Vous êtes sur la page 1sur 2

Cours de japonais n25

Verb
es

1er
gp

Kau

-masu

imasu

kimas
u

Kiku

Nugu

gimas
u

Asob
u

bimas
u

Yom
u

mima
su

Hana

shima
su

su

Mats
u

chima
su

Shin
u

nimas
u

mashou

imasho
u

kimash
ou

gimash
ou

bimash
ou

mimas
hou

shimas
hou

chimas
hou

nimash

-tai

-nai

itai

wan
ai

kita
i

gita
i

bita
i

mit
ai

shit
ai

chit
ai

nita
i

-ou

Capacit

-te

-ta

ou

eru

emasu

tte

tta

kou

keru

kemasu

ite

ita

gou

geru

gemasu

ide

ida

bou

beru

bemasu

nde

nda

mou

meru

memasu

nde

nda

sou

seru

semasu

shit
e

shit
a

tou

teru

temasu
tte

tta

nde

nda

tte

tta

kan
ai

gan
ai

ban
ai

man
ai

sana
i

tana
i

nan

nou

rou

neru

reru

nemasu

remasu

ou

Kaer
u

rimas
u

rimash
ou

ai
ritai

rana
i

2e gp

Taber
u

masu

mashou

tai

nai

you

rareru

masu

mashou

tai

nai

you

rareru

Shim
asu

Shimas
hou

Shit
ai

Shin
ai

Shiy
ou

Kima
su

Kimash
ou

Kita
i

Kon
ai

Koy
ou

raremas
u

te

ta

raremas
u

te

ta

Dekir
u

Dekima
su

Shi
te

Shit
a

Korar
eru

Korare
masu

Kit
e

Kit
a

Miru

3e gp

Suru

Kuru