Vous êtes sur la page 1sur 13

A.

Bilang dan Bulatkan Nombor Yang Betul

( 4 markah)

B. Tulis nombor dalam angka dan perkataan.

tujuh belas

tujuh belas

sebelas

lima puluh enam

dua puluh lima

11

56

17

30

empat puluh satu

41

tiga puluh

( 6 markah)

C. Banding dan garis jawapan yang betul.

( 6 markah)

D. Jawab semua soalan.

Contoh:
12 + 25 =

1. 20 + 30 =

2. 25 + 15 =

3. 26 + 52 =

4. 33 + 30 =

( 12 markah)
E. Jawab semua soalan.

Contoh:
25 - 10 =

1. 27 - 13 =

2. 35 - 24 =

3. 16 - 10 =

4. 24 - 5 =

( 12
markah)

F. Tandakan ( ) bagi jawapan yang betul.

( 4 markah)
G. Tuliskan nilai wang yang betul.

H.

( 6 markah)
awab semua soalan. TULISKAN jawapan pada petak yang
disediakan.

1. 30 sen + 20 sen =

3. RM 3 + RM 5 =

5. 40 sen 20
sen=

11. RM 8 RM 2 =

2. 10 sen + 50 sen
=

4. RM 2 + RM 1 =

6. 70 sen 20 sen
=

12. RM 7 RM 4 =

( 16
markah)

I. Selesaikan masalah yang berikut.

( 4 markah)
J. Tulis waktu yang sesuai untuk aktiviti yang ditunjukkan.

pagi

Tengah hari

petang

malam

( 4 markah)
K. Pilih jawapan dan isi tempat kosong dengan jawapan yang
betul.

Mac

Mei

Ogos

Jun

Julai

Februari

April

Septemb
er

Novembe
r

Oktober

( 10 markah)
L. Tandakan ( ) bagi jawapan yang betul.

( 12 markah)
M.
bekas yang ada banyak air.

Tandakan ( ) pada

N. Tandakan ( ) pada bekas yang ada sedikit air.

( 4 markah)