Vous êtes sur la page 1sur 1

PREDAVANJA I VEBE IZ PREDMETA FUNDIRANJE 13

3. TEMELJNA GREDA NA VINKLEROVOJ PODLOZI

Na osnovu Bernoulli-eve hipoteze o ravnom poprenom preseku savijenog nosaa,


moe se uspostaviti veza izmeu momenta savijanja M i poluprenika zakrivljenosti R
elastine linije nosaa (Slika 3.1a). Ako je nagib wb elastine linije nosaa vrlo mali,
zakrivljenost 1/R elastine linije nosaa je priblino jednaka drugom izvodu ugiba wb
(Slika 3.1a). Na osnovu uslova ravnotee, diferencijalna veza izmeu optereenja p,
kontaktnog napona q i presenih sila M i T nosaa (Slika 3.1b), glasi:

b)
a) 1 wb
dq wb
x
R 1 w 2
b 32
M
p(x)
M+dM

R M x 1 x
R wb T
Eb I R T+dT
z Bq(x)
dx
dM x
T x
dx
M M dT x
M>0, w<0
Bqx px
dx

Slika 3.1 a) Veza zakrivljenosti i momenta savijanja , b) Uslov ravnotee infinitezimalnog nosaa

Polazei od izraza na slici 3.1, diferencijalna jednaina ravnotee savijenog oblika


elastine linije temeljnog nosaa (grede), glasi:

d 4 wb x
Eb I p x B q x (3.1)
dx 4
2
gde je: EbI - krutost temeljnog nosaa na savijanje u kNm
wb(x) - ugib temeljnog nosaa u m
p(x) - optereenje temeljnog nosaa u kN/m
2
q(x) - totalni kontaktni napon u kN/m

Za nosa na Vinklerovoj podlozi, veza izmeu efektivnog kontaktnog napona q'(x),


sleganja podloge nosaa w(x) i modula reakcije tla k glasi:

q ( x ) q( x ) u w k w( x ) (3.2)

gde je: w(x) - sleganje podloge u m


3
k - modul reakcije podloge (tla ili posteljice) u kN/m
B - irina temeljnog nosaa u m
2
q(x) - efektivni kontaktni napon u kN/m
2
uw - pritisak porne vode u temeljnoj spojnici u kN/m

Prof dr Petar SANTRA, Graevinski Fakultet SUBOTICA