Vous êtes sur la page 1sur 1

Chandrasekara Tvam Bhaktha Sulabe Chandrakanti Tejatitha Swaroope

Shatakoti Anugraha Pradayaka Veekshana Dayaka Jagadgurum Tvam Ashrayae


Indu Vadana Murthim Indiradhi Sevitha Maha Kamakoti Peethapathim
Icha Kriya Shakthi Pradayaka Gnana Moksha Pradayakam
Rama Vani sada sevitha Sricharanam
Rakendu Samana Nethra Deekshanam
Ravi Koti Samabasam Rajeeva Charana Tvam Ashraye
Sarvaswarupe Sarveshwara Sarva Shakthi Pradham
Shanta Roopam Sadgathi Dayakam Shankaram Tvam Ashrayae
Kashaya Kamandala Dharam Karuna Veekshanam Kamakoti Peeta Nilayam
Kashta Dukha Nivaranam Karunamurthim Tvam Ashrayae
Mandahasa Mukojwalam Matha samana Vathsalyam Mahodaya Punya Murthim Maheshwaram
Tvam Ashraye
Apara Anugraha Murthim Athi Sundara Rupam Anu Shana Smarana Praptha Dehi me krip
a Shambho
Ithi Sri Maha Swamigal Sapthasloki