Vous êtes sur la page 1sur 6

PROVA DE CERTIFICACI DEL NIVELL BSIC Alemany

COMPRENSI LECTORA
OBJECTIUS GENERALS
Comprendre el sentit general, la informaci essencial, els punts principals i els detalls rellevants que es troben
en textos escrits breus destructura simple i clara, amb un vocabulari ds freqent i que versin sobre temes de
la vida quotidiana.
OBJECTIUS ESPECFICS
a) Comprendre informaci, instruccions i indicacions bsiques en rtols, anuncis pblics i cartells, que es
troben a la via pblica, centres comercials, restaurants, mitjans de transport o daltres serveis o llocs pblics.
b) Comprendre missatges o notes breus que contenen informaci, instruccions i indicacions relacionades amb
activitats i situacions de la vida quotidiana.
c) Comprendre el contingut de la correspondncia personal, com cartes, correus electrnics i postals que
inclouen textos breus i senzills sobre qestions de la vida quotidiana.
d) Comprendre el contingut de la correspondncia formal breu que es pot trobar a cartes, correus electrnics o
faxos, entre daltres, i que versin sobre qestions prctiques exposades de forma senzilla.
e) Comprendre informaci essencial i especfica en fullets illustrats o a daltres materials informatius senzills i
ds quotidi, com prospectes, mens, llistats, formularis, horaris, informaci bsica extreta dInternet, pgines
web destructura clara i que utilitzin un llenguatge familiar.
f) Identificar els punts principals i la informaci essencial en textos breus i senzills que descriguin fets o
esdeveniments, que incloguin xifres, noms i illustracions, i que utilitzin principalment vocabulari ds freqent,
com ara els resums de notcies en els diaris.
g) Comprendre instruccions sobre aparells ds freqent, com un telfon pblic, un caixer automtic, etc.
h) Comprendre el sentit general dun relat o una descripci lineals.

FORMAT DE LA PROVA:
Durada: 75 min aprox.
Valoraci de la prova: 25%
Nombre de tasques: 4
Tipus de tasques possibles:
Enfocades a la comprensi global o de les idees principals:
Richtig/falsch: Vertader/fals
berschriften zuordnen: Relacionar mini textos de temtica pareguda amb titulars o frases
resum. Sinclouen 2 distractors.
Enfocades a la comprensi selectiva de la informaci especfica i rellevant:
Kleinanzeigen-Situationen zuordnen: Relacionar anuncis curts amb una situaci determinada.
Enfocades a la comprensi detallada, centrada en aspectes lxics i morfosintctics:
Lckentexte:
- Un text amb espais en blanc seguit dun exercici dopci mltiple amb 3
opcions, entre les quals sha de triar la paraula adient.
- Completar els espais en blanc dun text triant lopci adequada entre les que
sinclouen en una llista de paraules o expressions distribudes de forma no ordenada,
com ara verbs, adjectius, expressions senzilles, etc. Sinclou un nombre redut de
distractors o opcions no vlides.

1
PROVA DE CERTIFICACI DEL NIVELL BSIC Alemany

COMPRENSI AUDITIVA
OBJECTIUS GENERALS
Comprendre el sentit general, la informaci essencial i els detalls rellevants (punts principals) es troben en
textos breus, orals transmesos de viva veu o per mitjans tcnics (telfon, megafonia, etc.) referits a assumptes
de la vida quotidiana, que presentin una estructura senzilla i clara, en un registre neutre formal o informal i que
sarticulin a una velocitat natural, per que permeti realitzar la tasca, en condicions acstiques bones i sempre
que el missatge no estigui distorsionat.
OBJECTIUS ESPECFICS

a) Identificar i comprendre els punts principals, la informaci especfica i els detalls rellevants en missatges i
anuncis pblics breus, clars i senzills que es produeixen de forma pausada i que contenen instruccions,
indicacions o altres tipus dinformaci.
b) Comprendre el que es diu en les transaccions i gestions senzilles, sempre que es pugui demanar
confirmaci, com ara les que tenen lloc a una entitat bancria.
c) Comprendre la informaci essencial i els punts principals dall que es diu en les converses on laprenent
participa, sempre que pugui demanar confirmaci del que sha dit i que es tractin temes relacionats amb la
vida quotidiana i/o els interessos de lalumnat.
d) Comprendre el sentit general i la informaci especfica de converses que tenen lloc en presncia de
lalumne produdes amb claredat i ritme pausat, en les quals lalumne ha de poder identificar un canvi de
tema.
e) Comprendre el sentit general, els punts principals i la informaci especfica de missatges enregistrats en un
contestador i de programes de televisi, com ara els butlletins meteorolgics o informatius, quan els
comentaris comptin amb el suport dimatges i les condicions acstiques no dificultin laudici.
f) Copsar la lnia argumental i els episodis ms importants de relats curts.

FORMAT DE LA PROVA:
Durada de la prova: 30 min aprox.
Valoraci de la prova: 25%
Nombre de tasques: 3
Tipus de tasques:
Es contemplen les segents possibilitats:
Respondre preguntes de vertader/fals
Relacionar tems amb les opcions corresponents
Emplenar espais en blanc amb informaci especfica

Enfocament:
Escoltar i entendre la informaci general i especfica i/o els temes principals de
monlegs o dilegs en suport udio.

Tipus de text: entrevistes curtes, informacions radiofniques, relats breus, ...


Suport udio. Textos autntics i/o versemblants
Cada text sescoltar 2 vegades

2
PROVA DE CERTIFICACI DEL NIVELL BSIC Alemany

EXPRESSI ESCRITA
OBJECTIUS GENERALS
Escriure textos que, a ms de ser coherents, utilitzin adequadament els recursos de cohesi i les convencions
dortografia i puntuaci ms elementals.
Utilitzar, de manera reflexiva i apropiada al nivell, els elements formals de lidioma de tipus morfosintctic, lxic
i fontic, i entendre la seva importncia com instruments eficaos per millorar la comunicaci.
El textos es referiran principalment a assumptes quotidians o dimmediata rellevncia
OBJECTIUS ESPECFICS

a) Emplenar formularis, qestionaris i impresos relacionats amb lactivitat quotidiana dels alumnes.
b) Escriure notes, anuncis i missatges i prendre notes de missatges senzills en els quals sinclouen informaci,
instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana.
c) Escriure correspondncia personal simple, com ara per mostrar agrament, disculpar-se o parlar dun
mateix o dalguna persona de lentorn familiar, aix com parlar de les condicions de vida, del treball, dels
amics o de les diversions.
d) Fer descripcions senzilles de persones, narrar vivncies personals, fer plans i projectes o descriure el que
ens plau o desplau.
e) Escriure correspondncia formal senzilla i breu per sollicitar un servei, demanar informaci, demanar
disculpes o donar informaci sobre un mateix o el seu entorn.
f) Escriure instruccions senzilles referents a aspectes de la vida quotidiana, com ara una recepta o les
indicacions necessries per arribar a un lloc determinat, entre daltres.
g) Narrar de forma breu i elemental histries imaginades o activitats i experincies personals del passat,
utilitzant de manera simple per coherent les formes verbals i els connectors bsics per articular la
narraci.

FORMAT DE LA PROVA:
Durada de la prova: 75 min aprox.
Valoraci de la prova: 25%

Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
PRIMERA PART: aproximadament 60 paraules. 12,5 punts (50% de la prova)
Els examinands han de fer un escrit amb propsit comunicatiu en forma de nota, correu
electrnic, postal o invitaci.

SEGONA PART: 100-120 paraules aproximadament. 12,5 punts (50% de la prova)


Els examinands han descriure un text narratiu o descriptiu senzill emmarcat en un context
comunicatiu.

La primera part consta duna sola tasca obligatria, a la segona part es tria entre dues
opcions.

No es permet ls del diccionari ni de cap altre instrument de consulta.

Els candidats han dajustar-se al tema i lextensi requerida; els textos massa curts o
massa llargs poden rebre una qualificaci negativa.

3
PROVA DE CERTIFICACI DEL NIVELL BSIC Alemany

Com savalua lexpressi escrita?


Savalua la competncia pragmtica i lingstica del candidat tenint en compte els aspectes segents:

CRITERI EL QUE SAVALUA

Adequaci Lassoliment de la tasca; desenvolupament dels punts proposats, l'adequaci del


registre pel que fa al destinatari, el propsit i la situaci; observar lextensi o nombre
de paraules que shagi estipulat i que sajusti al format requerit (carta, nota informal,
narraci,... )
Coherncia Organitzaci sintctica de la informaci, de les idees i del manteniment de la lnia
i discursiva.
Cohesi Es reflecteix per mitj de la disposici i uni doracions i pargrafs, ls de mecanismes
de referncia (pronoms, cadenes lxiques, seqenciaci temporal, ls adequat dels
signes de puntuaci).
Riquesa La varietat i precisi referent al contingut, estructures i lxic.
Correcci Ls correcte gramatical, sintctic i lxic.

EXPRESSI ORAL
OBJECTIUS GENERALS
Produir textos orals bsics des del punt de vista gramatical i lxic en llengua estndard i en comunicaci cara a
cara; els textos versaran sobre aspectes personals i quotidians.
Comunicar-se de forma bsica per comprensible, encara que sigui necessari utilitzar ben sovint mitjans no
verbals per a mantenir la comunicaci, aix com sollicitar la repetici o aclariment dalgun punt o paraula. Pot
haver moltes pauses per a buscar expressions i a vegades es pot necessitar la cooperaci dels interlocutors
OBJECTIUS ESPECFICS

a) Presentar davant una audincia un comunicat breu, prviament assajat; per exemple, per presentar-se a si
mateix o a uns altres.
b) Parlar breument dun mateix i dels aspectes ms rellevants de la prpia experincia, com ara activitats
habituals, el que plau o desplau, el que s essencial sobre vivncies (experincies) personals i
esdeveniments.
c) Prendre part de manera molt bsica en transaccions i gestions senzilles relacionades amb temes
dinformaci personal, nombres, quantitats, preus, dates i horaris, aix com en la comunicaci essencial
sobre bns i serveis quotidians, com ara restaurants o transports, entre daltres.
d) Participar en entrevistes, per exemple de treball, i poder respondre a preguntes bsiques i directes sobre
aspectes personals.
e) Participar en converses breus i molt bsiques en les quals sestableix contacte social i sintercanvia
informaci, com ara salutacions i comiats; agraments i disculpes; invitacions i respostes; demostracions
dinters per lestat dels altres i altres conversacions sobre aspectes personals, assumptes quotidians o
dimmediata necessitat, en les quals sexpressen opinions i sentiments molt senzills, sempre i quan es
compti amb la repetici de les produccions orals o la cooperaci dels interlocutors.
En aquestes situacions sespera que els alumnes reaccionin de forma adient a les intervencions dels altres.

4
PROVA DE CERTIFICACI DEL NIVELL BSIC Alemany

FORMAT DE LA PROVA:
Durada de la prova: 10 min aprox.
Valoraci de la prova: 25%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques i desenvolupament de la prova:
Es dur a terme per parelles i consta de 2 parts ms el temps de preparaci (10 minuts
aproximadament).
Primera part:
Introducci (1 min): presentaci dels candidats, breu intercanvi comunicatiu amb el
examinador (no avaluable).
Monleg (aprox. 2 min): cada candidat far una breu exposici durant uns dos minuts
sobre un tema triat entre tres.
Durant lexposici, el examinador no interv excepte si es trenca la comunicaci o si la
producci no sadequa a la consigna.
Segona part:
Interacci (4-5 min): els candidats han dinteractuar entre si, seguint les directrius del full
dexamen, intercanviant informaci, tractant distints aspectes dun tema quotidi,
reaccionant adequadament al que diu el company, etc.

No es permet ls del diccionari ni de cap altre instrument de consulta


Com savalua lexpressi oral?
Es tenen en compte els segents aspectes:

CRITERI EL QUE SAVALUA

Adequaci Lassoliment de la tasca; l'adequaci del registre pel que fa al destinatari, el propsit i
la situaci; l'extensi de les intervencions; la rellevncia del contingut, els torns de
paraula i les estratgies de cooperaci i manteniment de la comunicaci.
Coherncia L'organitzaci de la informaci i de les idees;
Cohesi L's de connectors discursius, d'altres mecanismes d'interconnexi i dels patrons
dentonaci.
Fludesa La capacitat dactuar en les interaccions amb naturalitat i amb un ritme bastant
regular com per a no interrompre la comunicaci.
Riquesa La varietat i precisi referent al contingut, estructures i lxic.
Correcci Ls de les estructures gramaticals i sintctiques ha de mostrar un grau de correcci
adient als requisits del nivell. Se valora tamb lesfor que fa lalumne de fer servir
estructures complexes de manera ambiciosa, encara que cometi errors.
Pronunciaci Els intercanvis comunicatius shan de produir de manera que linterlocutor no tingui
dificultats per entendre a lalumne. Segons pugen els nivells, lalumne ha de mostrar
un domini ms profund de la pronunciaci de les paraules i dels patrons dentonaci.

Per superar lexamen, shaur dobtenir un 60% en cada una de les parts de qu consta
lexamen, i un 60% global. Les parts no aprovades tenen la possibilitat de ser recuperades en
la convocatria extraordinria de setembre.

5
PROVA DE CERTIFICACI DEL NIVELL BSIC Alemany

REES TEMTIQUES PER AL NIVELL BSIC


Identificaci personal: dades personals necessries per identificar-se i actuar en els mbits
personal i pblic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adrea, telfon, lloc i data de
naixement, edat, sexe, estat civil, documentaci legal, nacionalitat, idioma, procedncia,
formaci i estudis, professi o ocupaci, famlia, gustos i preferncies, aparena fsica, trets
ms caracterstics de la personalitat, estat dnim, experincies personals).

Habitatge, llar i entorn: lhabitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa
installacions i tils de la llar, reparacions), ciutat/camp, zona on es viu (el barri, la ciutat, el
camp), regi i pas.

Activitats de la vida diria: en la casa i en el treball, la rutina diria, professions, treball


(caracterstiques, horari i activitat diria, qualificaci professional, plans i condicions de treball,
obligacions familiars i laborals).

Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats
intellectuals i artstiques, esports, festes, la televisi, el cinema, la msica, el teatre, els
instruments musicals.

Viatges: transport privat i pblic, aeroport, estacions de tren, autobs, metro, taxi. Bitllets,
preus i horaris. El trnsit. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus dallotjament
(lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes ms comuns.

Relacions humanes i socials: famlia, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions,
contactes per correu.

Salut: parts del cos, sensacions fsiques, higiene personal, malalties i dolences ms comunes i
freqents, consultes i cures mdiques.

Educaci: estudis, assignatures, tipus de centres (collegi, institut, universitat), normes i


tasques.

Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba (talles, colors),
estris bsics (casa, collegi, treball), preus, moneda, bancs, restaurants, bars, formes de
pagament i reclamacions.

Alimentaci: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats tpics, hbits diettics, receptes
mens, locals de menjars i begudes.

Bns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecnics, estacions de servei, la
policia, correus, telfons, oficines dinformaci turstica.

Llengua i comunicaci: la llengua que sestudia i el seu lloc en el mn, els idiomes, les
tecnologies de la informaci i comunicaci, la premsa, la rdio.

Fenmens atmosfrics ms comuns, prediccions, cures del medi ambient.

Cincia i tecnologia: avanos cientfics, mitjans tecnolgics