Vous êtes sur la page 1sur 2

PORADY PRAWNE

PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH

P racuj w biurze. W ostatnim czasie czsto zostawaam w


pracy, aby wykona wszystkie swoje obowizki, bo nie mog
ich zakoczy w normalnym czasie pracy. W zwizku z tym
zwrciam si do pracodawcy o wypat dodatku za godziny
nadliczbowe. Pracodawca odmwi mi twierdzc, e nie zleci mi
firmy, a czasami pracownicy nawet nie rozumiej od razu, e taka
sytuacja ma by na zawsze. W takiej sytuacji, walka o pac moe
by trudniejsza.

Trzeba rzetelnie udokumentowa wszystko: dni wykonywania


przysuguje ju prawo do dodatku.

Jedynym wyjtkiem od powyszej zasady jest praca nadliczbowa


wykonywana przez pracownikw zarzdzajcych w imieniu
pracodawcy zakadem pracy i kierownikw wyodrbnionych
takiej pracy i e to mj problem, e pracuj powoli. Kto ma racj w
takiej sytuacji?
pracy, czas pracy, a jeli moesz, jakie szczegy o tej pracy.
Zbieraj dowody. Pastwowa Inspekcja Praca, zwizek lub
prawnik moe udzieli porady w Twojej konkretnej sytuacji.
komrek organizacyjnych, ktrzy wykonuj w razie koniecznoci
prac poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodz-
enia oraz dodatku z tytuu pracy w godzinach nadliczbowych.
Pismo Zwizku Syndykalistw Polski
Pracownik nie moe sam decydowa o tym, ile czasu spdza w Lepiej znale innych i zorganizowa si, wic dobrym pomys- Kierownicy wyodrbnionych komrek organizacyjnych maj jednak
pracy i za ile pracodawca ma mu zapaci. Praca w godzinach em moe by zaoenie zwizku itp. prawo do wynagrodzenia i dodatku z tytuu pracy w godzinach
nadliczbowych powinna zosta pracownikowi zlecona, tylko to
daje podstaw do wypaty dodatku. Polecenie pracy w godzinach
nadliczbowych moe by wydane na pimie, ustnie, albo nawet w
Czasami sdy uznaj, e pracodawca wadliwie zorganizowa
prac, zmuszajc pracownika do staej pracy ponad normalny
nadliczbowych przypadajcych w niedziel lub wito, jeeli w
zamian za prac w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od
pracy.
Od 121 lat to samo danie:
sposb dorozumiany, ale musi by wyrane i jednoznaczne. wymiar czasu pracy i e pracownik powinien otrzyma wynag-
Wyjtkowo mona zaliczy samowoln prac w godzinach rodzenie za prac w godzinach nadliczbowych. Jeeli masz problem z pracodawc i jeste zatrudniony/a na podstaw-
nadliczbowych, ale jeli pracodawca zosta o tym powiadomiony i ie umowy o prac regulowanej przepisami Kodeksu Pracy, najwa-
wyrazi na to zgod. Zatem czynnoci wykonywane przez pracown- Od 1 stycznia 2004r. czas pracy nie moe przekracza 8 godzin na ciwsz instytucj, do ktrej powiniene si uda jest Pastwowa
ika poza godzinami pracy z wasnej inicjatywy nie stanowi pracy w dob i przecitnie 40 godzin w przecitnie piciodniowym Inspekcja Pracy, ktra posiada swoje Okrgowe Inspektoraty w
godzinach nadliczbowych. tygodniu pracy w przyjtym okresie rozliczeniowym nieprzekr- kadym miecie wojewdzkim, te za z kolei posiadaj swoje
aczajcym 4 miesicy. W niektrych gaziach gospodarki takich oddziay w wikszych miejscowociach regionu.
A wic masz prawo wychodzi z pracy po 8 godzinach. W przypad- jak rolnictwo czy hodowla, a take przy pilnowaniu mienia, osb,
ku, kiedy twoja praca nie jest zakoczona, pracodawca moe mie okres rozliczeniowy moe by przeduony do 6 a nawet 12 Jeeli za wykonujesz prac na podstawie innych form zatrudnienia,

Z
do ciebie pretensje. Wic trzeba wytumaczy, e pracujesz miesicy. Tygodniowy czas pracy nie moe natomiast przekracz- jak umowa o dzieo, czy umowa zlecenie, to zmuszony/a jeste ogromn radoci oddajemy w Wasze rce pierwszy numer politykami ani szefami prawdziwie zadbaj o los pracownikw, a nie narodowego podziau ludzkoci (nasi poprzednicy uywajc przy-
efektywnie, ale jeli pracodawca daje ci wicej, ni ktokolwiek jest a przecitnie 48 godzin w przyjtym okresie rozliczeniowym, korzysta z ochrony, jak daje ci prawo cywilne, a wic dochodzenie "Zapaty" - pisma Zwizku Syndykalistw Polski. swoich liderw. Chcemy zmiany caoci stosunkw spoeczno- miotnika "polskich" okrelali narodowo zrzeszonych w wczesnym
w stanie zrobi w cigu 8 godzin, to musi by gotowy zapaci cznie z godzinami nadliczbowymi. roszcze odbywa si moe przed sdem cywilnym. Inspekcja pracy ekonomicznych, a nie tylko drobnych ustpstw ze strony pastwa i ZSP), lecz jedynie do terenu dziaania wynikajcego z aktualnego
wynagrodzenie za prac w godzinach nadliczbowych. w tym przypadku nie moe skorzysta z uprawnie kontrolnych, W "Zapacie" porusza bdziemy przede wszystkim tematy zwizane z kapitau. podziau administracyjnego wiata.
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, o ile w zakadzie pracy nie jakie przysuguj jej w stosunku do pracodawcw. Chyba e sd dziaalnoci ruchw zwizkowych, prawami pracowniczymi oraz ich Uczestnikami ZSP s zarwno czonkowie rnych zwizkw W numerze wydanym pierwszego maja nie moe oczywicie zabrakn
Wiele zaley teraz od pracodawcy, polityki firmy, czy aktualnej ma korzystniejszych przepisw pacowych, za prac w godzin- uzna, e dugo pracowae u danego pracodawcy bez przerwy i amaniem przez pracodawcw. Nie zamierzamy rwnie stroni od zawodowych, jak rwnie osoby nie nalece do adnego ze artykuu o wicie Pracy. Ponadto piszemy o tym, jakich sposobw
sytuacji. Czasami, wystarczy po prostu zachowa si w sposb ach nadliczbowych, oprcz normalnego wynagrodzenia, moesz udowodni, ze miae stosunek pracy. W takich sytuacji zagadnie ideologicznych. Przewidujemy take wydania specjalne, zwizkw. Wierzymy, e walka o wiat pozbawiony wyzysku oraz szukaj pracodawcy, aby atwiej im byo zastpi wykwalifikowanych
bardziej pewny siebie, aby zapanowa nad sytuacj. Pracodawcy przysuguje dodatek w wysokoci 100% wynagrodzenia - za bdzie ci jednak trudniej i to ty musisz ponosi koszty postpowania. inspirowane konkretnymi wydarzeniami lub wanymi dla ruchu dominacji ma sens. pracownikw umysowych, oraz obniy im pensje; premia uzna-
wiedz, e jeli kto nie walczy w swoim interesie, mona go prac w godzinach nadliczbowych przypadajcych: w nocy lub w anarchistycznego i pracowniczego datami. niowa, czyli jak zabra p pensji pracownikowi, ktry si stawia";
Zwizek Syndykalistw Polski, mimo niemale identycznej nazwy
wykorzysta bardziej, ni innych. Czasami firma ma problem, bo niedziele i wita niebdce dla pracownika dniami pracy Przed sdem pracownik i pracodawca mog stan osobicie, albo ZSP powsta na zjedzie zaoycielskim w dniach 31 marca 1 kwietnia niepenoprawni pracownicy i maksymalny wyzysk firma Impel oraz
nie jest bezporedni kontynuacj Zwizku Syndykalistw Polskich
jest za duo pracy. Moe jest to okres intensywnej pracy, wic po zgodnie z obowizujcym go rozkadem czasu pracy, lub w dniu wyznaczy w tym celu penomocnikw. Moe to by adwokat albo br. w Gliwicach. Naszym celem jest propagowanie idei spoecznego dziaajcego w okresie II wojny wiatowej, ani adnej organizacji planowana prywatyzacja za grosze, widmo zwolnie i niejasna sytuacja
prostu potrzebuje pomocy, ale za to musz paci. Pamitaj, e praca wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za prac w radca prawny, ale take np. przedstawiciel zwizkw zawodowych, anarchizmu, antyautorytaryzmu oraz syndykalizmu w rodowiskach tego okresu. Zwizek Syndykalistw Polski mimo czerpania w szpitalu w Pucku.
w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie konieczno- niedziel lub w wito, zgodnie z obowizujcym go rozkadem jeli pracownik o to poprosi (nawet gdy sam do zwizku nie nalea), pracowniczych. Pragniemy budowa niehierarchiczne, antykapitalist- wzorcw z wczesnych dziaa ruchu anarchistycznego oraz
ci prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony ycia lub zdrowia czasu pracy. Natomiast 50% wynagrodzenia przysuguje za prac czy inny pracownik tego samego pracodawcy. W imieniu pracownika yczne zwizki zawodowe i organizacje propracownicze, ktre bdc syndykalistycznego zachowuje wasny charakter ideowy. Pragniemy Mamy nadzieje, e nasze pismo przypadnie Wam do gustu.
ludzkiego, ochrony mienia lub rodowiska, albo usunicia awarii i w godzinach nadliczbowych przypadajcych w kadym innym moe do sdu wystpi take inspektor Pastwowej Inspekcji Pracy niezalene od pastwa, niezwizane jakimikolwiek ukadami z zwrci uwag, e nazwa naszego zwizku nie odnosi si do
szczeglnych potrzeb pracodawcy. Co znaczy to ostatnie zdanie? dniu ni wyej okrelony. Dodatek przysuguje take za kad (w sprawach o ustalenie stosunku pracy) i to - co ciekawe - nawet bez Redakcja
Czsto jest to temat sporu midzy pracownikami i pracodawcami. godzin pracy nadliczbowej z tytuu przekroczenia przecitnej penomocnictwa tego pracownika.
tygodniowej normy czasu pracy w przyjtym okresie rozlic-
Ale czsto praca w godzinach nadliczbowych jest celow polityk zeniowym, chyba e przekroczenie tej normy nastpio w wyniku
pracy w godzinach nadliczbowych, za ktre pracownikowi Agnieszka Sowiska
wiat w liczbach
Walka o czas 493 miertelnych wypadkw przy pracy zdarzyo
PRZYWASZCZANIE WIEDZY PRACOWNIKW si w Polsce w 2006 roku

W
XIX, a nawet ju w XVIII haruj od witu do nocy, by zarobi
wieku, wielcy myliciele cho troch na chleb.

JAKO FORMA WYZYSKU spoeczni uwaali, e


technologia przemysowa
uwolni czowieka od nieprzyjemnej
Historia pierwszego maja zacza si
w Ameryce, gdzie zwizkowcy
10 - dziesiciokrotnie wzroso poparcie Talibom na
pracy. Skutkiem tego miao powsta owiadczyli, e od 1 maja 1886, 8 skutek obecnoci wojsk NATO (w tym Polski) w
wicej czasu wolnego dla siebie i dla godzinny dzie pracy powinien sta Afganistanie
zajmowania si swoimi zainteresow-

P raca wykwalifikowanych pracownikw zawsze kosztowaa si norm i wezwali ludzi do strajku.


cznego (Call Centre), w ktrych pracownicy przekazuj choroba, czy strajk) moliwe jest przekazanie ich pracy tzw. aniami. Mao kto wyobraa sobie tak Wi e l u p r a c o w n i k w z a c z o
wicej. Zawsze byli oni trudniejsi do zastpienia, bardziej informacje klientom potrzebujcym pomocy technicznej,
wiadomi swoich praw i zawsze lepiej potrafili dba o ich udzielaj im porad dotyczcych kupna produktw, przyjmuj
"ludziom z ulicy" nie posiadajcym adnego przygotowania bez
adnej utraty jakoci cy list pyta, na ktre Call Centre udziela
sytuacj, eby praca miaaby zaspokaj-
a co ponad podstawowe potrzeby
podejmowa rne akcje duo
wczeniej przed t dat. Tylko w
95 procent Polakw wyjedajcych do pracy za
przestrzeganie. Pensje pracownikw s z reguy wyznaczane przez reklamacje i sprzedaj produkty. odpowiedzi i dokadn tre tych odpowiedzi. W wyniku tych spoeczestwa. Chicago, ponad 400 tys. pracown- granic wykonuje prac poniej swoich kwalifikacji
minimalny poziom, ktry pozwala pracownikowi odtworzy swoje dziaa, pracodawcy odzyskuj "elastyczno" siy roboczej, co w ikw zaczo strajkowa. Ten ruch by
siy do pracy i ktry daje pewno pracodawcy, e nastpnego dnia Czasy, kiedy firmy handlowe same prowadziy centrum kontaktu praktyce oznacza moliwo zastpienia dowolnego pracownika w Obecnie przymusowa praca zacza wikszy ni wszystkie inne, ktre
praca znw bdzie wykonana. Nie ma przy tym znaczenia, jak
warto ma wytworzony przez pracownika produkt. Ca warto
telefonicznego do obsugi zgosze zwizanych ze swoimi
produktami dawno miny. Utrzymywanie na etacie pracownik-
kadej chwili, co z kolei umoliwia zmniejszenie kwoty koniecznej
do tego, by zapewni dostpno pracownika wtedy, kiedy jest
zaspokaja sztucznie kreowane
potrzeby, tworzone tylko po to, aby da
miay dotd miejsce w Stanach. 2 mln - liczba bezrobotnych w Polsce bez prawa
dodan zachowuje dla siebie pracodawca. Pracownik otrzymuje w, ktrzy s potrzebni w duej liczbie tylko w czasie promocji potrzebny. komu moliwo zarabiania na ycie. Dnia 3 maja, odby si wiec gdzie do zasiku
tylko tyle ile trzeba, by nastpnego dnia zjawi si w pracy. O ile nie kalkulowao si w wyliczeniach pracodawcw. Obecnie, Nawet jeli wiadczone usugi s zebrao si 6000 osb eby posucha
jego praca bdzie jeszcze potrzebna. usugi telefoniczne s zlecane firmom zewntrznym, ktre System sprawdzony na pracownikach umysowych moe by zbdne, a wytworzone produkty przemwienia anarchisty Augusta

Z punktu widzenia pracodawcw, koncentracja wiedzy w wskiej


zazwyczaj obsuguj jednoczenie wiele rnych klientw.
Model wysoce wyspecjalizowanych pracownikw, ktrzy znaj
zastosowany w innych dziedzinach: np. w rybowstwie. Wedug nikomu niepotrzebne. Sk w tym, e nawet w czasach, w ktrych
moemy zaspokoi wszystkie nasze potrzeby i produkowa wszystko
Spies. Przyszli pracownicy z mieszczcego si obok zakadu
McCormick Harvester. Po jakim czasie amistrajki zaczy wychodz-
2 tony produktw przechodzi przez rce kasjera
dyrektyw Unii Europejskiej, indywidualni rybacy musz przeka- hipermarketu w cigu 6 godzin pracy
grupie wyspecjalizowanych pracownikw jest zjawiskiem odpowiedzi na wszystkie pytania klientw dotyczce okrelone- szybciej, niektrzy pracuj ponad 8 godzin dziennie, a inni nie pracuj i z fabryki. Nastpia maa konfrontacja z nimi, ale od razu pojawili
zywa dokadne informacje o znanych sobie owiskach, aby
negatywnym, gdy nie zapewnia to odpowiedniej "elastycznoci" go produktu, rwnie odchodzi ju w przeszo. Wiedza wcale. Co jest nie tak. si policjanci, ktrzy zabili jednego pracownika, a wielu innych ranili.
zachowa prawo do dalszych pooww. Ta wiedza jest ich podstaw-
siy roboczej. Wiksza poda siy roboczej na rynku oznacza, e przechowywana w gowach tych pracownikw bya zbyt cenna, August Spies, ktry by wiadkiem tego incydentu, poszed do
owym atutem w walce z konkurencj kutrw przemysowych. Z nielicznymi wyjtkami, prawie zawsze gdy kto pracuje ponad 8
mniejsza bdzie minimalna cena, ktr pracodawca bdzie musia redakcji gazety i opublikowa odezw do masowego protestu na placu
zapaci, by pracownik stawi si do pracy. C jednak zrobi, gdy
by pracodawcy zdecydowali si pozosta przy tym modelu.
Strajk pracownikw posiadajcych tak rozleg i unikaln
Gdyby caa ich wiedza znalaza si w systemie informatycznym,
staliby si cakowicie zbdni. Rybacy zdaj sobie z tego spraw i od
godzin dziennie, mamy do czynienia z jak niesprawiedliwoci. Kto Haymarket w nastpny dzie. IDEE I AKCJE
pracuje 12 godzin, bo nie moe y normalnie za swoj pensj.
pracownik rezygnujc z pracy, zabiera ze sob cz wiedzy wiedz powodowa bardzo powane problemy organizacyjne, wielu lat uprawiaj sabota informacyjny: ignoruj przepisy Opr pracowniczy w nowym stuleciu
niezbdnej do prawidowego funkcjonowania firmy? Pracodawcy Wiec odby si spokojne, tylko w ostatniej chwili pojawia si policja i
konieczno przeorganizowania usugi z do marnymi skutkami dotyczce raportw, bd wpisuj nieprawdziwe informacje. Inni tyle pracuj, bo pracodawca nie chce zatrudni kolejnej osoby i woli
znaleli na to sposb. pod wzgldem jakoci i zadowolenia dzwonicych klientw.
grozia ludziom. Ta akcja spowodowaa tragedi. Byo zamieszanie i Warszawa 28-30 kwietnia 2007
wyzyskiwa kogo ma pod rk, a pracownik boi si straci pracy. kto rzuci bomb w policjantw. Nikt nie wie, kto to zrobi. Policja
Moe si okaza, e sabota informacyjny jest jednym z bardziej zacza strzela do tumu. Nie wiadomo, ile osb zostao zabitych.
Brana pracownikw umysowych wyspecjalizowanych w Dlatego te firmy Call Centre postanowiy wykorzystywa tzw. Konferencja pracownicza wsporganizowana
skutecznych rodkw walki z przywaszczaniem wiedzy pracown- Obecnie, praca w nadgodzinach jest jednym z najwikszych problemw
przetwarzaniu informacji wyjtkowo dobrze nadaje si do prb "systemy zarzdzania wiedz", ktre pozwalaj zapisywa w Polsce, tak jak w innych spoeczestwach. Pracodawca zyskuje, o ile przez Zwizek Syndykalistw Polski
ikw przez pracodawcw. W razie strajku, nieudana prba wykor- Po tych wydarzeniach, policja zacza masowe represje. Zrobili naloty
przywaszczania wiedzy pracownikw. Dzieje si tak dlatego, e w wiedz potrzebn do odpowiedzi na pytania klientw. zystania przez pracodawcw nieprawdziwych informacji zapisywa- pracownik nie domaga si zadouczynienia, a nawet jeli musi mu na lokale i mieszkania aktywistw, na gazety i biura. Aresztowali
swojej codziennej pracy pracownik umysowy wykorzystuje Pracownicy Call Centre zostali zmuszeni do zapisywania nych przez pracownikw moe zmusi ich do uznania da paci, czasami jest to tasze ni zatrudnienie jeszcze jednego pracown- trzech mwcw-anarchistw z Haymarket, a ponad to 5 anarchistw, Miejsce: ul. Bema 65, start: 28.04., g. 11.00
systemy informatyczne i za ich pomoc gromadzona jest wiedza, odpowiedzi na udzielane pytania w postaci dostpnej dla strajkujcych. ika. A my tracimy. Czsto tracimy czas, ktry moglibymy spdzi ze ktrzy nawet nie byli w tym miejscu i oskaryli ich
ktra stanowi o wartoci produktu wytwarzanego przez firm. kadego innego pracownika. Dziki temu, gdy wykwalifikowani znajomymi albo z rodzin, tracimy swj czas, czciej chorujemy na o wspudzia w morderstwie funkcjonariusza. W 1887 r. czterech z
Mam na myli zwaszcza firmy takie, jak centra kontaktu telefoni- pracownicy nie bd z jakiegokolwiek powodu dostpni (urlop, skutek stresu albo z powodu przymusowej pracy w czasie kiedy bylimy oskaronych zostao powieszonych mimo tego, e nie mieli oni nic
osabieni. wsplnego z tym gwatownym wydarzeniem. Jeden popeni
Jakub aczek
To zdarza si wielu z nas, jednak nie dziaamy razem, by walczy z
samobjstwo w wizieniu. W 1893 r. pastwo przyznao, e nie byli
oni winni zarzucanych im czynw. Tak tragicznie zakoczya si
1 MAJA
naduyciami ze strony pracodawcy, a tylko takie wsplne dziaanie ma
szans co zmieni dla nas wszystkich.
historia tych, ktrych walczyli o 8 - godzinny dzie pracy. Praca kradnie ci ycie!
Pierwszy maja zosta witem wszystkich pracownikw, aby Demonstracja
ZAPATA - pismo Zwizku Syndykalistw Polski, nr 1(1)/2007 Prosimy o nadsyanie tekstw, grafik, zdj. Masz jakie pytania dotyczce ZSP? Obchodzimy wito pierwszego maja poniewa to jest nasza historia, pamitali, jak ludzie walczyli o ich prawa i eby nie zapomnieli tych,

ZSP
Pisz pod adres: zsp@bzzz.net historia o walk o godne ycie, o 8 godzinny dzie pracy. Od 121 lat trwa ktrych oddali swoje ycie w tej walce.
ta walka, szczeglnie w biednych krajach, gdzie producenci umiecili Start: Warszawa, godz. 12.00, pod PkiN
Redaguje kolektyw
obecnie prace produkcyjne i gdzie za zamknitymi drzwiami fabryk Laura Akai od strony ul. witokrzyskiej
kobiety, dzieci, biedni, chorzy i po prostu zwykli ludzie tacy, jak my
PRYWATYZACJA ALBO MIER?!
A rtyku 68 konstytucji RP jasno stwierdza, e "Kady ma prawo
do ochrony zdrowia" oraz "Obywatelom, niezalenie od ich
sytuacji materialnej, wadze publiczne zapewniaj rwny dostp
zdrowia. Bogusawa Wirkus ze szpitalnej "Solidarnoci" mwi:
"Obawiamy si, e po prywatyzacji placwki, po kilku latach zostanie
ona zlikwidowana, przeksztacona w hotel. Nowy waciciel nie
turyci. Do tego profil wykonywanych zabiegw rwnie moe nieco
rni si od dzisiejszej sytuacji. Firma EMC na swoich stronach
internetowych zachwala profesjonalizm wykonywania zabiegw
IMPEL - PRACA NIC NIE WARTA
do wiadcze opieki zdrowotnej finansowanej ze rodkw publicznych." powikszenia biustu, korekcji nosa, bd liposukcji. Moe si zatem

O
bdzie inwestowa w szpital, tylko ogosi jego upado, pozwalnia statnio odbya si dua manifestacja przeciwko zwizkow Inicjatywa Pracownicza. Rosoowski wygra
Niestety konstytucyjne zapewnienia nijak odnosz si do rzeczywistoci. personel i szpital zamknie okaza, e szpital w gwnym stopniu bdzie suy za miejsce PSL, byy czonek rzdw Z. Messnera, T. Mazowieckiego, W.
Impelowi, firmie, ktra zajmuje si m.in. usugami pierwsz spraw przed sdem pracy. Sd orzek, e powodem
Przytoczony artyku jest czsto nieprzestrzegany, a wrcz amany wypikniania bogatych panienek i playboyw, a zwyky, yjcy z Pawlaka.
outsourcingowymi korzystajc z pracy tymczasowej. zwolnienia bya dziaalno zwizkowa. Zarzd zemci si za to
sprzecznymi ze decyzjami wadz, najczciej na szczeblu lokalnym. eby unikn opisanej powyej sytuacji, niektrzy sugeruj, e do wasnej pracy czowiek, by uzyska pomoc bdzie musia jecha do Sylwester Cacek czonek Rady Nadzorczej Impela, przewodni-
na trzech czonkach OZZ Inicjatywa Pracownicza, pozbawiajc
Ostatnim przykadem tego typu dziaa jest sytuacja dotyczca szpitala w umowy o sprzeday, bd dzierawie, powinna by doczona innego powiatu. W kocu jednak zdarzy si, e kto nie zdy czcego Rady Nadzorczej Dominet Banku SA (wacicielk 50,1
Pucku. dojecha
Firma ta wyzyskuje ludzi. Jest wiele przykadw ludzi zatrudn- ich pracy, bo przed sdem pracy otwarcie mwili o bezprawiu,
specjalna klauzula, w ktrej inwestor zobowie si zachowa proc. akcji banku jest Dorota Cacek, maonka Sylwestra.
ionych przez spk Impel, ktrzy nie dostaj urlopw i s ktrego zarzd dopuszcza si wobec zwizkowcw.
medyczny charakter placwki. To jednak moe nie zaatwi sprawy
Puck to niewielkie miasteczko, pooone ok. 30 km. od Gdyni. W sezonie eby nie byo niczego zmuszani do pracy w czasie choroby. Ci pracownicy maj zwykle
zapewnienia mieszkacom dostpu do odpowiedniej opieki. Jeeli Ale trzeba przyzna, e najciekawsz postaci IMPEL-u jest jeden z
zjedaj tu masy turystw, gwnie eglarzy, ktrzy trenuj i bior jedynym oddziaem bdzie np. oddzia chirurgii plastycznej, to okae Nasuwa si te pytanie, dlaczego likwidowa placwk ochrony wci odnawiane umowy zlecenia nawet jeli na stae pracuj w Taka jest firma IMPEL. Jakie wampiry stoj za t firm?
byych czonkw Rady Nadzorczej, ktry tam pracowa przez ponad
udzia w organizowanych na wodach zatoki regatach. W cigu roku nie si, e pomimo, i jest to zgodnie z klauzul szpital, to bynajmniej nie zdrowia, w ktrej znajduje si najlepszy w kraju oddzia poonictwa. To Impelu. W niektrych zakadach, pracodawca daje pracownikom Zobaczmy:
8 lat. Krzysztof Krystowski jest byym wiceprzewodniczcym Unii
panuje tu bynajmniej atmosfera upienia charakterystyczna dla taki, jaki jest w Pucku niezbdny. wanie pucki szpital im. Franciszka aczka zaj pierwsze miejsce w do podpisania zobowizanie, i zrzekaj si praw pracownicz- Jzef Biegaj wspwaciciel firmy, 108. pozycja na licie
Pracy i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.
opustoszaych kurortw. Miasteczko yje swoim spokojnym yciem, rankingu fundacji "Rodzi po ludzku" w 2006 roku... ych. Pracodawcy twierdz, e podpisane umowy maj charakter Najbogatszych Polakw tygodnika Wprost w 2005 r.
Wywodzi si ze rodowiska FMUP i by w kierownictwie Impela
ktre mieszkacy w wikszoci sobie ceni. Pomimo problemw, istnieje Dezinformacja wrd personelu umw cywilnoprawnych, a nie umw o prac. Grzegorz Dzik wspwaciciel firmy, 93. pozycja na licie
dokadnie wtedy, gdy ochroniarze tej spki rozbijali protest
co na zasadzie harmonii, ktra wszake stana pod znakiem zapytania. Gwnym, a czsto wrcz jedynym rdem informacji, jakie posiada Istnienie szpitala jest rwnie niezwykle wane zwarzywszy na ilo Najbogatszych Polakw, wiceprezydent Konfederacji
robotnikw w Oarowie Mazowieckim. Krystowski w latach 2000-
zwyky pracownik, s plotki. Niektre z nich s zgodne z prawd, inne wypadkw, ktra zdarza si na terenie powiatu podczas sezonu. Ma to Impel dzi jest jednym z najwikszych prywatnych pracoda- Pracodawcw Polskich.
Powiatowy szpital gwny problem starosty zwizek z licznymi incydentami, w ktrych ofiarami s nieostroni
2001 reprezentowa polsk bran usug outsourcingowych na
nie, lecz niektre ewidentnie wiadcz o prbie lobbowania wcw w Polsce, zatrudniajcym blisko 20 tys. osb. W ubiegym
Ju jaki czas temu wrd mieszkacw gruchna wie, e miejscowe wczasowicze kpicy si w morzu, bd sportowcy uprawiajcy sporty midzynarodowych konferencjach w Berlinie i Lizbonie. Nastpnie
(nieudolnego zreszt) za prywatyzacj wrd personelu. Jedna z roku IMPEL mia wzrost o ponad 19,8 proc. w stosunku do Obecnym przewodniczcym Rady Nadzorczej jest prof.
wadze zamierzaj zlikwidowa pucki szpital. Starosta ogosi, e wodne. Do tej pory pacjentw z bezporednim zagroeniem ycia by prezesem zarzdu Acta HR, spki specjalizujcej si w usugach
plotek mwi, e po przejciu szpitala przez prywatnego inwestora nie zyskw rok wczeniej. Firma jest bardzo zyskowna bo nie chc Krzysztof Obj z Midzynarodowego Centrum Zarzdzania
placwka cigle generuje straty i starostwa po prostu na taki "luksus" nie nastpi adne zwolnienia. Wystarczy jednak przyjrze si danym przewoono do szpitala w Pucku i dopiero, gdy ich stan si unormowa outsourcingowych. Podczas wyborw parlamentarnych w 2005 r.
ludziom dobrze paci i nie pozwalaj im na adn samoorgani- Uniwersytetu Warszawskiego, ktry wczeniej by m.in.
sta. Dlatego powiatowi radni przyjli ju projekt uchway, na mocy szpitali prywatyzowanych uprzednio przez spk EMC Instytut trafiali do specjalistycznej kliniki w Wejherowie. Teraz droga Krystowski startowa z pierwszego miejsca we Wrocawiu z list
zacj. przewodniczcym Rady Nadzorczej PZU SA.
ktrej chc sprzeda szpital. W tym samym czasie pucki starosta Artur Medyczny SA, ktra ma przeprowadzi prywatyzacj w Pucku. bezporednio do Wejherowa moe okaza si zbyt duga. komitetu SdPL-UP-Zieloni 2004.
Andrzej Malinowski czonek Rady Nadzorczej Impela,
Jaboski rozkolportowa wrd mieszkacw ulotk pt. "Szpital musi Dobrym przykadem jest placwka w Ozimku: "ze 178 pracownikw W marcu 2006 r. w Kostrzynie nad Odr z firmy Impel-Tom prezydent Konfederacji Pracodawcw Polskich, byy pose z listy
istnie", w ktrej przedstawia prywatyzacj, jako jedyn drog SPZOZ zatrudnienie w nowej firmie znalazo w pocztkowym okresie Sprzeda to grabie wasnoci spoecznej Laura Akai
zwolniono Jacka Rosoowskiego, bo chcia zaoy organizacj PSL, byy czonek rzdw Z. Messnera, T. Mazowieckiego, W.
przetrwania dla miejscowej placwki suby zdrowia. By pozosta 94." ("Prywatny szpital?" 8 stycze 2007/Wirtualny Olkusz). Naley zwrci uwag na fakt, e obecnie to mieszkacy, przynajmniej
czystym od oskare o brak konsultacji, rozesa niedawno do teoretycznie s wacicielami szpitala. O losach placwki decyduj
Pawlaka.
Zwolniono 46% zaogi!
samorzdw i wojewody prob o zaopiniowanie decyzji o prywatyzacji. wadze lokalne, a o skadzie wadz lokalnych wyborcy. Oczywicie
Ewentualne odpowiedzi nie s w aden sposb dla starostwa wice, Miejscowa prasa popiera starost? praktycznie rzecz biorc zwyky czowiek nie ma wpywu na to, co
tote mona ow prob uzna jedynie za wybieg, majcy na celu W "Dzienniku Batyckim" mona przeczyta, e najwiksze poparcie wodarze robi z wasnoci publiczn, ale jest to temat na inny artyku,
usprawiedliwienie podjtej decyzji. dla planw prywatyzacyjnych jest wrd pielgniarek - licz na lepsze ktry byby krytyk demokracji przedstawicielskiej. Trzeba jednak
warunki pracy i wzrost wynagrodze. Skoro tak, to dlaczego pojawiy jasno powiedzie, e szpital pomimo wad systemowych, naley do
Warto doda, e samorzdowcy, podobnie jak reszta spoeczestwa nie
orientuj si w caej sprawie. "My sami nie mamy penej wiedzy na temat
si na manifestacji przeciw sprzeday szpitala? Z rozmw, jakie
przeprowadziem z czci personelu jasno wynika, e wikszo z
spoeczestwa. Dlatego nie powinien trafi w rce prywatnego
inwestora, ale zosta uspoeczniony. W takiej sytuacji pozostawa by
PRACOWNICY NA PRB
niuansw" mwi Kazimierz Czernicki, przewodniczcy Rady Gminy nich jest zdecydowanie przeciw prywatyzacji mwi jedynie o dalej wasnoci wspln, byby jednak efektywnie zarzdzany przez
Puck "Dlatego bdziemy chcieli pozna stanowisko m.in. szpitalnych zmianie sposobu zarzdzania, utworzeniu nowych zasad w sprawie pracownikw, ktrzy znakomicie potrafi okreli, jakie oddziay s
zwizkowcw." Zwizki zawodowe posiadaj informacje, jednak nie
zawsze dziel si nimi z pracownikami. Efekt jest taki, e zwizkowiec w
szpitalu, to "ten, ktry si orientuje, wie o co chodzi", przy czym nie
zawsze jest darzony zaufaniem. W moim przekonaniu wynika to z
hierarchicznej struktury typowego zwizku zawodowego, jak
podejmowania decyzji, czy dany chory nie powinien by
przewieziony do bardziej specjalistycznego orodka. Ci pracownicy,
ktrzy mwi natomiast o potrzebie przeksztace w kierunku
niepublicznego ZOZ-u, sugeruj si najczciej nieprawdziwymi
danymi wynikajcymi z dezinformacji (choby dane dotyczce
potrzebne do zapewnienia ochrony zdrowia w rejonie i jakie kroki
poczyni, by wci podwysza standardy. Kluczowe decyzje dotyczce
szpitala dyskutowano by z mieszkacami, ktrych bd one
bezporednio dotyczy.
I mpel HR Service jest jedn ze spek grupy Impel specjalizu-
j si w "leasingu pracowniczym". Pracownicy przez IMPEL
HR Service s zatrudniani na umowy cywilnoprawne zamiast
na umowy o prac. Wynika z tego szereg konsekwencji dla
pracownikw. Osoby zatrudnione na podstawie umw cywiln-
"Do charakterystycznych cech pracy tymczasowej, mona
zaliczy fakt, i adna umowa nie wie pracownika tymczasowe-
go ze zlecajcym (na rzecz ktrego pracownik w rzeczywistoci
wiadczy prac / usug).
Wzrost efektywnoci pracownikw dziki wykorzystaniu
skutecznych systemw rekrutacyjnych, motywacyjnych i kontrol-
nych."
Www.impel.pl/hr_services_system_th.php
"Solidarno" czy OPZZ. Ludzie nie ufaj centralnie zarzdzanym zwolnie). Natomiast w wyniku prywatyzacji nastpi zmiana stosunkw oprawnych nie s objte Kodeksem pracy, a wic nie przysuguj Korzyci dla Klienta: "Pracownik na prb
organizacjom. wasnociowych ze spoecznych na prywatne. Jej owocem bdzie im prawa, wynikajce ze stosunku pracy. Uelastycznienie poziomu zatrudnienia w zalenoci od potrzeb Usuga Try & Hire to jedyna moliwo sprawdzenia kwalifika-
W trakcie wywiadw moi rozmwcy, proszcy o anonimowo, sytuacja, w ktrej obiekt penicy bardzo wan rol socjaln nie bdzie
krtko- i dugofalowych. Wykorzystanie pracownikw tylko w cji i predyspozycji przyszego Pracownika przed zatrudnieniem go
Przekamania ze strony wadz sugerowali, e "Dziennik Batycki" nie napisze nic wbrew woli kierowa si dobrem czowieka, tylko zyskiem. Nie chc przez to
Zawarcie umowy cywilnoprawnej pozwala pracodawcy w kadej takim wymiarze, w jakim s potrzebni. na stae. Jest to rozwizanie porednie pomidzy prac tymczasow
We wspomnianej wczeniej ulotce "Szpital musi istnie" moemy starosty. Bdzie za to dziaa w ten sposb, by miejscowa ludno powiedzie, e pogorszy si jako wiadczonych usug. Nie. Ale liczy
przeczyta m.in. "Sprzeda czy dzierawa? adne z tych rozwiza nie si bdzie dobro tylko tego, ktry bdzie w stanie zapewni zysk. chwili jej nie przedua i to bez podawania przyczyn. Tacy Odcienie od prac prawno-finansowych wynikajcych z a rekrutacj, pozwalajce okreli umiejtnoci zaadoptowania si
uwierzya, e prywatyzacja jest jedynym wyjciem i naley dokona
pomniejszy zakresu usug bezpatnych". Czyby? By moe z pracownicy nie maj prawa do urlopu, w tym urlopu na danie. zatrudniania pracownikw (skadki ZUS, rozliczenie podatku Pracownika w nowej organizacji. Po minimum dwumiesicznym
wyboru: albo szpital niepubliczny, albo nic.
formalnego punku widzenia tak to wanie wyglda, ale praktycznie Jakie s rokowania na najbliszy czas? dochodowego, wiadczenia socjalne, odprawy, urlopy. okresie zatrudnienia na zasadach pracy czasowej, zyskujecie
moe by zupenie inaczej. Dzi, gdy szpital jest publiczny, pacjentowi Kwestia szpitala dotyczy wszystkich mieszkacw ziemi Na razie trudno powiedzie, jaki bdzie fina caej sprawy. Jedni mwi, Pracownicy zatrudniani na umow cywilnoprawn nie ma Moliwo cakowitej rezygnacji lub wymiany pracownikw Pastwo unikaln moliwo przejcia danej osoby na stae.
nigdy nie odmawia si pomocy. Co prawda podpisuje si kontrakt z NFZ puckiej e losy szpitala s ju przesdzone, bo starosta nie odpuci i pozbdzie moliwoci odwoania si do sdu pracy. Ci pracownicy take nie na yczenie Klienta w bardzo krtkim czasie. Rozwizanie to skutecznie pozwala zmniejszy ryzyko
na okrelon ilo zabiegw, czynnoci itp. jednak, jeeli limity zostan Sprawa szpitala nie dotyczy tylko i wycznie pracownikw, lecz caej si "zbdnego balastu". Inni twierdz, e nie dadz tak atwo pozbawi maj ochrony zwizkowej. Mog nalee do zwizku zawodo- Moliwo wymiany personelu w cigu pierwszych 4 godzin nieodpowiedniego naboru oraz znacznie przyspiesza proces
przekroczone, to personel nie rezygnuje z wykonywania danego zabiegu. ludnoci lokalnej. W przypadku braku placwki cay powiat zostanie si penej ochrony zdrowia, ktra powinna by zapewniona, jeeli wego, ale chronieni s jedynie ci zwizkowcy, ktrzy maj pracy, bez ponoszenia kosztw pracy w czasie tych godzin. adaptacji pracownika na nowym, rzeczywistym stanowisku pracy.
Miejscowa ludno moe zatem zawsze liczy na pomoc na miejscu i le pozbawiony konstytucyjnie gwarantowanego "rwnego dostpu do opaca si podatki. Pod koniec marca pracownicy przeprowadzili umowy o prac. Zachowanie penej obsady stanowisk wraz z moliwoci Argumenty przemawiajce za rekrutacj w systemie Try & Hire :
zawarty kontrakt nie jest przeszkod w udzielaniu pomocy. Co si za wiadcze opieki zdrowotnej". W przypadku prywatyzacji moe pierwszy antyprywatyzacyjny protest, w ktrym wzio udzia 200 osb cigego korzystania z usug personelu czasowego, bez koniecz- Trudnoci z podjciem decyzji o stworzeniu nowego stanowiska.
stanie, jeeli placwk przejmie prywatna firma? Po przekroczeniu doj do tego, e nie bdzie to "opieka zdrowotna finansowana ze pracownikw oraz mieszkacw Pucka. To jednak niewiele na Czytamy na stronie firmy IMPEL jak reklamuje usugi "leasingo- noci zatrudniania na stae. Czas trwania takiej umowy uzalen- Przesunicie w czasie kosztw zwizanych z tworzeniem
limitw aden pacjent nie zostanie przyjty. No chyba, e zapaci, bo to w rodkw publicznych." - pisaem ju wczeniej o sytuacji pitnastotysiczne miasteczko. we": iony jest od potrzeb Klienta. nowego etatu.
kocu zakad niepubliczny. Taka sytuacja bdzie oznaczaa atwy dostp przekroczenia kwot zakontraktowanych z NFZ na konkretne Www.impel.pl/hr_services_leasing_pracowniczy.php Zmiana struktury kosztw zwizanych z zatrudnieniem
do opieki zdrowotnej dla osb posiadajcych wysze dochody. wiadczenie. Wyjdzie na to, e drzwi bd zamknite dla biednego, a Nie mona jednak mwi o zej woli mieszkacw wikszo nie personelu ze staych na zmienne.
Biedniejsi bd zmuszeni dojeda do odlegego szpitala w Wejherowie otwarte dla bogatego, ktrego sta na opacenie jednoosobowego przysza na protest ze wzgldu na brak informacji o caej sytuacji. Ma si Laura Akai
bd Gdyni. pokoju z telewizorem, Internetem, prywatn azienk i nowoczesnym to jednak niedugo zmieni, poniewa powstaje ju serwis regionalny
wyposaeniem. dotyczcy prywatyzacji i jej wpywu na jako opieki medycznej. S
Wtpliwoci w sprawie prywatyzacji plany utworzenia alternatywnych rodkw wymiany informacji
Pojawiaj si te wtpliwoci w sprawie samej prywatyzacji. Trzeba Warto zwrci uwag na fakt, e w sezonie nad morze przyjeda pomidzy pracownikami i mieszkacami gwnym narzdziem bdzie
zaznaczy, e szpital ley w bardzo atrakcyjnym miejscu w wielu zamonych turystw i to oni mog by gwnymi klientami Internet i okolicznociowa prasa. Nastroje ka z optymizmem patrze w
bezporedniej bliskoci starego rynku, a jednoczenie kilkadziesit przyszego waciciela. Kontrakt z NFZ dotyczcy wiadczenia usug przyszo, a ewentualne zjednoczenie w obronie wsplnej wasnoci i
metrw od play. Jest to kuszcy ksek dla wszystkich inwestorw, medycznych (a w zasadzie ich namiastki) lokalnej spoecznoci moe interesw moe by preludium do rozwoju obywatelskiej, zarzdzanej
ktrzy chcieli by zarobi due pienidze, niekoniecznie na ochronie by wic tylko dodatkiem do gwnej yy zota, jak bd stanowi oddolnie spoecznoci lokalnej.
Mikoaj Winiarski

OWIADCZENIE ZSP TERROR PREMII UZNANIOWEJ


NADUYCIA ZE STRONY PRACODAWCW
I DYSKRYMINACJA STRUKTURALNA P o wybuchu w kopalni "Halemba" w mediach przez dugi
czas trwaa dyskusja, co byo przyczyn tragedii. Zawid
czowiek, czy moe maszyna? Gbsza analiza faktw
doprowadza niestety do smutnego stwierdzenia, e ani jedno, ani
drugie. Toczce si ledztwo wykazao, e mierniki stenia
ekonomiczn kontrol nad kadym zatrudnionym. Najprostszym
sposobem terroryzowania za pomoc "uznaniwki" jest jej
odbieranie lub znaczna redukcja w przypadku "niesubordynacji".
By dokadniej pozna arkana sztuki podporzdkowywania sobie
Nierwno przyznawane premie su te wywoywaniu interperso-
nalnej zawici oraz burzeniu solidarnoci pomidzy poszczeglnymi
pracownikami. Czsto bywao tak, e jeden z zatrudnionych pracowa
od poniedziaku do pitku, a drugi jeszcze dodatkowo w soboty. A
ludzi za promocj premii, postanowiem porozmawia z pracown- przy wypacie okazywao si, e premia drugiego jest wysza od

N iedawno Sd Pracy w Warszawie wyda orzeczenie na


niekorzy Katarzyny Graj-Kozowskiej, ktra zostaa
zwolniona z pracy w Hewlett-Packard Polska po tym, jak
poronia. Pani Graj-Kozowska moga zosta zwolniona bez ostrzeen-
ia i bez podania przyczyny, gdy bya zatrudniona na umow na czas
biurze rzeczywistego pracodawcy oraz przyjmuj polecenia od
szefw i managerw rzeczywistego pracodawcy. Przez wiele lat
wykonuj identyczn prac, jak ich koledzy zatrudnieni bezporednio.
Takich pracownikw okrela si jako perma-tempw (stao-
cho rzd zachca pracownikw ze Wschodu do pracy w Polsce, nie
przywizywano dotd wiele wagi do tego problemu. Pracodawcy mog
jedynie podpisywa umowy z obcokrajowcami na czas trwania ich wiz,
czyli zazwyczaj na 1-2 lata. A wic wikszo tych pracownikw bdzie
korzysta z mniejszej ochrony prawnej, gdy pracuje na zasadach
metanu nie dziaay tak, jak powinny, jednak zaoga o wszystkim
wiedziaa. Specjalnie je wietrzono, by praca moga by kontyn-
uowana. Liczy si akord i zysk wacicieli firmy na powierzchni.
ikami pewnej olsztyskiej firmy budowlanej. W krgach lokaln-
ych budowlacw uchodzi ona za miejsce, gdzie oficjalny,
omiogodzinny dzie pracy ma tyle wsplnego z rzeczywistoci,
co wroga Ziemi cywilizacja na Marsie.
pierwszego o 10 z. 2,5 z. to niewiele za ca przepracowan sobot...
Takie sytuacje wywouj zawi i podejrzenia o ukady z kierown-
ictwem. Czasem zdarza si, e dany pracownik dostaje jeszcze
dodatkow gratyfikacj za wskazywanie "leserw", ktrym za
czasowych pracownikw). Nasuwa si jednak pytanie, dlaczego nikt si nie przeciwstawi? "lenistwo" obcina si premie. W taki wanie sposb pienidze
okrelony. Pracownicy, ktrzy znajduj si w tej kategorii nie mog Prawo umoliwia takim pracownikom walk o uznanie ich tymczasowych. Tacy pracownicy mog by zatrudniani wiele razy na Odpowied mona znale w wywiadzie* w ktrym dziennikarz
liczy na tak sam ochron ze strony Kodeksu Pracy, jak stali kolejne umowy, ale wci bd pracownikami tymczasowymi, cho w Na pocztku usyszaem o opisanych ju wczeniej przypadkach, zabrane mniej wydolnemu pracownikowi, trafiaj do kieszeni
statusu osoby zwizanej stosunkiem pracy, ale nie kady o tym wie i rozmawia z zatrudnionym w firmie wiadczcej usugi kopalni
pracownicy. nie kady ma czas i energi na dugie procedury sdowe wymagane, by wietle prawa zawarcie wielu kolejnych umw powinno by jednoz- gdy pracownikowi odebrano premi, czyli poow pensji, za donosiciela.
naczne z ustanowieniem stosunku pracy.
"Halemba". Na pytanie "Zbuntowae si cho raz?" grnik dyskusje (!) z brygadzist. Nie trzeba jednak popada w adne
Dla rzdu od lat gwn metod walki z bezrobociem jest tworzenie to udowodni. Faktycznie tacy pracownicy s na duo gorszej pozycji.
zasad zatrudnienia bardziej korzystnych dla pracodawcw. Do tych Pracownicy boj si wystpowa o swoje prawa gdy s zatrudniani, odpowiedzia: "Mam on i dwoje dzieci na utrzymaniu, wic nie personalne konflikty, by przy wypacie zobaczy jedynie Trudno oszacowa, ilu ludzi pracuje w Polsce w opisany powyej
Jest jasne, e forma zatrudnienia, ktra miaa w zaoeniu by
zasad naley moliwo atwego zwalniania pracownikw wedle a gdy zostaj zwolnieni, niewydolny i nieprzyjazny system sdownictwa sta mnie na to. Gdybym si zbuntowa, zabrali by mi premi, w minimaln krajow, podczas gdy pokorni, wyeksploatowani sposb. Trzeba jednak jasno powiedzie, e lekarstwem na tego typu
ograniczona do faktycznych przypadkw pracy tymczasowej, jest w
widzimisi pracodawcy. Taka polityka nie tylko nie przyczynia si do rzeczywistoci naduywana z powodu chciwoci pracodawcw i zniechca ich do podejmowania dziaa prawnych. Kilka ostatnich moim przypadku poow wypaty." Gwnym powodem kumple otrzymaj np. 1300 na rk. Wystarczy postpowa sytuacj jest wsplne organizowanie si pracownikw celem
wzrostu liczby nowych miejsc pracy, ale wprowadzia inne problemy. niewydolnoci systemu sdowego. Instytucje takie, jak Pastwowa rzdw oznajmiao w swoich kampaniach wyborczych, e stoi po stronie zafaszowywania wynikw metanomierza i pracy w cigym wedle zapisw wczeniej podpisanej umowy o prac, wedle ktrej wywarcia presji na pracodawcy, by "ulotn" premi uznaniow
Jednym z nich jest strukturalna dyskryminacja pracownikw niezat- Inspekcja Pracy w maym stopniu kontroluj naduycia pracodawcw pracownikw i zajmie si warunkami pracy. Zamiast tego, godzono si zagroeniu ycia byy zatem wzgldy ekonomiczne. A dokadniej dzie roboczy trwa 8 godzin. Zaczynajc wic prac o 7, kady wczy w podstawow pensj. W innym przypadku bdziemy mieli
rudnionych na stae umowy o prac przez firm dla ktrej pracuj. w tej dziedzinie. na coraz dalej idce kompromisy w dziedzinie bezpieczestwa zatrud- stosowany przez pracodawcw na szerok skal system wynag- powinien o 15:30 (niewliczona pgodzinna przerwa) mc opuci coraz to nowe ofiary ryzykownej pracy z naraeniem ycia, ktre bay
Przypadki naduy s bardzo powszechne w Polsce. Firmy mae i Tego rodzaju problemy s nieodczne od wszelkich systemw nienia, eby pj na rk partnerom spoecznym pastwa: firmom, radzania opierajcy si o tzw. "premi uznaniow", ktr mona w teren budowy. I kady ma teoretycznie takie prawo, ale przecie si zaprotestowa jedynie z przyczyn ekonomicznych.
due wykorzystuj agencje pracy tymczasowej i mniejsze firmy do zatrudnienia, ktre daj mniejsze prawa niektrym grupom pracow- ktre korzystaj z erozji praw pracowniczych. kadej chwili odebra niepokornemu pracownikowi. warto zosta przysowiow "godzink" duej, eby nie podlec
outsourcingu pracy. Niektre z tych firm s nawet specjalnie tworzone nikw. Okrelenia takie, jak solidarne pastwo i partnerstwo spoeczne 50% ciciu wynagrodzenia. Najgorsze jest to, e owa "godzinka"
po to, by rzeczywisty pracodawca mg unikn kosztw zatrudnienia. Warto te zwrci uwag na to, e prawo tworzy bariery do s pene obudy. Jedyn broni pracownikw jest solidarno, akcja Ten sposb przyznawania wynagrodze jest bardzo korzystny z czsto przeciga si wiosn i latem nawet do 19. adnej pacy za Mikoaj Winiarski
Nagminnie wymaga si od pracownikw, by zaoyli wasne fikcyjne ustanowienia staego stosunku pracy innym kategoriom pracow- bezporednia i autonomiczna organizacja oddolna. punku widzenia pracodawcy. Z jednej strony zatrudnia praco- nadgodziny, w perspektywie jedynie niepewna suma przyznawana
firmy po to, by mogli zosta zatrudnieni. Czsto tacy pracownicy nie nikw, jak obcokrajowcy z krajw nie nalecych do UE, ktrzy nie wnikw za minimaln stawk krajow, czyli odprowadza od nich wedug widzimisi kierownictwa. Jeden faszywy krok i trzeba
maj adnych relacji z firm, ktra ich prawnie zatrudnia. Pracuj w maj staego prawa pobytu. Cho to rosncy segment spoeczestwa i Zwizek Syndykalistw Polski stosunkowo niewielki podatek, z drugiej za posiada potn bdzie tumaczy dziecku, dlaczego dzisiaj obiadu nie bdzie. * - Trybuna Robotnicza, 7 grudnia 2006, "Kady dzie mg by ostatnim