Vous êtes sur la page 1sur 2

Uniwersytet Wrocawski, Instytut Matematyczny

Rachunek prawdopodobiestwa 1B
semestr letni 2016/2017

Lista zada nr 2
Dowiadczenie losowe i aksjomaty prawdopodobiestwa, prawdopodobiestwo geometryczne

Zapozna si z rozdziaem 1 z ksiki [JS] Jakubowski J., Sztencel R. Wstp do teorii prawdopodobiestwa.

1. (5p) ([JS], 1.1 Twierdzenie 5) Udowodni wasnoci prawdopodobiestwa (W1) (W7). Jeli (, F, P) jest
przestrzeni probabilistyczn i A, B, A1 , A2 , . . . , An F, to:
(W1) P() = 0;
(W2) (skoczona addytywno)
Sn jeliPA1 , A2 , . . . , An wykluczaj si wzajemnie, tzn. Ai Aj = dla i 6= j,
n
1 i, j n, to P( i=1 Ai ) = i=1 P(Ai );
(W3) P(A0 ) = 1 P(A);
(W4) jeli A B, to P(B\A) = P(B) P(A);
(W5) jeli A B, to P(A) P(B);
(W6) P(A) 1;
(W7) P(A B) = P(A) + P(B) P(A B).

2. (10p) ([JS], 1.1 Twierdzenie 6)(Wzr wcze i wycze) Dowoln metod udowodni, e

n
! n n
!
[ X X \
n+1
P Ai = P(Ai ) P(Ai Aj ) + . . . + (1) P Ai .
i=1 i=1 1i<jn i=1

3. (5p) ([JS], 1.1 Zadanie 2)(Nierwno Boolea) Udowodni, e

n
! n
[ X
P Ai P(Ai ) .
i=1 i=1

Przenie wynik na przeliczalnie wiele zbiorw.


4. Udowodni, e
n
! n
\ X
P Ai P(Ai ) (n 1) .
i=1 i=1

T 
10
Wskazwka: Skorzysta z poprzedniego zadania. Wykorzysta t nierwno do oszacowania P A
i=1 i w
T 
10
przypadku, gdy P(Ai ) = 0.99 dla i = 1, 2, . . . , 10. Ile wynosi P i=1 Ai w przypadku niezalenych (patrz [JS]
4.2) zdarze A1 , A2 , . . . , An ?
5. (10p) (Nierwno Bonferroniego) Udowodni, e

n
! n
[ X X
P Ai P(Ai ) P(Ai Aj ) .
i=1 i=1 1i<jn

6. Niech A1 , A2 , . . . , An bd niezalenymi zdarzeniami (patrz [JS] 4.2) o jednakowym prawdopodobiestwie pn .


Przy pomocy nierwnoci Boolea oraz nierwnoci Bonferroniego oszacowa (z gry i z dou)
Sn
P( i=1 Ai )
Pn = .
npn

Jak sprawdza si to szacowanie dla pn = 1/n? Jak si sprawdza dla pn < 1/n? Wyznaczy limn Pn w
przypadku, gdy limn npn = 0.
7. ([JS], 1.1 Zadanie 8) Niech A B C = , P(B) = 2P(A), P(C) = 3P(A), P(A B) = P(A C) = P(B C).
Pokaza, e 1/6 P(A) 1/4, przy czym oba ograniczenia s osigalne.

1
8. ([JS], 1.2 Zadanie 1) Rzucamy symetryczn monet do chwili otrzymania ora. Skonstruowa zbir zdarze
elementarnych i wybra odpowiednie prawdopodobiestwo. Jaka jest szansa, e liczba rzutw bdzie parzysta?
podzielna przez 3? podzielna przez m?
9. (10p) ([JS], 2.2 Zadanie 22)(Koincydencje) Na imprezie mikoajkowej wszystkie n prezentw pozbawiono karte-
czek z imieniem adresata i losowo rozdano uczestnikom. Niech pk oznacza prawdopodobiestwo, e dokadnie k
osb dostanie wasny prezent. Obliczy pk oraz limn pk .

10. ([JS], 1.3 Zadanie 1) Z przedziau [0, 1] wybrano losowo punkty x i y. Wyznaczy funkcje:
a) f (a) = P(min(x, 1/2) < a);
b) g(a) = P(max(x, 1/3) < a);
c) h(a) = P(min(x, y) < a);
d) k(a) = P(max(x, y) < a).

11. ([JS], 1.3 Zadanie 2) Na odcinku [0, 1] umieszczono losowo punkty L i M . Obliczy prawdopodobiestwo, e:
a) rodek odcinka LM naley do [0, 1/3];
b) z L jest bliej do M ni do zera.

12. ([JS], 1.3 Zadanie 3) Na odcinku [0, 1] umieszczono losowo punkty A1 , A2 i A3 . Obliczy prawdopodobiestwo,
e A1 A2 A3 .
13. ([JS], 1.3 Zadanie 4) Z przedziau [0, 1] wybrano losowo dwa punkty, ktre podzieliy go na trzy odcinki. Obliczy
prawdopodobiestwo, e z tych odcinkw da si skonstruowa trjkt.
14. (10p) ([JS], 1.3 Zadanie 6) Na nieskoczon szachownic o boku a rzuca si monet o rednicy 2r < a. Znale
prawdopodobiestwo, e
a) moneta znajdzie si cakowicie we wntrzu jednego z pl;
b) moneta przetnie si z co najwyej jednym bokiem szachownicy.
15. (10p) ([JS], 1.3 Zadanie 7)(Iga Buffona) Ig o dugoci l rzucono na podog z desek o szerokoci a l. Znale
prawdopodobiestwo, e iga przetnie krawd deski.
16. ([JS], 1.3 Zadanie 10) Na paszczynie jest nieskoczenie wiele prostych rwnolegych, w odlegociach na prze-
mian 2 i 10. Na paszczyzn rzucono okrg o promieniu 3. Obliczy prawdopodobiestwo, e nie przetnie on
adnej prostej.

17. (5p) ([JS], 1.3 Zadanie 12) Z przedziau [0, 1] wybrano losowo liczb x. Znale prawdopodobiestwo, e jest to
liczba: wymierna, niewymierna, algebraiczna, przestpna.
18. (10p) Z przedziau [1, 1] wybrano losowo punkty a i b. Niech funkcja f : R R bdzie zadana wzorem
f (x) = (a + 1)x2 + 2b x + 1 .

Obliczy prawdopodobiestwo, e
a) f (x) > a dla kadego x R;
b) suma rozwiza rwnania f (x) = 0 jest dodatnia.

19 lutego 2017 Kamil Tabi