Vous êtes sur la page 1sur 7

TINGKATAN 5 PENDIDKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2017

SM SAINS MUZAFFAR SYAH, MELAKA

MINGGU TEMA / UNIT HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI


TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI

13 Unit 1 Pendidikan Sepanjang Pengetahuan Sivik Menghasilkan peta minda tentang konsep dan
Hayat untuk Menerangkan konsep Pendidikan Sepanjang Hayat ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat
Pembangunan Negara untuk pembangunan Negara Mengadakan sumbang saran langkah-langkah
1A Menghayati Konsep Menjelaskan ciri-ciri Pendidikan Sepanjang Hayat untuk memupuk pembelajaran sepanjang hayat
Pendidikan Sepanjang Menghuraikan kepentingan Pendidikan Sepanjang kemahiran pengurusan masa
Hayat Hayat untuk pembangunan Negara kemahiran berfikir
1B Penerapan Ciri-Ciri Kemahiran Sivik kemahiran membaca
Pendidikan Sepanjang Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan Negara kemahiran penggunaan ICT
Hayat di Malaysia Bertindak rasional dalam pelbagai situasi pembelajaran kendiri
1C Kepentingan Pendidikan Nilai Sivik Mengadakan forum bertajuk Kepentingan
Sepanjang Hayat di Menghargai kepentingan ilmu Pendidikan Sepanjang Hayat
Malaysia Mengumpul keratan akhbar/majalah/ bahan-
1D Pembelajaran Sepanjang bahan internet tentang penerokaan ilmu dalam
Hayat Membentuk Insan pelbagai bidang oleh individu yang berjaya
Terbilang (contoh: peladang/ usahawan/pemuzik/jurutera)

4 TAHUN BARU CINA

57 Unit 2 Perikemanusiaan ke arah Pengetahuan Sivik Melakonkan situasi empati berdasarkan kad-kad
Kesejahteraan Negara Menerangkan konsep perikemanusiaan situasi seperti mangsa kebakaran, banjir dan
2A Empati Secara Perkongsian Menghuraikan isu-isu kemanusiaan gempa bumi.
Emosi Menjelaskan kepentingan nilai-nilai Mengadakan sumbang saran mengenai isu-isu
2B Menghargai Nyawa perikemanusiaan kepada masyarakat kemanusiaan yang terdapat dalam klip video,
Manusia Kemahiran Sivik poster dan keratan akhbar
2C Maruah Dijaga Imej Mengamalkan cara hidup berperikemanusiaan Membuat lawatan ke pusat penempatan mangsa
Cemerlang Melibatkan diri secara aktif dalam pembentukan bencana dan memberi sumbangan kepada mereka
2D Masyarakat yang Cinta akan masyarakat penyayang Mengadakan aktiviti perbincangan kumpulan
Keamanan Nilai Sivik tentang masalah remaja berkaitan dengan isu-isu
Menghargai kesejahteraan negara kemanusiaan (contoh: penderaan dan

Disediakan oleh: WHWY


TINGKATAN 5 PENDIDKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2017
SM SAINS MUZAFFAR SYAH, MELAKA

MINGGU TEMA / UNIT HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

pembuangan bayi)

TEMA 2: HUBUNGAN KEKELUARGAAN

8 10 Unit 3 Persiapan Membina Pengetahuan Sivik Mengadakan perbahasan bertajuk Restu Ibu
Keluarga Kearah Menerangkan persiapan membina keluarga ke bapa Penting Dalam Membina Keluarga
Pembentukan Masyarakat arah pembentukan masyarakat mapan Bahagia
Mapan Menjelaskan kepentingan mematuhi peraturan Menghasilkan peta minda berkaitan kepentingan
3A Restu Ibu Bapa atau Penjaga perkahwinan mengikut undang-undang negara sesebuah keluarga bahagia
3B Kesihatan Fizikal dan Menyenaraikan ciri-ciri calon pasangan yang baik Mengumpul maklumat tentang institusi yang
Mental Menghuraikan ciri-ciri ibu bapa yang cemerlang berkaitan dengan perkahwinan/ kekeluargaan
3C Ilmu Keibubapaan Kemahiran Sivik Mengadakan ceramah tentang Membina
3D Kewangan yang Stabil Mengamalkan pengurusan kewangan keluarga Keluarga Yang Cemerlang
Menjamin Kebahagiaan yang cekap Mengadakan pelbagai aktiviti lakonan/
Keluarga Melengkapkan diri dari segi fizikal dan mental perbincangan/main peranan dengan
3E Peraturan Perkahwinan untuk membina keluarga bahagia mengaplikasikan ilmu keibubapaan bagi
Mengikut Undang-Undang Nilai Sivik mengatasi konflik keluarga
Negara Bertanggungjawab terhadap keluarga
Menghargai restu ibu bapa / penjaga

11 UJIAN 1
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1
TEMA 3: HIDUP BERMASYARAKAT

12 - 13 Unit 4 Sumbangan terhadap Pengetahuan Sivik Mencari maklumat daripada pelbagai sumber
Pembangunan Masyarakat Mengenal pasti agensi kerajaan dan NGO yang tentang peranan agensi kerajaan dan badan bukan
Melalui Penglibatan Aktif berkhidmat kepada masyarakat kerajaan
dalam Aktiviti Menerangkan kepentingan penglibatan aktif Menyediakan kertas cadangan untuk menjalankan
Kemasyarakatan individu dalam aktiviti kemasyarakatan aktiviti kemasyarakatan seperti membantu
4A Diariku Menyatakan bentuk sumbangan yang boleh mangsa bencana alam, gotong-royong dan
4B Peranan Agensi Kerajaan diberikan oleh individu dalam aktiviti menjaga keselamatan awam

Disediakan oleh: WHWY


TINGKATAN 5 PENDIDKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2017
SM SAINS MUZAFFAR SYAH, MELAKA

MINGGU TEMA / UNIT HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

dalam Aktiviti kemasyarakatan Melawat dan memberi khidmat masyarakat


Kemasyarakatan Memberi cadangan dan teguran yang membina kepada rumah kebajikan seperti Rumah Orang
4C Laman Web Badan Bukan kepada agensi kerajaan dalam pembangunan Tua/Orang Kurang Upaya/Anak Yatim
Kerjaan (NGO) yang masyarakat Merancang dan mencadangkan aktiviti
Berkhidmat kepada Mewujudkan perkongsian pintar dengan pelbagai pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
Masyarakat agensi kerajaan dan NGO dalam aktiviti yang boleh dijalankan bersama agensi kerajaan
kemasyarakatan kepada golongan yang dan badan bukan kerajaan
memerlukan Mengutus surat kepada agensi kerajaan bagi
Kemahiran Sivik penambahbaikan mutu perkhidmatan kepada
Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan masyarakat
melalui agensi-agensi kerajaan dan NGO Menjemput wakil agensi kerajaan atau badan
Nilai Sivik bukan kerajaan untuk memberi ceramah tentang
Gembira dapat memberi sumbangan kepada Keperluan Sumbangan Golongan Remaja dalam
anggota masyarakat yang memerlukan Pembangunan Khidmat Masyarakat
Bersedia memberi sumbangan kemasyarakatan Mendokumentasikan aktiviti
pada setiap masa kemasyarakatan(foto/keratan akhbar)

TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA

14 15 Unit 5 Sumbangan Pelbagai Pengetahuan Sivik Menghasilkan brosur berkaitan aktiviti pelbagai
Pihak terhadap Menyenaraikan agensi kerajaan dan NGO yang pihak dalam mengekalkan warisan budaya
Pengekalan Warisan terlibat dalam pengekalan warisan budaya Malaysia
Budaya Malaysia Malaysia Meraikan sambutan hari perayaan sesuatu kaum
5A Sumbangan Individu Menghuraikan sumbangan individu, agensi di kelas/sekolah
5B Sumbangan Agensi kerajaan dan NGO terhadap pengekalan warisan Program 10 minit di perhimpunan sekolah
Kerajaan budaya Malaysia bertemakan Warisan Kepelbagaian Budaya
5C Sumbangan Badan Bukan Menjelaskan kepentingan mengekalkan warisan Malaysia(contoh: seni mempertahankan diri,
Kerajaan budaya Malaysia pakaian tradisional, nyanyian, tarian)
Kemahiran Sivik Mengadakan forum bagi membincangkan
Menyertai sebarang bentuk aktiviti warisan kepentingan mengekalkan warisan budaya
budaya yang dianjurkan oleh pelbagai pihak Malaysia
Nilai Sivik Mencipta cogan kata yang bertemakan
Bangga dengan keunikan warisan budaya Pengekalan Warisan Budaya Malaysia

Disediakan oleh: WHWY


TINGKATAN 5 PENDIDKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2017
SM SAINS MUZAFFAR SYAH, MELAKA

MINGGU TEMA / UNIT HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

Malaysia
Mengaprisiasi sumbangan pelbagai pihak dalam
mengekalkan warisan budaya Malaysia.

16 17 Unit 6 Mempromosikan Warisan Pengetahuan Sivik Mengadakan pameran untuk mempromosikan


Budaya Malaysia di Dalam Menerangkan cara-cara mempromosikan warisan warisan budaya Malaysia
dan di Luar Negara budaya Malaysia di dalam dan luar Negara Menghasilkan bulletin / poster warisan budaya
6A Peranan Duta Kecil Menjelaskan peranan duta kecil dalam Malaysia
6B Peranan Media Cetak mempromosikan warisan budaya Malaysia Membina laman web berkaitan budaya Malaysia
6C Peranan Media Elektronik Kemahiran Sivik Menrumuskan tayangan video tentang warisan
Melibatkan diri dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia
budaya Malaysia melalui media cetak dan Menghantar e-mel / surat kepada rakan di dalam
elektronik atau luar Negara untuk memperkenalkan warisan
Memberi sokongan terhadap usaha budaya Malaysia
mempromosikan warisan budaya Malaysia Main peranan sebagai duta kecil bagi
Nilai Sivik mempromosikan warisan budaya Malaysia
Menghargai segala usaha mempromosikan kepada kaum lain / pelancong
warisan budaya Malaysia Mengundang individu yang mempunyai
kemahiran tentang warisan budaya Malaysia
(contoh : batik, tembikar, kraftangan, bahasa
beradat, dondang sayang, kollam, tanglong)

18 19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


CUTI PERTENGAHAN TAHUN
TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

20 21 Unit 7 Mengekalkan Kedaulatan Pengetahuan Sivik Menemuramah anggota keluarga atau warga
Negara Menghuraikan konsep Negara berdaulat sekolah tentang prinsip Rukun Negara
7A Rukun Negara Menjelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara dalam Mencipta dan mendeklamasikan puisi yang
Mencorakkan Malaysia mengekalkan kedaulatan negara bertemakan Malaysia Negara Berdaulat
sebagai Negara Berdaulat Kemahiran Sivik Berbincang tentang kepentingan mengamalkan

Disediakan oleh: WHWY


TINGKATAN 5 PENDIDKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2017
SM SAINS MUZAFFAR SYAH, MELAKA

MINGGU TEMA / UNIT HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

7B Rukun Negara: Ideologi Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara prinsip-prinsip Rukun Negara
Kebangsaan Malaysia Melibatkan diri dalam usaha untuk memelihara Mengadakan aktiviti mencari maklumat tentang
7C Rukun Negara Amalan dan mengekalkan kedaulatan negara amalan prinsip-prinsip Rukun Negara oleh
Hidup Rakyat Malaysia Nilai Sivik warganegara yang bertanggungjawab
7D Rukun Negara di Hatiku Bersyukur dengan kemakmuran dan kesejahteraan Menunjukkan cara-cara / usaha-usaha
Negara memelihara dan mengekalkan kedaulatan Negara
Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia dengan menggunakan kaedah Theory of
kepada negara Constraints (TOC)
Mengadakan pertandingan nyanyian lagu-lagu
patriotik

22 24 Unit 8 Melengkapkan Diri untuk Pengetahuan Sivik Mengadakan pidato bertajuk Warganegara
Mewarisi Negara Menghuraikan ciri-ciri warganegara yang Malaysia Yang Unggul
8A Sikap Jati Diri bagi bertanggungjawab untuk menjadi pewaris Negara Melengkapkan borang pengurusan grafik tentang
Mewarisi Negara Menjelaskan usaha untuk melengkapkan diri bagi ciri-ciri pewaris Negara
8B Melengkapi Diri dengan mewarisi negara Menghasilkan buku skrap tentang amalan nilai-
Ilmu yang Inovatif Kemahiran Sivik nilai murni warganegara Malaysia
8C Kemahiran yang Mencorak Mengamalkan ciri-ciri pewaris Negara yang Mencari maklumat melalui internet tentang
Pewaris Negara yang bertanggungjawab pelbagai kemahiran yang diperlukan sebagai
Berjaya Nilai Sivik seorang pewaris Negara dan melaporkan dalam
8D Kerohanian Membentuk Menghayati kesedaran sivik dan kewarganegaraan kelas
Sahsiah Pewaris Negara untuk melengkapkan diri sebagai warganegara
8E Menghayati Nilai-nilai yang sempurna
Murni Tanggungjawab
Pewaris Negara

23 AIDIL FITRI
TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN

25 26 Unit 9 Menjana Pembangunan Pengetahuan Sivik Berbincang tentang faktor-faktor yang menjana
Negara Menerangkan faktor-faktor yang boleh menjana pembangunan Negara
9A Integriti Politik Memacu pembangunan Negara Menghasilkan folio tentang individu-individu

Disediakan oleh: WHWY


TINGKATAN 5 PENDIDKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2017
SM SAINS MUZAFFAR SYAH, MELAKA

MINGGU TEMA / UNIT HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

Kegemilangan Negara Menyenaraikan cabaran warganegara dalam yang berjaya dalam bidang politik, ekonomi dan
9B Rakyat Bersikap Proaktif bidang politik, ekonomi dan sosial sosial
Teras Pembangunan Negara Memberi sumbangan untuk menjana Perbahasan ala parlimen yang bertemakan
9C Belia Modal Insan Kelas pembangunan Negara dalam bidang politik, Cabaran Masa Depan Dalam Pembangunan
Pertama ekonomi dan sosial Negara
Kemahiran Sivik Melakar dan mempersembahkan ilustrasi reka
Bertindak proaktif dalam menghadapi pelbagai cipta barangan buatan Malaysia untuk masa
cabaran dalam menjana pembangunan Negara depan
Cekal menghadapi cabaran dalam menjana Menyediakan kertas cadangan tentang peranan
pembangunan negara dan tanggungjawab remaja dalam menjana
Nilai Sivik pembangunan negara
Saling membantu dan bekerjasama dalam menjana
pembangunan negara

27 28 Unit 10 Menangani Cabaran Pengetahuan Sivik Syarahan bertajuk Malaysia dan Cabaran Masa
Globalisasi Menjelaskan konsep globalisasi Depan
10A Konsep dan Cabaran Menyatakan cabaran globalisasi serantau dan Mengadakan kuiz / teka silang kata mengenai
Globalisasi dunia cabaran globalisasi
10B Saingan dan Cabaran Menyenaraikan cara-cara menangani cabaran Melayari laman web untuk mendapatkan
Serantau dan Dunia globalisasi maklumat tantang isu-isu serantau / dunia dan
10C Kepentingan Hubungan Menghuraikan kepentingan hubungan serantau mempamerkan dalam kelas
Serantau dan Dunia dan dunia dalam menangani cabaran globalisasi Menghasilkan artikel untuk akhbar tempatan
Kemahiran Sivik tentang isu serantau dan dunia
Mengambil tindakan yang rasional untuk Main peranan sebagai wakil Negara yang
menangani saingan serantau dan dunia memberi ucapan menyatakan pendirian Malaysia
Melengkapkan diri bagi menghadapi saingan tentang isu-isu antarabangsa di Persidangan
serantau dan dunia Pertubuhan Bngsa-bangsa Bersatu
Nilai Sivik
Cinta dan sanggup berkorban untuk Negara

29 31 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM


CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2

Disediakan oleh: WHWY


TINGKATAN 5 PENDIDKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2017
SM SAINS MUZAFFAR SYAH, MELAKA

MINGGU TEMA / UNIT HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

32 33 Unit 11 Mengekalkan dan Pengetahuan Sivik Menyediakan esei bertajuk Malaysia sebagai
Meningkatkan Memberikan contoh-contoh pusat kecemerlangan Pusat Kecemerlangan Pelbagai Bidang
Pengiktirafan Dunia di Malaysia Mengadakan lawatan sambil belajar ke pusat /
terhadap Negara Menyatakan langkah-langkah yang boleh diambil tempat / institusi kecemerlangan Negara
11A Modal Insan Mewujudkan bagi meningkatkan status Negara sebagai pusat Menghasilkan Fail Tegak yang mengandungi
Pusat Kecemerlangan kecemerlangan pelbagai bidang maklumat berkaitan pusat kecemerlangan dalam
Pelbagai Bidang Kemahiran Sivik pelbagai bidang di Malaysia
11B Penyelidikan dan Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan Menghasilkan iklan untuk mempromosikan
Pembangunan ke Arah pengiktirafan dunia terhadap Negara Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai
Kecemerlangan Negara Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara bidang
11C Institut Jantung Negara dalam mengekalkan imej baik Negara di mata
(IJN) sebagai Contoh Pusat dunia
Kecemerlangan Nilai Sivik
Bekerjasama untuk menjadikan Malaysia sebagai
pusat kecemerlangan pelbagai bidang

34 40 ULANGKAJI SPM
38 DEEPAVALI
41 44 SPM

Disediakan oleh: WHWY