Vous êtes sur la page 1sur 172

Repetytorium

GIMNAZJUM
klasy 1-3

WYDAWNICTWO
SZKOLNE
PWN

P I L N E : s u k c e s na s p r a w d z i a n a c h , k l a s ó w k a c h i e g z a m i n i e g i m n a z j a l n y m

0 0

Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej

A man is as personal pronouns I. Znajomość środków językowych.
old as he feels demonstrative pronouns 1.1. Człowiek. Dane personalne, zainteresowania.
interrogative pronouns II. Rozumienie wypowiedzi.
personal details 2.3. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
asking about personal details IV. Reagowanie na wypowiedzi.
e-mail address 6.1. Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie.
countries and states 6.3. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.
languages and nationalities III. Tworzenie wypowiedzi.
hobbies 7.2. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.
Clothes do not Present Simple: to be 1. Znajomość środków językowych. 16
make the man comparative and superlative of 1.1. Człowiek. Wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania.
O adjectives
vague language II. Rozumienie wypowiedzi.
popular responses 2.2. Uczeń znajduje w tekście określone informacje, rozróżnia formalny
general appearance i nieformalny styl wypowiedzi.
clothes and accessories 1!!. Tworzenie wypowiedzi.■
character and personality 5.1. Uczeń opisuje ludzi.¡ 0
feelings and emotions 5.5. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, p o g lą d y iu cz u c ia!M
5.9. Uczeń stosuje formalny i nieformalny styl w zależności od s y t u a c ji.!

A house is not Present Simple I. Znajomość środków językowych. 20
a home can, have got 1.2. Dom. Opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia.
adverbs of frequency IV. Reagowanie na wypowiedzi.
types of homes 5.2. Uczeń opisuje wydarzenia życia codziennego.
parts of a house III. Tworzenie wypowiedzi.
furniture and household 7.6. Uczeń wyraża intencje i preferencje.
equipment 8.3. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowane
describing a house/flat w języku polskim.
housework
talking about accomodation
Good fences there is/are 1. Znajomość środków językowych. 24
make good the order of adjectives I.2. Dom. Miejsce zamieszkania.
Q neighbours nouns - plural II. Rozumienie wypowiedzi.
in, on, at 2.4. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.
false friends |3. Uczeń rozumie proste artykuły p r a s o w e .»
make and do III. Tworzenie wypowiedzi.
places in a town 5.1. Uczeń opisuje miejsca.
location 11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym.
prepositions of place
Practise ma­ Present Continuous LZnajomość środków językowych. 28
kes perfect non-continuous verbs 1.3. Szkoła. Życie szkoły.
1 ^ J
imperative II. Rozumienie wypowiedzi.
telling the time 2.1. Uczeń reaguje na polecenia.
formal and informal English 3.3. Uczeń określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi.
spelling 12.6. Uczeń rozróżnia formalny i nieformalny styl w y p o w i e d z i . „
types of schools [6.2. Uczeń rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę.
places, people and things at IV. Reagowanie na wypowiedzi.
school 6.2. Uczeń stosuje formy grzecznościowe.
studying, marks, exams 6.3. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.
school life
classroom language

język angielski | repetytorium

oo
Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej

Learn to walk Present Simple and Present 1. Znajomość środków językowych. 32
before you run Continuous 1.3. Szkoła. Przedmioty szkolne.
O both, either, neither IV. Reagowanie na wypowiedzi.
compound nouns 6.4. Uczeń prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia.
word formation 11. Rozumienie wypowiedzi.
on the phone 12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne.
text messaging ■3.2. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu.■
agreement and disagreement 13.4. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.B
school subjects 16.6. Uczeń proponuje. przvimuie i odrzuca propozvcie i sueestie.B
using a telephone
Business talking about future 1. Znajomość środków językowych. 36
before (Present Simple, Present 1.4. Praca. Popularne zawody i związane z nimi czynności.
pleasure Continuous, be going tö) II. Rozumienie wypowiedzi.
jobs 2.4. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.
talking about work 2.5. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.
activities connected to work III. Tworzenie wypowiedzi.
5.6. Uczeń opisuje intencje i plany na przyszłość.
If a job is Future Simple 1. Znajomość środków językowych. 40
worth doing, przyimki określające kierunek 1.4. Praca. Miejsce pracy.
O it is worth i odległość II. Rozumienie wypowiedzi.
doing well using capital letters 2.5. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.
expressing dreams and wishes 3.1. Uczeń określa główną myśl tekstu.
describing plans for the future 3.2. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
3.3. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.
Illl. Tworzenie wypowiedzi.^
|5.7. Uczeń opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość.B
No man is an forma dzierżawcza 1. Znajomość środków językowych. 44
island possessive adjectives and 1.5. Życie rodzinne i towarzyskie. Członkowie rodziny,
pronouns okresy życia, święta i uroczystości.
Past Simple: to be II. Rozumienie wypowiedzi.
congratulating 2.2. Uczeń określa główną myśl tekstu.
3.2. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
3.3. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.
3.4. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
6.2. Uczeń stosuje formy grzecznościowe.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
8.1. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych.
. Tworzenie wypowiedzi.
5.6. Uczeń wyraża swoje emocje.
If you want Past Simple I. Znajomość środków językowych. 48

0 a friend, be
a friend
regular and irregular verbs 1.5. Życie rodzinne i towarzyskie. Czynności życia codziennego, formy
spędzania czasu wolnego,
II. Rozumienie wypowiedzi.
2.3. Uczeń znajduje w tekście określone informacje.
2.5. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.
3.1. Uczeń znajduje w tekście określone informacje; relacjonuje
wydarzenia z przeszłości, opisuje doświadczenia swoje i innych osób.
III. Tworzenie wypowiedzi.
5.3. Uczeń przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
8.1. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych.
One man's countable and uncountable I. Znajomość środków językowych.
meat is nouns 1.6. Żywienie. Artykuły spożywcze.
O another man's some/any/no III. Tworzenie wypowiedzi.
poison much/many/a lot of 4.4. Uczeń opisuje swoje upodobania.
make uncountable countable 6.3. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.
food and drink 7. Uczeń pisze krótki list prywatny/wiadomość.
tasty and healthy V. Przetwarzanie wypowiedzi.
at the table 8.1. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowane
w języku polskim i materiałach wizualnych.

język angielski | repetytorium

2. activities. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy. udziela i odmawia pozwolenia. Znajomość środków językowych. IV. III. Znajomość środków językowych.1.K travelling 8. 64 always right conjunctions: and. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu. no one 6. a few/few 1. Uczeń prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życiaH j codziennego. §3| © All roads lead Present Perfect I. Znajomość środków językowych. Uczeń opisuje ludzi. A customer is modals 1.M ij. accomodation IV. Uczeń prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach writing a postcard życia codziennego. Żywienie. Uczeń prosi o pozwolenie. Informacja © a destination prepositions of manner and turvstvczna. Uczeń określa główną myśl tekstu. udziela i odmawia pozwolenia.3. British and American English 3. Lokale gastronomiczne. Tworzenie wypowiedzi.1. cles. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. miejsca i czynności. DIY tools 2. Reagowanie na wypowiedzi. plane and airport 5. intencje. Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia. uczucia. Rozumienie wypowiedzi. preferencje i życzenia innych. Orientacja w terenie. Uczeń opisuje doświadczenia swoje i innych osób. IV. 6. proposals. holiday equipment Success is Past Simple and Present 1. 2. 60 cheaply. Znajomość środków językowych.4.6. Podróżowanie i turystyka. przedmioty. Uczeń określa główną myśl tekstu. Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia.5. invitations. 6. Reagowanie na wypowiedzi. Rodzaje sklepów.8. suggestions preparing food in a restaurant If you buy cardinal numbers I.ir y . gardening and 2. ISP1HW types of holidays II.3. ones i kupowanie.1. because.8. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.s i at a travel agency and a tourist 5. 16. 13. but II. Uczeń wyraża swoje opinie. V.4.8. Znajomość środków językowych. in a shop 2. Zakupy i usługi. O or. oo Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej First come. cosmetics and household arti­ 2. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowane 1 booking/buying a ticket directions język angielski | repetytorium 5 . 56 A first served a little/little 1.H information office V. indefinite pronouns no/none/ 6. II.how to read prices? I. purpose/reason iiiiiU i. places. 6. pyta o opinie. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Uczeń prosi o pozwolenie. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. Środki transportu. attractions III.5. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości.4.7. Podróżowanie i turystyka.clothes. sprzedawanie Q pay dearly prepositions you. 6. describing places 6. so. * shopping .5.5. you money . stationery. Przetwarzanie wypowiedzi.5. zgodę lub odmowę. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych. complaining 3. pyta o opinie i życzenia innych.5. Zwiedzanie. Uczeń wyraża podziękowania. Posiłki ilffifffrflEBnSWM © too/enough II. Uczeń posiada świadomość językową. Tworzenie wypowiedzi.3. 72 a journey. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.u m i.7. Rozumienie wypowiedzi. Reagowanie na wypowiedzi. towary. one. not Perfect 1.8.5. B8 to Rome booking a room I. 8. 6. 6. preferencje i życzenia. Rozumienie wypowiedzi.2. Rozumienie wypowiedzi. jewellery. Przetwarzanie wypowiedzi. 5.4.

zjawiska i czynności. Uczeń opisuje ludzi. quit. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy. theatre. Uczeń przedstawia opinie innych osob. przedmioty. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości. Znajomość środków językowych. © quitters never comparing II. Tworzenie wypowiedzi. expressing other people’s III.2. doing sports 2. asking for opinion 2. 2. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu. IV. zgadza się. czasu 2. Znajomość środków językowych. Przetwarzanie wypowiedzi.■ B5. Uczeń stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. III.■ 8. Uczeń opisuje ludzi. Uczeń opisuje ludzi. J pyta o opinie. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. thing requests 2.10.2.3.1. O the sword film. 5. sprzęt sportowy.5.3. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych. uczucia. 5.5. V. intencje. miejsca.6.___________ 3. a dangerous zdania z dwoma dopełnieniami II. Tworzenie wypowiedzi. miejsca i czynności. Uczestnictwo w kulturze. 5. saying 13. 6. 7. 5. Uczeń wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby. I. O the race przyimki przy określeniach II. IV.■ expressing gratitude. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego.■ 'thank you' III. imprezy sportowe. 6. Znajomość środków językowych. pyta 0 opinie i życzenia innych. and stopniowanie przysłówków I. culture in general II. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 6. accepting and denying 3. Reagowanie na wypowiedzi.1. miejsca i czynności. preferencje i życzenia. zjawiska i czynności. Sport.1. przedmioty. 2.6. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. 76 mightier than art. 5. literature. Przetwarzanie wypowiedzi. giving opinion 2. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. |5. 6. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Znajomość środków językowych. O o 1 Numer Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej Strona tygodnia The pen is Past Continuous 1. 8. preferencje i życzenia innych. język angielski | repetytorium | | . 84 steady wins telling the date I. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych. Uczeń wyraża swoje opinie. Reagowanie na wypowiedzi.9. Uczeń przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości. Uczeń określa główną myśl tekstu. Uczeń określa główną myśl tekstu. przedmioty.10.2. Dyscypliny sportu. Kultura. opinion 5. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami ul.3. miejsca. 5.5. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. 6. sport wyczynowy. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowanej w języku polskimiKhL Slow and ordinal numbers I. 8.9.5. 5. Uczeń opisuje swoje upodobania. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. sprzeciwia się. 6. Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia. A little Past Continuous and Past 1.7. Dziedziny kultury.1. 5. Uczeń opisuje ludzi.1. Tworzenie wypowiedzi.1. przedmioty. 3. win sport places 2. Winners never adverbs I. Rozumienie wypowiedzi.9. requests 3. Uczeń stosuje formy grzecznościowe.4. Rozumienie wypowiedzi. 5. Reagowanie na wypowiedzi. Kultura. Uczeń reaguje na polecenia.3. Sport.4.1.3. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 80 learning is Simple I. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Uczeń wyraża swoje opinie i uczucia. Przetwarzanie wypowiedzi.10. Popularne dyscypliny sportu.2.5. V. Uczeń prosi o radę i udziela rady.1.4. Tworzenie wypowiedzi. V.8.3. IV.3. music.3. Rozumienie wypowiedzi.

Leczenie. 1.13. Uczeń opisuje zjawiska 1IV. Uczeń opisuje ludzi. which. have to 2.5.2. Uczeń wyraża swoje opinie i uczucia. |obsługa podstawowych urządzeń technicznych. Uczeń określa kontekst wypowiedzi.1. 3. 92 £ !k better than apologizing 1. miejsca i czynności..® ¡8.r Numer .8. 8. choroby.. Bitter pills should/shouldn’t 1. proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrażeń i zdań.1. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnieJ 8. ■V.3. miejsca i czynności. reflexive pronouns ■6. 104 K ł of today is the what j y l NaukalireaiTOllEliodkrvcia naukowe. or -ing II. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. save the environment 5. biology.|■ healthy lifestyle 5. word. symbolach. Tworzenie wypowiedzi. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne i strategie kompensacyjne w przypadku. Znajomość środków językowych.1.6.. health problems III. przedmioty. 5. udziela rady. when you don’t know the 3.11.zyjmuje przeprosiny. ® chemistry. P iz d s z t. i technika.ik jiu e w y p o w i e d z i 8. 100 © the mother of invention basic technological equipment household appliances other machines and parts of 1. Uczeń opisuje ludzi.11. Znajomość środków językowych. Świat przyrody. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym. giving instructions and using 2.1. Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych.5. 11. 108 cannot change gerund and infinitive 1. technologie informacyjno-komunikacyjne. piktogramach). Uczeń znajduje w tekście określenie informacje. Znajomość środków językowych. Uczeń prosi o radę. samopoczucie. Higieniczny tryb życia. Uczeń przetwbrza tekst ustnielubpisemni^ A leopard articles I. equipment II.1. III. Uczeń zgadza się. język angielski | repetytorium 7 . parts and organs of the body 6. Znajomość środków językowych.12. Znajomość środków językowych. language of mathematics® |3. ■ III. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. W blessed effects need/needn’t II. astronomy® 5. 5. months and seasons 6. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne. Uczeń prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie. gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu. II conditionals I. Przetwarzanie wypowiedzi. V. Uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem.12. Uczeń uzyskuje i przekazuje informacjeiwyjaśnie^ at the doctor’s medical care and examination Necessity is direct and indirect speech I. sprzeciwia się. physics. Reagowanie na wypowiedzi. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami features tekstu. of tomorrow relative clauses 2. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. Zagrożenie i ochrona O its spots adjectives ending with -ed środowiska naturalnego. Zdrowie. Reagowanie na wypowiedzi. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń tworzy bardzo krótkie. 96 may have must/mustn’t 1. 12. Tworzenie wypowiedzi. the weather IV. [6. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie. przedmioty. wykresach. krajobraz. 9. reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych! The science relative pronouns who. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń określa intencje autora/nadawcy tekstu. Uczeń określa główną myśl tekstu. V. Korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych. nature and geographical 3.® each other |6. 3.5. Przekształcanie wypowiedzi. Pogoda. 8. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach| wizualnych (np. Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej I tygodnia Prevention is 0.10.4. various equipment 3.1. wynalazkil^B technology indirect questions II. B audiowizualnych (np.2.8. Zdrowie. mapach.1. filmach. Tworzenie wypowiedzi.3. Objawy chorób. Uczeń przeprasza i pr.

Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o best asking for repeat o kraju ojczystym. gained collocations 7. law and order 5. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym. gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu. social issues IV. Znajomość środków językowych. Przekształcanie wypowiedzi. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu. I don’t understand II. Znajomość środków językowych.1.® 0 a penny the phonetic alphabet III. z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz asking about meaning tematyki integracji europejskiej. Rozumienie wypowiedzi. abbreviations at the police station 5. crime. 116 feather flock relative clauses in Past Perfect 1. Znajomość środków językowych. 9. 3.5. Zycie społeczne. |V. Przestępczość.6.8. 3. 13. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje sformułowane H j - 1 flfl It takes all informacje o krajach 1. what 1. II. Reagowanie na wypowiedzi. pets 3. IV. Uzależnienia. 112 §71 doesn’t make notices and signs 1. sorry.2. 124 home’s the relative clauses I. Uczeń rozumie napisy informacyjne.1. Mm a summer wild animals II. Temat Zagadnienia tematyczne Dział podstawy programowej One swallow passive voice 1. Znajomość środków językowych.2.® ■8. 12. in the office money state matters East or West. politics 6. Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz 0 a world językowego o kraju ojczystym.14. Konflikty i problemy społeczne.14. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń posiada świadomość językową. 128 sorts to make angielskiego obszaru I. co powiedział rozmówca. such.15. Rozumienie wypowiedzi. Tworzenie wypowiedzi. plants 'III.3. Rośliny i zwierzęta. 6. together compound adjectives III. Uczeń opisuje zjawiska^® natural disasters natural phenomena Q Birds of Past Perfect I.3. A penny prepositions after some verbs I.15. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne i strategie kompensacyjne w przypadku. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 120 saved is and adjectives 11. II. Uczeń prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego. Świat przyrody. Znajomość środków językowych. so.4. 2. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości.H patterns and shapes ¡5.13. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń opisuje miejsca i czynności. Odpowiedzi do zadań 133 Arkusze egzaminacyjne 145 WORD BANK 153 język angielski | repetytorium . Uczeń pyta o opinie i życzenia innych. Zycie społeczne. Uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem. Rozumienie wypowiedzi.

parafra­ a chcieliby sprawdzić swoją wiedzę na poziorpie rozszerzonym. zdjęć lub elementów graficznych. Brak odpowiedzi. 4. Ocenie podlega. a ściśle mówiąc poprawnego językowo „znalezienia się” jest przeprowadzany na dwóch poziomach: w danej sytuacji. Czas konieczny do zapoznania się ze szczegółami pole­ zdaniami. leksykalnych i ortograficznych zakłócających komunikację (prowadzących do 2. Rozumienie ze słuchu. język angielski | repetytorium . prawda/fałsz. jedynie w przypadku wy­ pisemna 25% punktów powiedzi pisemnych obowiązują odrębne. Wypowiedź pisemna (tylko poziom rozszerzony). podstawowym odpowiedzi do wyboru często będą miały formę umiejętność budowania wypowiedzi. mówionych na podstawie nagrań. obowiązkowy dla uczniów. Egzamin matyki. Zakres środków językowych (0-2 p. Przy ocenie przyznaje się tylko pełne punkty. ocenia się na 0 punktów. prawda/fałsz. dobieranie. wyrażania oraz uzasadniania opinii i uczuć itp. bardzo szczegółowe zadania otwarte kryteria. 10 minut ok.) powiedzi/arkusz będzie uwzględniony w nagraniu. Rozumienie tekstów pisanych.rozszerzonym (trwa 60 minut. dobieranie).) Typy zadań: wybór wielokrotny. Najczęściej sąto: e-mail. obowiązkowy dla wszystkich lub krótkich tekstach. D ra g i G im n a z ja listo ! 3. Znajomość funkcji językowych (tylko poziom podstawowy). Liczba punktów za całe znajomość 2/3 zadania 2/3 zadania zadanie zależy od liczby podpunktów w zadaniu-za każdy pod­ środków 15% punktów 25% punktów językowych zadania zamknięte zadania otwarte punkt przyznawany jest jeden punkt. rozumienie tekstów pisanych rozumienie tekstów pisanych Typy zadań: wybór wielokrotny i dobieranie. pocztówka oraz krótki część egzaminu poziom podstawowy poziom rozszerzony list prywatny z elementami opisu. Typy zadań na poziomie podstawowym: zadania zamknięte (wy­ . nieporozumień). Zadania z tego obszaru mogą poziom podstawowy poziom rozszerzony być związane zarówno z nagraniami. ile elementów polecenia uczeń zrealizował i ile Ta część egzaminu sprawdza umiejętność rozumienia tekstów rozwinął. Tekst powinien zawierać 50-100 słów.podstawowym (trwa 60 minut. Polecenia do za­ rozumienie 3/4 zadania 2/3 zadania dań pisemnych składają się z trzech części i należy się odnieść ze słuchu ok. podział na akapity oraz po­ użytkowników języka. 1. znajomość funkcji językowych wypowiedź pisemna Ta część egzaminu sprawdza umiejętność pisania prostych teks­ tów. ze zdjęciami) i przeniesienia odpowiedzi na kartę od­ 3. zowanie zdań. autentycznych i adaptowanych. cenia (np. uwagę błędów ortograficznych. relacjonowania.) autentycznych i adaptowanych) będą czytane przez rodzimych Ocenie podlega struktura tekstu. z luką. którzy nie uczyli się angielskiego przed gimnazjum. Znajomość środków językowych. znajomość środków językowych znajomość środków językowych 5. danie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych). wiedziach uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod Typy zadań: wybór wielokrotny. Poprawność środków językowych (0-2 p. uczniów). Zadania będą oparte na pojedynczych zdaniach . błędna odpowiedź lub za­ znajomość 3/4 zadania nie ma znaczenie większej liczby odpowiedzi. z luką. Spójność i logika wypowiedzi (0-2 p. ukła­ będą mieli taką możliwość. zadania zamknięte zadania zamknięte K ry te ria o ce n ia n ia zadań e g zam inacyjnych rozumienie 3/4 zadania 3/4 zadania tekstów 30% punktów 25% punktów pisanych zadania zamknięte zadania zamknięte Zadania zamknięte zapewniają obiektywizm punktowania i są oceniane według jednolitych kryteriów. jak i tekstami autentyczny­ rozumienie ze słuchu rozumienie ze słuchu mi oraz adaptowanymi. Treść (0-4 p. tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy. niż wskazano w polece­ funkcji 25% punktów niu. 12 minut 30% punktów 25% punktów do każdej z nich. Ta część egzaminu sprawdza umiejętność czytania ze zrozumie­ Uwaga! Przy ocenie poprawności środków językowych w wypo­ niem tekstów autentycznych i adaptowanych. Ta część egzaminu sprawdza umiejętność reagowania na wypo­ wiedzi oraz świadomość językową. wiadomość. Teksty (oparte na źródłach 2. Ta część egzaminu sprawdza zasób słownictwa i znajomość gra­ Przed Tobą egzamin gimnazjalny z języka angielskiego. Ocenie podlega liczba błędów gramatycznych. Typy zadań na poziomie rozszerzonym: zadania otwarte (uzupeł­ Uczniowie. zaproszenia. S tru k tu ra eg za m in u z ję z y k a a n g ie ls k ie g o 4. któ­ bór wielokrotny. rzy kontynuują naukę angielskiego ze szkoły podstawowej). Na poziomie Ocenie podlega bogactwo słownictwa i konstrukcji zdaniowych. nianie luk podanymi wyrazami w odpowiedniej formie. językowych zadania zamknięte wypowiedź nie ma 1/2 zadania Zadania otwarte ocenia się tak samo. Każde nagranie zostanie odtworzone dwu­ wiązania leksykalne i gramatyczne w obrębie zdań i między krotnie.) 1. dobieranie.

które mogą nie­ dowie komputera. nie mu­ dzo ważną rolę.nawet jeżeli bazują na materiale z poziomu rozsze­ jącą ilość czasu. dostosuj materiał do czasu. struktury ję­ ► W celu łatwiejszego zapamiętania zestawiaj słówka w pary zykowe (language). Wszystkie tygodnie mają taką samą budowę. aby iść rytmem tygodniowym . ale ułatwią powtórze­ je na głos. w cztery tygodnie powtarzaj materiał z 5-6 roz­ oswojenie się ze specyficzną formą zadań sprawdzanych na eg­ działów. które należy znać także na poziomie pod­ stawowym. na które często patrzysz np. lodówce czy ramie lustra.zgrupowane na koń­ Życzymy sukcesów!!! cu . Pozostałe 14 działów obowiązuje wszystkich uczniów. układaj z nich zdania. dzieloną na bloki tematyczne: gramatykę (grammar). Na nowym egzaminie gimnazjalnym słownictwo odgrywa bar­ jeśli więc zdajesz egzamin na poziomie podstawowym. Staraj się przeczytać co odbiegać od zadań egzaminacyjnych. Zadania z poziomu rozszerzonego . Podstawa programowa czono czerwonym kolorem czcionki). np. Poniżej kilka rad. grupy tematyczne. scenki sytuacyjne (situations) oraz przydatne przeciwieństw. ► Dziel naukę na małe porcje i najlepiej ucz się codziennie choć Każdy dział podstawy rozpisany jest na dwa tygodnie (weeks) kilku wyrazów. A na koniec koniecznie przetestuj swoją wiedzę. Nie ozna­ oraz uczenia się nowych słówek. wraz ze znaczeniem. Zadania ► „Oporne” wyrazy zapisuj pojedynczo na małych karteczkach do każdego tygodnia zajmują dwie strony. wyko­ zaminie gimnazjalnym oraz poznanie technik ich rozwiązywania rzystując dołączone do książki arkusze egzaminacyjne.Jak ko rz ys ta ć z te g o re p e ty to riu m ? Przed wykonaniem zadań warto powtórzyć wykorzystywany w nich zestaw słownictwa zebrany w banku słówek (word bank) Repetytorium składa się z 15 działów zgodnych z podstawą pro­ na końcu książki (słownictwo dla poziomu rozszerzonego ozna­ gramową dla poziomu rozszerzonego. Pomaga! nie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zagadnień grama­ tycznych i zasobu słownictwa. ► Poznane słówka regularnie powtarzaj. rób wyrażenia i zwroty (useful expressions). Jeśli jednak ostatni rok nauki w gimnazjum już zujące także na poziomie podstawowym. Podział tematów na po­ schematy lub rysunki. patrz więc na słówka jak najczęściej! Po materiale teoretycznym następuje część zadaniowa. Te ćwiczenia nie są przypisane do Jeśli czytasz te słowa w sierpniu lub wrześniu. jaki pozostał do czona jest na zadania typowo egzaminacyjne. zawierająca porcję wiedzy po­ nut dziennie.są oznaczone innym kolorem. również zagadnienia. Na pierwszej stronie i umieszczaj w miejscach. dla poziomu podstawowego nie zawiera działu Życie społeczne. jak uczynić cza to jednak. na obu­ znajdują się ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. (w czym pomogą zamieszczone pod nimi wskazówki egzamina­ cyjne). Większość z nas jest wzrokowcami - ziomy podstawowy i rozszerzony jest zaznaczony w spisie treści. Druga strona przezna­ dawno się zaczął. masz wystarcza­ poziomów . powtórzeniowe. przeważnie sprawdzają umiejętności językowe obowią­ wego egzaminu.aż do kwietnio­ rzonego. że możesz ten dział całkiem pominąć .są w nim naukę słówek łatwiejszą. kilka razy dziennie. zatem nie można zaniedbać jego powtarzania sisz uczyć się ujętych w tym dziale słówek i zwrotów. Autorki i Wydawnictwo język angielski | repetytorium . które umożliwią egzaminu. Poświęć na to kilka mi­ Najpierw jest część teoretyczna.

.

mną 1.Myślę. 1. cię. ► o rzeczach i zdarze­ 3. wami. tobie.Who’s there? . przeszłych she ona her ją. nimi. you wy you was. zjawisko. you ty you ciebie. 1. go.Does anybody want another . nich Paul's gone to France. osobę lub niu (tego. T łum a cze n ia a użycie z a im k ó w W codziennym angielskim często używa się dopełnieniowych za­ This is a snowman. język angielski | repetytorium . Zaimka it często używamy w zdaniach z podmiotem domyślnym (kiedy w zdaniu „nie ma’’ podmiotu). poj.Who broke this window? .Czy ktoś ma ochotę na jeszcze piece o f cake? jeden kawałek ciasta? -U s! -M y! That was a snowman. He’ll stay therefor three weeks. mi. Ich forma zależy od funkcji w zda­ Zaimki wskazujące wskazują na konkretną rzecz. This is a cor. we my us nas. . imków w takich wypowiedziach. It's raining. he on him jego. mn. wam 3. It was difficult to learn all those words. czyli rzeczowniki. Those were my apples. They got married in December. gdzie po polsku mówimy „ja".zaimki i określniki wskazujące______________ Zaimki osobowe zastępują w zdaniu nie tyle osoby. co osoby gra­ matyczne. Where are my glasses? I can't find them. those are I’m looking for my book. tym 1. Tell Adam I will miss him. nią it ono it tego. . to. Susan and John met in April. zastosowanie THESE ► o rzeczach znajdujących się blisko THOSE ► o rzeczach znajdujących się ► o rzeczach i zdarze­ daleko 2.zaimki osobowe Demonstrative pronouns and determiners . tobą niach bliskich w czasie. hooligans. nam 2. im. It can be very cold in October. A M AN IS AS OLD AS HE FEELS ORAMMAR Personal pronouns . 1 zastępujące podmiot ja me dopełnienie mnie. nim współczesnych niach odległych w cza­ sie.Kto wybił to okno? . czy dopełnienie). że to on. THIS THAT Osoba Zaimki Zaimki zastępujące ■1. a nie „mnie". . czy zastępują podmiot. 1. „ty” . It's Tuesday. they oni them ich. Where can it be? old banger.Kto tarn? -M e! . je. that is an These are boys. mn. „ciebie” .1think it was him. nami. poj. These are my apples.Ja! . niego. go.

What are these? .) .Six years ago. it is. jaki. jakie W amerykańskim angielskim (AmE) można jednak użyć this w od­ ► where-gdzie niesieniu do obu osób. . .pytania o dane osobowe How old are you? Ile masz lat? What are you interested in? Czym się interesujesz? What are your interests? Jakie są twoje zainteresowania? What’s your address/job/height/weight/name/surname/ Jaki jest twój adres/zawód/wzrost/waga/imię/nazwisko/ nationality/marital status? narodowość/stan cywilny? When were you born? Kiedy się urodziłeś? Where are you from? Skąd jesteś? Where do you come from? Skąd pochodzisz? Where do you live? Gdzie mieszkasz? język angielski | repetytorium 13 . . Email address .adres e-mail ARKUSZE EGZAMINACYJNE Who said Kto tak ALE Who are Z kirn Adres e-mail możemy przeliterować lub czytać całe wyrazy that? powiedział? you rozmawiasz? (jeśli częścią adresu jest np. How old are you? Ile masz lat? ZAPAMIĘTAJ Zaimki pytające wprowadzają także specjalny typ pytań LANGUAGE szczegółowych.com = sylvia underscore kaminska at What Co się ALE What did Co wczoraj vi mail dot com happened? stało? you buy kupiłeś? •underscore •dot -at USEFUL EXPRESSIONS Asking about personal details .zaimki pytające Kiedy telefonujemy do kogoś. Wówczas nie sto- suje się inwersji.How was your geography .Sześć lat temu. a wyłącznie it/they. -Is this your cup? Are these your cups? What is your favourite colour? Jaki jest twój ulubiony kolor? What does he look like? Jak on wygląda? .Był dość łatwy.Jak wypadł test test? z geografii? Natomiast w krótkich odpowiedziach nie używamy this/these.który K tó reg o z z a im k ó w użyć? ► whose . Interrogative pronouns . they are. . Zaimków pytających czasami nie można tłumaczyć dosłownie.co.Mieszkam w Glasgow. pytania o podmiot. a that .kto Hello. this is Agnieszka. . Is this Martin? ► why . (These are cups. jaka. ► when . -W here do you live? .Gdzie mieszkasz? .czyj W dłuższych odpowiedziach this i that można stosować wymiennie z zaimkami osobowymi it i they. -What's this? . Is that Martin? ► what . popularne imię).Kiedy zacząłeś/zaczęłaś ing English? naukę angielskiego? .When did you start learn­ .I live in Glasgow.kiedy Hello. ► who . this is Agnieszka. talking to? sylvia_kaminska@vmaH. użyjemy this w odniesieniu do siebie.Yes. Zaimki pytające wprowadzają pytania szczegółowe.dlaczego ► how -jak ► which .do rozmówcy.They are cups.Yes. .It was quite easy. tzw.

6 ...... Sex: 6.. Linda lives in London. Her name is Sarah. nego pytania.6.. Ar a tw (o-8) Uzupełnij w poniższych zdaniach nazwy państw 1......2.... Voluntary Work Application Form D. H... bierz pasujące odpowiedzi (A-l).. E. Postcode: 6.... Place of birth: 6... Marital status: 6...5........ 4.1...5............... Why / Where / When is David? 5.... Come and have dinner with he / us / we.......4. 2.) do­ She comes from. I....1... C... Which one Is not an outdoor hobby? Languages spoken: 6. Uwaga! Jedna odpo­ 5. thanks...12.. ____________________________________ I (0-13) Uzupełnij formularz zgłoszeniowy do pra- A... (0-8) Zakreśl właściwy zaimek pytający....8....8... She worked all night to finish the project... What / Who / Where have I got in my pocket? He comes from... She is..3....7..... Hans lives In Berlin....1. Who / When / What did you start learning English? 5......... cy w wolontariacie.5.. 2. Dlmitra lives In Athens.... social networking tattoos pet adoption cooking 1. 2..4......7.. She Is ........4.... 5..6.7.1. Age: 6......... 4. He is ... Oh... wiedź została podana dodatkowo I nie pasuje do żad­ She comes from... dancing bird watching travelling model making E-mail: 6. I'm fine....2.... 2......... Look at we / they / them! 1.5..... Nationality: 6... Which hobby requires some writing skills? n 1..... 4..3.. Which hobby would be good for someone who isn’t n CZŁOWIEK Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się interested in crafts? z niezbędnym zestawem słownictwa.. Giorgio lives in Rome.11.1...... First name: 6........3....4. Date of birth: 6.5. 2 .... She Is Polish... that’s just a piece of string. G.. What / Where / Which one do you prefer? 5.. Cheng lives In Beijing. He Is ........ jewellery making knitting sewing stamp collecting 4........ język angielski | repetytorium ......13. Natasha lives In Moscow..... He is ...........8.. 2.............. 2.... He comes from.... 2.............1....4. 2...... Which hobby would be good for someone who doesn’t like physical activity? Phone number: 6.. Why / Who / When is she so tired? He comes from ..... My friend saw I/w e/m e when I was walking past the station...... Six years ago......... He's my sister's boyfriend....... 4.....5..... I think I’ll take the blue one...7. Eva lives in Chicago.. She is ... 5.... (0-8) Do pytań z poprzedniego zadania (2....3.... 2... I'm 5 feet 1..2.....6..... m F.............. (0-5) Zaznacz właściwy wyraz.. I think he’s downstairs.... Ania lives In Warsaw.... What / Why / How are you? She comes from...8.... She comes from Poland... She comes from... Możesz wpisać dane swoje lub B. Pierre lives In Paris...1.. Surname: 6........2.. 2.3... He Is ..10..2.9.. i narodowości według wzoru... Her /H e / Him forgot to buy juice. 2. How / What / Why tall are you? 5.... kolegi/koleżanki..... 2.. Who / Why / When is this tall boy? He comes from...-2.................. . 2.... gardening fishing drawing dog training Address: 6......... 5.. She is .. 1. Which hobby requires special equipment? Ś t kB ---------------------------------- (0-5) W poniższych zdaniach zakreśl właściwe zaim- reading photography singing doing voluntary work ki osobowe...... He / She / It was cloudy yesterday. 2..3..

email? A... Blog about what? Upewnij się. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. | me | B. There are a number of free blogging platforms out there. Blog for friends? C. favourite one is RPG It's fun! It’s a great outlet for your thoughts and feelings...html C.-8...5.3... Blog where? D..1. jaką informację przekazuje każda wypowiedź.. Przed wykonaniem zadania przeliteruj wszystkie podane nazwiska 7. Michael's telephone number is Wskazówka egzaminacyjna A.. Programs like Google Adsense allow bloggers to make 9. Przeczytaj proponowane nagłówki. B. ? We're really friendly 10. \ E... Hillsman.. Do każdego akapitu (10. What are your 8. B.3. your passions.-10.. It is possible to make some income. a film. as a birthday present.. Why don't you come and join 8... (0-5) Przeczytaj tekst.7/www..-7. Spośród wyrazów podanych E. D. wizards hobbies.| our 10.. This person is taking contact data from someone.. 9..5. a play. Przyjrzyj się dokładnie. 10.1.. |those H. I play computer games from time to time..5. że właściwie rozumiesz kluczowe wyrazy... phone number and your oraz odczytaj wszystkie numery. Hi! My name is Sandra.1.2 . nią literę obole numeru każdego akapitu.3...3. Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się.. and welcoming to new players..5. us 1 G.. When to start a blog? (0-5) Przeczytaj tekst.. C...I it how. Wordpress.. so I’m sure you'll find something you like! wartych w nagraniu wybierz właściwą odpowiedź... Read other peoples' blogs to get an idea as to how you'd like to format your own blog. Why blog? w ramce wybierz te. Investigate each one until właściwe wyrazy po polsku.. język angielski | repetytorium I I 15 .. my friends often buy them for 8. 649 311369.. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. A. 699 321269.. Tips for the Beginning Blogger A lot of people want to start blogging but they don't know A.. które poprawnie uzupełniają luki F. 10.. Blog how? ru każdej luki. your interests? Use them as a guide or vampires! for creating your blog.2. a modern building.. B.1. 1was born on the 24th of January 1993.. wpisując of the most popular blogging sites. Michael’s surname is money off advertisements on their blogs. jaką formę you find one that suits your needs best. This person is introducing himself/herself.. 689 511258...1this 1 D. 609 331259. Zakreśl literę A... 9. This person is giving his/her birth date. dopasuj właściwy nagłówek (A-G)... Wpisz rozwiązania do tabeli.. 10. but 8.. Linda and Michael are going to see A.1. I’m 14 and 1live in Krakow. Na podstawie informacji za­ to choose from.o (0-3) Dopasuj do każdego tekstu (7.) B. too... Typepad and Livejournal are just a few Dla ułatwienia możesz na początek uzupełnić luki.. can meet people from all over the world through your blog Why do I love 8.. jakich informacji C.. Wpisz odpowiednią literę (A-H) obok nume­ G.3.. D.. C albo D.1.. most people and spending time together.. Hallsman.. B.. oczekujesz w odpowiedzi na każde pytanie.. Blog for money? 8.. Sometimes we dress up as people choose specific topics to blog about. but I prefer meeting ARKUSZE EGZAMINACYJNE Your blog doesn't have to be autobiographical.) odpo­ wiednie zdanie (A-D). Can you give me your address... Wskazówka egzaminacyjna 7. you have to answer some important questions before you can create your blog..... Uwaga! Dwa D. some pictures or sculptures.. nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu. This person is asking about someone's age. Hilsmen..buzzle.2.1.. ? I’ve always liked fantasy books and and let them get to know you. D. 1my 1 c .2.. Wpisz odpowied­ C. Na podstawie http.. First.. Halsman... I've got a lot of hobbies...4... 7. p/ve 1 F. gramatyczną powinny mieć te wyrazy... Zastanów się. Wskazówka egzaminacyjna Blogger... If your blog becomes popular.. There are millions of blogs out there (0-3) Usłyszysz dialog. You gaming.. A. In fact.com/articles/bloggjng-tips-for-lhe-beginmng-blogger.4 characters and have a lot of fun as knights. B.

. I’m not a student. i krótka odpowiedź Are you a writer? Yes. he’s not/isn’t. The USA is bigger than Poland. It is a book. He is a teacher. It is not a book. you are. No. He’s a teacher. She is not a journalist. 4’m a student. No. miejsc. they’re not/aren’t. you’re not/aren’t. week i i CLOTHES 0 0 1 7 ■ NOT MAKE 1 r THE M AN 1 GRAMMAR Czasownik to be w Present Simple PRESENT SIMPLE TO BE . he is. No. as comparative than ^Hj im + ę j j s ie . It’s a book. it is. He is not a teacher. she is. They’re policemen.+ egum Monica is as tall as her sister. pytanie szczegółowe What kind of doctor are you? I’m a surgeon. rzeczy. you are. You are not pilots. Is it a book? Yes. they are. No. They are policemen. przeczenie 1am not a student.. No. We’re not/aren't mechanics. pytanie ogólne Am 1a student? Yes. 1am. It is empty. Is she a journalist? Yes. You’re pilots. She's not/isn't a journalist. I’m not. You are pilots. Poland is not as big as the USA. wskazująca ich najbardziej charakterystyczną cechę konstrukcja konstrukcja konstrukcja | (not) as. miotnika osób. 16 język angielski | repetytorium . Are we mechanics? Yes. zjawisk zjawisk. They’re not/aren’t policemen. Is he a teacher? Yes. you’re not/aren’t. We are not mechanics. Are you pilots? Yes. You are a writer.stopniowanie przymiotników_______________________ Stopniowanie przymiotników służy do modyfikowania ich znaczenia (wskazuje na stopień natężenia cechy przez jej odniesienie do innych osób lub rzeczy).BYĆ formy pełne formy skrócone twierdzenie 1am a student. She is a journalist. You're not/aren’t pilots. she's not/isn’t. You are not a writer. miejsc. No. They are not policemen. You’re a writer. You’re not/aren’t a writer. No. We're mechanics. She’s a journalist. it’s not/isn’t. we’re not/aren’t. rzeczy. stopień równy stopień wyższy (comparative) stopień najwyższy (superlative) zwykła neutralna forma przy­ forma służąca do porównania dwóch forma służąca do porównania większej liczby osób. Monica is the shortest of all her sisters. We are mechanics. Who is in the bathroom? Andy. It's not/isn't a book. No. Russia is the biggest country in the world. He’s not/isn't a teacher. we are. How is she? She’s fine. pytanie o podmiot What is in the fridge? Nothing. Monica is shorter than her sister. Are they policemen? Yes. Comparative and superlative of adjectives .

pretty . Oh. Nie znoszę ciastek.? Co sądzisz o. przed ► far -further/farther . język angielski | repetytorium | | 17 .prettier . czosnek i tym podobne rzeczy. -er. Wow! That sounds exciting. Jest tak.? Oh.the oldest/eldest Znaczenie przymiotników można dodatkowo modyfikować: (obie formy w odniesieniu do starszeństwa. M o d y fik o w a n ie znaczenia p rz y m io tn ik ó w ► old . Spotkajmy się jutro o jakiejś porze. What is she like? Jaka ona jest? blue (niebieski) . what a shame.popularne odpowiedzi i reakcje .uogólnianie How are things at work? Jak tam w pracy? Why don't you put those things on the shelf? Może byś odłożył rzeczy na półkę? It’s a sort of romantic comedy. pierwsza jest także prettiest.older/elder . Let’s meet sometime tomorrow. ale druga dotyczy ► przez użycie określeń a bit oraz much ze stopniem wyższym tylko członków rodziny) przymiotnika: My sister is older than your brother. I hate cakes. They made 10 cakes for the competition.. garlic and that sort of things. Czuję się dumny/rozczarowany.. more or less. lodów i tym podobnych. that's brilliant. I feel proud/disappointed. Mary jest o wiele wyższa niż jej siostra. How do you feel about. To coś w rodzaju komedii romantycznej. Paris is farther/farther from Warsaw than Berlin. W krótkich przymiotnikach zakończonych na -y po spółgłosce. My eldest daughter is 14years old. USEFUL EXPRESSIONS Popular responses Talking about feelings and emotions . Jane bought ginger. ponieważ. How awful. What does she look like? Jak ona wygląda? ► przez dodanie do przymiotnika końcówki -ish.rozmowa o uczuciach i emocjach I Zainteresowanie i entuzjazm Rozczarowanie i żal How do you feel? Jak się czujesz? I feel great/terrible. Mary is much taller than her sister.the (obie formy w odniesieniu do odległości.. ice cream and things like that. -et przymiotnik przymiotnik + -er the + przymiotnik + -est short shorter the shortest fast faster the fastest clever cleverer the cleverest dirty dirtier the dirtiest quiet quieter the quietest hot hotter the hottest dwusylabowe i dłuższe przymiotnik more/less + przymiotnik the most/least + przymiotnik expensive more/less expensive the most/least expensive difficult more/less difficult the most/least difficult handsome more/less handsome the most/least handsome nieregularne good better the best bad worse the worst little less the least much/many more the most ZAPAMIĘTAJ Niektóre przymiotniki nieregularne mają podwójne formy w stop­ niu wyższym i najwyższym. It’s because. What a brilliant idea! That’s dreadful. „dodatkowy”) w środku podwajamy ostatnią spółgłoskę np.| Przymiotniki Adjective Comparative Superlative jednosylabowe i dwusylabowe zakończone na -y.blueish (niebieskawy) What does she like? Co ona lubi? LANGUAGE 9 ARKUSZE EGZAMINACYJNE Vague language .. That's a pity. Jane kupiła imbir. W przymiotnikach jednosylabowych z krótką samogłoską używana w znaczeniu „dalszy”. that’s really fantastic. In my opinion it’s interesting/ Według mnie to jest interesują­ How wonderful! Oh. I need your bag. There are 30 people or so. what a pain. boring. He's a bit older than me. potrzebuję twojej torby. Really? That’s very interesting.the furthest/farthest dodaniem końcówki zamieniamy -y na np. Tell me ifyou get any further information. That sounds terrible. On jest trochę starszy ode mnie.. Rozpakuj rzeczy.. Czuję się świetnie/okropnie. Jest 30 ludzi czy coś koło tego. Zrobili mniej więcej 10 ciast na konkurs. Unpack your stuff. Oh.. hot-hotter-the hottest. ce/nudne..

. younger-.......14.3...7..2...... 3. I’ll be 16 in August.8. Ken: How old 1.5 you from? 4... nicer 2. 5. 2.. How old are you? big 2.. gdzie to możliwe. ch e ap e r. 3...8....8.1.......... don't change their mind easily Jack: It 1. I thought she is Canadian.... 5...11... better .3.9..........4..6. 6. 5...1. 4... sixteen. A.18. achievements What 1.. 6. 2.1. my name 1...... the most expensive good 2. (0-10) Do podanych przymiotników dopisz ich Quick Facts przeciwieństwa....1.. but he’s taller than me.......Ken....4.... Favourite film: 6........10... don’t consider how their actions affect Ken: 11. 2.2..7 Seattle bigger than Warsaw? 4. Nationality: 6.15.3.. miotników.6. e a s ie r. (0-4) Przyporządkuj do każdego pytania (5... she? Jack: She 1. don’t like working or making an effort Ken: No. your name? 4..17...6.. No. that girl over there? 4. Where 1..1.10 Akiko from Japan. and you? the others Marta: Great.... the smallest D...... are happy and smile a lot Marta: Marta.fine..9.. 0 CZŁOWIEK Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie 3.. Tam. 3...12.. What is his height? Adjective Comparative Superlative 5........ more beautiful - Celine Dion said: 'My son 6... Favourite sports: 6. don’t know Marta: 1. it 1.. Instruments: 6..7... don't talk about their abilities and fantastic Ken: Hello..4....10.... you? 4... 3.. 2.. 2. 3...8... 3.9. How 1.5. n e a re r-.7. Uwaga! Jedna odpowiedź została podana dodat­ ś n tk -------------------------------------------------------------- (0-18) Uzupełnij tabelkę brakującymi formami przy.16... Wpisz rozwiązania do ta­ beli....2.....13... 2... Birthday: 6..2.. Martin is 16 and he’s from Australia... don't like spending money 4. don't talk easily to somebody they Ken: 11. they all call her by her nickname. formy skróconej........3. I’m not sure. like doing things their way and on their own . I don’t know. cold er-. 2.9... C.....11....10.... (0-12) Do podanych dialogów wpisz odpowiednie for­ my czasownika to be. like making other people’s lives easier 4...10.. B. 6. Ken: Who 1..4..4.... Debut album: 6...... Do you know her surname? 2...4....-5......7..6.. great 2.2.. E. o o 3...... the quietest (0-10) Posłuchaj krótkiej biografii Justina Biebera i uzupełnij brakujące informacje....3....... more polite .... niezbędny zestaw słownictwa... 4. more difficult 2.. użyj People who.2. the worst . język angielski | repetytorium ..8... 3.12.... prettier 2..... 2..) właściwą odpowiedź (A-E).5....... often pay for your coke 4.9.5...5.from Seattle. 3. 2.1.6.3. 2..1. b ig g er-.........4.. Does she come from England? 2.. (0-10) Nazwij cechę charakteru. kowo i nie pasuje do żadnego pytania..

Staraj się nie używać E... This T-shirt is more expensive than jeans..-8.... You can see this sign on a blouse. tak aby zachować ich treść. » .. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź 8.4...... I’m better at dancing than Josh.....small parts.1.4. • jak wygląda • jakie ma usposobienie i dlaczego go/ją lubisz 8.1...a- it? v * V I. B. C......2.. pamiętając....-7.. _ Przed wysłuchaniem nagrania przeczytaj podane daty i nazwij 10....... Upgrading... This text is a computer report. z po­ danych odpowiedzi wybierz właściwą... You can see this sign in a bathroom. W przekształconym zdaniu nale­ ży użyć podanych wyrazów.... Wskazówka egzaminacyjna LESS ..3..... język angielski | repetytorium 19 ........ jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce. AS .3.... a może inna część mowy? Następnie zdecyduj.3.. 8.. spójność......... 7... rzeczownik...) jeden wyraz z ramki w odpowied­ niej formie.................. This text is an invitation...2.. Pamiętaj o podziale na akapity oraz o odpowiednim rozpoczęciu i zakończeniu e-maila.. Blue..1... Wash inside out............. rę A......... który wyraz pasuje 7...4........3...4. Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się. sprawdź pisownię i gramatykę....4... Choking hazard ....... Uważnie 8..........4.... Ron 9. 10.2.. B..... his images on various online photo websites.. Which instrument does Robert Pattinson play? He enjoys capturing nature and his other 9.. bogactwo językowe A. (0-10) Poznałeś/Poznałaś niedawno nowego kolegę/ 8 ...... 8.... ale pokazać... Uzupełnij go.4.. B..... ...... wpisując w każ­ dą lukę (9.3... c....... A....1..-9.... Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­ przymiotników................. W e-mailu do znajomego z Anglii opisz: Not for children under 3...4. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ graficzna wpisywanych wyrazów... B albo C..... Pamiętaj o rozwinięciu każdego podpunktu... Tuesday Tuesday Tuesday interest this it publish they 3 13 30 May May May Ron’s hobby is photography...... Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 7.. w każdym z trzech podpunktów.. No student is as clever as Mary..... THAN ME ...1.... nie zmieniając ich formy. Mark is taller than Chris..... nową koleżankę...0 (0-4) Usłyszysz krótki tekst.. 2... Podpisz się jako XYZ.....1..... incredible pictures! He has taken 9. przymiotnik. wyłącznie najprostszych słów (good. Which one is not Robert Pattinson’s favourite sport? do kontekstu i jaką powinien mieć formę. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji... • gdzie go/ją poznałeś/poznałaś i jakie macie Do you feel sadness in your life? wspólne zainteresowania............4... Wskazówka egzaminacyjna D.... Czy w dane miejsce pasuje czasownik........ powinna wynosić 50-100 słów.. A. 7.... że długość e-maila Website out of order... oraz poprawność językowa... A..... ' . Grey..... B..... 10. B.. Uwaga! Jeden wyraz 7. 0 (0-4) Przekształć podane zdania (10.. 8....... Green... 0 ARKUSZE EGZAMINACYJNE (0-4) Przeczytaj tabliczki 8. tak aby powstał spójny i logiczny tekst. He has won many awards and his photos were used in books and magazines..1.... Zakreśl lite­ 0 (0-4) Przeczytaj tekst... jak wiele znasz różnych wyrazów związanych z tematem.. datkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki.. Do you feel all alone? Come to our Find a Friend Meeting! All students are welcome... m...1...1....)..... are A.... C........ C......2. When is Robert Pattinson's birthday? został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..... obiekty przedstawione na zdjęciach... great. Wpisz rozwiązania Przypomnij sobie konstrukcje zdaniowe z różnymi stopniami do tabeli.............. I like). This text is a warning..-10.. What colour are Robert Pattinson's eyes? 10... 8 .. Look at 9...... bird watching and kayaking. Do każdej z nich do­ Wskazówka egzaminacyjna bierz odpowiednie zdanie (A-E).. OF ALL ... C. with his new camera..

she. we do. Zaczekają. W Izraelu rosną pomarańcze. (he. when. he does. 1. The Earth goes round the Sun.00. Gdy -yjest poprzedzone spółgłoską. przeczenie podmiot + do/does + not + czasownik 1do not/don't live in a flat. Ziemia krąży wokół Słońca. play . ' ZAPAMIĘTAJ W 3 os. poj. poj. końcówkę -es. week. they do. + czasownik Where do they meet every night? They meet at the club. tylko w zdaniach oznajmujących. wash-washes mix-mixes go-goes tidy-tidies 20 język angielski | repetytorium . określenia czasu every day/weęk/month. in the She does the washing on Saturday. Sandy likes sport classes. Maggie does not/doesn’t sing in a school choir. Premier przyjeżdża do Portugalii 12 września. it) czasu Present Simple do czasownika w pod­ Czasownik ma końcówkę w 3os. który podobnie jak inne cza­ zamieniamy je na -i sowniki zakończone na -o przybiera w 3 os. pytanie ogólne do/does + podmiot + czasownik Does John drive to work every day? i krótka odpowiedź Yes. morning/evening. we don’t. Bob and Peter do not/don't go to the cinema a lot. ► w odniesieniu do rozkładów jazdy. They talk and talk.plays miss . tworzenia czasu przejmuje operator do. Oranges grow in Israel. -sh. once a year/ We go for a walk every evening. How does Mike feel after the exam? He feels exhausted. tzn. at night/the w'eekend Mr Brown mows his lawn once a week. What happens in this film? In fact. -o oraz -y). The Prime Minister arrives in Portugal on 12 September. poj. Funkcję się na -ss. -x. A HOUSE IS NOT A HOME GRAMMAR Present Simple 0 PRESENT SIMPLE OPERATOR DO/DOES zastosowanie ► wyrażanie czynności i stanów odbywających się regularnie lub stale Martin drinks coffee for breakfast every day. No. programów wydarzeń My plane takes off at 7. My mum studies Japanese. ► w conditional clauses po if as soon as. I. jeśli oblejesz egzamin? They will wait until she comes. jeśli czasownik kończy W pytaniach i przeczeniach występuje w formie podstawowej. W niedziele Maggie sypia długo. they don’t.watches ma formę does. aż ona przyjdzie. I. Moi rodzice czasami jeżdżąrdo pracy autobusem. Do your teachers speak three languages? Yes. he doesn't. pytanie o podmiot who/what + czasownik w 3 os. I. No. No. Martin codziennie pije kawę do śniadania. Who likes going to the theatre? Michael does. What time does your train leave? O której odjeżdża twój pociąg? budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot + czasownik Kate and Jim drive to work every day. My parents sometimes go to work by bus. stawowej formie dodajemy końcówkę -s (-es. Mój samolot startuje o 7. nothing happens. -ch. poj.misses watch . Maggie sleeps long on Sundays. until What will you do if you fail your exam? Co zrobisz. Do we need a new car? Yes. on Mondays/Tuesdays. pytanie szczegółowe zaimek pytający + do/does + podmiot What do you have for breakfast? 1usually have cornflakes and milk.

I have got a new computer game.rzadko The band doesn’t have many fans. poj. His brother cannot/can't drive a car. w czasie Present Simple tworzy pytania i prze­ 75% ► usually . Can his brother drive a car? Yes. się przed czasownikiem posiłkowym. PRESENT SIMPLE CAN . we can’t. i krótka odpowiedź they can't. I always do.przysłówki częstotliwości ZAPAMIĘTAJ 100% ► always . ma postać has got. Adverbs of frequency . przeczenie People cannot/can’t fly. On wynajmuje mieszkanie. You can speak Russian very well. Kate doesn’t have any brothers or sisters.rozmowa o miejscu zamieszkania It doesn't often rain in July. Joanna has not got/hasn't got brown eyes.C zasow niki can i have got w P re se n t S im ple Czasowniki can oraz have got.UMIEĆ HAVE GOT . tzn. cza­ sownik posiłkowy lub modalny.po nich. Foxes cannot/can't climb trees. they can. Can you ski? Yes.często 25% ► sometimes . Students haver not got/haven’t got long holidays. czy Do you sometimes remember your dreams ? a flat? w bloku? How much is the rent? Ile wynosi czynsz? What’s the house like? Jaki jest ten dom? ZAPAMIĘTAJ Do you share your flat? Czy dzielisz z kimś mieszkanie? He’s renting a flat.nigdy Does Lady GaGa have many concerts in Europe? Przysłówki częstotliwości określają regularność występowa­ nia czynności (odpowiadają na pytanie „jak często?"). I have. What games have you got? I have got/l’ve got Assas­ How can you learn German in three months? You can't. język angielski | repetytorium I I 21 .czasami Ben has a new bike. he can. What can change the colour of its skin? Chameleon can. they haven’t. What car has Emma got? She has got a Land Rover. No. Nie jest umeblowany. they have. Talking about accommodation M y brother is always late. Joanna has got brown eyes. natomiast have got w 3 os. Have students got long holidays? Yes. We cannot/can’t speak Chinese. No. 10% ► rarely/seldom . I haven’t. Who has got a drum? Barbara has.zazwyczaj czenia przez operator do/does. How many rooms has it got? Ile ma pokoi? Do you drive to work? Yes. pytanie o podmiot Who can drive? Mike can.MIEĆ twierdzenie I can ride on horseback. Dlatego Hb przeważnie są używane w czasie Present Simple. W zdaniach oznajmujących i przeczących znajdują się zwykle przed orze­ czeniem. Can ma jedną formę dla wszystkich czasowników specjalnych. Have you got a pen? Yes. ale zachowuje się jak większość czasowników. Has Joanna got brown eyes? Yes. No.prawie nigdy Do you have a summer cottage? 0% ► never . pytanie ogólne Can Peter and Mike play the guitar? Yes. No. W pytaniach stawia USEFUL EXPRESSIONS się je po podmiocie. Where do you live? Gdzie mieszkasz? Are they normally reliable? Do you live in a house or in Czy mieszkasz w domku. No. sin’s Creed and Battlefield. I have not got/haven’t got a new computer game. Students have got long holidays. ale jeśli zdanie zawiera formę czasownika to be. She can swim like a professional. You have got a lot of money. I. W krótkich odpowiedziach przysłówki częstotliwości zawsze znajdują It’s not furnished. You must always be quiet during lessons. . należą do grupy tylko) mają własną odmianę. podobnie jak to be. we can. You have not got/haven’t got a lot of money. 85% ► normally-zwykle który także ma formy have i has. she has. he can’t. pytanie szczegółowe What can Mary do? She can swim.zawsze Wymiennie z czasownikiem have got używa się czasownika have. What has got a third eyelid? Camels have. I hardly ever go to the cinema. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 5% ► hardly ever . 20% ► occasionally-od czasu do czasu My cats have milk every morning. które w czasie Present Simple (i nie osób. We usually buy organie food. she hasn’t. My hamster can play with a ball. No. 50% ► often .

. How much is the rent? E.. |a skyscraper ¡1 D.1.4. All my best friends.....6.) odpowiednią formą czasu Present Simple czasowników wybranych z ram­ 1.... I DOM Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.5. Mark's bedroom? C.. Zakreśl literę P albo F.. The rent is 900 pounds a month. a mansion | H.. . (+) (0-4) Przeczytaj informacje o wieży Eiffla....8. rounded by a veranda.2. My grandpa lives in a cosy old house the I Architect: Stephen Sauvestre river. (-) I 9 4... 2...1889. |a bungalow | E.prawda). 6 ... a small flat in the city centre. 6. .. 1 Number of steps: 1665 d Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej definicji.. (0-5) Uzupełnij zdania (4.... 2.5.. Date of birth: March 31. (0-5) Uzupełnij zdania (5.. wpisując w luki właś­ ciwe przyimki. in a quiet..) do odpowiedzi (A-F).a very tall building with many storeys. a detached house 2.... język angielski | repetytorium .4. ki.. . The Eiffel Tower is more than 120 years old... I'm sure you can 4. Contractor: Gustave Eiffel 5.. * (0-6) Dopasuj pytania (1.. . ...4. a następnie zdecyduj.. We put our ten t. You can get to the city centre by bus.. What colour are the walls in anyway.. 6 .100 tons Height: 324 m | (0-8) Dopasuj wyrazy (A-H) do definicji (6. Well. Who do you share your house A. .... The Eiffel Tower is less than 300 metres high. P F A.5.. P F 6.. 1... a (-) przeczącą.. residential 1.3.1.5..1.. tons.2. living In a big city.300 tons Total weight: 10...4. This old villa to a famous singer.. Is your house old or F.. 1 2..5.1..8.... F.2.).1..... Bright oznacza formę oznajmującą..5. Have you got a cheese grater? cousins. . 1don’t remember.4. of it by shared walls.. (+) i the sink? afford it. Jim .). Revolution 5.6. the country are not as I Weight of the metal structure: nervous and depressed as city-dwellers. Michael lives on the fourth floor. People who live ... a semi-detached house G.3.2.. (-) modern? 4... 9 6.... 4.a small house with a single storey. it’s in the cupboard..1..a house that stands alone. it’s 50 years old. Emile Nouguier 5...1. 1. Construction: 1887 to 1889 5.a house that is joined to the houses oneither side I (0-4) Zadaj pytanie o wyróżnioną część zdania.a dwelling that is attached to something on only I one side. a block of flats E a terraced house | C... które ze zdań są prawdziwe (P .. .1.3. Yes... The whole Eiffel Tower weighs over ten thousand P F 6 ...6 ... usually sur-l 3.3.a suite of rooms usually on one floor of an I apartment house.-1.. Tom and Julie... 1. it’s a good idea to share the flat with Mae.2... area. q o 3. Can your sister wash D.3. A nn e...4.. built for the Universal Exhibition 5.a large building divided into apartments... I spent one week in a small bungalow the I in celebration of the French seaside. Our flat has got three rooms.. 7..-5. 3....... Wykorzystaj wskazówki w nawiasach.. My grandfather and two like • live •think • rent • belong 1. a które nie (F . We usually spend our winter holidays the I Engineers: Maurice Koechlln & mountains. 6.. |a flat 2. (+) 1.. a lake.fatsz).. But it’s clean! 4.1..7..a large and imposing house..-4. 6 . gdzie (+) with? B.. 3..-6. There is one name of the constructor mentioned P F in the text.3...

... won’t be necessary......3..| gets • Poproś. (0-7) Przeczytaj tekst..... The computer is broken.. Postaraj się wymyślić klika pytań pasujących do każdej z podanych 11. że w nagraniu informacje mogą być wyrażone innymi (+) B. z podanych odpowiedzi q albo F.. the odpowiedzi. (+) lential 8.. t with (-) 8... Pamiętaj of an Ciebie wyrazy są gramatycznie poprawne i pasują do kontekstu. It’s still wet.1... C. Peter is the tallest guy.. The new flat is in a quiet neighbourhood. które informacje w nagraniu odnoszą się do B. 7. the 11...). Opposite the new flat there is a supermarket.. Julia has to share a room with her sister Natalia. może być mylące..to school together pełnego przekazania informacji. They’re already dry....4. Jane likes going to the cinema.. 11... żeby opisał/opisała swoje miasto.4.. .. is kept in a toilet... Not at all.2 up 15 minutes later... Mary and Ben are great. Zakreśl literę P graniu w zdaniach 10. ciwą reakcję..4.. I never C... P F C.. | have B. Opisz. I take o szczegóły. breakfast together w każdym ztrzech podpunktów.-9.) dobierz właś­ B. choćby poprzez zastosowanie przeczenia....2... Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te.....4. | has H. sach fragmenty. because it is not in his room. n only wakes up at 6.. Wpisz odpowiednią literę (A-l) obok nume­ ifinicji..2.. Julia 9. It’s not easy oraz poprawność językowa. Zakreśl literę A. although it is dirty..... Zapytaj D.. C.... B.1.. gdzie będzie nocować.... Mark doesn’t want to clean the carpet A. spójność. How about decorating the study? (+) A.1. Ben (prawie nigdy nie pije) .. Zastanów się.6.. • Opisz. Wykorzystaj uro­ Przypomnij sobie czas Present Simple. Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane (0-10) Napisz pocztówkę z wakacji do kolegi/koleżan­ aper dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. He (nigdy nie gotuje). ARKUSZE EGZAMINACYJNE .. Julia Podpisz się jako XYZ. 11.prawda).8. P F 10.. The washing up liquid Wskazówka egzaminacyjna A.. są zgodne z treścią nagrania domowych. pamiętając.2. (0-4) Usłyszysz tekst na temat mieszkania... often late.. hoover the whole house. ki z Anglii. but Natalia 9. Pamiętaj..1. B albo C.. • Zaproś go/ją do siebie do domu na następne | G... They 9.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań... Wskazówka egzaminacyjna lot as Przypomnij sobie różne konstrukcje w czasie Present Simple oraz zasadę pojedynczego przeczenia.. because Jane made it dirty. (Jak często) . Shall 1put the mugs on the shelf? Wskazówka egzaminacyjna A. język angielski | repetytorium 23 .fałsz).. 7.... (Czy twoja siostra). Zakreśl literę A.5...1.. czy wybrane przez zmaicone słownictwo do szczegółowego opisu miejsca. Oceniana jest umiejętność er side spends a lot of time there.....3. słowami niż w odpowiedziach..20. P F 10.-8. 7... Uwaga! 8. ru każdej luki. o odpowiednim rozpoczęciu i zakończeniu pocztówki.. B albo C. to have a sister! Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj o rozwinięciu każdego punktu tematu. które poprawnie uzupełniają luki ... A.3 a shower and then they 9. Who do you really like in your class? W każda lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy. Sprawdź. OK.dinner. z ram- :ie (+) 10. usually E... (9. has run out... clean the kitchen and take out rubbish. the A... does she go to the city centre? . ly sur. 7..).3. C. don’t. In the new flat no one has to share a room.3. goes F. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź 9.... wybierz właściwą..-10......-7.. a które nie (F ..1. to the bathroom and powinna wynosić 50-100 słów.7.. (0-3) Usłyszysz rozmowę rodzeństwa na temat prac które ze zdań 7. (0-3) Do każdej wypowiedzi (8.7. In my opinion it doesn’t need it.. a które do drugiego mieszkania..... | go □Z wakacje. There are two bedrooms in the new flat... Na podstawie informacji zawartych w na­ (P .. że długość pocztówki in the kitchen..3. clean the rooms on the second floor. Why don’t we stay in a hotel? nie poprawne zdania.3.. tak aby otrzymać logiczne i gramatycz­ właś. Please.. coffee for Wskazówka egzaminacyjna breakfast.1.1..live with you? C.. $ (0-4) Przetłumacz na język angielski podane w nawia­ B. formą pierwszego. Jane and Mark have to A....-6.1.2. bogactwo językowe and because of Natalia they 9... Zdecyduj. Z kolei użycie tych samych słów (-) C... P F B. Then Natalia 9... gdzie byłeś/byłaś i mieszkałeś/mieszkałaś.

there is. 20 uczniów. rotten). że w języku angielskim obowią­ zakończone na -ing (interesting. musimy pamiętać. Prócz zakończona na -ed (bored. -ful. Nie. shop window). Jednak istnieją także formy niere­ coach . żeby powiedzieć. How much milk is there in the bottle? Not much. pytanie o podmiot Who is there? Don’t worry. zmian w pisowni wyrazów. reliable. attractive. Nie. -y. Czy w twoim nowym domu są dwie sypialnie? there are. Czy jest w pobliżu poczta? i krótka odpowiedź there isn't. Tak. W roku jest dwanaście miesięcy.bushes library . -al. że to jedna z ogrodowych grandma’s gardening gloves. No. To tylko ja. które występują bądź tylko w liczbie poje­ bus . Jest niemal pusta. There aren’t any good films on TV today. nie ma. że coś w zdaniach oznajmujących there is/there are stawia się zawsze istnieje lub nie istnieje albo że gdzieś się znajduje. inaczej niż w tłumaczeniu na język polski. homeless) Jeśli w odniesieniu do jednego obiektu chcemy użyć kilku przy­ w funkcji przymiotników występują też formy present participle miotników. It is Ile mleka jest w butelce? Niewiele. bądź wyłącznie w liczbie mnogiej. boring) i forma past participle zuje ustalona kolejność. -ch. -x lub -y po spółgłosce. useful. 24 język angielski | repetytorium . Are there two bedrooms in your new house? Yes. a niekiedy rzeczowniki (bike helmet. number opinion size/ age shape colour/ participle origin/ material type/use NOUN weight temperature form nationality five pretty big old square red carved African plastic growing TABLES ten awful small new round cold painted Japanese cotton playing CARDS beautiful old -black Japanese wooden CHEST five nice small new green French plastic BLOCKS ] two white Chinese fabric tennis SHOES Liczba mnoga rzeczowników Liczbę mnogą większości rzeczowników tworzy się regularnie Jeśli rzeczownik kończy się na -s. są. There are twelve months in a year. Dziś w telewizji nie ma żadnych dobrych filmów. Na stole znajduje się jedno jabłko. Kolejność przymiotników Przymiotniki służą do opisywania rzeczy. przez dodanie końcówki -s. W angiel­ na początku. almost empty. Kto tam? Bez obaw. pytanie ogólne Is there a post office near here? Yes. No. pytanie szczegółowe How many students are there in your class? There are Ilu uczniów jest w twojej klasie? W mojej klasie jest 20 students in my class. funny. przeczenie There isn’t a train at 9. Tak.coaches bush .buses fox -foxes dictionary .libraries gularne oraz takie. rękawiczek babci. there aren’t. Nie ma pociągu o 9. a określenie miejsca na końcu. -less (nervous. nie ma.30. GOOD FENCES MAKE GOOD NEIGHBOURS GRAMMAR Zdania z there is/there are a Konstrukcji there is/there are używamy. osób i zjawisk. Formy Tłumaczenie twierdzenie There is one apple on the table. tradycyjnych form zakończonych na -ous. It’s only me. skim szyku zdania. vital.30. worried) lub nieregularna (written. przy uwzględnieniu niewielkich dodajemy końcówkę -es (przy czym -y dodatkowo zamieniamy na i). -ive. jest.dictionaries dynczej. What is there on the table? 1think it’s one of Co leży na stole? Myślę. -able. -sh.

bar W odniesieniu do budynków będących siedzibą określonych szef kuchni * — chef * szef—» boss organizacji (szkół.umbrellas brush . Is it a noisy/quiet neighbourhood? Czy sąsiedztwo jest głośne/ciche? one’s hair •one’s duty •120 kph •a suggestion •a mistake • Our school is opposite the Nasza szkoła jest naprzeciwko • homework •the housework a noise •arrangements •a journey bank.brushes peach .children tooth . jak i at. (uczy się) M ake i da The mayor is in the school. tkanina t — fabric # fabryka —►factory They always stay in the same hotel. What’s the area like? Jaka jest okolica? best • (someone) a favour • •a decision •a phone call ' na 0. (z wizytą) Make i do mają to samo znaczenie (robić). UN Jack is at school. W tym przypadku zwykle opuszcza się przezroczysty♦—transparent * transparent—► banner także rodzajnik a/the. wytwarzaniu nowej jakości DES Neighbourhood and surroundings ► w zwrotach dotyczących pracy ► w zwrotach dotyczących i przed formami zakończonymi budowania. Podobieństwo często jest ► in the world ► at work ► on a bus/ship/ pozorne.peaches baby . użyjemy przyimka in.women team trousers h umbrella . banku. W IDS EST DO MAKE CKS USEFUL EXPRESSIONS ► mówi o pracach odtwórczych. wytwarzania . on w odniesieniu do miejsc utworzyć liczbę pojedynczą za pomocą określenia a pair of.feet mouse . wykład ■»— lecture . i emerytura ■*— pension ^ pensja —►salary jeżeli mamy na myśli sam budynek. wykonywaniu czynności ► mówi o pracach twórczych.men family jeans drawer-drawers woman .people (nie: persens) pyjamas :awsze ZAPAMIĘTAJ Rzeczownik police występuje zawsze w liczbie mnogiej. IN AT ON She wears the same pair of glasses all year round. LANGUAGE The police are in the building. Natomiast od rzeczowników składających się z dwóch części możemy Przyimki in.teeth foot . ale nie można ich LES stosować wymiennie. użyjemy at.mice class company glasses scissors shorts tights person . He wears the same pair ofjeans every day. że znamy ich znaczenie ► in Madrid ► at home ► on the floor i nie sprawdzamy ich w słowniku. We always stay at the same niebezpieczeństwo ■«— hazard * hazard —* gambling ARKUSZE EGZAMINACYJNE hotel. mtten. at.babies child . ► in bed airport ► on the ground/ False friends ► in a photo/ ► at a concert first floor właściwy ■«— actual * aktualny —*■current picture ► at Greg’s house ► on the way to ► on a wall pałka «— baton * baton —*. które są podobne do ► in the country ► at the door ► on a plate polskich. a wyrazy brzmiące znajomo w rzeczywistości znaczą ► in the sky ► at the station/ plane/train zupełnie coś innego. jeżeli J przy- natomiast chodzi nam o jego funkcję lub znajdującą się tam scena (w filmie) scene * scena (miejsce) —*•stage bowią- instytucję. • a course •the shopping • •money • a bed •a fire •war • It’s not far from the city centre. instytucji. hoteli) często można dane-»— data # data—*•date użyć zarówno In. Let's meet at the restaurant.£ lektura —*•set book They're in the restaurant. To niedaleko od centrum. Forma regularna Forma nieregularna Forma tylko mnoga rzeczownik +-s do zapamiętania ► rzeczowniki niepoliczalne-fip rzeczy złożone z dwóch części ► niektóre rzeczowniki grupowe cup-cups man . restauracji. something/nothing/anything peace •friends • a difference język angielski | repetytorium 25 .sąsiedztwo i okolica na -ing Where is your office located? Gdzie jest (położone) twoje biuro? good • harm • business •one’s an effort • an excuse • a meal łosce. ► in a bedroom ► at the desk ► on the shelf ► in a garden ► at the top/bottom ► on the lawn ► in a van ► at the end ► on the cover Wyrazy typu false friends ► in the lake ► at the bus stop ► on a horse/bike ► in the south ► at the traffic lights ► on a balcony False friends to słowa lub wyrażenia. dlatego wydaje się nam.

.the walls. curtains windowsill blinds oven Hi Jane.3.. This text is a warning.........4. bookcase mirror washbasin bath ............ wooden huge sailing ship 7.. The sofa is ....... two bookcases... I A... .. a bed 6...5... Tam.....) z rzeczownikami! (A-E).....1. Where is/are the children? In the living room? 1.. old her sweater blue wool D.. a radio 6.. c sofa in 2.1. make C..8.. a flat (0-7) Ustal właściwą kolejność przymiotników... The mirror is . There is a shelf. of the window.. 3.. (0-6) Wykresl wyraz.. wall ceiling window lawn is a square 2.. c... in the of the room.) wtaściwe wyrazy.... round smali readlng lamp zdania wyjaśniające ich znaczenie (A-D).. of the room..3..5..5.. 3. sugar blue round bowl B. Who is o n /in this photo? Is this your brother? I. 7...... the armchair.3.... C..)j 3.5. It’s not very 2. which is great now and will be even better in winter.. armchair chest of drawers sofa stool a 2. Amanda hates doing / making housework... I'll need scissors...3.... knife fork spoon carpet So we’re finally here! Our new house is fantastic.. j (0-8) Przeczytaj e-mail od Anny.1. delicious Joe’s Scandinavian bread 3.. tidy D...... and leashed at all times. This wooden furniture is made in an old fabric/factory. Look..2..4.. sink cupboard sofa fridge dishwasher cia..... You can see this notice on a hotel room door..2............. the right. 4..4....the mirror. boring old teacher when wet.... c withalotofsoftarmchairs... 4.m... but there is enough space for our small family.Myfavourite 5......-7..3.. when it’s cold outside. The pair of trousers you're looking foris/are In the bedroom.......1.2.. 3. 5. O 9» 0 DOM Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa..9....1. the desk..2.7. cages bird antique beautiful O (0-7) Przyjrzyj się fotografii i uzupełnij opis pokoju.6.. 4.... there’s something on/in the lawn in front of the house.-l.. very warm and 2. s.. 1..1... Pets must be cleaned after I 3..l 1..2. 4.6.. od­ (0-9) Zakreśl właściwy wyraz. 4. rent A..1. 7.. switch off E. a bedroom Love.. pay B. 1.2...7......... f.5.......... 4..3. Pierwsza litera wyrazu została podana. tak aby powstały poprawne zwroty... This notice is a campsite rule.......7. There are four drawers... Wpisz w luki w zdaniach 1. with lots of 2. The desk is ....... Uzupełnij opis zdję­ 5.... Wpisz w luki (2. dodaj na początku'odpowiedni przedimek: a..3...6. There are four pictures.. We often play chess there! And there is a 2.-2... This Is a discount offer.....5..8.3... 4. t in the2.1.There 5...-1.. gdzie to konieczne...8.........5......6... It's/T h ey’re in the drawer. Anna 6.... 1..1.2... an....7........ Floor slippery Do not disturb..1. a rent 6...7. ktory nie pasuje do pozostatych.e..... I 4......4. 3..... room is the living-room.4. (0-3) Dobierz do napisów informacyjnych (7..-6..... Wpiszz obok...... numerów odpowiednie litery.. There is a beautiful oriental carpet 4. some....... f. How are things at school? 6.. 5..4..... There is 5. Will you make/do me a favour and help redecorate my flat?l powiednie przyimki miejsca. język angielski | repetytorium ... m (0-5) Połącz czasowniki (6.1.. Why don’t we meet on / at Cindy’s house? 1...

Zastanów się. Z podanych odpowiedzi wy­ bierz właściwą. tak aby powstał spójny i logiczny tekst. advice! Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się. Inside there is a huge dining in underground houses. kujące zdania (A-F)... during his winter holidays... jaki jest główny cel wypowiedzi Adama. Który z fragmentów jest najdłuższy? Co jest głównym tematem sz obok grass...3. (0-5) Przeczytaj tekst. Wymagana Wskazówka egzaminacyjna jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna Zwróć uwagę na podmiot i orzeczenie zdania wstawianego w lukę wpisywanych wyrazów.. 11.1. B albo C. zgodną z treścią tekstu.. którymi oznaczono bra­ Przypomnij sobie nazwy miesięcy....3 The modern houses In Sana’a are mikami and satellite TV.. tekstu.....7.. ? I want to make my 8.... There's no place like home! Zaznacz w tekście fragmenty odnoszące się do podanych odpowie­ M.. There are no curtains on the window....... mie...3.. Home Sweet Home Do you live in a house? You can be surprised to learn that there are many.-8. but one thing is the same wherever you go.. Na podstawie informacji za­ space shelf wall wood big cover modern match wartych w nagraniu w zadaniach 8. 11. Their houses look like domes and are small and garden and on the grounds there are studios...1. in the autumn.... rdroom. (0— 7) Przeczytaj tekst. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodat­ kowo i nie pasuje do żadnej luki.. bed. The Gardens of Villa Muramaris are different... B albo C... During the summer they stay cool. 0 8.. Bathrooms have a shower. E..-7. Luxury Apartments in a Beautiful Villa 11. Adam wants to powinien mieć formę..5.. Następnie zdecyduj. made to look like the traditional ones. litery.. What colour do you think I should use to make my room seem 10. I have a very small room and I'm going to paint two B.. The houses are good places to watch out for snakes and wild id after mes... dirt or cloth. tak aby otrzymać logiczny i spój­ zdjęciach.. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Villa Muramaris was built by the art history professor Stan In the Great Rift Valley of Eritrea people build their houses Bernhardt and his wife Inga. a different colour from the original which C... just blinds...... 10..maybe as long as 500 years. Wskazówką mogą być także spójniki i zaimki. C.1. I'm waiting for your 1house... But many people around the world live in houses made of dzi.. B.2...6.. in the spring. Zakreśl li­ terę A. C... Most people in the United States live in houses made of wood and bricks.. but they are made of a hair dryer and underfloor heating... Adam travelled a lot What Colour Should I Paint My Room? A. In the Philippines there are still events and art shows.. 11. 10.... During the winter their houses stay ARKUSZE EGZAMINACYJNE room with a fireplace. radio clock straw and soil.......4. Guest rooms are on the first floor.. The people can move their houses when they want to move. some people who live in tree houses.3.. In Andalusia. telephone with a direct outside line.. Uwaga! Jeden wyraz zostat po­ oraz zdań sąsiednich.. with a thick green carpet and there are ny flat? 10... Uzupełnij go.. £ (0-1) Przeczytaj tekst. a co tylko wzmianką? C. dany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.1. but I can't afford a new one.. który wyraz pasuje do kontekstu i jaką 8. a greenhouse.5. complain about the accomodation.. The houses B.... a heated towel rack.... These bricks are made of clay.. Zaznacz literę A.. so I would like to buy some A..1. Each room equipped tall houses made of bricks. A. In Sana'a. many kinds of houses.... The restaurant is open In the evening. The bricks last many years .. B.... and the floor is 10.. Where did Adam live during his holidays? room more 10...... wpisując w każdą ' animals. język angielski | repetytorium 27 . furniture than my old brown desk and wardrobe..) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej for­ F.. some people live in a shop. green cushions on the bed.. Art and Music in a Historical Building build their houses to fit the needs of their lives..... give some details concerning Spain and Greece..2.1. D..7.. in the south of Spain.. an art exhibition and warm.3. The tree houses are made of bamboo with grass roofs.. 11. tell about his camping holiday.... Nazwij miejsca przedstawione na itatych.. Muramaris arranges musical concrete instead of bricks... Wskazówka egzaminacyjna Wpisz w luki 11. jaka część mowy powinna znaleźć się w danej luce. was white.5.) B.... I also have a dark 10... ■ (0-3) Usłyszysz krótki tekst. ny tekst.... some people live a restaurant and guest cottages. Yemen.. People A. a conference room. with a mini bar...-11.4 Now most What is the best title for the text? people use these tree houses as meeting places... cool.. The villa is surrounded by a beautiful of straw.2... z którego usunięto pięć zdań. lukę (10.-10. Wskazówka egzaminacyjna A.

samochodu. W tym roku dużo gram w hokeja. + czasownik z -ing My sisters are drawing. she isn’t. W tym tygodniu czyta bardzo interesującą książkę. i krótka odpowiedź + czasownik z -ing Is Mary driving to work? Yes. pytanie ogólne forma to be + podmiot Are you playing chess? Yes. She’s reading a very interesting book this week. używamy cza­ su Present Continuous. ► W czasownikach jednosylabowych kończących się na -ie.czasowniki wyrażające stan Kiedy opisujemy. it isn't snowing any more. 1am. No. Właśnie oglądamy te zdjęci. lie . think. agree. ► opisywanie tego. State verbs [non-continuous verbs] . prefer. + podmiot + czasownik z -ing Why are you playing the piano in the middle of the night? Because 1need to practise. like. hear. w trakcie mówienia Look. I'm surfing the Internet.having write . pada deszcz. I’m not. pytanie szczegółowe zaimek pytający +forma to be Where are you going? I’m going to the library. taste. No. The children are playing in the garden. understand. budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot +forma to be Look. Karen is visiting her aunt this evening. Dziś wieczorem Karen idzie z wizytą do ciotki. ► przedstawianie planów na najbliższą przyszłość I'm leaving tomorrow. mają wów czas inne znaczenie. own. trwa przez dłuższy czas I'm playing a lot of hockey this year. Spójrz. + czasownik z -ing My parents aren’t watching TV. We are looking at these photos now. język angielski | repetytorium i i .coming have . matter. ► wyrażające uczucia hate. depend come . w 3 os. I What is Mary cooking for dinner? 1have no idea. want. smell ► wyrażające czynności umysłowe Przy tworzeniu formy z -ing należy pamiętać. possess. belong. Mike is reading comic books these days. Myślę. I’m not playing a game. ► oznaczające posiadanie i inne ► W czasownikach kończących się na -e. zamie­ I am thinking about selling a car. Are they baking a cake? Yes. które z zasady nie występują w czasac ► W czasownikach jednosylabowych z jedną samogłoską podwa­ Continuous: są to czasowniki wyrażające raczej stan niż czynnośi jamy ostatnią spółgłoskę. PRACTISE MAKES PERFECT GRAMMAR Present Continuous I ł PRESENT CONTINUOUS OPERATOR TO BE (W PRESENT SIMPLE) zastosowanie ► wyrażanie czynności i stanów odbywających się w chwili obecnej. Steve is riding a bike. Zastanawiam się nad sprzedaż nia się ono na -y. the storm is coming. należy je usunąć. Wyglądacie na zmęczonych. enjoy. Let’s check. co dzieje się na zdjęciu lub obrazku. cost. believe pisownia czasownika.writing Istnieje szereg czasowników. she is. 1. recognize. mean. określenia czasu now/at the moment/at present. seem. love. Oni jedzą teraz lunch. Dzieci bawią się w ogrodzie. poj + czasownik z -ing What is knocking outside? 1don't know. Jutro wyjeżdżam. remember. need ► związane ze zmysłami see. przeczenie podmiot +forma to be +not Look. co dzieje się w szerzej pojętej teraźniejszości. they are listening to music. look.lying die . these days They are working on a geography project at present. they aren’t. pytanie o podmiot who/what +forma to be Who is washing up today? 1think it’s Jack’s turn. że czasem zmienia się know. run-running sit-sitting cut-cutting I think it’s stupid. Jeśli czasowniki te przybierają formę Continuous. it’s raining. they are. No. że to głupota. They are having lunch now.dying You look tired. today/tonight.

Don’t be so noisy. Classroom languag e .język formalny i nieformalny ostrzeżeń oraz instrukcji.tryb rozkazujący Formal and informal English Trybu rozkazującego używamy do wydawania poleceń.. just give me assistance to get on the plane. ► Litery niewystępujące w alfabecie angielskim upraszczamy gate 14. It's twenty-seven minutes past nine. E 3 0 0 0 0 0 O E I0 0 0 0 0 ARKUSZE EGZAMINACYJNE The BA 321 flight to London is Literujemy wyrazy. polecenia w klasie / czasach Time to say.00 a 24.m.. ► strona bierna I'd die tofind out what really happened. arzedażi EB3 Hellol/HI! Good evening! Play/Sing/Say/Read.m.. < let him get away with it. We must get in touch with her.po południu) między 12..00. off again! ► słownictwo neutralne.przed południem) między 24. Mike is thick. eight Łódź .00 rano.. B0HBHDBBBQBBQ ' często podawane są najpierw godziny... It’s too about his rights. USEFUL EXPRESSIONS and goes to bed at 7 a. formalny jest częściej stosowany jako język h Forma twierdząca czasownik (bezokolicznik bez to) Forma przecząca do + not + czasownik (bezokolicznik bez to) piśmiennictwa.. się do liczby podzielnej przez 1am reading a marvellous book.Carol pracuje na zmiany. na lotniskach lub dworcach. 1need to go to the loo. Różnice między tymi stylami dotyczą przede wszystkim konstruk­ cji zdania. so she some. tem podawania czasu. ante meridiem . ność co do minuty. czasami zaczyna pracę o 19. please. Popatrz na. ► zwroty bezosobowe ► phrasal verbs Any delays should be reported We can't put it immediately. Nice to meet you. Otwórzcie/Zamknijcie książki. Helioi/Hi! Good afternoon! Come to. komend. What is the matter? How is it going? . a następnie minuty. Bye!/Cheers!/See you! Good bye!/Good night!/ ( ^ (A $ j Look at.. Wait here. ► p.podawanie czasu We must contact her.. Rozkaz można złagodzić i przekształcić W języku mówionym i codziennych kontaktach przeważa styl nieformalny. Jeśli Mike is stupid. jak i minutes..M-OO. a call. boarding at nine twenty-five. Don't eat that frog! ► formy pełne ► formy skrócone i Give me the key! before you go to bed. czy chodzi o dzień. Zagraj/Zaśpiewaj/Powiedz/Przeczytaj.(double o) R-E. niekiedy trzeba uściślić. pięć i opuszcza zarówno sło­ Peter is an intelligent boy but Peter is a bright guy but wo o'clock. relieve Carol works shifts. pełnej formy. złożoności form oraz słownictwa.. dangerous. Don’t go out of the classroom! Switch off your computer Don't sit up late. It's twenty to do najbliższej graficznie.00 a 12. Good day! fe&rf Don’t do it!/Stop it! Przestań! e zdjęcia: See you soon/tomorrow! See you soon/tomorrow! // May 1. czy noc.m. I’m reading a terrific book. Stand up! Wstań! ją w ó W ’ to your friend to everyone. post meridiem . Spelling .Lodz ZAPAMIĘTAJ Bogusław Mężydło . . 1have We would like to be informed about the situation. You have to get up early..? język angielski | repetytorium 29 . It's very handy.00. Don't talk to strangers. używa się 1need to go to the toilet.00. please. ► idiomy Give me that dictionary. Podejdź do.literowanie ractise.... especially an adult Sit down! Usiądź! flg-t Hello!/Hi! Good morning! Open/Shut the door! Otwórz/Zamknij drzwi! Open/Close your books. W sytuacjach oficjalnych. Ponieważ w języku angielskim przyjął się dwunastogodzinny sys­ Moore . The suspect was informed Keep an eye on him! 1won't please. Imperative . Telling the time Pleased to meet you.m. Wówczas używa się odpowiednich skrótów: ITI ► a. używając angielskich nazw liter..Bogusław Mezydlo ► Litery podwojone literujemy razem.? Czy mogę. (łac. every week.. a nie każdą oddzielnie. wystąpień publicznych i w sytuacjach oficjalnych. My mum gives me 10 pounds My mum gives me 10 quid jednak ważna jest dokład­ every week. please. a terrible headache. bogate ► słownictwo nacechowane i urozmaicone emocjonalnie i proste language Ms Thatcher required some If you need help. więc times starts work at 7p. zynność. (łac. a chodzi spać o 7. Is it a new bicycle? Is it a new bike? Zwyczajowo minuty zaokrągla It is very convenient. Formal English Informal English Be careful! Do not touch the fire! Look at the picture.

... Hurry up.6.... ^ tabeli... Wait a moment.9 your school uniform 2... I I just SZKOŁA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się . Hi C...... - 4.... 3...6. A..... is 2. Angie: No... Spanish Present Continuous. My mum gives me 10 (pounds) ... We . A... (Take your things) ..... It’s very (convenient) .... do B.... I’m reading a (marvellous) . (0-11) Przeczytaj dialog..off the computer! 10.............. 3.. 4... Good morning B.10...11...6... do C.. absent B..2....... but Mike is (stupid) . gdzie to możliwe.. • kept an eye on him all the time for our first lesson... We must (contact) ..5. thirteen C.... a lunch Time to say.. O’clock B.... especially an adult 3..11 our first lesson! 2. Could you (visit) ......3. for the exam...7....... wear C. past eight... 4. the office. French C.What's the time? terrific •thick • nice • handy • bike •quid • grab your stuff Ben: 4.. Leave me alone! I .... break now.... now 2.. We’re not 4.4. they C. A.. you at me like See you soon/tomorrow! See you soon/tomorrow! that? A t■ ----------------------------------------------------------------- (0-11) W podanych zwrotach pochodzących z formal................9....................homework on famous buildings......1... 2.. Peter is (an intelligent boy) ...11.....00Hello!/Hi 1...8......... Wybierz je spo­ Ben: 4. A.......... Is B......11.. you .. wearing do • not cheat • have • switch •stare • revise • go • not wear 4.... it B.7........ I . three 4... and come with me. him •wait • look •take • copy •try 4.. Is it a new (bicycle) ..5.... Ben: I’m keeping it in my rucksack.school uniforms now because we are Ś tk■ -------------------------------------------------------------- (0-4) Wpisz podane zwroty w odpowiednie miejsca on a trip...her...... 2...... Good afternoon 2..... .............1 Angie! 4. ich nieformalnymi odpowiednikami........... ? That’s not bad................10....... zastosuj 4........ just . 3... Angie: Hurry up! We can’t 4........ Good evening! 3.... to your friend to everyone..4. I hate 4.. A. classes C..4........... secondary schools. thirty B. We are very busy tonight because we .. every I’m wearing 4.... .8... does C..... 3.. ! week...3.........9. ? Why aren’t you 4...... book... Sam (watched him attentively) .........1.3...... the register just now and Ben B. 4... the French homework! D.. 2........2.. ...... late I ---- (0-12) Wstaw w zdania czasowniki z ramki w czasie 4..... C.. I 4.....2.2....5.. Bill! Yes........ Oh no..... Half 4..... English B....8........ A.. today? 2. 19.. Ms Brown .2.. Are C..... Zakreśl literę A..... • the loo • a bright guy • get in touch with • drop by Angie: Eight 4. really well! 3.. Our next class is Spanish but we .....3.....you going to school? j śród wyrażeń podanych w ramce..... wears B. 3.-4. for extra classes? No.............. 4....... A... 1need to go to (the toilet) ...... doing formy skrócone. Wybierz poprawne uzupeł­ nej odmiany języka zastąp wyrażenia w nawiasach nienie luk 4.12.............4. See you! Good night! 3.... into Peter’s copybook! z niezbędnym zestawem słownictwa.7 homework? 2.. am B. miss B....7....... I’m not’ A.....3.............. Me and my older sister to different 16.. ...............6.5. Good afternoon! I didn't have time at home.... Ben: Have you got your 4........ A.. Good job! You ........... A................9..00 Hello!/Hi 1.....1.. Ë îflW iW O til 3.................. B albo C............11................. Madam........... A. take C.. Why . Angie: Yes......1.10..... Good morning! is still not at school.. A..... Tam....8.. ....... Good bye! handwriting is terrible.00 Hello!/Hi 1.to meet you..... (Pleased) .. I to copy your notes but your 1........10...4... ........... Do 2.................... have język angielski | repetytorium ........... Minutes C...... Byei/Cheers! 3... even as famous as Big Ben..1...... 3.

(0-3) Usłyszysz trzy krótkie teksty. Na podstawie informa­ (0-3) Usłyszysz wypowiedź nastolatka na temat eg­
cji zawartych w nagraniu w zadaniach 5.1.-5.3. z podanych zaminów. Na podstawie informacji zawartych w na­

i 0 odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B albo C. graniu w zadaniach 7.1.-7.3. z podanych odpowiedzi
wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B albo C.
5.1. What time is Adam's dad having an appointment with Mr
Brown? 7.1. Josh thinks that
.. just A. B. C. A. the exams start too early.
B. there should be a one day break.
20:15 7:45
C. Chemistry won’t be easy for him.

: we are 5.2. What Is less’ surname? 7.2. Josh is having his English exam on
A. Rowley. B. Rovly. C. Rollew. A. Tuesday.
tlasses? B. Wednesday.
5.3. What is the car registration number? C. Friday.
ind Ben A. GEM59360 B. JIM59470 C. GIN49370
7.3. Josh is taking exams in
lework! Wskazówka egzaminacyjna
A. maths, English and chemistry.
Przypomnij sobie angielski alfabet i liczebniki oraz ich wykorzysta­
B. maths, English, geography, history and chemistry.
nie w literowaniu i podawaniu numerów identyfikacyjnych.
a lunch C. maths, English, geography and history.

just Wskazówka egzaminacyjna
i (0-4) Przeczytaj teksty. W zadaniach 6.1.-6.4. z poda­ Nie wybieraj odpowiedzi na podstawie jednego usłyszanego
Iiffe rent wyrazu. Zwróć uwagę na kontekst
nych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią
tekstu. Zakreśl literę A, B albo C.

ut your 6.1. The author Guys, when is the history test? Is (0-3) Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (8.1.-8.3.)
A. writes to a teacher. there anything I should have done? dopasuj właściwy nagłówek (A-D), Wpisz odpowied­
me like B. asks about test results. nią literę obok numeru każdego akapitu. Uwaga!
C. wants to get some Information. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pa­
suje do żadnego akapitu.
I will be absent on Friday. There will be a substitute to take
uzupet- care of you. You will watch Great Gatsby video for 40-45 A. How to react to others being bullied?
minutes, then head to the library to pick your independent B. What is bullying?
reading book. C. Bullying at school
nool?
D. Ways of dealing with bullying
6.2. This text

ARKUSZE EGZAMINACYJNE
Bullying and How to Deal with It
A. is a library announcement.
8.1 ...............
B. has been written by a teacher.
Bullying is when someone keeps doing or saying things to
C. Is the message for a substitute teacher.
have power over another person. Some of the ways they
ildlngs, bully other people are: calling them names, threatening
Every time 1don't bring my geography handbook we use it In
them, making them feel uncomfortable or scared, taking or
class! Mrs Walsh was really angry with me this time.
niform damaging their things, hitting or kicking them, making them
do things they don’t want to do.
6.3. The author
it, now
A. apologises for not having his/her history handbook. 8.2...............
B. writes to Mrs Walsh. Coping with bullying can be difficult, but remember, you are not
>n!
C. tells about a problem he/she had at school. a problem, the bully is. And if you are different in some way,
oon be proud of it! Spend time with your friends - if you are with
When is the homework for chapters 1112 due? Is it due next others, bullies will leave you alone. If someone is bullying you,
Thursday? you should always tell an adult you can trust.

8.3..........
6.4. The author wants to
If you see someone else is bullied, you should always try to
A. know when he/she should hand in his homework.
stop it. If you do nothing, you’re saying that bullying is okay
B. know what is his/her homework for Thursday.
with you. Remember, treat others the way you would like to
C. give some extra Information about the homework due next
be treated.
Thursday.

Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna
Zwróć uwagę na styl i cel wiadomości. Kto mógłby być ich Podsumuj treść każdego akapitu jednym zdaniem, koncentrując się
nadawcą, a kto odbiorcą? na głównej jego myśli. Porównaj swoje propozycje z podanymi.

język angielski | repetytorium I I 31

LEARN TO
WALK BEFORE
YOU RUN

GRAMMAR
Present Simple i Present Continuous Mel is a caveman.
Does he hunt dinosaurs? Yes, he does. 3
► Present Simple - informacje ogólne Is he hunting dinosaurs? No, he isn't. I
He’s whistling.
► Present Continuous - informacje dotyczące chwili
obecnej

Megan is a secretary.
Does she work in an office? Yes, she
does. Is she working in an office?
No, she isn’t. She’s surfing.

Hector is a golfer.
Does he play golf?
Yes, he does.
Is he playing golf?
Yes, he is.

Both, either, neither

► both - o obu rzeczach, osobach + I. mn. SITUATIONS
(znaczenie pozytywne)
► either - o jednej z dwóch rzeczy + I. poj. On the phone - przez telefon
(znaczenie pozytywne)
1.
► neither - o jednej z dwóch rzeczy + 1. poj. - Hello. Is Jim there, - Hello. Can I speak to Liz, please?
(znaczenie negatywne = not either) please? - Sorry, she isn’t here. Can I take
-Yes, he is. Hold on. I’ll a message?
Wyrażenia both, either, neither stosujemy w odniesieniu do just get him for you. - Yes, if you could. Just say that Mike
dwóch rzeczy, osób lub grup w zależności od tego, czy mówimy called and ask her to call me back.
o jednej z nich, czy o obu jednocześnie.
Barbara has a brother and a sister. Both are lawyers.
= Her brother is a lawyer and her sister is a lawyer.
- Is Mr Parkinson there, please?
- Would you like a sandwich or a cake?
- I’m afraid, he’s on the other line. Do you want
- 1don’t want either, thank you./Neither, thank you.
to hold?
= I don’t want a sandwich and I don't want a cake.
- No, it’s OK, I can call back later.
- How can I get to the cinema?
- There are two ways. You can go either way.
5.
= Both ways are good.
- Is that 39281622? - Hello. Could I talk to Mr Brown,
- Do you want to go to Spain or Greece?
- No, this is 39281621. please?
- Neither. I want to go to Poland to visit my mother.
-Oh, sorry, I’ve got the - I’m sorry but he’s busy at the
Last summer I went to Wales and Scotland. I liked both a lot.
wrong number. moment. I can get you through in
When I was a teenager I studied French and Spanish. Neither
10 minutes.
was interesting enough to continue.

32 język angielski | repetytorium

LANGUAGE
Compound nouns - rzeczowniki złożone Word formation - słowotwórstwo

y Rzeczowniki złożone są bardzo częste w języku angielskim. Składają

Często używane typy rzeczowników złożonych
Podobnie jak w języku polskim, nowe wyrazy możemy tworzyć
przy pomocy przedrostków lub przyrostków.

Przymiotniki Rzeczowniki Czasowniki
rzeczownik + rzeczownik rzeczownik + gerund inne
joes. "" o odwrotnym znacze­ od czasowników: o odwrotnym zna­
toothbrush • postman bird watching mother-in-law niu: przedrostki un-, przyrostki -ing, czeniu: przedrostki
isn’t. I
•T-shirt • notebook • • rock climbing • passer-by in-, im-, ii-, ir- oraz -ation, -ion, -ment dis- oraz un-
coursebook • CD player • • parachute jumping •washing-up dis-
cheese grater • knife • stamp collecting •checkup
friendly - unfriendly *speak - speaking appear-disappear
sharpener • coffee maker •flower arranging • • breakdown
visible - invisible draw - drawing agree - disagree
•vacuum cleaner •ski jumping • living room patient - impatient form - formation approve - disap­

II k polite - impolite
legal - illegal
educate - education
elect - election
prove
dress - undress
logical - illogical translate - pack - unpack
H m L . responsible - translation fold - unfold
Rzeczowniki złożone przeważnie pisane są oddzielnie, ale zdarza irresponsible arrange -
się też pisownia z myślnikiem lub łączna. W razie wątpliwości na­ rational - irrational arrangement
leży sprawdzić w słowniku. W wymowie zazwyczaj akcentuje się honest-dishonest improve -
pierwszą część złożenia (postbox, waiting room), przy pisowni od­ loyal - disloyal improvement
dzielnej niekiedy obie (science fiction).
od różnych części od przymiotników: inne przedrostki:

y mowy: przyrostki
-ous, -al, -y, -lve,
przyrostki -ness
oraz -ity
re- (ponownie,
jeszcze raz), mis-
-able, -ful, -less (źle, niewłaściwie),
over- (zbyt dużo, za

LANGUAGE
O - fame - famous
music - musical
active - activity
popular - popularity
bardzo)

open - reopen
write - rewrite
fog - foggy sad - sadness understand -
Agreement and disagreement - zgadzanie się act - active ill - illness misunderstand
i wyrażanie odmiennego zdania rely - reliable sleep - oversleep
hope - hopeful eat - overeat

ARKUSZE EGZAMINACYJNE
a Zgoda Sprzeciw harm - harmless
1really enjoy musicals. So do 1. Really? 1don’t. tworzenie
ie przysłówków
1quite like dancing. So do 1. Do you? 1hate it.
I’m interested in politics. So am 1. Are you? I’m not.
1don’t mind salsa. It’s OK. 1can’t stand it.
1can't stand Neither can l./Me Oh, really? 1quite
ase? football. neither. like it.
ike I’m not very keen on Neither am l./Me Really? 1love USEFUL EXPRESSIONS
sport. neither. it.
at Mike 1hate vegetables. So do 1. 1like them all. Automated phone replies
a back.
- automatyczne odpowiedzi
Text messaging - język esemesów
Leave your message after the tone, Proszę zostawić wiadomość
please. po sygnale.
AFAIK - As far as I know. The person you are calling is not Abonent poza
want
B4 - Before. available. zasięgiem.
KIT - Keep in touch. If you have a touch-tone Jeśli korzystasz z aparatu
RUOK? - Are you OK? telephone, please press the hash z wybieraniem tonowym,
LUWAMH - Love you with all my heart. key now. naciśnij klawisz z kratką.
HAND - Have a nice day. Please try again later. Proszę zadzwonić później.
EZ - Easy. Your call is now in a queue and Połączenie czeka w kolejce
BTW - By the way. will be answered as soon as i zostanie odebrane tak
TMB-Text me back. possible. szybko, jak to możliwe.
he
CU - See you. Please hold. Proszę czekać.
>ugh in
You will now hear a series of options. Oto możliwości.
If you want to... press... Jeśli chcesz... naciśnij...

język angielski | repetytorium | | 33

.... Peter... rainy weather..tired..... is C.. do push-ups A... now C. (not/ 4... What language.. going to school.. (wear) the same shoes as me......... No.. nearly always 1.3..4...7... ....... every week C.. C... B...... the eat) meat.. I doesn’t.......1.. at the moment 3.............. 2.......... Granny is coffee.. at present (0-8) Uzupełnij luki w zdaniach (4..9.. drinking C.... doesn't work B....4.... Do you smoke?.....10...-3..... (sit) in my chair? 4...8....5.......2. hating 3. 6. 1work late . gym A........... ..... today niezbędny zestaw słownictwa.. (happen) in baseball if you She’s from Lyon. isn’t working C.....(think) the Sun that’s the radio......... It's raining! 1........(you/look) at? A strange creature rzeczowniki złożone.. W h ere. 6..8..... 2. ■ (0-10 Uzupełnij luki w zdaniach (2...... I’m not....... W h ere (you/workp I ........... drink 34 język angielski | repetytorium ...-4.. piano...... Look out! My sister..... do B.3.......... hate C.... this week B... No..........6.................. W h a t. very often 0........ (she/speakp 2........5.. o SZKOŁA Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie A..... 6....8...9).6.... 1......... Wykorzystaj wska­ zówki podane w nawiasach.. school office 3.2................... today N.....1.. seems * B. (stay) at Mike’s for a few weeks WÊÊ ■ § ffore tooth until my flat is ready...... B.. ■ (0-9) Wybierz poprawne uzupełnienia luk w zdaniach 1 ^ (3...8....2. Look! S h e ........ W h o .. seem C. hardly ever M........... ......... when I’m tired P.. B albo C.........7...... don’t work 6............................ Look! Tom......... is seeming A... (you/dop I'm an architect. 1...-2............... W e .......) formami czasu (work) for a big insurance company.... every day G..... (lose) the ball? 0 2. I don’t..1.....10...... usually D....... have IT lesson A... I (want) to get this motorbike started...........1........2. (come)..2. W h a t. Wpisz do tabeli litery wybrane spośród A-P...7........... 2......1..5...7. . (yourson/play) the guitar? No... never 0 E. It ... (usually/stay) at Peter’s when m kick’ H we go to Bath.. Present Simple lub Present Continuous.... M ary.............. at the moment 6.. John cooks dinner........................ borrow a book B.1. (0-7) Połącz ze sobą części wyrazów..4.... Zakreśl literę A. W h a t...... rarely A..... I . chat with your friends E. W hat.. this afternoon L. Wykorzystaj 4...... 3.... 2....(go) round the Earth. just now H...8. aby powstały! 2...... French......... 2..... (you/dop I ....... over there! 2.. library 3.(sound) like Polish.. Vegetarians are people w h o . get a student ID H... I ........... F.... does C..1................ What language.. (play) tennis every weekend.. Bristol until Friday..3........ school hall A... Some people still.. 6..1.. wash your hands D...................this verb mean? B.. 4... A..... No.... canteen 6.......... Present Continuous 4....... 3....... doesn't mind 3.. these days K...... W h a t....3.) formami od­ powiedniego czasu teraźniejszego.....) do miejsc (A-H).... 0 (0-2) Przyporządkuj wyrażenia do odpowiedniego cza­ su....8. leave your coat C... 4....9.... 4...... 3.... cloakroom A.... A.......... Present Simple 4.... have lunch G...6.... ’m hating B... isn’t mind C..(yourson/play) the violin? Actually.. (you/work) this week? I’m in wskazówki podane w nawiasach....-6.. 0 (0-8) Dopasuj czynności (6...4..... toilet 6.1........... every day B.. in the evening F.... on Fridays J.........5... drinks B. (she/speakp..... boxing snow head 2....6..... computer lab 3.... don’t mind A....

spring (2 weeks).. A. stays in the classroom. C.4...1 The dates for school terms and holidays A. Music. B. What is Mark doing? A. B albo C. Wskazówka egzaminacyjna Nie musisz rozumieć całego tekstu..cały tekst ma być spójny I sensowny. X: I forgot to finish the project. long. C... he has only sport classes... are sometimes different for different areas.... Neither do I....3. Friday. Tuesday. B albo C. X: My grandfather is ill. wiedzi wybierz właściwą.. they are not needed during lessons. irresponsible.After that they take an exam called 8.-7... So do I..... X: I hate basketball...4. he lives in Japan..3.. B.. Children can be educated at home.. During lunch break he 7. in three or four subjects.. 8.... The main school responsible. Children normally start primary 8.-8... Na podstawie informacji zawartych danych odpowiedzi wybierz właściwą.. About 94 percent of pupils in UK receive free education from A. while 6 per cent go to other types of schools including independent schools.. 10.. public funds.. Education Is compulsory.. What classes has Mark got on Tuesday after PE? A..każdej z podanych odpowiedzi. So do I. 8.. You are B.. B.. (0-4) Uzupełnij minidialogi (8. żeby znaleźć poprawne odpowie­ dzi. 16 most students take an exam called the GCSE (General A. in każdej z podanych odpowiedzi.. i spójny tekst. Wskazówka egzaminacyjna Postaraj się wymyślić kilka pytań lub stwierdzeń pasujących do E.. D.. He is giving advice what classes it’s best to take.. the mid-February and at the end of May. język angielski | repetytorium . B. Wpisz w luki 10. B..1.1. 10. nej z osób. B albo C. B. summer (6 weeks)... Could I take Certificate of Secondary Education).. What does Mark learn about during his last two lessons on A. After completing the back? a message? a message? GCSE. X: I’m afraid she’s not at home school at the age of four or five. 10.-9.-10..1. Koncentruj się na tych Informacjach. Josh goes to Japanese school because 7.. C. m --------------------------------------------------------- (0-4) Usłyszysz krótki tekst...1.3. Maths. Zakreśl lite­ w nagraniu w zadaniach 9. The school year runs from September to July and is 39 weeks Y: . których dotyczą pytania.. For many areas the year is divided Into six terms..2. You're late.. 7..3. 9..... goes home.4. Can I call you B.. but school is not. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. B. A.. którymi oznaczo­ Wskazówka egzaminacyjna no brakujące zdania (A-F).... C. z po­ do której chodzi.. moving on to secondary school... Zakreśl literę A. Others continue at secondary school for two more years. You are C. Y: . tak aby otrzymać logiczny Nazwij przedmioty przedstawione na zdjęciach.1... goes to the school canteen. cji zawartych w nagraniu w zadaniach 7. What day is music Mark’s last lesson? A...1.. some students leave school. I too. There are also one week holidays at the end of October. Education is free for all children from 5 to 16..4. C. That's a pity. Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj. his parents come from Japan. But they don’t take any exams.. z którego usunięto cztery zda­ nia... they are kept at school. He is describing his school building.). some go to technical colleges..2... C. C. Geography. A. Na podstawie informa­ I --------------------------------------------------------- (0-3) Usłyszysz wypowiedź Josha na temat szkoły. They leave at the age of 11.. Zakreśl literę A. They can go to state.. public or independent schools... że wstawiane zdanie musi pasować do kontekstu . A levels.. holidays are: Christmas (2 weeks).. 10. I don’t mind... 7.2. C. * 9.3.. C...4..... litery..2....... Wednesday.4... B. C. A. He doesn’t have to carry books because A. wybierając spo­ British Schools śród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jed­ British children have to go to school until they are 16 years old. At the age of Y: .. Y: . Could I leave C. 9. He is talking about his timetable. z podanych odpo­ rą A. Monday? B.1. his dad is Japanese.... (0-4) Przeczytaj tekst. B.

► on .spowodować że w przyszłym miesiącu dostanie awans. ale znaczenia czasownika trud­ no się domyślić wyłącznie na podstawie znaczenia przyimka lub przysłówka. Myślę.zdecydować się na coś She hopes she will get promoted next month.iść spać 36 język angielski | repetytorium .dowiadywać się Przy opisywaniu planów nigdy nie używa się czasu Futurę show . run .ćwiczyć come . bardzo liczne w języku angielskim. intencjach.skończyć się. że tej grupy cza­ sowników frazowych trzeba nauczyć się na pamięć.pracować + out— ► work out .zamiary niekoniecznie po­ przedzone przygotowaniami ► Future Simple .jadać poza domem ► kiedy mówimy o tym. zamiarach. co jest już postanowione.biec +away — ► run away . potrącić We aren't going to paint the house next week. jak: if. Jutro lecę do Londynu. (decyzja już zapadła) climb .przychodzić +round — ► come round . rozkładach nie.skończyć + up — ► end up . BUSINESS BEFORE PLEASURE GRAMMAR & They're moving to Manchester next year.biec +out— ► run out. work . look .popisywać się Simple.znajdywać +out — ► find out . o konkret­ move . poza. mniejszym zmianom. after.na zewnątrz. grow .plany zajęć i rozkłady jazdy urzędnikiem. W przyszłym roku Talking about future . że w przyszłości będę ► Present Simple . wyczerpać malować domu w przyszłym tygodniu.w przeciwnym kierunku. w dół less. ► out . as soon as. z P re se n t C o n tin u o us w o d n ie s ie n iu do p rzyszło ści 1 Modyfikacja jest niewielka i znaczenie czasownika można Czasu teraźniejszego Present Continuous możemy również odczytać na podstawie znaczenia przyimka lub przysłówka. when. un­ ► down . Ona ma nadzieję. run . Ponieważ przysłówki lub przyimki mają własne znacze­ ► kiedy jest mowa o planach zajęć.szukać find .pokazać +off— ► show off.wyprowadzać się nych planach na przyszłość. until. Samolot wyląduje za dwie godziny. po ich dodaniu znaczenie czasownika ulega większym lub jazdy. ► Present Continuous . które zależą od woli mówiącego.odzyskiwać przytomność P rzy kła d y o kre ś le ń czasu odnoszących się do przyszłości 3 Modyfikacja znaczenia jest na tyle duża. When does the next train to Poznań leave? Podstawowe przyimki i przysłówki tworzące ► w tytułach lub nagłówkach artykułów w gazetach lub ser­ czasowniki frazalne wisach informacyjnych. to spe­ Czasu teraźniejszego Present Simple wyjątkowo można cyficzne zestawienia czasowników z przysłówkiem lub przyim- używać także w odniesieniu do przyszłości: kiem.ustalone plany poprzedzone One day I will be rich.przypuszczenia i ogólne sądy dotyczące przyszłości LANGUAGE Czas P resent S im ple w o d n ie s ie n iu do p rzyszło ści Phrasal verbs . ► off-z ► w zdaniach podrzędnych czasowych i warunkowych.skręcić +in — ► turn in . turn .biec + over— ►run over . before.na dół. (wszystkie sprawy są już załatwione) 2 Modyfikacja nie jest duża. I think I will be a clerk in the future.jeść +out — ► eat out . bring .schodzić ► kiedy mówimy o naszych planach.czasowniki frazalne Czasowniki frazalne.rosnąć + up — ► grow up . The second term starts in February. end . z daleka od I'll cancel the trip if it rains.na The Pope goes to Mexico next week. Nie zamierzamy run . programach. The plane lands in two hours.patrzeć +for— ► look for.wspinać się + down — ► climb down . używać w znaczeniu czasu przyszłego: eat . przygotowaniami ► konstrukcja be going to .uciekać We're moving to the country tomorrow.dorastać We’re going to Spain next summer. ► away .przynieść +about — ► bring about .mówienie o przyszłości przeprowadzają się do Manchesteru.przejechać. I'm flying to London tomorrow. etc. po ta­ ► up-wgórę kich spójnikach.przeprowadzać się + out — ► move out . za to często stosuje się formę be going to. Któregoś dnia będę bogaty.

Where are you going to spend your next holiday? Gdzie planujecie spędzić przyszłe wakacje? ► przypuszczenia oparte na obserwacji Look. ► wyrażanie odmowy lub zakazu i będę I'm not going to wait any longer. Chociaż istnieje grupa nazw zawodów. she is. To samo imię może być nadane i kobie­ chairman . mozna I was going to start my newjob in August. It's going to rain. Zaraz się poślizgniesz. irzyim. Lucy ma zamiar zostać pisarką. a trud- zyimka LANGUAGE Nazwy zawodów omnosc py cza.policewoman police officer żeńską i męską. I had to stay in hospital for two months. Konstrukcji be going to możemy używać także w czasie przeszłym. The fooris wet. You're going to slip. Watch out. język angielski | repetytorium | | 37 . they are. idziny. 1. they aren’t. poj. Spójrz. kiedy mówimy o niespełnionych zamiarach czy niezrealizowanych ARKUSZE EGZAMINACYJNE planach. What is going to happen with this old house? They are going to pull it down. Mama zamierza wieczorem pracować. h i roku Lucy is going to become a writer. No. + podmiot + going to + czasownik What is he going to do? He’s going to pay. he is going to fall down. on zaraz spadnie. pytanie o podmiot who/what +forma to be w 3 os. Nie będę czekał dłużej. she’s not. Are they going to work all day? Yes. Jamie. I’m not.stewardess flight attendant jest nawet w imionach. nacze. Ta poprawność polityczna widoczna steward . W języku angielskim nazwy zawodów z reguły odnoszą się actor . nadziei i planów na przyszłość (ustalonych lub niemal pewnych) My mum is going to work this evening. Uważaj! Podłoga jest mokra. No. They are not/aren't going to move to Poznan.chairwoman chairperson cie. i krótka odpowiedź + czasownik Is she going to accept this offer? Yes. gdzie rozróżniamy formę policeman . teacher. She is not/isn’t going to move out. How are they going to decide? 1think they’ll meet a half-way. /m lub pytanie szczegółowe zaimek pytający + forma to be Where are you going to start? 1don't know yet. jak i do mężczyzn np. 1am. obecnie używa się raczej nazw nieodnoszących salesman .actress performer zarówno do kobiet. + czasownik He is going to start his new job. Marion. b przeczenie podmiot +forma to be + not +going to +czasownik You're going to buy a new car. budowa schemat formy pełre lub/i skrócone twierdzenie podmiot +forma to be +going to I’m going to revise for the test. + going to + czasownik Who is going to pay for that? Perhaps your father. Konstrukcja be go in g to BE COING TO .MIEĆ ZAMIAR zastosowanie ► wyrażanie zamierzeń. No. Zabraniam ci pożyczania mojego telefonu komórkowego. :o spe. 1am/’m not going to repeat it once more. doctor. You're not going to borrow my mobile again. model. pytanie ogólne forma to be + podmiot +going to Are you going to go to Egypt next summer? Yes. but I had an accident and vka.saleswoman shop assistant się bezpośrednio do płci. but then John was fired and we didn’t have enough money. i mężczyźnie np. ić się We were going to visit Canada.

j _ I s C. is leaving C...3. good pay. 2 . for the interview.... is going to A..2. We need lead . 1. A.. Uwaga! Dwa wyrazy zo­ a restaurant.21....4. This offer is for someone who isn’t looking for a full A. Wpisz obok opisów (1. A person whose job is to bake and sell bread and cakes.... is leaving B.. leave C.. will leave * (0-5) Uzupełnij brakujące litery w nazwach zawodów.-5.. zdań (6. A _ o _ d is someone who serves in the army... extras... stały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki......1...).. Come on Thursday.1. A person who does hair styling... are going to visitl B...1. goes ł B..). female preferred! 2.1. This advert is about a temporary job....3.. I cashier B.... I lawyer 5. Tel: 111-222-3333 5... 6. Wpisz do tabeli odpowiednie nume­ 3. cleaner E.. till late in room 1A.3 We (begoing to + show u p ).5..... visit B. manicures and gives (0-4) Przeczytaj ogłoszenia (5. it will be (0-5) Wstaw w luki wyrazy w nawiasie w odpowied­ staged next year.) odpowiednie litery (A-E). you (be going to + take) ry (5.. 2. evening outings.... 6...2. for example a newspaper...5. We would like to find a regular in for occasional (0-5) Uzupełnij brakujące litery w nazwach zawodów... We have one daughter... Spośród wyra­ cosmetic treatments.. visiting C... The train in 15 minutes......-6.. nice boss..........4...5... 4. 2..-4. A n _ r is a person whose job is digging coal. O d (9 PRACA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.. 1..-5..3.. 2.... She’s learning how to plan anddesignbuildings. A..._ 4. strukcją to be going to. is going time job. C..2...)... 6..-1.4.. 4.4..1. elves.. The train to Poznan A. D.. A t 1_ g t sells or arranges trips or tours for customers. . Must be non-smoker and not allergic to cats (we have 2). A.. .4...5. actors F.3..m.. currently 6 months old.........4.. a następnie dopasuj zawody do opisów.. 5.. for this job? 3. A person whose occupation is to serve customers in prawnie uzupełniają luki.. These advertisers aren’t looking for experienced (0-5) Wybierz poprawne uzupełnienie luk w zdaniach workers. | babysitter | C.4.... houses and offices. We're on time... The government says that unemployment .. 5. goes B.... a radio programme or a web portal. S 5-10 per hour. six months in cleaning flats.. is going to go C.5..).... niej formie.. język angielski | repetytorium ..2. an architect.. A u _ b _ _ can repair a dripping tap. ... Zakreśl odpowiedź A..1.. 4. We are casting Midsummer Night's Dream. This advertiser needs someone to serve customers.2.1.... 4. down 6... tak aby otrzymać poprawne zdania z kon­ and a lot of enthusiasm! You can still choose from many roles.1... Uwaga! Do każdego zdania może paso ... A part tim e is needed in a Chinese buffet at Laurel. D. A person whose job is to treat sick or injured animals..... We are looking for a part/full tim e Experience 3... (4.3.. this job? wać więcej niż jedno ogłoszenie... . next year. will leave at 8.4.. 1. will snow. It A.1..5. * zów podanych w ramce (A-F) wybierz te.... A writer or editor for a news medium. 2. które po­ 1..........his (0-4) Dopasuj ogłoszenia z zadania 5 do poniższyd job next year.. A n c n n _ inspects financial records. November 20th from 3 p. 3... fairies. Look at the timetable....... Jeff (be going to + change). B albo C. 3...... Easy work....4. My sister (be going to + b e ). leaves B. | secretary 1. My grandparents us next week.. Look at these clouds...1.. Brenda(be going to +apply) min. especially if you are convincing.. ....1...

. (0-3) Usłyszysz trzy krótkie teksty... your outfit most ARKUSZE EGZAMINACYJNE 8. D.1. better don’t wear flip-flops and flowery bermuda shorts on your first day at work! 10. I’d rather spend time in the garden: digging in the soil calms me down.. It would probably be your last one. Wpisz w luki 10.3.1. Nice to meet you. often has to match the style of a restaurant you work In... You’re welcome.-9. Jakie trzeba mieć do nich predyspozycje? Co trzeba lubić? Wskazówka egzaminacyjna cretary Nazwij przedstawione zawody. A. I couldn’t deal with money..1..-8. Na podstawie in­ Jack 9. Pamiętaj.21.1. 7. litery.2. It’s too stressful. there are some companies which accept casual î nume- by dopasuj zawód. C. In some Laurel. język angielski | repetytorium I I 39 . good luck! What Is a Dress Code? B. jobs there is a certain uniform you are required to wear.4.3 They say it helps to create a friendly atmosphere and makes the employees feel better. wo i nie pasuje do żadnej osoby. You may B. ember B. Lawyers and bank clerks always dress up for work. (0-3) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (9. Oh. liższych oraz cztery zakresy obowiązków (A-D). Don’t miss It! A dress code Is a set of rules about how to dress.. sell medicines • fulfill prescriptions • monitor the drug interactions between medicines B. tak aby otrzymać logiczny ronths wiednią reakcję. B albo C. Still. wiązków. I'm having a job interview next week. I love to control everything. B.... Are you? Do you like it? be expected to wear a sari if you work in an Indian restaurant vill be C. They wear smart suits and ties. make phone calls • copy documents • make appointments • 7. z którego usunięto cztery zda­ nia. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Yes. Will you see Mr Kirk? 10. — ! 7. B albo C. C. Zaproponuj po kilka reakcji do każdego z podanych zdań. I prefer chemistry . Rick 9. 8.) A. Zakreśl literę A. t 8. If you work in an office.. B...3.1... and a kilt If you are a waiter In a Scottish one. / roles.2.1. D. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej C. I'm a photographer.it is very interesting to observe what happens when you combine different substances.. And I hate trying to persuade people to buy something they don't need. to the medical studies.... 10. sleeveless tops and mini-skirts.. B. formacji zawartych w nagraniu w zadaniach 7. However.2.1 new flowers d wyra- óre po. Where is Emily going to work? A.3. Z jakimi obowiązkami się wiążą? vyer isional (0-3) Do każdej wypowiedzi (8. który najbardziej by jej odpowia­ clothes at work. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane ave 2). pilots and security guards . Mr Kirk is a very intelligent man. For women in this position long skirts or plain dresses are osoby Uwaga! Jeden zakres został podany dodatko­ recommended.1. yes. Wskazówka egzaminacyjna azy zo. Do każdej oso­ B. For example policemen. mieć one zawsze odniesienie do zdań wcześniejszych..30.. Zakreśl li­ I always wanted to be a doctor but I am too poor at biology to get i d terę A. Zastanów się. photographer.. dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Your name? shorts. always wear uniforms when on duty..3. :e paso- dał.. Good morning. determine the needs of the customer • show the customer the range of products available to visit C.. an office or a high school. fairies. 10. What does Ava plan to be? A.-7.3. What is Zack’s dream job? organize meetings A.. take care of plants • mow the lawn • pick the weeds • plant . sandals. usually you are not allowed to wear A.4.) dobierz odpo­ $ (0-4) Przeczytaj tekst. firemen.-10. Things must be organised. 8... jakim zawodom odpowiadają podane zakresy obo­ tej luki.. Zwróć uwagę na wyznaczniki struktury tekstu.3. otherwise it is easy to forget key meet­ Wskazówka egzaminacyjna ings or loose important documents. I’ve got an appointment with Mr Kirk at 10.1 If you are a waiter or a waitress. że muszą That’s why I plan my time very carefully..2. E. if you are just Wskazówka egzaminacyjna starting your career in a bank.. A. Jessica 9. i spójny tekst. Don’t mention it. Well. którymi oznaczo­ no brakujące zdania (A-E).. A.

1.I'm going to the shop. Bądź grzeczny. We will/We'll work in a bank. He will finish this project soon. W 1 os. we'll go together. że będziemy w Glasgow przed jedenastą. they will. ► obietnice lub groźby Ipromise I'll pay you back. poj. IT IS WORTH DOING WELL GRAMMAR Future Simple FUTURE SIMPLE OPERATOR WILL zastosowanie ► mówienie o tym. They will decide tomorrow. in a moment. What will make him change his mind? A nice amount of money. she won’t. she will. we will. next week/year. How will they win the prize? They’ll find a way. OK. i 1 os. to tatuś da ci cukierka. określenia czasu tomorrow/tonight. . ► zapytać o instrukcję lub jaką decyzję należy podjąć. We’ll be in Glasgow before eleven. No. pytanie ogólne will + podmiot +czasownik Will she be a journalist? Yes. pytanie o podmiot who/what + will +czasownik Who will stay and look after the kids? My mum will. W przyszłości komputery zastąpią książki. IF A JOB IS WORTH DOING. Be nice and dad will give you a candy. Will you come to the concert? Yes. soon. czasownik What will he be like? He’ll be a notorious liar. Oddam ci pieniądze. budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot + will +czasownik 1will/m phone you this evening. Powiem mamie. Shall i w ill W czasie Futurę Simple zamiast will można niekiedy używać shall. It will not/won't snow heavily this winter. jeśli jeszcze raz tak zrobisz. mn. I'll tell mum if you do that again. we won't. I'll see who it is. co zdarzy się w przyszłości. przeczenie podmiot + will + not + czasownik She will not/won’t earn a lot of money. No. i krótka odpowiedź Will Polly and Mike come to the party? Yes. aby: ► w uprzejmy sposób coś zaproponować tub zasugerować. zwłaszcza o przypuszczeniach. Zaczekaj chwilę. ► decyzje podejmowane w chwili mówienia -Someone's at the door! Ktoś stoi przed drzwiami! . Spodziewam się. You will/You’ll be a car mechanic. zobaczę. in the future We will have to buy a new car next year.OK. kto to.Wait a minute. pytanie szczegółowe zaimek pytający + will + podmiot + What will she do with that dog? She’ll keep it. next Friday. Shall I open the window? Shall we tell her? Shall I carry your suitcase? What shall I do? 40 język angielski | repetytorium . I expect. pójdziemy razem. przepowiedniach i przewidywa­ niach (a nie o konkretnych planach) In the future computers will replace books. shall stosuje się w pytaniach. they won't. obiecuję. . They will not/won’t become famous actors. Wybieram się do sklepu. No. I.

. Cornwall. nazwy miesięcy.. the Thames. Ona chciałaby być aktorką. (odwiedza ją) ► życzenia własne (zwykle w formie twierdzącej) She would like to be an actress. (towarzyszy mu) Pragnienia i życzenia zazwyczaj wyrażamy poprzez konstrukcję Joanna is in hospital. Chcę.od. Italian He arrived in London for the celebration. stąd Lucy. Jeśli jednak rzeczownik uży­ Monday. m arze n ia i n a d z ie je na przyszłość . (uczę się) ALE M y mum is going to the school. Would you like something to eat? Czy chcielibyście coś zjeść? What would you like to drink? Czego chcielibyście się napić? USEFUL EXPRESSIONS Describing plans for the future Cl P rojects.. I want to.. gdy stosuje­ ► dni tygodnia. My purpose is to find a well-paid job. ZAPAMIĘTAJ Opisując plany i zamiary. the Gulf of Mexico. góry. to/at/from school • in/to class • to/at/from university • to/at/from We would like to discuss it. pozostawiamy rodzajnik. Easter ty jest w innym kontekście. lang u ag e Przyimki określające kierunek i odległość ^ to . French. Chcielibyśmy to przedyskutować... I hope to.. Smith ► in . w kierunku Using capital letters . państwa. World War II oznaczającego miejsce opuszczamy rodzajnik a/the. Zamierzam/Mam zamiar.za m ie rze n ia ..do a toward. Moim celem jest. Lake Erie How fa r is it from London to Glasgow? ► nazwy języków i narodowości Where do we gofrom here? He didn’t want to let the dog in. z.. ► nazwy instytucji.opisywanie planów na przyszłość I'm going to become a doctor. I intend to... the Alps. do środka ► nazwy ulic.. Moim marzeniem jest. że. używamy konstrukcji be going to lub cza­ su Present Continuous. regiony..z. rzeki. oceany. towards . ► nazwy własne (imiona. dream s and hopes fo r th e fu tu re . I hope to get a good job. żadnego przyimka. ARKUSZE EGZAMINACYJNE ► życzenia innych osób (zwykle w formie pytającej . hospital to see her... ku.. na zewnątrz Bond Street. the Pacific They were moving towards the light. She is waiting for you outside. It’s my dream to. zatoki..pytania upstairs • downstairs • uptown • downtown • inside • outside o czyjeś życzenia oraz składanie propozycji i ofert) Harry went upstairs. W poniższych wyrażeniach określających kierunek nie używamy He would like to buy a car.. college •to/in/into/from church • to/in/into/out of prison •to/in/ into/out of hospital • to/in/into/out of bed • to/at/from work •to/ at sea • to/in/from town • at/from home Forma skrócona od czasownika would t o 'd. Mount Everest. Być może.. My purpose is to. =He’d like to buy a car. ► nazwy okresów historycznych W niektórych wyrażeniach złożonych z przyimka i rzeczownika the Middle Ages.... Chicago * out o f-z. I intend to work for an international company... Expressing dreams and wishes . Perhaps.. Zamierzam/Planuję.. język angielski | repetytorium 41 .do.. na wywiadówkę) pragnień i życzeń He is in prison.. nazwiska) ► from ..wyrażanie (np..do. I would like to be rich. (jest chora) ALE Her mother went to the would like to. w stronę. ze środka ► nazwy geograficzne (kontynenty.pisownia dużych liter W języku angielskim dużą literą piszemy określone grupy wyrazów.. I want to apply for this job. pasma górskie. Europe. = I'd like to be rich. Chciałbym/Chciałabym. December. świąt my rzeczownik w jego typowej funkcji. I’m going to. (jest więźniem) ALE His lawyer is in the prison with him. miast ► out . Mam nadzieję. It's my dream to run my own business.. firm Let this cat out! the Bank of England. Pepsi A snail came out o f its shell. Ireland. I would like to. jeziora) We were going to school together. I would like to find a part-time job for the summer. Perhaps I will work as a secretary. I'm going to school. Ocean.

. Podkreśl wszystkie nieznane wy­ razy. Instead of giving.. 3.2.7........... Florists need to understand how to care for..1.... comes with the challenges of operating a small business anc 2.............. ... This street leads....5............ ... if you work in a library? 4..doing * (0-6) Wykreśl wyraz... Maria is still looking. Last week all the bus drivers w ent.................. but can also prove to be emotionally draining.......... What time do your parents return.... wpisując w luki odpo­ wiednie wyrazy wybrane z ramki.. They also need math skills to plan budgets.............. satisfaction...... hospital sale nurse patient ambulance .. He's been living on a n . you when you need it........ 3. rady dla początkujących clients • colleagues • delivers • bonus • staff • orders • unemployment benefit • pensioner ■salary • long hours The Pros & Cons of Being a Florist 2 ....7... 1............ ....1...........9.a job.... On the other hand.. The worker^ in the factory work.5.. What wages do you get D. Florists often work with event planners and brides and such 2... What salary do you get C..strike. Our company se rve s.. That freedom..... a potem odszukaj je w słowniku i upewnij się..... Uwzględnij wady i zalety omawianego za­ wodu....... 3.... select is 5% of his annual..........4... shifts. Our clients are waiting at the door.... oq 19 PRACA Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa................... cut and arrange 2....... from more than 500 offices in 25 countries... for two months.........1..3. they have the opportunity to work in a pleasant work environment that changes seasonally or 0 (0-9) Uzupełnij zdania (3..3.... . at their own desire... She i s ........ of $ 800. sale account shop salesman customer 0 (0-3) Przeczytaj tekst... a smart manager customers can be very demanding..............3......... Last month Joan gave. menu gym restaurant waitress order (0-5) Połącz początkowe fragmenty zdań (4.. which flowers.....ehow.....6.html' 42 język angielski | repetytorium .. Many florists set their 2........ Ask them to come 1....... where they will find a job for 4......8..2......1.. 3.and take seats.. job in an hour? 1... który nie pasuje do pozostałych.1..3.members are here to help own hours and are self-employed..-4..com/facts_5775237_pros-cons-being-florist............ however...... 4.. though having some courses in design will be helpful..a warehouse. you work 40 hours a week.......... how much a babysitter earns E........... Do you know you? D ..... Zrób z tekstu krótką notatkę w ję­ zyku polskim..... Postaraj się domyślić ich znaczenia z kontekstu 0 (0-7) Uzupełnij zdania (2.. 1........ 3.. bartender pub drinks stamps glasses 4...including for a venue...5...... time.....) odpowiednią formą przyimka lub zaznacz brak przyimka (-).. C. governments.4....... I’m going out for lunch with a couple of my working with multiple customers.......5......7............... Jakich miejsc mogłyby dotyczyć usunięte wyrazy? Zapisz nazwy tych miejsc w punktach A-F....... 3...... 1....... Why don’t you go to A. .. czy Twoje domysły były słuszne...2.. 3...... 3.. petrol station lorry fuel up driver dish 3........ I’m afraid Martha isn’t working here now... working in a flower shop or as an apprentice... i think she retired about 10 years ago.. Those new to the profession can gain skills by corporations....... maternity leave... Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki... appropriate stock and estimate how many flowers are needed 2. presenter departures programme studio a job agency B......... 2......5J z ich zakończeniami (A-E)..-2........for a long a florist....6... if you work at a petrol station? 1.... work? 0 B. work because she couldn't stand her boss any more.... Robert has received a .. institutions and individuals .... Our..... 4....1..1. I work in a laboratory and I’m responsible. experiments.... If you have a full time E......................4.9..4.......). My grandmother has been a ......-3................ Would you like to join us? You do not need a special license or education to become 2.6. Na podstawie http://www........ This can provide gives instructions.. wymagane kwalifikacje.. Florists work in a creative environment.......

help customers. . Wskazówka egzaminacyjna C. . | D. post office itekstu... C. Wpisz rozwiązania do tabe­ li. D. luki.2. will B. I think Wynotuj po kilka słów I zwrotów związanych z każdym miejscem. Podkreśl typowe zwroty.. hospital D. (0-3) Usłyszysz trzy dialogi toczące się w trzech róż­ nych miejscach. Oceniana jest umiejętność rovide do tabeli.4.4. w których są wykonywane.. datkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. station? Wskazówka egzaminacyjna Db for Przypomnij sobie słownictwo dotyczące różnych zawodów. Where is this conversation taking place? I have worked as a. I 7. I need some money for summer.-6. Job Vacancy .1. jak możesz przygotować się do przyszłej leeded kariery zawodowej. ss and so It’s a good opportunity for me to gain experience. m --------------------------------------------------------- ■ (0-3) Usłyszysz trzy krótkie teksty. Przypomnij rrange • Wypisz związane z nim obowiązki.1.full time.2 .1. This is a job advert. 8 . I am interested In opportunities at Herco. chemist's ARKUSZE EGZAMINACYJNE :y Twoje A.. 8. I will graduate from WSISIZ In June with a bachelor's degree In z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. doing One of 'the jobs of the future' is certainly a data scientist. Wskazówka egzaminacyjna lelpfui. wiążących się z nimi obowiązków oraz miejsc. so I’m 7. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej w nagraniu dopasuj do każdego dialogu (9.. . Wskazówka egzaminacyjna ally or Staraj się opisać wybrany zawód. I 7. spójność.3. 8. want :k^ w j^. 8. A.500 per annum W e’re looking for someone to oversee the production of the newspaper. ist hi ml język angielski | repetytorium 43 . An airport information clerk.. This is a fragment of a job acceptance letter.2 also sweep the floor. E. B.. | going | E. such as feeding Wskazówka egzaminacyjna and watering the animals and cleaning the cages. A.-4.3.-8. 9.1.. A alls by Podpisz się jako XYZ.-9. 9.1.1 to work In a pet shop. B. oraz poprawność językowa. 9.1. salary: 7. wykorzystując bogate i uroz­ Employee accepts and agrees to such employment and shall also perform other duties as are customarily performed by an maicone słownictwo. I expect I will have a lot of duties. jaki jest Twój wymarzony zawód.1 . Na podstawie in. Who gives information about the plane from Montreal? A.. • Napisz.3.4. Zanim zaczniesz uzupełniać luki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu.4. ouldn’t 8.) B. This fragment comes’from a job contract. select • Poproś o radę. library B. Określ styl oraz temat każdego z tekstów. starting next week and I’m very excited about it! i (0-10) Napisz w liście do wujka z Anglii. Who are the speakers? A. że długość listu d such bierz odpowiednie zdanie (A-E).ek..2.3. This fragment comes from a job application. 6. Na podstawie informacji zawartych earns 0 (0-4) Przeczytaj tekst.4. manage our website and sell advertising space. ’d C. 6.) właściwe miejsce (A-D).. przeczytaj cały tekst. Możesz poszukać Inspiracji w ogłoszeniach I' e employee In a similar position. :t their I 7. >ork in 8 . A. Uwaga! Dwie formy zostały podane dodatkowo ane wy- i nie pasują do żadnej luki. A flight attendant.3. C. pamiętając. Spośród form podanych w ramce wybierz te. Dear Mr White.. ' formacji zawartych w nagraniu w zadaniach 6. jak wyobra­ acome żasz sobie swoją przyszłą pracę. lego za- ujacych.-7. które poprawnie uzupełniają luki 7. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź (0-4) Przeczytaj teksty 8. ) come C. place sale items on shelves and tvever. B albo C. A pilot.3 like to run my own shop some day.5. Zakreśl li­ computer science. The author of this text makes some predictions concerning job market.3. o pracę w anglojęzycznych serwisach internetowych. sobie różne sposoby mówienia o przyszłości. B. In future a data scientist won’t have to be. Do każdego z nich do­ w każdym z trzech podpunktów. could F.2. 00 8.. bogactwo językowe ainlng. Wpisz rozwiązania powinna wynosić 50-100 słów. 6. _c* terę A.1. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­ pełnego przekazania informacji. .

W życiu codziennym. zwracają. grandfather grandpa. handbag. stosuje się mniej oficjalne formy. Is this skateboard his? That is her jacket. twoja. There’s his skateboard. nan(ny). That jacket is hers. . we ours nasz. moi moi my brother's room the teachers' notes . NO M AN IS AN ISLAND GRAMMAR Forma dzierżawcza Przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze & Przymiotniki i zaimki dzierżawcze zastępują dzierżawcze form. Zaimki dzierżawcze występują samodzielnie. twoja. Is it their house? Levi’s St Martin's College Formy dzierżawczej można używać również bez następującego po niej rzeczownika.U Johna i Ethel.ogon kota . Określenia członków rodziny . nasza.willa naszych rodziców he his jego his jego Mr Morton's house women’s rights she her jej hers jej -dom pana Mortona . I thought it was Pamela's Myślałem.Where were you last night? . ją. at hairdresser's St Paul's Cathedral That house looks like theirs. aunty 44 język angielski | repetytorium . mummy (BrE). granny. zwykle nie zmieniamy nic w pisowni.pokój mojego brata . że to torebka Pameli. nasze’ birthday’s date nasze .Czyja jest ta szklanka? LANGUAGE . Formę dzierżawczą możemy tworzyć od rzeczowników pospo­ rzeczownikowe.David’s. mommy (AmE). Liczba pojedyncza rzeczownik + 's ► regularna Zaimki Przymiotniki Zaimki dzierżawcze rzeczownik +' osobowe dzierżawcze ► nieregularna 1. twoje. moja. nasza. . but it was Joan's. papa Tworząc formę dzierżawczą rzeczowników kończących się na -s sister sis w I. grannie apostrof. szkół.prawa kobiet cat's tail children’s literature it its tego.Whose is this glass? . wasza. podobnie jak w języku polskim. się do członków rodziny. poj. wasza. This phone is mine! Forma dzierżawcza często pojawia się w nazwach miejscowych Is this your rucksack? 1think this rucksack is your*! (np. I / father dad. Zwroty nieformalne I Zwroty formalne mother mum. at the baker’s McDonald’s It isn't our dog. yours wasz.twierdzenie Talesa aunt auntie. poj. a prz. a jedynie sam grandmother grandma. ours nasz. a to była torebka Joan.. jego . miotniki dzierżawcze zawsze w połączeniu z następującymi Liczba mnoga nich rzeczownikami.Gdzie byliście wczoraj? -At John and Ethel’s. zwłaszcza jeśli znaczenie wynika z kontekstu. podobnie jak zaimki osobowe zastępują rzi litych i nazw własnych.data urodzin (ale można powiedzieć również birthday date) you your wasz. grand(d)ad St James's Park . daddy. a nawet od całych wyrażeń. 1 my mój. This dog isn’t ours. Jakuba Thales’ theorem . - . gran. kościołów czy instytucji). wasze wasze the President of Poland's office . yours twój. . moja. czowniki. Tylko w niektórych brother bro wyrazach obcego pochodzenia nie dodaje się -s. sklepów. twoje.biuro prezydenta Polski they their ich theirs ich James’s office + rzeczownik bez rzeczownika . mn. moje.literatura dziecięca 1.samochód Roberta .Dawida.notatki nauczycieli you your twój. mom. rzeczownik + 's moje. mine mój.park św.biuro Jamesa This is my phone. twoi twoi Robert's car our parents'villa .

/No. ją różnorodne czasowniki. we were. nasze Was it cold yesterday? Yes.. * nie było żadnych fajerwerków. Yes. party. it was not/wasn’t. Were they late for school? Yes. She was not/wasn't his sister. Na stole leżał pęk kluczy. Wiele polskich zdań w czasie przeszłym./Nie. there weren’t. we were not/weren’t. wcze He was in London on 6th June. No. szczęścia. i formy It was cold yesterday. Were there many people in the Czy w kinie było dużo ludzi? /cze cinema? Tak. dumny/dumna. o podmiot What was on maths last week? Quadratic equations. my. Podczas spotkania nie pano­ wała miła atmosfera. nie było. wrażeniem. he table. ludzi. Czasownik ta be w Past Simple Czasownik to be jest czasownikiem nieregularnym. Świetnie się spisałeś/spisałaś. ika pytanie szczegółowe pytanie When were you in Italy? I was there last summer.. there were. Yes. mocą konstrukcji there was/there were. Marysi. zaimponowałeś/zaimponowałaś. it was. można przetłumaczyć prosto za po­ . Boxing Day drugi dzień świąt Bożego Narodzenia I must say you really Muszę powiedzieć./No. No. w których występu­ You were not/weren't journalists. Konstrukcja there w as/there were Konstrukcji there was/there were używa się w podobnych sytua­ cjach. wigilia Wszystkich Świętych Many happy returns! Wszystkiego najlepszego! \m E). No. Moje najlepsze życzenia dla. a przy- They were late for school. a. There was a bunch of keys on the Was he in London on 6th June? Yes. USEFUL EXPRESSIONS Congratulating . No. No. the wedding. Przed domem stał jakiś samochód. They were not/weren’t our cousins. Tak. No. He was not/wasn't born in Canada. nie było go. My very best wishes for. There was a car outside the house.składanie życzeń i gratulowanie C l. bushes in this garden. Where were you yesterday? I was in Oxford with a friend. :ymi po There weren't any fireworks during Podczas Dnia Niepodległości przeczenie I was not/wasn't a teacher. W czasie Past Simple przybiera formę was/were. ogólne i krótka Were you on time? Yes. Was there Andrew in the theatre? Czy Andrzej był w teatrze? She was at school this morning. they were. było. Independence Day. he wasn’t. in my grandma’s wardrobe. you were not/ weren’t. Christmas Eve I wish you lots and lots of Życzę ci/wam wiele Wigilia Easter Wielkanoc happiness. W szafie mojej babci wisiały There were only green dresses Was she at school this morning? Yes. lie New Year’s Eve sylwester You were great/fantastic! Byłeś fantastyczny/Byłaś fantastyczna! Your health! Twoje zdrowie! Thanksgiving Święto Dziękczynienia You can be proud of Możesz być z siebie Valentine's Day walentynki yourself./Nie. Muszę przyznać. Who was at school on Friday? Almost everyone. tylko zielone sukienki. she was not/wasn't. he was. M ^ is yours. Independence Day Święto Niepodległości Merry Christmas! Wesołych świąt Bożego Narodzenia! Lent Wielki Post That is fantastic! To fantastycznie! May Day 1Maja ■Well done! Dobra robota! New Year Nowy Rok You did very well. J PAST TOBE There was Mary’s whole family at Na weselu była cała rodzina h SIMPLE twierdzenie formy pełne i/lub formy skrócone I was born in 1996. był.. i Halloween Halloween. I was not/wasn’t. I was. It was not/wasn’t windy yesterday. You were on time. No. co there is/there a r e ale w odniesieniu do przeszłości. he was. she was. Good job! Dobra robota! Great! Świetnie! LANGUAGE Happy birthday! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Happy Easter! Wesołych świąt Wielkanocnych! K Holidays and celebrations . There were lots of people at John’s Na przyjęciu u Janka było dużo iją rze- We were present at the meeting.. Were we present at the meeting? Yes. niejsze krzewy.. You were not/weren’t on time. There wasn’t nice atmosphere during the meeting. is? Cheers! Na zdrowie! Congratulations! Gratulacje! e theirs. moje. język angielski | repetytorium 45 - . W tym ogrodzie rosły najpięk­ There were the most beautiful . I must admit I’m Zdrowie (Pauliny)! Here's to the new school! Za nową szkołę! Jestem z ciebie bardzo dumny/dumna. 1 We were not/weren’t late for school. że jestem pod April Fool's Day prima aprilis impressed. pytanie Was I born in 1996? Yes. you were. że mi wracając Christmas Boże Narodzenie impressed me.święta i uroczystości All Saint’s Day Wszystkich Świętych Here’s to (Paulina)! I'm very proud of you. twoje. odpowiedź was not/wasn’t. they were not/weren’t.

....2.... Lent vampire pumpkin lantern witch grateful for your help. She’s all right.......6.. Dlaczego nie przyszedłeś punktualnie? A.9.10.1....3.... much bigger.....4..... j her C... Father Christmas pudding carols bunny the colour.... everyone 4..5....... Sarah: Is it bigger then 3. I'm sure they will do their best to please you..1.....4..3........ J..5.. ? 1... If my 3..... Grace is David's wife / sister / aunt... | hers 5. husband and 3.6. of ctJurse.... Urodziłem się w 2000 r...... there ne wyrazy.... 5. turned off..3..8....10........... który nie pasuje do pozostałych.) wyrazami .. in the house...... IMoelia: Sorry. But my sister has the biggest room 1... We 4.......9..... Moi rodzice nie byli obecni na zebraniu. there 4. Sheila is Grace's aunt / uncle / grandma.... We can meet at your place this time but next week Emma Sarah you must visit me... Uwaga! Dwa wyrazy zostały 5...-4... Sarah: Oh.....5.. daughter....... fantastic! I’m really 2..... I'd like to have such a big room as 3....... flags heart Valentine card love 5.. any problems with the invitations? Ed: Well.. W zeszłym tygodniu było zimno....8...... maybe you could come to my place? Jessica: Yes..6... 1... (0-9) Uzupełnij luki w dialogu (3................ ready.. 2. I your yours Q ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.8. children.. And there’s Ann.. so my mobile Wpisz obok nazwę święta.1... 4..5. We 4........... parents 1 |b ...4. They are five and they are George (+Joan) Shella (+ Andrew) quite cute...6. Luckily..really helpful and by 11 p. Grace is Sheila’s nephew/ daughter / niece. Ethel is Emma's mum / niece / great-grandmother. practices all day long... 5... brother’s I K. G. Możliwe są formy 1..... Jessica: OK....) formami 1. Emma is Grace’s mother / sister / daughter..2. Ed: Where 4......7. ! I 1.. groom bride dyed eggs rings flowers invitations 4. [ mY | f. Aunt Jane came with (0-9) Obejrzyj drzewo genealogiczne.. 2.... | uncle’s E.2.. 1 . agree. convinced about 2. But niższych zdaniach właściwe wyrazy...... Czyje urodziny były w zeszłym tygodniu? Flo czy Nicki? D.. their stepsister.... ..4. 6 ......2...5.. Zakreśl w po­ 3. age. (A-K) wybranymi z ramki.... David Grace (+ Brian . Noelia: Great! You 4.... Past Simple czasownika to be..7........... z którym kojarzą się poda.....in the cinema.. you yesterday evening? I texted you five times and you didn’t text back! 9 (0-7) Wykreśl wyraz.. bunny lamb eggs national anthem (0-6) Przetłumacz podane zdania na język angielski. Jessica: Yes. yes...... She has our grand piano in her room and 1..... | mine 46 język angielski | repetytorium . a slight mistake in the invitation text and I 4... podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania. family is visiting me..1..m..... cousins nice? / \ Sarah: Tom and Mike are twins.7. cake cemetery presents party guests sure how to correct it..4..... all the 2.3............. (0-10) Uzupełnij luki w dialogu (4....... 2...3...9........ I must show you my new room.. champagne fireworks flowers dancing 5.2... Frederick is Jack’s dad / grandfather / cousin.. David is Emma’s brother / uncle / stepfather. 1.. I can’t come to you today because 3.divorced) (+ Steve) Jack She’s your 3.. 4........... I parents' Sarah: Fli Sarah.7....... Ethel is Frederick’s husband / grandmother / wife.1.9..... 3..1.. 2.. their I H.1...........-3...... Wczoraj spóźniłam się do szkoły. przeczące..... But are Frederick + Ethel 3........ Besides. Jack is Andrew’s brother / son / relative..

And We invite you to an 6.. Invitation Mum: Well. Gratulujesz koledze. ARKUSZE EGZAMINACYJNE about 9. Wpisz rozwiązania do tabeli. awful B. come on! cause You will be 6. A..3...2. z jakiej okazji odbyła się ta uroczystość. it’s too big for you. A.3. Happy Easter! D. Zdecyduj.4.1. 9.6.. A. her B. ask Ann..1 experience of a unique Polish she is not going anywhere. yours 6. który dostał się do wymarzonej slight szkoły.2 fusion of always wash 8. A. Uważnie sprawdź pisownię i gramatykę. Witness a 6. Przypomnij sobie zaimki I przymiotniki dzierżawcze oraz formę dzierżawczą rzeczownika (saxon genetive). colour B. A. ming? 7..1. But 8. I wish you lots and lots of happiness. Josh: I can't take 8. you C. A.-7..2.. C albo D..8. It co do znaczenia podanych słów. 9. Wskazówka egzaminacyjna Przypomnij sobie zwroty związane ze składaniem życzeń i gratu­ • Wymień.. me C...1 bike? I want to go to Tim. yours B. Powtórz słowa i zwroty związane ze świętowaniem różnych okazji We are planning a trip to the lake. jaka część mowy pasuje do luki. A.) wy­ bierz właściwą reakcję. Wskazówka egzaminacyjna 8. Zakreśl literę A. E.. My very best wishes for your friend.-8. he ey are 8. yours C. Your health! w podanych zdaniach.. 7. I'm very proud of you.2..1. I l k I ® (0-4)--------------------------------------------------------- Usłyszysz cztery wypowiedzi (9. Polish culture.. Many happy returns! iryone Wskazówka egzaminacyjna B.6 bike will do. Oceniana jest umiejętność (0-8) Przeczytaj dialog.3 a three course dinner (unlimited soft e with drinks and beer)..1.1.. 8. ielski.4. her B.) na temat 7. B albo C. spójność. B.8. D..4. This person is buying a Christmas gift for his/her mum. Wskazówka egzaminacyjna m. This person is choosing a birthday present for someone. do żadnej wypowiedzi.e you. 1It’s pink. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów.-9.. hers C.7. Many happy returns! I (0-10) Napisz do kolegi/koleżanki z Anglii krótki C. Merry Christmas! really 7. © (0-3) Przeczytaj tekst.... Our wonderful talented dancers Josh: I don’t want 8.. your brother’s .. język angielski | repetytorium 47 . you brother’s C. and entertainers will amuse you during two hours of non. Josh: Oh. Wybierz poprawne uzupełnie­ pełnego przekazania informacji... This person Is showing someone his/her family photos. you can -stop action. .. A. Good luck! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje formy C.. kto był obecny i jaki był przebieg uroczystości. Piszesz życzenia urodzinowe do koleżanki..4.. my C. 9. Następnie upewnij się 8. colourful 8. your B. can I take 8. My best wishes for your friends. A.3. eat 8. A.7. D.1... Great! e-mail.. Składasz życzenia znajomym z okazji ich rocznicy ślubu... pamiętając. Take 8.. unforgettable C. jakie zwroty możesz usłyszeć w sytuacjach opisanych C. Uwaga! mami B. A. You did very well! That Is fantastic! all the Zastanów się. Podpisz się jako XYZ. served C..4. W jakich sytuacjach użyjesz wymienionych zwrotów? • Złóż koledze/koleżance życzenia z okazji urodzin. Pamiętaj o podziale na Mum: No. her B. Maybe 8. This person is making plans for Christmas. This person is talking about a present from his/her mum. painted C. B. You were great! jej zdanie (A-E). mine B. A. B.1.5. w której ostatnio brałeś/brałaś udział. Zakreśl literę A. akapity oraz o odpowiednim rozpoczęciu i zakończeniu e-maila. B albo C. there C.3. your i. Mum: But at least it’s clean! If you don’t like it. Josh: Wskazówka egzaminacyjna Mum. bogactwo językowe nie luk 8... folklore show and dinner..-6. mobile B. his C. D.. I A.... my 6..3. Cheers! A.1. Zaznacz literę A. she isister.4.. room m and O (0-4) Dla każdej z opisanych sytuacji (7. lowaniem. w którym opowiesz o rodzinnej uroczystości. że długość e-malla O powinna wynosić 50-100 słów... Na podstawie informacji zawartych w nagra­ ficznym. unforgiven 8.2.3. him B. Podobne brzmieniowo słowa mogą :week wprowadzać w błąd. Good job! C. oraz poprawność językowa. D. song and dance. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk 6. niu dopasuj do każdej wypowiedzi odpowiadające A. hers . service B. • Napisz.... A.5. she C... your brothers’ it are 6..I It’s dirty! And Steve says he won’t lend me 8. Twój kolega zajął pierwsze miejsce w konkursie geogra­ świąt.He needs it to get to 42» the library...2 or 8. traditions and folk. Well done! B.8..

No. Mur berliński runął w 1989 r. BE A FRIEND GRAMMAR Past Simple PAST SIMPLE OPERATOR DID (DO W PAST SIMPLE) zastosowanie ► opisywanie sytuacji mających miejsce w przeszłości. budowa schemat formy pełne ¡/lub skrócone twierdzenie podmiot +czasownik w drugiej formie 1bought a newspaper.druga forma z tabeli pytania o podmiot pozbawione operatora. I checked the time. pytanie ogólne did + podmiot + czasownik Did you talk to your parents? Yes. Weszła do domu i poszła na górę. dopóki nie skończyła 16 lat. She saw him and at once recognized him as her own brother. It rained all day. przeczenie podmiot + did + not + czasownik Fie didn't phone me. w których czasownik za­ czasowników nieregularnych chowuje drugą formę. What did she sell? She sold the house to buy a flat in the city. ► relacjonowanie wydarzeń następujących jedno po drugim w przeszłości She entered the house and went upstairs. on 12th May 1958. 1didn’t. Mieszkała na wsi. pytanie who/what +czasownik w drugiej formie Who won the match? Chelsea FC did. 1did. o podmiot What gave such an awful scream? It was a hyena. they didn’t. picked the keys and rushed to work. ZAPAMIĘTAJ W pytaniach i przeczeniach w czasie Past Simple czasownik ma Formy Past Simple formę podstawową.i długotrwałych oraz o czynnościach jednokrotnych i powtarzanych When I was a child we always spent Christmas with my grandparents. they did. She lived in the country until she was sixteen. 1read this article some time ago. Then she heard that strange noise. zawsze spędzaliśmy święta Bożego Narodzenia z dziadkami. Sprawdziłem. odpowiedź Did they meet their friends? Yes. a week/a moth/a year/5 years ago. pytanie zaimek pytający + did + podmiot +czasownik Where did Andrew take his children? Fie took them to the szczegółowe aquarium. she didn't. month/week/year. She didn’t invite us. Zobaczyła go i od razu rozpoznała w nim swego brata. która godzina. in 1998. What did they take to get to work? They took a train. No. she did. IF YOU WANT A FRIEND. some time ago. Wyjątek stanowią ► czasowniki nieregularne . when It happened yesterday. We live next to the zoo. określenia czasu yesterday. Wtedy usłyszała ten dziwny hałas. last winter/ The competition was held on 15th July 1998. wziąłem klucze i popędziłem do pracy. he seemed 1was young/when 1saw him first to be in good health. zwłaszcza umieszczonych w dokładnych ramach czasowych (czynność została rozpoczęta i zakończona w przeszłości) The Berlin Wall fell down in 1989. język angielski | repetytorium . My grandma worked at school. No. Funkcję tworzenia czasu przeszłego przejmu­ ► czasowniki regularne . the day before yesterday. i krótka Did she come to the party? Yes. They didn't close the door. Gdy byłem dzieckiem.czasownik + -ed je operator did (forma przeszła czasownika do). ► mówienie o zdarzeniach krótko. When 1saw him last week.

W angielskim istnieje ponad 300 czasowników nieregularnych. Nieregularne są przykładowo tak podstawowe czasowniki. Mam ochotę zorganizować przyjęcie. I prefer weddings to funerals. -ung ring rang rung dzwonić sing sang sung śpiewać sink sank sunk tonąć druga i trzecia forma z -d zamienionym na -f build built built budować bend bent bent zginać send sent sent wysyłać ARKUSZE EGZAMINACYJNE USEFUL EXPRESSIONS Talking about preferences and interests . zainteresowań I like/enjoy/love weddings. których formy tworzy się w podobny sposób. I prefer jogging to cycling. Infinitive Past Simple Past Participle Znaczenie wszystkie formy takie same cost cost cost kosztować hit hit hit uderzać put put put kłaść druga i trzecia forma taka sama find found found znajdować have had had mieć sit sat sat siedzieć. jak have. przed którym znajduje się spółgłoska. zapamiętując grupy dropped scanned stopped preferred czasowników. Listę czasowników nieregularnych znajdziesz w każdym ostatnią sylabę zakończonych na spółgłoskę poprzedzoną stownlku języka angielskiego.loved Czasowniki nieregularne ► Jeśli czasownik kończy się na -y. niż jeździć na rowerze. prefer- na pamięć. form tych czasowników trzeba się nauczyć drop. make ► W czasownikach jednosylabowych i akcentowanych na ery do. dodając końcówkę -ed. Wolę wesela od pogrzebów. -ang. I’m into/interested in/keen on modern art.tried ALE enjoy . Nie lubię/Nienawidzę/Nie znoszę kupować prezentów na święta Bożego Narodzenia.stayed Około 150-200 z nich to czasowniki często używane. chwytać think thought thought myśleć formy -ing. scan. stop. Do you like/enjoy/love going out? Czy lubisz/uwielbiasz wychodzić? What do you hate doing? Czego nienawidzisz robić? What can’t you stand doing? Czego nie znosisz robić? What don't you like doing? Czego nie lubisz robić? Are you into/interested in/keen on ancient culture? Czy interesujesz się kulturą antyczną? Do you prefer theatre to cinema? Wolisz teatr czy kino? Do you prefer going to the theatre? Wolisz iść do teatru? Do you feel like going to the disco? Czy masz ochotę pójść na dyskotekę? Would you prefer to stay at home and relax? Czy wolałbyś/wolałabyś zostać w domu i się zrelaksować? język angielski | repetytorium 49 . ► Jeśli czasownik kończy się na -e. siadać druga i trzecia forma zakończone na -ught buy bought bought kupować catch caught caught łapać. W przypadku czasowników regularnych Dodanie końcówki -ed niekiedy wiąże się ze zmianami w pisowni. tworzymy ją.wyrażanie preferencji. go. Niestety. Wolę biegać.arrived love . Interesuję się sztuką współczesną. I don't like/hate/can’t stand buying Christmas presents. Można ułatwić sobie to zadanie. dodajemy tylko -d. -y zamienia się na -i.Czasowniki regularne W zdaniach twierdzących w czasie Past Simple stosuje się drugą formę czasownika. w Internecie. listen . Lubię/uwielbiam wesela. try .enjoyed study .listened h e lp -h e lp e d w a it-w a ite d p la y -p la y e d arrive . I feel like throwing a party. a także samogłoską ostatnia spółgłoska jest podwajana. Wolałbym/Wolałabym zostać dzisiaj w domu.studied ALE stay . I would prefer to stay at home tonight. w podręcznikach szkolnych.

A..1. cry...4.)..to stay C. 15 1..... Yes! The concert was really 5. keen C. In D. 2. prefer club? D.. meet B.. but he stopped caring so much.. interested B.4. * (0-5) Dopasuj pytania (5.. we didn’t 1. Was Kinga your E. Today my classes 3.. Jason seldom told me 1.. After splitting up with Jason Alice felt cheerful and 4... he picked her up at A...2. not C.. take B. travelling F. a couple of my friends.. jewellery making B.. Did she join the drama a terrible row.. I would like to start everything from the beginning..5...5 up he loved me.5. Jason started to hurt himself.5. któ­ re ze zdań (4......3. joins D..1. Do you like going to a disco? Dobierz do każdej osoby jej hobby lub ulubiony sp(t A.6. don’t mind C. going Na podstawie: http://uk.. staying Jessica? B.). I'd prefer B...3.) do odpowiedzi (A-F). A.3..... and it was so great to start with.. my bike.... like B.. surfing the Internet D.3.4.. I’m not really.m. B albo C..5. 2. All my friends Adam have turned against me because of it. and I 3. gone D..m...6... a które nie (F-fałsz)..... me to school. On Saturday i went out and 1. Ago B.... taken D.. School 3..6 us.4. Following 1...4. time yesterday? pleasant evening... We just 1. so I 3. watched at home and play some board games. Zakreśl literę A. Yes. Yes.. did D.1.. On Sunday I went for a beautiful trip with the back of his hands till he bled. A. took C. stand loud music... to the swimming pool. 5. on dancing.... out in a cafe.... Isn’t (g ) (0-4) Usłyszysz wypowiedzi czterech osób (6..-6. she did. Did you have a good great and then we had a very 1 2. Uzupełnij luki (3..2. Zakreśl literę P albo F. joining a proper way. Sean 6..1.. P F 1.. photography C. but I 1.. P F I -------------------------------------------------------------- (0-6) Wybierz wyrazy pasujące do luk (2. He was revising told me it was my fault... A.join B. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1.-4.-1.... go B. Last C. I finished with him because he started to scratch cycling instead. last week we had 2.4.4 month I gave up swimming. (0-5) Przeczytaj tekst. cych o swoim ostatnim weekendzie... hang B. stay B.1.3.5. can’t B.2. No. P F ’ Zakreśl literę A..1. P F 4. Zdecyduj.-3. at 9.) odpo­ 0 wiednimi formami czasowników podanych w ramce. 4. but in the end £ (0-4) Przeczytaj wypowiedź z forum.com/question 1.-2. would B. 5. doesn’t C.1..6. hung index?qid=20101217013831AAVbz5c 1.2.4..1.... feel sób spędzania czasu (A-F). Wpisz rozwiązania do ta­ beli.....35 a. playing the guitar E. went C. 1 jogging to swimming.1..1. Do you get on well with A.4... I am angry with myself and I feel lonely. I Broke Up with My Boyfriend. A. and I was a bi late.. went D. hanging C.. A. got Alice.. Uwaga! Dwa zajęcia zostały podane dodatkowi! i nie pasują do żadnej osoby.. Megan 6. A.10 p..2.. Her boyfriend didn't 1..6. B>C albo D.. My mum.... 1. but yesterday ŻYCIE RODZINNE l TOWARZYSKIE Przed rozwiązaniem she had to be at work earlier... zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa.joined C. Was I Right? Paula We were together for 7 months. 5. Alice finally made up with Jason..55 p. 2. week 10 J o <1 My mum usually 3... Is Ewa Daniel’s girlfriend? C.1.. Yes. get • ride • drive • start • end A.. love classmate? a party a week ago.-5. A.. birdwatching 6. Sylvia wanted to go swimming...) są zgodne z treścią tekstu (P prawda).5..m.. My brother really enjoys horror movies. met C. A.watching C..1. she was. 5. (0-6) Przeczytaj wypowiedzi dwóch osób opowiadają­ home at 4. Then he blamed me and my sister. A.... self-confident... I really miss him so much I just can't for a biology test.2. token Alice thinks that Jason didn't express his feeling in 4. Jack 6.3.1.)....answers....at 3.3..yahoo. to watch 2.. So p hiel 50 język angielski | repetytorium ■_ J ..2.

My mum has a liking for romantic comedies.. apologize for her behaviour. napisanych w wymienionych celach? Wypisz po kilka zwrotów pasujących do danej funkcji językowej. Do you want to go to the cinema on Friday? FANCY . B albo C. you were fantastic! I'm so proud of you. In FOND ....). Martha Name Day iterday Celebrating a name day is an old European tradition......5 anywhere. :ratch Why weren't you at school today? s and There wasn't a history test. however.. Later my friend Natalia wanted to take ally me to the cinema..... start Rob A... was published in 1982. Each first name C.. I 8..... y bike. Were you angry with me? dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki....2.. W zadaniach 7. Zakreśl literę A............-10..4.... practicing my piece. are widely known and joyfully Jakich zwrotów można spodziewać się w wiadomościach celebrated. B albo C. 8.... osób lub sytuacji.. Zakreśl literę A........4 The American Name Day Calendar o f First Names start C....4.. A....... Wskazówka egzaminacyjna ARKUSZE EGZAMINACYJNE Zwróć uwagę na wyrażenia sygnalizujące kontynuację jakiejś myśli (moreover).. I. For example.. historical events......... European countries usually don't celebrate name days.3...2...... Well done! who had the same first name.... 8. At C. to let him know about today's classes..... B...-9. A.. AAVbzSc B..6 my younger sister with PREFER ..mynameday. weren’t 10... ly spo- 8....1....1.... the best party and nobody asks your age! B...... 9. * (0-3) Przeczytaj teksty... z poda­ (0-4) Przeczytaj tekst... Tom's mum wants to family......... tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst... Uwaga! Jedno zdanie zostało podane I’m terribly sorry I was late again. (0-6) Przeczytaj tekst.. W przekształconym zdaniu należy happy with our performance.1. litery... 10....2.3.4.... 7........ A..6. A... a very We stayed at home and 8.............1............ zachować ich treść. 8....5. 8. on B. tell about her plans for future.... brakujące zdania (A-E).......... Guests are supposed to bring some money instead of a gift..............).3.. ago C..........1......5. a birthday of a famous person • Tom.. nie zmieniając ich formy. luestion A.... I promise it won't happen again... C. to explain him the exercises.. Name days.. przeciwstawienie (however) oraz zaimki odnoszące się do wspomnianych wcześniej rzeczy. give her son some advice... Mr Dixon gave us extra ¡ends homework. but finally we didn’t 8. z którego usunięto cztery zda­ nych odpowiedzi wybierz właściwą. spend B...3... On B... I think jazz is better than hip-hop.... 10...... I was really busy 8. go B..... A. congratulate her son....4.. Birthdays are usually celebrated just in immediate albo F. Wybierz poprawne uzupełnie­ i (A-F).. Luciean doesn't like football.. miejsc...1 weekend. spending FEEL . to ask about some information.3 People in the US.. help C. rj... Wpisz w luki 9. Every day of the year is someone's name day.2. zgodną z treścią nia.... i preferencji......2 Saturday we (0-5) Przekształć podane zdania (10.. do ta- 8. is assigned to one day of the calendar. but there can't Na podstawie: http://www... D. the UK and in some Western A.... I’d like to go out tonight.... B.. C. phie język angielski | repetytorium I I 51 . helping B......5........ 8... Some people say that it’s better than birthday..... Martha wrote this message to 9. went C.. ask her son to do something. A...... based on religious traditions.. któ- Mum In some countries (Greece) name day is more important than tu (P- birthday. her biology homework. or on other facts.............. Our band leader 8.1.-8. Wskazówka egzaminacyjna E...-6........ a lot of time użyć podanych wyrazów.1 Your friends shower you with gifts and throw you is a bit A............. See you on Friday. 9. 9... We have to do exercises 10.-7.....1.. wasn’t c....4.... and as a result the name day for Michael 7... tak aby I were preparing for the concert... spent C. the church feast of Saint Michael is held on September 29th....... helped KEEN ..11 and 12 on page 56.... Rob texted his friend is on September 29th.. itkowo Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Przypomnij sobie czas Past Simple i charakterystyczne określenia Przypomnij sobie zwroty związane z wyrażaniem upodobań tego czasu.. didn’t B... because Ms Willis is ill.com/ was a vocabulary quiz in French... last 10.. give some information.6... nie luk 8....... którymi oznaczono tekstu. gone 10...3.... 7.. This is however changing recently. introducing this popular European id me custom in the United States..

kilka. bread ► pojęcia o charakterze abstrakcyjnym i ogólnym: music. język angielski | repetytorium . salt ► rośliny i zwierzęta: wolf. plasterka) korzystamy: ham. czy rzeczownik jest policzalny. cat. doctor ► rzeczy rozdrobnione lub w małych ziarenkach: washing powder. rice. jakieś trochę. bez rodzajnika lub*z liczebnikami. żadne żadne twierdzenie There's some milk in the fridge. cheese. any. love. information. jak i niepoliczalne. money. mug. ONE M A N ’S MEAT IS ANOTHER M A N ’S POISON GRAMMAR Countable and uncountable nouns . paper C o u nta b le o r n o t? P olicza lny czy nie? Niektóre rzeczowniki mogą występować zarówno jako policzal­ ne. shampoo. ► przedmioty. Mary bought some apples in the supermarket. Mają liczbę pojedynczą i mnogą. child. tree ► rzeczy występujące z natury w dużym kawałku. Mają tylko liczbę pojedynczą. Some. some cake some coffee należy to sprawdzić w dobrym słowniku (oznaczenie U lub C podane najczęściej po wymowie). physics. pilot. one cake one coffee one ice cream some ice cream three cakes four ice creams W razie wątpliwości. coffee. czy nie. no mm zastosowanie SOME z rzeczownikami niepoliczalnymi i policzal­ ANY z rzeczownikami niepoliczalnymi i po­ NO z rzeczownikami niepoliczalnymi nymi w liczbie mnogiej (twierdzenia) liczalnymi w liczbie mnogiej (pytania i policzalnymi w liczbie mnogiej i przeczenia) (przeczenia) znaczenie trochę. zaznaczone granice). Nie występują z a/an ani liczebnikami (chyba W liczbie pojedynczej występują z rodzajnikami a/an. z którego części (np. window ► płyny: milk. a slice of bread). plastic. kilka. z rodzajnikiem the lub bez rodzajnika. mineral water ► osoby: boy. w liczbie że przekształcone na wyrażeni^określające ilość: a bottle of wine.rzeczowniki policzalne i niepoliczalne a Rzeczowniki policzalne Rzeczowniki niepoliczalne Rzeczowniki dające się policzyć na sztuki (mające wyraźnie Rzeczowniki niedające się policzyć na sztuki. obiekty: cooker. of rice. house. gymnastics. jakieś. advice ► choroby i dyscypliny sportowe: flu. peach. athletics ► surowce i materiały: wood. a bowl mnogiej z rodzajnikiem the. kawałka.

że chodzi nam o jedną/kilka sztuk czegoś. Much. Have you got any brothers or sisters? - Is there any coke in the bottle? Some można stosować w pytaniach. co w języku angielskim jest niepoliczalne. czy rzeczownik jest policzalny. Mike was a new student. I'm trying to lose There weren't any good dictionaries in some weight. ale są stosowane z różnymi rzeczownikami i w różnych typach zdań. the bookshop.. many... before Christmas. Poczęstuj się. Mary used to drink a lot of coffee. many i a lot o f mają to samo znaczenie. trochę gorącej czekolady? There are some apples in the basket.. There is a lot of milk/paper.. please? Czy mogę prosić There aren’t many flowers in this vase. wiele dużo. wiele dużo. nakryj do stołu. które mają charak­ Forma czasownika zależy od tego. please.? Czy możesz mi podać.. Proszę. please. pytanie . A lot ofpeople speak French. Can I have some strawberries. nazwa opakowania/pojemnika/jednostki + of + rzeczownik niepoliczalny a bar of chocolate tabliczka czekolady a pot of yoghurt opakowanie jogurtu a cup of coffee filiżanka kawy a can of dog food puszka jedzenia dla psów a bowl of cereal miska płatków a piece of advice jedna rada a jar of honey słoik miodu a piece of music utwór muzyczny a glass of milk szklanka mleka a slice of cheese plasterek sera a piece of wood kawałek drewna two bits of information dwie informacje a loaf of bread bochenek chleba one piece of luggage jeden bagaż a bottle of coke butelka coli USEFUL EXPRESSIONS At the table .? Help yourself to.przy stole 0 Enjoy your meal! Smacznego! Do you take sugar in your tea/ Słodzisz herbatę/ Lay the table. Would you like some hot chocolate? Czy życzysz sobie There isn’t any cheese in the fridge. pytanie Did you pay much for that dress? How many cities did you visit last year? a - LANGUAGE ARKUSZE EGZAMINACYJNE Make uncountable countable . wiele twierdzenie /ate a lot of cakes at your wedding party. kilka truskawek? There are a lot of cars outside. a lot of Określniki much. możemy użyć kon- strukcji dokładniej określającej ilość.z niepoliczalnego policzalny Kiedy chcemy podkreślić. MUCH MANY A LOT OF zastosowanie z rzeczownikami niepoliczalnymi z rzeczownikami policzalnymi w liczbie z rzeczownikami niepoliczalnymi i policzal­ (przeczenia i pytania) mnogiej (przeczenia i pytania) nymi w liczbie mnogiej (twierdzenia) znaczenie dużo. coffee? kawę? Could you pass me. SOME ANY NO przeczenie Jane isn't going to buy any new clothes There are no pears in this market. so he didn't - know many people. There is some/a lot of juice left.. przeczenie Joanne hasn't got much time. język angielski | repetytorium I I ' 53 .. czy nie. ter uprzejmych propozycji lub próśb. No sweets.

Have you gathered all the for this complicated ever eat things like cakes and Spanish dish? biscuits but you should eat a lot of A... 7... bread D.. disgusting-.... I invited friends over for lunch......c........ f..6.countable).. h...8...... bread or pasta as well as potatoes 7. I...... 3.... maybe once or twice a week... A. f a t . delicious-. The second most A. policzalne (C ... building D....They contain calcium and 4..1. sp icy.money for a cup of tea? 3. which (0-15) Zdecyduj.1.. e..... Dla ułatwienia pierwsza litera zosta­ ła podana...... any..7... steamed mi wyrazami..1..ones.. tin K..1.....5....1.. friend carrot B... no! I haven't got..8. G. baked B.potatoes? B albo C. a które niepoliczalne (U . fork wood C..) w tekście właściwy­ A.... much lub many..... Hurry u p .. clean clothes to wear! 3.......3.. uncountable).... luggage nimi nazwami produktów spożywczych (A-H).... bread 3. cucumber beef |friendship A. Italian . or beans. F...... 0 0 11 ŻYWIENIE Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa. a jar of H........ które z podanych rzeczowników są make your bones strong. A.. herring M. Slice B. H. items products such as 4. s w e e t-.6.. (0-9) Uzupełnij tuki (4...3....4.. prawn N... Oh.... 3....... John prefers boiled eggs t o . ingredients C.w e haven’t got... (0-14) Zakreśl rzeczowniki niepoliczalne.8... transport L. t.... a bar of A.5. cream.4.. accommodation 6..9.8....olive oil for her salad . 6.. f.. cheese milk concrete E.9.... a loaf of C. children F... information I.) wyrażenia­ 6. chocolate 3. coke (0-8) Uzupełnij luki w zdaniach (3.. 6... There are also a lot of proteins in meat..2. d. Can I have...... coffee 6..1... so ft.. a bowl of G....6. fried There are 4. J. a glass of D.8. cooked B.... 6..... levels in the Food Pyramid. and vegetables which you should eat five 4.. cereal 3..7.3..-7. mi wybranymi spośród podanych. You should 4.. and chicken... fish... wine 6....4 two cucumbers and three tomatoes for the salad.-4.....4.. meat...) z odpowied­ G... yoghurt and different kinds of 4.. a cup of B.2... time...........) wyraza­ a little. 4. foot ham knife (0-9) Dopisz do każdego określenia (A-l) po trzy pro­ dukty spożywcze...just (0-4) Uzupełnij luki w zdaniach (7.......... Cook popular products should be język angielski | repetytorium .. 7.. grilled C.1. cauliflower C. advice B.... p..... H ow . cold . 4.1.. equipment E. Mum doesn’t need. a can of F... w. 7. red .......7.. honey 6.-6. Wpisz obok nich odpowiednio C albo U.. furniture (0-8) Połącz nazwy opakowań (6......a day.... homework H.. Tess some milk for her baby daughter.......4.. The middle level contains 4.. recipes B.... Could you lend m e..2....-3.5. Mash C. heated C....... a bottle of E..... people were at the concert? 3..... products like milk.. Zakreśl literę A. I don’t e a t..3...2... dog food mi some.

please..1.3.) There were many low-fat 11.4 any alcohol... Eat this sandwiches yourself.1.. Give me the salt..4..1. jak sformułujesz własną wypowiedź w podanych sytuacjach. Well done! dą lukę (11.. Na podstawie infor­ I’m a veggie and I also try to keep away from dairy products. such as B... Add chicken and grapes to diced apple and celery. Jak życzysz wszystkim smacznego? A.. 10. John dessert is a cup of cocoa or a piece of chocolate..2. Top everything with a spoon (0-4) Dla każdej z opisanych sytuacji (9. For lunch or dinner I often have a salad or wiedzi odpowiednią ilustrację A-C..4. C. a little cocoa.. healthy and 11... us delicious strawberry shakes.2.. 9. która najbardziej by jej odpowiadała. parsley. A. y I’m on a hockey team anti I do a lot of sport. Zakreśl literę A...... 10. Do you take sugar in your tea? preparation is simple and the result is delicious! D. Do you like sweet tea? carrots. Raspberry sorbet 9... B.. please. osoby. Powtórz słownictwo związane z podawaniem posiłków. What I really dislike are meals served cold .. I love fruit and fruit desserts . Jesz obiad ze znajomymi... Chocolate yoghurt Melt 1/2 bar of chocolate. and a bowl of oraz opisy trzech potraw (A-D)..1.3. I eat macji zawartych w nagraniu dobierz do każdej wypo­ a lot of leafy greens.1. M3 10. celery.. B albo C.. Mix all the ingredients in a blender... Uwaga! Jedna ilustracja została podana do­ is strawberry shake! datkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. (0-2) Usłyszysz dwie wypowiedzi. Jak spytasz. My diet is based i fŁ g on lean meat and vegetables. Uzupełnij go. I'm trying to cut down on sweets and to use less salt.. jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce.. garlic and thyme.. nourishing soups. The C.1never eat ice-cream! My favourite 8. Zasłoń odpowiedzi i zastanów się. This light dessert is a perfect summer treat.. Serve C. There 11. Chicken salad This chicken salad is very simple and light.... Wpisz rozwiązanie a veggie pizza. mint.. from yoghurt! powiedzi... w lodówkach przedstawionych na zdjęciach.. (0-3) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (10. wpisując w każ­ B.. Poczęstuj kolegę kanapkami.. Uwaga! Jedna potrawa została opisana do­ Wskazówka egzaminacyjna datkowo i nie pasuje do żadnej osoby... co mogą i lubią oraz czego nie mogą jeść cytowane A.1.. Keep in the fridge bierz właściwą reakcję. 6 cups of raspberries and 1 teaspoon of freshly B.. Wskazówka egzaminacyjna salt and vanilla.... y I’m on a diet. A. Add pepper to taste.... Have your dinner! niej formie.. Even her birthday cake was Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej wy­ 11.. make not be taste drink serve snack Last Saturday we were invited to Karis’ birthday party..1.. język angielski | repetytorium 55 . so I sometimes have some as a dessert. został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. so my meals should give me energy.. W opisach potraw podkreśl wszystkie nazwy produktów B. Would you like this lemon sugar tea cookie? shoulder of lamb and a lot of herbs and vegetables.. Siadasz z rodziną do stołu. Get me some salt.. które znajdują się in the fridge and serve.. She always 11. Do każdej osoby do­ fruit salad..5. Add 4 spoons of sugar...... Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ Wskazówka egzaminacyjna graficzna wpisywanych wyrazów.-9.. so I should avoid all fats and sugar.-10. Maggie 8... Could you pass me the salt? żywnościowych..2... Zastanów się. C.. Chill Nazwij (a najlepiej wypisz) wszystkie produkty... Eat your sandwiches.my favourite one do tabeli.. 1 cup of water. but she gave pasuj potrawę. czy Twoja znajoma słodzi herbatę? All you need for this delicious hot meal is 3 lbs of boneless A.. squeezed lemon juice.3. tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Luckily.-11.2.3.. Lamb and vegetable stew 9. chilled. Wskazówka egzaminacyjna 9. Take 1 cup of sugar. Enjoy your meal! (0-5) Przeczytaj tekst.. Poproś o podanie soli. food..) wy­ of yoghurt and walnuts... I’m not allergic to nuts...... onions. Uwaga! Jeden wyraz Przypomnij sobie zwroty związane z zachowaniem przy stole... Wypisz. before serving. I love simple. Whisk in one cup of yoghurt.. Leave to cool.) jeden wyraz z ramki w odpowied­ C. Help yourself to the sandwiches.5.......

I've got enough money to buy a yacht. very thin. Are there any shopping centres in the area ? Yes. so they managed to see the museum. To był ciemny dzień z małą ilością słońca. bo nie był wystarczająco głośny. Peter ran too slowly. it was nearly empty drank a little tea. We must buy a bottle o f shampoo. Nie słyszałem koncertu. więc odmówili zapłacenia rachunku. Go and get a little water. was not enough for everybody. wystarczająco niewystarczająco Mam dosyć pieniędzy. M y teacher speaks too fast for me to understand. ale H I-' few = kilka. They found a few coconuts They found few coconuts which which helped them survive. więc mieliśmy bardzo niewiele i przysłówkami i przymiotnikami kwiatów w ogródku. dosyć (+) Only few guests came to our barbecue party last week. it's warm enough. it was nearly empty. our family. so we had very few flowers in our garden. żebym go zrozumiał. Chciał za dużo za swoje pieniądze. chce nam się pić. This flat is too small for This flat is big enough Idź i przynieś trochę wody. we’re thirsty. Pamiętaj o kolejności wyrazów! Robinson found a little water Robinson found little water which ► enough + rzeczownik: enough water. Did she buy enough food for the party? Czy kupiła wystarczającą ilość jedzenia na imprezę? © © There wasn't enough wind to go windsurfing. The dish was too salty. They had a little time. Musimy kupić butelkę szamponu. wystarczająco niewystarczająco Nie potrzebuję swetra. intelligent which was enough for a day. żeby kupić jacht. He wanted too much for his money. jest wystarczająco ciepło. often feels lonely. <♦> C afew = kilka. for our family. The water seemed much The water seemed warm || Mieli trochę czasu. German. zastosowanie z przymiotnikami z rzeczownikami Latem byto bardzo sucho. niewiele. żeby popływać na desce. It was a dark day with little sunshine. muszę wyjść. canteen. Te dżinsy nie są wystarczająco duże. kilka. więc zdołali zobaczyć muzeum. zostało już niewiele. enough 56 język angielski | repetytorium . niewiele. ZAPAMIĘTAJ We still earn a little. formy These sleeves are too These sleeves are long Tylko kilku gości przyszło na naszego grilla w zeszłym tygodniu. ZAPAMIĘTAJ Mój nauczyciel mówi za szybko. I 12 ) FIRST I ■ p ir SERVED GRAMMAR A few /few . short. so we can We earn little so we can’t go out go out on Friday evenings. enough sugar ] ► przymiotnik +enough: sweet enough. so she doesn’t feel lonely. so she I couldn't hear the concert because it wasn’t loud enough. too cold. week FIRST COME. she’s I presents last weekend. ale little =trochę. niewiele. TOO ENOUGH Mike i jego rodzice spędzili kilka dni w Paryżu. It was very dry in summer. so they refused to pay the bill. These jeans aren’t big enough. znaczenie zbyt. Peter ran fast enough. Danie było za słone. wasn't enough for a day. Jest zbyt głośno w tym pokoju. Mike and his parents spent a few days in Paris. za (-) wystarczająco. there's little left. niewiele. We bought a few Christmas Only few people in Poland can Helen speaks a little My cousin eats very little. enough. I must leave. Nie było wystarczająco wietrznie. a few. bottle. Mary’s got few friends. enough. on Friday evenings. a little /little A FEW FEW A LITTLE LITTLE zastosowanie z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej z rzeczownikami niepoliczalnymi znaczenie kilka (+) kilka (-) trochę (+) « trochę (-) formy Ben has got a few friends There were few students in the John felt terrible but he There was little milk in the he can depend on. It's too noisy in the room. enough light. U a little = trochę. Określniki too i enough Czy są jakieś centra handlowe w tej okolicy? Tak. afford to buy a plane. I don't need a pullover. young enough. Mary's got a few friends.

How many brothers have you got? None.gdy cos ci n ie sm a ku je Może pójdziemy do kina? Perhaps we could go to the cinema. Nie mieliśmy żadnej sałaty. więc mogę mieszkać gdziekolwiek.odpowiedzi na propozycje This chicken is not fresh. Ile zapłaciłeś? Nic. so I can live anywhere. ale to tajemnica. Przykro mi. ► none samodzielnie I haven’t got anything to tell you/i've got nothing to tell you. żeby zrobić sałatkę. This dish isn’t warm enough. Nikt nie zrozumiał mojego punktu widzenia. No one understood my point of view. Somebody does it for me. język angielski | repetytorium I I J 7 . ► no one o osobach /ate nothing yesterday. jedynczego przeczenia). Raczej zostanę w domu. Gramatycznie traktujemy te formy jako 3 os. Coś pachnie niezbyt ładnie. Let's go somewhere quiet tonight. Jestem pewny. Obawiam się. Nobody likes me. Znam cztery języki.(nothing. Ktoś to za mnie robi. There were no taxis in front of the station. I'd love to/with pleasure. Wszyscy byli bardzo uprzejmi. przybiera formę twierdzącą (jest to tzw. How much did you pay? None.. There is a fly/hair in my soup. Responses to suggestions .. none. nobody) zawierają Ktoś zapukał do moich drzwi i uciekł. ale w sposób ogólny . w których Anybody can come to my party. zaproszenia. <9- Everybody was very kind.nie odnoszą się do konkretnej osoby ani miejsca. kiem. Yes. Obawiam się. Chciałbym. I don’t mind.. Zaimki złożone z no. Wszyscy dobrze się bawili. I. że ta ryba jest przypalona. It was free. Something smells not very nice. invitations. Ilu masz braci? Nie mam Nie mam ci nic do powiedzenia. ciepłe.. Najczęściej J powstają jako złożenia od innych zaimków lub określników (np. Everybody had a good time. To danie nie jest wystarczająco I’m sorry I can't. tłuste. ze na górze ktoś jest. Tak. Mark bought you something but it's a secret. Yes. Tak. zasada po­ Każdy może przyjść na moją imprezę. suggestions What would you like to drink? Czego się pan/pani napije? . USEFUL EXPRESSIONS Eating out . już element przeczący. no. if you like. O tak. sugestie I’d like. z przyjemnością. W zupie jest mucha/włos. Było za darmo. I’m afraid the fish is burnt. Oh yes. Can I have the bill? Czy mogę prosić o rachunek? What shall we do tonight? Co robimy dziś wieczorem? Did you enjoy your meal? Czy smakowało panu/pani? What do you fancy doing in the afternoon? Co chcesz robić po południu? How about/What about going to the cinema? Co sądzisz o pójściu do kina? W hen yo u a re n 't s a tis fie d w ith y o u r dish Why don’t we go to the cinema? . I know four languages. manager. Nic wczoraj nie jadłam. no one. Who did you travel with? No one. nie mogę. I’m afraid I can't. We had no lettuce to make a salad. Someone knocked a t my door and then ran away. Zaimki nieokreślone złożone Zaimki nieokreślone zastępują rzeczowniki. Przed dworcem nie było żadnych taksówek. Z kim podróżowałaś? Z nikim. It’s too salty/sour/sweet/fat. every) i stosuje się je w tych samych typach zdań. Kurczak jest nieświeży.jedzenie w lokalu LANGUAGE Are you ready to order? Czy mogę przyjąć zamówienie? Proposals. występują.propozycje. I’d like to speak to the Chciałbym rozmawiać z kierowni­ I think I’d rather stay in. Mark ci coś kupił. Brzmi świetnie. nie mam nic przeciwko. Nikt mnie nie lubi. Zaimek/Określnik Osoby Miejsca Rzeczy some someone/somebody somewhere something any anyone/anybody anywhere anything no no one/nobody (not anyone/not anybody) nowhere (not anywhere) nothing (not anything) every everyone/everybody everywhere everything I'm sure there is somebody upstairs. zatem orzeczenie w zdaniach. To jest za słone/kwaśne/słodkie/ That sounds great. jeśli chcesz. any. ► no + rzeczownik Chodźmy dziś w jakieś ciche miejsce. poj. some. że nie mogę.

3... I didn’t e a t .7.7.... sausage D..... This boy Isn’t very popular. 4...... 2.. 5...2... 1...3.. herring C... to drink? 1.. I (0-7) Uzupełnij zdania (4. obierz j (0-7) W podanych zdaniach zakreśl właściwy wyraz. 4.3.....4.. This cactus n ee d s.. I’m so hungry I could e a t .... 5.’ 3. 2.. It's quite rare. prawns według wzoru.food for the party? 2.... It’s sweet for him... 2 .. Dad won’t like this dessert. anything • something • somewhere • everybody • nothing 1...... This dish is spicy when you often leave home.....5.. dodaj birthday party. I only want a little / a few pancakes and a little / a few apple juice this morning... 2.... Sam Is fluent In Italian........... At ...4... hot. we're going to pack a little / imkiem nieokreślonym wybranym z ramki...... 2... better..6..... ..1.. Could we have .week 12 A Oo 0 ŻYWIENIE Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa. for dinner. please? ....... jak przygotować pewną A....’ Przetłumacz wszystkie czynności na język angielski A...... (0-10) Uzupełnij luki w zdaniach formami little..’ (0-10) Posłuchaj instrukcji. Our fridge is completely empty. .. 5. money.’ 3.. 1. a little.. can I have a little / a few milk and a little /a few 4....... 3. quiet tonight... French and Dutch.... steak D... but it’s a secret. George: ‘My mother eats only bird meat..-4.. pork B. B. zetrzyj X grate 6...5..1...5. and then we’il wait Jeden zaimek może być użyty w kilku zdaniach. It’s ..6..6.... Helen: Tm a vegeterian but I sometimes eat seafood. jakie czynności należy wykonać... 6....... zamieszaj A....' .... 6 ...1.. ... I really need to see Mary... Did she b u y .... people can speak several languages... lobster 8.7..4........ few lub a few...7. I don’t need pepper. . mineral water.. He’s got very 6...................... 2..2.. because Ihad biscuits? a terrible stomachache. money to pay for the dinner... money on me.. upiecz 3. " Zakreśl literę A.7.. Would you like .............10.. ostudź 3.2.9..1... They will bring a little / a few old sheets to cover a little / a few pieces of furniture. sausage C. mince 6... 1..8.. First....1.. thanks.......... 4. A. Melanie: ‘Let’s order something really special for your 3..... 3..9.. C albo D. duck potrawę...... We've got things to do tomorrow.. octopus C.3........ 4. lobster B........ Thomas: 'In my opinion seafood is disgusting. podawaj 1.. I hope the teacher will give us little / a few homework.5........) wyrażenia­ mi too lub enough. We have a big day.2. 6. 5.. bacon B.1......... Margaret: 'I’d like to cook something really light... turkey D..... umyj 3... They’ve already been to France .6......10.... 2.. prawns C. water which is great 5..... The dish w a s salty.. pokrój 3. Zaznacz. friends.7...-5... cod D. Let’s go .. questions to ask her.. I’ve g o t . bacon 58 język angielski | repetytorium . Mum. times. Were you ........ yesterday..... There were always flowers in a vase... chicken D.... they arrive..... thank you.2.....8....... We can’t buy these chocolates. How’s your father? .... If they work quickly..... duck B... steak C... so they refused to pay 2 ...4.5. because we don’t have much time today. prawns 3..7.. Uwagal a few boxes with the rest of our pots... for Mike to help us move.. 9 (0-7) Uzupełnij luki w zdaniach (5... They live In a very small house because they have the bill.....3. podgrzej heat A.3.... home the living-room was a pleasant place.... 5..1...5... Don’t eat this soup now.... 1. Maybe I should make a little / a few sandwiches before 4..4.......) odpowiednim za- 1... liked my peach cake.. surprised? 5.... Mark has bought y o u .2.4... A I ------------------------------------------------ (0-5) Wybierz produkt najlepszy dla każdej osoby.. they will only have a little / a few 4. I’ve got ... I don't have 2.

.. A..1. First wash and 9.. Wpisz roz­ wiązania do tabeli. This text was written to refuse the invitation. Nuts..... kawiarnię) to some music from my CD... grate 9. Once a week....4.. cabbage. Uwaga! Jedno zdanie zostało po­ 10..1.... B.. kiedy coś proponujesz lub formacji zawartych w nagraniu w zadaniach 7.-9. Wskazówka egzaminacyjna (0-3) Usłyszysz przepis na sałatkę... pears... no.... I 10. Cook C.. tak aby zachować ich treść... Zakreśl literę A..... Beans. Heat 7.1.... DIDN’T ......... 7. nie zmieniając ich formy....... nothing.). A. 8...2 them...1.... Hi............. She ate nothing yesterday... powinna wynosić 50-100 stów.. Very often.. B..4. restaurację.... enough..1...2.... 10........ Na podstawie in­ Przypomnij sobie.. ży użyć podanych wyrazów..1..... 8.. so I’d Do you fancy anything obiad. 8 .1... które widzisz na zdjęciach... (0-10) W przyszłym tygodniu przyjeżdża do Ciebie ko­ I’m sorry. How often do Phil and his sister eat this salad? round pancakes until golden-brown... jakie zwroty stosujesz.....3 some oil in a frying pan and fry small 7...... 9. Chociaż należy posługiwać się nimi na poziomie rozszerzonym.. anything. chop B.... This text was written to accept the invitation. This text is an invitation......... jakie tam ostatnio jadłeś/ Garry jadłaś • zaproponujesz wspólne wyjście na obiad po przyjeździe ko­ legi/koleżanki do Polski...... Beef........ z podanych odpowiedzi wybierz właściwą...1. B albo C.3. four or five potatoes.. Podpisz się jako XYZ.. (0-3) Przeczytaj tekst.. ham.... Hello.3.... go to the concert tonight? Perhaps I'll meet you at the BLUNT . Serve with sour cream........3.. że długość e-maila C. bar...-8... pełnego przekazania informacji....3..... Which salad is Phil talking about? A........ B albo C. C.... 8 .-7..... pineapples... na poziomie podstawowym trzeba przynajmniej je rozumieć... 8..... A.. Then 9. add some salt and pepper and mix with two spoons of flour. When they are on holiday. 10... Do każ­ dej z nich dobierz odpowiednie zdanie A-E. Wskazówka egzaminacyjna 8.. Zakreśl li­ terę A... This dish is too cold...2. mushrooms.. We didn't have any lettuce to make a salad. A.. 8. A. cut B. dane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wiadomości.... 9... 8.. peel C.. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk 9........ kiedy przyjmujesz bądź odrzucasz czyjeś propozycje.... Powtórz wyrażenia związane z przygotowywaniem posiłków.4..... (0-4) Przekształć podane zdania (10.. W przekształconym zdaniu nale­ 0 (0-4) Przeczytaj wiadomości SMS (8.. WARM .. w którym: rather stay at home and listen special? Let me know ASAP.... This text was written to give an opinion about a piece of music.3.).. I was thinking: why don’t we That sounds great.. Napisz e-mail..... Pat..... 9... Przypomnij sobie zwroty służące do opisu pomieszczeń oraz nazwy polskich potraw. pamiętając....2.. • opiszesz swój ulubiony lokal (np.. turkey...............2.... HAD .... Casey • opiszesz typowo polskie danie. What do they not eat? Wskazówka egzaminacyjna A.. w każdym z trzech podpunktów... Pamiętaj o rozwinięciu każdego punktu tematu...1.. What shall we do tonight? lega/koleżanka z Irlandii....1..... Chcesz go/ją zaprosić na I've got a terrible cold.. Oceniana jest umiejętność D.. bogactwo językowe E......... oraz poprawność językowa....4.2 . wrap C..... spójność... u some talk? Pat Wskazówka egzaminacyjna 15= Lisa Przypomnij sobie konstrukcje z too.. Hello. Wskazówka egzaminacyjna Nazwij wszystkie składniki satatek. The writer of this text doesn't have any plans for tonight...... I can’t go with you.. ^ we could go to a café later and have entrance..-10... Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź B.4.. Boil B..3... B.... język angielski | repetytorium II I 59 ... The stew isn’t spicy enough... mash C........ Hi....3......

Mieszkam przy ulicy Bond 34/7. podając kolejno liczbę tysięcy. I am in the third/final year of Jestem w trzeciej/ostatniej I am 15 years old. — ZAPAMIĘTAJ U ła m ki d zie się tn e W Stanach Zjednoczonych obowiązują inne nazwy dużych liczb. na 15. tzn. Ułamki dziesiętne odczytujemy za pomocą słówka point i licze­ Wprawdzie liczby te są rzadko używane.twelve. . Mam około 170 centymetrów wzrostu.7 stones. Ważę około 55 kilogramów. Dwucyfrowe Wielocyfrowe Okrągłe 1 one 11 eleven 10 ten w przedziale 2 two 12 twelve 20 twenty 1-1900 3 three 13 thirteen 30 thirty Podajemy Ostatnie dwie cyfry poprzedzamy Podajemy 4 four 14 fourteen 40 forty liczbę słowem and (zasada ta obowiązuje liczbę setek.sixteen thousand.5 kilometra od szkoły. million nie doda­ 2 000 000 two million jemy do nich końcówki -s. bników głównych. millions używamy. natomiast części ułamkowe . 16 763 . 5 five 15 fifteen 50 fifty i jednostek.12). 1 000 000 000 000 a/one billion 2 000 000 000 000 two billion two thousands two thousand 1 000 000 000 000 000 a/one thousand billion Wyrazów hundreds.three thousand. klasie gimnazjum.eight hundred and nineteen 1800- 7 seven 17 seventeen 70 seventy -one 2046 . Mieszkam około 1. seven hundred 100 a/one hundred hundred and sixty-three 200 two hundred 1000 a/one thousand ZAPAMIĘTAJ 2000 two thousand 1 000 000 a/one million W liczbie mnogiej liczebników hundred.eighty. 2 000 000 000 000 000 two thousand billion There were hundreds o f people in the stadium. I weigh 8.nought point four (AmE: zero point four) 5. ale warto o tym pamiętać. five hundred hundred 9 nine 19 nineteen 90 ninety -seven and ninety-two 1200 . I am 5. odczytywania cen oraz ułamków dziesiątek i jednostek w zależności od wielkości tych liczb. Mam 15 lat. dziesiętnych. YOU PAY DEARLY A Ç J - ORAMMAR Cardinal numbers . thousand. kiedy mówimy ! o setkach.twenty.liczebniki główne_________ Jak czytać liczby? Liczebniki główne odpowiadają na pytanie „ile" i służą do Liczby czytamy osobno.734.L -i „u . flat 7. 6 six 16 sixteen 60 sixty 21 . podawania liczby obiektów.O 15 feet.five point seven three four 1 000 000 000 one thousand one miliard million billion 1000 000 000 000 one billion one bilion W pisowni angielskiej cyfry tysięcy niekiedy oddziela się przecinkiem trillion (1. 3592 . 819 . middle school. i .twoje dane w liczbach . thousands.000. dziesiątek tylko w brytyjskim angielskim). . setek. USEFUL EXPRESSIONS Your profile in numbers €> My bedroom measures 10 feet by Mój pokój ma wymiary 10 stóp .two thousand and forty-six eighteen 8 eight 18 eighteen 80 eighty 87 .4 . tysiącach czy milionach w znaczeniu „bardzo dużo". I live 1mile from my school. 0. 60 język angielski | repetytorium i l . I live on the ground floor (BrE)/first Mieszkam na parterze.6 feet tall. I live at 34 Bond Street. floor (AmE). week IF YOU BUY 13 CHEAPLY.zawsze kropką (0. zwłaszcza przy tłumaczeniach tekstów popularnonaukowych.000).

How do you open a new document in Microsoft Word 2007? . A black one. You can’t make an omelette without breaking eggs. udzielanie porad/wskazówek ► w liczbie mnogiej ..thirty-five euros Europejskiej € 1..twenty cents część krajów Unii € euro -euro [’juarau] € 35 . Bezosobowe YOU/ONE Zaimek ONE/ONES tylko w odniesieniu do ludzi zamiast rzeczowników policzalnych ARKUSZE EGZAMINACYJNE wyrażanie powszechnych opinii. poglądach.seventy-five pence (w języku nieoficjalnym czytamy p [pi:]) £ 67.You must click on this small icon in the top left corner.Can I have 2 kilos of tomatoes? .? Here's your change. To będzie. zasadach. You should always take care o fyour clients.50 -four dollars fifty cents tek..cent $ 0.? Ile kosztuje/kosztują.20 = C20 . Forma one występuje w identycznym znaczeniu. .25 -five pounds twenty-five £ 0. W funkcji zaimka bezosobowego można używać także they.. aren’t they? my W Norwegii jest zapotrzebowanie na pielęgniarki.75 =75 p .one euro fifty (cents) Czytanie liczb w datach 4E> k. please.dolar $ 4. język angielski | repetytorium I I 61 . elve GRAMMAR You/one. prawidłowości .. stóp USEFUL EXPRESSIONS In a shop .The smaller ones.Which ones? powiedzenia i przysłowia .Would you like the green one or the blue one? You/One should always be punctual. LANGUAGE Jak czytać ceny? 9 Kraj Symbol waluty Nazwa waluty Sposób odczytu b Wielka Brytania £ P pound .The blue one. Nie stać mnie na to. . Anything else? Czy coś jeszcze? I can't afford it. How can I help you? W czym mogę pomóc?/Czym mogę służyć? That's.sixty-seven pounds ninety Stany Zjednoczone $ dollar. (mniej oficjalnie) One should always take care o f one’s clients. How much is/are.I'm looking for a leatherjacket. (bardziej oficjalnie) ja­ Należy zawsze dbać o swoich klientów.90 . They are looking for nurses in Norway. ale jest nieco bardziej oficjalna.funt penny.pens (liczba mnoga: pence) £ 5. if possible. . You can't eat a cake and have it. one/ones 9 Forma bezosobowego you służy do mówienia o ogólnych praw­ dach. Oto reszta. czyż nie? You just don’t wear socks with sandals.. ogólników ► w liczbie pojedynczej You/One shouldn't buy things you don’t/one doesn't need. zasady postępowania.5 .w sklepie 9 4/ 7... You are never too old to learn. C cent .

.....5.5.3.445 B. .. £ 15... or the navy blue (tie )....5. C albo D.. a size 12.2. I don't have a credit card with me.-2...1.. 4. computer shop: 4... Between 1993 and 2010 The Great Orchestra of Christmas 5.. The price of this computer game is ... We have to pay cash dowe towary.... How many F. for B. withC... For every euro spent on food people in Europe spend 5. with D. by B... Zakreśl literę A..1... Can you buy me a hamburgler and a cola? I'll pay you on Monday.... back C....4. Anything B. Our manager’s new laptop cost . (tie) . 6. It was a real bargain! 3. A. on C...I’d like a pound of pears.. 1.in 62 język angielski | repetytorium i i .. ? A..week 13 4. .. Can I pay .. 3. € 1...-1.). £ 130 million C.-6. I’m G.73 C.. .. B.. 1. try this on? 6...... kończenia wybrane spośród A-H.. I can’t buy this DVD. on alcohol and cigarettes. music shop: P ZAKUPY I USŁUGI Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa... at D..4. How much E....5. I’ve paid . S 120 million 5..2.4.. with D. help you? w którym można je kupić... on C.3. A.. 6..2.. € 73 B.. Zakreśl ^ terę A.3...1....5....7. 7....... 4.796 to £ 33. pork lamb beef turkey chicken 3.-7..... chemist’s: (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi.3. from 7..355 * (0-3) Zastąp wyrazy w nawiasach zaimkami one i ones. on C. 6.3... The prices of new Citroen C4 Picasso MPV range from ..1...... carrot pepper tomato lettuce celery I (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (7.63 ..795 to $ 23. the same in black? 6.....8.3..2......... I don’t have enough money...). S 17. trainers boots sandals high-heels flip-flops A... We've bought these chairs half price. sports shop: 1. Na podstawie infor­ macji zawartych w nagraniu wpisz w luki w zdaniach (0-8) Dopasuj do wypowiedzi 6. with 7.1.. 2.1. for B.. € 1.. onD. (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi.... What do you think? Which tie suits me better: the green Charity has collected and spent over saving lives.1...6.....3. 3... for my new digital camera.The bigger (pears) . are these shoes? 2.. B albo C....... acredit card? 3...... One can’t take good pictures with my old camera.1. rolls croissants French bread buns A.. Let’s take your new (cam era).. pasta sugar rice ketchup flour A.. Can I C.. A.. newsagent's: (1. 6.) właściwe ceny wymienionych produktów.1. £ 16...Which (pears) . 6... Na podstawie infor­ macji zawartych w nagraniu uzupełnij luki w zdaniach 4..... 6. które można w nich kupić.2.. Here’s A...3...1.2.345 C... ... at B...3.. by B.795 to £ 23.. Have you got H.... out D..... checkouts are open? 2....? A.... your change.... How can I D.4... else? | (0-5) Wpisz pod zestawem produktów nazwę sklepu..2... $ 112 million B. właściwe za­ (2..... with (0-5) Wpisz obok podanych sklepów po dwa przykła­ 7. tak aby powstał poprawne i sensowne zdania. for 7..1......8.

3. crowded with 11. I 11.1. shopping. What are the people buying? BritishJVlost Famous Shop 10. choose pay buy shop afford ton Up to 20% discount € 15 discount voucher redeemable on presentation on purchase of sunglasses and - perfumes worth € 85 and over I usually buy clothes at my local shopin Pembroke. The new outlook 8.. Wskazówka egzaminacyjna Przeczytaj nagłówki.. I don’t enjoy going there anymore. You get this discount if you decide to buy a second item.1. Buy two watches any item from the freezer Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ Pay 45 € (offer valid on a single transaction) graficzna wpisywanych wyrazów. we za.. które widzisz na zdjęciach.. Until of this promotion real recently I really enjoyed 11. (0-5) Przeczytaj tekst...-9. He wasn't afraid of new solutions therefore he managed 8.. czas.4.... Innovations C. some clothes online last week and I was amazed by the wide C. You won’t get this discount if you spend € 20 on your find things.1. Harrods debuted England's first moving ît’S staircase (escalator) in their Brampton Road stores. In 1849 Henry Charles Harrod opened a small grocery ni one shop.-8. D.2. prices. Wpisz odpowiednią A.. What was uncle's present? to introduce some to the shopping sector.. 9. dą lukę (11. 16 November 1898. What are the girls talking about? dopasuj właściwy nagłówek (A-D). dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. This offer is valid only for frozen food.. tak aby powstał spójny i logiczny tekst.1. 11. B.-11.1. cash w luce (np. która powinna znaleźć się .2. 9.4.. literę obok numeru każdego akapitu. język angielski | repetytorium l i 63 . of new rails and it is difficult to B.eom/en/en/r E.1.. In the beginning D... z podanych odpo­ wiedzi wybierz właściwą.. A. 10. Wskazówka egzaminacyjna 9.. Zastanów się.. Nazwij wszystkie przedmioty. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­ datkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia......) 8. nych sklepach. creśl li- 9. osobę). 9..1..4 of clothes at 11. but then the male range of clothing was introduced and the floor space is now A.-10.3..1. Uwaga! Jeden wyraz Save 13 € został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.) jeden wyraz z ramki w odpowied­ 20% off niej formie. jakiego typu informacje muszą (0-4) Przeczytaj ogłoszenia 9...2 .. B albo C. Uzupełnij go..3.3.. liczbę. However.. You must show the advert to get this discount.5. Dobierz wstaty do nich po kilka pasujących przymiotników.. Spróbuj określić formę części mowy.. On Wednesday. Na podstawie: http://cdn.. If you buy one item.. you get another one free.. offering a phenomenal range of products from pianos to cooking pans Wskazówka egzaminacyjna and from pets to jewellery.. Wskazówka egzaminacyjna (0-3) Posłuchaj trzech rozmów toczących się w róż­ Spróbuj wyrazić podane oferty innymi słowami. There are 300 departments.4.3. wpisując w każ­ 9.3.. The device was actually a woven leather conveyor belt-like unit with a mahogany balustrade. Do każdego akapitu (10...there.2.2.....3. Zakreśl literę A. Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do A żadnego akapitu. (0-3) Przeczytaj tekst. Harrods is Britain's most famous shop and possibly the most famous store in the world...... 10 . Do każdego z nich ARKUSZE EGZAMINACYJNE się znaleźć w pasujących do nich akapitach... B. 9.. which had only one room and employed two shop assistants.feefo. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 8. W Now Harrods occupies a 20 000 m2 site and has over 90 000 m2 of selling space.... Nowadays B. Wpisz rozwiązania do tabeli... 9.. its beginnings were very humble.1. A.5.

uwagi w odniesieniu do w odniesieniu do przeszłości. No. could. uwagi czasownik częściej forma wyrażająca forma wyrażająca forma wyrażająca używany w znaczeniu przeciętne przeciętne małe negatywnym prawdopodobieństwo prawdopodobieństwo prawdopodobieństwo pytanie o pozwolenie. could. twierdzenie You can pay by credit card. w krótkich odpowiedziach na. but Spójniki and i or mogą tączyć zarówno wyrazy. potrafić ► might-móc dalnych. - uwagi forma nieformalna. Students may not smoke. He can’t be at home. 1was five.i I can’t enjoy listening to music because my headphones don't ► so . You may open the door. które różnią się od typowych czasowników. question? zgoda/odmowa Yes. Hilary could play tennis very well when she was young. Certainly. umieć. nia (powstają wtedy zdania złożone).bo. We They may not be ready yet. wiedzenia. ► can .móc. w eek A CUSTOMER 14 IS ALWAYS RIOHT GRAMMAR Can. Niemożliwe. You could be right. I’m afraid you can't. because. w odpowiedzi używa się zdecydowany zakaz wyraża w odpowiedzi używa się występuje tylko forma can't czasownika can lub may mustn't czasownika can lub may mówienie o umiejętnościach umiejętność 1can swim. might Czasowniki can. M y camera zoom wasn't working. No.móc. might podobnie jak must. We couldn’t do that. so. Thank you. you can’t. shall. She may know the truth. możliwość That can be true.więc work. I might win this money! niemożliwość He cannot/can’t be here. would. sure. przeczenie You cannot accept this . you. may. potrafić ► may-m óc will. bardzo rzadko używany. but you must pay it back next week. umieć. albo I think I'll phone her or send her an e-mail. about the accident. Spójniki so. because i but zwykle łączą wypowiedze­ Insert system disc and press enter. 1 couldn't ride a bike when Can't (cannot) i may not mają nieco inne znaczenie. ► and . jak i cate wypo­ We have a DVD drive and a CD drive. ► but-ale I’ll lend you some money. forma najbardziej powszech­ may not ma charakter oficjalny. - offer. ► could . She might not know didn't have enough time. or. so I didn't take any good \ pictures. nieumiejętność \Ne can't jump like that. He may not be at home. That’s very kind of Of course. udzielanie i odmawianie pozwolenia pytanie Can I close the window? Could I switch the TV on? May I help you? Might I ask you another | o pozwolenie It’s really cold here. teraźniejszości i przyszłości w przeczeniu może wystąpić for­ może być zastąpiony formą ma to be able to (w twierdzeniu to be able to zmienia się znaczenie) And. ► because . żeby był w domu. should. Być może nie ma go w domu. należą do tak zwanych czasowników posiłkowych mo. may. ponieważ Should we buy a new TV set or a new washing machine ? ► or-lub. 64 język angielski | repetytorium | | .

południowoafrykański itp. kanadyjski. -11-. Canadian English Mam kota. Przeważnie są one nieznaczne I nie mają większego wpływu listonosz postman mailman na porozumiewanie się. kosz na śmieci dustbin. rubbish-bin trashcan amerykański. skrzynka na listy postbox mailbox Między brytyjskim a amerykańskim angielskim istnieje wiele róż­ nic. toaleta toilet.). have got Simple. ring up. work. -que. biscuit cookie sportowe herbatnik przyjęcie. -se. gasoline globalnej i zunifikowanej angielszczyzny. -ck. W języku mówionym zwykle są one akceptowane. have papryka peppers bell peppers capsicum Właśnie I've just finished my 1just finished my słodycze sweets candy lollies skończyłem pracę. święta holiday(s) vacation Ta odmiana jest też standardem edukacyjnym dla większości osób chory ill sick uczących się języka angielskiego jako obcego. biscuit cookie cracker gramatyka stosowanie Present stosowanie Past herbatnik Perfect. choć­ mieszkanie flat apartment by w trosce o tożsamość I odrębność kulturową. work. party party jo! impreza dozorca caretaker janitor apteka chemist’s drug store Angielski jest językiem ojczystym dla blisko 328 milionów ludzi. 1have a cat. I’ve got a cat. -se.lj [‘skedlj vitamin [’vitamin] [‘vatamnj kino cinema movies pisownia końcówki -re. lavatory rest room -our. -gue -or.Received Pronunciation). że występuje bardzo wiele jego odmian I dia­ lektów. frytki chips French fries jest więc oczywiste. silnik engine motor w których obrębie istnieje mnóstwo odmian o charakterze regio­ film film movie nalnym. phone call nictwa. -1-. wściekły angry mad South African English * jesień autumn fall buty trainers sneakers takkies ciastko. wakacje. W języku pisanym i oficjalnym przewa­ piłka nożna football soccer ża angielszczyzna wzorcowa (w brytyjskim angielskim zwana BBC parter ground floor first floor English. Dlatego te dwie od­ kukurydza maize corn miany biorą najaktywniejszy udział w procesie kształtowania się benzyna petrol gas. r toaleta toilet restroom washroom słownictwo sklep shop store dep zły. telefonować gumka do rubber eraser British English (BrE) American English (AmE) ścierania wymowa wymawianie r tylko wymawianie r w każdej przed samogłoską śmieci rubbish trash pozycji. co bywa przyczyną zabawnych nieporozumień. chociaż popularność amerykańskiego angielskiego spowodowała. że coraz powszech­ winda lift elevator niej również dopuszcza się go w nauczaniu. Różnice w wymowie i pisowni zwykle za­ pub. -ce. ale używane są przeważnie tylko lokalnie. -g latarka torch flashlight teatr theatre theater spodnie trousers pants licencja licence license podróżnik traveller traveler metro tube. końcówki -er. King’s/Queen's English lub R P . australijski. Najbardziej ogólny podział pokrywa się z granicami konty­ skrzyżowanie crossroads intersection nentów.LANGUAGE Brytyjski i amerykański angielski 9 One la n g u a g e? British English American English m m m BrE AmE Australian English (BrE) (AmE) ciastko. underground subway kolor colour color majtki. slipy underpants shorts analizować analyse analyze kamizelka waistcoat vest czek cheque check katalog catalogue catalog suwak zip zipper język angielski | repetytorium I I 65 . wydłużanie akcentowanych sklep shop store samogłosek bilet w jedną single ticket one-way ticket paper [’peipa] ['pelpar] stronę never [‘nevaj [’nevar] taksówka taxi cab schedule ['Jedju. Najwięcej rozbieżności dotyczy słow­ dzwonić. państw lub obszarów anglojęzycznych (angielski brytyjski. bar pub bar znaczane są w słownikach. -ze.

..1.8. film C..... language school 6.1......... confectioner’s 6.....1 .4.. travel agency 6.4.) do punktów usłu­ 4.5.....download some of our resources.. play tennis very well when he was young. you 3... because..3... 1..:. get my money back. 4... movie 2. I’m afraid yo u ..1. Słówka 2... Wpisz odpowiednią literę obok nume­ 4.4..... (0-6) Podpisz rzeczy lub czynności przedstawione Do you want to look ten years younger? na zdjęciach..2...4..) z ich amerykańskimi od­ powiednikami (A-D)..-1..... can • can't •cannot • might not •won’t be able 1... Please remember that even If out of order..7...... C...... you may 3.2 ....6..can you afford not to have it?out.. this machine is network resources. holidays D.. Don't forget to take a valid credit card and driving licence. apartment ru ogłoszenia.... you 1. can • may ■could • might • cannot • can’t • may not Enjoy skiing in Alaska! 6......-6.... buy good health... week 14 ' A 0 ZAKUPY I UStUGI Przed rozwiązaniem zadań przypom­ (0-4) Uzupełnij luki w zdaniach (3...... beautician B.1....8.....3. Dental insurance ... Can I open this box? No... Admi: I believe you 3.............. but.2 I pay by credit card? A.... You......... 2...... bank 6. health centre F. fiat A.... petrol B.....4. 2.....4.. You. Uwaga! Start investing with £ 100 a month! Możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź..3. używając brytyjskiej (BrE) oraz amery­ kańskiej (AmE) odmiany języka angielskiego...2. florist H. (0-8) Dopasuj ogłoszenia (2.......4.. If you are dissatisfied with this product. vacation gowych (A-H)..5 I ask you another question? G... car rental D. Have you tried sending her flowers? A..) odpowlec 2... 6...... B...........) spójnikami and.-4..-2........... I have'to take it back NeO: Why 3.1. Remember to order your birthday cake at least two days in advance... exchange it for another one....3..... E. 2.3.. I’ve written a complaint letter...... Can you imagine not being able to understand the language? (0-7) Uzupełnij luki w zdaniach (6. (0-4) Uzupełnij luki w zdaniach (1.... H e ■..I download some photos? to the shop.........1 I help you? 6.. 66 język angielski | repetytorium I I ..6.. have the full refund......... they’ve (0-4) Połącz wyrazy pochodzące z brytyjskiej odmia­ turned it down. 2...2 have permission to use those 1. ny angielskiego (4.... Uwaga! Jedno wyrażenie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..7... nimi wyrazami spośród podanych w ramce..-3.......1...... wpisz do tabeli.) odpowied­ nij sobie niezbędny zestaw słownictwa.. f t nimi wyrażeniami wybranymi z ramki. so lub or..1. gas 4......1.....7.. This CD is scratched...4 use them on your own website... BrE AmE 2. You won’t buy coffee here.. use this site for commercial purposes.

. Wyjaśnij.. D.1.. Pamiętaj o utworzeniu od wyrazów odpowiedniej formy. Zakreśl literę A.and much more! missing and the back cover is torn.-7. 1. Can you wrap it for me... możesz spotkać takie napisy? Do kogo są adresowane? Uprzejmie odrzuć jej propozycję. the book 10. Wpisz rozwiązania do tabeli.1. You can buy it at half price. but they have to Wskazówka egzaminacyjna show valid identity cards. Jak zareklamujesz kurtkę? (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi dotyczące różnych A. bogactwo językowe C. 8. aby tekst był spójny i dbaj o prawidłowe stosowanie A. You can see this information on a screen of a cash machine..-10. Uzupełnij go..) wy­ Opisz. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź 9... . nery. Uważaj na wyrazy będące zarazem rzeczownikami i czasownikami.. tak aby powstał spójny i logiczny tekst... Sure.. zdania pasujące do podanych sytuacji.1.... Robisz zakupy przez internet. I'm afraid you’ve got a virus. Podpisz się jako XYZ..5. żeby podawała Twoje dane wied. presentation of a valid school ID.. B albo C. 10. C. Rowling Harry Potter and the Goblet of THE EUROPEAN • No receipt. this shop. Could you pack it into your luggage? powinna wynosić 50-100 słów. i chce tam podać kontakt do Ciebie. Uwaga! C.. • Italian coffee of 37 chapters.. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasu­ je do żadnej wypowiedzi. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ graficzna wpisywanych wyrazów. Wskazówka egzaminacyjna :hose (0-5) Przeczytaj tekst. zaimków i spójników.. Oceniana jest umiejętność B.. wyrażaj myśli..1. Would you like it on glossy paper? Wskazówka egzaminacyjna D.. 8. Jak spytasz sprzedawcę.. Zasłoń reakcje podane w odpowiedzi i spróbuj samodzielnie ułożyć 7. liczba mnoga rzeczownika.. Jak powiesz koledze... 8 . Can you send itto Poland? treatment. May you post parcels in Poland? B. please? pełnego przekazania informacji. I’d like you to exchange the Try best desserts in town! Students get 10% off upon book or get a full refund in 30 days. Bookstore a book by J.2.) jeden wyraz z ramki w odpowied­ najmniej jedno pasujące pytanie. book on 24th November and • English tea • French croissants • Receipt with summary.. • .. Do każdej z nich dobierz właściwą B. /vagal (0-4) Dla każdej z opisanych sytuacji (9.1. dlaczego nie chcesz... bierz właściwą reakcję. Wpisz rozwiązania do tabeli.3.. I’m sorry but it doesn’t work.4..2.. Dear Sir.... spójność.. usług (7. I’m sorry but you must repair this jacket. Uwaga! Jedno zdanie zostało as został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..). Only students with valid school IDs are allowed to enter być forma czasu. They pay less... że długość e-maila A. It’s a discount for students.3. język angielski | repetytorium 67 . 7.K...2. I'm sorry but there is a button missing. However. It won’t be cheap.3.. Jak poprosisz sprzedawcę o zapakowanie zakupów? w każdym z trzech podpunktów....4. This ticket vending machine is out of order.. from The ABC Please select receipt option.... This ticket vending machine is bad. Yours faithfully. 9... zaproponuj do każdej odpowiedzi co en if dą lukę (10. reakcję (A-D).4.. 9. I received 10. W jakich punktach usługowych bał. pamiętając. This ticket vending machine doesn’t do.-9... because this garment requires special B. A. Do każ­ dej z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-D). co ostatnio sobie kupiłeś/kupiłaś.. the last two 10. czy może wysłać paczkę do Polski? A.. Fire.. stopień przymiotnika.3....1. Wskazówka egzaminacyjna 9... oung. wpisując w każ­ Zanim wysłuchasz nagrania.3.. Koleżanka robiła ostatnio zakupy Wskazówka egzaminacyjna w sklepie internetowym.1.. This is an advert of a confectioner’s.. Are you able to send parcels in Poland? C.2 .-8.. że automat sprzedający bilety nie działa? Staraj się. Używaj bogatego słownictwa i precyzyjnie B. Może to C..5. introduce page order consist the podane dodatkowo I nie pasuje do żadnej tabliczki.3. you niej formie. który bardzo jej się podo­ Zwróć uwagę na wyróżnione słowa. kontaktowe.1. (0-10) Napisz e-mail do koleżanki ze Stanów Zjednoczonych. A. On the 14th November I 10.... 8. 8 . Can you do the packing up? oraz poprawność językowa.3 you may see. 7. Uwaga! Jeden wyraz ----- imia- ii od- a (0-3) Przeczytaj tabliczki informacyjne 8. are 8. Adam Nowak ówka B..2.... C. Certainly.

ZAPAMIĘTAJ yet-już. never. 1lose them all the time. for all his life I haven’t repairedJoe’s toy yet. szczegółowe miot + past participle How many bottles of coke have the children drunk? They’ve drunk all of them. Do tej pory napisał pięć powieści. she has.od. so far. lately. Past 3 o'clock two hours Have you already finished? Czy już skończyłeś? (w pytaniach already wyraża niedowierzanie) for (przez pewien okres) since . for two weeks.czasownik + -ed ► czasowniki nieregularne . pytanie zaimek pytający + have/has + pod­ What has Jane had for lunch? She’s had a sandwich. określenia czasu just. jeszcze (w pytaniach i przeczeniach) ► fo r. odpowiedź Have they had lunch? Yes. Wyszli. since her birthday. przeczenie podmiot + have/has +not + past Joanne has not/hasn’t passed her final exam. I’ve read that book. since September. they haven’t. w odniesieniu do sytuacji. since. przez (określa czas trwania czynności) already-już (w zdaniach oznajmujących) for five months. since I was a child Kate has ridden a horse since 3 o'clock. What has bitten your dog? It looked like a kind of wasp. she hasn’t. pytanie ogólne have/has + podmiot + past participle Have Mark and Paul had breakfast? Yes. relacjonowanie wydarzeń. Jessica has washed the dishes. they have. My parents have already gone to work. i krótka Has Barbara decided what to wear? Yes. które wydarzyły się niedawno They have bought a new car recently. Moi rodzice już pojechali do pracy. które rozpoczęły się w przeszłości. since 2009.past participle ► czasowniki regularne . No. they haven’t. które zaszły w przeszłości w odniesieniu do chwili obecnej John is a writer. pytanie o podmiot who/what + has + past participle Who has lost the car keys? 1have.od (odnosi się do konkretnej daty lub wydarzenia) Kate has ridden a horse for more than two hours. Rachel nigdy nie była w Australii. Is this the first time you've done bungee jumping? Czy po raz pierwszy skakałaś na bungee? budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot + have/has + past participle Mary has already done her homework. ever. since (od momentu w przeszłości) Has Mum leftyet? Czy mama już wyszła? Brad has already bought the tickets. Darren has not/hasn't bought a new car yet. jgzyk angielski | repetytorium . 1have eaten five sandwiches but I’m still hungry! Wr We have visited twenty countries so far. ALL ROADS LEAD TO ROME GRAMMAR Present Perfect Formy Present Perfect . Nie naprawiłem jeszcze zabawki Joego. He has written five novels so far. Jessica pozmywała naczynia. yet. który raz w życiu dana sytuacja się zdarza It’s the second time I’ve seen a musical. participle We have not/haven’t hired a car yet. they have. No. already. No. Oglądałam musical drugi raz w życiu. Dad has just finished painting the walls. Oni kupili ostatnio nowy samochód. ale ich skutki odczuwamy/obserwujemy teraz Peter and Bob have repaired the car. informowanie. Brad już kupił bilety.trzecia forma z tabeli czasowników nieregularnych PRESENT PERFECT OPERATOR HAVE/HAS zastosowanie • opisywanie czynności. w odniesieniu do sytuacji. John jest pisarzem. for Has she ever travelled on her own? Donna has read two books so far. które wydarzyły się w bliżej nieokreślonej przeszłości They have gone. Rachel has never been to Australia. Przeczytałem tę książkę. recently. Peter i Bob naprawili samochód.

I'm sitting in the street cafe/watching a stunning Właśnie teraz siedzę w ulicznej kawiarni/obserwuję olśniewający sunset from the hotel terrace. The sun is shining. town called. The journey was long and tiring. Boston jest wart odwiedzenia. and the check out time Is 11 a. I came here two days ago.. There is a picturesque view over the valley from our hotel window. Light breeze is blowing. Z naszego pokoju jest malowniczy widok na dolinę. Would you like a confirmation sent to your email? Ms Leigh: Oh.rezerwowanie pokoju 9 Hotel Agent: Hotel Reservation Centre. zachód słońca z hotelowego tarasu.. Włoskie miasta są pełne zabytków. You’ll be checking out on 22nd? Ms Leigh: Correct.pisanie pocztówki G reetings fro m . I’m in a beautiful mountain village/seaside Jestem w pięknej górskiej wiosce/nadmorskiej miejscowości. że cię tutaj nie ma. The nightlife in Barcelona was amazing.com. P o zd ro w ien ia z. Ms Leigh: I’d like a double bed. My email address is jleigh@hotmail.. Pogoda jest świetna/znakomita/wspaniała.. It’s fresh and sunny. What is the check-in time? * Hotel Agent: It's 1 p. We can offer you a single room with a double or a king bed. I'm having a fantastic/wonderful time in.opisywanie miejsc 9 London is very cosmopolitan... Podróż była długa i męcząca. madam. It is hot and the sky is cloudless. Jest gorąco i niebo jest bezchmurne. I hate places packed with tourists. I remember Rio as a very lively place. miasto. Wish you were here. Could I have your name and your telephone number? Ms Leigh: It’s Janet Leigh. język angielski | repetytorium 59 . There are some rooms available in the Hyatt Hotel in Westminster./l miss you. miasta. Is Malaga worth spending more than a day? Czy warto spędzić w Maladze więcej niż jeden dzień? Writing a postcard . Szkoda. Hotel Agent: So that’s two nights. how can I help you? Ms Leigh: I need to book a room. To było miejsce pełne turystów. We are spending our days relaxing on the beach/by the pool/ W ciągu dnia wypoczywamy na plaży/na basenie/zwiedzamy sightseeing the city. Życie nocne Barcelony było niesamowite. Wczoraj odwiedziliśmy miejscowy targ/poszliśmy kupić pamiątki. Do you have any vacancies? Hotel Agent: Yes we do. Świeci słońce. Oh. See you next week/in three days. We are staying at a comfortable hotel in the town centre. Wieje delikatny wietrzyk.SITUATIONS Booking a room . Londyn jest bardzo kosmopolityczny. Przybyłem tutaj dwa dni temu. która nazywa się.m. Hotel Agent: When will you need It? Ms Leigh: 20th and 21st June./Tęsknię za tobą.. Pokój w hotelu jest uroczy. Nie znoszę miejsc pełnych turystów. Yesterday we visited the local market/went shopping for souvenirs. The hotel room is lovely. Hotel Agent: I’m sending it right away. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu/za trzy dni. Hotel Agent: Certainly. Mieszkamy w wygodnym hotelu w centrum miasta. Italian cities are full of historic monuments... yes.. my phone number is 23149277.m.. Jest rześko i słonecznie. It was a very touristy place. Fantastycznie/Cudownie się bawię w. Pamiętam Rio jako bardzo żywe miejsce. USEFUL EXPRESSIONS Describing places .. The weather is great/excellent/superb. and I'd like a non-smoking room. I’m going to spend the whole weekend exploring the ancient part Planuję spędzić cały weekend na zwiedzaniu zabytkowej części of the town. please. Right now. Boston is worth a visit.

BROOME london-reading-and-comparative-adjectives ives/1 3.... ....... She has stayed at one place.... They (just.. Is Paul in? No........... ever....... 4....... But I will try to avoid snakes.....champagne....... Zdecyduj.... Room number: expenses 3..............2.... There's less traffic than in London! formacji zawartych w nagraniu uzupełnij formularz.........8.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach. ------------------------- Na podstawie in­ less expensive than England................-2.....10........ yet.. sushi? (you. (Mary) 0 (0-4) Przeczytaj tekst porównujący różne aspekty ży­ cia w San Francisco i Londynie.. I'm sorry but I (drop) your clock............ dróży do Australii..... never) 2.......this book........ ever) London... break) her arm! including kookaburras......... In San Francisco people jj have a higher standard of living because generally it’s much! H k I ®(0-7) Usłyszysz rozmowę w recepcji.) odpowiednie formy czasu Present Perfect... and it's less violent... London isn’t as dangerous! as San Francisco........ w którym dany aspekt jesl 2.................) są zgodne z treścią tekstu (P . I can't wait! I 1........ and public transport is great while in London it is terrible andi really expensive...1.....5. Come quickly! Jane (just... a few relaxing days I'm flying to Darwin and then to my last)| j 1.. I (read) .-4....5....5. a które ni« (F ........3...6...... Anna’s Travel Blog * I've been in Australia for two weeks now................. London has a lot more theatres and museums and 2..8........4....... Monday. Kangaroo Island and Adelaide...2.. What I'm really looking forward to see is the wildlife: dingoes.... parrots and lorikeets.... ever) its architecture is really incredible........... prepared for the trip. Zakreśl literę P albo F...... all her money.........10....1..... • Present Perfect odpowiednich czasowników poda­ 4. Number of nights: culture & architecture 3.... London’s also dirtier and much more polluted! Na podstawie: http://www....4. his brother? (Paul. 4. (I.eslhandouts.com/worksheet/san-francisco-val THE KIMBERLEY HOTEL...6....1. waterfalls and rocks I also hope to see numerous birds 1. football twice this year... 1... 1.......4........ the Blue Mountains.....this film three times.... O (0-10) Wstaw w luki (1...... rivers...) 1..... to lizards......... saltwater crocodiles and dragon 1.1.... to Miami? 4............five books since I arrived here.... do) .... transport & pollution język angielski | repetytorium ..... only) San Francisco vs London 2.........7...1.........8...........3............5... First name: Factor London San Francisco I 3...5.... Anna arrived to Australia on the 2nd of August. P F (0-8) Uzupełnij luki w zdaniach (2..... Wykorzystaj wskazówki w nawiasach... Type of room: 3.7. from Peru.......... Nobody (ever.... Anna isn't interested in nature.... but less interesting than 1 2...... (they.......... (they.2. P F nych w ramce.. After 1...1. 2... O m (9 PODRÓŻE l TURYSTYKA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.... never) San Francisco is much more modern. nine species of kangaroos.2... za­ znaczając X przy mieście..... Anna doesn’t want to see any reptiles.....4..... lose) . toMarkbut he (not reply) ......ill 1... Diana (not... Method of payment: violence & crime 3...... 16 August.....3.. I’ve visited Sydney........) formami surprises... P F1 Anna has gathered a lot of information to avoid 4....... Uzupełnij tabelę.. 0 (0-5) Przeczytaj fragment błoga Anny dotyczącego po... (my cousins... my keys.. be) .. które ze zdań (4........... never) korzystniejszy..-1... I’ve read a lot about it to be welf single thing this morning. arrive) ...... see) ......1........ an accident? (your mum...... (you........ P F 1.prawda)...7.6..... write) .... a flying saucer..... Mary (not.. As Kimberley is full of the supermarket............ P F eat • see • have • lose • hit • read • play • drink 2.... a destination: Kimberley...fałsz).............. I'm afraid he (go) .......... Special request: traffic... Martha (already.... ever) 2........9.....

A. Single or return?
(0-2) Przeczytaj teksty. W zadaniach 6.1.-6.2. z poda­ B. About two hours, I think.
nych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią C. In twenty minutes.
tekstu. Zakreśl literę A, B albo C. D. Number six. It's the one on the other side.
E. f 15.50 one way, standard class.
Balmoral is a castle in the Scottish Highlands where Queen
Wskazówka egzaminacyjna
Elizabeth and Prince Philip spend every August, September
Zastanów się, jakiej formy reakcji należy się spodziewać, np. poda­
and early October, enjoying the outdoor life of picnics,
nia czasu, ceny czy zapytania o bardziej szczegółowe informacje.
horseback riding and driving around the estate.

6.1. The royal family
A. enjoyed garden parties in Balmoral. (0-5) Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każ­
B. enjoyed an indoor swimming pool. dą lukę (9.1.-9.5.) jeden wyraz z ramki w odpowied­
C. spend the whole spring In Balmoral. niej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.
Wymagana jesttpełna poprawność gramatyczna i orto­
Sorry, but single rooms are unavailable at the moment. graficzna wpisywanych wyrazów. Uwaga! Dwa wyrazy
zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
6.2. This information can be presented by
go sit be spend come near comfort
A. a hotel guest. B. a hotel cleaner. C. a hotel booking manager.
Hi Rebecca,
Wskazówka egzaminacyjna
I'm having a wonderful time on Malta.
To zadanie ma na celu rozpoznanie gtównej myśli tekstu lub jego
I 9.1................... here since Wednesday. We are staying
nadawcy. Spróbuj określić oba te czynniki dla każdego tekstu.
at a 9.2 hotel In Valetta. There is a picturesque
view of the sea from our hotel window. The sun is
shining. It Is hot and the sky is cloudless. Yesterday we

O (0-4) Przeczytaj tabliczki 7.1.-7.4. Do każdej z nich do­
bierz odpowiednie zdanie (A-E). Wpisz rozwiązania
do tabeli. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­
9.3 sightseeing. Right now I’m 9.4...................
in the street cafe. I'm going 9.5.................... the whole weekend
exploring the ancient part of the town.
datkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki. Wish you were here.
See you next week
7.1. Sorry. No vacancies. Jacek

Wskazówka egzaminacyjna
7.2. Do not leave your bags unattended at any times.
Zastanów się, jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce.
Możesz dla ułatwienia wpisać w każdą lukę pasujący wyraz po polsku.
7.3. No standing passengers forward of this point.

7.4. Departures scheduled every 30 minutes.
(0-5) Uzupełnij zdania 10.1.-10.5., wykorzystując poda­
A. You can see this notice in a bus. $ ne w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie
B. This notice informs you how long the journey takes. należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba
C. You may hear this notice at an airport. natomiast-jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyra­
D. It means that there are no free rooms. zy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie popraw­
E. This notice informs you how often the ferry runs. ne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortogra­
ficzna wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz
7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
wpisać maksymalnie pięć wyrazów.

10.1. How many times (you/travel) by plane
Wskazówka egzaminacyjna
since 2010?
W tym zadaniu chodzi o rozpoznanie typów tekstów. Gdzie mogą
10.2. More than 23,000 season tickets (already/sell)
się one pojawić?
for the forthcoming season.
10.3. Mark (never/ride) .................. a mountain bike
in his life.
(0-4) Przyporządkuj do każdego zdania 8.1.-8.4. właś­ 10.4. Does anybody know (how long/journey/take)
ciwą reakcję A-E. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! ?
Jedna reakcja została podana dodatkowo I nie pasu­ 10.5. The flight (not/book/yet) Should I be
je do żadnego zdania. • worried?

8.1. How long does the journey take?
Wskazówka egzaminacyjna
8.2. Two to Cambridge, first class. Zastanów się, jaki czas będzie odpowiedni w każdym zdaniu.
8.3. Which is the right platform for 4.25 to Aberdeen? Następnie zwróć uwagę na to, czy zdanie jest twierdzące, pytające
8.4. What time does the train to Dover leave? czy przeczące. Pamiętaj o operatorach.

ję z y k a n g ie ls k i | re p e ty to riu m

1

week SUCCESS IS A

16 JOURNEY, NOT
A DESTINATION
■ J

GRAMMAR »
Past Simple i Present Perfect Wyrażenia często mylone w czasach
Past Simple i Present Perfect_______
Past Simple
► Have gone i have been
► wyrażanie czynności rozpoczętych i zakończonych w przeszłości Formy have gone to oraz have been to mają podobne znaczenie
My grandmother brought up four children. She died last year. (wyjechać, pójść, udać się), ale używa się ich w zupełnie innych
Romeo and Juliet met at the dance. sytuacjach. Pierwsza informuje, że czynność wciąż trwa lub nic nie
► zdarzenia, które miały miejsce w konkretnym czasie w przeszłości wiadomo o jej zakończeniu (osoba nie wróciła), druga - że już się
Jessica passed her final exams last week. zakończyła (osoba wróciła).
I studied French when I was at school. There’s no milk left. Mum has gone to the supermarket but she
Liz was in Paris in 2007. hasn't come back yet. Nie mamy mleka. Mama poszła do supermar­
► o dokonaniach osób nieżyjących, bez konkretnego określenia ketu, ale jeszcze nie wróciła.
czasowego Milk is in the fridge. It seems that mum has been to the supermarket
Agatha Christie wrote many detective stories. Mleko jest w lodówce. Zdaje się, że mama była w supermarkecie.
My neighbour worked for the government for 25 years. Now he is ► For i since
retired. Mój sąsiad pracował dla rządu przez 25 lat. Teraz jest na Określeniafor (przez pewien czas) i since (od jakiegoś momentu)
emeryturze. ______________________________________ są charakterystyczne dla czasu Present Perfect (i innych czasów
typu Perfect). Oba te określenia mogą jednak wystąpić także w Past!
Present Perfect
Simple. Since informuje wówczas, jaki czas upłynął od jakiegoś
► wyrażanie czynności rozpoczętych w przeszłości i trwających do momentu w przeszłości, natomiast for- o czasie trwania czynności/
chwili obecnej, w jakimś przedziale czasu lub właśnie zakończonych sytuacji, która już się zakończyła.
I have had this bike for two years. Jack has been at work since 6 a.m. Jack jest w pracy od 6 rano.
Bob and Mary have met twice since May. It’s nine years since I last saw him. Nie widziałam go od dziewięciu lat.
► zdarzenia, które miały miejsce w bliżej nieokreślonej przeszłości June has been absent from school for a month now. June jest nie­
Mike has passed two exams so far. obecna w szkole od miesiąca.
I have learnt two languages since I started school. Tanya lived in Norway for five months. Tanya mieszkała w Norwegii
She has been to London twice. przez pięć miesięcy.
► o dokonaniach osób żyjących bez konkretnego określenia cza­
sowego
Joanne Rowling has written seven Harry Potter books.
My neighbour has worked for the government for 25 years. At the Określenia for można używać w zasadzie we wszystkich czasach
moment he is thinking about retiring. Mój sąsiad pracuje dla rządu gramatycznych.

a
od 25 lat. Teraz rozważa przejście na emeryturę.

LANGUAGE
Preposition of manner and purpose/reason - przyimki sposobu i celu/przyczyny
Przyimków sposobu używa się, aby opisać, w jaki sposób (przy pomocy
► wyrażanie sposobu - with, by, through
jakiego narzędzia lub środka) została wykonana czynność.
► wyrażanie celu/przyczyny - to, for, because of,
W języku polskim przyimek w tej funkcji często nie występuje,
on account of, form, out of
gdyż zastępuje go forma przypadka.
He opened the can with a knife. Otworzył konserwę nożem.
You can fix it with a piece of wire. Można to naprawić przy pomocy kawałka drutu,
l/l/e can get there by bus or by train. Możemy się tam dostać pociągiem lub autobusem.
Przyimków celu/przyczyny używa się, aby opisać, w jakim celu/z jakiego powodu została wykonana czynność.
Jenny wrote him a letter to ask for help. Jenny napisała do niego list, aby prosić go o pomoc.
He's applying fo r the post o fjunior manager. On ubiega się o stanowisko młodszego menadżera.
The match was cancelled because o f the rain. Mecz został odwołany z powodu deszczu.
The parade was put off on account o f bad weather. Przemarsz przełożono przez wzgląd na złą pogodę.
They divorced from many reasons. Rozwiedli się z wielu powodów.
He cried out ofjoy. Płakał ze szczęścia.

72 język angielski | repetytorium

SITUATIONS
At a travel agency - w biurze podróży
0 Customer: They’re ten and twelve.
Travel agent: W e’ve got a very attractive offer in Normandy,
1. France. It’s full board and there is a water park nearby.
Travel agent: Good morning. Customer: What does all inclusive mean?
Can I help you? Travel agent: It means that all accommodation and meal costs
Customer: Yes, we'd like to go are included.
somewhere interesting, like Customer: Sounds great, but I must discuss it with my wife. Could
London or Barcelona, for a cou­ I have an information leaflet?
ple of days.
Travel agent: I see. When do At a tourist information office
you want to go?
Customer: Next month over the bank holiday weekend. That's - w biurze informacji turystycznej
29 April- 3 May. Tourist: Hello, could you give me some Information?
Travel agent: And how many people will there be? Clerk: Oh, yes, definitely. What kind of Information do you need?
Customer: Three. Tourist: Firstly, I’d like to find out something about the pub­
Travel agent: How do you wish to travel: by air or by coach? We lic transport. What is the cheapest possible way to get around?
can also fix the train journey. Clerk: How long are you going to stay?
Customer: W e’d like to fly, it’s only five days so we don’t want Tourist: Three days.
to waste our time. Clerk: So the best option for you Is buying a three-day pass.
Travel agent: Let me have a look at the computer... It’s valid for unlimited travel by all means of transport from the
irket.
2. date of Issue.
ie.
Travel agent: Good afternoon. Can i help you? Tourist: Where can I buy It?
© Customer: Yes, I’d like to book a family holiday.
Travel agent: Oh, we have a wide range of holidays. Where and
Clerk: At each underground station and most newsagents.
Tourist: OK, now I'd like you to tell me how I can get to The
!
when do you want to go? National Gallery.
Past
Customer: W e’d like to travel in the middle of June, somewhere Clerk: Take the underground, Plcadllly Line. You should get off at
which is attractive for children and not very hot. Leicester Square. The admission Is free. When you’re there, don’t
ości/
Travel agent: And how many people? forget to take the leaflet with the museum's highlights. It helps
Customer: Four. Two adults and two children. as the gallery is huge.
Travel agent: How old are your children? Tourist: Thanks a lot. That was very helpful.
iu lat.

/egii

USEFUL EXPRESSIONS 0
ARKUSZE EGZAMINACYJNE
sach
Booking/Buying a ticket
- rezerwowanie/kupowanie biletu
Tlcket clerk
Can I have a single ticket to Mogę prosić o bilet w jedną You need to/have to change In Trzeba się przesiąść
Bath? stronę do Bath? Dublin. w Dublinie.
I’d like a return ticket Proszę powrotny The train departs/arrives at Pociąg odjeżdża/przyjeżdża
to Edinburgh. do Edynburga. 11.30. o 11.30.
I’d like to book two tickets/ Chciałbym zarezerwować Where would you like Gdzie chciałby pan/chciałaby
seats. dwa bilety/miejsca. to sit? pani usiąść?
An adult or a child? Dla dorosłego czy dziecka?
Passenger

e of, How much is a ticket to...? Ile kosztuje bilet do...?
Do I need/have to change at...? Czy muszę się przesiąść w...? Directions - wskazywanie drogi
What time does the train depart O której pociąg odjeżdża z/
from/arrive at...? przyjeżdża do...? How can I get to...? Jak mogę dojść do...?
Which platform is the train Z którego peronu odjeżdża Could you tell me the way Czy może mi pan/pani wskazać
from? pociąg? to...? drogę do...?
Is it a fast train or a stopping Czy to jest pociąg pośpieszny czy Where is the nearest...? Gdzie jest najbliższy...?
train? osobowy? Go straight ahead/on. Idź prosto.
What time is the return train? O której jest powrotny pociąg? Turn right/left. Skręć w prawo/lewo.
Does this train go Czy ten pociąg jedzie do Take the second right. Skręć w drugą w prawo.
to London? Londynu? Take the third left. Skręć w trzecią w lewo.
Where is my seat? Gdzie jest moje miejsce? Go past.... Przejdź obok...
I’d like a window/a middle/an Proszę miejsce przy Cross the street at... Przejdź przez ulicę przy...
aisle seat. oknie/w środku/przy przejściu. It’s just round the corner. Jest zaraz za rogiem.

język angielski | repetytorium 73

....1..... takaby ich znaczenie nie uległo zmianie........... 4....... J-» yj A. I parked my ...........5.... We haven’t chosen a des­ A. A...5.... at the ........................-3.... shopping here.. Becky has lost three kilos D........ It's strange we didn’t meet...... There’s still a problem with the DVD player.. (0-6) Wstaw w luki w zdaniach...6......... 1...............6...........5.3.....4.1. at half past three....8....5. (lose) my credit card.......... 1have lived in Manchester 5...........W e took this picture while we were waiting for the ..... 1. Alexander Fleming discovered penicillin in 1928.....4..3. is taking off at 5.4. 5..........5...... Flave you ever seen an octopus? 4... B.... I haven’t smoked a cigarette for five years.. They have just gone to Manchester.1... Alexander Fleming just discovered penicillin........... Have you fed the dog yet? 2..........2. They’re sitting in the 6... £ (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (5........5.... A......... 3...... leave C.) to.. I would prefer a middle seat 1 .. Mary hasn't moved to London yet.... Podpowiedzią mogą być ikonki zamieszczone przy każdym zdaniu........ The match . które jest poprawne gramatycznie.......... Take your time. such places! from t h is ............... 3. 4... It’s the last time I’ve done E.) odpowied­ 0 nie formy czasu Past Simple lub Present Perfect... She must look great. I can’t find it 6...1...3........5.... A........ B.. but then it broke down again.. anywhere.7.... Did he drive a car an hour ago? B... My mum never wrote a text message.... A...1. 5... (run) away from home..6..... week 16 ' J o a 0 PODRÓŻE I TURYSTYKA Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa....... The last time I saw George was when we were children..........4...... a week ticket....... 2. 0 (0-5) Dopasuj pytania (2. Did he drive a car yet? 1.......... 6..... B.... to check ..2.... SPOKEN ... B. But you love shopping in for 20 years....... Me too....... 1..........30. B..........1.. day pass? D............... .... at a .... You should get.......... It’s just round the corner. 5..... sible way to get around? C.1.....3... She first told me about her decision two weeks ago.................... * (0-8) Wybierz z podanych zdań (1.... SIN CE..... Ron ..... well............. Someone 6....1..5. I haven’t visited my aunt yet.3... Where can I buy a three.-2...... I last spoke to him five years ago.. O u r ........5.....1.1..1.. How can I get to A..... 3....6.4... There were no ...... times..... We bought our house in 2009..... B...... ? 2.... A. Where is the nearest off at Leicester Square......) właściwymi nazwami miejsc i środków transportu.. (0-5) Do każdego pytania (6.................... £ (0-5) Przekształć zdania (4............. A.... Our guests ..............2... sert yet..2.. 5........ We have bought our house in 2009....... When does the n e x t. so I decided to take a bus.-5............. Zakreśl literę A albo B.......... the National Gallery? and most newsagents...4..... 2..... I ... Where would you like to E..... STO P. What is the cheapest pos­ B.............. Wykorzystaj czasowniki podane w nawiasach..-6..2....... I went to the ..... cash machine? 3. 2..... I didn't visit my aunt yet......) dobierz właściwą odpowiedź (A-G).. The best option is buying 3.. My mum has never written a text message. But he came back three days later....2.... 3........ 1...... (repair) it.. 4.. Have you seen an octopus yesterday? KNOWN.... B E E N .. B......... (earn)some money last month.. so we have to be at the .............6..-1.. Blackpool are playing 6....... A 5.-4... I’ll do it in an hour...... I last went to England four years ago................ near the entrance to 0 the shop....... (arrive)..... 1...........) do odpowiedzi (A-E)....... B. A.. ........ since Christmas. Mary didn't move to London yet.................1.... (start)..(3....8... 4... 74 język angielski | repetytorium .. at the .... Wykorzystaj wyrazy podane w na­ wiasach w odpowiedniej formie... At each underground station living-room......... Not yet...... Take the underground... seat? Piccadilly Line..). They just went to Manchester..................... 1.. My brother M a rk ...

twice a week.2.... A. A. Pamiętaj. It’s at the first 7. office 7...1.. You may choose from hiking.. once a week. parasailing and catamaran C...3.. 7.4. A paradise for tourists 8. w: Ryanair Magazine. Go 7. na jakich informacjach musisz się skoncentrować. Turysta pyta o drogę do najbliższej restauracji.. 9. B albo C... Direct flights to Toronto are When you get to High Street.2.. culinary and sporting activities B. 10. P F D.1 ... 7. 7. Catalonia is also famous 9. Turn right. come C . MAN: Sure.. Zakreśl literę A... Jak poinformujesz recepcjonistę... 16 July-15 August 2001.. Where to stay it the Wskazówka egzaminacyjna a bus. jakimi słowami mogą być wyrażone informacje Wskazówka egzaminacyjna odnoszące się do poszczególnych pytań.. There are hundreds of restaurants where you go. went B. A. A. down 10.2 . thanks Zastanów się. Wpisz odpowied­ Zdecyduj.1. 110-111.. I need to hire a room.. a które nie (F-fałsz). pumping can try water skiing. go A.2..3. Wybierz poprawne uzupełnie­ (0-3) Usłyszysz rozmowę dotyczącą planowanej po­ nie luk 7. I want to rent a room. at night... 7.3....1. że reakcja musi dokładnie odpowiadać sytuacji. There were three people on the trip to Oxford. just next to the town C.. bierz właściwą reakcję. diving and kayaking.. s. at Wskazówka egzaminacyjna 7. the left. traffic A. leave Stretching from Spain’s Costa Brava to the Costa Daurada. Michael will arrive in Toronto ANDY: Thanks a lot.. Can I have a single ticket to Edinburgh? There's also no end of cultural. 11. Janet and her family stayed in Oxford for two days.) laniu. uwagę. gather more information.turn B.. że musi skręcić w drugą ulicę w prawo. mountain biking and cycling. B. (0-6) Przeczytaj dialog.4.. sciwą Edynburga? 11.3.6. Watery thrills and spills B... a gdzie o innych miejsc.. riding.. near C. I would like to book a room. Poinformuj for its cuisine.-8. in the afternoon. kind C. 10. book a flight. Przypomnij sobie sposoby pytania o drogę.. at wować pokój w hotelu? The sports on offer range from sailing and windsurfing to A.. red B.. B albo C.. along C. są prawdziwe nią literę obok numeru każdego akapitu.4 the newsagent and you'll see the post B. I'd like to go to Edinburgh... (P-prawda). z podanych odpowiedzi ANDY: Excuse me... Those after a more relaxing experience can try 9. Uwaga! 5. MAN: You’re 7.6.. council..3. lights you get to..1.. Na podstawie informacji zawartych w nagra­ niu w zadaniach 10. pay for the ticket.6.3.... If you are not keen on water sports 8..1.1.. które ze zdań 8. że chcesz zarezer­ It is a perfect region for those who like getting active..3..5...2. welcome B. 7.1..5.. 7.1.2. Janet and her family enjoyed the trip. P F 8. straight B. Na podstawie: Catalonian Charms.. on C. rodzajach sportów? język angielski | repetytorium 75 . C. B.-9. Zaznacz literę A. sailing.. A return ticket to Edinburgh. green C. A. Jak poprosisz w kasie o bilet w jedną stronę na pociąg do snorkeling or a whale-watching trip.. P F C. in B. right. C.3... Catalonia’s coastline boasts endless miles of sandy beaches and pretty bays. please.. Catalonian Charms Przed wysłuchaniem nagrania przeczytaj podane zdania i zwróć ARKUSZE EGZAMINACYJNE 11..3..1. on until you get to High Street..4. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pa­ suje do żadnego akapitu. Zakreśl literę A. You can't miss it. to pursue on dry land. You couldn’t wish for more beautiful views :heck (0-3) Dla każdej z opisanych sytuacji (9. They paid £ 38 for one-way tickets. A.-7. B albo C. Those wanting to get their adrenaline B. (0-4) Usłyszysz opowiadanie Janet o jej wyjeździe... P F A. can try local specialities. 8.. Do każdego akapitu (11. dopasuj właściwy nagłówek (A-D). Go straight ahead for two hundred meters. Zakreśl literę Palbo F. in the morning. wymi edzią (0-3) Przeczytaj tekst.-11. Take the second right..-10. next C. Zwróć uwagę na kontekst. horse C.... past B. A. A.) wy­ and more perfect climate. Wskazówka egzaminacyjna get Wskazówka egzaminacyjna Jakich informacji spodziewasz się na podstawie tytułów akapitów? Przypomnij sobie zwroty dotyczące kupowania biletów i rezerwowania W którym będzie mowa o sportach wodnych. $ dróży. A. do you know where the post office is? wybierz właściwą...1.30. three times a week.. Michael decided to 7.

? Co robiłeś wczoraj o 8 wieczorerę? This time last week we were sitting on the beach. At that time 1was still waiting for your call. you weren’t. 1was. mających miejsce tylko przez pewien czas Those days we were all living in the country. Describing what we. nowej czarki. Na zewnątrz padał ulewny deszcz. hear A mother was trying to put her baby to sleep by singing him Matka próbowała uśpić niemowlę. Tydzień temu o tej porze siedzieliśmy na plaży. ale i odwoływać się do różnych zmysłów. . szczegółowe + podmiot +czasownik z -ing Who were you calling at 6 am? 1was talking to my mother. które trwały w określonej chwili w przeszłości What were you doing yesterday at 8 p. pytanie ogólne forma to be + podmiot Were you phoning Martin at 6? Yes. This time last Tuesday 1was still working in my office. budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot +forma to be 1was reading a novel all the afternoon./No. Who was talking to you in the street yesterday? It was my neighbour. last night/Friday at 7. Wtedy ciągle czekałem na twój telefon./No. odpowiedź Was she playing a computer game on Sunday morning? Yes. stanów lub sytuacji tymczasowych. No. zimne dłonie. she was. śpiewając mu cichutką a quiet lullaby. 75 język angielski | repetytorium .1 określenia czasu this time yesterday/last Monday. + czasownik z -ing We were not/weren’t dancing in this play. 1wasn’t. Why were you working in the garden all day yesterday? 1was picking fruit. . Gdy podnosiłem czarkę do ust. she wasn’t.. Yesterday at 6 Susan was having a bath. przeczenie podmiot + forma to be +not She was not/wasn't singing during the show yesterday. kołysankę. pytanie zaimek pytający + forma to be What were you doing while 1was out? 1was watching a comedy on TV.m.. ► w narracji lub relacjonowaniu zdarzeń opis tła wydarzeń i atmosfery poprzedzającej akcję The people were standing at the door and no one was speaking. feel When 1was raising the bowl full of the tea towards my mouth. week THE PEN IS 17 MIGHTIER THAN THE SWORD GRAMMAR 1 Past Continuous PAST CONTINUOUS OPERATOR WAS/WERE {TO BE W PAST SIMPLE) e zastosowanie ► opisywanie czynności. ► wyrażanie czynności. 1. It was raining heavily outside. Ludzie stali przy wejścit i nikt nic nie mówił. poj. see The woman was pouring the traditional Tibetan tea into the Kobieta nalewała tradycyjną tybetańską herbatę do porcela­ porcelain bowl. i krótka +czasownik z -ing Was 1wearing earrings yesterday? Yes. Czas Past Continuous jest bardzo często wykorzystywany w opisywaniu tta wydarzeń. pytanie o podmiot who/what +forma to be w 3 os. + czasownik z -ing Who was looking after that small girl when she broke her leg? Her grandma was. aby opis był jak najbarwniejszy. They were not/weren’t rehearsing last Tuesday. balkonowe. +czasownik z -ing It was raining all night long. Warto tutaj nie tylko unikać powtórzeń. smell A sweet smell of roses was coming from the garden through Słodki zapach róż dochodził z ogrodu przez otwarte okno the open French window. W tamtym okresie wszyscy mieszkaliśmy na wsi. you were. Yesterday at 9 we were walking along the beach. when/while They were watching birds all morning. delikatnie ogrzewała mi it was gently warming my cold hands.

Who is your favourite.? Wolisz.. dogadywać się ► get off-wysiadać ► get on . go. 1guess. po tym jak jeździliśmy przez Wysiadamy z autobusu na następnym przystanku.. Why don't you throw them away? Czemu ich nie wyrzucisz? „P o tró jn e ” phrasal uerbs ► po przyimku. je w dwóch pozycjach: Dziś rano próbowałem się z tobą połączyć dwa razy.łączyć się telefonicznie John wymeldował się z fotelu i pojechał taksówką na lotnisko.. że. It is thought that. żeby kiedykolwiek doszedł do siebie po stracie żony.... że to zepsułem. What 1mean is. Powiedziałbym/Powiedziałabym. To learn horse-riding you have to get on the horse first. Do you tike. że.wyrażanie opinii O A skin g fo r an o p in io n .. Warto pamiętać... Osobiście uważam.. Nie lubię.... What are your views/ideas? Jakie są twoje poglądy/pomysły? 1reckon...... She got into her car and drove to work..robić postępy.. Myślę. że. że. Jestem przekonany/przekonana. Uważam/Mam na myśli to...wymeldować się Podstawą czasowników frazowych są najczęściej krótkie czasow­ ► look forward to . Wierzę/Uważam. że. He will have to put up with his boss if he wants to keep his job. Niektórzy ludzie twierdzą. tolerować ników może tworzyć kilka czy nawet kilkanaście phrasal verbs. Aby nauczyć się jeździć konno. Widzę. 1believe.... Nie umiem pozbyć się tych chwastów w kącie ogrodu..znosić.....? 1prefer... jaka jest In my view/opinion. Speaking for myself.pozbyć się ► get into-wsiadać ► get on with ..? 1feel that.. sownika. She usually gets up at seven.. ► między czasownikiem a przyimkiem. niż. wyrażone zaimkiem (it... jest bardzo nieszczęśliwa.... do you like? Jaki rodzaj. put. Jeśli o mnie chodzi. pleasant/ Czy uważasz że.. We are getting off the bus at the next stop. to. Nie obowiązują przy nich jed­ Niestety nie ma reguły... Sądzę.LANGUAGE Podstawowe phrasal uerbs a ► break up with-zerwać z kimś ► check out o f.... what is your Jestem ciekawy/ciekawa... What kind of.. There’s little chance o f getting back a stolen car. że..? Jaką masz opinię o.. What do you think about..... że robisz postępy w angielskim. Z mojego doświadczenia... I see you're getting on with your English.. że. Reguły zmiany znaczenia są podo­ dopełnienia krótkie.. Przy czasownikach frazowych wymagających dopełnienia stawia się I tried to get through to you twice this morning.? I'm convinced that.. be....wrócić do zdrowia. I don’t think he ever got over losing his wife. Moim zdaniem. że.oczekiwać z niecierpliwością niki. Skończyła nam się benzyna.. będzie musiał dogadywać się z szefem...być z kimś w dobrych relacjach... Wsiadła do samochodu i pojechała do pracy. they) najczęściej I bne jak w przypadku podstawowych czasowników frazowych. ZAPAMIĘTAJ Nie sądzę. Interesuję się. Odkąd zerwała z chłopakiem.? Czy lubisz/Czy podoba ci się. I see that Paul is getting on easily with Scott. Ona zwykle wstaje o siódmej..? Kto jest twoim ulubionym. Lubię/Uwielbiam/Nienawidzę..odzyskać ► get rid of . Some people say that. język angielski | repetytorium .wstawać Annie's looking forward to the upcoming holidays. I’m curious. która to precyzuje. opinion on. Na ogół przyjmuje się. jest przyjemny/ I’d say that..... zabraknąć ► get back .... Personally. Czuję.skończyć się. Sądzi się.. np.? Co myślisz o. że j nak żadne dodatkowe reguły.? 1don’t think much about.. Wolę... Czy możesz opowiedzieć mi o.. What’s your opinion on. Could you tell me about. że. że. the movie? filmie? I’m interested in. You should throw away those old magazines. USEFUL EXPRESSIONS Giving an opinion .. do... Jeśli o mnie chodzi.... cztery godziny. ► run out o f... Widzę.. czy.? twoja opinia o.. Domyślam się. że Paul łatwo dogaduje się ze Scottem. Każdy z takich czasow­ put up with . or.? Do you prefer.. ► get up . interesting? interesujący? 1dislike..... Niektóre czasowniki frazowe składają się z trzech części: cza­ Powinieneś wyrzucić te stare czasopisma. Obawiam się. Chciałbym/Chciałabym wskazać..? 1think... Jeśli on chce zachować pracę... We run out ofgas after driving for four hours.. Szanse na odzyskanie skradzionego samochodu są niewielkie..... them. Annie z niecierpliwością oczekuje na nadchodzące wakacje.... It is considered. How was the concert/ Jak było na koncercie/ 1like/l love/l hate.. że.. 1think.. wsiadać She's been really unhappy after breaking up with her boyfriend. lubisz? I’d like to point out that. Uważa się..w yrażanie opinii innych osób In my experience. ► get over .... że. że. Expressing oth er people’s o p inion . It is generally accepted that.. i can't get rid o f those weeds in the corner of the garden.. have.. stawia się między czasownikiem a przyimkiem.... ► get through ... przezwyciężyć... że... Do you find. I'm afraid I broke it down.... trzeba najpierw wsiąść na konia. takie jak: get. Nie mam zbyt dobrego zdania o....p y ta n ie o o p in ią As far as I'm concerned. dojść do siebie John checked out o f the hotel and took the taxi to the airport.. przysłówka i przyimka.

3.2... I don’t think much of Rihanna's Apologetic... ... from the series? E. .. Have you seen any films I books.6..06...-4.2009 * 1. Emily Dickinson 1.. About a girl who falls in love with a vampire.. (A-J).. Alfred Hitchcock D..1.3. The writer of this text prefers other works by the same artist.K. Fie saw things differently than most of us and shared his view via his photos..the Horcruxes. Where is it on? to anyone.. Do you fancy seeing the A... Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (2.. This text tells about the works of a late artist. a young author.10.4.. Do każdego z nich do­ Rupert Grlnt and Emma Watson as Harry’s best friends. seven • star • move • base • direct • act 2. 3. It is the 2.. F.) formami żadnej luki.. poet keep writing! 5.... This review was written in response to the author’s letter.... At seven o'clock yesterday I (listen).org 5. „the piano when I entered? stroy Lord Voldemort’s secret to Immortality . In his memory we created a photo gallery.. This time last Friday Micha) (watch) 4. With pleasure. by David Yates and 4. new film of the Twilight B.3... 1. which can be viewed online. 5..com.1. Daniel Radcllffe as Harry Potter alongside (0-3) Przeczytaj teksty 3.) do dzie­ dzin działalności kulturalnej.2.. wpisując w nie wyrazy z ramki w odpowiedniej formie.. Hallows Is a fantasy film 2.-5... when I saw you? 4. I’ve seen all of them.4... bierz odpowiednie zdanie A-D. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodat­ kowo i nie pasuje do żadnego tekstu.. Some 5. I’m not really a big fan of poetry unless It rhymes...3.. .....1.. It’s a fantasy love story. . and 2... Na podstawie: http://williamsnews.. series? C.. It’s on at the local cinema. The actors (not rehearse).. B. John Williams H. Kylie Minogue E.1.1. This comment Is written as an encouragement to 1.3. Vanessa Mae J... Harry Potter and the Deathly to the radio.1.. The film is 4..10.-1.....7.4.6..6... W razie trudności poszukaj informacji w inter- necie... A.5... 3. (he/play).1.....3. In this part Harry yesterday. It was funny and made me laugh...... singer tracks were OK but I prefer her previous albums..1. Wykorzystaj wyrazy poda­ ne w nawiasach. actress Na podstawie: youngwritersproject. William Turner A. (0-6) Dopasuj pytania (1. I really enjoyed reading your poem.... I’m a great show start? fan of Stephenie Meyer’s 3.... Emma Thompson F. What (you/read) _________ ______ .6. Jane Austen C. Rowling. 1. dancer 78 język angielski | repetytorium I I . The loss of Scott was a waste of talent that not many possess. writer 5. 1... on the a play in London Palladium.2. novel by J.m. Wpisz rozwiązania do tabeli. She (not sing).. Scott's photos were awesome.... Yes.. 1.. 3. Paul Newman G. 5.. final part In the Harry Potter 2.6.8..2. Fred Astaire B...-3. (0-10) Dopasuj nazwiska twórców (5..2..)..... composer personally it was easy to follow along with.. Potter tries to find and de­ 2. encyklopediach i podręcznikach. on Monday. What is this film about? They were excellent and C. czasu Past Continuous.3... którymi się zajmowali 3..1.. o a 0 KULTURA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa. actor 5.. during the show film series. Good job and 5. What type of film is it? 1would recommend them D.1.4.4..5.-2. Your poem had a very steady rhythm so for me 5. violinist 5...) do odpowiedzi (A-F).9.. director Personally. painter 3.5..1... It starts ^t 4 p..2... What time does the early D. * (0-4) Uzupełnij luki w tekście (4.. 30.

Wypisz zwroty i określenia z nimi związane. often depicted nature. C.2. B. Spróbuj przedstawić autora. Wskazówka egzaminacyjna 9. play.1. bogactwo językowe oraz poprawność językowa. B.3.3.-7. I’d say it was a total flop. dlaczego Ci się podoba. Przeczytaj reakcje i zastanów się. What is Celia's opinion about this work of art? 9. Jaką odpowiedź sugerują? 7. never painted people. Spytaj kolegę. I'd like your mobile phone.-9. że długość e-maila powinna wynosić 50-100 słów.1. Na podstawie informacji zawartych w nagra­ niu w zadaniach 6. A. Personally. 8. jak i krytyczne. do drugiego. Na podstawie informacji zawartych w na­ graniu w zadaniach 9. B albo C. 6. z nich. I think the plot was dull and the main character wasn’t convincing at all.) i dobierz do nich właściwą reakcję (A-F).2. F. picture. How was the exhibition? 8. May I lend you my mobile phone? L C. The photos were badly presented and had terrible frames. 9. D. rarely used bright colours.1. Only ten people came to see it. film. i 6. Zakreśl literę A.-8. 0 (0-2) Do każdej z opisanych sytuacji (7. B.2. Oceniana jest umiejętność i nie pasuje do żadnego zdania. Zakreśl literę A. z podanych odpowiedzi wy­ waving their hands.1.2. B. it was so amusing! The audience were rolling with 6. It was a pleasure. She thinks it was a masterpiece. Poszukaj w internecie informacji na temat wymienionych twórców.2. B albo C. She disliked the stage design. after seeing his friend's pictures. specially for a film by Disney. What does Philip want to buy? next year. A. I can’t wait to see it again 6. It was really nice of you. Porównaj swój wybór z sytuacją z polecenia. The Thinker by Rodin is A. (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi dotyczące pewnych dzieł sztuki. The picture was blurred! E. Wskazówka egzaminacyjna • Przedstaw krótko opisywane dzieło. Zadanie C. pamiętając o logicznym porządku 8. B albo C. She doesn’t think much of it. Did you enjoy the play? Wskazówka egzaminacyjna Rozwiń każdy podpunkt tematu. In my opinion it was out of focus. Did you have a good time at the concert? i właściwej strukturze wypowiedzi. co o nim sądzi i zapytaj o jego/jej ulubiony utwór.3.1. So. That’s all right. What are Celia and Tian talking about? A. Wyraź 8. film. do jakiej sytuacji pasuje każda • Uzasadnij. bierz właściwą. Could I use your mobile phone? B. Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo Podpisz się jako XYZ. while he was working on piano miniatures. pamiętając. a sculpture. Podziękuj sąsiadce.1.1.1.3. spójność.3. Wskazówka egzaminacyjna Wymyśl własne odpowiedzi na pytania.) dobierz właściwą reakcję. 8. I think it was a real masterpiece.5. laughter and the actors were brilliant. • Spytaj kolegę/koleżankę.5. odnosi się do pierwszego dialogu.2. język angielski | repetytorium . B. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów. Wskazówka egzaminacyjna B.3.4. Mussorgsky composed Pictures at Exhibition Znajdź jak najwięcej wyrazów bliskoznacznych do słów: book. Impressionist painters A. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Postaraj się wykorzystać urozmaicone słownictwo* Niech Twoje opinie będą zarówno pochwalne. Oh. what do you think about this Christmas Dance Show? tematykę. która zaopiekowała się Twoim kotem. Wpisz rozwiązania do tabe­ li.-6. C. A.1. I loved it! During the final piece everyone was singing and 0 (0-3) Usłyszysz dwa dialogi dotyczące pewnych dzieł sztuki. pełnego przekazania informacji. 7. Did you like the novel 1lent you last week? i uzasadnij swoje upodobania. (0-10) W e-mailu do kolegi/koleżanki z zagranicy opisz Twoją ulubioną książkę. C. a film. obraz lub utwór muzyczny. C. a 6. styl i okoliczności powstania ulubionego dzieła. czy możesz skorzystać z jego telefonu. 6. B. A. . a painting. A. B. O (0-5) Przeczytaj zdania (8. C. Zakreśl literę A.

czynności all the time. ► as + Past Continuous (dłuższa czynność) Czasy Past Continuous i Past Simple można jednak łączyć również Belinda was cooking lunch when someone knocked at the door. czynności Suddenly they heard a strange noise. the bank. które miały miejsce w tym Czasy Past Simple i Past Continuous wykorzystywane są samym czasie. Past Simple (dłuższa When może poprzedzać zdania w obu czasach. Joan was feeling very nervous and Arthur was talking ► Past Continuous . inaczej. The sun was shining warmly and Dagmara noticed his car when/while/as she was driving past a lot o f birds were flying up in the sky. a nie kolejność zdań. While i as za­ i krótsza czynność) zwyczaj stawia się przed „dłuższą” czynnością wyrażoną w Past ► while + Past Continuous (dłuższa czynność) Continuous. aby opisać wzajemne relacje dwóch czynności. scenerii. dynamiczny. najczęściej używamy takich spójników. He was going downstairs when he heard a noise. racji Past Continuous służy do opisywania tła. ► when + Past Continuous. someone knocked at the door. while. It started to rain while/as we were still sitting on the beach. jak when. It was very quiet. week A LITTLE 18 LEARNING IS A DANGEROUS THING J GRAMMAR Past Continuous i Past Simple Joan and Arthur were sitting outside the exam room. 1called Mary. ► PastSimple-zdarzeniowy. po drugim When he arrived 1called Mary. Rodzaje czynności Użycie czasów sytuacja. O kolejności i długości trwania czynności infoi najczęściej do relacjonowania zdarzeń i opowiadania. but from time to time looked at Ronald. następujące jedno When he arrived. Julia looked outside the window. 80 język angielski | repetytorium . w czasie i krótkie zdarzenie. # ► dwie sytuacje lub długotrwałe Past Continuous i Past Continuous czynności zachodzące It was getting dark while we were all sitting inside by the fireside. W nar­ muje użycie czasu. statyczny. waiting for their turn. a Past He heard a noise when he was going downstairs.opisowy. When Belinda was cooking lunch. zwykle Past Simple i Past Simple krótkie. która rozpoczęła się Past Continuous i Past Simple wcześniej. She was talking to Charles. S p ó jn ik i w czasach Past C o n tin u o u s i Past S im ple Budując zdania złożone z czasami Past Continuous i Past Simple. like a very loud guitar string krótkotrwałe/powtarzające się (zdarzenia) being plucked. as. Simple do wprowadzania akcji. Często stosujemy je razem w jednym zdaniu złożonym. jednocześnie It was getting dark while we were all sitting inside by the fireside. The sun was shining and a soft wind długotrwałe/jednorazowe (sytuacje) was blowing outside the open window. rozciągnięta 1was having a shower when the telephone rang. &o c ro które ją przerwało lub QJ C wydarzyło się w trakcie jej o trwania CL QJ QJ < U -C c QJ 1was having a shower dwa zdarzenia.

Wolałbym. Ma to miejsce przede ciebie znaczy? wszystkim wtedy. TV off? telewizor? much. Thanks/Thank you. Certainly/Of course/No Oczywiście/Nie ma sprawy. You’re welcome. Miło. The pleasure was all mine. saying ‘thank you’ . pomogłaś. Jestem bardzo wdzięczny/ I'm very grateful for. gdybym włączył/ It was really nice of you. Nie ma sprawy. To byłoby raczej trudne. zwykle to lub for. Can I ask you to switch the Mogę prosić.podziękowania Could you do me Czy mógłbyś/mogłabyś wyświadczyć a favour? mi przysługę? Dzięki/Dziękuję. To bardzo uprzejmie z twojej radio down? radio? strony.z g o d a /o d m o w a w y k o n a n ia p ro śb y A nsw e rs . Well. problem/Sure (AmE). Could you switch the Czy mógłbyś/mogłabyś wyłączyć Thanks a lot/Thank you very Bardzo dziękuję. jak mam ci May I ask you a favour? Mogę cię o coś prosić? thank you. dziękować. TV off? wyłączyła telewizor? Can I have some tea. Nauczyciel wyjaśniał całej klasie zasady konkursu. poprze­ Does this picture mean anything to you? Czy ten obrazek coś dla dza się je przyimkiem. Here you are. kiedy dopełnienie bliższe jest znacznie krót­ sze od dalszego lub oba są zaimkami.Zdania z dwoma dopełnieniami I dopełnienie bliższe dopełnienie dalsze 1bought some flowers for our class tutor. I switched the TV on? włączyła telewizor? Thanks for coming. żebyś wyłączył/ Thank you anyway. The teacher was explaining the rules of the competition to the whole Can you lend me a pencil? class. żebyś tego nie robił/robiła. I’d rather you didn’t. Dziękuję.prośby Expressing gratitude. My pleasure. W porządku/Dobrze. +dopełnienie bliższe Mary told the whole story to the headmaster and the ► podmiot + orzeczenie + dopełnienie bliższe teaching staff. że nie mogę. Proszę.. That was a pleasure. Cała przyjemność po mojej I'm afraid I can’t. język angielski | repetytorium 81 . gdyż W M dalsze bliższe w języku polskim w takich zdaniach zwykle nie używa się przyimków. Dziękuję. Don’t mention it. . Proszę. Dopełnienie dalsze zwykle odnosi się do osoby i (nazwa jest tu bardzo myląca!) następuje bezpośrednio po czasowniku oraz przed dopełnieniem bliższym. Przykro mi. Obawiam się. turning the TV on? żeby wyłączyć telewizor? wdzięczna za. I can’t. bardzo mi pomogłeś/ please? telewizor.. Po niektórych czasownikach w języku angielskim mogą Show them to us. Mimo wszystko dziękuję.. gdy dopełnienie dalsze jest na drugiej pozycji i musi być dopełnienie dopełnienie poprzedzone przyimkiem. tłumaczenie może wprowadzić w błąd. nie mogę. Wyłącz. + to/for +dopełnienie dalsze 1brought some chocolates for my girlfriend’s mother. who was so ► podmiot + orzeczenie + dopełnienie dalsze nice and helpful. You’ve been very helpful. I’m sorry. To była sama przyjemność. pomóc. Would you mind turning the Czy mógłbyś/mogłabyś ściszyć It was very kind of you.o d p o w ie d z i na p o d z ię k o w a n ia All right/OK. He gave his mum a poetry booklet for her birthday. thanks. Jeśli dopełnienie dalsze stoi po dopełnieniu bliższym. It would be a bit difficult. Would you mind if Przeszkadzałoby ci. Mimo to dziękuję. To bardzo miło z twojej strony. I wish I could. That’s all right.. Would you mind my/me Masz coś przeciwko temu. Nie ma o czym mówić. Give it to me. please? Czy mogę prosić o herbatę? Thank you all the same. Will you switch the TV off. Z przyjemnością. występować dwa dopełnienia: dopełnienie bliższe i dalsze. Would you switch the TV off? Wyłączyłbyś/Wyłączyłabyś telewizor? I don’t really know how to Naprawdę nie wiem. zdania z dwoma dopełnieniami w stronie biernej & USEFUL EXPRESSIONS O Requests . że mogłem/mogłam With pleasure. stronie. W sytuacjach. ale to niemożliwe. Chciałbym/Chciałabym. proszę. że przyszedłeś/przyszłaś/ A cce p ting and d e n yin g req u e sts przyszliście/przyszłyście.

A..... last entry 4.. She told .....5.prawda).) w odpowied­ 5..... were meeting (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (5.4.don’t enter 4.. A.. He sent ...... The museum is open five days every week.. ring B...1. . to) 5.. your) A.. the. branymi spośród podanych. 1.. You can buy a souvenir in the museum. Iron Maiden ... A.. melodies 2.........2.........1.. composer C.00 a. so we didn’t have to queue for the tickets. You cannot visit the museum in February.-1. I will buy his new album fo r/ to my friend who is listening to the news on the radio.. around the world...6..m..2..30 p. rung D.... 3. The Fame.m.... throwing his birthday party next week... abouta princess and which topped ... composite B.. was ringing 10. The people . He booked the seats for I to us... są zgodne z jego treścią (P .4. was a great success.. to) 5... wasn’t entering B.. who played the main role.... My grandma is really fond of classical music. I .. were clapping 4.. favourite soap opera. rang Wednesday to Sunday C. C..... recorder B. C....3.... While my parents . exhibited C. P F 1.. Zakreśl literę A. What’s this letter about? Read . P F C....... her... a goblin.5. The museum is closed all autumn.2. She passed the book for / to me with a big smile...w 3.3.6.) właściwym wyrazem...1..... P F 4. My parents recommended that classical music concert for (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (1.. Zakreśl literę P albo F... niezbędny zestaw słownictwa. weren't entering four p. Her favourite niej kolejności wyrazy podane w nawiasach.6.-5......4.. (0-5) Wpisz w luki w zdaniach (2..6. their hands as the dancers went on the stage.... flowers...) zakreśl właś­ 5.5..1. Lady Gaga’s debut album.4... they were 3... P F You cannot enter the museum at a quarter 4... entertainment C.. bands B. their first album in 1980....... My best friend lent the CD by that famous reggae 0 KULTURA Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie musician for / to me. password. 3.. story) A.1. meet B.. was clapping B..-3.. didn’t talk GARWICK WORKING MUSEUM 1.... C.. a które nie (F .6..5.... In primary school we learned to play a .. was meeting D. (anyone... talked D.2.1....1. P F 1. record C.. (a..30 p.3..4..... You have to leave the museum at half past 4. C albo D. B. is Bach.. B....5..... Costume balls were a popular in the 19th century..2. met C.. some.. które ze zdań 4.... (It. designed B.. to 5..1.m. charts (0-6) W podanych zdaniach (3.... A... for the tickets to the Wishbone Ash concert. children..3.5....m. P F A. weren’t talking G (0-6) Przeczytaj szyld. were driving 1.. ballet język angielski | repetytorium .. 3.. 2... me..) wyrazami wy­ t to me... Zakreśl literę A..5...3.. I was reading in bed when the telephone Open mid-March to late October A.... drive B.. didn’t enter D......1... drove 3. were talking all the time. did clap 4...1.-2.. to the airport.. A... was driving D.. clapped D...6. I didn’t enjoy the film because two girls behind me A........... concert halls C.. B albo C.. A..fałsz). (actress.. conductor 2. Don’t give . You owe . me) 5. Zdecyduj.. ciwe przyimki. 2. 1... released 2.- -4. charts B. We Peter while we were watching the exhibition... (5 23.. My neighbour designed that wonderful poster for / to the local theatre group.. the room because Sally was watching her past five.

(0-6) Ustyszysz dwukrotnie sześć wypowiedzi The West End
(6.1.-6.6.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję If you visit London, you can't miss one of the most exciting
(A-G). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedna re­ tourist attractions, the West End.
akcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żad­ 8.1 It's the place that never sleeps and even at midnight
nej wypowiedzi. you can walk along busy streets. Numerous theatres and their
A. It was a pleasure. shows, especially musicals, attract crowds of tourists and
B. Here you are. Londoners.
C. With pleasure. Musicals have usually simple plots as well as moving and
D. Well, thank you anyway. catchy songs. 8.2 If you see Owen Jones and Michael
E. OK, I’m coming! Ball in Les Misérables or Ramin Karimloo in The Phantom
F. Yes, please. o f the Opera, you will remember their performances for years.
G. All right. Theatre tickets are expensive but there are some cheaper
options if you accept a seat in the upper circle. 8.3 What
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. may surprise you is tlfat the rows in the theatres have no
numbers but letters.
Theatre buildings in London are masterpieces of architecture.
Wskazówka egzaminacyjna
8.4 Guided tours are also available and their prices are
Zanim wysłuchasz nagrania, zastanów się, czego mogą dotyczyć
usually about £ 8.
wypowiedzi pasujące do podanych reakcji. Czy będzie to prośba,
propozycja, pytanie o zgodę, a może uprzejma odmowa?
A. Even if you can’t afford a ticket, try to see some of them, for
example London Palladium or Haymarket Theatre.
B. Some of them, like The Phantom o f the Opera or Les
(0-4) Uzupełnij poniższe minidialogi (7.1.-7.4.), wybie­ Misérables, run for many years.
rając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypo­ C. It’s not easy to find it in the lively streets of the West End.
wiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B albo C. D. There are many kiosks around Leicester Square where you
can try your luck.
7.1. X: Can I have some tea, please? E. It's the London’s main theatre district, full of hotels,
Y: ........................................ restaurants and shops.
A. Don't mention it. F. These make musical actors real stars.
B. Of course.
Wskazówka egzaminacyjna
C. My pleasure.
Śledź główną myśl tekstu. Pamiętaj, że brakujące zdania muszą
7.2. X: Would you mind if I switched the TV on?
odnosić się do zdań przed luką i po luce.
Y:.............................................
A. It was very kind of you.
B. Well, I'd rather you didn't.

ARKUSZE EGZAMINACYJNE
C. I wish I could. (0-4) Uzupełnij zdania 9.1-9.4., wykorzystując po­
7.3. X: You've been very helpful, thanks. dane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.
Y: ........................................ Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów,
A. I'm really grateful trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - do­
B. Thank you anyway. dać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gra­
C. That was a pleasure. matycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna
7.4. X: Could you lend me 20 €? poprawność ortograficzna wpisywanych fragmen­
Y: ........................................ tów. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksy­
A. It would be a bit difficult. malnie cztery wyrazy.
B. Thank you all the same.
C. It was really nice of you. 9.1. The phone rang while (we/watch)......................................
.........................................the news.
Wskazówka egzaminacyjna 9.2. I was chatting online with my friends when (mum/come)
Wymyśl do każdego pytania kilka możliwych odpowiedzi.
......................................... into my room.
Uwzględnij zarówno zgodę na wykonanie, jak i odmowę wykona­
9.3. (we/still/try) ...........................................................to buy
nia prośby. Znajdź podobną propozycję wśród podanych. Dlaczego
a ticket when the show started.
pozostałe są błędne?
9.4. When you talked about modern art Stella (not listen) ........

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zda­ Wskazówka egzaminacyjna
nia. Wpisz w luki 8.1.-8.4. litery, którymi oznaczono Czy zdania odnoszą się do teraźniejszości, przyszłości czy
brakujące zdania (A-F), tak aby otrzymać logiczny przeszłości? Zastanów się, która z dwóch czynności jest dłuższa,
i spójny tekst. Uwaga! Dwa zdania zostały podane a która krótsza. Dobierz odpowiednie czasy gramatyczne.
dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

język angielski | repetytorium | | 83

SLOW AND
STEADY WINS
THE RACE

GRAMMAR
Ordinal numbers - liczebniki porządkowe
9
Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie „który z kolei” . Są nam potrzebne przede wszystkim do określania kolejności.
Używamy Ich także przy odczytywaniu dat oraz ułamków zwykłych.

1-3 4-19 20, 30, 40... 100, 200, 1000, 2000... liczebniki złożone

nieregularnie liczebnik główny +-th tylko ostatni człon
1. first 4. fourth 20. twentieth 100. [one) hundredth
2. second 6. sixth 30. thirtieth 200. two hundredth 42. forty-second
3. third 11. eleventh 40. fortieth 1000. [one) thousandth 68. sixty-eighth
2000. two thousandth 139. one hundred and thirty-ninth
1673. one thousand six hundred and seventy-third

U ła m ki z w y k łe

Ułamki zwykłe, w przeciwieństwie do dziesiętnych, za­
Przy tworzeniu form liczebników porządkowych należy pamiętać
pisujemy za pomocą liczebników porządkowych. Jedynie przy
o typowych zmianach w pisowni:
tych bardzo skomplikowanych używamy liczebników głównych
► usuwaniu -e przed końcówką -th [five + -th = fifth, nine
i słowa over.
+ -th = ninth)-,
► zamianie -y poprzedzonego spółgłoską na -ie (twenty 1 Najczęściej używane Rzadziej używane Bardzo skomplikowane
+ -th = twentieth).
1/2 - a half 1/7 - one seventh 216/387-two hundred |
1/3-a third 7/8 - seven and sixteen over three |
2/3 - two thirds eighths hundred and eighty-
1/4- a quarter 3/10-three -
3/4-three quarters tenths

LANGUAGE
Przyimki in, at, on w odniesieniu do czasu
9
IN AT ON

► z datami zaczynającymi się od miesięcy ► z godzinami ► z datami zaczynającymi się od dnia |
The most famous bicycle race, the Tour de France, takes place The World Cup live transmission London was elected as the host city 1
in July. starts at 4 p.m. of 2012 Summer Olympics on 6 July 1
► z datami rocznymi ► ze świętami 2005.

Adam Małysz won his first World Championships gold medal 1usually go swimming at the ► z dniami tygodnia
in 2001. weekend (AmE on the weekend). Canal Sport will show the replays of 1 1
► ze stuleciami My whole family meet only at all the matches on Mondays.

First modern Olympic Games were held in the nineteenth Christmas. 1have myjudo classes on Tuesdays 1
century. ► w niektórych zwrotach and Thursdays.

► z nazwami pór roku lub dnia The race started at noon. ► z porami dni tygodnia

The new Legia stadium in Warsaw was opened in summer 2010. They reached the city at dawn. We used to meet on Monday
mornings, have coffee and talk.
1went on a short bike trip in the evening.

przyimki in, at, on w odniesieniu do miejsca

język angielski | repetytorium

LANGUAGE
Podawanie daty
9
Z a p isyw a n ie d a t
Sposoby zapisu

miesiąc, dzień, rok dzień, miesiąc, rok z przecinkiem bez końcówek w formie skróconej
1973 April 6th 1973 6th April 1973 April 6th, 1973 April 6,1973 6 Apr. 1973
6 April 6th April, 1973 6 April, 1973 Apr. 6th, 1973
2010 October 2nd 2010 2nd October 2010 October 2nd, 2010 October 2, 2010 2 Oct. 2010
2 October 2nd October, 2010 2 October, 2010 Oct. 2, 2010
1997 November 21st 1997 21st November 1997 November 21st, 1997 November 21,1997 21 Nov. 1997
21 November 21st November, 1997 21 November, 1997 Nov. 21st, 1997
*

Przy cyfrowym zapisie dat należy pamiętać, że w Ameryce najpierw podaje się miesiąc, potem dzień, a potem rok.
12.06.2012 - 12th June, 2012 (BrE)
12.06.2012 - December 6th, 2012 (AmE)

C zytanie d a t Więcej kłopotu sprawiają daty okrągłe lub graniczne.

Kłopotliwe daty roczne
Daty dzienne i miesięczne
H I
-00 -01, -02
BrE AmE
1900 - nineteen hundred 1801-eighteen hundred and
► 4 November ► 4 November
1600 - sixteen hundred one/eighteen oh one
the fourth of November/November the November fourth
fourth ► 16 October 1000,2000 powyżej 2000
► 16 October October sixteenth 1000 - one thousand/ten 2002 - two thousand (and) two/
the sixteenth of October/October the ► 20 February hundred twenty oh two
sixteenth February twentieth 2000-two thousand 2011 - two thousand eleven/
► 20 February twenty eleven
the twentieth of February/February the
Wieki w języku angielskim zwyczajowo zapisuje się cyframi
twentieth
arabskimi, nie rzymskimi (jak w Polsce).

ARKUSZE EGZAMINACYJNE
Daty roczne w języku angielskim czyta się za pomocą liczeb­
ników głównych, nie porządkowych, dzieląc je na cyfry dziesiątek. XIX w. - 19th century
XX w. - 20th century
1939 - 19-39 - nineteen thirty-nine
XXI w. -21st century
897 - 8-97 - eight ninety-seven (ewentualnie eight
hundred and ninety-seven)

1831 - eighteen thirty-one
Lata lub stulecia przed naszą erą i naszej ery oznacza się za pomocą
1410 -fourteen ten skrótów:
► p.n.e. - BC (ang. Before Christ - przed Chrystusem);
453 - four fifty-three (ewentualni e four hundred and
► n.e. - AD (łac. Anno Domini - roku pańskiego).
fifty-three)

D oing sp o rts - u p ra w ia n ie s p o rtu

Uprawianie sportu można wyrażać za pomocą czasowników play, go i do w zależności od dyscypliny sportu lub formy wyrazu.

PLAY GO DO

sporty wykorzystujące piłkę, gry planszowe, sporty zakonczone na -ing pozostałe dyscypliny
karciane, komputerowe

football • basketball • rugby • golf •chess • swimming • skiing •jogging • dancing • ice- aerobics • karate • yoga • gymnastics •
darts • cards • backgammon -skating • bowling athletics

język angielski | repetytorium 85

..6. ramp board ollie flip Ammann was backon form for Saturday’s competition after coming 4..........2001 . Adam Małysz 1. 5....547 .. play i do. aerobics 3.........you... 5. 86 język angielski | repetytorium .3......6.1. at National Stadium in Warsaw.. France.. holds belt throw dojo Tom Hilde. Adam Matysz came 4...1...-4......6.. My best friend...1.05.-5.... I can’t believe you... June 8..5 metres further.. The first Winter Olympics was held in Chamonix....03. 2. 05.. In my free time I enjoy.... 21.... .. (2 ) jumps of 133.... boots poles helmet gloves Polish Winter Sports Dominated by Małysz.............. 19. Would you like t o . 0 9 .3.4.4..) odpowied­ 2.. . February... winter he sometimes goes cross-country skiing and every day the morning he does some gimnastics! I 3. 3... I 0 nimi formami czasowników go.. managing 4. The first basketball match was played 5.....1.. 5... 30..... Friday. Dennis does a lot of sport...6. wyrazy? Zapisz obok nazwy tych dyscyplin. 2.... Yesterday the weather was really terrible and I . Basketball. 2.... February 26....5...... nich zapis słowny.5 m and 125 m..5.3. 5.. volleyball with her two brothers. darts with my classmates...-2...13...... (1) ... rackeit court set tie-break After his 4.10...5........ (6 ).. 1..02..4..... A lot of young and old people often _ _ jogging The final match will take place in Kiev.... (4 )..4.. 5.....5._ .. zapisa­ an overall 2... 5. You can’t . although having points deducted ne cyframi według systemu brytyjskiego.... 20.. 31... .. 2......2000 .... 24. . at lub on..9... July 1... Last Thursday Mary felt tired after she.13... on Friday...-1.........years on Friday.... . Uzupełnij luki (4. (6) _ __ with 4.7...Why is it so quiet in your sister’s room? ..1. How many tim es. jumps of 135. in Springfield....7..8.......01.. When I was a little girl I very often ..... kick goalkeeper penalty kick referee .8... I can’t understand why so many girls _ dancing December 1.. 5..45...2.. ski-jumping victory in almost 4.. classes..... The boys...7.swimming in the sea twice a day when he was on holiday last summer.2.. to that horrible disco...1968 - 2. while his team-mate Kamil Stoch came 4... tennis and rugby were invented recently? the 19th century...... Kowalczyk 1. 5.. w eek 19 A O Q 0 SPORT Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem słownictwa.. ............2010 ... skiing tomorrow? It’s Ś t k■ :----------------- (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (3. in Saturday’s competition in Poland's southern ski resort of Zakopane...2026 .. (?) 1.... cards when the teacher entered 3...5 m and 129 m to come to the top.... (0-6) Z jakimi dyscyplinami sportu związane są wy­ mienione w punktach 1.... 5.. The championships coverage begins noon I Saturday...chess with my grandpa all the afternoon.jumping (0-7) Odczytaj daty w podpunktach 2. (7 ). goes swimming Mondays and Wednesdays he's got judo backgammon in my garden.. 2...........) właściwymi going to be a nice winter day. 5...4.) odpo­ wiednimi słownymi zapisami liczebników podanych cyfrą w nawiasach.11.... ..00.. Wpisz obok for a favourable wind.. 02.1.. 01 .. basketball only once in your life...1...... 1 9 8 7 .06....2..5.... 5......3.. 3. gloves knockout blow heavyweight came 4... ..7. (4 )...8. * (0-8) Przeczytaj tekst... The first match in Euro 2012 Championships will be played the classroom.... | (0-13) Uzupełnij luki w zdaniach (5....3...... snooker.. The games started January and ended aren't any golf courses here.. In our local city park.-3.6.I think she______________ yoga right now...........1....1.1.. Switzerland’s Simon 1.. Massachusetts...2...2.12.07. golf in this area because there 1924. przyimkami: in. followed by Austria's Thomas Morgenstern and Norway’s 1.5....... the weekends he often 5.

skiing. backgrounds.3. akcesoriów. and communities.1.1_______ Wskazówka egzaminacyjna Playing sports enables you to create friendships you otherwise Wypisz wyrazy (rip.-6. 7. The constant support of your parents helps you scypliny dopasuj właściwą wypowiedź. 8.) dopasuj właściwy nagłówek (A-E).pamf. 7. sportów. As a teen. Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pa­ suje do żadnego akapitu. D. jakich informacji można się spodziewać w akapitach doors. Wskazówka egzaminacyjna B. time with your parents. 8. Stay fit B.-7. Participating in sports improves your health in many ways. B albo C. Soccer/Football. nymi na zdjęciach.1. I would like to learn some self-defence techniques.2. A. achieve peak performance levels.1. karate. Wskazówka egzaminacyjna I hate bad weather and when it’s cold or rainy I prefer to stay in­ Zastanów się.3. Where is Ted going? C. coaches can be very I enjoy being outdoors and I don't mind frost and snow. I love being In the country and you thinking about what to eat and how to treat your body to I often go sightseeing. but I definitely prefer team sports. Which sport are Josh and his friend going to play? A. cycling. język angielski | repetytorium 87 . The relationship that you develop with your good at skating. Sports give you and your parents time to appreciate one another.3. I’m not very keen on tennis or volleyball.2. I never go To be a good athlete. This gets to football or volleyball matches.4. Get closer with your family Advantages of Playing Sports Playing sports helps you stay in shape.1. Uwaga! Jedna wypowiedź pasuje do them. 8.4.1. Providing wisdom and encouragement. Wpisz rozwią­ feel good about yourself and strengthens your connection to zania do tabeli. For this person an ideal sport would be (0-3) Usłyszysz trzy wypowiedzi dotyczące różnych 7. A. the friendships you create on the field remain intact even when you are not playing sports.org/teen/health/sports/ C. Do każdego akapitu (8. Hockey. Podkreśl w wypowiedziach wyrazy odnoszące się do dyscyplin C. you must take care of yourself.3. Positive when you have no one to speak to! coaching helps to bring the team together. boosts friendships and builds relationships i s with your peers and adults. Na podstawie informacji zawartych w na­ graniu w zadaniach 6. Zakreśl literę A.-8. ice hockey.4. Wypisz po kilka wyrazów i zwrotów kojarzą­ in martial arts. might not have formed. it is not always easy to find the time to spend dwóch dyscyplin.4. It's so boring coach is very important to the success of the team.). Find a good mentor 6. Sports bring teens together from czynności) związane z miejscami lub dyscyplinami sportu pokaza­ different schools. Darts. What sport is described here? (0-4) Przeczytaj tekst. but I’m interested o podanych tytułach. and gives players the right tools to push themselves academically and physically. (0-4) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (A-C) oraz The fans on the sidelines are one of the most important parts propozycje dyscyplin sportu (7. 8. wybierz właściwą. nazwy sprzętu sportowego. teaches you how to organize your time. I don't like indoor sports and I hate being in a crowd. Wpisz odpowied­ nią literę obok numeru każdego akapitu. Na podstawie: http://www. sportowych preferowanych przez poszczególne osoby. B. Keep good company A. 6. Do każdej dy­ of the game. z podanych odpowiedzi 7. Practice regularly E. I’m quite good role models. Many times. cych się z każdym z tych tytułów.

feel. Nauczyciel spojrzał na mnie uważnie. gdyż nie opisują spo. look. zazwyczaj) ► W przysłówkach od przymiotników zakończonych na -y beautiful (piękny) . niekiedy różniące się znaczeniem z -ly Przysłówki określają sposób wykonywania czynności i dlatego [ formie najczęściej łączą się z czasownikiem. Po niektórych czasowni-1 przymiotnika kach (be. seem. = The medals were ► look-wyglądać displayed in a beautiful manner. heavy (ciężki) happy (szczęśliwy) słowotwórstwo .brzmieć Przysłówkiem od good (dobry) jest well (dobrze). nie przysłówków. taste.probably (prawdopodobnie) slow (wolny) . Mmmm. The man smelled the air suspiciously Mężczyzna podejrzliwie I You behave in a silly way. old (piękna jest osoba) straight The teacher looked at me carefully.happily (szczęśliwie) Jeśli mamy wątpliwości. Ona wygląda pięknie.simply (prosto) typical (typowy) . ► seem/appear . ►taste . at home.beautifully (pięknie) poprzedzone spółgłoską. week WINNERS NEVER QUIT. przysłówkowym. -y przekształca się w -i. czyli jego sposób patrzenia) Hmmm.dead (całkiem. zupełnie) friendly jednak przymiotników. Hesm iledfriendly.być The medals were displayed beautifully. AND QUITTERS NEVER WIN 2 a J GRAMMAR Przysłówki & Przysłówki przeważnie odpowiadają na pytanie „jak?" i określają sposób wykonywania czynności (rzadziej na pytania „gdzie?" lub „kiedy?” i wówczas stanowią określenia miejsca lub czasu np. probable (prawdopodobny) . bardzo często możemy go zastąpić innym zwrotem. Dodanie końcówki -ly czasem wiąże się ze zmianami w pisowni.hard (ciężko) ugly czynność (podmiot).heavily (ciężko) .fine (dobrze) lovely sobu wykonywania czynności. appear. jak utworzyć przysłówek.typically (typowo.wydawać się ►sound . wąchał powietrze. końcowe -ejest opuszczane. smell) używamy I early deadly (śmiertelnie) .f fast finely (precyzyjnie) . You behave silly. P rz y m io tn ik i w fu n k c ji p rz y s łó w k ó w He was investing his money intelligently. (wyśmienita jest zupa) He smiled in a friendly way. ZAPAMIĘTAJ (uważne jest spojrzenie.slowly (wolno) simple (prosty) . (podejrzliwe jest wąchanie. this soup smells delicious. ► be .czuć się Przysłówki Przymiotniki ►smell . sound. dodając końcówkę -ly. Znaczną część przysłówków tworzy się od ► W przysłówkach od pfeymiotników zakończonych na -le przymiotników.pachnieć forma forma z -ly +forma równa formie przymiot­ forma równa nika. = He was investing his money with intelligence.late (późno) silly long likely low lonely She looks beautiful. stosujemy konstrukcję in a + przymiotnik + way.mieć smak P rzy słó w k i czy p rz y m io tn ik i ►feel . czyli jego sposób wąchania) 88 język angielski | repetytorium . ta zupa pachnie Jeżeli chcemy użyć przymiotnika zakończonego na -ly w znaczeniu wyśmienicie. tomorrow). late lately (ostatnio) . lecz osobę lub rzecz wykonującą I high hardly (prawie wcale).

LANGUAGE Sport places .. in strength athletic. was as successful as Real ber and overtook him. rzeczy. volleyball.. Moja spódnica ma taki sam kolor jak twoja. Bjorn Einar Romoren has jumped farther The fastest man in the world is the Jamaican sprinter not as/so. Konstrukcje ze stopniem Konstrukcje ze stopniem wyższym Konstrukcje ze stopniem najwyższym równym as. running.miejsca związane ze sportem Places Sports 9 ^Places Sports alley bowling lane bowling bicycle path/bike cycling lift. The World's Strongest Man is a well recognised competition volleyball team wasn't im. jak than any other ski jumper in history.. cricket court basketball. billiard. the fitter you are. Leo Bolt. My skirt is the same colour as yours. basketball. można stopniować. lives in supporters hoped. squash.. but less efficiently.. (superlative) + in Madrid. ramp rollerskating. running pitch football. record holder in the 100 metres. snooker ski jump ski jumping track cycling. konstrukcji porównawczych do opisywania osób lub 5he hasn't got as much luck as you. stopniowanie przymiotników Porównywanie ZAPAMIĘTAJ Umiejętność stopniowania przymiotników ~ i przysłówków pozwala na wykorzystanie różnych Do porównań można wykorzystywać także konstrukcje rzeczownikowe.. Kubica drove the fastest. the 200 metres and the Bjoergen isn’t as good Daisy was more flexible than Joan but she 4 x 100 metres relay. I'm afraid our figure skater performed the least gracefully.S to p n io w a n ie p rz y s łó w k ó w Przysłówki. jak (comparative) + than (superlative) + of I wish ourfootball team Robert Kubica was faster than Mark Web­ Karol was the best of all the competitors... slope skiing. skateboarding badminton ring boxing. Jane i Peter nie mają tylu przyjaciół co ty. Te przysłówki. Przysłówki Adverb Comparative Superlative przysłówek przysłówek + + przysłówek + hard harder the hardest low lower the lowest easy easier the easiest formy zakończone na -ly przysłówek + przysłówek strongly more/less strongly the most/least strongly accurately more/less accurately the most/least accurately bravely more/less bravely the most/least bravely nieregularne well better .. as -tak. our the (comparative). snowboarding lane mat judo course golf. the best badly worse the worst far farther/further the farthest/furthest Our team trained the hardest He trained hard. The best Poland’s speedway rider.. również stopniują się tak samo. horse riding fitness room/club gymnastics rink ice skating. second position in the gymnastic contest. His Usain St.. volleyball table table tennis. aerobics. the (comparative). które mają taką samą formę jak przymiotniki. horse/motorcycle racing język angielski | repetytorium 89 . tennis. handball. 's + (superlative) Unfortunately... Tomasz Gollob. tym. . who is the world record and Olympic ARKUSZE EGZAMINACYJNE In my opinion Marit record is 239 metres. as . ice hockey.nie tak.. podobnie jak przymiotniki. so she gained the Edyta is the fittest person in our school­ Justyna Kowalczyk. skiing. curling gym gymnastics. so well prepared as their The more you train.. ^ane anc*Peter haven't got as manyfriends as you. Bydgoszcz.. a cross country skier as didn’t feel well that day. Ona nie ma tyle szczęścia co ty.

..... golf rink than the champion herself... a które nie (F . ... .2.... international) an 5....) w odpowiedniej kolejności wyrazy podane w nawiasach....5.. How much does this .. bicycle track Zdecyduj. less a ..3. F. (0-7) Połącz ze sobą nazwy dyscyplin sportowych 3...... P F One of the players was fouled and his team was 4..1. of all beach volleyball teams in this year's competition...com/od/exercisesformusdegroups/ss/ howtodoapushup.. które ze zdań 4.prawda).5..... Uwaga! Jeden wyraz został po­ dany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.... If you're 5.htm 90 język angielski | repetytorium .000 spectators........ Wpisz odpowiednią literę (A-l) obok numeru każdej luki.-5.... new. The Legia Stadium in Warsaw is D..... Some say that running course she jumps (excellent). I powerful C.. ....... .6 to make mi­ stakes and put your body at risk for injury and pain by doing them 5...... she will win Australian Open... A. 3..... part of any strength training routine because they 2.... Następnie podpisz prepared for the race.....4. 4. If Agnieszka Radwańska hits the ball (accurate) SPORT Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie . giving you out 5...... T h eie __ shoes offer work multiple muscle groups... cisers. the most and endurance in the chest. Fulham’s players wore white shirts and blue shorts.. Kim Yu-na is a South Korean figure skater.....3.. .. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te..... . P F D...... Manchester United player scored a goal....1.. arrectlyl E.. Zakreśl literę P albo F....8 to push-ups..)...... [ I..................... training...... .. you may need to start wyższym..) formami as well as a very strong core to brace your body as you move up przysłówków w stopniu równym... ice hockey court ski pitch football path (0-4) Posłuchaj fragmentu komentarza sportowego.4. ...... o } 3. there are so many park.....5...4.. facility for G......... ... (tennis..2. They can be famous... your form..... _...2.. well 2.8..1....1 total body exercise.....4 time..-4. This part of the match ended with a draw.. (leather.......4.. Na podstawie: http://exercise.. shoulders and arms. ...about.than her opponent.. 4.. exclusive) While push-ups are an excellent exercise. 3.. hockey. w których się je uprawia.. wooden.. .fałsz).. stick cost? (black..1....... volleyball jump 3... ....... ....... can find a version that works for them.2. 4.. sports) 2.. zdjęcia (A-G) pełnymi nazwami odpowiednich miejsc... P F awarded a penalty..... niezbędny zestaw słownictwa... I i miejsc.. Even 5. Nike) variations that almost anyone........-2.... I easy B. wyższym lub naj­ and down... Look at that basketball player! He’s bouncing the ball (quick) __ of all. I important 31...1.... it's 5. ... są zgodne z treścią nagrania (P . P F (0-8) Przeczytaj tekst...3. Runners should be (good) „ ..Push-ups require a good deal of upper body strength I (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (3. . Utwórz te przysłówki od przymiotników with a modification to build strength and endurance and practice podanych w nawiasach...3 of your you maximum comfort you may need while jogging in the training in 5..1.. from beginner to advanced exer­ 2.. (national.4...7.1...tournament is held Push-ups are a 5... This team has played (bad) . building strength every year in Wimbledon in London...-3..... better H..... które poprawnie uzupełniają luki (5................ 9 (0-4) Wpisz w luki w zdaniach (2......

. high B. 8.. 6. when the surface is wet. leap off that foot.. w której luce powinien znaleźć się przymiotnik. A........ The race started (w potudnie). strongly 7.. Oceniana jest umiejętność 7.. GOOD ... height powinna wynosić 50-100 słów. strongest B..)... sleigh B. —____ _ Wskazówka egzaminacyjna 6. jakich zwrotów będą poprawne w danym zdaniu? należy użyć. bogactwo językowe 7.. more oraz poprawność językowa...2 as you can on your skateboard tail... bowling alley F. quickly C.2.). Wybierz poprawne uzupełnie­ 9..5. —„respectively.3. As you land.... __________ .3..1. inwards..1.. highly C.. . że długość ogłoszenia 7.-7.. ARKUSZE EGZAMINACYJNE go.. This is important because this will reduce nej strony internetowej.How to Do an Ollie? First. hardly Podpisz się jako XYZ. W przekształconym zdaniu nale­ ży użyć podanych wyrazów.. tak aby otrzymać logiczne i gra­ matycznie poprawne zdania. 6.. 7. mat na poprawne stopniowanie przymiotników i przysłówków.. make sure that your back foot has been pulled 7. just pull both your knees up 7.5..— since she was nine. 6.4.. Dla ułatwienia najpierw napisz zdania po polsku. w którym możesz ją zobaczyć (A-F). FARTHER . MORE _ .5. Once you jump in the air. • Zaproś wszystkich uczniów do udziału w imprezie.S.. Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasu­ je do żadnej tabliczki. 6. A. Paulina (uprawia karate) ..________— _____ -____ - 8.-6.2..4. aby skutecznie zachęcić do udziału w imprezie. athletes ran faster and jumped higher than any other contestants..6. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów Wskazówka egzaminacyjna zdań. precyzyjnie i w sposób uporządkowany..1.. A. 6...4. (0-5) Przeczytaj tabliczki informacyjne (6. spójność..6.. B albo C.4.3. roll your front foot 7. Wpisz rozwiązania do tabeli._____ into the air... high as you can and land on the ground. C.. A.4.. 8.. Mike Powell has jumped the farthest of all competitors. As the Przypomnij sobie zasady stosowania przyimków z określeniami skateboard hits the ground. . slight C. quicker w każdym ztrzech podpunktów. pamiętając. What you need to do is roll and drag the skateboard.3.com/articles/skateboard-tricks-for-beginners.. slightly pełnego przekazania informacji.... 6..6. so C. A........1. jaki strój i sprzęt powinni zabrać uczestnicy.. again Napisz krótkie ogłoszenie do angielskiej wersji szkol­ bend your knees....-8.. Please re-rack weights after each use.5. • Poinformuj. Our team didn’t play as effectively as in the previous match.3. Finally. swimming pool D.... Zakreśl literę A. 9. miejscami.. Zwróć uwagę A. At the end.. 0 (0-4) Przetłumacz na język angielski podane w na­ wiasach fragmenty... Now while you do that..... Uwaga! 0 (0-4) Przekształć podane zdania (8.... while you are on the 9. I have my tennis classes (we wtorki i czwartki) Beginner Skateboard Tricks .2.. In 100 m walk Kulwinder and Gupta came (drugi i trzeci) nie luk 7.. (0-6) Przeczytaj tekst.5. _____ . try to jump off your Wskazówka egzaminacyjna back foot 7... jakie dyscypliny sportu będzie można obejrzeć. a w której przysłówek. tak aby zachować ich treść. strong C.1.. skate park E.__ _________.html dokładny termin jej rozpoczęcia. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksy­ Wypisz przedmioty i czynności kojarzące się z wymienionymi malnie cztery wyrazy..buzzle..2.4..2. bend your knees 7. A. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź 7. The javelin thrower said that his score was worse than he 6... j $ (0-10) W Twojej szkole odbędzie się dzień sportu.4.. Use the area with extreme caution had hoped for..1....1. Do not bounce or swing chairs.. Attention! No diving..1.... Then slam your foot as 7. Zastanów się....... Staraj się pisać konkretnie. 9.. fitness room B. harder B.. • Napisz.. język angielski | repetytorium 91 .. U... ski lift 6. Do każdej z nich dobierz miejsce.. hard C. podając Na podstawie: http://www. nie zmieniając ich formy.1. _ .. a potem postaraj się dobrać odpowiednią konstrukcję porównawczą.. the intensity of the shock of the landing. Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się.....3 This will need a bit of practice.... Jakie formy przymiotników lub przysłówków Posługuj się prostymi zdaniami. as B. No shoes are to be worn in the training area at anytime. OF ALL __________ -____. czasu oraz słownictwo związane z uprawianiem sportu._______________ 6.— - 8........ *.. quick B.

zawsze prawdziwy je o tym. If Mary eats too much sweets. gdy tylko dotrzemy do domu.mało prawdopodobny (teraźniejszość) względne. 1 zasady i reguły Present Simple^ M Present Simple People often get ill if they eat dirty Ludzie często chorują. it tastes sweet. jeśli popatrzysz 1will write you an email if 1have time. If you go to Washington. ale wpływa na interpunkcję. w przyszłości If 1have time. do lekarza. When I finish my art project.nieprawdopodobny się unless (= ifnot). I w ill have to start a new one on his­ Jeśli nie przestaniesz palić. robi jej 1 she gets sick. map. Water boils if you heat it to 100 degrees. Kiedy skończę mój projekt ze sztuki. się niedobrze. We w ill have dinner as soon as we get home. skutek warunek If plants don’t get enough water. Lód pływa. P ie rw szy o kre s w a ru n k o w y I Zastosowanie Schemat Formy Tłumaczenie warunek warunek skutek If Mike is busy. jeśli wrócę późno. się przecinka. | nowy z historii. zoba­ the White House.prawdopodobny (przyszłość. we won’t get the Jeśli przegramy mecz. Ponieważ zdania warunkowe I typu mówią o sytuacji praw­ ZAPAMIĘTAJ dopodobnej. Zdania warunkowe składają się z dwóch zdań: podrzędnego z (/będącego warunkiem i głównego (nadrzędnego) opisującego skutek spełnienia lub niespełnienia tego warunku. If you add sugar to your tea. nie tylko Ponieważ zaimek unless ma znaczenie negatywne (ifnot). Unless you stop smoking. (przeszłość) Z e ro w y o kre s w a ru n k o w y Zastosowanie Tłumaczenie zawsze prawdziwe warunek skutek Ice floats if you drop it in water. oddziela się je od zdania ► Jeśli zdanie warunkowe jest drugie. będę musiał zacząć I won't do it unless you help me. 1will write you an email. W znaczeniach negatywnych zamiast l/często używa ► typ III . Budowa się po nim słówka przeczącego not (zasada pojedynczego przeczenia). second. można w nich użyć też spójników lub zaimków względnych wyrażających przekonanie lub pewność. it boils. nie pójdzie możliwy do a party. język angielski | repetytorium . tory. jeśli ona nie zrobi planu. Nie zrobię tego. skutek warunek You won’t get lost if you look at the Nie zgubisz się. We wszystkich typach kolejność zdań nie gra roli.week PREVENTION 21 IS BETTER THAN EURE A GRAMMAR Conditionals . giną. Mike won’t be able to do it unless she makes a plan. jeśli mi nie pomożesz. Zjemy obiad. na imprezę. Mike nie będzie w stanie tego zrobić.zdania warunkowe Zdania warunkowe (okolicznikowe warunku. We wszystkich typach stosuje się zaimek //(jeśli). we see Jeśli nie czujemy się dobrze. brudną żywność. he won’t go to Jeśli Mike będzie zajęty. Jeśli rośliny nie są podlewane. na mapę. If we don't feel well. zdań jest taka sama. a w niektó­ czasem bardzę bliska) rych znaczeniach można też stosować Inne spójnik) lub zaimki ► typ II . I. spełnienia My father will be angry if 1get home late. ► Jeśli zdanie warunkowe jest pierwsze. ► typ I . będziesz poważnie chory. you will be seriously ill. którego spełnienie decydu­ ► typ 0 . II i III (zero. pucharu. jeśli zjedzą food. you will see Jeśli pojedziesz do Waszyngtonu. they die. czy dana sytuacja ma miejsce. nie stawia nadrzędnego przecinkiem. jeśli wrzuci się go do wody. okresy warunko­ we) to zdania zawierające warunek. Istnieją cztery typy zdań (teraźniejszość) warunkowych: 0. when (kiedy) czy as soon as (gdy tylko). idziemy j a doctor. Jeśli Mary je za dużo słodyczy. Your tea tastes sweet if you add sugar to it. first. If we lose the match. nie dostaniemy cup. nie stosuje ] warunek np. third conditlonal). If you heat water to 100 degrees. czysz Biały Dom. Mój ojciec będzie zły.

Mam wysypkę. w teraźniejszości If I were a millionaire. Dużo kicham. chest 1have a pain in my Boli mnie w klatce ear 1can’t hear very well. Zraniłem się w rękę. 1think my leg is broken. 1have a terrible earache. Boli mnie brzuch. Never mind. z moją lewą stopą. gdybym skutek warunek holidays if I could choose any mogła wybrać dowolne miejsce I would travel all over the world if I were a millionaire. kostkę. Body part Symptoms Body part Symptoms leg/foot/ 1think I've sprained my Chyba skręciłem head I’ve got a headache. Mam krosty/trądzik. piersiowej. Mam zatkany nos. 1can’t move my neck. I LANGUAGE Apologizing .co się dzieje z moim. Chyba mam złamaną nogę. gdybyś wygrał prawdopodobny Present Simple V I w ould i bezokolicznik bez to a lottery? na loterii? do spełnienia If Liz had a mountain bike. If someone stole my wallet in Gdyby ktoś ukradł mi portfel the street. Nie widzę wyraźnie. It won’t happen again. Chyba mam złamaną and red. . niezależnie od osoby. 1vomited. na wakacje. I would call the police. rękę. That’s ok. zaczerwienione. 1can’t see clearly. could you move your That’s nothing. Jane apologized to the headmaster for skipping the lessons. Boli mnie głowa. you are sitting on my seat. My gums are bleeding. a zawsze were. Wymiotowałem. Jest mi niedobrze. hand/arm I’ve hurt my hand. I’ve got pimples/acne. skin I’ve got rash.przepraszanie 9 Wyrażanie skruchy Zwracanie komuś uwagi Przyjmowanie przeprosin I’m sorry. Boli mnie ząb. 1have hay fever. Boli mnie przy stomach My stomach hurts. around Scotland. eyes My eyes are sore Bolą mnie oczy i są 1think my arm is broken. Źle słyszę. You should say sorry when you make a mistake. neck/back My neck/back hurts. wezwałabym policję. W okresie warunkowym II typu w zdaniach z f/dla czasownika to be zwykle nie używa się formy was. teeth I've got a toothache. My nose’s bleeding. Bardzo boli mnie ucho.. ARKUSZE EGZAMINACYJNE What’s wrong with my. I would choose Greece for Wybrałabym Grecję. Mam męczący kaszel. Mam krwawienie z nosa. I’m feeling dizzy. Excuse me. Boli mnie gardło.. po Szkocji. Gdyby Liz miała rower górski. holiday place. Krwawią mi dziąsła. przełykaniu. throat I’ve got a bad cough. There’s something Coś złego dzieje się 1have a sore throat. Boli mnie szyja/plecy.D rugi o kre s w a ru n k o w y Tłumaczenie warunek mało warunek skutek What would you do if you won Co byś zrobił.. Mam zawroty głowy. My nose is stuffed up. Mam katar sienny. nose 1sneeze a lot. ankle ankle. Nie mogę ruszać szyją. język angielski | repetytorium 93 . chest. It hurts when 1swallow. I would travel all over the she would make some trips zrobiłaby kilka wycieczek i przyszłości world. suitcase a bit? Forget about it. Excuse me.. Do you often apologize when you do something wrong? Not at all. na ulicy. wrong with my left foot. 1feel sick.

.....5.... 5........10.. ... 1(take up) 3..___ _ ___-..........9.. ....8.9... the 1(te ll).......large families. .......my letter........ ............ 3.4....... 1. _ . Liz ______________________ ......... Please eat your dinner. je we właściwej kolejności... you will get fatter. Ben _______ ....... ....... .... this 3...... feet face shoulder ankle ^ mi z ramki............. 3..11. The students won’t have a disco If they don’t organize It..2......... weekend.5.2... if they (have).. Od czasowników należy utworzyć odpo­ wiednią formę czasu.................w O § twist • dizzy • break • disabled • sweat • choke • rash H ZDROWIE Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj się • overweight ■bruise •vomit z niezbędnym zestawem słownictwa............1.... and in danger of becauseher ... you won’t get a prescription.....1.. 1..... on O nimi formami okresów warunkowych (typu 0 ........ .....4.....) wyraza.... Peter this afternoon....12. hard. If 1(have).. Ask the person to sit in a good light..1................... H.3. 1..........1.. People usually (build)..... you may get a .. . ....1.. E...... he (can) ....... Give the person plenty of cold drinks..... after visiting tennis but 1have to work a lot.. Ułóż she (understand).5. Apply aftersun cream or some cooling lotion onto the as this programme (finish) sunburnt skin.. Bring the person indoors or away from the direct sun.. They (give).2.................) odpowiednie sposoby postępowania (A-l)..... If someone hits you..5.. 1(d o )..10..1. _________ cold.-. 1...10.. If you don't take more exercise. .......1...3.... 2...-4.... I (0-! Używając słowa unless.....)....1. him the news...1. 3..-...... (0-2) Dopasuj do każdego przypadku medycznego 1... the eye.........-2. taller....... George got a strange ------.......... 3..... home in time........ ... you (fa il)....6.......... kidney lungs stomach knee 2. your soup..... ..... the big wheel In the fun fair....... .... 1.... He’s lost 10 kilos recently! 3. . .. If he doesn’t get a job........ 4. I at night after eating some strange-tasting ice cream. Wpisz rozwiązania do tabeli. 5......... you....big houses D..... If 1(g et)..his leg twice.6. .. .... . While my dog was eating quickly a big bone.. eye ear hand neck język angielski | repetytorium ............. he won't have money for holidays... ..... ...5.....4. Advise the person not to rub or touch the eye.. Her pyjamas are all wet. obesity........my problem.............. her the messages as soon as she (arrive)......... ............r7.-1.................. 5. sunburn nla (2.....7............ t (0-12) Uzupełnij luki w zdaniach (1..... wrist finger leg arm 2. Separate eyelids carefully and examine the eye....3......2.. If you don’t see a doctor........... Use clean water or the corner of a clean tissue to wash it out.. tak by nie zmienić ich znaczenia...1_ my ankle while I was playing basketball. ............ A..... Perhaps it’s an allergy...... ..... Unless the government makes better law..... .....) odpowied­ 3......... 2... If you (not eat) his chest..3..... ...... 1..... .. the red button? G.... If he (b e)... my homework as soon B......4... 5........... We won’t go to the party if they don’t invite us... -....-3..... it 1....................... .... Will was 4 ...be a policeman.12.. .2... 3......... but he’s too short.. golf....... What (happen) . ....... 1. -........ your exam....2. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach.„ .6..... a foreign body in the eye 2. people's rights will definitely be limited.. 1........ (4.......... 5. ... ......8. C.................... 3.... Mike felt very.......... if F.............................. . .................... przekształć podane zda- 4. If 1(see)... . try to remove it....... I..... If it (not rain )............ it (get) temperature is high.... ...-...1lub II).. 1...... eye lips nose heart 5... 1............. ... If you (not study)..7.. we (play)........ .... .......... 1(press) ... Cool skin using cold water............ If there’s a free-floating object clearly visible in the white of 1(ca ll)..... more time... feet teeth toes wrist ś I ----------------------------------------------------------------- (0-10) Uzupełnij luki w zdaniach (3.......... When she (read)..

1. to inform him when she will be home. Nazwij dolegliwości przedstawione na zdjęciach. that's OK. z poda.2. 8. Mike had to go to hospital A. Tina wrote to Rob. to explain why he will be absent. She hurt her protein for continued energy. his sprained ankle A. Następnie wyraź te 1 I (0-3) Przeczytaj teksty. B albo C. B. B.3. bags. mniane nawyki żywieniowe: pozytywnie czy negatywnie. These foods tend Don't worry. B albo C.2. According to Mike. 8. calling the ambulance. Zakreśl literę A. nią literę obok numeru każdego akapitu. shouldn't be bandaged. z podanych odpowie­ dzi wybierz właściwą. What is not a problem for Jessica? mów ze zdrowiem. because he had had a bike accident.-7. Spróbuj oddzielić informacje Istotne od drugorzędnych. I’ll do the shopping. B. C. Tips for Healthy Eating for Teens Rob.1.3. after he had played basketball. is really sorry. What did Jessica’s mother advise her? A. F nych odpowiedzi wybierz właściwą. and artificial Ingredients. Feeling full takes a few minutes and chewing your 7. apologizes to someone. To He down for some time. to be high In preservatives. C. do każdej odpowiednie porady. 9. odpowiedzi innymi słowami. formacji zawartych w nagraniu w zadaniach 6. was bleeding.2. 8. w jakim celu nadawcy napisali poszczególne wiadomości. Jessica helped Mike by 6. I’m terribly sorry I couldn't help you with organizing the Always eat breakfast. and packages. driving him to hospital. 0 (0-3) Przeczytaj tekst. because she wanted food causes you to eat fewer calories. jars. A. Better see the dentist at once. Uwaga! Liam Jeden nagłówek został podany dodatkowo I nie pa­ suje do żadnego akapitu. Na podstawie in­ Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się. Zakreśl li­ terę A. Zakreśl literę A. boxes. It’s not Include some complex carbohydrates like wholemeal bread the case. To see a doctor.-9. Luckily. sugar. It would be even better to leg badly and we thought It could be broken. gavlng him first aid.1.1. and improves nutrient A.) I came down with the flu and I can’t attend the meeting. Make sure to Include some kind of concert. Eat slowly.3. C. to complain about her grandma. Danny Zwróć uwagę. B. and a piece of fruit or fruit juice. To take medicine. Barry. Wpisz odpowied­ really sorry and I hope you'll manage to hold it without me.3.-6. i fragmencie tekstu nie oznacza.1. What to avoid? B. C. hurt him a lot. 7. B albo C. 9. to apologize to him. dear. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. w jaki sposób w podanych akapitach opisano wspo­ A. Something sweet B. Minimize sugar In the diet as well as processed foods that come in cans. Na podstawie: http://diet. accepts someone’s apologies. Wskazówka egzaminacyjna Spróbuj wypisać po kilka wyrażeń kojarzących się z sytuacjami opisanymi w podanych odpowiedziach. to cancel the meeting. Wskazówka egzaminacyjna B. język angielski | repetytorium 95 .1. Haste makes waste D.-8. C. I had to take my grandma to hospital. absorption.0 (0-2) Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Jessiki na te­ mat jej problemów ze zdrowiem. A good start C. że tytuł będzie właściwy. Do każdego akapitu (9. że samo pojawienie się podobnego lub tego samego słowa w tytule C. W zadaniach 7. B. Liam wrote the message ARKUSZE EGZAMINACYJNE A. but we returned home half an hour ago. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 8. A.1. Spróbuj wypisać C.Gom/wiki/Healthy_Diet_for_Teenagers Danny Wskazówka egzaminacyjna 7. to ask Barry about his health. because he had suffered an Injury while hiking.lovetoknow.3. zgodną z treścią tekstu. Tina 9.2.3. Pamiętaj.1.2. I’m dopasuj właściwy nagłówek (A-D). 0 (0-3) Usłyszysz wypowiedź Mike’a na temat jego proble­ 6.

Możesz korzystać z mojej. You look tired. Mark nie może prowadzić samochodu. Zaimki zwrotne wskazują rzeczy lub osoby. 1feel well. Uczniowie nie mogą palić w szkole. ► wyrażanie opinii They must be at school on time. „siebie”. mamo? (czy mama nalega) must jest needn't (nie mustn’t). 1don’t need to see a doctor. bie). że czegoś nie wolno robić lub wyrazić zakaz. dla wyrażenia Nie musisz kupować tej książki. have to dotyczy zewnętrz­ 1. Lena had to wear a school uniform when she was at school. giej osoby. kiedy chcemy powiedzieć. zatem zachowują Must I come back before eight. cho­ ciaż jest między nimi drobna różnica w znaczeniu.. What medicine did Jo have to take? ZAPAMIĘTAJ Jakie lekarstwo musiał zażywać Jo? Formy mustn’t używamy. Reflexive pronouns . Nie możesz wrócić do domu wykonawcami i odbiorcami czynności (wykonują czynność na so­ po 22. BITTER PILLS M AY HAVE BLESSED EFFECTS GRAMMAR Should/shouldn’t. (bo mi lekarz kazał) they themselves Podobnie w pytaniach must używamy do poznania opinii dru­ Istnieje również bezosobowy zaimek oneself. bo ma tylko 15 lat. używamy zawsze formy have to. 1can do it later.zaimki zwrotne Mark mustn’t drive a car because he's only 15. a have to dla zewnętrznych ustaleń i konieczności. Czy muszę wysłać tę paczkę dzisiaj? (czy to konieczne) You needn't buy this book.m. W ill you have to go home before 10 p. Liz shouldn’t trust people on the Internet so easily. Ma ich Czy będziesz musiał iść do domu przed 22? mnóstwo. Zaimki osobowe Zaimki zwrotne 1. 1 myself M u s t/h a v e to you yourself he himself Czasowniki must i have to zwykle stosuje się wymiennie. 1think people shouldn't smoke in cafes. mn. She's got plenty o f them. Students mustn’t smoke at school. język angielski | repetytorium . (bo ja sam tak chcę) I have to take these pills three times a day. Ponieważ must ma tylko formę teraźniejszą. Można również używać formy Do I have to post this parcel today? tworzonej od zwykłego czasownika need -don't/doesn't need to. you yourselves /must buy my grandmother some flowers. Lena musiała nosić mundurek. kiedy była w szkole. Must i should to czasowniki posiłkowe modalne.? Maggie nie musi kupować nowej sukienki na wesele. uwagi W identycznym znaczeniu można stosować czasownik Formy przeszłe i przyszłe tworzy się za pomocą czasownika have to. mum? się w zdaniach inaczej niż pozostałe czasowniki. must/mustn’t/needn’t Czasownik SHOULD MUST znaczenie mieć powinność musieć zastosowanie ► doradzanie komuś ► wyrażanie konieczności zrobienia czegoś You should have a rest. we ourselves nych ustaleń i zasad. modalny ought to. pytanie Should 1buy expensive presents if 1can't afford them? Must 1do homework now? przeczenie You shouldn’t walk alone at night. Trudno jest oceniać siebie. Robert must pick up his documents from the school office. Przeczeniem od Czy muszę wrócić przed ósmą. It's difficult to judge oneself. Tłumaczymy je zwykle jako „się". You can use mine. może on też występować w czasie teraźniejszym. 1 ► pytanie o opinię Do you think 1should go to this secondary school? twierdzenie Mary should eat less sweets. które są jednocześnie You mustn’t get home after 10 p. konieczności zrobienia czegoś w czasie przyszłym lub przeszłym Maggie doesn’t need to buy a new dress for a wedding party. W zdaniach she herself oznajmujących must mówi o konieczności zrobienia czegoś wy­ it itself nikającej z własnego przeświadczenia. 1needn't wash up the dishes now.m. You must see John inthis musical. poj. Jessica must pack her suitcase because she's leaving tomorrow.

My dog hurt my cat. (George loves M aty and Jessica went to London by herself. (te same osoby) SITUATIONS At the doctor’s . Let me have a look. Mowa o różnych osobach Mowa o tej samej osobie 1saw you. sama osoba) Mary is looking at George. She They can’t look after themselves. please. Wówczas They are in love with each poprzedzamy je zaimkiem by. (różne osoby na Form zaimków zwrotnych używamy także. but avoid going out for about three. Should 1stay in bed? Czy mam leżeć w łóżku? What is it. Pacjent 1feel awful. Patient: About three days now. What can when I eat bread and things like that. Doctor: Does it hurt when you swallow? ■ n USEFUL EXPRESSIONS Medical examination . sweets. Why do you blame him? Why do you blame yourself? John sent her a copy. But it hurts a lot Doctor: Good morning. They're looking at M ary loves George) Brian repaired the car by himself. Mark is looking in the mirror. doctor. doctor. Hold your breath. Stay at home and keep warm. aby podkreślić. Doctor: Goodbye. Patient: Aaaaaa. It hurts less only when I drink. Proszę wstrzymać oddech. We don’t blame ourselves. Niech spojrzę. Patient: Thank you. Patient: Oh yes. doctor. four days. is looking at him. Do you take any medicines? Doctor: How long has it been like Patient: No.u lekarza 9 Patient: Good morning. a photo. themselves. bez pomocy. please! Help yourselves. że ktoś siebie nawzajem) zrobił coś samodzielnie. panie doktorze? język angielski | repetytorium . a prescription for some antibiotics. I’m goingto give you Patient: I have a sore throat. Patient: Should I stay in bed? Doctor: Well. 1saw myself in the mirror. Goodbye. Fiona and Liz are trying to take other. What medicines do you take? Jakie lekarstwa pan/pani przyjmuje? You should take one pill/spoonful of this medicine every three hours. doctor? Co mi dolega. (różni ludzie) George and M ary are looking ZAPAMIĘTAJ at each other. ARKUSZE EGZAMINACYJNE say aaaa. Jane bought her sister some Jane bought herself some sweets. I don't. We don’t blame you. Czuję się okropnie. Chciałbym zmierzyć panu/pani temperaturę/ciśnienie/tętno. My dog hurt itself. Proszę przyjmować jedną pigułkę/łyżeczkę tego lekarstwa co trzy godziny. let me have a look at it. bez towarzystwa.badanie lekarskie Lekarz What seems to be a problem?/What’s the matter?/What’s wrong? Co panu/pani dolega? Have you got temperature? Czy ma pan/pani gorączkę? I’d like to take your temperature/blood pressure/heart rate. this? Doctor: Here it Is. John sent himself a copy. I do for you? Doctor: You've got an infection in you throat. Open your mouth and Doctor: No. (ta Help them. He's looking a t himself.

....... He’s a waiter.. while playing volleyball....12. 3........ 2.. I consider m e/m yself / 1to be an intelligent person.10. My brother cook.. 4.. 5. We enjoyed ourselves / us / our stay at the seaside.. Martha’s room is clean. 1. make sure you do it all by for ages.... must...8. you must have the right visa...2.. work on such a warm and sunny day. 4..4. You have to 1.. You mustn’t tell him about 3....13..... Don't run.. 3.4.. get back home before 4. 1.10... Na podstawie treści 2. a surprise for Mark........5.7.. 3.. 4....12.8. Patient's name: 2. 3........4..... We painted our house b y .......7..1. Mary saw him / him self / he in Paris a year ago.There’s a regular bus to the 5..1.. You . You look so pale.. We want the party to be him my regards... take exams at the end of each term.. The calculator turns off b y.... 4..... Jane . A. I wondered about i t .. Your two kids will cut they / ourselves / themselves if dark. us /w e / ourselves.. You must stay in bed until 3...7.. Thursday is her day off... 3..15.2. Roy studies medicine so he operate on 4... I .9........ 1....6.... Ssh! It’s an exam..........) w formularzu reje­ 2....11.-2.9. You mustn^t talk.6...1. język angielski | repetytorium ..... We ..1.. Mike.. Date of visit: hotel....... walk.. complicated.. You and I have to ask__________ .. 5. 1haven’t been to the GP C.. 2. We ........ Jim asked herself / sh e / h e rto dance... 2..... The computer will reboot h im self/him /itself after the (0-15) Uzupełnij luki w zdaniach (2.... G. a painkiller. respect the school regula­ (0-12) W podanych zdaniach (4. Come in and sit down.) właściwy­ mi zaimkami zwrotnymi. brother... We / Our / Us are going to repair the roof in our house by Saturday and Sunday. D.. 5.......4... Time: 2. She .. this project next week...... 2...10. Last year I work from nine to three except 4.4... 2. drive a lorry.. If you know anything you get better.. have to lub needn't.. work even on such a lovely day if we (0-4) Usłyszysz rozmowę telefoniczną dotyczącą re­ want to go on holiday soon.) zakreśl właś­ 1... with its tongue.....3.. It’s a pity w e ....6...... B.-3. feed the baby.. 1...4.1.) formami program installation... 3.. goto university on Thursdays... 1.. 1.8. Sonja cleans h er/ herself / she room every day. Julie has cut i .. F...9... We . When you next see your H....11.14. Adam hurt.. I will finish these questions by me / myself / 1. .... She never asks for help.2.that question.... Make 1.......12.1... about the accident..... you must go to the police.. a check-up soon.. you mustn’t forget to give 1. Gina and Peter did the poster all by . 3.. nagrania uzupełnij luki (5. E........ Sheila .. Don’t tell anyone. 1must go and have ciwe zaimki. I think I take in the foot. great to see you. go to work tomorrow? 4.7.5.. * (o-io) Uzupełnij luki w zdaniach (3.. tidyit. 4. You must keep it a secret. Doctor's name: 2..... learn more if she wants to pass the stracyjnym właściwymi wyrażeniami.... ... The animal cleaned. Mark didn’t have to J....15.... Dan always asks he / him / him self why English is so 1... 2.3....9. Harriet..-5..2.... * (0-10) Dopasuj do siebie pary zdań lub ich części.. If you want to visit it. 4.. 4. 4.3...... exam... 2.. . The man on the news accidentally shot he /him /him self 2.3.. 2..5. You .......... It’s the doctor’s order...10. jestracji w gabinecie lekarskim.2.....8...comfortable! Mexico.....1...... She is hungry....-4.5.1...1.6... Are you a driver? Yes.. be at work before 9.. they play with knives....... 3. I’ve got a terrible earache.. tions..... 2. with a sharp knife.. You and yourselves /yourself/your partner must finish patients yet...........10. oa B ZDROWIE Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa...3.........

. Uważaj na zdra­ matycznie poprawne zdania. A.9 (0-7) Przeczytaj dialog. George and Marion were looking (na siebie nawzajem) 7.....for some ointment.. tak aby otrzymać logiczne i gra­ oraz zwroty przydatne podczas wizyty u lekarza.6. it is advisable that you are vaccinated against flu.. • Poproś o radę.-8. shouldn’t C. receive B..4. This notice encourages you to get a flu jab. mustn’t B.1. B. She Doctor: I’m goingto give you a 6.7.. stay in bed. asthma or diabetes.2. appointment C..1.. 7... czego nie możesz robić.7 to see me next week if it doesn’t get her sense of humor and good memory.. 0 (0-5) Przeczytaj tekst.. oldest person when Doctor: I see..... prescription to być forma czasu... Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksy­ 9 malnie pięć wyrazów. Mary (powinna jeść m niej). na czym polegają Twoje problemy.. I’m not. meeting B..5 mL every 12 hours... 0 (0-10) Jesteś na wakacjach.. recipe C. (In 1910 and 1986).5. 8. ones C. colonial Victoria and 8. Doctor: Hello.. (Czy będziesz m usiał) . gdzie możesz zobaczyć takie napisy. 7.-7. B albo C. poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. for B.5 . Wymagana jest pełna dliwe false friends. Your doctor or your pharmacist can help you stop smoking.3. _ also avoid scratching yourskln. A.. ... Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji.1. 7. should 6.. co powinieneś/powinnaś zrobić w tej sytuacji. Doctor: How long have you had the rash? never Africa move keep two have Patient: It’s been there for about a week. Uzupełnij go.. syrup B. które zawierają w sobie negację. She had two rules: 'An apple a day 8. She lovępl baking..3.....6.. Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Powtórz różne sposoby proszenia o radę oraz zwroty Zastanów się.4... getting C. Her relatives remember 6.m. had 27 grandchildren..4..3...1.2.. Warning! May contain nuts. 8.. Myrtle Jones was South 8....4. sweets.. Na opakowaniu grzecznościowe. oraz poprawność językowa.4...3. • Opisz. 6. hours B. że długość listu E. You -grandchlldren. date Wskazówka egzaminacyjna I (0-4) Przetłumacz na język angielski podane w na­ Przypomnij sobie słownictwo związane z różnymi dolegliwościami wiasach fragmenty.-6.... Uważaj na wyrazy.’ She didn’t smoke or drink. go home before 10 p.7. forma dzierżawcza rzeczownika. Może 6.. Powtórz formy zaimków zwrotnych.. został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź D. to C. Do każdego z nich do­ 9. ale niestety masz prob­ lemy ze zdrowiem. Wpisz rozwiązania 9.... She saw Hailey’s Comet better over the next few days...... holding a day keeps the cold away..2.. Come in and take a seat.3. Zakreśl literę A.. Nie zapomnij o właściwych formułach leku? Na pudełku płatków zbożowych? W poczekalni u lekarza? rozpoczynających i kończących Ust.3. This doctor’s announcement is for old people only. 7.. . bogactwo językowe 7.. (0-4) Przeczytaj teksty 7. any medicines? she died at the age of 111 (in 2009)...1.2. at Pamiętaj o utworzeniu od wyrazów odpowiedniej formy. • Napisz. This text comes from a dosage leaflet powinna wynosić 50-100 słów. C.. Are you allergic 6.to South Africa in 1940s.... bierz odpowiednie zdanie (A-E). An onion 6... She was born in 1897 in Patient: No.... A.. What seems to be Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ the problem? graficzna wpisywanych wyrazów.4.. (Nie musisz) . Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk 6. You may see this text on a cigarette packet.4...2 on it but it doesn't seem to work.. wpisując w każ­ dą lukę (8... pills C. 6.1... cream Wskazówka egzaminacyjna 6... Uwaga! Jeden wyraz Patient: I have a rash on my arm.5.1.. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane do­ 9. _ the doctor away.1. times porządkowy..) jeden wyraz z ramki w odpowied­ niej formie. taking B.. liczebnik 6. Make an and lived on her own until she was 109. doctor. spójność. 7. Podpisz się jako XYZ. Napisz list do babci lub dziadka. Doctor: Are you 6.. w każdym z trzech podpunktów.... A.1 anything for it? How to Live to Be 100? Patient: I put some 6.. A. datkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.. A.2. do tabeli. drove a car 6.5... a day. . Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj o prawidłowym stosowaniu czasowników modalnych. tak aby powstał spójny i logiczny tekst. 7.. If you are over 65 or suffer from heart disease... This Is allergy information... A.... pamiętając.. 12 great-grandchildren and 7 great-great- I want you to apply it three 6. Adults and children 2..? 9. A. język angielski | repetytorium | | 99 .

’ her that new mobile phone. ‘My dad gave me Alice said that her dad had given Z dania ozn a jm u ją ce w m ow ie za le żn e j this new mobile phone. inform (informować).'grunted Terry. I’m going He told me his old printer had ► W mowie zależnej nie stosuje się ani cudzysłowu ani to buy a new one tomorrow. 7 hope this will work. announce (oznajmiać). 100 język angielski | repetytorium .’ printer was probably broken. Terry said. week NECESSITY IS 23 THE MOTHER OF INVENTION ' A GRAMMAR Mowa zależna i niezależna & zm iany Z a im ki MOWA NIEZALEŻNA ■cytaty czasów • parafrazy Direct Speech — ► Reported Speech 1 przekazywanie określeń czasu * przekazywanie this — ► that dosłowne zaimków swoimi słowami these — those Mowy niezależnej używamy wtedy. She explained (to us) that it had been a difficult task. (the week/month/year before) S>1 Przy zamianie mowy niezależnej na zależną trzeba pamiętać o kilku a week/a month/a year a previous week/month/year zasadach interpunkcyjnych. flash drive. next week/month/year the following week/month/ye (the week/month/year after) last week/month/year the previous week/month/ye. Zmieniamy wówczas czas gramatyczny. Monday.’ said Patricia. kiedy dosłownie przytaczamy here — ► there czyjąś wypowiedź. ‘I’ve lost my flash drive. add Direct Speech *./He said to me that his name was Jack. shop not far from there. suggest today/tonight — ► that day/night (zaproponować). natomiast pozostałe zmiany przeważnie Direct Speech Reported Speech wynikają z kontekstu. Czasy przekształca się według określonych reguł. I saw Fred last Monday. szyk zdania. ‘1can’t lend you my new Patricia said that she couldn’t camera. W mowie zależnej przekazujemy tylko jej zaimki osobowe zaimki wynikające sens. told me when I met him on he would go to that new computer Terry grunted (that) he hoped it would work. remark (zauważyć).' again yesterday. zaim­ — i dzierżawcze z kontekstu ki i określenia czasu oraz miejsca. shout (krzyczeć). ‘My old printer broke down You know. Alice said. whisper (szeptać). ‘is He explained to me that my ► say + 0/to sb .mówić coś komuś He told me that his name was Jack.mówić coś lub mówić coś do kogoś probably broken. 7 hope this will work. He said komunikacji jest opuszczane). Warto O kre śle nia czasu jednak pamiętać. 'Your printer. explain (wyjaśniać). lend me her new camera. admit (przyznawać). że można używać też wielu podobnych cza­ sowników o wyraźniejszych odcieniach znaczeniowych np. broken down again the day before przecinków. He said that his name was Jack.' he explained. yesterday the day before/the previous day tomorrow the next day/the following day He admitted he was wrong. Reported Speech (dodawać). Zdania oznajmujące w mowie zależnej przeważnie relacjonu­ je się za pomocą neutralnych czasowników say i tell. a między zdaniem wprowadzającym a przyto­ I’ll go to this new computer and that he was going to buy czeniem stawia się słowo that (które jednak w codziennej shop not far from here/ Fred a new one the next day.’ said Matt said that he had lost his Matt. ► tell + sb. state (stwierdzać). answer/ now ► then reply (odpowiadać).a. ago (a week/a month/a year be ► Cytat zawsze ujmujemy w cudzysłów i oddzielamy przecinkiem od zdania wprowadzającego lub następującego po nim.

Polecenia i rozkazy zwykle wprowadza się za pomocą czasowników tell i or­ der. ponieważ na ogół używa się tylko kilku podstawowych. p ro śb y w m o w ie za le żn e j W mowie zależnej iznejm możemy przekazywać również zdania w trybie rozkazującym. should .czasownik wprowadzający jest zwykle w czasie operacji zamiany czasów. Monica shouted back that she hadn’t touched my mobile phone. application should work. a prośby czasownikiem ask. zakazy. Tom told us not to come closer. ’Be careful when you use my MP3 ‘Don’t turn off the He says he Is sorry player.’ said Janet said that her computer made a strange noise when she tried to Janet. I’ve already told you that Helen wouldn’t be on time. would. że will zmienia się na would {shall na should). might.’ Mum asked us to turn down the TV. ’Turn down the TV. natychmiast innej osobie) .’ Janek ensured me that that Janek ensured me. Jack said that he hadn’t seen my new iPod.’ he promised. John told his sister to be careful He asked me not to turn off the when she used his MP3 player.’ mum asked. ZAPAMIĘTAJ Z czasowników modalnych w mowie zależnej zmieniają się tylko te. Direct Speech Reported Speech które mają formy przeszłe. may — ► might parents.’ said Tom.’ complained Betty complained that she had a problem because her mobile was not Betty. ‘I haven’t seen your new iPod.’ and he has to go. ‘I didn’t touch your mobile phone!’ Monica shouted back. język angielski | repetytorium I I 101 . She told me not to worry. Forma twierdząca Forma przecząca tell/order/ask +sb+ tell/order/ask + sb + not + bezokolicznik z to bezokolicznik z to ’Come closer.'said Copernicus. getting texts. rozkazy. ► must. że przesuwamy się o jeden czas w dół w sto­ Podobny schemat można narysować dla czasów przyszłych.bez zmian This application should work. ‘I must phone my parents. ‘I’ve got a problem.’ I repeated. P olecenia.’ said Jack. Til send you an e-mail. He promised that he would send me an e-mail. ‘The planets move around the Sun. could. ‘Don’t come closer. zmienia się tylko zaimki i określenia przeszłym.' said my father.. wystar­ czy zapamiętać.czasownik wprowadzający jest 'London is the capital o f Great Britain.Schem at zm ian y czasów Present Simple J r Present Continuous will/shall mm Past Simple Present Perfect i Present Perfect Continuous would/should Li Past Perfect Past Perfect Continuous Należy pamiętać. ought to. ‘Don’t worry.’ He said that he must phone his ► will — ► would. My father told me that London is the capital o f Great Britain. M ow a zale żn a bez zm ian y czasów ► Przy wyrażaniu ogólnych prawd lub rzeczy. can — ► could. . wówczas w czasie teraźniejszym. -. Tom told us to come closer.’ said Tom. computer. turn it on. które są cały czas W mowie zależnej niekiedy nie przeprowadza się skomplikowanej aktualne . ale sunku do zdania oryginalnego. My mobile is not getting texts.^9 zarówno twierdzące. czasu. jak przeczące. Direct Speech Reported Speech ‘My computer makes a strange noise when I try to turn it on. ► Kiedy relacjonujemy wypowiedzi na bieżąco (powtarzamy je Copernicus said that the planets move around the Sun.’ computer. ‘Helen won’t be in time.

. Danger! Hot water! 102 język angielski | repetytorium . A.. się z niezbędnym zestawem słownictwa. a blouse 2.1.. 'Ron made this movie a month ago. This sink is for hand wash only.1. ‘Don’t switch off the radio.-1. 'Sandra hasn't saved this document.1. didn’t download illegal films. has vacuumed He explained that. that needs a stronger wash F. ‘I won’t repair the vacuum cleaner myself..4.. have could D..’ Callum asked m e... 2.' C...' A. C.. ‘I took a photo of her on the National Gallery steps...’ Dad said h e the vacuum cleaner himself. and anything E... an iron open or empty. a microwave C...9.. a screwdriver touch the blades.10.5.8. a blender 1.’ James told us he a photo of that girl on the National Gallery steps... a pump He told m e on that icon. hasn’t downloaded C. wouldn’t download 1. A. don’t switch B. Do not switch it on when B. Eva said that M ark her that photo.. wouldn’t D. Wpisz rozwiązania do tabeli.. lend me her MP3 player.3...2. didn’t repair B.3... ‘I can fix your dishwasher.’ She told us sh e A. 2..’ Mum said that she and dad a new fridge the week before.1. 'Click on this icon. haven’t sent He told me that___________ _____________ 2. D. Do not H.3. could (0-1) Co oznacza poniższy symbol? Wybierz właści­ C. T haven’t downloaded illegal films.. 'Don’t delete this file.4. Iron at 100°C..’ 3. ‘We bought a new fridge last week. is vacuuming B.. a dishwasher D. would C... ‘I can show you how to use this scanner.. Zakreśl lite­ rę A.... © 0 2. to not switch D. ‘Peter is vacuuming the room.’ He said h e fix my dishwasher. B.. ‘I'll lend you my MP3 player.. A. hadn’t downloaded 1. A.... których dotyczą (A-l).. 2...5..’ 1.. Adam said __________ A..6.. will B. 3. vacuumed D. Sara promised she.’ 2. 2. This garment must be hand washed.’ C. have bought D. Uwaga! Cztery przedmioty zostały podane 2. Wybierz poprawne C. clicked 1. won’t repaired She claimed th at_________________ _____ C. had bought 3. B. click D. hadn’t sent D... bowls.2..5..-2. was vacuuming 3.' When I phoned. wouldn’t repair D.4.. can B...1. token (0-10) Zastosuj mowę zależną..) do przedmiotów lub urządzeń..7.6.. Plates. ‘My mobile phone is broken.2.5. Don’t use while bathing.. 9 (0-6) Przekształć podane zdania oznajmujące na mowę zależną. B. Wash your hands! A... a washing machine A. A..... ‘Mark hasn’t sent me this photo y e t’ Harry said _____________ .' p NAUKA I TECHNIKA Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj He asked u s off the radio.. doesn’t send 3. have taken D. 1.. ‘I'm installing new software on my computer. buy B.. had taken uzupełnienie luk w zdaniach 2. didn’t switch C. C albo D. . Always use the lid. bought C.' A. not to switch * (0-5) Dopasuj instrukcje (1. G.10. * dodatkowo i nie pasują do żadnej instrukcji. had could wą odpowiedź. to click B.. C. A. do click put on the bottom rack.. take B. didn’t send B. should D. wouldn’t repaired 3.. Jessica told me that Peter the room... a hairdryer 2.

3. How can I send a file via bluetooth? I do a lot of sport and sometimes I train so hard I feel really 5. 5.. Zastanów się. Wpisz Just place it in your bed. anytime.-5. jej przydało.. My hobby is do it yourself. or try getting a small extension cord that fits both plugs. I love reading books (I have lots of them!) and listening to 5..5. which B.. Will E. C. ło opisane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby. How to copy a song from the Internet to a CD? D... the radio. I’ve won a lot of sport competitions and I'm really proud of my trophies collection. A.. Then use a special program to write it down. Amazingly thin . zawartych w nagraniu dopasuj do każdego dialo­ Massage mat gu (6.. I often do small repairs for my neighbours. I spend a lot of time in my garage.4. How to attach a document to an e-mall message unfortunately is very cold. 5. then choose the file where it is saved. jakich zwrotów i wyrażeń można się spodziewać w sytuacjach opisanych w podanych zdaniach. Why can't I switch my mobile phone on? for Mr Lawhead.1. D. a device. Both speakers are using the same device. fully tested according to European standards. 5.. One of the speakers wants to communicate with someone.. podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. A. Why don’t my earphones fit into my iPod? Daniel 7. My biggest problem is that I suffer from backache.1. O czym mówiący 6. C.) oraz cztery reklamy różnych urządzeń (A-D).. The device doesn't function properly.3. The only bad thing is that I hate ARKUSZE EGZAMINACYJNE Wskazówka egzaminacyjna dusting them. Light. on a chair or in your car for a convenient rozwiązania do tabeli. 5. Right now I'm mending a chair for Mrs Williams and a bookcase A. However.1. ideal for cleaning bookshelves.1. Compact portable radio Easy-to-use controls. Charles 7. First you have to download it.. a kiedy mówi o tym.1.. E.3.2. tired. I keep all my cups and statuettes on a bookcase. Wpisz roz­ wiązania do tabeli.) odpowiadające mu zdanie (A-F). 6.-7.-6. Do każ­ dej osoby dopasuj urządzenie.. 6.. so I can’t sit in my favourite armchair on the veranda for Check whether the battery is charged and fitted properly. co jest główną myślą każdej wypowiedzi. 6.4. I’ve been to a doctor and he recommended me physiotherapy. Very practical.less (0-5) Usłyszysz pięć dialogów na temat proble­ than 0.. które najbardziej by się Click on the document and open it.2. 5. Wskazówka egzaminacyjna Określ. deliver a relaxing massage anywhere. armchairs. Na podstawie informacji B. Hand-held vacuum cleaner B. © (0-3) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (7. co jest mu naprawdę potrzebne? język angielski | repetytorium 103 .2. so they don’t look very impressive.3. You probably need a different plug. 6. wspomina tylko przy okazji. Press attach.5. D.3.. Grace 7. Not everything turns out perfectly but I enjoy trying.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej wypowiedzi. Uwaga! Jedno pytanie zostało Zastanów się.4. mów z obsługą urządzeń.2.1.. certainly keep you warm! F. Uwaga! Jedno zdanie zostało deep massage. jakich urządzeń mogą dotyczyć. The speakers are repairing a broken device. handy and efficient! C. One of the speakers is giving instructions how to operate Powered from rechargeable batteries. Wskazówka egzaminacyjna © (0-4) Przeczytaj teksty instrukcji 5.5 inch! Operates from AAA batteries (not supplied).. I’m wondering what I shall do when I’m sending? winter comes. built-in alarm clock. Do każdej z nich dobierz odpowiednie pytanie (A-E). One of the speakers has made a mistake and now he/she Electrical energy-efficient radiator needs some assistance. Uwaga! Jedno urządzenie zosta­ 5.1.4. The eight massaging motors and heating element podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. W podanych pytaniach podkreśl czasowniki. a longtime. cupboards and knick-knacks.

dad wants ( zaimków.week THE SCIENCE OF TODAY 24 IS THE TECHNOLOGY OF TOMORROW . pytanie ogolne . She wanted to know when the Wright brothers built the first plane Pytania w mowie zależnej mają szyk zdania oznajmującego. & ) to know (chcieć się dowiedzieć). język angielski | repetytorium . when. . 4S> Nie zmienia się czasów.. ► pytanie szczegółowe 'Where have you seen her?' asked mum. . what. schematem. zdania. know where he had seen that girl. sady dotyczące przekształcania mowy niezależnej w zależną. which. zależne. i znaków inter­ z uwzględnieniem zgodnie ze pytanie punkcyjnych. relacjonując na bieżąco i mówiąc o sprawach zawsze prawdzi. pytania w zdanie czasu o zdania wpro­ to know if you will be określeń czasu oznajmujące jeden w dół wadzającego home for supper.. who. ■M ► dla pytań szczegółowych używamy tych samych zaimków. KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 you -* he He has seen He had seen Mum wanted to her-* that girl that girl that girl. KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 J L/ >i IJ 1— j — you-*-! 1am going to 1 was going She asked whe- this evening the cinema to the cinema ther/if 1 was go- -* that that evening. Prócz zmiany czasów. where. that evening. zmian z kroku 1.. ing to the cinema evening that evening. zaimków i określeń czasu trzeba pamiętać wych lub nadal aktualnych. f ► fakty i informacje zawsze aktualne 'When did the Wright brothers build the first plane?' she asked. how. Natomiast rodzaj zaimka wprowadzającego pytania zależy od typu pytania: ► dla pytań ogólnych używamy if/whether. E tapy p rz e k s z ta łc a n ia p y ta n ia b e zp o śre d n ie g o w zależne KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 Zmiana Przekształcenie Zmiana Dodanie Matt. wonder (zastanawiać się) i want for supper? f. asked if Matt would be home for supper.and then dad 'Are you going to the cinema this evening?’ she asked. ale należy pamiętać o zmianie szylyj) również o zmianie szyku wyrazów. od których rozpoczyna się pytanie w mowie niezależnej np.J GRAMMAR Pytania w mowie zależnej P yta n ia zależne bez zm ia n y czasów Pod tym względem pytania w mowie zależnej zachowują się W pytaniach w mowie zależnej również obowiązują ogólne za­ identycznie jak zdania oznajmujące. ► relacjonowanie na bieżąco 'Do you want some coffee?' She asked me if I wanted some coffee. why. Do najczęstszych czasowników wprowadzających pytania Will Matt be home _ _ ^ zależne należą ask (pytać). -.

a tool which shows whether a surface is Language of mathematics horizontal or vertical. ALE: The book which/that is lost is very valuable. gdy znasz rat wypadł nam z pamięci. you know. nym i czasownikiem nie ma rzeczownika ani zaimka osobowego). The Wawel Castle in Cracow is probably one o f the most It's called scales. eight by four makes two język angielski | repetytorium I I 105 * . Wykorzystuje się wtedy po­ ARKUSZE EGZAMINACYJNE zostałe zdania złożone podrzędnie (subordinate clauses).który (w odniesieniu do rzeczy) of light.well. The Wawel Castle in Cracow is a building which most Poles can easily recognize. that j. which i that można opuścić. It's in the drawer. ALE: I know a girl who/that has a tattoo. poziomica I need . lecz także inne wyrazy. ► who/that-który (w odniesieniu do ludzi) A laser is a machine that makes a very narrow and powerful beam ► which/that . A medievalist is a person who Where is. It's an instrument which you use Warto korzystać z nich również po to.. LANGUAGE Kiedy brakuje ci sław a. opuścić. atmospheric pressure. historyk średniowiecza Wykorzystujemy wtedy zaimki who. that. kiedy pełnią funkcję dopełnie­ Zaimki względne wprowadzają zdania podrzędne (ich forma jest nia zdania podrzędnego (między zaimkiem względnym i czasowni­ taka sama jak zaimków pytających wprowadzających pytania kiem jest rzeczownik lub zaimek osobowy). Zaimki względne who. W podobny sposób można zastępować nie tylko rze­ czowniki. a później podać kilka dodatkowych szczegółów. Najprościej zacząć od znalezienia ogólnej kategorii. matemat^ ' You mean a spirit level. three plus one makes/equals four ornitolog „ Mr Brunell is-er. Często się zdarza.. Middle Ages. do której należy wyraz. jak coś się słowo angielskie. which. three times three makes nine You mean an I ornithologist. which. że będzie bardziej literacka. kiedy pełnią funkcję podmiotu (między zaimkiem względ­ Alexander Fleming was the man who discovered penicillin.. a thing weighs. który aku­ Podobne rozwiązanie można zastosować w sytuacji. this thing specializes in the history of the you use to open cans with. recognizable buildings in Poland. że chcemy użyć jakiegoś wyrazu. zwłaszcza w przypadku specjalistycznych terminów. Who. lub zwyczajnie nie wiemy. aby urozmaicić swoją wy­ when you want to know how much powiedź i sprawić. o co nam chodzi. A barometer is a scientific instrument which measures A modem is a device (that) you use to connect to the Internet.. You mean the can opener.the person who seven minus two makes five is interested in birds. well. Możemy wtedy opisać. ale nie znasz jego polskiego odpowiednika. nazywa po angielsku. Takie zdania opisujące rzeczowniki to zdania podrzędne przy- dawkowe. natomiast nie można ich szczegółowe) i pozwalają na budowanie zdań złożonych. Roald Amundsen was the first explorer that reached Simon isn't a person (who) you can work with. a the South Pole.

.. O 0 3... who formulated the laws of motion and 2. Car windows are made of brick / metal / glass... Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego opisu.. Look at this lovely wooden / brick / rubber / paper Helen asked..... 3.......) czterech przedmiotów.. Isaac Newton E...(1887-1948)....... 3.. known for his discoveries and theories 3....4. Benjamin Franklin C.2. 3......5.1.4. w których zai­ mek można pominąć.6. I think we'll build a paper / sand / woollen / wooden castle He wanted to know......... an American politician. podręcz­ nikach i internecie. 2.3.....3......1. Sir Edmund Hillary and Norgay Tenzing were the men 5. ciwy wyraz. _ .) zaimkami who. Alexander Graham Bell B.1.1.. . you use to get money concerning electricity..(1706-1790). 1.1.1... the motion picture camera and a long-lasting.. universal gravitation......-5. What is the name of material.. ...1... ‘Have you tried to do a chemical experiment?’ (0-4) Usłyszysz opisy (2.... chimney! 4..1.) zakreśl właś­ trouble.... an American anthropologist... Ruth Benedict F...2......2... Jeśli masz wątpliwo­ ści.. businessman. art and language... scientist elastic and sticks to plastic? | and inventor.(1847-1922). 4. (0-5) Przekształć podane pytania na mowę zależną.6...3. you call when you are in (0-5) W podanych zdaniach (1. This is a new vaccine. 5..... 5...1....(1809-1882). who studied relations between cultures..5.2.6. who established that all species of life have descended over time from common ancestors. including the phonograph..-2. Thomas Alva Edison 5.. 4. 4.. who is credited with inventing the first practical telephone...5... 'Is there a vaccine against cold?’ 1.... Obok tych zdań......6. poszukaj informacji w encyklopediach. 1.. The ring I bought is made of amber / brick / concrete and The nurse asked m e.... a scientist...5.. 'What are Warner Brothers producing now?’ He was curious . . 'How do you feel?' 1... Charles Darwin D.. . 2..(1642-1727)...4..... ...4.3.. ____ ______ 4. This chest of drawers is made of paper /fabric / wood / stone..... Wpisz rozwiązania do tabeli. opisów ich osiągnięć (5.4..).. first climbed Mt Everest.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopa­ suj do każdego opisu odpowiednie zdjęcie (A-E).4.(1847-1931)... an English naturalist...-1..org język angielski | repetytorium ..... on the beach.. The teacher asked m e.. will protect you against B NAUKA I TECHNIKA Przed rozwiązaniem zadań przypom­ nij sobie niezbędny zestaw słownictwa. 'When did Graham lose his telephone?’ 1. A. wpisz w okienko znak -. which lub that.. How do you call a machine.. 2....-3. who developed many devices that greatly influenced life around the world.. Uwaga! Jedno zdjęcie zostało (0-6) Dopasuj nazwiska słynnych naukowców (A-F) do podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego opisu.wikipedia. paper /silver/ sand.3....... out of? i Na podstawie: http://en. 3..2..5 .... Investigates volcanoes. A volcanologist is a scientist. an American inventor and o (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (3.... practical electric light bulb.... inventor and engineer.. . 5. 5... an English physicist and mathematician. A friend Is a person. is transparent. .

8. for example. spójność. Most people use an atomizer at least once a day. emit a mist are all atomizers. że długość wiadomości powinna wynosić 50-100 słów.3.2. using C.1 version but it didn't work. trzebujesz (np. Opisz.2. D. Zasłoń pytania i spróbuj ułożyć własne.. know B. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 7. I’m sorry. X: Pardon? B.. Zakreśl literę A. Not at all. zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadne­ Wypisz z nich przydatne zwroty. aparat B. it is often 6. I don’t have a masher. każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E). C albo D.. | Na podstawie: http://www. D.. 0 7. Sorry.. Wyjaśnij. which C. określić. Potem spróbuj C. knowing Do not operate the 6. A.-8. C. used D. Uwaga! Jedno zdanie Znajdź instrukcje obsługi kilku urządzeń w języku angielskim.3. pamiętając..1.3.)... into a fine spray. It means you have to mash them. bottles. It is something that gives out a light. 2.______________________ ___ (0-10) Zepsuło Ci się urządzenie. Postaraj się wyobrazić sobie sytuacje. jaki typ informacji przekazują. who B. B. Napisz wiadomość do koleżanki/kolegi. It’s a kitchen utensil..-7. D.1... than D. You should give it to him. jakie masz w związku z tym problemy.4. bogactwo (0-4) Przeczytaj teksty komunikatów 8. I don’t mean it. w ulotce. knew D. A. wyrazów odnoszą się zaimki. A. komputer. This text is part of a kitchen device instruction. Squirt 8 . sorry. Wskazówka egzaminacyjna Poproś o pomoc lub radę. -.1.com/what-is-an-atomizer. what C. 8. język angielski | repetytorium 107 . B. fotograficzny).1. usually used for mashing potatoes. gdzie możesz zobaczyć poszczególne B. wy­ bierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wy­ powiedź jednej z osób.. Najpierw zastanów się. którymi masz uzupełnić luki? Jaka forma czasownika jest wymagana w pozostałych lukach? 8. [ Risk of overheating A. 8.4. telefon komórkowy..1. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk (6. I said..3. go komunikatu...). Wskazówka egzaminacyjna Wpisz rozwiązania do tabeli. w każdym z trzech podpunktów. A.. inhalers. 6. and perfume bottles 6.2. 1. You mustn’t do it. This text reports about a problem with a computer program. B. .3.2..4. X: What’s an English word for 'latarka’? Y: . Do jakich or plug. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji.htm 6.. którego często po­ A.4. Do not cover! I (0-3) Uzupełnij poniższe minidialogi (7. You can read this information on a plane. use B. However. Zakreśl literę A. What Is an Atomizer? 8 . A. na czym polega awaria. witch D. I have no idea. X: What does 'masher' mean? Y: Wskazówka egzaminacyjna A. Atomizers are 6. w których Podpisz się jako XYZ. What do you mean? 8. 6. . Æ The page you were trying to reach An atomizer is a device 6. Do językowe oraz poprawność językowa. changes a stream of liquid A could not be found. C albo D. teksty: na ekranie komputera. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź mają zastosowanie. cleaning sprays.-6. D. na które reakcją mogą być podane zdania. usual 8. na plakacie. by another name.0. Y: . why don’t we have lunch now? E. I have tried to install the 4.3.0 (0-4) Przeczytaj tekst.. which m icrowave oven if it I Wskazówka egzaminacyjna has a damaged cord Zwróć uwagę na związki między wyrazami w zdaniu.4.1. You can see this text on a radiator..wisegeek. This text informs about a problem with the access to a web site. C. C.1.4. 7. known C. who B... in perfume bottles.

Ben had fish for lunch. Podobnie rzecz się ma z nazwami miejsc i czynności (przedimek ■ a lot offresh leaves. ALE We have to move the bed. The Earth goes round the Sun. o cechach przedstawi­ gatunków) • o całym gatunku (wszystkich przedsta­ ciela gatunku) Cats are nicer than dogs. nicjach. •o lokalnych instytucjach a minute! Mary's got horse riding • przed wyrażeniami składającymi się z rzeczownika i liczby George went to the post office. to work as a baby-sitter. week A LEOPARD I 25 ) CANNOT CHANGE I ITS SPOTS I GRAMMAR Articles . prison. She gave ] •o obiekcie ogólnie (np. A lion is a mammal. • przed nazwami zawodów • o konkretnych rzeczach i ludziach (rozmówcy • przed nazwą zawodu They're lawyers. czy stosujemy przedimek a czy an.rzeczowniki policzalne w l. wiedzą. •w odniesieniu do ilości czegoś. Add an egg to your Dan studied philosophy at a university. poj. mowa o ich podstawowym przeznaczeniu rodzaju z jaką coś się dzieje Jane has gone to church. suje się wymiennie. ALE The contest will be held in a school. cznych years ago.od samogłoski. Are snakes the most dangerous reptiles? They are trying to protect the polar bear. a nie sam A używa się w wyrazach zaczynających się w wymowie od spółgłoski. Bob could play the guitar when he was 10. classes twice a week. w defi­ • o obiektach ogólnie (np. An elephant eats We drove at 120 km an hour. (w wymowie na początku jest a) zostaje. o czym mowa) His sister is a lawyer. We've got new computers. • odpowiednik a/an przy rzeczownikach poli­ •the-przy rzeczownikach niepoliczalnych ora. It’s time to go to bed. poj. o cechach the wallet to the ticket inspector. jedynych w swoim j prędkości lub częstotliwości. niepoliczalnych Przedimek nieokreślony a/an Przedimek zerowy Przedimek określony the •o jakimś obiekcie po raz pierwszy • o jakiś obiektach po raz pierwszy • o jakimś obiekcie po raz kolejny I've got a new computer. a pomija się go w kontekście związanej z miejscem czynności). May I have this dress in size 38? • z porami dnia • zamiast liczebnika one • w wyrażeniach z wyrazami work. decyduje wymowa wyrazu. Mary finally went home. Natomiast jeśli chodzi o sam bu­ dynek. hospital). mn. 108 język angielski | repetytorium . oraz przy rzeczownikach policzalnych w I. nawet jeśli w pisowni jest inaczej. kiedy • o obiektach unikatowych. gdy mamy na myśli miejsce. czalnych w I. stawia się przedimków a/the. bed. i I. Monica found a wallet on the train. • z nazwami przedmiotów szkolnych Look at the sky! It's going to rain. home I always have coffee in the morning.przedimki nieokreślony określony •a/an . Mark loved the music at the show. Your heart is beating 80 times I didn'have history yesterday. salad. • gdy mowa o graniu na instrumentach muzy­ a brother. budynek (czyli nie miejsce. John has got two sisters and I go to bed early. wicielach) Glasgow is a city in Scotland. • przed nazwami instytucji (church. a funkcję/cel istnienia obiektu). Mówimy: on the radio ALE on television. przedimki należy pozostawić. It happened a hundred They start work at seven. I don't want • przed nazwami posiłków I must go to the supermarket. Nazwy budynków i znajdujących się tam instytucji często sto­ O tym. nie a an . They cost two pounds a kilo. Gdy mamy na myśli instytucję. w definicjach. mn. ALE (w wymowie na początku jest j) Ann went to school.

Germany Channel. the Penjab Restaurant • ulic i placów: Baker Street. suggest. stop. Roosevelt Square Łerund or infinitiue? Rzeczownik odczasownikowy czy bezokolicznik?___________________________ Czasowniki w języku angielskim. Airport the Lyceum. start. zdań mogą się różnić. Jestem znudzony tą książką. the United Kingdom. •jezior: Lake Erie. lotnisk: Victoria Station. żeby zamykać drzwi. tworząc związki z dopełnieniem wyrażającym czynności. mind. plan. the Palladium.miesiące i pory roku przymiotniki zakończone na -ing oraz -ed SPRING SUMMER AUTUMN Przymiotniki mogą przybierać różne końcówki i formy. Właśnie one decydują o różnicy w znaczeniu. jak i formę gerund bez różnicy w znaczeniu (np. republic): the • miast: Edinburgh. ZAPAMIĘTAJ Niektóre czasowniki mogą przyjmować zarówno formy bezokolicznika She stopped talking. Przestała rozmawiać. the Republic of Ireland. need. że zamykał drzwi. Mark pamięta. mórz. żeby porozmawiać. stop. They offered to help us. Joanna refused to pay the fine. the English • większości państw: Poland. would. w znaczeniu upodobania w ogóle We will call the police. This book is so boring! Ta książka jest taka nudna! I’m bored with this book. Zacząłem iść. the Sahara • stanów i regionów państw: Alabama. state. ARKUSZE EGZAMINACYJNE LANGUAGE Adjectives ending with -ing and -ed Q Months and seasons . the Ritz. I started to walk/walking. the United States. might. restauracji: the Museum ofAncient Greece. Tokyo. the Johnsons Greece • niektórych krajów (jeśli nazwa ma postać liczby mnogiej lub w jej skład • wysp: Sicily. the Himalayas. kanałów. • po niektórych czasownikach want. offer It hasn’t stopped raining yet. Mount Etna tion. Jane may leave the room now. finish could. • po czasownikach Uke/prefer/hate/love Ben might be an actor or a writer. the Baltic Sea. mogą łączyć się z bezokolicznikiem (z lub bez to) lub formą gerund. learn. zamków. Bezokolicznik bez to Bezokolicznik z to •z czasownikami modalnymi can. hope. •po czasownikach enjoy. the Russian Federa­ • szczytów górskich i wulkanów: Mount Everest. kin. decide. ALE the Hague Netherlands. Mark remembers closing Mark always remembers to close W przypadku innych czasowników (np. may. Cornwall ALE the south of • rodzin: the Browns. P rzedim ek the i n a zw y w ła s n e Nazwy własne z przedimkiem the Nazwy własne bez przedimka the • rzek. the La Scala. Should I stay or should I go? jących ochotę na zrobienie czegoś w danym momencie Joan prefers singing to dancing. Lake Ontario •grup tej samej narodowości: the Poles. asked her. the door. It's good to see you. Zatrzymała z to. forget. Did you try to lock the door? We've just finished doing exercises. the Canary Islands. the Scots • stacji. shall. try. hoteli. archipelagów. Jane suggested going for a pizza. I’d prefer to walk alone. pustyń: the • kontynentów: Europe. • po czasownikach złożonych/frazowych oraz They must finish this exercise. will. Sardinia wchodzi rzeczownik pospolity np. Luton • muzeów. teatrów. promise. Windsor Castle. • po czasownikach would like/prefer/hate/love oznacza­ Mike likes swimming. Tak często jest « A w przypadku przymiotnika zakończonego na -ed (opisującego stan/uczucia) i zakończonego na -ing (nazywającego cechy). continue). Mark zawsze pamięta. ALE She stopped to talk. You couldn’t talk to her. should. refuse. federation. remember) znaczenia the door. March June September December I Przymiotnik Znaczenie Przymiotnik Znaczenie (z -ed) (z -ing) April July October January interested zainteresowany interesting interesujący May August November February excited podekscytowany exciting ekscytujący surprised zaskoczony surprising zaskakujący exhausted wyczerpany exhausting wyczerpujący terrified przerażony terrifying przerażający Nazwy miesięcy piszemy wielką literą! embarrassed zażenowany embarrassing żenujący astonished zdumiony astonishing zdumiewający język angielski | repetytorium 109 . I'm keen on snowboarding. must She hopes to buy a new fa t in June. czyli rzeczownikiem odczasownikowym. expect. się. • po przymiotnikach przyimkach She can’t swim. South America Thames. My mum would do it if you Would you like to have a drink? I hate gossiping. oper. łańcuchów górskich. kingdom.

I could 3.5... .5.. He has travelled across Antarctica..1.10. and an explorer F. 1..7. The last thermometer presents hot.6.. We asked Margaret repeating / to repeat her speech... (0-9) Przeczytaj tekst i uzupełnij luki 4.1.... working in San Francisco on his challenging project to create a catamaran sailboat 5...1. się z niezbędnym zestawem słownictwa. please.... I am glad seeing /to see you.. ........2.. We managed to arrive / arrive 10 minutes before you.........703 I 3.... (call) you C..000 miles (17.8.. recycled plastic bottles G.-2.4... The first thermometer shows 1. zero » °F o 1.... czono brakujące wyrażenia (A-H).... nimi przedimkami: a. którymi ozna­ 2. Uwaga! Jedno wy­ 2. ciwą formę czasownika.....10...1.1.. temperature ... j / J ŚWIAT PRZYRODY Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj (hear) from him..2 .....5....5... and reached 5......3... Thank you for 3 9. following him me..______________ (speak) to It is a project that he 5... Wpisz w luki (5.. Come in ... The scientists and engineers have created a process S: Who’s calling? that will 5. 5. lights when you leave.... Would you lik e. (call).. Mr Layland’s office....... 2. I’m sorry... 2. degrees and the picture shows 1....1... but you were in Washington.. The green :\ 1.......7......3..10.. rażeń..9... old papers język angielski | repetytorium ..3....7. I am used to get / getting up early. K: Yes..nationalgeographic.If all goes as planned.) litery..... 4....4 (reach) you by phone several times last week..) bezo­ Now he’s getting ready for his next adventure: sailing to kolicznikami lub formami gerund (z końcówką -ing) Australia in a boat made from 5... We’ll 3..3.-3..6.... Uzupełnij luki (3.If K: Yes. (talk) again next week.4. z którego usunięto siedem wy­ 2... żadnej luki.) zakreśl właś.. (0-10) Uzupełnij luki w zdaniach (1.. David de Rothschild is an adventurer. orange? 35 degrees 4..... Turn o ff...6... world...... 2..3... ś tk I -------------------------------------------------------------- (0-10) W podanych zdaniach (2....... I He spends his days utworzonymi od czasowników podanych w nawiasach.. (0-7) Przeczytaj tekst.....6. I’d like3 .. please do...10.. It is difficult for me learning /to learn languages.. I wonder if made and how to use plastic rubbish. 2....old house and needs some work. weather...... weather.9.... from theBoston office.. set a speed record crossing the Greenland ice cap..10.com/kids/stories/peopleplaces/ interview-with-david-de-rothschild 3. Potrzebne dane odczytasz z ilustracji..2 _ with hungry polar bears 5. the whole boat making Mr Layland please.. get people thinking H... industry. called Plastiki because he’s free next week..... and it looks like it’s going to 1.1.....(ask) him to call A.5 degrees Fahrenheit * à which means 4.-1.7.... degrees centigrade..) odpowied­ S: Goodbye. thermometer it's 4..... S: OK...........-4/ 1.. Why should they do / doing this? rażenie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do 2. On the next 1....2. I’ll look forward to 3...... ....forty-five degrees 4... he Secretary: Good morning... an environmentalist 2.. Give up smoke / smoking.. 4. .4...9. The bank is in .6.....-5.. He tried Na podstawie: http://kids.. but I forgot 3..m. K: Fine.... . (help) you? kilometers) to Sydney.... I am looking forward to hear / hearing from her soon.... Nile is the longest river in the world...10... D. 1. an.. zero! 2...... It's the most beautiful place in ......8..Bankside Road. I used to get /getting up at 6....8.. thermometer shows almost *Q O 4..........1. It’s .7... Looks like we can expect 4....4. Mark’s wearing.........2... hopes will change E. They go t o church every Sunday... Bye for now... How can will set off from San Francisco and sail 11......7... I go to bed before 11 p. (meet) him this week? S: I’m afraid Mr Layland is notfree thisweek.....water is so warm! 4.... B...____ _ (0-10) Przeczytaj dialog... the North Pole S: Perhaps I can ask him 3.8... 1.. Katherine: Hello.. new shirt......... _ in a whole new way about how boats are K: Katherine Mullan...........1. Australia. Mike spends a lot of time play / playingbasketball..(tell) him I’d be away.. I remember 3.. the lub przedimkiem zero­ wym (-).1..

Napisz.2.5.prawda).. Posłuż się mapą.from twenty to twenty-two degrees.. po których czasownikach występuje forma A.. Uważaj na różnice znaczeniowe w czasownikach modalnych. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź will be a bit 7.. . są Możesz poszukać informacji o projektach poświęconych ochronie zgodne z treścią nagrania (P ... 6.3. no car. f c k r / r l Ti ' (0-5) Przetłumacz na język angielski podane w nawia­ sach fragmenty. Waste sorting.3. 8. 9.2. 7. Zakreśl literę A. London is going to be the 7.-7. 1strainy C.1. na których musisz się skoncentrować.3. P F from the sun and rain. .. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksy­ C. Wymagana jest pełna po­ A. 1sunny gerund.. In Northern Ireland the temperature Podpisz się jako XYZ.i f°ggy T. Zakreśl literę P albo F. P F robi dla ochrony środowiska naturalnego.3.. które ze zdań 8.: twenty-three degrees. The family has Jeans don't stay wet for 8. A bit 7.. The weather may change suddenly. 1colder 1E.4. jaka jest pogoda. Joanna (odmówiła zapłaty) . zdań. jakie jest główne przesłanie każdej wypowiedzi. Do you enjoy (podróżować) .1. of England.. .. P F 6. . Jakie konkretne działania moglibyście zaproponować kolegom z Anglii? walking holidays. 1north G. D.1. ' Wskazówka egzaminacyjna Zanim zaczniesz pisać pocztówkę.. Which is the best illustration for the text? Wskazówka egzaminacyjna A.. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wskazówka egzaminacyjna 9. 6. dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. a beginner..1. I (planowałam pom óc).4. Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane 9. him. Twenty. malnie pięć wyrazów. Saving water. język angielski | repetytorium 111 . w której jesteście..1. B. Henry forgot (wysiać listó w ). jaki projekt chcielibyście wspólnie zrealizować.. -six degrees in Cornwall and twenty-five in Zaproponuj wspólną pracę nad projektem dotyczącym the 7. 1warmest B. Przed wysłuchaniem nagania podkreśl w podanych zdaniach informacje.2. znaleźć się w każdej luce. tak aby otrzymać logiczne i grama­ 6. Na pod­ stawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach You can choose a difficult route if you aren't 8.-8..-6. place -twenty-eight degrees. pamiętając. że długość pocztówki powinna wynosić 50-100 słów.6.... a po których bezokolicznik.. Zastanów się.1.fałsz). Zdecyduj.5. spójność. Oceniana jest umiejętność Wskazówka egzaminacyjna pełnego przekazania informacji. P F A.4. B..3. jaki wyraz powinien oraz poprawność językowa. ru każdej luki. w serwisie eTwinning. a longtime. 9. Which activity was not mentioned? tycznie poprawne zdania. weather all over the 7. an eco-friendly car.5... Your jacket shouldn’t protect you C.the fine. Napisz Tomorrow we're expecting beau­ pocztówkę do kolegów i koleżanek ze szkoły w Anglii. Efficient energy use.5. bogactwo językowe Zasłoń wyrazy w ramce i spróbuj zgadnąć. prawność ortograficzna wpisywanych fragmentów B.. P F from wind. (0-3) Usłyszysz wypowiedź o tym. 7.6.2. B albo C. co pewna rodzina 8... Jane suggested (pójście na pizzę) _ Wynotuj usłyszane hasła związane z ochroną środowiska. in ochrony przyrody. Opisz okolicę. one car. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te. I country H... (0-6) Przeczytaj tekst. Wpisz odpowiednią literę (A-H) obok nume­ but he didn’t want it.. które poprawnie uzupełniają luki 9. (F . Wskazówka egzaminacyjna ARKUSZE EGZAMINACYJNE Przypomnij sobie. w każdym z trzech podpunktów. zastanów się razem z kolegami (0-5) Usłyszysz nagranie z poradami dotyczącymi i koleżankami.1. You should take some equipment to protect you 8. tiful. a które nie przyrody np. higher (0-10) Twoja klasa wyjechała na zieloną szkołę. Scotland .

Monica was paid 20 euros per hour for her holiday job. beginning of the show. they are. pytanie zaimek pytający +forma to be w odpowiednim nacisk na wykonawcę czynności szczegółowe czasie + podmiot + past participle When was a beautiful song performed (by Alicia)? ► strona bierna . Chris­ Christina’s new hit has been recorded recently. Nowy Perfect past participle tina nagrała ostatnio nowy przebój. Present has/have been + Christina has recorded her new hit recently. przebój Christiny został nagrany ostatnio. +past participle ale zmienia się ich funkcja (pełnią funkcję innych części zdania). The biggest oranges are grown by local farmers ► gdy informacją nadrzędną jest zjawisko lub sytu­ every year. STRONA BIERNA OPERATOR B E W ODPOWIEDNIM CZASIE pytanie who/what +forma to be w odpowiednim czasie o podmiot w 3 os. (Dosłownie: twierdzenie podmiot + forma to be w odpowiednim czasie + Monika była płacona 20 euro za godzinę). Jego piosenka została nagrana jako prezent swojej matki. Wiele piosenek jest nagrywanych przez firmy miesiąc. The parcel will be delivered tomorrow. Many songs are recorded by music companies every participle Firmy muzyczne nagrywają wiele piosenek co month. acja. No. Yesterday's dinner was cooked by Mary. Zakres użycia strony biernej jest szerszy w języku angielskim Penicylina została odkryta przez Alexandra Fleminga. Are the biggest oranges grown (by local farmers) podmiot orzeczenie dopełnienie every year? Yes. past participle Konstrukcje w stronie biernej są charakterystyczne także dla A beautiful song was performed (by Alida) at the języka formalnego. nagrywany przez tę wytwórnię płytową. they aren't. Paczka zostanie dostarczona jutro. Wczoraj ukradziono mi samochód. beginning of the show. Nagrał piosenkę jako prezent na urodziny mother. The biggest oranges are grown (by local farmers) every year. + podmiot + past participle zastosowanie ► wyrażanie czynności.strona bierna & ► strona czynna . której wykonawca jest nieznany A beautiful song was performed by Alicia at the Yesterday my car was stolen. przeczenie podmiot + forma to be w odpowiednim czasie + not Zmiana strony czynnej na bierną nie powoduje zmiany samych wyrazów. Schemat orze­ Strona czynna Strona bierna czenia w stronie biernej Present Simple am/is/are + past Music companies record many songs every mouth. ONE SWALLOW DOESN’T MAKE A SUMMER GRAMMAR Passive voice . której wykonawca jest What was performed (by Alicia) at the beginning of nieistotny the show? A beautiful song.aktywność podmiotu (wykonującego czynność). muzyczne co miesiąc. nacisk na samą czynność How often are oranges grown here (by local farmers)? They are grown here every year. 1. The biggest oranges are not grown (by local farmers) podmiot dopełnienie every year. poj. it was.bierność podmiotu (na którym wykonywana jest It was performed at the beginning of the show. Ta wytwórnia muzyczna nagrywa co company. A beautiful song was not performed (by Alicia) at STRONA CZYNNA STRONA BIERNA the beginning of the show. urodzinowy dla jego matki. What is grown (by local farmers) every year? Oranges. określenia by + wykonawca czynności ► o czynności. No. Monice płacono 20 euro za godzinę za pracę wakacyjną. niż w polskim. choć wykonawca jest istotny Penicillin was discovered by Alexander Fleming. it wasn't. orzeczenie w formie czynnej orzeczenie w formie biernej (forma pytanie forma to be w odpowiednim czasie + podmiot + to be + past participle) ogólne past participle dopełnienie podmiot i krótka Was a beautiful song performed (by Alicia) at the odpowiedź beginning of the show? Yes. This music company records at least one album At least one album a year is recorded by this music a month. Mary cooked yesterday's dinner. język angielski | repetytorium . Past Simple was!were + past He recorded a song as a birthday gift for his His song was recorded as a birthday gift for his participle mother. czynność). Przynajmniej jeden album miesięcznie jest najmniej jeden album miesięcznie.

Keep right/left.m ó w i się. Nie przeszkadzać. Huragan zniszczył wiele chat. delikat­ No change given. No smoking/parking/exit/fishing/photogra- powierzchnia. język angielski | repetytorium 113 . The hurricane destroyed many huts. Psom wstęp wzbroniony. A new album will be recorded by the band next participle Zespół nagra nowy album w przyszłym roku. Do not leave your bags unattended at any Mind the gap/step. że. year.opisywanie zjawisk naturalnych 9 There was a landslide in Kalabria last spring. phy/cycllng. Sales. We can paint these walls even in one day. Nie zastawiać. Past Simple was/were + past Last year our class recorded a few songs for a mu­ Last year a few songs were recorded by our class for a mu­ participle sic competition.napisy i znaki w miejscach publicznych Uneven surface. gdyż podmiotem może stać się zarówno dopełnienie It is said th a t.iim T Ł prezentujących powszechną opinię. nie. jak i dopełnienie dalsze.. mogą zostać pomalowane nawet w jeden dzień. na przerwę/stopień. No dogs allowed. Sentences w ith tw o o b je cts in pa ssive . Kamery Please queue the other side. Wyprzedane. (np. Uwaga Sold out. ekranie) Keep clear. Zdania z dwoma dopełnieniami ^ mają w stronie biernej dwa warianty. Mówi się. Uwaga. Surveillance cameras in use. Keep off the grass. Coming soon! Już niedługo. Do not feed the animals. Zepsute. Harry was given a very funny novel. Uwaga na kieszonkowców. Ostrożnie. Nie karmić zwierząt. szybko. Mnóstwo zwierząt utonęło w powodzi. w tajemnicy za mąż. All charities helped them to fight the famine. bliższe. na Silence. Nie wychylać Fragile. Enter the other side. co nie jest prawdą. jak to możliwe. że Mary wyszła They gave Harry a very funny novel. modalne participle Powinieneś poinformować rodziców tak szybko. Brak wolnych miejsc. łowić ryb/robić zdjęć/jeździć na rowerze. Cisza.zd a n ia z d w om a Jane will lend Helen an evening dress. They must do it immediately. Do not disturb. Nierówna Out of order. Nie palić/parkować/wychodzić/ Beware of pickpockets... Wielu ludzi zostało rannych. Panuje prze­ podmiot ■ » m u » dopełnienie konanie. Many animals drowned in the flood. przekonanie lub krążące pogłoski. Nie wydajemy reszty. (np. nagranych przez naszą klasę na konkurs muzyczny. To musi być zrobione natychmiast. Do not lean out of the window. We are thought to have a lot o f money which is not true. W ubiegłym roku kilka piosenek zostało nagrała kilka piosenek na konkurs muzyczny. Kolejka po drugiej stronie. Zeszłej wiosny była lawina błotna w Katabrii. Twoi rodzice powinni zostać poinformowani tak jak to możliwe. Nie zostawiać bagażu bez opieki. An evening dress will be lent to Helen. że mamy dużo pieniędzy. Wszyscy A very funny novel was given to Harry. Wejście z drugiej strony. . w których zasadniczo nie da się wskazać podmiotu. czasowniki be + past You should inform your parents as soon as possible. Caution. Nowy album zostanie nagrany przez zespół w przyszłym roku. Stronę bierną wykorzystuje się w konstrukcjach bezosobowych j r o f l m m u . Wyprzedaż. Mój starszy brat przeżył lawinę w Tatrach. Mark is believed to be the strongest man in his class. It is said that Mary got married in secret. mokra podłoga. My older brother survived the avalanche in the Tatra Mountains. Nie times. myślą. na paczce) (tzn. Oni muszą to zrobić It must be done immediately. USEFUL EXPRESSIONS Natural phenomena . przemysłowe w użyciu. Ostatni wybuch wulkanu miał miejsce w 2003 r. że Mark jest najsilniejszy w klasie. Your parents should be informed as soon as possible. natychmiast. Wszystkie organizacje charytatywne pomagały im walczyć z głodem.. Możemy These walls can be painted even in one day. deptać trawników. trzeba mieć odliczoną kwotę) prawej/lewej strony. wet floor. LANOUAOE 9 Notices and public signs . W ubiegłym roku nasza klasa sic competition. Future Simple will be + past The band will record a new album next year. Many people were injured. No vacancies. Te ściany pomalować te ściany nawet w jeden dzień. Trzymaj się się przez okno. Last volcanic eruption happened in 2003. d o p e łn ie n ia m i w s tro n ie b ie rn e j Helen will be lent an evening dress.

6.6.2..1.. Lung cancer by smoking cigarettes. Two tons of p ap e r_______ • hamster • herring • lizard • parrot • pigeon •salamander •salmon ju s t ...-6. 0 (0-9) Wpisz podane w ramkach wyrazy w odpowied­ nie pola. 0 (0-4) Przekształć podane zdania ze strony czynnej na bierną.. week 26 ‘ A O « ŚWIAT PRZYRODY Przed rozwiązaniem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa.. in zoos. a berry.. Our oldest street tree (save) .. tak aby utworzyć zda­ nia w stronie biernej.... • sardine •snake •tiger • wasp •whale 4.... 3. Students buy millions of books every year. Pamiętaj.. chop after an intervention from the local council.3. Do każdej kategorii dopisz po trzy własne przykłady. 6. Onions contain C..... than any other fruit. Peanuts are a year.4. Wykorzystaj czasowniki poda­ ne w nawiasach. A century ago. 2. 3.4.) podanymi w ramce czasownikami w stronie biernej. 3..) czasowni­ kami w odpowiedniej formie.. 114 język angielski | repetytorium .-2.7. 0 (0-7) Dopasuj do początków zdań (6.4. ANIMALS by an earthquake In 1906. tulip • grass • daisy • Christmas tree • palm • rose •oak • bush •cactus • pine •daffodil Flowers Trees Other 0 (0-4) Uzupełnij luki w zdaniach (4. B albo C.4. 6. Paul offered Mike a holiday job..5... cause • destroy • grow • recycle I 4.3.3. Americans eat more D....2...) właściwe zakończenia (A-G). aby użyć właściwego czasu. I think animals shouldn’t (keep) bananas water...3. 2. 84% of a raw apple and 96% A.4... up to 12 pounds of coffee for fur. in Spain..5. O którym z przedstawionych na zdjęciach Reptiles Amphibians Insects zwierząt jest mowa? Zakreśl literę A.. every year? 6. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika..1. ...2.1. in the factory. Rice _____________________ in China. Mammals Birds Fish 4. bat • bear • bee • butterfly •carp • crocodile • duck •eagle •frog 4.. 2. A pineapple is B. 6..1.5. Portugal and Morocco.. of a raw cucumber is 2.1.1. a mild antibiotic. 6.-4. from the produce F... Italy. after fruiting. Bananas die G..2. beans. Mr Clarke will show slides to students. PLANTS 3. Almonds (g ro w )... How much glass (recycle) 6. koalas (hunt) . (0-1) Usłyszysz wypowiedź na temat pewnego zwie­ rzęcia. An arabica tree can E. Jill has sent a postcard to Melanie.7...1. Los Angeles _.. 0 (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach (2. 2.

Na podstawie: http://news. B. known as ‘fossil fuels'. but I feel a bit zdanie jest kontynuacją myśli. He's rather old and needs a warm and cosy home to keep him comfortable. Spotty is simply wonderful and easy-going kitten. B. Wskazówka egzaminacyjna Zwróć uwagę na spójniki.1. tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. C. " 'è £*■ iff k 7. Uwaga! Jedno zwierzę zostało opisane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby. 9. Wpisz odpowiednią literę obok numeru animal waste which lets off methane. The earth is naturally warmed by rays (or radiation) from the sun. He needs proper A. You should spend several hours a day with him. I don’t like long walks. D. or a tank.. 1. That's when global warming's różnych zwierząt czekających na adopcję (A-D). Max loves long trips and playing in the park. _ _ This lets some of the wysłuchaniem nagrania spróbuj krótko opisać każde zdjęcie. Wpisz w luki 9. z podanych odpowiedzi wybierz mouse or paper balls. So some global warming is good.4. made. 9. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. They’re mostly natural and make up a kind of a thermal with me and being cuddled. But if extra greenhouse gases are (0-3) Przeczytaj wypowiedzi trzech osób (8. Przed called 'greenhouse gases’. but extra I would love to have a pet. 8 .» (0-3) Usłyszysz opowieść Teda na temat jego waka­ A. Zakreśl literę A.. litery. 8. Sandy is a very quiet and reasonable turtle with a beautiful a shell.uk/cbbcnews/hi/find_out/guides/world/ global_warmmg/newsid_1575000/1575441. turtles don’t enjoy going for walks or being handed! Wskazówka egzaminacyjna 7. apples and boiled eggs.2.1. którymi oznaczono brakujące zdania (A-E). język angielski | repetytorium I I 115 . 9. lonely and I think a pet could keep me company. I don’t want to keep my pet in a cage blanket over the earth.1. She loves chasing toy w zadaniach 7.4.). Do bad. greenhouse gases can be made by humans. What Is Global Warming? Global warming is the rise in temperature of the earth’s atmosphere. B. z którego usunięto cztery zda­ nia. some of which are Nazwij zjawiska i czynności przedstawione na zdjęciach. What was the weather like? C. Other possible effects of the global warming include extreme weather changes. oraz opisy czterech kept in the earth's atmosphere. keeping the earth at the right temperature for animals.1. the world will be 6 and a half degrees warmer than it is now. Mogą podpowiedzieć. il (0-4) Przeczytaj tekst.-8. It happens as a result of burning coal and każdej osoby dopasuj zwierzę. It's said that by the time a baby born today is 80 years old. 9.. odpowiednich dla danej osoby. E.2. rays back out of the atmosphere. Which sport does Ted like? Wk* Przeczytaj poszczególne wypowiedzi i wypisz jak najwięcej zwierząt A. What happened to the village? A. He likes sliced carrots.3.. 7. Greenhouse gases are all natural gases. Bobby is a really cute long-haired hamster. właściwą.co. The Wskazówka egzaminacyjna atmosphere’s made up of layers of gases. B. B albo C. cutting down of forests and odpowiadało. She’s cji. Max is a very active and social dog. które najbardziej by jej petrol. przeciwstawieniem. A.-9. exercise.stm 8 . Na podstawie informacji zawartych w nagraniu very friendly. plants and humans to survive (60°F/16°C).2 .3. każdej osoby. which pass through the earth’s atmosphere and are reflected back out to space again. but I'm allergic to fur. wnioskiem itp.-7.1.. czy usunięte I spend a lot of time outdoors. outgoing and playful. .3.3. the thermal blanket gets thicker and too much heat is które chcą adoptować zwierzę.bbc.3. but I would like my pet to enjoy playing D. B. I like long walks.. Remember.

co oznacza. 1bought a new book. He had no cash because he had spent every penny before he arrived here.m. pytanie zaimek pytający + had + Why had you been to Mark’s place before you visited me? 1wanted to ask him to join us. When I opened an envelope I saw that someone had already read the letter. It’s always too hot for him. It hit this area two days ago. Mark zadzwonił do Jessiki o 10. pytanie ogólne had + podmiot + past Had Maggie met Paul before she went to university? Yes. gdzie go zostawiłem. participle Before the revolution broke out. They had already left by 8 p. after. odpowiedź Had you bought that house before you moved in? Yes. i krótka participle Had they lived in Paris before? Yes. Bob złamał swoją prawą rękę. która miała miejsce i efekt w przeszłości Bob had broken his right hand. she had. określenia czasu before. ► mówienie o sytuacji. BIRDS OF FEATHER FLOCK TOGETHER GRAMMAR P a s t P e rfe c t PAST PERFECT ■ ¡R lftR V T T IV r a m zastosowanie ► wyrażanie czynności. No. że ktoś już czytał list. zorientowałam się. Wówczas w obydwu zdaniach używamy Pa st Simple Ą ni Relative clauses in Past Perfect . Kiedy otwarłam kopertę.zdania podrzędnie złożone w czasie Past Perfect_________________ Czas Past Perfect najczęściej występuje w zdaniach złożonych czasowych (wskazujących na uprzedniość jakiejś czynności lub sytuacji) oraz przyczynowych (wskazujących na po­ wód wykonania jakiejś czynności w przeszłości). I found my wallet where I had left it. Kiedy Meg przyjechała. W zdaniach złożonych mówiących o prz<sszłości wydarzenie t T T T t f lt S T IŁ wcześniejsze jest wyrażone czasem Past f3erfect. Forma past participle jest stała. Dostałam list od mężczyzny. so he couldn't sign docum ents fo r alm ost a month. Nie miał przy so­ bie gotówki. No. they had. która odbyła się (została ukończona) przed jakąś inną czynnością przeszłą The postman fin a lly delivered me the parcel. by the time After 1had got my pocket money. Listonosz w końcu dostarczył mi paczkę. already. język angielski | repetytorium . Mark już poszedł. she hadn’t. przeczenie podmiot + had + not + The Browns had not lived there before. since. wydał wszystko co do centa. Znalazłem portfel tam. for. o podmiot podmiot + past participle What had destroyed half of the village before we came back? The tornado had. Peter and Margaret had planted all the trees before they built the house. Our teachers hadn't brought the tests before we entered the classroom. więc przez miesiąc nie mógł podpisywać dokumentów. Before that he had delivered letters to all my neighbours. Wcześniej dostarczył listy do wszystkich moich sąsiadów* Mark phoned Jessica at 10 but she had already gone to London. ale wyjechała już do Londynu. Powiedzieli. we hadn’t. • pytanie who/what +had + Who had opened the window before we went out? Probably Mark had. które­ go znatam w Nowym Jorku. I received a letter from a man I had known in New York. we had. soldiers had stayed in barracks. Nie otyczy to sytu. When Meg arrived. budowa schemat formy pełne i/lub skrócone twierdzenie podmiot +had + past Jessica had lived in Spain before she moved to Venezuela. past participle They hadn’t had ice cream before they ordered dinner. They told me that they had lost their way. szczegółowe podmiot + past participle What had Monica done before she arrived? She had bought some snacks for the party before they closed the shops. ponieważ nim przyjechał. M ike had already left. No. When we arrived at the car park. a późniejsze wA«lisp»rwiWr Past Simple lub (rzadziej) Past Continuous. they hadn’t. że czasownik ma taką acji relacjonowania wydarzeń następującyich jedno po drugim. że zabłądzili. Why had you switched off the alarm before you went out? 1was afraid the dog could sound it. formę także w pytaniach i przeczeniach. we saw that someone had stolen our car.

na przykład PC komputer osobisty i. Składają się z dwóch.e. Popularne skróty angielskie What does. wygląd lub usposobienie. i tak dalej ID dowód tożsamości e.przymiotniki złożone 9 Przymiotniki złożone często opisują czyjeś zachowanie.stands for. inne literowane np.g. to jest St ulica/święty CV życiorys PM premier ISP dostawca Internetu PTO przewróć kartkę UN Organizacja Narodów Zjednoczonych Dr doktor BBC British Broadcasting Corporation IRA Irlandzka Armia Republikańska ARKUSZE EGZAMINACYJNE SITUATIONS At the police station . you know.. Can you describe your motorbike.40.. The arrival hall was air-conditioned. ale zdarza niekoniecznie będących przymiotnikami. She’s absent-minded. madam. Przymiotniki złożone liczebnik z rzeczownikiem w I. I can't afford a first-class ticket. Police officer: Then I’d better take some details.na posterunku policji Police officer: Yes. poj. I parked it in the car park in front of the supermarket and now it’s gone.. Well. Now please fill in this form with your name. Police officer: And the registration number? Ms Jones: It’s BCA4587JY. Ms Jones: No. funkcję przymiotników.. It happens quite often.LANOUAOE Compound adjectiues . Police officer: Are you sure? Perhaps you've just forgotten where you parked it. After twenty minutes. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome).. I think. And you parked it in front of the supermarket. we'll do our best to find your motorbike. madam. rzadziej trzech wyrazów Przymiotniki złożone przeważnie pisane są z łącznikiem. around 11. ale łącznie pełniących się też pisownia oddzielna...20.. They're a world-famous group. stand for? . Is sugar-free gum really good for your teeth? Abbreviations . Niektóre wymawiane są jak wyrazy np.. please? Ms Jones: Yes. język angielski | repetytorium I I 117 . Police officer: And what time did you return to the car park? Ms Jones: I wasn’t long. Police officer:. EU. address and telephone number. Police officer: So it was about 11. What can I do for you? 9 Ms Jones: My motorbike has been stolen.skróty W języku angielskim często spotykamy skróty. stand for? Mr pan VAT podatek VAT Mrs pani (mężatka) WWW strona internetowa Ms pani (ogólnie) MP członek parlamentu etc. JY. What does. przymiotnik + gerund przymiotnik + past participle twenty-dollar fine •five-year-old boy •two-star easy-going •good-looking well-paid •badly-behaved • badly-dressed brand-new •full hotel •three-hour delay •two-minute walk •odd-looking • right-thinking • left/right-handed •well-known time • second-hand Margaret forgets things easily.. it's a black Honda VTX1800N. Which one and what time? Ms Jones: It was Tesco in Green St. it’s been stolen.

.... a terrorist A.11... to see A..5.. anybody until I 3.6. .......... My mum and dad 3... had answered all the questions.... we (see) mężczyzn jest mowa? Zakreśl literę A.1....a person who steals from shops 1... be •offer • cost • never be • decide • start • decide • want • be 1.. Henry didn’t get wet when it rained because shocked • not tell ■go •study • never come • write • save A.. ..1..-1. 1.. he took illegal drugs.... ..........8. 1... But before I 3.2..13......3. I didn’t recognize Jessica at all at the fancy dress party Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej because definicji.to buy the B....2..enough money. Mike had forgotten to turn off the tap. But after I 3....12........ she had worked hard all term. no money because she (spend) .. I 3.......10.. 2.. my mum has fallen ill. B..a fortune! B...... 4..... _ 1. he hadn't bought an umbrella.. 118 język angielski | repetytoriom .a person who stays in prison A.. smooth! 1.. Mike hadn't forgotten to turn off the tap.... Uzupełnij luki (3...1....... G.) for­ mami Past Simple lub Past Perfect czasowników wy­ branych z ramki..... my mum had fallen ill... a prisoner E.4. The famous sprinter was banned from athletics for three years abroad. ś t kI -------------------------------------------- (0-7) Dopasuj wyrazy (A-G) do definicji (4. into the room.6.. she had put on a strange mask....... she worked hard all term.).. B... checked the information...............3... he had bought an umbrella. to England. a shoplifter F... had checked the information.1............. to burgle B...3 ..... never about it before.. A. B... had forgotten about it.. it 3.... ticket................. arson 1.6 -th e act of setting someone’s property....5 -to bring something illegally into a country B...7...) odpowied­ nią formą czasów Past Simple lub Past Perfect cza­ • m ----------------------------------------- sowników podanych w nawiasach..15. My English was really good as B... the door.. The ticket 3........... The kitchen was flooded because A..10.. A..... I 3.. I 3.. there before....5...... (0-1) Usłyszysz wypowiedź na temat pewnego podej­ rzanego.. ..... I told Greg I didn’t want to go to the cinema because to write to Kate. on fire 4.... Zakreśl literę A albo B.14...2 -to break into someone's house and steal from it B... her and the Australian wildlife.to spend 1...5. She (have) .-2.. he had taken illegal drugs.... B albo C........... to break the window | ŻYCIE SPOŁECZNE Przed rozwiązaniem zadań zapoznaj because John (not lock) ... The exam was over when we were leaving. . Mark (learn) English before he (go) . a pickpocket C....-4... We made our reservation after we 4.. she put on a strange mask......... (0-10) Wybierz poprawne dokończenia zdań (1..... 4. to Australia on my own. The burglar (hoi need) .)... 2.. hard at school. When we (come) .. the alarm clock didn’t ring... A... to smuggle B...7...... I told you that I (hear)... week 27 2..1. A...6. 4. to my mind that I could go A.a person who uses violence to achieve political goals (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach (2...........1. everything 3....3..1....1....... When I (arrive) atthe station I (see)..9... się z niezbędnym zestawem słownictwa.7.... B.15............4. But I 3...-3...7.... .. 1..................... to my penfriend Kate in Sydney because and she 3.......4...9.. already . the alarm clock hadn't rung.. 4.10.. for example a house........that somebody (be) ..a thief who steals from pockets A.. has forgotten about it... because we 3............ answered all the questions.... everything before she (come) . 1.8........ O którym z przedstawionych na zdjęciach 2... He didn’t do his homework because he D.. that the train (leave) ...... 2. Jackie passed her maths exam because 9 (0-15) Przeczytaj {ekst.......1 missed the train yesterday because some time in Australia. When I 3.....6...... 20 years old I 3........... We 4. here...2. 2.4...... to help me.

. |A.1. 'I’m here to have some fun. The speaker witnessed pickpocketing and shoplifting. B albo C. Alaska Experiences Second Gold Rush...fałsz).-10.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru * (0-4) Przeczytaj tekst...2.... ację. 1Ó.3.3...1.3. has remained stable. has decreased.. were identified and arrested after Zastanów się.. Uwaga! W każ­ dą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.-8.4. it is true that ished public property. ne w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.3.3. They decided to themselves. are being urged to come forward.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te.... Mr Wskazówka egzaminacyjna Jonas.1. zgodną z treścią prawne zdania.. gain access to the vehicle without 9. USA.... są zgodne z treścią nagrania (P . and Mr Melluan.1. Will it be the same today? Wskazówka egzaminacyjna Przypomnij sobie czas Past Perfect oraz zdania złożone w czasach Na podstawie: Short News. has increased..1.5.. Iowa. s.. The best title for the text would be (0-3) Usłyszysz wypowiedź nastolatki opisującej sytu­ A. jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce....1. W zadaniach 8. decrease. P F B. ..dodać inne (0-3) Przeczytaj tekst. Both men.' says one of the newcomers. C..5 driving. jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej luce. Quite recently a Scottish burglar left his dogatthe crime were in the water. Uwaga! Jeden w y­ raz został podany dodatkowo i nie pasuje do żad­ C. tograficzna wpisywanych wyrazów.. my pocket money. issue 012..4. people from all over the world are coming to Nome.... tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jakich wyrażeń i zwrotów możesz się spodziewać przy Znajdź wyrazy bliskoznaczne do słów: increase.-6.. make it more pleasurable.. Zakreśl literę P albo F. truck being locked and secured.. a lot of stories about brainless 9...-9.... and if I find some gold. język angielski | repetytorium 119 - .1.. people started arriving to Nome after the crisis had begun.3. 19th Century Gold Rush. Unsurprisingly. with the hope of finding gold...prawda)...... Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się.. wykorzystując poda­ Zastanów się.2.. mobile phones and a watch whilst divers criminals.. 22. wpisując w każ­ dą lukę (9.4.. Zakreśl literę A. A. (0-5) Przeczytaj tekst. The theft has been reported to the police and any to draw beards and masks on their 7. After I (g et). Uzupełnij go. arrested had draw steal commit thief witness Dumb and Dumber? Two men at Xwenji Bay broke into a dive truck and You have probably 7. ‘the influx of the out-of-towners’...... nicknamed ‘dumb Dla ułatwienia możesz wpisać brakujące wyrazy po polsku.. I heard [ d! I charged E.. the police had stopped their car. Since the alarm before you went out? the beginning of the recession in 2008 the city experiences 10. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów. ich opisie? Podkreśl w tekście fragmenty odnoszące się do podanych zdań. 21... 6.4. Wskazówka egzaminacyjna (0-4) Uzupełnij zdania 10. Why (you/switch) ___ . Alaska... Despite the area being busy with tourists and the scene and another one in Ipswich fell asleep duringthe robbery..2.. a które nie (F .9 8. I bought a new book...with attempted burglary... które ze zdań B. "Malta Now” July 2012. Past Perfect i Past Simple.any attention after they were spotted trying to break into a flat... której była świadkiem.jeżeli jest to konieczne . we saw that our car The Nome Gold Rush in 1890s had brought prosperity to the (steal) _1 ________________ region..... tograficzna wpisywanych wyrazów. by 8 p... The blonde boy assaulted a person and demol­ 6.1... managed to Not long ago two men were 7. They (already/leave) „ _ .... na czym mogły polegać wykroczenia wymienione Wskazówka egzaminacyjna w zdaniach. Wymagana jest pełna poprawność or­ tekstu. 6... z poda­ wyrazy.2 in Crane City.money....... and dumber’....m...) jeden wyraz z ramki w odpowied­ niej formie.... When we arrived at the car park.... Uwaga! Jeden wyraz został podany do­ Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i or­ datkowo i nie pasuje do żadnej luki. faces nej luki. Hundreds of people from all over the country are coming to the 10. | drunk B... C. the Gold Rush in the 1890s caused recession.. marker pen trying to hide their identities.. P F 8.. Since 2008 the number of Nome’s inhabitants A. Mr Melluan was also charged with 7. were 7.off shores of Nome. The witnesses didn’t react to what was happening.. Gold Found in Alaska. 6. każdej luki. that will 10.. crisis..... 7. 8.. tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie po­ nych odpowiedzi wybierz właściwą.... Zdecyduj. C..-7.2.....3 using a permanent 9.. trze­ 9 ba natomiast .. P F B. the 9..4. które poprawnie uzupełniają luki 7..1..1.

pomóc w Could you help me with the washing up? include in . be tired o f something .komentować na temat Many people commented on my post. be tired of . warn of . prevent from . fail in . mieć dość I'm tired o f waiting.cierpieć na M y grandma suffers from rheumatism.polegać na A friend is someone you can rely on suffer from .opierać się na The film was based on a true story. be experienced in . operate on .pisać o/na temat He wrote on the problems o f Buddhism in China. sugar.week A PENNY SAVED IS A 2 8 PENNY GAINED ‘J GRAMMAR Prepositions after some verbs and adjectives .zdecydować się na coś M y sister decided on studying abroad. Przyimek może też w ję­ zyku polskim w ogóle nie występować-zastępuje go wówczas forma przypadka. Przyimekten może być inny niż w języku polskim (np. comment on .być uprzedzonym o I’m aware o f the problems with that deal.pomóc w czymś. P rz y m io tn ik z p rzy im kie m be afraid of . przyjechać do I arrived in London on Friday.składać się z The dessert consists of cream.być zrobionym z This table is made o f wood. Czasow nik z p rzy im kie m accuse of .bać się czegoś Mary is afraid o f spiders. decide on . be surprised at/by .wpaść do kogoś z wizytą I'll call on you in the afternoon.być dobrym w czymś She's not good at chemistry. help with . complain of .podczas gdy w języku angielskim jest koniecz­ ny (np. approve of .być czymś zmęczonym).skupić się na Let's concentrate on solving the problem.aprobować. consist of . be interested in . write on .uczyć czegoś. cure of .przyimki po niektórych czasownikach & i przymiotnikach Niektóre czasowniki i przymiotniki w języku angielskim wymagają użycia określonego przyimka. arrive in/at .chronić przed How should I protect my plants from frost? rely on . to be keen on . concentrate on . believe in . być w stanie I'm not capable o f doing this job.nie dopuścić do.nie udać się.interesować się czymś M y brother is interested in photography. think of . help with something .oskarżać o He was accused o f theft. nie pozwolić na Poverty prevented me from going to university. defend against .interesować/pasjonować się czymś I'm really keen on acting. gelatine and strawberries.skarżyć się na She complained o f a headache.podobny do Those stars are sim ilar to the sun. włączać w/do Are drinks included in the price? instruct in .być czymś zaskoczonym/zdziwionym I was really surprised at the way he behaved.być zdolnym do czegoś. be capable of . szkolić The manager instructed me in making and answering the calls.bronić się przed How to defend yourself against a shark? depend on .wierzyć w I don’t believe in ghosts. to feel inferior to .być zmęczonym czymś. call on somebody .zawierać. prohibit from . be made of . be good at something . nie powieść się w czymś We failed in handling the conflict.myśleć o I’ve been thinking o f you lately. listen to somebody .czuć się gorszym od).operować kogoś/coś His eye was opereted on twice. protect from . pochwalać I don’t approve o f smoking.mieć doświadczenie w The company is looking for workers experienced in the agriculture industry. be aware o f . język angielski | repetytorium .zależeć od It depends on what you want to achieve.słuchać kogoś.przybyć. be based on .zabronić czegoś Users are strictly prohibited from copying the software.leczyć z John was completely cured o f allergy.ostrzegać przed I’ve warned him o f the danger. be similar to .

a nie możemy powiedzieć to make exercises. czyli stałe. map. vision. air. five. yellow. luck. design h how. choice b bad. hair ó this. four. to make dinner. all to analizować zapisy w słowniku i ćwiczyć na głos. big odczytać i wymówić każdy wyraz w obcym języku. agree e met. a także wspomniane już połączenia cza­ sowników i przymiotników z przyimkami. Na początkowym etapie nauki war­ n no. Illegal immigration has lessened since the end of the 20th century. bed a: arm. food. head d3 just. Illiteracy can be diagnosed only in people above sixteen years old. Analfabetyzm można zdiagnozować dopiero u ludzi powyżej szesnas­ tego roku życia. Many buildings are not equipped to enable the disabled. crash. Uzależnienie od alkoholu to jeden z największych problemów tego wieku. here. a także popraw­ I leg. brown I she. church. There are many laws governing the incidents involving racism in the Istnieje wiele praw dotyczących sytuacji związanych z rasizmem workplace. learn. dziecka". join. yoga 3:r turn. finger. Niektóre organizacje charytatywne organizują coroczne zbiórki pieniędzy. miss. sitting. prawidłowo k cat. between g give. ► czasownik z rzeczownikiem ► przymiotnik z rzeczownikiem waste time (nie np. road tf check. jump Collocation . sure Spółgłoski (consonants) Samogłoski i dwugłoski ei say. zębów i podniebienia za­ r red. There are many ways to deal with poverty. window. large. time 0 hot.sprawy społeczne €> Alcohol addiction is one of the biggest problems of the century. flag. Wyróżniamy kilka typów kolokacji-to głównie czasowniki i przymiotniki z rzeczownikami. mother. very f find. try. Przemoc fizyczna często zostawia po sobie szkody psychiczne. heat. room mieszczone są w podręcznikach fonetyki. getting. thanks DI boy. open U: blue. eat nie zapisać jego wymowę.ciężka praca ARKUSZE EGZAMINACYJNE USEFUL EXPRESSIONS Social issues . hello. eye. dinner D: call.tracić czas a strong coffee (nie np. Nielegalna imigracja zmniejszyła się od końca XX w. utarte połączenia słów używane w codziennym języku (mówimy to do exercises. fewer w wet.odrobić zadanie hard work (nie np. odd dźwięków dochodzi się latami. good P pet. Some charity organizations set up annual money-collecting events. hate t tea. ice s sun. Many people prefer dealing with unemployment to finding a job. opieki.duży korek do homework (nie np. Tysiące bezdomnych żyje na ulicach. make) . better « (vowels and diphthongs) ou go. ai five. cinema. hat U01r pure. Wielu ludzi woli raczej radzić sobie z bezrobociem niż znaleźć pracę. ten. lose) . a nowych słów uczyć się od razu we właściwej kolokacji. w miejscu pracy. Because of the overpopulation China has introduced a ‘one-child Z powodu przeludnienia Chiny wprowadziły „politykę jednego policy'. about pleasure. ten z zoo. both. Older people with no family can be properly taken care of in the O starszych ludzi bez rodziny mogą odpowiednio zatroszczyć się domy nursing homes. rock. sock au now. move informacje dotyczące ułożenia języka. black. usually 3 j yes. Wiele budynków nie jest właściwie wyposażonych. behind a away. up ear where.opowiedzieć historię/dowcip heavy traffic (nie np. co umożliwia ludziom (vowels and diphthongs) na całym świecie. back. safe ee cat. Do prawidłowej wymowy niektórych m man. heavy) . aha I0f near. glue i: see. rob A cup.kolokacje Przyimki często tworzą kolokacje. tourist. lady. bez względu na ich rodzimy język. by stworzyć odpowiednie warunki niepełnosprawnym. say) .LANGUAGE Alfabet fonetyczny Q Wymowa słów we wszystkich językach oznaczana jest za pomocą Spółgłoski (consonants) Samogłoski i dwugłoski międzynarodowego alfabetu fonetycznego. lemon.mocna kawa tell a story/a joke (nie np. think U put. school i hit. Szczegółowe n sing. Istnieje wiele sposobów radzenia sobie z biedą. bed. lab. Physical violence often leaves psychological damage. Wątpliwości należy rozstrzygać przy pomocy dobrego słownika podającego kolokacje i przykłady użycia. ear V voice. język angielski | repetytorium 121 . together d did. father. if. lazy. hard) . strong) . mimo że make i do mają to samo znaczenie). There are thousands of homeless people living on the streets. little. home. teacher 0 think. eight. could. out.

. zdaniach 4.-4.... air resistant first free A...7... 3..2.. 3.7. awake.. He was taken to the hospital with a (poważny) 1.. 4..2. Is there anything wrong to / with / in that idea? złożone....._ ________ I 2.. It’s important to have someone you can rely to /in /o n . 3.. 3.me a favour? 1...8.... ticket.. This film was based on / in / at the novel.. Very Important Person - 22 język angielski | repetytorium . election E. .. I can’t afford a . United Nations - 5. through elections 4.. Member of Parliament- 2.. ...6. My car is covered with . The police failed o n / in / a t solving the crime...8.4. I’m sorry I’m late.4..2...... Could you help me in /to /w ith carrying that boxes? 3. zajrzyj do prefer in an election. Just leave it to me... Mike was (całkiem) 1. sugar minded Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej definicji. " malenutrlclon.. Is_______________________ gum really good for your teeth? 4...9. nij sobie niezbędny zestaw słownictwa. They're a . I don’t know what to answer.. After losing a job some people even (popetnić) 1... Hurry up! We have a train to (złapać) . the truth.. 3. Can you (wyświadczyć) . 1.1. Czy wiesz........ she said in a (cichy) ....6.5.. .. exploitation. 1. I policy 4. co oznaczają wszystkie 2. 5...11.to choose which person or political party you w języku polskim? Jeśli masz wątpliwości.9.2.a system where power Is held by the people 4.the process of choosing a new government or leader 2..8... I democracy world conditioned water famous C..... She’s . Margaret forgets things easily. To be honest.to choose by voting poniższe terminy? Które skróty mają odpowiedniki 2. 5.10...3. choosing from a paper list 2..... to vote 4.1.. I swear.12.4...8.. Global Positioning System- ' zow podanych w nawiasach w odpowiedniej formie... politics F..3. It's the government duty to protect people in/from / to _ head injury. . Most children are afrald/or/fo/o/darkness.. 3... G.1....the process through which decisions on how to 5... 0 ŻYCIE SPOŁECZNE Przed rozwiązaniem zadań przypom­ voice. 1.____ .. Why are you shouting at/o n / by me? ____ ___a suicide...the time when different political parties agree on (0-9) Uzupełnij często używane skróty. It’s a (strata) of time..-2. Public Relations - M k ■ -------------------------------------------- (0-10) Wpisz w luki w zdaniach tlumaczenia wyra. 3. to elect D.7..8. W e’ve decided on / at / to moving out this year.6...4.5.7.. This is done In private and by słownika lub encyklopedii...... tak aby utworzyć przymiotniki 1. I’m not going to stay at the meeting.1.. It’s because of a (duży)___________ _ 1. Następnie uzupełnij nimi luki w podanych 1. group. Value Added Tax- group decides upon 5..1. Wpisz je obok something for a reason ich rozwinięcia..6...1...10. Prime Minister- 2.____ .. absent class (0-8) Dopasuj wyrazy (A-H) do ich definicji (2... 3. I’m {m ówić)...3..a plan of action or guide that a political party or 5..week 28 ‘ A o 3.3... What exactly Is he accused in / o f/ on? 1.. ..1..9.. fabric.... coalition j B.. Identity Document- run the country/government are made 5. (0-6) Połącz wyrazy... Many people In the Third World suffer on / from / at traffic. 1. The arrival hall w a s.6. 2. (trudny) .5 .. She Is tired a t/ in /of working at weekends..6.. Although It was a middle of the night...5. European Union - 5. It’s a very 0 (0-12) Zakreśl właściwy przyimek.3.....4.5....2... Prime Minister H.). question.in Britain and Australia the leader of the country 5..

I wrote them several e-mails.2.... Deaf people can easily communicate with the staff here. (F . Zdecyduj.. BSL used here . Wpisz rozwiązania do tabeli. Next year (będę m ógł). którymi oznaczono • Poinformuj. Uwaga! Jedno zdanie zostało 9. P F czasowników.... has three part-time jobs working as a lifeguard. 7.89 million part-time workers under 30...... working part-time but not being given enough hours.2. umiejętność pełnego przekazania informacji. zwięźle.5.fałsz).. pamiętając. C. Disabled ramp access only .. (Czy nie jesteś sm utna). She added: 1 didn’t go to university to be a waitress for the rest of my life. 8..-8.. you about the party? 9. P F the street.. 6. Number of part-time young workers is on the rise in the UK. (Czy Kate nie powiedziała). Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź The number of UK part-time workers under the age of 30 has w każdym z trzech podpunktów. ale do osób starszych. że długość increased by 11% in the last five years. 7.... Do symalnie pięć wyrazów. 7..’ she said... P F three jobs. In 2007 there were zaproszenia powinna wynosić 50-100 słów.. It’s better than being on benefits and I am lucky to have 6. us about pollution? 1. ne dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki...5....1.3. P F Wskazówka egzaminacyjna Przed wysłuchaniem nagrania podkreśl kluczowe informacje w po- danych zdaniach.3..3. .... E. million. Staraj się pisać w sposób uporządkowany..6.1.bbc.1. £ (0-5) Przetłumacz na język angielski podane w nawia­ sach fragmenty.4. ‘Since having Wskazówka egzaminacyjna a degree it hasn’t really played to my advantage.. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 7.3. A..... P F Zwróć uwagę na relacje czasowe w tekście.prawda). (Czego rząd nie m ów i). that figure had gone up to more The speaker used to live with homeless people on than 2..co..2.-7. A. waitress and charity spokesperson... Uwaga! Jedno zadanie zostało poda­ • Zachęć mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu. This entrance can be used by people on wheelchairs only. 8.1.. B. Towards the end of 2012. Podpisz się jako XYZ.. (0-10) Napisz zaproszenie dla mieszkańców Twojej okolicy na spotkanie poświęcone wprowadzaniu udo­ godnień dla osób niepełnosprawnych. i spójny tekst. Wpisz w luki 8. me yet? 9.4.. spójność.. D.. aby Twój tekst był urozmaicony. językowe oraz poprawność językowa..... vote. Only disabled badge holders can park a car here. David is still unemployed. Wymagana jest pełna po­ prawność ortograficzna I gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. brakujące zdania (A-E)..... Zakreśl literę P albo F. David rented his first flat after he had adopted a cat... W każdą lukę możesz wpisać mak­ (0-3) Przeczytaj tabliczki informacyjne (7..1... z którego usunięto cztery zda­ nia.. są zgodne z treścią nagrania (P .. Dot’s an example 'piszesz nie do rówieśników..uk/newsbeat/21512615 język angielski | repetytorium 123 .. litery.). 8. tak aby otrzymać logiczne i grama­ tycznie poprawne zdania..1. (0—4) Przeczytaj tekst. 6. .. Oceniana jest just over 1.. (Dlaczego nie odpowiedzieli) 7. She's now living with her parents and can’t afford to run « (0-6) Usłyszysz wypowiedź dotyczącą pracy w organiza­ cji pożytku publicznego.. Pamiętaj o odpowiednim stylu - time jobs because i can't afford to... a które nie a car... którezezdań6....’ 8.. jakie kwestie będą omawiane. Drivers should slow down and drive carefully here.... Blind persons crossing ahead .. She graduated with a history degree in the summer of 2012.... bogactwo Dot Smith..1.1.... 7.6.2.. podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki.3. ‘Working part-time has been the only way to earn money. Które informacje dotyczą przeszłości.. Unikaj powtarzania zdań I can’t turn down part-time work to focus on looking for full­ zbudowanych w ten sam sposób. Przypomnij sobie zasady budowania pytań w formie przeczącej....1. a które teraźniejszości? Zasugeruj się formami 6. tak aby otrzymać logiczny • Podaj.. David had serious health problems... ale Interesująco.. każdej z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-D). 6..’ Na podstawie: http://www. gdzie i kiedy odbędzie się spotkanie...4.4 But I don’t want to be in this situation... Pilnuj. C. Wskazówka egzaminacyjna B.... Adopting a pet has changed David's life.3. of someone who’s underemployed. Skoncentruj się na nich podczas słuchania.2. ..that Mark is leaving? 9.. Pamiętaj o właściwej kolejności wyrazów. David has three pets now..-6.... D. P F Wskazówka egzaminacyjna 6.. 21.

► so + przymiotnik lub przysłówek I was such a fool! ► what + (a/an w I. when the Queen returns to Buckingham Palace. What horrible weather.zdania podrzędnie złożone Podobnie jak w języku polskim. zdania okolicznikowe warunku zdania przydawkowe | ZAPAMIĘTAJ Z dania d e fin iu ją c e i op isują ce Gdy piszesz własny tekst. podstawiając w ich miejsce powstałego zdania podrzędnego zależy od tego. Typ różne części zdania pojedynczego. What a beautiful girl! So i such używamy do podkreślania. ► Opisują obiekt już znany. Oscypek is a kind of cheese which is made from goat’s. You can’t call my car. ► Zaimki względne nie mogą być opuszczane. so. HOME’S THE BEST GRAMMAR Such. tiredness. poj. poj. kiedy coś zwróciło naszą uwagę. which was the favourite cake of the late Pope John Paul II. ► Zaimki względne niekiedy mogą być opuszczone. W ten nia nadrzędnego zastępuje. przydawka who/what/that We've seen a really incredible play. who died last year. Mt Kościuszko. Zdania podrzędne przydawkowe mogą wskazywać obiekt Przygotowując się do egzaminu. sheep's or is now the most popular dessert in Wadowice. the latest model. nie nadużywaj zdań złożonych. who lives next door. what & ► such + (a/an w I. Łatwo w nich popełnić błąd. Część zdania Typ zaimka Zdanie pojedyncze Zdanie złożone podrzędnie okolicznik czasu when The salute of Royal guns will be given In The salute of Royal guns will be given in London 1 London tomorrow. (wraz z wyrazem go określającym) Thank you so much! It was such a lovely party. The film (which/that) 1watched last week was boring. Subordinate clauses . ► Zdanie podrzędne nie jest oddzielane przecinkiem/przecinkami. Zdania definiujące Zdania opisujące ► Definiują obiekt. I’m so tired/ It was such a long day. We’ve seen a play that 1always wanted to see. Mike. rzeczowników policzalnych) + rzeczownik It’s always so quiet in the country. named Australia's highest mainland mountain. cow's milk. which 1bought last year. stanów lub przedmiotów. dając dodatkowe informacje. was Irish. {wraz z wyrazem go określającym) She gave me such stupid advice. w angielskim możemy zastępować sposób tworzy się rozbudowane zdania złożone podrzędnie. Paweł Strzelecki was an explorer of the Australian continent who My wife. 1went. What używamy jako wykrzy­ What a stupid place to put a glass! knika. is an FBI agent. okolicznik celu so that We worked hard for this house. Kremówka. żeby prawidłowo rozumieć zdania złożone. dając niezbędne informacje do jego rozpoznania. okolicznik miejsca where There were national flags and banners There were national flags and banners wherever everywhere. informacje). rzeczowników policzalnych) + rzeczownik They are such nice people. zwróć uwagę przede wszystkim na (definiować go) lub go opisywać (podawać bardziej szczegółowe to. okolicznik przyczyny because They slept very long because of their They slept very long because they were tired. język angielski | repetytorium . a tekst staje się zawiły i niezrozumiały. . wzmacniania w opisach What an interesting question! uczuć. Neil Armstrong was the first man who walked on the moon. ► Zdanie podrzędne jest zawsze oddzielane przecinkiem/przecinkami. EAST OR WEST. We worked hard so that we could afford this house. jaką część zda­ całe zdania wraz z odpowiednim zaimkiem względnym.

Odgady­ Rozpoznanie wyrazu na Znalezienie czy słowo jest wanie podstawie jego budowy podobnie niezbędne znaczenia słowotwórczej i pocho­ brzmiących KROK 3 do rozum­ z kontek­ dzenia lub podobień­ wyrazów Budowa słowotwórcza wyrazu wskazuje.. z którego słynie Puszcza Białowieska. że żubr to wisent. co powiedziałeś/powiedziałaś? I’m sorry. Przepraszam. Oszacowanie. „niespotykany”. Na tzw..false friends . postępując według poniższych Słowo unparalleled nie jest istotne dla zrozumienia zdania. Wiado­ wskazówek. w języku angielskim i języku polskim. zwłaszcza terminów naukowych lub technicznych. co znaczy wyraz.unfriendly). Przepraszam..LANGUAGE Kiedy nie wiesz.. Niekiedy ten problem KROK 1 można rozwiązać dosyć prosto. innych słów angielskich.budującym określenia o znaczeniu przeciw­ stawnym (friendly . prawdopodobnie pozytywnie nacechowany emocjonalnie.wolves and lynxes. analogiczny.... nawet doskonale znająca język angielski. że chodzi o widoki w Himalajach. Could you repeat it. ? język angielski | repetytorium | | 125 - . stwa brzmieniowego do polskich. I'm sorry. nato­ mo. KROK 4 KROK 1 W języku polskim łatwo znaleźć podobny brzmieniowo wyraz. A skin g a b o u t th e m ea n in g . KROK 2 KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 Z kontekstu wynika. I didn't catch that. Kontekst sugeruje. ? What do you call that in English? Jak to się nazywa po angielsku ? What does. że forma lynxes to liczba mnoga. what did you say? Przepraszam. I didn’t catch/get it. Pierwsze dwa kroki warto zastosować zawsze. bo wiele wyrazów.wyrazy brzmiące podobnie... W dodatku zostało Przy szukaniu analogii wśród wyrazów polskich trzeba uważać na zaliczone do drapieżników {predators) wraz z wilkami {wolves).ryś) bez słownika.. please? Jak to się pisze? Could you speak more slowly.. 4S> USEFUL EXPRESSIONS C l Sorry. na przedrostkiem un. Q ► There are realty unparalleled views in the Himalayas. mean? Co znaczy. ► Biatowieza's fauna includes magnificent predators .kłopoty ze zrozumieniem rozmówcy Pardon?/Sorry? Słucham? Sorry. Przepraszam. że jest to forma przymiot­ ienia sensu stu. Wyrazy lynx i wisent nie są kluczowe dla zrozumienia zdania. Sorry.. Paralelny znaczy równoległy. nikowa od słowa parallel (równoległy) zakończona na -ed i utworzo­ wypowiedzi... zaprzeczonej i jako pozytywne określenie widoku unparalleled może znaczyć jedynie „niezrównany”. please?/Could you say it again. że chodzi o zwierzęta żyjące w Puszczy Białowieskiej.prośba o p o w tó rz e n ie Could you repeat. please? Czy możesz mówić wolniej? A skin g fo r re p e titio n . nie dosłyszałem/dosłyszałam. Mimo że nie da się innego.. I didn’t understand. but my English isn't very good. Każda osoba. nie zrozumiałem. brzmi podobnie kontekst pozwala dość precyzyjnie określić. ale mój angielski nie jest zbyt dobry. miast pozostałe dwa znajdują zastosowanie tylko w przypadku wyrazów o rozpoznawalnej budowie słowotwórczej. please? Czy możesz powtórzyć? Could you spell it./Sorry. please? Czy możesz powtórzyć? Excuse me. ? What’s an English word for. I don’t understand . którego nie rozumie. cza­ sem trafi na słowo. yet its most famous inhabitant is the wisent.p y ta n ie o znaczenie How do you say. W formie Wiadomo. że będzie to jakiś wyraz określający górskie widoki. a znaczące co tej podstawie można założyć. równorzędny. Kiedy brakuje ci słowa.. czego może dotyczyć. ? Jakie jest angielskie słowo/angielska nazwa. czyli nazwa zwierzęcia brzmi lynx. Jednak warto spróbować także tej metody. KROK 2 ZAPAMIĘTAJ Wśród wymienionych zwierząt musi znaleźć się żubr. ustalić dokładnego znaczenia tego wyrazu {lynx. in English? Jak powiedzieć po angielsku.

-3.3....4.... when doughnuts almost obligatory 3. wyrażenia. którymi oznaczono J 2. Most 3. You’re ...... Pierogi are a kind of Eastern European dumplings. We had .... you a lot of trouble when you want to study and travel abroad. However.. you will ....2.. F....a bad sign... with cheese. 1.. a great time. wyrazami : — so....4. Y: ______________________________ mi złożonymi z so lub such oraz przymiotników wy­ A... f _________ I__________ ..-5........ who don’t eat doughnuts language other than their mother tongue. without eating a doughnut! You should order them in ad­ kującymi wyrazami.. X: What is an English word for 'pierogi? m ■ — ------------------------------------------ (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach 1... quietly that it's hard to B... s. The Doughty Doughnut... we often use 'pierogi' or 'pierogis' to describe all 1... Zakreśl literę A. They m a d e birthday cake that we został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki (5.... languages in addition to their 3.. j o __________________ .. It's an English word for komitet.. Uwaga! Jeden fragment 2. meat or fruit... We're happy to visit your town .. .-1. on Maundy Thursday. Pierogi are made of a thinly rolled dough and can be filled open.)...... with them. 4...1 a clever idea! kinds of Eastern European dumplings.. E _____________ (56%) say they can talk In one foreign language. sauerkraut.. X: How do you spell ‘committee? I -------------------------------------------- (0-5) Uzupełnij luki w zdaniach 2. that we eat several doughnuts Na podstawie: http://europa. I have never m et . 4.. 5..... sleepy I just couldn't keep my eyes C.. j _________the EU in 2004. toothache! Doughty Doughnuts There is one day in the year 5....3.5. 1..6. m _________ t ________ . terrible • beautiful • patient • polite •tasty 2... branych z ramki.5.. „Kaleidoscope" nr 02/2011.. B albo C.1. _ just to be on the safe Chatting with the Neighbours side! How to buy best-quality doughnuts? The experts ad.3... We often eat it at Easter.... brakujące fragmenty (A-F). 5.. 2...it’s _.-2.. and you have to que­ ue to get them..) litery.I timidated by the warning 5.. in the bottom .. According to i litery....htm 126 język angielski | repetytorium .person.3.) bra. double T and double E.1....5.......4. French and German. have bad tuck in the months to come....2........ A... With double M. indicating that the filling was in­ That is why the EU thinks that all people should learn twcr jected after frying and definitely a no-no. B......... C..... Ann speaks.2...2. Itsaves vise us to check 5.3..1. A. a big dinner that we didn’t want any dessert.....4. especially from the batter cake shops. whether the doughnut The languages most commonly used by non-native C.. 2.. 1... and whetherthere is a tiny hole ‘ — and it opens up all sorts of 3.. . What is a babka? understand her..... I enjoyed your party very much...-4. which means 3. I think..... Dla ułatwienia podano pierwsze vance... śKk I ' (0-5. week 29 O <1 (0-3) Uzupełnij minidialogi (4... B.. Przeczytaj tekst..... 36-37 foreign languages. What is a Polish word for Easter cake? 4....5.1..5.5...5... Some of us are so in....1........ X :... C.. B... has a light rim in the waistline. wybierając spo- POLSKA JAKO KRAJ CZŁONKOWSKI UNII EUROPEJSKIEJ Przed j śród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jed- rozwiązaniem zadań zapoznaj się z niezbędnym zestawem * nej z osób.....3.. if you don’t eat a doughnut is widely spoken In the European countries which E..1..... s ____________ are English. an old superstition. I w a s . Quickly. Some people can speak two or even three Na podstawie: Ola Lazar. słownictwa.eu/abc/keyfigures/livingtogether/ chattlngwlthneighbours/lndex_en. Y: _____________________________ such lub what.. Y: It’s a sweat yeast cake. z którego usunięto pięć fragmen- tów.. 44% of the Europeans know no A.1.1.... Liczba kresek odpowiada liczbie liter wyrazu. You simply can’t do on Maundy Thursday I -------------------------------------------- (0-6) Przeczytaj tekst i uzupełnij luki (3. it was fried properly.... Russian D.. Have you ever eaten babka? 1. Actually. I’ve got ......2.6..! It’sagoodthingtospeaka 3.....1.... I had....... ate far too much.

9. brakujące zdania (A-E). A.co.1. and the atmosphere magical. It was built in honour of those people 8. Na podstawie: Operation and vacation oraz Gdańsk was a surprise [w:] „VisitGdansk”.2. A. łączące zdania (however.-5.. The most popular way na pytania.. (0-3) Przeczytaj tekst.don’t feel threatened or intimidated. zami who. Przypomnij sobie.. 9. foreign C. achievements C. benefits C.. Następnie porównaj własne propozycje z podanymi. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru (0-5) Przekształć podane zdania (10.-10.1. m (0-4) Przeczytaj tekst.. It was very boring. Poles usually celebrate Wskazówka egzaminacyjna this night at home parties (sometimes dressed up as witches Zanim przeczytasz odpowiedzi. support E.2 the food is intere­ 10.. I feared 8.).1. tak aby otrzymać logiczny 6.-6. nia.. C. B albo C.uk/Travel-g274723-s202/ Poland:Culture. W przekształconym zdaniu nale­ ży użyć podanych wyrazów. Wskazówka egzaminacyjna B. Sorry.. I think it’s ‘edelweiss. Your parents are such nice people... to transport and trade. thing. B.-9. Oh... eager to speak English..the Eve of St. nie zmieniając ich formy... Yes. People B. spróbuj samodzielnie odpowiedzieć etc.. This is why the night before St.2. | which |e. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te... 8. red legs. Andrzejki Is not a bank holiday. I as QUIET PLACE D.4 heroi­ such.. które poprawnie uzupełniają luki 8. bo­ SO . którymi oznaczono D. 9. Wpisz w luki 9.5. dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Yes. ring city.. Warsaw was a surprise. D. Andrzejki .5.... of policy areas. jakie części mowy występują po so.. WHO LIVES _____ ____________ Warsaw in the Eyes of a British Journalist 10.. What’s an English word for ’szarotka’? A... membership B.3. s.) dobierz właściwą The people that I met there were friendly and helpful.3 language of their country.. Although Poles don’t celebrate Halloween they do like va­ rious kinds of spooky things. What does a 'stork’ mean? A. Stork is a black and white bird with long. tak aby zachować ich treść. human rights B.. jak tworzy się zdania podrzędnie złożone z wyra­ C.2. litery.1. sting. No.1 it would be a grey. No.3 I found Incredibly Przypomnij sobie.. Mike lives next door... it isn’t. this is why). | what where 10. £ (0-5) Przeczytaj tekst. A.. it does. 10. Andrew’s Day (Andrew in Polish is ‘Andrzej’) Is believed to be a perfect time for 7. a jakie po moving. Look! This view is beautiful! WHAT . No.. It’s so quiet here. European a partying mood. Is pouring hot wax onto cold water through the key hole. I don’t mind. ’Szarotka’ is one of the best known European mountain flowers. My WHICH ----------------. każdej luki.. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane A. He’s a film director. Zwróć uwagę na zaimki. 7.3. Say it In English..3. 8.... it doesn't. 2007. nr 7. takie jak this. oraz na wyrazy i zwroty z jakimi Innymi wyrazami najczęściej się łączą. this Is not essential to keep everybody in ARKUSZE EGZAMINACYJNE 7... _ and grants for a broad range of A.1.. |b.. The shape formed on water tells something about your projects and programmes. z którego usunięto cztery zda­ C.) or go to clubs and pubs.3. ... and one more język angielski | repetytorium 127 . A.4.. B albo C. ------ top recommendations for visitors are Frederic Chopin Museum W skazówka egzaminacyjna and the Warsaw Uprising Museum. Uwaga! Jeden wyraz został podany do­ datkowo i nie pasuje do żadnej luki. where. living in the EU have access to all EU documents in the C.3.. Celebrations usually get even more intense if the party actually includes at least one man named Andrzej.. It's an English word. Andrew’s Day D. Na podstawie: http://www. (0-3) Do każdego z pytań (6. Zakreśl literę A. The EU is active in a wide range future life. that. I first did. Instead I found a place 8.4. D.-8..tripadvisor... funding fortune telling.. abroad B.html The EU provides 7.2. and also reakcję. 9.4.. Zakreśl literę A. | who that 10.1.3.2. 3 6.1. it is. from 7.5.. I watched a film last night. Wskazówka egzaminacyjna Wskazówka egzaminacyjna Uważaj na znaczenie brakujących stów. shops remarkably good. 6.’ B. I don’t. Wybierz poprawne uzupełnie­ nie luk 7. I have no idea. Jakie wyrazy są określane przez zaimki względne who I which i cally battled against the fascist occupants.1. 7.1. what. Fortune-telling is definitely a highlight of the day.. However. Sprawdź w słowniku..-7.1. How do you say ’łazanki' in English? i spójny tekst.

Whoopi Goldberg. Princess Diana.War of the Roses 1941 . Liz Taylor Musicians.Christopher Columbus gets to the place in what is now Churchill. playwrights: Jane Austen. Justin Timberlake. Julia Artists: Christopher Wren.the Battle of Waterloo.terrorist attacks on the World Trade Center 1940 . Plymouth Diego. William Blake Roberts. Ernest Shackleton Im p o rta n t d a tes in A m e rica n h is to ry Monarchs. Actors: Kenneth Branagh. Freddie Mercury.Princess Diana’s death język angielski | repetytorium . Stephen King Scientists: Alexander Graham Bell. Emma Thompson.Battle of Britain 2008 . George W riters. Edinburgh. Big Ben Landmarks: the Capitol Building. Robbie Williams Monarchs. Sting. Los Bristol.The Wall Street Crash setting off the Great Depression 1455-1485 . Johnny Depp. sir Laurence Martin Luther King. singers. Paul Newman. poets. Isaac Newton Marylin Monroe. Buckingham Palace. the Statue of Liberty. Arthur Conan Williams Doyle. Philadelphia. Kennedy. Birmingham. Michael Jackson. Catherine Zeta-Jones Explorers: James Cook. Manchester. Constitution is written Im p o rta n t d a te s in B ritis h h is to ry 1860-Abraham Lincoln becomes President of the United States 1066 . Miami. Charles Dickens. Louis Armstrong.S.Hiroshima and Nagasaki are decimated by atomic bombs England 1955-1975-Vietnam War 1963 . Head of state: President Barack Obama London Eye. end of the Napoleonic Wars 1969 . the Bahamas Margaret Thatcher 1776 . singers: The Beatles. William Shakespeare. Leonard Bernstein. soldiers.English Reformation.the Victorian era landing 1914-1918 . is assassinated 1815 . Hugh Grant. Tom Hanks. Seattle. soldiers.the Great Fire of London 1968 .first African-American president of the United States 1963 . politicians and celebrities: John F. Benjamin Franklin Artists: Andy Warhol Stonehenge the Golden Gate Bridge. poets. Mark Twain. Elvis Presley. George Washington Olivier. Tom Cruise.R. Kate Winslet. Mount Rushmore. Chicago. Al Pacino.battle of Hastings. politicians and celebrities: Winston 1492 . Edgar Allan Poe.the Great War 2001 .Japanese bombers attack US ships at Pearl Harbor 1534 . Scientists: Charles Darwin. New Orleans. Glasgow. the Golden Gate Bridge. IT TAKES ALL SORTS TO MAKE A WORLD Factfile____________________ Factfile UNITED KINGDOM UNITED STATES Capital city: London Capital city: Washington DC Other big cities: Belfast. Tower Bridge. the beginning of the Church of 1945 . Abraham Lincoln. Horatio Nelson. Eminem. San Francisco Musicians.President John F.The U. composers Famous B rito n s 50 Cent. Meg Ryan. Rolling Explorers: Neil Armstrong Stones. John Robert Burns. Cardiff. the Empire State Building Famous A m ericans Writers. the Normans conquest of England 1861-1865-Civil War 1215 . J. Stephen Leonardo DiCaprio. Tolkien Actors: Marlon Brando. Prime Minister: David Cameron Longest river: Mississippi Landmarks: Stonehenge.Magna Carta signed 1929 . Kennedy is assassinated 1666 .Beaties' first album elected 1997 . Gershwin. Kansas City * Longest river: the Severn Highest mountain: McKinley Head of state: Queen Elizabeth II. the Brooklyn Bridge. Other big cities: New York. Robert DeNiro. Agatha Christie. Thomas Edison.R. Hawking. George Byron. Angeles. King Henry VIII.Neil Armstrong and Buzz Aldrin make the first moon 1837-1901 . Highest mountain: Ben Nevis Dallas. playwrights: Ernest Hemingway.The 13 colonies sign the Declaration of Independence 1787 .Martin Luther King Jr. Keira Knightley. San Liverpool. Alexander Fleming. Clark Gable.

the Great Barrier Reef in Montreal CN Tower in Toronto Sydney Opera House Famous Canadians Famous A u s tra lia n s Pamela Anderson .actress Keanu Reeves . Murray Head of state: Queen Elizabeth II.kilogramy i gramy waga . Christ Church Cathedral Rock.54 cm 1ft = 12 in = 30.3 lb .sixty-five kilograms 143.metry i centymetry 1 lb = 0.wzrost i waga Europe.stopy {feet. w praktyce zwykle system metryczny.funty {pounds.actress Nelly Furtado . Melbourne.actress and model Cate Blanchett .one hundred and forty-three point three pounds Temperature . . Calgary Brisbane. the CN Tower in Toronto. Other big cities: Sydney.72 m .pop singer Steve Irvin . Prime Minister: Kevin Rudd Landmarks: Niagara Falls.32°F Tc = 5/9 x (T. skrót in) 1 in = 1" = 2.35 kg wzrost .temperatura United Kingdom United States skata Celsjusza oficjalnie skala Celsjusza.453 kg 1stone = 14 lb = 6.48 cm 1. the Landmarks: Sydney Opera House.212°F Tf = 32 + 9/5 x Tc Waterfreezes at 0° (at nought degrees) Celsius. Canada. skrót ft) i cale {inches.five feet sixty-four 65 kg .pop singer LANGUAGE <9 ARKUSZE EGZAMINACYJNE Hight and weight .actor Kylie Minogue .one meter seventy-two centimeters 5. Governor General: Quentin Lloyd Johnston. the Bay of Fundy. waluty i ceny język angielski | repetytorium i i 129 - . skrót lb) i kamienie (stones) ► miara .writer Lucy Maud Montgomery . Montreal. Ayers Confederation Bridge. Last night we had five degrees offrost (27°F).writer Nicole Kidman . Prime Minister: Stephen Harper Bryce.32) 100°C . Waterfreezes at 32° (thirty-two degrees) Fahrenheit. Last night we had five degrees offrost (~5°C). Perth Highest mountain: Mount Logan Highest mountain: Mount Kosciuszko Longest river: Mackenzie Longest river: Darling.Factfile Factfile CANADA AUSTRALIA Capital city: Ottawa Capital city: Canberra Other big cities: Toronto. Vancouver. Governor General: David Head of state: Queen Elizabeth II.64 ft . Australia United Kingdom United States system metryczny oficjalnie system metryczny. Sydney Harbour Bridge.wildlife expert and TV personality Avrll Lavigne . ale często używane używane jednostki imperialne jednostki imperialne ► waga . w praktyce skala Fahrenheita skala Fahrenheita 0°C .pop singer Thomas Keneally .

1.2. I didn't know this word. 3... Jamaica 1. Welsh is spoken by around one person in five. Someone _____________ for a fire brigade. C. G...1.... . .3. Cyprus E.5. 9 (0-3) Przeczytaj tekst na temat języka walijskiego i uzupełnij notatkę. 3. About 2.... India H. My grandpa used to work in a fabric . If you only learn one 9 (0-6) Uzupełnij luki w zdaniach. off... up her shoes.. out In 2006.. but English is understood everywhere. of the department... I've read a story about a boy who was brought by A. . There are 2... C. .. 9 (0-8) Uzupełnij luki w zdaniach z czasownikami zło­ żonymi (4. 5. the Philippines B. Amelia should definitely cut _ on sweets. . 3.-4.. monthly pension_____________ is more than 4000 zl.... Mexico N. J.2. You have to fill out a paper and go to the boss C.. Children. mi wyrazami wybranymi z ramki..due to rain. mi spośród podanych w ramce. down with flu..01... one •two •five • 20% C. broszura Wales Tourist Board A. .8.. .6.smoking three months ago.... Kerli is four..... B.. out! You'll slip on this banana peel! język angielski | repetytorium . Let's — into your problem.. it means fun or passion and you may hear it used as farewell . * (0-1) W których państwach angielski jest (obok ję­ zyka narodowego) oficjalnym językiem urzędowym? Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi spośród across • away • down •off (2x) • out • up (2x) 4. Yesterday I ... Ja n ... o $ B'...3. 3.... Brazil 4.... have you read ‘Oliver Twist’? It was this week’s lecture ago. My dad gave..7. D. C...... My brother works for an international company..... There was an explosion In our street... Wpisz w luki odpowiednie liczeb­ niki wybrane spośród podanych w ramce..2013. Na podstawie: Wales.1... The picnic has been put.. I’ve asked Naomi. . B..5.. zastępując przekreślone wyrazy właściwy­ 5.. I’ve _ .6.. off a bus In front of the school. .4... I need on with my Spanish courses. early in the Did You Know? Wales is bilingual. off in a car..... Is hazard _ an addiction like drugs? A. B....) właściwymi przylmkami wybrany.7....6. We had a long way to go.. 9 (0-8) Popraw błędy w zdaniach 3. is 21.. . Malta a pack of wolves.....8. on working into his eighties.1.4. 5. Japan 4.. His C...... people 5.. Wpisz w każdym z podpunktów (A-C) ten sam czasownik we właści­ wej formie... A bomb has.. Argentina L.... .... Earthquakes have nothing.3 Welsh word A. 3. away last night. You can learn 2. from the text above..2.'t KRAJE ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO Przed rozwiąza­ niem zadań przypomnij sobie niezbędny zestaw słownictwa.1..... .. . word make it 'hwyl'.. One of the lions broke podanych... 4.. .... I’ve heard Carlos has. B. The strike w a s.. of his cage. languages in Wales. 4. The zoo was closed yeiterday. Kenya 4..... 3..1...... with global set book •current • date • gambling •salary • chief •factory •banners warming. Joe. marched towards the Parliament. Pakistan K...... This Is a great link to get actual......... across my colleague Danny in a restaurant..._. 5....... A. Jasmine’s poetry book. so we se t morning.. Please keep from the cliff edge.. B.. The prisoner . 4. B... . a dictionary.8. . M.... but she already can.. 3.8... from around the world ... out of fashion years 3. but I It up in __ __ _______. Egypt F... Uzupełnij luki w tekście.3...2...... some carrying! A.. away with junk food. in Wales speaks Welsh..4...... Thousands of participants..... Germany C.5... me back.it’s like saying: ‘Have fun!’ 5... Today’s d ata..-3. Nigeria 4. A..... Beards and moustaches .. Yesterday quite accidentally I ran _ my old friend Adam.

1. że jest to A.. quite 9.. but the one in Trafalgar Square. . co warto zwiedzić w jego/jej kraju. where I am? I'm just looking at Admiral Nelson! Not local priest and my mother-in-law almost fainted from shame.. które poprawnie uzupełniają luki A...... Don't miss the world-famous St Paul's Cathedral.. Uwaga! Jeden wyraz the Guard. Sydney.wordpress.-8. The English speaking country with a highest population każdej luki..... I couldn't ask you as you were away..2. jaka część mowy powinna znaleźć się w każdej Tom.... D.....4. .... to ask where Tom was. że powszechna znajomość języka nie oznacza... Samoa.... zgodną z treścią when speaking to just about everyone you haven’t had intima­ tekstu.2.. C... Jeremy 7. be forget have pain right use Na podstawie: English in the UK..... sights C.. polsku.. pani) are always 9.. to Inform about taking his dictionary. że długość listu języcznych.... Wskazówka egzaminacyjna • Poinformuj... Wskazówka egzaminacyjna Pamiętaj.. Tower Bridge....5....3 like the Changing of graficzna wpisywanych wyrazów.... C. Podpisz się jako XYZ.) jeden wyraz z ramki w odpowied­ ting 6..2__ ___________________ nych odpowiedzi wybierz właściwą.. English counties.3. Malta..... Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź (0-3) Usłyszysz rozmowę na temat krajów anglo­ w każdym z trzech podpunktów. co wiesz o jego/jej kraju... _ .. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orto­ Westminster Abbey and colourful 6.. is India. ... if you go to the doctor sayi ng you've got a 9. spójność.they have two different words. Zastanów się nad adresatem i celem każdej wypowiedzi. Mauritius.. Możesz dla ułatwienia wpisać najpierw brakujące wyrazy po I went to visit my uncle in Germany.-9.. In Polish. double-decker London (0-5) Przeczytaj tekst. ARKUSZE EGZAMINACYJNE 7.1. As an Englishman it's really hard to get into the habit of 9.... mix F.1...1. New York.1.. Na podstawie informacji zawartych w na­ powinna wynosić 50-100 słów. B albo C.. Spośród wyrazów podanych 8. jaki wyraz powinien znaleźć się w danej luce. bus. 2007 (informator British Council) An Englishman in Poland Wskazówka egzaminacyjna This morning we had a discussion about how in English we only Zastanów się. London.5.4.5.. languages in the UK. Or take a 6..5. In Polish there is only one word for both fingers and toes (palec) so Love. luce. -... guided B.. z poda­ Sir and Madam (pan... B.. C..2.. W zadaniach 7... Polish is also an extremely polite language where the equivalent of (0-2) Przeczytaj teksty..to be formal with the Guess. pamiętając. oraz poprawność językowa. • Zaproś go/ją na wakacje do Polski... bogactwo językowe wybierz właściwą... Zakreśl literę A. . is Australia.....1. Wskazówka egzaminacyjna 8. ja­ kie mu/jej pokażesz. C. Janet is in Na podstawie: http://posart.... are the USA.2. i zastanów się nad wartymi pokazania miejscami w Polsce... Jane! months ago I 9. Wpisz odpowiednią literę (A-G) obok numeru 8.. B.1.. ceremonies język oficjalny (urzędowy).. Borrowed your dictionary..-7. język angielski | repetytorium 131 . C. to apologise for not asking him for permission.-6.. Zakreśl literę A.... zbierz Informacje o wybranym kraju A. kowo i nie pasuje do żadnej luki. ... bus tour and see the sights from the top of a red 6. Jeremy left Tom a note (0-10) Napisz list do kolegi/koleżanki z dowolnie w y­ A. numerous free museums and galleries.. tak aby powstał spójny i logiczny tekst.com/ A.... niej formie.... Hope you don't mind...3. • Zapytaj. B albo C.. wpisując w każ­ Britain's capital is a vibrant and lively place. The only European island mentioned is w ramce wybierz te. countries with English as an official language. te relations with. talking to.. 6..1________________ .. Jeśli have the word 'you' to cover both singular and plural people we’re nie znasz angielskiego słówka... (0-5) Przeczytaj tekst... B.. Uwaga! Jeden wyraz został podany dodat­ A....3. Janet palec he wouldn't have a clue whether to examine your hand or take your shoe off. Uzupełnij go.. Opisz dwie atrakcje. trace E.. Wskazówka egzaminacyjna Zastanów się. with an exci­ dą lukę (9..... branego kraju anglojęzycznego. z podanych odpowiedzi pełnego przekazania informacji.. możesz wpisać je po polsku.. of traditional and modern 6. the real one... so form Hi. B. B. Peter is doing a crossword about Zanim zaczniesz pisać list. Got a spare afternoon? Then head to one of London’s został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Oceniana jest umiejętność graniu w zdaniach 8.

tygodnie 1-30 ODPOWIEDZI DO ZADAŃ .

6.O p. the nicest | 2. the UK | Spójność i logika wypowiedzi (0-2) 5. E | 2.2. A 110.18. A | 8. Do ilu elementów 2. F brak błędów lub nieliczne błędy niezakłócające komunikacji/ 2 P.3.11.3. Op. Who | 2. Birmingham. social networking 1 lp. How | 2.12.5. oprócz środków 2p. them 11.4.sporadycznie zakłócające komunikację liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami lp. Poprawność środków językowych (0-2) 10. Spencer | 6.10. Russian.2. G uczeń się odniósł? 3 2 1 0 3 4p.7. expensive | 2.spencerGShotmail. F ograniczony zakres środków językowych. drawing | 4. ► 1. more expensive | 2.05. 2 p. the most difficult | pozostałych kryteriach otrzymuje najwyżej 1 p. ’s 11.15. difficult | 2. 2. China wypowiedź jest w całości lub w znacznej mierze spójna 2p.7. B | 2. K ry te ria o ce n ia n ia w y p o w ie d z i pisem nych 2. Italy | 5.6.3. Spanish.3. środki językowe o wysokim stopniu pospolitości ► 9. 1 każda btędna odpowiedź lub jej brak . male | wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie 6.com fragmentów ► 7. When | 2.3. B | 8. 's 11. niezgodna z poleceniem ► 2. mark.11. isn’t | 1. Greece | 5. poszczególnych zdań oraz/lub całego tekstu 6.6. English.23 | 6.3. 0800 505463 | Op. smaller | 2. I | 2.1.1.3. w kryterium treści. lp.7.14. small | 2.11. ► 4.1. 120 Wharfslde Street | wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna. Greek. H | 2. lp. 1 p. A zadowalający zakres środków językowych.1.16. 4. we wszystkich 2. Bp. French.14.8. Mark | 6. are 11.4. Italian | 6.2.8.7. we wszystkich ater | 2. It ► 2.1990 | 6. 5. What | 2. me 11.5. C | 2.3.5. A | 2. lub odtworzona z Innego źródła 2. i logiczna zarówno na poziomie poszczególnych zdań. Russia 15.7. Italian.4.2. Birmingham | 6.językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi ► 8.13. B | 9. D | 8. Which Treść (0-4) Ile elementów rozwinął? ► 3. ’s 11.7. B1 IRQ.13.5. D | 7.1. zbudowana jest z trudnych do powiązania w całość 6. Zakres środków językowych (0-2) 7.1. 2.3.4.8. the USA | 5. D | 9. 'm 11.1. quiet | 2. C | 7. photography | 4. Germany | 5. bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym 9. nice | 2. He 11. 1. ’s 11.9.1.5.4.8. ’s Uwaga!!! • nie podlega ocenie praca nieczytelna. How | 2. German. jak ► 6.1. model making | 4. the prettiest | • wypowiedź oceniona na 0 p. the greatest | 2. w kryterium treści. ’m 11.2. a w pozostałych kryteriach otrzymuje 0 p.10. stopniu uniemożliwiający realizację polecenia ► 10.17.12.12. i całego tekstu Przykładowa odpowiedź: 6. C 110. występuje kilka precyzyjnych sformułowań 8. Chinese. single | 6.3.5.3.1. F | 2.6. A Op.5. France 15. United Kingdom | 6.4.4.1. Where | 2.2.9. G 110.4.6.2.3. better | 2.1. British | lp. Why | 2. K ry te ria o ce n ia n ia zadań te sto w yc h ■każda poprawna odpowiedź -1 p. E I 10. is 11. Is 11. 0 ► 5.2.2. stamp collecting | 2 2 P. komunikację 1. 4.8.5. 6. bigger | 2.2.6.8. us 11. użyte są głównie lp. the biggest | 2. pretty | 2. zakłócające komunikację bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające ► i. are 11.4. quieter • wypowiedź zawierającą 40 słów lub mniej ocenia się wyłącznie w kryterium treści.5.5. gre­ • wypowiedź oceniona na 1 p.2.9.4. Op. Op.10.2. American. British. H | 8. język angielski | repetytorium . the best | pozostałych kryteriach również otrzymuje 0 p.

H | 9. behind 11. between | 9. poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2). A ► 5. cheerful | 4.2. on | 1. C ► 11. a huge wooden sailing ► 11. B I 8. IstMarch | 6. spójność (0-2).2. A I 7.6.8.1.2. doesn’t think 14.6. on | 1. spójność (0-2). F | 1.7. some beautiful antique bird cages | ARKUSZE EGZAMINACYJNE 3.10. in 1.3. Does your sister | 11.3. 3. some Joe’s delicious poprawność językowa (0-2) i bogactwo językowe (0-2).2.8.7.1.4./ 2. | 10. in | 5. C ► 6. is | 4.5.5. 8. comfortable | 2. ► 5. ► 7. smaller | 3.4. F of drawers | 5.3. drums | 6.3. H język angielski | repetytorium 135 .1.4.4.1 4.2.2.4. a boring old physics teacher | 3. uglier | 3. ► 2. them | 9.1.9.5. 4.1.1.6. worse | 3. 11.2.6.3.3.3. B | 8. 5. on | 4. middle | 1. live | 4.1. B | 5. stubborn ► 10. B ► 4. 3. modest | 4. never cooks * 6. E I 6. P | 7. a small round reading lamp | 3. hockey | 6. F | 6.1. rents V s.3. How often | 11. helpful 14. A | 6.2. Jeans are less expensive 2. 110.1. B I 10. basketball ► 12. 'I ► B. 10. 7. a round blue sugar Punktowana jest zgodność z tematem (0-4).4. belongs | 4.5.8.1.4.1.2. ► 6.2. by | 5. C I 6.3.3. F | 7. C I 6. D | 1. independent | 9.8. oven | 5.1.1.3.2.2.4. don't like | 4.3.4. 3. 7.4. Flow much is the rent? | 3.4. carpet | 5. E | 5. ► 6. Josh is worse at dan- cingthan me. the best ► 8. lawn | 5. her old blue wool sweater | 3.5. A | 6. in ► 10. 4.6. under | 1.3. 5. P | 7. at | 5. C ► 5. inconsiderate | ► 9. ship | 3.1.3. 4.3.1. cosy | 2.5. 8. in ► 9. G | 9.5. B | 1. ► 9. 6. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4).7.2.7.1.3. Chris isn’t as tall as Mark.6.2. D | 6.9.5.10. D | 5.4.5.3.6. They're | 4.5.2. interests | 9. B | 6.2. fireplace Mary is the cleverest student of all.3. D | 6.1.chest 2.7.1.10. generous | 4.6. Sm allvilie \ 6. two large round marble tables ► 4.2.7. G | 6.7.6.3. war­ 7. bookcase | 5.3. A | 9. M y World | 6. C I 9.1.4.2. mug ►3.doing | ► 1. cushions | 2. older | 3. middle | 2.4. front | than this T-shirt. are | 4. D I 7.9.4.1. by/beside | 5. mean | 4. C I 8.2.7. E | 9.1. Flow can I get to the-city centre? ► 7.3. E 11.1. 10. E ► 1. more difficult | 3. F | 2. Canadian | 6.4.2. A | 7. B 3. piano | drinks 111. Scandinavian bread | 3.2. B | 8. ru­ der | 3. | 10. shy | 4.6.3. P | 2.1.5. C 5. sofa | 5.5.2. C | 1. B | 7.5. 1. D | 8. publishes 1. ► 7.4.4. lazy | 4. hardly ever has/ 6.2. table | 2.3.4.5. Flow many rooms has it got? | 3. do | 4.8.2. loves your songs | 6.4.3.4.4. ► 2. these | 9.8. Mary is the cleverest of all students. 4. C V a. D I 9.7.9.1. further | 3.1. E I 6. C | 8.4.1. B | 7.3.7. Who lives on the fourth floor? | 6. F mer | 3.2. ► 3.2. 4. C 8. factory | 4. spacious | 2.3.2.8. P I 2. more expensive | 3. bowl | 3.3. C | 10. C | 8.1. guitar | 6.

B I 3. C | 6.11.5.3.1. D I 10.3. A | 3.2.4. B [ 4. B | 5. B I 4.2. 8. is going to be | 3.6. do you do | 4.1. goes | 2.7. handy | 2. G. ► 1. D. B | 7. sauce- 10. E H.. E | 5.1. C | 7. do you work. B I 6. U M ► 8. A ► 3. B | 3..2.4.3. accountant | 2. A.4.8. 1.3.12.9. modern | toothpaste.. Are. waiter | 1. does she speak B }?zyk angielski | repetytorium .11.1. 5.D 111.2.6.4. A | 7. A 2. 7.3.5.10.3. show up | 3.2.3.6.3..a ------------------------------- 3.1. happens. A 8.8. 4. C | 9. ► 10.2.7. lose | 2.4. C | 4. ’re revising | 3.1.3. 10.1. 2. ter­ 9.4.2. 7.1.1.3. | 6. 11.2. 5. C | 9. | 6. We are going to ► 6. C 11. ------------ ► 7.1. B | 3.4. C.1. Are. D I 8. Jeff is going to change | 3. C | 4. A | 4. plumber | 2. A | 7. C ► 3. ► 7. A | 7. B I 8. A ► 4. C I 6.3.8. 4.5. B | 3. 4. A ► 2. A I 8..1. N.1. switching 13. 2.4.---------------------------. --------------------------. B 1. A ► 5.3.3. kept an eye on him all the time | 2. Does your son play | 4.4. B.► 9. C | 4.5.2. 3.3. B | 1.7.1. C 7.3.1.9. waiting | 3.1. B | 4.1. C | 7. 5. staring ► i.3. travel agent | 2.. Grab your stuff ► 10.4. A 110. A 110.2. are you doing.4.4.. postcard. 5.2.1. D ► 3.2.2.1. A | 5. vet ► 4. C | 4. C | 6. is she speaking.6. ’m not cheating. sunshine.4. E ► 4. D | 6.5. drop by | 2.8.3. ► 8. 5. H | 6.2.2.5. walls | 10.10.2. ’m staying | 2. A | 3. E. B 2.. is coming | 2.3. A | 4. D 110.2.1.5. 'm. F 111.2.. 3. B | 7. B I 3. C | 9. are you looking | . 10.2. 6. ► 8. the loo | 2. is wearing | 2.1.1.1.10. Is your son playing | 4.5.1.4. F | 6.3.2. want | 4. baker | 1.2. P 11. A | 3.8.3.. A | 4. going to take 6. ► 10.2. sounds | 4. ► 9.7. bike | 2. play | 2. B rific | 2.9.2. 3. matching pan.3. 6. ’m copying | . A | 4.1..3. snowball.3.4.3. wooden 110.9. ► 5.2.2.3.4.1.2. G. going to apply | 3.5. 5. B I 8. usually stay 9. 1. thick | 2.6. covered | 10.. a bright guy. E 111. 5.7. journalist | 1.3. A | 6. ► 6.3.7. forehead ► 11..A B | 6. 0.1. B | 8.8.4. | 6.7. 6.7.3.1.1.. 1.8. work | 4.10. kickboxing.11.4.spacious | 10.3. Nice | 2. K. aren't wearing | 3. B I 10. A | 4. B I 8. think.6.5. D 8.4. 5. ’s taking | 3.4.2.5.2. 'm. B ► 1. C 111.6. 4. soldier ► 5.. quid | 2. C 10.4. 5.5. ’re having 13. get in touch with | 2. miner | 2. E I 10. are going 13. E ► 7.3. A | 5. D | 1.1. ► 2. don’t eat | 2. are you working | 4.2.9. 5.2.3. B | 5. A ► 6.5. looking | 3. 'm trying | 3. B I 8. beautician | 1.1. bigger | 10. are. A | 4.2.2.. A | 9. Is. 're doing | 3. is sitting | 2.6. C | ► 2.

5. ► 2. were | 4.3.7. grandfather 11. D | 8. | 3.3. D | 7.2. school | D.6.3. son 11.5.3. A | 8. account | A. B | 9. B I 2. restaurant | C.1. Why weren’t you on time? | 5.8. | 5.6. Lucien isn’t keen on football. pen­ sioner | 2.2. C ► 8.4. were | 4.2. 8. B 11.3.2. lent. E | 4.8. A I 8. Easter | 2. G | 3. D | 7. E dzielnym prowadzeniem firmy. B | 6. B.9.1 ►^ ► 9.4.3. E ► 1.9.3. 6.3. D 11.3. 10. in | 3.6.1.3. | 5. F | 3. My mum is fond of romantic comedies. ► 3.3. spójność (0-2). was | 4.1.1. A j 9. B | 7.2. was | 4. to/toward/towards ► 7.5. B | 6. airport | 5. niece 11. got ► 9.6. C | 6. sister 11. started | 3. bonus.1.2. staff | 2. Whose bir­ ► 2. | 10. C 2. were | 4.4.4.4.3. A ► 7. D I 9. wedding | 2.9. weren’t | 4. departures | 1. C I 6. C I 9.2. orders ► 6.2. Do you fancy goingto the cinema 3. tional anthem. 9.3.5. My parents weren’t present at the meeting.2.1.5. ended | 3. rady dla początkujących .3. up | 3. was | 4. C 8. shop | B.2.1.2. I dająca satysfakcję | kwalifikacje . B ► 3.4. dyed eggs. Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). A I 6. B | 9. A | 3.4.4. E I 3.4.2. birthday/name-day/anni­ versary | 2. praca twórcza. A | 2. | 5. A I 7.8. rode | 3.9. urozmaicona ► 10. A | 1. I was born In 2000.2. daughter | 1. wasn’t | 4.8. flowers.2.7. Yesterday I was late for school.6.1. 8. B 11. poprawność językowa (0-2) I bogactwo językowe (0-2). ► 6.7.5. bank 5.1. 9.2. 110.3.1.sa­ modzielne ustalanie godzin pracy. 4. P I 4. for | 3.3. A | 7.2.2. stamps | V s. .5. H | 3.2.1. gym | 1. C | 6.5.1feel like going out tonight. bunny. from 7.2. A | 4. F I 4.3. spójność (0-2). drives | 3.4.3. unemployment benefit | 2.3. D | 5. wife | 7. Przykładowe odpowiedzi: wady .4. 1. 1.4.2.4. ► 8.4.4.3.4. C on Friday? |10.6. B | 8.1.1.4.5. umie­ Punktowana jest zgodność z tematem (0-4). B | 8.1. D ► 4. were | 4.3.2. F ► 2. C I 8. uncle