Vous êtes sur la page 1sur 24

BEZPATNA GAZETA REGIONU TORUSKIEGO | NR 112| 10 LUTEGO 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKAD 30 000 EGZ.

www.pozatorun.pl

Zmodernizujmy 10 natychmiast W ramionach psa


O zmianach na krajowej dziesitce mwi si od Wyzwiska, skargi, niebezpieczne sytuacje - to
dawna. Wypadek szefa MON przyspieszy dziaania? chleb powszedni toruskich policjantw
Czernikowo . Gmina Chema . Miasto Chema . ubianka . ysomice . Lubicz . Obrowo . Wielka Nieszawka . Zawie Wielka

Nieszawa
na picie
Chrystusa
4
Mijajc Piotra Winiewskiego na ulicach Nieszawy,
mao kto by powiedzia, e to artysta. Spod jego
duta wyszy jednak dziea, ktrymi zachwyca
si nawet wity Jan Pawe II
Gmina ysomice: Chema: Gmina Lubicz: Gmina Czernikowo:
Na zimowe utrzymanie drg O planach inwestycyjnych miasta Wolne rodki z ubiegego roku zasi- Bibliotekarki postawiy na now
w gminie pracuje 11 specjalistycz- na nowy rok rozmawiamy z Jerzym liy gwnie tegoroczne inwestycje jako w kontaktach z najmod-
nych urzdze Czerwiskim, burmistrzem drogowe szymi czytelnikami

Poza Toru . 10 lutego 2017


2 FELIETONY
W ydawca P oza T oru korzysta i poleca usugi kancelarii prawnej P aza i W splnicy stopka redakcyjna
Redakcja Poza Toru
Toru, Curie-Skodowskiej 41
redakcja@pozatorun.pl
Wydawca
Kto sieje wiatr, prac. I we tu uczciwie haruj.
Zdziwieni? By moe tylko ci,
usuniciem z zajmowanych sta-
nowisk. Teraz standardy s lepsze. Fundacja MEDIUM
Redaktor naczelny
ktrzy uwierzyli w plany Posa Ka- Jak swj, to specjalista, choby
ten zbiera burz czyskiego i Ministra Morawiec- nawet aptekarz, ale w obronnoci Radosaw Rzeszotek
Sekretarz redakcji
kiego, ale ja zdziwiony nie jestem. na pewno si przyda.
ukasz Piecyk (GSM 733 842 795)
Bo eksperymentowa naley na No i na koniec pstryczek w nos
PRZEMYSAW Redaktor wydania
pocztku i najlepiej w teorii. dla caego ukadu tzw. IV RP. Au-
TERMISKI Kinga Baranowska
Co jeszcze mnie nie zaskakuje? tor dwch spektakularnych pora-
Dzia reportau i publicystyki
A chociaby niekoczce si gafy ek wyborczych PiS-u Donald
Jacek Kiepiski
Ministra Wojny Antoniego Macie- Tusk moe otrzyma rekomenda-
Dzia informacyjny
Nie mona eksperymentowa wzrosa, a jakby tego byo mao, rewicza, ktry miesza z zakupami cj Pastw Grupy Wyszehradzkiej,
Micha Ciechowski, Katarzyna
z gospodark i myle, e nie- nawet minister Rafalska odpowie- migowcw dla armii czy krci w tym Wgier, na zajmowane sta-
Ochocka, Piotr Lampkowski, Piotr
sprawdzone pomysy jakim cu- dzialna za rodzin i prac przyzna- karuzel zwolnie dowiadczo- nowisko szefa Rady Europejskiej.
Gajdowski
dem przynios pozytywne efekty. je, e wanie przez ten Program nych dowdcw. No i dzielnie mu To policzek podwjny, bo moe
wtruje jego kompan i szara emi- wyj na to, e tylko wadze rodzi- Kultura
Nie mona szasta kas na olep wzrosa liczba Polakw porzucaj- Micha Ciechowski
tak jak w przypadku Programu cych swoj prac na rzecz spokoj- nencja w jednym Pan Misiewicz. mego kraju nie popr Tuska.
Pamitam, jak za czasw PO po- Takich burz bdzie jeszcze Zdjcia
500+ - i by zaskoczonym, e dziu- nego ycia w domu z pastwowej ukasz Piecyk, Piotr Lampkowski
ra budetowa ju jest tak duga jak kasy. Wedug danych NBP w ostat- dobne sygnay o za szybkich i do duo, bo nietrudno o nie, kiedy
dziwnych karierach takich Mi- sieje si arogancj i but, dorzuca- Sport
molo w Sopocie. Na domiar zego nim kwartale 2016 r. a 140 tys. Karol ebrowski
konsumpcja wcale radykalnie nie osb zdecydowao si porzuci siewiczw koczyy si szybko jc jeszcze krtkowzroczno.
REKLAMA
Karol Przybylski
(GSM 665 169 292),
Jakub Hryniewicki
(GSM 603 285 530)

Rocznica smutnego Sowietw, jednak ich apogeum


przypado na luty 1945 roku. I o ile
terenu do sowieckich agrw nie
powrcio. Tych, ktrym udao
Magorzata Kramarz
(GSM 607 908 607),
aresztowania dokonywane przez si przey te ekstremalne warun-
wyzwolenia Niemcw jesieni 1939 roku miay ki, ju na granicy informowano,
Iwona Zuchniak
(GSM 500 324 572)
jak zbrodnicz logik likwi- e maj nawet swka nie pisn, reklama@pozatorun.pl
dowano klas przywdcz: inte- gdy wrc tam z powrotem. Jak Korekta
DARIUSZ ligencj i najbardziej patriotycz- tam musiao by, niech wiad- Piotr Gajdowski
MELLER nych obywateli o tyle Rosjanie czy fakt, e nie mwili, mj p. Skad
apali ludzi najzupeniej przypad- dziadek te o tym nie opowiada. Studio Poza Toru
kowo. Wikszo spord 1,5 tys. A najgorsze jest to, e na ulicach Druk
24 stycznia 1945 roku Armia Wkraczajcych Rosjan si mieszkacw powiatu toruskie- mijali potem tych, ktrzy ich wy- Express Media
Czerwona wkroczya do Chemy, u nas obawiano (jak si wkrtce go aresztowano w wyniku ulicz- dali Sowietom. ISSN 4008-3456
3 dni pniej do Chemna, a 1 lute- okazao, niebezpodstawnie), cho nych apanek, chocia NKWD Ci, ktrzy wituj dzi wy- Redakcja nie odpowiada za tre
go do Torunia. Jake inne to byo z drugiej strony miano do bez- chodzio take po domach, czsto, zwolenie pomorskich miast przez ogosze.
jednak wyzwolenie ni to z 1920 wzgldnego terroru hitlerowskie- niestety, w towarzystwie Polakw krasnoarmiejcw, to ci sami, kt- ***
roku. I nie zmienia tego fakt, e go. Dlatego pomorscy Polacy nie renegatw, ktrzy zaoyli opa- rzy cay czas uwaaj onierzy Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy
w przestrzeni publicznej mogy si ulegali propagandzie niemieckiej ski MO i z najniszych pobudek Wykltych za bandytw, a Bauma- z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
pojawi biao-czerwone sztanda- i nie uciekali wraz z Niemcami (zawi, zazdro, itp.) wydawali na i Jaruzelskiego za bohaterw. i prawach pokrewnych Fundacja ME-
DIUM zastrzega, e dalsze rozpowszech-
ry, ktrych zreszt to quasi-pa- przed straszliwym Iwanem. Aresz- swoich ssiadw. Starszym z gatunku homo sovie- nianie materiaw opublikowanych
stwo polskie uywao do koca towania Polakw na Pomorzu roz- Wedug niepenych rde po- ticus i komunistom nawet si nie w Poza Toru jest zabronione bez zgody
swego istnienia. poczy si zaraz po wkroczeniu nad 300 wywiezionych z naszego dziwi, ale s te i modzi. wydawcy.

Poza Toru . 10 lutego 2017


REPORTA 3

W ramionach psa
Kiedy niebiescy, dzisiaj psy. Film Pasikowkiego z 1992 roku zrobi swoje. Niby nic. Podobno mona si przyzwyczai. Ale do
wiadomoci, e tytu tego filmu zosta przetumaczony w USA jako Pigs (winie) przyzwyczai si jest chyba trudniej
Toru, Stare Miasto. Wolno suncy nad prawem mcicielami. ziemia lekk bdzie. kiedy skazanej na odsiadk kobiecie ciy. Posuchaa mnie.
radiowz mija grupk wyrostkw. Inny mit: niemono uycia bro- odbieralimy malekie dziecko. Do Ludzie maj o policji najrniejsze
Policjanci sysz za sob miech ni. Bandzior musi by pierwszy. Naj- Najbardziej nie lubi zawiadamia domu dziecka. Bya oczywicie obec- zdania i wyobraenia. Jedni j szanu-
i gony ryk: apy, apy, cztery apy, pierw strzela on, dopiero potem mog rodzin o mierci bliskich. na fachowa pomoc, psycholog. Ale co j, inni maj w najgbszej pogardzie.
a na apach pies kudaty. ja. Pod warunkiem, rzecz jasna, e on - Nigdy nie zapomn, jak musiaam z tego. Patrzyam na to jak kobieta. Jak Jedno si tylko nie zmienia. Kiedy
nie trafi. powiadomi pewn kobiet o mierci matka. na horyzoncie zamajaczy bandzior,
- Czy nas to dotyka? pyta Jzef Andrzej Nowak: jej 15-letniej crki wspomina Anna S jednak i lepsze dni. Sprawiaj, zodziej albo wracajca z meczu gru-
Hryniewicz, policjant z 21-letnim do- - Bro to ostateczno. Jeli jednak Kamiska. - Utona. Do tego jeszcze e si chce. e to wszystko ma sens. pa pijanych kiboli, to wtedy wszyscy
wiadczeniem. C, jestemy tylko istnieje realne zagroenie ycia lub miaam j przekona, e musi ziden- - Bya te matka, ktrej oddali- na gwat pragniemy bezpieczestwa.
ludmi. A co poczuby lekarz albo na- zdrowia, mam prawo jej uy. W obro- tyfikowa zwoki. Kiedy zobaczyam my zaginione dziecko. Nie chc tego Najlepiej w ramionach psa.
uczyciel nazwany psem? Pogarda jest nie wasnej lub innych. W 2003 roku jej oczy, poaowaam, e nie pracuj opisywa. Nie wiedziaabym, co po- PS Personalia policjantw zostay
wpisana w nasz zawd. na toruskim Rubinkowie przekona jako przewodniczka wycieczek. In- wiedzie. Innym razem przekonaam zmienione.
Napis CHWDP wymalowany na si o tym jeden gangster. Niech mu nym razem o mao nie pko mi serce, pewn prostytutk, eby nie usuwaa Robert Kamiski
cianach blokowisk. Klasyczna sceno-
grafia wspczesnego miasta.
Anna Kamiska, policjantka
z 25-letnim staem:
- Wszystko zaley od indywidual-
nej wraliwoci. Wikszo z nas stara
si nie przejmowa. To tylko chamski
prymityw. Inni obracaj w art: Chc
wstpi do policji.
Dlaczego zostaje si policjantem?
Powoanie?
- Zawsze, odkd pamitam, do-
tykaa mnie krzywda innych mwi
Andrzej Nowak (w subie od 26 lat).
Nigdy nie mogem przej obojtnie
wobec przemocy. Nie wiem, czy to do-
bre sowo: powoanie. W kocu to nie
koci.
Do najmniej przyjemnych nale
interwencje domowe. Scenariusz za-
wsze ten sam: wda i damski bokser.
- Pamitam pewn bit kobie-
t wspomina Kamiska. - Mwia,
e najszczliwsze chwile jej ycia
to pobyty w szpitalu. Wtedy nie bije.
I krwiaki si goj. Jej 2-letni synek po-
wiedzia do mnie: Kiedy tatu bi ma-
musi, spad jej zegarek. Znalazam
go. Spytaam j, dlaczego od niego nie
odejdzie. Patrzya na mnie, jakbym
mwia po koreasku. Wczeniej od
nikogo nie syszaa takich sw. De-
cydowanie o sobie? arty. Przecie on
nas utrzymuje. Pniej rozmawiay-
my jeszcze wiele razy. Wreszcie zde-
cydowaa si.
Krzysztof Jagielski:
- Ile to razy syszaem za plecami:
Co za frajerzy. Z jednym gnojem nie
potrafi sobie poradzi. Jak ja bym
tam wjecha. Jestem zwykym fa-
cetem i kiedy widz posiniaczon ko-
biet, najchtniej zrobibym ze skur
to... Jednak jestem te policjantem
i mi nie wolno. Takie jest prawo. I ja
je szanuj. Nie tylko dlatego, e jest
prawem, ale przede wszystkim dlate-
go, e uwaam, e jest to prawo dobre.
Zabrania mi samosdw.
Niektre sprawy cign si latami
jak brazylijskie seriale. Ale wreszcie
przychodzi dzie, w ktrym bandyta
zostaje ujty. Andrzej Nowak:
- Kto by nie chcia poczu si cza-
sem jak porucznik Colombo? Albo
chocia Borewicz? Wtedy idziemy to
uczci. Ludzie pij za udan transak-
cj albo za wydanie ksiki. My oble-
wamy to, e wiat sta si dziki nam
troch lepszy.
Kiedy milicja, prawa rka rei-
mu, staa ponad prawem. Przemoc
gumowej paki przesza do legendy.
W wolnej Polsce zmieniy si zasady.
Obywatele dostali prawa, ktrych s
wiadomi. Policjant musi si kontro-
lowa. Panuje obiegowy pogld, e s
nieudolni. Zamiast robi porzdek,
zajmuj si papierkow robot. Cze-
piaj si niewinnych i wysuchuj na
zebraniach gupkowatych pogadanek
o niestosowaniu przemocy. A przecie
policja = sia. Czyby?
- Czyli jak zapi gwaciciela, to
mam go zabi? pyta Piotr Stankow-
ski (10 lat suby). - A moe wykastro-
wa? Albo chocia powiesi za jaja?
Jestemy ludmi, a nie stojcymi po-
Poza Toru . 10 lutego 2017
4 REGION

zModernizujmy 10 Natychmiast
O zmianach na krajowej dziesitce mwi si od dawna. Czy wypadek szefa MON przyspieszy dziaania?
Micha Ciechowski

Kolizja, a nie wypadek drogowy - tak karam- szej Szkoy Kultury Spoecznej i Medialnej czekiwanej modernizacji krajowej "dziesitki". tej trasy. Ju nie prosimy, ale damy od Gene-
bol w Lubiczu Dolnym zakwalifikowaa Pro- w Toruniu zaj szefowi MON godzin i czter- Apel w tej sprawie wystosowaa do posw ralnej Dyrekcji, aby udronia t drog.
kuratura Okrgowa w Poznaniu, tumaczc dzieci minut. Rzdowa kolumna musiaa wic z regionu oraz Ministerstwa Infrastruktury Jak dodaje wjt gminy Marek Olszewski,
decyzj brakiem poszkodowanych, ktrzy rednio pdzi 130 km/h, mijajc po drodze te- i Budownictwa przewodniczca Rady Gminy Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Auto-
wymagaliby leczenia duszego ni siedem reny zabudowane. Wracajc do stolicy, w Lu- Lubicz. strad, modernizujc krajow dziesitk i od-
dni. Echo sprawy jednak nie cichnie. Zda- biczu Dolnym na drodze krajowej nr 10 zde- - Apelujemy o zabezpieczenie w budecie dajc wze Lubicz, nie pomylaa o tym, e
rzenie stao si przyczynkiem do wznowie- rzyo si osiem pojazdw, w tym dwa nalece rodkw na modernizacj i przebudow dro- s to tereny podmiejskie, ktre bd si urba-
nia apeli o modernizacj krajowej "dziesit- do andarmerii Wojskowej. W jednym z aut gi krajowej nr 10 - napisaa Hanna Anzel. - nizowa.
ki" i problematycznego dla kierowcw wza jecha Antonii Macierewicz. Tu po zdarzeniu Wielokrotnie prosilimy Generaln Dyrekcj - Liczba mieszkacw gmin Lubicz, Czer-
Lubicz, ktry czy drog z autostrad A1. przesiad si do innego pojazdu i ruszy w dal- o przebudow i poszerzenie "dziesitki", ale nikowo i Obrowo wci ronie - zaznacza sa-
sz drog do Warszawy. Ju nastpnego dnia bez rezultatu. By moe zarzdca drogi w ko- morzdowiec. - Wie si to take ze wzrostem
Przejazd z warszawskich Powzek do Wy- po karambolu rozgorzaa dyskusja o dugo wy- cu zrozumie sytuacj i zajmie si modernizacj liczby samochodw kursujcych po krajowej
REKLAMA

Poza Toru . 10 lutego 2017


REGION 5
"dziesitce". Codziennie wic tworz si na
niej ogromne korki. Pojazdy zjedajce w Lu-
biczu z autostrady wczaj si w dziesitk
w momencie, gdzie wanie koczy si dwu-
pasmwka. To nage przewenie zaskakuje
wielu kierowcw, powodujc niebezpieczne
sytuacje.
Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Au-
tostrad w Bydgoszczy sytuacj zna od dawna.
W sprawie modernizacji tej drogi zaznacza
jednak, e zmieniajce w 2015 roku rozporz-
dzenie ws. sieci autostrad i drg ekspresowych
spowodowao konieczno ponownego prze-
analizowania prac na trasie midzy Toruniem
a Warszaw. Rzecznik bydgoskiego oddziau
GDDKiA ustosunkowa si rwnie do wska-
zanego przez wjta zatoru drogowego.
- Trzeba pamita, e jest to miejsce sty-
ku nowej inwestycji z dotychczasow drog -
mwi Tomasz Okoski. - Odcinki takie zawsze
bd powstawa, kiedy droga dwupasmowa
przechodzi w jednopasmow. Dodatkowo
na drodze znajduje si sygnalizacja wietlna,
ktra jest wynikiem przebiegania trasy przez
obszary zabudowane. Cay ukad nie wynika
z bdw planistycznych. My nie widzimy ad-
nego problemu, gdy wszystko zostao zapla-
nowane prawidowo.
Temat drogi krajowej nr 10 w Lubiczu Dol-
nym wraca od lat. Jeszcze w 2013 roku pisali-
my o trzech koncepcjach jej modernizacji. Korki na DK 10 na wysokoci gminy Lubicz to chleb powszedni.
Cho miny ju prawie cztery lata, sprawa
dalej pozostaje w fazie planw. Czy wypadek Jan Ardanowski. dowa pozwoliaby na sprawne poczenie tras, jak i wiata znam bardzo dobrze. Rze-
z 25 stycznia stanie si kluczem do rozwizania - Problem Lubicza nie moe czeka a do Torunia z autostrad A1 - zaznacza Piotr Ca- czywicie samochody, ktre zjedaj z wia-
problemu? czasu modernizacji krajowej "dziesitki" - za- becki, marszaek wojewdztwa kujawsko-po- duktu, przekraczaj prdko. Wierz wiad-
Jak komentuje spraw senator Przemysaw znacza. - Kana komunikacyjny przez Lubicz morskiego. - Ostatnie pismo w tej sprawie to

[ ]
kom wypadku Antoniego Macierewicza
Termiski, wypadek by katalizatorem dysku- i Obrowo musi zosta udroniony. Wspieramy stanowisko zarzdu wojewdztwa z 15 grud- twierdzcym, e rzdowe samochody nadje-
sji wok przebudowy DK 10. gminy w ich wczeniejszych postulatach i ape- nia, w ktrym sprzeciwiamy si poprowadze-
W poniedziaek, 13 lutego, wsplnie lach, dc do szybkiego zakoczenia tej spra- niu projektowanej drogi S10 przez tereny sil- day z bardzo du prdkoci. Dla mnie jest

130
z posem Janem Ardanowskim wy, ktrej temat cignie si nie urbanizujcych si gmin: Lubicz, Obrowo, to przykre, e szef Ministerstwa Obrony Naro-
organizujemy spotkanie kujaw- w regionie od lat. Czernikowo, Wielka Nieszawka. S10 to dla nas dowej uciek z miejsca zdarzenia, nie interesu-
sko-pomorskiego zespou parla- Kwestia moderniza- bardzo wany odcinek, bo jego ukad zdeter- jc si ewentualnymi osobami poszkodowany-
mentarnego informuje senator. cji drogi krajowej nr 10, minuje ostatecznie przebieg "dziesitki" dalej mi. Gdyby mia w sobie cho troch empatii,
Odbdzie si ono o godzinie a dokadniej budowy dro- na wschd w kierunku Warszawy oraz na p-
chciaby wiedzie, co si z nimi dzieje. Spraw
14.00 w Urzdzie Wojewdzkim tyle km/h rednio gi ekspresowej S10, bya noc, w kierunku Szczecina. Chodzi o to, aby
w Bydgoszczy. Zaproponujemy w ostatnich kilku latach plany uwzgldniay wojewdzkie dokumenty "dziesitki" na pewno si zajmiemy. Razem -
tam wszystkim posom z woje- moga jecha ko- wielokrotnie podnoszona strategiczno-rozwojowe i planistyczne oraz bez podziaw politycznych.
wdztwa poparcie apelu radnych lumna MON-u po w czasie spotka, rozmw suszne postulaty mieszkacw. O problemie drogi zostao poinformowane
gminy Lubicz. Chcemy si skon- oraz w pismach i stanowi- Zaangaowanie w sprawie zmian na "dzie- Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
solidowa i razem dy do tego, drogach krajowych skach zarzdu wojewdz- sitce" zadeklarowali publicznie rwnie inni Wjt Marek Olszewski oraz przewodniczca
aby droga zostaa przebudowana twa kujawsko-pomorskie- posowie z regionu, wrd ktrych jest Arka- Rady Gminy Hanna Anzel 16 lutego pojad
dla bezpieczestwa nie tylko kie- go. diusz Myrcha, Tomasz Lenz czy Joanna Scheu-
rowcw, ale take mieszkacw - Kontekst bezpiecze- ring-Wielgus, ktra na spraw zareagowaa do Warszawy, aby o modernizacji porozma-
regionu. stwa pojawia si przede wszystkim jako ko- jako pierwsza. wia osobicie z przedstawicielami resortu. Jak
Spraw komentuje przewodniczcy kujaw- nieczno przebudowy wza autostradowego - Mieszkaam w gminie Obrowo 14 lat - za- zaznaczyli, maj nadziej, e ze stolicy wrc
sko-pomorskiego zespou parlamentarnego Toru Poudnie, ktrego optymalna przebu- znacza posanka Nowoczesnej. - Zarwno t z dobrymi wieciami.


REKLAMA

do falownika, ktrego
zadaniem jest prze-
miana prdu staego
na zmienny, wykorzy-
stywanego w domach.
Najpopularniejsze pa- Pracujemy dla naszych klien-
nele dostpne na rynku
maj moc maksymaln
tw oraz dla wsplnej przyszoci,
www.w-solar.pl
260Wp. Szacunkowo gdzie zielona energia bdzie czym
dla czteroosobowej ro-
dziny, naleaoby wic tak oczywistym jak wiatr i soce.
zainstalowa 16 paneli,
o cznej mocy 4,16kWp. W pierw- O czym naley pamita?
szym roku pracy taka instalacja wy- Przede wszystkim, e budow in-
produkuje okoo 4 116 kWh, czyli stalacji mog przeprowadza tylko
zaspokoi potrzeby owej rodziny na certyfikowani instalatorzy. Ponadto
energi elektryczn. kady uytkownik ma inny profil
zuycia prdu, dlatego skontaktuj si
A co gdy nie ma Soca? z dowiadczonym biurem projekto-
Zim, lub w innych sytuacjach, wym, ktre dobierze moc instalacji
gdy promieniowania sonecznego indywidualnie. Poprowadzi Ci te
jest mao przychodzi nam z pomo-
c nowelizacja ustawy o odnawial- przez cay proces budowy, od pierw-
nych rdach energii. Kada osoba szych formalnoci, a do oddania in-
Ile rzeczywicie pacimy za prd? nej, otrzymamy rachunek 2670z uzyskujc nisz stawk, ale osta- fizyczna, ktra zainstaluje u siebie stalacji do uytku.
Przyjrzyjmy si taryfie G12 u ope- brutto, nie liczc opat staych! tecznie nie zaoszczdzimy wicej ni instalacj fotowoltaiczn o mocy
ratora Energa (taryfa przeznaczona 10%. Realnie na wysoko rachunku mniejszej ni 10kWp, bdzie miaa Doradca poinformuje take o istnie-
dla osoby fizycznej). Koszt energii Jak zaoszczdzi? moe wpyn wycznie wybudo- zbilansowany rachunek w proporcji jcych programach wsparcia, ktre
dziennej to 0,2917z/kWh netto, Ograniczenie zuycia energii wanie wasnej elektrowni. 1:0,8. Oznacza to, e gdy np. latem uczyni instalacj jeszcze bardziej
koszt jej dystrybucji - 0,2510z/kWh elektrycznej jest trudne. W obec- zuywamy duo mniej ni produku- opacaln.
netto. Razem daje to 0,5427z netto/ nych czasach wikszo urzdze, Jak to dziaa? jemy, oddajemy wytworzony przez
kWh, a do tego naley doliczy VAT z ktrych korzystamy zuywa prd. Instalacja fotowoltaiczna skada nas prd do sieci, ale moemy go
pniej odebra. Za kad odda- Nie zwlekaj! Zacznij oszczdza
w wysokoci 23%! Ostatecznie koszt Mimo zastosowania urzdze ener- si z kilku elementw, dwa s najwa-
kadej zuytej kWh to 0,6675z/ gooszczdnych oraz owietlenia niejsze: panele fotowoltaiczne oraz n 1kWh moemy bez dodatkowych od dzi! Skontaktuj si z nami pod
kWh brutto! Przyjmujc, e cztero- typu LED, nie da si znaczco ob- falownik. Panele zamocowane do opat pobra 0,8kWh w cigu 12 nr tel. 600 034 322, lub info@w-
osobowa rodzina zuywa rocznie niy rachunkw. Mona negocjo- dachu zbieraj energi z promie- miesicy! -solar.pl. Wejd te na nasz stron
okoo 4 000 kWh energii elektrycz- wa umow ze sprzedawc energii, niowania sonecznego i przesyaj j www.w-solar.pl.
Poza Toru . 10 lutego 2017
6 TEMAT NUMERU

Nieszawa na picie
Chrystusa

Mwi, e pierwsze wraenie jest najwaniejsze. Piotr Winiewski nie miaby w tej kategorii
najlepszej noty. Im lepiej poznajemy jego histori, okazuje si, jak bardzo moglimy si myli
Robert Kamiski | fot. ukasz Piecyk

Donatello na widok Chrystusa wa pierwsze zamwienia. Z cza- torskich Winiewskiego. W rodzin- do czajnika. z rzebieniem witych figur?
duta swojego przyjaciela Bru- sem coraz powaniejsze. nej Nieszawie znajduje si jedna Rozgldam si wok. Od tego - Przed rozpoczciem pracy
nelleschiego oniemia. Kiedy Najwaniejszym bya kopia Mat- z jego pierwszych rzeb: Kolumna pytania nie daje si uciec. spowiadam si, modl. Wtedy nie
odzyska mow, wyzna ze skru- ki Boej Bolesnej Skulskiej Pieta w. Antoniego. Dla franciszkanw - Nie yje pan w luksusie. Czy pij. To jest trudne. Czasem mu-
ch: Rzebienie Pana naszego to z 1420 roku wykonana w topoli wykona posg w. Antoniego. czowiek z paskim talentem nie sz uywa rodkw drastycznych.
twoje dzieo. Mi pozostaje rzebi w skali 1:1. Sprawa bya gardowa. I wiele, wiele innych. mgby y na pewnym poziomie? Czsto ka mamie, by mnie za-
wieniakw. Zapytany o swoje- Oczekiwano przyjazdu Ojca wi- W roku 1999 nieszawski rze- - Co pan przez to rozumie? mkna w pokoju i nie wypuszcza-
go mistrza nieszawski rzebiarz tego do Polski, ktry mia rzeb biarz-samouk Piotr Pawe Wi- Piotr Winiewski wyglda na zdzi- a, pki nie skocz. To samo byo
Piotr Winiewski odpowiada: koronowa. Niestety prace konser- niewski zosta przyjty w poczet wionego. u franciszkanw. Poprosiem ojca
Miaem dwch. Pierwszym by watorskie nad oryginaem utkny czonkw Zwizku Polskich Arty- - Mam na myli zwyky, przy- przeoonego, by mnie zamkn
chop z Niestuszewa, Skubik, kt- na takim etapie, e nie byo ad- stw Plastykw. Kandydat uzyska zwoity standard.
w klasztorze, o ile naprawd chcia,
ry uczy mnie o drewnie. Drugim nych szans na ich ukoczenie. Ko- 8 gosw tak i 2 nie. - Czyli powinienem mie wik-
Brunelleschi. ci potrzebowa repliki. Nikt nie *** szy telewizor i dwa fotele? To byby bym pracowa.
chcia si podj takiego wyzwania: Odnalezienie domu Piotra Wi- ten standard? - Wiem, e cieszy si pan pew-
Gdy mia pi lat, spad z dachu skopiowania XV-wiecznej rzeby niewskiego trudne nie jest. Zdaje si, e artysta nie przy- n saw. Zdaje si jednak, e nie
i dozna pknicia czaszki. Przey i to w 6 tygodni. On powiedzia, e Prosto i w prawo przed gorzel- wizuje przesadnej wagi do wiata uczszcza pan na proszone rauty?
cudem. Jako 12-latek przepyn zdy. ni mwi jeden z mieszkacw. materii. - Nigdy nie zadzieraem gowy.
Wis wpaw. Spaem po 4 godziny dziennie. Dom jest nieotynkowany. Na - Prosz powiedzie, na ile wy- Dostaem na przykad zaprosze-
Zdaje mi si, e ju wtedy czu- Nie odchodziem od rzeby nawet pitrze nie wstawiono okna (jest cenia pan swoje rzeby? nie do Gniezna na koronacj przez
em, e skoro udao mi si przey, na moment. Zasypiaem z ni, ja- zima). Wok walaj si najrniej- - Ile ludzie dadz. Ojca witego mojej piety, ale od-
to musi by w tym jaki gbszy dem przy niej. Zdyem. sze przedmioty: potuczone butelki, - Czyli co aska? mwiem. Sawa to zaraza.
sens mwi Piotr Winiewski. Jan Pawe II koronowa piet poamane krzesa, stare buty. cia- - Nigdy nie dbaem o pienidze. - Dlaczego?
Poszukiwanie tego sensu zajo mi w Gnienie 3 czerwca 1997 roku. n po prawej stronie drzwi podpie- Dostaem talent od Boga na pew- - Rodzi zawi. Kiedy, po ja-
lata. Nastpnie odbya peregrynacj po ra nieukoczona rzeba Chrystusa. no nie po to, by na nim zarabia. kim wywiadzie, ssiad mnie pod-
Od dziecka pracowa jako hy- caej diecezji. Nikt si nie zoriento- Cao przypomina plac budowy, Zaley mi tylko na tym, by rzeby pieprzy, e buduj dom nielegal-
draulik w zakadzie ojca. Potem po- wa, e to kopia. Nawet eksperci. o ktrej kto dawno zapomnia. powstaway. To ma by dla innych nie. Miaem te mnstwo innych
szed do technikum samochodowe- Kolejne prace byy rwnie do- W obdrapanych drzwiach staje przyczynek do modlitwy. To mj przykroci. Kiedy przyjmowano
go. Modo spdzi w warsztacie. niose. Winiewski wykona figur mczyzna. Wyglda na yjcego cel. mnie do Zwizku Polskich Arty-
Pewnego dnia w ksigarni Chrystusa Ukrzyowanego do re- w skrajnej ndzy. Jest jednak bar- - Ale kiedy kto pyta ile kosztuje stw Plastykw 8 osb byo za,
we Wocawku zobaczyem rze- pliki Drzewa ycia bdcego cz- dzo serdeczny. Uprzejmie zaprasza dana rzeba, co pan odpowiada? a tylko dwie przeciw. Obie z Toru-
b Matki Boskiej. Nie mogem ci otarza papieskiego w Kociele mnie do rodka. - Tyle, co chop przy opacie do- nia. O czym to wiadczy? Ale nie
si nadziwi, e taka maa figur- Miosierdzia Boego w Toruniu. Wntrze jest w stanie surowym. staje za godzin. Razy ilo godzin,
chc tego rozpamitywa.
ka kosztuje a tyle. Wydao mi si Wyrzebi te posta Jezusa-Siewcy, Goe cegy. Posadzk zalega gruz, ktre spdz przy pracy.
oczywistym, e sam mog zrobi dar dla Jana Pawa II od Krajowego stare wiadra, szmaty. W kcie ka- Wewntrz unosi si charakte- Kocz pytaniem, ktre zada
tak sam. Nie wiem, skd mi si Stowarzyszenia Sotysw. Obecnie napa zarzucona brudnym kocem, rystyczny zapach. Staram si, by musz.
to wzio. To by ten sens, ktrego znajduje si ona w Rzymie. stolik z telewizorem i maa szafka. kolejne pytanie zabrzmiao jak naj- - Jest pan czowiekiem szczli-
szukaem. U dou s nazwy trzech miast: Na niej otwarta Biblia. To wszyst- mniej retorycznie. wym?
T pierwsz rzeb podarowa Krakw, Czstochowa i Wadowi- ko. Gospodarz zachca mnie bym - Ma pan problem z alkoholem? Winiewski umiecha si. Wy-
onie. Z nastpnymi pojecha do ce. Ale dodaem te co od siebie: usiad, ale reflektuje si, e nie ma - Piem dugo. Pniej 2 lata wca- chodzimy przed dom.
sklepu z dewocjonaliami we Wo- w miejscu zupenie niewidocznym, na czym. le. Ale po mierci ony to wszystko - Podwiezie mnie pan kawaek?
cawku. Wzili wszystkie. Wie na picie Chrystusa, wyrzebiem - Chciaem do pana zadzwoni, wrcio. Nie daem rady. - Oczywicie.
o utalentowanym modym czowie- Nieszawa. ale to chyba niemoliwe? pytam. - Jest pan czowiekiem gboko Wysiada na nieszawskim rynku.
ku posza w wiat. Zacz otrzymy- Istnieje rwnie wiele prac au- - Miaem telefon, ale wpad mi religijnym. Jak pan godzi alkohol egna si i znika w drzwiach baru.
Poza Toru . 10 lutego 2017
Luty 2017

Nakad 30 000 egz.

Dla zdrowia Zuzi


Choroba znw poddaa j prbie. W walk o ycie i zdrowie dziesicioletniej
mieszkanki Grzywny wczaj si mieszkacy gminy ysomice
Micha Ciechowski | fot. facebook
Pi lat temu na twarzy Zuzi grone dla Zuzi powikania. Wirus mice zawsze aktywnie wczamy
Trzpil, maej mieszkanki powia- zaatakowa wtrob i inne organy si w rne akcje charytatywne
tu, ponownie zagoci umiech. wewntrzne. Wola ycia bya jed- - zaznacza Piotr Kowal, wjt gmi-
Dziki starszej bliniaczce ge- nak silniejsza. Przez pi lat Zuzia ny. - Historia mieszkanki Grzyw-
netycznej otrzymaa drugie y- jedzia do szpitala na wizyty kon- ny nie jest nam obca. Dooy-
cie, pokonujc biaaczk. Spokj trolne, ktre nie zapowiaday na- my wszelkich stara, aby pomc
rodziny ponownie zburzy nie- wrotu choroby. dziewczynce i da z naszej strony
pokojcy stan zdrowia dziec- Koniec 2016 roku przynis cho iskierk nadziei na powrt do
ka. Diagnoza - nawrt choroby niepokojce sygnay. Puchnca zdrowia.
w oczodole prawym. powieka bya pierwszym sygna- W Grzywnie akcj pomocy ko-
em nawrotu biaaczki w oczodole ordynuj przede wszystkim przy-
U dziesicioletniej dzi Zuzi prawym. Obecnie Zuzia przeby- jaciele rodziny Zuzi i mieszkacy.
sze lat temu wykryto ostr bia- wa w szpitalu, gdzie poddawana Ju 25 lutego organizuj imprez
aczk limfoblastyczn. Leczenie jest kolejnej chemioterapii. Przed Pomaganie przez zumbowanie,
chemioterapi nie przynosio skut- dziewczynk dugie tygodnie wal- podczas ktrej zbiera bd pie-
ku, lekarze zdecydowali si wic ki o zdrowie i ycie. nidze na dalsze leczenie dziesi-
na przeszczep szpiku. Mieszka- Pomoc dla dziewczynki napy- ciolatki. Piciogodzinne wydarze- Dziesicioletnia Zuzia ponownie toczy walk z chorob. Wsplnie
cy Grzywny i okolicznych gmin wa dzi z kadej strony. W t w- nie rozpocznie si o godz. 13. moemy jej pomc.
wsplnie z fundacj DKMS zaan- czya si take gmina ysomice, - Od godz. 14 bd pokazy ta- wykwalifikowani instruktorzy - wuje Robert Kouchowski, prze-
gaowali si w poszukiwania, orga- ktra 25 lutego w Papowie Toru- ca orientalnego, pokaz karate oraz Ania Lewicka, Kamila Kowalska, wodniczcy rady gminy ysomice.
nizujc Dni Dawcy. Szpik udao skim w godz. 9-14.30 organizuje wystp grupy tanecznej Baby Jagi Marta Ordon, Angelika Kos oraz - Dziewczynka ju raz udowodnia
si znale w Poznaniu. Drugie y- mobiln zbirk krwi dla miesz- - informuj organizatorzy akcji. - duet Dominika i Olek z grudzidz-
cie daa maej mieszkance gminy kacw gminy oraz okolic. Inicja- Midzy wydarzeniami zorganizo- wielk ch ycia i wierzymy, e
kiego AZ Dance Studio.
Chema 19-latka z Poznania. Po- torem akcji jest Hanna Tucholska wane zostan licytacje. - Bdziemy ledzi przebieg le- tym razem rwnie pokona cho-
wodzenie przeszczepu stano pod z ysomic. Gwna atrakcja - zumba - wy- czenia Zuzi i aktywnie wcza si rob, wracajc do nas ze zdwojon
znakiem zapytania, kiedy nastpiy - Jako samorzd gminy yso- startuje o godz. 15. Poprowadz j w niesion jej pomoc - podsumo- radoci.

Ferie, ferie i po feriach


W pitek wszystkie wietlice wiejskie i filie Gminnej Biblioteki Publicznej uroczycie wiecz zimow przerw od nauki
Micha Ciechowski | fot. facebook
Wyjazdy do kina, warsztaty pla- tanie bajek czy prawdziwe bajkowe
styczne i bale karnawaowe to tra- kino sprawiy, e w te dwa tygodnie
dycyjnie organizowane dla dzie- przerwy nikt si nie nudzi. Zwie-
ci i modziey formy spdzania czeniem zimowych ferii bdzie
midzyszkolnej przerwy zimowej pitkowe podsumowanie podczas
w gminie ysomice. Przez minio-
ne dwa tygodnie zabawy i aktyw- Dnia Dobrego Humoru.
noci fizycznej byo co nie miara. Dzieci, ktre nie chciay si
rozsta na dwa tygodnie ze szko,
Filia GBP w Lulkowie przy- miay moliwo korzystania z za-
gotowaa dla modych mieszka- j organizowanych m.in. na salach
cw regionu nietypowe warsztaty sportowych gminnych placwek
z fryzjerk i kosmetyczk, a take owiaty. Rozgrywane mecze piki
niezwyke spotkanie z przybysza- nonej, siatkwki, koszykwki czy
mi z innych planet podczas Dnia
z UFO. Nie zabrako warsztatw unihokeja pozwoliy na podtrzy-
kulinarnych, na ktrych modzie manie kondycji podczas zimowe-
sama upieka pizz, zaj plastycz- Przez dwa tygodnie zimowej przerwy dzieci nie mogy si nudzi. Rozrywk zapewniay m.in. go lenistwa. Nie zabrako take
szkoy i Gminna Biblioteka Publiczna.
nych i wyjazdu do kina. spotka z kultur i sztuk podczas
- Kadego roku staramy si przy- W Ostaszewie chwycono za ig kami o zimowej tematyce. tom przetrwa zim. wyjazdw do kina czy toruskiego
gotowa dla uczniw ciekawe pro- i nitk, wykonujc bawanki ze - W Turznie oprcz gier i zabaw Swoje zimowe spotkania mieli Teatru im. Wilama Horzycy.
pozycje spdzenia wolnego czasu skarpet. Nie obyo si rwnie bez wietlicowych w czwartek 2 lutego take mieszkacy Zakrzewka, kt- Do szk uczniowie z gminy y-
w gminie - mwi Monika Wiche- wasnorcznego stworzenia biute- modzie bawia si podczas kar- rzy podczas zaj wietlicowych
rii i pachncych mydeek. Jeszcze nawaowego balu - dodaje Monika mogli stworzy ozdoby zimowe czy somice powrc 13 lutego. Kolejna,
rek, p.o. kierownika Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w ysomicach. dzisiaj (10 lutego) uczestnicy zaj Wicherek. - Tam te odby si kon- przedmioty z masy ceramicznej. dusza przerwa czeka na nich ju
- W ysomickiej filii zorganizowa- przenios si do skutej lodem kra- kurs na najciekawszy strj i mask. Cho zimowa aura nie dopisaa, w czwartek 13 kwietnia, kiedy roz-
limy zajcia ruchowe, wiatowy iny, aby wzi udzia w zabawach Tydzie pniej wsplnie zorgani- dzieci doskonale bawiy si take poczn przygotowania do Wielka-
dzie pizzy i czytanie na dywanie. i amigwkach zwizanych z ksi- zowalimy akcj Pom zwierz- na wieym powietrzu. Gone czy- nocy.
Poza Toru . 10 lutego 2017
luty 2017

Zima im niestraszna
Na zimowe utrzymanie drg w gminie pracuje 11 specjalistycznych urzdze
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk
Kadej zimy w gminie ysomi-
ce Zakad Usug Komunalnych
utrzymuje ponad 170 km drg.
Od listopada do marca Akcja
zima jest priorytetowym zada-
niem drogowcw.

- Tylko w styczniu koszty od-


nieania drg w gminie ysomice
to 28 tys. z - wylicza Janusz Cza-
plewski, kierownik Zakadu Usug
Komunalnych w Gostkowie. - Pod-
czas tegorocznej zimy najwik-
szym problemem zarwno dla nas,
jak i pieszych oraz kierowcw jest
oblodzenie. Walczymy z nim, po-
sypujc drogi i chodniki gminne
piaskiem przesiewanym, czyli tzw.
czystym, bez kamieni i innych nie-
podanych dodatkw.
W ysomickim ZUK-u nie sto- Zakad Usug Komunalnych kadego dnia dba o stan drg w regionie.
suje si soli. Jak zaznacza kierow-
nik, jest to dziaanie celowe, aby Drg Powiatowych i Wojewdz- piecznych, oblodzonych miejscach, prac nastpuje w cigu jednej go- O stan drg w gminie dba sze-
nie tylko nie niszczy infrastruktu- kich. czy proszc o piasek, aby we wa- dziny od zaistnienia opadu nie- ciu operatorw sprztu mecha-
ry drogowej, ale te przydronych - Wikszo dziaa lokalnych snym zakresie posypa chociaby gu, nawiewania niegu, marzncej nicznego oraz cztery osoby wyko-
bram. rodek ten nie zniszczy tak- podejmowanych jest wsplnie drog do kocioa. Przy obecnym mawki i dotyczy to drg skomuni- nujce roboty publiczne.


e butw pieszych i karoserii stanie pogodowym kowanych z drogami powiatowymi Akcja zima nie obejmuje jedy-
pojazdw. nasze zimowe wy- i wojewdzkimi, drg dojazdowych nie usuwania skutkw warunkw
O bezpieczestwo kierow- jazdy nie s spraw do obiektw uytecznoci publicz- zimowych odnieania, usuwania
cw i mieszkacw gminy piln. Gwnie pra- nej, w tym w szczeglnoci szk, oblodze itd., ale jest to komplek-
pracownicy Zakadu dbaj cujemy noc, aby przedszkoli i orodkw zdrowia - sowa usuga oczyszczania gminy.
kadego dnia. Wykorzystujc rana mieszkacy wylicza kierownik ZUK-u. - W II
jedenacie specjalistycznych Wikszo dziaa lokalnych podej- od mogli bezpiecznie standardzie rozpoczcie prac na-
***
pojazdw, kontroluj stan 170 mowanych jest wsplnie z sotysami. Bar- porusza si po dro- stpuje w cigu czterech godzin Zakad Usug Komunalnych pod
km drg gminnych, w tym 50 gach i chodnikach od zaistnienia okrelonego zjawi- koniec 2016 roku zosta przekszta-
km z nawierzchni bitumicz- dzo czsto sami do nas dzwoni, informujc gminy. ska pogodowego i obejmuje drogi, cony z Gminnego Zakadu Komu-
n. Ponadto w zakresie zimo- o niebezpiecznych, oblodzonych miejscach, Drogi i chodniki ulice wzdu skupionej zabudowy nalnego z/s w Gostkowie. Przed-
wych dziaa utrzymywane gminne podzielone mieszkaniowej wraz z chodnika- sibiorstwo wstpio we wszystkie
jest 75 km chodnikw oraz czy proszc o piasek, aby we wasnym zakre- zostay na trzy stan- mi, przystankami komunikacji prawa i obowizki zwizane z dzia-
ponad 30 km cieek pieszo- sie posypa chociaby drog do kocioa. dardy utrzymania. publicznej, parkingami, placami alnoci zlikwidowanego samo-
-rowerowych. Rni si one szyb- publicznymi. III standard obejmuje rzdowego zakadu budetowego,
Zakad Usug Komunal- koci rozpoczcia drogi pozostae i cieki rowerowe. w tym rwnie we wszystkie prawa
nych Akcj zima koordynuje we z sotysami - zaznacza Janusz Cza- dziaa zwizanych z udronia- Rozpoczcie prac nastpuje po za- i obowizki wynikajce z umw
wsppracy z Urzdem Gminy y- plewski. - Bardzo czsto sami do niem ich przejezdnoci. koczeniu prac na obiektach okre- zawartych przez przedmiotowy sa-
somice, sotysami oraz Zarzdem nas dzwoni, informujc o niebez- - W I standardzie rozpoczcie lonych w standardach I i II. morzdowy zakad budetowy.

Zagrali dla Bartka Rozlicz si w gminie


i wygraj
Ponad 8 tys. z zebrano na reha-
bilitacj pitnastoletniego Bart-
ka, pikarza gminnej amatorskiej
druyny Bad Boys, mieszkaca Telewizor, tablet czy laptop kacw - drogi, szkoy, cieki
gminy ysomice, podczas Chary- ju wkrtce mog trafi w rce rowerowe czy na rozwj sportu
tatywnego Turnieju Piki Nonej mieszkacw regionu. w regionie.
Gramy dla Bartka. Chopak kil- Kady, kto zoy formularz
ka tygodni temu uleg powane- - Kampania skierowana jest konkursowy wraz z propozycj
mu wypadkowi i potrzebuje rod- do osb, ktre mieszkaj i yj hasa promujcego gmin yso-
kw finansowych, aby wrci do w gminie ysomice, a rozliczaj mice, bdzie mg wzi udzia
normalnego funkcjonowania. PIT poza jej granicami - tuma- w konkursie. Przy odrobinie
W turnieju zorganizowanym czy wjt Piotr Kowal. szczcia wygra bdzie mona
29 stycznia w Zespole Szk nr 1 W oficjalnym komunikacie telewizor, tablet, a nawet lapto-
w ysomicach udzia wzio dwa- zamieszczonym na stronie gmi- pa. W losowaniu mog wzi
dziecia druyn podzielonych na ny urzdnicy podpowiadaj, udzia zarwno osoby, ktre
cztery grupy. Po rywalizacji mi- e wcale nie trzeba by zamel- chc w gminie rozliczy si po
dzyzespoowej w pfinale spotka- dowanym w ysomicach, aby raz pierwszy, jak i te, ktre robi
y si cztery druyny - Pastwowa si tam rozliczy. W zeznaniu to od lat.
Stra Poarna - Elana Toru, ko- podatkowym wystarczy wpisa - Warto wsplnie pomyle,
czc mecz z wynikiem 2:1 oraz Yogi Ostaszewo, wieczc go wynikiem oraz cheerleaderkom z grupy ta- lokalny adres. aby z roku na rok w gminie,
Boys B - Jimmy' Steakhouse (1:0). 4:3. necznej Endorfina. - Zaley nam, aby jak najwi- w ktrej mieszkamy i z ktr
W meczu o trzecie miejsce zwyci- - Chcielibymy podzikowa Pomysodawcami turnieju byli
y team Elany Toru. W wielkim wszystkim uczestnikom zdrowej, ukasz Winiewski oraz Pawe Ku- cej osb rozliczao si w naszej wiemy swoj przyszo, po-
finale Pastwowa Stra Poarna sportowej, ale przede wszystkim rach, dziki ktrym w organizacj gminie - zaznacza Emilia Zie- prawia jako ycia - dodaje
stana naprzeciwko sportowcw charytatywnej rywalizacji, zarwno zmaga zaangaowao si wiele liska, przewodniczca komisji Robert Kouchowski, przewod-
z Yogi Boys. Zoty medal zawis na druynom, jak i licznie zgroma- yczliwych osb, przede wszyst- budetu rady gminy ysomi- niczcy rady gminy ysomice.
piersiach pikarzy z pierwszej dru- dzonym kibicom - pisz na swojej kim Stowarzyszenie ysomickiej ce. - Dua cz tego podatku Dodatkowe informacje uzy-
yny, ktra pokonaa przeciwnikw oficjalnej stronie organizatorzy Modziey Krok w Przd oraz dochodowego wpywa pniej ska mona w Urzdzie Gminy
3:1. wydarzenia. - Uznanie naley si dyrekcja, nauczyciele i pracownicy do naszego budetu. Zebrane ysomice pod nr tel. (56) 678 32
Mecz pokazowy w turnieju dla take hokeistom TKH Nesta Mires Zespou Szk nr 1 w ysomicach. rodki przeznaczane s midzy 22 lub poprzez e-mail: pit@lyso-
Bartka zagrali TKH Nesta Mi- Toru, ulowcom Get Well Toru, innymi na inwestycje dla miesz- mice.pl.
res Toru przeciwko Mustangowi pikarzom Mustanga Ostaszewo (MC)
Poza Toru . 10 lutego 2017
10 MIASTO CHEMA

Protoplaci i kontynuatorzy
Chemyskie Towarzystwo Wiolarzy obchodzi 90-lecie istnienia
Piotr Lampkowski | fot. ukasz Piecyk
Dokadnie 90 lat temu powstao Wielu dziaaczy zostao zamordo- jest wnukiem Alfonsa Makowskie-
Chemyskie Towarzystwo Wio- wanych, a sprzt wiolarski oraz go - skarbnika przedwojennego
larzy. Rodowd wspczesnych dokumenty zniszczono bd skon- i powojennego Chemyskiego
chemyskich wiolarzy jest jed- fiskowano. Towarzystwa Wiolarskiego.
nak jeszcze dawniejszy i siga po- Przedwojenni dziaacze i trene- - Uczcimy nasze 90-lecie wy-
wstaego w 1910 roku Klubu Wio- rzy nadawali miejscowemu wio- dawnictwem ksikowym o ChTW,
larskiego Posejdon. larstwu ton rwnie po tym, jak odbdzie si te wystawa w Po-
skoczya si zawierucha II wojny wiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
Nic dziwnego, e od samych po- wiatowej. Nowe wadze kraju nie blicznej powicona jubileuszowi
cztkw sporty wodne rozwijay si patrzyy dobrze na prby samoor- mwi prezes Miosz Makowski.
w Chemy niezwykle dynamicz- ganizowania si obywateli, nawet Na razie nie ma planw, aby Miosz Makowski pokazuje archiwalne zdjcia ChTW.
nie. Sprzyjao temu gwnie poo- w ramach towarzystw sportowych. uczci jubileusz organizacj zawo-
enie miasta nad jeziorem idealnie Klub kontynuujcy tradycje Po- dw barier s koszty. Dopiero
nadajcym si do tego typu aktyw- sejdona nosi rne nazwy (Sparta, pod koniec roku planowane s Mi- midzynarodowych torach. tej trzydziestki trenujcych zawsze
noci. Posejdon radzi sobie na Spjnia) i ostatecznie zosta w- strzostwa Wojewdztwa na Ergo- Klub moe pochwali si zdo- uda si wyoni tych, ktrych nie
tyle dobrze, e w sezonie 1932/33 czony w struktury Koa Sportowe- metrze Wiolarskim. byciem 51 medali: 17 zotych, 15 potrzeba dodatkowo zachca do
zdoa sign po tytu mistrza go Zwizkowiec, ktre pniej - Moe uda si zorganizo- srebrnych i 19 brzowych. Rocz- treningw. Nasi modzicy zaczy-
Polski. Mimo e klub nie funkcjo- zostao przemianowane na KS Le- wa Mistrzostwa Polski Juniorw nie szkoleniem objtych jest ok. naj wygrywa i zdobywa medale,
nuje od dawna, to szczytne trady- gia. Sponsorem sportowcw staa Modszych, ale to jeszcze bdziemy 30 dzieci, gwnie w kategoriach
wiekowych modzik, junior mod- wic ta praca u podstaw daje ju ja-
cje wiosowania na najwyszym si chemyska cukrownia. Mimo ustala z Polskim Zwizkiem do- kie efekty.
poziomie przejo powstae w 1927 tych zmian w klubie panowaa at- daje Miosz Makowski. szy i junior. Zajcia odbywaj si
roku Chemyskie Towarzystwo mosfera szacunku do starej szkoy Prezes mwi z przeksem, e gwnie w przystani wiolarskiej Sporym sukcesem ChTW jest
Wiolarzy. Lata 30. ubiegego stule- wiolarstwa, a przez to szacunku do najwikszym sukcesem klubu jest przy ulicy 3 Maja 14, 5-6 razy w ty- rwnie wsptworzenie klasy
cia to dynamiczny rozwj sportw samego sportu i rywali. Icie przed- to, e nadal jeszcze istnieje, ale na- godniu. W okresie przygotowa do sportw wodnych oraz pozyskanie
wiolarskich w miecie. W 1932 wojenn dyscyplin czu byo jesz- wet pobieny przegld osigni Mistrzostw Polski treningi odbywa- sporych rodkw z budetu obywa-
roku powstaa przysta w parku cze w latach 50. ChTW pokazuje, e jest si czym j si codziennie. Zajcia prowadz telskiego na remont siedziby klubu.
miejskim, a w 1936 roku prezesem W 1999 roku powoano do ycia chwali. instruktorzy wiolarstwa (2 osoby), - Pozosta cz potrzebnych
ChTW zosta Wiktor Barwicki Chemyskie Towarzystwo Wio- - Praktycznie od samego po- pomaga im dwch wolontariuszy. pienidzy bdziemy prbowali
posta nietuzinkowa, niezwykle larskie 1927, ktre oddzielio si cztku, czyli od 2000 roku, mamy Klub posiada 19 odzi z osprztem, zdoby, wysyajc wniosek do Mi-
zasuona dla chemyskiego i to- od KS Legia i nawizao nazw na koncie sporo sukcesw mwi 6 ergometrw wiolarskich, jedn
ruskiego wiolarstwa, mistrz Pol- do swojego poprzednika. Nowe dumnie prezes Makowski. Mamy motorwk. nisterstwa Sportu mwi prezes.
ski i medalista mistrzostw Europy towarzystwo czuje si sukcesorem sukcesy zarwno na arenie wo- - Staramy si odcign dzie- Dziki temu nasi zawodnicy zy-
oraz burmistrz Chemy. Ciki klubu utworzonego w latach 20. jewdzkiej, oglnopolskiej, jak ciaki od przesiadywania przed skaj lepsze warunki do trenowa-
okres dla chemyskiego wiolar- czy je rwnie osoba obecnego i wiatowej. Nasi wychowankowie komputerami i konsolami mwi nia, a klub ma szans na powrt do
stwa to czas okupacji hitlerowskiej. szefa Miosza Makowskiego, ktry godnie reprezentowali Polsk na prezes. atwo nie jest, ale spord dawnej wietnoci.

Zadanie rozdzielone
szkolenia sportowego dzieci i y na program Chema w ksice niarz Chema, kwota 24 tys. z;
modziey w zakresie karate ky- promocja miasta, kwota 8 tys. z; Kobiecy Klub Pikarski Chema
okushin i samoobrony oraz rywali- Midzyszkolny Klub Sporto- na chemysk pik kobiec, kwo-
zacji sportowej, kwota 6,5 tys. z; wy w Chemy na szkolenie dzieci ta 8 tys. z;
Miasto ogosio pod koniec ubie- poprawn kalkulacj kosztw. Z 19 Fundacja AMICUS na program i modziey, organizacj zawodw Chemyski Klub Sportowych
gego roku konkurs na wykonanie zoonych ofert zostao wybranych Aktywny senior, kwota 14 tys. z; i pokazw sportowych, kwota 18 Gier Karcianych AS PIK na turniej
zada publicznych dla organizacji 18, ktre zostan dofinansowane Okrg Polskiego Zwizku Wd- tys. z baki i tysica parami, kwota 3,5 tys.
pozarzdowych oraz podmiotw z budetu Gminy Miasta Chemy. karskiego w Toruniu Koo Miejskie Chemyskie Towarzystwo z;
prowadzcych dziaalno poyt- Dofinansowanie uzyskali: nr 8 w Chemy na wspzawod- Wiolarskie 1927 na szkolenie dzie- Uczniowski Klub Sportowy
ku publicznego. Specjalnie powo- Uczniowski Klub Sportowy nictwo sportowe dzieci i modziey ci i modziey poprzez prowadzenie Wkniarz Chema na szkolenie
ana komisja zaopiniowaa oferty Dwjka Chema na szkolenie mo- uzdolnionej wdkarsko, kwota 4 zaj przez stowarzyszenia kul- sportowe dzieci i modziey w 2017
na realizacj zada publicznych dziey uzdolnionej sportowo w za- tys. z; tury fizycznej w rnych dyscypli-
Wodne Ochotnicze Pogotowie nach sportowych, kwota 15 tys. z; roku, kwota 8 tys. z;
kresie kolarstwa, kwota 7 tys. z; Klub Sportowy Grom w Chem-
Komisja rozpatrzya 19 ofert Stowarzyszenie Muzyczne Ka- Ratunkowe Zarzd Rejonowy w To- Liga Ochrony Przyrody Zarzd
runiu na program bezpieczestwo Okrgu w Toruniu Oddzia LOP y na szkolenie dzieci i modziey
na realizacj zada publicznych. merton na wsporganizowanie
na wodach, kwota 4 tys. z; w Chemy na program Ochrona poprzez dyscyplin sportow
Wszystkie z nich byy poprawne miejskich imprez kulturalnych
pod wzgldem formalnym. Oce- o charakterze ponadlokalnym, Komenda Hufca ZHP Chema przyrody i rodowiska naturalnego boks, kwota 5,5 tys. z;
niajc je, komisja braa pod uwag kwota 9 tys. z; im. A. Depczyskiego na Festiwal nadrzdnym zadaniem spoecze- Stowarzyszenie Osb Niepe-
dowiadczenie oferenta w realizacji Klub Sportowy Legia Chema Piosenki Religijnej i Harcerskiej stwa, kwota 4 tys. z; nosprawnych Pomocna Do na
podobnych zada, proponowan na rozgrywki w 2017 roku, kwota wiato w ciemnoci wieci po- Klub Sportowo-Turystyczny program Rado niepenospraw-
jako wykonania, planowany po- 48 tys. z; czony z konkursem plastycznym Wkniarz Chema na organizo- nych nasz radoci, kwota 12 tys.
zarzdowy wkad rzeczowy i oso- Klub Sportw i Sztuk Walki Sa- Nasz Wicek, kwota 3 tys. z; wanie szkolenia sportowego dzieci z.
bowy (np. prac wolontariuszy), murai Spirit Dojo na organizowanie Towarzystwo Przyjaci Chem- i modziey przez KST Wk- (PL)
REKLAMA

Poza Toru . 10 lutego 2017


MIASTO CHEMA 11

Musimy by
sprawniejsi
O planach inwestycyjnych miasta Chema na nowy
rok, a take echach wielkiej polityki w naszym zaktku
rozmawiamy z burmistrzem Jerzym Czerwiskim
Piotr Lampkowski | fot. ukasz Piecyk

Jak bdzie si zmienia Chema wysuone i wymaga zmiany. Jeli


w 2017 roku? uda nam si pozyska dodatkowe
Zmiany nastpiy ju w poprzed- rodki z Ministerstwa Sportu, nie-
niej perspektywie unijnej. Udao si wykluczone, e ta szacowana na ok.
zrealizowa inwestycje na tzw. po- 1,5 mln z inwestycja bdzie moga
udniowej pierzei miasta: remont by ukoczona jeszcze w tym roku.
ulicy Tumskiej, nowy pomost na je- inwestycj z Ministerstwa Sportu. sieci kanalizacyjnej na obszarze Zwizki zawodowe dobrze oceniaj
ziorze, zbudowalimy sie kanaliza- Miasto sporo inwestuje w infra- Co poza tym jeszcze? Osiedla Pensjonatowego, ulicy Ko- zmiany.
cyjn za prawie 12 mln z. Obecna struktur sportow. Mamy zaplanowane ponad 100 tys. ciuszki i Sikorskiego. Wszystko
perspektywa wyglda na bardziej Mamy dobre kluby, a to dyktuje po- z na sie wodocigow w miej- to za kwot 20 mln z. Jednak do- Jak pan zareagowa na informacje
skomplikowan, ale mamy ambicje trzeb inwestowania w nie i uwa- scach, gdzie miasto si rozrasta, kumentacj musimy mie przygo- o ewentualnym limicie dwch ka-
by wrd gmin wiodcych w wy- am, e to bardzo dobrze. Mimo powstaj nowe budynki i trzeba do- towan do 30 kwietnia tego roku. dencji wodarzy samorzdowych?
korzystaniu rodkw unijnych. e remonty siedzib Wkniarza cign do nich wod. Woda zosta- Prace bd trwa najpewniej w la- Nale do grupy samorzdowcw,
Pierwszym takim zadaniem, kt- i Chemyskiego Towarzystwa nie rwnie pocignita do dwch tach 2018-19. ktrzy podlegaliby temu zapisowi,
re ju jest w trakcie realizacji, ale Wiolarskiego 1927 pochodz ze ogrdkw dziakowych Postp ale uwaam, e nie powinno ogra-
zostao chwilowo zastopowane ze rodkw budetowych, to same i Magnolia. Zamierzamy zamon- Jak gmina jest przygotowana na re- nicza si tego tylko do samorz-
wzgldu na zim, jest dugo wy- kluby swoj prac zapewniy sobie towa owietlenie na Osiedlu Pen- form edukacji? dw, ale rozcign na wszystkie
czekiwana budowa na nowo ulic ich pozyskanie. Dziki temu udaje sjonatowym oraz przygotowa si To zadanie gwnie dla dyrektorw organy wybieralne w pastwie.
i chodnikw na Osiedlu Pisarskim. si aktywizowa modzie, odci- do adaptacji Szkoy Podstawowej szk i oni maj najwicej do zrobie- Osobicie czuj si dotknity opi-
Powstaj one gwnie tam, gdzie ga ich od siedzenia przed kom- nr 3 na przedszkole. W ramach nia w tej materii, cho my te w tym ni, e samorzdowcy ze staem
wczeniej ju zostaa wymieniona puterami. Haso sport to zdrowie ZIT-u chcemy przeprowadzi mo- uczestniczymy. Na dzie dzisiejszy tworz patologie. Jeli kto widzi
kanalizacja. Na tym terenie powsta- nie jest wcale wywiechtane. Dziki dernizacj naszej zabytkowej wie- mog powiedzie, e dwa priory- patologie w samorzdach, to od
j te nowe nitki kanalizacji. Kolej- rodkom z budetu obywatelskie- y cinie. Rwnie w tym roku tety, jakie przyjlimy, czyli dobro tego s odpowiednie organy, aby
ne inwestycje s mocno zwizane go i Ministerstwa Sportu siedziba chcemy wej z remontami ulic ucznia i ochrona miejsc pracy, zo- na to reagowa. Ludzie wypowia-
ze sportem i klubami dziaajcymi klubu Wkniarz za blisko 500 tys. i chodnikw do centrum, na ulic stay spenione. Poukadalimy to daj si w wyborach co cztery lata
w naszym miecie. Na przeomie z powinna by gotowa na otwar- Skargi, Jana i Hallera bdzie to tak, e nie bdzie to powodowa i ta weryfikacja na poziomie gminy
2017 i 2018 roku na stadionie pi- cie sezonu. Z drugiej strony mamy kosztowao ok. 600-700 tys. z. To blu gowy. Jeeli cz nauczycie- czy miasta to zupenie co innego
karskim powstanie obiekt zaplecza modernizacj przystani Chemy- bardzo ambitny plan, ale myl, e li skorzysta z przywilejw emery- ni wybory krajowe. Musimy by
socjalnego z pomieszczeniami szat- skiego Towarzystwa Wiolarskiego ma szans powodzenia. talnych, to mona powiedzie, e sprawniejsi, lepsi, bo wyborcy le-
niowo-sanitarnymi. To, co mamy 1927. Sam klub bdzie te stara si W 2018 roku czeka nas spore wy- problem zwolnie nauczycieli b- piej nas znaj i szybciej zweryfikuj
tam teraz, niestety jest ju mocno pozyska dodatkowe rodki na t zwanie budowa oraz wymiana dzie istnia w niewielkim stopniu. przy urnach.
REKLAMA

Poza Toru . 10 lutego 2017


12 LUBICZ

yj z wyrokiem
mierci

Do samolotu CSS-13 wsiada, majc 16 lat. Wtedy


te pierwszy raz skoczya ze spadochronem PD-47
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk

Skadajc drugiej osobie spado- - Jestem maym pyem na tej lot- nosi dokumenty - spadochronowe Majc licencj pilota i skoczka, lotowi Edwardowi Sosnowskiemu,
chron, bierzesz na siebie odpo- niczej drodze - deklaruje. - Chodzi licencje z ksikami skokw i lotw w 1968 roku rozpocza szkole- poznaam sztuk latania na tym sa-
wiedzialno za jego ycie. Lot- o to, aby nie zgina pami o mo- z ocenami oraz samolotow ksik nia szybowcowe, po ktrych, pod molocie. Kiedy w 1974 roku samo-
nictwo to nauka zaufania. Tam nie ich koleankach, ktre w pionier- lotw. okiem pilota Franciszka Rutkow- dzielnie wzniosam si nad ziemi,
ma miejsca na bdy. Przez wiele skich latach lotnictwa biy rekordy. - Na koncie mam sto dziewi skiego, uzyskaa uprawnienia do wiedziaam, e jest to jeden z naj-
lat w podniebnym yciu nie byo W padzierniku 1931 roku przele- oddanych skokw, ten ostatni samodzielnych lotw. Podniebn szczliwszych momentw w moim
take miejsca dla kobiet. O ich pa- ciay 3 tys. km samolotem podczas oddaam 26 kwietnia 1970 roku - pasj w 1970 roku zastopowaa Jo- yciu.
sji i odwadze wiedziao niewielu. I Rajdu Lotniczek Dookoa Polski. mwi. - Kilka miesicy wczeniej lancie Przybylak powana kontuzja Umiowany podniebny motor,
Dzi t pami kultywuje jedna Jedn z prekursorek toruskich -13 wrzenia 1969 roku - zostaam doznana po skoku, ju na ziemi. bo tak kiedy nazywano samoloty,
z nielicznych lotniczek w Polsce. lotniczek bya Jadwiga Makowska, pierwsz torusk spadochroniar- Silny podmuch wiatru wypeni zosta z dnia na dzie wycofany
wspzaoycielka w 1933 roku Koa k, ktra zdobya Zot Odznak niespodziewanie jeszcze niezgaszo- z uytku. CSS-13 na pycie lotniska
Siedzimy w maym przedpokoju zosta porbany na kawaki. Jolanta


na pitrze w Lubiczu Dolnym. Na Przybylak bya ostatni toruniank,
niebieskich cianach wisz antyra- ktra lataa nim nad Toruniem.
my ze zdjciami polskich lotniczek. - To by dla mnie wielki dramat
Obok regay z ksikami, dyplomy - mwi Jolanta Przybylak. - Z tych
i pamitki. Na stole przedwojenny szcztkw wygrzebaam i schowa-
egzemplarz Skrzydlatej Polski am wysokociomierz oraz orygi-
z 1934 roku. Wrd tego wszystkie- nalny drek sterowy od samolotu.
go ona - jedna z niewielu polskich Cho przygoda z nie- To jest dzi moj najwiksz pa-
lotniczek, ywa historia toruskie- mitk.
go nieba. bem si zakoczya, wspo- Pamitny dla toruskiej lotnicz-
Jolanta Przybylak w aeroklubie
znana jest bardziej jeszcze jako pan- mnienia wci yj. Jak za- ki jest take ostatni dzie podnieb-
nej przygody.
na - Jola Koodziejczak. Podniebny znacza Jolanta Przybylak, - W powietrzu doznaam nie-
wiat kilkunastoletniej dziewczynie docukrzenia - opisuje. - Byam na
pokaza dziadek - przedwojenny jest szczliwa, poniewa przelocie nad Lisimi Ktami, przy-
baloniarz, czonek I Toruskiego gotowujc si do zdobycia Zotej
Batalionu Balonowego, z ktrym miaa przy sobie prawdziwe Odznaki. Bdc na dolocie, na wy-
chodzia na spacery i pokazy lot- sokoci 1,2 tys. metrw, zaczam si
nicze na toruskie lotnisko. Majc lotnicze diamenty - ludzi, dziwnie czu i trz. Ocknam si
szesnacie lat, wstpia w szeregi na 700 metrach. Kiedy odzyskaam
Aeroklubu Pomorskiego, rozpoczy- ktrzy zawsze j wspierali wiadomo, zameldowaam przez
najc swoj wielk przygod. i dbali o jej bezpieczestwo. radio: prosz o ldowanie z prostej.
- Pierwszy skok ze spadochro- Modliam si, aby bezpiecznie wy-
nem odbyam 17 kwietnia w 1966 ldowa. Pniej ju nie przeszam
roku o godzinie 17.45 wspomina lotniczych bada. Jako sportowiec-
Jolanta Przybylak. - Przy prdkoci -lotnik dostaam wyrok mierci
100 kilometrw na godzin, bdc niezdolna do lotw i skokw. I do
na wysokoci 900 metrw nad zie- dzi yj w tej ciszy.
mi, musiaam wyj na skrzydo Cho przygoda z niebem si za-
samolotu CSS-13 i skoczy. Instruk- koczya, wspomnienia wci yj.
tor Przemysaw Pitkowski dopusz- Szybowcowego. Ona take staa si Spadochronow. Cho od pierw- n czasz i pocign j po murawie Jak zaznacza Jolanta Przybylak, jest
cza do skoku nowicjuszki dopiero jedn z pierwszych szybowcowych szego lotu mino ponad p wieku, lotniska. Lotniczce pky wizada szczliwa, poniewa miaa przy
wtedy, kiedy wia tzw. damski wiatr, instruktorek w Polsce i wspzao- ja wci czuj ten charakterystycz- i kotka w lewej nodze. sobie prawdziwe lotnicze diamen-
czyli znikomy - 1-5 m/s. ycielk Aeroklubu Pomorskiego ny zapach benzyny CSS-13 i warkot Dwuletnia przerwa w lotniczym ty - ludzi, ktrzy zawsze j wspierali
Cho na swoim koncie nasto- w 1935 roku. To tam nastoletnia samolotu. Majc dwadziecia lat, yciorysie nie odebraa jej marze. i dbali o jej bezpieczestwo. Miaa
letnia dziewczyna z Torunia miaa Jola realizowaa swoj mio do byam u progu kariery. Wtedy nie Cho nie wolno byo jej skaka, take swoje idolki, o ktrych dzi
wiele sukcesw, ju wtedy podzi- lotnictwa. O jej pasji wiedzieli tylko byo tak dobrego sprztu szkole- moga lata. Przesza specjalistycz- pisze w ksice, ich zdjcia wkleja
wiaa starsze koleanki lotniczki mama i dziadek. Ojciec dowiedzia niowego jak dzi. Wiksz wag ne badania i ponownie moga za- do albumw i przygotowuje wysta-
- pionierki. Dzi kultywuje ich pa- si w chwili, kiedy miaa za sob ju jednak przykadao si do dokad- si za sterami szybowca. wy o lotniczkach na kolejne zloty,
mi i, jak zaznacza, woli mwi dziesi skokw. noci i zaufania. Skadajc komu - Moim marzeniem byo samo- zwane Aerosabatami. Odkrywa hi-
o kobietach, ktre zasuguj na Przede mn na stole lotniczka spadochron, bierzesz na siebie od- dzielne latanie na CSS-13 - wspo- stori tak, by ju nigdy nie zagina
wiksz chwa. rozkada ksiki. Po chwili przy- powiedzialno za ycie lotnika. mina. - Dziki instruktorowi, pi- w niebieskich przestworzach.
Poza Toru . 10 lutego 2017
LUBICZ 13

Jestemy bezpieczn gmin


Wolne rodki z ubiegego roku zasiliy gwnie tegoroczne inwestycje drogowe
Micha Ciechowski | fot. Tomasz Lisewski
Siedem ulic w Lubiczu Dolnym, a w cigu roku finansuje lub wsp-
trzy w Zotorii, dwie w Krobi, po finansuje okoo stu imprez publicz-
jednej w Rogowie i Mycu Dru- nych.
gim - gmina Lubicz w tym roku - W tym roku w wietlicach
duy nacisk kadzie na bezpie- wiejskich chcielibymy zorganizo-
czestwo kierowcw i pieszych. - wa cykl warsztatw i spotka dla
Jestemy gmin otwart na miesz- kreatywnych mieszkanek gminy
kacw i ich potrzeby - zaznacza - zaznacza Hanna Anzel. - Skiero-
Hanna Anzel, przewodniczca wane byyby one do pa w wieku
rady gminy Lubicz, wyliczajc ko-
lejne inwestycje. 25-45 lat, ktre chciayby si dzieli
i uczy wzajemnie swoich pasji.
Tegoroczny budet gminy Z planowanych inwestycji
uchwalony zosta dzie przed ko- i dziaa zadowolony jest sam wo-
cem roku. Podczas ostatniej sesji darz gminy, ktry zapowiada take
rady gminy, ktra odbya si 27 zmiany w zakresie cieek pieszo-
stycznia, wprowadzono zmiany, -rowerowych i termomodernizacji
ktre pozwoliy na zwikszenie wy- obiektw publicznych.
datkw o wolne rodki z roku 2016 W tym roku wystartujemy
z prawie 82 mln z do ponad 85 mln z inwestycjami, do ktrych przy-
z. gotowywalimy si od duszego
- Jestem zadowolona z tegorocz- czasu wyjania Marek Olszewski.
nego budetu, poniewa zostaa Rozpoczniemy kompleksow ter-
w nim uwzgldniona zdecydowa- momodernizacj budynkw uy-
na wikszo wnioskw z komisji tecznoci publicznej. W szerokim
wyjazdowych i zebra wiejskich zakresie bdziemy kontynuowa
mwi Hanna Anzel. W tym roku budow kanalizacji. Rozpocznie-
nowy wygld zyska kilkanacie my te dugo wyczekiwan budow
wanych drg w regionie - w tym Mieszkacy gminy Lubicz ju w tym roku bd podrowa po zmodernizowanych trasach.
przede wszystkim te zlokalizowa- cieki rowerowej z Lubicza Gr-
Na modernizacj gminnych przekae na edukacj dzieci i mo- ny Lubicz. - Nie pominlimy take nego do Zotorii. Przebudujemy ul.
ne w Lubiczu Dolnym: Akacjowa,
Topolowa, Liliowa, Konwaliowa, drg w budecie przeznaczono pra- dziey ok. 28 mln z, w tym 655 tys. bezporednich potrzeb mieszka- Mostow i Spdzielcz w Grboci-
Ogrodowa, Motocyklowa i Sosno- wie 3,7 mln z. Przetargi zostan z na dowz dzieci do szk. cw. Na tegoroczny budet soecki nie, a take rozpoczniemy przebu-
wa. Kada z nich otrzyma nowe ogoszone wczesn wiosn, a przed - Realizujc zadania z zakresu przeznaczylimy kwot 400 tys. z. dow centrum Lubicza Grnego.
owietlenie, co jest dla nas bardzo Wielkanoc powinny by napra- ekologii, w tym roku rada gminy Dotacje z gminy otrzymaj tak- Jak wida, wsplnie moemy zmie-
wan kwesti. wione trakty gruntowe. Najbardziej w budecie zagwarantowaa 117 e stowarzyszenia i kluby sportowe. ni nasz gmin w miejsce, w kt-
W planie prac znajduje si take znaczcym dla gminy wydatkiem tys. z na dofinansowania solarw Samorzd opaci rwnie instruk- rym bdziemy chcieli razem dzia-
budowa przepustu w Zotorii czy w tegorocznym budecie jest jed- i przydomowych oczyszczalni - za- torw prowadzcych w wietli- a, a przede wszystkim do ktrego
ulice w Krobi i Rogowie. nak owiata. W 2017 roku gmina znacza Marek Olszewski, wjt gmi- cach zajcia dla dzieci i dorosych, bdziemy chtnie wraca.

Czerwony rumak dla stray


Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk
wypadkw drogowych - zaznacza.
- Posiadamy take sprzt wodny,
gdy nasza jednostka przydzielona
zostaa do ratownictwa nawodne-
go. Teraz korzysta moemy z naj-
nowszego samochodu terenowego
Iveco. Wanie o taki nam chodzio.
Miejmy jednak nadziej, e jeszcze
dugo nie wyjedzie on z remizy na
sygnale.
Najnowszy nabytek jednostki
kosztowa 750 tys. z. Gmina Lubicz
dofinansowaa zakup kwot 450tys.
z.. Reszta to rodki Ministerstwa
Spraw Wewntrznych i Admini-
stracji, skierowane za porednic-
Oby jego syreny sycha byo w zbiornik na 3,5 tys. litrw wody. twem komend gwnej i wojewdz-
jak najrzadziej - mwi straa- Na akcj ganicz zabierze szeciu kiej Pastwowej Stray Poarnej.
cy Ochotniczej Stray Poarnej druhw - kierowc, dowdc i czte- W uroczystoci przekazania jed-
w Zotorii, prezentujc swj nowy rech straakw. nostce w Zotorii pojazdu uczest-
samochd ratowniczo-ganiczy Ochotnicza Stra Poarna w Zo- niczyli m.in. straacy, na czele
Iveco. Wz w rce druhw przeka- torii istnieje od 1926 roku. Obecnie z Jackiem Kaczmarkiem, zastpc
za 28 stycznia wjt gminy Lubicz w jej szeregach dziaa okoo pi- komendanta wojewdzkiego PSP
Marek Olszewski. Stary, zasuo- dziesiciu osb, w tym dziesi ko- i zastpc komendanta miejskiego
ny Star przeszed na emerytur po biet. Naczelnik jednostki, ktrym
blisko 40 latach. od lat jest Grzegorz Wilmanowicz, Sawomirem Kamiskim. Kluczyki
nie kryje zadowolenia z funkcjono- do samochodu przekaza na rce
To pierwszy nowy fabrycznie wania remizy. kierowcy Tomasza Hasiuka oraz
wz ratowniczo-ganiczy w ponad - Na wyposaeniu stray mamy naczelnika Grzegorza Wilmanowi-
90-letniej historii jednostki mwi samochd ganiczy z moduem ra- cza wjt gminy Marek Olszewski.
Maria Baszczyk, prezes OSP Zo- towniczym, przeznaczony przede - Oby dobrze wam suy - y-
toria. - Pojazd wyposaony jest wszystkim do wszelkiego typu czy wodarz gminy.
Poza Toru . 10 lutego 2017
14 GMINA CHEMA

Dziaaj dla gminy


nienie Marszaka) wyrnione ki i wiele ciekawych, tematycznych
w konkursie Najlepsza Inicjatywa spotka integracyjnych, jak Dzie
Spoeczna za realizacj Koncertu Kobiet w PRL czy Karnawaowy Bal
ze w. Walentym w tle. Przebieracw.
Klub Aktywnych Kobiet SZPIL- I jako ostatnia Fundacja Ma-
KI z Koczewic (nieformalna gru- xLife ze Skpego specjalizujca si
pa mieszkanek podejmujca cie- w szkoleniach z ratownictwa me-
Podczas ostatniej sesji rady gminy liderzy organizacji i spoecznicy z terenu gminy kawe inicjatywy dla mieszkacw
Koczewic i najbliszej okolicy)
dycznego.
- Dziki aktywnoci tych osb
zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi za realizacj projektu (Nie) Bez-
w naszej gminie buduje si kapita
pieczna Kobieta oraz organiza-
Piotr Lampkowski | fot. nadesane cje, ktre rwnie przystpiy do spoeczny podkrela wjt Jacek
wspomnianego konkursu. To m.in. Czarnecki. - Dzikujemy, dajecie
Koo Kobiet Aktywnych OD-NO- z siebie sto procent po to, by innym
Liderzy lokalnych spoecznoci wyrniony w konkursie Spo- na z wieloletnim dowiadczeniem yo si lepiej.
nominowani w ostatnich kon- ecznik Roku Powiatu Toruskiego w dziaalnoci na rzecz drugiego VA z Bielczyn, nieformalna gru-
pa mieszkanek z Bielczyn, ktrej Przybyli na sesj rady spoeczni-
kursach powiatu toruskiego 2016. czowieka, w dorobku ma najwy- cy szeroko opowiedzieli o zrealizo-
odebrali listy gratulacyjne z rk w ostatnich dwch latach udao si
Stowarzyszenie Homo Homini sze wyrnienia, jak Nagroda Pro wypromowa imprezy o charakte- wanych dziaaniach, a take przed-
wjta gminy Jacka Czarneckiego z Chemy - organizacja spoecz- Publico Bono, Nagroda i Wyr- stawili swoje plany na przyszo.
rze gminnym jak wito Truskaw-
i przewodniczcego rady gminy
Janusza Iwaskiego.

Ich zapa i powicenie moe


by przykadem dla mieszkacw
gminy, a ich inicjatywa czsto jest
dostrzegana daleko poza miejscem,
gdzie dziaaj. Gratulacje odebrali:
Danuta Powaszyska (od dzie-
cistwa zajmujca si pomoc in-
nym, lokalny samorzdowiec, od
15 lat przewodniczca miejscowego
KGW, organizatorka wielu lokal-
nych inicjatyw i spotka okoliczno-
ciowych z udziaem mieszkacw
Bielczyn i okolicy) laureatka kon-
kursu Spoecznik Roku Powiatu
Toruskiego 2016.
Zarzd Wiejskiego Stowarzy-
szenia Kulturalno-Owiatowego
Edukacja i Przyszo z Brch-
nwka (organizacja od 17 lat pro-
wadzi Ma Szko w Brchnwku,
zainicjowaa wiele przedsiwzi
dla mieszkacw o charakterze kul-
turalno-sportowo-edukacyjnym)

Dla kogo podkowy? Dzieci si nie nudz


Niestety aura nie daje nam szans na mae biae szalestwo, ale moemy skorzysta
z oferty kulturalnej przygotowanej przez jednostki gminy
Lokalne centra kultury pozwala-
j dzieciom i modziey z gminy
zapomnie o nudzie. Zamiast pa-
trze w niebo w oczekiwaniu na
nieg, mog czas ferii spdzi, ba-
wic si i uczc jednoczenie.

Podczas trwajcych ferii Cen-


trum Inicjatyw Kulturalnych Gmi-
ny Chema wraz z radn soectwa
Januszewo-Dwierzno Patrycj De-
jewsk oraz Koem Gospody Wiej-
skich z Dwierzna zorganizowali
Jacek Czarnecki, wjt gminy Chema wrcza Szlachetn Pod- pi dni atrakcji dla najmodszych
kow Leszkowi Pluciskiemu. mieszkacw Dwierzna i okolic.
W trakcie spotka dzieci mogy nek. Dodatkowo modzie wzia nych, maj do dyspozycji tzw. mae
wzi udzia w zabawach i konkur- udzia w warsztatach kulinarnych, kino, ale take to due odby si
18 lutego w restauracji U Bory- ka Pluciskiego jako prezesa zarz- sach, w ktrych do wygrania byy
ny odbdzie si uroczysta gala du Szpitala Powiatowego w Chem- podczas ktrych wsplnie przy- wyjazd do kina Cinema City do To-
cenne nagrody. Kady odwiedzajcy gotowywano naleniki, a dwa dni runia na film pt. Krlowa niegu 3:
III Wieczoru Przedsibiorcy y. wietlic mg nauczy si wyra-
w Gminie Chema. Wyrnienie Szlachetna Pod- pniej uwielbian przez wszyst- Ogie i ld. Przed nimi jeszcze bal
biania farb oraz przygotowania wa- przebieracw. Uczestnicy zorgani-
kowa nadawane jest w gminie kich pizz. Zwieczeniem zabawy
lentynkowej zdrapki. Nie zabrako
Tego dnia najbardziej zasueni Chema w kilku kategoriach: podczas ferii by wyjazd do Jump zowanego wypoczynku wzili rw-
seansu filmowego, podczas ktrego
przedsibiorcy z gminy Chema przedsibiorczo, rolnictwo i roz- dzieci mogy korzysta z ogromnej Areny w Toruniu, gdzie dzieci wraz nie udzia w wyjedzie do aquapar-
otrzymaj z rk wjta gminy Jacka wj obszarw wiejskich, sport i re- iloci popcornu i chipsw. Organi- z opiekunami mogy stawi czoa ku Olender w Wielkiej Nieszawce.
Czarneckiego statuetk Szlachet- kreacja, wsppraca z samorzdem zatorzy pamitali rwnie o bezpie- grawitacji, skaczc na trampolinach Wspomniane wyjazdy stay si
nej Podkowy symbolizujc do- gminy Chema, kultura, sztuka, czestwie w trakcie ferii, dlatego za- i ldujc w mikkich pikach. Kolej- moliwe dziki dotacji z budetu
brobyt i powodzenie, take w biz- ochrona dziedzictwa narodowego, inicjowali spotkanie ze stranikiem ni uczestnicy wycieczki odwiedzili obywatelskiego powiatu toruskie-
nesie. W tym roku wyrnionych promocja gminy, wzorowy pracow- gminnym Grzegorzem Stramkiem uwielbiany przez dzieci McDonalds, go w ramach projektu Zwiedzamy
jest a siedmiu przedsibiorcw. nik, dziaalno spoeczna i chary- oraz policjantami z komisariatu gdzie uzupenili brakujce kalorie. i odpoczywamy. Poznajemy nasz
Organizatorami spotkania bd tatywna, inicjatywa roku, aktywny w Chemy. Gocie jak zawsze ob- O aktywnym wypoczynku pod- okolic, ktrego inicjatorem jest
radny sejmiku wojewdztwa ku- obywatel, aktywna organizacja. darowali najmodszych prezentami czas ferii mog rwnie mwi miejscowa radna gminna Magorza-
jawsko-pomorskiego Leszek Plu- Wyrnienie to od 2012 roku nada- w postaci edukacyjnych ksiek oraz czytelnicy Filii Biblioteki Samo- ta Frk. Nad organizacj wypoczyn-
ciski i wjt gminy Chema Jacek je wjt gminy Chema. odblaskowych kamizelek i opasek. rzdowej w Guchowie. Miejsco- ku czuwa Filia Biblioteki Samorz-
Czarnecki. W poprzednim roku Dziki paniom z KGW dzieci mogy wa modzie i dzieci uczestnicz dowej w Guchowie.
wyrniono cztery firmy oraz Lesz- (PL) liczy na gorc herbat i poczstu- w zajciach czytelniczo-plastycz- (PL)
Poza Toru . 10 lutego 2017
UBIANKA 15

Nieoficjalne mistrzostwa Europy Czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej jubileuszowego turnieju


zaj gospodarz - UKS Baagany ubianka
Katarzyna Ochocka | fot. ukasz Piecyk

Szkoa Avangard Kalinwka wygraa tegoroczny turniej. Gospodarze take pokazali si ze znakomitej strony.

Gmina ubianka na kilka dni za- ne pozycje. Podczas finaw doping


owa potyczka bya bardzo wyrw- wa. Dalsze lokaty wywalczyli: UKS go, Mariana Klammera i Bernarda
mienia si w pole walki dla mio- by ogromny. Na trybunach zasia-
nana, dramatyczna i emocjonujca. Baagany ubianka, KS Warta Po- Kowalskiego. Na zakoczenie im-
nikw hokeja na trawie. Podczas dao mnstwo osb. Byo gwarno W czasie tego spotkania doszo do zna, SP 3 Toru, KKS Kolejarz Gli- prezy specjalne puchary otrzymay
XX Midzynarodowego Memo- kontuzji, ktra zakoczya si zej-
i gono. Druyna z Poznania przy- wice I, KKS Kolejarz Gliwice I, HC
riau im. Adama Filemonowicza jechaa nawet w bbnem. ciem z boiska jednego z zawodni- Kolosok Boryspol, Szkoa Olimpia druyny, ktre okazay si najlep-
zmierzyo si 18 druyn, wiele Do strefy medalowej dotarykw. Vinnica II, HCPK Korosten, Szkoa sze w specjalnym podsumowaniu
z nich przyjechao z zagranicy! trzy zespoy z zagranicy i UKS Ba-- W meczu o pierwsze miejsce Olimpia Vinnica I, HC Politechnik dwudziestu memoriaw: Baagany,


dugi czas by remis Korosten, UKS SP 26 Pozna, SP UKS SP 26 Pozna i Pomorzanin
3 lutego w gminie ubianka relacjonuje Patry- Warszewice, KS Pomorzanin I, KS
rozpocz si midzynarodo- cja Wiatr-Baejewska. Pomorzanin II, Drewlianka Koro- Toru.
wy turniej hokeja na trawie. - Dopiero na kocu, steski Rejon. - Mam nadziej, e to nie by
W zawodach wystpili gra- w ostatnich sekundach - Przez lata mwio si, e nasz ostatni turniej. Organizujemy go
cze z rocznika 2004 z Polski, turniej to takie nieoficjalne mi-
Ukrainy, Litwy i Sowacji. To ogromne przedsiwzicie zrze- pad rozstrzygajcy gol
na korzy modych la- strzostwa Polski w tej kategorii
ju 20 lat, wic szkoda by byo zry-
Przez dwa pierwsze dni odby- sza wiele osb nie tylko druyn, ale skarzy z Ukrainy. wiekowej stwierdzi wjt gminy wa z tradycj przyznaje Patrycja
way si mecze w grupach. Jak na tak duy tur- ubianka Jerzy Zajkaa. W tym Wiatr-Baejewska. - To ogromne
- Staramy si robi wszyst- i wsporganizatorw. Gdyby nie szko- niej oglny bilans kon- roku poowa druyn bya z innych przedsiwzicie zrzesza wiele osb
ko, by podczas trzydniowego y, sponsorzy i partnerzy, nic bymy nie tuzji nie jest zy tylko krajw, wic moe nadszed czas, nie tylko druyn, ale i wsp-
turnieju nikt si nie nudzi jeden zamany palec by mwi o nieoficjalnych mistrzo-
relacjonuje wiceprezes UKS zdziaali. u nogi. stwach Europy? W tym kontekcie organizatorw. Gdyby nie szkoy,
Baagany Patrycja Wiatr-Ba- Ostatecznie XX Mi- wynik uzyskany przez Baagany, sponsorzy i partnerzy, nic bymy
ejewska. - Dlatego jeli cz dzynarodowy Memoria ktre okazay si najlepsz polsk nie zdziaali, dlatego serdecznie
druyn rozgrywaa mecze w szkole agany. W pfinale druyna gospo- im. Adama Filemonowicza w hoke- druyn, niezmiernie nas cieszy. wszystkim dzikuj.
w Brchnowie, druga cz braa darzy minimalnie ulega Zuvedra ju na trawie wygraa Szkoa Avan- Memoria by okazj do uhono-
udzia w rzutach karnych w hali Tauras Wilno 4:5 (2:2), za w spo- gard Kalinwka. Drugie i trzecie rowania przez wjta osb, ktre od Organizatorem zmaga by UKS
w ubiance. W niedziel zostay tkaniu o trzecie miejsce przegraa miejsca zajli kolejno SZK Zuvedra 20 lat s zaangaowane w organi- Baagany ubianka przy wsparciu
rozegrane spotkania o poszczegl- z Rac Bratysawa 2:4 (1:3). Fina- Tauras Wilno i KPH Raca Bratysa- zacj imprezy: Romana Dubickie- gminy ubianka.

Robert Lewandowski na balu


W dorocznym balu karnawaowym w ubiance uczestniczyy nawet roczne pociechy
W ostatni weekend gmina u- Bano Show, ktry wcieli si w po-
bianka ttnia yciem. W szkoach sta Smoka elusia. Zapewni te
grano w hokeja, a w Centrum Kul- opraw muzyczn i chtnie pozo-
tury odbywa si bal karnawao- wa z dziemi do fotografii.
wy. Przybyy wrki, ksiniczki, Zabawa trwaa dwie godziny,
postacie z bajek i piraci. w trakcie ktrych dzieci wykazay
si nie lada kondycj. Baraszkoway
Tradycja organizowania balu i hasay bez przerw. Same urozma-
karnawaowego w Centrum Kultu- iciy sobie zabaw, tworzc tunel
ry w ubiance jest niezwykle duga z ustawionych pod cian stow.
i barwna. Z roku na rok wida, jak - Zauwayam, e wikszo
bardzo si zmienia, a waciwie po- maluchw ma niebywae poczucie
prawia frekwencja wrd dzieci. rytmu. Piosenki szybko wpaday
- Podczas tegorocznej zaba- im w ucho, dziki czemu z penym
wy zawayam, e gocimy coraz Smok elu w trakcie zabawy z dziemi. Maluchw nie trzeba byo namawia do zabawy. oddaniem uczestniczyy w tacach
modsze dzieci. To niezwykle cie- opisuje Marlena Giziska. - Mam
szy przyznaje kierowniczka CK Cho organizatorzy nie nama- policjanci, a nawet Robert Lewan- niekomfortowo, jeli nie zostanie nadziej, e dojrzewaj nam zdolni
Marlena Giziska. - Zawitay do wiaj uczestnikw na przebieranie dowski co prawda w nieco ni- docenione informuje Marlena artyci, ktrzy bd chtnie brali
nas nawet roczne maluchy, ktrym si, sala Centrum Kultury zapeni- szym wydaniu... Giziska. - Zapewnilimy malu- udzia w muzycznych atrakcjach
bawi si pomagaj mamy. Najstar- a si wieloma kolorowymi posta- - Nie organizujemy konkursu chom inne rozrywki. Animacje, organizowanych przez nasze Cen-
sza bawica si z nami pociecha ciami. Byy i wrki, i ksiniczki, na krlow i krla balu. Nie chce- gry i zabawy przeprowadza nasz trum, m.in. w wyjazdach do opery.
miaa 9 lat. i czarodziejki, a take spidermani, my, by ktre z dzieci poczuo si niezastpiony Bartosz Nowak, czyli (KO)
Poza Toru . 10 lutego 2017
16 ZAWIE WIELKA

Zanim zoysz wniosek Z przytupem dla


Na gminnej stronie internetowej wanie pojawi si regulamin naboru wnioskw
w ramach projektu Monta instalacji OZE na terenie gminy Zawie Wielka dzieciakw
Piotr Lampkowski | fot. archiwum W Grsku odby si ju XII Bal Charytatywny organi-
zowany przez dziaajce na terenie caej gminy Zawie
Wielka stowarzyszenie Razem dla Przyszoci

Czysto powietrza w naszym re- odebranie go i zasiedlenie przed brane bd rwnie kryteria spo-
gionie, podobnie jak i w caym 31 sierpnia 2017 roku - mwi Piotr eczne (przyznawane dodatki, nie- Karnawa jest dobr okazj, eby Przyszoci od wielu lat zajmuje
poczy dobre z poytecznym. si organizacj czasu wolnego dla
kraju, staa si ostatnio szeroko Grodzki z Urzdu Gminy Zawie penosprawno, rodziny zastp- Kady z nas lubi zabaw, a gdy najmodszych mieszkacw gmi-
dyskutowanym tematem. Inicja- Wielka. cze). przy tej okazji uda si wspomc ny Zawie Wielka. Odbywaj si
tywa, ktra ma skoni miesz- Rozpatrujcy wnioski wezm - Gmina przewiduje, e bdzie potrzebujcych, to mamy gwaran- rnego rodzaju warsztaty (m.in.
kacw gminy Zawie Wielka do pod uwag szereg kryteriw. Oce- w stanie dofinansowa 50 instala- cj podwjnej satysfakcji bale plastyczne) i pkolonie, na ktre
przestawienia si na bardziej eko- nie bd podlegay kwestie wyboru cji - pod warunkiem, e zostan jej charytatywne to chyba najprzy- dzieci przychodz do Domu Kul-
logiczne rda energii, idealnie samej instalacji. Najtasze i naj- przyznane rodki z Regionalnego jemniejszy sposb, eby wspomc tury w Grsku lub do szkoy pod-
wpasowuje si w ten czas. bardziej popularne kolektory so- Programu Operacyjnego tuma- szczytn ide. stawowej w Przysieku albo y-
neczne otrzymaj najnisze noty. czy Piotr Grodzki. nie. Nie brakowao te wyjazdw
Zgodnie z badaniami czystoci Ci, ktrzy zdecyduj si na monta Zakwalifikowani do projek- Dziaajce w gminie Zawie na kilkudniowe kolonie. Przez
powietrza za najwikszego truci- paneli fotowoltaicznych oraz pomp tu musz wyrazi zgod na ocen Wielka stowarzyszenie Razem kilkanacie lat dziaalnoci stowa-

[ ]
ciela uznano instalacje grzewcze ciepa, mog liczy na wiksz licz- techniczn instalacji przeprowa- dla Przyszoci ju po raz dwu- rzyszenia z jego oferty spdzania
na wgiel takie jakie najczciej b punktw. Wana jest te liczba dzon w ich domu przez specjaln nasty zorganizowao karnawaowy czasu wolnego skorzystao kilkuset
mona spotka zarwno w cen- gospodarstw domowych znajdu- firm koszt takiego przegldu to XII Bal Charytatywny. Tym razem uczestnikw.
trach miast, jak i na ich obrzeach jcych si w budynku im wicej, 50 z. Po podpisaniu umowy naley uzbierane pienidze jak zwykle - W czasie tegorocznych ferii
oraz osiedlach domkw jednoro- zapaci 1 tys. z przedpaty, a 30 dni zostan przeznaczone w caoci odbywaj si kolejne dwa turnusy

50
dzinnych we wszystkich gminach po zrealizowaniu inwestycji naley na wypoczynek zimowy i letni dla pkolonii, kady liczcy 38 uczest-
caej Polski. wpaci reszt wkadu wasnego. dzieci z terenu gminy. Impreza od nikw, a wic razem prawie osiem-
Potencjalni wnioskodawcy Wszystkie instalacje przez pierwsze kilku lat odbywa si w Domu Kul- dziesicioro dzieci z terenu gminy
mog zapozna si z warunkami pi lat maj status bezpatnie uy- tury w Grsku, wczeniej w Orod- Zawie Wielka. Ju planujemy
przystpienia do programu. Pro- czonych, nastpnie po tym okresie ku Doradztwa Rolniczego w Przy- kolejne w okresie letnim wylicza
dukcja energii bdzie obejmowa nawet tyle insta- przechodz na wasno wacicieli sieku. Uczestnicy zabawy wykupili prezes stowarzyszenia Renata Do-
budynki mieszkalne do 300 me- lub wieczystych uytkownikw nie- zaproszenia, przekazujc w ten spo- browolska.
trw kwadratowych wycznie na
lacji moe dofi- ruchomoci. sb fundusze na wypoczynek dla Razem dla Przyszoci pozy-
nansowa gmina dzieci. Bawio si kilkadziesit skujemy rwnie rodki na orga-
uytek wasny. Jeli wnioskodawca Wnioski bdzie mona ska- osb, do taca gra zesp Rad- nizacj czasu wolnego dla dzieci
prowadzi dziaalno gospodarcz da od 14 do 28 lutego 2017 roku muz, zastpujc w tym roku znan i modziey, skadajc wnioski
lub rolnicz, musi zamontowa w Urzdzie Gminy, pokj nr 11. dobrze uczestnikom poprzednich i projekty do urzdu gminy oraz
osobny licznik, rozdzielajc w ten tym lepiej. Liczy si rwnie kieru- O szczegy mona pyta pracow- edycji balu grup Latino. W trakcie starostwa powiatowego. Dodatko-
sposb wykorzystywanie wyprodu- nek nachylenia dachu (poudniowy nika gminy Piotra Grodzkiego lub przerw mona byo pokrzepi si we rodki przyznawane przez obie
kowanej energii na potrzeby domo- lub paski jest najkorzystniejszy) zasign informacji w pokoju nr pysznymi daniami przygotowany- instytucje pozwalaj na organizacj
we i prowadzonej dziaalnoci. oraz fakt bycia zameldowanym na 10, 11 i pod numerami telefonw mi i serwowanymi przez obsug dodatkowych zaj i wyjazdw.
- Wnioski mog skada rw- stae w gminie i odprowadzanie (56) 674 13 35, (56) 674 13 36, (56) restauracji Leniczanka. Zabawa, - Zadowolone miny dzieciakw
nie ci, ktrzy s na ostatnim eta- w niej podatku, a take dotychczas 674 13 41, (56) 678 09 13, wew. 35, jak to na porzdnym balu, trwaa s dla nas najlepsz zapat pod-
pie budowy domu na terenie gmi- posiadana instalacja. Pod uwag 36, 41 lub mailowo na adres ug@ do biaego rana. sumowuje prezes Dobrowolska.
ny. Warunkiem koniecznym jest zlawies.pl Stowarzyszenie Razem dla (PL)
REKLAMA

Poza Toru . 10 lutego 2017


WLK. NIESZAWKA i OBROWO 17

Karnawa rozpoczty Chemia na


szstk
Sezon karnawaowy w gminie Obrowo otworzy bal dla dzieci zorganizowany w kawczyskiej remizie
W finale konkursu przedmioto-
Piotr Lampkowski | fot. nadesane wego z chemii w Gimnazjum nr 4
Kokot. Nawet te dzieci, ktre nie we Wocawku 28 stycznia udzia
uczestniczyy aktywnie w adnych wzia Oliwia Gregorkiewicz z III
konkursie ani zabawie, nie wyszy klasy Gimnazjum nr 2 w Dobrze-
tego dnia z balu z pustymi rkoma. jewicach.
Na imprezie pojawi si specjalny
Uczennic do konkursu przy-
go w czerwonej czapce i mia ze
gotowywa Janusz Iwaski - na-
sob mnstwo prezentw. Cho-
uczyciel chemii, dyrektor Zespou
cia okres witeczny mamy ju
Szk Gimnazjum i LO w Dobrze-
za sob, to kady z uczestnikw jewicach. Wynik Oliwii jest fan-
otrzyma paczuszk ze sodkimi tastyczny, uzyskaa 39 punktw
przysmakami. Oprcz tego dzieci na 40 moliwych do zdobycia, co
i doroli mogli zje ciepy posiek. stanowi 97,5%. Dyrektor to bar-
Imprez zorganizowali wspl- dzo dowiadczony nauczyciel. Na
Organizatorzy zapewnili w trakcie balu muzyk na ywo. nie: Ochotnicza Stra Poarna koncie ma wiele sukcesw w pro-
w Kawczynie, rada gminy Obro- wadzeniu uczniw, ktrzy czuj
Wystpy teatralne, muzyka na dzo profesjonalnie i z duym za- dzeni gromkimi brawami przez wo, sotys wsi Kawczyn oraz rada chemi. W latach 2005-2017 przy-
ywo, konkursy, sodycze, Miko- angaowaniem. Najmodszym najmodsz publiczno. soecka. Swoim zaangaowaniem gotowa on dwudziestu laureatw
aj, prezenty tak powinien wy- widzom i towarzyszcym im ro- Nastpnie rozpocz si bal organizatorzy sprawili dzieciom i a omiu finalistw konkursw
glda kady bal karnawaowy. dzicom spektakl bardzo si podo- karnawaowy, a do taca przygry- wielk rado. Sowa wdzicz- przedmiotowych z chemii. Jego
ba, wywoujc ywioowe reakcje, wa muzyk Andrzej Gsicki. Dzie- noci organizatorw kierowane wychowankami jest te kolejnych
Dzieci mogy zobaczy Osiec- zwaszcza u najmodszej czci ci wybieray spord siebie Krlo- s rwnie w stron wjta gminy omiu laureatw konkursu wiedzy
k Grup Teatraln z Osieka nad publicznoci. Ich wystpy, mimo w i Krla Balu oraz chtnie bray Obrowo Andrzeja Wieczyskiego o samorzdzie terytorialnym.
Wis, kierowan przez Ewelin e to grupa amatorska, s zawsze udzia we wszystkich przygotowa- oraz sekretarz gminy Obrowo Mi- Za Oliwi podczas finau kciuki
Mytlewsk, w spektaklu pod tytu- bardzo starannie przygotowane, nych dla nich konkursach, grach rosawy Kosiskiej, ktrzy nigdy trzymali rwnie jej rodzice, ktrzy
em Zabawa w pic Krlewn. bez wzgldu na to, czy chodzi i zabawach. Dla kadego uczest- nie odmwili pomocy, s zawsze ogromnie emocjonowali si star-
Bya to zabawna opowie oparta o wystp z okazji Dnia Niepod- nika bya przewidziana nagroda. obecni na wszystkich spotkaniach, tem crki w konkursie. Serdecznie
na jednej z najpopularniejszych legoci, Dnia Kobiet, czy Dnia Zabaw prowadzia pochodzca a swoj yczliwoci i wsparciem gratulujemy.
bajek. Spektakl zagrany by bar- Matki. Wystpujcy zostali nagro- z Kawczyna nauczycielka Emilia zachcaj do dalszego dziaania. (PL)

Piernik, ferie i Kopernik


Przy dwikach muzyki redniowiecznej dzieci z gminy Wielka Nieszawka mogy pozna histori najsynniej-
Mali
balowali
szych polskich piernikw oraz sprbowa ozdobi dwa piernikowe serca W ostatni sobot sal widowi-
skow Orodka Kultury w Maej
Piotr Lampkowski | fot. autor Nieszawce wziy we wadanie
ksiniczki, piraci, onierze,
postacie z komiksw i caa zgra-
ja zwierzt oraz innych postaci,
ktre zgodnie bawiy si w rytm
muzyki.

Nie by to lokalny zlot osobli-


woci, a jedenasty ju Bal Karna-
waowy dla dzieci, ktrego orga-
nizatorem by wjt gminy Wielka
Nieszawka. Impreza jest cyklicznie
organizowana podczas zimowych
ferii.
Warto byo pj do wypoy-
czalni lub zrobi samodzielnie ory-
ginalny strj na zabaw, bo jedn
z konkurencji by wanie wybr
najciekawiej przebranego dziecka.
Oprcz tego, jak przystao na po-
W sali Orodka Kultury w Maej zgodnie kolorami lukru, tak aby kojarzony jest z Toruniem. Nawet zebrane i woone na kilka chwil do rzdny bal, wybrano take Krla
Nieszawce grupa blisko 40 dzie- kady wzr by jak najbardziej najmodsi uczestnicy bez proble- piekarnika, aby lukier mg stward- i Krlow Balu oraz najlepsze tan-
ci z niecierpliwoci oczekiwaa ozdobny. mu rozpoznali, e w drzwiach po- nie. cerki i tancerzy. Wszyscy biorcy
na moliwo ozdobienia swoich - Prbujcie wyciska lukier bez jawi si synny astronom urodzony - Wasze ciasteczka bd nada- udzia w konkursach zostali nagro-
piernikw. zjadania go zachcaa Piernikar- w tym miecie Mikoaj Kopernik. way si idealnie na prezent z okazji dzeni. Dzieci uzupeniay zasoby
ka Olga, ale ciekawo w dzieciach Wielki uczony zgromadzi dzie- energetyczne, pochaniajc due
Wszystkich przywitaa Pierni- zwyciaa. ci wok siebie i na przemian zada- nadchodzcych Walentynek pod- iloci akoci, nie stronic przy tym
karka Olga, ktra twierdzi, e jest Po tym jak wikszo zakoczy- wa pytania z astronomii (np. jak, suna dzieciom pomys Piernikar- od popijania ich rwnie sodkimi
prawie tak stara jak tradycja wy- a prac, Piernikarka opowiedziaa po kolei, nazywaj si wszystkie ka. napojami. Nikt jednak nie robi
rabiania piernikw w Toruniu. Po pokrtce histori sodkich wy- planety od Soca?), opowiada Kiedy ozdobione wypieki suszy- z tego powodu wyrzutw najmod-
krtkiej prezentacji posugiwania piekw pochodzcych z Torunia. ciekawostki o naszym Ukadzie y si i stygy, dzieci mogy jeszcze szym wszak okazja do tak hucz-
si minirkawem cukierniczym Dzieci dowiedziay si, e tradycja Sonecznym i histori swojego y- posucha o tym, z czego s zro- nej zabawy nie zdarza si co dzie.
i lukrem do ozdabiania sodkoci ta ma ju 700 lat, a te pierniki, kt- cia od narodzin w Toruniu a do bione pierniki oraz zobaczy i po- Nagrody oraz poczstunek na bal
dzieci zabray si do dekorowania re wanie przygotoway, maj te czasw wielkich odkry we From- wcha kardamon, cynamon, any, ufundowa wjt gminy Wielka
piernikowych serc. Na ciastkach funkcj ozdobn i dawniej stano- borku. Zapozna rwnie dzieci Nieszawka Kazimierz Kaczmarek,
pojawiy si wszelkie moliwe wzo- wiy podarunek dla goci, dlatego z kilkoma najbardziej znanymi ziarna kolendry i inne egzotyczne
a ca zabaw prowadzia instruk-
ry: obwdki, kropki, kreski, kka, nazywano je gocicami. legendami toruskimi i uczy pio- skadniki synnych piernikw. Na torka Alina Sobecka. W zabawie
a nawet mae umiechnite buki Kolejn niespodziank bya wi- senki o Toruniu. zakoczenie kady zabra swoje udzia wzio ponad 50 dzieci
i inne mae rysunki. Zabawy byo zyta nieoczekiwanego gocia, kt- W midzyczasie wszystkie pier- ozdobione wypieki, aby podarowa w wieku od 5 do 12 lat.
mnstwo, dzieci wymieniay si ry tak jak pierniki nieodcznie niki, ktre zrobiy dzieci, zostay je ukochanym osobom. (PL)
Poza Toru . 10 lutego 2017
18 CZERNIKOWO

Z ksik od Muzyczne
ferie
przedszkola Ferie w Szkole Muzycznej I Stop-
nia w Czernikowie to czas odpo-
czynku, ale te i wicze, bo kto
chce by dobrym muzykiem, ten
musi nieustannie si doskonali.
Pracowniczki Gminnej Biblioteki Publicznej w Czer-
nikowie postawiy na now jako w kontaktach z naj- Modzi uczniowie w pierwszym
tygodniu przerwy zimowej uczest-
modszymi czytelnikami niczyli w warsztatach muzycznych
prowadzonych przez mgr Monik
Piotr Lampkowski | fot. nadesane Dunajsk. W zajciach brali udzia
uczniowie Szkoy Muzycznej: Ali-
Nikomu nie trzeba przypomina, niony mwi dyrektorka Gminnej cja Dobrowolska, Zuzanna Worek,
jak wane dla rozwoju dziecicej Biblioteki Publicznej w Czerniko- Bibliotekarki chc zainteresowa dzieci lektur ju od najmod- Marcelina Janicka, Wojciech Ku-
wyobrani czy chocia sposobu wie Magdalena Seweryn. szych lat. bik - skrzypce, Aleksandra Bara-
wysawiania si jest czytanie. Bi- Co wtorek odbywaj si zajcia od tego odcign. si pomidzy pkami ni ich r- nowska, Kinga Dobrowolska - flet
blioteka w Czernikowie ma cie- oraz przedstawienia teatralne dla - Zorganizowaymy w czasie wienicy, ktrzy swoj przygod poprzeczny, Franciszek Kubik
kaw propozycj dla tych, ktrzy dzieci z klas 0. ferii warsztaty detektywistyczne z czytelnictwem dopiero zaczynaj. - waltornia, Beniamin Gobiew-
swoj przygod z ksik dopiero - Te dzieci rwnie nie czytaj dla grupy harcerzy ze szkoy pod- ski - ksylofon, Mikoaj Motkow-
- Mona zaprosi teatr lub ani- ski - kontrabas. Zesp pracowa
zaczn. jeszcze, ale coraz chtniej sigaj po stawowej pod nazw Po nitce do matora, ale na to potrzeba rodkw
ksiki, ktre my im potem czyta- kbka - mwi Magdalena Sewe- nad utworem pt. When You Wish
przyznaje dyrektorka. - Mamy Upon a Star z filmu Pinocchio.
Pomys jest prosty i polega my opowiada o akcji dyrektorka. ryn. - Dzieci musiay odgadn, kto t satysfakcj, e wszystko robimy W ramach relaksujcej przerwy od
na wcigniciu do zabawy dzie- Dziki wyremontowaniu jedne- by zodziejem i rozwizyway inne
ci z przedszkola, ktre wprawdzie same: przygotowujemy wystpy, grania po czterech dniach wicze,
go pomieszczenia biblioteki i wy- zagadki. kostiumy, prace plastyczne itd. Poza w pitek 3 lutego uczestnicy warsz-
same jeszcze nie czytaj, ale war- posaenia go w mikkie dywany Zajcia si podobay, ale jak tatw wraz z opiekunami wyjechali
to oswaja je z ksikami i takimi i pufy, dzieci chtnie si tam bawi tym najmodsi zupenie inaczej re-
przyznaje sama dyrektorka, byo na wycieczk do Torunia. Ucznio-
miejscami jak biblioteka. Im wi- i zaczynaj nawet namawia rodzi- to pojedyncze wydarzenie anga- aguj na nas, osoby, ktre znaj,
ni na obcego, gdzie zawsze jest wie nawet na wycieczce zdobywali
cej pozytywnych skojarze z tymi cw, aby odwiedzali placwk ra- ujce troch starsze dzieci. Mimo nowe informacje, zwiedzajc to-
dwoma rzeczami, tym lepiej. zem z nimi. to praca z ich modszymi kolegami problem, eby przeama pierwsz ruskie Myny Wiedzy, gdzie mogli
- Raz w tygodniu zapraszamy O ile najmodszych nie trzeba i koleankami zaczyna przynosi niemiao podczas zaproszenia zobaczy interesujce wystawy na-
do siebie dzieci z przedszkola pu- specjalnie namawia do zabawy, zamierzone efekty. Dzieci, ktre do wsplnej zabawy. ukowe oraz odwiedzili planetarium
blicznego na Bajkowe poranki o tyle ze starszymi trzeba si troch wczeniej przychodziy na zajcia Wszystkie spotkania z dziemi przy ulicy Franciszkaskiej, gdzie
oraz same jedzimy do przedszkola bardziej natrudzi. Dzieci w wieku do biblioteki, teraz, kiedy ju potra- s opisane i wraz ze zdjciami za- zobaczyli prezentacj pod nazw
prywatnego Soneczko, gdy jest szkolnym poznaj ju inne rozryw- fi czyta, o wiele chtniej wracaj mieszczone na stronie internetowej W poszukiwaniu ycia.
dalej pooone i dojazd jest utrud- ki takie jak gry wideo i ciej jest je po ksiki i o wiele pewniej czuj biblioteki na portalu Facebook. (PL)
REKLAMA

Poza Toru . 10 lutego 2017


SAMORZD 19

Pa, pa, samorzdzie


Jeli dwukadencyjno wjtw i burmistrzw bdzie liczona wstecz, wszyscy wo-
darze z powiatu toruskiego poegnaj si ze stanowiskami
Katarzyna Ochocka | fot. Adam Zakrzewski
Ograniczenie kadencyjnoci wj- przed wyborami. O szczegach
s wjtowie, ktrzy rzdz od 20 lat.
tw, burmistrzw i prezydentw Mog wypracowa sobie wwczas trudno na razie rozmawia. Jeli
oraz zmiany okrgw wyborczych pewne ukady, czego chcemy unik- chodzi o termin ich wprowadze-
- to ju niedugo moe czeka n, ale te czsto trac dystans, nia, chcielibymy, by obowizyway
samorzdy. Plany zmian w ordy- obiektywizm i wiee spojrzenie. od razu, ale na przykad w kwestii
nacji wyborczej zapowiedzia Ja- Dodaa, e przezroczyste urny dwukadencyjnoci dla osb peni-
rosaw Kaczyski, prezes Prawa ju obowizuj i wiele gmin zdy- cych funkcje jednoosobowe Trybu- By moe do wyborw samorzdowych pjdziemy wczeniej ni
i Sprawiedliwoci. o je zakupi. Wyborw za trzeba na Konstytucyjny musi najpierw jesieni 2018 roku.
pilnowa i tak je monitorowa, by orzec, czy jest to dopuszczalne.
lub burmistrza i jego dowiadcze- w ich posiadaniu. To nie jest zy po-


Szef partii rzdzcej planuje nikt nie mia wtpliwoci, e zosta- Jeli zapowiadana dwukaden-
wprowadzenie m.in. przezro- cyjno wejdzie w ycie nia zdobytego przez 8 lat. mys, bowiem przezroczyste urny
czystych urn i zasad dwch i dotyczya bdzie mi- Perspektywa zakoczenia ka- mog symbolizowa przejrzysto
(bd trzech) kadencji dla wo- nionych kadencji, aden dencji po 8 latach moe te znie- wyborw. Natomiast co do kamer,
darzy. Sporo kontrowersji budzi z dotychczasowych woda- chca problemem powrotu na to chyba nikt si nie zastanowi, ile
termin wejcia ich w ycie. S rzy z powiatu toruskiego rynek pracy i do porzuconej wcze- to bdzie kosztowao.
trzy wersje: wjtowie, burmi- Wprowadzenie zasady, e pra- nie bdzie mg startowa niej profesji.
- W wikszoci przypadkw
W sprawie zmian w ordynacji
strzowie, prezydenci, ktrzy ju w wyborach samorzdo- wyborczej zapytalimy take bur-
przepracowali dwie kadencje, wo dziaa wstecz jest zwyczajnie wych w 2018 roku. Wjt moe by tak, e w wyborach wy- mistrza Chemy Jerzego Czerwi-
nie bd mogli kandydowa. niestosowne. Z natury nie uywam gminy Lubicz i jedno- startuj ci, ktrzy nie maj na siebie skiego.
Kolejna wersja to liczenie ka- czenie przewodniczcy pomysu. Dobr zmian nie mona - Szerzej wypowiem si ww-
dencji od obecnej, a trzecia: ostrych sw, dlatego ten proceder Zwizku Gmin Wiejskich nazwa tego, e nieswoich zmie- czas, gdy pomys ten uzyska moc
wejcie w ycie nowelizacji od te okrelam dosy delikatnie. RP Marek Olszewski uwa- nia si na swoich- podsumowuje
prawn. Co na pewno mog stwier-
kolejnych wyborw. Mwi si a, e demokracja opiera si Marek Olszewski. - Dokonywanie
zmian i to bez okresu przejciowe- dzi: lex retro non agit prawo
rwnie o ich przyspieszeniu na wolnym wyborze. Nie nie dziaa wstecz i nie wyobraam
z jesieni na wiosn 2018 roku. O ko- y przeprowadzone w sposb rze- powinno si dyktowa wyborcom, go nie jest dobrym rozwizaniem.
mentarz poprosilimy Marzenn telny i legalny. co maj robi. A ju wprowadzenie zasady, e sobie, by ten przypadek stanowi
Drab, szefow struktur PiS w okr- - Prace komisji wyborczej po- - Ograniczenie kadencyjnoci na prawo dziaa wstecz jest zwyczajnie wyjtek - przyzna. - Aby by do-
gu torusko-wocawskim. winny by rejestrowane, a jej ob- poziomie samorzdowym wpynie niestosowne. Z natury nie uywam brym samorzdowcem, potrzeba
- Dwukadencyjno dla wjtw, rady transmitowane przez internet na pogorszenie jakoci zarzdzania. ostrych sw, dlatego ten proceder dowiadczenia i przygotowania
burmistrzw i prezydentw miast tak, by kady mg by wiadkiem Nie ma szkoy dla burmistrzw czy te okrelam dosy delikatnie. Co oraz duo czasu. Czy dwie kadencje
to jeden ze standardw demokracji liczenia gosw przyznaa. - Pra- wjtw. Wiedza przychodzi z cza- do przezroczystych urn, to dziwi wystarcz? No nie wiem... Ja jestem
i obowizuje prezydenta kraju wo i Sprawiedliwo o zmianie or- sem tumaczy. - Dwie kadencje to si, e jest to teraz ogaszane jako zdania, e o mnie i mojej pracy po-
tumaczy. - W niektrych gminach dynacji wyborczej mwio jeszcze niewykorzystanie potencjau wjta novum, skoro my ju jestemy winni decydowa wyborcy.

Poza Toru . 10 lutego 2017


20 REGION

Gmina tonie w mieciach Po nagonionej przez nas sprawie skadowiska mieci w Witowu,
mieszkacy zgaszaj nam koleje zamiecone miejsca
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk


Miejscowo Mazowsze i Wi- w. O sprawie
tow zlokalizowane w gminie pisalimy w gru-
Czernikowo dzieli zaledwie dzie- dniowym wyda-
si kilometrw. Dwie, z pozoru niu dwutygodni-
niemajce nic ze sob wsplnego ka "Poza Toru".
miejscowoci, walcz z podob- Pod koniec mie- Nie mamy niestety do dyspozycji
nym problemem - z zalegajcymi sica lokalna
mieciami. Tym razem trafilimy spoeczno roz- wikszej liczby kontenerw. (...) Przy
na cmentarz parafialny w Mazow- pocza zbirk regularnym wywoeniu odpadw, mieci
szu. podpisw doty-
czc usunicia do wiosny znikn.
Gry mieci zza granitowych z terenu soectwa
grobw wida przy pocie po pra- zalegajcej hady.
wej i lewej stronie cmentarza ju - Spotkalimy si pod koniec cje w sprawie.
z daleka. Oszronione wiece, kwia- roku w wietlicy wiejskiej, aby Do apelu o byskawiczne dziaa-
ty i znicze zasypay od miesicy omwi problem - informuje so- nia samorzdu odnis si Zdzisaw
nieoprniany kontener. Hada po tys Adam Malinowski. - Skado- Gawroski, wjt gminy Czerniko-
lewej stronie osigajca wysoko wanie mieci przez firm Bio-Plast wo.
ponad ptora metra rozciga si na terenie Obszaru Chronionego - Nas obowizuj jasno wyty-
na dugo kilkunastu grobw. Krajobrazu Niziny Ciechociskiej czone procedury i musimy si ich
Hady napieraj na groby na cmentarzu w Mazowszu.
trzyma - zaznacza. - Nad spraw
- mieci, ktre widzimy, le niesie za sob szereg zagroe na-
czuwa WIO, policja i prokuratura.
na terenie cmentarza do czerwca mszy wspomina o tym, e bdzie li- - oponuje. - Bliscy zmarych wci turalnych. Nakaz uprztnicia terenu z tych
- mwi anonimowo jedna z miesz- kwidowa zaniedbane groby, a sam jednak odpady dorzucaj, dlatego Mieszkacy s zrozpaczeni. mieci wyda take starosta toru-
kanek gminy Czernikowo. - Ska- robi to samo z cmentarzem - dodaje nie wida, aby cokolwiek ubywao. Boj si zagroenia czystoci wody ski. Kompetencje gminy s ograni-
dowane s na ziemi, bezporednio rozmwczyni. Co wicej, pobiera Nie mamy niestety do dyspozycji pitnej dla Czernikowa i okolic, czone. Monitorujemy ca sytuacj,
za grobami zmarych. Byy w lipcu, jednorazow opat za wywoenie wikszej liczby kontenerw. Opata a take plagi ju pojawiajcych si ale dziaamy w granicach danego
wrzeniu i listopadzie. S i dzi. To mieci po pogrzebie w wysokoci za sprztnicie grobu po pogrzebie szczurw. nam prawa. Nie oznacza to jednak,
jest oburzajce, e w Dzie Wszyst- 200 z. Interwencje telefoniczne obejmuje zutylizowanie cikich - Sprawy nie mona tak zosta- e czekamy, a sprawa si sama
kich witych modlilimy si przy podejmowaam w sprawie skado- i duych wiecw, zniczy i ze- wi - dodaje Tomasz Lewandowski, rozwie. Wsplnie z wadzami
mogile, na ktr napieraj mieci. wiska ju dwukrotnie, oczywicie schnitych kwiatw. Przy regular- inicjator zbirki podpisw. - Jako powiatu dymy do usunicia tych
Czy nie ponia to godnoci zmar- nie przyniosy one adnego rezul- nym wywoeniu odpadw, mieci mieszkacy domagamy si byska- odpadw z terenu gminy,
ych? tatu, gdy ksidz nie chcia ze mn do wiosny znikn. wicznych dziaa, przede wszyst- Skadowiska odpadw istniejce
Na cmentarzu zlokalizowanym rozmawia. Zadzwoniam przed Wczeniej problem by niezau- kim od samorzdu i starosty. Nie na terenie gminy Czernikowo bar-
w odlegoci 350 metrw od ko- witami Boego Narodzenia do waalny. mieci z caego cmentarza jest to tylko kwestia zatrzymania dzo szybko mog doprowadzi do
cioa jest kilkaset grobw i tylko Kurii Diecezjalnej we Wocawku. ldoway w wykopanym za potem zwoenia odpadw, ale cakowi- skaenia wd gruntowych. Wraz
dwa kontenery na odpady. Obok Bez reakcji. dole. tego ich usunicia. A mwi si, e z nadejciem wiosny rozmroo-
tego, po prawej stronie powsta- Rzecznik prasowy kurii ks. An- - Czy ksidz chciaby by po- jest tam nawet do tysica ton mie- na ziemia wchonie wszystko, co
a sortownia mieci - wydzielone drzej Niemira o oficjalnym zgo- chowany na tym wysypisku mieci? ci. Twardych dowodw jednak na do tej pory na niej zalega. My za
sznurkiem miejsca na wypalone szeniu sprawy nic nie wie. Chtnie - pyta alarmujca nas mieszkanka tak liczb nie ma. Jest podobno bezwiednie spoywa bdziemy jej
znicze, uschnite kwiaty i wiece. za w sprawie wypowiada si sam gminy. wiadek - waciciel spychokoparki zdrowe plony. Mieszkacy gminy
Wszystko to ronie na oczach ro- ksidz Zbigniew Kwiatkowski. Problem w gminie jest zoony. zakopujcej odpady w ziemi. Jeeli rozkadaj ju rce. I tylko cicho
dzin zmarych. - mieci na cmentarzu s, ale Od kilku miesicy z odpadami wal- zostanie odnaleziony przez organy marz, by podczas roztopw nie
- Ksidz proboszcz podczas sukcesywnie staramy si je usuwa cz rwnie mieszkacy wsi Wito- ledcze, moe mie wana informa- uton w mieciach.

Innowacje w szkoleniu
REKLAMA

Urzd Marszakowski w Toruniu inwestuje w edukacj


Zaawansowane kursy zawodo- sprzt szkolnych pracowni, udzia Regionalnego Programu Opera-
we, lekcje fachowego branowe- uczniw w kursach zawodowych, cyjnego Wojewdztwa Kujawsko-
go jzyka obcego, stae, studia kursy doskonalenia zawodowego -Pomorskiego.
i kursy dla pedagogw, stypen- oraz studia dla nauczycieli, a tak-
dia dla prymusw, interaktywna e granty naukowe i organizacj Edupolis, czyli nowoczesna eduka-
platforma edukacyjna w sieci - wizyt w innowacyjnych przedsi- cja w sieci
samorzd wojewdztwa kujaw- biorstwach. Kujawsko-Pomorska Platfor-
sko-pomorskiego ma si czym - Zaley nam, by kierunki ma Edukacyjna jest znakomitym
pochwali w dziedzinie owiaty i standardy ksztacenia zawodowe- rdem wiedzy dla pedagogw
i wychowania. go odpowiaday potrzebom rynku i uczniw, a take forum wymiany
pracy, by koczcy szkoy modzi treci edukacyjnych z ambicjami,
Szkoa Zawodowcw ludzie znali swj fach i wiedzieli, by sta si medium spoecznocio-
Szkoa Zawodowcw to czego oczekuj od nich praco- wym w sferze owiaty. Portal edu-
projekt, z ktrego skorzysta 700 dawcy. Jestem przekonany, e to polis.pl zawiera m.in. interaktywne interaktywnych treci. Nasz samo- otrzymao a 1724 uczniw. Urzd
uczniw i 24 nauczycieli do koca co proponujemy, bdzie dla nich materiay do nauczania przedmio- rzd docenio take Ministerstwo
wrzenia 2018 roku. Ma wesprze dobrym startem w ycie zawodo- tw w szkoach podstawowych. Marszakowski organizuje te kon-
szkoy ksztacce w zawodach we deklaruje marszaek Piotr - Samorzd wojewdztwa kon- Cyfryzacji mwi marszaek Piotr kursy edukacyjne: Wojewdzki
zgodnych ze specjalizacjami, na Cabecki. sekwentnie stawia na wykorzy- Cabecki. Konkurs Astronomiczny, Festiwal
ktre stawia samorzd. Chodzi W projekcie bdzie uczestni- stanie nowoczesnych technologii Z Kujawsko-Pomorskiej Plat- Gimnazjalnych Projektw Edu-
o zawody technika elektryka, me- czy cznie 17 szk z Torunia, w edukacji. Wyposaylimy szko- formy Edukacyjnej korzysta obec- kacyjnych oraz dwa konkursy dla
chatronika, mechanika pojazdw Wocawka, Grudzidza, wiecia, y w kilka tysicy zestaww tablic nie 670 szk. nauczycieli dotyczce wykorzy-
samochodowych, elektronika, te- Tucholi, Wbrzena i nina. Re- interaktywnych, przekazalimy stania nowoczesnych narzdzi dy-
leinformatyka, technika informa- alizowany we wsppracy z lokal- w rce uczniw i nauczycieli mo- Samorzd wojewdztwa wspie- daktycznych. Planowane s take
tyka, technika spedytora, technika nymi samorzdami oraz Kujaw- bilne pracownie do nauki przed- ra take uzdolnionych uczniw. inwestycje w infrastruktur piciu
logistyka i technika technologii sko-Pomorskim Stowarzyszeniem miotw przyrodniczych, urucho- W ramach programu stypendial- podlegych samorzdowi woje-
ywnoci. Projekt zakada m.in. Europa Kujaw i Pomorza projekt milimy take internetowy portal nego Prymus Pomorza i Kujaw wdztwa placwek za ponad 73
doposaenie w specjalistyczny bdzie sfinansowany w ramach z szerokim zestawem ciekawych w tym roku szkolnym wsparcie mln z.
Poza Toru . 10 lutego 2017
PROMOCJA 21

Zosta swoim szefem


W Studium Zdrowia Centrum Edukacji Dorosych trwa wanie nabr na kierunki technik masaysta i opiekun medyczny
Zajcia rozpoczn si ju w lutym. Kady lutego, CED gwarantuje bezpatne uczest-
z wyksztaceniem rednim moe bezpatnie nictwo w kursie ABC SAMOZATRUDNIE-
zdoby nowy zawd bd uzupeni swoje NIA. Opiekun medyczny czy technik masa-
kwalifikacje. Osoby, ktre chciayby zdo- ysta podobnie jak pielgniarka czy lekarz,
by dyplom opiekuna medycznego, a nie z powodzeniem dziaa moe bowiem jako
posiadaj redniego wyksztacenia, mog jednoosobowa firma. Potwierdzaj to staty-
skorzysta z moliwoci nauki na kwalifi- styki, wedug ktrych obecnie jednoosobow
kacyjnym kursie zawodowym. dziaalno gospodarcz prowadzi w Polsce
o okoo 30% osb wicej ni jeszcze 7 lat
- To wci zbyt mao rozpowszechniona temu.
forma ksztacenia - mwi Teresa Synik, dy- - Chcemy nauczy suchaczy, jak samo-
rektor Studium Zdrowia Centrum Edukacji dzielnie i bezstresowo prowadzi tak dzia-
Dorosych. - Nauka na kwalifikacyjnych kur- alno, wyjani, w jaki sposb rozliczy
sach zawodowych umoliwia uzupenienie koszty dziaalnoci, gdy siedzib firmy jest
posiadanej wiedzy, zdobycie cakiem nowego wasny dom lub mieszkanie, a do pracy wy-
zawodu, a nawet kilku zawodw. korzystuje si prywatny samochd. Dyplom,
Uczestnictwo w kursie pozwala take na ktrego uzyskanie koczy nauk w naszej
przygotowanie si w bardzo krtkim cza- szkole, jest uznawany na terenie caej Unii
sie do pracy na stanowisku, ktre wymaga Europejskiej, a to daje moliwo prowadze-
konkretnych umiejtnoci praktycznych. nia wspomnianej wyej dziaalnoci rwnie
Najwaniejszym atutem tej formy ksztace- za granic - dodaje Synik.
nia jest jednak jej dostpno i elastyczno. Ksztacenie w Centrum Edukacji Doro-
Uczestnikiem kursu moe zosta kada pe- sych jest dobrze zorganizowane, bezpatne
noletnia osoba, bez wzgldu na poziom wy- przez 3 dni w tygodniu, jednak plan zaj dy przyszoci - mwi Teresa Synik. - Fakt, oraz dostpne dla kadego. Do rozpoczcia
ksztacenia. Program kwalifikacyjnych kur- skonstruowany jest w sposb, ktry umo- e za blisko 30 lat seniorzy bd stanowili nauki ju w lutym wystarczy jedynie ch
sw zawodowych jest skonstruowany w taki liwia suchaczom pogodzenie nauki z prac jedn czwart spoeczestwa nie pozostawia zmiany swojego ycia na lepsze
sposb, aby w trakcie zdobywania kolejnych zawodow. W Studium Zdrowia Centrum wtpliwoci co do przyszego zapotrzebowa- i kontakt z pracownikiem, ktry przedsta-
kwalifikacji nie byo koniecznoci powrotu Edukacji Dorosych plan zaj znany jest su- nia na pracownikw w sektorze rehabilitacji wi ofert, odpowie na wszelkie pytania i roz-
na zajciach do treci opanowanych ju wcze- chaczom z gry na cay semestr. To bardzo i opieki. wieje wtpliwoci. Placwka mieci si przy
niej. To oszczdza czas uczestnikw, ktrzy wane w ksztaceniu osb dorosych, obci- W zwizku z coraz wiksz tendencj wspomnianej Szosie Chemiskiej 70 w To-
zazwyczaj s ludmi pracujcymi zawodowo, onych zobowizaniami zawodowymi i obo- pracodawcw do nawizywania wsppra- runiu, tel. (56) 659 66 86 lub e-mail: biuro@
posiadajcymi take obowizki rodzinne. wizkami rodzinnymi, aby mieli moliwo cy z pracownikiem, ktry prowadzi wasn ced.edu.pl.
Zajcia na kierunku opiekun medyczny, zagospodarowania wasnego czasu z wyprze- dziaalno gospodarcz, tym suchaczom,
zarwno w przypadku szkoy policealnej, jak dzeniem. ktrzy zdecyduj si podj u nas nauk od Materia przygotowany przez
i kwalifikacyjnego kursu zawodowego odby- Studium Zdrowia Centrum Edukacji Do- Centrum Edukacji Dorosych w Toruniu
waj si w trybie zaocznym - w weekendy, rosych cay czas stawia gwnie na kierunki
co dwa tygodnie. Nauka na kierunku tech- medyczne. Dlaczego? - Przede wszystkim je-
nika masaysty odbywa si w ramach szko- stemy przekonani o tym, e zawd technika
y policealnej i w trybie stacjonarnym, czyli masaysty i opiekuna medycznego to zawo-

Poza Toru . 10 lutego 2017


22 KULTURA

Koncert wrd kry i pingwinw


Dalej ni siga myl - piewa w jednej z piosenek, teraz tam popynie. Z Adamem Nowakiem, liderem zespou
Raz Dwa Trzy, o drodze na Antarktyk rozmawia Iwona Muszytowska-Rzeszotek z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw
Iwona Muszytowska-Rzeszotek | fot. archiwum zespou Raz Dwa Trzy
Propozycj takiego wyjazdu przyj- Strasznie duo pytek szklanych b- i trzewa ocena swoich moliwoci
muje si natychmiast, czy jednak dzie musia zabra ze sob. i umiejtnoci.
trzeba si zastanowi? I to jest nastpna trudno. Szklane
Byem zszokowany propozycj. pytki, aparaty, chemikalia, ktre na Mao artystycznie brzmi cay ten
Zadzwoni do mnie Pawe Drozd szczcie s na miejscu, bo aden projekt.
z radiowej Trjki i zapyta, czy wy- samolot nie zabraby nas z tym na Zgadza si. Bo cay sprzt musimy
brabym si na Antarktyk. Zamu- pokad. To wszystko zostao przez sami umie obsugiwa. Myl, e
rowao mnie, bo to jest rejon, do niego zorganizowane wczeniej. wiele naucz si na tym wyjedzie.
ktrego nie przewidywabym po- Ale musimy ze sob zabra sprzt
dry. Po kilku dniach zadzwoni pozwalajcy nam za pomoc GPS Kady z nas bdzie mia aparat fo-
do mnie pomysodawca wyprawy, nada koncert, ktry mam tam za- tograficzny. Bdziemy robi zdjcia
Bartosz Struyski. Po rozmowie gra. To tak naprawd bd kame- i ujcia do filmu, co w przestrzeni
z nim odpowied bya oczywista. ralne warunki. Wszystko ma by jachtu nie bdzie atwe. Mj wystp
To byo dwa lata temu. robione drog radiow. Usyszymy na otwartym powietrzu wymaga
to w Trjce 11 marca. Chcielibymy logistyki. Krzesa nie ma, wic za-
Bartosz Struyski, fotograf ekstre- trafi z pogod tego dnia. Do tego pewne bdzie rozkadane, rybackie
malny, spdzi tam w sumie pi lat. st mikserski, mikrofony i rosn krzeseko. Bezprzewodowy mi-
Daje to poczucie bezpieczestwa kilogramy. A mamy ich do dyspo- krofon trzeba na czym umieci,
i pewnoci, e wie, dlaczego was zycji 23 na kadego, do tego baga Adam Nowak (czwarty z lewej) to lider zespou Raz Dwa Trzy. musi mie swoj stacj nadawcz
tam zabiera. podrczny i ja mam gitar. i odbiorcz, ja musz mie odsuch,
To jest nakadanie trudnoci. kowymi zajciami musi znale si A jaka tam bdzie pogoda? cay dwik musi doj do dki,
W Polsce gdyby kto zaproponowa Podczas koncertu zabrzmi piosen- czas, aby usi z gitar, kompu- W Argentynie 34 stopnie, w Ushu- kto musi go realizowa na dce,
mi koncert w otwartej przestrzeni ka, ktr masz tam specjalnie na- kto musi czuwa, aby ten sygna
w temperaturze 5 stopni, to bym pisa. terem i co napisa. Nosz si te aia 10 stopni i przelotne opady.
z zamiarem napisania swojej opo- Bdziemy czeka na okienko. Zro- poszed w eter, no i na koniec kto
natychmiast odmwi. Tu sytuacja Mam napisa piosenk od momen- go musi w Polsce odebra.
bya inna. Kiedy pomylaem, e tu, jak wejd na jacht. I zrobiem wieci z tej podry. Na jachcie b- bimy zakupy na cztery tygodnie.
jest to ostatni rejon na Ziemi, do wszystko, aby nie napisa tej pio- dziemy zaogantami, ale bdziemy Okoo 15 lutego mamy w planie wy-
ktrego bym si wybra, a kto do senki wczeniej. Bo bardzo mnie te przygotowywa codzienn rela- pyn. Na miejscu temperatura jak No i jeszcze mona si pomodli
mnie dzwoni, abym tam pojecha, kusio. Ale na jachcie doba jest cj z tego wydarzenia. wiczylimy tutaj, od 0 do 5 stopni. W gbi ldu o pingwiny w tle.
to znaczy, e naley to zrobi. Bar- podzielona bardzo restrykcyjnie. to na Batyku. Okazao si, e aby nawet do -35. Jest taki przepis, e nie mona si
tosz wymyli sobie, e bdzie ro- Kady musi odby swoje cztery go- nada 10 minut relacji, trzeba si zblia do pingwina na odlego
bi zdjcia technik kolodionow dziny wachty. Musi co ugotowa, do tego przygotowywa przez kilka Ta wyprawa to moliwo przekra- mniejsz ni 5 metrw, ale cae
sprzed stu lat. Bdziemy wiadkami musi dba o porzdek, kady suy godzin. czania wasnych granic. szczcie pingwiny nie realizuj
czarw marw na Antarktyce. do czego. I midzy tymi obowiz- Raczej pokonywanie saboci prawa ludzkiego.

Poza Toru . 10 lutego 2017


SPORT 23

Zdrowo i sportowo Rakietki w ruch


W gminie Zawie Wielka pika nona doczekaa si
W Chemy klub Wkniarz kojarzy si ju nie tylko z kajakarstwem godnych konkurentw sportowych
Karol ebrowski | fot. ukasz Piecyk

Obchodzca w zeszym roku liga, ktra zakoczy si 12 marca.


pidziesiciolecie Wisa Hacom Zostanie wtedy rozegrany decydu-
Pdzewo cigle si rozwija. Klu- jcy turniej, w ktrym bdzie mo-
bowi wodarze staraj si zachci na uzyska podwjne punkty do
mieszkacw wsi i gminy do ak- kocowej klasyfikacji ligi.
tywnoci, proponujc uczestnic- - To ju dziewita edycja ligi
Z zaj chtnie korzystaj take kobiety. two w zawodach tenisa stoowego opowiada Andrzej Winiewski.
i badmintona. Pierwsze z nich cieszyy si bardzo
Jeeli zimowa oponka nie po- zamierzone efekty, musi przede w ktrym si spotykamy. Jedyne, duym zainteresowaniem. Grali-
O ile tenis stoowy przewija si my do pnych godzin nocnych.
zwala wam spokojnie patrze na wszystkim solidnie i regularnie co musi przynie ze sob nowy ju w bogatej historii Wisy, tak
siebie przed lustrem, a bieganie wiczy opowiada Tomasz Szwed, wiczcy, to odpowiedni strj do Obecnie nie jest a tak dobrze, ale
rozgrywek w badmintonie nigdy na cigle moemy liczy na obecno
przywouje raczej negatywne my- instruktor. Crossfit wietnie treningu. poziomie gminy nie byo. okoo dwudziestu osb. Gramy
li, to mamy dla was podpowied: wpywa na nasz tyzn fizyczn, Doroli, ktrzy chc sprbowa - Badminton jest pomysem w kategorii open, wic w zmaga-
recept znajdziecie w siedzibie ale take zdrowie i samopoczucie. swoich si w zajciach crossfit, po- naszego kolegi, wuefisty Tomka niach ma szans uczestniczy ka-
klubu Wkniarz Chema przy My dodatkowo wiczymy w bar- winni skontaktowa si z Toma- Tomkiewicza mwi Andrzej Wi- dy, niezalenie od wieku czy pci.
ulicy Bulwar 1000-lecia. dzo dobrej atmosferze, a przekona szem Szwedem bezporednio przez niewski, czonek zarzdu Wisy Najblisza okazja do tego ju
si moe o tym kady chtny, gdy telefon pod numerem 534 010 096 Hacom Pdzewo. Udao si ju
nam nawet zorganizowa pierwszy w niedziel 12 lutego. W Gminnym
Duej w bawen nie owija- pierwsze zajcia s przeprowadza- lub uda si do siedziby Wknia- Orodku Kultury i Sportu w Zejw-
turniej. Rywalizacja odbywaa si
my. Od marca zeszego roku tre- ne bezpatnie. rza Chema. W tym drugim wy- w grze podwjnej, a w wydarzeniu si Maej odbd si mistrzostwa
ner Wkniarza Chema Tomasz Na treningach pojawia si regu- padku warto zabra ze sob swoje uczestniczyy cztery pary. Mielimy gminne w tenisie stoowym w grze
Szwed organizuje zajcia z crossfi- larnie ju ponad pidziesit osb. pociechy, gdy w klubie cay czas mieszane odczucia co do frekwen- deblowej.
tu przeznaczone dla osb powyej S podzielone na dwie grupy, w za- trwa nabr dzieci w wieku 8-13 lat cji, jednak po zawodach pojawi - Planujemy rozpocz rywa-
osiemnastego roku ycia. Wszyst- lenoci od indywidualnych moli- do sekcji kajakowej. si odzew od innych zainteresowa- lizacj o godz. 11 przedstawia
kim, ktrzy nie znaj tego sowa, woci wiczcego. - Bdziemy dziaa jako profe- nych. W zwizku z tym planujemy plan zawodw Andrzej Winiew-
spieszymy z pomoc: jest to pro- - Jestem otwarty na nowych sjonalna akademia kajakowa za- ju organizacj kolejnego turnieju, ski. Podobnie jak w przypadku
ktry prawdopodobnie bdzie roz- ligi, do gry moe przystpi kady.
gram treningu siowego i kondy- wiczcych. Jeeli zajdzie taka po- powiada Tomasz Szwed. Mamy Wystarczy si pojawi na miejscu
cyjnego, ktry wpywa na rozwj trzeba, to utworz kolejn grup ju blisko czterdziestu nowych za- grywany w marcu. Wszystko posta-
ramy si w odpowiedni sposb na- pitnacie minut przed planowa-
naszych mini, a take znacznie mwi instruktor. Nasze treningi wodnikw. Czekamy na kolejnych. goni, aby kady mia moliwo nym rozpoczciem, mie partnera
przyczynia si do zgubienia zbd- odbywaj si przewanie w godzi- Wierz, e wrd nich bdzie wielu uczestniczenia w rywalizacji. deblowego i wyrazi ch do gry.
nych kilogramw. nach wieczornych, trzy razy w ty- przyszych reprezentantw Polski, Zdecydowanie bardziej zaawan- Dla najlepszych par zostan przy-
- Oczywicie nie ma tu adnych godniu. Cay sprzt potrzebny do ktrzy rozsawi Wkniarza na sowane s rozgrywki w tenisie sto- gotowane atrakcyjne nagrody.
cudw i kady, kto chce osign wicze znajduje si w miejscu, arenie krajowej i midzynarodowej. owym. Od poowy listopada trwa (K)

Po rekord wiata!
wyjtkowa zapowiada Krzysztof stpi na dystansie 1500 metrw. - Bieg na 800 metrw zarwno
Wolsztyski, dyrektor Copernicus - Meneder zawodniczki wysa kobiet, jak i mczyzn moe przy-
Cup i prezes Kujawsko-Pomor- do nas maila, w ktrym informuje, nie nam kolejne powody do ra-
skiego Zwizku Lekkiej Atletyki. e Genzebe bdzie chciaa podj doci mwi dyrektor Copernicus
Copernicus Cup zosta wczony w Arenie Toru prb bicia wa- Cup. Wrd pa wystpi Joanna
10 lutego w Arenie Toru odbdzie si trzeci midzy- do IAAF World Indoor Tour, czyli snego halowego rekordu wiata Jwik oraz Angelika Cichocka.
zimowego odpowiednika Diamen- twierdzi Krzysztof Wolsztyski. Obie nie tylko bd chciay stan
narodowy mityng lekkoatletyczny Copernicus Cup towej Ligi IAAF najbardziej pre- Traktujemy t deklaracj bardzo na najwyszym stopniu podium,
stiowego cyklu mityngw lekko- powanie i wierzymy, e aktualna ale sprbuj rwnie pobi rekord
Karol ebrowski | fot. ukasz Piecyk atletycznych. Daje to nam jeszcze wicemistrzyni olimpijska z Rio de Polski, do ktrego w zeszym sezo-
W grodzie Kopernika zjawi si wiksze szanse na cignicie do Janeiro swj najlepszy czas na hali nie brako niewiele. Bieg mczyzn
midzynarodowe i polskie gwiaz- Copernicus Cup wpisa si na Torunia najlepszych zawodnikw osignie wanie w Toruniu. to oczywicie rywalizacja midzy
dy krlowej sportu. Powiedzie stae w toruski kalendarz sporto- i zawodniczek z caego wiata. Arcyciekawie zapowiadaj si Adamem Kszczotem i Marcinem
jednak, e bd tylko obecni, to wy. Mityng, ktry zyska ju kra- Potwierdzeniem sw dyrekto- take zmagania z udziaem pol- Lewandowskim, czyli naszymi naj-
tak, jakby nie powiedzie nic. jow renom, zosta dostrzeony ra Wolsztyskiego jest deklaracja skich zawodnikw. Kibice zgroma- lepszymi redniodystansowcami,
Wszyscy zapowiadaj walk o naj- take na wiecie. Genzebe Dibaby etiopskiej bie- dzeni w Arenie Toru obejrz cz- ktrzy rwnie nie bd si oszcz-
wysze cele! - Nadchodzca edycja bdzie gaczki, ktra w naszym miecie wy- nie dwanacie konkurencji. dza. Nie zabraknie take Ewy Swo-
body, ktra w zeszym roku ustano-
wia halowy rekord wiata do lat 20
na 60 metrw.
Jak przekonuje dyrektor za-
wodw, na rezultaty zawodnikw
duy wpyw bdzie mie doping
zgromadzonej publicznoci. Kady,
kto chce by wiadkiem zapowia-
dajcych si niezwykle interesujco
zmaga, a nie ma jeszcze wejciw-
ki, musi si pospieszy.
- Bilety rozchodz si w byska-
wicznym tempie twierdzi Krzysz-
tof Wolsztyski. Nie jestem w sta-
nie okreli, czy i ile jeszcze biletw
zostanie do rozprowadzenia w dniu
zawodw.
Wicej informacji na temat
mityngu oraz dystrybucji biletw
znajduje si na stronie interneto-
wej: copernicuscup.pl.
Poza Toru . 10 lutego 2017