Vous êtes sur la page 1sur 2

2017KO MARTXOAREN 3KO OSOKO ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO

BILKURAREN ERABAKIAK EL DA 3 DE MARZO DE 2017

Adierazpen instituzionala, Europako Declaracin institucional relativa al


Justizia Auzitegiak Mendebaldeko cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Saharari buruz emandako epaia de Justicia Europeo sobre el Sahara
betetzearen gainean. Occidental. [11\11\05\00\0007]
[11\11\05\00\0007]

Lehendakariak adierazpena irakurri du. La presidenta da lectura a la declaracin.

"2016ko abenduaren 21ean, Europako "El pasado 21 de diciembre del 2016, el


Justizia Auzitegiak erabaki zuen ezen Tribunal de Justicia Europeo fall que el Sahara
Mendebaldeko Sahara ez dela Marokoko Occidental no forma parte del Reino de Marruecos,
Erresumako zati, eta horrek esan nahi du Europar lo cual significa que ningn acuerdo comercial
Batasunaren eta Marokoren arteko ezein entre la Unin Europea y Marruecos es aplicable en
merkataritza-akordio ezin dela aplikatu el Sahara Occidental, y que no se puede establecer
Mendebaldeko Saharan, eta ezin dela merkataritza- ninguna actividad comercial, ni exportar los
jarduerarik ezarri, ezta Mendebaldeko Saharako recursos naturales del Sahara Occidental, sin el
baliabide naturalak esportatu ere, saharar herriaren consentimiento del pueblo saharaui.
onespenik gabe.

Epai hori nahitaez bete behar dute Europako Esta sentencia es de obligado cumplimiento
eta Estatuko agintariek; horregatik, beren por parte de las autoridades europeas y estatales, y
betebeharra da hori errespetatzea eta, gainera, por ello es su deber, adems de respetarla, darla a
herritarrei ezagutaraztea, behar bezala aplikatze conocer a su ciudadana para su correcta
aldera. aplicacin.

Halaber, NBEko Segurtasun Kontseiluak As mismo, segn la resolucin 2285 del


2016ko apirilean onetsitako 2285 ebazpenaren Consejo de Seguridad de la ONU de abril de
arabera, irtenbide politiko bat lortzea eta 2016, el logro de una solucin poltica y la mejora
Magrebeko estatuen arteko kooperazioa hobetzea de la cooperacin entre los estados del Magreb
lagungarriak izango dira eskualdeko contribuirn a la estabilidad y la seguridad de la
egonkortasunerako eta segurtasunerako. regin.

Aurretik egindako adierazpenetan gogoratu Como ya se ha recordado en anteriores


izan denez, Espainiak, 1976ko otsailaren 26an, declaraciones, el 26 de febrero de 1976 Espaa
alde egin zuen Mendebaldeko Saharako lurraldetik, puso fin a su presencia en el territorio del Shara
bukatu gabe utzirik deskolonizatze-prozesua, Occidental, dejando inconcluso el proceso de
NBEren esparruan abiarazita zegoena; hortaz, descolonizacin, que ya estaba en curso en el
Espainiako Estatuak erantzukizun historiko, juridiko marco de la ONU, por lo que el Estado espaol
eta morala dauka saharar herriarekiko. Ildo tiene una responsabilidad histrica, jurdica y moral
horretatik, astelehen honetan bertan gogoratu dugu con el pueblo saharaui. En ese sentido, este mismo
Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren lunes hemos rememorado el 41 aniversario de la
sorreraren 41. urteurrena. creacin de la RASD.

Horiek horrela, Eusko Legebiltzarraren Osoko Por ello, el Pleno del Parlamento Vasco:
Bilkurak:

1. Dei egiten du Europar Batasuneko Justizia 1. Llama a que se respete y cumpla la sentencia
Auzitegiaren 2016ko abenduaren 21eko del Tribunal de Justicia de la Unin Europea
epaia errespetatu eta betetzera, zeinen de 21 de diciembre de 2016, donde se
arabera Marokoren eta Europar Batasunaren establece que los acuerdos de asociacin y
arteko asoziazio- eta liberalizazio-akordioak liberalizacin entre Marruecos y la Unin

Becerro de Bengoa 01005 Vitoria-Gasteiz


Tel.: 945 00 40 00 Fax: 945 13 54 06 www.legebiltzarra.eus
ez diren Mendebaldeko Saharako lurraldean Europea no se aplican al territorio del
aplikatzen. Sahara Occidental.

2. Adierazten du kezkatuta dagoela Europako 2. Expresa su preocupacin sobre la


konpainiek Mendebaldeko Saharako explotacin de los recursos naturales del
baliabide naturalak ustiatzen dituztelako, Sahara Occidental por parte de compaas
zeren gai hori nazioarteko eta Europako europeas, cuestin que entra en
zuzenbidearekin kontraesanean baitago; eta contradiccin con el derecho internacional y
berriz ere gogora dakar legez kanpokoa dela el europeo; e insiste en recordar la
saharar herriaren onespenik gabe ilegalidad de cualquier actividad comercial
Mendebaldeko Sahararekin egindako con el Sahara Occidental sin el
merkataritza-jarduera oro. consentimiento del pueblo saharaui.

3. Dei egiten die Europako, Espainiako eta 3. Hace un llamamiento a compaas


Euskadiko konpainiei nazioarteko eta europeas, espaolas y vascas para que
Europako zuzenbideari jarraikiz jarduteko, acten de conformidad con el derecho
Mendebaldeko Sahararen marokoar internacional y europeo, de forma que cesen
okupazioa iraunaraztea eta horko baliabide las actividades que puedan favorecer a la
naturalen ustiaketa faboratu ditzaketen perpetuacin de la ocupacin marroqu del
jarduerak utziz (esaterako, hainbat alorretako Sahara Occidental y la explotacin de sus
jarduerak: arrantza, nekazaritza, fosfato- eta recursos naturales (como por ejemplo
hare-erauzketa, edo energia berriztagarria), actividades en las reas de pesca,
eta agintari guztiak bultzatzen ditu indarrean agricultura, extraccin de fosfatos y arena, o
dagoen legeria ezartzera, Europar energa renovable), y urge a todas las
Batasuneko Justizia Auzitegiaren arestiko autoridades a implementar la legislacin
epaiari jarraikiz. vigente, sobre la base de la reciente
sentencia del TJUE.

4. Bat egiten du euskal gizartearen elkartasun- 4. Se suma a la corriente de solidaridad de la


korrontearekin, zeinak urteak daramatzan sociedad vasca que lleva aos exigiendo una
exijitzen irtenbide politiko bat, bidezkoa, solucin poltica, justa, duradera y
iraunkorra eta alde bientzat onargarria, mutuamente aceptable a travs de un
autodeterminazio-erreferendum baten bidez referndum de autodeterminacin que
Mendebaldeko Saharako gatazkari bukaera ponga fin al conflicto del Sahara
emango diona". Occidental".