Vous êtes sur la page 1sur 3

Paaralan (School) TALON-TALON ELEMENTARY Baitang/Antas (Grade GRADE -VI

GRADES 1 TO SCHOOL Level)


12
Guro (Teacher) JUVY M. GUERRERO Asignatura (Learning ENGLISH
DAILY LESSON Area)
Petsa/Oras (Teaching SEPTEMBER 5-9, 2016 Markahan (Quarter) SECOND GRADING
Date & Time)

Bilang ng Linggo (Week No.) WEEK 11 Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes (Friday) 9/9/
(Monday) (Tuesday) (Wed.) (Thurs.)
9/5/2016 9/6/2016 9/7/2016 9/8/2016
I.LAYUNIN (Objectives) Identify the Identify the Identify the Identify Prefix Use prefix and
elements of the elements of the elements of the and Suffix in suffix in sentence
story story story sentence properly.
correctly.
A.Pamantayang Pangnilalaman ( Content
Standards)

B.Pamantayan sa Pagganap (Performance


Standards)

C. MgaKasanayan sa Pagkatuto (Learning Identify the Identify the Identify the Identify Prefix Use prefix and
Competencies) elements of the elements of the elements of the and Suffix in suffix in sentence
story story story sentence properly.
correctly.
II.NILALAMAN (Content) Identifying Identifying Identifying Identifying Using prefixes and
Elements Of The Elements Of The Elements Of The prefixes and suffixes
Story Story Story suffixes
III. KAGAMITANG PANTURO (Learning Resources)
A.Sanggunian (References)
1.Mga pahina sa Gabay ng Guro (Teachers Guide Pages) TM p. TM p. TM p. TM p. TM p.
2.Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral (Learners
Materials Pages)
3.Mga pahina sa Teksbuk (Textbook Pages) TEXTBOOK p. 75- TEXTBOOK p. TEXTBOOK p. 75- TEXTBOOK p.11- TEXTBOOK p.11-12
85 75-85 85 12
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource
(Additional Materials from Learning Resources (LR) Portal)
B.Iba pang Kagamitang Panturo (Other Learning
Resources)
IV.PAMAMARAAN (Procedures)
A.Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o Unlocking of Unlocking of Unlocking of Pronunciation Pronunciation drill
pagsisimula ng aralin (Review Previous Lessons) difficulties difficulties difficulties drill
B. Paghahabi sa layunin ng aralin (Establishing Reading of Reading of Reading of Word Puzzle Word Puzzle
purpose for the Lesson) selection selection selection
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong Analysis and Analysis and Analysis and Analysis and Analysis and
aralin (Presenting examples /instances of the discussion discussion discussion discussion discussion
new lessons)
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at Answering guided Answering Answering Identifying or Identifying or
paglalahad ng bagong kasanayan #1 questions guided guided questions recognizing root recognizing root
(Discussing new concepts and practicing new questions word, prefixes word, prefixes and
skills #1. and suffixes. suffixes.

E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at Enrichment Act. Enrichment Act. Enrichment Act. Fill in the missing Fill in the missing
paglalahad ng bagong kasanayan #2 (Discussing (by group) (by group) (by group) information in information in the
new concepts & practicing new slills #2) Fill in the diagram Fill in the Fill in the the chart p. 12 chart p. 12
that follows with diagram that diagram that (Reading Text) (Reading Text)
the appropriate follows with the follows with the
details. appropriate appropriate
details. details.
F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Reporting of Reporting of Reporting of Presentation of Presentation of
Assesment 3) outputs. outputs. outputs. Outputs Outputs
Developing Mastery (Leads to Formative
Assesment 3)
G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na How can you How can you Answer Activity 1 Answer Answer Recognizing
buhay (Finding Practical Applications of concepts show your show your p.83 Recognizing prefixes and
and skills in daily living) concern to concern to prefixes and suffixes pp 10 and
someone? someone? suffixes pp 10 12
and 12
H. Paglalahat ng Aralin (Making Generalizations What are the What are the What are the Who can state to Who can state to
& Abstractions about the lessons) important important important the class what the class what are
elements of a elements of a elements of a are prefix and prefix and suffix?
story? story? story? suffix?
I.Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning) Fill out the Fill out the Fill out the Answer Using Answer Using
diagram with diagram with diagram with Prefixes and Prefixes and
details being details being details being Suffixes pp. 10 Suffixes pp. 10 and
asked from the asked from the asked from the and 12 12
story The Swan story The Swan story The Swan
Maiden Maiden Maiden
J. Karagdagang gawain para satakdang-aralin at Read any story at Read any story Read any story Write a short Write a short
remediation (Additional activities for application home and be at home and be at home and be paragraph using paragraph using
or remediation) able to identify able to identify able to identify prefix and suffix. prefix and suffix.
the elements of a the elements of the elements of
story. a story. a story.
V.MGA TALA (Remarks)

VI. PAGNINILAY (Reflection)


A.Bilangng mag-aaralnanakakuhang 80% sapagtataya (No.of learners who
earned 80% in the evaluation)
B. Blgng mag-aaralnanangangailanganngiba pang gawain para sa
remediation (No.of learners who requires additional acts.for remediation
who scored below 80%)
C. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawasaaralin?
(Did the remedial lessons work? No.of learners who caught up with the
lessons)
D. Bilangngmga mag-aaralnamagpatuloysa remediation? (No.of learners
who continue to require remediation)
E. Alinsamgaistrateheyangpatuturonakatulongnglubos?
Paanoitonakatulong? (Which of my teaching strategies worked well? Why
did this work?)
F.
Anongsuliraninangakingnaranasannasolusyonansatulongngakingpunonggur
o at superbisor? (What difficulties did I encounter which my
principal/supervisor can help me solve?)
G.
Anongkagamitangpanturoangakingnadibuhonanaiskongibahagisam
gakapwakoguro? (What innovations or localized materials did I
used/discover which I wish to share with other teachers?)