Vous êtes sur la page 1sur 3

Socjologia

Wykad I
Rodzaje wiedzy:

-wiedza religijna, metafizyczna

-wiedza o charakterze pseudonaukowym np. ruch anty-szczepionkowy (opieraj


si na jednorazowych przypadkach, dowiadczeniach)

- wiedza o charakterze potocznym (np. przysowia), powszechne przekonanie,


opinia spoeczna, plotka. Jest nabywana samoistnie

Funkcje jawne i funkcje ukryte (zjawiska spoeczne)

Np. prohibicja alkoholowa

Prohibicja niespoywanie alkoholu przez ludzi (funkcja jawna)

Alkoholowa- rozkwit szarej strefy (funkcja ukryta)

Socjologia to nauka o zbiorowociach ludzkich. Przedmiotem bada socjologii s


zjawiska i procesy tworzenia si form zbiorowoci (ludzi)

Socjologia potoczna wyraa si w temacie stwierdze potocznych, sposb


radzenia sobie w yciu spoecznym

Socjologia praktyczna ycie spoeczne, opiera si na bdnych zaoeniach:

1) Skoro yjemy w spoeczestwie, to wszyscy si na nim dobrze znamy


2) Niewaciwa metoda chodzi o to, aby osign jaki cel (mini metoda
spoeczna). Korzystamy bardziej z praktyki ni teorii)
3) Rozpatrujemy pewne fakty w szerszej izolacji od perspektywy spoecznej
4) Przyjcie tego, e jeli wykorzystamy te same rodki to uzyskamy zawsze
ten sam efekt. Jeli co si udao 3,4,10 razy to uda si i 11 raz.
5) Zakada si, e ludzie rozwijaj si spontanicznie, bez adnych wpyww z
zewntrz

Socjologia naukowa - zawsze zakada co wicej, e zawsze kryje si za tym


co wicej (za kulisy). Jest czowiekowi potrzebna do samopoznania (zrozumienia
jacy s ludzie). Kim bylibymy bez wpywu kultury?

Norman Goodman stwierdzi, e socjologia jest nauk mao precyzyjn z kilku


powodw:

1) Jest stosunkowo mod nauk, brak odpowiednich podstaw teoretycznych,


metodologicznych
2) Zmienno ludzkich zachowa, mao mona przewidzie przez to, e ludzie
s nieprzewidywalni.
3) Socjologia bada rzeczy oczywiste, wic kady na ma przekonanie, e jest
dobrym socjologiem. Tzn. Ekspertami z socjologii s niewaciwi ludzie
No socjologie skadaj si rodzaje/ s dwie perspektywy spojrzenia:

Mikro badanie wizi midzy ludmi, rodzina(wizi), stosunki koleeskie, wizi


spoeczne MAE

Makro- dlaczego ludzie uczszczaj na demonstracje, due zbiorowoci DUE

Mikro i makro socjologi dzielimy na:

Socjologia oglna - formuuje pewne twierdzenia oglne.

Socjologia szczeglna formuuje pewne twierdzenia szczeglne

zmiana inny stan rzeczy ni by wczeniej

rozwj musi by jako ukierunkowany

postp rozwj oceniany dodatnio

Teoria struktur spoecznych tzw. statyka spoeczna, jakie wizi cz ludzi w


spoeczestwach

Teoria spoecznego zachowania jednostki jakie s zalenoci pomidzy


zjawiskami, sytuacjami spoecznymi, jaka jest relacja jednostki.

Teoria spoecznego zachowania zbiorowoci odnosz si do wielkich mas


ludzkich

Wykad II
Kryteria o charakterze przedmiotowym pozwala odrni socjologi
szczegow

Socjologi szczegow mona wyrni na kilka sposobw:

np. socjologi wsi i socjologi miasta

s.miejsca w ktrych jestemy (socjologi szkoy, socjologi szk wyszych)

s.zachowania (socjologia migracji)

rodzaj aktywnoci spoecznych (pracy, rozrywki)

s.wzorw kulturowych (prawa, religii itp)

Socjologia prawa taktuje jako instrument spoeczny jak dziaa prawo?

Socjologia prawa ( z punktu widzenia prawa) jest:

-Nauk pomocnicz prawoznawstwa

-Stanowi cz teorii filozofii prawa (jakie prawo jest? Jakie powinno by? Jakie s
relacje midzy instytucjami
-Odrbny dzia prawoznawstwa