Vous êtes sur la page 1sur 10

CONTRACT DE VNZARE-CUMP|RARE

~ntre subscri[ii :

JAKO ALINA(fost\ CHELARU), c.n.p. 2801002375494, cu


domiciliul `n satul [i comuna Dode[ti, jude]ul Vaslui, , `n
calitate de vnz\toare.

T|B|CARU VASILE-VALENTIN, c.n.p. 1850922375471 cu


domiciliul `n satul [i comuna Grivi]a, jude]ul Vaslui [i T|B|CARU
EMILIA, c.n.p. 2881024375533, cu domiciliul `n satul [i comuna
Grivi]a, jude]ul Vaslui, `n calitate de cump\r\tori, c\s\tori]i sub
regimul comunit\]ii legale.

1. Eu, JAKO ALINA vnd domnilor T|B|CARU VASILE-VALENTIN [i


T|B|CARU EMILIA, dreptul de proprietate asupra imobilului situat `n
satul [i comuna Grivi]a, jude]ul Vaslui, `n sola 91, parcela 1447,
`ntre vecinii: la nord-propr. Munteanu, le est- propr. Maftei Toader, la
sud- drum comunal, la vest- propr. Gohoreanu Sandu, `nscris `n
cartea funciar\ num\rul 71882-C1, a localit\]ii Grivi]a, compus din
casa de locuit, cu numar de identificare corp cladire 71882-C1,
construita din lemn, cu o suprafata construita real masurata de 67
m.p. si din concesiunea terenului in suprafata de 1.000 m.p.,
conform actului de proprietate [i m\sur\torilor cadastrale, cu numar
cadastral 71882, `nscris `n cartea funciar\ num\rul 71882 a
localit\]ii Grivi]a ; accesul la imobilul ce se `nstr\ineaz\ este liber [i
nerestric]ionat [i se face din drumul comunal.
Cump\r\torii se vor adresa Prim\riei Comunei Grivi]a, pentru
preluarea dreptului de concesiune asupra terenului aferent
construc]iei.
Dreptul de proprietate asupra constructiei l-am dobndit eu,
vnzatoarea, prin construire `n baza autorizatiei de construire
num\rul 4, dat\ la 18 mai 2000, de Consiliul Local al comunei Grivi]a,
certificatului de urbanism num\rul 7, dat la 18 mai 2000, de Prim\ria
Comunei Grivi]a, iar terenul aferent prin concesiune `n baza
contractului de concesionare `ncheiat sub num\rul 150, la data de
15 martie 2000 de Prim\ria Comunei Grivi]a;dreptul meu de
proprietate a fost `nscris `n cartea funciar\ num\rul 71882-C1, a a
localit\]ii Grivi]a, prin `ncheierea num\rul 3644, emis\ la 3
septembrie 2014 de O.C.P.I.Vaslui-Biroul de cadastru [i Publicitate
Imobiliar\ B=rlad.

Subsemnata v=nz\toare declar cunosc=nd dispozi]iile Codului


Penal, c\ sunt singura proprietar\ a imobilului ce face obiectul
prezentului contract de v=nzare-cump\rare, c\ imobilul nu este scos
din circuitul civil, nu este pe lista monumentelor istorice, actele
mele de proprietate nu au fost anulate, imobilul nu este trecut `n
proprietatea statului printr-un act normativ, nu este inclus `n
capitalul social al vreunei societ\]i comerciale sau `n patrimoniul
unei asocia]ii sau funda]ii, nu formeaz\ obiectul vreunui litigiu, nu s-
au constituit drepturi reale `n favoarea vreunei persoane fizice sau
juridice, nu este sechestrat, nu este grevat de privilegii sau servitu]i,
interdic]ii, accesul la imobil fiind liber [i nerestric]ionat, neexist=nd
litigii de niciun fel cu vecinii la grani]ele imobilului [i nu se afl\ `n
zona de protec]ie a monumentelor istorice, nu este grevat de sarcini
sau ipotecat, conform extraselor de carte funciar\ pentru
autentificare nr. 34773 [i 34774 din 16 septembrie 2014, eliberate
de Biroul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ B`rlad [i-i garantez pe
cump\r\tori pentru orice evic]iune conform art. 1695 [i 1707 Cod
Civil.

Totodat\ eu, v=nz\toarea declar c\ imobilul nu a mai f\cut


obiectul vreunui contract de v=nzare-cump\rare, schimb sau
dona]ie `ncheiat cu alte persoane fizice sau juridice, nu sunt litigii
sau procese cu vecinii, nu am `ncheiat angajamente, conven]ii sau
promisiuni bilaterale sau unilaterale de v=nzare-cump\rare pe acest
imobil, nu am primit pre]ul `ntreg, avans sau parte din pre], referitor
la acest bun, nu am semnat zdelci [i nu exist\ contracte de dare `n
folosin]\ sau loca]iune `n derulare, nu exist\ procese civile sau
penale, procedur\ de executare silit\, direct\ sau indirect\ [i nicio alt\
procedur\ legal\ `n leg\tur\ cu proprietatea, posesia sau folosin]a
`ntregului imobil sau a unei p\r]i din acesta [i nu am cuno[tin]\ ca o
persoan\ sau vreo autoritate s\ ac]ioneze `n acest sens [i nu am luat
cuno[tin]\ de existen]a vreunei ac]iuni `n anularea actelor mele de
proprietate [i nici nu face obiectul restituirii pe Legea 247/2005
formulate de alte persoane fizice sau juridice, nu este str\b\tut de
re]ele electrice, ap\ sau canal(magistral\).

Eu, v=nz\toarea garantez cump\r\torii contra oric\ror vicii


ascunse care fac bunul v=ndut impropriu `ntrebuin]\rii la care este
destinat sau care `i mic[oreaz\ `n asemenea m\sur\ `ntrebuin]area
sau valoarea `nc=t dac\ le-ar fi cunoscut, cump\r\torii nu ar fi
cump\rat sau ar fi dat un pre] mai mic.

Costul energiei electrice furnizate pentru imobilul ce face


obiectul prezentului contract, a fost achitat integral de c\tre
vnz\toare, conform adeverin]ei num\rul 601633940, emis\ la data
de 12 septembrie 2014, de E-ON ENERGIE ROM+NIA S.A., care a
fost predat\ cump\r\torilor ast\zi, data autentific\rii prezentului
contract.

Pre]ul vnz\rii este 15.000(cincisprezecemii) lei, pe care eu,


vnz\toarea, declar ca l-am `ncasat de la cump\r\tori, `n `ntregime,
ast\zi data `ncheierii prezentului contract.

Cump\r\torii intra `n stapnirea de drept [i de fapt asupra


imobilului, de ast\zi, data autentific\rii contractului.

2. Noi, T|B|CARU VASILE-VALENTIN [i T|B|CARU EMILIA


cumparam de la doamna JAKO ALINA dreptul de proprietate asupra
imobilului situat `n satul [i comuna Grivi]a, jude]ul Vaslui,
descris la punctul 1, la pre]ul de 15.000(cincisprezecemii)lei, pe care
l-am achitat v=nz\toarei, `n `ntregime, `n numerar, ast\zi, data
autentific\rii prezentului contract ;am luat cuno[tin]\ de dispozi]iile
art. 339 din Codul civil, de faptul c\ acest imobil devine bun
comun.
Subsemna]ii, T|B|CARU VASILE-VALENTIN [i T|B|CARU EMILIA,
am `ndeplinit obliga]iile principale stabilite de art. 1719 Cod Civil,
am luat cuno[tin]\ despre situa]ia juridic\ a imobilului, despre faptul
c\ nu este ipotecat conform extraselor de carte funciar\ pentru
autentificare nr. 34773 [i 34774 din 16 septembrie 2014, eliberate
de Biroul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ B`rlad, nu este urm\rit
pentru datorii, conform certificatului de atestare fiscal\ nr. 4878, din
data de 16 septembrie 2014, eliberat de Prim\ria Comunei Grivi]a,
am verificat amplasamentul imobilului, vecin\t\]ile [i acestea
corespund cu cele indicate `n documenta]ia cadastral\ [i `n actul de
proprietate, [tim c\ accesul la imobil se face din drumul
comunal.

S-au perceput impozitul pe tranzactii imobiliare `n conditiile


art. 77 din Legea 571/2003 cu completarile si modificarile
ulterioare, taxele notariale [i taxa de publicitate imobiliar\ la pretul
de vanzare, la valoarea de expertiz\ de lei.
Documentatia cadastrala intocmit\ de persoana autorizata si
avizat\ de catre O.C.P.I., face parte integranta din prezentul
contract.

Noi, p\r]ile contractului, ne asum\m `ntreaga r\spundere cu


privire la realitatea declara]iilor f\cute de noi [i consemnate `n
prezentul contract pe care l-am citit `n `ntregime [i consim]im la
autentificarea lui.

Declar\m c\ ni s-au adus la cuno[tin]\, de c\tre notarul public,


prevederile Legii 87/1994 si Legii122/1998 privind combaterea
evaziunii fiscale [i consecin]ele nedeclar\rii sincere a pre]ului
precum si obligatia cumparatorilor de a se inregistra cu proprietatea
la organele competente .

Subsemnatele p\r]i declar\m c\ ni s-au adus la cuno[tin]\, de


c\tre notarul public [i dispozi]iile Legii 372/2005, modificat\ [i
completat\ prin Legea 159 din 15 mai 2013 privind performan]a
energetic\ a cl\dirilor, iar nou\ cump\r\torilor ne revine obliga]ia de a
ob]ine certificatul energetic `ntr-un termen de cel mult 30 de zile,
din momentul autentific\rii actului, astfel `nc=t, la momentul
depunerii actului nostru de proprietate la organul fiscal, acesta va
trebui s\ fie `nso]it de o copie a certificatului energetic, `n
conformitatea cu alin. 3, art.131 din Legea 159 din 15 mai 2013.

Subsemnata, JAKO ALINA, declar\m c\ am pus la dispozi]ia


cump\r\torilor T|B|CARU VASILE-VALENTIN [i T|B|CARU EMILIA,
Certificatul de performan]\ energetic\ a cl\dirii nregistrat sub nr. ,
certificat ntocmit de inginer auditor energetic , conform c\ruia
imobilul este clasificat n clasa energetic\ , iar noi, cump\r\torii,
declar\m c\ am primit acest certificat [i am luat cuno[tin]\ despre
con]inutul acestuia.

Prezentul act se va `nscrie `n cartea funciar\ a imobilului, prin


grija notarului public, care va `nm=na p\r]ilor [i `ncheierea de
`ntabulare cu extrasul de informare.

Tehnoredactat la Biroul Individual Notarial F~NARU LULU -


B`rlad - Vaslui, intr-un exemplar original care ramane `n arhiva
biroului individual notarial si cinci duplicate, din care unul va r\m=ne
`n arhiva biroului notarial, unul pentru Biroul de cadastru [i
publicitate imobiliar\ [i trei exemplare s-au `nm=nat p\r]ilor.
VNZ|TOARE CUMP|R|
TORI

JAKO ALINA T|B|CARU


VASILE-VALENTIN

T|B|
CARU EMILIA

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
MUNICIPIUL BARLAD
BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL FINARU LULU
STRADA REPUBLICII, NR. 241 BIS
Tel.:0235/421775, Fax:0235/413908
Operator de date cu caracter personal 16820
Licen]a de func]ionare num\rul 78/3285/17.01.2014

~NCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. _ _ _ _ _


Anul 2014 Luna septembrie Ziua , ora

~n fa]a mea F~NARU LULU notar public, la sediul biroului,


locul unde s-a `ndeplinit actul , s-au prezentat :
JAKO ALINA,c.n.p. 2801002375494 domiciliat\ `n satul [i
comuna Dode[ti, jude]ul Vaslui, identificat\ cu CI seria VS, num\rul
558993, la data de 27 noiembrie 2012 de SPCLEP B`rlad, in calitate
de vanzatoare.
T|B|CARU VASILE-VALENTIN, c.n.p. 1850922375471, domiciliat
`n satul [i comuna Grivi]a, jude]ul Vaslui, identificat cu CI seria VS,
num\rul 413500, eliberat la data de 30 septembrie 2009, de
SPCLEP B`rlad, in calitate de cumparator.
T|B|CARU EMILIA, c.n.p. 2881024375533, domiciliat\ `n satul [i
comuna Grivi]a, jude]ul Vaslui, identificat\ cu CI seria VS, num\rul
607595, eliberat\ la data de 3 octombrie 2013 de SPCLEP B`rlad, in
calitate de cumparatoare,
care dup\ citirea actului, au consim]it la autentificare [i au
semnat unicul exemplar, inclusiv schita cadastrala.
~n temeiul art. 12 lit. b din Legea Nr. 36/1995, republicata, SE
DECLAR| AUTENTIC PREZENTUL ~NSCRIS .

S-a incasat impozit pe tranzac]ie lei cu chitan]a nr./.


S-a incasat taxa de publicitate imobiliar\ de lei cu chitan]a
nr./.
S-a perceput onorariul de lei ^ lei TVA cu chitan]a nr.
/.

NOTAR PUBLIC
Data...........
Nr. autentificare.................
Tax\ impozit : ._lei : chit nr. din
data
Tax\ publicitate imobiliara: .lei : chit nr. ..din
data..
Tax\ onorariu: . lei ^ .lei TVA chit nr. . din
data ..
Total taxe lei

Doamna notar

Subsemna]ii JAKO ALINA, c.n.p. 2801002375494, , domicilia]i `n


satul [i comuna Dode[ti, jude]ul Vaslui, in calitate de vnzatoare [i T|B|
CARU VASILE-VALENTIN, c.n.p. 1850922375471, domiciliat `n satul [i
comuna Grivi]a, jude]ul Vaslui [i T|B|CARU EMILIA, c.n.p. 2881024375533,
domicilia]i `n satul [i comuna Grivi]a, jude]ul Vaslui, in calitate de
cumparatori, v\ rug\m s\ autentifica]i urm\torul act:contract de v=nzare-
cump\rare
Semn\turi

Declar\m c\ am fost informa]i cu privire la dispozi]iile art. 12 din Legea nr.


677/2001 pentru protec]ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal [i libera circula]ie a acestor date referitoare la:
- identitatea operatorului, respectiv Biroul Individual Notarial F`naru
Lulu-B=rlad-Vaslui;
- datele prelucrate;
- scopul n care se face prelucrarea: compararea datelor cu caracter
personal cu cele existente n Registrul na]ional de eviden]\ a persoanelor,
verificarea identit\]ii persoanelor; toate acestea n vederea ncheierii actului;
- caracterul obligatoriu al furniz\rii datelor personale;
- existen]a dreptului la acces, de interven]ie asupra datelor [i de opozi]ie,
precum [i condi]iile n care pot exercita aceste drepturi, potrivit dispozi]iilor art.
14 [i art. 15 din Legea nr. 677/2001. Dreptul de opozi]ie se poate exercita printr-
o cerere scris\(semnat\ [i datat\), adresat\ Biroului Individual Notarial F`naru
Lulu-B=rlad-Vaslui;
- consecin]ele refuzului de a le furniza: nencheierea actului notarial
solicitat.
n acest sens ne exprim\m acordul cu privire la compararea/prelucrarea
datelor cu caracter personal nscrise n C.I./B.I., n vederea autentific\rii actului
solicitat.
Men]ion\m c\ n exprimarea consim]\mntului nu am fost influen]a]i sau
constrnsi, sens n care ne exprim\m acordul liber [i n cuno[tin]\ de cauz\.
Semn\turi

A.N.C.P. I.
Oficiul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\-Vaslui
Biroul de Carte Funciar\-B=rlad
Dosar nr._______/________

Comunicare `ncheiere de `nscriere `n Cartea Funciar\


Dovad\ de primire

Ast\zi, ziua_________luna___________ anul________

Subsemnatul T|B|CARU VASILE-VALENTIN, c.n.p. 2881024375533, [i T|B|CARU EMILIA,


c.n.p. 2881024375533, domicilia]i `n satul [i comuna Grivi]a, jude]ul Vaslui, am primit
`ncheierea nr._______/_________ emis\ de Biroul de Carte Funciar\-B=rlad.

T|B|CARU VASILE-VALENTIN _
________

actul de identitate al primitorului


CI seria VS, num\rul 413500,
eliberat la data de 30 septembrie 2009,
de SPCLEP B`rlad

T|B|CARU EMILIA _ _ _ _ _ _ _
__

actul de identitate al primitorului


CI seria VS, num\rul 607595,.
eliberat\ la data de 3 octombrie 2013
de SPCLEP B`rlad

__________________________________________________________________________________________
A.N.C.P. I.
Oficiul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\-Vaslui
Biroul de Carte Funciar\-B=rlad
Dosar nr._______/________

Comunicare `ncheiere de `nscriere `n Cartea Funciar\


Dovad\ de primire

Ast\zi, ziua_________luna___________ anul________

Subsemnata F~NARU LULU, notar public, cu sediul Biroului Individual Notarial in


municipiul Brlad, strada Republicii, numarul 241 bis, judetul Vaslui, am primit `ncheierea
nr._______/_________ emis\ de Biroul de Carte Funciar\-B=rlad.

NOTAR PUBLIC

intabularea dreptului de proprietate `n dev\lm\[ie


al so]ilor asupra imobilului comun

intabularea dreptului de proprietate


asupra unui imobil

Domnule Registrator,

Notar Public F~NARU LULU cu sediul Biroului Individual Notarial in


municipiul Brlad,strada Republicii , numarul 241 bis , judetul Vaslui , in
temeiul art. 80, alin. 3 din Legea 36/1995 , republicat\, art. 35 din Legea
7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, va rog sa dispuneti
Intabularea
in favoarea domnilor T|B|CARU VASILE-VALENTIN, c.n.p. 2881024375533,
[i T|B|CARU EMILIA, c.n.p. 2881024375533, domicilia]i `n satul [i comuna
Grivi]a, jude]ul Vaslui a dreptului de proprietate privind situat `n satul [i
comuna Grivi]a, jude]ul Vaslui, `n sola 91, parcela 1447, `ntre vecinii: la
nord-propr. Munteanu, le est- propr. Maftei Toader, la sud- drum comunal,
la vest- propr. Gohoreanu Sandu, `nscris `n cartea funciar\ num\rul 71882-
C1, a localit\]ii Grivi]a, compus din casa de locuit, cu numar de identificare
corp cladire 71882-C1, construita din lemn, cu o suprafata construita real
masurata de 67 m.p. si din concesiunea terenului in suprafata de 1.000
m.p., conform actului de proprietate [i m\sur\torilor cadastrale, cu numar
cadastral 71882, `nscris `n cartea funciar\ num\rul 71882 a localit\]ii
Grivi]a , dobndit de ei prin cumparare conform contractului de vnzare-
cumparare autentificat sub numarul la de acest birou notarial ,
iar de autoarea drepturilor lor, conform autorizatiei de construire num\rul
4, dat\ la 18 mai 2000, de Consiliul Local al comunei Grivi]a, certificatului
de urbanism num\rul 7, dat la 18 mai 2000, de Prim\ria Comunei Grivi]a,
iar terenul aferent prin concesiune `n baza contractului de concesionare
`ncheiat sub num\rul 150, la data de 15 martie 2000 de Prim\ria Comunei
Grivi]a.
In temeiul art. 35 din Legea 7/1996 cu modificarile si completarile
ulterioare.
S-a incasat taxa de publicitate imobiliar\ de lei cu chitan]a
nr./.

NOTAR PUBLIC

Oficiul de
cadastru [i
publicitate imobiliara-Vaslui