Vous êtes sur la page 1sur 4

zDolny lzaczek

VIII DOLNOLSKI KONKURS INTERDYSCYPLINARNY


DLA UCZNIW SZK PODSTAWOWYCH

III ETAP FINA WOJEWDZKI - cz pisemna


TWJ KOD

8.01.2011 r., godz. 1000


Czas trwania 90 minut
Przepisz tutaj swj kod
Kryterium

Zadanie1

Wypenia WKK

Kryterium
Zadanie 2

Kryterium
Zadanie 3

Kryterium
Zadanie 4

Max. ilo
pkt.

12

Razem
25 pkt.

Zadanie 5

Podpis sprawdzajcego .

Kolejno rozwizywania zada jest dowolna. Rozwizanie musi by umieszczone w wyznaczonych obszarach.
Zapisy w brudnopisie nie bd brane pod uwag.
Powodzenia !

Zadanie 1. (3 pkt.)
Mikoaj lubi jedzi na rowerze i obserwowa na liczniku prdko z jak jedzie. Najwiksza prdko jak
km
m
. Chart porusza si z prdkoci 15
. Oblicz, ile razy prdko poruszania
udao mu si osign to 30
h
s
si charta jest wiksza od maksymalnej prdkoci z jak jecha Mikoaj.

Zadanie 2. (3 pkt.)
Na parkingu stay rowery dziecice i modzieowe. Rowery dziecice miay trzy koa, a modzieowe dwa
koa. Mikoaj policzy, e rowerw jest 64 a k 162. Ktrych rowerw byo wicej? Odpowied uzasadnij
wykonujc odpowiednie obliczenia.

str. 1

Przepisz tutaj swj kod

Zadanie 3. (4 pkt.)
Mikoaj ulepi z kawaka plasteliny duy klocek w ksztacie prostopadocianu o wymiarach
36 cm x 4 cm x 12 cm. Nastpnie z tego samego kawaka plasteliny ulepi szecienn kostk. Czy pole jej
1 2
m ? Odpowied uzasadnij wykonujc odpowiednie obliczenia.
powierzchni jest wiksze od
12

Zadanie 4. (3 pkt.)
Rozwi krzywk.
1. Rzeczownik rodzaju eskiego czy si w liczbie mnogiej z czasownikiem rodzaju .
2. O okolicznociach mwienia, czyli o tym, kto do kogo o kim lub o czym mwi, informuj tylko formy
. czasownika.
3. Czasowniki .. informuj o przebiegu i trwaniu czynnoci.
4. Nieodmienna forma czasownika to . .
5. Gdy mwimy do kogo o nim samym, uywamy form osoby liczby pojedynczej czasownika.
6. Rodzaj mskoosobowy i rodzaj niemskoosobowy wystpuj w liczbie . czasu przyszego
zoonego i czasu przeszego czasownika.
7. Forma . czasownika informuje o stosunku czasu czynnoci nazwanej tym czasownikiem do
czasu mwienia o tej czynnoci.
8. Czasowniki w czasie przeszym i przyszym zoonym odmieniaj si przez osoby, .. i rodzaje.
9. Forma czasu .. informuje o tym, e czynno nazwana tym czasownikiem odbywa si w
chwili mwienia o niej.
10. Czasu teraniejszego nie maj czasowniki . .
HASO:.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
zDolny lzaczek 2010/2011, etap finaowy cz pisemna

str. 2

Przepisz tutaj swj kod

Zadanie 5. (12 pkt.)


Pisz starannie i czytelnie (pamitaj, e
zazwyczaj, kto adnie pisze, ten piknie myli).
Praca nie moe by krtsza ni 20 linijek i nie
dusza ni 40 linijek tekstu.

Kryterium

suma

Max. ilo
pkt.

12

Zadanie 5

Wyobra sobie, e posiadasz magiczn moc i moesz zmieni si w dowolnego bohatera literackiego lub
filmowego. W kogo chciaby si przeistoczy i dlaczego? Swoj przemian przedstaw w formie rozprawki.
1....
2....
3....
4....
5....
6....
7....
8....
9....
10..
11..
12..
13..
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26.
27
28
29
30
31.
32.
zDolny lzaczek 2010/2011, etap finaowy cz pisemna
str. 3

Przepisz tutaj swj kod


33
34
35
36.
37.
38
39.
40.

BRUDNOPIS
Uwaga, zapisy w brudnopisie nie bd sprawdzane!

zDolny lzaczek 2010/2011, etap finaowy cz pisemna

str. 4