Vous êtes sur la page 1sur 45

STT M CN

1 P6-A02.01

2 P6-A02.02
3 P6-A02.03

4 P6-A02.04

5 P6-A02.05

6 P6-A02.06

7 P6-A02.09

8 P6-A03.01

9 P6-A03.02
10 P6-A03.03

11 P6-A03.04

12 P6-A03.05

13 P6-A03.06

14 P6-A03.07

15 P6-A03.09

16 P6-A03a.01

17 P6-A03a.02
18 P6-A03a.03
19 P6-A03a.04

20 P6-A03a.05

21 P6-A03a.06

22 P6-A03a.07

23 P6-A05.01
24 P6-A05.02
25 P6-A05.03

26 P6-A05.04

27 P6-A05.05

28 P6-A05.06

29 P6-A05.07

30 P6-A05.08

31 P6-A06.01

32 P6-A06.02

33 P6-A06.03

34 P6-A06.04

35 P6-A06.05

36 P6-A06.06

37 P6-A06.07
38 P6-A07.01

39 P6-A07.02
40 P6-A07.03

41 P6-A07.04

42 P6-A07.05

43 P6-A07.06

44 P6-A07.07
45 P6-A07.08

46 P6-A07.09

47 P6-A08.01

48 P6-A08.02
49 P6-A08.03

50 P6 A08.04

51 P6-A08.05

52 P6-A08.06

53 P6-A08.07
54 P6-A08.08

55 P6-A08.09
56 P6-A09.01

57 P6-A09.02

58 P6-A09.03

59 P6-A09.04

60 P6-A09.05

61 P6-A09.06

62 P6-A09.07
63 P6-A09.08

64 P6-A09.09

65 P6-A10.01

66 P6-A10.02

67 P6-A10.03

68 P6-A10.04

69 P6-A10.05

70 P6-A10.06

71 P6-A10.07
72 P6-A10.08

73 P6-A10.09
74 P6-A11.01

75 P6-A11.02
76 P6-A11.03

77 P6-A11.04

78 P6-A11.05

79 P6-A11.06

80 P6-A11.07
81 P6-A11.08

82 P6-A11.09

83 P6-A12.01

84 P6-A12.02

85 P6-A12.03

86 P6-A12.04

87 P6-A12.05
88 P6-A12.06

89 P6-A12.07
90 P6-A12.08

91 P6-A12.09

92 P6-A12a.01

93 P6-A12a.02

94 P6-A12a.03

95 P6-A12a.04

96 P6-A12a.05

97 P6-A12a.06

98 P6-A12a.07
99 P6-A12a.08

100 P6-A12a.09

101 P6-A14.01

102 P6-A14.02

103 P6-A14.03

104 P6-A14.04
105 P6-A14.05

106 P6-A14.06

107 P6-A14.07

108 P6-A14.08

109 P6-A14.09

110 P6-A15.01
111 P6-A15.02

112 P6-A15.03

113 P6-A15.04

114 P6-A15.05

115 P6-A15.06

116 P6-A15.07

117 P6-A15.08

118 P6-A15.09

119 P6-A16.01

120 P6-A16.02

121 P6-A16.03
122 P6-A16.04

123 P6-A16.05

124 P6-A16.06

125 P6-A16.07

126 P6-A16.08

127 P6-A16.09

128 P6-A17.01

129 P6-A17.02

130 P6-A17.03

P6-A17.04

P6-A17.05

P6-A17.06

P6-A17.07
P6-A17.08

P6-A17.09

P6-A18.01
P6-A18.02
P6-A18.03

P6-A18.04

P6-A18.05

131 P6-A18.06

132 P6-A18.07

133 P6-A18.08

134 P6-A18.09

135 P6-A19.01
136 P6-A19.02

137 P6-A19.03

138 P6-A19.04

139 P6-A19.05

140 P6-A19.06
141 P6-A19.07
142 P6-A19.08

143 P6-A19.09

144 P6-B20.01
145 P6-B20.02

146 P6-B20.03

147 P6-B20.04

148 P6-B20.05

149 P6-B20.06
150 P6-B20.07
151 P6-B20.08

152 P6-B20.09

153 P6-B21.01

154 P6-B21.02

155 P6-B21.03
156 P6-B21.04

157 P6-B21.05

158 P6-B21.06

159 P6-B21.07
160 P6-B21.08

161 P6-B21.09

162 P6-B22.01

163 P6-B22.02
164 P6-B22.03

165 P6-B22.04

166 P6-B22.05

167 P6-B22.06

168 P6-B22.07

169 P6-B22.08

170 P6-B22.09

171 P6-B23.03

172 P6-B23.04

173 P6-B23.05

174 P6-B23.06

175 P6-B24.01

176 P6-B24.02

177 P6-B24.03

178 P6-B24.04
179 P6-B24.05

180 P6-B24.06
181 P6-B24.07
182 P6-B24.08
183 P6-B24.09

184 P6-B25.01

185 P6-B25.02

186 P6-B25.03

187 P6-B25.04

188 P6-B25.05

189 P6-B25.06

190 P6-B25.07
191 P6-B25.08

192 P6-B25.09

193 P6-B26.01

194 P6-B26.02

195 P6-B26.03

196 P6-B26.04

197 P6-B26.05
198 P6-B26.06
199 P6-B26.07

200 P6-B26.08

201 P6-B26.09

202 P6-B27.01
203 P6-B27.02

204 P6-B27.03

205 P6-B27.04
206 P6-B27.05

207 P6-B27.06
208 P6-B27.07
209 P6-B27.08

210 P6-B27.09

211 P6-B28.01

212 P6-B28.02
213 P6-B28.03

214 P6-B28.04

215 P6-B28.05

216 P6-B28.06
217 P6-B28.07

218 P6-B28.08

219 P6-B28.09

220 P6-B29.01
221 P6-B29.02
222 P6-B29.03

223 P6-B29.04

224 P6-B29.05

225 P6-B29.06
226 P6-B29.07

227 P6-B29.08

228 P6-B29.09

229 P6-B30.01

230 P6-B30.02
231 P6-B30.03

232 P6-B30.04

233 P6-B30.05

234 P6-B30.06

235 P6-B30.07
236 P6-B30.08

237 P6-B30.09
238 P6-B31.01
239 P6-B31.02
240 P6-B31.03
241 P6-B31.04

242 P6-B31.05

243 P6-B31.06

244 P6-B31.07
245 P6-B31.08
246 P6-B31.09

247 P6-B32.01

248 P6-B32.02
249 P6-B32.03
DANH SCH P6A
VINHOMES CENTRAL PARK
iN THOI H TN

937848252 TRN H QUNH NH

983089930 L QUN V

932141092 V TH DUYN

909554481 NGUYN TH MINH THUYN

909546161 L HONG THY VIN

913362762 TRN TRUNG C

903461998 TRNH V LONG GIAO

909059093 L KIM IU

9183458820 TRN TH THU THY

982824260 PHAN TH HNG NAM

166399718 LNG TH HNG NGA

912722917 PHM TH THANH THY

937341805 NGUYN TH NH THANH

983110306 NGUYN TH THM

0905757929/0905166241 PHAN TH QU KHOA


979667595 NGUYN TH LAN

1203899263 NGUYN TH NGC LAN

908036745 NGUYN ANH HONG

913925924 TRN THY LINH

906606506 NGUYN HAI H


934077939 PHM TH KIM PHNG

908203246 NGUYN VN KHANH

01267655611/ 07 9031372997 TRN CNH THNG

1285732595 L C QUANG MINH

908890903 TRNG TH DU LY

912112923 TRNG TH KIM CC

908193338 L TH THU HU

903862881 KIU TH THU HNG

913224577 PH TH THANH BNH

918862847 TRN KHC SANG

T NH DOAN/DNG NGOC
978893131 THIN THANH

934138099 NGUYN THNH TRC LINH

908482356 NGUYN TH HA BNH


903302690 CHU TH HONG MAI

937773663 PHAN TH HONG YN

949759549 L MINH TM
NGUYN C NH (NGUYN QUC
903815014 BO)

908432700 HONG TH MINH QUYN

948464666 NGUYN TH QU CHU

943304330 NGUYN TH BCH DIU

6187658534 L TH THANH NGC

909625049 NGUYN THU HIN

908777568 NGUYN TH TUYT MAI

909760925 TRN TH THU HNG

982242866 NGUYN VN THN

903722916 PHAN HOI NHN

908171139 TRNG MINH THO


979703112 TRN THANH H

937773663 NGUYN THY XUN TIN

918110693 L TH NGT

903935085 PHM VN HNG

0909201290/0946112113 L TH MNG QUNH

903951542 V TH NGC THY

947555666 H TH THU H

907504272 S SN

989775969 NGUYN TH MINH XUN

907895689 NGUYN TH THY NGN

902280086 NGUYN TH HNG NHUNG

988236769 NGUYN TH DNG

932235123 TRN TH HU

QUCH TH M HNH

903936522 Nh Hng Thanh

966000000 TRN TRUNG HIU


903330052 NGUYN TH THY NGN

913949157 TRN VN DNG

983234363 NGUYN TH VN ANH

908358819 NGUYN TH KIM THO

903706012 V MNH KHNG

938288888 TRN HOI PHNG

PHM VIT HI

913947550 BI THANH TM

08.3512 8888 B Nguyn Thc Hin

903968325 NG TH THU HUYN

08 35127222 Phan Th nh Tuyt

903406268 L TH HOA
902338893 LU T VN

908028679 NGUYN TH HA

904052227 NGUYN TH MAI DUYN

989601606 NGUYN TH THY

983572388 H TH NGC TRM

903883678 HONG HOI LIN

NGUYN TH KIM GM

906311488 HUNH VN XON

908417218 NGUYN T ANH

988970407 NGUYN TH HOI YN

903000295 QUCH VNH THNG

909523869 NGUYN TRN MINH ANH

932779808 NG TH THO LINH

903613875 TH H
903339670 TRN THY THY MINH

989010783 L XUN HNH

989010783 L XUN HNH

914247171 NGUYN TH KIM HU

908008087 PHM TH THY HOA

908884875 L DUY MINH ANH

913744508 M THY LAN PHNG

919115965 PHM TH THY HNG

975496666 TRNG MNH THNG

903915235 NGUYN NH THNG

987376568 NGUYN VN PHC

1663311125 TRN TH THANH LONG

933175422 NHAN NGUYN NH PHNG

974815555 NGUYN MINH C

903717674 V BCH THY

903654815 C NG
1267686838 NGUYN VN HONG

903603756 L TH PHNG MINH

916803966 NGUYN TH HNG HNH

949109999 L TRNG NGHA

909909909 L TH MINH XUN

1259742755 NGUYN HU TR

917620055 NGUYN TH THU HNG

01265513707 - 281 827 2295 T QUANG VINH

903928701 T KHNH LINH

918787549 NGUYN TRNG THNH TN

908884999 L VN HI

963031043 BI C THNG

912358998 NGUYN TH THANH THY

968981668 NGUYN TUN MINH

974737373 NGUYN TH XUN HOI


903393765 H TH HNG LAN

903717979 INH VN S

915588801 NG TRN CNG

01643977931 / (08)3894678 H TH MINH ANH

974634830 GING HNG

903222811 NGUYN C THIN

903926893 L TH HNG LAI

986423778 V TH THANH HNG

903606257 AFHAER HONG PHANKUL

938288888 TRN HOI PHNG

0918599845- Vinh PHM DUY THNH

908880468 CHU VIT CNG

913483939 HUNH TH BCH HNH

0906631718/ 0903710168 NGUYN TN THI


909553668 B TH THU DUNG

986657000 CHU TH BCH THY

907713467 L THI KIM LAM

918057939 NG VN TRUNG

908655181 NGUYN TH THANH HI

905126216 TRN TH HU

903880214 NGUYN TH DUNG

913717241 NGUYN MINH NHT

902515009 NGUYN DUY KIM

908525296 O NGUYN UYN CHI

983190493 TRN THY HOA

907030073 NGUYN LC DUY

909353012 TRANG CNG ON

908327787 PHM TRNH TUN KHANH

903667099 QUANG THI


903986639 PHAN TH THY AN

1668382412 TRNH T PHNG

903337070 NGUYN NAM TRN

969476868 L PHNG HON

908407508 TRNG HI YN

936431234 DUY C

906093123 KHC HIU

821025431107 DAE EUN KO

912494838 DNG TH VIT PHNG

904765636 NGUYN PHAN ANH

987958979 NGUYN TH MAI LAN

903809078 TRNG NGC PHI YN

(08)38425925 NGUYN TH N

944558839 TH HNG

913401838 NGUYN NG SM

903371515 NGUYN QUC THANH


903500300 M QUANG VINH

933927427 NGUYN TH HNG

0939391981 / 0934386688 MAI TH THANH THY

903056226 NGUYN BICH HA

913851246 TNG DUY THOI

937174889 NG TH M HNH

908884999 L VN HI

929588888 NGUYN HIN PHNG

LNG QUC TAM

913803952 TRNG NGC THY

906929898 NGUYN HUNH ANH TH

908060068 NGUYN CH HNG

913947030 TRNH HU XUYN

918042536 PHM ANH O


982097879 L TH NGC LAN

:0919377231 HSIEH CHIN TENG

913803952 TRNG NGC THY

918205625 PHM VN MINH

903645565 NGUYN THU HNG

909241976 NG MNH TIN

903618818 V NGUYN THANH TM

909728290 PHM QUANG THNH

983572958 Nguyn Vn ng

1237504508 H LIN HNG

908331424 NG HONG KIM UYN

903752259 L C HIU

908838307 LM VNH THNG

903707177 NGUYN CNG DANH

903707177 NGUYN CNG DANH

908178346 NG TH NHUNG
913917215 DON MINH TM

903009767 C MINH C

979928987 NGUYN TIN HNG

962539388 ANH TUN

903193311 L PHC HU

908603997 L TN TH NGC THY

902777441 NGUYN THO LY

908387839 NGUYN NGC XUN THU

84839100255
61411545454 DORMER ANTHONY FREDERICK

0903755881
0903880214 PHAM NGOC NH UYN

903690066 NGUYN HONG HNH DUNG

937967897 L THY TR NI

903932310 NGUYN TH CC
903337070 NGUYN NAM TRN

908000866 PHM TH THU H

934190866 TRN TH KIM HNG

909881117 NGUYN AN BNH

NGUYN HU NGH
902999450 L PHNG THO

0908106300
0903333181 TRN TH NGC HNH
A CH THNG
A CH LIN LC
TR
830/16 S Vn Hnh, Phng 13, 830/16 S Vn Hnh, Phng 13,
Qun 10, TP.HCM Qun 10, TP.HCM
702G chung c Him Lam Nam 702G chung c Him Lam Nam
Khnh, T Quang Bu, Phng 5, Khnh, T Quang Bu, Phng 5,
Qun 8, Tp.HCM Qun 8, Tp.HCM

65/4 Th Khoa Hun, Phng Bn 65/4 Th Khoa Hun, Phng Bn


Thnh, Qun 1, TP.HCM Thnh, Qun 1, TP.HCM

198/18 Lc Long Qun, Phng 8, 198/18 Lc Long Qun, Phng 8,


Qun Tn Bnh, TP.HCM Qun Tn Bnh, TP.HCM
313/16 Khu Ph 5, P.Hip Bnh 313/16 Khu Ph 5, P.Hip Bnh
Phc, Qun Th c, TP.HCM Phc, Qun Th c, TP.HCM
22 Ng 29 V Thnh, Ch Da, 22 Ng 29 V Thnh, Ch Da,
Qun ng a, H Ni Qun ng a, H Ni

430/79A in Bin Ph, Phng 17, 430/79A in Bin Ph, Phng 17,
Qun Bnh Thnh, TP.HCM Qun Bnh Thnh, TP.HCM
87 L Nim, Phng Ph Thnh, 87 L Nim, Phng Ph Thnh,
Qun Tn Ph, TP.HCM Qun Tn Ph, TP.HCM

34 ng Nai, Phng 15, Qun 10, 34 ng Nai, Phng 15, Qun 10,
TP.HCM TP.HCM
52 Sm Sn, Phng 4, Qun Tn 52 Sm Sn, Phng 4, Qun Tn
Bnh, TP.HCM Bnh, TP.HCM
S 6, Ng 67B, Ph L Nam , S 6, Ng 67B, Ph L Nam ,
Phng Ca ng, Qun Hon Phng Ca ng, Qun Hon
Kim, H Ni Kim, H Ni
115/91/6 Le Vn S, Phng 13, 115/91/6 Le Vn S, Phng 13,
Qun Ph Nhun, TP.HCM Qun Ph Nhun, TP.HCM
245/2/30 Bnh Li, Phng 13, Qun 245/2/30 Bnh Li, Phng 13, Qun
Bnh Thnh, TP.HCM Bnh Thnh, TP.HCM

107/8C Trn K Xng, Phng 7, 107/8C Trn K Xng, Phng 7,


Qun Ph Nhun , TP.HCM Qun Ph Nhun , TP.HCM
19A Chi Lng , Phc Tn , Nha 19A Chi Lng , Phc Tn , Nha
Trang Trang
156 ng Quc Bnh, Hi Phng. 156 ng Quc Bnh, Hi Phng.

133/10A X Vit Ngh Tnh, Phng 133/10A X Vit Ngh Tnh, Phng
17, Qun Bnh Thnh, TP.HCM 17, Qun Bnh Thnh, TP.HCM
99/9 Cao Thng, Phng 17, Qun 99/9 Cao Thng, Phng 17, Qun
Ph Nhun, TP.HCM Ph Nhun, TP.HCM
66/16 Phm Ngc Thch, Phng 6, 66/16 Phm Ngc Thch, Phng 6,
Qun 3, TP.HCM Qun 3, TP.HCM
55/58 Nguyn Vn Cng, P3, Q. G 55/58 Nguyn Vn Cng, P3, Q. G
Vp, Tp. HCM Vp, Tp. HCM
645 ng 3/2, P.6, Q.10, HCM 645 ng 3/2, P.6, Q.10, HCM

L A-12-04, 163 Phan ng Lu, L A-12-04, 163 Phan ng Lu,


Qun Ph Nhun, TP.HCM Qun Ph Nhun, TP.HCM
351/53 L Vn S, Phng 13, Qun 351/53 L Vn S, Phng 13, Qun
3, Tp. H Ch Minh 3, Tp. H Ch Minh
138/8 Phan nh Phng, t 12, P.Ty 21/12 Hong Minh Gim, P.9, Q. Ph
Sn, Tp. Pleiku, Gia Lai Nhun, Tp.HCM
18/169D Trn Quang Diu, Phng 27/37/8 Nguyn nh Khi, P.4,
14, Qun 3, Tp.HCM Q.Tn Bnh, Tp.HCM
277/45 Trng Chinh, P.14, Q. Tn 40 Bu Ct 8, P.11, Q. Tn Bnh,
Bnh, Tp. H Ch Minh TP.HCM
11/4 Tn , Phng 10, Qun 5, 710 ng Trn Hng o, Phng
TP.HCM 2, Qun 5, Tp.HCM
793/28/1/16 Trn Xun Son, P. Tn
92 L Vn Linh, P.12, Q.4, TP.HCM Hng, Q.7, Tp.HCM
S nh 15, Ng 1, Ngch 1/34, hm S nh 15, Ng 1, Ngch 1/34, hm
1/34/17 Phan nh Git, Thanh 1/34/17 Phan nh Git, Thanh
Xun, H Ni Xun, H Ni
Tng A2-04, Chung c Thin Nam,
Khu Ph 1, Phng 4, Th X Ty 7A/162 Thnh Thi, P.14, Q.10,
Ninh, tnh Ty Ninh Tp.HCM

266/7 Bch ng, P.24, Q.Bnh 237/5A, Nguyn Vn u, Phng


Thnh, Tp.HCM 11, Qun Bnh Thnh, TPHCM
21 B, P. Ph Thnh, Q. Tn Ph, 21 B, P. Ph Thnh, Q. Tn Ph,
TP HCM TP HCM

Cng ty TNHH MTV An Ph Hng


17 ng D5, Khu TC Ha Li, Khu Pht, 51C/1 Khu ph 1A, phng
Mt, Ha Ph, Th Du Mt, An Ph, th x Thun An, tnh Bnh
tnh Bnh Dng Dng
27/45b Yersin, P 10, Lt, Lm 27/45b Yersin, P 10, Lt, Lm
ng ng
P2, Chung C 8 B Huyn Thanh
Quan, Phng 6, Qun 3, TP. H Ch 188 BE2 ng Nguyn Vn Hng,
Minh P. Tho in, Q.2, TP.HCM

55/311, Quang Trung, P.12, Q. G 97/17 ng 48, P. Hip Bnh


Vp, TPHCM Chnh, Q. Th c, TPHCM
55, Nguyn Vn Th, Phng a 71, L Trung Nghia, P12, Qun Tn
Kao, Qun 1, TP HCM Bnh, TP HCM

353 Nguyn Tri, P. Nguyn C 41 ng s 6, KP4, P. Hip Bnh


Trinh, Q.1, Tp.HCM Chnh, Q. Th c, Tp.HCM

Cn h 12a.06 lu 13, Chung C An


Khang, Khu Th mi APAK
Phng An Ph, Qun 2, TP.H Ch 12A06 Cao c An Phong, ng 19,
Minh Phng An Ph, Q.2, TP.HCM

C7.05, Chung C t Phng Nam


C7.05, Chung C t Phng Nam (241 Chu Vn An ), Phng 12,
(241 Chu Vn An ), Phng 12, Qun Bnh Thnh,TP.HCM
Qun Bnh,TP.HCM
161 Nguyn Thi Hc, Phng 5, 161 Nguyn Thi Hc, Phng 5,
Tp.Tuy Hoa, Ph Yn Tp.Tuy Hoa, Ph Yn
78 Mai Th Lu, Phng a Kao, 78 Mai Th Lu, Phng a Kao,
Qun 1, TP.HCM Qun 1, TP.HCM

525/22 T Hin Thnh, Phng 14, 525/22 T Hin Thnh, Phng 14,
Qun 10, TP.HCM Qun 10, TP.HCM
B7/29c p 2 Vnh Lc A, Bnh B16 KDC Nam Long, Phng Ph
Chnh, TP.HCM Nhun, Qun 7, TP.HCM
S116C Lng Khnh Thin, Hi S116C Lng Khnh Thin, Hi
Phng Phng
33/15K in Bin Ph, Phn 15, 33/15K in Bin Ph, Phn 15,
Qun Bnh Thnh, Tp.HCM Qun Bnh Thnh, Tp.HCM

110 Mc nh Chi, Phng 4, Thnh 18 Trn Don Khanh, Qun 1,


ph Vng Tu. TP.HCM
28A ng 37, Khu Ph 7, Phng
Hip Bnh Chnh, Qun Th c, 28A ng 37, P. HB Chnh, Q. Th
Tp. H Chnh Minh c, HCM
11/10 Nguyn Trng Tuyn, P.15, 188 BE2 ng Nguyn Vn Hng,
Q.Ph Nhun, TP.HCM P.Tho in, Q.2, TP.HCM

11 K ng, Phng 9, qun 3, TP. 11-E4-9 Sky Garden 3, Ph M Hng, P.


H Ch Minh T6an Phong, Q.7, TP.HCM
283/4 Phm Ng Lo, Phng Phm V52005 Sunrise City, 23 Nguyn Hu
Ng Lo, Qun 1, TP.HCM Th, Qun 7, TP.HCM
69 L Anh Xun, Ch Lin Ngha, 69 L Anh Xun, Ch Lin Ngha, Lm
Lm ng , Lt ng , Lt
185/34 Phan nh Phng, P.17, Q. 185/34 Phan nh Phng, P.17, Q. Ph
Ph Nhun, HCM Nhun, HCM
43R /24 H Vn Hu, P.9, Ph 43R /24 H Vn Hu, P.9, Ph Nhun,
Nhun, Tp. H Ch Minh Tp. H Ch Minh

17 Nguyn Tri Phng, KP1. Phng


Xun An, Th X Long Khnhng 17 Nguyn Tri Phng, Xun An, Long
Nai Khnh, ng Nai

219 inh B Lnh, Phng 26 , Qun S 4 ng 20 Khu Ph 5 , Phng


Bnh Thanh, TP.HCM Linh Ty , Qun Th c, TP.HCM
S 112B/25 Bch ng, P.2, Q. Tn
S 5/63 Hai B Trng, Hi Phng Bnh, TP.HCM
T 16 H Khu 9, Gia Cm, Vit Tr, 14-16 Chung c Bnh Khnh, L B,
Ph Th ng C, Qun 2, TpHCM
42 H B Phn, Phc Long A, Qun 42 H B Phn, Phc Long A, Qun
9, TP.HCM 9, TP.HCM
133 Nguyn Hu Cnh, P.22, Q.
S 1 Cng c, Hon Kim, H Ni Bnh Thnh, TP.HCM
6/6 K.6 , Phng Tam Hip, Thnh Ph 6/6 K.6 , Phng Tam Hip, Thnh
Bin Ha Ph Bin Ha

68/5 Trn Tn, Phng Tn Sn Nh, 68/5 Trn Tn, P.Tn Sn Nh, Q.Tn
Qun Tn Ph, TP.HCM Ph, HCM

96 ng 23, KDC Phong Ph, Bnh 96 ng 23, KDC Phong Ph, Bnh
Hng, Bnh Chnh Hng, Bnh Chnh
252, L Chnh Thng, phng 9,
qun 3 (trng Cao ng Giao
26 ng 19, Phng 4, Qun 8, Thng
TP.HCM Vn Ti

25/21, Nguyn Bnh Khim, phng 200/23 Bnh Li, phng 13, qun
Bn Ngh, Qun 1, TP HCM Bnh Thnh, TP. HCM

122 t 40 , Ho Nam , Ch Da , 6G9 Hm 151 Trn No, P.Bnh An,


Qun ng a, H Ni Qun 2, TP.HCM

40E (P.503 Tng 6) Ng c K,


Phng Bn Ngh, Qun 1, Thnh 92/28 Phm Ngc Thch, Phng 6,
ph H Ch Minh Qun 3, Thnh ph H Ch Minh
139-141, ng D2, Phng 25, 139 ng D2, P.25, Q. Bnh Thnh,
Qun Bnh Thnh, Tp.HCM Tp.HCM

T1-31 Khu Th Nam Thng Long


14 Ng 3, T 94 Ho Nam, P. Ch (Ciputra) P. Ph Thng, Q. Ty
Da, Q. ng a, H Ni H, H Ni

61/12 Nguyn Ca Vn, Phng 17, 61/12 Nguyn Ca Vn, Phng 17,
Qun Bnh Thnh, TP.HCM Qun Bnh Thnh, TP.HCM

Cn h 5A5 - 3, L R1-2, Khu ph


Sky Garden 2, Phng Tn Phong , 57 K Con, P.4, Vng Tu, B Ra-
Qun 7, Tp.HCM Vng Tu

72 L Thnh Tn, Phng Bn Ngh, 208 Nguyn Hu Cnh, Phng 22,


Qun 1, TP.HCM. Qun Bnh Thnh, TP.HCM
33/43 KP3 ng S 1, L Phc
8A/A6 Thi Vn Lung, Phng Bn Man, Phng Bnh Thun, Qun 7,
Ngh, Qun 1, TP.HCM TP.HCM

VP 6A, Tng 6, Ta nh ph, KS


ParkRoyal Si Gn, 311 Nguyn Vn VP 6A, Tng 6, Ta nh ph, KS
Tri, ParkRoyal Si Gn, 311 Nguyn Vn
Phng 01, Q.Tn Bnh, Tp.HCM. Tri,

A20, Tt B Ni V - Hong Cu, B71 Th Trung Ha, Nhn Chnh,


Phng Ch Da, Qun ng a, Ng 50, ng Nguyn Th nh, H
H Ni Ni
93 Nguyn Tri Phng, Phng 7,
Qun 5, TP H Ch Minh 93 Nguyn Tri Phng, Q.5, HCM

101 Nguyn Bnh Khim, P. a Kao, g13- Khu bit Th vn Th c, P.


Q.1, Tp.HCM Hip Bnh Phc, Q. Th c

P0508 Tng 5, Snh A-R5-Royal City


S 72A Nguyn Tri, Phng
36 Nh N9 , TT K83 , T 16, Yn Thng nh, Qun
Ha, Qun Cu Giy, H Ni Thanh Xun, H Ni

180/44 Nguyn Hu Cnh, Phng 180/44 Nguyn Hu Cnh, Phng


22, Qun Bnh Thnh, TP.HCM 22, Qun Bnh Thnh, TP.HCM
T 25B, Cm 3, Phng T Lin, 31 Hn Thuyn, Phng Bn Ngh,
Qun Ty H, H Ni Qun 1, TP.HCM

A14.06 Khu CHCC Hong Anh, 357 A14.06 Khu CHCC Hong Anh, 357
L Vn Lng , Qun 7, TP.HCM L Vn Lng , Qun 7, TP.HCM
860/60S/50 X Vit Ngh Tnh,
Phng 25, Qun Bnh Thnh, 3/20 ng D1, Phng 25, Qun
TP.HCM Bnh Thnh, TP.HCM
200/1/6 Bnh Li, Phng 13, Qun 46 D4, C x 304 , Phng 25,
Bnh Thnh, TP.HCM Qun Bnh Thnh, TP.HCM

33 ng 34A, Khu ph 5, Phng 33 ng 34A, Khu ph 5, Phng


An Ph, Qun 2, TP.HCM An Ph, Qun 2, TP.HCM
05.07 c/ Ph Nhun, 20 Hong
Minh Gim, Phng 9, Qun Ph 20 Hong Minh Gim, Phng 9,
Nhun, TP.HCM Qun Ph Nhun, TP.HCM

12/4 Nguyn Huy T, Phng 12/4 Nguyn Huy T, Phng


akao, Qun 1, TP.HCM akao, Qun 1, TP.HCM

19/63/34 Trn Bnh Trng, phng 19/63/34 Trn Bnh Trng, phng
5, Q.Bnh Thnh, TP.H Ch Minh 5, Q.Bnh Thnh, TP.H Ch Minh
59 L Thnh Tn, Nha Trang, Khnh 526 V Vn Kit, Phng Cu Kho,
Ha Qun 1, TP.HCM

BlockA1-13.01, C/C Imperia ,


Phng An Ph, Qun 2, TP.HCM
117A Ng c K, Phng 12, Qun
Bnh Thnh, TP.HCM
433/10 Hai B Trng, Phng 8, 87 Hoa Lan, Qun Ph Nhun,
Qun 3, TP.HCM TP.HCM
19 L Vn S, Phng 13, Qun 3, 199/4 Hong Vn Th, Phng 8,
TP.HCM Qun Ph Nhun, TP.HCM
19 L Vn S, Phng 13, Qun 3, 199/4 Hong Vn Th, Phng 8,
TP.HCM Qun Ph Nhun, TP.HCM
C2-803 Imperia, Mai Ch Tho, Qun C2-803 Imperia, Mai Ch Tho, Qun
2, TP.HCM 2, TP.HCM

508B KP4, P. An Ph, Q.2, TP.HCM 508B KP4, P. An Ph, Q.2, TP.HCM
138 Trn Quc Tho, Phng 7, 138 Trn Quc Tho, P.7, Q.3,
Qun 3, Tp.HCM Tp.HCM

292 ng 3/2, Phng 12, Qun 184 L i Hnh, Qun 11, Parkson
10, Tp.HCM FLemington-15.09A, Tp HCM
13.06 C/c 1C1 Cantavil, P. An Ph, 13.06 C/c 1C1 Cantavil, P. An Ph,
Q.2, Tp.HCM Q.2, Tp.HCM
359 Ng Quyn, P. Tn Bnh, Tp.Hi
Khu 10,Tn Bnh, TP. Hi Dng Dng
221 l P, C/x Thanh a, P.27, Bnh 71 Trn Quang Khi, P. Tn nh
Thnh, TP HCM Qun 1, TP.HCM

B16 - BT6 - th Vn Qun Yn


Phc - Phng Vn Qun, Qun H B16 - BT6 - th Vn Qun Yn
ng, H Ni Phc - H ng, H Ni
217 Nguyn Thi Bnh, Bun 649/28/2A in Bin ph, P.25., Q.
MaThut, k Lk Bnh Thnh, TP.HCM

1438/4/12 Phm Th Hin , Phng S 49 ng s 3 KDC Nam Hng


5, Qun 8, TP. H Ch Minh Vng, An Lc, Bnh Tn, HCM
4C/2 Yn Th, phng 2, Qun Tn Cn h 12A3-4 Sky Garden 3, Ph
Bnh, TP HCM My Hng, Qun 7, Tp HCM

C04-05 Chung C The Harmona, 33 C04-05 C/C The Harmona, 33


Trng Cng nh, Phng 14, Trng Cng nh, P.14, Q.Tn Bnh.
Qun Tn Bnh. Tp.HCM Tp.HCM

4D10 Lng Th Vinh, Phng 9, 4D10 Lng Th Vinh, Phng 9,


TP.Vng Tu, B Ra - Vng Tu TP.Vng Tu, B Ra - Vng Tu
11.07, Lu 11 (Tng 12) Block A,
Cao c An Khang, Phng An Ph,
Qun 2, TP.HCM 22/12 ng Khi, P4, Tn Bnh, HCM
750A/12 Nguyn Kim, P.4, Q.Ph 750A/12 Nguyn Kim, P.4, Q.Ph
Nhun, HCM Nhun, HCM

47/8 Trn hng o, Kp7, Th trn


Dng ng, Ph Quc, Kin 47/8 Trn hng o, Kp7, Th trn
Giang Dng ng, Ph Quc, Kin Giang
68 Bi nh Ty, P.24, Q. Bnh 39 Bi nh Ty, P.26, Q. Bnh
Thnh Thnh

549/9 X Vit Ngh Tinh, Phng 549/9 X Vit Ngh Tinh, Phng
26, Qun Bnh Thnh, TP HCM 26, Qun Bnh Thnh, TP HCM
199 Nguyn Vn Hng, Tho in, 199 Nguyn Vn Hng, Tho in,
Q.2, Tp.HCM Q.2, Tp.HCM
8A/1C2 Thi Vn Lung, P. Bn Ngh,
Q1, Tp. HCM 15A/35 L Thnh Tn, Q.1, HCM
809/4 Trn Hng o, phng 1, 809/4 Trn Hng o, phng 1,
Qun 5, Tp HCM Qun 5, Tp HCM
A41 Bch ng, Phng 2, Qun 10/2 Sng Thao, Phng 2, Qun
Tn Bnh, TP.HCM Tn Bnh, Tp.HCM

95 L Thng Kit, Khm 1, Phng 95 L Thng Kit, Khm 1, Phng


1, TP.Sa c, ng Thp 1, TP.Sa c, ng Thp

49/9, Hong D Khng, phng 49/9, Hong D Khng, phng


12, qun 10, Thnh ph H Ch 12, qun 10, Thnh ph H Ch
Minh Minh

Trung tm iu h thng in
Min Nam, 5 S Thin Chiu,
18K Nguyn Th Tn, P.2, Q.8, HCM phng 7, Qun 3, TP HCM
20 Ng 612, ng La Thnh, P. 20 Ng 612, ng La Thnh, P.
Ging V, Q. Ba nh, HN Ging V, Q. Ba nh, HN

p Long Khnh 3, Tam Phc, Bin 41/21 ng Xoi, P.13, Q.Tn Bnh,
Ha ,ng Nai Tp.HCM

D2, P2, TT Kim Lin, Phng Kim


Lin, Qun ng a, TP. H Ni C2 - 37 Ciputra, Ty H, H Ni
27 Phng Khc Khoan, Phng a 27 Phng Khc Khoan, Phng a
kao, Qun 1, TP. HCM kao, Qun 1, TP. HCM

7A/93 Thnh Thi, Phng 14, Qun 7A/93 Thnh Thi, Phng 14, Qun
10, Tp.HCM 10, Tp.HCM

Phng 1009, nh C2, C/c Mandarin


26H2 TT Trng nh, Phng Garden ( Ha Pht), s 1 Hong
Tng Mai, Qun Hong Mai, H Ni Minh Gim, Q. Cu Giy, H Ni
555/14/5A X Vit Ngh Tnh ,
Phng 26, Qun Bnh Thnh, 643/24/3D X Vit Ngh Tnh , P.26,
TP.HCM Q.Bnh Thnh, TP.HCM

TRN NGC ANH - Priority Tng 2,


Techcombank tower 181 B
S 1, Hm 19/15/2 Liu Giai, P.Liu Triu, L i Hnh, Hai B Trng, H
Giai, Q.Ba nh, H Ni Ni
36A-N11-T/T Qun i K86, P. Liu NH S 7, NG 3, VN PHC, BA
Giai, Q. Ba nh, H Ni NH, H NI
66/4A Quang Trung, Phng 10, 12P10 ng 1A, P.Ph M, Q.7,
Qun G Vp, TP. HCM HCM
86/3 Phan Vn Hn, Phng 17, 188 Phan Vn Hn, P17,Q.Bnh
Qun Bnh Thnh, Tp.HCM Thnh, Tp.HCM

S 56 trt Pasteur, Phng Bn S 56 trt Pasteur, Phng Bn


Ngh, Qun 1, Tp.HCM Ngh, Qun 1, Tp.HCM

T1-31 Khu Th Nam Thng Long


14 Ng 3, T 94 Ho Nam, P. Ch (Ciputra) P. Ph Thng, Q. Ty
Da, Q. ng a, H Ni H, H Ni
71/46 Nguyn Bc, Phng Ba, 20/43 H c Di, P. Ty Thnh, Q.
Qun Tn Bnh, TP. H Ch Minh Tn Ph, TP. HCM
19B T 1 Hong Vn Th, Q.Hai B 24/2C X Vit Ngh Tinh, P19, Qun
Trng, H Ni BInh Thnh, TP HCM

43 L Li, P.Thch Thang, Q.Hi 43 L Li, P.Thch Thang, Q.Hi


Chu, Nng Chu, Nng

28 ng Ni Khu Hng Phc II,


Phng Tn Phong, Qun 7, 148 L Vn Lng, p 5, Phc
TP.HCM King, Nh B
92A 19 KDC Savimex, G Mi, 92A 19 KDC Savimex, G Mi,
Phng Ph Thun, Qun 7, Thnh Phng Ph Thun, Qun 7, Thnh
ph H Ch Minh ph H Ch Minh

11 ng 21, Khu Ph 6 , Phc 11 ng 21, Khu Ph 6 , Phc


Long B , Qun 9, TP.HCM Long B , Qun 9, TP.HCM
9, ng s 6, Khu Hip n, P5, Q.8, 9, ng s 6, Khu Hip n, P5, Q.8,
TP HCM TP HCM
239/1, KP3, P. Bnh a, Bin Ha, S 24 l A12, KDC An Bnh, Tp. Bin
ng Nai Ha
25 Hunh Khng An, P.3, Vng 25 Hunh Khng An, P.3, Vng
Tu, B Ra- Vng Tu Tu, B Ra- Vng Tu

K27A/9 Thi Phin, T 8, Phng K27A/9 Thi Phin, T 8, Phng


Phc Ninh, Qun Hi Chu, TP. Phc Ninh, Qun Hi Chu, TP.
Nng Nng
205 L B, Chung c G Du 1, 205 L B, Chung c G Du 1,
Phng Tn Qu Phng Tn Qu
12 Triu Quang Phc, Phng 10, 12 Triu Quang Phc, Phng 10,
Qun 5, TP.HCM Qun 5, TP.HCM
Xun ng, Tn Minh, Sc Sn ,H 70 Gii Phng, Phng 4, Qun Tn
Ni Bnh, TP.HCM

226/12/35 Nguyn Vn Lng, P.17, 226/12/35 Nguyn Vn Lng, P.17,


Q. G Vp, Tp. H Ch Minh Q. G Vp, Tp. H Ch Minh
S 2A ng Nhn, P.ng Nhn, Q. F1105/N 3/ TA 15-17 NGC
Hai B trng, H Ni KHNH-BA NH, H NI
A1-1203 Chung c Imperia, 5 Mai
106/4 KP1 , Phng Tn Thi Nht, Ch Th, Phng An Ph, Qun 2,
Qun 12, TP.HCM TP.HCM

157/35 Dng B Trc, Phng 1, 157/35 Dng B Trc, Phng 1,


Qun 8, TP.HCM Qun 8, TP.HCM
29/08/25E Bnh ng, Phng 15, 35 Hoa S, Phng 7, Qun Ph
Qun 8, TP.HCM Nhun, TP.HCM
P1702 Cantavil Hon Cu, 600A
in Bin Ph, Phng 22, Qun
Bnh Thnh, S 4 Nh chung Hng Trng, Qun
TP.HCM Hon Kim, H Ni
18 ng S 8, Phng Tam Ph, 41/40 Trn Nht Dut, Phng Tn
Qun Tn nh, TP.HCM nh, Qun 1, TP.HCM

24/07 ( s mi 24/2) Phm Ngc 24/07 ( s mi 24/2) Phm Ngc


Thch, Phng 6, Qun 3, TP.HCM Thch, Phng 6, Qun 3, TP.HCM
126(27-06A) Hng Bng, Phng 126(27-06A) Hng Bng, Phng
12, Qun 5, TP.HCM 12, Qun 5, TP.HCM
Tp th Vin Thng, t 37, Phng
Quan Hoa, Qun Cu Giy, TP.H 38/5 Nguyn Duy Hiu, Phng
Ni Tho in, Qun 2 , TP.HCM
16/87/38 Nguyn Thin Thut, 16/87/38 Nguyn Thin Thut,
Phng 2, Qun 3, TP.HCM Phng 2, Qun 3, TP.HCM
64 Hong An, Trung Phng, ng 220/50A/47C X Vit Ngh Tnh, Q.
a, H Ni Bnh tah5nh, TP.HCM
64 Hong An, Trung Phng Q. ng 220/50a/47c X Vit Ngh Tnh,
a, H Ni P.21, Q. Bnh Thnh
176 Eomgwangro, Busanjin-gu, 176 Eomgwangro, Busanjin-gu,
Busan, 614 - 714, Korea Busan, 614 - 714, Korea
V6-14-01 Sunrise city, Nguyn Hu V6-14-01 Sunrise city, Nguyn Hu
Th, Phng Tn Hng, Qun 7, Th, Phng Tn Hng, Qun 7,
TP.HCM TP.HCM

120 Bis Sng Nguyt nh, Phng 120 Bis Sng Nguyt nh, Phng
Bn Thnh, Qun 1, TP.HCM Bn Thnh, Qun 1, TP.HCM
P102, D18 , Phng Mai , Qun P102, D18 , Phng Mai , Qun
ng a, H Ni ng a, H Ni
53 Quai de la Baronnie, 94480 29 V Trng Ton, Phng 2, Qun
Ablon-sur-seine , france Bnh Thnh, TP.HCM
32, ng A4, phng 12, qun Tn 32, ng A4, phng 12, qun Tn
Bnh, Tp HCM Bnh, Tp HCM
A18 ng D1 , Phng 25, Qun A19 Khu Villas M M , Phng An
Bnh Thanh , TP.HCM Ph, Qun 2, TP.HCM
60b Hi Phng, Phng Thch
Thang, Tp Nng, tnh Qung
Nam 88 Hi Phng, Qun Hi Chu, Tp
Nng Nng

57/22 Nguyn Vn ng, Phng 6, 18, Nguyn Thi Hc, phng Hip
Qun 5, HCM Ph, Qun 9, TP HCM
122 Nguyn Vn Linh, Trung Ha B,
Vnh Trung, Thanh Kh, 07 c Li 2, P. Thun Phc, Hi
Nng Chu, Nng
365A/7 KP7, P. Tn Tin, Bin Ha, 365A/7 KP7, P. Tn Tin, Bin Ha,
ng Nai ng Nai

AE2004 The Manor 1, 91 Nguyn


20.13 l A C/c 91 Nguyn Hu Hu Cnh, P.22, Q. Bnh Thnh,
Cnh, P.22, Q. Bnh Thnh, TP,HCM TP.HCM
1/2/25 ng D3, phng 25, qun 1/2/25 ng D3, phng 25, qun
Bnh Thnh, TP.HCM Bnh Thnh, TP.HCM

Nh 124, trng Cao ng An Ninh


p Long Khnh 3, Tam Phc, Bin 2, Tam Phc , Bin Ha, ng
Ha, ng Nai Nai
122/3 ng Vn Ng, Phng 14, s 7 ng 31 Trn No, P Bnh An,
Q.Ph Nhun, TP.HCM Qun 2, TP. HCM

49/9, Hong D Khng, phng


12, qun 10, Thnh ph H Ch 49/9, Hong D Khng, phng
Minh 12, qun 10, Thnh ph H Ch

P205-B7, Nam Thnh Cng, phng P205-B7, Nam Thnh Cng, phng
Lng H, Qun ng a, H Ni Lng H, Qun ng a, H Ni

S 125_ Ph Hong Ngn, T 9,


Phng Trung Ha, Qun Cu Giy, Lu 8,H-M Building,728-730V Vn
Kit,Q.5,HCM(CTTNHH Hong
Hng H.T.D)
717/2 L Thng Kit, P.11, Q.Tn 717/2 L Thng Kit, P.11, Q.Tn
Bnh, HCM Bnh, HCM
236 Nguyn Tri Phng, P.4, Q.10, 236 Nguyn Tri Phng, P.4, Q.10,
TP.HCM TP.HCM
137 D3, Phng 25, Qun Bnh 137 D3, Phng 25, Qun Bnh
Thnh, TpHCM Thnh, TpHCM

T 6, L Vi, Phc Hng, Huyn T 6, L Vi, Phc Hng, Huyn


Long in, B Ra Vung Tu Long in, B Ra Vung Tu

236/41 in Bin Ph, Phng 17, 762, ng s 7, Khu A, phng An


Qun Bnh Thnh, TP HCM Ph, qun 2, TP HCM
128 Chu Mnh Trinh, Phng 8, TP
Vng Tu 56 Trn Hng o, P.1, Tp.Vng Tu

154/33 khu ph 1, P.Tn Ha, Bin


Trung Quc ( i Loan Ha , ng Nai
717/2 L Thng Kit, P.11, Q.Tn 717/2 L Thng Kit, P.11, Q.Tn
Bnh, HCM Bnh, HCM

43/30 Phm Ngc Thch, Phng 9, 43/30 Phm Ngc Thch, Phng 9,
Vng Tu, B Ra Vng Tu Vng Tu, B Ra Vng Tu

28/1/15 Phan nh Git, Phng 2, 36/5A Bnh Gi, Phng 13, Qun
TP.HCM Tn Bnh, TP.HCM
386/52 Bis L Vn S, Phng 14, 386/52 Bis L Vn S, Phng 14,
Qun 3, HCM Qun 3, HCM

19 L Quang nh, P.14, Q.Bnh 19 L Quang nh, P.14, Q.Bnh


Thnh, TP.HCM Thnh, TP.HCM

194/24 Bch ng, Phng 24, 299 inh B Lnh, P.26, Q.Bnh
Qun Bnh Thnh, HCM Thnh, HCM
7 (khu M Thi 2-S4), ng M
Thi 2A, KP4, P. Tn Ph, Q.7,
S 3, H B Kin, P15, Q.10, TpHCM TPHCM

020 chung c 1, Bu Ct, phng


14, qun Tn Bnh, TP HCM 2407 Topaz 1, Saigon Pearl

300 Quc l 1, P.Trung Dng, 9/4 A KP5 P.Thng Nht, TP.Bin


TP.Bin Ha , ng Nai Ha, ng Nai
75 H Huy Tp, P. Tn Phong, Q.7, 75 H Huy Tp, P. Tn Phong, Q.7,
Tp.HCM Tp.HCM

217/28 X Vit Ngh Tnh, Phng 139 ng D3, P.25, Q. Bnh Thnh,
17, Qun Bnh Thnh, TP. HCM Tp.HCM

12/7 Nguyn Th Minh Khai, P. a 36/70/7 ng D2, F.25, Q.Bnh


Kao, Q.1, Tp.H Ch Minh Thnh, Tp. H Ch Minh
12/7 Nguyn Th Minh Khai, P. a 36/70/7 ng D2, F.25, Q.Bnh
Kao, Q.1, Tp.H Ch Minh Thnh, Tp. H Ch Minh
15A, KP6, Phng Thng Nht, Tp. 15A, KP6, Phng Thng Nht, Tp.
Bin Ha, Tnh ng Nai Bin Ha, Tnh ng Nai
68/25A Trn Quang Khi, P.Tn 68/25A Trn Quang Khi, P.Tn
nh, Q.1 Tp.HCM nh, Q.1 Tp.HCM

12.12 C/ C M LONG, NG 18,


60 AVENUE DE LA PRINCESSE P.HIP BNH CHNH,
78110 LE VESINET FRANCE Q.TH C
S 3 ng Tng Bt H, Phng 9,
TP. Vng Tu s 3 Tng Bt H, P.9, TP. Vng Tu

Nh s 8, ng 34, Ngch 14, Ph


8 Ngch 34/14 Vn Bo, Liu Giai, Vn Bo, P. Liu Giai, Ba nh, H
Ba nh, H Ni Ni

9832 ASHBUETON DE, CHAELOTTE 147/2E Trn Xun Son, Phng Tn


NC 28216 USA hng, Qun 7, TP.HCM
108 Thng Nht, Qun Tn Ph, 108 Thng Nht, Qun Tn Ph,
TP.HCM TP.HCM
125/42/9/24 Bi nh Ty, P.24, 1311 ng 28 Khu C, An Ph
Q.Bnh Thnh, HCM Khnh, Q.2, HCM

11 ng 15, Khu Ph 3, Phng 69 ng 15, P. Bnh An, Qun 2,


Bnh An, Qun 2, TP.HCM TP.HCM

16 Glastone Road Bowral NSW 2576 HPL Building, level 8, 60 Nguyn


, Australia Vn Th, Phng a Kao, Qun 1
76A L Thnh Tn, Phng Bn
Ngh, Qun 1, Thnh ph H Ch 30 Hng Thi 2, Ph My Hng,Qun
Minh 7,TP. H Ch Minh

12 S Thin Chiu, Phng 7, Qun SH10-1 kp Grandview, Nguyn


3, Tp.HCM c Cnh, P. Tn Phong, Q.7

346 L A, Chung c Lc Long Qun 346 L A, Chung c Lc Long Qun


( CC c), Phng 5, Qun 11 ( CC c), Phng 5, Qun 11

132/2 Hong Vn Th, Phng 9,


Qun Ph Nhun 45 ng 30 Trn No, Q.2
Cn h 27.6A , C/c Hng Vng
Plaza,126 Hng Bng, Phng 12, 126(27-06A) Hng Bng, Phng
Qun 5 12, Qun 5, TP.HCM
30 Hong D Khng, Phng 12, 30 Hong D Khng, Phng 12,
Qun 10, TP.HCM Qun 10, TP.HCM

212/170/68 Nguyn Vn Nguyn, 212/170/70 Nguyn Vn Nguyn,


Phng Tn nh, Qun 1, TP.HCM Phng Tn nh, Qun 1, TP.HCM
54A in Bin Ph, Phng 17, 54A in Bin Ph, Phng 17,
Qun Bnh Thnh, TP.HCM Qun Bnh Thnh, TP.HCM

169 Ng Tt T, Phng 22, Qun 64 Yn , Phng 1, Qun Bnh


Bnh Thnh, TP.HCM Thnh, TP.HCM

125 Nguyn Tt Thnh, Phng 13, 125 Nguyn Tt Thnh, Phng 13,
Qun 4, Tp.H Ch Minh Qun 4, Tp.H Ch Minh