Vous êtes sur la page 1sur 1

18 PREDAVANJA I VEBE IZ PREDMETA FUNDIRANJE

-1.0
w
-0.8
w'

-0.6 M
Uticaji u temeljnoj gredi U/|Umax|

T
-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Parametar lx

Slika 4.3 Uticaji u beskonanom nosau na Vinklerovoj podlozi, usled koncentrisane sile

U prethodnim izrazima, pomone funkcije A(lx), B(lx), C(lx) i D(lx), glase:

Alx e lx coslx sinlx , Blx e lx sinlx ,

C lx e lx coslx sinlx , Dlx e lx coslx

1.0

0.8
A
0.6
Koeficijenti: A,B,C,D

C D
0.4

0.2
B
0.0

-0.2

-0.4
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Parametar lx

Slika 4.2 Grafiki prikaz pomonih funkcija, za reenje nosaa na Vinklerovoj podlozi

Za odstojanje, za koje je koeficijent lx 2.5, ugib je 2%, a za lx 5.0, ugib je 0.5%


od ugiba nosaa ispod sile. Za lx2.5, moment savijanja je 11%, a za lx5 je 0.8%
od momenta savijanja ispod sile. To znai, da se uklanjanjem levog ili desnog dela
nosaa, koji su od sile udaljeni vie od lx=2.5 (efektivni radijus 2.5/l), zanemarljivo
utie na promenu ugiba, odnosno presenih sila nosaa ispod sile.

Prof dr Petar SANTRA, Graevinski Fakultet SUBOTICA