Vous êtes sur la page 1sur 2

Datum Vak + Beginsituat OD en lesdoelen Korte inhoud Evaluatie

en lesuur Lesonder ie
werp
23/01/17 G.A.S.V.: I. en K. zijn De leerling herkent Het schema verenkelen en De doe-activiteit verliep
4e lesuur verenkelen sterk in taal, klanken auditief. verdubbelen wordt herhaald goed. De leerlingen vinden
en zij kunnen De leerling leest aan de hand van een doe- het soms moeilijk om een
verdubbel zelfstandig woorden technisch activiteit waarbij de leerlingen korte van een lange klank te
en werken. De correct. moeten horen of het een onderscheiden. Ze hebben
functionee andere korte of een lange klank is. zeer veel herhaling nodig
l leerlingen De opdrachten worden naar het schema toe.
hebben meer Lesdoelen: klassikaal overlopen. De Hierdoor ben ik niet ver
ondersteunin In een tekst korte en opdrachten zijn aangepast geraakt in de werkbundel. Dit
g nodig bij lange klanken aan het niveau van de zie ik niet als een probleem
het aanduiden. leerlingen en met zaken uit om dat deze uitgebreide
toepassen Het schema hun leefwereld. Kelvin en herhaling essentieel is om
van het verenkelen en Isabelle werken zelfstandig. oefeningen correct op te
schema. verdubbelen correct De andere leerlingen worden lossen. Mijn volgende les
gebruiken om de ondersteund door de start ik opnieuw met een
juiste schrijfwijze van leerkracht. Zij krijgen minder herhaling van het schema.
een woord te weten. opdrachten. Het spel wordt
De juiste schrijfwijze met de hele klas gespeeld op
hanteren om te het bord.
verenkelen of te
verdubbelen.
Het meervoud, van
woorden in het
enkelvoud, correct
schrijven.
Zinnen formuleren
rekening houdend
met spellingsregel
verenkelen en
verdubbelen.

Centres d'intérêt liés