Vous êtes sur la page 1sur 5

Sleigh Ride Leroy Anderson

's Edit
q = 134
b7 alt #7 alt
4 .
.. r .
7

a
B min7(add11) E7 A sus E DF
## b b
Piano

& 4 . . . a b b n

#
6

4 #
? ##
4
b b b7 alt
B min7(add11) B min7 B maj7 (#5) A min9 A
# # r gg n
7
E7 A sus E min7 ( 5)
g
g gg n agg
& . ggg r gg
g gg gg

#
3

? ## b n b
# n b
#
D/F b 37 (#11)
3
b
E maj
3 3
G add9 G min9 E sus E
## n E min7 ( 5)
b gggg
3 3

&
3 3

3

n b ggg n b
3 3

#
3 3 3

? ##
ggg b b
3
A B min7 E7 D D/C B min7 E7
## . j
& . .
.. .
...
. #. # . 3 #

? # # .. j
# n .
n .

-2- Sleigh Ride

1. b b 7
B maj7 E maj7 A sus B min7 E7 D D/C
## j
& n
.. . ..
.. # # ..
.

? ## j
b # n .
b b n .
# b

#7 alt # b7
B min7 F /A A min7 A G min9 D/C
#
& # gn bgg gg b n ..
3
g g g

? ## n. . ..
# n b . .
3
n.

D E D D/C
## n j
2.

& # nn .
..

# . # ..

n # n j
? ## n
n
# n ..

#7 alt # b #
A 7 alt
ngg ggg
11
B min F /A A min G maj9 F 9 (#11) E min 11 B/D
## ag
g # ggg
& # N ggg gg g
3

gg g #
g

n b b
3

? ##
# n b n #
3 3 3 3 3
-3- Sleigh Ride

#7 # #9 b 13
5
B E5 F E min(add9)/G E/G F sus A sus F add9/A
##
& # b n 4
3 3

n
# b

? # # b n 5
# b n 4

# b # 13 # # 13 b 13 # 9 b 9
5 4
13
G min7 E min9 C sus C min 11 C min9 F sus E sus E sus C susE sus
##
& 4 4 n b b
3 3 3 3

# n b
b n a # n b n # # n
# n
? ## 5 4 b b
4 4
3

b
b
3

# n # bb
n #

#7(b 9) # b #
3 4
9
G C min B sus B 13 ( 9)/D E maj9
##
& 4 # n #gg # 4
3 3

g
#
? ## n 3 # 4
4 4
3

#

3

b b b 13
4
13

##
E min 11
b A sus A sus

4 n b b b n b b b b bw b ww ww ww
3

&
3

b b b n b www ww ww ww

4
Arpeggios and let ring

? ## b w bw w w w
4 b b ww bw w w w
-4- Sleigh Ride

C B min7 E7 D D/C
## j
& .. . ..
.. # # ..
.

? ## j
# n .
n .

b b 7
B min7 E7 B maj7 E maj7 A sus D/A G min7
#
& # n .. . n
.. b.
3
#

? ##
b b a .
b n b b a .

b

B maj7
n B min7
# D D #dim E min9 F #7
.
n # n # g ..
A/C G min 11
## n j j
& g
n # n # gg n # . b ngggg
3 5

n
6 3 5
a n gg
gg
? ## g g b
3

g
3

b gg ggg ggg
b # g g g

Synth Lead
7


D B min7 E7 A sus D C 9 (#11) B min7 E7
## j
& # b n n
J
n.
-5- Sleigh Ride

E9 D D/C
# j .
& # #
3
6

# J

b b7(#9) E13.
B min7 B min7 A min7 A G min7 C 9 (#11) B min7
# b
& # n
J
3
3

b b
. # #D n C9 (#11). B min7
7

#
E7 B maj73 E maj7 A sus 3
n
& # ? &
3

D/A
G min7 b # # #
## n
Slow gliss from G Laid-back B maj7 B min A/C3 D D dim E min9 F 7 G min 11
n n # #
slow gliss from E

&
3

# b
# # .. j ..
.
E D/A E/G G min(add9) E7 E maj7 D
. U
& . #. n j ww
w

3
3


Piano- Rubato Rit.
UU
? ## # b # n
b
b
.
3