Repetytorium

GIMNAZJUM
klasy 1-3

WYDAWNICTWO
SZKOLNE
PWN

P I L N E : s u k c e s na s p r a w d z i a n a c h , k l a s ó w k a c h i e g z a m i n i e g i m n a z j a l n y m

0 0

Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej

A man is as personal pronouns I. Znajomość środków językowych.
old as he feels demonstrative pronouns 1.1. Człowiek. Dane personalne, zainteresowania.
interrogative pronouns II. Rozumienie wypowiedzi.
personal details 2.3. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
asking about personal details IV. Reagowanie na wypowiedzi.
e-mail address 6.1. Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie.
countries and states 6.3. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.
languages and nationalities III. Tworzenie wypowiedzi.
hobbies 7.2. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.
Clothes do not Present Simple: to be 1. Znajomość środków językowych. 16
make the man comparative and superlative of 1.1. Człowiek. Wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania.
O adjectives
vague language II. Rozumienie wypowiedzi.
popular responses 2.2. Uczeń znajduje w tekście określone informacje, rozróżnia formalny
general appearance i nieformalny styl wypowiedzi.
clothes and accessories 1!!. Tworzenie wypowiedzi.■
character and personality 5.1. Uczeń opisuje ludzi.¡ 0
feelings and emotions 5.5. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, p o g lą d y iu cz u c ia!M
5.9. Uczeń stosuje formalny i nieformalny styl w zależności od s y t u a c ji.!

A house is not Present Simple I. Znajomość środków językowych. 20
a home can, have got 1.2. Dom. Opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia.
adverbs of frequency IV. Reagowanie na wypowiedzi.
types of homes 5.2. Uczeń opisuje wydarzenia życia codziennego.
parts of a house III. Tworzenie wypowiedzi.
furniture and household 7.6. Uczeń wyraża intencje i preferencje.
equipment 8.3. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowane
describing a house/flat w języku polskim.
housework
talking about accomodation
Good fences there is/are 1. Znajomość środków językowych. 24
make good the order of adjectives I.2. Dom. Miejsce zamieszkania.
Q neighbours nouns - plural II. Rozumienie wypowiedzi.
in, on, at 2.4. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.
false friends |3. Uczeń rozumie proste artykuły p r a s o w e .»
make and do III. Tworzenie wypowiedzi.
places in a town 5.1. Uczeń opisuje miejsca.
location 11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym.
prepositions of place
Practise ma­ Present Continuous LZnajomość środków językowych. 28
kes perfect non-continuous verbs 1.3. Szkoła. Życie szkoły.
1 ^ J
imperative II. Rozumienie wypowiedzi.
telling the time 2.1. Uczeń reaguje na polecenia.
formal and informal English 3.3. Uczeń określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi.
spelling 12.6. Uczeń rozróżnia formalny i nieformalny styl w y p o w i e d z i . „
types of schools [6.2. Uczeń rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę.
places, people and things at IV. Reagowanie na wypowiedzi.
school 6.2. Uczeń stosuje formy grzecznościowe.
studying, marks, exams 6.3. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.
school life
classroom language

język angielski | repetytorium

oo
Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej

Learn to walk Present Simple and Present 1. Znajomość środków językowych. 32
before you run Continuous 1.3. Szkoła. Przedmioty szkolne.
O both, either, neither IV. Reagowanie na wypowiedzi.
compound nouns 6.4. Uczeń prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia.
word formation 11. Rozumienie wypowiedzi.
on the phone 12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne.
text messaging ■3.2. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu.■
agreement and disagreement 13.4. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.B
school subjects 16.6. Uczeń proponuje. przvimuie i odrzuca propozvcie i sueestie.B
using a telephone
Business talking about future 1. Znajomość środków językowych. 36
before (Present Simple, Present 1.4. Praca. Popularne zawody i związane z nimi czynności.
pleasure Continuous, be going tö) II. Rozumienie wypowiedzi.
jobs 2.4. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.
talking about work 2.5. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.
activities connected to work III. Tworzenie wypowiedzi.
5.6. Uczeń opisuje intencje i plany na przyszłość.
If a job is Future Simple 1. Znajomość środków językowych. 40
worth doing, przyimki określające kierunek 1.4. Praca. Miejsce pracy.
O it is worth i odległość II. Rozumienie wypowiedzi.
doing well using capital letters 2.5. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.
expressing dreams and wishes 3.1. Uczeń określa główną myśl tekstu.
describing plans for the future 3.2. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
3.3. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.
Illl. Tworzenie wypowiedzi.^
|5.7. Uczeń opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość.B
No man is an forma dzierżawcza 1. Znajomość środków językowych. 44
island possessive adjectives and 1.5. Życie rodzinne i towarzyskie. Członkowie rodziny,
pronouns okresy życia, święta i uroczystości.
Past Simple: to be II. Rozumienie wypowiedzi.
congratulating 2.2. Uczeń określa główną myśl tekstu.
3.2. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
3.3. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.
3.4. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
6.2. Uczeń stosuje formy grzecznościowe.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
8.1. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych.
. Tworzenie wypowiedzi.
5.6. Uczeń wyraża swoje emocje.
If you want Past Simple I. Znajomość środków językowych. 48

0 a friend, be
a friend
regular and irregular verbs 1.5. Życie rodzinne i towarzyskie. Czynności życia codziennego, formy
spędzania czasu wolnego,
II. Rozumienie wypowiedzi.
2.3. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
2.5. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.
3.1. Uczeń znajduje w tekście określone informacje; relacjonuje
wydarzenia z przeszłości, opisuje doświadczenia swoje i innych osób.
III. Tworzenie wypowiedzi.
5.3. Uczeń przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
8.1. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych.
One man's countable and uncountable I. Znajomość środków językowych.
meat is nouns 1.6. Żywienie. Artykuły spożywcze.
O another man's some/any/no III. Tworzenie wypowiedzi.
poison much/many/a lot of 4.4. Uczeń opisuje swoje upodobania.
make uncountable countable 6.3. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.
food and drink 7. Uczeń pisze krótki list prywatny/wiadomość.
tasty and healthy V. Przetwarzanie wypowiedzi.
at the table 8.1. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowane
w języku polskim i materiałach wizualnych.

język angielski | repetytorium

3. no one 6. Znajomość środków językowych. Zakupy i usługi. 8. 60 cheaply. Uczeń prosi o pozwolenie.1. Uczeń wyraża podziękowania. Żywienie. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Uczeń określa główną myśl tekstu.7. not Perfect 1. V. so. indefinite pronouns no/none/ 6.5. §3| © All roads lead Present Perfect I.H information office V. preferencje i życzenia innych.4. stationery. you money . * shopping .2. Uczeń opisuje ludzi. DIY tools 2. Rodzaje sklepów. British and American English 3. one. Posiłki ilffifffrflEBnSWM © too/enough II. 72 a journey. jewellery. uczucia. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. holiday equipment Success is Past Simple and Present 1.2. 5. Reagowanie na wypowiedzi. Lokale gastronomiczne. II.4. ISP1HW types of holidays II. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu. Uczeń wyraża swoje opinie. 64 always right conjunctions: and. Reagowanie na wypowiedzi. 56 A first served a little/little 1. ones i kupowanie. preferencje i życzenia. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowane 1 booking/buying a ticket directions język angielski | repetytorium 5 . Uczeń określa kontekst wypowiedzi. Tworzenie wypowiedzi. plane and airport 5. cosmetics and household arti­ 2.1. Znajomość środków językowych. 13. Przetwarzanie wypowiedzi. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia. miejsca i czynności. A customer is modals 1. suggestions preparing food in a restaurant If you buy cardinal numbers I. 6.4. because. Znajomość środków językowych. Uczeń prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach writing a postcard życia codziennego.8. proposals.clothes. sprzedawanie Q pay dearly prepositions you. places.5.3. 6. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. in a shop 2. Informacja © a destination prepositions of manner and turvstvczna. Reagowanie na wypowiedzi. attractions III. III. Rozumienie wypowiedzi. Podróżowanie i turystyka. purpose/reason iiiiiU i. Uczeń posiada świadomość językową. 6. pyta o opinie. Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia. IV.5.4.8.s i at a travel agency and a tourist 5. B8 to Rome booking a room I.5.3. a few/few 1.u m i. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych. udziela i odmawia pozwolenia. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. invitations.5. Przetwarzanie wypowiedzi. Rozumienie wypowiedzi. 2. intencje. Uczeń opisuje doświadczenia swoje i innych osób. Znajomość środków językowych. Podróżowanie i turystyka.5. towary. complaining 3. 6. Uczeń określa główną myśl tekstu.ir y . accomodation IV. oo Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej First come. Uczeń prosi o pozwolenie. Orientacja w terenie.8.7.6.5. 6. pyta o opinie i życzenia innych.8. udziela i odmawia pozwolenia. 6. Rozumienie wypowiedzi. describing places 6. IV. Znajomość środków językowych. Środki transportu.K travelling 8. zgodę lub odmowę. Zwiedzanie. gardening and 2. activities.how to read prices? I. cles. przedmioty.1. but II. O or. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życiaH j codziennego.M ij. 16.

intencje. język angielski | repetytorium | | . Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Popularne dyscypliny sportu. miejsca i czynności. Uczeń opisuje ludzi.5. V. Uczeń stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. Dziedziny kultury. O o 1 Numer Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej Strona tygodnia The pen is Past Continuous 1. Znajomość środków językowych. 8.3.1. 6.4. doing sports 2. Rozumienie wypowiedzi. 5. IV. Rozumienie wypowiedzi.7.2. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.3. expressing other people’s III. thing requests 2. preferencje i życzenia innych. 6. Uczeń prosi o radę i udziela rady. V. Znajomość środków językowych. requests 3.1. 3.2. przedmioty.4. przedmioty.5. zgadza się. Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia. accepting and denying 3. Tworzenie wypowiedzi. theatre. 8. music.1.3. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych.2. zjawiska i czynności.___________ 3. sport wyczynowy. Uczeń przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości. |5. 6. czasu 2. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. © quitters never comparing II. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. win sport places 2. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami ul.5. 5. 5.5. Sport.1. Uczeń opisuje ludzi. Uczeń reaguje na polecenia. Znajomość środków językowych. 6. literature. 6.9.1. Uczeń opisuje swoje upodobania. Uczeń opisuje ludzi. 7. Uczeń stosuje formy grzecznościowe. Winners never adverbs I. and stopniowanie przysłówków I. miejsca.9. miejsca i czynności. Kultura.10.10. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń wyraża swoje opinie i uczucia. giving opinion 2. O the sword film. imprezy sportowe. 84 steady wins telling the date I. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.6.10. J pyta o opinie. 5. O the race przyimki przy określeniach II.1. Reagowanie na wypowiedzi. sprzeciwia się.■ 'thank you' III. IV. 5. 76 mightier than art. V.3. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.1. 5. zjawiska i czynności. 2. Uczestnictwo w kulturze. Dyscypliny sportu.2. Uczeń wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby. asking for opinion 2.8. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Uczeń przedstawia opinie innych osob.3. Przetwarzanie wypowiedzi. A little Past Continuous and Past 1. Przetwarzanie wypowiedzi. Reagowanie na wypowiedzi.3. I. Sport. 5. Uczeń określa główną myśl tekstu. III. sprzęt sportowy. culture in general II. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.3. Kultura.4. pyta 0 opinie i życzenia innych. Uczeń opisuje ludzi. 6. miejsca. Rozumienie wypowiedzi. IV.■ expressing gratitude. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych. saying 13. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowanej w języku polskimiKhL Slow and ordinal numbers I. Uczeń określa główną myśl tekstu.■ B5. Uczeń wyraża swoje opinie. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy. preferencje i życzenia. opinion 5. Rozumienie wypowiedzi. 2.5. quit. przedmioty. uczucia.6.■ 8. 80 learning is Simple I. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu.3. Tworzenie wypowiedzi. 5. Tworzenie wypowiedzi. Znajomość środków językowych. a dangerous zdania z dwoma dopełnieniami II. Uczeń przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości. 5. przedmioty.1. Przetwarzanie wypowiedzi.9.

Uczeń przetwbrza tekst ustnielubpisemni^ A leopard articles I. 5. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnieJ 8.2. parts and organs of the body 6. 104 K ł of today is the what j y l NaukalireaiTOllEliodkrvcia naukowe. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. przedmioty.r Numer .12. II conditionals I. Korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych. 3.5. gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu. biology. sprzeciwia się. which. ■ III. Uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem.. nature and geographical 3. Bitter pills should/shouldn’t 1. or -ing II.|■ healthy lifestyle 5. have to 2.® each other |6.5. 8. health problems III. Higieniczny tryb życia. ® chemistry. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń opisuje zjawiska 1IV. Przekształcanie wypowiedzi. 12. Reagowanie na wypowiedzi. Zdrowie.6. Uczeń wyraża swoje opinie i uczucia. Rozumienie wypowiedzi. miejsca i czynności.3. giving instructions and using 2.1. Pogoda.1. 100 © the mother of invention basic technological equipment household appliances other machines and parts of 1. Świat przyrody. Reagowanie na wypowiedzi. udziela rady. astronomy® 5. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie. Zagrożenie i ochrona O its spots adjectives ending with -ed środowiska naturalnego. proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrażeń i zdań. miejsca i czynności. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. 11. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne i strategie kompensacyjne w przypadku. |obsługa podstawowych urządzeń technicznych. piktogramach). 8. Uczeń przeprasza i pr. choroby. language of mathematics® |3. physics. Przetwarzanie wypowiedzi. Znajomość środków językowych. 96 may have must/mustn’t 1. i technika. krajobraz. W blessed effects need/needn’t II. Leczenie. equipment II. word. 5..1. Tworzenie wypowiedzi. P iz d s z t. Uczeń zgadza się. 3. samopoczucie. reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych! The science relative pronouns who. mapach. 108 cannot change gerund and infinitive 1. Uczeń prosi o radę.1. symbolach. Rozumienie wypowiedzi. Objawy chorób.ik jiu e w y p o w i e d z i 8. ■V. reflexive pronouns ■6. 9. Uczeń określa główną myśl tekstu. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.8. save the environment 5. Uczeń znajduje w tekście określenie informacje.12.11. Zdrowie. wykresach.. Rozumienie wypowiedzi. 92 £ !k better than apologizing 1. Tworzenie wypowiedzi.8. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.5. Znajomość środków językowych. przedmioty. when you don’t know the 3. months and seasons 6. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach| wizualnych (np.zyjmuje przeprosiny.13. V. Uczeń opisuje ludzi. Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej I tygodnia Prevention is 0. Znajomość środków językowych. język angielski | repetytorium 7 . [6. Uczeń opisuje ludzi. Uczeń prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie. wynalazkil^B technology indirect questions II. Znajomość środków językowych. technologie informacyjno-komunikacyjne. III. filmach. Uczeń uzyskuje i przekazuje informacjeiwyjaśnie^ at the doctor’s medical care and examination Necessity is direct and indirect speech I. B audiowizualnych (np. Znajomość środków językowych. various equipment 3. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym.3. the weather IV.10.2.11. Uczeń tworzy bardzo krótkie. V. 1.4.1.® ¡8. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami features tekstu. of tomorrow relative clauses 2.1.1. Uczeń określa intencje autora/nadawcy tekstu.

Znajomość środków językowych. such. Uczeń pyta o opinie i życzenia innych.H patterns and shapes ¡5.1. I don’t understand II. z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz asking about meaning tematyki integracji europejskiej. Mm a summer wild animals II.® 0 a penny the phonetic alphabet III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowane H j - 1 flfl It takes all informacje o krajach 1. gained collocations 7. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego.3. co powiedział rozmówca. Przestępczość. Odpowiedzi do zadań 133 Arkusze egzaminacyjne 145 WORD BANK 153 język angielski | repetytorium .2. crime. Zycie społeczne. IV. Rozumienie wypowiedzi. gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu. plants 'III.14. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. Uczeń rozumie napisy informacyjne. Uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem.14.8. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym. Uczeń opisuje miejsca i czynności. social issues IV.® ■8. 3. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne i strategie kompensacyjne w przypadku. 2. Znajomość środków językowych. 3.3. Świat przyrody. Rozumienie wypowiedzi. 112 §71 doesn’t make notices and signs 1. |V. Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej One swallow passive voice 1. 116 feather flock relative clauses in Past Perfect 1. Uczeń posiada świadomość językową. Znajomość środków językowych. 9. Znajomość środków językowych. Rośliny i zwierzęta. II. pets 3. what 1. sorry. Uzależnienia. Tworzenie wypowiedzi.5. 120 saved is and adjectives 11. Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz 0 a world językowego o kraju ojczystym. Reagowanie na wypowiedzi. A penny prepositions after some verbs I. Uczeń opisuje zjawiska^® natural disasters natural phenomena Q Birds of Past Perfect I. 124 home’s the relative clauses I.6. Tworzenie wypowiedzi. 13.2.1.15. so. Zycie społeczne.13. Znajomość środków językowych. law and order 5. 128 sorts to make angielskiego obszaru I. Przekształcanie wypowiedzi. in the office money state matters East or West. together compound adjectives III. Rozumienie wypowiedzi.4. abbreviations at the police station 5. politics 6. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. Konflikty i problemy społeczne. 6. II. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o best asking for repeat o kraju ojczystym. 12.15. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.

danie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych). autentycznych i adaptowanych. tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy.) powiedzi/arkusz będzie uwzględniony w nagraniu. leksykalnych i ortograficznych zakłócających komunikację (prowadzących do 2. 12 minut 30% punktów 25% punktów do każdej z nich. zadania zamknięte zadania zamknięte K ry te ria o ce n ia n ia zadań e g zam inacyjnych rozumienie 3/4 zadania 3/4 zadania tekstów 30% punktów 25% punktów pisanych zadania zamknięte zadania zamknięte Zadania zamknięte zapewniają obiektywizm punktowania i są oceniane według jednolitych kryteriów. 1. Poprawność środków językowych (0-2 p. zowanie zdań. Przy ocenie przyznaje się tylko pełne punkty. Typy zadań na poziomie podstawowym: zadania zamknięte (wy­ . Ta część egzaminu sprawdza umiejętność czytania ze zrozumie­ Uwaga! Przy ocenie poprawności środków językowych w wypo­ niem tekstów autentycznych i adaptowanych. Na poziomie Ocenie podlega bogactwo słownictwa i konstrukcji zdaniowych. Zakres środków językowych (0-2 p. Ocenie podlega. ocenia się na 0 punktów. Rozumienie ze słuchu. Brak odpowiedzi. z luką. Wypowiedź pisemna (tylko poziom rozszerzony).) autentycznych i adaptowanych) będą czytane przez rodzimych Ocenie podlega struktura tekstu. pocztówka oraz krótki część egzaminu poziom podstawowy poziom rozszerzony list prywatny z elementami opisu. rozumienie tekstów pisanych rozumienie tekstów pisanych Typy zadań: wybór wielokrotny i dobieranie. Ta część egzaminu sprawdza umiejętność reagowania na wypo­ wiedzi oraz świadomość językową. Czas konieczny do zapoznania się ze szczegółami pole­ zdaniami. wiedziach uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod Typy zadań: wybór wielokrotny. Typy zadań na poziomie rozszerzonym: zadania otwarte (uzupeł­ Uczniowie.rozszerzonym (trwa 60 minut. Zadania z tego obszaru mogą poziom podstawowy poziom rozszerzony być związane zarówno z nagraniami. Egzamin matyki. któ­ bór wielokrotny. 10 minut ok. dobieranie. język angielski | repetytorium . Tekst powinien zawierać 50-100 słów. jedynie w przypadku wy­ pisemna 25% punktów powiedzi pisemnych obowiązują odrębne. a ściśle mówiąc poprawnego językowo „znalezienia się” jest przeprowadzany na dwóch poziomach: w danej sytuacji. Ta część egzaminu sprawdza zasób słownictwa i znajomość gra­ Przed Tobą egzamin gimnazjalny z języka angielskiego. uczniów).) 1. wyrażania oraz uzasadniania opinii i uczuć itp. Znajomość środków językowych. ze zdjęciami) i przeniesienia odpowiedzi na kartę od­ 3. Ocenie podlega liczba błędów gramatycznych. wiadomość. relacjonowania. Znajomość funkcji językowych (tylko poziom podstawowy). jak i tekstami autentyczny­ rozumienie ze słuchu rozumienie ze słuchu mi oraz adaptowanymi. rzy kontynuują naukę angielskiego ze szkoły podstawowej). bardzo szczegółowe zadania otwarte kryteria. Teksty (oparte na źródłach 2. ile elementów polecenia uczeń zrealizował i ile Ta część egzaminu sprawdza umiejętność rozumienia tekstów rozwinął. prawda/fałsz. Najczęściej sąto: e-mail. uwagę błędów ortograficznych. znajomość środków językowych znajomość środków językowych 5. 4. cenia (np. nieporozumień). niż wskazano w polece­ funkcji 25% punktów niu. Każde nagranie zostanie odtworzone dwu­ wiązania leksykalne i gramatyczne w obrębie zdań i między krotnie. zdjęć lub elementów graficznych. dobieranie. podział na akapity oraz po­ użytkowników języka. Zadania będą oparte na pojedynczych zdaniach .podstawowym (trwa 60 minut. S tru k tu ra eg za m in u z ję z y k a a n g ie ls k ie g o 4. prawda/fałsz. Polecenia do za­ rozumienie 3/4 zadania 2/3 zadania dań pisemnych składają się z trzech części i należy się odnieść ze słuchu ok. Rozumienie tekstów pisanych. którzy nie uczyli się angielskiego przed gimnazjum. ukła­ będą mieli taką możliwość. Treść (0-4 p.) Typy zadań: wybór wielokrotny. językowych zadania zamknięte wypowiedź nie ma 1/2 zadania Zadania otwarte ocenia się tak samo. dobieranie). D ra g i G im n a z ja listo ! 3. znajomość funkcji językowych wypowiedź pisemna Ta część egzaminu sprawdza umiejętność pisania prostych teks­ tów. mówionych na podstawie nagrań. zaproszenia. obowiązkowy dla uczniów. obowiązkowy dla wszystkich lub krótkich tekstach. Spójność i logika wypowiedzi (0-2 p. z luką. Liczba punktów za całe znajomość 2/3 zadania 2/3 zadania zadanie zależy od liczby podpunktów w zadaniu-za każdy pod­ środków 15% punktów 25% punktów językowych zadania zamknięte zadania otwarte punkt przyznawany jest jeden punkt. błędna odpowiedź lub za­ znajomość 3/4 zadania nie ma znaczenie większej liczby odpowiedzi. parafra­ a chcieliby sprawdzić swoją wiedzę na poziorpie rozszerzonym. nianie luk podanymi wyrazami w odpowiedniej formie. podstawowym odpowiedzi do wyboru często będą miały formę umiejętność budowania wypowiedzi.

nie mu­ dzo ważną rolę. które umożliwią egzaminu. kilka razy dziennie. Druga strona przezna­ dawno się zaczął. Pozostałe 14 działów obowiązuje wszystkich uczniów. A na koniec koniecznie przetestuj swoją wiedzę. Nie ozna­ oraz uczenia się nowych słówek. Podział tematów na po­ schematy lub rysunki. scenki sytuacyjne (situations) oraz przydatne przeciwieństw. Autorki i Wydawnictwo język angielski | repetytorium . ► Dziel naukę na małe porcje i najlepiej ucz się codziennie choć Każdy dział podstawy rozpisany jest na dwa tygodnie (weeks) kilku wyrazów.aż do kwietnio­ rzonego. przeważnie sprawdzają umiejętności językowe obowią­ wego egzaminu. Większość z nas jest wzrokowcami - ziomy podstawowy i rozszerzony jest zaznaczony w spisie treści. (w czym pomogą zamieszczone pod nimi wskazówki egzamina­ cyjne). Poświęć na to kilka mi­ Najpierw jest część teoretyczna. Podstawa programowa czono czerwonym kolorem czcionki). że możesz ten dział całkiem pominąć . rób wyrażenia i zwroty (useful expressions).Jak ko rz ys ta ć z te g o re p e ty to riu m ? Przed wykonaniem zadań warto powtórzyć wykorzystywany w nich zestaw słownictwa zebrany w banku słówek (word bank) Repetytorium składa się z 15 działów zgodnych z podstawą pro­ na końcu książki (słownictwo dla poziomu rozszerzonego ozna­ gramową dla poziomu rozszerzonego. Zadania ► „Oporne” wyrazy zapisuj pojedynczo na małych karteczkach do każdego tygodnia zajmują dwie strony.nawet jeżeli bazują na materiale z poziomu rozsze­ jącą ilość czasu.zgrupowane na koń­ Życzymy sukcesów!!! cu . grupy tematyczne. wyko­ zaminie gimnazjalnym oraz poznanie technik ich rozwiązywania rzystując dołączone do książki arkusze egzaminacyjne. masz wystarcza­ poziomów . które należy znać także na poziomie pod­ stawowym. jak uczynić cza to jednak. Jeśli jednak ostatni rok nauki w gimnazjum już zujące także na poziomie podstawowym. zawierająca porcję wiedzy po­ nut dziennie. Zadania z poziomu rozszerzonego . na które często patrzysz np. Na pierwszej stronie i umieszczaj w miejscach. jaki pozostał do czona jest na zadania typowo egzaminacyjne. w cztery tygodnie powtarzaj materiał z 5-6 roz­ oswojenie się ze specyficzną formą zadań sprawdzanych na eg­ działów. powtórzeniowe. patrz więc na słówka jak najczęściej! Po materiale teoretycznym następuje część zadaniowa. wraz ze znaczeniem. struktury ję­ ► W celu łatwiejszego zapamiętania zestawiaj słówka w pary zykowe (language). zatem nie można zaniedbać jego powtarzania sisz uczyć się ujętych w tym dziale słówek i zwrotów. dla poziomu podstawowego nie zawiera działu Życie społeczne. Staraj się przeczytać co odbiegać od zadań egzaminacyjnych. dostosuj materiał do czasu. dzieloną na bloki tematyczne: gramatykę (grammar). układaj z nich zdania. np. lodówce czy ramie lustra. ► Poznane słówka regularnie powtarzaj. ale ułatwią powtórze­ je na głos. aby iść rytmem tygodniowym .są oznaczone innym kolorem. które mogą nie­ dowie komputera. na obu­ znajdują się ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Pomaga! nie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zagadnień grama­ tycznych i zasobu słownictwa. również zagadnienia. Poniżej kilka rad. Na nowym egzaminie gimnazjalnym słownictwo odgrywa bar­ jeśli więc zdajesz egzamin na poziomie podstawowym. Wszystkie tygodnie mają taką samą budowę. Te ćwiczenia nie są przypisane do Jeśli czytasz te słowa w sierpniu lub wrześniu.są w nim naukę słówek łatwiejszą.

.

„ciebie” . tobą niach bliskich w czasie. It can be very cold in October. co osoby gra­ matyczne. że to on. . hooligans.Kto tarn? -M e! .1think it was him. Susan and John met in April. wami. mn. poj. mną 1. These are my apples. He’ll stay therefor three weeks. gdzie po polsku mówimy „ja".Does anybody want another . nami. cię. przeszłych she ona her ją. nam 2. nią it ono it tego. . nich Paul's gone to France. a nie „mnie". je. 1. that is an These are boys. mn. im. tym 1. T łum a cze n ia a użycie z a im k ó w W codziennym angielskim często używa się dopełnieniowych za­ This is a snowman. They got married in December. język angielski | repetytorium . imków w takich wypowiedziach. to. Zaimka it często używamy w zdaniach z podmiotem domyślnym (kiedy w zdaniu „nie ma’’ podmiotu). Where are my glasses? I can't find them.Who’s there? . mi. THIS THAT Osoba Zaimki Zaimki zastępujące ■1. we my us nas. tobie. This is a cor. 1. It's Tuesday. poj. 1. 1 zastępujące podmiot ja me dopełnienie mnie. czy zastępują podmiot. Those were my apples.Myślę. go. he on him jego.Ja! . ► o rzeczach i zdarze­ 3. go. . Where can it be? old banger.Who broke this window? . you ty you ciebie. osobę lub niu (tego. „ty” . It's raining.Kto wybił to okno? . nimi. czy dopełnienie). they oni them ich. those are I’m looking for my book. Ich forma zależy od funkcji w zda­ Zaimki wskazujące wskazują na konkretną rzecz. Tell Adam I will miss him. wam 3. niego. A M AN IS AS OLD AS HE FEELS ORAMMAR Personal pronouns . czyli rzeczowniki. nim współczesnych niach odległych w cza­ sie.Czy ktoś ma ochotę na jeszcze piece o f cake? jeden kawałek ciasta? -U s! -M y! That was a snowman. you wy you was.zaimki osobowe Demonstrative pronouns and determiners . It was difficult to learn all those words. zastosowanie THESE ► o rzeczach znajdujących się blisko THOSE ► o rzeczach znajdujących się ► o rzeczach i zdarze­ daleko 2.zaimki i określniki wskazujące______________ Zaimki osobowe zastępują w zdaniu nie tyle osoby. zjawisko.

-W here do you live? . a wyłącznie it/they. jaki.It was quite easy. . jakie W amerykańskim angielskim (AmE) można jednak użyć this w od­ ► where-gdzie niesieniu do obu osób. talking to? sylvia_kaminska@vmaH. pytania o podmiot. .When did you start learn­ .Mieszkam w Glasgow. użyjemy this w odniesieniu do siebie.pytania o dane osobowe How old are you? Ile masz lat? What are you interested in? Czym się interesujesz? What are your interests? Jakie są twoje zainteresowania? What’s your address/job/height/weight/name/surname/ Jaki jest twój adres/zawód/wzrost/waga/imię/nazwisko/ nationality/marital status? narodowość/stan cywilny? When were you born? Kiedy się urodziłeś? Where are you from? Skąd jesteś? Where do you come from? Skąd pochodzisz? Where do you live? Gdzie mieszkasz? język angielski | repetytorium 13 .Gdzie mieszkasz? .który K tó reg o z z a im k ó w użyć? ► whose . jaka.dlaczego ► how -jak ► which .I live in Glasgow.How was your geography . tzw. How old are you? Ile masz lat? ZAPAMIĘTAJ Zaimki pytające wprowadzają także specjalny typ pytań LANGUAGE szczegółowych.Six years ago.They are cups.kto Hello.adres e-mail ARKUSZE EGZAMINACYJNE Who said Kto tak ALE Who are Z kirn Adres e-mail możemy przeliterować lub czytać całe wyrazy that? powiedział? you rozmawiasz? (jeśli częścią adresu jest np.zaimki pytające Kiedy telefonujemy do kogoś. Zaimki pytające wprowadzają pytania szczegółowe.co. . Is this Martin? ► why . ► who . Interrogative pronouns . Wówczas nie sto- suje się inwersji.) .com = sylvia underscore kaminska at What Co się ALE What did Co wczoraj vi mail dot com happened? stało? you buy kupiłeś? •underscore •dot -at USEFUL EXPRESSIONS Asking about personal details . (These are cups. Zaimków pytających czasami nie można tłumaczyć dosłownie. this is Agnieszka. popularne imię).Sześć lat temu. -Is this your cup? Are these your cups? What is your favourite colour? Jaki jest twój ulubiony kolor? What does he look like? Jak on wygląda? .do rozmówcy.kiedy Hello.Yes. they are.Był dość łatwy. . Is that Martin? ► what .Jak wypadł test test? z geografii? Natomiast w krótkich odpowiedziach nie używamy this/these.Yes. ► when . a that .czyj W dłuższych odpowiedziach this i that można stosować wymiennie z zaimkami osobowymi it i they.Kiedy zacząłeś/zaczęłaś ing English? naukę angielskiego? . -What's this? .What are these? . Email address . . it is. . this is Agnieszka.

.3. social networking tattoos pet adoption cooking 1.9.2.. Voluntary Work Application Form D..8.. . What / Who / Where have I got in my pocket? He comes from........... (0-8) Do pytań z poprzedniego zadania (2...........3....... Place of birth: 6.7.... 2.5....6 ..3.. Which hobby requires some writing skills? n 1. Age: 6.... He is ....5. I. i narodowości według wzoru.....7. I'm 5 feet 1.3............4. She comes from.....1...7. Why / Where / When is David? 5.. jewellery making knitting sewing stamp collecting 4.. (0-5) Zaznacz właściwy wyraz........ 2.... She comes from Poland........ Surname: 6... kolegi/koleżanki..2.. Why / Who / When is she so tired? He comes from .. Sex: 6. Natasha lives In Moscow. Who / When / What did you start learning English? 5. How / What / Why tall are you? 5.... Which hobby would be good for someone who isn’t n CZŁOWIEK Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się interested in crafts? z niezbędnym zestawem słownictwa... She Is .. H... (0-8) Zakreśl właściwy zaimek pytający..... She worked all night to finish the project.....7. 4..1... ____________________________________ I (0-13) Uzupełnij formularz zgłoszeniowy do pra- A........... 2....... 2... Six years ago..1....3... G.... He's my sister's boyfriend.... bierz pasujące odpowiedzi (A-l)... She Is Polish........ Hans lives In Berlin...............6... Her /H e / Him forgot to buy juice. Come and have dinner with he / us / we....... Możesz wpisać dane swoje lub B... Her name is Sarah.... He comes from....1... C.. 2. Which hobby requires special equipment? Ś t kB ---------------------------------- (0-5) W poniższych zdaniach zakreśl właściwe zaim- reading photography singing doing voluntary work ki osobowe..3. Uwaga! Jedna odpo­ 5.......10.. 5. język angielski | repetytorium ....... First name: 6.8.......5..6. Linda lives in London..) do­ She comes from.... I'm fine..... 1.. nego pytania..2..4..... Postcode: 6.... My friend saw I/w e/m e when I was walking past the station... Cheng lives In Beijing.. 2..........6... cy w wolontariacie.. Who / Why / When is this tall boy? He comes from....4. Which one Is not an outdoor hobby? Languages spoken: 6... 2....... 2......12...... He Is ..13.....4.. 2....... She is . She is.. Oh............... Ania lives In Warsaw. 2.. dancing bird watching travelling model making E-mail: 6..... Pierre lives In Paris.1..... Eva lives in Chicago... 4........5.....5........... I think he’s downstairs.. Which hobby would be good for someone who doesn’t like physical activity? Phone number: 6.... Ar a tw (o-8) Uzupełnij w poniższych zdaniach nazwy państw 1... What / Why / How are you? She comes from....... Giorgio lives in Rome..... 4..5.2.... What / Where / Which one do you prefer? 5. 5. Dlmitra lives In Athens. 2...1.. E.11. 2 ....... Look at we / they / them! 1...... m F.. I think I’ll take the blue one. 2... Marital status: 6...-2. She is ..2..... He is ...... wiedź została podana dodatkowo I nie pasuje do żad­ She comes from.. 4..1.8.. thanks...... 2......... Date of birth: 6..... He / She / It was cloudy yesterday.8.. gardening fishing drawing dog training Address: 6.4....... 5............ He Is ..... 2.... that’s just a piece of string.. Nationality: 6.

. 10. Blog how? ru każdej luki...com/articles/bloggjng-tips-for-lhe-beginmng-blogger. Michael’s surname is money off advertisements on their blogs.. Can you give me your address.5. Wpisz odpowiednią literę (A-H) obok nume­ G. a modern building..1.. 689 511258.2 . so I’m sure you'll find something you like! wartych w nagraniu wybierz właściwą odpowiedź.. 1was born on the 24th of January 1993. ? We're really friendly 10..buzzle.. Przyjrzyj się dokładnie... wizards hobbies... When to start a blog? (0-5) Przeczytaj tekst. us 1 G. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 1my 1 c .... że właściwie rozumiesz kluczowe wyrazy. Sometimes we dress up as people choose specific topics to blog about.. 649 311369..-7. What are your 8. p/ve 1 F. Wpisz odpowied­ C.I it how.... I’m 14 and 1live in Krakow.html C..-10..| our 10..... 609 331259.. Spośród wyrazów podanych E. some pictures or sculptures.. B. Na podstawie http.1this 1 D.5.. your passions... This person is giving his/her birth date.2. D.4..3.. can meet people from all over the world through your blog Why do I love 8.. jakich informacji C..4 characters and have a lot of fun as knights.1.. jaką informację przekazuje każda wypowiedź.. Hi! My name is Sandra.3.. B. Blog where? D. Hillsman. Blog for money? 8. Michael's telephone number is Wskazówka egzaminacyjna A. Blog for friends? C.5.. There are a number of free blogging platforms out there.1.... jaką formę you find one that suits your needs best.1. This person is asking about someone's age. B.-8. 9. my friends often buy them for 8.. most people and spending time together.. Programs like Google Adsense allow bloggers to make 9.. C albo D... and welcoming to new players. Wskazówka egzaminacyjna Blogger.. dopasuj właściwy nagłówek (A-G)...... Read other peoples' blogs to get an idea as to how you'd like to format your own blog.5. oczekujesz w odpowiedzi na każde pytanie. Blog about what? Upewnij się... B. you have to answer some important questions before you can create your blog... Linda and Michael are going to see A. B. 7. phone number and your oraz odczytaj wszystkie numery.. Uwaga! Dwa D.. too. This person is taking contact data from someone. Why don't you come and join 8..o (0-3) Dopasuj do każdego tekstu (7...2. |those H. Investigate each one until właściwe wyrazy po polsku..) odpo­ wiednie zdanie (A-D). A. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. First. I've got a lot of hobbies. 10.. If your blog becomes popular.. but 8. 9... D.. You gaming. Tips for the Beginning Blogger A lot of people want to start blogging but they don't know A. I play computer games from time to time.. favourite one is RPG It's fun! It’s a great outlet for your thoughts and feelings. Hallsman. Halsman..1. It is possible to make some income.. język angielski | repetytorium I I 15 . Zastanów się.1. \ E... 699 321269. Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się. | me | B. Zakreśl literę A... a film.. There are millions of blogs out there (0-3) Usłyszysz dialog. Przed wykonaniem zadania przeliteruj wszystkie podane nazwiska 7.. gramatyczną powinny mieć te wyrazy.) B.2. Why blog? w ramce wybierz te. Wskazówka egzaminacyjna 7. Wordpress. Typepad and Livejournal are just a few Dla ułatwienia możesz na początek uzupełnić luki. as a birthday present.7/www. D. a play. email? A.. your interests? Use them as a guide or vampires! for creating your blog. A.. This person is introducing himself/herself. (0-5) Przeczytaj tekst. Wpisz rozwiązania do tabeli.. wpisując of the most popular blogging sites.. Hilsmen..3. ? I’ve always liked fantasy books and and let them get to know you. In fact.. 10.. Przeczytaj proponowane nagłówki. but I prefer meeting ARKUSZE EGZAMINACYJNE Your blog doesn't have to be autobiographical..3.3.. C... które poprawnie uzupełniają luki F.. Na podstawie informacji za­ to choose from. nią literę obole numeru każdego akapitu. nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.1. Do każdego akapitu (10.

We're mechanics. How is she? She’s fine. you are. He’s a teacher. She is a journalist. No. wskazująca ich najbardziej charakterystyczną cechę konstrukcja konstrukcja konstrukcja | (not) as. You are a writer. We are mechanics. No. 4’m a student. You are not a writer. she is. we are. week i i CLOTHES 0 0 1 7 ■ NOT MAKE 1 r THE M AN 1 GRAMMAR Czasownik to be w Present Simple PRESENT SIMPLE TO BE . No... Are they policemen? Yes. you are. he’s not/isn’t.+ egum Monica is as tall as her sister. pytanie ogólne Am 1a student? Yes. he is. Who is in the bathroom? Andy. No. It is empty. She's not/isn't a journalist. No. rzeczy. miotnika osób. She’s a journalist. Is he a teacher? Yes.BYĆ formy pełne formy skrócone twierdzenie 1am a student. She is not a journalist. Poland is not as big as the USA. Comparative and superlative of adjectives .stopniowanie przymiotników_______________________ Stopniowanie przymiotników służy do modyfikowania ich znaczenia (wskazuje na stopień natężenia cechy przez jej odniesienie do innych osób lub rzeczy). as comparative than ^Hj im + ę j j s ie . it’s not/isn’t. They are policemen. you’re not/aren’t. Is it a book? Yes. No. It is a book. I’m not. pytanie szczegółowe What kind of doctor are you? I’m a surgeon. He is a teacher. Are we mechanics? Yes. they’re not/aren’t. They’re not/aren’t policemen. Russia is the biggest country in the world. i krótka odpowiedź Are you a writer? Yes. You are not pilots. Is she a journalist? Yes. We’re not/aren't mechanics. Monica is the shortest of all her sisters. It’s a book. The USA is bigger than Poland. we’re not/aren’t. They’re policemen. It is not a book. zjawisk zjawisk. It's not/isn't a book. We are not mechanics. 16 język angielski | repetytorium . No. it is. Monica is shorter than her sister. You're not/aren’t pilots. you’re not/aren’t. they are. przeczenie 1am not a student. rzeczy. miejsc. miejsc. stopień równy stopień wyższy (comparative) stopień najwyższy (superlative) zwykła neutralna forma przy­ forma służąca do porównania dwóch forma służąca do porównania większej liczby osób. They are not policemen. He is not a teacher. I’m not a student. He’s not/isn't a teacher. You’re not/aren’t a writer. No. Are you pilots? Yes. You’re a writer. pytanie o podmiot What is in the fridge? Nothing. she's not/isn’t. 1am. You’re pilots. You are pilots.

I hate cakes.the (obie formy w odniesieniu do odległości. garlic and that sort of things. What a brilliant idea! That’s dreadful.the furthest/farthest dodaniem końcówki zamieniamy -y na np. Unpack your stuff.rozmowa o uczuciach i emocjach I Zainteresowanie i entuzjazm Rozczarowanie i żal How do you feel? Jak się czujesz? I feel great/terrible.| Przymiotniki Adjective Comparative Superlative jednosylabowe i dwusylabowe zakończone na -y. In my opinion it’s interesting/ Według mnie to jest interesują­ How wonderful! Oh. Jane bought ginger. Wow! That sounds exciting. What does she look like? Jak ona wygląda? ► przez dodanie do przymiotnika końcówki -ish.. W krótkich przymiotnikach zakończonych na -y po spółgłosce. On jest trochę starszy ode mnie. what a pain. Jest tak. I feel proud/disappointed. That's a pity. more or less. that’s really fantastic. Nie znoszę ciastek.. Zrobili mniej więcej 10 ciast na konkurs. what a shame... Jest 30 ludzi czy coś koło tego. What is she like? Jaka ona jest? blue (niebieski) .? Co sądzisz o. It’s because. „dodatkowy”) w środku podwajamy ostatnią spółgłoskę np. Mary is much taller than her sister. W przymiotnikach jednosylabowych z krótką samogłoską używana w znaczeniu „dalszy”. lodów i tym podobnych. ice cream and things like that. Let’s meet sometime tomorrow. ale druga dotyczy ► przez użycie określeń a bit oraz much ze stopniem wyższym tylko członków rodziny) przymiotnika: My sister is older than your brother. Mary jest o wiele wyższa niż jej siostra.the oldest/eldest Znaczenie przymiotników można dodatkowo modyfikować: (obie formy w odniesieniu do starszeństwa.popularne odpowiedzi i reakcje . ponieważ. My eldest daughter is 14years old. Oh. pretty . Czuję się świetnie/okropnie. that's brilliant.? Oh.prettier . Czuję się dumny/rozczarowany. potrzebuję twojej torby. I need your bag. czosnek i tym podobne rzeczy.older/elder . How do you feel about.uogólnianie How are things at work? Jak tam w pracy? Why don't you put those things on the shelf? Może byś odłożył rzeczy na półkę? It’s a sort of romantic comedy. Tell me ifyou get any further information. Rozpakuj rzeczy. How awful. Paris is farther/farther from Warsaw than Berlin.. -er. boring. To coś w rodzaju komedii romantycznej. pierwsza jest także prettiest. ce/nudne. Spotkajmy się jutro o jakiejś porze.. język angielski | repetytorium | | 17 .blueish (niebieskawy) What does she like? Co ona lubi? LANGUAGE 9 ARKUSZE EGZAMINACYJNE Vague language . That sounds terrible. USEFUL EXPRESSIONS Popular responses Talking about feelings and emotions . Really? That’s very interesting. Jane kupiła imbir. He's a bit older than me. hot-hotter-the hottest... Oh. There are 30 people or so. -et przymiotnik przymiotnik + -er the + przymiotnik + -est short shorter the shortest fast faster the fastest clever cleverer the cleverest dirty dirtier the dirtiest quiet quieter the quietest hot hotter the hottest dwusylabowe i dłuższe przymiotnik more/less + przymiotnik the most/least + przymiotnik expensive more/less expensive the most/least expensive difficult more/less difficult the most/least difficult handsome more/less handsome the most/least handsome nieregularne good better the best bad worse the worst little less the least much/many more the most ZAPAMIĘTAJ Niektóre przymiotniki nieregularne mają podwójne formy w stop­ niu wyższym i najwyższym. przed ► far -further/farther . They made 10 cakes for the competition. M o d y fik o w a n ie znaczenia p rz y m io tn ik ó w ► old .

.4.. 5........2.... don’t know Marta: 1.9..... achievements What 1.... my name 1....-5...5.3. 3...2.15.. 2. great 2..10. 0 CZŁOWIEK Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie 3.... Do you know her surname? 2..3.... How old are you? big 2. Birthday: 6....18.. I’m not sure. more difficult 2. How 1................. I don’t know.. 2. you? 4...5 you from? 4...7 Seattle bigger than Warsaw? 4. 4...Ken..6...6.... don’t like working or making an effort Ken: No....10. more polite .. more beautiful - Celine Dion said: 'My son 6.4. 2.3. don’t consider how their actions affect Ken: 11. 6.... język angielski | repetytorium . 2.. What is his height? Adjective Comparative Superlative 5.8....5. it 1. 4...... but he’s taller than me. Instruments: 6. they all call her by her nickname...9...3...... don't talk easily to somebody they Ken: 11....10. n e a re r-. 3.10 Akiko from Japan. użyj People who. 2...4... 6.7.6.5.1.. the quietest (0-10) Posłuchaj krótkiej biografii Justina Biebera i uzupełnij brakujące informacje..3.... 6.4..2..4... 3. o o 3.. Debut album: 6... Nationality: 6..4...2.. (0-10) Nazwij cechę charakteru............. like making other people’s lives easier 4. niezbędny zestaw słownictwa. A...1.... like doing things their way and on their own .) właściwą odpowiedź (A-E)... Favourite film: 6.9.. the smallest D.7..12. (0-12) Do podanych dialogów wpisz odpowiednie for­ my czasownika to be. better ....7..16..fine.2.8.. don't change their mind easily Jack: It 1. Where 1...2...11..12... 5. formy skróconej... the worst ..14.......17..10...7.9... 3.... Ken: Who 1...5.. Martin is 16 and he’s from Australia. Tam... nicer 2... the most expensive good 2...6... sixteen.. 3... cold er-. 3......... your name? 4..8.8. are happy and smile a lot Marta: Marta.....from Seattle..11. No.... that girl over there? 4. younger-.. don't talk about their abilities and fantastic Ken: Hello. 2....1. I’ll be 16 in August...3.1.... 5. miotników....9.6..1......1. don't like spending money 4. Does she come from England? 2..... Ken: How old 1...8....4. 2... I thought she is Canadian.13. e a s ie r...... and you? the others Marta: Great.. 3..1...... Wpisz rozwiązania do ta­ beli. 2. 3. (0-4) Przyporządkuj do każdego pytania (5.... Uwaga! Jedna odpowiedź została podana dodat­ ś n tk -------------------------------------------------------------- (0-18) Uzupełnij tabelkę brakującymi formami przy. ch e ap e r. kowo i nie pasuje do żadnego pytania... E. C.. B.. often pay for your coke 4. 2. b ig g er-. she? Jack: She 1... 2. (0-10) Do podanych przymiotników dopisz ich Quick Facts przeciwieństwa. gdzie to możliwe.. prettier 2. Favourite sports: 6.

.... 7...1........ 8.... tak aby powstał spójny i logiczny tekst. with his new camera... What colour are Robert Pattinson's eyes? 10.3. wpisując w każ­ dą lukę (9... Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź 8.3.........0 (0-4) Usłyszysz krótki tekst.....1.. B. When is Robert Pattinson's birthday? został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Staraj się nie używać E...... • jak wygląda • jakie ma usposobienie i dlaczego go/ją lubisz 8. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 7.....1. are A.... bogactwo językowe A............ tak aby zachować ich treść.... z po­ danych odpowiedzi wybierz właściwą.. B..... 8.. w każdym z trzech podpunktów. (0-10) Poznałeś/Poznałaś niedawno nowego kolegę/ 8 ... bird watching and kayaking.2.. 8....4..a- it? v * V I. język angielski | repetytorium 19 ......2. 10..... Uwaga! Jeden wyraz 7...... rzeczownik.. Upgrading............. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ graficzna wpisywanych wyrazów..... Tuesday Tuesday Tuesday interest this it publish they 3 13 30 May May May Ron’s hobby is photography.4. Do każdej z nich do­ Wskazówka egzaminacyjna bierz odpowiednie zdanie (A-E).. spójność.. C.. 0 (0-4) Przekształć podane zdania (10......... datkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki.. C.... Pamiętaj o rozwinięciu każdego podpunktu....4... This T-shirt is more expensive than jeans......-9. że długość e-maila Website out of order..... Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się........... W e-mailu do znajomego z Anglii opisz: Not for children under 3. a może inna część mowy? Następnie zdecyduj...).... AS .. nie zmieniając ich formy..... A...... 8 .3. jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce. Green. wyłącznie najprostszych słów (good.. oraz poprawność językowa....... B albo C... Zakreśl lite­ 0 (0-4) Przeczytaj tekst. This text is an invitation... ' .. przymiotnik.2. Podpisz się jako XYZ.............. który wyraz pasuje 7..........1....... Blue... pamiętając.4. THAN ME ......) jeden wyraz z ramki w odpowied­ niej formie.small parts.4.. Wash inside out.. Uważnie 8.......... B.. I like). rę A.. sprawdź pisownię i gramatykę... Which one is not Robert Pattinson’s favourite sport? do kontekstu i jaką powinien mieć formę.. B.4.1.1.. incredible pictures! He has taken 9. c.. Grey. This text is a computer report. Wpisz rozwiązania Przypomnij sobie konstrukcje zdaniowe z różnymi stopniami do tabeli........ m.........4... ........... Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­ przymiotników. You can see this sign in a bathroom............2.. Pamiętaj o podziale na akapity oraz o odpowiednim rozpoczęciu i zakończeniu e-maila............. his images on various online photo websites... W przekształconym zdaniu nale­ ży użyć podanych wyrazów...1...... • gdzie go/ją poznałeś/poznałaś i jakie macie Do you feel sadness in your life? wspólne zainteresowania. OF ALL .. Do you feel all alone? Come to our Find a Friend Meeting! All students are welcome. You can see this sign on a blouse. 10.....-8... Wskazówka egzaminacyjna D...3. Czy w dane miejsce pasuje czasownik. obiekty przedstawione na zdjęciach. 2.. C....4..... Wskazówka egzaminacyjna LESS ........... He has won many awards and his photos were used in books and magazines.. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji. Look at 9. Choking hazard ... I’m better at dancing than Josh. A..1.... This text is a warning.. great...............3.. 0 ARKUSZE EGZAMINACYJNE (0-4) Przeczytaj tabliczki 8.. nową koleżankę.. » ... Mark is taller than Chris...-10...-7.. jak wiele znasz różnych wyrazów związanych z tematem... C.1...... _ Przed wysłuchaniem nagrania przeczytaj podane daty i nazwij 10. No student is as clever as Mary... powinna wynosić 50-100 słów... B. A........ Ron 9..... ale pokazać. Which instrument does Robert Pattinson play? He enjoys capturing nature and his other 9.. 7.... Uzupełnij go..4......

W Izraelu rosną pomarańcze. No. they do. she. Bob and Peter do not/don't go to the cinema a lot. Oranges grow in Israel. My mum studies Japanese. programów wydarzeń My plane takes off at 7. poj. A HOUSE IS NOT A HOME GRAMMAR Present Simple 0 PRESENT SIMPLE OPERATOR DO/DOES zastosowanie ► wyrażanie czynności i stanów odbywających się regularnie lub stale Martin drinks coffee for breakfast every day. określenia czasu every day/weęk/month. week. in the She does the washing on Saturday. pytanie szczegółowe zaimek pytający + do/does + podmiot What do you have for breakfast? 1usually have cornflakes and milk. tzn. aż ona przyjdzie. No. on Mondays/Tuesdays. przeczenie podmiot + do/does + not + czasownik 1do not/don't live in a flat. Gdy -yjest poprzedzone spółgłoską.misses watch . stawowej formie dodajemy końcówkę -s (-es. -o oraz -y). tylko w zdaniach oznajmujących.00. który podobnie jak inne cza­ zamieniamy je na -i sowniki zakończone na -o przybiera w 3 os. pytanie o podmiot who/what + czasownik w 3 os. ' ZAPAMIĘTAJ W 3 os. Funkcję się na -ss. -sh. I. they don’t. Moi rodzice czasami jeżdżąrdo pracy autobusem. it) czasu Present Simple do czasownika w pod­ Czasownik ma końcówkę w 3os. Do your teachers speak three languages? Yes. How does Mike feel after the exam? He feels exhausted. at night/the w'eekend Mr Brown mows his lawn once a week. poj. Maggie does not/doesn’t sing in a school choir. (he. What time does your train leave? O której odjeżdża twój pociąg? budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot + czasownik Kate and Jim drive to work every day. The Prime Minister arrives in Portugal on 12 September.watches ma formę does. he doesn't. 1. -x. we don’t. I. he does. Premier przyjeżdża do Portugalii 12 września. we do. -ch. when. W niedziele Maggie sypia długo. I. Maggie sleeps long on Sundays. poj. They talk and talk. Zaczekają. What happens in this film? In fact. No. Sandy likes sport classes. The Earth goes round the Sun. poj. + czasownik Where do they meet every night? They meet at the club. jeśli oblejesz egzamin? They will wait until she comes. Mój samolot startuje o 7. until What will you do if you fail your exam? Co zrobisz. play . morning/evening. pytanie ogólne do/does + podmiot + czasownik Does John drive to work every day? i krótka odpowiedź Yes. końcówkę -es. once a year/ We go for a walk every evening. My parents sometimes go to work by bus. tworzenia czasu przejmuje operator do. wash-washes mix-mixes go-goes tidy-tidies 20 język angielski | repetytorium . Ziemia krąży wokół Słońca. Do we need a new car? Yes. Martin codziennie pije kawę do śniadania. Who likes going to the theatre? Michael does. ► w conditional clauses po if as soon as. nothing happens.plays miss . jeśli czasownik kończy W pytaniach i przeczeniach występuje w formie podstawowej. ► w odniesieniu do rozkładów jazdy.

You can speak Russian very well.zawsze Wymiennie z czasownikiem have got używa się czasownika have. On wynajmuje mieszkanie. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 5% ► hardly ever . pytanie szczegółowe What can Mary do? She can swim. they haven’t. No. 50% ► often . he can.po nich. No. You have not got/haven’t got a lot of money. tzn. we can. Have you got a pen? Yes. His brother cannot/can't drive a car. she hasn’t. they can. Kate doesn’t have any brothers or sisters. Can ma jedną formę dla wszystkich czasowników specjalnych.prawie nigdy Do you have a summer cottage? 0% ► never . What can change the colour of its skin? Chameleon can. No. No.rzadko The band doesn’t have many fans. No. ale zachowuje się jak większość czasowników.C zasow niki can i have got w P re se n t S im ple Czasowniki can oraz have got. język angielski | repetytorium I I 21 . które w czasie Present Simple (i nie osób. What car has Emma got? She has got a Land Rover. ma postać has got. poj. PRESENT SIMPLE CAN .MIEĆ twierdzenie I can ride on horseback.przysłówki częstotliwości ZAPAMIĘTAJ 100% ► always . Joanna has not got/hasn't got brown eyes. w czasie Present Simple tworzy pytania i prze­ 75% ► usually . No. Joanna has got brown eyes. W krótkich odpowiedziach przysłówki częstotliwości zawsze znajdują It’s not furnished. Foxes cannot/can't climb trees. 20% ► occasionally-od czasu do czasu My cats have milk every morning. I have. they have. 10% ► rarely/seldom . Students have got long holidays. cza­ sownik posiłkowy lub modalny. Can his brother drive a car? Yes. Who has got a drum? Barbara has. My hamster can play with a ball. he can’t. Talking about accommodation M y brother is always late. podobnie jak to be. . ale jeśli zdanie zawiera formę czasownika to be. W zdaniach oznajmujących i przeczących znajdują się zwykle przed orze­ czeniem. się przed czasownikiem posiłkowym. we can’t. I have not got/haven’t got a new computer game. We usually buy organie food. Nie jest umeblowany. What has got a third eyelid? Camels have. Has Joanna got brown eyes? Yes. sin’s Creed and Battlefield.rozmowa o miejscu zamieszkania It doesn't often rain in July. 85% ► normally-zwykle który także ma formy have i has.czasami Ben has a new bike. pytanie o podmiot Who can drive? Mike can. We cannot/can’t speak Chinese.często 25% ► sometimes . Can you ski? Yes.UMIEĆ HAVE GOT . przeczenie People cannot/can’t fly. W pytaniach stawia USEFUL EXPRESSIONS się je po podmiocie. I. pytanie ogólne Can Peter and Mike play the guitar? Yes. I always do. czy Do you sometimes remember your dreams ? a flat? w bloku? How much is the rent? Ile wynosi czynsz? What’s the house like? Jaki jest ten dom? ZAPAMIĘTAJ Do you share your flat? Czy dzielisz z kimś mieszkanie? He’s renting a flat. She can swim like a professional.nigdy Does Lady GaGa have many concerts in Europe? Przysłówki częstotliwości określają regularność występowa­ nia czynności (odpowiadają na pytanie „jak często?"). What games have you got? I have got/l’ve got Assas­ How can you learn German in three months? You can't. natomiast have got w 3 os. Where do you live? Gdzie mieszkasz? Are they normally reliable? Do you live in a house or in Czy mieszkasz w domku. Dlatego Hb przeważnie są używane w czasie Present Simple. How many rooms has it got? Ile ma pokoi? Do you drive to work? Yes. I have got a new computer game. Adverbs of frequency .zazwyczaj czenia przez operator do/does. i krótka odpowiedź they can't. I hardly ever go to the cinema. I haven’t. należą do grupy tylko) mają własną odmianę. Have students got long holidays? Yes. You have got a lot of money. Students haver not got/haven’t got long holidays. You must always be quiet during lessons. she has.

1.1. There is one name of the constructor mentioned P F in the text.....3. Well.. We put our ten t..2.. My grandpa lives in a cosy old house the I Architect: Stephen Sauvestre river. 9 6. wpisując w luki właś­ ciwe przyimki..4. a mansion | H. 1don’t remember.. The Eiffel Tower is more than 120 years old. I DOM Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.6. Michael lives on the fourth floor. usually sur-l 3. Have you got a cheese grater? cousins.. Tom and Julie.....-1.-6..a very tall building with many storeys.... język angielski | repetytorium .... |a bungalow | E.8. 6 . Mark's bedroom? C. Contractor: Gustave Eiffel 5. Construction: 1887 to 1889 5.4. F.. q o 3. 6.. P F A. it’s 50 years old..5.. które ze zdań są prawdziwe (P .. * (0-6) Dopasuj pytania (1.6 ...a large and imposing house. 6 . 6... 1.100 tons Height: 324 m | (0-8) Dopasuj wyrazy (A-H) do definicji (6.2... Yes... it’s a good idea to share the flat with Mae. (+) (0-4) Przeczytaj informacje o wieży Eiffla... The Eiffel Tower is less than 300 metres high.a house that is joined to the houses oneither side I (0-4) Zadaj pytanie o wyróżnioną część zdania.6.... (+) i the sink? afford it. a semi-detached house G... 1..3. My grandfather and two like • live •think • rent • belong 1... (-) modern? 4.. in a quiet. a detached house 2.. People who live . This old villa to a famous singer... Wykorzystaj wskazówki w nawiasach. Who do you share your house A.4.... .4. (0-5) Uzupełnij zdania (4..) do odpowiedzi (A-F)..). a które nie (F .. Bright oznacza formę oznajmującą... What colour are the walls in anyway.1. ki.. The rent is 900 pounds a month.. the country are not as I Weight of the metal structure: nervous and depressed as city-dwellers. . ...3.a house that stands alone.fatsz).300 tons Total weight: 10. gdzie (+) with? B.3.5..2.3..1.. P F 6....a suite of rooms usually on one floor of an I apartment house... .5.. a lake.. residential 1..2.8.-5.). A nn e. Our flat has got three rooms..-4.1.. You can get to the city centre by bus. (+) 1.1889... |a flat 2.a dwelling that is attached to something on only I one side.. 2.... 6 .. 4.. a block of flats E a terraced house | C.a small house with a single storey.. .... We usually spend our winter holidays the I Engineers: Maurice Koechlln & mountains... (-) I 9 4.4. living In a big city..1. The whole Eiffel Tower weighs over ten thousand P F 6 .. built for the Universal Exhibition 5..prawda). Is your house old or F. of it by shared walls.) odpowiednią formą czasu Present Simple czasowników wybranych z ram­ 1..a large building divided into apartments..5. Emile Nouguier 5. .1..3. . 3.... But it’s clean! 4. it’s in the cupboard. 3. 2. Zakreśl literę P albo F... I'm sure you can 4. a small flat in the city centre.. area.. I spent one week in a small bungalow the I in celebration of the French seaside.. rounded by a veranda.7.. |a skyscraper ¡1 D...5. a (-) przeczącą. 7.1... Revolution 5. ..1. (0-5) Uzupełnij zdania (5. 1 Number of steps: 1665 d Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej definicji. All my best friends. Can your sister wash D. tons. 1. 1 2.4...5... Jim ..... Date of birth: March 31. a następnie zdecyduj.. How much is the rent? E..2.

wybierz właściwą. Zakreśl literę P graniu w zdaniach 10.. because it is not in his room... It’s not easy oraz poprawność językowa... ARKUSZE EGZAMINACYJNE . to the bathroom and powinna wynosić 50-100 słów... Who do you really like in your class? W każda lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy. does she go to the city centre? . (Czy twoja siostra). 11. Wpisz odpowiednią literę (A-l) obok nume­ ifinicji.1... Opposite the new flat there is a supermarket.... although it is dirty. Mary and Ben are great.. Pamiętaj.live with you? C.. że długość pocztówki in the kitchen. goes F.1. Wykorzystaj uro­ Przypomnij sobie czas Present Simple.3.. Zakreśl literę A....... Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te. often late. Then Natalia 9. The washing up liquid Wskazówka egzaminacyjna A.....2..4.. ly sur... don’t.5. 7.1. gdzie będzie nocować. Zakreśl literę A... z podanych odpowiedzi q albo F....2. P F 10.. • Opisz. How about decorating the study? (+) A.... breakfast together w każdym ztrzech podpunktów. Why don’t we stay in a hotel? nie poprawne zdania. o odpowiednim rozpoczęciu i zakończeniu pocztówki.6.. hoover the whole house.dinner. He (nigdy nie gotuje). Julia has to share a room with her sister Natalia. Shall 1put the mugs on the shelf? Wskazówka egzaminacyjna A. Zapytaj D. choćby poprzez zastosowanie przeczenia. coffee for Wskazówka egzaminacyjna breakfast. (0-3) Usłyszysz rozmowę rodzeństwa na temat prac które ze zdań 7.. • Zaproś go/ją do siebie do domu na następne | G. P F 10.. z ram- :ie (+) 10.-8..... (0-7) Przeczytaj tekst.... In the new flat no one has to share a room. są zgodne z treścią nagrania domowych. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź 9.. czy wybrane przez zmaicone słownictwo do szczegółowego opisu miejsca....... n only wakes up at 6.. the A. a które nie (F ..... żeby opisał/opisała swoje miasto. Not at all. P F B... B albo C. I never C. formą pierwszego..2... clean the kitchen and take out rubbish... In my opinion it doesn’t need it.3 a shower and then they 9...7.3. słowami niż w odpowiedziach.4. clean the rooms on the second floor.. C.1. Opisz..4.. że w nagraniu informacje mogą być wyrażone innymi (+) B.. ciwą reakcję.fałsz). 7. usually E. bogactwo językowe and because of Natalia they 9.. P F C... (9..... There are two bedrooms in the new flat.. A.. Oceniana jest umiejętność er side spends a lot of time there.. Wskazówka egzaminacyjna lot as Przypomnij sobie różne konstrukcje w czasie Present Simple oraz zasadę pojedynczego przeczenia.. Jane likes going to the cinema. Sprawdź... (0-4) Usłyszysz tekst na temat mieszkania. może być mylące.1.1.... The computer is broken.-7. They’re already dry..3.. 7.8. the 11... ki z Anglii. a które do drugiego mieszkania.. The new flat is in a quiet neighbourhood. . OK.2 up 15 minutes later..-9....... 7. C... Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.1.. because Jane made it dirty.. które poprawnie uzupełniają luki . Julia 9.4.. B. Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane (0-10) Napisz pocztówkę z wakacji do kolegi/koleżan­ aper dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 11. | has H. is kept in a toilet... gdzie byłeś/byłaś i mieszkałeś/mieszkałaś.. | have B.. Zdecyduj.. C...2....7.. Postaraj się wymyślić klika pytań pasujących do każdej z podanych 11. język angielski | repetytorium 23 . (Jak często) .1. to have a sister! Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj o rozwinięciu każdego punktu tematu. has run out. Pamiętaj of an Ciebie wyrazy są gramatycznie poprawne i pasują do kontekstu.3. Julia Podpisz się jako XYZ. Peter is the tallest guy.. the odpowiedzi.prawda). They 9... B albo C... Mark doesn’t want to clean the carpet A. won’t be necessary.-6.1... Na podstawie informacji zawartych w na­ (P . | go □Z wakacje.. but Natalia 9.. Z kolei użycie tych samych słów (-) C.3. Zastanów się.... pamiętając. I take o szczegóły..). $ (0-4) Przetłumacz na język angielski podane w nawia­ B..20.-10. Ben (prawie nigdy nie pije) . t with (-) 8..to school together pełnego przekazania informacji. Jane and Mark have to A....) dobierz właś­ B. sach fragmenty.| gets • Poproś. Please.. spójność. tak aby otrzymać logiczne i gramatycz­ właś. Uwaga! 8..).3. które informacje w nagraniu odnoszą się do B.. (0-3) Do każdej wypowiedzi (8. (+) lential 8. ru każdej luki. It’s still wet...

there is. Prócz zakończona na -ed (bored.30. useful. Czy w twoim nowym domu są dwie sypialnie? there are. które występują bądź tylko w liczbie poje­ bus . -y. funny. Nie. a określenie miejsca na końcu. boring) i forma past participle zuje ustalona kolejność. W angiel­ na początku. -ch. Dziś w telewizji nie ma żadnych dobrych filmów. że coś w zdaniach oznajmujących there is/there are stawia się zawsze istnieje lub nie istnieje albo że gdzieś się znajduje. a niekiedy rzeczowniki (bike helmet. It’s only me. It is Ile mleka jest w butelce? Niewiele. Jest niemal pusta. To tylko ja. tradycyjnych form zakończonych na -ous. number opinion size/ age shape colour/ participle origin/ material type/use NOUN weight temperature form nationality five pretty big old square red carved African plastic growing TABLES ten awful small new round cold painted Japanese cotton playing CARDS beautiful old -black Japanese wooden CHEST five nice small new green French plastic BLOCKS ] two white Chinese fabric tennis SHOES Liczba mnoga rzeczowników Liczbę mnogą większości rzeczowników tworzy się regularnie Jeśli rzeczownik kończy się na -s. pytanie ogólne Is there a post office near here? Yes. skim szyku zdania. przy uwzględnieniu niewielkich dodajemy końcówkę -es (przy czym -y dodatkowo zamieniamy na i). Nie ma pociągu o 9. nie ma. GOOD FENCES MAKE GOOD NEIGHBOURS GRAMMAR Zdania z there is/there are a Konstrukcji there is/there are używamy. osób i zjawisk. rękawiczek babci. -less (nervous.libraries gularne oraz takie.buses fox -foxes dictionary . W roku jest dwanaście miesięcy. Czy jest w pobliżu poczta? i krótka odpowiedź there isn't. 24 język angielski | repetytorium . musimy pamiętać. How much milk is there in the bottle? Not much. vital. there aren’t. No. -x lub -y po spółgłosce. homeless) Jeśli w odniesieniu do jednego obiektu chcemy użyć kilku przy­ w funkcji przymiotników występują też formy present participle miotników. -sh. rotten). What is there on the table? 1think it’s one of Co leży na stole? Myślę. -al. worried) lub nieregularna (written. są. almost empty. -ful. Kolejność przymiotników Przymiotniki służą do opisywania rzeczy. There are twelve months in a year.30. There aren’t any good films on TV today. Tak. No. przez dodanie końcówki -s. żeby powiedzieć. bądź wyłącznie w liczbie mnogiej. pytanie o podmiot Who is there? Don’t worry. attractive.bushes library . nie ma. pytanie szczegółowe How many students are there in your class? There are Ilu uczniów jest w twojej klasie? W mojej klasie jest 20 students in my class.dictionaries dynczej. Jednak istnieją także formy niere­ coach . -able. 20 uczniów. inaczej niż w tłumaczeniu na język polski. Nie. przeczenie There isn’t a train at 9. -ive. Kto tam? Bez obaw. Tak. reliable. Na stole znajduje się jedno jabłko. zmian w pisowni wyrazów. że to jedna z ogrodowych grandma’s gardening gloves. Are there two bedrooms in your new house? Yes. jest.coaches bush . że w języku angielskim obowią­ zakończone na -ing (interesting. shop window). Formy Tłumaczenie twierdzenie There is one apple on the table.

a wyrazy brzmiące znajomo w rzeczywistości znaczą ► in the sky ► at the station/ plane/train zupełnie coś innego. wytwarzaniu nowej jakości DES Neighbourhood and surroundings ► w zwrotach dotyczących pracy ► w zwrotach dotyczących i przed formami zakończonymi budowania. Let's meet at the restaurant. He wears the same pair ofjeans every day. What’s the area like? Jaka jest okolica? best • (someone) a favour • •a decision •a phone call ' na 0.peaches baby . użyjemy przyimka in.bar W odniesieniu do budynków będących siedzibą określonych szef kuchni * — chef * szef—» boss organizacji (szkół. dlatego wydaje się nam. ► in bed airport ► on the ground/ False friends ► in a photo/ ► at a concert first floor właściwy ■«— actual * aktualny —*■current picture ► at Greg’s house ► on the way to ► on a wall pałka «— baton * baton —*. at.sąsiedztwo i okolica na -ing Where is your office located? Gdzie jest (położone) twoje biuro? good • harm • business •one’s an effort • an excuse • a meal łosce. Natomiast od rzeczowników składających się z dwóch części możemy Przyimki in. mtten. W tym przypadku zwykle opuszcza się przezroczysty♦—transparent * transparent—► banner także rodzajnik a/the.babies child . ale nie można ich LES stosować wymiennie. wykład ■»— lecture . LANGUAGE The police are in the building. i emerytura ■*— pension ^ pensja —►salary jeżeli mamy na myśli sam budynek.feet mouse . W IDS EST DO MAKE CKS USEFUL EXPRESSIONS ► mówi o pracach odtwórczych.women team trousers h umbrella . IN AT ON She wears the same pair of glasses all year round. UN Jack is at school. We always stay at the same niebezpieczeństwo ■«— hazard * hazard —* gambling ARKUSZE EGZAMINACYJNE hotel. Is it a noisy/quiet neighbourhood? Czy sąsiedztwo jest głośne/ciche? one’s hair •one’s duty •120 kph •a suggestion •a mistake • Our school is opposite the Nasza szkoła jest naprzeciwko • homework •the housework a noise •arrangements •a journey bank. banku. jak i at. użyjemy at. wykonywaniu czynności ► mówi o pracach twórczych. ► in a bedroom ► at the desk ► on the shelf ► in a garden ► at the top/bottom ► on the lawn ► in a van ► at the end ► on the cover Wyrazy typu false friends ► in the lake ► at the bus stop ► on a horse/bike ► in the south ► at the traffic lights ► on a balcony False friends to słowa lub wyrażenia.men family jeans drawer-drawers woman . on w odniesieniu do miejsc utworzyć liczbę pojedynczą za pomocą określenia a pair of. wytwarzania . Forma regularna Forma nieregularna Forma tylko mnoga rzeczownik +-s do zapamiętania ► rzeczowniki niepoliczalne-fip rzeczy złożone z dwóch części ► niektóre rzeczowniki grupowe cup-cups man . something/nothing/anything peace •friends • a difference język angielski | repetytorium 25 .children tooth . które są podobne do ► in the country ► at the door ► on a plate polskich.teeth foot . restauracji. hoteli) często można dane-»— data # data—*•date użyć zarówno In.people (nie: persens) pyjamas :awsze ZAPAMIĘTAJ Rzeczownik police występuje zawsze w liczbie mnogiej.umbrellas brush . tkanina t — fabric # fabryka —►factory They always stay in the same hotel. że znamy ich znaczenie ► in Madrid ► at home ► on the floor i nie sprawdzamy ich w słowniku. To niedaleko od centrum. Podobieństwo często jest ► in the world ► at work ► on a bus/ship/ pozorne.mice class company glasses scissors shorts tights person . instytucji. • a course •the shopping • •money • a bed •a fire •war • It’s not far from the city centre.brushes peach . (z wizytą) Make i do mają to samo znaczenie (robić). jeżeli J przy- natomiast chodzi nam o jego funkcję lub znajdującą się tam scena (w filmie) scene * scena (miejsce) —*•stage bowią- instytucję. (uczy się) M ake i da The mayor is in the school.£ lektura —*•set book They're in the restaurant.

. cages bird antique beautiful O (0-7) Przyjrzyj się fotografii i uzupełnij opis pokoju. Wpisz w luki w zdaniach 1. Wpiszz obok. the desk.....5. The desk is ....... This notice is a campsite rule. We often play chess there! And there is a 2...... Anna 6...... Uzupełnij opis zdję­ 5. j (0-8) Przeczytaj e-mail od Anny.1...... 3. 3... a bed 6...... dodaj na początku'odpowiedni przedimek: a..5....4... an.. wall ceiling window lawn is a square 2.....3.......7.. the armchair...-1.4.e.. a radio 6..3.2.... with lots of 2... The pair of trousers you're looking foris/are In the bedroom. c.l 1...5. Who is o n /in this photo? Is this your brother? I.....7.2.. armchair chest of drawers sofa stool a 2.. This wooden furniture is made in an old fabric/factory. f...... a bedroom Love........3.6...-2... boring old teacher when wet. (0-3) Dobierz do napisów informacyjnych (7..1...5. 4.... 3. make C.... I A....1. very warm and 2. sugar blue round bowl B.... bookcase mirror washbasin bath ....1...m.. Where is/are the children? In the living room? 1. 5. C.. some... 7. tidy D... There are four drawers. old her sweater blue wool D... 4.. rent A..2.2.) z rzeczownikami! (A-E).. 4.. knife fork spoon carpet So we’re finally here! Our new house is fantastic. t in the2.. s.....1..... when it’s cold outside...1.3.... 7.Myfavourite 5.... delicious Joe’s Scandinavian bread 3....-l... ktory nie pasuje do pozostatych..-7. and leashed at all times... 1. of the window. I 4..4....9.6... room is the living-room. This text is a warning. Amanda hates doing / making housework.. round smali readlng lamp zdania wyjaśniające ich znaczenie (A-D)... a rent 6..3. wooden huge sailing ship 7.... numerów odpowiednie litery. Look.. c sofa in 2..8......) wtaściwe wyrazy.. 4......... There is 5... Will you make/do me a favour and help redecorate my flat?l powiednie przyimki miejsca.. 1. tak aby powstały poprawne zwroty.3. .. of the room. The mirror is .. Tam.. in the of the room. There is a shelf.the walls.. 5.....1.. It’s not very 2....7. I'll need scissors........ This Is a discount offer. (0-6) Wykresl wyraz......... 4.8....3..2.5.6..)j 3... c withalotofsoftarmchairs.. but there is enough space for our small family...2.. The sofa is . It's/T h ey’re in the drawer.5. switch off E...1.There 5.7.... Pets must be cleaned after I 3. O 9» 0 DOM Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa.... there’s something on/in the lawn in front of the house..2.5..... f... How are things at school? 6. 3. curtains windowsill blinds oven Hi Jane.8..... 4...... a flat (0-7) Ustal właściwą kolejność przymiotników.the mirror.4.. od­ (0-9) Zakreśl właściwy wyraz.... which is great now and will be even better in winter.-6.........1. sink cupboard sofa fridge dishwasher cia... You can see this notice on a hotel room door....4........... Pierwsza litera wyrazu została podana...4. Why don’t we meet on / at Cindy’s house? 1...1. There are four pictures. the right.. Wpisz w luki (2.... pay B.... m (0-5) Połącz czasowniki (6...3....... gdzie to konieczne. 1.6. There is a beautiful oriental carpet 4. 4.. język angielski | repetytorium . two bookcases.... Floor slippery Do not disturb.1...7.

.. litery.. but they are made of a hair dryer and underfloor heating.3.maybe as long as 500 years.-10... These bricks are made of clay.. B albo C.. but I can't afford a new one. some people who live in tree houses.. was white.... in the autumn. Zastanów się. In Sana'a.....) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej for­ F...6..3 The modern houses In Sana’a are mikami and satellite TV. tekstu... Art and Music in a Historical Building build their houses to fit the needs of their lives. Their houses look like domes and are small and garden and on the grounds there are studios.. The houses B. a conference room. But many people around the world live in houses made of dzi....... I have a very small room and I'm going to paint two B. People A..-7.. The bricks last many years ........ a heated towel rack.. 11. Wskazówka egzaminacyjna A. dirt or cloth. many kinds of houses. a co tylko wzmianką? C........ (0-5) Przeczytaj tekst. 11.1.. an art exhibition and warm. £ (0-1) Przeczytaj tekst....1. Muramaris arranges musical concrete instead of bricks....2. lukę (10. some people live in a shop.4. C. The Gardens of Villa Muramaris are different. Zakreśl li­ terę A...... Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodat­ kowo i nie pasuje do żadnej luki. A.. I also have a dark 10.. Adam travelled a lot What Colour Should I Paint My Room? A. Z podanych odpowiedzi wy­ bierz właściwą.. wpisując w każdą ' animals. Where did Adam live during his holidays? room more 10.. (0— 7) Przeczytaj tekst... some people live a restaurant and guest cottages. Adam wants to powinien mieć formę. In Andalusia.. B.... advice! Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się. Guest rooms are on the first floor..1. Następnie zdecyduj.. 11....-11.. 0 8.1. Zaznacz literę A.7... and the floor is 10... który wyraz pasuje do kontekstu i jaką 8.. E. Na podstawie informacji za­ space shelf wall wood big cover modern match wartych w nagraniu w zadaniach 8..... There's no place like home! Zaznacz w tekście fragmenty odnoszące się do podanych odpowie­ M.... What colour do you think I should use to make my room seem 10.1. B albo C... The people can move their houses when they want to move. During the summer they stay cool. During the winter their houses stay ARKUSZE EGZAMINACYJNE room with a fireplace.. tak aby powstał spójny i logiczny tekst. cool.1. radio clock straw and soil. with a thick green carpet and there are ny flat? 10. ■ (0-3) Usłyszysz krótki tekst... zgodną z treścią tekstu.... Nazwij miejsca przedstawione na itatych. bed.... dany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Wskazówką mogą być także spójniki i zaimki... just blinds... C..3.. so I would like to buy some A. during his winter holidays. ? I want to make my 8.. mie. którymi oznaczono bra­ Przypomnij sobie nazwy miesięcy... Uzupełnij go.. Inside there is a huge dining in underground houses... with a mini bar. D.... but one thing is the same wherever you go..... rdroom.. kujące zdania (A-F).2.. complain about the accomodation.... 11.-8. Wymagana Wskazówka egzaminacyjna jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna Zwróć uwagę na podmiot i orzeczenie zdania wstawianego w lukę wpisywanych wyrazów.. Luxury Apartments in a Beautiful Villa 11. in the spring.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą...4 Now most What is the best title for the text? people use these tree houses as meeting places..... Home Sweet Home Do you live in a house? You can be surprised to learn that there are many. 10. telephone with a direct outside line. jaki jest główny cel wypowiedzi Adama. Yemen.3. green cushions on the bed. 10. Bathrooms have a shower.. B. język angielski | repetytorium 27 .. The restaurant is open In the evening.) B.. I'm waiting for your 1house.. a greenhouse... Most people in the United States live in houses made of wood and bricks. Uwaga! Jeden wyraz zostat po­ oraz zdań sąsiednich. a different colour from the original which C.5..2.. There are no curtains on the window. Each room equipped tall houses made of bricks... furniture than my old brown desk and wardrobe.. The villa is surrounded by a beautiful of straw. made to look like the traditional ones... z którego usunięto pięć zdań..3. tell about his camping holiday. Wskazówka egzaminacyjna Wpisz w luki 11..5. The tree houses are made of bamboo with grass roofs..7. The houses are good places to watch out for snakes and wild id after mes. jaka część mowy powinna znaleźć się w danej luce.. ny tekst. In the Philippines there are still events and art shows. Villa Muramaris was built by the art history professor Stan In the Great Rift Valley of Eritrea people build their houses Bernhardt and his wife Inga.. in the south of Spain. give some details concerning Spain and Greece. Który z fragmentów jest najdłuższy? Co jest głównym tematem sz obok grass. tak aby otrzymać logiczny i spój­ zdjęciach.

belong. need ► związane ze zmysłami see.lying die . w 3 os. Are they baking a cake? Yes. Spójrz. Wyglądacie na zmęczonych. she isn’t. trwa przez dłuższy czas I'm playing a lot of hockey this year. matter. like. Steve is riding a bike. it isn't snowing any more. Oni jedzą teraz lunch. co dzieje się w szerzej pojętej teraźniejszości.czasowniki wyrażające stan Kiedy opisujemy. ► oznaczające posiadanie i inne ► W czasownikach kończących się na -e. the storm is coming. pytanie o podmiot who/what +forma to be Who is washing up today? 1think it’s Jack’s turn. należy je usunąć. PRACTISE MAKES PERFECT GRAMMAR Present Continuous I ł PRESENT CONTINUOUS OPERATOR TO BE (W PRESENT SIMPLE) zastosowanie ► wyrażanie czynności i stanów odbywających się w chwili obecnej. pytanie ogólne forma to be + podmiot Are you playing chess? Yes. i krótka odpowiedź + czasownik z -ing Is Mary driving to work? Yes. samochodu. enjoy. I'm surfing the Internet. I’m not. Myślę. look. We are looking at these photos now. possess. Zastanawiam się nad sprzedaż nia się ono na -y. taste. Jeśli czasowniki te przybierają formę Continuous. I’m not playing a game. mean. ► przedstawianie planów na najbliższą przyszłość I'm leaving tomorrow. understand. budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot +forma to be Look. she is. these days They are working on a geography project at present. they aren’t. Jutro wyjeżdżam. ► opisywanie tego. że czasem zmienia się know. zamie­ I am thinking about selling a car. cost. remember. W tym tygodniu czyta bardzo interesującą książkę. poj + czasownik z -ing What is knocking outside? 1don't know.having write . I What is Mary cooking for dinner? 1have no idea. określenia czasu now/at the moment/at present. pytanie szczegółowe zaimek pytający +forma to be Where are you going? I’m going to the library. prefer. No. Dzieci bawią się w ogrodzie. używamy cza­ su Present Continuous. co dzieje się na zdjęciu lub obrazku. + czasownik z -ing My sisters are drawing. ► wyrażające uczucia hate. believe pisownia czasownika. Właśnie oglądamy te zdjęci. + czasownik z -ing My parents aren’t watching TV. it’s raining. agree. język angielski | repetytorium i i . mają wów czas inne znaczenie. Mike is reading comic books these days. No. recognize. own.dying You look tired. they are listening to music. run-running sit-sitting cut-cutting I think it’s stupid. przeczenie podmiot +forma to be +not Look. W tym roku dużo gram w hokeja. + podmiot + czasownik z -ing Why are you playing the piano in the middle of the night? Because 1need to practise. think. hear. depend come . State verbs [non-continuous verbs] . pada deszcz. w trakcie mówienia Look. seem. No. 1. She’s reading a very interesting book this week. lie . Dziś wieczorem Karen idzie z wizytą do ciotki. ► W czasownikach jednosylabowych kończących się na -ie. they are. 1am. Karen is visiting her aunt this evening. They are having lunch now. Let’s check.coming have . want. smell ► wyrażające czynności umysłowe Przy tworzeniu formy z -ing należy pamiętać. które z zasady nie występują w czasac ► W czasownikach jednosylabowych z jedną samogłoską podwa­ Continuous: są to czasowniki wyrażające raczej stan niż czynnośi jamy ostatnią spółgłoskę. The children are playing in the garden. love. że to głupota.writing Istnieje szereg czasowników. today/tonight.

a terrible headache. ► idiomy Give me that dictionary.. zynność.00... Ponieważ w języku angielskim przyjął się dwunastogodzinny sys­ Moore . jak i minutes. polecenia w klasie / czasach Time to say.przed południem) między 24.m. Rozkaz można złagodzić i przekształcić W języku mówionym i codziennych kontaktach przeważa styl nieformalny. Classroom languag e .m. every week.. < let him get away with it. (łac. się do liczby podzielnej przez 1am reading a marvellous book. What is the matter? How is it going? .tryb rozkazujący Formal and informal English Trybu rozkazującego używamy do wydawania poleceń. Telling the time Pleased to meet you..po południu) między 12. złożoności form oraz słownictwa. please. I’m reading a terrific book. ► zwroty bezosobowe ► phrasal verbs Any delays should be reported We can't put it immediately. czy chodzi o dzień. pięć i opuszcza zarówno sło­ Peter is an intelligent boy but Peter is a bright guy but wo o'clock. Is it a new bicycle? Is it a new bike? Zwyczajowo minuty zaokrągla It is very convenient.Bogusław Mezydlo ► Litery podwojone literujemy razem. formalny jest częściej stosowany jako język h Forma twierdząca czasownik (bezokolicznik bez to) Forma przecząca do + not + czasownik (bezokolicznik bez to) piśmiennictwa.Lodz ZAPAMIĘTAJ Bogusław Mężydło . W sytuacjach oficjalnych.m.. Don’t go out of the classroom! Switch off your computer Don't sit up late. 1have We would like to be informed about the situation. off again! ► słownictwo neutralne.język formalny i nieformalny ostrzeżeń oraz instrukcji.. just give me assistance to get on the plane. B0HBHDBBBQBBQ ' często podawane są najpierw godziny. so she some. 1need to go to the loo.00 rano.? język angielski | repetytorium 29 . ► Litery niewystępujące w alfabecie angielskim upraszczamy gate 14. Stand up! Wstań! ją w ó W ’ to your friend to everyone. Don't talk to strangers.. please. Popatrz na. Bye!/Cheers!/See you! Good bye!/Good night!/ ( ^ (A $ j Look at. czy noc. używa się 1need to go to the toilet. a call. dangerous. na lotniskach lub dworcach. We must get in touch with her.00. please. wystąpień publicznych i w sytuacjach oficjalnych.M-OO.00 a 12. USEFUL EXPRESSIONS and goes to bed at 7 a. eight Łódź . Don’t be so noisy. Zagraj/Zaśpiewaj/Powiedz/Przeczytaj. E 3 0 0 0 0 0 O E I0 0 0 0 0 ARKUSZE EGZAMINACYJNE The BA 321 flight to London is Literujemy wyrazy. Imperative . Nice to meet you.. bogate ► słownictwo nacechowane i urozmaicone emocjonalnie i proste language Ms Thatcher required some If you need help. więc times starts work at 7p. Formal English Informal English Be careful! Do not touch the fire! Look at the picture. It's twenty-seven minutes past nine.. You have to get up early. Różnice między tymi stylami dotyczą przede wszystkim konstruk­ cji zdania. Mike is thick.(double o) R-E. a chodzi spać o 7. arzedażi EB3 Hellol/HI! Good evening! Play/Sing/Say/Read... Good day! fe&rf Don’t do it!/Stop it! Przestań! e zdjęcia: See you soon/tomorrow! See you soon/tomorrow! // May 1.00 a 24.. post meridiem . ► p. czasami zaczyna pracę o 19. It's very handy.? Czy mogę. It’s too about his rights. . komend. używając angielskich nazw liter.Carol pracuje na zmiany. ność co do minuty. a następnie minuty. Podejdź do. My mum gives me 10 pounds My mum gives me 10 quid jednak ważna jest dokład­ every week.. ante meridiem . relieve Carol works shifts... a nie każdą oddzielnie.00. niekiedy trzeba uściślić. Don't eat that frog! ► formy pełne ► formy skrócone i Give me the key! before you go to bed. ► strona bierna I'd die tofind out what really happened. Jeśli Mike is stupid. (łac... tem podawania czasu. Spelling .m. boarding at nine twenty-five. It's twenty to do najbliższej graficznie. especially an adult Sit down! Usiądź! flg-t Hello!/Hi! Good morning! Open/Shut the door! Otwórz/Zamknij drzwi! Open/Close your books. Otwórzcie/Zamknijcie książki. The suspect was informed Keep an eye on him! 1won't please. Wait here. Wówczas używa się odpowiednich skrótów: ITI ► a. Helioi/Hi! Good afternoon! Come to.podawanie czasu We must contact her. pełnej formy.literowanie ractise.

... 3................ A.....2.. Minutes C.... Leave me alone! I ..... A............. (Take your things) ... Oh no... 3..... Is it a new (bicycle) .. I’m not’ A..... English B. . Hi C........ thirty B. Our next class is Spanish but we ... take C..... is 2..... 4...00 Hello!/Hi 1.. - 4. A.. today? 2.... (Pleased) ... A.. past eight.. for the exam........ A......... thirteen C. ? That’s not bad........ Wybierz je spo­ Ben: 4.......... a lunch Time to say...... I’m reading a (marvellous) .... 3..3......... Ë îflW iW O til 3.. do C........ 3........ secondary schools.... Could you (visit) ..1...........6....... ! week.1.. We must (contact) .. the register just now and Ben B.... Good morning B...... Good evening! 3.11................. 3. Ms Brown .... 4. the office....... A..... I 4........ Hurry up. three 4... Good morning! is still not at school... Is B. Madam...........10.. Wait a moment. ^ tabeli.1... Good afternoon! I didn't have time at home.. zastosuj 4.... ....4.. Spanish Present Continuous....1. break now.......... they C........... Peter is (an intelligent boy) ... you at me like See you soon/tomorrow! See you soon/tomorrow! that? A t■ ----------------------------------------------------------------- (0-11) W podanych zwrotach pochodzących z formal.....5. Angie: Hurry up! We can’t 4.........8.9.6...00 Hello!/Hi 1.What's the time? terrific •thick • nice • handy • bike •quid • grab your stuff Ben: 4... Are C. late I ---- (0-12) Wstaw w zdania czasowniki z ramki w czasie 4..11.. absent B.. do B..... I ..10..... Sam (watched him attentively) .. have język angielski | repetytorium .. book.. Bill! Yes...........1 Angie! 4... Why .... 2......... 2............... I to copy your notes but your 1......... Zakreśl literę A..... I I just SZKOŁA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się ............. Ben: Have you got your 4.10.......................to meet you....... gdzie to możliwe..school uniforms now because we are Ś tk■ -------------------------------------------------------------- (0-4) Wpisz podane zwroty w odpowiednie miejsca on a trip... does C... Byei/Cheers! 3.5....3.... into Peter’s copybook! z niezbędnym zestawem słownictwa..4...... My mum gives me 10 (pounds) .. See you! Good night! 3.. Half 4...12.. the French homework! D... to your friend to everyone... A... I hate 4.9 your school uniform 2.. (0-11) Przeczytaj dialog...8....... for extra classes? No.... 19. A........ • the loo • a bright guy • get in touch with • drop by Angie: Eight 4.......... . Good bye! handwriting is terrible.... We are very busy tonight because we ... We ..... wears B....... just .....5... 4........7....... and come with me.9. classes C..3......2... French C. Do 2. ich nieformalnymi odpowiednikami.... it B...........2....... .......8.... especially an adult 3.. miss B..... even as famous as Big Ben..her..8.. Tam.. Ben: I’m keeping it in my rucksack..7 homework? 2. now 2...... C..00Hello!/Hi 1........... It’s very (convenient) .... every I’m wearing 4........... 2. B albo C.1... A......... O’clock B... 4............ doing formy skrócone..4.4...... .. Angie: No.. Angie: Yes.......2. am B..6.10........11...... ... ? Why aren’t you 4...3........... Wybierz poprawne uzupeł­ nej odmiany języka zastąp wyrażenia w nawiasach nienie luk 4.6........... A... him •wait • look •take • copy •try 4. but Mike is (stupid) ..... 3...7..5.......11...2...4... Me and my older sister to different 16.off the computer! 10.. Good job! You ..... you .11 our first lesson! 2. • kept an eye on him all the time for our first lesson.... Good afternoon 2..-4... 1need to go to (the toilet) ....3. A..homework on famous buildings... wear C.. really well! 3....7. We’re not 4.... wearing do • not cheat • have • switch •stare • revise • go • not wear 4.....you going to school? j śród wyrażeń podanych w ramce..........9...

(0-3) Usłyszysz trzy krótkie teksty. Na podstawie informa­ (0-3) Usłyszysz wypowiedź nastolatka na temat eg­
cji zawartych w nagraniu w zadaniach 5.1.-5.3. z podanych zaminów. Na podstawie informacji zawartych w na­

i 0 odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B albo C. graniu w zadaniach 7.1.-7.3. z podanych odpowiedzi
wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B albo C.
5.1. What time is Adam's dad having an appointment with Mr
Brown? 7.1. Josh thinks that
.. just A. B. C. A. the exams start too early.
B. there should be a one day break.
20:15 7:45
C. Chemistry won’t be easy for him.

: we are 5.2. What Is less’ surname? 7.2. Josh is having his English exam on
A. Rowley. B. Rovly. C. Rollew. A. Tuesday.
tlasses? B. Wednesday.
5.3. What is the car registration number? C. Friday.
ind Ben A. GEM59360 B. JIM59470 C. GIN49370
7.3. Josh is taking exams in
lework! Wskazówka egzaminacyjna
A. maths, English and chemistry.
Przypomnij sobie angielski alfabet i liczebniki oraz ich wykorzysta­
B. maths, English, geography, history and chemistry.
nie w literowaniu i podawaniu numerów identyfikacyjnych.
a lunch C. maths, English, geography and history.

just Wskazówka egzaminacyjna
i (0-4) Przeczytaj teksty. W zadaniach 6.1.-6.4. z poda­ Nie wybieraj odpowiedzi na podstawie jednego usłyszanego
Iiffe rent wyrazu. Zwróć uwagę na kontekst
nych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią
tekstu. Zakreśl literę A, B albo C.

ut your 6.1. The author Guys, when is the history test? Is (0-3) Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (8.1.-8.3.)
A. writes to a teacher. there anything I should have done? dopasuj właściwy nagłówek (A-D), Wpisz odpowied­
me like B. asks about test results. nią literę obok numeru każdego akapitu. Uwaga!
C. wants to get some Information. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pa­
suje do żadnego akapitu.
I will be absent on Friday. There will be a substitute to take
uzupet- care of you. You will watch Great Gatsby video for 40-45 A. How to react to others being bullied?
minutes, then head to the library to pick your independent B. What is bullying?
reading book. C. Bullying at school
nool?
D. Ways of dealing with bullying
6.2. This text

ARKUSZE EGZAMINACYJNE
Bullying and How to Deal with It
A. is a library announcement.
8.1 ...............
B. has been written by a teacher.
Bullying is when someone keeps doing or saying things to
C. Is the message for a substitute teacher.
have power over another person. Some of the ways they
ildlngs, bully other people are: calling them names, threatening
Every time 1don't bring my geography handbook we use it In
them, making them feel uncomfortable or scared, taking or
class! Mrs Walsh was really angry with me this time.
niform damaging their things, hitting or kicking them, making them
do things they don’t want to do.
6.3. The author
it, now
A. apologises for not having his/her history handbook. 8.2...............
B. writes to Mrs Walsh. Coping with bullying can be difficult, but remember, you are not
>n!
C. tells about a problem he/she had at school. a problem, the bully is. And if you are different in some way,
oon be proud of it! Spend time with your friends - if you are with
When is the homework for chapters 1112 due? Is it due next others, bullies will leave you alone. If someone is bullying you,
Thursday? you should always tell an adult you can trust.

8.3..........
6.4. The author wants to
If you see someone else is bullied, you should always try to
A. know when he/she should hand in his homework.
stop it. If you do nothing, you’re saying that bullying is okay
B. know what is his/her homework for Thursday.
with you. Remember, treat others the way you would like to
C. give some extra Information about the homework due next
be treated.
Thursday.

Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna
Zwróć uwagę na styl i cel wiadomości. Kto mógłby być ich Podsumuj treść każdego akapitu jednym zdaniem, koncentrując się
nadawcą, a kto odbiorcą? na głównej jego myśli. Porównaj swoje propozycje z podanymi.

język angielski | repetytorium I I 31

LEARN TO
WALK BEFORE
YOU RUN

GRAMMAR
Present Simple i Present Continuous Mel is a caveman.
Does he hunt dinosaurs? Yes, he does. 3
► Present Simple - informacje ogólne Is he hunting dinosaurs? No, he isn't. I
He’s whistling.
► Present Continuous - informacje dotyczące chwili
obecnej

Megan is a secretary.
Does she work in an office? Yes, she
does. Is she working in an office?
No, she isn’t. She’s surfing.

Hector is a golfer.
Does he play golf?
Yes, he does.
Is he playing golf?
Yes, he is.

Both, either, neither

► both - o obu rzeczach, osobach + I. mn. SITUATIONS
(znaczenie pozytywne)
► either - o jednej z dwóch rzeczy + I. poj. On the phone - przez telefon
(znaczenie pozytywne)
1.
► neither - o jednej z dwóch rzeczy + 1. poj. - Hello. Is Jim there, - Hello. Can I speak to Liz, please?
(znaczenie negatywne = not either) please? - Sorry, she isn’t here. Can I take
-Yes, he is. Hold on. I’ll a message?
Wyrażenia both, either, neither stosujemy w odniesieniu do just get him for you. - Yes, if you could. Just say that Mike
dwóch rzeczy, osób lub grup w zależności od tego, czy mówimy called and ask her to call me back.
o jednej z nich, czy o obu jednocześnie.
Barbara has a brother and a sister. Both are lawyers.
= Her brother is a lawyer and her sister is a lawyer.
- Is Mr Parkinson there, please?
- Would you like a sandwich or a cake?
- I’m afraid, he’s on the other line. Do you want
- 1don’t want either, thank you./Neither, thank you.
to hold?
= I don’t want a sandwich and I don't want a cake.
- No, it’s OK, I can call back later.
- How can I get to the cinema?
- There are two ways. You can go either way.
5.
= Both ways are good.
- Is that 39281622? - Hello. Could I talk to Mr Brown,
- Do you want to go to Spain or Greece?
- No, this is 39281621. please?
- Neither. I want to go to Poland to visit my mother.
-Oh, sorry, I’ve got the - I’m sorry but he’s busy at the
Last summer I went to Wales and Scotland. I liked both a lot.
wrong number. moment. I can get you through in
When I was a teenager I studied French and Spanish. Neither
10 minutes.
was interesting enough to continue.

32 język angielski | repetytorium

LANGUAGE
Compound nouns - rzeczowniki złożone Word formation - słowotwórstwo

y Rzeczowniki złożone są bardzo częste w języku angielskim. Składają

Często używane typy rzeczowników złożonych
Podobnie jak w języku polskim, nowe wyrazy możemy tworzyć
przy pomocy przedrostków lub przyrostków.

Przymiotniki Rzeczowniki Czasowniki
rzeczownik + rzeczownik rzeczownik + gerund inne
joes. "" o odwrotnym znacze­ od czasowników: o odwrotnym zna­
toothbrush • postman bird watching mother-in-law niu: przedrostki un-, przyrostki -ing, czeniu: przedrostki
isn’t. I
•T-shirt • notebook • • rock climbing • passer-by in-, im-, ii-, ir- oraz -ation, -ion, -ment dis- oraz un-
coursebook • CD player • • parachute jumping •washing-up dis-
cheese grater • knife • stamp collecting •checkup
friendly - unfriendly *speak - speaking appear-disappear
sharpener • coffee maker •flower arranging • • breakdown
visible - invisible draw - drawing agree - disagree
•vacuum cleaner •ski jumping • living room patient - impatient form - formation approve - disap­

II k polite - impolite
legal - illegal
educate - education
elect - election
prove
dress - undress
logical - illogical translate - pack - unpack
H m L . responsible - translation fold - unfold
Rzeczowniki złożone przeważnie pisane są oddzielnie, ale zdarza irresponsible arrange -
się też pisownia z myślnikiem lub łączna. W razie wątpliwości na­ rational - irrational arrangement
leży sprawdzić w słowniku. W wymowie zazwyczaj akcentuje się honest-dishonest improve -
pierwszą część złożenia (postbox, waiting room), przy pisowni od­ loyal - disloyal improvement
dzielnej niekiedy obie (science fiction).
od różnych części od przymiotników: inne przedrostki:

y mowy: przyrostki
-ous, -al, -y, -lve,
przyrostki -ness
oraz -ity
re- (ponownie,
jeszcze raz), mis-
-able, -ful, -less (źle, niewłaściwie),
over- (zbyt dużo, za

LANGUAGE
O - fame - famous
music - musical
active - activity
popular - popularity
bardzo)

open - reopen
write - rewrite
fog - foggy sad - sadness understand -
Agreement and disagreement - zgadzanie się act - active ill - illness misunderstand
i wyrażanie odmiennego zdania rely - reliable sleep - oversleep
hope - hopeful eat - overeat

ARKUSZE EGZAMINACYJNE
a Zgoda Sprzeciw harm - harmless
1really enjoy musicals. So do 1. Really? 1don’t. tworzenie
ie przysłówków
1quite like dancing. So do 1. Do you? 1hate it.
I’m interested in politics. So am 1. Are you? I’m not.
1don’t mind salsa. It’s OK. 1can’t stand it.
1can't stand Neither can l./Me Oh, really? 1quite
ase? football. neither. like it.
ike I’m not very keen on Neither am l./Me Really? 1love USEFUL EXPRESSIONS
sport. neither. it.
at Mike 1hate vegetables. So do 1. 1like them all. Automated phone replies
a back.
- automatyczne odpowiedzi
Text messaging - język esemesów
Leave your message after the tone, Proszę zostawić wiadomość
please. po sygnale.
AFAIK - As far as I know. The person you are calling is not Abonent poza
want
B4 - Before. available. zasięgiem.
KIT - Keep in touch. If you have a touch-tone Jeśli korzystasz z aparatu
RUOK? - Are you OK? telephone, please press the hash z wybieraniem tonowym,
LUWAMH - Love you with all my heart. key now. naciśnij klawisz z kratką.
HAND - Have a nice day. Please try again later. Proszę zadzwonić później.
EZ - Easy. Your call is now in a queue and Połączenie czeka w kolejce
BTW - By the way. will be answered as soon as i zostanie odebrane tak
TMB-Text me back. possible. szybko, jak to możliwe.
he
CU - See you. Please hold. Proszę czekać.
>ugh in
You will now hear a series of options. Oto możliwości.
If you want to... press... Jeśli chcesz... naciśnij...

język angielski | repetytorium | | 33

..... (you/work) this week? I’m in wskazówki podane w nawiasach..... every week C....................... hating 3.... get a student ID H. B.. .... Present Simple lub Present Continuous... .. 2. W h ere (you/workp I . Wykorzystaj wska­ zówki podane w nawiasach... (happen) in baseball if you She’s from Lyon................ do push-ups A.6... (she/speakp 2. toilet 6... 2............. .... No...........) formami od­ powiedniego czasu teraźniejszego. when I’m tired P.......3....1..8.........4... Look! S h e ..-4........-3... 3. W h a t.. Do you smoke?... on Fridays J......... French....... F.... I (want) to get this motorbike started......... Look out! My sister. borrow a book B.. 2... the eat) meat. aby powstały! 2.. hardly ever M.. cloakroom A............2. canteen 6. now C............ drinks B...... I . 6... library 3.. No... (0-7) Połącz ze sobą części wyrazów.........5..... ■ (0-10 Uzupełnij luki w zdaniach (2............. Look! Tom..... (sit) in my chair? 4.....9...................9)... seem C........ drink 34 język angielski | repetytorium ....3........... just now H... at the moment 3.......10.. (you/dop I ..1........ gym A. W hat.....8. A. isn’t working C..5........ 2...1... Vegetarians are people w h o ........... today N...1.. very often 0.... Wpisz do tabeli litery wybrane spośród A-P...... never 0 E.... have IT lesson A. B albo C. (usually/stay) at Peter’s when m kick’ H we go to Bath..... computer lab 3........ Wykorzystaj 4........... going to school... W h ere..... I . W e ........ boxing snow head 2.. is seeming A.2............ don’t mind A. W h a t...(go) round the Earth.....4...........7... Zakreśl literę A......1........ I don’t. (you/dop I'm an architect. is C..6......... 6......... school office 3. (she/speakp.. doesn't work B.......10. What language... today niezbędny zestaw słownictwa.... chat with your friends E....7.. M ary... 0 (0-2) Przyporządkuj wyrażenia do odpowiedniego cza­ su........... this afternoon L....... I doesn’t....4..2.. o SZKOŁA Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie A.(yourson/play) the violin? Actually. have lunch G....(sound) like Polish..............(think) the Sun that’s the radio....1. rarely A......7......3. W h a t........... isn’t mind C... 1...8.. ...9.. Granny is coffee.8........ wash your hands D. over there! 2.... B. these days K... usually D........ this week B.. school hall A..................-6..5...) do miejsc (A-H).. (yourson/play) the guitar? No.4... What language.....6..2................. It's raining! 1.. 6.... 3.. C. do B..1. 6......7. nearly always 1. seems * B... (play) tennis every weekend... every day B... at present (0-8) Uzupełnij luki w zdaniach (4.......... I’m not......1. piano.. No........ Some people still....... 4... 4.) formami czasu (work) for a big insurance company. leave your coat C...... (wear) the same shoes as me. 1. W h o ... hate C... doesn't mind 3..3...tired... drinking C.. Peter........2..... ■ (0-9) Wybierz poprawne uzupełnienia luk w zdaniach 1 ^ (3.. John cooks dinner.... Bristol until Friday. It .8...... 3....-2. rainy weather.......... 0 (0-8) Dopasuj czynności (6...... A..... at the moment 6.......1. (stay) at Mike’s for a few weeks WÊÊ ■ § ffore tooth until my flat is ready....... (not/ 4..... ’m hating B... every day G.......... 1work late .. Present Simple 4..8....(you/look) at? A strange creature rzeczowniki złożone.......... (come)... Present Continuous 4....6.....this verb mean? B........5... does C...... don’t work 6............ W h a t........... 2..... in the evening F..... (lose) the ball? 0 2.. 4......

. Josh goes to Japanese school because 7. his dad is Japanese..1. in three or four subjects... A.. Wednesday. C. żeby znaleźć poprawne odpowie­ dzi.4. 9.. C. X: My grandfather is ill. Y: . że wstawiane zdanie musi pasować do kontekstu .. Children can be educated at home. He is describing his school building... stays in the classroom.. they are kept at school.. B... tak aby otrzymać logiczny Nazwij przedmioty przedstawione na zdjęciach. Music.4. i spójny tekst.. (0-4) Przeczytaj tekst...1... D. For many areas the year is divided Into six terms.. goes to the school canteen. (0-4) Uzupełnij minidialogi (8. wybierając spo­ British Schools śród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jed­ British children have to go to school until they are 16 years old.... There are also one week holidays at the end of October. Maths. the mid-February and at the end of May. About 94 percent of pupils in UK receive free education from A. 10. Zakreśl literę A. 9. B. B albo C..1... B... Wskazówka egzaminacyjna Nie musisz rozumieć całego tekstu.. So do I...2. Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj. 8.. 10... * 9. Tuesday.-7. m --------------------------------------------------------- (0-4) Usłyszysz krótki tekst.. Wskazówka egzaminacyjna Postaraj się wymyślić kilka pytań lub stwierdzeń pasujących do E. his parents come from Japan.. holidays are: Christmas (2 weeks). z podanych odpo­ rą A. But they don’t take any exams. B.. Neither do I... Y: . C.4.. B... Could I take Certificate of Secondary Education). Education is free for all children from 5 to 16.3.. Koncentruj się na tych Informacjach.4. C.... They can go to state. What does Mark learn about during his last two lessons on A. they are not needed during lessons.. You are C.. B. Friday. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. They leave at the age of 11.1. B albo C.1 The dates for school terms and holidays A. Na podstawie informa­ I --------------------------------------------------------- (0-3) Usłyszysz wypowiedź Josha na temat szkoły.. Education Is compulsory... z którego usunięto cztery zda­ nia. X: I forgot to finish the project.2..3.. których dotyczą pytania..2. A. A.. What day is music Mark’s last lesson? A. So do I. Na podstawie informacji zawartych danych odpowiedzi wybierz właściwą. Can I call you B... B... At the age of Y: . Could I leave C.... litery.. Others continue at secondary school for two more years.....4.. During lunch break he 7. he has only sport classes.. C. B albo C.. long.. cji zawartych w nagraniu w zadaniach 7. wiedzi wybierz właściwą. That's a pity.-8. Zakreśl literę A. Monday? B. I don’t mind.3... He is giving advice what classes it’s best to take. C..-9.... public funds. A levels...3. 8..2.. Children normally start primary 8.. What classes has Mark got on Tuesday after PE? A. Geography..4. The main school responsible... spring (2 weeks). public or independent schools. z po­ do której chodzi..3... język angielski | repetytorium . X: I’m afraid she’s not at home school at the age of four or five... 16 most students take an exam called the GCSE (General A..... A. He doesn’t have to carry books because A... C. in każdej z podanych odpowiedzi. He is talking about his timetable... while 6 per cent go to other types of schools including independent schools..... I too. którymi oznaczo­ Wskazówka egzaminacyjna no brakujące zdania (A-F). he lives in Japan.. C. X: I hate basketball..cały tekst ma być spójny I sensowny.After that they take an exam called 8. C. You're late.1. 7.. but school is not. What is Mark doing? A. irresponsible. B.każdej z podanych odpowiedzi.1. some go to technical colleges..).-10.. goes home.1. are sometimes different for different areas.. After completing the back? a message? a message? GCSE.. nej z osób. 10. Zakreśl lite­ w nagraniu w zadaniach 9.. moving on to secondary school. summer (6 weeks). some students leave school. 7. C. B. You are B. Wpisz w luki 10. 10. The school year runs from September to July and is 39 weeks Y: .

znajdywać +out — ► find out .popisywać się Simple. używać w znaczeniu czasu przyszłego: eat . end . programach. co jest już postanowione.skończyć się.jadać poza domem ► kiedy mówimy o tym. run .przeprowadzać się + out — ► move out . Ona ma nadzieję.pracować + out— ► work out .schodzić ► kiedy mówimy o naszych planach. work . run .pokazać +off— ► show off. przygotowaniami ► konstrukcja be going to .uciekać We're moving to the country tomorrow.rosnąć + up — ► grow up .przychodzić +round — ► come round .jeść +out — ► eat out . to spe­ Czasu teraźniejszego Present Simple wyjątkowo można cyficzne zestawienia czasowników z przysłówkiem lub przyim- używać także w odniesieniu do przyszłości: kiem.plany zajęć i rozkłady jazdy urzędnikiem. za to często stosuje się formę be going to. w dół less. rozkładach nie. Myślę. ► out .na zewnątrz. The second term starts in February. poza.patrzeć +for— ► look for. look .ćwiczyć come .dorastać We’re going to Spain next summer. W przyszłym roku Talking about future . until. z daleka od I'll cancel the trip if it rains.w przeciwnym kierunku.dowiadywać się Przy opisywaniu planów nigdy nie używa się czasu Futurę show . po ta­ ► up-wgórę kich spójnikach. Ponieważ przysłówki lub przyimki mają własne znacze­ ► kiedy jest mowa o planach zajęć. że tej grupy cza­ sowników frazowych trzeba nauczyć się na pamięć. z P re se n t C o n tin u o us w o d n ie s ie n iu do p rzyszło ści 1 Modyfikacja jest niewielka i znaczenie czasownika można Czasu teraźniejszego Present Continuous możemy również odczytać na podstawie znaczenia przyimka lub przysłówka.spowodować że w przyszłym miesiącu dostanie awans.szukać find .skręcić +in — ► turn in .przypuszczenia i ogólne sądy dotyczące przyszłości LANGUAGE Czas P resent S im ple w o d n ie s ie n iu do p rzyszło ści Phrasal verbs .zdecydować się na coś She hopes she will get promoted next month. ► away .wyprowadzać się nych planach na przyszłość. Nie zamierzamy run . I'm flying to London tomorrow.skończyć + up — ► end up .na The Pope goes to Mexico next week. BUSINESS BEFORE PLEASURE GRAMMAR & They're moving to Manchester next year.odzyskiwać przytomność P rzy kła d y o kre ś le ń czasu odnoszących się do przyszłości 3 Modyfikacja znaczenia jest na tyle duża.na dół. before.biec +away — ► run away . ► on . jak: if. mniejszym zmianom. że w przyszłości będę ► Present Simple . (decyzja już zapadła) climb . ► Present Continuous .biec +out— ► run out. The plane lands in two hours. (wszystkie sprawy są już załatwione) 2 Modyfikacja nie jest duża.wspinać się + down — ► climb down . wyczerpać malować domu w przyszłym tygodniu. when. Jutro lecę do Londynu.biec + over— ►run over .ustalone plany poprzedzone One day I will be rich.mówienie o przyszłości przeprowadzają się do Manchesteru. Któregoś dnia będę bogaty. intencjach. o konkret­ move . as soon as. When does the next train to Poznań leave? Podstawowe przyimki i przysłówki tworzące ► w tytułach lub nagłówkach artykułów w gazetach lub ser­ czasowniki frazalne wisach informacyjnych.iść spać 36 język angielski | repetytorium .przynieść +about — ► bring about . bring . I think I will be a clerk in the future. etc. potrącić We aren't going to paint the house next week. po ich dodaniu znaczenie czasownika ulega większym lub jazdy. Samolot wyląduje za dwie godziny. które zależą od woli mówiącego.zamiary niekoniecznie po­ przedzone przygotowaniami ► Future Simple . ► off-z ► w zdaniach podrzędnych czasowych i warunkowych. zamiarach. bardzo liczne w języku angielskim. grow .czasowniki frazalne Czasowniki frazalne. ale znaczenia czasownika trud­ no się domyślić wyłącznie na podstawie znaczenia przyimka lub przysłówka. after. un­ ► down .przejechać. turn .

How are they going to decide? 1think they’ll meet a half-way. jak i do mężczyzn np.MIEĆ ZAMIAR zastosowanie ► wyrażanie zamierzeń. he is going to fall down. ► wyrażanie odmowy lub zakazu i będę I'm not going to wait any longer.saleswoman shop assistant się bezpośrednio do płci. + czasownik He is going to start his new job. Konstrukcji be going to możemy używać także w czasie przeszłym. 1am. Mama zamierza wieczorem pracować. doctor. pytanie ogólne forma to be + podmiot +going to Are you going to go to Egypt next summer? Yes. kiedy mówimy o niespełnionych zamiarach czy niezrealizowanych ARKUSZE EGZAMINACYJNE planach. Where are you going to spend your next holiday? Gdzie planujecie spędzić przyszłe wakacje? ► przypuszczenia oparte na obserwacji Look. model.chairwoman chairperson cie. Uważaj! Podłoga jest mokra. she is. Nie będę czekał dłużej. irzyim. To samo imię może być nadane i kobie­ chairman . she’s not.policewoman police officer żeńską i męską. a trud- zyimka LANGUAGE Nazwy zawodów omnosc py cza. Zabraniam ci pożyczania mojego telefonu komórkowego. poj. they aren’t. idziny. gdzie rozróżniamy formę policeman . Jamie. W języku angielskim nazwy zawodów z reguły odnoszą się actor . budowa schemat formy pełre lub/i skrócone twierdzenie podmiot +forma to be +going to I’m going to revise for the test. on zaraz spadnie. Marion. They are not/aren't going to move to Poznan. It's going to rain. :o spe. You're not going to borrow my mobile again. 1am/’m not going to repeat it once more.stewardess flight attendant jest nawet w imionach. What is going to happen with this old house? They are going to pull it down. obecnie używa się raczej nazw nieodnoszących salesman . Zaraz się poślizgniesz. Lucy ma zamiar zostać pisarką. No. Spójrz. język angielski | repetytorium | | 37 . Chociaż istnieje grupa nazw zawodów. but then John was fired and we didn’t have enough money. b przeczenie podmiot +forma to be + not +going to +czasownik You're going to buy a new car. but I had an accident and vka. nadziei i planów na przyszłość (ustalonych lub niemal pewnych) My mum is going to work this evening. No. nacze. The fooris wet. i krótka odpowiedź + czasownik Is she going to accept this offer? Yes. Konstrukcja be go in g to BE COING TO . pytanie o podmiot who/what +forma to be w 3 os.actress performer zarówno do kobiet. h i roku Lucy is going to become a writer. Are they going to work all day? Yes. You're going to slip. I’m not. + podmiot + going to + czasownik What is he going to do? He’s going to pay. teacher. i mężczyźnie np. 1. + going to + czasownik Who is going to pay for that? Perhaps your father. mozna I was going to start my newjob in August. /m lub pytanie szczegółowe zaimek pytający + forma to be Where are you going to start? 1don't know yet. ić się We were going to visit Canada. She is not/isn’t going to move out. I had to stay in hospital for two months. Watch out. No. Ta poprawność polityczna widoczna steward . they are.

.2.... 3.....-1.). will leave at 8...... November 20th from 3 p. 2. We need lead ........ 2. 1..... till late in room 1A. 4..4.)..... This offer is for someone who isn’t looking for a full A.-6..... Easy work...... The train to Poznan A. will leave * (0-5) Uzupełnij brakujące litery w nazwach zawodów..3... This advertiser needs someone to serve customers..3.... is leaving C.-5. A n c n n _ inspects financial records. My grandparents us next week... niej formie......)..... 3. B albo C.).. A person whose job is to bake and sell bread and cakes. My sister (be going to + b e )... 2. .5... 2... visit B. are going to visitl B.1. język angielski | repetytorium . A n _ r is a person whose job is digging coal.. A u _ b _ _ can repair a dripping tap. które po­ 1.3. goes B..4. leaves B... nice boss.... This advert is about a temporary job.4..... 1.1... a radio programme or a web portal.... Spośród wyra­ cosmetic treatments.. Uwaga! Dwa wyrazy zo­ a restaurant.1.. is leaving B. visiting C.2.. six months in cleaning flats... zdań (6.4.1. extras. A writer or editor for a news medium. female preferred! 2.. . is going to go C..4. 5. houses and offices... ... Tel: 111-222-3333 5...... for example a newspaper... 2 ....... good pay.. an architect.....m. We are looking for a part/full tim e Experience 3.2. A.. She’s learning how to plan anddesignbuildings... Jeff (be going to + change). The train in 15 minutes.. It A...1.. A person whose job is to treat sick or injured animals.5.. I lawyer 5.... manicures and gives (0-4) Przeczytaj ogłoszenia (5... Brenda(be going to +apply) min.1..... this job? wać więcej niż jedno ogłoszenie.-4. actors F. for this job? 3... D.. 1... especially if you are convincing..3.. A person who does hair styling. for the interview. Wpisz do tabeli odpowiednie nume­ 3._ 4... Look at the timetable.. Must be non-smoker and not allergic to cats (we have 2).. A. .. leave C. 6.... you (be going to + take) ry (5. will snow. We are casting Midsummer Night's Dream.. We would like to find a regular in for occasional (0-5) Uzupełnij brakujące litery w nazwach zawodów. Uwaga! Do każdego zdania może paso . Come on Thursday.4.5. 5.... A t 1_ g t sells or arranges trips or tours for customers. a następnie dopasuj zawody do opisów. j _ I s C. * zów podanych w ramce (A-F) wybierz te.. next year.. is going to A. cleaner E. O d (9 PRACA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.-5... currently 6 months old. Wpisz obok opisów (1.....3 We (begoing to + show u p ). stały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.3.21.. 4..2. These advertisers aren’t looking for experienced (0-5) Wybierz poprawne uzupełnienie luk w zdaniach workers.. | secretary 1..1.. (4. goes ł B. I cashier B. strukcją to be going to.his (0-4) Dopasuj ogłoszenia z zadania 5 do poniższyd job next year.. down 6....2. Look at these clouds... 6..1.4.1.. A. evening outings.5...... We're on time. tak aby otrzymać poprawne zdania z kon­ and a lot of enthusiasm! You can still choose from many roles. fairies.... We have one daughter. Zakreśl odpowiedź A.. | babysitter | C.... 4.......5. A person whose occupation is to serve customers in prawnie uzupełniają luki. C..) odpowiednie litery (A-E).. The government says that unemployment . 4.1....5.. .4.. it will be (0-5) Wstaw w luki wyrazy w nawiasie w odpowied­ staged next year. is going time job.... A _ o _ d is someone who serves in the army.. elves...4. S 5-10 per hour. A part tim e is needed in a Chinese buffet at Laurel.1. D.. 6..

Jessica 9. I'm having a job interview next week. make phone calls • copy documents • make appointments • 7. 8.) dobierz odpo­ $ (0-4) Przeczytaj tekst. sell medicines • fulfill prescriptions • monitor the drug interactions between medicines B. fairies. Wpisz w luki 10. / roles..1.it is very interesting to observe what happens when you combine different substances. jakim zawodom odpowiadają podane zakresy obo­ tej luki. t 8. ember B. Rick 9. I'm a photographer. However. :e paso- dał.3 They say it helps to create a friendly atmosphere and makes the employees feel better. sandals.2. Still..3. Do każdej oso­ B.2.-9. który najbardziej by jej odpowia­ clothes at work. formacji zawartych w nagraniu w zadaniach 7.. firemen. Where is Emily going to work? A. Don’t miss It! A dress code Is a set of rules about how to dress. Jakie trzeba mieć do nich predyspozycje? Co trzeba lubić? Wskazówka egzaminacyjna cretary Nazwij przedstawione zawody. and a kilt If you are a waiter In a Scottish one. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane ave 2).1.. there are some companies which accept casual î nume- by dopasuj zawód.30. Zakreśl li­ I always wanted to be a doctor but I am too poor at biology to get i d terę A. Zaproponuj po kilka reakcji do każdego z podanych zdań. I love to control everything. You may B. For women in this position long skirts or plain dresses are osoby Uwaga! Jeden zakres został podany dodatko­ recommended.21. yes. Mr Kirk is a very intelligent man. What does Ava plan to be? A...3. It’s too stressful. What is Zack’s dream job? organize meetings A.. 8. liższych oraz cztery zakresy obowiązków (A-D). z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. 10..) A.. good luck! What Is a Dress Code? B. Wskazówka egzaminacyjna azy zo. wiązków. z którego usunięto cztery zda­ nia.3. D. tak aby otrzymać logiczny ronths wiednią reakcję. Z jakimi obowiązkami się wiążą? vyer isional (0-3) Do każdej wypowiedzi (8.. C. Lawyers and bank clerks always dress up for work. A..1.. B.1 new flowers d wyra- óre po. mieć one zawsze odniesienie do zdań wcześniejszych. (0-3) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (9. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej C.... They wear smart suits and ties.2. jobs there is a certain uniform you are required to wear.. B albo C.1. to the medical studies. your outfit most ARKUSZE EGZAMINACYJNE 8.. an office or a high school. Well. otherwise it is easy to forget key meet­ Wskazówka egzaminacyjna ings or loose important documents. B.4. Things must be organised. if you are just Wskazówka egzaminacyjna starting your career in a bank. I’d rather spend time in the garden: digging in the soil calms me down.4. Are you? Do you like it? be expected to wear a sari if you work in an Indian restaurant vill be C. (0-3) Usłyszysz trzy krótkie teksty.. And I hate trying to persuade people to buy something they don't need. photographer. 10. Your name? shorts. For example policemen. A. It would probably be your last one. — ! 7...3.. Pamiętaj.1 If you are a waiter or a waitress. better don’t wear flip-flops and flowery bermuda shorts on your first day at work! 10.2. litery. że muszą That’s why I plan my time very carefully. sleeveless tops and mini-skirts.-7. dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 7... often has to match the style of a restaurant you work In...-8.3. B.. Yes. C.. D. Zakreśl literę A.1. E. In some Laurel. pilots and security guards . Zwróć uwagę na wyznaczniki struktury tekstu. take care of plants • mow the lawn • pick the weeds • plant . Will you see Mr Kirk? 10.. If you work in an office... always wear uniforms when on duty.3. You’re welcome. Good morning. wo i nie pasuje do żadnej osoby.1. Zastanów się.. Nice to meet you. I couldn’t deal with money. A.. B albo C.-10. i spójny tekst. I’ve got an appointment with Mr Kirk at 10. Don’t mention it. język angielski | repetytorium I I 39 . Oh.. Na podstawie in­ Jack 9. którymi oznaczo­ no brakujące zdania (A-E).1... I prefer chemistry .. usually you are not allowed to wear A. determine the needs of the customer • show the customer the range of products available to visit C.

I expect. i krótka odpowiedź Will Polly and Mike come to the party? Yes. Zaczekaj chwilę. IF A JOB IS WORTH DOING. że będziemy w Glasgow przed jedenastą. we'll go together. You will/You’ll be a car mechanic. What will make him change his mind? A nice amount of money. Powiem mamie. IT IS WORTH DOING WELL GRAMMAR Future Simple FUTURE SIMPLE OPERATOR WILL zastosowanie ► mówienie o tym. OK. mn. I. in a moment. pytanie ogólne will + podmiot +czasownik Will she be a journalist? Yes. Shall I open the window? Shall we tell her? Shall I carry your suitcase? What shall I do? 40 język angielski | repetytorium . W przyszłości komputery zastąpią książki. ► decyzje podejmowane w chwili mówienia -Someone's at the door! Ktoś stoi przed drzwiami! . pytanie szczegółowe zaimek pytający + will + podmiot + What will she do with that dog? She’ll keep it. . I'll see who it is. we will. pójdziemy razem. pytanie o podmiot who/what + will +czasownik Who will stay and look after the kids? My mum will. budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot + will +czasownik 1will/m phone you this evening. poj. He will finish this project soon. Wybieram się do sklepu. It will not/won't snow heavily this winter. zwłaszcza o przypuszczeniach. I'll tell mum if you do that again. shall stosuje się w pytaniach. we won't. No. 1. zobaczę. ► zapytać o instrukcję lub jaką decyzję należy podjąć.Wait a minute. W 1 os. Spodziewam się. they will. next week/year.I'm going to the shop. she will. We will/We'll work in a bank. next Friday. Be nice and dad will give you a candy. they won't. kto to. aby: ► w uprzejmy sposób coś zaproponować tub zasugerować. przeczenie podmiot + will + not + czasownik She will not/won’t earn a lot of money. co zdarzy się w przyszłości. .OK. Shall i w ill W czasie Futurę Simple zamiast will można niekiedy używać shall. No. Oddam ci pieniądze. No. How will they win the prize? They’ll find a way. określenia czasu tomorrow/tonight. jeśli jeszcze raz tak zrobisz. to tatuś da ci cukierka. soon. she won’t. Bądź grzeczny. ► obietnice lub groźby Ipromise I'll pay you back. They will decide tomorrow. We’ll be in Glasgow before eleven. They will not/won’t become famous actors. przepowiedniach i przewidywa­ niach (a nie o konkretnych planach) In the future computers will replace books. i 1 os. in the future We will have to buy a new car next year. obiecuję. czasownik What will he be like? He’ll be a notorious liar. Will you come to the concert? Yes.

. Europe. =He’d like to buy a car.. Jeśli jednak rzeczownik uży­ Monday. nazwiska) ► from . Perhaps. towards . świąt my rzeczownik w jego typowej funkcji. oceany. Smith ► in .... Moim marzeniem jest.. w stronę. the Pacific They were moving towards the light... Perhaps I will work as a secretary. Mount Everest. rzeki.do. I would like to. Expressing dreams and wishes .. ZAPAMIĘTAJ Opisując plany i zamiary. She is waiting for you outside. Ona chciałaby być aktorką. I hope to. I want to apply for this job. z. pasma górskie. żadnego przyimka. w kierunku Using capital letters . Ocean.wyrażanie (np. Easter ty jest w innym kontekście. dream s and hopes fo r th e fu tu re . World War II oznaczającego miejsce opuszczamy rodzajnik a/the. the Thames. Chcielibyśmy to przedyskutować. college •to/in/into/from church • to/in/into/out of prison •to/in/ into/out of hospital • to/in/into/out of bed • to/at/from work •to/ at sea • to/in/from town • at/from home Forma skrócona od czasownika would t o 'd. gdy stosuje­ ► dni tygodnia.. (uczę się) ALE M y mum is going to the school. I would like to find a part-time job for the summer. I’m going to. Zamierzam/Mam zamiar. jeziora) We were going to school together. (jest chora) ALE Her mother went to the would like to... Italian He arrived in London for the celebration.. do środka ► nazwy ulic. Chcę. December. Ireland.pisownia dużych liter W języku angielskim dużą literą piszemy określone grupy wyrazów.. Lake Erie How fa r is it from London to Glasgow? ► nazwy języków i narodowości Where do we gofrom here? He didn’t want to let the dog in. stąd Lucy. hospital to see her.. na wywiadówkę) pragnień i życzeń He is in prison. It's my dream to run my own business.. to/at/from school • in/to class • to/at/from university • to/at/from We would like to discuss it. m arze n ia i n a d z ie je na przyszłość . ku. Moim celem jest. na zewnątrz Bond Street. I intend to work for an international company. I'm going to school.opisywanie planów na przyszłość I'm going to become a doctor.. the Alps. ► nazwy własne (imiona. Would you like something to eat? Czy chcielibyście coś zjeść? What would you like to drink? Czego chcielibyście się napić? USEFUL EXPRESSIONS Describing plans for the future Cl P rojects.do.pytania upstairs • downstairs • uptown • downtown • inside • outside o czyjeś życzenia oraz składanie propozycji i ofert) Harry went upstairs. It’s my dream to. I would like to be rich. lang u ag e Przyimki określające kierunek i odległość ^ to . W poniższych wyrażeniach określających kierunek nie używamy He would like to buy a car. zatoki. = I'd like to be rich. pozostawiamy rodzajnik. używamy konstrukcji be going to lub cza­ su Present Continuous. I hope to get a good job. ze środka ► nazwy geograficzne (kontynenty. ARKUSZE EGZAMINACYJNE ► życzenia innych osób (zwykle w formie pytającej .... (towarzyszy mu) Pragnienia i życzenia zazwyczaj wyrażamy poprzez konstrukcję Joanna is in hospital.. ► nazwy instytucji..... (odwiedza ją) ► życzenia własne (zwykle w formie twierdzącej) She would like to be an actress. Mam nadzieję. Pepsi A snail came out o f its shell. język angielski | repetytorium 41 . góry. ► nazwy okresów historycznych W niektórych wyrażeniach złożonych z przyimka i rzeczownika the Middle Ages. I intend to. że..do a toward. Zamierzam/Planuję. państwa. regiony. My purpose is to find a well-paid job..od.. miast ► out . French.z. (jest więźniem) ALE His lawyer is in the prison with him.. nazwy miesięcy. Chicago * out o f-z. the Gulf of Mexico...za m ie rze n ia . I want to. My purpose is to. firm Let this cat out! the Bank of England. Być może. Cornwall. Chciałbym/Chciałabym..

Florists need to understand how to care for........ i think she retired about 10 years ago.. oq 19 PRACA Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa.. What salary do you get C.doing * (0-6) Wykreśl wyraz...... a smart manager customers can be very demanding.................... The worker^ in the factory work... cut and arrange 2............. Ask them to come 1.. if you work at a petrol station? 1... This street leads..... 4. sale account shop salesman customer 0 (0-3) Przeczytaj tekst.. Our clients are waiting at the door..... ... time. institutions and individuals ....... 3...... This can provide gives instructions..... petrol station lorry fuel up driver dish 3.. shifts.... 3..............for a long a florist.. Last week all the bus drivers w ent... appropriate stock and estimate how many flowers are needed 2.. I’m going out for lunch with a couple of my working with multiple customers.1..9.. Many florists set their 2. select is 5% of his annual...ehow.. governments.. Robert has received a ..... you work 40 hours a week.. wpisując w luki odpo­ wiednie wyrazy wybrane z ramki.. 1.... satisfaction.........................5.......... Last month Joan gave....com/facts_5775237_pros-cons-being-florist...html' 42 język angielski | repetytorium .. at their own desire. how much a babysitter earns E.7.........3.......strike.. What time do your parents return. I’m afraid Martha isn’t working here now.... bartender pub drinks stamps glasses 4..... wymagane kwalifikacje..... They also need math skills to plan budgets....4...1.............)......6...... Na podstawie http://www...... for two months.........3..... where they will find a job for 4... Florists often work with event planners and brides and such 2....... comes with the challenges of operating a small business anc 2..... Zrób z tekstu krótką notatkę w ję­ zyku polskim... a potem odszukaj je w słowniku i upewnij się.. Instead of giving...... Do you know you? D .... working in a flower shop or as an apprentice........ 3.. work because she couldn't stand her boss any more.. ... Why don’t you go to A.... from more than 500 offices in 25 countries... On the other hand........ hospital sale nurse patient ambulance ....8..6.... of $ 800..... Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki....5.......... Jakich miejsc mogłyby dotyczyć usunięte wyrazy? Zapisz nazwy tych miejsc w punktach A-F.... Would you like to join us? You do not need a special license or education to become 2... 3.. I work in a laboratory and I’m responsible...-4...1......7....2.... Our company se rve s.2..including for a venue........ presenter departures programme studio a job agency B.5..... but can also prove to be emotionally draining. rady dla początkujących clients • colleagues • delivers • bonus • staff • orders • unemployment benefit • pensioner ■salary • long hours The Pros & Cons of Being a Florist 2 .... 3. 2.. Postaraj się domyślić ich znaczenia z kontekstu 0 (0-7) Uzupełnij zdania (2. Uwzględnij wady i zalety omawianego za­ wodu.......... Those new to the profession can gain skills by corporations....... If you have a full time E.-2................4.. menu gym restaurant waitress order (0-5) Połącz początkowe fragmenty zdań (4... though having some courses in design will be helpful.... . Our...9.-3....... however...... That freedom. Podkreśl wszystkie nieznane wy­ razy. .1..........and take seats............... Florists work in a creative environment....... they have the opportunity to work in a pleasant work environment that changes seasonally or 0 (0-9) Uzupełnij zdania (3.... 1..5J z ich zakończeniami (A-E)...... work? 0 B. 1... C... 4.. My grandmother has been a ....1.......a warehouse.4...........1............ . job in an hour? 1.. experiments.members are here to help own hours and are self-employed..... you when you need it........5.......3........6...... maternity leave........ 3...1.....a job.. 3...........3... 3.. if you work in a library? 4........ What wages do you get D. który nie pasuje do pozostałych. which flowers... He's been living on a n .7........... She i s .4.... Maria is still looking............) odpowiednią formą przyimka lub zaznacz brak przyimka (-)... czy Twoje domysły były słuszne....2..

ist hi ml język angielski | repetytorium 43 . >ork in 8 . Wskazówka egzaminacyjna lelpfui. B. I think Wynotuj po kilka słów I zwrotów związanych z każdym miejscem. I need some money for summer. A. A alls by Podpisz się jako XYZ. 9. bogactwo językowe ainlng. Wskazówka egzaminacyjna C.-7.3 like to run my own shop some day.. :t their I 7. doing One of 'the jobs of the future' is certainly a data scientist. . o pracę w anglojęzycznych serwisach internetowych.-4.1 to work In a pet shop.2.1. które poprawnie uzupełniają luki 7. przeczytaj cały tekst.5. Who gives information about the plane from Montreal? A. 8 .1.1. że długość listu d such bierz odpowiednie zdanie (A-E). 8. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź (0-4) Przeczytaj teksty 8.4. could F. ouldn’t 8. Zakreśl li­ computer science. An airport information clerk. This is a job advert.2 .. will B. Przypomnij rrange • Wypisz związane z nim obowiązki. A flight attendant. lego za- ujacych... Wpisz rozwiązania do tabe­ li. jak możesz przygotować się do przyszłej leeded kariery zawodowej. Określ styl oraz temat każdego z tekstów.3. 8.2 also sweep the floor. manage our website and sell advertising space. This fragment comes’from a job contract. Na podstawie informacji zawartych earns 0 (0-4) Przeczytaj tekst. library B. oraz poprawność językowa.full time.4. jak wyobra­ acome żasz sobie swoją przyszłą pracę. post office itekstu. I expect I will have a lot of duties.2. m --------------------------------------------------------- ■ (0-3) Usłyszysz trzy krótkie teksty. | going | E. Podkreśl typowe zwroty. This is a fragment of a job acceptance letter.. . In future a data scientist won’t have to be. D.1.. C. starting next week and I’m very excited about it! i (0-10) Napisz w liście do wujka z Anglii. Oceniana jest umiejętność rovide do tabeli. 8. 6. pamiętając.3. This fragment comes from a job application..1.ek.3. Do każdego z nich do­ w każdym z trzech podpunktów.1 . Wskazówka egzaminacyjna ally or Staraj się opisać wybrany zawód. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­ pełnego przekazania informacji. _c* terę A. Dear Mr White. A. w których są wykonywane.) B.-8. help customers. Who are the speakers? A. want :k^ w j^.3. I am interested In opportunities at Herco. place sale items on shelves and tvever.. B.3. • Napisz. Zanim zaczniesz uzupełniać luki..500 per annum W e’re looking for someone to oversee the production of the newspaper. E. Job Vacancy .4. 00 8.) właściwe miejsce (A-D).3..-6. ' formacji zawartych w nagraniu w zadaniach 6. . wykorzystując bogate i uroz­ Employee accepts and agrees to such employment and shall also perform other duties as are customarily performed by an maicone słownictwo. Wpisz rozwiązania powinna wynosić 50-100 słów. Where is this conversation taking place? I have worked as a. C. 9. 9. salary: 7. 6.-9. jaki jest Twój wymarzony zawód. select • Poproś o radę. B albo C. datkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.1.2.. 6. Na podstawie in. Uwaga! Dwie formy zostały podane dodatkowo ane wy- i nie pasują do żadnej luki. I 7. Możesz poszukać Inspiracji w ogłoszeniach I' e employee In a similar position. such as feeding Wskazówka egzaminacyjna and watering the animals and cleaning the cages. I 7. Spośród form podanych w ramce wybierz te. | D. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. wiążących się z nimi obowiązków oraz miejsc. station? Wskazówka egzaminacyjna Db for Przypomnij sobie słownictwo dotyczące różnych zawodów. luki.. A pilot. sobie różne sposoby mówienia o przyszłości. ss and so It’s a good opportunity for me to gain experience. so I’m 7.. (0-3) Usłyszysz trzy dialogi toczące się w trzech róż­ nych miejscach.. spójność. chemist's ARKUSZE EGZAMINACYJNE :y Twoje A.4. B. The author of this text makes some predictions concerning job market. A. ’d C. I will graduate from WSISIZ In June with a bachelor's degree In z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej w nagraniu dopasuj do każdego dialogu (9.1.4. hospital D. . ) come C.

nan(ny). This dog isn’t ours. twoja. wasza. mommy (AmE). moje. Tylko w niektórych brother bro wyrazach obcego pochodzenia nie dodaje się -s. There’s his skateboard. zwłaszcza jeśli znaczenie wynika z kontekstu. I thought it was Pamela's Myślałem. wasza. że to torebka Pameli. grand(d)ad St James's Park . I / father dad.ogon kota .David’s. nasza. poj. . ours nasz. a prz.biuro prezydenta Polski they their ich theirs ich James’s office + rzeczownik bez rzeczownika .. nasza. zwracają.Czyja jest ta szklanka? LANGUAGE .prawa kobiet cat's tail children’s literature it its tego. NO M AN IS AN ISLAND GRAMMAR Forma dzierżawcza Przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze & Przymiotniki i zaimki dzierżawcze zastępują dzierżawcze form.samochód Roberta . nasze’ birthday’s date nasze .twierdzenie Talesa aunt auntie. daddy. grannie apostrof.Gdzie byliście wczoraj? -At John and Ethel’s. mn. zwykle nie zmieniamy nic w pisowni. rzeczownik + 's moje. handbag.notatki nauczycieli you your twój.Where were you last night? . kościołów czy instytucji). we ours nasz. moja.Whose is this glass? . sklepów. aunty 44 język angielski | repetytorium . moja. This phone is mine! Forma dzierżawcza często pojawia się w nazwach miejscowych Is this your rucksack? 1think this rucksack is your*! (np. czowniki. yours wasz. That jacket is hers.willa naszych rodziców he his jego his jego Mr Morton's house women’s rights she her jej hers jej -dom pana Mortona .Dawida. granny. stosuje się mniej oficjalne formy. a jedynie sam grandmother grandma. miotniki dzierżawcze zawsze w połączeniu z następującymi Liczba mnoga nich rzeczownikami. twoje. W życiu codziennym. . podobnie jak w języku polskim. Zaimki dzierżawcze występują samodzielnie. 1 my mój. Liczba pojedyncza rzeczownik + 's ► regularna Zaimki Przymiotniki Zaimki dzierżawcze rzeczownik +' osobowe dzierżawcze ► nieregularna 1.U Johna i Ethel. Jakuba Thales’ theorem . mine mój. twoja. podobnie jak zaimki osobowe zastępują rzi litych i nazw własnych. Is this skateboard his? That is her jacket. but it was Joan's. at hairdresser's St Paul's Cathedral That house looks like theirs.biuro Jamesa This is my phone.literatura dziecięca 1. się do członków rodziny. papa Tworząc formę dzierżawczą rzeczowników kończących się na -s sister sis w I. Określenia członków rodziny . yours twój. ją. poj. twoje. a nawet od całych wyrażeń. Zwroty nieformalne I Zwroty formalne mother mum. grandfather grandpa. szkół. gran.park św.data urodzin (ale można powiedzieć również birthday date) you your wasz. - . wasze wasze the President of Poland's office . mummy (BrE). mom.pokój mojego brata . . Formę dzierżawczą możemy tworzyć od rzeczowników pospo­ rzeczownikowe. Is it their house? Levi’s St Martin's College Formy dzierżawczej można używać również bez następującego po niej rzeczownika. a to była torebka Joan. at the baker’s McDonald’s It isn't our dog. twoi twoi Robert's car our parents'villa . jego . moi moi my brother's room the teachers' notes .

my. in my grandma’s wardrobe. język angielski | repetytorium 45 - . You were on time. Yes. ludzi. lie New Year’s Eve sylwester You were great/fantastic! Byłeś fantastyczny/Byłaś fantastyczna! Your health! Twoje zdrowie! Thanksgiving Święto Dziękczynienia You can be proud of Możesz być z siebie Valentine's Day walentynki yourself. Podczas spotkania nie pano­ wała miła atmosfera. Przed domem stał jakiś samochód. Was there Andrew in the theatre? Czy Andrzej był w teatrze? She was at school this morning. There wasn’t nice atmosphere during the meeting. * nie było żadnych fajerwerków. ika pytanie szczegółowe pytanie When were you in Italy? I was there last summer. 1 We were not/weren’t late for school. There was a bunch of keys on the Was he in London on 6th June? Yes. Yes. he table. wrażeniem./No. nie było go. we were not/weren’t./No. Tak. pytanie Was I born in 1996? Yes. niejsze krzewy. My very best wishes for. She was not/wasn't his sister. It was not/wasn’t windy yesterday. Good job! Dobra robota! Great! Świetnie! LANGUAGE Happy birthday! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Happy Easter! Wesołych świąt Wielkanocnych! K Holidays and celebrations . they were. można przetłumaczyć prosto za po­ . Boxing Day drugi dzień świąt Bożego Narodzenia I must say you really Muszę powiedzieć. Independence Day.. nasze Was it cold yesterday? Yes. co there is/there a r e ale w odniesieniu do przeszłości. a. że jestem pod April Fool's Day prima aprilis impressed. odpowiedź was not/wasn’t. Where were you yesterday? I was in Oxford with a friend. They were not/weren’t our cousins.. we were. bushes in this garden. moje. wigilia Wszystkich Świętych Many happy returns! Wszystkiego najlepszego! \m E). Muszę przyznać. w których występu­ You were not/weren't journalists.. i formy It was cold yesterday. twoje. było. ją różnorodne czasowniki. zaimponowałeś/zaimponowałaś./Nie. He was not/wasn't born in Canada. mocą konstrukcji there was/there were. I was. W tym ogrodzie rosły najpięk­ There were the most beautiful . Who was at school on Friday? Almost everyone. No. a przy- They were late for school. party. Were they late for school? Yes. they were not/weren’t. USEFUL EXPRESSIONS Congratulating . No. Na stole leżał pęk kluczy. dumny/dumna. I must admit I’m Zdrowie (Pauliny)! Here's to the new school! Za nową szkołę! Jestem z ciebie bardzo dumny/dumna. Świetnie się spisałeś/spisałaś. tylko zielone sukienki. :ymi po There weren't any fireworks during Podczas Dnia Niepodległości przeczenie I was not/wasn't a teacher. szczęścia. I was not/wasn’t. No. Were there many people in the Czy w kinie było dużo ludzi? /cze cinema? Tak. Konstrukcja there w as/there were Konstrukcji there was/there were używa się w podobnych sytua­ cjach. i Halloween Halloween. he was. wcze He was in London on 6th June. No. you were not/ weren’t. There were lots of people at John’s Na przyjęciu u Janka było dużo iją rze- We were present at the meeting. W szafie mojej babci wisiały There were only green dresses Was she at school this morning? Yes. is? Cheers! Na zdrowie! Congratulations! Gratulacje! e theirs.święta i uroczystości All Saint’s Day Wszystkich Świętych Here’s to (Paulina)! I'm very proud of you. M ^ is yours. No. he was. był.. There was a car outside the house. ogólne i krótka Were you on time? Yes. Independence Day Święto Niepodległości Merry Christmas! Wesołych świąt Bożego Narodzenia! Lent Wielki Post That is fantastic! To fantastycznie! May Day 1Maja ■Well done! Dobra robota! New Year Nowy Rok You did very well. the wedding. Moje najlepsze życzenia dla. nie było. o podmiot What was on maths last week? Quadratic equations. J PAST TOBE There was Mary’s whole family at Na weselu była cała rodzina h SIMPLE twierdzenie formy pełne i/lub formy skrócone I was born in 1996.składanie życzeń i gratulowanie C l. it was not/wasn’t. Christmas Eve I wish you lots and lots of Życzę ci/wam wiele Wigilia Easter Wielkanoc happiness. she was not/wasn't. she was. W czasie Past Simple przybiera formę was/were. Wiele polskich zdań w czasie przeszłym. że mi wracając Christmas Boże Narodzenie impressed me. You were not/weren’t on time. No. he wasn’t. there weren’t. it was./Nie. Marysi. Were we present at the meeting? Yes.. you were. there were. Czasownik ta be w Past Simple Czasownik to be jest czasownikiem nieregularnym. No.

.. Past Simple czasownika to be.5. podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania....6.in the cinema.. 4.-3...... I parents' Sarah: Fli Sarah...divorced) (+ Steve) Jack She’s your 3...6. przeczące.......... But my sister has the biggest room 1.. ! I 1... We can meet at your place this time but next week Emma Sarah you must visit me.... 3.1..1.......1... Grace is Sheila’s nephew/ daughter / niece. I'm sure they will do their best to please you.. Ed: Where 4. Zakreśl w po­ 3... J.2. children.. . Dlaczego nie przyszedłeś punktualnie? A.. 5. agree...... turned off. If my 3........ 1... Lent vampire pumpkin lantern witch grateful for your help..... Sarah: Oh.1. Możliwe są formy 1....... G. Jessica: Yes...... practices all day long... Father Christmas pudding carols bunny the colour.... 2. Sheila is Grace's aunt / uncle / grandma... cake cemetery presents party guests sure how to correct it.......1. any problems with the invitations? Ed: Well...... groom bride dyed eggs rings flowers invitations 4.... bunny lamb eggs national anthem (0-6) Przetłumacz podane zdania na język angielski................10.. daughter......... Noelia: Great! You 4. David Grace (+ Brian . Jessica: OK. (A-K) wybranymi z ramki. husband and 3.. there 4..3..9. który nie pasuje do pozostałych.. But are Frederick + Ethel 3..2...4.. age....really helpful and by 11 p....7. so my mobile Wpisz obok nazwę święta....7... But niższych zdaniach właściwe wyrazy..2... parents 1 |b .... their stepsister. Ethel is Frederick’s husband / grandmother / wife...1.........7. champagne fireworks flowers dancing 5.......... 4... She has our grand piano in her room and 1......... cousins nice? / \ Sarah: Tom and Mike are twins......8. everyone 4....... Sarah: Is it bigger then 3... Moi rodzice nie byli obecni na zebraniu. Besides... of ctJurse.9.......6...3..9. | mine 46 język angielski | repetytorium . flags heart Valentine card love 5. (0-10) Uzupełnij luki w dialogu (4. 2........ I your yours Q ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa...5.. j her C.5......1. I must show you my new room..8... in the house..) wyrazami . 6 .. all the 2.... much bigger. Wczoraj spóźniłam się do szkoły.... Jack is Andrew’s brother / son / relative. | uncle’s E.. I can’t come to you today because 3.. convinced about 2.. [ mY | f.4. And there’s Ann........2....2.... brother’s I K......... 5........ We 4....... 2.6... 1 .5......... Emma is Grace’s mother / sister / daughter.9. their I H..........-4. Urodziłem się w 2000 r.. Ethel is Emma's mum / niece / great-grandmother.3..10. Aunt Jane came with (0-9) Obejrzyj drzewo genealogiczne.. Luckily....3... maybe you could come to my place? Jessica: Yes..4..m.. a slight mistake in the invitation text and I 4..... 1. z którym kojarzą się poda.. They are five and they are George (+Joan) Shella (+ Andrew) quite cute. We 4. 2....... you yesterday evening? I texted you five times and you didn’t text back! 9 (0-7) Wykreśl wyraz......) formami 1. Frederick is Jack’s dad / grandfather / cousin.. W zeszłym tygodniu było zimno....4... She’s all right....5. Uwaga! Dwa wyrazy zostały 5..... | hers 5....... IMoelia: Sorry. (0-9) Uzupełnij luki w dialogu (3.7. Grace is David's wife / sister / aunt. yes..8.. family is visiting me... Czyje urodziny były w zeszłym tygodniu? Flo czy Nicki? D... there ne wyrazy... ? 1............. fantastic! I’m really 2... I'd like to have such a big room as 3....3... ready... David is Emma’s brother / uncle / stepfather..4......

ARKUSZE EGZAMINACYJNE about 9. My best wishes for your friends... że długość e-malla O powinna wynosić 50-100 słów. his C....3. niu dopasuj do każdej wypowiedzi odpowiadające A. Następnie upewnij się 8. Powtórz słowa i zwroty związane ze świętowaniem różnych okazji We are planning a trip to the lake. This person is buying a Christmas gift for his/her mum..) na temat 7. mine B.. A. E.. A. yours B.. But 8.2 fusion of always wash 8. A.6 bike will do.e you. Witness a 6.. served C. oraz poprawność językowa.1. ask Ann.3. jaka część mowy pasuje do luki. I l k I ® (0-4)--------------------------------------------------------- Usłyszysz cztery wypowiedzi (9..5.1 bike? I want to go to Tim.. unforgiven 8.4. This person Is showing someone his/her family photos. Well done! B.. Many happy returns! iryone Wskazówka egzaminacyjna B. © (0-3) Przeczytaj tekst. D.2.. Gratulujesz koledze. traditions and folk.. Wskazówka egzaminacyjna Przypomnij sobie zwroty związane ze składaniem życzeń i gratu­ • Wymień.. Polish culture.) wy­ bierz właściwą reakcję. you brother’s C....7. Zaznacz literę A... D.1..-9.8. B albo C. ming? 7. A. Twój kolega zajął pierwsze miejsce w konkursie geogra­ świąt. Take 8.-6. akapity oraz o odpowiednim rozpoczęciu i zakończeniu e-maila. język angielski | repetytorium 47 . can I take 8... A. This person is making plans for Christmas.. Podobne brzmieniowo słowa mogą :week wprowadzać w błąd. który dostał się do wymarzonej slight szkoły...3 a three course dinner (unlimited soft e with drinks and beer). he ey are 8.. You did very well! That Is fantastic! all the Zastanów się.2 or 8. My very best wishes for your friend. eat 8.4. spójność.. lowaniem. A. A.3.. Merry Christmas! really 7... you C.. me C. my C. painted C. Josh: I can't take 8.. 8. hers . your brother’s .2. Happy Easter! D.8.. and entertainers will amuse you during two hours of non. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów. there C. A.-7. D. Good job! C.. Many happy returns! I (0-10) Napisz do kolegi/koleżanki z Anglii krótki C. 1It’s pink. him B.. hers C. B. pamiętając.1.. z jakiej okazji odbyła się ta uroczystość....4. B.4. my 6.1. Josh: Wskazówka egzaminacyjna Mum. do żadnej wypowiedzi. Uważnie sprawdź pisownię i gramatykę. Zakreśl literę A. room m and O (0-4) Dla każdej z opisanych sytuacji (7.. Składasz życzenia znajomym z okazji ich rocznicy ślubu.1. W jakich sytuacjach użyjesz wymienionych zwrotów? • Złóż koledze/koleżance życzenia z okazji urodzin..1. jakie zwroty możesz usłyszeć w sytuacjach opisanych C. her B. It co do znaczenia podanych słów.. your brothers’ it are 6. folklore show and dinner.. Piszesz życzenia urodzinowe do koleżanki. Our wonderful talented dancers Josh: I don’t want 8. Oceniana jest umiejętność (0-8) Przeczytaj dialog. .5. her B. w którym opowiesz o rodzinnej uroczystości. Przypomnij sobie zaimki I przymiotniki dzierżawcze oraz formę dzierżawczą rzeczownika (saxon genetive). mobile B.1.. Pamiętaj o podziale na Mum: No.4.I It’s dirty! And Steve says he won’t lend me 8. I A.. I'm very proud of you.4. A. your i. come on! cause You will be 6. colour B. 9. D. colourful 8.3.2.. B. Zdecyduj. Maybe 8. ielski. This person is talking about a present from his/her mum. C albo D.7....1 experience of a unique Polish she is not going anywhere. A. Zakreśl literę A. Na podstawie informacji zawartych w nagra­ ficznym. A. A. A. she C. Wskazówka egzaminacyjna m. yours C. it’s too big for you. awful B.3.8.6. w której ostatnio brałeś/brałaś udział. 9. Great! e-mail. And We invite you to an 6. Josh: Oh.2.-8.He needs it to get to 42» the library. you can -stop action. service B. You were great! jej zdanie (A-E). Your health! w podanych zdaniach. Cheers! A.. she isister. Invitation Mum: Well. • Napisz. your B. Mum: But at least it’s clean! If you don’t like it.3.1. Wskazówka egzaminacyjna 8. song and dance. yours 6.. bogactwo językowe nie luk 8. Wpisz rozwiązania do tabeli... kto był obecny i jaki był przebieg uroczystości. 9.. 7. her B. Wybierz poprawne uzupełnie­ pełnego przekazania informacji. unforgettable C. B albo C... Good luck! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje formy C.. I wish you lots and lots of happiness. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk 6. This person is choosing a birthday present for someone. Uwaga! mami B. Podpisz się jako XYZ.

What did they take to get to work? They took a train. zwłaszcza umieszczonych w dokładnych ramach czasowych (czynność została rozpoczęta i zakończona w przeszłości) The Berlin Wall fell down in 1989.czasownik + -ed je operator did (forma przeszła czasownika do). pytanie ogólne did + podmiot + czasownik Did you talk to your parents? Yes. some time ago. she didn't. ZAPAMIĘTAJ W pytaniach i przeczeniach w czasie Past Simple czasownik ma Formy Past Simple formę podstawową. 1did. Mieszkała na wsi. We live next to the zoo. month/week/year. dopóki nie skończyła 16 lat. Funkcję tworzenia czasu przeszłego przejmu­ ► czasowniki regularne . która godzina. 1didn’t. o podmiot What gave such an awful scream? It was a hyena. No. Zobaczyła go i od razu rozpoznała w nim swego brata. No. in 1998. Wyjątek stanowią ► czasowniki nieregularne . he seemed 1was young/when 1saw him first to be in good health. Sprawdziłem. She didn’t invite us. IF YOU WANT A FRIEND. the day before yesterday. określenia czasu yesterday. w których czasownik za­ czasowników nieregularnych chowuje drugą formę. Mur berliński runął w 1989 r. pytanie who/what +czasownik w drugiej formie Who won the match? Chelsea FC did. język angielski | repetytorium . It rained all day. What did she sell? She sold the house to buy a flat in the city. pytanie zaimek pytający + did + podmiot +czasownik Where did Andrew take his children? Fie took them to the szczegółowe aquarium. ► mówienie o zdarzeniach krótko. on 12th May 1958. odpowiedź Did they meet their friends? Yes. Gdy byłem dzieckiem. No. picked the keys and rushed to work. a week/a moth/a year/5 years ago. she did. wziąłem klucze i popędziłem do pracy. She saw him and at once recognized him as her own brother. My grandma worked at school. przeczenie podmiot + did + not + czasownik Fie didn't phone me. when It happened yesterday. they didn’t. She lived in the country until she was sixteen. ► relacjonowanie wydarzeń następujących jedno po drugim w przeszłości She entered the house and went upstairs. 1read this article some time ago.druga forma z tabeli pytania o podmiot pozbawione operatora.i długotrwałych oraz o czynnościach jednokrotnych i powtarzanych When I was a child we always spent Christmas with my grandparents. I checked the time. zawsze spędzaliśmy święta Bożego Narodzenia z dziadkami. i krótka Did she come to the party? Yes. budowa schemat formy pełne ¡/lub skrócone twierdzenie podmiot +czasownik w drugiej formie 1bought a newspaper. When 1saw him last week. last winter/ The competition was held on 15th July 1998. Wtedy usłyszała ten dziwny hałas. they did. Weszła do domu i poszła na górę. Then she heard that strange noise. They didn't close the door. BE A FRIEND GRAMMAR Past Simple PAST SIMPLE OPERATOR DID (DO W PAST SIMPLE) zastosowanie ► opisywanie sytuacji mających miejsce w przeszłości.

Infinitive Past Simple Past Participle Znaczenie wszystkie formy takie same cost cost cost kosztować hit hit hit uderzać put put put kłaść druga i trzecia forma taka sama find found found znajdować have had had mieć sit sat sat siedzieć. Wolałbym/Wolałabym zostać dzisiaj w domu. Niestety. których formy tworzy się w podobny sposób. Można ułatwić sobie to zadanie. siadać druga i trzecia forma zakończone na -ught buy bought bought kupować catch caught caught łapać. W przypadku czasowników regularnych Dodanie końcówki -ed niekiedy wiąże się ze zmianami w pisowni. Do you like/enjoy/love going out? Czy lubisz/uwielbiasz wychodzić? What do you hate doing? Czego nienawidzisz robić? What can’t you stand doing? Czego nie znosisz robić? What don't you like doing? Czego nie lubisz robić? Are you into/interested in/keen on ancient culture? Czy interesujesz się kulturą antyczną? Do you prefer theatre to cinema? Wolisz teatr czy kino? Do you prefer going to the theatre? Wolisz iść do teatru? Do you feel like going to the disco? Czy masz ochotę pójść na dyskotekę? Would you prefer to stay at home and relax? Czy wolałbyś/wolałabyś zostać w domu i się zrelaksować? język angielski | repetytorium 49 .loved Czasowniki nieregularne ► Jeśli czasownik kończy się na -y. I prefer jogging to cycling. stop.stayed Około 150-200 z nich to czasowniki często używane. prefer- na pamięć. -ang. dodajemy tylko -d. niż jeździć na rowerze.Czasowniki regularne W zdaniach twierdzących w czasie Past Simple stosuje się drugą formę czasownika. a także samogłoską ostatnia spółgłoska jest podwajana. w podręcznikach szkolnych. I don't like/hate/can’t stand buying Christmas presents. zainteresowań I like/enjoy/love weddings. jak have. Nie lubię/Nienawidzę/Nie znoszę kupować prezentów na święta Bożego Narodzenia. try . Mam ochotę zorganizować przyjęcie. scan.tried ALE enjoy . dodając końcówkę -ed. I feel like throwing a party. Interesuję się sztuką współczesną. chwytać think thought thought myśleć formy -ing. Listę czasowników nieregularnych znajdziesz w każdym ostatnią sylabę zakończonych na spółgłoskę poprzedzoną stownlku języka angielskiego. Nieregularne są przykładowo tak podstawowe czasowniki. zapamiętując grupy dropped scanned stopped preferred czasowników. I prefer weddings to funerals. W angielskim istnieje ponad 300 czasowników nieregularnych. I’m into/interested in/keen on modern art. listen . go. Wolę wesela od pogrzebów.enjoyed study . tworzymy ją.listened h e lp -h e lp e d w a it-w a ite d p la y -p la y e d arrive . ► Jeśli czasownik kończy się na -e. Lubię/uwielbiam wesela.arrived love . Wolę biegać. I would prefer to stay at home tonight. -ung ring rang rung dzwonić sing sang sung śpiewać sink sank sunk tonąć druga i trzecia forma z -d zamienionym na -f build built built budować bend bent bent zginać send sent sent wysyłać ARKUSZE EGZAMINACYJNE USEFUL EXPRESSIONS Talking about preferences and interests .studied ALE stay . przed którym znajduje się spółgłoska. -y zamienia się na -i.wyrażanie preferencji. make ► W czasownikach jednosylabowych i akcentowanych na ery do. w Internecie. form tych czasowników trzeba się nauczyć drop.

5. went C..1.2.. Alice finally made up with Jason.. did D. Sylvia wanted to go swimming. (0-5) Przeczytaj tekst. A. hanging C..35 a.1.2. Is Ewa Daniel’s girlfriend? C.) odpo­ 0 wiednimi formami czasowników podanych w ramce.. photography C.. A... gone D. Jason started to hurt himself.6 us.m. cych o swoim ostatnim weekendzie. surfing the Internet D.. met C. Jack 6.. B albo C..3..5. 4.1.1. doesn’t C. A...1... to watch 2..). interested B. B>C albo D. All my friends Adam have turned against me because of it. took C. got Alice..3.. taken D...-1. jewellery making B. so I 3.2. A. My mum..6.. P F 1. cry.2. Then he blamed me and my sister.5.. No.. On Sunday I went for a beautiful trip with the back of his hands till he bled. A... watched at home and play some board games. and I was a bi late.1...watching C. not C. Her boyfriend didn't 1.. prefer club? D....-3... I Broke Up with My Boyfriend.... A. but in the end £ (0-4) Przeczytaj wypowiedź z forum..-5. My brother really enjoys horror movies...5.3. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1. P F ’ Zakreśl literę A...4..4. at 9.. but yesterday ŻYCIE RODZINNE l TOWARZYSKIE Przed rozwiązaniem she had to be at work earlier..1. on dancing. feel sób spędzania czasu (A-F). hung index?qid=20101217013831AAVbz5c 1.. stay B.) są zgodne z treścią tekstu (P prawda). staying Jessica? B.. Last C. A.. Yes! The concert was really 5.. A..1.-2. she was. Zakreśl literę P albo F. 5... and I 3.... to the swimming pool.1. So p hiel 50 język angielski | repetytorium ■_ J ...... don’t mind C...joined C. Yes....). time yesterday? pleasant evening. Did you have a good great and then we had a very 1 2.10 p. (0-6) Przeczytaj wypowiedzi dwóch osób opowiadają­ home at 4.6..2. Sean 6....to stay C. keen C.yahoo.1.. a które nie (F-fałsz).m. Following 1. Zakreśl literę A.3... I would like to start everything from the beginning...3. a couple of my friends... we didn’t 1.. meet B.6. my bike... self-confident. School 3. Today my classes 3. playing the guitar E. I’m not really... me to school.) do odpowiedzi (A-F).5 up he loved me.. Do you get on well with A.3. In D.).-4...answers. któ­ re ze zdań (4. * (0-5) Dopasuj pytania (5. but he stopped caring so much.. 2. go B. Zdecyduj.. We just 1...at 3. I really miss him so much I just can't for a biology test...3.. going Na podstawie: http://uk. Wpisz rozwiązania do ta­ beli.4. I finished with him because he started to scratch cycling instead. A. A. went D. 1... zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa. Was Kinga your E... Uwaga! Dwa zajęcia zostały podane dodatkowi! i nie pasują do żadnej osoby.1.. he picked her up at A.....1... P F 4.... week 10 J o <1 My mum usually 3.2. like B. joining a proper way.com/question 1. Ago B. He was revising told me it was my fault.5...4. she did. Uzupełnij luki (3. Was I Right? Paula We were together for 7 months.4. Yes.2... P F I -------------------------------------------------------------- (0-6) Wybierz wyrazy pasujące do luk (2. would B. hang B.. out in a cafe. and it was so great to start with. Yes.4. Jason seldom told me 1. last week we had 2.. 1 jogging to swimming. joins D. Did she join the drama a terrible row. birdwatching 6. I'd prefer B.. travelling F.. but I 1.join B. take B.....4 month I gave up swimming.4.55 p. 5. After splitting up with Jason Alice felt cheerful and 4. stand loud music.. Isn’t (g ) (0-4) Usłyszysz wypowiedzi czterech osób (6.. get • ride • drive • start • end A.... Megan 6.. love classmate? a party a week ago. 5.. can’t B.6.4. token Alice thinks that Jason didn't express his feeling in 4......... 5.1.-6.5..m. 15 1. I am angry with myself and I feel lonely. 2. 2. Do you like going to a disco? Dobierz do każdej osoby jej hobby lub ulubiony sp(t A.. On Saturday i went out and 1...

. Martha wrote this message to 9. however.... Mr Dixon gave us extra ¡ends homework. Were you angry with me? dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. congratulate her son.1 weekend....1..... is assigned to one day of the calendar. was published in 1982. For example.. 10... At C...3 People in the US... A. i preferencji..... 7. 8..... Some people say that it’s better than birthday. (0-6) Przeczytaj tekst.. osób lub sytuacji.-8.11 and 12 on page 56..com/ was a vocabulary quiz in French....3. I think jazz is better than hip-hop.. go B....... Rob texted his friend is on September 29th. 10.....5 anywhere. Guests are supposed to bring some money instead of a gift... 8... B albo C..3.. Do you want to go to the cinema on Friday? FANCY .... to explain him the exercises......). * (0-3) Przeczytaj teksty.... Wybierz poprawne uzupełnie­ i (A-F)....6 my younger sister with PREFER .... AAVbzSc B..6.. zachować ich treść. helping B..-9..4.....).5.....2...1. spent C. litery.... ask her son to do something...... and as a result the name day for Michael 7...1 Your friends shower you with gifts and throw you is a bit A.. spend B.. a birthday of a famous person • Tom... 7. the church feast of Saint Michael is held on September 29th.. Birthdays are usually celebrated just in immediate albo F........ nie zmieniając ich formy.. którymi oznaczono tekstu.2. went C. but there can't Na podstawie: http://www. I.. On B..... C. are widely known and joyfully Jakich zwrotów można spodziewać się w wiadomościach celebrated........ on B. nie luk 8......4. My mum has a liking for romantic comedies..... 9... Tom's mum wants to family... Uwaga! Jedno zdanie zostało podane I’m terribly sorry I was late again. This is however changing recently.. I’d like to go out tonight.. z poda­ (0-4) Przeczytaj tekst..1. A....4. phie język angielski | repetytorium I I 51 ........1.. Name days... A... give her son some advice. wasn’t c... See you on Friday...... 9...... helped KEEN ....... B. you were fantastic! I'm so proud of you. based on religious traditions. We have to do exercises 10.3. tell about her plans for future........... spending FEEL ..1. because Ms Willis is ill... B......... but finally we didn’t 8...... Wpisz w luki 9..... Wskazówka egzaminacyjna ARKUSZE EGZAMINACYJNE Zwróć uwagę na wyrażenia sygnalizujące kontynuację jakiejś myśli (moreover).. :ratch Why weren't you at school today? s and There wasn't a history test........ y bike......1..... the UK and in some Western A. apologize for her behaviour...... itkowo Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Przypomnij sobie czas Past Simple i charakterystyczne określenia Przypomnij sobie zwroty związane z wyrażaniem upodobań tego czasu.mynameday. Zakreśl literę A. I 8... W zadaniach 7....... start Rob A..... luestion A.. help C.. to let him know about today's classes...-6...4.. Later my friend Natalia wanted to take ally me to the cinema....... Wskazówka egzaminacyjna E. In FOND .4 The American Name Day Calendar o f First Names start C...... rj.. ly spo- 8.... ago C.... brakujące zdania (A-E).... Every day of the year is someone's name day... give some information...... introducing this popular European id me custom in the United States.... weren’t 10...................3........3..... Each first name C. B albo C.. przeciwstawienie (however) oraz zaimki odnoszące się do wspomnianych wcześniej rzeczy..5... or on other facts... last 10........ tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.... practicing my piece..2 Saturday we (0-5) Przekształć podane zdania (10. a very We stayed at home and 8... 8....2. 9. tak aby I were preparing for the concert..... C.. I promise it won't happen again. A. historical events. któ- Mum In some countries (Greece) name day is more important than tu (P- birthday..4. I was really busy 8........2.... zgodną z treścią nia.. Well done! who had the same first name.. didn’t B.. Our band leader 8... A... European countries usually don't celebrate name days. W przekształconym zdaniu należy happy with our performance..5. 8.. miejsc..1. a lot of time użyć podanych wyrazów... Martha Name Day iterday Celebrating a name day is an old European tradition... D..-7.. 8.. Luciean doesn't like football. z którego usunięto cztery zda­ nych odpowiedzi wybierz właściwą...... do ta- 8.. gone 10.. Zakreśl literę A..... napisanych w wymienionych celach? Wypisz po kilka zwrotów pasujących do danej funkcji językowej..... the best party and nobody asks your age! B. to ask about some information..... her biology homework. A.6..-10.

money. cat. one cake one coffee one ice cream some ice cream three cakes four ice creams W razie wątpliwości. some cake some coffee należy to sprawdzić w dobrym słowniku (oznaczenie U lub C podane najczęściej po wymowie). child. cheese. Mają tylko liczbę pojedynczą. bread ► pojęcia o charakterze abstrakcyjnym i ogólnym: music. jak i niepoliczalne. żadne żadne twierdzenie There's some milk in the fridge. obiekty: cooker. w liczbie że przekształcone na wyrażeni^określające ilość: a bottle of wine. mug. bez rodzajnika lub*z liczebnikami. peach.rzeczowniki policzalne i niepoliczalne a Rzeczowniki policzalne Rzeczowniki niepoliczalne Rzeczowniki dające się policzyć na sztuki (mające wyraźnie Rzeczowniki niedające się policzyć na sztuki. paper C o u nta b le o r n o t? P olicza lny czy nie? Niektóre rzeczowniki mogą występować zarówno jako policzal­ ne. a bowl mnogiej z rodzajnikiem the. tree ► rzeczy występujące z natury w dużym kawałku. house. any. salt ► rośliny i zwierzęta: wolf. Nie występują z a/an ani liczebnikami (chyba W liczbie pojedynczej występują z rodzajnikami a/an. pilot. ONE M A N ’S MEAT IS ANOTHER M A N ’S POISON GRAMMAR Countable and uncountable nouns . shampoo. of rice. z którego części (np. Mary bought some apples in the supermarket. kilka. window ► płyny: milk. język angielski | repetytorium . kawałka. love. rice. advice ► choroby i dyscypliny sportowe: flu. czy rzeczownik jest policzalny. ► przedmioty. czy nie. jakieś trochę. plasterka) korzystamy: ham. a slice of bread). Mają liczbę pojedynczą i mnogą. plastic. kilka. no mm zastosowanie SOME z rzeczownikami niepoliczalnymi i policzal­ ANY z rzeczownikami niepoliczalnymi i po­ NO z rzeczownikami niepoliczalnymi nymi w liczbie mnogiej (twierdzenia) liczalnymi w liczbie mnogiej (pytania i policzalnymi w liczbie mnogiej i przeczenia) (przeczenia) znaczenie trochę. jakieś. z rodzajnikiem the lub bez rodzajnika. gymnastics. zaznaczone granice). coffee. Some. mineral water ► osoby: boy. physics. athletics ► surowce i materiały: wood. doctor ► rzeczy rozdrobnione lub w małych ziarenkach: washing powder. information.

Poczęstuj się. trochę gorącej czekolady? There are some apples in the basket.? Help yourself to. Mike was a new student. Mary used to drink a lot of coffee. MUCH MANY A LOT OF zastosowanie z rzeczownikami niepoliczalnymi z rzeczownikami policzalnymi w liczbie z rzeczownikami niepoliczalnymi i policzal­ (przeczenia i pytania) mnogiej (przeczenia i pytania) nymi w liczbie mnogiej (twierdzenia) znaczenie dużo. please? Czy mogę prosić There aren’t many flowers in this vase.przy stole 0 Enjoy your meal! Smacznego! Do you take sugar in your tea/ Słodzisz herbatę/ Lay the table.? Czy możesz mi podać. język angielski | repetytorium I I ' 53 . before Christmas. pytanie Did you pay much for that dress? How many cities did you visit last year? a - LANGUAGE ARKUSZE EGZAMINACYJNE Make uncountable countable . że chodzi nam o jedną/kilka sztuk czegoś. There is a lot of milk/paper. Much. wiele dużo. No sweets. please. so he didn't - know many people. Would you like some hot chocolate? Czy życzysz sobie There isn’t any cheese in the fridge. coffee? kawę? Could you pass me. czy rzeczownik jest policzalny.. A lot ofpeople speak French. There is some/a lot of juice left. nazwa opakowania/pojemnika/jednostki + of + rzeczownik niepoliczalny a bar of chocolate tabliczka czekolady a pot of yoghurt opakowanie jogurtu a cup of coffee filiżanka kawy a can of dog food puszka jedzenia dla psów a bowl of cereal miska płatków a piece of advice jedna rada a jar of honey słoik miodu a piece of music utwór muzyczny a glass of milk szklanka mleka a slice of cheese plasterek sera a piece of wood kawałek drewna two bits of information dwie informacje a loaf of bread bochenek chleba one piece of luggage jeden bagaż a bottle of coke butelka coli USEFUL EXPRESSIONS At the table .. możemy użyć kon- strukcji dokładniej określającej ilość. SOME ANY NO przeczenie Jane isn't going to buy any new clothes There are no pears in this market. wiele dużo. kilka truskawek? There are a lot of cars outside. Can I have some strawberries. many. a lot of Określniki much.. ale są stosowane z różnymi rzeczownikami i w różnych typach zdań. pytanie . wiele twierdzenie /ate a lot of cakes at your wedding party.. many i a lot o f mają to samo znaczenie. ter uprzejmych propozycji lub próśb. Have you got any brothers or sisters? - Is there any coke in the bottle? Some można stosować w pytaniach. Proszę.. nakryj do stołu. czy nie.. co w języku angielskim jest niepoliczalne. przeczenie Joanne hasn't got much time.. I'm trying to lose There weren't any good dictionaries in some weight. the bookshop. które mają charak­ Forma czasownika zależy od tego..z niepoliczalnego policzalny Kiedy chcemy podkreślić. please.

cold .....3. John prefers boiled eggs t o .....7.. Oh. h.3.. disgusting-... products like milk..4. uncountable).. furniture (0-8) Połącz nazwy opakowań (6... grilled C.......6...4 two cucumbers and three tomatoes for the salad...... 7..... chocolate 3. items products such as 4.. red . Zakreśl literę A.. 4.-7.2...... much lub many.... I invited friends over for lunch.4..... prawn N....potatoes? B albo C...... f.. (0-9) Uzupełnij tuki (4..... dog food mi some.... cheese milk concrete E.money for a cup of tea? 3... cereal 3. friend carrot B. Mash C.1... 6..1.... homework H.... sp icy.. Hurry u p ..5.4.1.... J.......8.. a can of F.. Cook popular products should be język angielski | repetytorium .1.-4..... mi wybranymi spośród podanych.... a bar of A. a glass of D.5. The middle level contains 4.... coke (0-8) Uzupełnij luki w zdaniach (3.olive oil for her salad . fried There are 4..... people were at the concert? 3. A. policzalne (C .They contain calcium and 4... s w e e t-.1... accommodation 6... a które niepoliczalne (U ....... (0-14) Zakreśl rzeczowniki niepoliczalne..... There are also a lot of proteins in meat...... G. wine 6.. building D....) wyrażenia­ 6... a loaf of C..2. Wpisz obok nich odpowiednio C albo U. Could you lend m e.. so ft.... które z podanych rzeczowników są make your bones strong...1.6. H ow . bread 3. recipes B........ and vegetables which you should eat five 4... 3.. 6.... a bottle of E.........-6.. 7. I.. yoghurt and different kinds of 4.. 6.1.. d..1.. Have you gathered all the for this complicated ever eat things like cakes and Spanish dish? biscuits but you should eat a lot of A..... Italian ... e. foot ham knife (0-9) Dopisz do każdego określenia (A-l) po trzy pro­ dukty spożywcze. cooked B. Tess some milk for her baby daughter.. 7.....8. You should 4. any. Slice B... maybe once or twice a week. Dla ułatwienia pierwsza litera zosta­ ła podana..... Can I have...a day..... cucumber beef |friendship A. delicious-...8. cauliflower C.... t. steamed mi wyrazami. equipment E.3.. time..7.. The second most A...... bread or pasta as well as potatoes 7... a cup of B...... or beans.3... advice B...... heated C..... f.4.... fork wood C.2.) z odpowied­ G...9.. ingredients C.. children F.. information I. w.. bread D.. a bowl of G.... cream. 0 0 11 ŻYWIENIE Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa. levels in the Food Pyramid.. F.......8.) wyraza­ a little........) w tekście właściwy­ A.2....9... honey 6.8. 3. coffee 6..ones.7........ tin K. baked B.5.. no! I haven't got. herring M.6... which (0-15) Zdecyduj. f a t ....just (0-4) Uzupełnij luki w zdaniach (7. and chicken. Mum doesn’t need.. luggage nimi nazwami produktów spożywczych (A-H). transport L.. clean clothes to wear! 3. meat.........c. p..-3..w e haven’t got. a jar of H. A.. I don’t e a t.. 4.countable). fish. H.

.... (0-2) Usłyszysz dwie wypowiedzi.. Add chicken and grapes to diced apple and celery.4 any alcohol. For lunch or dinner I often have a salad or wiedzi odpowiednią ilustrację A-C. jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce..5.. Chocolate yoghurt Melt 1/2 bar of chocolate.... 10.... Add pepper to taste..3.. I eat macji zawartych w nagraniu dobierz do każdej wypo­ a lot of leafy greens... Do każdej osoby do­ fruit salad. I’m not allergic to nuts... Wskazówka egzaminacyjna 9. please. Poproś o podanie soli... please.1. This light dessert is a perfect summer treat. Uwaga! Jedna ilustracja została podana do­ is strawberry shake! datkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. wpisując w każ­ B. Well done! dą lukę (11..2.. Wypisz. celery.. us delicious strawberry shakes.. What I really dislike are meals served cold .2.. Jak spytasz.. jak sformułujesz własną wypowiedź w podanych sytuacjach.-10.3. Uzupełnij go.3.) There were many low-fat 11. Na podstawie infor­ I’m a veggie and I also try to keep away from dairy products.-11. Get me some salt. Even her birthday cake was Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej wy­ 11.. Could you pass me the salt? żywnościowych. M3 10....1never eat ice-cream! My favourite 8..... There 11... które znajdują się in the fridge and serve.. Whisk in one cup of yoghurt. onions. w lodówkach przedstawionych na zdjęciach. Zasłoń odpowiedzi i zastanów się..) wy­ of yoghurt and walnuts. such as B. B. Powtórz słownictwo związane z podawaniem posiłków.... co mogą i lubią oraz czego nie mogą jeść cytowane A. so I sometimes have some as a dessert. 9.. so my meals should give me energy.3. język angielski | repetytorium 55 ... so I should avoid all fats and sugar. Zastanów się... osoby. Do you like sweet tea? carrots.2..2. Help yourself to the sandwiches....1. czy Twoja znajoma słodzi herbatę? All you need for this delicious hot meal is 3 lbs of boneless A. make not be taste drink serve snack Last Saturday we were invited to Karis’ birthday party. food. Would you like this lemon sugar tea cookie? shoulder of lamb and a lot of herbs and vegetables....5....1. healthy and 11.... Maggie 8. before serving.1.. C.. Keep in the fridge bierz właściwą reakcję. Siadasz z rodziną do stołu.4.4..) jeden wyraz z ramki w odpowied­ C. 10... mint.my favourite one do tabeli.1.. I love fruit and fruit desserts . nourishing soups.. The C.1. y I’m on a hockey team anti I do a lot of sport. garlic and thyme. and a bowl of oraz opisy trzech potraw (A-D). Luckily. I'm trying to cut down on sweets and to use less salt.. She always 11.... Chill Nazwij (a najlepiej wypisz) wszystkie produkty.. Serve C.. Chicken salad This chicken salad is very simple and light. Jesz obiad ze znajomymi... C. y I’m on a diet. My diet is based i fŁ g on lean meat and vegetables. Jak życzysz wszystkim smacznego? A.-9. A. John dessert is a cup of cocoa or a piece of chocolate. 6 cups of raspberries and 1 teaspoon of freshly B. a little cocoa. but she gave pasuj potrawę. B albo C. Have your dinner! niej formie.. 1 cup of water. Uwaga! Jedna potrawa została opisana do­ Wskazówka egzaminacyjna datkowo i nie pasuje do żadnej osoby.... chilled.. Uwaga! Jeden wyraz Przypomnij sobie zwroty związane z zachowaniem przy stole. Take 1 cup of sugar.. Eat this sandwiches yourself. Lamb and vegetable stew 9. A. Give me the salt. from yoghurt! powiedzi.... I love simple. Top everything with a spoon (0-4) Dla każdej z opisanych sytuacji (9. tak aby powstał spójny i logiczny tekst... która najbardziej by jej odpowiadała. Wskazówka egzaminacyjna salt and vanilla. Zakreśl literę A.. Do you take sugar in your tea? preparation is simple and the result is delicious! D. (0-3) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (10.... Poczęstuj kolegę kanapkami. Raspberry sorbet 9.... Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ Wskazówka egzaminacyjna graficzna wpisywanych wyrazów. Mix all the ingredients in a blender.. został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Eat your sandwiches.. squeezed lemon juice..... parsley. Enjoy your meal! (0-5) Przeczytaj tekst. Wpisz rozwiązanie a veggie pizza. W opisach potraw podkreśl wszystkie nazwy produktów B. Leave to cool..1. Add 4 spoons of sugar.

muszę wyjść. This flat is too small for This flat is big enough Idź i przynieś trochę wody. a few. He wanted too much for his money. Did she buy enough food for the party? Czy kupiła wystarczającą ilość jedzenia na imprezę? © © There wasn't enough wind to go windsurfing. chce nam się pić. M y teacher speaks too fast for me to understand. Are there any shopping centres in the area ? Yes. so we had very few flowers in our garden. Mary’s got few friends. kilka. They found a few coconuts They found few coconuts which which helped them survive. enough. I've got enough money to buy a yacht. wystarczająco niewystarczająco Nie potrzebuję swetra. ZAPAMIĘTAJ Mój nauczyciel mówi za szybko. Peter ran too slowly. Danie było za słone. I must leave. on Friday evenings. <♦> C afew = kilka. Mary's got a few friends. więc zdołali zobaczyć muzeum. żeby kupić jacht. so we can We earn little so we can’t go out go out on Friday evenings. Go and get a little water. dosyć (+) Only few guests came to our barbecue party last week. ale H I-' few = kilka. afford to buy a plane. for our family. Te dżinsy nie są wystarczająco duże. enough sugar ] ► przymiotnik +enough: sweet enough. ZAPAMIĘTAJ We still earn a little. she’s I presents last weekend. so they refused to pay the bill. so she I couldn't hear the concert because it wasn’t loud enough. young enough. To był ciemny dzień z małą ilością słońca. I 12 ) FIRST I ■ p ir SERVED GRAMMAR A few /few . too cold. week FIRST COME. a little /little A FEW FEW A LITTLE LITTLE zastosowanie z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej z rzeczownikami niepoliczalnymi znaczenie kilka (+) kilka (-) trochę (+) « trochę (-) formy Ben has got a few friends There were few students in the John felt terrible but he There was little milk in the he can depend on. formy These sleeves are too These sleeves are long Tylko kilku gości przyszło na naszego grilla w zeszłym tygodniu. Chciał za dużo za swoje pieniądze. żebym go zrozumiał. Peter ran fast enough. niewiele. wystarczająco niewystarczająco Mam dosyć pieniędzy. TOO ENOUGH Mike i jego rodzice spędzili kilka dni w Paryżu. żeby popływać na desce. enough light. was not enough for everybody. German. The water seemed much The water seemed warm || Mieli trochę czasu. there's little left. very thin. It was very dry in summer. niewiele. Określniki too i enough Czy są jakieś centra handlowe w tej okolicy? Tak. We bought a few Christmas Only few people in Poland can Helen speaks a little My cousin eats very little. za (-) wystarczająco. więc odmówili zapłacenia rachunku. bottle. bo nie był wystarczająco głośny. canteen. we’re thirsty. więc mieliśmy bardzo niewiele i przysłówkami i przymiotnikami kwiatów w ogródku. niewiele. jest wystarczająco ciepło. enough. wasn't enough for a day. The dish was too salty. Musimy kupić butelkę szamponu. It's too noisy in the room. so she doesn’t feel lonely. it was nearly empty drank a little tea. These jeans aren’t big enough. Mike and his parents spent a few days in Paris. zostało już niewiele. U a little = trochę. Nie słyszałem koncertu. Pamiętaj o kolejności wyrazów! Robinson found a little water Robinson found little water which ► enough + rzeczownik: enough water. intelligent which was enough for a day. I don't need a pullover. short. niewiele. We must buy a bottle o f shampoo. They had a little time. often feels lonely. ale little =trochę. enough 56 język angielski | repetytorium . Nie było wystarczająco wietrznie. our family. It was a dark day with little sunshine. zastosowanie z przymiotnikami z rzeczownikami Latem byto bardzo sucho. it was nearly empty. so they managed to see the museum. Jest zbyt głośno w tym pokoju. it's warm enough. znaczenie zbyt.

przybiera formę twierdzącą (jest to tzw. I don’t mind. Obawiam się. zaproszenia. no. Było za darmo. To danie nie jest wystarczająco I’m sorry I can't. Przykro mi. sugestie I’d like. ciepłe.jedzenie w lokalu LANGUAGE Are you ready to order? Czy mogę przyjąć zamówienie? Proposals.odpowiedzi na propozycje This chicken is not fresh. some. I’m afraid the fish is burnt. Everybody had a good time. Nie mieliśmy żadnej sałaty. every) i stosuje się je w tych samych typach zdań. Tak. if you like. Mark bought you something but it's a secret. występują. It’s too salty/sour/sweet/fat. no one. kiem. There were no taxis in front of the station. Let's go somewhere quiet tonight. any. Oh yes. Z kim podróżowałaś? Z nikim. Jestem pewny. suggestions What would you like to drink? Czego się pan/pani napije? . I know four languages. Nobody likes me. <9- Everybody was very kind. We had no lettuce to make a salad. nobody) zawierają Ktoś zapukał do moich drzwi i uciekł. Gramatycznie traktujemy te formy jako 3 os. Przed dworcem nie było żadnych taksówek. ale to tajemnica. Nikt nie zrozumiał mojego punktu widzenia. ze na górze ktoś jest. ► no + rzeczownik Chodźmy dziś w jakieś ciche miejsce. Obawiam się. I'd love to/with pleasure. Who did you travel with? No one. Kurczak jest nieświeży. I’m afraid I can't.. This dish isn’t warm enough. więc mogę mieszkać gdziekolwiek. Znam cztery języki. Brzmi świetnie. USEFUL EXPRESSIONS Eating out . tłuste.gdy cos ci n ie sm a ku je Może pójdziemy do kina? Perhaps we could go to the cinema. nie mam nic przeciwko. Responses to suggestions .(nothing. I’d like to speak to the Chciałbym rozmawiać z kierowni­ I think I’d rather stay in. Raczej zostanę w domu. z przyjemnością. zatem orzeczenie w zdaniach. Somebody does it for me. Tak. nie mogę. już element przeczący. No one understood my point of view. język angielski | repetytorium I I J 7 . How much did you pay? None. Something smells not very nice. O tak. poj. jeśli chcesz. Ile zapłaciłeś? Nic. It was free. W zupie jest mucha/włos... I. so I can live anywhere. Zaimek/Określnik Osoby Miejsca Rzeczy some someone/somebody somewhere something any anyone/anybody anywhere anything no no one/nobody (not anyone/not anybody) nowhere (not anywhere) nothing (not anything) every everyone/everybody everywhere everything I'm sure there is somebody upstairs. ale w sposób ogólny . Nic wczoraj nie jadłam. Coś pachnie niezbyt ładnie. Chciałbym. invitations. Wszyscy dobrze się bawili. w których Anybody can come to my party.nie odnoszą się do konkretnej osoby ani miejsca. Najczęściej J powstają jako złożenia od innych zaimków lub określników (np. Ilu masz braci? Nie mam Nie mam ci nic do powiedzenia. Zaimki złożone z no. żeby zrobić sałatkę. Nikt mnie nie lubi. none. There is a fly/hair in my soup. Wszyscy byli bardzo uprzejmi. Yes. Zaimki nieokreślone złożone Zaimki nieokreślone zastępują rzeczowniki. Someone knocked a t my door and then ran away. jedynczego przeczenia).propozycje. Ktoś to za mnie robi. zasada po­ Każdy może przyjść na moją imprezę. How many brothers have you got? None. manager. Yes.. ► none samodzielnie I haven’t got anything to tell you/i've got nothing to tell you. że nie mogę. ► no one o osobach /ate nothing yesterday. Mark ci coś kupił. To jest za słone/kwaśne/słodkie/ That sounds great. że ta ryba jest przypalona. Can I have the bill? Czy mogę prosić o rachunek? What shall we do tonight? Co robimy dziś wieczorem? Did you enjoy your meal? Czy smakowało panu/pani? What do you fancy doing in the afternoon? Co chcesz robić po południu? How about/What about going to the cinema? Co sądzisz o pójściu do kina? W hen yo u a re n 't s a tis fie d w ith y o u r dish Why don’t we go to the cinema? .

....... 9 (0-7) Uzupełnij luki w zdaniach (5...5... for dinner.. people can speak several languages....... bacon B.. because Ihad biscuits? a terrible stomachache.week 12 A Oo 0 ŻYWIENIE Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa....1.4...’ (0-10) Posłuchaj instrukcji.....food for the party? 2.. This dish is spicy when you often leave home.. Sam Is fluent In Italian..1... 4.... A.6. This cactus n ee d s.. 2.3. I (0-7) Uzupełnij zdania (4. mince 6. 4... A I ------------------------------------------------ (0-5) Wybierz produkt najlepszy dla każdej osoby........ 1...7..3. pokrój 3. ..3.. bacon 58 język angielski | repetytorium ..10.5.. " Zakreśl literę A........ mineral water. pork B...’ 3...3..... Maybe I should make a little / a few sandwiches before 4.. They’ve already been to France . B...... podgrzej heat A. surprised? 5.. 5. prawns 3.......... chicken D... Mum. 2.. jak przygotować pewną A.......... money. but it’s a secret.5.. duck potrawę..7....6..1. There were always flowers in a vase.. We have a big day. If they work quickly..... lobster 8. duck B....5...... prawns C.. turkey D..... I’ve got ... 1. dodaj birthday party.5........ prawns według wzoru......6.. 3. water which is great 5... can I have a little / a few milk and a little /a few 4.7...... to drink? 1..... few lub a few..3... and then we’il wait Jeden zaimek może być użyty w kilku zdaniach...... podawaj 1.. friends..2... Mark has bought y o u ...... for Mike to help us move........ yesterday...... C albo D...1. they arrive..1. better.....4.. They live In a very small house because they have the bill.... octopus C... Melanie: ‘Let’s order something really special for your 3.... I hope the teacher will give us little / a few homework..... First. hot. so they refused to pay 2 ..4........ Dad won’t like this dessert... Uwagal a few boxes with the rest of our pots..7..4.......2.... a little... 2. I don't have 2. George: ‘My mother eats only bird meat. liked my peach cake. ostudź 3.... We can’t buy these chocolates.. ....... It’s sweet for him.5... How’s your father? ... sausage D.. Let’s go ...4..1....9.’ Przetłumacz wszystkie czynności na język angielski A. 5. questions to ask her... Could we have ... anything • something • somewhere • everybody • nothing 1.. I’ve g o t .. steak C. because we don’t have much time today...10..... home the living-room was a pleasant place. I only want a little / a few pancakes and a little / a few apple juice this morning.......-4. Helen: Tm a vegeterian but I sometimes eat seafood. We've got things to do tomorrow..... Zaznacz.. zamieszaj A.. 6 .. Were you . 5.. Would you like . money on me. steak D. quiet tonight... 1... cod D...2..... thank you.. 5...3. He’s got very 6. herring C..2.-5.8...... Did she b u y . Margaret: 'I’d like to cook something really light.. I didn’t e a t . The dish w a s salty.. jakie czynności należy wykonać.. 4..............' .. money to pay for the dinner..4.......... 6.. times..7.. I don’t need pepper. 6.... French and Dutch. they will only have a little / a few 4... lobster B.. It’s ... It's quite rare.) wyrażenia­ mi too lub enough...8.. At ... (0-10) Uzupełnij luki w zdaniach formami little.6. we're going to pack a little / imkiem nieokreślonym wybranym z ramki. They will bring a little / a few old sheets to cover a little / a few pieces of furniture.... 2. 1..’ 3.. 2.. 2 ..) odpowiednim za- 1...... Don’t eat this soup now.... 5.2... sausage C.. 2..1.9...7.2.7. obierz j (0-7) W podanych zdaniach zakreśl właściwy wyraz. 3. upiecz 3. ... 4... umyj 3. This boy Isn’t very popular.... I’m so hungry I could e a t .... I really need to see Mary. ................ Thomas: 'In my opinion seafood is disgusting. Our fridge is completely empty.. zetrzyj X grate 6. please? ..... thanks....

....... four or five potatoes... Beans.... język angielski | repetytorium II I 59 .. enough.......-10.. cabbage.... Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź B.. Hello. ^ we could go to a café later and have entrance...3....... B. cut B...3.. Chociaż należy posługiwać się nimi na poziomie rozszerzonym.... A. w każdym z trzech podpunktów.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Hi........1.. (0-4) Przekształć podane zdania (10. ży użyć podanych wyrazów........2 . HAD . The stew isn’t spicy enough..... 8 ... A........ anything... kiedy przyjmujesz bądź odrzucasz czyjeś propozycje.... pamiętając.. WARM ............. This text was written to give an opinion about a piece of music. chop B. na poziomie podstawowym trzeba przynajmniej je rozumieć.... This text is an invitation. First wash and 9.... Do każ­ dej z nich dobierz odpowiednie zdanie A-E. bar. kiedy coś proponujesz lub formacji zawartych w nagraniu w zadaniach 7... This dish is too cold...)..... Wskazówka egzaminacyjna Nazwij wszystkie składniki satatek. Zakreśl literę A... Serve with sour cream. Which salad is Phil talking about? A....1.. Nuts. spójność...4.. restaurację.. This text was written to accept the invitation........... Pat..... nothing. Hello..4.... Pamiętaj o rozwinięciu każdego punktu tematu......... Napisz e-mail...2. Wskazówka egzaminacyjna 8.. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. 8.... mash C. What shall we do tonight? lega/koleżanka z Irlandii..... turkey. kawiarnię) to some music from my CD. Heat 7.. Hi....3..... I can’t go with you.... Casey • opiszesz typowo polskie danie..... We didn't have any lettuce to make a salad...-7...-9...... Cook C.. She ate nothing yesterday...1.... że długość e-maila C...... Then 9. Przypomnij sobie zwroty służące do opisu pomieszczeń oraz nazwy polskich potraw.... 10. które widzisz na zdjęciach... Beef.. This text was written to refuse the invitation..1...2 them. 8 ... Oceniana jest umiejętność D.3. powinna wynosić 50-100 stów.. B... 9..3.2. When they are on holiday......... 8.... 8. 9.. (0-10) W przyszłym tygodniu przyjeżdża do Ciebie ko­ I’m sorry...3 some oil in a frying pan and fry small 7.2...... C....... pears........ Wskazówka egzaminacyjna (0-3) Usłyszysz przepis na sałatkę.. mushrooms.1....4.... peel C.... 8. oraz poprawność językowa. 8.).. ham......... 9....1. pineapples...... add some salt and pepper and mix with two spoons of flour..... I was thinking: why don’t we That sounds great. Wpisz roz­ wiązania do tabeli..... Na podstawie in­ Przypomnij sobie.. dane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wiadomości.... W przekształconym zdaniu nale­ 0 (0-4) Przeczytaj wiadomości SMS (8.. 10. go to the concert tonight? Perhaps I'll meet you at the BLUNT .4.. B.......... Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk 9..1... jakie zwroty stosujesz. B albo C... jakie tam ostatnio jadłeś/ Garry jadłaś • zaproponujesz wspólne wyjście na obiad po przyjeździe ko­ legi/koleżanki do Polski.. Zakreśl li­ terę A. grate 9..2..1.. no... so I’d Do you fancy anything obiad... pełnego przekazania informacji.. Boil B.. tak aby zachować ich treść.... • opiszesz swój ulubiony lokal (np.. What do they not eat? Wskazówka egzaminacyjna A...... Powtórz wyrażenia związane z przygotowywaniem posiłków. u some talk? Pat Wskazówka egzaminacyjna 15= Lisa Przypomnij sobie konstrukcje z too.. w którym: rather stay at home and listen special? Let me know ASAP. A. DIDN’T . wrap C... 7. How often do Phil and his sister eat this salad? round pancakes until golden-brown.1... Uwaga! Jedno zdanie zostało po­ 10........... I 10. The writer of this text doesn't have any plans for tonight.....1. Podpisz się jako XYZ. Once a week.4... Chcesz go/ją zaprosić na I've got a terrible cold..-8.. nie zmieniając ich formy. bogactwo językowe E... A.3..3. Very often.. A. B albo C.

1 000 000 000 000 a/one billion 2 000 000 000 000 two billion two thousands two thousand 1 000 000 000 000 000 a/one thousand billion Wyrazów hundreds. Mam około 170 centymetrów wzrostu. setek. millions używamy.twenty.two thousand and forty-six eighteen 8 eight 18 eighteen 80 eighty 87 .7 stones.000. 5 five 15 fifteen 50 fifty i jednostek. na 15. I live on the ground floor (BrE)/first Mieszkam na parterze. 16 763 . million nie doda­ 2 000 000 two million jemy do nich końcówki -s. Mieszkam około 1. Mam 15 lat. tzn. dziesiętnych.L -i „u . kiedy mówimy ! o setkach. 2 000 000 000 000 000 two thousand billion There were hundreds o f people in the stadium. I live at 34 Bond Street. seven hundred 100 a/one hundred hundred and sixty-three 200 two hundred 1000 a/one thousand ZAPAMIĘTAJ 2000 two thousand 1 000 000 a/one million W liczbie mnogiej liczebników hundred. podawania liczby obiektów.eight hundred and nineteen 1800- 7 seven 17 seventeen 70 seventy -one 2046 . odczytywania cen oraz ułamków dziesiątek i jednostek w zależności od wielkości tych liczb. podając kolejno liczbę tysięcy. week IF YOU BUY 13 CHEAPLY.5 kilometra od szkoły. tysiącach czy milionach w znaczeniu „bardzo dużo".000).three thousand.twelve. five hundred hundred 9 nine 19 nineteen 90 ninety -seven and ninety-two 1200 . — ZAPAMIĘTAJ U ła m ki d zie się tn e W Stanach Zjednoczonych obowiązują inne nazwy dużych liczb.4 . Dwucyfrowe Wielocyfrowe Okrągłe 1 one 11 eleven 10 ten w przedziale 2 two 12 twelve 20 twenty 1-1900 3 three 13 thirteen 30 thirty Podajemy Ostatnie dwie cyfry poprzedzamy Podajemy 4 four 14 fourteen 40 forty liczbę słowem and (zasada ta obowiązuje liczbę setek.liczebniki główne_________ Jak czytać liczby? Liczebniki główne odpowiadają na pytanie „ile" i służą do Liczby czytamy osobno. 60 język angielski | repetytorium i l . thousand. bników głównych.five point seven three four 1 000 000 000 one thousand one miliard million billion 1000 000 000 000 one billion one bilion W pisowni angielskiej cyfry tysięcy niekiedy oddziela się przecinkiem trillion (1. 3592 .twoje dane w liczbach . YOU PAY DEARLY A Ç J - ORAMMAR Cardinal numbers . I am 5.sixteen thousand.6 feet tall. flat 7. thousands.O 15 feet.nought point four (AmE: zero point four) 5. I am in the third/final year of Jestem w trzeciej/ostatniej I am 15 years old. i . dziesiątek tylko w brytyjskim angielskim).eighty. I weigh 8.734. klasie gimnazjum. .12). zwłaszcza przy tłumaczeniach tekstów popularnonaukowych. USEFUL EXPRESSIONS Your profile in numbers €> My bedroom measures 10 feet by Mój pokój ma wymiary 10 stóp . floor (AmE). 6 six 16 sixteen 60 sixty 21 . 819 . . Ułamki dziesiętne odczytujemy za pomocą słówka point i licze­ Wprawdzie liczby te są rzadko używane. Mieszkam przy ulicy Bond 34/7.zawsze kropką (0. middle school. natomiast części ułamkowe . 0. ale warto o tym pamiętać. I live 1mile from my school. Ważę około 55 kilogramów.

50 -four dollars fifty cents tek.? Here's your change. Anything else? Czy coś jeszcze? I can't afford it. (bardziej oficjalnie) ja­ Należy zawsze dbać o swoich klientów. C cent . czyż nie? You just don’t wear socks with sandals.. . udzielanie porad/wskazówek ► w liczbie mnogiej .twenty cents część krajów Unii € euro -euro [’juarau] € 35 . if possible.How do you open a new document in Microsoft Word 2007? . one/ones 9 Forma bezosobowego you służy do mówienia o ogólnych praw­ dach.25 -five pounds twenty-five £ 0. W funkcji zaimka bezosobowego można używać także they. prawidłowości . LANGUAGE Jak czytać ceny? 9 Kraj Symbol waluty Nazwa waluty Sposób odczytu b Wielka Brytania £ P pound .w sklepie 9 4/ 7...pens (liczba mnoga: pence) £ 5. zasadach. You can't eat a cake and have it..75 =75 p . elve GRAMMAR You/one.Can I have 2 kilos of tomatoes? . aren’t they? my W Norwegii jest zapotrzebowanie na pielęgniarki. (mniej oficjalnie) One should always take care o f one’s clients.. Bezosobowe YOU/ONE Zaimek ONE/ONES tylko w odniesieniu do ludzi zamiast rzeczowników policzalnych ARKUSZE EGZAMINACYJNE wyrażanie powszechnych opinii.The blue one. You should always take care o fyour clients.funt penny. ogólników ► w liczbie pojedynczej You/One shouldn't buy things you don’t/one doesn't need.. . Forma one występuje w identycznym znaczeniu. They are looking for nurses in Norway.5 .thirty-five euros Europejskiej € 1. stóp USEFUL EXPRESSIONS In a shop . Nie stać mnie na to. To będzie. please.. poglądach.I'm looking for a leatherjacket.You must click on this small icon in the top left corner. A black one.? Ile kosztuje/kosztują. język angielski | repetytorium I I 61 . You are never too old to learn.Which ones? powiedzenia i przysłowia . How much is/are.cent $ 0.Would you like the green one or the blue one? You/One should always be punctual. Oto reszta.seventy-five pence (w języku nieoficjalnym czytamy p [pi:]) £ 67.sixty-seven pounds ninety Stany Zjednoczone $ dollar. You can’t make an omelette without breaking eggs.20 = C20 . How can I help you? W czym mogę pomóc?/Czym mogę służyć? That's.one euro fifty (cents) Czytanie liczb w datach 4E> k. ale jest nieco bardziej oficjalna. ..90 .dolar $ 4. zasady postępowania.The smaller ones.

pork lamb beef turkey chicken 3. a size 12..3..5. 1.. .796 to £ 33. I don't have a credit card with me.. try this on? 6....I’d like a pound of pears...... £ 15... sports shop: 1....5. It was a real bargain! 3.. które można w nich kupić.3. ? A..3. Anything B.. music shop: P ZAKUPY I USŁUGI Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.63 . 1. The price of this computer game is .. on C... € 1.2.. I’m G.4. B albo C......4..3.345 C... Zakreśl literę A.5.. How much E. Can I pay ... How many F......) właściwe ceny wymienionych produktów.. 6. newsagent's: (1. with 7.. £ 130 million C.. 4.-7.....4...3.. (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi.2......4.. I’ve paid .445 B. One can’t take good pictures with my old camera..3..The bigger (pears) .. on C.. acredit card? 3.. for 7. For every euro spent on food people in Europe spend 5.1..? A...2.week 13 4.2.. ......... 6.1.1.).1.3. 3.. for B. else? | (0-5) Wpisz pod zestawem produktów nazwę sklepu...... We've bought these chairs half price.. Have you got H.. tak aby powstał poprawne i sensowne zdania..1.... Can I C.....73 C.. How can I D.. with (0-5) Wpisz obok podanych sklepów po dwa przykła­ 7. computer shop: 4... 6.2.. £ 16. by B.795 to $ 23..5. for my new digital camera..... are these shoes? 2....in 62 język angielski | repetytorium i i .. at B. € 1.....). Let’s take your new (cam era). onD. I don’t have enough money.3.. kończenia wybrane spośród A-H. out D. C albo D. 7.. carrot pepper tomato lettuce celery I (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (7.....-1.2.1..... 4.1....1.... with D....... at D.... by B.. Zakreśl ^ terę A...... or the navy blue (tie )... S 17. checkouts are open? 2... Na podstawie infor­ macji zawartych w nagraniu uzupełnij luki w zdaniach 4. A.355 * (0-3) Zastąp wyrazy w nawiasach zaimkami one i ones. 6... (tie) ..5...8.. € 73 B.. trainers boots sandals high-heels flip-flops A. chemist’s: (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi. A....7.. S 120 million 5... for B... A.1..3..... withC. What do you think? Which tie suits me better: the green Charity has collected and spent over saving lives. help you? w którym można je kupić....795 to £ 23. 3. $ 112 million B. . on alcohol and cigarettes....1..1. pasta sugar rice ketchup flour A...2.. the same in black? 6. 2... B. 6... on C.. We have to pay cash dowe towary.-2. from 7....-6.. .8.... 6.. Here’s A.. your change. Na podstawie infor­ macji zawartych w nagraniu wpisz w luki w zdaniach (0-8) Dopasuj do wypowiedzi 6. The prices of new Citroen C4 Picasso MPV range from . I can’t buy this DVD..... Between 1993 and 2010 The Great Orchestra of Christmas 5.. back C.... właściwe za­ (2.Which (pears) .6. with D. rolls croissants French bread buns A.. Can you buy me a hamburgler and a cola? I'll pay you on Monday. Our manager’s new laptop cost ..

choose pay buy shop afford ton Up to 20% discount € 15 discount voucher redeemable on presentation on purchase of sunglasses and - perfumes worth € 85 and over I usually buy clothes at my local shopin Pembroke. crowded with 11. Wpisz rozwiązania do tabeli.) jeden wyraz z ramki w odpowied­ 20% off niej formie.3.2 . język angielski | repetytorium l i 63 .. Until of this promotion real recently I really enjoyed 11..4.. 16 November 1898. D. its beginnings were very humble.feefo. Do każdego z nich ARKUSZE EGZAMINACYJNE się znaleźć w pasujących do nich akapitach. I don’t enjoy going there anymore. B. która powinna znaleźć się . offering a phenomenal range of products from pianos to cooking pans Wskazówka egzaminacyjna and from pets to jewellery.3.... Wskazówka egzaminacyjna (0-3) Posłuchaj trzech rozmów toczących się w róż­ Spróbuj wyrazić podane oferty innymi słowami. dobierz odpowiednie zdanie (A-E).1. Do każdego akapitu (10. In the beginning D. liczbę. 9.. However. Zakreśl literę A...1. które widzisz na zdjęciach. A.. Nazwij wszystkie przedmioty. some clothes online last week and I was amazed by the wide C. creśl li- 9.3.1. Wpisz odpowiednią A.) 8..-11.. He wasn't afraid of new solutions therefore he managed 8. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 8.. of new rails and it is difficult to B.. You must show the advert to get this discount. 10.2.. 10 . Zastanów się.2.. you get another one free.. On Wednesday. 9. You get this discount if you decide to buy a second item.3.1.-9. 11.3. If you buy one item.... This offer is valid only for frozen food. 9.1. nych sklepach. 9...2. Wskazówka egzaminacyjna Przeczytaj nagłówki.... Harrods debuted England's first moving ît’S staircase (escalator) in their Brampton Road stores.... 9.. prices.. You won’t get this discount if you spend € 20 on your find things... (0-3) Przeczytaj tekst.4. dą lukę (11. B albo C. but then the male range of clothing was introduced and the floor space is now A. Buy two watches any item from the freezer Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ Pay 45 € (offer valid on a single transaction) graficzna wpisywanych wyrazów. Innovations C.... Uzupełnij go... jakiego typu informacje muszą (0-4) Przeczytaj ogłoszenia 9. osobę)..1. The new outlook 8. wpisując w każ­ 9. The device was actually a woven leather conveyor belt-like unit with a mahogany balustrade.. (0-5) Przeczytaj tekst.3.. Wskazówka egzaminacyjna 9. cash w luce (np. Harrods is Britain's most famous shop and possibly the most famous store in the world... In 1849 Henry Charles Harrod opened a small grocery ni one shop.1..-8. literę obok numeru każdego akapitu...5. B.. Dobierz wstaty do nich po kilka pasujących przymiotników..1. Spróbuj określić formę części mowy. tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. shopping.. Nowadays B. z podanych odpo­ wiedzi wybierz właściwą....-10.there. What are the people buying? BritishJVlost Famous Shop 10. What was uncle's present? to introduce some to the shopping sector.... I 11.. Na podstawie: http://cdn.3.5. Uwaga! Jeden wyraz Save 13 € został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. There are 300 departments... A. What are the girls talking about? dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. which had only one room and employed two shop assistants.4.eom/en/en/r E..4 of clothes at 11. czas.1. W Now Harrods occupies a 20 000 m2 site and has over 90 000 m2 of selling space. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­ datkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia. we za. Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do A żadnego akapitu...2.

would. potrafić ► might-móc dalnych. albo I think I'll phone her or send her an e-mail. Niemożliwe. nia (powstają wtedy zdania złożone). because i but zwykle łączą wypowiedze­ Insert system disc and press enter.więc work. Certainly. He may not be at home. uwagi czasownik częściej forma wyrażająca forma wyrażająca forma wyrażająca używany w znaczeniu przeciętne przeciętne małe negatywnym prawdopodobieństwo prawdopodobieństwo prawdopodobieństwo pytanie o pozwolenie. które różnią się od typowych czasowników. should. w eek A CUSTOMER 14 IS ALWAYS RIOHT GRAMMAR Can. No. I might win this money! niemożliwość He cannot/can’t be here. w krótkich odpowiedziach na. may. forma najbardziej powszech­ may not ma charakter oficjalny. udzielanie i odmawianie pozwolenia pytanie Can I close the window? Could I switch the TV on? May I help you? Might I ask you another | o pozwolenie It’s really cold here. ► because . ponieważ Should we buy a new TV set or a new washing machine ? ► or-lub. question? zgoda/odmowa Yes. We They may not be ready yet. You could be right. - offer. Thank you. nieumiejętność \Ne can't jump like that. She may know the truth. 1was five. wiedzenia. ► but-ale I’ll lend you some money. about the accident. or. might Czasowniki can. - uwagi forma nieformalna. so. ► could .bo. M y camera zoom wasn't working. She might not know didn't have enough time. przeczenie You cannot accept this .i I can’t enjoy listening to music because my headphones don't ► so . bardzo rzadko używany. w odpowiedzi używa się zdecydowany zakaz wyraża w odpowiedzi używa się występuje tylko forma can't czasownika can lub may mustn't czasownika can lub may mówienie o umiejętnościach umiejętność 1can swim. but you must pay it back next week. That’s very kind of Of course. sure. You may open the door. potrafić ► may-m óc will. 64 język angielski | repetytorium | | . so I didn't take any good \ pictures. 1 couldn't ride a bike when Can't (cannot) i may not mają nieco inne znaczenie. Hilary could play tennis very well when she was young. could. No. Spójniki so. ► can . możliwość That can be true. Students may not smoke. We couldn’t do that.móc. because. but Spójniki and i or mogą tączyć zarówno wyrazy. I’m afraid you can't. należą do tak zwanych czasowników posiłkowych mo. umieć. twierdzenie You can pay by credit card. may.móc. might podobnie jak must. teraźniejszości i przyszłości w przeczeniu może wystąpić for­ może być zastąpiony formą ma to be able to (w twierdzeniu to be able to zmienia się znaczenie) And. jak i cate wypo­ We have a DVD drive and a CD drive. uwagi w odniesieniu do w odniesieniu do przeszłości. you. could. He can’t be at home. Być może nie ma go w domu. shall. you can’t. umieć. żeby był w domu. ► and .

I’ve got a cat. biscuit cookie cracker gramatyka stosowanie Present stosowanie Past herbatnik Perfect. slipy underpants shorts analizować analyse analyze kamizelka waistcoat vest czek cheque check katalog catalogue catalog suwak zip zipper język angielski | repetytorium I I 65 . wściekły angry mad South African English * jesień autumn fall buty trainers sneakers takkies ciastko. Dlatego te dwie od­ kukurydza maize corn miany biorą najaktywniejszy udział w procesie kształtowania się benzyna petrol gas. rubbish-bin trashcan amerykański. ring up. Canadian English Mam kota. W języku mówionym zwykle są one akceptowane. work. lavatory rest room -our. australijski. W języku pisanym i oficjalnym przewa­ piłka nożna football soccer ża angielszczyzna wzorcowa (w brytyjskim angielskim zwana BBC parter ground floor first floor English.Received Pronunciation). -se. Przeważnie są one nieznaczne I nie mają większego wpływu listonosz postman mailman na porozumiewanie się. skrzynka na listy postbox mailbox Między brytyjskim a amerykańskim angielskim istnieje wiele róż­ nic. frytki chips French fries jest więc oczywiste.LANGUAGE Brytyjski i amerykański angielski 9 One la n g u a g e? British English American English m m m BrE AmE Australian English (BrE) (AmE) ciastko. kosz na śmieci dustbin. -ze. -1-. underground subway kolor colour color majtki. co bywa przyczyną zabawnych nieporozumień.). party party jo! impreza dozorca caretaker janitor apteka chemist’s drug store Angielski jest językiem ojczystym dla blisko 328 milionów ludzi. silnik engine motor w których obrębie istnieje mnóstwo odmian o charakterze regio­ film film movie nalnym. święta holiday(s) vacation Ta odmiana jest też standardem edukacyjnym dla większości osób chory ill sick uczących się języka angielskiego jako obcego. Różnice w wymowie i pisowni zwykle za­ pub. -ce. toaleta toilet. King’s/Queen's English lub R P . wakacje. phone call nictwa. chociaż popularność amerykańskiego angielskiego spowodowała.lj [‘skedlj vitamin [’vitamin] [‘vatamnj kino cinema movies pisownia końcówki -re. Najbardziej ogólny podział pokrywa się z granicami konty­ skrzyżowanie crossroads intersection nentów. -g latarka torch flashlight teatr theatre theater spodnie trousers pants licencja licence license podróżnik traveller traveler metro tube. -11-. have got Simple. have papryka peppers bell peppers capsicum Właśnie I've just finished my 1just finished my słodycze sweets candy lollies skończyłem pracę. ale używane są przeważnie tylko lokalnie. -gue -or. wydłużanie akcentowanych sklep shop store samogłosek bilet w jedną single ticket one-way ticket paper [’peipa] ['pelpar] stronę never [‘nevaj [’nevar] taksówka taxi cab schedule ['Jedju. państw lub obszarów anglojęzycznych (angielski brytyjski. choć­ mieszkanie flat apartment by w trosce o tożsamość I odrębność kulturową. bar pub bar znaczane są w słownikach. kanadyjski. 1have a cat. work. końcówki -er. biscuit cookie sportowe herbatnik przyjęcie. -que. południowoafrykański itp. -ck. r toaleta toilet restroom washroom słownictwo sklep shop store dep zły. Najwięcej rozbieżności dotyczy słow­ dzwonić. -se. że coraz powszech­ winda lift elevator niej również dopuszcza się go w nauczaniu. telefonować gumka do rubber eraser British English (BrE) American English (AmE) ścierania wymowa wymawianie r tylko wymawianie r w każdej przed samogłoską śmieci rubbish trash pozycji. że występuje bardzo wiele jego odmian I dia­ lektów. gasoline globalnej i zunifikowanej angielszczyzny.

use this site for commercial purposes..8. week 14 ' A 0 ZAKUPY I UStUGI Przed rozwiązaniem zadań przypom­ (0-4) Uzupełnij luki w zdaniach (3. have the full refund......7. 66 język angielski | repetytorium I I .3.1...-2....... film C.1 I help you? 6.6..) spójnikami and....1....-1.......7.. so lub or.........) do punktów usłu­ 4.. 2.. (0-6) Podpisz rzeczy lub czynności przedstawione Do you want to look ten years younger? na zdjęciach.. You......4.. f t nimi wyrażeniami wybranymi z ramki. używając brytyjskiej (BrE) oraz amery­ kańskiej (AmE) odmiany języka angielskiego..1. Uwaga! Start investing with £ 100 a month! Możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź. (0-4) Uzupełnij luki w zdaniach (1.... 2..... this machine is network resources. Wpisz odpowiednią literę obok nume­ 4.. buy good health...5 I ask you another question? G. You..I download some photos? to the shop.4..... E.3... movie 2... 2.. you 1. health centre F... C... travel agency 6......... petrol B... nimi wyrazami spośród podanych w ramce.. Dental insurance .....1...-3......... you 3.....6. but.4. bank 6.... (0-8) Dopasuj ogłoszenia (2. confectioner’s 6..2 .. holidays D.1.... Uwaga! Jedno wyrażenie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.1.... Have you tried sending her flowers? A.5. language school 6..... beautician B.....2. can • can't •cannot • might not •won’t be able 1........ exchange it for another one... they’ve (0-4) Połącz wyrazy pochodzące z brytyjskiej odmia­ turned it down........ fiat A... Don't forget to take a valid credit card and driving licence.......:. B.8. You won’t buy coffee here..... BrE AmE 2... This CD is scratched.....2. you may 3..... Can I open this box? No.3.7.4..1. I’m afraid yo u .. 1.... ny angielskiego (4..... Can you imagine not being able to understand the language? (0-7) Uzupełnij luki w zdaniach (6..) odpowied­ nij sobie niezbędny zestaw słownictwa.4.4. Please remember that even If out of order.....-4....4 use them on your own website.. play tennis very well when he was young. car rental D.3...... Słówka 2.... Admi: I believe you 3......4...2 have permission to use those 1. because..3....... H e ■.... wpisz do tabeli...... florist H.. get my money back... 6.... 2..... 4......download some of our resources... gas 4.-6.2 I pay by credit card? A..1........ If you are dissatisfied with this product. Remember to order your birthday cake at least two days in advance.) odpowlec 2. apartment ru ogłoszenia... I’ve written a complaint letter..can you afford not to have it?out. can • may ■could • might • cannot • can’t • may not Enjoy skiing in Alaska! 6............ I have'to take it back NeO: Why 3.) z ich amerykańskimi od­ powiednikami (A-D).......... vacation gowych (A-H)..1 ..

Wskazówka egzaminacyjna 9. 7. Bookstore a book by J....4.1.3. Rowling Harry Potter and the Goblet of THE EUROPEAN • No receipt.. A. introduce page order consist the podane dodatkowo I nie pasuje do żadnej tabliczki. że automat sprzedający bilety nie działa? Staraj się.2. because this garment requires special B... Fire. Jak zareklamujesz kurtkę? (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi dotyczące różnych A.. I’m sorry but you must repair this jacket. book on 24th November and • English tea • French croissants • Receipt with summary. Oceniana jest umiejętność B. from The ABC Please select receipt option. zdania pasujące do podanych sytuacji. • . the last two 10. zaproponuj do każdej odpowiedzi co en if dą lukę (10.1. Uwaga! Jeden wyraz ----- imia- ii od- a (0-3) Przeczytaj tabliczki informacyjne 8. D.3. On the 14th November I 10. 9.. Uważaj na wyrazy będące zarazem rzeczownikami i czasownikami. Dear Sir. /vagal (0-4) Dla każdej z opisanych sytuacji (9.-8. presentation of a valid school ID.. reakcję (A-D).2. Pamiętaj o utworzeniu od wyrazów odpowiedniej formy. They pay less. are 8.. bierz właściwą reakcję. please? pełnego przekazania informacji.. Do każ­ dej z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-D). 8. wpisując w każ­ Zanim wysłuchasz nagrania.. This is an advert of a confectioner’s.. Can you do the packing up? oraz poprawność językowa. 10. Are you able to send parcels in Poland? C. You can buy it at half price. the book 10. Jak poprosisz sprzedawcę o zapakowanie zakupów? w każdym z trzech podpunktów. 8..2.. C.-9. I'm afraid you’ve got a virus.5..1...1.. Koleżanka robiła ostatnio zakupy Wskazówka egzaminacyjna w sklepie internetowym. This ticket vending machine doesn’t do..... (0-10) Napisz e-mail do koleżanki ze Stanów Zjednoczonych....). C.. Can you send itto Poland? treatment.. I’m sorry but it doesn’t work. Może to C. oung.and much more! missing and the back cover is torn... czy może wysłać paczkę do Polski? A. usług (7. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasu­ je do żadnej wypowiedzi. Wpisz rozwiązania do tabeli. ....4. Wyjaśnij. spójność.. Uwaga! C. i chce tam podać kontakt do Ciebie. żeby podawała Twoje dane wied. Would you like it on glossy paper? Wskazówka egzaminacyjna D.4. dlaczego nie chcesz. Wpisz rozwiązania do tabeli... B albo C.-7. 8 . Yours faithfully. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź 9.. Wskazówka egzaminacyjna :hose (0-5) Przeczytaj tekst. I'm sorry but there is a button missing. że długość e-maila A.. co ostatnio sobie kupiłeś/kupiłaś.3. Jak spytasz sprzedawcę..3 you may see. który bardzo jej się podo­ Zwróć uwagę na wyróżnione słowa.1... aby tekst był spójny i dbaj o prawidłowe stosowanie A... Certainly. Could you pack it into your luggage? powinna wynosić 50-100 słów.. This ticket vending machine is bad.. May you post parcels in Poland? B. A. Only students with valid school IDs are allowed to enter być forma czasu..1.. You can see this information on a screen of a cash machine.) jeden wyraz z ramki w odpowied­ najmniej jedno pasujące pytanie. you niej formie. liczba mnoga rzeczownika.. this shop.. zaimków i spójników. 9.. 1. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ graficzna wpisywanych wyrazów.. Uwaga! Jedno zdanie zostało as został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.... Robisz zakupy przez internet..3... Zasłoń reakcje podane w odpowiedzi i spróbuj samodzielnie ułożyć 7. język angielski | repetytorium 67 .2. 8. I received 10. 8 ..-10.. bogactwo językowe C.5. Zakreśl literę A. Adam Nowak ówka B... tak aby powstał spójny i logiczny tekst...3.. 7... It won’t be cheap. W jakich punktach usługowych bał. However.) wy­ Opisz. stopień przymiotnika. możesz spotkać takie napisy? Do kogo są adresowane? Uprzejmie odrzuć jej propozycję.2 .. This ticket vending machine is out of order. • Italian coffee of 37 chapters. Can you wrap it for me. Do każdej z nich dobierz właściwą B. Sure. Używaj bogatego słownictwa i precyzyjnie B.1. wyrażaj myśli.. but they have to Wskazówka egzaminacyjna show valid identity cards.1. nery.. kontaktowe.. Podpisz się jako XYZ. I’d like you to exchange the Try best desserts in town! Students get 10% off upon book or get a full refund in 30 days. It’s a discount for students. Jak powiesz koledze.K.... Uzupełnij go... pamiętając..3..

ALL ROADS LEAD TO ROME GRAMMAR Present Perfect Formy Present Perfect . Peter i Bob naprawili samochód. John jest pisarzem. odpowiedź Have they had lunch? Yes. Przeczytałem tę książkę. Do tej pory napisał pięć powieści. pytanie zaimek pytający + have/has + pod­ What has Jane had for lunch? She’s had a sandwich. since her birthday. Brad już kupił bilety.od (odnosi się do konkretnej daty lub wydarzenia) Kate has ridden a horse for more than two hours. Jessica has washed the dishes. Jessica pozmywała naczynia. Rachel has never been to Australia. for all his life I haven’t repairedJoe’s toy yet. Rachel nigdy nie była w Australii. they haven’t. No. w odniesieniu do sytuacji. No. szczegółowe miot + past participle How many bottles of coke have the children drunk? They’ve drunk all of them. never. already.czasownik + -ed ► czasowniki nieregularne . przez (określa czas trwania czynności) already-już (w zdaniach oznajmujących) for five months. she has.past participle ► czasowniki regularne . they have. i krótka Has Barbara decided what to wear? Yes. since September. Wyszli.trzecia forma z tabeli czasowników nieregularnych PRESENT PERFECT OPERATOR HAVE/HAS zastosowanie • opisywanie czynności. ZAPAMIĘTAJ yet-już. informowanie. Dad has just finished painting the walls. jgzyk angielski | repetytorium . No. Nie naprawiłem jeszcze zabawki Joego. I’ve read that book. który raz w życiu dana sytuacja się zdarza It’s the second time I’ve seen a musical. yet. for two weeks. since. for Has she ever travelled on her own? Donna has read two books so far. recently. określenia czasu just.od. w odniesieniu do sytuacji. since 2009. 1have eaten five sandwiches but I’m still hungry! Wr We have visited twenty countries so far. they haven’t. które zaszły w przeszłości w odniesieniu do chwili obecnej John is a writer. since (od momentu w przeszłości) Has Mum leftyet? Czy mama już wyszła? Brad has already bought the tickets. które rozpoczęły się w przeszłości. participle We have not/haven’t hired a car yet. ever. Moi rodzice już pojechali do pracy. Is this the first time you've done bungee jumping? Czy po raz pierwszy skakałaś na bungee? budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot + have/has + past participle Mary has already done her homework. so far. które wydarzyły się niedawno They have bought a new car recently. ale ich skutki odczuwamy/obserwujemy teraz Peter and Bob have repaired the car. lately. Past 3 o'clock two hours Have you already finished? Czy już skończyłeś? (w pytaniach already wyraża niedowierzanie) for (przez pewien okres) since . they have. pytanie o podmiot who/what + has + past participle Who has lost the car keys? 1have. które wydarzyły się w bliżej nieokreślonej przeszłości They have gone. Darren has not/hasn't bought a new car yet. My parents have already gone to work. pytanie ogólne have/has + podmiot + past participle Have Mark and Paul had breakfast? Yes. she hasn’t. przeczenie podmiot + have/has +not + past Joanne has not/hasn’t passed her final exam. relacjonowanie wydarzeń. Oni kupili ostatnio nowy samochód. since I was a child Kate has ridden a horse since 3 o'clock. What has bitten your dog? It looked like a kind of wasp. 1lose them all the time. Oglądałam musical drugi raz w życiu. He has written five novels so far. jeszcze (w pytaniach i przeczeniach) ► fo r.

że cię tutaj nie ma. Hotel Agent: So that’s two nights. We can offer you a single room with a double or a king bed. język angielski | repetytorium 59 . madam. The journey was long and tiring. Is Malaga worth spending more than a day? Czy warto spędzić w Maladze więcej niż jeden dzień? Writing a postcard . Do you have any vacancies? Hotel Agent: Yes we do.opisywanie miejsc 9 London is very cosmopolitan. To było miejsce pełne turystów..com. please. There is a picturesque view over the valley from our hotel window. Życie nocne Barcelony było niesamowite. Boston is worth a visit. See you next week/in three days. Wish you were here. Hotel Agent: When will you need It? Ms Leigh: 20th and 21st June. The nightlife in Barcelona was amazing. Hotel Agent: I’m sending it right away. I remember Rio as a very lively place..pisanie pocztówki G reetings fro m ./Tęsknię za tobą. Ms Leigh: I’d like a double bed.. It is hot and the sky is cloudless. Pogoda jest świetna/znakomita/wspaniała. Yesterday we visited the local market/went shopping for souvenirs. Boston jest wart odwiedzenia.m. There are some rooms available in the Hyatt Hotel in Westminster.. Oh.. I hate places packed with tourists. how can I help you? Ms Leigh: I need to book a room. What is the check-in time? * Hotel Agent: It's 1 p. It was a very touristy place.rezerwowanie pokoju 9 Hotel Agent: Hotel Reservation Centre. my phone number is 23149277. Szkoda. USEFUL EXPRESSIONS Describing places . I'm having a fantastic/wonderful time in. Hotel Agent: Certainly. Wieje delikatny wietrzyk. and I'd like a non-smoking room. My email address is jleigh@hotmail. miasta./l miss you.. Pokój w hotelu jest uroczy. The hotel room is lovely. I’m in a beautiful mountain village/seaside Jestem w pięknej górskiej wiosce/nadmorskiej miejscowości. You’ll be checking out on 22nd? Ms Leigh: Correct. Podróż była długa i męcząca. Londyn jest bardzo kosmopolityczny. We are spending our days relaxing on the beach/by the pool/ W ciągu dnia wypoczywamy na plaży/na basenie/zwiedzamy sightseeing the city. Włoskie miasta są pełne zabytków. Świeci słońce. Right now. town called. Wczoraj odwiedziliśmy miejscowy targ/poszliśmy kupić pamiątki. Light breeze is blowing. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu/za trzy dni.m.. zachód słońca z hotelowego tarasu... P o zd ro w ien ia z. I’m going to spend the whole weekend exploring the ancient part Planuję spędzić cały weekend na zwiedzaniu zabytkowej części of the town.. Could I have your name and your telephone number? Ms Leigh: It’s Janet Leigh. yes.SITUATIONS Booking a room .. Jest rześko i słonecznie. and the check out time Is 11 a. I'm sitting in the street cafe/watching a stunning Właśnie teraz siedzę w ulicznej kawiarni/obserwuję olśniewający sunset from the hotel terrace. Fantastycznie/Cudownie się bawię w. Jest gorąco i niebo jest bezchmurne. Would you like a confirmation sent to your email? Ms Leigh: Oh. Z naszego pokoju jest malowniczy widok na dolinę. Przybyłem tutaj dwa dni temu. I came here two days ago. która nazywa się. It’s fresh and sunny. The weather is great/excellent/superb.. Italian cities are full of historic monuments. Pamiętam Rio jako bardzo żywe miejsce. We are staying at a comfortable hotel in the town centre. Nie znoszę miejsc pełnych turystów. Mieszkamy w wygodnym hotelu w centrum miasta. The sun is shining. miasto.

........ Nobody (ever...) są zgodne z treścią tekstu (P ... 4.... nine species of kangaroos......7. to Miami? 4.... (Mary) 0 (0-4) Przeczytaj tekst porównujący różne aspekty ży­ cia w San Francisco i Londynie... never) korzystniejszy...........9............. w którym dany aspekt jesl 2.. yet... 4.... (I...... arrive) .... Monday.... all her money.. toMarkbut he (not reply) .3......... Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach.............1..10..6...... but less interesting than 1 2.... które ze zdań (4.. and public transport is great while in London it is terrible andi really expensive. ever) 2. (they.five books since I arrived here......... Uzupełnij tabelę..... Is Paul in? No......................10...... see) ........ O (0-10) Wstaw w luki (1...........4... za­ znaczając X przy mieście.........5.........4.....8..........) odpowiednie formy czasu Present Perfect..5. waterfalls and rocks I also hope to see numerous birds 1. Anna arrived to Australia on the 2nd of August.....1....... only) San Francisco vs London 2.1.....1...com/worksheet/san-francisco-val THE KIMBERLEY HOTEL.6...... Come quickly! Jane (just.... do) ... London’s also dirtier and much more polluted! Na podstawie: http://www. ........5.2. never) San Francisco is much more modern..........ill 1..this book........................-2........... (they....... But I will try to avoid snakes. ever) London.......8.. a flying saucer. O m (9 PODRÓŻE l TURYSTYKA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.. a destination: Kimberley.. As Kimberley is full of the supermarket.......fałsz)......5...... ever) its architecture is really incredible.................1.prawda).. (you. In San Francisco people jj have a higher standard of living because generally it’s much! H k I ®(0-7) Usłyszysz rozmowę w recepcji..-1.6.. She has stayed at one place........ Zdecyduj............. I’ve visited Sydney. Mary (not..eslhandouts.... Type of room: 3..... P F eat • see • have • lose • hit • read • play • drink 2.....5.. never) 2........ an accident? (your mum.......) formami surprises..3... • Present Perfect odpowiednich czasowników poda­ 4.. First name: Factor London San Francisco I 3. 1.... P F nych w ramce......champagne..... ------------------------- Na podstawie in­ less expensive than England. Diana (not....... I'm sorry but I (drop) your clock... 2. P F (0-8) Uzupełnij luki w zdaniach (2... prepared for the trip.3. They (just.. BROOME london-reading-and-comparative-adjectives ives/1 3....... Anna’s Travel Blog * I've been in Australia for two weeks now......... rivers...... There's less traffic than in London! formacji zawartych w nagraniu uzupełnij formularz.... 1... 16 August....... and it's less violent........... Anna doesn’t want to see any reptiles......1..) 1......... saltwater crocodiles and dragon 1....8..7.7. dróży do Australii...... Martha (already. transport & pollution język angielski | repetytorium .... 0 (0-5) Przeczytaj fragment błoga Anny dotyczącego po....... Room number: expenses 3. a które ni« (F .............. break) her arm! including kookaburras....... P F 1. I'm afraid he (go) . sushi? (you.. his brother? (Paul.... Wykorzystaj wskazówki w nawiasach............ football twice this year.1.-4..... Zakreśl literę P albo F.......... London isn’t as dangerous! as San Francisco...4..... a few relaxing days I'm flying to Darwin and then to my last)| j 1.this film three times.. my keys.... parrots and lorikeets..2. lose) ....4. London has a lot more theatres and museums and 2. ever... I can't wait! I 1............ What I'm really looking forward to see is the wildlife: dingoes..... I (read) . Number of nights: culture & architecture 3..... Method of payment: violence & crime 3......... (my cousins.....2.... I’ve read a lot about it to be welf single thing this morning......................... P F1 Anna has gathered a lot of information to avoid 4............2.... Special request: traffic. the Blue Mountains. be) .. Anna isn't interested in nature..... Kangaroo Island and Adelaide.... After 1..... to lizards... from Peru. write) ..

A. Single or return?
(0-2) Przeczytaj teksty. W zadaniach 6.1.-6.2. z poda­ B. About two hours, I think.
nych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią C. In twenty minutes.
tekstu. Zakreśl literę A, B albo C. D. Number six. It's the one on the other side.
E. f 15.50 one way, standard class.
Balmoral is a castle in the Scottish Highlands where Queen
Wskazówka egzaminacyjna
Elizabeth and Prince Philip spend every August, September
Zastanów się, jakiej formy reakcji należy się spodziewać, np. poda­
and early October, enjoying the outdoor life of picnics,
nia czasu, ceny czy zapytania o bardziej szczegółowe informacje.
horseback riding and driving around the estate.

6.1. The royal family
A. enjoyed garden parties in Balmoral. (0-5) Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każ­
B. enjoyed an indoor swimming pool. dą lukę (9.1.-9.5.) jeden wyraz z ramki w odpowied­
C. spend the whole spring In Balmoral. niej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.
Wymagana jesttpełna poprawność gramatyczna i orto­
Sorry, but single rooms are unavailable at the moment. graficzna wpisywanych wyrazów. Uwaga! Dwa wyrazy
zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
6.2. This information can be presented by
go sit be spend come near comfort
A. a hotel guest. B. a hotel cleaner. C. a hotel booking manager.
Hi Rebecca,
Wskazówka egzaminacyjna
I'm having a wonderful time on Malta.
To zadanie ma na celu rozpoznanie gtównej myśli tekstu lub jego
I 9.1................... here since Wednesday. We are staying
nadawcy. Spróbuj określić oba te czynniki dla każdego tekstu.
at a 9.2 hotel In Valetta. There is a picturesque
view of the sea from our hotel window. The sun is
shining. It Is hot and the sky is cloudless. Yesterday we

O (0-4) Przeczytaj tabliczki 7.1.-7.4. Do każdej z nich do­
bierz odpowiednie zdanie (A-E). Wpisz rozwiązania
do tabeli. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­
9.3 sightseeing. Right now I’m 9.4...................
in the street cafe. I'm going 9.5.................... the whole weekend
exploring the ancient part of the town.
datkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki. Wish you were here.
See you next week
7.1. Sorry. No vacancies. Jacek

Wskazówka egzaminacyjna
7.2. Do not leave your bags unattended at any times.
Zastanów się, jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce.
Możesz dla ułatwienia wpisać w każdą lukę pasujący wyraz po polsku.
7.3. No standing passengers forward of this point.

7.4. Departures scheduled every 30 minutes.
(0-5) Uzupełnij zdania 10.1.-10.5., wykorzystując poda­
A. You can see this notice in a bus. $ ne w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie
B. This notice informs you how long the journey takes. należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba
C. You may hear this notice at an airport. natomiast-jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyra­
D. It means that there are no free rooms. zy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie popraw­
E. This notice informs you how often the ferry runs. ne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortogra­
ficzna wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz
7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
wpisać maksymalnie pięć wyrazów.

10.1. How many times (you/travel) by plane
Wskazówka egzaminacyjna
since 2010?
W tym zadaniu chodzi o rozpoznanie typów tekstów. Gdzie mogą
10.2. More than 23,000 season tickets (already/sell)
się one pojawić?
for the forthcoming season.
10.3. Mark (never/ride) .................. a mountain bike
in his life.
(0-4) Przyporządkuj do każdego zdania 8.1.-8.4. właś­ 10.4. Does anybody know (how long/journey/take)
ciwą reakcję A-E. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! ?
Jedna reakcja została podana dodatkowo I nie pasu­ 10.5. The flight (not/book/yet) Should I be
je do żadnego zdania. • worried?

8.1. How long does the journey take?
Wskazówka egzaminacyjna
8.2. Two to Cambridge, first class. Zastanów się, jaki czas będzie odpowiedni w każdym zdaniu.
8.3. Which is the right platform for 4.25 to Aberdeen? Następnie zwróć uwagę na to, czy zdanie jest twierdzące, pytające
8.4. What time does the train to Dover leave? czy przeczące. Pamiętaj o operatorach.

ję z y k a n g ie ls k i | re p e ty to riu m

1

week SUCCESS IS A

16 JOURNEY, NOT
A DESTINATION
■ J

GRAMMAR »
Past Simple i Present Perfect Wyrażenia często mylone w czasach
Past Simple i Present Perfect_______
Past Simple
► Have gone i have been
► wyrażanie czynności rozpoczętych i zakończonych w przeszłości Formy have gone to oraz have been to mają podobne znaczenie
My grandmother brought up four children. She died last year. (wyjechać, pójść, udać się), ale używa się ich w zupełnie innych
Romeo and Juliet met at the dance. sytuacjach. Pierwsza informuje, że czynność wciąż trwa lub nic nie
► zdarzenia, które miały miejsce w konkretnym czasie w przeszłości wiadomo o jej zakończeniu (osoba nie wróciła), druga - że już się
Jessica passed her final exams last week. zakończyła (osoba wróciła).
I studied French when I was at school. There’s no milk left. Mum has gone to the supermarket but she
Liz was in Paris in 2007. hasn't come back yet. Nie mamy mleka. Mama poszła do supermar­
► o dokonaniach osób nieżyjących, bez konkretnego określenia ketu, ale jeszcze nie wróciła.
czasowego Milk is in the fridge. It seems that mum has been to the supermarket
Agatha Christie wrote many detective stories. Mleko jest w lodówce. Zdaje się, że mama była w supermarkecie.
My neighbour worked for the government for 25 years. Now he is ► For i since
retired. Mój sąsiad pracował dla rządu przez 25 lat. Teraz jest na Określeniafor (przez pewien czas) i since (od jakiegoś momentu)
emeryturze. ______________________________________ są charakterystyczne dla czasu Present Perfect (i innych czasów
typu Perfect). Oba te określenia mogą jednak wystąpić także w Past!
Present Perfect
Simple. Since informuje wówczas, jaki czas upłynął od jakiegoś
► wyrażanie czynności rozpoczętych w przeszłości i trwających do momentu w przeszłości, natomiast for- o czasie trwania czynności/
chwili obecnej, w jakimś przedziale czasu lub właśnie zakończonych sytuacji, która już się zakończyła.
I have had this bike for two years. Jack has been at work since 6 a.m. Jack jest w pracy od 6 rano.
Bob and Mary have met twice since May. It’s nine years since I last saw him. Nie widziałam go od dziewięciu lat.
► zdarzenia, które miały miejsce w bliżej nieokreślonej przeszłości June has been absent from school for a month now. June jest nie­
Mike has passed two exams so far. obecna w szkole od miesiąca.
I have learnt two languages since I started school. Tanya lived in Norway for five months. Tanya mieszkała w Norwegii
She has been to London twice. przez pięć miesięcy.
► o dokonaniach osób żyjących bez konkretnego określenia cza­
sowego
Joanne Rowling has written seven Harry Potter books.
My neighbour has worked for the government for 25 years. At the Określenia for można używać w zasadzie we wszystkich czasach
moment he is thinking about retiring. Mój sąsiad pracuje dla rządu gramatycznych.

a
od 25 lat. Teraz rozważa przejście na emeryturę.

LANGUAGE
Preposition of manner and purpose/reason - przyimki sposobu i celu/przyczyny
Przyimków sposobu używa się, aby opisać, w jaki sposób (przy pomocy
► wyrażanie sposobu - with, by, through
jakiego narzędzia lub środka) została wykonana czynność.
► wyrażanie celu/przyczyny - to, for, because of,
W języku polskim przyimek w tej funkcji często nie występuje,
on account of, form, out of
gdyż zastępuje go forma przypadka.
He opened the can with a knife. Otworzył konserwę nożem.
You can fix it with a piece of wire. Można to naprawić przy pomocy kawałka drutu,
l/l/e can get there by bus or by train. Możemy się tam dostać pociągiem lub autobusem.
Przyimków celu/przyczyny używa się, aby opisać, w jakim celu/z jakiego powodu została wykonana czynność.
Jenny wrote him a letter to ask for help. Jenny napisała do niego list, aby prosić go o pomoc.
He's applying fo r the post o fjunior manager. On ubiega się o stanowisko młodszego menadżera.
The match was cancelled because o f the rain. Mecz został odwołany z powodu deszczu.
The parade was put off on account o f bad weather. Przemarsz przełożono przez wzgląd na złą pogodę.
They divorced from many reasons. Rozwiedli się z wielu powodów.
He cried out ofjoy. Płakał ze szczęścia.

72 język angielski | repetytorium

SITUATIONS
At a travel agency - w biurze podróży
0 Customer: They’re ten and twelve.
Travel agent: W e’ve got a very attractive offer in Normandy,
1. France. It’s full board and there is a water park nearby.
Travel agent: Good morning. Customer: What does all inclusive mean?
Can I help you? Travel agent: It means that all accommodation and meal costs
Customer: Yes, we'd like to go are included.
somewhere interesting, like Customer: Sounds great, but I must discuss it with my wife. Could
London or Barcelona, for a cou­ I have an information leaflet?
ple of days.
Travel agent: I see. When do At a tourist information office
you want to go?
Customer: Next month over the bank holiday weekend. That's - w biurze informacji turystycznej
29 April- 3 May. Tourist: Hello, could you give me some Information?
Travel agent: And how many people will there be? Clerk: Oh, yes, definitely. What kind of Information do you need?
Customer: Three. Tourist: Firstly, I’d like to find out something about the pub­
Travel agent: How do you wish to travel: by air or by coach? We lic transport. What is the cheapest possible way to get around?
can also fix the train journey. Clerk: How long are you going to stay?
Customer: W e’d like to fly, it’s only five days so we don’t want Tourist: Three days.
to waste our time. Clerk: So the best option for you Is buying a three-day pass.
Travel agent: Let me have a look at the computer... It’s valid for unlimited travel by all means of transport from the
irket.
2. date of Issue.
ie.
Travel agent: Good afternoon. Can i help you? Tourist: Where can I buy It?
© Customer: Yes, I’d like to book a family holiday.
Travel agent: Oh, we have a wide range of holidays. Where and
Clerk: At each underground station and most newsagents.
Tourist: OK, now I'd like you to tell me how I can get to The
!
when do you want to go? National Gallery.
Past
Customer: W e’d like to travel in the middle of June, somewhere Clerk: Take the underground, Plcadllly Line. You should get off at
which is attractive for children and not very hot. Leicester Square. The admission Is free. When you’re there, don’t
ości/
Travel agent: And how many people? forget to take the leaflet with the museum's highlights. It helps
Customer: Four. Two adults and two children. as the gallery is huge.
Travel agent: How old are your children? Tourist: Thanks a lot. That was very helpful.
iu lat.

/egii

USEFUL EXPRESSIONS 0
ARKUSZE EGZAMINACYJNE
sach
Booking/Buying a ticket
- rezerwowanie/kupowanie biletu
Tlcket clerk
Can I have a single ticket to Mogę prosić o bilet w jedną You need to/have to change In Trzeba się przesiąść
Bath? stronę do Bath? Dublin. w Dublinie.
I’d like a return ticket Proszę powrotny The train departs/arrives at Pociąg odjeżdża/przyjeżdża
to Edinburgh. do Edynburga. 11.30. o 11.30.
I’d like to book two tickets/ Chciałbym zarezerwować Where would you like Gdzie chciałby pan/chciałaby
seats. dwa bilety/miejsca. to sit? pani usiąść?
An adult or a child? Dla dorosłego czy dziecka?
Passenger

e of, How much is a ticket to...? Ile kosztuje bilet do...?
Do I need/have to change at...? Czy muszę się przesiąść w...? Directions - wskazywanie drogi
What time does the train depart O której pociąg odjeżdża z/
from/arrive at...? przyjeżdża do...? How can I get to...? Jak mogę dojść do...?
Which platform is the train Z którego peronu odjeżdża Could you tell me the way Czy może mi pan/pani wskazać
from? pociąg? to...? drogę do...?
Is it a fast train or a stopping Czy to jest pociąg pośpieszny czy Where is the nearest...? Gdzie jest najbliższy...?
train? osobowy? Go straight ahead/on. Idź prosto.
What time is the return train? O której jest powrotny pociąg? Turn right/left. Skręć w prawo/lewo.
Does this train go Czy ten pociąg jedzie do Take the second right. Skręć w drugą w prawo.
to London? Londynu? Take the third left. Skręć w trzecią w lewo.
Where is my seat? Gdzie jest moje miejsce? Go past.... Przejdź obok...
I’d like a window/a middle/an Proszę miejsce przy Cross the street at... Przejdź przez ulicę przy...
aisle seat. oknie/w środku/przy przejściu. It’s just round the corner. Jest zaraz za rogiem.

język angielski | repetytorium 73

... I would prefer a middle seat 1 ..... How can I get to A. We bought our house in 2009. A.......... week 16 ' J o a 0 PODRÓŻE I TURYSTYKA Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa........ SIN CE.... I .. times................... (arrive).....1..... 0 (0-5) Dopasuj pytania (2..5...... B.. Alexander Fleming just discovered penicillin.2........... 3.. well. 2.. A.. 3. but then it broke down again.... Take the underground....... 1... She must look great..30......... 1..... 4......)..... B...1... It's strange we didn’t meet.-4.1... * (0-8) Wybierz z podanych zdań (1..........(3...... STO P....... Podpowiedzią mogą być ikonki zamieszczone przy każdym zdaniu.2.... Alexander Fleming discovered penicillin in 1928...... Wykorzystaj czasowniki podane w nawiasach.. 6......... My mum never wrote a text message...... day pass? D...1. They just went to Manchester..) odpowied­ 0 nie formy czasu Past Simple lub Present Perfect.. A 5. But he came back three days later. What is the cheapest pos­ B. shopping here..... cash machine? 3........... B.. 5.. .....1..3.. seat? Piccadilly Line... sible way to get around? C.. Where can I buy a three. 5........ You should get...........1............... 1.......6......... leave C....1... 3... takaby ich znaczenie nie uległo zmianie... O u r ............. I went to the ... £ (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (5.......4............... Ron . Flave you ever seen an octopus? 4....4.... (run) away from home...5............ 2.... 1.......... 5.. B E E N ........-6......3...4.........7.. B........ 1........... B.... such places! from t h is ... 3........8....W e took this picture while we were waiting for the .....8.......... We haven’t chosen a des­ A...... Someone 6... sert yet... Mary didn't move to London yet. A...... It’s the last time I’ve done E....... 74 język angielski | repetytorium ... There’s still a problem with the DVD player.. But you love shopping in for 20 years...... Our guests ......... (0-6) Wstaw w luki w zdaniach.... B........... 1have lived in Manchester 5. We have bought our house in 2009... I parked my ........ I last spoke to him five years ago.. I didn't visit my aunt yet.. at the .. Blackpool are playing 6........ At each underground station living-room......... A..... The best option is buying 3. anywhere... które jest poprawne gramatycznie...... Where would you like to E. They have just gone to Manchester.... Wykorzystaj wyrazy podane w na­ wiasach w odpowiedniej formie... 4...........3............ Have you fed the dog yet? 2....5.5.... 5.........2........ B... B... Did he drive a car yet? 1........... is taking off at 5.1...3.) dobierz właściwą odpowiedź (A-G). A..... Have you seen an octopus yesterday? KNOWN................... 4..5.5...... (repair) it......... (0-5) Do każdego pytania (6.........1. My brother M a rk ........ since Christmas....) do odpowiedzi (A-E).. (earn)some money last month...............-3.........-2...2.... A....... near the entrance to 0 the shop...1......... 1. I’ll do it in an hour............ I last went to England four years ago..5.2. Becky has lost three kilos D. £ (0-5) Przekształć zdania (4...4...) to..) właściwymi nazwami miejsc i środków transportu... at the ... a week ticket.. so I decided to take a bus. Not yet..... I haven’t smoked a cigarette for five years..... at a ....-5.. the National Gallery? and most newsagents.. ..... SPOKEN ..6............ so we have to be at the .6...6...................... Take your time............ Zakreśl literę A albo B...... The last time I saw George was when we were children.......... It’s just round the corner...... at half past three..... Mary hasn't moved to London yet. A............ They’re sitting in the 6..... I haven’t visited my aunt yet..4. I can’t find it 6......... to check .5.......3.-1...... ? 2... Did he drive a car an hour ago? B.. The match ..2......4. Where is the nearest off at Leicester Square............. There were no .....6... (start)..... 2................ (lose) my credit card... When does the n e x t...1........... Me too.....5.1..... She first told me about her decision two weeks ago... J-» yj A.... 4.... My mum has never written a text message.

1. I want to rent a room. 8.. z podanych odpowiedzi ANDY: Excuse me.turn B. P F D. to pursue on dry land.. wymi edzią (0-3) Przeczytaj tekst.-7. went B.. Na podstawie: Catalonian Charms. A paradise for tourists 8. A. że musi skręcić w drugą ulicę w prawo. There are hundreds of restaurants where you go. dopasuj właściwy nagłówek (A-D).2 . Where to stay it the Wskazówka egzaminacyjna a bus. B albo C.5. There were three people on the trip to Oxford.6. I need to hire a room. pumping can try water skiing. Can I have a single ticket to Edinburgh? There's also no end of cultural. że reakcja musi dokładnie odpowiadać sytuacji... riding. A. down 10. są prawdziwe nią literę obok numeru każdego akapitu. welcome B. in the afternoon..4 the newsagent and you'll see the post B..2. green C.1. kind C.2.-10..3. Catalonia’s coastline boasts endless miles of sandy beaches and pretty bays. do you know where the post office is? wybierz właściwą. next C. straight B... at night. please. gather more information.. You couldn’t wish for more beautiful views :heck (0-3) Dla każdej z opisanych sytuacji (9.. A.3... 10. Turn right. 10. 7.... once a week.... horse C. B.. can try local specialities. parasailing and catamaran C. twice a week.... Go 7..) wy­ and more perfect climate.3. Zakreśl literę A. Turysta pyta o drogę do najbliższej restauracji.4.. Wskazówka egzaminacyjna get Wskazówka egzaminacyjna Jakich informacji spodziewasz się na podstawie tytułów akapitów? Przypomnij sobie zwroty dotyczące kupowania biletów i rezerwowania W którym będzie mowa o sportach wodnych.. They paid £ 38 for one-way tickets. Those wanting to get their adrenaline B. Zaznacz literę A. Janet and her family stayed in Oxford for two days. pay for the ticket.1. You may choose from hiking.. MAN: Sure. at wować pokój w hotelu? The sports on offer range from sailing and windsurfing to A.. bierz właściwą reakcję. diving and kayaking.. A. 7. on until you get to High Street..2. Jak poprosisz w kasie o bilet w jedną stronę na pociąg do snorkeling or a whale-watching trip. near C. (0-6) Przeczytaj dialog..3... Michael decided to 7.. three times a week. at Wskazówka egzaminacyjna 7.-9. 110-111. Poinformuj for its cuisine. w: Ryanair Magazine. go A.1..2.3.. 7... a gdzie o innych miejsc.3. in the morning..-11. A. Uwaga! 5. book a flight. traffic A. Zakreśl literę Palbo F.. Go straight ahead for two hundred meters. które ze zdań 8. Catalonian Charms Przed wysłuchaniem nagrania przeczytaj podane zdania i zwróć ARKUSZE EGZAMINACYJNE 11. red B.. in B.. sailing..4. 11. lights you get to.. the left... B albo C... just next to the town C.. C.. P F C. C.. 7.. come C . Wpisz odpowied­ Zdecyduj.3. na jakich informacjach musisz się skoncentrować. Catalonia is also famous 9. 7.. P F A. $ dróży....6. Zakreśl literę A....1. on C.3.. a które nie (F-fałsz). culinary and sporting activities B. sciwą Edynburga? 11. A return ticket to Edinburgh.1. Janet and her family enjoyed the trip. Zwróć uwagę na kontekst..5.) laniu. s. Wybierz poprawne uzupełnie­ (0-3) Usłyszysz rozmowę dotyczącą planowanej po­ nie luk 7. right.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pa­ suje do żadnego akapitu.. office 7..6.4. along C.-8. leave Stretching from Spain’s Costa Brava to the Costa Daurada.. 9.1. A. Przypomnij sobie sposoby pytania o drogę. If you are not keen on water sports 8...2. I'd like to go to Edinburgh.1...1 . 16 July-15 August 2001. Take the second right.. rodzajach sportów? język angielski | repetytorium 75 . P F 8. B.1. thanks Zastanów się. jakimi słowami mogą być wyrażone informacje Wskazówka egzaminacyjna odnoszące się do poszczególnych pytań.30. council. Watery thrills and spills B.1.. I would like to book a room... uwagę.... Na podstawie informacji zawartych w nagra­ niu w zadaniach 10. że chcesz zarezer­ It is a perfect region for those who like getting active. Pamiętaj. It’s at the first 7. A. A. Michael will arrive in Toronto ANDY: Thanks a lot. You can't miss it. (P-prawda). 7.. Those after a more relaxing experience can try 9. MAN: You’re 7. (0-4) Usłyszysz opowiadanie Janet o jej wyjeździe. A.3. past B. Direct flights to Toronto are When you get to High Street. mountain biking and cycling. B albo C... Do każdego akapitu (11.. Jak poinformujesz recepcjonistę..

poj. Tydzień temu o tej porze siedzieliśmy na plaży. kołysankę. No. Gdy podnosiłem czarkę do ust. delikatnie ogrzewała mi it was gently warming my cold hands. stanów lub sytuacji tymczasowych. she was. It was raining heavily outside.1 określenia czasu this time yesterday/last Monday. balkonowe. przeczenie podmiot + forma to be +not She was not/wasn't singing during the show yesterday. które trwały w określonej chwili w przeszłości What were you doing yesterday at 8 p. szczegółowe + podmiot +czasownik z -ing Who were you calling at 6 am? 1was talking to my mother. . pytanie ogólne forma to be + podmiot Were you phoning Martin at 6? Yes. ► wyrażanie czynności. week THE PEN IS 17 MIGHTIER THAN THE SWORD GRAMMAR 1 Past Continuous PAST CONTINUOUS OPERATOR WAS/WERE {TO BE W PAST SIMPLE) e zastosowanie ► opisywanie czynności./No. i krótka +czasownik z -ing Was 1wearing earrings yesterday? Yes. ale i odwoływać się do różnych zmysłów.. you were. pytanie zaimek pytający + forma to be What were you doing while 1was out? 1was watching a comedy on TV. Warto tutaj nie tylko unikać powtórzeń. śpiewając mu cichutką a quiet lullaby.m. Who was talking to you in the street yesterday? It was my neighbour.? Co robiłeś wczoraj o 8 wieczorerę? This time last week we were sitting on the beach. At that time 1was still waiting for your call. budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot +forma to be 1was reading a novel all the afternoon. nowej czarki. she wasn’t. Ludzie stali przy wejścit i nikt nic nie mówił. see The woman was pouring the traditional Tibetan tea into the Kobieta nalewała tradycyjną tybetańską herbatę do porcela­ porcelain bowl. odpowiedź Was she playing a computer game on Sunday morning? Yes. + czasownik z -ing Who was looking after that small girl when she broke her leg? Her grandma was. when/while They were watching birds all morning. last night/Friday at 7. Yesterday at 9 we were walking along the beach. 1was. 1wasn’t. . +czasownik z -ing It was raining all night long. hear A mother was trying to put her baby to sleep by singing him Matka próbowała uśpić niemowlę. feel When 1was raising the bowl full of the tea towards my mouth. Describing what we. 75 język angielski | repetytorium . Na zewnątrz padał ulewny deszcz. Yesterday at 6 Susan was having a bath. aby opis był jak najbarwniejszy./No. pytanie o podmiot who/what +forma to be w 3 os.. W tamtym okresie wszyscy mieszkaliśmy na wsi. 1. ► w narracji lub relacjonowaniu zdarzeń opis tła wydarzeń i atmosfery poprzedzającej akcję The people were standing at the door and no one was speaking. They were not/weren’t rehearsing last Tuesday. Wtedy ciągle czekałem na twój telefon. you weren’t. Czas Past Continuous jest bardzo często wykorzystywany w opisywaniu tta wydarzeń. mających miejsce tylko przez pewien czas Those days we were all living in the country. This time last Tuesday 1was still working in my office. smell A sweet smell of roses was coming from the garden through Słodki zapach róż dochodził z ogrodu przez otwarte okno the open French window. Why were you working in the garden all day yesterday? 1was picking fruit. + czasownik z -ing We were not/weren’t dancing in this play. zimne dłonie.

.. lubisz? I’d like to point out that. Speaking for myself. ZAPAMIĘTAJ Nie sądzę.oczekiwać z niecierpliwością niki. do.....? Do you prefer. I'm afraid I broke it down. they) najczęściej I bne jak w przypadku podstawowych czasowników frazowych.. takie jak: get.. Wsiadła do samochodu i pojechała do pracy.. Reguły zmiany znaczenia są podo­ dopełnienia krótkie... We run out ofgas after driving for four hours.. Why don't you throw them away? Czemu ich nie wyrzucisz? „P o tró jn e ” phrasal uerbs ► po przyimku... 1believe. że..znosić.. put. Wolę. opinion on.... do you like? Jaki rodzaj... żeby kiedykolwiek doszedł do siebie po stracie żony... Obawiam się. I see you're getting on with your English... Czuję. what is your Jestem ciekawy/ciekawa.. We are getting off the bus at the next stop. tolerować ników może tworzyć kilka czy nawet kilkanaście phrasal verbs.? Wolisz. Z mojego doświadczenia.. Could you tell me about.. Wierzę/Uważam... Personally.......być z kimś w dobrych relacjach.. Moim zdaniem. ► między czasownikiem a przyimkiem...wymeldować się Podstawą czasowników frazowych są najczęściej krótkie czasow­ ► look forward to ... wyrażone zaimkiem (it.. It is generally accepted that.pozbyć się ► get into-wsiadać ► get on with . I see that Paul is getting on easily with Scott.. po tym jak jeździliśmy przez Wysiadamy z autobusu na następnym przystanku. zabraknąć ► get back . Nie lubię.? 1prefer.. że Paul łatwo dogaduje się ze Scottem.. Sądzę. będzie musiał dogadywać się z szefem. jaka jest In my view/opinion... Osobiście uważam. język angielski | repetytorium . Lubię/Uwielbiam/Nienawidzę.. Jeśli o mnie chodzi.p y ta n ie o o p in ią As far as I'm concerned.? Jaką masz opinię o. It is thought that.. dogadywać się ► get off-wysiadać ► get on . przezwyciężyć. ► run out o f. że.. Nie obowiązują przy nich jed­ Niestety nie ma reguły. Widzę. je w dwóch pozycjach: Dziś rano próbowałem się z tobą połączyć dwa razy. 1think..odzyskać ► get rid of . What are your views/ideas? Jakie są twoje poglądy/pomysły? 1reckon.. Widzę.. have. Ona zwykle wstaje o siódmej...? Co myślisz o.. że....... przysłówka i przyimka..... Nie mam zbyt dobrego zdania o...łączyć się telefonicznie John wymeldował się z fotelu i pojechał taksówką na lotnisko... że... że.wrócić do zdrowia. Jestem przekonany/przekonana.. 1guess..... Chciałbym/Chciałabym wskazać. Interesuję się. How was the concert/ Jak było na koncercie/ 1like/l love/l hate. the movie? filmie? I’m interested in.. Do you find. Powiedziałbym/Powiedziałabym. czy. wsiadać She's been really unhappy after breaking up with her boyfriend.robić postępy..... że j nak żadne dodatkowe reguły.... że. że. ► get up . że.. trzeba najpierw wsiąść na konia.. Skończyła nam się benzyna.... Warto pamiętać... Domyślam się. Expressing oth er people’s o p inion . to. Jeśli on chce zachować pracę. There’s little chance o f getting back a stolen car... Sądzi się. It is considered.. USEFUL EXPRESSIONS Giving an opinion . Szanse na odzyskanie skradzionego samochodu są niewielkie.... I’m curious.. She got into her car and drove to work. She usually gets up at seven... What 1mean is. że.. Do you tike.... Uważam/Mam na myśli to.. Some people say that. że.. że. What’s your opinion on.... Każdy z takich czasow­ put up with . pleasant/ Czy uważasz że. Niektórzy ludzie twierdzą.. sownika.? twoja opinia o... Przy czasownikach frazowych wymagających dopełnienia stawia się I tried to get through to you twice this morning. cztery godziny. Odkąd zerwała z chłopakiem. i can't get rid o f those weeds in the corner of the garden. Aby nauczyć się jeździć konno.? Czy lubisz/Czy podoba ci się.... Na ogół przyjmuje się. jest bardzo nieszczęśliwa. Uważa się.skończyć się.LANGUAGE Podstawowe phrasal uerbs a ► break up with-zerwać z kimś ► check out o f. Myślę.. stawia się między czasownikiem a przyimkiem. You should throw away those old magazines.. What kind of. Annie z niecierpliwością oczekuje na nadchodzące wakacje.. go..? 1don’t think much about. że to zepsułem. Jeśli o mnie chodzi..w yrażanie opinii innych osób In my experience.. np..wstawać Annie's looking forward to the upcoming holidays. jest przyjemny/ I’d say that. To learn horse-riding you have to get on the horse first. ► get through .. dojść do siebie John checked out o f the hotel and took the taxi to the airport. niż.. I don’t think he ever got over losing his wife. Czy możesz opowiedzieć mi o. ► get over .. or.. interesting? interesujący? 1dislike.. że robisz postępy w angielskim.? I'm convinced that.. Niektóre czasowniki frazowe składają się z trzech części: cza­ Powinieneś wyrzucić te stare czasopisma... że.. która to precyzuje... them. What do you think about.? Kto jest twoim ulubionym. Nie umiem pozbyć się tych chwastów w kącie ogrodu..wyrażanie opinii O A skin g fo r an o p in io n .? 1feel that. be. że.? 1think.. że. Who is your favourite. He will have to put up with his boss if he wants to keep his job.

Emily Dickinson 1.) do odpowiedzi (A-F)....4... It is the 2.3. dancer 78 język angielski | repetytorium I I . Fie saw things differently than most of us and shared his view via his photos.-4.1..3.. by David Yates and 4. * (0-4) Uzupełnij luki w tekście (4.1.-5.. 1. Good job and 5. bierz odpowiednie zdanie A-D. on Monday. I’m a great show start? fan of Stephenie Meyer’s 3.. 5. singer tracks were OK but I prefer her previous albums.... composer personally it was easy to follow along with..6. . Paul Newman G.8.4. It starts ^t 4 p. Jane Austen C. Wykorzystaj wyrazy poda­ ne w nawiasach.. I don’t think much of Rihanna's Apologetic. She (not sing). Kylie Minogue E. Wpisz rozwiązania do tabeli. The actors (not rehearse)...1.. This text tells about the works of a late artist. Alfred Hitchcock D. wpisując w nie wyrazy z ramki w odpowiedniej formie.2.. (0-6) Dopasuj pytania (1..4.1.... F.. What (you/read) _________ ______ ..... It’s on at the local cinema. which can be viewed online. painter 3. „the piano when I entered? stroy Lord Voldemort’s secret to Immortality .. Do you fancy seeing the A.-3. At seven o'clock yesterday I (listen)...2.. 5.3.. The film is 4.) do dzie­ dzin działalności kulturalnej. Vanessa Mae J.. Yes.. W razie trudności poszukaj informacji w inter- necie..... Do każdego z nich do­ Rupert Grlnt and Emma Watson as Harry’s best friends.1.. final part In the Harry Potter 2..... Where is it on? to anyone.. The writer of this text prefers other works by the same artist. What time does the early D.-1... Hallows Is a fantasy film 2..1. Fred Astaire B. Harry Potter and the Deathly to the radio.. I really enjoyed reading your poem. . (0-10) Dopasuj nazwiska twórców (5.the Horcruxes.. Scott's photos were awesome..K. . when I saw you? 4. Daniel Radcllffe as Harry Potter alongside (0-3) Przeczytaj teksty 3. In this part Harry yesterday. 3.4. Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (2.. 1... actor 5.. violinist 5....3.6.10.3. from the series? E. This comment Is written as an encouragement to 1..... What type of film is it? 1would recommend them D. poet keep writing! 5.6...... B.. .1..5. during the show film series..-2. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodat­ kowo i nie pasuje do żadnego tekstu.. Potter tries to find and de­ 2. on the a play in London Palladium. (A-J). Your poem had a very steady rhythm so for me 5.. The loss of Scott was a waste of talent that not many possess..3... series? C..9. John Williams H. writer 5. 3. 3. seven • star • move • base • direct • act 2.1...... In his memory we created a photo gallery. (he/play)..2..com. It was funny and made me laugh. director Personally. This review was written in response to the author’s letter.. novel by J.. Na podstawie: http://williamsnews.6... About a girl who falls in love with a vampire.. What is this film about? They were excellent and C.10..2..m.2..1.. With pleasure.2. o a 0 KULTURA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa..... William Turner A.... którymi się zajmowali 3.3. Emma Thompson F......5.. 30..2009 * 1.06..7. a young author.. 1.4..).. Rowling.org 5. and 2.. encyklopediach i podręcznikach. Some 5..5. actress Na podstawie: youngwritersproject. A. new film of the Twilight B...1. It’s a fantasy love story. I’ve seen all of them.6. Have you seen any films I books.. I’m not really a big fan of poetry unless It rhymes.. czasu Past Continuous.1.) formami żadnej luki. 1.... This time last Friday Micha) (watch) 4.

2. (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi dotyczące pewnych dzieł sztuki. jak i krytyczne. So. B. 7. The picture was blurred! E. It was a pleasure.4.3. How was the exhibition? 8. bogactwo językowe oraz poprawność językowa. Oceniana jest umiejętność i nie pasuje do żadnego zdania. pełnego przekazania informacji. a sculpture. She disliked the stage design.3. Did you like the novel 1lent you last week? i uzasadnij swoje upodobania. B. Spytaj kolegę.2. Na podstawie informacji zawartych w na­ graniu w zadaniach 9. after seeing his friend's pictures. C. 9. Wskazówka egzaminacyjna 9.5. A. B albo C. A. film.) dobierz właściwą reakcję. Wskazówka egzaminacyjna B. what do you think about this Christmas Dance Show? tematykę. 8.1. Zakreśl literę A. B. Wpisz rozwiązania do tabe­ li.-8. a film.2. specially for a film by Disney. Oh. What does Philip want to buy? next year. spójność. Only ten people came to see it. pamiętając o logicznym porządku 8. język angielski | repetytorium . Did you have a good time at the concert? i właściwej strukturze wypowiedzi. I’d say it was a total flop. Did you enjoy the play? Wskazówka egzaminacyjna Rozwiń każdy podpunkt tematu.1. Impressionist painters A. film.1. Wskazówka egzaminacyjna Wymyśl własne odpowiedzi na pytania. Wskazówka egzaminacyjna • Przedstaw krótko opisywane dzieło. Jaką odpowiedź sugerują? 7. Wypisz zwroty i określenia z nimi związane.2. C. laughter and the actors were brilliant. 6. dlaczego Ci się podoba.1. a 6. która zaopiekowała się Twoim kotem. C.1.-6. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów. It was really nice of you. picture.-9.2. May I lend you my mobile phone? L C. styl i okoliczności powstania ulubionego dzieła. że długość e-maila powinna wynosić 50-100 słów. Podziękuj sąsiadce. while he was working on piano miniatures. 6. 8. F. A.-7. B. Na podstawie informacji zawartych w nagra­ niu w zadaniach 6. What are Celia and Tian talking about? A.3. B. B. Mussorgsky composed Pictures at Exhibition Znajdź jak najwięcej wyrazów bliskoznacznych do słów: book. play. co o nim sądzi i zapytaj o jego/jej ulubiony utwór. obraz lub utwór muzyczny.3. A. The Thinker by Rodin is A.5. 0 (0-2) Do każdej z opisanych sytuacji (7.1. i 6. I loved it! During the final piece everyone was singing and 0 (0-3) Usłyszysz dwa dialogi dotyczące pewnych dzieł sztuki. czy możesz skorzystać z jego telefonu. Postaraj się wykorzystać urozmaicone słownictwo* Niech Twoje opinie będą zarówno pochwalne. I think the plot was dull and the main character wasn’t convincing at all.2. • Spytaj kolegę/koleżankę.3. B. odnosi się do pierwszego dialogu. Zadanie C. bierz właściwą. She thinks it was a masterpiece. pamiętając. never painted people. a painting. B albo C. Personally. I think it was a real masterpiece. C. I'd like your mobile phone. do jakiej sytuacji pasuje każda • Uzasadnij. The photos were badly presented and had terrible frames. z podanych odpowiedzi wy­ waving their hands. .1. (0-10) W e-mailu do kolegi/koleżanki z zagranicy opisz Twoją ulubioną książkę. That’s all right. Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo Podpisz się jako XYZ. What is Celia's opinion about this work of art? 9. In my opinion it was out of focus. Wyraź 8.3. it was so amusing! The audience were rolling with 6.1. I can’t wait to see it again 6.1. rarely used bright colours. Poszukaj w internecie informacji na temat wymienionych twórców. often depicted nature. B albo C. She doesn’t think much of it. z nich. Przeczytaj reakcje i zastanów się. Porównaj swój wybór z sytuacją z polecenia. Could I use your mobile phone? B. Zakreśl literę A. C. do drugiego. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A. Spróbuj przedstawić autora.) i dobierz do nich właściwą reakcję (A-F). O (0-5) Przeczytaj zdania (8. D. A.

jednocześnie It was getting dark while we were all sitting inside by the fireside. the bank. &o c ro które ją przerwało lub QJ C wydarzyło się w trakcie jej o trwania CL QJ QJ < U -C c QJ 1was having a shower dwa zdarzenia. The sun was shining warmly and Dagmara noticed his car when/while/as she was driving past a lot o f birds were flying up in the sky. 80 język angielski | repetytorium . 1called Mary. inaczej. ► PastSimple-zdarzeniowy. ► when + Past Continuous. następujące jedno When he arrived. He was going downstairs when he heard a noise. dynamiczny. Joan was feeling very nervous and Arthur was talking ► Past Continuous . czynności Suddenly they heard a strange noise. Past Simple (dłuższa When może poprzedzać zdania w obu czasach. The sun was shining and a soft wind długotrwałe/jednorazowe (sytuacje) was blowing outside the open window. but from time to time looked at Ronald. jak when. W nar­ muje użycie czasu. Simple do wprowadzania akcji. She was talking to Charles. które miały miejsce w tym Czasy Past Simple i Past Continuous wykorzystywane są samym czasie. Często stosujemy je razem w jednym zdaniu złożonym. When Belinda was cooking lunch. O kolejności i długości trwania czynności infoi najczęściej do relacjonowania zdarzeń i opowiadania. as. like a very loud guitar string krótkotrwałe/powtarzające się (zdarzenia) being plucked. która rozpoczęła się Past Continuous i Past Simple wcześniej. While i as za­ i krótsza czynność) zwyczaj stawia się przed „dłuższą” czynnością wyrażoną w Past ► while + Past Continuous (dłuższa czynność) Continuous. waiting for their turn. racji Past Continuous służy do opisywania tła. rozciągnięta 1was having a shower when the telephone rang. Julia looked outside the window.opisowy. someone knocked at the door. # ► dwie sytuacje lub długotrwałe Past Continuous i Past Continuous czynności zachodzące It was getting dark while we were all sitting inside by the fireside. zwykle Past Simple i Past Simple krótkie. w czasie i krótkie zdarzenie. a nie kolejność zdań. while. aby opisać wzajemne relacje dwóch czynności. It was very quiet. po drugim When he arrived 1called Mary. statyczny. czynności all the time. najczęściej używamy takich spójników. a Past He heard a noise when he was going downstairs. week A LITTLE 18 LEARNING IS A DANGEROUS THING J GRAMMAR Past Continuous i Past Simple Joan and Arthur were sitting outside the exam room. ► as + Past Continuous (dłuższa czynność) Czasy Past Continuous i Past Simple można jednak łączyć również Belinda was cooking lunch when someone knocked at the door. scenerii. S p ó jn ik i w czasach Past C o n tin u o u s i Past S im ple Budując zdania złożone z czasami Past Continuous i Past Simple. Rodzaje czynności Użycie czasów sytuacja. It started to rain while/as we were still sitting on the beach.

To byłoby raczej trudne. Jeśli dopełnienie dalsze stoi po dopełnieniu bliższym. +dopełnienie bliższe Mary told the whole story to the headmaster and the ► podmiot + orzeczenie + dopełnienie bliższe teaching staff. Przykro mi. The teacher was explaining the rules of the competition to the whole Can you lend me a pencil? class. że mogłem/mogłam With pleasure. Dziękuję. Could you switch the Czy mógłbyś/mogłabyś wyłączyć Thanks a lot/Thank you very Bardzo dziękuję. The pleasure was all mine. bardzo mi pomogłeś/ please? telewizor. Would you mind if Przeszkadzałoby ci. zdania z dwoma dopełnieniami w stronie biernej & USEFUL EXPRESSIONS O Requests . My pleasure. Will you switch the TV off. tłumaczenie może wprowadzić w błąd. TV off? telewizor? much. Ma to miejsce przede ciebie znaczy? wszystkim wtedy. Proszę. żebyś wyłączył/ Thank you anyway.prośby Expressing gratitude. . TV off? wyłączyła telewizor? Can I have some tea. gdy dopełnienie dalsze jest na drugiej pozycji i musi być dopełnienie dopełnienie poprzedzone przyimkiem. problem/Sure (AmE). Here you are. nie mogę. You’ve been very helpful. gdybym włączył/ It was really nice of you. That’s all right. Jestem bardzo wdzięczny/ I'm very grateful for.podziękowania Could you do me Czy mógłbyś/mogłabyś wyświadczyć a favour? mi przysługę? Dzięki/Dziękuję. że nie mogę.z g o d a /o d m o w a w y k o n a n ia p ro śb y A nsw e rs . Can I ask you to switch the Mogę prosić. proszę.. It would be a bit difficult. Thanks/Thank you. Proszę. ale to niemożliwe. Chciałbym/Chciałabym. występować dwa dopełnienia: dopełnienie bliższe i dalsze. Obawiam się. I’d rather you didn’t. To bardzo miło z twojej strony. Give it to me.. jak mam ci May I ask you a favour? Mogę cię o coś prosić? thank you. who was so ► podmiot + orzeczenie + dopełnienie dalsze nice and helpful. thanks. pomogłaś..o d p o w ie d z i na p o d z ię k o w a n ia All right/OK. Wyłącz. Would you mind turning the Czy mógłbyś/mogłabyś ściszyć It was very kind of you. Nauczyciel wyjaśniał całej klasie zasady konkursu. Z przyjemnością. Well. Dziękuję. Miło. Mimo to dziękuję. I wish I could. please? Czy mogę prosić o herbatę? Thank you all the same. kiedy dopełnienie bliższe jest znacznie krót­ sze od dalszego lub oba są zaimkami.. stronie. To bardzo uprzejmie z twojej radio down? radio? strony. Would you mind my/me Masz coś przeciwko temu. I can’t. Certainly/Of course/No Oczywiście/Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. turning the TV on? żeby wyłączyć telewizor? wdzięczna za. To była sama przyjemność. gdyż W M dalsze bliższe w języku polskim w takich zdaniach zwykle nie używa się przyimków. He gave his mum a poetry booklet for her birthday. + to/for +dopełnienie dalsze 1brought some chocolates for my girlfriend’s mother. Don’t mention it. W sytuacjach. język angielski | repetytorium 81 . You’re welcome. poprze­ Does this picture mean anything to you? Czy ten obrazek coś dla dza się je przyimkiem. That was a pleasure. Dopełnienie dalsze zwykle odnosi się do osoby i (nazwa jest tu bardzo myląca!) następuje bezpośrednio po czasowniku oraz przed dopełnieniem bliższym. żebyś tego nie robił/robiła. Nie ma o czym mówić. pomóc. I switched the TV on? włączyła telewizor? Thanks for coming. Would you switch the TV off? Wyłączyłbyś/Wyłączyłabyś telewizor? I don’t really know how to Naprawdę nie wiem. Mimo wszystko dziękuję. saying ‘thank you’ . W porządku/Dobrze. Wolałbym. zwykle to lub for.Zdania z dwoma dopełnieniami I dopełnienie bliższe dopełnienie dalsze 1bought some flowers for our class tutor. Po niektórych czasownikach w języku angielskim mogą Show them to us. dziękować. I’m sorry. Cała przyjemność po mojej I'm afraid I can’t. że przyszedłeś/przyszłaś/ A cce p ting and d e n yin g req u e sts przyszliście/przyszłyście.

. Zdecyduj. me... me) 5....don’t enter 4. their first album in 1980..... record C.. I will buy his new album fo r/ to my friend who is listening to the news on the radio...5.2. story) A.. did clap 4.. . You owe . was clapping B... their hands as the dancers went on the stage.1....5..... (actress. to) 5.1. A. rung D.. entertainment C....) właściwym wyrazem.. He booked the seats for I to us.. P F 4..... was ringing 10. Zakreśl literę A... favourite soap opera....... the room because Sally was watching her past five... so we didn’t have to queue for the tickets.6... You have to leave the museum at half past 4. B. didn’t talk GARWICK WORKING MUSEUM 1..5.. P F 1..... The Fame. są zgodne z jego treścią (P ...2... 1. drove 3.. (a.m. What’s this letter about? Read . exhibited C... were talking all the time.3.... B. I . Costume balls were a popular in the 19th century. While my parents . charts B. A. In primary school we learned to play a . ciwe przyimki. My neighbour designed that wonderful poster for / to the local theatre group. Iron Maiden . P F C..1.... met C.6..4.. to 5.5.......-2... Zakreśl literę P albo F. My parents recommended that classical music concert for (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (1.. around the world.. her. abouta princess and which topped ...1.. who played the main role. ring B.... last entry 4. You can buy a souvenir in the museum. I didn’t enjoy the film because two girls behind me A... P F A.4. She told ..........30 p..... A........ branymi spośród podanych....) zakreśl właś­ 5.. a goblin... meet B. were driving 1..3.... The museum is closed all autumn... password.. is Bach. które ze zdań 4.........-3..- -4. P F You cannot enter the museum at a quarter 4.....6. wasn’t entering B... talked D...3..... designed B... 1..1.. The people .m. (anyone. P F 1. 3. to) 5.. 2.. a które nie (F .. your) A....1. were clapping 4. C. was driving D. recorder B. charts (0-6) W podanych zdaniach (3. to the airport..6.4.. composer C...1......4. concert halls C.. We Peter while we were watching the exhibition. throwing his birthday party next week.2. C... niezbędny zestaw słownictwa.... 3.. C albo D. flowers. A.6... She passed the book for / to me with a big smile. C. released 2..w 3.... B albo C. Lady Gaga’s debut album.. I was reading in bed when the telephone Open mid-March to late October A.2.3.... drive B. clapped D.. the.. The museum is open five days every week. rang Wednesday to Sunday C... were meeting (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (5.. Her favourite niej kolejności wyrazy podane w nawiasach. melodies 2. (5 23. 2.... was a great success.5..30 p.... A...1.m... Zakreśl literę A.fałsz)...5...00 a. A...5... they were 3.4.. Don’t give ..6.1.1.. conductor 2. He sent .... weren’t talking G (0-6) Przeczytaj szyld... You cannot visit the museum in February.m.. bands B. composite B. some.... children. didn’t enter D. weren't entering four p. (It. My grandma is really fond of classical music.... was meeting D..) wyrazami wy­ t to me.. for the tickets to the Wishbone Ash concert.. ballet język angielski | repetytorium .. My best friend lent the CD by that famous reggae 0 KULTURA Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie musician for / to me...) w odpowied­ 5.prawda)..3...-1.. 3.........2. (0-5) Wpisz w luki w zdaniach (2.-5.

(0-6) Ustyszysz dwukrotnie sześć wypowiedzi The West End
(6.1.-6.6.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję If you visit London, you can't miss one of the most exciting
(A-G). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedna re­ tourist attractions, the West End.
akcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żad­ 8.1 It's the place that never sleeps and even at midnight
nej wypowiedzi. you can walk along busy streets. Numerous theatres and their
A. It was a pleasure. shows, especially musicals, attract crowds of tourists and
B. Here you are. Londoners.
C. With pleasure. Musicals have usually simple plots as well as moving and
D. Well, thank you anyway. catchy songs. 8.2 If you see Owen Jones and Michael
E. OK, I’m coming! Ball in Les Misérables or Ramin Karimloo in The Phantom
F. Yes, please. o f the Opera, you will remember their performances for years.
G. All right. Theatre tickets are expensive but there are some cheaper
options if you accept a seat in the upper circle. 8.3 What
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. may surprise you is tlfat the rows in the theatres have no
numbers but letters.
Theatre buildings in London are masterpieces of architecture.
Wskazówka egzaminacyjna
8.4 Guided tours are also available and their prices are
Zanim wysłuchasz nagrania, zastanów się, czego mogą dotyczyć
usually about £ 8.
wypowiedzi pasujące do podanych reakcji. Czy będzie to prośba,
propozycja, pytanie o zgodę, a może uprzejma odmowa?
A. Even if you can’t afford a ticket, try to see some of them, for
example London Palladium or Haymarket Theatre.
B. Some of them, like The Phantom o f the Opera or Les
(0-4) Uzupełnij poniższe minidialogi (7.1.-7.4.), wybie­ Misérables, run for many years.
rając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypo­ C. It’s not easy to find it in the lively streets of the West End.
wiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B albo C. D. There are many kiosks around Leicester Square where you
can try your luck.
7.1. X: Can I have some tea, please? E. It's the London’s main theatre district, full of hotels,
Y: ........................................ restaurants and shops.
A. Don't mention it. F. These make musical actors real stars.
B. Of course.
Wskazówka egzaminacyjna
C. My pleasure.
Śledź główną myśl tekstu. Pamiętaj, że brakujące zdania muszą
7.2. X: Would you mind if I switched the TV on?
odnosić się do zdań przed luką i po luce.
Y:.............................................
A. It was very kind of you.
B. Well, I'd rather you didn't.

ARKUSZE EGZAMINACYJNE
C. I wish I could. (0-4) Uzupełnij zdania 9.1-9.4., wykorzystując po­
7.3. X: You've been very helpful, thanks. dane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.
Y: ........................................ Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów,
A. I'm really grateful trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - do­
B. Thank you anyway. dać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gra­
C. That was a pleasure. matycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna
7.4. X: Could you lend me 20 €? poprawność ortograficzna wpisywanych fragmen­
Y: ........................................ tów. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksy­
A. It would be a bit difficult. malnie cztery wyrazy.
B. Thank you all the same.
C. It was really nice of you. 9.1. The phone rang while (we/watch)......................................
.........................................the news.
Wskazówka egzaminacyjna 9.2. I was chatting online with my friends when (mum/come)
Wymyśl do każdego pytania kilka możliwych odpowiedzi.
......................................... into my room.
Uwzględnij zarówno zgodę na wykonanie, jak i odmowę wykona­
9.3. (we/still/try) ...........................................................to buy
nia prośby. Znajdź podobną propozycję wśród podanych. Dlaczego
a ticket when the show started.
pozostałe są błędne?
9.4. When you talked about modern art Stella (not listen) ........

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zda­ Wskazówka egzaminacyjna
nia. Wpisz w luki 8.1.-8.4. litery, którymi oznaczono Czy zdania odnoszą się do teraźniejszości, przyszłości czy
brakujące zdania (A-F), tak aby otrzymać logiczny przeszłości? Zastanów się, która z dwóch czynności jest dłuższa,
i spójny tekst. Uwaga! Dwa zdania zostały podane a która krótsza. Dobierz odpowiednie czasy gramatyczne.
dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

język angielski | repetytorium | | 83

SLOW AND
STEADY WINS
THE RACE

GRAMMAR
Ordinal numbers - liczebniki porządkowe
9
Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie „który z kolei” . Są nam potrzebne przede wszystkim do określania kolejności.
Używamy Ich także przy odczytywaniu dat oraz ułamków zwykłych.

1-3 4-19 20, 30, 40... 100, 200, 1000, 2000... liczebniki złożone

nieregularnie liczebnik główny +-th tylko ostatni człon
1. first 4. fourth 20. twentieth 100. [one) hundredth
2. second 6. sixth 30. thirtieth 200. two hundredth 42. forty-second
3. third 11. eleventh 40. fortieth 1000. [one) thousandth 68. sixty-eighth
2000. two thousandth 139. one hundred and thirty-ninth
1673. one thousand six hundred and seventy-third

U ła m ki z w y k łe

Ułamki zwykłe, w przeciwieństwie do dziesiętnych, za­
Przy tworzeniu form liczebników porządkowych należy pamiętać
pisujemy za pomocą liczebników porządkowych. Jedynie przy
o typowych zmianach w pisowni:
tych bardzo skomplikowanych używamy liczebników głównych
► usuwaniu -e przed końcówką -th [five + -th = fifth, nine
i słowa over.
+ -th = ninth)-,
► zamianie -y poprzedzonego spółgłoską na -ie (twenty 1 Najczęściej używane Rzadziej używane Bardzo skomplikowane
+ -th = twentieth).
1/2 - a half 1/7 - one seventh 216/387-two hundred |
1/3-a third 7/8 - seven and sixteen over three |
2/3 - two thirds eighths hundred and eighty-
1/4- a quarter 3/10-three -
3/4-three quarters tenths

LANGUAGE
Przyimki in, at, on w odniesieniu do czasu
9
IN AT ON

► z datami zaczynającymi się od miesięcy ► z godzinami ► z datami zaczynającymi się od dnia |
The most famous bicycle race, the Tour de France, takes place The World Cup live transmission London was elected as the host city 1
in July. starts at 4 p.m. of 2012 Summer Olympics on 6 July 1
► z datami rocznymi ► ze świętami 2005.

Adam Małysz won his first World Championships gold medal 1usually go swimming at the ► z dniami tygodnia
in 2001. weekend (AmE on the weekend). Canal Sport will show the replays of 1 1
► ze stuleciami My whole family meet only at all the matches on Mondays.

First modern Olympic Games were held in the nineteenth Christmas. 1have myjudo classes on Tuesdays 1
century. ► w niektórych zwrotach and Thursdays.

► z nazwami pór roku lub dnia The race started at noon. ► z porami dni tygodnia

The new Legia stadium in Warsaw was opened in summer 2010. They reached the city at dawn. We used to meet on Monday
mornings, have coffee and talk.
1went on a short bike trip in the evening.

przyimki in, at, on w odniesieniu do miejsca

język angielski | repetytorium

LANGUAGE
Podawanie daty
9
Z a p isyw a n ie d a t
Sposoby zapisu

miesiąc, dzień, rok dzień, miesiąc, rok z przecinkiem bez końcówek w formie skróconej
1973 April 6th 1973 6th April 1973 April 6th, 1973 April 6,1973 6 Apr. 1973
6 April 6th April, 1973 6 April, 1973 Apr. 6th, 1973
2010 October 2nd 2010 2nd October 2010 October 2nd, 2010 October 2, 2010 2 Oct. 2010
2 October 2nd October, 2010 2 October, 2010 Oct. 2, 2010
1997 November 21st 1997 21st November 1997 November 21st, 1997 November 21,1997 21 Nov. 1997
21 November 21st November, 1997 21 November, 1997 Nov. 21st, 1997
*

Przy cyfrowym zapisie dat należy pamiętać, że w Ameryce najpierw podaje się miesiąc, potem dzień, a potem rok.
12.06.2012 - 12th June, 2012 (BrE)
12.06.2012 - December 6th, 2012 (AmE)

C zytanie d a t Więcej kłopotu sprawiają daty okrągłe lub graniczne.

Kłopotliwe daty roczne
Daty dzienne i miesięczne
H I
-00 -01, -02
BrE AmE
1900 - nineteen hundred 1801-eighteen hundred and
► 4 November ► 4 November
1600 - sixteen hundred one/eighteen oh one
the fourth of November/November the November fourth
fourth ► 16 October 1000,2000 powyżej 2000
► 16 October October sixteenth 1000 - one thousand/ten 2002 - two thousand (and) two/
the sixteenth of October/October the ► 20 February hundred twenty oh two
sixteenth February twentieth 2000-two thousand 2011 - two thousand eleven/
► 20 February twenty eleven
the twentieth of February/February the
Wieki w języku angielskim zwyczajowo zapisuje się cyframi
twentieth
arabskimi, nie rzymskimi (jak w Polsce).

ARKUSZE EGZAMINACYJNE
Daty roczne w języku angielskim czyta się za pomocą liczeb­
ników głównych, nie porządkowych, dzieląc je na cyfry dziesiątek. XIX w. - 19th century
XX w. - 20th century
1939 - 19-39 - nineteen thirty-nine
XXI w. -21st century
897 - 8-97 - eight ninety-seven (ewentualnie eight
hundred and ninety-seven)

1831 - eighteen thirty-one
Lata lub stulecia przed naszą erą i naszej ery oznacza się za pomocą
1410 -fourteen ten skrótów:
► p.n.e. - BC (ang. Before Christ - przed Chrystusem);
453 - four fifty-three (ewentualni e four hundred and
► n.e. - AD (łac. Anno Domini - roku pańskiego).
fifty-three)

D oing sp o rts - u p ra w ia n ie s p o rtu

Uprawianie sportu można wyrażać za pomocą czasowników play, go i do w zależności od dyscypliny sportu lub formy wyrazu.

PLAY GO DO

sporty wykorzystujące piłkę, gry planszowe, sporty zakonczone na -ing pozostałe dyscypliny
karciane, komputerowe

football • basketball • rugby • golf •chess • swimming • skiing •jogging • dancing • ice- aerobics • karate • yoga • gymnastics •
darts • cards • backgammon -skating • bowling athletics

język angielski | repetytorium 85

.....6. How many tim es.. (4 ).....5 m and 125 m....1. ... Last Thursday Mary felt tired after she.2010 ....1..2.... Basketball.... 2.5. Uzupełnij luki (4... ...1... 5.9.5... Would you like t o . Massachusetts.8.1.. The championships coverage begins noon I Saturday.....7. winter he sometimes goes cross-country skiing and every day the morning he does some gimnastics! I 3.. 5... 2.-5. followed by Austria's Thomas Morgenstern and Norway’s 1.. Dennis does a lot of sport. skiing tomorrow? It’s Ś t k■ :----------------- (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (3. (0-6) Z jakimi dyscyplinami sportu związane są wy­ mienione w punktach 1. 21... cards when the teacher entered 3..07...... ...... while his team-mate Kamil Stoch came 4.... . nich zapis słowny....2... jumps of 135. aerobics 3........ I can’t believe you. The boys. The first Winter Olympics was held in Chamonix........... przyimkami: in... 5... February..5.8.3.. Adam Matysz came 4..... Adam Małysz 1......... although having points deducted ne cyframi według systemu brytyjskiego. ski-jumping victory in almost 4.. darts with my classmates...13.....5 m and 129 m to come to the top....2..01.12. boots poles helmet gloves Polish Winter Sports Dominated by Małysz. on Friday.. In my free time I enjoy.-3..... 30.) właściwymi going to be a nice winter day. (6 )..... holds belt throw dojo Tom Hilde. 19..... 0 9 . June 8. The first match in Euro 2012 Championships will be played the classroom. I can’t understand why so many girls _ dancing December 1...Why is it so quiet in your sister’s room? .2001 .... zapisa­ an overall 2. In our local city park.3..1. (7 ).547 ......years on Friday.... 5...-2. 1.7. 20. classes.1. My best friend..... 5. rackeit court set tie-break After his 4............ in Springfield....1... You can’t . managing 4.. 3. tennis and rugby were invented recently? the 19th century.... (2 ) jumps of 133...) odpowied­ 2........1968 - 2..6.. golf in this area because there 1924...11. Kowalczyk 1. (1) .. 31........ 5. 01 . goes swimming Mondays and Wednesdays he's got judo backgammon in my garden.... ..... 5. 86 język angielski | repetytorium ..... 1 9 8 7 . ramp board ollie flip Ammann was backon form for Saturday’s competition after coming 4. Yesterday the weather was really terrible and I ... Switzerland’s Simon 1. 5..chess with my grandpa all the afternoon.6.. 5. * (0-8) Przeczytaj tekst. at National Stadium in Warsaw.. A lot of young and old people often _ _ jogging The final match will take place in Kiev. kick goalkeeper penalty kick referee .6.. at lub on...5 metres further... 5.4..6....... The games started January and ended aren't any golf courses here..2..... the weekends he often 5. to that horrible disco.........-4.... (6) _ __ with 4...4..02..10. gloves knockout blow heavyweight came 4...........03.5....00.13. Friday.....5...2026 ... 02........you.........2. (?) 1.......3....7.05. 2. .......4.....-1.. February 26...8.. 2.. .. wyrazy? Zapisz obok nazwy tych dyscyplin. in Saturday’s competition in Poland's southern ski resort of Zakopane. I 0 nimi formami czasowników go.....swimming in the sea twice a day when he was on holiday last summer..5...3. France. When I was a little girl I very often . Wpisz obok for a favourable wind.7..1. 3... basketball only once in your life......._ ... 24...45...... snooker.2000 .4.... (4 )... | (0-13) Uzupełnij luki w zdaniach (5. .. volleyball with her two brothers. 05.. July 1... play i do....... 5.) odpo­ wiednimi słownymi zapisami liczebników podanych cyfrą w nawiasach. w eek 19 A O Q 0 SPORT Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.... The first basketball match was played 5.3..4.I think she______________ yoga right now..jumping (0-7) Odczytaj daty w podpunktach 2..1..1.06....... 2....

3. 7. The relationship that you develop with your good at skating. For this person an ideal sport would be (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi dotyczące różnych 7. Keep good company A. 8. Wskazówka egzaminacyjna I hate bad weather and when it’s cold or rainy I prefer to stay in­ Zastanów się. sportów. Na podstawie: http://www. Sports give you and your parents time to appreciate one another. A. Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pa­ suje do żadnego akapitu. akcesoriów. Many times.) dopasuj właściwy nagłówek (A-E).2.-8.4. I’m quite good role models. I don't like indoor sports and I hate being in a crowd. A. jakich informacji można się spodziewać w akapitach doors. Get closer with your family Advantages of Playing Sports Playing sports helps you stay in shape. Do każdej dy­ of the game. it is not always easy to find the time to spend dwóch dyscyplin. I never go To be a good athlete. Practice regularly E. I love being In the country and you thinking about what to eat and how to treat your body to I often go sightseeing. time with your parents. The constant support of your parents helps you scypliny dopasuj właściwą wypowiedź. (0-4) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (A-C) oraz The fans on the sidelines are one of the most important parts propozycje dyscyplin sportu (7. As a teen. Soccer/Football. but I definitely prefer team sports. sportowych preferowanych przez poszczególne osoby. cych się z każdym z tych tytułów. backgrounds. Hockey. 8.4.3. z podanych odpowiedzi 7. Podkreśl w wypowiedziach wyrazy odnoszące się do dyscyplin C. język angielski | repetytorium 87 .1. It's so boring coach is very important to the success of the team. Sports bring teens together from czynności) związane z miejscami lub dyscyplinami sportu pokaza­ different schools. Providing wisdom and encouragement. karate.3. I’m not very keen on tennis or volleyball. I would like to learn some self-defence techniques.1.1_______ Wskazówka egzaminacyjna Playing sports enables you to create friendships you otherwise Wypisz wyrazy (rip.1. ice hockey. teaches you how to organize your time. you must take care of yourself. 8. Uwaga! Jedna wypowiedź pasuje do them. Wpisz odpowied­ nią literę obok numeru każdego akapitu. This gets to football or volleyball matches. B albo C. Na podstawie informacji zawartych w na­ graniu w zadaniach 6. skiing. and gives players the right tools to push themselves academically and physically. Where is Ted going? C. cycling. nymi na zdjęciach. achieve peak performance levels.2.-7. might not have formed.pamf.-6.). 6.4. 8. Wypisz po kilka wyrazów i zwrotów kojarzą­ in martial arts. Positive when you have no one to speak to! coaching helps to bring the team together.org/teen/health/sports/ C. Do każdego akapitu (8. Wskazówka egzaminacyjna B. coaches can be very I enjoy being outdoors and I don't mind frost and snow.3. Zakreśl literę A.4. Stay fit B. and communities. Find a good mentor 6. D. Darts. What sport is described here? (0-4) Przeczytaj tekst.1. but I’m interested o podanych tytułach. B.1. boosts friendships and builds relationships i s with your peers and adults. Which sport are Josh and his friend going to play? A. nazwy sprzętu sportowego. 7. Wpisz rozwią­ feel good about yourself and strengthens your connection to zania do tabeli. the friendships you create on the field remain intact even when you are not playing sports. wybierz właściwą. Participating in sports improves your health in many ways.

końcowe -ejest opuszczane. ► seem/appear . = He was investing his money with intelligence. -y przekształca się w -i. heavy (ciężki) happy (szczęśliwy) słowotwórstwo .slowly (wolno) simple (prosty) .mieć smak P rzy słó w k i czy p rz y m io tn ik i ►feel .wydawać się ►sound .fine (dobrze) lovely sobu wykonywania czynności. (wyśmienita jest zupa) He smiled in a friendly way. ► be . bardzo często możemy go zastąpić innym zwrotem.heavily (ciężko) . Znaczną część przysłówków tworzy się od ► W przysłówkach od pfeymiotników zakończonych na -le przymiotników. = The medals were ► look-wyglądać displayed in a beautiful manner.happily (szczęśliwie) Jeśli mamy wątpliwości.beautifully (pięknie) poprzedzone spółgłoską. ta zupa pachnie Jeżeli chcemy użyć przymiotnika zakończonego na -ly w znaczeniu wyśmienicie. old (piękna jest osoba) straight The teacher looked at me carefully. at home. look. Mmmm. zazwyczaj) ► W przysłówkach od przymiotników zakończonych na -y beautiful (piękny) . You behave silly. P rz y m io tn ik i w fu n k c ji p rz y s łó w k ó w He was investing his money intelligently. zupełnie) friendly jednak przymiotników. seem. przysłówkowym. late lately (ostatnio) . wąchał powietrze. czyli jego sposób wąchania) 88 język angielski | repetytorium . Nauczyciel spojrzał na mnie uważnie. week WINNERS NEVER QUIT. (podejrzliwe jest wąchanie. ►taste .simply (prosto) typical (typowy) . feel. nie przysłówków.probably (prawdopodobnie) slow (wolny) .być The medals were displayed beautifully. jak utworzyć przysłówek. sound. Hesm iledfriendly. Po niektórych czasowni-1 przymiotnika kach (be.hard (ciężko) ugly czynność (podmiot). lecz osobę lub rzecz wykonującą I high hardly (prawie wcale). tomorrow). niekiedy różniące się znaczeniem z -ly Przysłówki określają sposób wykonywania czynności i dlatego [ formie najczęściej łączą się z czasownikiem. this soup smells delicious. gdyż nie opisują spo. Ona wygląda pięknie. ZAPAMIĘTAJ (uważne jest spojrzenie. AND QUITTERS NEVER WIN 2 a J GRAMMAR Przysłówki & Przysłówki przeważnie odpowiadają na pytanie „jak?" i określają sposób wykonywania czynności (rzadziej na pytania „gdzie?" lub „kiedy?” i wówczas stanowią określenia miejsca lub czasu np. appear. czyli jego sposób patrzenia) Hmmm.f fast finely (precyzyjnie) .pachnieć forma forma z -ly +forma równa formie przymiot­ forma równa nika.late (późno) silly long likely low lonely She looks beautiful. smell) używamy I early deadly (śmiertelnie) .dead (całkiem. probable (prawdopodobny) . The man smelled the air suspiciously Mężczyzna podejrzliwie I You behave in a silly way. stosujemy konstrukcję in a + przymiotnik + way. Dodanie końcówki -ly czasem wiąże się ze zmianami w pisowni.czuć się Przysłówki Przymiotniki ►smell .brzmieć Przysłówkiem od good (dobry) jest well (dobrze). dodając końcówkę -ly. taste.typically (typowo.

. running pitch football. the 200 metres and the Bjoergen isn’t as good Daisy was more flexible than Joan but she 4 x 100 metres relay. curling gym gymnastics... basketball. skiing.S to p n io w a n ie p rz y s łó w k ó w Przysłówki... lives in supporters hoped. My skirt is the same colour as yours. stopniowanie przymiotników Porównywanie ZAPAMIĘTAJ Umiejętność stopniowania przymiotników ~ i przysłówków pozwala na wykorzystanie różnych Do porównań można wykorzystywać także konstrukcje rzeczownikowe. rzeczy. the fitter you are.miejsca związane ze sportem Places Sports 9 ^Places Sports alley bowling lane bowling bicycle path/bike cycling lift. horse/motorcycle racing język angielski | repetytorium 89 . snooker ski jump ski jumping track cycling. record holder in the 100 metres.. The best Poland’s speedway rider. snowboarding lane mat judo course golf.. Bjorn Einar Romoren has jumped farther The fastest man in the world is the Jamaican sprinter not as/so. slope skiing. ^ane anc*Peter haven't got as manyfriends as you. I'm afraid our figure skater performed the least gracefully. Te przysłówki. was as successful as Real ber and overtook him. Przysłówki Adverb Comparative Superlative przysłówek przysłówek + + przysłówek + hard harder the hardest low lower the lowest easy easier the easiest formy zakończone na -ly przysłówek + przysłówek strongly more/less strongly the most/least strongly accurately more/less accurately the most/least accurately bravely more/less bravely the most/least bravely nieregularne well better . ice hockey. Ona nie ma tyle szczęścia co ty. Moja spódnica ma taki sam kolor jak twoja. volleyball table table tennis. who is the world record and Olympic ARKUSZE EGZAMINACYJNE In my opinion Marit record is 239 metres. The World's Strongest Man is a well recognised competition volleyball team wasn't im. ramp rollerskating. as . running. so well prepared as their The more you train. Leo Bolt.. 's + (superlative) Unfortunately. LANGUAGE Sport places . a cross country skier as didn’t feel well that day. squash. tennis. as -tak. również stopniują się tak samo. second position in the gymnastic contest. volleyball. (superlative) + in Madrid.. Konstrukcje ze stopniem Konstrukcje ze stopniem wyższym Konstrukcje ze stopniem najwyższym równym as. the (comparative).. handball. our the (comparative). można stopniować. aerobics. tym. jak than any other ski jumper in history. jak (comparative) + than (superlative) + of I wish ourfootball team Robert Kubica was faster than Mark Web­ Karol was the best of all the competitors. so she gained the Edyta is the fittest person in our school­ Justyna Kowalczyk.. skateboarding badminton ring boxing.. His Usain St. the best badly worse the worst far farther/further the farthest/furthest Our team trained the hardest He trained hard... Bydgoszcz.. podobnie jak przymiotniki. Tomasz Gollob. but less efficiently. Kubica drove the fastest. konstrukcji porównawczych do opisywania osób lub 5he hasn't got as much luck as you.. Jane i Peter nie mają tylu przyjaciół co ty. in strength athletic. .nie tak. cricket court basketball. billiard. które mają taką samą formę jak przymiotniki. horse riding fitness room/club gymnastics rink ice skating.

. the most and endurance in the chest..1. F... A. building strength every year in Wimbledon in London.. part of any strength training routine because they 2.4.2.000 spectators.... Even 5. Następnie podpisz prepared for the race... (tennis.... Na podstawie: http://exercise.than her opponent... They can be famous... If Agnieszka Radwańska hits the ball (accurate) SPORT Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie ..Push-ups require a good deal of upper body strength I (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (3.. _.. of all beach volleyball teams in this year's competition.... Kim Yu-na is a South Korean figure skater.. zdjęcia (A-G) pełnymi nazwami odpowiednich miejsc..... shoulders and arms. If you're 5.......2.fałsz)... .. This part of the match ended with a draw....5.7........... volleyball jump 3....4... wyższym lub naj­ and down....-2.8. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te.........-3... P F awarded a penalty............ stick cost? (black.. .. (leather... Uwaga! Jeden wyraz został po­ dany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki... 4..) w odpowiedniej kolejności wyrazy podane w nawiasach... golf rink than the champion herself. she will win Australian Open. (0-7) Połącz ze sobą nazwy dyscyplin sportowych 3..)... niezbędny zestaw słownictwa... Runners should be (good) „ .. Some say that running course she jumps (excellent)...... ... I important 31....... 9 (0-4) Wpisz w luki w zdaniach (2.htm 90 język angielski | repetytorium .1........ your form.. . I i miejsc.. facility for G... international) an 5.. ........ . P F (0-8) Przeczytaj tekst. can find a version that works for them..2.. w których się je uprawia..5.... new. exclusive) While push-ups are an excellent exercise. This team has played (bad) ... ........ .... I easy B...com/od/exercisesformusdegroups/ss/ howtodoapushup.. 3.. better H.4...... Utwórz te przysłówki od przymiotników with a modification to build strength and endurance and practice podanych w nawiasach.4.. ice hockey court ski pitch football path (0-4) Posłuchaj fragmentu komentarza sportowego.......... które poprawnie uzupełniają luki (5. there are so many park...1. it's 5.......4. you may need to start wyższym... Wpisz odpowiednią literę (A-l) obok numeru każdej luki.. giving you out 5. The Legia Stadium in Warsaw is D..... są zgodne z treścią nagrania (P . ..1. Fulham’s players wore white shirts and blue shorts........ T h eie __ shoes offer work multiple muscle groups...3.. które ze zdań 4... [ I. Zakreśl literę P albo F...prawda).......3..3.1 total body exercise... (national.8 to push-ups. training. I powerful C.. wooden....6 to make mi­ stakes and put your body at risk for injury and pain by doing them 5.... 4..5. Nike) variations that almost anyone.. P F D..... Manchester United player scored a goal.2.. ......4 time... 4. ..... well 2.... less a .1...... ....-4... .... P F One of the players was fouled and his team was 4...-5. hockey.....) formami as well as a very strong core to brace your body as you move up przysłówków w stopniu równym. a które nie (F ............3 of your you maximum comfort you may need while jogging in the training in 5..1. Look at that basketball player! He’s bouncing the ball (quick) __ of all. sports) 2. o } 3.. 3.....1..... arrectlyl E..about. .. cisers.tournament is held Push-ups are a 5. from beginner to advanced exer­ 2... How much does this .......... ....... bicycle track Zdecyduj.......

. Dla ułatwienia najpierw napisz zdania po polsku... OF ALL __________ -____... MORE _ ...1.. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź 7.. pamiętając. a w której przysłówek.. A.. slight C..5. j $ (0-10) W Twojej szkole odbędzie się dzień sportu. 6... 6. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów Wskazówka egzaminacyjna zdań..html dokładny termin jej rozpoczęcia. mat na poprawne stopniowanie przymiotników i przysłówków. high B. Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasu­ je do żadnej tabliczki. when the surface is wet. hardly Podpisz się jako XYZ. miejscami....How to Do an Ollie? First.6. • Zaproś wszystkich uczniów do udziału w imprezie. Once you jump in the air. make sure that your back foot has been pulled 7.... A.com/articles/skateboard-tricks-for-beginners.6. The javelin thrower said that his score was worse than he 6.3. 6. Please re-rack weights after each use.... quick B..3... The race started (w potudnie). W przekształconym zdaniu nale­ ży użyć podanych wyrazów. hard C. a potem postaraj się dobrać odpowiednią konstrukcję porównawczą. bend your knees 7. tak aby otrzymać logiczne i gra­ matycznie poprawne zdania.. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksy­ Wypisz przedmioty i czynności kojarzące się z wymienionymi malnie cztery wyrazy.1..1... swimming pool D. No shoes are to be worn in the training area at anytime. the intensity of the shock of the landing. slightly pełnego przekazania informacji... tak aby zachować ich treść. (0-5) Przeczytaj tabliczki informacyjne (6.5.2 as you can on your skateboard tail..... A. As you land. C.. . jakie dyscypliny sportu będzie można obejrzeć. In 100 m walk Kulwinder and Gupta came (drugi i trzeci) nie luk 7. —____ _ Wskazówka egzaminacyjna 6. This is important because this will reduce nej strony internetowej..________— _____ -____ - 8... strongly 7..-7. 6. nie zmieniając ich formy. 6..1. What you need to do is roll and drag the skateboard. Zastanów się...S. B albo C.. Do każdej z nich dobierz miejsce..buzzle. leap off that foot... aby skutecznie zachęcić do udziału w imprezie. Paulina (uprawia karate) . • Napisz. *..4. _____ ... 9. try to jump off your Wskazówka egzaminacyjna back foot 7....4. At the end....5.. Oceniana jest umiejętność 7. harder B.-8. 8.... (0-6) Przeczytaj tekst..._____ into the air. A..). Staraj się pisać konkretnie.... Wpisz rozwiązania do tabeli. 8..5.. w której luce powinien znaleźć się przymiotnik...2. fitness room B..__ _________. quickly C...4.2.. Finally.. 0 (0-4) Przetłumacz na język angielski podane w na­ wiasach fragmenty. strong C..1.— - 8. roll your front foot 7. so C. __________ .. Zwróć uwagę A.-6..3 This will need a bit of practice. ARKUSZE EGZAMINACYJNE go..... A... GOOD ..1. height powinna wynosić 50-100 słów. while you are on the 9. .5. Do not bounce or swing chairs.. bogactwo językowe 7.2.... quicker w każdym ztrzech podpunktów... język angielski | repetytorium 91 .. FARTHER . Then slam your foot as 7. just pull both your knees up 7... 7. high as you can and land on the ground.. As the Przypomnij sobie zasady stosowania przyimków z określeniami skateboard hits the ground.. U....4. Jakie formy przymiotników lub przysłówków Posługuj się prostymi zdaniami. skate park E...3. sleigh B.2... _ . Zakreśl literę A. Use the area with extreme caution had hoped for.. highly C.. A.. again Napisz krótkie ogłoszenie do angielskiej wersji szkol­ bend your knees.. as B. precyzyjnie i w sposób uporządkowany.. że długość ogłoszenia 7. Attention! No diving. w którym możesz ją zobaczyć (A-F).. bowling alley F. jaki strój i sprzęt powinni zabrać uczestnicy..._______________ 6...). czasu oraz słownictwo związane z uprawianiem sportu. podając Na podstawie: http://www.1...1. spójność. I have my tennis classes (we wtorki i czwartki) Beginner Skateboard Tricks . athletes ran faster and jumped higher than any other contestants.6.3.. strongest B.. more oraz poprawność językowa. Now while you do that. 9. Wybierz poprawne uzupełnie­ 9.3. Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się.. —„respectively. Our team didn’t play as effectively as in the previous match... 6....2.4.. jakich zwrotów będą poprawne w danym zdaniu? należy użyć. Uwaga! 0 (0-4) Przekształć podane zdania (8. inwards..— since she was nine.4. • Poinformuj...1.. Mike Powell has jumped the farthest of all competitors..4.. ski lift 6..

We wszystkich typach stosuje się zaimek //(jeśli).prawdopodobny (przyszłość. II i III (zero. się przecinka. jeśli popatrzysz 1will write you an email if 1have time. się niedobrze. tory. Istnieją cztery typy zdań (teraźniejszość) warunkowych: 0. Mój ojciec będzie zły. oddziela się je od zdania ► Jeśli zdanie warunkowe jest drugie. do lekarza. they die.zawsze prawdziwy je o tym. when (kiedy) czy as soon as (gdy tylko). na mapę. Water boils if you heat it to 100 degrees. 1 zasady i reguły Present Simple^ M Present Simple People often get ill if they eat dirty Ludzie często chorują. first. Jeśli Mary je za dużo słodyczy. nie pójdzie możliwy do a party. jeśli ona nie zrobi planu. giną. Budowa się po nim słówka przeczącego not (zasada pojedynczego przeczenia). Nie zrobię tego. czy dana sytuacja ma miejsce. Mike won’t be able to do it unless she makes a plan. idziemy j a doctor. Kiedy skończę mój projekt ze sztuki. ale wpływa na interpunkcję. We wszystkich typach kolejność zdań nie gra roli. it tastes sweet. If you add sugar to your tea. Lód pływa. we won’t get the Jeśli przegramy mecz. we see Jeśli nie czujemy się dobrze. If Mary eats too much sweets. ► typ I . Zjemy obiad. którego spełnienie decydu­ ► typ 0 . nie stawia nadrzędnego przecinkiem. a w niektó­ czasem bardzę bliska) rych znaczeniach można też stosować Inne spójnik) lub zaimki ► typ II . pucharu. I. third conditlonal). jeśli wrócę późno. he won’t go to Jeśli Mike będzie zajęty. będziesz poważnie chory. spełnienia My father will be angry if 1get home late. | nowy z historii. map. nie tylko Ponieważ zaimek unless ma znaczenie negatywne (ifnot). you will be seriously ill. We w ill have dinner as soon as we get home. W znaczeniach negatywnych zamiast l/często używa ► typ III . na imprezę. w przyszłości If 1have time. it boils. ► Jeśli zdanie warunkowe jest pierwsze. I w ill have to start a new one on his­ Jeśli nie przestaniesz palić. język angielski | repetytorium . nie stosuje ] warunek np. skutek warunek You won’t get lost if you look at the Nie zgubisz się. robi jej 1 she gets sick.mało prawdopodobny (teraźniejszość) względne.week PREVENTION 21 IS BETTER THAN EURE A GRAMMAR Conditionals . będę musiał zacząć I won't do it unless you help me. czysz Biały Dom. Jeśli rośliny nie są podlewane. (przeszłość) Z e ro w y o kre s w a ru n k o w y Zastosowanie Tłumaczenie zawsze prawdziwe warunek skutek Ice floats if you drop it in water. gdy tylko dotrzemy do domu.nieprawdopodobny się unless (= ifnot). skutek warunek If plants don’t get enough water. When I finish my art project. jeśli zjedzą food. you will see Jeśli pojedziesz do Waszyngtonu. można w nich użyć też spójników lub zaimków względnych wyrażających przekonanie lub pewność. jeśli wrzuci się go do wody.zdania warunkowe Zdania warunkowe (okolicznikowe warunku. P ie rw szy o kre s w a ru n k o w y I Zastosowanie Schemat Formy Tłumaczenie warunek warunek skutek If Mike is busy. Ponieważ zdania warunkowe I typu mówią o sytuacji praw­ ZAPAMIĘTAJ dopodobnej. okresy warunko­ we) to zdania zawierające warunek. Unless you stop smoking. Zdania warunkowe składają się z dwóch zdań: podrzędnego z (/będącego warunkiem i głównego (nadrzędnego) opisującego skutek spełnienia lub niespełnienia tego warunku. Your tea tastes sweet if you add sugar to it. If you heat water to 100 degrees. zoba­ the White House. nie dostaniemy cup. zdań jest taka sama. 1will write you an email. If we don't feel well. second. If you go to Washington. If we lose the match. Mike nie będzie w stanie tego zrobić. brudną żywność. jeśli mi nie pomożesz.

1can’t see clearly. 1vomited. Boli mnie szyja/plecy. 1think my leg is broken. throat I’ve got a bad cough. W okresie warunkowym II typu w zdaniach z f/dla czasownika to be zwykle nie używa się formy was. You should say sorry when you make a mistake. There’s something Coś złego dzieje się 1have a sore throat. w teraźniejszości If I were a millionaire. 1have a terrible earache. Nie mogę ruszać szyją. hand/arm I’ve hurt my hand. Dużo kicham. Źle słyszę. piersiowej. rękę. chest 1have a pain in my Boli mnie w klatce ear 1can’t hear very well. Body part Symptoms Body part Symptoms leg/foot/ 1think I've sprained my Chyba skręciłem head I’ve got a headache. Jane apologized to the headmaster for skipping the lessons. you are sitting on my seat.. nose 1sneeze a lot. could you move your That’s nothing. It won’t happen again. na ulicy. Mam krwawienie z nosa. Gdyby Liz miała rower górski. Chyba mam złamaną nogę. suitcase a bit? Forget about it.. Excuse me. Nie widzę wyraźnie. I would choose Greece for Wybrałabym Grecję. That’s ok. Boli mnie głowa. język angielski | repetytorium 93 . wezwałabym policję. holiday place. around Scotland. Jest mi niedobrze. Boli mnie przy stomach My stomach hurts. . I would travel all over the she would make some trips zrobiłaby kilka wycieczek i przyszłości world.co się dzieje z moim.przepraszanie 9 Wyrażanie skruchy Zwracanie komuś uwagi Przyjmowanie przeprosin I’m sorry. Mam męczący kaszel. 1can’t move my neck. Mam krosty/trądzik. My gums are bleeding.. Boli mnie gardło. neck/back My neck/back hurts. Mam katar sienny. Mam wysypkę. It hurts when 1swallow. po Szkocji. na wakacje.D rugi o kre s w a ru n k o w y Tłumaczenie warunek mało warunek skutek What would you do if you won Co byś zrobił. Bardzo boli mnie ucho. My nose’s bleeding. Boli mnie ząb. 1have hay fever. Never mind. teeth I've got a toothache. 1feel sick. If someone stole my wallet in Gdyby ktoś ukradł mi portfel the street. chest. Boli mnie brzuch. My nose is stuffed up. a zawsze were. gdybyś wygrał prawdopodobny Present Simple V I w ould i bezokolicznik bez to a lottery? na loterii? do spełnienia If Liz had a mountain bike. Krwawią mi dziąsła. Wymiotowałem. Chyba mam złamaną and red. ankle ankle. zaczerwienione. skin I’ve got rash.. gdybym skutek warunek holidays if I could choose any mogła wybrać dowolne miejsce I would travel all over the world if I were a millionaire. wrong with my left foot. kostkę. przełykaniu. ARKUSZE EGZAMINACYJNE What’s wrong with my. Mam zatkany nos. Excuse me. niezależnie od osoby. Do you often apologize when you do something wrong? Not at all. I’ve got pimples/acne. I’m feeling dizzy. I would call the police. Mam zawroty głowy. Zraniłem się w rękę. I LANGUAGE Apologizing . eyes My eyes are sore Bolą mnie oczy i są 1think my arm is broken. z moją lewą stopą.

....... 5....... Advise the person not to rub or touch the eye.large families.6................9........9. Ask the person to sit in a good light...big houses D. the 1(te ll)....„ .... Give the person plenty of cold drinks. Peter this afternoon...... and in danger of becauseher .. tak by nie zmienić ich znaczenia..12... feet face shoulder ankle ^ mi z ramki..... If you (not eat) his chest. the red button? G.. Ben _______ .1_ my ankle while I was playing basketball................ eye lips nose heart 5... 3...... 1(d o ). Please eat your dinner.6.. If there’s a free-floating object clearly visible in the white of 1(ca ll).....-............. 1......w O § twist • dizzy • break • disabled • sweat • choke • rash H ZDROWIE Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się • overweight ■bruise •vomit z niezbędnym zestawem słownictwa.. 3............ more time.. t (0-12) Uzupełnij luki w zdaniach (1... you (fa il). They (give)......5...... If 1(g et)...... weekend. 5... people's rights will definitely be limited... If you don’t see a doctor...... ....my problem. People usually (build).......... Mike felt very....... Ułóż she (understand)........ home in time.......... C. ....... my homework as soon B..... ...2.. this 3............... he (can) . We won’t go to the party if they don’t invite us...... ...... the big wheel In the fun fair. ..... .5...-2... -......1.1..... .....2.-... ........ 4. ....... Her pyjamas are all wet.his leg twice...........2. Perhaps it’s an allergy......... 1........-...... 3.... ...... (0-2) Dopasuj do każdego przypadku medycznego 1........5.... If 1(see)..1lub II)......... but he’s too short................. .........) wyraza.. 5......10.... ......5..... Unless the government makes better law...10.5..r7.... Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach..3. George got a strange ------.. 3........... . him the news......... hard...4..... ..... If 1(have).... you will get fatter.... 2.....1.... .... your soup....1.-1...12... try to remove it.. 1(take up) 3.. If it (not rain ). 1........1...... If you don't take more exercise. you.10. ... He’s lost 10 kilos recently! 3. ..... przekształć podane zda- 4... je we właściwej kolejności........ I. wrist finger leg arm 2.1.... If he doesn’t get a job................. 1.1.....be a policeman.. Cool skin using cold water....... ..8........6.......... H. 1(press) .. 1......-4. .. Od czasowników należy utworzyć odpo­ wiednią formę czasu........ .. after visiting tennis but 1have to work a lot.. kidney lungs stomach knee 2. While my dog was eating quickly a big bone..... . feet teeth toes wrist ś I ----------------------------------------------------------------- (0-10) Uzupełnij luki w zdaniach (3. (4...1......).. sunburn nla (2... you won’t get a prescription.... _________ cold..............1............3.....my letter..) odpowied­ 3......... 1.4..7..... .... on O nimi formami okresów warunkowych (typu 0 ...... ..........8.... . Liz ______________________ ...... ... I at night after eating some strange-tasting ice cream. it (get) temperature is high. 3.. if F.4.. Use clean water or the corner of a clean tissue to wash it out...... .......11.... What (happen) ........ ..3...... if they (have).. 1...........7.. 2......) odpowiednie sposoby postępowania (A-l).... If you (not study)....... I (0-! Używając słowa unless..4... ... 3..... 5..... 5.. .... eye ear hand neck język angielski | repetytorium .........-3... . .. .................. If someone hits you. golf...................... her the messages as soon as she (arrive).. A... 1..3...2..... Bring the person indoors or away from the direct sun.. The students won’t have a disco If they don’t organize It................ taller..2................................... .... -... _ . it 1. . 1.................... he won't have money for holidays... we (play).... the eye..... When she (read).... ........2...... your exam. obesity. ....... Apply aftersun cream or some cooling lotion onto the as this programme (finish) sunburnt skin..... Separate eyelids carefully and examine the eye......... .. Wpisz rozwiązania do tabeli... .. you may get a .. a foreign body in the eye 2................. E. If he (b e)............. Will was 4 ..........___ _ ___-....... 1...

2. Something sweet B.3.1.1. and artificial Ingredients. Better see the dentist at once.2. Zakreśl li­ terę A. Minimize sugar In the diet as well as processed foods that come in cans. boxes. I’ll do the shopping. z podanych odpowie­ dzi wybierz właściwą. 8. but we returned home half an hour ago.3. C. Luckily. Wskazówka egzaminacyjna Spróbuj wypisać po kilka wyrażeń kojarzących się z sytuacjami opisanymi w podanych odpowiedziach.-8. What to avoid? B. I’m terribly sorry I couldn't help you with organizing the Always eat breakfast. z poda. to ask Barry about his health. apologizes to someone.1. Tina wrote to Rob. formacji zawartych w nagraniu w zadaniach 6. to apologize to him.3.1. B albo C. I’m dopasuj właściwy nagłówek (A-D). after he had played basketball. B albo C. Spróbuj wypisać C.2. To take medicine. Do każdego akapitu (9.1. Make sure to Include some kind of concert. Tina 9. It’s not Include some complex carbohydrates like wholemeal bread the case. Feeling full takes a few minutes and chewing your 7. What did Jessica’s mother advise her? A. because he had had a bike accident. driving him to hospital.-9. Wpisz odpowied­ really sorry and I hope you'll manage to hold it without me. because he had suffered an Injury while hiking. 0 (0-3) Usłyszysz wypowiedź Mike’a na temat jego proble­ 6. She hurt her protein for continued energy. Uwaga! Liam Jeden nagłówek został podany dodatkowo I nie pa­ suje do żadnego akapitu. w jaki sposób w podanych akapitach opisano wspo­ A.-6. że samo pojawienie się podobnego lub tego samego słowa w tytule C.-7. zgodną z treścią tekstu. B. hurt him a lot. Na podstawie in­ Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się. że tytuł będzie właściwy. It would be even better to leg badly and we thought It could be broken. C. i fragmencie tekstu nie oznacza. to cancel the meeting. What is not a problem for Jessica? mów ze zdrowiem. to complain about her grandma. Liam wrote the message ARKUSZE EGZAMINACYJNE A. W zadaniach 7. B. absorption. jars. Danny Zwróć uwagę. calling the ambulance. C. Na podstawie: http://diet. Wskazówka egzaminacyjna B. Eat slowly. F nych odpowiedzi wybierz właściwą. 9.1. to explain why he will be absent. gavlng him first aid. Zakreśl literę A. and improves nutrient A. bags. I had to take my grandma to hospital. B.1. w jakim celu nadawcy napisali poszczególne wiadomości. 0 (0-3) Przeczytaj tekst. odpowiedzi innymi słowami.Gom/wiki/Healthy_Diet_for_Teenagers Danny Wskazówka egzaminacyjna 7. his sprained ankle A. Nazwij dolegliwości przedstawione na zdjęciach.) I came down with the flu and I can’t attend the meeting. because she wanted food causes you to eat fewer calories. 8. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 8. B albo C. 7. Barry. nią literę obok numeru każdego akapitu. to be high In preservatives. These foods tend Don't worry. Haste makes waste D. Tips for Healthy Eating for Teens Rob. to inform him when she will be home. Pamiętaj. Jessica helped Mike by 6.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. that's OK. accepts someone’s apologies.3.lovetoknow. To see a doctor. język angielski | repetytorium 95 . To He down for some time. Spróbuj oddzielić informacje Istotne od drugorzędnych. Mike had to go to hospital A. mniane nawyki żywieniowe: pozytywnie czy negatywnie. do każdej odpowiednie porady. C.2. C. B. sugar.3. Następnie wyraź te 1 I (0-3) Przeczytaj teksty. was bleeding. and packages. A. B.2. 8. A good start C. According to Mike.1. shouldn't be bandaged. A. 9. Zakreśl literę A. dear. and a piece of fruit or fruit juice.0 (0-2) Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Jessiki na te­ mat jej problemów ze zdrowiem. is really sorry.

Reflexive pronouns . must/mustn’t/needn’t Czasownik SHOULD MUST znaczenie mieć powinność musieć zastosowanie ► doradzanie komuś ► wyrażanie konieczności zrobienia czegoś You should have a rest. kiedy chcemy powiedzieć. Mark nie może prowadzić samochodu. Uczniowie nie mogą palić w szkole. a have to dla zewnętrznych ustaleń i konieczności. 1 myself M u s t/h a v e to you yourself he himself Czasowniki must i have to zwykle stosuje się wymiennie. dla wyrażenia Nie musisz kupować tej książki. konieczności zrobienia czegoś w czasie przyszłym lub przeszłym Maggie doesn’t need to buy a new dress for a wedding party. które są jednocześnie You mustn’t get home after 10 p. kiedy była w szkole. 1think people shouldn't smoke in cafes. (bo mi lekarz kazał) they themselves Podobnie w pytaniach must używamy do poznania opinii dru­ Istnieje również bezosobowy zaimek oneself. Możesz korzystać z mojej. 1can do it later. 1 ► pytanie o opinię Do you think 1should go to this secondary school? twierdzenie Mary should eat less sweets. Przeczeniem od Czy muszę wrócić przed ósmą. modalny ought to. You look tired. You must see John inthis musical. że czegoś nie wolno robić lub wyrazić zakaz. poj. giej osoby. What medicine did Jo have to take? ZAPAMIĘTAJ Jakie lekarstwo musiał zażywać Jo? Formy mustn’t używamy.. Czy muszę wysłać tę paczkę dzisiaj? (czy to konieczne) You needn't buy this book. uwagi W identycznym znaczeniu można stosować czasownik Formy przeszłe i przyszłe tworzy się za pomocą czasownika have to. It's difficult to judge oneself. (bo ja sam tak chcę) I have to take these pills three times a day. Ma ich Czy będziesz musiał iść do domu przed 22? mnóstwo. Lena had to wear a school uniform when she was at school. mum? się w zdaniach inaczej niż pozostałe czasowniki. 1feel well. ► wyrażanie opinii They must be at school on time.zaimki zwrotne Mark mustn’t drive a car because he's only 15. pytanie Should 1buy expensive presents if 1can't afford them? Must 1do homework now? przeczenie You shouldn’t walk alone at night. „siebie”. Zaimki osobowe Zaimki zwrotne 1. Must i should to czasowniki posiłkowe modalne. Można również używać formy Do I have to post this parcel today? tworzonej od zwykłego czasownika need -don't/doesn't need to.m. bo ma tylko 15 lat. 1don’t need to see a doctor. BITTER PILLS M AY HAVE BLESSED EFFECTS GRAMMAR Should/shouldn’t. W ill you have to go home before 10 p. Tłumaczymy je zwykle jako „się". Zaimki zwrotne wskazują rzeczy lub osoby. Trudno jest oceniać siebie. have to dotyczy zewnętrz­ 1. cho­ ciaż jest między nimi drobna różnica w znaczeniu. Liz shouldn’t trust people on the Internet so easily. mamo? (czy mama nalega) must jest needn't (nie mustn’t). Nie możesz wrócić do domu wykonawcami i odbiorcami czynności (wykonują czynność na so­ po 22. Lena musiała nosić mundurek. W zdaniach she herself oznajmujących must mówi o konieczności zrobienia czegoś wy­ it itself nikającej z własnego przeświadczenia. używamy zawsze formy have to. Ponieważ must ma tylko formę teraźniejszą. Robert must pick up his documents from the school office. She's got plenty o f them.? Maggie nie musi kupować nowej sukienki na wesele. Jessica must pack her suitcase because she's leaving tomorrow. bie). zatem zachowują Must I come back before eight. 1needn't wash up the dishes now. może on też występować w czasie teraźniejszym. język angielski | repetytorium .m. Students mustn’t smoke at school. mn. You can use mine. we ourselves nych ustaleń i zasad. you yourselves /must buy my grandmother some flowers.

Proszę przyjmować jedną pigułkę/łyżeczkę tego lekarstwa co trzy godziny. Chciałbym zmierzyć panu/pani temperaturę/ciśnienie/tętno. I’m goingto give you Patient: I have a sore throat. She They can’t look after themselves.u lekarza 9 Patient: Good morning. Do you take any medicines? Doctor: How long has it been like Patient: No. It hurts less only when I drink. I don't. (George loves M aty and Jessica went to London by herself. Jane bought her sister some Jane bought herself some sweets. ARKUSZE EGZAMINACYJNE say aaaa. Mowa o różnych osobach Mowa o tej samej osobie 1saw you. Patient: Oh yes. sama osoba) Mary is looking at George. Doctor: Goodbye. doctor. Mark is looking in the mirror. Goodbye. że ktoś siebie nawzajem) zrobił coś samodzielnie. John sent himself a copy. Hold your breath. but avoid going out for about three. is looking at him. sweets. They're looking at M ary loves George) Brian repaired the car by himself. We don’t blame ourselves. Patient: Thank you. this? Doctor: Here it Is. Wówczas They are in love with each poprzedzamy je zaimkiem by. Niech spojrzę. But it hurts a lot Doctor: Good morning. themselves. Should 1stay in bed? Czy mam leżeć w łóżku? What is it. please. He's looking a t himself. (różni ludzie) George and M ary are looking ZAPAMIĘTAJ at each other. bez pomocy. My dog hurt itself. doctor. We don’t blame you. Patient: About three days now. Let me have a look. What can when I eat bread and things like that. a prescription for some antibiotics. Stay at home and keep warm. (różne osoby na Form zaimków zwrotnych używamy także. My dog hurt my cat. bez towarzystwa. Doctor: Does it hurt when you swallow? ■ n USEFUL EXPRESSIONS Medical examination . 1saw myself in the mirror. let me have a look at it.badanie lekarskie Lekarz What seems to be a problem?/What’s the matter?/What’s wrong? Co panu/pani dolega? Have you got temperature? Czy ma pan/pani gorączkę? I’d like to take your temperature/blood pressure/heart rate. Why do you blame him? Why do you blame yourself? John sent her a copy. a photo. Patient: Aaaaaa. please! Help yourselves. Proszę wstrzymać oddech. Fiona and Liz are trying to take other. What medicines do you take? Jakie lekarstwa pan/pani przyjmuje? You should take one pill/spoonful of this medicine every three hours. panie doktorze? język angielski | repetytorium . aby podkreślić. doctor? Co mi dolega. doctor. (te same osoby) SITUATIONS At the doctor’s . (ta Help them. four days. Pacjent 1feel awful. Patient: Should I stay in bed? Doctor: Well. I do for you? Doctor: You've got an infection in you throat. Czuję się okropnie. Open your mouth and Doctor: No.

* (0-10) Dopasuj do siebie pary zdań lub ich części.... It’s the doctor’s order..-4.... You and yourselves /yourself/your partner must finish patients yet..4.... be at work before 9... You mustn^t talk. The calculator turns off b y... 2. If you know anything you get better. Mary saw him / him self / he in Paris a year ago... 5. Doctor's name: 2....1... 2. . 4.. 3.. Julie has cut i ... She . * (o-io) Uzupełnij luki w zdaniach (3... You must stay in bed until 3.. go to work tomorrow? 4.. complicated. We painted our house b y . 4.. Jim asked herself / sh e / h e rto dance.. walk. oa B ZDROWIE Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa.4. 4. 2... tions.. You ....1.3.3..There’s a regular bus to the 5. D....4.......... język angielski | repetytorium .2. 5.15. Don’t tell anyone. 4...10.10.. You ....12...1. We enjoyed ourselves / us / our stay at the seaside.. You have to 1.. I’ve got a terrible earache..... My brother cook. while playing volleyball...10......11. must.. Come in and sit down. work even on such a lovely day if we (0-4) Usłyszysz rozmowę telefoniczną dotyczącą re­ want to go on holiday soon.. The animal cleaned. We .11....5. 1.. She never asks for help. G. Don't run..7.. 3.4..... F.. Martha’s room is clean...... You look so pale.. You mustn’t tell him about 3.6......1... 3.. nagrania uzupełnij luki (5.......... ....4.. 1...9......... 3.7.8... Na podstawie treści 2. You and I have to ask__________ ... you must go to the police...... great to see you... drive a lorry..-3.8... respect the school regula­ (0-12) W podanych zdaniach (4. Date of visit: hotel..... 1must go and have ciwe zaimki...10... B. ...... 1.6. you mustn’t forget to give 1.. 1haven’t been to the GP C... 1....) w formularzu reje­ 2. learn more if she wants to pass the stracyjnym właściwymi wyrażeniami..1... 4. We . Sheila .... We / Our / Us are going to repair the roof in our house by Saturday and Sunday.... goto university on Thursdays... 3... this project next week..2...... I will finish these questions by me / myself / 1. Jane ... about the accident.. Mike...... The computer will reboot h im self/him /itself after the (0-15) Uzupełnij luki w zdaniach (2.. jestracji w gabinecie lekarskim.9..... Time: 2. She is hungry. Ssh! It’s an exam.. Are you a driver? Yes.3...4.... tidyit... Last year I work from nine to three except 4..... I wondered about i t ......8... a surprise for Mark... If you want to visit it.that question...... exam. 2. take exams at the end of each term. Dan always asks he / him / him self why English is so 1... E...7. you must have the right visa..10.12......2.-5.5...7..9. 2..9..-2.) właściwy­ mi zaimkami zwrotnymi..1. 3. 2... We .. We want the party to be him my regards..5.. When you next see your H. Adam hurt. they play with knives.... 2..... Make 1.. Harriet.....1.. I consider m e/m yself / 1to be an intelligent person....comfortable! Mexico.8.. us /w e / ourselves. I think I take in the foot... Gina and Peter did the poster all by ..... 4..12. 4.13.. have to lub needn't.. Thursday is her day off... You must keep it a secret. Sonja cleans h er/ herself / she room every day...... 1.... The man on the news accidentally shot he /him /him self 2...... 2. get back home before 4. 3... brother....14....3... with its tongue....... It’s a pity w e .......... Patient's name: 2. with a sharp knife....... make sure you do it all by for ages. a painkiller......2... 5.... Mark didn’t have to J. 2.... 4. 3.15. Roy studies medicine so he operate on 4. He’s a waiter.6.... 1.. feed the baby...........1.....1...) formami program installation. work on such a warm and sunny day.2. a check-up soon..3..) zakreśl właś­ 1....6..5. I . A.. Your two kids will cut they / ourselves / themselves if dark...

. Do każdego z nich do­ 9. .. • Opisz.3.. mustn’t B. go home before 10 p.-7. A...1.-6.4. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji.. stay in bed...3.. appointment C.3.) jeden wyraz z ramki w odpowied­ niej formie. Mary (powinna jeść m niej).5 . bierz odpowiednie zdanie (A-E). 7.. B albo C.. Powtórz formy zaimków zwrotnych..2.... A. 7. Wymagana jest pełna dliwe false friends. • Poproś o radę. 0 (0-5) Przeczytaj tekst. Zakreśl literę A..4.. She saw Hailey’s Comet better over the next few days.. asthma or diabetes.. spójność.. a day.5. should 6. A. This Is allergy information. colonial Victoria and 8. (Nie musisz) . Make an and lived on her own until she was 109.. Doctor: Are you 6.. ones C. Wpisz rozwiązania 9... receive B... Are you allergic 6.. syrup B... A....for some ointment.4. A. prescription to być forma czasu...2. do tabeli.... You may see this text on a cigarette packet. Napisz list do babci lub dziadka...3. it is advisable that you are vaccinated against flu. hours B. Come in and take a seat. I’m not. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź D. B. Myrtle Jones was South 8. 8.. Adults and children 2. recipe C. tak aby powstał spójny i logiczny tekst. A. liczebnik 6.3. date Wskazówka egzaminacyjna I (0-4) Przetłumacz na język angielski podane w na­ Przypomnij sobie słownictwo związane z różnymi dolegliwościami wiasach fragmenty. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk 6. (In 1910 and 1986).. holding a day keeps the cold away. getting C. for B.7.5. Może 6. Na opakowaniu grzecznościowe..4... co powinieneś/powinnaś zrobić w tej sytuacji.to South Africa in 1940s. shouldn’t C.2 on it but it doesn't seem to work. This notice encourages you to get a flu jab. Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Powtórz różne sposoby proszenia o radę oraz zwroty Zastanów się.1 anything for it? How to Live to Be 100? Patient: I put some 6.4.4.... had 27 grandchildren... Her relatives remember 6. czego nie możesz robić. times porządkowy.1.. datkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. any medicines? she died at the age of 111 (in 2009)...... taking B. 6..2.. pamiętając.... 7.. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksy­ 9 malnie pięć wyrazów....... Your doctor or your pharmacist can help you stop smoking.. 0 (0-10) Jesteś na wakacjach. Doctor: How long have you had the rash? never Africa move keep two have Patient: It’s been there for about a week. Uwaga! Jeden wyraz Patient: I have a rash on my arm. meeting B. • Napisz.6. Podpisz się jako XYZ.4..’ She didn’t smoke or drink.1..m. które zawierają w sobie negację... She Doctor: I’m goingto give you a 6..1.. She was born in 1897 in Patient: No. 7. Warning! May contain nuts.1. tak aby otrzymać logiczne i gra­ oraz zwroty przydatne podczas wizyty u lekarza. What seems to be Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ the problem? graficzna wpisywanych wyrazów. If you are over 65 or suffer from heart disease.... . 12 great-grandchildren and 7 great-great- I want you to apply it three 6..6.. Uzupełnij go.. C. at Pamiętaj o utworzeniu od wyrazów odpowiedniej formy. .1. 7.1.. ale niestety masz prob­ lemy ze zdrowiem. oldest person when Doctor: I see. Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj o prawidłowym stosowaniu czasowników modalnych.1.. w każdym z trzech podpunktów. A. She had two rules: 'An apple a day 8.. gdzie możesz zobaczyć takie napisy. Nie zapomnij o właściwych formułach leku? Na pudełku płatków zbożowych? W poczekalni u lekarza? rozpoczynających i kończących Ust. 6.. Uważaj na wyrazy... An onion 6.2..7 to see me next week if it doesn’t get her sense of humor and good memory. bogactwo językowe 7. 7.. 8. poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. _ the doctor away. (Czy będziesz m usiał) ....5 mL every 12 hours.. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­ 9.... że długość listu E.5. You -grandchlldren.9 (0-7) Przeczytaj dialog.-8.. doctor. cream Wskazówka egzaminacyjna 6...2. Doctor: Hello... A. oraz poprawność językowa... to C. sweets. został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. na czym polegają Twoje problemy. Uważaj na zdra­ matycznie poprawne zdania.. This doctor’s announcement is for old people only. drove a car 6.. pills C. _ also avoid scratching yourskln.... forma dzierżawcza rzeczownika. This text comes from a dosage leaflet powinna wynosić 50-100 słów..3.. (0-4) Przeczytaj teksty 7... She lovępl baking.? 9... wpisując w każ­ dą lukę (8.. język angielski | repetytorium | | 99 .. George and Marion were looking (na siebie nawzajem) 7.7.

szyk zdania. zaim­ — i dzierżawcze z kontekstu ki i określenia czasu oraz miejsca.mówić coś lub mówić coś do kogoś probably broken. answer/ now ► then reply (odpowiadać). broken down again the day before przecinków. state (stwierdzać). He said komunikacji jest opuszczane). 7 hope this will work.' he explained.’ said Patricia. że można używać też wielu podobnych cza­ sowników o wyraźniejszych odcieniach znaczeniowych np.mówić coś komuś He told me that his name was Jack. Zmieniamy wówczas czas gramatyczny. (the week/month/year before) S>1 Przy zamianie mowy niezależnej na zależną trzeba pamiętać o kilku a week/a month/a year a previous week/month/year zasadach interpunkcyjnych. flash drive. lend me her new camera.a. W mowie zależnej przekazujemy tylko jej zaimki osobowe zaimki wynikające sens. explain (wyjaśniać). 100 język angielski | repetytorium . announce (oznajmiać). Monday. a między zdaniem wprowadzającym a przyto­ I’ll go to this new computer and that he was going to buy czeniem stawia się słowo that (które jednak w codziennej shop not far from here/ Fred a new one the next day. Warto O kre śle nia czasu jednak pamiętać.’ said Matt said that he had lost his Matt. ‘My old printer broke down You know. He said that his name was Jack. Zdania oznajmujące w mowie zależnej przeważnie relacjonu­ je się za pomocą neutralnych czasowników say i tell. ‘My dad gave me Alice said that her dad had given Z dania ozn a jm u ją ce w m ow ie za le żn e j this new mobile phone. natomiast pozostałe zmiany przeważnie Direct Speech Reported Speech wynikają z kontekstu. Czasy przekształca się według określonych reguł. yesterday the day before/the previous day tomorrow the next day/the following day He admitted he was wrong. Alice said. week NECESSITY IS 23 THE MOTHER OF INVENTION ' A GRAMMAR Mowa zależna i niezależna & zm iany Z a im ki MOWA NIEZALEŻNA ■cytaty czasów • parafrazy Direct Speech — ► Reported Speech 1 przekazywanie określeń czasu * przekazywanie this — ► that dosłowne zaimków swoimi słowami these — those Mowy niezależnej używamy wtedy.’ printer was probably broken. 'Your printer. ago (a week/a month/a year be ► Cytat zawsze ujmujemy w cudzysłów i oddzielamy przecinkiem od zdania wprowadzającego lub następującego po nim. whisper (szeptać). I saw Fred last Monday. inform (informować). admit (przyznawać). told me when I met him on he would go to that new computer Terry grunted (that) he hoped it would work. ► tell + sb. next week/month/year the following week/month/ye (the week/month/year after) last week/month/year the previous week/month/ye. add Direct Speech *. ‘1can’t lend you my new Patricia said that she couldn’t camera. 7 hope this will work. remark (zauważyć).' again yesterday.’ her that new mobile phone. kiedy dosłownie przytaczamy here — ► there czyjąś wypowiedź. Reported Speech (dodawać). I’m going He told me his old printer had ► W mowie zależnej nie stosuje się ani cudzysłowu ani to buy a new one tomorrow.'grunted Terry. suggest today/tonight — ► that day/night (zaproponować). ‘is He explained to me that my ► say + 0/to sb . ‘I’ve lost my flash drive. shout (krzyczeć)./He said to me that his name was Jack. Terry said. shop not far from there. She explained (to us) that it had been a difficult task.

‘Don’t come closer. John told his sister to be careful He asked me not to turn off the when she used his MP3 player.' said my father.Schem at zm ian y czasów Present Simple J r Present Continuous will/shall mm Past Simple Present Perfect i Present Perfect Continuous would/should Li Past Perfect Past Perfect Continuous Należy pamiętać. czasu.czasownik wprowadzający jest zwykle w czasie operacji zamiany czasów.’ said Jack. ‘I haven’t seen your new iPod. Jack said that he hadn’t seen my new iPod. ‘Don’t worry. Direct Speech Reported Speech ‘My computer makes a strange noise when I try to turn it on. język angielski | repetytorium I I 101 . .’ Janek ensured me that that Janek ensured me. Polecenia i rozkazy zwykle wprowadza się za pomocą czasowników tell i or­ der.’ Mum asked us to turn down the TV. ‘I must phone my parents.’ said Janet said that her computer made a strange noise when she tried to Janet. że przesuwamy się o jeden czas w dół w sto­ Podobny schemat można narysować dla czasów przyszłych. might.bez zmian This application should work. Forma twierdząca Forma przecząca tell/order/ask +sb+ tell/order/ask + sb + not + bezokolicznik z to bezokolicznik z to ’Come closer. application should work. ‘I’ve got a problem. a prośby czasownikiem ask. computer. p ro śb y w m o w ie za le żn e j W mowie zależnej iznejm możemy przekazywać również zdania w trybie rozkazującym. ‘Helen won’t be in time. Tom told us not to come closer. My father told me that London is the capital o f Great Britain. turn it on. She told me not to worry. getting texts. should . natychmiast innej osobie) . M ow a zale żn a bez zm ian y czasów ► Przy wyrażaniu ogólnych prawd lub rzeczy. ZAPAMIĘTAJ Z czasowników modalnych w mowie zależnej zmieniają się tylko te. He promised that he would send me an e-mail. ‘I didn’t touch your mobile phone!’ Monica shouted back. jak przeczące. Tom told us to come closer. wystar­ czy zapamiętać. ► must. could. Monica shouted back that she hadn’t touched my mobile phone.’ and he has to go. ► Kiedy relacjonujemy wypowiedzi na bieżąco (powtarzamy je Copernicus said that the planets move around the Sun.’ he promised.’ said Tom.'said Copernicus. would. które są cały czas W mowie zależnej niekiedy nie przeprowadza się skomplikowanej aktualne .’ He said that he must phone his ► will — ► would. że will zmienia się na would {shall na should). zakazy. ponieważ na ogół używa się tylko kilku podstawowych. ought to. Direct Speech Reported Speech które mają formy przeszłe.’ mum asked. ’Be careful when you use my MP3 ‘Don’t turn off the He says he Is sorry player.’ complained Betty complained that she had a problem because her mobile was not Betty. can — ► could.’ computer. zmienia się tylko zaimki i określenia przeszłym. My mobile is not getting texts.’ said Tom. rozkazy. -. ’Turn down the TV. wówczas w czasie teraźniejszym..’ I repeated. ale sunku do zdania oryginalnego.^9 zarówno twierdzące. P olecenia. ‘The planets move around the Sun.czasownik wprowadzający jest 'London is the capital o f Great Britain. may — ► might parents. Til send you an e-mail. I’ve already told you that Helen wouldn’t be on time.

. Jessica told me that Peter the room.’ 1..’ She told us sh e A. Zakreśl lite­ rę A.. had bought 3.. would C.' A. Iron at 100°C. is vacuuming B. click D. ‘I won’t repair the vacuum cleaner myself. ‘Mark hasn’t sent me this photo y e t’ Harry said _____________ .-2. 2. a washing machine A.3... a dishwasher D. hadn’t downloaded 1. 3.. could (0-1) Co oznacza poniższy symbol? Wybierz właści­ C.. bowls... to not switch D.. buy B.' A.. 2. didn’t repair B.1.. 'Sandra hasn't saved this document. take B....3..1.. won’t repaired She claimed th at_________________ _____ C. ‘We bought a new fridge last week. ‘Don’t switch off the radio.’ Mum said that she and dad a new fridge the week before.’ James told us he a photo of that girl on the National Gallery steps. don’t switch B. T haven’t downloaded illegal films.. can B. and anything E..10.. Wpisz rozwiązania do tabeli.10. G. doesn’t send 3. się z niezbędnym zestawem słownictwa. do click put on the bottom rack. a blouse 2.. hasn’t downloaded C.. 'Click on this icon. B. wouldn’t D. Don’t use while bathing.' p NAUKA I TECHNIKA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj He asked u s off the radio.. an iron open or empty. This sink is for hand wash only.5.9. has vacuumed He explained that. 'Don’t delete this file. D. Eva said that M ark her that photo.. .3. that needs a stronger wash F.. B..5.. vacuumed D.. © 0 2.’ Callum asked m e. a screwdriver touch the blades. a microwave C. Plates.. A.. not to switch * (0-5) Dopasuj instrukcje (1..-1.5.... bought C. Uwaga! Cztery przedmioty zostały podane 2.6... lend me her MP3 player. have bought D.. have could D. wouldn’t repaired 3.. haven’t sent He told me that___________ _____________ 2..’ Dad said h e the vacuum cleaner himself. 2. ‘Peter is vacuuming the room... ‘I can fix your dishwasher.’ C. 'Ron made this movie a month ago. had taken uzupełnienie luk w zdaniach 2.2. ‘My mobile phone is broken.’ 3. was vacuuming 3. 2.5.’ 2. to click B.1. których dotyczą (A-l). token (0-10) Zastosuj mowę zależną. Adam said __________ A. 9 (0-6) Przekształć podane zdania oznajmujące na mowę zależną..1. A. have taken D.) do przedmiotów lub urządzeń. Sara promised she. didn’t switch C..4.’ He said h e fix my dishwasher. C albo D. didn’t send B.1..6.. ‘I'm installing new software on my computer.' C.. A.2.7... ‘I took a photo of her on the National Gallery steps.. hadn’t sent D.4. Do not H..8. wouldn’t download 1. a blender 1..' When I phoned.4. a pump He told m e on that icon.. A. a hairdryer 2.. ‘I'll lend you my MP3 player.... B.. Always use the lid. C.. didn’t download illegal films.. A. Wybierz poprawne C. Do not switch it on when B.. C. wouldn’t repair D.... Wash your hands! A..2... clicked 1. Danger! Hot water! 102 język angielski | repetytorium .. should D. This garment must be hand washed.. ‘I can show you how to use this scanner.. 1. had could wą odpowiedź.. * dodatkowo i nie pasują do żadnej instrukcji... A. will B.

) oraz cztery reklamy różnych urządzeń (A-D). Hand-held vacuum cleaner B. You probably need a different plug.1. The eight massaging motors and heating element podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. Press attach. built-in alarm clock.1. anytime. armchairs. a longtime. I’ve been to a doctor and he recommended me physiotherapy. C..2. How can I send a file via bluetooth? I do a lot of sport and sometimes I train so hard I feel really 5. jakich zwrotów i wyrażeń można się spodziewać w sytuacjach opisanych w podanych zdaniach. 5.. One of the speakers is giving instructions how to operate Powered from rechargeable batteries. on a chair or in your car for a convenient rozwiązania do tabeli.. Amazingly thin . Very practical. 6..-6. One of the speakers has made a mistake and now he/she Electrical energy-efficient radiator needs some assistance. a device. Why can't I switch my mobile phone on? for Mr Lawhead. C. cupboards and knick-knacks. Uwaga! Jedno urządzenie zosta­ 5. I’m wondering what I shall do when I’m sending? winter comes. Wskazówka egzaminacyjna © (0-4) Przeczytaj teksty instrukcji 5.2. E.. Compact portable radio Easy-to-use controls.4.. I spend a lot of time in my garage.4. W podanych pytaniach podkreśl czasowniki.4.3.. 5. jej przydało. First you have to download it.. My hobby is do it yourself. Will E.3. The only bad thing is that I hate ARKUSZE EGZAMINACYJNE Wskazówka egzaminacyjna dusting them..3. certainly keep you warm! F. Grace 7. jakich urządzeń mogą dotyczyć. I often do small repairs for my neighbours.5 inch! Operates from AAA batteries (not supplied). The device doesn't function properly.1.3.1. Uwaga! Jedno pytanie zostało Zastanów się. Do każdej z nich dobierz odpowiednie pytanie (A-E).. so I can’t sit in my favourite armchair on the veranda for Check whether the battery is charged and fitted properly. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej wypowiedzi.. O czym mówiący 6. © (0-3) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (7. However. Na podstawie informacji B. Not everything turns out perfectly but I enjoy trying. mów z obsługą urządzeń.. I love reading books (I have lots of them!) and listening to 5.5. 6.. Then use a special program to write it down. co jest mu naprawdę potrzebne? język angielski | repetytorium 103 . so they don’t look very impressive. One of the speakers wants to communicate with someone. Right now I'm mending a chair for Mrs Williams and a bookcase A. 5. deliver a relaxing massage anywhere.5. Do każ­ dej osoby dopasuj urządzenie. zawartych w nagraniu dopasuj do każdego dialo­ Massage mat gu (6. ideal for cleaning bookshelves. Zastanów się. Both speakers are using the same device. Wskazówka egzaminacyjna Określ.. fully tested according to European standards. Light. Charles 7. podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. A. then choose the file where it is saved. How to attach a document to an e-mall message unfortunately is very cold.1. or try getting a small extension cord that fits both plugs.. wspomina tylko przy okazji. I keep all my cups and statuettes on a bookcase. which B. I’ve won a lot of sport competitions and I'm really proud of my trophies collection.4. 6. Uwaga! Jedno zdanie zostało deep massage. które najbardziej by się Click on the document and open it. Wpisz roz­ wiązania do tabeli..) odpowiadające mu zdanie (A-F). a kiedy mówi o tym.less (0-5) Usłyszysz pięć dialogów na temat proble­ than 0. co jest główną myślą każdej wypowiedzi..2... tired.3. D. 5. How to copy a song from the Internet to a CD? D. My biggest problem is that I suffer from backache. Why don’t my earphones fit into my iPod? Daniel 7. Wpisz Just place it in your bed. handy and efficient! C. A. The speakers are repairing a broken device.-7. D. ło opisane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.1. the radio. 6. 5.1..-5.2.

dad wants ( zaimków. ► pytanie szczegółowe 'Where have you seen her?' asked mum. -. & ) to know (chcieć się dowiedzieć). KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 J L/ >i IJ 1— j — you-*-! 1am going to 1 was going She asked whe- this evening the cinema to the cinema ther/if 1 was go- -* that that evening.week THE SCIENCE OF TODAY 24 IS THE TECHNOLOGY OF TOMORROW . język angielski | repetytorium . od których rozpoczyna się pytanie w mowie niezależnej np.and then dad 'Are you going to the cinema this evening?’ she asked. what. E tapy p rz e k s z ta łc a n ia p y ta n ia b e zp o śre d n ie g o w zależne KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 Zmiana Przekształcenie Zmiana Dodanie Matt. why. 4S> Nie zmienia się czasów... She wanted to know when the Wright brothers built the first plane Pytania w mowie zależnej mają szyk zdania oznajmującego. zależne. . Natomiast rodzaj zaimka wprowadzającego pytania zależy od typu pytania: ► dla pytań ogólnych używamy if/whether. ■M ► dla pytań szczegółowych używamy tych samych zaimków. zaimków i określeń czasu trzeba pamiętać wych lub nadal aktualnych. ale należy pamiętać o zmianie szylyj) również o zmianie szyku wyrazów. zdania.J GRAMMAR Pytania w mowie zależnej P yta n ia zależne bez zm ia n y czasów Pod tym względem pytania w mowie zależnej zachowują się W pytaniach w mowie zależnej również obowiązują ogólne za­ identycznie jak zdania oznajmujące. relacjonując na bieżąco i mówiąc o sprawach zawsze prawdzi. which. i znaków inter­ z uwzględnieniem zgodnie ze pytanie punkcyjnych. wonder (zastanawiać się) i want for supper? f. ing to the cinema evening that evening. Prócz zmiany czasów. when. . that evening. asked if Matt would be home for supper. pytania w zdanie czasu o zdania wpro­ to know if you will be określeń czasu oznajmujące jeden w dół wadzającego home for supper. pytanie ogolne . Do najczęstszych czasowników wprowadzających pytania Will Matt be home _ _ ^ zależne należą ask (pytać). f ► fakty i informacje zawsze aktualne 'When did the Wright brothers build the first plane?' she asked. where. sady dotyczące przekształcania mowy niezależnej w zależną. KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 you -* he He has seen He had seen Mum wanted to her-* that girl that girl that girl. who. know where he had seen that girl. ► relacjonowanie na bieżąco 'Do you want some coffee?' She asked me if I wanted some coffee. zmian z kroku 1.. schematem. how.

matemat^ ' You mean a spirit level. nym i czasownikiem nie ma rzeczownika ani zaimka osobowego). well. a the South Pole. że będzie bardziej literacka. A medievalist is a person who Where is. Wykorzystuje się wtedy po­ ARKUSZE EGZAMINACYJNE zostałe zdania złożone podrzędnie (subordinate clauses). a później podać kilka dodatkowych szczegółów. Roald Amundsen was the first explorer that reached Simon isn't a person (who) you can work with. this thing specializes in the history of the you use to open cans with. a tool which shows whether a surface is Language of mathematics horizontal or vertical. three times three makes nine You mean an I ornithologist. A barometer is a scientific instrument which measures A modem is a device (that) you use to connect to the Internet. do której należy wyraz. that j. kiedy pełnią funkcję dopełnie­ Zaimki względne wprowadzają zdania podrzędne (ich forma jest nia zdania podrzędnego (między zaimkiem względnym i czasowni­ taka sama jak zaimków pytających wprowadzających pytania kiem jest rzeczownik lub zaimek osobowy).. ALE: I know a girl who/that has a tattoo.. Możemy wtedy opisać. The Wawel Castle in Cracow is a building which most Poles can easily recognize. natomiast nie można ich szczegółowe) i pozwalają na budowanie zdań złożonych.the person who seven minus two makes five is interested in birds. W podobny sposób można zastępować nie tylko rze­ czowniki.well. atmospheric pressure. Middle Ages.. który aku­ Podobne rozwiązanie można zastosować w sytuacji. recognizable buildings in Poland. kiedy pełnią funkcję podmiotu (między zaimkiem względ­ Alexander Fleming was the man who discovered penicillin. lecz także inne wyrazy. which. opuścić. Najprościej zacząć od znalezienia ogólnej kategorii. It's in the drawer. lub zwyczajnie nie wiemy. Zaimki względne who. You mean the can opener. ► who/that-który (w odniesieniu do ludzi) A laser is a machine that makes a very narrow and powerful beam ► which/that . Takie zdania opisujące rzeczowniki to zdania podrzędne przy- dawkowe. że chcemy użyć jakiegoś wyrazu. It's an instrument which you use Warto korzystać z nich również po to. three plus one makes/equals four ornitolog „ Mr Brunell is-er. that. historyk średniowiecza Wykorzystujemy wtedy zaimki who. zwłaszcza w przypadku specjalistycznych terminów. The Wawel Castle in Cracow is probably one o f the most It's called scales. ale nie znasz jego polskiego odpowiednika. o co nam chodzi. gdy znasz rat wypadł nam z pamięci. a thing weighs. LANGUAGE Kiedy brakuje ci sław a. jak coś się słowo angielskie. which. nazywa po angielsku. Często się zdarza. poziomica I need .który (w odniesieniu do rzeczy) of light. aby urozmaicić swoją wy­ when you want to know how much powiedź i sprawić. you know.. ALE: The book which/that is lost is very valuable. Who. which i that można opuścić. eight by four makes two język angielski | repetytorium I I 105 * .

.. on the beach..5.. a scientist. . Car windows are made of brick / metal / glass.....(1642-1727). . A friend Is a person.2......... including the phonograph...(1809-1882). out of? i Na podstawie: http://en..6...... 4... 'What are Warner Brothers producing now?’ He was curious ... an American politician.. podręcz­ nikach i internecie.. Jeśli masz wątpliwo­ ści.. chimney! 4.2. Benjamin Franklin C........6.... Thomas Alva Edison 5.. art and language... opisów ich osiągnięć (5.... ciwy wyraz.. scientist elastic and sticks to plastic? | and inventor. Investigates volcanoes.. 1. who established that all species of life have descended over time from common ancestors. 4.2. Look at this lovely wooden / brick / rubber / paper Helen asked... .... What is the name of material.1.5... poszukaj informacji w encyklopediach.. ‘Have you tried to do a chemical experiment?’ (0-4) Usłyszysz opisy (2. 3.. A.. practical electric light bulb. 4. w których zai­ mek można pominąć....4... an American anthropologist..3...4. Sir Edmund Hillary and Norgay Tenzing were the men 5... 3. 2....(1887-1948).1.. 'Is there a vaccine against cold?’ 1.wikipedia....... will protect you against B NAUKA I TECHNIKA Przed rozwiązaniem zadań przypom­ nij sobie niezbędny zestaw słownictwa..1.1.... is transparent. 2.. you call when you are in (0-5) W podanych zdaniach (1... (0-5) Przekształć podane pytania na mowę zależną....1.... first climbed Mt Everest... Uwaga! Jedno zdjęcie zostało (0-6) Dopasuj nazwiska słynnych naukowców (A-F) do podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego opisu. you use to get money concerning electricity. _ ....3.5 .....4.. who is credited with inventing the first practical telephone.. I think we'll build a paper / sand / woollen / wooden castle He wanted to know...(1847-1922)... How do you call a machine. an English physicist and mathematician.. 1...3...... who studied relations between cultures... 5.. ____ ______ 4..org język angielski | repetytorium .-5. This is a new vaccine. Isaac Newton E..2.6.5.) czterech przedmiotów... Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopa­ suj do każdego opisu odpowiednie zdjęcie (A-E). Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego opisu.1.3.... 3.1... who developed many devices that greatly influenced life around the world.4. Obok tych zdań. Charles Darwin D... ......4.....-1. who formulated the laws of motion and 2...1..... an English naturalist...4... 5. paper /silver/ sand.. The ring I bought is made of amber / brick / concrete and The nurse asked m e....(1847-1931).. which lub that..) zakreśl właś­ trouble. Alexander Graham Bell B. businessman.. Ruth Benedict F. inventor and engineer.3. . an American inventor and o (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (3. A volcanologist is a scientist..(1706-1790). 'How do you feel?' 1....6. known for his discoveries and theories 3.. O 0 3.. Wpisz rozwiązania do tabeli...-3. the motion picture camera and a long-lasting.... 5. This chest of drawers is made of paper /fabric / wood / stone. 3.... 'When did Graham lose his telephone?’ 1. The teacher asked m e.) zaimkami who.2.. wpisz w okienko znak -....1.)..-2. .. universal gravitation. 2..5... . 5..

wyrazów odnoszą się zaimki. inhalers. C. 7. bottles. I have tried to install the 4. Do językowe oraz poprawność językowa. że długość wiadomości powinna wynosić 50-100 słów. Zakreśl literę A. which m icrowave oven if it I Wskazówka egzaminacyjna has a damaged cord Zwróć uwagę na związki między wyrazami w zdaniu. Y: . However. na plakacie. D.com/what-is-an-atomizer. use B. . którymi masz uzupełnić luki? Jaka forma czasownika jest wymagana w pozostałych lukach? 8. D.. usual 8.. A. It is something that gives out a light. I said. wy­ bierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wy­ powiedź jednej z osób. You should give it to him. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk (6.). know B. You can see this text on a radiator.1. 8. A. na które reakcją mogą być podane zdania. This text is part of a kitchen device instruction. C. C albo D. Do jakich or plug.3. jakie masz w związku z tym problemy. w których Podpisz się jako XYZ.. X: What’s an English word for 'latarka’? Y: . for example. emit a mist are all atomizers. usually used for mashing potatoes.4. C albo D.1. Not at all. teksty: na ekranie komputera.. w każdym z trzech podpunktów. I have no idea. It’s a kitchen utensil. | Na podstawie: http://www. Potem spróbuj C. [ Risk of overheating A. komputer. which C. 2. każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E). This text informs about a problem with the access to a web site. Wskazówka egzaminacyjna Wpisz rozwiązania do tabeli. 0 7. w ulotce.2. than D. trzebujesz (np.2. Atomizers are 6..4. Squirt 8 .4.3. którego często po­ A. fotograficzny). Most people use an atomizer at least once a day.1..3. used D.-6. sorry. Wskazówka egzaminacyjna Poproś o pomoc lub radę. Najpierw zastanów się.. pamiętając. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź mają zastosowanie.-7. 6. B. knew D.3. 8.4. Uwaga! Jedno zdanie Znajdź instrukcje obsługi kilku urządzeń w języku angielskim. Postaraj się wyobrazić sobie sytuacje.. by another name.4. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji. gdzie możesz zobaczyć poszczególne B.3.1... -. 6. changes a stream of liquid A could not be found. Do not cover! I (0-3) Uzupełnij poniższe minidialogi (7.. język angielski | repetytorium 107 . 1.wisegeek. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 7.. określić.1. in perfume bottles. bogactwo (0-4) Przeczytaj teksty komunikatów 8.1. It means you have to mash them. and perfume bottles 6. Napisz wiadomość do koleżanki/kolegi. who B. Æ The page you were trying to reach An atomizer is a device 6. using C. telefon komórkowy.. This text reports about a problem with a computer program..______________________ ___ (0-10) Zepsuło Ci się urządzenie. B. D. What Is an Atomizer? 8 . You mustn’t do it..htm 6.. Sorry..2. 8. who B.-8. I don’t mean it. spójność. X: Pardon? B. zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadne­ Wypisz z nich przydatne zwroty. witch D. Opisz. into a fine spray.. aparat B. I’m sorry. You can read this information on a plane.0.. knowing Do not operate the 6. B. D. A. it is often 6. X: What does 'masher' mean? Y: Wskazówka egzaminacyjna A. A.2..3. Wyjaśnij. Zakreśl literę A. why don’t we have lunch now? E.1. go komunikatu. cleaning sprays. What do you mean? 8. Zasłoń pytania i spróbuj ułożyć własne.0 (0-4) Przeczytaj tekst..4..). C. I don’t have a masher. known C. A. na czym polega awaria.1 version but it didn't work. jaki typ informacji przekazują. what C. ..

jedynych w swoim j prędkości lub częstotliwości. 108 język angielski | repetytorium . stawia się przedimków a/the. to work as a baby-sitter. It’s time to go to bed. poj. niepoliczalnych Przedimek nieokreślony a/an Przedimek zerowy Przedimek określony the •o jakimś obiekcie po raz pierwszy • o jakiś obiektach po raz pierwszy • o jakimś obiekcie po raz kolejny I've got a new computer. home I always have coffee in the morning. a nie sam A używa się w wyrazach zaczynających się w wymowie od spółgłoski. suje się wymiennie. salad. nawet jeśli w pisowni jest inaczej. •o lokalnych instytucjach a minute! Mary's got horse riding • przed wyrażeniami składającymi się z rzeczownika i liczby George went to the post office. Mark loved the music at the show. gdy mamy na myśli miejsce. Your heart is beating 80 times I didn'have history yesterday. mn. czalnych w I. czy stosujemy przedimek a czy an. The Earth goes round the Sun. They cost two pounds a kilo. w defi­ • o obiektach ogólnie (np.przedimki nieokreślony określony •a/an . decyduje wymowa wyrazu. wicielach) Glasgow is a city in Scotland. (w wymowie na początku jest a) zostaje. I don't want • przed nazwami posiłków I must go to the supermarket. o czym mowa) His sister is a lawyer. nicjach. Bob could play the guitar when he was 10. oraz przy rzeczownikach policzalnych w I. Nazwy budynków i znajdujących się tam instytucji często sto­ O tym. mowa o ich podstawowym przeznaczeniu rodzaju z jaką coś się dzieje Jane has gone to church. • odpowiednik a/an przy rzeczownikach poli­ •the-przy rzeczownikach niepoliczalnych ora. i I. w definicjach. • przed nazwami instytucji (church. o cechach przedstawi­ gatunków) • o całym gatunku (wszystkich przedsta­ ciela gatunku) Cats are nicer than dogs. mn. • gdy mowa o graniu na instrumentach muzy­ a brother. A lion is a mammal. We've got new computers. a pomija się go w kontekście związanej z miejscem czynności). Monica found a wallet on the train. week A LEOPARD I 25 ) CANNOT CHANGE I ITS SPOTS I GRAMMAR Articles . nie a an . Podobnie rzecz się ma z nazwami miejsc i czynności (przedimek ■ a lot offresh leaves. wiedzą. Add an egg to your Dan studied philosophy at a university. a funkcję/cel istnienia obiektu). classes twice a week. Natomiast jeśli chodzi o sam bu­ dynek.od samogłoski. bed. Gdy mamy na myśli instytucję. przedimki należy pozostawić. hospital). John has got two sisters and I go to bed early. ALE We have to move the bed. poj. May I have this dress in size 38? • z porami dnia • zamiast liczebnika one • w wyrażeniach z wyrazami work. • z nazwami przedmiotów szkolnych Look at the sky! It's going to rain. She gave ] •o obiekcie ogólnie (np. •w odniesieniu do ilości czegoś. Mary finally went home. budynek (czyli nie miejsce. Are snakes the most dangerous reptiles? They are trying to protect the polar bear. • przed nazwami zawodów • o konkretnych rzeczach i ludziach (rozmówcy • przed nazwą zawodu They're lawyers. ALE (w wymowie na początku jest j) Ann went to school. o cechach the wallet to the ticket inspector. prison. kiedy • o obiektach unikatowych. Mówimy: on the radio ALE on television. cznych years ago. Ben had fish for lunch. ALE The contest will be held in a school.rzeczowniki policzalne w l. An elephant eats We drove at 120 km an hour. It happened a hundred They start work at seven.

Właśnie one decydują o różnicy w znaczeniu. ALE the Hague Netherlands. Mark zawsze pamięta. South America Thames. need. Sardinia wchodzi rzeczownik pospolity np. ARKUSZE EGZAMINACYJNE LANGUAGE Adjectives ending with -ing and -ed Q Months and seasons . decide. mind. the Ritz. Luton • muzeów. kin. Airport the Lyceum. asked her. kingdom. w znaczeniu upodobania w ogóle We will call the police. I’d prefer to walk alone. • po czasownikach would like/prefer/hate/love oznacza­ Mike likes swimming. Mark remembers closing Mark always remembers to close W przypadku innych czasowników (np. archipelagów. czyli rzeczownikiem odczasownikowym. teatrów. the Johnsons Greece • niektórych krajów (jeśli nazwa ma postać liczby mnogiej lub w jej skład • wysp: Sicily. •po czasownikach enjoy. the Himalayas. state. the United Kingdom. zdań mogą się różnić. się. kanałów. I'm keen on snowboarding. federation. tworząc związki z dopełnieniem wyrażającym czynności. plan. try. P rzedim ek the i n a zw y w ła s n e Nazwy własne z przedimkiem the Nazwy własne bez przedimka the • rzek. It's good to see you. the Canary Islands. They offered to help us. jak i formę gerund bez różnicy w znaczeniu (np. Tokyo. Tak często jest « A w przypadku przymiotnika zakończonego na -ed (opisującego stan/uczucia) i zakończonego na -ing (nazywającego cechy). the Sahara • stanów i regionów państw: Alabama. stop. should. remember) znaczenia the door. I started to walk/walking. restauracji: the Museum ofAncient Greece. ZAPAMIĘTAJ Niektóre czasowniki mogą przyjmować zarówno formy bezokolicznika She stopped talking. the Russian Federa­ • szczytów górskich i wulkanów: Mount Everest. hoteli. Przestała rozmawiać. Roosevelt Square Łerund or infinitiue? Rzeczownik odczasownikowy czy bezokolicznik?___________________________ Czasowniki w języku angielskim. hope. ALE She stopped to talk. continue). the English • większości państw: Poland. • po czasownikach Uke/prefer/hate/love Ben might be an actor or a writer. Bezokolicznik bez to Bezokolicznik z to •z czasownikami modalnymi can. • po niektórych czasownikach want. republic): the • miast: Edinburgh. żeby porozmawiać. the Baltic Sea. must She hopes to buy a new fa t in June. expect. learn. mórz. łańcuchów górskich. Lake Ontario •grup tej samej narodowości: the Poles. stop. My mum would do it if you Would you like to have a drink? I hate gossiping. że zamykał drzwi. Zatrzymała z to. Mount Etna tion. Jane suggested going for a pizza. refuse. Jane may leave the room now. may. Germany Channel. the United States. shall. Did you try to lock the door? We've just finished doing exercises. mogą łączyć się z bezokolicznikiem (z lub bez to) lub formą gerund. suggest. will. March June September December I Przymiotnik Znaczenie Przymiotnik Znaczenie (z -ed) (z -ing) April July October January interested zainteresowany interesting interesujący May August November February excited podekscytowany exciting ekscytujący surprised zaskoczony surprising zaskakujący exhausted wyczerpany exhausting wyczerpujący terrified przerażony terrifying przerażający Nazwy miesięcy piszemy wielką literą! embarrassed zażenowany embarrassing żenujący astonished zdumiony astonishing zdumiewający język angielski | repetytorium 109 . żeby zamykać drzwi. •jezior: Lake Erie. finish could. the Republic of Ireland. the La Scala. zamków. Zacząłem iść. Windsor Castle. • po czasownikach złożonych/frazowych oraz They must finish this exercise. oper. the Palladium. the Scots • stacji. pustyń: the • kontynentów: Europe. start. Should I stay or should I go? jących ochotę na zrobienie czegoś w danym momencie Joan prefers singing to dancing. forget. offer It hasn’t stopped raining yet. Mark pamięta. the Penjab Restaurant • ulic i placów: Baker Street. might. Jestem znudzony tą książką. promise. You couldn’t talk to her. would. • po przymiotnikach przyimkach She can’t swim.miesiące i pory roku przymiotniki zakończone na -ing oraz -ed SPRING SUMMER AUTUMN Przymiotniki mogą przybierać różne końcówki i formy. Cornwall ALE the south of • rodzin: the Browns. the door. This book is so boring! Ta książka jest taka nudna! I’m bored with this book. Joanna refused to pay the fine. lotnisk: Victoria Station.

......-3. Would you lik e.... 1..7. 2. Thank you for 3 9.. rażeń. He tried Na podstawie: http://kids....6. The scientists and engineers have created a process S: Who’s calling? that will 5....1. 2...6....1... którymi ozna­ 2.... Come in ..If all goes as planned.... It’s . weather.... It is difficult for me learning /to learn languages. .. the whole boat making Mr Layland please......... The bank is in ...... K: Yes... The green :\ 1..-2. thermometer it's 4. 4..4...... I He spends his days utworzonymi od czasowników podanych w nawiasach......... ... czono brakujące wyrażenia (A-H).....5..... K: Fine...... .7.... set a speed record crossing the Greenland ice cap.-5....... Give up smoke / smoking. temperature .... We managed to arrive / arrive 10 minutes before you. industry.nationalgeographic... from theBoston office. (0-9) Przeczytaj tekst i uzupełnij luki 4.. please. Uwaga! Jedno wy­ 2. Uzupełnij luki (3......9.. following him me.. 2. Wpisz w luki (5.. I could 3. new shirt... ś tk I -------------------------------------------------------------- (0-10) W podanych zdaniach (2. Turn o ff... I go to bed before 11 p..... 2. The last thermometer presents hot. 1.. the lub przedimkiem zero­ wym (-).) odpowied­ S: Goodbye...2.____ _ (0-10) Przeczytaj dialog.) zakreśl właś..If K: Yes.old house and needs some work... please do..1.1..... .5.(ask) him to call A... but I forgot 3.... (call).. I’d like3 .... and reached 5. the North Pole S: Perhaps I can ask him 3. an environmentalist 2.... lights when you leave.... They go t o church every Sunday..2 .5.... żadnej luki.9..10.....1...... się z niezbędnym zestawem słownictwa. an.... (talk) again next week. z którego usunięto siedem wy­ 2..6.......000 miles (17. The first thermometer shows 1..703 I 3. We asked Margaret repeating / to repeat her speech..10....3..(tell) him I’d be away.. B.forty-five degrees 4.1... zero! 2.10... world...... degrees and the picture shows 1. I am looking forward to hear / hearing from her soon......... nimi przedimkami: a.........2....7..... j / J ŚWIAT PRZYRODY Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj (hear) from him. I’m sorry.7..8....) bezo­ Now he’s getting ready for his next adventure: sailing to kolicznikami lub formami gerund (z końcówką -ing) Australia in a boat made from 5.... old papers język angielski | repetytorium ... (call) you C.) litery... We’ll 3.. On the next 1.1......... thermometer shows almost *Q O 4.3... It's the most beautiful place in . and it looks like it’s going to 1.1......... Bye for now. He has travelled across Antarctica.1.... degrees centigrade.4. Potrzebne dane odczytasz z ilustracji. and an explorer F.. 1..10... S: OK... _ in a whole new way about how boats are K: Katherine Mullan.10.. David de Rothschild is an adventurer..7..7.... I am glad seeing /to see you. (help) you? kilometers) to Sydney...6. I’ll look forward to 3.........2 _ with hungry polar bears 5..... called Plastiki because he’s free next week. 5...8.com/kids/stories/peopleplaces/ interview-with-david-de-rothschild 3... I wonder if made and how to use plastic rubbish. zero » °F o 1. but you were in Washington...8...______________ (speak) to It is a project that he 5.. Australia...3..m...-4/ 1.. (0-7) Przeczytaj tekst.-1.Bankside Road.... Mr Layland’s office.. D.4.10.3...8. Nile is the longest river in the world. (0-10) Uzupełnij luki w zdaniach (1.... working in San Francisco on his challenging project to create a catamaran sailboat 5.. Mike spends a lot of time play / playingbasketball... ..5..4... I am used to get / getting up early. 4............9..water is so warm! 4... I remember 3. I used to get /getting up at 6...... orange? 35 degrees 4. Katherine: Hello.... get people thinking H......4 (reach) you by phone several times last week. he Secretary: Good morning.......5 degrees Fahrenheit * à which means 4.2. Why should they do / doing this? rażenie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do 2.. Looks like we can expect 4..3.. recycled plastic bottles G. hopes will change E.6...... Mark’s wearing.. ciwą formę czasownika... (meet) him this week? S: I’m afraid Mr Layland is notfree thisweek...1.. weather.. How can will set off from San Francisco and sail 11..

prawda).. 1warmest B. The weather may change suddenly. Zdecyduj.-6.1. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te. jaki wyraz powinien oraz poprawność językowa. I country H.. jaka jest pogoda.5. of England. Zastanów się.-8. P F robi dla ochrony środowiska naturalnego. w serwisie eTwinning. a longtime. f c k r / r l Ti ' (0-5) Przetłumacz na język angielski podane w nawia­ sach fragmenty. zdań. Opisz okolicę. 8. Zakreśl literę P albo F. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Oceniana jest umiejętność Wskazówka egzaminacyjna pełnego przekazania informacji. Scotland . Na pod­ stawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach You can choose a difficult route if you aren't 8. ru każdej luki. 6. Wpisz odpowiednią literę (A-H) obok nume­ but he didn’t want it. P F from the sun and rain. w każdym z trzech podpunktów. w której jesteście. Napisz Tomorrow we're expecting beau­ pocztówkę do kolegów i koleżanek ze szkoły w Anglii. zastanów się razem z kolegami (0-5) Usłyszysz nagranie z poradami dotyczącymi i koleżankami. 1strainy C.. 6. A bit 7.. one car....4.3. (0-6) Przeczytaj tekst. Jane suggested (pójście na pizzę) _ Wynotuj usłyszane hasła związane z ochroną środowiska. I (planowałam pom óc). (0-3) Usłyszysz wypowiedź o tym. Efficient energy use. które ze zdań 8.the fine.fałsz).5.. B albo C.. Joanna (odmówiła zapłaty) . Your jacket shouldn’t protect you C.1. an eco-friendly car. 1sunny gerund.4. ..1. Do you enjoy (podróżować) . In Northern Ireland the temperature Podpisz się jako XYZ. 7. . P F from wind.. 9. Zakreśl literę A... Jakie konkretne działania moglibyście zaproponować kolegom z Anglii? walking holidays.. higher (0-10) Twoja klasa wyjechała na zieloną szkołę. pamiętając. B. jaki projekt chcielibyście wspólnie zrealizować. D... place -twenty-eight degrees. że długość pocztówki powinna wynosić 50-100 słów.5.5. spójność.. -six degrees in Cornwall and twenty-five in Zaproponuj wspólną pracę nad projektem dotyczącym the 7.2. Wskazówka egzaminacyjna ARKUSZE EGZAMINACYJNE Przypomnij sobie. Henry forgot (wysiać listó w ).i f°ggy T.2.. Przed wysłuchaniem nagania podkreśl w podanych zdaniach informacje. bogactwo językowe Zasłoń wyrazy w ramce i spróbuj zgadnąć.. Waste sorting. in ochrony przyrody. Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane 9. 7. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksy­ C.: twenty-three degrees.. malnie pięć wyrazów. 1colder 1E... jakie jest główne przesłanie każdej wypowiedzi..1.2. co pewna rodzina 8.. no car. Uważaj na różnice znaczeniowe w czasownikach modalnych. P F A. prawność ortograficzna wpisywanych fragmentów B.. B.3. . weather all over the 7.6. a które nie przyrody np.. Posłuż się mapą. The family has Jeans don't stay wet for 8.1. znaleźć się w każdej luce. ' Wskazówka egzaminacyjna Zanim zaczniesz pisać pocztówkę.1. Wskazówka egzaminacyjna 9.6. P F 6.. Which activity was not mentioned? tycznie poprawne zdania. You should take some equipment to protect you 8. są Możesz poszukać informacji o projektach poświęconych ochronie zgodne z treścią nagrania (P .. (F .. Which is the best illustration for the text? Wskazówka egzaminacyjna A. London is going to be the 7.1. które poprawnie uzupełniają luki 9. język angielski | repetytorium 111 . Saving water. Twenty. a beginner. 9. po których czasownikach występuje forma A. tiful. dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź will be a bit 7. ... Napisz. 1north G. a po których bezokolicznik.3. Wymagana jest pełna po­ A.from twenty to twenty-two degrees.2. him. na których musisz się skoncentrować. tak aby otrzymać logiczne i grama­ 6..3.3.4.-7.

choć wykonawca jest istotny Penicillin was discovered by Alexander Fleming. (Dosłownie: twierdzenie podmiot + forma to be w odpowiednim czasie + Monika była płacona 20 euro za godzinę). Chris­ Christina’s new hit has been recorded recently. Jego piosenka została nagrana jako prezent swojej matki. Many songs are recorded by music companies every participle Firmy muzyczne nagrywają wiele piosenek co month. it wasn't. Przynajmniej jeden album miesięcznie jest najmniej jeden album miesięcznie. A beautiful song was not performed (by Alicia) at STRONA CZYNNA STRONA BIERNA the beginning of the show. STRONA BIERNA OPERATOR B E W ODPOWIEDNIM CZASIE pytanie who/what +forma to be w odpowiednim czasie o podmiot w 3 os. Monica was paid 20 euros per hour for her holiday job. przebój Christiny został nagrany ostatnio. No. past participle Konstrukcje w stronie biernej są charakterystyczne także dla A beautiful song was performed (by Alida) at the języka formalnego.bierność podmiotu (na którym wykonywana jest It was performed at the beginning of the show. Schemat orze­ Strona czynna Strona bierna czenia w stronie biernej Present Simple am/is/are + past Music companies record many songs every mouth. Past Simple was!were + past He recorded a song as a birthday gift for his His song was recorded as a birthday gift for his participle mother. they are. The parcel will be delivered tomorrow. Nagrał piosenkę jako prezent na urodziny mother.aktywność podmiotu (wykonującego czynność). nacisk na samą czynność How often are oranges grown here (by local farmers)? They are grown here every year. beginning of the show. beginning of the show. 1. it was. Ta wytwórnia muzyczna nagrywa co company. język angielski | repetytorium . The biggest oranges are grown by local farmers ► gdy informacją nadrzędną jest zjawisko lub sytu­ every year. Mary cooked yesterday's dinner. Monice płacono 20 euro za godzinę za pracę wakacyjną. Paczka zostanie dostarczona jutro.strona bierna & ► strona czynna . przeczenie podmiot + forma to be w odpowiednim czasie + not Zmiana strony czynnej na bierną nie powoduje zmiany samych wyrazów. nagrywany przez tę wytwórnię płytową. której wykonawca jest What was performed (by Alicia) at the beginning of nieistotny the show? A beautiful song. ONE SWALLOW DOESN’T MAKE A SUMMER GRAMMAR Passive voice . What is grown (by local farmers) every year? Oranges. muzyczne co miesiąc. they aren't. + podmiot + past participle zastosowanie ► wyrażanie czynności. Zakres użycia strony biernej jest szerszy w języku angielskim Penicylina została odkryta przez Alexandra Fleminga. This music company records at least one album At least one album a year is recorded by this music a month. Are the biggest oranges grown (by local farmers) podmiot orzeczenie dopełnienie every year? Yes. urodzinowy dla jego matki. Wczoraj ukradziono mi samochód. poj. The biggest oranges are grown (by local farmers) every year. której wykonawca jest nieznany A beautiful song was performed by Alicia at the Yesterday my car was stolen. +past participle ale zmienia się ich funkcja (pełnią funkcję innych części zdania). acja. The biggest oranges are not grown (by local farmers) podmiot dopełnienie every year. Yesterday's dinner was cooked by Mary. pytanie zaimek pytający +forma to be w odpowiednim nacisk na wykonawcę czynności szczegółowe czasie + podmiot + past participle When was a beautiful song performed (by Alicia)? ► strona bierna . określenia by + wykonawca czynności ► o czynności. niż w polskim. Nowy Perfect past participle tina nagrała ostatnio nowy przebój. Present has/have been + Christina has recorded her new hit recently. Wiele piosenek jest nagrywanych przez firmy miesiąc. orzeczenie w formie czynnej orzeczenie w formie biernej (forma pytanie forma to be w odpowiednim czasie + podmiot + to be + past participle) ogólne past participle dopełnienie podmiot i krótka Was a beautiful song performed (by Alicia) at the odpowiedź beginning of the show? Yes. czynność). No.

delikat­ No change given. Wyprzedaż. Huragan zniszczył wiele chat. W ubiegłym roku kilka piosenek zostało nagrała kilka piosenek na konkurs muzyczny. trzeba mieć odliczoną kwotę) prawej/lewej strony.. Twoi rodzice powinni zostać poinformowani tak jak to możliwe. język angielski | repetytorium 113 . It is said that Mary got married in secret. Kamery Please queue the other side. Enter the other side. mokra podłoga. na przerwę/stopień. LANOUAOE 9 Notices and public signs . Sentences w ith tw o o b je cts in pa ssive . Nie wydajemy reszty. Te ściany pomalować te ściany nawet w jeden dzień. We are thought to have a lot o f money which is not true. USEFUL EXPRESSIONS Natural phenomena . No vacancies. Do not lean out of the window. Stronę bierną wykorzystuje się w konstrukcjach bezosobowych j r o f l m m u . Cisza. Uwaga na kieszonkowców. Nie palić/parkować/wychodzić/ Beware of pickpockets. modalne participle Powinieneś poinformować rodziców tak szybko.m ó w i się. . We can paint these walls even in one day. Mark is believed to be the strongest man in his class. A new album will be recorded by the band next participle Zespół nagra nowy album w przyszłym roku. No dogs allowed. nagranych przez naszą klasę na konkurs muzyczny.. nie. Keep right/left. na Silence. Wielu ludzi zostało rannych.. Nie zastawiać. Kolejka po drugiej stronie. Zdania z dwoma dopełnieniami ^ mają w stronie biernej dwa warianty. przekonanie lub krążące pogłoski. deptać trawników. Wszystkie organizacje charytatywne pomagały im walczyć z głodem. ekranie) Keep clear. Nie karmić zwierząt. Your parents should be informed as soon as possible. They must do it immediately. phy/cycllng. Mnóstwo zwierząt utonęło w powodzi. gdyż podmiotem może stać się zarówno dopełnienie It is said th a t. Last volcanic eruption happened in 2003. Zepsute. Wejście z drugiej strony. Psom wstęp wzbroniony. An evening dress will be lent to Helen. Harry was given a very funny novel. Do not feed the animals.. Panuje prze­ podmiot ■ » m u » dopełnienie konanie. Wszyscy A very funny novel was given to Harry. Keep off the grass. Past Simple was/were + past Last year our class recorded a few songs for a mu­ Last year a few songs were recorded by our class for a mu­ participle sic competition. że Mark jest najsilniejszy w klasie. jak to możliwe. Trzymaj się się przez okno. wet floor. że. Brak wolnych miejsc. Oni muszą to zrobić It must be done immediately. szybko. Mój starszy brat przeżył lawinę w Tatrach. Caution.napisy i znaki w miejscach publicznych Uneven surface. łowić ryb/robić zdjęć/jeździć na rowerze. Do not disturb. No smoking/parking/exit/fishing/photogra- powierzchnia. na paczce) (tzn. myślą. Mówi się. Ostatni wybuch wulkanu miał miejsce w 2003 r. (np. co nie jest prawdą. d o p e łn ie n ia m i w s tro n ie b ie rn e j Helen will be lent an evening dress. w których zasadniczo nie da się wskazać podmiotu. The hurricane destroyed many huts. Wyprzedane. year. Nierówna Out of order. Nie przeszkadzać. jak i dopełnienie dalsze. Surveillance cameras in use. Nie zostawiać bagażu bez opieki. All charities helped them to fight the famine. mogą zostać pomalowane nawet w jeden dzień.iim T Ł prezentujących powszechną opinię. Many animals drowned in the flood. Sales. Nie times. W ubiegłym roku nasza klasa sic competition. czasowniki be + past You should inform your parents as soon as possible. Możemy These walls can be painted even in one day. Uwaga Sold out. bliższe. przemysłowe w użyciu. że Mary wyszła They gave Harry a very funny novel. natychmiast. Zeszłej wiosny była lawina błotna w Katabrii. Future Simple will be + past The band will record a new album next year.zd a n ia z d w om a Jane will lend Helen an evening dress. w tajemnicy za mąż. Do not leave your bags unattended at any Mind the gap/step. (np. Uwaga. że mamy dużo pieniędzy. Coming soon! Już niedługo. Many people were injured. Nie wychylać Fragile. Nowy album zostanie nagrany przez zespół w przyszłym roku. My older brother survived the avalanche in the Tatra Mountains. Ostrożnie. To musi być zrobione natychmiast.opisywanie zjawisk naturalnych 9 There was a landslide in Kalabria last spring.

1.1. A pineapple is B.. 84% of a raw apple and 96% A.1. . chop after an intervention from the local council. Paul offered Mike a holiday job. 0 (0-9) Wpisz podane w ramkach wyrazy w odpowied­ nie pola.-6.1..3.2. than any other fruit. • sardine •snake •tiger • wasp •whale 4. Italy. ANIMALS by an earthquake In 1906. 3..) podanymi w ramce czasownikami w stronie biernej.. 3.3.. Our oldest street tree (save) .. beans... aby użyć właściwego czasu.4.1. Almonds (g ro w ).4. Rice _____________________ in China.7. cause • destroy • grow • recycle I 4. O którym z przedstawionych na zdjęciach Reptiles Amphibians Insects zwierząt jest mowa? Zakreśl literę A.. 6... after fruiting. in the factory. Jill has sent a postcard to Melanie. a mild antibiotic. every year? 6... 3. An arabica tree can E.. Lung cancer by smoking cigarettes.. B albo C...3.. PLANTS 3.3. I think animals shouldn’t (keep) bananas water. of a raw cucumber is 2. in Spain. Bananas die G. bat • bear • bee • butterfly •carp • crocodile • duck •eagle •frog 4.. Onions contain C.5. Los Angeles _......2. koalas (hunt) . from the produce F. 6. How much glass (recycle) 6..... Two tons of p ap e r_______ • hamster • herring • lizard • parrot • pigeon •salamander •salmon ju s t . 2.4. (0-1) Usłyszysz wypowiedź na temat pewnego zwie­ rzęcia. Pamiętaj.4.1...2.. up to 12 pounds of coffee for fur. Mr Clarke will show slides to students. 2. 0 (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (2. Wykorzystaj czasowniki poda­ ne w nawiasach. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika. Mammals Birds Fish 4. 6. 114 język angielski | repetytorium ... Portugal and Morocco. A century ago.. tak aby utworzyć zda­ nia w stronie biernej..5. Americans eat more D. 6. 0 (0-7) Dopasuj do początków zdań (6... 6. a berry.5..7... 2. in zoos..4. Students buy millions of books every year.6. tulip • grass • daisy • Christmas tree • palm • rose •oak • bush •cactus • pine •daffodil Flowers Trees Other 0 (0-4) Uzupełnij luki w zdaniach (4. 0 (0-4) Przekształć podane zdania ze strony czynnej na bierną.. 2.. week 26 ‘ A O « ŚWIAT PRZYRODY Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa..2.-2.1..) właściwe zakończenia (A-G). Do każdej kategorii dopisz po trzy własne przykłady...-4.. Peanuts are a year.) czasowni­ kami w odpowiedniej formie..

He's rather old and needs a warm and cosy home to keep him comfortable.3. or a tank.co. właściwą. czy usunięte I spend a lot of time outdoors. She’s cji. greenhouse gases can be made by humans. You should spend several hours a day with him.3. B. Wpisz w luki 9. lonely and I think a pet could keep me company. Wpisz odpowiednią literę obok numeru animal waste which lets off methane. " 'è £*■ iff k 7. He likes sliced carrots. Remember. outgoing and playful. the thermal blanket gets thicker and too much heat is które chcą adoptować zwierzę. made. known as ‘fossil fuels'. B. which pass through the earth’s atmosphere and are reflected back out to space again. 7. _ _ This lets some of the wysłuchaniem nagrania spróbuj krótko opisać każde zdjęcie. apples and boiled eggs. So some global warming is good. B albo C. 8. but I'm allergic to fur. plants and humans to survive (60°F/16°C).1. Max loves long trips and playing in the park. rays back out of the atmosphere. turtles don’t enjoy going for walks or being handed! Wskazówka egzaminacyjna 7. wnioskiem itp.stm 8 . But if extra greenhouse gases are (0-3) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (8. Uwaga! Jedno zwierzę zostało opisane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby. D. That's when global warming's różnych zwierząt czekających na adopcję (A-D). Bobby is a really cute long-haired hamster. Mogą podpowiedzieć. język angielski | repetytorium I I 115 .4.-7. 9. Na podstawie: http://news. What was the weather like? C. What happened to the village? A.3. The earth is naturally warmed by rays (or radiation) from the sun. odpowiednich dla danej osoby. What Is Global Warming? Global warming is the rise in temperature of the earth’s atmosphere.bbc. Wskazówka egzaminacyjna Zwróć uwagę na spójniki. Max is a very active and social dog.. il (0-4) Przeczytaj tekst.1. każdej osoby. przeciwstawieniem.-8.uk/cbbcnews/hi/find_out/guides/world/ global_warmmg/newsid_1575000/1575441. The Wskazówka egzaminacyjna atmosphere’s made up of layers of gases.. but I would like my pet to enjoy playing D. B. C. He needs proper A.» (0-3) Usłyszysz opowieść Teda na temat jego waka­ A. Other possible effects of the global warming include extreme weather changes. E. z którego usunięto cztery zda­ nia.2. Spotty is simply wonderful and easy-going kitten. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.4. 9. Sandy is a very quiet and reasonable turtle with a beautiful a shell. Zakreśl literę A. które najbardziej by jej petrol.-9.). It's said that by the time a baby born today is 80 years old.1. exercise. Do bad. Greenhouse gases are all natural gases. tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.1. I like long walks. B. They’re mostly natural and make up a kind of a thermal with me and being cuddled. A. 9. . I don’t want to keep my pet in a cage blanket over the earth. Which sport does Ted like? Wk* Przeczytaj poszczególne wypowiedzi i wypisz jak najwięcej zwierząt A.3. B.2 . 8 . którymi oznaczono brakujące zdania (A-E). keeping the earth at the right temperature for animals.. oraz opisy czterech kept in the earth's atmosphere. cutting down of forests and odpowiadało. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu very friendly. 9. Przed called 'greenhouse gases’. but extra I would love to have a pet.3. but I feel a bit zdanie jest kontynuacją myśli. 1.1.2.. some of which are Nazwij zjawiska i czynności przedstawione na zdjęciach. z podanych odpowiedzi wybierz mouse or paper balls. It happens as a result of burning coal and każdej osoby dopasuj zwierzę.. litery. She loves chasing toy w zadaniach 7.. I don’t like long walks. the world will be 6 and a half degrees warmer than it is now.

Before that he had delivered letters to all my neighbours. they hadn’t. przeczenie podmiot + had + not + The Browns had not lived there before. które­ go znatam w Nowym Jorku. Kiedy Meg przyjechała. Bob złamał swoją prawą rękę. język angielski | repetytorium . odpowiedź Had you bought that house before you moved in? Yes. gdzie go zostawiłem. • pytanie who/what +had + Who had opened the window before we went out? Probably Mark had. ► mówienie o sytuacji. że ktoś już czytał list. formę także w pytaniach i przeczeniach. It hit this area two days ago. When I opened an envelope I saw that someone had already read the letter. They told me that they had lost their way. Znalazłem portfel tam. Nie miał przy so­ bie gotówki. so he couldn't sign docum ents fo r alm ost a month. she hadn’t. Nie otyczy to sytu. Wówczas w obydwu zdaniach używamy Pa st Simple Ą ni Relative clauses in Past Perfect . BIRDS OF FEATHER FLOCK TOGETHER GRAMMAR P a s t P e rfe c t PAST PERFECT ■ ¡R lftR V T T IV r a m zastosowanie ► wyrażanie czynności. participle Before the revolution broke out. M ike had already left. Mark już poszedł. Mark zadzwonił do Jessiki o 10. we had. she had. Listonosz w końcu dostarczył mi paczkę. No. szczegółowe podmiot + past participle What had Monica done before she arrived? She had bought some snacks for the party before they closed the shops. że czasownik ma taką acji relacjonowania wydarzeń następującyich jedno po drugim. When Meg arrived. i krótka participle Had they lived in Paris before? Yes.zdania podrzędnie złożone w czasie Past Perfect_________________ Czas Past Perfect najczęściej występuje w zdaniach złożonych czasowych (wskazujących na uprzedniość jakiejś czynności lub sytuacji) oraz przyczynowych (wskazujących na po­ wód wykonania jakiejś czynności w przeszłości). wydał wszystko co do centa. ponieważ nim przyjechał. Why had you switched off the alarm before you went out? 1was afraid the dog could sound it. by the time After 1had got my pocket money. Wcześniej dostarczył listy do wszystkich moich sąsiadów* Mark phoned Jessica at 10 but she had already gone to London. past participle They hadn’t had ice cream before they ordered dinner. pytanie zaimek pytający + had + Why had you been to Mark’s place before you visited me? 1wanted to ask him to join us. we saw that someone had stolen our car. He had no cash because he had spent every penny before he arrived here. When we arrived at the car park. I found my wallet where I had left it. they had. więc przez miesiąc nie mógł podpisywać dokumentów. for. already. No. Peter and Margaret had planted all the trees before they built the house. która odbyła się (została ukończona) przed jakąś inną czynnością przeszłą The postman fin a lly delivered me the parcel. o podmiot podmiot + past participle What had destroyed half of the village before we came back? The tornado had. Powiedzieli. Our teachers hadn't brought the tests before we entered the classroom. co oznacza. They had already left by 8 p. It’s always too hot for him. ale wyjechała już do Londynu. a późniejsze wA«lisp»rwiWr Past Simple lub (rzadziej) Past Continuous. 1bought a new book. Dostałam list od mężczyzny. pytanie ogólne had + podmiot + past Had Maggie met Paul before she went to university? Yes.m. Kiedy otwarłam kopertę. W zdaniach złożonych mówiących o prz<sszłości wydarzenie t T T T t f lt S T IŁ wcześniejsze jest wyrażone czasem Past f3erfect. soldiers had stayed in barracks. after. Forma past participle jest stała. zorientowałam się. since. we hadn’t. że zabłądzili. budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot +had + past Jessica had lived in Spain before she moved to Venezuela. No. I received a letter from a man I had known in New York. która miała miejsce i efekt w przeszłości Bob had broken his right hand. określenia czasu before.

Police officer: So it was about 11. ale łącznie pełniących się też pisownia oddzielna. Przymiotniki złożone liczebnik z rzeczownikiem w I. przymiotnik + gerund przymiotnik + past participle twenty-dollar fine •five-year-old boy •two-star easy-going •good-looking well-paid •badly-behaved • badly-dressed brand-new •full hotel •three-hour delay •two-minute walk •odd-looking • right-thinking • left/right-handed •well-known time • second-hand Margaret forgets things easily.przymiotniki złożone 9 Przymiotniki złożone często opisują czyjeś zachowanie. What can I do for you? 9 Ms Jones: My motorbike has been stolen. around 11. to jest St ulica/święty CV życiorys PM premier ISP dostawca Internetu PTO przewróć kartkę UN Organizacja Narodów Zjednoczonych Dr doktor BBC British Broadcasting Corporation IRA Irlandzka Armia Republikańska ARKUSZE EGZAMINACYJNE SITUATIONS At the police station . Well.. Składają się z dwóch.e. wygląd lub usposobienie. please? Ms Jones: Yes.. rzadziej trzech wyrazów Przymiotniki złożone przeważnie pisane są z łącznikiem. Which one and what time? Ms Jones: It was Tesco in Green St.LANOUAOE Compound adjectiues . inne literowane np. Police officer: Are you sure? Perhaps you've just forgotten where you parked it. funkcję przymiotników. we'll do our best to find your motorbike. It happens quite often. They're a world-famous group.. JY. na przykład PC komputer osobisty i.40. język angielski | repetytorium I I 117 . it’s been stolen. After twenty minutes. EU.. madam. ale zdarza niekoniecznie będących przymiotnikami. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). madam. I can't afford a first-class ticket.. I parked it in the car park in front of the supermarket and now it’s gone. I think. stand for? Mr pan VAT podatek VAT Mrs pani (mężatka) WWW strona internetowa Ms pani (ogólnie) MP członek parlamentu etc.20. Police officer: Then I’d better take some details.skróty W języku angielskim często spotykamy skróty. it's a black Honda VTX1800N. you know. And you parked it in front of the supermarket. Is sugar-free gum really good for your teeth? Abbreviations .na posterunku policji Police officer: Yes. stand for? . What does. Now please fill in this form with your name. Ms Jones: No. The arrival hall was air-conditioned.g. She’s absent-minded. Police officer: And the registration number? Ms Jones: It’s BCA4587JY.. Popularne skróty angielskie What does. poj...stands for.. Niektóre wymawiane są jak wyrazy np. i tak dalej ID dowód tożsamości e. address and telephone number. Can you describe your motorbike. Police officer:. Police officer: And what time did you return to the car park? Ms Jones: I wasn’t long..

. A. had forgotten about it. never about it before..... I didn’t recognize Jessica at all at the fancy dress party Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej because definicji...... he hadn't bought an umbrella.3.. the door.. I told you that I (hear)........ he took illegal drugs. When I (arrive) atthe station I (see).. Mike had forgotten to turn off the tap....... ..... ....1....1 missed the train yesterday because some time in Australia.....to buy the B.....4. 20 years old I 3...1.a person who steals from shops 1..4... 4...9.. into the room.. B..11......2.... B........ a terrorist A.. for example a house....-4........ to burgle B......... checked the information....10. to Australia on my own. A... .......... had checked the information. on fire 4.8........ answered all the questions..6.. 2. But after I 3. there before... had answered all the questions.... be •offer • cost • never be • decide • start • decide • want • be 1........ she put on a strange mask............. He didn’t do his homework because he D....... she worked hard all term. O którym z przedstawionych na zdjęciach 2. 4..7...... Mike hadn't forgotten to turn off the tap..)... no money because she (spend) . she had put on a strange mask.1. _ 1.....6.... smooth! 1.. 2...-1... G.. a shoplifter F...... I 3.10............1. My mum and dad 3....5 -to bring something illegally into a country B.7..... to see A....... The ticket 3. I 3..... (0-1) Usłyszysz wypowiedź na temat pewnego podej­ rzanego..... a pickpocket C... Uzupełnij luki (3..14.1.. we (see) mężczyzn jest mowa? Zakreśl literę A... a prisoner E.... 1.......... ...6. to my penfriend Kate in Sydney because and she 3. She (have) ..3...... We 4. A....2........... the alarm clock hadn't rung.-3..4..-2..7.... The exam was over when we were leaving..10.15.....a person who stays in prison A.1. to England...........). 118 język angielski | repetytoriom . The burglar (hoi need) .. Zakreśl literę A albo B.... B......13... 2. But before I 3. . My English was really good as B....to spend 1.) odpowied­ nią formą czasów Past Simple lub Past Perfect cza­ • m ----------------------------------------- sowników podanych w nawiasach. I told Greg I didn’t want to go to the cinema because to write to Kate... it 3.. 4..2. my mum had fallen ill. already .......... ś t kI -------------------------------------------- (0-7) Dopasuj wyrazy (A-G) do definicji (4..5........ week 27 2..... everything 3. because we 3. arson 1.... The famous sprinter was banned from athletics for three years abroad.. Mark (learn) English before he (go) ....9.. The kitchen was flooded because A.6. to my mind that I could go A... 2.... her and the Australian wildlife.. has forgotten about it.....) for­ mami Past Simple lub Past Perfect czasowników wy­ branych z ramki. Jackie passed her maths exam because 9 (0-15) Przeczytaj {ekst...... she had worked hard all term..... 1.enough money...2 -to break into someone's house and steal from it B... he had taken illegal drugs... We made our reservation after we 4........4... .. to help me... to break the window | ŻYCIE SPOŁECZNE Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj because John (not lock) ....6 -th e act of setting someone’s property..15... ticket.....that somebody (be) .. the alarm clock didn’t ring.. here..8.. he had bought an umbrella.3 ... my mum has fallen ill...... 1. 4....... 1.. B.a thief who steals from pockets A.. się z niezbędnym zestawem słownictwa... everything before she (come) ... But I 3...... hard at school..7... (0-10) Wybierz poprawne dokończenia zdań (1.. When I 3.....a person who uses violence to achieve political goals (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (2...1.....1.5. to smuggle B....5.....a fortune! B.3. anybody until I 3... I 3.... that the train (leave) ....... When we (come) .......... B albo C....12... . Henry didn’t get wet when it rained because shocked • not tell ■go •study • never come • write • save A. A..

... Past Perfect i Past Simple. Wskazówka egzaminacyjna (0-4) Uzupełnij zdania 10.... Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów.-7..1. people started arriving to Nome after the crisis had begun.. were 7.. s. and dumber’. it is true that ished public property.3. crisis.3. ‘the influx of the out-of-towners’...5. C.m. jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce. people from all over the world are coming to Nome. której była świadkiem. arrested had draw steal commit thief witness Dumb and Dumber? Two men at Xwenji Bay broke into a dive truck and You have probably 7. nicknamed ‘dumb Dla ułatwienia możesz wpisać brakujące wyrazy po polsku. issue 012.. 21.. 6.. were identified and arrested after Zastanów się.1. które poprawnie uzupełniają luki 7. 1Ó.. managed to Not long ago two men were 7...) jeden wyraz z ramki w odpowied­ niej formie. Unsurprisingly.. the police had stopped their car. są zgodne z treścią nagrania (P .-8... I bought a new book.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru * (0-4) Przeczytaj tekst.... Hundreds of people from all over the country are coming to the 10. z poda­ wyrazy.. Uwaga! W każ­ dą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy..9 8.. wykorzystując poda­ Zastanów się.. Jakich wyrażeń i zwrotów możesz się spodziewać przy Znajdź wyrazy bliskoznaczne do słów: increase. Zakreśl literę A. The theft has been reported to the police and any to draw beards and masks on their 7. that will 10.1. "Malta Now” July 2012.-10.. Will it be the same today? Wskazówka egzaminacyjna Przypomnij sobie czas Past Perfect oraz zdania złożone w czasach Na podstawie: Short News.1... After I (g et)..dodać inne (0-3) Przeczytaj tekst.2.4.. C.. Wymagana jest pełna poprawność or­ tekstu.. ich opisie? Podkreśl w tekście fragmenty odnoszące się do podanych zdań.2. with the hope of finding gold..3 using a permanent 9.. P F B..4. Zdecyduj...1.. Why (you/switch) ___ .. a lot of stories about brainless 9. The speaker witnessed pickpocketing and shoplifting.. ..any attention after they were spotted trying to break into a flat....2..... are being urged to come forward. Since 2008 the number of Nome’s inhabitants A. Zakreśl literę P albo F... and if I find some gold. które ze zdań B.. język angielski | repetytorium 119 - .. Despite the area being busy with tourists and the scene and another one in Ipswich fell asleep duringthe robbery. Uwaga! Jeden w y­ raz został podany dodatkowo i nie pasuje do żad­ C. B albo C. Mr Melluan was also charged with 7. has increased. Quite recently a Scottish burglar left his dogatthe crime were in the water... ne w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. a które nie (F ..2 in Crane City........ The blonde boy assaulted a person and demol­ 6..1. 6..1. W zadaniach 8. Mr Wskazówka egzaminacyjna Jonas..3.... Uzupełnij go. we saw that our car The Nome Gold Rush in 1890s had brought prosperity to the (steal) _1 ________________ region.... 8.. has remained stable. the Gold Rush in the 1890s caused recession. They decided to themselves.... and Mr Melluan. gain access to the vehicle without 9..... 6..... decrease. tograficzna wpisywanych wyrazów. Alaska.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te. When we arrived at the car park. zgodną z treścią prawne zdania... 19th Century Gold Rush.money. każdej luki..with attempted burglary..5 driving.. tograficzna wpisywanych wyrazów. marker pen trying to hide their identities.. Alaska Experiences Second Gold Rush.. The witnesses didn’t react to what was happening.jeżeli jest to konieczne ... 'I’m here to have some fun. wpisując w każ­ dą lukę (9..... by 8 p. |A.... faces nej luki. P F B.1.prawda).4. 7.2. the 9.. has decreased.. They (already/leave) „ _ . Since the alarm before you went out? the beginning of the recession in 2008 the city experiences 10.. 22. I heard [ d! I charged E.fałsz). na czym mogły polegać wykroczenia wymienione Wskazówka egzaminacyjna w zdaniach.. A.. Both men. trze­ 9 ba natomiast .... Iowa. make it more pleasurable.3.-9. mobile phones and a watch whilst divers criminals. Gold Found in Alaska.... P F 8. Uwaga! Jeden wyraz został podany do­ Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i or­ datkowo i nie pasuje do żadnej luki.-6. tak aby powstał spójny i logiczny tekst... C. truck being locked and secured. tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie po­ nych odpowiedzi wybierz właściwą.1... USA.4.3.....3. Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się... my pocket money.off shores of Nome. jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce. ację.4.' says one of the newcomers...1.. (0-5) Przeczytaj tekst.. The best title for the text would be (0-3) Usłyszysz wypowiedź nastolatki opisującej sytu­ A. | drunk B..

być czymś zaskoczonym/zdziwionym I was really surprised at the way he behaved.interesować się czymś M y brother is interested in photography. decide on . be tired o f something .oskarżać o He was accused o f theft. be capable of .uczyć czegoś.zależeć od It depends on what you want to achieve. defend against .wierzyć w I don’t believe in ghosts.przyimki po niektórych czasownikach & i przymiotnikach Niektóre czasowniki i przymiotniki w języku angielskim wymagają użycia określonego przyimka. mieć dość I'm tired o f waiting.interesować/pasjonować się czymś I'm really keen on acting.week A PENNY SAVED IS A 2 8 PENNY GAINED ‘J GRAMMAR Prepositions after some verbs and adjectives . be good at something . P rz y m io tn ik z p rzy im kie m be afraid of .aprobować. be surprised at/by .przybyć. operate on . to be keen on . prevent from .pisać o/na temat He wrote on the problems o f Buddhism in China.być zmęczonym czymś. consist of .cierpieć na M y grandma suffers from rheumatism. Przyimekten może być inny niż w języku polskim (np. concentrate on .być uprzedzonym o I’m aware o f the problems with that deal. be aware o f . nie powieść się w czymś We failed in handling the conflict.zdecydować się na coś M y sister decided on studying abroad.zabronić czegoś Users are strictly prohibited from copying the software. warn of .chronić przed How should I protect my plants from frost? rely on . fail in . be similar to . Czasow nik z p rzy im kie m accuse of . arrive in/at . write on .być zrobionym z This table is made o f wood. prohibit from .być zdolnym do czegoś.pomóc w czymś. język angielski | repetytorium . nie pozwolić na Poverty prevented me from going to university. przyjechać do I arrived in London on Friday.pomóc w Could you help me with the washing up? include in .operować kogoś/coś His eye was opereted on twice. cure of . listen to somebody . believe in . być w stanie I'm not capable o f doing this job.zawierać. szkolić The manager instructed me in making and answering the calls. think of .ostrzegać przed I’ve warned him o f the danger.wpaść do kogoś z wizytą I'll call on you in the afternoon.podczas gdy w języku angielskim jest koniecz­ ny (np. Przyimek może też w ję­ zyku polskim w ogóle nie występować-zastępuje go wówczas forma przypadka.nie dopuścić do.składać się z The dessert consists of cream. be interested in .komentować na temat Many people commented on my post. comment on .podobny do Those stars are sim ilar to the sun.polegać na A friend is someone you can rely on suffer from .bronić się przed How to defend yourself against a shark? depend on . be made of .być czymś zmęczonym).myśleć o I’ve been thinking o f you lately.bać się czegoś Mary is afraid o f spiders. call on somebody .skarżyć się na She complained o f a headache. complain of .leczyć z John was completely cured o f allergy.nie udać się. pochwalać I don’t approve o f smoking. help with something .być dobrym w czymś She's not good at chemistry.czuć się gorszym od). be based on . help with .słuchać kogoś.opierać się na The film was based on a true story. be tired of . to feel inferior to . protect from .skupić się na Let's concentrate on solving the problem. be experienced in . gelatine and strawberries. włączać w/do Are drinks included in the price? instruct in . sugar.mieć doświadczenie w The company is looking for workers experienced in the agriculture industry. approve of .

yellow. lady.sprawy społeczne €> Alcohol addiction is one of the biggest problems of the century. Tysiące bezdomnych żyje na ulicach. aha I0f near. learn. tourist. Physical violence often leaves psychological damage. w miejscu pracy. together d did. agree e met. hate t tea. home. cinema. sock au now. crash. both. brown I she. better « (vowels and diphthongs) ou go. road tf check. Na początkowym etapie nauki war­ n no. Wątpliwości należy rozstrzygać przy pomocy dobrego słownika podającego kolokacje i przykłady użycia. teacher 0 think. choice b bad. safe ee cat. head d3 just. opieki. hat U01r pure. good P pet. ear V voice. little. lab. church. room mieszczone są w podręcznikach fonetyki.ciężka praca ARKUSZE EGZAMINACYJNE USEFUL EXPRESSIONS Social issues . usually 3 j yes. Uzależnienie od alkoholu to jeden z największych problemów tego wieku. here. all to analizować zapisy w słowniku i ćwiczyć na głos. co umożliwia ludziom (vowels and diphthongs) na całym świecie.kolokacje Przyimki często tworzą kolokacje. Many buildings are not equipped to enable the disabled. luck. eight. ai five. ten. five.tracić czas a strong coffee (nie np. Istnieje wiele sposobów radzenia sobie z biedą. ten z zoo. glue i: see. up ear where. sitting. finger. black. design h how. move informacje dotyczące ułożenia języka. a nowych słów uczyć się od razu we właściwej kolokacji. There are many laws governing the incidents involving racism in the Istnieje wiele praw dotyczących sytuacji związanych z rasizmem workplace. Some charity organizations set up annual money-collecting events. getting. mimo że make i do mają to samo znaczenie). make) . Nielegalna imigracja zmniejszyła się od końca XX w. behind a away. heat. a także popraw­ I leg. lazy. air. a także wspomniane już połączenia cza­ sowników i przymiotników z przyimkami. mother. flag. four. rob A cup. eat nie zapisać jego wymowę. There are thousands of homeless people living on the streets. strong) . rock. out. utarte połączenia słów używane w codziennym języku (mówimy to do exercises. Wyróżniamy kilka typów kolokacji-to głównie czasowniki i przymiotniki z rzeczownikami. Analfabetyzm można zdiagnozować dopiero u ludzi powyżej szesnas­ tego roku życia. sure Spółgłoski (consonants) Samogłoski i dwugłoski ei say. Because of the overpopulation China has introduced a ‘one-child Z powodu przeludnienia Chiny wprowadziły „politykę jednego policy'. window. lose) . bed a: arm.duży korek do homework (nie np. about pleasure. prawidłowo k cat. heavy) . dziecka". very f find. time 0 hot. vision. father. dinner D: call. if. Przemoc fizyczna często zostawia po sobie szkody psychiczne. could. odd dźwięków dochodzi się latami. miss. hard) . try. Szczegółowe n sing.odrobić zadanie hard work (nie np. Many people prefer dealing with unemployment to finding a job. school i hit. Illegal immigration has lessened since the end of the 20th century. big odczytać i wymówić każdy wyraz w obcym języku. Do prawidłowej wymowy niektórych m man. bez względu na ich rodzimy język. map. a nie możemy powiedzieć to make exercises. jump Collocation . food. hello. fewer w wet. say) .opowiedzieć historię/dowcip heavy traffic (nie np. Wiele budynków nie jest właściwie wyposażonych. eye. lemon. by stworzyć odpowiednie warunki niepełnosprawnym. język angielski | repetytorium 121 .LANGUAGE Alfabet fonetyczny Q Wymowa słów we wszystkich językach oznaczana jest za pomocą Spółgłoski (consonants) Samogłoski i dwugłoski międzynarodowego alfabetu fonetycznego. Older people with no family can be properly taken care of in the O starszych ludzi bez rodziny mogą odpowiednio zatroszczyć się domy nursing homes. hair ó this. think U put. thanks DI boy. large. ► czasownik z rzeczownikiem ► przymiotnik z rzeczownikiem waste time (nie np. to make dinner. between g give. Wielu ludzi woli raczej radzić sobie z bezrobociem niż znaleźć pracę. open U: blue. join. zębów i podniebienia za­ r red.mocna kawa tell a story/a joke (nie np. Illiteracy can be diagnosed only in people above sixteen years old. bed. back. yoga 3:r turn. There are many ways to deal with poverty. Niektóre organizacje charytatywne organizują coroczne zbiórki pieniędzy. ice s sun. czyli stałe.

5.... coalition j B.____ .._ ________ I 2.. I’m not going to stay at the meeting....11.........9. absent class (0-8) Dopasuj wyrazy (A-H) do ich definicji (2.5 .3.2... 2. 4........7. Czy wiesz.4.. She Is tired a t/ in /of working at weekends. .6..a plan of action or guide that a political party or 5.. election E..-2..10.6... awake...8.3. It’s important to have someone you can rely to /in /o n .8. My car is covered with ..1...8.1. The police failed o n / in / a t solving the crime. Just leave it to me.6.4..7.... group....... choosing from a paper list 2. What exactly Is he accused in / o f/ on? 1.1. Value Added Tax- group decides upon 5. Why are you shouting at/o n / by me? ____ ___a suicide... fabric..3...4...... Public Relations - M k ■ -------------------------------------------- (0-10) Wpisz w luki w zdaniach tlumaczenia wyra. tak aby utworzyć przymiotniki 1. 3... European Union - 5. Is there anything wrong to / with / in that idea? złożone.1.. It’s a (strata) of time.3.. It's the government duty to protect people in/from / to _ head injury.5.. She’s ... 1.. He was taken to the hospital with a (poważny) 1. exploitation. zdaniach 4..6... I’m sorry I’m late.4.1. Very Important Person - 22 język angielski | repetytorium . Hurry up! We have a train to (złapać) .7.... United Nations - 5....week 28 ‘ A o 3. zajrzyj do prefer in an election.. air resistant first free A. question. .4. through elections 4... .. Can you (wyświadczyć) ... ticket....1....12. It’s a very 0 (0-12) Zakreśl właściwy przyimek. I can’t afford a .. After losing a job some people even (popetnić) 1..the process through which decisions on how to 5.. she said in a (cichy) . 5.1. 3... 3..7.. Prime Minister- 2..____ . Although It was a middle of the night.3. I democracy world conditioned water famous C... Most children are afrald/or/fo/o/darkness. I don’t know what to answer. Prime Minister H. 1. to elect D. 1.. Identity Document- run the country/government are made 5. 0 ŻYCIE SPOŁECZNE Przed rozwiązaniem zadań przypom­ voice...me a favour? 1.. Global Positioning System- ' zow podanych w nawiasach w odpowiedniej formie.. This film was based on / in / at the novel. co oznaczają wszystkie 2..2.....to choose which person or political party you w języku polskim? Jeśli masz wątpliwości.in Britain and Australia the leader of the country 5...5. sugar minded Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej definicji. I swear. 1. 3.2.. .. 3.. .. Wpisz je obok something for a reason ich rozwinięcia. Następnie uzupełnij nimi luki w podanych 1... politics F... W e’ve decided on / at / to moving out this year.. Margaret forgets things easily. nij sobie niezbędny zestaw słownictwa. They're a ..... G.9.. (trudny) . the truth.. It’s because of a (duży)___________ _ 1.. " malenutrlclon. Member of Parliament- 2. The arrival hall w a s. to vote 4.10..a system where power Is held by the people 4.. I’m {m ówić).the process of choosing a new government or leader 2...2. (0-6) Połącz wyrazy. 3... 3. Many people In the Third World suffer on / from / at traffic. This is done In private and by słownika lub encyklopedii.5. I policy 4.. 5.. To be honest..6.).the time when different political parties agree on (0-9) Uzupełnij często używane skróty... 3..8. Is_______________________ gum really good for your teeth? 4.-4.. Mike was (całkiem) 1..8.... Could you help me in /to /w ith carrying that boxes? 3.to choose by voting poniższe terminy? Które skróty mają odpowiedniki 2...2..6.9.

working part-time but not being given enough hours.... ale do osób starszych.-6....4...1........).. Blind persons crossing ahead .. spójność. P F three jobs. Next year (będę m ógł). 8.. vote. 21. którymi oznaczono • Poinformuj... zwięźle... She's now living with her parents and can’t afford to run « (0-6) Usłyszysz wypowiedź dotyczącą pracy w organiza­ cji pożytku publicznego.. (Czy Kate nie powiedziała).bbc.... (F .’ Na podstawie: http://www. W każdą lukę możesz wpisać mak­ (0-3) Przeczytaj tabliczki informacyjne (7. .. jakie kwestie będą omawiane. Deaf people can easily communicate with the staff here.. David is still unemployed.. £ (0-5) Przetłumacz na język angielski podane w nawia­ sach fragmenty.. A.5.6.2. This entrance can be used by people on wheelchairs only.3..1. you about the party? 9... of someone who’s underemployed. którezezdań6.... In 2007 there were zaproszenia powinna wynosić 50-100 słów. I wrote them several e-mails.2. Dot’s an example 'piszesz nie do rówieśników. z którego usunięto cztery zda­ nia..1.4.1. E.3. Przypomnij sobie zasady budowania pytań w formie przeczącej.3... David had serious health problems. 7.. waitress and charity spokesperson. Do symalnie pięć wyrazów.. C.co. A..3. Oceniana jest just over 1.. gdzie i kiedy odbędzie się spotkanie. 6. Skoncentruj się na nich podczas słuchania.. ne dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. D......1. Adopting a pet has changed David's life. a które teraźniejszości? Zasugeruj się formami 6. P F czasowników. podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki.. Wskazówka egzaminacyjna B. Only disabled badge holders can park a car here. 6... (Czy nie jesteś sm utna). Number of part-time young workers is on the rise in the UK. (Dlaczego nie odpowiedzieli) 7.... tak aby otrzymać logiczny • Podaj. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź The number of UK part-time workers under the age of 30 has w każdym z trzech podpunktów.4..... Które informacje dotyczą przeszłości. (0-10) Napisz zaproszenie dla mieszkańców Twojej okolicy na spotkanie poświęcone wprowadzaniu udo­ godnień dla osób niepełnosprawnych. tak aby otrzymać logiczne i grama­ tycznie poprawne zdania.. D. ale Interesująco. BSL used here . Disabled ramp access only . (Czego rząd nie m ów i)..-7. 8. .1.... B.. i spójny tekst.uk/newsbeat/21512615 język angielski | repetytorium 123 .-8..fałsz).2.1..that Mark is leaving? 9. 7. że długość increased by 11% in the last five years. każdej z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-D)...’ she said.. It’s better than being on benefits and I am lucky to have 6. that figure had gone up to more The speaker used to live with homeless people on than 2.. ‘Working part-time has been the only way to earn money..3. Wpisz w luki 8..5. 6... bogactwo Dot Smith... 7. Drivers should slow down and drive carefully here.. Uwaga! Jedno zdanie zostało 9.. umiejętność pełnego przekazania informacji.. Towards the end of 2012. C... Uwaga! Jedno zadanie zostało poda­ • Zachęć mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu. us about pollution? 1.. litery.. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 7..prawda). Pamiętaj o odpowiednim stylu - time jobs because i can't afford to. Zdecyduj. 8.2.1. million.. Podpisz się jako XYZ.. P F Wskazówka egzaminacyjna Przed wysłuchaniem nagrania podkreśl kluczowe informacje w po- danych zdaniach. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Pilnuj.. ‘Since having Wskazówka egzaminacyjna a degree it hasn’t really played to my advantage.. Zakreśl literę P albo F. P F Wskazówka egzaminacyjna 6. brakujące zdania (A-E). Pamiętaj o właściwej kolejności wyrazów. Staraj się pisać w sposób uporządkowany. She added: 1 didn’t go to university to be a waitress for the rest of my life...3... P F the street. Wymagana jest pełna po­ prawność ortograficzna I gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.6.... me yet? 9.. (0—4) Przeczytaj tekst.’ 8.....1. Unikaj powtarzania zdań I can’t turn down part-time work to focus on looking for full­ zbudowanych w ten sam sposób.89 million part-time workers under 30. She graduated with a history degree in the summer of 2012. . pamiętając..... David rented his first flat after he had adopted a cat.4 But I don’t want to be in this situation. aby Twój tekst był urozmaicony. są zgodne z treścią nagrania (P . 7. P F Zwróć uwagę na relacje czasowe w tekście...2. David has three pets now. językowe oraz poprawność językowa. a które nie a car. has three part-time jobs working as a lifeguard.....

I’m so tired/ It was such a long day. Mt Kościuszko. What używamy jako wykrzy­ What a stupid place to put a glass! knika. is an FBI agent. sheep's or is now the most popular dessert in Wadowice. zwróć uwagę przede wszystkim na (definiować go) lub go opisywać (podawać bardziej szczegółowe to. tiredness. ► Zdanie podrzędne nie jest oddzielane przecinkiem/przecinkami. poj. cow's milk. was Irish. when the Queen returns to Buckingham Palace. dając dodatkowe informacje. Zdania definiujące Zdania opisujące ► Definiują obiekt. What horrible weather. podstawiając w ich miejsce powstałego zdania podrzędnego zależy od tego. żeby prawidłowo rozumieć zdania złożone. so. We worked hard so that we could afford this house. who lives next door. Neil Armstrong was the first man who walked on the moon. wzmacniania w opisach What an interesting question! uczuć. stanów lub przedmiotów. You can’t call my car. We’ve seen a play that 1always wanted to see. w angielskim możemy zastępować sposób tworzy się rozbudowane zdania złożone podrzędnie. who died last year. a tekst staje się zawiły i niezrozumiały. okolicznik przyczyny because They slept very long because of their They slept very long because they were tired. rzeczowników policzalnych) + rzeczownik It’s always so quiet in the country. Łatwo w nich popełnić błąd. What a beautiful girl! So i such używamy do podkreślania. jaką część zda­ całe zdania wraz z odpowiednim zaimkiem względnym. Mike. okolicznik miejsca where There were national flags and banners There were national flags and banners wherever everywhere. Kremówka. kiedy coś zwróciło naszą uwagę. The film (which/that) 1watched last week was boring. Część zdania Typ zaimka Zdanie pojedyncze Zdanie złożone podrzędnie okolicznik czasu when The salute of Royal guns will be given In The salute of Royal guns will be given in London 1 London tomorrow. (wraz z wyrazem go określającym) Thank you so much! It was such a lovely party. Paweł Strzelecki was an explorer of the Australian continent who My wife. Subordinate clauses . which was the favourite cake of the late Pope John Paul II. język angielski | repetytorium . Typ różne części zdania pojedynczego. poj. ► Zaimki względne niekiedy mogą być opuszczone. ► so + przymiotnik lub przysłówek I was such a fool! ► what + (a/an w I. named Australia's highest mainland mountain. przydawka who/what/that We've seen a really incredible play. EAST OR WEST. 1went. ► Opisują obiekt już znany.zdania podrzędnie złożone Podobnie jak w języku polskim. W ten nia nadrzędnego zastępuje. informacje). Oscypek is a kind of cheese which is made from goat’s. nie nadużywaj zdań złożonych. which 1bought last year. ► Zdanie podrzędne jest zawsze oddzielane przecinkiem/przecinkami. {wraz z wyrazem go określającym) She gave me such stupid advice. what & ► such + (a/an w I. HOME’S THE BEST GRAMMAR Such. rzeczowników policzalnych) + rzeczownik They are such nice people. ► Zaimki względne nie mogą być opuszczane. Zdania podrzędne przydawkowe mogą wskazywać obiekt Przygotowując się do egzaminu. . the latest model. okolicznik celu so that We worked hard for this house. dając niezbędne informacje do jego rozpoznania. zdania okolicznikowe warunku zdania przydawkowe | ZAPAMIĘTAJ Z dania d e fin iu ją c e i op isują ce Gdy piszesz własny tekst.

prawdopodobnie pozytywnie nacechowany emocjonalnie. Kontekst sugeruje. Wiado­ wskazówek. KROK 2 ZAPAMIĘTAJ Wśród wymienionych zwierząt musi znaleźć się żubr. please? Jak to się pisze? Could you speak more slowly.unfriendly). what did you say? Przepraszam. Każda osoba.kłopoty ze zrozumieniem rozmówcy Pardon?/Sorry? Słucham? Sorry. zaprzeczonej i jako pozytywne określenie widoku unparalleled może znaczyć jedynie „niezrównany”.p y ta n ie o znaczenie How do you say. Jednak warto spróbować także tej metody.wolves and lynxes. czyli nazwa zwierzęcia brzmi lynx. bo wiele wyrazów. nikowa od słowa parallel (równoległy) zakończona na -ed i utworzo­ wypowiedzi. Przepraszam.. ? What’s an English word for. nie zrozumiałem. I didn’t understand.. I didn't catch that. please? Czy możesz powtórzyć? Excuse me. Wyrazy lynx i wisent nie są kluczowe dla zrozumienia zdania. innych słów angielskich. W dodatku zostało Przy szukaniu analogii wśród wyrazów polskich trzeba uważać na zaliczone do drapieżników {predators) wraz z wilkami {wolves)... Mimo że nie da się innego. cza­ sem trafi na słowo. zwłaszcza terminów naukowych lub technicznych. Oszacowanie.. Niekiedy ten problem KROK 1 można rozwiązać dosyć prosto. I didn’t catch/get it. ? Jakie jest angielskie słowo/angielska nazwa. że będzie to jakiś wyraz określający górskie widoki. że forma lynxes to liczba mnoga. czego może dotyczyć. please? Czy możesz mówić wolniej? A skin g fo r re p e titio n . ? język angielski | repetytorium | | 125 - . co powiedziałeś/powiedziałaś? I’m sorry. stwa brzmieniowego do polskich. że chodzi o widoki w Himalajach.. Pierwsze dwa kroki warto zastosować zawsze. Na tzw. please? Czy możesz powtórzyć? Could you spell it. W formie Wiadomo. I'm sorry... że chodzi o zwierzęta żyjące w Puszczy Białowieskiej. miast pozostałe dwa znajdują zastosowanie tylko w przypadku wyrazów o rozpoznawalnej budowie słowotwórczej. że jest to forma przymiot­ ienia sensu stu. Sorry. ? What do you call that in English? Jak to się nazywa po angielsku ? What does.. z którego słynie Puszcza Białowieska. równorzędny.... a znaczące co tej podstawie można założyć. 4S> USEFUL EXPRESSIONS C l Sorry. „niespotykany”./Sorry. I don’t understand .prośba o p o w tó rz e n ie Could you repeat. Odgady­ Rozpoznanie wyrazu na Znalezienie czy słowo jest wanie podstawie jego budowy podobnie niezbędne znaczenia słowotwórczej i pocho­ brzmiących KROK 3 do rozum­ z kontek­ dzenia lub podobień­ wyrazów Budowa słowotwórcza wyrazu wskazuje. Paralelny znaczy równoległy. Przepraszam.. że żubr to wisent. w języku angielskim i języku polskim. ustalić dokładnego znaczenia tego wyrazu {lynx. nawet doskonale znająca język angielski. A skin g a b o u t th e m ea n in g . KROK 2 KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 Z kontekstu wynika.LANGUAGE Kiedy nie wiesz. Q ► There are realty unparalleled views in the Himalayas.. mean? Co znaczy. nato­ mo.false friends . postępując według poniższych Słowo unparalleled nie jest istotne dla zrozumienia zdania. którego nie rozumie.budującym określenia o znaczeniu przeciw­ stawnym (friendly .. analogiczny. ► Biatowieza's fauna includes magnificent predators .. brzmi podobnie kontekst pozwala dość precyzyjnie określić. in English? Jak powiedzieć po angielsku. Przepraszam. nie dosłyszałem/dosłyszałam. ale mój angielski nie jest zbyt dobry. but my English isn't very good. please?/Could you say it again.wyrazy brzmiące podobnie. yet its most famous inhabitant is the wisent. co znaczy wyraz.ryś) bez słownika. Could you repeat it. na przedrostkiem un. Kiedy brakuje ci słowa. KROK 4 KROK 1 W języku polskim łatwo znaleźć podobny brzmieniowo wyraz.

.. with them.) litery. Most 3. French and German....a bad sign..4....... terrible • beautiful • patient • polite •tasty 2. I enjoyed your party very much. „Kaleidoscope" nr 02/2011. quietly that it's hard to B..3...2.5.. brakujące fragmenty (A-F).. with cheese.htm 126 język angielski | repetytorium ... Uwaga! Jeden fragment 2..I timidated by the warning 5. Russian D. B.1 a clever idea! kinds of Eastern European dumplings...)... I think. X: How do you spell ‘committee? I -------------------------------------------- (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach 2.3... I had.... Liczba kresek odpowiada liczbie liter wyrazu...... on Maundy Thursday. toothache! Doughty Doughnuts There is one day in the year 5...4.... You’re .. C. you a lot of trouble when you want to study and travel abroad.......-4. I have never m et ... indicating that the filling was in­ That is why the EU thinks that all people should learn twcr jected after frying and definitely a no-no... 1. 2. What is a babka? understand her.. X: What is an English word for 'pierogi? m ■ — ------------------------------------------ (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach 1.. Wpisz w luki (5.-5.. z którego usunięto pięć fragmen- tów. in the bottom .. Przeczytaj tekst..4. B..1. meat or fruit...... With double M..... double T and double E. 4.1.. Dla ułatwienia podano pierwsze vance. you will . Ann speaks...it’s _. branych z ramki.3. słownictwa.1....... s ____________ are English..1. X :..eu/abc/keyfigures/livingtogether/ chattlngwlthneighbours/lndex_en.5.5... F.. sleepy I just couldn't keep my eyes C... The Doughty Doughnut... a big dinner that we didn’t want any dessert. C..3. Have you ever eaten babka? 1.. 2.. wybierając spo- POLSKA JAKO KRAJ CZŁONKOWSKI UNII EUROPEJSKIEJ Przed j śród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jed- rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem * nej z osób... j _________the EU in 2004..1. languages in addition to their 3. Some people can speak two or even three Na podstawie: Ola Lazar.1... którymi oznaczono J 2..5..5.. wyrazami : — so..) bra.. 1..2.. _ just to be on the safe Chatting with the Neighbours side! How to buy best-quality doughnuts? The experts ad... which means 3.. whether the doughnut The languages most commonly used by non-native C. have bad tuck in the months to come.. śKk I ' (0-5... According to i litery..... wyrażenia..1.. They m a d e birthday cake that we został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. when doughnuts almost obligatory 3..2. has a light rim in the waistline..... We're happy to visit your town . 4.. Actually....-3. .. I’ve got .1........ B.....4.. It's an English word for komitet...... B albo C. week 29 O <1 (0-3) Uzupełnij minidialogi (4..2.. Y: It’s a sweat yeast cake... j o __________________ .-1. without eating a doughnut! You should order them in ad­ kującymi wyrazami.. we often use 'pierogi' or 'pierogis' to describe all 1.3. it was fried properly. E _____________ (56%) say they can talk In one foreign language. f _________ I__________ ... 44% of the Europeans know no A. an old superstition.... We had .... Pierogi are a kind of Eastern European dumplings.. Y: ______________________________ mi złożonymi z so lub such oraz przymiotników wy­ A.3. a great time.. s.... m _________ t ________ .6........2.person.... What is a Polish word for Easter cake? 4....... We often eat it at Easter. 5.5. . sauerkraut....1. Some of us are so in...... You simply can’t do on Maundy Thursday I -------------------------------------------- (0-6) Przeczytaj tekst i uzupełnij luki (3... Quickly. and you have to que­ ue to get them...... Itsaves vise us to check 5... that we eat several doughnuts Na podstawie: http://europa... 1... A..-2.5. 5. 36-37 foreign languages.. Zakreśl literę A.! It’sagoodthingtospeaka 3........ However. and whetherthere is a tiny hole ‘ — and it opens up all sorts of 3... I w a s .... who don’t eat doughnuts language other than their mother tongue.. Pierogi are made of a thinly rolled dough and can be filled open...6... Y: _____________________________ such lub what.. especially from the batter cake shops..... A.... if you don’t eat a doughnut is widely spoken In the European countries which E. ate far too much..

.... this Is not essential to keep everybody in ARKUSZE EGZAMINACYJNE 7.1.. B. what.4 heroi­ such... łączące zdania (however. No. benefits C..1. What does a 'stork’ mean? A.the Eve of St. No..3.. thing. Uwaga! Jeden wyraz został podany do­ datkowo i nie pasuje do żadnej luki. However. This is why the night before St. Your parents are such nice people.3 language of their country.1. 3 6. ’Szarotka’ is one of the best known European mountain flowers. które poprawnie uzupełniają luki 8. dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.3. (0-3) Do każdego z pytań (6. 2007. It was very boring. D. and also reakcję.’ B. Stork is a black and white bird with long.1.. Poles usually celebrate Wskazówka egzaminacyjna this night at home parties (sometimes dressed up as witches Zanim przeczytasz odpowiedzi. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane A. brakujące zdania (A-E). Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru (0-5) Przekształć podane zdania (10.1. |b. którymi oznaczono D.4.. Yes. A. this is why)..-5... membership B. it doesn't.. Look! This view is beautiful! WHAT . Warsaw was a surprise. ring city.. £ (0-5) Przeczytaj tekst..5.. Zwróć uwagę na zaimki. 9. The most popular way na pytania. Wpisz w luki 9. What’s an English word for ’szarotka’? A. Sprawdź w słowniku.. 9. I feared 8. and one more język angielski | repetytorium 127 .2. abroad B. it does. shops remarkably good. litery. red legs.. Andrew’s Day (Andrew in Polish is ‘Andrzej’) Is believed to be a perfect time for 7. 7. Andrzejki Is not a bank holiday. jakie części mowy występują po so.-7. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk 7.-8.1.. sting. .2. spróbuj samodzielnie odpowiedzieć etc. My WHICH ----------------. zami who. m (0-4) Przeczytaj tekst. and the atmosphere magical. B albo C.. achievements C. The shape formed on water tells something about your projects and programmes. Mike lives next door.1. I have no idea.. foreign C.) dobierz właściwą The people that I met there were friendly and helpful. | who that 10.1 it would be a grey... 7. The EU is active in a wide range future life.. W przekształconym zdaniu nale­ ży użyć podanych wyrazów. support E. tak aby otrzymać logiczny 6.3. | which |e.4.5. I watched a film last night. Instead I found a place 8. Yes. Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Uważaj na znaczenie brakujących stów..4..). (0-3) Przeczytaj tekst. I first did. it isn’t.. to transport and trade. 8.-9. WHO LIVES _____ ____________ Warsaw in the Eyes of a British Journalist 10.2.co. Is pouring hot wax onto cold water through the key hole.tripadvisor.don’t feel threatened or intimidated. nr 7. that. nie zmieniając ich formy. 10. 6.3. Fortune-telling is definitely a highlight of the day. Say it In English. tak aby zachować ich treść.. Although Poles don’t celebrate Halloween they do like va­ rious kinds of spooky things.html The EU provides 7.. Przypomnij sobie. It was built in honour of those people 8. it is.. C.uk/Travel-g274723-s202/ Poland:Culture. He’s a film director.... D. ------ top recommendations for visitors are Frederic Chopin Museum W skazówka egzaminacyjna and the Warsaw Uprising Museum. A.1. I as QUIET PLACE D. eager to speak English.3. Zakreśl literę A..... | what where 10. Oh. Andrew’s Day D. nia.. każdej luki.3. People B.. Jakie wyrazy są określane przez zaimki względne who I which i cally battled against the fascist occupants. A. funding fortune telling.5. Andrzejki . I think it’s ‘edelweiss. No. 9. Zakreśl literę A. s. It’s so quiet here..2. 8. living in the EU have access to all EU documents in the C. oraz na wyrazy i zwroty z jakimi Innymi wyrazami najczęściej się łączą.. I don’t mind.3 I found Incredibly Przypomnij sobie.... a jakie po moving. _ and grants for a broad range of A. z którego usunięto cztery zda­ C.) or go to clubs and pubs.2 the food is intere­ 10. How do you say ’łazanki' in English? i spójny tekst. of policy areas. from 7.. where. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te.1...2. takie jak this. It's an English word. Sorry.... European a partying mood.-6. Na podstawie: Operation and vacation oraz Gdańsk was a surprise [w:] „VisitGdansk”. Następnie porównaj własne propozycje z podanymi... A. Na podstawie: http://www.-10..1. I don’t. human rights B. bo­ SO . Celebrations usually get even more intense if the party actually includes at least one man named Andrzej. Wskazówka egzaminacyjna B. jak tworzy się zdania podrzędnie złożone z wyra­ C. 9.. B albo C.

Kate Winslet. the Brooklyn Bridge. George Byron. Meg Ryan. Arthur Conan Williams Doyle.the Great War 2001 . poets. Julia Artists: Christopher Wren. the Bahamas Margaret Thatcher 1776 . composers Famous B rito n s 50 Cent. singers: The Beatles. Edinburgh.Battle of Britain 2008 . Rolling Explorers: Neil Armstrong Stones. Birmingham.terrorist attacks on the World Trade Center 1940 . Whoopi Goldberg. New Orleans. Robert DeNiro. Freddie Mercury. Kansas City * Longest river: the Severn Highest mountain: McKinley Head of state: Queen Elizabeth II. Highest mountain: Ben Nevis Dallas. Plymouth Diego.War of the Roses 1941 . Elvis Presley.first African-American president of the United States 1963 . the Statue of Liberty.Princess Diana’s death język angielski | repetytorium .R. Other big cities: New York.President John F.Martin Luther King Jr. Seattle. Head of state: President Barack Obama London Eye.The Wall Street Crash setting off the Great Depression 1455-1485 . Kennedy is assassinated 1666 . Princess Diana. Al Pacino. IT TAKES ALL SORTS TO MAKE A WORLD Factfile____________________ Factfile UNITED KINGDOM UNITED STATES Capital city: London Capital city: Washington DC Other big cities: Belfast. William Shakespeare. end of the Napoleonic Wars 1969 .battle of Hastings. Mark Twain. the Normans conquest of England 1861-1865-Civil War 1215 .Neil Armstrong and Buzz Aldrin make the first moon 1837-1901 . Alexander Fleming. J. Edgar Allan Poe. singers. Eminem. Stephen King Scientists: Alexander Graham Bell.S. Tolkien Actors: Marlon Brando. Hugh Grant.English Reformation. Michael Jackson. King Henry VIII. playwrights: Ernest Hemingway. Cardiff. soldiers. Angeles. Benjamin Franklin Artists: Andy Warhol Stonehenge the Golden Gate Bridge.the Victorian era landing 1914-1918 . the Golden Gate Bridge. Clark Gable. Los Bristol.the Great Fire of London 1968 . Robbie Williams Monarchs. Charles Dickens. Tom Cruise. the beginning of the Church of 1945 . San Liverpool. John Robert Burns. politicians and celebrities: Winston 1492 . Glasgow. Leonard Bernstein.Magna Carta signed 1929 . George Washington Olivier. Miami. Keira Knightley.The U. poets. Stephen Leonardo DiCaprio. Isaac Newton Marylin Monroe. William Blake Roberts. San Francisco Musicians. Tower Bridge. Louis Armstrong. Justin Timberlake. Kennedy. Catherine Zeta-Jones Explorers: James Cook.Christopher Columbus gets to the place in what is now Churchill. playwrights: Jane Austen.Japanese bombers attack US ships at Pearl Harbor 1534 . is assassinated 1815 . Constitution is written Im p o rta n t d a te s in B ritis h h is to ry 1860-Abraham Lincoln becomes President of the United States 1066 . Prime Minister: David Cameron Longest river: Mississippi Landmarks: Stonehenge. the Empire State Building Famous A m ericans Writers.Beaties' first album elected 1997 . Abraham Lincoln. Philadelphia. Actors: Kenneth Branagh. Agatha Christie. Mount Rushmore.the Battle of Waterloo. Johnny Depp. Hawking. Tom Hanks. George W riters. Big Ben Landmarks: the Capitol Building. politicians and celebrities: John F. Horatio Nelson. Chicago. Gershwin. Paul Newman. Scientists: Charles Darwin. sir Laurence Martin Luther King. Manchester.The 13 colonies sign the Declaration of Independence 1787 . soldiers.Hiroshima and Nagasaki are decimated by atomic bombs England 1955-1975-Vietnam War 1963 . Ernest Shackleton Im p o rta n t d a tes in A m e rica n h is to ry Monarchs. Sting. Buckingham Palace. Thomas Edison.R. Liz Taylor Musicians. Emma Thompson.

3 lb . skrót in) 1 in = 1" = 2.sixty-five kilograms 143. skrót lb) i kamienie (stones) ► miara .pop singer LANGUAGE <9 ARKUSZE EGZAMINACYJNE Hight and weight .wildlife expert and TV personality Avrll Lavigne .one meter seventy-two centimeters 5.actor Kylie Minogue .212°F Tf = 32 + 9/5 x Tc Waterfreezes at 0° (at nought degrees) Celsius.Factfile Factfile CANADA AUSTRALIA Capital city: Ottawa Capital city: Canberra Other big cities: Toronto. w praktyce zwykle system metryczny. the Great Barrier Reef in Montreal CN Tower in Toronto Sydney Opera House Famous Canadians Famous A u s tra lia n s Pamela Anderson . Calgary Brisbane.metry i centymetry 1 lb = 0.actress Nelly Furtado . Montreal.temperatura United Kingdom United States skata Celsjusza oficjalnie skala Celsjusza. Other big cities: Sydney.actress Keanu Reeves .48 cm 1. Governor General: David Head of state: Queen Elizabeth II.stopy {feet. w praktyce skala Fahrenheita skala Fahrenheita 0°C . Governor General: Quentin Lloyd Johnston. waluty i ceny język angielski | repetytorium i i 129 - .453 kg 1stone = 14 lb = 6. Last night we had five degrees offrost (~5°C).54 cm 1ft = 12 in = 30.64 ft . Australia United Kingdom United States system metryczny oficjalnie system metryczny.funty {pounds. Sydney Harbour Bridge. Perth Highest mountain: Mount Logan Highest mountain: Mount Kosciuszko Longest river: Mackenzie Longest river: Darling.writer Nicole Kidman .wzrost i waga Europe. Waterfreezes at 32° (thirty-two degrees) Fahrenheit. Canada. Ayers Confederation Bridge.one hundred and forty-three point three pounds Temperature . the Landmarks: Sydney Opera House. Murray Head of state: Queen Elizabeth II.72 m . Last night we had five degrees offrost (27°F).pop singer Thomas Keneally . Prime Minister: Kevin Rudd Landmarks: Niagara Falls. .35 kg wzrost .32°F Tc = 5/9 x (T.writer Lucy Maud Montgomery .five feet sixty-four 65 kg . Christ Church Cathedral Rock. Prime Minister: Stephen Harper Bryce. skrót ft) i cale {inches. Melbourne.kilogramy i gramy waga .32) 100°C .actress and model Cate Blanchett . the CN Tower in Toronto.pop singer Steve Irvin . the Bay of Fundy. Vancouver. ale często używane używane jednostki imperialne jednostki imperialne ► waga .

Pakistan K.... Jamaica 1.... Ja n . .. .2... 5.. 5...... Is hazard _ an addiction like drugs? A..... Nigeria 4.. mi spośród podanych w ramce. M.. . across my colleague Danny in a restaurant... Yesterday I . Amelia should definitely cut _ on sweets.8.7. Na podstawie: Wales.... from around the world .6. have you read ‘Oliver Twist’? It was this week’s lecture ago... off in a car.3. on working into his eighties.. 9 (0-8) Uzupełnij luki w zdaniach z czasownikami zło­ żonymi (4. The prisoner . mi wyrazami wybranymi z ramki. people 5. Germany C. out In 2006. 3. it means fun or passion and you may hear it used as farewell . My grandpa used to work in a fabric ..6.. I’ve asked Naomi.4. ... J. If you only learn one 9 (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach..... Welsh is spoken by around one person in five... C.. .... 9 (0-3) Przeczytaj tekst na temat języka walijskiego i uzupełnij notatkę. Kerli is four.due to rain. 3.... 3. zastępując przekreślone wyrazy właściwy­ 5.... out of fashion years 3.. . A. Japan 4. Cyprus E.... 3...... .5. Please keep from the cliff edge.....2013. Someone _____________ for a fire brigade.. but English is understood everywhere.... This Is a great link to get actual. Brazil 4...5. B.. . I’ve heard Carlos has..smoking three months ago.. of his cage.'t KRAJE ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO Przed rozwiąza­ niem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa. from the text above.... B............ but she already can. We had a long way to go. Wpisz w luki odpowiednie liczeb­ niki wybrane spośród podanych w ramce.. ._.. The picnic has been put..1..01.3.. C....6. me back.it’s like saying: ‘Have fun!’ 5.... B.. The strike w a s.-4. ..2.. a dictionary. .. away with junk food. 3...... G. 4.... I didn't know this word..1. B. up her shoes.... 3.. I need on with my Spanish courses.....7...-3..1... . Yesterday quite accidentally I ran _ my old friend Adam..) właściwymi przylmkami wybrany.. the Philippines B. There was an explosion In our street..8.. 5. Joe..8. About 2.5... India H.. My brother works for an international company. 4.....3.4. down with flu... B. monthly pension_____________ is more than 4000 zl. D.. You can learn 2.. B..... You have to fill out a paper and go to the boss C.. The zoo was closed yeiterday. Thousands of participants. I’ve _ .... A. 9 (0-8) Popraw błędy w zdaniach 3... * (0-1) W których państwach angielski jest (obok ję­ zyka narodowego) oficjalnym językiem urzędowym? Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi spośród across • away • down •off (2x) • out • up (2x) 4. . off a bus In front of the school.2. word make it 'hwyl'.1...... One of the lions broke podanych. Earthquakes have nothing. A bomb has... but I It up in __ __ _______.. Mexico N....8. of the department. Wpisz w każdym z podpunktów (A-C) ten sam czasownik we właści­ wej formie.. There are 2... Jasmine’s poetry book... Today’s d ata.. 3. . Egypt F. Beards and moustaches . My dad gave. Argentina L... Let's — into your problem. o $ B'.. so we se t morning... Malta a pack of wolves. . early in the Did You Know? Wales is bilingual. Kenya 4.1.. . with global set book •current • date • gambling •salary • chief •factory •banners warming..2.1.4. out! You'll slip on this banana peel! język angielski | repetytorium . His C.3 Welsh word A.... C... languages in Wales. is 21..... some carrying! A. one •two •five • 20% C. Uzupełnij luki w tekście. in Wales speaks Welsh. off....... broszura Wales Tourist Board A. 4. Children. away last night... marched towards the Parliament... I've read a story about a boy who was brought by A..

..... English counties.to be formal with the Guess. . B albo C. C. B. Uwaga! Jeden wyraz został podany dodat­ A. ja­ kie mu/jej pokażesz. polsku. Możesz dla ułatwienia wpisać najpierw brakujące wyrazy po I went to visit my uncle in Germany.5. Janet is in Na podstawie: http://posart. Wpisz odpowiednią literę (A-G) obok numeru 8...3 like the Changing of graficzna wpisywanych wyrazów. The only European island mentioned is w ramce wybierz te. is Australia. tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Tower Bridge... spójność. C.1..5.1. In Polish there is only one word for both fingers and toes (palec) so Love. .... C.. The English speaking country with a highest population każdej luki.1. B albo C. trace E.....4... bus tour and see the sights from the top of a red 6. Zastanów się nad adresatem i celem każdej wypowiedzi. C... te relations with.1________________ .. że powszechna znajomość języka nie oznacza. countries with English as an official language. Jane! months ago I 9.. is India.3...) jeden wyraz z ramki w odpowied­ ting 6...5.4....-7... to ask where Tom was.... kowo i nie pasuje do żadnej luki.. Got a spare afternoon? Then head to one of London’s został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki... the real one.... Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź (0-3) Usłyszysz rozmowę na temat krajów anglo­ w każdym z trzech podpunktów.... Zakreśl literę A. niej formie. że długość listu języcznych.. branego kraju anglojęzycznego.. Janet palec he wouldn't have a clue whether to examine your hand or take your shoe off.. talking to..1.... bus. oraz poprawność językowa. Mauritius........ z poda­ Sir and Madam (pan...... In Polish... Jeśli have the word 'you' to cover both singular and plural people we’re nie znasz angielskiego słówka..1. które poprawnie uzupełniają luki A. zbierz Informacje o wybranym kraju A.. 6. pamiętając.2__ ___________________ nych odpowiedzi wybierz właściwą. to apologise for not asking him for permission. co warto zwiedzić w jego/jej kraju. co wiesz o jego/jej kraju... Wskazówka egzaminacyjna 8.. jaki wyraz powinien znaleźć się w danej luce.2.. double-decker London (0-5) Przeczytaj tekst..... Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się.. Oceniana jest umiejętność graniu w zdaniach 8. ceremonies język oficjalny (urzędowy).3. Wskazówka egzaminacyjna • Poinformuj. New York. B. Jeremy left Tom a note (0-10) Napisz list do kolegi/koleżanki z dowolnie w y­ A..wordpress.-9.. 2007 (informator British Council) An Englishman in Poland Wskazówka egzaminacyjna This morning we had a discussion about how in English we only Zastanów się... luce.. where I am? I'm just looking at Admiral Nelson! Not local priest and my mother-in-law almost fainted from shame... Uzupełnij go.. ..they have two different words. Or take a 6.-6.5. Na podstawie informacji zawartych w na­ powinna wynosić 50-100 słów. -.. London.. Sydney. _ ... I couldn't ask you as you were away. jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej Tom..... if you go to the doctor sayi ng you've got a 9. • Zapytaj. B... Malta. W zadaniach 7.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ Westminster Abbey and colourful 6. Peter is doing a crossword about Zanim zaczniesz pisać list..3... be forget have pain right use Na podstawie: English in the UK.com/ A. Opisz dwie atrakcje. numerous free museums and galleries.. Uwaga! Jeden wyraz the Guard.. B. i zastanów się nad wartymi pokazania miejscami w Polsce... mix F. Polish is also an extremely polite language where the equivalent of (0-2) Przeczytaj teksty. Hope you don't mind. możesz wpisać je po polsku......2. with an exci­ dą lukę (9.. .. sights C. Samoa. to Inform about taking his dictionary...-8. C... Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj.. Don't miss the world-famous St Paul's Cathedral. bogactwo językowe wybierz właściwą.. język angielski | repetytorium 131 . zgodną z treścią when speaking to just about everyone you haven’t had intima­ tekstu.... are the USA... Jeremy 7... of traditional and modern 6. Borrowed your dictionary.. As an Englishman it's really hard to get into the habit of 9.. Zakreśl literę A.1. B. .1. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 7..2.. (0-5) Przeczytaj tekst.. wpisując w każ­ Britain's capital is a vibrant and lively place.. z podanych odpowiedzi pełnego przekazania informacji. quite 9. so form Hi. że jest to A.... pani) are always 9. but the one in Trafalgar Square.. • Zaproś go/ją na wakacje do Polski.. languages in the UK. Podpisz się jako XYZ..... guided B. Spośród wyrazów podanych 8.2. D....

tygodnie 1-30 ODPOWIEDZI DO ZADAŃ .

Birmingham. ’s Uwaga!!! • nie podlega ocenie praca nieczytelna.2.11. small | 2. 's 11.3.9. 'm 11. ► 1. 0 ► 5. Zakres środków językowych (0-2) 7. poszczególnych zdań oraz/lub całego tekstu 6.4. isn’t | 1. pretty | 2.13. F | 2.8. F ograniczony zakres środków językowych.sporadycznie zakłócające komunikację liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami lp. ► 4. 1 p. w kryterium treści. i logiczna zarówno na poziomie poszczególnych zdań. Op. Greece | 5. me 11. He 11. H | 2. When | 2. male | wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie 6.8. użyte są głównie lp.12.2.2. are 11. lub odtworzona z Innego źródła 2. A Op. D | 9. Op.1. the greatest | 2. the prettiest | • wypowiedź oceniona na 0 p. B | 2. Why | 2. smaller | 2. them 11.2.2. Italy | 5. F brak błędów lub nieliczne błędy niezakłócające komunikacji/ 2 P.05.6.6. social networking 1 lp. Who | 2.5. K ry te ria o ce n ia n ia w y p o w ie d z i pisem nych 2. 120 Wharfslde Street | wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna.4.5. American.16. photography | 4.3. What | 2.6.8. Italian. difficult | 2. 2. niezgodna z poleceniem ► 2.5. stopniu uniemożliwiający realizację polecenia ► 10. ’s 11. Which Treść (0-4) Ile elementów rozwinął? ► 3. bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym 9. ’s 11.5. single | 6.com fragmentów ► 7.11. German.2.3.7. Greek.1. British.5.4.4.12.3.7.3.18. better | 2. I | 2. 1 każda btędna odpowiedź lub jej brak . A | 2. A zadowalający zakres środków językowych.8. C 110.7. D | 7. Russia 15.4. A 110. are 11. is 11. D | 8.10. C | 7. występuje kilka precyzyjnych sformułowań 8.1.2.3.4. we wszystkich ater | 2. środki językowe o wysokim stopniu pospolitości ► 9. Germany | 5. H | 8. w kryterium treści. the USA | 5.14. i całego tekstu Przykładowa odpowiedź: 6.1. quieter • wypowiedź zawierającą 40 słów lub mniej ocenia się wyłącznie w kryterium treści. Russian. G 110.3. ’s 11.1.2. Where | 2. E I 10. the UK | Spójność i logika wypowiedzi (0-2) 5. E | 2.1. Spanish. nice | 2. stamp collecting | 2 2 P. the most difficult | pozostałych kryteriach otrzymuje najwyżej 1 p. język angielski | repetytorium . Spencer | 6.1.11.3.3. expensive | 2.5.9.6.1.6.2. K ry te ria o ce n ia n ia zadań te sto w yc h ■każda poprawna odpowiedź -1 p.7. British | lp. mark.spencerGShotmail. 6. zakłócające komunikację bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające ► i. French. Poprawność środków językowych (0-2) 10.23 | 6. English.2. France 15. 0800 505463 | Op.językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi ► 8.6.5.10.5.4.13.7.8. Do ilu elementów 2. How | 2.2. Italian | 6.1. G uczeń się odniósł? 3 2 1 0 3 4p. Is 11. 4. A | 8.5. B | 9. oprócz środków 2p. B | 8. 2. How | 2. the nicest | 2.1. a w pozostałych kryteriach otrzymuje 0 p. 5. 1. us 11.O p.4. Birmingham | 6.10.1990 | 6.1. Mark | 6. C | 2.3. drawing | 4.9. Bp.8. lp. the best | pozostałych kryteriach również otrzymuje 0 p. Chinese. United Kingdom | 6.3. Op. lp.5. bigger | 2. we wszystkich 2.17.3.15.1. model making | 4.7.4. jak ► 6. quiet | 2. gre­ • wypowiedź oceniona na 1 p. zbudowana jest z trudnych do powiązania w całość 6. komunikację 1.2. B1 IRQ.14.12. It ► 2. 4. more expensive | 2. ’m 11. the biggest | 2. China wypowiedź jest w całości lub w znacznej mierze spójna 2p. 2 p.4.

C I 6. C 5. more difficult | 3. | 10.2.4.1.5. 4. 3. 8.7. ► 7. between | 9. D | 6.1. cheerful | 4. ► 2. 11.2. ru­ der | 3. under | 1.9. H język angielski | repetytorium 135 . 10. middle | 2. D I 9. these | 9. F | 7. live | 4.10.3. in ► 9. basketball ► 12.5.3. C | 8.3.4. them | 9. behind 11. Flow can I get to the-city centre? ► 7. ► 7. ► 6. hardly ever has/ 6. fireplace Mary is the cleverest student of all.5. spójność (0-2). A | 9.3. further | 3. How often | 11. Canadian | 6. B | 7.1. F mer | 3.2.9. Josh is worse at dan- cingthan me.7. C I 8. her old blue wool sweater | 3. carpet | 5.1. spacious | 2. B I 8.4.7.6. modest | 4. a huge wooden sailing ► 11. factory | 4. some beautiful antique bird cages | ARKUSZE EGZAMINACYJNE 3.1. Chris isn’t as tall as Mark. ► 3.2. a round blue sugar Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). P I 2. inconsiderate | ► 9. stubborn ► 10. B ► 4.8.3. two large round marble tables ► 4.2. by/beside | 5.8. lazy | 4.6. 5. C ► 6.1. Mary is the cleverest of all students. C ► 5.3.6.4. B | 8.3. M y World | 6. cushions | 2. interests | 9.7. P | 2. A I 7. P | 7. F | 1.2.2. generous | 4. lawn | 5. independent | 9. D | 8.1.6.2. the best ► 8.1. do | 4./ 2.1.1. on | 1. publishes 1. P | 7.1.2. at | 5. sofa | 5.7.3. mug ►3.4. loves your songs | 6. | 10. 4. some Joe’s delicious poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2).6. 5. C | 10. on | 4.3. D I 7.3.4.5.1. are | 4.1. B | 8. never cooks * 6. poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2). E I 6. C ► 11.6.2.8. don't like | 4. doesn’t think 14.1. C I 6. is | 4.4.2.1. piano | drinks 111.1 4. 6.2. war­ 7. 110.2.3.5.2.2. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4).5.3.2.3. A | 6. helpful 14.4. 3. Scandinavian bread | 3. D | 6. 3. F | 6.7.3.3. ► 2. C I 9. D | 5.2.1. G | 9.2.5. worse | 3. shy | 4.2. A ► 5.3. E | 9. B 3. E I 6. B | 5. A | 6.3.10.4.1. comfortable | 2.8.4.3. Jeans are less expensive 2. B I 10.3.1.4. 4.1. smaller | 3.8.3. in | 5.4.1. front | than this T-shirt.1. 10. D | 1.2. C | 8. 4. G | 6. Sm allvilie \ 6. by | 5. hockey | 6.3. 8. C 8. Flow much is the rent? | 3. in ► 10.7. middle | 1.4. 4. a small round reading lamp | 3. Does your sister | 11.2. in 1.10. F | 2. more expensive | 3. 'I ► B.4.1.5. F of drawers | 5. drums | 6. Who lives on the fourth floor? | 6.7. H | 9.2.2. IstMarch | 6.1. older | 3.4. 1.8.chest 2.2.4. Flow many rooms has it got? | 3. a boring old physics teacher | 3.3. oven | 5. 7. ship | 3.3.8. table | 2. ► 9.1.4.4. C | 1. ► 6.3.6. E | 5.4. E 11. B | 6. bowl | 3.5.1.7. belongs | 4. on | 1.2.3. cosy | 2.5.9. 7. ► 5.5.6.3.6.4. They're | 4.7.doing | ► 1.5.5.4.3. C V a. bookcase | 5. mean | 4.4.1.4.2.9. guitar | 6. E ► 1.1.5. B | 7. spójność (0-2).2. rents V s. uglier | 3. A | 7. B | 1.6.

1.6. A | 4.3.3. ► 1.3. 4. B I 3.2. E 111. A | 4. modern | toothpaste.2. 'm.► 9.11. C ► 3. is going to be | 3. 10.1. does she speak B }?zyk angielski | repetytorium . 5.3.5. E | 5. A | 4.1. usually stay 9. 'm.2. E I 10.7. going to take 6.4. C | 4.5. A | 5.2.6.5. E H.9. 5. B | 5.. switching 13.. B I 8. B. a bright guy.4.8. 5.1. snowball. B I 6.5. do you do | 4. D 8. kickboxing. B | 7.1.2. are you looking | . B | 8.2. 5. A | 3. A | 7. 7. don’t eat | 2.4.3. 5. forehead ► 11. | 6.3.2. C | 9. work | 4. 4. 5.2. B | 3.4. postcard. ’m staying | 2. ► 10.. 5. A ► 4.5. 10.1. play | 2. soldier ► 5. C | 4. journalist | 1.2. 4. ter­ 9. 3.D 111.4. A 2. C | 7. 1.4.3.6.2.6. A 110.4.4. A | 5. 7.1. handy | 2.2.3.12. A | 4.1. --------------------------. C | 9.2. is coming | 2.1. B I 10.5.5. Is your son playing | 4. 3.6. G. ► 7.3. B | 3. beautician | 1.3. covered | 10. going to apply | 3.3. happens. is wearing | 2.3. B | 3. B | 5.1. 6. are you doing.3. B I 8.. C | 4. waiter | 1.10.. vet ► 4. 5.. 1. 6. C | 6.2. baker | 1. A 8.1.7. D I 8.1. ’m not cheating. waiting | 3.2.5.1.2.3. is she speaking. travel agent | 2. N.4. ’re revising | 3.4. A | 3. 2.a ------------------------------- 3. ’m copying | . sauce- 10. matching pan. A | 4. B I 8. F | 6. 2.2.2. ► 9. D I 10.1.1. aren't wearing | 3. ------------ ► 7.3. | 6. Jeff is going to change | 3. A | 9.2. D 110.5. 6.4. Grab your stuff ► 10.8. U M ► 8.2.1. accountant | 2.2. 5. think. D | 1..2. ’re having 13.9.. B I 3. B ► 1.1.4. C. 5. Does your son play | 4. C 11.3. sounds | 4. 0. B I 8. D | 6.3. C 10. bigger | 10.2.1.5.8.. plumber | 2.11.6. C | 7.A B | 6. A | 7. thick | 2.7. 11. F 111. B rific | 2. goes | 2.4. want | 4. ► 2.6. A ► 6. K. Are. bike | 2. A ► 3. do you work.1. ► 10.3.2.. C 7. is sitting | 2. B I 4. Nice | 2. are going 13.8.2. B | 7.1.10..7. A 110. quid | 2.4.11. C | 9. A | 6. 3.4.. C 111. kept an eye on him all the time | 2. C | 4.4. H | 6. ► 6. A | 4.1.3.3.9. C | 6.1..3.3. get in touch with | 2. ► 8. sunshine. E ► 4. are.2. wooden 110.4.1. ► 5. 'm trying | 3.9.2..3. 4.7. A ► 5. B 1. B [ 4. B | 4. drop by | 2. are you working | 4. Are.1.10. A | 7.4. show up | 3.10. the loo | 2. miner | 2. 're doing | 3. A I 8.5. walls | 10.8.2.3. D ► 3..9.3.2. We are going to ► 6. 8.4.7.1.---------------------------.1. A ► 2.2.6. lose | 2. | 6. B | 1.4.3. staring ► i.1.1.3.5.3. A.1.4. D. P 11. A | 3. E.8. B 2.1. C | ► 2..2.7.2.3.spacious | 10.1.8. E ► 7.2.3. 1. G.5. ► 8.3.7. ’s taking | 3. looking | 3. C I 6. Is.

were ► 1.3. bonus.3.1.5. | 5. 4. C ► 8. E I 5.4. C I 8.5. F ► 2.2. ► 5.5. ► 7. Do you fancy goingto the cinema 3.1. D | 7. A | 8. My mum is fond of romantic comedies. B.6. B I 3.3. pen­ sioner | 2.2. B I 2.1.2. | 5.3. clients | 2. F ► 10.1.9. C on Friday? |10. F | 3. spójność (0-2).9.3. started | 3. ► 3. wymagający klienci | zalety . B | 8. flags.4.3. G | 3. P I 4.2.3. B | 7. in | 3. sister 11.wiedza o kwiatach. B | 1.4. rady dla początkujących . C I 6.6.3. 1.1. Last week it was cold.trudności związane z samo­ 9.7. niece 11.3. E ► 1. ► 4. B I 7.2.4. urozmaicona ► 10.3. A | 4.4. A ► 1. son 11.3.6. D | 4. Whose bir­ ► 2.2.6. A | 8.7.2. unemployment benefit | 2.2.6. wife | 7. C 2. got ► 9. weren’t | 4. were | 4. | 5.1. F I 4. B | 9. E | 8.2.5.2. A | 2.5. A I 7. for | 3.2. was | 4.7.6.4.1.1. E I 3.5.3.6.8. tional anthem. D | 3. E | 9. Inslde/in | 3.2.4. A I 6. cemetery.3. 7. D | 5.2. 3. on | 3.6.1.4. to/toward/towards ► 7. C 8. B | 6. A I 8. B | 8.1.2. 8. bank 5.2. drives | 3.3. H | 3.4. wasn’t | 4. 6. was | 4.2.4. | E. thday was it last week? Flo’s or Nicki’s? 2. E | 4. departures | 1. D ► 4. poprawność językowa (0-2) I bogactwo językowe (0-2). spójność (0-2). 110. 4.1.6. C ► 3. I was born In 2000. A | 1.3.5. C I 9. for | 3. colleagues | 2.1. school | D. B ► 3. C I 8.3. on | 3.4. B | 8.2.4. 10. 9. planowanie budżetu | poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2).4.1 prefer jazz to hip-hop. D I 9. grandfather 11. Przykładowe odpowiedzi: wady .2. orders ► 6.sa­ modzielne ustalanie godzin pracy.8. 6.8. B | 2. na­ ► 9. | 3.zacząć od stażu lub pracy jako po­ mocnik w kwiaciarni.3. A | 9. ► 8.3. ended | 3. B 11.3.8. | 10.1.1. 2.1. 1.1.2. 1. were | 4. shop | B.4.2.2.1. aunt | 1. Why weren’t you on time? | 5. 3.4. B | 4. A | 8. B | 7. birthday/name-day/anni­ versary | 2.3. język angielski | repetytorium I | 137 .4. J | 3.1 ►^ ► 9. Easter | 2.1.5. gym | 1. airport | 5.1. from 7.9. lent.7. My parents weren’t present at the meeting.1. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4).1.1. ► 2. salary | 2. A | 5. staff | 2.3. stamps | V s. C 1.4. sale | 1. A ► 7. praca twórcza. bunny.6. A | 8. uncle ► 8.4. 1. A | 7.4. 5. dyed eggs. C | 6. account | A. rode | 3. umie­ Punktowana jest zgodność z tematem (0-4).2.4. ► 4. 9. C I 8.1. 110. were | 4. E dzielnym prowadzeniem firmy.8.6.3. D | 7.4. Yesterday I was late for school. D 11.4. jętność tworzenia aranżacji kwiatowych.3.5. daughter | 1.1. . wedding | 2. Halloween | 2. D | 8. A | 3. was | 4.2.5.3. C | 6. 4.1.0 - ►^ 6. flowers. P I 4.1.7.3. Lucien isn’t keen on football. A I 9.5. restaurant | C.5.3. B | 9.7. A j 9.1. A | 7. B New Year’s Eve ► 10. C | 2. were | 4. up | 3.5.5.5.2. Christmas | 2. I dająca satysfakcję | kwalifikacje .2. B | 6. A | 8.2. F | 6.6.7. B | 8. great-grandmother 11.2.4. 8. post office | F. B 11. B I 2. Valentine Day | 2.10.9. ► 6.1feel like going out tonight. dish | 1.5. C I 5.3.

E 4.2. G | 6.2.8. honey | D. 3.2. B I 8.2. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). C język angielski | repetytorium . C Przykładowe odpowiedzi: A. anything | 4. one. G ► 3. pepper. 2. friendship.4. snails. hardly | 4. a few 11. 6. B | 6. The stew is too blunt. Czynności do wykonania: 3. C ► 3.3.8. onion.2. A ► 2. wine. A | 8.3. wasn't | 11.6. a few ► 5. | 10.4.3. ham. guitar. B | 8.6. little | 2.5. made | 3. . enough | 5.2. eggs ► 9. .6. some | ► 7. chili. E ► 11.5. fruit’l 4. USB cord | 4.3. cucumber. ► 10. a little | 2. | 10.3. Everybody | 4. chocolates.3. 9. notebook. medicine. D | 10.3.4. herbs | 4.2.3.3. A | 8.5. beef.. ones. ► 11. prawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2). wholemeal | 4.2. 8. friend.1. ► 7. one | 5. yoghurt.2. add | 3. ► 4..1.1. C I 6. B | 7. bake | 3. a little | 1. anything ► 1.7.7.1.2. 7. B 9.6.9.1.1. A | 6. C | 6. cream make a salad. somewhere | 4.8.7.3. ► 6. po­ ► 7.8. fruit.8.6.5. few 6. " O ---------------------------------------------------------------------- 8.5. too | 5. magazine | ► 1.1.2.3. C 11. much | 3. Przykładowe odpowiedzi: 4. D | 6. D | 6.3.1. 2. C: foot. bacon.2.3. something | 4. C | 9.5.4. some 7. cheese | 4. C | 6. enough | 5. | 10.2.4. 1.9.2. ► 5. C | 6.1.45 10. C | 9.4. B 110. 3.99 | 2.3. CDs | 4.2.1. tasty | 11. butter | B. 3.4.5.5. B ► 4.10. A ► 8. proteins | 4. $ 2.7.2. A ► 3. | Tłumaczenie: 7. few | 2.4.4.3. oil. fork. 3.1. B | 8.1. little I 2. pizza | I.3. A I 7. serves | 11. A | 6.8.3. much | 3. 3. ones ► 2.4. H. D. volleyball. serve ► 8. a few | 1. butcher's | 3. B | 9. cake. five | 4. wash | 3. a few | ► 6. drink. wood. a few | 1.7. This dish isn't warm enough. snacks 111. ► 8. D 3. B | 7. yoghurt. baker's | 3.2.8. salad.1.7.10. B | 1.2. pasta | F. a little | 2.7. little | 1. peel | 3. 5.3. wine.2. H | 6. a few | 2. B | 9. nothing | 4. one | 5.1.3.1. f 239 | 2.5. B I 6.o --------------------------------------------------------------------. something | 4. A | 6. stir | 3. C | 9.5. shoe shop 11.3. water | 10.3. bread.6. A | 7.1. 4. bicycle 1. € 50.5.6. C I 7.5. dairy | 4. 6. E | 6.1.4. enough | 5. § G.1. F | 6.1.10. H.4. B I 7.1. A little | 2. a few | 2.. some | 3. B | 6. C | 7. fish | C.4.2.6. times | 8.2. curry | G. N ► 6.5.2.1. grocer's ► 4. concrete 5.9.3. 3. A. enough ► 2.3. I. too | 5.4. too | | 5.6.3.2. knife.4. ► 10.4.4.a 4. We had no lettuce to H. milk. greengrocer's | 3.5. meat. a few. 4. 6. C | 8. B | 7. a few | 1. chop/dice | 3. A ► 1.3. newspaper. apples | E. F | 6. much | 3.2. many | 3.1. K. B | 7. 3. ► 5.4. ice-cream.1. ► 9. spójność (0-2).4.7.1. carrot | U: cheese.7. a little.5. cool | 3. any | 3. 2. prawns.3. a few.2. She didn't eat anything yesterday.3999.1.. pasta.

1.1.4. A 11.7.1. 1. H ► 6. B | 4.1haven't seen -o . C | 7.1. toilets (BrE). 4. C ► 3. have you travelled | 10.4. 8. hasn’t lost 11. wake-up call at 7. 1. transport & pollution. 8. D I 8.2. 6.4.30 ► 4.4. 3.4.1.2.3.2. have been | 9. A 2. E ► 4. ► 5.1. spójność (0-2). P | 4. Can/May/Could | 6.2. 7.4.3. A 11. My cousins have only played | ► 10. | 4.3.3.2.3.6. B 2.1. 3. P | 4. ferry. and 11.3. has started | Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). They have never drunk | 2.5. might not | 3.1. ► 3. cannot ► 7. because 11. plane.5. E | 2.9. They have never read | 2. B | 2.2.4.6. ► 4.8. ► 9. C ► 5. trousers (BrE). Could/Might | 6. train | 5. B | 2. 6.4.3.5. F ► 1.4. soccer (AmE) 9.5.2. ► 2. 14.4. repaired | 3. Has your mum ever had | 10. C | 2. has already written. B | 7.6. shopping | 11.2.6.7. B 11.4. football (BrE). 1. may not 10.8.2. consists | 10.5.1.5.2.1. E | 2.5.6. A 11.2. can’t | 3.1stopped smoking five years ago.1. Have you ever been rank | 5. have just arrived | 1.2.7.2. F | 4.6. A | 2. ► 10.2. bus.1. Mary has seen | 2.4. bus stop.6. D | 9.4. traffic.2.2.5.4. Has Paul ever hit ► 11. 2. I’ve known ► 1. Can/May | 6. the 110. has ever seen 11. as 110.5. A | 9. | 5. Have you ever eaten | 2.3. C | 4. C 110.► 9. ordered 110.5.1. bike. ’s gone | ► 5. B | 9.2. A I 2. could | 6.5.1. has never ridden | 10. hasn't done | 1.4. A.7.1.3.3.7. George since we were children. have already been sold | 10. bike rack język angielski | repetytorium 139 .3. 6. Mark | 3. 9.3.3. has just broken | 1. railway station. I’ve never lost | 2. ran | 3.1. her decision for two weeks.4. 3. 2. A | 6. C 10. 10. have arrived | 3. restroom (AmE) | ► 9.3. pants (AmE) | B. bought | 11. | 4. Hindley | 3. A | 9. B 11.4. sitting | 9. but London: culture & archltesture. D | 7.3. B 110. hasn’t been booked yet 7. cannot | ►10. D | 2.2.4. 14. so. or 11.8.3. pages ► 3. ’ve dropped 11.1. A 11. 2. taxis.5.5. D | 8. harbour/ferry terminal | 5.3.4. can | 3.1. have lost | 3. went | 9. have read | 1.3. A ► 8. 1. G | 2.1 haven’t been to England for four years.4.2.2.3. A | 8. 4.3.4.3.1. D | 4. 305 | 3. ► 11. C | 9. airport | 5. A | 7. 4.2.1. A 11. one | 3. 1. A 9. how long the journey takes | ► 7. D | 2. E | 9. 11. choice | 11. can’t | 6.1.8.2. violence & crime | San Francisco: expanses. comfortable | 9. hasn't replied | 5:1.10. F | 2. earned poprawność językowa (0-2) I bogactwo językowe (0-2).4.6. spend V6. tons | 11.1. double | 3.2.5. B | 8. 3. ► 2.A | 8. B ► 1. credit card affordable (Visa) | 3.7.1. B ► 2.3. C.2.2. C ► 8. D | 7.1.3.1.3.3.5. F | 4.1haven’t spoken to him for five years.2.

A | 7.2.1.3. stars ► 2. 4. C I 8. C | 9. go | 5.1.2. A ► 10.1.3.3. go | 5. wasn't singing | 2. ► 5.1. 3. C | 1.1.7. We were still ► 2.3.5.1.2. 6.4. F | 8. skiing | 1. P | 8. E | 1.1.1. was listening | 2. 1. B ► 3.2.5. B | 7. B | 7. was playing | 5. mum came | 9.1. C ► 9. I | 5.3.2.6.3. F ► 9.4. B | 7.4. directed | 4.2.5.5.3. B 110.6. sixth | Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). A June the thirtieth twenty twenty-six 12. in. spójność (0-2).9. In. 1.6. B | 3.3. C | 6. 3. her children a story | 2.1. ► 1. boxing | 1.3. were playing | 5. A | 6.5.5.5.4.7. C 110.4. playing | 5. in | 3. 3. 6. ► 5. is doing | 5. for | 3. A | 8.5. ► 10. A ► 3.3. we were watching | 9. P I 4.1. B 11.10. B | 5. anyone your password | 2. A | 9. E | 8.2.2. seventh | 4. A | 9. D | 5. A I 1. C język angielski | repetytorium . D I 1.3. 9.6. to | 3.12.2.2. J | 5. played. 3.13.5. me $ 23 | 2.2.5. A | 5.6.4. have played | ------------------------------------------------ 5.3.1.11. At. Was he playing n © ----------------------------------------------- ► 3. trying | 9. four | 4. E | 8. 4. ► 2. some flowers to the actress | 2.1. A two thousand and ten/May the thirty-first twenty ten | 2. D 11.2.4. on 9.1. A | 5. 4. F | 4. P I 4. B | 5. 8. B | 7. E | 6. to | 3. at. E | 6.3.1. B | 6.2. B 11. fourth | 4.4.A | 6. A ► 1.5. B j 6. in | ► 9.2.3. the twenty-fourth of July two thousand/July the twenty-fourth two ► 7.2.2.3.4.9. B | 11.4. C | 7. the second of March | 5. A ► 6.2.3. weren’t rehearsing | 2. 6. 7.2. D 2. was watching | 2.S. go | 5. B | 1. B ► 5.1. C | 7. C | 5. P | 4. F 11. thousand | 2. in.3. B | 6.4.1.3. the thirtieth of June two thousand twenty-six/ 7.5.1. A ► 1. A | 6. C | 6.1. wasn’t listening 2. B | 9.3.1. two | 4. at | 3. F | 5. P | 8.7. the first of September nineteen eighty-seven/September 5.1.6.2. 1.4. On.4. C | 5. 7.2. for | 3. on | 3.3.6. the thirty-first of May 6.1.2. A ------------. 1. football | 1. sixth | 4.6. seventh poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2). the twentieth of January two thousand and one/January the ► 6.8. the fifth of February five forty-seven/February the fifth five hundred forty-seven ► 8. B ► 4.4.2. A 11. skateboarding | ► 4.1.3.2. D | 8.10. 11.3. F ► 4. on. H | 5. D j^.8.5. to ► 8. A | 11.5.3.2.3.4.2.3.4.2.6. based | 4.3.1. judo 4. at. B ► 6.2.3. on.1.7. ► 8.1. G nineteen sixty-eight/March the second nineteen sixty-eight | 2.3. A | 7.4.2. had played | 5. 5. C ► 7. C | 6. G | 6.4. first | 4.6.6. went | 5. two | 4. 8. twentieth two thousand and one | 2. were you reading | 2.4. P I 4. for | 3. 5. in.4. tennis | 1.2.5.2.4.4.3. E | 5.8.1. ► 6. F | 8.1. D | 3.5. A ► 11. 2. play | 5. 8. C | 7. 10.6. It to me ► 7.1. B the first nineteen eighty-seven | 2. have done | 5.1. 9. F I 8.

H 11.2. C 3.1.4.1. ► 2.4. themselves | 3. C ► 5.1.5.10. myself | 3.3. Unless he gets ► 8. will play | ► 6. her | 4. don't study. G.6.2.2.4. A 2. F | 5.7. F. have to | 2. himself | 3. on Tuesdays 3.2. B | 7.2.6. themselves | 4. happens.5.1.3. mustn't | 2. Ice hockey rink.1. more accurately | 3. 2. D język angielski | repetytorium 141 . doesn’t haveto | 2. 8.5. you won't get a prescription. bruise | 3. ► 3. | 2. neck hockey ► 6.7. Is sweating | 3. ► i. A | 5.2. The most famous International ► 5.3. C. | 2. 4. must I as good as he had hoped for.10. needn’t | ther than any other competitor. | 2.► 7. twisted 1. E | 6.3. more excellently ► 7.15. -® r ► 3.10.3. A11. 6.3. tennis | 2.3.12.5.3.5. could | 1.1.5.111. has to | 2.3. B | 5. golf course. P | 4. B | 6. ourselves | 3.11. J ► 8. I | 4.2. C | 7.3. B | 7.1.4. the most quickly/the quickest | 3. has broken | 3. reads.2. 8. B.4.4.1.2. 4.1 ► 4. F | 4. doesn’t raln/lsn’t raining.3. choked | 3.2. will get | 1. D.2. knee | 5.2. F | 4. at noon 3. 2. | 8. C | 7.6. C | 8. 1. himself | 4. E | 5. 5. G | 1.4. 7.7.2. had. E. C | 6. prawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2). 7.3. finishes 11. running track.1.8. well | 3. spójność (0-2). needn’t | 2.7. ourselves | 4. will tell | 1. would take up 11.1| 5. A ► 1.2.4.6.8.3.7.6. myself | 4.1. a job. disabled | 3. Unless you take more exercises.9. vomited | 3.3. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). C | 7. C | 6. new national sports | 2.14. We won’t go to the party unless they Invite us. A I 6. will understand | 1. 9. ski jump. Nike leather training | 2. B | 6.1. F ► 4. C | 6.11. F -O - ► 7. our | 4. football pitch. must | contestants.1. Itself | 4. himself | 4. C | 8. B | 7. myself | 4.2. 7. press ► 7.3.4. heart | 5.5. D | 5.4.1.12. must ► 9. Our team played more effectively In the previous match. C | 7. needn’t |2. 9. C | 6. wrist | 5.4. 4. G | 5. second and third | 9.4.6. he won't have money for holidays.9.1.5.1.2.3.2. 7. him | 4.10. A ► 6. feet | 5. Mark Ronson | 5.10.5. F ► 8. 1.1. The students 8. A | 8. B 11. was/were. C | 6. will do. D | 9. arrives 11. Unless you see your doctor. C | 7.6. | 8. A. you will get fatter. C11. H ► 9. volleyball court. A | 7. build. yourself ► 10.1.7. E | 7.4.1.4. will 6.3. ourselves | 3. don't eat.4. needn't | 2.4.2. will fall | 1.9. po­ ► 4. ► 3. The javelin thrower said that his score was not 2.13.2.1.1. 5. her ► 5. has done karate | 9.1.5.5. bicycle path. H ► 2.6.8.1.3. B | 7.3. 6. herself | and Thursdays | 9. A | 6. yourself I 3. | 2.3.5.9. B 11.5.1.3.2. rash | 3.3.8.2. G 11. 8.30 1. give.2.4. will call 11.9. 5. dizzy | 1.1.2.3. 3. Smith | 5. A | 7.3.12. E | 1. Will you have to | 2. have 11. B | 8. F11. have to | 2. US athletes ran the fastest and jumped the highest of all 2. exclusive black wooden 5. 3. overweight | ►1.10. | ► 2. B | 7.8.2. C | 1. Itself | 3.1.7. E | 8.10 July | 5. C | 9. D 11.1. E 11.9.8.1.3.4. must | 2.4. get. leg | 5. D 11. A | 3. your 14. Mike Powell has jumped far­ 2. A won't have a disco unless they organize It.6. B | 6. the worst | 3.4.5.2. itself | 3. We. had to | 2.2.6.7.11.7.8.6.2. see.4.4.

► 8. C | 6. what Warner Brothers were producing then.2. a | 1.1.3. B ► 9. B I 2. sunny | 4. ► 9.1.4.9.4. C 6.1. to speak | 3. zero | 4. A ► 7. G | 5. 2. P | 8. smoking | 2.6.1. E | 5. She claimed that Ron had 2. The | 1. C ► 2.2.7. B | 2. A | 7. B | 8. C | 2.1. who/that | 3.6. C | 7. A | 5.2.| 3. that | 3. ► 5.2.4.2. 1.5.3. C | 5.7. F | 7. 7.4.10.4. below | 4.3. amber and silver | 1. ► i.3. 1.3.5.8.5. C | 2.1. .3. poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2).1. 3. A | 2. which/that. B | 7. Adam said he was installing new software on his computer.2.2.1.1.8.2. B | 1. cold | 4. brick 8. C -€► ---------------------------------------------------------------------.4.- 3.2. G 11. Will you have to | 6. D 9. A 5. A | 5.6.6.2.| 1.1. B | 6. 7. asking | ► 4. 3. ► 4.5. how I felt | 4. D ► 7. C | 2. B | 2. B | 6.6.3. F | 5. keeps 5.1.9.8. E | 2. going for a pizza | 9.2. if/whether I had tried to do a chemical experiment język angielski | repetytorium .2. calling | 3. twenty-five | 4. to send the letters | 9.8. He told me that Sandra hadn’t saved that document.2.4. an | 1.2. | 3. to arrive | 2.1.1. glass 11.6. D ► 1.7. sand 11.3.3. meet | 3.A | 5.3. at each other ► 7.4. A | 8. . P | 8. D | 5.4. to call | 3.4. which/ ► 10.9. travelling | 9. tried to help | 9.2. high | 4. to learn show me how to use that scanner. | 3.2. Callum ► 2. 4.5. 9. eighty | 5. F ► 2. P | 8. twice | 8. 3. B | 6. D | 7.5.3.1. ► 6. who/that.4. . B | 2.3. talk A ► 4.9.10. spójność (0-2).5. hearing | 2. | 3.2. do | 2.5. C | 5. Africa’s | 8. B | 5. C Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). 6. D 9.1.7.4. B | 5. refused to pay ► 3. playing | made that movie the month before.1. B | 7. He explained that his mobile phone was broken. | 3.3. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). A 11. the 11.3.-| 1. spójność (0-2). getting | 2.1. above ► 6. E | 5. to reach | 3.1. 8. | 4.2. if/whether there was a vaccine against cold | 4. to see | 2.4. You don’t have to | 9. Harry said that he could 2. to tell | 3.4. -€► ----------------.3. poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2). D | 6.1.3.3.3.6.4.3.3. wood 11.2. A | 2. 1. the | 1.5. C | 6. hearing | 3.1.2.10. H ► i.5.4. ► 5.7.6.2. who/that | 3. which/that | 3.1.4.4. to repeat | 2. ► 3. F | 6. never | 8.10. 7.1.7.1| 1. D | 7. poprawność językowa (0-2) Fbogactwo językowe (0-2). ► 6.2.5.1. D | 2. 2.5. 4. ► 9.2. C 4. ► 10. F | 8. G | 7.6. ► 8. an | ► 3. should eat less | 9. | 3.5.4.4. help | 3. get | 2.1. F | 5. spójność (0-2). C | 6. 8.5.2.9.8.3. A | 7.1. 1.3.6. D I 2. D | 5.4. the | 1.4. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4).5.5. E | 8. snow | 4.2.5.3. B | 6. when Graham had lost his telephone | 4. asked me not to delete that file.3.3. moved | 8.

crocodile. 2. C | 6. A | 1. had. have.3.2. F | 6. F ► 1. thieves | 9. absent-minded | 4. sugar-free | 4.10.3. hamster. | ► 10. saved | 3.4. world-famous | 4. MP | 5.13.2. 4.1. B | 8.1. decided | 3. ► 4.f t ------------------ ► 6.6. B | 1.3. F | 6..6.3. wide | 3. 13.3.2. 6.1. went język angielski | repetytorium 143 . P | 6.2. D | 9./A postcard has 10.2. had never come | 3. Students will be shown slides by Mr Clarke.3. salaman­ der | Insects . pigeon | fish .4.3.1. C | 2.bee. went | 2.14.5.1. had you switched | 10.12. were hunted | 2. A | 1.15.1. Mike was offered a holiday job by Paul.4.5. with | 1. F | 6. E | 7. Why haven’t they answered | 3. EU | 5. wanted | 3. tiger | birds .2.3.4. GPS | 5.salmon. B | 2. 1.whale. butterfly. had decided | 3. VAT | 5. Is recycled | 2.5. 7. D | 8. G | 6. was destroyed | 4. rose.frog.What Isn’t the government telling | 9.3. 3. Animals: mammals . herring | 6. daisy | trees .10. water-resistant ► 9. A ► 7. ► 4. 9.1. came | 2.1.10. B | 9.2.6.5. ► 6. C | 4. of j ► 5. offered | 9. hadn’t told | 3. C 4.3. soft j 3. witnesses offered to Mike by Paul./Slldes will be shown to students by Mr Clarke. drawing | 9. E | 4.6. be kept | ► 8. P | 6. F reptiles .5.4.3. B | 8. had learnt.6.9. 2. on | 1. had never heard ► 9.tulip. UN | 5. C | 7.1. hadn’t locked | 2. cost | 9. came. from | 1.3. E 6. C | 7.8./A holiday job was 9.3.2. bear. ► 7. 3.1.1. sardine. A | 6. D | 6.4.2.4. ► 1. daffodil.4.4. had been stolen students every year. of | 1. has been saved 8. parrot.1. G | 2.3.4. D | 2.1. first-class | 4. had never been | 3.8.5.4. Plants: flowers . D | 4. stole | 9. D | 7. was | 3.9. A 3. catch | 3.6.1. F ► 3.4.7.9. Christmas tree | other .8.7. H | 2.2.1.11.2.3.3.12. rived.2. had already left | been sent to Melanie by Jill. carp. ► 4.1. B | 7. C * ► 3.1. A | 1.3. F | 6. A | 7.5.1. Melanie has been sent a postcard by Jlll. eagle. B | 1. D | 7. air-conditioned | 4.6. 2. | 3.5. Millions of books are bought by 10. B | 8. on | 1.2. 4. A | 1. had been | 2.e -----------------------------------------------.3. B | 4.grass.3. duck.2. didn’t 8. A | 1. snake. ID | 5.9. 2. 9.3.7.2.4. had studied | 3. Is caused ► l.4. 5. are grown | 2. pine.4.4. were shocked | 3.1. P | 6..3. ► 3.7. on | 1.5.6. 3. B palm.2.2.7.2. at | 1.10. serious | 3.4.1.4.4. A | 4.6.1. ► 9.4. from | 1. waste | 3. In | 1. been recycled | 4. hard | 3.2.1. 8.2. E | 6. G | 4. ar­ ► 8. A I I. A | 8. wrote | 3.3. bat.2.7.3. had spent. A ► 5.7. Aren't you sad | 3.3.11. B 11. B ► 2. . Didn’t Kate tell you | 9. E need. F | 2.5. started | 3. ► 7.7..3.1. do ARKUSZE EGZAMINACYJNE ► 8.2.8. ► 5.5. A | 7.2. B | 6. cactus.8. had got | 10.2. heavy | 7.oak. had already left | 2.9. A | 8. VIP .5. I’ll be able to 3. C | 9. ► 6. PR 5. D | 8. PM | 5. commit | 3. lizard | amphibians . of B ► 2. bush. Is grown | 4. with | 1. A | 2.2. wasp. telling | 3.6.6.8.1. A ► 2.5. saw. saw. 7.1. P I.5. 1.

went | 5. date | 3. A | 6. 110.5. 6. Your par­ ents are so nice.2. Mike.2. poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2).3. C ► 8. is a film director. up | 4. called | 5. out | 4. who lives next door. 144 język angielski | repetytorium . l.2.1.3. A 5. A. 110. What 11. to get | 5.2. D | 8. such | 3. foreign language | 3. come. E | 6.1.5. A. got. C.1. B | 6.2. A. B. done. salary 2.2. A ► 9. E | 5.1. B | 4. A | 7. F | 5.7. looked.3.3. A | 6. do. two | 2.2.4.3. came. such a terrible ► 4.5.2. It's such a quiet place. such 11. B. got. 5.3. D | 9. job opportunities | 3. G. 8. Europeans | 3.3. to do | 5.2. 20% | 2. being | 9.4. so ► 3. off | 3.2.1.6. so beautiful | 2. C. A. came | 4. up | 4.4.1. used | 9. C. B | 5.5. F | 8. such a polite | 2. A | 9. 8.2. 3. A. mother tongue 4. ► 10. off | 3.5.4. B. A. gambling | 3. 7. The film which I watched last night was very boring. ► 7. so | 1.2. B | 7.5. B | 6.4.2. away 4. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). current | 3. so patient | 2.5. 5.1. one 1.1.3. 6. to call.2. 9. A.7.3. spójność (0-2). C.4. B | 4.4.2. | 10. joined ► 5. 4.8.1. ► 2. --. A. N -€► ---------------------------------------------------------------------.5.4. C | 7. painful ► 9. 10. B. Look ► 5.1. C ► 6. called. went. such 11.3. factory a tasty | 2.5. D | 5.6. forgot I 9.2.5.3. spójność (0-2).5.1.3. H.8. B.6. E ► 10 . E | 8. look. 7.1.1.1. C.4. What a beautiful view! | 10. C | 6. dofl/n | 4. chief | 3. C. gone.1. ► 10.2. banners | 3.4. ► 4. ________ 1 ► 2.1. F ► 6. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4).3. poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2). B. speakers | 3.6. C ► 8.3. across | 4. C.3. ►L 2.- ► 1. C | 9.1. 9. B | 8. C ► 7.2. C | 8. C | 8. set book | 3.1.4.3.4. ► 3.3. rightly | 9.

język angielski tygodnie 1-30 ARKUSZE EGZAMINACYJNE .

B. 4.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu C.).. secretary A. I have a sore throat..-4. 2.1. B. 4.1. A.. What does Jack do for a living? C. It is nice and quiet.2.2.1.. Uwaga! Jedna reakcja została podana 1...... A.30 a.. At the hotel reception.2. B. 1.2... pasuje do żadnej posady...... B albo C. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób..1.. At school.50 £ 19. It is difficult to say. (0-4) A.... D..... At the gym...30 a. X: What seems to be a problem? Y:. ARKUSZ EGZAMINACYJNY Paziom podstawowy Zadanie 3.. są zgodne z treścią nagrania Zadanie 1.. I’ve eaten your cake.. P F odpowiedzi wybierz właściwą... pracy.) związane z nią oczekiwania (A-E)... What's the matter? 1.. które ze zdań 3. B.. How long are we going to wait? język angielski | repetytorium ... Zakreśl literę A.. An adult or a child? 4...... Uwaga! Jedno oczekiwanie zostało podane dodatkowo i nie Y: Never mind..1..4. 2....-2..3.m.. 4.. 1. (0-5) (P ...15 £ 19.. P F 0 Zadanie 4.... being fond of children □ 2.. At midnight.. In Dorian’s opinion it i^ important to stay young as 3. How can I get to the museum? E.. X :. X :. Not at all.m. How much did Danielle pay? dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. B albo C. Zdecyduj.... C.... Basil Howard is the author of the novel..-5. please. Which one don’t you need to make this salad? A.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach z podanych 3. C.4. A.. please do. 1.. B.... jr ~ E.. Dorian Gray is having his portrait painted. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów...-3..4.1. waitress D.prawda)..5. I’m sorry...1.. Have you ever been to a theme park? Job Demand C. babysitter B. driving licence A...1. Would you mind if I turned on the TV? 2..2.. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E). dopasuj do każdej posady (2. working late Y: Take the second right. 5.. Can I take your umbrella? C. What time does Nicole have to get up the next day? Zadanie 5. P F long as possible..3. 5.. 9. At 4. B. Yes.. helping the cook B.3..... a które nie (F .....3.. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat poszukiwania B. A...4.. (0-3) A. I like both. 3. (0-3) Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat powieści... (0-4) Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (4.3.3.1... Where does this conversation take place? Zakreśl literę A..... Zakreśl literę P albo F. kitchen helper C.. Sure.. B.... C. fluent English 5...4.50 £ A. Help yourself.....). At 5. Uzupełnij poniższe minidialogi (5. Zadanie 2.. Wpisz rozwiązania do tabeli..fałsz)..3.

B. C.1.-7. B. around Central Park on Monday. żeby zamówić na obiad pizzę.3. . including a marathon for children. Wolisz spaghetti. started in web development? W e’re looking for a graduate developer to join our team and manage our broad range Get your 10% off today! of websites. C. June 3rd. Wpisz rozwiązania do tabeli.1. you should contact a doctor. challenge-seekers. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje 8. 8. Do każdego ogłoszenia dopasuj właściwe pytanie. (0-4) If you are concerned about any side-effects or have any other Przeczytaj teksty (7. B. a person who wants to work in a team of engineers. Like all medicines. I’m Natalia. Do każdego z nich dobierz unusual effects. Zakreśl literę A. Will Tuesday be all right? or pharmacist if you notice any of the effects listed or not listed. Co powiesz? Do you like running? You cannot miss the Third Running A. Spaghetti is a good idea. I’m sorry. Baked every day throughout the day. z podanych very playful. indziej.-8. You can see this text in a bathroom. He’s Przeczytaj teksty.1. Do not swim in rough seas or if you feel unwell or tired. 6. Wpisz rozwiązania do tabeli.) wybierz właściwą A.3. ASPIRIN tablets can cause side effects. In the event there are A.1. I think I’d rather have spaghetti instead. Zakreśl literę A. to ask Jeff for help. Widzisz w pokoju kilka nieznanych osób. black-furred Zadanie 8. Lisa język angielski | repetytorium 147 . (A-C) oraz pytania dotyczące tych ogłoszeń (9. tell your doctor immediately and seek advice. Please tell your doctor C. team and we're looking for smart. This means that the buns inside are fresh. there is also something for extreme A. passionate developers. Festival! This is an international sporting event. Hi. Nie masz na Apart from short-distance runs.4.Zadanie 6. Blackie got ill. You can see this text on a pair of jeans.-9.3. If you have such coupon. only long and challenging runs. (0-4) labradoodle with large brown eyes and a loud bark.4. E. Przychodzisz na imprezę do kolegi. You can see this sign on a beach. to inform Jeff what has happened. dwóch pytań.1. reakcję. B. Jeff. a person who wants to work as a freelancer. professionals and amateurs alike.2. zgodną z treścią tekstu. After taking aspirin do żadnego tekstu.). 6. I’ve got my own work to do. Are you a recent computer science graduate looking to get 7. Zaproponuj. Call me ASAP.1. żeby zastąpić go w pracy w poniedziałek. C. to complain about Blackie. Przeczytaj trzy ogłoszenia na temat zaginionych zwierząt D.1. 7.4. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 8. He wears a red leather collar. long-distance runs. a person who is thinking about starting computer studies. B. Have you two met before? event. A. Do you know me? I'm Natalia. B albo C. This add is for 7. you will have side effects. If you've seen him.4. you’ll pay less for your shopping. C. Brat proponuje. Wash and dry separately. HAVE YOU SEEN ARCHIE? Archie is an old. 7.3. We have avery high standard of our engineering 7. A.2. (0-3) 8. attracting B. you can suffer from side effects but it isn’t very common.-6. 7. Uwaga! Jedno ogłoszenie pasuje do 7. the traditional marathon nią ochoty. odpowiednie zdanie (A-E).1. The Festival is also a family C. A. Zadanie 9. allowing everyone a distance to run at their own pace. Zadanie 7. both easy and very demanding races. że zastąpisz go kiedy C. Kolega prosi. B.4.3. Lisa wrote the message Dla każdej z opisanych sytuacji (6. A. It's not possible. and children races.2. Sounds great. Are you crazy? W e’re not taking pizza. call 056748892. B. (0-4) C. Well. He was last seen odpowiedzi wybierz właściwą. too.2. W zadaniach 8. A. I can't. 7. B albo C.4. W poniedziałek nie możesz. although they occur rather seldom. You can ask some other person.). Took him to the vet. 6. That’s out of the question.

9. A...1. (0-3) Przeczytaj tekst. please contact me Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują immediately at Lexington Street 024. B albo C.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk Which announcement 11.3. C. Mike can speak the word 'treat'.1. better C. (0-3) Przeczytaj tekst.-10. we 10. gives the most useful information? 11.3. We offer a mini market for your 11.1.2. does not mention a personality trait? as a professional approach to the customer.. the 4th of June in Brighton. so she is a year younger 10. 1to B. I’ll be grateful for any news. 11. She has wybierz te. keeping 11. daily język angielski | repetytorium . doesn't say where the animal got lost? We offer best quality tents and equipment as 11. reading | 1 F.-11.2 in impressive conditions. She’s very gentle and shy.4.2 so I think number is 028578390. Zakreśl literę A. black eyes and no ears. She’s gone missing last Tuesday.1.1 me.1. A.. I will j E.. The campsite is equipped with modern sanitary facilities which are 9. Spośród wyrazów podanych w ramce HELP US FIND NEMO. on Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki..Jare D. well 11. 9. keep B. A.3 needs. do żadnej luki... good B.than PARROT LOST.3 have a lot of fun together. If you see her.3.. Connie is a large macaw parrot that accidentally got freed from her cage. My cell his hobby is drawing. B. day B. kept C. A. never mentions what kind of animal got lost? Seabird Campsite 9.2. She has a very colourful plumage and This summer I’m going to visit my aunt and her son Mike. I’m fond of comics 10. He’s interested in comics and may not be easy to catch. and restaurants are also available close to the campsite. | too 1 c . a day c. ł Zadanie 11. Nemo is red with white stripes. Zadanie 10.3. które poprawnie uzupełniają tuki 10.

My hobby reflects the way I see the world. B.. odnoszą się do pierwszego tekstu. Zadania 1. (0-4)) Zadanie 4. B. Przeczytaj tekst.. zainteresowań.-1.) dopasuj Usłyszysz rozmowę dwóch osób. (0-3) Tekst 1.3. In my hobby artistic and manual skills are very Important. B. For foodies there's Burton-on-Trent. there is only one religion approved by the state. Don’t forget the famous A. m ----------------------------------- Zadanie 1. forests still untouched by men. the types of plants. Wpisz odpowiednią literę obok 1.. In Canada vegetables. 2. Come to the Heart of England C. exceptional food and wonderful hospitality are also an C. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. magnificent cathedral or Shrewsbury with its narrow streets B. he wants the first speaker to be at the birthday party. In Canada there are 3. 3.2..) zdania (A-E). C. Wpisz rozwiązania do tabeli. 3.1. cheese and gingerbread. do żadnej wypowiedzi. too.6. do drugiego.4.5. important part of the experience. In every town and city there is a market with local producers selling 1. and designer shops to see how different they are. the beer-brewing capital B. vast forests in the south.4. właściwy nagłówek (A-D). Tekst 1.1. Zakreśl literę A. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat różnych Przeczytaj tekst.. mooch around antique shops of the Cotswolds or. z podanych 2.3.6. 1. but also the way of protecting wild life.2.. którymi oznaczono brakujące w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2... You may C.. odpowiedzi wybierz właściwą. he’d like to meet a girl during the birthday party. Culinary attractions 1.. fascinating antiques. there is more than one official language.-1.. if you prefer. asparagus. The variety of the Heart of England with D. This is not true in the Heart of England. B. My hobby is collecting things. visit big shopping centres in Birmingham. but he passed.-3.. and cider. Smaller towns and cities. The key to success is regular practice.kusz ARKUSZ 2 EGZAMINACYJNY Poziom rozszorzony A. aC. The second speaker decides to help because of the Heart of England. Uwaga! Jeden nagłówek został A. mountains in the east and west..4. in history and full of designer shops.. zawartych w nagraniu w zadaniach 1. litery. the types of planets. Worcester with its A. 2. A.. Na podstawie: Visit Heart o f England (broszura informacyjna). Big cities and bright lights are only part of the attraction 1... of England. The area of Canada is Try Ludlow with its medieval castle. It is not only a hobby. The charm of provinces A. 2.1. B albo C. Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty.. Zadanie 3. It has been suggested that the speaker has problems C. the second largest in North America.2. winter sports are not popular.. the types of plans.1. a bad grade. Do każdego akapitu (3.B. C.4. Other delights to tempt the visitor include beef C.1. the speaker got numeru każdego akapitu.-1.1. On the test.-4. podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. 1. a zadania 1.1.. he’s selfish and wants to be paid.. everywhere.4.-2. Na podstawie informacji zawartych Wpisz w luki 4. odpowiadające jej zdanie (A-E)...6. Na podstawie informacji E. m ----------------------------------- Zadanie 2. fruit and fresh meat... język angielski | repetytorium 149 .. z którego usunięto cztery zdania.. steeped A.3.. A.3. tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. It's sometimes said that urban Britain looks the same ARKUSZE EGZAMINACYJNE Usłyszysz wypowiedź jednej osoby.. Cities rule the region B. the largest in North America. larger than that of Russia.1. each May! C. asparagus auction in The Fleece Inn in Worcestershire B. the worst grade. (0-6)) D.

the Royal Standard.. to use any portable electronic devices emitting radio signals........... „Kaleidoscope” nr 7/2012. Why not celebrate the Independence Day at the Folktife Folk 7.. Wymagana jest costumes and jewellery.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy....jeżeli time together.. The highlight of the festival guests invited to the Palace.. although I must admit I'm not a great fan of street performances and noisy festivals.... I really enjoy dancing. język angielski | repetytorium ... Krystyna Janda will be performing in her legendary play White Five regiments of Foot Guards take care of the safety of the blouse.... not computers.. such as 6. Maduma.... (6..... closed.1.. (0-5) Uzupełnij zdania 7.. tak aby otrzymać outdoors.......... Saturday and Sunday Buckingham Palace has been the official London residence rain or shine! of the British monarchy since 1837..) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. I'd like to learn new painting techniques and meet peo­ the plane door 6.1-5..... która najbardziej by jej odpowiadała..... Kornel Mundruczo.) oraz opisy Na podstawie: Mark yo ur Calendar.... off the computer. CD players and video cameras..... Faith No More is fhe biggest attraction for rock fans. Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (5. It is here in the The motto of this year festival Is Modern Drama...... the spotlight on the fair sex this year... Railway passengers (must/give) ..4... until a bug for... / .. However...3. How­ emit radio signals..... He asked me (not tu rn )......1 It is not only the home of the Queen and Prince Philip but it is also used B.... Uwaga! Jeden festiwal Przeczytaj tekst. I prefer more ambitious Safety Rules on Board plays by contemporary authors... a women’s drumming group from Tanzania. pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. Festival in the National Mall Park. but painting Is something I really caught phones may be used onboard only before take-off.. old.. you can see her royal flag on events... During the whole Carol.2.. main attraction is the exhibition of Native Indian decorations..... wykorzystując podane w nawiasach I’m interested In art and music. One of the highlights is E. C.. 4....3.1..... I like learning about different cultures and traditions.. When the Queen is at home. trzeba natomiast .. Including 19 state rooms..4..... 4. which celebrates distant cultures... Palace.......1.5. Mobile and even cooking before. B....... D. I’m a very active person and I like doing things myself.. Brave Festival.-7.3....2 This flag Is called is the play Disgrace by Hungarian director... theatrical performances and sporting and scientific A. wpisując w każdą lukę został podany dodatkowo I nie pasuje do żadnej osoby..... 14 5..... tak aby powstał spójny i logiczny tekst..dodać inne wyrazy. My hobby is ethnic crafts and I'love to see some tribal logiczne i gramatycznie poprawne zdania... 6. (0-3) workshops to put your creative skills to test....5 mobile phones may used only after the engines have been switched off. wyrazów. but I don’t care for celebrities........ electronic games. The flag has got four quadrants...-6.... Nie należy zmieniać meeting people from various countries and cultures and spending kolejności podanych wyrazów.. 4.. Adele.. 78 bathrooms.. s.. Queen Victoria was the first monarch to live there. for the administrative work of the monarchy.. I’ve tried dancing.... Zadanie 7... Uwaga! Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki... top of Buckingham Palace.. This year’s Karuzela Cooltury has almost 150 events for young and a cinema and a swimming pool....... A.... Artists from state apartments that Her Majesty receives and entertains all over the world will be appearing. 23 poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych 5. Uzupełnij go.. 16... 92 offices. acting but only when ‘fasten seatbelts’ signal is switched off.... information on delays.... Other attractions include the exhibition of dot painting and special Zadanie 5..3.. American culture through art and cuisine of many nations....2... my fly take person be land forbid real passion is theatre.. will be throwing D...... (0-5) literę obok numeru każdej osoby............. We kindly remind you that smoking is strictly 6... 4..... Washington? Folktife presents ..... Passengers may use the electronic devices which do not I’d like to see the works of artists from all over the world. Do każdej osoby dopasuj imprezę.. The Palace has around 600 rooms....1 J ...5...1. singing and spending time jest to konieczne .. ever.. furry hats called bearskins... The 7.... 52 royal and guest bedrooms.............. Wymagana jest pełna Toby. just walking and looking at exhibitions. They wear red jackets and tall. The Buckingham Palace The festival runs from noon to 7 p... It also has its own post office and police station.... Wpisz odpowiednią Zadanie 6. Journalists and cultural figures will be heading for meetings with authors. I'm also interested in music and I used to play drums once..2 passengers are not allowed 5. C. After ple from exotic countries... czterech festiwali (A-D).m. (including e-cigarettes).. 16 6..... I like wyrazy w odpowiedniej formie......

... ........... while I was out? 7....... Rod (go/swim ).............. Heavy rains are expected for the next several days.... bogactwo językowe oraz poprawność językowa.7... że długość e-maila powinna wynosić 50-100 słów. • Zaproponuj wspólne pisanie błoga lub tworzenie strony internetowej........ twice a day when he was on holiday in Greece............. Zadanie 8............... Podpisz się jako XYZ......5...... język angielski | repetytorium ............. south....................... ........ 7.............................. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów............................................. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji.. • Zapytaj o jego/jej zainteresowania..... • Opisz swoje ulubione zajęcia w szkole.............. pamiętając.3.......... What (you/do)......... spójność........4.... (0-10) Napisz do kolegi/koleżanki z zagranicy e-mail.... Currently the storm (m ove/slow).........

1.2. B (0-4) doing 9.1.5. 7.3. C (0-4) 3. 5.3. F tekstów pisanych 3. D 6. landing 7.1.4.3.4.2. . is 7.2.1. P Rozumienie 3. D poprawność językowa 11.3. E 2.2.1.2. C środków 6. D (0-4) językowych 6. flight Rozumienie tekstów 7.3.4. C 7. A 6. P (0-3) 2.1.4. C 2.2. A (0-6) 1. Punktowana jest (0-10) Znajomość środków 10.1.3.2. E 6. 3. B slowly 9. B (0-4) 1. B (0-3) 5. were you 9. 9.2. 1.1. B 7. 10. C Znajomość 6. C (0-4) 2. B (0-3) > 5.2. E 4. C ■ 1.1. C ze słuchu 1. 4.4.3.3. C Znajomość funkcji 4. C (0-4) given 8.5.1. D (0-3) 3.3.2. B 1. A 4. 2.1. 1. B 7.2.4. A 6.3. went swimming 8. C (0-2).4. B 7.1.2.1. 4. 8. D 5. C 2. A 1.5. is moving 9. A ł 1. forbidden (0-5) 6.1. B językowych 4. C (0-3) (0-2) 11. 10. 6. personal pisanych 7.3. A 3.3.4.4. 3. not to turn 8.1. spójność (0-2).2. KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Poziom p o d s ta w o w y [ Poziom ro zszerzony Numer Poprawna Numer Zakres Punktacja Zakres Poprawna odpowiedź Punktacja zadania odpowiedź zadania Rozumienie ze słuchu 1.3. E > n 5.3.2. A 4.3. A 2.1. D 2.3. C 7. must be (0-5) 8. B 4. E 3. A (0-5) Rozumienie 1. B 2.2. (0-3) 4. B 1. 7.5. 11.3.4. A Wypowiedź 8. B (0-4). F (0-3) Disemna zgodność z tematem językowych 10. B (0-4) 4. B i bogactwo językowe 11. C 1.1.2.6. 6. 2.2.4.

tygodnie 1-30 r ORD BANK .

zbieranie personality . Ireland .Estonia German .obserwowanie ptaków nationality .amerykański dancing-taniec weight .kra je i p a ń stw a graffiti art .przezwisko the United States-Stany coin/card/stamp collecting .szwedzki gender .zainteresowania Sweden .Irak Italian-włoski writing .Belgia Chinese-chiński model making .Hiszpania Thai .argentyński dog training . gry England .waga Argentinian .australijski doing voluntary work .Grecja Iraqi .Indie Israeli .gotowanie sex .Anglia Finnish .gry komputerowe single .Irlandia Japanese .bułgarski Argentina .Norwegia Romanian .Holandia Portuguese .Tunezja W elsh-walijski male .dane o sobow e Lithuania .Włochy Latvian .Portugalia Scottish . Italy .szkocki family name .tajlandzki interests .fiński scenariuszowe Estonia .(płeć) żeńska Russia .Rosja Spanish .słowacki female .litewski Latvia .Chorwacja Dutch .płeć Languages .działanie nazwy zawodów Austrian .rękodzieło.graffiti Bulgarian .estoński role playing games .Słowacja Swiss .modelarstwo Bulgaria .japoński .norweski address .turecki languages .Polska Rushan .Łotwa Mexican .wiek the Netherlands .Rumunia Slovakian .rumuński distinguishing marks .Walia computer games .płeć Slovakia .austriacki w wolontariacie podawanie wzrostu i wagi Belgian .łotewski Japan -Japonia Lithuanian .ukraiński marital status .Szwajcaria Turkish .pisanie język angielski | repetytorium .osobowość Zjednoczone monet/pocztówek/znaczków place of birth .Człowiek ma tyle lat.języki Thailand .belgijski drawing .wzrost Spain .hinduski social networking-aktywność Greece .tresura psów Australian .holenderski playing an instrument .znaki szczególne Poland .rosyjski divorced .czeski pet adoption .duński photography .Finlandia Greek-grecki shopping-zakupy France .Meksyk Polish .Szkocja Swedish .narodowość Królestwo (Wielka Brytania) blogging .Ukraina H o b bie s .Czechy Egyptian .rysowanie w jednostkach Imperialnych Brazilian .robienie biżuterii Canadian .miejsce urodzenia Wales .kanadyjski knitting-robienie na drutach Belgium . rzemiosło surname .izraelski travelling .imię/nazwa the United Kingdom .żonaty/zamężna Ukraine .Argentyna jewellery making .nazwisko American .Litwa Norwegian . K B T J O flW Człowiek man is as old as he feels.(płeć) męska Turkey-Turcja married .blogowanie nickname .iracki w sieciach społecznośclowych Hungary-Węgry Irish .ję z y k i crafts .muzyka Canada .adres Mexico .za in te re s o w a n ia name .tatuaże India .nazwisko Romania .imię Scotland .stan cywilny Tunisia .zawód Switzerland .podróżowanie Iraq .polski age .Szwecja Tunisian-tunezyjski job .(stan cywilny) wolny cooking .irlandzki tattoos .Francja Hungarian-węgierski singing.brazylijski fishing-wędkarstwo gardening .Dania English-angielski reading-czytanie Egypt-Egipt Estonian .Kanada Czech .portugalski date of birth .Bułgaria Croatian .rozwiedziony/rozwiedziona Portugal .brytyjski C o u ntrie s and s ta te s .adopcja zwierząt China-Chiny Danish .gra na Czech Republic . na ile się czuje.fotografia Croatia .niemiecki sewing-szycie Finland .gry RPG.data urodzenia Norway .Tajlandia Ukrainian .Zjednoczone bird watching .Niemcy Indian .chorwacki musie .ogrodnictwo British .śpiewanie Germany .egipski instrumencie Denmark .hiszpański first name .meksykański Personal d e ta ils .szwajcarski height .

budowa ballerinas .o k re ś le n ia o g ó ln e w yg lą d u . mundurek cotton .koszula nocna energetic .niski striped .agresywny old .pewny siebie long .styl sporty .bystry hairstyle-fryzura loose .uczciwy short .niecierpliwy wrinkles-zmarszczki scarf . żakiet bossy .szczupły style .okrutny ponytail .kręcony jumper-sweter caring .luźny confident .piżama hard-working .leniwy język angielski | repetytorium I I 155 .marynarka.wzór friendly .płaszcz uniform .blady necklace .buty (powyżej kostki) trailers .impulsywny B ody b u ild .twórczy pale .kapelusz bad .buty inconsiderate .bluza swimming costume .skóra plain .okulary aggressive .blizna outfit .u b ra n ia i d o d a tk i take sth off .czapka try sth on .dziecinny fringe .rajstopy elderly .tatuaż ring-pierścionek honest .nietaktowny fat .dobrze zbudowany sweatshirt .cera jewellery-biżuteria careful .ubrać się w coś generous .pasek top .w ie k dress-sukienka young .niezależny fit .porywczy bald .nieatrakcyjny dutch .kaptur balanced .krawat beautiful .w kratkę umbrella .atrakcyjny anorak .gruby silk-jedwab.hojny straight .elegancki kind .inteligentny medium built/helght —średniej budowy/ skirt .modny active .pomocny tattoo . apaszka impolite .dżinsy brave .młody earrings .w średnim wieku fashionable . well-built .parasolka unattractive .skórzany clever .długość cap .wełna A ge .przymierzyć pretty-ładny casual-codzienny T-shirt .przyjazny skin .elegancki .zrównoważony beard .z nadwagą smart .gładki funny-zabawny spiky .spódnica intolerant .w starszym wieku belt .prosty pyjamas .zdjąć coś attractive .bluzka tracksuit-dres handsome .duży childish .łysy hood .kapcie irresponsible .torebka wieczorowa underwear .pełen energii scar .kostium General appearance C lothes and accessories kąpielowy .troskliwy dark-ciemny knickers .rękawiczki ambitious-ambitny hat .bluzka good-looking .stary gloves .pracowity tanned .c h a ra k te r i oso b o w o ść middle-aged .ciasny build .koński ogon nightie .krótki pattern .torba tight .blond jeans . thin .w paski przedmioty szkolne slim . kurtka.aktywny elderly .nietolerancyjny wzrostu slippers .wysokie obcasy bad-tempered .zły Face and h a ir .pasować considerate .piegi large .piękny bag .wzrost bracelet .Nie szata czyni człowieka.opalony rucksack .kurtka z kapturem tie .taktowny moustache .przystojny (o obu płciach) blouse .brzydki checked .skarpeta lazy .radosny ARKUSZE EGZAMINACYJNE freckles .nieodpowiedzialny overweight .bawełna wool .sport short .bransoletka trousers-spodnie length .uważny.rozmiar intelligent .nastolatek elegant .naszyjnik cruel .tw a rz i w ło s y high heels .szalik.nieuprzejmy shirt .balerinki tights .chudy przeciwsłoneczne .plecak helpful . wysportowany size .bielizna weight-waga coat . ostrożny curly .sprawny.broda jacket .pulchny sock .długi match .garnitur tali-wysoki sunglasses-okulary ^^■Clothes do not make the man.podkoszulek ugly .wysportowany suit .uczciwy w avy-falujący sandals-sandały impatient .odważny complexion .przystojny (o mężczyźnie) boots .buty sportowe height .koszula impulsive .nastroszony na jeża (o fryzurze) put sth on .kolczyki C haracter and p e rs o n a lity teenager .w starszym wieku glasses . jedwabny independent .strój fair .lubiący rządzić blonde .mundur.grzywka leather .b u d o w a cia ła shoes .uprzejmy plump .wąsy medium-średni creative .majtki cheerful .

dziwaczny panic .nieprzyjemny miserable .niewiarygodny.pokój dzienny fork .lodówka student residence .parter desk .uczucia i em ocje relaxed .skąpy silly-niemądry emotional . celling-sufit bedside table .mleć nadzieję optimistic .zmieszany tlred . food processor .odpowiedzialny adore .dom wiejski garden .emocjonalny miserable .pesymistyczny unpleasant .pesymista unfriendly .szczęśliwy naughty .mający szczęście shy .kredens/szafka kuchenna detached house .panikować quiet-cichy proud .rezydencja kitchen .miły suspicious .ściana lamp .tradycyjny domek na wsi furniture . niesolidny miss-tęsknić polite .odnoszący sukcesy hesitate-wahać się nice . .dom parterowy downstairs .głupi happy .kominek palace .samotny pessimist .nieszczęśliwy pleasant .nienawidzić optimist-optymista talented .poduszka (do siedzenia) flat .zadowolony nasty .mikrofalówka balcony .rozsądny cross .patelnia terraced house .romantyczny angry .samolubny calm .zirytowany shocked .dom wolnostojący garage .nieposłuszny.nie lubić mean .wiarygodny.zły scared .nieprzyjemny stupid .winda attic .czujący ulgę responsible .podziwiać relieved .poczucie humoru confused .humorzasty stubborn .nieśmiały dislike .optymistyczny talkative .pensjonat hall .meble cupboard .wieżowiec r