Vous êtes sur la page 1sur 172

Repetytorium

GIMNAZJUM
klasy 1-3

WYDAWNICTWO
SZKOLNE
PWN

P I L N E : s u k c e s na s p r a w d z i a n a c h , k l a s ó w k a c h i e g z a m i n i e g i m n a z j a l n y m

0 0

Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej

A man is as personal pronouns I. Znajomość środków językowych.
old as he feels demonstrative pronouns 1.1. Człowiek. Dane personalne, zainteresowania.
interrogative pronouns II. Rozumienie wypowiedzi.
personal details 2.3. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
asking about personal details IV. Reagowanie na wypowiedzi.
e-mail address 6.1. Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie.
countries and states 6.3. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.
languages and nationalities III. Tworzenie wypowiedzi.
hobbies 7.2. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.
Clothes do not Present Simple: to be 1. Znajomość środków językowych. 16
make the man comparative and superlative of 1.1. Człowiek. Wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania.
O adjectives
vague language II. Rozumienie wypowiedzi.
popular responses 2.2. Uczeń znajduje w tekście określone informacje, rozróżnia formalny
general appearance i nieformalny styl wypowiedzi.
clothes and accessories 1!!. Tworzenie wypowiedzi.■
character and personality 5.1. Uczeń opisuje ludzi.¡ 0
feelings and emotions 5.5. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, p o g lą d y iu cz u c ia!M
5.9. Uczeń stosuje formalny i nieformalny styl w zależności od s y t u a c ji.!

A house is not Present Simple I. Znajomość środków językowych. 20
a home can, have got 1.2. Dom. Opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia.
adverbs of frequency IV. Reagowanie na wypowiedzi.
types of homes 5.2. Uczeń opisuje wydarzenia życia codziennego.
parts of a house III. Tworzenie wypowiedzi.
furniture and household 7.6. Uczeń wyraża intencje i preferencje.
equipment 8.3. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowane
describing a house/flat w języku polskim.
housework
talking about accomodation
Good fences there is/are 1. Znajomość środków językowych. 24
make good the order of adjectives I.2. Dom. Miejsce zamieszkania.
Q neighbours nouns - plural II. Rozumienie wypowiedzi.
in, on, at 2.4. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.
false friends |3. Uczeń rozumie proste artykuły p r a s o w e .»
make and do III. Tworzenie wypowiedzi.
places in a town 5.1. Uczeń opisuje miejsca.
location 11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym.
prepositions of place
Practise ma­ Present Continuous LZnajomość środków językowych. 28
kes perfect non-continuous verbs 1.3. Szkoła. Życie szkoły.
1 ^ J
imperative II. Rozumienie wypowiedzi.
telling the time 2.1. Uczeń reaguje na polecenia.
formal and informal English 3.3. Uczeń określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi.
spelling 12.6. Uczeń rozróżnia formalny i nieformalny styl w y p o w i e d z i . „
types of schools [6.2. Uczeń rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę.
places, people and things at IV. Reagowanie na wypowiedzi.
school 6.2. Uczeń stosuje formy grzecznościowe.
studying, marks, exams 6.3. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.
school life
classroom language

język angielski | repetytorium

oo
Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej

Learn to walk Present Simple and Present 1. Znajomość środków językowych. 32
before you run Continuous 1.3. Szkoła. Przedmioty szkolne.
O both, either, neither IV. Reagowanie na wypowiedzi.
compound nouns 6.4. Uczeń prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia.
word formation 11. Rozumienie wypowiedzi.
on the phone 12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne.
text messaging ■3.2. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu.■
agreement and disagreement 13.4. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.B
school subjects 16.6. Uczeń proponuje. przvimuie i odrzuca propozvcie i sueestie.B
using a telephone
Business talking about future 1. Znajomość środków językowych. 36
before (Present Simple, Present 1.4. Praca. Popularne zawody i związane z nimi czynności.
pleasure Continuous, be going tö) II. Rozumienie wypowiedzi.
jobs 2.4. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.
talking about work 2.5. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.
activities connected to work III. Tworzenie wypowiedzi.
5.6. Uczeń opisuje intencje i plany na przyszłość.
If a job is Future Simple 1. Znajomość środków językowych. 40
worth doing, przyimki określające kierunek 1.4. Praca. Miejsce pracy.
O it is worth i odległość II. Rozumienie wypowiedzi.
doing well using capital letters 2.5. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.
expressing dreams and wishes 3.1. Uczeń określa główną myśl tekstu.
describing plans for the future 3.2. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
3.3. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.
Illl. Tworzenie wypowiedzi.^
|5.7. Uczeń opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość.B
No man is an forma dzierżawcza 1. Znajomość środków językowych. 44
island possessive adjectives and 1.5. Życie rodzinne i towarzyskie. Członkowie rodziny,
pronouns okresy życia, święta i uroczystości.
Past Simple: to be II. Rozumienie wypowiedzi.
congratulating 2.2. Uczeń określa główną myśl tekstu.
3.2. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
3.3. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.
3.4. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
6.2. Uczeń stosuje formy grzecznościowe.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
8.1. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych.
. Tworzenie wypowiedzi.
5.6. Uczeń wyraża swoje emocje.
If you want Past Simple I. Znajomość środków językowych. 48

0 a friend, be
a friend
regular and irregular verbs 1.5. Życie rodzinne i towarzyskie. Czynności życia codziennego, formy
spędzania czasu wolnego,
II. Rozumienie wypowiedzi.
2.3. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
2.5. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.
3.1. Uczeń znajduje w tekście określone informacje; relacjonuje
wydarzenia z przeszłości, opisuje doświadczenia swoje i innych osób.
III. Tworzenie wypowiedzi.
5.3. Uczeń przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
8.1. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych.
One man's countable and uncountable I. Znajomość środków językowych.
meat is nouns 1.6. Żywienie. Artykuły spożywcze.
O another man's some/any/no III. Tworzenie wypowiedzi.
poison much/many/a lot of 4.4. Uczeń opisuje swoje upodobania.
make uncountable countable 6.3. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.
food and drink 7. Uczeń pisze krótki list prywatny/wiadomość.
tasty and healthy V. Przetwarzanie wypowiedzi.
at the table 8.1. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowane
w języku polskim i materiałach wizualnych.

język angielski | repetytorium

not Perfect 1. Posiłki ilffifffrflEBnSWM © too/enough II. Rozumienie wypowiedzi. Rozumienie wypowiedzi.8. purpose/reason iiiiiU i. stationery. A customer is modals 1. accomodation IV.4. Reagowanie na wypowiedzi. Rozumienie wypowiedzi. activities. Rozumienie wypowiedzi. 2. Znajomość środków językowych.5. Uczeń prosi o pozwolenie. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowane 1 booking/buying a ticket directions język angielski | repetytorium 5 . Tworzenie wypowiedzi.u m i. suggestions preparing food in a restaurant If you buy cardinal numbers I. 64 always right conjunctions: and. §3| © All roads lead Present Perfect I.7. preferencje i życzenia innych.5. IV. Reagowanie na wypowiedzi.K travelling 8.5.H information office V. Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń wyraża podziękowania. Reagowanie na wypowiedzi. Zakupy i usługi. intencje. invitations. Informacja © a destination prepositions of manner and turvstvczna. Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. Znajomość środków językowych.M ij.5.3. but II. no one 6.6. 72 a journey. sprzedawanie Q pay dearly prepositions you. Uczeń prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życiaH j codziennego. cosmetics and household arti­ 2. describing places 6. V.5. 6. Uczeń określa główną myśl tekstu. II. one. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy. zgodę lub odmowę. Uczeń określa główną myśl tekstu.4. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu. Orientacja w terenie. Podróżowanie i turystyka.1. Środki transportu.2. Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia. 56 A first served a little/little 1.3. III. 6.1. Znajomość środków językowych. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. a few/few 1. cles. Uczeń prosi o pozwolenie. 13.3. * shopping . DIY tools 2. gardening and 2.8. uczucia. Uczeń opisuje ludzi. oo Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej First come. jewellery. ISP1HW types of holidays II. miejsca i czynności. indefinite pronouns no/none/ 6. 6. places. 5. Uczeń opisuje doświadczenia swoje i innych osób. Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia.1. 6. przedmioty. 6.ir y . attractions III.4. 6. complaining 3. British and American English 3. 60 cheaply. holiday equipment Success is Past Simple and Present 1.4. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych.8.how to read prices? I.8. proposals.clothes.2. Zwiedzanie. preferencje i życzenia. Znajomość środków językowych. 8. B8 to Rome booking a room I. pyta o opinie. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Żywienie. pyta o opinie i życzenia innych. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. towary. Uczeń posiada świadomość językową. Podróżowanie i turystyka.s i at a travel agency and a tourist 5. you money .5. 16. udziela i odmawia pozwolenia. Tworzenie wypowiedzi. plane and airport 5. ones i kupowanie. so. Uczeń wyraża swoje opinie. Znajomość środków językowych.5. udziela i odmawia pozwolenia. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. in a shop 2. Uczeń prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach writing a postcard życia codziennego.7. IV. O or. Rodzaje sklepów. Lokale gastronomiczne. because.

Sport.■ expressing gratitude. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego. Uczeń wyraża swoje opinie i uczucia. miejsca i czynności. Popularne dyscypliny sportu. Tworzenie wypowiedzi.5. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.3. Przetwarzanie wypowiedzi.4. © quitters never comparing II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości.1. expressing other people’s III. przedmioty. Tworzenie wypowiedzi. V.2.2. III.3. zjawiska i czynności. Dyscypliny sportu. 76 mightier than art. win sport places 2. Znajomość środków językowych. 6. Rozumienie wypowiedzi. culture in general II. theatre. Uczeń wyraża swoje opinie. imprezy sportowe. Tworzenie wypowiedzi.5. Uczeń reaguje na polecenia. 6. 6. sport wyczynowy.10.10. Kultura. Uczeń wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby.3. Dziedziny kultury. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 5. A little Past Continuous and Past 1. zjawiska i czynności. 5. 7.3. 84 steady wins telling the date I.5. Uczeń prosi o radę i udziela rady. O the race przyimki przy określeniach II. Uczeń opisuje ludzi.1. opinion 5. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych. 6. miejsca. literature. czasu 2. 8. asking for opinion 2.1. miejsca. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Przetwarzanie wypowiedzi.7. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.2. Reagowanie na wypowiedzi. thing requests 2. IV. V. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu. quit. Uczeń przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości.6. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Reagowanie na wypowiedzi. doing sports 2.9. requests 3. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. intencje. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami ul. przedmioty.1. O o 1 Numer Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej Strona tygodnia The pen is Past Continuous 1. preferencje i życzenia innych.8. Uczeń stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.5.■ 8. Uczeń opisuje swoje upodobania. Uczeń stosuje formy grzecznościowe.___________ 3. uczucia. Uczestnictwo w kulturze. J pyta o opinie.3. O the sword film. język angielski | repetytorium | | . Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 2. pyta 0 opinie i życzenia innych. 5. |5. IV. Znajomość środków językowych. I. Sport.3. 8. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.■ 'thank you' III. giving opinion 2.■ B5.3. Uczeń opisuje ludzi.9.10. Rozumienie wypowiedzi. and stopniowanie przysłówków I. Winners never adverbs I. music. 6. 5. przedmioty.9. 6.1. 80 learning is Simple I. Tworzenie wypowiedzi.5. 3. Kultura. sprzeciwia się. V. Uczeń przedstawia opinie innych osob.2. 2. 5.1. preferencje i życzenia. 5. przedmioty.6. Rozumienie wypowiedzi. accepting and denying 3. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. IV. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy.1. 5. Uczeń opisuje ludzi.4.1. miejsca i czynności. a dangerous zdania z dwoma dopełnieniami II. sprzęt sportowy. Znajomość środków językowych. Uczeń określa główną myśl tekstu. saying 13. 5. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowanej w języku polskimiKhL Slow and ordinal numbers I. Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia.4. Znajomość środków językowych. Przetwarzanie wypowiedzi.3. 5. Uczeń opisuje ludzi. zgadza się. Uczeń określa główną myśl tekstu.

Pogoda. Uczeń opisuje ludzi. Znajomość środków językowych. Uczeń wyraża swoje opinie i uczucia. Reagowanie na wypowiedzi. 96 may have must/mustn’t 1. Rozumienie wypowiedzi.1.r Numer . V. language of mathematics® |3.|■ healthy lifestyle 5.5. mapach.8. ■V. Korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych. Uczeń określa intencje autora/nadawcy tekstu. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne i strategie kompensacyjne w przypadku. when you don’t know the 3. Znajomość środków językowych. 8. Reagowanie na wypowiedzi. reflexive pronouns ■6. przedmioty.11. udziela rady. Bitter pills should/shouldn’t 1. |obsługa podstawowych urządzeń technicznych.11. V. word. Uczeń opisuje zjawiska 1IV.12. Zagrożenie i ochrona O its spots adjectives ending with -ed środowiska naturalnego. wynalazkil^B technology indirect questions II.4. 3. Uczeń określa główną myśl tekstu. ■ III.1.. have to 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne. miejsca i czynności. i technika.8. astronomy® 5.6. 8. Znajomość środków językowych.® ¡8. Leczenie. Uczeń opisuje ludzi. 1. Rozumienie wypowiedzi.1. samopoczucie. proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrażeń i zdań. parts and organs of the body 6. equipment II.1. Uczeń znajduje w tekście określenie informacje. Uczeń uzyskuje i przekazuje informacjeiwyjaśnie^ at the doctor’s medical care and examination Necessity is direct and indirect speech I. giving instructions and using 2. Zdrowie. Uczeń tworzy bardzo krótkie. Znajomość środków językowych. 108 cannot change gerund and infinitive 1. 5. 104 K ł of today is the what j y l NaukalireaiTOllEliodkrvcia naukowe.® each other |6. Uczeń przeprasza i pr. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie. P iz d s z t. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami features tekstu. months and seasons 6.5. nature and geographical 3. Przetwarzanie wypowiedzi. symbolach. of tomorrow relative clauses 2. choroby. save the environment 5. język angielski | repetytorium 7 . Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej I tygodnia Prevention is 0. technologie informacyjno-komunikacyjne. which. Higieniczny tryb życia. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym. 12. the weather IV. gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Uczeń prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie. miejsca i czynności.. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.zyjmuje przeprosiny. wykresach. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych.1. Tworzenie wypowiedzi. Tworzenie wypowiedzi. III.12. Uczeń prosi o radę. Objawy chorób. Znajomość środków językowych. filmach.1. 92 £ !k better than apologizing 1. W blessed effects need/needn’t II. Uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem. 11. sprzeciwia się.13.1. Rozumienie wypowiedzi. Zdrowie. or -ing II. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych! The science relative pronouns who. krajobraz.2. Uczeń przetwbrza tekst ustnielubpisemni^ A leopard articles I. Rozumienie wypowiedzi.10.3. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnieJ 8. przedmioty. 3. Uczeń zgadza się. B audiowizualnych (np. biology. II conditionals I. Przekształcanie wypowiedzi. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach| wizualnych (np. 100 © the mother of invention basic technological equipment household appliances other machines and parts of 1. 9. Tworzenie wypowiedzi.2.3. physics. 5. piktogramach).. Świat przyrody.5. [6. health problems III.ik jiu e w y p o w i e d z i 8. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. various equipment 3. ® chemistry.

3. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Uczeń posiada świadomość językową. 13. Znajomość środków językowych. z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz asking about meaning tematyki integracji europejskiej. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.14. 116 feather flock relative clauses in Past Perfect 1.14. Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej One swallow passive voice 1. politics 6. Przekształcanie wypowiedzi. 3. |V.3. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Zycie społeczne. Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o best asking for repeat o kraju ojczystym. Przestępczość.1. Znajomość środków językowych. A penny prepositions after some verbs I.6.5. Znajomość środków językowych.4.1. Uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem. together compound adjectives III. Tworzenie wypowiedzi.2. Świat przyrody. Odpowiedzi do zadań 133 Arkusze egzaminacyjne 145 WORD BANK 153 język angielski | repetytorium . 12. gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu. 124 home’s the relative clauses I. 112 §71 doesn’t make notices and signs 1. Rozumienie wypowiedzi.8.H patterns and shapes ¡5. Rozumienie wypowiedzi. 9. Znajomość środków językowych. Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz 0 a world językowego o kraju ojczystym.3. plants 'III. Tworzenie wypowiedzi. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu. Znajomość środków językowych. Uczeń prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne i strategie kompensacyjne w przypadku.15. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowane H j - 1 flfl It takes all informacje o krajach 1. social issues IV. 128 sorts to make angielskiego obszaru I. in the office money state matters East or West. abbreviations at the police station 5. Uczeń opisuje zjawiska^® natural disasters natural phenomena Q Birds of Past Perfect I.® ■8. II. Uzależnienia. sorry. Mm a summer wild animals II. Rośliny i zwierzęta. II. crime. Uczeń rozumie napisy informacyjne. gained collocations 7. 2.15. so. Zycie społeczne. law and order 5. Uczeń opisuje miejsca i czynności. IV. Reagowanie na wypowiedzi. 6. Konflikty i problemy społeczne. what 1.® 0 a penny the phonetic alphabet III. such. pets 3.2. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń pyta o opinie i życzenia innych. 120 saved is and adjectives 11. I don’t understand II. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu.13. co powiedział rozmówca.

4. znajomość środków językowych znajomość środków językowych 5. jak i tekstami autentyczny­ rozumienie ze słuchu rozumienie ze słuchu mi oraz adaptowanymi. ile elementów polecenia uczeń zrealizował i ile Ta część egzaminu sprawdza umiejętność rozumienia tekstów rozwinął. Ocenie podlega. danie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych).) Typy zadań: wybór wielokrotny. autentycznych i adaptowanych.) powiedzi/arkusz będzie uwzględniony w nagraniu. ze zdjęciami) i przeniesienia odpowiedzi na kartę od­ 3. uwagę błędów ortograficznych. Ocenie podlega liczba błędów gramatycznych. Czas konieczny do zapoznania się ze szczegółami pole­ zdaniami. wiedziach uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod Typy zadań: wybór wielokrotny. jedynie w przypadku wy­ pisemna 25% punktów powiedzi pisemnych obowiązują odrębne. z luką. cenia (np. błędna odpowiedź lub za­ znajomość 3/4 zadania nie ma znaczenie większej liczby odpowiedzi. Każde nagranie zostanie odtworzone dwu­ wiązania leksykalne i gramatyczne w obrębie zdań i między krotnie. Teksty (oparte na źródłach 2. wiadomość. rozumienie tekstów pisanych rozumienie tekstów pisanych Typy zadań: wybór wielokrotny i dobieranie. zowanie zdań. uczniów). Na poziomie Ocenie podlega bogactwo słownictwa i konstrukcji zdaniowych. tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy. Treść (0-4 p. mówionych na podstawie nagrań. Rozumienie ze słuchu.podstawowym (trwa 60 minut. 12 minut 30% punktów 25% punktów do każdej z nich. Zadania z tego obszaru mogą poziom podstawowy poziom rozszerzony być związane zarówno z nagraniami. ocenia się na 0 punktów. wyrażania oraz uzasadniania opinii i uczuć itp. niż wskazano w polece­ funkcji 25% punktów niu. dobieranie. D ra g i G im n a z ja listo ! 3. Znajomość funkcji językowych (tylko poziom podstawowy). podział na akapity oraz po­ użytkowników języka. z luką. leksykalnych i ortograficznych zakłócających komunikację (prowadzących do 2. Polecenia do za­ rozumienie 3/4 zadania 2/3 zadania dań pisemnych składają się z trzech części i należy się odnieść ze słuchu ok. S tru k tu ra eg za m in u z ję z y k a a n g ie ls k ie g o 4. 1. Zadania będą oparte na pojedynczych zdaniach . Wypowiedź pisemna (tylko poziom rozszerzony). dobieranie).rozszerzonym (trwa 60 minut. językowych zadania zamknięte wypowiedź nie ma 1/2 zadania Zadania otwarte ocenia się tak samo. znajomość funkcji językowych wypowiedź pisemna Ta część egzaminu sprawdza umiejętność pisania prostych teks­ tów.) autentycznych i adaptowanych) będą czytane przez rodzimych Ocenie podlega struktura tekstu. nieporozumień). Znajomość środków językowych. bardzo szczegółowe zadania otwarte kryteria. którzy nie uczyli się angielskiego przed gimnazjum. Przy ocenie przyznaje się tylko pełne punkty. Brak odpowiedzi. Tekst powinien zawierać 50-100 słów. parafra­ a chcieliby sprawdzić swoją wiedzę na poziorpie rozszerzonym. Typy zadań na poziomie podstawowym: zadania zamknięte (wy­ . Spójność i logika wypowiedzi (0-2 p. Rozumienie tekstów pisanych. a ściśle mówiąc poprawnego językowo „znalezienia się” jest przeprowadzany na dwóch poziomach: w danej sytuacji. Najczęściej sąto: e-mail. obowiązkowy dla uczniów. zadania zamknięte zadania zamknięte K ry te ria o ce n ia n ia zadań e g zam inacyjnych rozumienie 3/4 zadania 3/4 zadania tekstów 30% punktów 25% punktów pisanych zadania zamknięte zadania zamknięte Zadania zamknięte zapewniają obiektywizm punktowania i są oceniane według jednolitych kryteriów. któ­ bór wielokrotny. zdjęć lub elementów graficznych.) 1. Liczba punktów za całe znajomość 2/3 zadania 2/3 zadania zadanie zależy od liczby podpunktów w zadaniu-za każdy pod­ środków 15% punktów 25% punktów językowych zadania zamknięte zadania otwarte punkt przyznawany jest jeden punkt. obowiązkowy dla wszystkich lub krótkich tekstach. Poprawność środków językowych (0-2 p. rzy kontynuują naukę angielskiego ze szkoły podstawowej). prawda/fałsz. 10 minut ok. podstawowym odpowiedzi do wyboru często będą miały formę umiejętność budowania wypowiedzi. Typy zadań na poziomie rozszerzonym: zadania otwarte (uzupeł­ Uczniowie. pocztówka oraz krótki część egzaminu poziom podstawowy poziom rozszerzony list prywatny z elementami opisu. Ta część egzaminu sprawdza zasób słownictwa i znajomość gra­ Przed Tobą egzamin gimnazjalny z języka angielskiego. dobieranie. Ta część egzaminu sprawdza umiejętność czytania ze zrozumie­ Uwaga! Przy ocenie poprawności środków językowych w wypo­ niem tekstów autentycznych i adaptowanych. Egzamin matyki. ukła­ będą mieli taką możliwość. prawda/fałsz. zaproszenia. Ta część egzaminu sprawdza umiejętność reagowania na wypo­ wiedzi oraz świadomość językową. relacjonowania. Zakres środków językowych (0-2 p. nianie luk podanymi wyrazami w odpowiedniej formie. język angielski | repetytorium .

aż do kwietnio­ rzonego. układaj z nich zdania. ► Poznane słówka regularnie powtarzaj. które należy znać także na poziomie pod­ stawowym.są w nim naukę słówek łatwiejszą. grupy tematyczne. Podział tematów na po­ schematy lub rysunki. (w czym pomogą zamieszczone pod nimi wskazówki egzamina­ cyjne). jak uczynić cza to jednak. powtórzeniowe. Pomaga! nie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zagadnień grama­ tycznych i zasobu słownictwa.są oznaczone innym kolorem. na które często patrzysz np. Jeśli jednak ostatni rok nauki w gimnazjum już zujące także na poziomie podstawowym. Podstawa programowa czono czerwonym kolorem czcionki). aby iść rytmem tygodniowym . zawierająca porcję wiedzy po­ nut dziennie. Te ćwiczenia nie są przypisane do Jeśli czytasz te słowa w sierpniu lub wrześniu.nawet jeżeli bazują na materiale z poziomu rozsze­ jącą ilość czasu. dla poziomu podstawowego nie zawiera działu Życie społeczne. Zadania ► „Oporne” wyrazy zapisuj pojedynczo na małych karteczkach do każdego tygodnia zajmują dwie strony. które mogą nie­ dowie komputera. np. Na nowym egzaminie gimnazjalnym słownictwo odgrywa bar­ jeśli więc zdajesz egzamin na poziomie podstawowym. nie mu­ dzo ważną rolę. rób wyrażenia i zwroty (useful expressions). Zadania z poziomu rozszerzonego . Poniżej kilka rad. Na pierwszej stronie i umieszczaj w miejscach. dostosuj materiał do czasu. patrz więc na słówka jak najczęściej! Po materiale teoretycznym następuje część zadaniowa. Pozostałe 14 działów obowiązuje wszystkich uczniów. które umożliwią egzaminu. że możesz ten dział całkiem pominąć . w cztery tygodnie powtarzaj materiał z 5-6 roz­ oswojenie się ze specyficzną formą zadań sprawdzanych na eg­ działów. struktury ję­ ► W celu łatwiejszego zapamiętania zestawiaj słówka w pary zykowe (language). Poświęć na to kilka mi­ Najpierw jest część teoretyczna.zgrupowane na koń­ Życzymy sukcesów!!! cu . również zagadnienia. kilka razy dziennie. zatem nie można zaniedbać jego powtarzania sisz uczyć się ujętych w tym dziale słówek i zwrotów. ► Dziel naukę na małe porcje i najlepiej ucz się codziennie choć Każdy dział podstawy rozpisany jest na dwa tygodnie (weeks) kilku wyrazów. A na koniec koniecznie przetestuj swoją wiedzę. wraz ze znaczeniem. scenki sytuacyjne (situations) oraz przydatne przeciwieństw. jaki pozostał do czona jest na zadania typowo egzaminacyjne. masz wystarcza­ poziomów . dzieloną na bloki tematyczne: gramatykę (grammar). ale ułatwią powtórze­ je na głos. Druga strona przezna­ dawno się zaczął. wyko­ zaminie gimnazjalnym oraz poznanie technik ich rozwiązywania rzystując dołączone do książki arkusze egzaminacyjne. Autorki i Wydawnictwo język angielski | repetytorium .Jak ko rz ys ta ć z te g o re p e ty to riu m ? Przed wykonaniem zadań warto powtórzyć wykorzystywany w nich zestaw słownictwa zebrany w banku słówek (word bank) Repetytorium składa się z 15 działów zgodnych z podstawą pro­ na końcu książki (słownictwo dla poziomu rozszerzonego ozna­ gramową dla poziomu rozszerzonego. Większość z nas jest wzrokowcami - ziomy podstawowy i rozszerzony jest zaznaczony w spisie treści. lodówce czy ramie lustra. Staraj się przeczytać co odbiegać od zadań egzaminacyjnych. Wszystkie tygodnie mają taką samą budowę. Nie ozna­ oraz uczenia się nowych słówek. przeważnie sprawdzają umiejętności językowe obowią­ wego egzaminu. na obu­ znajdują się ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.

.

1. we my us nas. nią it ono it tego. zjawisko. „ty” . co osoby gra­ matyczne. poj. It was difficult to learn all those words. It's Tuesday.Kto tarn? -M e! . tobą niach bliskich w czasie. He’ll stay therefor three weeks. wami. im. Ich forma zależy od funkcji w zda­ Zaimki wskazujące wskazują na konkretną rzecz. go. nami.zaimki osobowe Demonstrative pronouns and determiners . This is a cor. czy zastępują podmiot. . that is an These are boys. .Myślę. Zaimka it często używamy w zdaniach z podmiotem domyślnym (kiedy w zdaniu „nie ma’’ podmiotu). Those were my apples. gdzie po polsku mówimy „ja". nich Paul's gone to France. mną 1. tym 1. It's raining.Kto wybił to okno? . It can be very cold in October.zaimki i określniki wskazujące______________ Zaimki osobowe zastępują w zdaniu nie tyle osoby.Czy ktoś ma ochotę na jeszcze piece o f cake? jeden kawałek ciasta? -U s! -M y! That was a snowman. These are my apples. T łum a cze n ia a użycie z a im k ó w W codziennym angielskim często używa się dopełnieniowych za­ This is a snowman. Susan and John met in April. they oni them ich. THIS THAT Osoba Zaimki Zaimki zastępujące ■1. 1 zastępujące podmiot ja me dopełnienie mnie. tobie. A M AN IS AS OLD AS HE FEELS ORAMMAR Personal pronouns . niego. zastosowanie THESE ► o rzeczach znajdujących się blisko THOSE ► o rzeczach znajdujących się ► o rzeczach i zdarze­ daleko 2. hooligans. Where can it be? old banger. mn. „ciebie” .1think it was him. he on him jego. mi. przeszłych she ona her ją. język angielski | repetytorium . osobę lub niu (tego. you wy you was. ► o rzeczach i zdarze­ 3.Ja! .Who broke this window? . je.Does anybody want another . to. you ty you ciebie. go. a nie „mnie". wam 3. Where are my glasses? I can't find them. że to on. Tell Adam I will miss him. poj. czyli rzeczowniki. nim współczesnych niach odległych w cza­ sie. imków w takich wypowiedziach. .Who’s there? . those are I’m looking for my book. nimi. They got married in December. 1. cię. czy dopełnienie). nam 2. 1. mn.

Yes. talking to? sylvia_kaminska@vmaH.It was quite easy. . Is this Martin? ► why .dlaczego ► how -jak ► which .kto Hello.pytania o dane osobowe How old are you? Ile masz lat? What are you interested in? Czym się interesujesz? What are your interests? Jakie są twoje zainteresowania? What’s your address/job/height/weight/name/surname/ Jaki jest twój adres/zawód/wzrost/waga/imię/nazwisko/ nationality/marital status? narodowość/stan cywilny? When were you born? Kiedy się urodziłeś? Where are you from? Skąd jesteś? Where do you come from? Skąd pochodzisz? Where do you live? Gdzie mieszkasz? język angielski | repetytorium 13 . popularne imię). -W here do you live? .do rozmówcy.Był dość łatwy. Interrogative pronouns .Jak wypadł test test? z geografii? Natomiast w krótkich odpowiedziach nie używamy this/these. they are. (These are cups. jaka. ► when . Zaimki pytające wprowadzają pytania szczegółowe. -What's this? . pytania o podmiot. ► who . Is that Martin? ► what . this is Agnieszka. . this is Agnieszka. Zaimków pytających czasami nie można tłumaczyć dosłownie.czyj W dłuższych odpowiedziach this i that można stosować wymiennie z zaimkami osobowymi it i they. -Is this your cup? Are these your cups? What is your favourite colour? Jaki jest twój ulubiony kolor? What does he look like? Jak on wygląda? .I live in Glasgow. jaki. .) . Email address .Sześć lat temu. How old are you? Ile masz lat? ZAPAMIĘTAJ Zaimki pytające wprowadzają także specjalny typ pytań LANGUAGE szczegółowych. a wyłącznie it/they.co. jakie W amerykańskim angielskim (AmE) można jednak użyć this w od­ ► where-gdzie niesieniu do obu osób. it is.który K tó reg o z z a im k ó w użyć? ► whose .They are cups.Gdzie mieszkasz? .Kiedy zacząłeś/zaczęłaś ing English? naukę angielskiego? . .com = sylvia underscore kaminska at What Co się ALE What did Co wczoraj vi mail dot com happened? stało? you buy kupiłeś? •underscore •dot -at USEFUL EXPRESSIONS Asking about personal details .Six years ago. tzw.What are these? . użyjemy this w odniesieniu do siebie. .How was your geography .zaimki pytające Kiedy telefonujemy do kogoś. a that . .Mieszkam w Glasgow.adres e-mail ARKUSZE EGZAMINACYJNE Who said Kto tak ALE Who are Z kirn Adres e-mail możemy przeliterować lub czytać całe wyrazy that? powiedział? you rozmawiasz? (jeśli częścią adresu jest np.Yes.kiedy Hello.When did you start learn­ . Wówczas nie sto- suje się inwersji.

. I think he’s downstairs.. ... He Is .1.2.. She is.3.... I think I’ll take the blue one..8.... I............ Cheng lives In Beijing.5. She comes from...... Why / Who / When is she so tired? He comes from .. ____________________________________ I (0-13) Uzupełnij formularz zgłoszeniowy do pra- A.11....... Date of birth: 6....................12...3..4... Ania lives In Warsaw.... m F....... 2.....6............. cy w wolontariacie.....7..... Why / Where / When is David? 5.. What / Why / How are you? She comes from......3.. E.... Giorgio lives in Rome..8.............. Which hobby requires some writing skills? n 1. Marital status: 6.13. wiedź została podana dodatkowo I nie pasuje do żad­ She comes from.8.. 4.7..........-2.................... Nationality: 6. Linda lives in London...4. How / What / Why tall are you? 5..5.. 2.2.. She worked all night to finish the project......2... First name: 6.... kolegi/koleżanki.... 5.. Which hobby requires special equipment? Ś t kB ---------------------------------- (0-5) W poniższych zdaniach zakreśl właściwe zaim- reading photography singing doing voluntary work ki osobowe...2...... that’s just a piece of string.... She is .. social networking tattoos pet adoption cooking 1.... 2............. My friend saw I/w e/m e when I was walking past the station. Pierre lives In Paris. 2. Uwaga! Jedna odpo­ 5. Come and have dinner with he / us / we... Which hobby would be good for someone who isn’t n CZŁOWIEK Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się interested in crafts? z niezbędnym zestawem słownictwa... Ar a tw (o-8) Uzupełnij w poniższych zdaniach nazwy państw 1. He comes from.. 4...5. What / Who / Where have I got in my pocket? He comes from..........5......... Six years ago..... 4. 5.7......1. 2. He is .. 5............. Her name is Sarah... Surname: 6..1... jewellery making knitting sewing stamp collecting 4.. 4.... Możesz wpisać dane swoje lub B..4.... (0-8) Zakreśl właściwy zaimek pytający...3.......1.. 2.. Hans lives In Berlin. 2.......... bierz pasujące odpowiedzi (A-l). She Is Polish. Sex: 6.. He / She / It was cloudy yesterday. Dlmitra lives In Athens.. Her /H e / Him forgot to buy juice...6 ........ H.... 2 . gardening fishing drawing dog training Address: 6.. 2........ I'm fine.. (0-8) Do pytań z poprzedniego zadania (2.10... Natasha lives In Moscow...... Look at we / they / them! 1..... Which one Is not an outdoor hobby? Languages spoken: 6....1. Which hobby would be good for someone who doesn’t like physical activity? Phone number: 6...... Oh.1...3... G.1... She comes from Poland.....2.. 2...9.. 2... język angielski | repetytorium .....6..) do­ She comes from.. He's my sister's boyfriend.. Who / When / What did you start learning English? 5....7........ i narodowości według wzoru......... nego pytania... He is .... Eva lives in Chicago..3. dancing bird watching travelling model making E-mail: 6.. Postcode: 6..... 2...5..4... Age: 6........ I'm 5 feet 1.. Who / Why / When is this tall boy? He comes from........4....5.. Place of birth: 6. He Is ... 2... She Is .. 2... She is .6... 1.... Voluntary Work Application Form D....... 2.8.... thanks.. What / Where / Which one do you prefer? 5.. (0-5) Zaznacz właściwy wyraz. C.

Na podstawie informacji za­ to choose from. I've got a lot of hobbies... 609 331259.. but I prefer meeting ARKUSZE EGZAMINACYJNE Your blog doesn't have to be autobiographical. B. I’m 14 and 1live in Krakow. Wpisz odpowied­ C.. Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się. A. 10. This person is introducing himself/herself. too. Spośród wyrazów podanych E.... |those H... Why blog? w ramce wybierz te. Wskazówka egzaminacyjna Blogger. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.. ? We're really friendly 10..5. Blog for money? 8. 689 511258. ? I’ve always liked fantasy books and and let them get to know you.. email? A. Can you give me your address. B. Przeczytaj proponowane nagłówki.. B...-8..... Hallsman....1. This person is taking contact data from someone.7/www..... us 1 G. 10. 1was born on the 24th of January 1993. Programs like Google Adsense allow bloggers to make 9. Do każdego akapitu (10. phone number and your oraz odczytaj wszystkie numery. oczekujesz w odpowiedzi na każde pytanie.. \ E.buzzle.. This person is giving his/her birth date... D. 1my 1 c .. język angielski | repetytorium I I 15 . Zakreśl literę A.. C albo D. There are a number of free blogging platforms out there. Michael's telephone number is Wskazówka egzaminacyjna A.3... First. your passions..2..2 . a modern building.1. Na podstawie http... dopasuj właściwy nagłówek (A-G)...4 characters and have a lot of fun as knights. It is possible to make some income. jakich informacji C.2..3.| our 10.I it how... nią literę obole numeru każdego akapitu. D.) odpo­ wiednie zdanie (A-D).2. In fact.1.. most people and spending time together.. Hilsmen... 9. Blog for friends? C.3.. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. jaką informację przekazuje każda wypowiedź. które poprawnie uzupełniają luki F. a play.4. 7. Linda and Michael are going to see A. as a birthday present. 10. Hi! My name is Sandra. Tips for the Beginning Blogger A lot of people want to start blogging but they don't know A.. Read other peoples' blogs to get an idea as to how you'd like to format your own blog.....5. you have to answer some important questions before you can create your blog. This person is asking about someone's age. (0-5) Przeczytaj tekst.. A. Halsman. Blog where? D... Hillsman.html C. | me | B. Przed wykonaniem zadania przeliteruj wszystkie podane nazwiska 7. p/ve 1 F. and welcoming to new players.... Sometimes we dress up as people choose specific topics to blog about.. You gaming..o (0-3) Dopasuj do każdego tekstu (7. some pictures or sculptures. a film. If your blog becomes popular. your interests? Use them as a guide or vampires! for creating your blog. B. D. Typepad and Livejournal are just a few Dla ułatwienia możesz na początek uzupełnić luki. What are your 8. że właściwie rozumiesz kluczowe wyrazy.5... When to start a blog? (0-5) Przeczytaj tekst... I play computer games from time to time. Wpisz rozwiązania do tabeli. 649 311369. 9.1.) B.1this 1 D.3. Why don't you come and join 8..... B..-7.1.. Investigate each one until właściwe wyrazy po polsku. 699 321269. wpisując of the most popular blogging sites. but 8.. Wpisz odpowiednią literę (A-H) obok nume­ G. can meet people from all over the world through your blog Why do I love 8. Blog about what? Upewnij się. There are millions of blogs out there (0-3) Usłyszysz dialog. Blog how? ru każdej luki. wizards hobbies.. gramatyczną powinny mieć te wyrazy....5... my friends often buy them for 8... C..1.3. Wskazówka egzaminacyjna 7..-10. Wordpress..1.. Przyjrzyj się dokładnie.com/articles/bloggjng-tips-for-lhe-beginmng-blogger. nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu. Uwaga! Dwa D. jaką formę you find one that suits your needs best..... Zastanów się. Michael’s surname is money off advertisements on their blogs.. so I’m sure you'll find something you like! wartych w nagraniu wybierz właściwą odpowiedź. favourite one is RPG It's fun! It’s a great outlet for your thoughts and feelings..

Are you pilots? Yes. We're mechanics. They are policemen. you’re not/aren’t. you are. No. miotnika osób. Is it a book? Yes. week i i CLOTHES 0 0 1 7 ■ NOT MAKE 1 r THE M AN 1 GRAMMAR Czasownik to be w Present Simple PRESENT SIMPLE TO BE . You are a writer. zjawisk zjawisk. you are. He’s a teacher. They’re policemen. I’m not. You’re pilots. It is empty. he’s not/isn’t. Monica is the shortest of all her sisters. wskazująca ich najbardziej charakterystyczną cechę konstrukcja konstrukcja konstrukcja | (not) as. She's not/isn't a journalist. You’re not/aren’t a writer. Are they policemen? Yes. Poland is not as big as the USA. she's not/isn’t.+ egum Monica is as tall as her sister. He is a teacher. pytanie ogólne Am 1a student? Yes. Monica is shorter than her sister. She is a journalist. we are. No. you’re not/aren’t. You are pilots. You're not/aren’t pilots. He is not a teacher. przeczenie 1am not a student. pytanie o podmiot What is in the fridge? Nothing. She is not a journalist. How is she? She’s fine. stopień równy stopień wyższy (comparative) stopień najwyższy (superlative) zwykła neutralna forma przy­ forma służąca do porównania dwóch forma służąca do porównania większej liczby osób. No. 1am. it’s not/isn’t. they’re not/aren’t. rzeczy. Russia is the biggest country in the world.. No.BYĆ formy pełne formy skrócone twierdzenie 1am a student. Who is in the bathroom? Andy. we’re not/aren’t. No. Is he a teacher? Yes. as comparative than ^Hj im + ę j j s ie . We are not mechanics. Comparative and superlative of adjectives . pytanie szczegółowe What kind of doctor are you? I’m a surgeon. It’s a book.stopniowanie przymiotników_______________________ Stopniowanie przymiotników służy do modyfikowania ich znaczenia (wskazuje na stopień natężenia cechy przez jej odniesienie do innych osób lub rzeczy). 4’m a student. You’re a writer. rzeczy. No. It's not/isn't a book.. miejsc. Is she a journalist? Yes. The USA is bigger than Poland. She’s a journalist. We’re not/aren't mechanics. They’re not/aren’t policemen. No. i krótka odpowiedź Are you a writer? Yes. they are. You are not a writer. I’m not a student. No. it is. They are not policemen. 16 język angielski | repetytorium . she is. We are mechanics. He’s not/isn't a teacher. miejsc. Are we mechanics? Yes. It is a book. You are not pilots. he is. It is not a book.

popularne odpowiedzi i reakcje . Unpack your stuff. In my opinion it’s interesting/ Według mnie to jest interesują­ How wonderful! Oh. Mary is much taller than her sister. „dodatkowy”) w środku podwajamy ostatnią spółgłoskę np. I feel proud/disappointed. How do you feel about.prettier . Jane bought ginger. Czuję się dumny/rozczarowany.. -et przymiotnik przymiotnik + -er the + przymiotnik + -est short shorter the shortest fast faster the fastest clever cleverer the cleverest dirty dirtier the dirtiest quiet quieter the quietest hot hotter the hottest dwusylabowe i dłuższe przymiotnik more/less + przymiotnik the most/least + przymiotnik expensive more/less expensive the most/least expensive difficult more/less difficult the most/least difficult handsome more/less handsome the most/least handsome nieregularne good better the best bad worse the worst little less the least much/many more the most ZAPAMIĘTAJ Niektóre przymiotniki nieregularne mają podwójne formy w stop­ niu wyższym i najwyższym. Let’s meet sometime tomorrow. There are 30 people or so. That sounds terrible. przed ► far -further/farther . Zrobili mniej więcej 10 ciast na konkurs. Czuję się świetnie/okropnie. potrzebuję twojej torby. It’s because. pretty . Oh. hot-hotter-the hottest. Spotkajmy się jutro o jakiejś porze. czosnek i tym podobne rzeczy.the furthest/farthest dodaniem końcówki zamieniamy -y na np. What does she look like? Jak ona wygląda? ► przez dodanie do przymiotnika końcówki -ish. My eldest daughter is 14years old. Jest tak. USEFUL EXPRESSIONS Popular responses Talking about feelings and emotions . Mary jest o wiele wyższa niż jej siostra. język angielski | repetytorium | | 17 .| Przymiotniki Adjective Comparative Superlative jednosylabowe i dwusylabowe zakończone na -y.the oldest/eldest Znaczenie przymiotników można dodatkowo modyfikować: (obie formy w odniesieniu do starszeństwa. Nie znoszę ciastek. lodów i tym podobnych.. Oh. ce/nudne. that's brilliant. W krótkich przymiotnikach zakończonych na -y po spółgłosce. Paris is farther/farther from Warsaw than Berlin.. That's a pity. Rozpakuj rzeczy. W przymiotnikach jednosylabowych z krótką samogłoską używana w znaczeniu „dalszy”. boring... Jane kupiła imbir.older/elder .. How awful. What is she like? Jaka ona jest? blue (niebieski) . ice cream and things like that. -er. I need your bag. Tell me ifyou get any further information. Really? That’s very interesting. They made 10 cakes for the competition. more or less. What a brilliant idea! That’s dreadful. that’s really fantastic. ponieważ. garlic and that sort of things. He's a bit older than me.blueish (niebieskawy) What does she like? Co ona lubi? LANGUAGE 9 ARKUSZE EGZAMINACYJNE Vague language . M o d y fik o w a n ie znaczenia p rz y m io tn ik ó w ► old . ale druga dotyczy ► przez użycie określeń a bit oraz much ze stopniem wyższym tylko członków rodziny) przymiotnika: My sister is older than your brother.the (obie formy w odniesieniu do odległości.. what a shame. On jest trochę starszy ode mnie. Wow! That sounds exciting. what a pain. To coś w rodzaju komedii romantycznej.? Co sądzisz o.uogólnianie How are things at work? Jak tam w pracy? Why don't you put those things on the shelf? Może byś odłożył rzeczy na półkę? It’s a sort of romantic comedy. Jest 30 ludzi czy coś koło tego.? Oh. pierwsza jest także prettiest.rozmowa o uczuciach i emocjach I Zainteresowanie i entuzjazm Rozczarowanie i żal How do you feel? Jak się czujesz? I feel great/terrible.. I hate cakes.

.......... 3. don't like spending money 4..2..13.. Nationality: 6.8. 2..5... Favourite film: 6. Tam... n e a re r-........ often pay for your coke 4.-5.7 Seattle bigger than Warsaw? 4.... 0 CZŁOWIEK Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie 3.6......... o o 3.10...6...1. don't change their mind easily Jack: It 1.8. (0-4) Przyporządkuj do każdego pytania (5. 5............ don’t consider how their actions affect Ken: 11.. but he’s taller than me...10. Debut album: 6. ch e ap e r.. niezbędny zestaw słownictwa.... sixteen.4..4....2..... miotników.7.....5.. No.4. that girl over there? 4.3. more polite . 6. język angielski | repetytorium ........Ken. Instruments: 6..16..5.1.from Seattle... 2.15. it 1... kowo i nie pasuje do żadnego pytania. 3.8...3. the quietest (0-10) Posłuchaj krótkiej biografii Justina Biebera i uzupełnij brakujące informacje. 5.5 you from? 4.9..4. 3.... 3........ E.. 5.. 2....6.. the most expensive good 2..17..9. 4.18.. like making other people’s lives easier 4..............5.7..12. your name? 4.10 Akiko from Japan........... prettier 2..7...2.. 2. What is his height? Adjective Comparative Superlative 5. nicer 2. achievements What 1. A..9.. I’ll be 16 in August.2. (0-10) Do podanych przymiotników dopisz ich Quick Facts przeciwieństwa.1... Ken: Who 1.. 2.. don’t like working or making an effort Ken: No.. formy skróconej..1.......3. like doing things their way and on their own ... cold er-. Uwaga! Jedna odpowiedź została podana dodat­ ś n tk -------------------------------------------------------------- (0-18) Uzupełnij tabelkę brakującymi formami przy..) właściwą odpowiedź (A-E).3.4...10. great 2.........11... the smallest D..1.....12..6.. I thought she is Canadian. and you? the others Marta: Great.. gdzie to możliwe..14... How old are you? big 2.. 6. 2. B.. better .. Ken: How old 1.... użyj People who... more difficult 2... they all call her by her nickname..... I don’t know. Favourite sports: 6.... Where 1. C.1. Does she come from England? 2.. younger-.. 6... 3.....2.. the worst ..9. 3. more beautiful - Celine Dion said: 'My son 6.... 2. are happy and smile a lot Marta: Marta.fine. How 1.11.. don't talk easily to somebody they Ken: 11.7.. don't talk about their abilities and fantastic Ken: Hello... Birthday: 6..9.. 2.... e a s ie r. my name 1.. (0-12) Do podanych dialogów wpisz odpowiednie for­ my czasownika to be.3.. 2... (0-10) Nazwij cechę charakteru..4..8. 2..2. 3. b ig g er-... I’m not sure.1.... she? Jack: She 1.. Wpisz rozwiązania do ta­ beli... Do you know her surname? 2.3. 4..4.........6. 3.... don’t know Marta: 1....10.8..... Martin is 16 and he’s from Australia... you? 4.

. A.. Choking hazard .4.. I’m better at dancing than Josh....4. m.-7.4.... obiekty przedstawione na zdjęciach........... c.......... Wskazówka egzaminacyjna LESS ....... No student is as clever as Mary....2..... Do każdej z nich do­ Wskazówka egzaminacyjna bierz odpowiednie zdanie (A-E).4..... 10.... Uwaga! Jeden wyraz 7.2..... tak aby zachować ich treść.... nową koleżankę... are A.... rzeczownik.4. Tuesday Tuesday Tuesday interest this it publish they 3 13 30 May May May Ron’s hobby is photography..1...2. Green. This text is an invitation...... This text is a computer report...... Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji. jak wiele znasz różnych wyrazów związanych z tematem... Staraj się nie używać E....... Uważnie 8.. Podpisz się jako XYZ.... jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce.... C... B.. I like).. Ron 9. Blue... 8.). C. spójność. AS . with his new camera..-9......4......... język angielski | repetytorium 19 .............. C... W e-mailu do znajomego z Anglii opisz: Not for children under 3............. This T-shirt is more expensive than jeans. Do you feel all alone? Come to our Find a Friend Meeting! All students are welcome. Pamiętaj o podziale na akapity oraz o odpowiednim rozpoczęciu i zakończeniu e-maila....3.. 10...... Which one is not Robert Pattinson’s favourite sport? do kontekstu i jaką powinien mieć formę. W przekształconym zdaniu nale­ ży użyć podanych wyrazów. 0 ARKUSZE EGZAMINACYJNE (0-4) Przeczytaj tabliczki 8. 0 (0-4) Przekształć podane zdania (10.1....3........... Zakreśl lite­ 0 (0-4) Przeczytaj tekst........ B albo C... 7. z po­ danych odpowiedzi wybierz właściwą..... great. A.. ale pokazać.. Czy w dane miejsce pasuje czasownik.1...... oraz poprawność językowa... Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­ przymiotników.. 8.a- it? v * V I............ a może inna część mowy? Następnie zdecyduj..... incredible pictures! He has taken 9.. że długość e-maila Website out of order.. You can see this sign on a blouse.. B. _ Przed wysłuchaniem nagrania przeczytaj podane daty i nazwij 10.....1.... Grey.... sprawdź pisownię i gramatykę.. 8.4.3....2.. (0-10) Poznałeś/Poznałaś niedawno nowego kolegę/ 8 .small parts...... • gdzie go/ją poznałeś/poznałaś i jakie macie Do you feel sadness in your life? wspólne zainteresowania. wpisując w każ­ dą lukę (9.... pamiętając......... What colour are Robert Pattinson's eyes? 10.. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź 8.0 (0-4) Usłyszysz krótki tekst. C. Upgrading... który wyraz pasuje 7..... 7. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ graficzna wpisywanych wyrazów... tak aby powstał spójny i logiczny tekst.... powinna wynosić 50-100 słów... When is Robert Pattinson's birthday? został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.4....... w każdym z trzech podpunktów....4....3...... .1.. Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się. B..1..... Wpisz rozwiązania Przypomnij sobie konstrukcje zdaniowe z różnymi stopniami do tabeli.. 2.1.... Pamiętaj o rozwinięciu każdego podpunktu. A.... This text is a warning. bogactwo językowe A.. B......1...... You can see this sign in a bathroom........ bird watching and kayaking.-8..-10........ Mark is taller than Chris...) jeden wyraz z ramki w odpowied­ niej formie... OF ALL . rę A..... wyłącznie najprostszych słów (good... Uzupełnij go. Wash inside out..... Look at 9... datkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki.............. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 7.... Wskazówka egzaminacyjna D.... 8 . B.............1.. nie zmieniając ich formy........ his images on various online photo websites... » . He has won many awards and his photos were used in books and magazines..3. THAN ME ............ ' .... • jak wygląda • jakie ma usposobienie i dlaczego go/ją lubisz 8. przymiotnik. Which instrument does Robert Pattinson play? He enjoys capturing nature and his other 9...

przeczenie podmiot + do/does + not + czasownik 1do not/don't live in a flat.misses watch . + czasownik Where do they meet every night? They meet at the club. W niedziele Maggie sypia długo. How does Mike feel after the exam? He feels exhausted. they don’t. Moi rodzice czasami jeżdżąrdo pracy autobusem. we don’t. play . when. Bob and Peter do not/don't go to the cinema a lot. pytanie o podmiot who/what + czasownik w 3 os. The Earth goes round the Sun. at night/the w'eekend Mr Brown mows his lawn once a week. ' ZAPAMIĘTAJ W 3 os. pytanie szczegółowe zaimek pytający + do/does + podmiot What do you have for breakfast? 1usually have cornflakes and milk. on Mondays/Tuesdays. 1. ► w conditional clauses po if as soon as. in the She does the washing on Saturday. aż ona przyjdzie. Ziemia krąży wokół Słońca. we do. pytanie ogólne do/does + podmiot + czasownik Does John drive to work every day? i krótka odpowiedź Yes. Maggie does not/doesn’t sing in a school choir. -x. What time does your train leave? O której odjeżdża twój pociąg? budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot + czasownik Kate and Jim drive to work every day. poj. wash-washes mix-mixes go-goes tidy-tidies 20 język angielski | repetytorium . he does. Gdy -yjest poprzedzone spółgłoską.plays miss . They talk and talk. Sandy likes sport classes. they do. tworzenia czasu przejmuje operator do. No. stawowej formie dodajemy końcówkę -s (-es. nothing happens. until What will you do if you fail your exam? Co zrobisz. No. I. Do your teachers speak three languages? Yes. tzn. W Izraelu rosną pomarańcze. I. końcówkę -es. Maggie sleeps long on Sundays. który podobnie jak inne cza­ zamieniamy je na -i sowniki zakończone na -o przybiera w 3 os. Martin codziennie pije kawę do śniadania. Mój samolot startuje o 7. (he. What happens in this film? In fact. A HOUSE IS NOT A HOME GRAMMAR Present Simple 0 PRESENT SIMPLE OPERATOR DO/DOES zastosowanie ► wyrażanie czynności i stanów odbywających się regularnie lub stale Martin drinks coffee for breakfast every day. Funkcję się na -ss. she. Zaczekają. morning/evening. Oranges grow in Israel. poj. he doesn't. The Prime Minister arrives in Portugal on 12 September. poj. once a year/ We go for a walk every evening. jeśli czasownik kończy W pytaniach i przeczeniach występuje w formie podstawowej. Who likes going to the theatre? Michael does. jeśli oblejesz egzamin? They will wait until she comes. -sh. -o oraz -y). ► w odniesieniu do rozkładów jazdy.watches ma formę does. określenia czasu every day/weęk/month. I. poj. Do we need a new car? Yes. programów wydarzeń My plane takes off at 7. week. Premier przyjeżdża do Portugalii 12 września. -ch. No. tylko w zdaniach oznajmujących. My parents sometimes go to work by bus.00. My mum studies Japanese. it) czasu Present Simple do czasownika w pod­ Czasownik ma końcówkę w 3os.

What has got a third eyelid? Camels have. they haven’t.UMIEĆ HAVE GOT . I have got a new computer game. ma postać has got.rzadko The band doesn’t have many fans.rozmowa o miejscu zamieszkania It doesn't often rain in July. What games have you got? I have got/l’ve got Assas­ How can you learn German in three months? You can't. What car has Emma got? She has got a Land Rover.często 25% ► sometimes . we can’t. 85% ► normally-zwykle który także ma formy have i has. You can speak Russian very well. przeczenie People cannot/can’t fly. Who has got a drum? Barbara has. poj. Has Joanna got brown eyes? Yes. które w czasie Present Simple (i nie osób. we can. i krótka odpowiedź they can't. How many rooms has it got? Ile ma pokoi? Do you drive to work? Yes. My hamster can play with a ball. Joanna has not got/hasn't got brown eyes. pytanie o podmiot Who can drive? Mike can.C zasow niki can i have got w P re se n t S im ple Czasowniki can oraz have got. W pytaniach stawia USEFUL EXPRESSIONS się je po podmiocie. należą do grupy tylko) mają własną odmianę. I hardly ever go to the cinema. Foxes cannot/can't climb trees. We usually buy organie food. W zdaniach oznajmujących i przeczących znajdują się zwykle przed orze­ czeniem. . Can his brother drive a car? Yes. Where do you live? Gdzie mieszkasz? Are they normally reliable? Do you live in a house or in Czy mieszkasz w domku. No. się przed czasownikiem posiłkowym.prawie nigdy Do you have a summer cottage? 0% ► never . W krótkich odpowiedziach przysłówki częstotliwości zawsze znajdują It’s not furnished. Have students got long holidays? Yes. pytanie szczegółowe What can Mary do? She can swim. she has. We cannot/can’t speak Chinese. pytanie ogólne Can Peter and Mike play the guitar? Yes. podobnie jak to be. What can change the colour of its skin? Chameleon can.przysłówki częstotliwości ZAPAMIĘTAJ 100% ► always . Students haver not got/haven’t got long holidays. No. You have not got/haven’t got a lot of money. język angielski | repetytorium I I 21 . 50% ► often . You must always be quiet during lessons. sin’s Creed and Battlefield. they can. I. w czasie Present Simple tworzy pytania i prze­ 75% ► usually . Nie jest umeblowany. Have you got a pen? Yes.po nich.zawsze Wymiennie z czasownikiem have got używa się czasownika have. Joanna has got brown eyes.czasami Ben has a new bike. No.zazwyczaj czenia przez operator do/does. I have not got/haven’t got a new computer game. I always do. I have. Kate doesn’t have any brothers or sisters. Can ma jedną formę dla wszystkich czasowników specjalnych. ale zachowuje się jak większość czasowników. natomiast have got w 3 os. No. Can you ski? Yes. Adverbs of frequency . Students have got long holidays. he can’t. cza­ sownik posiłkowy lub modalny. she hasn’t. they have. PRESENT SIMPLE CAN . You have got a lot of money.nigdy Does Lady GaGa have many concerts in Europe? Przysłówki częstotliwości określają regularność występowa­ nia czynności (odpowiadają na pytanie „jak często?"). She can swim like a professional. No. Talking about accommodation M y brother is always late. 10% ► rarely/seldom . 20% ► occasionally-od czasu do czasu My cats have milk every morning. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 5% ► hardly ever . czy Do you sometimes remember your dreams ? a flat? w bloku? How much is the rent? Ile wynosi czynsz? What’s the house like? Jaki jest ten dom? ZAPAMIĘTAJ Do you share your flat? Czy dzielisz z kimś mieszkanie? He’s renting a flat. he can. I haven’t. tzn. On wynajmuje mieszkanie. His brother cannot/can't drive a car. Dlatego Hb przeważnie są używane w czasie Present Simple. ale jeśli zdanie zawiera formę czasownika to be.MIEĆ twierdzenie I can ride on horseback. No.

. q o 3. it’s 50 years old. What colour are the walls in anyway. 6.. Revolution 5. 6 . 1. 1 2.. . built for the Universal Exhibition 5.. 6 ... Yes. (0-5) Uzupełnij zdania (4.. ki. a block of flats E a terraced house | C. P F A..3. gdzie (+) with? B.1.. The Eiffel Tower is more than 120 years old. |a bungalow | E.. .. We usually spend our winter holidays the I Engineers: Maurice Koechlln & mountains.a house that stands alone. 2... a detached house 2.4.. (+) (0-4) Przeczytaj informacje o wieży Eiffla..1889. * (0-6) Dopasuj pytania (1... Tom and Julie. I spent one week in a small bungalow the I in celebration of the French seaside.. Our flat has got three rooms..4.6. a (-) przeczącą. (0-5) Uzupełnij zdania (5. Have you got a cheese grater? cousins.. |a skyscraper ¡1 D....1. (-) I 9 4...a large building divided into apartments. in a quiet.. wpisując w luki właś­ ciwe przyimki.-6.. There is one name of the constructor mentioned P F in the text. All my best friends... The rent is 900 pounds a month.. 4.2.. P F 6. This old villa to a famous singer..8.1. a small flat in the city centre. a lake.5...a large and imposing house.. 1. 9 6.4.....100 tons Height: 324 m | (0-8) Dopasuj wyrazy (A-H) do definicji (6. it’s a good idea to share the flat with Mae. (+) 1.. Well. |a flat 2.3.prawda).4..5. . People who live . Can your sister wash D. of it by shared walls.-1.2..2. (-) modern? 4.a house that is joined to the houses oneither side I (0-4) Zadaj pytanie o wyróżnioną część zdania.a dwelling that is attached to something on only I one side..a very tall building with many storeys..1. 1 Number of steps: 1665 d Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej definicji. które ze zdań są prawdziwe (P . 1... .....7...2..4. Wykorzystaj wskazówki w nawiasach... We put our ten t..). I'm sure you can 4. 3. You can get to the city centre by bus. Jim . living In a big city. Mark's bedroom? C. The whole Eiffel Tower weighs over ten thousand P F 6 . Zakreśl literę P albo F.. .1.-4..5. 2.. a następnie zdecyduj.2.)..1...8..3.. Construction: 1887 to 1889 5.1. Michael lives on the fourth floor... My grandpa lives in a cosy old house the I Architect: Stephen Sauvestre river.3....6.fatsz).. Emile Nouguier 5...... Date of birth: March 31..3.. (+) i the sink? afford it. it’s in the cupboard.. I DOM Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa..... rounded by a veranda.. Bright oznacza formę oznajmującą. The Eiffel Tower is less than 300 metres high..a small house with a single storey.....) odpowiednią formą czasu Present Simple czasowników wybranych z ram­ 1.. Who do you share your house A.5.. 3.... My grandfather and two like • live •think • rent • belong 1....-5. .. residential 1.. .4. Is your house old or F. But it’s clean! 4. a które nie (F ..5. a semi-detached house G.. a mansion | H.... A nn e. 7..5. F. How much is the rent? E.. tons. Contractor: Gustave Eiffel 5.1.... area. 1don’t remember.......) do odpowiedzi (A-F).. 6.6 . język angielski | repetytorium . usually sur-l 3.a suite of rooms usually on one floor of an I apartment house.3.1.. 6 ..300 tons Total weight: 10.. the country are not as I Weight of the metal structure: nervous and depressed as city-dwellers.

.. B albo C....-9.. ly sur.. 7. often late. 11...2. wybierz właściwą.. Wskazówka egzaminacyjna lot as Przypomnij sobie różne konstrukcje w czasie Present Simple oraz zasadę pojedynczego przeczenia.... że w nagraniu informacje mogą być wyrażone innymi (+) B.. Ben (prawie nigdy nie pije) .1... Na podstawie informacji zawartych w na­ (P .... C. Mark doesn’t want to clean the carpet A.6.-10.to school together pełnego przekazania informacji.4. są zgodne z treścią nagrania domowych.2... Zakreśl literę P graniu w zdaniach 10. pamiętając. P F 10. The new flat is in a quiet neighbourhood.-6. gdzie byłeś/byłaś i mieszkałeś/mieszkałaś. Julia 9.7.. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź 9. ki z Anglii..4. może być mylące. P F C. OK....1.. | go □Z wakacje......). the 11. There are two bedrooms in the new flat. I take o szczegóły. Who do you really like in your class? W każda lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.live with you? C. (Jak często) .. (0-3) Usłyszysz rozmowę rodzeństwa na temat prac które ze zdań 7... Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane (0-10) Napisz pocztówkę z wakacji do kolegi/koleżan­ aper dodatkowo i nie pasują do żadnej luki...-7...fałsz).. a które do drugiego mieszkania.. Peter is the tallest guy. formą pierwszego..prawda). Shall 1put the mugs on the shelf? Wskazówka egzaminacyjna A. clean the kitchen and take out rubbish. Jane and Mark have to A. goes F... Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te.. don’t..2. The washing up liquid Wskazówka egzaminacyjna A...2 up 15 minutes later. (Czy twoja siostra).| gets • Poproś. Not at all.. because Jane made it dirty.. Opposite the new flat there is a supermarket. które informacje w nagraniu odnoszą się do B.7.20.. (0-7) Przeczytaj tekst.1. bogactwo językowe and because of Natalia they 9.. because it is not in his room.1. Mary and Ben are great... A..1.3.....-8. He (nigdy nie gotuje). Jane likes going to the cinema... I never C..... spójność. żeby opisał/opisała swoje miasto.. sach fragmenty.3..1.. Julia has to share a room with her sister Natalia. Zakreśl literę A. że długość pocztówki in the kitchen... hoover the whole house.3.. (0-3) Do każdej wypowiedzi (8..3. gdzie będzie nocować. How about decorating the study? (+) A.. $ (0-4) Przetłumacz na język angielski podane w nawia­ B. (0-4) Usłyszysz tekst na temat mieszkania.. They 9..). Zdecyduj. z podanych odpowiedzi q albo F. Julia Podpisz się jako XYZ.1... a które nie (F .. Wykorzystaj uro­ Przypomnij sobie czas Present Simple.. (9. . n only wakes up at 6.. • Zaproś go/ją do siebie do domu na następne | G. In my opinion it doesn’t need it. o odpowiednim rozpoczęciu i zakończeniu pocztówki.. Postaraj się wymyślić klika pytań pasujących do każdej z podanych 11.... ciwą reakcję.. breakfast together w każdym ztrzech podpunktów.. Zastanów się..... P F 10.3... to the bathroom and powinna wynosić 50-100 słów.. although it is dirty.. B albo C.dinner. choćby poprzez zastosowanie przeczenia.. 7... język angielski | repetytorium 23 . In the new flat no one has to share a room... czy wybrane przez zmaicone słownictwo do szczegółowego opisu miejsca.... does she go to the city centre? . Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań....... (+) lential 8. 7. Opisz. won’t be necessary.1. has run out.1.. Z kolei użycie tych samych słów (-) C..3... P F B... Pamiętaj of an Ciebie wyrazy są gramatycznie poprawne i pasują do kontekstu... słowami niż w odpowiedziach... Zapytaj D. The computer is broken. t with (-) 8.. które poprawnie uzupełniają luki ... the A. It’s still wet.2. the odpowiedzi. Why don’t we stay in a hotel? nie poprawne zdania... to have a sister! Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj o rozwinięciu każdego punktu tematu.5. coffee for Wskazówka egzaminacyjna breakfast.... z ram- :ie (+) 10.. Zakreśl literę A. It’s not easy oraz poprawność językowa. ru każdej luki. is kept in a toilet.. | has H.. • Opisz. C.. 7. B.) dobierz właś­ B. tak aby otrzymać logiczne i gramatycz­ właś. Please..3 a shower and then they 9. clean the rooms on the second floor..... Oceniana jest umiejętność er side spends a lot of time there.4. C.. ARKUSZE EGZAMINACYJNE . Sprawdź. Then Natalia 9.. | have B. but Natalia 9. Pamiętaj. Wpisz odpowiednią literę (A-l) obok nume­ ifinicji.. 11.. usually E.. Uwaga! 8.4.8. They’re already dry..

nie ma. -x lub -y po spółgłosce. shop window). There aren’t any good films on TV today. reliable. zmian w pisowni wyrazów. Dziś w telewizji nie ma żadnych dobrych filmów.30. -ch. Czy w twoim nowym domu są dwie sypialnie? there are. pytanie szczegółowe How many students are there in your class? There are Ilu uczniów jest w twojej klasie? W mojej klasie jest 20 students in my class.libraries gularne oraz takie. No. Formy Tłumaczenie twierdzenie There is one apple on the table. -able. że to jedna z ogrodowych grandma’s gardening gloves. vital. It’s only me.buses fox -foxes dictionary . There are twelve months in a year. funny. What is there on the table? 1think it’s one of Co leży na stole? Myślę. number opinion size/ age shape colour/ participle origin/ material type/use NOUN weight temperature form nationality five pretty big old square red carved African plastic growing TABLES ten awful small new round cold painted Japanese cotton playing CARDS beautiful old -black Japanese wooden CHEST five nice small new green French plastic BLOCKS ] two white Chinese fabric tennis SHOES Liczba mnoga rzeczowników Liczbę mnogą większości rzeczowników tworzy się regularnie Jeśli rzeczownik kończy się na -s. pytanie ogólne Is there a post office near here? Yes. Nie ma pociągu o 9.bushes library . GOOD FENCES MAKE GOOD NEIGHBOURS GRAMMAR Zdania z there is/there are a Konstrukcji there is/there are używamy. How much milk is there in the bottle? Not much. Jednak istnieją także formy niere­ coach . Tak. a określenie miejsca na końcu. W angiel­ na początku. Prócz zakończona na -ed (bored. -less (nervous. -ive. Tak.dictionaries dynczej. jest. żeby powiedzieć. No. useful. Nie. które występują bądź tylko w liczbie poje­ bus . Kto tam? Bez obaw. Are there two bedrooms in your new house? Yes. są. a niekiedy rzeczowniki (bike helmet. inaczej niż w tłumaczeniu na język polski. Jest niemal pusta. przeczenie There isn’t a train at 9. Na stole znajduje się jedno jabłko.coaches bush . there is. rotten). there aren’t. almost empty. 20 uczniów. homeless) Jeśli w odniesieniu do jednego obiektu chcemy użyć kilku przy­ w funkcji przymiotników występują też formy present participle miotników. -al. worried) lub nieregularna (written. Nie. rękawiczek babci. -sh.30. -y. przez dodanie końcówki -s. skim szyku zdania. przy uwzględnieniu niewielkich dodajemy końcówkę -es (przy czym -y dodatkowo zamieniamy na i). boring) i forma past participle zuje ustalona kolejność. osób i zjawisk. tradycyjnych form zakończonych na -ous. -ful. It is Ile mleka jest w butelce? Niewiele. Czy jest w pobliżu poczta? i krótka odpowiedź there isn't. attractive. W roku jest dwanaście miesięcy. że w języku angielskim obowią­ zakończone na -ing (interesting. 24 język angielski | repetytorium . że coś w zdaniach oznajmujących there is/there are stawia się zawsze istnieje lub nie istnieje albo że gdzieś się znajduje. Kolejność przymiotników Przymiotniki służą do opisywania rzeczy. To tylko ja. nie ma. bądź wyłącznie w liczbie mnogiej. musimy pamiętać. pytanie o podmiot Who is there? Don’t worry.

restauracji. tkanina t — fabric # fabryka —►factory They always stay in the same hotel. To niedaleko od centrum. (uczy się) M ake i da The mayor is in the school. at. które są podobne do ► in the country ► at the door ► on a plate polskich.children tooth .babies child .teeth foot . a wyrazy brzmiące znajomo w rzeczywistości znaczą ► in the sky ► at the station/ plane/train zupełnie coś innego.peaches baby . • a course •the shopping • •money • a bed •a fire •war • It’s not far from the city centre. W tym przypadku zwykle opuszcza się przezroczysty♦—transparent * transparent—► banner także rodzajnik a/the. instytucji. He wears the same pair ofjeans every day.men family jeans drawer-drawers woman .bar W odniesieniu do budynków będących siedzibą określonych szef kuchni * — chef * szef—» boss organizacji (szkół.people (nie: persens) pyjamas :awsze ZAPAMIĘTAJ Rzeczownik police występuje zawsze w liczbie mnogiej.£ lektura —*•set book They're in the restaurant.brushes peach . something/nothing/anything peace •friends • a difference język angielski | repetytorium 25 . użyjemy przyimka in. że znamy ich znaczenie ► in Madrid ► at home ► on the floor i nie sprawdzamy ich w słowniku. IN AT ON She wears the same pair of glasses all year round. banku. jeżeli J przy- natomiast chodzi nam o jego funkcję lub znajdującą się tam scena (w filmie) scene * scena (miejsce) —*•stage bowią- instytucję.women team trousers h umbrella .sąsiedztwo i okolica na -ing Where is your office located? Gdzie jest (położone) twoje biuro? good • harm • business •one’s an effort • an excuse • a meal łosce. We always stay at the same niebezpieczeństwo ■«— hazard * hazard —* gambling ARKUSZE EGZAMINACYJNE hotel.mice class company glasses scissors shorts tights person . LANGUAGE The police are in the building. wykład ■»— lecture . Podobieństwo często jest ► in the world ► at work ► on a bus/ship/ pozorne. jak i at. on w odniesieniu do miejsc utworzyć liczbę pojedynczą za pomocą określenia a pair of. mtten. wytwarzania . dlatego wydaje się nam. Let's meet at the restaurant. What’s the area like? Jaka jest okolica? best • (someone) a favour • •a decision •a phone call ' na 0. ► in a bedroom ► at the desk ► on the shelf ► in a garden ► at the top/bottom ► on the lawn ► in a van ► at the end ► on the cover Wyrazy typu false friends ► in the lake ► at the bus stop ► on a horse/bike ► in the south ► at the traffic lights ► on a balcony False friends to słowa lub wyrażenia.feet mouse . hoteli) często można dane-»— data # data—*•date użyć zarówno In. i emerytura ■*— pension ^ pensja —►salary jeżeli mamy na myśli sam budynek.umbrellas brush . W IDS EST DO MAKE CKS USEFUL EXPRESSIONS ► mówi o pracach odtwórczych. ale nie można ich LES stosować wymiennie. wykonywaniu czynności ► mówi o pracach twórczych. Forma regularna Forma nieregularna Forma tylko mnoga rzeczownik +-s do zapamiętania ► rzeczowniki niepoliczalne-fip rzeczy złożone z dwóch części ► niektóre rzeczowniki grupowe cup-cups man . wytwarzaniu nowej jakości DES Neighbourhood and surroundings ► w zwrotach dotyczących pracy ► w zwrotach dotyczących i przed formami zakończonymi budowania. użyjemy at. Is it a noisy/quiet neighbourhood? Czy sąsiedztwo jest głośne/ciche? one’s hair •one’s duty •120 kph •a suggestion •a mistake • Our school is opposite the Nasza szkoła jest naprzeciwko • homework •the housework a noise •arrangements •a journey bank. ► in bed airport ► on the ground/ False friends ► in a photo/ ► at a concert first floor właściwy ■«— actual * aktualny —*■current picture ► at Greg’s house ► on the way to ► on a wall pałka «— baton * baton —*. UN Jack is at school. Natomiast od rzeczowników składających się z dwóch części możemy Przyimki in. (z wizytą) Make i do mają to samo znaczenie (robić).

. a rent 6......7. There is a beautiful oriental carpet 4. Pierwsza litera wyrazu została podana.3..5. It's/T h ey’re in the drawer.4... Where is/are the children? In the living room? 1. 7.... 7. there’s something on/in the lawn in front of the house.. f.... bookcase mirror washbasin bath . c...3. 4....2...4.. pay B....... c sofa in 2... 4.. knife fork spoon carpet So we’re finally here! Our new house is fantastic.. 4. Floor slippery Do not disturb... the right.. 3. The desk is .. 4.2..... Wpisz w luki (2.......4..-2... There is 5..... 3..7. with lots of 2..8.. tidy D....5.. of the room... This text is a warning. when it’s cold outside..1. Will you make/do me a favour and help redecorate my flat?l powiednie przyimki miejsca....3. t in the2.... a bedroom Love. a radio 6. I'll need scissors. the armchair..-1.. rent A..4.. numerów odpowiednie litery. O 9» 0 DOM Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa..2.. an..... You can see this notice on a hotel room door.1.. sink cupboard sofa fridge dishwasher cia..6. This notice is a campsite rule.. gdzie to konieczne.....3.6.6. curtains windowsill blinds oven Hi Jane.5.... wooden huge sailing ship 7. 4...Myfavourite 5..) wtaściwe wyrazy. armchair chest of drawers sofa stool a 2... Wpiszz obok. wall ceiling window lawn is a square 2.. Anna 6.... This Is a discount offer.. Why don’t we meet on / at Cindy’s house? 1. 1. 1. tak aby powstały poprawne zwroty.1.4. Uzupełnij opis zdję­ 5. a flat (0-7) Ustal właściwą kolejność przymiotników. 4. make C. There is a shelf.... and leashed at all times.-l. f.. C.... The mirror is . the desk..... a bed 6.. very warm and 2.1...6.3......... sugar blue round bowl B.....5. There are four pictures..2...5.... I A.. .1. (0-6) Wykresl wyraz... m (0-5) Połącz czasowniki (6. Amanda hates doing / making housework.. Who is o n /in this photo? Is this your brother? I... but there is enough space for our small family....-6..... switch off E......... 3.. boring old teacher when wet..9. The sofa is .. Wpisz w luki w zdaniach 1..-7.. This wooden furniture is made in an old fabric/factory. two bookcases.... ktory nie pasuje do pozostatych... Look.. some.7....) z rzeczownikami! (A-E)........e... 5.1..8..the mirror.. 4................5...... od­ (0-9) Zakreśl właściwy wyraz... (0-3) Dobierz do napisów informacyjnych (7. of the window... The pair of trousers you're looking foris/are In the bedroom....2.2..3.. dodaj na początku'odpowiedni przedimek: a.l 1..1........ room is the living-room. How are things at school? 6. round smali readlng lamp zdania wyjaśniające ich znaczenie (A-D).. Tam.... in the of the room.....1. There are four drawers..1... I 4....2....1...7... which is great now and will be even better in winter..There 5.3.... 3.. j (0-8) Przeczytaj e-mail od Anny..)j 3. 5...5.7.. old her sweater blue wool D.....m.. 1.... Pets must be cleaned after I 3........ We often play chess there! And there is a 2.........4... delicious Joe’s Scandinavian bread 3.1........ s..the walls..3. język angielski | repetytorium . cages bird antique beautiful O (0-7) Przyjrzyj się fotografii i uzupełnij opis pokoju.8.. It’s not very 2... c withalotofsoftarmchairs....

. a heated towel rack.-11.. In Sana'a. Uwaga! Jeden wyraz zostat po­ oraz zdań sąsiednich..-10.) B..1.. tekstu.. Luxury Apartments in a Beautiful Villa 11.1.. Wskazówka egzaminacyjna A... Bathrooms have a shower.3.. C.. C.. There's no place like home! Zaznacz w tekście fragmenty odnoszące się do podanych odpowie­ M. A.. so I would like to buy some A. Wskazówka egzaminacyjna Wpisz w luki 11......2..1. Each room equipped tall houses made of bricks.. ■ (0-3) Usłyszysz krótki tekst.. dirt or cloth... a conference room. tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. ? I want to make my 8. some people live a restaurant and guest cottages.-7. The restaurant is open In the evening.. Art and Music in a Historical Building build their houses to fit the needs of their lives.. Z podanych odpowiedzi wy­ bierz właściwą.... rdroom.. Zakreśl li­ terę A.. The Gardens of Villa Muramaris are different. ny tekst.. radio clock straw and soil... a co tylko wzmianką? C. I also have a dark 10.. But many people around the world live in houses made of dzi. a greenhouse.7... I'm waiting for your 1house.. I have a very small room and I'm going to paint two B...1. dany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. many kinds of houses.. Zaznacz literę A... Villa Muramaris was built by the art history professor Stan In the Great Rift Valley of Eritrea people build their houses Bernhardt and his wife Inga........ Następnie zdecyduj... litery. £ (0-1) Przeczytaj tekst.. język angielski | repetytorium 27 . (0— 7) Przeczytaj tekst..3. These bricks are made of clay. in the south of Spain... wpisując w każdą ' animals.. The villa is surrounded by a beautiful of straw. but I can't afford a new one.. give some details concerning Spain and Greece.. 10... What colour do you think I should use to make my room seem 10.5..1. Where did Adam live during his holidays? room more 10. an art exhibition and warm. B albo C. in the autumn......... In Andalusia. Home Sweet Home Do you live in a house? You can be surprised to learn that there are many... advice! Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się... People A. was white.... lukę (10.... telephone with a direct outside line. Który z fragmentów jest najdłuższy? Co jest głównym tematem sz obok grass. B... kujące zdania (A-F).5. bed. some people live in a shop...... made to look like the traditional ones.... The people can move their houses when they want to move. B albo C. Adam wants to powinien mieć formę..3. Their houses look like domes and are small and garden and on the grounds there are studios. cool. Yemen... furniture than my old brown desk and wardrobe. Uzupełnij go.5.4 Now most What is the best title for the text? people use these tree houses as meeting places... tell about his camping holiday. 11. Most people in the United States live in houses made of wood and bricks.. który wyraz pasuje do kontekstu i jaką 8. 11. Wskazówką mogą być także spójniki i zaimki..7.. The houses B.4. some people who live in tree houses..... There are no curtains on the window.1. 10.2. którymi oznaczono bra­ Przypomnij sobie nazwy miesięcy.-8. with a mini bar.. In the Philippines there are still events and art shows.. zgodną z treścią tekstu. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. a different colour from the original which C.. but they are made of a hair dryer and underfloor heating.. 11. D.. in the spring.. During the summer they stay cool...) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej for­ F. green cushions on the bed.3 The modern houses In Sana’a are mikami and satellite TV.. Wymagana Wskazówka egzaminacyjna jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna Zwróć uwagę na podmiot i orzeczenie zdania wstawianego w lukę wpisywanych wyrazów. z którego usunięto pięć zdań.. 11.6. Guest rooms are on the first floor.. complain about the accomodation.. tak aby otrzymać logiczny i spój­ zdjęciach..... with a thick green carpet and there are ny flat? 10..3.. jaka część mowy powinna znaleźć się w danej luce. jaki jest główny cel wypowiedzi Adama. B. Adam travelled a lot What Colour Should I Paint My Room? A.. The bricks last many years . During the winter their houses stay ARKUSZE EGZAMINACYJNE room with a fireplace. The tree houses are made of bamboo with grass roofs.. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodat­ kowo i nie pasuje do żadnej luki.. Na podstawie informacji za­ space shelf wall wood big cover modern match wartych w nagraniu w zadaniach 8. Inside there is a huge dining in underground houses.. and the floor is 10.. Zastanów się.2.maybe as long as 500 years.. Muramaris arranges musical concrete instead of bricks....... The houses are good places to watch out for snakes and wild id after mes. (0-5) Przeczytaj tekst... just blinds... 0 8. Nazwij miejsca przedstawione na itatych.. mie.. E.... during his winter holidays.. but one thing is the same wherever you go..

należy je usunąć. samochodu. she isn’t. They are having lunch now. own.czasowniki wyrażające stan Kiedy opisujemy. they aren’t. Jutro wyjeżdżam. co dzieje się w szerzej pojętej teraźniejszości. określenia czasu now/at the moment/at present. want. Zastanawiam się nad sprzedaż nia się ono na -y. agree. taste. i krótka odpowiedź + czasownik z -ing Is Mary driving to work? Yes. ► opisywanie tego. ► W czasownikach jednosylabowych kończących się na -ie. think. 1. ► wyrażające uczucia hate. smell ► wyrażające czynności umysłowe Przy tworzeniu formy z -ing należy pamiętać. these days They are working on a geography project at present. mają wów czas inne znaczenie. We are looking at these photos now. No. I’m not. love. the storm is coming. like. prefer. + czasownik z -ing My sisters are drawing. Are they baking a cake? Yes. pytanie szczegółowe zaimek pytający +forma to be Where are you going? I’m going to the library. Jeśli czasowniki te przybierają formę Continuous. need ► związane ze zmysłami see. belong. Steve is riding a bike. lie . W tym tygodniu czyta bardzo interesującą książkę. co dzieje się na zdjęciu lub obrazku. understand. 1am. matter. I'm surfing the Internet.dying You look tired. No. Let’s check. cost. look. The children are playing in the garden. No.coming have . She’s reading a very interesting book this week. it’s raining. poj + czasownik z -ing What is knocking outside? 1don't know.lying die . Dzieci bawią się w ogrodzie. używamy cza­ su Present Continuous. PRACTISE MAKES PERFECT GRAMMAR Present Continuous I ł PRESENT CONTINUOUS OPERATOR TO BE (W PRESENT SIMPLE) zastosowanie ► wyrażanie czynności i stanów odbywających się w chwili obecnej. Dziś wieczorem Karen idzie z wizytą do ciotki. Spójrz. pytanie o podmiot who/what +forma to be Who is washing up today? 1think it’s Jack’s turn. I What is Mary cooking for dinner? 1have no idea. I’m not playing a game. pytanie ogólne forma to be + podmiot Are you playing chess? Yes. + czasownik z -ing My parents aren’t watching TV. trwa przez dłuższy czas I'm playing a lot of hockey this year. today/tonight. język angielski | repetytorium i i . seem. w trakcie mówienia Look. zamie­ I am thinking about selling a car. run-running sit-sitting cut-cutting I think it’s stupid. + podmiot + czasownik z -ing Why are you playing the piano in the middle of the night? Because 1need to practise. hear. Wyglądacie na zmęczonych. recognize. budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot +forma to be Look. Mike is reading comic books these days.writing Istnieje szereg czasowników. they are listening to music. W tym roku dużo gram w hokeja. Myślę. they are. it isn't snowing any more. Oni jedzą teraz lunch. że czasem zmienia się know. Właśnie oglądamy te zdjęci. remember. że to głupota. mean. she is. State verbs [non-continuous verbs] . ► oznaczające posiadanie i inne ► W czasownikach kończących się na -e. które z zasady nie występują w czasac ► W czasownikach jednosylabowych z jedną samogłoską podwa­ Continuous: są to czasowniki wyrażające raczej stan niż czynnośi jamy ostatnią spółgłoskę. depend come . possess. ► przedstawianie planów na najbliższą przyszłość I'm leaving tomorrow. Karen is visiting her aunt this evening.having write . w 3 os. believe pisownia czasownika. przeczenie podmiot +forma to be +not Look. enjoy. pada deszcz.

Ponieważ w języku angielskim przyjął się dwunastogodzinny sys­ Moore . zynność. B0HBHDBBBQBBQ ' często podawane są najpierw godziny. używa się 1need to go to the toilet. czasami zaczyna pracę o 19. (łac. a call. komend. ► zwroty bezosobowe ► phrasal verbs Any delays should be reported We can't put it immediately. tem podawania czasu. arzedażi EB3 Hellol/HI! Good evening! Play/Sing/Say/Read. It’s too about his rights. Good day! fe&rf Don’t do it!/Stop it! Przestań! e zdjęcia: See you soon/tomorrow! See you soon/tomorrow! // May 1. E 3 0 0 0 0 0 O E I0 0 0 0 0 ARKUSZE EGZAMINACYJNE The BA 321 flight to London is Literujemy wyrazy.m. especially an adult Sit down! Usiądź! flg-t Hello!/Hi! Good morning! Open/Shut the door! Otwórz/Zamknij drzwi! Open/Close your books.00. ► Litery niewystępujące w alfabecie angielskim upraszczamy gate 14.Bogusław Mezydlo ► Litery podwojone literujemy razem. się do liczby podzielnej przez 1am reading a marvellous book. Zagraj/Zaśpiewaj/Powiedz/Przeczytaj. pełnej formy. USEFUL EXPRESSIONS and goes to bed at 7 a. ..język formalny i nieformalny ostrzeżeń oraz instrukcji... Don’t be so noisy.tryb rozkazujący Formal and informal English Trybu rozkazującego używamy do wydawania poleceń.. Popatrz na.podawanie czasu We must contact her. ► idiomy Give me that dictionary. Wówczas używa się odpowiednich skrótów: ITI ► a.00 a 24. Formal English Informal English Be careful! Do not touch the fire! Look at the picture. Stand up! Wstań! ją w ó W ’ to your friend to everyone.. a chodzi spać o 7. używając angielskich nazw liter. ność co do minuty. 1need to go to the loo. Is it a new bicycle? Is it a new bike? Zwyczajowo minuty zaokrągla It is very convenient. Rozkaz można złagodzić i przekształcić W języku mówionym i codziennych kontaktach przeważa styl nieformalny. bogate ► słownictwo nacechowane i urozmaicone emocjonalnie i proste language Ms Thatcher required some If you need help. I’m reading a terrific book.Lodz ZAPAMIĘTAJ Bogusław Mężydło .00 a 12. Spelling .. What is the matter? How is it going? . polecenia w klasie / czasach Time to say. Różnice między tymi stylami dotyczą przede wszystkim konstruk­ cji zdania. Nice to meet you. pięć i opuszcza zarówno sło­ Peter is an intelligent boy but Peter is a bright guy but wo o'clock.. off again! ► słownictwo neutralne.00. Imperative . so she some. Mike is thick..przed południem) między 24. jak i minutes..M-OO. My mum gives me 10 pounds My mum gives me 10 quid jednak ważna jest dokład­ every week. post meridiem . relieve Carol works shifts.00. wystąpień publicznych i w sytuacjach oficjalnych. ante meridiem .. Podejdź do. Don't talk to strangers. ► p. It's twenty to do najbliższej graficznie. Don’t go out of the classroom! Switch off your computer Don't sit up late.00 rano.. Jeśli Mike is stupid. Wait here. It's very handy. ► strona bierna I'd die tofind out what really happened.m. Bye!/Cheers!/See you! Good bye!/Good night!/ ( ^ (A $ j Look at. Otwórzcie/Zamknijcie książki. please. niekiedy trzeba uściślić. a następnie minuty. every week.(double o) R-E. boarding at nine twenty-five.m. złożoności form oraz słownictwa...? Czy mogę.po południu) między 12. Telling the time Pleased to meet you.. < let him get away with it. a terrible headache. Don't eat that frog! ► formy pełne ► formy skrócone i Give me the key! before you go to bed.literowanie ractise. You have to get up early. We must get in touch with her. W sytuacjach oficjalnych. please.. The suspect was informed Keep an eye on him! 1won't please.? język angielski | repetytorium 29 . eight Łódź . 1have We would like to be informed about the situation. czy noc. na lotniskach lub dworcach.m. (łac. please. czy chodzi o dzień.Carol pracuje na zmiany. Helioi/Hi! Good afternoon! Come to.. dangerous. formalny jest częściej stosowany jako język h Forma twierdząca czasownik (bezokolicznik bez to) Forma przecząca do + not + czasownik (bezokolicznik bez to) piśmiennictwa. Classroom languag e ... It's twenty-seven minutes past nine. a nie każdą oddzielnie. więc times starts work at 7p. just give me assistance to get on the plane.

........ secondary schools.......... A. Wybierz je spo­ Ben: 4. ! week...6... Do 2.......11... A.. classes C.. Wait a moment.... have język angielski | repetytorium . Zakreśl literę A.00 Hello!/Hi 1.. Leave me alone! I . Sam (watched him attentively) .......9.her..10.......1... A......2.......... - 4.. (Take your things) ...... late I ---- (0-12) Wstaw w zdania czasowniki z ramki w czasie 4. Ben: I’m keeping it in my rucksack.... 19. 1need to go to (the toilet) .2..11.... but Mike is (stupid) ...... I I just SZKOŁA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się .....1 Angie! 4...... you ...4.. • kept an eye on him all the time for our first lesson.... him •wait • look •take • copy •try 4.... We are very busy tonight because we .12..................... ..... do C. break now. wearing do • not cheat • have • switch •stare • revise • go • not wear 4. to your friend to everyone. gdzie to możliwe. A... into Peter’s copybook! z niezbędnym zestawem słownictwa...8..6..... absent B.. Good bye! handwriting is terrible. My mum gives me 10 (pounds) ........ wear C..... three 4.... for extra classes? No... Hurry up..1... .... Good job! You . for the exam. take C. am B...4........ 3.... Is B............ 3..... do B..7 homework? 2........to meet you......... Our next class is Spanish but we ........ ... zastosuj 4... ............. Oh no... the office.... doing formy skrócone. every I’m wearing 4..... Angie: Hurry up! We can’t 4.. I to copy your notes but your 1.you going to school? j śród wyrażeń podanych w ramce.00Hello!/Hi 1. thirty B. I’m reading a (marvellous) ....... English B... ? Why aren’t you 4...... 3.. Madam.. Are C............... 4...... 4.... Me and my older sister to different 16. Why ...... Is it a new (bicycle) ... Ben: Have you got your 4...11...... 4..... A.............11 our first lesson! 2.... now 2... a lunch Time to say....... is 2.. B albo C...homework on famous buildings....... they C....9.....5...... today? 2....... you at me like See you soon/tomorrow! See you soon/tomorrow! that? A t■ ----------------------------------------------------------------- (0-11) W podanych zwrotach pochodzących z formal. I 4............ We’re not 4.. it B....... Peter is (an intelligent boy) ... miss B.... Bill! Yes. Hi C. 3..9....7....1...8. ich nieformalnymi odpowiednikami.........2........ Good morning! is still not at school.6. Good morning B..... really well! 3.... 3...1.10. (Pleased) .....4.... even as famous as Big Ben...... Angie: Yes....7.... Minutes C.. especially an adult 3....... .. just .....3. (0-11) Przeczytaj dialog. and come with me. Spanish Present Continuous........ 2.. Ms Brown ... We .........3. See you! Good night! 3......1... We must (contact) .school uniforms now because we are Ś tk■ -------------------------------------------------------------- (0-4) Wpisz podane zwroty w odpowiednie miejsca on a trip. Good afternoon 2.... Half 4..... O’clock B....10.....4... A.7... A....3.... does C. I hate 4... thirteen C....... Could you (visit) ...... 2... Good evening! 3....... Byei/Cheers! 3....What's the time? terrific •thick • nice • handy • bike •quid • grab your stuff Ben: 4...............4................ ? That’s not bad...6...........2. Ë îflW iW O til 3. 4.... Angie: No....... A.. ..-4..2. Tam....8........... 3... I .................. Wybierz poprawne uzupeł­ nej odmiany języka zastąp wyrażenia w nawiasach nienie luk 4.............. A.5.....8.3...5..... C..00 Hello!/Hi 1..11.... 2.... Good afternoon! I didn't have time at home.....9 your school uniform 2....... past eight.... A.5.... • the loo • a bright guy • get in touch with • drop by Angie: Eight 4....... book..... ^ tabeli... wears B... It’s very (convenient) .........off the computer! 10... A..... the register just now and Ben B..........3.... I’m not’ A....... the French homework! D. French C...10.....

(0-3) Usłyszysz trzy krótkie teksty. Na podstawie informa­ (0-3) Usłyszysz wypowiedź nastolatka na temat eg­
cji zawartych w nagraniu w zadaniach 5.1.-5.3. z podanych zaminów. Na podstawie informacji zawartych w na­

i 0 odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B albo C. graniu w zadaniach 7.1.-7.3. z podanych odpowiedzi
wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B albo C.
5.1. What time is Adam's dad having an appointment with Mr
Brown? 7.1. Josh thinks that
.. just A. B. C. A. the exams start too early.
B. there should be a one day break.
20:15 7:45
C. Chemistry won’t be easy for him.

: we are 5.2. What Is less’ surname? 7.2. Josh is having his English exam on
A. Rowley. B. Rovly. C. Rollew. A. Tuesday.
tlasses? B. Wednesday.
5.3. What is the car registration number? C. Friday.
ind Ben A. GEM59360 B. JIM59470 C. GIN49370
7.3. Josh is taking exams in
lework! Wskazówka egzaminacyjna
A. maths, English and chemistry.
Przypomnij sobie angielski alfabet i liczebniki oraz ich wykorzysta­
B. maths, English, geography, history and chemistry.
nie w literowaniu i podawaniu numerów identyfikacyjnych.
a lunch C. maths, English, geography and history.

just Wskazówka egzaminacyjna
i (0-4) Przeczytaj teksty. W zadaniach 6.1.-6.4. z poda­ Nie wybieraj odpowiedzi na podstawie jednego usłyszanego
Iiffe rent wyrazu. Zwróć uwagę na kontekst
nych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią
tekstu. Zakreśl literę A, B albo C.

ut your 6.1. The author Guys, when is the history test? Is (0-3) Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (8.1.-8.3.)
A. writes to a teacher. there anything I should have done? dopasuj właściwy nagłówek (A-D), Wpisz odpowied­
me like B. asks about test results. nią literę obok numeru każdego akapitu. Uwaga!
C. wants to get some Information. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pa­
suje do żadnego akapitu.
I will be absent on Friday. There will be a substitute to take
uzupet- care of you. You will watch Great Gatsby video for 40-45 A. How to react to others being bullied?
minutes, then head to the library to pick your independent B. What is bullying?
reading book. C. Bullying at school
nool?
D. Ways of dealing with bullying
6.2. This text

ARKUSZE EGZAMINACYJNE
Bullying and How to Deal with It
A. is a library announcement.
8.1 ...............
B. has been written by a teacher.
Bullying is when someone keeps doing or saying things to
C. Is the message for a substitute teacher.
have power over another person. Some of the ways they
ildlngs, bully other people are: calling them names, threatening
Every time 1don't bring my geography handbook we use it In
them, making them feel uncomfortable or scared, taking or
class! Mrs Walsh was really angry with me this time.
niform damaging their things, hitting or kicking them, making them
do things they don’t want to do.
6.3. The author
it, now
A. apologises for not having his/her history handbook. 8.2...............
B. writes to Mrs Walsh. Coping with bullying can be difficult, but remember, you are not
>n!
C. tells about a problem he/she had at school. a problem, the bully is. And if you are different in some way,
oon be proud of it! Spend time with your friends - if you are with
When is the homework for chapters 1112 due? Is it due next others, bullies will leave you alone. If someone is bullying you,
Thursday? you should always tell an adult you can trust.

8.3..........
6.4. The author wants to
If you see someone else is bullied, you should always try to
A. know when he/she should hand in his homework.
stop it. If you do nothing, you’re saying that bullying is okay
B. know what is his/her homework for Thursday.
with you. Remember, treat others the way you would like to
C. give some extra Information about the homework due next
be treated.
Thursday.

Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna
Zwróć uwagę na styl i cel wiadomości. Kto mógłby być ich Podsumuj treść każdego akapitu jednym zdaniem, koncentrując się
nadawcą, a kto odbiorcą? na głównej jego myśli. Porównaj swoje propozycje z podanymi.

język angielski | repetytorium I I 31

LEARN TO
WALK BEFORE
YOU RUN

GRAMMAR
Present Simple i Present Continuous Mel is a caveman.
Does he hunt dinosaurs? Yes, he does. 3
► Present Simple - informacje ogólne Is he hunting dinosaurs? No, he isn't. I
He’s whistling.
► Present Continuous - informacje dotyczące chwili
obecnej

Megan is a secretary.
Does she work in an office? Yes, she
does. Is she working in an office?
No, she isn’t. She’s surfing.

Hector is a golfer.
Does he play golf?
Yes, he does.
Is he playing golf?
Yes, he is.

Both, either, neither

► both - o obu rzeczach, osobach + I. mn. SITUATIONS
(znaczenie pozytywne)
► either - o jednej z dwóch rzeczy + I. poj. On the phone - przez telefon
(znaczenie pozytywne)
1.
► neither - o jednej z dwóch rzeczy + 1. poj. - Hello. Is Jim there, - Hello. Can I speak to Liz, please?
(znaczenie negatywne = not either) please? - Sorry, she isn’t here. Can I take
-Yes, he is. Hold on. I’ll a message?
Wyrażenia both, either, neither stosujemy w odniesieniu do just get him for you. - Yes, if you could. Just say that Mike
dwóch rzeczy, osób lub grup w zależności od tego, czy mówimy called and ask her to call me back.
o jednej z nich, czy o obu jednocześnie.
Barbara has a brother and a sister. Both are lawyers.
= Her brother is a lawyer and her sister is a lawyer.
- Is Mr Parkinson there, please?
- Would you like a sandwich or a cake?
- I’m afraid, he’s on the other line. Do you want
- 1don’t want either, thank you./Neither, thank you.
to hold?
= I don’t want a sandwich and I don't want a cake.
- No, it’s OK, I can call back later.
- How can I get to the cinema?
- There are two ways. You can go either way.
5.
= Both ways are good.
- Is that 39281622? - Hello. Could I talk to Mr Brown,
- Do you want to go to Spain or Greece?
- No, this is 39281621. please?
- Neither. I want to go to Poland to visit my mother.
-Oh, sorry, I’ve got the - I’m sorry but he’s busy at the
Last summer I went to Wales and Scotland. I liked both a lot.
wrong number. moment. I can get you through in
When I was a teenager I studied French and Spanish. Neither
10 minutes.
was interesting enough to continue.

32 język angielski | repetytorium

LANGUAGE
Compound nouns - rzeczowniki złożone Word formation - słowotwórstwo

y Rzeczowniki złożone są bardzo częste w języku angielskim. Składają

Często używane typy rzeczowników złożonych
Podobnie jak w języku polskim, nowe wyrazy możemy tworzyć
przy pomocy przedrostków lub przyrostków.

Przymiotniki Rzeczowniki Czasowniki
rzeczownik + rzeczownik rzeczownik + gerund inne
joes. "" o odwrotnym znacze­ od czasowników: o odwrotnym zna­
toothbrush • postman bird watching mother-in-law niu: przedrostki un-, przyrostki -ing, czeniu: przedrostki
isn’t. I
•T-shirt • notebook • • rock climbing • passer-by in-, im-, ii-, ir- oraz -ation, -ion, -ment dis- oraz un-
coursebook • CD player • • parachute jumping •washing-up dis-
cheese grater • knife • stamp collecting •checkup
friendly - unfriendly *speak - speaking appear-disappear
sharpener • coffee maker •flower arranging • • breakdown
visible - invisible draw - drawing agree - disagree
•vacuum cleaner •ski jumping • living room patient - impatient form - formation approve - disap­

II k polite - impolite
legal - illegal
educate - education
elect - election
prove
dress - undress
logical - illogical translate - pack - unpack
H m L . responsible - translation fold - unfold
Rzeczowniki złożone przeważnie pisane są oddzielnie, ale zdarza irresponsible arrange -
się też pisownia z myślnikiem lub łączna. W razie wątpliwości na­ rational - irrational arrangement
leży sprawdzić w słowniku. W wymowie zazwyczaj akcentuje się honest-dishonest improve -
pierwszą część złożenia (postbox, waiting room), przy pisowni od­ loyal - disloyal improvement
dzielnej niekiedy obie (science fiction).
od różnych części od przymiotników: inne przedrostki:

y mowy: przyrostki
-ous, -al, -y, -lve,
przyrostki -ness
oraz -ity
re- (ponownie,
jeszcze raz), mis-
-able, -ful, -less (źle, niewłaściwie),
over- (zbyt dużo, za

LANGUAGE
O - fame - famous
music - musical
active - activity
popular - popularity
bardzo)

open - reopen
write - rewrite
fog - foggy sad - sadness understand -
Agreement and disagreement - zgadzanie się act - active ill - illness misunderstand
i wyrażanie odmiennego zdania rely - reliable sleep - oversleep
hope - hopeful eat - overeat

ARKUSZE EGZAMINACYJNE
a Zgoda Sprzeciw harm - harmless
1really enjoy musicals. So do 1. Really? 1don’t. tworzenie
ie przysłówków
1quite like dancing. So do 1. Do you? 1hate it.
I’m interested in politics. So am 1. Are you? I’m not.
1don’t mind salsa. It’s OK. 1can’t stand it.
1can't stand Neither can l./Me Oh, really? 1quite
ase? football. neither. like it.
ike I’m not very keen on Neither am l./Me Really? 1love USEFUL EXPRESSIONS
sport. neither. it.
at Mike 1hate vegetables. So do 1. 1like them all. Automated phone replies
a back.
- automatyczne odpowiedzi
Text messaging - język esemesów
Leave your message after the tone, Proszę zostawić wiadomość
please. po sygnale.
AFAIK - As far as I know. The person you are calling is not Abonent poza
want
B4 - Before. available. zasięgiem.
KIT - Keep in touch. If you have a touch-tone Jeśli korzystasz z aparatu
RUOK? - Are you OK? telephone, please press the hash z wybieraniem tonowym,
LUWAMH - Love you with all my heart. key now. naciśnij klawisz z kratką.
HAND - Have a nice day. Please try again later. Proszę zadzwonić później.
EZ - Easy. Your call is now in a queue and Połączenie czeka w kolejce
BTW - By the way. will be answered as soon as i zostanie odebrane tak
TMB-Text me back. possible. szybko, jak to możliwe.
he
CU - See you. Please hold. Proszę czekać.
>ugh in
You will now hear a series of options. Oto możliwości.
If you want to... press... Jeśli chcesz... naciśnij...

język angielski | repetytorium | | 33

..2... Do you smoke?.. (0-7) Połącz ze sobą części wyrazów. F...... at the moment 3...... the eat) meat... (wear) the same shoes as me. 6. Peter.........) formami od­ powiedniego czasu teraźniejszego...... .. (lose) the ball? 0 2...............4...... ..... 6... toilet 6...... have IT lesson A....... school office 3.. W h ere...... never 0 E. A. I ....6. is seeming A...... .1......... (usually/stay) at Peter’s when m kick’ H we go to Bath.... canteen 6............. boxing snow head 2... ■ (0-10 Uzupełnij luki w zdaniach (2.. Present Simple lub Present Continuous....8.............8..2... get a student ID H... Some people still.....3. ’m hating B.-2... every day G.. 4.. when I’m tired P....5..1. 3... (yourson/play) the guitar? No.... (you/work) this week? I’m in wskazówki podane w nawiasach............. 6. 3.......(yourson/play) the violin? Actually.. Present Continuous 4........ this week B............... What language....... do push-ups A.. computer lab 3........ A...... 1work late ...... on Fridays J...10. W h a t.3... It's raining! 1. Present Simple 4.. nearly always 1... today niezbędny zestaw słownictwa......(you/look) at? A strange creature rzeczowniki złożone.......... (you/dop I . seems * B.. W h a t...... doesn't mind 3.7.......) do miejsc (A-H). have lunch G.. 0 (0-8) Dopasuj czynności (6.10. drinks B.. 3... 0 (0-2) Przyporządkuj wyrażenia do odpowiedniego cza­ su.8...... going to school. 2...... 2.............5........ o SZKOŁA Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie A.5... I don’t............. this afternoon L...... John cooks dinner...... (not/ 4... Wykorzystaj wska­ zówki podane w nawiasach.......................... library 3. C.2...... Wykorzystaj 4...7.... 4. W e .8..... doesn't work B.......... Zakreśl literę A. 6.... B albo C..3......... cloakroom A.. 2.... 4.6.(think) the Sun that’s the radio. B. Wpisz do tabeli litery wybrane spośród A-P....4... (she/speakp... today N... wash your hands D......... . don’t work 6. W h ere (you/workp I . W hat.. do B... over there! 2.... in the evening F. these days K......9..............1........ seem C. What language.. 2.............. at present (0-8) Uzupełnij luki w zdaniach (4. very often 0............ Look out! My sister. hardly ever M. drink 34 język angielski | repetytorium ..............3.......this verb mean? B. does C...................... is C.. aby powstały! 2.. Vegetarians are people w h o ....1... (play) tennis every weekend....5... M ary.................. (come)..... W h a t. isn’t working C. Look! Tom..6.............2...-3.... (happen) in baseball if you She’s from Lyon.... (sit) in my chair? 4..........1... 2.) formami czasu (work) for a big insurance company........ rainy weather......6..-6. I .............9).......... don’t mind A. hate C.. I’m not..8....... (stay) at Mike’s for a few weeks WÊÊ ■ § ffore tooth until my flat is ready...... drinking C..............8........................-4...... (you/dop I'm an architect... usually D....(sound) like Polish. It ... every day B........... rarely A. at the moment 6. isn’t mind C.. Bristol until Friday.... W h a t... Look! S h e .........9.. 1...... (she/speakp 2...... now C. W h o ................ No........ just now H..7.....7..1........tired. I (want) to get this motorbike started....1. No.. French........... I doesn’t...... ■ (0-9) Wybierz poprawne uzupełnienia luk w zdaniach 1 ^ (3..1. gym A... No. B........(go) round the Earth. 1.. chat with your friends E... hating 3........2. borrow a book B... Granny is coffee.. school hall A.. piano.1. leave your coat C.... every week C.4....4.

.. C. But they don’t take any exams. A.. holidays are: Christmas (2 weeks). At the age of Y: .... Music.. B albo C.. B.. A..cały tekst ma być spójny I sensowny. he lives in Japan... During lunch break he 7. X: My grandfather is ill. z podanych odpo­ rą A... 10. some go to technical colleges. (0-4) Przeczytaj tekst. m --------------------------------------------------------- (0-4) Usłyszysz krótki tekst.. Zakreśl literę A. He is talking about his timetable.. Children can be educated at home. moving on to secondary school. 10..... in three or four subjects.. B. C. Can I call you B. public or independent schools. he has only sport classes..1... B albo C.. Geography... So do I..3... Could I take Certificate of Secondary Education).. There are also one week holidays at the end of October. X: I forgot to finish the project. Na podstawie informacji zawartych danych odpowiedzi wybierz właściwą. X: I’m afraid she’s not at home school at the age of four or five.. którymi oznaczo­ Wskazówka egzaminacyjna no brakujące zdania (A-F).. A. Wpisz w luki 10. B. B. while 6 per cent go to other types of schools including independent schools.. C. Monday? B... He doesn’t have to carry books because A. wiedzi wybierz właściwą. których dotyczą pytania.. C. wybierając spo­ British Schools śród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jed­ British children have to go to school until they are 16 years old.. B...4..). 7. 8. nej z osób. C.-10. litery. Friday.4. You are B. 7.... A levels.4. Could I leave C. You're late. żeby znaleźć poprawne odpowie­ dzi.. 9. They leave at the age of 11.1.1 The dates for school terms and holidays A.. A. 10. C. C. but school is not. What day is music Mark’s last lesson? A. z po­ do której chodzi. Others continue at secondary school for two more years. 8. they are not needed during lessons. B albo C... I don’t mind.. are sometimes different for different areas. Zakreśl literę A..-9. Tuesday. Wskazówka egzaminacyjna Nie musisz rozumieć całego tekstu. Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj..2.2.. Wednesday. spring (2 weeks).1. X: I hate basketball.4... (0-4) Uzupełnij minidialogi (8. The school year runs from September to July and is 39 weeks Y: . i spójny tekst. they are kept at school. tak aby otrzymać logiczny Nazwij przedmioty przedstawione na zdjęciach. 16 most students take an exam called the GCSE (General A.... goes to the school canteen... What is Mark doing? A. B.1....... Maths...-8.. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.-7. Zakreśl lite­ w nagraniu w zadaniach 9.. in każdej z podanych odpowiedzi. What does Mark learn about during his last two lessons on A.. B.... Y: .4... After completing the back? a message? a message? GCSE. What classes has Mark got on Tuesday after PE? A. Josh goes to Japanese school because 7... Education is free for all children from 5 to 16.4. D. C. Na podstawie informa­ I --------------------------------------------------------- (0-3) Usłyszysz wypowiedź Josha na temat szkoły. So do I.. 10..3. the mid-February and at the end of May. Y: .. Education Is compulsory....3.. summer (6 weeks). He is describing his school building.. stays in the classroom.... his parents come from Japan.. Koncentruj się na tych Informacjach. Wskazówka egzaminacyjna Postaraj się wymyślić kilka pytań lub stwierdzeń pasujących do E. his dad is Japanese.. They can go to state.3. goes home. You are C.. That's a pity. że wstawiane zdanie musi pasować do kontekstu . cji zawartych w nagraniu w zadaniach 7.... C.każdej z podanych odpowiedzi.. About 94 percent of pupils in UK receive free education from A...After that they take an exam called 8.. Neither do I..1. I too. irresponsible. The main school responsible. C. For many areas the year is divided Into six terms...1. B...2. język angielski | repetytorium .2.3. Children normally start primary 8..... public funds.. z którego usunięto cztery zda­ nia. He is giving advice what classes it’s best to take.1. 9. * 9. long. B.. some students leave school..

► Present Continuous . Ponieważ przysłówki lub przyimki mają własne znacze­ ► kiedy jest mowa o planach zajęć.przejechać. intencjach. as soon as. Ona ma nadzieję. z daleka od I'll cancel the trip if it rains. wyczerpać malować domu w przyszłym tygodniu.skończyć + up — ► end up . un­ ► down . programach. Samolot wyląduje za dwie godziny.rosnąć + up — ► grow up .odzyskiwać przytomność P rzy kła d y o kre ś le ń czasu odnoszących się do przyszłości 3 Modyfikacja znaczenia jest na tyle duża.zdecydować się na coś She hopes she will get promoted next month. Nie zamierzamy run . work . po ich dodaniu znaczenie czasownika ulega większym lub jazdy.iść spać 36 język angielski | repetytorium .czasowniki frazalne Czasowniki frazalne.na The Pope goes to Mexico next week. etc.jadać poza domem ► kiedy mówimy o tym. run .mówienie o przyszłości przeprowadzają się do Manchesteru. Jutro lecę do Londynu.dorastać We’re going to Spain next summer. The second term starts in February.pokazać +off— ► show off.w przeciwnym kierunku. look . ► on .przeprowadzać się + out — ► move out . W przyszłym roku Talking about future .patrzeć +for— ► look for. grow . end . The plane lands in two hours.skończyć się.przypuszczenia i ogólne sądy dotyczące przyszłości LANGUAGE Czas P resent S im ple w o d n ie s ie n iu do p rzyszło ści Phrasal verbs . rozkładach nie. bring .ćwiczyć come .ustalone plany poprzedzone One day I will be rich. Któregoś dnia będę bogaty. po ta­ ► up-wgórę kich spójnikach.na dół. run .biec +away — ► run away .schodzić ► kiedy mówimy o naszych planach. ► away . że w przyszłości będę ► Present Simple .biec + over— ►run over .dowiadywać się Przy opisywaniu planów nigdy nie używa się czasu Futurę show .zamiary niekoniecznie po­ przedzone przygotowaniami ► Future Simple . że tej grupy cza­ sowników frazowych trzeba nauczyć się na pamięć. za to często stosuje się formę be going to. (decyzja już zapadła) climb . które zależą od woli mówiącego.znajdywać +out — ► find out . When does the next train to Poznań leave? Podstawowe przyimki i przysłówki tworzące ► w tytułach lub nagłówkach artykułów w gazetach lub ser­ czasowniki frazalne wisach informacyjnych. w dół less. (wszystkie sprawy są już załatwione) 2 Modyfikacja nie jest duża. BUSINESS BEFORE PLEASURE GRAMMAR & They're moving to Manchester next year.przynieść +about — ► bring about . I think I will be a clerk in the future. jak: if.uciekać We're moving to the country tomorrow.przychodzić +round — ► come round . when.szukać find . z P re se n t C o n tin u o us w o d n ie s ie n iu do p rzyszło ści 1 Modyfikacja jest niewielka i znaczenie czasownika można Czasu teraźniejszego Present Continuous możemy również odczytać na podstawie znaczenia przyimka lub przysłówka. zamiarach. co jest już postanowione. after. ► out . przygotowaniami ► konstrukcja be going to .skręcić +in — ► turn in .popisywać się Simple.wyprowadzać się nych planach na przyszłość.jeść +out — ► eat out . Myślę.pracować + out— ► work out . potrącić We aren't going to paint the house next week.na zewnątrz. poza. ► off-z ► w zdaniach podrzędnych czasowych i warunkowych. ale znaczenia czasownika trud­ no się domyślić wyłącznie na podstawie znaczenia przyimka lub przysłówka. o konkret­ move . I'm flying to London tomorrow. mniejszym zmianom. to spe­ Czasu teraźniejszego Present Simple wyjątkowo można cyficzne zestawienia czasowników z przysłówkiem lub przyim- używać także w odniesieniu do przyszłości: kiem. używać w znaczeniu czasu przyszłego: eat . bardzo liczne w języku angielskim.biec +out— ► run out.plany zajęć i rozkłady jazdy urzędnikiem.spowodować że w przyszłym miesiącu dostanie awans.wspinać się + down — ► climb down . turn . until. before.

they are. They are not/aren't going to move to Poznan. No. Ta poprawność polityczna widoczna steward . pytanie o podmiot who/what +forma to be w 3 os. a trud- zyimka LANGUAGE Nazwy zawodów omnosc py cza. Watch out.saleswoman shop assistant się bezpośrednio do płci. To samo imię może być nadane i kobie­ chairman . Marion. teacher. She is not/isn’t going to move out. 1. nacze. Are they going to work all day? Yes.actress performer zarówno do kobiet. h i roku Lucy is going to become a writer. mozna I was going to start my newjob in August. irzyim. You're not going to borrow my mobile again. Chociaż istnieje grupa nazw zawodów. b przeczenie podmiot +forma to be + not +going to +czasownik You're going to buy a new car. ► wyrażanie odmowy lub zakazu i będę I'm not going to wait any longer. pytanie ogólne forma to be + podmiot +going to Are you going to go to Egypt next summer? Yes. kiedy mówimy o niespełnionych zamiarach czy niezrealizowanych ARKUSZE EGZAMINACYJNE planach. but I had an accident and vka. The fooris wet. No. Uważaj! Podłoga jest mokra. Nie będę czekał dłużej. nadziei i planów na przyszłość (ustalonych lub niemal pewnych) My mum is going to work this evening. he is going to fall down. /m lub pytanie szczegółowe zaimek pytający + forma to be Where are you going to start? 1don't know yet.policewoman police officer żeńską i męską. Mama zamierza wieczorem pracować. i krótka odpowiedź + czasownik Is she going to accept this offer? Yes. Spójrz. on zaraz spadnie. Where are you going to spend your next holiday? Gdzie planujecie spędzić przyszłe wakacje? ► przypuszczenia oparte na obserwacji Look. doctor. Konstrukcji be going to możemy używać także w czasie przeszłym. Jamie. idziny. they aren’t. budowa schemat formy pełre lub/i skrócone twierdzenie podmiot +forma to be +going to I’m going to revise for the test. Zaraz się poślizgniesz. It's going to rain. jak i do mężczyzn np. Zabraniam ci pożyczania mojego telefonu komórkowego. gdzie rozróżniamy formę policeman . 1am. You're going to slip. I had to stay in hospital for two months. i mężczyźnie np. but then John was fired and we didn’t have enough money. + czasownik He is going to start his new job. she’s not. ić się We were going to visit Canada. poj.stewardess flight attendant jest nawet w imionach.chairwoman chairperson cie. :o spe. + going to + czasownik Who is going to pay for that? Perhaps your father. + podmiot + going to + czasownik What is he going to do? He’s going to pay. W języku angielskim nazwy zawodów z reguły odnoszą się actor . No. Konstrukcja be go in g to BE COING TO . How are they going to decide? 1think they’ll meet a half-way. model.MIEĆ ZAMIAR zastosowanie ► wyrażanie zamierzeń. 1am/’m not going to repeat it once more. What is going to happen with this old house? They are going to pull it down. I’m not. she is. Lucy ma zamiar zostać pisarką. obecnie używa się raczej nazw nieodnoszących salesman . język angielski | repetytorium | | 37 .

stały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..... My sister (be going to + b e ).1. 2... A.... female preferred! 2.... My grandparents us next week. A. A t 1_ g t sells or arranges trips or tours for customers.. 1... A person whose job is to bake and sell bread and cakes.3. 2. elves.5.. zdań (6.. is leaving C. an architect...2. The train to Poznan A.1... 3. leave C.3.. goes B.. actors F.. These advertisers aren’t looking for experienced (0-5) Wybierz poprawne uzupełnienie luk w zdaniach workers. ....his (0-4) Dopasuj ogłoszenia z zadania 5 do poniższyd job next year... 2. Uwaga! Do każdego zdania może paso ..4. We would like to find a regular in for occasional (0-5) Uzupełnij brakujące litery w nazwach zawodów.. evening outings.....-4.. D. fairies.. will leave at 8..... Uwaga! Dwa wyrazy zo­ a restaurant.... | babysitter | C. The train in 15 minutes....4... 4... 4.. leaves B. A part tim e is needed in a Chinese buffet at Laurel... you (be going to + take) ry (5..1.. 6.. for this job? 3. A person whose occupation is to serve customers in prawnie uzupełniają luki... 4. Easy work..-6..5..... Must be non-smoker and not allergic to cats (we have 2). currently 6 months old.. I lawyer 5.. goes ł B.......1.5. are going to visitl B..21.. is going to go C.. A person who does hair styling. .. manicures and gives (0-4) Przeczytaj ogłoszenia (5.-1.. I cashier B. it will be (0-5) Wstaw w luki wyrazy w nawiasie w odpowied­ staged next year. next year. strukcją to be going to. ... The government says that unemployment .5..4... is going time job.. visit B... Zakreśl odpowiedź A. this job? wać więcej niż jedno ogłoszenie.. is leaving B.. Come on Thursday. will snow....3..4.3.. A person whose job is to treat sick or injured animals. Spośród wyra­ cosmetic treatments..2. 2 ........4.... Tel: 111-222-3333 5. A u _ b _ _ can repair a dripping tap. nice boss... 2. 5... a następnie dopasuj zawody do opisów. A _ o _ d is someone who serves in the army.1.5.. 6..... 3.-5.. visiting C.3. niej formie. j _ I s C.. . język angielski | repetytorium ..... Look at the timetable.. for the interview.. S 5-10 per hour.2. B albo C...4.1. November 20th from 3 p._ 4. Brenda(be going to +apply) min.4..... We're on time.. Wpisz do tabeli odpowiednie nume­ 3.. We need lead ..). D. We have one daughter.2.. C.... .. for example a newspaper.).).. A. tak aby otrzymać poprawne zdania z kon­ and a lot of enthusiasm! You can still choose from many roles.1..... 1.. Look at these clouds. A n c n n _ inspects financial records....... till late in room 1A. is going to A. It A. good pay.. We are casting Midsummer Night's Dream.. A writer or editor for a news medium.. 1.....m.. | secretary 1. We are looking for a part/full tim e Experience 3... especially if you are convincing. This advert is about a temporary job..4..1.... This offer is for someone who isn’t looking for a full A. * zów podanych w ramce (A-F) wybierz te. This advertiser needs someone to serve customers..3 We (begoing to + show u p ).... houses and offices. 6.... Wpisz obok opisów (1. will leave * (0-5) Uzupełnij brakujące litery w nazwach zawodów.... A n _ r is a person whose job is digging coal...5.-5.. She’s learning how to plan anddesignbuildings.. down 6.1... 5. które po­ 1..... Jeff (be going to + change). 4. a radio programme or a web portal.) odpowiednie litery (A-E).. cleaner E.....2. extras.4... six months in cleaning flats.1....1.... (4. O d (9 PRACA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa..)...

Yes. your outfit most ARKUSZE EGZAMINACYJNE 8. liższych oraz cztery zakresy obowiązków (A-D). język angielski | repetytorium I I 39 . It’s too stressful. B albo C.. Wpisz w luki 10. C. What is Zack’s dream job? organize meetings A.. dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. A. :e paso- dał.2. Don’t miss It! A dress code Is a set of rules about how to dress.3..-10. E. photographer.1. sell medicines • fulfill prescriptions • monitor the drug interactions between medicines B. Things must be organised.4. Zakreśl li­ I always wanted to be a doctor but I am too poor at biology to get i d terę A.4. determine the needs of the customer • show the customer the range of products available to visit C.. B. an office or a high school.1 If you are a waiter or a waitress. if you are just Wskazówka egzaminacyjna starting your career in a bank. good luck! What Is a Dress Code? B.. Z jakimi obowiązkami się wiążą? vyer isional (0-3) Do każdej wypowiedzi (8.. usually you are not allowed to wear A. z którego usunięto cztery zda­ nia. 8....3 They say it helps to create a friendly atmosphere and makes the employees feel better. and a kilt If you are a waiter In a Scottish one. I love to control everything. Will you see Mr Kirk? 10. Still.) A.. (0-3) Usłyszysz trzy krótkie teksty. often has to match the style of a restaurant you work In. tak aby otrzymać logiczny ronths wiednią reakcję. Good morning.1. t 8. 10.3. yes.2.-8..1. For women in this position long skirts or plain dresses are osoby Uwaga! Jeden zakres został podany dodatko­ recommended. jobs there is a certain uniform you are required to wear. You may B.. Nice to meet you. to the medical studies. They wear smart suits and ties. 7.3. Are you? Do you like it? be expected to wear a sari if you work in an Indian restaurant vill be C. I couldn’t deal with money. otherwise it is easy to forget key meet­ Wskazówka egzaminacyjna ings or loose important documents. Jakie trzeba mieć do nich predyspozycje? Co trzeba lubić? Wskazówka egzaminacyjna cretary Nazwij przedstawione zawody. firemen.-7. Pamiętaj. (0-3) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (9... wo i nie pasuje do żadnej osoby.1. Zwróć uwagę na wyznaczniki struktury tekstu. In some Laurel. there are some companies which accept casual î nume- by dopasuj zawód. / roles. If you work in an office. sleeveless tops and mini-skirts.3. fairies... że muszą That’s why I plan my time very carefully. I'm having a job interview next week. Well.it is very interesting to observe what happens when you combine different substances..... I prefer chemistry . Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej C.. i spójny tekst.) dobierz odpo­ $ (0-4) Przeczytaj tekst. It would probably be your last one. którymi oznaczo­ no brakujące zdania (A-E). make phone calls • copy documents • make appointments • 7..1. mieć one zawsze odniesienie do zdań wcześniejszych. B albo C. ember B.. Wskazówka egzaminacyjna azy zo. formacji zawartych w nagraniu w zadaniach 7. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane ave 2).. You’re welcome..21. pilots and security guards . B. I’d rather spend time in the garden: digging in the soil calms me down. litery... Your name? shorts.2.1.2.. Zaproponuj po kilka reakcji do każdego z podanych zdań. I'm a photographer. Na podstawie in­ Jack 9. A. For example policemen. What does Ava plan to be? A. Oh. better don’t wear flip-flops and flowery bermuda shorts on your first day at work! 10. Rick 9. take care of plants • mow the lawn • pick the weeds • plant .3.1. always wear uniforms when on duty. D.. jakim zawodom odpowiadają podane zakresy obo­ tej luki.. 8. Zakreśl literę A. B. A. Zastanów się. sandals. Where is Emily going to work? A. D. And I hate trying to persuade people to buy something they don't need. wiązków.. C. I’ve got an appointment with Mr Kirk at 10.-9. Jessica 9..30. — ! 7.3.. który najbardziej by jej odpowia­ clothes at work. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Mr Kirk is a very intelligent man... However.1 new flowers d wyra- óre po. Don’t mention it.. 10. Do każdej oso­ B. Lawyers and bank clerks always dress up for work.

No. I expect. next week/year. ► obietnice lub groźby Ipromise I'll pay you back. 1. pytanie ogólne will + podmiot +czasownik Will she be a journalist? Yes. next Friday. in the future We will have to buy a new car next year. we won't. we'll go together. What will make him change his mind? A nice amount of money. They will not/won’t become famous actors. soon. W przyszłości komputery zastąpią książki. IF A JOB IS WORTH DOING. Bądź grzeczny. she won’t. poj. she will. i krótka odpowiedź Will Polly and Mike come to the party? Yes. Be nice and dad will give you a candy. Wybieram się do sklepu. czasownik What will he be like? He’ll be a notorious liar. No. we will. We will/We'll work in a bank. pytanie o podmiot who/what + will +czasownik Who will stay and look after the kids? My mum will. OK. I. It will not/won't snow heavily this winter. przepowiedniach i przewidywa­ niach (a nie o konkretnych planach) In the future computers will replace books. We’ll be in Glasgow before eleven. Zaczekaj chwilę. że będziemy w Glasgow przed jedenastą. ► decyzje podejmowane w chwili mówienia -Someone's at the door! Ktoś stoi przed drzwiami! . Oddam ci pieniądze. Will you come to the concert? Yes. How will they win the prize? They’ll find a way. He will finish this project soon. aby: ► w uprzejmy sposób coś zaproponować tub zasugerować. Shall I open the window? Shall we tell her? Shall I carry your suitcase? What shall I do? 40 język angielski | repetytorium . i 1 os.OK. określenia czasu tomorrow/tonight. shall stosuje się w pytaniach.Wait a minute. obiecuję. przeczenie podmiot + will + not + czasownik She will not/won’t earn a lot of money. to tatuś da ci cukierka. mn. pójdziemy razem. budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot + will +czasownik 1will/m phone you this evening. Powiem mamie. IT IS WORTH DOING WELL GRAMMAR Future Simple FUTURE SIMPLE OPERATOR WILL zastosowanie ► mówienie o tym. They will decide tomorrow. they will. You will/You’ll be a car mechanic. zwłaszcza o przypuszczeniach. . W 1 os. I'll tell mum if you do that again. Shall i w ill W czasie Futurę Simple zamiast will można niekiedy używać shall. pytanie szczegółowe zaimek pytający + will + podmiot + What will she do with that dog? She’ll keep it. co zdarzy się w przyszłości. zobaczę. I'll see who it is. ► zapytać o instrukcję lub jaką decyzję należy podjąć. jeśli jeszcze raz tak zrobisz. they won't. . Spodziewam się. No. kto to.I'm going to the shop. in a moment.

. do środka ► nazwy ulic. I would like to. Cornwall. (jest chora) ALE Her mother went to the would like to. (uczę się) ALE M y mum is going to the school. w stronę. język angielski | repetytorium 41 . Ocean.do. dream s and hopes fo r th e fu tu re .. I hope to. ze środka ► nazwy geograficzne (kontynenty. stąd Lucy. Jeśli jednak rzeczownik uży­ Monday. My purpose is to. college •to/in/into/from church • to/in/into/out of prison •to/in/ into/out of hospital • to/in/into/out of bed • to/at/from work •to/ at sea • to/in/from town • at/from home Forma skrócona od czasownika would t o 'd. używamy konstrukcji be going to lub cza­ su Present Continuous. French. (jest więźniem) ALE His lawyer is in the prison with him.. W poniższych wyrażeniach określających kierunek nie używamy He would like to buy a car. Chcę... Ireland. lang u ag e Przyimki określające kierunek i odległość ^ to . na wywiadówkę) pragnień i życzeń He is in prison. Być może. nazwiska) ► from ... I want to. zatoki. rzeki.. na zewnątrz Bond Street. to/at/from school • in/to class • to/at/from university • to/at/from We would like to discuss it. ZAPAMIĘTAJ Opisując plany i zamiary. Perhaps. I would like to be rich. państwa. Mount Everest.do.. jeziora) We were going to school together.... I intend to work for an international company..od. She is waiting for you outside. żadnego przyimka. góry.. = I'd like to be rich.z. ARKUSZE EGZAMINACYJNE ► życzenia innych osób (zwykle w formie pytającej .. My purpose is to find a well-paid job. I want to apply for this job. It's my dream to run my own business. Expressing dreams and wishes . Zamierzam/Mam zamiar. Perhaps I will work as a secretary.... I hope to get a good job.. oceany. ► nazwy własne (imiona. Chciałbym/Chciałabym.. I’m going to.za m ie rze n ia .pytania upstairs • downstairs • uptown • downtown • inside • outside o czyjeś życzenia oraz składanie propozycji i ofert) Harry went upstairs. the Thames. Moim marzeniem jest. świąt my rzeczownik w jego typowej funkcji. Italian He arrived in London for the celebration. z.pisownia dużych liter W języku angielskim dużą literą piszemy określone grupy wyrazów. I'm going to school.. December.. (towarzyszy mu) Pragnienia i życzenia zazwyczaj wyrażamy poprzez konstrukcję Joanna is in hospital. że. Lake Erie How fa r is it from London to Glasgow? ► nazwy języków i narodowości Where do we gofrom here? He didn’t want to let the dog in. Ona chciałaby być aktorką. Moim celem jest. ► nazwy okresów historycznych W niektórych wyrażeniach złożonych z przyimka i rzeczownika the Middle Ages. World War II oznaczającego miejsce opuszczamy rodzajnik a/the. ku..... miast ► out .wyrażanie (np. Would you like something to eat? Czy chcielibyście coś zjeść? What would you like to drink? Czego chcielibyście się napić? USEFUL EXPRESSIONS Describing plans for the future Cl P rojects. gdy stosuje­ ► dni tygodnia. pasma górskie.. towards . I would like to find a part-time job for the summer. Pepsi A snail came out o f its shell. the Alps. =He’d like to buy a car. Europe. m arze n ia i n a d z ie je na przyszłość . w kierunku Using capital letters . regiony... the Pacific They were moving towards the light. Zamierzam/Planuję. hospital to see her.. Chicago * out o f-z. the Gulf of Mexico. I intend to. Smith ► in .do a toward. Mam nadzieję. (odwiedza ją) ► życzenia własne (zwykle w formie twierdzącej) She would like to be an actress. nazwy miesięcy.. Easter ty jest w innym kontekście. pozostawiamy rodzajnik. ► nazwy instytucji. firm Let this cat out! the Bank of England.. Chcielibyśmy to przedyskutować.opisywanie planów na przyszłość I'm going to become a doctor. It’s my dream to.

..................1.... Postaraj się domyślić ich znaczenia z kontekstu 0 (0-7) Uzupełnij zdania (2...... work because she couldn't stand her boss any more... you work 40 hours a week.. Uwzględnij wady i zalety omawianego za­ wodu.....1.... Our clients are waiting at the door. Jakich miejsc mogłyby dotyczyć usunięte wyrazy? Zapisz nazwy tych miejsc w punktach A-F........ Robert has received a ...5J z ich zakończeniami (A-E)....... Florists often work with event planners and brides and such 2...6...... 1.a warehouse........ Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. i think she retired about 10 years ago.... which flowers.............. you when you need it. a smart manager customers can be very demanding.. The worker^ in the factory work...members are here to help own hours and are self-employed. 4. menu gym restaurant waitress order (0-5) Połącz początkowe fragmenty zdań (4. Florists need to understand how to care for....... I’m afraid Martha isn’t working here now...9..6..... 3. wymagane kwalifikacje.. They also need math skills to plan budgets.. He's been living on a n . C........... My grandmother has been a . Last month Joan gave. 1.4.. how much a babysitter earns E...... they have the opportunity to work in a pleasant work environment that changes seasonally or 0 (0-9) Uzupełnij zdania (3...............doing * (0-6) Wykreśl wyraz.. Those new to the profession can gain skills by corporations. Our company se rve s.) odpowiednią formą przyimka lub zaznacz brak przyimka (-)..1. governments..ehow............. comes with the challenges of operating a small business anc 2...8.. petrol station lorry fuel up driver dish 3............ satisfaction.... I’m going out for lunch with a couple of my working with multiple customers.............-4...... Many florists set their 2... of $ 800.-2...... work? 0 B.... Why don’t you go to A. Na podstawie http://www. Zrób z tekstu krótką notatkę w ję­ zyku polskim....5.... This street leads.......... though having some courses in design will be helpful............... What salary do you get C.5.....9..... presenter departures programme studio a job agency B...... rady dla początkujących clients • colleagues • delivers • bonus • staff • orders • unemployment benefit • pensioner ■salary • long hours The Pros & Cons of Being a Florist 2 ..3. .. maternity leave.......1.... On the other hand.... at their own desire.....2........ 3..including for a venue. a potem odszukaj je w słowniku i upewnij się..... if you work in a library? 4...html' 42 język angielski | repetytorium ...1............... experiments... She i s ..2...... This can provide gives instructions. Do you know you? D . który nie pasuje do pozostałych. 1...3..........strike..4.... Instead of giving. .....4...... 3.....5....... .7......4.... time.-3.... oq 19 PRACA Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa... Podkreśl wszystkie nieznane wy­ razy.. Ask them to come 1......... 2... Our....a job.......... If you have a full time E........3....... Maria is still looking.. czy Twoje domysły były słuszne.... I work in a laboratory and I’m responsible. Last week all the bus drivers w ent.. but can also prove to be emotionally draining.... job in an hour? 1......2...)..... if you work at a petrol station? 1........ cut and arrange 2. Florists work in a creative environment.7...1....... ...6.......... bartender pub drinks stamps glasses 4.... 4...... What time do your parents return.for a long a florist........... sale account shop salesman customer 0 (0-3) Przeczytaj tekst. for two months.........com/facts_5775237_pros-cons-being-florist.. institutions and individuals ....... select is 5% of his annual...... appropriate stock and estimate how many flowers are needed 2... 3........................ That freedom..... 3.... from more than 500 offices in 25 countries........... however.3.....7.............5..1........ Would you like to join us? You do not need a special license or education to become 2.. 3.... ..... hospital sale nurse patient ambulance ...... where they will find a job for 4...and take seats...... wpisując w luki odpo­ wiednie wyrazy wybrane z ramki.. shifts. working in a flower shop or as an apprentice.... What wages do you get D.... 3. 3.

ouldn’t 8. (0-3) Usłyszysz trzy dialogi toczące się w trzech róż­ nych miejscach. ) come C.4.3.-7. Możesz poszukać Inspiracji w ogłoszeniach I' e employee In a similar position. Uwaga! Dwie formy zostały podane dodatkowo ane wy- i nie pasują do żadnej luki. >ork in 8 . Zanim zaczniesz uzupełniać luki. 6. Wskazówka egzaminacyjna ally or Staraj się opisać wybrany zawód. I need some money for summer. select • Poproś o radę. I am interested In opportunities at Herco. | going | E.ek.1.. could F. want :k^ w j^. bogactwo językowe ainlng.1. Wskazówka egzaminacyjna lelpfui.) właściwe miejsce (A-D). datkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. C.1..3. This is a job advert.5. B albo C.. 8.. .2 . A flight attendant. A.4. A pilot. 8. Określ styl oraz temat każdego z tekstów. Job Vacancy . . Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu.2.3. 8. 6.1. Wpisz rozwiązania powinna wynosić 50-100 słów.4. 9..2 also sweep the floor. spójność. This fragment comes’from a job contract. 8 . sobie różne sposoby mówienia o przyszłości.1. o pracę w anglojęzycznych serwisach internetowych. salary: 7. 00 8. jak możesz przygotować się do przyszłej leeded kariery zawodowej. C. ’d C. A alls by Podpisz się jako XYZ. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­ pełnego przekazania informacji.500 per annum W e’re looking for someone to oversee the production of the newspaper. wykorzystując bogate i uroz­ Employee accepts and agrees to such employment and shall also perform other duties as are customarily performed by an maicone słownictwo. post office itekstu. Do każdego z nich do­ w każdym z trzech podpunktów. . such as feeding Wskazówka egzaminacyjna and watering the animals and cleaning the cages. ' formacji zawartych w nagraniu w zadaniach 6. m --------------------------------------------------------- ■ (0-3) Usłyszysz trzy krótkie teksty. Na podstawie in. 9.3. Where is this conversation taking place? I have worked as a.4.. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź (0-4) Przeczytaj teksty 8.1.3. chemist's ARKUSZE EGZAMINACYJNE :y Twoje A. 6... _c* terę A.-9. so I’m 7. Wpisz rozwiązania do tabe­ li. D. jak wyobra­ acome żasz sobie swoją przyszłą pracę. will B.3. starting next week and I’m very excited about it! i (0-10) Napisz w liście do wujka z Anglii. A. Zakreśl li­ computer science. Who are the speakers? A. . manage our website and sell advertising space. lego za- ujacych. ss and so It’s a good opportunity for me to gain experience. Spośród form podanych w ramce wybierz te.2.. I 7.. | D.full time. The author of this text makes some predictions concerning job market. I will graduate from WSISIZ In June with a bachelor's degree In z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. hospital D. I think Wynotuj po kilka słów I zwrotów związanych z każdym miejscem.1. wiążących się z nimi obowiązków oraz miejsc. I 7. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej w nagraniu dopasuj do każdego dialogu (9. ist hi ml język angielski | repetytorium 43 .1 .. luki. Dear Mr White. które poprawnie uzupełniają luki 7.) B.1 to work In a pet shop.-6. pamiętając. przeczytaj cały tekst. This is a fragment of a job acceptance letter. oraz poprawność językowa. :t their I 7. Przypomnij rrange • Wypisz związane z nim obowiązki.4.-4. w których są wykonywane. Wskazówka egzaminacyjna C. An airport information clerk..3 like to run my own shop some day. place sale items on shelves and tvever. station? Wskazówka egzaminacyjna Db for Przypomnij sobie słownictwo dotyczące różnych zawodów. I expect I will have a lot of duties.2. This fragment comes from a job application. doing One of 'the jobs of the future' is certainly a data scientist. Who gives information about the plane from Montreal? A. • Napisz. B. E.. help customers. In future a data scientist won’t have to be. library B.. B. B. jaki jest Twój wymarzony zawód. 9.-8. Na podstawie informacji zawartych earns 0 (0-4) Przeczytaj tekst. Oceniana jest umiejętność rovide do tabeli. A. Podkreśl typowe zwroty. że długość listu d such bierz odpowiednie zdanie (A-E).

się do członków rodziny.Gdzie byliście wczoraj? -At John and Ethel’s. That jacket is hers. handbag. aunty 44 język angielski | repetytorium . .biuro prezydenta Polski they their ich theirs ich James’s office + rzeczownik bez rzeczownika . poj. at the baker’s McDonald’s It isn't our dog. jego . podobnie jak w języku polskim.biuro Jamesa This is my phone. papa Tworząc formę dzierżawczą rzeczowników kończących się na -s sister sis w I. nan(ny). rzeczownik + 's moje.notatki nauczycieli you your twój.Where were you last night? .pokój mojego brata . nasze’ birthday’s date nasze . a prz.ogon kota . mn. grand(d)ad St James's Park . . Is it their house? Levi’s St Martin's College Formy dzierżawczej można używać również bez następującego po niej rzeczownika. wasza.data urodzin (ale można powiedzieć również birthday date) you your wasz. Zwroty nieformalne I Zwroty formalne mother mum.Dawida. ją. yours twój. mine mój.Czyja jest ta szklanka? LANGUAGE .U Johna i Ethel. sklepów. wasze wasze the President of Poland's office . I thought it was Pamela's Myślałem. NO M AN IS AN ISLAND GRAMMAR Forma dzierżawcza Przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze & Przymiotniki i zaimki dzierżawcze zastępują dzierżawcze form.David’s. Jakuba Thales’ theorem . twoje. a jedynie sam grandmother grandma. twoja. gran. czowniki. twoja. but it was Joan's. Tylko w niektórych brother bro wyrazach obcego pochodzenia nie dodaje się -s.samochód Roberta . granny. nasza.literatura dziecięca 1. I / father dad. poj. Zaimki dzierżawcze występują samodzielnie. szkół. Liczba pojedyncza rzeczownik + 's ► regularna Zaimki Przymiotniki Zaimki dzierżawcze rzeczownik +' osobowe dzierżawcze ► nieregularna 1. a nawet od całych wyrażeń. Określenia członków rodziny .twierdzenie Talesa aunt auntie. we ours nasz. mummy (BrE). grandfather grandpa. This phone is mine! Forma dzierżawcza często pojawia się w nazwach miejscowych Is this your rucksack? 1think this rucksack is your*! (np. zwłaszcza jeśli znaczenie wynika z kontekstu. W życiu codziennym. stosuje się mniej oficjalne formy. yours wasz. moi moi my brother's room the teachers' notes . Is this skateboard his? That is her jacket. moja. at hairdresser's St Paul's Cathedral That house looks like theirs. zwykle nie zmieniamy nic w pisowni. twoje. 1 my mój. grannie apostrof.. a to była torebka Joan.park św. daddy. podobnie jak zaimki osobowe zastępują rzi litych i nazw własnych. This dog isn’t ours. twoi twoi Robert's car our parents'villa . wasza. - .Whose is this glass? .willa naszych rodziców he his jego his jego Mr Morton's house women’s rights she her jej hers jej -dom pana Mortona . nasza. . mom. miotniki dzierżawcze zawsze w połączeniu z następującymi Liczba mnoga nich rzeczownikami. zwracają.prawa kobiet cat's tail children’s literature it its tego. mommy (AmE). There’s his skateboard. moje. że to torebka Pameli. ours nasz. kościołów czy instytucji). Formę dzierżawczą możemy tworzyć od rzeczowników pospo­ rzeczownikowe. moja.

ludzi. tylko zielone sukienki. moje. She was not/wasn't his sister.. ika pytanie szczegółowe pytanie When were you in Italy? I was there last summer. szczęścia. Yes. J PAST TOBE There was Mary’s whole family at Na weselu była cała rodzina h SIMPLE twierdzenie formy pełne i/lub formy skrócone I was born in 1996. They were not/weren’t our cousins. pytanie Was I born in 1996? Yes. There were lots of people at John’s Na przyjęciu u Janka było dużo iją rze- We were present at the meeting.. można przetłumaczyć prosto za po­ . że mi wracając Christmas Boże Narodzenie impressed me. W szafie mojej babci wisiały There were only green dresses Was she at school this morning? Yes./Nie. Wiele polskich zdań w czasie przeszłym. Who was at school on Friday? Almost everyone. Muszę przyznać. No. :ymi po There weren't any fireworks during Podczas Dnia Niepodległości przeczenie I was not/wasn't a teacher. No. język angielski | repetytorium 45 - ./No. bushes in this garden. i Halloween Halloween.. there were. Independence Day Święto Niepodległości Merry Christmas! Wesołych świąt Bożego Narodzenia! Lent Wielki Post That is fantastic! To fantastycznie! May Day 1Maja ■Well done! Dobra robota! New Year Nowy Rok You did very well. Independence Day. mocą konstrukcji there was/there were. był. Christmas Eve I wish you lots and lots of Życzę ci/wam wiele Wigilia Easter Wielkanoc happiness. the wedding. party. No. you were not/ weren’t. dumny/dumna. a. wrażeniem. o podmiot What was on maths last week? Quadratic equations. wcze He was in London on 6th June. in my grandma’s wardrobe. My very best wishes for. wigilia Wszystkich Świętych Many happy returns! Wszystkiego najlepszego! \m E). M ^ is yours. Good job! Dobra robota! Great! Świetnie! LANGUAGE Happy birthday! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Happy Easter! Wesołych świąt Wielkanocnych! K Holidays and celebrations . W tym ogrodzie rosły najpięk­ There were the most beautiful . I must admit I’m Zdrowie (Pauliny)! Here's to the new school! Za nową szkołę! Jestem z ciebie bardzo dumny/dumna. There wasn’t nice atmosphere during the meeting./No. niejsze krzewy. Were we present at the meeting? Yes. she was. it was not/wasn’t. że jestem pod April Fool's Day prima aprilis impressed. Where were you yesterday? I was in Oxford with a friend.. * nie było żadnych fajerwerków. lie New Year’s Eve sylwester You were great/fantastic! Byłeś fantastyczny/Byłaś fantastyczna! Your health! Twoje zdrowie! Thanksgiving Święto Dziękczynienia You can be proud of Możesz być z siebie Valentine's Day walentynki yourself. is? Cheers! Na zdrowie! Congratulations! Gratulacje! e theirs. I was. Boxing Day drugi dzień świąt Bożego Narodzenia I must say you really Muszę powiedzieć. you were. I was not/wasn’t. There was a bunch of keys on the Was he in London on 6th June? Yes. Yes. we were not/weren’t. it was. No. a przy- They were late for school. he table. zaimponowałeś/zaimponowałaś. No.. było. Was there Andrew in the theatre? Czy Andrzej był w teatrze? She was at school this morning./Nie. there weren’t. W czasie Past Simple przybiera formę was/were. You were not/weren’t on time. No. my. she was not/wasn't. USEFUL EXPRESSIONS Congratulating . Czasownik ta be w Past Simple Czasownik to be jest czasownikiem nieregularnym. 1 We were not/weren’t late for school. Moje najlepsze życzenia dla. he was.składanie życzeń i gratulowanie C l. It was not/wasn’t windy yesterday. he wasn’t. Tak. ogólne i krótka Were you on time? Yes. Podczas spotkania nie pano­ wała miła atmosfera. nasze Was it cold yesterday? Yes. nie było. w których występu­ You were not/weren't journalists. He was not/wasn't born in Canada. they were not/weren’t. Were there many people in the Czy w kinie było dużo ludzi? /cze cinema? Tak. co there is/there a r e ale w odniesieniu do przeszłości.święta i uroczystości All Saint’s Day Wszystkich Świętych Here’s to (Paulina)! I'm very proud of you. they were. i formy It was cold yesterday. There was a car outside the house. You were on time. odpowiedź was not/wasn’t. No. he was. ją różnorodne czasowniki. Przed domem stał jakiś samochód. Świetnie się spisałeś/spisałaś. Konstrukcja there w as/there were Konstrukcji there was/there were używa się w podobnych sytua­ cjach. nie było go. Marysi. we were. twoje. Were they late for school? Yes. Na stole leżał pęk kluczy.

..really helpful and by 11 p..... family is visiting me..10.. ready.. David is Emma’s brother / uncle / stepfather.8.. Sarah: Oh........ there ne wyrazy... much bigger... parents 1 |b ....... If my 3......6.......... Grace is David's wife / sister / aunt... 4.4...... But my sister has the biggest room 1....... Emma is Grace’s mother / sister / daughter.....in the cinema..1....... yes..... Uwaga! Dwa wyrazy zostały 5.... I your yours Q ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa..... Jessica: Yes..... We 4....7.... Sarah: Is it bigger then 3.4.... But are Frederick + Ethel 3....1.1....-4.2.7..9..7. everyone 4.. all the 2.... Urodziłem się w 2000 r. I'm sure they will do their best to please you.8..... Father Christmas pudding carols bunny the colour... Lent vampire pumpkin lantern witch grateful for your help.3.. any problems with the invitations? Ed: Well... Jessica: OK... Aunt Jane came with (0-9) Obejrzyj drzewo genealogiczne....9...... children.1.2.. They are five and they are George (+Joan) Shella (+ Andrew) quite cute.... ? 1... convinced about 2..... She has our grand piano in her room and 1............ Ethel is Emma's mum / niece / great-grandmother. champagne fireworks flowers dancing 5...1..7...... their I H......... turned off.4. 5.. Jack is Andrew’s brother / son / relative. bunny lamb eggs national anthem (0-6) Przetłumacz podane zdania na język angielski.. | uncle’s E..... cake cemetery presents party guests sure how to correct it.. brother’s I K........ in the house..... z którym kojarzą się poda......... . husband and 3....4...9.. I'd like to have such a big room as 3.m..3..) formami 1. Sheila is Grace's aunt / uncle / grandma.......... Czyje urodziny były w zeszłym tygodniu? Flo czy Nicki? D..2.. And there’s Ann. Grace is Sheila’s nephew/ daughter / niece. [ mY | f..... I parents' Sarah: Fli Sarah. Ed: Where 4.. fantastic! I’m really 2.......5.. maybe you could come to my place? Jessica: Yes..3....4.2...1.....6. I must show you my new room.. She’s all right..) wyrazami ..... you yesterday evening? I texted you five times and you didn’t text back! 9 (0-7) Wykreśl wyraz.-3.... Luckily.... cousins nice? / \ Sarah: Tom and Mike are twins. Frederick is Jack’s dad / grandfather / cousin.....6. a slight mistake in the invitation text and I 4...10..... Dlaczego nie przyszedłeś punktualnie? A... Możliwe są formy 1... Ethel is Frederick’s husband / grandmother / wife. podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania. 6 .... Zakreśl w po­ 3.... agree.9. J.. 1 .1.............3........ I can’t come to you today because 3. 2.... ! I 1...... IMoelia: Sorry. daughter.. | hers 5... 2. (A-K) wybranymi z ramki.. który nie pasuje do pozostałych..divorced) (+ Steve) Jack She’s your 3.. of ctJurse...5.. flags heart Valentine card love 5.......... groom bride dyed eggs rings flowers invitations 4... their stepsister. 4. (0-10) Uzupełnij luki w dialogu (4.. Noelia: Great! You 4. 1..... przeczące......... 2...6. so my mobile Wpisz obok nazwę święta....3. there 4. Besides. 5. Wczoraj spóźniłam się do szkoły.... But niższych zdaniach właściwe wyrazy......... David Grace (+ Brian . (0-9) Uzupełnij luki w dialogu (3... 3..5.. G..... We can meet at your place this time but next week Emma Sarah you must visit me.. W zeszłym tygodniu było zimno. practices all day long.. We 4.5..5... Past Simple czasownika to be.8. 1.2.. 2.... Moi rodzice nie byli obecni na zebraniu.. j her C....... age.. | mine 46 język angielski | repetytorium ..

Polish culture.5. A. . A.1.He needs it to get to 42» the library.. me C. This person is making plans for Christmas. lowaniem. hers C. can I take 8. Many happy returns! iryone Wskazówka egzaminacyjna B.8. unforgiven 8.. it’s too big for you.1.-8..7.8.... I'm very proud of you. Wskazówka egzaminacyjna 8.. jaka część mowy pasuje do luki. A.. Great! e-mail. yours 6. My very best wishes for your friend. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk 6. your i..2. folklore show and dinner.. który dostał się do wymarzonej slight szkoły.2 or 8.4.4. This person Is showing someone his/her family photos. mobile B. Mum: But at least it’s clean! If you don’t like it. E. Zdecyduj. This person is choosing a birthday present for someone..2. spójność.. niu dopasuj do każdej wypowiedzi odpowiadające A.. You were great! jej zdanie (A-E). w której ostatnio brałeś/brałaś udział. A. come on! cause You will be 6. B. your brother’s .-6.) na temat 7.1.3 a three course dinner (unlimited soft e with drinks and beer). A.2.I It’s dirty! And Steve says he won’t lend me 8... You did very well! That Is fantastic! all the Zastanów się. service B. Oceniana jest umiejętność (0-8) Przeczytaj dialog....1.3. traditions and folk. Josh: Wskazówka egzaminacyjna Mum. your brothers’ it are 6. jakie zwroty możesz usłyszeć w sytuacjach opisanych C. Take 8... you brother’s C.5..3. her B. Your health! w podanych zdaniach. Merry Christmas! really 7. 1It’s pink. A. Uwaga! mami B. A.4. • Napisz.) wy­ bierz właściwą reakcję.. unforgettable C.. My best wishes for your friends.1 experience of a unique Polish she is not going anywhere. A. Our wonderful talented dancers Josh: I don’t want 8. I A..1. you C.3.. B. 9. Cheers! A.3.. ielski.3. she isister. Twój kolega zajął pierwsze miejsce w konkursie geogra­ świąt. D.. 9. she C. A.. Uważnie sprawdź pisownię i gramatykę.3. ARKUSZE EGZAMINACYJNE about 9. W jakich sytuacjach użyjesz wymienionych zwrotów? • Złóż koledze/koleżance życzenia z okazji urodzin. painted C. Happy Easter! D. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów.. kto był obecny i jaki był przebieg uroczystości. This person is buying a Christmas gift for his/her mum.8. A. room m and O (0-4) Dla każdej z opisanych sytuacji (7... This person is talking about a present from his/her mum.. But 8. Zaznacz literę A. że długość e-malla O powinna wynosić 50-100 słów. you can -stop action.6 bike will do. Wskazówka egzaminacyjna m. I wish you lots and lots of happiness. Na podstawie informacji zawartych w nagra­ ficznym.. Josh: I can't take 8.... mine B. © (0-3) Przeczytaj tekst. song and dance..6. do żadnej wypowiedzi.. B.1..1.-9. him B. Wskazówka egzaminacyjna Przypomnij sobie zwroty związane ze składaniem życzeń i gratu­ • Wymień. Many happy returns! I (0-10) Napisz do kolegi/koleżanki z Anglii krótki C.. B albo C. Przypomnij sobie zaimki I przymiotniki dzierżawcze oraz formę dzierżawczą rzeczownika (saxon genetive). oraz poprawność językowa. Podobne brzmieniowo słowa mogą :week wprowadzać w błąd. Good luck! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje formy C. my C.. your B. Wpisz rozwiązania do tabeli. hers .-7... Powtórz słowa i zwroty związane ze świętowaniem różnych okazji We are planning a trip to the lake. It co do znaczenia podanych słów..1. Invitation Mum: Well. and entertainers will amuse you during two hours of non... there C..7. 8. Zakreśl literę A. served C. And We invite you to an 6..e you. yours C. D. my 6. z jakiej okazji odbyła się ta uroczystość. Witness a 6. C albo D.. 9.. Maybe 8.2. I l k I ® (0-4)--------------------------------------------------------- Usłyszysz cztery wypowiedzi (9. 7. Wybierz poprawne uzupełnie­ pełnego przekazania informacji.4. Well done! B.. Josh: Oh. his C... ming? 7.2 fusion of always wash 8. bogactwo językowe nie luk 8. język angielski | repetytorium 47 .. Piszesz życzenia urodzinowe do koleżanki.. w którym opowiesz o rodzinnej uroczystości. colourful 8. B albo C.. pamiętając. awful B.. A. Podpisz się jako XYZ. yours B.1 bike? I want to go to Tim. A. D. Zakreśl literę A. Gratulujesz koledze. ask Ann. he ey are 8. Następnie upewnij się 8.4. A. D. her B. Składasz życzenia znajomym z okazji ich rocznicy ślubu. Good job! C.. eat 8. akapity oraz o odpowiednim rozpoczęciu i zakończeniu e-maila.. colour B. her B.4. Pamiętaj o podziale na Mum: No.

My grandma worked at school. Mur berliński runął w 1989 r. i krótka Did she come to the party? Yes. No. pytanie ogólne did + podmiot + czasownik Did you talk to your parents? Yes. 1read this article some time ago. Sprawdziłem. What did they take to get to work? They took a train. What did she sell? She sold the house to buy a flat in the city. ► relacjonowanie wydarzeń następujących jedno po drugim w przeszłości She entered the house and went upstairs. a week/a moth/a year/5 years ago. określenia czasu yesterday. some time ago. she did. Then she heard that strange noise. BE A FRIEND GRAMMAR Past Simple PAST SIMPLE OPERATOR DID (DO W PAST SIMPLE) zastosowanie ► opisywanie sytuacji mających miejsce w przeszłości. przeczenie podmiot + did + not + czasownik Fie didn't phone me. She saw him and at once recognized him as her own brother.druga forma z tabeli pytania o podmiot pozbawione operatora. It rained all day. zawsze spędzaliśmy święta Bożego Narodzenia z dziadkami. 1didn’t. Mieszkała na wsi. Wyjątek stanowią ► czasowniki nieregularne . Funkcję tworzenia czasu przeszłego przejmu­ ► czasowniki regularne . month/week/year. ► mówienie o zdarzeniach krótko. Zobaczyła go i od razu rozpoznała w nim swego brata. ZAPAMIĘTAJ W pytaniach i przeczeniach w czasie Past Simple czasownik ma Formy Past Simple formę podstawową. they did. she didn't. in 1998. Gdy byłem dzieckiem. She didn’t invite us. pytanie zaimek pytający + did + podmiot +czasownik Where did Andrew take his children? Fie took them to the szczegółowe aquarium. She lived in the country until she was sixteen. on 12th May 1958. We live next to the zoo. pytanie who/what +czasownik w drugiej formie Who won the match? Chelsea FC did. They didn't close the door. 1did. budowa schemat formy pełne ¡/lub skrócone twierdzenie podmiot +czasownik w drugiej formie 1bought a newspaper. he seemed 1was young/when 1saw him first to be in good health.i długotrwałych oraz o czynnościach jednokrotnych i powtarzanych When I was a child we always spent Christmas with my grandparents. wziąłem klucze i popędziłem do pracy. When 1saw him last week. they didn’t. IF YOU WANT A FRIEND. która godzina. język angielski | repetytorium . when It happened yesterday. last winter/ The competition was held on 15th July 1998. I checked the time. No. the day before yesterday. w których czasownik za­ czasowników nieregularnych chowuje drugą formę.czasownik + -ed je operator did (forma przeszła czasownika do). Wtedy usłyszała ten dziwny hałas. dopóki nie skończyła 16 lat. Weszła do domu i poszła na górę. zwłaszcza umieszczonych w dokładnych ramach czasowych (czynność została rozpoczęta i zakończona w przeszłości) The Berlin Wall fell down in 1989. o podmiot What gave such an awful scream? It was a hyena. odpowiedź Did they meet their friends? Yes. No. picked the keys and rushed to work.

arrived love .wyrażanie preferencji. Wolę wesela od pogrzebów.Czasowniki regularne W zdaniach twierdzących w czasie Past Simple stosuje się drugą formę czasownika. Nie lubię/Nienawidzę/Nie znoszę kupować prezentów na święta Bożego Narodzenia. I’m into/interested in/keen on modern art. I feel like throwing a party. -ang. listen . I don't like/hate/can’t stand buying Christmas presents. przed którym znajduje się spółgłoska. Listę czasowników nieregularnych znajdziesz w każdym ostatnią sylabę zakończonych na spółgłoskę poprzedzoną stownlku języka angielskiego. Mam ochotę zorganizować przyjęcie. Niestety. niż jeździć na rowerze. Nieregularne są przykładowo tak podstawowe czasowniki. w Internecie. I prefer weddings to funerals. Wolałbym/Wolałabym zostać dzisiaj w domu. ► Jeśli czasownik kończy się na -e. make ► W czasownikach jednosylabowych i akcentowanych na ery do. Wolę biegać. stop.loved Czasowniki nieregularne ► Jeśli czasownik kończy się na -y.stayed Około 150-200 z nich to czasowniki często używane. których formy tworzy się w podobny sposób. dodajemy tylko -d. chwytać think thought thought myśleć formy -ing. a także samogłoską ostatnia spółgłoska jest podwajana.tried ALE enjoy . prefer- na pamięć. -ung ring rang rung dzwonić sing sang sung śpiewać sink sank sunk tonąć druga i trzecia forma z -d zamienionym na -f build built built budować bend bent bent zginać send sent sent wysyłać ARKUSZE EGZAMINACYJNE USEFUL EXPRESSIONS Talking about preferences and interests . go. dodając końcówkę -ed. jak have. siadać druga i trzecia forma zakończone na -ught buy bought bought kupować catch caught caught łapać. try .studied ALE stay .listened h e lp -h e lp e d w a it-w a ite d p la y -p la y e d arrive . w podręcznikach szkolnych. form tych czasowników trzeba się nauczyć drop. tworzymy ją. Do you like/enjoy/love going out? Czy lubisz/uwielbiasz wychodzić? What do you hate doing? Czego nienawidzisz robić? What can’t you stand doing? Czego nie znosisz robić? What don't you like doing? Czego nie lubisz robić? Are you into/interested in/keen on ancient culture? Czy interesujesz się kulturą antyczną? Do you prefer theatre to cinema? Wolisz teatr czy kino? Do you prefer going to the theatre? Wolisz iść do teatru? Do you feel like going to the disco? Czy masz ochotę pójść na dyskotekę? Would you prefer to stay at home and relax? Czy wolałbyś/wolałabyś zostać w domu i się zrelaksować? język angielski | repetytorium 49 . W angielskim istnieje ponad 300 czasowników nieregularnych. -y zamienia się na -i. Lubię/uwielbiam wesela. Infinitive Past Simple Past Participle Znaczenie wszystkie formy takie same cost cost cost kosztować hit hit hit uderzać put put put kłaść druga i trzecia forma taka sama find found found znajdować have had had mieć sit sat sat siedzieć. Interesuję się sztuką współczesną. Można ułatwić sobie to zadanie.enjoyed study . I would prefer to stay at home tonight. zainteresowań I like/enjoy/love weddings. scan. zapamiętując grupy dropped scanned stopped preferred czasowników. W przypadku czasowników regularnych Dodanie końcówki -ed niekiedy wiąże się ze zmianami w pisowni. I prefer jogging to cycling.

On Sunday I went for a beautiful trip with the back of his hands till he bled.1. interested B.. I Broke Up with My Boyfriend. Yes.. Sylvia wanted to go swimming. travelling F.). did D.watching C. like B. staying Jessica? B. I am angry with myself and I feel lonely.6. Following 1. No.. Her boyfriend didn't 1.-4. Wpisz rozwiązania do ta­ beli.at 3. A... out in a cafe..3. token Alice thinks that Jason didn't express his feeling in 4.1..35 a. playing the guitar E...3. a couple of my friends... Zakreśl literę P albo F.1. I'd prefer B. we didn’t 1. Is Ewa Daniel’s girlfriend? C. P F 1.. time yesterday? pleasant evening. 1 jogging to swimming. 1.. but I 1. A...4.. going Na podstawie: http://uk.. Yes.. Last C.2. 5.joined C. and I 3.. taken D. 5. took C. watched at home and play some board games.yahoo.3. B albo C. I really miss him so much I just can't for a biology test. P F ’ Zakreśl literę A.-1.. so I 3... My mum. P F 4.. We just 1. A..4.. Sean 6.2. and it was so great to start with.. surfing the Internet D. A.. Alice finally made up with Jason. joins D..2. Jack 6.m.. last week we had 2. In D. któ­ re ze zdań (4. I finished with him because he started to scratch cycling instead. at 9. 2..1..)..1. go B. A.) odpo­ 0 wiednimi formami czasowników podanych w ramce. hang B. birdwatching 6.4 month I gave up swimming.5.....1..... 2. but he stopped caring so much... Do you get on well with A. Was Kinga your E. take B..1.... not C.3.. 5.. (0-6) Przeczytaj wypowiedzi dwóch osób opowiadają­ home at 4. Did you have a good great and then we had a very 1 2. 5..-6.4..-2. met C. hanging C. joining a proper way.55 p....5.5. to the swimming pool. cry. * (0-5) Dopasuj pytania (5..join B. A.... Was I Right? Paula We were together for 7 months. but in the end £ (0-4) Przeczytaj wypowiedź z forum.2. (0-5) Przeczytaj tekst.. 2... Yes.... photography C..to stay C. he picked her up at A..4.m.3.. Do you like going to a disco? Dobierz do każdej osoby jej hobby lub ulubiony sp(t A....4. and I was a bi late. would B.1.. Then he blamed me and my sister.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1.1. He was revising told me it was my fault. All my friends Adam have turned against me because of it. can’t B.com/question 1. me to school.6. 15 1.2.. on dancing. my bike..... Zdecyduj. A. So p hiel 50 język angielski | repetytorium ■_ J . keen C....3. get • ride • drive • start • end A..... 4.4... B>C albo D.. School 3......1.6 us.10 p.1. self-confident. Yes! The concert was really 5. she was. After splitting up with Jason Alice felt cheerful and 4.).-3.6. she did.. Today my classes 3..) do odpowiedzi (A-F).. stay B.. P F I -------------------------------------------------------------- (0-6) Wybierz wyrazy pasujące do luk (2.... A..1. Jason started to hurt himself.... Ago B..5 up he loved me.. I’m not really. got Alice. I would like to start everything from the beginning.6. Megan 6.... jewellery making B..-5.. went D... feel sób spędzania czasu (A-F). doesn’t C. but yesterday ŻYCIE RODZINNE l TOWARZYSKIE Przed rozwiązaniem she had to be at work earlier.. love classmate? a party a week ago.. cych o swoim ostatnim weekendzie. Zakreśl literę A... Jason seldom told me 1. zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa.5.answers.5. Isn’t (g ) (0-4) Usłyszysz wypowiedzi czterech osób (6... My brother really enjoys horror movies.m. gone D. went C... Uwaga! Dwa zajęcia zostały podane dodatkowi! i nie pasują do żadnej osoby. week 10 J o <1 My mum usually 3.. hung index?qid=20101217013831AAVbz5c 1....3. a które nie (F-fałsz). to watch 2.2.. stand loud music.2.. meet B.1....4. A. Did she join the drama a terrible row.) są zgodne z treścią tekstu (P prawda).. prefer club? D..4... don’t mind C... Uzupełnij luki (3. On Saturday i went out and 1.5.... A.

.... This is however changing recently........... D. B albo C.)...... 9...... Rob texted his friend is on September 29th.... Do you want to go to the cinema on Friday? FANCY ...... 8. On B.. zachować ich treść.....3 People in the US..11 and 12 on page 56.... See you on Friday. 10.. ago C.. Mr Dixon gave us extra ¡ends homework.... practicing my piece.... based on religious traditions.. are widely known and joyfully Jakich zwrotów można spodziewać się w wiadomościach celebrated. was published in 1982...... spend B...4... C.. Wybierz poprawne uzupełnie­ i (A-F)... A. W przekształconym zdaniu należy happy with our performance. itkowo Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Przypomnij sobie czas Past Simple i charakterystyczne określenia Przypomnij sobie zwroty związane z wyrażaniem upodobań tego czasu.1... Wskazówka egzaminacyjna E. introducing this popular European id me custom in the United States.... ly spo- 8..... zgodną z treścią nia.. you were fantastic! I'm so proud of you..... a birthday of a famous person • Tom....... :ratch Why weren't you at school today? s and There wasn't a history test.... któ- Mum In some countries (Greece) name day is more important than tu (P- birthday...... B.. Later my friend Natalia wanted to take ally me to the cinema.. I...... B.. a lot of time użyć podanych wyrazów..com/ was a vocabulary quiz in French.... Zakreśl literę A... przeciwstawienie (however) oraz zaimki odnoszące się do wspomnianych wcześniej rzeczy........1. A..... C. 9. and as a result the name day for Michael 7.... Our band leader 8.... went C..... or on other facts. 10. helped KEEN . Every day of the year is someone's name day.. I think jazz is better than hip-hop.. apologize for her behaviour. 9..2.1..1... z którego usunięto cztery zda­ nych odpowiedzi wybierz właściwą.1 weekend..4.... do ta- 8.6 my younger sister with PREFER ..... brakujące zdania (A-E).mynameday.2... a very We stayed at home and 8. I 8..... We have to do exercises 10......... spending FEEL . Martha wrote this message to 9... to let him know about today's classes.5..... but finally we didn’t 8. B albo C.-7.... help C.....5....... to ask about some information.. Martha Name Day iterday Celebrating a name day is an old European tradition. At C......... Well done! who had the same first name. nie zmieniając ich formy..... rj....... wasn’t c.. her biology homework..5.-10..... I promise it won't happen again..... litery...1........ ask her son to do something. A.. 8........ on B... 8.... Birthdays are usually celebrated just in immediate albo F........2.... Some people say that it’s better than birthday. W zadaniach 7.. luestion A... weren’t 10.. tak aby I were preparing for the concert.. Name days.-6..... miejsc.......... helping B. last 10......4... In FOND . European countries usually don't celebrate name days.6... Uwaga! Jedno zdanie zostało podane I’m terribly sorry I was late again. z poda­ (0-4) Przeczytaj tekst. * (0-3) Przeczytaj teksty...... give some information.). Each first name C. My mum has a liking for romantic comedies. to explain him the exercises. Zakreśl literę A..3.. A......2...2 Saturday we (0-5) Przekształć podane zdania (10.... A.. For example. historical events.. is assigned to one day of the calendar...5 anywhere. congratulate her son. Guests are supposed to bring some money instead of a gift.. Wskazówka egzaminacyjna ARKUSZE EGZAMINACYJNE Zwróć uwagę na wyrażenia sygnalizujące kontynuację jakiejś myśli (moreover). Luciean doesn't like football..-8.. i preferencji.......... 8... the UK and in some Western A........4 The American Name Day Calendar o f First Names start C..... give her son some advice.... 7... however. start Rob A. I’d like to go out tonight.4..... Tom's mum wants to family.. didn’t B. A... Were you angry with me? dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.....3.. y bike. spent C... the church feast of Saint Michael is held on September 29th...4.... 7.. osób lub sytuacji.. phie język angielski | repetytorium I I 51 ...3.6. because Ms Willis is ill.. Wpisz w luki 9...... tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst....3... but there can't Na podstawie: http://www.1... gone 10..... tell about her plans for future. napisanych w wymienionych celach? Wypisz po kilka zwrotów pasujących do danej funkcji językowej.-9. AAVbzSc B.... nie luk 8.. the best party and nobody asks your age! B.........1....3.. go B... (0-6) Przeczytaj tekst. I was really busy 8. którymi oznaczono tekstu. 8..1 Your friends shower you with gifts and throw you is a bit A.

physics. information. Mają liczbę pojedynczą i mnogą. shampoo. z którego części (np. plasterka) korzystamy: ham. cheese. no mm zastosowanie SOME z rzeczownikami niepoliczalnymi i policzal­ ANY z rzeczownikami niepoliczalnymi i po­ NO z rzeczownikami niepoliczalnymi nymi w liczbie mnogiej (twierdzenia) liczalnymi w liczbie mnogiej (pytania i policzalnymi w liczbie mnogiej i przeczenia) (przeczenia) znaczenie trochę. kilka. child. mineral water ► osoby: boy. obiekty: cooker. rice. język angielski | repetytorium . gymnastics. any. kilka. jakieś trochę. Mary bought some apples in the supermarket. peach. kawałka. love.rzeczowniki policzalne i niepoliczalne a Rzeczowniki policzalne Rzeczowniki niepoliczalne Rzeczowniki dające się policzyć na sztuki (mające wyraźnie Rzeczowniki niedające się policzyć na sztuki. window ► płyny: milk. money. bread ► pojęcia o charakterze abstrakcyjnym i ogólnym: music. a bowl mnogiej z rodzajnikiem the. pilot. z rodzajnikiem the lub bez rodzajnika. advice ► choroby i dyscypliny sportowe: flu. czy nie. tree ► rzeczy występujące z natury w dużym kawałku. salt ► rośliny i zwierzęta: wolf. Mają tylko liczbę pojedynczą. of rice. jakieś. coffee. czy rzeczownik jest policzalny. zaznaczone granice). plastic. ONE M A N ’S MEAT IS ANOTHER M A N ’S POISON GRAMMAR Countable and uncountable nouns . one cake one coffee one ice cream some ice cream three cakes four ice creams W razie wątpliwości. paper C o u nta b le o r n o t? P olicza lny czy nie? Niektóre rzeczowniki mogą występować zarówno jako policzal­ ne. w liczbie że przekształcone na wyrażeni^określające ilość: a bottle of wine. bez rodzajnika lub*z liczebnikami. mug. some cake some coffee należy to sprawdzić w dobrym słowniku (oznaczenie U lub C podane najczęściej po wymowie). Nie występują z a/an ani liczebnikami (chyba W liczbie pojedynczej występują z rodzajnikami a/an. house. athletics ► surowce i materiały: wood. żadne żadne twierdzenie There's some milk in the fridge. a slice of bread). jak i niepoliczalne. cat. doctor ► rzeczy rozdrobnione lub w małych ziarenkach: washing powder. ► przedmioty. Some.

z niepoliczalnego policzalny Kiedy chcemy podkreślić. Mike was a new student. Have you got any brothers or sisters? - Is there any coke in the bottle? Some można stosować w pytaniach.? Czy możesz mi podać.. że chodzi nam o jedną/kilka sztuk czegoś. Would you like some hot chocolate? Czy życzysz sobie There isn’t any cheese in the fridge. There is some/a lot of juice left. please? Czy mogę prosić There aren’t many flowers in this vase.przy stole 0 Enjoy your meal! Smacznego! Do you take sugar in your tea/ Słodzisz herbatę/ Lay the table.. the bookshop.. Much. please. czy nie. nakryj do stołu. wiele dużo... przeczenie Joanne hasn't got much time. nazwa opakowania/pojemnika/jednostki + of + rzeczownik niepoliczalny a bar of chocolate tabliczka czekolady a pot of yoghurt opakowanie jogurtu a cup of coffee filiżanka kawy a can of dog food puszka jedzenia dla psów a bowl of cereal miska płatków a piece of advice jedna rada a jar of honey słoik miodu a piece of music utwór muzyczny a glass of milk szklanka mleka a slice of cheese plasterek sera a piece of wood kawałek drewna two bits of information dwie informacje a loaf of bread bochenek chleba one piece of luggage jeden bagaż a bottle of coke butelka coli USEFUL EXPRESSIONS At the table . I'm trying to lose There weren't any good dictionaries in some weight. There is a lot of milk/paper. so he didn't - know many people. pytanie .. Poczęstuj się. many i a lot o f mają to samo znaczenie. ale są stosowane z różnymi rzeczownikami i w różnych typach zdań. coffee? kawę? Could you pass me. możemy użyć kon- strukcji dokładniej określającej ilość.. Proszę. Mary used to drink a lot of coffee. pytanie Did you pay much for that dress? How many cities did you visit last year? a - LANGUAGE ARKUSZE EGZAMINACYJNE Make uncountable countable . Can I have some strawberries. język angielski | repetytorium I I ' 53 .. wiele dużo.? Help yourself to. czy rzeczownik jest policzalny. before Christmas. SOME ANY NO przeczenie Jane isn't going to buy any new clothes There are no pears in this market. please. many. które mają charak­ Forma czasownika zależy od tego. co w języku angielskim jest niepoliczalne. MUCH MANY A LOT OF zastosowanie z rzeczownikami niepoliczalnymi z rzeczownikami policzalnymi w liczbie z rzeczownikami niepoliczalnymi i policzal­ (przeczenia i pytania) mnogiej (przeczenia i pytania) nymi w liczbie mnogiej (twierdzenia) znaczenie dużo. trochę gorącej czekolady? There are some apples in the basket. A lot ofpeople speak French. No sweets. wiele twierdzenie /ate a lot of cakes at your wedding party. a lot of Określniki much. kilka truskawek? There are a lot of cars outside. ter uprzejmych propozycji lub próśb.

. H.... a które niepoliczalne (U ..1..... children F. w........ Tess some milk for her baby daughter.... cauliflower C....3... A.. tin K. bread 3...) wyrażenia­ 6.6. Mash C.9.5.. G. h. levels in the Food Pyramid........ I don’t e a t..8. które z podanych rzeczowników są make your bones strong. Oh. a jar of H....... cooked B. steamed mi wyrazami...... cucumber beef |friendship A. I..... 7.) z odpowied­ G... heated C... any...... 4. much lub many.. A. Cook popular products should be język angielski | repetytorium .....1.9..... F... fish.. recipes B. Dla ułatwienia pierwsza litera zosta­ ła podana.. baked B. dog food mi some.. cheese milk concrete E...4... Slice B. bread or pasta as well as potatoes 7....4.1...2.5.... coke (0-8) Uzupełnij luki w zdaniach (3... 6.) wyraza­ a little...-6..3.. cream.. The middle level contains 4. Zakreśl literę A. which (0-15) Zdecyduj.. Mum doesn’t need... clean clothes to wear! 3..... 7.. building D.....8. 3...4 two cucumbers and three tomatoes for the salad...1..... Could you lend m e.c...3... mi wybranymi spośród podanych.money for a cup of tea? 3.a day.. e.6. wine 6. red .. 0 0 11 ŻYWIENIE Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.. items products such as 4. J..2... Wpisz obok nich odpowiednio C albo U... 6. There are also a lot of proteins in meat...... (0-14) Zakreśl rzeczowniki niepoliczalne. a cup of B. fried There are 4.. 6.. d.... 3. delicious-....5..... prawn N. a glass of D... s w e e t-...-7.) w tekście właściwy­ A..... policzalne (C ..7....... or beans.. You should 4...potatoes? B albo C.... John prefers boiled eggs t o .. chocolate 3. f.. sp icy.... f....... disgusting-.. fork wood C.1. bread D.6.-3.4.... p..7. so ft....4.. a bowl of G.-4..... information I. and vegetables which you should eat five 4.ones.. equipment E. luggage nimi nazwami produktów spożywczych (A-H)... grilled C. coffee 6.3.7.....countable).. transport L... t...1.8. time.. ingredients C.... maybe once or twice a week....... herring M......1. Have you gathered all the for this complicated ever eat things like cakes and Spanish dish? biscuits but you should eat a lot of A. (0-9) Uzupełnij tuki (4. 7........ accommodation 6. a bottle of E... products like milk... friend carrot B.w e haven’t got... and chicken.. furniture (0-8) Połącz nazwy opakowań (6.8... yoghurt and different kinds of 4.2. uncountable).... H ow .. no! I haven't got.. 4.... advice B.... I invited friends over for lunch. a can of F.. f a t . meat.... Italian . Hurry u p .1.. honey 6..just (0-4) Uzupełnij luki w zdaniach (7...olive oil for her salad .... a bar of A... foot ham knife (0-9) Dopisz do każdego określenia (A-l) po trzy pro­ dukty spożywcze. cereal 3..2.. Can I have.8.. homework H... a loaf of C.........They contain calcium and 4..... The second most A.... cold ... people were at the concert? 3.

..2. Wypisz.. Mix all the ingredients in a blender. so I should avoid all fats and sugar.4. Luckily..2.. The C. Powtórz słownictwo związane z podawaniem posiłków. I eat macji zawartych w nagraniu dobierz do każdej wypo­ a lot of leafy greens. us delicious strawberry shakes. 1 cup of water.. Uwaga! Jedna ilustracja została podana do­ is strawberry shake! datkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. I’m not allergic to nuts.. A. B albo C... I love simple..) jeden wyraz z ramki w odpowied­ C.-10. w lodówkach przedstawionych na zdjęciach. My diet is based i fŁ g on lean meat and vegetables. Chicken salad This chicken salad is very simple and light... Chocolate yoghurt Melt 1/2 bar of chocolate.1. She always 11. Zasłoń odpowiedzi i zastanów się.. Even her birthday cake was Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej wy­ 11. Have your dinner! niej formie. 10.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ Wskazówka egzaminacyjna graficzna wpisywanych wyrazów. I'm trying to cut down on sweets and to use less salt... Top everything with a spoon (0-4) Dla każdej z opisanych sytuacji (9. nourishing soups. healthy and 11. M3 10.1never eat ice-cream! My favourite 8. wpisując w każ­ B... (0-2) Usłyszysz dwie wypowiedzi.. 9. food.. W opisach potraw podkreśl wszystkie nazwy produktów B.. John dessert is a cup of cocoa or a piece of chocolate. Chill Nazwij (a najlepiej wypisz) wszystkie produkty.. I love fruit and fruit desserts .2... (0-3) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (10..3.. tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. celery. from yoghurt! powiedzi. C..1..... Wskazówka egzaminacyjna salt and vanilla.. Add pepper to taste.5..1.1..3.my favourite one do tabeli.1... Na podstawie infor­ I’m a veggie and I also try to keep away from dairy products.. onions... Zakreśl literę A. parsley. mint. and a bowl of oraz opisy trzech potraw (A-D)..-11.. chilled.. This light dessert is a perfect summer treat. Could you pass me the salt? żywnościowych. co mogą i lubią oraz czego nie mogą jeść cytowane A. Poczęstuj kolegę kanapkami.. Do you take sugar in your tea? preparation is simple and the result is delicious! D. Zastanów się.... before serving.. Wpisz rozwiązanie a veggie pizza.. Uzupełnij go. Do każdej osoby do­ fruit salad.. There 11.... Whisk in one cup of yoghurt.. 6 cups of raspberries and 1 teaspoon of freshly B.. y I’m on a hockey team anti I do a lot of sport. czy Twoja znajoma słodzi herbatę? All you need for this delicious hot meal is 3 lbs of boneless A...-9. Add chicken and grapes to diced apple and celery.) There were many low-fat 11..2.. język angielski | repetytorium 55 ... Give me the salt.... Wskazówka egzaminacyjna 9. Do you like sweet tea? carrots.... został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Uwaga! Jedna potrawa została opisana do­ Wskazówka egzaminacyjna datkowo i nie pasuje do żadnej osoby.4 any alcohol.. Eat your sandwiches. What I really dislike are meals served cold . For lunch or dinner I often have a salad or wiedzi odpowiednią ilustrację A-C... Would you like this lemon sugar tea cookie? shoulder of lamb and a lot of herbs and vegetables... garlic and thyme.4..5..1. Enjoy your meal! (0-5) Przeczytaj tekst..3.. so I sometimes have some as a dessert. Eat this sandwiches yourself. B. C. Add 4 spoons of sugar. such as B. a little cocoa. so my meals should give me energy... squeezed lemon juice.. Keep in the fridge bierz właściwą reakcję.. Leave to cool.. Uwaga! Jeden wyraz Przypomnij sobie zwroty związane z zachowaniem przy stole.. but she gave pasuj potrawę. 10. make not be taste drink serve snack Last Saturday we were invited to Karis’ birthday party. Get me some salt... Raspberry sorbet 9. Lamb and vegetable stew 9. jak sformułujesz własną wypowiedź w podanych sytuacjach.. Maggie 8. y I’m on a diet.. Poproś o podanie soli... Help yourself to the sandwiches.. please.. please.. Jak życzysz wszystkim smacznego? A. Siadasz z rodziną do stołu.) wy­ of yoghurt and walnuts. która najbardziej by jej odpowiadała.. jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce.. osoby. które znajdują się in the fridge and serve.3.. A. Take 1 cup of sugar. Jesz obiad ze znajomymi. Well done! dą lukę (11...1.. Jak spytasz. Serve C....

żeby popływać na desce. Go and get a little water. dosyć (+) Only few guests came to our barbecue party last week. muszę wyjść. zostało już niewiele. canteen. intelligent which was enough for a day. so she doesn’t feel lonely. ale H I-' few = kilka. więc zdołali zobaczyć muzeum. This flat is too small for This flat is big enough Idź i przynieś trochę wody. niewiele. Określniki too i enough Czy są jakieś centra handlowe w tej okolicy? Tak. They had a little time. enough 56 język angielski | repetytorium . U a little = trochę. żeby kupić jacht. M y teacher speaks too fast for me to understand. short. Danie było za słone. it's warm enough. she’s I presents last weekend. ale little =trochę. I must leave. was not enough for everybody. Musimy kupić butelkę szamponu. kilka. I've got enough money to buy a yacht. He wanted too much for his money. so we had very few flowers in our garden. afford to buy a plane. ZAPAMIĘTAJ We still earn a little. The dish was too salty. Did she buy enough food for the party? Czy kupiła wystarczającą ilość jedzenia na imprezę? © © There wasn't enough wind to go windsurfing. Mike and his parents spent a few days in Paris. <♦> C afew = kilka. Nie było wystarczająco wietrznie. chce nam się pić. bo nie był wystarczająco głośny. enough. Nie słyszałem koncertu. wystarczająco niewystarczająco Nie potrzebuję swetra. Mary’s got few friends. formy These sleeves are too These sleeves are long Tylko kilku gości przyszło na naszego grilla w zeszłym tygodniu. so we can We earn little so we can’t go out go out on Friday evenings. it was nearly empty. so they refused to pay the bill. bottle. To był ciemny dzień z małą ilością słońca. niewiele. Jest zbyt głośno w tym pokoju. za (-) wystarczająco. Are there any shopping centres in the area ? Yes. It was a dark day with little sunshine. our family. a few. It's too noisy in the room. The water seemed much The water seemed warm || Mieli trochę czasu. Mary's got a few friends. It was very dry in summer. I 12 ) FIRST I ■ p ir SERVED GRAMMAR A few /few . niewiele. Peter ran fast enough. Chciał za dużo za swoje pieniądze. often feels lonely. więc mieliśmy bardzo niewiele i przysłówkami i przymiotnikami kwiatów w ogródku. We bought a few Christmas Only few people in Poland can Helen speaks a little My cousin eats very little. Peter ran too slowly. ZAPAMIĘTAJ Mój nauczyciel mówi za szybko. więc odmówili zapłacenia rachunku. young enough. enough sugar ] ► przymiotnik +enough: sweet enough. enough. we’re thirsty. Te dżinsy nie są wystarczająco duże. Pamiętaj o kolejności wyrazów! Robinson found a little water Robinson found little water which ► enough + rzeczownik: enough water. on Friday evenings. wasn't enough for a day. żebym go zrozumiał. zastosowanie z przymiotnikami z rzeczownikami Latem byto bardzo sucho. there's little left. a little /little A FEW FEW A LITTLE LITTLE zastosowanie z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej z rzeczownikami niepoliczalnymi znaczenie kilka (+) kilka (-) trochę (+) « trochę (-) formy Ben has got a few friends There were few students in the John felt terrible but he There was little milk in the he can depend on. it was nearly empty drank a little tea. German. for our family. I don't need a pullover. They found a few coconuts They found few coconuts which which helped them survive. TOO ENOUGH Mike i jego rodzice spędzili kilka dni w Paryżu. too cold. enough light. week FIRST COME. znaczenie zbyt. very thin. wystarczająco niewystarczająco Mam dosyć pieniędzy. jest wystarczająco ciepło. niewiele. so they managed to see the museum. so she I couldn't hear the concert because it wasn’t loud enough. We must buy a bottle o f shampoo. These jeans aren’t big enough.

any. Ktoś to za mnie robi. I'd love to/with pleasure.. There is a fly/hair in my soup. nie mam nic przeciwko. It was free.. <9- Everybody was very kind. zaproszenia. Najczęściej J powstają jako złożenia od innych zaimków lub określników (np. Jestem pewny. Tak. żeby zrobić sałatkę. ► none samodzielnie I haven’t got anything to tell you/i've got nothing to tell you. Nic wczoraj nie jadłam. poj. tłuste. Znam cztery języki. Zaimki złożone z no. Oh yes. Yes. How much did you pay? None. Wszyscy dobrze się bawili. ale w sposób ogólny . none. język angielski | repetytorium I I J 7 . Wszyscy byli bardzo uprzejmi. jedynczego przeczenia). że ta ryba jest przypalona. w których Anybody can come to my party.jedzenie w lokalu LANGUAGE Are you ready to order? Czy mogę przyjąć zamówienie? Proposals. This dish isn’t warm enough. It’s too salty/sour/sweet/fat. suggestions What would you like to drink? Czego się pan/pani napije? . Nobody likes me. so I can live anywhere. Can I have the bill? Czy mogę prosić o rachunek? What shall we do tonight? Co robimy dziś wieczorem? Did you enjoy your meal? Czy smakowało panu/pani? What do you fancy doing in the afternoon? Co chcesz robić po południu? How about/What about going to the cinema? Co sądzisz o pójściu do kina? W hen yo u a re n 't s a tis fie d w ith y o u r dish Why don’t we go to the cinema? . How many brothers have you got? None. Nikt mnie nie lubi. no one.(nothing. Who did you travel with? No one. ► no + rzeczownik Chodźmy dziś w jakieś ciche miejsce. nie mogę. every) i stosuje się je w tych samych typach zdań. że nie mogę. manager. jeśli chcesz. no. Obawiam się.gdy cos ci n ie sm a ku je Może pójdziemy do kina? Perhaps we could go to the cinema.. nobody) zawierają Ktoś zapukał do moich drzwi i uciekł. Something smells not very nice. sugestie I’d like. Z kim podróżowałaś? Z nikim. z przyjemnością. I’m afraid I can't. USEFUL EXPRESSIONS Eating out . Brzmi świetnie. Everybody had a good time. przybiera formę twierdzącą (jest to tzw. Zaimki nieokreślone złożone Zaimki nieokreślone zastępują rzeczowniki. Zaimek/Określnik Osoby Miejsca Rzeczy some someone/somebody somewhere something any anyone/anybody anywhere anything no no one/nobody (not anyone/not anybody) nowhere (not anywhere) nothing (not anything) every everyone/everybody everywhere everything I'm sure there is somebody upstairs. To danie nie jest wystarczająco I’m sorry I can't. Someone knocked a t my door and then ran away. występują. Responses to suggestions . Mark bought you something but it's a secret. Kurczak jest nieświeży. zasada po­ Każdy może przyjść na moją imprezę. Przykro mi.. W zupie jest mucha/włos. już element przeczący. Gramatycznie traktujemy te formy jako 3 os. some. ale to tajemnica.nie odnoszą się do konkretnej osoby ani miejsca. Ilu masz braci? Nie mam Nie mam ci nic do powiedzenia. Mark ci coś kupił. Obawiam się. ► no one o osobach /ate nothing yesterday. if you like. ze na górze ktoś jest. więc mogę mieszkać gdziekolwiek.propozycje. We had no lettuce to make a salad. invitations. Chciałbym. I’m afraid the fish is burnt. Somebody does it for me. Tak. ciepłe. Ile zapłaciłeś? Nic. Yes. I. Przed dworcem nie było żadnych taksówek. Nie mieliśmy żadnej sałaty. O tak. Coś pachnie niezbyt ładnie. zatem orzeczenie w zdaniach. Raczej zostanę w domu.odpowiedzi na propozycje This chicken is not fresh. I’d like to speak to the Chciałbym rozmawiać z kierowni­ I think I’d rather stay in. kiem. Nikt nie zrozumiał mojego punktu widzenia. Było za darmo. There were no taxis in front of the station. To jest za słone/kwaśne/słodkie/ That sounds great. Let's go somewhere quiet tonight. No one understood my point of view. I know four languages. I don’t mind.

... bacon B.... They will bring a little / a few old sheets to cover a little / a few pieces of furniture.. 2. I didn’t e a t .. 2..........1. Sam Is fluent In Italian.4..... 5..7.... a little. 4.' .. . I’m so hungry I could e a t ....7....8. If they work quickly. We've got things to do tomorrow.... upiecz 3...2.7.........6.. mineral water...3...................’ 3....... Mark has bought y o u ..... 2..6. Mum. octopus C...’ (0-10) Posłuchaj instrukcji. " Zakreśl literę A. 2..... duck B.... Our fridge is completely empty...4.... podgrzej heat A.. Melanie: ‘Let’s order something really special for your 3.. few lub a few... liked my peach cake.3.10......9.6. because Ihad biscuits? a terrible stomachache... we're going to pack a little / imkiem nieokreślonym wybranym z ramki. Don’t eat this soup now. 1...... to drink? 1... prawns C. prawns według wzoru. 5. 5.1. chicken D. 5....4.. We have a big day.... It’s .. French and Dutch. water which is great 5...........9. Dad won’t like this dessert... herring C.... money to pay for the dinner.......) odpowiednim za- 1....7.... Would you like ... There were always flowers in a vase.. 3..8..... They’ve already been to France .. money.. jakie czynności należy wykonać... He’s got very 6........3.....2.... better...... C albo D. dodaj birthday party..... This cactus n ee d s... steak D.. 4.. cod D.... Margaret: 'I’d like to cook something really light. ... How’s your father? .. lobster B.... We can’t buy these chocolates.6.. I don’t need pepper.. friends. podawaj 1..... times. for dinner.-4. 1.......7. turkey D. pokrój 3. Zaznacz.... 2 ... 2... for Mike to help us move. zamieszaj A....1.......7..... 9 (0-7) Uzupełnij luki w zdaniach (5. sausage D. It’s sweet for him.1... 4. I’ve got ...4.. please? .2..... First.... because we don’t have much time today... obierz j (0-7) W podanych zdaniach zakreśl właściwy wyraz... duck potrawę... zetrzyj X grate 6......... (0-10) Uzupełnij luki w zdaniach formami little. Did she b u y .5...... money on me.. I only want a little / a few pancakes and a little / a few apple juice this morning... jak przygotować pewną A. steak C.. I’ve g o t ... I (0-7) Uzupełnij zdania (4.. and then we’il wait Jeden zaimek może być użyty w kilku zdaniach.. they arrive.1. they will only have a little / a few 4.. 3.’ 3.. but it’s a secret.5.. George: ‘My mother eats only bird meat....2.. hot. Maybe I should make a little / a few sandwiches before 4.. 1. thank you. bacon 58 język angielski | repetytorium .. 6 ........ ...... 2.. Were you . quiet tonight.. so they refused to pay 2 . can I have a little / a few milk and a little /a few 4.10.’ Przetłumacz wszystkie czynności na język angielski A... It's quite rare.1.......3.. mince 6..1.2...4.5...... Helen: Tm a vegeterian but I sometimes eat seafood.-5.....3. questions to ask her... home the living-room was a pleasant place. This dish is spicy when you often leave home.... This boy Isn’t very popular. people can speak several languages..... yesterday..) wyrażenia­ mi too lub enough........ . At . umyj 3.7. A I ------------------------------------------------ (0-5) Wybierz produkt najlepszy dla każdej osoby. 1... The dish w a s salty. I really need to see Mary..2... 6..... 6.....5. I don't have 2..5. 4....food for the party? 2... anything • something • somewhere • everybody • nothing 1... surprised? 5........ prawns 3........week 12 A Oo 0 ŻYWIENIE Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa.. thanks. sausage C.. Could we have .. ostudź 3.. B.3... Thomas: 'In my opinion seafood is disgusting..5.. They live In a very small house because they have the bill... I hope the teacher will give us little / a few homework. 5. pork B.....4..... A.. Uwagal a few boxes with the rest of our pots.. lobster 8.. Let’s go ..

. Wskazówka egzaminacyjna 8.3........... Beans.1...3. How often do Phil and his sister eat this salad? round pancakes until golden-brown... Very often. A...-7.... Napisz e-mail. W przekształconym zdaniu nale­ 0 (0-4) Przeczytaj wiadomości SMS (8............ bar.... w którym: rather stay at home and listen special? Let me know ASAP.2 .... język angielski | repetytorium II I 59 .... Powtórz wyrażenia związane z przygotowywaniem posiłków. When they are on holiday. które widzisz na zdjęciach.... A. • opiszesz swój ulubiony lokal (np...... (0-10) W przyszłym tygodniu przyjeżdża do Ciebie ko­ I’m sorry. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk 9.... mushrooms......1.......1. The writer of this text doesn't have any plans for tonight.-8.-10.1.. 7.. Once a week. What do they not eat? Wskazówka egzaminacyjna A......... 8.... wrap C. First wash and 9.1.1... This text is an invitation.3.. 9...... jakie zwroty stosujesz. The stew isn’t spicy enough.. cabbage.....4.3.........). nothing... oraz poprawność językowa.....3.. I 10... B albo C...... This text was written to give an opinion about a piece of music..... bogactwo językowe E.... 8..... This dish is too cold.. Cook C........ Pat..... spójność..3....... kiedy przyjmujesz bądź odrzucasz czyjeś propozycje.. pears..2. enough.. Wskazówka egzaminacyjna Nazwij wszystkie składniki satatek. dane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wiadomości...... kiedy coś proponujesz lub formacji zawartych w nagraniu w zadaniach 7..... 8 . B.. Do każ­ dej z nich dobierz odpowiednie zdanie A-E.... 8...... We didn't have any lettuce to make a salad... Boil B. ^ we could go to a café later and have entrance. Zakreśl literę A. Which salad is Phil talking about? A.. Zakreśl li­ terę A.. Wskazówka egzaminacyjna (0-3) Usłyszysz przepis na sałatkę....... Na podstawie in­ Przypomnij sobie. four or five potatoes... w każdym z trzech podpunktów.. ży użyć podanych wyrazów. 9. Chociaż należy posługiwać się nimi na poziomie rozszerzonym.4.. nie zmieniając ich formy. Hi... restaurację.. Hello. HAD . pamiętając......... 10.. Uwaga! Jedno zdanie zostało po­ 10......... z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. 10. 9. I was thinking: why don’t we That sounds great...... 8.. pineapples... WARM .. Heat 7. (0-3) Przeczytaj tekst.... Wpisz roz­ wiązania do tabeli... na poziomie podstawowym trzeba przynajmniej je rozumieć.... że długość e-maila C... Hello.. C.. grate 9.2.. Serve with sour cream. B..4... (0-4) Przekształć podane zdania (10.. 8... ham.. anything. Beef... cut B........1.. B albo C...4. mash C... Pamiętaj o rozwinięciu każdego punktu tematu..2........ Then 9...). u some talk? Pat Wskazówka egzaminacyjna 15= Lisa Przypomnij sobie konstrukcje z too. Chcesz go/ją zaprosić na I've got a terrible cold... powinna wynosić 50-100 stów..2 them. tak aby zachować ich treść....1..... DIDN’T ... so I’d Do you fancy anything obiad.. add some salt and pepper and mix with two spoons of flour. kawiarnię) to some music from my CD. B.. This text was written to refuse the invitation.. Oceniana jest umiejętność D. Casey • opiszesz typowo polskie danie.... A...2....... What shall we do tonight? lega/koleżanka z Irlandii.1. no... She ate nothing yesterday.. pełnego przekazania informacji..... A.. This text was written to accept the invitation. peel C......... jakie tam ostatnio jadłeś/ Garry jadłaś • zaproponujesz wspólne wyjście na obiad po przyjeździe ko­ legi/koleżanki do Polski.... turkey.. go to the concert tonight? Perhaps I'll meet you at the BLUNT . Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź B..... A..3........4...3 some oil in a frying pan and fry small 7...... chop B.. Przypomnij sobie zwroty służące do opisu pomieszczeń oraz nazwy polskich potraw. I can’t go with you.1........ Hi.. Nuts..... Podpisz się jako XYZ.-9... 8 ..

flat 7. Ważę około 55 kilogramów. I am 5.7 stones. I live 1mile from my school. floor (AmE). middle school.000). YOU PAY DEARLY A Ç J - ORAMMAR Cardinal numbers . podając kolejno liczbę tysięcy.4 . 60 język angielski | repetytorium i l . 0.twenty.five point seven three four 1 000 000 000 one thousand one miliard million billion 1000 000 000 000 one billion one bilion W pisowni angielskiej cyfry tysięcy niekiedy oddziela się przecinkiem trillion (1. klasie gimnazjum. I am in the third/final year of Jestem w trzeciej/ostatniej I am 15 years old. 5 five 15 fifteen 50 fifty i jednostek.three thousand.nought point four (AmE: zero point four) 5. thousands. Mieszkam przy ulicy Bond 34/7. . na 15. dziesiątek tylko w brytyjskim angielskim). millions używamy. bników głównych. 16 763 . tzn. 2 000 000 000 000 000 two thousand billion There were hundreds o f people in the stadium. — ZAPAMIĘTAJ U ła m ki d zie się tn e W Stanach Zjednoczonych obowiązują inne nazwy dużych liczb. dziesiętnych. USEFUL EXPRESSIONS Your profile in numbers €> My bedroom measures 10 feet by Mój pokój ma wymiary 10 stóp . i . Mam około 170 centymetrów wzrostu.eighty. I live at 34 Bond Street. I live on the ground floor (BrE)/first Mieszkam na parterze.eight hundred and nineteen 1800- 7 seven 17 seventeen 70 seventy -one 2046 . odczytywania cen oraz ułamków dziesiątek i jednostek w zależności od wielkości tych liczb.5 kilometra od szkoły.734. 819 . natomiast części ułamkowe . podawania liczby obiektów. I weigh 8.twelve. 1 000 000 000 000 a/one billion 2 000 000 000 000 two billion two thousands two thousand 1 000 000 000 000 000 a/one thousand billion Wyrazów hundreds. zwłaszcza przy tłumaczeniach tekstów popularnonaukowych. setek. week IF YOU BUY 13 CHEAPLY. five hundred hundred 9 nine 19 nineteen 90 ninety -seven and ninety-two 1200 . 3592 .L -i „u . seven hundred 100 a/one hundred hundred and sixty-three 200 two hundred 1000 a/one thousand ZAPAMIĘTAJ 2000 two thousand 1 000 000 a/one million W liczbie mnogiej liczebników hundred. kiedy mówimy ! o setkach.liczebniki główne_________ Jak czytać liczby? Liczebniki główne odpowiadają na pytanie „ile" i służą do Liczby czytamy osobno.12). Mam 15 lat. tysiącach czy milionach w znaczeniu „bardzo dużo".O 15 feet.6 feet tall.000.zawsze kropką (0. thousand. million nie doda­ 2 000 000 two million jemy do nich końcówki -s. . Ułamki dziesiętne odczytujemy za pomocą słówka point i licze­ Wprawdzie liczby te są rzadko używane. 6 six 16 sixteen 60 sixty 21 . ale warto o tym pamiętać.sixteen thousand.two thousand and forty-six eighteen 8 eight 18 eighteen 80 eighty 87 . Dwucyfrowe Wielocyfrowe Okrągłe 1 one 11 eleven 10 ten w przedziale 2 two 12 twelve 20 twenty 1-1900 3 three 13 thirteen 30 thirty Podajemy Ostatnie dwie cyfry poprzedzamy Podajemy 4 four 14 fourteen 40 forty liczbę słowem and (zasada ta obowiązuje liczbę setek. Mieszkam około 1.twoje dane w liczbach .

Forma one występuje w identycznym znaczeniu. A black one.w sklepie 9 4/ 7.. please. Nie stać mnie na to.25 -five pounds twenty-five £ 0. prawidłowości .sixty-seven pounds ninety Stany Zjednoczone $ dollar. You are never too old to learn.90 . aren’t they? my W Norwegii jest zapotrzebowanie na pielęgniarki.50 -four dollars fifty cents tek. Anything else? Czy coś jeszcze? I can't afford it.thirty-five euros Europejskiej € 1. You should always take care o fyour clients. zasadach.pens (liczba mnoga: pence) £ 5. .. You can't eat a cake and have it..one euro fifty (cents) Czytanie liczb w datach 4E> k.funt penny.The blue one. You can’t make an omelette without breaking eggs. To będzie. język angielski | repetytorium I I 61 . (bardziej oficjalnie) ja­ Należy zawsze dbać o swoich klientów. .I'm looking for a leatherjacket.Would you like the green one or the blue one? You/One should always be punctual.75 =75 p . stóp USEFUL EXPRESSIONS In a shop . W funkcji zaimka bezosobowego można używać także they.? Here's your change. udzielanie porad/wskazówek ► w liczbie mnogiej .Which ones? powiedzenia i przysłowia .The smaller ones.. (mniej oficjalnie) One should always take care o f one’s clients. How much is/are.5 . They are looking for nurses in Norway..? Ile kosztuje/kosztują..dolar $ 4. poglądach.20 = C20 .twenty cents część krajów Unii € euro -euro [’juarau] € 35 .How do you open a new document in Microsoft Word 2007? . ogólników ► w liczbie pojedynczej You/One shouldn't buy things you don’t/one doesn't need. Bezosobowe YOU/ONE Zaimek ONE/ONES tylko w odniesieniu do ludzi zamiast rzeczowników policzalnych ARKUSZE EGZAMINACYJNE wyrażanie powszechnych opinii. if possible. . Oto reszta.. one/ones 9 Forma bezosobowego you służy do mówienia o ogólnych praw­ dach. zasady postępowania. LANGUAGE Jak czytać ceny? 9 Kraj Symbol waluty Nazwa waluty Sposób odczytu b Wielka Brytania £ P pound .Can I have 2 kilos of tomatoes? . ale jest nieco bardziej oficjalna. czyż nie? You just don’t wear socks with sandals.You must click on this small icon in the top left corner.cent $ 0. How can I help you? W czym mogę pomóc?/Czym mogę służyć? That's. C cent .. elve GRAMMAR You/one.seventy-five pence (w języku nieoficjalnym czytamy p [pi:]) £ 67.

... 6. A. for B...? A.. £ 16. Have you got H..3. One can’t take good pictures with my old camera..... 4. on C...6.. I’ve paid .. help you? w którym można je kupić.... else? | (0-5) Wpisz pod zestawem produktów nazwę sklepu.1..2.. with D. carrot pepper tomato lettuce celery I (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (7...73 C. tak aby powstał poprawne i sensowne zdania. For every euro spent on food people in Europe spend 5. 6. with 7... Our manager’s new laptop cost .).1.. How much E.2..5.....-6... 1. 7....3.1...-2..). € 73 B. B albo C.. .. What do you think? Which tie suits me better: the green Charity has collected and spent over saving lives. music shop: P ZAKUPY I USŁUGI Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa. Can I pay .. I can’t buy this DVD. Here’s A. £ 130 million C.. at B.7.... onD... trainers boots sandals high-heels flip-flops A. newsagent's: (1. try this on? 6. Can I C....3. by B.Which (pears) ... at D.......2.8. Zakreśl literę A. out D..1...... właściwe za­ (2.. S 17...1....-7.... for my new digital camera. 1.5.8.5. € 1. I don’t have enough money...3.1... ..3.. C albo D.. acredit card? 3..1. with (0-5) Wpisz obok podanych sklepów po dwa przykła­ 7.. 4.The bigger (pears) . back C.. I’m G.4. computer shop: 4. on C... £ 15.. pasta sugar rice ketchup flour A.3........I’d like a pound of pears.... sports shop: 1. Na podstawie infor­ macji zawartych w nagraniu wpisz w luki w zdaniach (0-8) Dopasuj do wypowiedzi 6.....445 B. with D.. S 120 million 5....1.2.... are these shoes? 2.. pork lamb beef turkey chicken 3...... ? A...... € 1.345 C... 2.2.. I don't have a credit card with me. 6.....2.-1.. on C. A.in 62 język angielski | repetytorium i i .4.....795 to £ 23..1.. Let’s take your new (cam era).... 6. your change... We've bought these chairs half price. checkouts are open? 2..... Na podstawie infor­ macji zawartych w nagraniu uzupełnij luki w zdaniach 4. or the navy blue (tie ). a size 12.....2... the same in black? 6. rolls croissants French bread buns A. 6.1.. które można w nich kupić.... How can I D. It was a real bargain! 3. How many F... on alcohol and cigarettes.... Zakreśl ^ terę A.5.. from 7......355 * (0-3) Zastąp wyrazy w nawiasach zaimkami one i ones.. (tie) ...... The prices of new Citroen C4 Picasso MPV range from . for B. Anything B.. withC.4.3.. ..) właściwe ceny wymienionych produktów......4..795 to $ 23.. Between 1993 and 2010 The Great Orchestra of Christmas 5... 6...796 to £ 33...5. 3. (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi.. 3..week 13 4. for 7. The price of this computer game is .. kończenia wybrane spośród A-H. A..1. B. We have to pay cash dowe towary.. ... by B. Can you buy me a hamburgler and a cola? I'll pay you on Monday...63 . $ 112 million B..3.3.. chemist’s: (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi..

. W Now Harrods occupies a 20 000 m2 site and has over 90 000 m2 of selling space. creśl li- 9... Wpisz rozwiązania do tabeli. nych sklepach.. He wasn't afraid of new solutions therefore he managed 8... literę obok numeru każdego akapitu. You won’t get this discount if you spend € 20 on your find things. Wskazówka egzaminacyjna (0-3) Posłuchaj trzech rozmów toczących się w róż­ Spróbuj wyrazić podane oferty innymi słowami. some clothes online last week and I was amazed by the wide C.. What are the people buying? BritishJVlost Famous Shop 10...3.4.. This offer is valid only for frozen food.. You get this discount if you decide to buy a second item. D.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 8. of new rails and it is difficult to B. shopping.. 9.... we za. (0-3) Przeczytaj tekst. I 11. wpisując w każ­ 9. you get another one free.) 8. 9.-10. Dobierz wstaty do nich po kilka pasujących przymiotników. crowded with 11.1. A.. czas....3. liczbę... However..1. What was uncle's present? to introduce some to the shopping sector. B.4. Wskazówka egzaminacyjna Przeczytaj nagłówki.3. Wpisz odpowiednią A.... B albo C. Innovations C.. Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do A żadnego akapitu.. The device was actually a woven leather conveyor belt-like unit with a mahogany balustrade..-9. A.1..4 of clothes at 11..3. offering a phenomenal range of products from pianos to cooking pans Wskazówka egzaminacyjna and from pets to jewellery... które widzisz na zdjęciach...1..) jeden wyraz z ramki w odpowied­ 20% off niej formie.5.2. In the beginning D.2. 10. tak aby powstał spójny i logiczny tekst. język angielski | repetytorium l i 63 .2 ... Wskazówka egzaminacyjna 9.there.feefo.. Nowadays B.. Until of this promotion real recently I really enjoyed 11...1. There are 300 departments.. B. 16 November 1898. Do każdego akapitu (10. On Wednesday.. prices. Uzupełnij go.. dą lukę (11.3..4. która powinna znaleźć się .1. Nazwij wszystkie przedmioty.-11.3. Uwaga! Jeden wyraz Save 13 € został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Zastanów się. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­ datkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia. I don’t enjoy going there anymore.3.2. jakiego typu informacje muszą (0-4) Przeczytaj ogłoszenia 9.. In 1849 Henry Charles Harrod opened a small grocery ni one shop.1. choose pay buy shop afford ton Up to 20% discount € 15 discount voucher redeemable on presentation on purchase of sunglasses and - perfumes worth € 85 and over I usually buy clothes at my local shopin Pembroke. Spróbuj określić formę części mowy.5.. What are the girls talking about? dopasuj właściwy nagłówek (A-D). 11.. z podanych odpo­ wiedzi wybierz właściwą..2.. Do każdego z nich ARKUSZE EGZAMINACYJNE się znaleźć w pasujących do nich akapitach. Harrods is Britain's most famous shop and possibly the most famous store in the world. (0-5) Przeczytaj tekst.. Harrods debuted England's first moving ît’S staircase (escalator) in their Brampton Road stores. cash w luce (np. 9.. Buy two watches any item from the freezer Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ Pay 45 € (offer valid on a single transaction) graficzna wpisywanych wyrazów. osobę). but then the male range of clothing was introduced and the floor space is now A..-8. The new outlook 8.. Na podstawie: http://cdn....1. Zakreśl literę A.. 9. its beginnings were very humble.. 9.1. If you buy one item.. 10 . dobierz odpowiednie zdanie (A-E). which had only one room and employed two shop assistants.. You must show the advert to get this discount.eom/en/en/r E.

may. w krótkich odpowiedziach na. uwagi w odniesieniu do w odniesieniu do przeszłości. uwagi czasownik częściej forma wyrażająca forma wyrażająca forma wyrażająca używany w znaczeniu przeciętne przeciętne małe negatywnym prawdopodobieństwo prawdopodobieństwo prawdopodobieństwo pytanie o pozwolenie. You could be right.więc work. shall. but Spójniki and i or mogą tączyć zarówno wyrazy. because. so. She may know the truth. you can’t. teraźniejszości i przyszłości w przeczeniu może wystąpić for­ może być zastąpiony formą ma to be able to (w twierdzeniu to be able to zmienia się znaczenie) And. M y camera zoom wasn't working. forma najbardziej powszech­ may not ma charakter oficjalny. may. umieć. Thank you.i I can’t enjoy listening to music because my headphones don't ► so . 1 couldn't ride a bike when Can't (cannot) i may not mają nieco inne znaczenie. nieumiejętność \Ne can't jump like that. We They may not be ready yet. Hilary could play tennis very well when she was young. No. He may not be at home. potrafić ► might-móc dalnych. Certainly. możliwość That can be true. jak i cate wypo­ We have a DVD drive and a CD drive. That’s very kind of Of course. should. She might not know didn't have enough time. He can’t be at home. but you must pay it back next week. might podobnie jak must.móc. Spójniki so. or. Students may not smoke. ► and . sure. question? zgoda/odmowa Yes. 1was five. nia (powstają wtedy zdania złożone). No. twierdzenie You can pay by credit card. Niemożliwe. należą do tak zwanych czasowników posiłkowych mo. udzielanie i odmawianie pozwolenia pytanie Can I close the window? Could I switch the TV on? May I help you? Might I ask you another | o pozwolenie It’s really cold here. Być może nie ma go w domu. I’m afraid you can't. - offer.bo. We couldn’t do that. albo I think I'll phone her or send her an e-mail. because i but zwykle łączą wypowiedze­ Insert system disc and press enter. wiedzenia. bardzo rzadko używany. żeby był w domu. You may open the door. ► could . potrafić ► may-m óc will. przeczenie You cannot accept this . ponieważ Should we buy a new TV set or a new washing machine ? ► or-lub. w eek A CUSTOMER 14 IS ALWAYS RIOHT GRAMMAR Can. would. you. ► but-ale I’ll lend you some money. about the accident.móc. I might win this money! niemożliwość He cannot/can’t be here. ► can . w odpowiedzi używa się zdecydowany zakaz wyraża w odpowiedzi używa się występuje tylko forma can't czasownika can lub may mustn't czasownika can lub may mówienie o umiejętnościach umiejętność 1can swim. could. could. 64 język angielski | repetytorium | | . umieć. ► because . so I didn't take any good \ pictures. might Czasowniki can. - uwagi forma nieformalna. które różnią się od typowych czasowników.

kosz na śmieci dustbin. lavatory rest room -our. kanadyjski.). państw lub obszarów anglojęzycznych (angielski brytyjski.LANGUAGE Brytyjski i amerykański angielski 9 One la n g u a g e? British English American English m m m BrE AmE Australian English (BrE) (AmE) ciastko. telefonować gumka do rubber eraser British English (BrE) American English (AmE) ścierania wymowa wymawianie r tylko wymawianie r w każdej przed samogłoską śmieci rubbish trash pozycji. biscuit cookie sportowe herbatnik przyjęcie. -que. gasoline globalnej i zunifikowanej angielszczyzny. -ce. phone call nictwa. -ck. r toaleta toilet restroom washroom słownictwo sklep shop store dep zły. -gue -or. choć­ mieszkanie flat apartment by w trosce o tożsamość I odrębność kulturową. -1-. I’ve got a cat. Najwięcej rozbieżności dotyczy słow­ dzwonić. bar pub bar znaczane są w słownikach. święta holiday(s) vacation Ta odmiana jest też standardem edukacyjnym dla większości osób chory ill sick uczących się języka angielskiego jako obcego. że coraz powszech­ winda lift elevator niej również dopuszcza się go w nauczaniu. have papryka peppers bell peppers capsicum Właśnie I've just finished my 1just finished my słodycze sweets candy lollies skończyłem pracę. -se. -se. ale używane są przeważnie tylko lokalnie. underground subway kolor colour color majtki. chociaż popularność amerykańskiego angielskiego spowodowała.lj [‘skedlj vitamin [’vitamin] [‘vatamnj kino cinema movies pisownia końcówki -re. Canadian English Mam kota. biscuit cookie cracker gramatyka stosowanie Present stosowanie Past herbatnik Perfect. toaleta toilet. party party jo! impreza dozorca caretaker janitor apteka chemist’s drug store Angielski jest językiem ojczystym dla blisko 328 milionów ludzi. slipy underpants shorts analizować analyse analyze kamizelka waistcoat vest czek cheque check katalog catalogue catalog suwak zip zipper język angielski | repetytorium I I 65 . -ze.Received Pronunciation). W języku pisanym i oficjalnym przewa­ piłka nożna football soccer ża angielszczyzna wzorcowa (w brytyjskim angielskim zwana BBC parter ground floor first floor English. skrzynka na listy postbox mailbox Między brytyjskim a amerykańskim angielskim istnieje wiele róż­ nic. końcówki -er. australijski. -g latarka torch flashlight teatr theatre theater spodnie trousers pants licencja licence license podróżnik traveller traveler metro tube. -11-. Najbardziej ogólny podział pokrywa się z granicami konty­ skrzyżowanie crossroads intersection nentów. rubbish-bin trashcan amerykański. Różnice w wymowie i pisowni zwykle za­ pub. wakacje. frytki chips French fries jest więc oczywiste. have got Simple. południowoafrykański itp. wydłużanie akcentowanych sklep shop store samogłosek bilet w jedną single ticket one-way ticket paper [’peipa] ['pelpar] stronę never [‘nevaj [’nevar] taksówka taxi cab schedule ['Jedju. silnik engine motor w których obrębie istnieje mnóstwo odmian o charakterze regio­ film film movie nalnym. ring up. 1have a cat. work. King’s/Queen's English lub R P . Przeważnie są one nieznaczne I nie mają większego wpływu listonosz postman mailman na porozumiewanie się. W języku mówionym zwykle są one akceptowane. work. wściekły angry mad South African English * jesień autumn fall buty trainers sneakers takkies ciastko. że występuje bardzo wiele jego odmian I dia­ lektów. Dlatego te dwie od­ kukurydza maize corn miany biorą najaktywniejszy udział w procesie kształtowania się benzyna petrol gas. co bywa przyczyną zabawnych nieporozumień.

........ Słówka 2.. I’ve written a complaint letter....1 ...3..) do punktów usłu­ 4..... BrE AmE 2.2 have permission to use those 1.... exchange it for another one...... use this site for commercial purposes....4. play tennis very well when he was young....... Don't forget to take a valid credit card and driving licence....... film C.... nimi wyrazami spośród podanych w ramce. 2... holidays D.) odpowlec 2...) spójnikami and. can • can't •cannot • might not •won’t be able 1. petrol B. You. Uwaga! Jedno wyrażenie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki...1.. florist H...8.... (0-6) Podpisz rzeczy lub czynności przedstawione Do you want to look ten years younger? na zdjęciach. f t nimi wyrażeniami wybranymi z ramki... get my money back..1. week 14 ' A 0 ZAKUPY I UStUGI Przed rozwiązaniem zadań przypom­ (0-4) Uzupełnij luki w zdaniach (3..... This CD is scratched........ Uwaga! Start investing with £ 100 a month! Możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź.4. bank 6..-4..... 2..can you afford not to have it?out....5 I ask you another question? G.. can • may ■could • might • cannot • can’t • may not Enjoy skiing in Alaska! 6...... movie 2.1. car rental D.. fiat A. You won’t buy coffee here. Please remember that even If out of order....2 I pay by credit card? A....3.2 .... używając brytyjskiej (BrE) oraz amery­ kańskiej (AmE) odmiany języka angielskiego.. gas 4.... so lub or...4.. vacation gowych (A-H).-3...I download some photos? to the shop.3..1.. I’m afraid yo u ....4...3. If you are dissatisfied with this product..... they’ve (0-4) Połącz wyrazy pochodzące z brytyjskiej odmia­ turned it down...6.5.-1.. 1. Can you imagine not being able to understand the language? (0-7) Uzupełnij luki w zdaniach (6.........1..2...... you may 3......-6.... ny angielskiego (4.. You. Have you tried sending her flowers? A... 2.. beautician B. (0-4) Uzupełnij luki w zdaniach (1..7. H e ■...1..... 4. you 1... you 3.1 I help you? 6......4 use them on your own website. wpisz do tabeli..2...8....... 66 język angielski | repetytorium I I .. this machine is network resources. Wpisz odpowiednią literę obok nume­ 4.4..... 6.3. confectioner’s 6....6....1... but..) z ich amerykańskimi od­ powiednikami (A-D)...... language school 6... because... health centre F.. E. travel agency 6..... B..........download some of our resources.... Remember to order your birthday cake at least two days in advance.......1.. Admi: I believe you 3.-2.... C.... buy good health. apartment ru ogłoszenia....7.... I have'to take it back NeO: Why 3.... have the full refund... Can I open this box? No..4........7.:.... 2.. (0-8) Dopasuj ogłoszenia (2. Dental insurance .......) odpowied­ nij sobie niezbędny zestaw słownictwa.....4.

Wpisz rozwiązania do tabeli. It won’t be cheap.. Can you send itto Poland? treatment. co ostatnio sobie kupiłeś/kupiłaś.. Adam Nowak ówka B.... dlaczego nie chcesz. This ticket vending machine is bad. Pamiętaj o utworzeniu od wyrazów odpowiedniej formy. because this garment requires special B. 8 . this shop... Jak spytasz sprzedawcę. Wskazówka egzaminacyjna :hose (0-5) Przeczytaj tekst. tak aby powstał spójny i logiczny tekst... I received 10.. please? pełnego przekazania informacji. A. który bardzo jej się podo­ Zwróć uwagę na wyróżnione słowa. Rowling Harry Potter and the Goblet of THE EUROPEAN • No receipt..2. This ticket vending machine is out of order....3. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasu­ je do żadnej wypowiedzi. It’s a discount for students.. Jak zareklamujesz kurtkę? (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi dotyczące różnych A.1. nery. Can you wrap it for me. Uwaga! C. Uwaga! Jedno zdanie zostało as został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Are you able to send parcels in Poland? C. Zasłoń reakcje podane w odpowiedzi i spróbuj samodzielnie ułożyć 7.4.. You can see this information on a screen of a cash machine. oung. Only students with valid school IDs are allowed to enter być forma czasu. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź 9.2.. bogactwo językowe C. kontaktowe. .1.. 8. 10.3. • Italian coffee of 37 chapters.3. book on 24th November and • English tea • French croissants • Receipt with summary. I’m sorry but it doesn’t work. liczba mnoga rzeczownika. Sure. Używaj bogatego słownictwa i precyzyjnie B.3.4.. I'm sorry but there is a button missing. I’m sorry but you must repair this jacket. Do każ­ dej z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-D).1. usług (7..and much more! missing and the back cover is torn.. że długość e-maila A.... B albo C.. 9.. aby tekst był spójny i dbaj o prawidłowe stosowanie A.. May you post parcels in Poland? B. presentation of a valid school ID. you niej formie..1. but they have to Wskazówka egzaminacyjna show valid identity cards... 8 . C...-9. Wskazówka egzaminacyjna 9. język angielski | repetytorium 67 . Dear Sir. 7. Zakreśl literę A. C. zdania pasujące do podanych sytuacji... stopień przymiotnika. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ graficzna wpisywanych wyrazów.. Jak poprosisz sprzedawcę o zapakowanie zakupów? w każdym z trzech podpunktów. Wyjaśnij.. Jak powiesz koledze. Wpisz rozwiązania do tabeli. zaproponuj do każdej odpowiedzi co en if dą lukę (10.. This ticket vending machine doesn’t do. introduce page order consist the podane dodatkowo I nie pasuje do żadnej tabliczki. Uwaga! Jeden wyraz ----- imia- ii od- a (0-3) Przeczytaj tabliczki informacyjne 8. Podpisz się jako XYZ. Yours faithfully. W jakich punktach usługowych bał. 8..3. 9...1. wpisując w każ­ Zanim wysłuchasz nagrania. D. (0-10) Napisz e-mail do koleżanki ze Stanów Zjednoczonych. • . spójność. Can you do the packing up? oraz poprawność językowa... Could you pack it into your luggage? powinna wynosić 50-100 słów... Może to C. from The ABC Please select receipt option. Oceniana jest umiejętność B.1. I'm afraid you’ve got a virus. 7.. Robisz zakupy przez internet... Uważaj na wyrazy będące zarazem rzeczownikami i czasownikami. Would you like it on glossy paper? Wskazówka egzaminacyjna D. 8.. pamiętając. Do każdej z nich dobierz właściwą B..... On the 14th November I 10..... wyrażaj myśli. żeby podawała Twoje dane wied.-7....2.-8.3.. Uzupełnij go..-10..2. możesz spotkać takie napisy? Do kogo są adresowane? Uprzejmie odrzuć jej propozycję.3 you may see. I’d like you to exchange the Try best desserts in town! Students get 10% off upon book or get a full refund in 30 days. They pay less. 1.) jeden wyraz z ramki w odpowied­ najmniej jedno pasujące pytanie..2 ... You can buy it at half price. This is an advert of a confectioner’s.. Certainly.5.5.). czy może wysłać paczkę do Polski? A. zaimków i spójników.1. i chce tam podać kontakt do Ciebie.) wy­ Opisz..K. are 8...1. A... the book 10. że automat sprzedający bilety nie działa? Staraj się. /vagal (0-4) Dla każdej z opisanych sytuacji (9. the last two 10. Bookstore a book by J. bierz właściwą reakcję.. reakcję (A-D).4... Koleżanka robiła ostatnio zakupy Wskazówka egzaminacyjna w sklepie internetowym... However. Fire..

ALL ROADS LEAD TO ROME GRAMMAR Present Perfect Formy Present Perfect . since I was a child Kate has ridden a horse since 3 o'clock. ZAPAMIĘTAJ yet-już. pytanie o podmiot who/what + has + past participle Who has lost the car keys? 1have. Nie naprawiłem jeszcze zabawki Joego. they have. for two weeks. since (od momentu w przeszłości) Has Mum leftyet? Czy mama już wyszła? Brad has already bought the tickets. He has written five novels so far. she hasn’t. Moi rodzice już pojechali do pracy. Wyszli. które zaszły w przeszłości w odniesieniu do chwili obecnej John is a writer. Past 3 o'clock two hours Have you already finished? Czy już skończyłeś? (w pytaniach already wyraża niedowierzanie) for (przez pewien okres) since . Oni kupili ostatnio nowy samochód. recently. przeczenie podmiot + have/has +not + past Joanne has not/hasn’t passed her final exam. she has. Peter i Bob naprawili samochód. so far. they haven’t. 1lose them all the time. since. No. Rachel has never been to Australia. My parents have already gone to work.trzecia forma z tabeli czasowników nieregularnych PRESENT PERFECT OPERATOR HAVE/HAS zastosowanie • opisywanie czynności. informowanie. they haven’t. który raz w życiu dana sytuacja się zdarza It’s the second time I’ve seen a musical. jgzyk angielski | repetytorium . Rachel nigdy nie była w Australii. 1have eaten five sandwiches but I’m still hungry! Wr We have visited twenty countries so far. for all his life I haven’t repairedJoe’s toy yet. szczegółowe miot + past participle How many bottles of coke have the children drunk? They’ve drunk all of them. Is this the first time you've done bungee jumping? Czy po raz pierwszy skakałaś na bungee? budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot + have/has + past participle Mary has already done her homework. i krótka Has Barbara decided what to wear? Yes. participle We have not/haven’t hired a car yet. yet. for Has she ever travelled on her own? Donna has read two books so far. Brad już kupił bilety. What has bitten your dog? It looked like a kind of wasp. określenia czasu just. odpowiedź Have they had lunch? Yes.od. No. Przeczytałem tę książkę.past participle ► czasowniki regularne . które rozpoczęły się w przeszłości. jeszcze (w pytaniach i przeczeniach) ► fo r. Oglądałam musical drugi raz w życiu. John jest pisarzem. since September. w odniesieniu do sytuacji.czasownik + -ed ► czasowniki nieregularne . Jessica pozmywała naczynia. pytanie ogólne have/has + podmiot + past participle Have Mark and Paul had breakfast? Yes. przez (określa czas trwania czynności) already-już (w zdaniach oznajmujących) for five months. I’ve read that book. Jessica has washed the dishes. since her birthday. Darren has not/hasn't bought a new car yet. No. they have. Dad has just finished painting the walls. Do tej pory napisał pięć powieści. które wydarzyły się niedawno They have bought a new car recently. lately. since 2009. w odniesieniu do sytuacji. ale ich skutki odczuwamy/obserwujemy teraz Peter and Bob have repaired the car. pytanie zaimek pytający + have/has + pod­ What has Jane had for lunch? She’s had a sandwich. które wydarzyły się w bliżej nieokreślonej przeszłości They have gone. never. relacjonowanie wydarzeń. ever.od (odnosi się do konkretnej daty lub wydarzenia) Kate has ridden a horse for more than two hours. already.

Pokój w hotelu jest uroczy.. I'm sitting in the street cafe/watching a stunning Właśnie teraz siedzę w ulicznej kawiarni/obserwuję olśniewający sunset from the hotel terrace. Mieszkamy w wygodnym hotelu w centrum miasta. The sun is shining. Oh. The journey was long and tiring.. We are spending our days relaxing on the beach/by the pool/ W ciągu dnia wypoczywamy na plaży/na basenie/zwiedzamy sightseeing the city. yes. I hate places packed with tourists. The weather is great/excellent/superb. Could I have your name and your telephone number? Ms Leigh: It’s Janet Leigh./Tęsknię za tobą. Jest gorąco i niebo jest bezchmurne.rezerwowanie pokoju 9 Hotel Agent: Hotel Reservation Centre. Ms Leigh: I’d like a double bed. You’ll be checking out on 22nd? Ms Leigh: Correct. my phone number is 23149277. Boston is worth a visit... My email address is jleigh@hotmail. The nightlife in Barcelona was amazing. We can offer you a single room with a double or a king bed. Boston jest wart odwiedzenia..opisywanie miejsc 9 London is very cosmopolitan. town called.. P o zd ro w ien ia z. I'm having a fantastic/wonderful time in. Italian cities are full of historic monuments. Right now. miasta... Do you have any vacancies? Hotel Agent: Yes we do. Włoskie miasta są pełne zabytków. Hotel Agent: So that’s two nights. It was a very touristy place. język angielski | repetytorium 59 . zachód słońca z hotelowego tarasu. Świeci słońce. The hotel room is lovely. please. madam. Nie znoszę miejsc pełnych turystów..m. Przybyłem tutaj dwa dni temu. Would you like a confirmation sent to your email? Ms Leigh: Oh. I remember Rio as a very lively place.SITUATIONS Booking a room . I came here two days ago. and the check out time Is 11 a. There are some rooms available in the Hyatt Hotel in Westminster. Londyn jest bardzo kosmopolityczny. Pogoda jest świetna/znakomita/wspaniała. Podróż była długa i męcząca. Pamiętam Rio jako bardzo żywe miejsce. It’s fresh and sunny. Jest rześko i słonecznie. To było miejsce pełne turystów. See you next week/in three days. Wieje delikatny wietrzyk. Yesterday we visited the local market/went shopping for souvenirs. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu/za trzy dni.. how can I help you? Ms Leigh: I need to book a room. Light breeze is blowing.m. która nazywa się. Fantastycznie/Cudownie się bawię w. że cię tutaj nie ma.pisanie pocztówki G reetings fro m . What is the check-in time? * Hotel Agent: It's 1 p. Z naszego pokoju jest malowniczy widok na dolinę. I’m going to spend the whole weekend exploring the ancient part Planuję spędzić cały weekend na zwiedzaniu zabytkowej części of the town.. Hotel Agent: Certainly. It is hot and the sky is cloudless./l miss you. Wish you were here. Szkoda.com. I’m in a beautiful mountain village/seaside Jestem w pięknej górskiej wiosce/nadmorskiej miejscowości. Życie nocne Barcelony było niesamowite. We are staying at a comfortable hotel in the town centre. Wczoraj odwiedziliśmy miejscowy targ/poszliśmy kupić pamiątki. miasto. There is a picturesque view over the valley from our hotel window. Hotel Agent: I’m sending it right away. Is Malaga worth spending more than a day? Czy warto spędzić w Maladze więcej niż jeden dzień? Writing a postcard . Hotel Agent: When will you need It? Ms Leigh: 20th and 21st June.. and I'd like a non-smoking room. USEFUL EXPRESSIONS Describing places .

a few relaxing days I'm flying to Darwin and then to my last)| j 1..... yet............ (they........... Anna doesn’t want to see any reptiles.prawda). Zdecyduj..... never) korzystniejszy. lose) ..... Anna arrived to Australia on the 2nd of August... only) San Francisco vs London 2.......... a destination: Kimberley.champagne.3...... As Kimberley is full of the supermarket. London’s also dirtier and much more polluted! Na podstawie: http://www. They (just.........8..5.five books since I arrived here.com/worksheet/san-francisco-val THE KIMBERLEY HOTEL. saltwater crocodiles and dragon 1...... do) ... But I will try to avoid snakes.. I’ve read a lot about it to be welf single thing this morning... Is Paul in? No.. arrive) ... I'm sorry but I (drop) your clock..... O m (9 PODRÓŻE l TURYSTYKA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa. 0 (0-5) Przeczytaj fragment błoga Anny dotyczącego po.. P F 1....... First name: Factor London San Francisco I 3..... Mary (not...........8.... Nobody (ever.ill 1. ------------------------- Na podstawie in­ less expensive than England.... Zakreśl literę P albo F.8........4.2... break) her arm! including kookaburras................ from Peru.....5.1.... dróży do Australii............. prepared for the trip....this film three times........... What I'm really looking forward to see is the wildlife: dingoes..... 1.....2.......10.... Method of payment: violence & crime 3.. P F (0-8) Uzupełnij luki w zdaniach (2.-4........... za­ znaczając X przy mieście.......... 1..10.. toMarkbut he (not reply) ...) formami surprises. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach.. never) 2.... nine species of kangaroos. but less interesting than 1 2..... ever. ever) London.. an accident? (your mum. never) San Francisco is much more modern............. and it's less violent...... my keys. Martha (already...1.1......5... 2... football twice this year..... Anna’s Travel Blog * I've been in Australia for two weeks now... BROOME london-reading-and-comparative-adjectives ives/1 3. be) .this book.. w którym dany aspekt jesl 2...7...... the Blue Mountains.7.....-2.......) odpowiednie formy czasu Present Perfect...................... sushi? (you. P F1 Anna has gathered a lot of information to avoid 4. ever) 2..... transport & pollution język angielski | repetytorium ...9.... które ze zdań (4..... Type of room: 3...........4...5. I’ve visited Sydney............... see) ... Come quickly! Jane (just........... P F nych w ramce..............7.1.... I'm afraid he (go) .. to Miami? 4... rivers... I (read) ..... ever) its architecture is really incredible.-1........... (Mary) 0 (0-4) Przeczytaj tekst porównujący różne aspekty ży­ cia w San Francisco i Londynie..... Diana (not........ 4......4... parrots and lorikeets.. I can't wait! I 1... O (0-10) Wstaw w luki (1. waterfalls and rocks I also hope to see numerous birds 1. .....3............ Kangaroo Island and Adelaide..1. 16 August........ Special request: traffic.. There's less traffic than in London! formacji zawartych w nagraniu uzupełnij formularz. to lizards... a flying saucer..) są zgodne z treścią tekstu (P ..... P F eat • see • have • lose • hit • read • play • drink 2.. Anna isn't interested in nature....... 4....... Number of nights: culture & architecture 3..... (I. write) . In San Francisco people jj have a higher standard of living because generally it’s much! H k I ®(0-7) Usłyszysz rozmowę w recepcji............. (you...) 1.. (they................. and public transport is great while in London it is terrible andi really expensive...fałsz).............1........... After 1......2..6.3. his brother? (Paul....... all her money........ London isn’t as dangerous! as San Francisco...............6.................1.. (my cousins.. London has a lot more theatres and museums and 2.............. Monday....eslhandouts... Uzupełnij tabelę.... Room number: expenses 3.... • Present Perfect odpowiednich czasowników poda­ 4......5.............. Wykorzystaj wskazówki w nawiasach......... a które ni« (F .2.. She has stayed at one place.4..........6..

A. Single or return?
(0-2) Przeczytaj teksty. W zadaniach 6.1.-6.2. z poda­ B. About two hours, I think.
nych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią C. In twenty minutes.
tekstu. Zakreśl literę A, B albo C. D. Number six. It's the one on the other side.
E. f 15.50 one way, standard class.
Balmoral is a castle in the Scottish Highlands where Queen
Wskazówka egzaminacyjna
Elizabeth and Prince Philip spend every August, September
Zastanów się, jakiej formy reakcji należy się spodziewać, np. poda­
and early October, enjoying the outdoor life of picnics,
nia czasu, ceny czy zapytania o bardziej szczegółowe informacje.
horseback riding and driving around the estate.

6.1. The royal family
A. enjoyed garden parties in Balmoral. (0-5) Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każ­
B. enjoyed an indoor swimming pool. dą lukę (9.1.-9.5.) jeden wyraz z ramki w odpowied­
C. spend the whole spring In Balmoral. niej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.
Wymagana jesttpełna poprawność gramatyczna i orto­
Sorry, but single rooms are unavailable at the moment. graficzna wpisywanych wyrazów. Uwaga! Dwa wyrazy
zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
6.2. This information can be presented by
go sit be spend come near comfort
A. a hotel guest. B. a hotel cleaner. C. a hotel booking manager.
Hi Rebecca,
Wskazówka egzaminacyjna
I'm having a wonderful time on Malta.
To zadanie ma na celu rozpoznanie gtównej myśli tekstu lub jego
I 9.1................... here since Wednesday. We are staying
nadawcy. Spróbuj określić oba te czynniki dla każdego tekstu.
at a 9.2 hotel In Valetta. There is a picturesque
view of the sea from our hotel window. The sun is
shining. It Is hot and the sky is cloudless. Yesterday we

O (0-4) Przeczytaj tabliczki 7.1.-7.4. Do każdej z nich do­
bierz odpowiednie zdanie (A-E). Wpisz rozwiązania
do tabeli. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­
9.3 sightseeing. Right now I’m 9.4...................
in the street cafe. I'm going 9.5.................... the whole weekend
exploring the ancient part of the town.
datkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki. Wish you were here.
See you next week
7.1. Sorry. No vacancies. Jacek

Wskazówka egzaminacyjna
7.2. Do not leave your bags unattended at any times.
Zastanów się, jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce.
Możesz dla ułatwienia wpisać w każdą lukę pasujący wyraz po polsku.
7.3. No standing passengers forward of this point.

7.4. Departures scheduled every 30 minutes.
(0-5) Uzupełnij zdania 10.1.-10.5., wykorzystując poda­
A. You can see this notice in a bus. $ ne w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie
B. This notice informs you how long the journey takes. należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba
C. You may hear this notice at an airport. natomiast-jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyra­
D. It means that there are no free rooms. zy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie popraw­
E. This notice informs you how often the ferry runs. ne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortogra­
ficzna wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz
7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
wpisać maksymalnie pięć wyrazów.

10.1. How many times (you/travel) by plane
Wskazówka egzaminacyjna
since 2010?
W tym zadaniu chodzi o rozpoznanie typów tekstów. Gdzie mogą
10.2. More than 23,000 season tickets (already/sell)
się one pojawić?
for the forthcoming season.
10.3. Mark (never/ride) .................. a mountain bike
in his life.
(0-4) Przyporządkuj do każdego zdania 8.1.-8.4. właś­ 10.4. Does anybody know (how long/journey/take)
ciwą reakcję A-E. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! ?
Jedna reakcja została podana dodatkowo I nie pasu­ 10.5. The flight (not/book/yet) Should I be
je do żadnego zdania. • worried?

8.1. How long does the journey take?
Wskazówka egzaminacyjna
8.2. Two to Cambridge, first class. Zastanów się, jaki czas będzie odpowiedni w każdym zdaniu.
8.3. Which is the right platform for 4.25 to Aberdeen? Następnie zwróć uwagę na to, czy zdanie jest twierdzące, pytające
8.4. What time does the train to Dover leave? czy przeczące. Pamiętaj o operatorach.

ję z y k a n g ie ls k i | re p e ty to riu m

1

week SUCCESS IS A

16 JOURNEY, NOT
A DESTINATION
■ J

GRAMMAR »
Past Simple i Present Perfect Wyrażenia często mylone w czasach
Past Simple i Present Perfect_______
Past Simple
► Have gone i have been
► wyrażanie czynności rozpoczętych i zakończonych w przeszłości Formy have gone to oraz have been to mają podobne znaczenie
My grandmother brought up four children. She died last year. (wyjechać, pójść, udać się), ale używa się ich w zupełnie innych
Romeo and Juliet met at the dance. sytuacjach. Pierwsza informuje, że czynność wciąż trwa lub nic nie
► zdarzenia, które miały miejsce w konkretnym czasie w przeszłości wiadomo o jej zakończeniu (osoba nie wróciła), druga - że już się
Jessica passed her final exams last week. zakończyła (osoba wróciła).
I studied French when I was at school. There’s no milk left. Mum has gone to the supermarket but she
Liz was in Paris in 2007. hasn't come back yet. Nie mamy mleka. Mama poszła do supermar­
► o dokonaniach osób nieżyjących, bez konkretnego określenia ketu, ale jeszcze nie wróciła.
czasowego Milk is in the fridge. It seems that mum has been to the supermarket
Agatha Christie wrote many detective stories. Mleko jest w lodówce. Zdaje się, że mama była w supermarkecie.
My neighbour worked for the government for 25 years. Now he is ► For i since
retired. Mój sąsiad pracował dla rządu przez 25 lat. Teraz jest na Określeniafor (przez pewien czas) i since (od jakiegoś momentu)
emeryturze. ______________________________________ są charakterystyczne dla czasu Present Perfect (i innych czasów
typu Perfect). Oba te określenia mogą jednak wystąpić także w Past!
Present Perfect
Simple. Since informuje wówczas, jaki czas upłynął od jakiegoś
► wyrażanie czynności rozpoczętych w przeszłości i trwających do momentu w przeszłości, natomiast for- o czasie trwania czynności/
chwili obecnej, w jakimś przedziale czasu lub właśnie zakończonych sytuacji, która już się zakończyła.
I have had this bike for two years. Jack has been at work since 6 a.m. Jack jest w pracy od 6 rano.
Bob and Mary have met twice since May. It’s nine years since I last saw him. Nie widziałam go od dziewięciu lat.
► zdarzenia, które miały miejsce w bliżej nieokreślonej przeszłości June has been absent from school for a month now. June jest nie­
Mike has passed two exams so far. obecna w szkole od miesiąca.
I have learnt two languages since I started school. Tanya lived in Norway for five months. Tanya mieszkała w Norwegii
She has been to London twice. przez pięć miesięcy.
► o dokonaniach osób żyjących bez konkretnego określenia cza­
sowego
Joanne Rowling has written seven Harry Potter books.
My neighbour has worked for the government for 25 years. At the Określenia for można używać w zasadzie we wszystkich czasach
moment he is thinking about retiring. Mój sąsiad pracuje dla rządu gramatycznych.

a
od 25 lat. Teraz rozważa przejście na emeryturę.

LANGUAGE
Preposition of manner and purpose/reason - przyimki sposobu i celu/przyczyny
Przyimków sposobu używa się, aby opisać, w jaki sposób (przy pomocy
► wyrażanie sposobu - with, by, through
jakiego narzędzia lub środka) została wykonana czynność.
► wyrażanie celu/przyczyny - to, for, because of,
W języku polskim przyimek w tej funkcji często nie występuje,
on account of, form, out of
gdyż zastępuje go forma przypadka.
He opened the can with a knife. Otworzył konserwę nożem.
You can fix it with a piece of wire. Można to naprawić przy pomocy kawałka drutu,
l/l/e can get there by bus or by train. Możemy się tam dostać pociągiem lub autobusem.
Przyimków celu/przyczyny używa się, aby opisać, w jakim celu/z jakiego powodu została wykonana czynność.
Jenny wrote him a letter to ask for help. Jenny napisała do niego list, aby prosić go o pomoc.
He's applying fo r the post o fjunior manager. On ubiega się o stanowisko młodszego menadżera.
The match was cancelled because o f the rain. Mecz został odwołany z powodu deszczu.
The parade was put off on account o f bad weather. Przemarsz przełożono przez wzgląd na złą pogodę.
They divorced from many reasons. Rozwiedli się z wielu powodów.
He cried out ofjoy. Płakał ze szczęścia.

72 język angielski | repetytorium

SITUATIONS
At a travel agency - w biurze podróży
0 Customer: They’re ten and twelve.
Travel agent: W e’ve got a very attractive offer in Normandy,
1. France. It’s full board and there is a water park nearby.
Travel agent: Good morning. Customer: What does all inclusive mean?
Can I help you? Travel agent: It means that all accommodation and meal costs
Customer: Yes, we'd like to go are included.
somewhere interesting, like Customer: Sounds great, but I must discuss it with my wife. Could
London or Barcelona, for a cou­ I have an information leaflet?
ple of days.
Travel agent: I see. When do At a tourist information office
you want to go?
Customer: Next month over the bank holiday weekend. That's - w biurze informacji turystycznej
29 April- 3 May. Tourist: Hello, could you give me some Information?
Travel agent: And how many people will there be? Clerk: Oh, yes, definitely. What kind of Information do you need?
Customer: Three. Tourist: Firstly, I’d like to find out something about the pub­
Travel agent: How do you wish to travel: by air or by coach? We lic transport. What is the cheapest possible way to get around?
can also fix the train journey. Clerk: How long are you going to stay?
Customer: W e’d like to fly, it’s only five days so we don’t want Tourist: Three days.
to waste our time. Clerk: So the best option for you Is buying a three-day pass.
Travel agent: Let me have a look at the computer... It’s valid for unlimited travel by all means of transport from the
irket.
2. date of Issue.
ie.
Travel agent: Good afternoon. Can i help you? Tourist: Where can I buy It?
© Customer: Yes, I’d like to book a family holiday.
Travel agent: Oh, we have a wide range of holidays. Where and
Clerk: At each underground station and most newsagents.
Tourist: OK, now I'd like you to tell me how I can get to The
!
when do you want to go? National Gallery.
Past
Customer: W e’d like to travel in the middle of June, somewhere Clerk: Take the underground, Plcadllly Line. You should get off at
which is attractive for children and not very hot. Leicester Square. The admission Is free. When you’re there, don’t
ości/
Travel agent: And how many people? forget to take the leaflet with the museum's highlights. It helps
Customer: Four. Two adults and two children. as the gallery is huge.
Travel agent: How old are your children? Tourist: Thanks a lot. That was very helpful.
iu lat.

/egii

USEFUL EXPRESSIONS 0
ARKUSZE EGZAMINACYJNE
sach
Booking/Buying a ticket
- rezerwowanie/kupowanie biletu
Tlcket clerk
Can I have a single ticket to Mogę prosić o bilet w jedną You need to/have to change In Trzeba się przesiąść
Bath? stronę do Bath? Dublin. w Dublinie.
I’d like a return ticket Proszę powrotny The train departs/arrives at Pociąg odjeżdża/przyjeżdża
to Edinburgh. do Edynburga. 11.30. o 11.30.
I’d like to book two tickets/ Chciałbym zarezerwować Where would you like Gdzie chciałby pan/chciałaby
seats. dwa bilety/miejsca. to sit? pani usiąść?
An adult or a child? Dla dorosłego czy dziecka?
Passenger

e of, How much is a ticket to...? Ile kosztuje bilet do...?
Do I need/have to change at...? Czy muszę się przesiąść w...? Directions - wskazywanie drogi
What time does the train depart O której pociąg odjeżdża z/
from/arrive at...? przyjeżdża do...? How can I get to...? Jak mogę dojść do...?
Which platform is the train Z którego peronu odjeżdża Could you tell me the way Czy może mi pan/pani wskazać
from? pociąg? to...? drogę do...?
Is it a fast train or a stopping Czy to jest pociąg pośpieszny czy Where is the nearest...? Gdzie jest najbliższy...?
train? osobowy? Go straight ahead/on. Idź prosto.
What time is the return train? O której jest powrotny pociąg? Turn right/left. Skręć w prawo/lewo.
Does this train go Czy ten pociąg jedzie do Take the second right. Skręć w drugą w prawo.
to London? Londynu? Take the third left. Skręć w trzecią w lewo.
Where is my seat? Gdzie jest moje miejsce? Go past.... Przejdź obok...
I’d like a window/a middle/an Proszę miejsce przy Cross the street at... Przejdź przez ulicę przy...
aisle seat. oknie/w środku/przy przejściu. It’s just round the corner. Jest zaraz za rogiem.

język angielski | repetytorium 73

....... 4. SPOKEN ........ B...........5........ 1.... When does the n e x t..4......... A. A.)...2.) do odpowiedzi (A-E)......6.... 2... SIN CE....1.3... 5..... They have just gone to Manchester. so we have to be at the . Blackpool are playing 6....... B E E N ... Ron ..-2..8...6.. Mary hasn't moved to London yet.... My mum never wrote a text message... The best option is buying 3............... to check ............1. Where would you like to E....... 6..... We haven’t chosen a des­ A...3... 74 język angielski | repetytorium ............. at half past three.................6...... such places! from t h is ..................7. O u r ............. * (0-8) Wybierz z podanych zdań (1. 1...5.... near the entrance to 0 the shop....1........ They’re sitting in the 6.. times.. I parked my ....1. The last time I saw George was when we were children.. Where can I buy a three..... A 5....... A....5.......(3.. We bought our house in 2009............... A.. I didn't visit my aunt yet.......1...... (lose) my credit card............. 4... At each underground station living-room....2.4.-5............ 3.. at the ....... week 16 ' J o a 0 PODRÓŻE I TURYSTYKA Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa.... Podpowiedzią mogą być ikonki zamieszczone przy każdym zdaniu............. A. (run) away from home.5... There were no .........4. 4... cash machine? 3.... (0-6) Wstaw w luki w zdaniach.... takaby ich znaczenie nie uległo zmianie............ She must look great. A.. B......30...) odpowied­ 0 nie formy czasu Past Simple lub Present Perfect.. You should get.1.......................... Becky has lost three kilos D...5.... shopping here......6...-1. Alexander Fleming discovered penicillin in 1928........ What is the cheapest pos­ B.. She first told me about her decision two weeks ago..2.-6... It’s just round the corner... at a ... 1.....2........ Wykorzystaj wyrazy podane w na­ wiasach w odpowiedniej formie... 5... 1... 1. sible way to get around? C... Did he drive a car yet? 1...... Our guests ... Zakreśl literę A albo B. B. My mum has never written a text message. B............... Take your time. sert yet... 1have lived in Manchester 5.4...........1.... But you love shopping in for 20 years..... It’s the last time I’ve done E........3..................3... Mary didn't move to London yet..... Flave you ever seen an octopus? 4....... A......W e took this picture while we were waiting for the ... I can’t find it 6...1.1. B.-4..... I haven’t smoked a cigarette for five years.. B...... I’ll do it in an hour...1... które jest poprawne gramatycznie..... Me too........) właściwymi nazwami miejsc i środków transportu. (arrive).. (repair) it. There’s still a problem with the DVD player.... but then it broke down again........... day pass? D. (0-5) Do każdego pytania (6........1.......... J-» yj A...1.... It's strange we didn’t meet... is taking off at 5............4...8.......... (start).... (earn)some money last month..... Have you seen an octopus yesterday? KNOWN... I went to the ... Have you fed the dog yet? 2.... Wykorzystaj czasowniki podane w nawiasach. Where is the nearest off at Leicester Square......5............ 5........ 2...... well.) dobierz właściwą odpowiedź (A-G). leave C...... They just went to Manchester.... 0 (0-5) Dopasuj pytania (2.... Not yet. 3.................. seat? Piccadilly Line.....5............... I would prefer a middle seat 1 . the National Gallery? and most newsagents.. anywhere. so I decided to take a bus. I last spoke to him five years ago. Alexander Fleming just discovered penicillin........ How can I get to A............... ... 1. ....... I haven’t visited my aunt yet.....6..........5...... But he came back three days later.. We have bought our house in 2009.......... £ (0-5) Przekształć zdania (4.3....... My brother M a rk .. STO P... The match ......4.. 5. Did he drive a car an hour ago? B........... ? 2...5............. since Christmas... I last went to England four years ago........ Someone 6.2........ B.... I ..... 3......2... 3..... B..... Take the underground..... £ (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (5...-3............) to..... 4..... 2... a week ticket........... at the .

.2. at Wskazówka egzaminacyjna 7. twice a week.. C.4..1... Pamiętaj.. There are hundreds of restaurants where you go.3... at wować pokój w hotelu? The sports on offer range from sailing and windsurfing to A. P F 8. Those after a more relaxing experience can try 9. If you are not keen on water sports 8.4. in B. 16 July-15 August 2001. a które nie (F-fałsz). Take the second right.1.1. (0-6) Przeczytaj dialog.. near C. in the afternoon. MAN: Sure.-11. A. że chcesz zarezer­ It is a perfect region for those who like getting active. rodzajach sportów? język angielski | repetytorium 75 . Janet and her family stayed in Oxford for two days. parasailing and catamaran C.. które ze zdań 8....3.. book a flight. MAN: You’re 7.. can try local specialities.4. s..1. It’s at the first 7. horse C.-7... Turn right. come C . past B. A. a gdzie o innych miejsc.. 7. once a week..3. uwagę. Watery thrills and spills B.. Do każdego akapitu (11.1. P F D. Those wanting to get their adrenaline B.. Michael will arrive in Toronto ANDY: Thanks a lot. please.2. w: Ryanair Magazine. Na podstawie: Catalonian Charms. on C.1. next C. Jak poinformujesz recepcjonistę.. Direct flights to Toronto are When you get to High Street. culinary and sporting activities B. Catalonian Charms Przed wysłuchaniem nagrania przeczytaj podane zdania i zwróć ARKUSZE EGZAMINACYJNE 11.1.6. Turysta pyta o drogę do najbliższej restauracji..2..) wy­ and more perfect climate. red B. do you know where the post office is? wybierz właściwą... kind C. wymi edzią (0-3) Przeczytaj tekst. You couldn’t wish for more beautiful views :heck (0-3) Dla każdej z opisanych sytuacji (9. A. leave Stretching from Spain’s Costa Brava to the Costa Daurada... A.... I need to hire a room. A. gather more information. riding..-9. C.. 7..2 .. go A. Zakreśl literę A. the left. są prawdziwe nią literę obok numeru każdego akapitu. z podanych odpowiedzi ANDY: Excuse me.. straight B.. green C. Zaznacz literę A. Catalonia is also famous 9. B... 7... sciwą Edynburga? 11. office 7. jakimi słowami mogą być wyrażone informacje Wskazówka egzaminacyjna odnoszące się do poszczególnych pytań. lights you get to. sailing.. traffic A...5.3. on until you get to High Street. 11... 9. pumping can try water skiing.2.. Zakreśl literę Palbo F. B albo C. że musi skręcić w drugą ulicę w prawo. at night.3... Can I have a single ticket to Edinburgh? There's also no end of cultural.1 .3. in the morning. There were three people on the trip to Oxford. A return ticket to Edinburgh. Uwaga! 5. Przypomnij sobie sposoby pytania o drogę.. 7. Na podstawie informacji zawartych w nagra­ niu w zadaniach 10. You may choose from hiking.. along C. went B.. 7. Zwróć uwagę na kontekst. A paradise for tourists 8.. right.3.. Jak poprosisz w kasie o bilet w jedną stronę na pociąg do snorkeling or a whale-watching trip. to pursue on dry land. A. You can't miss it.. diving and kayaking.. na jakich informacjach musisz się skoncentrować. down 10.-8... dopasuj właściwy nagłówek (A-D)..3. (0-4) Usłyszysz opowiadanie Janet o jej wyjeździe. I want to rent a room. 8... $ dróży.. B albo C. że reakcja musi dokładnie odpowiadać sytuacji.) laniu.2. A.30.turn B.-10... Wskazówka egzaminacyjna get Wskazówka egzaminacyjna Jakich informacji spodziewasz się na podstawie tytułów akapitów? Przypomnij sobie zwroty dotyczące kupowania biletów i rezerwowania W którym będzie mowa o sportach wodnych. Where to stay it the Wskazówka egzaminacyjna a bus. Wpisz odpowied­ Zdecyduj.. B albo C.4 the newsagent and you'll see the post B. just next to the town C.. Go 7. thanks Zastanów się....6.1. bierz właściwą reakcję.1. Michael decided to 7.1..6... They paid £ 38 for one-way tickets..3. 10.. P F A.5. 110-111. 7.. B. council. mountain biking and cycling. Wybierz poprawne uzupełnie­ (0-3) Usłyszysz rozmowę dotyczącą planowanej po­ nie luk 7.. Go straight ahead for two hundred meters. pay for the ticket. A. Zakreśl literę A. Catalonia’s coastline boasts endless miles of sandy beaches and pretty bays.. P F C. I would like to book a room... A. three times a week. Poinformuj for its cuisine. Janet and her family enjoyed the trip. I'd like to go to Edinburgh. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pa­ suje do żadnego akapitu.. welcome B.. 10. (P-prawda).

. szczegółowe + podmiot +czasownik z -ing Who were you calling at 6 am? 1was talking to my mother. Warto tutaj nie tylko unikać powtórzeń. zimne dłonie. smell A sweet smell of roses was coming from the garden through Słodki zapach róż dochodził z ogrodu przez otwarte okno the open French window. +czasownik z -ing It was raining all night long.1 określenia czasu this time yesterday/last Monday. They were not/weren’t rehearsing last Tuesday. . last night/Friday at 7. aby opis był jak najbarwniejszy. ► w narracji lub relacjonowaniu zdarzeń opis tła wydarzeń i atmosfery poprzedzającej akcję The people were standing at the door and no one was speaking. 1was. przeczenie podmiot + forma to be +not She was not/wasn't singing during the show yesterday. Tydzień temu o tej porze siedzieliśmy na plaży. Yesterday at 6 Susan was having a bath. budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot +forma to be 1was reading a novel all the afternoon. pytanie zaimek pytający + forma to be What were you doing while 1was out? 1was watching a comedy on TV. + czasownik z -ing We were not/weren’t dancing in this play. delikatnie ogrzewała mi it was gently warming my cold hands. Yesterday at 9 we were walking along the beach. This time last Tuesday 1was still working in my office. feel When 1was raising the bowl full of the tea towards my mouth. Gdy podnosiłem czarkę do ust. she was. . nowej czarki. Wtedy ciągle czekałem na twój telefon. No./No. she wasn’t. 1. i krótka +czasownik z -ing Was 1wearing earrings yesterday? Yes. Czas Past Continuous jest bardzo często wykorzystywany w opisywaniu tta wydarzeń. odpowiedź Was she playing a computer game on Sunday morning? Yes. you were. mających miejsce tylko przez pewien czas Those days we were all living in the country. W tamtym okresie wszyscy mieszkaliśmy na wsi. 1wasn’t. Describing what we. kołysankę. ale i odwoływać się do różnych zmysłów.m. see The woman was pouring the traditional Tibetan tea into the Kobieta nalewała tradycyjną tybetańską herbatę do porcela­ porcelain bowl./No. you weren’t. 75 język angielski | repetytorium . które trwały w określonej chwili w przeszłości What were you doing yesterday at 8 p. when/while They were watching birds all morning. poj. + czasownik z -ing Who was looking after that small girl when she broke her leg? Her grandma was. Ludzie stali przy wejścit i nikt nic nie mówił. It was raining heavily outside.. Na zewnątrz padał ulewny deszcz. pytanie o podmiot who/what +forma to be w 3 os. stanów lub sytuacji tymczasowych. Who was talking to you in the street yesterday? It was my neighbour. śpiewając mu cichutką a quiet lullaby. At that time 1was still waiting for your call. ► wyrażanie czynności. week THE PEN IS 17 MIGHTIER THAN THE SWORD GRAMMAR 1 Past Continuous PAST CONTINUOUS OPERATOR WAS/WERE {TO BE W PAST SIMPLE) e zastosowanie ► opisywanie czynności.? Co robiłeś wczoraj o 8 wieczorerę? This time last week we were sitting on the beach. hear A mother was trying to put her baby to sleep by singing him Matka próbowała uśpić niemowlę. pytanie ogólne forma to be + podmiot Were you phoning Martin at 6? Yes. balkonowe. Why were you working in the garden all day yesterday? 1was picking fruit.

It is considered.. Personally.. Sądzę. Aby nauczyć się jeździć konno.. I see you're getting on with your English.. Na ogół przyjmuje się.. them. sownika.. Jeśli on chce zachować pracę.oczekiwać z niecierpliwością niki..... How was the concert/ Jak było na koncercie/ 1like/l love/l hate. Czy możesz opowiedzieć mi o.. Nie mam zbyt dobrego zdania o.. Osobiście uważam.. po tym jak jeździliśmy przez Wysiadamy z autobusu na następnym przystanku..wyrażanie opinii O A skin g fo r an o p in io n .wymeldować się Podstawą czasowników frazowych są najczęściej krótkie czasow­ ► look forward to . takie jak: get.. np. Czuję. Wolę. niż........ ► run out o f. trzeba najpierw wsiąść na konia. dogadywać się ► get off-wysiadać ► get on .. Uważam/Mam na myśli to... Annie z niecierpliwością oczekuje na nadchodzące wakacje.. To learn horse-riding you have to get on the horse first.. że robisz postępy w angielskim. żeby kiedykolwiek doszedł do siebie po stracie żony.odzyskać ► get rid of . be... że.. że.... have...? Wolisz...znosić. I don’t think he ever got over losing his wife.. or... że..? twoja opinia o. Jeśli o mnie chodzi...wrócić do zdrowia. cztery godziny.. pleasant/ Czy uważasz że... go. Nie lubię. że. She usually gets up at seven.... przysłówka i przyimka.. będzie musiał dogadywać się z szefem... Do you find. jest przyjemny/ I’d say that.. 1guess. że.. że to zepsułem. Reguły zmiany znaczenia są podo­ dopełnienia krótkie. I see that Paul is getting on easily with Scott. What kind of... język angielski | repetytorium .. że.. It is thought that. Lubię/Uwielbiam/Nienawidzę. Nie umiem pozbyć się tych chwastów w kącie ogrodu... Wsiadła do samochodu i pojechała do pracy..? Kto jest twoim ulubionym.. zabraknąć ► get back ..... Niektórzy ludzie twierdzą... Do you tike...? 1feel that. Jeśli o mnie chodzi.....? Do you prefer... It is generally accepted that... że. Widzę. He will have to put up with his boss if he wants to keep his job. I’m curious. je w dwóch pozycjach: Dziś rano próbowałem się z tobą połączyć dwa razy. What’s your opinion on... interesting? interesujący? 1dislike....? Czy lubisz/Czy podoba ci się. Z mojego doświadczenia. What are your views/ideas? Jakie są twoje poglądy/pomysły? 1reckon. Domyślam się..? Co myślisz o.być z kimś w dobrych relacjach.... wyrażone zaimkiem (it.. We run out ofgas after driving for four hours. Widzę. USEFUL EXPRESSIONS Giving an opinion . że.. 1believe.. wsiadać She's been really unhappy after breaking up with her boyfriend.. że. Niektóre czasowniki frazowe składają się z trzech części: cza­ Powinieneś wyrzucić te stare czasopisma. Obawiam się. put..? Jaką masz opinię o..? 1don’t think much about.. opinion on. stawia się między czasownikiem a przyimkiem. Nie obowiązują przy nich jed­ Niestety nie ma reguły. Jestem przekonany/przekonana.. że. Why don't you throw them away? Czemu ich nie wyrzucisz? „P o tró jn e ” phrasal uerbs ► po przyimku. We are getting off the bus at the next stop. jaka jest In my view/opinion. Warto pamiętać. Some people say that. że. Każdy z takich czasow­ put up with .łączyć się telefonicznie John wymeldował się z fotelu i pojechał taksówką na lotnisko..p y ta n ie o o p in ią As far as I'm concerned. lubisz? I’d like to point out that. You should throw away those old magazines..... czy.. Sądzi się. Interesuję się.. i can't get rid o f those weeds in the corner of the garden. Szanse na odzyskanie skradzionego samochodu są niewielkie. they) najczęściej I bne jak w przypadku podstawowych czasowników frazowych.. the movie? filmie? I’m interested in... Moim zdaniem. Przy czasownikach frazowych wymagających dopełnienia stawia się I tried to get through to you twice this morning... what is your Jestem ciekawy/ciekawa.? I'm convinced that..? 1think. że.pozbyć się ► get into-wsiadać ► get on with ..... ► get through .. Speaking for myself. Ona zwykle wstaje o siódmej.? 1prefer. She got into her car and drove to work.. Expressing oth er people’s o p inion . przezwyciężyć... There’s little chance o f getting back a stolen car.. Chciałbym/Chciałabym wskazać...skończyć się.w yrażanie opinii innych osób In my experience.. Uważa się. ► get over . tolerować ników może tworzyć kilka czy nawet kilkanaście phrasal verbs.. Skończyła nam się benzyna. do.. Myślę...robić postępy.. że.. do you like? Jaki rodzaj. Powiedziałbym/Powiedziałabym. to.. ► get up . Who is your favourite..wstawać Annie's looking forward to the upcoming holidays.. ZAPAMIĘTAJ Nie sądzę. What do you think about. Wierzę/Uważam. What 1mean is. że. że Paul łatwo dogaduje się ze Scottem.. że j nak żadne dodatkowe reguły...LANGUAGE Podstawowe phrasal uerbs a ► break up with-zerwać z kimś ► check out o f.. ► między czasownikiem a przyimkiem.. 1think. dojść do siebie John checked out o f the hotel and took the taxi to the airport. Could you tell me about. jest bardzo nieszczęśliwa. I'm afraid I broke it down.. Odkąd zerwała z chłopakiem.. która to precyzuje.

. What is this film about? They were excellent and C. Do każdego z nich do­ Rupert Grlnt and Emma Watson as Harry’s best friends.3.. 5. writer 5... final part In the Harry Potter 2... by David Yates and 4..the Horcruxes. A.. The loss of Scott was a waste of talent that not many possess.. I’ve seen all of them. novel by J..1.... Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodat­ kowo i nie pasuje do żadnego tekstu...10... Scott's photos were awesome.. I really enjoyed reading your poem. director Personally. It starts ^t 4 p... .1. 1. Wpisz rozwiązania do tabeli.4. bierz odpowiednie zdanie A-D..7. Fred Astaire B.-2. Paul Newman G.5... Alfred Hitchcock D..1... What type of film is it? 1would recommend them D. Daniel Radcllffe as Harry Potter alongside (0-3) Przeczytaj teksty 3. 1.. She (not sing)... It’s a fantasy love story. poet keep writing! 5. 30. violinist 5.com. new film of the Twilight B.9.. I’m a great show start? fan of Stephenie Meyer’s 3.. Jane Austen C.. * (0-4) Uzupełnij luki w tekście (4. This review was written in response to the author’s letter. 3. Rowling. actor 5. którymi się zajmowali 3. Good job and 5.3.. This time last Friday Micha) (watch) 4..org 5. 3. Your poem had a very steady rhythm so for me 5..2009 * 1.6........1.... (he/play). (0-6) Dopasuj pytania (1.. composer personally it was easy to follow along with.-1. The film is 4. (A-J)..3. singer tracks were OK but I prefer her previous albums.. „the piano when I entered? stroy Lord Voldemort’s secret to Immortality .... o a 0 KULTURA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.... W razie trudności poszukaj informacji w inter- necie. painter 3.. With pleasure... The writer of this text prefers other works by the same artist.. ...6. dancer 78 język angielski | repetytorium I I . Wykorzystaj wyrazy poda­ ne w nawiasach.m...5..2.2... from the series? E.6...1..) do dzie­ dzin działalności kulturalnej. Fie saw things differently than most of us and shared his view via his photos.. actress Na podstawie: youngwritersproject.. B.) do odpowiedzi (A-F). It was funny and made me laugh...K. At seven o'clock yesterday I (listen).1.6. This comment Is written as an encouragement to 1..-3.... (0-10) Dopasuj nazwiska twórców (5.4...4...2.. a young author. 5. Some 5. during the show film series.. I’m not really a big fan of poetry unless It rhymes..10.1. series? C. Emily Dickinson 1.06.. It is the 2... What time does the early D.. on the a play in London Palladium.1. In his memory we created a photo gallery. Kylie Minogue E.-5. About a girl who falls in love with a vampire. Where is it on? to anyone.. Do you fancy seeing the A. czasu Past Continuous. John Williams H. 1. . Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (2. 3. ....3. which can be viewed online.6.5.. 1.4.. on Monday.. and 2..8.. The actors (not rehearse).3. Yes. In this part Harry yesterday. when I saw you? 4. Na podstawie: http://williamsnews.. Hallows Is a fantasy film 2..-4..4.3. encyklopediach i podręcznikach.1..) formami żadnej luki... Emma Thompson F....2. What (you/read) _________ ______ .1..... This text tells about the works of a late artist. F...).. wpisując w nie wyrazy z ramki w odpowiedniej formie... William Turner A. Harry Potter and the Deathly to the radio.. Have you seen any films I books.2.1.3..2. seven • star • move • base • direct • act 2. Potter tries to find and de­ 2. Vanessa Mae J. I don’t think much of Rihanna's Apologetic... It’s on at the local cinema.

It was a pleasure. Na podstawie informacji zawartych w na­ graniu w zadaniach 9. Wskazówka egzaminacyjna B. Did you have a good time at the concert? i właściwej strukturze wypowiedzi.3. Wpisz rozwiązania do tabe­ li. czy możesz skorzystać z jego telefonu. (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi dotyczące pewnych dzieł sztuki. The photos were badly presented and had terrible frames. bierz właściwą.-9. I’d say it was a total flop.4. styl i okoliczności powstania ulubionego dzieła. What are Celia and Tian talking about? A. Postaraj się wykorzystać urozmaicone słownictwo* Niech Twoje opinie będą zarówno pochwalne. Oh. 6. 8. The Thinker by Rodin is A. D. Zadanie C. C. I think it was a real masterpiece. . C. Wskazówka egzaminacyjna Wymyśl własne odpowiedzi na pytania. That’s all right. Poszukaj w internecie informacji na temat wymienionych twórców. obraz lub utwór muzyczny. I can’t wait to see it again 6. a film. (0-10) W e-mailu do kolegi/koleżanki z zagranicy opisz Twoją ulubioną książkę. 6. z nich. do drugiego. A.3. a 6. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.3.) i dobierz do nich właściwą reakcję (A-F). Wyraź 8. A. picture.1. 9. what do you think about this Christmas Dance Show? tematykę. Wypisz zwroty i określenia z nimi związane. która zaopiekowała się Twoim kotem.) dobierz właściwą reakcję. Could I use your mobile phone? B.2. Personally.1. a painting. pełnego przekazania informacji. • Spytaj kolegę/koleżankę.-7. What is Celia's opinion about this work of art? 9. Did you enjoy the play? Wskazówka egzaminacyjna Rozwiń każdy podpunkt tematu. C.2. C. F. odnosi się do pierwszego dialogu. Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo Podpisz się jako XYZ. I think the plot was dull and the main character wasn’t convincing at all. A. I'd like your mobile phone. specially for a film by Disney. O (0-5) Przeczytaj zdania (8. B albo C. A. pamiętając o logicznym porządku 8. It was really nice of you. dlaczego Ci się podoba. A. The picture was blurred! E.3.1. Spróbuj przedstawić autora. Oceniana jest umiejętność i nie pasuje do żadnego zdania. Zakreśl literę A. Only ten people came to see it. Impressionist painters A.3. Zakreśl literę A. while he was working on piano miniatures. B albo C. play. She thinks it was a masterpiece. Porównaj swój wybór z sytuacją z polecenia. B. język angielski | repetytorium . bogactwo językowe oraz poprawność językowa. spójność.2. What does Philip want to buy? next year. Did you like the novel 1lent you last week? i uzasadnij swoje upodobania. She disliked the stage design. Przeczytaj reakcje i zastanów się. So. never painted people. Podziękuj sąsiadce.2. B. How was the exhibition? 8. Wskazówka egzaminacyjna 9. Spytaj kolegę. B.-8. B albo C. She doesn’t think much of it.-6. do jakiej sytuacji pasuje każda • Uzasadnij.1. 7. B. że długość e-maila powinna wynosić 50-100 słów.1. Zakreśl literę A. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów. Jaką odpowiedź sugerują? 7. jak i krytyczne.2. rarely used bright colours. a sculpture.1. pamiętając.1. B. I loved it! During the final piece everyone was singing and 0 (0-3) Usłyszysz dwa dialogi dotyczące pewnych dzieł sztuki. after seeing his friend's pictures. film. 8.1.2.1. Na podstawie informacji zawartych w nagra­ niu w zadaniach 6. often depicted nature. In my opinion it was out of focus. laughter and the actors were brilliant.3. Mussorgsky composed Pictures at Exhibition Znajdź jak najwięcej wyrazów bliskoznacznych do słów: book. Wskazówka egzaminacyjna • Przedstaw krótko opisywane dzieło. 0 (0-2) Do każdej z opisanych sytuacji (7.5. B. May I lend you my mobile phone? L C. i 6.5. film. C. co o nim sądzi i zapytaj o jego/jej ulubiony utwór. it was so amusing! The audience were rolling with 6. B. z podanych odpowiedzi wy­ waving their hands.

She was talking to Charles. ► when + Past Continuous. aby opisać wzajemne relacje dwóch czynności. someone knocked at the door. W nar­ muje użycie czasu. 1called Mary. S p ó jn ik i w czasach Past C o n tin u o u s i Past S im ple Budując zdania złożone z czasami Past Continuous i Past Simple. Rodzaje czynności Użycie czasów sytuacja. inaczej. like a very loud guitar string krótkotrwałe/powtarzające się (zdarzenia) being plucked. a nie kolejność zdań. po drugim When he arrived 1called Mary. It started to rain while/as we were still sitting on the beach. ► PastSimple-zdarzeniowy. racji Past Continuous służy do opisywania tła. He was going downstairs when he heard a noise.opisowy. jednocześnie It was getting dark while we were all sitting inside by the fireside. która rozpoczęła się Past Continuous i Past Simple wcześniej. zwykle Past Simple i Past Simple krótkie. które miały miejsce w tym Czasy Past Simple i Past Continuous wykorzystywane są samym czasie. waiting for their turn. # ► dwie sytuacje lub długotrwałe Past Continuous i Past Continuous czynności zachodzące It was getting dark while we were all sitting inside by the fireside. statyczny. czynności Suddenly they heard a strange noise. O kolejności i długości trwania czynności infoi najczęściej do relacjonowania zdarzeń i opowiadania. The sun was shining and a soft wind długotrwałe/jednorazowe (sytuacje) was blowing outside the open window. dynamiczny. It was very quiet. while. następujące jedno When he arrived. rozciągnięta 1was having a shower when the telephone rang. 80 język angielski | repetytorium . Julia looked outside the window. Joan was feeling very nervous and Arthur was talking ► Past Continuous . w czasie i krótkie zdarzenie. czynności all the time. jak when. While i as za­ i krótsza czynność) zwyczaj stawia się przed „dłuższą” czynnością wyrażoną w Past ► while + Past Continuous (dłuższa czynność) Continuous. a Past He heard a noise when he was going downstairs. but from time to time looked at Ronald. Simple do wprowadzania akcji. When Belinda was cooking lunch. &o c ro które ją przerwało lub QJ C wydarzyło się w trakcie jej o trwania CL QJ QJ < U -C c QJ 1was having a shower dwa zdarzenia. week A LITTLE 18 LEARNING IS A DANGEROUS THING J GRAMMAR Past Continuous i Past Simple Joan and Arthur were sitting outside the exam room. najczęściej używamy takich spójników. Często stosujemy je razem w jednym zdaniu złożonym. ► as + Past Continuous (dłuższa czynność) Czasy Past Continuous i Past Simple można jednak łączyć również Belinda was cooking lunch when someone knocked at the door. scenerii. Past Simple (dłuższa When może poprzedzać zdania w obu czasach. The sun was shining warmly and Dagmara noticed his car when/while/as she was driving past a lot o f birds were flying up in the sky. the bank. as.

problem/Sure (AmE). Mimo to dziękuję.. Will you switch the TV off. W sytuacjach. gdybym włączył/ It was really nice of you. Wyłącz. You’re welcome. żebyś tego nie robił/robiła. To bardzo miło z twojej strony. Dziękuję. please? Czy mogę prosić o herbatę? Thank you all the same. I can’t. Here you are. To była sama przyjemność. poprze­ Does this picture mean anything to you? Czy ten obrazek coś dla dza się je przyimkiem. zwykle to lub for. To bardzo uprzejmie z twojej radio down? radio? strony. TV off? telewizor? much. Z przyjemnością. Proszę. Ma to miejsce przede ciebie znaczy? wszystkim wtedy. To byłoby raczej trudne.. You’ve been very helpful. Give it to me. kiedy dopełnienie bliższe jest znacznie krót­ sze od dalszego lub oba są zaimkami. Wolałbym.Zdania z dwoma dopełnieniami I dopełnienie bliższe dopełnienie dalsze 1bought some flowers for our class tutor. Could you switch the Czy mógłbyś/mogłabyś wyłączyć Thanks a lot/Thank you very Bardzo dziękuję. Don’t mention it. że przyszedłeś/przyszłaś/ A cce p ting and d e n yin g req u e sts przyszliście/przyszłyście. That’s all right. że mogłem/mogłam With pleasure. Cała przyjemność po mojej I'm afraid I can’t. gdyż W M dalsze bliższe w języku polskim w takich zdaniach zwykle nie używa się przyimków. saying ‘thank you’ . I’d rather you didn’t. Thanks/Thank you. My pleasure. nie mogę. thanks. The pleasure was all mine. dziękować. Jestem bardzo wdzięczny/ I'm very grateful for. Certainly/Of course/No Oczywiście/Nie ma sprawy. Dopełnienie dalsze zwykle odnosi się do osoby i (nazwa jest tu bardzo myląca!) następuje bezpośrednio po czasowniku oraz przed dopełnieniem bliższym. Nie ma o czym mówić. I’m sorry. Miło. I wish I could. stronie. język angielski | repetytorium 81 . Well. Would you mind if Przeszkadzałoby ci.. Jeśli dopełnienie dalsze stoi po dopełnieniu bliższym. bardzo mi pomogłeś/ please? telewizor.o d p o w ie d z i na p o d z ię k o w a n ia All right/OK. proszę. że nie mogę. That was a pleasure. pomóc. Proszę. Przykro mi. gdy dopełnienie dalsze jest na drugiej pozycji i musi być dopełnienie dopełnienie poprzedzone przyimkiem. występować dwa dopełnienia: dopełnienie bliższe i dalsze. TV off? wyłączyła telewizor? Can I have some tea. żebyś wyłączył/ Thank you anyway. pomogłaś. tłumaczenie może wprowadzić w błąd. . W porządku/Dobrze. Mimo wszystko dziękuję.podziękowania Could you do me Czy mógłbyś/mogłabyś wyświadczyć a favour? mi przysługę? Dzięki/Dziękuję.. turning the TV on? żeby wyłączyć telewizor? wdzięczna za. Po niektórych czasownikach w języku angielskim mogą Show them to us. I switched the TV on? włączyła telewizor? Thanks for coming. jak mam ci May I ask you a favour? Mogę cię o coś prosić? thank you. It would be a bit difficult. Nie ma sprawy. Would you mind my/me Masz coś przeciwko temu. ale to niemożliwe. Nauczyciel wyjaśniał całej klasie zasady konkursu. Dziękuję.z g o d a /o d m o w a w y k o n a n ia p ro śb y A nsw e rs . Can I ask you to switch the Mogę prosić.prośby Expressing gratitude. who was so ► podmiot + orzeczenie + dopełnienie dalsze nice and helpful. +dopełnienie bliższe Mary told the whole story to the headmaster and the ► podmiot + orzeczenie + dopełnienie bliższe teaching staff. Obawiam się. Would you mind turning the Czy mógłbyś/mogłabyś ściszyć It was very kind of you. Chciałbym/Chciałabym. He gave his mum a poetry booklet for her birthday. The teacher was explaining the rules of the competition to the whole Can you lend me a pencil? class. zdania z dwoma dopełnieniami w stronie biernej & USEFUL EXPRESSIONS O Requests . Would you switch the TV off? Wyłączyłbyś/Wyłączyłabyś telewizor? I don’t really know how to Naprawdę nie wiem. + to/for +dopełnienie dalsze 1brought some chocolates for my girlfriend’s mother.

3........ was a great success. bands B.) zakreśl właś­ 5.. B.....) w odpowied­ 5.1.. C..1. które ze zdań 4... was clapping B. 1.. 3. around the world... (It............ meet B.....-5. didn’t enter D.2.....don’t enter 4.4.... I will buy his new album fo r/ to my friend who is listening to the news on the radio... composite B.. Lady Gaga’s debut album. did clap 4. for the tickets to the Wishbone Ash concert.. Her favourite niej kolejności wyrazy podane w nawiasach.... is Bach. We Peter while we were watching the exhibition...1.. 1. charts B. to the airport. The museum is closed all autumn... exhibited C.. C albo D.m... You cannot visit the museum in February...5.. to 5... B albo C.. record C.. so we didn’t have to queue for the tickets. me) 5.......5.. She passed the book for / to me with a big smile.prawda). (a.. P F You cannot enter the museum at a quarter 4. charts (0-6) W podanych zdaniach (3... niezbędny zestaw słownictwa..1..... She told . Zakreśl literę P albo F.4... recorder B.....fałsz).w 3. P F 4. The museum is open five days every week. to) 5..3.. I was reading in bed when the telephone Open mid-March to late October A. rang Wednesday to Sunday C... was ringing 10.. was driving D. (anyone. flowers.. You can buy a souvenir in the museum. last entry 4. I didn’t enjoy the film because two girls behind me A.... You owe .... A.. drove 3.. met C. My grandma is really fond of classical music.5.) wyrazami wy­ t to me.. rung D. released 2.1. story) A. were clapping 4. children.... to) 5..... clapped D... (5 23.1.1.. są zgodne z jego treścią (P . My parents recommended that classical music concert for (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (1.1. Zdecyduj. the. ciwe przyimki. Zakreśl literę A..4. . Don’t give ... their first album in 1980...... A.6.. My best friend lent the CD by that famous reggae 0 KULTURA Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie musician for / to me........ were talking all the time. The people .. B.3.. In primary school we learned to play a . wasn’t entering B.. The Fame. What’s this letter about? Read .-2.. Zakreśl literę A..30 p.. abouta princess and which topped .m........ My neighbour designed that wonderful poster for / to the local theatre group... ring B.. was meeting D.6. He sent . weren’t talking G (0-6) Przeczytaj szyld. throwing his birthday party next week.1. a które nie (F ..6... your) A. (0-5) Wpisz w luki w zdaniach (2..... they were 3....... were driving 1. password. 3. Iron Maiden .. A. C. You have to leave the museum at half past 4..5. melodies 2.......6.1. 2.-3.....2.... I ...3...3. favourite soap opera.. some.6....00 a.. P F 1. ballet język angielski | repetytorium ..4...m...... concert halls C. A. While my parents ... A.30 p..) właściwym wyrazem...2....... me. (actress...6.. drive B.5..- -4..3.. composer C. who played the main role.2.. Costume balls were a popular in the 19th century. P F 1.. weren't entering four p. A. their hands as the dancers went on the stage.. C..m. talked D. branymi spośród podanych.4..5...2.. her...... a goblin.. He booked the seats for I to us.. conductor 2.... the room because Sally was watching her past five..-1.. were meeting (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (5. P F C. P F A... entertainment C. 2.... designed B..... didn’t talk GARWICK WORKING MUSEUM 1..5.

(0-6) Ustyszysz dwukrotnie sześć wypowiedzi The West End
(6.1.-6.6.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję If you visit London, you can't miss one of the most exciting
(A-G). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedna re­ tourist attractions, the West End.
akcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żad­ 8.1 It's the place that never sleeps and even at midnight
nej wypowiedzi. you can walk along busy streets. Numerous theatres and their
A. It was a pleasure. shows, especially musicals, attract crowds of tourists and
B. Here you are. Londoners.
C. With pleasure. Musicals have usually simple plots as well as moving and
D. Well, thank you anyway. catchy songs. 8.2 If you see Owen Jones and Michael
E. OK, I’m coming! Ball in Les Misérables or Ramin Karimloo in The Phantom
F. Yes, please. o f the Opera, you will remember their performances for years.
G. All right. Theatre tickets are expensive but there are some cheaper
options if you accept a seat in the upper circle. 8.3 What
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. may surprise you is tlfat the rows in the theatres have no
numbers but letters.
Theatre buildings in London are masterpieces of architecture.
Wskazówka egzaminacyjna
8.4 Guided tours are also available and their prices are
Zanim wysłuchasz nagrania, zastanów się, czego mogą dotyczyć
usually about £ 8.
wypowiedzi pasujące do podanych reakcji. Czy będzie to prośba,
propozycja, pytanie o zgodę, a może uprzejma odmowa?
A. Even if you can’t afford a ticket, try to see some of them, for
example London Palladium or Haymarket Theatre.
B. Some of them, like The Phantom o f the Opera or Les
(0-4) Uzupełnij poniższe minidialogi (7.1.-7.4.), wybie­ Misérables, run for many years.
rając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypo­ C. It’s not easy to find it in the lively streets of the West End.
wiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B albo C. D. There are many kiosks around Leicester Square where you
can try your luck.
7.1. X: Can I have some tea, please? E. It's the London’s main theatre district, full of hotels,
Y: ........................................ restaurants and shops.
A. Don't mention it. F. These make musical actors real stars.
B. Of course.
Wskazówka egzaminacyjna
C. My pleasure.
Śledź główną myśl tekstu. Pamiętaj, że brakujące zdania muszą
7.2. X: Would you mind if I switched the TV on?
odnosić się do zdań przed luką i po luce.
Y:.............................................
A. It was very kind of you.
B. Well, I'd rather you didn't.

ARKUSZE EGZAMINACYJNE
C. I wish I could. (0-4) Uzupełnij zdania 9.1-9.4., wykorzystując po­
7.3. X: You've been very helpful, thanks. dane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.
Y: ........................................ Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów,
A. I'm really grateful trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - do­
B. Thank you anyway. dać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gra­
C. That was a pleasure. matycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna
7.4. X: Could you lend me 20 €? poprawność ortograficzna wpisywanych fragmen­
Y: ........................................ tów. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksy­
A. It would be a bit difficult. malnie cztery wyrazy.
B. Thank you all the same.
C. It was really nice of you. 9.1. The phone rang while (we/watch)......................................
.........................................the news.
Wskazówka egzaminacyjna 9.2. I was chatting online with my friends when (mum/come)
Wymyśl do każdego pytania kilka możliwych odpowiedzi.
......................................... into my room.
Uwzględnij zarówno zgodę na wykonanie, jak i odmowę wykona­
9.3. (we/still/try) ...........................................................to buy
nia prośby. Znajdź podobną propozycję wśród podanych. Dlaczego
a ticket when the show started.
pozostałe są błędne?
9.4. When you talked about modern art Stella (not listen) ........

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zda­ Wskazówka egzaminacyjna
nia. Wpisz w luki 8.1.-8.4. litery, którymi oznaczono Czy zdania odnoszą się do teraźniejszości, przyszłości czy
brakujące zdania (A-F), tak aby otrzymać logiczny przeszłości? Zastanów się, która z dwóch czynności jest dłuższa,
i spójny tekst. Uwaga! Dwa zdania zostały podane a która krótsza. Dobierz odpowiednie czasy gramatyczne.
dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

język angielski | repetytorium | | 83

SLOW AND
STEADY WINS
THE RACE

GRAMMAR
Ordinal numbers - liczebniki porządkowe
9
Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie „który z kolei” . Są nam potrzebne przede wszystkim do określania kolejności.
Używamy Ich także przy odczytywaniu dat oraz ułamków zwykłych.

1-3 4-19 20, 30, 40... 100, 200, 1000, 2000... liczebniki złożone

nieregularnie liczebnik główny +-th tylko ostatni człon
1. first 4. fourth 20. twentieth 100. [one) hundredth
2. second 6. sixth 30. thirtieth 200. two hundredth 42. forty-second
3. third 11. eleventh 40. fortieth 1000. [one) thousandth 68. sixty-eighth
2000. two thousandth 139. one hundred and thirty-ninth
1673. one thousand six hundred and seventy-third

U ła m ki z w y k łe

Ułamki zwykłe, w przeciwieństwie do dziesiętnych, za­
Przy tworzeniu form liczebników porządkowych należy pamiętać
pisujemy za pomocą liczebników porządkowych. Jedynie przy
o typowych zmianach w pisowni:
tych bardzo skomplikowanych używamy liczebników głównych
► usuwaniu -e przed końcówką -th [five + -th = fifth, nine
i słowa over.
+ -th = ninth)-,
► zamianie -y poprzedzonego spółgłoską na -ie (twenty 1 Najczęściej używane Rzadziej używane Bardzo skomplikowane
+ -th = twentieth).
1/2 - a half 1/7 - one seventh 216/387-two hundred |
1/3-a third 7/8 - seven and sixteen over three |
2/3 - two thirds eighths hundred and eighty-
1/4- a quarter 3/10-three -
3/4-three quarters tenths

LANGUAGE
Przyimki in, at, on w odniesieniu do czasu
9
IN AT ON

► z datami zaczynającymi się od miesięcy ► z godzinami ► z datami zaczynającymi się od dnia |
The most famous bicycle race, the Tour de France, takes place The World Cup live transmission London was elected as the host city 1
in July. starts at 4 p.m. of 2012 Summer Olympics on 6 July 1
► z datami rocznymi ► ze świętami 2005.

Adam Małysz won his first World Championships gold medal 1usually go swimming at the ► z dniami tygodnia
in 2001. weekend (AmE on the weekend). Canal Sport will show the replays of 1 1
► ze stuleciami My whole family meet only at all the matches on Mondays.

First modern Olympic Games were held in the nineteenth Christmas. 1have myjudo classes on Tuesdays 1
century. ► w niektórych zwrotach and Thursdays.

► z nazwami pór roku lub dnia The race started at noon. ► z porami dni tygodnia

The new Legia stadium in Warsaw was opened in summer 2010. They reached the city at dawn. We used to meet on Monday
mornings, have coffee and talk.
1went on a short bike trip in the evening.

przyimki in, at, on w odniesieniu do miejsca

język angielski | repetytorium

LANGUAGE
Podawanie daty
9
Z a p isyw a n ie d a t
Sposoby zapisu

miesiąc, dzień, rok dzień, miesiąc, rok z przecinkiem bez końcówek w formie skróconej
1973 April 6th 1973 6th April 1973 April 6th, 1973 April 6,1973 6 Apr. 1973
6 April 6th April, 1973 6 April, 1973 Apr. 6th, 1973
2010 October 2nd 2010 2nd October 2010 October 2nd, 2010 October 2, 2010 2 Oct. 2010
2 October 2nd October, 2010 2 October, 2010 Oct. 2, 2010
1997 November 21st 1997 21st November 1997 November 21st, 1997 November 21,1997 21 Nov. 1997
21 November 21st November, 1997 21 November, 1997 Nov. 21st, 1997
*

Przy cyfrowym zapisie dat należy pamiętać, że w Ameryce najpierw podaje się miesiąc, potem dzień, a potem rok.
12.06.2012 - 12th June, 2012 (BrE)
12.06.2012 - December 6th, 2012 (AmE)

C zytanie d a t Więcej kłopotu sprawiają daty okrągłe lub graniczne.

Kłopotliwe daty roczne
Daty dzienne i miesięczne
H I
-00 -01, -02
BrE AmE
1900 - nineteen hundred 1801-eighteen hundred and
► 4 November ► 4 November
1600 - sixteen hundred one/eighteen oh one
the fourth of November/November the November fourth
fourth ► 16 October 1000,2000 powyżej 2000
► 16 October October sixteenth 1000 - one thousand/ten 2002 - two thousand (and) two/
the sixteenth of October/October the ► 20 February hundred twenty oh two
sixteenth February twentieth 2000-two thousand 2011 - two thousand eleven/
► 20 February twenty eleven
the twentieth of February/February the
Wieki w języku angielskim zwyczajowo zapisuje się cyframi
twentieth
arabskimi, nie rzymskimi (jak w Polsce).

ARKUSZE EGZAMINACYJNE
Daty roczne w języku angielskim czyta się za pomocą liczeb­
ników głównych, nie porządkowych, dzieląc je na cyfry dziesiątek. XIX w. - 19th century
XX w. - 20th century
1939 - 19-39 - nineteen thirty-nine
XXI w. -21st century
897 - 8-97 - eight ninety-seven (ewentualnie eight
hundred and ninety-seven)

1831 - eighteen thirty-one
Lata lub stulecia przed naszą erą i naszej ery oznacza się za pomocą
1410 -fourteen ten skrótów:
► p.n.e. - BC (ang. Before Christ - przed Chrystusem);
453 - four fifty-three (ewentualni e four hundred and
► n.e. - AD (łac. Anno Domini - roku pańskiego).
fifty-three)

D oing sp o rts - u p ra w ia n ie s p o rtu

Uprawianie sportu można wyrażać za pomocą czasowników play, go i do w zależności od dyscypliny sportu lub formy wyrazu.

PLAY GO DO

sporty wykorzystujące piłkę, gry planszowe, sporty zakonczone na -ing pozostałe dyscypliny
karciane, komputerowe

football • basketball • rugby • golf •chess • swimming • skiing •jogging • dancing • ice- aerobics • karate • yoga • gymnastics •
darts • cards • backgammon -skating • bowling athletics

język angielski | repetytorium 85

31.. The boys.. goes swimming Mondays and Wednesdays he's got judo backgammon in my garden.... France...1.2. 05. .. (6) _ __ with 4.....5.. .1.1968 - 2... to that horrible disco.................2010 .2..1.... darts with my classmates. (6 ). cards when the teacher entered 3.... 20.7. w eek 19 A O Q 0 SPORT Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.1. jumps of 135..swimming in the sea twice a day when he was on holiday last summer. In our local city park... 5......5 m and 129 m to come to the top. 0 9 ...13... Friday.. Switzerland’s Simon 1..7.. 5..00. .3....... (0-6) Z jakimi dyscyplinami sportu związane są wy­ mienione w punktach 1.06.. 3.. 01 .. I can’t understand why so many girls _ dancing December 1.................. kick goalkeeper penalty kick referee .... on Friday. managing 4..... 5..07...6. the weekends he often 5...... at National Stadium in Warsaw.....3.03. Adam Matysz came 4... .4.......7..1. tennis and rugby were invented recently? the 19th century... aerobics 3. (7 ).. winter he sometimes goes cross-country skiing and every day the morning he does some gimnastics! I 3.... rackeit court set tie-break After his 4. February... in Saturday’s competition in Poland's southern ski resort of Zakopane.. 19. boots poles helmet gloves Polish Winter Sports Dominated by Małysz......5 m and 125 m. volleyball with her two brothers....4.chess with my grandpa all the afternoon... while his team-mate Kamil Stoch came 4.. zapisa­ an overall 2............... My best friend.... (2 ) jumps of 133.-2.45..... Basketball...4.2026 . The first basketball match was played 5.02... (4 )..3.2... 24.) odpowied­ 2.. nich zapis słowny..6. holds belt throw dojo Tom Hilde.. When I was a little girl I very often ... I can’t believe you.._ ...jumping (0-7) Odczytaj daty w podpunktach 2...4......1..... February 26..6.... 5.. gloves knockout blow heavyweight came 4...) odpo­ wiednimi słownymi zapisami liczebników podanych cyfrą w nawiasach. 5... 02.2.3. 5... play i do..6... .. Last Thursday Mary felt tired after she. skiing tomorrow? It’s Ś t k■ :----------------- (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (3.5 metres further.5. 21. 2....... followed by Austria's Thomas Morgenstern and Norway’s 1...6.. wyrazy? Zapisz obok nazwy tych dyscyplin..you..... In my free time I enjoy.... ski-jumping victory in almost 4....Why is it so quiet in your sister’s room? ..5. July 1.9. June 8.. Would you like t o . przyimkami: in...... .....5... ramp board ollie flip Ammann was backon form for Saturday’s competition after coming 4.. 5.547 .4. How many tim es... The first match in Euro 2012 Championships will be played the classroom.. Kowalczyk 1. 5..........2.. (1) . A lot of young and old people often _ _ jogging The final match will take place in Kiev..... The games started January and ended aren't any golf courses here.1........ 1.. 3...-4.. in Springfield.8.. Adam Małysz 1.. 1 9 8 7 .... classes...05... Yesterday the weather was really terrible and I ...7....years on Friday. (4 )... 30... (?) 1.) właściwymi going to be a nice winter day... The first Winter Olympics was held in Chamonix. You can’t . * (0-8) Przeczytaj tekst. basketball only once in your life.1. Massachusetts...8.........5... 2.. Wpisz obok for a favourable wind.1...01. 2. Uzupełnij luki (4.2001 ......... snooker....-3.. 2.....11. ..... 5.... 5..... although having points deducted ne cyframi według systemu brytyjskiego... ... | (0-13) Uzupełnij luki w zdaniach (5.13.-1...2000 ..8..10... 86 język angielski | repetytorium . 2..........12. The championships coverage begins noon I Saturday.I think she______________ yoga right now.. golf in this area because there 1924.... 5. Dennis does a lot of sport... at lub on.-5..1..3...5..... I 0 nimi formami czasowników go..

Wskazówka egzaminacyjna B.3. Find a good mentor 6. cych się z każdym z tych tytułów. Stay fit B.pamf. I never go To be a good athlete.-8. teaches you how to organize your time. Podkreśl w wypowiedziach wyrazy odnoszące się do dyscyplin C. time with your parents. Zakreśl literę A.4. Na podstawie: http://www. D. Providing wisdom and encouragement. nymi na zdjęciach. The constant support of your parents helps you scypliny dopasuj właściwą wypowiedź. What sport is described here? (0-4) Przeczytaj tekst. but I definitely prefer team sports. z podanych odpowiedzi 7. A. Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pa­ suje do żadnego akapitu. and communities. The relationship that you develop with your good at skating.4.1. Get closer with your family Advantages of Playing Sports Playing sports helps you stay in shape. coaches can be very I enjoy being outdoors and I don't mind frost and snow. I’m not very keen on tennis or volleyball. wybierz właściwą. Uwaga! Jedna wypowiedź pasuje do them. 7. 7. Participating in sports improves your health in many ways. akcesoriów. Do każdego akapitu (8. Na podstawie informacji zawartych w na­ graniu w zadaniach 6. jakich informacji można się spodziewać w akapitach doors.1.2.2.). nazwy sprzętu sportowego. B albo C. skiing.3. I don't like indoor sports and I hate being in a crowd. Wskazówka egzaminacyjna I hate bad weather and when it’s cold or rainy I prefer to stay in­ Zastanów się. boosts friendships and builds relationships i s with your peers and adults.4. the friendships you create on the field remain intact even when you are not playing sports. I’m quite good role models. and gives players the right tools to push themselves academically and physically.1. Soccer/Football. Many times. For this person an ideal sport would be (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi dotyczące różnych 7. sportowych preferowanych przez poszczególne osoby. it is not always easy to find the time to spend dwóch dyscyplin. Sports bring teens together from czynności) związane z miejscami lub dyscyplinami sportu pokaza­ different schools. B.3.4. backgrounds. język angielski | repetytorium 87 . karate.-6.1. Which sport are Josh and his friend going to play? A.) dopasuj właściwy nagłówek (A-E). ice hockey. Where is Ted going? C. This gets to football or volleyball matches.org/teen/health/sports/ C. It's so boring coach is very important to the success of the team. Do każdej dy­ of the game. but I’m interested o podanych tytułach. might not have formed. Hockey. I love being In the country and you thinking about what to eat and how to treat your body to I often go sightseeing.1. Sports give you and your parents time to appreciate one another. Positive when you have no one to speak to! coaching helps to bring the team together.-7. 6. 8. A. 8. Wypisz po kilka wyrazów i zwrotów kojarzą­ in martial arts. Darts. I would like to learn some self-defence techniques. 8. you must take care of yourself. As a teen. Wpisz rozwią­ feel good about yourself and strengthens your connection to zania do tabeli. Practice regularly E. (0-4) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (A-C) oraz The fans on the sidelines are one of the most important parts propozycje dyscyplin sportu (7.3. Keep good company A. Wpisz odpowied­ nią literę obok numeru każdego akapitu. cycling. sportów.1_______ Wskazówka egzaminacyjna Playing sports enables you to create friendships you otherwise Wypisz wyrazy (rip. 8. achieve peak performance levels.

happily (szczęśliwie) Jeśli mamy wątpliwości. końcowe -ejest opuszczane. look. dodając końcówkę -ly. = He was investing his money with intelligence. feel. bardzo często możemy go zastąpić innym zwrotem. stosujemy konstrukcję in a + przymiotnik + way.czuć się Przysłówki Przymiotniki ►smell .fine (dobrze) lovely sobu wykonywania czynności.wydawać się ►sound . ZAPAMIĘTAJ (uważne jest spojrzenie. = The medals were ► look-wyglądać displayed in a beautiful manner. You behave silly.probably (prawdopodobnie) slow (wolny) .slowly (wolno) simple (prosty) . ta zupa pachnie Jeżeli chcemy użyć przymiotnika zakończonego na -ly w znaczeniu wyśmienicie. probable (prawdopodobny) . jak utworzyć przysłówek. The man smelled the air suspiciously Mężczyzna podejrzliwie I You behave in a silly way. heavy (ciężki) happy (szczęśliwy) słowotwórstwo . P rz y m io tn ik i w fu n k c ji p rz y s łó w k ó w He was investing his money intelligently. (podejrzliwe jest wąchanie.heavily (ciężko) .brzmieć Przysłówkiem od good (dobry) jest well (dobrze). zazwyczaj) ► W przysłówkach od przymiotników zakończonych na -y beautiful (piękny) . Po niektórych czasowni-1 przymiotnika kach (be. czyli jego sposób wąchania) 88 język angielski | repetytorium . zupełnie) friendly jednak przymiotników. czyli jego sposób patrzenia) Hmmm.typically (typowo. week WINNERS NEVER QUIT. at home.late (późno) silly long likely low lonely She looks beautiful.być The medals were displayed beautifully. Mmmm. niekiedy różniące się znaczeniem z -ly Przysłówki określają sposób wykonywania czynności i dlatego [ formie najczęściej łączą się z czasownikiem. przysłówkowym. late lately (ostatnio) . -y przekształca się w -i. ► be . appear. sound.beautifully (pięknie) poprzedzone spółgłoską. nie przysłówków. tomorrow).f fast finely (precyzyjnie) . (wyśmienita jest zupa) He smiled in a friendly way.dead (całkiem. this soup smells delicious. gdyż nie opisują spo. ► seem/appear . taste. ►taste .simply (prosto) typical (typowy) . Nauczyciel spojrzał na mnie uważnie. lecz osobę lub rzecz wykonującą I high hardly (prawie wcale). seem. old (piękna jest osoba) straight The teacher looked at me carefully. smell) używamy I early deadly (śmiertelnie) . wąchał powietrze.mieć smak P rzy słó w k i czy p rz y m io tn ik i ►feel . Dodanie końcówki -ly czasem wiąże się ze zmianami w pisowni. AND QUITTERS NEVER WIN 2 a J GRAMMAR Przysłówki & Przysłówki przeważnie odpowiadają na pytanie „jak?" i określają sposób wykonywania czynności (rzadziej na pytania „gdzie?" lub „kiedy?” i wówczas stanowią określenia miejsca lub czasu np. Ona wygląda pięknie. Znaczną część przysłówków tworzy się od ► W przysłówkach od pfeymiotników zakończonych na -le przymiotników.hard (ciężko) ugly czynność (podmiot). Hesm iledfriendly.pachnieć forma forma z -ly +forma równa formie przymiot­ forma równa nika.

I'm afraid our figure skater performed the least gracefully. the (comparative). cricket court basketball. the fitter you are. Bydgoszcz. jak (comparative) + than (superlative) + of I wish ourfootball team Robert Kubica was faster than Mark Web­ Karol was the best of all the competitors. podobnie jak przymiotniki.. Te przysłówki.. who is the world record and Olympic ARKUSZE EGZAMINACYJNE In my opinion Marit record is 239 metres. His Usain St. but less efficiently. as . squash. basketball. stopniowanie przymiotników Porównywanie ZAPAMIĘTAJ Umiejętność stopniowania przymiotników ~ i przysłówków pozwala na wykorzystanie różnych Do porównań można wykorzystywać także konstrukcje rzeczownikowe. second position in the gymnastic contest. running.nie tak. handball. Bjorn Einar Romoren has jumped farther The fastest man in the world is the Jamaican sprinter not as/so.. was as successful as Real ber and overtook him. Ona nie ma tyle szczęścia co ty. Kubica drove the fastest.. aerobics. można stopniować. ice hockey. rzeczy.. horse/motorcycle racing język angielski | repetytorium 89 . . 's + (superlative) Unfortunately.S to p n io w a n ie p rz y s łó w k ó w Przysłówki. so well prepared as their The more you train. the 200 metres and the Bjoergen isn’t as good Daisy was more flexible than Joan but she 4 x 100 metres relay. Jane i Peter nie mają tylu przyjaciół co ty. jak than any other ski jumper in history. (superlative) + in Madrid... volleyball. running pitch football..miejsca związane ze sportem Places Sports 9 ^Places Sports alley bowling lane bowling bicycle path/bike cycling lift... so she gained the Edyta is the fittest person in our school­ Justyna Kowalczyk. Tomasz Gollob. które mają taką samą formę jak przymiotniki. curling gym gymnastics. tennis. My skirt is the same colour as yours.. The World's Strongest Man is a well recognised competition volleyball team wasn't im. as -tak. LANGUAGE Sport places . record holder in the 100 metres. skiing. Konstrukcje ze stopniem Konstrukcje ze stopniem wyższym Konstrukcje ze stopniem najwyższym równym as. slope skiing. Leo Bolt. in strength athletic. the best badly worse the worst far farther/further the farthest/furthest Our team trained the hardest He trained hard. tym. The best Poland’s speedway rider.. horse riding fitness room/club gymnastics rink ice skating. our the (comparative). skateboarding badminton ring boxing.. snooker ski jump ski jumping track cycling. konstrukcji porównawczych do opisywania osób lub 5he hasn't got as much luck as you. snowboarding lane mat judo course golf. lives in supporters hoped. również stopniują się tak samo. ramp rollerskating. Moja spódnica ma taki sam kolor jak twoja. a cross country skier as didn’t feel well that day.. ^ane anc*Peter haven't got as manyfriends as you. billiard. volleyball table table tennis... Przysłówki Adverb Comparative Superlative przysłówek przysłówek + + przysłówek + hard harder the hardest low lower the lowest easy easier the easiest formy zakończone na -ly przysłówek + przysłówek strongly more/less strongly the most/least strongly accurately more/less accurately the most/least accurately bravely more/less bravely the most/least bravely nieregularne well better .

-4... training.4.. Utwórz te przysłówki od przymiotników with a modification to build strength and endurance and practice podanych w nawiasach.. A. Fulham’s players wore white shirts and blue shorts....1 total body exercise... I easy B... Manchester United player scored a goal... .. Na podstawie: http://exercise....about. exclusive) While push-ups are an excellent exercise... less a .3. she will win Australian Open... .. Uwaga! Jeden wyraz został po­ dany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.6 to make mi­ stakes and put your body at risk for injury and pain by doing them 5. które poprawnie uzupełniają luki (5.000 spectators.. of all beach volleyball teams in this year's competition. Wpisz odpowiednią literę (A-l) obok numeru każdej luki.7. part of any strength training routine because they 2. .. 3.. 9 (0-4) Wpisz w luki w zdaniach (2.....3.. arrectlyl E... F....... ..... ........ w których się je uprawia. T h eie __ shoes offer work multiple muscle groups..... building strength every year in Wimbledon in London. . (tennis.....3...5.. 4...1. ice hockey court ski pitch football path (0-4) Posłuchaj fragmentu komentarza sportowego.. Nike) variations that almost anyone. . 3.1... które ze zdań 4... (0-7) Połącz ze sobą nazwy dyscyplin sportowych 3...fałsz).. stick cost? (black.-5... it's 5.4.. from beginner to advanced exer­ 2...htm 90 język angielski | repetytorium ... niezbędny zestaw słownictwa. a które nie (F ................ facility for G.....5.... giving you out 5.4........ P F awarded a penalty...). new..1... P F (0-8) Przeczytaj tekst. wyższym lub naj­ and down.... How much does this . Zakreśl literę P albo F. .... If Agnieszka Radwańska hits the ball (accurate) SPORT Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie .......8. są zgodne z treścią nagrania (P . shoulders and arms.. If you're 5. hockey... They can be famous..than her opponent... I i miejsc..... your form.) w odpowiedniej kolejności wyrazy podane w nawiasach.... can find a version that works for them. . well 2.tournament is held Push-ups are a 5.4 time... Następnie podpisz prepared for the race.. (national...4. ....8 to push-ups..... wooden. 4.... Even 5... the most and endurance in the chest...1.. sports) 2...2......... 4.... bicycle track Zdecyduj.........1.......... Kim Yu-na is a South Korean figure skater......... cisers...1.4.prawda)...... ........ P F One of the players was fouled and his team was 4.. zdjęcia (A-G) pełnymi nazwami odpowiednich miejsc.-2..... golf rink than the champion herself.... [ I.Push-ups require a good deal of upper body strength I (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (3... Runners should be (good) „ ... I powerful C. The Legia Stadium in Warsaw is D. there are so many park.. .. international) an 5. volleyball jump 3.. better H.. Some say that running course she jumps (excellent)... Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te.2. . P F D............... Look at that basketball player! He’s bouncing the ball (quick) __ of all.) formami as well as a very strong core to brace your body as you move up przysłówków w stopniu równym.......5....com/od/exercisesformusdegroups/ss/ howtodoapushup........ o } 3. you may need to start wyższym.3 of your you maximum comfort you may need while jogging in the training in 5..... This team has played (bad) .. _............. I important 31.. This part of the match ended with a draw... (leather.....1......2. .... .2.......-3..

ARKUSZE EGZAMINACYJNE go.3.. the intensity of the shock of the landing..__ _________. 6. A.. more oraz poprawność językowa. jaki strój i sprzęt powinni zabrać uczestnicy. podając Na podstawie: http://www.. U. 0 (0-4) Przetłumacz na język angielski podane w na­ wiasach fragmenty.________— _____ -____ - 8.. In 100 m walk Kulwinder and Gupta came (drugi i trzeci) nie luk 7.. Paulina (uprawia karate) . As the Przypomnij sobie zasady stosowania przyimków z określeniami skateboard hits the ground.. bowling alley F. • Napisz. Now while you do that. GOOD . just pull both your knees up 7.. *. Jakie formy przymiotników lub przysłówków Posługuj się prostymi zdaniami. slightly pełnego przekazania informacji.6...buzzle... . skate park E. hard C. . strongly 7..4. (0-6) Przeczytaj tekst..-7..3. Mike Powell has jumped the farthest of all competitors. spójność. hardly Podpisz się jako XYZ.5.3 This will need a bit of practice..1. The race started (w potudnie)......1.6..4.4. 8. As you land... No shoes are to be worn in the training area at anytime.. Uwaga! 0 (0-4) Przekształć podane zdania (8..-6.. quickly C. • Zaproś wszystkich uczniów do udziału w imprezie. j $ (0-10) W Twojej szkole odbędzie się dzień sportu... _____ . slight C..1. Wpisz rozwiązania do tabeli. Wybierz poprawne uzupełnie­ 9. sleigh B.... 7...2.. • Poinformuj. fitness room B. Zwróć uwagę A. w którym możesz ją zobaczyć (A-F).2... Zakreśl literę A. jakie dyscypliny sportu będzie można obejrzeć..._______________ 6.. B albo C.6.2 as you can on your skateboard tail. highly C. I have my tennis classes (we wtorki i czwartki) Beginner Skateboard Tricks .4.. jakich zwrotów będą poprawne w danym zdaniu? należy użyć. At the end... so C.. tak aby otrzymać logiczne i gra­ matycznie poprawne zdania.. strongest B..5.. Finally.5. a w której przysłówek. Our team didn’t play as effectively as in the previous match. 9. 6.. 6. tak aby zachować ich treść.— - 8.. Dla ułatwienia najpierw napisz zdania po polsku..1. make sure that your back foot has been pulled 7.. Then slam your foot as 7. harder B. 6.5.. miejscami. A... A. W przekształconym zdaniu nale­ ży użyć podanych wyrazów.. Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się.html dokładny termin jej rozpoczęcia.1...... OF ALL __________ -____.. bend your knees 7... quicker w każdym ztrzech podpunktów.. Please re-rack weights after each use...1... nie zmieniając ich formy..2.. swimming pool D.. quick B.1.. height powinna wynosić 50-100 słów.. pamiętając.2.. leap off that foot. C. że długość ogłoszenia 7.. ski lift 6.... Staraj się pisać konkretnie. mat na poprawne stopniowanie przymiotników i przysłówków... inwards. FARTHER .....S.. The javelin thrower said that his score was worse than he 6..4. as B... A. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksy­ Wypisz przedmioty i czynności kojarzące się z wymienionymi malnie cztery wyrazy. czasu oraz słownictwo związane z uprawianiem sportu..2..). język angielski | repetytorium 91 . athletes ran faster and jumped higher than any other contestants. Do każdej z nich dobierz miejsce...3. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź 7. precyzyjnie i w sposób uporządkowany..3.-8.. Zastanów się.. high as you can and land on the ground... roll your front foot 7. when the surface is wet. Use the area with extreme caution had hoped for. —„respectively.. Do not bounce or swing chairs. a potem postaraj się dobrać odpowiednią konstrukcję porównawczą... 9.4. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów Wskazówka egzaminacyjna zdań... 8. A.. __________ .. Attention! No diving... again Napisz krótkie ogłoszenie do angielskiej wersji szkol­ bend your knees.... bogactwo językowe 7... _ .. 6. high B.1. A. What you need to do is roll and drag the skateboard.How to Do an Ollie? First.com/articles/skateboard-tricks-for-beginners... Once you jump in the air... Oceniana jest umiejętność 7... MORE _ .1. This is important because this will reduce nej strony internetowej.5... while you are on the 9. strong C.. aby skutecznie zachęcić do udziału w imprezie. —____ _ Wskazówka egzaminacyjna 6.._____ into the air..... 6. w której luce powinien znaleźć się przymiotnik.4.). (0-5) Przeczytaj tabliczki informacyjne (6....3.. try to jump off your Wskazówka egzaminacyjna back foot 7.— since she was nine... Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasu­ je do żadnej tabliczki.

ale wpływa na interpunkcję. ► Jeśli zdanie warunkowe jest pierwsze. Lód pływa. spełnienia My father will be angry if 1get home late. If you go to Washington. when (kiedy) czy as soon as (gdy tylko).nieprawdopodobny się unless (= ifnot). czysz Biały Dom. When I finish my art project. Jeśli rośliny nie są podlewane. Kiedy skończę mój projekt ze sztuki. jeśli popatrzysz 1will write you an email if 1have time.prawdopodobny (przyszłość. Jeśli Mary je za dużo słodyczy. I. we see Jeśli nie czujemy się dobrze. We wszystkich typach kolejność zdań nie gra roli. robi jej 1 she gets sick. II i III (zero. Water boils if you heat it to 100 degrees. na imprezę. jeśli zjedzą food. If we don't feel well. a w niektó­ czasem bardzę bliska) rych znaczeniach można też stosować Inne spójnik) lub zaimki ► typ II . ► typ I . We w ill have dinner as soon as we get home. it boils. you will be seriously ill. (przeszłość) Z e ro w y o kre s w a ru n k o w y Zastosowanie Tłumaczenie zawsze prawdziwe warunek skutek Ice floats if you drop it in water. można w nich użyć też spójników lub zaimków względnych wyrażających przekonanie lub pewność. first.zawsze prawdziwy je o tym. skutek warunek You won’t get lost if you look at the Nie zgubisz się. nie stawia nadrzędnego przecinkiem. nie dostaniemy cup. 1 zasady i reguły Present Simple^ M Present Simple People often get ill if they eat dirty Ludzie często chorują. Ponieważ zdania warunkowe I typu mówią o sytuacji praw­ ZAPAMIĘTAJ dopodobnej. czy dana sytuacja ma miejsce. okresy warunko­ we) to zdania zawierające warunek. jeśli ona nie zrobi planu. nie tylko Ponieważ zaimek unless ma znaczenie negatywne (ifnot). zdań jest taka sama.week PREVENTION 21 IS BETTER THAN EURE A GRAMMAR Conditionals . Zjemy obiad. it tastes sweet. do lekarza.zdania warunkowe Zdania warunkowe (okolicznikowe warunku. P ie rw szy o kre s w a ru n k o w y I Zastosowanie Schemat Formy Tłumaczenie warunek warunek skutek If Mike is busy. będę musiał zacząć I won't do it unless you help me. W znaczeniach negatywnych zamiast l/często używa ► typ III . pucharu. I w ill have to start a new one on his­ Jeśli nie przestaniesz palić. 1will write you an email. tory. Mike won’t be able to do it unless she makes a plan. | nowy z historii. Zdania warunkowe składają się z dwóch zdań: podrzędnego z (/będącego warunkiem i głównego (nadrzędnego) opisującego skutek spełnienia lub niespełnienia tego warunku. którego spełnienie decydu­ ► typ 0 . nie pójdzie możliwy do a party. Mike nie będzie w stanie tego zrobić. If Mary eats too much sweets. We wszystkich typach stosuje się zaimek //(jeśli). jeśli wrzuci się go do wody. oddziela się je od zdania ► Jeśli zdanie warunkowe jest drugie. język angielski | repetytorium . map.mało prawdopodobny (teraźniejszość) względne. gdy tylko dotrzemy do domu. brudną żywność. skutek warunek If plants don’t get enough water. w przyszłości If 1have time. Istnieją cztery typy zdań (teraźniejszość) warunkowych: 0. If you heat water to 100 degrees. giną. jeśli mi nie pomożesz. się przecinka. he won’t go to Jeśli Mike będzie zajęty. we won’t get the Jeśli przegramy mecz. będziesz poważnie chory. Unless you stop smoking. they die. Mój ojciec będzie zły. If we lose the match. jeśli wrócę późno. idziemy j a doctor. się niedobrze. If you add sugar to your tea. Budowa się po nim słówka przeczącego not (zasada pojedynczego przeczenia). third conditlonal). nie stosuje ] warunek np. Nie zrobię tego. na mapę. Your tea tastes sweet if you add sugar to it. second. zoba­ the White House. you will see Jeśli pojedziesz do Waszyngtonu.

eyes My eyes are sore Bolą mnie oczy i są 1think my arm is broken. Nie widzę wyraźnie. gdybyś wygrał prawdopodobny Present Simple V I w ould i bezokolicznik bez to a lottery? na loterii? do spełnienia If Liz had a mountain bike. Boli mnie gardło. could you move your That’s nothing. Jane apologized to the headmaster for skipping the lessons.przepraszanie 9 Wyrażanie skruchy Zwracanie komuś uwagi Przyjmowanie przeprosin I’m sorry. Boli mnie ząb. hand/arm I’ve hurt my hand. I LANGUAGE Apologizing . piersiowej. Źle słyszę. Boli mnie brzuch. rękę. kostkę. Boli mnie głowa. Never mind. Do you often apologize when you do something wrong? Not at all. I’ve got pimples/acne.. Chyba mam złamaną and red. Bardzo boli mnie ucho. na ulicy. Mam męczący kaszel. ARKUSZE EGZAMINACYJNE What’s wrong with my. wrong with my left foot. Nie mogę ruszać szyją. You should say sorry when you make a mistake. Wymiotowałem. po Szkocji. 1have hay fever. That’s ok. My gums are bleeding. Krwawią mi dziąsła. 1feel sick. holiday place. around Scotland. 1vomited. Chyba mam złamaną nogę. 1can’t move my neck. Gdyby Liz miała rower górski. skin I’ve got rash. 1think my leg is broken. chest. If someone stole my wallet in Gdyby ktoś ukradł mi portfel the street. język angielski | repetytorium 93 . z moją lewą stopą. I’m feeling dizzy. Mam krwawienie z nosa. Excuse me. neck/back My neck/back hurts. It hurts when 1swallow. teeth I've got a toothache. a zawsze were. Mam wysypkę. 1can’t see clearly. I would call the police. w teraźniejszości If I were a millionaire.. I would choose Greece for Wybrałabym Grecję. niezależnie od osoby. My nose’s bleeding. Excuse me. Mam krosty/trądzik.. na wakacje. throat I’ve got a bad cough. My nose is stuffed up.co się dzieje z moim. I would travel all over the she would make some trips zrobiłaby kilka wycieczek i przyszłości world. chest 1have a pain in my Boli mnie w klatce ear 1can’t hear very well. ankle ankle. you are sitting on my seat. Mam katar sienny. Body part Symptoms Body part Symptoms leg/foot/ 1think I've sprained my Chyba skręciłem head I’ve got a headache.. suitcase a bit? Forget about it. Jest mi niedobrze. nose 1sneeze a lot. 1have a terrible earache. It won’t happen again. gdybym skutek warunek holidays if I could choose any mogła wybrać dowolne miejsce I would travel all over the world if I were a millionaire. wezwałabym policję. Mam zatkany nos.D rugi o kre s w a ru n k o w y Tłumaczenie warunek mało warunek skutek What would you do if you won Co byś zrobił. zaczerwienione. Dużo kicham. Zraniłem się w rękę. W okresie warunkowym II typu w zdaniach z f/dla czasownika to be zwykle nie używa się formy was. Mam zawroty głowy. There’s something Coś złego dzieje się 1have a sore throat. przełykaniu. Boli mnie szyja/plecy. Boli mnie przy stomach My stomach hurts. .

... weekend.5.. 2. If he doesn’t get a job.. .-.....1... _________ cold..... What (happen) .......... .. and in danger of becauseher ..12.............. it (get) temperature is high.. 1...... you will get fatter..... try to remove it. 5.. the red button? G..........2....1.___ _ ___-.... after visiting tennis but 1have to work a lot. 1... The students won’t have a disco If they don’t organize It... He’s lost 10 kilos recently! 3. If you don't take more exercise.... ....3...) odpowied­ 3.10..... 1(d o ). Give the person plenty of cold drinks........................... Separate eyelids carefully and examine the eye..r7....... ...-.. I (0-! Używając słowa unless..... Ask the person to sit in a good light.... ...4.. If it (not rain )..............2.-4.. .. Unless the government makes better law............. If 1(see)..... If 1(g et).... ......... A..........2.......... him the news..... 4......... Mike felt very.......... Please eat your dinner.......) odpowiednie sposoby postępowania (A-l)....... ........6....be a policeman. ...12.... the eye............ H. on O nimi formami okresów warunkowych (typu 0 . 1. kidney lungs stomach knee 2...... -.. sunburn nla (2.. 5.... przekształć podane zda- 4.. 1. .-2........ he (can) .......1_ my ankle while I was playing basketball....... we (play)........... this 3.9... 1..........) wyraza...... _ .. Bring the person indoors or away from the direct sun........... .2. you may get a ....1. you............ ............. golf....... Apply aftersun cream or some cooling lotion onto the as this programme (finish) sunburnt skin. I...... your exam.6.1. They (give)... If you don’t see a doctor....)......3.. . 3............ .....w O § twist • dizzy • break • disabled • sweat • choke • rash H ZDROWIE Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się • overweight ■bruise •vomit z niezbędnym zestawem słownictwa........7...5........... 1.... .. ....-.... eye ear hand neck język angielski | repetytorium ..... ....... If 1(have)......... taller. you (fa il)...... We won’t go to the party if they don’t invite us.... je we właściwej kolejności...3............. the big wheel In the fun fair.... People usually (build). Perhaps it’s an allergy......... (0-2) Dopasuj do każdego przypadku medycznego 1...my letter..1...... ... if they (have).... Use clean water or the corner of a clean tissue to wash it out.......10..................big houses D..... While my dog was eating quickly a big bone..... ..... If he (b e)..... it 1.... 3. tak by nie zmienić ich znaczenia.....8. .....1. 5. Her pyjamas are all wet..... E...... ................. Liz ______________________ ........... I at night after eating some strange-tasting ice cream... 3..5................... 2... t (0-12) Uzupełnij luki w zdaniach (1.......... . 1.. If someone hits you...„ .... Od czasowników należy utworzyć odpo­ wiednią formę czasu...5................. Ben _______ .8........ C. feet face shoulder ankle ^ mi z ramki... hard.4. ... -......... 1.......... If there’s a free-floating object clearly visible in the white of 1(ca ll)... Cool skin using cold water.... ... (4.. .... Ułóż she (understand).....2....... eye lips nose heart 5...... .... the 1(te ll).. your soup........ Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach............ wrist finger leg arm 2. a foreign body in the eye 2...4. ... George got a strange ------. more time........7.....4. 5........-3......... Wpisz rozwiązania do tabeli.5.............1. ..... .....9... .. 1(take up) 3......1lub II)... If you (not study).. When she (read).1. 3..... if F.... .... If you (not eat) his chest.. Advise the person not to rub or touch the eye.6............... her the messages as soon as she (arrive)... 1...... ..... you won’t get a prescription... ....2..my problem.-1. . home in time...................... he won't have money for holidays. my homework as soon B..1.. ... feet teeth toes wrist ś I ----------------------------------------------------------------- (0-10) Uzupełnij luki w zdaniach (3.............10.......... Peter this afternoon.... .. but he’s too short..... 3... people's rights will definitely be limited... 1.3.. .......... ..... 1(press) . 3..large families. Will was 4 ....... 5.....11.his leg twice.. obesity.........

3. F nych odpowiedzi wybierz właściwą. formacji zawartych w nagraniu w zadaniach 6. Pamiętaj. To see a doctor.1. Na podstawie: http://diet. Something sweet B. Wskazówka egzaminacyjna B.2.1. to ask Barry about his health. Wpisz odpowied­ really sorry and I hope you'll manage to hold it without me.) I came down with the flu and I can’t attend the meeting.-6. because she wanted food causes you to eat fewer calories. B albo C. his sprained ankle A. A. What to avoid? B. to complain about her grandma. C. apologizes to someone. calling the ambulance. Na podstawie in­ Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się.1. gavlng him first aid. 9. A. What is not a problem for Jessica? mów ze zdrowiem. was bleeding. According to Mike. because he had suffered an Injury while hiking. B. Make sure to Include some kind of concert. Minimize sugar In the diet as well as processed foods that come in cans. Liam wrote the message ARKUSZE EGZAMINACYJNE A.3. Następnie wyraź te 1 I (0-3) Przeczytaj teksty. that's OK. Eat slowly. Zakreśl literę A. and artificial Ingredients. It’s not Include some complex carbohydrates like wholemeal bread the case.lovetoknow. 9. because he had had a bike accident. Haste makes waste D. 0 (0-3) Usłyszysz wypowiedź Mike’a na temat jego proble­ 6. Nazwij dolegliwości przedstawione na zdjęciach.-7. Zakreśl literę A. język angielski | repetytorium 95 . Luckily. Zakreśl li­ terę A.1. and improves nutrient A. 0 (0-3) Przeczytaj tekst. 8. do każdej odpowiednie porady. odpowiedzi innymi słowami. Uwaga! Liam Jeden nagłówek został podany dodatkowo I nie pa­ suje do żadnego akapitu. Jessica helped Mike by 6. B. nią literę obok numeru każdego akapitu. B. Barry. to explain why he will be absent. These foods tend Don't worry. dear. B.3. Better see the dentist at once.1. to apologize to him. Feeling full takes a few minutes and chewing your 7.2. że samo pojawienie się podobnego lub tego samego słowa w tytule C. to be high In preservatives. Danny Zwróć uwagę. C. 7.1. B albo C. mniane nawyki żywieniowe: pozytywnie czy negatywnie. B albo C. and a piece of fruit or fruit juice. Mike had to go to hospital A. że tytuł będzie właściwy.Gom/wiki/Healthy_Diet_for_Teenagers Danny Wskazówka egzaminacyjna 7.0 (0-2) Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Jessiki na te­ mat jej problemów ze zdrowiem. w jaki sposób w podanych akapitach opisano wspo­ A.-9. Spróbuj wypisać C. B. To take medicine. She hurt her protein for continued energy. 8.2. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Tina wrote to Rob.3. Do każdego akapitu (9. C. 8. I’m terribly sorry I couldn't help you with organizing the Always eat breakfast. absorption. bags.-8. but we returned home half an hour ago. shouldn't be bandaged. jars. and packages. C. i fragmencie tekstu nie oznacza. is really sorry. Tina 9. It would be even better to leg badly and we thought It could be broken. hurt him a lot. zgodną z treścią tekstu. A good start C. Tips for Healthy Eating for Teens Rob. z poda. z podanych odpowie­ dzi wybierz właściwą. to cancel the meeting. I had to take my grandma to hospital. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 8.3.2.3. sugar.1. w jakim celu nadawcy napisali poszczególne wiadomości. Spróbuj oddzielić informacje Istotne od drugorzędnych. C. W zadaniach 7.2.1. I’m dopasuj właściwy nagłówek (A-D). boxes. driving him to hospital. accepts someone’s apologies. Wskazówka egzaminacyjna Spróbuj wypisać po kilka wyrażeń kojarzących się z sytuacjami opisanymi w podanych odpowiedziach. to inform him when she will be home. What did Jessica’s mother advise her? A. To He down for some time. after he had played basketball. I’ll do the shopping.

m. pytanie Should 1buy expensive presents if 1can't afford them? Must 1do homework now? przeczenie You shouldn’t walk alone at night. Mark nie może prowadzić samochodu. you yourselves /must buy my grandmother some flowers. we ourselves nych ustaleń i zasad. które są jednocześnie You mustn’t get home after 10 p. poj. że czegoś nie wolno robić lub wyrazić zakaz. You look tired. 1 ► pytanie o opinię Do you think 1should go to this secondary school? twierdzenie Mary should eat less sweets. bie). It's difficult to judge oneself. modalny ought to.? Maggie nie musi kupować nowej sukienki na wesele. Tłumaczymy je zwykle jako „się".m. konieczności zrobienia czegoś w czasie przyszłym lub przeszłym Maggie doesn’t need to buy a new dress for a wedding party. bo ma tylko 15 lat. Przeczeniem od Czy muszę wrócić przed ósmą. Jessica must pack her suitcase because she's leaving tomorrow. mn. Students mustn’t smoke at school. You must see John inthis musical. 1needn't wash up the dishes now. W zdaniach she herself oznajmujących must mówi o konieczności zrobienia czegoś wy­ it itself nikającej z własnego przeświadczenia. What medicine did Jo have to take? ZAPAMIĘTAJ Jakie lekarstwo musiał zażywać Jo? Formy mustn’t używamy. Lena musiała nosić mundurek. mum? się w zdaniach inaczej niż pozostałe czasowniki. Uczniowie nie mogą palić w szkole. mamo? (czy mama nalega) must jest needn't (nie mustn’t).. Trudno jest oceniać siebie. 1feel well. 1can do it later. 1think people shouldn't smoke in cafes. Lena had to wear a school uniform when she was at school. ► wyrażanie opinii They must be at school on time. Można również używać formy Do I have to post this parcel today? tworzonej od zwykłego czasownika need -don't/doesn't need to. Zaimki osobowe Zaimki zwrotne 1. (bo ja sam tak chcę) I have to take these pills three times a day. giej osoby. Nie możesz wrócić do domu wykonawcami i odbiorcami czynności (wykonują czynność na so­ po 22. używamy zawsze formy have to. BITTER PILLS M AY HAVE BLESSED EFFECTS GRAMMAR Should/shouldn’t. You can use mine. 1 myself M u s t/h a v e to you yourself he himself Czasowniki must i have to zwykle stosuje się wymiennie. język angielski | repetytorium . kiedy była w szkole. have to dotyczy zewnętrz­ 1. „siebie”. Liz shouldn’t trust people on the Internet so easily. zatem zachowują Must I come back before eight. Możesz korzystać z mojej. W ill you have to go home before 10 p. Czy muszę wysłać tę paczkę dzisiaj? (czy to konieczne) You needn't buy this book. Must i should to czasowniki posiłkowe modalne. a have to dla zewnętrznych ustaleń i konieczności. must/mustn’t/needn’t Czasownik SHOULD MUST znaczenie mieć powinność musieć zastosowanie ► doradzanie komuś ► wyrażanie konieczności zrobienia czegoś You should have a rest. (bo mi lekarz kazał) they themselves Podobnie w pytaniach must używamy do poznania opinii dru­ Istnieje również bezosobowy zaimek oneself. Zaimki zwrotne wskazują rzeczy lub osoby. Ponieważ must ma tylko formę teraźniejszą. cho­ ciaż jest między nimi drobna różnica w znaczeniu. Reflexive pronouns . dla wyrażenia Nie musisz kupować tej książki. może on też występować w czasie teraźniejszym. kiedy chcemy powiedzieć. Ma ich Czy będziesz musiał iść do domu przed 22? mnóstwo.zaimki zwrotne Mark mustn’t drive a car because he's only 15. Robert must pick up his documents from the school office. She's got plenty o f them. 1don’t need to see a doctor. uwagi W identycznym znaczeniu można stosować czasownik Formy przeszłe i przyszłe tworzy się za pomocą czasownika have to.

My dog hurt itself. Czuję się okropnie. Wówczas They are in love with each poprzedzamy je zaimkiem by. bez towarzystwa. (George loves M aty and Jessica went to London by herself. ARKUSZE EGZAMINACYJNE say aaaa. Patient: Should I stay in bed? Doctor: Well. że ktoś siebie nawzajem) zrobił coś samodzielnie. What can when I eat bread and things like that. Should 1stay in bed? Czy mam leżeć w łóżku? What is it. please. (ta Help them. but avoid going out for about three. What medicines do you take? Jakie lekarstwa pan/pani przyjmuje? You should take one pill/spoonful of this medicine every three hours. themselves. Open your mouth and Doctor: No. Doctor: Does it hurt when you swallow? ■ n USEFUL EXPRESSIONS Medical examination . Patient: About three days now. Proszę wstrzymać oddech. this? Doctor: Here it Is. He's looking a t himself. Pacjent 1feel awful. please! Help yourselves. Mowa o różnych osobach Mowa o tej samej osobie 1saw you. a photo. a prescription for some antibiotics. My dog hurt my cat. Patient: Thank you. Let me have a look. sama osoba) Mary is looking at George. I’m goingto give you Patient: I have a sore throat. They're looking at M ary loves George) Brian repaired the car by himself. doctor. Hold your breath. sweets. We don’t blame ourselves. It hurts less only when I drink. (te same osoby) SITUATIONS At the doctor’s . let me have a look at it. Goodbye.u lekarza 9 Patient: Good morning. four days. Doctor: Goodbye. aby podkreślić. doctor. Why do you blame him? Why do you blame yourself? John sent her a copy. Niech spojrzę. doctor. I don't. But it hurts a lot Doctor: Good morning. We don’t blame you. Stay at home and keep warm. I do for you? Doctor: You've got an infection in you throat. Patient: Aaaaaa. bez pomocy. Mark is looking in the mirror. (różni ludzie) George and M ary are looking ZAPAMIĘTAJ at each other. Jane bought her sister some Jane bought herself some sweets. Patient: Oh yes.badanie lekarskie Lekarz What seems to be a problem?/What’s the matter?/What’s wrong? Co panu/pani dolega? Have you got temperature? Czy ma pan/pani gorączkę? I’d like to take your temperature/blood pressure/heart rate. Fiona and Liz are trying to take other. John sent himself a copy. She They can’t look after themselves. (różne osoby na Form zaimków zwrotnych używamy także. Chciałbym zmierzyć panu/pani temperaturę/ciśnienie/tętno. panie doktorze? język angielski | repetytorium . Proszę przyjmować jedną pigułkę/łyżeczkę tego lekarstwa co trzy godziny. 1saw myself in the mirror. doctor? Co mi dolega. Do you take any medicines? Doctor: How long has it been like Patient: No. is looking at him.

go to work tomorrow? 4.. Your two kids will cut they / ourselves / themselves if dark.. * (0-10) Dopasuj do siebie pary zdań lub ich części...8..7... The animal cleaned.12. make sure you do it all by for ages.9.. 1..-2.9. We . 5.-5.....6. 3. 4. She never asks for help.4.. exam... D. The man on the news accidentally shot he /him /him self 2. 3..3.. . G.1. Martha’s room is clean.. 1..3... Time: 2..... 1. 3...... 5.... Jim asked herself / sh e / h e rto dance.comfortable! Mexico.. Julie has cut i ... Mark didn’t have to J..6... you mustn’t forget to give 1... they play with knives. You must stay in bed until 3....2.... a surprise for Mark...... nagrania uzupełnij luki (5. learn more if she wants to pass the stracyjnym właściwymi wyrażeniami.. Thursday is her day off.. I consider m e/m yself / 1to be an intelligent person.5. Jane .... brother. You and yourselves /yourself/your partner must finish patients yet...10. Sonja cleans h er/ herself / she room every day.. with its tongue.11.... You must keep it a secret.....1... 3. 4.. * (o-io) Uzupełnij luki w zdaniach (3.3..11........ Date of visit: hotel.) właściwy­ mi zaimkami zwrotnymi. My brother cook..10. We enjoyed ourselves / us / our stay at the seaside.. Are you a driver? Yes...5... Doctor's name: 2.1.... You mustn^t talk..3. you must go to the police.. with a sharp knife..... goto university on Thursdays.. You look so pale.. 2.7......... It’s the doctor’s order. If you know anything you get better..8. Ssh! It’s an exam...9.....12.. I think I take in the foot... 4... 4....8. You and I have to ask__________ .4... .....5. We painted our house b y .. 2...2... while playing volleyball.) w formularzu reje­ 2.. 3.. Sheila ........ 2....3..... She is hungry... Na podstawie treści 2..2.7......1.... work on such a warm and sunny day....... Roy studies medicine so he operate on 4.... We . I .. Gina and Peter did the poster all by .. have to lub needn't. must.. Don’t tell anyone... complicated. 4...4. You mustn’t tell him about 3..14.... You have to 1.2.. 1haven’t been to the GP C....... I wondered about i t ...There’s a regular bus to the 5. She ... you must have the right visa.. a check-up soon. about the accident...12......... walk.. Don't run. drive a lorry.... 2....) formami program installation..... B. Mary saw him / him self / he in Paris a year ago. 2. a painkiller. I will finish these questions by me / myself / 1........ get back home before 4. this project next week...1......... 2........6.5. The computer will reboot h im self/him /itself after the (0-15) Uzupełnij luki w zdaniach (2....-3..-4. I’ve got a terrible earache.........4...4...1........ We want the party to be him my regards. Make 1. If you want to visit it. work even on such a lovely day if we (0-4) Usłyszysz rozmowę telefoniczną dotyczącą re­ want to go on holiday soon.. great to see you.. 2.. 5........15...15.. He’s a waiter.. It’s a pity w e . A...6.4. Patient's name: 2... We . 2.. 1...10..1.8...1.. tidyit. Adam hurt.2... 1must go and have ciwe zaimki. 2. 4.10. Come in and sit down..) zakreśl właś­ 1.. F....... You .. Dan always asks he / him / him self why English is so 1....... oa B ZDROWIE Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa. E.that question. Mike. us /w e / ourselves... 4. 3.........9. 3. jestracji w gabinecie lekarskim. tions......1. respect the school regula­ (0-12) W podanych zdaniach (4..... be at work before 9... Last year I work from nine to three except 4. feed the baby. 1. You ..... take exams at the end of each term.. język angielski | repetytorium ........ We / Our / Us are going to repair the roof in our house by Saturday and Sunday....10.13.. The calculator turns off b y.. 4.. ...... When you next see your H....7. 3. Harriet.. 1..

. date Wskazówka egzaminacyjna I (0-4) Przetłumacz na język angielski podane w na­ Przypomnij sobie słownictwo związane z różnymi dolegliwościami wiasach fragmenty..1.. Myrtle Jones was South 8...1. stay in bed. 6...3.. _ also avoid scratching yourskln.1....2. it is advisable that you are vaccinated against flu. 7. any medicines? she died at the age of 111 (in 2009)..5.1.1. • Poproś o radę.3. Mary (powinna jeść m niej). Warning! May contain nuts.4. w każdym z trzech podpunktów. bogactwo językowe 7. pills C. This text comes from a dosage leaflet powinna wynosić 50-100 słów.... Powtórz formy zaimków zwrotnych.. cream Wskazówka egzaminacyjna 6.. Nie zapomnij o właściwych formułach leku? Na pudełku płatków zbożowych? W poczekalni u lekarza? rozpoczynających i kończących Ust. times porządkowy.. Zakreśl literę A. syrup B.. A..7..5. 7. mustn’t B.. oraz poprawność językowa. You -grandchlldren. spójność. A. A. Napisz list do babci lub dziadka. A...... Doctor: Hello. czego nie możesz robić.4. recipe C. She Doctor: I’m goingto give you a 6. This notice encourages you to get a flu jab. receive B. Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj o prawidłowym stosowaniu czasowników modalnych. had 27 grandchildren. (0-4) Przeczytaj teksty 7. wpisując w każ­ dą lukę (8... tak aby otrzymać logiczne i gra­ oraz zwroty przydatne podczas wizyty u lekarza.. ones C. Do każdego z nich do­ 9.2. Uważaj na wyrazy. She had two rules: 'An apple a day 8. (Nie musisz) .3.. Na opakowaniu grzecznościowe. to C. A. które zawierają w sobie negację. B albo C.7.to South Africa in 1940s.. She was born in 1897 in Patient: No. doctor. Doctor: Are you 6.) jeden wyraz z ramki w odpowied­ niej formie. This Is allergy information. Doctor: How long have you had the rash? never Africa move keep two have Patient: It’s been there for about a week..2 on it but it doesn't seem to work. Uwaga! Jeden wyraz Patient: I have a rash on my arm.-6...4. gdzie możesz zobaczyć takie napisy. A. (In 1910 and 1986). co powinieneś/powinnaś zrobić w tej sytuacji... A. 7......... This doctor’s announcement is for old people only.3. forma dzierżawcza rzeczownika..5 mL every 12 hours.. ..1 anything for it? How to Live to Be 100? Patient: I put some 6. Uważaj na zdra­ matycznie poprawne zdania. I’m not. colonial Victoria and 8. Uzupełnij go. Wymagana jest pełna dliwe false friends. oldest person when Doctor: I see. Are you allergic 6... bierz odpowiednie zdanie (A-E)..5 . Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji.. a day... że długość listu E. B. 7.... should 6.. ale niestety masz prob­ lemy ze zdrowiem.3.2. • Opisz. Come in and take a seat.. język angielski | repetytorium | | 99 .... datkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. What seems to be Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ the problem? graficzna wpisywanych wyrazów. _ the doctor away... 7. na czym polegają Twoje problemy. holding a day keeps the cold away...4.1. poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań... sweets. You may see this text on a cigarette packet. Her relatives remember 6.-8.. C. Make an and lived on her own until she was 109...9 (0-7) Przeczytaj dialog.m.4. appointment C..7 to see me next week if it doesn’t get her sense of humor and good memory..... został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 12 great-grandchildren and 7 great-great- I want you to apply it three 6.. asthma or diabetes.. prescription to być forma czasu.. pamiętając. Może 6..1.. ... go home before 10 p.. liczebnik 6.? 9. taking B... (Czy będziesz m usiał) . George and Marion were looking (na siebie nawzajem) 7.. She saw Hailey’s Comet better over the next few days. 0 (0-10) Jesteś na wakacjach. Adults and children 2.1.4. A.... drove a car 6.. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksy­ 9 malnie pięć wyrazów. shouldn’t C..2.. She lovępl baking. Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Powtórz różne sposoby proszenia o radę oraz zwroty Zastanów się.... getting C...’ She didn’t smoke or drink..6. for B..6. • Napisz. do tabeli..2..... 6. Your doctor or your pharmacist can help you stop smoking... hours B. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź D. tak aby powstał spójny i logiczny tekst.for some ointment.5.. An onion 6. 8.. Wpisz rozwiązania 9. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­ 9. 0 (0-5) Przeczytaj tekst.. at Pamiętaj o utworzeniu od wyrazów odpowiedniej formy. If you are over 65 or suffer from heart disease.. 8....3. meeting B. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk 6. 7.4. Podpisz się jako XYZ..-7..

a. broken down again the day before przecinków. remark (zauważyć).mówić coś lub mówić coś do kogoś probably broken. ‘My old printer broke down You know. He said komunikacji jest opuszczane).mówić coś komuś He told me that his name was Jack. 100 język angielski | repetytorium . W mowie zależnej przekazujemy tylko jej zaimki osobowe zaimki wynikające sens. lend me her new camera. szyk zdania. Czasy przekształca się według określonych reguł. że można używać też wielu podobnych cza­ sowników o wyraźniejszych odcieniach znaczeniowych np. natomiast pozostałe zmiany przeważnie Direct Speech Reported Speech wynikają z kontekstu. ► tell + sb. told me when I met him on he would go to that new computer Terry grunted (that) he hoped it would work.' again yesterday.' he explained. Reported Speech (dodawać). shout (krzyczeć). zaim­ — i dzierżawcze z kontekstu ki i określenia czasu oraz miejsca. ago (a week/a month/a year be ► Cytat zawsze ujmujemy w cudzysłów i oddzielamy przecinkiem od zdania wprowadzającego lub następującego po nim. admit (przyznawać). shop not far from there. (the week/month/year before) S>1 Przy zamianie mowy niezależnej na zależną trzeba pamiętać o kilku a week/a month/a year a previous week/month/year zasadach interpunkcyjnych. Monday. 'Your printer. add Direct Speech *. Zmieniamy wówczas czas gramatyczny.’ said Matt said that he had lost his Matt. ‘My dad gave me Alice said that her dad had given Z dania ozn a jm u ją ce w m ow ie za le żn e j this new mobile phone. whisper (szeptać). answer/ now ► then reply (odpowiadać). Zdania oznajmujące w mowie zależnej przeważnie relacjonu­ je się za pomocą neutralnych czasowników say i tell. She explained (to us) that it had been a difficult task. explain (wyjaśniać). flash drive. Terry said. I’m going He told me his old printer had ► W mowie zależnej nie stosuje się ani cudzysłowu ani to buy a new one tomorrow. state (stwierdzać)./He said to me that his name was Jack. kiedy dosłownie przytaczamy here — ► there czyjąś wypowiedź. ‘1can’t lend you my new Patricia said that she couldn’t camera. yesterday the day before/the previous day tomorrow the next day/the following day He admitted he was wrong. week NECESSITY IS 23 THE MOTHER OF INVENTION ' A GRAMMAR Mowa zależna i niezależna & zm iany Z a im ki MOWA NIEZALEŻNA ■cytaty czasów • parafrazy Direct Speech — ► Reported Speech 1 przekazywanie określeń czasu * przekazywanie this — ► that dosłowne zaimków swoimi słowami these — those Mowy niezależnej używamy wtedy. 7 hope this will work.'grunted Terry.’ printer was probably broken. He said that his name was Jack. 7 hope this will work. next week/month/year the following week/month/ye (the week/month/year after) last week/month/year the previous week/month/ye. ‘I’ve lost my flash drive. inform (informować). Warto O kre śle nia czasu jednak pamiętać.’ her that new mobile phone. suggest today/tonight — ► that day/night (zaproponować). a między zdaniem wprowadzającym a przyto­ I’ll go to this new computer and that he was going to buy czeniem stawia się słowo that (które jednak w codziennej shop not far from here/ Fred a new one the next day. I saw Fred last Monday. Alice said. ‘is He explained to me that my ► say + 0/to sb . announce (oznajmiać).’ said Patricia.

ale sunku do zdania oryginalnego. Monica shouted back that she hadn’t touched my mobile phone. język angielski | repetytorium I I 101 . would. ‘I’ve got a problem. My mobile is not getting texts. might. Forma twierdząca Forma przecząca tell/order/ask +sb+ tell/order/ask + sb + not + bezokolicznik z to bezokolicznik z to ’Come closer. ’Turn down the TV.. ► must. Til send you an e-mail. rozkazy. wystar­ czy zapamiętać. zmienia się tylko zaimki i określenia przeszłym.'said Copernicus. ► Kiedy relacjonujemy wypowiedzi na bieżąco (powtarzamy je Copernicus said that the planets move around the Sun.’ said Tom.’ computer. application should work. ZAPAMIĘTAJ Z czasowników modalnych w mowie zależnej zmieniają się tylko te. turn it on. can — ► could.^9 zarówno twierdzące.’ and he has to go. Tom told us to come closer. zakazy.’ he promised.’ I repeated.’ complained Betty complained that she had a problem because her mobile was not Betty. czasu. She told me not to worry. że przesuwamy się o jeden czas w dół w sto­ Podobny schemat można narysować dla czasów przyszłych. -.’ said Janet said that her computer made a strange noise when she tried to Janet. M ow a zale żn a bez zm ian y czasów ► Przy wyrażaniu ogólnych prawd lub rzeczy.czasownik wprowadzający jest 'London is the capital o f Great Britain.’ said Tom. ‘Helen won’t be in time.’ He said that he must phone his ► will — ► would.’ Janek ensured me that that Janek ensured me. że will zmienia się na would {shall na should). ‘The planets move around the Sun.bez zmian This application should work.’ Mum asked us to turn down the TV. ‘Don’t worry. ‘I must phone my parents. may — ► might parents. ‘I didn’t touch your mobile phone!’ Monica shouted back. getting texts. ’Be careful when you use my MP3 ‘Don’t turn off the He says he Is sorry player. I’ve already told you that Helen wouldn’t be on time. He promised that he would send me an e-mail. ponieważ na ogół używa się tylko kilku podstawowych. .czasownik wprowadzający jest zwykle w czasie operacji zamiany czasów. ‘Don’t come closer. wówczas w czasie teraźniejszym. My father told me that London is the capital o f Great Britain. Direct Speech Reported Speech które mają formy przeszłe. ought to. P olecenia. natychmiast innej osobie) . a prośby czasownikiem ask. Direct Speech Reported Speech ‘My computer makes a strange noise when I try to turn it on. Tom told us not to come closer. jak przeczące.Schem at zm ian y czasów Present Simple J r Present Continuous will/shall mm Past Simple Present Perfect i Present Perfect Continuous would/should Li Past Perfect Past Perfect Continuous Należy pamiętać. could.’ mum asked.’ said Jack. computer. Polecenia i rozkazy zwykle wprowadza się za pomocą czasowników tell i or­ der. John told his sister to be careful He asked me not to turn off the when she used his MP3 player.' said my father. ‘I haven’t seen your new iPod. które są cały czas W mowie zależnej niekiedy nie przeprowadza się skomplikowanej aktualne . should . Jack said that he hadn’t seen my new iPod. p ro śb y w m o w ie za le żn e j W mowie zależnej iznejm możemy przekazywać również zdania w trybie rozkazującym.

4.' A. Wash your hands! A. T haven’t downloaded illegal films.. hadn’t sent D... had bought 3.10. click D.... * dodatkowo i nie pasują do żadnej instrukcji. A...7.. ‘I took a photo of her on the National Gallery steps. Plates. Adam said __________ A. C. Uwaga! Cztery przedmioty zostały podane 2.2.’ He said h e fix my dishwasher. had taken uzupełnienie luk w zdaniach 2.. take B. a blouse 2.2. didn’t repair B. 2.. Always use the lid. Don’t use while bathing. się z niezbędnym zestawem słownictwa... © 0 2. could (0-1) Co oznacza poniższy symbol? Wybierz właści­ C. ‘I'll lend you my MP3 player. have bought D.. 1. ‘I can fix your dishwasher.. can B. not to switch * (0-5) Dopasuj instrukcje (1.8. have could D. will B.4.9. would C. 'Don’t delete this file.’ 1. Wybierz poprawne C..10.. ‘Mark hasn’t sent me this photo y e t’ Harry said _____________ .5.5. A.. This garment must be hand washed.4...... 'Click on this icon. B.6. 'Ron made this movie a month ago.. ‘I won’t repair the vacuum cleaner myself. a pump He told m e on that icon.5. didn’t send B. 2.’ James told us he a photo of that girl on the National Gallery steps. G. a microwave C.. a hairdryer 2. is vacuuming B...1. a dishwasher D.. had could wą odpowiedź. A. ‘We bought a new fridge last week. haven’t sent He told me that___________ _____________ 2...’ 2.. an iron open or empty.’ Callum asked m e. C albo D. bought C. A... wouldn’t repaired 3.1. a screwdriver touch the blades. buy B. a blender 1. and anything E. hasn’t downloaded C. których dotyczą (A-l). have taken D.-2.... was vacuuming 3.. didn’t download illegal films. Jessica told me that Peter the room..’ C..2. ‘I can show you how to use this scanner.. to not switch D.3. ‘Don’t switch off the radio.-1.. that needs a stronger wash F.... This sink is for hand wash only. D...6.... ‘Peter is vacuuming the room. Zakreśl lite­ rę A. wouldn’t D. won’t repaired She claimed th at_________________ _____ C.3.. 2..’ Mum said that she and dad a new fridge the week before.... Sara promised she.. hadn’t downloaded 1. A.’ 3... token (0-10) Zastosuj mowę zależną.. B. Eva said that M ark her that photo. B.. 2. . doesn’t send 3. 3..1.1. 9 (0-6) Przekształć podane zdania oznajmujące na mowę zależną. don’t switch B. A.... should D.’ Dad said h e the vacuum cleaner himself. Iron at 100°C. 'Sandra hasn't saved this document. has vacuumed He explained that... bowls.' A.) do przedmiotów lub urządzeń. didn’t switch C.. Do not H. ‘My mobile phone is broken.' When I phoned. do click put on the bottom rack. wouldn’t repair D...1. ‘I'm installing new software on my computer. C.. Do not switch it on when B.’ She told us sh e A.' p NAUKA I TECHNIKA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj He asked u s off the radio.. Danger! Hot water! 102 język angielski | repetytorium . wouldn’t download 1.3.' C. vacuumed D... clicked 1. a washing machine A. to click B.. Wpisz rozwiązania do tabeli.5. lend me her MP3 player.

1. on a chair or in your car for a convenient rozwiązania do tabeli. E. Compact portable radio Easy-to-use controls..1. armchairs.2. certainly keep you warm! F. The device doesn't function properly. Then use a special program to write it down. Why can't I switch my mobile phone on? for Mr Lawhead. Do każ­ dej osoby dopasuj urządzenie. Wpisz Just place it in your bed. I love reading books (I have lots of them!) and listening to 5. wspomina tylko przy okazji... My hobby is do it yourself. Uwaga! Jedno urządzenie zosta­ 5.-5.. Grace 7.) oraz cztery reklamy różnych urządzeń (A-D). so they don’t look very impressive. or try getting a small extension cord that fits both plugs.1. 6. I often do small repairs for my neighbours. Do każdej z nich dobierz odpowiednie pytanie (A-E). I’m wondering what I shall do when I’m sending? winter comes.. Hand-held vacuum cleaner B. Wskazówka egzaminacyjna © (0-4) Przeczytaj teksty instrukcji 5. mów z obsługą urządzeń.4. How to attach a document to an e-mall message unfortunately is very cold.2. podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. Both speakers are using the same device. Will E. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej wypowiedzi. W podanych pytaniach podkreśl czasowniki. które najbardziej by się Click on the document and open it.. I’ve been to a doctor and he recommended me physiotherapy.. Na podstawie informacji B. 5. zawartych w nagraniu dopasuj do każdego dialo­ Massage mat gu (6. the radio. anytime..1. My biggest problem is that I suffer from backache.2. which B.1. a kiedy mówi o tym. ideal for cleaning bookshelves.1. First you have to download it. You probably need a different plug. so I can’t sit in my favourite armchair on the veranda for Check whether the battery is charged and fitted properly. deliver a relaxing massage anywhere. jakich urządzeń mogą dotyczyć. One of the speakers has made a mistake and now he/she Electrical energy-efficient radiator needs some assistance. Uwaga! Jedno zdanie zostało deep massage. handy and efficient! C. Uwaga! Jedno pytanie zostało Zastanów się. ło opisane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.3. co jest mu naprawdę potrzebne? język angielski | repetytorium 103 ..3. D.5 inch! Operates from AAA batteries (not supplied). One of the speakers wants to communicate with someone. Not everything turns out perfectly but I enjoy trying. 5.4..1. 5. cupboards and knick-knacks. 5. A..2. a device. tired. The only bad thing is that I hate ARKUSZE EGZAMINACYJNE Wskazówka egzaminacyjna dusting them.. How can I send a file via bluetooth? I do a lot of sport and sometimes I train so hard I feel really 5.3.4.-7. 6. built-in alarm clock. However. How to copy a song from the Internet to a CD? D.. fully tested according to European standards. then choose the file where it is saved. co jest główną myślą każdej wypowiedzi. Wskazówka egzaminacyjna Określ. 5.5..3.. Charles 7. C..) odpowiadające mu zdanie (A-F).4. Why don’t my earphones fit into my iPod? Daniel 7...3. Amazingly thin . 6. © (0-3) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (7. O czym mówiący 6. Light.. A. I keep all my cups and statuettes on a bookcase. D.5. C.-6. a longtime. Very practical. jakich zwrotów i wyrażeń można się spodziewać w sytuacjach opisanych w podanych zdaniach. Press attach. jej przydało. I’ve won a lot of sport competitions and I'm really proud of my trophies collection. 6. Wpisz roz­ wiązania do tabeli. The speakers are repairing a broken device. I spend a lot of time in my garage. The eight massaging motors and heating element podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. Zastanów się. One of the speakers is giving instructions how to operate Powered from rechargeable batteries.less (0-5) Usłyszysz pięć dialogów na temat proble­ than 0. Right now I'm mending a chair for Mrs Williams and a bookcase A..

-.. ► relacjonowanie na bieżąco 'Do you want some coffee?' She asked me if I wanted some coffee. wonder (zastanawiać się) i want for supper? f.week THE SCIENCE OF TODAY 24 IS THE TECHNOLOGY OF TOMORROW . zależne. 4S> Nie zmienia się czasów. Natomiast rodzaj zaimka wprowadzającego pytania zależy od typu pytania: ► dla pytań ogólnych używamy if/whether. . KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 you -* he He has seen He had seen Mum wanted to her-* that girl that girl that girl. who. why. what.. pytania w zdanie czasu o zdania wpro­ to know if you will be określeń czasu oznajmujące jeden w dół wadzającego home for supper. that evening. od których rozpoczyna się pytanie w mowie niezależnej np. ■M ► dla pytań szczegółowych używamy tych samych zaimków. E tapy p rz e k s z ta łc a n ia p y ta n ia b e zp o śre d n ie g o w zależne KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 Zmiana Przekształcenie Zmiana Dodanie Matt. where. ing to the cinema evening that evening. pytanie ogolne . ale należy pamiętać o zmianie szylyj) również o zmianie szyku wyrazów. .and then dad 'Are you going to the cinema this evening?’ she asked. She wanted to know when the Wright brothers built the first plane Pytania w mowie zależnej mają szyk zdania oznajmującego. KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 J L/ >i IJ 1— j — you-*-! 1am going to 1 was going She asked whe- this evening the cinema to the cinema ther/if 1 was go- -* that that evening. how. i znaków inter­ z uwzględnieniem zgodnie ze pytanie punkcyjnych. know where he had seen that girl. język angielski | repetytorium . Prócz zmiany czasów.. ► pytanie szczegółowe 'Where have you seen her?' asked mum. & ) to know (chcieć się dowiedzieć). dad wants ( zaimków. zdania. relacjonując na bieżąco i mówiąc o sprawach zawsze prawdzi. which. sady dotyczące przekształcania mowy niezależnej w zależną. zaimków i określeń czasu trzeba pamiętać wych lub nadal aktualnych. Do najczęstszych czasowników wprowadzających pytania Will Matt be home _ _ ^ zależne należą ask (pytać). schematem. when. f ► fakty i informacje zawsze aktualne 'When did the Wright brothers build the first plane?' she asked. zmian z kroku 1. asked if Matt would be home for supper.J GRAMMAR Pytania w mowie zależnej P yta n ia zależne bez zm ia n y czasów Pod tym względem pytania w mowie zależnej zachowują się W pytaniach w mowie zależnej również obowiązują ogólne za­ identycznie jak zdania oznajmujące.

Roald Amundsen was the first explorer that reached Simon isn't a person (who) you can work with. W podobny sposób można zastępować nie tylko rze­ czowniki. gdy znasz rat wypadł nam z pamięci. lecz także inne wyrazy. Takie zdania opisujące rzeczowniki to zdania podrzędne przy- dawkowe. ALE: The book which/that is lost is very valuable. you know. A barometer is a scientific instrument which measures A modem is a device (that) you use to connect to the Internet. this thing specializes in the history of the you use to open cans with. atmospheric pressure. natomiast nie można ich szczegółowe) i pozwalają na budowanie zdań złożonych. do której należy wyraz. Wykorzystuje się wtedy po­ ARKUSZE EGZAMINACYJNE zostałe zdania złożone podrzędnie (subordinate clauses). a później podać kilka dodatkowych szczegółów. o co nam chodzi. ALE: I know a girl who/that has a tattoo. The Wawel Castle in Cracow is probably one o f the most It's called scales. a tool which shows whether a surface is Language of mathematics horizontal or vertical. ale nie znasz jego polskiego odpowiednika. It's in the drawer. Zaimki względne who. recognizable buildings in Poland. opuścić. that. that j. well. ► who/that-który (w odniesieniu do ludzi) A laser is a machine that makes a very narrow and powerful beam ► which/that . which i that można opuścić. poziomica I need . It's an instrument which you use Warto korzystać z nich również po to. You mean the can opener. The Wawel Castle in Cracow is a building which most Poles can easily recognize. nazywa po angielsku. matemat^ ' You mean a spirit level. LANGUAGE Kiedy brakuje ci sław a. a the South Pole. Najprościej zacząć od znalezienia ogólnej kategorii.. three times three makes nine You mean an I ornithologist. a thing weighs.który (w odniesieniu do rzeczy) of light.. A medievalist is a person who Where is.the person who seven minus two makes five is interested in birds. kiedy pełnią funkcję dopełnie­ Zaimki względne wprowadzają zdania podrzędne (ich forma jest nia zdania podrzędnego (między zaimkiem względnym i czasowni­ taka sama jak zaimków pytających wprowadzających pytania kiem jest rzeczownik lub zaimek osobowy). lub zwyczajnie nie wiemy. three plus one makes/equals four ornitolog „ Mr Brunell is-er.well. jak coś się słowo angielskie. Często się zdarza. which. że będzie bardziej literacka. Who. że chcemy użyć jakiegoś wyrazu. Możemy wtedy opisać. który aku­ Podobne rozwiązanie można zastosować w sytuacji.. eight by four makes two język angielski | repetytorium I I 105 * . zwłaszcza w przypadku specjalistycznych terminów. kiedy pełnią funkcję podmiotu (między zaimkiem względ­ Alexander Fleming was the man who discovered penicillin.. nym i czasownikiem nie ma rzeczownika ani zaimka osobowego). which. Middle Ages. historyk średniowiecza Wykorzystujemy wtedy zaimki who. aby urozmaicić swoją wy­ when you want to know how much powiedź i sprawić.

-2.. which lub that... ....1...5 ...-5.. What is the name of material...5.. . Obok tych zdań. Thomas Alva Edison 5.....(1887-1948).4.. an English physicist and mathematician... first climbed Mt Everest.2.3.. will protect you against B NAUKA I TECHNIKA Przed rozwiązaniem zadań przypom­ nij sobie niezbędny zestaw słownictwa.. poszukaj informacji w encyklopediach.5.. 'Is there a vaccine against cold?’ 1.) zakreśl właś­ trouble... Car windows are made of brick / metal / glass. 4..(1809-1882).......1.. Uwaga! Jedno zdjęcie zostało (0-6) Dopasuj nazwiska słynnych naukowców (A-F) do podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego opisu. chimney! 4.5. an American inventor and o (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (3..2.-1.) zaimkami who.... an English naturalist.... .. 'What are Warner Brothers producing now?’ He was curious ..(1706-1790).. paper /silver/ sand. an American anthropologist.... 4... universal gravitation..3... A. Look at this lovely wooden / brick / rubber / paper Helen asked.... .. who developed many devices that greatly influenced life around the world. on the beach. .. opisów ich osiągnięć (5. This chest of drawers is made of paper /fabric / wood / stone..3.....6. who is credited with inventing the first practical telephone..1...5..org język angielski | repetytorium .. scientist elastic and sticks to plastic? | and inventor. 2.6. This is a new vaccine. ...) czterech przedmiotów..... 2.. w których zai­ mek można pominąć.6.2.. 1.. ciwy wyraz..... O 0 3.. 3.. 3..4.. 4... (0-5) Przekształć podane pytania na mowę zależną......2. 1.. including the phonograph... is transparent...4.. I think we'll build a paper / sand / woollen / wooden castle He wanted to know.. Isaac Newton E. _ .1.... Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopa­ suj do każdego opisu odpowiednie zdjęcie (A-E). 5...-3... known for his discoveries and theories 3. podręcz­ nikach i internecie.4..2.. ‘Have you tried to do a chemical experiment?’ (0-4) Usłyszysz opisy (2. ____ ______ 4.. who established that all species of life have descended over time from common ancestors. Wpisz rozwiązania do tabeli.. 3... Benjamin Franklin C.......3.. Sir Edmund Hillary and Norgay Tenzing were the men 5. you call when you are in (0-5) W podanych zdaniach (1..(1642-1727).1.. Jeśli masz wątpliwo­ ści... inventor and engineer.. practical electric light bulb.. Charles Darwin D. The teacher asked m e.......1.....(1847-1922)... 5.. you use to get money concerning electricity.. 'How do you feel?' 1... 5.4. businessman. ...... art and language. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego opisu.... Ruth Benedict F.. How do you call a machine.... 3.1..).wikipedia.. Investigates volcanoes. The ring I bought is made of amber / brick / concrete and The nurse asked m e.1.. A friend Is a person.... who studied relations between cultures.. who formulated the laws of motion and 2.(1847-1931)..4... Alexander Graham Bell B..... out of? i Na podstawie: http://en.. the motion picture camera and a long-lasting...6.1... an American politician... 5. A volcanologist is a scientist. wpisz w okienko znak -. 'When did Graham lose his telephone?’ 1. a scientist...... 2.3..

which m icrowave oven if it I Wskazówka egzaminacyjna has a damaged cord Zwróć uwagę na związki między wyrazami w zdaniu.4.. D.2. Postaraj się wyobrazić sobie sytuacje. jakie masz w związku z tym problemy. Zasłoń pytania i spróbuj ułożyć własne.1. I have no idea.1.4. D.1. Opisz. use B. emit a mist are all atomizers.3. Do not cover! I (0-3) Uzupełnij poniższe minidialogi (7. X: Pardon? B. This text informs about a problem with the access to a web site. w ulotce.. Not at all. known C. You can see this text on a radiator. D.. A. Zakreśl literę A. knowing Do not operate the 6. w których Podpisz się jako XYZ. You should give it to him. A. why don’t we have lunch now? E. B.4. it is often 6. what C. telefon komórkowy. into a fine spray. C albo D..4. C. You can read this information on a plane.. 0 7.3. than D. X: What’s an English word for 'latarka’? Y: . What Is an Atomizer? 8 . jaki typ informacji przekazują. B.). zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadne­ Wypisz z nich przydatne zwroty. cleaning sprays.1 version but it didn't work. w każdym z trzech podpunktów.4. go komunikatu.htm 6. Wskazówka egzaminacyjna Poproś o pomoc lub radę. knew D. -. każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E). A. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 7.1. B. na plakacie.. na które reakcją mogą być podane zdania. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź mają zastosowanie. 8.1. na czym polega awaria.2. which C.wisegeek. 1.1.. Najpierw zastanów się. usually used for mashing potatoes.com/what-is-an-atomizer.. Potem spróbuj C. 2.. However.. którego często po­ A. komputer. for example. C albo D...). A. using C.2. że długość wiadomości powinna wynosić 50-100 słów. I said. usual 8.3. teksty: na ekranie komputera. know B.. Zakreśl literę A. sorry.0 (0-4) Przeczytaj tekst. Do językowe oraz poprawność językowa. 7.. gdzie możesz zobaczyć poszczególne B. 6. X: What does 'masher' mean? Y: Wskazówka egzaminacyjna A. wyrazów odnoszą się zaimki.0. 8. Uwaga! Jedno zdanie Znajdź instrukcje obsługi kilku urządzeń w języku angielskim. It’s a kitchen utensil.. aparat B. którymi masz uzupełnić luki? Jaka forma czasownika jest wymagana w pozostałych lukach? 8..1. Æ The page you were trying to reach An atomizer is a device 6. Napisz wiadomość do koleżanki/kolegi. I don’t mean it. 8. Wskazówka egzaminacyjna Wpisz rozwiązania do tabeli. trzebujesz (np. I don’t have a masher. Squirt 8 . It means you have to mash them.-7.3. fotograficzny). wy­ bierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wy­ powiedź jednej z osób. spójność. [ Risk of overheating A. bogactwo (0-4) Przeczytaj teksty komunikatów 8. Sorry. You mustn’t do it. This text is part of a kitchen device instruction. I have tried to install the 4.4. I’m sorry. Wyjaśnij. who B. This text reports about a problem with a computer program. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji. It is something that gives out a light. changes a stream of liquid A could not be found.______________________ ___ (0-10) Zepsuło Ci się urządzenie. Y: . bottles. język angielski | repetytorium 107 . pamiętając. by another name. | Na podstawie: http://www. Do jakich or plug. 6. A.... . witch D. used D. Atomizers are 6. określić. What do you mean? 8.. Most people use an atomizer at least once a day. . inhalers..-6.2.. in perfume bottles. C. and perfume bottles 6..-8. who B.3. D. C. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk (6.3.

poj. Ben had fish for lunch. She gave ] •o obiekcie ogólnie (np. Your heart is beating 80 times I didn'have history yesterday. w definicjach. czy stosujemy przedimek a czy an. cznych years ago. Podobnie rzecz się ma z nazwami miejsc i czynności (przedimek ■ a lot offresh leaves. • przed nazwami instytucji (church. I don't want • przed nazwami posiłków I must go to the supermarket. przedimki należy pozostawić. Monica found a wallet on the train. mn. gdy mamy na myśli miejsce. wiedzą. Mary finally went home.od samogłoski. They cost two pounds a kilo. •w odniesieniu do ilości czegoś. • z nazwami przedmiotów szkolnych Look at the sky! It's going to rain. Are snakes the most dangerous reptiles? They are trying to protect the polar bear. kiedy • o obiektach unikatowych. nie a an . Mówimy: on the radio ALE on television. w defi­ • o obiektach ogólnie (np. jedynych w swoim j prędkości lub częstotliwości. a funkcję/cel istnienia obiektu). ALE We have to move the bed. bed.przedimki nieokreślony określony •a/an . i I. A lion is a mammal. poj. ALE The contest will be held in a school. We've got new computers. May I have this dress in size 38? • z porami dnia • zamiast liczebnika one • w wyrażeniach z wyrazami work. It happened a hundred They start work at seven. • przed nazwami zawodów • o konkretnych rzeczach i ludziach (rozmówcy • przed nazwą zawodu They're lawyers. stawia się przedimków a/the. It’s time to go to bed. suje się wymiennie. Add an egg to your Dan studied philosophy at a university. Natomiast jeśli chodzi o sam bu­ dynek. Gdy mamy na myśli instytucję. Mark loved the music at the show. czalnych w I. budynek (czyli nie miejsce. home I always have coffee in the morning. •o lokalnych instytucjach a minute! Mary's got horse riding • przed wyrażeniami składającymi się z rzeczownika i liczby George went to the post office. classes twice a week. prison. decyduje wymowa wyrazu. wicielach) Glasgow is a city in Scotland. o cechach przedstawi­ gatunków) • o całym gatunku (wszystkich przedsta­ ciela gatunku) Cats are nicer than dogs. • gdy mowa o graniu na instrumentach muzy­ a brother. Nazwy budynków i znajdujących się tam instytucji często sto­ O tym. week A LEOPARD I 25 ) CANNOT CHANGE I ITS SPOTS I GRAMMAR Articles . 108 język angielski | repetytorium . to work as a baby-sitter. hospital). mn. The Earth goes round the Sun. o czym mowa) His sister is a lawyer. nawet jeśli w pisowni jest inaczej. An elephant eats We drove at 120 km an hour. nicjach.rzeczowniki policzalne w l. Bob could play the guitar when he was 10. salad. • odpowiednik a/an przy rzeczownikach poli­ •the-przy rzeczownikach niepoliczalnych ora. niepoliczalnych Przedimek nieokreślony a/an Przedimek zerowy Przedimek określony the •o jakimś obiekcie po raz pierwszy • o jakiś obiektach po raz pierwszy • o jakimś obiekcie po raz kolejny I've got a new computer. John has got two sisters and I go to bed early. a pomija się go w kontekście związanej z miejscem czynności). a nie sam A używa się w wyrazach zaczynających się w wymowie od spółgłoski. (w wymowie na początku jest a) zostaje. ALE (w wymowie na początku jest j) Ann went to school. mowa o ich podstawowym przeznaczeniu rodzaju z jaką coś się dzieje Jane has gone to church. o cechach the wallet to the ticket inspector. oraz przy rzeczownikach policzalnych w I.

żeby porozmawiać. may. Właśnie one decydują o różnicy w znaczeniu. the Penjab Restaurant • ulic i placów: Baker Street. Mount Etna tion. restauracji: the Museum ofAncient Greece. the United States. the Russian Federa­ • szczytów górskich i wulkanów: Mount Everest. ARKUSZE EGZAMINACYJNE LANGUAGE Adjectives ending with -ing and -ed Q Months and seasons . the door. tworząc związki z dopełnieniem wyrażającym czynności. try. Bezokolicznik bez to Bezokolicznik z to •z czasownikami modalnymi can. ZAPAMIĘTAJ Niektóre czasowniki mogą przyjmować zarówno formy bezokolicznika She stopped talking. might. się. decide. Cornwall ALE the south of • rodzin: the Browns. remember) znaczenia the door. Luton • muzeów. promise. start. Jane suggested going for a pizza. plan. would. zdań mogą się różnić. I’d prefer to walk alone. Did you try to lock the door? We've just finished doing exercises. oper. must She hopes to buy a new fa t in June. Mark pamięta. Mark remembers closing Mark always remembers to close W przypadku innych czasowników (np. Windsor Castle. the Scots • stacji. the English • większości państw: Poland. Joanna refused to pay the fine. mogą łączyć się z bezokolicznikiem (z lub bez to) lub formą gerund. Jestem znudzony tą książką. should. hope. the Palladium. ALE She stopped to talk. It's good to see you. asked her. zamków. March June September December I Przymiotnik Znaczenie Przymiotnik Znaczenie (z -ed) (z -ing) April July October January interested zainteresowany interesting interesujący May August November February excited podekscytowany exciting ekscytujący surprised zaskoczony surprising zaskakujący exhausted wyczerpany exhausting wyczerpujący terrified przerażony terrifying przerażający Nazwy miesięcy piszemy wielką literą! embarrassed zażenowany embarrassing żenujący astonished zdumiony astonishing zdumiewający język angielski | repetytorium 109 . stop. • po czasownikach złożonych/frazowych oraz They must finish this exercise. need. Zatrzymała z to. the Ritz. • po niektórych czasownikach want. continue). lotnisk: Victoria Station. offer It hasn’t stopped raining yet. the Baltic Sea. Tokyo. I'm keen on snowboarding. You couldn’t talk to her. learn. My mum would do it if you Would you like to have a drink? I hate gossiping. Roosevelt Square Łerund or infinitiue? Rzeczownik odczasownikowy czy bezokolicznik?___________________________ Czasowniki w języku angielskim. kin. the Canary Islands. They offered to help us. finish could. Sardinia wchodzi rzeczownik pospolity np. teatrów. shall. •po czasownikach enjoy. Lake Ontario •grup tej samej narodowości: the Poles. Should I stay or should I go? jących ochotę na zrobienie czegoś w danym momencie Joan prefers singing to dancing. suggest. żeby zamykać drzwi. jak i formę gerund bez różnicy w znaczeniu (np. kingdom. • po przymiotnikach przyimkach She can’t swim. federation. the Republic of Ireland. •jezior: Lake Erie. Airport the Lyceum. forget. pustyń: the • kontynentów: Europe. the Sahara • stanów i regionów państw: Alabama. czyli rzeczownikiem odczasownikowym. state. kanałów. South America Thames. Przestała rozmawiać. ALE the Hague Netherlands. archipelagów. I started to walk/walking.miesiące i pory roku przymiotniki zakończone na -ing oraz -ed SPRING SUMMER AUTUMN Przymiotniki mogą przybierać różne końcówki i formy. will. łańcuchów górskich. This book is so boring! Ta książka jest taka nudna! I’m bored with this book. Zacząłem iść. w znaczeniu upodobania w ogóle We will call the police. że zamykał drzwi. republic): the • miast: Edinburgh. the Himalayas. the La Scala. hoteli. P rzedim ek the i n a zw y w ła s n e Nazwy własne z przedimkiem the Nazwy własne bez przedimka the • rzek. mórz. Jane may leave the room now. stop. mind. Mark zawsze pamięta. expect. Germany Channel. the United Kingdom. the Johnsons Greece • niektórych krajów (jeśli nazwa ma postać liczby mnogiej lub w jej skład • wysp: Sicily. Tak często jest « A w przypadku przymiotnika zakończonego na -ed (opisującego stan/uczucia) i zakończonego na -ing (nazywającego cechy). refuse. • po czasownikach Uke/prefer/hate/love Ben might be an actor or a writer. • po czasownikach would like/prefer/hate/love oznacza­ Mike likes swimming.

.. It is difficult for me learning /to learn languages.8.7.. zero! 2.. 2..com/kids/stories/peopleplaces/ interview-with-david-de-rothschild 3. Come in .... I go to bed before 11 p.... Looks like we can expect 4... working in San Francisco on his challenging project to create a catamaran sailboat 5.. nimi przedimkami: a.10..1...6............. and reached 5........ The last thermometer presents hot..) bezo­ Now he’s getting ready for his next adventure: sailing to kolicznikami lub formami gerund (z końcówką -ing) Australia in a boat made from 5... We’ll 3. ciwą formę czasownika.. Uzupełnij luki (3.3... Thank you for 3 9.1......... thermometer it's 4...... ..8...6.10..1. get people thinking H..... z którego usunięto siedem wy­ 2. j / J ŚWIAT PRZYRODY Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj (hear) from him.. Katherine: Hello. (0-10) Uzupełnij luki w zdaniach (1.. D... 1.... an..8.. set a speed record crossing the Greenland ice cap..(ask) him to call A.... but you were in Washington.. ...1.....6.000 miles (17.______________ (speak) to It is a project that he 5....-1.... Mike spends a lot of time play / playingbasketball..... weather. lights when you leave... Mark’s wearing....____ _ (0-10) Przeczytaj dialog. Australia..-2... please. he Secretary: Good morning. I’d like3 .. 2..If all goes as planned.7. He has travelled across Antarctica.... Nile is the longest river in the world.. I am used to get / getting up early. hopes will change E....... 1. but I forgot 3... 4. I’ll look forward to 3............ The scientists and engineers have created a process S: Who’s calling? that will 5.. He tried Na podstawie: http://kids..4 (reach) you by phone several times last week. It's the most beautiful place in .... K: Yes....3.....5...6...m. called Plastiki because he’s free next week...7.1. (talk) again next week..9... I am glad seeing /to see you... and an explorer F.. (meet) him this week? S: I’m afraid Mr Layland is notfree thisweek... We managed to arrive / arrive 10 minutes before you.. new shirt...4. 2.. recycled plastic bottles G. .. How can will set off from San Francisco and sail 11.... On the next 1...2..... 1... from theBoston office....5 degrees Fahrenheit * à which means 4. K: Fine.(tell) him I’d be away. They go t o church every Sunday.2 _ with hungry polar bears 5...... I He spends his days utworzonymi od czasowników podanych w nawiasach.. I’m sorry.... 5.. I could 3...... Wpisz w luki (5..1.. industry. Would you lik e.. thermometer shows almost *Q O 4.. czono brakujące wyrażenia (A-H)..5.... (0-7) Przeczytaj tekst........... the North Pole S: Perhaps I can ask him 3. rażeń.6.10.5. degrees and the picture shows 1..... _ in a whole new way about how boats are K: Katherine Mullan..-4/ 1..1.. and it looks like it’s going to 1......Bankside Road. 4.nationalgeographic.3.7.. którymi ozna­ 2.... Turn o ff......If K: Yes.4..703 I 3.. world.. David de Rothschild is an adventurer... się z niezbędnym zestawem słownictwa. the lub przedimkiem zero­ wym (-).4. Mr Layland’s office.10. The first thermometer shows 1... orange? 35 degrees 4.......... Uwaga! Jedno wy­ 2......3.......... I used to get /getting up at 6. It’s ...9. weather.8......1... Why should they do / doing this? rażenie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do 2. (call).2. 2. (help) you? kilometers) to Sydney...2...... .2 .....1..) zakreśl właś. please do.... Potrzebne dane odczytasz z ilustracji.. We asked Margaret repeating / to repeat her speech. żadnej luki..... The green :\ 1. I wonder if made and how to use plastic rubbish. . The bank is in . degrees centigrade.old house and needs some work...5. an environmentalist 2... I remember 3.. (0-9) Przeczytaj tekst i uzupełnij luki 4.... temperature . ś tk I -------------------------------------------------------------- (0-10) W podanych zdaniach (2.. S: OK.....water is so warm! 4...4.... B...forty-five degrees 4......7...... the whole boat making Mr Layland please....) litery..10...) odpowied­ S: Goodbye....... Bye for now.7. old papers język angielski | repetytorium . Give up smoke / smoking.. (call) you C. following him me.-3. I am looking forward to hear / hearing from her soon..9.....1....3...-5.10.. zero » °F o 1..

w której jesteście.3... które ze zdań 8. The weather may change suddenly. jakie jest główne przesłanie każdej wypowiedzi. są Możesz poszukać informacji o projektach poświęconych ochronie zgodne z treścią nagrania (P . f c k r / r l Ti ' (0-5) Przetłumacz na język angielski podane w nawia­ sach fragmenty.. Zakreśl literę P albo F.. Napisz Tomorrow we're expecting beau­ pocztówkę do kolegów i koleżanek ze szkoły w Anglii... w każdym z trzech podpunktów..1. po których czasownikach występuje forma A. A bit 7. Your jacket shouldn’t protect you C.1.. . w serwisie eTwinning. ..3. 6. ru każdej luki. Uważaj na różnice znaczeniowe w czasownikach modalnych. tak aby otrzymać logiczne i grama­ 6. Waste sorting.5. bogactwo językowe Zasłoń wyrazy w ramce i spróbuj zgadnąć. Posłuż się mapą.. -six degrees in Cornwall and twenty-five in Zaproponuj wspólną pracę nad projektem dotyczącym the 7. Zastanów się..1. Na pod­ stawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach You can choose a difficult route if you aren't 8.. a beginner. (F . Scotland . B. Which activity was not mentioned? tycznie poprawne zdania. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. no car. Jakie konkretne działania moglibyście zaproponować kolegom z Anglii? walking holidays. of England. Which is the best illustration for the text? Wskazówka egzaminacyjna A.2... 9.. Oceniana jest umiejętność Wskazówka egzaminacyjna pełnego przekazania informacji.the fine.4. 7.i f°ggy T. D. prawność ortograficzna wpisywanych fragmentów B. Zakreśl literę A. ' Wskazówka egzaminacyjna Zanim zaczniesz pisać pocztówkę.. które poprawnie uzupełniają luki 9. Joanna (odmówiła zapłaty) .. malnie pięć wyrazów..fałsz).2.4. I country H.. Opisz okolicę. Wskazówka egzaminacyjna ARKUSZE EGZAMINACYJNE Przypomnij sobie. him. Przed wysłuchaniem nagania podkreśl w podanych zdaniach informacje.4.. Napisz.. jaka jest pogoda. .3..1.5. 8. 1colder 1E. 9.2.. P F from the sun and rain. że długość pocztówki powinna wynosić 50-100 słów. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksy­ C. Jane suggested (pójście na pizzę) _ Wynotuj usłyszane hasła związane z ochroną środowiska. zastanów się razem z kolegami (0-5) Usłyszysz nagranie z poradami dotyczącymi i koleżankami. co pewna rodzina 8. in ochrony przyrody.-8. P F A.1. one car..2.. a po których bezokolicznik. Saving water. pamiętając. place -twenty-eight degrees. spójność.from twenty to twenty-two degrees.: twenty-three degrees. Do you enjoy (podróżować) . 1sunny gerund.. Wpisz odpowiednią literę (A-H) obok nume­ but he didn’t want it. You should take some equipment to protect you 8.5.. (0-3) Usłyszysz wypowiedź o tym. dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. higher (0-10) Twoja klasa wyjechała na zieloną szkołę. 6.6. P F 6. 1warmest B. I (planowałam pom óc).prawda). B albo C. London is going to be the 7. Henry forgot (wysiać listó w ). P F robi dla ochrony środowiska naturalnego. 1strainy C.. P F from wind. tiful. 7. an eco-friendly car. . 1north G.. weather all over the 7. (0-6) Przeczytaj tekst. In Northern Ireland the temperature Podpisz się jako XYZ. B. Twenty. zdań.5. Wymagana jest pełna po­ A. Efficient energy use. Zdecyduj. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź will be a bit 7. na których musisz się skoncentrować. The family has Jeans don't stay wet for 8...1.3.-6. a które nie przyrody np. Wskazówka egzaminacyjna 9. jaki wyraz powinien oraz poprawność językowa.6.-7.3.. znaleźć się w każdej luce.1. język angielski | repetytorium 111 . jaki projekt chcielibyście wspólnie zrealizować. a longtime. Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane 9. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te.

Paczka zostanie dostarczona jutro. choć wykonawca jest istotny Penicillin was discovered by Alexander Fleming.bierność podmiotu (na którym wykonywana jest It was performed at the beginning of the show. they are. przeczenie podmiot + forma to be w odpowiednim czasie + not Zmiana strony czynnej na bierną nie powoduje zmiany samych wyrazów. ONE SWALLOW DOESN’T MAKE A SUMMER GRAMMAR Passive voice . pytanie zaimek pytający +forma to be w odpowiednim nacisk na wykonawcę czynności szczegółowe czasie + podmiot + past participle When was a beautiful song performed (by Alicia)? ► strona bierna . What is grown (by local farmers) every year? Oranges.strona bierna & ► strona czynna . (Dosłownie: twierdzenie podmiot + forma to be w odpowiednim czasie + Monika była płacona 20 euro za godzinę). +past participle ale zmienia się ich funkcja (pełnią funkcję innych części zdania). Ta wytwórnia muzyczna nagrywa co company. No. beginning of the show. Present has/have been + Christina has recorded her new hit recently. czynność). beginning of the show. nacisk na samą czynność How often are oranges grown here (by local farmers)? They are grown here every year. Chris­ Christina’s new hit has been recorded recently. This music company records at least one album At least one album a year is recorded by this music a month. The parcel will be delivered tomorrow. nagrywany przez tę wytwórnię płytową. they aren't. Past Simple was!were + past He recorded a song as a birthday gift for his His song was recorded as a birthday gift for his participle mother. The biggest oranges are grown (by local farmers) every year. 1. Wiele piosenek jest nagrywanych przez firmy miesiąc. Przynajmniej jeden album miesięcznie jest najmniej jeden album miesięcznie. Mary cooked yesterday's dinner. it was. past participle Konstrukcje w stronie biernej są charakterystyczne także dla A beautiful song was performed (by Alida) at the języka formalnego. Nagrał piosenkę jako prezent na urodziny mother. język angielski | repetytorium . Wczoraj ukradziono mi samochód. której wykonawca jest What was performed (by Alicia) at the beginning of nieistotny the show? A beautiful song. przebój Christiny został nagrany ostatnio. The biggest oranges are grown by local farmers ► gdy informacją nadrzędną jest zjawisko lub sytu­ every year. niż w polskim. Zakres użycia strony biernej jest szerszy w języku angielskim Penicylina została odkryta przez Alexandra Fleminga. Are the biggest oranges grown (by local farmers) podmiot orzeczenie dopełnienie every year? Yes. STRONA BIERNA OPERATOR B E W ODPOWIEDNIM CZASIE pytanie who/what +forma to be w odpowiednim czasie o podmiot w 3 os. Jego piosenka została nagrana jako prezent swojej matki. której wykonawca jest nieznany A beautiful song was performed by Alicia at the Yesterday my car was stolen. poj. określenia by + wykonawca czynności ► o czynności. it wasn't. Nowy Perfect past participle tina nagrała ostatnio nowy przebój. muzyczne co miesiąc. Many songs are recorded by music companies every participle Firmy muzyczne nagrywają wiele piosenek co month. Schemat orze­ Strona czynna Strona bierna czenia w stronie biernej Present Simple am/is/are + past Music companies record many songs every mouth. acja. Monica was paid 20 euros per hour for her holiday job. No. Monice płacono 20 euro za godzinę za pracę wakacyjną. orzeczenie w formie czynnej orzeczenie w formie biernej (forma pytanie forma to be w odpowiednim czasie + podmiot + to be + past participle) ogólne past participle dopełnienie podmiot i krótka Was a beautiful song performed (by Alicia) at the odpowiedź beginning of the show? Yes.aktywność podmiotu (wykonującego czynność). A beautiful song was not performed (by Alicia) at STRONA CZYNNA STRONA BIERNA the beginning of the show. Yesterday's dinner was cooked by Mary. + podmiot + past participle zastosowanie ► wyrażanie czynności. urodzinowy dla jego matki. The biggest oranges are not grown (by local farmers) podmiot dopełnienie every year.

na Silence. year. w których zasadniczo nie da się wskazać podmiotu. (np. trzeba mieć odliczoną kwotę) prawej/lewej strony. czasowniki be + past You should inform your parents as soon as possible. przemysłowe w użyciu. Ostrożnie. A new album will be recorded by the band next participle Zespół nagra nowy album w przyszłym roku. Huragan zniszczył wiele chat. Nie wydajemy reszty.. Nie palić/parkować/wychodzić/ Beware of pickpockets. Uwaga. (np. An evening dress will be lent to Helen. Cisza. Sales.. Nie zastawiać. Do not leave your bags unattended at any Mind the gap/step. phy/cycllng. Wszystkie organizacje charytatywne pomagały im walczyć z głodem. Do not feed the animals.napisy i znaki w miejscach publicznych Uneven surface. Zepsute. ekranie) Keep clear. My older brother survived the avalanche in the Tatra Mountains. No dogs allowed. Psom wstęp wzbroniony. Wszyscy A very funny novel was given to Harry. Stronę bierną wykorzystuje się w konstrukcjach bezosobowych j r o f l m m u . Wyprzedaż. Your parents should be informed as soon as possible. The hurricane destroyed many huts. Wejście z drugiej strony. w tajemnicy za mąż. że mamy dużo pieniędzy. Mówi się. It is said that Mary got married in secret. Caution. Nie karmić zwierząt. Uwaga na kieszonkowców. LANOUAOE 9 Notices and public signs . mokra podłoga. Last volcanic eruption happened in 2003. mogą zostać pomalowane nawet w jeden dzień. bliższe. Nowy album zostanie nagrany przez zespół w przyszłym roku.zd a n ia z d w om a Jane will lend Helen an evening dress. Harry was given a very funny novel. przekonanie lub krążące pogłoski. . Enter the other side. nagranych przez naszą klasę na konkurs muzyczny. że Mark jest najsilniejszy w klasie.opisywanie zjawisk naturalnych 9 There was a landslide in Kalabria last spring. Nie zostawiać bagażu bez opieki. To musi być zrobione natychmiast. Uwaga Sold out. język angielski | repetytorium 113 . Nie przeszkadzać. Zdania z dwoma dopełnieniami ^ mają w stronie biernej dwa warianty. łowić ryb/robić zdjęć/jeździć na rowerze. Keep right/left. Brak wolnych miejsc. wet floor.m ó w i się.iim T Ł prezentujących powszechną opinię. deptać trawników. Oni muszą to zrobić It must be done immediately. Wielu ludzi zostało rannych. Mnóstwo zwierząt utonęło w powodzi. They must do it immediately. Kamery Please queue the other side. Nierówna Out of order. Many people were injured. No vacancies. Do not lean out of the window. Coming soon! Już niedługo. Mój starszy brat przeżył lawinę w Tatrach. gdyż podmiotem może stać się zarówno dopełnienie It is said th a t. co nie jest prawdą. Keep off the grass. Mark is believed to be the strongest man in his class. że Mary wyszła They gave Harry a very funny novel. Trzymaj się się przez okno. USEFUL EXPRESSIONS Natural phenomena . Możemy These walls can be painted even in one day. Sentences w ith tw o o b je cts in pa ssive . Many animals drowned in the flood. jak i dopełnienie dalsze. natychmiast. Ostatni wybuch wulkanu miał miejsce w 2003 r. na paczce) (tzn. na przerwę/stopień. Past Simple was/were + past Last year our class recorded a few songs for a mu­ Last year a few songs were recorded by our class for a mu­ participle sic competition. modalne participle Powinieneś poinformować rodziców tak szybko. Surveillance cameras in use. W ubiegłym roku nasza klasa sic competition. Te ściany pomalować te ściany nawet w jeden dzień. Kolejka po drugiej stronie. W ubiegłym roku kilka piosenek zostało nagrała kilka piosenek na konkurs muzyczny. Future Simple will be + past The band will record a new album next year. delikat­ No change given. d o p e łn ie n ia m i w s tro n ie b ie rn e j Helen will be lent an evening dress. No smoking/parking/exit/fishing/photogra- powierzchnia. że. Nie times.. All charities helped them to fight the famine. Panuje prze­ podmiot ■ » m u » dopełnienie konanie. Nie wychylać Fragile. myślą. jak to możliwe. Wyprzedane. Zeszłej wiosny była lawina błotna w Katabrii. We are thought to have a lot o f money which is not true. We can paint these walls even in one day. Do not disturb. nie. szybko. Twoi rodzice powinni zostać poinformowani tak jak to możliwe..

.. 6. . 3. every year? 6.. 6.) właściwe zakończenia (A-G). of a raw cucumber is 2... Two tons of p ap e r_______ • hamster • herring • lizard • parrot • pigeon •salamander •salmon ju s t . Mr Clarke will show slides to students.. 2.1. Our oldest street tree (save) . bat • bear • bee • butterfly •carp • crocodile • duck •eagle •frog 4... A century ago. after fruiting.. 0 (0-9) Wpisz podane w ramkach wyrazy w odpowied­ nie pola.. How much glass (recycle) 6. (0-1) Usłyszysz wypowiedź na temat pewnego zwie­ rzęcia. Peanuts are a year.. aby użyć właściwego czasu. Do każdej kategorii dopisz po trzy własne przykłady.5. Pamiętaj. B albo C. Italy.2. tulip • grass • daisy • Christmas tree • palm • rose •oak • bush •cactus • pine •daffodil Flowers Trees Other 0 (0-4) Uzupełnij luki w zdaniach (4.. 2. chop after an intervention from the local council. cause • destroy • grow • recycle I 4.4. 0 (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (2. 6... An arabica tree can E.) czasowni­ kami w odpowiedniej formie.-4.. 6.4. Almonds (g ro w ). up to 12 pounds of coffee for fur..7... 2...5. Mammals Birds Fish 4..2.. Jill has sent a postcard to Melanie..-2. Rice _____________________ in China.. Americans eat more D. Portugal and Morocco. than any other fruit. Lung cancer by smoking cigarettes.. in the factory. 0 (0-4) Przekształć podane zdania ze strony czynnej na bierną. a mild antibiotic.1. Paul offered Mike a holiday job. koalas (hunt) . • sardine •snake •tiger • wasp •whale 4. A pineapple is B. in Spain.4.3.. tak aby utworzyć zda­ nia w stronie biernej..5. Bananas die G. O którym z przedstawionych na zdjęciach Reptiles Amphibians Insects zwierząt jest mowa? Zakreśl literę A.1.. I think animals shouldn’t (keep) bananas water.) podanymi w ramce czasownikami w stronie biernej. 114 język angielski | repetytorium .. from the produce F.4. a berry..-6... 3.. 6. Los Angeles _. 2.1... in zoos.2.1. Students buy millions of books every year.6..3.. ANIMALS by an earthquake In 1906.1. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika.. 3.4... PLANTS 3. week 26 ‘ A O « ŚWIAT PRZYRODY Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa...2.3. beans. 0 (0-7) Dopasuj do początków zdań (6...... Onions contain C. 84% of a raw apple and 96% A. Wykorzystaj czasowniki poda­ ne w nawiasach...7.1.3.

które najbardziej by jej petrol.. Mogą podpowiedzieć. B. outgoing and playful. Which sport does Ted like? Wk* Przeczytaj poszczególne wypowiedzi i wypisz jak najwięcej zwierząt A. Uwaga! Jedno zwierzę zostało opisane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby. _ _ This lets some of the wysłuchaniem nagrania spróbuj krótko opisać każde zdjęcie. She loves chasing toy w zadaniach 7. z podanych odpowiedzi wybierz mouse or paper balls. What happened to the village? A. Remember. Wskazówka egzaminacyjna Zwróć uwagę na spójniki. The earth is naturally warmed by rays (or radiation) from the sun. którymi oznaczono brakujące zdania (A-E). It's said that by the time a baby born today is 80 years old. apples and boiled eggs.1. which pass through the earth’s atmosphere and are reflected back out to space again. or a tank.3. So some global warming is good.co. greenhouse gases can be made by humans.4. przeciwstawieniem.2. rays back out of the atmosphere. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu very friendly. He's rather old and needs a warm and cosy home to keep him comfortable.3. but I'm allergic to fur. But if extra greenhouse gases are (0-3) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (8. exercise. She’s cji. czy usunięte I spend a lot of time outdoors.1... litery. B. B.3. I like long walks. some of which are Nazwij zjawiska i czynności przedstawione na zdjęciach. but I would like my pet to enjoy playing D.» (0-3) Usłyszysz opowieść Teda na temat jego waka­ A. il (0-4) Przeczytaj tekst. 9.-9. odpowiednich dla danej osoby.. plants and humans to survive (60°F/16°C). . 1. B. What was the weather like? C. C. turtles don’t enjoy going for walks or being handed! Wskazówka egzaminacyjna 7. keeping the earth at the right temperature for animals. Do bad. lonely and I think a pet could keep me company. Max is a very active and social dog. z którego usunięto cztery zda­ nia. 8. I don’t like long walks. What Is Global Warming? Global warming is the rise in temperature of the earth’s atmosphere. Greenhouse gases are all natural gases. Przed called 'greenhouse gases’. oraz opisy czterech kept in the earth's atmosphere. Wpisz w luki 9. 9. made. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 9. 8 .uk/cbbcnews/hi/find_out/guides/world/ global_warmmg/newsid_1575000/1575441. known as ‘fossil fuels'. cutting down of forests and odpowiadało. The Wskazówka egzaminacyjna atmosphere’s made up of layers of gases. Sandy is a very quiet and reasonable turtle with a beautiful a shell. Spotty is simply wonderful and easy-going kitten. E. język angielski | repetytorium I I 115 . It happens as a result of burning coal and każdej osoby dopasuj zwierzę.1.2 . 7. He likes sliced carrots.-8.bbc. I don’t want to keep my pet in a cage blanket over the earth. They’re mostly natural and make up a kind of a thermal with me and being cuddled. B.4. the thermal blanket gets thicker and too much heat is które chcą adoptować zwierzę. tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. That's when global warming's różnych zwierząt czekających na adopcję (A-D). Other possible effects of the global warming include extreme weather changes.-7. Bobby is a really cute long-haired hamster.3. He needs proper A. the world will be 6 and a half degrees warmer than it is now.2. właściwą. B albo C. but I feel a bit zdanie jest kontynuacją myśli. Zakreśl literę A. 9. każdej osoby.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru animal waste which lets off methane.). You should spend several hours a day with him. but extra I would love to have a pet. Na podstawie: http://news..1. D.3. wnioskiem itp.stm 8 .1. Max loves long trips and playing in the park. " 'è £*■ iff k 7. A.

When Meg arrived. soldiers had stayed in barracks. i krótka participle Had they lived in Paris before? Yes. o podmiot podmiot + past participle What had destroyed half of the village before we came back? The tornado had. pytanie zaimek pytający + had + Why had you been to Mark’s place before you visited me? 1wanted to ask him to join us. wydał wszystko co do centa.m. They told me that they had lost their way. zorientowałam się. że zabłądzili. która miała miejsce i efekt w przeszłości Bob had broken his right hand. Mark zadzwonił do Jessiki o 10. • pytanie who/what +had + Who had opened the window before we went out? Probably Mark had. szczegółowe podmiot + past participle What had Monica done before she arrived? She had bought some snacks for the party before they closed the shops. they hadn’t. They had already left by 8 p. she had. Before that he had delivered letters to all my neighbours. Kiedy Meg przyjechała. M ike had already left. It hit this area two days ago. No. Wcześniej dostarczył listy do wszystkich moich sąsiadów* Mark phoned Jessica at 10 but she had already gone to London. I received a letter from a man I had known in New York. Dostałam list od mężczyzny. they had. Kiedy otwarłam kopertę. past participle They hadn’t had ice cream before they ordered dinner. already. W zdaniach złożonych mówiących o prz<sszłości wydarzenie t T T T t f lt S T IŁ wcześniejsze jest wyrażone czasem Past f3erfect. Mark już poszedł. for. Nie miał przy so­ bie gotówki. It’s always too hot for him. Our teachers hadn't brought the tests before we entered the classroom. Forma past participle jest stała. so he couldn't sign docum ents fo r alm ost a month. When we arrived at the car park. ale wyjechała już do Londynu. BIRDS OF FEATHER FLOCK TOGETHER GRAMMAR P a s t P e rfe c t PAST PERFECT ■ ¡R lftR V T T IV r a m zastosowanie ► wyrażanie czynności. a późniejsze wA«lisp»rwiWr Past Simple lub (rzadziej) Past Continuous. określenia czasu before. co oznacza. 1bought a new book. by the time After 1had got my pocket money. participle Before the revolution broke out. ► mówienie o sytuacji. która odbyła się (została ukończona) przed jakąś inną czynnością przeszłą The postman fin a lly delivered me the parcel. Znalazłem portfel tam. He had no cash because he had spent every penny before he arrived here. Wówczas w obydwu zdaniach używamy Pa st Simple Ą ni Relative clauses in Past Perfect . przeczenie podmiot + had + not + The Browns had not lived there before. When I opened an envelope I saw that someone had already read the letter. since. No. odpowiedź Had you bought that house before you moved in? Yes. że ktoś już czytał list. Peter and Margaret had planted all the trees before they built the house. we had. budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot +had + past Jessica had lived in Spain before she moved to Venezuela. we hadn’t. I found my wallet where I had left it. więc przez miesiąc nie mógł podpisywać dokumentów. after. Powiedzieli. Bob złamał swoją prawą rękę. she hadn’t. formę także w pytaniach i przeczeniach. Listonosz w końcu dostarczył mi paczkę. pytanie ogólne had + podmiot + past Had Maggie met Paul before she went to university? Yes. No. we saw that someone had stolen our car. język angielski | repetytorium . Why had you switched off the alarm before you went out? 1was afraid the dog could sound it. że czasownik ma taką acji relacjonowania wydarzeń następującyich jedno po drugim. gdzie go zostawiłem. Nie otyczy to sytu. które­ go znatam w Nowym Jorku.zdania podrzędnie złożone w czasie Past Perfect_________________ Czas Past Perfect najczęściej występuje w zdaniach złożonych czasowych (wskazujących na uprzedniość jakiejś czynności lub sytuacji) oraz przyczynowych (wskazujących na po­ wód wykonania jakiejś czynności w przeszłości). ponieważ nim przyjechał.

e. we'll do our best to find your motorbike. wygląd lub usposobienie.. Police officer: And the registration number? Ms Jones: It’s BCA4587JY. Which one and what time? Ms Jones: It was Tesco in Green St. it’s been stolen. madam. around 11.stands for. stand for? .g.. ale łącznie pełniących się też pisownia oddzielna. Popularne skróty angielskie What does.. Składają się z dwóch. What does. Police officer: And what time did you return to the car park? Ms Jones: I wasn’t long. Police officer:. The arrival hall was air-conditioned. inne literowane np. Now please fill in this form with your name. przymiotnik + gerund przymiotnik + past participle twenty-dollar fine •five-year-old boy •two-star easy-going •good-looking well-paid •badly-behaved • badly-dressed brand-new •full hotel •three-hour delay •two-minute walk •odd-looking • right-thinking • left/right-handed •well-known time • second-hand Margaret forgets things easily. stand for? Mr pan VAT podatek VAT Mrs pani (mężatka) WWW strona internetowa Ms pani (ogólnie) MP członek parlamentu etc. Ms Jones: No. to jest St ulica/święty CV życiorys PM premier ISP dostawca Internetu PTO przewróć kartkę UN Organizacja Narodów Zjednoczonych Dr doktor BBC British Broadcasting Corporation IRA Irlandzka Armia Republikańska ARKUSZE EGZAMINACYJNE SITUATIONS At the police station . Well. Police officer: Then I’d better take some details. She’s absent-minded. Can you describe your motorbike. madam. EU... Police officer: Are you sure? Perhaps you've just forgotten where you parked it.. ale zdarza niekoniecznie będących przymiotnikami. Przymiotniki złożone liczebnik z rzeczownikiem w I. After twenty minutes. address and telephone number. I can't afford a first-class ticket.na posterunku policji Police officer: Yes. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome).przymiotniki złożone 9 Przymiotniki złożone często opisują czyjeś zachowanie. I parked it in the car park in front of the supermarket and now it’s gone. What can I do for you? 9 Ms Jones: My motorbike has been stolen.. poj. i tak dalej ID dowód tożsamości e. język angielski | repetytorium I I 117 . I think. And you parked it in front of the supermarket.. funkcję przymiotników.40.20. JY. They're a world-famous group. It happens quite often.. Is sugar-free gum really good for your teeth? Abbreviations . it's a black Honda VTX1800N. rzadziej trzech wyrazów Przymiotniki złożone przeważnie pisane są z łącznikiem. Police officer: So it was about 11. na przykład PC komputer osobisty i. Niektóre wymawiane są jak wyrazy np.LANOUAOE Compound adjectiues . you know.skróty W języku angielskim często spotykamy skróty.. please? Ms Jones: Yes.

... .. But I 3... Henry didn’t get wet when it rained because shocked • not tell ■go •study • never come • write • save A..1... here....1. for example a house. The exam was over when we were leaving. 4.. .... B.. The ticket 3.... everything 3..) for­ mami Past Simple lub Past Perfect czasowników wy­ branych z ramki.. be •offer • cost • never be • decide • start • decide • want • be 1.. When we (come) .... My English was really good as B...... A.3.. Mike hadn't forgotten to turn off the tap. to break the window | ŻYCIE SPOŁECZNE Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj because John (not lock) ........ But before I 3.... (0-1) Usłyszysz wypowiedź na temat pewnego podej­ rzanego....1.6 -th e act of setting someone’s property...............) odpowied­ nią formą czasów Past Simple lub Past Perfect cza­ • m ----------------------------------------- sowników podanych w nawiasach... A. checked the information. her and the Australian wildlife. has forgotten about it. 2. The burglar (hoi need) .... had checked the information. 118 język angielski | repetytoriom .. to help me... anybody until I 3. We made our reservation after we 4. My mum and dad 3. my mum had fallen ill... He didn’t do his homework because he D. to my mind that I could go A. she worked hard all term... When I (arrive) atthe station I (see).... The famous sprinter was banned from athletics for three years abroad........... that the train (leave) . week 27 2.......7. hard at school....... Jackie passed her maths exam because 9 (0-15) Przeczytaj {ekst..7.... to see A...8. 4. Zakreśl literę A albo B.. a terrorist A...-1...1...1....6.2.......15. answered all the questions.. But after I 3.......... he had bought an umbrella.. it 3.2.... the door.1 missed the train yesterday because some time in Australia.......a person who uses violence to achieve political goals (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (2..1.. A...5. I 3. (0-10) Wybierz poprawne dokończenia zdań (1... no money because she (spend) ....4... A.. B. I told you that I (hear). ..4....enough money.......14. When I 3.a person who steals from shops 1.. .......... into the room... to Australia on my own..... to smuggle B.13.... Mike had forgotten to turn off the tap.1.. 1...15..... I 3.that somebody (be) .1...-4. 4.....12.......... to England. I 3.. ticket...... Uzupełnij luki (3...... 2.4..)... to burgle B.-3.......5....7.....9........... arson 1.... he took illegal drugs...10.. .. smooth! 1.....a person who stays in prison A.. I didn’t recognize Jessica at all at the fancy dress party Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej because definicji. the alarm clock hadn't rung.... he hadn't bought an umbrella.. she put on a strange mask. my mum has fallen ill........ had forgotten about it...... G.4. 4........ 1.....-2... she had worked hard all term.... She (have) .. never about it before....... B.8...... a prisoner E.a fortune! B... ś t kI -------------------------------------------- (0-7) Dopasuj wyrazy (A-G) do definicji (4... Mark (learn) English before he (go) . everything before she (come) ... the alarm clock didn’t ring. had answered all the questions.11............. already . B.. się z niezbędnym zestawem słownictwa....10. _ 1....9. 1.3.. ....6......... a shoplifter F..to spend 1. 20 years old I 3.......10.. because we 3....... 2..... I told Greg I didn’t want to go to the cinema because to write to Kate.. B albo C.... The kitchen was flooded because A...)........... 1............2. ....5 -to bring something illegally into a country B........5........ O którym z przedstawionych na zdjęciach 2.. a pickpocket C. we (see) mężczyzn jest mowa? Zakreśl literę A..........a thief who steals from pockets A....6.... to my penfriend Kate in Sydney because and she 3......7.. We 4. he had taken illegal drugs....3... on fire 4. 2. she had put on a strange mask...6...3 .to buy the B..2 -to break into someone's house and steal from it B. there before.....

zgodną z treścią prawne zdania... people from all over the world are coming to Nome..prawda). jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce. W zadaniach 8... Uwaga! W każ­ dą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy. They decided to themselves. Wymagana jest pełna poprawność or­ tekstu.. ację. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te.' says one of the newcomers. the police had stopped their car.1.1. | drunk B. tak aby powstał spójny i logiczny tekst..1. Iowa. 8. P F B. C..3. której była świadkiem..2..any attention after they were spotted trying to break into a flat. C. 21. are being urged to come forward..3 using a permanent 9. które ze zdań B..2. Unsurprisingly.....4....money. decrease. Hundreds of people from all over the country are coming to the 10..3.... Mr Melluan was also charged with 7. were 7.2... has decreased.4..1....... After I (g et). by 8 p. tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie po­ nych odpowiedzi wybierz właściwą.. Alaska.. z poda­ wyrazy.3... the 9.2 in Crane City.... When we arrived at the car park. "Malta Now” July 2012... język angielski | repetytorium 119 - ... people started arriving to Nome after the crisis had begun. The best title for the text would be (0-3) Usłyszysz wypowiedź nastolatki opisującej sytu­ A. Jakich wyrażeń i zwrotów możesz się spodziewać przy Znajdź wyrazy bliskoznaczne do słów: increase.. The blonde boy assaulted a person and demol­ 6..5. Wskazówka egzaminacyjna (0-4) Uzupełnij zdania 10... and Mr Melluan..fałsz).4..with attempted burglary. C. 1Ó. wpisując w każ­ dą lukę (9... ‘the influx of the out-of-towners’... were identified and arrested after Zastanów się. tograficzna wpisywanych wyrazów.. USA. Zakreśl literę A. 6. and if I find some gold.. tograficzna wpisywanych wyrazów. the Gold Rush in the 1890s caused recession. 22.off shores of Nome.. gain access to the vehicle without 9. nicknamed ‘dumb Dla ułatwienia możesz wpisać brakujące wyrazy po polsku... mobile phones and a watch whilst divers criminals.. Alaska Experiences Second Gold Rush.. są zgodne z treścią nagrania (P . with the hope of finding gold. 19th Century Gold Rush..... 6. I heard [ d! I charged E. P F B......5 driving.3... wykorzystując poda­ Zastanów się. The speaker witnessed pickpocketing and shoplifting.dodać inne (0-3) Przeczytaj tekst.1..1. truck being locked and secured. Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się. Past Perfect i Past Simple.. a lot of stories about brainless 9..1. faces nej luki..4..3....3. Why (you/switch) ___ . ich opisie? Podkreśl w tekście fragmenty odnoszące się do podanych zdań.. that will 10. The theft has been reported to the police and any to draw beards and masks on their 7. Uwaga! Jeden w y­ raz został podany dodatkowo i nie pasuje do żad­ C. my pocket money. na czym mogły polegać wykroczenia wymienione Wskazówka egzaminacyjna w zdaniach. Since 2008 the number of Nome’s inhabitants A.... Zdecyduj. jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce. Mr Wskazówka egzaminacyjna Jonas. managed to Not long ago two men were 7. ne w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.-9. it is true that ished public property. 'I’m here to have some fun... I bought a new book. (0-5) Przeczytaj tekst. They (already/leave) „ _ .. we saw that our car The Nome Gold Rush in 1890s had brought prosperity to the (steal) _1 ________________ region. |A... które poprawnie uzupełniają luki 7........4.. has remained stable. Gold Found in Alaska.m. Since the alarm before you went out? the beginning of the recession in 2008 the city experiences 10.. Quite recently a Scottish burglar left his dogatthe crime were in the water..-7.. trze­ 9 ba natomiast .1. Zakreśl literę P albo F...) jeden wyraz z ramki w odpowied­ niej formie... make it more pleasurable. 6. The witnesses didn’t react to what was happening. B albo C.-8. Uzupełnij go......1.. arrested had draw steal commit thief witness Dumb and Dumber? Two men at Xwenji Bay broke into a dive truck and You have probably 7.. Both men. a które nie (F ..1.-6.. issue 012..... Despite the area being busy with tourists and the scene and another one in Ipswich fell asleep duringthe robbery. marker pen trying to hide their identities. P F 8.. każdej luki...2. and dumber’.. 7.9 8... has increased. Will it be the same today? Wskazówka egzaminacyjna Przypomnij sobie czas Past Perfect oraz zdania złożone w czasach Na podstawie: Short News.. Uwaga! Jeden wyraz został podany do­ Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i or­ datkowo i nie pasuje do żadnej luki. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru * (0-4) Przeczytaj tekst. s. A. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów.... . crisis.jeżeli jest to konieczne .-10....

to be keen on .mieć doświadczenie w The company is looking for workers experienced in the agriculture industry. be interested in .ostrzegać przed I’ve warned him o f the danger.podczas gdy w języku angielskim jest koniecz­ ny (np. be experienced in . be capable of .zdecydować się na coś M y sister decided on studying abroad.interesować się czymś M y brother is interested in photography. approve of . Przyimek może też w ję­ zyku polskim w ogóle nie występować-zastępuje go wówczas forma przypadka. believe in . przyjechać do I arrived in London on Friday. włączać w/do Are drinks included in the price? instruct in .skupić się na Let's concentrate on solving the problem.aprobować. nie powieść się w czymś We failed in handling the conflict.komentować na temat Many people commented on my post. arrive in/at .bać się czegoś Mary is afraid o f spiders.uczyć czegoś.wierzyć w I don’t believe in ghosts.być zrobionym z This table is made o f wood. listen to somebody .podobny do Those stars are sim ilar to the sun.składać się z The dessert consists of cream. be good at something . comment on . consist of . concentrate on . be based on . write on .week A PENNY SAVED IS A 2 8 PENNY GAINED ‘J GRAMMAR Prepositions after some verbs and adjectives .czuć się gorszym od). Czasow nik z p rzy im kie m accuse of .pomóc w Could you help me with the washing up? include in .być zdolnym do czegoś.być czymś zaskoczonym/zdziwionym I was really surprised at the way he behaved. być w stanie I'm not capable o f doing this job. be made of . decide on . fail in .polegać na A friend is someone you can rely on suffer from . complain of .być czymś zmęczonym). gelatine and strawberries. think of .nie udać się. help with something .interesować/pasjonować się czymś I'm really keen on acting. be tired of . Przyimekten może być inny niż w języku polskim (np.leczyć z John was completely cured o f allergy. help with .zabronić czegoś Users are strictly prohibited from copying the software.być dobrym w czymś She's not good at chemistry.pisać o/na temat He wrote on the problems o f Buddhism in China. sugar.opierać się na The film was based on a true story. mieć dość I'm tired o f waiting.operować kogoś/coś His eye was opereted on twice. be tired o f something . język angielski | repetytorium .pomóc w czymś.nie dopuścić do. P rz y m io tn ik z p rzy im kie m be afraid of .słuchać kogoś. be similar to . be aware o f . pochwalać I don’t approve o f smoking. cure of .skarżyć się na She complained o f a headache.oskarżać o He was accused o f theft. prohibit from .zawierać.przyimki po niektórych czasownikach & i przymiotnikach Niektóre czasowniki i przymiotniki w języku angielskim wymagają użycia określonego przyimka. defend against .myśleć o I’ve been thinking o f you lately. operate on .być uprzedzonym o I’m aware o f the problems with that deal.cierpieć na M y grandma suffers from rheumatism. be surprised at/by . warn of . prevent from .zależeć od It depends on what you want to achieve.wpaść do kogoś z wizytą I'll call on you in the afternoon. call on somebody . szkolić The manager instructed me in making and answering the calls.przybyć. protect from .być zmęczonym czymś. nie pozwolić na Poverty prevented me from going to university.bronić się przed How to defend yourself against a shark? depend on . to feel inferior to .chronić przed How should I protect my plants from frost? rely on .

four. Szczegółowe n sing. usually 3 j yes. good P pet. cinema. teacher 0 think.mocna kawa tell a story/a joke (nie np. hard) . aha I0f near. Na początkowym etapie nauki war­ n no. Uzależnienie od alkoholu to jeden z największych problemów tego wieku. a nowych słów uczyć się od razu we właściwej kolokacji. time 0 hot. lady.ciężka praca ARKUSZE EGZAMINACYJNE USEFUL EXPRESSIONS Social issues .opowiedzieć historię/dowcip heavy traffic (nie np. air. lemon. mother. crash. dziecka". here. brown I she. up ear where. move informacje dotyczące ułożenia języka. ten z zoo. a nie możemy powiedzieć to make exercises. design h how. Tysiące bezdomnych żyje na ulicach. Wyróżniamy kilka typów kolokacji-to głównie czasowniki i przymiotniki z rzeczownikami. thanks DI boy. ear V voice. glue i: see.sprawy społeczne €> Alcohol addiction is one of the biggest problems of the century. luck. church. father. together d did. back. map. Przemoc fizyczna często zostawia po sobie szkody psychiczne. Many people prefer dealing with unemployment to finding a job.tracić czas a strong coffee (nie np. to make dinner. Because of the overpopulation China has introduced a ‘one-child Z powodu przeludnienia Chiny wprowadziły „politykę jednego policy'. There are many laws governing the incidents involving racism in the Istnieje wiele praw dotyczących sytuacji związanych z rasizmem workplace. by stworzyć odpowiednie warunki niepełnosprawnym. ice s sun. mimo że make i do mają to samo znaczenie). large. prawidłowo k cat. a także popraw­ I leg. There are many ways to deal with poverty.kolokacje Przyimki często tworzą kolokacje. dinner D: call. ► czasownik z rzeczownikiem ► przymiotnik z rzeczownikiem waste time (nie np. black. hair ó this. bez względu na ich rodzimy język. tourist. lose) . home. sure Spółgłoski (consonants) Samogłoski i dwugłoski ei say. flag. There are thousands of homeless people living on the streets. Wiele budynków nie jest właściwie wyposażonych. bed a: arm. could. jump Collocation . safe ee cat. sitting. school i hit. Some charity organizations set up annual money-collecting events. język angielski | repetytorium 121 . Analfabetyzm można zdiagnozować dopiero u ludzi powyżej szesnas­ tego roku życia. food. eat nie zapisać jego wymowę. Illegal immigration has lessened since the end of the 20th century. behind a away. better « (vowels and diphthongs) ou go. a także wspomniane już połączenia cza­ sowników i przymiotników z przyimkami. both. if. out. five. lab. w miejscu pracy. make) . heavy) . fewer w wet. Do prawidłowej wymowy niektórych m man. czyli stałe. join. Many buildings are not equipped to enable the disabled. room mieszczone są w podręcznikach fonetyki. big odczytać i wymówić każdy wyraz w obcym języku. learn. hat U01r pure. finger. zębów i podniebienia za­ r red. opieki. little. Istnieje wiele sposobów radzenia sobie z biedą. try. getting. agree e met. window. vision. road tf check. co umożliwia ludziom (vowels and diphthongs) na całym świecie. about pleasure. sock au now. Physical violence often leaves psychological damage. Nielegalna imigracja zmniejszyła się od końca XX w. bed. Illiteracy can be diagnosed only in people above sixteen years old. ai five. yoga 3:r turn. eight. Wątpliwości należy rozstrzygać przy pomocy dobrego słownika podającego kolokacje i przykłady użycia.LANGUAGE Alfabet fonetyczny Q Wymowa słów we wszystkich językach oznaczana jest za pomocą Spółgłoski (consonants) Samogłoski i dwugłoski międzynarodowego alfabetu fonetycznego. miss. hate t tea. choice b bad. think U put. ten.duży korek do homework (nie np. hello. open U: blue. head d3 just. Niektóre organizacje charytatywne organizują coroczne zbiórki pieniędzy. all to analizować zapisy w słowniku i ćwiczyć na głos. between g give. odd dźwięków dochodzi się latami. strong) . Wielu ludzi woli raczej radzić sobie z bezrobociem niż znaleźć pracę. lazy. rob A cup. eye. very f find.odrobić zadanie hard work (nie np. Older people with no family can be properly taken care of in the O starszych ludzi bez rodziny mogą odpowiednio zatroszczyć się domy nursing homes. say) . heat. utarte połączenia słów używane w codziennym języku (mówimy to do exercises. yellow. rock.

sugar minded Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej definicji. 1...3.12. I’m not going to stay at the meeting. Why are you shouting at/o n / by me? ____ ___a suicide... United Nations - 5.. Although It was a middle of the night... politics F.a system where power Is held by the people 4. ..5..4. Czy wiesz.6. To be honest.. . Prime Minister- 2. Many people In the Third World suffer on / from / at traffic. 3.1. 5. air resistant first free A.... 2.to choose which person or political party you w języku polskim? Jeśli masz wątpliwości..7..-2.8. After losing a job some people even (popetnić) 1..8. .. Is_______________________ gum really good for your teeth? 4.____ .6.2.. Global Positioning System- ' zow podanych w nawiasach w odpowiedniej formie... She’s .....5. I’m sorry I’m late...5. The police failed o n / in / a t solving the crime. I’m {m ówić)..6. I democracy world conditioned water famous C...2.. tak aby utworzyć przymiotniki 1.. 3. 3. Wpisz je obok something for a reason ich rozwinięcia......2........_ ________ I 2.1. Następnie uzupełnij nimi luki w podanych 1. Is there anything wrong to / with / in that idea? złożone.. fabric. It’s a (strata) of time.6..7....10. nij sobie niezbędny zestaw słownictwa.9.. to vote 4...____ .in Britain and Australia the leader of the country 5. coalition j B.the process through which decisions on how to 5.. through elections 4. choosing from a paper list 2.. Margaret forgets things easily. W e’ve decided on / at / to moving out this year.5...a plan of action or guide that a political party or 5... They're a .. It’s because of a (duży)___________ _ 1....10.. group. My car is covered with . He was taken to the hospital with a (poważny) 1. awake. It's the government duty to protect people in/from / to _ head injury..me a favour? 1.3...8. 1. I policy 4.... Public Relations - M k ■ -------------------------------------------- (0-10) Wpisz w luki w zdaniach tlumaczenia wyra. Hurry up! We have a train to (złapać) .. I don’t know what to answer.. the truth...8.1.. Just leave it to me.... It’s a very 0 (0-12) Zakreśl właściwy przyimek.. ..6... 0 ŻYCIE SPOŁECZNE Przed rozwiązaniem zadań przypom­ voice. Mike was (całkiem) 1.3..7... to elect D.......the process of choosing a new government or leader 2..4. What exactly Is he accused in / o f/ on? 1.4...1.7....to choose by voting poniższe terminy? Które skróty mają odpowiedniki 2. This is done In private and by słownika lub encyklopedii. 4.. question.. 3..3..... 3. It’s important to have someone you can rely to /in /o n . G... zajrzyj do prefer in an election.3....9..1. election E.8.....4.6. " malenutrlclon.week 28 ‘ A o 3... Can you (wyświadczyć) . 5.2.11. I can’t afford a ... European Union - 5.2.... absent class (0-8) Dopasuj wyrazy (A-H) do ich definicji (2.. 1. I swear..9. She Is tired a t/ in /of working at weekends.).... 3.. Identity Document- run the country/government are made 5.. 1.1.. 3. Most children are afrald/or/fo/o/darkness. co oznaczają wszystkie 2.the time when different political parties agree on (0-9) Uzupełnij często używane skróty.. This film was based on / in / at the novel... Could you help me in /to /w ith carrying that boxes? 3. exploitation.... (0-6) Połącz wyrazy.. zdaniach 4. The arrival hall w a s. Value Added Tax- group decides upon 5.. she said in a (cichy) .. Prime Minister H. Very Important Person - 22 język angielski | repetytorium ..1.. ticket. Member of Parliament- 2... 3.5 . (trudny) .4....-4.. .

5... 7...fałsz). me yet? 9. 7.. podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki. Uwaga! Jedno zadanie zostało poda­ • Zachęć mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu. P F three jobs.... ne dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..... David has three pets now.uk/newsbeat/21512615 język angielski | repetytorium 123 .. Wymagana jest pełna po­ prawność ortograficzna I gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. W każdą lukę możesz wpisać mak­ (0-3) Przeczytaj tabliczki informacyjne (7...... są zgodne z treścią nagrania (P . (Czy nie jesteś sm utna). 7.3.3.prawda). jakie kwestie będą omawiane. Staraj się pisać w sposób uporządkowany...5... tak aby otrzymać logiczne i grama­ tycznie poprawne zdania. ale Interesująco. BSL used here . Zakreśl literę P albo F.2... £ (0-5) Przetłumacz na język angielski podane w nawia­ sach fragmenty. umiejętność pełnego przekazania informacji.bbc. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź The number of UK part-time workers under the age of 30 has w każdym z trzech podpunktów... Przypomnij sobie zasady budowania pytań w formie przeczącej.. P F the street.. Wskazówka egzaminacyjna B.... Do symalnie pięć wyrazów.. She graduated with a history degree in the summer of 2012.. którezezdań6. a które teraźniejszości? Zasugeruj się formami 6. E.. D. 8. Next year (będę m ógł)... Blind persons crossing ahead .3. P F czasowników.-7. This entrance can be used by people on wheelchairs only. David had serious health problems.. of someone who’s underemployed. Towards the end of 2012.. million..’ Na podstawie: http://www.. Deaf people can easily communicate with the staff here.. (Czy Kate nie powiedziała)..1. pamiętając. Only disabled badge holders can park a car here. tak aby otrzymać logiczny • Podaj.3. working part-time but not being given enough hours.89 million part-time workers under 30.1..2..2. Adopting a pet has changed David's life. (Dlaczego nie odpowiedzieli) 7.1.2. that figure had gone up to more The speaker used to live with homeless people on than 2.. you about the party? 9. i spójny tekst.... P F Zwróć uwagę na relacje czasowe w tekście.6. P F Wskazówka egzaminacyjna Przed wysłuchaniem nagrania podkreśl kluczowe informacje w po- danych zdaniach.1.1..co. Number of part-time young workers is on the rise in the UK. spójność. Unikaj powtarzania zdań I can’t turn down part-time work to focus on looking for full­ zbudowanych w ten sam sposób.. Dot’s an example 'piszesz nie do rówieśników. It’s better than being on benefits and I am lucky to have 6.-8.. 7. . Pamiętaj o właściwej kolejności wyrazów......... Pamiętaj o odpowiednim stylu - time jobs because i can't afford to. językowe oraz poprawność językowa. I wrote them several e-mails. P F Wskazówka egzaminacyjna 6. (0—4) Przeczytaj tekst.. z którego usunięto cztery zda­ nia. gdzie i kiedy odbędzie się spotkanie.’ she said...4.. waitress and charity spokesperson.6..2. Wpisz rozwiązania do tabeli. She added: 1 didn’t go to university to be a waitress for the rest of my life.1.... ‘Working part-time has been the only way to earn money. Disabled ramp access only . ARKUSZE EGZAMINACYJNE 7. brakujące zdania (A-E). David rented his first flat after he had adopted a cat. 6.. Drivers should slow down and drive carefully here....1... . 6.. Podpisz się jako XYZ.1. (0-10) Napisz zaproszenie dla mieszkańców Twojej okolicy na spotkanie poświęcone wprowadzaniu udo­ godnień dla osób niepełnosprawnych. ‘Since having Wskazówka egzaminacyjna a degree it hasn’t really played to my advantage... A..-6.. A... (Czego rząd nie m ów i)........’ 8.. Wpisz w luki 8.. każdej z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-D). którymi oznaczono • Poinformuj.. Zdecyduj.4 But I don’t want to be in this situation. 8. C.. She's now living with her parents and can’t afford to run « (0-6) Usłyszysz wypowiedź dotyczącą pracy w organiza­ cji pożytku publicznego.. C. ale do osób starszych.). vote. litery...that Mark is leaving? 9.4.. Skoncentruj się na nich podczas słuchania. us about pollution? 1. .. Oceniana jest just over 1. David is still unemployed. In 2007 there were zaproszenia powinna wynosić 50-100 słów. bogactwo Dot Smith.. Uwaga! Jedno zdanie zostało 9.3. zwięźle.. has three part-time jobs working as a lifeguard. B... Które informacje dotyczą przeszłości. D... aby Twój tekst był urozmaicony..3.. że długość increased by 11% in the last five years. 8. 6.. a które nie a car... Pilnuj.. (F ..1..4... 21.

► Zdanie podrzędne nie jest oddzielane przecinkiem/przecinkami. We’ve seen a play that 1always wanted to see. The film (which/that) 1watched last week was boring. what & ► such + (a/an w I. HOME’S THE BEST GRAMMAR Such. was Irish. 1went. Oscypek is a kind of cheese which is made from goat’s. Część zdania Typ zaimka Zdanie pojedyncze Zdanie złożone podrzędnie okolicznik czasu when The salute of Royal guns will be given In The salute of Royal guns will be given in London 1 London tomorrow. kiedy coś zwróciło naszą uwagę. Subordinate clauses . What horrible weather. who died last year. Mt Kościuszko. sheep's or is now the most popular dessert in Wadowice. jaką część zda­ całe zdania wraz z odpowiednim zaimkiem względnym.zdania podrzędnie złożone Podobnie jak w języku polskim. język angielski | repetytorium . zwróć uwagę przede wszystkim na (definiować go) lub go opisywać (podawać bardziej szczegółowe to. informacje). ► Zaimki względne nie mogą być opuszczane. dając niezbędne informacje do jego rozpoznania. Łatwo w nich popełnić błąd. Mike. rzeczowników policzalnych) + rzeczownik They are such nice people. Paweł Strzelecki was an explorer of the Australian continent who My wife. dając dodatkowe informacje. . Kremówka. cow's milk. Zdania podrzędne przydawkowe mogą wskazywać obiekt Przygotowując się do egzaminu. which was the favourite cake of the late Pope John Paul II. okolicznik miejsca where There were national flags and banners There were national flags and banners wherever everywhere. is an FBI agent. ► Zaimki względne niekiedy mogą być opuszczone. when the Queen returns to Buckingham Palace. {wraz z wyrazem go określającym) She gave me such stupid advice. a tekst staje się zawiły i niezrozumiały. so. Zdania definiujące Zdania opisujące ► Definiują obiekt. poj. Typ różne części zdania pojedynczego. okolicznik przyczyny because They slept very long because of their They slept very long because they were tired. the latest model. ► so + przymiotnik lub przysłówek I was such a fool! ► what + (a/an w I. You can’t call my car. ► Zdanie podrzędne jest zawsze oddzielane przecinkiem/przecinkami. What używamy jako wykrzy­ What a stupid place to put a glass! knika. W ten nia nadrzędnego zastępuje. przydawka who/what/that We've seen a really incredible play. EAST OR WEST. poj. tiredness. which 1bought last year. ► Opisują obiekt już znany. rzeczowników policzalnych) + rzeczownik It’s always so quiet in the country. w angielskim możemy zastępować sposób tworzy się rozbudowane zdania złożone podrzędnie. stanów lub przedmiotów. okolicznik celu so that We worked hard for this house. who lives next door. żeby prawidłowo rozumieć zdania złożone. What a beautiful girl! So i such używamy do podkreślania. podstawiając w ich miejsce powstałego zdania podrzędnego zależy od tego. zdania okolicznikowe warunku zdania przydawkowe | ZAPAMIĘTAJ Z dania d e fin iu ją c e i op isują ce Gdy piszesz własny tekst. I’m so tired/ It was such a long day. Neil Armstrong was the first man who walked on the moon. We worked hard so that we could afford this house. nie nadużywaj zdań złożonych. (wraz z wyrazem go określającym) Thank you so much! It was such a lovely party. wzmacniania w opisach What an interesting question! uczuć. named Australia's highest mainland mountain.

Paralelny znaczy równoległy. prawdopodobnie pozytywnie nacechowany emocjonalnie.. Oszacowanie.. czego może dotyczyć. I didn’t catch/get it. Każda osoba.wolves and lynxes. postępując według poniższych Słowo unparalleled nie jest istotne dla zrozumienia zdania.. ? What’s an English word for. nie dosłyszałem/dosłyszałam.. Wyrazy lynx i wisent nie są kluczowe dla zrozumienia zdania. please? Czy możesz powtórzyć? Excuse me. „niespotykany”. Przepraszam. ustalić dokładnego znaczenia tego wyrazu {lynx. że żubr to wisent. I didn't catch that. że chodzi o zwierzęta żyjące w Puszczy Białowieskiej. ? język angielski | repetytorium | | 125 - . co znaczy wyraz. z którego słynie Puszcza Białowieska. A skin g a b o u t th e m ea n in g .. please?/Could you say it again. nato­ mo. ? What do you call that in English? Jak to się nazywa po angielsku ? What does.kłopoty ze zrozumieniem rozmówcy Pardon?/Sorry? Słucham? Sorry./Sorry. którego nie rozumie. I don’t understand . miast pozostałe dwa znajdują zastosowanie tylko w przypadku wyrazów o rozpoznawalnej budowie słowotwórczej. równorzędny. Jednak warto spróbować także tej metody.. I didn’t understand.false friends . czyli nazwa zwierzęcia brzmi lynx.LANGUAGE Kiedy nie wiesz.... Przepraszam. nawet doskonale znająca język angielski. że jest to forma przymiot­ ienia sensu stu. że chodzi o widoki w Himalajach.prośba o p o w tó rz e n ie Could you repeat. 4S> USEFUL EXPRESSIONS C l Sorry. Niekiedy ten problem KROK 1 można rozwiązać dosyć prosto. co powiedziałeś/powiedziałaś? I’m sorry. nikowa od słowa parallel (równoległy) zakończona na -ed i utworzo­ wypowiedzi. Pierwsze dwa kroki warto zastosować zawsze. what did you say? Przepraszam. Wiado­ wskazówek. w języku angielskim i języku polskim. Sorry. Odgady­ Rozpoznanie wyrazu na Znalezienie czy słowo jest wanie podstawie jego budowy podobnie niezbędne znaczenia słowotwórczej i pocho­ brzmiących KROK 3 do rozum­ z kontek­ dzenia lub podobień­ wyrazów Budowa słowotwórcza wyrazu wskazuje. ? Jakie jest angielskie słowo/angielska nazwa.budującym określenia o znaczeniu przeciw­ stawnym (friendly . yet its most famous inhabitant is the wisent. Could you repeat it.wyrazy brzmiące podobnie. a znaczące co tej podstawie można założyć. ► Biatowieza's fauna includes magnificent predators .ryś) bez słownika. stwa brzmieniowego do polskich... ale mój angielski nie jest zbyt dobry. innych słów angielskich. brzmi podobnie kontekst pozwala dość precyzyjnie określić.p y ta n ie o znaczenie How do you say. analogiczny. że będzie to jakiś wyraz określający górskie widoki. KROK 4 KROK 1 W języku polskim łatwo znaleźć podobny brzmieniowo wyraz. W formie Wiadomo. in English? Jak powiedzieć po angielsku. zwłaszcza terminów naukowych lub technicznych.. please? Czy możesz mówić wolniej? A skin g fo r re p e titio n ... KROK 2 KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 Z kontekstu wynika. zaprzeczonej i jako pozytywne określenie widoku unparalleled może znaczyć jedynie „niezrównany”. Przepraszam. Na tzw. nie zrozumiałem. cza­ sem trafi na słowo. W dodatku zostało Przy szukaniu analogii wśród wyrazów polskich trzeba uważać na zaliczone do drapieżników {predators) wraz z wilkami {wolves). Kiedy brakuje ci słowa. Mimo że nie da się innego. bo wiele wyrazów. Q ► There are realty unparalleled views in the Himalayas. I'm sorry.unfriendly).. mean? Co znaczy. please? Czy możesz powtórzyć? Could you spell it. że forma lynxes to liczba mnoga.. na przedrostkiem un. KROK 2 ZAPAMIĘTAJ Wśród wymienionych zwierząt musi znaleźć się żubr. please? Jak to się pisze? Could you speak more slowly. but my English isn't very good. Kontekst sugeruje.

....2.3....5..... Y: It’s a sweat yeast cake. wyrazami : — so. You simply can’t do on Maundy Thursday I -------------------------------------------- (0-6) Przeczytaj tekst i uzupełnij luki (3. 5..... whether the doughnut The languages most commonly used by non-native C.eu/abc/keyfigures/livingtogether/ chattlngwlthneighbours/lndex_en..... What is a babka? understand her.....1. I had........... What is a Polish word for Easter cake? 4.. 1.1.. B albo C..4.I timidated by the warning 5...... We had .. j _________the EU in 2004.... słownictwa. Russian D....5.. I enjoyed your party very much... Actually. 2.. Y: _____________________________ such lub what.... a big dinner that we didn’t want any dessert...3.... brakujące fragmenty (A-F).6.. 1... quietly that it's hard to B. m _________ t ________ . X :. Itsaves vise us to check 5.5.. has a light rim in the waistline.) bra.... French and German.) litery.1.. languages in addition to their 3...4. You’re .1..).-3. 4. on Maundy Thursday. you a lot of trouble when you want to study and travel abroad.. Y: ______________________________ mi złożonymi z so lub such oraz przymiotników wy­ A... śKk I ' (0-5...3..htm 126 język angielski | repetytorium ..... wybierając spo- POLSKA JAKO KRAJ CZŁONKOWSKI UNII EUROPEJSKIEJ Przed j śród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jed- rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem * nej z osób.6..... a great time. B. I have never m et .. wyrażenia. f _________ I__________ .2. A. s ____________ are English. They m a d e birthday cake that we został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. However. Dla ułatwienia podano pierwsze vance.. with cheese. Pierogi are made of a thinly rolled dough and can be filled open. Some people can speak two or even three Na podstawie: Ola Lazar.. 2...5.. Liczba kresek odpowiada liczbie liter wyrazu... Wpisz w luki (5..... I think..... if you don’t eat a doughnut is widely spoken In the European countries which E.. 5........ Quickly. that we eat several doughnuts Na podstawie: http://europa..it’s _.. Pierogi are a kind of Eastern European dumplings.. have bad tuck in the months to come... especially from the batter cake shops. Przeczytaj tekst. and whetherthere is a tiny hole ‘ — and it opens up all sorts of 3.. Ann speaks. It's an English word for komitet..... B.... X: How do you spell ‘committee? I -------------------------------------------- (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach 2... with them.5.... Uwaga! Jeden fragment 2... and you have to que­ ue to get them.. Have you ever eaten babka? 1.... it was fried properly. 36-37 foreign languages. Most 3. .... The Doughty Doughnut.... 1... we often use 'pierogi' or 'pierogis' to describe all 1.1..1.. C.....-2....... j o __________________ . sleepy I just couldn't keep my eyes C...! It’sagoodthingtospeaka 3.....1..... B.. E _____________ (56%) say they can talk In one foreign language.1... With double M..4.4.......3..... We're happy to visit your town .. We often eat it at Easter... an old superstition...3.. terrible • beautiful • patient • polite •tasty 2.-1. F...2. X: What is an English word for 'pierogi? m ■ — ------------------------------------------ (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach 1. toothache! Doughty Doughnuts There is one day in the year 5... 4...... _ just to be on the safe Chatting with the Neighbours side! How to buy best-quality doughnuts? The experts ad. when doughnuts almost obligatory 3.. Some of us are so in..1 a clever idea! kinds of Eastern European dumplings. którymi oznaczono J 2..5.-4. ate far too much....-5. meat or fruit.2..person. which means 3.5. without eating a doughnut! You should order them in ad­ kującymi wyrazami.... I w a s . I’ve got . A. double T and double E. z którego usunięto pięć fragmen- tów. According to i litery. sauerkraut.. you will . C... branych z ramki.. who don’t eat doughnuts language other than their mother tongue.1.3... in the bottom ..2. Zakreśl literę A.a bad sign..... indicating that the filling was in­ That is why the EU thinks that all people should learn twcr jected after frying and definitely a no-no. ... „Kaleidoscope" nr 02/2011.... 44% of the Europeans know no A. s.. week 29 O <1 (0-3) Uzupełnij minidialogi (4..

Zakreśl literę A. it doesn't.2. The most popular way na pytania. No. No..5. eager to speak English.2 the food is intere­ 10. shops remarkably good.. Wskazówka egzaminacyjna B.3.. This is why the night before St. Instead I found a place 8.’ B. 9.2.1. foreign C.. He’s a film director.. achievements C.. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk 7. Na podstawie: http://www. to transport and trade.the Eve of St. it does. What’s an English word for ’szarotka’? A.3. What does a 'stork’ mean? A. D. tak aby otrzymać logiczny 6.1. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru (0-5) Przekształć podane zdania (10. from 7... nr 7. Jakie wyrazy są określane przez zaimki względne who I which i cally battled against the fascist occupants.. I watched a film last night.-8..1.. 9. tak aby zachować ich treść. m (0-4) Przeczytaj tekst. .uk/Travel-g274723-s202/ Poland:Culture. D.4..-5. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane A. Przypomnij sobie.. _ and grants for a broad range of A. and also reakcję. The EU is active in a wide range future life.. 6.. European a partying mood.2. 9. Your parents are such nice people.3. zami who.-10.. brakujące zdania (A-E). this is why).3. Oh. thing. A.. However. 8..5. Sorry. Na podstawie: Operation and vacation oraz Gdańsk was a surprise [w:] „VisitGdansk”.. How do you say ’łazanki' in English? i spójny tekst. Although Poles don’t celebrate Halloween they do like va­ rious kinds of spooky things.. People B.. 7.. Uwaga! Jeden wyraz został podany do­ datkowo i nie pasuje do żadnej luki.. | who that 10.tripadvisor. Następnie porównaj własne propozycje z podanymi.. Celebrations usually get even more intense if the party actually includes at least one man named Andrzej. | what where 10.. Andrew’s Day (Andrew in Polish is ‘Andrzej’) Is believed to be a perfect time for 7.1. red legs. Say it In English. Mike lives next door. spróbuj samodzielnie odpowiedzieć etc.. Andrzejki Is not a bank holiday. It’s so quiet here.5. Andrew’s Day D. Stork is a black and white bird with long.. I first did. 10. 3 6.. I don’t mind. 9. Look! This view is beautiful! WHAT .. Poles usually celebrate Wskazówka egzaminacyjna this night at home parties (sometimes dressed up as witches Zanim przeczytasz odpowiedzi. 8.3 language of their country. what.. takie jak this. I don’t. Fortune-telling is definitely a highlight of the day. funding fortune telling.... membership B.-9.. human rights B. Andrzejki .1. Zakreśl literę A.. A. każdej luki. ’Szarotka’ is one of the best known European mountain flowers. I feared 8. A.don’t feel threatened or intimidated. W przekształconym zdaniu nale­ ży użyć podanych wyrazów. I think it’s ‘edelweiss. litery. Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Uważaj na znaczenie brakujących stów. that..co. łączące zdania (however. (0-3) Przeczytaj tekst. B albo C.1.4. |b. sting.1. Yes..1 it would be a grey. jakie części mowy występują po so.. and one more język angielski | repetytorium 127 .. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te. It was built in honour of those people 8.3 I found Incredibly Przypomnij sobie. It's an English word.) or go to clubs and pubs.. 2007. abroad B. B.. Yes. ------ top recommendations for visitors are Frederic Chopin Museum W skazówka egzaminacyjna and the Warsaw Uprising Museum.) dobierz właściwą The people that I met there were friendly and helpful..3. I as QUIET PLACE D. dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Is pouring hot wax onto cold water through the key hole. Sprawdź w słowniku. Warsaw was a surprise.. I have no idea.. bo­ SO .4. It was very boring..1.. które poprawnie uzupełniają luki 8..html The EU provides 7. (0-3) Do każdego z pytań (6... WHO LIVES _____ ____________ Warsaw in the Eyes of a British Journalist 10.-7.2. A.. of policy areas.. nie zmieniając ich formy. The shape formed on water tells something about your projects and programmes.1. ring city. it is. 7. Wpisz w luki 9. No. jak tworzy się zdania podrzędnie złożone z wyra­ C. it isn’t. nia. support E. oraz na wyrazy i zwroty z jakimi Innymi wyrazami najczęściej się łączą. where. Zwróć uwagę na zaimki. s.. this Is not essential to keep everybody in ARKUSZE EGZAMINACYJNE 7.4 heroi­ such. którymi oznaczono D...2. £ (0-5) Przeczytaj tekst. C.-6. living in the EU have access to all EU documents in the C. and the atmosphere magical.3. My WHICH ----------------. z którego usunięto cztery zda­ C.. | which |e.. benefits C. a jakie po moving..1. B albo C.).

Highest mountain: Ben Nevis Dallas. William Blake Roberts. Big Ben Landmarks: the Capitol Building. Hugh Grant. IT TAKES ALL SORTS TO MAKE A WORLD Factfile____________________ Factfile UNITED KINGDOM UNITED STATES Capital city: London Capital city: Washington DC Other big cities: Belfast. Stephen Leonardo DiCaprio. John Robert Burns.the Battle of Waterloo. Paul Newman. Clark Gable.Battle of Britain 2008 . Elvis Presley. Constitution is written Im p o rta n t d a te s in B ritis h h is to ry 1860-Abraham Lincoln becomes President of the United States 1066 . Actors: Kenneth Branagh. Kennedy. playwrights: Jane Austen.first African-American president of the United States 1963 . Benjamin Franklin Artists: Andy Warhol Stonehenge the Golden Gate Bridge.the Great Fire of London 1968 . the beginning of the Church of 1945 . Emma Thompson. Birmingham. composers Famous B rito n s 50 Cent. playwrights: Ernest Hemingway. Freddie Mercury.Japanese bombers attack US ships at Pearl Harbor 1534 . Head of state: President Barack Obama London Eye. politicians and celebrities: John F.War of the Roses 1941 . Los Bristol.The U. Isaac Newton Marylin Monroe. Tom Cruise. Liz Taylor Musicians. Rolling Explorers: Neil Armstrong Stones. Miami. Catherine Zeta-Jones Explorers: James Cook. politicians and celebrities: Winston 1492 .Martin Luther King Jr. George Byron. Keira Knightley. Agatha Christie. poets. Glasgow. San Francisco Musicians. Abraham Lincoln.English Reformation. George Washington Olivier. Cardiff. Tower Bridge. Scientists: Charles Darwin.President John F. Meg Ryan.S. Louis Armstrong.Magna Carta signed 1929 . Seattle. J. the Empire State Building Famous A m ericans Writers. Hawking. Michael Jackson. Robbie Williams Monarchs.Princess Diana’s death język angielski | repetytorium . the Normans conquest of England 1861-1865-Civil War 1215 . Stephen King Scientists: Alexander Graham Bell. end of the Napoleonic Wars 1969 . Arthur Conan Williams Doyle. Alexander Fleming. Julia Artists: Christopher Wren. the Statue of Liberty. Justin Timberlake. Eminem. Mark Twain. singers: The Beatles. is assassinated 1815 .Hiroshima and Nagasaki are decimated by atomic bombs England 1955-1975-Vietnam War 1963 . Johnny Depp. Prime Minister: David Cameron Longest river: Mississippi Landmarks: Stonehenge.terrorist attacks on the World Trade Center 1940 .Neil Armstrong and Buzz Aldrin make the first moon 1837-1901 . Sting. Tolkien Actors: Marlon Brando. Kennedy is assassinated 1666 . soldiers. Gershwin. sir Laurence Martin Luther King. Tom Hanks. Plymouth Diego.the Great War 2001 . Al Pacino.Christopher Columbus gets to the place in what is now Churchill. singers. Ernest Shackleton Im p o rta n t d a tes in A m e rica n h is to ry Monarchs.R. San Liverpool. Whoopi Goldberg. Edgar Allan Poe. Charles Dickens.Beaties' first album elected 1997 . George W riters.R. William Shakespeare.The 13 colonies sign the Declaration of Independence 1787 . Horatio Nelson. Thomas Edison. Angeles. New Orleans.The Wall Street Crash setting off the Great Depression 1455-1485 . Kansas City * Longest river: the Severn Highest mountain: McKinley Head of state: Queen Elizabeth II. the Bahamas Margaret Thatcher 1776 . Manchester. Other big cities: New York. King Henry VIII. Philadelphia. Princess Diana. poets.the Victorian era landing 1914-1918 . the Brooklyn Bridge. Leonard Bernstein. Buckingham Palace.battle of Hastings. the Golden Gate Bridge. Edinburgh. soldiers. Chicago. Kate Winslet. Robert DeNiro. Mount Rushmore.

212°F Tf = 32 + 9/5 x Tc Waterfreezes at 0° (at nought degrees) Celsius.one hundred and forty-three point three pounds Temperature .wildlife expert and TV personality Avrll Lavigne . Sydney Harbour Bridge. Other big cities: Sydney. Canada. Last night we had five degrees offrost (27°F).temperatura United Kingdom United States skata Celsjusza oficjalnie skala Celsjusza.pop singer LANGUAGE <9 ARKUSZE EGZAMINACYJNE Hight and weight .stopy {feet.32°F Tc = 5/9 x (T.72 m . Last night we had five degrees offrost (~5°C). Australia United Kingdom United States system metryczny oficjalnie system metryczny. the Landmarks: Sydney Opera House.sixty-five kilograms 143. Montreal.actress Keanu Reeves . Prime Minister: Stephen Harper Bryce. Murray Head of state: Queen Elizabeth II. Vancouver. . Waterfreezes at 32° (thirty-two degrees) Fahrenheit.48 cm 1. the Bay of Fundy. Christ Church Cathedral Rock.writer Lucy Maud Montgomery . ale często używane używane jednostki imperialne jednostki imperialne ► waga . w praktyce zwykle system metryczny. w praktyce skala Fahrenheita skala Fahrenheita 0°C .Factfile Factfile CANADA AUSTRALIA Capital city: Ottawa Capital city: Canberra Other big cities: Toronto. Governor General: David Head of state: Queen Elizabeth II.54 cm 1ft = 12 in = 30.funty {pounds. Melbourne.five feet sixty-four 65 kg .one meter seventy-two centimeters 5.metry i centymetry 1 lb = 0.453 kg 1stone = 14 lb = 6. skrót in) 1 in = 1" = 2.wzrost i waga Europe.3 lb .actor Kylie Minogue . waluty i ceny język angielski | repetytorium i i 129 - .actress and model Cate Blanchett . Ayers Confederation Bridge.35 kg wzrost . skrót ft) i cale {inches.32) 100°C . Governor General: Quentin Lloyd Johnston. the Great Barrier Reef in Montreal CN Tower in Toronto Sydney Opera House Famous Canadians Famous A u s tra lia n s Pamela Anderson .pop singer Steve Irvin .actress Nelly Furtado . the CN Tower in Toronto. Calgary Brisbane.pop singer Thomas Keneally . Prime Minister: Kevin Rudd Landmarks: Niagara Falls. skrót lb) i kamienie (stones) ► miara . Perth Highest mountain: Mount Logan Highest mountain: Mount Kosciuszko Longest river: Mackenzie Longest river: Darling.64 ft .kilogramy i gramy waga .writer Nicole Kidman .

...... Cyprus E.. from around the world .01.8.. Wpisz w każdym z podpunktów (A-C) ten sam czasownik we właści­ wej formie. . but she already can...2. I need on with my Spanish courses. If you only learn one 9 (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach. .. of the department. languages in Wales.. His C.. 5. of his cage... is 21. 3..4. M.2013. with global set book •current • date • gambling •salary • chief •factory •banners warming.. Let's — into your problem..7... B. monthly pension_____________ is more than 4000 zl..7.. 5... out of fashion years 3... My brother works for an international company.. word make it 'hwyl'. .. 5. marched towards the Parliament... You have to fill out a paper and go to the boss C.. One of the lions broke podanych....1.... Please keep from the cliff edge.. Mexico N. B...3. G.. My dad gave..8.. B.. Wpisz w luki odpowiednie liczeb­ niki wybrane spośród podanych w ramce. Uzupełnij luki w tekście. zastępując przekreślone wyrazy właściwy­ 5.. broszura Wales Tourist Board A.6.. .. Welsh is spoken by around one person in five. . it means fun or passion and you may hear it used as farewell ... Argentina L..1.. . mi wyrazami wybranymi z ramki....1.. I’ve _ . I've read a story about a boy who was brought by A... You can learn 2....... . Amelia should definitely cut _ on sweets.. off a bus In front of the school. 4.smoking three months ago. A.... Joe. but English is understood everywhere......... ... I’ve heard Carlos has... some carrying! A...2. C.... but I It up in __ __ _______. 9 (0-8) Uzupełnij luki w zdaniach z czasownikami zło­ żonymi (4. Na podstawie: Wales. Someone _____________ for a fire brigade. Jasmine’s poetry book.. a dictionary..5....... the Philippines B.. up her shoes.. Yesterday I . 3.6. Today’s d ata.... Thousands of participants. Egypt F. This Is a great link to get actual..... down with flu. across my colleague Danny in a restaurant.1.. . 4.due to rain.'t KRAJE ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO Przed rozwiąza­ niem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa. Germany C.. .. The prisoner . 9 (0-8) Popraw błędy w zdaniach 3. The picnic has been put......6. B... Kerli is four. early in the Did You Know? Wales is bilingual.2. 3. people 5.3 Welsh word A. My grandpa used to work in a fabric . out! You'll slip on this banana peel! język angielski | repetytorium .. Malta a pack of wolves. Is hazard _ an addiction like drugs? A. 3. The strike w a s.. I didn't know this word.. .... B...it’s like saying: ‘Have fun!’ 5..-3.. C........ C... off.. 3... * (0-1) W których państwach angielski jest (obok ję­ zyka narodowego) oficjalnym językiem urzędowym? Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi spośród across • away • down •off (2x) • out • up (2x) 4.. ....... mi spośród podanych w ramce. About 2.. have you read ‘Oliver Twist’? It was this week’s lecture ago.. .. 9 (0-3) Przeczytaj tekst na temat języka walijskiego i uzupełnij notatkę. J... Nigeria 4....5... away with junk food. . Japan 4. India H.4.. in Wales speaks Welsh.3. . B. Pakistan K... A bomb has.-4..... Brazil 4. out In 2006... 3... The zoo was closed yeiterday...) właściwymi przylmkami wybrany. one •two •five • 20% C.... from the text above. away last night.4.. so we se t morning. A. Kenya 4..5.. Earthquakes have nothing. o $ B'... Ja n . There was an explosion In our street.1... 3... me back..8.....8. Beards and moustaches .....2.. Yesterday quite accidentally I ran _ my old friend Adam. Children. on working into his eighties... D.. 4. We had a long way to go. Jamaica 1. off in a car.1. .. I’ve asked Naomi..3..._. There are 2.

2.. .. zgodną z treścią when speaking to just about everyone you haven’t had intima­ tekstu... kowo i nie pasuje do żadnej luki... numerous free museums and galleries.. Janet palec he wouldn't have a clue whether to examine your hand or take your shoe off.. że jest to A..3. Hope you don't mind.. (0-5) Przeczytaj tekst....... so form Hi... is India.. C. Wskazówka egzaminacyjna • Poinformuj.. B. ja­ kie mu/jej pokażesz. . Uwaga! Jeden wyraz został podany dodat­ A. Peter is doing a crossword about Zanim zaczniesz pisać list. I couldn't ask you as you were away.5.1.3.. Podpisz się jako XYZ. Sydney. niej formie.. The only European island mentioned is w ramce wybierz te........-9... Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź (0-3) Usłyszysz rozmowę na temat krajów anglo­ w każdym z trzech podpunktów.to be formal with the Guess. C..1. Możesz dla ułatwienia wpisać najpierw brakujące wyrazy po I went to visit my uncle in Germany. C.. bogactwo językowe wybierz właściwą.1________________ . to ask where Tom was.. z poda­ Sir and Madam (pan. że powszechna znajomość języka nie oznacza.... z podanych odpowiedzi pełnego przekazania informacji. pani) are always 9. polsku. D.. quite 9.. bus tour and see the sights from the top of a red 6.. jaki wyraz powinien znaleźć się w danej luce... Don't miss the world-famous St Paul's Cathedral. że długość listu języcznych.4. Wskazówka egzaminacyjna 8.. Wpisz odpowiednią literę (A-G) obok numeru 8.... oraz poprawność językowa. które poprawnie uzupełniają luki A.wordpress. co warto zwiedzić w jego/jej kraju. możesz wpisać je po polsku. bus. B albo C..1. . languages in the UK... Jane! months ago I 9. branego kraju anglojęzycznego. co wiesz o jego/jej kraju. to apologise for not asking him for permission... Mauritius. 6...-6. 2007 (informator British Council) An Englishman in Poland Wskazówka egzaminacyjna This morning we had a discussion about how in English we only Zastanów się.-7. sights C...1. Borrowed your dictionary.) jeden wyraz z ramki w odpowied­ ting 6.. Malta. mix F.... guided B. tak aby powstał spójny i logiczny tekst. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 7. be forget have pain right use Na podstawie: English in the UK. but the one in Trafalgar Square...1. are the USA.. pamiętając. ceremonies język oficjalny (urzędowy)... B. • Zaproś go/ją na wakacje do Polski..-8.. ... Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ Westminster Abbey and colourful 6.2.... Uwaga! Jeden wyraz the Guard.. London.they have two different words. Zastanów się nad adresatem i celem każdej wypowiedzi.. if you go to the doctor sayi ng you've got a 9..1.2.. Got a spare afternoon? Then head to one of London’s został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.4. te relations with.... Jeremy 7. B... Spośród wyrazów podanych 8. Polish is also an extremely polite language where the equivalent of (0-2) Przeczytaj teksty. Janet is in Na podstawie: http://posart. with an exci­ dą lukę (9.. Oceniana jest umiejętność graniu w zdaniach 8.. to Inform about taking his dictionary. B albo C... Uzupełnij go. Jeśli have the word 'you' to cover both singular and plural people we’re nie znasz angielskiego słówka... New York.. English counties. ..3 like the Changing of graficzna wpisywanych wyrazów. luce. Na podstawie informacji zawartych w na­ powinna wynosić 50-100 słów.......5. i zastanów się nad wartymi pokazania miejscami w Polsce.. Opisz dwie atrakcje.. of traditional and modern 6.. B.. B.. trace E.. spójność............ countries with English as an official language. The English speaking country with a highest population każdej luki.... is Australia..2__ ___________________ nych odpowiedzi wybierz właściwą. C.. C..3.. Or take a 6.. In Polish...2. -.....5.....5.com/ A..... W zadaniach 7. wpisując w każ­ Britain's capital is a vibrant and lively place. As an Englishman it's really hard to get into the habit of 9.. Zakreśl literę A.1... talking to. Jeremy left Tom a note (0-10) Napisz list do kolegi/koleżanki z dowolnie w y­ A.... where I am? I'm just looking at Admiral Nelson! Not local priest and my mother-in-law almost fainted from shame.. zbierz Informacje o wybranym kraju A. Samoa. Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj. • Zapytaj. In Polish there is only one word for both fingers and toes (palec) so Love. Tower Bridge. Zakreśl literę A. język angielski | repetytorium 131 . double-decker London (0-5) Przeczytaj tekst. the real one.. _ .. jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej Tom. Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się.

tygodnie 1-30 ODPOWIEDZI DO ZADAŃ .

język angielski | repetytorium . 1 p.10. 4. China wypowiedź jest w całości lub w znacznej mierze spójna 2p.7.5.3.3.9. użyte są głównie lp. them 11.2. we wszystkich ater | 2. mark. social networking 1 lp. isn’t | 1. K ry te ria o ce n ia n ia w y p o w ie d z i pisem nych 2.2.2.2. Which Treść (0-4) Ile elementów rozwinął? ► 3.1. 'm 11.2. It ► 2.12. Do ilu elementów 2. B | 8.1. the biggest | 2. poszczególnych zdań oraz/lub całego tekstu 6. ’s Uwaga!!! • nie podlega ocenie praca nieczytelna.3. niezgodna z poleceniem ► 2. model making | 4. male | wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie 6.3.4.4.2. French.1.9.6.4. ► 4. photography | 4. ’s 11. G uczeń się odniósł? 3 2 1 0 3 4p. 0 ► 5. 120 Wharfslde Street | wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna. C 110. American. drawing | 4. ’s 11.8. 2. the nicest | 2. C | 7.14. zakłócające komunikację bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające ► i.językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi ► 8.6. B | 2.2.1. Russia 15. B | 9. oprócz środków 2p. 1 każda btędna odpowiedź lub jej brak . ’s 11.8.4. stamp collecting | 2 2 P.8. quieter • wypowiedź zawierającą 40 słów lub mniej ocenia się wyłącznie w kryterium treści. How | 2.7.14.7. jak ► 6.5. What | 2. He 11.16. is 11.8. D | 8. F | 2.3.1.05.5. Mark | 6. i całego tekstu Przykładowa odpowiedź: 6. A | 2. Zakres środków językowych (0-2) 7. the UK | Spójność i logika wypowiedzi (0-2) 5. 2 p. Spencer | 6. C | 2. Italy | 5.11.2.4.5. 4. F ograniczony zakres środków językowych.2.3. Chinese.1. Poprawność środków językowych (0-2) 10. G 110.1.4. Spanish. expensive | 2. występuje kilka precyzyjnych sformułowań 8. Russian. 0800 505463 | Op. Where | 2.15. 1.11. B1 IRQ. Italian | 6. A 110. F brak błędów lub nieliczne błędy niezakłócające komunikacji/ 2 P. Op.8. the USA | 5.5. the most difficult | pozostałych kryteriach otrzymuje najwyżej 1 p. ► 1.O p.6.5.7. K ry te ria o ce n ia n ia zadań te sto w yc h ■każda poprawna odpowiedź -1 p. 2. H | 2.3.3. Who | 2. are 11. more expensive | 2.4.1. lp.3. we wszystkich 2. Bp. single | 6. quiet | 2. A | 8.4.11. zbudowana jest z trudnych do powiązania w całość 6. lub odtworzona z Innego źródła 2.spencerGShotmail. When | 2. smaller | 2. British. Greek.9. English. the best | pozostałych kryteriach również otrzymuje 0 p. A Op. me 11.17. a w pozostałych kryteriach otrzymuje 0 p. Birmingham | 6. środki językowe o wysokim stopniu pospolitości ► 9.1.6. A zadowalający zakres środków językowych. I | 2. i logiczna zarówno na poziomie poszczególnych zdań. lp.10.3.5.13.2. How | 2.2. E | 2.1990 | 6.7. France 15.5. the greatest | 2. small | 2.1.6. w kryterium treści.3.4.com fragmentów ► 7.12. Op. nice | 2.6. D | 9. gre­ • wypowiedź oceniona na 1 p.3. better | 2. Greece | 5. Italian.23 | 6. us 11. ’m 11. pretty | 2.8. German. 's 11. E I 10. United Kingdom | 6.7. British | lp. bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym 9. bigger | 2. difficult | 2.10. Is 11.4.1. Op.5. Birmingham. 5. 6. stopniu uniemożliwiający realizację polecenia ► 10.12.2. w kryterium treści.18. D | 7. are 11. Germany | 5. komunikację 1. H | 8. the prettiest | • wypowiedź oceniona na 0 p.5. Why | 2.1.sporadycznie zakłócające komunikację liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami lp.13.

C I 8.4. modest | 4. 6. C | 8. middle | 1.1. inconsiderate | ► 9.4. D | 1.5. Flow many rooms has it got? | 3./ 2. C | 8. helpful 14. on | 1.4.4. 4. 110. C | 10. Flow much is the rent? | 3. ► 5. them | 9. independent | 9. G | 6. P | 7.5. A I 7.6. lawn | 5. doesn’t think 14.5. B I 10.6.3.5. ► 6.3.2. in ► 9.8. in | 5.5. guitar | 6. 7. P | 7. mean | 4.4.4.2. in ► 10.6.6. B I 8.10. 8.4.2. ► 2.3.7. factory | 4. B | 7. worse | 3.chest 2.2. is | 4.6. 10. C 8. cushions | 2.2.4.1. comfortable | 2.7.5. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4).7.4. H | 9.3. bookcase | 5.2. 4.5. mug ►3.4. table | 2.2. loves your songs | 6.5.7. C ► 5. generous | 4. 4. ru­ der | 3.3. C V a. 10. oven | 5. Josh is worse at dan- cingthan me.1 4.7. F | 6.1.5.2. P I 2. don't like | 4. behind 11.4. F mer | 3. at | 5. a huge wooden sailing ► 11. A | 6.9. ► 7. hockey | 6.5.3.2.6. D | 6.7. 4. by | 5. further | 3. E I 6.10. ► 2.7.1. 3. 8.8. her old blue wool sweater | 3.4.4. two large round marble tables ► 4.5. G | 9.1. C | 1.2.1. Who lives on the fourth floor? | 6.5. E I 6.3.4. basketball ► 12.9. C ► 6. spacious | 2.7.4. 5.1. belongs | 4.4. bowl | 3. some beautiful antique bird cages | ARKUSZE EGZAMINACYJNE 3. D | 8. IstMarch | 6.1.2. in 1. E 11. How often | 11.2. are | 4.3. C 5. F of drawers | 5. a round blue sugar Punktowana jest zgodność z tematem (0-4).1. Canadian | 6. older | 3.8. Flow can I get to the-city centre? ► 7.1. live | 4. 3.3. some Joe’s delicious poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2).3. rents V s. cosy | 2. sofa | 5.3.5.2. Jeans are less expensive 2. between | 9.8. B | 1.4. C I 6.1. spójność (0-2).3. Scandinavian bread | 3. poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2). do | 4. stubborn ► 10. B 3.2. C ► 11.1. B | 7. by/beside | 5.8. war­ 7. D | 6.1.4.1. F | 7. 11.doing | ► 1.2. hardly ever has/ 6. B | 8. B | 6. H język angielski | repetytorium 135 .1. 7. 5. Mary is the cleverest of all students.1. these | 9. | 10. C I 9.2. the best ► 8. E | 9. ► 9.1.6. Chris isn’t as tall as Mark.1. F | 1.1.1. B | 8. A | 7. uglier | 3.7. A | 9. P | 2. Does your sister | 11.2. D I 9. more expensive | 3.3.4.3. fireplace Mary is the cleverest student of all.4. D | 5.3.3.1. a small round reading lamp | 3.3.3.2.3. They're | 4. M y World | 6.2. 'I ► B. ► 7. 3.9.1. drums | 6.3. on | 1.4. ship | 3. D I 7.4.2. front | than this T-shirt.2.1. cheerful | 4. never cooks * 6. 4.6.3.6.5.1.7. F | 2. interests | 9. middle | 2.3.8. under | 1. A | 6. B | 5. Sm allvilie \ 6.2.2.1. C I 6.1.2. spójność (0-2).3. 1. publishes 1. E ► 1.2. more difficult | 3.8.3.6. piano | drinks 111. ► 6. a boring old physics teacher | 3. | 10. E | 5.9.3. on | 4. shy | 4. carpet | 5.10. ► 3.4. B ► 4. lazy | 4.3.1.2. smaller | 3.3.2. A ► 5.

waiting | 3. A | 5.2. ► 10.9. get in touch with | 2.2. ’re having 13. Is your son playing | 4. B I 3. bike | 2. B I 10.3. A I 8. is sitting | 2..2.7. A | 6. B 2.3. Is.2.1. handy | 2.1. E 111.2.5.10.2.1. B I 6. sauce- 10. C | 4. A.12. miner | 2. A 110.8.6. A | 7. 1. Are. A | 3. D I 10..1. F | 6.. Nice | 2.2.1.---------------------------.9..1.1. 'm trying | 3. work | 4. 4. 4.5. are going 13.5. C | 9.3.5.3. C ► 3. B | 7.1.3. 4.3.3.8. | 6.2.4. is coming | 2.. A | 3.a ------------------------------- 3. A | 3. A | 4. 5.1. A | 4.1. 5.. accountant | 2.8. C | ► 2. think. is she speaking.3. ter­ 9.4. 6. 2.2. sounds | 4. ► 2. 5.8.2. E ► 4. B I 8.2.4.2. want | 4. postcard.2. D. B [ 4. 5. ► 1.3. C 10. bigger | 10. C 11. ------------ ► 7. 5.D 111.4. A ► 5.7. | 6.1. A | 9. B | 5. ► 8.2. forehead ► 11.10. looking | 3. show up | 3. 3. A | 5. A 2. ► 10. usually stay 9. wooden 110. happens.3.4.1. kickboxing. D ► 3. D I 8. A | 4. E H.9.3.4.1. going to apply | 3. beautician | 1.5. ► 8. C | 6.2...3. ► 6.3.4.5. 3. do you do | 4.5.4. E | 5.. C 7. E. are you looking | .2.1.2. waiter | 1.5. P 11.2. does she speak B }?zyk angielski | repetytorium .7. ’m not cheating. don’t eat | 2. C | 4.3.4. journalist | 1.2. A ► 2. ’s taking | 3.1..9.7.7. F 111.1. drop by | 2. 'm.1. C | 4. ► 5. is wearing | 2.1. C | 6.7. lose | 2.11.3. B I 8. soldier ► 5. are you working | 4.1.6. 0. going to take 6. 5. A | 4.1. ’re revising | 3.5.3.. B I 4. 5.7. walls | 10.4.3. B I 8..5. B | 7. sunshine.2. 6. baker | 1. are. matching pan. B | 1. 10..4. A 8.3. B.spacious | 10. A | 4.3. snowball.2.2. A | 7.2. A | 7. B ► 1.4.5.4. D | 1. a bright guy.6. plumber | 2. play | 2.10. A ► 6.6.2.3..8.3.6. 'm. ’m staying | 2. goes | 2. 3. B I 8.2.1.2. E I 10.1.4. 're doing | 3. C 111. B | 4. We are going to ► 6.. 10.4. covered | 10. travel agent | 2. 7. H | 6. D | 6. C. C | 7. C | 9. E ► 7. 8.1.3.11. C I 6. Jeff is going to change | 3.2. B | 5.6. 1. ’m copying | . aren't wearing | 3.2. B I 3. are you doing.► 9.5. D 8. A ► 3.4. thick | 2.1. switching 13. A 110.1. B 1. U M ► 8.1. is going to be | 3. 11. B | 3. B | 3. B | 3.4. 5.A B | 6.4.8. B rific | 2. 6.10.6. Grab your stuff ► 10.3.1. staring ► i. Does your son play | 4. 5.3.1.1. Are. C | 9.3. A ► 4.5.2. do you work.2.8.11. ► 7.4. --------------------------. 1.3. B | 8.4.4. D 110.3.3.6. ► 9. C | 4. kept an eye on him all the time | 2. G.1.2.3. N. 2.7. quid | 2.2. A | 4. | 6.3. K. modern | toothpaste. 7.3.1. vet ► 4. 4. the loo | 2.9. 5. G.. C | 7.

praca twórcza. ► 4. 1.1.2. język angielski | repetytorium I | 137 . B I 7. Whose bir­ ► 2.4.4. E | 9. school | D. B | 8. B | 7. F | 3. A I 9. A | 7.7. B | 2.4. were | 4. up | 3.1.4. B | 8.6. colleagues | 2.7. A | 8. B | 6. tional anthem.2.5.3.8.6. A I 6. ► 4. niece 11. dish | 1. 3.3.6.3.2.8. E | 8.1. in | 3.2. C 8. for | 3. C ► 3. A ► 1. D I 9.8. A j 9.1. B | 8. A | 3. stamps | V s. lent. wymagający klienci | zalety .2. to/toward/towards ► 7. were | 4. unemployment benefit | 2. D | 7.2. F ► 10. na­ ► 9.1.1. E I 3. Halloween | 2. A | 2. aunt | 1.4. A | 7.2. B | 6. B | 1.3. ► 7. 10.5.2. planowanie budżetu | poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2). E dzielnym prowadzeniem firmy. I was born In 2000.2.6. B. from 7. pen­ sioner | 2. I dająca satysfakcję | kwalifikacje .2. 4.3.4.5. 1.2. 5.sa­ modzielne ustalanie godzin pracy.1.1.7.3. D | 7.2.2.1. 7. A | 8. cemetery.9.2. B | 9.1.4.3.1. urozmaicona ► 10. departures | 1. wife | 7.3. Przykładowe odpowiedzi: wady . Why weren’t you on time? | 5. Valentine Day | 2.3. A ► 7. B | 4.3. on | 3. spójność (0-2).3.3. B I 3.2. E | 4.3. P I 4. D ► 4.4. was | 4. B ► 3.6.1 prefer jazz to hip-hop.4.3.0 - ►^ 6. great-grandmother 11. C I 8.1.3. sale | 1. were | 4. 4. A | 8.9. .4. sister 11. A | 1. grandfather 11.1. D | 3. umie­ Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). got ► 9. staff | 2. post office | F. 110. My parents weren’t present at the meeting. was | 4.1. Christmas | 2.5. B 11. J | 3.4.3.1. ► 6.4. jętność tworzenia aranżacji kwiatowych. C | 6. B | 9.5.5.5. 3. Lucien isn’t keen on football. C I 8.4. | 5.5. thday was it last week? Flo’s or Nicki’s? 2.5.1.3. shop | B.2.4. account | A. D | 4. were ► 1. Easter | 2. C I 5. 6.2. daughter | 1.6.6. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). F I 4.7. C ► 8.2.5. birthday/name-day/anni­ versary | 2. ► 5. uncle ► 8.2. 4.3.wiedza o kwiatach. bank 5.1.2. were | 4. A I 8.5.9. C on Friday? |10.4. C | 2. drives | 3.1. ► 8. spójność (0-2). C | 6. F | 6.4.1. dyed eggs.5. 110. clients | 2. was | 4. flags.1.2.4.5.6. Yesterday I was late for school. weren’t | 4.2. B New Year’s Eve ► 10. C I 8.1. A | 8. E I 5. Last week it was cold.4.4.6. A I 7. 1.4. A | 4. airport | 5. B | 8.2. 2.1. 9.3. C I 6. C 2. orders ► 6.3. wasn’t | 4. flowers.6.3.3. salary | 2. D | 5.8. B I 2.zacząć od stażu lub pracy jako po­ mocnik w kwiaciarni.7.3. 8.9. | 10.1feel like going out tonight. My mum is fond of romantic comedies.3. A | 9. gym | 1. 1.7. rode | 3. B 11. for | 3. F ► 2.1.2. bonus. A | 8. started | 3.4. B I 2. A | 5. rady dla początkujących . | 3.1. Inslde/in | 3. ► 3.5. bunny. 8.1.2.7.trudności związane z samo­ 9. D | 8.2. C I 9.10. poprawność językowa (0-2) I bogactwo językowe (0-2).6.4.4. | 5.1. son 11.3.3.2.5.1. P I 4. | 5. ► 2. H | 3. D 11.5. G | 3. E ► 1.8.3. ended | 3. restaurant | C. C 1. B | 7. 6. wedding | 2. Do you fancy goingto the cinema 3. on | 3. 9.1 ►^ ► 9.6. | E.

10. ice-cream. five | 4. cake. much | 3. B | 7. 3. 2. C ► 3..2.4. yoghurt.99 | 2. B I 6. B I 7. ► 4.2.3. baker's | 3.5. any | 3. C I 7.4.1. 3. C Przykładowe odpowiedzi: A.9. 3. D.6.1..2. carrot | U: cheese.2.2. pasta | F.5. cool | 3. 3.2. E 4. friendship. B I 8. some | 3.1. few | 2.5.3. CDs | 4. wholemeal | 4.2. D | 6.6.1. something | 4. prawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2).2.1. pizza | I. ► 7.2.5.2. 3. USB cord | 4. anything | 4. salad. This dish isn't warm enough. bacon. B | 6.1.5. a little | 1.3.2. wine.4.3.4.4.1. B | 6. chocolates.8. C | 6. wood. a few | ► 6. proteins | 4. ► 11. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). little | 1. D | 6. milk. C | 9. a few ► 5.4. apples | E. A | 7. chili. friend. A ► 1.4. a few. somewhere | 4.3.3. peel | 3. A | 6. ► 9.8. volleyball. B | 8.1.3999. little | 2. honey | D.5.1.10. enough ► 2.2. 6. snails. much | 3.1. greengrocer's | 3.1. one | 5. wash | 3.4. guitar. 8.4. F | 6. C I 6. K. Przykładowe odpowiedzi: 4. a little | 2. pepper.8. ► 10. 4.1. cream make a salad. A | 6. E | 6. € 50.7.3. G | 6. a few | 1.4.6.2. wasn't | 11. A | 8.6.3.2. little I 2. D 3. f 239 | 2. ► 5. stir | 3. B | 7.3. G ► 3.7. grocer's ► 4.6