci zawr
dopywowy wody.
Przed czyszczeniem lub konserwacj naley
wyczy pralk i odczy j od zasilania.

6. Deklaracja zgodnoci z normami UE


Pralka zostaa zaprojektowana, wyprodukowana i jest
sprzedawana zgodnie z wymogami bezpieczestwa
nastpujcych Dyrektyw europejskich:
Dyrektyw niskonapiciow 2006/95/WE
Dyrektyw w sprawie Kompatybilnoci
Elektromagnetycznej 2004/108/WE

PL 3

Black process 45.0 100.0 LPI

IFU-TL HR PL.fm Page 4 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

OPIS PRALKI
1. Pokrywa
2. Szuflada na detergenty

3. Bben
4. Dostp do pompy za filtrem
5. Naklejka serwisowa (za pokryw filtra)
6. Dwignia do przemieszczania
urzdzenia (zalenie od modelu)
Aby przesun urzdzenie:
wycign uchwyt rk na tyle, aby
lekko wystawa, a nastpnie wysun
go do oporu nog.

2
3

7. Regulowane nki

PRZED PIERWSZYM CYKLEM PRANIA


Aby usun resztki wody pozostae po prbach fabrycznych, zaleca si przeprowadzenie krtkiego cyklu
prania bez adnego wsadu.
1. Odkrci zawr wody.
2. Zamkn klapy bbna.
3. Niewielk ilo detergentu (okoo 30 ml) umieci w komorze prania zasadniczego
detergenty.
4. Nastpnie zamkn pokryw.
5. Wybra i uruchomi krtki program (patrz osobna karta programw).

PL 4

Black process 45.0 100.0 LPI

w szufladzie na

IFU-TL HR PL.fm Page 5 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

PRZYGOTOWANIE PRANIA
Segregowanie bielizny
1. Posegregowa bielizn wedug
Rodzaj tkaniny / symbol dotyczcy prania
Bawena, tkaniny mieszane, atwe pranie/
syntetyczne, wena, pranie rczne.
Kolor
Oddzieli tkaniny biae od kolorowych.
Nowe rzeczy kolorowe pra osobno.
Rozmiar
Rzeczy rnych rozmiarw pra oddzielnie w takich
samych wielkociach wsadw, aby uzyska lepsz
efektywno prania i rozmieszczenie w bbnie.
Delikatno tkaniny
Rzeczy delikatne naley pra oddzielnie: naley
skorzysta ze specjalnego programu dla Czystej
nowej weny
, zason i innych tkanin delikatnych.
Zdj kka z firanek lub pra je z kkami w
woreczku z baweny. Dla tkanin wymagajcych
prania rcznego uywa specjalnego programu.
Skarpety, paski i inne mae rzeczy z elementami
metalowymi (np. biustonosze) pra umieszczone w
specjalnych bawenianych woreczkach lub
zapitych poszewkach.

2.Naley oprni kieszenie


Monety, agrafki i tym podobne elementy mog
uszkodzi pranie oraz bben i wntrze pralki.
3. Zatrzaski
Zamkn zamki i zapi guziki oraz haftki; lune
paski lub wstki powinno si zwiza razem.

Wywabianie plam
Plamy z krwi, mleka, jaj i innych substancji
organicznych na og s usuwane w trakcie
enzymatycznej fazy programu prania.
Aby usun plamy z czerwonego wina, kawy,
herbaty, trawy i owocw, naley do komory prania
zasadniczego
w szufladzie na detergenty
doda rodek odplamiajcy.
Plamy trudno usuwalne naley wywabi przed
praniem.

Farbowanie i wybielanie
Naley uywa jedynie takich barwnikw i
wybielaczy, ktre s przeznaczone do uytku w
pralkach automatycznych.
Naley przestrzega instrukcji producenta.
Po zakoczeniu cyklu farbowania moe si
okaza, e czci plastikowe i gumowe pralki
zostan zabarwione.

PL 5

Black process 45.0 100.0 LPI

IFU-TL HR PL.fm Page 6 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

Wkadanie prania
1. Otworzy pokryw pralki ruchem do gry.
2. Otworzy bben naciskajc przycisk zwalniajcy klap
bbna (zdjcia 1a lub 1b - zalenie od modelu;
modele zaprezentowane na zdjciu 1a posiadaj
nieruchomy przycisk zwalniajcy klap bbna, ktrego
nie da si wcisn przy naciskaniu).
3. Wkada tkaniny do bbna pojedynczo. Nie naley
przekracza maksymalnej wagi wsadu podanej dla
danego programu w osobnej karcie programw.
Uwagi:

1a

- Przecienie pralki moe prowadzi do


niesatysfakcjonujcych wynikw prania i zagniecenia
tkanin.
- Naley uwaa, aby pranie nie wystawao poza bben;
w takim przypadku naley wcisn pranie do bbna tak,
aby dao si prawidowo zamkn klapy bbna.
- Prania nie naley wciska do bbna za pomoc klap.
4. Aby zamkn bben, naley przytrzyma obydwoje
drzwi porodku (zdjcie 2).
UWAGA: naley sprawdzi, czy klapy bbna s
prawidowo zamknite - w zalenoci od modelu:

1b

- Metalowy zaczep musi cakowicie mieci si w


klapie tylnych drzwi - patrz zdjcie 2a, lub
- wszystkie metalowe zaczepy musz by cakowicie
umieszczone w klapie tylnych drzwi, a przycisk musi
wystawa poza krawd klapy tylnych drzwi - patrz
zdjcie 2b.
- Sprawdzi, czy prane tkaniny nie dostay si midzy
klapy lub midzy klapy a bben.

2a

PL 6

Black process 45.0 100.0 LPI

IFU-TL HR PL.fm Page 7 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

RODKI PIORCE I ZMIKCZAJCE


Wybr waciwego detergentu i dodatkw

Dozowanie

Wybr rodzaju proszku zaley od:

Naley postpowa zgodnie ze wskazwkami na


opakowaniu detergentu w zalenoci od:

rodzaju tkaniny (bawena, tkaniny atwe do prania


i prasowania/syntetyczne, delikatne, wena).
Uwagi: uywa tylko detergentw specjalnie
przeznaczonych do prania weny i tkanin z
mikrofibry (na przykad strojw sportowych i
kostiumw kpielowych).

stopnia i rodzaju zabrudzenia;


wielkoci wsadu;
- peny wsad: naley postpowa wedug
wskaza producenta detergentu;
- poowa wsadu: 3/4 iloci stosowanej przy
penym wsadzie;

koloru;
temperatury prania;

- wsad minimalny (okoo 1 kg): poowa porcji dla


penego wsadu;

stopnia i rodzaju zabrudzenia.


Uwagi:
Przy wybieraniu funkcji Opnienie rozpoczcia
programu (jeli pralka posiada tak funkcj) nie
naley stosowa detergentw w pynie.
Nie naley stosowa detergentw w pynie do
prania zasadniczego w przypadku wyboru opcji
Pranie wstpne lub programu prania z Praniem
wstpnym (jeeli dotyczy tego modelu).
Biaawe pozostaoci proszku na tkaninach
ciemnych s nastpstwem nierozpuszczalnych
dodatkw, znajdujcych si w nowoczesnych
proszkach pozbawionych fosforanw. W
przypadku wystpienia takiego zjawiska, naley
tkanin wytrzepa lub wyszczotkowa bd
zmieni proszek na detergent pynny.
rodki piorce i dodatki do prania powinny by
przechowywane w suchym i niedostpnym dla
dzieci miejscu.
Naley uywa jedynie takich rodkw piorcych i
dodatkw do prania, ktre s przeznaczone do
uytku domowego w pralkach automatycznych.

twardo wody w miejscu zamieszkania (naley


si ewentualnie zwrci o informacje do
odpowiedniej instytucji): woda mikka wymaga
mniej detergentu ni twarda.
Uwagi:
Nadmierna ilo detergentu moe spowodowa
powstawanie piany i zmniejszenie wydajnoci prania.
Jeeli pralka wykryje powstanie nadmiernej iloci
piany, moe zatrzyma wirowanie.
Zbyt mao detergentu moe spowodowa:
szare pranie, osady na bbnie, rurze lub grzace.
Uywajc skoncentrowanych rodkw
zmikczajcych do tkanin naley doda wody do
pojemnika na proszek do znaku MAX.
Aby unikn problemw z dozowaniem bardzo
skoncentrowanych proszkw lub detergentw w
pynie, naley uywa specjalnej kulki lub
woreczka, doczanych do detergentw, i
umieci je w bbnie.

W przypadku korzystania ze rodkw do usuwania


kamienia, barwnikw lub wybielaczy, naley
upewni si, e mona je stosowa w pralkach
automatycznych.
rodki do usuwania kamienia zawieraj skadniki,
ktre mog uszkadza czci pralki.
Nie stosowa rozpuszczalnikw (terpentyna,
benzyna itd.).
Nie pra w pralce rzeczy, ktre byy czyszczone
rozpuszczalnikami lub pynami atwopalnymi.

PL 7

Black process 45.0 100.0 LPI

IFU-TL HR PL.fm Page 8 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

Dodawanie proszku i dodatkw

Dodawanie detergentw:

Proszek do prania do prania wstpnego


i prania zasadniczego
Proszek do prania zasadniczego bez prania wstpnego
Ilo rodkw zmikczajcych nie wiksza
ni do znaku MAX.
rodki odplamiajce
rodki do zmikczania wody (woda o twardoci 4)
Krochmal (rozpuszczony w wodzie; maksymalnie 100 ml)
Naley uwaa, aby nie zastosowa iloci wikszej, ni do znaku MAX.
W programach bez prania wstpnego i z temperatur wody od zimnej
do 40 C zaleca si stosowanie detergentw w pynie w celu uniknicia
biaych pozostaoci proszku na tkaninach.

Stosowanie wybielaczy chlorowych

Stosowanie krochmalu

Tkaniny naley pra uywajc do tego


odpowiedniego programu (Bawena,
Syntetyczne), dodajc odpowiedniej iloci
chlorowego wybielacza do komory PYNU
ZMIKCZAJCEGO (naley pamita o
dokadnym zamkniciu pokrywy komory).

Chcc korzysta z krochmalu naley postpowa


zgodnie z instrukcjami poniej:

Bezporednio po zakoczeniu programu naley


uruchomi program Pukanie i Wirowanie tak,
aby usun zapach wybielacza; mona te doda
pynu zmikczajcego.
Do komory pynu zmikczajcego nie wolno
jednoczenie dodawa wybielacza chlorowego
oraz pynu zmikczajcego.

Wypra rzeczy korzystajc z wybranego program


prania.
Roztwr krochmalu naley przygotowa zgodnie z
zaleceniami producenta.
Do komory na pyn zmikczajcy w szufladzie na
detergenty wla przygotowany roztwr krochmalu
(maksymalnie 100 ml).
Zamkn pokryw i rozpocz program Pukanie i
wirowanie.

PL 8

Black process 45.0 100.0 LPI

IFU-TL HR PL.fm Page 9 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

CZYSZCZENIE FILTRA/
ODPOMPOWYWANIE RESZTEK WODY
Pralka jest wyposaona w samoczyszczc pomp. Filtr
wyapuje takie przedmioty jak guziki, monety, zapinki itp.,
ktre pozostay w praniu.

Zaleca si regularne sprawdzanie i czyszczenie filtra, co


najmniej dwa lub trzy razy do roku.
Szczeglnie:
Jeeli urzdzenie nie spuszcza prawidowo wody lub nie
wiruje prania.
Jeeli zapala si kontrolka Wyczyci pomp.
WANE: przed rozpoczciem odpompowywania wody,
naley upewni si, e woda zdya ostygn.
Resztki wody naley odprowadzi rwnie przed
transportem urzdzenia.

1. Odczy pralk.
2. Posugujc si monet otworzy pokrywk filtra.
3. Podoy misk pod filtr.
4. Powoli obraca pokrtem filtra w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazwek zegara, a uchwyt znajdzie si w
pozycji pionowej; nie wyjmowa go jeszcze.
5. Odczeka, a caa woda spynie.
6. Wykrci filtr cakowicie i wyj go.
7. Oczyci filtr i komor filtra.
8. Sprawdzi, czy wirnik pompy (w obudowie za pokryw
filtra) nie jest zablokowany.
9. Ponownie umieci filtr i przykrci go do koca
obracajc w kierunku ruchu wskazwek zegara a do
zatrzymania (a uchwyt znajdzie si w pozycji poziomej).
10. Wla do bbna pralki okoo 1 litr wody i sprawdzi czy
woda nie wycieka z filtra.
11. Zamkn pokryw filtra.
12. Ponownie podczy pralk.

PL 9

Black process 45.0 100.0 LPI

IFU-TL HR PL.fm Page 10 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

OBSUGA I KONSERWACJA
Szuflada na proszek
Aby zapobiec odkadaniu si resztek detergentw zaleca si
regularne sprawdzanie i czyszczenie szuflady na detergenty (co
najmniej 3 lub 4 razy w roku):
1. Wcisn przyciski po kadej stronie szuflady.
2. Wysun szuflad do siebie i wyj j.
Moe si w niej znajdowa niewielka ilo wody. Wskazane jest
trzymanie szuflady w pozycji pionowej.
3. Umy szuflad pod biec wod.
Mona take wyj i wyczyci zatyczki syfonu.
4. Ponownie umieci zatyczki syfonu w szufladzie (jeeli zostay
wyjte). Upewni si, e zostay dobrze woone.
5. Woy z powrotem szuflad tak, aby jej dolne wypustki weszy do
otworw pokrywy i osi, a do zamknicia si grnych przyciskw.
Uwagi: upewni si, e szuflada na detergenty zostaa
dobrze woona.

Filtr wa dopywowego wody


Naley go sprawdza i czyci regularnie (przynajmniej dwa lub
trzy razy w roku).
1. Odczy pralk.
2. Zakrci zawr.
3. Odkrci w dopywowy od kurka.
4. Ostronie wyczyci filtr znajdujcy si na kocu wa, bez
rozmontowywania, uywajc do tego np. szczoteczki do zbw.
Uwagi: wa nie wolno zanurza w wodzie.
5. Z powrotem rcznie przykrci w do kranu. Nie uywa
kleszczy (ryzyko zgniecenia poczenia).
6. Odkrci zawr wody i sprawdzi czy poczenia s
cakowicie szczelne.

Okienko
kontrolne zaworu
bezpieczestwa

7. Ponownie podczy pralk.

W dopywowy wody
Naley okresowo sprawdza, czy w dopywowy nie ma
wybrzusze i pkni. Jeli to konieczne, wymieni go na nowy
tego samego typu.
W dopywowy zaprezentowany na zdjciu A jest wyposaony
w zawr bezpieczestwa, zapobiegajcy niekontrolowanemu
dopywowi wody; jeeli we wzierniku zaworu bezpieczestwa
pojawi si czerwony wskanik, oznacza to, i zawr ten uruchomi
si i konieczna jest wymiana wa. Aby otrzyma nowy w
dopywowy, naley skontaktowa si z naszym dziaem
technicznym lub ze sprzedawc.
Jeeli w dopywowy posiada przezroczyst osonk (zdjcie
B), naley okresowo sprawdza kolor przezroczystej osonki.
Zmiana koloru osonki wa na intensywnie czerwony moe by
oznak, e w jest nieszczelny i naley go wymieni. Nowy w
mona zakupi w naszym serwisie lub w specjalistycznym sklepie.

PL 10

Black process 45.0 100.0 LPI

IFU-TL HR PL.fm Page 11 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

Obudowa i panel sterowania

Uszczelka pokrywy

Czyci mikk, wilgotn szmatk.

Naley okresowo sprawdza stan uszczelki


pokrywy oraz czyci j zwilon szmatk.

Jeli to konieczne, mona zastosowa neutralny


rodek czyszczcy (nie uywa produktw
agresywnych ani ciernych).

W dopywowy

Wntrze pralki
Po kadym praniu naley na pewien czas zostawi
pokryw otwart tak, aby wntrze pralki wysuszyo si.
Jeli pranie nigdy nie jest prane w temperaturze
95C lub jest rzadko prane w tej temperaturze,
zaleca si okresowe uruchomienie programu w tej
temperaturze bez wkadania prania do bbna i
dodanie niewielkiej iloci proszku. Pozwala to na
utrzymanie wntrza pralki w czystoci.

Naley okresowo sprawdza, czy w dopywowy


nie ma wybrzusze i pkni. W razie potrzeby
wymieni.

Filtr
Naley regularnie sprawdza i czyci filtr,
przynajmniej 3 lub 4 razy w roku (patrz
Czyszczenie filtra/ Odpompowywanie resztek
wody).

Pralki nie naley my przy uyciu cieczy atwopalnych.


Wyjmowanie przedmiotu, ktry wpad pomidzy bben
a ciank komory
Jeeli jaki przedmiot wpadnie midzy bben a cian komory,
mona go wyj dziki wyjmowanym pytom bbna:
1. Odczy pralk.
2. Wyj pranie z bbna.
3. Zamkn klapki i obrci bben o p obrotu.
4. rubokrtem nacisn na plastikow kocwk i przesuwa
pyt od lewej do prawej.

5. Wpadnie ona do bbna.


6. Otworzy bben: mona wyj przedmiot przez otwr w
bbnie.
7. Zaoy pyt od rodka bbna:
Ustawi plastikow kocwk nad otworem po prawej stronie
bbna.

8. Nastpnie przesun plastikow pyt od lewej strony w


prawo, a do zatrzanicia.
9. Zamkn ponownie klapy bbna, obrci bben o p obrotu i
sprawdzi uoenie pyty we wszystkich punktach mocowania.
10. Ponownie podczy pralk.

7
PL 11

Black process 45.0 100.0 LPI

IFU-TL HR PL.fm Page 12 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK


Pralka jest wyposaona w rne automatyczne funkcje zabezpieczajce, ktre szybko wykrywaj i analizuj
awarie tak, aby uytkownik mg odpowiednio szybko zareagowa. Usterki s zazwyczaj tak drobne, e mona
je naprawi w cigu kilku minut.
Problem
Pralka nie uruchamia si,
nie zapalaj si adne
kontrolki

Przyczyny, Rozwizania, Porady


Wtyczka nieprawidowo woona do gniazdka sieciowego.
Awaria gniazdka zasilajcego lub spalony bezpiecznik (sprawdzi za
pomoc lampy stoowej lub innego urzdzenia elektrycznego).

Pokrywa nie zostaa zamknita w sposb prawidowy.


Pralka nie uruchamia si
mimo nacinicia przycisku Funkcja Blokada przyciskw
zostaa wczona (jeeli dotyczy tego
Start/Pauza
modelu). Aby odblokowa przyciski, naley jednoczenie nacisn i przez
co najmniej 3 sekundy przytrzyma wcinite przyciski temperatury i
prdkoci wirowania. Symbol klucza znika z wywietlacza i mona
uruchomi program.
Uruchomiono funkcj Stop z wod (jeeli dotyczy tego modelu) i kontrolka
Pralka zatrzymuje si
podczas trwania programu i
(Stop z wod) zapala si na wskaniku kolejnoci programu miga kontrolka Start/
wyczy Stop z wod naciskajc przycisk Start/Pauza lub wybra i
Pauza
uruchomi Odpompowywanie.
Program zosta zmieniony - ponownie wybra dany program i nacisn
Start/Pauza.
Program zosta przerwany i pokrywa zostaa otwarta - zamkn pokryw i
ponownie uruchomi program naciskajc Start/Pauza.
System bezpieczestwa pralki zosta uruchomiony (patrz Opis czerwonych
kontrolek).
Zakrcony zawr wody lub zagity w dopywowy (zapala si kontrolka
Zakrcony zawr wody).
Po zakoczeniu prania w
szufladzie na proszek
znajduj si resztki rodka
piorcego lub dodatkw

Szuflada na detergenty nie jest poprawnie woona lub jest zablokowana


(patrz Obsuga i konserwacja).
Filtr w wu dopywowym jest zablokowany (patrz Obsuga i konserwacja).

Pralka wpada w drgania


podczas wirowania

Pralka nie zostaa wypoziomowana; nki pralki nie zostay odpowiednio


dopasowane (patrz Instalacja).
Nie usunito klamry transportowej; Przed przystpieniem do
uytkowania pralki naley usun klamr transportow.

Po zakoczeniu programu
tkaniny nie s dobrze
odwirowane

Pralka jest wyposaona w funkcj wykrywania niewywaenia i w system


korekcyjny. Jeeli zostan woone pojedynczo cikie rzeczy (np. szlafrok),
system ten automatycznie zredukuje szybko wirowania lub wyczy
wirowanie, jeli wykryje zbyt due niewywaenie w chwili rozpoczcia
wirowania tak, aby zabezpieczy pralk przed uszkodzeniem.
Cikie rzeczy uniemoliwiaj odwirowanie; naley doda mniejsze rzeczy
i powtrzy wirowanie.
Nadmierna ilo piany uniemoliwia wykonanie cyklu wirowania; wybra i
uruchomi program Pukane i Wirowanie. Unika stosowania nadmiernej
iloci detergentu (patrz rodki piorce i zmikczajce).
Przycisk Zrnicowane wirowanie (jeeli dotyczy tego modelu) zosta
ustawiony na nisk prdko wirowania, lub wczono funkcj Bez
wirowania (jeeli dotyczy tego modelu).

Wywietlany pierwotnie
czas trwania programu jest
nieco duszy lub krtszy
(dotyczy wycznie pralek
wyposaonych w
wywietlacz wskazujcy
ilo czasu pozosta do
zakoczenia programu)

Normalna zdolno pralki do dostosowywania si do czynnikw, ktre mog


mie wpyw na czas trwania programu prania, np.: nadmierna ilo
wytworzonej piany, nieprawidowe wywaenie wsadu spowodowane
obecnoci pewnej iloci cikich materiaw bd wyduenie czasu
nagrzewania ze wzgldu na doprowadzanie wody o niszej temperaturze.
W zwizku z tym czas trwania programu zostaje oszacowany ponownie i
zaktualizowany w razie koniecznoci. W przypadku niektrych
wywietlaczy (w zalenoci od modelu) w czasie takiej aktualizacji na
wywietlaczu pojawia si odpowiednia animacja.

PL 12

Black process 45.0 100.0 LPI

IFU-TL HR PL.fm Page 13 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

Opis czerwonych kontrolek

Zapala si
czerwona kontrolka

Wskanik na duym
wywietlaczu (jeeli
model posiada taki
wywietlacz)

Opis
Przyczyny
Rozwizania
Brak lub niedostateczny dopyw wody do pralki.
Zapala si kontrolka Start/Pauza.

Zakrcony zawr
wody

Sprawdzi, czy:
Zawr wody jest cakowicie otwarty i czy cinienie
wody jest dostateczne.
W dopywowy nie jest zagity.
Filtr siatkowy w wu dopywowym jest
zablokowany (patrz Obsuga i konserwacja).
W dopywowy nie jest zamarznity.
Okienko kontrolne zaworu bezpieczestwa jest
czerwone (jeeli ten model posiada taki w
dopywowy, jak na zdjciu A - patrz poprzedni
rozdzia Obsuga i konserwacja); wymieni w na
nowy, dostpny w naszym serwisie technicznym
lub w specjalistycznym punkcie sprzeday.
Po usuniciu problemu ponownie uruchomi
problem, naciskajc Start/Pauza. Jeli usterka
wystpi ponownie, prosimy skontaktowa si z
serwisem technicznym (patrz kolejny rozdzia).

Wyczy pomp

Pralka nie wypompowuje wody. Pralka zatrzymuje si


podczas odpowiedniego cyklu programu; wyj
wtyczk z gniazdka i sprawdzi, czy:
W spustowy nie jest zagity.
Filtr lub pompa nie s zablokowane (patrz rozdzia
Czyszczenie filtra/ Odpompowywanie resztek wody;
przed rozpoczciem odpompowywania wody
naley upewni si, e woda zdya ostygn).
W spustowy nie jest zamarznity.
Po usuniciu problemu naley wybra i uruchomi
program Odpompowanie lub nacisn i przez co
najmniej 3 sekundy przytrzyma wcinity przycisk
Kasowanie; oraz ponownie uruchomi wybrany program.
Jeli usterka wystpi ponownie, prosimy skontaktowa si
z serwisem technicznym (patrz kolejny rozdzia).

PL 13

Black process 45.0 100.0 LPI

IFU-TL HR PL.fm Page 14 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

Zapala si
czerwona kontrolka

Wskanik na
wywietlaczu (jeeli
model posiada taki
wywietlacz)
bdd
(w przypadku pralek
nie wyposaonych w
wywietlacze: zapalaj
si wszystkie kontrolki
wskanika kolejnoci
programw)

Opis
Przyczyny
Rozwizania
Pralka zatrzymuje si podczas trwania programu.
Otwarte klapy bbna (klapy bbna nie zostay
poprawnie zamknite).
Naciska przycisk Kasowanie
przez
przynajmniej 3 sekundy i zaczeka, a zapali si
kontrolka Otwarte drzwi
. Otworzy pokryw,
zamkn klapy bbna, a nastpnie wybra i
uruchomi dany program. Jeli usterka nadal
wystpuje, skontaktowa si z serwisem
technicznym.

od F02 do F35
(oprcz F09)

Awaria moduu elektrycznego


Wybra i uruchomi program Odpompowywanie lub
nacisn i przytrzyma przycisk Kasowanie
przez przynajmniej 3 sekundy.

F09

Za wysoki poziom wody (po wyczeniu programu lub


w przypadku awarii). Wyczy pralk, a nastpnie
ponownie j wczy, wybra Odpompowanie i
uruchomi program w cigu 15 sekund.

FA

Awaria zatrzymania z wod


Wyczy pralk, wycign wtyczk z gniazdka i
zakrci zwr wody. Naley ostronie przechyli
urzdzenie do przodu, aby wypyna woda, ktra
zebraa si na dnie pralki. Nastpnie:
Wczy pralk ponownie do sieci.
Odkrci zawr wody (natychmiastowy dopyw
wody do urzdzenia, mimo e pralka jest
wyczona, oznacza obecno awarii; naley
zamkn zawr dopywu i skontaktowa si z
serwisem technicznym).
Wybra i ponownie uruchomi dany program.

Fod

Za duo piany
Zbyt dua ilo piany spowodowaa przerwanie
procesu prania.
Wybra i uruchomi program Pukane i Wirowanie
.
Ponownie wybra i uruchomi dany program
dodajc tym razem mniej detergentu.

Serwis

W przypadku dalszej obecnoci jednej z wyej


opisanych usterek, naley wyj wtyczk z gniazdka
sieciowego, zakrci zawr wody i skontaktowa si
z serwisem technicznym (patrz kolejny rozdzia).

Jeli pralka nie posiada wywietlacza czasu pozostaego do koca cyklu, naley sprawdzi,
ktre z wyej wymienionych przyczyn mog by powodem usterki oraz postpowa
zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

PL 14

Black process 45.0 100.0 LPI

IFU-TL HR PL.fm Page 15 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

SERWIS TECHNICZNY
Przed zwrceniem si do serwisu:

Naley poda:

1. Naley sprbowa usun usterk (patrz


Instrukcja usuwania usterek).

Rodzaj usterki.
Model pralki.
Numer serwisowy (numer ten znajduje si na
tabliczce po sowie SERVICE).

2. Ponownie uruchomi program, aby sprawdzi, czy


usterka zostaa usunita.
3. Jeeli urzdzenie nadal nie pracuje poprawnie,
naley skontaktowa si z serwisem technicznym.

Naklejka serwisowa znajduje si z tyu


pokrywy filtra lub z tyu urzdzenia.
Dokadny adres.
Numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
Naley najpierw skontaktowa si z serwisem
sklepu, ktry sprzeda urzdzenie.

TRANSPORT I PRZESTAWIANIE
1. Odczy pralk.
2. Zakrci zawr.
3. Odczy w dopywowy i spustowy.
4. Spuci wod z wy i z pralki (patrz Czyszczenie filtra/
Odpompowywanie resztek wody).
Aby unikn wypadku naley odczeka, a woda ostygnie.
5. Aby uatwi przesunicie urzdzenia, naley wycign
uchwyt umieszczony u dou od przodu (jeeli urzdzenie jest
wyposaone w taki uchwyt) rk na tyle, aby lekko wystawa
a nastpnie wysun go do oporu nog. Po zakoczeniu
uywania wsun uchwyt z powrotem na jego miejsce.
6. Przed transportem urzdzenia zamocowa klamr.
7. Pralk naley zawsze przenosi w pozycji pionowej.
WANE: nie uywa pralki, gdy uchwyt jest wysunity.

PL 15

Black process 45.0 100.0 LPI

IFU-TL HR PL.fm Page 16 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

INSTALACJA
Usuwanie klamry transportowej
Pralka jest zabezpieczona klamr, aby zapobiec
uszkodzeniom podczas transportu.
WANE: przed przystpieniem do uytkowania pralki naley
BEZWZGLDNIE usun klamr transportow z tyu pralki.
1. Odkrci dwie ruby A i cztery ruby B za pomoc
paskiego rubokrta lub rubokrta szecioktnego nr 8.

D
1

2. Usun klamr transportow.


3. Ponownie przykrci cztery zewntrzne ruby B do pralki
i zacisn je.
4. Naoy dwie zaczone uszczelki C w otworach D pralki.
Uwagi: nie naley zapomnie o ponownym przykrceniu i
dociniciu czterech zewntrznych rub.

2
C

4
D

4
PL 16

Black process 45.0 100.0 LPI

IFU-TL HR PL.fm Page 17 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

Regulacja nek
Pralk naley umieci na stabilnej i rwnej pododze, w
pobliu podcze elektrycznych, wodnych i spustowych.
Jeli podoga nie jest rwna, naley wyregulowa wysoko
nek (nie wkada pod nki podkadek z drewna, tektury itp.):
1. Poluzowa przeciwnakrtk za pomoc dostarczonego klucza.
2. Wyregulowa rcznie wysoko nek.
3. Dokrci mocno przeciwnakrtk w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazwek zegara.
Upewni si, e nki spoczywaj poprawnie na pododze oraz e
pralka jest idealnie wypoziomowana i stabilna (uy poziomicy).
Aby zainstalowa pralk, potrzebna jest przestrze o
szerokoci 40 cm oraz gbokoci 63 cm.
Uwagi: jeli pralka stoi na grubym dywanie, naley tak
wyregulowa nki, aby zapewni wystarczajc ilo miejsca
na przepyw powietrza pod pralk.

Podczanie wa dopywowego wody


1. Dokadnie przykrci rcznie w dopywowy A (patrz
zdjcia 1, 2 lub 3, zalenie od modelu) do kranu.
2. Upewni si, e w nie jest zagity.
3. Sprawdzi szczelno podcze kurka i pralki poprzez
cakowite otwarcie kurka wody.
Jeli w jest zbyt krtki, naley go wymieni na w o
odpowiedniej dugoci, ktry mona otrzyma w serwisie
technicznym lub w wyspecjalizowanym punkcie sprzeday.
W dopywowy naley okresowo sprawdza, czy nie ma
wybrzusze i pkni. W razie koniecznoci wymieni w na
nowy, dostpny w naszym serwisie technicznym lub w
specjalistycznym punkcie sprzeday.
Pralka moe by zamontowana bez zaworu zwrotnego.

PL 17

Black process 45.0 100.0 LPI

IFU-TL HR PL.fm Page 18 Friday, November 7, 2008 2:37 PM

System zapobiegajcy zalaniu wod


(patrz typ wa dopywowego zgodnie z ilustracjami po prawej
stronie - zalenie od modelu).
Przykrci w dopywowy do kurka wody. Odkrci zawr
cakowicie i sprawdzi czy nie ma nieszczelnoci na
podczeniach.
Nie wolno podcza pralki do baterii mieszalnikowej ani
bezcinieniowego podgrzewacza wody!
W dopywowy i pudeko plastikowe zawieraj (zalenie od
modelu) elementy elektryczne: nie wolno przecina wa
dopywowego ani te zalewa wod plastikowego pudeka.
Jeeli elastyczny w jest uszkodzony, naley natychmiast
odczy pralk od zasilania, zakrci zawr wody i
wymieni w.
Jeeli w elastyczny jest za krtki, naley go wymieni na 3 m
w wyposaony w zabezpieczenie przed zalaniem (dostpny w
serwisie technicznym lub w punkcie sprzeday pralki). Wymiany
powinien dokonywa wycznie wykwalifikowany technik.

Podczanie wa spustowego wody


1. Zdj w spustowy z lewego zaczepu, patrz strzaka A na
zdjciu.
Wane:
NIE luzowa poczenia wa od strony prawej, zobacz
strzaka B na zdjciu. W przeciwnym wypadku istnieje
zagroenie nieszczelnoci i poparzenia gorc wod.
2. Przypi kolanko U (C) na samym kocu wa
spustowego.

3. Podczy w spustowy do syfonu lub zwiesi i


unieruchomi na krawdzi zlewu za pomoc kolanka U.
W spustowy nie moe by zawieszany na maych
umywalkach.
Krawd zlewu nie moe znajdowa si wyej, ni 100 cm
ponad poziomem podogi.
Jeli zajdzie potrzeba przeduenia wa, to naley uy
wa tego samego typu i poczenie zacisn obejmami.
Maksymalna dugo wa spustowego: 2,50 m.
Maksymalna wysoko spustu (kolanko U): 100 cm.
Minimalna wysoko spustu: 55 cm.
Wane:
Dopilnowa, aby nie byo zaama na wu i zabezpieczy go
przed spadniciem podczas pracy urzdzenia.

PL 18

Black process 45.0 100.0 LPI

B
C