Vous êtes sur la page 1sur 356

DANH SCH CU SINH VIN GIA LAI-KOM TUM

TT H v tn Lp C quan
1 Phan Xun Phng 902 VTN3
2 Trn nh T 92TM VTN3
3 Trn Minh Huy 92TMS VTN3
4 Dip Bo Ton 92TMS VTN3
5 Nguyn Duy Tin 982 VTN3
6 Phan Tn Hng 92TMS VTN3
7 Nguyn Minh Hon 28T-CNB VTN3
8 Trnh Thanh Bnh 30T-CNB VTN3
9 Bi Hu Duyn 92TMS VTN3
10 Nguyn Vn Tng 902 VNPT Gia Lai
11 H Minh Ton 91TMS VNPT Gia Lai
12 H c Trn 91TMS VNPT Gia Lai
13 Trnh Minh Tin 91TMS VNPT Gia Lai
14 V Sn Hng 91TMS VNPT Gia Lai
15 Nguyn Vn Trc 91TMS VNPT Gia Lai
16 Trn Xun Mn 91TMS VNPT Gia Lai
17 Nguyn c Thnh 03 T2 VMS3
18 Nguyn Song Nghim 05 T1 VMS3
19 Trn c Mi 92TMS Cng ty Thy in Yaly
20 Trn Trung Lim 92TMS Cng ty Thy in Yaly
21 Nguyn Ha Bnh 93 T Sn bay Pleiku
22 Trng Nht Thuyn 29 TCT3 in lc Gia Lai
23 Phm Anh V 98 T3 in lc Gia Lai
24 Trnh Vit Thi 01 T1 in lc Gia Lai
25 L Th Thu Hng 01 T3 S TT&TT Gia Lai
26 Nguyn c 29 TCT3 in lc Kon Tum
27 Trng Nht Linh K29TCNB VNPT Kon Tum
28 Hunh Anh Nht K28TCNB VNPT Kon Tum
29 Nguyn Duy Tin K29TCNB VNPT Kon Tum
30 V Tn Vng K31TCNB VNPT Kon Tum
31 Nguyn Quc Hng K30TCNB VNPT Kon Tum
32 Trn Chu n 92TMS VNPT Kon Tum
33 Phm Minh Vng 92TMS VNPT Kon Tum
34 Bi Th Anh 92TMS VNPT Kon Tum
Trung tm Ngoi ng Tin hoc
35 Nguyn Cng \
tnh
36 Nguyn Th Tng Vi 94 Tin GL Bo him x hi tnh
37 Nguyn Th Phng Mai 94 Tin GL S KH&CN

DANH SCH CU SINH VIN HU


TT H v tn Lp C quan
Chi nhanh Viettel - Tha Thin
1 Cao H Hi u 00T3
Hu
2 Nguyn nh Bach 93T VP UBND tnh Tha Thin Hu
3 Nguyn Quc Bnh 17T Cty TNHH Bia Hu
4 Nguyn Thai Bnh 94T BB B nh Vi n Trung ng Hu
i kim soat Khng lu Ph
5 Trn Vn Chng 93T Bi - Cty Qun ly Bay Min
Trung
6 Trn Minh c 00T1 Viettel Hu
Trung tm vin thng Ph Vang
7 Hong Hi 93T
- VNPT Tha Thin Hu
8 Nguyn Quc Hin 94T1 VNPT Tha Thin Hu
9 Phan Ngoc Huyn 00T3 VTN Hu
10 Nguyn Ngoc Lm 94T BB Cng ty qun ly bn xe TTH
11 Nguyn ng Phc Lm 05T1 Trng TH GTVT Hu
12 Vn H Hoi Nam 00T3 EVN Hu
13 Trng Hu Ni 20T Sn bay Ph Bi
Trung tm dch vu khach hng -
14 Hc Minh Phuc 97T2
VNPT Tha Thin Hu
15 L Vn Phc 21T Khach sn Hng Giang
16 Trn Quc Tun 94T BB Cng ty c phn Si Ph Bi
17 L Quang Vi t 00T3 i truyn hnh Hu
18 Trn Thanh Vi t 94T BB Cty CP Dc - TBYT Nng
19 Nguyn Trn Hnh Yn 922 VTN Hu
20 Phan Nguyn Hi Yn 97T2 VTN Hu

DANH SCH CU SINH VIN LO


TT H v tn Lp C quan
Somchit SONESOUPHA
1 Oneta SENGMANY 03T Th VING CHN
2 Phoutthakone PHOTHISANE 03T
3 Soulisack SAYASENG 03T Th VING CHN
4 Maikhone XAIYASIM 03T Th VING CHN
5 Soutthiphone CHANTHAVONG 03T Th VING CHN
6 Nanthavat SINTHAVISAY 03T Th VING CHN
7 Sengthala VANNASANH 03T VING CHN
8 Sengthavi CHANASINH 03T CHMPASC
9 Pisa SIPHOME 03T XING KHONG
10 Phonepasert BOUALAVONG 03T BOLIKHAMXAY
11 Thongsouk SENGCHANLEUN 04T Th VING CHN
12 Vilayphone BOUPHAVONG 04T CHMPASC
13 Viengkeo VANNAVONG 04T LUANGPRABANG
14 Vilayhak KEOXAYYAVONG 04T SALAVN
15 Vannalak HOMEHONGSA 04T SALAVN
16 Siliphone KEODUANGSI 05T SALAVN
17 Somephone PHONETHILATH 05T SALAVN
18 Thipphachanh THONGPHACHANH 05T SALAVN
19 Vannalak SOULINHAVONG 05T CHMPASC
20 Champakham AMPHAVANH 05T CHMPASC
21 Sengsai SOMSAMAY 05T CHMPASC
22 Pasithsai CHANSOUDA 06T SALAVN

DANH SCH CU SINH VIN QUNG NGI


TT H v tn Lp C quan
1 T Vnh D 23T VTN Qung Ngi
2 Mai Vit Trung 90T VTN Qung Ngi
3 Hong Duy Hng 28T VNPT Qung Ngi
4 C S Sinh 32T VNPT Qung Ngi
5 Trn nh Qun 32T VNPT Qung Ngi
6 Phm Quang Khanh 30T VNPT Qung Ngi
7 ng Minh Qung 30T VNPT Qung Ngi
8 Trn Vn ng 30T VNPT Qung Ngi
9 Trn Tun T 32T VNPT Qung Ngi
10 L Vn Ti 30T VNPT Qung Ngi
11 Nguyn Thi Bnh 97T in lc QN
12 Nguyn Vn Cng 97T H CNg Tp HCM
13 Nguyn c Vinh 97T Cty c Ho
14 Phan Ngha Ph 32T VNPT Qung Ngi
15 Lu Vnh Tun 91TM VNPT Qung Ngi
16 L Tn S 882 H Phm Vn ng
17 Nguyn c Huy Bo 97T NMLD Dung Qut
LAI-KOM TUM
Email T Lin lc
phuongvtn3@gmail.com 093.6817583
trantuvtn@gmail.com 091.3409229
minhhuycon@gmail.com 091.4141557
dieptoan74@gmail.com 091.4117722
duytiengialai@gmail.com 090.3578884
hungpt.vtn3@vnpt.vn 090.6348505
mhoan09@gmail.com 091.4780190
trinhthanhbinh18@gmail.com 091.4243434
buihuuduyen.kn@gmail.com 093.4701609
nvtunggli@gmail.com 091.3450119
hominhtoan1973@gmail.com 091.3450499
hdtran.gli@vnpt.vn 091.3437528
tmtien.gli@vnpt.vn 091.4168345
vosonhung@gmail.com 091.4093693
nguyenvantrucvnpt@gmail.com 0123.5922079
mantx.gli@vnpt.vn 091.3473309
thanhnd1@vms.com.vn 090.6421579
nghiemns@vms.com.vn 093.5143868
muoitd1970@gmail.com 096.3003663
trungliem9999@yahoo.com 093.5884063
binhpleiku@gmail.com 093.2511588
thuyen1976@gmail.com 096.2253496
anhvu.pcgl@gmail.com 096.2557888
thidtvt@gmail.com 096.8678777
huong01dt3@yahoo.com 091.4220355
nguyenducdlkt@gmail.com 096.3499751
Truongnhatlinhkt@gmail.com 091.4326567
Huynhanhnhat@gmail.com 091.4223227
duytien@rocketmail.com 091.4223079
tanvuongkt@gmail.com 091.3548779
nqhungkt@gmail.com 094.5253571
ankhdt@gmail.com 091.6877766
minhvuongkt@gmail.com 091.4102345
buitheanh.kt@gmail.com 091.4042526
konghuongnghiep@yahoo.com.vn 098.4234499

vynguyengl@yahoo.com 098.5980506
phuongmaipk@gmail.com 091.4033478

N HU
Email T Lin lc

caohahaiau@gmail.com 0982224442
0913465322/
ndbach.ubnd@gmail.com
0543822116
ngquocbinh@gmail.com 0913426419
nguyenbinhbao@gmail.com 0914501836

0903591975/
chuong93at@gmail.com
0935152585

ducminhvth@gmail.com 0978622529

hoanghainsh@yahoo.com.vn 0914050333

nqh1606@gmail.com 0912101418
huyenhv@yahoo.com 0906411822
nguyenngoclamlam@gmail.com 0918636936
nguyendangphuoclam@gmail.com 0905247712
vhhnam1809@gmail.com 0915953222
0913 495950

hacminhphuc@gmail.com 0914066786

vanphuoc_hg@yahoo.com.vn 0905884788
tuanphubai@gmail.com 0905220268
leviethtv@gmail.com 0914500455
khanglongco@gmail.com 0905579707
hanhyen@vtn3.com.vn 01294484888
haiyenbk@yahoo.com 0932420809

N LO
Email T Lin lc
chitssp@yahoo.comchitssp@hotmail.com
0982224442
0913465322/
sony5000vn@yahoo.com
0543822116
zado_11@hotmail.com 0913426419
si_DER2002@yahoo.com 0914501836
maikone2003@yahoo.com 00856 205226707
intel_lo_ch@hotmail.com 00856 202477161
fullman888@yahoo.com 00856 207709664
knine_ton@yahoo.com 00856 205394911
sanasinh02@hotmail.com 00856 206765425
00856 202254745
sert_manonited@yahoo.com 00856 205678888
thongsoukseng@hotmail.com 00856 205875988
nang_t99@hotmail.com 00856 205721682
banthan_keo@yahoo.com 00856 21216731
vilayhak_19@hotmail.com 00856 31213297
rad_ty12@hotmail.com 00856 205772918
be648983@yahoo.com 00856 205144039
cogaivobuon@yahoo.com 00856 305370394
pingmee_pingmee@yahoo.com 00856 205748347
boylao_boylao@yahoo.com 00856 34211671
love_tui1987@yahoo.com 00856 202468754
nonic_03@yahoo.com 00856 205437819

UNG NGI
Email T Lin lc
tovinhdu@gmail.com 0913470562
trungvtnqni@gmail.com 0905262878
duyhung1974vnpt@gmail.com 0948190190
sinhvtdp@gmail.com 0914121455
dinhquanqnivnpt@gmail.com 0914131399
khanhqni@gmail.com 0914120444
quangdangvnpt@gmail.com 0914166787
dongtv.qni@gmail.com 0914428272
01242356868
levantai.taytra@gmail.com 0914091200
binhvtdlqn@gmail.com 0966000425
nguyenvancuong@hui.edu.vn 0912233677
nguyenducvinh@gmail.com 0903523369
nphuqn@gmail.com 0914081209
tuanlv.qni@vnpt.vn 0914011022
letansi@pdu.edu.vn 0913493333
baondh@bsr.com.vn 0905757686
DANH SCH LP CAO HC KH
TT H v tn
1 H Thc Ph An
2 Nguyn Phc Bo n
3 o Ngoc n
4 Phm Trn Trm Anh
5 Bi Quc Anh
6 Phan Tun Anh
7 La Th Minh Chu
8 L Th Kim Dung
9 L T Thanh Hi
10 Nguyn Th Khanh Hng
11 Th Vit Hng
12 L Th Bch Ho
13 Trn Quang Huy
14 Nguyn c Huy
15 Hunh Quc Nam
16 Ng L Minh Tm
17 Hunh Vn Tn
18 Trn Thanh
19 Hunh Vit Thng
20 on Vn Vinh
21 Trn Hong V

DANH SCH LP CAO HC KH


TT H v tn
1 Nguyn Vn Cng
2 Trn Vit Dng
3 Nguyn L Mai Duyn
4 Bi Hu Ngh
5 Hunh ng Phng
6 Nguyn Quang Nh Qunh
7 Trinh Minh Thin
8 Nguyn Trong Tun
9 Cao Vn Tun
10 Dng Hin Tun
DANH SCH LP CAO HC KH
TT H v tn
1 Trn Hoi An
2 V Thanh Bnh
3 Trn Thanh H
4 Nguyn Vn Ha
5 Trn Quc Hng
6 Mai Quang Hng
7 V Th Hng
8 Trn Quc Huy
9 Trn Th Kim Ng
10 on Xun Phong
11 V Hng Sn
12 Trng Tn Th
13 Nguyn Th Anh Th
14 inh Thnh Trung
15 Nguyn Hng Vinh

DANH SCH LP CAO HC KH


TT H v tn
1 Th Anh
2 Hong Th Phng Anh
3 Trng L Phng Anh
4 L nh Cnh
5 Hong Trng M Dung
6 Trng Hoi Duy
7 o Hu Dng
8 Trn Tn c
9 Thai V Hin
10 Nguyn Thi Minh Hong
11 L Duy Nhn
12 Nguyn c Thin
13 L Anh Thit
14 Thai Vn Tin
Tun
15 Nguyn Vn
16 Lm Duy V

DANH SCH LP CAO HC KH


TT H v tn
1 Dng Hu i
2 Nguyn Hu Ba
3 Nguyn nh Cnh
4 Trn Ngoc Cng
5 V Th Dun
6 Ng Minh c
7 Trn Th Minh Hnh
8 Trng Sn Ha
9 Nguyn Mnh Hng
10 Phm Ngoc Linh
11 Phm Thanh Linh
12 Nguyn Quc Mnh
13 Ng Th Hng Nga
14 L Th nh Nguyt
15 Phm Vn Phat
16 Nguyn V Anh Quang
17 Ngyn nh Quy
18 Nguyn Vn Thng
19 Nguyn Mai Thanh
20 Nguyn c Thin
21 Nguyn Vn Thnh
22 Nguyn Th Bch Thu
23 Nguyn Th Hng Thy
24 L Quang Tiu
25 Nguyn Th Kim Uyn
26 L nh V

DANH SCH LP CAO HC KH


TT H v tn
1 on Quc Cng
2 Trn c Hi
3 on Th Thin Hng
4 on Ngoc Lm
5 Nguyn Minh Mn
6 Hunh Trong Nguyn
7 V Th Cm Nhung
8 Nguyn Tn Phong
9 Trn Xun Phng
10 Chu Vn Thnh

DANH SCH LP CAO HC KH


TT H v tn
1 Nguyn Vn Qunh Anh
2 Trn Duy Chung Chung
3 L Nam Dng
4 Nguyn Th Bch Hnh
5 Nguyn Quc Khanh
6 Nguyn Vn Lm
7 Phm Hu Ln
8 Trn Th Nhung
9 H Vit N
10 ng Vnh Phc Phc
11 Nguyn Vn Thao
12 Trng Th Phng Tho
13 on Xun Tho
14 V Minh Thng

DANH SCH LP CAO HC KH


TT H v tn
1 Trn Th nh Duyn
2 Phan Thnh Ging
3 Nguyn Tin Hng
4 Trn nh Nga
5 Trn Th Phng Hoi Ngoc
6 Nguyn Hong Duy Ph
7 L Tn S
8 Ng Th

DANH SCH LP CAO HC KH


TT H v tn
1 Nguyn Minh ng
2 o Thanh Dung
3 ng nh Dng
4 Nguyn T H
5 Hunh Anh Hng
6 Ng Quc Hng
7 Nguyn Lng Khanh
8 Trn Tn Lc
9 L Trn M Quyn
10 Hunh Vn Sang
11 Nguyn Nam Thng
12 L Hu Thnh
13 Phm Khc Thin Tng
14 Lu Nguyn Vin
DANH SCH LP CAO HC KHA 1
C quan
VDC3
Softtech
PC3
DRT
Cum cng Hng khng min Trung
VTI3
Cum cng Hng khng min Trung
Cng ty Thit k Bu in Nng
Cum cng Hng khng min Trung
Khoa in Trng Cao ng Cng Ngh
VTN3
Bu in Nng
VTI3
Sfone
VTI3
Trng i hoc Duy Tn
Cng HKQT Nng - CN Tng Cng ty Cng HK Vit Nam
Cng ty T&H
Khoa TVT H Bach Khoa Nng
Cng ty in thoi Bu in Nng
Khoa in Trng Cao ng Cng Ngh

DANH SCH LP CAO HC KHA 2


C quan
i hoc Cng Nghip TpHCM - c s Qung Ngi
Cng ty VASC - Mobifone KVIII
i hoc Duy Tn
Cng ty Thoi Nng
S Thng Tin - Truyn Thng Nng
i hoc Bach Khoa Nng
i hoc Ph Yn
Acronics Systems, Inc
Mobifone - KVIII
Ban T Chc can b - Thnh y Nng
DANH SCH LP CAO HC KHA 3
C quan
Cty CP thit k vin thng-tin hoc Nng
TT Bo m k thut -
Cng ty Qun ly bay min Trung
B mn TVT, khoa in, trng Cao ng Cng ngh, HN
Trng Cao ng Ngh Nng
i truyn dn lin tnh Trung tm vin thng lin tnh khu vc 3 (VTN3)
Phng K thut - Cng ty Qun ly bay min Trung
B mn TVT, khoa in, trng Cao ng Cng ngh, HN
Trung tm VASC3 - Mobifone
i hoc Nng Lm TPHCM
Trung tm iu h thng in min Trung
Phng K thut - Cng ty Qun ly bay min Trung
Trung tm thng tin di ng khu vc 3 (VMS3)
Khoa TVT- Trng i hoc Bach khoa, HN
Cng Hng khng Quc t Nng.
Trung tm Dch vu K thut Hng khng Nng - Cng HKQT Nng.

DANH SCH LP CAO HC KHA 4


C quan
Cng ty in thoi - Bu in TP Nng
VMS Mobifone
Trung tm Vin thng quc t KV3
Trng K thut Kinh t Nng
Trng trung cp KTKT Phng ng, Qung Nam
Vietnam Airline - vn phng khu vc min Trung
Trng K thut Kinh t
Nng
Vinaphone
Trng Trung hoc BCVT -CNTT2
Viettel
Trng Cao ng in lc min Trung
Khoa KT& CN, Trng H Quy Nhn
Trung tm qun ly bay min Trung
Khoa TVT - Trng i hoc BKN
Vinaphone
VMS Mobifone

DANH SCH LP CAO HC KHA 5


C quan
Vit Hn IT
Vinaphone
Trung tm TC-L-CL 3
Trung tm TC-L-CL 3
Tru s cac Ban ng
Trung tm Vin thng KV3
Trng i hoc Bach khoa
Vit Nam Airlines
Trng C in MinTrung
Cty thit k VT-TH
Trng C Ngh Nng
Cty Daeshin Vit Nam
Trng i hoc Qung Nam
Cty SDS
Trng Cao ng Cng Ngh
Trng C Vit Hn
Trung tm Vin thng KV3
Trung tm vin thng KV3
MobiFone
Trng H Phm Vn ng
Trng Cao ng Cng Ngh
i PT-TH Nng
Cuc tn s v tuyn in
Trng i hoc Quy Nhn
Cty Vin thng quc t KV3
Trng C in MinTrung

DANH SCH LP CAO HC KHA 6


C quan
Trng phng tin hoc (VMS)
CN Hu
CN Hu
Trng i din Vinaphone (Qung Nam)
CN Hu
Ph phng K Thut Drt Nng
Gtel
VTN Nng
Viettin Bank
Trng phng thit k (VNPT)

DANH SCH LP CAO HC KHA 7


C quan

DANH SCH LP CAO HC KHA 8


C quan
Trng H Phm Vn ng
Cng ty Vin thng Nng
Cng ty CP Xy lp Bu in Min Trung
Trng Cao ng Phng ng
Cng ty in thoi Nng
Tng CT Cng Hng khng Min Trung
Trng H Phm Vn ng
Trng Trung Cp c Minh

DANH SCH LP CAO HC KHA 9


C quan
A 1
Email T Lin lc
htpan@vdc.com.vn 0905051505
annpb@dsp.com.vn 0914083436
andn.vn@gmail.com 0903596789
tramanh_11979@yahoo.com 0913423939
buiquocanh.pmu@vnn.vn 0903584647
anhpht@gmail.com 0914044578
chau.vinamobi@gmail.com 0905232000
leekimdung@gmail.com 0914049555
tuhai10@yahoo.com 0983003334
khanhhonghk@gmail.com 0989161543
doviethong3@yahoo.com, doviethong@gmail.com 0914129789
lebichhoa@gmail.com 0914242425
huytqvti@gmail.com 0905007889
huynguyenduc@gmail.com 0955567724
southdng@gmail.com 0905008599
tamnlm@dtu.edu.vn 0914112644
huynhvantan@mac.org.vn 0916.43.90.99
tvhdn@dng.vnn.vn 0903501259
thang143@gmail.com 0963100174
vinhvandoan@hotmail.com 0914287123
handsome1m77@yahoo.com 0914111711

A 2
Email T Lin lc
cuongetc@gmail.com 0945562389
tvdung.vtn@gmail.com 0905109997
maiduyennl@gmail.com 0903976014
bhnghi@gmail.com 0914145333
huynhdongphuong@gmail.com 0904593147
nqnquynh@yahoo.com 0935016742
trinh_minh_thien@yahoo.com 0914462003
asi.sd.tuannt@gmail.com 0903509666
caovantuan@gmail.com 0903528888
tuanbtc@gmail.com 0905190038
A 3
Email T Lin lc
hoaiantk@gmail.com
vukhac@gmail.com
thanhhadhdn@gmail.com
vanhoadt@yahoo.com.vn
hung00dt1@yahoo.com
hungdhb@yahoo.com
vothihuong1976@gmail.com
tranquochuyCTVT@gmail.com
kimnga1979@yahoo.com
doanxuanphong@gmail.com
vuhongson@mirats.vn 903575195
tanthudng@yahoo.com
anhthu01@gmail.com
thanhtrung294@gmail.com
vinh97dt1@yahoo.com

A 4
Email T Lin lc
binocular06@yahoo.com 0914814777
phuonganh.vms@gmail.com 0905567828
truonglephuonganh@yahoo.com 0905955673
canh27382@yahoo.com 0935218882
hoangmdung@yahoo.com 0914113434
thduy.mro@gmail.com 0905133004
huudungdao@gmail.com 0903568666
ttduc2000@gmail.com 0913774639
hienthaivu2007@yahoo.com.vn 0905265457
ngminhoang@gmail.com 0985022737
nhanleduy@gmail.com 0913453279
thiennd83@gmail.com 0983847037
anhthiet@yahoo.com 0914054808
vantienbk@gmail.com 0988855549
tuan.vnp3@gmail.com 0913400047
lamduyvu@gmail.com 0905981881

A 5
Email T Lin lc
huu_ai11@yahoo.com 0914060155
bahcmvn2002@yahoo.com 0914111757
Canhtl34@yhaoo.com 0914282289
cuong21dt@yahoo.com.vn 0983486705
vtduan@yahoo.com.vn 0914168932
ngominhduc@vtn3.com.vn 0914012745
t2mhanh@yahoo.com.vn 0905360871
tshoa.vaeco@vietnamair.com.vn 0905167895
manhhungbk@gmail.com 0905080222
linh10872@yahoo.com 0913473248
thanhlinhpham@gmail.com 0905310582
qmanh1@yahoo.com; manhnq@vnict.org 0935514155
ngaxuquang@gmail.com 0935071650
anhnguyet02@gmail.com 0988784828
0914250339
nvaq1981qn@yahoo.com 0914113974
quyvtn@gmail.com 0913408899
nvthang@vtn3.com.vn 0905134777
haihan.ltd@gmail.com 0905890666
thiencdcd@yahoo.com 0913434854
thinhdhdn@gmail.com 0905775877
thu01dt2@gmail.com 0934384817
hongthuy97dt1@yahoo.com.vn 0905374788
quangtieu_dhqn@yahoo.com.vn 0905645948
nguyenthikimuyen@vnpti.vn 0905146636
vu_ld@yahoo.com 0905824206

A 6
Email T Lin lc
cuongdq3500888@yahoo.com 0903500888
tdhai@hueic.edu.vn 0935011491
thienhuong02dt3@yahoo.com 0988442317
lamdn@vinaphone.vn, 0914223777
mtlovely01dt2@yahoo.com 0905715349
nguyenvi50@dng.vnn.vn 0903507744
nhungdn182@yahoo.com 0905225012
ng.tanphong@gmail.com 0905284666
phuongdrt@yahoo.com 0985009845
chauthanhtk@gmail.com 0913402966

A 7
Email T Lin lc
nguyenvanquynhanh@gmail.com
Tdchung1974@gmail.com
namduongdhqn@gmail.com
hanhnguyen.unilab@gmail.com
quockhanh1@yahoo.com
motniemtin@gmail.com
phamhuulan@gmail.com
trannhung1184@gmail.com
hovietno75@gmail.com
dvphuc@vtn3.com.vn
thaoqn@gmail.com
thaobinh20@yahoo.com
xuanthao2002@gmail.com
vmthong.bkdn@gmail.com

A 8
Email T Lin lc
anhduyentt2009@yahoo.com 0914735335
phanthanhgiang@gmail.com 0914113113
nguyentienhung.dng@gmail.com 0905624666
ngatrandinh@gmail.com 0972462860
phuonghoaingoc@gmail.com 0913441345
phunguyen.mac@gmail.com 0935860998
letansi@pdu.edu.vn 0913493333
ngo_thi_y@yahoo.com 0905775177

A 9
Email T Lin lc
dongrfd@gmail.com 0913451172
daothanhdung@yahoo.com 0914725080
dangdinhdung@gmail.com 0905323685
haspkt2000@yahoo.com 0989214944
hahungvt3@com.vn 0905944348
Ngoquochung.dtvt@gmail.com 0989229029
nguyenlgkhanh@gmail.com 0935442200
tanloctran2007@gmail.com 0983253438
Myquyen84@gmail.com 0966668777
Huynhvansang1975@yahoo.com 0914682377
nathan_dn@yahoo.com 0903530000
thanhocbhk@gmail.com 0913469597
thientuong2710@gmail.com 0934797001
vienquangnam@yahoo.com 0914290982
DANH SCH LP : 882
TT H v tn C quan
1 Nguyn Minh c Cty TNHH TM&DT Hon Kim - H Ni
2 L Chn Tp HCM
3 Hunh Ngoc Chng Tp HCM
4 Nguyn Vn Hng Truyn ti in 2
5 L Hng H VDC 2
6 Ng ng Hi B th Huyn An Nhn - Bnh nh
7 Hunh Thanh Hng Cty trach nhim hu hn ERISSON
8 inh Vnh Hng TT qun ly bay Min Trung
9 Trn Quang Huy Cty trach nhim hu hn ERISSON
10 Nguyn T Lc TT qun ly bay Min Trung
11 Nguyn Vn Lc TT qun ly bay Min Trung
12 Nguyn Khoa Long Cty trach nhim hu hn PHI LONG
13 V Th Minh Nguyt VDC 2
14 Nguyn Vn Qung Truyn ti in 2
15 m Khanh Quc Tuy Ha
16 Nguyn Hng Sn VTN 3
17 L Tn S Trng H Phm Vn ng
18 Bi Vn Tn TP H Ch Minh
19 on vn Thng TT qun ly bay Min trung
20 Trn Cng Thnh Phn vin in t tp HCM
21 Mai Thu Thy TP Nng
22 H Trung TT qun ly bay min trung
23 L Minh T VMS3
24 Nguyn Vn Vinh Giam c Trung tm TTDD Khu vc VI
: 882
Email T Lin lc
nminhduc19@gmail.com 0983201219
0903729025

huongnv.nv@gmail.com 0975281171
0918482223
ngodonghai@gmail.com 0913434567

vinhhungdinh@gmail.com 0903502099

nguyentuluc@gmail.com 0903524225
ngvanloc71@gmail.com 01677877861
philong@philong.com.vn 0903527527
0918482223
quangp9@yahoo.com.vn 0963 788789
damkhanhquoc@yahoo.com 0987478157
hson.dng@gmail.com 0903503699
letansi@pdu.edu.vn 0913493333
computervt1@gmail.com 0903019433
doanthong2002@yahoo.com 0903515939

thuymai1410@yahoo.com 0903 592183


trungdoho@mirats.vn 0985000806
tulm@vms.com.vn 0903503107
vinhnv@vms.com.vn 0908282828
DANH SCH LP : 892
TT H v tn C quan
1 Bi Quc Anh Nng Airport
2 o Ngoc n PC3
3 Dng Tn n VTN3
4 Nguyn Vn Cng Ericsson Vietnam H Ni
5 Phan Tn Cng Mt 2010
6 Ng Minh Chu Cng ty Qun ly bay Min Trung
7 V ng o VTN3
8 Hunh Trung nh Vinaphone 3
9 Nguyn Ph H Kim soat tn s KV3
10 Nguyn Vit H VNPT Qung Nam
11 Nguyn Nam Hi Vinaphone 3
12 Nguyn Trung Hi VTN3
13 Nguyn Vn Hi Kim soat tn s KV3
14 Trng Vn Hi VTN3
15 Trng Cng Hnh Kim soat tn s KV3
16 Nguyn Vn Hong VNPT Nng
17 H Phc Huy Hong A75 - Vietnam Airline
18 Ng Vn Ha VMS3
19 Nguyn c Hng PIT - FairField Vietnam
20 L Tha Huy Cng ty CP Cng ngh Tn Thng
21 Lng Hng Khanh VNPT Nng
22 L Vn Khim Du hoc ti M
23 o Ngoc Lm VTN3
24 ng Thanh Lim Cng ty Tin hoc Siu Tnh
25 L Hoi Nam Tng cng ty Cum cng hng khng Mim Trung
26 L c Nhung BMS Corp
27 Phan Trn Qun Orange Vietnam
28 L Ngoc Sn AIA HCM
29 L Vn Sn Cty L Thin - TP HCM
30 Phan Vn Tho VTN3
31 Phm Thim VTN3
32 Hong L Uyn Thuc Trng i hoc Bach Khoa - i hoc Nng
33 L c Tr VTI2
34 Dng Vn Tun Cng ty NetPlus
35 Phm Xun Tng B Qung Tr
36 Nguyn Minh Vng Cty Thakral Brothers - USA
37 Trn Vinh VMS3
38 Trn Vn Khi
892
Email T Lin lc
buiquocanh.pmu@vnn.vn 0903 584647
andn.vn@gmail.com 0903 586589
duongtonan@gmail.com 0913 404455
cuongnv@vinacomgroup.com 0935 923333

ngominhchau70@yahoo.com 0903 586596


vodangdao@vtn3.com.vn 0903 539353
htd89@yahoo.com 0913 400041
hanp@rfd.gov.vn 0903 502389
viethaqnm@gmail.com 0913 480002
namhai@vinaphone.vn 0945 666399
haint.vtn3@vnpt.com.vn 0913 424999
hairfd@gmail.com 0905 137060
truonghai2001@yahoo.com 0913 494333
hanhtc@rfd.gov.vn 0903 586334
nguyenhoangdng@yahoo.com 0511 3893369
haphuochuyhoang@yahoo.com 0903 501525
hoanv@vms.com.vn 0903 502656
ndhung@fairfield.com.vn 0908 182307
huylt2005@gmail.com 0903 812552
khanhlh.dng@gmail.com 0932 548888

lamdn.vtn3@vnpt.vn 0913 491655


liemst@gmail.com 0913 470074
lhnam2005@gmail.com 0903 581106
nhungld@gmail.com 0913 931323
ptquan@gmail.com 0903 676966
sonlengoc2012@yahoo.com 0913 732677
leson@lethientelecom.com 0913 806539
pvthao.vtn@vnpt.vn 0913 424111
phamthiem@vtn3.com.vn 0913 432151
hluthuc@dut.udn.vn 905722999
leductri@vnpti.vn 0903 901074
dvtuan@gmail.com 0903 595484
pxtung@gmail.com 0913 485153

vinht@vms.com.vn 0903 500148


khaitv@yahoo.com 0913 895725
DANH SCH LP : 902
TT H v tn C quan
1 Nguyn Vn An Ngn hng NN VN TP HCM
2 Nguyn Vn Qunh Anh Cng ty Dch vu Vin thng nng
3 Trn Minh Anh Cng ty Dch vu Vin thng nng
4 Nguyn Khoa Bnh VTI2
5 Nguyn Vn Chng Sn bay Nng FIR
6 Phan nh Chng Gtel
7 Nguyn Minh ng TT Qun ly tn s KV7
8 Ng Vn c VNPT_I3
9 Nguyn Thanh H TT Qun ly tn s KV3
10 L Vn Hng TT Qun ly tn s KV3
11 Hunh Phng Huy VNPT_I3
12 Trn Vn Khi
13 on Thanh Nam VNPT_I3
14 Trn Quang Phc Vin thng nng
15 Phan Xun Phng VTN3 Gia Lai
16 Nguyn Anh Quc VNPT_I2
17 Nguyn Thin Quy TT Qun ly tn s KV2
11 V Hng Sn Phng K thut - Cng ty Qun ly bay min Trung
19 Vn Tam Cng ty in thoi 2
20 Trn Thanh Cty T&H Nng
21 L Quang Tho i Bch Yn B TT H
22 Nguyn Hong Thu Thy
23 Nguyn Th Diu Thy VNPT Bnh nh
24 Phan Vn Tr TT May tnh Cty in lc 3
25 L Quang Trng TT Qun ly tn s KV3
26 Nguyn Vn Tng VNPT Gia Lai

DANH SCH LP : 90TM


TT H v tn C quan
1 Nguyn Duy Bo Cty Vin thng Nng
2 Trn Bnh TT Dch vu Vin thng KV3
3 H Quang Bu S Thng tin v Truyn thng Qung Nam
4 V Thnh Dng TT Vin thng in lc Nng
5 Nguyn Quang Dng Cty Vin thng Nng
6 Nguyn Nht Hi Cty thit k VT-TH Nng
7 Nguyn Ha TT in toan v Truyn s liu KV III
8 Nguyn Vit Hng Ban Thi ua khen thng VNPT
9 o Ngoc Hng Cty CP xy lp bu in Min Trung
10 Nguyn Hu Khi TT Vin thng in lc Nng
11 V Ngoc Lam Cty thit k VT-TH Nng
12 H Thanh Minh nh c ti c
13 L Ngoc Phong Cty Vin thng ng H
14 Trng Hu Ph Cty CPT-VT Quang Ph
15 Trn Vinh Quang TT Vin thng in lc Nng
16 L Minh Sn i truyn hnh Vit Nam ti Nng
17 Nguyn Thanh Sn Vietnammobile
18 Ngoc Ti TT Vin thng in lc Ty Nguyn
19 Trn Hu Thnh TT Vin thng in lc Nng
20 Chu Vn Thnh Cty thit k VT-TH Nng
21 Trn c Thin Cty Vin thng Nng
22 Hunh Vn Tho Cty Vin thng Nng
23 Nguyn Trong Cty Vin thng Nng
24 Trn Phc Trung Cty CP phat trin Vin thng Bc Min Trung
25 Han Vn Trung TT Dch vu Vin thng KV3
26 L Thanh T nh c ti Hoa K
27 Nguyn Trong Tun Cng ty Acronics systems
28 Nguyn Quang Vinh nh c ti Hoa K
29 Nguyn Duy V TT in toan v Truyn s liu KV III
30 Dng Thai Xuyn Cty CP xy lp bu in Min Trung

DANH SCH LP : 90T Nha Trang


TT H v tn C quan
1 on Hoi An B Khanh Ha
2 Hunh Vn i Trng SQ Thng tin - H Ni
3 Trn Ngoc H Teltic, B Khanh Ha
4 Trn Quang Huy B Khanh Ha
5 Trn Quang Khi Nh may Z751 TP HCM
6 on Phi Long B Din Khanh, KH
7 Trn Vn Minh VTN, Nha Trang
8 H S Nga Thit b y t TP HCM
9 Trn Ph Bao in t CATP HCM
10 Trn Quang Tho Cty vt t y t Khanh Ha
11 Mai nh Trung VTN Qung Ngi
12 Nguyn Th T TT QL tn s, B, KH
13 Trn Huy An VTN Nha Trang
14 Nguyn Vn Ba B Khanh Ha
15 L Vn Bnh B TX Cam Ranh, KH
16 Nguyn Thanh Bnh B Din Khanh, KH
17 L Xun Cng Trng SQ Thng tin
18 L Vn Danh B Khanh Ha
19 Dng Hng o B Khanh Ha
20 Nguyn Minh in Trng SQ Thng tin
21 Lng Ba Duc Trng SQ Thng tin
22 Nguyn Xun Hi
23 Nguyn Vn Hin Khng lu Sn bay Nha Trang
24 Nguyn Vn Hong B Khanh Ha
25 Nguyn Thc Hng Trng SQ Thng tin
26 Nguyn Hu Khanh B Khanh Ha
27 Nguyn Vn Khanh B TX Cam Ranh, KH
28 Nguyn Minh Phng Trng SQ Thng tin
29 L Hong Thn Cty Khanh Vit Khatoco
30 Trn Xun Thanh Trng SQ Thng tin - H Ni
31 Hu Trac Truyn ti in 3 Khanh Ha
32 inh Gia Trm i PT TH Khanh Ha
33 Nguyn Tc VTN, Nha Trang
34 Nguyn Vn Tuyn Trng SQ Thng tin
02
Email T Lin lc
an-nguyenvan@hcm.vnn.vn 0903 922829
nguyenvanquynhanh@gmail.com 0913 404515
ma01020@yahoo.com.vn 0913 400500
binh.nguyen@baltech.com.vn 08 8629493
nguyenvanchuong70@gmail.com 0511 3894409
chuong.pd@beeline.vn 0903 594676
dongnm@rfd.gov.vn 054 538011
ngovanduc@vti.com.vn 0905 115575
thanhha@rfd.gov.vn 0511 3933355
hunglv@rfd.gov.vn 0511 3933355
huynhphuonghuy@vti.com.vn 0913 402118
khaitv@yahoo.com
doanthanhnam@vti.com.vn 0903 540980
tranquangphuoc@gmail.com 0913 412222
phuongvtn3@gmail.com 0913 437447
nguyenanhquoc@vti.com.vn 0913 718614
quyenphuoc@gmail.com 0913 728860
vuhongson@mirats.vn 903575195
tam.dv@ptc.com.vn 0913 413444
thanhtnh@gmail.com 0903 501259
lqtho2006@gmail.com 054 531611
nhthuthuy@yahoo.com 08 8060781
thuhoathinh@yahoo.com.vn 056 821758
vantri@cpc.vn 0903 511066
truonglq@rfd.gov.vn 0511 3933355
nvtunggli@gmail.com 0913 450368

TM
Email T Lin lc
baoomc@gmailcom 0913 469565
0913.400048
hoquangbuu@gmail.com 0913.484222
dungcrldc@gmail.com 0913494678
quangdung13571@yahoo.com
nhathaitk@gmail.com 0914.000977
Nhoa@vdc.com.vn 0914.090909
nvhung@vnpt.vn 0913.294005
ngochungtbi@gmail.com 0913.402658
khoi.a3@gmail.com 0913.490749
0905.090111

lengocphong71@gmail.com 091.4090595
truonghuuphu@gmail.com 0913.488253
quangcrldc@gmail.com 0905.262999
lamminhson.vtv@gmail.com 0913.459302
son.nt@vietnamobile.com.vn 0925.550686
ngoctaivt4@gmail.com 0905.752468
thanhcrldc@yahoo.com 0963.060555
chauthanhtk@gmail.com 0913.402966
ducthienmtt@gmail.com 0914.486455
thhuynhdinh9@gmail.com 0943.872889
nguyentrongdt@gmail.com 0913.492919
trungctd@gmail.com 0913.485435
trungpv@vinaphone.vn 0913.400044
tubill2006@gmail.com
asi.sd.tuannt@gmail.com 0903509666
quvidn@yahoo.com
ndvu@vdc.com.vn 0903.581234
thaixuyen0101@gmail.com 0913.443334

ha Trang
Email T Lin lc
0913 492711
0913 492467
0913 492475

0913 401000
0903 744298

trungvtnqni@gmail.com 0905262878
0903573688
0913 492688
0914 024387
058 855888
0913 444366

0913 496333
0913 444444

0905111607
0913 400891

0914008555
058 861124

0913 496373
tramngadinh@yahoo.com 0903 516819
0913 461562
989684840
DANH SCH LP : 912
TT H v tn C quan
1 Phan Tun Anh VTI3
2 on Quc Cng VMS3
3 Phm Quc Cng Cty XNK thit b B
4 Ng Vn C Cty thit k B
5 Nguyn Thnh Danh B Quy Nhn
6 H Ch Dng VMS3
7 Ng Minh c VTN3
8 Nguyn Minh Thai c Cty VTC
9 ng Phc Hong i Vin Thng nng_VMS3
10 Trn Quang Huy VTI3
11 Phm Hu Duy Lam VTN3
12 Nguyn Khanh Ln VTI3
13 V Trn Thanh L VTI3
14 Phm Ngoc Linh Cty thit k B
15 Trnh nh Lc TT Qun ly bay Min nam
16 Bi Quc Nam VTI3
17 Nguyn Chanh Hng Quang VTN3
18 Trn Quang Tin B Qung Nam
19 L Nguyn Thnh Thai Cty Data Craft
20 V Vn Thanh VMS3
21 Hunh c Tho
22 Nguyn Vn Thng GPC3
23 Cao Vn Tun VMS3
24 Hunh Th Phng Uyn VMS3
25 Trn L Vn VTN3

DANH SCH LP : 91TM


TT H v tn C quan
1 Mai Thai Bnh TT Vin thng Quc gia KV 3
2 Hong Ngoc Dng
3 Trn nh Dng Boeing Seatle
4 Trn Vn c Cty Xng du KV 5
5 L Minh Hin Cty Vin thng B Nng
6 V Danh Khoa TT Dch vu Vin thng KV 3
7 Phm Trung Kin B Gia Lai
8 Phm Hu Ln TT Vin thng Quc gia KV 3
9 Nguyn Thnh Long TT Vin thng Quc t KV 3
10 Hiu Minh VMS3
11 Hunh Tn TT Dch vu Vin thng KV 3
12 on Ch Thnh TT iu h thng in Min Trung
13 Trn Quc Th Cty Vin thng B Nng
14 Nguyn Anh Tun VNPT Qung Ngi
15 Nguyn Vn Tun TT Dch vu Vin thng KV 3
16 Trn Thch Tng Cty Quantic
17 L Tn Vit Cty in thoi B Nng
18 Phm Quang Vinh TT iu h thng in Min Trung
19 Nguyn Thnh Vinh B Sn Tr
20 Nguyn Xun Yn B Qung Nam

DANH SCH LP : 91TMS


TT H v tn C quan
1 Trn Vn Bnh B Bun Ma Thut
2 Mai Xun Bnh i rada thng tin Quy Nhn
3 Trn Vnh Chnh B Ph Cat Bnh nh
4 H Hong Cung TT Vin thng Quc gia KV 3
5 Lng Nguyn Nguyn Dng
6 Phm Tin Dng i rada thng tin Quy Nhn
7 Cao Vn Duy B Bnh nh
8 Nguyn Hoi c B Bnh nh
9 Ly Minh B Bnh nh
10 Trn Minh Hi B Binh nh
11 Trn Mc Ngoc H B Nh B Si Gn
12 V Sn Hng VNPT Gia Lai
13 Bi Ph Hu B Bnh nh
14 Dng Hng H TT Vin thng Quc gia KV 3
15 Trn Minh Khanh B Ph Yn
16 Nguyn Vn Khanh i rada thng tin Quy Nhn
17 V Ba Ln B Qung Nam
18 V Hu Lm
19 V Vn Loan B Ph Yn
20 Nguyn Hu Lc B Qung Nam
21 Nguyn nh Luyn Trng HSP Quy Nhn
22 inh Cng Luyn B Bnh nh
23 Trn Tm Luyn
24 Trn Xun Mn VNPT Gia Lai
25 Trn M Ngoc B Ha Nhn Bnh nh
26 Trn Phc Nhn B Ty Sn Bnh nh
27 Nguyn Thnh Nhn B Ha Nhn Bnh nh
28 Nguyn Anh Phng B Gia Lai
29 Trn Quang Sang B Tam Quang Bnh nh
30 Hunh Ngoc Tn B Qung Nam
31 Trnh Minh Tin VNPT Gia Lai
32 H Minh Ton VNPT Gia Lai
33 ng Thanh Tho C vu Nng
34 Nguyn Thun Tho i rada thng tin Quy Nhn
35 Nguyn Vn Thanh
36 H c Trn VNPT Gia Lai
37 Nguyn Vn Trc VNPT Gia Lai
38 Trng nh Triu B Bnh nh
39 Nguyn c Thun Sn bay Ph Cat
40 L Vn Thun Cuc tn s
41 on Thanh Tng Vietnam Airlines
42 Phm Thanh Tng B Nha Trang
43 Hunh Vn Tng Cty tin hoc Quantic
44 Nguyn nh Vn B Bnh nh
45 on Th Vinh B Ph M Bnh nh
46 Trn Anh V TT Vin thng Quc gia KV 3

DANH SCH LP : 17T


TT H v tn C quan
1 Nguyn Bn Khach sn Non Nc Nng
2 Nguyn Quc Bnh Cty Dt Hu
3 L Vn Cng TT Vin thng quc gia KV 3
4 Nguyn c Chnh X nghip u may toa xe Nng
5 Phi c Hu Nh may A32 Khng qun Nng
6 Bi Vit H Cty Ximng Hi Vn Nng
7 Hunh Minh Hi TT Vin thng quc gia KV 3
8 V Ngoc Hi i hoc Bach khoa HN
9 Nguyn Hng Hi Trng cng nhn B 2 Nng
10 L Vn Ha Nh May Ha cht Nng
11 Nguyn Lai TT qun ly bay min trung
12 Nguyn Vn Oanh TT qun ly bay min trung
13 Phm Tun Phong TT Vin thng quc gia KV 3
14 H Trung Thai Nh may nc gii khat Nng
15 T Vn Thanh Vt T Y T
16 H Vn Thng Cty xy lp may s 7 Nng
17 Nguyn Hu Thin i phat thanh Ph M Bnh nh
18 Phng Thun TT qun ly bay min trung
19 Nguyn Ly Chinh
20 Ng Tn Chinh Cty Dt Nng
21 H c Tun Cty nha Nng
22 Ng Tin Tun Nh may gch plat Nng
P : 912
Email T Lin lc
0914 060604
0903 500888
0914 081584
0913 402977

0903 501099
0914 012745
0908 413153
hoangdp@vms.com.vn 905000345
0903 585698
0913 492254
0903 581992
0913 494225
0913 473248
suzuchkaratedo@gmail.com 0903 833663
0914 023444
0913 491102
0913 484333
0908 242392
thanhvv@vms.com.vn 0903 512345
ductho@vnn.vn 0913 481481
0913 400043
tuancv@vms.com.vn 0903 528888
0903 500118
0903 580949

P : 91TM
Email T Lin lc
0925 550111

0511 3824585
0511 3893998
0511 3816859
059 823810
Huulamvtn3@yahoo.com 0913 412744
0511 3822636
0511 3820999
0511 3816885
0511 3821029
0914 47470
tuanlv.qni@vnpt.vn 0914011022
0511 3891632
08 8204312
0511 3612345
0511 3821029
0511 3844333
0511 3851444

: 91TMS
Email T Lin lc
056 123456
056 824410
056 850222
hocungvtn3@yahoo.com 0914 040294

056 827513
056 822111
056 822111
056 822111
056 839222
08 8730037
vosonhung@gmail.com 091.4093693
056 822111
0511 3826056

ngvkhanh@yahoo.com 0982 826660


dluyenpc@hotmail.com 0914 216880

mantx.gli@vnpt.vn 091.3473309
056 861777
056 880119
056 861777
059 825000
056 865222

tmtien.gli@vnpt.vn 091.4168345
hominhtoan1973@gmail.com 091.3450499
0914 063333
0905 232292

hdtran.gli@vnpt.vn 091.3437528
nguyenvantrucvnpt@gmail.com 0123.5922079
056 822111
056 827513

0913 443344
0913 461370
08 8350913
056 821023
056 855222
903554555

P : 17T
Email T Lin lc
0511 3836127
ngquocbinh@gmail.com 913426419
0914 034747

0511 3746313
0511 3770021
0511 3832998
0511 3842037
0511 3841848

0511 3894970
0511 3893924
0511 3634499
0511 3847010
0511 3813707
0511 3847368
056 855296
0511 3836910
050 868798
0511 3842345
0511 3811055
0510 852031
DANH SCH LP : 922
TT H v tn
1 Nguyn Vn an
2 Trn Vn ng
3 Nguyn Lng Giam
4 Trnh th An Ho
5 Nguyn nh Thin Hong
6 Phan Tr Hng
7 Trng Nh Nguyn Khoa
8 c Lp
9 on Minh Lun
10 Bi Hu Ph
11 Minh Quyn
12 Sinh
13 Cai Vn Tn
14 Trn Ngoc Thch
15 Don Duy Thim
16 Trn Vn Tho
17 Nguyn Thun
18 Lu Trong Thng
19 Nguyn Xun Tin
20 Nguyn c Trung
21 Nguyn Duy Nht Vin
22 Nguyn Khc V
23 Mc Thanh Vinh
24 Nguyn Trn Hnh Yn

DANH SCH LP : 92TM


TT H v tn
1 Thai Bnh An
2 Nguyn Vn n
3 Nguyn Vit Bc
4 Mai Thng Dng
5 Trng Hng Dng
6 nh Tn c
7 Phm Hng H
8 Nguyn Vn H
9 Trn Vn Thanh Hi
10 Nguyn Hng Hi
11 on Minh Hp
12 Dng Cng Hng
13 Nguyn Tin Hng
14 Ng Minh Hiu
15 Trn Vn Hip
16 Nguyn Nguyn Hong
17 Trng Vn Huy
18 onh Vn Tun Huy
19 V Hong Linh
20 H Long Ngn
21 L Hong Nguyn
22 Qu Nhn
23 Trn Hoi Nhn
24 L Thnh Nhn
25 V Th Hoi Phng
26 Phm Quang Phng
27 Ng Hu Phc
28 La nh Ph
29 Trn Vit Qu
30 Trn Ngoc Su
31 Trn nh T
32 V Ngoc T
33 Chu Ngoc Thnh
34 Nguyn c Thnh
35 ng Vn Thnh
36 Nguyn Thanh Thnh
37 Nguyn Chin Thng
38 Nguyn Duy Trng
39 Trn Nam Tr
40 Phan Thanh Tr
41 inh Duy Trung
42 Trn Anh Tun
43 L Thanh Tuyn
44 Phm nh Nguyn V
45 Nguyn Vn V
46 Quang V
47 Trn Thanh Vit
48 Nguyn Hng Vt
49 Nguyn Vn Vinh

DANH SCH LP : 92TMSA


TT H v tn
1 Trn Chu n
2 L Hng Cng
3 Nguyn Vn Dng
4 Trn Vn Dng
5 Bi Hu Duyn
6 Phan Bi Dng
7 T Vn t
8 Nguyn Ba nh
9 Hunh Quc Hng
10 L Vn Hng
11 Trng Minh Hng
12 Phan Tn Hng
13 Nguyn Vn Hu
14 V Thnh Hng
15 Trn Minh Huy
16 Trn Trong Huy
17 Trn Nh Hong
18 Phan Vn Hi
19 Trn Vn Hin
20 Nguyn Th Bch Hip
21 Nguyn Trn Khim
22 Nguyn Quang Khoa
23 Nguyn Vn Khoa
24 H Quang Linh
25 Nguyn L Xun Mn
26 Phm Quang Minh
27 Nguyn Trong Nhn
28 ng n Nguyn
29 Phm nh Nh
30 Khng Minh Nam
31 V Phng
32 Nguyn Minh Phng
33 Nguyn Hu Phc
34 Nguyn Ngoc Quy
35 Hunh Vn Sang
36 Bi Xun Sang
37 Nguyn ng S
38 Nguyn Vn Thanh
39 Ng Cng Thnh
40 Nguyn Phc Tho
41 Tr Thanh Tun
42 Hunh Thanh Tng

DANH SCH LP : 92TMSB


TT H v tn
1 Nguyn Mnh Cng
2 Nguyn Hu Dng
3 Trng Thnh
4 Trn Xun Dng
5 Nguyn Vn a
6 Phm Duy Hiu
7 Nguyn Thanh Hng
8 Nguyn Mnh Hng
9 V Ngoc Huy
10 Trn Trung Lim
11 Trn c Mi
12 Nguyn Quang Minh
13 Nguyn Tn Quy
14 Trn Vn Tr
15 Trn Vn Thnh
16 Dip Bo Ton
17 Phm Hu Thi
18 Trn Vit Triu
19 Nguyn Trng Ty
20 Trn c Trung
21 Nguyn Minh Tun
22 Trn Xun Thng
23 Dng Quc Thnh
24 Phan Bng V
25 Phm Minh Vng
26 Cao Hong on Vin
27 Nguyn Hu Vinh
28 Vn Tn Vit
29 V Ngoc Dng
30 on Minh Hp
31 Trn Vn Hip

DANH SCH LP : 18T


TT H v tn
1 H c Anh
2 L Mai Xun Anh
3 Nguyn By
4 H Hu Thanh Bnh
5 Phng Vn B
6 Nguyn Vn Chng
7 Hong Ngoan ng
8 ng nh ng
9 Nguyn c Giang
10 L Vn Hin
11 Trn Vn Ha
12 L Hong
13 Nguyn S Hun
14 Nguyn nh Khan
15 L Hu Ngn
16 Nguyn Thanh Phong
17 L Vn Vinh Quang
18 ng Vn Qung
19 Vn Ti
20 Nguyn Vn Tm
21 Nguyn Vit Tn
22 Thai Vn Thch
23 on Quc Thng
24 Nguyn Quang Thanh
25 Nguyn Ngoc Thnh
26 L Vn Thng
27 Trn nh Ton
28 Phm Anh Tun
29 H Vn Vn
30 Trn Ngoc Vnh
31 V Xun
DANH SCH LP : 922
C quan Email
TT Vin thng Quc gia KV 3 nvandan@gmail.com
Cty in thoi B Nng dongdngvn@gmail.com
TT Qun ly bay Nng nguyenluonggiam@gmail.com
TT Vin thng Quc gia KV 3 trinhthianhao@vti.com.vn
Yaly
Cty thit k B Nng phantrihung@gmail.com
TT Vin thng Quc gia KV 3 truongnhunguyenkhoa@vti.com.vn
TT Vin thng Quc gia KV 3
Cty Dch vu vin thng KV 3 luandm@vinaphone.vn
i hoc Bach khoa Tp H Ch Minh bui_huu_phu@yahoo.com
nh c M
i hoc ng dsinh@mpt.gov.vn
TT Qun ly bay Nng
S Thng Tin v Truyn thng tp nng tranthach@gmail.com
Cng ty Cng ngh Vit ddthiem@dnmail.vnn.vn
TT Thng Tin Di ng KV 2
TT Vin thng Quc gia KV 3 nguyenthuan@vti.com.vn
Cty Vin thng B Nng thuongdn@gmail.com
TT Vin thng Quc gia KV 3 nxtien@gmail.com
B in Bn trungdlc@yahoo.com.hk
Trng i hoc Bach Khoa HN nhatviennd@gmail.com
TT Qun ly bay Nng vukhac@gmail.com
Khu ch xut Tn Thun
VTN Hu hanhyen@vtn3.com.vn

DANH SCH LP : 92TM


C quan Email
TT vin thng quc gia khu vc 3
TT tin hoc
TT vin thng quc gia khu vc 3
B Ha Vang
B Thanh Kh

TT vin thng quc gia khu vc 3


TT vin thng quc gia khu vc 3
Cty xy lp v phat trin B Nng
Cty in thoi Nng
i TH.TP. Nng
TT vin thng quc gia khu vc 3
Cty in bao in thoi Qung Nam
Cty in thoi B Nng

Cty in thoi B Nng


TT dch vu vin thng

Vinaphone 3

Cuc tn s Nha Trang


Vinaphone 3
Cty vin thng B Nng
Vinaphone 3
B Qung Nam
B Nng
Cty in thoi B Nng
Cty in thoi B Nng
Cty in thoi B Nng

VTN3 trantuvtn@gmail.com
i truyn hnh Nng
Bu in Sn Tr
TT vin thng lin tnh
107

TT vin thng lin tnh


TT vin thng lin tnh
TT vin thng lin tnh
Bu in lin tnh

Cty in thoi
Bu in Ng Hnh sn Nng
Bu in Ng Hnh Sn Nng
Qun l mng cap B Nng

TT vin thng quc t khu vc 3

DANH SCH LP : 92TMSA


C quan Email
Vin thng VNPT Kon Tum ankhdt@gmail.com
Cty TNHH in- in lnh Phng ng ( TPHCM ) lhcuong.east@gmail.com
Cng ty C phn Vin thng -Tin hoc Bu in (CT-IN)
Vin thng VNPT Bnh nh
Vin thng lin tnh VTN Gia Lai buihuuduyen.kn@gmail.com
Vin thng VNPT Ngh An

Vin thng VNPT Bnh nh


TPHCM

Cty Truyn ti in 3 Nha Trang hungtm70@gmail.com

Cty in toan & truyn s liu VDC - Bnh nh nvhau@vdc.com.vn


Vin thng VNPT Bnh nh
i Vin thng Ty Nguyn ( VTN ) huyvtn3@yahoo.com
Cty in toan & truyn s liu VDC- Nng tthuy@vdc.com.vn
Vin thng VNPT Qung Nam nhuhoang.qnm@vnpt.vn

Vin thng VNPT Bnh nh vanhien26@yahoo.com


Vinaphone Nng
Bnh nh
Trng i hoc Quang Trung nguyenquangkhoa@quangtrung.edu.vn
i phat thanh v truyn hnh Bnh nh
Cty in toan & truyn s liu VDC-TPHCM hqlinh@vdc2.com.vn

i phat thanh v truyn hnh Bnh nh quangminhbtv@yahoo.com.vn


Vin thng VNPT Bnh nh nguyentrongnhan69@yahoo.com
Cng an Bnh nh nguyen21qn@gmail.com
Vinaphone Nng nhapd@vinaphone.vn
Vin thng VNPT Bnh nh minhnam1971@gmail.com
Vin thng VNPT Bnh nh vp209tbh@yahoo.com
i phat thanh v truyn hnh Bnh nh mphuongbtv@gmail.com
Bnh nh
Vin thng VNPT Bnh nh
Vin thng VNPT Ph Yn huynhvansang1975@yahoo.com
Cty in toan & truyn s liu VDC - Bnh nh bxsang@gmail.com
Vin thng VNPT Bnh nh syvtbd@gmail.com
Cng ty c phn Vin thng -Tin hoc Bu in (CT-IN) thanhnv@ctin.vn

Cng ty Quc t Anh Duy - TPHCM tho.liflo@gmail.com


Cty c phn SADO Nng trathanhtuan@gmail.com
Cty c phn tp on Khai Vy - TPHCM halantung@yahoo.com.vn

DANH SCH LP : 92TMSB


C quan Email
TPHCM
TPHCM
Gia Lai
TPHCM
Bnh nh
Vin thng VNPT Bnh nh phamduyhieuvnpt@gmail.com
Cty TNHH k thut & thng mi Khang Vit - TPHCM khangviet.thanhhung@gmail.com
Vin thng VNPT Bnh Phc manhhung.bpc@vnpt.vn
TPHCM
Cng ty Thy in Yaly trungliem9999@yahoo.com
Cng ty thy in IALY muoitd1970@gmail.com

Trung tm KT DV ti nguyn mi trng Bnh nh quybinhdinh@gmail.com

i phat thanh v truyn hnh Bnh nh


Vin thng lin tnh VTN Gia Lai dieptoan74@gmail.com
Vin thng VNPT Bnh nh
Vin thng VNPT Bnh nh tranviettrieu888@yahoo.com.vn
Vin thng lin tnh VTN k Lk
Vin thng VNPT Bnh nh ductrung.vnpt@gmail.com
TPHCM
Tng Cty cng ngh nng lng du kh Vit Nam-TPHCM tvnk2006@gmail.com
Cty Xy lp vin thng Nng
Vin thng lin tnh VTN k Lk
Vin thng VNPT Kon Tum minhvuongkt@gmail.com
Vin thng VNPT Bnh nh doanvien.vnpt@gmail.com
Vin thng VNPT Bnh nh
Vin thng lin tnh VTN Nng
Vin thng VNPT Bnh nh
i phat thanh v truyn hnh Nng

DANH SCH LP : 18T


C quan Email

Trng Cao ng ngh Nng

Cng ty dt may qun Lin Chiu, TP. Nng


Cty Xi mng Hi Vn
Cng ty c ph k Man, tnh k Lk

mt

S K hoch v u t TP. Nng


Sn bay Bun Ma Thut, tnh k Lk
Ngh hu

Ca hng Vinh Quang Qun Lin Chiu, TP. Nng

Thy in Vnh Sn, tnh Bnh nh


Bnh vin C Nng

Ngh hu
mt
Trng cao ng ngh Thanh nin Dn tc Ty Nguyn
VTN
S LTBXH tnh k Lk apphamanhtuan@gmail.com
Cng ty ma ng Qung Ngi
Ngh hu
Trng cao ng ngh in Hi An, tnh Qung Nam
T Lin lc
0913 492969
0913 473545
0510 861734
0511 3822636

0913 472888
0913 424444
0905 050399
0914 112233
0948 034784

0906 461974
091 4077000
0913 497546
0913 422999
906633599
0903 575123
0913 422555
0903 506539
0510 864677
0913 473234
0914 080555
0903 000373
054 833444

T Lin lc
0903 580355
0913 477678
0914 049255
0913 477236
0511 3655999

0903 580571
0913 428899
0511 3834334
0903 502255

0913 491559
0511 3848024
0511 3835147

0903 3581218
0913 493935

0913 400046

058 800019
0913 441517
0511 3847575
0511 3896989

119
0511 3623167
0511 3626000

091.3409229
0511 3891355
0511 3910929
0511 3855016
0511 3670987

0511 3830410
0511 3834190
0511 3855016
0511 3842333
0511 3835879
0511 896333
0913 494555
0511 3836333
0511 3893896

0511 3950219

T Lin lc
0916877766
0983187930
0914432090
0914244911
0934701609

0914139933

0913882145

0914001889
0914900606
0914141557
0913494477
0913407000

0914063350
0914193193
0986265837
0914100667
0985083777
0903611026

0987605777
0914003654
0914033803
0913403132
0914046532
0914133599
0913439467

0914123235
0914682377
0913490666
0914133001
0914000125

0908317465
0903545767
0979 491918

T Lin lc
0908212221
0913469653

0913118125
0935985789
0913493495
0918408114
0918688228

093.5884063
0963003663

0982006069

0935064687
091.4117722
0563626789
0914 615720
0914046664
0919030609
0906880055
0913878670
0914225777
0914102345
0914017863
0914279558
0913479609
0914004525

T Lin lc
0903 598247

0905 442811

0905 358970

0982 434322
0905 100694

0905 112912
0905 003747
0917 258585
0905 132242
0903 591982

0905 102368
0914 069924
0913 430115
0905 340376
0905 157728

0945 619797

0982 104041
0905 256899
0914 021608
0913 418282
0913 435488
DANH SCH LP : 93T
TT H v tn C quan
1 Nguyn Bo Anh X nghip thng tin ng st Diu Tr
2 Nguyn nh Bach Vn phng UBND tnh Tha Thin Hu
3 Nguyn Ha Bnh Sn bay Pleiku
4 Nguyn Vn Bnh Cty EIS Global chi nhanh Nng
5 Nguyn Bi Diu Cn Phng KTNV VNP3
6 Phan Trn Huy Cp Bu in sng Hinh Ph Yn
7 Trn Vn Chng Sn bay Ph Bi Hu
8 L Ch Don Trng K ngh Hu
9 L Th Kim Dung Cng ty Thit k Bu in Nng
10 L Vn Dng Bu in Kom Tum
11 Nguyn Vn t Phng KTNV VNP3
12 Ng Vit ng Cng ty Vin thng Nng
13 Hong Hi Bu in Ph Vang Hu
14 Hong Xun Hiu Trung tm Internet Vit Nam
15 Nguyn Th Mai Hng Cng ty in thoi I-VNPT Nng
16 L S Khoa Phng KT Bia Samiguel
17 Nguyn nh Khng
18 Hunh Thanh Lm i E10 Bu in Nng
19 L Khc Lim Bu in Hu
20 Nguyn H Minh Cng ty Thit k Bu in Nng
21 Nguyn Hi Nam i Thng tin duyn hi Nng
22 Nguyn Ngha Nam i E10 Bu in Nng
23 Nguyn Phng Nam i E10 Bu in Nng
24 Nguyn Trong Ngha Trung tm mng cap Bu in Nng
25 Phm Quy Ngoc Qun ly sn bay Nng
26 H Vn Phc Bu in Hu
27 Nguyn Vn Phc Cng ty Vin thng Nng
28 Nguyn ng Phng Nhn tin 107 GPC
29 Phm Vn Sau Phng KT Cty TNHH xy lp in k lk
30 Trn Th Sn Trng Cao ng Vit Hn
31 o Thai Sn Cng ty Vin thng Nng
32 Nguyn Tr Thc i E10 Bu in Nng
33 Thng Trung tm CNTT-Tp on in lc VN
34 Trn ng Thy Trung tm Dch vu Vin thng KVIII
35 Trn Quang Trng Bu in Lin Chiu Nng
36 Nguyn Anh Tun Trung tm mng cap Bu in Nng
37 Vn Vit Tun Bu in Qung Tr
38 V Vng Vin Gmobile
39 on Vn Vinh Cng ty in thoi I-VNPT Nng

DANH SCH LP : 93TM


TT H v tn C quan
1 Bi Th Anh VNPT Kon Tum
2 Nguyn Ngoc Anh VDC Nng
3 Trn Phc nh i TH QNam
4 An Bnh VinaPhone
5 H Hu Thanh Bnh
6 Nguyn Bnh B Cm L
7 Nguyn Thanh Bnh
8 Trn Duy Chung Tr C Cngh
9 Trn Thai Dng
10 Trn Anh Dng
11 H Xun Dng VinaPhone
12 Nguyn ng Duy
13 Trng nh Duy
14 Vn Vnh Giang
15 Hong Th Hn
16 Thai Thnh Hng
17 Lng Vnh H Ni VinaPhone
18 Nguyn c Ho
19 on Tr Trng Hi
20 Trn Kim Hnh
21 Nguyn Ba Hng
22 V Vn Hng
23 Ng Vn Quc Ha
24 Dng nh Hong
25 Nguyn ng Hong Gelimex
26 Nguyn Trn Huy
27 Nguyn Thnh Kim
28 Dinh Vn Lc
29 Ng Tng Ngha Cocacola
30 Lng Khi Nguyn
31 Nguyn Ngoc Nguyn in lc Q Nam
32 Phan Tn Nhn
33 Phm S Phng B Lin Chiu
34 Phan Thanh Phong
35 Nguyn Thnh Quy B Lm ng
36 Phm Vn Quy
37 L Ngoc Quang Giao vin
38 T Vn Tm
39 L Thanh Tn
40 Phan Minh Tng Gelimex
41 ng Vn Tng VDC Nng
42 Nguyn Cao Tng B Nng
43 L Chin Thng
44 Quang Thanh
45 Nguyn Tun Thanh B Kon Tum
46 Cao Xun Thy Gelimex
47 Thai Anh Tun Cuc Bu in
48 Trn Gia Tun
49 Nguyn Vn Tuyn Cng Ngh Truyn Hnh
50 L Thai V Cty in lc 3
51 Trn Quang V
52 V Anh V
53 Nguyn Quang Vit Cty in C Sang

DANH SCH LP : 19T


TT H v tn C quan
1 L Anh
2 L Quc Cng
3 Trn D ao iu MT
4 o Hu Dng
5 Chu Ngoc Dng
6 Phan Tt Dng
7 Nguyn Vn Hai
8 Nguyn Duy Hiu
9 H Huy Hong
10 Phan Cng Hu
11 Cao un Hng
12 Phan Vn Khi
13 Trn i Khoa
14 L Tn Khi
15 Nguyn Hu Li
16 Hunh Ba Lc
17 Trn Th Mai
18 Nguyn Minh
19 Nguyn Trong M
20 Trng Cng Nga iu MT
21 Trn nh Nguyn
22 L Vn Ninh Truyn dn min Trung - EVNTel
23 Nguyn Hnh Phc
24 Trn i Phc VTN3
25 inh Vit Chu Quang
26 Trn Hi Quang
27 H Phc Quc
28 Trn Vn Sam
29 Lng Bnh Sn
30 Nguyn Vn Tanh
31 L c Thai
32 Nguyn Vit Thng
33 Lu Bnh Thanh
34 Phm Tin
35 Phm Vn Trong
36 V Vit Ty
37 Nguyn Tin Vn
38 L Th Vit
39 Hunh Tn Vinh
40 Phan Sc L V

DANH SCH LP : 19TNT


TT H v tn C quan
1 Nguyn An
2 Nguyn Xun An
3 Nguyn Vit Anh
4 Nguyn Xun Bnh
5 Trn Vn ng
6 Nguyn Tn Gioan
7 Nguyn Vit H
8 Nguyn Vn Hiu
9 Nguyn Ch Hoi
10 H Ngoc Hoanh
11 Nguyn Hun
12 ng c Hng
13 Bi Vn Hng
14 L Quc Hng
15 Trng Quang Hng
16 L Duy Huy
17 Nguyn Vn Khi
18 Luc Sng Lc
19 Nguyn Ngoc Lc
20 L Xun Nghim TT Vin thng Nha Trang
21 Nguyn Thnh Nht
22 Nguyn Trn Phong
23 ng Vn Sang
24 ng nh Tn
25 Nguyn Thanh Tho
26 H ng Tin
27 Nguyn nh Tin
28 Thai Hi Tr
29 Phan Ngoc Trc Cty phat thanh NT
30 Trn Quang Trung
31 Nguyn c Tun
32 Nguyn Th Vin
33 Thai Khc Vnh Din Khanh
34 Trng Vn V
H LP : 93T
Email T Lin lc
nguyenbaoanh009@gmail.com 0914289398
ndbach.ubnd@gmail.com 0913465322
binhpleiku@gmail.com 093.2511588
0974999012
camnbd@vinaphone.vn 0914084404
cappthpy@gmail.com 0914195859
chuong93dt@gmail.com 0903591975
datnv@vinaphone.vn 0912401497
le_tri_doan@yahoo.com.vn 0989639869
ngovietdong@yahoo.com 0913422567
kimdung_dng@yahoo.com 0914049555
ledungdto@gmail.com 0916878125
hoanghai@hue.vnn.vn 0914050333
hxhieu@gmail.com 0903578999
nguyenmaihuongdng@yahoo.com 0914044799
lesikhoa@gmail.com 0933631209
0918255435
thanhlamnp@gmail.com 0914010333

nguyenhominh@gmail.com 0913457457
hainamdn@gmail.com 0914252709
namn.dng@gmail.com 0919078595
npnamomc@gmail.com 0913414222
trongnghiax@yahoo.com 0914075888
phamquy_ngoc@yahoo.com 0914040296
0916481880
nguyenphucdn@gmail.com 0913469555
phuongnd@vinaphone.vn 0913403072

daothaison@gmail.com 0914057686

n2thuc@yahoo.com 0913465577
dothuongetc@gmail.com 0966609888
thuytd@vinaphone.vn 0913400069
truongktnv@yahoo.com 0913412353
tuanna.dng@vnpt.vn 0913465789
tuanctd@gmail.com 0914431888
vuongvien@yahoo.com;vuongvien@gmail.com 0903567999
vinhvandoan@gmail.com 0914287123

H LP : 93TM
Email T Lin lc
buitheanh.kt@gmail.com 091.4042526
0511 3825339

0511 3656949

0511 3670333

Dungmsc3@yahoo.com 0913 493933

0511 3656949

0511 3813504

0511 3826854
0913 491107
914152934

063 654242

0511 3834587

0903 580247
0511 3893111

060 863579
0511 3816284
0511 3897717
061 891614

0511 3656179

H LP : 19T
Email T Lin lc

Daotd2000@yahoo.com 963401239
913401237

913457736
0963 355799

H LP : 19TNT
Email T Lin lc
0913 478609
DANH SCH LP : 94T1
TT H v Tn
1 V nh An
2 Nguyn Hu Anh
3 Nguyn Quang Anh
4 Trn Cu Anh
5 Trn Ha Bnh
6 L Chc
7 Phan Dip
8 Phan Tin Dng
9 Nguyn Hu D
10 Nguyn c Dng
11 Trn c Hi
12 Nguyn Quc Hin
13 V Trung Hip
14 V Minh Ha
15 Th Vit Hng
16 Mai Quang Hng
17 V Th Hng
18 inh Quang Huy
19 Nguyn Thin Anh Khoa
20 Nguyn Sn Khoa
21 Thai Vn K
22 L Xun Liu
23 L Cng Long
24 Phan Trng Thnh Long
25 Chu Vn Minh
26 Thai Thnh Nam
27 Trn Th Phng Hng Ngoc
28 V Th Nhn
29 H Xun Nhung
30 H Vit N
31 Ngoc Ph
32 Phan Hng Qung
33 Nguyn ng Quang
34 ng Kin Quc
35 Nguyn nh Quy
36 Nguyn nh Sa
37 Nguyn Vn Sinh
38 Nguyn Nam Thng
39 L Hu Thnh
40 L Anh Thit
41 Trn Hong Thuyn
42 H Vn T
43 Ng Anh Tun
44 Nguyn Tn Tng
45 Ng Th Bch Vn
46 Phm nh Vng
47 Nguyn Hng V
48 V Mai Xun

DANH SCH LP : 94T2


TT H v Tn
1 Nguyn Thai Bnh
2 Nguyn Vn Bn
3 Nguyn nh Chn
4 Trn Quc Cng
5 H Thc Nguyn Cng
6 L Thanh n
7 Thang Tun Duy
8 Hong Ngoc H
9 Vit Hi
10 Phm Vn Hong
11 Hunh Tn Hong
12 Trn o Hiu
13 Nguyn Hu Hng
14 L Thanh Hng
15 L Vn Hng
16 Nguyn Thanh Hng
17 L Ngoc Huy
18 Nguyn Vn Khanh
19 Nguyn c Khuyn
20 Trn Lai
21 on Ngoc Lm
22 ng Vn Li
23 Phm Vit Long
24 Trn Vn Lng
25 Nguyn Vn Nam
26 T nh Ngh
27 V Th nh Nguyt
28 on Duy Nhc
29 Thnh Nhn
30 Nguyn Hong Nht
31 Phm Xun Phong
32 Nguyn Xun Phc
33 Nguyn Danh Sn
34 L Vn Thnh
35 Trnh Ngoc Thnh
36 Cao Minh Thun
37 Nguyn Quang Trung
38 Nguyn Dc Trung
39 Nguyn Quc Trung
40 Nguyn Xun Anh T
41 Nguyn Th Huy Tun
42 Trn Quc Tun
43 Phm Vn Tun
44 Lu Vn Tuyn
45 Nguyn Uy V
46 Nguyn S Phi V
47 T Ngoc V

DANH SCH LP : 94TBB


TT H v Tn
1 Nguyn Xun An
2 Nguyn Vn Anh
3 Nguyn Thai Bnh
4 Trn Quc Chnh
5 Trn Danh
6 Nguyn Vn t
7 H Cng Dng
8 Nguyn Tun Hi
9 L Minh Ha
10 V Ngoc Ha
11 Dng Quc Hoc
12 Nguyn Anh Hng
13 Nguyn Tn Hng
14 Nguyn Tin Hng
15 V Anh Khoa
16 Nguyn Ngoc Lm
17 Hunh Quc Nam
18 Trn i Ngha
19 Hong Minh Ph
20 Nguyn Th Ph
21 Trnh Quang
22 Trn Phc S
23 L Cng Ta
24 V Cng Thng
25 Phm Th Th Thuy
26 Nguyn ng Tun
27 Trn Quc Tun
28 Nguyn Trong Tr
29 Hunh Nam Trung
30 Nguyn Th Anh Tuyt
31 Trn Thanh Vit
32 Nguyn Hng V

DANH SCH LP : 20T


TT H v tn
1 Hunh c Bnh
2 Nguyn ng Chung
3 Nguyn Thanh ng
4 inh Ngoc D
5 D Quang Hip(LP)
6 Hunh Thanh Hng
7 Lng Vnh Phc Hng
8 Phng Quc Hng
9 Phan c Long (LP)
10 V nh Lu
11 Hunh Trong Nguyn
12 Trng Hu Ni ( LT )
13 Nguyn Thanh Phong
14 Thn Khoa Ph
15 Phm Th Hng
16 L Cao Phc
17 Hunh Thanh Phng
18 Mai Quang Tho
19 Trn Vn Thng
20 Nguyn Quang Trung
21 Phan nh T
22 Bi Ngoc Tun
23 Trng Thanh Tun
24 Nguyn Th Vnh(LP)

DANH SCH LP : 20TPY


TT H v tn
1 L Vit Bo
2 Nguyn Thai Bnh
3 Nguyn Thanh Bnh
4 Nguyn Vn Bnh
5 T Thnh Bnh
6 Nguyn Hu c
7 L Th Dung Dung
8 Nguyn Thanh H
9 Trng Hng H
10 Nguyn Thanh Hi
11 Nguyn Hu Ha
12 Trn Dng Huy
13 Nguyn Thanh Thuyn
14 Nguyn Minh Khoa
15 Nguyn Vn Lai
16 Nguyn Kiu Thanh Lam
17 Lng Th Linh
18 H Huy L
19 Nguyn Phc Long
20 Trn c Long
21 Nguyn Vn Nam
22 Nguyn Thnh Nhn
23 Trn Oanh
24 Trn Th Kim Phng
25 Lng Hong Quang
26 Nguyn Vn Qunh
27 ng R
28 V Vn Sang
29 V Vn Thanh
30 Trn Ngoc Tho B
31 Mnh Tin Thoi
32 Phng c Thng
33 Nguyn Th Bch Thy
34 ng Th Trang
35 L Ngoc Trin
36 Hunh Th Trung
37 L un Trung
38 Nguyn Th Bch Yn

DANH SCH LP : 20T


TT H v tn
1 Hong Th Ngoc Bch
2 Nguyn Hng Bin
3 Phm Th Mai Dung
4 Bi Hng Hi
5 Cao Vn Hi
6 Nguyn Minh Hng
7 Trn Trong Ngha
8 Nguyn Th Bch Nu
9 Nguyn Vn Sinh
10 L Vn Tm
11 ng Ngoc Thanh
12 L Vit Thanh
13 Nguyn Th Thanh Tr
DANH SCH LP : 94T1
C quan
TT Sn xut TH Hu
B Lao Bo Qung Tr

TT dch vu vin thng KV 3


i h tr dch vu VDC 3
TT k thut Hu

Cty truyn ti in 2 Qung Nam


Cty Gch ng Tm Q Nam

VNPT Tha Thin Hu nqh1606@gmail.com


TT dch vu vin thng KV 3
B Sn Tr Nng
TT vin thng quc gia KV3
TT qun ly bay min Trung Hungdhb@yahoo.com
Trng CCN Nng
Trng Cng nhn B 3
Cng ty Tn Thanh Nng
i GSM Mobilphone N
Cty HUYNDAI Nha Trang

Cng ty Thit b Y t Hu

Gelimex Nng
Tng i OCB E1O2/9
nhanvt@weldtec.com.vn
Cty in Lc
TT Tin hoc B N

TT qun ly bay min Trung


VTN3 ng Hi
B ng H
TT vin thng quc gia KV3
B Nha Trang
Cty o lng cht lng N
i Truyn S Liu VDC 3
Tng i OCB 45 Trn Ph Nng
TT qun ly bay min Trung
TT diu in lc KV 3
Cty HUYNDAI Nha Trang
Cty Sao info@asiastar.com.vn

Sai Gn Audio
GV Trng Cng nhn B 3
TT iu in min Trung

DANH SCH LP : 94T2


C quan
B nh Vi n Trung ng Hu nguyenbinhbao@gmail.com

TT iu in min Trung
TT vin thng quc t KV3

Nh may ng tu Vinashin Nha Trang


Cty TNHH ng Tm

TT qun ly bay min Trung

i TH Thnh ph Hu
TT qun ly bay min Trung

TT vin thng quc t KV3


Doanh nghip kinh doanh may tnh TP Hu
TT dch vu vin thng KV 3 Khanhnv@vinaphone.com.vn
i din VNP3 Qung Nam

TT qun ly bay min Trung

TT qun ly bay min Trung


TT qun ly bay min Trung
TT vin thng quc t KV3
Nh may thy in a Nhim
TT qun ly bay min Trung
Lm vic ti Tp H Ch Minh
Vn phng i din min Trung Vietnam Airline

TT dch vu vin thng KV 3

TT phat trin CNTT H Quc gia Tp H Ch Minh

Vn phng WEYERNBERG
TT dch vu vin thng KV 3
Cty thit b o lng vin thng M&M Tu.nguyen@mekongtech.net
Cty c kh in in t tu thy chi nhanh N
Vn phng i din min Trung Vietnam Airline
Khoa in t Vin thng - i hoc Bach khoa nng
TT chuyn nghip v dy ngh
i din FUJI Film ti Vit Nam
TT dch vu vin thng KV 3
TT Tin hoc B Nng

DANH SCH LP : 94TBB


C quan
VTN3
EVN4

Trng trung cp k thut


DTV

Cng ty qun ly bn xe TTH nguyenngoclamlam@gmail.com


VTI3

Cty in thoi - Bu in nng

Ct in t Estec Vina

Cty Vin thng in lc


Cty Xi mng Cotec
Cty CP Si Ph Bi tuanphubai@gmail.com

DRT
VTI3
Cty CP Dc - TBYT Nng khanglongco@gmail.com
Cty Thit k Bu in - nng

DANH SCH LP : 20T


C quan Email
Cng ty din chiu sang Nng binhttkdxd@gmail.com
Cng ty VTN(Nay chuyn cng tac)
Cuc K thut QK5
226 Hunh ngoc Hu (CQ:Nh may A32)
X nghip T Qung Tr
Tn Thnh - Cm an - Qung Nam
11/10 Nh Trng -Hi An
Ho vang Nng
Bu in Ho Khanh N longdvkh1@yahoo.com.vn
03 ng Phan Chu trinh Hi an
i PT Truyn hnh N Nguynvi50@dng.vnn.vn
i din Cng Vu HK ti HKQT Ph Bi huunuicv@yahoo.com.vn
Cuc K thut QK5
Bin Vin K N

Nh May Ceramic Ho Khanh N


Ho Khanh N
TT Vitico N
Qu phc - Qu sn - Qung Nam
Cty VTI III
Bu in N
Cuc K thut QK5
Bu in Ng hnh sn N
TT iu in MT

DANH SCH LP : 20TPY


C quan Email

i phat thanh-Truyn hnh Ph Yn

i phat thanh-truyn hnh Ph Yn

VTN

C Cng nghip Tuy Ho


Vien thong
Thng tin ng st TPHCM

C Cng nghip Tuy Ho

TT truyn hnh Vit Nam ti Ph Yn

Vien thong thongpd@yahoo.com.vn


VTN
VTN
VTN

DANH SCH LP : 20T


C quan Email
T Lin lc
054 822542

0511 3892879

0511 3863573

0912101418

0511 3826056
905121131

0511 3832271

054 823993

0511 3847117
0511 3626010
935587555

0905 882020

0511 3813814
052 822535
0511 3826056

0511 3825339
0511 3893111
0511 3813814

903555666

08 8030535
0511 3746699
0511 3621028

T Lin lc
0914501836

0511 3612616
0511 3615816

058 622101
0511 3537035

0511 3827630

054 525596
0511 3826761
0511 3841331

0511 3837452

913491649
0511 3950617

0511 3825758
0511 3813814
0511 3896869
068 852516
0511 3826500

0511 3816675

039 855017

0913 713707

0918 384538
0511 3655467
903616520
0914 040300
0511 3873101
0511 3824930
0511 3655563
0511 3897314
0511 3950147

T Lin lc
094 5313266
096 2007794
054 813081
090 5150676
061 3529960
090 3588362
091 4112247
096 3445595
090 5292082
090 5121397

090 5297749

091 8130292
096 3550317
0918636936
090 5008599
090 3580065
091 4289279

090 8609731
090 3535907

096 3100241
093 8003474
090 5220268
091 627306
096 3505152
098 9997023
091 4112278
0905579707
091 3416828

T Lin lc
098 9077699
913490069
069775128 -
18
0511 719640
913459543
0510 862975
913497576
0510 862241
090 5220861
091 3495950
069775128 -
18
0511 690417

0511 841498
0511 655156
0511 650296

0511 615753
D: 091
3484837
069775128 -
18
0511 826759
091 3412661

T Lin lc

905290131

914004545

905422217
918052345
914155196

934880067

914467777

914046870
917965696
914195556
913452222
913448559

T Lin lc
DANH SCH LP : 95T1
TT H v Tn C quan
1 Trn Nho Anh B Nha Trang
2 L Quang Anh Truyn ti in 4
3 Phm Ngoc Anh CTT Nng
4 Trn Quc Bnh CTT Nng
5 L Ngoc Bnh CTT Nng
6 L Ngoc Chu CTT Nng
7 Nguyn Trng Cng Du kh Vng Tu
8 H Ha Cng VTB Tn Bnh
9 H Kim Dn
10 Phm Ngoc Kim ng ETC
11 Nguyn nh Dng VTI 3
12 Hunh Lc Duy NOKIA ng
13 Hong Anh Hnh CTT Nng
14 L Quc Hiu SPhone
15 L c Hoi SPT Nng
16 Nguyn Ngoc Honh TT Tin hoc Lao Bo QT
17 Trn Thai Hng
18 Phm Minh Hng Bi Huyn on Hoi n
19 Trn Cng Huy Xy lp B Nng
20 Hunh Ngoc Huy Khoa
21 Cai Vn Khanh VTI 3
22 L Phc Lc VTI 3
23 Trn Th Luyn
24 Thai Vit Minh Vinaphone KV3
25 Nguyn Phc Nam iu KV3
26 Lm Ngoc Nam
27 Trn Ng ETC
28 Nguyn ng Nguyn P Tin hoc Cty Cp nc N
29 Nguyn Vn Nhn iu KV3
30 V Vn Oanh Cty Vt t Y t aklak
31 Nguyn Hu Phc
32 Trng Vn Qun
33 Phm Th Sn VDC3
34 Trn Thnh Tm
35 Honh Anh Thn Trng Cao ng K thut Hu
36 H i Thng Truyn hnh Q Tr
37 Phm Ph Thanh Du kh Dung Qut
38 Nguyn Hu Thanh VTI 3
39 Trng Vn Thn
40 Nguyn Vnh Thun Cum cng hng khng Nng
41 Trn Th Toi CTT Nng
42 L Vn Trim TT Tin hoc Cty 533
43 Nguyn Tr Trung Bu in Tin Phc
44 Nguyn Quang Tun SPT Nng
45 Nguyn Anh Tun TTTH B N
46 V Thanh Tng
47 Trn ng Vit
48 Lng Ngoc Vinh Siu th Nng
49 Trng Ba Vinh SPT Nng
50 Nguyn Thnh Xun SPT Nng

DANH SCH LP : 95T2


TT H v Tn C quan
1 Trn Hoi An Cty CP Thit K VT-TH Nng
2 Nh Tun Anh VTN 3
3 V nh nh
4 Nguyn Vn Binh Cty mi trng TP. Nng
5 Trng Th Bnh Cty in thoi 2 Tp N
6 Trong Cng Cty in thoi 1 Tp N
7 Nguyn Ngoc C
8 L Hu Chu Cty th nghim in Min Trung
9 Trn nh Chin VIETTELL Qung Ngi
10 V Thnh Danh Qun khu V
11 Phm Tin Dng i in cng ty c ti Nng
12 Nguyn Th Kiu Duyn Giao vin trng trung cp KOMTUM
13 Trn Cng c Vin thng Qung Tr
14 Hunh Nam Hng Vin thng VIETTELL
15 Trng Th Hnh Cty in thoi 2 Tp N
16 Trng Minh Hong Sn bay ph Yn
17 L Th Bch Ha Cty Vin thng Tp N
18 Nguyn Mnh Hng Cng ty CMC - Chi nhanh min Trung
19 Phan Minh Huy Cty CP Thit K VT-TH Nng
20 Rcom Jen S cng thng tnh Gia Lai
21 L Kim Loan TT iu h thng in min Trung
22 Nguyn Quang Long Vietnam Airlines
23 Lu Cng Minh VDC3
24 Nguyn Ha Minh VDC3
25 L Hng Nam Khoa TVT HBK N
26 Trn Hoi Nam Vin thng Qung Nam
27 ng Nguyn Ng
28 Nguyn L Thnh Nhn Cty in thoi 1 Tp N
29 Nguyn Ba Thng Nht Cty in thoi 1 Tp N
30 Phan Th Hong Papier
31 Nguyn Hu Phng
32 Nguyn Thng Hun
33 Nguyn Vit Sn Cty nh Khanh Thy
34 V Cng T Cty Vin thng Viettell
35 Nguyn Vn Tn Cty sn xut in thoi di dng
36 ng Vn Thnh Vin Thng Nng
37 Ng Tn Thnh Cty Vin thng Ha Vang
38 Nguyn Trung Thnh
39 Nguyn Mnh Thng
40 Phan Vn Thuyt Cty FBT
41 Hunh c Tin Vin thng Qung Nam
42 Nguyn Thnh Tr TT iu h thng in min Trung
43 Nguyn Thin Trung VTI3
44 Phm Anh Tun
45 Phm Thanh Tng
46 Thiu Xun Vn Cty Vin thng Tp N
47 L Thanh Vit Trung Tm Tn s V tuyn khu vc VII
48 Nguyn Vn Vui

DANH SCH LP 21T


TT H v tn C quan
1 Trn ngoc Cng TT o lng Q
2 Nguyn vn Cng i phat sng An Hi
3 Nguyn i Dng Danamexco
4 L Hu Dng Khach sn in Lc
5 Nguyn Tin Dng VTN
6 Trnh th Duyn TT o lng Q
7 Trn Hng Mobiphone
8 L vn c Cty Truyn ti in 2
9 Nguyn Hu c VTN
10 Nguyn vn c Bnh vin Nng
11 Dng Trng Giang Cty Cao su Nng
12 L thi Thu Hng Trng HBK N
13 V Huy Hong i phat sng An Hi
14 Nguyn Thanh Hng Cty TNHH Vn Thanh
15 Khut vn Hng Danamexco
16 Trn Qunh Lm
17 Bi vn Minh TT T vn KTCN N
18 Nguyn Xun Nguyn
19 L Duy Nhn Trung hoc in 3
20 L vn Phc Khach sn Hng Giang
21 L Hu Phc Cty COSEVCO
22 Nguyn vn Phc
23 Phan Thanh Phc
24 Nguyn Thnh Phng Cty Dt Hu Ngh
25 Nguyn vn Phng VTI
26 Nguyn Hu Quang S on 375
27 Trn Quyt BCVT Qung Nam
28 Ng vn Thnh
29 Nguyn vn Thin FPT Nng
30 Hunh Thuyn Cty Dt Nng
31 Thn Thc Tnh
32 Nguyn t Bch Trm TT o lng Q
33 inh Ngoc Tun Cty TKXD Du kh Vng Tu
34 Hunh Hng Vit VTN
95T1
T Lin lc
0913 471515
0908 354310
0511 3940565
0914 001060
lienhe@xuanvinh.org 913448000
0913 432678
0918 397579

0913 459980
0914 044348

0914 020159
0958 867887
Hoai_spt@yahoo.com 0913 415848

069 777165
0913 476901

0913 465678
0913 476901

0914 080108
0511 3896064

0914 075982

0914 080707
0913 409563
ptnvienthong@gmail.com 905140789

0905 117293
0510 884333
0905 142383
0511 3829247

0913 412285
0914 015511
0914 060634

95T2
T Lin lc
hoaiantk@gmail.com 0913 443959
tuananhdng@yahoo.com 0903577246

01268414555
0944202565
docuongdn@gmail.com 0913 486234
054 820415
0932530811
069 775158
0983714161
0903 555222
0913 441974
Tcduc.qti@vnp.vn 0915363688
hunghn@gmail.com 0985454555
0914169696
0983683200
lebichhoa@gmail.com 914245425
0914 076789
0914024999
0983490442
a3.loan@gmail.com 0903 580716
0914165555
minhkh2006@yahoo.com 0914 006667
0914 126126
le_hongnam@yahoo.com 0905 888809
0914 026255

nhan95dt2@yahoo.com 0914 014111


nhatnbt@gmail.com 0914 010100
0918 130156

0918 130156
0914 044960
0962 010007
0914 075313

ngthanh95@gmail.com 0511 3684123

0982252452
0905 115025
0906470789
0905552278

0914 037774
vietlt@rfd.gov.vn 905903339
0915385380

21T
Email T Lin lc
0983 486705
0905 231172
0983 088474
0905 548348
0913 030423
0511 3953911
0905 899589
0903 581198
0905 108540
ducvtyt@gmail.com 0914 010566
0905 251961

0511 3810397
0913415074

0511 3572150
0903 575596
0511 3730645
0913 453279
vanphuoc_hg@yahoo.com.vn0905884788

0510 765294
0919 080000
phuong21dt@gmail.com 913438048
0912 291445
0511 3730197
0914 126933
0511 3756310
0905 110778

05113952072
0918046125
0903580542
DANH SCH LP : 96T1
TT H v Tn C quan
1 Phan Anh Sn bay Ph Bi Hu
2 Hong Vn Bng Bng
3 Nguyn nh Bng CtyThu San
4 Ng Minh Cng VMS3
5 Trn Vit Dng VMS3
6 Nguyn Hu H E10 B N
7 Trn Thanh H Cao ng cng ngh N
8 Nguyn Thanh Hi
9 Nguyn Th Thanh Hin Du hoc Canada
10 Tng Minh Hip
11 Phm Th Hoi B N
12 Trng Vnh Hong Vina Control (225 L Dun)
13 Phan Hoc TT CNTT a L HHBK TPHCM
14 Nguyn Ba Hi Khoa TVT, i Hoc Bach Khoa, HN
15 Nguyn Ha Hp T TMT Cty in Lc3
16 Dng Vn Hng
17 on Trong Kham Cty lng thc Min Trung
18 ng Thnh Lang Du Kh Vng Tu
19 Nguyn Phi Long
20 Vn Luyn Cty TNHH Nam a (22Hong Diu)
21 Nguyn Th Thanh Minh VP Tnh y Hu (54 Hng Vng)
22 L Thnh Ngn i hoc Bach khoa N
23 Phan V Nhn Fujifilm Nng
24 Nguyn Thai Nhn
25 Nguyn V Thanh Phong Cty XD s 8 TPHCM
26 Nguyn Duy Ph VDC3
27 Thai Duy Phng
28 L Trng Qun nh c M
29 Hong Quang TT CNTT Cty 533
30 Nguyn Vn Qung VP Tnh y Nng
31 V Xun Quang
32 Nguyn Xun Sang Cty Vit Long
33 Nguyn Thanh Sn Cty in Thoi kLk
34 Nguyn Ba Tho
35 Nguyn Vn Tho i Hoc Dn Lp Duy Tn
36 Nguyn Vn Tin B Lin Chiu
37 Nguyn Vn Tn
38 Nguyn Tn Ton
39 L Thanh Truyn
40 o Ngoc Cm T B N
41 Nguyn Hu Tun Cty thit b Y T Nng
42 Nguyn Di Tng Trng Trung cp K Ngh Hu
43 Nguyn Thanh TngA
44 Nguyn Thanh TngB VTN3
45 Nguyn Hu Ty Cty Truyn Hnh Cap Sng Thu
46 Nguyn Vn Tuy Cty TNHH Sn Chi
47 L Thanh Vinh Vietel Hu
48 Nguyn Vn V Cty TNHH Sn Chi
49 Thy V Vng Vietel Nng
50 Phm Hu Duy

DANH SCH LP : 96T2


TT H v Tn C quan
1 Nguyn Phc Bo n Soffech N
2 Trn Vn nh
3 L Hu Bnh in Lc Gia Lai
4 Trn Thin Bnh Cty in thoai N
5 V Thanh Bnh
6 Hunh Thuy Mng Chu Cty tin hoc Lc Vit HCM
7 Dng nh Chin Vietel Nng
8 Nguyn Hu ao Cty k thut VN Vitech
9 Nguyn Xun ng Cty thit b Si Gn
10 Nguyn c Dng
11 L Mnh H
12 Nguyn Mnh H Cty in thoi N
13 ng Thanh Hi Cty in thoi Qung Nam
14 Phm Ngoc Hi VDC Nng
15 Trng Ngoc Hi Vin Thng in Lc3
16 Phm Thanh Ha Cty k thut VN Vitech
17 on Trong Hi B Kontum
18 o Ngoc Hng Cty Neo Agro Businees Thailan
19 L Quc Hng Nh may lp rap in thoi VinaMobi
20 Nguyn Th Xun Hng ZAMIL STEEl Pre Enggineered Building
21 Bi Vn Lai Cty in thoi Qung Nam
22 Phan V Li VTI Nng
23 Lng Thanh Hong Minh TT tin hoc B N
24 L Hong Nguyn VDC Nng
25 Nguyn Xun Gia Nguyn Cty thit B Du Kh Vng Tu
26 Nguyn Thnh Nhn
27 on Xun Phong iu in Nng
28 Trn Th Phong
29 Hong Th Phc
30 L Hong Quang B ng H Qung Tr
31 Trng Anh Quc
32 Trn Bnh Sn Thng tin di ng CDMA Hn Quc
33 Trn Vn Sn
34 Nguyn nh Thai Tech Venture System Singapore
35 L Thn Cty Ximng Hi Vn N
36 Hong Cao Thnh i thng tin Duyn hi N
37 Mai Minh Thanh
38 Phm Xun Thnh in lc Nha Trang
39 Phm Th Phng Tho Cty in thoi Qung Nam
40 Nguyn c Thin
41 Nguyn Vit Thng Cty kinh doanh nh Nng
42 Phm Vn Tn i truyn hnh N
43 Hunh Duy Trung
44 L Ngoc Trung Cty CB Vin thng VTC SG
45 L Th Tuyt Cty tin hoc Lc Vit HCM
46 Trn Vn Ty
47 Nguyn Th H Uyn Cty in thoi N
48 Bi Xun Vinh
49 Phan Minh Hng TT kim soat tn s KV3

DANH SCH LP 22TNT


TT H v tn C quan
1 Phm Kim An
2 Nguyn Th Anh
3 L Vit Cng
4 Nguyn Tin DngA
5 Nguyn Tin DngB
6 Hong Lm Hng
7 Nguyn Nh Hp
8 Trn c Hon
9 Quang Huy
10 Nguyn c Hi
11 ng Hong Tin Kha
12 Bi Cng Khoa
13 Bi Tn Khanh
14 V Hng Long
15 Phan Thai Long longphanthai@yahoo.com
16 Trn Vit Lm
17 L Vn Minh
18 Lu Th Mnh
19 L Quc Nam
20 Nguyn Xun Nguyn
21 on Phc
22 V Thnh Quang
23 Nguyn Vn Qu
24 Hoa Quyn
25 Nguyn Phc Sang
26 Nguyn Tt Song
27 Phan Khc S
28 ng Hng Sn
29 Vn nh Thanh
30 Nguyn Trong Thy
31 Lng Vn Thy
32 Lu Duy Thng
33 Trn Quang Tin
34 Trn Ngoc Tin
35 Nguyn Mnh Ton
36 Nguyn Vit Ton
37 Nguyn Phi Ton
38 Nguyn Trung Trinh
39 Nguyn an Trung
40 Phm Khc Tr
41 Thai Hip Tn Tun
42 Nguyn Thnh Tn
43 V c Tm
44 Phan Ngoc Tn
45 Nguyn Thnh Vinh
T1
T Lin lc
0914 020000

0903 859816
0903 554433
0905 118075
0194 020334
0913 422801
0908 411069

0511 3893110
0914 062429
08 8642768

0905 139065

0914 113112
08 8642768
0511 3818328
0905 137098

0908 141610
0511 3617325

0511 3650932
0511 3851252

0913 720047
0914 067900
0913 499959
0511 3719687

0903 387212

0511 3811129

09135864456

0511 3712293
0914 125025
0915 139080

0913 442993

T2
T Lin lc
0905 118412

0903 937457
0914 022680
0914 081197
0903 326608

0511 3896911
0914 017579
0511 3612668

0511 3770330
0905 133476
0905 107642
0914 017772
0913 415560

0511 3896178
0905 111266
0918 314371

0511 3831057

0511 3713357

Thaidn78@gmail.com 0904 101313


0510 762334

914135555

0905 126452

0903 717891

0905 118412

0511 3561360

NT
Email T Lin lc
longphanthai@yahoo.com 913444200

944931687

905126519
DANH SCH LP : 97T1
TT H v Tn C quan
1 H Thc Ph An VDC 3
2 Nguyn Thai Bnh H Ni
3 Nguyn Thi Bnh
4 Phan Th Thy Chung Cty Vin thng
5 L Thnh Cng
6 Nguyn Vn Cng A H CNg Tp HCM
7 Nguyn Vn Cng B Dung Qut Qung Ngi
8 Nguyn Quy Danh B Nng
9 L Trn ng Di Vin thng Qun i Viettel
10 Nguyn c
11 Phm Minh c Lin doanh sn xut di ng
12 Phan Thanh Dng Tng i OCB B Nng
13 Phm Th Quang Duyn Cty in thoi B thnh ph Nng
14 inh Ngoc H
15 L T Thanh Hi Cum Cng HK min Trung
16 Phm Minh Hi Mobilphone VMS3
17 Nguyn Th Hoa DRT
18 Nguyn Vn Hong Cty Vin thng B TM Nng
19 Nguyn Th Khanh Hng Cao ng Cng Ngh Nng
20 Hunh Vn Hng
21 Nguyn Tin Hng
22 Tr Thanh Hng Vietnam Airline
23 Bi Th Anh Kiu TT May tnh in lc 3
24 Nguyn Long
25 L Tin Mnh
26 ng Minh VTN3
27 L Ngoc Nam Cty in thoi
28 ng Tn Ph
29 Trng Ngoc Ph B Qung Nam
30 Bi Hng Phc Vitek VTB Si Gn
31 Hc Minh Phuc VNPT Tha Thin Hu
32 Nguyn Thanh Phc
33 Nguyn Thnh Quang Thnh ph H Ch Minh
34 Nguyn Quang Nh Qunh Trng HBK Nng
35 Hunh Thanh Sang
36 Ng L Minh Tm Trng i hoc Duy Tn
37 Vn c Tam VTN3
38 Phan Huy Thch Vinaphone GPC3
39 Nguyn Cng Thanh Vietnam Airline
40 Hunh Minh Th
41 Nguyn Vn Thin
42 Hunh o Thun Vin thng Qun i Viettel
43 Nguyn Th Chung Thy
44 Nguyn Th Hng Thy TT Qun ly tn s KV3
45 Nguyn Ch Tin
46 Nguyn c Ton
47 L Minh Triu Cum Cng HK min Trung
48 H T
49 Anh Tun Vin thng in lc PleiKu
50 Trng Th nh Tuyt
51 Nguyn c Vinh Cty c Ho
52 Nguyn Hng Vinh Cum Cng HK min Trung (sn bay Ph Bi)
53 Nguyn Th Thuc V Vinaphone GPC3
54 Trn Vn Xun Cty Novas

DANH SCH LP : 97T2


TT H v Tn C quan
1 Hunh Vn Anh
2 Trng L Phng Anh VTI3
3 Nguyn c Huy Bo NMLD Dung Qut
4 ng Trn Tiu Bnh Cty Sng Thu(vn ti tu bin)
5 L Vit Cng
6 Hong Quc t
7 Phm Hu Dun
8 Hunh Tn c
9 Nguyn Ph c Cty B Nng
10 Nguyn c Dng VTN
11 Nguyn Duy Dng Vietel
12 Nguyn Th Xun Dung Vin thng in lc
13 Trng Vn Dng
14 Hunh c Hi
15 Nguyn Phc Hip T truyn dn B N
16 H Th i Hoa Truyn ti in 2
17 Tr Quc Ha
18 Nguyn Trong Hong
19 Phm Minh Hong Vin Thng in Lc
20 Nguyn Nguyn Hng VMS3
21 Hong L Vinh Hng
22 L Xun Hng
23 Lu Ba Huy
24 Nguyn Th Kiu
25 Nguyn Vn K
26 H Xun Lp
27 Phm Hong L
28 Ng Quang Lc SiaGon Potel
29 Thanh Long
30 Trn Th Kim Ng TT cng ngh phn mm Hu
31 Trn Xun Nghi
32 on Cng Phc Viettel NG
33 on Vn Phc
34 Trn Vn Qung PC3
35 Lng Ngoc Sn Cum Cng HK Min Trung(sn bay Ph Bi)
36 Hunh Vn Tn Cng HKQT Nng
37 Nguyn Th Thi Th Cty vin thng
38 Trn nh Thin
39 Nguyn Xun Thng i phat truyn hnh RT
40 L Thuc Trm Vin thng in Lc
41 Nguyn Tn Chung
42 V Thnh Chung
43 Cao Xun Trng
44 L Ba T
45 Nguyn Minh Tun
46 Bi Th Thy Vn VTN Qung Tr
47 L Th Thanh Vn VDC3
48 L Thnh Vit Vin thng qun i Vietel
49 Nguyn Quc Vit B H 1
50 Phm Quc Vit
51 L nh V
52 Nguyn Hong V
53 L Vn Xun
54 Ng Th Trng Trung Cp c Minh
55 Phan Nguyn Hi Yn VTN Hu

DANH SCH LP 23T


TT H v tn C quan
1 Nguyn Vng Anh
2 Ng Th Bt
3 V Vn Chu Bnh vin Bnh nh
4 V Thin Chinh
5 Trn Vn Doanh
6 T Vinh D VTV Qung Ngi
7 Hunh Hng
8 L Tin Hiu
9 Nguyn Th Ngoc Hiu
10 V Anh Khoa
11 Phm Ngoc Mnh Bnh vin Qung Nam
12 Trng Th Mn
13 Phan Thm
14 Nguyn Th Xun Thu i hoc Bach Khoa Nng
15 Nguyn Thy Trm
16 Hunh Phc Trung
17 Nguyn Vn Vinh
18 Trn nh Tho

DANH SCH LP 23TE


TT H v tn C quan
1 on Hng Anh
2 L Khc Cng
3 Nguyn Phc Dng
4 Nguyn Vn Dng
5 Trng Quc Dng
6 Hunh Th Thu Hng
7 Nguyn Thanh Hi
8 H Thc Hng
9 Trn Mnh Hng
10 Trn Quang Hng Xi Mng Hi Vn
11 L Mnh Huy
12 Trn Vn Khanh
13 Trnh Tun Mai Khng
14 Nguyn Ngoc Ngo
15 Kiu Hng Oanh
16 Phm Xun Phng
17 Phan Ngoc Quang Vin thng Nng
18 ng Hu Quy
19 Nguyn Cng Quyn
20 Phan Vn Sn
21 Phan Ph Tn
22 Trn Trung Thnh
23 Trn Xun Thnh
24 Nguyn Vn Thun
25 Nguyn c Trung
26 L Minh Tun
27 L Tn Tun
28 Phm Cng Vinh
29 Nguyn Hng Vit
30 Trnh H Anh Vit
T1
T Lin lc
0909 050150
0912 324121

nguyenvancuong@hui.edu.vn 0912233677
0945 562389
0905 108130
0905 160727

0905 113108
0914 112217
0511 3764333

Tuhai10@yahoo.com 0983 003334


0905111116
0914282889
0914 113377
0511 3690903

0905 292729
0511 3617890

0914 062421
0511 3813074

0914 049044
0989 079279
hacminhphuc@gmail.com 0914066786

0908 133980
0935 016742
0914 112644
vanductam@gmail.com 0511 3826056
0914 177288
0913 421443

0905 374788

0913 422877

0905 147918

nguyenducvinh@gmail.com 0903523369
0914 080304
0511 3645526

T2
T Lin lc

0511 3828168
baondh@bsr.com.vn 0905757686
0511 3837753

0511 3820000
0914 242442
0914 112979
0963 009909
0511 3830000
0903 559579

0511 3863710
0905 131455

0903 729422
0914 747996

Loc110580@yahoo.com 0903 571135

054 534919

0982 555369

0914 099778
0914 020000
huynhvantan@mac.org.vn 0916.43.90.99
0914 113355

0511 3828147
0511 3233448

053 855296
0913 113366
0511 3886698
0511 3825355
0903 122323

0511 3690903
haiyenbk@yahoo.com 0932420809

T
Email T Lin lc

973438793

tovinhdu@gmail.com 0913 470562

TE
Email T Lin lc
905173269

phanquang6975@gmail.com 0914 175123


DANH SCH
TT H v Tn
1 o Th Thin An
2 Trn Nguyn Bo An
3 H Th Qunh Anh
4 Nguyn Vn Anh
5 Ng Vn Bnh
6 S Tu Bnh
7 Nguyn Bo Chanh
8 La Th Minh Chu
9 Nguyn Vn Chng
10 Nguyn Th Kim Cc
11 L Kin Cng
12 Trnh Quc Cng
13 inh Vn Dng
14 Trn Hu o
15 ng Ngoc ` c
16 L Vn c
17 Nguyn V Thanh Hi
18 L Vn Ha
19 Tn Tht L Huy
20 Nguyn Tn Hng
21 Nguyn Th Thy Khanh
22 o Anh Kit
23 Ng c Lp
24 Nguyn Quang Lun
25 Trn Th Thy Mai
26 Phan Mi
27 V nh Nam
28 Nguyn Vn Nam
29 Tng Hong Nhn
30 inh Th Minh Nguyt
31 V Thanh Ph
32 V Trn Kim Phung
33 Phm Ngoc Quang
34 L Qu
35 Trng Trc Qunh
36 Trn Thanh Tm
37 Nguyn Th Phng Tho
38 Nguyn ng Thng
39 T Ph Thun
40 Bu Xun Tin
41 Trn Khc Tun
42 Nguyn Th Hng Trang
43 Mai Vn Tuyn
44 Hunh Ba Minh Tr
45 Trn Ngoc Trung
46 Bi Nht Trng
47 H Nh Vn
48 Nguyn Hong Vit
49 Nguyn on Quc Vit
50 Nguyn Th Vinh

DANH SCH
TT H v tn
1 Nguyn Quang nh
2 Bnh
3 Trn Cng
4 Hunh Dn
5 Nguyn Ngoc c
6 Trng Minh c
7 Nguyn Quc Dng
8 Nguyn Th Thy Dung
9 Trng Nh Nguyn Huy
10 Hunh Vn Hi
11 V Bch Hng
12 Nguyn Trung Hiu
13 L Nguyn Hong
14 Hunh Th Thu Hng
15 L Th Lan Hng
16 Cao Nguyn Vit Hng
17 H Ngoc Hng
18 Trn L Vn Huy
19 Nguyn Th Thanh Huyn
20 L Vit Khoa
21 Nguyn Quang Lm
22 L Tho Lc
23 Hunh Quang Ngha
24 Nguyn Trung Nht
25 Trnh nh Nht
26 H V Thin Nhi
27 Nguyn Tn Phong
28 Phm Th Phng
29 L Quang
30 Trn Vn Qu
31 Phm Th M Sen
32 V Hng Sn
33 Ng Vit Song
34 Nguyn Thnh Ti
35 Nguyn L Thai
36 Nguyn Ngoc Thch
37 Nguyn Duy Tin
38 Phan Th Ngoc Trm
39 Ly Kim Trang
40 Nguyn Anh Trit
41 Ng Vn Trc
42 L Duy Trung
43 Trn Ngoc Trung
44 Dng Hin Tun
45 V Vn Anh Tun
46 Phm Th Thy Vn
47 Phm Tn Vit
48 Chu Hong V
49 Trn Duy V
50 Nguyn nh Ngoc V

DANH SCH
TT H v tn
1 Trn Kim i
2 Nguyn Trn Lan Anh

3 Nguyn Xun Bnh

4 Trn Xun Cng


5 Ly Anh Chin
6 Ng Kim Chung
7 Nguyn Ngoc C
8 L Tr Dng
9 Trn Vit Dng
10 Nguyn Hng Hi
11 Nguyn Tn Hi
12 Nguyn Trng Hip
13 Trn Xun Ha
14 Nguyn c Huy
15 Nguyn Cng Huy
16 Trn Quc Bo
17 Trn Bo Kha
18 Trn nh Khoa
19 Cao Ch Lan
20 L Vn Li
21 inh Xun Lc
22 Trn Thai Minh
23 Ng Vn M
24 Nguyn V Tr My
25 L Thanh Ngn
26 H K Nguyn
27 Nguyn Trong Nguyn
28 Trn Th Kim Oanh
29 Nguyn Minh Phc
30 L Vn Phng
31 Hong Phc Quy
32 Nguyn Tt ` Thnh
33 Nguyn Tin Thnh
34 Phm Th Phng Tho
35 Hunh Vit Thng
36 Mai nh Thanh
37 Trn Vn Thim
38 Nguyn Hu Tin
39 Nguyn Vn Tng
40 Nguyn Th Thu Trang
41 Nguyn Th Thy Trang
42 V Vn Trin
43 Nguyn c Trung
44 Nguyn Minh Tun
45 Hong Tng
46 V Phan Vn Tng
47 Phm Anh V
48 Trn Hong V

DANH SCH
TT H v tn
1 ng ch
2 Phng Vn nh
3 Ha Thnh Danh
4 Dng Duy Hu
5 Thanh Hng
6 Trn Th Thy Ha
7 Nguyn Thy N
8 V Th Hng Nghi
9 Trn Vn Ngha
10 L Th Minh Phc
11 Phan Ph Quy
12 Nguyn Th Trm
13 Trn Th Hng Tr
14 V Nh Trang
15 V Tun Trung
16 Phan Vn Tr
17 ng Ngoc Tun
18 Trnh Thin Vi
DANH SCH LP : 98T1
C quan
Cng ty in thoi Nng
Cty vin thng in lc Thnh ph Nng
Pioneer Electronics (Japan) Inc., Hi Phng

Cng ty Viettel Nng

Vinamobile

ai truyn hnh Nng

Khoa in t Vin thng, i hoc Bach khoa nng

Cty xng du hng khng

Vinamobile

Cng ty Viettel Nng


Chi nhanh cng ty vin thng in Lc 2

TT iu in Min trung

ai Hoc Duy Tn Nng

FPT Nng

B Quy Nhn

DANH SCH LP :98T2


C quan

Cng ty Sng

Cng ty qun ly hm ng b Hi Vn
Vietinbank Nng
Cum cm hng khng min Trung
VTN Nng

Vinaphone Nng
Vinaphone Nng
Viettel Nng
Trng THPT L Quy n, Nng
Trng Cao ng Cng Nghip Hu

Cng ty thit b bu in TP.HCM


Du kh Vng Tu
Cng ty 3T TP.HCM
Cng ty truyn hnh An Vin Nng

Cng ty Roche Diagnostics Nng


Viettel Mozambique
Tac chin in t - QK5
VTN Qung Tr

VTN Nng

Bu in k Nng
Vin Thng Qung Nam

MobiFone - VAS Nng


Trng Cao ng Ph Yn
Vin Thng Qung Nam
VTN3
VTN Nng
Vin Thng Qung Nam

Vietinbank Nng
Vin Thng Qung Nam

BTC Thnh y Nng


Cng ty Sng
VTI Nng

Trung tm thanh khon VTN - H Ni

VTN Nng

DANH SCH LP : 98T3


C quan
Cng ty truyn hnh cap LBC (Htv)
145 L Quang nh, p11, Q.Bnh Thnh, HCM
Cng ty in Lc Qung Bnh
Nh may Xi mng Sng Gianh, Qung Bnh
Vin thng Nng
Cng ty LG - 202 Nguyn Vn Linh, Nng
Trng cao ng CNTT Hu Ngh Vit Hn
VMS - Mobifone Nng

Cng ty CP Vinaconex 25
i truyn hnh Qung Tr

VIETSTAR CORPORATION

VMS - Mobifone Nng

VNPT Qung Nam

Hp Lc Solutions and Services JSC.


Cng ty Sapporo Vit Nam
LogiGear Vietnam
Trung tm k thut khu vc 2 - Tng cng ty Mng li Viettel - Tp on Vin thng Qun i

One Corp.
VTN3
Vin thng Nng

Viettel Nng

Trng H Bach khoa Nng


Chi nhanh s 5 - Cng ty CP Xi Mng Cm Ph
KCM A, Tn Thnh B Ra Vng Tu

VASC CN Nng

Vin thng Nng

in lc Gia Lai
Trng Cao ng Cng ngh Nng

DANH SCH LP 24T


C quan
Nh may can thp Nng
Cum cng hnh khng min trung

Trng Cao ng ngh DakLak


Thnh i - Thnh ph Hi An - Qung Nam
B Nng

Mobiphone Nng
Qung Ngi
Cum cng hnh khng min trung
B Nng
Huyn u Ty Giang -Qung Nam
B Nng
Cum cng hnh khng min trung
B Qung Nam
T Lin lc
0511 3828222
0511 3721084
0511 3627215

0511 3640115

0511 3823167
0510 87806
0510 865879

050 732424

0511 3640087

0511 3645959
0511 3743416
0511 3842982

0511 3582019
0511 3894948
054 553054
056 880027
0510 885699

0511 3933185
0511 3628384
0511 3896905
0510 851867
0511 3932857
0510 3916104
058 961551

053 661224
0511 3623671
0511 3635377

0511 3640896
0511 3872701
055 960175

0914 049042
0511 3954126
0510 971628

Email T Lin lc
090 5335777
054 533178

054 525087
050 67526
094 4188811
091 4747668
093 4900901
090 5888567
094 2529888
091 4000038

090 5186363
054 05385
090 7466688
090 8454964
098 9361872
090 8370927
091 4024815

090 5002323
098 5009827
0163 5808668
0511 3850216
090 3606679
090 5284666

091 7788256

091 4049059
090 5003999
093 5552864
nguyenthanhtai@gmail.com 093 5449499
057 831668

duytiengialai@gmail.com 090.3578884
090 5705905
091 4022488
055 939405
091 4462264
091 4273305
0511 3732641

0510 865556
091 6855968
097 3496795
090 5266888
090 3720588
090 5170130

Email T Lin lc
0963007456
boybonarico@yahoo.com
0977299134
Nguyen-xuan.binh@lbc.com.vn
0965000023
0982935980
chungnk.dng@vnpt.vn 0914112055
ngoccu.nguyen@gmail.com 0914177566
dungdnc2003@gmail.com 0916878726
tranbaokha@gmail.com 0905207278

nhh1969@gmail.com 0935885441
hiep.qtv@gmail.com 0935444500

huy.nguyencong@vietstar.com.vn 0983334404
0935090399
0905207278
0963345579
caochilan@gmail.com 0918104777/0942356356
098-500-9851
0909061080 / 01222055229 / 0914140746
thaiminh98dt3@yahoo.com 0919339961
093 590 50 99
tramynv@gmail.com 0985000527
097 212 20 99 / 0977984567

0903193588
kimoanh@vtn3.com.vn 0914183235
mphuckt@gmail.com 0914000101

0912648568
0963037999
0983000575 / 0914109238
0914123039
thang143@gmail.com 0963100174
thiemxmcp@gmail.com 0938300576

0914090905
0914741888

0955567587
tuann.dng@vnpt.vn 0914492999
091-602-0900
0905002003
anhvu.pcgl@gmail.com 096.2557888
0904966711 / 0914111711

Email T Lin lc

0914 080400
0905 334544
duyhau72@gmail.com 0914 378895
dothanhhung69@gmail.com 0905 511519
0914 444949
0906 422000

0913 429869
0903 555455
0914 910650
hamy03@gmail.com 0982 166757
tranhongtradng@yahoo.com. 0914 519222
nhutrang2001@yahoo.com.vn 0979 428708
0903 505404
nhaxanh.dn@gmail.com 0983 240405
0913 492209
DANH SCH LP 99T1
TT H v tn C quan
1 Trn Chu EVNTelecom min Trung
2 Nguyn V Huyn Dng
3 Nguyn Vit Dng EVNTelecom min Trung
4 Nguyn L Mai Duyn
5 Hong Lin H
6 L Ngoc H
7 o Thanh Hi
8 Trn Cng Hn Vin thng in lc
9 Vn Th Thu Hng
10 Thai V Hin
11 Ng Vn Ha EVNTelecom min Trung
12 Trn Th Thanh Hoi
13 Bi Trn Hun
14 Nguyn Lan Hng TT Vin thng in lc min Trung
15 Trn Quc Hng TT VT KV3 (VTN3)
16 V c Huy
17 Trn Nht Linh
18 Trn Ba Long
19 Nguyn Minh Lc
20 Nguyn Hng Mn
21 Nguyn Tha Nam
22 Phan Hi Nam
23 Trn Quang Nam Duy Ng
24 Trng Th Qunh Nh
25 Nguyn Vnh Phc
26 Hunh ng Phng
27 Ng Trn Thanh Phng EVNTelecom min Trung
28 H c Tng Qun
29 Nguyn Vn Quc
30 V Thanh Sn
31 Dng Quc Ti
32 Nguyn c Thnh
33 Th Phng Tho
34 Hong Th Phng Thy
35 Hunh Phc Tin
36 Nguyn Tri Tnh
37 Trn Huyn Trang
38 Nguyn Vn Tr
39 inh Th Cm T
40 Hunh Ngoc Tun
41 Lm Duy V
42 L Nguyn Vn V
43 Nguyn nh Nguyn V

DANH SCH LP 99T2


TT H v tn C quan
1 Nguyn Th Ngoc Anh
2 Trng Duy Anh
3 Nguyn Th Chu
4 Nguyn Hu Duy
5 Phm Trn Tho Duyn
6 Trn Th nh Duyn
7 Hong Mnh H
8 inh Ngoc H
9 Nguyn Thng Hin
10 H Vn Hiu
11 Trng Sn Ha
12 Mai Xun Huy
13 Nguyn Vn Khoa
14 Nguyn Thanh Long
15 V Long
16 L Hong Minh
17 L Thai Nguyn
18 on Kim Phat
19 Nguyn Bo Phc
20 Trn Trung Phng
21 Hong Thanh Sn
22 Phm Hong Thanh Sn
23 Trng Th Thn
24 Nguyn Vn Thnh
25 Nguyn Hu Tho
26 on Vn Tin
27 Nguyn Ch Trai
28 L Qunh Trang
29 Trn Ngoc Trinh
30 Dng Ba Tr
31 Nguyn Thanh Tr
32 H Anh Tun
33 Nguyn Mu Tun
34 Trng Hng Tun
35 Hunh Thanh Tng
36 Nguyn Cng Vnh Tng
37 Nguyn Vit Quc Vnh
38 Phan Quang Vnh
39 Thai Vit V
40 Nguyn Ngoc Tn
41 Nguyn Vn Tm

DANH SCH LP 25T


TT H v tn C quan
1 Nguyn Th Anh
2 L Vn c
3 Cao Vn Giang
4 Trng Thanh Hi
5 Nguyn Th L Hng
6 Trn Th Thy Hng
7 Nguyn Th Phc Hnh
8 Hunh Phc Hin
9 Phan Trung Hiu
10 V Ta Hoan
11 Dng Minh Hong
12 Nguyn Vn Hi
13 Cao S Hng
14 Ng Trng Hng
15 Cao Xun Hng
16 Ng Gia Khanh
17 V Tn Lm
18 Nguyn Bo Lc
19 Nguyn Tun Long
20 on Hi Nam
21 Nguyn Ngoc Nam
22 Nguyn Trong Phi
23 Phm Xun Phong
24 Nguyn Vn Quy
25 Mai Ngoc Qunh
26 V Qung Thai
27 H V Thin
28 Trn Th Ngoc Thy
29 V Cng Tn
30 Nguyn Th Th Trm
31 Nguyn Minh Trung
32 Nguyn Vn Trung
33 L Nguyn Vit Tun
34 L Trong Tun
35 Trn nh Tun
36 L Lc Vn

DANH SCH LP 25TE


TT H v tn C quan
1 L Vn c
2 Nguyn Th Anh
3 Cao Vn Giang
4 Nguyn Th L Hng
5 Trn Th Thuy Hng
6 Cao Xun Hng
7 Trng Thanh Hi
8 Nguyn Vn Hi
9 Cao S Hng
10 Ng Trng Hng
11 V Ta Hoan
12 Ng Gia Khanh
13 V Tn Lm
14 Nguyn Tun Long
15 Mai Ngoc Qunh
16 Nguyn Vn Quy
17 V Qung Thai
18 Trn Th Ngoc Thuy
19 Nguyn Th Th Trm
20 Nguyn Minh Trung
21 Nguyn Vn Trung
22 L Nguyn Vit Tun
23 Trn nh Tun
24 V Cng Tn
25 ng Ngoc Tun
9T1
Email T Lin lc
0963 201992

0963 233779

conghandn@gmail.com 0963 811333

0963 555752

0963 644677
0935 334886

0963 177899
9T2
Email T Lin lc
5T
Email T Lin lc

915857077
TE
Email T Lin lc
DANH SCH LP 00T1
TT H v tn C quan
1 Trn Th Anh o
2 Trn Minh c Viettel Hu
3 Hunh Quang Anh
4 Nguyn Tun Anh
5 Nguyn Vn Bnh
6 Lu Ch Cng
7 Nguyn Duy Cng
8 Nguyn Hunh Dng
9 on Minh Dng
10 Phm Xun Hng
11 Trn Hng
12 Cao ng Hiu
13 Nguyn c Huy
14 Nguyn Dng Nht Huy
15 Nguyn ng Khanh
16 Nguyn Hu L
17 on Thng Long
18 Ngoc Luyn
19 V Tun Minh
20 L Hoi Nam
21 Nguyn V Trng Nam
22 Vng Tun Ngha
23 Hunh Th Minh Nguyt
24 Dng Ba Nhn
25 Nguyn nh Nhn
26 V Thnh Nhn
27 o Minh Nht
28 Bi Vn Phong
29 m Ngoc Qunh
30 Nguyn Hu Sn
31 L Hu S
32 Nguyn Th Hng Tm
33 H Tn Thnh
34 Nguyn Mai Thnh
35 Nguyn Vn Thng
36 Trn Tt Thng
37 V Th Kim Thoan
38 Bi Minh T
39 Hu Vn Vit T
40 Trn Thanh Ton
41 Nguyn Ha Hoi Trang
42 Trn Duy Trng
43 Phm Ngoc Trc
44 Trn Thanh Trc
45 V Minh Tr
46 L Thanh Tun
47 Nguyn Anh Tun
48 Trn Anh Tn
49 Nguyn Thanh V
50 V Anh V
51 Nguyn Thanh Xun
52 Nng Bch Yn

DANH SCH LP 00T2


TT H v tn C quan
1 Phm Hu t Phng T-XD Vin Thng Hu
2 V Vn Bo
3 Phan Th Minh B MobiFone
4 Nguyn Thnh Cng
5 L Minh Chu Nortel Vietnam
6 Nguyn Thnh Chng Cty Abbott Diagnostics
7 L Thnh Dng Cng ty SDS
8 ng Thin Duy
9 Nguyn ng Ngoc Hi Vinaphone
10 Nguyn Thanh Hi
11 H Th M Hnh Du hoc ti Nga
12 Lng Th Hi Hnh Du hoc ti Nga
13 Nguyn Minh Hin
14 Tn Tht Quang Hng
15 V Quc Hng Cng ty c phn Acronicsvn
16 Nguyn L Bo Huy TT Vin thng khu vc III
17 Trng Minh Huy
18 Phan Th Diu Huyn TT Vin thng khu vc III
19 inh Ba Khng i hoc BK Nng
20 L Vit Anh Khoa Nortel Vietnam
21 Nguyn nh Ngoc Khoa
22 Phm Dng Khu
23 V Minh Khu Cng ty CP CNTT Nam
24 Nguyn Th Hin Lng EVN Telecom
25 Lng i Tr Mn Du hoc ti Canada
26 Nguyn Hu Mn Cng ty SDS
27 L Hong Minh Viettel mobile
28 H Vnh Nam TT Vin thng khu vc III
29 Phm Vnh Ngoc Toyohashi Uni. of Tech., Japan
30 Nguyn Trn T Nhi Cng ty Acronics Vit Nam
31 Lng Hng Phng
32 o Th Phc MobiFone
33 L Bo Quc
34 Hong Lam Sn i Truyn hnh Vit Nam
35 L Ph S i Truyn hnh Vit Nam
36 L Thanh Tm
37 Phan Quang Thng Viettel mobile
38 L c Thch
39 Nguyn Dng Kim Thanh C.ty TK Vin thng-TH N
40 Nguyn Danh Thanh Ban QLDA in Min Trung
41 Nguyn Mai Thanh MobiFone
42 Nguyn Hu Tin TT Vin thng khu vc III
43 Nguyn Vn Tin Cng ty h thng thng tin FPT
44 Trn L Tin X nghip may bay A7
45 V Xun Trng
46 o Ngoc Trung
47 Trn Vn Tr Pacific Airline
48 Trong Tun Cng ty FPT
49 Nguyn Hong Tun
50 Nguyn Hng Vinh
51 Nguyn Oanh V
52 Nguyn Vn V Viettel mobile
53 V Hng Vy

DANH SCH LP 00T3


TT H v tn C quan
Chi nhanh Viettel - Tha Thin
1 Cao H Hi u
Hu
2 L Ba Thai in
3 Nguyn Th Hin Cm
4 ng Phm Lan Chi
5 Nguyn Hunh Dng
6 Trng Xun Dng
7 Trn Quang Dng
8 Nguyn N Th Duyn
9 Hong Th Thu H
10 Nguyn Th Bch Hnh
11 Nguyn Vn Hiu
12 Phm Th V nh Ho
13 ng Duy Hoi
14 Hunh Trung Huy
15 Nguyn Lng Huy
16 Trnh Khc Huy
17 Phan Ngoc Huyn
18 Nguyn Hu ng Khoa
19 Phm Hong Ln
20 Phm Kim Ngoc Lan
21 Nguyn Th Khanh Linh
22 Phm Thanh Linh
23 Phm Thanh Long
24 L Hu Mi
25 Hunh Trong Nht Minh
26 Trn Th Hong Minh
27 H c Nam
28 Vn H Hoi Nam EVN Hu
29 Nguyn Th Nga
30 Trn Thai Nguyn
31 Nguyn Quc Nhn
32 Trn Hong Chu Ph
33 Trn Vnh Phi
34 ng Vnh Phc
35 Trn Khoa Quc Phong
36 Hunh Vn Quc
37 Nguyn Thin an Qunh
38 V Th Minh Tm
39 L Minh Tng
40 V Nh Thng
41 Nguyn Tn Thnh
42 Trn Ngoc Thi
43 L Diu Thun
44 Ha c Trn
45 Hong Th inh Trang
46 Phm Trng Vng Trnh
47 Ng Minh Tr
48 Trng Th Bo Uyn
49 L Quang Vit i truyn hnh Hu
50 Trn c Vit
51 Hunh Vnh

DANH SCH LP 26T


TT H v tn C quan
1 L Vn Quang i
2 Phan Ngoc Bnh
3 Nguyn Ngoc Ba
4 Trn D
5 Trn Vn Hu
6 Nguyn Duy Quang Hin
7 Nguyn Hong Kim Hiu
8 Nguyn Thnh Lm
9 Trn Huyn Minh
10 Trn Kha Nam
11 Bi th Thanh Nga
12 L c Nht
13 Nguyn c Hong Phng
14 Trn Minh Phc
15 Trnh H Phan
16 Nguyn Tn Phong
17 Mai Vn Quyn
18 inh Thai Sn
19 Phm Sang
20 on Anh Son
21 Ha Tn
22 Dng Hong Tho
23 Bi Ngoc Thanh
24 Nguyn Dng Thin
25 Hong Vn Tin
26 Nguyn th Tuyt Trm
27 Nguyn Lu Minh Trit
28 Trn Anh Tun
29 V Xun Tuyn
30 Bi th Tuyt
31 H Thanh Xun

DANH SCH LP 26TE


TT H v tn C quan
1 inh Trong ng
2 Tn Tht Hong t
3 L Thanh c
4 Th An
5 Trn Vn Bnh
6 Trng Th Hng
7 Nguyn Quc Huy
8 Nguyn Th V Long
9 Phm Thai Long
10 Cao Hoa Nam
11 Nguyn Nam
12 ng Ho Nguyn
13 Trn Quang Nin
14 ng Thnh Phc
15 Nguyn Vn Quang
16 H Nht Tn
17 Nguyn Ngoc Tnh
18 L Vit Thng
19 Phm Ph Thanh
20 L Xun Ba Trnh
21 H Tn Trc
22 Hunh Quang Tun
23 Trn Nguyn Th Vinh
24 V Vn Vit
25 ng nh Tn
P 00T1
Email T Lin lc

ducminhvth@gmail.com 0978622529
P 00T2
Email T Lin lc
0914 157167

0903 565653

0914 380 002


0982 772 533
0983 722417

0948 777727

0935 689992
0905 603031

0905 660118
0983 033221
0989 983599

0909 959690
08 2050345

0982 700511
0983 811511
0914 747933
090-1928-2641
0511 3230466

0905 039093

0905 598949
0905 530325

0982 977978

0905 009181
0511 3230466
0905 890 666
0905 869131
0989 984 052
0905 296113

0963 040777
0914 169444
0988 788288

P 00T3
Email T Lin lc
caohahaiau@gmail.com 0982224442

vhhnam1809@gmail.com 0915953222
leviethtv@gmail.com 0914500455

P 26T
Email T Lin lc
26TE
Email T Lin lc
DANH SCH LP 01T1
TT H v tn
1 Phm Th Anh o
2 Trn Minh Anh
3 T Trng Bo
4 L Cng
5 L Ch Cng
6 Phan Vnh Chinh
7 Hong L Tn Dng
8 Nguyn c Dng
9 m Th Thanh Hi
10 Trng Vn Ho
11 Nguyn Mnh Hiu
12 Phan Ngoc Hong
13 Trn Ngoc Quc Huy
14 Trn ng Minh Khoa
15 Nguyn Trung Kin
16 H' Luin Bun Krng
17 Phan Thanh Lng
18 L Hng Lnh
19 L Hoi Nam
20 Nguyn c Ngnh
21 Trn Th Qunh Nh
22 Hong Minh Phng
23 Hong Ba Phong
24 Nguyn Hong Duy Ph
25 inh Khc Quc
26 L Trong Sm
27 Nguyn Thanh Tnh
28 Nguyn Th Anh Th
29 Phm Thanh Thnh
30 L Vn Thanh
31 Nguyn Quc Thnh
32 Trnh Vit Thi
33 Nguyn Thnh Trong
34 Trn Vn Trung
35 H Minh Tun
36 L nh Tun
37 L Th Thanh Tuyn
38 V Nhn Vn
39 Nguyn Hong Anh V
40 Nguyn Vnh Yn

DANH SCH LP 01T2


TT H v tn
1 ng i ng
2 Nguyn Vn t
3 Nguyn Thnh An
4 Trng L Quc Anh
5 Trn Mai Anh
6 Hunh Nguyn Thai Bnh
7 L Cng Cng
8 V Th Qunh Chu
9 V Th Kim Chinh
10 Hunh Ngoc Dip
11 m Quc Dng
12 Nguyn Tr Dng
13 V Th Thanh Dung
14 V c Duy
15 ng Thanh Hi
16 Lng Quc Hi
17 L Thanh Hiu
18 Nguyn Cng Hun
19 V Thanh Huy
20 Trn Bo Khanh
21 Cao Lim
22 Nguyn Minh Mn
23 Hong i Ngha
24 Trn Nh Phap
25 Phm Xun Ph
26 Trn Anh Phc
27 L Hong Qun
28 L Vn Quang
29 Tr Phan Nh Qunh
30 Cao Th Thu Sng
31 K' Sau
32 Nguyn Danh Sn
33 Nguyn Vn T
34 Nguyn inh K Thanh
35 Nguyn Th Bch Thu
36 Phm Quc Ton
37 L Thnh Trung
38 V Trn Hu Trung
39 L Anh Tun
40 L Minh Tun
41 Nguyn Vn Tng
42 Bi Nguyn V
43 H Xun V
44 Hong Th Long
45 Nguyn Tun Thanh

DANH SCH LP 01T3


TT H v tn
1 V Vn ng
2 Nguyn Tun Anh
3 V Duy Anh
4 V Hong Anh
5 Nguyn Vn Ch
6 L Th Kim Chi
7 Phm nh Cong
8 Nguyn Cao c Dng
9 V Dng
10 Bi Th Thy Dung
11 Trn Th Thanh Dung
12 Ng Trong Duy
13 Dng Th Hin Giang
14 L Th Thu Hng
15 Nguyn nh Hng
16 Bnh Hi
17 Nguyn Ngoc Hong
18 Nguyn Quc Huy
19 Trng Minh Huy
20 V Nh Bo Khng
21 Nguyn Trn Thy Linh
22 Nguyn nh Minh
23 Phm Hunh Tm Minh
24 Ng Th nh Nguyt
25 Hng Phng
26 Cao L Phng
27 ng Hng Phong
28 L Hng Phong
29 Nguyn ng Quang
30 L Thanh Sang
31 Trn Vn Ti
32 V Nh Thnh
33 Trn Mnh Thng
34 Nguyn Vn Thun
35 Cao Anh Thy
36 H Nguyn Trng
37 L Nam Trn
38 Nguyn Quc Trung
39 Tn Tht Tng
40 Nguyn Anh Tun
41 Trng nh T
42 Nguyn Tn Vit
43 L Trn V
44 Phm Th Vnh Ha
45 V Nh Thng
46 Trn c Vit

DANH SCH LP 27T


TT H v tn
1 Nguyn Quang ng
2 Nguyn Bo An
3 Trng Thanh An
4 Phan Thai Bo
5 Nguyn Ba C
6 Nguyn c Duy
7 Hunh Thin Hi
8 Trn Trong Hi
9 V th V H
10 Phm th Minh Hng
11 Hunh Thanh Hng
12 ng nh Hip
13 T Ngoc Hiu
14 V Vn Ha
15 Nguyn Mnh Hong
16 Nguyn Phi Hong
17 T Nh Hong
18 V Quang Huy
19 ng Nguyn Hong Linh
20 L th M Linh
21 Nguyn Duy Linh
22 Nguyn c Minh
23 Nguyn Vn Minh
24 Nguyn L Duy Phng
25 Ng Hng Ph
26 ng Tiu Phung
27 Nguyn Tr Quang
28 Trn Minh Quang
29 Nh Vn Quyn
30 Trn th Hng Sen
31 Nguyn Ngoc S
32 H Quang Tm
33 Nguyn Anh Tn
34 Trn Vn Thnh
35 Ung Vn Tho
36 L th Thu
37 Phng Vn Thut
38 Lng Mnh Tin
39 Nguyn Minh Tin
40 Nguyn ng T
41 Trn Vn Trng
42 Nguyn T N Hong Trm
43 Nguyn Ngoc Tri
44 Phm th Phng Trang
45 Trng Vn Tr
46 L Anh Tun
47 Hong Kim Tuyn
48 Ha Minh Vng
49 Nguyn Lng Vit
50 H Nguyn V
51 Nguyn Ngoc V
52 Nguyn Vn V

DANH SCH LP 27TCT


TT H v tn
1 Trn Huy ng
2 Trng Tt t
3 Trn Trong An
4 Nguyn Vn Bc
5 Hunh Thanh Bnh
6 Trn Thai Bnh
7 H Trn T Cng
8 Trng Ngoc Chu
9 Nguyn Trng Dng
10 Trn Th Thy Dng
11 Quach Bo Duy
12 Lm Vn Hin
13 Nguyn Thai Hin
14 Nguyn Thnh Hiu
15 Nguyn Vn Hong
16 Trng Ba Huy
17 Nguyn Khi
18 V Minh Khng
19 Hunh Thanh Khi
20 H Quc Khanh
21 Trn Tn Khoa
22 Nguyn Hi Lm
23 Nguyn ng Lit
24 L Hong Nam
25 Phm Ngoc Ng
26 L Hong Trong Ngha
27 on Trung Ngh
28 Thai Nguyn S Nguyn
29 Lm Tn Nhiu
30 L Lan Phng
31 L Hong Phc
32 Trn Hip Quc
33 Hunh Vn Sau
34 Mai Thai Tn
35 Nguyn Bo Tn
36 Bi Tn Ti
37 T Ch Thng
38 Bi Ch Thnh
39 Lm Phc Tho
40 L Duy Thanh
41 Nguyn Phc Thnh
42 Phm Quang Tng
43 Nguyn Minh T
44 Nguyn Thanh Ton
45 Phm Danh S Ton
46 Nguyn Tn Trng
47 L Minh Trung
48 T Tng Vn

DANH SCH LP 27TL


TT H v tn
1 Trn on
2 Hunh Quang H
3 Trn Lm Khanh
4 V Th Hng Lin
5 Dng Tn Lc
6 Cng Hong Minh
8 H Dim Thy
9 Trn Anh Tun
10 Nguyn Th Th
11 Thanh Hu
12 Nguyn Phng Hi
13 Trng Mnh Khi
14 Bi Vn Hn
15 Bi Mnh Thim
16 Nng Vn Tu
17 L Quc Hng
18 Trng Hng Cng
19 L Th Minh H
20 Nguyn Huy Hng
21 V Hong Anh
22 Hong Vn Tuyn
23 Nguyn Vn Hi
24 Phm Ch Hu
25 Trng Trung Hoa
26 Chu Nguyn Ngoc Duy
27 L Thanh Dn
28 L Vit Tu
29 Nguyn Quang Hoan
30 V Vn Cnh
31 KtLa y Muel
32 ng T Ph
33 L Quang Qun
34 Nguyn Quang Dng
35 Nguyn nh Huy
36 Nguyn Cao c
DANH SCH LP 01T1
C quan Email
eSilicon HCM
San bay DN

DS FIBERTECH CORP- USA


Sufulephoto, HCM
IT Support Engineer at Danang Software Park DN
Leader, eSilicon VietNam-HCM

Renesas HCM
Ngan hang Agribank; Trung tam Tiem Nang Viet-DN
Giang vien DHBK DN; Polytech Nice Sophia, Fr

Viettel DN

Phong Dao tao-DHBK DN


Viettel
DHBK HCM
Novas Techonology Co.,Ltd

San bay DN
VMS Mobifone
Cty TNHH Foster (Vietnam)-VSIP II, Binh Duong.

Trng i hoc Bach Khoa


Viettel

Viettel Quang Tri


in lc Gia Lai thidtvt@gmail.com
Trung tam Dao tao thuong xuyen-DHDN
INRIA, France
Vinaphone- DN
Giao vien THPT Le Quy Don-DN
Giang vien Khoa CNTT- DH Duy Tan DN; Cty Tiem Nang Viet-DN
eSilicon

DANH SCH LP 01T2


C quan Email

Cty CP u t v xy dng bu in PTIC


Cty CP u t v xy dng bu in PTIC
Ngn hng Eximbank CN Nng
Trung tm Tn s v tuyn in khu vc III
San Jose, California, USA
Cum cng hng khng Min Trung
Esilicon - Nng
Trends & Technologies
Cty Vin thng qun i Viettel
Cty CP u t v xy dng bu in PTIC
Vinelia

Siemens - Singapore
Cty Vin thng qun i Viettel
Comit Telecom Services Corporation
VNPT Qung Nam
Acronics System VN
Cty CP An Tin
Trung tm Vin thng Quc t KV 3 (ITC3/VNPT-I) baokhanhbkdn@yahoo.com
Cty Vin thng qun i Viettel - Qung Bnh
i hoc dn lp Ph Xun - Hu
Lm vic ti Nht
Trung tm Vin thng Quc t KV 3 (ITC3/VNPT-I)
Cty Vin thng qun i Viettel - Qung Tr
Bu in H Tnh
Gtel
Cty CP thit k Vin thng Tin hoc Nng (DNTD)
Trung tm Vin thng Quc t KV 3 (ITC3/VNPT-I)
Trung tm Vin thng Quc t KV 3 (ITC3/VNPT-I)

Cng ty Cng trnh Viettel - HCM


Cty Vin thng qun i Viettel
Cuc Vin Thng khu vc III
Acronics System VN
Esilicon - Nng
Esilicon - Nng
Nokia Siemens - nng

LG - ERICSSON Vit Nam


Cty Vin thng qun i Viettel
Mobifone
OCB - Hu

DANH SCH LP 01T3


C quan Email

X nghip khai thac du kh Vietsopetro


Vinaphone Nng

Cng ty TNHH cng ngh giao dch Vit Nam

S TT&TT Gia Lai huong01dt3@yahoo.com


Tng cng ty qun ly bay Vit Nam

Khach sn Novotel Danang Premier Han River

eSilicon Vietnam

Acronics system vn
Vinaphone Nng

Beeline
Mobifone VM3

FPT Software Nng

Mobifone VM3

Mobifone VM3
eSilicon Vietnam

DANH SCH LP 27T


C quan Email
DANH SCH LP 27TCT
C quan Email
DANH SCH LP 27TL
C QUAN EMAIL
i Phat phat thanh truyn hnh tnh k Lk
i Phat phat thanh truyn hnh tnh k Lk
i Phat phat thanh truyn hnh tnh k Lk
i Phat phat thanh truyn hnh tnh k Lk
i Phat phat thanh truyn hnh tnh k Lk lucduong76@gmail.com
i Phat phat thanh truyn hnh tnh k Lk doconghoangminh.drt@gmail.com
i Phat phat thanh truyn hnh tnh k Lk drt.thuy@gmail.com
i Phat phat thanh truyn hnh tnh k Lk
i Phat phat thanh truyn hnh tnh k Lk toanthudrt@gmail.com
i truyn thanh truyn hnh Huyn Ea HLeo
i truyn thanh truyn hnh Huyn Lk phunghoilak@yahoo.com
i truyn thanh truyn hnh Huyn Krng Pk
Thng Tr i TNVN khu vc Ty Nguyn Buivanhonvov4@gmail.com
Thng Tr i TNVN khu vc Ty Nguyn
i Phat sng phat thanh k Lk - i TNVN nongvantuu@gmail.com
i Phat sng phat thanh k Lk - i TNVN
i Phat sng phat thanh k Lk - i TNVN truonghongcong@vov.org.vn
i Phat sng phat thanh k Lk - i TNVN minhhavov@gmail.com
Huyhongvov123@gmail.co
i Phat sng phat thanh k Lk - i TNVN
m
i Phat sng phat thanh k Lk - i TNVN
i Phat sng phat thanh k Lk - i TNVN
nguyenvanhaitnd@gmail.co
in lc k Lk
m
i Phat phat thanh truyn hnh tnh k Nng phamchihuu@gmail.com
i Phat phat thanh truyn hnh tnh k Nng
i Phat phat thanh truyn hnh tnh k Nng ngocduytpd@gmail.com
i truyn thanh truyn hnh Huyn k Lp lethanhdan2010@gmail.com
Bu in tnh k Lk leviettue@gmail.com
Bu in tnh k Lk
Vin Huyt hoc truyn mau trung ng vovancanhdn@gmail.com
T Lin lc
0937 630 558
0935 558 909
0905 074 647
1 619 723 1052
0976 910 313 / 0914 465 434
0905 022 991
0988 260 970
0905 364 808

0906700326 / 0905080040/ 0934084830

0905 090 432


0905 134 137
0979 767 161
0955 510 094
0984 289 353
0983 001 494
0907 401 090
0946 722 981

0936 129 519

0935 860 998


0905 237 186
0902320991 / 0973175333

0905 023 049


0905 519 437
0935 384 938
0984 557 755 /0979 858 151
096.8678777
0984 344 346/ 0977023012
0908 393 137
0935 212 919
0914 093 111/ 0906 442 345

T Lin lc

0915.059.666
09.4448.4447
01669.436.942
0168.785.8565

0905.831.125
0906.426.786
0905.858.083
0986.955.541
0914.134.777
0918.350.777

0975.561.500
0917.888.887
05113.607.777
0982.831.605
0905.227.877
0905.366.787
0987.651.339
0905.715.349

0916.098.099
0963.444.757
0948.777.373
0996.96.98.98
0905.559.665
0945.566.339
0905.111.329

0987.787.663
0973.834.444
0963.501.055
0934.384.817
0913.163.539
0905.366.356
0905.944.990
0938.363.949

0989.226.649
0914.888.833
0987.080.383
0906.500.068
0946.346.889

T Lin lc
0914668448

0905606808
01683830068
0945676879

0932736967

0912627525
091.4220355
0905831118

0934728833

0905737343
0905500151
0919326869

0996936999

905221883

0935656861

0944188800

T Lin lc
T Lin lc
IN THOI
914474484
914380027
909099267
918142295
914043377
914041115
905976677
905966936
905500855
914198915
905229418
977620504
983060578
905306088
903554648
903530474
935592006
988076228
976636819
(B hoc)
(B hoc)
914067894
983122723
983045080
905364630
905518636
914142008
914122666
948077755
Mt lin lc
Mt lin lc
Mt lin lc
Mt lin lc
(B hoc)
(B hoc)
DANH SCH LP 02T1
TT H v tn C quan
1 Phm Hng nh
2 Hunh Tn Anh
3 Phan Th Vn Anh
4 K' Bnh
5 Chung Vit Cng
6 L M Chu
7 Nguyn c Dng
8 Dng Quang Duy
9 L Ch Hng
10 Nguyn Th Hu
11 Tng Quc Hng
12 inh Vn Hiu
13 Trn Vn Hiu
14 Mai Vnh Hon
15 Dng Th Kim Hu Cty SDS
16 Khc nh Mai Khanh Cty TNHH VKX
17 V Bch Khim
18 Giang Nguyn Anh Khoa
19 Nguyn Ngoc Lm
20 Phan Vn Lnh
21 Hunh Khanh Minh
22 Trn Phc Minh
23 Nguyn Th Thanh Nga TT CNTT-TT Nng
24 H c Ngh
25 Nguyn Diu Ngoc
26 Phm Phng Nguyn
27 Nguyn Thanh Nho
28 Hunh Nh Quc Phng
29 V Th Kim Phc
30 Phm Th T Quyn Cty SDS
31 Nguyn Th Thu Sng
32 Nguyn Ngoc Khanh Sn
33 L Hu Sang
34 L Ngoc S
35 L Duy Tn
36 Hong Vn Thnh
37 Nguyn Nam Thai
38 Bi Long Thanh
39 L Nguyn M Thanh
40 Cao Nh Thy
41 K Quang Tin Cty Truyn dn Viettel - TT KV2
42 Nguyn Anh T
43 Hunh Th Ngoc Trm
44 Nguyn Tho Triu
45 L Quang Trung
46 L Thanh Tun
47 Trn Huyn Cat Uyn
48 Trn Ngoc Vin
49 Lm Nguyn Ngoc Xun

DANH SCH LP 02T2


TT H v tn C quan
1 Hunh Trn Hi u
2 Bi Hong An TT TDPS - i truyn hnh Vit Nam
3 Hong Th Phng Anh TT thng tin di ng Khu vc III
4 Nguyn Bo Anh Cty SDS - KOREA
5 Nguyn Huy Chu
6 L Phng Minh Duy Cty AMD
7 on Th M Hng in lc Hu
8 Nguyn Th Khanh H
9 Trn Duy Hi
10 L Th Hnh TT Vin thng in lc k Nng
11 Nguyn Vn Hu
12 Hunh Anh Hng
13 Nguyn ng Hiu
14 Nguyn Hu Hong Ban Qun Ly D n Thy in 5
15 Phm Th Hng Hoa Cty SDS
16 V Nh Huy
17 on Th M L
18 V T Lam
19 H Xun Long
20 Nguyn Th Cm Ly
21 Lng Thanh Mnh
22 Ksor Mua
23 V Hong Ngn
24 H Th Nh Ngoc
25 Phan ng Ngoc
26 Hunh Th nh Nguyt Ban Qun Ly D n Thy in 5
27 Trn Th Nhung
28 Phm Hong Phng Viettel Nng
29 Nguyn Vn Quang
30 Dng Ngoc Quy
31 V Th Quy Sng
32 Nguyn Thanh Sn Khoa TVT - H Bach Khoa Nng
33 L Thnh Sang Cty thng tin vin thng in lc
34 L Cng Ti
35 Nguyn Th Tnh
36 Trn Th Ngoc Tho
37 Nguyn Vn Thai
38 Phm nh Thanh
39 Phng Th Thu Thy
40 Nguyn Phm Cm T
41 Nguyn Vn Ton
42 Phan Hong Thy Trm
43 Nguyn Vn Trit
44 Nguyn Phc Vnh Trung
45 Hunh Vn Tun Cty CP Vin thng tin hoc B (CT-IN)
46 Nguyn Minh Tun
47 V Giai Tuyn
48 ng c Vng
49 Nguyn Vn Vit
50 L Hong V Cty Truyn dn Viettel, TT KV2
51 Trn Th L Xun Cty SDS

DANH SCH LP 02T3


TT H v tn C quan
1 Hong Th Anh
2 Nguyn Vn L Anh
3 Nguyn Thin Bnh
4 Nguyn Min Chng
5 V Vn c Ch
6 Nguyn Anh Dng
7 L ng Giap
8 on Th Thin Hng
9 V Duy Hng
10 Trn Vn H
11 Nguyn Xun Hnh
12 Nguyn Cng Hng
13 Nguyn nh Hip
14 Phm Minh Hiu
15 Phm Cng Ha
16 Nguyn Th Minh Hong
17 Nguyn Lng Khanh
18 L Anh Khoa
19 Nguyn Ngoc Lu
20 L Bng Lm
21 Nguyn Thnh Long
22 ng Vn Minh
23 inh Vn Nm
24 Trnh Vit Nam
25 V Th Ngn
26 Hong Th Bch Ngoc
27 Nguyn i T Nguyn
28 L Th nh Nguyt
29 Bi Ngoc Minh Phng
30 L Anh Phc
31 Nguyn Thanh Sng
32 L Vn Sn
33 Phm Hi Sn
34 H Th Thanh Tm
35 L Ngoc Thng
36 o Kh Th
37 Trn Th Thai
38 Nguyn Vn Thit
39 Trn L Duy Tin
40 V nh Tng
41 Ng Thanh Tr
42 Dng Quang Trung
43 L Ngoc Trung
44 Chu Anh Tun
45 Phm Anh Tun EVNTelecom min Trung
46 Thanh Tuyn
47 V Vn Vit
48 Nguyn Hong V
49 Mai Kim Vy

DANH SCH LP 28T


TT H v tn C quan
1 Mai Ngoc nh
2 Nguyn Phc nh
3 Nguyn Vn ng
4 Trn Vit Bc
5 Trn Quc Cng
6 Phm Vn Chung
7 on Ngoc Dng
8 o Nguyn Duy
9 Nguyn Ba Duy
10 Trn c Duy
11 ng Th Duyn
12 Trn Hng Hi
13 L Vn Hng
14 Mai Thanh Hng
15 Nguyn Ba Hng
16 V th Hin
17 L Duy Hng
18 Nguyn Thanh Minh Hng
19 inh Ngoc Huy
20 Trng nh Khi
21 Nguyn Kha
22 Mai ng Khoa
23 V Duy Nguyn Khoa
24 L Hu Knh
25 Nguyn V Lm
26 Ng Vn Ln
27 Nguyn Bo Lc
28 Phan Nguyn Lc
29 Nguyn Xun Linh
30 Nguyn Thanh Long
31 Hunh Nh Lu
32 Nguyn Lc
33 Hong Ngoc Lu
34 on V Nam
35 Hunh th anh Nguyt
36 V Phm Nh
37 Lu Vn Nhn
38 Nguyn c Nht
39 L th Minh Phng
40 Nguyn th Hng Phng
41 Trn Vn Phng
42 Nguyn th Hng Phi
43 Nguyn Hu Phc
44 Ch L Minh Phc
45 Nguyn Trung Phong
46 V Nh Quc
47 V th Ngoc Quyn
48 Nguyn Trng Sn
49 H Sang
50 Nguyn Vn S
51 Thin Tn
52 L Vn Tn
53 V nh Tn
54 Phan Ph Ti
55 Trn c Thng
56 Cao Ba Thai
57 Nguyn Ch Thnh
58 V Ngoc Thnh
59 Nguyn Nng Tho
60 Phm Quc Thanh
61 Phan Minh Thin
62 Nguyn th Thin
63 Trn Ngoc Thnh
64 Nguyn th L Thu
65 Ng th Thanh Thuy
66 Qung Minh Tin
67 Nguyn Quc Ton
68 Hunh th Ngoc Trm
69 Chu Quang Trung
70 Vi Diu Trung
71 Nguyn Anh Tun
72 Vn Quc Tun
73 H Vn Tut
74 Trn Ty
75 m Quang Tn
76 Trn Cng Vy
77 Hunh c Hong
78 Trnh Quc Vit
79 V Nh Thng

DANH SCH LP 28TCNBD


TT H v tn C quan
1 Nguyn Hu t VTN Khanh Ha
2 Phng Ngoc oan Bu in Tnh Qung Nam
3 Trn Minh c Vin Thng Qung Ngi
4 Phan Vn Bnh Vin Thng Kom Tum
5 Nguyn Cng Bu in Tnh Kom Tum
6 Trn c Chnh Vin Thng Qung Ngi
7 H Vit Dip Vin Thng Qung Ngi
8 Nguyn Hu Dng Vin Thng Nng
9 L th Kim Hng Vin Thng Kom Tum
10 Hong Duy Hng Vin Thng Qung Ngi
11 Nguyn Th Hn Khu du lch B N Nng
12 Phan Duy H Trng CNB Nng
13 ng Cng Hi Vin Thng Qung Nam
14 Nguyn Minh Hon VTN3
15 Trnh Hu Hong Vin Thng Nng
16 Lng Kim Ha Vin Thng Qung Nam
17 Trng Quang Khi Vin Thng Gia Lai
18 H Duy Khanh Vin Thng Nng
19 Trn Khc Lm Vin Thng Qung Ngi
20 Trn Vn Ln Vin Thng Qung Nam
21 ng nh Minh Vin Thng Nng
22 Bi Vn Nam VTN Khanh Ha
23 Nguyn Thnh Nam VTN Qung Tr
24 V Hi Nam Vin Thng Kom Tum
25 Trn Bo Ngoc Vin Thng Kom Tum
26 Trn Vn Ngoc Vianaphone Nng
27 Hunh Anh Nht Vin Thng Kom Tum
28 Nguyn Hng Phong Vin Thng Qung Nam
29 L c Quang Vin Thng Gia Lai
30 inh Vn Sang Vin Thng Qung Ngi
31 Bi Phc S Lm vic Ti Nng
32 ng Trung Thnh Lm vic Ti Nng
33 Hong Trung Thnh Vin Thng Qung Nam
34 Nguyn Quc Thnh Vin Thng Qung Nam
35 Phm Vn Thnh Vin Thng Gia Lai
36 ng Thanh Vin Thng Nng
37 Nguyn Tn Thanh Vin Thng Gia Lai
38 Phm Thanh Tng Lm vic Ti Nng
39 Trn Thanh Tng
40 Nguyn Xun Trng Vin Thng Kom Tum
41 L Ch Trung Vin Thng Nng
42 Nguyn Hu Tnh Vinaphone Nng
43 Phan Hu Nhn Vn
44 L Hong Vinh Vin Thng Qung Nam
45 Phm Thanh Vin Vin Thng Qung Ngi
46 Trn Quc Vit Vin Thng Gia Lai
47 H Vng V Vin Thng Gia Lai
48 Nguyn Vng V Vin Thng Qung Nam
49 Phm Hng V
50 Bi Quc Yn Vin Thng Qung Nam

DANH SCH LP 28TCT


TT H v tn C quan
1 Nguyn Ngoc ng in Lc huyn Tam Bnh VL
2 Lm Thnh c
3 Nguyn Vn at
4 Nguyn Tn t
5 Nguyn Vit on
6 Dng Quc Anh
7 Nguyn Thanh Bnh P.THI HNH N TP CN TH
8 Nguyn Thnh Cng
9 V Huy Cng
10 Nguyn Phi Chu
11 Trn Cng Chnh
12 L Th Hng Cc Cng Ty Dc phm ng
13 V Hng Dim
14 Ng Kim Diu
15 Ng Minh Duy
16 Vn Hai
17 Nguyn Thanh Hng
18 Nguyn Thnh Hun
19 Nguyn Quc Khi
20 Trng Vit Khai VNPT Cn Th ,phng 119
21 V Nht Khanh
22 L Ngoc Khang
23 Cao V Tng Khanh
24 Nguyn Phc ng Khoa
25 Danh Lan
26 Nguyn Th Bch Lin
27 Nguyn Th Thy Linh
28 Nguyn Th Liu
29 Trang Thanh Lun
30 Cao Quang Minh
31 Phm L Minh
32 Phan Vn Minh
33 Hunh Vng Nam
34 Phan Hu Trung Nam
35 Phan Th Mng Ngoc
36 ng Thnh Nghim
37 Nguyn Hiu Ngha
38 Phm Hong Nhn
39 H Minh Nht
40 L Xun Nh
41 Nguyn Thanh Duy Phng
42 Nguyn Thnh Phc
43 Trn Tn Phat
44 V c Phng
45 H Ngoc Qun
46 Nguyn Hong Tn Bnh Vin a Khoa ng Thap
47 V Minh Tn
48 Nguyn Tn Ti
49 Nguyn Trung Tho
50 T Minh Thai
51 Lm Ngoc Thng
52 Nguyn Long Hoi Thanh
53 Phm Minh Thanh
54 V Vn Thanh
55 L Hong Thp
56 Trng Vn Thi
57 Trn Quang Thin
58 Trn Thanh Thu
59 Hunh Cng Thc
60 L Vn To
61 Nguyn Thanh T
62 Ng Ba Ton S TT v TT ng Thap
63 Nguyn Minh Ton
64 Nguyn Vit Ton
65 Phan Thanh Ton
66 Lm Toan
67 Nguyn Th T Trinh
68 Phm Chu Trinh
69 Nguyn Th Nh Trc V Phng Prudential Cn Th
70 L Minh Trung
71 Nguyn Quc Tun
72 L Th Mng Tuyn Cng Ty in Lc ng Thap
73 V Th Kim Tuyn
74 H Quang Vinh
75 Nguyn Th Vinh
76 Cao Quc Vnh

DANH SCH LP 28TTK


TT H v tn C quan
1 Trn th Bch ip Trung tm chuyn mch - VTN Qung Nam
2 Nguyn Th Anh Trung tm Vin thng Thng Bnh
3 V Ngoc Bo
4 L Vn By i PT-TH Qung Nam
5 Phan Nam Bnh Trung tm Vin thng Thng Bnh
6 Phm Vn Ba
7 Phm Vn Cng Trung tm Truyn hnh cap Qung Nam
8 Nguyn Tr Cnh Trung tm chuyn mch - VTN Qung Nam
9 ng Ch Dng i truyn thanh huyn Ph Ninh
10 Ng Quc Dng Vn phng Cng An tnh Qung Nam
11 Nguyn Hu Dng S TTTT Qung Nam
12 V Thanh Dng Trung tm chuyn mch - VTN Qung Nam
13 V Minh Dng S TTTT Qung Nam
14 Phm th Hng TT D bao Kh tng Thy vn Qung Nam
15 H th Nh H
16 V Ngoc Hi
17 H Vn Hng Trung tm Vin thng Tam K - Ph Ninh
18 Nguyn th Hi
19 L Duy Khanh Trung tm Vin thng Tam K - Ph Ninh
20 Trn Duy Khanh Trung tm Vin thng Duy Xuyn
21 H Kim Trung tm Vin thng i Lc
22 Nguyn Hu Kit Phng HC-TH VNPT Qung Nam
23 Nguyn th Bch Li Huyn Ni Thnh, tnh Qung Nam
24 o Duy Lun
25 V Tin Minh
26 Hunh Tn Phat
27 H Vn Qung
28 Nguyn Ngoc Quc in lc Ni Thnh
29 Lu Thanh Sn
30 Trng Lm Sn VNPT Qung Nam
31 V Hng Sn i Truyn thanh huyn Ni Thnh
32 H Quy Tng Cng ty ETIC Qung Nam
33 Lng Minh Tm
34 Nguyn nh Tm Cty CP XL Bu in Qung Nam
35 Vn Cng To Vn phng Huyn y Duy Xuyn
36 Phm Minh Tn i Truyn thanh TP Tam K
37 Trng Quc Thm i Truyn thanh huyn Nam Tr My
38 Ph Th VNPT Qung Nam
39 ng Vn Thu Bao Qung Nam
40 L th Thu S TTTT Qung Nam
41 Bi Trung Ton
42 L Ngoc Trng Cng ty in lc Qung Nam
43 Cao Vn Tr TP Tam K, tnh Qung Nam
44 Hunh Trnh i Truyn thanh huyn Ph Ninh
45 L Minh Tr Trng i hoc Qung Nam
46 Phm Anh Tun Trung tm ND&DN Tr em ng ph QN
47 Nguyn nh Tn
48 Tan Minh Vng Trung tm Vin thng Tin Phc - Tr My
49 Ng Thnh Vinh Trung tm Vin thng Hi An
50 Trnh Quc Vit
51 H Ba V
52 Nguyn Trn Quang V
T1
Email T Lin lc

0982 011494
0905 763538

0986 806028

0905 181001
0982 108243

T2
Email T Lin lc

0902 654941
anhhtp@vms.com.vn 0905 567828
0983 427417

0903 533383
0905 605592

0968 295147

0976 156284
0919 010537
0938 910713

0973 757909

0982 150784
0962 364700

0909 757846

0983 098777
0959 416241

T3
Email T Lin lc
0963925534

8T
Email T Lin lc

duyendang72@gmail.com 982502872
TCNBD
Email T Lin lc
0905236924
0914090993
0914041522
0914699232
0913433499
01234434999
0914121270
0914054828
0914148578
duyhung1974vnpt@gmail.com 0948190190
0905989975
0905761576
0914448005
mhoan09@gmail.com 091.4780190
0914699771
0913412225
0913420303
0914060001
khaclamtelephone@gmail.com 0914043243
0914180050
0913465566
01233283333
0914178445
0914222787

0914044455
0914223227
0917986777
0914305151
0914226688
0935514005

05113505777
0913490496
0914168680
0913491727
0913406637
0932432005
Ngh hoc
0945290999
0914058585
0945566555
Ngh hoc
mt 2010
0914102020
0913494929
0914747883
0913452789
Ngh hoc
0914157999

TCT
Email T Lin lc
0963.111.000

0120.426.1080

hongcucct@yahoo.com 907147997

vietkhaict@yahoo.com.vn 0919.755.585
hoangtanpro2010@gmail.com 0939.87.87.10

ngobtoan@gmail.com 0939.87.87.10
nguyentruc61@gmail.com 0942.824.333

letuyenvtdt@gmail.com 0966.666.906

TTK
Email T Lin lc
0905281977
0914055091

0983.484784
nambinhvtqn@gmail.com 0917989898

0902393622
0914009797
0905311372
0934152097
0914118822
0905356777
0914047559
0914783021

0917986303
0976391567
0914301333
0935817999
0914090929
0913430526
01234243789

0935444544

969520845

0914724337
0905282011
0983677171

0905322518
01236020497
0934836872
0973620687
0914781810
0905726490
0905843004

0905356144
01222541457
0935344315
0905135091
0934836872
0984633177
0914223771
0947111444

0945501594
DANH SCH LP 03T1
TT H v tn
1 L Ngoc Minh c
2 Trn V m
3 Nguyn Th i
4 Phan Th Nguyt nh
5 L Kim Nht Anh
6 Nguyn c Qunh Anh
7 Phan Ngoc Bary
8 Soutthiphone Chanthavong
9 Nguyn Phc L Cm Chu
10 V Thai Ch
11 L Tin Dng
12 Trn Minh Hi
13 Phan Th Hu Hnh
14 L Th T Hiu
15 H Nguyn Huy Hong
16 ng Ngoc Hng
17 L Huy
18 Nguyn Duy Khanh
19 Nguyn Th Thu Khanh
20 Trn Ngoc Lm
21 Nguyn Phc Trng Lc
22 H Minh Mn
23 Trn Th M
24 L Cng Nm
25 Ng c Ngha
26 Hunh Kim Oanh
27 Th Ph
28 V Mu Qun
29 Nguyn Hu ng Quang
30 L Vit Bo Quc
31 Trn Vn Sau
32 Soulisack Sayaseng
33 Oneta Sengmany
34 Nguyn c Thai
35 Hunh Ngoc Tho
36 Trn Th Thm
37 Dng Hng Thanh
38 Phan nh Thng
39 Trng Quang Thun
40 T Quang Tin
41 L c Tr
42 H Bo Trung
43 Phm Xun Trung
44 o Duy Tun
45 Trng nh Tut
46 Hunh Ngoc Vit
47 Nguyn Tn Vit
48 T Quang Vit
49 H Vn Vui
50 Phan Th nh Vy
51 Nguyn Th Hng Yn
52 Trn Vn Trung

DANH SCH LP 03T2


TT H v tn
1 on Anh
2 Phm Th Kim Anh
3 V T Anh
4 Trng Thnh Bng
5 Phan Vn Bin
6 Phm Cng
7 Phm Th Minh Chu
8 L Minh Ch
9 Nguyn Thnh Dng
10 Nguyn Th Hnh Dung
11 Phm Th Vn Hng
12 Hunh Xun Hi
13 T Vn H
14 Chu Th Bch Hnh
15 Nguyn Vn Minh Hiu
16 Trn Vit Hoi
17 Trn Nguyn Hng
18 Trn Xun Hng
19 Trn nh Hong Huy
20 V L Anh Huy
21 Hong L Khanh
22 T Xun Lc
23 Nguyn Cng Linh
24 ng Vn My
25 Nguyn Xun Nam
26 Phm Vit Nga
27 Vn Phc
28 H c Phng
29 Nguyn Vnh Phat
30 L Anh Phc
31 Phm Hi Qun
32 L Th Bo Quyn
33 Nanthavat Sinthavixay
34 Phan Hi Sn
35 H Thng Thi
36 Nguyn c Thnh
37 Nguyn Thnh Tho
38 Nguyn Anh Tin
39 Trn Nguyn Minh Ton
40 Hong Thuy Huyn Trang
41 Nguyn Thuy Trinh
42 Nguyn Xun Anh Tun
43 H Vn Anh Tun
44 V Th Kim Tuyn
45 Sengthala Vannasanh
46 Nguyn Lng Quang Vin
47 Nguyn Ngoc Vinh
48 Maikhone Xaiyasim
49 Nguyn Vn X
50 Nguyn Th Nh
DANH SCH LP 03T3
TT H v tn
1 H Ngoc ng
2 L Phng i
3 Nguyn Ngoc Anh
4 Tn Tht on
5 Y Thun By
6 Phm Minh Cng
7 Sengthavy Channasinh
8 Hong Nh Thai Chu
9 Phm Chu
10 Hong Phan Phng Dung
11 Trn Vit H
12 Tng Th Hi
13 Nguyn Hng Hnh
14 Trn Th Minh Hnh
15 Tn Tht Hiu
16 Nguyn Khi Hong
17 V Vn Hu
18 Phan Th Minh Huyn
19 V Tin Lm
20 Nguyn Th Thy Loan
21 Nguyn Phuc Minh
22 Trn Th Thu Nga
23 H Vn Ngha
24 L Th T Nh
25 Hunh Th nh Phng
26 Nguyn Vit Th Phng
27 Nguyn Hng Phong
28 H c Phc
29 Phm Minh Qun
30 Trn Th Thuy Qunh
31 Somchit Sonesouphan
32 Trn nh T
33 Trn Vn Tm
34 Trn Quang Thnh
35 Trng Nguyn Anh Tho
36 Nguyn Tri Thng
37 Nguyn Vn Thng
38 Nguyn Hoi Thng
39 Nguyn Ngoc Thch
40 L Thun
41 Nguyn Mnh Tin
42 Nguyn Thanh Ton
43 Nguyn Th oan Trang
44 Tin Trung
45 L Hong Tun
46 Nguyn Vn Tun
47 ng Th Thanh T
48 Trn Thanh T
49 L Trn Anh Vinh
50 L Hong V
51 Phm Ngoc Duy

DANH SCH LP 29TCNB


TT H v tn
1 Nguyn Quang ng
2 Nguyn Vn ng
3 L Quang o
4 Phan Vit ng
5 H Anh ip
6 Nguyn Ha An
7 Vng Gia Bo
8 L Thanh Bnh
9 Nguyn Bnh
10 Hong Cao Cng
11 Nguyn Quc Cng
12 Trn Anh Chung
13 T c Dn
14 Trn Hong Dng
15 Trn Kim Dng
16 Trnh Vn Dng
17 Phm Cng Dung
18 Trn Vn Giap
19 Nguyn Vn Hi
20 Phm Nh Ho
21 Nguyn Th Hng
22 Trn Nguyn Hin
23 Nguyn Vn Hip
24 Trn Th Ha
25 Trn Hong
26 L Ngoc Hunh
27 L Vn Khi
28 Nguyn Quc Khanh
29 Trng Nht Linh
30 ng Thnh Long
31 Nguyn Hng Long
32 Nguyn Vn Minh
33 Trn Danh Minh
34 Phm Vn Nn
35 L Hong Phng Nam
36 Nguyn Phng Nam
37 Thnh Nhn
38 L Vn Nhn
39 Nguyn Trng Nht
40 Nguyn Vn Ninh
41 Nguyn Ngoc Quyn
42 Hong Vn Quyn
43 H Ngoc Sn
44 L Nam Sn
45 Lng Hng Tm
46 Nguyn Th Thnh
47 Trn Vn Thnh
48 inh Ngoc Tho
49 V Th Tho
50 Nguyn Vn Thng
51 Phan Ngoc Thch
52 Nguyn Ngoc Thnh
53 Nguyn c Th
54 Trn Quang Thuy
55 Trng Quang Thnh
56 Nguyn Thanh Tng
57 Nguyn Duy Tin
58 Nguyn Tr Trung
59 Phm Hng Trung
60 Hong Minh Tr
61 Bi Ngoc Tun
62 Nguyn Hu Tun
63 V Anh Tun
64 Lm Quang Vinh
65 Nguyn Tn Vit
66 Nguyn Quang V
67 Nguyn Thanh V

DANH SCH LP 29TCT


TT H v tn
1 Phm Sn ng
2 L Vn t
3 Hunh Vn im
4 V Tun Anh
5 Lu Thanh Bnh
6 L Minh Bit
7 Nguyn Vn Cng
8 Trng Minh Chu
9 L Vn Chin
10 Hunh Trung Dim
11 Nguyn Hong Dng
12 Hunh L Duy
13 L Bo Duy
14 Trn Nguyn Khng Duy
15 Hunh Th Bch Hng
16 Phm Quang Hng
17 Nguyn V Hi
18 Nguyn Vn Hu
19 Nguyn Thanh Hin
20 Nguyn Th M Hin
21 Hunh Hu Hip
22 Nguyn Vn Hiu
23 Phan Trung Hiu
24 Trng Hng Hiu
25 V Trung Hiu
26 Nguyn Huy Hong
27 Nguyn Vn Hong
28 Nguyn Tun Khi
29 V Dip Minh Khi
30 ng Minh Kha
31 Nguyn ng Khoa
32 Nguyn Phng Lm
33 Bi Quc Lc
34 Phuc Linh
35 Phan Vn Nghip
36 Hunh Trung Ngha
37 Cao Minh Nhn
38 Nguyn Thanh Nhn
39 Nguyn Th Nhi
40 T Hng Nhuy
41 Bi L Ni
42 Dng Th Nh Oanh
43 ng Vn t
44 Nguyn Thy Phng
45 Ng M Phat
46 Lng Tn Phc
47 Nguyn Hong Phc
48 ng Duy Phong
49 Bi Vn Qun
50 Tng Vn Qui
51 Nguyn Hong Sn
52 Phan Tin S
53 Nguyn Vn Sc
54 Hong Th Minh Tm
55 Nguyn Trong Tn
56 Ng Hu Ti
57 Nguyn Vn Thnh
58 Nguyn Minh Thai
59 L Phc Tho
60 H Ba Thanh
61 Nguyn Quc Thanh
62 V Tun Thanh
63 Mai Nguyn Dim Thy
64 Ng Th Thy
65 Trn Phc Thun
66 L Trong Thc
67 L Hng Tin
68 Trn Minh Tin
69 L Thanh T
70 Trn Vn Ton
71 Trn Vn Trng
72 Ng Th Bch Trm
73 Nguyn Th Thu Trang
74 Lu Minh Tr
75 L Tun
76 Hunh Phc Vit
77 Dng Hong V
78 Trn V
79 Phm Thanh Xanh

DANH SCH LP 29TCT3


TT H v tn
1 L Hng c
2 Nguyn c
3 Nguyn Vn c
4 Trn Thanh Bnh
5 L Th Phng Cm
6 Vn Giap
7 Trn Thanh H
8 Phan Vn Hnh
9 H Hng
10 V Vn Hng
11 Phm Ngoc Hiu
12 Phm Quang Hiu
13 Hunh Vn Hu
14 Trng Nhn Khi
15 Phan Tun Khanh
16 Cao Vng Lm
17 Nguyn Ngha
18 Nguyn Ph
19 Nguyn nh Phong
20 Hunh Vn Sn
21 Nguyn Nh Tn
22 L Minh Thnh
23 Nguyn Ngoc Thnh
24 Nguyn Quc Thnh
25 Trng Nht Thuyn
26 Bi Phc Ton
27 Vng Quc Ton
28 Nguyn Thanh Tun
29 L Quang V
DANH SCH LP 03T1
C quan
Cty CPDVKTVT H Ni - HTE
TMA Si Gn
Viettel Nng
SDS Nng
Viettel Hu
Si Gn
Viettel Qung Nam
Ngn hng kinh t nc ngoi
Intel Si Gn
VHT Nng
VTC Nng
VNPT Hu
Viettel Nng
Logear
Intel Si Gn
Viettel Nng
TMA Si Gn
Shinko Technos Ltd.,co
Japan
Viettel Qung Bnh
TMA Si Gn
Giam c cng ty PYM

Viettel Si Gn
Imedco
Viettel
Nec Vit Nam (H Ni)
THE Nng

Viettel Nng
Viettel Qung Nam
B thng tin truyn thng Lo
ETL public company
QBTV
Viettel Nng
Sn bay Nng
Viettel Hu
Vietnam mobile Nng
Viettel H Tnh
Takemoto Denki ( Nng)
Viettel Hu
eSilicon
HBK
TT CNTT-DN
Vin thng Qung Nam
Vin thng Qung Nam
eSilicon
Vinaphone Nng
Thy in Tr My
TMA Si Gn
Trng i hoc Bach Khoa

DANH SCH LP 03T2


C quan
Th VING CHN

VMS3

VING CHN

Th VING CHN
DANH SCH LP 03T3
C quan
Viettel, Si Gn
GTel, Nng
CT-IN, Nng
CT-IN, Nng
CT-IN, Nng
Viettel, KonTum
Lo
Magrabit, Nng
i Hoc Bach Khoa, Nng
Vinaphone, Nng
i Truyn Hnh tnh, Qung Bnh
S TT Truyn Thng tnh, Qung Bnh
Vinaphone, Nng
i Hoc Bach Khoa, Nng
Mobilephone, Hu
Viettel, Nng
Sn Bay N i Bi, H N i
Viettel, Nng
Viettel, Si Gn
Bu i n, Hu
BIDV Bank, Nng
Sfone, Nng
CT-IN, Si Gn
Sfone, Si Gn
Acronic, Nng
Viettel, Campuchia
EVN, Qung Nam
Viettin Bank, Nng
Viettel, Si Gn
VAS, Mobilephone, Nng
Lo
Viettel, Qung Bnh
Tamokachi, Nng
Mobilephone, Si Gn
Gameloft, Nng
GTel, Nng
USA
Viettel, Bnh Dng
Viettel, Khanh Ha
Bu i n, Hu
Bu i n, Hu
Viettel, Si Gn
TMA, Si Gn
Vinaphone, Nng
Ko c thng tin
Sai Gon
Intel, Si Gn
EVN, Qung Nam
TT Kim nh v Chng nhn 3,
Cuc Vin Thng, Nng
Renesas, Si Gn
Vin Thng tnh Khu Vc III, Nng

DANH SCH LP 29TCNBD


C quan
Bnh vin C Nng

VTN3
VNPT Qung Tr

VNPT Gia Lai


VNPT Gia Lai
VNPT ak Lc

VNPT Qung Tr
VNPT Qung Ngi
VNPT Qung Ngi
VNPT Qung Tr
VNPT Qung Bnh
PTTH Phc Sn
VNPT ak Lc
VNPT Qung Tr

VNPT Gia Lai

in lc Nng
VNPT ak Nng

VNPT Con Tum


VTN3
VNPT Qung Tr
cty Bu chnh QNM
TT tn hiu ng st Nng
VTN3

VNPT ak Lc
VNPT Qung Ngi

Viettel Nng
VNPT ak Lc
VTN3
VNPT Qung Bnh
VNPT Gia Lai
VTN3
VNPT Gia Lai
VNPT Gia Lai

VNPT ak Lc
VNPT Con Tum
VNPT Qung Ngi
VNPT Gia Lai

VNPT Con Tum


VNPT Gia Lai
VNPT Gia Lai
Cty XLB Hu
VNPT Con Tum
VNPT Con Tum

DANH SCH LP 29TCT


C quan
DANH SCH LP 29TCT3
C quan

in lc Gia Lai

in lc Gia Lai
in lc Kon Tum
TT Vin thng in lc Qung Tr

Chi nhanh in KV2

TT Vin thng in lc Qung Ngi

TT Vin thng in lc Qung Bnh

TT Vin thng in lc Qung Ngi


Cty in lc 3
TT Vin thng in lc Qung Tr
TT Vin thng in lc Qung Bnh
TT Vin thng in lc Qung Ngi
in lc Gia Lai
P 03T1
Email T Lin lc
minhduc.ttvt@gmail.com 0914194572
tranvodam@gmail.com 0906580246
aipigs157@yahoo.com 0984366363
nguyetanh792004@gmail.com 0935889166
0905310393
qhachampion@yahoo.com 0909846646
ngocbary@yahoo.com 0986168137
soutthiphone@bcel.com.la 8562022222135, 099914777
lucngac@gmail.com 0946928869
chi.vt@vuonghung.com.vn 0973427757/0916748282
khongten121@yahoo.com 0935515620
tim_lai_tinh_yeu2001@yahoo.com 0948740606
daxamvn@yahoo.com, hanhpth2@viettel.com.vn 0989585777
huongkhue22@yahoo.com 0935061661
huyhoang0506@yahoo.com 01258888809
dangngochung19@gmail.com 0988073340
vugiaside1001@yahoo.com 0979853085
duykhanhsv@yahoo.com 0977237100
stone682007@yahoo.com
trannglam@yahoo.com 0905270585
bogia1107@yahoo.com 0904933949
0935409990
magicspace@yahoo.com 0987787525
nam0542001@yahoo.com 0977018103
nghia2707@yahoo.com 0905348311
0977171161
borung135@yahoo.com 0904494812
0906462122
05113723546
mattroilanbq@yahoo.com 0984841616
01694343559
zado_11@hotmail.com 8562022226917
onetasengmany@gmail.com 8562022202226
nguyenducthai.qbtv@gmail.com 0935263666
thaodhbk@yahoo.com 0935477991
waterhills2004@yahoo.com 0905454561
hongthanh20032004@yahoo.com 01689912366
pdinhthang@gmail.com 0934772336
quangthuan2009_ht@yahoo.com 0983164446
taquangtien@gmail.com 0945558291
0973621212
trung_21_11@yahoo.com 0973937166
trung.phamxuan@gmail.com 0935514403
daoduytuan85@gmail.com 0976306692
0914114545
huynhngocviet85@yahoo.com 0983777601
tanviet.nguyen0101@gmail.com 0908982948
0905088148
havanvui@yahoo.com 0905579792
phananhvy2003@yahoo.com 0905393476
hongyen1185@yahoo.com 0914979111
0934 312328

P 03T2
Email T Lin lc
0906 523046
0168 4985632
0511 3474572
0905 520459
0905 332480
0972 818289
0906 535479
0905 818313
0168 3138037
0511 3384154
0962 437851
0905 570736
0935 586486
0122 8615145
0973 757303
0989 207700
0989 877884
0905 116448
0983 826550
0935 229655
0979 197051
0983 564339
0511 3844146
0979 438553
0510 765619
0168 4985255
054 554338
0905 097791
0986 982263
0905 895777
09853846377
intel_lo_ch@hotmail.com 00856 202477161
0975 603218
0935 427771
thanhnd1@vms.com.vn 090.6421579
0978 045686
0989 276742
0935 212214
0935 583539
0982 480357
0982 500889
054 229664
0905 836915
fullman888@yahoo.com 00856 207709664
0511 3463011
0983 847631
si_DER2002@yahoo.com 0914501836
0922 501934
0935 880239
P 03T3
Email T Lin lc
ngocdong257@yahoo.com 0989879686
lephuongai@yahoo.com 0934772076
0913188084
anhukyo@yahoo.com
doandt3@gmail.com 905363963
huuthuan01@yahoo.com 0916544800
cuong03dt3ts@yahoo.com 1683678777
sengthavys@yahoo.com 008560205721682
thaichau21085@yahoo.com 0935525285
phamchaudn@yahoo.com 0983004685
dunghpp@vinaphone.vn 0943747678
tranviethabkdn@yahoo.com 0983883911
hoaiyenqb@gmail.com 0918825830
0917355305
0913404240
t2mhanh@gmail.com 0905360871
hieu133@gmail.com 0905393595
kiss29dn@yahoo.com 0985799997
0905912107
doquyen00@yahoo.com 0988796799
tienlamet@gmail.com 972773123
tloan1312@yahoo.com 0905247936
pminh36@gmail.com 0945313336
auco141@yahoo.com 0989254314
vannghia5@gmail.com 0909223963
lenhu84@yahoo.com 0935015973
miload242@yahoo.com 0905500942
thephuong_2@yahoo.com 0978535777
tanduongchieu@yahoo.com 968611116
phuc180785@yahoo.com 0979736399
eminhquan@yahoo.com 0985883949
hand6885@yahoo.com 0905300366
chitssp@yahoo.com 856205226707
tu442434@yahoo.com 0989302468
tamktdt2003@yahoo.com 0978527945
thanh150685@yahoo.com 0908296810
papyrus262@yahoo.com 0983426285
thongtr0601@yahoo.com 0996957888
thong_tech@yahoo.com Ko c thng tin
thang2507_2t@yahoo.com 0979022208
ngocthach125@yahoo.com 0988789301
giacathuan@yahoo.com 0916478005
tien1942002@yahoo.com 0914237724
tamdiennhan@yahoo.com 0905229917
nguyendoantrang209@yahoo.com 0983448902
truongdt@vinaphone.vn 0983234269
lehoangtuan2005@yahoo.com Ko c thng tin
vantuan_2003@yahoo.com 0982765388
valentine1622002@yahoo.com 0935828369
haclongphithien@yahoo.com 0962001001
anhvinhtd118@gmail.com 0935084118
0918634657
ngocduy25185@yahoo.com 0935742999

29TCNBD
Email T Lin lc

dongnguyen247@gmail.com
0935006363
le_van_khoi@yahoo.com.vn

dtlong@vtn3.com.vn

minhdanh9974@gmail.com

0914028728
ngocquyendng@yahoo.com.vn 0914080283
duytien@rocketmail.com

P 29TCT
Email T Lin lc
P 29TCT3
Email T Lin lc
0962 429459
0963 499751
0963 356799
0963 233234
0903 553557
0963 121213
0905 307720
056 215113
050 0232999
09623011009
0962 011855
0511 3205305
0963 636466
0962 024993
0963 231545
0963 200567
0963 192888
0963 063363
0963 555171
0962 211969
0963 535111
0963 121179
0963 025777
0963 010379
thuyen1976@gmail.com 096.2253496
0963 231575
0913 486240
0963 745777
0963 209633
DANH SCH LP 04T1
TT H v tn
1 D Nguyn Hong Anh
2 Nguyn Trng Anh
3 Trn Hu Bin
4 L Thanh Bnh
5 Phonepasert Boualavong
6 Trn Quyt Chin
7 Phan Thnh Cng
8 Bi Th Cc
9 Lu Trong Cng
10 Nguyn Th Ngoc Dip
11 L Hoi Dng
12 Nguyn Duy t
13 Thai Ba c
14 Nguyn Bnh Giang
15 L Hng Hi
16 Nguyn Nam Hi
17 Ng Vy Hu
18 V Vn Hin
19 L Trung Hiu
20 Nguyn Hu Hong
21 Nguyn Nht Hng
22 on Cng Huy
23 Hunh Quc Hng
24 V Trong Hng
25 Hong Ngoc Khoa
26 Nguyn Ngoc Khoa
27 Trn Vn L
28 ng Th Bch Lin
29 Phm Hong Long
30 Trn Minh Lun
31 Trn ng Minh
32 ng Bnh Phng Nam
33 Nguyn Th Ngha
34 ng Cng Trong Nhn
35 Nguyn Thnh Nhn
36 Nguyn Th Yn Nhi
37 Sommay Phimmasone
38 Manisouk Phommasone
39 Trn Hu Phc
40 V Trn Phng Qun
41 Nguyn Xun Qu
42 Sisavath Silavong
43 Phm Thnh Sn
44 Trn Ngoc Sn
45 Phan Duy Tn
46 o Duy Thnh
47 ng Nguyn Thnh
48 Nguyn Tm Danh Thng
49 Nguyn Th Qunh Trang
50 L Minh Tr
51 Nguyn nh Trung
52 Trn Nguyn Cm T
53 L Minh Tun
54 Thng L Vit Tun
55 Nguyn Tn Tu
56 Trn Th Minh Tuyt
57 Somsanouk Vanhnaheung
58 Bup Pha Vong ViLayPhon
59 Nguyn Vn Vnh
60 Nguyn Hong V
61 L Hong Phng
62 Nguyn Song nh
63 Nguyn Minh Cng
64 Phan Th Tu
65 Trn Quang Bo
66 Trn Anh Phng
67 L Anh Quc Khanh
68 T Nht Duy
69 K' Bnh
DANH SCH LP 04T2
TT H v tn
1 Trn Tun Anh
2 L Vnh Bo
3 Nguyn Thng Cnh
4 T Th H Chung
5 L T Thnh Cng
6 Nguyn Vn Cng
7 Vi Ngoc Don
8 Trn Huy Du
9 Dng Tin Dng
10 Dng Vn Dng
11 L Minh ng
12 Hong Tn Giang
13 Phan Duy Giang
14 Nguyn Trung Hu
15 Nguyn Thai Hin
16 Lng Vn Hip
17 L Xun Hiu
18 Phm Th Hoa
19 Hong Vit Hoi
20 Nguyn Duy Hng
21 ng Vn Khanh
22 Nguyn c Khoa
23 Trn Ngoc Khoa
24 inh Hong Cm L
25 Nguyn Th Lin
26 Nguyn Trn Minh Lun
27 L T Lc
28 Trn Cng Ngoc M
29 H Tng Nam
30 Tn N Minh Ngoc
31 inh Th Hng Nguyn
32 Nguyn Ngoc Nhn
33 Phm Khc Nht
34 Nguyn Th Hong Oanh
35 Xay Chm Pon PhaLinNhaNut
36 Trng Anh Quang
37 Cao Xun Quy
38 L Vn Sanh
39 Thongsouk Sengchaleun
40 Somphone Sengmany
41 Phetsamone Sounthala
42 Phan Khanh Sn
43 L Thanh Tm
44 inh Ch Thnh
45 Nguyn Phng Tho
46 Nguyn Xun Thng
47 Nguyn nh Thnh
48 inh Vn Thui
49 Nguyn Th Ngoc Th
50 inh Khanh Thanh Ton
51 Nguyn Trong Tr
52 Nguyn Hoi Trung
53 Nguyn Vit Trung
54 Nguyn Quang Trng
55 Trn Anh Tun
56 Nguyn Chu Tun
57 Nguyn Hong Tng
58 Phm S Tuyn
59 L Ngoc Vn
60 Vn Na Vng VingKo
61 L nh V
62 ng Vn Hong V
63 Nguyn Xun
64 Trn Bo Trung
65 Phc Ngoc
66 Phm Hoi c
67 V Vit Thng
68 Nguyn Hu im
69 Pisa Siphome
70 Phan Thanh Long
DANH SCH LP 04T3
TT H v tn
1 Cao Phng Anh
2 L Nguyn Anh
3 V L Anh
4 L Hu By
5 Trn Xun Cnh
6 Ng Cng Ch
7 Nguyn Vn Chinh
8 Ng Tin Cng
9 L nh Dng
10 Trn Vn D
11 Nguyn Thnh ng
12 L c Giang
13 Nguyn Th H
14 V Th Thu Hin
15 H Xun Hiu
16 Ng c Hong
17 Phm Thanh Hng
18 Nguyn Duy Hng
19 Nguyn Quy Hunh
20 Don Kiu Hng
21 Tn Tht Nam Hng
22 ng Vn Khoa
23 Nguyn ng Khoa
24 Nguyn Duy Khoa
25 L Trung Kin
26 Trn Duy Lam
27 Nguyn Nho Tng Linh
28 on Tin Minh
29 Trn Th Ho My
30 Nguyn Quang Ngha
31 o Th Vn Ngoc
32 Nguyn Phc Nguyn
33 Nguyn Tng Nhn
34 Y Minh Ni
35 Dng Ngoc Phap
36 Hunh Ba Thanh Phong
37 Trng Th Quang
38 L Vn Sau
39 Trn Ngoc Sn
40 Phm Ph Tm
41 V Ngoc Thai
42 Trn Th Thanh
43 L Don Trung Thnh
44 Nghim S Thng
45 Phan Quy Thng
46 V Thnh
47 Nguyn Anh Tnh
48 L Khanh Ton
49 Nguyn Th Huyn Trang
50 Phm Hu Chu Triu
51 Nguyn Ngoc Trung
52 H Vn Tun
53 L H Nam Tun
54 Nguyn Mnh Tun
55 Nguyn Vn Tun
56 Trn Nht Tun
57 Phan c Tng
58 Nguyn Th anh Tuyt
59 L Anh V
60 L Lng V
61 L Hong Phng
62 ng c Vng

DANH SCH LP 30DTCNBD


TT H v tn
1 Trn Vn ng
2 Nguyn nh i
3 Phm V An
4 Nguyn Hi Bng
5 Trng Thanh Bnh
6 Trnh Thanh Bnh
7 L Cng Cng
8 Nguyn Vn Cng
9 Trn nh Dip
10 T Tin Dng
11 Phan Quy Giang
12 Nguyn Hu Hng
13 Phan Ph Hng
14 Nguyn Thanh Hi
15 Nguyn Quc Hng
16 Nh Trn Hng
17 Nguyn Th Hoan
18 Phm Quang Khanh
19 Phm Vn Khoa
20 L Nam K
21 Phan Thnh Long
22 H Hong Minh
23 Nguyn Bnh Minh
24 Dng N H My
25 Dng Vit Nam
26 Chung Quang Ngoc
27 Nguyn Quang Ngoc
28 Nguyn Vn Nhim
29 Phm Vn Nhun
30 Nguyn Thnh Phng
31 Nguyn Thanh Ph
32 Nguyn Vit Phong
33 ng Minh Qung
34 Nguyn Hng Quang
35 Phm Phc Triu Quang
36 Dng Th Minh Sng
37 Nguyn Vn Sn
38 Nguyn Ch Tm
39 L Vn Ti
40 Nguyn c Thnh
41 Nguyn Thai Thnh
42 V Minh Thng
43 Cao Vn Thanh
44 Dng Quc Thnh
45 Hunh Ba Tng
46 Nguyn c Ton
47 H Ch Trung
48 Phm Tr Trung
49 Trng c Trung
50 Nguyn Anh Tun
51 Cao Vn Tn
52 Nguyn Vn Tnh
53 Trn Ngoc Tng Vi

DANH SCH LP 30DTCT


TT H v tn
1 Lng Vn c
2 L Hunh Thanh t
3 L Thnh t
4 Ng T t
5 Ly Thanh in
6 Phm Hng
7 Hunh Th Thy An
8 V c Anh
9 on Vn Bc
10 Trn Cng Dn
11 ng Anh Duy
12 Hunh Hu Duy
13 Lm Duy
14 Trn Nht Duy
15 V Th Phng Giang
16 Nguyn c Hng
17 Nguyn Hong Hiu
18 ng Quc Khanh
19 Trn Quang Khanh
20 L Hong Kha
21 Trng Ngoc Khu
22 Nguyn Quc Li
23 Lng Hoc Minh
24 Trnh Kim Ngn
25 Trn Quc Ng
26 Phm Hiu Ngha
27 Trn Vit Khi Nguyn
28 Ha Minh Nht
29 Trn Minh Nht
30 Nguyn Th Kiu Oanh
31 H Hng Phc
32 Trn Nguyn Vnh Phc
33 inh Minh Phc
34 L Thanh Phong
35 Nguyn Tn Sang
36 Nguyn Vn Minh Sang
37 L Vn Tm
38 Nguyn V Minh Tm
39 L Vn Ti
40 Hunh Phc Thng
41 Nguyn Vn Tho
42 Trn Thanh Thai
43 Nguyn Th Xun Thm
44 Nguyn Hu Tho
45 Trn Ch Thanh
46 Trn Th Kim Thi
47 Ung Minh Thin
48 Dng Minh Thoi
49 Lm Thun
50 Nguyn Vn Ton
51 Trn Th Dim Trang
52 La Vn Trong
53 Trng Thun Tr
54 H Minh Tun
55 Hunh Thanh Tun
56 Mai Anh Tun
57 Trn Trc Uyn
58 L Vnh Vn
59 Khc Quang Vinh
60 Nguyn Minh Vit
61 L Chn V
62 Nguyn Phm Huy V
63 Nguyn Kim Vui
64 Nguyn Vn R Y

DANH SCH LP 04TLT


TT H v tn
1 Phm Hoi An
2 Nguyn Th Qunh Anh
3 Phan Huy Bin
4 Nguyn c Bnh
5 L Vn Danh Chnh
6 Hunh Ngoc Cng
7 Nguyn Ngoc Cm
8 L Nguyn N Hip
9 Nguyn Vn Ha
10 Phm Ngoc Hong
11 Vn Quang Huy
12 Nguyn Vn Hng
13 V Th Lin Hng
14 Trn nh Khoa
15 Phan Ngoc K
16 L Hong Linh
17 Nguyn Quc Mnh
18 Hunh Ba Nam
19 Nguyn Vn Nam
20 L Th Nga
21 V Duy Nga
22 Trng V Vy Ngoc
23 L Thanh Ngoc
24 V Phc
25 Phan Tn Phng
26 Lu Lng Hong Phng
27 Phm Vn Phat
28 Nguyn Cng Thanh
29 Phng Vn Thm
30 Nguyn Vn Thnh
31 Thai Vn Tin
32 Nguyn n Tun
33 Phan Thanh Tun
34 Th nh
DANH SCH LP 04T1
C quan
Trng i hoc Bach Khoa
TTVT Thnh Ph H Tnh

Trung tm VTQT KV3

Cty Qun ly bay min Trung

eSilicon Inc.

VIB Bank
Tsukuba University

chi nhanh Viettel Hu


Trng BCVT-CNTT2

Mobifone

Cng ty Viettel Cambodia


DANH SCH LP 04T2
C quan

100 Nguyn Vn Linh Nng

Trung tm tn s v tuyn in khu vc 3

344 ng 2-9. TT vin thng lin tnh khu vc 3.

To nh Viettel, 48 Ly T Trong, TP Bun Ma Thut, k Lk


Trung tm tn s v tuyn in khu vc 3

TakemotoDenki Corporation

Khoa DTVT, 54 Nguyn Lng Bng, N


14 L Duy nh, Nng
L A2_9 ng Phong Bc 1, qun Cm L, Nng
Phng QLM&DV - VNPT Qung Bnh

TT in toan TSL KV3, 59 Trn Ph, N

TT Dch vu Vin thng KVIII, 04 Nguyn Vn Linh, Hi Chu, DNG

TT vin thng Lin tnh kv3, 04 ng ch khim, N

Pasadena City College,1570 E. Colorado Boulevard, Pasadena, CA 91106

Chi nhanh Mobifone Ninh Thun


DANH SCH LP 04T3
C quan
DANH SCH LP 30DTCNBD
C quan
VNPT Qung Ngi

VNPT Qung Bnh


VNPT Qung Bnh
VTN Gia Lai
VNPT Qung Nam
VNPT Qung Ngi
VNPT Qung Bnh
VNPT Daklak
VNPT Qung Bnh
VNPT Qung Tr
T do Nng

VNPT Kon Tum


VNPT Nng

VNPT Qung Ngi


VNPT Qung Bnh
VNPT Hu

VNPT Qung Tr

VNPT Qung Bnh


VNPT Qung Ngi

VNPT Qung Tr
VNPT Kon Tum
VNPT Qung Tr
T do Hu
VNPT Qung Tr
VNPT Qung Ngi
VNPT Qung Ngi
VNPT Qung Ngi
T do Qung Ngi
VNPT Qung Tr
Nng
VNPT Qung Ngi
VNPT Qung Bnh
EVN Dng
T do Qung Ngi
VNPT Daklak
VNPT Qung Ngi

VNPT Kon Tum


VNPT Nng
VTN Daklak
VNPT Qung Tr

VNPT Daklak
VNPT Kon Tum
T do Nng

DANH SCH LP 30DTCT


C quan
Cty CP Vin Thng FPT Cn Th

VHXH - TT-GT ti UBND ng Yn, huyn An Bin, tnh Kin Giang


VNPT huyn Cu K, Tr Vinh
Cty CP Vin Thng FPT Cn Th

Cty TNHH TM&DV Vn Hu

Trung Tm Truyn Hnh Vit Nam ti Cn Th (VTV Cn Th)

Tp on Bu Chnh Vin Thng Vit Nam (VNPT Mu Thn, Cn Th)


i Ting Ni Vit Nam ti Cn Th (VOV Cn Th)

sailam_ofanhla_yeuem@yahoo.com

DANH SCH LP 04TLT


C quan
Cng Ty TNHH VKX-Chi nhanh Nng
VTI Nng
S Khoa Hoc & Cng Ngh TP.ng Nai
Cty Gtel Nng
VTN Kontum
Bu in Nng
Hi quan Nng
VTN Nng
Qung Nam
Bu in Nng
Sfone Nng
Cty Dc Danapha Nng
VTN Nng
Bu in Nng
Cao ng Cng Ngh
Cty Ximang Qung Tr
S TT&Truyn Thng Nng
Sfone Nng
Nng
Viettel Nng
Sfone Nng
GPC3 (Vinaphone KVIII)
Cng ty ng tu Sng Thu Nng

i Thng Tin Duyn Hi Nng


Cty Acronics Nng
Cao ng Cng Ngh Nng
Gtel Nng
ang lm vic ti HCM City
Qung Nam
Khoa TVT - Bach Khoa Nng
Cty CP in T - Vin Thng Tr Lc
i Thng Tin Duyn Hi Nng
Nng
Email T Lin lc
du.nguyen.anh@gmail.com
0915443123

0935305151
buithicuc.itmc3@gmail.com 0905875019

handk221@yahoo.com 0935223999

tranvanle.dhbk@live.com 0989940227

dangminh2504@gmal.com 0988077000
samata5017@gmail.com (+81)8065135017

danhthangnt.ntdt@gmail.com 0985482468
quynhtrang.dn@gmail.com 0903537468

trancamtu.et04@gmail.com 0934946555

vuhoangent@gmail.com ''+84 987800777


Email T Lin lc

lvbao115@yahoo.com 0919.396879

hachung86@gmail.com 0934773073

Viethoaivtn3@gmail.com 0937971111

0979904141
khanh04dt2@gmail.com
0973322555
khoand@rfd.gov.vn 0905.245673

ngocmy3101@gmail.com 0819038463755

nhandtvt@gmail.com 04915201490605
nhat.phamkhac@gmail.com 0918861224
Hoangoanh5386@yahoo.com 0985944449
quangta.qbh@vnpt.vn 0912718799

lvsanh@dtvt.org 0912488910

thinhnd@vinaphone.vn 0918345586

trongtri.dnt@gmail.com 0913477317

tnguyendng@gmail.com 01-626-262-9424

monday1342@yahoo.com
0908265222or 933920567
Email T Lin lc
Email T Lin lc
dongtv.qni@gmail.com 0914428272
914752666
trinhthanhbinh18@gmail.com 091.4243434
913480588
914740111
914733323
914178578
949451333
912022225
935760053

945253571
918190283

khanhqni@gmail.com 0914120444

919859779

914138727
914023071

948161181
quangdangvnpt@gmail.com 0914166787
914429899
914684678
914429990
916872333
914245444
teo.levantai@gmail.com 914091200
963050757
1278788722

918124462
914076969

949316579

Email T Lin lc
luongvanduoc@gmail.com 0939989155

ngotudat@ymail.com 01253565050

hongdu07@gmail.com 01264741717
anthuy13@yahoo.com.vn 0939853080

kha_k83@yahoo.com.vn 01228177279
truongkhue@gmail.com 0923291985

0947757700

huydtct@gmail.com 0939459935

0939282523

phongle_phonglee@yahoo.com 0922775774

0939100979

ngtxuantham88@yahoo.com.vn 0972903377

trtkimthi@gmail.com 01674610588

minhthien77@gmail.com 0979446997
duongminhthoai62@gmail.com 0939572244

diemtrang89hg@gmail.com 0939852676
lavantrong@gmail.com 0918822016
levinhvan@vov.org.vn 09024221986

sailam_ofanhla_yeuem@yahoo.com 0939083744

0947481383

Email T Lin lc
0918355669
0914080708
0932790779
905636224
987939272
914104444
914081100
0945566644
975253546
914156600
0905567719
905313001
0914196555
905840777
ngockyphan@yahoo.com 983234494
942060456
935514155
0905821617
0905919656
0985000099
0955567717
0916868681
935256256

0905157262
989042463
914250339
996660653
0935203435
0905683658
944292888
Dontuan76@gmail.com 914034715
905059954
905033133
DANH SCH LP 05T1 Group mail: lop05dt1@googlegroups.com
TT H v tn C quan
1 Nguyn Hi Triu Anh i hoc bach khoa Nng
2 Trn Hu Hng Anh i phat thanh truyn hnh Qung Nam
3 V Nam Bnh Mobifone khu vc III
4 Nguyn c Cng Chuyn xung kha sau
5 Chu Mnh Cng Trung tm tn s v tuyn in khu vc VI
6 Trn Vn Cng
7 L nh Dng Viettel khu vc II
8 An VTC
9 V Vn i Cng An k Nng
10 Nguyn Vn Hi VNPT Ngh An
11 V Thanh Hi THE
12 Nguyn c Hnh
13 L Th Thu Hng Esilicon Nng
14 Dng Th Thu Hin Esilicon Nng
15 Nguyn c Hiu
16 Thai Phan Hiu
17 Phm Hunh Anh Hoa Esilicon Nng
18 inh Ngoc Minh Hong ang hoc ThS ti BKDN
19 L Ngoc Hong Unitec
20 Vannalak Homhongsa
21 Hong Minh Huy i hoc bach khoa Nng
22 Trn L Thanh Huyn Esilicon Nng
23 on Vn Hng Viettel khu vc II
24 Nguyn Ngoc Hng i thng tin duyn hi Thanh Ha
25 Phan Duy Hng Cty Cng ngh thng tin - in lc min Trung
26 Nguyn L Hoi Hng Cao ng CNTT Hu Ngh Vit Hn
27 Vilahak Keoxayyavong
28 L Anh Khoa VinaPhone khu vc III
29 Nguyn ng Phc Lm Trng Trung hoc Giao thng vn ti Hu
30 Mai Th Kim Lin Trng cao ng in lc
31 Trn Ngoc Linh Sn bay
32 Lu Th Tho Ly Cng ty TNHH Bo Khanh
33 Lng Vn Mnh
34 Trn Nguyn i Mng
35 Trng Vn Nam CMC
36 Nguyn Song Nghim Mobifone
37 Trng Bnh Nguyn
38 V Quang Nht
39 Somphone Phonthilath
40 L Anh Phc Mobifone khu vc III
41 Nguyn Th Kiu Phng Esilicon Nng
42 Nguyn Ngoc Quang Lin doanh Y hoc Vit - Hn (Vikomed)
43 Nguyn Huy Qun Viettel khu vc II
44 Nguyn Vn Quy
45 Phm Quang Sn Viettel Ph Yn
46 Cao Huy Ngoc Thnh Nielsen Vietnam
47 Thipphachanh Thongphachanh
48 Phm Nam Trn Khng theo hoc cng lp
49 Hong Minh Tr
50 Phm Tun ang hoc ThS ti i Loan
51 Trn Thanh Tun Viettel
52 ng Th anh Tuyt
53 m Minh Tng ang hoc ThS ti Hn Quc
54 Nguyn Thanh T
55 Phm Khc Thin Tng VDC3
56 Thi Ly Vn Lin doanh Y hoc Vit - Hn (Vikomed)
57 L nh Vit B tai nn v thi hoc t nm 1 hoc 2
58 Th Hong Yn Cuc K Thut Nghip Vu I
59 L Minh Trung
60 inh Vn Thui mt
61 Nguyn Xun Qu Khng theo hoc cng lp
62 Manisouk Phommas
63 Bi Phan Thi Trung tm iu hnh sn bay-SBQT Nng
64 Thng L Vit Tun Khng theo hoc cng lp
65 L Hng Phong Khng theo hoc cng lp
66 Trn Anh Phng Khng theo hoc cng lp
67 L Minh Tr Thi hoc

DANH SCH LP 05T2


TT H v tn C quan
1 Hunh Th Ngoc An
2 Phm Th Anh
3 V Triu Anh
4 Nguyn L Bo
5 Y Dng By
6 L Th Phng Chi
7 Nguyn Thanh Cng
8 Nguyn Phc Cng
9 V Quang Duy
10 Nguyn Vit Dng
11 Nguyn Ngoc Dng
12 Ly Th Thanh o
13 Bi Xun ng
14 u Xun Ho
15 V Vn Hi
16 Phm Th Hng
17 o Minh Hiu
18 Nguyn L Hiu
19 Vng Ngoc Hiu
20 Hunh Thanh Ho
21 Nguyn Huy Hong
22 on Th Thu Hng
23 Hong c Hng
24 Phm Hng Khanh
25 inh Tn Kho
26 Siliphone Keoduangsi
27 Nguyn Th Lan
28 Nguyn Th Linh
29 Nguyn Mu Duy Long
30 Nguyn Th Phng Mai
31 Ng Th Kiu My
32 on Vn Ngha
33 L Vn Ngoc
34 Nguyn Nguyn
35 Trn Thu Nguyn
36 H Th in Oanh
37 inh Xun Phong
38 Cm Th Phng
39 Trn Th Thu Phng
40 Nguyn Tr Phc
41 Thai Duy Quang
42 Trn Hng Qun
43 Trn Th Hng Quyn
44 Vanhnalak Soulignavong
45 Ma Ngoc Thnh
46 Bi Hunh Phng Tho
47 ng Vn Tho
48 H Ngoc Thanh Thu
49 Trn L Anh Th
50 L Vn Tn
51 Dng Th Hng Trang
52 L Nam Trn
53 V Quc Trnh
54 Trn Chanh Trung
55 Hong Vn Tun
56 Nguyn Thanh Tng
57 Trn Quang T
58 Nguyn Ba Vit
59 Phan Vnh Vng
60 Phetssamay Xaisida
61 Trn Huy Du
62 Trn Bo Trung
63 V Vit Thng

DANH SCH LP 05T3


TT H v tn C quan
1 Phm Thai Bnh An
2 Phan Th Lan Anh
3 Dng Quang Bnh
4 Trn Huy Cn
5 ng Th Thai Chu
6 L Phc Chung
7 Hong Khanh Cng
8 Nng Mnh Cng
9 Trn Cng Cng
10 Phm Ngoc Dung
11 Vng Cng t
12 Ng c ng
13 L Trng Giang
14 L Long Hi
15 V Thanh Hi
16 Trn Ngoc Ho
17 Nguyn Th Hin
18 Ng Minh Hiu
19 Dng Th Minh Hong
20 Nguyn Duy Hi
21 Dng Quc Huy
22 Dng Th Thanh Huyn
23 L Ph Hng
24 Ng Quc Hng
25 Ng Th Minh Hng
26 V Anh Kha
27 Nguyn Vit Khim
28 Nguyn Trung Kin
29 L Lang
30 Nguyn Th Cm Linh
31 Trng nh Lun
32 Hunh Nguyn Hong Minh
33 L c Nam
34 Trn Minh Ngoc
35 on Khi Nguyn
36 Nguyn Th H Nguyn
37 L Quang Nguyn
38 Trn Phong
39 Hunh i Phc
40 Nguyn Tng Phng
41 L Dng Bo Phc
42 Nguyn Hu Quang
43 Nguyn V Quc
44 Mai nh Nam Sn
45 L Minh Tn
46 Nguyn Vn Thnh
47 Trng Hu Thin
48 Phan Vn Thng
49 Phan Thai Thanh Thu
50 Nguyn Vn Tin
51 Lng Thanh Toi
52 Nguyn Ngoc Nh Trang
53 Trn Tn Trung
54 L on Trng
55 Trn Anh Tun
56 Mai Th Kim Tuyn
57 Chu Vn T
58 Nguyn Th Vn
59 ng Thanh Vit
60 Phm Th Nh
61 Nguyn ng Khoa
62 Nghim S Thng
63 H Vn Tun

DANH SCH LP 31DTCNBD


TT H v tn C quan
1 Nguyn Nho n
2 Chu Xun nh
3 Nguyn Hoi Bo
4 Nguyn Vn Bach
5 Hunh Quang Chng
6 Nguyn Vn Chin
7 ng Thanh Chung
8 Nguyn Hu Chung
9 H c Dng
10 Trn Ngoc Hng
11 Bi Thanh Hng
12 L Phi Thanh Hng
13 V Trong Hng
14 Nguyn Quc Ha
15 Phm Xun Hong
16 Trng Cao Hong
17 V Ngoc Khanh
18 Trn c Khim
19 Trng Bach Khoa
20 Hong Thanh K
21 Nguyn Th Bch Na
22 Nguyn Hi Nam
23 Nguyn Vn Nam
24 Nguyn Trung Ngha
25 Thai Hong Nguyn
26 Nguyn Thnh Phng
27 Nguyn Phc
28 ng nh Phong
29 Nguyn Vinh Quang
30 Phm V Quang
31 Trn Vn Sn
32 Nguyn Trong Ti
33 L Vn Thnh
34 Nguyn Th Phng Tho
35 Nguyn Vn Thun
36 Nguyn nh Tng
37 Nguyn Thanh Ton
38 Nguyn H Trung
39 L Vn Tun
40 Ng Quang Tun
41 Trn Tun
42 V Tn Vng
43 ng Vn Quc Vit

DANH SCH LP 31DTCT


TT H v tn C quan
1 Nguyn Hi ng
2 Tn Quc i
3 Nguyn Phat t
4 Nguyn Thnh ng
5 Ng Quc nh
6 L Thnh c
7 Trnh Quc Bo
8 ng Vn B By
9 Phm Th Tuyt Cng
10 Trn Minh Chanh
11 Phng Vn Dng
12 V Khanh Duy
13 Nguyn Ngoc Hn
14 Trn Hong Hip
15 Nguyn Duy Hiu
16 Nguyn Minh Khanh
17 T Hong Kha
18 L Vn Khoa
19 Nguyn Vn Khoan
20 o Th Dim Kiu
21 Trng Th V Lc
22 Trn Th Hng Lel
23 L Th Trc Ly
24 Lng Th Mn
25 Hunh Vn Mng
26 V Th Ngoc N
27 Nguyn Th Ngoc Ngn
28 Hong Khi Nguyn
29 Nguyn Th Nh Phng
30 ng Hong Phi
31 L Vn Phi
32 L Hng Phc
33 L Thanh Phong
34 Hunh nh Quc
35 L Vnh Tng
36 Nguyn Hoi Thng
37 Nguyn Th Th
38 Nguyn Ng Nguyn Thnh
39 Trng Minh Thnh
40 Nguyn H Nh Thai
41 T Thnh Thng
42 Trn Phng Thanh
43 Phm Phng Th
44 Thai Bo Thun
45 Nguyn Hu Tin
46 Nguyn Ngoc Bo Ton
47 V Quc Ton
48 Cao Vn Trng
49 L Ngoc Bo Trn
50 Phm Vn Truyn
51 La Vn Tnh
52 ng Vinh
53 Trn Th Duy Xuyn

DANH SCH LP 31DTDEDL


TT H v tn C quan
1 Nguyn Cng Bng
2 H Vn Cu
3 Nguyn Quang Dng
4 Nguyn Vn Dng
5 Trn Duy Hi
6 Thiu Th Hin
7 ng Xun Hiu
8 Nguyn Vn Hiu
9 Trn Duy Khoa
10 Nguyn Trung Kin
11 Nguyn nh Kiu
12 Bi Trn Vnh Li
13 V Lc
14 V Trng Nha
15 Y Ngoan Ni
16 Trn Kim Phung
17 L Xun Sn
18 Nguyn Trong Sang
19 H Vn Thng
20 on Th Tha

DANH SCH LP 05TLT


TT H v tn C quan
1 u Vn An
2 Trng nh Bo
3 Ng Ch Cng
4 o Thanh Dung
5 Nguyn Thnh Hip
6 Nguyn Th Hunh Hip
7 Tng Khanh Huy
8 Nguyn Th Ngoc H Cty in thoi Nng
9 Trn Cng Minh
10 Trn Cng Nguyn
11 Phan V Phc
12 Phm Hu Phng
13 Dng Xun Phat
14 V Minh Thnh
15 Nguyn Th Thm Trng ngh qun khu 5
16 Nguyn Vn Tin
17 Phm Hu Tng
18 Phan M Qunh Trang
19 V Ngoc Trung Cty Qun ly v Khai thac hm Hi Vn
20 H Hong Thy Trm Cty thit k in Nng
21 Trng Vn Tun
22 H Quc Vit
23 Phm ng V
24 L Ngoc Quy Vn
.com
Email T Lin lc
nhtanh@dut.udn.vn 0974456680
0935947548
0905596688

0983124818
0935955565
doanda86@gmail.com 0984000200
0907144104
0913957375
0947138567
0932569082

0935587590
01656031403

01688077517
0988690124
0905761222
0975256627

0906460789
'0987876726
'0966678222
0915931610
0969357824
'0905523407

0941000010
0905247712

0962817375
'0975474989

0975797945
0946652102

0934960128
0983451772

0905152198
0935021711
01667385561
0977095709
0989414494
0977059199
0905123879

0902110263
01659999939
01228361135
0905440789
0987876798
0934797001
thilyvan@gmail.com 0904054142

0905253625
01654367763

0918100504

Email T Lin lc
Email T Lin lc
Email T Lin lc
Email T Lin lc
Email T Lin lc
Email T Lin lc

0905 501206

0905 554088

0905 378422

0905 241128
0914 974456
Vongoctrung123@gmail.com
0905 667234
0989 078089
DANH SCH LP 06T1
TT H v tn
1 Champakham Amphavanh
2 Dung Vn Bng
3 Trn L Duy
4 T Quang D
5 Hong c Hi
6 Nguyn c Hnh
7 Nguyn Vn Hiu
8 Nguyn Hu Ha
9 inh Xun Hong
10 Nguyn Duy Hong
11 Nguyn Mnh Hong
12 Quc Hng
13 Danh Hng
14 Nguyn Quc Hng
15 Nguyn Xun Kin
16 H Vn Ln
17 L Khanh Long
18 Mc Nh Minh
19 V Ngoc Tr Minh
20 Mai Nht Nam
21 on Vn Phc
22 Nguyn Tn Phc
23 ng Thanh Quang
24 Nguyn Ngoc Minh Qun
25 Vongsakoun Sengtavanh
26 Sengsay Somsamay
27 Phan Thi Sn
28 Trn T Thnh
29 ng Th Nguyn Tho
30 Nguyn Ngoc Thng
31 Phm Thnh Thin
32 Trn Phc Thnh
33 Trng Thanh Tin
34 Nguyn nh Tin
35 Trn Quc Ton
36 Nguyn Th Bo Trm
37 inh Hu T Trong
38 Nguyn Quc Thnh Trung
39 ng Th Tun
40 L Minh Tun
41 Nguyn L Hong Tun
42 L Quang V
43 Ng Anh V
44 Trn nh Hong V

DANH SCH LP 06T2


TT H v tn
1 Trn th i
2 inh Duy Bo
3 on Quc Bo
4 Nguyn Thanh Tun Bo
5 Trn Cng nh
6 Trn S ng
7 Trn Anh c
8 Nguyn ng Ho
9 T Gia Hiu
10 Bch th Hoa
11 Tan Minh Ha
12 Trn Quc Hon
13 Trn Trung Hong
14 Lng Quang Hng
15 Nguyn Duy Hng
16 Nguyn Minh Khim
17 Trn Phan L
18 Tng ng Ln
19 Nguyn th Hoi Linh
20 Trn Quc Lun
21 Thai Quang M
22 Trng th Kim Ng
23 Phm ng Kim Ngn
24 o Ngoc
25 Phm Quc Oai
26 Trn Ph
27 Nguyn Nh Quang
28 Nguyn Xun Quyt
29 Nguyn Hng Sn
30 Nguyn L Sn
31 Nguyn Vn Thn
32 Nguyn Huy Tho
33 Nguyn Xun Thng
34 Nguyn Xun Tin
35 L Minh Ton
36 Trn nh Ton
37 Nguyn Thnh Trung
38 L Cng T
39 Hunh nh Vit
40 Tr Vit
41 L Hng Vinh
42 Hunh Nguyn V
43 Nguyn Anh V

DANH SCH LP 06T3


TT H v tn
1 Cao Vn Anh
2 Nguyn Ba Nguyn Bo
3 Nguyn Hi Bng
4 Nguyn c Thai Bnh
5 V Long Bnh
6 Hong th Cc
7 Nguyn Ph Cng
8 L th Dim
9 Phm Tin Dut
10 Nguyn Hu c
11 Phm Vn ng
12 Vn c
13 Nguyn ng Bo Hu
14 Nguyn Vn Hoi
15 Nguyn Kim Hong
16 ng i Huynh
17 Ra Im
18 Hunh Huy Lam
19 L Nguyn Ngoc Lm
20 L Ngoc Linh
21 Nguyn Vn Linh
22 Trn Linh
23 Nguyn th Hng Loan
24 Lm ng Lc
25 Nguyn inh Mo
26 Trn Hong Nam
27 Dng th M Nhung
28 Nguyn th Nng
29 L Huyn Oanh
30 Nguyn Ngoc Ph
31 inh Minh Phc
32 L Tn Phc
33 Phm c Ti
34 o Vn To
35 Quang Tm
36 Phm Cng Thng
37 L Ngoc Thch
38 Nguyn Vn Ton
39 Ng th Trang
40 Tn N Thy Trm
41 Nguyn Th Trung
42 Nguyn Thnh Tun
43 Trn Mnh Tun
44 Nguyn Vit T
45 on Quang V
46 Phan th Xinh

DANH SCH LP 06T4


TT H v tn
1 Bi c Anh
2 L Duy Ba
3 Nguyn Vn Chinh
4 Nguyn Ba Cng
5 L ng Dun
6 Huy Hi
7 Nguyn th Thanh Hi
8 Nguyn Quang Hin
9 Nguyn Hu Hiu
10 Trnh th Hu
11 Nguyn Vn Hng
12 Phan th Qunh Hng
13 Bi Vit Hng
14 Phm th Tho Khng
15 T th Thanh Loan
16 Tn Tht Li
17 Nguyn nh Minh
18 Trn Xun Minh
19 H Hoi Nam
20 Nguyn th Bch Ngoc
21 Phm Ph Ngoc
22 Y Brk Ni
23 Nguyn th nh Phng
24 Nguyn Vnh Phng
25 Chu Vn San
26 Nguyn Xun Tm
27 Bi th Thanh Thanh
28 Dng Nguyn Thnh
29 Hong Vn Thi
30 Bng th Thu
31 Hu c Trng
32 Nguyn Xun Trng
33 L Thanh Tun
34 T Vn Tng
35 Tn Tht Thanh Tng
36 Phm Quc Vit
37 Bch Ngoc Vinh
38 Phm Xun V

DANH SCH LP 06ECE


TT H v tn
1 L Hu An
2 Nguyn Duy Anh
3 V Quang Anh
4 Hong Xun Bach
5 Nguyn Vn Cng
6 L Bo Chu
7 Nguyn Thnh Chnh
8 Nguyn Thnh Chung
9 Nguyn Thnh t
10 Trn Th Ngn H
11 Phm Th M Hnh
12 Nguyn Ngoc Khanh Hng
13 Bi Minh Hiu
14 Nguyn nh Hong
15 Hong Xun Hng
16 Nguyn Th Phng Hu
17 Hunh Tn Anh Huy
18 Trn Trung Hng
19 Nguyn Khoa
20 ng Quang Long
21 Nguyn Vit Lun
22 Hong Thin Mn
23 Trn Nguyn Dim My
24 Phm Dng Thu Nga
25 Ng Minh Nht
26 Trn Hu Phc
27 L Yn Phng
28 Th Xun Quyn
29 Phm Thanh Sn
30 Trn Ngoc Ti
31 L Minh Tng
32 Hong Thn
33 Nguyn H Hong Thin
34 H Cng Thun
35 H Vn Thun
36 Phan Thanh Tr
37 Nguyn Th Hunh Trang
38 Trng Vit Tri
39 Nguyn Thanh Tr
40 Nguyn L Minh Tr
41 Hong c Trong
42 Hong Minh V
43 Vng Anh V
44 Nguyn Th Hong Vy

DANH SCH LP 06TLT


TT H v tn
1 Trn Vn c
2 Bi th Kim Anh
3 V nh Cn
4 Phan Thnh Ging
5 Nguyn th Thu H
6 Nguyn Quang Hi
7 Nguyn Thu Hin
8 Ng Hu Huy
9 Hunh th Kim Loan
10 ng Vn Mnh
11 V th Cm Nhung
12 Bi th Kiu Oanh
13 L th Bch Phng
14 H Vn Quang
15 Phm Thnh Tm
16 Trng Vn Tam
17 Nguyn Ngoc Thanh
18 V Vn Thanh
19 Phm Trng Thi
20 Trn Vn Tin
21 Nguyn Xun Trng
22 L Trung
23 Nguyn Bnh Tnh
24 Trn Ngoc V
25 Hunh Cng V
DANH SCH LP 06T1
C quan Email

Khoa in T - Vin Thng, i Hoc Bach Khoa - HN vanhieu.1608@gmail.com

Khoa in T - Vin Thng, i Hoc Bach Khoa - HN macnhuminh@gmail.com


DANH SCH LP 06T2
C quan Email
DANH SCH LP 06T3
C quan Email
DANH SCH LP 06T4
C quan Email
DANH SCH LP 06ECE
C quan Email
ang lm vic ti cng ty Renasas Design Vietnam, Tp. HCM langtuhanh88@yahoo.com
ang theo hoc Thc s ti trng Rmit, Tp. H Ch Minh kevin_4988@yahoo.com
ang theo hoc Thc s ti c crazyivan1012001@yahoo.com
ang theo hoc Thc s ti trng Rmit, Tp. H Ch Minh aldorado100@yahoo.com
ang lm vic ti Esilicon Vietnam Center, Tp. Nng ngvancuong1987@yahoo.com
ang lm vic ti Esilicon Vietnam Center, Tp. Nng bixenon910@gmail.com
Lm vic ti cng ty Renasas Design Vietnam, Tp. HCM thanhchinhdaicuong@yahoo.com
ang lm vic ti Esilicon Vietnam Center, Tp. Nng gaiadragon1@yahoo.com
ang hoc Tin s ti o kasim_sonic@yahoo.com
ang lm vic ti Esilicon Vietnam Center, Tp. Nng nganha7888@gmail.com
ang lm vic ti Esilicon Vietnam Center, Tp. Nng bigben1988@gmail.com
ang theo hoc Thc s ti trng Rmit, Tp. H Ch Minh khanhangdt2@yahoo.com
ang theo hoc Thc s ti trng Rmit, Tp. H Ch Minh myclass_1212@yahoo.com
ang lm vic ti Esilicon Vietnam Center, Tp. Nng hdesignus15@yahoo.com
ang theo hoc Thc s ti trng Rmit, Tp. H Ch Minh xpink113@yahoo.com
phue_7@yahoo.com
ang hoc ti trng Porland, Hoa K anhhuy88@yahool.com
ang hoc ti trng CUA, Hoa K trunghung_tran@yahoo.com
ang lm vic ti Esilicon Vietnam Center, Tp. Nng conan_1312@yahoo.com
ang lm vic ti Esilicon Vietnam Center, Tp. Nng quanglonga17926@yahoo.com.vn
ang hoc ti trng CUA, Hoa K luandn_48@yahoo.com
ang lm vic cho cng ty Intel Vietnam, Tp. H Ch Minh jolleykin@gmail.com
ang theo hoc Thc s ti H Lan frankie613_124@yahoo.com
ang lm vic ti Singapore hangnga_dn@yahoo.com
ang lm vic ti Esilicon Vietnam Center, Tp. Nng ngominhnhat183@yahoo.com
ang theo hoc Thc s ti trng Rmit, Tp. H Ch Minh daniel_huuphuc06ece@yahoo.com
ang lm vic ti Esilicon Vietnam Center, Tp. Nng snowsky1410@yahoo.com
ang lm vic cho cng ty Intel Vietnam, Tp. H Ch Minh ups_trumpet@yahoo.com
ang theo hoc Tin s ti Phap bluedragon1411989@yahoo.com
ang hoc ti Hoa K tranngoctai@gmail.com
ang lm vic ti c votinhdieu@yahoo.com
ang lm vic ti Tp. Nng emts_ttvn2006@yahoo.com
ang lm vic ti Esilicon Vietnam Center, Tp. Nng hoangthiena4pct88@gmail.com
ang lm vic ti Esilicon Vietnam Center, Tp. Nng jackparrow@gmail.com
ang hoc ti trng CUA, Hoa K hovanthuan_01051988@yahoo.com
ang lm vic ti Phap victoria27k_dn@yahoo.com
ang hoc ti trng Porland, Hoa K cnhtrangos1788@yahoo.com
ang lm vic cho cng ty Intel Vietnam, Tp. H Ch Minh woody06_12788@yahoo.com
ang theo hoc Thc s ti Phap nguyenthanhtri1988@yahoo.com
ang lm vic ti cng ty Renasas Design Vietnam, Tp. HCM nguyenminh_rg@yahoo.com
ang theo hoc Thc s ti trng Rmit, Tp. HCM hattory183@yahoo.com
ang lm ti cng ty phat trin ng , Nng dragon_a17@yahoo.com
ang lm ti South East Asia Development, Nng vuong_anh_vu@yahoo.com
ang lm vic ti Esilicon Vietnam Center, Tp. N helen130288@yahoo.com

DANH SCH LP 06TLT


C quan Email
G Cty CP Tm Cao phamtruongthi@gmail.com
T Lin lc

01683928741

0905246949
T Lin lc
T Lin lc
T Lin lc
T Lin lc
0984235531
0924317570

0986111156
0985074620
0979254289
01656024490
0979245000

0955060251
0979094217
0935334632
0974254280
0903530001
0986855422
0978025239

0935118204
0978169093
0906535206

01223880316
01222498881
0935852584
0958072033

0905787093
0935076424
01668435309

0977700824
0905499059
0936702160
0905350006
0936973594

T Lin lc
0983 227357
0987 787120
0984 991938
0914 113113
0914 524455
0983 878225
0914 049094
0975 774868
0511 3613295
0983 772495
0511 3646507
0913 404505
0510 896286
0914 113118
0510 716473
0983 071107
0982 322886
0985 355585
0914 112702
0983 622719
0983 216519
0913 130631
0987 378786
0919 748227
0511 3817495
DANH SCH LP 07T1
TT H v tn
1 Bi Duy n
2 Trnh Xun i
3 Nguyn Quang t
4 Trng Trung c
5 Trn Hunh c
6 Dng Trong Anh
7 inh Th Bc
8 L Thc Cng
9 Nguyn Nht Cng
10 Phm Anh Dng
11 Nguyn Khc Duy
12 Hin Hn
13 Hong nh H
14 H Ngoc Hi
15 Trng Cng H
16 Nguyn Minh Hin
17 H Hu Hin
18 L Vn Hiu
19 Hong Ba Ha
20 ng Chiu Hong
21 ng Ngoc Khng
22 Nguyn Thai Lm
23 Hunh Vn Li
24 Trn Vn Lin
25 L Tun Linh
26 inh Thnh Lun
27 Phm Ph Thnh Nhn
28 L Ba Nhn
29 Nguyn Vit Phng
30 Trn Mnh Ph
31 V Hong Phc
32 Phan Quang
33 Trn Vit L Quang
34 Nay Rin
35 Nguyn Vn Sn
36 V Xun T
37 Dng Hin Tn
38 Hong Minh Thai
Nguyn Ngoc Th
Dng Long Thnh
Bi c Thng
Nguyn Xun Thnh
Nguyn Vit Thin
H Vn Thun
H Minh Tin
Nguyn Kim Tin
Trn Phc Trng
Bi Ngoc Tun
L Trong Tuyn
Trn Thuy Uyn
Ng Th Thu Vn
Trn Thanh Vin
Nguyn Hong V
Lu V Vy

DANH SCH LP 07T2


TT H v tn
1 Trn Vn n
2 V Trn Quc i
3 Phng Th t
4 L Trn c
5 Phm Minh c
6 Trn Tun Anh
7 Nguyn Ba Bng
8 Bru Bnh
9 Ng Vn Gia Chnh
10 Trn Nh Dim
11 Trn Th Kim Dung
12 Nguyn Th Ngoc Duyn
13 Nguyn Th H
14 L Vit Hnh
15 Trn c Hng
16 Nguyn Duy Hin Hin
17 Nguyn Vn Hip
18 L Th Hoi
19 Nguyn Th Hoi
20 Nguyn Cng Hoan
21 Phan Thanh Huy
22 Trn Cng Khng
23 Phm Vn Khoa
24 Phan c Li
25 Dng Quang Linh
26 Nguyn Mnh Linh
27 Nguyn H My
28 Ng Tn Hong Nhn
29 Ng Tn Nht
30 L Trn Phng
31 L Thanh Ph
32 Nguyn Vn Phc
33 Phm Qu
34 Trn Xun Quy
35 Vng nh Sn
36 inh Vn S Si
37 Nguyn Tn Tm
38 Trn Minh Ti
39 L Tn Thai
40 L Vn Thnh
41 Nguyn Vn Thnh
42 Lng Mnh Tho
43 Hunh Thanh
44 L Quang Thin
45 Ng Nguyn Hong Tin
46 Phm Cng T
47 Tr Thanh Ton
48 Phan Th Qunh Trn
49 L Vn Trinh
50 Ng Phi Tun
51 Phm Thanh Tuyn
52 T Tho Uyn
53 L Quang Vinh
54 Phan Vn V
55 Trn Th Thanh Xun

DANH SCH LP 07T3


TT H v tn
1 L Th o
2 Hunh Tn t
3 Phm Tin t
4 Trng Th Minh c
5 Nguyn nh
6 Trn Vn Bng
7 nh Bc
8 Bnch Bia
9 Nguyn Mnh Cng
10 Pasithxai Chansouda
11 Trn Ngoc D
12 Hunh Minh Dng
13 Phan L Thai Duy
14 Nguyn Vn Ho
15 Cao K Hn
16 L Long H H
17 Bi Vn Hng
18 T Minh Hin
19 on Ngoc Hng
20 Nguyn Quang Hon
21 Trn Th Khanh Ha
22 H L Huy
23 Trn Ngoc Khoa
24 Nguyn ng Kim
25 V Thanh Lim
26 V Ta Li
27 Trn c Linh
28 L Nht Long
29 Nguyn Bnh Nam
30 Trn Phng Nam
31 Nguyn Nh Bo Nguyn
32 Phm Vn Nhn
33 Nguyn Nam Phng
34 Trn Th H Phng
35 Nguyn Trong Phc
36 Trn Xun Phong
37 Nguyn Th Qunh
38 Hunh Th Sn
39 L Hng Sn
40 Phm Nguyn ng Tm
41 V Vn Ti
42 V Nh Thng
43 Siu Thng
44 Nguyn Th Thnh
45 Nguyn Vn Thng
46 Dng c Tho
47 H Vn Thng
48 Nguyn c Thin
49 Nguyn Th Thu Thu Thy
50 Trng Mnh Tin
51 Phm Vn T
52 Nguyn Hng Toan
53 H Anh Trang
54 Nguyn Bo Trung
55 Trn nh Tun
56 Lu Vn Tun
57 Trng Cng Ty
58 L Th Tuyt Vn
59 V Th Hin Vi
60 L Huy Vin
61 Nguyn ng V

DANH SCH LP 07T4


TT H v tn
1 Phm Vn ng
2 Ng Th Vn t
3 Phm Minh c
4 Phm Vn c
5 L Tr An
6 Hong Ngoc Nht Anh
7 Tr Trung Anh
8 Trn L Nht Bnh
9 Phan Vn Bin
10 Phm Vn Cng
11 Nguyn Thy Dng
12 T Quang Dng
13 Nguyn Thai Duy
14 H Th Minh Hng
15 Phm Vn Hi
16 H Ngoc H
17 Nguyn Mnh H
18 Cao Mnh Hng
19 H Duy Hin
20 Phan Tun Hip
21 Nguyn Xun Huy
22 L Vit Khanh
23 L ng Khoa
24 Phan Tun Kit
25 Hong nh Lim
26 Trn Hong Linh
27 L Hu Hong Ngoc
28 Nguyn ng Nhn
29 Nguyn V Hoi Nhn
30 Lng Duy Ninh
31 Nguyn Vit Phc
32 Trn Nh Phc
33 Nguyn Xun Qung
34 inh Vn Rng
35 Phan Thanh Sang
36 Nguyn Thanh Tm
37 L o Anh Th
38 Nguyn Th Thng
39 Nguyn Tun Thnh
40 Nguyn Ngoc Thch
41 Nguyn Vn Tho
42 Nguyn Tn Thin
43 Trn Trong Thun
44 Rah Lan Thuyng
45 Nguyn Sn Tng
46 L Vn Tin
47 Trn Cng T
48 L Ba Trnh
49 Trng Cng Trng
50 Nguyn Vn Trung
51 L Anh Tun
52 Trn Anh Tun
53 Lng Th Tuyn
54 L Th Cm Vn
55 Bi Th Huyn Vi
56 Bi Vn V

DANH SCH LP 07ECE


TT H v tn
1 Thai Phc An
2 Nguyn ng Quc Anh
3 Quach Hu Tun Anh
4 on Gia Bo
5 Nguyn Th Ngoc Diu
6 Quang Duy
7 Nguyn T Duy
8 Nguyn Hong n in
9 L Nam H
10 Trn Th Bo Hnh
11 Nguyn Duy Hin
12 Nguyn Vn Ha
13 Nguyn Ngoc Hong
14 H S Hp
15 Phm Quc Huy
16 Trn Minh Huy
17 Trng Quc Huy
18 Hn Triu Hng
19 Cao Th i Lan
20 Lng Trn Bch Ly
21 Trn Hu Ngha
22 Ly Minh Nht
23 V H Hi Nh
24 Ng Th Tr Ny
25 Nguyn ng Quang
26 Chim Tr Quang
27 Nam Sn
28 Nguyn Th Ngoc Thanh
29 Phan Hng Tho
30 Nguyn Ba Tng
31 Phm Nht Tng
32 Hunh Phm Ngoc Trm

DANH SCH LP 07TLT


TT H v tn
1 Tng Vn in
2 Lng Quc Bo
3 Nguyn Vn Cng
4 Nguyn Cng Chu
5 Nguyn Trong Dng
6 Trn Anh Dng
7 Nguyn Vn Thai Hng
8 V Duy Hu
9 Ng Vn Hin
10 Trn Vn Hng
11 Nguyn Kim Hong
12 Nguyn S Ha
13 Nguyn c Huy
14 Phan Vn Khanh
15 Phan ng Khoa
16 Phan Minh Khoa
17 Trn Hong Lu
18 ng Thai Lm
19 Nguyn Vn Lc
20 H Ha Lc
21 Phm Tn Minh
22 L Vn Ngoc
23 Nguyn Th Trm Nguyn
24 Nguyn Trn nh Nhn
25 Trn Hong Phc
26 Nguyn Hng Qun
27 Xun Quang
28 L Trn M Quyn
29 Nguyn Xun Sn
30 Ng nh Thanh
31 Phm Th Thu Thy
32 L Th Huyn Trm
33 V Vn Trong
34 Nguyn Thnh Trung
35 Nguyn Thanh Vn
36 H Th Nht Vi
DANH SCH LP 07T1
C quan
DANH SCH LP 07T2
C quan
DANH SCH LP 07T3
C quan
DANH SCH LP 07T4
C quan
DANH SCH LP 07ECE
C quan
Du hc ti Helsinki Metropolia University, Helsinki, Finland
Hoc tip RMIT Vietnam
Hoc tip RMIT Vietnam
Hoc tip RMIT Vietnam
Lm ti Logigear Danang, Vietnam
Lm ti Vietart OOH, Danang, Vietnam
Du hc ti Mission College and San Jose City College, California, USA
iMagine Entertainment Asia, Danang, Vietnam
Lm ti Samsung Electronics Vietnam
Lm ti FPTSoftware, Danang, Vietnam
Hoc tip RMIT Vietnam
Hoc tip RMIT Vietnam
Hoc tip DeVry University, Virginia, USA
Lm ti Acronics Systems Inc., Danang, Vietnam
Lm ti Introducing Broker for FXCM
Hoc tip RMIT Vietnam
Lm ti Mobifone, Danang, Vietnam
Lm ti Cng ty truyn ti in 2
Hoc tip RMIT Vietnam
Hoc tip RMIT Vietnam
Du hc ti Catholic University of America, Washington DC, USA
Vinaphone, Danang, Vietnam
Hoc tip RMIT Vietnam
Hoc tip RMIT Vietnam
Hoc tip RMIT Vietnam
Hoc tip RMIT Vietnam
Hoc tip RMIT Vietnam
Hoc tip RMIT Vietnam
Lm ti Laguna Lng C
Hoc tip RMIT Vietnam
Du hcUniversity of Minnesota, Minnesota, USA
Hoc tip RMIT Vietnam

DANH SCH LP 07TLT


C quan
Email T Lin lc
Email T Lin lc
x

x
Email T Lin lc

x
#VALUE!

#VALUE!
Email T Lin lc #VALUE!
Email T Lin lc
thaiphucan@gmail.com
nguyendqanh@yahoo.com 0935 460680
anhchangdeptrai@yahoo.com 0905 910638
giabaodoan1320@gmail.com 0983 159113
hoahongxukhac_4289@yahoo.com 0905 518751
0905 012989
delacroix2906@yahoo.com
andienng@gmail.com 0905 984904
namhadn@gmail.com 0165 8750000
namlunmadoc@yahoo.com 0905 671936
hymionehien@gmail.com 0989 880854
ttt1068@gmail.com 0905 951068
hoangmonster@gmail.com 0935 011770
hophosy1789@gmail.com 0126 8512114
phamquochuy0609@yahoo.com 0905 556913
shogun2101@gmail.com 0935 210189
huytruongquoc89@gmail.com 0905 811839
0914 147207
huongduongxanh_254@yahoo.com 0164 7322480
bichlydn@gmail.com 0943 606927
nghia2411989@yahoo.com
minhnhat18989@yahoo.com 0905 891809
pinklove-89dn@yahoo.com 0908 428064
bapypig_haha6889@yahoo.com 0905 307036
ng_d_quang@yahoo.com 0167 7399845
ctquangdn89@yahoo.com 0905 497780
bouncebacker_cbr@yahoo.com 0979 736913
alo_1611@yahoo.com 0905 661196
hongthao89@gmail.com 0169 5358643
hcl.301@gmail.com 0902 028297
mage_hakki@yahoo.com
trammn49@yahoo.com 0946 090489

Email T Lin lc
DANH SCH LP 08T1
TT H v tn C quan Email T Lin lc
1 Phan Th Thu An
2 Hunh Ngoc Anh
3 Nguyn Vn Anh
4 Phan Vn Anh
5 Nguyn Thanh Ba
6 Nguyn Ngoc Chin
7 Bi Vit Cng
8 Trn Ngoc n
9 Nguyn Cng Danh
10 Trnh Ngoc t
11 Hunh Phc c
12 Trn Tun Dng
13 Trn Vn Dng
14 Hunh Vn Hi
15 Trn Cng Hu
16 L Vn Hiu
17 Nguyn nh Nht Huy
18 H Vn Khoa
19 L Vn Lm
20 Nguyn Vit Linh
21 Nguyn Tin Lng
22 Nguyn Qunh Mai
23 H th Phc M
24 Trnh Ph Nam
25 Nguyn Thanh Nhn
26 Hong Ngoc Nhn
27 H Vn Phan
28 Nguyn Vn Phn
29 L Hng Qun
30 Phan Vn Sn
31 Nguyn nh Ti
32 Lu Minh Tm
33 Trn Quc Thng
34 Nguyn Cao Thnh
35 Trn Vn Thao
36 Nguyn th Thin
37 Phm c Thng
38 Nguyn Vn Tin
39 Nguyn Th Tn
40 L Minh Ton
41 Lng Minh Trung
42 Trng Vn Trng
43 Hong Khc Tun
44 Phm V Anh Tun
45 Nguyn ng V Tng
46 Phan Chu Tng
47 o Ngoc Vn
48 H Tun Vit
49 L Tun V
50 c Vng

DANH SCH LP 08T2


TT H v tn C quan Email T Lin lc
1 Trng Thuy An
2 Dng Vn Anh
3 H Biu
4 Bi Phc Chnh
5 Trn Cng
6 Bi Ngoc t
7 Nguyn S t
8 Don Ba n
9 V Nht c
10 L c Dng
11 L Hu Duy
12 Nguyn Minh Hin
13 Trn Hong Hiu
14 Trn V Hon
15 Nguyn Vn Hun
16 V Hu Ngoc Huy
17 Phm Tun Khanh
18 Nguyn Hu Anh Khoa
19 Trn Lc
20 V th Mn
21 Trn Dim My
22 H Vn Ng
23 V Thnh Nhn
24 Phm Hong Nht
25 V Vn Phi
26 Nguyn Gia Phong
27 Nguyn Anh Quang
28 Bi Vn Sang
29 V Thanh Sn
30 Dng Trong Ti
31 Thnh Tm
32 L Thin Thnh
33 Xun Tin
34 Nguyn Quc Toan
35 Nguyn Vn Tr
36 ng Quang Trnh
37 Bch Thanh Trung
38 Nguyn Th Trng
39 L Ba Tun
40 Nguyn Xun Tun
41 Trng Minh Tun
42 Hunh Vn Anh Tng
43 Nguyn Sn Tng
44 Nguyn Vn Tu
45 Phan Thanh Vit
46 Trng Quc Vit
47 Phan c Vinh
48 Bi Kim V
49 Nguyn Nguyn V
50 inh Thnh

DANH SCH LP 08T3


TT H v tn C quan Email T Lin lc
1 Nguyn Trong Bnh An michalebinhan@gmail.com 905901476
2 Nguyn Vn An
3 Phan Quang Anh
4 L Cng Bo
5 Nguyn Minh Chu Minhchaun3@gmail.com 935507927
6 Trn Quc Cng Congdtvt2012@gmail.com 986050340
7 Lu Quc t Luuquocdat_dtvt@gmail.com 974504223
8 L Xun Diu
9 ng Huy ng
10 Phan Vn ng Vandongyt90@gmail.com 1689903374
11 Nguyn Duy Hi
12 Phan K Hin phankehien@gmail.com 985190190
13 Nguyn Vn Hiu Taky9x@gmail.com 905546523
14 Phm Minh Hong Conganxa113@gmail.com 979547972
15 Phan Hong Trc Huyn Truchuyen19101990@gmail.com 979575685
16 Nguyn Duy Khim Ndkhiem89@gmail.com 934801882
17 Phan Nguyn Khoa Phankhoa90@gmail.com 935777262
18 Tr Khu Trakhue08dt3@gmail.com 905675582
19 Trng Quang Lp
20 Trn Don Linh Noinhomuadong098@gmail.com 1689927647
21 Nguyn Vn Long Vanlong.08dt3@gmail.com 1682171864
22 Trn Ngoc Mn
23 Phm Minh Nht Minhnhut104@gmail.com 1227481517
24 Li th Kim Phung Phung08dt3@gmail.com 934562026
25 L Ba Anh Phc lbsphuoc@dut.edu.vn 935280490
26 Trng Mai Sn Ghostbk1@gmail.com 1205927122
27 H Thin Tm
28 Phan Quc Thng Phanquocthang90@gmail.com 973042709
29 H Vn Thnh Ha.thanh08dt3@gmail.com 985107104
30 H Vn Thim
31 inh th Anh Th Anhthu2154@gmail.com 905734808
32 Trn th Thu Thy Thuythu6190@gmail.com 973817382
33 Nguyn c Tn Ductinpro102@gmail.com 935102289
34 L Cao Tr Caotridt3@gmail.com 168996903
35 Khanh Trnh
36 V Thnh Trung
37 Phm Ngoc Trng Phamtruong08dt@gmail.com 1224443023
38 Hong Thanh T Thanhtu08dt3@gmail.com 1693707639
39 H Ngoc Tun Hotuan08dt3@gmail.com 935270691
40 Trn Minh Tun Minhtuan99bk@gmail.com 1689921804
41 Trn Ba Tng Batung272@gmail.com 936702799
42 Trng Thanh Tng Thanhtung90@gmail.com 905082208
43 Nguyn Cao Tuyn
44 m Th Vinh damthevinh@gmail.com 973819182
45 inh Huy V Dinhhuyvu.08dt3@gmail.com 906771760
46 L Vn V Levanvu1010@gmail.com 905341001

DANH SCH LP 08T4


TT H v tn C quan Email T Lin lc
1 Nguyn nh An
2 Trn Ngoc Quc n
3 Bi Vit Anh
4 Kim Thin Bo
5 Nguyn Vn Chng
6 Trn Cng
7 V Mai nh
8 Nguyn nh Dng
9 Hunh Thai Dng
10 L Thanh Hi
11 Phm Minh Hi
12 Phan nh Hip
13 Ng inh Nht Hong
14 L Vn Hi
15 Trn Xun Hp
16 L Ngoc Huy
17 Ng Vn Khanh
18 L Tin Khoa
19 V ng Khoa
20 Phan Vn Ky
21 Nguyn Ngoc Linh
22 Nguyn Ngoc Bo Long
23 Nguyn Minh Mnh
24 Trn Tun Nam
25 Trng Quang Ngoc
26 Phm th Nguyn
27 Phan Vit Nhn
28 inh Vn Phc
29 Phm V Phng
30 V Ta Nhn Qun
31 Trn Vn Sau
32 Trn Ngoc Sn
33 Hong c Tm
34 Phm Hng Thai
35 Nguyn L Ngoc Thnh
36 Hong Minh Tho
37 Hong c Thin
38 V Vn Tnh
39 Nguyn th Bch Trm
40 Bi Hu Tri
41 Nguyn Vn Trung
42 Dng Tn T
43 Trn Khc Tun
44 Nguyn Ngoc Tun
45 Nguyn th Tng
46 V th Tuyn
47 ng Khanh Vn
48 Nguyn Trng V
49 ng Ngoc V

DANH SCH LP 08TLT


TT H v tn C quan Email T Lin lc
1 H Vn ang
2 L Thanh Bu
3 Cai Vn Cng
4 Bi Vn Chng
5 Phm V Kim Chung
6 L Vn Duyn Em
7 Lu Trng Giang
8 Hunh Duy Hi
9 L Th Hong Hi
10 inh Xun Hng
11 Nguyn Phi Hng
12 V Vn Ha
13 Hunh Nht Huy
14 V Trn Anh Khoa
15 Trng Nguyn Trng Lm
16 Cao Minh Mn
17 Nguyn Th Mn
18 on Hoi Nam
19 Nguyn Vn Ngoc
20 Ng Phi Phng
21 Nguyn Vn Phng
22 Trn Ngoc Qun
23 Nguyn Ngoc Quan
24 Nguyn Hu Quang
25 Phm Trn Quang
26 H Tin Quc
27 H Vn Sn
28 ng Hu Kiu Sa
29 Nguyn Huy Tng
30 Nguyn Thnh Thi
31 V Tn Thin
32 Phan Nguyn Quang Thnh
33 Nguyn Anh Thun
34 Nguyn Th Phng Thy
35 Nguyn Quang Trng
36 Ng Thanh Tun
37 Nguyn Vn Tun
38 Th Thy Vn
39 Nguyn Vn Vinh
40 Trng Anh V

DANH SCH LP 08TLTSG


TT H v tn C quan Email T Lin lc
1 Phm Hong Hi ng
2 Nguyn Phc i
3 Trn Tun t
4 Nguyn An
5 Trn Huy Bnh
6 V Thnh Cng
7 Nguyn Vn Hng
8 Phm Trung Hiu
9 H Cng Hon
10 Nguyn Khc Hong
11 Li Ph Khanh
12 L Thai Khang
13 H Thanh Phong
14 Phm Tun Phong
15 Phan Vn Phong
16 Bi Ngoc Sm
17 Nguyn Trong Th
18 Phm Vnh Thuy
19 Nguyn Hong Trung
20 Phng Cm Tr
21 Bi Th Vinh
22 Bi Nh Vit
DANH SCH LP 09TLT
TT H v tn C quan Email T Lin lc
1 Nguyn Ngoc Anh
2 Trnh Khc Bin
3 Trnh Th L Chi
4 Dng Tn Chng
5 Trn Cng Chng
6 L Ngoc Cng
7 Vn Cng
8 L Ph Cng
9 Nguyn Vn Dn
10 Phm Nht ng
11 Nguyn i c
12 L Vn Giang
13 Nguyn Minh Hi
14 Vn V Ngoc Hn
15 Nguyn Thnh Hiu
16 Phm Xun Hiu
17 Nguyn Th Thu Hoi
18 Nguyn Quc Hon
19 inh Vn Hong
20 Nguyn Minh Hong
21 Nguyn Phi Hng
22 Trn Quc Hng
23 Hunh V Hng
24 Trng Din Hong Hng
25 V Th Thu Hng
26 Trng Nht Khanh
27 Nguyn Th Kim Lin
28 Phm Hi Long
29 Phm Minh Long
30 Ng Quc Lc
31 Phm Thnh Mn
32 Hong Quang Minh
33 Trn Vn Minh
34 Hu Trong Ngha
35 L Anh Phng
36 m Th Yn Phng
37 Bi Nh Quang
38 Nguyn Hunh Quang
39 Nguyn Vn Quc
40 Nguyn Vn Quc
41 Phm Th Kim Sen
42 on Xun Thanh
43 Nguyn Ngoc Thanh
44 L Vn Tho
45 Bi Xun Thin
46 Trn Vin Thng
47 ng Vn Th
48 Phm Th Thm
49 Hong c Thc
50 H Vn Thng
51 Dng Vn Tin
52 Trn Vn Trang
53 Nguyn Vn Trung
54 Nguyn Mnh Tun
55 V Quang T
56 inh Th Ngoc Vn
57 ng Hu Vit
58 Hunh c V
59 Nguyn Lu V
60 Hunh Th Yn
61 Phm Th Hng Yn
62 Mc Anh Huy
DANH SCH LP 10TLT
TT H v tn C quan Email T Lin lc
1 Nguyn Thnh An An
2 Nguyn Phc nh nh
3 ng Vn Bo Bo
4 Ng Cng Bng Bng
5 Trn Vn Cu Cu
6 L Th Kim Cm Cm
7 Trng Qu Anh Chiu Chiu
8 Nguyn Tin Chun Chun
9 Trnh Vn Cng Cng
10 Mai Th Xun Diu Diu
11 Trng Th Diu Diu
12 Nguyn Ngoc Dng Dng
13 L Th Hng Dung Dung
14 Trn Anh Duy Duy
15 L H ng ng
16 Nguyn Hong Giap Giap
17 Lu Vn H H
18 Nguyn Vn Vit H H
19 Trng Hin Hin
20 Nguyn Hu Hip Hip
21 L Trng Khanh Hiu Hiu
22 Mai Xun Hong Hong
23 V Ta Hong Hong
24 Nguyn Minh H H
25 Trn V Quang Hng Hng
26 Trng nh Hng Hng
27 Trn Hng Hng
28 Nguyn Mnh Khi Khi
29 L Th Thanh Loan Loan
30 Don Phc Lc Lc
31 L Trn Cng Ly Ly
32 Thai Quang Minh Minh
33 L Th Ni Na Na
34 Trn Quc Nam Nam
35 Phm nh Nga Nga
36 Nguyn Phan Hu Ngha Ngha
37 Trn Trung Ngha Ngha
38 V L Thin Ngoc Ngoc
39 Trng Thanh Nguyn Nguyn
40 Hunh Ngoc Nhn Nhn
41 Nguyn Th Thai Nhung Nhung
42 Trn Quang Phong Phong
43 Cao Ph Ph
44 Nguyn Trung Phng Phng
45 Phm Tn Phc Phc
46 Trng Minh Phc Phc
47 Nguyn Vn Quang Quang
48 Trn Vit Nguyn Quang Quang
49 Nguyn Hng Qun Qun
50 Phan Hng Qun Qun
51 H Ngoc Ry Ry
52 Trn Vit Sanh Sanh
53 H Vn Sang Sanh
54 V Vn Ti Ti
55 Phan Vn Thn Thn
56 H Minh Th Th
57 L Ngoc Tnh Tnh
58 L Vn Tnh Tnh
59 Nguyn c Trong Trong
60 Trn Ngoc Trong Trong
61 m Nht Trng Trng
62 T Mnh Trng Trng
63 o Vn Tun Tun
64 Nguyn Thanh Tun Tun
65 o Th Hng Tuyt Tuyt
66 Phan Thanh Tng Tng
67 L Xun T T
68 Mai Xun T T
69 Nguyn Vit V V
70 Phan Tun V V
71 Nguyn Quc Vng Vng
72 Trn Anh V V
DANH SCH LP 11TLT
TT H v tn C quan Email T Lin lc
1 inh Vn Ba dinhvanba1989@gmail.com 906501810
2 Dng Ph Ha Bnh mr.hoabinh116@gmail.com 905357744
3 Nguyn Thanh Bnh nguyenbinhthanh744@gmail.com 905446841
4 Trn Th Thu Cc trancuc8890@gmail.com 935762109
5 Kiu Tn Din kieutandien89@gmail.com 979071362
6 Phan Cng Duy congduydtvt@gmail.com 1223819746
7 L Anh Dng anhdung140290@gmail.com 1675491246
8 Nguyn Th u dau08dt2@gmail.com 1224466967
9 V Thanh Giang giangsoon80@gmail.com 905130199
10 L Th Thu H hanlee890@gmail.com 1225527753
11 Trn Minh Hong josephoang89@gmail.com 936423833
12 V Vn Ha vanhoavh90@gmail.com 905407341
13 L Khanh Hun lekhanhhuan2009@gmail.com 905853898
14 Nguyn Vn Huy trainamgiang@gmail.com 1699194889
15 L Cng Khanh khanh1810dn@gmail.com 935514488
16 Trn Vn Khanh khanhtran906@gmail.com 1225528507
17 V Vn Khanh vovankhanh207@gmail.com 1228937930
18 Phan Cng Li phanconglai@gmail.com 973819051
19 Trn Th M L pethimyle@gmail.com 1216581686
20 Trn Cng Linh tranglinh102@gmail.com 974899767
21 Tr Thanh Li trathanhloi1990@gmail.com 1278788191
22 Hong Xun Ngha hxnghiatk@gmail.com 1699232325
23 Nguyn Trong Ngha nguyentrongnghiadtvt@gmail.com 906585048
24 Khi Nguyn khoinguyen.dn@gmail.com 905119227
25 Trn nh Nhn nguyennghia1090@gmail.com 905522944
26 Mai Vn Phng mvphuong.qn@gmail.com 1674378084
27 Phm Tn Quang tanquang.dtvt@gmail.com 932448484
28 Nguyn Vn Quc nvquocvn@gmail.com 1662099969
29 V Vn Quyn vanquyen1690@gmail.com 906319048
30 Hunh Rin huynhrin@gmail.com 905957409
31 Nguyn Vn Thin nguyenvanthien3290@gmail.com 973450215
32 Phm Quc Thoi quocthoaidtvt@gmail.com 985866267
33 Trn Th Thng thuongtrantiny@gmail.com 1216664946
34 Nguyn Th Hoi Thu thunguyen1312@gmail.com 935082628
35 Hong Cng Thy hoangcongthuy89@gmail.com 1213699785
36 Hunh c Tnh huynhductinh12@gmail.com 1225486479
37 Nguyn Th Kiu Trinh kieutrinh267@gmail.com 1214501032
38 L Hong Trnh hoangtrinh3010@gmail.com 905423199
39 Vn Th Trnh vantrinh90@gmail.com 1225524187
40 Nguyn Thanh Tun tuanmaster274@gmail.com 1683383219
41 Nguyn Trung Tun nguyentrungtuan1989@gmail.com 1683395614
42 Trnh nh Tng dinhtungtrinh@gmail.com 943723005
43 T Quc Vit andrewquocviet@gmail.com 905829593
44 Phan Xun Tin Vinh vinhtienphan125@gmail.com 1202763325
45 Nguyn Duy V nguyenduyvu88@gmail.com 1287650620
46 Trn Long Bnh kenrubic88@gmail.com 1225532722
47 Trn Huy Chng huychuong1202@gmail.com 905747311
48 ng Hin dhien792011@gmail.com 905969823
49 V Vn Ta vantabk@gmail.com 1224466976