Vous êtes sur la page 1sur 24

Arhitektonske konstrukcije III

Predavanja
8. predavanje, 04.11.2013.
Prof. dr Duan Vuksanovi, d.i.a.

Arhitektonski fakultet UCG


Studijska godina 2013/14. III
semestar
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
KONSTRUKTIVNI SISTEM ELINIH SKELETNIH ZGRADA

P O D S I S T E M I E L I N I H Z G RA DA:

HORIZONTALNA NOSEA KONSTRUKCIJA


(Meuspratna konstrukcija sa podvlakama i podnim
nosaima)

VERTIKALNA NOSEA KONSTRUKCIJA


(Stubovi)

ELEMENTI ZA OBEZBJEENJE PROSTORNE KRUTOSTI


(AB platna, AB jezgra i spregovi)

2
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
Izbor tipa konstruktivnog sklopa - orijentacija:
Zglobni sistemi na nivou zgrade sa AB platnima i vijanim vezama: najekonominiji
za male i umjerene spratnosti (!)

3
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
- Principi i elementi prorauna za dimenzionisanje -

STUBOVI

Optereenja /naponi:
pritisak preteno
savijanje (momenti savijanja u jednoj ili dvije
ravni)

Profili: I i IPE, IPB, zavareni

Optereenje koje stub prima po etaama:


Progresivno se poveava od najvie etae ka
najnioj.

Princip u dimenzionisanju presjeka stuba:


Zadrati dimenzije presjeka nepromijenjene.
Pogodni sanduasti i cijevni presjeci

4
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
- Principi i elementi prorauna za dimenzionisanje -

PRORAUN I DIMENZIONISANJE STUBA


Statiki sistem prema tipu veze na krajevima veze sa
podvlakama
Analiza optereenja proraun: analiza stuba na nivou
prizemlja
Statiki uticaji proraun: momenat ekscentrinosti
Kontrola naprezanja i provjera stabilnosti: normalni
naponi i vitkost stuba

PRORAUN VEZA
veze pomou zavrtnjeva
veze ostvarene zavarivanjem

5
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
- Principi i elementi prorauna za dimenzionisanje -

GREDNI NOSAI
(PODNI NOSAI I PODVLAKE)

Oblici nosaa:
puni, reetkasti, saasti, virendel,
ubetonirani

Pri proraunu nosaa ispituje se:


nosivost provjera
doputena deformacija kontrola

Pratei aspekti od znaaja u


primjeni:
ogranienje vrijednosti ugiba vano
je pri projektovanju spojeva pregrad.
elemenata
ogranienje vibracije poda sa
stanovita korisnika zgrade vano je
dinamiko ponaanje

6
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
- Principi i elementi prorauna za dimenzionisanje -

PRORAUN I DIMENZIONISANJE MK
* udio MK: 50 70% nosee konstrukcije

Statiki sistem nosaa definisanje: prosta greda,


greda sa prepustima, kontinualni nosa
Analiza optereenja proraun (sopstveno i korisno
optereenje)
Statiki uticaji i dinamiki uticaj proraun:
tip i dimenzije MK se odreuju na osnovu katalokih
podataka proizvoaa u funkciji raspona i ukupnog
optereenja

7
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
- Principi i elementi prorauna za dimenzionisanje -

Najee korieni tip MK:


spregnuti sistemi (monolitna ploa) sa profilisanim limovima

Krute veze ukljetenja omoguavaju manju ukupnu visinu MK, a time i manju ukupnu visinu
zgrade.

8
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
- Veze i nastavci - principi i elementi -

VEZE I NASTAVCI

Za potrebe montae: povezivanje


elemenata u radionici
Podjela konstrukcije na montane
elemente

Nastavci:
radioniki zavarivanje
montani vijci

Montani nastavci stubova


sueono nastavljanje:
sueono zavarivanje + pomona
sredstva za montau
preko eone ploe:
sueono zavarivanje

9
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
- Veze i nastavci - principi i elementi -

10
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
Primarna elina konstrukcija Meuspratna
konstrukcija

MK sa grednim (elinim) nosaima u jednom pravcu

= 3.0 6.0 m
l = 6.0 12.0 m

11
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
Primarna elina konstrukcija Meuspratna
konstrukcija

MK sa grednim (elinim) nosaima u dva pravca

l1 = 6.0 18.0 m
l2 = 6.0 12.0 m

12
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
Primarna elina konstrukcija Meuspratna
konstrukcija

Mjeoviti sistem za MK

13
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
Primarna elina konstrukcija Meuspratna
konstrukcija

Spajanje 3 osnovna horizontalna


konstruktivna elementa:
ploa
rebro
podvlaka

Razliita ukupna debljina MK


zavisi:
- konstruktivni zahtjevi
- rjeenja poda i plafona
- horizontalni razvod instalacija

14
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
Primarna elina konstrukcija Meuspratna
konstrukcija
Varijante povezivanja rebra i grede

Ukupna debljina (h) MK:

h=a+b+c

h=a+c

Primjer sklopa vertikalne i horizontalne


eline konstrukcije

h = a + 3cm

15
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
Primarna elina konstrukcija Meuspratna
konstrukcija

SA ELINIM (VRUE) VALJANIM PROFILIMA

SA ELINIM LIMOVIMA

KOMBINACIJE:
SA LIVENIM AB PLOAMA (MONOLITNE) SPREGNUTE MK
SA PREFABRIKOVANIM AB PLOAMA MONTANE MK

16
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
Primarna elina konstrukcija Meuspratna
konstrukcija
Spregnute MK

Karakteristike:
iskljuuje se potreba za horizontalnim ukruenjima spregovima, reetkama
obezbjeena je zatita od poara
relativno velika masa konstrukcije moe se redukovati primjenom lakih betona

17
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
Primarna elina konstrukcija Meuspratna
konstrukcija

Montane MK

Karakteristike:
potrebna primjena horizontalnih
ukruenja - spregova
primjena ploa od lakih betona
mala ukupna masa konstrukcije
iskjuuje se oplata

18
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
Odreivanje priblinih dimenzija
konstruktivnih elemenata od elinih valjanih i zavarenih
profila

Dimenzionisanje rebara

Razmak
1.00 1.25 1.50 1.75 2.00
()
Visina
l/30 l/28 l/25 l/24 l/23
(h)
Dimenzionisanje greda (podvlaka)

odnos stranica konstruktivnog polja (lx : ly)


Nosa
1.4 1.2 1.0 0.8 0.6
I l/12 l/13 l/14 l/15 l/16
Visina IP l/18 l/19 l/20 l/21 l/22
(h) 2U l/15 l/16 l/17 l/18 l/19
2I l/17 l/18 l/19 l/20 l/21

19
ELINA SKELETNA (VIESPRATNA) ZGRADA
Odreivanje priblinih dimenzija
konstruktivnih elemenata od elinih valjanih i zavarenih
profila

Dimenzionisanje MK orijentacione dimenzije karakteristinih slojeva

- AB ploa 100 200mm


sloj za provoenje el.instal. 30 100mm
ili
beton.ploa na profilisanom limu 120 160mm

- rebra / podni nosai 240 400mm

- podvlake 360 600mm

20
VRSTE ELINIH PROIZVODA
Vrue valjani proizvodi: Profilisani (puni)
nosai

Normalni I profili:
unutranji nagib noica
14%, poluprenik
zaobljenja r jednak
debljini rebra
IPE profili: I profili sa
paralelnim noicama -
evropski

21
VRSTE ELINIH PROIZVODA
Vrue valjani proizvodi: Profilisani (puni)
nosai

IP profili sa irokim
paralelnim noicama
(evropski):
HEA (IPB1): laka serija
HEB (IPB): normalna serija
HEM (IPBv): ojaana serija
HD: za stubove zgrada

22
VRSTE ELINIH PROIZVODA
Vrue valjani proizvodi: tapovi

23
VRSTE ELINIH PROIZVODA
Vrue valjani proizvodi: uplji profili (cijevi)

24