Repetytorium

GIMNAZJUM
klasy 1-3

WYDAWNICTWO
SZKOLNE
PWN

P I L N E : s u k c e s na s p r a w d z i a n a c h , k l a s ó w k a c h i e g z a m i n i e g i m n a z j a l n y m

0 0

Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej

A man is as personal pronouns I. Znajomość środków językowych.
old as he feels demonstrative pronouns 1.1. Człowiek. Dane personalne, zainteresowania.
interrogative pronouns II. Rozumienie wypowiedzi.
personal details 2.3. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
asking about personal details IV. Reagowanie na wypowiedzi.
e-mail address 6.1. Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie.
countries and states 6.3. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.
languages and nationalities III. Tworzenie wypowiedzi.
hobbies 7.2. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.
Clothes do not Present Simple: to be 1. Znajomość środków językowych. 16
make the man comparative and superlative of 1.1. Człowiek. Wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania.
O adjectives
vague language II. Rozumienie wypowiedzi.
popular responses 2.2. Uczeń znajduje w tekście określone informacje, rozróżnia formalny
general appearance i nieformalny styl wypowiedzi.
clothes and accessories 1!!. Tworzenie wypowiedzi.■
character and personality 5.1. Uczeń opisuje ludzi.¡ 0
feelings and emotions 5.5. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, p o g lą d y iu cz u c ia!M
5.9. Uczeń stosuje formalny i nieformalny styl w zależności od s y t u a c ji.!

A house is not Present Simple I. Znajomość środków językowych. 20
a home can, have got 1.2. Dom. Opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia.
adverbs of frequency IV. Reagowanie na wypowiedzi.
types of homes 5.2. Uczeń opisuje wydarzenia życia codziennego.
parts of a house III. Tworzenie wypowiedzi.
furniture and household 7.6. Uczeń wyraża intencje i preferencje.
equipment 8.3. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowane
describing a house/flat w języku polskim.
housework
talking about accomodation
Good fences there is/are 1. Znajomość środków językowych. 24
make good the order of adjectives I.2. Dom. Miejsce zamieszkania.
Q neighbours nouns - plural II. Rozumienie wypowiedzi.
in, on, at 2.4. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.
false friends |3. Uczeń rozumie proste artykuły p r a s o w e .»
make and do III. Tworzenie wypowiedzi.
places in a town 5.1. Uczeń opisuje miejsca.
location 11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym.
prepositions of place
Practise ma­ Present Continuous LZnajomość środków językowych. 28
kes perfect non-continuous verbs 1.3. Szkoła. Życie szkoły.
1 ^ J
imperative II. Rozumienie wypowiedzi.
telling the time 2.1. Uczeń reaguje na polecenia.
formal and informal English 3.3. Uczeń określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi.
spelling 12.6. Uczeń rozróżnia formalny i nieformalny styl w y p o w i e d z i . „
types of schools [6.2. Uczeń rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę.
places, people and things at IV. Reagowanie na wypowiedzi.
school 6.2. Uczeń stosuje formy grzecznościowe.
studying, marks, exams 6.3. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.
school life
classroom language

język angielski | repetytorium

oo
Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej

Learn to walk Present Simple and Present 1. Znajomość środków językowych. 32
before you run Continuous 1.3. Szkoła. Przedmioty szkolne.
O both, either, neither IV. Reagowanie na wypowiedzi.
compound nouns 6.4. Uczeń prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia.
word formation 11. Rozumienie wypowiedzi.
on the phone 12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne.
text messaging ■3.2. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu.■
agreement and disagreement 13.4. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.B
school subjects 16.6. Uczeń proponuje. przvimuie i odrzuca propozvcie i sueestie.B
using a telephone
Business talking about future 1. Znajomość środków językowych. 36
before (Present Simple, Present 1.4. Praca. Popularne zawody i związane z nimi czynności.
pleasure Continuous, be going tö) II. Rozumienie wypowiedzi.
jobs 2.4. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.
talking about work 2.5. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.
activities connected to work III. Tworzenie wypowiedzi.
5.6. Uczeń opisuje intencje i plany na przyszłość.
If a job is Future Simple 1. Znajomość środków językowych. 40
worth doing, przyimki określające kierunek 1.4. Praca. Miejsce pracy.
O it is worth i odległość II. Rozumienie wypowiedzi.
doing well using capital letters 2.5. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.
expressing dreams and wishes 3.1. Uczeń określa główną myśl tekstu.
describing plans for the future 3.2. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
3.3. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.
Illl. Tworzenie wypowiedzi.^
|5.7. Uczeń opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość.B
No man is an forma dzierżawcza 1. Znajomość środków językowych. 44
island possessive adjectives and 1.5. Życie rodzinne i towarzyskie. Członkowie rodziny,
pronouns okresy życia, święta i uroczystości.
Past Simple: to be II. Rozumienie wypowiedzi.
congratulating 2.2. Uczeń określa główną myśl tekstu.
3.2. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
3.3. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.
3.4. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
6.2. Uczeń stosuje formy grzecznościowe.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
8.1. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych.
. Tworzenie wypowiedzi.
5.6. Uczeń wyraża swoje emocje.
If you want Past Simple I. Znajomość środków językowych. 48

0 a friend, be
a friend
regular and irregular verbs 1.5. Życie rodzinne i towarzyskie. Czynności życia codziennego, formy
spędzania czasu wolnego,
II. Rozumienie wypowiedzi.
2.3. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
2.5. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.
3.1. Uczeń znajduje w tekście określone informacje; relacjonuje
wydarzenia z przeszłości, opisuje doświadczenia swoje i innych osób.
III. Tworzenie wypowiedzi.
5.3. Uczeń przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
8.1. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych.
One man's countable and uncountable I. Znajomość środków językowych.
meat is nouns 1.6. Żywienie. Artykuły spożywcze.
O another man's some/any/no III. Tworzenie wypowiedzi.
poison much/many/a lot of 4.4. Uczeń opisuje swoje upodobania.
make uncountable countable 6.3. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.
food and drink 7. Uczeń pisze krótki list prywatny/wiadomość.
tasty and healthy V. Przetwarzanie wypowiedzi.
at the table 8.1. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowane
w języku polskim i materiałach wizualnych.

język angielski | repetytorium

preferencje i życzenia innych. pyta o opinie. Podróżowanie i turystyka.how to read prices? I. suggestions preparing food in a restaurant If you buy cardinal numbers I. Znajomość środków językowych.M ij.5.1. attractions III.clothes. indefinite pronouns no/none/ 6. cosmetics and household arti­ 2. A customer is modals 1. III. ISP1HW types of holidays II. no one 6. preferencje i życzenia.8. Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. one. sprzedawanie Q pay dearly prepositions you. Uczeń opisuje ludzi. 6. Zwiedzanie. Uczeń prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach writing a postcard życia codziennego.3. Uczeń określa główną myśl tekstu. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Posiłki ilffifffrflEBnSWM © too/enough II. Reagowanie na wypowiedzi.5. udziela i odmawia pozwolenia. pyta o opinie i życzenia innych. jewellery. 5. Uczeń wyraża swoje opinie. II. Zakupy i usługi. Reagowanie na wypowiedzi. Tworzenie wypowiedzi. Środki transportu. 2.5. udziela i odmawia pozwolenia. Rozumienie wypowiedzi.4. Uczeń prosi o pozwolenie. ones i kupowanie. Znajomość środków językowych. invitations.2. oo Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej First come. 56 A first served a little/little 1. IV.ir y . places. 6. Znajomość środków językowych. uczucia.5.3. 16. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu. plane and airport 5. Rozumienie wypowiedzi. so. przedmioty. DIY tools 2. Reagowanie na wypowiedzi.1.8. purpose/reason iiiiiU i. §3| © All roads lead Present Perfect I. cles. Orientacja w terenie.5.6. complaining 3. towary. 64 always right conjunctions: and. intencje. Znajomość środków językowych. Rodzaje sklepów.8. British and American English 3. 6. in a shop 2. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy.s i at a travel agency and a tourist 5. B8 to Rome booking a room I.7.4. Znajomość środków językowych. Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia. Lokale gastronomiczne.H information office V. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych. activities. 60 cheaply. you money . Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowane 1 booking/buying a ticket directions język angielski | repetytorium 5 .3. Podróżowanie i turystyka. describing places 6. zgodę lub odmowę. Uczeń prosi o pozwolenie. Uczeń określa główną myśl tekstu.1. 13. a few/few 1.4.7. 8. holiday equipment Success is Past Simple and Present 1. accomodation IV. not Perfect 1. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. miejsca i czynności.5.u m i. Uczeń wyraża podziękowania. Rozumienie wypowiedzi. IV.5.2. Przetwarzanie wypowiedzi. 6. Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. * shopping . Żywienie. because.8.K travelling 8.4. Informacja © a destination prepositions of manner and turvstvczna. but II. O or. Tworzenie wypowiedzi. 6. gardening and 2. stationery. Uczeń prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życiaH j codziennego. V. proposals. 72 a journey. Uczeń posiada świadomość językową. 6. Uczeń opisuje doświadczenia swoje i innych osób.

imprezy sportowe.3. Uczeń opisuje swoje upodobania. Uczeń reaguje na polecenia. O the sword film.4. and stopniowanie przysłówków I. music.3. 80 learning is Simple I.5. przedmioty.3. Przetwarzanie wypowiedzi. 3.1. Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia. 6. © quitters never comparing II.9. Uczeń opisuje ludzi.5. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. Uczeń prosi o radę i udziela rady. Uczeń przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości. 5. Znajomość środków językowych. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Dyscypliny sportu. Tworzenie wypowiedzi. 76 mightier than art. theatre.3.9.1. O the race przyimki przy określeniach II. preferencje i życzenia innych. Popularne dyscypliny sportu.5. 5.■ expressing gratitude. Uczeń opisuje ludzi. sprzęt sportowy. zgadza się.3. sport wyczynowy. IV.3. uczucia.1. Uczeń opisuje ludzi. giving opinion 2. Reagowanie na wypowiedzi.10.10. miejsca. Przetwarzanie wypowiedzi. preferencje i życzenia. culture in general II. Uczeń wyraża swoje opinie i uczucia. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. Przetwarzanie wypowiedzi. I. Znajomość środków językowych. 5. Rozumienie wypowiedzi.■ 8. pyta 0 opinie i życzenia innych. Dziedziny kultury.3. asking for opinion 2. literature. zjawiska i czynności. 6. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowanej w języku polskimiKhL Slow and ordinal numbers I. Winners never adverbs I. Uczeń wyraża swoje opinie. Kultura. win sport places 2. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.1. III. zjawiska i czynności.9. Uczeń opisuje ludzi. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.7. Kultura.■ B5. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami ul. opinion 5. a dangerous zdania z dwoma dopełnieniami II.2. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy.3. 5. 84 steady wins telling the date I.5.5. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych.4. Uczeń przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości. 6.6. Uczeń stosuje formy grzecznościowe. Uczeń przedstawia opinie innych osob. Znajomość środków językowych. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. expressing other people’s III. 5. 5. 5. saying 13. A little Past Continuous and Past 1. Uczeń określa główną myśl tekstu. przedmioty. Rozumienie wypowiedzi. Tworzenie wypowiedzi. Znajomość środków językowych. miejsca i czynności. Sport. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.10.1. Uczeń wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby.■ 'thank you' III. czasu 2.1. intencje.6. |5. 6. IV. O o 1 Numer Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej Strona tygodnia The pen is Past Continuous 1.___________ 3. 6. Uczestnictwo w kulturze. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego. V. miejsca. 6. przedmioty. Reagowanie na wypowiedzi. przedmioty. doing sports 2. Uczeń określa główną myśl tekstu. thing requests 2. sprzeciwia się. quit. V. V.4. 5. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. J pyta o opinie. Uczeń stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. 2. Reagowanie na wypowiedzi. requests 3.2. 8. Sport. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych. Rozumienie wypowiedzi.2. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. 8. 2. accepting and denying 3. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.1.1.2. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. język angielski | repetytorium | | . miejsca i czynności. 7. IV.8. 5.

astronomy® 5.® ¡8.1. przedmioty. 3.1.13. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych..1. filmach. Uczeń zgadza się.|■ healthy lifestyle 5. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. Reagowanie na wypowiedzi. 11. [6.1. parts and organs of the body 6. Tworzenie wypowiedzi.12. 1. which.1. Świat przyrody. 9. język angielski | repetytorium 7 . Uczeń stosuje strategie komunikacyjne i strategie kompensacyjne w przypadku. przedmioty.11. equipment II. 5. Uczeń opisuje ludzi.2. biology. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym. 92 £ !k better than apologizing 1. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne. Rozumienie wypowiedzi. 3. the weather IV. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach| wizualnych (np.12.8. gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu. save the environment 5.r Numer .4. Bitter pills should/shouldn’t 1. Uczeń opisuje ludzi. |obsługa podstawowych urządzeń technicznych.3. W blessed effects need/needn’t II. language of mathematics® |3. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnieJ 8. Korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych. Uczeń wyraża swoje opinie i uczucia. wynalazkil^B technology indirect questions II. miejsca i czynności. Objawy chorób. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Przetwarzanie wypowiedzi. udziela rady. Przekształcanie wypowiedzi.. nature and geographical 3. Rozumienie wypowiedzi. 104 K ł of today is the what j y l NaukalireaiTOllEliodkrvcia naukowe. Uczeń uzyskuje i przekazuje informacjeiwyjaśnie^ at the doctor’s medical care and examination Necessity is direct and indirect speech I.zyjmuje przeprosiny. Znajomość środków językowych. mapach. reflexive pronouns ■6. Tworzenie wypowiedzi.8.ik jiu e w y p o w i e d z i 8. Uczeń prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie. Uczeń tworzy bardzo krótkie. piktogramach). Zagrożenie i ochrona O its spots adjectives ending with -ed środowiska naturalnego. 8. 12. III. proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrażeń i zdań. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami features tekstu. miejsca i czynności. II conditionals I. B audiowizualnych (np.6. wykresach.5. of tomorrow relative clauses 2.® each other |6. i technika.5.10. Znajomość środków językowych. Znajomość środków językowych. Tworzenie wypowiedzi.1. samopoczucie. Rozumienie wypowiedzi. P iz d s z t. Uczeń znajduje w tekście określenie informacje.2. Uczeń prosi o radę. various equipment 3. word. Higieniczny tryb życia. Uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem. when you don’t know the 3. 108 cannot change gerund and infinitive 1. physics. 100 © the mother of invention basic technological equipment household appliances other machines and parts of 1. Rozumienie wypowiedzi. Znajomość środków językowych. reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych! The science relative pronouns who. choroby. ® chemistry. months and seasons 6. 8. Pogoda. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. Uczeń przeprasza i pr.3. Uczeń określa intencje autora/nadawcy tekstu. Uczeń opisuje zjawiska 1IV. or -ing II.1. V. symbolach. health problems III. 5. Zdrowie.. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie. have to 2. 96 may have must/mustn’t 1. Uczeń przetwbrza tekst ustnielubpisemni^ A leopard articles I. ■V. Leczenie.5.11. Uczeń określa główną myśl tekstu. giving instructions and using 2. technologie informacyjno-komunikacyjne. sprzeciwia się. Reagowanie na wypowiedzi. V. Znajomość środków językowych. Zdrowie. ■ III. krajobraz. Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej I tygodnia Prevention is 0.

Świat przyrody. Znajomość środków językowych. Uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem. Rozumienie wypowiedzi. II.® 0 a penny the phonetic alphabet III. co powiedział rozmówca. politics 6. Uczeń prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego.3. Odpowiedzi do zadań 133 Arkusze egzaminacyjne 145 WORD BANK 153 język angielski | repetytorium . 2. Znajomość środków językowych. such. plants 'III. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.1. Rośliny i zwierzęta. Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o best asking for repeat o kraju ojczystym. 128 sorts to make angielskiego obszaru I. 12. Rozumienie wypowiedzi. Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz 0 a world językowego o kraju ojczystym. IV. 6. I don’t understand II. Konflikty i problemy społeczne. 112 §71 doesn’t make notices and signs 1. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu. Zycie społeczne. 116 feather flock relative clauses in Past Perfect 1. Zycie społeczne. 124 home’s the relative clauses I. Reagowanie na wypowiedzi.2. II. Uczeń rozumie napisy informacyjne.5. Uzależnienia. sorry. social issues IV. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowane H j - 1 flfl It takes all informacje o krajach 1. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym.14. A penny prepositions after some verbs I.8.14. 9. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń posiada świadomość językową. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. crime. pets 3. 3.15. Tworzenie wypowiedzi.2. Znajomość środków językowych. Znajomość środków językowych. Uczeń pyta o opinie i życzenia innych. gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne i strategie kompensacyjne w przypadku. Mm a summer wild animals II. 3.4.13. Uczeń opisuje zjawiska^® natural disasters natural phenomena Q Birds of Past Perfect I. Tworzenie wypowiedzi. so. Tworzenie wypowiedzi. Przestępczość. law and order 5. gained collocations 7. Reagowanie na wypowiedzi. |V. together compound adjectives III. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Uczeń opisuje miejsca i czynności. z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz asking about meaning tematyki integracji europejskiej. abbreviations at the police station 5. 120 saved is and adjectives 11. 13. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości.6. Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej One swallow passive voice 1. in the office money state matters East or West. Przekształcanie wypowiedzi. what 1.3.15.® ■8.1.H patterns and shapes ¡5. Znajomość środków językowych.

Znajomość środków językowych. Poprawność środków językowych (0-2 p. wiedziach uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod Typy zadań: wybór wielokrotny. uwagę błędów ortograficznych. Ta część egzaminu sprawdza zasób słownictwa i znajomość gra­ Przed Tobą egzamin gimnazjalny z języka angielskiego. Zadania będą oparte na pojedynczych zdaniach . błędna odpowiedź lub za­ znajomość 3/4 zadania nie ma znaczenie większej liczby odpowiedzi. Typy zadań na poziomie rozszerzonym: zadania otwarte (uzupeł­ Uczniowie. Zadania z tego obszaru mogą poziom podstawowy poziom rozszerzony być związane zarówno z nagraniami. Na poziomie Ocenie podlega bogactwo słownictwa i konstrukcji zdaniowych. ocenia się na 0 punktów. danie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych). zaproszenia. Brak odpowiedzi. rozumienie tekstów pisanych rozumienie tekstów pisanych Typy zadań: wybór wielokrotny i dobieranie. 4. dobieranie. obowiązkowy dla uczniów. jak i tekstami autentyczny­ rozumienie ze słuchu rozumienie ze słuchu mi oraz adaptowanymi. relacjonowania. Wypowiedź pisemna (tylko poziom rozszerzony). rzy kontynuują naukę angielskiego ze szkoły podstawowej). Spójność i logika wypowiedzi (0-2 p.podstawowym (trwa 60 minut. S tru k tu ra eg za m in u z ję z y k a a n g ie ls k ie g o 4. D ra g i G im n a z ja listo ! 3.) powiedzi/arkusz będzie uwzględniony w nagraniu. znajomość środków językowych znajomość środków językowych 5. autentycznych i adaptowanych. wyrażania oraz uzasadniania opinii i uczuć itp. pocztówka oraz krótki część egzaminu poziom podstawowy poziom rozszerzony list prywatny z elementami opisu. ze zdjęciami) i przeniesienia odpowiedzi na kartę od­ 3. Rozumienie ze słuchu. wiadomość. podział na akapity oraz po­ użytkowników języka. język angielski | repetytorium . znajomość funkcji językowych wypowiedź pisemna Ta część egzaminu sprawdza umiejętność pisania prostych teks­ tów. bardzo szczegółowe zadania otwarte kryteria. Ocenie podlega liczba błędów gramatycznych. obowiązkowy dla wszystkich lub krótkich tekstach. Najczęściej sąto: e-mail. dobieranie). prawda/fałsz. Typy zadań na poziomie podstawowym: zadania zamknięte (wy­ . zdjęć lub elementów graficznych. parafra­ a chcieliby sprawdzić swoją wiedzę na poziorpie rozszerzonym. 12 minut 30% punktów 25% punktów do każdej z nich.) Typy zadań: wybór wielokrotny. zowanie zdań. z luką. dobieranie. 1. z luką. Polecenia do za­ rozumienie 3/4 zadania 2/3 zadania dań pisemnych składają się z trzech części i należy się odnieść ze słuchu ok. ile elementów polecenia uczeń zrealizował i ile Ta część egzaminu sprawdza umiejętność rozumienia tekstów rozwinął. Tekst powinien zawierać 50-100 słów. tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy. Ocenie podlega. zadania zamknięte zadania zamknięte K ry te ria o ce n ia n ia zadań e g zam inacyjnych rozumienie 3/4 zadania 3/4 zadania tekstów 30% punktów 25% punktów pisanych zadania zamknięte zadania zamknięte Zadania zamknięte zapewniają obiektywizm punktowania i są oceniane według jednolitych kryteriów.) 1. Teksty (oparte na źródłach 2. prawda/fałsz. Liczba punktów za całe znajomość 2/3 zadania 2/3 zadania zadanie zależy od liczby podpunktów w zadaniu-za każdy pod­ środków 15% punktów 25% punktów językowych zadania zamknięte zadania otwarte punkt przyznawany jest jeden punkt. Czas konieczny do zapoznania się ze szczegółami pole­ zdaniami. Rozumienie tekstów pisanych. Egzamin matyki. 10 minut ok. mówionych na podstawie nagrań. podstawowym odpowiedzi do wyboru często będą miały formę umiejętność budowania wypowiedzi. któ­ bór wielokrotny. Ta część egzaminu sprawdza umiejętność czytania ze zrozumie­ Uwaga! Przy ocenie poprawności środków językowych w wypo­ niem tekstów autentycznych i adaptowanych. leksykalnych i ortograficznych zakłócających komunikację (prowadzących do 2. Ta część egzaminu sprawdza umiejętność reagowania na wypo­ wiedzi oraz świadomość językową. ukła­ będą mieli taką możliwość. Treść (0-4 p. nianie luk podanymi wyrazami w odpowiedniej formie. Zakres środków językowych (0-2 p. niż wskazano w polece­ funkcji 25% punktów niu.rozszerzonym (trwa 60 minut. językowych zadania zamknięte wypowiedź nie ma 1/2 zadania Zadania otwarte ocenia się tak samo. jedynie w przypadku wy­ pisemna 25% punktów powiedzi pisemnych obowiązują odrębne. którzy nie uczyli się angielskiego przed gimnazjum. uczniów). Przy ocenie przyznaje się tylko pełne punkty. a ściśle mówiąc poprawnego językowo „znalezienia się” jest przeprowadzany na dwóch poziomach: w danej sytuacji.) autentycznych i adaptowanych) będą czytane przez rodzimych Ocenie podlega struktura tekstu. nieporozumień). Każde nagranie zostanie odtworzone dwu­ wiązania leksykalne i gramatyczne w obrębie zdań i między krotnie. Znajomość funkcji językowych (tylko poziom podstawowy). cenia (np.

jak uczynić cza to jednak. A na koniec koniecznie przetestuj swoją wiedzę. Zadania z poziomu rozszerzonego . ► Poznane słówka regularnie powtarzaj. rób wyrażenia i zwroty (useful expressions). Większość z nas jest wzrokowcami - ziomy podstawowy i rozszerzony jest zaznaczony w spisie treści. Staraj się przeczytać co odbiegać od zadań egzaminacyjnych. na obu­ znajdują się ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. (w czym pomogą zamieszczone pod nimi wskazówki egzamina­ cyjne). grupy tematyczne. Jeśli jednak ostatni rok nauki w gimnazjum już zujące także na poziomie podstawowym. które należy znać także na poziomie pod­ stawowym.nawet jeżeli bazują na materiale z poziomu rozsze­ jącą ilość czasu. wraz ze znaczeniem. nie mu­ dzo ważną rolę.zgrupowane na koń­ Życzymy sukcesów!!! cu . jaki pozostał do czona jest na zadania typowo egzaminacyjne. Pomaga! nie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zagadnień grama­ tycznych i zasobu słownictwa. zatem nie można zaniedbać jego powtarzania sisz uczyć się ujętych w tym dziale słówek i zwrotów. powtórzeniowe. scenki sytuacyjne (situations) oraz przydatne przeciwieństw. Te ćwiczenia nie są przypisane do Jeśli czytasz te słowa w sierpniu lub wrześniu. dostosuj materiał do czasu. Zadania ► „Oporne” wyrazy zapisuj pojedynczo na małych karteczkach do każdego tygodnia zajmują dwie strony. np. Pozostałe 14 działów obowiązuje wszystkich uczniów.aż do kwietnio­ rzonego. zawierająca porcję wiedzy po­ nut dziennie. dla poziomu podstawowego nie zawiera działu Życie społeczne. w cztery tygodnie powtarzaj materiał z 5-6 roz­ oswojenie się ze specyficzną formą zadań sprawdzanych na eg­ działów. struktury ję­ ► W celu łatwiejszego zapamiętania zestawiaj słówka w pary zykowe (language). patrz więc na słówka jak najczęściej! Po materiale teoretycznym następuje część zadaniowa. masz wystarcza­ poziomów . które mogą nie­ dowie komputera. Autorki i Wydawnictwo język angielski | repetytorium . Wszystkie tygodnie mają taką samą budowę. lodówce czy ramie lustra. układaj z nich zdania.Jak ko rz ys ta ć z te g o re p e ty to riu m ? Przed wykonaniem zadań warto powtórzyć wykorzystywany w nich zestaw słownictwa zebrany w banku słówek (word bank) Repetytorium składa się z 15 działów zgodnych z podstawą pro­ na końcu książki (słownictwo dla poziomu rozszerzonego ozna­ gramową dla poziomu rozszerzonego. Na pierwszej stronie i umieszczaj w miejscach.są oznaczone innym kolorem. na które często patrzysz np. wyko­ zaminie gimnazjalnym oraz poznanie technik ich rozwiązywania rzystując dołączone do książki arkusze egzaminacyjne. Na nowym egzaminie gimnazjalnym słownictwo odgrywa bar­ jeśli więc zdajesz egzamin na poziomie podstawowym. kilka razy dziennie. Poniżej kilka rad. Podstawa programowa czono czerwonym kolorem czcionki).są w nim naukę słówek łatwiejszą. aby iść rytmem tygodniowym . ale ułatwią powtórze­ je na głos. Druga strona przezna­ dawno się zaczął. również zagadnienia. ► Dziel naukę na małe porcje i najlepiej ucz się codziennie choć Każdy dział podstawy rozpisany jest na dwa tygodnie (weeks) kilku wyrazów. Poświęć na to kilka mi­ Najpierw jest część teoretyczna. które umożliwią egzaminu. Nie ozna­ oraz uczenia się nowych słówek. Podział tematów na po­ schematy lub rysunki. dzieloną na bloki tematyczne: gramatykę (grammar). przeważnie sprawdzają umiejętności językowe obowią­ wego egzaminu. że możesz ten dział całkiem pominąć .

.

you wy you was. T łum a cze n ia a użycie z a im k ó w W codziennym angielskim często używa się dopełnieniowych za­ This is a snowman. że to on. czy dopełnienie). . It was difficult to learn all those words. that is an These are boys. you ty you ciebie. Ich forma zależy od funkcji w zda­ Zaimki wskazujące wskazują na konkretną rzecz. osobę lub niu (tego. ► o rzeczach i zdarze­ 3. go. A M AN IS AS OLD AS HE FEELS ORAMMAR Personal pronouns . they oni them ich. It's Tuesday. poj. This is a cor.zaimki i określniki wskazujące______________ Zaimki osobowe zastępują w zdaniu nie tyle osoby. „ciebie” . gdzie po polsku mówimy „ja". wami. mną 1. Those were my apples. to. . hooligans. those are I’m looking for my book.Czy ktoś ma ochotę na jeszcze piece o f cake? jeden kawałek ciasta? -U s! -M y! That was a snowman. tobą niach bliskich w czasie. we my us nas. Susan and John met in April. cię. Zaimka it często używamy w zdaniach z podmiotem domyślnym (kiedy w zdaniu „nie ma’’ podmiotu).zaimki osobowe Demonstrative pronouns and determiners . zjawisko.1think it was him. język angielski | repetytorium . tym 1. go. Where can it be? old banger. he on him jego. Tell Adam I will miss him.Ja! . 1. niego. czyli rzeczowniki. mi. co osoby gra­ matyczne.Myślę. These are my apples. 1 zastępujące podmiot ja me dopełnienie mnie. nim współczesnych niach odległych w cza­ sie. zastosowanie THESE ► o rzeczach znajdujących się blisko THOSE ► o rzeczach znajdujących się ► o rzeczach i zdarze­ daleko 2. tobie. They got married in December.Kto wybił to okno? . nami.Who’s there? .Does anybody want another . mn. 1. 1. je. poj. nimi. It can be very cold in October. . imków w takich wypowiedziach.Kto tarn? -M e! . nią it ono it tego. a nie „mnie". czy zastępują podmiot. He’ll stay therefor three weeks. It's raining. „ty” .Who broke this window? . przeszłych she ona her ją. wam 3. nam 2. nich Paul's gone to France. im. THIS THAT Osoba Zaimki Zaimki zastępujące ■1. Where are my glasses? I can't find them. mn.

. jaki.Gdzie mieszkasz? .pytania o dane osobowe How old are you? Ile masz lat? What are you interested in? Czym się interesujesz? What are your interests? Jakie są twoje zainteresowania? What’s your address/job/height/weight/name/surname/ Jaki jest twój adres/zawód/wzrost/waga/imię/nazwisko/ nationality/marital status? narodowość/stan cywilny? When were you born? Kiedy się urodziłeś? Where are you from? Skąd jesteś? Where do you come from? Skąd pochodzisz? Where do you live? Gdzie mieszkasz? język angielski | repetytorium 13 . Email address .kiedy Hello. a wyłącznie it/they.do rozmówcy.When did you start learn­ .They are cups.czyj W dłuższych odpowiedziach this i that można stosować wymiennie z zaimkami osobowymi it i they.adres e-mail ARKUSZE EGZAMINACYJNE Who said Kto tak ALE Who are Z kirn Adres e-mail możemy przeliterować lub czytać całe wyrazy that? powiedział? you rozmawiasz? (jeśli częścią adresu jest np.I live in Glasgow.It was quite easy.który K tó reg o z z a im k ó w użyć? ► whose .dlaczego ► how -jak ► which . ► who . talking to? sylvia_kaminska@vmaH. użyjemy this w odniesieniu do siebie.zaimki pytające Kiedy telefonujemy do kogoś. Is this Martin? ► why .co.Kiedy zacząłeś/zaczęłaś ing English? naukę angielskiego? . -Is this your cup? Are these your cups? What is your favourite colour? Jaki jest twój ulubiony kolor? What does he look like? Jak on wygląda? . Zaimków pytających czasami nie można tłumaczyć dosłownie. Wówczas nie sto- suje się inwersji. pytania o podmiot. (These are cups.Yes. . -W here do you live? .) . . ► when . a that .Jak wypadł test test? z geografii? Natomiast w krótkich odpowiedziach nie używamy this/these.com = sylvia underscore kaminska at What Co się ALE What did Co wczoraj vi mail dot com happened? stało? you buy kupiłeś? •underscore •dot -at USEFUL EXPRESSIONS Asking about personal details . . they are. this is Agnieszka.Sześć lat temu. Is that Martin? ► what . Interrogative pronouns . tzw. How old are you? Ile masz lat? ZAPAMIĘTAJ Zaimki pytające wprowadzają także specjalny typ pytań LANGUAGE szczegółowych. jakie W amerykańskim angielskim (AmE) można jednak użyć this w od­ ► where-gdzie niesieniu do obu osób.How was your geography . it is.Yes.Mieszkam w Glasgow.What are these? . .Six years ago. Zaimki pytające wprowadzają pytania szczegółowe.kto Hello. this is Agnieszka. .Był dość łatwy. popularne imię). -What's this? . jaka.

Ar a tw (o-8) Uzupełnij w poniższych zdaniach nazwy państw 1....................... język angielski | repetytorium .. 2.. 2.... What / Who / Where have I got in my pocket? He comes from..... E..... 2.......3... My friend saw I/w e/m e when I was walking past the station.. 2. She is..... How / What / Why tall are you? 5..... He Is ....1. 2. Oh. 2.............7. Which hobby requires special equipment? Ś t kB ---------------------------------- (0-5) W poniższych zdaniach zakreśl właściwe zaim- reading photography singing doing voluntary work ki osobowe.3... Her /H e / Him forgot to buy juice. She comes from......... What / Why / How are you? She comes from.6..2.. wiedź została podana dodatkowo I nie pasuje do żad­ She comes from...1..1............. He / She / It was cloudy yesterday... jewellery making knitting sewing stamp collecting 4.4... bierz pasujące odpowiedzi (A-l). 4...........1...6.... Sex: 6. She Is . i narodowości według wzoru. 2..5... nego pytania....5.13.....5..6 .. I'm fine.... gardening fishing drawing dog training Address: 6... dancing bird watching travelling model making E-mail: 6.... Dlmitra lives In Athens.. 5...........4.6......3.. I'm 5 feet 1....1. 2....... social networking tattoos pet adoption cooking 1..11.10. Nationality: 6. Eva lives in Chicago.1..... He comes from... Voluntary Work Application Form D.. Surname: 6. 2.2.......4.....2..... He is ...... Natasha lives In Moscow.. 2. Who / When / What did you start learning English? 5.5. 2..... 4..12. He's my sister's boyfriend.... that’s just a piece of string...... Come and have dinner with he / us / we. He is ... Cheng lives In Beijing.. 5. She comes from Poland. 4... G... C.) do­ She comes from.3... Who / Why / When is this tall boy? He comes from..2.... ____________________________________ I (0-13) Uzupełnij formularz zgłoszeniowy do pra- A. .... She is .... Giorgio lives in Rome..... Możesz wpisać dane swoje lub B......9.... 4.. I think he’s downstairs. What / Where / Which one do you prefer? 5....... She Is Polish.................. Six years ago..... 1.......5.4. cy w wolontariacie. 2.... Why / Where / When is David? 5...... (0-8) Do pytań z poprzedniego zadania (2..2....... Place of birth: 6....... 2......... Ania lives In Warsaw..... kolegi/koleżanki..7..... First name: 6....... 2 . 5.. She is . Postcode: 6.... Date of birth: 6. She worked all night to finish the project.. I think I’ll take the blue one.... Her name is Sarah. Marital status: 6..7..3. Which hobby would be good for someone who doesn’t like physical activity? Phone number: 6.... Look at we / they / them! 1..4...7. Age: 6.... Linda lives in London. thanks.....1.......... Which hobby requires some writing skills? n 1......... H... (0-5) Zaznacz właściwy wyraz.. Which one Is not an outdoor hobby? Languages spoken: 6..... (0-8) Zakreśl właściwy zaimek pytający......... Pierre lives In Paris.... Hans lives In Berlin...... 2. Uwaga! Jedna odpo­ 5... Which hobby would be good for someone who isn’t n CZŁOWIEK Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się interested in crafts? z niezbędnym zestawem słownictwa. He Is .-2...8...... m F......8..........8... Why / Who / When is she so tired? He comes from .8..5.3...... I.......

.. Hi! My name is Sandra.. B... Halsman.. Wpisz rozwiązania do tabeli. jaką formę you find one that suits your needs best.2. oczekujesz w odpowiedzi na każde pytanie... Przyjrzyj się dokładnie. but 8...-8. 10..5. Wskazówka egzaminacyjna Blogger. Blog where? D. Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się.. you have to answer some important questions before you can create your blog.. Blog for friends? C. Hilsmen. us 1 G... 649 311369. nią literę obole numeru każdego akapitu.. \ E. Przeczytaj proponowane nagłówki.2.o (0-3) Dopasuj do każdego tekstu (7..1. język angielski | repetytorium I I 15 . które poprawnie uzupełniają luki F. This person is taking contact data from someone.. ? I’ve always liked fantasy books and and let them get to know you... but I prefer meeting ARKUSZE EGZAMINACYJNE Your blog doesn't have to be autobiographical..1this 1 D..2 . Read other peoples' blogs to get an idea as to how you'd like to format your own blog. as a birthday present.. 7. Blog about what? Upewnij się. 1my 1 c . Na podstawie informacji za­ to choose from.-7.5. p/ve 1 F. 9. my friends often buy them for 8.4.. ? We're really friendly 10..-10.html C. C albo D. Why blog? w ramce wybierz te.. Hallsman.. Wpisz odpowiednią literę (A-H) obok nume­ G.. Typepad and Livejournal are just a few Dla ułatwienia możesz na początek uzupełnić luki.. too....3. gramatyczną powinny mieć te wyrazy...... 9. I play computer games from time to time.. | me | B. This person is asking about someone's age. You gaming. Investigate each one until właściwe wyrazy po polsku. D. jakich informacji C. Hillsman... When to start a blog? (0-5) Przeczytaj tekst. This person is giving his/her birth date. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. Do każdego akapitu (10.. First. It is possible to make some income. I’m 14 and 1live in Krakow. Can you give me your address... B.buzzle. 609 331259.. your passions. Na podstawie http. 10. Michael’s surname is money off advertisements on their blogs. I've got a lot of hobbies.....) B... favourite one is RPG It's fun! It’s a great outlet for your thoughts and feelings... Uwaga! Dwa D.4 characters and have a lot of fun as knights. Wordpress. B..1. If your blog becomes popular. (0-5) Przeczytaj tekst. phone number and your oraz odczytaj wszystkie numery. A.3.com/articles/bloggjng-tips-for-lhe-beginmng-blogger. wizards hobbies. jaką informację przekazuje każda wypowiedź.. so I’m sure you'll find something you like! wartych w nagraniu wybierz właściwą odpowiedź. There are a number of free blogging platforms out there. This person is introducing himself/herself. wpisując of the most popular blogging sites. can meet people from all over the world through your blog Why do I love 8... some pictures or sculptures.. Why don't you come and join 8. 10.. In fact.5. Zakreśl literę A. your interests? Use them as a guide or vampires! for creating your blog.3. Wpisz odpowied­ C. Sometimes we dress up as people choose specific topics to blog about... 689 511258. B. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. |those H. A. D... a modern building.. and welcoming to new players. Wskazówka egzaminacyjna 7. Blog how? ru każdej luki..3. most people and spending time together..| our 10..5.. nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu... Linda and Michael are going to see A.. a film..2. a play.7/www........ What are your 8.. There are millions of blogs out there (0-3) Usłyszysz dialog...3. Blog for money? 8. 699 321269. Spośród wyrazów podanych E. dopasuj właściwy nagłówek (A-G).) odpo­ wiednie zdanie (A-D).1.1. D.1.. email? A. że właściwie rozumiesz kluczowe wyrazy... C.1.. 1was born on the 24th of January 1993. Programs like Google Adsense allow bloggers to make 9..1. B. Zastanów się.... Michael's telephone number is Wskazówka egzaminacyjna A. Przed wykonaniem zadania przeliteruj wszystkie podane nazwiska 7..I it how. Tips for the Beginning Blogger A lot of people want to start blogging but they don't know A..

stopniowanie przymiotników_______________________ Stopniowanie przymiotników służy do modyfikowania ich znaczenia (wskazuje na stopień natężenia cechy przez jej odniesienie do innych osób lub rzeczy). wskazująca ich najbardziej charakterystyczną cechę konstrukcja konstrukcja konstrukcja | (not) as. we’re not/aren’t. You are not a writer. they are. we are. Poland is not as big as the USA. i krótka odpowiedź Are you a writer? Yes. they’re not/aren’t. pytanie o podmiot What is in the fridge? Nothing. 16 język angielski | repetytorium . No. It is empty. He’s not/isn't a teacher. miotnika osób. Are you pilots? Yes. She's not/isn't a journalist. It is a book. They are policemen. We’re not/aren't mechanics. She is not a journalist. No. We are mechanics. rzeczy. week i i CLOTHES 0 0 1 7 ■ NOT MAKE 1 r THE M AN 1 GRAMMAR Czasownik to be w Present Simple PRESENT SIMPLE TO BE . she's not/isn’t. he’s not/isn’t. you are. He is not a teacher. Is he a teacher? Yes. miejsc. They are not policemen. We are not mechanics. he is. You are a writer. pytanie ogólne Am 1a student? Yes. No. Are they policemen? Yes. I’m not a student. He is a teacher. Comparative and superlative of adjectives . rzeczy. Is she a journalist? Yes. Are we mechanics? Yes. it’s not/isn’t. How is she? She’s fine. The USA is bigger than Poland. Is it a book? Yes. He’s a teacher. You’re not/aren’t a writer. It's not/isn't a book. pytanie szczegółowe What kind of doctor are you? I’m a surgeon. It’s a book. No. miejsc. she is. Who is in the bathroom? Andy. No. you are. They’re policemen. No. You are not pilots.+ egum Monica is as tall as her sister. I’m not.. You’re a writer. They’re not/aren’t policemen.. No. as comparative than ^Hj im + ę j j s ie . you’re not/aren’t. Russia is the biggest country in the world. She’s a journalist. Monica is the shortest of all her sisters. You are pilots. She is a journalist. It is not a book. We're mechanics. przeczenie 1am not a student.BYĆ formy pełne formy skrócone twierdzenie 1am a student. No. You’re pilots. 1am. 4’m a student. you’re not/aren’t. it is. zjawisk zjawisk. Monica is shorter than her sister. You're not/aren’t pilots. stopień równy stopień wyższy (comparative) stopień najwyższy (superlative) zwykła neutralna forma przy­ forma służąca do porównania dwóch forma służąca do porównania większej liczby osób.

M o d y fik o w a n ie znaczenia p rz y m io tn ik ó w ► old . Unpack your stuff. In my opinion it’s interesting/ Według mnie to jest interesują­ How wonderful! Oh.| Przymiotniki Adjective Comparative Superlative jednosylabowe i dwusylabowe zakończone na -y. -et przymiotnik przymiotnik + -er the + przymiotnik + -est short shorter the shortest fast faster the fastest clever cleverer the cleverest dirty dirtier the dirtiest quiet quieter the quietest hot hotter the hottest dwusylabowe i dłuższe przymiotnik more/less + przymiotnik the most/least + przymiotnik expensive more/less expensive the most/least expensive difficult more/less difficult the most/least difficult handsome more/less handsome the most/least handsome nieregularne good better the best bad worse the worst little less the least much/many more the most ZAPAMIĘTAJ Niektóre przymiotniki nieregularne mają podwójne formy w stop­ niu wyższym i najwyższym. ponieważ. Spotkajmy się jutro o jakiejś porze. That's a pity. Oh. My eldest daughter is 14years old. pierwsza jest także prettiest. What is she like? Jaka ona jest? blue (niebieski) .. boring. What does she look like? Jak ona wygląda? ► przez dodanie do przymiotnika końcówki -ish. that’s really fantastic. USEFUL EXPRESSIONS Popular responses Talking about feelings and emotions . How awful.popularne odpowiedzi i reakcje . He's a bit older than me.? Co sądzisz o. Wow! That sounds exciting. Let’s meet sometime tomorrow. Really? That’s very interesting. W krótkich przymiotnikach zakończonych na -y po spółgłosce. czosnek i tym podobne rzeczy. Mary is much taller than her sister.uogólnianie How are things at work? Jak tam w pracy? Why don't you put those things on the shelf? Może byś odłożył rzeczy na półkę? It’s a sort of romantic comedy. what a pain. I feel proud/disappointed.the furthest/farthest dodaniem końcówki zamieniamy -y na np. hot-hotter-the hottest. They made 10 cakes for the competition... There are 30 people or so. Oh. Jest tak.older/elder . I need your bag. That sounds terrible. W przymiotnikach jednosylabowych z krótką samogłoską używana w znaczeniu „dalszy”.prettier . Zrobili mniej więcej 10 ciast na konkurs.rozmowa o uczuciach i emocjach I Zainteresowanie i entuzjazm Rozczarowanie i żal How do you feel? Jak się czujesz? I feel great/terrible. przed ► far -further/farther . Jane kupiła imbir. Czuję się dumny/rozczarowany. ale druga dotyczy ► przez użycie określeń a bit oraz much ze stopniem wyższym tylko członków rodziny) przymiotnika: My sister is older than your brother. -er.. pretty . ce/nudne. potrzebuję twojej torby. język angielski | repetytorium | | 17 . Rozpakuj rzeczy. ice cream and things like that. „dodatkowy”) w środku podwajamy ostatnią spółgłoskę np. more or less.. I hate cakes. Tell me ifyou get any further information. Jest 30 ludzi czy coś koło tego.. Czuję się świetnie/okropnie. that's brilliant.the oldest/eldest Znaczenie przymiotników można dodatkowo modyfikować: (obie formy w odniesieniu do starszeństwa. garlic and that sort of things. It’s because. Paris is farther/farther from Warsaw than Berlin. How do you feel about. what a shame. lodów i tym podobnych..? Oh. Jane bought ginger. Mary jest o wiele wyższa niż jej siostra.the (obie formy w odniesieniu do odległości.. To coś w rodzaju komedii romantycznej. On jest trochę starszy ode mnie. Nie znoszę ciastek. What a brilliant idea! That’s dreadful.blueish (niebieskawy) What does she like? Co ona lubi? LANGUAGE 9 ARKUSZE EGZAMINACYJNE Vague language .

3.3.. 2..9.. you? 4.11...) właściwą odpowiedź (A-E).... great 2...1.8.4.. the smallest D... język angielski | repetytorium .. C.1.. the most expensive good 2. b ig g er-..1. Uwaga! Jedna odpowiedź została podana dodat­ ś n tk -------------------------------------------------------------- (0-18) Uzupełnij tabelkę brakującymi formami przy..... (0-10) Nazwij cechę charakteru.2... 5..... Ken: Who 1.6.13...... Birthday: 6.. but he’s taller than me... (0-12) Do podanych dialogów wpisz odpowiednie for­ my czasownika to be. How old are you? big 2. No.9.. achievements What 1..16.. don’t know Marta: 1. e a s ie r. 3..7..4. better . don't change their mind easily Jack: It 1. 2....6. are happy and smile a lot Marta: Marta... 3....5.. 0 CZŁOWIEK Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie 3.4...11..1. I’ll be 16 in August.. E. 4.. Instruments: 6.9. Debut album: 6.. prettier 2.. 6..12..............2.8..7 Seattle bigger than Warsaw? 4. 2.. miotników... 2. Favourite sports: 6. the worst .14.. 3...5 you from? 4..12......3..... don’t like working or making an effort Ken: No.10. Favourite film: 6.. 5.18.. 4...4.15..... Martin is 16 and he’s from Australia. Nationality: 6.. and you? the others Marta: Great.... sixteen. What is his height? Adjective Comparative Superlative 5.5...2. 3.. 2.. 2...... nicer 2..8. 3.. cold er-.....5........6....... Wpisz rozwiązania do ta­ beli...... I thought she is Canadian...... 6...4. that girl over there? 4.... formy skróconej.....2. (0-10) Do podanych przymiotników dopisz ich Quick Facts przeciwieństwa.... n e a re r-. 3.....fine. Does she come from England? 2.. they all call her by her nickname..... Where 1. ch e ap e r...2.3...2.... 3... Do you know her surname? 2... 5.5.3.... she? Jack: She 1..7. 2.7. don't like spending money 4...17.. it 1. the quietest (0-10) Posłuchaj krótkiej biografii Justina Biebera i uzupełnij brakujące informacje.from Seattle.10 Akiko from Japan.Ken..8.9... often pay for your coke 4..... A. 2.10..... How 1...... more polite . I’m not sure.1..... more difficult 2......... my name 1..3..10.. don’t consider how their actions affect Ken: 11.8...6. gdzie to możliwe.. B.... like making other people’s lives easier 4. 2...9. like doing things their way and on their own .. niezbędny zestaw słownictwa.... don't talk about their abilities and fantastic Ken: Hello.1.... don't talk easily to somebody they Ken: 11. 2. (0-4) Przyporządkuj do każdego pytania (5...6... Tam... kowo i nie pasuje do żadnego pytania.. 3..7.1.10........ 6.. Ken: How old 1.4. younger-.... I don’t know.. your name? 4.. o o 3....4.-5. more beautiful - Celine Dion said: 'My son 6... użyj People who...

.-8. Uwaga! Jeden wyraz 7...... 7. A....2.. Uzupełnij go...1. Which one is not Robert Pattinson’s favourite sport? do kontekstu i jaką powinien mieć formę.1. great... Do każdej z nich do­ Wskazówka egzaminacyjna bierz odpowiednie zdanie (A-E).small parts.. B....a- it? v * V I........ nie zmieniając ich formy.. Choking hazard ... Tuesday Tuesday Tuesday interest this it publish they 3 13 30 May May May Ron’s hobby is photography....1.. spójność..4.. pamiętając..4.... 7... I’m better at dancing than Josh.... tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. bird watching and kayaking...) jeden wyraz z ramki w odpowied­ niej formie......2..4. Zakreśl lite­ 0 (0-4) Przeczytaj tekst.....4........... język angielski | repetytorium 19 ...4.. ' ..... THAN ME . B....4...... Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­ przymiotników......... jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce. Which instrument does Robert Pattinson play? He enjoys capturing nature and his other 9.... He has won many awards and his photos were used in books and magazines.1.....3. wyłącznie najprostszych słów (good. B... sprawdź pisownię i gramatykę...4....-7.... 0 (0-4) Przekształć podane zdania (10.. W e-mailu do znajomego z Anglii opisz: Not for children under 3.. Wskazówka egzaminacyjna LESS ....... C.. A..... nową koleżankę. What colour are Robert Pattinson's eyes? 10..... This text is an invitation. » ... Do you feel all alone? Come to our Find a Friend Meeting! All students are welcome... Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się.3. AS .4... wpisując w każ­ dą lukę (9.............. a może inna część mowy? Następnie zdecyduj......... Pamiętaj o rozwinięciu każdego podpunktu. Mark is taller than Chris...... Pamiętaj o podziale na akapity oraz o odpowiednim rozpoczęciu i zakończeniu e-maila. m. Wash inside out. ale pokazać.......... oraz poprawność językowa... 10.4.. bogactwo językowe A....................1....... A....... powinna wynosić 50-100 słów. are A.... tak aby zachować ich treść.. This text is a warning. his images on various online photo websites..... You can see this sign in a bathroom............... 2... Staraj się nie używać E... Upgrading... incredible pictures! He has taken 9..1. Wskazówka egzaminacyjna D.. Uważnie 8.. Podpisz się jako XYZ.... że długość e-maila Website out of order.... C.... Ron 9.. datkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki..... (0-10) Poznałeś/Poznałaś niedawno nowego kolegę/ 8 ... który wyraz pasuje 7.1. B albo C...... z po­ danych odpowiedzi wybierz właściwą........ I like). You can see this sign on a blouse. with his new camera.3.1. • jak wygląda • jakie ma usposobienie i dlaczego go/ją lubisz 8.. 8... jak wiele znasz różnych wyrazów związanych z tematem... Grey.......... _ Przed wysłuchaniem nagrania przeczytaj podane daty i nazwij 10... This T-shirt is more expensive than jeans.. No student is as clever as Mary.....)....... W przekształconym zdaniu nale­ ży użyć podanych wyrazów... Look at 9..... rzeczownik.... 8 .2... Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ graficzna wpisywanych wyrazów.. Czy w dane miejsce pasuje czasownik.3...... C..... obiekty przedstawione na zdjęciach.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 7..... • gdzie go/ją poznałeś/poznałaś i jakie macie Do you feel sadness in your life? wspólne zainteresowania.. Blue... OF ALL .... 0 ARKUSZE EGZAMINACYJNE (0-4) Przeczytaj tabliczki 8.....3. rę A...... B... When is Robert Pattinson's birthday? został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. przymiotnik............. C. Wpisz rozwiązania Przypomnij sobie konstrukcje zdaniowe z różnymi stopniami do tabeli. 8..-10....... . This text is a computer report.........0 (0-4) Usłyszysz krótki tekst. 8........ w każdym z trzech podpunktów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji. c..2.. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź 8... Green...-9... B. 10....1..

Premier przyjeżdża do Portugalii 12 września. we don’t. The Prime Minister arrives in Portugal on 12 September. -sh. -ch. What happens in this film? In fact. they don’t. Moi rodzice czasami jeżdżąrdo pracy autobusem. ' ZAPAMIĘTAJ W 3 os.misses watch . jeśli czasownik kończy W pytaniach i przeczeniach występuje w formie podstawowej. pytanie szczegółowe zaimek pytający + do/does + podmiot What do you have for breakfast? 1usually have cornflakes and milk. at night/the w'eekend Mr Brown mows his lawn once a week. morning/evening. he does. What time does your train leave? O której odjeżdża twój pociąg? budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot + czasownik Kate and Jim drive to work every day. Who likes going to the theatre? Michael does. Oranges grow in Israel. tylko w zdaniach oznajmujących.watches ma formę does. poj. określenia czasu every day/weęk/month. ► w odniesieniu do rozkładów jazdy. tzn. I. play . The Earth goes round the Sun. 1. when. W Izraelu rosną pomarańcze. stawowej formie dodajemy końcówkę -s (-es. Martin codziennie pije kawę do śniadania. Mój samolot startuje o 7. Ziemia krąży wokół Słońca. pytanie o podmiot who/what + czasownik w 3 os. + czasownik Where do they meet every night? They meet at the club. ► w conditional clauses po if as soon as. we do. I. I.00. poj. How does Mike feel after the exam? He feels exhausted. -x.plays miss . -o oraz -y). Bob and Peter do not/don't go to the cinema a lot. No. No. No. Maggie does not/doesn’t sing in a school choir. in the She does the washing on Saturday. W niedziele Maggie sypia długo. który podobnie jak inne cza­ zamieniamy je na -i sowniki zakończone na -o przybiera w 3 os. (he. week. Do your teachers speak three languages? Yes. przeczenie podmiot + do/does + not + czasownik 1do not/don't live in a flat. My parents sometimes go to work by bus. she. wash-washes mix-mixes go-goes tidy-tidies 20 język angielski | repetytorium . poj. it) czasu Present Simple do czasownika w pod­ Czasownik ma końcówkę w 3os. poj. Do we need a new car? Yes. Zaczekają. pytanie ogólne do/does + podmiot + czasownik Does John drive to work every day? i krótka odpowiedź Yes. aż ona przyjdzie. he doesn't. programów wydarzeń My plane takes off at 7. jeśli oblejesz egzamin? They will wait until she comes. until What will you do if you fail your exam? Co zrobisz. Maggie sleeps long on Sundays. tworzenia czasu przejmuje operator do. nothing happens. on Mondays/Tuesdays. They talk and talk. A HOUSE IS NOT A HOME GRAMMAR Present Simple 0 PRESENT SIMPLE OPERATOR DO/DOES zastosowanie ► wyrażanie czynności i stanów odbywających się regularnie lub stale Martin drinks coffee for breakfast every day. Gdy -yjest poprzedzone spółgłoską. My mum studies Japanese. once a year/ We go for a walk every evening. they do. Sandy likes sport classes. końcówkę -es. Funkcję się na -ss.

Have you got a pen? Yes. No. ale jeśli zdanie zawiera formę czasownika to be.rozmowa o miejscu zamieszkania It doesn't often rain in July. they have. we can. podobnie jak to be. Students have got long holidays. Talking about accommodation M y brother is always late.C zasow niki can i have got w P re se n t S im ple Czasowniki can oraz have got. i krótka odpowiedź they can't. he can. Can you ski? Yes. You can speak Russian very well. No. What games have you got? I have got/l’ve got Assas­ How can you learn German in three months? You can't.prawie nigdy Do you have a summer cottage? 0% ► never . 10% ► rarely/seldom . she hasn’t. he can’t. które w czasie Present Simple (i nie osób. I have not got/haven’t got a new computer game.zazwyczaj czenia przez operator do/does. . pytanie szczegółowe What can Mary do? She can swim. What car has Emma got? She has got a Land Rover. My hamster can play with a ball. How many rooms has it got? Ile ma pokoi? Do you drive to work? Yes. they haven’t. w czasie Present Simple tworzy pytania i prze­ 75% ► usually . 85% ► normally-zwykle który także ma formy have i has. she has. His brother cannot/can't drive a car.często 25% ► sometimes . ale zachowuje się jak większość czasowników. należą do grupy tylko) mają własną odmianę. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 5% ► hardly ever . Kate doesn’t have any brothers or sisters. Can his brother drive a car? Yes. You have got a lot of money. I.po nich. On wynajmuje mieszkanie. I haven’t. W pytaniach stawia USEFUL EXPRESSIONS się je po podmiocie. przeczenie People cannot/can’t fly. I have got a new computer game. We usually buy organie food. ma postać has got.czasami Ben has a new bike. they can. We cannot/can’t speak Chinese.zawsze Wymiennie z czasownikiem have got używa się czasownika have. pytanie o podmiot Who can drive? Mike can. Where do you live? Gdzie mieszkasz? Are they normally reliable? Do you live in a house or in Czy mieszkasz w domku. She can swim like a professional. czy Do you sometimes remember your dreams ? a flat? w bloku? How much is the rent? Ile wynosi czynsz? What’s the house like? Jaki jest ten dom? ZAPAMIĘTAJ Do you share your flat? Czy dzielisz z kimś mieszkanie? He’s renting a flat. No. poj. No.UMIEĆ HAVE GOT . W zdaniach oznajmujących i przeczących znajdują się zwykle przed orze­ czeniem. tzn.MIEĆ twierdzenie I can ride on horseback. 20% ► occasionally-od czasu do czasu My cats have milk every morning. W krótkich odpowiedziach przysłówki częstotliwości zawsze znajdują It’s not furnished. You must always be quiet during lessons. I have. we can’t. Nie jest umeblowany. Dlatego Hb przeważnie są używane w czasie Present Simple. What can change the colour of its skin? Chameleon can. Has Joanna got brown eyes? Yes. Have students got long holidays? Yes. What has got a third eyelid? Camels have. Can ma jedną formę dla wszystkich czasowników specjalnych. No. 50% ► often . I hardly ever go to the cinema.nigdy Does Lady GaGa have many concerts in Europe? Przysłówki częstotliwości określają regularność występowa­ nia czynności (odpowiadają na pytanie „jak często?"). cza­ sownik posiłkowy lub modalny.przysłówki częstotliwości ZAPAMIĘTAJ 100% ► always . I always do. Joanna has got brown eyes. natomiast have got w 3 os. Foxes cannot/can't climb trees. język angielski | repetytorium I I 21 . Adverbs of frequency . PRESENT SIMPLE CAN . You have not got/haven’t got a lot of money. się przed czasownikiem posiłkowym. Joanna has not got/hasn't got brown eyes. sin’s Creed and Battlefield. Students haver not got/haven’t got long holidays.rzadko The band doesn’t have many fans. pytanie ogólne Can Peter and Mike play the guitar? Yes. Who has got a drum? Barbara has. No.

100 tons Height: 324 m | (0-8) Dopasuj wyrazy (A-H) do definicji (6. it’s a good idea to share the flat with Mae. P F 6. living In a big city..2. . But it’s clean! 4.-4. 1...5.4.. a (-) przeczącą...1...1.1. 1 Number of steps: 1665 d Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej definicji..3. a detached house 2.1. |a bungalow | E. residential 1. (+) 1. There is one name of the constructor mentioned P F in the text. 2.a house that is joined to the houses oneither side I (0-4) Zadaj pytanie o wyróżnioną część zdania.. (-) modern? 4. I'm sure you can 4.... a lake.. q o 3.. (0-5) Uzupełnij zdania (4.. I spent one week in a small bungalow the I in celebration of the French seaside.a large and imposing house..2. 1don’t remember.. The rent is 900 pounds a month. Who do you share your house A. What colour are the walls in anyway.4..... it’s in the cupboard.... Have you got a cheese grater? cousins.prawda).. in a quiet..... rounded by a veranda. * (0-6) Dopasuj pytania (1. Zakreśl literę P albo F...3.. . . Michael lives on the fourth floor. The Eiffel Tower is less than 300 metres high. ki...... Wykorzystaj wskazówki w nawiasach.. Is your house old or F.. Construction: 1887 to 1889 5.6. I DOM Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.6 .a house that stands alone. a mansion | H. 6... .7.. Revolution 5.. 6.. |a skyscraper ¡1 D. (0-5) Uzupełnij zdania (5. F..... a block of flats E a terraced house | C. of it by shared walls.a small house with a single storey.a suite of rooms usually on one floor of an I apartment house... 1.) do odpowiedzi (A-F)..-1.3.. The Eiffel Tower is more than 120 years old..4... ..a dwelling that is attached to something on only I one side. 1 2.1889.. wpisując w luki właś­ ciwe przyimki.. 1.3.. Yes.. a następnie zdecyduj. Tom and Julie... We put our ten t.. 6 ..1... .2. Emile Nouguier 5. 2. A nn e..-6. P F A.. Date of birth: March 31.4..2.. the country are not as I Weight of the metal structure: nervous and depressed as city-dwellers...a large building divided into apartments..1. area.8..). (+) (0-4) Przeczytaj informacje o wieży Eiffla.5. Well. które ze zdań są prawdziwe (P ..300 tons Total weight: 10.) odpowiednią formą czasu Present Simple czasowników wybranych z ram­ 1.3.4. . (+) i the sink? afford it... a small flat in the city centre.... a semi-detached house G.. . usually sur-l 3. 3.1.. Bright oznacza formę oznajmującą.. 9 6.. You can get to the city centre by bus.. How much is the rent? E...1..-5.8.....3.. tons.5.5. This old villa to a famous singer... 7... Contractor: Gustave Eiffel 5.. Can your sister wash D. gdzie (+) with? B. |a flat 2.6. 6 ..1. built for the Universal Exhibition 5.. We usually spend our winter holidays the I Engineers: Maurice Koechlln & mountains. Mark's bedroom? C. 3. 4.. it’s 50 years old. All my best friends....a very tall building with many storeys.5... My grandpa lives in a cosy old house the I Architect: Stephen Sauvestre river. a które nie (F .... 6 ... People who live . The whole Eiffel Tower weighs over ten thousand P F 6 .5.fatsz).. Our flat has got three rooms.. My grandfather and two like • live •think • rent • belong 1.)..2. język angielski | repetytorium . Jim .4... (-) I 9 4.

Uwaga! 8... Who do you really like in your class? W każda lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy...... wybierz właściwą. often late.2 up 15 minutes later... | has H... Wpisz odpowiednią literę (A-l) obok nume­ ifinicji. to the bathroom and powinna wynosić 50-100 słów....3... (Jak często) .... ru każdej luki. P F C.1.. że długość pocztówki in the kitchen. Wykorzystaj uro­ Przypomnij sobie czas Present Simple. a które nie (F . ciwą reakcję. Ben (prawie nigdy nie pije) ..... Wskazówka egzaminacyjna lot as Przypomnij sobie różne konstrukcje w czasie Present Simple oraz zasadę pojedynczego przeczenia. (0-3) Do każdej wypowiedzi (8. choćby poprzez zastosowanie przeczenia.-8. Zastanów się... C. Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane (0-10) Napisz pocztówkę z wakacji do kolegi/koleżan­ aper dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.5. P F 10....3. może być mylące. Pamiętaj.1.. Peter is the tallest guy... has run out. the A.3. Opposite the new flat there is a supermarket.7. z podanych odpowiedzi q albo F..live with you? C. Why don’t we stay in a hotel? nie poprawne zdania. Jane likes going to the cinema. • Opisz.. 7. I take o szczegóły....1. OK.. 7. ARKUSZE EGZAMINACYJNE . Z kolei użycie tych samych słów (-) C. ki z Anglii.3.4.. (0-3) Usłyszysz rozmowę rodzeństwa na temat prac które ze zdań 7. gdzie byłeś/byłaś i mieszkałeś/mieszkałaś. Zakreśl literę P graniu w zdaniach 10. które poprawnie uzupełniają luki . Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. the odpowiedzi..... P F 10. (Czy twoja siostra)... In my opinion it doesn’t need it. because Jane made it dirty. (0-4) Usłyszysz tekst na temat mieszkania... Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te.1....) dobierz właś­ B..2. (+) lential 8.-7..... Zakreśl literę A.... Julia has to share a room with her sister Natalia.. He (nigdy nie gotuje). • Zaproś go/ją do siebie do domu na następne | G.1....... clean the rooms on the second floor. Zakreśl literę A.3 a shower and then they 9. P F B.. $ (0-4) Przetłumacz na język angielski podane w nawia­ B. There are two bedrooms in the new flat.....8.. coffee for Wskazówka egzaminacyjna breakfast.. 7. It’s not easy oraz poprawność językowa... Mark doesn’t want to clean the carpet A.. ly sur.. Please... A. does she go to the city centre? .3.1.fałsz).. że w nagraniu informacje mogą być wyrażone innymi (+) B.. to have a sister! Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj o rozwinięciu każdego punktu tematu. bogactwo językowe and because of Natalia they 9... but Natalia 9.7..1.. a które do drugiego mieszkania.. tak aby otrzymać logiczne i gramatycz­ właś..4.. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź 9... Na podstawie informacji zawartych w na­ (P .3. Opisz. które informacje w nagraniu odnoszą się do B... Postaraj się wymyślić klika pytań pasujących do każdej z podanych 11. I never C. 7.2. Oceniana jest umiejętność er side spends a lot of time there. czy wybrane przez zmaicone słownictwo do szczegółowego opisu miejsca. 11. Julia Podpisz się jako XYZ.4. Not at all... słowami niż w odpowiedziach.. The computer is broken. It’s still wet. sach fragmenty. They 9.. usually E.. Sprawdź..6. Zdecyduj.. although it is dirty.. Jane and Mark have to A.. | have B. Then Natalia 9... gdzie będzie nocować. | go □Z wakacje.| gets • Poproś.... (9.-10. B albo C.. The washing up liquid Wskazówka egzaminacyjna A. B.. goes F. How about decorating the study? (+) A... o odpowiednim rozpoczęciu i zakończeniu pocztówki...1.-6.1. In the new flat no one has to share a room.. Shall 1put the mugs on the shelf? Wskazówka egzaminacyjna A... won’t be necessary. są zgodne z treścią nagrania domowych. They’re already dry.. 11. (0-7) Przeczytaj tekst. Zapytaj D... Mary and Ben are great.. pamiętając... The new flat is in a quiet neighbourhood..to school together pełnego przekazania informacji. z ram- :ie (+) 10.). język angielski | repetytorium 23 .....prawda).. formą pierwszego.dinner. B albo C. is kept in a toilet.2...... clean the kitchen and take out rubbish. żeby opisał/opisała swoje miasto.. spójność. because it is not in his room.. the 11. breakfast together w każdym ztrzech podpunktów. Julia 9. C. n only wakes up at 6..-9. hoover the whole house. C.20.. ..... Pamiętaj of an Ciebie wyrazy są gramatycznie poprawne i pasują do kontekstu.2. don’t.4..). t with (-) 8..

że w języku angielskim obowią­ zakończone na -ing (interesting. Jest niemal pusta. there is. 24 język angielski | repetytorium . worried) lub nieregularna (written. There aren’t any good films on TV today. -al. Czy jest w pobliżu poczta? i krótka odpowiedź there isn't. -ch. nie ma. Czy w twoim nowym domu są dwie sypialnie? there are. przez dodanie końcówki -s. There are twelve months in a year. żeby powiedzieć. skim szyku zdania. musimy pamiętać. useful. -x lub -y po spółgłosce.bushes library . a określenie miejsca na końcu. bądź wyłącznie w liczbie mnogiej. shop window). Formy Tłumaczenie twierdzenie There is one apple on the table. boring) i forma past participle zuje ustalona kolejność. pytanie ogólne Is there a post office near here? Yes. -less (nervous. Nie. W angiel­ na początku. 20 uczniów. Kto tam? Bez obaw. że to jedna z ogrodowych grandma’s gardening gloves. osób i zjawisk. Kolejność przymiotników Przymiotniki służą do opisywania rzeczy. Nie. pytanie szczegółowe How many students are there in your class? There are Ilu uczniów jest w twojej klasie? W mojej klasie jest 20 students in my class. Jednak istnieją także formy niere­ coach . -y. że coś w zdaniach oznajmujących there is/there are stawia się zawsze istnieje lub nie istnieje albo że gdzieś się znajduje. Tak. tradycyjnych form zakończonych na -ous. zmian w pisowni wyrazów. reliable. Na stole znajduje się jedno jabłko. Dziś w telewizji nie ma żadnych dobrych filmów. -ive. a niekiedy rzeczowniki (bike helmet. It’s only me. Tak. GOOD FENCES MAKE GOOD NEIGHBOURS GRAMMAR Zdania z there is/there are a Konstrukcji there is/there are używamy. Are there two bedrooms in your new house? Yes. są.coaches bush . nie ma. Nie ma pociągu o 9. inaczej niż w tłumaczeniu na język polski. No. almost empty. przeczenie There isn’t a train at 9. pytanie o podmiot Who is there? Don’t worry. vital. How much milk is there in the bottle? Not much. przy uwzględnieniu niewielkich dodajemy końcówkę -es (przy czym -y dodatkowo zamieniamy na i). What is there on the table? 1think it’s one of Co leży na stole? Myślę. number opinion size/ age shape colour/ participle origin/ material type/use NOUN weight temperature form nationality five pretty big old square red carved African plastic growing TABLES ten awful small new round cold painted Japanese cotton playing CARDS beautiful old -black Japanese wooden CHEST five nice small new green French plastic BLOCKS ] two white Chinese fabric tennis SHOES Liczba mnoga rzeczowników Liczbę mnogą większości rzeczowników tworzy się regularnie Jeśli rzeczownik kończy się na -s. Prócz zakończona na -ed (bored. -sh. -able.libraries gularne oraz takie. To tylko ja.30.buses fox -foxes dictionary . No. rękawiczek babci. rotten). attractive. jest.dictionaries dynczej. które występują bądź tylko w liczbie poje­ bus . -ful. funny.30. W roku jest dwanaście miesięcy. It is Ile mleka jest w butelce? Niewiele. there aren’t. homeless) Jeśli w odniesieniu do jednego obiektu chcemy użyć kilku przy­ w funkcji przymiotników występują też formy present participle miotników.

dlatego wydaje się nam. at.mice class company glasses scissors shorts tights person . (uczy się) M ake i da The mayor is in the school. wykonywaniu czynności ► mówi o pracach twórczych. Podobieństwo często jest ► in the world ► at work ► on a bus/ship/ pozorne. (z wizytą) Make i do mają to samo znaczenie (robić). W IDS EST DO MAKE CKS USEFUL EXPRESSIONS ► mówi o pracach odtwórczych. i emerytura ■*— pension ^ pensja —►salary jeżeli mamy na myśli sam budynek.children tooth . wytwarzaniu nowej jakości DES Neighbourhood and surroundings ► w zwrotach dotyczących pracy ► w zwrotach dotyczących i przed formami zakończonymi budowania.women team trousers h umbrella .brushes peach . Let's meet at the restaurant. hoteli) często można dane-»— data # data—*•date użyć zarówno In. LANGUAGE The police are in the building. Forma regularna Forma nieregularna Forma tylko mnoga rzeczownik +-s do zapamiętania ► rzeczowniki niepoliczalne-fip rzeczy złożone z dwóch części ► niektóre rzeczowniki grupowe cup-cups man . something/nothing/anything peace •friends • a difference język angielski | repetytorium 25 . on w odniesieniu do miejsc utworzyć liczbę pojedynczą za pomocą określenia a pair of. We always stay at the same niebezpieczeństwo ■«— hazard * hazard —* gambling ARKUSZE EGZAMINACYJNE hotel. użyjemy at.sąsiedztwo i okolica na -ing Where is your office located? Gdzie jest (położone) twoje biuro? good • harm • business •one’s an effort • an excuse • a meal łosce. tkanina t — fabric # fabryka —►factory They always stay in the same hotel.peaches baby . że znamy ich znaczenie ► in Madrid ► at home ► on the floor i nie sprawdzamy ich w słowniku. Is it a noisy/quiet neighbourhood? Czy sąsiedztwo jest głośne/ciche? one’s hair •one’s duty •120 kph •a suggestion •a mistake • Our school is opposite the Nasza szkoła jest naprzeciwko • homework •the housework a noise •arrangements •a journey bank. Natomiast od rzeczowników składających się z dwóch części możemy Przyimki in. jak i at. mtten.bar W odniesieniu do budynków będących siedzibą określonych szef kuchni * — chef * szef—» boss organizacji (szkół.men family jeans drawer-drawers woman . He wears the same pair ofjeans every day. restauracji. W tym przypadku zwykle opuszcza się przezroczysty♦—transparent * transparent—► banner także rodzajnik a/the. ale nie można ich LES stosować wymiennie. ► in a bedroom ► at the desk ► on the shelf ► in a garden ► at the top/bottom ► on the lawn ► in a van ► at the end ► on the cover Wyrazy typu false friends ► in the lake ► at the bus stop ► on a horse/bike ► in the south ► at the traffic lights ► on a balcony False friends to słowa lub wyrażenia. a wyrazy brzmiące znajomo w rzeczywistości znaczą ► in the sky ► at the station/ plane/train zupełnie coś innego. instytucji.umbrellas brush .babies child . wytwarzania . UN Jack is at school.feet mouse . • a course •the shopping • •money • a bed •a fire •war • It’s not far from the city centre. What’s the area like? Jaka jest okolica? best • (someone) a favour • •a decision •a phone call ' na 0. które są podobne do ► in the country ► at the door ► on a plate polskich.people (nie: persens) pyjamas :awsze ZAPAMIĘTAJ Rzeczownik police występuje zawsze w liczbie mnogiej.teeth foot . wykład ■»— lecture . użyjemy przyimka in. jeżeli J przy- natomiast chodzi nam o jego funkcję lub znajdującą się tam scena (w filmie) scene * scena (miejsce) —*•stage bowią- instytucję. IN AT ON She wears the same pair of glasses all year round. To niedaleko od centrum. ► in bed airport ► on the ground/ False friends ► in a photo/ ► at a concert first floor właściwy ■«— actual * aktualny —*■current picture ► at Greg’s house ► on the way to ► on a wall pałka «— baton * baton —*.£ lektura —*•set book They're in the restaurant. banku.

. gdzie to konieczne.-l.. The sofa is . 4..2......... It’s not very 2........ Look. C.. c sofa in 2....5....7...5. 3.. ktory nie pasuje do pozostatych.. delicious Joe’s Scandinavian bread 3...m... there’s something on/in the lawn in front of the house.......... Pets must be cleaned after I 3.There 5.... make C.. There are four pictures.1.. room is the living-room..Myfavourite 5... j (0-8) Przeczytaj e-mail od Anny..... cages bird antique beautiful O (0-7) Przyjrzyj się fotografii i uzupełnij opis pokoju. There is a beautiful oriental carpet 4. 7..... Wpiszz obok..7... the right..... This wooden furniture is made in an old fabric/factory..) z rzeczownikami! (A-E)....2.....2. pay B. We often play chess there! And there is a 2.. 1.1... Will you make/do me a favour and help redecorate my flat?l powiednie przyimki miejsca.... very warm and 2... I'll need scissors.2...9.6.-2. when it’s cold outside... O 9» 0 DOM Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa... The desk is .1..) wtaściwe wyrazy.6........ Who is o n /in this photo? Is this your brother? I. curtains windowsill blinds oven Hi Jane... język angielski | repetytorium .. armchair chest of drawers sofa stool a 2... Wpisz w luki (2..4.... some..-7. the armchair....2... This notice is a campsite rule.... a bed 6.. 4....)j 3........ 4.1. Wpisz w luki w zdaniach 1...6. I A.. in the of the room...4. Why don’t we meet on / at Cindy’s house? 1.. which is great now and will be even better in winter... There is a shelf.the walls. Uzupełnij opis zdję­ 5. wall ceiling window lawn is a square 2..6...1......l 1.-6.......the mirror.1.. tak aby powstały poprawne zwroty..3.. Tam.. dodaj na początku'odpowiedni przedimek: a. 4........ of the room.. knife fork spoon carpet So we’re finally here! Our new house is fantastic..5..7.. The pair of trousers you're looking foris/are In the bedroom.5. with lots of 2. 1....8. tidy D.3. a rent 6..3... This Is a discount offer.1.. switch off E... 4. numerów odpowiednie litery... 3. rent A. the desk.... 4....2.. (0-6) Wykresl wyraz...3. 5. This text is a warning.8.4.5. 5... sink cupboard sofa fridge dishwasher cia.... There is 5. Floor slippery Do not disturb...1.. but there is enough space for our small family.. wooden huge sailing ship 7.-1..4..... od­ (0-9) Zakreśl właściwy wyraz... Amanda hates doing / making housework...3.. 7. Where is/are the children? In the living room? 1......2... 1.. t in the2... I 4... 3... m (0-5) Połącz czasowniki (6.. f.... 4. How are things at school? 6..5.... It's/T h ey’re in the drawer.5. an. c.3..7... Anna 6. round smali readlng lamp zdania wyjaśniające ich znaczenie (A-D)...1......1..... You can see this notice on a hotel room door... a radio 6. ..3..1.....e... sugar blue round bowl B....... bookcase mirror washbasin bath .... and leashed at all times.3... a bedroom Love.....8. There are four drawers. f... old her sweater blue wool D... The mirror is ..... two bookcases.....4. a flat (0-7) Ustal właściwą kolejność przymiotników. (0-3) Dobierz do napisów informacyjnych (7.... of the window.... c withalotofsoftarmchairs.4. 3..... boring old teacher when wet. Pierwsza litera wyrazu została podana...7... s.

The Gardens of Villa Muramaris are different. During the winter their houses stay ARKUSZE EGZAMINACYJNE room with a fireplace.. But many people around the world live in houses made of dzi..maybe as long as 500 years... (0-5) Przeczytaj tekst. so I would like to buy some A..... Yemen. In the Philippines there are still events and art shows.-10... during his winter holidays. The villa is surrounded by a beautiful of straw.2.6.-8..... Uwaga! Jeden wyraz zostat po­ oraz zdań sąsiednich. Zakreśl li­ terę A. z którego usunięto pięć zdań... In Sana'a.. ny tekst.. język angielski | repetytorium 27 . was white.4 Now most What is the best title for the text? people use these tree houses as meeting places. jaki jest główny cel wypowiedzi Adama.. Art and Music in a Historical Building build their houses to fit the needs of their lives.. Bathrooms have a shower... jaka część mowy powinna znaleźć się w danej luce........ many kinds of houses.. B albo C.. made to look like the traditional ones......1.. Adam travelled a lot What Colour Should I Paint My Room? A.. Wskazówką mogą być także spójniki i zaimki..... a different colour from the original which C. but one thing is the same wherever you go. którymi oznaczono bra­ Przypomnij sobie nazwy miesięcy.. B albo C. Each room equipped tall houses made of bricks. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodat­ kowo i nie pasuje do żadnej luki. E. The tree houses are made of bamboo with grass roofs. I also have a dark 10. some people live a restaurant and guest cottages.. Inside there is a huge dining in underground houses. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. C... an art exhibition and warm. B. mie. but they are made of a hair dryer and underfloor heating. C.. What colour do you think I should use to make my room seem 10.. Muramaris arranges musical concrete instead of bricks. 0 8. I'm waiting for your 1house.. Z podanych odpowiedzi wy­ bierz właściwą.... B.-7. complain about the accomodation. with a mini bar..... 10.... Wskazówka egzaminacyjna Wpisz w luki 11.5.3.. ■ (0-3) Usłyszysz krótki tekst..7.3. a heated towel rack. some people who live in tree houses.... 11...... dany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. zgodną z treścią tekstu.... in the spring. The houses B. Adam wants to powinien mieć formę..3.. Their houses look like domes and are small and garden and on the grounds there are studios... Wymagana Wskazówka egzaminacyjna jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna Zwróć uwagę na podmiot i orzeczenie zdania wstawianego w lukę wpisywanych wyrazów.3 The modern houses In Sana’a are mikami and satellite TV..) B.. in the south of Spain.. advice! Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się.. Który z fragmentów jest najdłuższy? Co jest głównym tematem sz obok grass. a conference room. just blinds. Zastanów się.... litery............ tak aby powstał spójny i logiczny tekst.-11.. green cushions on the bed.. Wskazówka egzaminacyjna A. Where did Adam live during his holidays? room more 10. ? I want to make my 8. dirt or cloth. 11.... give some details concerning Spain and Greece.... Uzupełnij go.. furniture than my old brown desk and wardrobe. lukę (10. in the autumn. telephone with a direct outside line.5.... Na podstawie informacji za­ space shelf wall wood big cover modern match wartych w nagraniu w zadaniach 8. In Andalusia. tak aby otrzymać logiczny i spój­ zdjęciach...3. Luxury Apartments in a Beautiful Villa 11.7. People A.. The restaurant is open In the evening..1. There's no place like home! Zaznacz w tekście fragmenty odnoszące się do podanych odpowie­ M.. (0— 7) Przeczytaj tekst.. These bricks are made of clay.. D. rdroom...1.... Nazwij miejsca przedstawione na itatych.. który wyraz pasuje do kontekstu i jaką 8.2.. wpisując w każdą ' animals... and the floor is 10. 11. tekstu.. Guest rooms are on the first floor. Zaznacz literę A..... During the summer they stay cool..5.. cool. with a thick green carpet and there are ny flat? 10. There are no curtains on the window... tell about his camping holiday. kujące zdania (A-F). 10... some people live in a shop. but I can't afford a new one.1..4.. 11.. bed. The people can move their houses when they want to move. Villa Muramaris was built by the art history professor Stan In the Great Rift Valley of Eritrea people build their houses Bernhardt and his wife Inga. £ (0-1) Przeczytaj tekst.1. I have a very small room and I'm going to paint two B. The houses are good places to watch out for snakes and wild id after mes. a co tylko wzmianką? C..2... Most people in the United States live in houses made of wood and bricks. radio clock straw and soil.. a greenhouse. Następnie zdecyduj.) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej for­ F.. The bricks last many years .1. A... Home Sweet Home Do you live in a house? You can be surprised to learn that there are many.

język angielski | repetytorium i i . + czasownik z -ing My parents aren’t watching TV. pytanie o podmiot who/what +forma to be Who is washing up today? 1think it’s Jack’s turn. lie . cost. think. Spójrz. seem. budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot +forma to be Look. Dzieci bawią się w ogrodzie. Wyglądacie na zmęczonych. the storm is coming. depend come .coming have . it isn't snowing any more. które z zasady nie występują w czasac ► W czasownikach jednosylabowych z jedną samogłoską podwa­ Continuous: są to czasowniki wyrażające raczej stan niż czynnośi jamy ostatnią spółgłoskę. No. they aren’t. Let’s check. pytanie szczegółowe zaimek pytający +forma to be Where are you going? I’m going to the library. przeczenie podmiot +forma to be +not Look. look. ► przedstawianie planów na najbliższą przyszłość I'm leaving tomorrow. Steve is riding a bike. ► oznaczające posiadanie i inne ► W czasownikach kończących się na -e. 1am. ► W czasownikach jednosylabowych kończących się na -ie. these days They are working on a geography project at present. remember. matter. I’m not. love. 1. mają wów czas inne znaczenie. taste. co dzieje się na zdjęciu lub obrazku. I'm surfing the Internet. understand. hear. w 3 os. believe pisownia czasownika. samochodu. Jutro wyjeżdżam. own. Dziś wieczorem Karen idzie z wizytą do ciotki. określenia czasu now/at the moment/at present. poj + czasownik z -ing What is knocking outside? 1don't know. possess.czasowniki wyrażające stan Kiedy opisujemy. W tym roku dużo gram w hokeja. she is. need ► związane ze zmysłami see.dying You look tired. używamy cza­ su Present Continuous. trwa przez dłuższy czas I'm playing a lot of hockey this year. enjoy. smell ► wyrażające czynności umysłowe Przy tworzeniu formy z -ing należy pamiętać. The children are playing in the garden. + czasownik z -ing My sisters are drawing.having write . agree. pytanie ogólne forma to be + podmiot Are you playing chess? Yes. Zastanawiam się nad sprzedaż nia się ono na -y. She’s reading a very interesting book this week. należy je usunąć. recognize. ► opisywanie tego. No. I What is Mary cooking for dinner? 1have no idea. że czasem zmienia się know. i krótka odpowiedź + czasownik z -ing Is Mary driving to work? Yes. w trakcie mówienia Look. Jeśli czasowniki te przybierają formę Continuous. Karen is visiting her aunt this evening. PRACTISE MAKES PERFECT GRAMMAR Present Continuous I ł PRESENT CONTINUOUS OPERATOR TO BE (W PRESENT SIMPLE) zastosowanie ► wyrażanie czynności i stanów odbywających się w chwili obecnej. że to głupota. No. run-running sit-sitting cut-cutting I think it’s stupid. They are having lunch now. they are listening to music. W tym tygodniu czyta bardzo interesującą książkę. she isn’t. want. ► wyrażające uczucia hate. Właśnie oglądamy te zdjęci. prefer. co dzieje się w szerzej pojętej teraźniejszości.lying die . I’m not playing a game. Are they baking a cake? Yes. today/tonight.writing Istnieje szereg czasowników. We are looking at these photos now. like. they are. Oni jedzą teraz lunch. State verbs [non-continuous verbs] . Myślę. mean. pada deszcz. + podmiot + czasownik z -ing Why are you playing the piano in the middle of the night? Because 1need to practise. it’s raining. Mike is reading comic books these days. zamie­ I am thinking about selling a car. belong.

please..(double o) R-E. every week. ► strona bierna I'd die tofind out what really happened. Jeśli Mike is stupid.00. Telling the time Pleased to meet you. używając angielskich nazw liter..00 a 24. Popatrz na. a terrible headache.m. więc times starts work at 7p.. polecenia w klasie / czasach Time to say. pięć i opuszcza zarówno sło­ Peter is an intelligent boy but Peter is a bright guy but wo o'clock. My mum gives me 10 pounds My mum gives me 10 quid jednak ważna jest dokład­ every week.język formalny i nieformalny ostrzeżeń oraz instrukcji.podawanie czasu We must contact her.M-OO. 1need to go to the loo.. zynność.przed południem) między 24. just give me assistance to get on the plane. Nice to meet you. boarding at nine twenty-five.Carol pracuje na zmiany. The suspect was informed Keep an eye on him! 1won't please. a nie każdą oddzielnie. (łac. Mike is thick. Spelling .. a call. It's very handy. 1have We would like to be informed about the situation.po południu) między 12.00 a 12. Rozkaz można złagodzić i przekształcić W języku mówionym i codziennych kontaktach przeważa styl nieformalny. czasami zaczyna pracę o 19... relieve Carol works shifts. a następnie minuty.00. We must get in touch with her.00.. W sytuacjach oficjalnych.. bogate ► słownictwo nacechowane i urozmaicone emocjonalnie i proste language Ms Thatcher required some If you need help. post meridiem ..? Czy mogę. please. Stand up! Wstań! ją w ó W ’ to your friend to everyone..literowanie ractise. Zagraj/Zaśpiewaj/Powiedz/Przeczytaj. (łac. E 3 0 0 0 0 0 O E I0 0 0 0 0 ARKUSZE EGZAMINACYJNE The BA 321 flight to London is Literujemy wyrazy. Classroom languag e . Różnice między tymi stylami dotyczą przede wszystkim konstruk­ cji zdania. wystąpień publicznych i w sytuacjach oficjalnych. Otwórzcie/Zamknijcie książki. It’s too about his rights. formalny jest częściej stosowany jako język h Forma twierdząca czasownik (bezokolicznik bez to) Forma przecząca do + not + czasownik (bezokolicznik bez to) piśmiennictwa. jak i minutes. Podejdź do. ante meridiem . . Wówczas używa się odpowiednich skrótów: ITI ► a.00 rano. Don’t be so noisy. What is the matter? How is it going? . eight Łódź .Bogusław Mezydlo ► Litery podwojone literujemy razem. please. Don’t go out of the classroom! Switch off your computer Don't sit up late. czy chodzi o dzień.. Is it a new bicycle? Is it a new bike? Zwyczajowo minuty zaokrągla It is very convenient.. ► Litery niewystępujące w alfabecie angielskim upraszczamy gate 14. It's twenty-seven minutes past nine. używa się 1need to go to the toilet. Ponieważ w języku angielskim przyjął się dwunastogodzinny sys­ Moore . ► zwroty bezosobowe ► phrasal verbs Any delays should be reported We can't put it immediately.. ność co do minuty. < let him get away with it. Formal English Informal English Be careful! Do not touch the fire! Look at the picture. dangerous.tryb rozkazujący Formal and informal English Trybu rozkazującego używamy do wydawania poleceń.m.. ► idiomy Give me that dictionary. pełnej formy.Lodz ZAPAMIĘTAJ Bogusław Mężydło . na lotniskach lub dworcach. so she some. Helioi/Hi! Good afternoon! Come to. arzedażi EB3 Hellol/HI! Good evening! Play/Sing/Say/Read. B0HBHDBBBQBBQ ' często podawane są najpierw godziny.m. ► p. komend. niekiedy trzeba uściślić. Don't eat that frog! ► formy pełne ► formy skrócone i Give me the key! before you go to bed. Don't talk to strangers.m. a chodzi spać o 7. czy noc.. Imperative . especially an adult Sit down! Usiądź! flg-t Hello!/Hi! Good morning! Open/Shut the door! Otwórz/Zamknij drzwi! Open/Close your books. Bye!/Cheers!/See you! Good bye!/Good night!/ ( ^ (A $ j Look at. You have to get up early. złożoności form oraz słownictwa.? język angielski | repetytorium 29 .. tem podawania czasu. Good day! fe&rf Don’t do it!/Stop it! Przestań! e zdjęcia: See you soon/tomorrow! See you soon/tomorrow! // May 1. Wait here. USEFUL EXPRESSIONS and goes to bed at 7 a.. It's twenty to do najbliższej graficznie. I’m reading a terrific book. się do liczby podzielnej przez 1am reading a marvellous book. off again! ► słownictwo neutralne.

.........10....4... ! week......5.8.... ich nieformalnymi odpowiednikami....... 2... Wait a moment.11. Good morning B..8..... the register just now and Ben B. 4.....2.. Hurry up...00 Hello!/Hi 1............ My mum gives me 10 (pounds) ......6..7. late I ---- (0-12) Wstaw w zdania czasowniki z ramki w czasie 4.10. 2. Spanish Present Continuous.6......9 your school uniform 2....... .. is 2.... today? 2..... Wybierz je spo­ Ben: 4...... 2..00 Hello!/Hi 1.........2... and come with me............ the French homework! D. I ...1..... for extra classes? No. 4..... A.2....3........ now 2.. Oh no............ I hate 4................ am B...1. absent B......1...... break now.. Bill! Yes..... do B........... We are very busy tonight because we ........ do C.. really well! 3.4...... book..... every I’m wearing 4.. 1need to go to (the toilet) .... Good job! You .What's the time? terrific •thick • nice • handy • bike •quid • grab your stuff Ben: 4...2.. wear C................. I 4... Wybierz poprawne uzupeł­ nej odmiany języka zastąp wyrażenia w nawiasach nienie luk 4............ Do 2.......4.. C. Angie: Yes.. 4........ you at me like See you soon/tomorrow! See you soon/tomorrow! that? A t■ ----------------------------------------------------------------- (0-11) W podanych zwrotach pochodzących z formal.......... A.... Our next class is Spanish but we ... three 4.. miss B...school uniforms now because we are Ś tk■ -------------------------------------------------------------- (0-4) Wpisz podane zwroty w odpowiednie miejsca on a trip...... for the exam........ thirty B........ Half 4.. We must (contact) .. We .1...1 Angie! 4......... ? That’s not bad. • kept an eye on him all the time for our first lesson. Hi C......7 homework? 2. - 4....... ... Good evening! 3. doing formy skrócone.................... I to copy your notes but your 1. (Pleased) ... ...you going to school? j śród wyrażeń podanych w ramce.......11...... you . Minutes C.. into Peter’s copybook! z niezbędnym zestawem słownictwa. Madam... It’s very (convenient) ..7..off the computer! 10.... just .6..3.5... ? Why aren’t you 4.11..... wearing do • not cheat • have • switch •stare • revise • go • not wear 4.... 3...9.3........1.............. A.....11.. secondary schools... Is it a new (bicycle) . Could you (visit) .. A.......4..... English B...... it B................... Angie: No...... 3.... A.. wears B......10..... even as famous as Big Ben................ (0-11) Przeczytaj dialog.8.. Are C.00Hello!/Hi 1... Angie: Hurry up! We can’t 4......3...her........ a lunch Time to say...........-4... ........ A. Why ....8. Leave me alone! I ......5.... A... to your friend to everyone.. 4. have język angielski | repetytorium .. Zakreśl literę A.. 19. 3...... A....3.4.. O’clock B. does C.. 3.. Peter is (an intelligent boy) . Tam......... A. ^ tabeli........ • the loo • a bright guy • get in touch with • drop by Angie: Eight 4. We’re not 4.... Sam (watched him attentively) .. Good afternoon 2...... the office........................ Good afternoon! I didn't have time at home........ A......... they C. zastosuj 4... especially an adult 3.. Ben: I’m keeping it in my rucksack... take C.. I’m not’ A... Good morning! is still not at school.......... I I just SZKOŁA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się ...... .... thirteen C...12...... 3..to meet you.. past eight.. Ë îflW iW O til 3. Ben: Have you got your 4...11 our first lesson! 2. Me and my older sister to different 16.......... gdzie to możliwe... Good bye! handwriting is terrible. Ms Brown ..9. See you! Good night! 3. B albo C.. but Mike is (stupid) .5....homework on famous buildings.. classes C.... A.7. I’m reading a (marvellous) .............2.. ..... French C. (Take your things) ..10.... Is B.6.... Byei/Cheers! 3.... him •wait • look •take • copy •try 4.9......... 3........

(0-3) Usłyszysz trzy krótkie teksty. Na podstawie informa­ (0-3) Usłyszysz wypowiedź nastolatka na temat eg­
cji zawartych w nagraniu w zadaniach 5.1.-5.3. z podanych zaminów. Na podstawie informacji zawartych w na­

i 0 odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B albo C. graniu w zadaniach 7.1.-7.3. z podanych odpowiedzi
wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B albo C.
5.1. What time is Adam's dad having an appointment with Mr
Brown? 7.1. Josh thinks that
.. just A. B. C. A. the exams start too early.
B. there should be a one day break.
20:15 7:45
C. Chemistry won’t be easy for him.

: we are 5.2. What Is less’ surname? 7.2. Josh is having his English exam on
A. Rowley. B. Rovly. C. Rollew. A. Tuesday.
tlasses? B. Wednesday.
5.3. What is the car registration number? C. Friday.
ind Ben A. GEM59360 B. JIM59470 C. GIN49370
7.3. Josh is taking exams in
lework! Wskazówka egzaminacyjna
A. maths, English and chemistry.
Przypomnij sobie angielski alfabet i liczebniki oraz ich wykorzysta­
B. maths, English, geography, history and chemistry.
nie w literowaniu i podawaniu numerów identyfikacyjnych.
a lunch C. maths, English, geography and history.

just Wskazówka egzaminacyjna
i (0-4) Przeczytaj teksty. W zadaniach 6.1.-6.4. z poda­ Nie wybieraj odpowiedzi na podstawie jednego usłyszanego
Iiffe rent wyrazu. Zwróć uwagę na kontekst
nych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią
tekstu. Zakreśl literę A, B albo C.

ut your 6.1. The author Guys, when is the history test? Is (0-3) Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (8.1.-8.3.)
A. writes to a teacher. there anything I should have done? dopasuj właściwy nagłówek (A-D), Wpisz odpowied­
me like B. asks about test results. nią literę obok numeru każdego akapitu. Uwaga!
C. wants to get some Information. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pa­
suje do żadnego akapitu.
I will be absent on Friday. There will be a substitute to take
uzupet- care of you. You will watch Great Gatsby video for 40-45 A. How to react to others being bullied?
minutes, then head to the library to pick your independent B. What is bullying?
reading book. C. Bullying at school
nool?
D. Ways of dealing with bullying
6.2. This text

ARKUSZE EGZAMINACYJNE
Bullying and How to Deal with It
A. is a library announcement.
8.1 ...............
B. has been written by a teacher.
Bullying is when someone keeps doing or saying things to
C. Is the message for a substitute teacher.
have power over another person. Some of the ways they
ildlngs, bully other people are: calling them names, threatening
Every time 1don't bring my geography handbook we use it In
them, making them feel uncomfortable or scared, taking or
class! Mrs Walsh was really angry with me this time.
niform damaging their things, hitting or kicking them, making them
do things they don’t want to do.
6.3. The author
it, now
A. apologises for not having his/her history handbook. 8.2...............
B. writes to Mrs Walsh. Coping with bullying can be difficult, but remember, you are not
>n!
C. tells about a problem he/she had at school. a problem, the bully is. And if you are different in some way,
oon be proud of it! Spend time with your friends - if you are with
When is the homework for chapters 1112 due? Is it due next others, bullies will leave you alone. If someone is bullying you,
Thursday? you should always tell an adult you can trust.

8.3..........
6.4. The author wants to
If you see someone else is bullied, you should always try to
A. know when he/she should hand in his homework.
stop it. If you do nothing, you’re saying that bullying is okay
B. know what is his/her homework for Thursday.
with you. Remember, treat others the way you would like to
C. give some extra Information about the homework due next
be treated.
Thursday.

Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna
Zwróć uwagę na styl i cel wiadomości. Kto mógłby być ich Podsumuj treść każdego akapitu jednym zdaniem, koncentrując się
nadawcą, a kto odbiorcą? na głównej jego myśli. Porównaj swoje propozycje z podanymi.

język angielski | repetytorium I I 31

LEARN TO
WALK BEFORE
YOU RUN

GRAMMAR
Present Simple i Present Continuous Mel is a caveman.
Does he hunt dinosaurs? Yes, he does. 3
► Present Simple - informacje ogólne Is he hunting dinosaurs? No, he isn't. I
He’s whistling.
► Present Continuous - informacje dotyczące chwili
obecnej

Megan is a secretary.
Does she work in an office? Yes, she
does. Is she working in an office?
No, she isn’t. She’s surfing.

Hector is a golfer.
Does he play golf?
Yes, he does.
Is he playing golf?
Yes, he is.

Both, either, neither

► both - o obu rzeczach, osobach + I. mn. SITUATIONS
(znaczenie pozytywne)
► either - o jednej z dwóch rzeczy + I. poj. On the phone - przez telefon
(znaczenie pozytywne)
1.
► neither - o jednej z dwóch rzeczy + 1. poj. - Hello. Is Jim there, - Hello. Can I speak to Liz, please?
(znaczenie negatywne = not either) please? - Sorry, she isn’t here. Can I take
-Yes, he is. Hold on. I’ll a message?
Wyrażenia both, either, neither stosujemy w odniesieniu do just get him for you. - Yes, if you could. Just say that Mike
dwóch rzeczy, osób lub grup w zależności od tego, czy mówimy called and ask her to call me back.
o jednej z nich, czy o obu jednocześnie.
Barbara has a brother and a sister. Both are lawyers.
= Her brother is a lawyer and her sister is a lawyer.
- Is Mr Parkinson there, please?
- Would you like a sandwich or a cake?
- I’m afraid, he’s on the other line. Do you want
- 1don’t want either, thank you./Neither, thank you.
to hold?
= I don’t want a sandwich and I don't want a cake.
- No, it’s OK, I can call back later.
- How can I get to the cinema?
- There are two ways. You can go either way.
5.
= Both ways are good.
- Is that 39281622? - Hello. Could I talk to Mr Brown,
- Do you want to go to Spain or Greece?
- No, this is 39281621. please?
- Neither. I want to go to Poland to visit my mother.
-Oh, sorry, I’ve got the - I’m sorry but he’s busy at the
Last summer I went to Wales and Scotland. I liked both a lot.
wrong number. moment. I can get you through in
When I was a teenager I studied French and Spanish. Neither
10 minutes.
was interesting enough to continue.

32 język angielski | repetytorium

LANGUAGE
Compound nouns - rzeczowniki złożone Word formation - słowotwórstwo

y Rzeczowniki złożone są bardzo częste w języku angielskim. Składają

Często używane typy rzeczowników złożonych
Podobnie jak w języku polskim, nowe wyrazy możemy tworzyć
przy pomocy przedrostków lub przyrostków.

Przymiotniki Rzeczowniki Czasowniki
rzeczownik + rzeczownik rzeczownik + gerund inne
joes. "" o odwrotnym znacze­ od czasowników: o odwrotnym zna­
toothbrush • postman bird watching mother-in-law niu: przedrostki un-, przyrostki -ing, czeniu: przedrostki
isn’t. I
•T-shirt • notebook • • rock climbing • passer-by in-, im-, ii-, ir- oraz -ation, -ion, -ment dis- oraz un-
coursebook • CD player • • parachute jumping •washing-up dis-
cheese grater • knife • stamp collecting •checkup
friendly - unfriendly *speak - speaking appear-disappear
sharpener • coffee maker •flower arranging • • breakdown
visible - invisible draw - drawing agree - disagree
•vacuum cleaner •ski jumping • living room patient - impatient form - formation approve - disap­

II k polite - impolite
legal - illegal
educate - education
elect - election
prove
dress - undress
logical - illogical translate - pack - unpack
H m L . responsible - translation fold - unfold
Rzeczowniki złożone przeważnie pisane są oddzielnie, ale zdarza irresponsible arrange -
się też pisownia z myślnikiem lub łączna. W razie wątpliwości na­ rational - irrational arrangement
leży sprawdzić w słowniku. W wymowie zazwyczaj akcentuje się honest-dishonest improve -
pierwszą część złożenia (postbox, waiting room), przy pisowni od­ loyal - disloyal improvement
dzielnej niekiedy obie (science fiction).
od różnych części od przymiotników: inne przedrostki:

y mowy: przyrostki
-ous, -al, -y, -lve,
przyrostki -ness
oraz -ity
re- (ponownie,
jeszcze raz), mis-
-able, -ful, -less (źle, niewłaściwie),
over- (zbyt dużo, za

LANGUAGE
O - fame - famous
music - musical
active - activity
popular - popularity
bardzo)

open - reopen
write - rewrite
fog - foggy sad - sadness understand -
Agreement and disagreement - zgadzanie się act - active ill - illness misunderstand
i wyrażanie odmiennego zdania rely - reliable sleep - oversleep
hope - hopeful eat - overeat

ARKUSZE EGZAMINACYJNE
a Zgoda Sprzeciw harm - harmless
1really enjoy musicals. So do 1. Really? 1don’t. tworzenie
ie przysłówków
1quite like dancing. So do 1. Do you? 1hate it.
I’m interested in politics. So am 1. Are you? I’m not.
1don’t mind salsa. It’s OK. 1can’t stand it.
1can't stand Neither can l./Me Oh, really? 1quite
ase? football. neither. like it.
ike I’m not very keen on Neither am l./Me Really? 1love USEFUL EXPRESSIONS
sport. neither. it.
at Mike 1hate vegetables. So do 1. 1like them all. Automated phone replies
a back.
- automatyczne odpowiedzi
Text messaging - język esemesów
Leave your message after the tone, Proszę zostawić wiadomość
please. po sygnale.
AFAIK - As far as I know. The person you are calling is not Abonent poza
want
B4 - Before. available. zasięgiem.
KIT - Keep in touch. If you have a touch-tone Jeśli korzystasz z aparatu
RUOK? - Are you OK? telephone, please press the hash z wybieraniem tonowym,
LUWAMH - Love you with all my heart. key now. naciśnij klawisz z kratką.
HAND - Have a nice day. Please try again later. Proszę zadzwonić później.
EZ - Easy. Your call is now in a queue and Połączenie czeka w kolejce
BTW - By the way. will be answered as soon as i zostanie odebrane tak
TMB-Text me back. possible. szybko, jak to możliwe.
he
CU - See you. Please hold. Proszę czekać.
>ugh in
You will now hear a series of options. Oto możliwości.
If you want to... press... Jeśli chcesz... naciśnij...

język angielski | repetytorium | | 33

.... (wear) the same shoes as me... Present Continuous 4..(think) the Sun that’s the radio..1....1....................... 2.....9.. (happen) in baseball if you She’s from Lyon.. 2........... 0 (0-8) Dopasuj czynności (6....3. It's raining! 1..... (0-7) Połącz ze sobą części wyrazów..... is seeming A. seems * B.... toilet 6.. drinking C......1.. nearly always 1..... don’t work 6.......... canteen 6......7....2............. 6..... very often 0.... W h a t....... at present (0-8) Uzupełnij luki w zdaniach (4...... No... every week C.... Look! Tom.............. Look out! My sister.2. don’t mind A. ...... 4... Wykorzystaj wska­ zówki podane w nawiasach.....(go) round the Earth.. cloakroom A. at the moment 6..1..5.........6..........-3...... Zakreśl literę A....... every day G..... when I’m tired P.6.... ... I ..... doesn't work B..........(yourson/play) the violin? Actually. 3..... Wykorzystaj 4.. W h a t. just now H........ 4..8..... John cooks dinner.. (usually/stay) at Peter’s when m kick’ H we go to Bath...... today N..) formami czasu (work) for a big insurance company. It . library 3...... do B.. rainy weather. doesn't mind 3.. Look! S h e .......... A........... ’m hating B.. these days K.......... What language. W h a t. Present Simple lub Present Continuous....... get a student ID H.... I doesn’t.4. W h ere (you/workp I ............. wash your hands D...... Do you smoke?. rarely A..2.. 6..4.. 0 (0-2) Przyporządkuj wyrażenia do odpowiedniego cza­ su...8... seem C.......3.5........... now C..... isn’t working C.. Vegetarians are people w h o ......8..........8.7... Granny is coffee.2.. (stay) at Mike’s for a few weeks WÊÊ ■ § ffore tooth until my flat is ready....... 6... 2....1..... C........ hating 3. drink 34 język angielski | repetytorium ........) do miejsc (A-H)... (she/speakp 2.... No.....this verb mean? B. every day B.......... (lose) the ball? 0 2. I (want) to get this motorbike started....... the eat) meat.. hate C. 6..5.-4..........2...6.8.. (not/ 4.............9).. No..1...... F... boxing snow head 2.... computer lab 3...tired... aby powstały! 2......... (sit) in my chair? 4. school hall A.... (you/dop I . (she/speakp..... W e . W hat........1..... gym A............(you/look) at? A strange creature rzeczowniki złożone. chat with your friends E. French...5............. I don’t..........1..10.4........... (yourson/play) the guitar? No.. this afternoon L... 2. W h a t....... ■ (0-10 Uzupełnij luki w zdaniach (2... usually D. have lunch G.. have IT lesson A........... Wpisz do tabeli litery wybrane spośród A-P...8...... W h o .. 3.... B.... (you/dop I'm an architect...... drinks B..4... piano.. school office 3. 3..... 1. Some people still. 1.. I’m not.. leave your coat C. does C................. Bristol until Friday.......... 1work late ......... borrow a book B.. at the moment 3... Peter... 2...... ...................................3............. A.-2.. ■ (0-9) Wybierz poprawne uzupełnienia luk w zdaniach 1 ^ (3. .... M ary.......9... is C........ hardly ever M.......6... over there! 2...... I .....-6........7. going to school....... (you/work) this week? I’m in wskazówki podane w nawiasach...... (play) tennis every weekend............ on Fridays J.10... B....... W h ere... (come).) formami od­ powiedniego czasu teraźniejszego......... o SZKOŁA Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie A. never 0 E..7. this week B...3.. isn’t mind C.. B albo C... today niezbędny zestaw słownictwa.1. What language............ do push-ups A..(sound) like Polish.......... in the evening F.... Present Simple 4.. 4.

goes to the school canteen.. long.. C.3. During lunch break he 7......1....-9. Music. Wskazówka egzaminacyjna Postaraj się wymyślić kilka pytań lub stwierdzeń pasujących do E. A. What does Mark learn about during his last two lessons on A... C. 9.. B. D. z podanych odpo­ rą A.-8. C.3.4. żeby znaleźć poprawne odpowie­ dzi.... his dad is Japanese. spring (2 weeks)...4.. stays in the classroom... Children can be educated at home.1. X: I forgot to finish the project.. nej z osób. z po­ do której chodzi.1. 7.. Na podstawie informacji zawartych danych odpowiedzi wybierz właściwą. B. B albo C. They leave at the age of 11... Na podstawie informa­ I --------------------------------------------------------- (0-3) Usłyszysz wypowiedź Josha na temat szkoły. B...).. Tuesday. C. Josh goes to Japanese school because 7.3. The main school responsible....4...cały tekst ma być spójny I sensowny.. Education Is compulsory. B... C.. What day is music Mark’s last lesson? A. 10.3. That's a pity..1 The dates for school terms and holidays A. About 94 percent of pupils in UK receive free education from A.... * 9... wybierając spo­ British Schools śród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jed­ British children have to go to school until they are 16 years old. After completing the back? a message? a message? GCSE. Wpisz w luki 10. The school year runs from September to July and is 39 weeks Y: . You are B. irresponsible. he has only sport classes.1.. But they don’t take any exams. C.. język angielski | repetytorium ..1.After that they take an exam called 8... 8. You are C.2... 10.. A.. Could I take Certificate of Secondary Education). I too. B albo C.. których dotyczą pytania. the mid-February and at the end of May.. Geography. B. Others continue at secondary school for two more years.1. Children normally start primary 8. X: I’m afraid she’s not at home school at the age of four or five... Monday? B... którymi oznaczo­ Wskazówka egzaminacyjna no brakujące zdania (A-F).4. He is talking about his timetable.. There are also one week holidays at the end of October..... 10.. Can I call you B. A levels. C. So do I.. C. X: My grandfather is ill. they are not needed during lessons. Education is free for all children from 5 to 16.... wiedzi wybierz właściwą... C.każdej z podanych odpowiedzi. 16 most students take an exam called the GCSE (General A. litery...2.. Zakreśl literę A.. B albo C.. some students leave school.. while 6 per cent go to other types of schools including independent schools... You're late. z którego usunięto cztery zda­ nia. B... Koncentruj się na tych Informacjach. Neither do I... So do I.. Y: .... A..1. C.. I don’t mind..2.3. m --------------------------------------------------------- (0-4) Usłyszysz krótki tekst.. (0-4) Uzupełnij minidialogi (8.4.. cji zawartych w nagraniu w zadaniach 7. Zakreśl lite­ w nagraniu w zadaniach 9. moving on to secondary school. Y: .. (0-4) Przeczytaj tekst. but school is not. What classes has Mark got on Tuesday after PE? A. X: I hate basketball. Wskazówka egzaminacyjna Nie musisz rozumieć całego tekstu. 7. are sometimes different for different areas. He doesn’t have to carry books because A.... some go to technical colleges.-7. goes home.. Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj.. They can go to state. public or independent schools. 10.. A.2. in three or four subjects. Friday... What is Mark doing? A. że wstawiane zdanie musi pasować do kontekstu . He is giving advice what classes it’s best to take. Zakreśl literę A. He is describing his school building. holidays are: Christmas (2 weeks).. For many areas the year is divided Into six terms.. tak aby otrzymać logiczny Nazwij przedmioty przedstawione na zdjęciach. summer (6 weeks). 9. his parents come from Japan.. B. in każdej z podanych odpowiedzi. they are kept at school. i spójny tekst. Maths.-10. he lives in Japan... Wednesday. B.. At the age of Y: .. Could I leave C. public funds.. 8.4. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. B..

etc. until.szukać find .skręcić +in — ► turn in .skończyć się. używać w znaczeniu czasu przyszłego: eat . when.dowiadywać się Przy opisywaniu planów nigdy nie używa się czasu Futurę show . I think I will be a clerk in the future. run . że tej grupy cza­ sowników frazowych trzeba nauczyć się na pamięć. (wszystkie sprawy są już załatwione) 2 Modyfikacja nie jest duża. after. wyczerpać malować domu w przyszłym tygodniu. Samolot wyląduje za dwie godziny.jeść +out — ► eat out . bring . że w przyszłości będę ► Present Simple . ► on . ale znaczenia czasownika trud­ no się domyślić wyłącznie na podstawie znaczenia przyimka lub przysłówka.zdecydować się na coś She hopes she will get promoted next month. z P re se n t C o n tin u o us w o d n ie s ie n iu do p rzyszło ści 1 Modyfikacja jest niewielka i znaczenie czasownika można Czasu teraźniejszego Present Continuous możemy również odczytać na podstawie znaczenia przyimka lub przysłówka. jak: if. look . potrącić We aren't going to paint the house next week. The second term starts in February.przejechać.odzyskiwać przytomność P rzy kła d y o kre ś le ń czasu odnoszących się do przyszłości 3 Modyfikacja znaczenia jest na tyle duża. before.ćwiczyć come . Ona ma nadzieję. Któregoś dnia będę bogaty. un­ ► down .plany zajęć i rozkłady jazdy urzędnikiem.znajdywać +out — ► find out . Jutro lecę do Londynu.przychodzić +round — ► come round . mniejszym zmianom.uciekać We're moving to the country tomorrow. Ponieważ przysłówki lub przyimki mają własne znacze­ ► kiedy jest mowa o planach zajęć.dorastać We’re going to Spain next summer. Nie zamierzamy run .mówienie o przyszłości przeprowadzają się do Manchesteru.schodzić ► kiedy mówimy o naszych planach.rosnąć + up — ► grow up . za to często stosuje się formę be going to. work . When does the next train to Poznań leave? Podstawowe przyimki i przysłówki tworzące ► w tytułach lub nagłówkach artykułów w gazetach lub ser­ czasowniki frazalne wisach informacyjnych. run .wspinać się + down — ► climb down . BUSINESS BEFORE PLEASURE GRAMMAR & They're moving to Manchester next year. I'm flying to London tomorrow.przynieść +about — ► bring about . co jest już postanowione. to spe­ Czasu teraźniejszego Present Simple wyjątkowo można cyficzne zestawienia czasowników z przysłówkiem lub przyim- używać także w odniesieniu do przyszłości: kiem. turn .na zewnątrz. bardzo liczne w języku angielskim.pokazać +off— ► show off. ► out . Myślę.na dół.biec +out— ► run out. end .skończyć + up — ► end up .patrzeć +for— ► look for. które zależą od woli mówiącego.czasowniki frazalne Czasowniki frazalne.na The Pope goes to Mexico next week.biec + over— ►run over . as soon as.w przeciwnym kierunku.ustalone plany poprzedzone One day I will be rich. zamiarach.wyprowadzać się nych planach na przyszłość. grow . The plane lands in two hours. ► away .iść spać 36 język angielski | repetytorium . w dół less. programach. po ta­ ► up-wgórę kich spójnikach. ► off-z ► w zdaniach podrzędnych czasowych i warunkowych. z daleka od I'll cancel the trip if it rains.przypuszczenia i ogólne sądy dotyczące przyszłości LANGUAGE Czas P resent S im ple w o d n ie s ie n iu do p rzyszło ści Phrasal verbs . intencjach. W przyszłym roku Talking about future .przeprowadzać się + out — ► move out . poza. po ich dodaniu znaczenie czasownika ulega większym lub jazdy. przygotowaniami ► konstrukcja be going to . ► Present Continuous .jadać poza domem ► kiedy mówimy o tym. rozkładach nie.biec +away — ► run away . o konkret­ move .popisywać się Simple.zamiary niekoniecznie po­ przedzone przygotowaniami ► Future Simple .spowodować że w przyszłym miesiącu dostanie awans.pracować + out— ► work out . (decyzja już zapadła) climb .

1am. irzyim. Konstrukcja be go in g to BE COING TO . pytanie ogólne forma to be + podmiot +going to Are you going to go to Egypt next summer? Yes. but then John was fired and we didn’t have enough money. 1. i mężczyźnie np.stewardess flight attendant jest nawet w imionach. Konstrukcji be going to możemy używać także w czasie przeszłym. + czasownik He is going to start his new job. mozna I was going to start my newjob in August. Marion. Lucy ma zamiar zostać pisarką. Zaraz się poślizgniesz. obecnie używa się raczej nazw nieodnoszących salesman . she’s not. they aren’t. I’m not. + podmiot + going to + czasownik What is he going to do? He’s going to pay. język angielski | repetytorium | | 37 . he is going to fall down. No. How are they going to decide? 1think they’ll meet a half-way. /m lub pytanie szczegółowe zaimek pytający + forma to be Where are you going to start? 1don't know yet. 1am/’m not going to repeat it once more. W języku angielskim nazwy zawodów z reguły odnoszą się actor . gdzie rozróżniamy formę policeman . i krótka odpowiedź + czasownik Is she going to accept this offer? Yes. :o spe.policewoman police officer żeńską i męską. + going to + czasownik Who is going to pay for that? Perhaps your father. You're not going to borrow my mobile again. You're going to slip. She is not/isn’t going to move out. The fooris wet. ► wyrażanie odmowy lub zakazu i będę I'm not going to wait any longer. nacze. To samo imię może być nadane i kobie­ chairman . Watch out. nadziei i planów na przyszłość (ustalonych lub niemal pewnych) My mum is going to work this evening. b przeczenie podmiot +forma to be + not +going to +czasownik You're going to buy a new car. What is going to happen with this old house? They are going to pull it down. Nie będę czekał dłużej. Spójrz. Mama zamierza wieczorem pracować. but I had an accident and vka. jak i do mężczyzn np.chairwoman chairperson cie. pytanie o podmiot who/what +forma to be w 3 os. Ta poprawność polityczna widoczna steward . I had to stay in hospital for two months. They are not/aren't going to move to Poznan.actress performer zarówno do kobiet.MIEĆ ZAMIAR zastosowanie ► wyrażanie zamierzeń. idziny. kiedy mówimy o niespełnionych zamiarach czy niezrealizowanych ARKUSZE EGZAMINACYJNE planach. she is. on zaraz spadnie. Uważaj! Podłoga jest mokra. No. It's going to rain. Zabraniam ci pożyczania mojego telefonu komórkowego.saleswoman shop assistant się bezpośrednio do płci. ić się We were going to visit Canada. doctor. a trud- zyimka LANGUAGE Nazwy zawodów omnosc py cza. model. Where are you going to spend your next holiday? Gdzie planujecie spędzić przyszłe wakacje? ► przypuszczenia oparte na obserwacji Look. teacher. Chociaż istnieje grupa nazw zawodów. Jamie. they are. budowa schemat formy pełre lub/i skrócone twierdzenie podmiot +forma to be +going to I’m going to revise for the test. No. h i roku Lucy is going to become a writer. poj. Are they going to work all day? Yes.

2. good pay.3... zdań (6. A person whose job is to bake and sell bread and cakes. till late in room 1A.. extras.....4.... The train in 15 minutes......... . will snow.. A part tim e is needed in a Chinese buffet at Laurel.. Easy work. will leave * (0-5) Uzupełnij brakujące litery w nazwach zawodów. Come on Thursday. elves... a następnie dopasuj zawody do opisów. Uwaga! Do każdego zdania może paso .5.. This offer is for someone who isn’t looking for a full A. goes ł B. A _ o _ d is someone who serves in the army..1.21.-6..2... tak aby otrzymać poprawne zdania z kon­ and a lot of enthusiasm! You can still choose from many roles.. actors F. This advertiser needs someone to serve customers... It A.1. She’s learning how to plan anddesignbuildings.. 3....... niej formie.. is going to go C.1.. is going time job.1. 2. especially if you are convincing.)... 6. A writer or editor for a news medium.his (0-4) Dopasuj ogłoszenia z zadania 5 do poniższyd job next year.....). . The government says that unemployment ..2.) odpowiednie litery (A-E).. 1.. female preferred! 2....)... We would like to find a regular in for occasional (0-5) Uzupełnij brakujące litery w nazwach zawodów. 5..3. an architect.. 6..4.. this job? wać więcej niż jedno ogłoszenie. 2.-5.... My sister (be going to + b e ).1..4...-1. (4. I cashier B...4..... A person whose job is to treat sick or injured animals..... leave C.. Wpisz obok opisów (1. A u _ b _ _ can repair a dripping tap. Must be non-smoker and not allergic to cats (we have 2). 2 .... . Uwaga! Dwa wyrazy zo­ a restaurant.. My grandparents us next week.....4.5..3.5.... is going to A.. A.. 6......1. These advertisers aren’t looking for experienced (0-5) Wybierz poprawne uzupełnienie luk w zdaniach workers. visit B. leaves B. A n _ r is a person whose job is digging coal.m.-4. | babysitter | C. C.. A.... Tel: 111-222-3333 5......1.. j _ I s C. A t 1_ g t sells or arranges trips or tours for customers.... for this job? 3.._ 4.. We are looking for a part/full tim e Experience 3...... We need lead . I lawyer 5.4. * zów podanych w ramce (A-F) wybierz te. cleaner E... A person who does hair styling. O d (9 PRACA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.. ... 4. D. język angielski | repetytorium .....5. które po­ 1.1.. currently 6 months old. November 20th from 3 p. We're on time.3 We (begoing to + show u p ). Wpisz do tabeli odpowiednie nume­ 3.. A. The train to Poznan A. are going to visitl B.. .... 4.. Zakreśl odpowiedź A. stały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. for example a newspaper. S 5-10 per hour...... will leave at 8... 4. Brenda(be going to +apply) min. six months in cleaning flats. it will be (0-5) Wstaw w luki wyrazy w nawiasie w odpowied­ staged next year..5. A person whose occupation is to serve customers in prawnie uzupełniają luki.. D. nice boss. B albo C...... 1... Look at these clouds.. is leaving C. next year.3.. 1.. strukcją to be going to. 3.. you (be going to + take) ry (5. 4. down 6.4.4.... A n c n n _ inspects financial records... fairies. Spośród wyra­ cosmetic treatments. a radio programme or a web portal..2....... 2.).1... We are casting Midsummer Night's Dream. is leaving B. visiting C..5.. Jeff (be going to + change). goes B.. 5...1.. Look at the timetable. houses and offices.1...2.... We have one daughter...-5.. | secretary 1.. 2. manicures and gives (0-4) Przeczytaj ogłoszenia (5. evening outings....3.. This advert is about a temporary job........4.. for the interview........

. It would probably be your last one. A.2. D... Lawyers and bank clerks always dress up for work. Na podstawie in­ Jack 9. better don’t wear flip-flops and flowery bermuda shorts on your first day at work! 10. 7. For women in this position long skirts or plain dresses are osoby Uwaga! Jeden zakres został podany dodatko­ recommended.. jobs there is a certain uniform you are required to wear.. B.. jakim zawodom odpowiadają podane zakresy obo­ tej luki. Don’t miss It! A dress code Is a set of rules about how to dress.1. Rick 9. However.. którymi oznaczo­ no brakujące zdania (A-E).. Mr Kirk is a very intelligent man..it is very interesting to observe what happens when you combine different substances.. sandals. determine the needs of the customer • show the customer the range of products available to visit C. 8. photographer. który najbardziej by jej odpowia­ clothes at work.2. B albo C. / roles. (0-3) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (9. Your name? shorts. wiązków. fairies. B albo C. often has to match the style of a restaurant you work In. Nice to meet you.-10.3.1 If you are a waiter or a waitress. mieć one zawsze odniesienie do zdań wcześniejszych. In some Laurel.. A. sell medicines • fulfill prescriptions • monitor the drug interactions between medicines B. to the medical studies.) A. You’re welcome. B...) dobierz odpo­ $ (0-4) Przeczytaj tekst. dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Jessica 9. A. an office or a high school. What is Zack’s dream job? organize meetings A..3. i spójny tekst.. For example policemen.4.. What does Ava plan to be? A.. It’s too stressful..4.. take care of plants • mow the lawn • pick the weeds • plant .-9. 10..1 new flowers d wyra- óre po. formacji zawartych w nagraniu w zadaniach 7. Yes..-8. if you are just Wskazówka egzaminacyjna starting your career in a bank.1..3 They say it helps to create a friendly atmosphere and makes the employees feel better. z którego usunięto cztery zda­ nia. że muszą That’s why I plan my time very carefully.3..1.. usually you are not allowed to wear A. firemen. Oh. B.. your outfit most ARKUSZE EGZAMINACYJNE 8. :e paso- dał. 10. Don’t mention it.1. Well. Pamiętaj. If you work in an office. I love to control everything. pilots and security guards .-7. 8. t 8. make phone calls • copy documents • make appointments • 7. I prefer chemistry . litery. I’d rather spend time in the garden: digging in the soil calms me down. Zakreśl li­ I always wanted to be a doctor but I am too poor at biology to get i d terę A. liższych oraz cztery zakresy obowiązków (A-D).3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. You may B. yes.3. And I hate trying to persuade people to buy something they don't need. sleeveless tops and mini-skirts. Wpisz w luki 10.. Wskazówka egzaminacyjna azy zo.30.1. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane ave 2). tak aby otrzymać logiczny ronths wiednią reakcję. ember B. Zastanów się.2.. Zaproponuj po kilka reakcji do każdego z podanych zdań... Things must be organised. I'm a photographer..1. język angielski | repetytorium I I 39 . always wear uniforms when on duty. Good morning.1.. Will you see Mr Kirk? 10.. wo i nie pasuje do żadnej osoby. good luck! What Is a Dress Code? B. C.. and a kilt If you are a waiter In a Scottish one. Zakreśl literę A. Where is Emily going to work? A.. (0-3) Usłyszysz trzy krótkie teksty. Z jakimi obowiązkami się wiążą? vyer isional (0-3) Do każdej wypowiedzi (8. I couldn’t deal with money. Still. Jakie trzeba mieć do nich predyspozycje? Co trzeba lubić? Wskazówka egzaminacyjna cretary Nazwij przedstawione zawody. Do każdej oso­ B.3. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej C. there are some companies which accept casual î nume- by dopasuj zawód. I'm having a job interview next week..21.2.. Are you? Do you like it? be expected to wear a sari if you work in an Indian restaurant vill be C. I’ve got an appointment with Mr Kirk at 10. They wear smart suits and ties. C. D. E. Zwróć uwagę na wyznaczniki struktury tekstu. otherwise it is easy to forget key meet­ Wskazówka egzaminacyjna ings or loose important documents. — ! 7.

No. Be nice and dad will give you a candy. Wybieram się do sklepu. określenia czasu tomorrow/tonight. IF A JOB IS WORTH DOING. pójdziemy razem. next week/year. zobaczę. IT IS WORTH DOING WELL GRAMMAR Future Simple FUTURE SIMPLE OPERATOR WILL zastosowanie ► mówienie o tym. Shall I open the window? Shall we tell her? Shall I carry your suitcase? What shall I do? 40 język angielski | repetytorium . poj. kto to. we will. How will they win the prize? They’ll find a way. ► zapytać o instrukcję lub jaką decyzję należy podjąć. czasownik What will he be like? He’ll be a notorious liar. ► obietnice lub groźby Ipromise I'll pay you back. pytanie szczegółowe zaimek pytający + will + podmiot + What will she do with that dog? She’ll keep it. No. że będziemy w Glasgow przed jedenastą. They will not/won’t become famous actors. she won’t. W 1 os.OK. He will finish this project soon. OK. Will you come to the concert? Yes. I expect. No. we won't. next Friday. they won't. in the future We will have to buy a new car next year. I'll tell mum if you do that again. mn. ► decyzje podejmowane w chwili mówienia -Someone's at the door! Ktoś stoi przed drzwiami! . Powiem mamie. jeśli jeszcze raz tak zrobisz. in a moment. Shall i w ill W czasie Futurę Simple zamiast will można niekiedy używać shall. 1. Oddam ci pieniądze. shall stosuje się w pytaniach. What will make him change his mind? A nice amount of money. Spodziewam się. I'll see who it is. pytanie ogólne will + podmiot +czasownik Will she be a journalist? Yes.I'm going to the shop. she will. I. we'll go together.Wait a minute. Zaczekaj chwilę. W przyszłości komputery zastąpią książki. They will decide tomorrow. We’ll be in Glasgow before eleven. Bądź grzeczny. . You will/You’ll be a car mechanic. We will/We'll work in a bank. pytanie o podmiot who/what + will +czasownik Who will stay and look after the kids? My mum will. to tatuś da ci cukierka. . budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot + will +czasownik 1will/m phone you this evening. co zdarzy się w przyszłości. i 1 os. obiecuję. zwłaszcza o przypuszczeniach. przepowiedniach i przewidywa­ niach (a nie o konkretnych planach) In the future computers will replace books. aby: ► w uprzejmy sposób coś zaproponować tub zasugerować. soon. It will not/won't snow heavily this winter. they will. i krótka odpowiedź Will Polly and Mike come to the party? Yes. przeczenie podmiot + will + not + czasownik She will not/won’t earn a lot of money.

. ► nazwy okresów historycznych W niektórych wyrażeniach złożonych z przyimka i rzeczownika the Middle Ages. lang u ag e Przyimki określające kierunek i odległość ^ to . firm Let this cat out! the Bank of England.. pozostawiamy rodzajnik.. I'm going to school. the Thames. jeziora) We were going to school together. pasma górskie. ► nazwy instytucji.. na wywiadówkę) pragnień i życzeń He is in prison.opisywanie planów na przyszłość I'm going to become a doctor. nazwiska) ► from .. miast ► out . college •to/in/into/from church • to/in/into/out of prison •to/in/ into/out of hospital • to/in/into/out of bed • to/at/from work •to/ at sea • to/in/from town • at/from home Forma skrócona od czasownika would t o 'd. I want to. oceany.. I hope to get a good job. (uczę się) ALE M y mum is going to the school. hospital to see her. język angielski | repetytorium 41 . żadnego przyimka. (odwiedza ją) ► życzenia własne (zwykle w formie twierdzącej) She would like to be an actress.wyrażanie (np.z.. towards . I would like to. w stronę.za m ie rze n ia . Perhaps. m arze n ia i n a d z ie je na przyszłość .. rzeki. Cornwall. Chicago * out o f-z.pisownia dużych liter W języku angielskim dużą literą piszemy określone grupy wyrazów.... = I'd like to be rich.. the Alps. Mount Everest. I would like to find a part-time job for the summer. Zamierzam/Mam zamiar. że. Pepsi A snail came out o f its shell. Perhaps I will work as a secretary..do a toward. ze środka ► nazwy geograficzne (kontynenty. It’s my dream to. I intend to. Moim celem jest. Być może. stąd Lucy. French. =He’d like to buy a car. Moim marzeniem jest.do. the Pacific They were moving towards the light... She is waiting for you outside. Chcielibyśmy to przedyskutować. It's my dream to run my own business. ARKUSZE EGZAMINACYJNE ► życzenia innych osób (zwykle w formie pytającej . I want to apply for this job... Smith ► in . na zewnątrz Bond Street. z... świąt my rzeczownik w jego typowej funkcji.. Chciałbym/Chciałabym. I intend to work for an international company. My purpose is to. I’m going to. My purpose is to find a well-paid job.. ZAPAMIĘTAJ Opisując plany i zamiary. ► nazwy własne (imiona. Italian He arrived in London for the celebration. góry. the Gulf of Mexico.. Ireland.. Chcę.. (jest więźniem) ALE His lawyer is in the prison with him. W poniższych wyrażeniach określających kierunek nie używamy He would like to buy a car. ku. Europe. Easter ty jest w innym kontekście. Would you like something to eat? Czy chcielibyście coś zjeść? What would you like to drink? Czego chcielibyście się napić? USEFUL EXPRESSIONS Describing plans for the future Cl P rojects.pytania upstairs • downstairs • uptown • downtown • inside • outside o czyjeś życzenia oraz składanie propozycji i ofert) Harry went upstairs. World War II oznaczającego miejsce opuszczamy rodzajnik a/the. do środka ► nazwy ulic.. państwa... to/at/from school • in/to class • to/at/from university • to/at/from We would like to discuss it.do. Jeśli jednak rzeczownik uży­ Monday.od. nazwy miesięcy.. Mam nadzieję. Zamierzam/Planuję.. dream s and hopes fo r th e fu tu re . zatoki. (towarzyszy mu) Pragnienia i życzenia zazwyczaj wyrażamy poprzez konstrukcję Joanna is in hospital. gdy stosuje­ ► dni tygodnia. regiony. (jest chora) ALE Her mother went to the would like to. Expressing dreams and wishes . Ocean. Lake Erie How fa r is it from London to Glasgow? ► nazwy języków i narodowości Where do we gofrom here? He didn’t want to let the dog in. używamy konstrukcji be going to lub cza­ su Present Continuous. I would like to be rich.. Ona chciałaby być aktorką. December. I hope to. w kierunku Using capital letters ...

.. but can also prove to be emotionally draining........ job in an hour? 1.6.... experiments........ Na podstawie http://www... institutions and individuals ... Postaraj się domyślić ich znaczenia z kontekstu 0 (0-7) Uzupełnij zdania (2.........2......... select is 5% of his annual..... sale account shop salesman customer 0 (0-3) Przeczytaj tekst. 3.....1.. Uwzględnij wady i zalety omawianego za­ wodu.. Florists need to understand how to care for.1..-4.5J z ich zakończeniami (A-E). Those new to the profession can gain skills by corporations.... a smart manager customers can be very demanding.... 1. comes with the challenges of operating a small business anc 2. i think she retired about 10 years ago.8...... working in a flower shop or as an apprentice... I’m afraid Martha isn’t working here now... Florists often work with event planners and brides and such 2. . That freedom... however.. Our.1...3......7..........4..) odpowiednią formą przyimka lub zaznacz brak przyimka (-)..............5...4....4... appropriate stock and estimate how many flowers are needed 2. work? 0 B.......). Many florists set their 2.. 3. Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..............html' 42 język angielski | repetytorium .5.......... which flowers...3...7..... you work 40 hours a week................... shifts...doing * (0-6) Wykreśl wyraz... Maria is still looking.... Instead of giving...... how much a babysitter earns E................ This street leads..... Why don’t you go to A............a job.......... rady dla początkujących clients • colleagues • delivers • bonus • staff • orders • unemployment benefit • pensioner ■salary • long hours The Pros & Cons of Being a Florist 2 ... where they will find a job for 4..... 4... 1... menu gym restaurant waitress order (0-5) Połącz początkowe fragmenty zdań (4.......a warehouse...... .... He's been living on a n ........... Our clients are waiting at the door.. governments. if you work at a petrol station? 1...... What time do your parents return... bartender pub drinks stamps glasses 4........ 3...6... a potem odszukaj je w słowniku i upewnij się...members are here to help own hours and are self-employed.... wpisując w luki odpo­ wiednie wyrazy wybrane z ramki..........3... Would you like to join us? You do not need a special license or education to become 2......3.. Last month Joan gave.... 1.5.....1.... they have the opportunity to work in a pleasant work environment that changes seasonally or 0 (0-9) Uzupełnij zdania (3.6..for a long a florist.. of $ 800. 3....7....... time.. 3.-3............. Podkreśl wszystkie nieznane wy­ razy... at their own desire. Last week all the bus drivers w ent.-2. C.................... .... work because she couldn't stand her boss any more....... presenter departures programme studio a job agency B.. The worker^ in the factory work.........4.... you when you need it.......... This can provide gives instructions......... Zrób z tekstu krótką notatkę w ję­ zyku polskim....... maternity leave. 3. Our company se rve s.1.. hospital sale nurse patient ambulance ............. Florists work in a creative environment.... My grandmother has been a ....1........ On the other hand.... They also need math skills to plan budgets.......... 2.. satisfaction.........ehow...... 3..com/facts_5775237_pros-cons-being-florist... 4. for two months...... if you work in a library? 4............1.... petrol station lorry fuel up driver dish 3... from more than 500 offices in 25 countries. ... czy Twoje domysły były słuszne................and take seats.. Robert has received a .. oq 19 PRACA Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa.........5.... 3....... Ask them to come 1. though having some courses in design will be helpful.. I work in a laboratory and I’m responsible.strike. Do you know you? D ....including for a venue.......... Jakich miejsc mogłyby dotyczyć usunięte wyrazy? Zapisz nazwy tych miejsc w punktach A-F. If you have a full time E.....2.... What wages do you get D... .. She i s ....9... I’m going out for lunch with a couple of my working with multiple customers. który nie pasuje do pozostałych....... What salary do you get C..... cut and arrange 2..2.. wymagane kwalifikacje......9....

Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej w nagraniu dopasuj do każdego dialogu (9. _c* terę A. | D.2. oraz poprawność językowa. 8 . select • Poproś o radę.3. post office itekstu.1.2. I 7. help customers. manage our website and sell advertising space. C. ) come C.500 per annum W e’re looking for someone to oversee the production of the newspaper. D. doing One of 'the jobs of the future' is certainly a data scientist. B.-4.. 00 8. . A pilot. salary: 7.4. 6. C.-7. such as feeding Wskazówka egzaminacyjna and watering the animals and cleaning the cages. ss and so It’s a good opportunity for me to gain experience..ek. This is a fragment of a job acceptance letter. jak możesz przygotować się do przyszłej leeded kariery zawodowej. jak wyobra­ acome żasz sobie swoją przyszłą pracę. Możesz poszukać Inspiracji w ogłoszeniach I' e employee In a similar position. A.1.3. The author of this text makes some predictions concerning job market. A flight attendant..-8. .5. Wskazówka egzaminacyjna lelpfui. ' formacji zawartych w nagraniu w zadaniach 6. E. so I’m 7.3. Job Vacancy .3 like to run my own shop some day. ist hi ml język angielski | repetytorium 43 . Wskazówka egzaminacyjna C. jaki jest Twój wymarzony zawód. starting next week and I’m very excited about it! i (0-10) Napisz w liście do wujka z Anglii. A. (0-3) Usłyszysz trzy dialogi toczące się w trzech róż­ nych miejscach. wiążących się z nimi obowiązków oraz miejsc.1 .-6.1. Who gives information about the plane from Montreal? A.. które poprawnie uzupełniają luki 7. B. will B. Podkreśl typowe zwroty. wykorzystując bogate i uroz­ Employee accepts and agrees to such employment and shall also perform other duties as are customarily performed by an maicone słownictwo.2 .. chemist's ARKUSZE EGZAMINACYJNE :y Twoje A. Na podstawie in. 8. 8. B albo C. Wpisz rozwiązania powinna wynosić 50-100 słów. This fragment comes’from a job contract. This fragment comes from a job application.. 6. station? Wskazówka egzaminacyjna Db for Przypomnij sobie słownictwo dotyczące różnych zawodów. pamiętając. Zakreśl li­ computer science..) B. że długość listu d such bierz odpowiednie zdanie (A-E). Spośród form podanych w ramce wybierz te.4. o pracę w anglojęzycznych serwisach internetowych. B. In future a data scientist won’t have to be. spójność. w których są wykonywane. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­ pełnego przekazania informacji.1. could F. Who are the speakers? A. I will graduate from WSISIZ In June with a bachelor's degree In z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.4.-9..full time. Określ styl oraz temat każdego z tekstów. m --------------------------------------------------------- ■ (0-3) Usłyszysz trzy krótkie teksty. . Oceniana jest umiejętność rovide do tabeli.4. • Napisz.1.. hospital D. ouldn’t 8.. Wskazówka egzaminacyjna ally or Staraj się opisać wybrany zawód.3. A alls by Podpisz się jako XYZ. I expect I will have a lot of duties. An airport information clerk. 8.1. lego za- ujacych.2 also sweep the floor. I think Wynotuj po kilka słów I zwrotów związanych z każdym miejscem.1 to work In a pet shop. library B. A.4. >ork in 8 ..3. I am interested In opportunities at Herco. Uwaga! Dwie formy zostały podane dodatkowo ane wy- i nie pasują do żadnej luki. przeczytaj cały tekst. Dear Mr White. 9..3.2. . | going | E.. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. This is a job advert. 9. Wpisz rozwiązania do tabe­ li. Zanim zaczniesz uzupełniać luki. ’d C.. Na podstawie informacji zawartych earns 0 (0-4) Przeczytaj tekst.1.) właściwe miejsce (A-D). 9. datkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. place sale items on shelves and tvever. luki. bogactwo językowe ainlng. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź (0-4) Przeczytaj teksty 8. Where is this conversation taking place? I have worked as a. I need some money for summer. Przypomnij rrange • Wypisz związane z nim obowiązki. :t their I 7. Do każdego z nich do­ w każdym z trzech podpunktów. I 7. 6. sobie różne sposoby mówienia o przyszłości. want :k^ w j^.

czowniki. .pokój mojego brata . granny. rzeczownik + 's moje. a nawet od całych wyrażeń. Formę dzierżawczą możemy tworzyć od rzeczowników pospo­ rzeczownikowe. . daddy. szkół. zwykle nie zmieniamy nic w pisowni. nasze’ birthday’s date nasze . podobnie jak w języku polskim. grannie apostrof. twoje. Określenia członków rodziny . twoja. wasze wasze the President of Poland's office . moja. 1 my mój. moje. papa Tworząc formę dzierżawczą rzeczowników kończących się na -s sister sis w I.literatura dziecięca 1. This phone is mine! Forma dzierżawcza często pojawia się w nazwach miejscowych Is this your rucksack? 1think this rucksack is your*! (np. W życiu codziennym. że to torebka Pameli. mine mój.ogon kota . we ours nasz. Jakuba Thales’ theorem . grandfather grandpa. That jacket is hers. jego . - .willa naszych rodziców he his jego his jego Mr Morton's house women’s rights she her jej hers jej -dom pana Mortona .twierdzenie Talesa aunt auntie.Czyja jest ta szklanka? LANGUAGE . Zaimki dzierżawcze występują samodzielnie. moja. Is it their house? Levi’s St Martin's College Formy dzierżawczej można używać również bez następującego po niej rzeczownika.Whose is this glass? . gran. I thought it was Pamela's Myślałem. twoja. at the baker’s McDonald’s It isn't our dog. nasza.biuro Jamesa This is my phone. poj. miotniki dzierżawcze zawsze w połączeniu z następującymi Liczba mnoga nich rzeczownikami.. wasza. mommy (AmE). Liczba pojedyncza rzeczownik + 's ► regularna Zaimki Przymiotniki Zaimki dzierżawcze rzeczownik +' osobowe dzierżawcze ► nieregularna 1.samochód Roberta . yours wasz. poj. nan(ny).biuro prezydenta Polski they their ich theirs ich James’s office + rzeczownik bez rzeczownika .U Johna i Ethel. a jedynie sam grandmother grandma. ją. stosuje się mniej oficjalne formy. This dog isn’t ours. yours twój. wasza.Dawida. a prz. at hairdresser's St Paul's Cathedral That house looks like theirs. twoi twoi Robert's car our parents'villa .park św. się do członków rodziny. a to była torebka Joan.data urodzin (ale można powiedzieć również birthday date) you your wasz. mom.David’s. podobnie jak zaimki osobowe zastępują rzi litych i nazw własnych. I / father dad. mn.notatki nauczycieli you your twój. There’s his skateboard. sklepów. Tylko w niektórych brother bro wyrazach obcego pochodzenia nie dodaje się -s. moi moi my brother's room the teachers' notes . mummy (BrE).Gdzie byliście wczoraj? -At John and Ethel’s. kościołów czy instytucji). NO M AN IS AN ISLAND GRAMMAR Forma dzierżawcza Przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze & Przymiotniki i zaimki dzierżawcze zastępują dzierżawcze form. ours nasz. twoje. Zwroty nieformalne I Zwroty formalne mother mum. but it was Joan's. zwracają. grand(d)ad St James's Park . nasza. Is this skateboard his? That is her jacket. handbag.Where were you last night? .prawa kobiet cat's tail children’s literature it its tego. aunty 44 język angielski | repetytorium . zwłaszcza jeśli znaczenie wynika z kontekstu. .

Was there Andrew in the theatre? Czy Andrzej był w teatrze? She was at school this morning. It was not/wasn’t windy yesterday. No. nie było go. you were. USEFUL EXPRESSIONS Congratulating . in my grandma’s wardrobe. i formy It was cold yesterday. There were lots of people at John’s Na przyjęciu u Janka było dużo iją rze- We were present at the meeting. twoje. był. niejsze krzewy. He was not/wasn't born in Canada. it was. I was. my. odpowiedź was not/wasn’t. he table. Wiele polskich zdań w czasie przeszłym.. Świetnie się spisałeś/spisałaś. No. No. lie New Year’s Eve sylwester You were great/fantastic! Byłeś fantastyczny/Byłaś fantastyczna! Your health! Twoje zdrowie! Thanksgiving Święto Dziękczynienia You can be proud of Możesz być z siebie Valentine's Day walentynki yourself.składanie życzeń i gratulowanie C l. ogólne i krótka Were you on time? Yes. Were we present at the meeting? Yes. Boxing Day drugi dzień świąt Bożego Narodzenia I must say you really Muszę powiedzieć. Were there many people in the Czy w kinie było dużo ludzi? /cze cinema? Tak. tylko zielone sukienki. :ymi po There weren't any fireworks during Podczas Dnia Niepodległości przeczenie I was not/wasn't a teacher. W szafie mojej babci wisiały There were only green dresses Was she at school this morning? Yes. wcze He was in London on 6th June. nasze Was it cold yesterday? Yes. Czasownik ta be w Past Simple Czasownik to be jest czasownikiem nieregularnym. he was. * nie było żadnych fajerwerków. wigilia Wszystkich Świętych Many happy returns! Wszystkiego najlepszego! \m E). No. Marysi. Podczas spotkania nie pano­ wała miła atmosfera. było. Where were you yesterday? I was in Oxford with a friend.. Christmas Eve I wish you lots and lots of Życzę ci/wam wiele Wigilia Easter Wielkanoc happiness. W czasie Past Simple przybiera formę was/were. the wedding. You were not/weren’t on time. you were not/ weren’t. it was not/wasn’t. ludzi. dumny/dumna. że jestem pod April Fool's Day prima aprilis impressed. mocą konstrukcji there was/there were. Independence Day Święto Niepodległości Merry Christmas! Wesołych świąt Bożego Narodzenia! Lent Wielki Post That is fantastic! To fantastycznie! May Day 1Maja ■Well done! Dobra robota! New Year Nowy Rok You did very well. They were not/weren’t our cousins. W tym ogrodzie rosły najpięk­ There were the most beautiful . szczęścia. zaimponowałeś/zaimponowałaś. there weren’t. Independence Day. 1 We were not/weren’t late for school.święta i uroczystości All Saint’s Day Wszystkich Świętych Here’s to (Paulina)! I'm very proud of you. a przy- They were late for school. M ^ is yours. język angielski | repetytorium 45 - . he was. Konstrukcja there w as/there were Konstrukcji there was/there were używa się w podobnych sytua­ cjach. Przed domem stał jakiś samochód. there were. że mi wracając Christmas Boże Narodzenie impressed me. she was not/wasn't. party. he wasn’t. w których występu­ You were not/weren't journalists. No. Were they late for school? Yes. Moje najlepsze życzenia dla. o podmiot What was on maths last week? Quadratic equations. No. moje. There was a car outside the house. we were not/weren’t. There wasn’t nice atmosphere during the meeting. bushes in this garden. i Halloween Halloween. they were. J PAST TOBE There was Mary’s whole family at Na weselu była cała rodzina h SIMPLE twierdzenie formy pełne i/lub formy skrócone I was born in 1996. My very best wishes for. There was a bunch of keys on the Was he in London on 6th June? Yes. No. a./Nie. Tak. Yes. ją różnorodne czasowniki. pytanie Was I born in 1996? Yes. is? Cheers! Na zdrowie! Congratulations! Gratulacje! e theirs. You were on time../Nie. Good job! Dobra robota! Great! Świetnie! LANGUAGE Happy birthday! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Happy Easter! Wesołych świąt Wielkanocnych! K Holidays and celebrations . Na stole leżał pęk kluczy. wrażeniem. she was. they were not/weren’t. można przetłumaczyć prosto za po­ . I was not/wasn’t. She was not/wasn't his sister. nie było. Yes.. I must admit I’m Zdrowie (Pauliny)! Here's to the new school! Za nową szkołę! Jestem z ciebie bardzo dumny/dumna../No. we were. Who was at school on Friday? Almost everyone. co there is/there a r e ale w odniesieniu do przeszłości./No. ika pytanie szczegółowe pytanie When were you in Italy? I was there last summer. Muszę przyznać.

.3. 4. fantastic! I’m really 2...... (0-9) Uzupełnij luki w dialogu (3..... age...... family is visiting me........ przeczące....... there 4.. | uncle’s E... parents 1 |b ........ 1.. J.9..in the cinema...3. podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania.7..) formami 1. ..... champagne fireworks flowers dancing 5.. Aunt Jane came with (0-9) Obejrzyj drzewo genealogiczne. a slight mistake in the invitation text and I 4.........1...8.. husband and 3..... I'm sure they will do their best to please you.. Noelia: Great! You 4.) wyrazami ...8.. 2.......... Jessica: Yes........1.4.. there ne wyrazy. ready. Ed: Where 4...... much bigger.... David Grace (+ Brian ... 5....... Zakreśl w po­ 3.9...8..1.... But are Frederick + Ethel 3..6..........-4.. She has our grand piano in her room and 1...... cake cemetery presents party guests sure how to correct it.5. agree. They are five and they are George (+Joan) Shella (+ Andrew) quite cute.....6.... We 4. Father Christmas pudding carols bunny the colour.... We 4..1. She’s all right.2. you yesterday evening? I texted you five times and you didn’t text back! 9 (0-7) Wykreśl wyraz.... cousins nice? / \ Sarah: Tom and Mike are twins. We can meet at your place this time but next week Emma Sarah you must visit me.. convinced about 2...... ! I 1... Sheila is Grace's aunt / uncle / grandma..-3.4. bunny lamb eggs national anthem (0-6) Przetłumacz podane zdania na język angielski.. IMoelia: Sorry..7...4.... Emma is Grace’s mother / sister / daughter. 4.. If my 3. [ mY | f....3.5.. Wczoraj spóźniłam się do szkoły.. their stepsister...... 2... turned off....2...1.6. everyone 4..7..4.......... Ethel is Frederick’s husband / grandmother / wife. brother’s I K........m.5.. groom bride dyed eggs rings flowers invitations 4. Możliwe są formy 1. their I H.3...2. yes. Besides.. ? 1..... z którym kojarzą się poda....10.....1...divorced) (+ Steve) Jack She’s your 3. of ctJurse...9... I parents' Sarah: Fli Sarah.. 2... G......5.. Luckily....... But niższych zdaniach właściwe wyrazy. so my mobile Wpisz obok nazwę święta........ I can’t come to you today because 3. 1.... (0-10) Uzupełnij luki w dialogu (4.. Ethel is Emma's mum / niece / great-grandmother.. Dlaczego nie przyszedłeś punktualnie? A.4.1... 1 .. I your yours Q ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.... I'd like to have such a big room as 3.. maybe you could come to my place? Jessica: Yes.. Sarah: Oh..... 3.. | mine 46 język angielski | repetytorium . Czyje urodziny były w zeszłym tygodniu? Flo czy Nicki? D.. Lent vampire pumpkin lantern witch grateful for your help. practices all day long..........3....7....... in the house. W zeszłym tygodniu było zimno...10. flags heart Valentine card love 5... Past Simple czasownika to be... (A-K) wybranymi z ramki... Grace is Sheila’s nephew/ daughter / niece. 2.. Uwaga! Dwa wyrazy zostały 5...6. And there’s Ann. Moi rodzice nie byli obecni na zebraniu....... children... daughter... 6 ......... But my sister has the biggest room 1...really helpful and by 11 p.. Jessica: OK. Grace is David's wife / sister / aunt.....2.... który nie pasuje do pozostałych... 5.. any problems with the invitations? Ed: Well. all the 2.. j her C.......5. | hers 5.. Frederick is Jack’s dad / grandfather / cousin.......... Urodziłem się w 2000 r... Jack is Andrew’s brother / son / relative......9............ David is Emma’s brother / uncle / stepfather.... Sarah: Is it bigger then 3. I must show you my new room...2..........

It co do znaczenia podanych słów. unforgiven 8. Josh: Wskazówka egzaminacyjna Mum. ask Ann.-8. hers . jaka część mowy pasuje do luki. you can -stop action. Maybe 8. Składasz życzenia znajomym z okazji ich rocznicy ślubu. ielski. 9..4...-7.... traditions and folk.8. Merry Christmas! really 7. This person Is showing someone his/her family photos. Wpisz rozwiązania do tabeli. W jakich sytuacjach użyjesz wymienionych zwrotów? • Złóż koledze/koleżance życzenia z okazji urodzin. A. akapity oraz o odpowiednim rozpoczęciu i zakończeniu e-maila. Witness a 6.1.8. mine B. z jakiej okazji odbyła się ta uroczystość. 7. Your health! w podanych zdaniach.4.5. I wish you lots and lots of happiness. A. her B..I It’s dirty! And Steve says he won’t lend me 8.. yours B. .. yours C. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów. lowaniem.. w którym opowiesz o rodzinnej uroczystości.. który dostał się do wymarzonej slight szkoły.3.4.. Many happy returns! iryone Wskazówka egzaminacyjna B. come on! cause You will be 6.. Uważnie sprawdź pisownię i gramatykę.1. she C. Piszesz życzenia urodzinowe do koleżanki. Podobne brzmieniowo słowa mogą :week wprowadzać w błąd.3. Many happy returns! I (0-10) Napisz do kolegi/koleżanki z Anglii krótki C. bogactwo językowe nie luk 8.7..He needs it to get to 42» the library..3.. A. her B. ARKUSZE EGZAMINACYJNE about 9. Zdecyduj... Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk 6. my 6.. A. A.4.. But 8.3. A. D. 8.. Przypomnij sobie zaimki I przymiotniki dzierżawcze oraz formę dzierżawczą rzeczownika (saxon genetive).. 9. Wskazówka egzaminacyjna 8.2. B.. there C.. Wskazówka egzaminacyjna m. Josh: Oh. served C.4.3 a three course dinner (unlimited soft e with drinks and beer).. niu dopasuj do każdej wypowiedzi odpowiadające A. do żadnej wypowiedzi.. spójność.1. awful B.) na temat 7. Podpisz się jako XYZ..2. Good luck! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje formy C.. You were great! jej zdanie (A-E).. kto był obecny i jaki był przebieg uroczystości.. jakie zwroty możesz usłyszeć w sytuacjach opisanych C.5.1 bike? I want to go to Tim.. You did very well! That Is fantastic! all the Zastanów się.7. Następnie upewnij się 8.) wy­ bierz właściwą reakcję. oraz poprawność językowa. and entertainers will amuse you during two hours of non.. B albo C.1. D. your brothers’ it are 6. B albo C. your i... © (0-3) Przeczytaj tekst.. że długość e-malla O powinna wynosić 50-100 słów. your brother’s . 1It’s pink. I'm very proud of you.1 experience of a unique Polish she is not going anywhere.e you. A. Well done! B.-9.1..8. This person is making plans for Christmas. him B. Na podstawie informacji zawartych w nagra­ ficznym..6 bike will do.3. język angielski | repetytorium 47 .. eat 8. A. Gratulujesz koledze. I l k I ® (0-4)--------------------------------------------------------- Usłyszysz cztery wypowiedzi (9.. me C. Zaznacz literę A. unforgettable C. Cheers! A. Uwaga! mami B.. it’s too big for you. C albo D. Take 8. Twój kolega zajął pierwsze miejsce w konkursie geogra­ świąt. Mum: But at least it’s clean! If you don’t like it..1. Polish culture... ming? 7. colour B.. D. 9.4.2 or 8. My best wishes for your friends. Zakreśl literę A. B. This person is buying a Christmas gift for his/her mum. B.1. colourful 8. you brother’s C. This person is choosing a birthday present for someone. A. A. A. your B.. mobile B.2. room m and O (0-4) Dla każdej z opisanych sytuacji (7. hers C. Good job! C.. can I take 8. E. song and dance. Oceniana jest umiejętność (0-8) Przeczytaj dialog. Happy Easter! D..1.. w której ostatnio brałeś/brałaś udział. Great! e-mail. This person is talking about a present from his/her mum. my C. I A.6. Pamiętaj o podziale na Mum: No. • Napisz.. his C. service B.. Invitation Mum: Well. you C.-6. Wybierz poprawne uzupełnie­ pełnego przekazania informacji.2. Powtórz słowa i zwroty związane ze świętowaniem różnych okazji We are planning a trip to the lake. painted C. Wskazówka egzaminacyjna Przypomnij sobie zwroty związane ze składaniem życzeń i gratu­ • Wymień. her B. My very best wishes for your friend... And We invite you to an 6.. A. A. folklore show and dinner. D.. Our wonderful talented dancers Josh: I don’t want 8.3. yours 6. Josh: I can't take 8.2 fusion of always wash 8. she isister.... pamiętając... he ey are 8. Zakreśl literę A.

określenia czasu yesterday. she didn't. Wyjątek stanowią ► czasowniki nieregularne . They didn't close the door. Wtedy usłyszała ten dziwny hałas. Gdy byłem dzieckiem. Mieszkała na wsi. pytanie ogólne did + podmiot + czasownik Did you talk to your parents? Yes. When 1saw him last week. last winter/ The competition was held on 15th July 1998. wziąłem klucze i popędziłem do pracy. No. What did they take to get to work? They took a train. ZAPAMIĘTAJ W pytaniach i przeczeniach w czasie Past Simple czasownik ma Formy Past Simple formę podstawową. She lived in the country until she was sixteen. Funkcję tworzenia czasu przeszłego przejmu­ ► czasowniki regularne . język angielski | repetytorium . month/week/year.czasownik + -ed je operator did (forma przeszła czasownika do). zwłaszcza umieszczonych w dokładnych ramach czasowych (czynność została rozpoczęta i zakończona w przeszłości) The Berlin Wall fell down in 1989. 1read this article some time ago. przeczenie podmiot + did + not + czasownik Fie didn't phone me. No. 1did. picked the keys and rushed to work. budowa schemat formy pełne ¡/lub skrócone twierdzenie podmiot +czasownik w drugiej formie 1bought a newspaper. ► relacjonowanie wydarzeń następujących jedno po drugim w przeszłości She entered the house and went upstairs. zawsze spędzaliśmy święta Bożego Narodzenia z dziadkami. No. My grandma worked at school. She didn’t invite us. Zobaczyła go i od razu rozpoznała w nim swego brata. in 1998. o podmiot What gave such an awful scream? It was a hyena. a week/a moth/a year/5 years ago. It rained all day. Weszła do domu i poszła na górę. pytanie zaimek pytający + did + podmiot +czasownik Where did Andrew take his children? Fie took them to the szczegółowe aquarium. she did. I checked the time. they did. pytanie who/what +czasownik w drugiej formie Who won the match? Chelsea FC did. he seemed 1was young/when 1saw him first to be in good health. 1didn’t. ► mówienie o zdarzeniach krótko. We live next to the zoo.druga forma z tabeli pytania o podmiot pozbawione operatora. the day before yesterday. She saw him and at once recognized him as her own brother. Mur berliński runął w 1989 r. when It happened yesterday. Then she heard that strange noise. BE A FRIEND GRAMMAR Past Simple PAST SIMPLE OPERATOR DID (DO W PAST SIMPLE) zastosowanie ► opisywanie sytuacji mających miejsce w przeszłości. która godzina. odpowiedź Did they meet their friends? Yes. What did she sell? She sold the house to buy a flat in the city. w których czasownik za­ czasowników nieregularnych chowuje drugą formę. IF YOU WANT A FRIEND. they didn’t. i krótka Did she come to the party? Yes. on 12th May 1958. dopóki nie skończyła 16 lat.i długotrwałych oraz o czynnościach jednokrotnych i powtarzanych When I was a child we always spent Christmas with my grandparents. some time ago. Sprawdziłem.

-y zamienia się na -i. I feel like throwing a party.arrived love .listened h e lp -h e lp e d w a it-w a ite d p la y -p la y e d arrive . I prefer weddings to funerals. przed którym znajduje się spółgłoska. try . Można ułatwić sobie to zadanie. listen . niż jeździć na rowerze. Wolę biegać. dodajemy tylko -d. W angielskim istnieje ponad 300 czasowników nieregularnych.tried ALE enjoy . siadać druga i trzecia forma zakończone na -ught buy bought bought kupować catch caught caught łapać. form tych czasowników trzeba się nauczyć drop. Nieregularne są przykładowo tak podstawowe czasowniki.Czasowniki regularne W zdaniach twierdzących w czasie Past Simple stosuje się drugą formę czasownika.enjoyed study . I prefer jogging to cycling. Nie lubię/Nienawidzę/Nie znoszę kupować prezentów na święta Bożego Narodzenia. w Internecie. Mam ochotę zorganizować przyjęcie. w podręcznikach szkolnych. Niestety. -ang. zainteresowań I like/enjoy/love weddings. I’m into/interested in/keen on modern art. a także samogłoską ostatnia spółgłoska jest podwajana. Lubię/uwielbiam wesela. Infinitive Past Simple Past Participle Znaczenie wszystkie formy takie same cost cost cost kosztować hit hit hit uderzać put put put kłaść druga i trzecia forma taka sama find found found znajdować have had had mieć sit sat sat siedzieć. zapamiętując grupy dropped scanned stopped preferred czasowników. Listę czasowników nieregularnych znajdziesz w każdym ostatnią sylabę zakończonych na spółgłoskę poprzedzoną stownlku języka angielskiego. ► Jeśli czasownik kończy się na -e. Wolę wesela od pogrzebów. -ung ring rang rung dzwonić sing sang sung śpiewać sink sank sunk tonąć druga i trzecia forma z -d zamienionym na -f build built built budować bend bent bent zginać send sent sent wysyłać ARKUSZE EGZAMINACYJNE USEFUL EXPRESSIONS Talking about preferences and interests . jak have. go. chwytać think thought thought myśleć formy -ing. I would prefer to stay at home tonight. dodając końcówkę -ed. I don't like/hate/can’t stand buying Christmas presents. Wolałbym/Wolałabym zostać dzisiaj w domu. których formy tworzy się w podobny sposób. Interesuję się sztuką współczesną. Do you like/enjoy/love going out? Czy lubisz/uwielbiasz wychodzić? What do you hate doing? Czego nienawidzisz robić? What can’t you stand doing? Czego nie znosisz robić? What don't you like doing? Czego nie lubisz robić? Are you into/interested in/keen on ancient culture? Czy interesujesz się kulturą antyczną? Do you prefer theatre to cinema? Wolisz teatr czy kino? Do you prefer going to the theatre? Wolisz iść do teatru? Do you feel like going to the disco? Czy masz ochotę pójść na dyskotekę? Would you prefer to stay at home and relax? Czy wolałbyś/wolałabyś zostać w domu i się zrelaksować? język angielski | repetytorium 49 . stop.studied ALE stay . make ► W czasownikach jednosylabowych i akcentowanych na ery do. tworzymy ją.stayed Około 150-200 z nich to czasowniki często używane. scan. prefer- na pamięć.wyrażanie preferencji. W przypadku czasowników regularnych Dodanie końcówki -ed niekiedy wiąże się ze zmianami w pisowni.loved Czasowniki nieregularne ► Jeśli czasownik kończy się na -y.

.1.1.2..m. 5..1.) są zgodne z treścią tekstu (P prawda)........ meet B..-6... A.watching C. zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa.. went D. prefer club? D..to stay C.. On Sunday I went for a beautiful trip with the back of his hands till he bled. we didn’t 1. week 10 J o <1 My mum usually 3. me to school. to the swimming pool... A. Following 1.. So p hiel 50 język angielski | repetytorium ■_ J . All my friends Adam have turned against me because of it....5.1. A. love classmate? a party a week ago. 5.35 a.3.. but he stopped caring so much.55 p.-3.. He was revising told me it was my fault. stand loud music. Zdecyduj.4. Was Kinga your E.). (0-6) Przeczytaj wypowiedzi dwóch osób opowiadają­ home at 4. I would like to start everything from the beginning.. A.. Yes..at 3. A. 2.1. Is Ewa Daniel’s girlfriend? C.com/question 1.3.2.6. got Alice... Today my classes 3. photography C. Jason started to hurt himself. A. Uzupełnij luki (3.... My brother really enjoys horror movies... 5... P F I -------------------------------------------------------------- (0-6) Wybierz wyrazy pasujące do luk (2.1. don’t mind C.m..yahoo. B albo C. 5. and it was so great to start with.4.answers.3.-5..).. she was. hang B. Did she join the drama a terrible row. Ago B.4. My mum. not C. Then he blamed me and my sister..... I really miss him so much I just can't for a biology test.6. Yes! The concert was really 5.... I am angry with myself and I feel lonely.5. surfing the Internet D. A.. Alice finally made up with Jason. Last C. I Broke Up with My Boyfriend.6. doesn’t C.4... Her boyfriend didn't 1..1. did D. I'd prefer B... feel sób spędzania czasu (A-F).. któ­ re ze zdań (4.. Jason seldom told me 1...-4. taken D.2.4. Did you have a good great and then we had a very 1 2. I’m not really. Was I Right? Paula We were together for 7 months.. On Saturday i went out and 1. at 9..5 up he loved me. playing the guitar E..5..2. joining a proper way..-2. Megan 6. like B....... took C.5. my bike.. Zakreśl literę A.... time yesterday? pleasant evening.. a które nie (F-fałsz). she did... interested B...3... gone D.4.. on dancing... 4.).m. A. Sylvia wanted to go swimming. Do you like going to a disco? Dobierz do każdej osoby jej hobby lub ulubiony sp(t A.. stay B..2.. and I 3. but yesterday ŻYCIE RODZINNE l TOWARZYSKIE Przed rozwiązaniem she had to be at work earlier. a couple of my friends....... watched at home and play some board games.1.. go B. Yes. No. P F 1. keen C.. he picked her up at A.. Uwaga! Dwa zajęcia zostały podane dodatkowi! i nie pasują do żadnej osoby. jewellery making B. last week we had 2...... cych o swoim ostatnim weekendzie.. hung index?qid=20101217013831AAVbz5c 1... token Alice thinks that Jason didn't express his feeling in 4.join B. (0-5) Przeczytaj tekst. 1. staying Jessica? B.10 p..1. * (0-5) Dopasuj pytania (5. so I 3. going Na podstawie: http://uk. went C.. birdwatching 6. but I 1.3. P F ’ Zakreśl literę A.....1. P F 4. met C.joined C. would B.. travelling F.1. 2. We just 1. hanging C. Wpisz rozwiązania do ta­ beli. 15 1..2.) odpo­ 0 wiednimi formami czasowników podanych w ramce. Jack 6..6. A. B>C albo D. I finished with him because he started to scratch cycling instead..6 us.. 1 jogging to swimming.4. Isn’t (g ) (0-4) Usłyszysz wypowiedzi czterech osób (6. 2. Zakreśl literę P albo F. take B. but in the end £ (0-4) Przeczytaj wypowiedź z forum..5. A.-1. and I was a bi late. cry.) do odpowiedzi (A-F).. joins D. Do you get on well with A. Yes.1.3..... Sean 6. can’t B...3.4 month I gave up swimming.. In D.. self-confident...... After splitting up with Jason Alice felt cheerful and 4.. get • ride • drive • start • end A.. School 3...4.. to watch 2.2.... Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1..1.5. out in a cafe..

.. 10. 8...4.. Luciean doesn't like football.. ly spo- 8.... tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. phie język angielski | repetytorium I I 51 . Birthdays are usually celebrated just in immediate albo F. a very We stayed at home and 8.......... Later my friend Natalia wanted to take ally me to the cinema.. Name days. on B.......... At C. and as a result the name day for Michael 7.6.. introducing this popular European id me custom in the United States....... Wskazówka egzaminacyjna E. A..... the best party and nobody asks your age! B.... którymi oznaczono tekstu. itkowo Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Przypomnij sobie czas Past Simple i charakterystyczne określenia Przypomnij sobie zwroty związane z wyrażaniem upodobań tego czasu..2. This is however changing recently... I was really busy 8.3...... start Rob A....1..... Guests are supposed to bring some money instead of a gift........1 Your friends shower you with gifts and throw you is a bit A....... Wpisz w luki 9.. C.....1 weekend...... We have to do exercises 10.. miejsc. tak aby I were preparing for the concert. give some information..... Wskazówka egzaminacyjna ARKUSZE EGZAMINACYJNE Zwróć uwagę na wyrażenia sygnalizujące kontynuację jakiejś myśli (moreover)..... her biology homework..... zgodną z treścią nia............ B.1.5..-9....... z którego usunięto cztery zda­ nych odpowiedzi wybierz właściwą....... spend B...... to explain him the exercises...-10.. Well done! who had the same first name. Our band leader 8. * (0-3) Przeczytaj teksty.. z poda­ (0-4) Przeczytaj tekst. a birthday of a famous person • Tom.......4.. the UK and in some Western A.....4. napisanych w wymienionych celach? Wypisz po kilka zwrotów pasujących do danej funkcji językowej. Martha wrote this message to 9....... przeciwstawienie (however) oraz zaimki odnoszące się do wspomnianych wcześniej rzeczy.. was published in 1982....... A. Martha Name Day iterday Celebrating a name day is an old European tradition. gone 10.1..-7.1.... 8. B albo C.. 9..........4 The American Name Day Calendar o f First Names start C... ago C..-8... My mum has a liking for romantic comedies.. last 10. didn’t B.. historical events.. weren’t 10.. Each first name C. helping B.. Zakreśl literę A.... the church feast of Saint Michael is held on September 29th. spending FEEL .3.... 9.2 Saturday we (0-5) Przekształć podane zdania (10...... European countries usually don't celebrate name days.. B.......... Were you angry with me? dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. practicing my piece. spent C. A. y bike... luestion A..1....4.......... is assigned to one day of the calendar. I promise it won't happen again... zachować ich treść. Every day of the year is someone's name day...... 7....... but finally we didn’t 8... I’d like to go out tonight. See you on Friday.. osób lub sytuacji.mynameday.. do ta- 8. Some people say that it’s better than birthday.. brakujące zdania (A-E)... nie zmieniając ich formy. Wybierz poprawne uzupełnie­ i (A-F). 8. I think jazz is better than hip-hop.......2. ask her son to do something. A. :ratch Why weren't you at school today? s and There wasn't a history test... B albo C...... Tom's mum wants to family.........1..... or on other facts.2...1.... Zakreśl literę A.. 10...3 People in the US........... give her son some advice. On B. are widely known and joyfully Jakich zwrotów można spodziewać się w wiadomościach celebrated. A.3. AAVbzSc B..... Uwaga! Jedno zdanie zostało podane I’m terribly sorry I was late again. congratulate her son.. based on religious traditions.. W zadaniach 7...... wasn’t c.. C... A. nie luk 8.2. you were fantastic! I'm so proud of you...11 and 12 on page 56. D. help C..... went C.... (0-6) Przeczytaj tekst.....3. tell about her plans for future...6..... because Ms Willis is ill....... I.. Rob texted his friend is on September 29th.5... 8..).......... Do you want to go to the cinema on Friday? FANCY ...6 my younger sister with PREFER . W przekształconym zdaniu należy happy with our performance. i preferencji. 7.... but there can't Na podstawie: http://www......-6... któ- Mum In some countries (Greece) name day is more important than tu (P- birthday.. litery.... however. 9. Mr Dixon gave us extra ¡ends homework. to let him know about today's classes. rj.. 8........ go B.. apologize for her behaviour... to ask about some information.)....com/ was a vocabulary quiz in French.. In FOND . I 8.4....3....5 anywhere.. a lot of time użyć podanych wyrazów. helped KEEN .....5.. For example...

Mają liczbę pojedynczą i mnogą. mineral water ► osoby: boy.rzeczowniki policzalne i niepoliczalne a Rzeczowniki policzalne Rzeczowniki niepoliczalne Rzeczowniki dające się policzyć na sztuki (mające wyraźnie Rzeczowniki niedające się policzyć na sztuki. a slice of bread). salt ► rośliny i zwierzęta: wolf. no mm zastosowanie SOME z rzeczownikami niepoliczalnymi i policzal­ ANY z rzeczownikami niepoliczalnymi i po­ NO z rzeczownikami niepoliczalnymi nymi w liczbie mnogiej (twierdzenia) liczalnymi w liczbie mnogiej (pytania i policzalnymi w liczbie mnogiej i przeczenia) (przeczenia) znaczenie trochę. jakieś. information. ONE M A N ’S MEAT IS ANOTHER M A N ’S POISON GRAMMAR Countable and uncountable nouns . love. any. bread ► pojęcia o charakterze abstrakcyjnym i ogólnym: music. z którego części (np. język angielski | repetytorium . money. window ► płyny: milk. w liczbie że przekształcone na wyrażeni^określające ilość: a bottle of wine. cheese. z rodzajnikiem the lub bez rodzajnika. rice. cat. czy nie. one cake one coffee one ice cream some ice cream three cakes four ice creams W razie wątpliwości. shampoo. Mają tylko liczbę pojedynczą. house. paper C o u nta b le o r n o t? P olicza lny czy nie? Niektóre rzeczowniki mogą występować zarówno jako policzal­ ne. obiekty: cooker. pilot. kilka. advice ► choroby i dyscypliny sportowe: flu. zaznaczone granice). gymnastics. athletics ► surowce i materiały: wood. tree ► rzeczy występujące z natury w dużym kawałku. jakieś trochę. of rice. Some. kawałka. mug. child. jak i niepoliczalne. plastic. some cake some coffee należy to sprawdzić w dobrym słowniku (oznaczenie U lub C podane najczęściej po wymowie). ► przedmioty. bez rodzajnika lub*z liczebnikami. żadne żadne twierdzenie There's some milk in the fridge. peach. Mary bought some apples in the supermarket. doctor ► rzeczy rozdrobnione lub w małych ziarenkach: washing powder. coffee. a bowl mnogiej z rodzajnikiem the. Nie występują z a/an ani liczebnikami (chyba W liczbie pojedynczej występują z rodzajnikami a/an. plasterka) korzystamy: ham. kilka. physics. czy rzeczownik jest policzalny.

please.. trochę gorącej czekolady? There are some apples in the basket. Mary used to drink a lot of coffee. a lot of Określniki much.. ter uprzejmych propozycji lub próśb. No sweets. many. Would you like some hot chocolate? Czy życzysz sobie There isn’t any cheese in the fridge.. many i a lot o f mają to samo znaczenie. A lot ofpeople speak French. Mike was a new student. pytanie .. wiele twierdzenie /ate a lot of cakes at your wedding party. Can I have some strawberries. SOME ANY NO przeczenie Jane isn't going to buy any new clothes There are no pears in this market. przeczenie Joanne hasn't got much time. ale są stosowane z różnymi rzeczownikami i w różnych typach zdań. MUCH MANY A LOT OF zastosowanie z rzeczownikami niepoliczalnymi z rzeczownikami policzalnymi w liczbie z rzeczownikami niepoliczalnymi i policzal­ (przeczenia i pytania) mnogiej (przeczenia i pytania) nymi w liczbie mnogiej (twierdzenia) znaczenie dużo. the bookshop. so he didn't - know many people. please? Czy mogę prosić There aren’t many flowers in this vase. Poczęstuj się. I'm trying to lose There weren't any good dictionaries in some weight. There is a lot of milk/paper. że chodzi nam o jedną/kilka sztuk czegoś. before Christmas. czy nie. Much. które mają charak­ Forma czasownika zależy od tego.. nazwa opakowania/pojemnika/jednostki + of + rzeczownik niepoliczalny a bar of chocolate tabliczka czekolady a pot of yoghurt opakowanie jogurtu a cup of coffee filiżanka kawy a can of dog food puszka jedzenia dla psów a bowl of cereal miska płatków a piece of advice jedna rada a jar of honey słoik miodu a piece of music utwór muzyczny a glass of milk szklanka mleka a slice of cheese plasterek sera a piece of wood kawałek drewna two bits of information dwie informacje a loaf of bread bochenek chleba one piece of luggage jeden bagaż a bottle of coke butelka coli USEFUL EXPRESSIONS At the table .. pytanie Did you pay much for that dress? How many cities did you visit last year? a - LANGUAGE ARKUSZE EGZAMINACYJNE Make uncountable countable . wiele dużo.. please. czy rzeczownik jest policzalny.? Help yourself to. nakryj do stołu. Proszę. There is some/a lot of juice left.przy stole 0 Enjoy your meal! Smacznego! Do you take sugar in your tea/ Słodzisz herbatę/ Lay the table. język angielski | repetytorium I I ' 53 .z niepoliczalnego policzalny Kiedy chcemy podkreślić.. coffee? kawę? Could you pass me. możemy użyć kon- strukcji dokładniej określającej ilość. Have you got any brothers or sisters? - Is there any coke in the bottle? Some można stosować w pytaniach. wiele dużo.? Czy możesz mi podać. co w języku angielskim jest niepoliczalne. kilka truskawek? There are a lot of cars outside.

The middle level contains 4. Wpisz obok nich odpowiednio C albo U.......... clean clothes to wear! 3............. p....4.. foot ham knife (0-9) Dopisz do każdego określenia (A-l) po trzy pro­ dukty spożywcze.. (0-14) Zakreśl rzeczowniki niepoliczalne.... coke (0-8) Uzupełnij luki w zdaniach (3. J. 0 0 11 ŻYWIENIE Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.... fish...... mi wybranymi spośród podanych. fried There are 4......They contain calcium and 4.7.. G. A.. meat... bread 3.. Mash C....... coffee 6. which (0-15) Zdecyduj..) w tekście właściwy­ A.. w. disgusting-... I invited friends over for lunch. Have you gathered all the for this complicated ever eat things like cakes and Spanish dish? biscuits but you should eat a lot of A. cucumber beef |friendship A.. any.. luggage nimi nazwami produktów spożywczych (A-H)... H ow ......... baked B.. friend carrot B. people were at the concert? 3. a które niepoliczalne (U .. 6. 7.7.potatoes? B albo C..... (0-9) Uzupełnij tuki (4.7. Hurry u p ... yoghurt and different kinds of 4.1.....-3....... transport L. Slice B......1. cold ..2..5.. red ...1.. uncountable)..just (0-4) Uzupełnij luki w zdaniach (7..) wyrażenia­ 6...1. delicious-....... accommodation 6.9..5. a jar of H..) wyraza­ a little. F. products like milk. f.. heated C. dog food mi some. Could you lend m e. so ft. homework H..-4..6.. wine 6.. cereal 3.. bread or pasta as well as potatoes 7.. Tess some milk for her baby daughter.8.. tin K.money for a cup of tea? 3. and chicken. a glass of D.... Italian ...-7. a bottle of E... herring M...4. A........3.... s w e e t-.... or beans........ You should 4. equipment E.. John prefers boiled eggs t o .. d...4...-6.c...... much lub many.5...1.... information I. 7..a day... cauliflower C.9.....) z odpowied­ G..3... 3.1..... There are also a lot of proteins in meat. furniture (0-8) Połącz nazwy opakowań (6. H..... a loaf of C..3.... cream. h.. The second most A. 6.. Cook popular products should be język angielski | repetytorium . a bowl of G...... policzalne (C .. a can of F. honey 6.. grilled C.1...olive oil for her salad .6... 7. items products such as 4. cheese milk concrete E.4 two cucumbers and three tomatoes for the salad...8.....countable).ones..... Mum doesn’t need. a bar of A.. 4. cooked B.... a cup of B.. które z podanych rzeczowników są make your bones strong.. steamed mi wyrazami.... f... levels in the Food Pyramid..... f a t ... e. recipes B... time.... Oh.8. 3...8. children F. I.. prawn N. maybe once or twice a week. Zakreśl literę A... Dla ułatwienia pierwsza litera zosta­ ła podana..4. building D.... advice B.. fork wood C.. Can I have.8..6..........2.... chocolate 3. ingredients C. no! I haven't got...... I don’t e a t.. and vegetables which you should eat five 4... sp icy. bread D.. 6.w e haven’t got..1.... 4...3...2...2.. t...

. from yoghurt! powiedzi. Na podstawie infor­ I’m a veggie and I also try to keep away from dairy products.2. Chocolate yoghurt Melt 1/2 bar of chocolate.. 10... został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.3. Help yourself to the sandwiches...3.......1.. Could you pass me the salt? żywnościowych. 6 cups of raspberries and 1 teaspoon of freshly B.. but she gave pasuj potrawę. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ Wskazówka egzaminacyjna graficzna wpisywanych wyrazów.. osoby..... które znajdują się in the fridge and serve.. Jak życzysz wszystkim smacznego? A.4.. Uwaga! Jedna potrawa została opisana do­ Wskazówka egzaminacyjna datkowo i nie pasuje do żadnej osoby. Do you take sugar in your tea? preparation is simple and the result is delicious! D.. such as B. język angielski | repetytorium 55 ... Raspberry sorbet 9.1.2. John dessert is a cup of cocoa or a piece of chocolate.-10. 9... food.. 1 cup of water. Maggie 8. Add 4 spoons of sugar.... a little cocoa.) There were many low-fat 11. czy Twoja znajoma słodzi herbatę? All you need for this delicious hot meal is 3 lbs of boneless A. please.. us delicious strawberry shakes.4 any alcohol..5. Zastanów się.3..-9.1... before serving. Uzupełnij go. A. onions. Would you like this lemon sugar tea cookie? shoulder of lamb and a lot of herbs and vegetables. y I’m on a hockey team anti I do a lot of sport.. Eat this sandwiches yourself... Uwaga! Jedna ilustracja została podana do­ is strawberry shake! datkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.5. nourishing soups..... która najbardziej by jej odpowiadała. Powtórz słownictwo związane z podawaniem posiłków. parsley.. Leave to cool. A.. mint. For lunch or dinner I often have a salad or wiedzi odpowiednią ilustrację A-C. Enjoy your meal! (0-5) Przeczytaj tekst.. celery.. Wpisz rozwiązanie a veggie pizza.. tak aby powstał spójny i logiczny tekst.....) wy­ of yoghurt and walnuts.3. co mogą i lubią oraz czego nie mogą jeść cytowane A... squeezed lemon juice. I eat macji zawartych w nagraniu dobierz do każdej wypo­ a lot of leafy greens.. What I really dislike are meals served cold .1... Jak spytasz... This light dessert is a perfect summer treat. Do każdej osoby do­ fruit salad. The C.. (0-2) Usłyszysz dwie wypowiedzi. Poczęstuj kolegę kanapkami.. make not be taste drink serve snack Last Saturday we were invited to Karis’ birthday party.2. so I sometimes have some as a dessert. Add pepper to taste. (0-3) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (10. Wypisz.1.. C. I love fruit and fruit desserts . I love simple... Whisk in one cup of yoghurt. Get me some salt..4...) jeden wyraz z ramki w odpowied­ C. Take 1 cup of sugar. Keep in the fridge bierz właściwą reakcję. Serve C. I'm trying to cut down on sweets and to use less salt. M3 10. Give me the salt.. wpisując w każ­ B. Zasłoń odpowiedzi i zastanów się. Chill Nazwij (a najlepiej wypisz) wszystkie produkty. 10..my favourite one do tabeli. Poproś o podanie soli. so my meals should give me energy... jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce. Luckily. Add chicken and grapes to diced apple and celery.1. Eat your sandwiches..1never eat ice-cream! My favourite 8.... Siadasz z rodziną do stołu. B albo C.. Jesz obiad ze znajomymi. garlic and thyme.. and a bowl of oraz opisy trzech potraw (A-D). w lodówkach przedstawionych na zdjęciach.. Top everything with a spoon (0-4) Dla każdej z opisanych sytuacji (9... She always 11... C.2. Mix all the ingredients in a blender. healthy and 11..... Wskazówka egzaminacyjna 9.. jak sformułujesz własną wypowiedź w podanych sytuacjach.. Uwaga! Jeden wyraz Przypomnij sobie zwroty związane z zachowaniem przy stole. Even her birthday cake was Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej wy­ 11. Wskazówka egzaminacyjna salt and vanilla. chilled. Well done! dą lukę (11. I’m not allergic to nuts.. Lamb and vegetable stew 9. Chicken salad This chicken salad is very simple and light. so I should avoid all fats and sugar........ My diet is based i fŁ g on lean meat and vegetables... y I’m on a diet. There 11. Have your dinner! niej formie.1. please. W opisach potraw podkreśl wszystkie nazwy produktów B.-11.. B. Zakreśl literę A.. Do you like sweet tea? carrots..

The water seemed much The water seemed warm || Mieli trochę czasu. więc zdołali zobaczyć muzeum. Musimy kupić butelkę szamponu. Danie było za słone. Mike and his parents spent a few days in Paris. Peter ran fast enough. I must leave. Określniki too i enough Czy są jakieś centra handlowe w tej okolicy? Tak. muszę wyjść. It's too noisy in the room. ZAPAMIĘTAJ Mój nauczyciel mówi za szybko. bo nie był wystarczająco głośny. so we had very few flowers in our garden. żebym go zrozumiał. chce nam się pić. Are there any shopping centres in the area ? Yes. żeby popływać na desce. Chciał za dużo za swoje pieniądze. dosyć (+) Only few guests came to our barbecue party last week. Te dżinsy nie są wystarczająco duże. too cold. znaczenie zbyt. we’re thirsty. niewiele. I've got enough money to buy a yacht. zostało już niewiele. very thin. Peter ran too slowly. Go and get a little water. zastosowanie z przymiotnikami z rzeczownikami Latem byto bardzo sucho. We bought a few Christmas Only few people in Poland can Helen speaks a little My cousin eats very little. short. za (-) wystarczająco. Pamiętaj o kolejności wyrazów! Robinson found a little water Robinson found little water which ► enough + rzeczownik: enough water. so we can We earn little so we can’t go out go out on Friday evenings. żeby kupić jacht. niewiele. wystarczająco niewystarczająco Nie potrzebuję swetra. Mary's got a few friends. she’s I presents last weekend. The dish was too salty. To był ciemny dzień z małą ilością słońca. for our family. It was very dry in summer. ZAPAMIĘTAJ We still earn a little. there's little left. on Friday evenings. it's warm enough. It was a dark day with little sunshine. We must buy a bottle o f shampoo. niewiele. He wanted too much for his money. ale little =trochę. a little /little A FEW FEW A LITTLE LITTLE zastosowanie z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej z rzeczownikami niepoliczalnymi znaczenie kilka (+) kilka (-) trochę (+) « trochę (-) formy Ben has got a few friends There were few students in the John felt terrible but he There was little milk in the he can depend on. This flat is too small for This flat is big enough Idź i przynieś trochę wody. often feels lonely. TOO ENOUGH Mike i jego rodzice spędzili kilka dni w Paryżu. young enough. niewiele. canteen. Did she buy enough food for the party? Czy kupiła wystarczającą ilość jedzenia na imprezę? © © There wasn't enough wind to go windsurfing. so they managed to see the museum. I don't need a pullover. Jest zbyt głośno w tym pokoju. I 12 ) FIRST I ■ p ir SERVED GRAMMAR A few /few . a few. it was nearly empty drank a little tea. ale H I-' few = kilka. They had a little time. Nie było wystarczająco wietrznie. enough light. bottle. więc mieliśmy bardzo niewiele i przysłówkami i przymiotnikami kwiatów w ogródku. These jeans aren’t big enough. They found a few coconuts They found few coconuts which which helped them survive. it was nearly empty. afford to buy a plane. wystarczająco niewystarczająco Mam dosyć pieniędzy. intelligent which was enough for a day. so they refused to pay the bill. U a little = trochę. jest wystarczająco ciepło. formy These sleeves are too These sleeves are long Tylko kilku gości przyszło na naszego grilla w zeszłym tygodniu. wasn't enough for a day. so she doesn’t feel lonely. was not enough for everybody. Nie słyszałem koncertu. kilka. enough 56 język angielski | repetytorium . German. więc odmówili zapłacenia rachunku. week FIRST COME. so she I couldn't hear the concert because it wasn’t loud enough. Mary’s got few friends. enough. enough sugar ] ► przymiotnik +enough: sweet enough. M y teacher speaks too fast for me to understand. enough. <♦> C afew = kilka. our family.

. Ktoś to za mnie robi. Obawiam się. Yes. tłuste. już element przeczący. suggestions What would you like to drink? Czego się pan/pani napije? ..gdy cos ci n ie sm a ku je Może pójdziemy do kina? Perhaps we could go to the cinema. ► none samodzielnie I haven’t got anything to tell you/i've got nothing to tell you. Najczęściej J powstają jako złożenia od innych zaimków lub określników (np. I’m afraid I can't. How much did you pay? None. Let's go somewhere quiet tonight.odpowiedzi na propozycje This chicken is not fresh. występują. Someone knocked a t my door and then ran away. ciepłe. if you like. Responses to suggestions . Everybody had a good time.. Nikt mnie nie lubi. Znam cztery języki.. ale to tajemnica. There is a fly/hair in my soup. więc mogę mieszkać gdziekolwiek. Nikt nie zrozumiał mojego punktu widzenia. invitations. I don’t mind. There were no taxis in front of the station. so I can live anywhere. Somebody does it for me. Mark bought you something but it's a secret. Z kim podróżowałaś? Z nikim. Oh yes. jeśli chcesz. Can I have the bill? Czy mogę prosić o rachunek? What shall we do tonight? Co robimy dziś wieczorem? Did you enjoy your meal? Czy smakowało panu/pani? What do you fancy doing in the afternoon? Co chcesz robić po południu? How about/What about going to the cinema? Co sądzisz o pójściu do kina? W hen yo u a re n 't s a tis fie d w ith y o u r dish Why don’t we go to the cinema? . ► no + rzeczownik Chodźmy dziś w jakieś ciche miejsce. że ta ryba jest przypalona. ze na górze ktoś jest. I. How many brothers have you got? None. Raczej zostanę w domu. some. To danie nie jest wystarczająco I’m sorry I can't. <9- Everybody was very kind. Chciałbym. Nic wczoraj nie jadłam. Something smells not very nice. nobody) zawierają Ktoś zapukał do moich drzwi i uciekł. nie mam nic przeciwko. zatem orzeczenie w zdaniach. no one. No one understood my point of view. Zaimki złożone z no. Zaimki nieokreślone złożone Zaimki nieokreślone zastępują rzeczowniki. I’d like to speak to the Chciałbym rozmawiać z kierowni­ I think I’d rather stay in. It was free. Ile zapłaciłeś? Nic. Przykro mi. Mark ci coś kupił. z przyjemnością. ale w sposób ogólny . Nie mieliśmy żadnej sałaty.nie odnoszą się do konkretnej osoby ani miejsca. sugestie I’d like. Zaimek/Określnik Osoby Miejsca Rzeczy some someone/somebody somewhere something any anyone/anybody anywhere anything no no one/nobody (not anyone/not anybody) nowhere (not anywhere) nothing (not anything) every everyone/everybody everywhere everything I'm sure there is somebody upstairs. any. Wszyscy dobrze się bawili. manager. none. Who did you travel with? No one. żeby zrobić sałatkę. I know four languages. I’m afraid the fish is burnt. zaproszenia. To jest za słone/kwaśne/słodkie/ That sounds great. Jestem pewny.(nothing. no. It’s too salty/sour/sweet/fat. Nobody likes me. USEFUL EXPRESSIONS Eating out . O tak. This dish isn’t warm enough. język angielski | repetytorium I I J 7 . ► no one o osobach /ate nothing yesterday. Obawiam się. Wszyscy byli bardzo uprzejmi. w których Anybody can come to my party. We had no lettuce to make a salad. Gramatycznie traktujemy te formy jako 3 os. Tak.jedzenie w lokalu LANGUAGE Are you ready to order? Czy mogę przyjąć zamówienie? Proposals. Przed dworcem nie było żadnych taksówek. jedynczego przeczenia). Ilu masz braci? Nie mam Nie mam ci nic do powiedzenia. kiem.propozycje. I'd love to/with pleasure. zasada po­ Każdy może przyjść na moją imprezę. Kurczak jest nieświeży. Brzmi świetnie. every) i stosuje się je w tych samych typach zdań. Tak. poj. Było za darmo. Yes. przybiera formę twierdzącą (jest to tzw. W zupie jest mucha/włos. że nie mogę. nie mogę. Coś pachnie niezbyt ładnie.

.. I (0-7) Uzupełnij zdania (4...... Margaret: 'I’d like to cook something really light. steak D................ Dad won’t like this dessert.. There were always flowers in a vase... It's quite rare. steak C... dodaj birthday party.5... 1....4..8.... because Ihad biscuits? a terrible stomachache. for Mike to help us move. people can speak several languages...... This dish is spicy when you often leave home..... for dinner. so they refused to pay 2 .. pokrój 3. prawns C.. .... friends.1. they arrive. money..9..2...... 2.4.... I don't have 2....... jak przygotować pewną A.’ 3..2. French and Dutch. zamieszaj A. money on me.... prawns 3.. 2.2.......... 3.....3.. 1.. First. I really need to see Mary. 5..3.. 2..... bacon 58 język angielski | repetytorium . 4. zetrzyj X grate 6........ A I ------------------------------------------------ (0-5) Wybierz produkt najlepszy dla każdej osoby. How’s your father? ... ...5......... anything • something • somewhere • everybody • nothing 1..9.6...... to drink? 1..1. and then we’il wait Jeden zaimek może być użyty w kilku zdaniach. umyj 3....... They’ve already been to France . C albo D..8.3. Don’t eat this soup now. 6......3...........5....4. duck B.. 1..7.. Thomas: 'In my opinion seafood is disgusting... thank you....... yesterday... He’s got very 6.. thanks. please? .. mince 6.....7. 6...7. Mum...5.2.. podgrzej heat A.. 3.... 6 . home the living-room was a pleasant place. lobster B...... sausage D.3. This cactus n ee d s. This boy Isn’t very popular. 4.... I only want a little / a few pancakes and a little / a few apple juice this morning.6... (0-10) Uzupełnij luki w zdaniach formami little.........’ Przetłumacz wszystkie czynności na język angielski A..... I don’t need pepper....4.. podawaj 1.....1.. Maybe I should make a little / a few sandwiches before 4. I hope the teacher will give us little / a few homework.. 5.-5... liked my peach cake.....) odpowiednim za- 1.. cod D. They live In a very small house because they have the bill. bacon B... quiet tonight...... a little...... ostudź 3...) wyrażenia­ mi too lub enough...7.. 9 (0-7) Uzupełnij luki w zdaniach (5. Our fridge is completely empty. We can’t buy these chocolates. can I have a little / a few milk and a little /a few 4. If they work quickly.. lobster 8.... mineral water. 2 . It’s ....5.....' .. ..1. .. 2. We've got things to do tomorrow.... A..... better..1..10....... Helen: Tm a vegeterian but I sometimes eat seafood. Zaznacz. we're going to pack a little / imkiem nieokreślonym wybranym z ramki.. Melanie: ‘Let’s order something really special for your 3.. It’s sweet for him.-4. chicken D.....4..... Mark has bought y o u .. I’ve got .. pork B... 2.6. jakie czynności należy wykonać..10... surprised? 5..2. money to pay for the dinner. Were you . because we don’t have much time today............... Let’s go .... I’ve g o t .. They will bring a little / a few old sheets to cover a little / a few pieces of furniture..... turkey D.. water which is great 5. sausage C. prawns według wzoru. 5. 4. octopus C...... duck potrawę. I didn’t e a t . At .food for the party? 2........ herring C.....7. We have a big day.. they will only have a little / a few 4.. " Zakreśl literę A. Would you like ... times.....’ 3....... Sam Is fluent In Italian..... George: ‘My mother eats only bird meat... Uwagal a few boxes with the rest of our pots.. 2.... hot.4.. few lub a few. 5... questions to ask her..7.. but it’s a secret. B..2....7. 5... 1...3......... Could we have .. Did she b u y ...5.... obierz j (0-7) W podanych zdaniach zakreśl właściwy wyraz.....6.’ (0-10) Posłuchaj instrukcji..week 12 A Oo 0 ŻYWIENIE Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa.....1... I’m so hungry I could e a t ..... The dish w a s salty. 4..1. upiecz 3..

. u some talk? Pat Wskazówka egzaminacyjna 15= Lisa Przypomnij sobie konstrukcje z too....2. Wskazówka egzaminacyjna 8..3..... mash C.... I 10.... B.4.... Hi.. Uwaga! Jedno zdanie zostało po­ 10........ Which salad is Phil talking about? A. When they are on holiday.......4... What do they not eat? Wskazówka egzaminacyjna A..1.. Zakreśl li­ terę A...... bogactwo językowe E... na poziomie podstawowym trzeba przynajmniej je rozumieć. 8..3 some oil in a frying pan and fry small 7.... kawiarnię) to some music from my CD..1.. B... oraz poprawność językowa...3.. pamiętając.. I was thinking: why don’t we That sounds great. 7. Very often..... (0-3) Przeczytaj tekst. 8 .......). pełnego przekazania informacji...... Podpisz się jako XYZ...... nie zmieniając ich formy.. Hello... Do każ­ dej z nich dobierz odpowiednie zdanie A-E. wrap C... B. We didn't have any lettuce to make a salad........ Cook C.. ^ we could go to a café later and have entrance... Zakreśl literę A..... add some salt and pepper and mix with two spoons of flour.....4... z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. pears. Nuts.... cut B.... enough. powinna wynosić 50-100 stów. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk 9................. Heat 7..2 ..... go to the concert tonight? Perhaps I'll meet you at the BLUNT .....1.3.. A. restaurację.. Na podstawie in­ Przypomnij sobie.... Beef.. 8. Pat.... Boil B. peel C.. dane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wiadomości.....)..-7.. I can’t go with you.3... Casey • opiszesz typowo polskie danie.. turkey.......... B albo C.. DIDN’T .... 8.. kiedy przyjmujesz bądź odrzucasz czyjeś propozycje... Wskazówka egzaminacyjna (0-3) Usłyszysz przepis na sałatkę...-9. How often do Phil and his sister eat this salad? round pancakes until golden-brown.. Przypomnij sobie zwroty służące do opisu pomieszczeń oraz nazwy polskich potraw. A...... Powtórz wyrażenia związane z przygotowywaniem posiłków.3. które widzisz na zdjęciach. Wpisz roz­ wiązania do tabeli. Chociaż należy posługiwać się nimi na poziomie rozszerzonym..... Hi.. This text was written to give an opinion about a piece of music.... 8 . A... 9....... This text was written to accept the invitation.... tak aby zachować ich treść.......... Chcesz go/ją zaprosić na I've got a terrible cold.... The stew isn’t spicy enough.. Beans. Wskazówka egzaminacyjna Nazwij wszystkie składniki satatek.2.3... Pamiętaj o rozwinięciu każdego punktu tematu..... • opiszesz swój ulubiony lokal (np. This text was written to refuse the invitation... 8. 9...... What shall we do tonight? lega/koleżanka z Irlandii.. four or five potatoes. Then 9. grate 9. kiedy coś proponujesz lub formacji zawartych w nagraniu w zadaniach 7... że długość e-maila C....2.1..2 them.2... w którym: rather stay at home and listen special? Let me know ASAP. Napisz e-mail.1..1. Hello. This text is an invitation..3... 10...... A.....1.......... Oceniana jest umiejętność D....... chop B.. ży użyć podanych wyrazów. 9...1. First wash and 9.. pineapples.. B albo C.... w każdym z trzech podpunktów....... WARM ..1.. mushrooms... bar...4.. spójność.. C..1.... anything. Once a week. She ate nothing yesterday. 10.. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź B........... język angielski | repetytorium II I 59 .4.. (0-4) Przekształć podane zdania (10...... This dish is too cold.... ham......... W przekształconym zdaniu nale­ 0 (0-4) Przeczytaj wiadomości SMS (8. cabbage..-8. 8........ HAD . Serve with sour cream..-10.. no.. so I’d Do you fancy anything obiad. jakie tam ostatnio jadłeś/ Garry jadłaś • zaproponujesz wspólne wyjście na obiad po przyjeździe ko­ legi/koleżanki do Polski. (0-10) W przyszłym tygodniu przyjeżdża do Ciebie ko­ I’m sorry... The writer of this text doesn't have any plans for tonight.. A. nothing.... jakie zwroty stosujesz...

nought point four (AmE: zero point four) 5. million nie doda­ 2 000 000 two million jemy do nich końcówki -s. 819 . tzn. ale warto o tym pamiętać. Ważę około 55 kilogramów.734. 6 six 16 sixteen 60 sixty 21 .sixteen thousand. thousands. zwłaszcza przy tłumaczeniach tekstów popularnonaukowych. klasie gimnazjum. week IF YOU BUY 13 CHEAPLY. five hundred hundred 9 nine 19 nineteen 90 ninety -seven and ninety-two 1200 . podawania liczby obiektów. I live 1mile from my school. odczytywania cen oraz ułamków dziesiątek i jednostek w zależności od wielkości tych liczb. bników głównych.two thousand and forty-six eighteen 8 eight 18 eighteen 80 eighty 87 . I weigh 8. 0. middle school.4 .6 feet tall. floor (AmE). . Ułamki dziesiętne odczytujemy za pomocą słówka point i licze­ Wprawdzie liczby te są rzadko używane. i .zawsze kropką (0. Mam około 170 centymetrów wzrostu. seven hundred 100 a/one hundred hundred and sixty-three 200 two hundred 1000 a/one thousand ZAPAMIĘTAJ 2000 two thousand 1 000 000 a/one million W liczbie mnogiej liczebników hundred. millions używamy.eight hundred and nineteen 1800- 7 seven 17 seventeen 70 seventy -one 2046 .eighty.twelve. kiedy mówimy ! o setkach.five point seven three four 1 000 000 000 one thousand one miliard million billion 1000 000 000 000 one billion one bilion W pisowni angielskiej cyfry tysięcy niekiedy oddziela się przecinkiem trillion (1. natomiast części ułamkowe . 3592 . YOU PAY DEARLY A Ç J - ORAMMAR Cardinal numbers . I am in the third/final year of Jestem w trzeciej/ostatniej I am 15 years old. Mieszkam około 1. podając kolejno liczbę tysięcy. — ZAPAMIĘTAJ U ła m ki d zie się tn e W Stanach Zjednoczonych obowiązują inne nazwy dużych liczb. 2 000 000 000 000 000 two thousand billion There were hundreds o f people in the stadium. Dwucyfrowe Wielocyfrowe Okrągłe 1 one 11 eleven 10 ten w przedziale 2 two 12 twelve 20 twenty 1-1900 3 three 13 thirteen 30 thirty Podajemy Ostatnie dwie cyfry poprzedzamy Podajemy 4 four 14 fourteen 40 forty liczbę słowem and (zasada ta obowiązuje liczbę setek. tysiącach czy milionach w znaczeniu „bardzo dużo". Mieszkam przy ulicy Bond 34/7. dziesiątek tylko w brytyjskim angielskim). 1 000 000 000 000 a/one billion 2 000 000 000 000 two billion two thousands two thousand 1 000 000 000 000 000 a/one thousand billion Wyrazów hundreds.000. dziesiętnych.000).twoje dane w liczbach .three thousand. Mam 15 lat. I live at 34 Bond Street. setek. I am 5. 60 język angielski | repetytorium i l . na 15.7 stones.L -i „u . USEFUL EXPRESSIONS Your profile in numbers €> My bedroom measures 10 feet by Mój pokój ma wymiary 10 stóp .twenty.liczebniki główne_________ Jak czytać liczby? Liczebniki główne odpowiadają na pytanie „ile" i służą do Liczby czytamy osobno. I live on the ground floor (BrE)/first Mieszkam na parterze.O 15 feet. thousand.12). 16 763 . flat 7. 5 five 15 fifteen 50 fifty i jednostek.5 kilometra od szkoły. .

.w sklepie 9 4/ 7.You must click on this small icon in the top left corner.. Anything else? Czy coś jeszcze? I can't afford it. zasady postępowania. W funkcji zaimka bezosobowego można używać także they.Which ones? powiedzenia i przysłowia . .The smaller ones. To będzie. C cent ..cent $ 0.I'm looking for a leatherjacket. czyż nie? You just don’t wear socks with sandals. (mniej oficjalnie) One should always take care o f one’s clients.Can I have 2 kilos of tomatoes? . LANGUAGE Jak czytać ceny? 9 Kraj Symbol waluty Nazwa waluty Sposób odczytu b Wielka Brytania £ P pound . Oto reszta.5 . Nie stać mnie na to.. You are never too old to learn. You can't eat a cake and have it. prawidłowości . if possible. (bardziej oficjalnie) ja­ Należy zawsze dbać o swoich klientów.thirty-five euros Europejskiej € 1.. stóp USEFUL EXPRESSIONS In a shop .pens (liczba mnoga: pence) £ 5.seventy-five pence (w języku nieoficjalnym czytamy p [pi:]) £ 67.50 -four dollars fifty cents tek. elve GRAMMAR You/one.25 -five pounds twenty-five £ 0. A black one.sixty-seven pounds ninety Stany Zjednoczone $ dollar. How much is/are. udzielanie porad/wskazówek ► w liczbie mnogiej .. zasadach.Would you like the green one or the blue one? You/One should always be punctual.How do you open a new document in Microsoft Word 2007? .20 = C20 . You can’t make an omelette without breaking eggs. aren’t they? my W Norwegii jest zapotrzebowanie na pielęgniarki.? Here's your change.? Ile kosztuje/kosztują. please.dolar $ 4.. They are looking for nurses in Norway. język angielski | repetytorium I I 61 . ogólników ► w liczbie pojedynczej You/One shouldn't buy things you don’t/one doesn't need. Forma one występuje w identycznym znaczeniu. ale jest nieco bardziej oficjalna.twenty cents część krajów Unii € euro -euro [’juarau] € 35 . You should always take care o fyour clients.75 =75 p . .. poglądach.one euro fifty (cents) Czytanie liczb w datach 4E> k. How can I help you? W czym mogę pomóc?/Czym mogę służyć? That's.The blue one. .90 .funt penny. Bezosobowe YOU/ONE Zaimek ONE/ONES tylko w odniesieniu do ludzi zamiast rzeczowników policzalnych ARKUSZE EGZAMINACYJNE wyrażanie powszechnych opinii. one/ones 9 Forma bezosobowego you służy do mówienia o ogólnych praw­ dach.

..2.5.2... 6.2.1.. 3.? A....795 to £ 23..The bigger (pears) .2... Can I pay . Between 1993 and 2010 The Great Orchestra of Christmas 5. A..) właściwe ceny wymienionych produktów.. $ 112 million B.1. (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi.4.. try this on? 6. 2... A.... pork lamb beef turkey chicken 3... How many F.. with D. ... € 1..... 3.. które można w nich kupić.... newsagent's: (1.in 62 język angielski | repetytorium i i . on C. else? | (0-5) Wpisz pod zestawem produktów nazwę sklepu..6..... out D. sports shop: 1.345 C.)..3...1.. 1. the same in black? 6.. A... For every euro spent on food people in Europe spend 5... carrot pepper tomato lettuce celery I (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (7.... by B. are these shoes? 2. withC. with (0-5) Wpisz obok podanych sklepów po dwa przykła­ 7.. Can I C. 6. £ 16......1. (tie) .. for 7. 1... I don’t have enough money. Here’s A. ? A. 7... with D. from 7...3.... checkouts are open? 2. for B.... B..... właściwe za­ (2..796 to £ 33. What do you think? Which tie suits me better: the green Charity has collected and spent over saving lives. € 1... 6..4..3. a size 12.. Have you got H. with 7. back C..73 C.-7. onD. or the navy blue (tie ).3. tak aby powstał poprawne i sensowne zdania. on alcohol and cigarettes.8.....1.1. S 120 million 5..... acredit card? 3.. for B.... C albo D. trainers boots sandals high-heels flip-flops A..... I can’t buy this DVD.5.. £ 15...3. 4. £ 130 million C. Na podstawie infor­ macji zawartych w nagraniu wpisz w luki w zdaniach (0-8) Dopasuj do wypowiedzi 6.... music shop: P ZAKUPY I USŁUGI Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.3.... B albo C. € 73 B..... .-2.......8....2...3..7...... by B. for my new digital camera. The prices of new Citroen C4 Picasso MPV range from .4... Can you buy me a hamburgler and a cola? I'll pay you on Monday..5..... rolls croissants French bread buns A.2. The price of this computer game is . It was a real bargain! 3...week 13 4..63 . on C. How can I D. I’m G....3... One can’t take good pictures with my old camera...-1. help you? w którym można je kupić... S 17.. at D.5...... at B.. 6. We have to pay cash dowe towary..1.1. 6. Na podstawie infor­ macji zawartych w nagraniu uzupełnij luki w zdaniach 4..1.4..I’d like a pound of pears....795 to $ 23. . .. Let’s take your new (cam era)...3. 4. your change..1.... Zakreśl ^ terę A.... Our manager’s new laptop cost . pasta sugar rice ketchup flour A.. How much E. on C....)...2..445 B..Which (pears) ... kończenia wybrane spośród A-H... We've bought these chairs half price.355 * (0-3) Zastąp wyrazy w nawiasach zaimkami one i ones.... I don't have a credit card with me...5.. chemist’s: (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi. Anything B. I’ve paid .1. computer shop: 4...-6....... 6. Zakreśl literę A....

eom/en/en/r E. I don’t enjoy going there anymore. B... 10.5.. B albo C....3.. 16 November 1898. shopping. Spróbuj określić formę części mowy..3..3. Na podstawie: http://cdn. Harrods debuted England's first moving ît’S staircase (escalator) in their Brampton Road stores. In the beginning D. B... You won’t get this discount if you spend € 20 on your find things... 9. Nazwij wszystkie przedmioty.1. wpisując w każ­ 9. 9..3... What are the girls talking about? dopasuj właściwy nagłówek (A-D). liczbę.3.. osobę). Buy two watches any item from the freezer Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ Pay 45 € (offer valid on a single transaction) graficzna wpisywanych wyrazów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 8..2. which had only one room and employed two shop assistants... On Wednesday. Wskazówka egzaminacyjna (0-3) Posłuchaj trzech rozmów toczących się w róż­ Spróbuj wyrazić podane oferty innymi słowami. które widzisz na zdjęciach.....4. You must show the advert to get this discount.1..3. 9.-9. Nowadays B. you get another one free. 9.... The device was actually a woven leather conveyor belt-like unit with a mahogany balustrade.1. Until of this promotion real recently I really enjoyed 11.1..4. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­ datkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.. In 1849 Henry Charles Harrod opened a small grocery ni one shop.. He wasn't afraid of new solutions therefore he managed 8. 11.1.... Uwaga! Jeden wyraz Save 13 € został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. The new outlook 8. dą lukę (11. Do każdego akapitu (10.. A.. Do każdego z nich ARKUSZE EGZAMINACYJNE się znaleźć w pasujących do nich akapitach...2 .4 of clothes at 11. Innovations C. Zakreśl literę A... What was uncle's present? to introduce some to the shopping sector....1. There are 300 departments. dobierz odpowiednie zdanie (A-E). creśl li- 9. choose pay buy shop afford ton Up to 20% discount € 15 discount voucher redeemable on presentation on purchase of sunglasses and - perfumes worth € 85 and over I usually buy clothes at my local shopin Pembroke. nych sklepach. Dobierz wstaty do nich po kilka pasujących przymiotników.. W Now Harrods occupies a 20 000 m2 site and has over 90 000 m2 of selling space.1.3. czas. Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do A żadnego akapitu... You get this discount if you decide to buy a second item... (0-3) Przeczytaj tekst. która powinna znaleźć się ..2.) jeden wyraz z ramki w odpowied­ 20% off niej formie. its beginnings were very humble.) 8. Harrods is Britain's most famous shop and possibly the most famous store in the world.. This offer is valid only for frozen food. język angielski | repetytorium l i 63 .5. Wpisz odpowiednią A. z podanych odpo­ wiedzi wybierz właściwą. cash w luce (np. Wskazówka egzaminacyjna Przeczytaj nagłówki. we za. A. jakiego typu informacje muszą (0-4) Przeczytaj ogłoszenia 9. Wskazówka egzaminacyjna 9..-11.. However.1.-10. offering a phenomenal range of products from pianos to cooking pans Wskazówka egzaminacyjna and from pets to jewellery. some clothes online last week and I was amazed by the wide C. tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Zastanów się.2...2... 10 . prices. What are the people buying? BritishJVlost Famous Shop 10.4... literę obok numeru każdego akapitu. 9. of new rails and it is difficult to B.1.feefo. Wpisz rozwiązania do tabeli. (0-5) Przeczytaj tekst.. If you buy one item. but then the male range of clothing was introduced and the floor space is now A. I 11. crowded with 11..-8.. Uzupełnij go.there. D.

Być może nie ma go w domu. could. ponieważ Should we buy a new TV set or a new washing machine ? ► or-lub.móc. Spójniki so. He can’t be at home. may. might Czasowniki can. would. wiedzenia. That’s very kind of Of course. could. You may open the door. sure. She might not know didn't have enough time. You could be right. might podobnie jak must. żeby był w domu. question? zgoda/odmowa Yes. - offer.i I can’t enjoy listening to music because my headphones don't ► so . She may know the truth. shall. M y camera zoom wasn't working. umieć. Students may not smoke. umieć. twierdzenie You can pay by credit card. jak i cate wypo­ We have a DVD drive and a CD drive. you. I’m afraid you can't.móc. w odpowiedzi używa się zdecydowany zakaz wyraża w odpowiedzi używa się występuje tylko forma can't czasownika can lub may mustn't czasownika can lub may mówienie o umiejętnościach umiejętność 1can swim. because. may. Niemożliwe. No. - uwagi forma nieformalna. because i but zwykle łączą wypowiedze­ Insert system disc and press enter. you can’t. Thank you. możliwość That can be true. albo I think I'll phone her or send her an e-mail. He may not be at home. ► and . ► could . about the accident. so. but Spójniki and i or mogą tączyć zarówno wyrazy. uwagi w odniesieniu do w odniesieniu do przeszłości. or. bardzo rzadko używany. ► but-ale I’ll lend you some money. nieumiejętność \Ne can't jump like that. I might win this money! niemożliwość He cannot/can’t be here. 1 couldn't ride a bike when Can't (cannot) i may not mają nieco inne znaczenie.bo. które różnią się od typowych czasowników. We couldn’t do that. We They may not be ready yet. 1was five. uwagi czasownik częściej forma wyrażająca forma wyrażająca forma wyrażająca używany w znaczeniu przeciętne przeciętne małe negatywnym prawdopodobieństwo prawdopodobieństwo prawdopodobieństwo pytanie o pozwolenie. potrafić ► might-móc dalnych. nia (powstają wtedy zdania złożone). forma najbardziej powszech­ may not ma charakter oficjalny. 64 język angielski | repetytorium | | . Hilary could play tennis very well when she was young. przeczenie You cannot accept this . potrafić ► may-m óc will. No. należą do tak zwanych czasowników posiłkowych mo. so I didn't take any good \ pictures. udzielanie i odmawianie pozwolenia pytanie Can I close the window? Could I switch the TV on? May I help you? Might I ask you another | o pozwolenie It’s really cold here. w eek A CUSTOMER 14 IS ALWAYS RIOHT GRAMMAR Can. Certainly. ► because . w krótkich odpowiedziach na. should. ► can . but you must pay it back next week.więc work. teraźniejszości i przyszłości w przeczeniu może wystąpić for­ może być zastąpiony formą ma to be able to (w twierdzeniu to be able to zmienia się znaczenie) And.

toaleta toilet. -se. -11-. -que. biscuit cookie sportowe herbatnik przyjęcie. W języku pisanym i oficjalnym przewa­ piłka nożna football soccer ża angielszczyzna wzorcowa (w brytyjskim angielskim zwana BBC parter ground floor first floor English. I’ve got a cat. końcówki -er. państw lub obszarów anglojęzycznych (angielski brytyjski. australijski. południowoafrykański itp. chociaż popularność amerykańskiego angielskiego spowodowała. skrzynka na listy postbox mailbox Między brytyjskim a amerykańskim angielskim istnieje wiele róż­ nic. Dlatego te dwie od­ kukurydza maize corn miany biorą najaktywniejszy udział w procesie kształtowania się benzyna petrol gas. -ce.Received Pronunciation). -g latarka torch flashlight teatr theatre theater spodnie trousers pants licencja licence license podróżnik traveller traveler metro tube. silnik engine motor w których obrębie istnieje mnóstwo odmian o charakterze regio­ film film movie nalnym. slipy underpants shorts analizować analyse analyze kamizelka waistcoat vest czek cheque check katalog catalogue catalog suwak zip zipper język angielski | repetytorium I I 65 . work. -gue -or. wakacje. Przeważnie są one nieznaczne I nie mają większego wpływu listonosz postman mailman na porozumiewanie się. Canadian English Mam kota. biscuit cookie cracker gramatyka stosowanie Present stosowanie Past herbatnik Perfect. work. -1-. have papryka peppers bell peppers capsicum Właśnie I've just finished my 1just finished my słodycze sweets candy lollies skończyłem pracę. choć­ mieszkanie flat apartment by w trosce o tożsamość I odrębność kulturową. underground subway kolor colour color majtki. r toaleta toilet restroom washroom słownictwo sklep shop store dep zły. co bywa przyczyną zabawnych nieporozumień.LANGUAGE Brytyjski i amerykański angielski 9 One la n g u a g e? British English American English m m m BrE AmE Australian English (BrE) (AmE) ciastko. że coraz powszech­ winda lift elevator niej również dopuszcza się go w nauczaniu. lavatory rest room -our. Różnice w wymowie i pisowni zwykle za­ pub. frytki chips French fries jest więc oczywiste. Najwięcej rozbieżności dotyczy słow­ dzwonić. wydłużanie akcentowanych sklep shop store samogłosek bilet w jedną single ticket one-way ticket paper [’peipa] ['pelpar] stronę never [‘nevaj [’nevar] taksówka taxi cab schedule ['Jedju. King’s/Queen's English lub R P .). 1have a cat. ale używane są przeważnie tylko lokalnie. że występuje bardzo wiele jego odmian I dia­ lektów. Najbardziej ogólny podział pokrywa się z granicami konty­ skrzyżowanie crossroads intersection nentów.lj [‘skedlj vitamin [’vitamin] [‘vatamnj kino cinema movies pisownia końcówki -re. W języku mówionym zwykle są one akceptowane. wściekły angry mad South African English * jesień autumn fall buty trainers sneakers takkies ciastko. gasoline globalnej i zunifikowanej angielszczyzny. święta holiday(s) vacation Ta odmiana jest też standardem edukacyjnym dla większości osób chory ill sick uczących się języka angielskiego jako obcego. rubbish-bin trashcan amerykański. kosz na śmieci dustbin. ring up. -ze. -se. bar pub bar znaczane są w słownikach. kanadyjski. party party jo! impreza dozorca caretaker janitor apteka chemist’s drug store Angielski jest językiem ojczystym dla blisko 328 milionów ludzi. phone call nictwa. -ck. have got Simple. telefonować gumka do rubber eraser British English (BrE) American English (AmE) ścierania wymowa wymawianie r tylko wymawianie r w każdej przed samogłoską śmieci rubbish trash pozycji.

...... Remember to order your birthday cake at least two days in advance. You..1..7... you 3....3.......... (0-8) Dopasuj ogłoszenia (2...... holidays D.2... can • may ■could • might • cannot • can’t • may not Enjoy skiing in Alaska! 6....... E. get my money back.... you may 3. gas 4.1..6.. apartment ru ogłoszenia...3. 2..........7.:....... I have'to take it back NeO: Why 3. ny angielskiego (4.4..... vacation gowych (A-H)...........1. florist H........... Wpisz odpowiednią literę obok nume­ 4.5. (0-6) Podpisz rzeczy lub czynności przedstawione Do you want to look ten years younger? na zdjęciach...4......I download some photos? to the shop.. I’m afraid yo u . Uwaga! Jedno wyrażenie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.........4. language school 6. Słówka 2.. they’ve (0-4) Połącz wyrazy pochodzące z brytyjskiej odmia­ turned it down..... confectioner’s 6. This CD is scratched..-3. Please remember that even If out of order..-6....1 I help you? 6..3.2 have permission to use those 1.5 I ask you another question? G.2..3... Dental insurance .. H e ■. Don't forget to take a valid credit card and driving licence...... use this site for commercial purposes.. Uwaga! Start investing with £ 100 a month! Możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź.... petrol B...... film C.) spójnikami and.-2... (0-4) Uzupełnij luki w zdaniach (1.....can you afford not to have it?out.... because.... C........1. B.. so lub or... play tennis very well when he was young. Admi: I believe you 3. Can I open this box? No.. movie 2...) do punktów usłu­ 4.8. 2......... health centre F. week 14 ' A 0 ZAKUPY I UStUGI Przed rozwiązaniem zadań przypom­ (0-4) Uzupełnij luki w zdaniach (3...) odpowied­ nij sobie niezbędny zestaw słownictwa... but..6... 66 język angielski | repetytorium I I ..-4.... używając brytyjskiej (BrE) oraz amery­ kańskiej (AmE) odmiany języka angielskiego.4..... nimi wyrazami spośród podanych w ramce.. 2.......-1.....download some of our resources.....1......... f t nimi wyrażeniami wybranymi z ramki. You won’t buy coffee here.. exchange it for another one. 1..1..... If you are dissatisfied with this product..7... I’ve written a complaint letter.3....) z ich amerykańskimi od­ powiednikami (A-D).1....... bank 6.. you 1..1 .2 ........ travel agency 6..8... wpisz do tabeli. 4.... You.4 use them on your own website.4... BrE AmE 2....... buy good health. this machine is network resources...) odpowlec 2..4. beautician B. Have you tried sending her flowers? A..1.. 2.... 6. Can you imagine not being able to understand the language? (0-7) Uzupełnij luki w zdaniach (6... can • can't •cannot • might not •won’t be able 1. fiat A. have the full refund. car rental D..2 I pay by credit card? A...4....

..5.1. reakcję (A-D). żeby podawała Twoje dane wied..... Can you do the packing up? oraz poprawność językowa.. I’d like you to exchange the Try best desserts in town! Students get 10% off upon book or get a full refund in 30 days. Używaj bogatego słownictwa i precyzyjnie B. 9...3 you may see. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasu­ je do żadnej wypowiedzi. Wyjaśnij. wpisując w każ­ Zanim wysłuchasz nagrania.. This ticket vending machine is bad..4.3. the last two 10.4.. A.1. pamiętając. stopień przymiotnika.-10. Can you send itto Poland? treatment.. Fire. this shop.. możesz spotkać takie napisy? Do kogo są adresowane? Uprzejmie odrzuć jej propozycję. usług (7..1. spójność. Robisz zakupy przez internet.. czy może wysłać paczkę do Polski? A.3. Do każ­ dej z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-D). Wpisz rozwiązania do tabeli.3. 8.. Oceniana jest umiejętność B.2. I’m sorry but it doesn’t work.. you niej formie.2 ..... presentation of a valid school ID.3. bierz właściwą reakcję..4.. 8 ... Wskazówka egzaminacyjna 9. bogactwo językowe C. C.... This ticket vending machine is out of order.-7. 8..5. co ostatnio sobie kupiłeś/kupiłaś.and much more! missing and the back cover is torn. (0-10) Napisz e-mail do koleżanki ze Stanów Zjednoczonych.. You can buy it at half price. zaimków i spójników. Sure.. Uzupełnij go.. liczba mnoga rzeczownika. nery. który bardzo jej się podo­ Zwróć uwagę na wyróżnione słowa. Yours faithfully.. • .1... Bookstore a book by J.. I'm afraid you’ve got a virus... A. Wskazówka egzaminacyjna :hose (0-5) Przeczytaj tekst. dlaczego nie chcesz. It’s a discount for students. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź 9. This is an advert of a confectioner’s... Are you able to send parcels in Poland? C... because this garment requires special B.. from The ABC Please select receipt option. Can you wrap it for me. zaproponuj do każdej odpowiedzi co en if dą lukę (10.....K. introduce page order consist the podane dodatkowo I nie pasuje do żadnej tabliczki. oung. 7... Zasłoń reakcje podane w odpowiedzi i spróbuj samodzielnie ułożyć 7. book on 24th November and • English tea • French croissants • Receipt with summary.1.3. Jak poprosisz sprzedawcę o zapakowanie zakupów? w każdym z trzech podpunktów.... kontaktowe. 8.) wy­ Opisz. On the 14th November I 10. B albo C. 8 . Jak zareklamujesz kurtkę? (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi dotyczące różnych A. Wpisz rozwiązania do tabeli. It won’t be cheap.1.. Uważaj na wyrazy będące zarazem rzeczownikami i czasownikami. Uwaga! Jeden wyraz ----- imia- ii od- a (0-3) Przeczytaj tabliczki informacyjne 8.. tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Uwaga! C. C. 10.. 7. aby tekst był spójny i dbaj o prawidłowe stosowanie A...-8..-9.. Certainly.1.. I'm sorry but there is a button missing.. Do każdej z nich dobierz właściwą B. że automat sprzedający bilety nie działa? Staraj się. I’m sorry but you must repair this jacket. . Rowling Harry Potter and the Goblet of THE EUROPEAN • No receipt. wyrażaj myśli.1.. D. Koleżanka robiła ostatnio zakupy Wskazówka egzaminacyjna w sklepie internetowym.. W jakich punktach usługowych bał. 1. They pay less.). This ticket vending machine doesn’t do. You can see this information on a screen of a cash machine.) jeden wyraz z ramki w odpowied­ najmniej jedno pasujące pytanie. Uwaga! Jedno zdanie zostało as został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. język angielski | repetytorium 67 . Adam Nowak ówka B. are 8. the book 10.2. że długość e-maila A..3.. • Italian coffee of 37 chapters... Would you like it on glossy paper? Wskazówka egzaminacyjna D..2.. Could you pack it into your luggage? powinna wynosić 50-100 słów. However. Only students with valid school IDs are allowed to enter być forma czasu. Jak powiesz koledze. 9. Dear Sir.. Podpisz się jako XYZ.. zdania pasujące do podanych sytuacji. Zakreśl literę A.. /vagal (0-4) Dla każdej z opisanych sytuacji (9. i chce tam podać kontakt do Ciebie. Pamiętaj o utworzeniu od wyrazów odpowiedniej formy.. please? pełnego przekazania informacji. May you post parcels in Poland? B.. but they have to Wskazówka egzaminacyjna show valid identity cards. Może to C. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ graficzna wpisywanych wyrazów.. Jak spytasz sprzedawcę.. I received 10.2.

od. ALL ROADS LEAD TO ROME GRAMMAR Present Perfect Formy Present Perfect . który raz w życiu dana sytuacja się zdarza It’s the second time I’ve seen a musical. since her birthday. My parents have already gone to work. Dad has just finished painting the walls. since I was a child Kate has ridden a horse since 3 o'clock. for all his life I haven’t repairedJoe’s toy yet. Darren has not/hasn't bought a new car yet. Oni kupili ostatnio nowy samochód. John jest pisarzem. they have. Rachel nigdy nie była w Australii. ever. Jessica pozmywała naczynia. 1have eaten five sandwiches but I’m still hungry! Wr We have visited twenty countries so far. they haven’t. already. ZAPAMIĘTAJ yet-już. przez (określa czas trwania czynności) already-już (w zdaniach oznajmujących) for five months. w odniesieniu do sytuacji. Brad już kupił bilety. Is this the first time you've done bungee jumping? Czy po raz pierwszy skakałaś na bungee? budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot + have/has + past participle Mary has already done her homework. since (od momentu w przeszłości) Has Mum leftyet? Czy mama już wyszła? Brad has already bought the tickets.czasownik + -ed ► czasowniki nieregularne . recently. No. He has written five novels so far. szczegółowe miot + past participle How many bottles of coke have the children drunk? They’ve drunk all of them. informowanie. które rozpoczęły się w przeszłości. Jessica has washed the dishes. so far. odpowiedź Have they had lunch? Yes. pytanie zaimek pytający + have/has + pod­ What has Jane had for lunch? She’s had a sandwich. określenia czasu just. przeczenie podmiot + have/has +not + past Joanne has not/hasn’t passed her final exam. they haven’t. jeszcze (w pytaniach i przeczeniach) ► fo r. które wydarzyły się w bliżej nieokreślonej przeszłości They have gone. What has bitten your dog? It looked like a kind of wasp. I’ve read that book.trzecia forma z tabeli czasowników nieregularnych PRESENT PERFECT OPERATOR HAVE/HAS zastosowanie • opisywanie czynności. Oglądałam musical drugi raz w życiu. i krótka Has Barbara decided what to wear? Yes. 1lose them all the time. since 2009.past participle ► czasowniki regularne . które zaszły w przeszłości w odniesieniu do chwili obecnej John is a writer. Nie naprawiłem jeszcze zabawki Joego. they have. Rachel has never been to Australia.od (odnosi się do konkretnej daty lub wydarzenia) Kate has ridden a horse for more than two hours. pytanie o podmiot who/what + has + past participle Who has lost the car keys? 1have. Peter i Bob naprawili samochód. Do tej pory napisał pięć powieści. she hasn’t. Past 3 o'clock two hours Have you already finished? Czy już skończyłeś? (w pytaniach already wyraża niedowierzanie) for (przez pewien okres) since . since September. ale ich skutki odczuwamy/obserwujemy teraz Peter and Bob have repaired the car. for two weeks. które wydarzyły się niedawno They have bought a new car recently. lately. Przeczytałem tę książkę. relacjonowanie wydarzeń. jgzyk angielski | repetytorium . she has. w odniesieniu do sytuacji. Wyszli. for Has she ever travelled on her own? Donna has read two books so far. No. No. pytanie ogólne have/has + podmiot + past participle Have Mark and Paul had breakfast? Yes. since. participle We have not/haven’t hired a car yet. Moi rodzice już pojechali do pracy. yet. never.

USEFUL EXPRESSIONS Describing places . yes. Do you have any vacancies? Hotel Agent: Yes we do. my phone number is 23149277. Londyn jest bardzo kosmopolityczny. Z naszego pokoju jest malowniczy widok na dolinę.. Oh.. Fantastycznie/Cudownie się bawię w. What is the check-in time? * Hotel Agent: It's 1 p. The journey was long and tiring. język angielski | repetytorium 59 ..m. The sun is shining. We can offer you a single room with a double or a king bed. miasto.. że cię tutaj nie ma. It’s fresh and sunny. która nazywa się. Hotel Agent: When will you need It? Ms Leigh: 20th and 21st June. The weather is great/excellent/superb. Włoskie miasta są pełne zabytków. P o zd ro w ien ia z. Hotel Agent: So that’s two nights. and the check out time Is 11 a. Mieszkamy w wygodnym hotelu w centrum miasta.. Nie znoszę miejsc pełnych turystów. Wczoraj odwiedziliśmy miejscowy targ/poszliśmy kupić pamiątki. I'm sitting in the street cafe/watching a stunning Właśnie teraz siedzę w ulicznej kawiarni/obserwuję olśniewający sunset from the hotel terrace. I hate places packed with tourists. Jest gorąco i niebo jest bezchmurne. The nightlife in Barcelona was amazing. Hotel Agent: I’m sending it right away. Could I have your name and your telephone number? Ms Leigh: It’s Janet Leigh. Right now.SITUATIONS Booking a room . please. Świeci słońce. To było miejsce pełne turystów. town called. It was a very touristy place../Tęsknię za tobą.rezerwowanie pokoju 9 Hotel Agent: Hotel Reservation Centre. Wish you were here. Jest rześko i słonecznie. Boston is worth a visit. Wieje delikatny wietrzyk.m.. See you next week/in three days.. how can I help you? Ms Leigh: I need to book a room./l miss you. I'm having a fantastic/wonderful time in. madam. My email address is jleigh@hotmail.com. Italian cities are full of historic monuments. We are spending our days relaxing on the beach/by the pool/ W ciągu dnia wypoczywamy na plaży/na basenie/zwiedzamy sightseeing the city. Would you like a confirmation sent to your email? Ms Leigh: Oh. Życie nocne Barcelony było niesamowite. There is a picturesque view over the valley from our hotel window.. Is Malaga worth spending more than a day? Czy warto spędzić w Maladze więcej niż jeden dzień? Writing a postcard . Podróż była długa i męcząca. I’m going to spend the whole weekend exploring the ancient part Planuję spędzić cały weekend na zwiedzaniu zabytkowej części of the town. I came here two days ago. and I'd like a non-smoking room. Light breeze is blowing. Hotel Agent: Certainly. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu/za trzy dni. I’m in a beautiful mountain village/seaside Jestem w pięknej górskiej wiosce/nadmorskiej miejscowości. There are some rooms available in the Hyatt Hotel in Westminster.opisywanie miejsc 9 London is very cosmopolitan. Yesterday we visited the local market/went shopping for souvenirs. Przybyłem tutaj dwa dni temu. Pokój w hotelu jest uroczy. It is hot and the sky is cloudless.. We are staying at a comfortable hotel in the town centre. zachód słońca z hotelowego tarasu. Pogoda jest świetna/znakomita/wspaniała.pisanie pocztówki G reetings fro m ... Pamiętam Rio jako bardzo żywe miejsce. Ms Leigh: I’d like a double bed. You’ll be checking out on 22nd? Ms Leigh: Correct. I remember Rio as a very lively place. Boston jest wart odwiedzenia. The hotel room is lovely. miasta. Szkoda.

....... w którym dany aspekt jesl 2.1........ Is Paul in? No..............champagne.6........ Anna doesn’t want to see any reptiles....6. Diana (not....1....) 1... 0 (0-5) Przeczytaj fragment błoga Anny dotyczącego po.. London has a lot more theatres and museums and 2..five books since I arrived here...) odpowiednie formy czasu Present Perfect. But I will try to avoid snakes..... transport & pollution język angielski | repetytorium .... (they.................1.......4............... 16 August......... Uzupełnij tabelę. toMarkbut he (not reply) ......10.. football twice this year...3.... all her money.............. be) ........2...... P F nych w ramce.....1..this film three times.........1..... ever..... P F eat • see • have • lose • hit • read • play • drink 2..-4........ a destination: Kimberley. saltwater crocodiles and dragon 1. nine species of kangaroos.....fałsz). yet.. never) 2.com/worksheet/san-francisco-val THE KIMBERLEY HOTEL.. I can't wait! I 1................ (I..... Method of payment: violence & crime 3........ Monday...... prepared for the trip. Wykorzystaj wskazówki w nawiasach..5. Zakreśl literę P albo F.... Type of room: 3.. to Miami? 4.1.. P F1 Anna has gathered a lot of information to avoid 4.... rivers.. As Kimberley is full of the supermarket. waterfalls and rocks I also hope to see numerous birds 1. and it's less violent..... O (0-10) Wstaw w luki (1..... In San Francisco people jj have a higher standard of living because generally it’s much! H k I ®(0-7) Usłyszysz rozmowę w recepcji....5.. Mary (not.. Anna arrived to Australia on the 2nd of August... (you.7.......ill 1......5.. (my cousins.................3. 4....... Kangaroo Island and Adelaide..... lose) .. O m (9 PODRÓŻE l TURYSTYKA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa..... 1... I’ve read a lot about it to be welf single thing this morning...) są zgodne z treścią tekstu (P .. They (just.. What I'm really looking forward to see is the wildlife: dingoes... London isn’t as dangerous! as San Francisco...... Special request: traffic........4.......... There's less traffic than in London! formacji zawartych w nagraniu uzupełnij formularz......1.... 1. ever) 2. do) . Zdecyduj.... I (read) .... P F 1..... Come quickly! Jane (just.. 4...8. Martha (already. I’ve visited Sydney...........7.......2..this book..... only) San Francisco vs London 2. • Present Perfect odpowiednich czasowników poda­ 4..... see) ... parrots and lorikeets. Anna isn't interested in nature. Nobody (ever.. dróży do Australii..10..... Anna’s Travel Blog * I've been in Australia for two weeks now. but less interesting than 1 2....7.......-1.......... sushi? (you..... She has stayed at one place. from Peru.... break) her arm! including kookaburras.eslhandouts.... the Blue Mountains.. a few relaxing days I'm flying to Darwin and then to my last)| j 1..... za­ znaczając X przy mieście.. I'm afraid he (go) ..... a które ni« (F .. London’s also dirtier and much more polluted! Na podstawie: http://www..... arrive) ........... BROOME london-reading-and-comparative-adjectives ives/1 3....... ------------------------- Na podstawie in­ less expensive than England.........................) formami surprises........ ever) its architecture is really incredible. write) ........... ever) London..... an accident? (your mum.3..5.6.. never) korzystniejszy.. (Mary) 0 (0-4) Przeczytaj tekst porównujący różne aspekty ży­ cia w San Francisco i Londynie.. First name: Factor London San Francisco I 3.. które ze zdań (4.......... to lizards............9... (they....prawda).......2......4........... P F (0-8) Uzupełnij luki w zdaniach (2...2.. a flying saucer.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach................... and public transport is great while in London it is terrible andi really expensive.. never) San Francisco is much more modern....... his brother? (Paul............5. Number of nights: culture & architecture 3...........8.................... .. After 1.. 2..-2........ my keys... Room number: expenses 3.8..... I'm sorry but I (drop) your clock......4......

A. Single or return?
(0-2) Przeczytaj teksty. W zadaniach 6.1.-6.2. z poda­ B. About two hours, I think.
nych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią C. In twenty minutes.
tekstu. Zakreśl literę A, B albo C. D. Number six. It's the one on the other side.
E. f 15.50 one way, standard class.
Balmoral is a castle in the Scottish Highlands where Queen
Wskazówka egzaminacyjna
Elizabeth and Prince Philip spend every August, September
Zastanów się, jakiej formy reakcji należy się spodziewać, np. poda­
and early October, enjoying the outdoor life of picnics,
nia czasu, ceny czy zapytania o bardziej szczegółowe informacje.
horseback riding and driving around the estate.

6.1. The royal family
A. enjoyed garden parties in Balmoral. (0-5) Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każ­
B. enjoyed an indoor swimming pool. dą lukę (9.1.-9.5.) jeden wyraz z ramki w odpowied­
C. spend the whole spring In Balmoral. niej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.
Wymagana jesttpełna poprawność gramatyczna i orto­
Sorry, but single rooms are unavailable at the moment. graficzna wpisywanych wyrazów. Uwaga! Dwa wyrazy
zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
6.2. This information can be presented by
go sit be spend come near comfort
A. a hotel guest. B. a hotel cleaner. C. a hotel booking manager.
Hi Rebecca,
Wskazówka egzaminacyjna
I'm having a wonderful time on Malta.
To zadanie ma na celu rozpoznanie gtównej myśli tekstu lub jego
I 9.1................... here since Wednesday. We are staying
nadawcy. Spróbuj określić oba te czynniki dla każdego tekstu.
at a 9.2 hotel In Valetta. There is a picturesque
view of the sea from our hotel window. The sun is
shining. It Is hot and the sky is cloudless. Yesterday we

O (0-4) Przeczytaj tabliczki 7.1.-7.4. Do każdej z nich do­
bierz odpowiednie zdanie (A-E). Wpisz rozwiązania
do tabeli. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­
9.3 sightseeing. Right now I’m 9.4...................
in the street cafe. I'm going 9.5.................... the whole weekend
exploring the ancient part of the town.
datkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki. Wish you were here.
See you next week
7.1. Sorry. No vacancies. Jacek

Wskazówka egzaminacyjna
7.2. Do not leave your bags unattended at any times.
Zastanów się, jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce.
Możesz dla ułatwienia wpisać w każdą lukę pasujący wyraz po polsku.
7.3. No standing passengers forward of this point.

7.4. Departures scheduled every 30 minutes.
(0-5) Uzupełnij zdania 10.1.-10.5., wykorzystując poda­
A. You can see this notice in a bus. $ ne w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie
B. This notice informs you how long the journey takes. należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba
C. You may hear this notice at an airport. natomiast-jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyra­
D. It means that there are no free rooms. zy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie popraw­
E. This notice informs you how often the ferry runs. ne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortogra­
ficzna wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz
7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
wpisać maksymalnie pięć wyrazów.

10.1. How many times (you/travel) by plane
Wskazówka egzaminacyjna
since 2010?
W tym zadaniu chodzi o rozpoznanie typów tekstów. Gdzie mogą
10.2. More than 23,000 season tickets (already/sell)
się one pojawić?
for the forthcoming season.
10.3. Mark (never/ride) .................. a mountain bike
in his life.
(0-4) Przyporządkuj do każdego zdania 8.1.-8.4. właś­ 10.4. Does anybody know (how long/journey/take)
ciwą reakcję A-E. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! ?
Jedna reakcja została podana dodatkowo I nie pasu­ 10.5. The flight (not/book/yet) Should I be
je do żadnego zdania. • worried?

8.1. How long does the journey take?
Wskazówka egzaminacyjna
8.2. Two to Cambridge, first class. Zastanów się, jaki czas będzie odpowiedni w każdym zdaniu.
8.3. Which is the right platform for 4.25 to Aberdeen? Następnie zwróć uwagę na to, czy zdanie jest twierdzące, pytające
8.4. What time does the train to Dover leave? czy przeczące. Pamiętaj o operatorach.

ję z y k a n g ie ls k i | re p e ty to riu m

1

week SUCCESS IS A

16 JOURNEY, NOT
A DESTINATION
■ J

GRAMMAR »
Past Simple i Present Perfect Wyrażenia często mylone w czasach
Past Simple i Present Perfect_______
Past Simple
► Have gone i have been
► wyrażanie czynności rozpoczętych i zakończonych w przeszłości Formy have gone to oraz have been to mają podobne znaczenie
My grandmother brought up four children. She died last year. (wyjechać, pójść, udać się), ale używa się ich w zupełnie innych
Romeo and Juliet met at the dance. sytuacjach. Pierwsza informuje, że czynność wciąż trwa lub nic nie
► zdarzenia, które miały miejsce w konkretnym czasie w przeszłości wiadomo o jej zakończeniu (osoba nie wróciła), druga - że już się
Jessica passed her final exams last week. zakończyła (osoba wróciła).
I studied French when I was at school. There’s no milk left. Mum has gone to the supermarket but she
Liz was in Paris in 2007. hasn't come back yet. Nie mamy mleka. Mama poszła do supermar­
► o dokonaniach osób nieżyjących, bez konkretnego określenia ketu, ale jeszcze nie wróciła.
czasowego Milk is in the fridge. It seems that mum has been to the supermarket
Agatha Christie wrote many detective stories. Mleko jest w lodówce. Zdaje się, że mama była w supermarkecie.
My neighbour worked for the government for 25 years. Now he is ► For i since
retired. Mój sąsiad pracował dla rządu przez 25 lat. Teraz jest na Określeniafor (przez pewien czas) i since (od jakiegoś momentu)
emeryturze. ______________________________________ są charakterystyczne dla czasu Present Perfect (i innych czasów
typu Perfect). Oba te określenia mogą jednak wystąpić także w Past!
Present Perfect
Simple. Since informuje wówczas, jaki czas upłynął od jakiegoś
► wyrażanie czynności rozpoczętych w przeszłości i trwających do momentu w przeszłości, natomiast for- o czasie trwania czynności/
chwili obecnej, w jakimś przedziale czasu lub właśnie zakończonych sytuacji, która już się zakończyła.
I have had this bike for two years. Jack has been at work since 6 a.m. Jack jest w pracy od 6 rano.
Bob and Mary have met twice since May. It’s nine years since I last saw him. Nie widziałam go od dziewięciu lat.
► zdarzenia, które miały miejsce w bliżej nieokreślonej przeszłości June has been absent from school for a month now. June jest nie­
Mike has passed two exams so far. obecna w szkole od miesiąca.
I have learnt two languages since I started school. Tanya lived in Norway for five months. Tanya mieszkała w Norwegii
She has been to London twice. przez pięć miesięcy.
► o dokonaniach osób żyjących bez konkretnego określenia cza­
sowego
Joanne Rowling has written seven Harry Potter books.
My neighbour has worked for the government for 25 years. At the Określenia for można używać w zasadzie we wszystkich czasach
moment he is thinking about retiring. Mój sąsiad pracuje dla rządu gramatycznych.

a
od 25 lat. Teraz rozważa przejście na emeryturę.

LANGUAGE
Preposition of manner and purpose/reason - przyimki sposobu i celu/przyczyny
Przyimków sposobu używa się, aby opisać, w jaki sposób (przy pomocy
► wyrażanie sposobu - with, by, through
jakiego narzędzia lub środka) została wykonana czynność.
► wyrażanie celu/przyczyny - to, for, because of,
W języku polskim przyimek w tej funkcji często nie występuje,
on account of, form, out of
gdyż zastępuje go forma przypadka.
He opened the can with a knife. Otworzył konserwę nożem.
You can fix it with a piece of wire. Można to naprawić przy pomocy kawałka drutu,
l/l/e can get there by bus or by train. Możemy się tam dostać pociągiem lub autobusem.
Przyimków celu/przyczyny używa się, aby opisać, w jakim celu/z jakiego powodu została wykonana czynność.
Jenny wrote him a letter to ask for help. Jenny napisała do niego list, aby prosić go o pomoc.
He's applying fo r the post o fjunior manager. On ubiega się o stanowisko młodszego menadżera.
The match was cancelled because o f the rain. Mecz został odwołany z powodu deszczu.
The parade was put off on account o f bad weather. Przemarsz przełożono przez wzgląd na złą pogodę.
They divorced from many reasons. Rozwiedli się z wielu powodów.
He cried out ofjoy. Płakał ze szczęścia.

72 język angielski | repetytorium

SITUATIONS
At a travel agency - w biurze podróży
0 Customer: They’re ten and twelve.
Travel agent: W e’ve got a very attractive offer in Normandy,
1. France. It’s full board and there is a water park nearby.
Travel agent: Good morning. Customer: What does all inclusive mean?
Can I help you? Travel agent: It means that all accommodation and meal costs
Customer: Yes, we'd like to go are included.
somewhere interesting, like Customer: Sounds great, but I must discuss it with my wife. Could
London or Barcelona, for a cou­ I have an information leaflet?
ple of days.
Travel agent: I see. When do At a tourist information office
you want to go?
Customer: Next month over the bank holiday weekend. That's - w biurze informacji turystycznej
29 April- 3 May. Tourist: Hello, could you give me some Information?
Travel agent: And how many people will there be? Clerk: Oh, yes, definitely. What kind of Information do you need?
Customer: Three. Tourist: Firstly, I’d like to find out something about the pub­
Travel agent: How do you wish to travel: by air or by coach? We lic transport. What is the cheapest possible way to get around?
can also fix the train journey. Clerk: How long are you going to stay?
Customer: W e’d like to fly, it’s only five days so we don’t want Tourist: Three days.
to waste our time. Clerk: So the best option for you Is buying a three-day pass.
Travel agent: Let me have a look at the computer... It’s valid for unlimited travel by all means of transport from the
irket.
2. date of Issue.
ie.
Travel agent: Good afternoon. Can i help you? Tourist: Where can I buy It?
© Customer: Yes, I’d like to book a family holiday.
Travel agent: Oh, we have a wide range of holidays. Where and
Clerk: At each underground station and most newsagents.
Tourist: OK, now I'd like you to tell me how I can get to The
!
when do you want to go? National Gallery.
Past
Customer: W e’d like to travel in the middle of June, somewhere Clerk: Take the underground, Plcadllly Line. You should get off at
which is attractive for children and not very hot. Leicester Square. The admission Is free. When you’re there, don’t
ości/
Travel agent: And how many people? forget to take the leaflet with the museum's highlights. It helps
Customer: Four. Two adults and two children. as the gallery is huge.
Travel agent: How old are your children? Tourist: Thanks a lot. That was very helpful.
iu lat.

/egii

USEFUL EXPRESSIONS 0
ARKUSZE EGZAMINACYJNE
sach
Booking/Buying a ticket
- rezerwowanie/kupowanie biletu
Tlcket clerk
Can I have a single ticket to Mogę prosić o bilet w jedną You need to/have to change In Trzeba się przesiąść
Bath? stronę do Bath? Dublin. w Dublinie.
I’d like a return ticket Proszę powrotny The train departs/arrives at Pociąg odjeżdża/przyjeżdża
to Edinburgh. do Edynburga. 11.30. o 11.30.
I’d like to book two tickets/ Chciałbym zarezerwować Where would you like Gdzie chciałby pan/chciałaby
seats. dwa bilety/miejsca. to sit? pani usiąść?
An adult or a child? Dla dorosłego czy dziecka?
Passenger

e of, How much is a ticket to...? Ile kosztuje bilet do...?
Do I need/have to change at...? Czy muszę się przesiąść w...? Directions - wskazywanie drogi
What time does the train depart O której pociąg odjeżdża z/
from/arrive at...? przyjeżdża do...? How can I get to...? Jak mogę dojść do...?
Which platform is the train Z którego peronu odjeżdża Could you tell me the way Czy może mi pan/pani wskazać
from? pociąg? to...? drogę do...?
Is it a fast train or a stopping Czy to jest pociąg pośpieszny czy Where is the nearest...? Gdzie jest najbliższy...?
train? osobowy? Go straight ahead/on. Idź prosto.
What time is the return train? O której jest powrotny pociąg? Turn right/left. Skręć w prawo/lewo.
Does this train go Czy ten pociąg jedzie do Take the second right. Skręć w drugą w prawo.
to London? Londynu? Take the third left. Skręć w trzecią w lewo.
Where is my seat? Gdzie jest moje miejsce? Go past.... Przejdź obok...
I’d like a window/a middle/an Proszę miejsce przy Cross the street at... Przejdź przez ulicę przy...
aisle seat. oknie/w środku/przy przejściu. It’s just round the corner. Jest zaraz za rogiem.

język angielski | repetytorium 73

. is taking off at 5..... at the . near the entrance to 0 the shop............. The best option is buying 3. 74 język angielski | repetytorium ..1..8... Becky has lost three kilos D...... Me too......1....... (0-5) Do każdego pytania (6.. since Christmas........ She first told me about her decision two weeks ago......... shopping here.. ? 2..........1..... B.7............. 4.5... Take your time.... Did he drive a car an hour ago? B.. Have you fed the dog yet? 2...-6... We bought our house in 2009... A.. Alexander Fleming just discovered penicillin..... She must look great.. How can I get to A.... We haven’t chosen a des­ A..1... 0 (0-5) Dopasuj pytania (2..... a week ticket... There’s still a problem with the DVD player.............1.. A 5... 5............) właściwymi nazwami miejsc i środków transportu................. B..... 3.. * (0-8) Wybierz z podanych zdań (1. £ (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (5.. Where is the nearest off at Leicester Square.. A..... B.)... B E E N ............) odpowied­ 0 nie formy czasu Past Simple lub Present Perfect... 6.......(3................ A... 1. takaby ich znaczenie nie uległo zmianie.4....W e took this picture while we were waiting for the ....5.. (run) away from home..2. Blackpool are playing 6.. 5...... O u r .. so I decided to take a bus..... 1...... Mary didn't move to London yet.. 1....1.... (start).....-1. I last went to England four years ago..... 4.. well.... It's strange we didn’t meet.................................... anywhere.............. 2.... such places! from t h is ............. We have bought our house in 2009.. But he came back three days later.. I ........ (repair) it....-3......4..... Where can I buy a three...) to....... My mum has never written a text message.......... I last spoke to him five years ago...-2..... What is the cheapest pos­ B. I haven’t smoked a cigarette for five years............. 3.....3..2......... B.... They’re sitting in the 6. seat? Piccadilly Line...........1.... Have you seen an octopus yesterday? KNOWN.. Not yet.. (lose) my credit card...1..... at the ...) dobierz właściwą odpowiedź (A-G). week 16 ' J o a 0 PODRÓŻE I TURYSTYKA Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa... Ron ...4.3....... but then it broke down again. Podpowiedzią mogą być ikonki zamieszczone przy każdym zdaniu..1. które jest poprawne gramatycznie... My brother M a rk ..-5......... sert yet....4...5.. Someone 6.............2......... I can’t find it 6. I went to the .........5...... Wykorzystaj wyrazy podane w na­ wiasach w odpowiedniej formie...3.. A... It’s just round the corner....... B. Zakreśl literę A albo B..6..........................1.1.. STO P.30..... They have just gone to Manchester. cash machine? 3. A.... My mum never wrote a text message........... (0-6) Wstaw w luki w zdaniach....... 1..5.........6. £ (0-5) Przekształć zdania (4........ 2......... leave C.6. Flave you ever seen an octopus? 4...............5..4.............2....... You should get............. Did he drive a car yet? 1...........-4.. B. Mary hasn't moved to London yet. Wykorzystaj czasowniki podane w nawiasach.. sible way to get around? C. A... 1............ 2.............6........ A.. ...... Our guests . Take the underground.. Where would you like to E.....2... so we have to be at the ... SPOKEN ... The last time I saw George was when we were children.......... at a ... They just went to Manchester... B......... 3.. day pass? D.....8.3.5.... I parked my ..... 3.. The match . There were no .. B...........................4... I haven’t visited my aunt yet. 5..2. at half past three. I would prefer a middle seat 1 .. I didn't visit my aunt yet.. Alexander Fleming discovered penicillin in 1928.. It’s the last time I’ve done E.. 5... I’ll do it in an hour...........6...3...... 1.......... the National Gallery? and most newsagents...1....... SIN CE.... ........ 1have lived in Manchester 5. (arrive)..............) do odpowiedzi (A-E)............5................ to check ... When does the n e x t.. (earn)some money last month...5......... But you love shopping in for 20 years...... J-» yj A. 4.. times..... 4........ At each underground station living-room...

3. 9... past B...2..1. leave Stretching from Spain’s Costa Brava to the Costa Daurada... welcome B.. MAN: Sure. I want to rent a room.. Can I have a single ticket to Edinburgh? There's also no end of cultural. the left.. Take the second right. at night.1.30... There were three people on the trip to Oxford. went B. You may choose from hiking.. (0-6) Przeczytaj dialog.. Catalonia’s coastline boasts endless miles of sandy beaches and pretty bays. 7. in B. traffic A. s. 10. Jak poprosisz w kasie o bilet w jedną stronę na pociąg do snorkeling or a whale-watching trip.. A. Jak poinformujesz recepcjonistę. a które nie (F-fałsz). Go straight ahead for two hundred meters.1. Do każdego akapitu (11. że reakcja musi dokładnie odpowiadać sytuacji.-9.4 the newsagent and you'll see the post B.. Turn right. B.. go A. on C. Przypomnij sobie sposoby pytania o drogę. You couldn’t wish for more beautiful views :heck (0-3) Dla każdej z opisanych sytuacji (9. Zakreśl literę A.2.. thanks Zastanów się. council. 7..3. rodzajach sportów? język angielski | repetytorium 75 . C... Zaznacz literę A. uwagę... parasailing and catamaran C. jakimi słowami mogą być wyrażone informacje Wskazówka egzaminacyjna odnoszące się do poszczególnych pytań.1..3. Uwaga! 5. A. Zakreśl literę Palbo F. red B. B albo C. A.. P F C. A paradise for tourists 8.2 . w: Ryanair Magazine. A. on until you get to High Street. 7...5. down 10.. come C .4. (0-4) Usłyszysz opowiadanie Janet o jej wyjeździe. że musi skręcić w drugą ulicę w prawo.. Direct flights to Toronto are When you get to High Street.) laniu. riding. 7.-10. Janet and her family enjoyed the trip.. 11. A. MAN: You’re 7.4. P F D.1. dopasuj właściwy nagłówek (A-D). They paid £ 38 for one-way tickets. I'd like to go to Edinburgh..3.. a gdzie o innych miejsc... B. culinary and sporting activities B.. 7.3.6. 7. 8.) wy­ and more perfect climate. please. C. Michael decided to 7..1.. three times a week.3.. Michael will arrive in Toronto ANDY: Thanks a lot.3. Go 7.1. sciwą Edynburga? 11. office 7. A... along C....1 .. $ dróży..2. horse C. bierz właściwą reakcję....4. just next to the town C.. Na podstawie informacji zawartych w nagra­ niu w zadaniach 10. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pa­ suje do żadnego akapitu. które ze zdań 8... It’s at the first 7.-7. near C. right. next C. A return ticket to Edinburgh. P F 8. Wskazówka egzaminacyjna get Wskazówka egzaminacyjna Jakich informacji spodziewasz się na podstawie tytułów akapitów? Przypomnij sobie zwroty dotyczące kupowania biletów i rezerwowania W którym będzie mowa o sportach wodnych. Na podstawie: Catalonian Charms....turn B. B albo C.-8.2. I need to hire a room. sailing. 16 July-15 August 2001. Pamiętaj. at Wskazówka egzaminacyjna 7. Where to stay it the Wskazówka egzaminacyjna a bus. Zwróć uwagę na kontekst.. mountain biking and cycling. 110-111. gather more information. Catalonian Charms Przed wysłuchaniem nagrania przeczytaj podane zdania i zwróć ARKUSZE EGZAMINACYJNE 11. diving and kayaking. I would like to book a room.......1.1. straight B. in the morning.. Turysta pyta o drogę do najbliższej restauracji.6. że chcesz zarezer­ It is a perfect region for those who like getting active... (P-prawda). Janet and her family stayed in Oxford for two days. Poinformuj for its cuisine.... twice a week..5. z podanych odpowiedzi ANDY: Excuse me. once a week..2. Zakreśl literę A. green C...-11. Catalonia is also famous 9. to pursue on dry land. wymi edzią (0-3) Przeczytaj tekst. Those wanting to get their adrenaline B. A... If you are not keen on water sports 8. P F A. can try local specialities.. You can't miss it. pay for the ticket. A. Those after a more relaxing experience can try 9. lights you get to... in the afternoon. są prawdziwe nią literę obok numeru każdego akapitu. pumping can try water skiing. There are hundreds of restaurants where you go. Wybierz poprawne uzupełnie­ (0-3) Usłyszysz rozmowę dotyczącą planowanej po­ nie luk 7. 10... A. Wpisz odpowied­ Zdecyduj.. B albo C..6. do you know where the post office is? wybierz właściwą..3. Watery thrills and spills B. at wować pokój w hotelu? The sports on offer range from sailing and windsurfing to A.3. kind C. na jakich informacjach musisz się skoncentrować. book a flight..1.

. Why were you working in the garden all day yesterday? 1was picking fruit. They were not/weren’t rehearsing last Tuesday. week THE PEN IS 17 MIGHTIER THAN THE SWORD GRAMMAR 1 Past Continuous PAST CONTINUOUS OPERATOR WAS/WERE {TO BE W PAST SIMPLE) e zastosowanie ► opisywanie czynności. Yesterday at 9 we were walking along the beach. Gdy podnosiłem czarkę do ust. This time last Tuesday 1was still working in my office. Tydzień temu o tej porze siedzieliśmy na plaży. 1wasn’t. ► wyrażanie czynności. pytanie o podmiot who/what +forma to be w 3 os. smell A sweet smell of roses was coming from the garden through Słodki zapach róż dochodził z ogrodu przez otwarte okno the open French window. mających miejsce tylko przez pewien czas Those days we were all living in the country./No. +czasownik z -ing It was raining all night long. które trwały w określonej chwili w przeszłości What were you doing yesterday at 8 p.1 określenia czasu this time yesterday/last Monday./No. last night/Friday at 7. szczegółowe + podmiot +czasownik z -ing Who were you calling at 6 am? 1was talking to my mother. see The woman was pouring the traditional Tibetan tea into the Kobieta nalewała tradycyjną tybetańską herbatę do porcela­ porcelain bowl. No. hear A mother was trying to put her baby to sleep by singing him Matka próbowała uśpić niemowlę. Czas Past Continuous jest bardzo często wykorzystywany w opisywaniu tta wydarzeń. śpiewając mu cichutką a quiet lullaby. zimne dłonie. when/while They were watching birds all morning. + czasownik z -ing We were not/weren’t dancing in this play. budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot +forma to be 1was reading a novel all the afternoon. she was. Na zewnątrz padał ulewny deszcz. + czasownik z -ing Who was looking after that small girl when she broke her leg? Her grandma was. Describing what we. you were. . ale i odwoływać się do różnych zmysłów. . przeczenie podmiot + forma to be +not She was not/wasn't singing during the show yesterday. 1was. she wasn’t.? Co robiłeś wczoraj o 8 wieczorerę? This time last week we were sitting on the beach. pytanie zaimek pytający + forma to be What were you doing while 1was out? 1was watching a comedy on TV. It was raining heavily outside. Who was talking to you in the street yesterday? It was my neighbour. delikatnie ogrzewała mi it was gently warming my cold hands. i krótka +czasownik z -ing Was 1wearing earrings yesterday? Yes. 1. pytanie ogólne forma to be + podmiot Were you phoning Martin at 6? Yes. ► w narracji lub relacjonowaniu zdarzeń opis tła wydarzeń i atmosfery poprzedzającej akcję The people were standing at the door and no one was speaking.m. 75 język angielski | repetytorium . balkonowe. odpowiedź Was she playing a computer game on Sunday morning? Yes. Wtedy ciągle czekałem na twój telefon. Ludzie stali przy wejścit i nikt nic nie mówił. At that time 1was still waiting for your call. nowej czarki. kołysankę. you weren’t. W tamtym okresie wszyscy mieszkaliśmy na wsi. stanów lub sytuacji tymczasowych. poj. Warto tutaj nie tylko unikać powtórzeń.. aby opis był jak najbarwniejszy. feel When 1was raising the bowl full of the tea towards my mouth. Yesterday at 6 Susan was having a bath.

Nie obowiązują przy nich jed­ Niestety nie ma reguły... po tym jak jeździliśmy przez Wysiadamy z autobusu na następnym przystanku. be.... zabraknąć ► get back . We are getting off the bus at the next stop..w yrażanie opinii innych osób In my experience.wymeldować się Podstawą czasowników frazowych są najczęściej krótkie czasow­ ► look forward to . Odkąd zerwała z chłopakiem... że. która to precyzuje.. What kind of..... Chciałbym/Chciałabym wskazać. Niektóre czasowniki frazowe składają się z trzech części: cza­ Powinieneś wyrzucić te stare czasopisma. Nie umiem pozbyć się tych chwastów w kącie ogrodu. czy.... że... To learn horse-riding you have to get on the horse first. Some people say that. niż. takie jak: get. Czuję. tolerować ników może tworzyć kilka czy nawet kilkanaście phrasal verbs...pozbyć się ► get into-wsiadać ► get on with ...? Do you prefer.? twoja opinia o.p y ta n ie o o p in ią As far as I'm concerned. Powiedziałbym/Powiedziałabym. Moim zdaniem. they) najczęściej I bne jak w przypadku podstawowych czasowników frazowych.... do you like? Jaki rodzaj. What do you think about.. have.? Czy lubisz/Czy podoba ci się. Czy możesz opowiedzieć mi o.. 1believe. że robisz postępy w angielskim. Uważa się. Speaking for myself..... dojść do siebie John checked out o f the hotel and took the taxi to the airport. pleasant/ Czy uważasz że.. Interesuję się. or. że..... Uważam/Mam na myśli to. How was the concert/ Jak było na koncercie/ 1like/l love/l hate.... np. Could you tell me about.. Nie lubię... Niektórzy ludzie twierdzą. lubisz? I’d like to point out that. język angielski | repetytorium . że.... wyrażone zaimkiem (it. go.. żeby kiedykolwiek doszedł do siebie po stracie żony. I'm afraid I broke it down. jest bardzo nieszczęśliwa. Wsiadła do samochodu i pojechała do pracy. What’s your opinion on. to. ZAPAMIĘTAJ Nie sądzę. Z mojego doświadczenia... wsiadać She's been really unhappy after breaking up with her boyfriend.. What are your views/ideas? Jakie są twoje poglądy/pomysły? 1reckon. jaka jest In my view/opinion... że.. że. Każdy z takich czasow­ put up with ... 1guess. cztery godziny. Widzę. że to zepsułem. ► get through .. Domyślam się. what is your Jestem ciekawy/ciekawa...? Co myślisz o... je w dwóch pozycjach: Dziś rano próbowałem się z tobą połączyć dwa razy. ► run out o f. do.... ► między czasownikiem a przyimkiem.. I see that Paul is getting on easily with Scott.. że. Personally......skończyć się. ► get over . You should throw away those old magazines.robić postępy. przysłówka i przyimka. Na ogół przyjmuje się.... put.. że Paul łatwo dogaduje się ze Scottem.... Sądzę... dogadywać się ► get off-wysiadać ► get on . Aby nauczyć się jeździć konno.wyrażanie opinii O A skin g fo r an o p in io n .łączyć się telefonicznie John wymeldował się z fotelu i pojechał taksówką na lotnisko... Jestem przekonany/przekonana...wstawać Annie's looking forward to the upcoming holidays.być z kimś w dobrych relacjach. Myślę.. 1think.? 1feel that. że.. Warto pamiętać.... He will have to put up with his boss if he wants to keep his job.. trzeba najpierw wsiąść na konia..... przezwyciężyć. USEFUL EXPRESSIONS Giving an opinion . Skończyła nam się benzyna. Widzę. jest przyjemny/ I’d say that. i can't get rid o f those weeds in the corner of the garden. stawia się między czasownikiem a przyimkiem...znosić.. interesting? interesujący? 1dislike. że.LANGUAGE Podstawowe phrasal uerbs a ► break up with-zerwać z kimś ► check out o f.. że. It is generally accepted that. them. Sądzi się... Ona zwykle wstaje o siódmej. Jeśli o mnie chodzi..? Kto jest twoim ulubionym. There’s little chance o f getting back a stolen car.. She usually gets up at seven.. Do you find. What 1mean is.. Wolę... We run out ofgas after driving for four hours. że... Jeśli on chce zachować pracę.... Przy czasownikach frazowych wymagających dopełnienia stawia się I tried to get through to you twice this morning..? 1think.. She got into her car and drove to work. Who is your favourite.. Wierzę/Uważam.. It is considered. Osobiście uważam.odzyskać ► get rid of . I see you're getting on with your English. że.? Wolisz.. Why don't you throw them away? Czemu ich nie wyrzucisz? „P o tró jn e ” phrasal uerbs ► po przyimku. że.. I don’t think he ever got over losing his wife. Reguły zmiany znaczenia są podo­ dopełnienia krótkie..? 1don’t think much about.....? Jaką masz opinię o. ► get up .oczekiwać z niecierpliwością niki. że. będzie musiał dogadywać się z szefem.? I'm convinced that.. It is thought that.... Do you tike.... Annie z niecierpliwością oczekuje na nadchodzące wakacje. Szanse na odzyskanie skradzionego samochodu są niewielkie.wrócić do zdrowia.... opinion on. że j nak żadne dodatkowe reguły. Expressing oth er people’s o p inion .. Lubię/Uwielbiam/Nienawidzę. Obawiam się. I’m curious.... the movie? filmie? I’m interested in. Jeśli o mnie chodzi...? 1prefer. sownika. Nie mam zbyt dobrego zdania o.

. (he/play). which can be viewed online. . bierz odpowiednie zdanie A-D.... and 2. new film of the Twilight B. She (not sing). Have you seen any films I books.-1. on the a play in London Palladium. Yes. on Monday. Good job and 5..-3. I’m a great show start? fan of Stephenie Meyer’s 3.2.... F. poet keep writing! 5. Jane Austen C. I’m not really a big fan of poetry unless It rhymes.1.. . Harry Potter and the Deathly to the radio. It’s on at the local cinema. A.. Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (2..3. 1... series? C.5.5. seven • star • move • base • direct • act 2.1. Vanessa Mae J.. when I saw you? 4. writer 5....3. singer tracks were OK but I prefer her previous albums. Do każdego z nich do­ Rupert Grlnt and Emma Watson as Harry’s best friends. Wpisz rozwiązania do tabeli. It was funny and made me laugh.. What (you/read) _________ ______ .. I really enjoyed reading your poem.1.....6.. Hallows Is a fantasy film 2. actress Na podstawie: youngwritersproject..06.4. About a girl who falls in love with a vampire.org 5... actor 5. Wykorzystaj wyrazy poda­ ne w nawiasach.2.3.. The loss of Scott was a waste of talent that not many possess.the Horcruxes... Fie saw things differently than most of us and shared his view via his photos. Paul Newman G.) do odpowiedzi (A-F).. encyklopediach i podręcznikach.2..... Emma Thompson F. Potter tries to find and de­ 2. Daniel Radcllffe as Harry Potter alongside (0-3) Przeczytaj teksty 3.1. 5.1... director Personally. Where is it on? to anyone. o a 0 KULTURA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa. final part In the Harry Potter 2... At seven o'clock yesterday I (listen). Do you fancy seeing the A. ... czasu Past Continuous.. B....3.. Emily Dickinson 1. It is the 2.3.) do dzie­ dzin działalności kulturalnej. violinist 5.. by David Yates and 4.2.. novel by J... In this part Harry yesterday..1...7.6... wpisując w nie wyrazy z ramki w odpowiedniej formie.4. „the piano when I entered? stroy Lord Voldemort’s secret to Immortality . John Williams H.. Fred Astaire B.-5. It starts ^t 4 p. With pleasure. (0-6) Dopasuj pytania (1...6...8......K....... I don’t think much of Rihanna's Apologetic.. The writer of this text prefers other works by the same artist. a young author... The actors (not rehearse).10... . dancer 78 język angielski | repetytorium I I .1. * (0-4) Uzupełnij luki w tekście (4.. I’ve seen all of them.....-2. 5...1.. 30..3..1.). 3. 3...2.m.. What is this film about? They were excellent and C... 1..10.2. Na podstawie: http://williamsnews. Some 5...2009 * 1..4. The film is 4. (A-J). What type of film is it? 1would recommend them D.. painter 3. from the series? E. Kylie Minogue E..1.6. Your poem had a very steady rhythm so for me 5.. This review was written in response to the author’s letter. Alfred Hitchcock D. 1. This text tells about the works of a late artist. 1.6. This comment Is written as an encouragement to 1.9.. It’s a fantasy love story. William Turner A.4. Scott's photos were awesome.. during the show film series...com.) formami żadnej luki. którymi się zajmowali 3. (0-10) Dopasuj nazwiska twórców (5.. Rowling...5... This time last Friday Micha) (watch) 4.... 3... Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodat­ kowo i nie pasuje do żadnego tekstu..4.-4....1..3. What time does the early D. In his memory we created a photo gallery.. W razie trudności poszukaj informacji w inter- necie. composer personally it was easy to follow along with.

The picture was blurred! E.2. Na podstawie informacji zawartych w na­ graniu w zadaniach 9. (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi dotyczące pewnych dzieł sztuki. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów. pamiętając. I can’t wait to see it again 6. Zakreśl literę A. a painting. . A. what do you think about this Christmas Dance Show? tematykę. Did you like the novel 1lent you last week? i uzasadnij swoje upodobania. I loved it! During the final piece everyone was singing and 0 (0-3) Usłyszysz dwa dialogi dotyczące pewnych dzieł sztuki. pamiętając o logicznym porządku 8. C. often depicted nature. B albo C.4. C. Did you have a good time at the concert? i właściwej strukturze wypowiedzi.-6. She thinks it was a masterpiece.1.3. A. Did you enjoy the play? Wskazówka egzaminacyjna Rozwiń każdy podpunkt tematu. That’s all right. How was the exhibition? 8. 0 (0-2) Do każdej z opisanych sytuacji (7. What does Philip want to buy? next year. She doesn’t think much of it. język angielski | repetytorium . Wskazówka egzaminacyjna Wymyśl własne odpowiedzi na pytania. Podziękuj sąsiadce. after seeing his friend's pictures. So. Postaraj się wykorzystać urozmaicone słownictwo* Niech Twoje opinie będą zarówno pochwalne. do drugiego. B.1. I think it was a real masterpiece. 6. która zaopiekowała się Twoim kotem. Oceniana jest umiejętność i nie pasuje do żadnego zdania. It was really nice of you. styl i okoliczności powstania ulubionego dzieła.5. it was so amusing! The audience were rolling with 6. O (0-5) Przeczytaj zdania (8. picture. specially for a film by Disney. film.1. Spytaj kolegę. C.-8. z nich. B. co o nim sądzi i zapytaj o jego/jej ulubiony utwór. Wskazówka egzaminacyjna 9. do jakiej sytuacji pasuje każda • Uzasadnij.2. • Spytaj kolegę/koleżankę.5. Wypisz zwroty i określenia z nimi związane. B albo C. bierz właściwą. She disliked the stage design. a film. Oh. A. C. (0-10) W e-mailu do kolegi/koleżanki z zagranicy opisz Twoją ulubioną książkę. The photos were badly presented and had terrible frames. rarely used bright colours. Wskazówka egzaminacyjna • Przedstaw krótko opisywane dzieło. B.1. C.1.3. never painted people. bogactwo językowe oraz poprawność językowa. May I lend you my mobile phone? L C.2. Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo Podpisz się jako XYZ. It was a pleasure. Spróbuj przedstawić autora. a sculpture.3.-7.1.1. z podanych odpowiedzi wy­ waving their hands.2. Impressionist painters A. 9. film. Zakreśl literę A. In my opinion it was out of focus. What are Celia and Tian talking about? A. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wskazówka egzaminacyjna B. B. Porównaj swój wybór z sytuacją z polecenia.) i dobierz do nich właściwą reakcję (A-F).3.2. Wyraź 8. laughter and the actors were brilliant. że długość e-maila powinna wynosić 50-100 słów. F.3. dlaczego Ci się podoba. spójność.1.) dobierz właściwą reakcję. Could I use your mobile phone? B. while he was working on piano miniatures. Jaką odpowiedź sugerują? 7. Na podstawie informacji zawartych w nagra­ niu w zadaniach 6. I’d say it was a total flop. Zadanie C. B. a 6. I'd like your mobile phone. Only ten people came to see it. play. jak i krytyczne. odnosi się do pierwszego dialogu. i 6. obraz lub utwór muzyczny. 8. D.3. B. Przeczytaj reakcje i zastanów się.1. Zakreśl literę A. Mussorgsky composed Pictures at Exhibition Znajdź jak najwięcej wyrazów bliskoznacznych do słów: book. A. A. What is Celia's opinion about this work of art? 9. Wpisz rozwiązania do tabe­ li. The Thinker by Rodin is A. 7. pełnego przekazania informacji.2. I think the plot was dull and the main character wasn’t convincing at all. 8.-9. B. czy możesz skorzystać z jego telefonu. Personally. 6. Poszukaj w internecie informacji na temat wymienionych twórców. B albo C.

like a very loud guitar string krótkotrwałe/powtarzające się (zdarzenia) being plucked. W nar­ muje użycie czasu. inaczej. Julia looked outside the window. rozciągnięta 1was having a shower when the telephone rang. # ► dwie sytuacje lub długotrwałe Past Continuous i Past Continuous czynności zachodzące It was getting dark while we were all sitting inside by the fireside. The sun was shining and a soft wind długotrwałe/jednorazowe (sytuacje) was blowing outside the open window. czynności all the time. It was very quiet. She was talking to Charles. Joan was feeling very nervous and Arthur was talking ► Past Continuous . po drugim When he arrived 1called Mary. while. następujące jedno When he arrived. Często stosujemy je razem w jednym zdaniu złożonym. scenerii. jednocześnie It was getting dark while we were all sitting inside by the fireside. zwykle Past Simple i Past Simple krótkie. statyczny. S p ó jn ik i w czasach Past C o n tin u o u s i Past S im ple Budując zdania złożone z czasami Past Continuous i Past Simple. the bank. Rodzaje czynności Użycie czasów sytuacja. When Belinda was cooking lunch. jak when. 80 język angielski | repetytorium . dynamiczny. w czasie i krótkie zdarzenie. które miały miejsce w tym Czasy Past Simple i Past Continuous wykorzystywane są samym czasie.opisowy. It started to rain while/as we were still sitting on the beach. czynności Suddenly they heard a strange noise. someone knocked at the door. O kolejności i długości trwania czynności infoi najczęściej do relacjonowania zdarzeń i opowiadania. 1called Mary. racji Past Continuous służy do opisywania tła. but from time to time looked at Ronald. &o c ro które ją przerwało lub QJ C wydarzyło się w trakcie jej o trwania CL QJ QJ < U -C c QJ 1was having a shower dwa zdarzenia. week A LITTLE 18 LEARNING IS A DANGEROUS THING J GRAMMAR Past Continuous i Past Simple Joan and Arthur were sitting outside the exam room. aby opisać wzajemne relacje dwóch czynności. a Past He heard a noise when he was going downstairs. While i as za­ i krótsza czynność) zwyczaj stawia się przed „dłuższą” czynnością wyrażoną w Past ► while + Past Continuous (dłuższa czynność) Continuous. Simple do wprowadzania akcji. a nie kolejność zdań. ► PastSimple-zdarzeniowy. The sun was shining warmly and Dagmara noticed his car when/while/as she was driving past a lot o f birds were flying up in the sky. Past Simple (dłuższa When może poprzedzać zdania w obu czasach. ► as + Past Continuous (dłuższa czynność) Czasy Past Continuous i Past Simple można jednak łączyć również Belinda was cooking lunch when someone knocked at the door. waiting for their turn. najczęściej używamy takich spójników. ► when + Past Continuous. as. He was going downstairs when he heard a noise. która rozpoczęła się Past Continuous i Past Simple wcześniej.

Przykro mi. Dopełnienie dalsze zwykle odnosi się do osoby i (nazwa jest tu bardzo myląca!) następuje bezpośrednio po czasowniku oraz przed dopełnieniem bliższym. język angielski | repetytorium 81 . TV off? wyłączyła telewizor? Can I have some tea. Would you mind turning the Czy mógłbyś/mogłabyś ściszyć It was very kind of you. problem/Sure (AmE). Jeśli dopełnienie dalsze stoi po dopełnieniu bliższym. Could you switch the Czy mógłbyś/mogłabyś wyłączyć Thanks a lot/Thank you very Bardzo dziękuję. Thanks/Thank you. The pleasure was all mine. Dziękuję.. Here you are.. proszę. Proszę. Ma to miejsce przede ciebie znaczy? wszystkim wtedy. who was so ► podmiot + orzeczenie + dopełnienie dalsze nice and helpful. zdania z dwoma dopełnieniami w stronie biernej & USEFUL EXPRESSIONS O Requests .Zdania z dwoma dopełnieniami I dopełnienie bliższe dopełnienie dalsze 1bought some flowers for our class tutor. Give it to me. Certainly/Of course/No Oczywiście/Nie ma sprawy. saying ‘thank you’ . Would you switch the TV off? Wyłączyłbyś/Wyłączyłabyś telewizor? I don’t really know how to Naprawdę nie wiem. pomogłaś. To była sama przyjemność.. Nie ma o czym mówić. występować dwa dopełnienia: dopełnienie bliższe i dalsze. Cała przyjemność po mojej I'm afraid I can’t. że mogłem/mogłam With pleasure. He gave his mum a poetry booklet for her birthday. Don’t mention it. TV off? telewizor? much. jak mam ci May I ask you a favour? Mogę cię o coś prosić? thank you. I can’t. ale to niemożliwe. Proszę. zwykle to lub for. thanks.podziękowania Could you do me Czy mógłbyś/mogłabyś wyświadczyć a favour? mi przysługę? Dzięki/Dziękuję. tłumaczenie może wprowadzić w błąd. It would be a bit difficult. Would you mind if Przeszkadzałoby ci. Jestem bardzo wdzięczny/ I'm very grateful for. You’ve been very helpful. To bardzo uprzejmie z twojej radio down? radio? strony. Mimo wszystko dziękuję. To bardzo miło z twojej strony. nie mogę. please? Czy mogę prosić o herbatę? Thank you all the same. W porządku/Dobrze.o d p o w ie d z i na p o d z ię k o w a n ia All right/OK. That’s all right. Can I ask you to switch the Mogę prosić. Would you mind my/me Masz coś przeciwko temu. W sytuacjach. turning the TV on? żeby wyłączyć telewizor? wdzięczna za. I switched the TV on? włączyła telewizor? Thanks for coming.z g o d a /o d m o w a w y k o n a n ia p ro śb y A nsw e rs . żebyś tego nie robił/robiła. Wolałbym. Obawiam się. gdy dopełnienie dalsze jest na drugiej pozycji i musi być dopełnienie dopełnienie poprzedzone przyimkiem. Nauczyciel wyjaśniał całej klasie zasady konkursu. że przyszedłeś/przyszłaś/ A cce p ting and d e n yin g req u e sts przyszliście/przyszłyście. kiedy dopełnienie bliższe jest znacznie krót­ sze od dalszego lub oba są zaimkami. My pleasure. . poprze­ Does this picture mean anything to you? Czy ten obrazek coś dla dza się je przyimkiem. stronie. Miło. I’m sorry. To byłoby raczej trudne. gdyż W M dalsze bliższe w języku polskim w takich zdaniach zwykle nie używa się przyimków. Will you switch the TV off. Wyłącz. + to/for +dopełnienie dalsze 1brought some chocolates for my girlfriend’s mother. gdybym włączył/ It was really nice of you.. że nie mogę. Nie ma sprawy. Well.prośby Expressing gratitude. Z przyjemnością. Dziękuję. żebyś wyłączył/ Thank you anyway. Po niektórych czasownikach w języku angielskim mogą Show them to us. pomóc. dziękować. That was a pleasure. I’d rather you didn’t. I wish I could. +dopełnienie bliższe Mary told the whole story to the headmaster and the ► podmiot + orzeczenie + dopełnienie bliższe teaching staff. You’re welcome. Mimo to dziękuję. The teacher was explaining the rules of the competition to the whole Can you lend me a pencil? class. Chciałbym/Chciałabym. bardzo mi pomogłeś/ please? telewizor.

to the airport....... some...3. 1.- -4.2.... their first album in 1980.. C albo D. last entry 4... throwing his birthday party next week.2.2.....6.. Iron Maiden ..5. charts B.... didn’t enter D. Her favourite niej kolejności wyrazy podane w nawiasach..... conductor 2..30 p.. A.. concert halls C..m.. a które nie (F . są zgodne z jego treścią (P . Zakreśl literę A.6.... P F 4. Don’t give ...-3. the room because Sally was watching her past five. rung D. He booked the seats for I to us....... My best friend lent the CD by that famous reggae 0 KULTURA Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie musician for / to me.-1... record C.. bands B......prawda)... A....... . 2.. released 2..1. is Bach.. designed B.3..2. 3...3.4. were meeting (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (5.. 3. I didn’t enjoy the film because two girls behind me A. Zakreśl literę P albo F...5. P F C... for the tickets to the Wishbone Ash concert..6.....) zakreśl właś­ 5.. were clapping 4. A..5.1... around the world. your) A... their hands as the dancers went on the stage.5.. recorder B.. exhibited C.. (0-5) Wpisz w luki w zdaniach (2. niezbędny zestaw słownictwa.6..) wyrazami wy­ t to me.30 p.5. was clapping B... weren’t talking G (0-6) Przeczytaj szyld.-2. My parents recommended that classical music concert for (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (1. A. her.6.m. who played the main role. What’s this letter about? Read .. P F You cannot enter the museum at a quarter 4. was driving D...don’t enter 4. While my parents .. (It.. drive B.3.5...m. melodies 2.. favourite soap opera... A. 1..... talked D...5... were driving 1.. My neighbour designed that wonderful poster for / to the local theatre group...... I was reading in bed when the telephone Open mid-March to late October A. P F 1. B.. was ringing 10.. You cannot visit the museum in February... drove 3.. abouta princess and which topped ... the.. które ze zdań 4.. flowers.. they were 3. ciwe przyimki.4. were talking all the time....w 3....... to) 5..... children. Costume balls were a popular in the 19th century.. weren't entering four p. meet B....4.4... did clap 4.m. was meeting D. branymi spośród podanych.1... so we didn’t have to queue for the tickets. The museum is open five days every week.. I will buy his new album fo r/ to my friend who is listening to the news on the radio. entertainment C... C.4. You can buy a souvenir in the museum. We Peter while we were watching the exhibition. The Fame.....1. didn’t talk GARWICK WORKING MUSEUM 1.. to) 5.fałsz)..) właściwym wyrazem.....-5. password.... She told .... clapped D....1... P F 1... to 5... The museum is closed all autumn..... a goblin. C. You have to leave the museum at half past 4. She passed the book for / to me with a big smile.. Zdecyduj. Zakreśl literę A.. (5 23.... My grandma is really fond of classical music. In primary school we learned to play a .1.. charts (0-6) W podanych zdaniach (3... B albo C... (anyone.. story) A..1.. composite B.... met C.. 3. B... A. Lady Gaga’s debut album...00 a..1..) w odpowied­ 5.. I . me.... (actress.... me) 5. rang Wednesday to Sunday C.. C.. ballet język angielski | repetytorium .6.. wasn’t entering B....... composer C.... 2.1. You owe .. He sent ....... P F A...3.2..... was a great success...1. The people ... (a. ring B.

(0-6) Ustyszysz dwukrotnie sześć wypowiedzi The West End
(6.1.-6.6.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję If you visit London, you can't miss one of the most exciting
(A-G). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedna re­ tourist attractions, the West End.
akcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żad­ 8.1 It's the place that never sleeps and even at midnight
nej wypowiedzi. you can walk along busy streets. Numerous theatres and their
A. It was a pleasure. shows, especially musicals, attract crowds of tourists and
B. Here you are. Londoners.
C. With pleasure. Musicals have usually simple plots as well as moving and
D. Well, thank you anyway. catchy songs. 8.2 If you see Owen Jones and Michael
E. OK, I’m coming! Ball in Les Misérables or Ramin Karimloo in The Phantom
F. Yes, please. o f the Opera, you will remember their performances for years.
G. All right. Theatre tickets are expensive but there are some cheaper
options if you accept a seat in the upper circle. 8.3 What
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. may surprise you is tlfat the rows in the theatres have no
numbers but letters.
Theatre buildings in London are masterpieces of architecture.
Wskazówka egzaminacyjna
8.4 Guided tours are also available and their prices are
Zanim wysłuchasz nagrania, zastanów się, czego mogą dotyczyć
usually about £ 8.
wypowiedzi pasujące do podanych reakcji. Czy będzie to prośba,
propozycja, pytanie o zgodę, a może uprzejma odmowa?
A. Even if you can’t afford a ticket, try to see some of them, for
example London Palladium or Haymarket Theatre.
B. Some of them, like The Phantom o f the Opera or Les
(0-4) Uzupełnij poniższe minidialogi (7.1.-7.4.), wybie­ Misérables, run for many years.
rając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypo­ C. It’s not easy to find it in the lively streets of the West End.
wiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B albo C. D. There are many kiosks around Leicester Square where you
can try your luck.
7.1. X: Can I have some tea, please? E. It's the London’s main theatre district, full of hotels,
Y: ........................................ restaurants and shops.
A. Don't mention it. F. These make musical actors real stars.
B. Of course.
Wskazówka egzaminacyjna
C. My pleasure.
Śledź główną myśl tekstu. Pamiętaj, że brakujące zdania muszą
7.2. X: Would you mind if I switched the TV on?
odnosić się do zdań przed luką i po luce.
Y:.............................................
A. It was very kind of you.
B. Well, I'd rather you didn't.

ARKUSZE EGZAMINACYJNE
C. I wish I could. (0-4) Uzupełnij zdania 9.1-9.4., wykorzystując po­
7.3. X: You've been very helpful, thanks. dane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.
Y: ........................................ Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów,
A. I'm really grateful trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - do­
B. Thank you anyway. dać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gra­
C. That was a pleasure. matycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna
7.4. X: Could you lend me 20 €? poprawność ortograficzna wpisywanych fragmen­
Y: ........................................ tów. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksy­
A. It would be a bit difficult. malnie cztery wyrazy.
B. Thank you all the same.
C. It was really nice of you. 9.1. The phone rang while (we/watch)......................................
.........................................the news.
Wskazówka egzaminacyjna 9.2. I was chatting online with my friends when (mum/come)
Wymyśl do każdego pytania kilka możliwych odpowiedzi.
......................................... into my room.
Uwzględnij zarówno zgodę na wykonanie, jak i odmowę wykona­
9.3. (we/still/try) ...........................................................to buy
nia prośby. Znajdź podobną propozycję wśród podanych. Dlaczego
a ticket when the show started.
pozostałe są błędne?
9.4. When you talked about modern art Stella (not listen) ........

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zda­ Wskazówka egzaminacyjna
nia. Wpisz w luki 8.1.-8.4. litery, którymi oznaczono Czy zdania odnoszą się do teraźniejszości, przyszłości czy
brakujące zdania (A-F), tak aby otrzymać logiczny przeszłości? Zastanów się, która z dwóch czynności jest dłuższa,
i spójny tekst. Uwaga! Dwa zdania zostały podane a która krótsza. Dobierz odpowiednie czasy gramatyczne.
dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

język angielski | repetytorium | | 83

SLOW AND
STEADY WINS
THE RACE

GRAMMAR
Ordinal numbers - liczebniki porządkowe
9
Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie „który z kolei” . Są nam potrzebne przede wszystkim do określania kolejności.
Używamy Ich także przy odczytywaniu dat oraz ułamków zwykłych.

1-3 4-19 20, 30, 40... 100, 200, 1000, 2000... liczebniki złożone

nieregularnie liczebnik główny +-th tylko ostatni człon
1. first 4. fourth 20. twentieth 100. [one) hundredth
2. second 6. sixth 30. thirtieth 200. two hundredth 42. forty-second
3. third 11. eleventh 40. fortieth 1000. [one) thousandth 68. sixty-eighth
2000. two thousandth 139. one hundred and thirty-ninth
1673. one thousand six hundred and seventy-third

U ła m ki z w y k łe

Ułamki zwykłe, w przeciwieństwie do dziesiętnych, za­
Przy tworzeniu form liczebników porządkowych należy pamiętać
pisujemy za pomocą liczebników porządkowych. Jedynie przy
o typowych zmianach w pisowni:
tych bardzo skomplikowanych używamy liczebników głównych
► usuwaniu -e przed końcówką -th [five + -th = fifth, nine
i słowa over.
+ -th = ninth)-,
► zamianie -y poprzedzonego spółgłoską na -ie (twenty 1 Najczęściej używane Rzadziej używane Bardzo skomplikowane
+ -th = twentieth).
1/2 - a half 1/7 - one seventh 216/387-two hundred |
1/3-a third 7/8 - seven and sixteen over three |
2/3 - two thirds eighths hundred and eighty-
1/4- a quarter 3/10-three -
3/4-three quarters tenths

LANGUAGE
Przyimki in, at, on w odniesieniu do czasu
9
IN AT ON

► z datami zaczynającymi się od miesięcy ► z godzinami ► z datami zaczynającymi się od dnia |
The most famous bicycle race, the Tour de France, takes place The World Cup live transmission London was elected as the host city 1
in July. starts at 4 p.m. of 2012 Summer Olympics on 6 July 1
► z datami rocznymi ► ze świętami 2005.

Adam Małysz won his first World Championships gold medal 1usually go swimming at the ► z dniami tygodnia
in 2001. weekend (AmE on the weekend). Canal Sport will show the replays of 1 1
► ze stuleciami My whole family meet only at all the matches on Mondays.

First modern Olympic Games were held in the nineteenth Christmas. 1have myjudo classes on Tuesdays 1
century. ► w niektórych zwrotach and Thursdays.

► z nazwami pór roku lub dnia The race started at noon. ► z porami dni tygodnia

The new Legia stadium in Warsaw was opened in summer 2010. They reached the city at dawn. We used to meet on Monday
mornings, have coffee and talk.
1went on a short bike trip in the evening.

przyimki in, at, on w odniesieniu do miejsca

język angielski | repetytorium

LANGUAGE
Podawanie daty
9
Z a p isyw a n ie d a t
Sposoby zapisu

miesiąc, dzień, rok dzień, miesiąc, rok z przecinkiem bez końcówek w formie skróconej
1973 April 6th 1973 6th April 1973 April 6th, 1973 April 6,1973 6 Apr. 1973
6 April 6th April, 1973 6 April, 1973 Apr. 6th, 1973
2010 October 2nd 2010 2nd October 2010 October 2nd, 2010 October 2, 2010 2 Oct. 2010
2 October 2nd October, 2010 2 October, 2010 Oct. 2, 2010
1997 November 21st 1997 21st November 1997 November 21st, 1997 November 21,1997 21 Nov. 1997
21 November 21st November, 1997 21 November, 1997 Nov. 21st, 1997
*

Przy cyfrowym zapisie dat należy pamiętać, że w Ameryce najpierw podaje się miesiąc, potem dzień, a potem rok.
12.06.2012 - 12th June, 2012 (BrE)
12.06.2012 - December 6th, 2012 (AmE)

C zytanie d a t Więcej kłopotu sprawiają daty okrągłe lub graniczne.

Kłopotliwe daty roczne
Daty dzienne i miesięczne
H I
-00 -01, -02
BrE AmE
1900 - nineteen hundred 1801-eighteen hundred and
► 4 November ► 4 November
1600 - sixteen hundred one/eighteen oh one
the fourth of November/November the November fourth
fourth ► 16 October 1000,2000 powyżej 2000
► 16 October October sixteenth 1000 - one thousand/ten 2002 - two thousand (and) two/
the sixteenth of October/October the ► 20 February hundred twenty oh two
sixteenth February twentieth 2000-two thousand 2011 - two thousand eleven/
► 20 February twenty eleven
the twentieth of February/February the
Wieki w języku angielskim zwyczajowo zapisuje się cyframi
twentieth
arabskimi, nie rzymskimi (jak w Polsce).

ARKUSZE EGZAMINACYJNE
Daty roczne w języku angielskim czyta się za pomocą liczeb­
ników głównych, nie porządkowych, dzieląc je na cyfry dziesiątek. XIX w. - 19th century
XX w. - 20th century
1939 - 19-39 - nineteen thirty-nine
XXI w. -21st century
897 - 8-97 - eight ninety-seven (ewentualnie eight
hundred and ninety-seven)

1831 - eighteen thirty-one
Lata lub stulecia przed naszą erą i naszej ery oznacza się za pomocą
1410 -fourteen ten skrótów:
► p.n.e. - BC (ang. Before Christ - przed Chrystusem);
453 - four fifty-three (ewentualni e four hundred and
► n.e. - AD (łac. Anno Domini - roku pańskiego).
fifty-three)

D oing sp o rts - u p ra w ia n ie s p o rtu

Uprawianie sportu można wyrażać za pomocą czasowników play, go i do w zależności od dyscypliny sportu lub formy wyrazu.

PLAY GO DO

sporty wykorzystujące piłkę, gry planszowe, sporty zakonczone na -ing pozostałe dyscypliny
karciane, komputerowe

football • basketball • rugby • golf •chess • swimming • skiing •jogging • dancing • ice- aerobics • karate • yoga • gymnastics •
darts • cards • backgammon -skating • bowling athletics

język angielski | repetytorium 85

The first match in Euro 2012 Championships will be played the classroom..I think she______________ yoga right now. winter he sometimes goes cross-country skiing and every day the morning he does some gimnastics! I 3... 5... 5.5.05. volleyball with her two brothers.-5.....6.....7..... tennis and rugby were invented recently? the 19th century.2000 .... The games started January and ended aren't any golf courses here..2....... Uzupełnij luki (4.... Adam Matysz came 4... 2. kick goalkeeper penalty kick referee . 3..... 01 .....3.. (0-6) Z jakimi dyscyplinami sportu związane są wy­ mienione w punktach 1.10..1..1. darts with my classmates....you..1. the weekends he often 5.... In my free time I enjoy. 20....... . 5...years on Friday.... rackeit court set tie-break After his 4....... 5.. wyrazy? Zapisz obok nazwy tych dyscyplin..547 ....2...06.... Switzerland’s Simon 1.-1....... My best friend..1968 - 2..2026 . (4 ). 0 9 .8........ February 26...45..5 m and 129 m to come to the top... February... .... Yesterday the weather was really terrible and I . although having points deducted ne cyframi według systemu brytyjskiego. France... 2..jumping (0-7) Odczytaj daty w podpunktach 2. (6) _ __ with 4... * (0-8) Przeczytaj tekst...... (1) ... 2.1. (?) 1.4..6... in Saturday’s competition in Poland's southern ski resort of Zakopane. ski-jumping victory in almost 4. Kowalczyk 1.. 3. Basketball. ....... 5.. June 8.... .1... basketball only once in your life.-3.1..-4.5. 21.. I can’t understand why so many girls _ dancing December 1.... aerobics 3........ ramp board ollie flip Ammann was backon form for Saturday’s competition after coming 4.7.3.1.swimming in the sea twice a day when he was on holiday last summer. cards when the teacher entered 3......2. 30.....4..chess with my grandpa all the afternoon.. .....1..... Massachusetts....3.11.4. 05.... goes swimming Mondays and Wednesdays he's got judo backgammon in my garden.........02.5 m and 125 m. | (0-13) Uzupełnij luki w zdaniach (5.4.7. ..... The first basketball match was played 5. at lub on.3. gloves knockout blow heavyweight came 4...5....6... 31..07........ (6 )........ boots poles helmet gloves Polish Winter Sports Dominated by Małysz..5 metres further... 2. przyimkami: in.7..........5.. The championships coverage begins noon I Saturday..... 1 9 8 7 . You can’t ..) odpowied­ 2. .. 5.) odpo­ wiednimi słownymi zapisami liczebników podanych cyfrą w nawiasach...... snooker.6. 5.2010 . w eek 19 A O Q 0 SPORT Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa. 2. 24. 02.6..03. 5.. to that horrible disco..... play i do..13... while his team-mate Kamil Stoch came 4.. in Springfield....1....... I can’t believe you... at National Stadium in Warsaw.. July 1.Why is it so quiet in your sister’s room? .13.2..12...8.. followed by Austria's Thomas Morgenstern and Norway’s 1. skiing tomorrow? It’s Ś t k■ :----------------- (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (3. A lot of young and old people often _ _ jogging The final match will take place in Kiev... 1. (2 ) jumps of 133.. classes.) właściwymi going to be a nice winter day.... 5.01. How many tim es........... Wpisz obok for a favourable wind..... Friday..8.....3...... I 0 nimi formami czasowników go. nich zapis słowny. zapisa­ an overall 2.... managing 4. holds belt throw dojo Tom Hilde... Adam Małysz 1.9..1. golf in this area because there 1924.. (7 ).....00.. 19.. Dennis does a lot of sport... 86 język angielski | repetytorium ...2001 .._ . The first Winter Olympics was held in Chamonix. 5....4............. 5... When I was a little girl I very often .....2.. In our local city park....... .. jumps of 135...5...........-2. (4 ). Last Thursday Mary felt tired after she... Would you like t o . on Friday.......5. The boys.

sportów. teaches you how to organize your time.1_______ Wskazówka egzaminacyjna Playing sports enables you to create friendships you otherwise Wypisz wyrazy (rip. D. Wpisz rozwią­ feel good about yourself and strengthens your connection to zania do tabeli. coaches can be very I enjoy being outdoors and I don't mind frost and snow.3. but I’m interested o podanych tytułach. B. Many times. 7. I never go To be a good athlete. A. For this person an ideal sport would be (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi dotyczące różnych 7. Get closer with your family Advantages of Playing Sports Playing sports helps you stay in shape. it is not always easy to find the time to spend dwóch dyscyplin.org/teen/health/sports/ C. 6. Sports give you and your parents time to appreciate one another. B albo C.-8. Wpisz odpowied­ nią literę obok numeru każdego akapitu. Wypisz po kilka wyrazów i zwrotów kojarzą­ in martial arts. karate. Keep good company A.) dopasuj właściwy nagłówek (A-E). boosts friendships and builds relationships i s with your peers and adults. backgrounds. As a teen. The constant support of your parents helps you scypliny dopasuj właściwą wypowiedź. Wskazówka egzaminacyjna B. A. ice hockey. and gives players the right tools to push themselves academically and physically. the friendships you create on the field remain intact even when you are not playing sports. The relationship that you develop with your good at skating. Do każdego akapitu (8. Na podstawie informacji zawartych w na­ graniu w zadaniach 6. Participating in sports improves your health in many ways. wybierz właściwą. jakich informacji można się spodziewać w akapitach doors. Positive when you have no one to speak to! coaching helps to bring the team together. Zakreśl literę A. z podanych odpowiedzi 7.4.3.4. This gets to football or volleyball matches.1.3.1. 8.pamf.2. Providing wisdom and encouragement. time with your parents. język angielski | repetytorium 87 .4. Stay fit B.1. Soccer/Football. I don't like indoor sports and I hate being in a crowd. skiing. but I definitely prefer team sports. nazwy sprzętu sportowego. akcesoriów. Sports bring teens together from czynności) związane z miejscami lub dyscyplinami sportu pokaza­ different schools. Where is Ted going? C. sportowych preferowanych przez poszczególne osoby. 8. I love being In the country and you thinking about what to eat and how to treat your body to I often go sightseeing. Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pa­ suje do żadnego akapitu. 7. 8.1.-7. 8.1. cycling. I’m not very keen on tennis or volleyball.3.2.-6. Do każdej dy­ of the game. Na podstawie: http://www. Podkreśl w wypowiedziach wyrazy odnoszące się do dyscyplin C. (0-4) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (A-C) oraz The fans on the sidelines are one of the most important parts propozycje dyscyplin sportu (7. I would like to learn some self-defence techniques. Darts. I’m quite good role models. Practice regularly E. you must take care of yourself. nymi na zdjęciach. cych się z każdym z tych tytułów. might not have formed. Which sport are Josh and his friend going to play? A. Find a good mentor 6.4. It's so boring coach is very important to the success of the team.). Wskazówka egzaminacyjna I hate bad weather and when it’s cold or rainy I prefer to stay in­ Zastanów się. and communities. Uwaga! Jedna wypowiedź pasuje do them. Hockey. achieve peak performance levels. What sport is described here? (0-4) Przeczytaj tekst.

(wyśmienita jest zupa) He smiled in a friendly way. feel. seem. ►taste . sound. appear. przysłówkowym. late lately (ostatnio) . at home. stosujemy konstrukcję in a + przymiotnik + way. czyli jego sposób wąchania) 88 język angielski | repetytorium . probable (prawdopodobny) . taste. Ona wygląda pięknie. tomorrow).być The medals were displayed beautifully. Po niektórych czasowni-1 przymiotnika kach (be.dead (całkiem.mieć smak P rzy słó w k i czy p rz y m io tn ik i ►feel .hard (ciężko) ugly czynność (podmiot).f fast finely (precyzyjnie) . week WINNERS NEVER QUIT. gdyż nie opisują spo. niekiedy różniące się znaczeniem z -ly Przysłówki określają sposób wykonywania czynności i dlatego [ formie najczęściej łączą się z czasownikiem. You behave silly. heavy (ciężki) happy (szczęśliwy) słowotwórstwo .typically (typowo.brzmieć Przysłówkiem od good (dobry) jest well (dobrze). lecz osobę lub rzecz wykonującą I high hardly (prawie wcale).fine (dobrze) lovely sobu wykonywania czynności. Hesm iledfriendly. = He was investing his money with intelligence. Nauczyciel spojrzał na mnie uważnie. końcowe -ejest opuszczane. P rz y m io tn ik i w fu n k c ji p rz y s łó w k ó w He was investing his money intelligently. ► be .happily (szczęśliwie) Jeśli mamy wątpliwości. this soup smells delicious. bardzo często możemy go zastąpić innym zwrotem. ZAPAMIĘTAJ (uważne jest spojrzenie.beautifully (pięknie) poprzedzone spółgłoską. Dodanie końcówki -ly czasem wiąże się ze zmianami w pisowni. nie przysłówków. czyli jego sposób patrzenia) Hmmm.late (późno) silly long likely low lonely She looks beautiful.czuć się Przysłówki Przymiotniki ►smell . AND QUITTERS NEVER WIN 2 a J GRAMMAR Przysłówki & Przysłówki przeważnie odpowiadają na pytanie „jak?" i określają sposób wykonywania czynności (rzadziej na pytania „gdzie?" lub „kiedy?” i wówczas stanowią określenia miejsca lub czasu np.wydawać się ►sound .simply (prosto) typical (typowy) .slowly (wolno) simple (prosty) . old (piękna jest osoba) straight The teacher looked at me carefully. dodając końcówkę -ly. Mmmm. Znaczną część przysłówków tworzy się od ► W przysłówkach od pfeymiotników zakończonych na -le przymiotników. ta zupa pachnie Jeżeli chcemy użyć przymiotnika zakończonego na -ly w znaczeniu wyśmienicie. ► seem/appear . jak utworzyć przysłówek. wąchał powietrze.probably (prawdopodobnie) slow (wolny) . (podejrzliwe jest wąchanie. zupełnie) friendly jednak przymiotników. -y przekształca się w -i.pachnieć forma forma z -ly +forma równa formie przymiot­ forma równa nika.heavily (ciężko) . zazwyczaj) ► W przysłówkach od przymiotników zakończonych na -y beautiful (piękny) . The man smelled the air suspiciously Mężczyzna podejrzliwie I You behave in a silly way. smell) używamy I early deadly (śmiertelnie) . look. = The medals were ► look-wyglądać displayed in a beautiful manner.

. snooker ski jump ski jumping track cycling. rzeczy. ice hockey... Kubica drove the fastest.. aerobics. tennis. running pitch football. stopniowanie przymiotników Porównywanie ZAPAMIĘTAJ Umiejętność stopniowania przymiotników ~ i przysłówków pozwala na wykorzystanie różnych Do porównań można wykorzystywać także konstrukcje rzeczownikowe. ^ane anc*Peter haven't got as manyfriends as you. I'm afraid our figure skater performed the least gracefully. Konstrukcje ze stopniem Konstrukcje ze stopniem wyższym Konstrukcje ze stopniem najwyższym równym as. in strength athletic.. można stopniować. His Usain St. jak (comparative) + than (superlative) + of I wish ourfootball team Robert Kubica was faster than Mark Web­ Karol was the best of all the competitors. our the (comparative). Te przysłówki... The best Poland’s speedway rider. The World's Strongest Man is a well recognised competition volleyball team wasn't im. so well prepared as their The more you train. a cross country skier as didn’t feel well that day. slope skiing.. snowboarding lane mat judo course golf. tym. Leo Bolt. również stopniują się tak samo. skateboarding badminton ring boxing. volleyball table table tennis... the (comparative). was as successful as Real ber and overtook him. running. as -tak. Bydgoszcz.. Tomasz Gollob.. (superlative) + in Madrid. LANGUAGE Sport places .miejsca związane ze sportem Places Sports 9 ^Places Sports alley bowling lane bowling bicycle path/bike cycling lift. Ona nie ma tyle szczęścia co ty. które mają taką samą formę jak przymiotniki. so she gained the Edyta is the fittest person in our school­ Justyna Kowalczyk.S to p n io w a n ie p rz y s łó w k ó w Przysłówki. record holder in the 100 metres. but less efficiently.nie tak.. horse/motorcycle racing język angielski | repetytorium 89 . cricket court basketball. the best badly worse the worst far farther/further the farthest/furthest Our team trained the hardest He trained hard. as . volleyball. konstrukcji porównawczych do opisywania osób lub 5he hasn't got as much luck as you. skiing. Przysłówki Adverb Comparative Superlative przysłówek przysłówek + + przysłówek + hard harder the hardest low lower the lowest easy easier the easiest formy zakończone na -ly przysłówek + przysłówek strongly more/less strongly the most/least strongly accurately more/less accurately the most/least accurately bravely more/less bravely the most/least bravely nieregularne well better . the fitter you are. who is the world record and Olympic ARKUSZE EGZAMINACYJNE In my opinion Marit record is 239 metres. ramp rollerskating. billiard.. 's + (superlative) Unfortunately. Jane i Peter nie mają tylu przyjaciół co ty. handball. squash. curling gym gymnastics.. My skirt is the same colour as yours. lives in supporters hoped. jak than any other ski jumper in history. the 200 metres and the Bjoergen isn’t as good Daisy was more flexible than Joan but she 4 x 100 metres relay. podobnie jak przymiotniki. Bjorn Einar Romoren has jumped farther The fastest man in the world is the Jamaican sprinter not as/so.. second position in the gymnastic contest. horse riding fitness room/club gymnastics rink ice skating. basketball. Moja spódnica ma taki sam kolor jak twoja. .

..... Uwaga! Jeden wyraz został po­ dany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 3.1....1..com/od/exercisesformusdegroups/ss/ howtodoapushup..... sports) 2.. of all beach volleyball teams in this year's competition.. shoulders and arms. (national. This part of the match ended with a draw. I i miejsc.. . Wpisz odpowiednią literę (A-l) obok numeru każdej luki........ (leather.. (0-7) Połącz ze sobą nazwy dyscyplin sportowych 3.... Na podstawie: http://exercise.......7. 3.-2. exclusive) While push-ups are an excellent exercise. can find a version that works for them. facility for G.... ice hockey court ski pitch football path (0-4) Posłuchaj fragmentu komentarza sportowego.. Nike) variations that almost anyone..........1 total body exercise. Manchester United player scored a goal.. arrectlyl E. training. the most and endurance in the chest..... it's 5..... Kim Yu-na is a South Korean figure skater..... które ze zdań 4....) formami as well as a very strong core to brace your body as you move up przysłówków w stopniu równym.. w których się je uprawia..2. If Agnieszka Radwańska hits the ball (accurate) SPORT Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie .Push-ups require a good deal of upper body strength I (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (3.. ..) w odpowiedniej kolejności wyrazy podane w nawiasach.4. 4........ Zakreśl literę P albo F. zdjęcia (A-G) pełnymi nazwami odpowiednich miejsc.....than her opponent.1..... Fulham’s players wore white shirts and blue shorts. This team has played (bad) ...... stick cost? (black..... Następnie podpisz prepared for the race. są zgodne z treścią nagrania (P ..1..tournament is held Push-ups are a 5........-3........ They can be famous..1... part of any strength training routine because they 2.. .. giving you out 5...1..3...... Some say that running course she jumps (excellent).....4....2. .4... new.prawda).....).. building strength every year in Wimbledon in London.. The Legia Stadium in Warsaw is D.. If you're 5.. [ I. your form.. które poprawnie uzupełniają luki (5.. 9 (0-4) Wpisz w luki w zdaniach (2.3..-5. Look at that basketball player! He’s bouncing the ball (quick) __ of all. well 2....5..........000 spectators....2....4.............5.. from beginner to advanced exer­ 2.. .. . a które nie (F ..... . niezbędny zestaw słownictwa. volleyball jump 3..4 time. 4..fałsz)... 4. you may need to start wyższym.. ..... Even 5...... T h eie __ shoes offer work multiple muscle groups.... cisers.6 to make mi­ stakes and put your body at risk for injury and pain by doing them 5. I important 31...... international) an 5.... ...... A... bicycle track Zdecyduj...-4. I easy B.. o } 3....4.. I powerful C...1....about.... . .2..... less a ...3 of your you maximum comfort you may need while jogging in the training in 5... there are so many park. .... wooden.... hockey. How much does this .... P F awarded a penalty...... better H.... P F One of the players was fouled and his team was 4........htm 90 język angielski | repetytorium ... . Utwórz te przysłówki od przymiotników with a modification to build strength and endurance and practice podanych w nawiasach... _.. P F D... wyższym lub naj­ and down.........3. F. golf rink than the champion herself....8 to push-ups..8..... Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te.. P F (0-8) Przeczytaj tekst. .. (tennis...5. Runners should be (good) „ . she will win Australian Open........... ....

inwards..html dokładny termin jej rozpoczęcia. As you land. try to jump off your Wskazówka egzaminacyjna back foot 7.. high as you can and land on the ground. bogactwo językowe 7. spójność... harder B. a w której przysłówek.2.. bend your knees 7.. Please re-rack weights after each use..1... • Napisz. ARKUSZE EGZAMINACYJNE go... slightly pełnego przekazania informacji.— - 8.4... czasu oraz słownictwo związane z uprawianiem sportu. highly C. Then slam your foot as 7. C.... Wybierz poprawne uzupełnie­ 9.... A. while you are on the 9. Paulina (uprawia karate) .... w którym możesz ją zobaczyć (A-F). nie zmieniając ich formy.. Dla ułatwienia najpierw napisz zdania po polsku. height powinna wynosić 50-100 słów...3.. MORE _ .. What you need to do is roll and drag the skateboard.3. A. 8... Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź 7.. bowling alley F...4.. B albo C... U.. 6.2 as you can on your skateboard tail. __________ . • Poinformuj. Now while you do that. Zastanów się. jaki strój i sprzęt powinni zabrać uczestnicy. GOOD . hardly Podpisz się jako XYZ.. as B. w której luce powinien znaleźć się przymiotnik.. again Napisz krótkie ogłoszenie do angielskiej wersji szkol­ bend your knees.5.5.5.... Do każdej z nich dobierz miejsce. when the surface is wet.. make sure that your back foot has been pulled 7. slight C.-6..2..3. The race started (w potudnie).3 This will need a bit of practice. język angielski | repetytorium 91 .3.1. Uwaga! 0 (0-4) Przekształć podane zdania (8. As the Przypomnij sobie zasady stosowania przyimków z określeniami skateboard hits the ground..How to Do an Ollie? First. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksy­ Wypisz przedmioty i czynności kojarzące się z wymienionymi malnie cztery wyrazy. Zwróć uwagę A.. 6.1.2...1.6.com/articles/skateboard-tricks-for-beginners.....2. OF ALL __________ -____.. This is important because this will reduce nej strony internetowej.. leap off that foot.)... swimming pool D... tak aby zachować ich treść. Finally. 9. ... just pull both your knees up 7.. Once you jump in the air. fitness room B.. —„respectively.6.6. podając Na podstawie: http://www.1. 6. jakich zwrotów będą poprawne w danym zdaniu? należy użyć.. *.4..1._____ into the air.1. (0-6) Przeczytaj tekst. j $ (0-10) W Twojej szkole odbędzie się dzień sportu. jakie dyscypliny sportu będzie można obejrzeć... pamiętając..... Oceniana jest umiejętność 7... A. athletes ran faster and jumped higher than any other contestants. so C.. more oraz poprawność językowa. 6.. quickly C.________— _____ -____ - 8..4. roll your front foot 7...— since she was nine.. Zakreśl literę A.. 0 (0-4) Przetłumacz na język angielski podane w na­ wiasach fragmenty.... Staraj się pisać konkretnie. Jakie formy przymiotników lub przysłówków Posługuj się prostymi zdaniami..4.. _____ ... In 100 m walk Kulwinder and Gupta came (drugi i trzeci) nie luk 7.. 6. 8.. Our team didn’t play as effectively as in the previous match. strongest B...). high B.S. Do not bounce or swing chairs. Attention! No diving. • Zaproś wszystkich uczniów do udziału w imprezie.1.. _ .. hard C.5. strongly 7.3... FARTHER . A..... At the end. ... quick B..1.. precyzyjnie i w sposób uporządkowany.-8.__ _________._______________ 6.. A. aby skutecznie zachęcić do udziału w imprezie.. Use the area with extreme caution had hoped for. The javelin thrower said that his score was worse than he 6.. że długość ogłoszenia 7. 7. miejscami... quicker w każdym ztrzech podpunktów.. I have my tennis classes (we wtorki i czwartki) Beginner Skateboard Tricks . strong C... a potem postaraj się dobrać odpowiednią konstrukcję porównawczą.. sleigh B... Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasu­ je do żadnej tabliczki. W przekształconym zdaniu nale­ ży użyć podanych wyrazów. No shoes are to be worn in the training area at anytime.... Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się.... —____ _ Wskazówka egzaminacyjna 6. Wpisz rozwiązania do tabeli..-7. mat na poprawne stopniowanie przymiotników i przysłówków. A..... Mike Powell has jumped the farthest of all competitors.buzzle.5. ski lift 6... tak aby otrzymać logiczne i gra­ matycznie poprawne zdania.4.. 6.2... 9.. (0-5) Przeczytaj tabliczki informacyjne (6..4. skate park E.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów Wskazówka egzaminacyjna zdań. the intensity of the shock of the landing..

będziesz poważnie chory. Istnieją cztery typy zdań (teraźniejszość) warunkowych: 0. Mike nie będzie w stanie tego zrobić. I. idziemy j a doctor. I w ill have to start a new one on his­ Jeśli nie przestaniesz palić. jeśli popatrzysz 1will write you an email if 1have time. If you go to Washington. język angielski | repetytorium .nieprawdopodobny się unless (= ifnot). skutek warunek If plants don’t get enough water. w przyszłości If 1have time. it boils. giną. Your tea tastes sweet if you add sugar to it. P ie rw szy o kre s w a ru n k o w y I Zastosowanie Schemat Formy Tłumaczenie warunek warunek skutek If Mike is busy. gdy tylko dotrzemy do domu. Lód pływa. When I finish my art project. zdań jest taka sama. | nowy z historii. się przecinka. they die. można w nich użyć też spójników lub zaimków względnych wyrażających przekonanie lub pewność. he won’t go to Jeśli Mike będzie zajęty. Kiedy skończę mój projekt ze sztuki. jeśli zjedzą food. ► typ I . się niedobrze. oddziela się je od zdania ► Jeśli zdanie warunkowe jest drugie. 1 zasady i reguły Present Simple^ M Present Simple People often get ill if they eat dirty Ludzie często chorują. Ponieważ zdania warunkowe I typu mówią o sytuacji praw­ ZAPAMIĘTAJ dopodobnej. Unless you stop smoking. nie tylko Ponieważ zaimek unless ma znaczenie negatywne (ifnot). We wszystkich typach kolejność zdań nie gra roli. skutek warunek You won’t get lost if you look at the Nie zgubisz się. okresy warunko­ we) to zdania zawierające warunek. Zdania warunkowe składają się z dwóch zdań: podrzędnego z (/będącego warunkiem i głównego (nadrzędnego) opisującego skutek spełnienia lub niespełnienia tego warunku. czysz Biały Dom. nie stawia nadrzędnego przecinkiem. If we don't feel well. 1will write you an email. map. na imprezę. first. Zjemy obiad. spełnienia My father will be angry if 1get home late. pucharu. brudną żywność. ► Jeśli zdanie warunkowe jest pierwsze. jeśli wrzuci się go do wody. Jeśli rośliny nie są podlewane. when (kiedy) czy as soon as (gdy tylko). Jeśli Mary je za dużo słodyczy. będę musiał zacząć I won't do it unless you help me. II i III (zero.prawdopodobny (przyszłość.zawsze prawdziwy je o tym. zoba­ the White House. jeśli wrócę późno.week PREVENTION 21 IS BETTER THAN EURE A GRAMMAR Conditionals . którego spełnienie decydu­ ► typ 0 . you will be seriously ill. Mój ojciec będzie zły. third conditlonal).zdania warunkowe Zdania warunkowe (okolicznikowe warunku. Water boils if you heat it to 100 degrees. If we lose the match. jeśli mi nie pomożesz. you will see Jeśli pojedziesz do Waszyngtonu. We w ill have dinner as soon as we get home. Budowa się po nim słówka przeczącego not (zasada pojedynczego przeczenia). nie dostaniemy cup. Nie zrobię tego. czy dana sytuacja ma miejsce. robi jej 1 she gets sick. we won’t get the Jeśli przegramy mecz.mało prawdopodobny (teraźniejszość) względne. jeśli ona nie zrobi planu. a w niektó­ czasem bardzę bliska) rych znaczeniach można też stosować Inne spójnik) lub zaimki ► typ II . nie stosuje ] warunek np. na mapę. do lekarza. We wszystkich typach stosuje się zaimek //(jeśli). W znaczeniach negatywnych zamiast l/często używa ► typ III . If Mary eats too much sweets. second. tory. Mike won’t be able to do it unless she makes a plan. ale wpływa na interpunkcję. (przeszłość) Z e ro w y o kre s w a ru n k o w y Zastosowanie Tłumaczenie zawsze prawdziwe warunek skutek Ice floats if you drop it in water. we see Jeśli nie czujemy się dobrze. If you heat water to 100 degrees. it tastes sweet. If you add sugar to your tea. nie pójdzie możliwy do a party.

My nose is stuffed up. z moją lewą stopą. w teraźniejszości If I were a millionaire. I’m feeling dizzy. 1can’t move my neck. gdybyś wygrał prawdopodobny Present Simple V I w ould i bezokolicznik bez to a lottery? na loterii? do spełnienia If Liz had a mountain bike. język angielski | repetytorium 93 . Boli mnie przy stomach My stomach hurts. Never mind. Gdyby Liz miała rower górski. niezależnie od osoby. Mam katar sienny. Krwawią mi dziąsła. You should say sorry when you make a mistake. Jest mi niedobrze. around Scotland. a zawsze were. 1vomited. 1have a terrible earache. Do you often apologize when you do something wrong? Not at all. I would travel all over the she would make some trips zrobiłaby kilka wycieczek i przyszłości world. My gums are bleeding. I LANGUAGE Apologizing . Boli mnie szyja/plecy.. ARKUSZE EGZAMINACYJNE What’s wrong with my. Chyba mam złamaną and red. Jane apologized to the headmaster for skipping the lessons. wrong with my left foot. Chyba mam złamaną nogę. throat I’ve got a bad cough. It won’t happen again. Dużo kicham. chest. Boli mnie gardło. gdybym skutek warunek holidays if I could choose any mogła wybrać dowolne miejsce I would travel all over the world if I were a millionaire.. . It hurts when 1swallow. skin I’ve got rash. Body part Symptoms Body part Symptoms leg/foot/ 1think I've sprained my Chyba skręciłem head I’ve got a headache. nose 1sneeze a lot. Mam krwawienie z nosa. teeth I've got a toothache. Mam wysypkę. There’s something Coś złego dzieje się 1have a sore throat. piersiowej. you are sitting on my seat. po Szkocji. Mam krosty/trądzik. na ulicy. 1feel sick. 1have hay fever. Wymiotowałem. kostkę.. I would call the police. holiday place. hand/arm I’ve hurt my hand.co się dzieje z moim. eyes My eyes are sore Bolą mnie oczy i są 1think my arm is broken. I would choose Greece for Wybrałabym Grecję. chest 1have a pain in my Boli mnie w klatce ear 1can’t hear very well.przepraszanie 9 Wyrażanie skruchy Zwracanie komuś uwagi Przyjmowanie przeprosin I’m sorry. W okresie warunkowym II typu w zdaniach z f/dla czasownika to be zwykle nie używa się formy was. Boli mnie głowa.. Nie mogę ruszać szyją. That’s ok. My nose’s bleeding. Mam zatkany nos. If someone stole my wallet in Gdyby ktoś ukradł mi portfel the street. suitcase a bit? Forget about it. wezwałabym policję. Źle słyszę. rękę. Bardzo boli mnie ucho. zaczerwienione. Excuse me. 1think my leg is broken. na wakacje. Boli mnie ząb. neck/back My neck/back hurts. Excuse me. Mam męczący kaszel. could you move your That’s nothing. ankle ankle. Zraniłem się w rękę.D rugi o kre s w a ru n k o w y Tłumaczenie warunek mało warunek skutek What would you do if you won Co byś zrobił. Nie widzę wyraźnie. I’ve got pimples/acne. 1can’t see clearly. przełykaniu. Mam zawroty głowy. Boli mnie brzuch.

. je we właściwej kolejności....... ........... you (fa il)......... 1(press) .. Apply aftersun cream or some cooling lotion onto the as this programme (finish) sunburnt skin.............. If you (not eat) his chest.................. you will get fatter.... .....2... Od czasowników należy utworzyć odpo­ wiednią formę czasu.......... on O nimi formami okresów warunkowych (typu 0 .. and in danger of becauseher . A.................2..2.........3..... hard......... but he’s too short.. feet face shoulder ankle ^ mi z ramki............... ......................... t (0-12) Uzupełnij luki w zdaniach (1. ....................... ... 2..... golf... 5..... .... 1(d o )............ more time........ Peter this afternoon......... They (give)..... my homework as soon B...... 1.. 5....... Advise the person not to rub or touch the eye..... Please eat your dinner...... .. ..... obesity.1...... tak by nie zmienić ich znaczenia..7. 1...... The students won’t have a disco If they don’t organize It. you...... ... 4......... ..... 1.big houses D.. .5... Use clean water or the corner of a clean tissue to wash it out...1....) odpowied­ 3..... Cool skin using cold water.................. _________ cold.. If it (not rain )............... Bring the person indoors or away from the direct sun....4.......... weekend......... I (0-! Używając słowa unless... he won't have money for holidays. try to remove it... him the news... przekształć podane zda- 4........ kidney lungs stomach knee 2.......3.. sunburn nla (2.... ..his leg twice.... ..-4... you may get a ... 3. 5.......8....r7.......-1... Her pyjamas are all wet..... Unless the government makes better law. people's rights will definitely be limited......... ..... Ben _______ .... . 1. -... What (happen) .......12. If you (not study).. 1..). the 1(te ll).. If you don't take more exercise. ..... George got a strange ------............. we (play).3.... ... eye lips nose heart 5... ............ the red button? G...... ... If 1(have).... her the messages as soon as she (arrive)....9. 5.. If 1(g et). the big wheel In the fun fair..2.......... Ułóż she (understand).... .........12...my letter....-....... .. if F....... 1..... 5........ ... Ask the person to sit in a good light.-. ....4..... .......6.. Give the person plenty of cold drinks........ .6................. ....„ ...10.1.-...... _ ..... the eye......... If he (b e).......... ... .... 2.1. after visiting tennis but 1have to work a lot. .. 1.. 3.. this 3......................5...6..... he (can) .... a foreign body in the eye 2. I.. 1. ... When she (read)... ........ your exam...1... We won’t go to the party if they don’t invite us....... .7..2.................... it (get) temperature is high....4........ home in time............... C.w O § twist • dizzy • break • disabled • sweat • choke • rash H ZDROWIE Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się • overweight ■bruise •vomit z niezbędnym zestawem słownictwa. Mike felt very.. E.5.......... -...9.-2. it 1..1...... 1... (0-2) Dopasuj do każdego przypadku medycznego 1....large families... 1....2..4..1_ my ankle while I was playing basketball... 3..... While my dog was eating quickly a big bone......1lub II).5.... Will was 4 . taller... ...... If you don’t see a doctor.... ..... .my problem.. If 1(see)...3...1...... feet teeth toes wrist ś I ----------------------------------------------------------------- (0-10) Uzupełnij luki w zdaniach (3....be a policeman...... Liz ______________________ ..1...10. He’s lost 10 kilos recently! 3.5..) wyraza........... (4.... If there’s a free-floating object clearly visible in the white of 1(ca ll)........... Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach.1.. you won’t get a prescription..... If he doesn’t get a job...........) odpowiednie sposoby postępowania (A-l).... 3... eye ear hand neck język angielski | repetytorium ..... .___ _ ___-..... H....... Perhaps it’s an allergy........ People usually (build). Separate eyelids carefully and examine the eye...8..... wrist finger leg arm 2............ if they (have).......... Wpisz rozwiązania do tabeli...11.. 3.... . If someone hits you.. 1(take up) 3. I at night after eating some strange-tasting ice cream.......-3.. 3. .....10.... your soup..

-6. 0 (0-3) Usłyszysz wypowiedź Mike’a na temat jego proble­ 6. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. to explain why he will be absent. because he had had a bike accident. 0 (0-3) Przeczytaj tekst. do każdej odpowiednie porady. C.1. i fragmencie tekstu nie oznacza. boxes. A. Wskazówka egzaminacyjna Spróbuj wypisać po kilka wyrażeń kojarzących się z sytuacjami opisanymi w podanych odpowiedziach. B albo C.2. to ask Barry about his health.1. It’s not Include some complex carbohydrates like wholemeal bread the case. nią literę obok numeru każdego akapitu. zgodną z treścią tekstu. was bleeding. Tina 9.0 (0-2) Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Jessiki na te­ mat jej problemów ze zdrowiem. B. Wskazówka egzaminacyjna B. She hurt her protein for continued energy. formacji zawartych w nagraniu w zadaniach 6.1. after he had played basketball. Feeling full takes a few minutes and chewing your 7. C. and packages. C. w jakim celu nadawcy napisali poszczególne wiadomości. Na podstawie in­ Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się. accepts someone’s apologies. B. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 8. jars. but we returned home half an hour ago. and improves nutrient A. dear. Eat slowly.2.3. bags. To see a doctor. język angielski | repetytorium 95 . Minimize sugar In the diet as well as processed foods that come in cans. that's OK. B albo C. I’ll do the shopping. Pamiętaj. absorption. Luckily.3.-8.1. shouldn't be bandaged. z poda. Tina wrote to Rob. calling the ambulance. C. Better see the dentist at once. What did Jessica’s mother advise her? A. What to avoid? B. że samo pojawienie się podobnego lub tego samego słowa w tytule C. apologizes to someone. to apologize to him. his sprained ankle A. because she wanted food causes you to eat fewer calories. driving him to hospital. Nazwij dolegliwości przedstawione na zdjęciach. 9. odpowiedzi innymi słowami. Zakreśl literę A. Zakreśl literę A. gavlng him first aid. W zadaniach 7. F nych odpowiedzi wybierz właściwą. A. and artificial Ingredients. to cancel the meeting. Spróbuj wypisać C. z podanych odpowie­ dzi wybierz właściwą.1. to be high In preservatives. Spróbuj oddzielić informacje Istotne od drugorzędnych. sugar. Jessica helped Mike by 6. A good start C.3. że tytuł będzie właściwy. 8. Make sure to Include some kind of concert. Something sweet B.1. B.2.lovetoknow. B. Liam wrote the message ARKUSZE EGZAMINACYJNE A. to inform him when she will be home. To He down for some time. B. It would be even better to leg badly and we thought It could be broken. Barry.3. and a piece of fruit or fruit juice. 7.Gom/wiki/Healthy_Diet_for_Teenagers Danny Wskazówka egzaminacyjna 7. Do każdego akapitu (9. Na podstawie: http://diet. 8. I’m terribly sorry I couldn't help you with organizing the Always eat breakfast. Uwaga! Liam Jeden nagłówek został podany dodatkowo I nie pa­ suje do żadnego akapitu. C. According to Mike. because he had suffered an Injury while hiking.2. 8. I had to take my grandma to hospital.1.3. hurt him a lot. I’m dopasuj właściwy nagłówek (A-D). Następnie wyraź te 1 I (0-3) Przeczytaj teksty. Mike had to go to hospital A. Wpisz odpowied­ really sorry and I hope you'll manage to hold it without me. 9. What is not a problem for Jessica? mów ze zdrowiem. w jaki sposób w podanych akapitach opisano wspo­ A. To take medicine.3. These foods tend Don't worry. Haste makes waste D. Danny Zwróć uwagę.1. mniane nawyki żywieniowe: pozytywnie czy negatywnie.2. B albo C.) I came down with the flu and I can’t attend the meeting.-7.-9. is really sorry. Tips for Healthy Eating for Teens Rob. Zakreśl li­ terę A. to complain about her grandma.

mn. 1needn't wash up the dishes now.zaimki zwrotne Mark mustn’t drive a car because he's only 15. Nie możesz wrócić do domu wykonawcami i odbiorcami czynności (wykonują czynność na so­ po 22. poj. kiedy była w szkole. 1can do it later. język angielski | repetytorium . must/mustn’t/needn’t Czasownik SHOULD MUST znaczenie mieć powinność musieć zastosowanie ► doradzanie komuś ► wyrażanie konieczności zrobienia czegoś You should have a rest. Reflexive pronouns . 1 myself M u s t/h a v e to you yourself he himself Czasowniki must i have to zwykle stosuje się wymiennie. które są jednocześnie You mustn’t get home after 10 p. She's got plenty o f them. Możesz korzystać z mojej. Zaimki osobowe Zaimki zwrotne 1.. Można również używać formy Do I have to post this parcel today? tworzonej od zwykłego czasownika need -don't/doesn't need to. dla wyrażenia Nie musisz kupować tej książki. Robert must pick up his documents from the school office. You look tired. używamy zawsze formy have to. (bo ja sam tak chcę) I have to take these pills three times a day. (bo mi lekarz kazał) they themselves Podobnie w pytaniach must używamy do poznania opinii dru­ Istnieje również bezosobowy zaimek oneself. It's difficult to judge oneself. bo ma tylko 15 lat. ► wyrażanie opinii They must be at school on time. 1don’t need to see a doctor. Liz shouldn’t trust people on the Internet so easily. pytanie Should 1buy expensive presents if 1can't afford them? Must 1do homework now? przeczenie You shouldn’t walk alone at night. W zdaniach she herself oznajmujących must mówi o konieczności zrobienia czegoś wy­ it itself nikającej z własnego przeświadczenia.? Maggie nie musi kupować nowej sukienki na wesele.m. Lena had to wear a school uniform when she was at school. uwagi W identycznym znaczeniu można stosować czasownik Formy przeszłe i przyszłe tworzy się za pomocą czasownika have to. kiedy chcemy powiedzieć. Uczniowie nie mogą palić w szkole.m. Tłumaczymy je zwykle jako „się". You must see John inthis musical. zatem zachowują Must I come back before eight. że czegoś nie wolno robić lub wyrazić zakaz. cho­ ciaż jest między nimi drobna różnica w znaczeniu. you yourselves /must buy my grandmother some flowers. 1 ► pytanie o opinię Do you think 1should go to this secondary school? twierdzenie Mary should eat less sweets. modalny ought to. konieczności zrobienia czegoś w czasie przyszłym lub przeszłym Maggie doesn’t need to buy a new dress for a wedding party. You can use mine. Ponieważ must ma tylko formę teraźniejszą. a have to dla zewnętrznych ustaleń i konieczności. Must i should to czasowniki posiłkowe modalne. W ill you have to go home before 10 p. Zaimki zwrotne wskazują rzeczy lub osoby. we ourselves nych ustaleń i zasad. Lena musiała nosić mundurek. BITTER PILLS M AY HAVE BLESSED EFFECTS GRAMMAR Should/shouldn’t. Mark nie może prowadzić samochodu. Ma ich Czy będziesz musiał iść do domu przed 22? mnóstwo. Students mustn’t smoke at school. Trudno jest oceniać siebie. have to dotyczy zewnętrz­ 1. „siebie”. mamo? (czy mama nalega) must jest needn't (nie mustn’t). What medicine did Jo have to take? ZAPAMIĘTAJ Jakie lekarstwo musiał zażywać Jo? Formy mustn’t używamy. 1feel well. bie). Przeczeniem od Czy muszę wrócić przed ósmą. mum? się w zdaniach inaczej niż pozostałe czasowniki. giej osoby. Jessica must pack her suitcase because she's leaving tomorrow. 1think people shouldn't smoke in cafes. Czy muszę wysłać tę paczkę dzisiaj? (czy to konieczne) You needn't buy this book. może on też występować w czasie teraźniejszym.

please. doctor. (różne osoby na Form zaimków zwrotnych używamy także. We don’t blame ourselves. panie doktorze? język angielski | repetytorium . but avoid going out for about three. please! Help yourselves. What can when I eat bread and things like that. What medicines do you take? Jakie lekarstwa pan/pani przyjmuje? You should take one pill/spoonful of this medicine every three hours. 1saw myself in the mirror. aby podkreślić. is looking at him. Hold your breath. Let me have a look. Doctor: Goodbye. Niech spojrzę. She They can’t look after themselves. Wówczas They are in love with each poprzedzamy je zaimkiem by. Mowa o różnych osobach Mowa o tej samej osobie 1saw you. Pacjent 1feel awful. doctor.badanie lekarskie Lekarz What seems to be a problem?/What’s the matter?/What’s wrong? Co panu/pani dolega? Have you got temperature? Czy ma pan/pani gorączkę? I’d like to take your temperature/blood pressure/heart rate. He's looking a t himself. I don't. Open your mouth and Doctor: No. themselves. (te same osoby) SITUATIONS At the doctor’s . Proszę wstrzymać oddech. It hurts less only when I drink. bez towarzystwa. doctor? Co mi dolega. Should 1stay in bed? Czy mam leżeć w łóżku? What is it. They're looking at M ary loves George) Brian repaired the car by himself. sama osoba) Mary is looking at George. Jane bought her sister some Jane bought herself some sweets. (różni ludzie) George and M ary are looking ZAPAMIĘTAJ at each other. a prescription for some antibiotics. let me have a look at it. Patient: Should I stay in bed? Doctor: Well. bez pomocy. We don’t blame you. Fiona and Liz are trying to take other. Proszę przyjmować jedną pigułkę/łyżeczkę tego lekarstwa co trzy godziny. Patient: Oh yes. John sent himself a copy. Czuję się okropnie. Chciałbym zmierzyć panu/pani temperaturę/ciśnienie/tętno. Do you take any medicines? Doctor: How long has it been like Patient: No. sweets. My dog hurt my cat. Stay at home and keep warm. Goodbye.u lekarza 9 Patient: Good morning. Doctor: Does it hurt when you swallow? ■ n USEFUL EXPRESSIONS Medical examination . four days. ARKUSZE EGZAMINACYJNE say aaaa. I’m goingto give you Patient: I have a sore throat. I do for you? Doctor: You've got an infection in you throat. doctor. My dog hurt itself. this? Doctor: Here it Is. Patient: About three days now. Patient: Aaaaaa. (George loves M aty and Jessica went to London by herself. Patient: Thank you. Mark is looking in the mirror. (ta Help them. a photo. But it hurts a lot Doctor: Good morning. Why do you blame him? Why do you blame yourself? John sent her a copy. że ktoś siebie nawzajem) zrobił coś samodzielnie.

.... Mike......... be at work before 9.1.1.. The computer will reboot h im self/him /itself after the (0-15) Uzupełnij luki w zdaniach (2.2...... .......3.1. drive a lorry.4.... must.... Sonja cleans h er/ herself / she room every day.. I think I take in the foot. A.. She .. 1. with its tongue...4..) w formularzu reje­ 2..... 3... Dan always asks he / him / him self why English is so 1. complicated. about the accident. I wondered about i t ... We painted our house b y . 2....... go to work tomorrow? 4... It’s a pity w e ..5. B. 1......5. 1.... She is hungry...6..1. G..9. She never asks for help.. E... Patient's name: 2. We ...... a surprise for Mark.10... You look so pale.1....4.2... jestracji w gabinecie lekarskim..... 3.10. You and yourselves /yourself/your partner must finish patients yet.7.4.There’s a regular bus to the 5. Time: 2. You ..... Martha’s room is clean... Ssh! It’s an exam..that question.. 3.3..... .. us /w e / ourselves.... 3. 3......15.. We want the party to be him my regards.12..8... work on such a warm and sunny day. 1...... Mary saw him / him self / he in Paris a year ago......7. 4...4. while playing volleyball.3.... take exams at the end of each term. Mark didn’t have to J............ nagrania uzupełnij luki (5...11... język angielski | repetytorium .. walk........ tions. 2. get back home before 4.... 4.. The man on the news accidentally shot he /him /him self 2.8.-3....... Last year I work from nine to three except 4. 3........ You ...... respect the school regula­ (0-12) W podanych zdaniach (4..... Make 1..10...... You mustn’t tell him about 3......... Date of visit: hotel. I consider m e/m yself / 1to be an intelligent person... you mustn’t forget to give 1...... 2.. 5.) właściwy­ mi zaimkami zwrotnymi. D.2.-4. Julie has cut i . with a sharp knife. brother. Your two kids will cut they / ourselves / themselves if dark. You must keep it a secret.10...5......1. feed the baby.6..7.. exam.9. If you want to visit it..8. When you next see your H..... 3..... they play with knives. 4...... 4. 2... We . The calculator turns off b y.) zakreśl właś­ 1. I ... Doctor's name: 2.... great to see you. 1.14.....1. Come in and sit down..12... You mustn^t talk... We / Our / Us are going to repair the roof in our house by Saturday and Sunday..4. My brother cook. If you know anything you get better.-2. I’ve got a terrible earache..-5..5....12. work even on such a lovely day if we (0-4) Usłyszysz rozmowę telefoniczną dotyczącą re­ want to go on holiday soon....... Adam hurt...... 1.. you must have the right visa... ...8.. 3.. learn more if she wants to pass the stracyjnym właściwymi wyrażeniami.. * (o-io) Uzupełnij luki w zdaniach (3..comfortable! Mexico. Sheila . 2... make sure you do it all by for ages....... * (0-10) Dopasuj do siebie pary zdań lub ich części.. goto university on Thursdays. a check-up soon. 4..9....3. Don’t tell anyone. Na podstawie treści 2... 5.. Are you a driver? Yes....... Harriet. You and I have to ask__________ ..... F.10....2...13.. Roy studies medicine so he operate on 4. 5. tidyit.2.. 4.......15. 4... You must stay in bed until 3... Thursday is her day off.... Don't run. Jim asked herself / sh e / h e rto dance. We enjoyed ourselves / us / our stay at the seaside. oa B ZDROWIE Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa. 4. this project next week.. He’s a waiter. It’s the doctor’s order...3.. you must go to the police. have to lub needn't. 2....11. 2. 2.) formami program installation...1.6... 2. 1haven’t been to the GP C..... The animal cleaned.... a painkiller..1.6.. Jane ... 1must go and have ciwe zaimki.... You have to 1..9..... We ...... I will finish these questions by me / myself / 1...... Gina and Peter did the poster all by .7...

. A.. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk 6.. w każdym z trzech podpunktów. C.1. bierz odpowiednie zdanie (A-E). • Opisz. An onion 6. Your doctor or your pharmacist can help you stop smoking. Nie zapomnij o właściwych formułach leku? Na pudełku płatków zbożowych? W poczekalni u lekarza? rozpoczynających i kończących Ust. oldest person when Doctor: I see... This doctor’s announcement is for old people only. _ also avoid scratching yourskln. should 6. liczebnik 6.....5. She was born in 1897 in Patient: No. (0-4) Przeczytaj teksty 7. A. Wpisz rozwiązania 9.. język angielski | repetytorium | | 99 ...4. Uzupełnij go. pills C. tak aby otrzymać logiczne i gra­ oraz zwroty przydatne podczas wizyty u lekarza. 7. Uwaga! Jeden wyraz Patient: I have a rash on my arm.... This text comes from a dosage leaflet powinna wynosić 50-100 słów. ones C. any medicines? she died at the age of 111 (in 2009)... Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź D. If you are over 65 or suffer from heart disease.. hours B..’ She didn’t smoke or drink. This Is allergy information.3.1.. sweets. appointment C. 0 (0-10) Jesteś na wakacjach. She Doctor: I’m goingto give you a 6... 6. This notice encourages you to get a flu jab. tak aby powstał spójny i logiczny tekst. She had two rules: 'An apple a day 8.. A.1.5..3. it is advisable that you are vaccinated against flu. stay in bed.5 mL every 12 hours..7 to see me next week if it doesn’t get her sense of humor and good memory... She saw Hailey’s Comet better over the next few days. A. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­ 9.... czego nie możesz robić..... drove a car 6... Do każdego z nich do­ 9. doctor..3.....3.2 on it but it doesn't seem to work.. Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj o prawidłowym stosowaniu czasowników modalnych.. 0 (0-5) Przeczytaj tekst.2..4. asthma or diabetes. Doctor: How long have you had the rash? never Africa move keep two have Patient: It’s been there for about a week.6... taking B. Myrtle Jones was South 8.....) jeden wyraz z ramki w odpowied­ niej formie.. George and Marion were looking (na siebie nawzajem) 7. syrup B. pamiętając. B albo C.1. at Pamiętaj o utworzeniu od wyrazów odpowiedniej formy.. Na opakowaniu grzecznościowe..3. do tabeli. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji. 12 great-grandchildren and 7 great-great- I want you to apply it three 6. spójność.1.. na czym polegają Twoje problemy... (Nie musisz) .2. forma dzierżawcza rzeczownika..4... mustn’t B... Podpisz się jako XYZ.. Mary (powinna jeść m niej)..3. _ the doctor away. B... (In 1910 and 1986).. shouldn’t C.. Zakreśl literę A.. colonial Victoria and 8. co powinieneś/powinnaś zrobić w tej sytuacji.2. Warning! May contain nuts... Napisz list do babci lub dziadka. What seems to be Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ the problem? graficzna wpisywanych wyrazów. to C.. 7. I’m not. prescription to być forma czasu.2.7..1 anything for it? How to Live to Be 100? Patient: I put some 6.1.. recipe C.. You may see this text on a cigarette packet. a day. Uważaj na wyrazy.... 7.....2. został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Doctor: Are you 6. Are you allergic 6.? 9. Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Powtórz różne sposoby proszenia o radę oraz zwroty Zastanów się.. . She lovępl baking. go home before 10 p.7. . had 27 grandchildren..9 (0-7) Przeczytaj dialog.1.... 8..4... 6..5 .6. że długość listu E. 7. • Napisz. date Wskazówka egzaminacyjna I (0-4) Przetłumacz na język angielski podane w na­ Przypomnij sobie słownictwo związane z różnymi dolegliwościami wiasach fragmenty...4. • Poproś o radę. ale niestety masz prob­ lemy ze zdrowiem...5.to South Africa in 1940s. Come in and take a seat...-7. You -grandchlldren. datkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. bogactwo językowe 7. A. cream Wskazówka egzaminacyjna 6. holding a day keeps the cold away. for B. poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.for some ointment. Doctor: Hello. A.. Make an and lived on her own until she was 109.... wpisując w każ­ dą lukę (8. 7.. 8.-6. Uważaj na zdra­ matycznie poprawne zdania. (Czy będziesz m usiał) . A. getting C.4.. A. receive B. Może 6.. meeting B.1.. gdzie możesz zobaczyć takie napisy. 7.. times porządkowy... Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksy­ 9 malnie pięć wyrazów.. Wymagana jest pełna dliwe false friends. Her relatives remember 6. Adults and children 2. . oraz poprawność językowa.... które zawierają w sobie negację.-8...m..4. Powtórz formy zaimków zwrotnych..

suggest today/tonight — ► that day/night (zaproponować). Reported Speech (dodawać). 100 język angielski | repetytorium .’ printer was probably broken. next week/month/year the following week/month/ye (the week/month/year after) last week/month/year the previous week/month/ye. zaim­ — i dzierżawcze z kontekstu ki i określenia czasu oraz miejsca. remark (zauważyć).’ her that new mobile phone. ago (a week/a month/a year be ► Cytat zawsze ujmujemy w cudzysłów i oddzielamy przecinkiem od zdania wprowadzającego lub następującego po nim. I saw Fred last Monday. announce (oznajmiać).’ said Matt said that he had lost his Matt. ‘1can’t lend you my new Patricia said that she couldn’t camera./He said to me that his name was Jack. He said komunikacji jest opuszczane). że można używać też wielu podobnych cza­ sowników o wyraźniejszych odcieniach znaczeniowych np. ‘is He explained to me that my ► say + 0/to sb .'grunted Terry. whisper (szeptać). (the week/month/year before) S>1 Przy zamianie mowy niezależnej na zależną trzeba pamiętać o kilku a week/a month/a year a previous week/month/year zasadach interpunkcyjnych. He said that his name was Jack. I’m going He told me his old printer had ► W mowie zależnej nie stosuje się ani cudzysłowu ani to buy a new one tomorrow.a. Warto O kre śle nia czasu jednak pamiętać. week NECESSITY IS 23 THE MOTHER OF INVENTION ' A GRAMMAR Mowa zależna i niezależna & zm iany Z a im ki MOWA NIEZALEŻNA ■cytaty czasów • parafrazy Direct Speech — ► Reported Speech 1 przekazywanie określeń czasu * przekazywanie this — ► that dosłowne zaimków swoimi słowami these — those Mowy niezależnej używamy wtedy. natomiast pozostałe zmiany przeważnie Direct Speech Reported Speech wynikają z kontekstu. 7 hope this will work. broken down again the day before przecinków. told me when I met him on he would go to that new computer Terry grunted (that) he hoped it would work. szyk zdania. flash drive. ‘I’ve lost my flash drive. Zmieniamy wówczas czas gramatyczny. W mowie zależnej przekazujemy tylko jej zaimki osobowe zaimki wynikające sens. lend me her new camera.' again yesterday. add Direct Speech *. Terry said.mówić coś komuś He told me that his name was Jack. Alice said. yesterday the day before/the previous day tomorrow the next day/the following day He admitted he was wrong.mówić coś lub mówić coś do kogoś probably broken.’ said Patricia. answer/ now ► then reply (odpowiadać). Czasy przekształca się według określonych reguł. kiedy dosłownie przytaczamy here — ► there czyjąś wypowiedź. 'Your printer. shop not far from there. admit (przyznawać). ‘My old printer broke down You know.' he explained. She explained (to us) that it had been a difficult task. ‘My dad gave me Alice said that her dad had given Z dania ozn a jm u ją ce w m ow ie za le żn e j this new mobile phone. Monday. a między zdaniem wprowadzającym a przyto­ I’ll go to this new computer and that he was going to buy czeniem stawia się słowo that (które jednak w codziennej shop not far from here/ Fred a new one the next day. 7 hope this will work. Zdania oznajmujące w mowie zależnej przeważnie relacjonu­ je się za pomocą neutralnych czasowników say i tell. shout (krzyczeć). explain (wyjaśniać). ► tell + sb. state (stwierdzać). inform (informować).

Schem at zm ian y czasów Present Simple J r Present Continuous will/shall mm Past Simple Present Perfect i Present Perfect Continuous would/should Li Past Perfect Past Perfect Continuous Należy pamiętać. would.’ Janek ensured me that that Janek ensured me. ‘Don’t worry. ‘The planets move around the Sun.’ said Jack. may — ► might parents. Direct Speech Reported Speech które mają formy przeszłe. Tom told us not to come closer. She told me not to worry. p ro śb y w m o w ie za le żn e j W mowie zależnej iznejm możemy przekazywać również zdania w trybie rozkazującym. Polecenia i rozkazy zwykle wprowadza się za pomocą czasowników tell i or­ der. My mobile is not getting texts.’ complained Betty complained that she had a problem because her mobile was not Betty.’ I repeated.’ said Tom. Jack said that he hadn’t seen my new iPod. . a prośby czasownikiem ask. ‘Helen won’t be in time. Tom told us to come closer. rozkazy. P olecenia.czasownik wprowadzający jest zwykle w czasie operacji zamiany czasów. ’Be careful when you use my MP3 ‘Don’t turn off the He says he Is sorry player. ’Turn down the TV.’ He said that he must phone his ► will — ► would. ‘I must phone my parents.’ mum asked.’ computer. zmienia się tylko zaimki i określenia przeszłym. -. can — ► could. getting texts. które są cały czas W mowie zależnej niekiedy nie przeprowadza się skomplikowanej aktualne . wystar­ czy zapamiętać. My father told me that London is the capital o f Great Britain. że will zmienia się na would {shall na should).’ said Tom. turn it on.’ he promised. ‘I’ve got a problem.^9 zarówno twierdzące. might. ale sunku do zdania oryginalnego.’ and he has to go. ► Kiedy relacjonujemy wypowiedzi na bieżąco (powtarzamy je Copernicus said that the planets move around the Sun. application should work. Til send you an e-mail. wówczas w czasie teraźniejszym. could. should . John told his sister to be careful He asked me not to turn off the when she used his MP3 player.czasownik wprowadzający jest 'London is the capital o f Great Britain.’ said Janet said that her computer made a strange noise when she tried to Janet. natychmiast innej osobie) . ‘Don’t come closer. He promised that he would send me an e-mail. M ow a zale żn a bez zm ian y czasów ► Przy wyrażaniu ogólnych prawd lub rzeczy. ought to. zakazy. jak przeczące. Forma twierdząca Forma przecząca tell/order/ask +sb+ tell/order/ask + sb + not + bezokolicznik z to bezokolicznik z to ’Come closer. ‘I haven’t seen your new iPod. czasu.’ Mum asked us to turn down the TV. Direct Speech Reported Speech ‘My computer makes a strange noise when I try to turn it on.' said my father. computer. I’ve already told you that Helen wouldn’t be on time. ► must. ‘I didn’t touch your mobile phone!’ Monica shouted back.'said Copernicus. język angielski | repetytorium I I 101 . Monica shouted back that she hadn’t touched my mobile phone.bez zmian This application should work. ponieważ na ogół używa się tylko kilku podstawowych. ZAPAMIĘTAJ Z czasowników modalnych w mowie zależnej zmieniają się tylko te. że przesuwamy się o jeden czas w dół w sto­ Podobny schemat można narysować dla czasów przyszłych..

. * dodatkowo i nie pasują do żadnej instrukcji. Wybierz poprawne C. won’t repaired She claimed th at_________________ _____ C.’ He said h e fix my dishwasher. ‘Peter is vacuuming the room.. ‘I can show you how to use this scanner. have could D.. was vacuuming 3. can B.... 'Don’t delete this file.. has vacuumed He explained that..1.' A. 2.. didn’t send B. A.. 3.. ‘Mark hasn’t sent me this photo y e t’ Harry said _____________ ..' C.. ‘I took a photo of her on the National Gallery steps.. ‘Don’t switch off the radio. B. A. doesn’t send 3... 9 (0-6) Przekształć podane zdania oznajmujące na mowę zależną. lend me her MP3 player.. would C.’ 1. 'Click on this icon. bought C.. a hairdryer 2.... . ‘My mobile phone is broken.. had taken uzupełnienie luk w zdaniach 2.5..’ Callum asked m e. buy B.3. ‘I'm installing new software on my computer... clicked 1.. Uwaga! Cztery przedmioty zostały podane 2.) do przedmiotów lub urządzeń.' p NAUKA I TECHNIKA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj He asked u s off the radio.-2.9.. Danger! Hot water! 102 język angielski | repetytorium ... hadn’t downloaded 1. hadn’t sent D. C albo D. Jessica told me that Peter the room.1. had could wą odpowiedź..3... wouldn’t repaired 3..’ Dad said h e the vacuum cleaner himself. Don’t use while bathing. a screwdriver touch the blades..4. not to switch * (0-5) Dopasuj instrukcje (1..5. A.. Wpisz rozwiązania do tabeli.4. G... click D. się z niezbędnym zestawem słownictwa.10. should D.. 'Sandra hasn't saved this document....2. 2. hasn’t downloaded C. T haven’t downloaded illegal films.6. ‘We bought a new fridge last week. a microwave C. didn’t switch C.. których dotyczą (A-l).2.. haven’t sent He told me that___________ _____________ 2.. B.’ C. an iron open or empty... a blouse 2.. and anything E. a dishwasher D. B. Always use the lid.1. wouldn’t repair D. This sink is for hand wash only. bowls. ‘I won’t repair the vacuum cleaner myself... could (0-1) Co oznacza poniższy symbol? Wybierz właści­ C. 'Ron made this movie a month ago.4.. Do not H... will B.. that needs a stronger wash F. C.. ‘I can fix your dishwasher. a pump He told m e on that icon. Iron at 100°C. token (0-10) Zastosuj mowę zależną...’ 2.’ Mum said that she and dad a new fridge the week before.7... 2.1. a blender 1. didn’t download illegal films. 2. take B.. didn’t repair B. A. to click B. Zakreśl lite­ rę A. This garment must be hand washed...10.’ 3.' When I phoned. D. Eva said that M ark her that photo. A.. have bought D.5.6... do click put on the bottom rack. Sara promised she.5.3..’ She told us sh e A. to not switch D. © 0 2.. Plates.’ James told us he a photo of that girl on the National Gallery steps.-1. Wash your hands! A..1.2. ‘I'll lend you my MP3 player. C.. have taken D. don’t switch B... 1. Do not switch it on when B. is vacuuming B. a washing machine A. wouldn’t download 1. vacuumed D. had bought 3.. Adam said __________ A. A.8.' A.. wouldn’t D.

5 inch! Operates from AAA batteries (not supplied). W podanych pytaniach podkreśl czasowniki. 6.1. so I can’t sit in my favourite armchair on the veranda for Check whether the battery is charged and fitted properly. Uwaga! Jedno pytanie zostało Zastanów się. ło opisane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby. wspomina tylko przy okazji. Compact portable radio Easy-to-use controls. One of the speakers wants to communicate with someone. or try getting a small extension cord that fits both plugs. a longtime.3. I love reading books (I have lots of them!) and listening to 5.. deliver a relaxing massage anywhere. 6. 5. Do każdej z nich dobierz odpowiednie pytanie (A-E). Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej wypowiedzi. co jest główną myślą każdej wypowiedzi. built-in alarm clock. I spend a lot of time in my garage. One of the speakers has made a mistake and now he/she Electrical energy-efficient radiator needs some assistance. First you have to download it. C.-7.. E. anytime. jakich zwrotów i wyrażeń można się spodziewać w sytuacjach opisanych w podanych zdaniach.4. so they don’t look very impressive. które najbardziej by się Click on the document and open it. D...1. Wpisz Just place it in your bed.. One of the speakers is giving instructions how to operate Powered from rechargeable batteries. zawartych w nagraniu dopasuj do każdego dialo­ Massage mat gu (6.less (0-5) Usłyszysz pięć dialogów na temat proble­ than 0. The device doesn't function properly.. How can I send a file via bluetooth? I do a lot of sport and sometimes I train so hard I feel really 5. A.. My hobby is do it yourself.2... Will E. Not everything turns out perfectly but I enjoy trying. Wskazówka egzaminacyjna Określ.-5... Then use a special program to write it down. My biggest problem is that I suffer from backache. How to copy a song from the Internet to a CD? D. Uwaga! Jedno urządzenie zosta­ 5. Both speakers are using the same device. Na podstawie informacji B.1. jej przydało.1. Do każ­ dej osoby dopasuj urządzenie.4.1.-6. How to attach a document to an e-mall message unfortunately is very cold. © (0-3) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (7. Uwaga! Jedno zdanie zostało deep massage..) odpowiadające mu zdanie (A-F). jakich urządzeń mogą dotyczyć. You probably need a different plug.3. 5. I’ve won a lot of sport competitions and I'm really proud of my trophies collection. Why don’t my earphones fit into my iPod? Daniel 7. ideal for cleaning bookshelves.1.5.4. tired. 5. The only bad thing is that I hate ARKUSZE EGZAMINACYJNE Wskazówka egzaminacyjna dusting them.. I keep all my cups and statuettes on a bookcase. Charles 7. Light.. Wpisz roz­ wiązania do tabeli.3. Press attach. 6. which B.. 5.. Very practical. Zastanów się. Grace 7. cupboards and knick-knacks. C. the radio.3. D.1. A. I’ve been to a doctor and he recommended me physiotherapy. Wskazówka egzaminacyjna © (0-4) Przeczytaj teksty instrukcji 5. on a chair or in your car for a convenient rozwiązania do tabeli. then choose the file where it is saved. a device. armchairs. I’m wondering what I shall do when I’m sending? winter comes. Hand-held vacuum cleaner B. However.2. 5.. podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. The eight massaging motors and heating element podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu.2. Right now I'm mending a chair for Mrs Williams and a bookcase A.5. mów z obsługą urządzeń. certainly keep you warm! F. Amazingly thin .. I often do small repairs for my neighbours. 6..2.3.. The speakers are repairing a broken device. Why can't I switch my mobile phone on? for Mr Lawhead. co jest mu naprawdę potrzebne? język angielski | repetytorium 103 .4. fully tested according to European standards. handy and efficient! C. a kiedy mówi o tym. O czym mówiący 6.) oraz cztery reklamy różnych urządzeń (A-D).

zależne. od których rozpoczyna się pytanie w mowie niezależnej np. zmian z kroku 1. that evening. Do najczęstszych czasowników wprowadzających pytania Will Matt be home _ _ ^ zależne należą ask (pytać). when. how. asked if Matt would be home for supper.. schematem. -. f ► fakty i informacje zawsze aktualne 'When did the Wright brothers build the first plane?' she asked. ing to the cinema evening that evening. relacjonując na bieżąco i mówiąc o sprawach zawsze prawdzi. which. . Prócz zmiany czasów. know where he had seen that girl. & ) to know (chcieć się dowiedzieć)..week THE SCIENCE OF TODAY 24 IS THE TECHNOLOGY OF TOMORROW . i znaków inter­ z uwzględnieniem zgodnie ze pytanie punkcyjnych. what. where. why. Natomiast rodzaj zaimka wprowadzającego pytania zależy od typu pytania: ► dla pytań ogólnych używamy if/whether. pytanie ogolne . sady dotyczące przekształcania mowy niezależnej w zależną. pytania w zdanie czasu o zdania wpro­ to know if you will be określeń czasu oznajmujące jeden w dół wadzającego home for supper. ► pytanie szczegółowe 'Where have you seen her?' asked mum. who. ale należy pamiętać o zmianie szylyj) również o zmianie szyku wyrazów. język angielski | repetytorium . KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 you -* he He has seen He had seen Mum wanted to her-* that girl that girl that girl.. ■M ► dla pytań szczegółowych używamy tych samych zaimków.J GRAMMAR Pytania w mowie zależnej P yta n ia zależne bez zm ia n y czasów Pod tym względem pytania w mowie zależnej zachowują się W pytaniach w mowie zależnej również obowiązują ogólne za­ identycznie jak zdania oznajmujące. .and then dad 'Are you going to the cinema this evening?’ she asked. ► relacjonowanie na bieżąco 'Do you want some coffee?' She asked me if I wanted some coffee. wonder (zastanawiać się) i want for supper? f. KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 J L/ >i IJ 1— j — you-*-! 1am going to 1 was going She asked whe- this evening the cinema to the cinema ther/if 1 was go- -* that that evening. E tapy p rz e k s z ta łc a n ia p y ta n ia b e zp o śre d n ie g o w zależne KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 Zmiana Przekształcenie Zmiana Dodanie Matt. dad wants ( zaimków. She wanted to know when the Wright brothers built the first plane Pytania w mowie zależnej mają szyk zdania oznajmującego. zaimków i określeń czasu trzeba pamiętać wych lub nadal aktualnych. zdania. 4S> Nie zmienia się czasów.

eight by four makes two język angielski | repetytorium I I 105 * . który aku­ Podobne rozwiązanie można zastosować w sytuacji. a the South Pole. gdy znasz rat wypadł nam z pamięci. kiedy pełnią funkcję dopełnie­ Zaimki względne wprowadzają zdania podrzędne (ich forma jest nia zdania podrzędnego (między zaimkiem względnym i czasowni­ taka sama jak zaimków pytających wprowadzających pytania kiem jest rzeczownik lub zaimek osobowy). The Wawel Castle in Cracow is a building which most Poles can easily recognize. three times three makes nine You mean an I ornithologist.the person who seven minus two makes five is interested in birds. nym i czasownikiem nie ma rzeczownika ani zaimka osobowego). It's in the drawer. a tool which shows whether a surface is Language of mathematics horizontal or vertical. ALE: The book which/that is lost is very valuable. LANGUAGE Kiedy brakuje ci sław a. A barometer is a scientific instrument which measures A modem is a device (that) you use to connect to the Internet. which i that można opuścić. o co nam chodzi. which. opuścić. lecz także inne wyrazy. a thing weighs. Middle Ages.. W podobny sposób można zastępować nie tylko rze­ czowniki. atmospheric pressure. Takie zdania opisujące rzeczowniki to zdania podrzędne przy- dawkowe. kiedy pełnią funkcję podmiotu (między zaimkiem względ­ Alexander Fleming was the man who discovered penicillin. you know. Często się zdarza. well. ale nie znasz jego polskiego odpowiednika. zwłaszcza w przypadku specjalistycznych terminów. which. that j. jak coś się słowo angielskie. this thing specializes in the history of the you use to open cans with. lub zwyczajnie nie wiemy.który (w odniesieniu do rzeczy) of light. że będzie bardziej literacka. ► who/that-który (w odniesieniu do ludzi) A laser is a machine that makes a very narrow and powerful beam ► which/that . aby urozmaicić swoją wy­ when you want to know how much powiedź i sprawić. that. historyk średniowiecza Wykorzystujemy wtedy zaimki who. It's an instrument which you use Warto korzystać z nich również po to... Możemy wtedy opisać. ALE: I know a girl who/that has a tattoo. three plus one makes/equals four ornitolog „ Mr Brunell is-er. nazywa po angielsku. matemat^ ' You mean a spirit level. Who. poziomica I need . do której należy wyraz. natomiast nie można ich szczegółowe) i pozwalają na budowanie zdań złożonych. recognizable buildings in Poland. Zaimki względne who. że chcemy użyć jakiegoś wyrazu. Roald Amundsen was the first explorer that reached Simon isn't a person (who) you can work with. Najprościej zacząć od znalezienia ogólnej kategorii. The Wawel Castle in Cracow is probably one o f the most It's called scales. A medievalist is a person who Where is. You mean the can opener..well. a później podać kilka dodatkowych szczegółów. Wykorzystuje się wtedy po­ ARKUSZE EGZAMINACYJNE zostałe zdania złożone podrzędnie (subordinate clauses).

wpisz w okienko znak -....3....3..-1.......... What is the name of material. a scientist.. Obok tych zdań.(1847-1931).. Ruth Benedict F. which lub that. 'What are Warner Brothers producing now?’ He was curious . 3.wikipedia.....1. .. ‘Have you tried to do a chemical experiment?’ (0-4) Usłyszysz opisy (2.... Investigates volcanoes...... who studied relations between cultures..4... 'Is there a vaccine against cold?’ 1..1.. ____ ______ 4.. I think we'll build a paper / sand / woollen / wooden castle He wanted to know. podręcz­ nikach i internecie.... an English naturalist.. . out of? i Na podstawie: http://en...5.....5..... poszukaj informacji w encyklopediach. w których zai­ mek można pominąć.. . who formulated the laws of motion and 2. The teacher asked m e.... including the phonograph. This chest of drawers is made of paper /fabric / wood / stone..) czterech przedmiotów...... 5..(1887-1948).) zaimkami who.(1642-1727).. 1. inventor and engineer. A..org język angielski | repetytorium .)..(1847-1922).... who established that all species of life have descended over time from common ancestors.. 3..... Uwaga! Jedno zdjęcie zostało (0-6) Dopasuj nazwiska słynnych naukowców (A-F) do podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego opisu. opisów ich osiągnięć (5. will protect you against B NAUKA I TECHNIKA Przed rozwiązaniem zadań przypom­ nij sobie niezbędny zestaw słownictwa.. who is credited with inventing the first practical telephone.. Car windows are made of brick / metal / glass. Charles Darwin D. (0-5) Przekształć podane pytania na mowę zależną.... A volcanologist is a scientist. art and language....1. 3...4.1.. How do you call a machine.1.. O 0 3.1. 4.. A friend Is a person. 3.... an English physicist and mathematician..) zakreśl właś­ trouble.6. 5..-5..6.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego opisu. ciwy wyraz. known for his discoveries and theories 3...... an American politician. This is a new vaccine. an American anthropologist. . 1..... Wpisz rozwiązania do tabeli....4. 2.. . an American inventor and o (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (3... paper /silver/ sand.4.... Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopa­ suj do każdego opisu odpowiednie zdjęcie (A-E). who developed many devices that greatly influenced life around the world...4..5.2... Sir Edmund Hillary and Norgay Tenzing were the men 5. you call when you are in (0-5) W podanych zdaniach (1.2. first climbed Mt Everest. on the beach...3.5... _ . 2. Benjamin Franklin C. The ring I bought is made of amber / brick / concrete and The nurse asked m e.... Alexander Graham Bell B.... businessman.....2. you use to get money concerning electricity.2.2.. Jeśli masz wątpliwo­ ści.6.... universal gravitation....... chimney! 4..6.. practical electric light bulb. 'When did Graham lose his telephone?’ 1. 5... Look at this lovely wooden / brick / rubber / paper Helen asked.......3. ....1..-3.3.....5 ...... Thomas Alva Edison 5...-2. the motion picture camera and a long-lasting.. 5..... Isaac Newton E. 4. 2..1.(1809-1882).. 'How do you feel?' 1. scientist elastic and sticks to plastic? | and inventor.. 4...4...(1706-1790). is transparent. ..1..

4. C. A. . Squirt 8 . changes a stream of liquid A could not be found.1.3. I don’t have a masher. However. which m icrowave oven if it I Wskazówka egzaminacyjna has a damaged cord Zwróć uwagę na związki między wyrazami w zdaniu. fotograficzny).2. cleaning sprays. D. zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadne­ Wypisz z nich przydatne zwroty. This text reports about a problem with a computer program. I said. każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E). It is something that gives out a light. którego często po­ A. and perfume bottles 6.3. teksty: na ekranie komputera..). Y: . D. Potem spróbuj C. Postaraj się wyobrazić sobie sytuacje. pamiętając.2. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 7... aparat B...4.3. why don’t we have lunch now? E. bottles.. by another name..4. na plakacie. You can read this information on a plane.. 6.1.0.1. go komunikatu. trzebujesz (np. komputer. 0 7. C albo D.. You can see this text on a radiator. who B. Sorry. Wskazówka egzaminacyjna Poproś o pomoc lub radę. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź mają zastosowanie.4... Zakreśl literę A. jaki typ informacji przekazują. know B. known C. usual 8.4. A. Do językowe oraz poprawność językowa. na które reakcją mogą być podane zdania. B. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk (6. [ Risk of overheating A. na czym polega awaria. for example.htm 6.wisegeek. wy­ bierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wy­ powiedź jednej z osób. Wyjaśnij.-7.2. | Na podstawie: http://www..-6. A. You mustn’t do it. C. Æ The page you were trying to reach An atomizer is a device 6. Not at all. Napisz wiadomość do koleżanki/kolegi.. What Is an Atomizer? 8 . I have tried to install the 4. witch D. inhalers.. into a fine spray.. X: What’s an English word for 'latarka’? Y: . knowing Do not operate the 6. Uwaga! Jedno zdanie Znajdź instrukcje obsługi kilku urządzeń w języku angielskim. że długość wiadomości powinna wynosić 50-100 słów.. who B. 2.4. Do not cover! I (0-3) Uzupełnij poniższe minidialogi (7. telefon komórkowy. This text is part of a kitchen device instruction. B. C. 1. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji. gdzie możesz zobaczyć poszczególne B. Atomizers are 6. Zasłoń pytania i spróbuj ułożyć własne.1. w każdym z trzech podpunktów. Zakreśl literę A.. którymi masz uzupełnić luki? Jaka forma czasownika jest wymagana w pozostałych lukach? 8. it is often 6. I don’t mean it. 8.. bogactwo (0-4) Przeczytaj teksty komunikatów 8. Wskazówka egzaminacyjna Wpisz rozwiązania do tabeli. Most people use an atomizer at least once a day. D.). What do you mean? 8.. which C.3. used D. Do jakich or plug. usually used for mashing potatoes. than D. knew D. 8.1. wyrazów odnoszą się zaimki. It’s a kitchen utensil.1. use B. Najpierw zastanów się. 6. This text informs about a problem with the access to a web site. You should give it to him. It means you have to mash them. in perfume bottles. A. D. spójność. w których Podpisz się jako XYZ. 7.1 version but it didn't work. A. what C. emit a mist are all atomizers. . -.______________________ ___ (0-10) Zepsuło Ci się urządzenie.com/what-is-an-atomizer. język angielski | repetytorium 107 . 8. using C. C albo D.. X: Pardon? B. I’m sorry. sorry.. określić..1. I have no idea. X: What does 'masher' mean? Y: Wskazówka egzaminacyjna A.-8..0 (0-4) Przeczytaj tekst. w ulotce. B. jakie masz w związku z tym problemy.2. Opisz.3.3.

Mówimy: on the radio ALE on television. It happened a hundred They start work at seven. czalnych w I. nicjach.od samogłoski. mn. gdy mamy na myśli miejsce. Nazwy budynków i znajdujących się tam instytucji często sto­ O tym. ALE The contest will be held in a school. •w odniesieniu do ilości czegoś. • z nazwami przedmiotów szkolnych Look at the sky! It's going to rain. 108 język angielski | repetytorium . May I have this dress in size 38? • z porami dnia • zamiast liczebnika one • w wyrażeniach z wyrazami work. poj. •o lokalnych instytucjach a minute! Mary's got horse riding • przed wyrażeniami składającymi się z rzeczownika i liczby George went to the post office. o cechach przedstawi­ gatunków) • o całym gatunku (wszystkich przedsta­ ciela gatunku) Cats are nicer than dogs. Your heart is beating 80 times I didn'have history yesterday. nawet jeśli w pisowni jest inaczej. i I. czy stosujemy przedimek a czy an. (w wymowie na początku jest a) zostaje. Gdy mamy na myśli instytucję. cznych years ago. Mary finally went home. We've got new computers. to work as a baby-sitter. Bob could play the guitar when he was 10. kiedy • o obiektach unikatowych. • gdy mowa o graniu na instrumentach muzy­ a brother. home I always have coffee in the morning. Monica found a wallet on the train. salad. classes twice a week. • przed nazwami instytucji (church. niepoliczalnych Przedimek nieokreślony a/an Przedimek zerowy Przedimek określony the •o jakimś obiekcie po raz pierwszy • o jakiś obiektach po raz pierwszy • o jakimś obiekcie po raz kolejny I've got a new computer.rzeczowniki policzalne w l. o cechach the wallet to the ticket inspector. She gave ] •o obiekcie ogólnie (np. ALE (w wymowie na początku jest j) Ann went to school. They cost two pounds a kilo. a funkcję/cel istnienia obiektu). w definicjach. Are snakes the most dangerous reptiles? They are trying to protect the polar bear. It’s time to go to bed. prison. Natomiast jeśli chodzi o sam bu­ dynek. budynek (czyli nie miejsce. w defi­ • o obiektach ogólnie (np. jedynych w swoim j prędkości lub częstotliwości. oraz przy rzeczownikach policzalnych w I. The Earth goes round the Sun. • przed nazwami zawodów • o konkretnych rzeczach i ludziach (rozmówcy • przed nazwą zawodu They're lawyers. mn. • odpowiednik a/an przy rzeczownikach poli­ •the-przy rzeczownikach niepoliczalnych ora. suje się wymiennie. I don't want • przed nazwami posiłków I must go to the supermarket. a nie sam A używa się w wyrazach zaczynających się w wymowie od spółgłoski. hospital). przedimki należy pozostawić. stawia się przedimków a/the. a pomija się go w kontekście związanej z miejscem czynności). week A LEOPARD I 25 ) CANNOT CHANGE I ITS SPOTS I GRAMMAR Articles . An elephant eats We drove at 120 km an hour. mowa o ich podstawowym przeznaczeniu rodzaju z jaką coś się dzieje Jane has gone to church.przedimki nieokreślony określony •a/an . wiedzą. ALE We have to move the bed. bed. nie a an . wicielach) Glasgow is a city in Scotland. o czym mowa) His sister is a lawyer. Podobnie rzecz się ma z nazwami miejsc i czynności (przedimek ■ a lot offresh leaves. decyduje wymowa wyrazu. Mark loved the music at the show. A lion is a mammal. poj. Ben had fish for lunch. Add an egg to your Dan studied philosophy at a university. John has got two sisters and I go to bed early.

miesiące i pory roku przymiotniki zakończone na -ing oraz -ed SPRING SUMMER AUTUMN Przymiotniki mogą przybierać różne końcówki i formy. jak i formę gerund bez różnicy w znaczeniu (np. Mark zawsze pamięta. promise. pustyń: the • kontynentów: Europe. zamków. the Scots • stacji. żeby zamykać drzwi. Roosevelt Square Łerund or infinitiue? Rzeczownik odczasownikowy czy bezokolicznik?___________________________ Czasowniki w języku angielskim. • po czasownikach would like/prefer/hate/love oznacza­ Mike likes swimming. Cornwall ALE the south of • rodzin: the Browns. • po niektórych czasownikach want. zdań mogą się różnić. should. Zatrzymała z to. the United Kingdom. Did you try to lock the door? We've just finished doing exercises. •jezior: Lake Erie. czyli rzeczownikiem odczasownikowym. republic): the • miast: Edinburgh. forget. • po czasownikach złożonych/frazowych oraz They must finish this exercise. federation. że zamykał drzwi. Bezokolicznik bez to Bezokolicznik z to •z czasownikami modalnymi can. Mark pamięta. would. Jane may leave the room now. plan. I started to walk/walking. mogą łączyć się z bezokolicznikiem (z lub bez to) lub formą gerund. decide. Joanna refused to pay the fine. the Baltic Sea. w znaczeniu upodobania w ogóle We will call the police. try. refuse. the English • większości państw: Poland. żeby porozmawiać. may. the door. finish could. I’d prefer to walk alone. might. the Penjab Restaurant • ulic i placów: Baker Street. Zacząłem iść. kin. asked her. łańcuchów górskich. mórz. suggest. They offered to help us. remember) znaczenia the door. learn. hope. Should I stay or should I go? jących ochotę na zrobienie czegoś w danym momencie Joan prefers singing to dancing. must She hopes to buy a new fa t in June. the Republic of Ireland. Airport the Lyceum. Mount Etna tion. the Russian Federa­ • szczytów górskich i wulkanów: Mount Everest. Jane suggested going for a pizza. ZAPAMIĘTAJ Niektóre czasowniki mogą przyjmować zarówno formy bezokolicznika She stopped talking. oper. state. the United States. I'm keen on snowboarding. Mark remembers closing Mark always remembers to close W przypadku innych czasowników (np. It's good to see you. the Sahara • stanów i regionów państw: Alabama. the Ritz. offer It hasn’t stopped raining yet. Właśnie one decydują o różnicy w znaczeniu. Jestem znudzony tą książką. the Himalayas. stop. the Palladium. Windsor Castle. ARKUSZE EGZAMINACYJNE LANGUAGE Adjectives ending with -ing and -ed Q Months and seasons . restauracji: the Museum ofAncient Greece. My mum would do it if you Would you like to have a drink? I hate gossiping. Przestała rozmawiać. • po przymiotnikach przyimkach She can’t swim. P rzedim ek the i n a zw y w ła s n e Nazwy własne z przedimkiem the Nazwy własne bez przedimka the • rzek. shall. się. kanałów. Germany Channel. kingdom. ALE the Hague Netherlands. You couldn’t talk to her. This book is so boring! Ta książka jest taka nudna! I’m bored with this book. Tak często jest « A w przypadku przymiotnika zakończonego na -ed (opisującego stan/uczucia) i zakończonego na -ing (nazywającego cechy). teatrów. start. will. mind. March June September December I Przymiotnik Znaczenie Przymiotnik Znaczenie (z -ed) (z -ing) April July October January interested zainteresowany interesting interesujący May August November February excited podekscytowany exciting ekscytujący surprised zaskoczony surprising zaskakujący exhausted wyczerpany exhausting wyczerpujący terrified przerażony terrifying przerażający Nazwy miesięcy piszemy wielką literą! embarrassed zażenowany embarrassing żenujący astonished zdumiony astonishing zdumiewający język angielski | repetytorium 109 . expect. the Canary Islands. the Johnsons Greece • niektórych krajów (jeśli nazwa ma postać liczby mnogiej lub w jej skład • wysp: Sicily. the La Scala. Luton • muzeów. Lake Ontario •grup tej samej narodowości: the Poles. hoteli. • po czasownikach Uke/prefer/hate/love Ben might be an actor or a writer. stop. •po czasownikach enjoy. archipelagów. ALE She stopped to talk. need. tworząc związki z dopełnieniem wyrażającym czynności. Sardinia wchodzi rzeczownik pospolity np. lotnisk: Victoria Station. Tokyo. South America Thames. continue).

. Bye for now.2...2 _ with hungry polar bears 5...4 (reach) you by phone several times last week........... I could 3.. following him me.. 1... It is difficult for me learning /to learn languages.... 2...... K: Yes... 2...... I am glad seeing /to see you.Bankside Road. working in San Francisco on his challenging project to create a catamaran sailboat 5. S: OK.. set a speed record crossing the Greenland ice cap..8.4.(tell) him I’d be away... Mike spends a lot of time play / playingbasketball.... I go to bed before 11 p......10.....6... old papers język angielski | repetytorium . 2. 5.1.. Wpisz w luki (5... called Plastiki because he’s free next week.1.... please.forty-five degrees 4. the lub przedimkiem zero­ wym (-). nimi przedimkami: a..) odpowied­ S: Goodbye. 1.water is so warm! 4...... Nile is the longest river in the world... Katherine: Hello... The bank is in .. David de Rothschild is an adventurer.. 4.) bezo­ Now he’s getting ready for his next adventure: sailing to kolicznikami lub formami gerund (z końcówką -ing) Australia in a boat made from 5.....If K: Yes.. We asked Margaret repeating / to repeat her speech. (talk) again next week....8.-4/ 1.4...-3... (meet) him this week? S: I’m afraid Mr Layland is notfree thisweek.. temperature ...... I wonder if made and how to use plastic rubbish.3....6. an. I am looking forward to hear / hearing from her soon...... I am used to get / getting up early......... (0-9) Przeczytaj tekst i uzupełnij luki 4... The first thermometer shows 1.com/kids/stories/peopleplaces/ interview-with-david-de-rothschild 3... I’ll look forward to 3.If all goes as planned..... ...... 2.. but you were in Washington....2..... Australia... He has travelled across Antarctica... thermometer shows almost *Q O 4.. Mr Layland’s office..1.... I’d like3 .9. an environmentalist 2. 4... weather..... thermometer it's 4... Potrzebne dane odczytasz z ilustracji. Uwaga! Jedno wy­ 2. D. world. Give up smoke / smoking..1....4.. new shirt. lights when you leave.....10.. się z niezbędnym zestawem słownictwa.7. Why should they do / doing this? rażenie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do 2...3.. weather.9. (0-7) Przeczytaj tekst. How can will set off from San Francisco and sail 11.. ....1.7.1.5 degrees Fahrenheit * à which means 4........ .... . (call)....-2. 1....7.4..3.... We managed to arrive / arrive 10 minutes before you.... (call) you C.... I’m sorry.10.1...____ _ (0-10) Przeczytaj dialog.... the North Pole S: Perhaps I can ask him 3.5. It's the most beautiful place in . Thank you for 3 9.7.10...... ... Turn o ff.) litery. żadnej luki. zero » °F o 1.. recycled plastic bottles G... Uzupełnij luki (3...) zakreśl właś.. and it looks like it’s going to 1.______________ (speak) to It is a project that he 5..8....7.3..... Would you lik e... (help) you? kilometers) to Sydney... Come in . orange? 35 degrees 4.... I He spends his days utworzonymi od czasowników podanych w nawiasach....-1. j / J ŚWIAT PRZYRODY Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj (hear) from him. The scientists and engineers have created a process S: Who’s calling? that will 5.5..... It’s ..m...3. please do..... he Secretary: Good morning.....1... (0-10) Uzupełnij luki w zdaniach (1. We’ll 3.-5..... degrees and the picture shows 1.old house and needs some work... którymi ozna­ 2.10...9.... zero! 2.. They go t o church every Sunday........10...... rażeń. get people thinking H.... I remember 3.2 .. industry..... hopes will change E.... and an explorer F. ś tk I -------------------------------------------------------------- (0-10) W podanych zdaniach (2. He tried Na podstawie: http://kids...... degrees centigrade.......(ask) him to call A.2.. the whole boat making Mr Layland please..6. The last thermometer presents hot. and reached 5... B.1...... I used to get /getting up at 6..nationalgeographic..... The green :\ 1..8..5.... Mark’s wearing... _ in a whole new way about how boats are K: Katherine Mullan.. Looks like we can expect 4..6. z którego usunięto siedem wy­ 2....000 miles (17..703 I 3.. On the next 1......... but I forgot 3. czono brakujące wyrażenia (A-H)... from theBoston office.......5.6.7. ciwą formę czasownika.1. K: Fine............

.5. co pewna rodzina 8.-6. Wskazówka egzaminacyjna ARKUSZE EGZAMINACYJNE Przypomnij sobie. na których musisz się skoncentrować. w serwisie eTwinning. 8. Your jacket shouldn’t protect you C. 1strainy C. Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane 9. Napisz. Na pod­ stawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach You can choose a difficult route if you aren't 8. f c k r / r l Ti ' (0-5) Przetłumacz na język angielski podane w nawia­ sach fragmenty. an eco-friendly car.1.4. prawność ortograficzna wpisywanych fragmentów B. Wpisz odpowiednią literę (A-H) obok nume­ but he didn’t want it. 6.2. B. Przed wysłuchaniem nagania podkreśl w podanych zdaniach informacje. I country H. -six degrees in Cornwall and twenty-five in Zaproponuj wspólną pracę nad projektem dotyczącym the 7. spójność.... a longtime. że długość pocztówki powinna wynosić 50-100 słów. (0-6) Przeczytaj tekst. one car.2. . jakie jest główne przesłanie każdej wypowiedzi.. In Northern Ireland the temperature Podpisz się jako XYZ. London is going to be the 7.1..4.. Jane suggested (pójście na pizzę) _ Wynotuj usłyszane hasła związane z ochroną środowiska... w której jesteście. Saving water. Twenty.5. a które nie przyrody np. place -twenty-eight degrees.3..3. A bit 7..: twenty-three degrees. Wskazówka egzaminacyjna 9. ' Wskazówka egzaminacyjna Zanim zaczniesz pisać pocztówkę. Zastanów się. weather all over the 7. zdań. no car. bogactwo językowe Zasłoń wyrazy w ramce i spróbuj zgadnąć. 9. B albo C. (0-3) Usłyszysz wypowiedź o tym. Joanna (odmówiła zapłaty) . Zakreśl literę P albo F.the fine.6. po których czasownikach występuje forma A. Zakreśl literę A.i f°ggy T. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Which is the best illustration for the text? Wskazówka egzaminacyjna A. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te.prawda). 7. B. 1warmest B. malnie pięć wyrazów. jaki wyraz powinien oraz poprawność językowa. in ochrony przyrody. Oceniana jest umiejętność Wskazówka egzaminacyjna pełnego przekazania informacji... 1north G. The weather may change suddenly. P F 6. Waste sorting. 1sunny gerund.. .2. . 7..from twenty to twenty-two degrees. I (planowałam pom óc)... him. tak aby otrzymać logiczne i grama­ 6.-8.5.. które poprawnie uzupełniają luki 9.1.6. zastanów się razem z kolegami (0-5) Usłyszysz nagranie z poradami dotyczącymi i koleżankami...3. of England. 9.. Zdecyduj. tiful. P F from the sun and rain. ru każdej luki.. są Możesz poszukać informacji o projektach poświęconych ochronie zgodne z treścią nagrania (P ... które ze zdań 8.3. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź will be a bit 7. P F from wind. dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. The family has Jeans don't stay wet for 8..-7. znaleźć się w każdej luce.5. Napisz Tomorrow we're expecting beau­ pocztówkę do kolegów i koleżanek ze szkoły w Anglii.. Scotland .1. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksy­ C. 1colder 1E. . P F A. You should take some equipment to protect you 8. D..1.fałsz). Posłuż się mapą.3. pamiętając..1. Wymagana jest pełna po­ A.. język angielski | repetytorium 111 . P F robi dla ochrony środowiska naturalnego. (F . a beginner. Uważaj na różnice znaczeniowe w czasownikach modalnych..4. Opisz okolicę.. w każdym z trzech podpunktów. jaka jest pogoda. a po których bezokolicznik. 6. higher (0-10) Twoja klasa wyjechała na zieloną szkołę. Efficient energy use. Do you enjoy (podróżować) . Henry forgot (wysiać listó w ). Jakie konkretne działania moglibyście zaproponować kolegom z Anglii? walking holidays.1. Which activity was not mentioned? tycznie poprawne zdania.2.. jaki projekt chcielibyście wspólnie zrealizować.

Przynajmniej jeden album miesięcznie jest najmniej jeden album miesięcznie. Wczoraj ukradziono mi samochód. język angielski | repetytorium .strona bierna & ► strona czynna . Nowy Perfect past participle tina nagrała ostatnio nowy przebój. Past Simple was!were + past He recorded a song as a birthday gift for his His song was recorded as a birthday gift for his participle mother. The biggest oranges are grown (by local farmers) every year. The biggest oranges are not grown (by local farmers) podmiot dopełnienie every year. Paczka zostanie dostarczona jutro. przeczenie podmiot + forma to be w odpowiednim czasie + not Zmiana strony czynnej na bierną nie powoduje zmiany samych wyrazów. określenia by + wykonawca czynności ► o czynności. A beautiful song was not performed (by Alicia) at STRONA CZYNNA STRONA BIERNA the beginning of the show. Ta wytwórnia muzyczna nagrywa co company. niż w polskim. pytanie zaimek pytający +forma to be w odpowiednim nacisk na wykonawcę czynności szczegółowe czasie + podmiot + past participle When was a beautiful song performed (by Alicia)? ► strona bierna . + podmiot + past participle zastosowanie ► wyrażanie czynności. +past participle ale zmienia się ich funkcja (pełnią funkcję innych części zdania).bierność podmiotu (na którym wykonywana jest It was performed at the beginning of the show. it was. The parcel will be delivered tomorrow. it wasn't. poj. STRONA BIERNA OPERATOR B E W ODPOWIEDNIM CZASIE pytanie who/what +forma to be w odpowiednim czasie o podmiot w 3 os. przebój Christiny został nagrany ostatnio. orzeczenie w formie czynnej orzeczenie w formie biernej (forma pytanie forma to be w odpowiednim czasie + podmiot + to be + past participle) ogólne past participle dopełnienie podmiot i krótka Was a beautiful song performed (by Alicia) at the odpowiedź beginning of the show? Yes. Jego piosenka została nagrana jako prezent swojej matki. Present has/have been + Christina has recorded her new hit recently. Chris­ Christina’s new hit has been recorded recently. What is grown (by local farmers) every year? Oranges. której wykonawca jest What was performed (by Alicia) at the beginning of nieistotny the show? A beautiful song. acja. Schemat orze­ Strona czynna Strona bierna czenia w stronie biernej Present Simple am/is/are + past Music companies record many songs every mouth. The biggest oranges are grown by local farmers ► gdy informacją nadrzędną jest zjawisko lub sytu­ every year. No. they are. nacisk na samą czynność How often are oranges grown here (by local farmers)? They are grown here every year. (Dosłownie: twierdzenie podmiot + forma to be w odpowiednim czasie + Monika była płacona 20 euro za godzinę). No. Wiele piosenek jest nagrywanych przez firmy miesiąc. Yesterday's dinner was cooked by Mary. nagrywany przez tę wytwórnię płytową. they aren't. beginning of the show. której wykonawca jest nieznany A beautiful song was performed by Alicia at the Yesterday my car was stolen. czynność). ONE SWALLOW DOESN’T MAKE A SUMMER GRAMMAR Passive voice . Zakres użycia strony biernej jest szerszy w języku angielskim Penicylina została odkryta przez Alexandra Fleminga. urodzinowy dla jego matki. 1. Nagrał piosenkę jako prezent na urodziny mother. beginning of the show. Mary cooked yesterday's dinner. muzyczne co miesiąc. choć wykonawca jest istotny Penicillin was discovered by Alexander Fleming. Monice płacono 20 euro za godzinę za pracę wakacyjną. past participle Konstrukcje w stronie biernej są charakterystyczne także dla A beautiful song was performed (by Alida) at the języka formalnego.aktywność podmiotu (wykonującego czynność). Monica was paid 20 euros per hour for her holiday job. Are the biggest oranges grown (by local farmers) podmiot orzeczenie dopełnienie every year? Yes. This music company records at least one album At least one album a year is recorded by this music a month. Many songs are recorded by music companies every participle Firmy muzyczne nagrywają wiele piosenek co month.

czasowniki be + past You should inform your parents as soon as possible. They must do it immediately.iim T Ł prezentujących powszechną opinię. Mówi się. trzeba mieć odliczoną kwotę) prawej/lewej strony. jak to możliwe. w tajemnicy za mąż. Nie zastawiać.napisy i znaki w miejscach publicznych Uneven surface. natychmiast. Oni muszą to zrobić It must be done immediately. wet floor. Wyprzedaż. Keep off the grass. na paczce) (tzn. Kamery Please queue the other side. Psom wstęp wzbroniony. Kolejka po drugiej stronie. Wyprzedane. Ostatni wybuch wulkanu miał miejsce w 2003 r. Do not disturb. Wszyscy A very funny novel was given to Harry. język angielski | repetytorium 113 .opisywanie zjawisk naturalnych 9 There was a landslide in Kalabria last spring. LANOUAOE 9 Notices and public signs .. że Mark jest najsilniejszy w klasie. Last volcanic eruption happened in 2003. Your parents should be informed as soon as possible. Surveillance cameras in use. Many animals drowned in the flood. Do not leave your bags unattended at any Mind the gap/step. Do not lean out of the window. Twoi rodzice powinni zostać poinformowani tak jak to możliwe. co nie jest prawdą. mogą zostać pomalowane nawet w jeden dzień. Enter the other side. Trzymaj się się przez okno. że Mary wyszła They gave Harry a very funny novel. Mój starszy brat przeżył lawinę w Tatrach. All charities helped them to fight the famine. W ubiegłym roku kilka piosenek zostało nagrała kilka piosenek na konkurs muzyczny. Past Simple was/were + past Last year our class recorded a few songs for a mu­ Last year a few songs were recorded by our class for a mu­ participle sic competition. Mark is believed to be the strongest man in his class. gdyż podmiotem może stać się zarówno dopełnienie It is said th a t. jak i dopełnienie dalsze. My older brother survived the avalanche in the Tatra Mountains. No vacancies. Nie wydajemy reszty. A new album will be recorded by the band next participle Zespół nagra nowy album w przyszłym roku. Zeszłej wiosny była lawina błotna w Katabrii. Wejście z drugiej strony. szybko. Uwaga Sold out. Stronę bierną wykorzystuje się w konstrukcjach bezosobowych j r o f l m m u . phy/cycllng. Caution. myślą. It is said that Mary got married in secret. d o p e łn ie n ia m i w s tro n ie b ie rn e j Helen will be lent an evening dress.. We are thought to have a lot o f money which is not true. Zepsute. w których zasadniczo nie da się wskazać podmiotu. ekranie) Keep clear. . Future Simple will be + past The band will record a new album next year. Nie przeszkadzać. Mnóstwo zwierząt utonęło w powodzi. W ubiegłym roku nasza klasa sic competition.. łowić ryb/robić zdjęć/jeździć na rowerze. przekonanie lub krążące pogłoski. Coming soon! Już niedługo. To musi być zrobione natychmiast. USEFUL EXPRESSIONS Natural phenomena . nie. Harry was given a very funny novel. Ostrożnie. nagranych przez naszą klasę na konkurs muzyczny. że mamy dużo pieniędzy. Wielu ludzi zostało rannych. deptać trawników. Zdania z dwoma dopełnieniami ^ mają w stronie biernej dwa warianty. year. mokra podłoga. że. No dogs allowed. Sentences w ith tw o o b je cts in pa ssive . Nie times. delikat­ No change given. bliższe. Cisza.m ó w i się. Many people were injured. Sales. Brak wolnych miejsc. Uwaga na kieszonkowców. Panuje prze­ podmiot ■ » m u » dopełnienie konanie. Możemy These walls can be painted even in one day. The hurricane destroyed many huts. na Silence..zd a n ia z d w om a Jane will lend Helen an evening dress. modalne participle Powinieneś poinformować rodziców tak szybko. Nie karmić zwierząt. Wszystkie organizacje charytatywne pomagały im walczyć z głodem. An evening dress will be lent to Helen. Nie palić/parkować/wychodzić/ Beware of pickpockets. Do not feed the animals. No smoking/parking/exit/fishing/photogra- powierzchnia. (np. Uwaga. na przerwę/stopień. (np. Te ściany pomalować te ściany nawet w jeden dzień. Keep right/left. Huragan zniszczył wiele chat. Nie wychylać Fragile. We can paint these walls even in one day. Nie zostawiać bagażu bez opieki. przemysłowe w użyciu. Nowy album zostanie nagrany przez zespół w przyszłym roku. Nierówna Out of order.

7. up to 12 pounds of coffee for fur.. Students buy millions of books every year. after fruiting. Peanuts are a year.-2.) właściwe zakończenia (A-G).... 84% of a raw apple and 96% A.3.. ANIMALS by an earthquake In 1906.2. I think animals shouldn’t (keep) bananas water. Pamiętaj. tak aby utworzyć zda­ nia w stronie biernej.5. Portugal and Morocco... O którym z przedstawionych na zdjęciach Reptiles Amphibians Insects zwierząt jest mowa? Zakreśl literę A..... Bananas die G. 3.. in the factory. B albo C. 6. 0 (0-7) Dopasuj do początków zdań (6. PLANTS 3.4.. 2.6......7. beans.... Mammals Birds Fish 4. Almonds (g ro w ). 2.1. Lung cancer by smoking cigarettes.. a berry. A century ago. bat • bear • bee • butterfly •carp • crocodile • duck •eagle •frog 4. Our oldest street tree (save) .-6. . Wykorzystaj czasowniki poda­ ne w nawiasach. Paul offered Mike a holiday job. 6. Rice _____________________ in China... every year? 6... than any other fruit. An arabica tree can E. Do każdej kategorii dopisz po trzy własne przykłady.. 3.3. week 26 ‘ A O « ŚWIAT PRZYRODY Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa.. chop after an intervention from the local council. How much glass (recycle) 6. Italy.) czasowni­ kami w odpowiedniej formie.-4.. 2.. 2. of a raw cucumber is 2. Mr Clarke will show slides to students.1...1. aby użyć właściwego czasu..2. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika...2..5...2. 6. A pineapple is B.. Two tons of p ap e r_______ • hamster • herring • lizard • parrot • pigeon •salamander •salmon ju s t . Onions contain C.3. Los Angeles _..4.4.1. in zoos. 114 język angielski | repetytorium .... a mild antibiotic. cause • destroy • grow • recycle I 4.4. (0-1) Usłyszysz wypowiedź na temat pewnego zwie­ rzęcia. 6. 0 (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (2.. 0 (0-4) Przekształć podane zdania ze strony czynnej na bierną. from the produce F.. koalas (hunt) .1.4..) podanymi w ramce czasownikami w stronie biernej. in Spain. 3..5. 0 (0-9) Wpisz podane w ramkach wyrazy w odpowied­ nie pola. Jill has sent a postcard to Melanie. tulip • grass • daisy • Christmas tree • palm • rose •oak • bush •cactus • pine •daffodil Flowers Trees Other 0 (0-4) Uzupełnij luki w zdaniach (4.1. Americans eat more D.. 6.3.1. • sardine •snake •tiger • wasp •whale 4..

The earth is naturally warmed by rays (or radiation) from the sun. Which sport does Ted like? Wk* Przeczytaj poszczególne wypowiedzi i wypisz jak najwięcej zwierząt A.4.3. lonely and I think a pet could keep me company. But if extra greenhouse gases are (0-3) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (8. wnioskiem itp. Przed called 'greenhouse gases’. She loves chasing toy w zadaniach 7.2 . il (0-4) Przeczytaj tekst. You should spend several hours a day with him. exercise. The Wskazówka egzaminacyjna atmosphere’s made up of layers of gases. B. What Is Global Warming? Global warming is the rise in temperature of the earth’s atmosphere. plants and humans to survive (60°F/16°C). Na podstawie informacji zawartych w nagraniu very friendly. Max loves long trips and playing in the park.1.2. " 'è £*■ iff k 7. litery. tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. It's said that by the time a baby born today is 80 years old. czy usunięte I spend a lot of time outdoors.co. _ _ This lets some of the wysłuchaniem nagrania spróbuj krótko opisać każde zdjęcie. Max is a very active and social dog. cutting down of forests and odpowiadało. C.2. Na podstawie: http://news. keeping the earth at the right temperature for animals. That's when global warming's różnych zwierząt czekających na adopcję (A-D). B albo C. Wpisz odpowiednią literę obok numeru animal waste which lets off methane. outgoing and playful. którymi oznaczono brakujące zdania (A-E). Spotty is simply wonderful and easy-going kitten. 9. the world will be 6 and a half degrees warmer than it is now.. but I'm allergic to fur. Remember. B.). the thermal blanket gets thicker and too much heat is które chcą adoptować zwierzę. 9.-9. turtles don’t enjoy going for walks or being handed! Wskazówka egzaminacyjna 7. .. 8.. odpowiednich dla danej osoby. B.. 1.stm 8 . So some global warming is good. or a tank.1. Wskazówka egzaminacyjna Zwróć uwagę na spójniki.3. 9.-8. D. known as ‘fossil fuels'. Other possible effects of the global warming include extreme weather changes. 7. I don’t like long walks. He needs proper A.1. z którego usunięto cztery zda­ nia. Zakreśl literę A. apples and boiled eggs. He likes sliced carrots.3. which pass through the earth’s atmosphere and are reflected back out to space again. Uwaga! Jedno zwierzę zostało opisane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby. He's rather old and needs a warm and cosy home to keep him comfortable. E. oraz opisy czterech kept in the earth's atmosphere.1. język angielski | repetytorium I I 115 . B.1. but I would like my pet to enjoy playing D. rays back out of the atmosphere. 9. They’re mostly natural and make up a kind of a thermal with me and being cuddled. some of which are Nazwij zjawiska i czynności przedstawione na zdjęciach. 8 . I like long walks. A. właściwą. Mogą podpowiedzieć. but I feel a bit zdanie jest kontynuacją myśli.uk/cbbcnews/hi/find_out/guides/world/ global_warmmg/newsid_1575000/1575441. made.4. I don’t want to keep my pet in a cage blanket over the earth. but extra I would love to have a pet. każdej osoby. B. Bobby is a really cute long-haired hamster. które najbardziej by jej petrol. It happens as a result of burning coal and każdej osoby dopasuj zwierzę. z podanych odpowiedzi wybierz mouse or paper balls. greenhouse gases can be made by humans.. She’s cji. Sandy is a very quiet and reasonable turtle with a beautiful a shell. Greenhouse gases are all natural gases. What was the weather like? C..-7. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.3. przeciwstawieniem. Do bad. What happened to the village? A.bbc.» (0-3) Usłyszysz opowieść Teda na temat jego waka­ A.3. Wpisz w luki 9.

Kiedy otwarłam kopertę. wydał wszystko co do centa. she hadn’t. No. they hadn’t. 1bought a new book. No. No. że zabłądzili. ► mówienie o sytuacji. o podmiot podmiot + past participle What had destroyed half of the village before we came back? The tornado had. she had. we had. by the time After 1had got my pocket money. pytanie zaimek pytający + had + Why had you been to Mark’s place before you visited me? 1wanted to ask him to join us. Nie otyczy to sytu. odpowiedź Had you bought that house before you moved in? Yes. participle Before the revolution broke out. I received a letter from a man I had known in New York. Znalazłem portfel tam. They told me that they had lost their way.zdania podrzędnie złożone w czasie Past Perfect_________________ Czas Past Perfect najczęściej występuje w zdaniach złożonych czasowych (wskazujących na uprzedniość jakiejś czynności lub sytuacji) oraz przyczynowych (wskazujących na po­ wód wykonania jakiejś czynności w przeszłości). ale wyjechała już do Londynu. pytanie ogólne had + podmiot + past Had Maggie met Paul before she went to university? Yes. • pytanie who/what +had + Who had opened the window before we went out? Probably Mark had. Wówczas w obydwu zdaniach używamy Pa st Simple Ą ni Relative clauses in Past Perfect . więc przez miesiąc nie mógł podpisywać dokumentów. która odbyła się (została ukończona) przed jakąś inną czynnością przeszłą The postman fin a lly delivered me the parcel. It hit this area two days ago. że czasownik ma taką acji relacjonowania wydarzeń następującyich jedno po drugim. They had already left by 8 p. określenia czasu before. które­ go znatam w Nowym Jorku. When I opened an envelope I saw that someone had already read the letter. budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot +had + past Jessica had lived in Spain before she moved to Venezuela. szczegółowe podmiot + past participle What had Monica done before she arrived? She had bought some snacks for the party before they closed the shops. że ktoś już czytał list. język angielski | repetytorium . they had. która miała miejsce i efekt w przeszłości Bob had broken his right hand. Dostałam list od mężczyzny. already. for. Bob złamał swoją prawą rękę. past participle They hadn’t had ice cream before they ordered dinner. after. Forma past participle jest stała. BIRDS OF FEATHER FLOCK TOGETHER GRAMMAR P a s t P e rfe c t PAST PERFECT ■ ¡R lftR V T T IV r a m zastosowanie ► wyrażanie czynności.m. Nie miał przy so­ bie gotówki. Our teachers hadn't brought the tests before we entered the classroom. When Meg arrived. Before that he had delivered letters to all my neighbours. gdzie go zostawiłem. we hadn’t. It’s always too hot for him. Listonosz w końcu dostarczył mi paczkę. Peter and Margaret had planted all the trees before they built the house. since. He had no cash because he had spent every penny before he arrived here. soldiers had stayed in barracks. W zdaniach złożonych mówiących o prz<sszłości wydarzenie t T T T t f lt S T IŁ wcześniejsze jest wyrażone czasem Past f3erfect. I found my wallet where I had left it. a późniejsze wA«lisp»rwiWr Past Simple lub (rzadziej) Past Continuous. zorientowałam się. When we arrived at the car park. formę także w pytaniach i przeczeniach. Powiedzieli. M ike had already left. we saw that someone had stolen our car. Why had you switched off the alarm before you went out? 1was afraid the dog could sound it. ponieważ nim przyjechał. Mark zadzwonił do Jessiki o 10. Mark już poszedł. co oznacza. so he couldn't sign docum ents fo r alm ost a month. Kiedy Meg przyjechała. Wcześniej dostarczył listy do wszystkich moich sąsiadów* Mark phoned Jessica at 10 but she had already gone to London. i krótka participle Had they lived in Paris before? Yes. przeczenie podmiot + had + not + The Browns had not lived there before.

it’s been stolen.. Police officer: Then I’d better take some details. They're a world-famous group. it's a black Honda VTX1800N. She’s absent-minded. Składają się z dwóch. stand for? Mr pan VAT podatek VAT Mrs pani (mężatka) WWW strona internetowa Ms pani (ogólnie) MP członek parlamentu etc. Which one and what time? Ms Jones: It was Tesco in Green St. What does. przymiotnik + gerund przymiotnik + past participle twenty-dollar fine •five-year-old boy •two-star easy-going •good-looking well-paid •badly-behaved • badly-dressed brand-new •full hotel •three-hour delay •two-minute walk •odd-looking • right-thinking • left/right-handed •well-known time • second-hand Margaret forgets things easily. Police officer: And the registration number? Ms Jones: It’s BCA4587JY. Well. The arrival hall was air-conditioned.. I can't afford a first-class ticket. please? Ms Jones: Yes.. inne literowane np. to jest St ulica/święty CV życiorys PM premier ISP dostawca Internetu PTO przewróć kartkę UN Organizacja Narodów Zjednoczonych Dr doktor BBC British Broadcasting Corporation IRA Irlandzka Armia Republikańska ARKUSZE EGZAMINACYJNE SITUATIONS At the police station . What can I do for you? 9 Ms Jones: My motorbike has been stolen. JY. ale łącznie pełniących się też pisownia oddzielna.e. I think.. Police officer: And what time did you return to the car park? Ms Jones: I wasn’t long. Przymiotniki złożone liczebnik z rzeczownikiem w I... Now please fill in this form with your name. Niektóre wymawiane są jak wyrazy np. around 11.LANOUAOE Compound adjectiues ...g. Popularne skróty angielskie What does.na posterunku policji Police officer: Yes. wygląd lub usposobienie. you know. ale zdarza niekoniecznie będących przymiotnikami. And you parked it in front of the supermarket. EU. Is sugar-free gum really good for your teeth? Abbreviations . i tak dalej ID dowód tożsamości e.stands for.skróty W języku angielskim często spotykamy skróty. Can you describe your motorbike. madam.. język angielski | repetytorium I I 117 . address and telephone number. funkcję przymiotników. It happens quite often. After twenty minutes. na przykład PC komputer osobisty i. I parked it in the car park in front of the supermarket and now it’s gone.20.przymiotniki złożone 9 Przymiotniki złożone często opisują czyjeś zachowanie. we'll do our best to find your motorbike.40. Police officer: So it was about 11. madam.. rzadziej trzech wyrazów Przymiotniki złożone przeważnie pisane są z łącznikiem. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Police officer:. poj. stand for? . Police officer: Are you sure? Perhaps you've just forgotten where you parked it. Ms Jones: No.

.... to burgle B.... He didn’t do his homework because he D..... a pickpocket C.........5 -to bring something illegally into a country B.....2... O którym z przedstawionych na zdjęciach 2... Mark (learn) English before he (go) ... everything before she (come) ...... never about it before......... B albo C.. hard at school......... because we 3... (0-1) Usłyszysz wypowiedź na temat pewnego podej­ rzanego. to my mind that I could go A.....to buy the B.4..... week 27 2. B....-2..-4. She (have) ..10.....7.. had answered all the questions..... I told you that I (hear).2... We 4.. I 3.. When we (come) .) for­ mami Past Simple lub Past Perfect czasowników wy­ branych z ramki... it 3..14........ 1........... When I 3. . ticket.. ...... to my penfriend Kate in Sydney because and she 3.. .....4...) odpowied­ nią formą czasów Past Simple lub Past Perfect cza­ • m ----------------------------------------- sowników podanych w nawiasach... A. The ticket 3.).a thief who steals from pockets A..... 4. The famous sprinter was banned from athletics for three years abroad.. 1... we (see) mężczyzn jest mowa? Zakreśl literę A. But I 3..15................ Mike had forgotten to turn off the tap.. Henry didn’t get wet when it rained because shocked • not tell ■go •study • never come • write • save A.... the alarm clock hadn't rung.... be •offer • cost • never be • decide • start • decide • want • be 1... B. się z niezbędnym zestawem słownictwa......... arson 1..... Zakreśl literę A albo B. a terrorist A. 4.... she put on a strange mask... I 3. 1.......a person who steals from shops 1. a shoplifter F..7. there before.. G........ 2.....6....3... The kitchen was flooded because A. .. answered all the questions. everything 3.... But after I 3.6 -th e act of setting someone’s property. had forgotten about it....-1.. My mum and dad 3.. 4... (0-10) Wybierz poprawne dokończenia zdań (1. ś t kI -------------------------------------------- (0-7) Dopasuj wyrazy (A-G) do definicji (4............... Mike hadn't forgotten to turn off the tap....10..2 -to break into someone's house and steal from it B.....-3... 2..........1.... the alarm clock didn’t ring......6..3. no money because she (spend) ....... for example a house... When I (arrive) atthe station I (see).3.. B. The burglar (hoi need) .... her and the Australian wildlife...... A.... A. B...1........ I didn’t recognize Jessica at all at the fancy dress party Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej because definicji. the door. The exam was over when we were leaving.that somebody (be) ..9. Jackie passed her maths exam because 9 (0-15) Przeczytaj {ekst.. But before I 3.)..7........ Uzupełnij luki (3... on fire 4. to smuggle B. she worked hard all term.1. 2.....1.... A. We made our reservation after we 4. to break the window | ŻYCIE SPOŁECZNE Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj because John (not lock) .5.. he had bought an umbrella....... anybody until I 3. My English was really good as B. I 3.. my mum had fallen ill.... .....a person who uses violence to achieve political goals (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (2.. my mum has fallen ill..4..to spend 1. to see A......... he hadn't bought an umbrella.. . he took illegal drugs...... smooth! 1........8..7... here..enough money...15... that the train (leave) ........ I told Greg I didn’t want to go to the cinema because to write to Kate..3 .10.1.....2..... 1. she had worked hard all term.13.12......... ... 4..1. 118 język angielski | repetytoriom ...... to England..... _ 1. a prisoner E.11.. had checked the information..a fortune! B. to Australia on my own... to help me... checked the information..6.....1........ 2.9....8..1.6...... she had put on a strange mask.. has forgotten about it.a person who stays in prison A..........5. already ..5..1 missed the train yesterday because some time in Australia. 20 years old I 3.4..... into the room.............. he had taken illegal drugs...

.1. Mr Melluan was also charged with 7. tograficzna wpisywanych wyrazów.1.... Alaska Experiences Second Gold Rush.. USA. people started arriving to Nome after the crisis had begun. The blonde boy assaulted a person and demol­ 6. Uwaga! Jeden wyraz został podany do­ Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i or­ datkowo i nie pasuje do żadnej luki..1. The speaker witnessed pickpocketing and shoplifting.....) jeden wyraz z ramki w odpowied­ niej formie..... Both men.. and if I find some gold. z poda­ wyrazy.3. Wymagana jest pełna poprawność or­ tekstu. managed to Not long ago two men were 7. They decided to themselves. has increased.. 6.. ich opisie? Podkreśl w tekście fragmenty odnoszące się do podanych zdań....4.with attempted burglary.. people from all over the world are coming to Nome.3..... (0-5) Przeczytaj tekst.. s. marker pen trying to hide their identities.fałsz)..1.. Zdecyduj.4.. |A. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te.prawda).1. Iowa... Alaska.. that will 10. The witnesses didn’t react to what was happening.any attention after they were spotted trying to break into a flat.... które ze zdań B. Past Perfect i Past Simple.1. the Gold Rush in the 1890s caused recession.. I heard [ d! I charged E.2. jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce. Hundreds of people from all over the country are coming to the 10. każdej luki... 6.. 6.. . wykorzystując poda­ Zastanów się.dodać inne (0-3) Przeczytaj tekst. ne w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. C. were identified and arrested after Zastanów się. Despite the area being busy with tourists and the scene and another one in Ipswich fell asleep duringthe robbery.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów.-8. truck being locked and secured. When we arrived at the car park. the police had stopped their car.. by 8 p....money... 22. decrease. with the hope of finding gold.. The theft has been reported to the police and any to draw beards and masks on their 7.4. Mr Wskazówka egzaminacyjna Jonas..... jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce. P F B.. a które nie (F ...jeżeli jest to konieczne . B albo C. Uzupełnij go.1... make it more pleasurable... wpisując w każ­ dą lukę (9. Zakreśl literę A. crisis.1.. were 7. the 9.. The best title for the text would be (0-3) Usłyszysz wypowiedź nastolatki opisującej sytu­ A. 21. Uwaga! W każ­ dą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy. faces nej luki.. "Malta Now” July 2012..2.. nicknamed ‘dumb Dla ułatwienia możesz wpisać brakujące wyrazy po polsku.... zgodną z treścią prawne zdania. A. Quite recently a Scottish burglar left his dogatthe crime were in the water.. my pocket money. arrested had draw steal commit thief witness Dumb and Dumber? Two men at Xwenji Bay broke into a dive truck and You have probably 7. Since 2008 the number of Nome’s inhabitants A....... 19th Century Gold Rush. After I (g et). Uwaga! Jeden w y­ raz został podany dodatkowo i nie pasuje do żad­ C..-10. ‘the influx of the out-of-towners’. które poprawnie uzupełniają luki 7. Gold Found in Alaska.' says one of the newcomers..... 1Ó.. są zgodne z treścią nagrania (P . we saw that our car The Nome Gold Rush in 1890s had brought prosperity to the (steal) _1 ________________ region.. Unsurprisingly.1...1.. They (already/leave) „ _ .. tograficzna wpisywanych wyrazów.2. Jakich wyrażeń i zwrotów możesz się spodziewać przy Znajdź wyrazy bliskoznaczne do słów: increase. tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie po­ nych odpowiedzi wybierz właściwą..9 8. | drunk B... P F 8.. trze­ 9 ba natomiast .. mobile phones and a watch whilst divers criminals.. C. has remained stable.off shores of Nome.. are being urged to come forward..... gain access to the vehicle without 9.3.3... Will it be the same today? Wskazówka egzaminacyjna Przypomnij sobie czas Past Perfect oraz zdania złożone w czasach Na podstawie: Short News. Wskazówka egzaminacyjna (0-4) Uzupełnij zdania 10..m... język angielski | repetytorium 119 - .3 using a permanent 9..5 driving. której była świadkiem. issue 012..4. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru * (0-4) Przeczytaj tekst.-6.3.2 in Crane City. and dumber’...-7. 8..4. a lot of stories about brainless 9.. Why (you/switch) ___ ....... P F B..5...3. 'I’m here to have some fun. Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się. it is true that ished public property. W zadaniach 8. has decreased.2... I bought a new book. C. tak aby powstał spójny i logiczny tekst..-9. Zakreśl literę P albo F..... and Mr Melluan.. 7..... Since the alarm before you went out? the beginning of the recession in 2008 the city experiences 10.. ację. na czym mogły polegać wykroczenia wymienione Wskazówka egzaminacyjna w zdaniach.

być czymś zmęczonym).leczyć z John was completely cured o f allergy. operate on .skarżyć się na She complained o f a headache.mieć doświadczenie w The company is looking for workers experienced in the agriculture industry. help with .chronić przed How should I protect my plants from frost? rely on .ostrzegać przed I’ve warned him o f the danger. arrive in/at .przyimki po niektórych czasownikach & i przymiotnikach Niektóre czasowniki i przymiotniki w języku angielskim wymagają użycia określonego przyimka. decide on .składać się z The dessert consists of cream. pochwalać I don’t approve o f smoking.być uprzedzonym o I’m aware o f the problems with that deal.zabronić czegoś Users are strictly prohibited from copying the software.skupić się na Let's concentrate on solving the problem. Przyimekten może być inny niż w języku polskim (np. szkolić The manager instructed me in making and answering the calls. approve of .nie udać się. be similar to .cierpieć na M y grandma suffers from rheumatism.być zrobionym z This table is made o f wood.uczyć czegoś. listen to somebody . prevent from .być zmęczonym czymś. believe in .bać się czegoś Mary is afraid o f spiders. być w stanie I'm not capable o f doing this job.aprobować.podczas gdy w języku angielskim jest koniecz­ ny (np. be tired o f something . Czasow nik z p rzy im kie m accuse of .słuchać kogoś. włączać w/do Are drinks included in the price? instruct in . complain of . prohibit from . write on . be based on . concentrate on . be made of . to be keen on . P rz y m io tn ik z p rzy im kie m be afraid of . be good at something . be experienced in .zawierać.pomóc w Could you help me with the washing up? include in . to feel inferior to . cure of .interesować/pasjonować się czymś I'm really keen on acting.przybyć.pisać o/na temat He wrote on the problems o f Buddhism in China. comment on . defend against .komentować na temat Many people commented on my post.myśleć o I’ve been thinking o f you lately.być czymś zaskoczonym/zdziwionym I was really surprised at the way he behaved.podobny do Those stars are sim ilar to the sun.być dobrym w czymś She's not good at chemistry.polegać na A friend is someone you can rely on suffer from . help with something . be tired of .czuć się gorszym od). język angielski | repetytorium .operować kogoś/coś His eye was opereted on twice. przyjechać do I arrived in London on Friday.week A PENNY SAVED IS A 2 8 PENNY GAINED ‘J GRAMMAR Prepositions after some verbs and adjectives . be aware o f .oskarżać o He was accused o f theft. call on somebody .opierać się na The film was based on a true story. sugar. mieć dość I'm tired o f waiting.interesować się czymś M y brother is interested in photography. warn of . fail in . be surprised at/by .nie dopuścić do. nie powieść się w czymś We failed in handling the conflict. gelatine and strawberries. consist of . Przyimek może też w ję­ zyku polskim w ogóle nie występować-zastępuje go wówczas forma przypadka. protect from . nie pozwolić na Poverty prevented me from going to university. be capable of .zależeć od It depends on what you want to achieve.wpaść do kogoś z wizytą I'll call on you in the afternoon.bronić się przed How to defend yourself against a shark? depend on . think of .zdecydować się na coś M y sister decided on studying abroad.pomóc w czymś.wierzyć w I don’t believe in ghosts.być zdolnym do czegoś. be interested in .

sprawy społeczne €> Alcohol addiction is one of the biggest problems of the century. Many people prefer dealing with unemployment to finding a job. crash. eight. lemon.odrobić zadanie hard work (nie np. Uzależnienie od alkoholu to jeden z największych problemów tego wieku. utarte połączenia słów używane w codziennym języku (mówimy to do exercises. Tysiące bezdomnych żyje na ulicach. finger. heavy) . cinema.duży korek do homework (nie np.kolokacje Przyimki często tworzą kolokacje. hair ó this. here. agree e met. Niektóre organizacje charytatywne organizują coroczne zbiórki pieniędzy. Nielegalna imigracja zmniejszyła się od końca XX w. window. say) . a nie możemy powiedzieć to make exercises. heat. choice b bad.ciężka praca ARKUSZE EGZAMINACYJNE USEFUL EXPRESSIONS Social issues . try. sure Spółgłoski (consonants) Samogłoski i dwugłoski ei say. time 0 hot. Na początkowym etapie nauki war­ n no. teacher 0 think. tourist. hello. a nowych słów uczyć się od razu we właściwej kolokacji. large. prawidłowo k cat. home. think U put. odd dźwięków dochodzi się latami. between g give. eye. move informacje dotyczące ułożenia języka. hard) . mimo że make i do mają to samo znaczenie). getting. safe ee cat. strong) . lazy. sock au now. ten z zoo. vision. lady. miss. ice s sun. out. fewer w wet.opowiedzieć historię/dowcip heavy traffic (nie np. Szczegółowe n sing. Illiteracy can be diagnosed only in people above sixteen years old. flag. open U: blue. Wyróżniamy kilka typów kolokacji-to głównie czasowniki i przymiotniki z rzeczownikami. bez względu na ich rodzimy język. church. luck. Older people with no family can be properly taken care of in the O starszych ludzi bez rodziny mogą odpowiednio zatroszczyć się domy nursing homes. mother. together d did. four. jump Collocation . Do prawidłowej wymowy niektórych m man. both. w miejscu pracy. if.tracić czas a strong coffee (nie np. big odczytać i wymówić każdy wyraz w obcym języku. head d3 just. by stworzyć odpowiednie warunki niepełnosprawnym. Some charity organizations set up annual money-collecting events. ► czasownik z rzeczownikiem ► przymiotnik z rzeczownikiem waste time (nie np. zębów i podniebienia za­ r red. ear V voice. Przemoc fizyczna często zostawia po sobie szkody psychiczne. air. Many buildings are not equipped to enable the disabled. There are many laws governing the incidents involving racism in the Istnieje wiele praw dotyczących sytuacji związanych z rasizmem workplace. Illegal immigration has lessened since the end of the 20th century. dinner D: call. lab. better « (vowels and diphthongs) ou go. Because of the overpopulation China has introduced a ‘one-child Z powodu przeludnienia Chiny wprowadziły „politykę jednego policy'. five. Wielu ludzi woli raczej radzić sobie z bezrobociem niż znaleźć pracę. Wiele budynków nie jest właściwie wyposażonych. thanks DI boy. back. very f find. bed a: arm. Physical violence often leaves psychological damage. usually 3 j yes. sitting. make) . rob A cup. yoga 3:r turn. learn. rock. black. eat nie zapisać jego wymowę. There are many ways to deal with poverty. design h how. map. road tf check. czyli stałe. hate t tea. hat U01r pure. a także popraw­ I leg. good P pet. Istnieje wiele sposobów radzenia sobie z biedą. father. food.LANGUAGE Alfabet fonetyczny Q Wymowa słów we wszystkich językach oznaczana jest za pomocą Spółgłoski (consonants) Samogłoski i dwugłoski międzynarodowego alfabetu fonetycznego. could. room mieszczone są w podręcznikach fonetyki. to make dinner.mocna kawa tell a story/a joke (nie np. bed. ten. up ear where. school i hit. glue i: see. ai five. dziecka". co umożliwia ludziom (vowels and diphthongs) na całym świecie. lose) . join. Wątpliwości należy rozstrzygać przy pomocy dobrego słownika podającego kolokacje i przykłady użycia. behind a away. about pleasure. język angielski | repetytorium 121 . a także wspomniane już połączenia cza­ sowników i przymiotników z przyimkami. yellow. There are thousands of homeless people living on the streets. aha I0f near. brown I she. little. all to analizować zapisy w słowniku i ćwiczyć na głos. opieki. Analfabetyzm można zdiagnozować dopiero u ludzi powyżej szesnas­ tego roku życia.

me a favour? 1. 3.____ . Mike was (całkiem) 1. Prime Minister H..3.. I don’t know what to answer. . My car is covered with . It’s important to have someone you can rely to /in /o n ..1. Could you help me in /to /w ith carrying that boxes? 3... . Następnie uzupełnij nimi luki w podanych 1..the process through which decisions on how to 5.4. Just leave it to me.. nij sobie niezbędny zestaw słownictwa. 1. Wpisz je obok something for a reason ich rozwinięcia.. she said in a (cichy) . Many people In the Third World suffer on / from / at traffic. through elections 4.6. (trudny) .4... co oznaczają wszystkie 2.4.....1. It's the government duty to protect people in/from / to _ head injury... Identity Document- run the country/government are made 5.. Global Positioning System- ' zow podanych w nawiasach w odpowiedniej formie. 5..... Public Relations - M k ■ -------------------------------------------- (0-10) Wpisz w luki w zdaniach tlumaczenia wyra.8. G. to elect D... awake...... Can you (wyświadczyć) . Prime Minister- 2. 3.. 1....... group.. This film was based on / in / at the novel.. 0 ŻYCIE SPOŁECZNE Przed rozwiązaniem zadań przypom­ voice. zdaniach 4. ticket. It’s a very 0 (0-12) Zakreśl właściwy przyimek.a plan of action or guide that a political party or 5..3.. I can’t afford a . to vote 4.-4.. Very Important Person - 22 język angielski | repetytorium . To be honest...5. the truth. I policy 4.6. 3....9..5 .. I’m {m ówić). exploitation.6.... He was taken to the hospital with a (poważny) 1.10...7. Why are you shouting at/o n / by me? ____ ___a suicide. Margaret forgets things easily..2. fabric.. She’s . She Is tired a t/ in /of working at weekends.. After losing a job some people even (popetnić) 1.3. It’s because of a (duży)___________ _ 1.. 3.9.......1...in Britain and Australia the leader of the country 5.4...8.5..8. 3. What exactly Is he accused in / o f/ on? 1. absent class (0-8) Dopasuj wyrazy (A-H) do ich definicji (2..the process of choosing a new government or leader 2.. choosing from a paper list 2...1... I democracy world conditioned water famous C.____ . . question... European Union - 5.7.. Is_______________________ gum really good for your teeth? 4.week 28 ‘ A o 3.2. election E. tak aby utworzyć przymiotniki 1. 1. (0-6) Połącz wyrazy.... They're a ...2...... This is done In private and by słownika lub encyklopedii. I’m not going to stay at the meeting.. W e’ve decided on / at / to moving out this year.2..7..8. 2. . zajrzyj do prefer in an election... I swear.. The police failed o n / in / a t solving the crime. Value Added Tax- group decides upon 5......the time when different political parties agree on (0-9) Uzupełnij często używane skróty.......6...3... 1.8...5.. 3.. The arrival hall w a s.5...9.. Most children are afrald/or/fo/o/darkness.1. .-2... United Nations - 5...... It’s a (strata) of time.... Member of Parliament- 2.. 4.11.6.10.2.1...a system where power Is held by the people 4.... 5. 3... Czy wiesz..12.to choose by voting poniższe terminy? Które skróty mają odpowiedniki 2... coalition j B. I’m sorry I’m late.6.3.).4.. politics F.1. 3. Is there anything wrong to / with / in that idea? złożone...to choose which person or political party you w języku polskim? Jeśli masz wątpliwości.... " malenutrlclon._ ________ I 2.7. Although It was a middle of the night.. air resistant first free A... sugar minded Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej definicji. Hurry up! We have a train to (złapać) .

8. C... (Czy Kate nie powiedziała). a które nie a car.. 7.... W każdą lukę możesz wpisać mak­ (0-3) Przeczytaj tabliczki informacyjne (7. Pamiętaj o właściwej kolejności wyrazów. (Czy nie jesteś sm utna). 7.. She added: 1 didn’t go to university to be a waitress for the rest of my life. It’s better than being on benefits and I am lucky to have 6. tak aby otrzymać logiczne i grama­ tycznie poprawne zdania.. Przypomnij sobie zasady budowania pytań w formie przeczącej.2..2. Zdecyduj.... 6. (0-10) Napisz zaproszenie dla mieszkańców Twojej okolicy na spotkanie poświęcone wprowadzaniu udo­ godnień dla osób niepełnosprawnych. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 7... Podpisz się jako XYZ.. Towards the end of 2012. P F czasowników. She's now living with her parents and can’t afford to run « (0-6) Usłyszysz wypowiedź dotyczącą pracy w organiza­ cji pożytku publicznego.co.. David has three pets now. Drivers should slow down and drive carefully here.. językowe oraz poprawność językowa.4 But I don’t want to be in this situation... Deaf people can easily communicate with the staff here. Pilnuj.... litery. million....3. (F . Adopting a pet has changed David's life.. me yet? 9. P F Wskazówka egzaminacyjna Przed wysłuchaniem nagrania podkreśl kluczowe informacje w po- danych zdaniach.fałsz)..4. bogactwo Dot Smith. In 2007 there were zaproszenia powinna wynosić 50-100 słów.. A.. 8.... pamiętając..’ Na podstawie: http://www.. BSL used here .5. P F the street.prawda)......1.1... you about the party? 9. Only disabled badge holders can park a car here.3.... I wrote them several e-mails. E. 6.. D.. (Dlaczego nie odpowiedzieli) 7.1.1. 8.-6.... aby Twój tekst był urozmaicony....that Mark is leaving? 9. umiejętność pełnego przekazania informacji... She graduated with a history degree in the summer of 2012..6.. którymi oznaczono • Poinformuj.. A.. ‘Working part-time has been the only way to earn money.. 6.’ 8. David had serious health problems. P F Wskazówka egzaminacyjna 6... Wymagana jest pełna po­ prawność ortograficzna I gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki. C... Wpisz rozwiązania do tabeli.89 million part-time workers under 30.’ she said.. 7... z którego usunięto cztery zda­ nia.... każdej z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-D).. Uwaga! Jedno zdanie zostało 9. Wskazówka egzaminacyjna B.. vote..uk/newsbeat/21512615 język angielski | repetytorium 123 .3... są zgodne z treścią nagrania (P ..... has three part-time jobs working as a lifeguard. Oceniana jest just over 1. ‘Since having Wskazówka egzaminacyjna a degree it hasn’t really played to my advantage. Zakreśl literę P albo F. David is still unemployed. (0—4) Przeczytaj tekst.. Uwaga! Jedno zadanie zostało poda­ • Zachęć mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu..6. jakie kwestie będą omawiane. that figure had gone up to more The speaker used to live with homeless people on than 2......2.1.. a które teraźniejszości? Zasugeruj się formami 6.. Unikaj powtarzania zdań I can’t turn down part-time work to focus on looking for full­ zbudowanych w ten sam sposób. i spójny tekst. którezezdań6.1..4...2.2. D.4.. B..bbc..1. Pamiętaj o odpowiednim stylu - time jobs because i can't afford to.. 21..-8.). spójność.. tak aby otrzymać logiczny • Podaj. zwięźle.. 7. .-7.1... Staraj się pisać w sposób uporządkowany. of someone who’s underemployed. ale do osób starszych. P F Zwróć uwagę na relacje czasowe w tekście..5..3. Do symalnie pięć wyrazów. David rented his first flat after he had adopted a cat.. ne dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Number of part-time young workers is on the rise in the UK. że długość increased by 11% in the last five years.. Dot’s an example 'piszesz nie do rówieśników.. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź The number of UK part-time workers under the age of 30 has w każdym z trzech podpunktów. brakujące zdania (A-E).3. Next year (będę m ógł).. (Czego rząd nie m ów i).. Skoncentruj się na nich podczas słuchania. working part-time but not being given enough hours. Blind persons crossing ahead . £ (0-5) Przetłumacz na język angielski podane w nawia­ sach fragmenty..3. Wpisz w luki 8.. gdzie i kiedy odbędzie się spotkanie. Disabled ramp access only . . us about pollution? 1. waitress and charity spokesperson. This entrance can be used by people on wheelchairs only.... Które informacje dotyczą przeszłości. ale Interesująco. .1.. P F three jobs.

We worked hard so that we could afford this house. ► Zdanie podrzędne nie jest oddzielane przecinkiem/przecinkami. Zdania podrzędne przydawkowe mogą wskazywać obiekt Przygotowując się do egzaminu. The film (which/that) 1watched last week was boring. Zdania definiujące Zdania opisujące ► Definiują obiekt. kiedy coś zwróciło naszą uwagę. 1went. Typ różne części zdania pojedynczego. poj. EAST OR WEST. poj. zwróć uwagę przede wszystkim na (definiować go) lub go opisywać (podawać bardziej szczegółowe to. ► Zdanie podrzędne jest zawsze oddzielane przecinkiem/przecinkami. okolicznik celu so that We worked hard for this house. stanów lub przedmiotów. Mt Kościuszko. ► so + przymiotnik lub przysłówek I was such a fool! ► what + (a/an w I. ► Zaimki względne nie mogą być opuszczane. I’m so tired/ It was such a long day. You can’t call my car. okolicznik przyczyny because They slept very long because of their They slept very long because they were tired. dając niezbędne informacje do jego rozpoznania. was Irish. We’ve seen a play that 1always wanted to see. rzeczowników policzalnych) + rzeczownik It’s always so quiet in the country. a tekst staje się zawiły i niezrozumiały. Neil Armstrong was the first man who walked on the moon. informacje). w angielskim możemy zastępować sposób tworzy się rozbudowane zdania złożone podrzędnie. who died last year. przydawka who/what/that We've seen a really incredible play.zdania podrzędnie złożone Podobnie jak w języku polskim. Paweł Strzelecki was an explorer of the Australian continent who My wife. who lives next door. nie nadużywaj zdań złożonych. (wraz z wyrazem go określającym) Thank you so much! It was such a lovely party. which 1bought last year. podstawiając w ich miejsce powstałego zdania podrzędnego zależy od tego. ► Opisują obiekt już znany. What a beautiful girl! So i such używamy do podkreślania. wzmacniania w opisach What an interesting question! uczuć. Część zdania Typ zaimka Zdanie pojedyncze Zdanie złożone podrzędnie okolicznik czasu when The salute of Royal guns will be given In The salute of Royal guns will be given in London 1 London tomorrow. Kremówka. named Australia's highest mainland mountain. Oscypek is a kind of cheese which is made from goat’s. tiredness. dając dodatkowe informacje. ► Zaimki względne niekiedy mogą być opuszczone. when the Queen returns to Buckingham Palace. what & ► such + (a/an w I. so. żeby prawidłowo rozumieć zdania złożone. the latest model. Mike. Subordinate clauses . sheep's or is now the most popular dessert in Wadowice. . What horrible weather. Łatwo w nich popełnić błąd. W ten nia nadrzędnego zastępuje. jaką część zda­ całe zdania wraz z odpowiednim zaimkiem względnym. What używamy jako wykrzy­ What a stupid place to put a glass! knika. cow's milk. which was the favourite cake of the late Pope John Paul II. is an FBI agent. zdania okolicznikowe warunku zdania przydawkowe | ZAPAMIĘTAJ Z dania d e fin iu ją c e i op isują ce Gdy piszesz własny tekst. rzeczowników policzalnych) + rzeczownik They are such nice people. {wraz z wyrazem go określającym) She gave me such stupid advice. okolicznik miejsca where There were national flags and banners There were national flags and banners wherever everywhere. język angielski | repetytorium . HOME’S THE BEST GRAMMAR Such.

unfriendly)./Sorry... Odgady­ Rozpoznanie wyrazu na Znalezienie czy słowo jest wanie podstawie jego budowy podobnie niezbędne znaczenia słowotwórczej i pocho­ brzmiących KROK 3 do rozum­ z kontek­ dzenia lub podobień­ wyrazów Budowa słowotwórcza wyrazu wskazuje. 4S> USEFUL EXPRESSIONS C l Sorry. innych słów angielskich. miast pozostałe dwa znajdują zastosowanie tylko w przypadku wyrazów o rozpoznawalnej budowie słowotwórczej. W formie Wiadomo. nie dosłyszałem/dosłyszałam. Przepraszam.. Wyrazy lynx i wisent nie są kluczowe dla zrozumienia zdania. a znaczące co tej podstawie można założyć..budującym określenia o znaczeniu przeciw­ stawnym (friendly . „niespotykany”.ryś) bez słownika. że chodzi o zwierzęta żyjące w Puszczy Białowieskiej. Paralelny znaczy równoległy. please?/Could you say it again. Pierwsze dwa kroki warto zastosować zawsze. postępując według poniższych Słowo unparalleled nie jest istotne dla zrozumienia zdania. cza­ sem trafi na słowo. nato­ mo. yet its most famous inhabitant is the wisent. ? What’s an English word for. I didn’t understand..prośba o p o w tó rz e n ie Could you repeat. Jednak warto spróbować także tej metody. ustalić dokładnego znaczenia tego wyrazu {lynx. Oszacowanie. ? What do you call that in English? Jak to się nazywa po angielsku ? What does. Sorry.LANGUAGE Kiedy nie wiesz. Niekiedy ten problem KROK 1 można rozwiązać dosyć prosto..kłopoty ze zrozumieniem rozmówcy Pardon?/Sorry? Słucham? Sorry. Could you repeat it. Kontekst sugeruje. Przepraszam. KROK 2 ZAPAMIĘTAJ Wśród wymienionych zwierząt musi znaleźć się żubr. czego może dotyczyć.. w języku angielskim i języku polskim. what did you say? Przepraszam. A skin g a b o u t th e m ea n in g . Przepraszam. I don’t understand . że będzie to jakiś wyraz określający górskie widoki.. ? Jakie jest angielskie słowo/angielska nazwa. mean? Co znaczy. I didn't catch that.wolves and lynxes. zaprzeczonej i jako pozytywne określenie widoku unparalleled może znaczyć jedynie „niezrównany”.wyrazy brzmiące podobnie. W dodatku zostało Przy szukaniu analogii wśród wyrazów polskich trzeba uważać na zaliczone do drapieżników {predators) wraz z wilkami {wolves). z którego słynie Puszcza Białowieska. ale mój angielski nie jest zbyt dobry. analogiczny. że forma lynxes to liczba mnoga. bo wiele wyrazów... równorzędny. Q ► There are realty unparalleled views in the Himalayas. Wiado­ wskazówek. please? Czy możesz powtórzyć? Could you spell it. co powiedziałeś/powiedziałaś? I’m sorry.. którego nie rozumie. że jest to forma przymiot­ ienia sensu stu. że chodzi o widoki w Himalajach..p y ta n ie o znaczenie How do you say. Mimo że nie da się innego. I'm sorry. please? Czy możesz powtórzyć? Excuse me. I didn’t catch/get it. please? Czy możesz mówić wolniej? A skin g fo r re p e titio n . na przedrostkiem un. prawdopodobnie pozytywnie nacechowany emocjonalnie. but my English isn't very good.false friends . stwa brzmieniowego do polskich.. ? język angielski | repetytorium | | 125 - . brzmi podobnie kontekst pozwala dość precyzyjnie określić.. ► Biatowieza's fauna includes magnificent predators . nie zrozumiałem. co znaczy wyraz. nawet doskonale znająca język angielski. zwłaszcza terminów naukowych lub technicznych. Na tzw. KROK 4 KROK 1 W języku polskim łatwo znaleźć podobny brzmieniowo wyraz.. Kiedy brakuje ci słowa. KROK 2 KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 Z kontekstu wynika.. Każda osoba. że żubr to wisent. czyli nazwa zwierzęcia brzmi lynx. in English? Jak powiedzieć po angielsku. please? Jak to się pisze? Could you speak more slowly. nikowa od słowa parallel (równoległy) zakończona na -ed i utworzo­ wypowiedzi.

6..... terrible • beautiful • patient • polite •tasty 2.3. 1..... French and German.. you will .. Some of us are so in.4.. C. Some people can speak two or even three Na podstawie: Ola Lazar. Pierogi are made of a thinly rolled dough and can be filled open... F... We often eat it at Easter.. It's an English word for komitet.. indicating that the filling was in­ That is why the EU thinks that all people should learn twcr jected after frying and definitely a no-no...... wyrażenia.. quietly that it's hard to B..-4. E _____________ (56%) say they can talk In one foreign language. s ____________ are English..1. Przeczytaj tekst.a bad sign. m _________ t ________ .. C.. With double M... week 29 O <1 (0-3) Uzupełnij minidialogi (4. meat or fruit. and you have to que­ ue to get them.......-1..1.. j o __________________ . Itsaves vise us to check 5. especially from the batter cake shops.. Ann speaks...5.2.... if you don’t eat a doughnut is widely spoken In the European countries which E. B......... without eating a doughnut! You should order them in ad­ kującymi wyrazami..) litery.1.6..... has a light rim in the waistline.... it was fried properly. You simply can’t do on Maundy Thursday I -------------------------------------------- (0-6) Przeczytaj tekst i uzupełnij luki (3. Dla ułatwienia podano pierwsze vance. in the bottom . 2.. 1.2.... „Kaleidoscope" nr 02/2011... Liczba kresek odpowiada liczbie liter wyrazu.. Actually... toothache! Doughty Doughnuts There is one day in the year 5.. Pierogi are a kind of Eastern European dumplings. double T and double E.. They m a d e birthday cake that we został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Y: ______________________________ mi złożonymi z so lub such oraz przymiotników wy­ A.2. Y: _____________________________ such lub what. branych z ramki.. 2... you a lot of trouble when you want to study and travel abroad.. sleepy I just couldn't keep my eyes C..3......5...person. Most 3.2. 4.. According to i litery.... wybierając spo- POLSKA JAKO KRAJ CZŁONKOWSKI UNII EUROPEJSKIEJ Przed j śród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jed- rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem * nej z osób. I think... languages in addition to their 3.....4... sauerkraut... f _________ I__________ .3.. with them....-3..). We had ... Have you ever eaten babka? 1. z którego usunięto pięć fragmen- tów....... that we eat several doughnuts Na podstawie: http://europa.. 36-37 foreign languages. 4... śKk I ' (0-5.1.. on Maundy Thursday.... X: How do you spell ‘committee? I -------------------------------------------- (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach 2... j _________the EU in 2004.3... ate far too much...3. A........ whether the doughnut The languages most commonly used by non-native C. we often use 'pierogi' or 'pierogis' to describe all 1.. I enjoyed your party very much... What is a Polish word for Easter cake? 4. 44% of the Europeans know no A.... A. with cheese.. .2..5.. Wpisz w luki (5...5. 5. I have never m et .eu/abc/keyfigures/livingtogether/ chattlngwlthneighbours/lndex_en... What is a babka? understand her...I timidated by the warning 5.! It’sagoodthingtospeaka 3..-2. when doughnuts almost obligatory 3.1...... You’re ..-5. _ just to be on the safe Chatting with the Neighbours side! How to buy best-quality doughnuts? The experts ad.5.1.. B. którymi oznaczono J 2.... have bad tuck in the months to come......4. B albo C.it’s _.5.. an old superstition. brakujące fragmenty (A-F)..... B.... 5.3. a great time.1 a clever idea! kinds of Eastern European dumplings. Y: It’s a sweat yeast cake.. and whetherthere is a tiny hole ‘ — and it opens up all sorts of 3. .....1.. However. The Doughty Doughnut..5. Russian D............. Quickly...1. which means 3... who don’t eat doughnuts language other than their mother tongue...4....1... Uwaga! Jeden fragment 2... I w a s . X :. wyrazami : — so. I’ve got . 1. a big dinner that we didn’t want any dessert.......htm 126 język angielski | repetytorium ... I had..... X: What is an English word for 'pierogi? m ■ — ------------------------------------------ (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach 1.. We're happy to visit your town .... słownictwa. s.) bra... Zakreśl literę A..

każdej luki... £ (0-5) Przeczytaj tekst. którymi oznaczono D. This is why the night before St.. Although Poles don’t celebrate Halloween they do like va­ rious kinds of spooky things.. thing. Yes. Sprawdź w słowniku. Andrzejki Is not a bank holiday. Instead I found a place 8.. z którego usunięto cztery zda­ C. shops remarkably good. it doesn't..... tak aby zachować ich treść. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk 7. No.tripadvisor.4.. D..1..1. |b. m (0-4) Przeczytaj tekst.1 it would be a grey. . that.. Przypomnij sobie. Celebrations usually get even more intense if the party actually includes at least one man named Andrzej.2...1. abroad B. I as QUIET PLACE D. Wskazówka egzaminacyjna B.uk/Travel-g274723-s202/ Poland:Culture.2.. Na podstawie: http://www. C.. from 7. 9.) dobierz właściwą The people that I met there were friendly and helpful. 10. It was very boring.1.. it is.. to transport and trade.. it does.2. nr 7. foreign C. A. Oh. People B.3. Jakie wyrazy są określane przez zaimki względne who I which i cally battled against the fascist occupants.. I think it’s ‘edelweiss. | what where 10. Yes.-8.. ’Szarotka’ is one of the best known European mountain flowers... 2007... and the atmosphere magical.3 language of their country. support E. this is why). 7. it isn’t.. B albo C. 3 6. I don’t mind.-7.4 heroi­ such.’ B. It’s so quiet here.. 6.. A..4. It was built in honour of those people 8. benefits C.the Eve of St..1. sting. brakujące zdania (A-E). achievements C. of policy areas. litery. jakie części mowy występują po so.. Look! This view is beautiful! WHAT . funding fortune telling.co. I feared 8. Poles usually celebrate Wskazówka egzaminacyjna this night at home parties (sometimes dressed up as witches Zanim przeczytasz odpowiedzi.don’t feel threatened or intimidated.. | which |e. I don’t.5.-10. Na podstawie: Operation and vacation oraz Gdańsk was a surprise [w:] „VisitGdansk”.1. B albo C.. I watched a film last night..2. oraz na wyrazy i zwroty z jakimi Innymi wyrazami najczęściej się łączą.-5. Is pouring hot wax onto cold water through the key hole.3..1. However. I first did. Zakreśl literę A..1. które poprawnie uzupełniają luki 8. bo­ SO . 9.. takie jak this. | who that 10. Stork is a black and white bird with long. a jakie po moving.. Następnie porównaj własne propozycje z podanymi. My WHICH ----------------.-9. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane A.3 I found Incredibly Przypomnij sobie. and one more język angielski | repetytorium 127 .. Zwróć uwagę na zaimki. this Is not essential to keep everybody in ARKUSZE EGZAMINACYJNE 7..1. No. A. D. eager to speak English..3.) or go to clubs and pubs.2 the food is intere­ 10..5. What’s an English word for ’szarotka’? A. Andrzejki . B. nie zmieniając ich formy. I have no idea. WHO LIVES _____ ____________ Warsaw in the Eyes of a British Journalist 10. Your parents are such nice people. Mike lives next door. ------ top recommendations for visitors are Frederic Chopin Museum W skazówka egzaminacyjna and the Warsaw Uprising Museum. Andrew’s Day (Andrew in Polish is ‘Andrzej’) Is believed to be a perfect time for 7. (0-3) Do każdego z pytań (6. 8. It's an English word.1. He’s a film director. 9.. Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Uważaj na znaczenie brakujących stów. Sorry.. red legs. Fortune-telling is definitely a highlight of the day.3.5. jak tworzy się zdania podrzędnie złożone z wyra­ C. A. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te.. The most popular way na pytania. 8. Andrew’s Day D. W przekształconym zdaniu nale­ ży użyć podanych wyrazów.html The EU provides 7. 7. living in the EU have access to all EU documents in the C.4.. _ and grants for a broad range of A..).3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru (0-5) Przekształć podane zdania (10. Warsaw was a surprise. zami who.. dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 9.2. The shape formed on water tells something about your projects and programmes.3. 9. How do you say ’łazanki' in English? i spójny tekst. What does a 'stork’ mean? A. tak aby otrzymać logiczny 6. membership B. spróbuj samodzielnie odpowiedzieć etc... human rights B.-6. and also reakcję. Zakreśl literę A.. Uwaga! Jeden wyraz został podany do­ datkowo i nie pasuje do żadnej luki. nia.. what.. ring city. s. No. Say it In English. European a partying mood. łączące zdania (however. where. (0-3) Przeczytaj tekst.. The EU is active in a wide range future life..

Hiroshima and Nagasaki are decimated by atomic bombs England 1955-1975-Vietnam War 1963 . the Empire State Building Famous A m ericans Writers. Buckingham Palace. Stephen Leonardo DiCaprio. end of the Napoleonic Wars 1969 . the beginning of the Church of 1945 . Horatio Nelson. Mark Twain. Ernest Shackleton Im p o rta n t d a tes in A m e rica n h is to ry Monarchs. Stephen King Scientists: Alexander Graham Bell.terrorist attacks on the World Trade Center 1940 . singers: The Beatles. playwrights: Jane Austen.Beaties' first album elected 1997 .The Wall Street Crash setting off the Great Depression 1455-1485 . George W riters. Louis Armstrong. Eminem.English Reformation. the Brooklyn Bridge.Battle of Britain 2008 . Hawking. Rolling Explorers: Neil Armstrong Stones. Kansas City * Longest river: the Severn Highest mountain: McKinley Head of state: Queen Elizabeth II. Freddie Mercury.S. soldiers. is assassinated 1815 . Catherine Zeta-Jones Explorers: James Cook.the Great Fire of London 1968 . Julia Artists: Christopher Wren. the Bahamas Margaret Thatcher 1776 . Abraham Lincoln.Princess Diana’s death język angielski | repetytorium .War of the Roses 1941 . Tom Cruise. composers Famous B rito n s 50 Cent.Neil Armstrong and Buzz Aldrin make the first moon 1837-1901 . Clark Gable. Kate Winslet. Justin Timberlake. Plymouth Diego. George Washington Olivier. Big Ben Landmarks: the Capitol Building. Actors: Kenneth Branagh. Manchester.Japanese bombers attack US ships at Pearl Harbor 1534 . Isaac Newton Marylin Monroe. Al Pacino. Edinburgh. King Henry VIII. Glasgow.Martin Luther King Jr. Gershwin. Arthur Conan Williams Doyle. Miami. Other big cities: New York.the Victorian era landing 1914-1918 . Edgar Allan Poe. Seattle. Angeles. Tolkien Actors: Marlon Brando. New Orleans. playwrights: Ernest Hemingway. Scientists: Charles Darwin. Paul Newman. sir Laurence Martin Luther King. Highest mountain: Ben Nevis Dallas. Constitution is written Im p o rta n t d a te s in B ritis h h is to ry 1860-Abraham Lincoln becomes President of the United States 1066 . San Liverpool. Charles Dickens. Cardiff.R.the Battle of Waterloo.Christopher Columbus gets to the place in what is now Churchill.President John F. Agatha Christie.the Great War 2001 . Kennedy. Head of state: President Barack Obama London Eye.battle of Hastings. poets.The 13 colonies sign the Declaration of Independence 1787 . the Normans conquest of England 1861-1865-Civil War 1215 . Tower Bridge. Michael Jackson. Meg Ryan.Magna Carta signed 1929 . Whoopi Goldberg. George Byron. poets. the Golden Gate Bridge. singers. Mount Rushmore. politicians and celebrities: Winston 1492 .R. Los Bristol. Leonard Bernstein. Birmingham.The U. the Statue of Liberty. Princess Diana. Robbie Williams Monarchs. Kennedy is assassinated 1666 . Johnny Depp. politicians and celebrities: John F. Liz Taylor Musicians. William Blake Roberts. Tom Hanks. Sting. Benjamin Franklin Artists: Andy Warhol Stonehenge the Golden Gate Bridge.first African-American president of the United States 1963 . Thomas Edison. Alexander Fleming. J. Emma Thompson. Elvis Presley. San Francisco Musicians. Philadelphia. John Robert Burns. Prime Minister: David Cameron Longest river: Mississippi Landmarks: Stonehenge. Hugh Grant. Chicago. William Shakespeare. soldiers. Keira Knightley. Robert DeNiro. IT TAKES ALL SORTS TO MAKE A WORLD Factfile____________________ Factfile UNITED KINGDOM UNITED STATES Capital city: London Capital city: Washington DC Other big cities: Belfast.

Waterfreezes at 32° (thirty-two degrees) Fahrenheit.one hundred and forty-three point three pounds Temperature .Factfile Factfile CANADA AUSTRALIA Capital city: Ottawa Capital city: Canberra Other big cities: Toronto. skrót lb) i kamienie (stones) ► miara .35 kg wzrost . Murray Head of state: Queen Elizabeth II.temperatura United Kingdom United States skata Celsjusza oficjalnie skala Celsjusza. w praktyce skala Fahrenheita skala Fahrenheita 0°C . Prime Minister: Stephen Harper Bryce. w praktyce zwykle system metryczny. ale często używane używane jednostki imperialne jednostki imperialne ► waga .sixty-five kilograms 143.64 ft . Canada.actress Keanu Reeves . Governor General: Quentin Lloyd Johnston.actress and model Cate Blanchett . Vancouver.pop singer Steve Irvin .54 cm 1ft = 12 in = 30.five feet sixty-four 65 kg . Governor General: David Head of state: Queen Elizabeth II.actress Nelly Furtado . Sydney Harbour Bridge.stopy {feet.pop singer Thomas Keneally .metry i centymetry 1 lb = 0. the Landmarks: Sydney Opera House. Montreal. waluty i ceny język angielski | repetytorium i i 129 - .32) 100°C .wildlife expert and TV personality Avrll Lavigne . Last night we had five degrees offrost (~5°C). the Great Barrier Reef in Montreal CN Tower in Toronto Sydney Opera House Famous Canadians Famous A u s tra lia n s Pamela Anderson .48 cm 1.one meter seventy-two centimeters 5.212°F Tf = 32 + 9/5 x Tc Waterfreezes at 0° (at nought degrees) Celsius.writer Lucy Maud Montgomery . Calgary Brisbane. Ayers Confederation Bridge.453 kg 1stone = 14 lb = 6.pop singer LANGUAGE <9 ARKUSZE EGZAMINACYJNE Hight and weight .32°F Tc = 5/9 x (T. skrót ft) i cale {inches.funty {pounds.writer Nicole Kidman . the CN Tower in Toronto. Melbourne.72 m . Prime Minister: Kevin Rudd Landmarks: Niagara Falls. the Bay of Fundy.wzrost i waga Europe.3 lb . .actor Kylie Minogue . Other big cities: Sydney. Perth Highest mountain: Mount Logan Highest mountain: Mount Kosciuszko Longest river: Mackenzie Longest river: Darling. Australia United Kingdom United States system metryczny oficjalnie system metryczny. Christ Church Cathedral Rock. Last night we had five degrees offrost (27°F). skrót in) 1 in = 1" = 2.kilogramy i gramy waga .

The zoo was closed yeiterday. 4. Ja n ...1.... Pakistan K. Na podstawie: Wales. G.. Earthquakes have nothing. I’ve asked Naomi.....) właściwymi przylmkami wybrany...._. of his cage.... Germany C. 3. Mexico N.. The strike w a s. Children. Today’s d ata.... Welsh is spoken by around one person in five. I’ve _ . Jasmine’s poetry book. My brother works for an international company.. away with junk food. down with flu. Egypt F.. across my colleague Danny in a restaurant..smoking three months ago. Malta a pack of wolves. B.8. 3.it’s like saying: ‘Have fun!’ 5... 3. but she already can.. Amelia should definitely cut _ on sweets. off in a car. Is hazard _ an addiction like drugs? A. * (0-1) W których państwach angielski jest (obok ję­ zyka narodowego) oficjalnym językiem urzędowym? Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi spośród across • away • down •off (2x) • out • up (2x) 4.01. A.. off. B..6. 9 (0-8) Popraw błędy w zdaniach 3.. C. people 5. If you only learn one 9 (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach..4.... me back. Yesterday quite accidentally I ran _ my old friend Adam... The prisoner .8.7.. mi wyrazami wybranymi z ramki.1..2..... a dictionary.2....... I need on with my Spanish courses..1........ B. 5.. word make it 'hwyl'.5.4... from around the world .. . broszura Wales Tourist Board A.-4.. I’ve heard Carlos has. Kerli is four....... early in the Did You Know? Wales is bilingual.... Someone _____________ for a fire brigade.4. the Philippines B. I didn't know this word. ..-3.. one •two •five • 20% C.. B....... 4. Wpisz w każdym z podpunktów (A-C) ten sam czasownik we właści­ wej formie.'t KRAJE ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO Przed rozwiąza­ niem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa...... We had a long way to go... .. ..... Please keep from the cliff edge...... India H. .due to rain. have you read ‘Oliver Twist’? It was this week’s lecture ago.. You have to fill out a paper and go to the boss C.5...1. 9 (0-3) Przeczytaj tekst na temat języka walijskiego i uzupełnij notatkę. I've read a story about a boy who was brought by A.. it means fun or passion and you may hear it used as farewell . B. C..6.. .6.. . .. Brazil 4. Uzupełnij luki w tekście... mi spośród podanych w ramce... is 21. . so we se t morning.. monthly pension_____________ is more than 4000 zl. Let's — into your problem.... About 2.......... His C... o $ B'. 9 (0-8) Uzupełnij luki w zdaniach z czasownikami zło­ żonymi (4.. B.. Cyprus E. 3. 3.... . A. Yesterday I .. out of fashion years 3.. There are 2. Beards and moustaches .. zastępując przekreślone wyrazy właściwy­ 5. There was an explosion In our street. .....1... My dad gave... You can learn 2...3. My grandpa used to work in a fabric .. Jamaica 1. M... D. but English is understood everywhere....3.. in Wales speaks Welsh. Thousands of participants.1. 4...... This Is a great link to get actual.. away last night. Joe.. up her shoes. but I It up in __ __ _______. from the text above. The picnic has been put. some carrying! A. Japan 4. off a bus In front of the school. Wpisz w luki odpowiednie liczeb­ niki wybrane spośród podanych w ramce.2013.. 5... languages in Wales. 3. ..... out! You'll slip on this banana peel! język angielski | repetytorium .......8.. ..8.. . marched towards the Parliament...2..5..2... Nigeria 4. One of the lions broke podanych.....3 Welsh word A. ..3. J.. C. with global set book •current • date • gambling •salary • chief •factory •banners warming. on working into his eighties... Kenya 4... of the department.. A bomb has.. Argentina L..7.. 5. out In 2006... 3. .

mix F. C...5. Janet palec he wouldn't have a clue whether to examine your hand or take your shoe off. London....-8. ceremonies język oficjalny (urzędowy).. . jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej Tom....1... zgodną z treścią when speaking to just about everyone you haven’t had intima­ tekstu..wordpress.. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź (0-3) Usłyszysz rozmowę na temat krajów anglo­ w każdym z trzech podpunktów. B albo C.. In Polish... Uwaga! Jeden wyraz został podany dodat­ A. .. to ask where Tom was. Uwaga! Jeden wyraz the Guard.. polsku.. The English speaking country with a highest population każdej luki.... pamiętając. Zakreśl literę A.. Podpisz się jako XYZ. (0-5) Przeczytaj tekst.. Or take a 6.. te relations with.. but the one in Trafalgar Square.. languages in the UK....they have two different words..2. kowo i nie pasuje do żadnej luki. B. B. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ Westminster Abbey and colourful 6. of traditional and modern 6. New York. bogactwo językowe wybierz właściwą.. In Polish there is only one word for both fingers and toes (palec) so Love... język angielski | repetytorium 131 ..1________________ .. z podanych odpowiedzi pełnego przekazania informacji. tak aby powstał spójny i logiczny tekst..... Polish is also an extremely polite language where the equivalent of (0-2) Przeczytaj teksty... • Zaproś go/ją na wakacje do Polski.. C. sights C. Spośród wyrazów podanych 8..3..3.. Don't miss the world-famous St Paul's Cathedral...5....com/ A.. Samoa. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 7..3.. niej formie.-6.. C. The only European island mentioned is w ramce wybierz te.. if you go to the doctor sayi ng you've got a 9.4. B albo C... Wpisz odpowiednią literę (A-G) obok numeru 8. where I am? I'm just looking at Admiral Nelson! Not local priest and my mother-in-law almost fainted from shame. spójność.. Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj.... B. be forget have pain right use Na podstawie: English in the UK. że długość listu języcznych..1. Wskazówka egzaminacyjna 8..3 like the Changing of graficzna wpisywanych wyrazów.. to apologise for not asking him for permission. Jeśli have the word 'you' to cover both singular and plural people we’re nie znasz angielskiego słówka... Jane! months ago I 9.... z poda­ Sir and Madam (pan..1... English counties.1. is India.. so form Hi. bus tour and see the sights from the top of a red 6..) jeden wyraz z ramki w odpowied­ ting 6. że jest to A.5. Janet is in Na podstawie: http://posart... branego kraju anglojęzycznego. Opisz dwie atrakcje. Jeremy left Tom a note (0-10) Napisz list do kolegi/koleżanki z dowolnie w y­ A.. As an Englishman it's really hard to get into the habit of 9. Sydney. the real one.-9.. is Australia.5.to be formal with the Guess....2. _ . jaki wyraz powinien znaleźć się w danej luce... 2007 (informator British Council) An Englishman in Poland Wskazówka egzaminacyjna This morning we had a discussion about how in English we only Zastanów się.........4..2. with an exci­ dą lukę (9.... W zadaniach 7..2. Hope you don't mind.. guided B.. Oceniana jest umiejętność graniu w zdaniach 8. .... • Zapytaj... . double-decker London (0-5) Przeczytaj tekst. . Borrowed your dictionary.. Na podstawie informacji zawartych w na­ powinna wynosić 50-100 słów. że powszechna znajomość języka nie oznacza. Zakreśl literę A. wpisując w każ­ Britain's capital is a vibrant and lively place. Malta. C. zbierz Informacje o wybranym kraju A.-7.. Tower Bridge.1. Zastanów się nad adresatem i celem każdej wypowiedzi... trace E. luce. Możesz dla ułatwienia wpisać najpierw brakujące wyrazy po I went to visit my uncle in Germany.......2__ ___________________ nych odpowiedzi wybierz właściwą. I couldn't ask you as you were away.. oraz poprawność językowa. możesz wpisać je po polsku. D... bus. C. i zastanów się nad wartymi pokazania miejscami w Polsce. B. 6. Mauritius..... Wskazówka egzaminacyjna • Poinformuj.. -. Uzupełnij go. Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się. pani) are always 9... B. quite 9. countries with English as an official language..... Got a spare afternoon? Then head to one of London’s został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. co warto zwiedzić w jego/jej kraju. talking to.. to Inform about taking his dictionary....1... are the USA. Peter is doing a crossword about Zanim zaczniesz pisać list.... ja­ kie mu/jej pokażesz. numerous free museums and galleries... co wiesz o jego/jej kraju. które poprawnie uzupełniają luki A.1. Jeremy 7...

tygodnie 1-30 ODPOWIEDZI DO ZADAŃ .

12. K ry te ria o ce n ia n ia zadań te sto w yc h ■każda poprawna odpowiedź -1 p. quiet | 2.10.5.3. a w pozostałych kryteriach otrzymuje 0 p. G 110. użyte są głównie lp. występuje kilka precyzyjnych sformułowań 8. France 15.10. i logiczna zarówno na poziomie poszczególnych zdań. Op. Zakres środków językowych (0-2) 7. zbudowana jest z trudnych do powiązania w całość 6.16. B | 8. i całego tekstu Przykładowa odpowiedź: 6. Mark | 6. Russia 15.3. komunikację 1. mark. 0 ► 5. G uczeń się odniósł? 3 2 1 0 3 4p.1.5. ’s 11.spencerGShotmail. is 11. better | 2.1. ’s 11. the most difficult | pozostałych kryteriach otrzymuje najwyżej 1 p.sporadycznie zakłócające komunikację liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami lp. C | 7. Why | 2.7. A Op.4. A | 8.6.10. Spanish. środki językowe o wysokim stopniu pospolitości ► 9. pretty | 2. Italian. Spencer | 6. difficult | 2.1. us 11.2. United Kingdom | 6. the biggest | 2. Poprawność środków językowych (0-2) 10. the prettiest | • wypowiedź oceniona na 0 p. Birmingham | 6. Germany | 5. ► 1. 'm 11. the best | pozostałych kryteriach również otrzymuje 0 p.1.8. the USA | 5.2.4. B1 IRQ.6. Greek. How | 2.6.5. more expensive | 2. ’m 11. 2 p. F ograniczony zakres środków językowych. Greece | 5.3. we wszystkich ater | 2.1.18. Birmingham.3. them 11. ► 4. ’s Uwaga!!! • nie podlega ocenie praca nieczytelna. lp. British. are 11.05.8. How | 2.5. Op.1.2. 4.4.6. 1 każda btędna odpowiedź lub jej brak . zakłócające komunikację bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające ► i.2. bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym 9.23 | 6.2.3. British | lp. 's 11.5. Bp. China wypowiedź jest w całości lub w znacznej mierze spójna 2p. model making | 4.7. are 11. niezgodna z poleceniem ► 2. English.8. the greatest | 2.8. D | 8. F brak błędów lub nieliczne błędy niezakłócające komunikacji/ 2 P.5.11. Italian | 6. A | 2.4.1. w kryterium treści.5. 6.9.12.9.3.6. It ► 2.8.4.8.11. E I 10. Italy | 5.11. gre­ • wypowiedź oceniona na 1 p. me 11. drawing | 4. 2. nice | 2. single | 6.4.2.6. A 110.1.5. Russian.13.1.1. H | 8. American.2. lp.3. social networking 1 lp.O p. język angielski | repetytorium . 1 p.2.5. the UK | Spójność i logika wypowiedzi (0-2) 5.3. photography | 4. Which Treść (0-4) Ile elementów rozwinął? ► 3.2. Op. jak ► 6. C | 2. What | 2. Chinese.17. we wszystkich 2.2. stopniu uniemożliwiający realizację polecenia ► 10. poszczególnych zdań oraz/lub całego tekstu 6. quieter • wypowiedź zawierającą 40 słów lub mniej ocenia się wyłącznie w kryterium treści.3. E | 2. K ry te ria o ce n ia n ia w y p o w ie d z i pisem nych 2. I | 2. A zadowalający zakres środków językowych. lub odtworzona z Innego źródła 2. German.12. expensive | 2.3.14. the nicest | 2.3.4.3. When | 2.7. He 11.1.9. 120 Wharfslde Street | wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna. Where | 2. 4. Is 11. ’s 11.14.4.7.językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi ► 8. isn’t | 1. 5. small | 2.1990 | 6. 1. 2. stamp collecting | 2 2 P.13. Do ilu elementów 2. F | 2. oprócz środków 2p. w kryterium treści.7. bigger | 2. male | wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie 6.2.2.15.4. Who | 2.5. smaller | 2.7. H | 2. C 110. French. D | 9.1. B | 9.4. B | 2. D | 7.com fragmentów ► 7. 0800 505463 | Op.

8. 4.6.5.5. Canadian | 6.4. some beautiful antique bird cages | ARKUSZE EGZAMINACYJNE 3.3. 5. They're | 4. carpet | 5. D I 7. in 1. two large round marble tables ► 4.4.4. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4).4.2. D | 1. loves your songs | 6. publishes 1.3.7.4.1. spójność (0-2).2. do | 4. more expensive | 3.1.3.4. a round blue sugar Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). Scandinavian bread | 3. E 11. G | 9. on | 1.1 4. 4. comfortable | 2.3. bowl | 3.7. smaller | 3.2.5. piano | drinks 111. in ► 10./ 2. G | 6. A | 7. C | 8. 3. M y World | 6. basketball ► 12. B I 10. don't like | 4. C 8.4. her old blue wool sweater | 3. belongs | 4.3.10. C 5. 4. table | 2. is | 4. inconsiderate | ► 9.1. lazy | 4. | 10.9.9.4.2.10. doesn’t think 14.2. generous | 4.2.chest 2. behind 11. hockey | 6.1.1. independent | 9. poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2).7.4. ► 6.2.2.4.4.7. 3. Flow can I get to the-city centre? ► 7.1.3. mean | 4. A ► 5. F of drawers | 5.2.6.4.2. P | 2.4. ship | 3. Flow much is the rent? | 3.2.1.6.3. ► 3. ► 5.5. B I 8. 110. B | 8. 7.3. D | 5. 10.8. ► 7. Josh is worse at dan- cingthan me.3.3.1.2. middle | 2.2.1. war­ 7. B | 7.2. cheerful | 4.7.3. F | 1. B | 1.1. ru­ der | 3.1.3. bookcase | 5. never cooks * 6. sofa | 5. drums | 6. C ► 6. spacious | 2. in | 5. cosy | 2. D | 8. 4. F | 7. 'I ► B.4. P | 7.1.2.6. C V a. hardly ever has/ 6.1. 4. a huge wooden sailing ► 11. ► 2.5.3.6. 1.6.4.2.6. | 10.1. mug ►3. fireplace Mary is the cleverest student of all.1. How often | 11. these | 9.3. D I 9. some Joe’s delicious poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2). ► 9. uglier | 3. 8.7. E ► 1.4.7. A I 7. on | 4.8.3. guitar | 6. cushions | 2. them | 9. 11. C I 8. ► 6. 7. middle | 1. a small round reading lamp | 3. Chris isn’t as tall as Mark. more difficult | 3. C I 6. Who lives on the fourth floor? | 6. F | 6.8.3. E I 6. by/beside | 5.4. Flow many rooms has it got? | 3.3. E | 5. older | 3. ► 7. on | 1.2.9.3.2. H język angielski | repetytorium 135 .4.doing | ► 1. further | 3.5. live | 4. IstMarch | 6.8.5. helpful 14. C | 1.1. shy | 4.1. C ► 5. oven | 5.7.6.2. A | 9.1. modest | 4. front | than this T-shirt. C ► 11.1.5.4. A | 6. the best ► 8. lawn | 5. H | 9.3.3.7. 3. Sm allvilie \ 6.2. D | 6. A | 6. between | 9. Mary is the cleverest of all students. are | 4. by | 5.4. at | 5.5. Jeans are less expensive 2. B ► 4. 10.3. B | 6.8.1.5. B | 8.5. B | 5. 6. 5. 8.4.5. B 3.2. stubborn ► 10.4.1. B | 7.1. C I 9. under | 1.2.7. F mer | 3. factory | 4.1. Does your sister | 11.6.3.2.3.2.10.3.2. spójność (0-2).3.1.2.1.9.2. interests | 9. C I 6. E I 6. a boring old physics teacher | 3.5. worse | 3. P | 7.4.3.8.1. C | 10. rents V s. ► 2.5.3.1. in ► 9.6. E | 9. D | 6. C | 8. F | 2. P I 2.

.3.4.2. C | 4.1. B ► 1. D. kept an eye on him all the time | 2.4. A | 3.6. postcard.6.5.5..3. ► 2.7. sauce- 10. 'm.spacious | 10. B | 5. A ► 5.1. B I 3. 6.2. 4. A | 5.8. 6.6.8.2. waiter | 1.2. the loo | 2.3.2.3. B. soldier ► 5. kickboxing. A 110. 3. A I 8. E ► 7. sounds | 4... 5.7. C | 4.4.2.4.12. D 110.. | 6. get in touch with | 2. staring ► i.► 9.5.4. B I 8. 5. 1. ter­ 9. lose | 2. ► 10.. B | 3. C | 9.3. Is.1. 4. E | 5.9.3.11. A | 5.6.8.5.8.4. are. E 111.1.8. B | 1. C | 4.6. is she speaking. do you do | 4. vet ► 4. Jeff is going to change | 3.5. Are.2. A ► 4. play | 2. E.5. ’s taking | 3.10. modern | toothpaste. ► 8. covered | 10. bike | 2.4. 5. 5. A | 7. ► 6.1. 'm.2. going to take 6.3. A ► 6. C | 6. B 2. B I 6. 5.5.10. C 11.5.4. C I 6. 're doing | 3. B I 4.5. | 6.. are going 13.1.1. N. C ► 3.4. ’m not cheating. 2.11. thick | 2.2. U M ► 8.7.11. is coming | 2. are you doing. A | 4. C 7.5.2. A 110.2. journalist | 1.2. bigger | 10.2. B I 8. D | 1. 5. travel agent | 2.3.D 111. ► 10. D I 8.3. C | 7. B | 4.1.1. baker | 1. snowball. G.1. 10. K.3.3. drop by | 2.3. C | ► 2. A | 4. C.1. ► 8.4.7. C 10.2.3.10.2.1. 5. walls | 10.---------------------------. think.2.1.6.A B | 6. A | 4. Nice | 2. looking | 3.1. D ► 3.6.5.8. A | 4.4. A. does she speak B }?zyk angielski | repetytorium .1.4. C | 9.3.a ------------------------------- 3. is wearing | 2. A ► 2.3. F | 6. ’m copying | . A ► 3. 'm trying | 3.2. C 111. ► 9.2.4.7.1. A | 4. D I 10.3. D | 6. A | 6. A | 9. is going to be | 3.1. Are.5. work | 4. 5. 1.. 3.4. wooden 110. --------------------------. B | 5. ’re having 13. accountant | 2. B | 7.3.4.3.9.1.4. 5.3.7.1. E ► 4.3. G.1. show up | 3. 10. sunshine.. 8.1.2. switching 13. C | 9. B I 10. ► 1. do you work. 0.3. Grab your stuff ► 10. quid | 2..3. waiting | 3.7. A 8. ’re revising | 3. usually stay 9.1.1. 5. C | 4. happens.3. forehead ► 11.. E I 10.3.2. 7.2. H | 6.2.2..3. A | 4.3.1.3.8. B 1.2. a bright guy.3. are you looking | .1.2. is sitting | 2. B [ 4. beautician | 1. ► 5. matching pan..9.7.10. Does your son play | 4. B | 7. 1. F 111. B rific | 2. P 11. 4.. C | 7. B I 3. ► 7.9. B | 3. miner | 2. A | 3. A | 7.4. are you working | 4. want | 4.1. 2. 3.1. 6. D 8. handy | 2.. Is your son playing | 4.4.2.3. ’m staying | 2. 11. don’t eat | 2.1. 4. A | 7.2.6. goes | 2. ------------ ► 7. E H.2.2.4.2.3.1.9. B | 3. plumber | 2.4.2. aren't wearing | 3. A 2.2. B | 8. We are going to ► 6. going to apply | 3. B I 8. A | 3.3.1.4. B I 8.. | 6. 7.1. C | 6.5.

D ► 4.1 prefer jazz to hip-hop.3.5. C I 6. ► 6. P I 4. was | 4. tional anthem. C I 9. C 8.5. ► 3. salary | 2.2.2. 2. flowers. A I 6. bonus.3.4. flags.3. staff | 2.0 - ►^ 6. B New Year’s Eve ► 10. rady dla początkujących .3.6.3. Christmas | 2.4.1.1.3. A | 7. ► 2. Przykładowe odpowiedzi: wady . 110.3. F I 4. 7. restaurant | C. P I 4.1. spójność (0-2).2.wiedza o kwiatach.2.1. na­ ► 9. E I 3. unemployment benefit | 2.1.5. A | 7.4. dish | 1. wasn’t | 4. ► 5.4. C | 2. A ► 7. B | 8.6. C on Friday? |10. lent. wife | 7.4.1. I was born In 2000. B | 4.1. B 11.1.1 ►^ ► 9. 3. B | 9. F | 3. urozmaicona ► 10.1. B 11.1.4.8.1.7.3.7. C 1.2. weren’t | 4. B I 3.1.2.2.5. A | 9. airport | 5. 3. were | 4.7. B | 8. 4. colleagues | 2.3.3.5. . Lucien isn’t keen on football. G | 3. A j 9. daughter | 1. started | 3.5. Easter | 2. E I 5.4. 8.2. uncle ► 8. in | 3. C 2.5. thday was it last week? Flo’s or Nicki’s? 2. 6. Last week it was cold.zacząć od stażu lub pracy jako po­ mocnik w kwiaciarni. B I 7.8. to/toward/towards ► 7.5.4. B | 9. | E.3. A | 5. B ► 3. jętność tworzenia aranżacji kwiatowych.1. Valentine Day | 2.2. grandfather 11. for | 3. My mum is fond of romantic comedies. A | 2. D 11.2.2.1. A I 9. niece 11. B. Why weren’t you on time? | 5.3. F ► 10. | 10. was | 4. departures | 1.9.6.3. D | 4. 4.8. Inslde/in | 3.10. B | 7.5. E | 8.2.3. D | 7.5.1. were | 4.5. D | 7. were ► 1. 5. E | 4. 1.3. A | 8.6.5. A | 4.4. aunt | 1.2.7. My parents weren’t present at the meeting.2. B | 8.6. 1. A | 3. on | 3. A | 1. ► 4.4.4. umie­ Punktowana jest zgodność z tematem (0-4).sa­ modzielne ustalanie godzin pracy.9. Halloween | 2. A | 8. A | 8.1. 6. B | 8.6. spójność (0-2). H | 3.4. birthday/name-day/anni­ versary | 2. 110.2.3. school | D. planowanie budżetu | poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2).6.3.4.6.2.1. C I 8.2. praca twórcza.4. 9.9. ► 8. rode | 3. F | 6. E dzielnym prowadzeniem firmy.1. for | 3. on | 3. | 5.1. E | 9. Yesterday I was late for school. B | 1. D | 5. A I 7.9. ► 4.4. C ► 8.1. | 3. wedding | 2. orders ► 6. F ► 2. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). Whose bir­ ► 2.2.6. 1.1feel like going out tonight.1. | 5.3. B | 7.1.4.1.8. B | 2. B | 6.2. great-grandmother 11. pen­ sioner | 2. 8.2.8. A I 8. clients | 2.3. B I 2. D | 3.7. 10. 1.3.4.3. was | 4. sister 11.4. gym | 1. język angielski | repetytorium I | 137 . I dająca satysfakcję | kwalifikacje .2. wymagający klienci | zalety .5.4. 4. B | 6.7.1.7.2. | 5. C | 6. B I 2. dyed eggs.5. sale | 1. bank 5.1. C I 8. C I 5.2. poprawność językowa (0-2) I bogactwo językowe (0-2). C | 6. ended | 3.4. A | 8. drives | 3.6. son 11. E ► 1.3. D I 9. A | 8.trudności związane z samo­ 9. J | 3.2. shop | B. account | A. Do you fancy goingto the cinema 3. ► 7.3.6. D | 8. stamps | V s. cemetery.3. were | 4. got ► 9.4. C I 8.3. from 7.4. post office | F. A ► 1. C ► 3.3.6.2.4.5.1.3.1. 9. bunny. were | 4. up | 3.2.2.5.

B | 6. 6. bake | 3.1.2. C | 9. pepper. 3. friendship. a few.2. 9.2. water | 10.1. some 7. knife. a few | 1.2. much | 3. C 11. ► 7. made | 3. greengrocer's | 3.5. | 10. pasta | F. few | 2. 2.9. any | 3.1.7.1. a little | 2. A | 8. E | 6. This dish isn't warm enough.3. $ 2.1. 3. E 4. B | 7. drink. The stew is too blunt. | 10.6.3.3. B I 6. 8. little | 2.3. H. friend. onion. a little. nothing | 4. D | 10.2. B | 8. wash | 3. medicine. " O ---------------------------------------------------------------------- 8. five | 4. fish | C. grocer's ► 4. ► 8.1. eggs ► 9. fork.2. B I 8.3.5. ► 5.3.2. ► 10. times | 8.7. little | 1. A | 6.3.2. 2. somewhere | 4. G | 6. ham.3. wine. dairy | 4. a few | 2. A little | 2. a few | 2. wasn't | 11. C | 8.4.10. ones ► 2. anything | 4. B | 1.1. a few ► 5.45 10.1. much | 3. cheese | 4.4. few 6. ► 11.3. milk. cool | 3. ice-cream. a few | ► 6.4. A ► 2. snacks 111.5.7.3.2.8. butcher's | 3. fruit. We had no lettuce to H. a few. B | 7. herbs | 4. apples | E.6. one | 5. E ► 11. cream make a salad.3. enough | 5. F | 6. butter | B. too | 5.3. .2. f 239 | 2. ones.1.4.4. 6. A | 7.7. C | 7.4.3.1.4.2. H | 6. C | 6. A ► 8. cucumber.4.4.4. 3. 5.1. 4.1.. wood.5. serve ► 8.2.3999. A ► 3. po­ ► 7.8. B ► 4. B I 7.3. a little | 1.6. She didn't eat anything yesterday. A I 7.6. a few 11. meat.a 4.. A.3. oil.1. | Tłumaczenie: 7.1.1. much | 3. C Przykładowe odpowiedzi: A.6. some | ► 7.8.4. wholemeal | 4.3. newspaper. ► 4. C | 9.9. A | 6.2.5. CDs | 4.8. pasta.1.8.4. ► 9.4. tasty | 11.2.7. D | 6. 2. € 50..5. A ► 1. 6. B 110. B | 9. 4.2.5. C język angielski | repetytorium . bread. peel | 3. chili. | 10.1. volleyball.2. carrot | U: cheese. D.2. a little | 2.10.4. § G. guitar.9.6. K. G ► 3.5. N ► 6. some | 3.2.2. B | 8.3. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4).1. spójność (0-2).2.3.4. ► 5.4.3. enough | 5. D 3.2. C I 6.7. B | 9. yoghurt.3. B | 7.7. wine. anything ► 1. too | 5. honey | D.5.4. little I 2. magazine | ► 1..3.6. 3.1. notebook. salad.1. B | 6. F | 6. H.99 | 2. pizza | I. prawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2). chocolates. concrete 5. proteins | 4. something | 4.5. 7. a few | 1.5.3.6. 1. . fruit’l 4.1. 3.1. stir | 3. Everybody | 4. beef. 3.5.3. A | 6. cake. ► 6.8.10.4. Czynności do wykonania: 3.2. yoghurt. ► 10. A | 8. 3. chop/dice | 3. C: foot.1. shoe shop 11. prawns. C | 6.2. one. C I 7. hardly | 4.2.7. one | 5. baker's | 3. C ► 3. bacon. I. snails.7. C | 9. enough ► 2. too | | 5. B | 7.8. a few | 1.3.3.4.5.3. D | 6. C | 6. serves | 11. curry | G. enough | 5. USB cord | 4. bicycle 1. many | 3.1. something | 4.5.5. B 9.2. add | 3. Przykładowe odpowiedzi: 4.o --------------------------------------------------------------------.6.1.

consists | 10. B 11. cannot ► 7. shopping | 11. C ► 8.4. bought | 11. because 11. 6. 1.4.1.2. H ► 6.2. ran | 3. have already been sold | 10. bus stop.3.3.4.4.3. can’t | 6.1. Has your mum ever had | 10. the 110. | 4.1haven’t spoken to him for five years.3. so.3. restroom (AmE) | ► 9.7.7.2. have read | 1.6. may not 10.5. as 110. trousers (BrE). bus. could | 6.3. has just broken | 1. C | 4. I’ve known ► 1. ► 11. Can/May/Could | 6.1stopped smoking five years ago.1 haven’t been to England for four years.1. 10. B ► 1.1. pants (AmE) | B.3. A. C ► 5.1. | 5.1.5. A I 2. ► 10.1.3. A 11. double | 3.4.2. P | 4. A 11. Could/Might | 6.1.10.4. went | 9.6. P | 4.4.6. airport | 5. ’s gone | ► 5.2. spójność (0-2). tons | 11.1. hasn’t been booked yet 7.2.5. comfortable | 9.2.5. have lost | 3. 1. ’ve dropped 11. E ► 4.6. 2. 2.5.5.4. Has Paul ever hit ► 11.1.1. I’ve never lost | 2. railway station. and 11.2. ► 4. 7.7. B ► 2.6. B | 7. C.6. B | 4.1.2.5.5. bike rack język angielski | repetytorium 139 .3. ► 5.1.2.5. A 2. transport & pollution. ferry. 3.2. They have never read | 2.9.1. sitting | 9.3. A | 7. credit card affordable (Visa) | 3. have just arrived | 1.4.1.4.► 9. or 11. 4. have arrived | 3. her decision for two weeks. 14.3.3.2. ordered 110. hasn’t lost 11.8. D | 7. Have you ever eaten | 2. 3.3.1. C | 7. 1. | 4. harbour/ferry terminal | 5.4. A | 6.2.2. B 110. has started | Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). A | 2. C 10. 3. Hindley | 3.1.2. choice | 11.3. F | 4. B | 2. have been | 9. hasn't done | 1. spend V6. repaired | 3.A | 8. A 11. Have you ever been rank | 5. violence & crime | San Francisco: expanses.2. one | 3. 4.1.1. hasn't replied | 5:1. C 110. D | 8. C | 2.3. 11.3. A | 9.1.5. 305 | 3.2. football (BrE). train | 5. has already written. 1. F ► 1.5. 14. B 2.1.2. Mary has seen | 2. how long the journey takes | ► 7. George since we were children. G | 2.3. has never ridden | 10.2. ► 2. 9. toilets (BrE).8. can’t | 3. E | 2.3. A | 9.4.2. has ever seen 11.3. pages ► 3. D | 9.3.4.1.7. 4.3. bike.3. wake-up call at 7. plane.4.6.4. soccer (AmE) 9. D | 4. 3. A ► 8. C | 9. B | 2. have you travelled | 10. A 11.1. Mark | 3.5. cannot | ►10. F | 4. B | 8. Can/May | 6. traffic. D I 8. B 11. 1.7. My cousins have only played | ► 10. 6.4.5. C ► 3. taxis. D | 7. F | 2. ► 9. ► 3.4.2.6.2. 6. E | 9. earned poprawność językowa (0-2) I bogactwo językowe (0-2).2.8.1.2. E | 2. They have never drunk | 2.1.4.5. B | 9.4.7.5. A 9. 8.4. might not | 3.3.2. 8. D | 2.4.4. A | 8.30 ► 4. 2.1haven't seen -o .3. ► 2. but London: culture & archltesture. can | 3. A 11.3. D | 2.2.8.

On. A | 7. B ► 5.2.9. A ► 3. B | 5.1.5. 11. 3.1.4. seventh | 4. It to me ► 7.4.4. A I 1. C | 7. the thirtieth of June two thousand twenty-six/ 7. C ► 7.1.4. 4.11.5. A | 7. 9.1. 10. C | 6. D | 8. B ► 6.3. go | 5. At. I | 5. mum came | 9.3.2. ► 5.2. the thirty-first of May 6. F ► 9. C język angielski | repetytorium .1. ► 1. A June the thirtieth twenty twenty-six 12. A | 6.5. the first of September nineteen eighty-seven/September 5. A | 9. E | 6.2.2. at | 3.5.6.2.S.5. A | 6. A | 11. sixth | 4.3. F 11.5. D j^. A | 9. H | 5. F I 8. were playing | 5.2. in.4. 3. A | 5. B ► 3. the fifth of February five forty-seven/February the fifth five hundred forty-seven ► 8. 3. E | 8. D 2.1. B | 6. play | 5. C | 6.1.4.1. 6. sixth | Punktowana jest zgodność z tematem (0-4).6.3. B | 9. G | 6. on | 3. F | 8.1.1. wasn’t listening 2. two | 4. on.4. A | 5. 6.3. played.3. have done | 5.6.3.6.3.3.3.2.A | 6.1. skateboarding | ► 4.3.1. F | 5.2. C | 7. B | 6.1.1.2. was playing | 5.2. 2.1. at. to ► 8. 4.2. B 11. 8. C | 9.8. Was he playing n © ----------------------------------------------- ► 3.3.3. C | 5.1.4. G nineteen sixty-eight/March the second nineteen sixty-eight | 2.6.8.2.6.1.2. B j 6.7.5.12. A two thousand and ten/May the thirty-first twenty ten | 2.5. F | 8.3.4. stars ► 2.5. to | 3.3. were you reading | 2. the twentieth of January two thousand and one/January the ► 6.6.2. in. on.3. 5. B ► 4.4.5. 5. go | 5. 4. A | 8.3.2.10.6. C | 6.1. the second of March | 5. C I 8.5.5.4. C | 5. D 11. have played | ------------------------------------------------ 5.1. 8.3.3. P | 8. E | 6.3.1. B | 7.5.2. skiing | 1. for | 3.6. B | 11. went | 5. in. F ► 4. B | 7. was watching | 2. at. based | 4. E | 1.2. C ► 9.2. In.1. A ► 1.1. in | 3. B | 7. 3. go | 5. seventh poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2). 1.10. B | 5. on 9. her children a story | 2. P I 4.4.1.3. ► 10. D | 5.2.2.4. E | 5.1.3.4. C | 7.8.1. tennis | 1. thousand | 2. anyone your password | 2.7. 8. We were still ► 2.3.3. B 11. two | 4. A ► 6.5.6. J | 5. 1.4.1. D | 3.2.4. P | 4.13. first | 4.2. fourth | 4.1. football | 1. B 110. B | 3. 1. E | 8. B | 1. C 110.3. playing | 5. B | 7.4.3. F | 4. ► 6.4.2. A ► 1.6. D I 1.7. 7.3. A ► 10.3.2.4. P | 8.2. B the first nineteen eighty-seven | 2. 7. trying | 9. 1. ► 5. for | 3.1. 9. was listening | 2. C | 1. we were watching | 9. me $ 23 | 2.2. in | ► 9.3. to | 3.7.1. P I 4. is doing | 5.6. A ► 11.4. boxing | 1.2. wasn't singing | 2. ► 8.5. four | 4. ► 2. directed | 4.4. 6.9.1. A 11.5. judo 4.2. P I 4.2. the twenty-fourth of July two thousand/July the twenty-fourth two ► 7.4. A ------------. for | 3. twentieth two thousand and one | 2. had played | 5. some flowers to the actress | 2. spójność (0-2). weren’t rehearsing | 2.

2.1. B | 6.3. We won’t go to the party unless they Invite us.2.2. Our team played more effectively In the previous match. Will you have to | 2. Itself | 4. A | 6. 3. C | 8. 8. has done karate | 9. I | 4.5. C | 6. D | 5. D 11. reads. have to | 2. E 11.7. C | 8. at noon 3.3. football pitch. you will get fatter.5. had to | 2. will play | ► 6.3.5. H 11. more excellently ► 7. feet | 5. was/were.2.7.10.3.3. The javelin thrower said that his score was not 2.6.5. volleyball court.4. F11. ► 3. ourselves | 4.2.4.3.1.5. will call 11. our | 4. Nike leather training | 2. the worst | 3. could | 1.9. bicycle path. must | 2.15. exclusive black wooden 5. B | 6. 5. Ice hockey rink. heart | 5. bruise | 3. G | 5. myself | 3.6. 7.4.1. The students 8. A | 5.3. H ► 2.5.6. ► 2. 5. 1. don't study. happens. C | 6.7. B. 9.6.5. D | 9. yourself ► 10.4. 7. ► i. himself | 3. on Tuesdays 3.2. must I as good as he had hoped for. B 11. will fall | 1. 4. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). ski jump.8.1. must | contestants. E | 7.13. F. 6.9. 3. needn’t | ther than any other competitor.4. B | 7. C | 1.6. get.► 7.8. her | 4. C | 7. The most famous International ► 5.6.3. C | 6. A | 7. C11. your 14.1.1.10. new national sports | 2. A. will understand | 1. C 3. | 2.2.2.4.3.2.12. E | 5. A ► 6.9. | 2. po­ ► 4.1. arrives 11. B | 7. ► 3. a job. G 11. -® r ► 3. Mark Ronson | 5.6.3. running track. Mike Powell has jumped far­ 2. F -O - ► 7.3.1. D 11.1.4. needn’t |2. 2. twisted 1. her ► 5.2. knee | 5.3. choked | 3. | ► 2.4. 8.1.3. F | 4.1.4.2.4.8.2.1. himself | 4. E | 1. has broken | 3. A I 6. needn't | 2. rash | 3. itself | 3.3.5. B | 8. press ► 7.6. A won't have a disco unless they organize It.2. overweight | ►1. herself | and Thursdays | 9. | 2.7. C | 9.2.4.1. F | 5.3. prawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2). don't eat.1| 5. themselves | 4.4. myself | 4. 1.8. see. B 11.2.1.2. golf course.1.2. myself | 4. second and third | 9. B | 6. J ► 8.2.8.5. G.3.2.4. 4. D język angielski | repetytorium 141 . mustn't | 2. yourself I 3. spójność (0-2).4.5.2.6.1. 6. We. E | 6. Smith | 5.10.12.2. the most quickly/the quickest | 3.3.1. Unless you take more exercises. 7.4. C | 6.12. G | 1. him | 4. F | 4. tennis | 2. B | 7.6. E. ourselves | 3. C | 7. leg | 5. A | 3.11.1. A ► 1. you won't get a prescription.1. Itself | 3. have 11.4. C | 6.5.7.6. US athletes ran the fastest and jumped the highest of all 2. Unless you see your doctor. ourselves | 3. | 8. had.2. well | 3. neck hockey ► 6.2. P | 4. 5.3.1 ► 4. B | 5.4. will 6. F ► 4. C | 7. must ► 9. B | 7. A | 8.10 July | 5. C.10.1. finishes 11. | 8.30 1.1.2. B | 7. C | 7.1. A 2. D. build.5.3.1.3.2.111. he won't have money for holidays.4. A11. 7. disabled | 3. has to | 2.4. will get | 1.10.5. doesn’t raln/lsn’t raining.3.11.2.7. needn’t | 2. E | 8. give.2. 8.9.1. F ► 8.5.4.3. 9. themselves | 3.7.11. | 2.14. doesn’t haveto | 2. dizzy | 1. Unless he gets ► 8. will do.7. A | 7.3. C ► 5.1. more accurately | 3. would take up 11. H ► 9. have to | 2.1.4.10. C | 7.8.8.7.1. Is sweating | 3. himself | 4. 4.3. vomited | 3.9.3. wrist | 5.4.9. 2. will tell | 1.

the 11. getting | 2. if/whether there was a vaccine against cold | 4. C | 5.10. spójność (0-2).7.2. 1.5.2. spójność (0-2).2.9.5. E | 5. below | 4. calling | 3.8.5. D ► 7. Africa’s | 8.1.9. travelling | 9. above ► 6. | 3. F ► 2. talk A ► 4.3. | 4. You don’t have to | 9. meet | 3.4.2.4.3. to call | 3. poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2). to tell | 3. P | 8. refused to pay ► 3.3.2. B | 7. C | 2. B | 2. . tried to help | 9. C 4. F | 5. wood 11.9. asking | ► 4.1.4. C 6. asked me not to delete that file.1. at each other ► 7.2. The | 1. that | 3. 7.3.2. who/that | 3.3.5. never | 8.4. ► 3.5. ► 6.3.9.2. D | 2.1.| 1. 6. eighty | 5. sunny | 4.6. B | 6. 3. E | 8.7.1.2. C Punktowana jest zgodność z tematem (0-4).4.6. C | 7. 1. D I 2. should eat less | 9. 1.7. 1. C | 5. ► 6. zero | 4. B | 6. high | 4.2.1.6. 7. B | 8.2.8. 7.2. B ► 9.1. He explained that his mobile phone was broken. which/ ► 10. A | 7.3.4.4. brick 8. twenty-five | 4.3. D | 7.8.3. B | 5. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). B | 2.-| 1. 3. B | 7. how I felt | 4. twice | 8. poprawność językowa (0-2) Fbogactwo językowe (0-2). F | 7. A | 2. ► 5.4.3. | 3.3.5. B | 2.9.2.3. get | 2.3.3. ► 9. to learn show me how to use that scanner.5.1. a | 1.8. . | 3.5. B | 6. to see | 2. | 3.6. who/that | 3.2.6. C | 6. 8.1.4. to repeat | 2. G | 5. C | 2. 4. B | 6.1. 9.| 3.1| 1.4. cold | 4. 2. C | 6.4. 2. ► 8.1. ► 8. hearing | 3. the | 1.6.5.3.3.4. poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2).2.1. She claimed that Ron had 2.7. an | 1.3.3.6. what Warner Brothers were producing then.7.4. ► 9.2.1.6.5.2.1. B | 1.3.2. D 9. keeps 5.4.1. P | 8.10. G 11.1.4.4.2. A | 5. sand 11. when Graham had lost his telephone | 4. A 5. which/that | 3.4.1.1. moved | 8.3. D | 5.3.4.1. glass 11. B | 5. D | 6. to send the letters | 9. Adam said he was installing new software on his computer. going for a pizza | 9.- 3. if/whether I had tried to do a chemical experiment język angielski | repetytorium . ► i.10. F | 5.1. which/that.1. smoking | 2. A ► 7.6.2.3.5.5. playing | made that movie the month before. A 11.4. C -€► ---------------------------------------------------------------------.3.4.5.4. | 3.4. A | 8.5. 4.5. D | 7. G | 7.2.2. D 9. C | 2. who/that. B I 2. amber and silver | 1.2. Will you have to | 6. ► 4. F | 6.8. C | 6. ► 5.3. . spójność (0-2). snow | 4. F | 8. A | 5. 3.5. E | 2.A | 5. 8.7.10.2. A | 2. to reach | 3. an | ► 3. E | 5. to speak | 3. ► 10.3. D | 5.5. to arrive | 2.1. Harry said that he could 2. A | 7. He told me that Sandra hadn’t saved that document.1. H ► i.1. Callum ► 2. do | 2. D ► 1. -€► ----------------. hearing | 2. C ► 2.2. P | 8. the | 1.6. help | 3.1. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4).

1.1. been recycled | 4. has been saved 8. cost | 9.salmon.e -----------------------------------------------.4.frog.4.6.7.5.14. didn’t 8. G | 4.crocodile. C | 2. of | 1.4. waste | 3. A | 8./A postcard has 10.2.10. water-resistant ► 9. Animals: mammals . lizard | amphibians .3. D | 8. were hunted | 2.3. offered | 9. D | 7. world-famous | 4./A holiday job was 9. B | 1.1. hamster. saw. F | 6.1.5. snake.3.3. VAT | 5. F | 6. Is recycled | 2.1.7. soft j 3. pigeon | fish . In | 1. G | 2. rived. had been stolen students every year.3. 5. telling | 3. stole | 9. Plants: flowers .2. serious | 3. had learnt. A | 1. 13. ► 7. Aren't you sad | 3. went | 2. at | 1.3.4.3. E | 4.tulip. came. bear. H | 2.2. A | 6. had spent.2.8. catch | 3. D | 4.2.5. PM | 5.1.3.2.5. started | 3.3.1. hadn’t told | 3. sardine. was | 3.4.4. wanted | 3. 3. pine. C 4.9.12. 4.8. daffodil. ► 3. UN | 5. C | 4. bush.2.7. first-class | 4. from | 1. F | 6.3. of B ► 2.2.2. P | 6.1. B | 8.1.2.6. 3.2. I’ll be able to 3.7. 1.6. carp.6.2.1. B ► 2. ► 5.1.5. C | 6. air-conditioned | 4.10.5.. Is caused ► l. Melanie has been sent a postcard by Jlll.2. 6.11. ar­ ► 8. B | 8. A 3. had already left | 2. herring | 6.1. were shocked | 3. | ► 10. B | 4. had already left | been sent to Melanie by Jill. thieves | 9. D | 9.4.8.4.8.6.1. on | 1. wide | 3.5.4.1.4. had studied | 3.2.1.1.2. GPS | 5. B | 1.3. A | 2. A | 4.3. E need.1. F | 2. drawing | 9. E | 6. D | 2.1. 7. A ► 5.5. absent-minded | 4. eagle. had never heard ► 9. E | 7. daisy | trees . 9.2.3. A | 1.5. of j ► 5. A | 1. VIP . had never been | 3. had. rose. cactus. F reptiles . are grown | 2.f t ------------------ ► 6.5. from | 1.1.6.4. went język angielski | repetytorium 143 .1. ► 4. wrote | 3.3. MP | 5.5. on | 1.3.6.9. A ► 7. ► 7. salaman­ der | Insects . with | 1. F ► 3. Mike was offered a holiday job by Paul. be kept | ► 8.1.whale.9. do ARKUSZE EGZAMINACYJNE ► 8.2.2. was destroyed | 4.3.3. D | 7.10.2. C | 7.4.7.8.6.4..3.6.1.12. Millions of books are bought by 10. ► 9. came | 2.3. 9. E 6. hard | 3. B | 8. F ► 1. F | 6. hadn’t locked | 2. commit | 3. A I I. B | 7. EU | 5.. 2. tiger | birds . 1.7. G | 6. | 3.9.oak. PR 5. B palm.4. A | 7. sugar-free | 4. wasp. ► 4.1.2.9.grass. ► 1. P | 6. had decided | 3.bee. 3. C | 9. 2. saw. A | 7.2. had you switched | 10. 2. Students will be shown slides by Mr Clarke. ► 6. had never come | 3. B 11. B | 9.15.2. Christmas tree | other .4. D | 6. 8.5. P | 6. Why haven’t they answered | 3.13.2. Didn’t Kate tell you | 9. with | 1.4.6. A ► 2.4. have.10.7. saved | 3. ► 6.11.4. ID | 5.3.5.2. 7. D | 8.6. decided | 3. parrot.2. witnesses offered to Mike by Paul. on | 1. 4. B | 2. A | 1. bat.1.7.1. C | 7. butterfly./Slldes will be shown to students by Mr Clarke.5.What Isn’t the government telling | 9. B | 6. had got | 10.4.3.4. duck. C * ► 3. had been | 2. A | 1.3. heavy | 7. ► 4. A | 8. . 2.3. P I.3. Is grown | 4.8.3.

2. D | 9. to do | 5.2. set book | 3. such a terrible ► 4. C ► 6.1. across | 4.1. to get | 5.2. A | 6. salary 2. G. to call. B | 5.4.3.3. spójność (0-2). A ► 9. is a film director. poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2). | 10. 5.7. 8. --.1.3. dofl/n | 4.5. do. got. C | 7. B. C. so | 1.5. ► 10. came. foreign language | 3.1. 4.3.1.6. such | 3. H. 6.2. used | 9.4.6. A | 6. being | 9.3. up | 4. Your par­ ents are so nice. C | 8.4. B. C ► 8. came | 4. l. 9.1. C.3. What 11. up | 4.5.1.2.5.1. Look ► 5. went. rightly | 9.2.4.2. The film which I watched last night was very boring. B.5.1.3. ► 2.3. 20% | 2. looked. A. C | 8. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). ► 7. C. so ► 3. B. A.3. gone. C.4.8.2. N -€► ---------------------------------------------------------------------. out | 4. A. 110.4. 6.2.1.5. 5. got. Mike. 110. painful ► 9. F | 8.2.6.5. C | 6.2.1.1.4. gambling | 3. C ► 8. A | 7. 7. D | 5. called.3. off | 3. C. B | 8. job opportunities | 3.3.2. C ► 7.2.1. C.5. C | 9. B. who lives next door. one 1. ► 3. such a polite | 2. A. 144 język angielski | repetytorium . A 5.8.2. look. It's such a quiet place. went | 5. D | 8. poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2).4. date | 3.3. F ► 6. chief | 3. E ► 10 . What a beautiful view! | 10. done.4. so beautiful | 2. A | 9. ► 4. A. banners | 3.3. 10. joined ► 5. current | 3.3. Europeans | 3. ►L 2.5. F | 5.5. mother tongue 4.1. 7.3. such 11.1. speakers | 3. spójność (0-2). off | 3.4.7. B | 7. two | 2.2.1. so patient | 2. C. 9. A. E | 8.4.1.4. A. E | 6.2. B | 4. called | 5. ________ 1 ► 2. B. B | 4.1.2. B | 6. 8. come.3.5. away 4. E | 5. B | 6.3.2.- ► 1.6. factory a tasty | 2. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). A. ► 10. such 11. 3. forgot I 9.

język angielski tygodnie 1-30 ARKUSZE EGZAMINACYJNE .

B...... At the hotel reception. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat poszukiwania B. babysitter B.. What's the matter? 1...... I like both. Uzupełnij poniższe minidialogi (5.15 £ 19. B. Zakreśl literę P albo F. Uwaga! Jedna reakcja została podana 1. At the gym.-4.... P F 0 Zadanie 4. At 5.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.1.. 1.. 5. 1. B.fałsz).m...m. What does Jack do for a living? C.2. 3.... B albo C.. 4. B. pasuje do żadnej posady.. secretary A.. a które nie (F ..5.... Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach z podanych 3... please... A. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E). Na podstawie informacji zawartych w nagraniu C... Not at all.3. Would you mind if I turned on the TV? 2... Have you ever been to a theme park? Job Demand C... being fond of children □ 2.. X: What seems to be a problem? Y:.. B.prawda).. How long are we going to wait? język angielski | repetytorium . są zgodne z treścią nagrania Zadanie 1. 4..4. (0-3) Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat powieści..... At school.. Which one don’t you need to make this salad? A.. Yes.1. fluent English 5.. A.. Sure..... driving licence A. I’m sorry. P F long as possible.. Zakreśl literę A..... working late Y: Take the second right..30 a..4.. dopasuj do każdej posady (2.-2.. 1.3. A.3...1.1. wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. An adult or a child? 4. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. B.. helping the cook B.. C.3..4..1.2. 2..1...-5..50 £ 19...... Dorian Gray is having his portrait painted. Where does this conversation take place? Zakreśl literę A. X :. ARKUSZ EGZAMINACYJNY Paziom podstawowy Zadanie 3.. 5.3..... Basil Howard is the author of the novel. C. B..-3.... In Dorian’s opinion it i^ important to stay young as 3.. 4. How much did Danielle pay? dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. D.. Zadanie 2. A.. please do. Wpisz rozwiązania do tabeli.1... Can I take your umbrella? C. kitchen helper C.. How can I get to the museum? E....3......3....2.. At 4.50 £ A.)...1.. (0-5) (P .) związane z nią oczekiwania (A-E). Zdecyduj.. I’ve eaten your cake. Help yourself. At midnight.4..4.2. pracy.30 a. It is difficult to say.... C... które ze zdań 3. 2.. What time does Nicole have to get up the next day? Zadanie 5.2..). Uwaga! Jedno oczekiwanie zostało podane dodatkowo i nie Y: Never mind. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (4. P F odpowiedzi wybierz właściwą. I have a sore throat. 9. X :. waitress D.. (0-3) A.....1. It is nice and quiet. jr ~ E.. B albo C.. (0-4) A..

you can suffer from side effects but it isn’t very common.4. Zakreśl literę A. B. long-distance runs. Przychodzisz na imprezę do kolegi. Zakreśl literę A. . 6. In the event there are A. started in web development? W e’re looking for a graduate developer to join our team and manage our broad range Get your 10% off today! of websites. z podanych very playful. I’m sorry. B albo C. you’ll pay less for your shopping. He was last seen odpowiedzi wybierz właściwą.2.1.4. A.3. B. B. Have you two met before? event. 7. C. żeby zastąpić go w pracy w poniedziałek.) wybierz właściwą A. Nie masz na Apart from short-distance runs.-8. I think I’d rather have spaghetti instead. We have avery high standard of our engineering 7.1. indziej. B. A.1.Zadanie 6. This means that the buns inside are fresh. żeby zamówić na obiad pizzę. Sounds great. (0-3) 8. black-furred Zadanie 8. Wolisz spaghetti. A. I can't. tell your doctor immediately and seek advice. You can see this text in a bathroom.-7. Uwaga! Jedno ogłoszenie pasuje do 7. Are you crazy? W e’re not taking pizza. After taking aspirin do żadnego tekstu. I’ve got my own work to do.-9. 6. both easy and very demanding races. (A-C) oraz pytania dotyczące tych ogłoszeń (9. team and we're looking for smart. 7. you should contact a doctor. B. Hi. Like all medicines. a person who is thinking about starting computer studies. This add is for 7. Lisa język angielski | repetytorium 147 . Brat proponuje. zgodną z treścią tekstu. If you've seen him. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 8. only long and challenging runs.). June 3rd. Wash and dry separately. Took him to the vet. I’m Natalia. to ask Jeff for help. That’s out of the question. Wpisz rozwiązania do tabeli. Lisa wrote the message Dla każdej z opisanych sytuacji (6. B albo C. Festival! This is an international sporting event. Well.4. Spaghetti is a good idea. Are you a recent computer science graduate looking to get 7. there is also something for extreme A. W zadaniach 8.3. Will Tuesday be all right? or pharmacist if you notice any of the effects listed or not listed. HAVE YOU SEEN ARCHIE? Archie is an old. although they occur rather seldom. You can see this text on a pair of jeans.4. Call me ASAP. reakcję. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje 8. A.2. It's not possible.1. ASPIRIN tablets can cause side effects. C. Zadanie 7. Kolega prosi. challenge-seekers. (0-4) If you are concerned about any side-effects or have any other Przeczytaj teksty (7. (0-4) labradoodle with large brown eyes and a loud bark. dwóch pytań. Do każdego ogłoszenia dopasuj właściwe pytanie. E. Do not swim in rough seas or if you feel unwell or tired. Blackie got ill. C. odpowiednie zdanie (A-E). a person who wants to work in a team of engineers.3. Zaproponuj. the traditional marathon nią ochoty. attracting B. and children races. B. around Central Park on Monday. He’s Przeczytaj teksty. 6. The Festival is also a family C.2. to inform Jeff what has happened. 7. If you have such coupon. A.2.). Do każdego z nich dobierz unusual effects. że zastąpisz go kiedy C. Please tell your doctor C. Wpisz rozwiązania do tabeli. You can ask some other person. (0-4) C. to complain about Blackie. B. you will have side effects.3.4. W poniedziałek nie możesz. You can see this sign on a beach. including a marathon for children. Widzisz w pokoju kilka nieznanych osób.1. He wears a red leather collar. too. 8. Do you know me? I'm Natalia. professionals and amateurs alike.1. allowing everyone a distance to run at their own pace. Co powiesz? Do you like running? You cannot miss the Third Running A. Baked every day throughout the day. call 056748892. passionate developers. Przeczytaj trzy ogłoszenia na temat zaginionych zwierząt D.-6. Jeff.1. 7. C. a person who wants to work as a freelancer.1.3.4. Zadanie 9.

the 4th of June in Brighton. He’s interested in comics and may not be easy to catch.3.1. doesn't say where the animal got lost? We offer best quality tents and equipment as 11. She has a very colourful plumage and This summer I’m going to visit my aunt and her son Mike.3 have a lot of fun together. we 10. 1to B. 11. better C. She’s gone missing last Tuesday. Zadanie 10. please contact me Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują immediately at Lexington Street 024.1. które poprawnie uzupełniają tuki 10.1. Spośród wyrazów podanych w ramce HELP US FIND NEMO. so she is a year younger 10. (0-3) Przeczytaj tekst.3 needs.3. and restaurants are also available close to the campsite. She’s very gentle and shy.1. I’m fond of comics 10. day B. does not mention a personality trait? as a professional approach to the customer. A.2 in impressive conditions.Jare D. well 11. keeping 11. She has wybierz te. We offer a mini market for your 11. gives the most useful information? 11. My cell his hobby is drawing. reading | 1 F.3. B. Zakreśl literę A. good B.1.. A. keep B.2. kept C.. never mentions what kind of animal got lost? Seabird Campsite 9.. (0-3) Przeczytaj tekst.-10. do żadnej luki.1 me. B albo C. C. 9.3. A. I’ll be grateful for any news. 9.-11.4.than PARROT LOST.. The campsite is equipped with modern sanitary facilities which are 9. Connie is a large macaw parrot that accidentally got freed from her cage.2 so I think number is 028578390. A. a day c. ł Zadanie 11. If you see her. on Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. I will j E.. | too 1 c .2. Wybierz poprawne uzupełnienie luk Which announcement 11. Mike can speak the word 'treat'. black eyes and no ears.. Nemo is red with white stripes.... daily język angielski | repetytorium .

.-1. the largest in North America. B. asparagus..3. forests still untouched by men.1.1.3. 1. and cider..-1.5. Zadanie 3. It is not only a hobby.4.) dopasuj Usłyszysz rozmowę dwóch osób. vast forests in the south. tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. 1. winter sports are not popular. if you prefer.. Zadania 1. there is more than one official language. 3. A. zainteresowań.3.-3. Culinary attractions 1.2. Na podstawie informacji E.. aC.1. For foodies there's Burton-on-Trent. Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty.-1. too. In Canada vegetables. everywhere... but he passed.6. do drugiego. Worcester with its A.. C.kusz ARKUSZ 2 EGZAMINACYJNY Poziom rozszorzony A. z podanych 2.. fascinating antiques.. a zadania 1.4. the second largest in North America.) zdania (A-E).1. My hobby reflects the way I see the world.6. A.3. C. and designer shops to see how different they are.1. B. The second speaker decides to help because of the Heart of England.. of England. the types of plans. Uwaga! Jeden nagłówek został A. In Canada there are 3. cheese and gingerbread. in history and full of designer shops. odpowiadające jej zdanie (A-E).. (0-4)) Zadanie 4. Na podstawie: Visit Heart o f England (broszura informacyjna).. each May! C. m ----------------------------------- Zadanie 1.-2..2... This is not true in the Heart of England. którymi oznaczono brakujące w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2. odnoszą się do pierwszego tekstu. The area of Canada is Try Ludlow with its medieval castle. B. My hobby is collecting things.4. In my hobby artistic and manual skills are very Important.2.4. there is only one religion approved by the state. B. It's sometimes said that urban Britain looks the same ARKUSZE EGZAMINACYJNE Usłyszysz wypowiedź jednej osoby.4. he wants the first speaker to be at the birthday party. the worst grade.6.. the beer-brewing capital B. Other delights to tempt the visitor include beef C. mountains in the east and west. 2. mooch around antique shops of the Cotswolds or. właściwy nagłówek (A-D). The charm of provinces A. z którego usunięto cztery zdania. but also the way of protecting wild life.. 2. the types of plants.. exceptional food and wonderful hospitality are also an C.. Cities rule the region B. podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu. 3.1. fruit and fresh meat. m ----------------------------------- Zadanie 2. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat różnych Przeczytaj tekst. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. język angielski | repetytorium 149 ..-4. the speaker got numeru każdego akapitu.. odpowiedzi wybierz właściwą. the types of planets.. Przeczytaj tekst. Zakreśl literę A.. It has been suggested that the speaker has problems C. Tekst 1. asparagus auction in The Fleece Inn in Worcestershire B. steeped A. visit big shopping centres in Birmingham.. Wpisz rozwiązania do tabeli. Do każdego akapitu (3. Come to the Heart of England C. Na podstawie informacji zawartych Wpisz w luki 4. he’s selfish and wants to be paid. a bad grade. B albo C.. zawartych w nagraniu w zadaniach 1. On the test.. Don’t forget the famous A. The key to success is regular practice. You may C.1.1.B. Big cities and bright lights are only part of the attraction 1. magnificent cathedral or Shrewsbury with its narrow streets B. The variety of the Heart of England with D. 2. important part of the experience. litery. (0-3) Tekst 1. In every town and city there is a market with local producers selling 1. Smaller towns and cities. (0-6)) D. larger than that of Russia.. do żadnej wypowiedzi... Wpisz odpowiednią literę obok 1. he’d like to meet a girl during the birthday party.

..... 4.. top of Buckingham Palace.... Other attractions include the exhibition of dot painting and special Zadanie 5. / . Including 19 state rooms. Passengers may use the electronic devices which do not I’d like to see the works of artists from all over the world... Wymagana jest pełna Toby.... I like learning about different cultures and traditions. Zadanie 7.. 4. This year’s Karuzela Cooltury has almost 150 events for young and a cinema and a swimming pool. 4....4....-6.. Journalists and cultural figures will be heading for meetings with authors. The flag has got four quadrants. Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (5.. (including e-cigarettes). Railway passengers (must/give) .. Why not celebrate the Independence Day at the Folktife Folk 7.. I prefer more ambitious Safety Rules on Board plays by contemporary authors..... old. my fly take person be land forbid real passion is theatre..... tak aby powstał spójny i logiczny tekst...3.... will be throwing D.1 J ..... furry hats called bearskins...... „Kaleidoscope” nr 7/2012..... We kindly remind you that smoking is strictly 6.. It is here in the The motto of this year festival Is Modern Drama.. I really enjoy dancing. trzeba natomiast ... Adele...3... W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.... Washington? Folktife presents ..... main attraction is the exhibition of Native Indian decorations..... która najbardziej by jej odpowiadała.. information on delays..2. czterech festiwali (A-D). C. 6... język angielski | repetytorium . Krystyna Janda will be performing in her legendary play White Five regiments of Foot Guards take care of the safety of the blouse... Mobile and even cooking before. Faith No More is fhe biggest attraction for rock fans.. It also has its own post office and police station...... Nie należy zmieniać meeting people from various countries and cultures and spending kolejności podanych wyrazów.1-5... wpisując w każdą lukę został podany dodatkowo I nie pasuje do żadnej osoby.. I’ve tried dancing... pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. My hobby is ethnic crafts and I'love to see some tribal logiczne i gramatycznie poprawne zdania... They wear red jackets and tall..1..... I’m a very active person and I like doing things myself.. closed........ 4..1....5. One of the highlights is E... electronic games.. s... theatrical performances and sporting and scientific A... 92 offices... Uwaga! Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 16 6. acting but only when ‘fasten seatbelts’ signal is switched off... During the whole Carol....... the spotlight on the fair sex this year..2..dodać inne wyrazy.... D. When the Queen is at home...... Wpisz odpowiednią Zadanie 6. Uwaga! Jeden festiwal Przeczytaj tekst. American culture through art and cuisine of many nations.. Maduma........... Saturday and Sunday Buckingham Palace has been the official London residence rain or shine! of the British monarchy since 1837.. 52 royal and guest bedrooms.. 14 5. The Buckingham Palace The festival runs from noon to 7 p..m. The 7.......... a women’s drumming group from Tanzania..) oraz opisy Na podstawie: Mark yo ur Calendar..... Kornel Mundruczo... A. tak aby otrzymać outdoors.... (0-5) literę obok numeru każdej osoby. 78 bathrooms.1.. I like wyrazy w odpowiedniej formie. Artists from state apartments that Her Majesty receives and entertains all over the world will be appearing.. 16. B...1. off the computer.2 This flag Is called is the play Disgrace by Hungarian director. Wymagana jest costumes and jewellery.. (0-5) Uzupełnij zdania 7...........5 mobile phones may used only after the engines have been switched off.. How­ emit radio signals.. which celebrates distant cultures.. (6..1 It is not only the home of the Queen and Prince Philip but it is also used B.. 23 poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych 5....... I'd like to learn new painting techniques and meet peo­ the plane door 6.2 passengers are not allowed 5... Festival in the National Mall Park. Do każdej osoby dopasuj imprezę.. Brave Festival.. such as 6.... ever.. to use any portable electronic devices emitting radio signals.. However.............. you can see her royal flag on events..4.) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie. although I must admit I'm not a great fan of street performances and noisy festivals. C......... wyrazów. CD players and video cameras.. Uzupełnij go.3..5.. until a bug for.. but painting Is something I really caught phones may be used onboard only before take-off. wykorzystując podane w nawiasach I’m interested In art and music. just walking and looking at exhibitions.... I'm also interested in music and I used to play drums once..................jeżeli time together...3.. After ple from exotic countries... but I don’t care for celebrities. Palace.....-7....... not computers... The highlight of the festival guests invited to the Palace.... He asked me (not tu rn ). The Palace has around 600 rooms.... Queen Victoria was the first monarch to live there. singing and spending time jest to konieczne .. for the administrative work of the monarchy. (0-3) workshops to put your creative skills to test... the Royal Standard..

..... twice a day when he was on holiday in Greece............. Currently the storm (m ove/slow). bogactwo językowe oraz poprawność językowa..... • Zaproponuj wspólne pisanie błoga lub tworzenie strony internetowej...... język angielski | repetytorium ......... • Zapytaj o jego/jej zainteresowania........ Podpisz się jako XYZ......4....5..... 7................ pamiętając............ .... south. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji............ What (you/do)........... while I was out? 7............. (0-10) Napisz do kolegi/koleżanki z zagranicy e-mail...............3.............. spójność.................... .......... Heavy rains are expected for the next several days.... • Opisz swoje ulubione zajęcia w szkole................. że długość e-maila powinna wynosić 50-100 słów........................................... Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów.......... Rod (go/swim ).... Zadanie 8.......7..

C (0-3) (0-2) 11.2. 1.1. B 1.2. B 2.1. D (0-3) 3.3. spójność (0-2).4. A 6. A 2. D poprawność językowa 11. 7. C 2. C Znajomość funkcji 4.3.4.1. 4. C ■ 1. C środków 6.3. 9. C 7.3.3. B (0-4) 1.1.4. personal pisanych 7. A Wypowiedź 8. 3.4.1.5.4.4.3. D 2. B (0-4) 4.2. forbidden (0-5) 6.5.2. not to turn 8.2. A 1.1.2. B (0-4). 6.3.2.3.2. D 5. 4. 5.2. C (0-2). KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Poziom p o d s ta w o w y [ Poziom ro zszerzony Numer Poprawna Numer Zakres Punktacja Zakres Poprawna odpowiedź Punktacja zadania odpowiedź zadania Rozumienie ze słuchu 1.1. B 7.4.2. C 1. (0-3) 4. C (0-4) 3.3. A 3. must be (0-5) 8. E 2. D (0-4) językowych 6.2. A 6.1.2. P Rozumienie 3.4. A 4. A 4. B językowych 4.2. B 4. C ze słuchu 1.4. B 7. C 2. Punktowana jest (0-10) Znajomość środków 10. B (0-3) 5. 3.4. B (0-3) > 5. C 7. B slowly 9. A ł 1. 10. A (0-5) Rozumienie 1. 7.3.3. E > n 5. landing 7. B (0-4) doing 9. . B i bogactwo językowe 11. D 6.1. 1.5.4. C (0-4) 2.2. were you 9.6. F (0-3) Disemna zgodność z tematem językowych 10.1.3. is 7.2.3. F tekstów pisanych 3. P (0-3) 2. is moving 9.3.1. C (0-4) given 8.1.1. 8.1. 10.3.5. A (0-6) 1. E 4.2.3. B 7. E 6.3. C Znajomość 6. went swimming 8. B 1.1.2. 2. 6.1.1. E 3. 11. flight Rozumienie tekstów 7. 2.

tygodnie 1-30 r ORD BANK .

szwajcarski height .stan cywilny Tunisia .belgijski drawing .Słowacja Swiss .hinduski social networking-aktywność Greece .Anglia Finnish .Rumunia Slovakian .Argentyna jewellery making .meksykański Personal d e ta ils .Indie Israeli .gry RPG.ogrodnictwo British .osobowość Zjednoczone monet/pocztówek/znaczków place of birth .Finlandia Greek-grecki shopping-zakupy France .podróżowanie Iraq .wiek the Netherlands .niemiecki sewing-szycie Finland .Łotwa Mexican .Walia computer games .adres Mexico .kanadyjski knitting-robienie na drutach Belgium .gotowanie sex .iracki w sieciach społecznośclowych Hungary-Węgry Irish .graffiti Bulgarian .rozwiedziony/rozwiedziona Portugal .działanie nazwy zawodów Austrian .Szwajcaria Turkish .Kanada Czech .tajlandzki interests .kra je i p a ń stw a graffiti art . rzemiosło surname .płeć Slovakia .śpiewanie Germany .miejsce urodzenia Wales .norweski address . K B T J O flW Człowiek man is as old as he feels.zainteresowania Sweden .fotografia Croatia .japoński .hiszpański first name .fiński scenariuszowe Estonia .Litwa Norwegian .znaki szczególne Poland .Norwegia Romanian .modelarstwo Bulgaria .amerykański dancing-taniec weight .Holandia Portuguese .adopcja zwierząt China-Chiny Danish .Szwecja Tunisian-tunezyjski job .Zjednoczone bird watching .duński photography